Tự động hóa giao dịch - Tận dụng tối đa số PIP

Page 1

GIAO DỊCH GIAO DỊCH

TẬN
ĐỘNG TỰ
TẬN DỤNG TỐI ĐA SỐ PIP
DỤNG TỐI ĐA SỐ PIP TỰ
ĐỘNG HÓA HÓA
THƯNÔNG
DẪN
TĐTĐ
HƯỚNG

GIAO DỊCH GIAO DỊCH

TẬN DỤNG TỐI ĐA SỐ PIP

TẬN DỤNG TỐI ĐA SỐ PIP

TỰ ĐỘNG TỰ ĐỘNG HÓA HÓA
THƯNÔNG
DẪN
TĐTĐ
HƯỚNG

Lời nói đầu

Chào bạn,

Cuốn sách này sẽ giúp bạn tìm hiểu về các khái niệm cơ

bản liên quan đến tự động hóa giao dịch, các công cụ và

phần mềm cần thiết, các lợi ích và cách xây dựng hệ

thống giao dịch tự động hoàn chỉnh, cách quản lý rủi ro

và tối ưu hóa lợi nhuận bằng cách tự động hóa giao dịch

của mình để 'Tận dụng đuợc tối đa số PIP'

Nông Thị Anh Thư

Phần1:Giớithiệuvềtựđộnghóagiaodịchtrongthị

trườngForex

Chương1:Tạisaonêntựđộnghóagiaodịch?

Chương2:Nhữnglợiíchcủaviệcsửdụnghệ

thốngtựđộnghóagiaodịch

Chương3:Nhữngkhókhănvàtháchthứctrong

việcxâydựngmộthệthốngtựđộnghóagiao dịch

Phần2:Cáccôngcụvàchiếnluợccóthểtựđộng

hóa

Chương4:Cácchiếnlượcgiaodịchphổbiến

trongForexcóthểtựđộnghóađuợc

Chương5:Cáccôngcụcầnthiếtđểtựđộng

hóagiaodịchForex

Phần3:Xâydựngmộthệthốngtựđộnghóagiao

dịch

Chương6:Chiếnlượctựđộnghóagiaodịch

Forexdựatrênquảnlýrủiro

Chương7:Chiếnlượctựđộnghóagiaodịch

Forexdựatrênquảnlýdanhmụcđầutư

MỤC LỤC

Phần4:Quảnlýrủirovàtốiưuhóahiệuquảgiao

dịch

Chương8:Cácphươngphápquảnlýrủiro

tronggiaodịchForex

Chương9:Cáckỹthuậttốiưuhóahiệuquảgiao

dịch

Chương10:Tốiưuhóalợinhuậncầnđiđôivới

quảnlýrủirotrongtựđộnghóagiaodịch

Phần5:Triểnkhaihệthốngtựđộnghóagiaodịch

Chương11:Lựachọnvàcàiđặtphầnmềmgiao

dịchtựđộng

Chương12:Tốiưuhóavàkiểmtrahiệuquảcủa

hệthốnggiaodịchtựđộng

Chương13:Quảnlývàtheodõihệthốngtự

độnghóagiaodịch

Phần6:Nhữngđiềucầnlưuýkhisửdụnghệthống

tựđộnghóagiaodịch

Chương14:Cácrủirovàtháchthứckhisửdụng

hệthốngtựđộnghóagiaodịch

Chương15:Nhữngđiềucầnlưuýkhiquảnlývà

giámsáthệthốngtựđộnghóagiaodịch

Phần7:HệthốngtựđộnghóagiaodịchvớiThuớc

đotựđộng

MỤC L
C
PHẦN1: PHẦN1: Giớithiệuvềtự Giớithiệuvềtự độnghóagiao độnghóagiao dịchtrongthị dịchtrongthị trườngForex trườngForex

TẠISAONÊNTỰĐỘNGHÓAGIAO

DỊCH?

Vớisựpháttriểncủacôngnghệvàinternet,tự

độnghóagiaodịchđãtrởnênphổbiếnhơnbao giờhết.

TựđộnghóagiaodịchtrongForexlàquátrình sửdụngphầnmềmmáytínhđểthựchiệncác giaodịchtrênthịtrườngngoạihốimộtcáchtự động,thayvìphảithựchiệncácgiaodịchbằng tay.

Tựđộnghóagiaodịchgiúpcácnhàđầutưtiết kiệmthờigianvànỗlựctrongviệcphântíchthị trường.Nócóthểthựchiệncácgiaodịch24/5

màkhôngcósựcanthiệpcủaconngười,giúp tiếtkiệmthờigianvàtănghiệuquảgiaodịch.

