InBusiness Financieel | Elementaire kennis procedures en recht

Page 1


Inhoudsopgave Voorwoord

1

EKPR01 Verkooporder en verkoopfactuur samenstellen Introductie Theorie Aan de slag met ‘Verkooporder en verkoopfactuur samenstellen’ Orientatievragen Kennisvragen Routineopgaven Praktijktaken Integrale casus Evaluatie & reflectie Checklist Test je kennis en inzicht (online) Reflecteer op je werkzaamheden

2

EKPR02 Omzetbelasting berekenen en verwerken

3

EKPR03 Administratieve organisatie van bedrijfsprocessen

4

EKPR04 Debiteurenbeheer

5

EKPR05 Van verkoopovereenkomst tot faillissement

6

EKPR06 Budgetteren


FINANCIEEL

EKPR01

1

Verkooporder en verkoopfactuur samenstellen

Auteur Theo van de Veerdonk Eindredactie Pieter Mijnster


EKPR01

Verkooporder en verkoopfactuur samenstellen

THEORIE Introductie De uitdaging Een factuur samenstellen is niet zo moeilijk. Maar je moet wel weten welke eisen de Belastingdienst stelt aan een correcte factuur. Software voor het opmaken van facturen maakt het samenstellen ervan veel eenvoudiger. Let op: de Belastingdienst kan een boete uitschrijven voor het versturen van foutieve facturen. Deze boete kan oplopen tot wel € 5.278 per factuur.

Figuur 1

© zzp-centrum.nl

In deze module leer je aan welke wettelijke eisen een factuur moet voldoen. De belangrijkste is wel het factuurnummer dat de factuur uniek maakt. Daarnaast zijn de factuurdatum, het KvK-nummer en de naam, het adres en de woonplaats (de zogenaamde NAW-gegevens) van de klant en van jezelf van belang. Stuur je een digitale factuur (ook wel een e-factuur genoemd), dan mag deze niet te veranderen zijn door de ontvanger. Daarom worden e-facturen in pdf-formaat verzonden. Een factuur die aan alle eisen van de fiscus voldoet, is ook van belang voor het terugvorderen van betaalde btw. Controleer daarom alle facturen die verstuurt, maar zeker ook de facturen die je van je leverancier ontvangt. Het gaat zelfs zo ver, dat als je een foute factuur stuurt, de klant daar de dupe van kan zijn en een schadevergoeding kan vorderen en nog erger: de volgende keer ergens anders zal bestellen. Ontdek je een fout, dan herstel je die meteen. Vind je een fout in een ontvangen factuur, vraag dan om een nieuwe! Het herstellen gaat vaak via een creditfactuur die uiteraard ook weer aan alle vereisten moet voldoen. Als laatste heb je nog te maken met een bewaarplicht voor financiële stukken en dus ook voor facturen van minimaal zeven jaar! Kortom: reden genoeg om je te verdiepen in het samenstellen van verkoopfacturen, want fouten voorkomen is altijd beter dan fouten moeten herstellen! Aan de slag Wil jij de verkoopfacturen van de ontvangen orders gereedmaken? Let dan op alle wettelijke vereisten en controleer of er goederen moeten worden nageleverd. Ga ook na of de toegezegde korting juist is, of het statiegeld en de vervoersopslag berekend zijn en of de btw-identificatienummers voor de intracommunautaire facturen correct zijn vermeld. En o ja, verstuur ook de creditfacturen die er nog liggen.

8


Leerdoelen Wat heb ik voor deze uitdaging nodig? Kennis: • Ik kan de begrippen betalingskorting, btw-identificatienummer, creditfactuur, factuur, offerte, orderformulier, rabat, voorfacturering en nafacturering omschrijven. • Ik kan de wettelijke eisen die de Belastingdienst aan een factuur stelt noemen. • Ik kan aangeven waarover btw op een factuur moet worden berekend. Begrip: • Ik kan uitleggen waarom er wettelijke eisen aan een factuur worden gesteld. • Ik kan toelichten waarom er een wettelijke bewaarplicht is voor financiële stukken. • Ik kan uitleggen dat het van belang is om aanvullende informatie op een factuur te vermelden. • Ik kan toelichten dat via betalingskorting een klant wordt ‘uitgenodigd’ om de factuur binnen een bepaalde termijn te betalen. • Ik kan uitleggen waarom een creditfactuur wordt verzonden. Vaardigheid: • Ik kan voor een gegeven factuur vaststellen welk element ontbreekt volgens de wettelijke vereisten. • Ik kan een factuur samenstellen. • Ik kan een korting of toeslag berekenen en deze verwerken in een factuur. • Ik kan een factuur voor levering binnen de EU samenstellen. Lees deze module aandachtig door. Kijk goed naar de facturen in de praktijkvoorbeelden en ga na of je de wettelijke eisen op de facturen herkent.

