Page 1

Tratarea conflictelor de interese în serviciul public: evoluţie sau stagnare? Ianina Spinei

Chişinău, 2010


CZU 342.9 S 73 Autor: Ianina Spinei Redactor: Nina Pasternacov Machetare computerizată: Andrei Ichim Această publicaţie a fost elaborată de Transparency International - Moldova cu sprijinul financiar al Fundaţiei Soros - Moldova şi Oxfam Novib. Opiniile exprimate în această publicaţie reflectă poziţia autorilor şi nu reprezintă în mod neapărat punctul de vedere al instituţiilor finanţatoare. Difuzare gratuită Descrierea CIP a Camerei Naţionale a Cărţii Spinei Ianina Tratarea conflictelor de interese în serviciul public: evoluţie sau stagnare? / Ianina Spinei; Transparency Intern. Moldova. – Ch.: „Bons Offices” SRL, 2010. – 102 p. ISBN 978-9975-80-351-9 1170 ex. 342.9 Copyright © Transparency International – Moldova, 2010 Toate drepturile rezervate Transparency International – Moldova str. „31 August 1989”, nr. 98, MD-2004, Chişinău, Moldova tel/fax: (373-22) 237876 www.transparency.md e-mail: office@transparency.md ISBN 978-9975-80-351-9


Cuprins:

Introducere .....................................................................................................4

1. Sondajul privind perceperea conflictului de interese în serviciul public............................................................................................6 2. Aplicarea Legii privind Codul de conduită a funcţionarului public şi Legii cu privire la conflictul de interese: sinteza practicii instituţiilor publice........................................................................................33

Concluzii şi recomandări ............................................................................41

Anexa 1. Chestionar privind conflictul de interese în serviciul public (cumulativ pe 16 instituţii)................................................46

Anexa 2. Chestionare în profilul instituţiilor publice Inspectoratul Fiscal Principal de Stat..............................................................50

3


Introducere Tratarea conflictelor de interese (în continuare - CI) reprezintă actualmente una din măsurile-cheie de prevenire a corupţiei în serviciul public. Efectuarea cercetărilor în acest domeiu, elaborarea recomandărilor de către organizaţiile internaţionale, promovarea bunelor practici au menirea de a susţine statele în elaborarea şi aplicarea unor politici eficiente de prevenire şi soluţionare a CI. În acest context este extrem de importantă ralierea legislaţiei naţionale la standardele internaţionale privind tratarea CI, în special, Convenţia ONU împotriva corupţiei (adoptată în 2003 şi ratificată de Parlamentul Republicii Moldova în 2007), Codul-model de conduită a agenţilor publici (aprobat de Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei în 2000), Ghidul OCDE privind tratarea conflictelor de interese (aprobat în 2003). În Republica Moldova primii paşi în armonizarea legislaţiei la standardele internaţionale din domeniu au fost făcuţi în 20041, în 2008 fiind adoptate Legea cu privire la conflictul de interese nr.16-XIV din 15.02.2008 şi Legea privind Codul de conduită a funcţionarului public nr.25-XVI din 22.02.2008. Proiectul Legii cu privire la Comisia Principală de Etică rămâne în continuare în curs de elaborare. Susţinând necesitatea adoptării legilor sus-menţionate, Transparency International – Moldova (în continuare – TI-Moldova) a constatat prezenţa în ele a unui şir de carenţe şi omisiuni, precum şi lipsa unui mecanism de implementare a acestora2. Astfel, Legea cu privire la conflictul de interese oferă o interpretare eronată a noţiunilor “conflict de interese” şi “interes personal”, tratează într-un mod îngust categoriile de persoane apropiate, nu include unele obligaţii şi responsabilităţi ale instituţiilor publice privind tratarea CI. Legea privind codul de conduită a funcţionarului public nu conţine un şir de norme 1 În Planul de acţiuni de implementare a Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a corupţiei pentru anul 2005 a fost prevăzută elaborarea Legii cu privire la conflictul de interese, Legii privind Codului etic al funcţionarului public şi crearea Comisiei Principale de Etică. 2 Propunerile şi obiecţiile expuse de TI-Moldova în cadrul expertizei proiectelor legilor enunţate pot fi vizualizate pe site-ul www.transparency.md. 4


Tratarea conflictelor de interese în serviciul public: evoluţie sau stagnare?

de conduită importante, în special, obligativitatea de a raporta abaterile de la cod şi sancţionarea pentru neraportarea acestor fapte, iar clauza referitoare la cadouri şi favoruri (permiterea acceptării cadourilor în limita unui salariu minim pe ţară stabilit prin hotărâre de Guvern) creează condiţii pentru proliferarea corupţiei mici. Este de remarcat şi faptul că înfiinţarea Comisiei Principale de Etică, care urmează să coordoneze şi să controleze implementarea Codului de conduită (ce constituie un domeniu destul de vast), este prevăzută de Legea cu privire la conflictul de interese, domeniul de aplicare a căreia este mult mai îngust. De asemenea, neadoptarea până în prezent a Legii cu privire la Comisia Principală de Etică frânează, în mare măsură, aplicabilitatera legilor care reglementează conduita etică şi tratarea CI în serviciul public. Odată cu intrarea în vigoare a Legii cu privire la conflictul de interese (mai 2008), TI-Moldova a iniţiat monitorizarea implementării acestei legi în bază unei cercetări care a cuprins şapte instituţii publice. Aceasta a inclus concluziile privind nivelul de cunoaştere, percepţiile angajaţilor din serviciul public referitor la subiectul în cauză şi propunerile de remediere a situaţiei3. În 2010, după expirarea a doi ani de la adoptarea legii enunţate, TI – Moldova a realizat în baza unei cercetări o nouă tranşă de monitorizare a acestei legi. Cercetarea a fost efectuată în cadrul proiectului „Societatea civilă împotriva corupţiei” finanţat de Fundaţia Soros - Moldova şi Oxfam NOVIB. Scopul cercetării constă în monitorizarea familiarizării angajaţilor din serviciul public cu prevederile cadrului legal care reglementează conflictele de interese şi în evaluarea aplicabilităţii legislaţiei din domeniu de către instituţiile publice. Cercetarea cuprinde 16 autorităţi/instituţii publice centrale, având la bază un sondaj de opinie al angajaţilor acestora în ce priveşte perceperea conflictelor de interese şi o sinteză a informaţiilor oficiale privind aplicarea Legii privind Codul de conduită a funcţionarului public şi Legii cu privire la conflictul de interese primite la solicitarea TI-Moldova. În cercetare se face o analiză comparativă a situaţiei actuale cu cea existentă doi ani în urmă şi se reliefează schimbările intervenite. Monitorizarea s-a desfăşurat în vederea susţinerii implementării Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a corupţiei în primul semestru al anului 2010. 3 Ianina Spinei, Efim Obreja, Tratarea conflictului de interese în serviciul public: reglementări şi percepţii, Transparency International – Moldova, Chişinău, 2008. 5


1. Sondajul privind perceperea conflictului de interese în serviciul public Pentru a evalua schimbările intervenite în perceperea CI şi în aplicarea de către instituţiile publice a Legii cu privire la conflictul de interese după doi ani de la adoptarea acesteia, TI - Moldova a realizat un sondaj de opinie în 16 instituţii/autorităţi publice centrale: • Ministerul Economiei (MEC); • Ministerul Afacerilor Interne, Aparatul Central (MAI); • Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale (MCDR); • Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare (MAIA); • Ministerul Educaţiei (MED); • Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei (MMPSF); • Ministerul Culturii (MC); • Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor (MTIC); • Ministerul Sănătăţii (MS); • Serviciul Vamal, Aparatul Central (SV); • Biroul Vamal Chişinău (BVM); • Inspectoratul Fiscal Principal de Stat (IFPS); • Inspecţia Muncii (IM); • Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru (ARFC); • Direcţia Poliţia Rutieră (DPR); • Agenţia Achiziţii Publice (AAP). În cadrul sondajului au fost intervievate 418 de persoane (circa 25% din totalul angajaţilor instituţiilor nominalizate), respondenţii fiind selectaţi aleator din listele colaboratorilor instituţiilor cu respectarea structurii de state ale acestora. Sondajul a fost efectuat în lunile martie – aprilie 2010.

6


Tratarea conflictelor de interese în serviciul public: evoluţie sau stagnare?

Drept bază pentru sondaj a servit un chestionar care a relevat nivelul de familiarizare a respondenţilor cu noţiunile „conflict de interese” şi „interes personal”, subdiviziunile cu risc sporit de apariţie a CI, situaţia privind declararea intereselor personale relevante şi a CI, acceptabilitatea încălcării unor restricţii şi interdicţii stabilite de legislaţie, cunoaşterea despre existenţa Codului de conduită şi respectarea acestuia, transparenţa şi obiectivitatea sistemului de angajare, promovare şi premiere a cadrelor, disponibilitatea denunţării actelor de corupţie ş.a. Rezultatele sondajului sunt prezentate mai jos4. Motivaţia de a lucra în serviciul public. Potrivit rezultatelor sondajului, printre motivele principale de a lucra în serviciul public figurează dorinţa de a face carieră (48,3% din numărul total al respondenţilor) şi de a avea un lucru mai stabil (38,1%). Comparativ cu cercetarea TI-Moldova din 2008, s-a mărit ponderea respondenţilor care intenţionează să facă carieră în acest domeniu. Care este motivaţia principală de a lucra în serviciul public? (%) Dorinţa de a face carieră 43,3 Altele 5,8 Pensie mai bună 5,8 Şansa de a cunoaşte persoane utile 0,5

Lipsa altor opţiuni 6,5

Posibilitatea de a avea un lucru stabil 38,1

Ce este un conflict de interese în sectorul public? 76,4% din respondenţi au specificat corect că CI este un conflict între interesele personale ale unui funcţionar public şi obligaţiile lui de serviciu. Ponderea acestora s-a mărit esenţial

4 Informaţiile detaliate în profilul instituţiilor sunt reflectate în anexa 2. 7


Transparency International – Moldova

(cu 24 puncte procentuale), comparativ cu rezultatele cercetării TI-Moldova din 2008. Ce este un conflict de interese în serviciul public? (%) Un conflict dintre interesele personale ale unui FP 11,6

Un conflict dintre funcţionari 12,0

Un conflict dintre interesele personale şi obligaţiile FP 76,4

Exemple de interese personale. Doar o jumătate din respondenţi au încercat să ofere exemple de interese personale. Spre regret, majoritatea celor care le-au exemplificat nu înţeleg corect noţiunea „interes personal”, în special, din cauza definiţiei eronate din Legea cu privire la conflictul de interese. Printre asemenea exemple, care reprezintă, de fapt, încălcări ale interdicţiilor şi restricţiilor stabilite de legislaţie figurează: „promovarea intereselor unor companii în schimbul recompensei pentru neexecutarea atribuţiilor de serviciu”, „angajarea în serviciu a rudelor, prietenilor sau a celor care dau mită”, „urgentarea perfectării unor documente pentru rude sau persoane apropiate fără motive legale”, „soluţionarea unor probleme personale datorită funcţiei ocupate”, „protejarea de către şefi a unor angajaţi favoriţi”, „neexecutaea controlului privind respectarea legislaţiei muncii la o întreprindere condusă de o rudă”, „conducerea indirectă a unui sau mai multor agenţi economici”etc. O parte din intervievaţi au opinat că „nu au interese personale”, „nu cunosc interese personale, „cu mare plăcere m-aş expune în acest subiect, dar nu cunosc, poate pe viitor...”, „nu cred că ar putea exista interese personale la un funcţionar, dacă acesta este motivat cu un salariu mai bun”.

8


Tratarea conflictelor de interese în serviciul public: evoluţie sau stagnare?

Unii respondenţi au specificat interese generale precum sunt: „stabilitate în muncă, salariu decent”, „a câştiga mai mult”, „a fi promovat în post”, „ridicarea nivelului profesional, cunoaşterea tehnologiilor noi”, „participarea la diferite conferinţe, seminare care ar ajuta la creşterea profesională” – adică interese fireşti, dar nerelevante (care nu necesită declarare) în contextul exercitării obligaţiilor de serviciu sau luării deciziilor. Este de remarcat faptul că unii respondenţi au specificat în acest context probleme cu care se confruntă (în special, „lucrez neremunerat în zile de odihnă”, „sunt limitat în dreptul de a mă deplasa fără restricţii peste hotarele ţării”, „nu primesc extrasul contabil care confirmă calcularea salariului meu”), ceea ce vorbeşte despre posibile încălcări ale drepturilor angajaţilor din instituţiile publice. Conflictul de interese este corupţie? 28,2% din interlocutori consideră corect că un conflict de interese nu este corupţie, ponderea acestora se menţine la acelaşi nivel ca şi în sondajul din 2008 (28,3% din respondenţi). Circa jumătate din cei intervievaţi (49,5%) confundă CI cu fenomenul corupţiei, ceea ce era specific şi pentru sondajul precedent. Ponderea celor care nu şi-au expus opiniile constituie circa 22 % şi a rămas practic neschimbată. Cum considerati, conflictul de interese este corupţie? (%) NŞ/NR 22,2

Da 49,5

Nu 28,2

Printre instituţiile în care majoritatea respondenţilor confundă CI cu fenomenul corupţiei pot fi distinse Ministerul Culturii, Ministerul Economiei, Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor, Agenţia Achiziţii Publice şi Inspecţia Muncii. 9


Transparency International – Moldova Da Nu NŞ/NR

Conflictul de interese este corupţie? (%) 100 74

71

71

39 39

40 16 11

22

50

43

37 33

29 29

30

36

14 14

36

32 32

35

43 45

40

25

14

64

43 31

19 10

12

26

43 33

31

45 36 36 21

12

18

18 18

IM

DPR

MAI

AAP

SV

BVM

IFPS

MTIC

MMPSF

MEC

MCDR

ARFC

MC

MED

0

0

MS

20

67 57

60

MAIA

80

Funcţionarul public este în drept să ia decizii, aflându-se în situaţie de conflict de interese? Circa 67% din respondenţi (în creştere cu 10 puncte procentuale comparativ cu anul 2008) au specificat corect că funcţionarul public nu este în drept să ia decizii în situaţii de conflict de interese. Ponderea respondenţilor, care opinează eronat că funcţionarii pot lua decizii în asemenea situaţii, precum şi a celor care nu au răspuns la întrebare, constituie respectiv 18% şi 15%, ambele fiind în descreştere comparativ cu cercetarea din 2008. FP este în drept să ia decizii în situaţie de CI? (%)

Da 18

NŞ/NR 15

Nu 67

În profilul instituţiilor, interlocutorii au răspuns la întrebarea în cauză preponderent corect, ponderea răspunsurilor corecte fiind mai înaltă în Inspecţia Muncii şi în Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. 10


Tratarea conflictelor de interese în serviciul public: evoluţie sau stagnare? Da Nu NŞ/NR 91

FP este în drept să ia decizii în situaţii de CI? (%) 86 73

33

25 8

18 15 17

9

9 0 IM

7 7

17 20 12 12

AAP

14

SV

10

MED

MS

4

9

15

BVM

18

MAI

36

MMPSF

ARFC

MC

5

11

73

68

67

52

26 20 23 18 15

MCDR

26 22

20 0

59

43 39

40

63

61

IFPS

57

60

76

75

MTIC

67

MAIA

68

MEC

80

DPR

100

Acceptabilitatea încălcării restricţiilor/incompatibilităţilor privind activitatea în serviciul public. Comparativ cu cercetarea din 2008, mai mulţi respondenţi conştientizează inadmisibilitatea încălcării restricţiilor şi interdicţiilor în serviciul public, de luare a deciziilor în situaţii de CI sau chiar a cazurilor de corupţie. Cât de acceptabile sunt următoarele situaţii? (%) Exemple de situaţii Un funcţionar public ... ia decizia de semnare a unui contract de achiziţii publice cu o firmă condusă de soţia lui acceptă servicii din partea unui om de afaceri pentru urgentarea eliberării unei licenţe utilizează informaţia de serviciu pentru a preîntîmpina un agent economic despre efectuarea unui control inopinat decide asupra alocării de fonduri unei ONG al cărei fondator este

Acceptabilă Acceptabi- AcceptaInacceptaîn anumite lă integral bilă parţial bilă situaţii

NŞ/ NR

4,3

5

28,7

61,2

0,7

3,1

5,7

19,1

71,1

1,0

2,9

2,9

11,5

82,5

0,2

4,1

7,2

18,4

67

3,3

11


Transparency International – Moldova

Exemple de situaţii foloseşte maşina de serviciu pentru a se întâlni cu alegătorii lucrează în calitate de lector la o instituţie de învăţământ un fost funcţionar se angajează imediat după ieşirea din serviciul public la o întreprindere pe care a controlat-o anterior

Acceptabilă Acceptabi- AcceptaInaccepta- NŞ/ în anumite lă integral bilă parţial bilă NR situaţii 5,7

7,7

17,9

65,1

3,6

54,2

14,8

19,3

10,3

1,4

21,5

18,9

38,6

20,3

0,7

În acest context face excepţie exemplul ce ţine de încălcarea restricţiilor de încetare a activităţii5 – doar 20 la sută din respondenţi consideră inacceptabilă o atare abatere, ceea ce vorbeşte despre faptul că prevederile Legii cu privire la conflictul de interese nu sunt cunoscute în măsură suficientă. Mai mult decât atât, există temeri că această restricţie nu se respectă, atât din motivul că nu este supravhegheată/monitorizată în cadrul instituţiilor publice, cât şi din cauza că nu există sancţiuni care ar putea fi aplicate persoanelor care au încălcat-o. Este de remarcat faptul că, în cadrul seminarelor organizate de TI-Moldova o parte din angajaţii instituţiilor publice şi-au expus opinia precum că restricţia în cauză este o marginalizare a drepturilor lor, şi nu o măsură de interzicere a migrării angajaţilor din serviciul public în sectorul privat graţie relaţiilor neoficiale. În ţările cu democraţie avansată acestui domeniu i se acordă o atenţie sporită. Există reguli stricte de anunţare a conducătorilor instituţiilor/comisiilor de etică despre orice oferte/intenţii de angajare care pot duce la apariţia CI, iar în cazul abaterilor de la legislaţie se aplică sancţiuni severe, inclusiv diminuarea pensiei foştilor agenţi publici sau chiar suspendarea acesteia.

5 Potrivit art. 20 din Legea cu privire la conflictul de interese nr. 16-XVI din 15.02.2008 „persoanele prevăzute la art.3 care au încetat să-şi îndeplinească obligaţiile în serviciul public, iar pe parcursul ultimului an de muncă aveau atribuţii directe de supraveghere sau control al unor întreprinderi, nu sînt în drept să se angajeze, timp de un an, în structurile de administrare, de revizie sau de control ale acestor întreprinderi”. 12


Tratarea conflictelor de interese în serviciul public: evoluţie sau stagnare?

În ce subdiviziuni ale instituţiei există un risc sporit al apariţiei conflictelor de interese? În funcţie de instituţie, respondenţii au specificat, cu precădere, următoarele subdiviziuni: • Ministerul Culturii: Direcţia finanţe şi evidenţă contabilă, Serviciul juridic şi Direcţia patrimoniu cultural şi arte vizuale; • Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru: întreprinderea de stat „Cadastru”, Asociaţia Republicană de Stat pentru protecţia solurilor, Institutul de proiectări pentru organizarea teritoriului, Institutul INGEOCAD; • Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale: Conducerea, Cabi­ netul ministrului, Direcţia juridică, Secţia audit intern; • Ministerul Economiei: Conducerea, Direcţia generală infrastructura calităţii, Direcţia politici de administrare şi deetatizare a proprietăţii publice, Direcţia protecţia consumatorilor şi supravegherea pieţei; • Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei: Conducerea ministerului, Direcţia economico-financiară, Secţia resurse umane, Secţia ajutoare umanitare; • Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare: Conducerea, Secţia administrarea patrimoniului de stat, Direcţia financiară şi buget; • Ministerul Sănătăţii: Direcţia politici buget şi finanţe, Direcţia politici în domeniul medicamentelor şi dispozitivelor medicale, Direcţia juridică, Serviciul audit intern; • Ministerul Educaţiei: Direcţia conformare şi asistenţă juridică, Direcţia resurse umane, formare continuă şi atestare, Direcţia tehnologii informaţionale şi asigurare didactică, Direcţia politică economică, patrimoniu şi finanţe; • Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor: Conducerea, Secţia financiară şi audit, Direcţia juridică şi integrare europeană; • Inspectoratul Fiscal Principal de Stat: Direcţia organizarea controlului fiscal, Secţia control fiscal regional centru, sud şi nord, Direcţia antifraudă fiscală, Direcţia securitatea internă şi anticorupţie; • Serviciul Vamal (Aparatul Central): Departamentul de aplicare a legii (Direcţia servicii operative), Direcţia securitate internă, Direcţia analiza riscurilor şi audit, Direcţia managementul personalului; 13


Transparency International – Moldova

• Biroul Vamal Chişinău: Secţia venituri, valoare la vamă şi clasificarea mărfurilor, Secţia contracararea fraudelor vamale, Post vamal Chişinău intern 3 (Varniţa), Post vamal Chişinău intern 4 (Petricani); • Ministerul Afacerilor Interne: Direcţia generală resurse umane, Direcţia generală economie şi finanţe, Conducerea; • Direcţia Poliţia Rutieră: Secţia supraveghere tehnică, Dispeceratul; • Inspecţia Muncii: Conducerea, Direcţia monitorizarea aplicării legislaţiei muncii şi a normelor de protecţie a muncii. Instituţiile ar trebui să ia atitudine faţă de cele menţionate de respondenţi, în special, prin sporirea transparenţei activităţii subdiviziunilor în cauză, analiza riscurilor de corectitudine şi concentrarea controlului intern în aceste subdiviziuni. Depunerea declaraţiilor de interese personale pe parcursul anului 2009. Deşi art.9 şi 13 din Legea cu privire la conflictul de interese stabilesc obligativitatea declarării situaţiilor de CI şi a depunerii declaraţiilor de interese personale, majoritatea respondenţilor (80,6%) au specificat că nu au depus asemenea declaraţii şi nu au raportrat despre situaţii de CI. Este de remarcat faptul că în cadrul intervievării mulţi respondenţi nu au ştiut ce reprezintă declaraţiile de interese personale, unii le-au confundat cu declaraţiile de venituri şi proprietate. Aţi depus declaraţii de interese personale? (%)

NŞ/NR 7,4

Da 12

Nu 80,6

Respondenţii care au confirmat depunerea în 2009 a declaraţiilor de interese personale au specificat şi tipul acestora. Astfel, cea mai parte a respondenţilor (46%) au indicat că au depus declaraţii periodice/actualizate (la schimabrea 14


Tratarea conflictelor de interese în serviciul public: evoluţie sau stagnare?

informaţiilor din declaraţia depusă anterior), 42% - declaraţii iniţiale, adică prezentate la angajarea, numirea, confirmarea în post a funcţionarului. Printre respondenţi sunt şi persoane care nu au ştiut ce fel de declaraţii de interese personale au depus (18%). 6% din cei care susţin că au depus declaraţii specifică că au raportat despre situaţii de conflicte de interese în care s-au aflat. Ce declaraţii de interese aţi depus în 2009? răspuns multiplu, (%) 46

Declaraţii periodice, actualizate (la schimabrea informaţiilor din declaraţia depusă anterior) 42

Declaraţii iniţiale (la angajare, numire, confirmare a funcţionarului) 18

Nu ştiu/n-am răspuns 6

Declaraţii/raportări imediate (privind aflarea în situaţie de conflict de interese) 0

5

10 15 20 25 30 35 40 45 50

Este de remarcat că doar jumătate din persoanele intervievate conştientizează responsabilitatea pe care o poartă pentru veridicitatea, plenitudinea şi depunerea în termen a declaraţiilor de interese personale. Cine e responsabil pentru veridicitatea, plinătatea şi depunerea în termen a declaraţiilor de interese? (%) Şeful funcţionarului aflat în situaţie de conflict de interese 15,6

NŞ/NR 3,3

Conducătorul instituţiei 16,3

Conducătorul serviciului resurse umane 11,7

Funcţionarul care prezintă declaraţia 53,1

15


Transparency International – Moldova

Deşi art. 13 din Legea cu privire la conflictul de interese stabileşte că „cerinţa privind declararea intereselor personale se include în toate procedurile sau contractele ce reglementează angajarea, alegerea sau numirea în funcţia publică”, doar 12 % din respondenţi au confirmat că în documentele ce ţin de angajarea lor în serviciu (în special, în contractul de angajare sau în fişa de post) există astfel de prevederi. În contractul încheiat cu dvs./fişa dvs. de post există cerinţa declarării intereselor personale? (%)

NŞ/NR 52,4

Da 12

Nu 35,6

Modalităţi de soluţionare a CI. Respondenţilor le-au fost aduse exemple de situaţii de CI şi li s-a solicitat să indice modul de rezolvare a acestora. Majoritatea respondenţilor au indicat soluţiile optimale, în special: Situaţia de CI

Opţiunea selectată

Un inspector urmează să efectueze controlul unei întreprinderii conduse de o rudă a sa. În rezultatul alegerilor la postul de primar a fost aleasă persoana, soţia caruia lucrează în calitate de contabil la primărie. În comisia de atestare a cadrelor se examinează cererea de promovare în grad a funcţionarului care este membru al acestei comisii.