Nócũnggiúpgiảmrủirovàtăngcơhộiđểkiếm

đượclợinhuậnbằngcáchloạibỏyếutốcảm tínhtrongviệcđưaraquyếtđịnhđầutư.

MặcdùtựđộnghóagiaodịchForexcónhiềulợi ích,nhưngviệcsửdụngnócũngcónhữngrủi

ro.Dođó,cácnhàđầutưnênnghiêncứukỹvà

cómộtchiếnlượcđầutưrõràngtrướckhisử

dụngcácphầnmềmtựđộnghóagiaodịch.

NHỮNGLỢIÍCHCỦAVIỆCSỬDỤNG

HỆTHỐNGTỰĐỘNGHÓAGIAODỊCH

Sửdụnghệthốngtựđộnghóagiaodịchmanglại nhiềulợiích

Tăngtốcđộgiaodịch:Bằngcáchloạibỏcác bướcthủcôngtrongquátrìnhgiaodịch.Điều nàygiúpgiảmthờigiancầnthiếtđểthựchiện cácgiaodịch,đặcbiệtlàtrongcácthịtrường tàichínhcótínhthanhkhoảncao.

Tăngtínhchínhxác:Hệthốngtựđộnghóagiao dịchđượclậptrìnhđểthựchiệncácgiaodịch theocáchchínhxácvànhấtquán,giảmthiểu rủirosaisótdoyếutốconngườigâyra. Giảmchiphí:Giảmthiểusựphụthuộcvàocon người,giúptiếtkiệmthờigian.Điềunàyđặcbiệt quantrọngtrongcácgiaodịchlớnvàphứctạp. Nângcaokhảnăngkiểmsoátrủiro:Đượclập trìnhđểtựđộngkiểmsoátvàgiámsátrủiro, giảmthiểukhảnăngmắcphảicácsaisótdo conngườigâyra.

Tăngtínhlinhhoạt:Chophépthựchiệncác

giaodịchtrongnhiềuthịtrườngkhácnhau

cùngmộtlúcvàcóthểđiềuchỉnhcácthamsố

đểphùhợpvớicácmụctiêugiaodịchcụthể.

NHỮNGKHÓKHĂNVÀTHÁCHTHỨC

TRONGVIỆCXÂYDỰNGMỘTHỆ

THỐ

NGT

ỰĐỘNGHÓAGIAODỊCH

Côngnghệ:Phảisửdụngcôngnghệphầnmềm

vàphầncứngphùhợpđểđảmbảohệthống

hoạtđộngổnđịnhvàđángtincậy.

Dữliệu:Cầnphảicódữliệuđầyđủvàchínhxác

đểđưaraquyếtđịnhgiaodịch.

Chiếnlược:Cầnphảicóchiếnlượcgiaodịch

chínhxácvàhiệuquảđểhệthốngcóthểđưara quyếtđịnhthôngminh.

Tốiưuhóa:Cầnphảitốiưuhóahệthốngđể

đảmbảohiệusuấtcaonhất.

Giámsát:Cầnphảicóhệthốnggiámsátđể

đảmbảorằnghệthốnghoạtđộngđúngvà

khônggặpsựcố.

Yếutốthịtrường:Thịtrườngtàichínhluônthay

đổi,vìvậycầnphảiđánhgiávàquảnlýyếutố

thịtrườngmộtcáchcẩnthậnđểđưaraquyết

địnhchínhxác.

Rủiro:Giaodịchluônđikèmvớirủiro,vìvậy

cầnphảiđánhgiávàquảnlýrủiromộtcách

thậntrọng.

Quảnlýtàichính:Cầnphảiquảnlýtàichính

thíchhợpđểgiảmthiểurủirovàđạtđượclợi

nhuậntốiđa.

Thờigian:Việcxâydựnghệthốngtựđộnghóa

giaodịchđòihỏithờigianvàcôngsứcđầutư.

PHẦN2: PHẦN2: Cáccôngcụvà Cáccôngcụvà chiếnluợccóthể chiếnluợccóthể tựđộnghóa tựđộnghóa

CÁCCHIẾNLƯỢCGIAODỊCHPHỔ

BIẾNCÓTHỂTỰĐỘNGHÓA

Cónhiềuchiếnlượcgiaodịchphổbiếntrongthị trườngngoạihối(Forex),vàcóthểđượctựđộng

hóabằngcácchươngtrìnhmáytính.