9


EKPR01

1

Verkooporder en verkoopfactuur samenstellen

Eisen aan een factuur Een factuur is een document waarop de betalingsverplichting staat die een koper (de klant) aan een verkoper (de leverancier) heeft. In een factuur staat wat aan de klant geleverd is, wat de kosten daarvan zijn en de betalingstermijn is. Daarnaast kunnen er nog allerlei andere zaken op staan, zoals kortingen en leveringsvoorwaarden. Ook kun je met een factuur bepalen hoeveel omzetbelasting je moet afdragen aan de Belastingdienst.

SNAPSHOP

Valklaan 281 2625 NM Delft 015 - 415 68 32 info@snapshop.nl NL16 INGB 0313 4295 64 NL326527435B01

Snap-computers en software

Factuur voor: J. Willems Waterweg 39 2612 BW Delft

FACTUUR 421

Delft, 28 juni 2022

Uw order d.d. 21 juni 2022

Omschrijving

Bedrag

2

Snap II 2 GB incl. toetsenbord à 1.500,-

3.000

2

Snap laserkleurenprinters met cartridges, serie 2 à € 650,€

1.300

Nettobedrag

4.300

Omzetbelasting 21%

903

Factuurbedrag

5.203

Betalingscondities 14 dagen na factuurdatum Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nr. 2519

Figuur 2 Factuur met geleverde goederen

1.1

© Tiekstramedia

Bewijsdocument voor de omzetbelasting Als ondernemer moet je aangifte omzetbelasting doen. Dat is belangrijk omdat je de omzetbelasting over je inkopen terugkrijgt (te vorderen OB) en de omzetbelasting over je verkopen (te betalen OB) moet betalen. De Belastingdienst wil precies weten hoeveel omzetbelasting je moet afdragen (af te dragen OB). Jij als administrateur of financieel administratief medewerker moet weten hoeveel je onderneming kan terugvorderen. Bij de aangifte omzetbelasting bereken je de omzetbelasting op basis van de ontvangen (inkoop)facturen van leveranciers en de verzonden (verkoop)facturen aan afnemers. Facturen spelen dus een belangrijke rol als bewijsmateriaal. Weetje! Er bestaan twee stelsels voor de btw: het factuurstelsel en het kasstelsel. Bij het factuurstelsel ben je de fiscus btw schuldig op het moment dat de factuur wordt uitgeschreven. Het factuurstelsel geldt voor de meeste bedrijven. Het kasstelsel geldt voor winkeliers en kleine zelfstandigen. Zij krijgen pas een btw-schuld op het moment dat ze de betaling van de verkopen ontvangen. 10


Eisen aan een factuur

1.2

Wettelijke eisen aan een factuur De Belastingdienst stelt eisen aan wat er in een factuur moet staan. Die eisen staan in de wet. Elke factuur moet de volgende wettelijk voorgeschreven gegevens bevatten: • naam, adres en woonplaats van de verkoper (leverancier) De leverancier moet de omzetbelasting over verkochte goederen afdragen aan de Belastingdienst. De Belastingdienst moet dus in staat zijn de omzetbelasting te innen. Daarvoor is het adres van de leverancier noodzakelijk. Een postbusnummer is alleen toegestaan als er ook een ‘echt’ adres bekend is bij de afnemer. • het nummer waaronder de leverancier in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel is geregistreerd De Belastingdienst moet kunnen controleren of het gaat om een bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijf. Registratie gebeurt door een KvK-nummer toe te kennen. • naam, adres en woonplaats van de koper (afnemer) De afnemer kan de in rekening gebrachte omzetbelasting terugvorderen van de Belastingdienst. Dit geldt alleen als de afnemer een bedrijf is; particulieren kunnen de door hen betaalde omzetbelasting niet terugvorderen. De Belastingdienst wil daarom het adres van de afnemer weten. Ook hier is een postbusnummer alleen toegestaan als ook het ‘echte’ adres van de leverancier bekend is. • factuurdatum Afhankelijk van de omvang van het btw-bedrag moet de omzetbelasting per maand, per kwartaal of per jaar worden betaald. De factuurdatum is noodzakelijk om het tijdstip van belastingafdracht vast te stellen. • factuurnummer Alle verkoopfacturen moeten doorlopend genummerd worden om te voorkomen dat over een aantal facturen geen omzetbelasting wordt afgedragen. • omschrijving, hoeveelheid en prijs (exclusief btw) van de geleverde goederen of diensten In Nederland bestaan verschillende tarieven voor de omzetbelasting, afhankelijk van de soort geleverde goederen of diensten. De Belastingdienst moet kunnen controleren of het juiste tarief is toegepast. • het bedrag van de omzetbelasting Omzetbelasting moet worden berekend over het totaalbedrag aan goederen en/of diensten. Dit bedrag moet duidelijk leesbaar op de factuur vermeld worden. Als de leverancier zaken verkoopt die zowel in het btw-tarief van 6% als van 21% vallen, dan moeten beide bedragen vermeld worden. • btw-identificatienummer Het btw-identificatienummer gebruikt je voor al je contacten met klanten en leveranciers. Het nummer bestaat uit NL, negen cijfers, een B en een controlegetal van twee cijfers. Iedereen die een onderneming drijft of een zelfstandig beroep uitoefent, moet zijn ingeschreven in het Handelsregister. Dat Handelsregister wordt bijgehouden door de Kamer van Koophandel.