Inspectorul va fi înlocuit pe durata controlului întreprinderii date cu altă persoană. Soţia primarului va trece la o altă funcţie care nu este în subordinea nemijlocita a primarului. Funcţionarul nu va participa la şedinţa comisiei la care se va lua decizia privind promovarea lui.

16

Ponderea respondenţilor, % 83

83,3

65,1


Tratarea conflictelor de interese în serviciul public: evoluţie sau stagnare? Situaţia de CI

Ponderea responden-ţilor, %

Opţiunea selectată

Un vameş trebuie să efectueze controVameşul va fi înlocuit cu un alt colaboralul unui camion cu mărfuri condus de tor al Serviciului Vamal. fratele său.

90

Care ar trebui să fie salariul lunar al angajaţilor instituţiei pentru a evita tentaţia de a lua plăţi neoficiale? Cele mai modeste aprecieri în acest context au fost făcute de reprezentanţii Agenţiei Rezerve Funciare şi Cadastru şi Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, cele mai înalte – de angajaţii Ministerului Educaţiei, Departamentului Poliţia Rutieră şi Inspecţiei Muncii.

SV

BVCh

IFPS

IM

ARFC

6

6

8

9

6

8

5

13 7

7

8

9

8

11

11

9

10 6

15

15 14 18 9

19 10 11

13 11 16

Media

MS

6

AAP

MC

5

DPR

MTIC

10 5

MAIA

MMPS

Funcţionar 7 7 5 de rând Şef de 9 11 7 direcţie Ministru/ 14 15 11 director

MEd

MCDR

MAI

MEC

(mii lei)

9

5

7

12 8

9

15 11

14

Totodată, unii respondenţi au indicat că, indiferent de mărimea salariului, funcţionarul trebuie sa evite tentaţia de a lua plăţi neoficiale sau că acceptarea plăţilor neoficiale nu depinde de salariul funcţionarului, ci de etica acestuia şi de managementul organizaţiei în care lucrează. Existenţa Codului de conduită şi prezenţa în acesta a clauzelor privind CI. Circa 84 % din totalul respondenţilor au indicat că în instituţia în care activează există un Cod de conduită, comparativ cu 2008 ponderea acestora a crescut cu 8 puncte procentuale.

17


Transparency International – Moldova În instituţia dvs. există un Cod de conduită? (%) NŞ/NR 10,7

Nu 6

Da 83,5

În profilul instituţiilor incluse în sondaj, cei mai informaţi despre existenţa Codului sunt angajaţii din Ministerul Afacerilor Interne, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, Serviciul Vamal şi instituţiile subordonate. În aceste instituţii, suplimentar la Codul de conduită a funcţionarului public intrat în vigoare odată cu adoptarea legii respective, au fost adoptate şi coduri de conduită specifice (Codul de etică şi deontologie al poliţistului în organele şi subdiviziunile afacerilor interne, Codul etic al funcţionarului fiscal, Codul de conduită a colaboratorului vamal). Da Nu NŞ/NR 83

100

68

98

100 82

83

57

60

50

40

35

18

6

02

00

0 IM

0

DPR

02

8 8

MAI

18 10 0

AAP

5

14 10

SV

4

15

BVM

18

IFPS

7

MTIC

MEC

MCDR

ARFC

MC

18

15

MS

3

0

9

MAIA

6

MMPSF

18

20 16 16 11

25

MED

80

În instituţia dvs. există un cod de conduită? (%) 98 94 91 89 79 78 77 76


Tratarea conflictelor de interese în serviciul public: evoluţie sau stagnare?

Circa 2/3 din respondenţii care ştiu despre existenţa Codului de conduită au notat că în acesta există clauze referitoare la CI (situaţie similară cu cea din 2008). Codul de conduită include clauze privind CI? (%)

NŞ/NR 27

Nu 9

Da 64

Încălcarea prevederilor Codului şi luarea de măsuri în privinţa lor. Angajaţii nu sunt bine informaţi despre respectarea Codului de conduită: circa 60 % din respondenţi nu au răspuns la întrebarea privind existenţa abaterilor de la acest Cod. Au fost cazuri de încălcare a Codului de conduită în 2009? (%) Da 13,9

Nu 24,9

NŞ/NR 61,2

Despre încălcarea Codului de conduită în 2009 au remarcat, în special angajaţii din Ministerul Afacerilor Interne şi instituţia subordonată acestuia – Direcţia Poliţia Rutieră. 19


Transparency International – Moldova Da Nu NŞ/NR

Au fost cazuri de încălcare a Codului în 2009? (%)

100

86

90

45 36

36 36 27 18

17 11

IM

12

10

AAP

15

21 23

SV

MS

14

MED

23

MAIA

MMPSF

MEC

MCDR

33

29 22

ARFC

10

40

39

16

MC

20

67 49

29 16

60

46

39

40 30

54

BVM

44

67

IFPS

56

50

67

MTIC

60

75

73

70

DPR

71

68

70

MAI

80

Majoritatea respondenţilor care consideră că există abateri de la prevederile Codului de conduită, au specificat că în instituţii au fost luate măsuri în acest context. Dacă codul a fost încălcat, s-au luat măsuri? (%)

NŞ/NR 12

Nu 19

Da 69

Existenţa unei subdiviziuni/persoane responsabile de aplicarea Codului de conduită şi tratarea CI. Potrivit sondajului, jumătate din totalul respondenţilor susţin că în instutuţie există o subdiviziune/persoană responsabilă de aplicarea Codului de conduită şi circa o treime – o subdiviziune/persoană abillitată a supraveghea respectarea politicii conflictului de interese. În profilul instituţiilor situaţia este următoarea. 20


Tratarea conflictelor de interese în serviciul public: evoluţie sau stagnare? Existenţa subdiviziunii/persoanei responsabile de aplcarea Codului de conduită şi tratarea CI (%)

100

Subdiviziune/persoană respons. de Cod

80

36 26

29

41 30

32 27

22

23

17

20

64

18

40 37

33

25

55

49

48

43

26

19

36

33 33

IM

DPR

MAI

AAP

SV

BVM

IFPS

MTIC

MED

MMPSF

MEC

MCDR

ARFC

MC

MS

5

0

MAIA

40

46

82

81 64

57

56

60

Subdiviziune/persoană respons. de tratarea CI

Este de remarcat că pe ansamblul instituţiilor publice se atestă o participare destul de modestă a angajaţilor la seminare în subiecte precum Codul de conduită şi tratarea CI – respectiv 30% şi 20% din respondenţi. În profilul instituţiilor incluse în sondaj au dat dovadă de o mai bună organizare şi participare la seminare Inspectoratul Fiscal Principal de Stat şi Inspecţia Muncii. Respondenţii care au participat la seminare în subiectul Codului de conduită şi tratării CI (%) Seminare Cod conduită Seminare CI 73 64 59 57 55 55

17

18

IM

DPR

MAI

00 AAP

00 SV

MEC

MCDR

ARFC

5

21

14 11

10 BVM

7

11 9

IFPS

11 0

MC

24

20

MTIC

26

21

20 11 11 0

38 36

36

33

MED

40

MS

60

MAIA

80

MMPSF

100

Există un document de care se conduce instituţia dvs. în tratarea CI? La această întrebare au răspuns afirmativ doar 40% din respondenţi, specificând 21


Transparency International – Moldova

că este vorba de Legea cu privire la conflictul de interese, Legea privind Codul de conduită a funcţionarului public, Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, precum şi de regulamentele interne ale instituţiei. Ponderea respondenţilor care au infirmat existenţa unui atare document şi a celor care nu au răspuns la întrebare constituie circa 60%.

Media pe instituţie

6,6 5,7 5,9

6,5 8,6 6,5

AAP

DPR

ARFC

IM

IFPS

BVCh

SV

MS

MC

MTIC

MMPS

MAIA

MEd

MCDR

MAI

MEC

Nivelul de familiarizare cu subiectul CI. S-a solicitat ca respondenţii să-şi aprecieze nivelul cunoştinţelor în acest subiect la o scară de la 1 până la 10 (unde 1 semnifică „nu cunosc nimic”, iar 10 – „cunosc la perfecţie subiectul”). Este dificil de a aprecia obiectivitatea răspunsurilor, dar cei mai modeşti au fost respondenţii din Agenţia Achiziţii Publice şi cel mai optimişti – respondenţii din Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare. Media pe ansamblul instituţiilor este de 6,5 puncte.

5,7 5,8 6,7 6,4 7,3 7,1 7,8 5,6 6,7 4,8

Disponibilitatea de a denunţa corupţia. 2/3 din participanţii la sondaj au relatat că, dacă ar cunoaşte despre un caz de corupţie, l-ar raporta persoanei/instituţiei abilitate. În profilul instituţiilor publice cei mai disponibili de a comunica despre cazurile de corupţie sunt angajaţii din Agenţia Achiziţii Publice, Ministerul Educaţiei, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi Ministerul Afacerilor Interne. Dacă aţi cunoaşte despre un caz de corupţie, aţi comunica despre el persoanei/instituţiei abilitate? (%) Da 66

Nu 34

22


Tratarea conflictelor de interese în serviciul public: evoluţie sau stagnare? Dacă aţi cunoaşte despre un caz de corupţie, l-aţi denunţa? (%)

100 80

78 68

67

73

68

58

77

71

64 48 52

46

42 33

32

32 22

20

73

64

54

40

54 46

36 27

36

29

27

23

20

IM

DPR

MAI

AAP

SV

BVM

IFPS

MTIC

MED

MS

MMPSF

MEC

MCDR

ARFC

8

MC

0

80

MAIA

60

92

Da Nu

O treime din cei intervievaţi au remarcat că nu vor raporta despre cazuri de corupţie, printre motivele de bază figurând „mi-ar fi creat doar probleme” şi „nu ar ajuta cu nimic”, ceea ce atestă nivelul scăzut de încredere a respondenţilor în instituţiile abilitate de a investiga cazurile de corupţie şi lipsa de protecţie a persoanelor care anunţă despre asemenea cazuri (avertizorii de integritate). Dacă nu aţi raporta, de ce? (răspuns multiplu, %) 55,3

Mi-ar fi creat doar probleme 23,4

Nu ar ajuta cu nimic 17,7

Nu este responsabilitatea mea 6,4

Altele, indicaţi 0,7

Nu ştiu cui 0

10

20

23

30

40

50

60


Transparency International – Moldova

Opinii privind transparenţa şi obiectivitatea sistemului de angajare şi promovare a cadrelor, eventualitatea utilizării funcţiei publice în interese personale, discriminării/hărţuirii angajaţilor etc. Deşi, comparativ cu situaţia din 2008, se atestă o uşoară îmbunătăţire a managementului instituţiilor privitor la angajarea, promovarea şi premierea cadrelor, utilizarea în scopuri de serviciu a activelor instituţiilor, nediscriminarea angajaţilor6, există totuşi mai multe probleme: – circa 51% din interlocutori invocă situaţii de angajare în serviciu graţie relaţiilor de rudenie şi amiciţie; – 47% din cei intervievaţi susţin că angajaţii sunt promovaţi în funcţie sau premiaţi nemeritat; – 36% din respondenţi opinează că angajaţii utilizează funcţia de serviciu în scopuri personale; – 35% din interlocutori susţin că asupra angajaţilor se exercită presiuni pentru a lua decizii/a soluţiona probleme în interesul anumitor persoane; – 34% consideră că procedura de atestare/evaluare a cadrelor nu este transparentă şi 39% – că procedura în cauză nu este obiectivă; – 25% din respondenţi opinează că angajaţii utilizează informaţia de uz intern în scopuri personale. Procedura de atestare/evaluare a cadrelor este transparentă? (%) 92

12

8

0

0

0

0

0

00

IM

14 10

DPR

MCDR

ARFC

7

0

0

MC

18

9

36

29 29 26

MAI

14 6

51 49

AAP

17

20

35 35 30

30 22

51

SV

32

IFPS

36

MMPSF

32

MEC

40

Da Nu NŞ/NR 64

49

45

39

MTIC

48 39

100

60

54

BVM

61

60

76

MED

80

82

77

MS

77

MAIA

100

6 Comparativ cu cercetarea din anul 2008, a scăzut ponderea angajaţilor care remarcă despre existenţa cazurilor de discriminare pe criterii naţionale/etnice şi de gen. Totodată, a crescut poderea celor care susţin că angajaţii sunt discriminaţi pe criterii politice (asemenea situaţie se atestă, în special la schimbarea guvernării, cum a şi fost în anul 2009). 24


Tratarea conflictelor de interese în serviciul public: evoluţie sau stagnare? Procedura de atestare/evaluare a cadrelor este obiectivă? (%)

40 37 37 26

36

35 35 30

32 19

14

24

17

14

14

9 9

SV

IFPS

MTIC

MED

MS

MAIA

MMPSF

9

9 0

MEC

36

34

29

0

0

0

Au loc cazuri de angajare graţie relaţiilor de rudenie, amiciţie? (%)

71 60

40 24

36

9 9 0 0

0 DPR

5

MAI

10

36 25 28

SV

MS

MED

25

MTIC

5

55

55

43 30

4 MEC

MCDR

ARFC

MC

45

52

15

14

14 0

0

40

36

MAIA

5

44

50 27 23

17

20

50

BVM

43 40

46

MMPSF

42 44 39

52

72

60

IFPS

57

60 53

Da Nu NŞ/NR

IM

80

75

AAP

100

40

55

43 33 33 33

0 MCDR

ARFC

6 MC

37

17

17

20 0

34

44

57

IM

49

66

57

AAP

60

62

54

DPR

64

83

MAI

77

80

91

Da Nu NŞ/NR

82

BVM

100


Transparency International – Moldova Au loc cazuri când angajaţii sunt promovaţi, premiaţi nemeritat? (%) Da Nu NŞ/NR

11

MAIA

MMPSF

MEC

MCDR

ARFC

MC

29

30

25

36

17

12

18

0

0

0 0

Au loc cazuri când se utilizează funcţia în scopuri personale? (%) Da Nu NŞ/NR

78

18 9

15

26

45

36

19 12

5

0

0

0

8

0 IM

MEC

ARFC

MC

MCDR

0

0

15 7

46 46

DPR

11

55

50 50

MAI

17

43

AAP

16

52

31

29

27

23

MED

32

35

43

64

57

SV

39

52

50

43

57

IFPS

50 50

MS

39

44

MAIA

52

64

MMPSF

60

BVM

66

MTIC

80

20

19

10

7

0

100

40

19

18 11

BVM

22 5

31

29

20 0

38

43

IM

39

52

50 41 41 40

64

58

MAI

39 33

48

70

AAP

40 41

71

57

IFPS

40

49

MTIC

45

MED

48 47

54

MS

60

61

82

DPR

80

SV

100


Tratarea conflictelor de interese în serviciul public: evoluţie sau stagnare? Se fac presiuni asupra angajaţilor pentru a lua decizii în interesul anumitor persoane? (%) Da Nu NŞ/NR

80

23 23 22

16

32

25

25

30

24

40

33 18

12

BVM

IFPS

MTIC

MED

MS

45

2121

11 9 MAIA

MMPSF

55

38

8

9

6

0 MEC

MCDR

0

Au loc cazuri când se utilizează în scop personal transportul? (%)

100

Da Nu NŞ/NR

92

19

50

51 49

36 38 26 26 24

27 18

23 9

8 AAP

SV

0 0

9

0 MAI

5 BVM

11

43

IFPS

MCDR

38 25 25

22 4

50

DPR

50

MTIC

20 0

ARFC

45

31

20

MC

39

MED

33 28

5

50

49

MEC

26

54

MS

39

46

73 64

MMPSF

60 40

77

74

69

MAIA

80

IM

ARFC

MC

56

43

29

0

0

0

19

48

47

73

IM

28 33

57

58 45

59

DPR

21

54

43

39

40 20

57

59

AAP

60

64

59

SV

63

MAI

100

În profilul instituţiilor sunt de remarcat, în special, următoarele momente: Ministerul Afacerilor Interne: • circa 50% din respondenţi consideră că procedura de atestare/evaluare a cadrelor nu este transparentă şi 66% – că procedura dată nu este obiectivă; • 72% din respondenţi sunt de părere că în instituţie au loc cazuri de angajare a persoanelor graţie relaţiilor de rudenie şi amiciţie; 27


Transparency International – Moldova

• 70% din respondenţi consideră că angajaţii sunt promovaţi sau premiaţi nemeritat; • 64% din respondenţi susţin că angajaţii utilizează funcţia deţinută în scopuri personale; • 56% din cei intervievaţi consideră că în instituţie se fac presiuni asupra angajaţilor pentru a lua decizii în interesul anumitor persoane; • 77% din cei intervievaţi susţin că în instituţie au loc cazuri de utilizare a transportului de serviciu în scopuri personale. Direcţia Poliţia Rutieră • 64% din cei intervievaţi susţin că procedura de atestare/evaluare a cadrelor nu este transparentă şi 55% – că procedura în cauză nu este obiectivă; • 55% din respondenţi sunt de părere că în instituţie au loc cazuri de angajare a persoanelor graţie relaţiilor de rudenie şi amiciţie; • 64% din respondenţi consideră că angajaţii sunt promovaţi sau premiaţi nemeritat; • circa 50% din respondenţi susţin că angajaţii utilizează funcţia deţinută în scopuri personale; • 55% din cei intervievaţi consideră că în instituţie se fac presiuni asupra angajaţilor pentru a lua decizii în interesul anumitor persoane; • 64% din cei intervievaţi susţin că în instituţie au loc cazuri de utilizare a transportului de serviciu în scopuri personale. Serviciul Vamal (Aparatul Central): • circa 50% din interlocutori consideră că procedura de atestare/evaluare a cadrelor nu este transparentă şi 57% – că procedura în cauză nu este obiectivă; • 60% din respondenţi opinează că în instituţie au loc cazuri de angajare a persoanelor graţie relaţiilor de rudenie şi amiciţie; • 71% din respondenţi consideră că angajaţii sunt promovaţi sau premiaţi nemeritat; • 57% din respondenţi sunt de părere că angajaţii instituţiei folosesc funcţia deţinută în scopuri personale; 28


Tratarea conflictelor de interese în serviciul public: evoluţie sau stagnare?

• 57% din cei intervievaţi consideră că în instituţie se fac presiuni asupra angajaţilor pentru a lua decizii în interesul anumitor persoane. Biroul Vamal Chişinău: • 60% din interlocutori consideră că procedura de atestare/evaluare a cadrelor nu este transparentă şi 57% - că procedura în cauză nu este obiectivă; • 71% din respondenţi opinează că în instituţie au loc cazuri de angajare a persoanelor graţie relaţiilor de rudenie şi amiciţie; • 57% din respondenţi consideră că angajaţii sunt promovaţi sau premiaţi nemeritat; • circa 50% din cei intervievaţi consideră că în instituţie se fac presiuni asupra angajaţilor pentru a lua decizii în interesul anumitor persoane. Inspectoratul Principal Fiscal de Stat: • circa 60% din respondenţi consideră că în instituţie au loc cazuri când persoanele sunt angajate graţie relaţiilor de rudenie şi amiciţie; • 52% din respondenţi consideră că angajaţii sunt promovaţi sau premiaţi nemeritat; • circa 40% din cei intervievaţi sunt de părere că angajaţii utilizează funcţia deţinută în scopuri personale. Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor: • 52% din interlocutori consideră că în instituţie au loc cazuri când persoanele sunt angajate graţie relaţiilor de rudenie şi amiciţie; • circa 40% din respondenţi consideră că angajaţii sunt promovaţi sau premiaţi nemeritat; • 38% din respondenţi sunt de părere că angajaţii instituţiei folosesc în scopuri personale transportul instituţiei. Ministerul Educaţiei: • 35% din respondenţi consideră că procedura de atestare/evaluare a personalului nu este transparentă şi obiectivă; • 40% din respondenţi consideră că în instituţie au loc cazuri când persoanele sunt angajate graţie relaţiilor de rudenie şi amiciţie; 29


Transparency International – Moldova

• circa 40% din respondenţi sunt de părere că angajaţii sunt promovaţi sau premiaţi nemeritat; • 35% din respondenţi opinează că angajaţii instituţiei folosesc funcţia deţinută în scopuri personale. Ministerul Economiei şi Comerţului: • circa 50% din respondenţi consideră că angajaţii sunt promovaţi sau premiaţi nemeritat; • 40% din respondenţi susţin că în instituţie au loc cazuri când persoanele sunt angajate graţie relaţiilor de rudenie şi amiciţie; • circa o treime din respondenţi opinează că procedura de atestare/evaluare a cadrelor nu este obiectivă. Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale: • circa 40% din respondenţi consideră că procedura de atestare/evaluare a cadrelor nu este transparentă şi 36% – că procedura dată nu este obiectivă; • 57% din respondenţi sunt de părere că în instituţie au loc cazuri de angajare a persoanelor graţie relaţiilor de rudenie şi amiciţie; • circa 40% din respondenţi consideră că angajaţii sunt promovaţi sau premiaţi nemeritat; • 60% din respondenţi susţin că angajaţii utilizează funcţia deţinută în scopuri personale; • 43% din cei intervievaţi consideră că în instituţie se fac presiuni asupra angajaţilor pentru a lua decizii în interesul anumitor persoane. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare: • 39% din respondenţi consideră că procedura de atestare/evaluare a cadrelor nu este transparentă şi 32% – că procedura în cauză nu este obiectivă; • 36% din respondenţi sunt de părere că în instituţie au loc cazuri de angajare a persoanelor graţie relaţiilor de rudenie şi amiciţie; • circa 40% din respondenţi consideră că angajaţii sunt promovaţi sau premiaţi nemeritat; • circa 40% din respondenţi susţin că angajaţii utilizează funcţia deţinută în scopuri personale. 30


Tratarea conflictelor de interese în serviciul public: evoluţie sau stagnare?

