Pit groep 8 projectschrift sneak preview

Page 1

Naam
Groep8

Inhoud

Nepnieuwsin

2 Eenklimaatneutraal

Breekhet

2-15

16-29

30-43

Eenduikinderuimte 44-57

Dereisvande

Vergeetmij

58-71

Project 1
eennotendop
Project
huis
Project 3
record!
Project 4
Project 5
held
Project 6
niet 72-85
Stap1 Verwonderen enverkennen Stap2 Onderzoek opzetten Stap 3 Onderzoek uitvoeren Stap 4 Concluderen Stap 5 Presenteren

Nepnieuwsin eennotendop

Ditgaikinditprojectdoen!

•Ikonderzoekhoejenepnieuwsvanechtnieuws kanonderscheiden.

•Iklaatzienwatikgeleerdhebineeninfographic.

hebiknodig?

PROJECT1
Wat
•internet •A3-papier •knutselmateriaal •tekenspullen •schaar 2 •PROJECT1•GROEP8

&verkennen

Tiener omain Fortnite Britse Last

een

Welke krantenkoppen vertellen de

Eet
Kleuter geparkeerde metauto Bizar vliegen Bijnadriekwart heeftliever STAP1 Verwonderen
waarheid? GROEP8•PROJECT1• 3

Nepnieuwsisoveral.Somsisnepnieuwsleuk,grappigenonschuldig, maarsteedsvakerblijktnepnieuwsookschadelijkofzelfsgevaarlijktezijn. Weetjijwanneer?

Het wordt steeds moeilijker om echt nieuws en nepnieuws van elkaar te onderscheiden. Met deepfake kun je in een video iedereen alles laten zeggen. In de politiek kan dat gevaarlijk zijn, maar ook in het klein kan nepnieuws grote gevolgen hebben. Het is dus goed om daar meer over te weten.

Opdracht1•Pratenovernepnieuws

Bespreek samen de vragen:

• Vragen jullie je weleens af of een post, foto of video nep is? Waarom wel of niet?

• Zouden jullie dat vaker moeten doen? Leg uit.

Schrijf jullie belangrijkste uitspraken op.

Opdracht2•Kenmerkenvannepnieuws

Zonder dat je het misschien door hebt gehad, heb jij zeker wel eens een nepbericht, nepfoto of nepvideo gezien. Hoe kun je nepnieuws herkennen? Noem drie belangrijke kenmerken.

Opdracht3•Gevarenvannepnieuws

Welk voorbeeld kennen jullie waaruit blijkt dat nepnieuws ook gevaarlijk kan zijn?

1. 2. 3. 4 •PROJECT1•GROEP8

Opdracht4•Video’sbekijkenenbespreken

Bekijk eerst video 1: ‘Grap met waterballetjes gaat helemaal mis’.

Is dit nepnieuws denken jullie? Leg uit waarom.

Bekijk nu video 2: ‘Waarom nepnieuws herkennen lastiger wordt’. Wat leren jullie van deze video?

Opdracht5•Vragenbedenken

Waarofniet?

Beloofteenberichtje goudenbergen,ishette mooiomwaartezijn? Danishetmeestalook nietwaar!

Wat zouden jullie nog willen weten over nepnieuws? Bedenk drie vragen.

Ditweetiknu: hoekritischikbenopnepnieuws watdekenmerkenvannepnieuwszijn

Ditvondikervan:

1. 2. 3.
GROEP8•PROJECT1• 5

Onderzoekopzetten

Jebereidteenonderzoekvoorwaarinjeinformatieverzameltovernepnieuws.

Ikgabedenkenhoeikgaonderzoeken:

• wat journalisten doen om nepnieuws van echt nieuws te onderscheiden.

Opdracht1•Onderzoeksvraagkiezen

Jullie willen meer te weten komen over nepnieuws. Welke onderzoeksvraag werken jullie uit en waarom? Gebruik het Vragenmachientje om de vragen te controleren.

Wat zijn kenmerken van nepnieuws?

Is nepnieuws gevaarlijk?

Wie heeft nepnieuws uitgevonden en waarom is het onderwerp nu zoveel in het nieuws?

Wat doen journalisten om nepnieuws te vermijden?

Waarom kiezen jullie voor deze vraag?

Opdracht2•Deelvragenbedenken

Bedenk drie deelvragen die passen bij jullie onderzoeksvraag.