11


EKPR01

Verkooporder en verkoopfactuur samenstellen

Figuur 3

Het inschrijvingsnummer (KvK-nummer) in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel moet op alle uitgaande correspondentie van de onderneming worden vermeld, dus ook op alle verkoopfacturen. E-facturen Veel facturen worden tegenwoordig digitaal verzonden. Er komt dan een extra voorwaarde bij: de ontvanger van de factuur mag deze niet kunnen aanpassen. Een factuur wordt daarom in pdf-formaat verstuurd. Daarnaast moeten ook e-facturen minimaal zeven jaar bewaard blijven. Boete foutieve factuur Als je niet voldoet aan de factuureisen van de Belastingdienst, dan kan dat vervelende gevolgen hebben. Naast het werk van het herstellen van fouten, wat tijd en geld kost, kan de Belastingdienst ook forse boetes opleggen. Afhankelijk van het soort fout kunnen deze boetes oplopen tot wel € 5.278 per factuur.

1.3

Bewaarplicht financiële stukken Wettelijke betaaltermijn De Belastingdienst controleert regelmatig de boekhouding van ondernemingen. Deze controle vindt onder andere plaats om na te gaan of je het juiste bedrag aan omzetbelasting hebt afgedragen en of de facturen voldoen aan de wettelijke eisen. Het kan soms wel enige jaren duren voordat een dergelijke controle plaatsvindt. Daarom heeft een onderneming ook de wettelijke verplichting een kopie te bewaren van alle uitgaande facturen. Je moet van de wet de financiële administratie zeven jaar bewaren. Als je de administratie niet in orde hebt, kan dat vervelende gevolgen hebben. De Belastingdienst kan van mening zijn dat hij aan de hand van de administratie de verschuldigde omzetbelasting niet kan berekenen. In dat geval maakt de Belastingdienst een zogenaamde theoretische omzetberekening: hieruit wordt dan de verschuldigde omzetbelasting bepaald. Wanneer je het daar niet mee eens bent, moet jij bewijzen dat de Belastingdienst een fout heeft gemaakt, niet andersom! Dat heet ‘omkering van bewijslast’. Het is meestal erg moeilijk je gelijk aan te tonen. Controle van groot belang Als een factuur niet aan de wettelijke vereisten voldoet, kan ook de ontvanger van de factuur problemen krijgen. Hij kan dan de omzetbelasting die op de factuur staat niet als voorbelasting aftrekken. Het is dus van belang zowel de inkoopfacturen als de verkoopfacturen goed te controleren!

12


Eisen aan een factuur

Overige informatie op de factuur Niet verplicht wel heel zinvol! Behalve de informatie die je volgens de wet moet opnemen, is het soms ook handig andere informatie op je factuur te vermelden. Hierbij kun je denken aan: • correspondentieadres/vestigingsadres Het vestigingsadres van een onderneming kan anders zijn dan het adres waarnaar je de poststukken moet sturen. • telefoon- en faxnummer/e-mailadres en website De bereikbaarheid van de onderneming moet zo groot mogelijk zijn. Vaak is het handig meer te weten dan alleen een correspondentieadres. Ook andere mogelijkheden om de onderneming te kunnen bereiken, moet je dan op uitgaande stukken vermelden. • bankrekeningnummer (IBAN) De afnemers moeten natuurlijk weten naar welke (bank)rekening ze het factuurbedrag moeten overmaken. • betalingsvoorwaarden Betalingsvoorwaarden zijn alle afspraken die tussen leverancier en klant worden gemaakt over de levering van de goederen en/of diensten en over de betaling waaraan beide partijen zich moeten houden. • algemene leverings- en betalingsvoorwaarden De algemene voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst tussen verkoper (leverancier) en koper (klant). Vaak wordt er over de ‘kleine lettertjes’ gesproken. De algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn soms zo uitgebreid dat je ze niet volledig kunt vermelden op de factuur. Je kunt in dat geval volstaan met de vermelding van de belangrijkste voorwaarden. Op uitgaande stukken geef je dan aan dat de volledige leverings- en betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Eisen aan algemene voorwaarden Vaak stelt de leverancier de betalingsvoorwaarden eenzijdig (dus alleen) op en noemt dit dan algemene voorwaarden. De leverancier kan dat niet zomaar doen, maar moet rekening houden met wat hierover in het Burgerlijk Wetboek (Boek 6) is bepaald. Van artikelen van ‘dwingend recht’ mag niet worden afgeweken.