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei: • 44% din respondenţi consideră că procedura de atestare/evaluare a cadrelor nu este obiectivă; • 52% din respondenţi sunt de părere că în instituţie au loc cazuri de angajare a persoanelor graţie relaţiilor de rudenie şi amiciţie; • 41% din respondenţi consideră că angajaţii sunt promovaţi sau premiaţi nemeritat. Ministerul Culturii: • 36% din respondenţi consideră că procedura de atestare/evaluare a cadrelor nu este transparentă şi 37% – că procedura în cauză nu este obiectivă; • 53% din respondenţi sunt de părere că în instituţie au loc cazuri de angajare a persoanelor graţie relaţiilor de rudenie şi amiciţie; • circa 50% din respondenţi consideră că angajaţii sunt promovaţi sau premiaţi nemeritat; • 32% din respondenţi susţin că angajaţii utilizează funcţia deţinută în scopuri personale. Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru: • 44% din respondenţi sunt de părere că în instituţie au loc cazuri de angajare a persoanelor graţie relaţiilor de rudenie şi amiciţie; • circa 40% din respondenţi susţin că angajaţii utilizează funcţia deţinută în scopuri personale; • 39% din interlocutori consideră că angajaţii folosesc în scopuri personale transportul instituţiei. Agenţia Achiziţii Publice: 50% din respondenţi susţin că angajaţii utilizează funcţia deţinută în scopuri personale. Conflicte de interese specifice instituţiilor. Respondenţii din 10 instituţii publice au specificat un şir de exemple care se referă nu numai la situaţii de CI, ci şi la încălcări ale restricţiilor şi interdicţiilor în activitatea în serviciul public, ale drepturilor funcţionarilor, precum şi ar putea constitui fapte de corupţie, în special, protecţionism: –– perfectarea paşaportului pentru o rudă în regim de urgenţă la un preţ în regim obişniut; 31


Transparency International – Moldova

–– mama este şeful oficiului stării civile din Rezina, iar fiica – şef adjunct de direcţie în acest oficiu (luaţi, vă rog, măsuri!); –– în instituţie sunt angajate persoane care sunt în relaţii de rudenie prin sânge şi prin afinitate cu managerii; –– în instituţie sunt promovate doar persoanele apropiate conducerii; –– unii colegi ai mei nu achită taxa de intrare la bazinul unui liceu, ci arată legitimaţia de inspector; –– sunt impus să lucrez în afara programului, fără a fi recompensat potrivit legii; –– nu se ia atitudine faţă de opinia personală, lucrez peste program; –– angajarea numai a rudelor şi prietenilor conducerii; –– s-a acceptat o anumită valoare în vamă din motivul că agentul economic este în relaţii de rudenie cu unul din colaboratorii secţiei venituri şi valoare în vamă; –– concursul în instituţie s-a organizat „pentru a unge ochii”, de fapt fiind angajate persoane supuse,dar nu cele ce merită şi au capacităţi de lucru; –– şeful unei direcţii a primit spre executare un demers de la o firmă condusă de cumătrul lui; –– trebuia să pornesc cauză penală împotriva unei rude a mele; –– numirea în funcţii responsabile, pe principii de rudenie, a persoanelor incompetente; –– semnarea unor documente pentru facilitarea activităţii întreprinderii aflate „sub patronajul” fiului unui demnitar; –– persoana din cadrul instituţiei în care lucrez s-a purtat indecent într-un loc public şi i-a propus administratorului bani pentru ca să nu anunţe poliţia; –– şeful unei direcţii şi subalterna lui s-au căsătorit, doamna a prezentat un raport şi a fost trecută într-o altă subdiviziune; –– pentru a fi promovat în funcţie, unui funcţionar i-a fost pusă condiţia să îndeplinească activităţi care nu ţin de competenţa lui; –– au fost numite în funcţii de conducere şi acordate grade mai multor persoane fără a ţine cont de meritele acestora; –– şeful presează angajaţii pentru a rezolva anumite probleme în interesul lui personal.

32


2. Aplicarea Legii privind Codul de conduită a funcţionarului public şi Legii cu privire la conflictul de interese: sinteza practicii instituţiilor publice Pentru a analiza situaţia privind aplicarea de către instituţiile publice a Legii cu privire la conflictul de interese şi a Legii privind Codul de conduită a funcţionarului public în anul 2009, TI-Moldova a solicitat informaţii oficiale de la 15 instituţii incluse în cercetare. Informaţiile recepţionate au fost confruntate ulterior cu rezultatele sondajului angajaţilor instituţilor publice. În această ordine de idei, au fost solicitate răspunsuri la întrebările care ar putea permite cuantificarea unor indicatori de monitorizare a legilor sus-menţionate. În special, instituţiile au fost întrebate despre existenţa unei subdiviziuni (persoane) responsabile de supravegherea respectării legilor în cauză, măsurile de informare (familiarizare) a angajaţilor despre prevederile acestor legi, numărul apelurilor/petiţiilor recepţionate privind încălcarea Codului de conduită şi măsurile luate în contextul abaterilor anunţate, acţiunile întreprinse în vederea informării publicului despre existenţa şi aplicarea Codului de conduită şi a politicii conflictelor de interese. De asemenea, instituţiilor li s-a cerut să răspundă dacă funcţionarii au depus declaraţii de interese personale, numărul declaraţiilor depuse (inclusiv a declaraţiilor iniţiale, actualizate, raportărilor imediate a conflictelor de interese), dacă au fost depistate cazuri de încălcare a legislaţiei la depunerea declaraţiilor de interese, cine a examinat declaraţiile de interese şi a soluţionat situaţiile de CI anunţate, ce măsuri au fost luate pentru soluţionarea conflictelor de interese identificate în declaraţii, dacă se ţine evidenţa declaraţiilor de interese depuse într-un registru aparte etc. Au fost solicitate şi informaţii despre organizarea în cadrul instituţiilor a seminarelor de familiarizare a angajaţilor cu legislaţia din domeniu, numărul activităţilor organizate şi numărul persoanelor instruite, prezenţa întrebărilor ce ţin de cunoaşterea Codului de conduită şi tratarea conflictului de interese în procedura de evaluare/atestare a personalului, includerea informaţiilor despre respectarea 33


Transparency International – Moldova

Codului de conduită şi tratarea conflictelor de interese în raportul privind activitatea instituţiilor ş.a. Este de remarcat faptul că doar 5 instituţii din 15 (Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, Inspecţia Muncii, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Direcţia Poliţie Rutieră) au prezentat răspunsurile în termenele prevăzute de Legea privind accesul la informaţie nr.982-XIV din 11.05.20007. Zece instituţii de la care au fost solicitate informaţii în scris au fost contactate repetat. În unele instituţii (Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor, Ministerul Educaţiei, Agenţia Achiziţii Publice, Ministerul Culturii) din motivul fluctuaţiei personalului sau pierderii scrisorilor a fost necesară expedierea acestora prin fax sau e-mail. Ministerul Educaţiei nu a răspuns la scrisoarea în care se solicitau informaţii, deşi persoana responsabilă pentru executarea scrisorii şi Cancelaria ministerului au fost contactate la telefon de mai multe ori (în cazul unui apel telefonic interlocutorul, şeful Direcţiei resurse umane, ne-a reproşat că are mult de lucru şi că „s-a săturat de TI-Moldova”). Analiza informaţiilor furnizate atestă caracterul superficial şi neconcret al răspunsurilor, ignorarea mai multor întrebări. Cel mai mare număr de nonrăspunsuri s-a constatat la Agenţia Resurse Funciare şi Cadastru şi Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, cele mai complete (dar nelipsite de neajunsuri) fiind răspunsurile parvenite de la Agenţia Achiziţii Publice, Inspecţia Muncii şi Ministerul Afacerilor Interne. Sinteza răspunsurilor în profilul instituţiilor incluse în sondaj este reflectată în tabelul 1. Vom examina mai detaliat răspunsurile instituţiilor publice.

7 Potrivit art.16 din legea citată, informaţiile trebuie să fie furnizate nu mai târziu de 15 zile lucrătoare de la data îinregistrării cererii de acces la informaţie. Acest termen poate fi prelungit cu 5 zile lucrătoare de conducătorul instituţiei publice (dacă cererea se refera la un volum foarte mare de informaţii care trebuie selectate sau sunt necesare consultaţii suplimentare pentru a satisface cererea) cu anunţarea solicitantului despre orice prelungire a termenului de furnizare a informaţiei şi despre motivele acesteia cu 5 zile înainte de expirarea termenului iniţial. 34


35

2 NR 38 NR

NR 247 34

NR

NR

NR

NR

+

+

+ NR

NR

NR

NR

NR

+

NR

NR

NR

NR

1

+

NR

+

NR

NR

NR

NR

+

NR

NR

NR

1

NR

1

+

NR

NR

+

+

+

+

NR

NR

NR NR NR

NR NR NR

NR NR NR

NR NR NR

+

NR

1

+

661 NR

130 NR

16

4

+

NR

NR

NR

NR

NR

NR

+

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

+

NR

1

+

+

+

MEC MAI MCDR MAIA MMPS MTIC MC MS SV IFPS IM ARFC DPR AAP

1 Informaţia este generalizată în baza răspunsurilor instituţiilor publice oferite la solicitarea în scris a TI-Moldova şi reprezintă o sinteză a situaţiei pentru anul 2009. Semnul „NR” marchează lipsa răspunsului la întrebare, „+” – în instituţie, în funcţie de întrebare, s-au efectuat activităţi, s-au recepţionat plângeri/petiţii, există anumite subdivitiuni/persoane, „–” - în instituţie nu s-au întreprins măsuri, nu au fost recepţionate plângeri/petiţii, etc.

Indicatori 1. Existenţa unei subdiviziuni (persoane) responsabile de supravegherea respectării: - Legii privind Codul de conduită a funcţionarului public - Legii cu privire la conflictul de interese 2. Informarea angajaţilor despre Legea privind Codul de conduită şi Legea cu privire la conflictul de interese: • aducerea la cunoştinţă prin ordin, sub semnătură, etc. • numărul seminarelor organizate în subiectul: – Codului de conduită – tratării conflictelor de interese • numărul persoanelor instruite în subiectul: – Codului de conduită – tratării conflictelor de interese

Tabelul 1 Informaţii privind aplicarea în cadrul instituţiilor publice a Codului de conduită a funcţionarului public şi a politicii conflictului de interese 1 Tratarea conflictelor de interese în serviciul public: evoluţie sau stagnare?


Indicatori 3. Informarea publicului despre existenţa şi aplicarea Codului de conduită 4. Numărul plângerilor/petiţiilor/ raportărilor despre încălcarea Codului de conduită 5. Prezenţa cerinţei privind obligativitatea declarării intereselor personale în procedurile interne ale instituţiei 6. Numărul total al declaraţiilor de interese personale prezentate 7. Includerea întrebărilor ce ţin de cunoaşterea Legii privind codul de Conduită şi Legii cu privire la CI în testarea/evaluarea performanţelor angajaţilor instituţiei 8. Prezenţa informaţiilor despre respectarea Codului şi tratarea CI în Raportul despre activitatea instituţiei NR +

NR NR

NR

+

NR

NR

37

NR

NR

+

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

+

+

16

NR

NR

+

+

NR NR

NR NR

+

NR NR

NR NR

NR NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

MEC MAI MCDR MAIA MMPS MTIC MC MS SV IFPS IM ARFC DPR AAP NR + NR + NR NR + + + NR + NR NR +

Transparency International – Moldova

36


Tratarea conflictelor de interese în serviciul public: evoluţie sau stagnare?

1. Existenţa unei subdiviziuni (persoane) responsabile de supravegherea respectării Legii cu privire la conflictul de interese şi Legii privind Codul de conduită a funcţionarului public. 5 din 14 instituţii (36%) au indicat despre existenţa unei subdiviziuni/persoane responsabile de supravegherea Legii privind Codul de conduită, specificând, de regulă, Direcţia resurse umane sau conducătorul acesteia8. În ce priveşte Legea cu privire la conflictul de interese, doar 2 din instituţiile care au oferit răspunsuri (14%) au indicat atare subdiviziuni, printre ele figurând Direcţia resurse umane şi Direcţia administrativ­financiară (persoana responsabilă de implementarea politicilor şi procedurilor de personal). Este de remarcat că în unele instituţii care au menţionat despre existenţa subdiviziunii/persoanei responsabile de aplicarea Codului de conduită şi tratarea CI angajaţii nu sunt bine informaţi despre aceasta (în special, în Ministerul Sănătăţii ponderea celor informaţi constituie respectiv 27% şi 18%, în Agenţia Achiziţii Publice – 33%). 2. Informarea angajaţilor despre prevederile Legii privind Codul de conduită şi Legii cu privire la conflictul de interese. Practic toate instituţiile, exceptând Direcţia Poliţia Rutieră (93%), au notificat că în anul 2009 au întreprins măsuri de familiarizare a angajaţilor cu legile sus-menţionate: în temeiul unui ordin special al conducătorului, contra semnătură, prin familiarizarea persoanelor recrutate cu Ghidul noului angajat, prin diseminarea textelor legilor sau a pliantelor/posterelor ce conţin prevederi ale legilor. Cinci instituţii au anunţat despre elaborarea, în baza Legii privind Codul de conduită a funcţionarului public, a unor coduri de conduită specifice pentru angajaţi (Ministerul Afacerilor Interne – Codul de etică şi deontologie al poliţistului în organele şi subdiviziunile afacerilor interne, Serviciul Vamal – Codul de conduită a colaboratorului vamal, Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor – Codul de conduită a angajaţilor aparatului central, întreprinderilor, instituţiillor subordonate ministerului, Inspectoratul Fiscal 8 În cazul Ministerului Afacerilor Interne respectarea Codului de conduită a funcţionarului public şi a Codului de etică şi deontologie a poliţistului în organele afacerilor interne este supravegheată şi de către Direcţia investigaţii şi securitate internă, în Direcţia Poliţia Rutieră – de către şeful dispeceratului, în cadrul Agenţiei Achiziţii Publice – de către şefii de direcţii. 37


Transparency International – Moldova

Principal de Stat – Codul etic al funcţionarului fiscal, Inspecţia Muncii – Codul deontologic al Inspectorului de muncă). În cazul Ministerului Afacerilor Interne s-a remarcat emiterea unor acte departamentale cu privire la implementarea normelor de etică şi conduită a angajaţilor MAI, inclusiv elaborarea Planului de acţiuni al MAI pentru implementarea Codului de etică şi deontologie al poliţistului în organele şi subdiviziunile afacerilor interne, specificându-se că prevederile acestuia au fost cu succes realizate. Raportarea unor atare succese pare destul de confuză, în special, având în vedere ponderea înaltă a respondenţilor care susţin că în instituţie au loc cazuri de angajare a persoanelor graţie relaţiilor de rudenie şi amiciţie, de presiune exercitată asupra angajaţilor pentru a lua decizii în interesul anumitor persoane, de promovare şi premiere nemeritată a angajaţilor etc. Privitor la numărul de seminare şi numărul angajaţilor instruiţi în subiectul Codului de conduită şi CI, doar Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a furnizat informaţii concrete. Alte instituţii au facut, de regulă, referinţe generale la activităţile de instruire: „s-au desfăşurat activităţi de instruire în cadrul cărora au fost studiate şi subiectele date”, „la seminare au participat toţi angajaţii”. În acest context sunt mai relevante opiniile respondenţilor care denotă o antrenarea modestă a acestora în activităţile de instruire: doar 30% din respondenţi susţin că au participat în anul 2009 la seminare în tema Codului de conduită şi 20 % – în tema privind conflictele de interese. 3. Informarea publicului despre existenţa şi aplicarea Codului de conduită. Doar şase instituţii publice au remarcat că oferă asemenea informaţii prin diferite modalităţi: amplasarea în birourile agenţiei a posterelor care conţin principalele reglementări ale Codului de conduită a funcţionarului public (Agenţia Achiziţii Publice), plasarea codului pe pagina web a instituţiei (Serviciul Vamal), plasarea Codului de conduită pe panoul de informaţii şi în biroul de primire a cetăţenilor (Ministerul Sănătăţii), prin emisiuni la radio şi televiziune, prin articole din presă (Inspecţia Muncii), prin broşuri şi postere plasate pe panourile informative ale ministerului şi ale instituţiilor subordonate (Ministerul Afacerilor Interne). 4. Numărul total al plângerilor/petiţiilor/raportărilor despre încălcarea Codului de conduită. Doar Ministerul Afacerilor Interne şi Serviciul Vamal au remarcat că au primit respectiv 37 şi 16 petiţii referitoare la cazurile de 38


Tratarea conflictelor de interese în serviciul public: evoluţie sau stagnare?

maltratare a cetăţenilor de către colaboratorii de poliţie şi au înregistrat apeluri telefonice privind comportamentul corupţional al colaboratorilor vamali. Celelalte instituţii nu au răspuns la această întrebare, eventual, din cauza lipsei unor atare petiţii sau a lipsei evidenţei petiţiilor privind subiectul dat. 5. Prezenţa cerinţei privind obligativitatea declarării intereselor personale în procedurile interne ale instituţiei sau contractele ce reglementează angajarea, alegerea sau numirea funcţionarilor. Deşi potrivit art. 13 alin.6 din Legea cu privire la conflictul de interese, „cerinţa privind declararea intereselor personale se include în toate procedurile sau contractele ce reglementează angajarea, alegerea sau numirea în funcţia publică”, nici una din instituţiile publice nu a indicat despre prezenţa unei asemenea clauze în procedurile interne sau în contractele de angajare, alegere sau numire a funcţionarilor. 6. Numărul declaraţiilor de interese prezentate. Răspunsurile atestă că în instituţiile publice nu s-a iniţiat procedura de prezentare a declaraţiilor de interese. Două instituţii – Agenţia Achiziţii Publice şi Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare au remarcat că asemenea declaraţii nu s-au depus în 2009, în cazul ministerului specificându-se „din cauză că nu este stabilit şi aprobat de către Guvern Regulamentul de formare şi funcţionare a Comisiilor speciale de etică”. Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Cominicaţiilor a raportat că „toţi funcţionarii publici ai aparatului central şi toţi conducătorii subdiviziunilor subordonate (48 persoane) au depus declaraţii”. De fapt, executorul scrisorii a confundat (!) declaraţia de interese personale cu declaraţia de venituri şi proprietate. Celelalte 11 instituţii nu au răspuns la această întrebare. Este de remarcat că în cadrul intervievării mulţi respondenţi nu ştiau ce este declaraţia de interese, unii o confundau cu declaraţia de venituri şi proprietate. La fel, în cadrul seminarelor organizate de TI – Moldova în diferite autorităţi publice angajaţii au remarcat că nu au prezentat declaraţii de interese, inclusiv din lipsa unui specimen al declaraţiei şi a unei instrucţiuni privind completarea acesteia. De fapt, aceasta nu este o scuză, deoarece Legea cu privire la conflictul de interese stipulează clar ce fel de interese personale trebuie declarate şi funcţionarii ar trebui să declare interesele personale şi situaţiile de conflicte de interese chiar şi în lipsa unui specimen.

39


Transparency International – Moldova

7. Includerea întrebărilor ce ţin de cunoaşterea Legii privind Codul de conduită şi a Legii cu privire la conflictul de interese în testarea/evaluarea performanţei angajaţilor instituţiei. Doar trei instituţii – Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Vamal şi Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale – au comunicat că în procedura de atestare/de evaluare a performanţelor profesionale ale angajaţilor sunt, în mod obligatoriu, incluse întrebări ce ţin de cunoaşterea şi respectarea legilor în cauză. 8. Prezenţa informaţiilor despre respectarea Codului de conduită şi tratarea CI în Raportul privind activitatea instituţiei pentru anul 2009. Serviciul Vamal şi Inşpectoratul Fiscal Principal de Stat au remarcat că informaţiile referitoare la respectarea Codului de conduită sunt inserate în rapoartele despre activitatea instituţiilor. Verificarea conţinutului acestor rapoarte plasate pe paginile web ale instituţiilor atestă că ele includ doar informaţia sumară privind instruirea/formarea colaboratorilor (numărul seminarelor, subiectele de instruire şi, după caz, numărul persoanelor instruite).