Breakoutstrategy(Chiếnlượcphávỡ):Chiến lượcnàydựatrênviệcmuahoặcbánkhigiá phávỡmộtmứchỗtrợhoặckhángcựquan trọng.

Trendfollowingstrategy(Chiếnlượctheoxu hướng):Chiếnlượcnàydựatrênviệctheođuổi xuhướngcủathịtrườngvàmuahoặcbántùy thuộcvàoxuhướng.

Rangetradingstrategy(Chiếnlượcgiaodịch phạmvi):Chiếnlượcnàydựatrênviệcmuakhi giáchạmđáycủamộtphạmvivàbánkhigiá chạmđỉnhcủaphạmviđó.

Newstradingstrategy(Chiếnlượcgiaodịch tintức):Chiếnlượcnàydựatrênviệcmuahoặc bánkhicótintứcquantrọngảnhhưởngđếnthị trường.

Cácchiếnlượcgiaodịchnàycóthểđượctựđộng

hóabằngcáchsửdụngphầnmềmgiaodịchtự

động(EA-ExpertAdvisor)hoặccácrobotgiao dịch.

CÁCCÔNGCỤCẦNTHIẾTĐỂTỰ

ĐỘNGHÓAGIAODỊ

Nềntảnggiaodịch:Cầnmộtnềntảnggiaodịch

tốtvàổnđịnh.Mộtsốnềntảngphổbiếnnhư

MetaTrader4hoặc5,TradingView,...

RobotgiaodịchForex(ForexTradingRobot):

Đâylàmộtphầnmềmchuyêndụngđượcthiết

kếđểtựđộngmởvàđóngcácvịtrítrênthị

trườngForex.Robotgiaodịchcóthểđượcthiết

lậpđểgiaodịchdựatrêncácchiếnlượcvàquy

tắcđượclậptrìnhsẵn.

VPS(VirtualPrivateServer):Đểđảmbảohệ thốnggiaodịchluônhoạtđộngmượtmàvàổn

định,bạncầnsửdụngVPS.VPSlàmộtmáychủ

ảođượcchophéptruycậptừbấtkỳđâu,giúp

giảmthiểurủiromấtkếtnốivàđảmbảorằng

cácgiaodịchđượcthựchiện24/7.

Cácphầnm

ềmquả
n theodõivàphântíchcácl
kêhiệuquả
ệncácchiến lượctrongtươnglai.Mộtsốphầnmềmquảnlý giaodịchphổbiếnbaogồm:Myfxbook,FXBlue,... Đểtự
bạncầ
chuyêndụng.
nlýgiaodịch:Giúpbạ
ệnhgiaodịch,thống
chiếnlượcvàc
ithi
độnghóagiaodịchtrongthịtrườngForex,
nph
itrangbịcáccôngcụvàph
nm
m
CHFOREX
PHẦN3: PHẦN3: Xâydựngmộthệ Xâydựngmộthệ thốnggiaodịchtự thốnggiaodịchtự động động

CHIẾNLƯỢCTỰĐỘNGHÓAGIAO DỊCHFOREXDỰATRÊNQUẢNLÝ

RỦIRO

ChiếnlượctựđộnghóagiaodịchForexdựatrên quảnlýrủirolàmộtphươngphápquảnlýrủiro

đượcđặtlênhàngđầuđểđảmbảorằngcácgiao

dịchđượcthựchiệnmộtcáchantoànvàhiệuquả.

Cácyếutốquảnlýrủirotrongchiếnlượcnày

baogồmđịnhlượnglệnh,lựachọncặptiềntệ, thiếtlậpstoplossvàtakeprofit,vàquảnlývốn. Đểápdụngchiếnlượctựđộnghóagiaodịch

Forexdựatrênquảnlýrủiro,bạncầnsửdụng mộtphầnmềmgiaodịchtựđộnghoặcmột

ngônngữlậptrìnhnhưMQL4hoặcMQL5đểlập trìnhvàthiếtkếcácchiếnlược.Bạncũngcầncó

kiếnthứcvềthịtrườngngoạihối,phântíchkỹ

thuậtvàquảnlýrủirođểxácđịnhcácthamsố

vàquytắcchochiếnlược.

Nếubạnmuốnsửdụngchiếnlượctựđộnghóa giaodịchForexdựatrênquảnlýrủiro,hãynhớ

rằngkhôngcóchiếnlượcnàohoànhảovàluôn córủirotronggiaodịchngoạihối.Vìvậy,hãy

luôntuânthủcácquytắcquảnlýrủirođểgiảm

thiểurủirovàđảmbảoantoàntàikhoảncủa

bạn.