BTW-identificatienummer

Rabat en kwantumkorting

Voorfacturering

Nafacturering

Korting op contant

KvK-nummer

KvK-nummer

Creditfactuur

Vervoerskosten

Btw-nummer

1.4

Offerte

Intracommunautair

Orderformulier

Statiegeld Factuurnummer

NAW-gegevens Betalingskorting Leveringsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden

Figuur 4

© Tiekstramedia

13


EKPR01

2

Verkooporder en verkoopfactuur samenstellen

Verkooporder en verkoopfactuur Sportzaak Sportief heeft goederen geleverd aan een klant. Het orderformulier kan er als volgt uitzien. ORDERFORMULIER

Sp rtief Factuuradres Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoon

Deb. nr.

1303

Ordernr. klant

8198

Verzendadres Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoon

artikelnr. aantal

omschrijving

eenheid

prijs

101236

10

Tennisschoen Adidas

paar

37,50

375,00

103521

12

Tennisshort Diabora

paar

28,50

342,00

103695

110

Tennissok Ellesse

paar

11,00

€ 1.210,00

Factuurnummer

Factuurdatum

Orderdatum

Ordernummer

07-01-22

bedrag

Factuurcontrole

21-01-22

Opmerkingen

Kwantumkorting 2%

Figuur 5

© Tiekstramedia

Via het orderformulier kan de factuur opgemaakt worden. Dat gebeurt in tweevoud. Het origineel is voor de klant, de kopie is voor de eigen administratie. De bijbehorende factuur kan er als volgt uitzien.

14


Verkooporder en verkoopfactuur

Sp rtief Ceers B.V. J.P. de Boerstraat 56 1089 AA Amsterdam

Sportief B.V. Staalmeesterslaan 124 3782 HG Rotterdam 010-555 67 92 info@sportief.nl www.stortief.nl NL92 ABNA 0798 6235 31 Handelsregister K.v.K. 2567321 BTW-nr. 8089.31.198.B.02

2 4 6

7

8

9

Datum Factuurnr. Deb. nr. Ordernr. Uw ordernr.

3 5

1

21-01-22 2022/163 1303

10

11

Aantal

Artikelnr.

Artikelomschrijving

Eenheid

Eenheidsprijs

Bedrag

10

101236

Tennisschoen Adidas

paar

37,50

375,00

12

103521

Tennisshort Diabora

paar

28,50

342,00

110

103695

Tennissok Ellesse

paar

11,00

€ 1.210,00

13

14

15

Totaal excl. btw

Korting 2%

Nettobedrag excl. btw

€ 1.927,00

€ 38,54

€ 1.888,46

16

17

18

Bedrag

Factuurbedrag

€ 396,58

€ 2.285,04

Btw %

21%

12

Bij betaling binnen 14 dagen 1% korting over het netteobedrag excl. btw Of betaling beinnen 30 dagen netto.

Figuur 6

© Tiekstramedia

De klant krijgt via de factuur informatie over: • • • • •

het aantal geleverde artikelen en de prijs; de eventueel verleende korting; eventuele bijkomende kosten; het te betalen btw-bedrag; de betalingsvoorwaarden. Onthoud! De originele verkoopfactuur gaat naar de klant, een kopie blijft achter in de administratie van de verkopende onderneming.

2.1

Controle van de wettelijke vereisten aan de factuur Kijk nog eens goed naar de verkoopfactuur van sportzaak Sportief en ga na of je de onderstaande informatie kunt terugvinden. Let op! Niet alle onderstaande gegevens worden wettelijk verplicht op de factuur vermeld.

• 1 NAW-gegevens klant Op de factuur komen op de daarvoor bestemde plaats de NAW-gegevens van de klant. Deze gegevens neem je over van het orderformulier. Let op: je hebt hier te maken met het factuuradres! Als adres van de klant mag je ook een postbusnummer met postcode vermelden, als dat tenminste niet tot verwarring leidt. 15


EKPR01

Verkooporder en verkoopfactuur samenstellen • 2 Datum Hier wordt de datum ingevuld waarop de factuur gemaakt is. • 3 Factuurnummer Hier komt het nummer van de factuur. Een factuurnummer is een uniek kenmerk van elke factuur. Er bestaan binnen een bedrijf dus geen twee facturen die hetzelfde nummer hebben. Weetje! Een factuurnummer is tegelijk een volgnummer.