Let op: uit de deelvragen moet duidelijk worden waarop jullie je vooral richten als het gaat om nepnieuws. Denk aan: redenen voor nepnieuws, gevaren, kenmerken, tips om nepnieuws te ontmaskeren, enzovoorts.

Kijk eens terug naar de vorige stap. Wat wilden jullie weten over nepnieuws? Die vragen kunnen jullie hier misschien gebruiken.

Onze drie deelvragen:

Deelvragen

Deantwoorden opdedeelvragen vormensamenhet antwoordopde onderzoeksvraag.

STAP2
1. 2. 3.
6 •PROJECT1•GROEP8

Opdracht3•Bronnenonderzoek

Jullie gaan een bronnenonderzoek doen. Bereid jullie onderzoek voor. Vul in:

Dezezoektermengebruikenwe:

Zokiezenwewelkebronnenwegebruiken:

Zobepalenweofdebronbetrouwbaaris:

Opdracht4•Taakverdelingmaken

Verdeel de taken. Wie doet welke deelvraag?

Deelvraag Wie?

Dithebikgedaan: eenonderzoeksvraaggekozen driedeelvragenbedacht hetonderzoekvoorbereid

Ditvondikervan:

GROEP8•PROJECT1• 7

Onderzoekuitvoeren

Indezestapgajeopzoeknaarantwoordenopdedeelvragen endeonderzoeksvraag.

Opdracht1•Bronnenonderzoek

Voer jullie onderzoek uit. Zoek naar informatie. Maak tijdens jullie onderzoek aantekeningen en houd altijd bij waar jullie de informatie gevonden hebben.

Gebruik de tabel op de bladzijde hiernaast. En houd deze checklist er steeds bij.

Betrouwbaarheidschecklist

Schrijvervandetekst/makervandefilmofpodcast

•Heeftdeschrijververstandvanhetonderwerpwaaroverhijschrijft? ja nee

•Isdeschrijverneutraal?

(Bijvoorbeeld:krijgthijgeengeldvoorhetverspreidenvanbepaaldeinformatie?) ja nee

Gevondeninformatie(intekst,filmofaudiomateriaal)

•Kunjedeinformatieuitdetekstcontroleren? (Staanerbronneninofkunjedoorklikkennaaranderebetrouwbareartikelen?) ja nee

•Isdegevondeninformatieactueel(vannu)? ja nee

•Hebjedeinformatiegevondenopeenbetrouwbaarplatformofmedium? (Bijvoorbeeldeenwebsitevanonafhankelijkejournalistiekofnieuws.) ja nee

•Kunjedeinformatieookvindenopanderebetrouwbareplatformsofmedia? ja nee

Hebjeoveral‘Ja’kunnenantwoorden?Danisdegevondeninformatiewaarschijnlijkbetrouwbaar.

Opdracht2•Resultatenbespreken

Bespreek of deze informatie voldoende is om antwoord te geven op de deelvragen en de onderzoeksvraag.

Hebben jullie voldoende informatie gevonden?

Ja.

Nee,wehebbenditnognodig:

STAP 3
8 •PROJECT1•GROEP8

Deze belangrijke informatie hebben we gevonden:

Zoekterm

Aantekeningen Bron

Dithebikgedaan: eenonderzoekuitgevoerd aantekeningengemaakt resultatenbesproken

Ditvondikervan:

GROEP8•PROJECT1• 9

Concluderen

Indezestapbepaaljewatdebelangrijksteantwoorden zijnopjedeelvragen.Dieantwoordengebruikjeomeen infographictemakenovernepnieuws.

Opdracht1•Conclusiestrekken

Bepaal samen wat de belangrijkste antwoorden op de deelvragen en de onderzoeksvraag zijn. Formuleer ze hieronder.

Belangrijkste antwoorden bij deelvraag 1:

Belangrijkste antwoorden bij deelvraag 2:

Belangrijkste antwoorden bij deelvraag 3:

Antwoord op de onderzoeksvraag:

STAP 4
10 •PROJECT1•GROEP8

Opdracht2•Infographicvoorbereiden

Jullie gaan een infographic over nepnieuws maken voor jullie klasgenoten. Bij het maken van een infographic zijn een aantal dingen belangrijk. Beantwoord de vragen en volg de stappen.