40


Concluzii şi recomandări După expirarea a doi ani de la adoptarea Legii cu privire la conflictul de interese şi Legii privind Codul de conduită a funcţionaruluii public situaţia privind conformitatea acestora standardelor internaţionale şi aplicabilitatea lor în practică nu a înregistrat evoluţii simţitoare: • Deşi au fost înaintate propuneri în vederea excluderii erorilor şi lacunelor din legile enunţate şi armonizării acestora cu standardele internaţionale în domeniu, în legislaţie nu au fost operate modificări şi completări. În mod rezumativ acestea ar putea cuprinde următoarele: –– Legea cu privire la conflictul de interese oferă o interpretare eronată a noţiunilor “conflict de interese” şi “interes personal”, tratează într-un mod îngust categoriile de persoane apropiate, nu include unele obligaţii şi responsabilităţi ale instituţiilor publice privind tratarea CI; –– Legea privind Codul de conduită a funcţionarului public nu conţine un şir de norme de conduită importante, în special, obligativitatea de a raporta despre abaterile de la Cod şi sancţionarea pentru neraportare, iar clauza referitoare la cadouri şi favoruri (permiterea acceptării cadourilor în limita unui salariu minim pe ţară stabilit prin hotărâre de Guvern) creează condiţii pentru proliferarea corupţiei mici; –– neadoptarea până în prezent a Legii cu privire la Comisia Principală de Etică, entitate menită să supravegheze respectarea Legii privind Codul de conduită a funcţionarului public şi Legii cu privire la conflictul de interese, amplifică riscurile neaplicării acestor legi. • Nu există un mecanism eficient de aplicare a legilor enunţate şi de familiarizare a angajaţilor cu prevederile lor, în special: –– doar un număr redus de instituţii au desemnat subdiviziuni/persoane responsabile de controlul respectării Codului de conduită şi a politicii conflictului de interese (respectiv 36% şi 14% din instituţiile ce au oferit informaţii la solicitarea TI-Moldova), angajaţii nefiind bine informaţi despre aceasta; 41


Transparency International – Moldova

–– sistemul actual de petiţionare nu asigură evidenţa informaţiilor care se referă la conduita neetică a angajaţilor şi la posibilele conflicte de interese; –– nu este iniţiată procedura declarării intereselor personale şi a situaţiilor de CI (80% din respondenţi au specificat că nu au prezentat declaraţii de interese personale în 2009, doar două instituţii publice au recunoscut că atare declaraţii nu au fost depuse de funcţionari, celelalte au ignorat întrebarea); –– nici una din instituţiile publice nu a confirmat că a inclus cerinţa despre obligativitatea declarării intereselor personale în procedurile sale interne sau contractele ce reglementează angajarea, alegerea sau numirea funcţionarilor; –– un număr redus de angajaţi sunt antrenaţi în activităţile de instruire în subiectele enunţate (doar 30% din respondenţi au participat în 2009 la seminare în subiectul privind Codul de conduită şi 20% – în subiectul CI); –– măsurile ce ţin de promovarea normelor şi valorilor etice şi tratarea CI nu poartă un caracter constant; –– doar trei instutuţii publice au inclus în chestionarele de angajare şi în procedura de evaluare a angajaţilor întrebări ce ţin de cunoaşterea Codului de conduită şi tratarea CI. • Rămâne scăzut nivelul de familiarizare a angajaţilor din serviciul public cu subiectul tratării CI şi Codului de conduită: –– deşi a sporit ponderea respondenţilor care definesc corect noţiunea de conflict de interese (76,4% din respondenţii la actualul sondaj, comparativ cu 53% la sondajul din 2008), precum şi a celor care afirmă corect că funcţionarul nu este în drept să ia decizii în situaţii de conflicte de interese (respectiv 67% şi 57% din respondenţii la sondajul actual şi cel precedent), se menţine o pondere importantă a respondenţilor care confundă CI cu fenomenul corupţiei (circa 50% şi 52% din respondenţii la sondajul actual şi cel precedent); –– persistă tendinţa necunoaşterii sau interpretării eronate a noţiunii „interes personal”: circa jumătate din respondeţi au afirmat că nu au, nu pot avea interese personale sau că nu ar exista interese perso42


Tratarea conflictelor de interese în serviciul public: evoluţie sau stagnare?

nale la funcţionarii cu salarii decente, iar exemplele aduse repezintă, de regulă, încălcări ale restricţiilor şi incompatibilităţilor stabilite în legislaţie; –– o parte a respondenţilor nu ştiu ce reprezintă declaraţia de interese personale, confundă aceasta cu declaraţia de venituri şi proprietate. • Deşi se atestă o uşoară îmbunătăţire a managementului instituţiilor privitor la angajarea, promovarea şi premierea cadrelor, utilizarea în scopuri de serviciu a activelor instituţiilor, nediscriminarea angajaţilor, există totuşi mai multe probleme: –– circa 51% din interlocutori remarcă că în instituţii au loc cazuri când persoanele sunt angajate în serviciu graţie relaţiilor de rudenie şi amiciţie; –– 47% din cei intervievaţi susţin că angajaţii sunt promovaţi în funcţie sau premiaţi nemeritat; –– 36% din respondenţi opinează că angajaţii utilizează funcţia de serviciu în scopuri personale; –– 35% din interlocutori susţin că asupra angajaţilor se fac presiuni pentru a lua decizii/a soluţiona probleme în interesul anumitor persoane; –– 34% din respondenţi consideră că procedura de atestare/evaluare a cadrelor nu e transparentă şi 39% – că procedura în cauză nu este obiectivă; –– 25% din cei intervievaţi opinează că angajaţii utilizează informaţia de uz intern în scopuri personale. • Respondenţii, în funcţie de instituţie, au indicat un şir de subdiviziuni în care există un risc sporit al apariţiei CI (de regulă, printre ele figurau conducerea, direcţia juridică, direcţia audit intern), ceea ce presupune, suplimentar la temerile respondenţilor vis-a-vis de existenţa CI, o informare insuficientă a angajaţilor despre specificul activităţii subdiviziunilor în cauză şi o transparenţă redusă despre rezultatele activităţii acestora. • Exemplele de CI specifice instituţiilor notate de respondenţi se referă, în speţă, la luarea deciziilor privind achiziţiile publice, promovarea/angajarea specialiştilor, efectuarea controalelor şi inspecţiilor. Multiple 43


Transparency International – Moldova

exemple se referă la încălcarea restricţiilor şi interdicţiilor în activitatea funcţionarilor publici, iar unele ar putea constitui fapte de corupţie (în special, protecţionism, abuz de putere). Este de remarcat că unele exemple presupun existenţa cazurilor de încălcare a drepturilor angajaţilor (lucrul neremunerat în afara programului şi zilele de odihnă, neeliberarea extraselor contabile care confirmă calcularea salariului etc). Pornind de la cele sus-menţionate, considerăm necesar de a întreprinde următoarele măsuri: • Introducerea modificărilor şi completărilor în Legea cu privire la conflictul de interese şi Legea privind Codul de conduită a funcţionaruluii publiic în vederea armonizării acestora cu standardele internaţionale în domeniu, precum şi adoptarea Legii cu privire la Comisia Principală de Etică pentru a iniţia supravegherea respectării legilor enunţate. • Desemnarea în cadrul instituţiilor publice a unor subdiviziuni/persoane responsabile de aplicarea legilor sus-menţionate, includerea atribuţiilor respective în fişa de post a acestora şi informarea angajaţilor în vederea adresării la aceste persoane, după caz, pentru consultanţă/îndrumare. • Elaborarea în cadrul instituţiilor a unor planuri tipizate de măsuri în contextul promovării valorilor şi normelor etice şi tratării conflictelor de interese care ar putea include, în special: –– familiarizarea continuă a angajaţilor în subiectele tratării conflictelor de interese şi conduitei etice în serviciul public, ţinerea evidenţei activităţilor de instruire în vederea încadrării depline a personalului în aceste acţiuni; –– includerea întrebărilor ce ţin de cunoaşterea subiectelor menţionate în chestionarele de angajare şi procedura de evaluare a performanţelor angajaţilor; –– includerea cerinţei privind obligativitatea respectării Codului de conduită şi a declarării intereselor personale în procedurile interne ale instituţiilor publice şi implicit în fişele de posturi ale funcţionarilor; –– elaborarea şi promovarea în rândurile angajaţilor a îndrumarelor privind declararea conflictului de interese, atenţionarea acestora asupra obligaţiei de a declara conflictele de interese; 44


Tratarea conflictelor de interese în serviciul public: evoluţie sau stagnare?

–– iniţierea depunerii declaraţiilor de interese şi a declaraţiilor privind situaţiiile de CI, documentarea integrală a declaraţiilor şi înregistrarea tuturor acţiunilor luate în legătură cu acestea, informarea publicului despre situaţiile de CI identificate şi rezultatele soluţionării lor; –– instituirea unui sistem de reclamaţii/plângeri privind nerespectarea Codului de conduită şi politicii CI, încurajarea persoanelor de a depune reclamaţii, examinarea sesizărilor şi protejarea persoanelor care au depus plângeri; –– informarea publicului despre rezultatele respectării Codului de conduită şi a politicii de tratare a CI, inclusiv prin intermediul paginilor web ale instituţiilor publice. • Transparentizarea procedurilor de angajare, evaluare, promovare, premiere a personalului, inclusiv prin informarea colaboratorilor despre conţinutul şi respectarea acestor proceduri. • Luarea în vizor a subdiviziunilor considerate de respondenţi cu risc sporit de aparitie a CI, informarea amplă a angajaţilor despre specificul activităţii acestor subdiviziuni şi sporirea transparenţei rezultatelor activităţii lor. Concentrarea controlului intern în subdiviziunile cu risc sporit de apariţie a CI. • Luarea atitudinii faţă CI specificate de colaboratori, de încălcare a restricţiilor şi interdicţiilor legale invocate de respondenţi. Stabilirea zonelor de risc al CI specifice pentru instituţii, în particular a celor ce ţin de cumularea activităţilor, de luarea deciziilor de achiziţii publice, de angajarea/evaluarea personalului, precum şi de activităţile de control, monitorizare şi consultare a agenţilor economici, organizaţiilor şi instituţiilor.

45


Transparency International – Moldova

Anexa 1 Chestionar privind conflictul de interese în serviciul public (cumulativ pe 16 instituţii) Care este pentru dvs. motivaţia principală de a lucra în serviciul public? (%) Doresc să fac carieră în serviciul public Mi-am dorit un lucru mai stabil Nu am avut din ce alege

43.3 38.1 6.5

Aş avea mai multe persoane cunoscute care m-ar putea ajuta în viitor

0.5

Doresc o pensie mai bună Altele, indicaţi

5.8 5.8

În opinia dvs., ce înseamnă expresia „conflict de interese în sectorul public”? (%) Un conflict dintre funcţionarii publici 12.0 Un conflict dintre interesele personale ale unui funcţionar public şi obligaţiile lui de serviciu

76.4

Un conflict dintre interese personale ale unui funcţionar public

11.6

Cum considerati, conflictul de interese este corupţie? Da Nu Nu ştiu/n-am răspuns

49.6 28.2 22.2

Care ar trebui să fie salariul lunar al angajaţilor instituţiei pentru a evita tentaţia de a lua plăţi neoficiale?

Media, mii lei

Funcţionar de rând

7

Şef de direcţie Ministru/director

9 13

Cât de acceptabile, după părerea dvs., sunt următoarele situaţii (%) AccepAccepAccepInactabilă tabilă în Un funcţionar public... tabilă cepta- NŞ/NR pe anumite parţial bila deplin situaţii Ia decizia de semnare a unui contract de achi4.3 5 28.7 61.3 0.7 ziţii publice cu o firmă condusă de soţia lui acceptă servicii din partea unui om de afaceri 3.1 5.7 19.1 71.1 1.0 pentru urgentarea eliberării unei licenţe

46


Tratarea conflictelor de interese în serviciul public: evoluţie sau stagnare? utilizează informaţia de serviciu pentru a preîntîmpina un agent economic despre efectuarea unui control inopinat decide asupra alocării de fonduri unui ONG al cărui fondator este foloseşte maşina de serviciu pentru a se întâlni cu alegătorii lucrează prin cumul la o instituţie de învăţământ un fost funcţionar se angajează imediat după ieşirea din serviciul public la o întreprindere pe care a controlat-o anterior

2.9

2.9

11.5

82.5

0.2

4.1

7.2

18.4

67

3.3

5.7

7.7

17.9

65.1

3.6

54.2

14.8

19.3

10.3

1.4

21.5

18.9

38.6

20.3

0.7

Funcţionarul public este în drept să ia decizii, aflându-se în situaţie de conflict de interese? (%) Da 18.2 Nu 66.7 Nu ştiu/n-am răspuns 15.1 Există un document de care se conduce instituţia dvs. în tratarea CI? (%) Da Nu Nu ştiu/n-am răspuns

38.0 14.8 47.2

În anul 2009 dvs. aţi depus declaraţii de interese personale? Da Nu NŞ/NR

12 80.6 7.4

Dacă aţi depus declaratii de interese personale, ce fel de declaraţii au fost acestea? (%, răspuns multiplu) Declaraţii iniţiale (la angajare, numire, confirmare a funcţionarului) 42 Declaraţii periodice, actualizate (la schimabrea informaţiilor din declaraţia 46 depusă anterior) Declaraţii/raportări imediate (privind aflarea în situaţie de conflict de interese)

6

Nu ştiu/n-am răspuns

18

Cine e responsabil pentru veridicitatea, plinătatea şi depunerea în termen a declaraţiilor de interese? (%) Conducătorul instituţiei 16.3 Funcţionarul care prezintă declaraţia 53.1 Conducătorul serviciului resurse umane 11.7 Şeful funcţionarului aflat în situaţie de conflict de interese 15.6 NŞ/NR 3.3

47


Transparency International – Moldova În contractul de angajare încheiat cu dvs. există cerinţa privind obligativitatea declarării intereselor personale? (%) Da 12 Nu 35.6 Nu ştiu/n-am răspuns 52.4 În instituţia în care lucraţi există un cod de conduită? (%) Da

83.5

Nu Nu ştiu/n-am răspuns

5.8 10.7

Daca asemenea cod există, el include prevederi referitoare la conflictul de interese? (%) Da 64.2 Nu 9.2 Nu ştiu/n-am răspuns 26.6 În anul 2009 au fost cazuri de încălcare a Codului de conduită? (%) Da Nu NŞ/NR

13.9 24.9 61.2

Dacă da, au fost luate măsuri privind încălcarea Codului de conduită? (%) Da Nu Nu ştiu/n-am răspuns

69.0 19.0 12.0

Dacă aţi cunoaşte despre un caz de corupţie, ati comunica despre el persoanei/instituţiei abilitate? (%) Da 66.3 Nu 33.7 Dacă nu, de ce? (răspuns multiplu, %) Nu este responsabilitatea mea Nu ştiu cui să mă adresez Nu ar ajuta cu nimic Mi-ar fi creat doar probleme Altele, indicaţi

17.7 0.7 23.4 55.3 6.4

48


Tratarea conflictelor de interese în serviciul public: evoluţie sau stagnare? Expuneţi-vă opinia la următoarele întrebări ce ţin de activitatea instituţiei în care lucraţi (%) Da Nu NŞ/NR Sunteţi informat despre procedura de atestare/promovare a cadrelor în 79.4 16.5 4.1 instituţie? Consideraţi că procedura de atestare a cadrelor în instituţie este trans55 34.2 10.8 parentă? Consideraţi că procedura de atestare a cadrelor în instituţie este obiec45.7 38.8 15.5 tivă? În instituţie au loc cazuri când persoanele sunt angajate în serviciu 51.2 20.8 28.0 graţie legăturilor de rudenie, amiciţie, etc.? Se întâmplă cazuri când angajaţii instituţiei sunt promovaţi în funcţie 47.1 25.4 27.5 sau premiaţi nemeritat? În instituţie au loc cazuri când angajaţii utilizează funcţia de serviciu în 36.1 23.9 40.0 scopuri personale? În instituţie au loc cazuri de discriminare/hărţuire a angajaţilor din       considerente: - naţionale, etnice 5.7 67.0 27.3 - politice 26.8 47.8 25.4 - religioase 1.4 70.6 28.0 - de gen 7.7 66.5 25.8 - de vârstă 18.4 59.1 22.5 - de dizabilităţi fizice 3 67.0 30.0 Au loc cazuri când angajaţii utilizează în scopuri personale următoarele       active ale instituţiei: - echipamentul 22.7 41.4 35.9 - transportul 32.8 29.9 37.3 - localurile/încăperile? 9.8 46.9 43.3 Sunteţi informat despre faptul ce informaţii despre activitatea Instituţiei 66 21.3 12.7 sunt de uz intern? În instituţie au loc cazuri când angajaţii utilizează informaţia de uz 25.1 33.7 41.2 intern în scopuri personale? Se întâmplă cazuri când se fac presiuni asupra angajaţilor instituţiei pentru a lua decizii /a soluţiona probleme în interesul anumitor persoa- 35.2 30.6 34.2 ne? Aţi fi interesat să ştiţi despre rezultatele controalelor efectuate în 84.2 9.3 6.5 instituţie? În instituţie există o subdiviziune/persoană responsabilă de:       - apicarea Codului de conduită 49.8 23.4 26.8 - tratarea conflictelor de interese? 29.7 30.4 39.9 Pe parcursul anului 2009 aţi participat la seminare, training-uri la       subiectele: - conduita etică în serviciul public 29.9 63.2 6.9 - tratarea conflictelor de interese? 19.6 70.8 9.6

49


Transparency International – Moldova

Anexa 2 Chestionare în profilul instituţiilor publice Inspectoratul Fiscal Principal de Stat Care este pentru dvs. motivaţia principală de a lucra în serviciul public? (%) Doresc să fac carieră în serviciul public Mi-am dorit un lucru mai stabil Nu am avut din ce alege Aş avea mai multe persoane cunoscute care m-ar putea ajuta în viitor Doresc o pensie mai bună Altele, indicaţi

42.9 45.2 9.5 0.0 0.0 2.4

În opinia dvs., ce înseamnă expresia „conflict de interese în sectorul public”? (%) Un conflict dintre funcţionarii publici 14.3 Un conflict dintre interesele personale ale unui funcţionar public şi obliga69.0 ţiile lui de serviciu Un conflict dintre interese personale ale unui funcţionar public 16.7 Cum considerati, conflictul de interese este corupţie? (%) Da Nu Nu ştiu/n-am răspuns

42.9 45.2 11.9

Cum considerati, care ar trebui să fie salariul lunar al angajaţilor instituţiei pentru a evita tentaţia de a lua plăţi neoficiale? Da Nu Nu ştiu/n-am răspuns

42.9 45.2 11.9

Cât de acceptabile, după părerea dvs., sunt următoarele situaţii (%) Un funcţionar public...

Acceptabilă pe deplin

Acceptabilă parţial

Acceptabilă în anumite situaţii

Inacceptabilă

2.4

4.8

26.2

66.6

2.4

0

14.3

83.3

Ia decizia de semnare a unui contract de achiziţii publice cu o firmă condusă de soţia lui acceptă servicii din partea unui om de afaceri pentru urgentarea eliberării unei licenţe

50


Tratarea conflictelor de interese în serviciul public: evoluţie sau stagnare? utilizează informaţia de serviciu pentru a preîntîmpina un agent economic despre efectuarea unui control inopinat decide asupra alocării de fonduri unui ONG al cărui fondator este foloseşte maşina de serviciu pentru a se întâlni cu alegătorii lucrează prin cumul la o instituţie de învăţământ un fost funcţionar se angajează imediat după ieşirea din serviciul public la o întreprindere pe care a controlat-o anterior

2.4

4.8

7.1

85.7

2.4

2.4

19

76.2

4.8

4.8

26.2

64.2

61.9

14.3

7.1

16.7

19

21.4

33.4

26.2

Funcţionarul public este în drept să ia decizii, aflându-se în situaţie de conflict de interese? (%) Da

7.1

Nu Nu ştiu/n-am răspuns

85.8 7.1

Există un document de care se conduce instituţia dvs. în tratarea conflictelor de interese? Da Nu Nu ştiu/n-am răspuns

52.4 7.1 40.5

În anul 2009 dvs. aţi depus declaraţii de interese personale? (%) Da Nu

14.3 85.7

Dacă aţi depus declaratii de interese personale, ce fel de declaraţii au fost acestea? (%) Declaraţii iniţiale (la angajare, numire, confirmare a funcţionarului) 16.7 Declaraţii periodice, actualizate (la schimabrea informaţiilor din declaraţia depusă 66.6 anterior) Declaraţii/raportări imediate (privind aflarea în situaţie de conflict de interese) 0 Nu ştiu/n-am răspuns

16.7

Cum consideraţi, cine e responsabil pentru veridicitatea, plinătatea şi depunerea în termen a declaraţiilor de interese? (%) Conducătorul instituţiei 9.5 Funcţionarul care prezintă declaraţia 66.7 Conducătorul serviciului resurse umane 11.9 Şeful funcţionarului aflat în situaţie de conflict de interese 11.9

51


Transparency International – Moldova În contractul de angajare încheiat cu dvs. există cerinţa privind obligativitatea declarării intereselor personale? (%) Da 11.9 Nu 26.2 Nu ştiu/n-am răspuns 61.9 În instituţia în care lucraţi există un cod de conduită? (%) Da Nu Nu ştiu/n-am răspuns

97.6 0 2.4

Daca asemenea cod există, el include prevederi referitoare la conflictul de interese? (%) Da Nu Nu ştiu/n-am răspuns

65.8 12.2 22

În anul 2009 au fost cazuri de încălcare a Codului de conduită? (%) Da Nu Nu ştiu/n-am răspuns

4.8 9.5 85.7

Dacă aţi cunoaşte despre un caz de corupţie, ati comunica despre el persoanei/instituţiei abilitate? (%) Da Nu

64.3 35.7

Dacă nu, de ce? (%, răspuns multiplu) Nu este responsabilitatea mea

33.3

Nu ştiu cui să mă adresez Nu ar ajuta cu nimic Mi-ar fi creat doar probleme Altele, indicaţi

0 13.3 66.7 0

Expuneţi-vă opinia la următoarele întrebări ce ţin de activitatea instituţiei în care lucraţi (%) Da Nu NŞ/NR Sunteţi informat despre procedura de atestare/promovare a cadrelor în 85.7 14.3 0 instituţie? Consideraţi că procedura de atestare a cadrelor în instituţie este 45.2 28.6 26.2 transparentă?

52


Tratarea conflictelor de interese în serviciul public: evoluţie sau stagnare? Consideraţi că procedura de atestare a cadrelor în instituţie este obiectivă? În instituţie au loc cazuri când persoanele sunt angajate în serviciu graţie legăturilor de rudenie, amiciţie, etc.? Se întâmplă cazuri când angajaţii instituţiei sunt promovaţi în funcţie sau premiaţi nemeritat? În instituţie au loc cazuri când angajaţii utilizează funcţia de serviciu în scopuri personale? În instituţie au loc cazuri de discriminare/hărţuire a angajaţilor din considerente: - naţionale, etnice - politice - religioase

33.3

33.3

33.3

59.5

9.5

31

52.4

19

28.6

31

11.9

57.1

4.8 40.5 0

57.1 26.2 35.7

38.1 33.3 64.3

- de gen

9.6

45.2

45.2

- de vârstă - de dizabilităţi fizice Au loc cazuri când angajaţii utilizează în scopuri personale următoarele active ale instituţiei: - echipamentul

28.6 0

40.5 45.2

30.9 54.8

26.2

26.2

47.6

- transportul

35.7

26.2

38.1

0

33.3

66.7

78.6

9.5

11.9

28.6

14.3

57.1

21.4

21.4

57.2

83.3

11.9

4.8

47.7 33.3

19 21.4

33.3 45.3

- conduita etică în serviciul public

57.1

38.1

4.8

- tratarea conflictelor de interese?