CHIẾNLƯỢCTỰĐỘNGHÓAGIAO

DỊCHFOREXDỰATRÊNQUẢNLÝ

DANHMỤCĐẦUTƯ

ChiếnlượctựđộnghóagiaodịchForexdựa

trênquảnlýdanhmụcđầutưlàmộtcáchtiếp cậnthôngminhvàhiệuquảđểgiaodịchtrên thịtrườngngoạihối.Chiếnlượcnàytậptrung

vàoviệcxácđịnhcácgiaodịchtiềmnăngdựa trêncácchỉbáokỹthuậtvàcácquytắcgiao

dịchcụthể,vàsauđóápdụngcácnguyêntắc quảnlýrủirođểgiảmthiểucácrủirotrongquá

trìnhgiaodịch.

Đểthựchiệnchiếnlượcnày,bạncầnsửdụng mộtphầnmềmgiaodịchtựđộng,cóthểtheo

dõicácđiềukiệnthịtrườngvàthựchiệncác

giaodịchmộtcáchtựđộngdựatrêncáccài

đặtvàquytắcbạnđãthiếtlập.Điềuquantrọng

làphảithiếtlậpcácquytắcgiaodịchrõràng

vàhợplý,đồngthờiápdụngcácnguyêntắc

quảnlýrủironhưgiớihạnlỗvàchốtlờiđểđảm

bảorằngbạnchỉđầutưmộtphầnnhỏcủatài

khoảncủabạnvàomỗigiaodịchvàgiảmthiểu cácrủiro.

PHẦN4: PHẦN4: Quảnlýrủirovà Quảnlýrủirovà tốiưuhóahiệu tốiưuhóahiệu quảgiaodịch quảgiaodịch

CÁCPHƯƠNGPHÁPQUẢNLÝRỦI

ROTRONGGIAODỊCHFOREX

ĐặtStopLoss(SL)vàTakeProfit(TP):Đâylà phươngphápquảnlýrủirocơbảnnhấttrong giaodịchforexđểgiớihạnmứclỗtốiđavàchốt

lờiởmứcgiámàbạnmongđợi.

Sửdụngkỹthuậtchiatỷlệ(Positionsizing): Quyđịnhkíchthướclệnhmuahoặcbándựa trêntỷlệgiữarủirovàtiềmnănglợinhuậncủa mộtlệnh,giúpbạngiữđượcrủirotronggiớihạn kiểmsoát.

Sửdụnghệthốnggiaodịchcócơsởvững chắc:Sửdụngmộthệthốnggiaodịchđượcxây dựngtrêncơsởkỹthuậtvàphântíchcơbản giúpbạnđưaraquyếtđịnhgiaodịchcócơsở hơnvàgiảmthiểurủiro.

Quảnlývốnhiệuquả:Quảnlýsốtiềnmàbạn

đầutưvàogiaodịch.Bằngcáchgiớihạnsốtiền màbạnđầutưvàomỗilệnhvàgiữvữngtỷlệrủi

ro/tiềmnănglợinhuận,bạncóthểgiảmthiểu rủirovàtăngkhảnăngsinhlời.

Theodõithịtrườngvàchỉgiaodịchkhicótín hiệurõràng:Việcsửdụngcáccôngcụphân

tíchkỹthuậtvàcơbảngiúpbạnđưaraquyết

địnhgiaodịchchínhxáchơn.Điềunàygiúpbạn giảmthiểurủirovàtăngkhảnăngsinhlời.

CÁCKỸTHUẬTTỐIƯUHÓAHIỆU

QUẢTRONGGIAODỊCHFOREX

Phântíchkỹthuật:Cáckỹthuậtphổbiếntrong

phântíchkỹthuậtbaogồmđườngtrungbình, MACD,RSI,Fibonacci,v.v.Nênkếthợpvớiphân

tíchcơbảnvàtintứcđểđưaraquyếtđịnhgiao dịchchínhxáchơn.

Quảnlýrủiro:Đâylàkỹthuậtquantrọngtrong giaodịchForex.Bạncầnxácđịnhmứcrủirotối đamàbạncóthểchấpnhậnchomỗigiaodịch

vàgiữchặtkếhoạchquảnlýrủirocủamình.

Tậptrungvàoxuhướng:TronggiaodịchForex,

đặcbiệtlàtronggiaodịchtheongắnhạn,bạn

cầntậptrungvàoxuhướngcủathịtrườngđể

đưaraquyếtđịnhgiaodịchchínhxáchơn.Nếu

thịtrườngđangđilên,bạnnêntậptrungvào

cáclệnhmuavàngượclại.