• 4 Debiteurennummer Hier staat het nummer waarmee de klant in de administratie van Sportief voorkomt. • 5 Ordernummer Hier komt het nummer dat Sportief aan de order gegeven heeft. Dit nummer kun je overnemen van het orderformulier. • 6 Uw ordernummer Hier komt het ordernummer dat de klant aan zijn order heeft gegeven. Dit nummer kun je overnemen van het orderformulier. • 7 Aantal Hier komt te staan hoeveel artikelen de klant moet betalen. De klant hoeft alleen de artikelen te betalen die Sportief daadwerkelijk geleverd heeft. • 8 Artikelnummer Hier komen de nummers te staan van de artikelen die de klant moet betalen. Deze nummers kun je overnemen van het orderformulier. • 9 Artikelomschrijving Hier vermeld je de omschrijving van de te betalen artikelen. Deze kun je overnemen van het orderformulier. 10 • Eenheid Hier komt de eenheid te staan die gefactureerd wordt (niet twee schoenen, maar één paar schoenen, en niet zes flessen rode wijn, maar één doos rode wijn). 11 Eenheidsprijs • Hier staat de prijs per eenheid van het betreffende artikel. Deze eenheidsprijs kun je overnemen van het orderformulier. 12 Bedrag • Hier vul je de totale waarde van het artikel in. Die waarde bereken je door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs. 13 Totaal exclusief btw • Dit is het totaalbedrag van alle geleverde artikelen (dus het totaal van de kolom Bedrag). 14 • Korting Hier komt het eventuele kortingsbedrag dat de klant krijgt. 15 Nettobedrag exclusief btw • Dit is het totaalbedrag minus eventuele kortingen. 16 Btw-percentage • Hier komt het geldende btw-percentage. 17 Btw-bedrag • Hier staat het bedrag dat de klant aan btw moet betalen. Hiervoor moet je het btw-percentage berekenen over het nettobedrag. 18 Factuurbedrag • Dit is het totaalbedrag dat de klant moet betalen. Je berekent dit bedrag door het nettobedrag en het btw-bedrag bij elkaar op te tellen. • Btw-id-nummer Dit is het nummer dat gebruikt wordt bij alle contacten met klanten en leveranciers.

16


Voorfacturering en nafacturering Nadat je de factuur gemaakt hebt, kun je het orderformulier verder invullen. Je kunt nu de factuurdatum, het factuurnummer en eventueel de initialen van degene die de factuur gecontroleerd heeft, invullen. Daarna kun je het orderformulier opbergen, omdat de gehele order nu afgehandeld is.

3

Voorfacturering en nafacturering Als je iets verkoopt, stuur je de afnemer een (verkoop)factuur. De goederen en de factuur worden niet altijd gelijktijdig verstuurd.

3.1

Eerst de factuur en later de goederen Onthoud! Voorfacturering houdt in dat de verkoopfactuur gemaakt wordt voordat de artikelen worden verzonden.

Voorfacturering Voorfacturering gebeurt alleen als artikelen altijd op voorraad zijn. Bij het maken van de factuur controleer je eerst of de gevraagde artikelen inderdaad aanwezig zijn. Is dit niet het geval, dan wordt er geen factuur gemaakt, maar komt er een signaal voor de verkoper dat de order niet kan worden uitgevoerd. De verkoper moet dan actie ondernemen. Hij kan beslissen of de order gedeeltelijk wordt uitgevoerd met de artikelen die wel op voorraad zijn. De artikelen die niet op voorraad zijn, worden dan later nageleverd. Ook kan hij beslissen de hele order aan te houden tot die wel volledig kan worden uitgevoerd. In een schema ziet dat er als volgt uit. Ontvangst verkoopsignaal

Registratie van de order

Bevestiging van de order

Aanmaak en verzending factuur

Aanmaak pakbon en verzending afhaalbericht aan transportbedrijf

Verzending van artikelen Figuur 7

3.2

© Tiekstramedia

Eerst de goederen en daarna de factuur Onthoud! Nafacturering houdt in dat de verkoopfactuur wordt gemaakt nadat de goederen zijn verzonden en afgeleverd.