64.2

31

4.8

- localurile/încăperile? Sunteţi informat despre faptul ce informaţii despre activitatea Instituţiei sunt de uz intern? În Instituţie au loc cazuri când angajaţii utilizează informaţia de uz intern în scopuri personale? Se întâmplă cazuri când se fac presiuni asupra angajaţilor instituţiei pentru a lua decizii /a soluţiona probleme în interesul anumitor persoane? Aţi fi interesat să ştiţi despre rezultatele controalelor efectuate în instituţie? În instituţie există o subdiviziune/persoană responsabilă de: - apicarea Codului de conduită - tratarea conflictelor de interese? Pe parcursul anului 2009 aţi participat la seminare, training-uri la subiectele:

53


Transparency International – Moldova

Serviciul Vamal (Aparatul Central) Care este pentru dvs. motivaţia principală de a lucra în serviciul public? (%) Doresc să fac carieră în serviciul public Mi-am dorit un lucru mai stabil Nu am avut din ce alege Aş avea mai multe persoane cunoscute care m-ar putea ajuta în viitor Doresc o pensie mai bună Altele, indicaţi

62.9 28.6 0.0 0.0 2.8 5.7

În opinia dvs., ce înseamnă expresia „conflict de interese în sectorul public”? (%) Un conflict dintre funcţionarii publici 8.6 Un conflict dintre interesele personale ale unui funcţionar public şi obligaţiile lui 85.7 de serviciu Un conflict dintre interese personale ale unui funcţionar public 5.7 Cum considerati, conflictul de interese este corupţie? (%) Da Nu Nu ştiu/n-am răspuns

42.9 25.7 31.4

Care ar trebui să fie salariul lunar al angajaţilor instituţiei pentru a evita tentaţia de a lua plăţi neoficiale? Media, mii lei Funcţionar de rând 8 Şef de direcţie 11 Ministru/director 15 Cât de acceptabile, după părerea dvs., sunt următoarele situaţii (%) AccepAccepAcceptabilă în Un funcţionar public... tabilă pe tabilă anumite deplin parţial situaţii Ia decizia de semnare a unui contract de achiziţii publice cu o firmă condusă de 8.6 2.9 28.5 soţia lui acceptă servicii din partea unui om de afaceri pentru urgentarea eliberării unei 2.9 14.3 17.1 licenţe utilizează informaţia de serviciu pentru a preîntîmpina un agent economic despre 2.9 2.9 8.6 efectuarea unui control inopinat

54

Inaccepta bila 60 65.7 85.6


Tratarea conflictelor de interese în serviciul public: evoluţie sau stagnare? decide asupra alocării de fonduri unui ONG al cărui fondator este foloseşte maşina de serviciu pentru a se întâlni cu alegătorii lucrează prin cumul la o instituţie de învăţământ un fost funcţionar se angajează imediat după ieşirea din serviciul public la o întreprindere pe care a controlat-o anterior

2.9

2.9

20

74.2

14.3

5.7

22.9

57.1

65.8

11.4

5.7

17.1

22.9

17.1

37.1

22.9

Funcţionarul public este în drept să ia decizii, aflându-se în situaţie de conflict de interese? (%) Da 17.1 Nu 62.9 Nu ştiu/n-am răspuns 20 Există un document de care se conduce instituţia dvs. în tratarea conflictelor de interese? (%) Da 37.1 Nu 5.7 Nu ştiu/n-am răspuns 57.2 În anul 2009 dvs. aţi depus declaraţii de interese personale? (%) Da Nu

25.7 74.3

Dacă aţi depus declaratii de interese personale, ce fel de declaraţii au fost acestea? (%) Declaraţii iniţiale (la angajare, numire, confirmare a funcţionarului) 33.4 Declaraţii periodice, actualizate (la schimabrea informaţiilor din declaraţia depusă 44.4 anterior) Declaraţii/raportări imediate (privind aflarea în situaţie de conflict de interese) 0 Nu ştiu/n-am răspuns 22.2 Cine e responsabil pentru veridicitatea, plinătatea şi depunerea în termen a declaraţiilor de interese? (%) Conducătorul instituţiei 25.8 Funcţionarul care prezintă declaraţia 51.4 Conducătorul serviciului resurse umane 5.7 Şeful funcţionarului aflat în situaţie de conflict de interese 17.1 În contractul de angajare încheiat cu dvs. există cerinţa privind obligativitatea declarării intereselor personale? (%) Da 8.6 Nu 28.6 Nu ştiu/n-am răspuns 62.8

55


Transparency International – Moldova În instituţia în care lucraţi există un cod de conduită? (%) Da Nu Nu ştiu/n-am răspuns

94.3 0 5.7

Daca asemenea cod există, el include prevederi referitoare la conflictul de interese? (%) Da 60.6 Nu 9.1 Nu ştiu/n-am răspuns 30.3 În anul 2009 au fost cazuri de încălcare a Codului de conduită? (%) Da Nu Nu ştiu/n-am răspuns

22.9 17.1 60

Dacă da, au fost luate careva măsuri privind încălcarea Codului de conduită? (%) Da 75 Nu 12.5 Nu ştiu/n-am răspuns 12.5 Dacă aţi cunoaşte despre un caz de corupţie, ati comunica despre el persoanei/instituţiei abilitate? (%) Da 54.3 Nu 45.7 Dacă nu, de ce? (%) Nu este responsabilitatea mea Nu ştiu cui să mă adresez Nu ar ajuta cu nimic Mi-ar fi creat doar probleme Altele

18.8 0 31.2 43.7 6.3

Expuneţi-vă opinia la următoarele întrebări ce ţin de activitatea instituţiei în care lucraţi (%) Da Nu NŞ/NR Sunteţi informat despre procedura de atestare/promovare a 77.1 22.9 0 cadrelor în instituţie? Consideraţi că procedura de atestare a cadrelor în instituţie este 48.6 51.4 0 transparentă? Consideraţi că procedura de atestare a cadrelor în instituţie este 42.9 57.1 0 obiectivă? În instituţie au loc cazuri când persoanele sunt angajate în servi60 40 0 ciu graţie legăturilor de rudenie, amiciţie, etc.?

56


Tratarea conflictelor de interese în serviciul public: evoluţie sau stagnare? Se întâmplă cazuri când angajaţii instituţiei sunt promovaţi în funcţie sau premiaţi nemeritat? În instituţie au loc cazuri când angajaţii utilizează funcţia de serviciu în scopuri personale? În instituţie au loc cazuri de discriminare/hărţuire a angajaţilor din considerente: - naţionale, etnice - politice - religioase - de gen - de vârstă - de dizabilităţi fizice Au loc cazuri când angajaţii utilizează în scopuri personale următoarele active ale instituţiei: - echipamentul - transportul - localurile/încăperile? Sunteţi informat despre faptul ce informaţii despre activitatea Instituţiei sunt de uz intern? În Instituţie au loc cazuri când angajaţii utilizează informaţia de uz intern în scopuri personale? Se întâmplă cazuri când se fac presiuni asupra angajaţilor instituţiei pentru a lua decizii /a soluţiona probleme în interesul anumitor persoane? Aţi fi interesat să ştiţi despre rezultatele controalelor efectuate în instituţie? În instituţie există o subdiviziune/persoană responsabilă de: - apicarea Codului de conduită - tratarea conflictelor de interese? Pe parcursul anului 2009 aţi participat la seminare, training-uri la subiectele: - conduita etică în serviciul public - tratarea conflictelor de interese?

57

71.4

28.6

0

57.1

42.9

0

2.9 42.9 100 2.9 22.9 2.9

97.1 57.1 0 97.1 77.1 97.1

0 0 0 0 0 0

34.3 51.4 11.4

65.7 48.6 88.6

0 0 0

62.9

37.1

0

54.3

45.7

0

57.1

42.9

0

82.9

17.1

0

40 37.1

60 62.9

0 0

14.3 11.4

85.7 88.6

0 0


Transparency International – Moldova

Ministerul Sănătăţii

Care este pentru dvs. motivaţia principală de a lucra în serviciul public? (%) Doresc să fac carieră în serviciul public Mi-am dorit un lucru mai stabil Nu am avut din ce alege Aş avea mai multe persoane cunoscute care m-ar putea ajuta în viitor Doresc o pensie mai bună Altele, indicaţi În opinia dvs., ce înseamnă expresia „conflict de interese în sectorul public”? Un conflict dintre funcţionarii publici Un conflict dintre interesele personale ale unui funcţionar public şi obligaţiile lui de serviciu Un conflict dintre interese personale ale unui funcţionar public Cum considerati, conflictul de interese este corupţie? (%) Da Nu Nu ştiu/n-am răspuns

45.5 31.8 18.2 0.0 0.0 4.5 4.5 90.9 4.5 31.8 36.4 31.8

Cum considerati, care ar trebui să fie salariul lunar al angajaţilor instituţiei pentru a evita tentaţia de a lua plăţi neoficiale? Media, mii lei Funcţionar de rând 6 Şef de direcţie 10 Ministru/director 16 Cât de acceptabile, după părerea dvs., sunt următoarele situaţii (%) Un funcţionar public... Ia decizia de semnare a unui contract de achiziţii publice cu o firmă condusă de soţia lui acceptă servicii din partea unui om de afaceri pentru urgentarea eliberării unei licenţe utilizează informaţia de serviciu pentru a preîntîmpina un agent economic despre efectuarea unui control inopinat decide asupra alocării de fonduri unui ONG al cărui fondator este

58

Accepta bilă în Inaccepanumite tabilă situaţii

Acceptabilă pe deplin

Accepta bilă parţial

0

4.5

31.8

63.7

4.5

0

9

86.5

0

0

18.2

81.8

22.7

0

9

68.3


Tratarea conflictelor de interese în serviciul public: evoluţie sau stagnare? foloseşte maşina de serviciu pentru a se întâlni cu alegătorii lucrează prin cumul la o instituţie de învăţământ un fost funcţionar se angajează imediat după ieşirea din serviciul public la o întreprindere pe care a controlat-o anterior

4.5

0

27.3

68.2

72.8

13.6

13.6

0

31.8

18.2

45.5

4.5

Funcţionarul public este în drept să ia decizii, aflându-se în situaţie de conflict de interese? (%) Da 9.1 Nu 72.7 Nu ştiu/n-am răspuns 18.2 Există un document de care se conduce instituţia dvs. în tratarea conflictelor de interese? (%) Da 68.2 Nu 9.1 Nu ştiu/n-am răspuns 22.7 În anul 2009 dvs. aţi depus declaraţii de interese personale? (%) Da Nu

9.1 90.9

Cine e responsabil pentru veridicitatea, plinătatea şi depunerea în termen a declaraţiilor de interese? (%) Conducătorul instituţiei 5 Funcţionarul care prezintă declaraţia 65 Conducătorul serviciului resurse umane 25 Şeful funcţionarului aflat în situaţie de conflict de interese 5 În contractul de angajare încheiat cu dvs. există cerinţa privind obligativitatea declarării intereselor personale? (%) Da 18.2 Nu 18.2 Nu ştiu/n-am răspuns 63.6 În instituţia în care lucraţi există un cod de conduită? (%) Da Nu Nu ştiu/n-am răspuns

77.3 4.5 18.2

Dacă asemenea cod există, el include prevederi referitoare la conflictul de interese? (%) Da 76.5 Nu 0 Nu ştiu/n-am răspuns 23.5

59


Transparency International – Moldova În anul 2009 au fost cazuri de încălcare a Codului de conduită? (%) Da Nu Nu ştiu/n-am răspuns

4.5 22.7 72.8

Dacă aţi cunoaşte despre un caz de corupţie, ati comunica despre el persoanei/instituţiei abilitate? (%) Da 72.7 Nu 27.3 Expuneţi-vă opinia la următoarele întrebări ce ţin de activitatea instituţiei în care lucraţi (%) Da Nu NŞ/NR Sunteţi informat despre procedura de atestare/promovare a 95.5 4.5  0 cadrelor în instituţie? Consideraţi că procedura de atestare a cadrelor în instituţie este 81.8 18.2  0 transparentă? Consideraţi că procedura de atestare a cadrelor în instituţie este 81.8 9.1 9.1 obiectivă? În instituţie au loc cazuri când persoanele sunt angajate în servi27.3 22.7 50 ciu graţie legăturilor de rudenie, amiciţie, etc.? Se întâmplă cazuri când angajaţii instituţiei sunt promovaţi în 18.2 40.9 40.9 funcţie sau premiaţi nemeritat? În instituţie au loc cazuri când angajaţii utilizează funcţia de 9.1 27.3 63.6 serviciu în scopuri personale? În instituţie au loc cazuri de discriminare/hărţuire a angajaţilor       din considerente: - naţionale, etnice 0 86.4 13.6 - politice 13.6 63.7 22.7 - religioase 0 81.8 18.2 - de gen 4.5 81.8 13.7 - de vârstă 0 81.8 18.2 - de dizabilităţi fizice 0 81.8 18.2 Au loc cazuri când angajaţii utilizează în scopuri personale       următoarele active ale instituţiei: - echipamentul 9.1 59.1 31.8 - transportul 4.5 45.5 50 - localurile/încăperile? 0 63.6 36.4 Sunteţi informat despre faptul ce informaţii despre activitatea 72.7 18.2 9.1 Instituţiei sunt de uz intern? În Instituţie au loc cazuri când angajaţii utilizează informaţia de 4.5 31.8 63.7 uz intern în scopuri personale?

60


Tratarea conflictelor de interese în serviciul public: evoluţie sau stagnare? Se întâmplă cazuri când se fac presiuni asupra angajaţilor instituţiei pentru a lua decizii /a soluţiona probleme în interesul anumitor persoane? Aţi fi interesat să ştiţi despre rezultatele controalelor efectuate în instituţie? În instituţie există o subdiviziune/persoană responsabilă de: - apicarea Codului de conduită - tratarea conflictelor de interese? Pe parcursul anului 2009 aţi participat la seminare, training-uri în subiectele: - conduita etică în serviciul public - tratarea conflictelor de interese?

9.1

31.8

59.1

95.5

4.5

0

27.3 18.2

4.5 4.5

68.2 77.3

9.1 4.5

90.9 95.5

0 0

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei

Care este pentru dvs. motivaţia principală de a lucra în serviciul public? (%) Doresc să fac carieră în serviciul public Mi-am dorit un lucru mai stabil Nu am avut din ce alege Aş avea mai multe persoane cunoscute care m-ar putea ajuta în viitor Doresc o pensie mai bună Altele

48.2 40.7 7.4 0.0 3.7 0.0

În opinia dvs., ce înseamnă expresia „conflict de interese în sectorul public”? (%) Un conflict dintre funcţionarii publici 14.8 Un conflict dintre interesele personale ale unui funcţionar public şi obligaţiile lui 66.6 de serviciu Un conflict dintre interese personale ale unui funcţionar public 18.6 Cum considerati, conflictul de interese este corupţie? Da Nu Nu ştiu/n-am răspuns

37.1 33.3 29.6

Care ar trebui să fie salariul lunar al angajaţilor instituţiei pentru a evita tentaţia de a lua plăţi neoficiale? Media, mii lei Funcţionar de rând 5 Şef de direcţie 7 Ministru/director 11

61


Transparency International – Moldova Cât de acceptabile, după părerea dvs., sunt următoarele situaţii (%) Un funcţionar public... Ia decizia de semnare a unui contract de achiziţii publice cu o firmă condusă de soţia lui acceptă servicii din partea unui om de afaceri pentru urgentarea eliberării unei licenţe utilizează informaţia de serviciu pentru a preîntîmpina un agent economic despre efectuarea unui control inopinat decide asupra alocării de fonduri unui ONG al cărui fondator este foloseşte maşina de serviciu pentru a se întâlni cu alegătorii lucrează prin cumul la o instituţie de învăţământ un fost funcţionar se angajează imediat după ieşirea din serviciul public la o întreprindere pe care a controlat-o anterior

Accepta bilă pe deplin

Acceptabilă parţial

Acceptabilă în anumite situaţii

Inacceptabilă

0

3.7

37

59.3

3.7

11.1

33.3

51.9

3.7

7.4

7.4

81.5

11.1

22.2

0

66.7

14.8

0

7.4

77.8

66.7

7.4

18.5

7.4

29.6

18.5

40.8

11.1

Funcţionarul public este în drept să ia decizii, aflându-se în situaţie de conflict de interese? (%) Da 25.9 Nu 59.3 Nu ştiu/n-am răspuns 14.8 Există un document de care se conduce instituţia dvs. în tratarea conflictelor de interese? (%) Da 63 Nu 7.4 Nu ştiu/n-am răspuns 29.6 În anul 2009 dvs. aţi depus declaraţii de interese personale? (%) Da Nu

14.8 85.2

În contractul de angajare încheiat cu dvs. există cerinţa privind obligativitatea declarării intereselor personale? (%) Da 11.1 Nu 29.6 Nu ştiu/n-am răspuns 59.3

62


Tratarea conflictelor de interese în serviciul public: evoluţie sau stagnare? În instituţia în care lucraţi există un cod de conduită? (%) Da Nu Nu ştiu/n-am răspuns

77.8 14.8 7.4

Daca asemenea cod există, el include prevederi referitoare la conflictul de interese? (%) Da 71.4 Nu 4.8 Nu ştiu/n-am răspuns 23.8 În anul 2009 au fost cazuri de încălcare a Codului de conduită? (%) Da Nu Nu ştiu/n-am răspuns

7.4 22.2 70.4

Dacă aţi cunoaşte despre un caz de corupţie, ati comunica despre el persoanei/instituţiei abilitate? (%) Da 77.8 Nu 22.2 Dacă nu, de ce? (%) Nu este responsabilitatea mea Nu ştiu cui să mă adresez Nu ar ajuta cu nimic Mi-ar fi creat doar probleme Altele, indicaţi

0 0 50 33.3 16.7

Expuneţi-vă opinia la următoarele întrebări ce ţin de activitatea instituţiei în care lucraţi (%) Da Nu NŞ/NR Sunteţi informat despre procedura de atestare/promovare a 77.8 18.5 3.7 cadrelor în instituţie? Consideraţi că procedura de atestare a cadrelor în instituţie 48.2 29.6 22.2 este transparentă? Consideraţi că procedura de atestare a cadrelor în instituţie 37 44.5 18.5 este obiectivă? În instituţie au loc cazuri când persoanele sunt angajate în 51.9 3.7 44.4 serviciu graţie legăturilor de rudenie, amiciţie, etc.? Se întâmplă cazuri când angajaţii instituţiei sunt promovaţi în 40.7 11.1 48.2 funcţie sau premiaţi nemeritat? În instituţie au loc cazuri când angajaţii utilizează funcţia de 14.8 7.4 77.8 serviciu în scopuri personale? În instituţie au loc cazuri de discriminare/hărţuire a angajaţilor din considerente:

63


Transparency International – Moldova - naţionale, etnice - politice - religioase - de gen - de vârstă - de dizabilităţi fizice Au loc cazuri când angajaţii utilizează în scopuri personale următoarele active ale instituţiei: - echipamentul - transportul - localurile/încăperile? Sunteţi informat despre faptul ce informaţii despre activitatea Instituţiei sunt de uz intern? În instituţie au loc cazuri când angajaţii utilizează informaţia de uz intern în scopuri personale? Se întâmplă cazuri când se fac presiuni asupra angajaţilor instituţiei pentru a lua decizii /a soluţiona probleme în interesul anumitor persoane? Aţi fi interesat să ştiţi despre rezultatele controalelor efectuate în instituţie? În instituţie există o subdiviziune/persoană responsabilă de: - apicarea Codului de conduită - tratarea conflictelor de interese? Pe parcursul anului 2009 aţi participat la seminare, traininguri la subiectele: - conduita etică în serviciul public - tratarea conflictelor de interese?