Sửdụngkỹthuậtđặtlệnh:Kỹthuậtđặtlệnh

nhưlệnhgiớihạn,lệnhđiềukiệnvàlệnhtheo

giátrịcủachỉsố,cóthểgiúpbạnđưaraquyết địnhgiaodịchchínhxáchơnvàtốiưuhóahiệu quả.

Tìmhiểuvềphiêngiaodịch:Cầnhiểucác

phiêngiaodịchkhácnhaucótínhchấtkhác

nhauđểđưaraquyếtđịnhgiaodịchchínhxác hơnvàtốiưuhóahiệuquảgiaodịchcủamình.

TỐIƯUHÓALỢINHUẬNCẦNĐIĐÔI VỚIQUẢNLÝRỦIROTRONGGIAO DỊCHTỰĐỘNG

Sửdụngchiếnlượcgiaodịchđúng:Bạncần

lựachọnchiếnlượcgiaodịchphùhợpvới phongcáchgiaodịchcủabạnnhưBreakout, TrendFollowinghayRangeTrading...vàkhớp vớimụctiêuđầutưcủabạn.Điềunàyđảmbảo rằngchiếnlượcgiaodịchcủabạnđượctốiưu hóađểtănglợinhuậnvàgiảmrủiro.

Sửdụngcácrobotgiaodịch(ExpertAdvisor):

ExpertAdvisor(EA)làphầnmềmđượclậptrình

đểtựđộngthựchiệncácgiaodịchtheochiến

lượcđượcđịnhsẵn.EAgiúptốiưuhóalợinhuận

vàrủirobằngcáchloạibỏyếutốconngười

khỏiquátrìnhgiaodịchvàgiảmthiểusaisót.

Kiểmtravàđiềuchỉnhchiếnlượcgiaodịch:

Giaodịchtựđộngkhôngcónghĩalàbạnkhông

cầnkiểmtravàđiềuchỉnhchiếnlượcgiaodịch

củamình.Bạncầntheodõicácgiaodịchcủa

mình,kiểmtrakếtquảvàđiềuchỉnhchiếnlược

bằngcáchđiềuchỉnhcácthamsốđểđưara

cáctínhiệugiaodịchchínhxáchơnnếucần.

Tốiưuhóalợinhuậncầnđiđôivớiquảnlýrủirođể giảmthiểuthiệthạitrongtrườnghợpgiáđộtngột

đingượcvớidựđoáncủabạn.

PHẦN5: PHẦN5: Triểnkhaihệ Triểnkhaihệ thốnggiaodịchtự thốnggiaodịchtự động động

LỰACHỌNVÀCÀIĐẶTPHẦNMỀM GIAODỊCHTỰĐỘNG(1)

Bạncầntìmhiểukỹvàđánhgiácácphầnmềm

khácnhau,thửnghiệmvàtùychỉnhtheochiến lượccủamình,đảmbảotínhbảomậtcủatàikhoản giaodịchvàsửdụngphầnmềmcùngvớikiếnthức vàkinhnghiệmcủamình.

Xácđịnhmụctiêucủabạn:Trướckhibắtđầu

lựachọnphầnmềmgiaodịchtựđộng,bạncần xácđịnhmụctiêugiaodịchcủamình.Bạn

muốngiaodịchtựđộngđểtănglợinhuậnhay

giảmthiểurủiro?

Tìmhiểuvàđánhgiácácphầnmềm:Trướckhi

quyếtđịnhmuaphầnmềmgiaodịchtựđộng, bạnnêntìmhiểuvàđánhgiácácphầnmềm

khácnhautrênthịtrườngvềcáctínhnăng,khả

năngtùychỉnh,độtincậyvàgiácảnữa.

Thửnghiệmphầnmềm:Saukhichọnphần

mềmgiaodịchtựđộngphùhợp,bạncầnthử

nghiệmphầnmềmnàytrêntàikhoảndemo

trướckhisửdụngtrêntàikhoảnthật.Bạncần

xácđịnhtínhhiệuquảvàtínhổnđịnhcủaphần

mềm.

Càiđặtvàtùychỉnh:Saukhimuaphầnmềm

giaodịchtựđộng,bạncầncàiđặtvàtùychỉnh

phầnmềmtheocáchphùhợpvớichiếnlược

giaodịchcủamình.