Nafacturering Aan de hand van de order wordt een pakbon in het magazijn gemaakt en wordt de 17


EKPR01

Verkooporder en verkoopfactuur samenstellen zending artikelen gereedgezet. Nadat de goederen zijn verzonden wordt de factuur opgemaakt en verstuurd. In een schema ziet dat er als volgt uit. Ontvangst verkoopsignaal

Registratie van de order

Bevestiging van de order

Aanmaak pakbon en verzending afhaalbericht aan transportbedrijf

Verzending van de artikelen

Aanmaak en verzending factuur Figuur 8

© Tiekstramedia

Orderformulier als basis voor de verkoopfactuur Je stelt de verkoopfactuur op aan de hand van het orderformulier. Het orderformulier is een intern document. Dat betekent dat het alleen maar gebruikt wordt binnen de eigen onderneming en dat je het niet naar de klant verzendt. Niet ieder bedrijf gebruikt orderformulieren. De informatie voor de factuur kan ook op andere manieren aangeleverd worden, bijvoorbeeld via een ondertekende offerte. In het bovenstaande voorbeeld stelt de verkoper het orderformulier op naar aanleiding van een binnengekomen bestelling. Bij een mondelinge of telefonische bestelling maak je het orderformulier direct. Als je de bestelling schriftelijk ontvangt, vul je aan de hand daarvan het orderformulier in.

Figuur 9 De order komt voor de factuur!

18


Bijzondere informatie op een verkoopfactuur Uitgevoerde orders berg je op! Om te kunnen controleren of alle bestellingen ook werkelijk worden uitgevoerd, moet je de orderformulieren doorlopend nummeren. Op het orderformulier teken je (digitaal) aan met welke verkoopfactuur je de goederen in rekening hebt gebracht. De orderformulieren berg je pas (digitaal) op als de volledige order is uitgevoerd en gefactureerd. De orderformulieren die overblijven, betreffen dan de bestellingen die nog geheel of gedeeltelijk moeten worden geleverd en gefactureerd.

3.3 Registreren van facturen Je hebt de factuur nu in tweevoud gemaakt. Het origineel van de factuur is verzonden aan de klant en de kopie wordt opgeborgen in je eigen archief. Ongeacht of er sprake is van voor- of nafacturering, is het van belang dat je goed bijhoudt welke facturen er verzonden zijn. Register voor verzonden facturen Aan de hand van de kopiefactuur vul je het register voor verzonden facturen in. Veel bedrijven hebben geen register voor verzonden facturen. Dan worden de facturen rechtstreeks in het verkoopboek geregistreerd. Het voordeel van een register voor verzonden facturen is dat je in één oogopslag kunt zien welke facturen al verzonden zijn en welke nog niet. Nadat factuur van Sportief is verstuurd, moet het register voor verzonden facturen er als volgt uitzien. Register voor verzonden facturen Factuurnummer 2022/163

4

Factuurdatum 21-01-22

Klant Ceers B.V.

Factuurbedrag €

2.285,04

Bijzondere informatie op een verkoopfactuur Behalve de normale gegevens die altijd op de factuur staan, kunnen er ook bijzonderheden op de factuur voorkomen. Er kan korting worden verleend, er kunnen bepaalde leveringsvoorwaarden worden afgesproken, enzovoort. Achtereenvolgens komt aan de orde: 1 2 3 4

Nalevering van goederen Korting en bijdrage in de vervoerskosten Rabat en statiegeld Betalingskorting (of korting voor contant)

Ad.1 Nalevering van goederen Het kan voorkomen dat je niet in staat bent de goederen in één keer te leveren, bijvoorbeeld omdat er te weinig voorraad is. Op het orderformulier wordt dan ingevuld hoeveel goederen er geleverd zijn. Alleen de geleverde goederen worden (uiteraard) gefactureerd. Omdat de order in dit geval nog niet volledig is uitgevoerd, berg je het orderformulier nu niet op. Het formulier blijft bij de nog niet afgewerkte orders totdat de bestelling volledig is uitgevoerd.

19


EKPR01

Verkooporder en verkoopfactuur samenstellen Op de factuur zie je de totaaltelling, het berekende btw-bedrag en welke artikelen er eventueel nageleverd zullen worden.

Electroworld

Groothandel Electroworld - Veenbult 3 - 7082 BE Gendringen 0315 67 34 52 verkoop@electroworld.nl - www.electroworld.nl ING: NL49 INGB 0000 987654 ABN-AMRO: NL63 ABNA 0436 9624 52 Btw-nr.: 0834.90.112.B.01

Scheerder Electronica Karel Doormanplein 37a 7218 HC Hengelo

Debiteurennummer

268 14 mei 2022 130.45

Aan u geleverd

14 mei 2022

Factuurnummer Factuurdatum

135 578

Uw ordernummer Ons ordernummer

1

567362

Zonnehemel type Sunny 45

620,00

620,00

3

938733

Combimagnetron Shanghai

340,00

1.020,00

10

672619

Smartshuffle

375,00

3.750,00

Subtotaal

5.390,00

Omzetbelasting 21%

1.131,90

Totaal te betalen

6.521,90

Opmerking

Nalevering van 5 smartshuffles Sano 765 en 1 combinatiemagnetron Shanghai volgt zo spoedig mogelijk.