3.8 18.5 0 3.8 18.6 0

48.1 18.5 48.1 48.1 40.7 48.1

48.1 63 51.9 48.1 40.7 51.9

3.7 3.7 3.7

33.3 22.2 29.6

63 74.1 66.7

29.6

40.8

29.6

7.4

18.5

74.1

22.2

18.5

59.3

85.2

0

14.8

40.7 22.2

18.6 18.5

40.7 59.3

59.3 7.4

29.6 63

11.1 29.6

Care este pentru dvs. motivaţia principală de a lucra în serviciul public? (%) Doresc să fac carieră în serviciul public Mi-am dorit un lucru mai stabil Nu am avut din ce alege Aş avea mai multe persoane cunoscute care m-ar putea ajuta în viitor Doresc o pensie mai bună Altele, indicaţi

44.5 37.0 11.1 0.0 0.0 7.4

Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale

64


Tratarea conflictelor de interese în serviciul public: evoluţie sau stagnare? În opinia dvs., ce înseamnă expresia „conflict de interese în sectorul public”? (%) Un conflict dintre funcţionarii publici 14.3 Un conflict dintre interesele personale ale unui funcţionar public şi obligaţiile lui 71.4 de serviciu Un conflict dintre interese personale ale unui funcţionar public 14.3 Cum considerati, conflictul de interese este corupţie? (%) Da Nu Nu ştiu/n-am răspuns

42.8 28.6 28.6

Care ar trebui să fie salariul lunar al angajaţilor instituţiei pentru a evita tentaţia de a lua plăţi neoficiale? Media, mii lei Funcţionar de rând 5 Şef de direcţie 7 Ministru/director 11 Cât de acceptabile, după părerea dvs., sunt următoarele situaţii (%) Accepta Accepbilă pe tabilă deplin parţial

Un funcţionar public... Ia decizia de semnare a unui contract de achiziţii publice cu o firmă condusă de soţia lui acceptă servicii din partea unui om de afaceri pentru urgentarea eliberării unei licenţe utilizează informaţia de serviciu pentru a preîntîmpina un agent economic despre efectuarea unui control inopinat decide asupra alocării de fonduri unui ONG al cărui fondator este foloseşte maşina de serviciu pentru a se întâlni cu alegătorii lucrează prin cumul la o instituţie de învăţământ un fost funcţionar se angajează imediat după ieşirea din serviciul public la o întreprindere pe care a controlat-o anterior

Acceptabilă Inacîn anu- cepmite tabilă situaţii

7.1

7.1

42.9

42.9

3.6

7.1

46.4

42.9

3.6

3.6

14.3

78.5

7.1

3.6

17.9

71.4

10.7

3.6

28.6

57.1

50

14.3

21.4

14.3

17.9

14.2

42.9

25

Funcţionarul public este în drept să ia decizii, aflându-se în situaţie de conflict de interese? (%) Da 42.8 Nu 39.3 Nu ştiu/n-am răspuns 17.9

65


Transparency International – Moldova Există un document de care se conduce instituţia dvs. în tratarea conflictelor de interese? (%) Da 10.7 Nu 28.6 Nu ştiu/n-am răspuns 60.7 În anul 2009 dvs. aţi depus declaraţii de interese personale? (%) Da Nu

17.9 82.1

Cine e responsabil pentru veridicitatea, plinătatea şi depunerea în termen a declaraţiilor de interese? (%) Conducătorul instituţiei 3.6 Funcţionarul care prezintă declaraţia 53.5 Conducătorul serviciului resurse umane 14.3 Şeful funcţionarului aflat în situaţie de conflict de interese 17.9 NŞ/NR 10.7 În contractul de angajare încheiat cu dvs. există cerinţa privind obligativitatea declarării intereselor personale? (%) Da 14.3 Nu 46.4 Nu ştiu/n-am răspuns 39.3 În instituţia în care lucraţi există un cod de conduită? (%) Da Nu Nu ştiu/n-am răspuns

57.1 17.9 25

Daca asemenea cod există, el include prevederi referitoare la conflictul de interese? (%) Da 87.4 Nu 6.3 Nu ştiu/n-am răspuns 6.3 În anul 2009 au fost cazuri de încălcare a Codului de conduită? (%) Da Nu Nu ştiu/n-am răspuns

7.1 39.3 53.6

Dacă aţi cunoaşte despre un caz de corupţie, ati comunica despre el persoanei/instituţiei abilitate? (%) Da 67.9 Nu 32.1

66


Tratarea conflictelor de interese în serviciul public: evoluţie sau stagnare? Dacă nu, de ce? (%) Nu este responsabilitatea mea Nu ştiu cui să mă adresez Nu ar ajuta cu nimic Mi-ar fi creat doar probleme Altele, indicaţi

22.2 0 0 66.7 11.1

Expuneţi-vă opinia la următoarele întrebări ce ţin de activitatea instituţiei în care lucraţi (%) Da Nu NŞ/NR Sunteţi informat despre procedura de atestare/promovare a cadre78.6 21.4 0 lor în instituţie? Consideraţi că procedura de atestare a cadrelor în instituţie este 60.7 39.3 0 transparentă? Consideraţi că procedura de atestare a cadrelor în instituţie este 64.3 35.7 0 obiectivă? În instituţie au loc cazuri când persoanele sunt angajate în serviciu 57.1 42.9 0 graţie legăturilor de rudenie, amiciţie, etc.? Se întâmplă cazuri când angajaţii instituţiei sunt promovaţi în 39.3 60.7 0 funcţie sau premiaţi nemeritat? În instituţie au loc cazuri când angajaţii utilizează funcţia de servi50 50 0 ciu în scopuri personale? În instituţie au loc cazuri de discriminare/hărţuire a angajaţilor din considerente: - naţionale, etnice 7.1 89.3 3.6 - politice 21.4 78.6 0 - religioase 0 96.4 3.6 - de gen 3.6 89.3 7.1 - de vârstă 21.4 78.6 0 - de dizabilităţi fizice 10.7 85.7 3.6 Au loc cazuri când angajaţii utilizează în scopuri personale următoarele active ale instituţiei: - echipamentul 25 67.9 7.1 - transportul 46.4 53.6 0 - localurile/încăperile? 3.6 85.7 10.7 Sunteţi informat despre faptul ce informaţii despre activitatea 60.7 35.7 3.6 Instituţiei sunt de uz intern? În Instituţie au loc cazuri când angajaţii utilizează informaţia de uz 25 71.4 3.6 intern în scopuri personale? Se întâmplă cazuri când se fac presiuni asupra angajaţilor instituţiei pentru a lua decizii /a soluţiona probleme în interesul anumitor 42.9 57.1 0 persoane?

67


Transparency International – Moldova Aţi fi interesat să ştiţi despre rezultatele controalelor efectuate în instituţie? În instituţie există o subdiviziune/persoană responsabilă de: - apicarea Codului de conduită - tratarea conflictelor de interese? Pe parcursul anului 2009 aţi participat la seminare, training-uri la subiectele: - conduita etică în serviciul public - tratarea conflictelor de interese?

92.9

7.1

0

35.7 28.6

53.6 57.1

10.7 14.3

21.4 10.7

78.6 85.7

0 3.6

Ministerul Educaţiei Care este pentru dvs. motivaţia principală de a lucra în serviciul public? (%) Doresc să fac carieră în serviciul public Mi-am dorit un lucru mai stabil Nu am avut din ce alege Aş avea mai multe persoane cunoscute care m-ar putea ajuta în viitor Doresc o pensie mai bună Altele În opinia dvs., ce înseamnă expresia „conflict de interese în sectorul public”? (%) Un conflict dintre funcţionarii publici Un conflict dintre interesele personale ale unui funcţionar public şi obligaţiile lui de serviciu Un conflict dintre interese personale ale unui funcţionar public Cum considerati, conflictul de interese este corupţie? (%) Da Nu Nu ştiu/n-am răspuns

35.0 30.0 5.0 0.0 15.0 15.0 15.0 85.0 0.0 35.0 25.0 40.0

Care ar trebui să fie salariul lunar al angajaţilor instituţiei pentru a evita tentaţia de a lua plăţi neoficiale? Media, mii lei Funcţionar de rând 10 Şef de direcţie 13 Ministru/director 19

68


Tratarea conflictelor de interese în serviciul public: evoluţie sau stagnare? Cât de acceptabile, după părerea dvs., sunt următoarele situaţii (%) AccepAccepAcceptabilă tabilă în Un funcţionar public... tabilă pe anumite parţial deplin situaţii Ia decizia de semnare a unui contract de achiziţii 5 5 25 publice cu o firmă condusă de soţia lui acceptă servicii din partea unui om de afaceri pentru 0 0 20 urgentarea eliberării unei licenţe utilizează informaţia de serviciu pentru a preîntîmpina un agent economic despre efectuarea unui control 0 0 15 inopinat decide asupra alocării de fonduri unui ONG al cărui 0 10 20 fondator este foloseşte maşina de serviciu pentru a se întâlni cu 5 5 35 alegătorii lucrează prin cumul la o instituţie de învăţământ 40 20 30 un fost funcţionar se angajează imediat după ieşirea din serviciul public la o întreprindere pe care a con0 30 50 trolat-o anterior

Inacceptabilă 65 80 85 70 55 10 20

Funcţionarul public este în drept să ia decizii, aflându-se în situaţie de conflict de interese? (%) Da 10 Nu 75 Nu ştiu/n-am răspuns 15 Există un document de care se conduce instituţia dvs. în tratarea conflictelor de interese? (%) Da 35 Nu 10 Nu ştiu/n-am răspuns 55 În anul 2009 dvs. aţi depus declaraţii de interese personale? (%) Da Nu

15 85

Cine e responsabil pentru veridicitatea, plinătatea şi depunerea în termen a declaraţiilor de interese? (%) Conducătorul instituţiei 5 Funcţionarul care prezintă declaraţia 45 Conducătorul serviciului resurse umane 25 Şeful funcţionarului aflat în situaţie de conflict de interese 25

69


Transparency International – Moldova În contractul de angajare încheiat cu dvs. există cerinţa privind obligativitatea declarării intereselor personale? (%) Da 10 Nu 65 Nu ştiu/n-am răspuns 25 În instituţia în care lucraţi există un cod de conduită? (%) Da Nu Nu ştiu/n-am răspuns

50 15 35

Daca asemenea cod există, el include prevederi referitoare la conflictul de interese? (%) Da 70 Nu 0 Nu ştiu/n-am răspuns 30 În anul 2009 au fost cazuri de încălcare a Codului de conduită? (%) Da Nu Nu ştiu/n-am răspuns

15 10 75

Dacă aţi cunoaşte despre un caz de corupţie, ati comunica despre el persoanei/instituţiei abilitate? (%) Da 80 Nu 20 Expuneţi-vă opinia la următoarele întrebări ce ţin de activitatea instituţiei în care lucraţi (%) Da Nu NŞ/NR Sunteţi informat despre procedura de atestare/promovare a cadre60 25 15 lor în instituţie? Consideraţi că procedura de atestare a cadrelor în instituţie este 30 35 35 transparentă? Consideraţi că procedura de atestare a cadrelor în instituţie este 30 35 35 obiectivă? În instituţie au loc cazuri când persoanele sunt angajate în serviciu 40 15 45 graţie legăturilor de rudenie, amiciţie, etc.? Se întâmplă cazuri când angajaţii instituţiei sunt promovaţi în 40 10 50 funcţie sau premiaţi nemeritat? În instituţie au loc cazuri când angajaţii utilizează funcţia de servi35 15 50 ciu în scopuri personale? În instituţie au loc cazuri de discriminare/hărţuire a angajaţilor din considerente: - naţionale, etnice 0 50 50

70


Tratarea conflictelor de interese în serviciul public: evoluţie sau stagnare? - politice - religioase - de gen - de vârstă - de dizabilităţi fizice Au loc cazuri când angajaţii utilizează în scopuri personale următoarele active ale instituţiei: - echipamentul - transportul - localurile/încăperile? Sunteţi informat despre faptul ce informaţii despre activitatea Instituţiei sunt de uz intern? În Instituţie au loc cazuri când angajaţii utilizează informaţia de uz intern în scopuri personale? Se întâmplă cazuri când se fac presiuni asupra angajaţilor instituţiei pentru a lua decizii /a soluţiona probleme în interesul anumitor persoane? Aţi fi interesat să ştiţi despre rezultatele controalelor efectuate în instituţie? În instituţie există o subdiviziune/persoană responsabilă de: - apicarea Codului de conduită - tratarea conflictelor de interese? Pe parcursul anului 2009 aţi participat la seminare, training-uri la subiectele: - conduita etică în serviciul public - tratarea conflictelor de interese?

25 5 10 20 5

35 55 50 40 45

40 40 40 40 50

20 25 5

20 25 30

60 50 65

50

20

30

20

10

70

25

30

45

85

10

5

30 25

15 10

55 65

0 0

80 75

20 25

Ministerul Economiei Care este pentru dvs. motivaţia principală de a lucra în serviciul public? (%) Doresc să fac carieră în serviciul public Mi-am dorit un lucru mai stabil Nu am avut din ce alege Aş avea mai multe persoane cunoscute care m-ar putea ajuta în viitor Doresc o pensie mai bună Altele, indicaţi În opinia dvs., ce înseamnă expresia „conflict de interese în sectorul public”? (%) Un conflict dintre funcţionarii publici Un conflict dintre interesele personale ale unui funcţionar public şi obligaţiile lui de serviciu

71

42.9 45.6 2.9 0.0 2.9 5.7 17.1 71.5


Transparency International – Moldova Un conflict dintre interese personale ale unui funcţionar public

11.4

Cum considerati, conflictul de interese este corupţie? (%) Da Nu Nu ştiu/n-am răspuns

71.4 14.3 14.3

Care ar trebui să fie salariul lunar al angajaţilor instituţiei pentru a evita tentaţia de a lua plăţi neoficiale? Media, mii lei Funcţionar de rând 7 Şef de direcţie 9 Ministru/director 14 Cât de acceptabile, după părerea dvs., sunt următoarele situaţii (%) Acceptabilă pe deplin

Acceptabilă parţial

Acceptabilă în anumite situaţii

Inacceptabilă

2.9

2.9

25.7

68.5

2.9

8.6

20

68.5

2.9

2.9

11.4

82.8

0

5.7

28.6

65.7

2.9

42.9

0

54.2

40

20

40

0

25.7

28.6

34.3

11.4

Funcţionarul public este în drept să ia decizii, aflându-se în situaţie de CI? (%) Da Nu Nu ştiu/n-am răspuns

20 57.1 22.9

Un funcţionar public... Ia decizia de semnare a unui contract de achiziţii publice cu o firmă condusă de soţia lui acceptă servicii din partea unui om de afaceri pentru urgentarea eliberării unei licenţe utilizează informaţia de serviciu pentru a preîntîmpina un agent economic despre efectuarea unui control inopinat decide asupra alocării de fonduri unui ONG al cărui fondator este foloseşte maşina de serviciu pentru a se întâlni cu alegătorii lucrează prin cumul la o instituţie de învăţământ un fost funcţionar se angajează imediat după ieşirea din serviciul public la o întreprindere pe care a controlat-o anterior

72


Tratarea conflictelor de interese în serviciul public: evoluţie sau stagnare? Există un document de care se conduce instituţia dvs. în tratarea CI? (%) Da Nu Nu ştiu/n-am răspuns

48.6 2.8 48.6

În anul 2009 dvs. aţi depus declaraţii de interese personale? (%) Da 5.7 Nu 94.3 Cine e responsabil pentru veridicitatea, plinătatea şi depunerea în termen a declaraţiilor de interese? (%) Conducătorul instituţiei 11.4 Funcţionarul care prezintă declaraţia 51.5 Conducătorul serviciului resurse umane 11.4 Şeful funcţionarului aflat în situaţie de conflict de interese 25.7 În contractul de angajare încheiat cu dvs. există cerinţa privind obligativitatea declarării intereselor personale? (%) Da 14.3 Nu 34.3 Nu ştiu/n-am răspuns 51.4 În instituţia în care lucraţi există un cod de conduită? (%) Da Nu Nu ştiu/n-am răspuns

88.5 2.9 8.6

Daca asemenea cod există, el include prevederi referitoare la CI? (%) Da Nu Nu ştiu/n-am răspuns

71.4 5.7 22.9

În anul 2009 au fost cazuri de încălcare a Codului de conduită? (%) Da Nu Nu ştiu/n-am răspuns

0 28.6 71.4

Dacă aţi cunoaşte despre un caz de corupţie, ati comunica despre el persoanei/instituţiei abilitate? (%) Da 54.3 Nu 45.7

73


Transparency International – Moldova Dacă nu, de ce? (%, răspuns multiplu) Nu este responsabilitatea mea Nu ştiu cui să mă adresez Nu ar ajuta cu nimic Mi-ar fi creat doar probleme Altele, indicaţi

12.4 0 18.8 50 18.8

Expuneţi-vă opinia la următoarele întrebări ce ţin de activitatea instituţiei în care lucraţi (%) Da Nu NŞ/NR Sunteţi informat despre procedura de atestare/promovare a 88.5 8.6 2.9 cadrelor în instituţie? Consideraţi că procedura de atestare a cadrelor în instituţie 77.1 14.3 8.6 este transparentă? Consideraţi că procedura de atestare a cadrelor în instituţie 48.6 34.3 17.1 este obiectivă? În instituţie au loc cazuri când persoanele sunt angajate în 40 14.3 45.7 serviciu graţie legăturilor de rudenie, amiciţie, etc.? Se întâmplă cazuri când angajaţii instituţiei sunt promovaţi în 48.6 11.4 40 funcţie sau premiaţi nemeritat? În instituţie au loc cazuri când angajaţii utilizează funcţia de 22.9 11.4 65.7 serviciu în scopuri personale? În instituţie au loc cazuri de discriminare/hărţuire a angajaţi     lor din considerente: - naţionale, etnice 2.9 62.9 34.3 - politice 5.7 45.7 48.6 - religioase 2.9 68.5 28.6 - de gen 8.6 62.8 28.6 - de vârstă 25.7 51.4 22.9 - de dizabilităţi fizice 2.9 68.5 28.6 Au loc cazuri când angajaţii utilizează în scopuri personale       următoarele active ale instituţiei: - echipamentul 17.1 31.4 51.5 - transportul 20 31.4 48.6 - localurile/încăperile? 14.3 34.3 51.4 Sunteţi informat despre faptul ce informaţii despre activitatea 65.7 22.9 11.4 Instituţiei sunt de uz intern? În Instituţie au loc cazuri când angajaţii utilizează informaţia 14.3 14.3 71.4 de uz intern în scopuri personale? Se întâmplă cazuri când se fac presiuni asupra angajaţilor instituţiei pentru a lua decizii /a soluţiona probleme în interesul 22.9 22.9 54.2 anumitor persoane? Aţi fi interesat să ştiţi despre rezultatele controalelor efectua85.7 2.9 11.4 te în instituţie? În instituţie există o subdiviziune/persoană responsabilă de:       - apicarea Codului de conduită 45.7 11.4 42.9

74


Tratarea conflictelor de interese în serviciul public: evoluţie sau stagnare? - tratarea conflictelor de interese? Pe parcursul anului 2009 aţi participat la seminare, traininguri la subiectele: - conduita etică în serviciul public - tratarea conflictelor de interese?

22.9

20

57.1

25.7 20

65.7 71.4

8.6 8.6

Care este pentru dvs. motivaţia principală de a lucra în serviciul public? (%) Doresc să fac carieră în serviciul public Mi-am dorit un lucru mai stabil Nu am avut din ce alege Aş avea mai multe persoane cunoscute care m-ar putea ajuta în viitor Doresc o pensie mai bună Altele

36.8 21.1 10.5 0.0 10.5 21.1

Ministerul Culturii

În opinia dvs., ce înseamnă expresia „conflict de interese în sectorul public”? (%) Un conflict dintre funcţionarii publici 10.5 Un conflict dintre interesele personale ale unui funcţionar public şi obligaţiile lui 63.2 de serviciu Un conflict dintre interese personale ale unui funcţionar public 26.3 Cum considerati, conflictul de interese este corupţie? (%) Da Nu Nu ştiu/n-am răspuns

73.7 10.5 15.8

Cum considerati, care ar trebui să fie salariul lunar al angajaţilor instituţiei pentru a evita tentaţia de a lua plăţi neoficiale? Media, mii lei Funcţionar de rând 6 Şef de direcţie 9 Ministru/director 11 Cât de acceptabile, după părerea dvs., sunt următoarele situaţii (%) AccepAccepAcceptabilă tabilă în Un funcţionar public... ta bilă pe anumite parţial deplin situaţii ia decizia de semnare a unui contract de achiziţii 5.2 5.2 26.3 publice cu o firmă condusă de soţia lui

75

Inac ceptabila 63.3


Transparency International – Moldova acceptă servicii din partea unui om de afaceri pentru urgentarea eliberării unei licenţe utilizează informaţia de serviciu pentru a preîntîmpina un agent economic despre efectuarea unui control inopinat decide asupra alocării de fonduri unui ONG al cărui fondator este foloseşte maşina de serviciu pentru a se întâlni cu alegătorii lucrează prin cumul la o instituţie de învăţământ un fost funcţionar se angajează imediat după ieşirea din serviciul public la o întreprindere pe care a controlat-o anterior

0

10.5

31.6

57.9

5.2

5.2

21.1

68.5

0

0

36.7

63.3

5.2

0

10.5

84.3

47.3

15.8

36.9

0

31.6

5.3

52.6

10.5

Funcţionarul public este în drept să ia decizii, aflându-se în situaţie de conflict de interese? (%) Da 5.2 Nu 68.5 Nu ştiu/n-am răspuns 26.3 Există un document de care se conduce instituţia dvs. în tratarea conflictelor de interese? (%) Da 26.3 Nu 31.6 Nu ştiu/n-am răspuns 42.1 În anul 2009 dvs. aţi depus declaraţii de interese personale? (%) Da Nu

21.1 78.9

Cum consideraţi, cine e responsabil pentru veridicitatea, plinătatea şi depunerea în termen a declaraţiilor de interese? (%) Conducătorul instituţiei 10.5 Funcţionarul care prezintă declaraţia 73.7 Conducătorul serviciului resurse umane 10.5 Şeful funcţionarului aflat în situaţie de conflict de interese 5.3 În contractul de angajare încheiat cu dvs. există cerinţa privind obligativitatea declarării intereselor personale? (%) Da 5.3 Nu 31.6 Nu ştiu/n-am răspuns 63.1

76


Tratarea conflictelor de interese în serviciul public: evoluţie sau stagnare? În instituţia în care lucraţi există un cod de conduită? (%) Da Nu Nu ştiu/n-am răspuns

68.4 15.8 15.8

Daca asemenea cod există, el include prevederi referitoare la conflictul de interese? (%) Da 53.8 Nu 7.7 Nu ştiu/n-am răspuns 38.5 În anul 2009 au fost cazuri de încălcare a Codului de conduită? (%) Da Nu Nu ştiu/n-am răspuns

15.8 15.8 68.4

Dacă aţi cunoaşte despre un caz de corupţie, ati comunica despre el persoanei/instituţiei abilitate? (%) Da 57.9 Nu 42.1 Dacă nu, de ce? (%) Nu este responsabilitatea mea Nu ştiu cui să mă adresez Nu ar ajuta cu nimic Mi-ar fi creat doar probleme Altele

12.5 12.5 37.5 37.5 0

Expuneţi-vă opinia la următoarele întrebări ce ţin de activitatea instituţiei în care lucraţi (%) Da Nu NŞ/NR Sunteţi informat despre procedura de atestare/promovare a 63.2 21.1 15.7 cadrelor în instituţie? Consideraţi că procedura de atestare a cadrelor în instituţie 31.6 36.8 31.6 este transparentă? Consideraţi că procedura de atestare a cadrelor în instituţie 26.4 36.8 36.8 este obiectivă? În instituţie au loc cazuri când persoanele sunt angajate în 52.6 5.3 42.1 serviciu graţie legăturilor de rudenie, amiciţie, etc.? Se întâmplă cazuri când angajaţii instituţiei sunt promovaţi în 47.4 5.3 47.3 funcţie sau premiaţi nemeritat? În instituţie au loc cazuri când angajaţii utilizează funcţia de 31.6 15.8 52.6 serviciu în scopuri personale? În instituţie au loc cazuri de discriminare/hărţuire a angajaţilor din considerente:

77


Transparency International – Moldova - naţionale, etnice - politice - religioase - de gen - de vârstă - de dizabilităţi fizice Au loc cazuri când angajaţii utilizează în scopuri personale următoarele active ale instituţiei: - echipamentul - transportul - localurile/încăperile? Sunteţi informat despre faptul ce informaţii despre activitatea Instituţiei sunt de uz intern? În Instituţie au loc cazuri când angajaţii utilizează informaţia de uz intern în scopuri personale? Se întâmplă cazuri când se fac presiuni asupra angajaţilor instituţiei pentru a lua decizii /a soluţiona probleme în interesul anumitor persoane? Aţi fi interesat să ştiţi despre rezultatele controalelor efectuate în instituţie? În instituţie există o subdiviziune/persoană responsabilă de: - apicarea Codului de conduită - tratarea conflictelor de interese? Pe parcursul anului 2009 aţi participat la seminare, traininguri la subiectele: - conduita etică în serviciul public - tratarea conflictelor de interese?