Theodõivàđánhgiá:Bạncầntheodõivàđánh

giáhiệuquảcủaphầnmềmgiaodịchtựđộng

đểđiềuchỉnhnếucầnthiết.

Chọnnhàcungcấpuytín:Khilựachọnphần

mềmgiaodịchtựđộng,bạncầnchọnnhàcung

cấpuytínvàcóthâmniêntronglĩnhvựcnày.

Họccáchsửdụngphầnmềm:Phầnmềmgiao

dịchtựđộngcónhiềutínhnăngvàchứcnăng

khácnhau,vìvậybạncầnhọccáchsửdụng

phầnmềmmộtcáchhiệuquả.Bạnnêntìmkiếm

tàiliệuhướngdẫnvàthựchànhsửdụngphần

mềmtrướckhibắtđầugiaodịchthật.

Đảmbảotínhbảomật:Khisửdụngphầnmềm

giaodịchtựđộng,bạncầnđảmbảotínhbảo

mậtcủatàikhoảngiaodịchcủamình.Bạnnên

chọnphầnmềmcótínhnăngbảomậtcaovà

khôngchiasẻthôngtincánhânhoặctàikhoản

vớibấtkỳbênthứbanào.

Sửdụngphầnmềmcùngvớikiếnthứcvềthị

trường:Bạncũngcầnsửdụngphầnmềmcùng

vớikiếnthứcvàkinhnghiệmcủamìnhvềthị

trường.Bạnnêntheodõixuhướngthịtrườngvà

cácyếutốkinhtếđểđưaraquyếtđịnhgiao

dịchchínhxáchơn.

TỐIƯUHÓAVÀKIỂMTRAHIỆUQUẢ CỦAHỆTHỐNGGIAODỊCHTỰĐỘNG

Tốiưuhóavàkiểmtrahiệuquảcủahệthốnggiao

dịchtựđộnglàrấtquantrọngđểđảmbảorằnghệ thốngcủabạnđanghoạtđộngtốtvàđạtđượclợi nhuậncaonhấtcóthể.Bạnnênthườngxuyênkiểm travàcậpnhậthệthốngcủamìnhđểđảmbảonó đápứngđượccáctìnhhuốngmớivàluônhoạt độngtốtnhất.

Tốiưuhóathamsố:Hầuhếtcácphầnmềm

giaodịchtựđộngchophépbạnđiềuchỉnhcác thamsốđểtốiưuhóachiếnlượcgiaodịchcủa bạn.Bạncóthểthayđổicácthamsốnhưkích thướclô,mứcđộrủiro,sốlầngiaodịchtốiđa trongmộtngày,điểmvàovàđiểmrakhỏithị trường.Bạnnênthửnghiệmcácthamsốkhác nhauđểxemloạithamsốnàohoạtđộngtốt nhấtchochiếnlượccủabạn.

Kiểmtrađộổnđịnhcủahệthống:Khigiaodịch

Forex,đôikhithịtrườngcóthểbiếnđộngmạnh

vàkhôngđoántrướcđược.Bạnnênkiểmtrađộ

ổnđịnhcủahệthốngbằngcáchthửnghiệmnó

trêncácđiềukiệnthịtrườngkhácnhauvàthử nghiệmnótrongcácđiềukiệnthịtrườngkhác

nhauđểđảmbảorằnghệthốngcủabạnlàổn

địnhvàđápứngđượccáctìnhhuốngkhác

nhau.

QUẢNLÝVÀTHEODÕIHỆTHỐNG

GIAODỊCHTỰĐỘNG

Saukhiđãthiếtlậpvàtốiưuhóahệthống,việc quảnlývàtheodõisẽgiúpđảmbảohệthốnghoạt độngổnđịnhvàchỉnhsửakịpthời.

Theodõilịchsửgiaodịch:Kiểmtralịchsửgiao

dịchđểxácđịnhtầnsuấtvàđộchínhxáccủa cáclệnhgiaodịchđượcđưarađểkhắcphục

kịpthời.

Giámsátsựthayđổicủathịtrường:Theodõi

cácbiểuđồvàchỉsốthịtrườngđểđưaraquyết

địnhphùhợp.Nếucần,hãythựchiệnđiềuchỉnh

hệthốnggiaodịchđểđápứngvớisựthayđổi củathịtrường.

Tốiưuhóathôngsốhệthống:Theodõihiệu

quảcủacácthôngsốtronghệthốnggiaodịch

vàthựchiệnđiềuchỉnhđểtốiưuhóahiệuquả.