Bij betaling binnen 8 dagen mag 2% korting voor contante betaling in mindering worden gebracht. Verzoek bij betaling factuurnummer en debiteurennummer te vermelden. Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 09023631. Onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamel van Koophandel.

Figuur 10 Verkoopfactuur

© Tiekstramedia

Ad.2 Korting en bijdrage in de vervoerskosten Het kan zijn dat je bedrijf de klant een korting geeft. Op de factuur vermeld je dan de verkoopprijs minus de korting. Omdat je in je financiële administratie de omzet zonder korting wilt opnemen, zet je de korting apart op de verkoopfactuur. Soms heeft de klant bijzondere wensen, bijvoorbeeld een snelle levering. Als je daarvoor extra kosten moet maken, kun je de klant die kosten in rekening brengen. Je vermeldt ze dan apart op de factuur. Over het totale bedrag bereken je vervolgens omzetbelasting (btw). Onthoud! Ook over bijzondere kosten, zoals bijvoorbeeld vervoerskosten, wordt btw berekend.

20


Bijzondere informatie op een verkoopfactuur

Praktijkvoorbeeld 1 Factuur met korting en bijdrage in vervoerskosten Electroworld heeft met zijn afnemer afgesproken dat hij een korting krijgt van 4%. Verder worden de goederen met een speciale bode gebracht, waarvoor Electroworld € 100 exclusief btw in rekening brengt. De factuur kan er dan als volgt uitzien.

Electroworld

Groothandel Electroworld - Veenbult 3 - 7082 BE Gendringen 0315 67 34 52 verkoop@electroworld.nl - www.electroworld.nl ING: NL49 INGB 0000 987654 ABN-AMRO: NL63 ABNA 0436 9624 52 Btw-nr.: 0834.90.112.B.01

Scheerder Electronica Karel Doormanplein 37a 7218 HC Hengelo

Debiteurennummer

268 14 mei 2022 130.45

Aan u geleverd

14 mei 2022

Factuurnummer Factuurdatum

152 612

Uw ordernummer Ons ordernummer

4

346522

Staafmixer Philo

40,00

160,00

2

823421

4K Smart UHD-tv

1.250,00

2.500,00

2

916276

Pro-Go camera

870,00

1.740,00

Totaal geleverde goederen

4.400,00

Korting 4%

176,00

4.576,00

Bijdrage vervoerskosten

100,00

Subtotaal

4.676,00

Omzetbelasting 21%

981,96

Totaal te betalen

5.657,96

Bij betaling binnen 8 dagen mag 2% korting voor contante betaling in mindering worden gebracht. Verzoek bij betaling factuurnummer en debiteurennummer te vermelden. Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 09023631. Onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamel van Koophandel.

Figuur 11

© Tiekstramedia

Ad. 3 Rabat en statiegeld Een bijzondere vorm van korting is het rabat. Deze korting wordt verstrekt als er een grote hoeveelheid goederen ineens wordt geleverd. Je spreekt ook wel van kwantumkorting.

30% 20% 10%

25%

15%

Figuur 12 Hoe groter de partij des te hoger de korting.

21


EKPR01

Verkooporder en verkoopfactuur samenstellen

Praktijkvoorbeeld 2 Rabat en statiegeld op de factuur vermeld Drankenhandel Het Slokje heeft op 18 april 2022 een telefonische bestelling ontvangen van de kantinebeheerder van Scholengemeenschap De Leerfabriek. De levering moet zo spoedig mogelijk plaatsvinden. De bestelling luidt: • 40 kratten van 12 flessen Bubble-8 à € 1,05 per fles; • 20 kratten van 24 flessen Dora-Cola à € 0,40 per fles; • 10 dozen van 24 blikjes Sinas à € 0,55 per blikje. Verder zijn de volgende afspraken gemaakt: • Voor de kratten wordt € 2,50 statiegeld in rekening gebracht. • Voor de flessen Bubble-8 en Dora-Cola wordt € 0,25 statiegeld per fles in rekening gebracht. • Er wordt een rabat verstrekt van 20% over het factuurbedrag exclusief het statiegeld. • De goederen vallen onder het omzetbelastingtarief van 6%. Het orderformulier en de bijbehorende factuur zien er dan zo uit:

Het Slokje Bestelling van S.G. De Leerfabriek Rivierenstraat 3 7005 AH Doetinchem

