De conifeer verdient meer

Page 1

DE CONIFEER VERDIENT MEER Onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van coniferen in de stedelijke openbare ruimte

Auteurs: Tom Hendriks - Thijs Verschuren

In opdracht van: Hogeschool Van Hall Larenstein


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.