Quảnlýrủiro:Đánhgiárủirocủamỗilệnhgiao dịchvàsửdụngcáckỹthuậtquảnlýrủirođể

giảmthiểurủirovàbảovệvốnđầutư.

Kiểmtrathườngxuyên:Thựchiệnkiểmtrahệ

thốnggiaodịchđịnhkỳđểđảmbảotínhổn

địnhvàđưarađiềuchỉnhkhicầnthiết.

Cậpnhậtvànângcấphệthống:Theodõicác

xuhướngcôngnghệmớivàcậpnhậtvànâng

cấphệthốngđểđápứngvớinhữngthayđổi này.

PHẦN6: PHẦN6: Nhữngđiềucần Nhữngđiềucần lưuýkhisửdụng lưuýkhisửdụng hệthốngtựđộng hệthốngtựđộng hóagiaodịch hóagiaodịch

CÁCRỦIROVÀTHÁCHTHỨCKHISỬ

DỤNGHỆTHỐNGTỰĐỘNGHÓA

GIAODỊCH

Mặcdùhệthốngtựđộnghóagiaodịchcóthểgiúp

tăngcườnghiệuquảgiaodịchcủabạn,nhưngnó

cũngđemđếnmộtsốrủirovàtháchthức.

Rủiro:

Rủirokỹthuật:Cóthểxảyralỗitrongviệccài

đặtvàvậnhànhhệthống,hoặclỗitrongphần

mềm,dẫnđếncáclệnhgiaodịchkhôngchính

xáchoặckhôngthựchiệnđược.

Rủirothịtrường:Thịtrườngcóthểthayđổi nhanhchóngvàkhôngđángkể,vàhệthốngcó

thểkhôngđápứngđượcnhữngthayđổinày,

dẫnđếncáclệnhgiaodịchkhôngchínhxác

hoặclỗvốn.

Rủirodữliệu:Dữliệucóthểbịmấthoặcbịtrục

trặctrongquátrìnhtruyềntải,dẫnđếncáclệnh

giaodịchkhôngchínhxáchoặckhôngđược

thựchiện.

Rủiromôitrường:Môitrườngthựchiệngiao

dịch,baogồmcảđườngtruyềnInternet,cũng

cóthểảnhhưởngđếnhiệusuấthệthốngvàdẫn

đếncáclệnhgiaodịchkhôngchínhxáchoặc

khôngđượcthựchiện.

CÁCRỦIROVÀTHÁCHTHỨCKHISỬ

DỤNGHỆTHỐNGTỰĐỘNGHÓA

GIAODỊCH

Tháchthức:

Tháchthứcvềquảnlýrủiro:Khisửdụnghệ

thốngtựđộnghóagiaodịch,quảnlýrủiro cũngcầnđượcquantâmvàthiếtlậpđầyđủđể giảmthiểurủirovàtốiđahóalợinhuận.

Tháchthứcvềchọnlựavàtốiưuhóahệthống: Cónhiềuloạiphầnmềmtựđộnghóagiaodịch cósẵn,vìvậyviệclựachọnphầnmềmthích

hợpvàtốiưuhóahệthốngđểđápứngnhucầu giaodịchcủabạnlàmộttháchthứcđốivới ngườimớibắtđầu.

Tháchthứcvềđịnhkỳkiểmtravàcậpnhật:Hệ

thốngtựđộnghóagiaodịchcầnđượcđịnhkỳ

kiểmtravàcậpnhậtđểđảmbảorằngnóhoạt

độnghiệuquảvàđápứngđượccácthayđổi củathịtrường.

Tómlại:Sửdụnghệthốnggiaodịchtựđộngcũng

cómộtsốrủirovàtháchthức,baogồmnhữngsai

sóttronglậptrìnhhoặccàiđặt,sựthayđổikhông

mongđợitrênthịtrườngvàthậmchílàsựtấn

côngcủahacker.Dođó,ngườisửdụngcầnphảiđề

phòngvàcókếhoạchphòngthủđểđốiphóvới

cácrủirovàtháchthứcnày.

NHỮNGĐIỀUCẦNLƯUÝKHIQUẢN LÝVÀGIÁMSÁTHỆTHỐNGTỰĐỘNG

HÓAGIAODỊCH

Khiquảnlývàgiámsáthệthốngtựđộnghóagiao dịchtrongForex,cómộtsốđiềucầnlưuýđểđảm

Kiểmtrahệthốngthườngxuyên:Đểđảmbảo

nóhoạtđộngmộtcáchổnđịnhvàhiệuquả.