10.5 26.3 0 5.3 21.1 5.3

42.1 26.3 47.4 42.1 36.8 42.1

47.4 47.4 52.6 52.6 42.1 52.6

21.1 5.3 10.5

10.5 26.3 21.1

68.4 68.4 68.4

63.2

0

36.8

15.8

15.8

68.4

21.1

15.8

63.1

89.4

5.3

5.3

26.3 5.3

31.5 26.3

42.2 68.4

10.5 10.5

73.7 73.7

15.8 15.8

Care este pentru dvs. motivaţia principală de a lucra în serviciul public? (%) Doresc să fac carieră în serviciul public Mi-am dorit un lucru mai stabil Nu am avut din ce alege Aş avea mai multe persoane cunoscute care m-ar putea ajuta în viitor Doresc o pensie mai bună Altele, indicaţi

50.0 32.1 3.6 0.0 3.6 10.7

Ministerul Agriculturii

78


Tratarea conflictelor de interese în serviciul public: evoluţie sau stagnare? În opinia dvs., ce înseamnă expresia „conflict de interese în sectorul public”? (%) Un conflict dintre funcţionarii publici 10.7 Un conflict dintre interesele personale ale unui funcţionar public şi obligaţiile lui 85.7 de serviciu Un conflict dintre interese personale ale unui funcţionar public 3.6 Cum considerati, conflictul de interese este corupţie? (%) Da Nu Nu ştiu/n-am răspuns

50.0 35.7 14.3

Care ar trebui să fie salariul lunar al angajaţilor instituţiei pentru a evita tentaţia de a lua plăţi neoficiale? Media, mii lei Funcţionar de rând 5 Şef de direcţie 7 Ministru/director 10 Cât de acceptabile, după părerea dvs., sunt următoarele situaţii (%) Un funcţionar public... Ia decizia de semnare a unui contract de achiziţii publice cu o firmă condusă de soţia lui acceptă servicii din partea unui om de afaceri pentru urgentarea eliberării unei licenţe utilizează informaţia de serviciu pentru a preîntîmpina un agent economic despre efectuarea unui control inopinat decide asupra alocării de fonduri unui ONG al cărui fondator este foloseşte maşina de serviciu pentru a se întâlni cu alegătorii lucrează prin cumul la o instituţie de învăţământ un fost funcţionar se angajează imediat după ieşirea din serviciul public la o întreprindere pe care a controlat-o anterior

Acceptabilă în Inaccepanumite tabilă situaţii

Accepta bilă pe deplin

Acceptabilă parţial

0

7.1

28.6

64.3

7.1

0

21.4

71.5

0

7.1

10.7

82.2

0

7.1

21.4

71.5

0

0

17.9

82.1

64.3

10.7

14.3

10.7

21.4

21.4

25

32.2

Funcţionarul public este în drept să ia decizii, aflându-se în situaţie de CI? (%) Da Nu Nu ştiu/n-am răspuns

79

35.7 60.7 3.6


Transparency International – Moldova Există un document de care se conduce instituţia dvs. în tratarea CI? (%) Da Nu Nu ştiu/n-am răspuns

35.7 14.3 50

În anul 2009 dvs. aţi depus declaraţii de interese personale? (%) Da Nu

10.7 89.3

Cine e responsabil pentru veridicitatea, plinătatea şi depunerea în termen a declaraţiilor de interese? (%) Conducătorul instituţiei 7.1 Funcţionarul care prezintă declaraţia 64.4 Conducătorul serviciului resurse umane 14.3 Şeful funcţionarului aflat în situaţie de conflict de interese 7.1 NŞ/NR 7.1 În contractul de angajare încheiat cu dvs. există cerinţa privind obligativitatea declarării intereselor personale? (%) Da 17.9 Nu 32.1 Nu ştiu/n-am răspuns 50 În instituţia în care lucraţi există un cod de conduită? (%) Da Nu Nu ştiu/n-am răspuns

78.5 3.6 17.9

Daca asemenea cod există, el include prevederi referitoare la conflictul de interese? (%) Da 72.8 Nu 4.5 Nu ştiu/n-am răspuns 22.7 În anul 2009 au fost cazuri de încălcare a Codului de conduită? (%) Da Nu Nu ştiu/n-am răspuns

14.3 39.3 46.4

Dacă aţi cunoaşte despre un caz de corupţie, ati comunica despre el persoanei/instituţiei abilitate? (%) Da 67.9 Nu 32.1

80


Tratarea conflictelor de interese în serviciul public: evoluţie sau stagnare? Dacă nu, de ce? (%) Nu este responsabilitatea mea Nu ştiu cui să mă adresez Nu ar ajuta cu nimic Mi-ar fi creat doar probleme Altele, indicaţi

11.1 0 22.2 55.6 11.1

Expuneţi-vă opinia la următoarele întrebări ce ţin de activitatea instituţiei în care lucraţi (%) Da Nu NŞ/NR Sunteţi informat despre procedura de atestare/promovare a 67.8 28.6 3.6 cadrelor în instituţie? Consideraţi că procedura de atestare a cadrelor în instituţie 53.6 39.3 7.1 este transparentă? Consideraţi că procedura de atestare a cadrelor în instituţie 53.6 32.1 14.3 este obiectivă? În instituţie au loc cazuri când persoanele sunt angajate în 35.7 14.3 50 serviciu graţie legăturilor de rudenie, amiciţie, etc.? Se întâmplă cazuri când angajaţii instituţiei sunt promovaţi în 39.3 7.1 53.6 funcţie sau premiaţi nemeritat? În instituţie au loc cazuri când angajaţii utilizează funcţia de 39.3 17.9 42.8 serviciu în scopuri personale? În instituţie au loc cazuri de discriminare/hărţuire a angajaţilor din considerente: - naţionale, etnice 14.3 60.7 25 - politice 28.6 32.1 39.3 - religioase 7.1 53.6 39.3 - de gen 7.1 50 42.9 - de vârstă 14.3 46.4 39.3 - de dizabilităţi fizice 3.6 53.6 42.8 Au loc cazuri când angajaţii utilizează în scopuri personale următoarele active ale instituţiei: - echipamentul 28.6 14.3 57.1 - transportul 39.3 10.7 50 - localurile/încăperile? 17.9 14.3 67.8 Sunteţi informat despre faptul ce informaţii despre activitatea 64.2 17.9 17.9 Instituţiei sunt de uz intern? În instituţie au loc cazuri când angajaţii utilizează informaţia 28.6 14.3 57.1 de uz intern în scopuri personale? Se întâmplă cazuri când se fac presiuni asupra angajaţilor instituţiei pentru a lua decizii /a soluţiona probleme în interesul 25 10.7 64.3 anumitor persoane?

81


Transparency International – Moldova Aţi fi interesat să ştiţi despre rezultatele controalelor efectuate în instituţie? În instituţie există o subdiviziune/persoană responsabilă de: - apicarea Codului de conduită - tratarea conflictelor de interese? Pe parcursul anului 2009 aţi participat la seminare, traininguri la subiectele: - conduita etică în serviciul public - tratarea conflictelor de interese?

78.6

10.7

10.7

57.2 32.1

7.1 14.3

35.7 53.6

35.7 10.7

42.9 67.9

21.4 21.4

Ministerul Afacerilor Interne Care este pentru dvs. motivaţia principală de a lucra în serviciul public? (%) Doresc să fac carieră în serviciul public Mi-am dorit un lucru mai stabil Nu am avut din ce alege Aş avea mai multe persoane cunoscute care m-ar putea ajuta în viitor Doresc o pensie mai bună Altele, indicaţi

46.8 36.1 6.4 0.0 6.4 4.3

În opinia dvs., ce înseamnă expresia „conflict de interese în sectorul public”? (%) Un conflict dintre funcţionarii publici 19.2 Un conflict dintre interesele personale ale unui funcţionar public şi obligaţiile lui 70.2 de serviciu Un conflict dintre interese personale ale unui funcţionar public 10.6 Cum considerati, conflictul de interese este corupţie? (%) Da Nu Nu ştiu/n-am răspuns

42.5 36.2 21.3

Cre ar trebui să fie salariul lunar al angajaţilor instituţiei pentru a evita tentaţia de a lua plăţi neoficiale? Media, mii lei Funcţionar de rând 7 Şef de direcţie 11 Ministru/director 15

82


Tratarea conflictelor de interese în serviciul public: evoluţie sau stagnare? Cât de acceptabile, după părerea dvs., sunt următoarele situaţii (%) Accepta Accepta Accepbilă în bilă pe tabilă anumite deplin parţial situaţii

Un funcţionar public... Ia decizia de semnare a unui contract de achiziţii publice cu o firmă condusă de soţia lui acceptă servicii din partea unui om de afaceri pentru urgentarea eliberării unei licenţe utilizează informaţia de serviciu pentru a preîntîmpina un agent economic despre efectuarea unui control inopinat decide asupra alocării de fonduri unui ONG al cărui fondator este foloseşte maşina de serviciu pentru a se întâlni cu alegătorii lucrează prin cumul la o instituţie de învăţământ un fost funcţionar se angajează imediat după ieşirea din serviciul public la o întreprindere pe care a controlat-o anterior

Inacceptabilă

0

6.4

34

59.6

0

6.4

12.8

80.8

2.1

0

4.3

93.6

2.1

6.4

23.4

68.1

6.4

6.4

36.2

51

44.6

21.3

27.7

6.4

29.8

14.9

38.3

17

Funcţionarul public este în drept să ia decizii, aflându-se în situaţie de CI? (%) Da Nu Nu ştiu/n-am răspuns

14.9 68.1 17.0

Există un document de care se conduce instituţia dvs. în tratarea CI? (%) Da Nu Nu ştiu/n-am răspuns

21.3 21.3 57.4

În anul 2009 dvs. aţi depus declaraţii de interese personale? (%) Da Nu

8.5 91.5

Cine e responsabil pentru veridicitatea, plinătatea şi depunerea în termen a declaraţiilor de interese? (%) Conducătorul instituţiei 29.9 Funcţionarul care prezintă declaraţia 48.9 Conducătorul serviciului resurse umane 10.6 Şeful funcţionarului aflat în situaţie de conflict de interese 10.6

83


Transparency International – Moldova În contractul de angajare încheiat cu dvs. există cerinţa privind obligativitatea declarării intereselor personale? (%) Da 12.8 Nu 48.9 Nu ştiu/n-am răspuns 38.3 În instituţia în care lucraţi există un cod de conduită? (%) Da Nu Nu ştiu/n-am răspuns

97.8 0 2.2

Daca asemenea cod există, el include prevederi referitoare la conflictul de interese? (%) Da 31.9 Nu 21.3 Nu ştiu/n-am răspuns 46.8 În anul 2009 au fost cazuri de încălcare a Codului de conduită? (%) Da Nu Nu ştiu/n-am răspuns

48.9 10.6 40.5

Dacă da, au fost luate careva măsuri privind încălcarea Codului de conduită? (%) Da 95.7 Nu 0 Nu ştiu/n-am răspuns 4.3 Dacă aţi cunoaşte despre un caz de corupţie, ati comunica despre el persoanei/instituţiei abilitate? (%) Da 76.6 Nu 23.4 Dacă nu, de ce? (%, răspuns multiplu) Nu este responsabilitatea mea Nu ştiu cui să mă adresez Nu ar ajuta cu nimic Mi-ar fi creat doar probleme Altele

9.1 0 36.4 63.6 9.1

Expuneţi-vă opinia la următoarele întrebări ce ţin de activitatea instituţiei în care lucraţi (%) Da Nu NŞ/NR Sunteţi informat despre procedura de atestare/promovare a 91.5 8.5 0 cadrelor în instituţie?

84


Tratarea conflictelor de interese în serviciul public: evoluţie sau stagnare? Consideraţi că procedura de atestare a cadrelor în instituţie este transparentă? Consideraţi că procedura de atestare a cadrelor în instituţie este obiectivă? În instituţie au loc cazuri când persoanele sunt angajate în serviciu graţie legăturilor de rudenie, amiciţie, etc.? Se întâmplă cazuri când angajaţii instituţiei sunt promovaţi în funcţie sau premiaţi nemeritat? În instituţie au loc cazuri când angajaţii utilizează funcţia de serviciu în scopuri personale? În instituţie au loc cazuri de discriminare/hărţuire a angajaţilor din considerente: - naţionale, etnice - politice - religioase - de gen - de vârstă - de dizabilităţi fizice Au loc cazuri când angajaţii utilizează în scopuri personale următoarele active ale instituţiei: - echipamentul - transportul - localurile/încăperile? Sunteţi informat despre faptul ce informaţii despre activitatea Instituţiei sunt de uz intern? În Instituţie au loc cazuri când angajaţii utilizează informaţia de uz intern în scopuri personale? Se întâmplă cazuri când se fac presiuni asupra angajaţilor instituţiei pentru a lua decizii /a soluţiona probleme în interesul anumitor persoane? Aţi fi interesat să ştiţi despre rezultatele controalelor efectuate în instituţie? În instituţie există o subdiviziune/persoană responsabilă de: - apicarea Codului de conduită - tratarea conflictelor de interese? Pe parcursul anului 2009 aţi participat la seminare, traininguri la subiectele: - conduita etică în serviciul public - tratarea conflictelor de interese?

85

51.1

48.9

0

34

66

0

72.3

27.7

0

70.2

29.8

0

63.8

36.2

0

8.5 31.9 4.3 23.4 21.3 4.3

89.4 68.1 93.6 76.6 78.7 95.7

2.1 0 2.1 0 0 0

34 76.6 32

55.4 23.4 34

10.6 0 34

89.4

10.6

0

42.6

53.1

4.3

55.3

38.3

6.4

93.6

6.4

0

80.9 48.9

19.1 48.9

0 2.2

21.3 17

76.6 80.9

2.1 2.1


Transparency International – Moldova

Inspecţia Muncii Care este pentru dvs. motivaţia principală de a lucra în serviciul public? (%) Doresc să fac carieră în serviciul public Mi-am dorit un lucru mai stabil Nu am avut din ce alege Aş avea mai multe persoane cunoscute care m-ar putea ajuta în viitor Doresc o pensie mai bună Altele, indicaţi

45.4 36.4 0.0 0.0 0.0 18.2

În opinia dvs., ce înseamnă expresia „conflict de interese în sectorul public”? (%) Un conflict dintre funcţionarii publici 0.0 Un conflict dintre interesele personale ale unui funcţionar public şi obligaţiile lui 90.9 de serviciu Un conflict dintre interese personale ale unui funcţionar public 9.1 Cum considerati, conflictul de interese este corupţie? (%) Da Nu Nu ştiu/n-am răspuns

63.6 18.2 18.2

Care ar trebui să fie salariul lunar al angajaţilor instituţiei pentru a evita tentaţia de a lua plăţi neoficiale? Media, mii lei Funcţionar de rând 8 Şef de direcţie 10 Ministru/director 18 Cât de acceptabile, după părerea dvs., sunt următoarele situaţii (%) Un funcţionar public... Ia decizia de semnare a unui contract de achiziţii publice cu o firmă condusă de soţia lui acceptă servicii din partea unui om de afaceri pentru urgentarea eliberării unei licenţe utilizează informaţia de serviciu pentru a preîntîmpina un agent economic despre efectuarea unui control inopinat decide asupra alocării de fonduri unui ONG al cărui fondator este foloseşte maşina de serviciu pentru a se întâlni cu alegătorii

86

Acceptabi-lă în Inaccepanumite tabilă situaţii

Acceptabilă pe deplin

Acceptabilă parţial

0

0

18.2

81.8

0

0

0

100

0

0

0

100

0

9.1

9.1

81.8

0

0

9.1

90.9


Tratarea conflictelor de interese în serviciul public: evoluţie sau stagnare? lucrează prin cumul la o instituţie de învăţământ un fost funcţionar se angajează imediat după ieşirea din serviciul public la o întreprindere pe care a controlat-o anterior

63.7

27.2

0

9.1

27.2

0

27.2

45.6

Funcţionarul public este în drept să ia decizii, aflându-se în situaţie de conflict de interese? (%) Da 0 Nu 90.9 Nu ştiu/n-am răspuns 9.1 Există un document de care se conduce instituţia dvs. în tratarea conflictelor de interese? (%) Da 81.8 Nu 18.2 Nu ştiu/n-am răspuns 0 În anul 2009 dvs. aţi depus declaraţii de interese personale? (%) Da Nu

0 100

Cine e responsabil pentru veridicitatea, plinătatea şi depunerea în termen a declaraţiilor de interese? (%) Conducătorul instituţiei 18.2 Funcţionarul care prezintă declaraţia 72.7 Conducătorul serviciului resurse umane 0 Şeful funcţionarului aflat în situaţie de conflict de interese 9.1 În contractul de angajare încheiat cu dvs. există cerinţa privind obligativitatea declarării intereselor personale? (%) Da 18.2 Nu 36.4 Nu ştiu/n-am răspuns 45.4 În instituţia în care lucraţi există un cod de conduită? (%) Da Nu Nu ştiu/n-am răspuns

81.8 0 18.2

Daca asemenea cod există, el include prevederi referitoare la conflictul de interese? (%) Da 100 Nu 0 Nu ştiu/n-am răspuns 0

87


Transparency International – Moldova În anul 2009 au fost cazuri de încălcare a Codului de conduită? (%) Da Nu Nu ştiu/n-am răspuns

18.2 36.4 45.4

Dacă aţi cunoaşte despre un caz de corupţie, ati comunica despre el persoanei/instituţiei abilitate? (%) Da 72.7 Nu 27.3 Expuneţi-vă opinia la următoarele întrebări ce ţin de activitatea instituţiei în care lucraţi (%) Da Nu NŞ/NR Sunteţi informat despre procedura de atestare/promovare a cadrelor 100 0 0 în instituţie? Consideraţi că procedura de atestare a cadrelor în instituţie este 100 0 0 transparentă? Consideraţi că procedura de atestare a cadrelor în instituţie este 90.9 0 9.1 obiectivă? În instituţie au loc cazuri când persoanele sunt angajate în serviciu 9.1 54.5 36.4 graţie legăturilor de rudenie, amiciţie, etc.? Se întâmplă cazuri când angajaţii instituţiei sunt promovaţi în funcţie 0 81.8 18.2 sau premiaţi nemeritat? În instituţie au loc cazuri când angajaţii utilizează funcţia de serviciu 0 54.5 45.5 în scopuri personale? În instituţie au loc cazuri de discriminare/hărţuire a angajaţilor din       considerente: - naţionale, etnice 0 81.8 18.2 - politice 0 81.8 18.2 - religioase 0 81.8 18.2 - de gen 0 81.8 18.2 - de vârstă 9.1 81.8 9.1 - de dizabilităţi fizice 0 81.8 18.2 Au loc cazuri când angajaţii utilizează în scopuri personale următoa      rele active ale instituţiei: - echipamentul 18.2 72.7 9.1 - transportul 18.2 72.7 9.1 - localurile/încăperile? 0 90.9 9.1 Sunteţi informat despre faptul ce informaţii despre activitatea Institu63.6 9.1 27.3 ţiei sunt de uz intern? În instituţie au loc cazuri când angajaţii utilizează informaţia de uz 0 72.7 27.3 intern în scopuri personale?

88


Tratarea conflictelor de interese în serviciul public: evoluţie sau stagnare? Se întâmplă cazuri când se fac presiuni asupra angajaţilor instituţiei pentru a lua decizii /a soluţiona probleme în interesul anumitor persoane? Aţi fi interesat să ştiţi despre rezultatele controalelor efectuate în instituţie? În instituţie există o subdiviziune/persoană responsabilă de: - apicarea Codului de conduită - tratarea conflictelor de interese? Pe parcursul anului 2009 aţi participat la seminare, training-uri la subiectele: - conduita etică în serviciul public - tratarea conflictelor de interese?

9.1

72.7

18.2

81.8

18.2

0

63.6 54.5

18.2 27.3

18.2 18.2

72.7 54.5

27.3 36.4

0 9.1

Direcţia Poliţia Rutieră

Care este pentru dvs. motivaţia principală de a lucra în serviciul public? (%) Doresc să fac carieră în serviciul public Mi-am dorit un lucru mai stabil Nu am avut din ce alege Aş avea mai multe persoane cunoscute care m-ar putea ajuta în viitor Doresc o pensie mai bună În opinia dvs., ce înseamnă expresia „conflict de interese în sectorul public”? (%) Un conflict dintre funcţionarii publici Un conflict dintre interesele personale ale unui funcţionar public şi obligaţiile lui de serviciu Un conflict dintre interese personale ale unui funcţionar public Cum considerati, conflictul de interese este corupţie? (%) Da Nu Nu ştiu/n-am răspuns

45.5 36.3 0.0 9.1 9.1

72.7 27.3 36.4 45.4 18.2

Care ar trebui să fie salariul lunar al angajaţilor instituţiei pentru a evita tentaţia de a lua plăţi neoficiale? Media, mii lei Funcţionar de rând 9 Şef de direcţie 12 Ministru/director 15

89


Transparency International – Moldova Cât de acceptabile, după părerea dvs., sunt următoarele situaţii (%) Un funcţionar public... Ia decizia de semnare a unui contract de achiziţii publice cu o firmă condusă de soţia lui acceptă servicii din partea unui om de afaceri pentru urgentarea eliberării unei licenţe utilizează informaţia de serviciu pentru a preîntîmpina un agent economic despre efectuarea unui control inopinat decide asupra alocării de fonduri unui ONG al cărui fondator este foloseşte maşina de serviciu pentru a se întâlni cu alegătorii lucrează prin cumul la o instituţie de învăţământ un fost funcţionar se angajează imediat după ieşirea din serviciul public la o întreprindere pe care a controlat-o anterior

Accepta bilă în Inaccepanumite tabilă situaţii

Acceptabilă pe deplin

Acceptabilă parţial

9.1

18.2

18.2

54.5

9.1

9.1

9.1

72.7

9.1

0

18.2

72.7

0

9.1

18.2

72.7

0

9.1

45.4

45.5

45.4

0

27.3

27.3

0

27.3

45.4

27.3

Funcţionarul public este în drept să ia decizii, aflându-se în situaţie de conflict de interese? (%) Da 18.2 Nu 72.7 Nu ştiu/n-am răspuns 9.1 Există un document de care se conduce instituţia dvs. în tratarea conflictelor de interese? (%) Da 18.2 Nu 18.2 Nu ştiu/n-am răspuns 63.6 În anul 2009 dvs. aţi depus declaraţii de interese personale? (%) Da Nu

36.4 63.6

Cine e responsabil pentru veridicitatea, plinătatea şi depunerea în termen a declaraţiilor de interese? (%) Conducătorul instituţiei 54.5 Funcţionarul care prezintă declaraţia 36.4 Conducătorul serviciului resurse umane 9.1 Şeful funcţionarului aflat în situaţie de conflict de interese 0

90


Tratarea conflictelor de interese în serviciul public: evoluţie sau stagnare? În contractul de angajare încheiat cu dvs. există cerinţa privind obligativitatea declarării intereselor personale? (%) Da 36.4 Nu 18.2 Nu ştiu/n-am răspuns 45.4 În instituţia în care lucraţi există un cod de conduită? (%) Da Nu Nu ştiu/n-am răspuns

100 0 0

Daca asemenea cod există, el include prevederi referitoare la conflictul de interese? (%) Da 63.6 Nu 27.3 Nu ştiu/n-am răspuns 9.1 În anul 2009 au fost cazuri de încălcare a Codului de conduită? (%) Da Nu Nu ştiu/n-am răspuns

36.4 27.2 36.4

Dacă aţi cunoaşte despre un caz de corupţie, ati comunica despre el persoanei/instituţiei abilitate? (%) Da 63.6 Nu 36.4 Dacă nu, de ce? (răspuns multiplu) Nu este responsabilitatea mea Nu ştiu cui să mă adresez Nu ar ajuta cu nimic Mi-ar fi creat doar probleme

25 0 25 50

Expuneţi-vă opinia la următoarele întrebări ce ţin de activitatea instituţiei în care lucraţi (%) Da Nu NŞ/NR Sunteţi informat despre procedura de atestare/promovare a 100 0 0 cadrelor în instituţie? Consideraţi că procedura de atestare a cadrelor în instituţie 36.4 63.6 0 este transparentă? Consideraţi că procedura de atestare a cadrelor în instituţie 36.4 54.5 9.1 este obiectivă? În instituţie au loc cazuri când persoanele sunt angajate în 54.5 36.4 9.1 serviciu graţie legăturilor de rudenie, amiciţie, etc.?