Welke beelden en woorden passen bij de doelgroep (leerlingen uit groep 8)?

Infographics

Ineeninfographiczetje moeilijkeinformatieom inbeeldtaal.Jegebruikt grafieken,iconen,tabellen ofplaatjesomjeverhaal tevertellen.Jegebruikt eeninfographicbijonderwerpendiejemoeilijkin tekstkuntuitleggen.

Bedenk hoe jullie de conclusies uit opdracht 1 op een leuke en overzichtelijke manier kunnen overbrengen. Bekijk het voorbeeld op bladzijde 14 en 15. Maak een schets van jullie infographic.

Vraag of iemand anders jullie schets wil bekijken. Welke tips krijgen jullie nog?

Opdracht3•Infographicmaken

Maak de definitieve infographic.

Verwerk de tips die jullie nog kregen.

Dithebikgedaan antwoordengeformuleerdopde deelvragenenonderzoeksvraag infographicovernepnieuwsgemaakt

Ditvondikervan:

GROEP8•PROJECT1• 11

Presenteren

Vandaagpresenteerjejeinfographicovernepnieuwsindeklas.

Opdracht1•Latenzien

• Leg de infographic op een tafel of hang deze op.

• Leg er een leeg A4’tje bij met twee kolommen. Boven de linkerkolom schrijven jullie ‘Tips’ en boven de rechterkolom ‘Tops’.

• Blijf er om de beurt bij staan om vragen te beantwoorden.

• Loop rond en bekijk de andere infographics. Stel vragen als iets niet duidelijk is. Schrijf bij elke infographic een tip en een top.

Opdracht2•Tipsentopsbespreken

Bespreek de vragen hieronder in jullie groepje.

Wat vonden anderen goed aan jullie infographic?

Wat was de beste tip die jullie kregen?

Welke infographic moet volgens jullie een plaats krijgen in de klas?

STAP 5
12 •PROJECT1•GROEP8

Terugkijken

Wat heb je geleerd over nepnieuws?

Dit ging goed bij het uitvoeren van ons onderzoek:

Dit zou ik de volgende keer anders doen:Over de samenwerking was ik wel / niet tevreden, omdat:

Zoveelsterrengeefikonzeinphographic:

Ditvondikvanhetheleproject:

Opdracht3•
GROEP8•PROJECT1• 13

Opsomming

Nep of echt?

7soortennepnieuws:

1.Humor

Bijvoorbeeldeen1april-grap vaneengrootbedrijfop socialemedia.

2.Niethetheleverhaal Hetnieuwsberichtisopzich waar,maareronbreektvan alles.

3.Oudeinformatie

Hetberichtofdefotozelfis nietnep,maarvaneentijd geleden.

4.Betrouwbarebron

Eenmakervannepnieuws zeteenechtekrantofnieuwssitealsbrononderhetnepbericht.

5.Roddel

Eenfotometeentekstdie niksmetelkaartemaken hebben,omaandachtte trekken.

6.Bewerktnieuws

Berichten,foto’sofvideo’s wordenveranderd.

7.Leugens

Berichtenenfoto’szijn helemaalnep,vaakbedoeld omexpresvalseinformatiete verspreiden.

INSPIRATIE
14 •PROJECT1•GROEP8

Onderzoek

Universitydeedonderzoekonder7804middelbarescholierenenstudenten. Inééntestzag82procentvandeondervraagdenhetverschilniettusseneenecht nieuwsberichteneenadvertorial.Ineenanderetestkondriekwarteentweetvan FoxNewsnietvaneentweetvaneennepnieuwssiteonderscheiden.

Stanford
Maakjejezorgenomnepnieuws? Waarhalenjongerenhunnieuwsvandaan? Hebjehetideedatjenepnieuwsherkent? Staafdiagram Kort tekstje Tekeningetje Nee,nooitWeetnietJa, altijdJa, soms 10%18%11%60% Heelveel zorgenVeelzorgenWeetnietWeinigzorgen Helemaal geenzorgen 5%27%9%11%49% Instagram YouTube TikTok 44% Nieuwssites 24% Familieen vrienden 32% Cirkeldiagram In je infographic kun je tekeningetjes, cijfers, korte tekstjes of plaatjes gebruiken. Hier zie je een paar voorbeelden. GROEP8•PROJECT1• 15

Mijnprojectschrift Groep 8

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.