Cậpnhậtdữliệuvàthôngtinthịtrường:Để

đảmbảocácgiaodịchđượcthựchiệndựatrên

dữliệuchínhxácvàđầyđủ.

Kiểmsoátrủiro:Đảmbảorằnghệthốngcócác

cơchếkiểmsoátrủirohiệuquả.

Điềuchỉnhvàtốiưuhóa:Cầntheodõivàđiều

chỉnhhệthốngtheokếtquảthựctếđểtốiưu

hóahiệusuấtgiaodịch.

Đảmbảoantoànthôngtin:Bảovệthôngtinvà

dữliệuliênquanđếngiaodịchtrênhệthốngđể

đảmbảoantoànvàtránhbịtấncôngcủa hacker.

Sửdụnghệthốngbảomật:Sửdụngcáccông

cụbảomậtđểđảmbảoantoànchohệthống

giaodịchtựđộng.

Điềuchỉnhcáccàiđặt:Đểđảmbảorằnghệ

thốngđượccấuhìnhđúngcáchđểthựchiệ

cácgiaodị
tcáchchínhxác.
n
chmộ
bảohoạtđộnghiệuquảvàtránhcácrủiro.
PHẦN7: PHẦN7: Hệthốngtựđộng Hệthốngtựđộng hóagiaodịchvới hóagiaodịchvới ThuớcĐoTựĐộng ThuớcĐoTựĐộng 8

NHỮNGƯUĐIỂMCỦAHỆTHỐNG

GIAODỊCHTHUỚCĐOTỰĐỘNG

HệthốngtựđộnghóagiaodịchvớiThuớcĐoTự

ĐộngđuợctíchhợpsửdụngEAgiaodịchvớicác

cặptiềntrongThuớcĐocócùngxuhuớngdàihạn vớimộtsốưuđiểmsau:

TuânthủnguyêntắcThuớcĐo,giaodịchcùng

lúcnhiềucặptiềntránhđuợcnhữngrủirocho tàikhỏankhithịtruờngbiếnđộngmạnh,các

cặpsẽhỗtrợnhau,cặpbịâmthìcócặpdưong kéolạivàduơngsẽnhiềuhơnâmvìcáccặpcó

xuhuớngdài.

SửdụngnguyêntắcDCA(trungbìnhgiá)cho phéptínhtoánsốlượnglệnhcầnmởcũngnhư

sốlượngthíchhợpchomỗilệnh.

Giaodịch2chiềutậndụngtốiđasốPIP

DễdàngđiềuchỉnhcácthôngsốvềLOT,mức

chốtlờicũngnhưkhungthờigianvàlinhhọat đuợctrongcácphiêngiaodịch.

CÁCCÔNGCỤCẦNTRANGBỊ

Nềntảnggiaodịch:MetaTrader4

Tàikhỏan:VốnMIN200$vàlàtàikhỏanCENT

RobotgiaodịchForex(ForexTradingRobot):EA

đuợclậptrìnhsẵnđểvàoralệnhtheocác

thôngsốđuợcthiếtlập.LiênhệThưđểđuợctư

vấnvàhỗtrợsetup

VPS(VirtualPrivateServer):Đểđảmbảohệ

thốnggiaodịchluônhoạtđộngmượtmàvàổn

định,bạncầnsửdụngVPS.VPSlàmộtmáychủ

ảođượcchophéptruycậptừbấtkỳđâu,giúp giảmthiểurủiromấtkếtnốivàđảmbảorằng cácgiaodịchđượcthựchiện24/7.Cóthểsử

dụngVPScủasànkhimởtàikhỏanhoặctự thuêbênngòai.

Phầnmềmquảnlýgiaodịch:MQL5giúpbạn theodõivàphântíchcáclệnhgiaodịch,thống kêhiệuquảchiếnlượcvàcảithiệncácchiến lượctrongtươnglai.

ThamgianhómZaloh

ảothêmtrênWebsite
THÔNGTINLIÊNHÊ Bạncóth
thamkh
http://thuocdoforex.com
ệThưđểđuợccoachingxâyhệthốnggiao dịchchoriêngmình
ọctập https://zalo.me/g/txkdwu503 Liênh
ThưNông0909103826
CHÚCBẠNTHÀNHCÔNGVÀTHỊNHVUỢNG

Thank You

Sự giàu có của một con người không

được đánh giá bằng số tiền bạn có, mà bằng số người bạn giúp.

Tác giả: Nông Thị Anh Thư

Admin website Thuớc đo Tự động

Nhà đầu tư

Chuyên gia tư vấn tài sản số

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.