91


Transparency International – Moldova Se întâmplă cazuri când angajaţii instituţiei sunt promovaţi în funcţie sau premiaţi nemeritat? În instituţie au loc cazuri când angajaţii utilizează funcţia de serviciu în scopuri personale? În instituţie au loc cazuri de discriminare/hărţuire a angajaţilor din considerente: - naţionale, etnice - politice - religioase - de gen - de vârstă - de dizabilităţi fizice Au loc cazuri când angajaţii utilizează în scopuri personale următoarele active ale instituţiei: - echipamentul - transportul - localurile/încăperile? Sunteţi informat despre faptul ce informaţii despre activitatea Instituţiei sunt de uz intern? În Instituţie au loc cazuri când angajaţii utilizează informaţia de uz intern în scopuri personale? Se întâmplă cazuri când se fac presiuni asupra angajaţilor instituţiei pentru a lua decizii /a soluţiona probleme în interesul anumitor persoane? Aţi fi interesat să ştiţi despre rezultatele controalelor efectuate în instituţie? În instituţie există o subdiviziune/persoană responsabilă de: - apicarea Codului de conduită - tratarea conflictelor de interese? Pe parcursul anului 2009 aţi participat la seminare, traininguri la subiectele: - conduita etică în serviciul public - tratarea conflictelor de interese?

63.6

36.4

0

45.5

45.5

9

0 36.4 0 0 9.1 0

91.9 54.5 90.9 90.9 81.8 45.5

9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 54.5

54.5 9.1 9.1

36.4 63.6 63.6

9.1 27.3 27.3

91.9

9.1

0

27.3

54.5

18.2

54.5

45.5

0

81.8

0

18.2

81.8 36.4

9.1 45.4

9.1 18.2

54.5 18.2

45.5 81.8

0 0

Biroul Vamal Chişinău

Care este pentru dvs. motivaţia principală de a lucra în serviciul public? (%) Doresc să fac carieră în serviciul public Mi-am dorit un lucru mai stabil Nu am avut din ce alege

92

35.7 47.6 4.8


Tratarea conflictelor de interese în serviciul public: evoluţie sau stagnare? Aş avea mai multe persoane cunoscute care m-ar putea ajuta în viitor Doresc o pensie mai bună

2.4 9.5

În opinia dvs., ce înseamnă expresia „conflict de interese în sectorul public”? (%) Un conflict dintre funcţionarii publici 14.3 Un conflict dintre interesele personale ale unui funcţionar public şi obligaţiile lui 80.9 de serviciu Un conflict dintre interese personale ale unui funcţionar public 4.8 Cum considerati, conflictul de interese este corupţie? (%) Da Nu Nu ştiu/n-am răspuns

57.2 30.9 11.9

Care ar trebui să fie salariul lunar al angajaţilor instituţiei pentru a evita tentaţia de a lua plăţi neoficiale? Media, mii lei Funcţionar de rând 9 Şef de direcţie 11 Ministru/director 15 Cât de acceptabile, după părerea dvs., sunt următoarele situaţii (%) Un funcţionar public... Ia decizia de semnare a unui contract de achiziţii publice cu o firmă condusă de soţia lui acceptă servicii din partea unui om de afaceri pentru urgentarea eliberării unei licenţe utilizează informaţia de serviciu pentru a preîntîmpina un agent economic despre efectuarea unui control inopinat decide asupra alocării de fonduri unui ONG al cărui fondator este foloseşte maşina de serviciu pentru a se întâlni cu alegătorii lucrează prin cumul la o instituţie de învăţământ un fost funcţionar se angajează imediat după ieşirea din serviciul public la o întreprindere pe care a controlat-o anterior

93

Acceptabilă în Inaccepanumite tabilă situaţii

Acceptabilă pe deplin

Acceptabilă parţial

9.5

0

26.2

64.3

0

7.1

16.7

76.2

2.4

2.4

11.9

83.3

0

7.1

11.9

81

4.8

9.5

11.9

73.8

71.4

9.5

4.8

14.3

21.4

21.4

40.5

16.7


Transparency International – Moldova Funcţionarul public este în drept să ia decizii, aflându-se în situaţie de conflict de interese? (%) Da 11.9 Nu 76.2 Nu ştiu/n-am răspuns 11.9 Există un document de care se conduce instituţia dvs. în tratarea conflictelor de interese? (%) Da 45.2 Nu 16.7 Nu ştiu/n-am răspuns 38.1 În anul 2009 dvs. aţi depus declaraţii de interese personale? (%) Da Nu

9.5 90.5

Cine e responsabil pentru veridicitatea, plinătatea şi depunerea în termen a declaraţiilor de interese? (%) Conducătorul instituţiei 19 Funcţionarul care prezintă declaraţia 50.1 Conducătorul serviciului resurse umane 11.9 Şeful funcţionarului aflat în situaţie de conflict de interese 19 În contractul de angajare încheiat cu dvs. există cerinţa privind obligativitatea declarării intereselor personale? (%) Da 7.1 Nu 35.7 Nu ştiu/n-am răspuns 57.2 În instituţia în care lucraţi există un cod de conduită? (%) Da Nu Nu ştiu/n-am răspuns

90.5 0 9.5

Daca asemenea cod există, el include prevederi referitoare la conflictul de interese? (%) Da 89.5 Nu 0 Nu ştiu/n-am răspuns 10.5 În anul 2009 au fost cazuri de încălcare a Codului de conduită? Da Nu Nu ştiu/n-am răspuns

94

11.9 21.4 66.7


Tratarea conflictelor de interese în serviciul public: evoluţie sau stagnare? Dacă aţi cunoaşte despre un caz de corupţie, ati comunica despre el persoanei/instituţiei abilitate? (%) Da 47.6 Nu 52.4 Dacă nu, de ce? Nu este responsabilitatea mea Nu ştiu cui să mă adresez Nu ar ajuta cu nimic Mi-ar fi creat doar probleme Altele, indicaţi

9.1 0 13.6 72.8 4.5

Expuneţi-vă opinia la următoarele întrebări ce ţin de activitatea instituţiei în care lucraţi (%) Da Nu NŞ/NR Sunteţi informat despre procedura de atestare/promovare a 59.5 31 9.5 cadrelor în instituţie? Consideraţi că procedura de atestare a cadrelor în instituţie 28.6 59.5 11.9 este transparentă? Consideraţi că procedura de atestare a cadrelor în instituţie 28.6 57.1 14.3 este obiectivă? În instituţie au loc cazuri când persoanele sunt angajate în 71.4 4.8 23.8 serviciu graţie legăturilor de rudenie, amiciţie, etc.? Se întâmplă cazuri când angajaţii instituţiei sunt promovaţi în 57.1 11.9 31 funcţie sau premiaţi nemeritat? În instituţie au loc cazuri când angajaţii utilizează funcţia de 42.9 4.8 52.3 serviciu în scopuri personale? În instituţie au loc cazuri de discriminare/hărţuire a angajaţilor din considerente: - naţionale, etnice 2.4 38.1 59.5 - politice 47.6 38.1 14.3 - religioase 0 76.2 23.8 - de gen 9.5 64.3 26.2 - de vârstă 19 50 31 - de dizabilităţi fizice 7.1 61.9 31 Au loc cazuri când angajaţii utilizează în scopuri personale următoarele active ale instituţiei: - echipamentul 16.7 33.3 50 - transportul 26.2 23.8 50 - localurile/încăperile? 4.8 33.3 61.9 Sunteţi informat despre faptul ce informaţii despre activitatea 76.2 16.7 7.1 Instituţiei sunt de uz intern?

95


Transparency International – Moldova În instituţie au loc cazuri când angajaţii utilizează informaţia de uz intern în scopuri personale? Se întâmplă cazuri când se fac presiuni asupra angajaţilor instituţiei pentru a lua decizii /a soluţiona probleme în interesul anumitor persoane? Aţi fi interesat să ştiţi despre rezultatele controalelor efectuate în instituţie? În instituţie există o subdiviziune/persoană responsabilă de: - apicarea Codului de conduită - tratarea conflictelor de interese? Pe parcursul anului 2009 aţi participat la seminare, traininguri la subiectele: - conduita etică în serviciul public - tratarea conflictelor de interese?

31

23.8

45.2

47.6

11.9

40.5

76.2

14.3

9.5

64.3 26.2

19 23.8

16.7 50

38.1 35.7

52.4 47.6

9.5 16.7

Care este pentru dvs. motivaţia principală de a lucra în serviciul public? (%) Doresc să fac carieră în serviciul public Mi-am dorit un lucru mai stabil Nu am avut din ce alege Aş avea mai multe persoane cunoscute care m-ar putea ajuta în viitor Doresc o pensie mai bună Altele, indicaţi

11.1 38.9 22.2 0.0 27.8 0.0

Agenţia Funciară şi Cadastru

În opinia dvs., ce înseamnă expresia „conflict de interese în sectorul public”? (%) Un conflict dintre funcţionarii publici 5.6 Un conflict dintre interesele personale ale unui funcţionar public şi obligaţiile lui 66.6 de serviciu Un conflict dintre interese personale ale unui funcţionar public 27.8 Cum considerati, conflictul de interese este corupţie? (%) Da Nu Nu ştiu/n-am răspuns

38.9 22.2 38.9

Care ar trebui să fie salariul lunar al angajaţilor instituţiei pentru a evita tentaţia de a lua plăţi neoficiale? Media, mii lei Funcţionar de rând 5 Şef de direcţie 6 Ministru/director 9

96


Tratarea conflictelor de interese în serviciul public: evoluţie sau stagnare? Cât de acceptabile, după părerea dvs., sunt următoarele situaţii (%) Un funcţionar public... Ia decizia de semnare a unui contract de achiziţii publice cu o firmă condusă de soţia lui acceptă servicii din partea unui om de afaceri pentru urgentarea eliberării unei licenţe utilizează informaţia de serviciu pentru a preîntîmpina un agent economic despre efectuarea unui control inopinat decide asupra alocării de fonduri unui ONG al cărui fondator este foloseşte maşina de serviciu pentru a se întâlni cu alegătorii lucrează prin cumul la o instituţie de învăţământ un fost funcţionar se angajează imediat după ieşirea din serviciul public la o întreprindere pe care a controlat-o anterior

Acceptabilă în Inaccepanumite tabilă situaţii

Acceptabilă pe deplin

Accep tabilă parţial

5.6

11.1

27.8

44.4

11.1

0

16.7

61.1

16.7

0

27.8

55.5

5.6

16.7

22.2

44.4

0

11.1

16.7

61.1

22.2

16.7

22.2

27.8

0

22.2

38.9

33.3

Funcţionarul public este în drept să ia decizii, aflându-se în situaţie de conflict de interese? (%) Da 22.2 Nu 66.7 Nu ştiu/n-am răspuns 11.1 Există un document de care se conduce instituţia dvs. în tratarea conflictelor de interese? (%) Da 27.8 Nu 22.2 Nu ştiu/n-am răspuns 50 În anul 2009 dvs. aţi depus declaraţii de interese personale? (%) Da Nu

22.2 77.8

Cine e responsabil pentru veridicitatea, plinătatea şi depunerea în termen a declaraţiilor de interese? (%) Conducătorul instituţiei 16.7 Funcţionarul care prezintă declaraţia 50 Conducătorul serviciului resurse umane 5.6 Şeful funcţionarului aflat în situaţie de conflict de interese 27.7

97


Transparency International – Moldova În contractul de angajare încheiat cu dvs. există cerinţa privind obligativitatea declarării intereselor personale? (%) Da 11.2 Nu 44.4 Nu ştiu/n-am răspuns 44.4 În instituţia în care lucraţi există un cod de conduită? (%) Da Nu Nu ştiu/n-am răspuns

83.3 11.1 5.6

Daca asemenea cod există, el include prevederi referitoare la conflictul de interese? (%) Da 44.4 Nu 11.2 Nu ştiu/n-am răspuns 44.4 În anul 2009 au fost cazuri de încălcare a Codului de conduită? (%) Da Nu Nu ştiu/n-am răspuns

0 44.4 55.6

Dacă aţi cunoaşte despre un caz de corupţie, ati comunica despre el persoanei/instituţiei abilitate? (%) Da 66.7 Nu 33.3 Expuneţi-vă opinia la următoarele întrebări ce ţin de activitatea instituţiei în care lucraţi (%) Da Nu NŞ/NR Sunteţi informat despre procedura de atestare/promovare a 83.3 11.1 5.6 cadrelor în instituţie? Consideraţi că procedura de atestare a cadrelor în instituţie 77.7 16.7 5.6 este transparentă? Consideraţi că procedura de atestare a cadrelor în instituţie 50 16.7 33.3 este obiectivă? În instituţie au loc cazuri când persoanele sunt angajate în 44.4 16.7 38.9 serviciu graţie legăturilor de rudenie, amiciţie, etc.? Se întâmplă cazuri când angajaţii instituţiei sunt promovaţi 22.2 44.5 33.3 în funcţie sau premiaţi nemeritat? În instituţie au loc cazuri când angajaţii utilizează funcţia de 38.9 16.7 44.4 serviciu în scopuri personale? În instituţie au loc cazuri de discriminare/hărţuire a angajaţilor din considerente: - naţionale, etnice 16.7 55.5 27.8

98


Tratarea conflictelor de interese în serviciul public: evoluţie sau stagnare? - politice - religioase - de gen - de vârstă - de dizabilităţi fizice Au loc cazuri când angajaţii utilizează în scopuri personale următoarele active ale instituţiei: - echipamentul - transportul - localurile/încăperile? Sunteţi informat despre faptul ce informaţii despre activitatea Instituţiei sunt de uz intern? În Instituţie au loc cazuri când angajaţii utilizează informaţia de uz intern în scopuri personale? Se întâmplă cazuri când se fac presiuni asupra angajaţilor instituţiei pentru a lua decizii /a soluţiona probleme în interesul anumitor persoane? Aţi fi interesat să ştiţi despre rezultatele controalelor efectuate în instituţie? În instituţie există o subdiviziune/persoană responsabilă de: - apicarea Codului de conduită - tratarea conflictelor de interese? Pe parcursul anului 2009 aţi participat la seminare, traininguri la subiectele: - conduita etică în serviciul public - tratarea conflictelor de interese?

22.2 0 0 27.8 5.6

61.1 72.2 72.2 55.5 66.6

16.7 27.8 27.8 16.7 27.8

11.1 38.9 5.6

55.6 27.8 61.1

33.3 33.3 33.3

50

27.8

22.2

22.2

38.9

38.9

27.8

38.9

33.3

88.9

0

11.1

55.5 16.7

11.2 22.2

33.3 61.1

33.3 0

50 83.3

16.7 16.7

Care este pentru dvs. motivaţia principală de a lucra în serviciul public? (%) Doresc să fac carieră în serviciul public Mi-am dorit un lucru mai stabil Nu am avut din ce alege Aş avea mai multe persoane cunoscute care m-ar putea ajuta în viitor Doresc o pensie mai bună

41.6 58.4 0.0 0.0 0.0

Agenţia Achiziţii Publice

În opinia dvs., ce înseamnă expresia „conflict de interese în sectorul public”? (%) Un conflict dintre funcţionarii publici 8.3 Un conflict dintre interesele personale ale unui funcţionar public şi obligaţiile lui 83.4 de serviciu Un conflict dintre interese personale ale unui funcţionar public 8.3

99


Transparency International – Moldova Cum considerati, conflictul de interese este corupţie? (%) Da Nu Nu ştiu/n-am răspuns

66.7 33.3 0.0

Care ar trebui să fie salariul lunar al angajaţilor instituţiei pentru a evita tentaţia de a lua plăţi neoficiale? (%) Media, mii lei Funcţionar de rând 5 Şef de direcţie 8 Ministru/director 11 Cât de acceptabile, după părerea dvs., sunt următoarele situaţii (%) Un funcţionar public... Ia decizia de semnare a unui contract de achiziţii publice cu o firmă condusă de soţia lui acceptă servicii din partea unui om de afaceri pentru urgentarea eliberării unei licenţe utilizează informaţia de serviciu pentru a preîntîmpina un agent economic despre efectuarea unui control inopinat decide asupra alocării de fonduri unui ONG al cărui fondator este foloseşte maşina de serviciu pentru a se întâlni cu alegătorii lucrează prin cumul la o instituţie de învăţământ un fost funcţionar se angajează imediat după ieşirea din serviciul public la o întreprindere pe care a controlat-o anterior

Acceptabilă în Inaccepanumite tabilă situaţii

Acceptabilă pe deplin

Acceptabilă parţial

0

16.7

8.3

75

0

0

8.3

91.7

0

0

0

100

8.3

0

8.3

83.4

0

0

8.3

91.7

16.7

16.7

58.3

8.3

0

16.7

50

33.3

Funcţionarul public este în drept să ia decizii, aflându-se în situaţie de conflict de interese? (%) Da 8.3 Nu 66.7 Nu ştiu/n-am răspuns 25 Există un document de care se conduce instituţia dvs. în tratarea conflictelor de interese? (%) Da 25 Nu 16.7 Nu ştiu/n-am răspuns 58.3

100


Tratarea conflictelor de interese în serviciul public: evoluţie sau stagnare? În anul 2009 dvs. aţi depus declaraţii de interese personale? (%) Da 0 Nu 100 Cine e responsabil pentru veridicitatea, plinătatea şi depunerea în termen a declaraţiilor de interese? (%) Conducătorul instituţiei 16.7 Funcţionarul care prezintă declaraţia 8.3 Conducătorul serviciului resurse umane 0 Şeful funcţionarului aflat în situaţie de conflict de interese 50 NS/NR 25 În contractul de angajare încheiat cu dvs. există cerinţa privind obligativitatea declarării intereselor personale? (%) Da 0 Nu 50 Nu ştiu/n-am răspuns 50 În instituţia în care lucraţi există un cod de conduită? (%) Da Nu Nu ştiu/n-am răspuns

83.4 8.3 8.3

Daca asemenea cod există, el include prevederi referitoare la conflictul de interese? (%) Da 70 Nu 20 Nu ştiu/n-am răspuns 10 În anul 2009 au fost cazuri de încălcare a Codului de conduită? (%) Da Nu Nu ştiu/n-am răspuns

0 66.7 33.3

Dacă aţi cunoaşte despre un caz de corupţie, ati comunica despre el persoanei/instituţiei abilitate? (%) Da 91.7 Nu 8.3 Expuneţi-vă opinia la următoarele întrebări ce ţin de activitatea instituţiei în care lucraţi (%) Da Nu NŞ/NR Sunteţi informat despre procedura de atestare/promovare a 91.7 8.3 0 cadrelor în instituţie?

101


Transparency International – Moldova Consideraţi că procedura de atestare a cadrelor în instituţie este transparentă? Consideraţi că procedura de atestare a cadrelor în instituţie este obiectivă? În instituţie au loc cazuri când persoanele sunt angajate în serviciu graţie legăturilor de rudenie, amiciţie, etc.? Se întâmplă cazuri când angajaţii instituţiei sunt promovaţi în funcţie sau premiaţi nemeritat? În instituţie au loc cazuri când angajaţii utilizează funcţia de serviciu în scopuri personale? În instituţie au loc cazuri de discriminare/hărţuire a angajaţilor din considerente: - naţionale, etnice - politice - religioase - de gen - de vârstă - de dizabilităţi fizice Au loc cazuri când angajaţii utilizează în scopuri personale următoarele active ale instituţiei: - echipamentul - transportul - localurile/încăperile? Sunteţi informat despre faptul ce informaţii despre activitatea Instituţiei sunt de uz intern? În Instituţie au loc cazuri când angajaţii utilizează informaţia de uz intern în scopuri personale? Se întâmplă cazuri când se fac presiuni asupra angajaţilor instituţiei pentru a lua decizii /a soluţiona probleme în interesul anumitor persoane? Aţi fi interesat să ştiţi despre rezultatele controalelor efectuate în instituţie? În instituţie există o subdiviziune/persoană responsabilă de: - apicarea Codului de conduită - tratarea conflictelor de interese? Pe parcursul anului 2009 aţi participat la seminare, traininguri la subiectele: - conduita etică în serviciul public - tratarea conflictelor de interese?

102

91.7

0

8.3

83.3

0

16.7

0

75

25

25

58.3

16.7

0

50

50

0 8.3 0 8.3 0 0

83.3 83.4 91.7 83.3 91.7 91.7

16.7 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3

0 0 0

91.7 91.7 91.7

8.3 8.3 8.3

41.7

58.3

0

8.3

75

16.7

8.3

58.4

33.3

83.3

0

16.7

33.3 33.3

25 33.3

41.7 33.3

0 0

100 100

0 0

Tratarea conflictului de interese în serviciul public: evoluţie sau stagnare?  
Tratarea conflictului de interese în serviciul public: evoluţie sau stagnare?  
Advertisement