Page 1

Trang 2

Trang 3

Tạp chí Bất Động Sản lớn nhất Việt Nam Trang 4

Nguyên trang

doanh nghieäp

15/08/2009

Soá 01 U SAN CUÛA PHUÏ

NG SAÛN O NG A T ÑOÄ BAÁ BAO BAÙO BAT

của báo

HUNG CU M C CH ONG NA HUO P PH G ĐỘNG BẤT ĐỘN

50

S SẢN

Dự án

300

0

10

0

30

Dự Án

1/4 trang

Nguyên trang

haøng cöûa ha cöa

000HO THUE HAØ 1 OÄ C

ÙN Ä BA HO AØ NH CAÊN &

2000

Nhà Bán

150

Nhà & Căn Hộ Cho Thuê

Â

300

H N AÊN &C

Shop & cửa hàng

DÖÏ AÙN

00 150,0 ä g 1sanû taiï on

00

Batá ñ

M Mặt ặt bằng n m.v t.co vvăn muabannhada ăn phòng

150

L Lô ô đất

Giá tiền:

Nguyên trang

p ng vaên phoø

Dự án hot

Trang dự án 1/2 trang

Nguyên trang

nhaø ñaát

Phụ san

(không bán) Nguyên trang

cho thueâ

LAÂN CAÄN

14.500 đồ đồng ồng

Trang bìa 1

n an mua baù

& KHU VÖÏC

LO ÂÑ A ÁT

Bảng giá Quảng cáo

HOÀ CHÍ MINH

25

Qu Q Quản uảng ng ccá cáo áo á o B BĐS ĐS

15.000.000

12.000.000

Trang PR

13.000.000

7.000.000

6.000.000

Trang môi giới 1/2 trang

8.000.000

3.500.000

Danh bạ

Trang qc khác (kiến trúc, nội thất,...) 1/2 trang Nguyên trang

6.500.000

3.900.000

Q.1 Vip Vip

1/4 trang

Nguyên trang

1.800.000

No logo: 200.000 0.000 Logo: 300.000 000

3.600.000

Trang bất động sản

Nguyên trang

300.000 (1 ô) Đăng 3 kỳ

10.000.000

1.000.000

1/4 trang

2.350.000

150.000 Đăng tin

Vip

300.000 Môi giới KV

Bìa cuối

Bìa cuối

Nguyên trang trong

Nguyên trang ngoài

12.000.000

13.000.000

500.000 QC Dự Án (1 ô) (tối thiểu 4 ô)

500.000 QC Môi Giới (1 ô) (tối thiểu 4 ô)

500.000 QC Khác (1 ô) (tối thiểu 4 ô)

• Kích thước: 23 x 29 cm • Ngày xuất bản: 1 và 15 hàng tháng • Số kỳ đăng: 1 tháng 2 số • Số lượng: 30,000 cuốn • Định dạng: 100 trang 4 màu • Giấy: bìa 150 gr couche, ruột 80 gr couche • Giá bìa: 14,500 vnđ • Ad booking Deadline Info: 25th • Giá trên chưa bao gồm VAT

COÂNG TY CNPM NHAÁT VIEÄT Nhaø 5, CV PMQT, P. TCH, Q.12, Tp.HCM

bang gia QC tap chi MBND 3  

Bìa cuối 1/4 trang 1/4 trang 1/4 trang 1/2 trang 1/2 trang 1/2 trang Nguyên trang Nguyên trang Nguyên trang Nguyên trang Nguyên trang Nguyên...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you