Datum opdracht Uw kenmerk

18-04-22 Tel. besteld

ORDERFORMULIER

Ordernummer Ordernumme m Orderdatum Orderddatum

612 21-05-22 21-055-22 21-0

Debiteurennummer Debi eurennummer Debit

130.63 30 63

aantal

artikel

verpakkingse verpakkingseenheid k prijss per eeenheid eenhe

40 krat 20 krat 10 doos

Bubble-8 Dora-Cola Sinas

12 fles 25 fles 24 blik b

60 960

Statiegeld kratten flessen

Leveringscondities Betalingscondities

Franco thuis Netto binnen 8 dagen na factuurdatum

Bijzonderheden

Rabat 20%

Geleverd

Gefactureerd

€ € €

12,60 12,6 9,60 13,20 13,220

€ €

2,500 0,25

< gecorrigeerd beeld aanleveren aub >

Factuurnummer

Figuur 13

© Tiekstramedia

Let op! �  De omzetbelasting bereken je over het bedrag van de goederen na aftrek van het rabat. �  Het rabat wordt alleen berekend over het goederenbedrag. �  Over het statiegeld wordt dus geen omzetbelasting berekend. 22


Bijzondere informatie op een verkoopfactuur Dat levert de volgende factuur op.

Het Slokje

Pasweg 3, 7103 DE Winterswijk 0543-96 43 50 RABO: NL86 RABO 0348 7234 27 ING: NL78 INGB 0000 0239 45 verkoop@hetslokje.nl verkoop@hetslokj e.n www.hetslokje.nl w hetslokj l

S.G. De Leerfabriek Rivierenstraat 3 7005 AH Doetinchem

FACTUURNUMMER Datum Uw kenmerk

2022/469 22-04-22 Tel. bestelling d.d. 18-04-22

Ordernummer Orderdatum

212 18-04-22

Debiteurennummer

130.63

aantal

artikel

prijs per eenheid een

40 krat 20 krat 10 doos

Bubble-8 Dora-Cola Sinas

€ € €

Totaal geleverde goederen Rabat 20% Omzetbelasting 9% Statiegeld Totaal

12,60 99,60 13,20

totaal al € € €

504,0 504,00 192,00 2,00 132,00 132,0 00

€ € € € € € €

828,00 –165,60 –1 662,40 662 62,40 59,62 59,6 ,62 722,02 02 2 390,00 1112,02

Betaling binnen 8 dagen na factuurdatum. Verzoek bij betaling factuurnummer en debiteurennummer vermelden. Ingeschreven onder nummer 093433215 in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel. Onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zij gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Figuur 14

© Tiekstramedia

Tip! Check of de factuur aan alle wettelijke vereisten voldoet!

Ad.4 Betalingskorting of korting voor contant Zolang de klant de rekening nog niet heeft betaald, moet de leverancier het bedrag voorschieten. Het kan zelfs voorkomen dat hij daarvoor geld moet lenen bij de bank. De leverancier heeft dus renteverlies, of zelfs rentekosten die hij moet betalen. Daarom is het belangrijk dat de klant de factuur zo snel mogelijk betaalt. Korting voor snelle betalers Om de klant te stimuleren om zijn factuur zo snel mogelijk te betalen, kun je hem een betalingskorting of korting voor contant verlenen als hij binnen een aantal dagen het factuurbedrag betaalt. Acht dagen is een vrij gebruikelijke termijn om als contante betaling aan te merken. Het kortingsbedrag wordt vastgesteld als percentage van het factuurbedrag exclusief de omzetbelasting. Onthoud! Korting voor contant is: �  geen korting voor het betalen met munten en biljetten, �  maar een korting voor klanten die binnen de betaaltermijn het factuurbedrag overmaken.

23


EKPR01

Verkooporder en verkoopfactuur samenstellen

Praktijkvoorbeeld 3 Factuur met korting voor contant Electroworld heeft in april ook goederen geleverd aan Scheerder Elektronica. Het bedrijf heeft toen een korting voor contante betaling (betalingskorting) van 2% verleend, mits de factuur binnen 8 dagen na de factuurdatum zou worden betaald. Je weet van tevoren nooit of de klant ook binnen de gestelde 8 dagen zal betalen. Je stuurt dus een factuur voor het totale bedrag. De klant krijgt toestemming bij contante betaling 2% van het factuurbedrag af te trekken. Dat vermeld je op de factuur, zoals je hierna ziet.

Electroworld

Groothandel Electroworld - Veenbult 3 - 7082 BE Gendringen 0315 67 34 52 verkoop@electroworld.nl - www.electroworld.nl ING: NL49 INGB 0000 987654 ABN-AMRO: NL63 ABNA 0436 9624 52 Btw-nr.: 0834.90.112.B.01

Scheerder Electronica Karel Doormanplein 37a 7218 HC Hengelo

Debiteurennummer

214 5 mei 2022 130.45

Aan u geleverd

14 mei 2022

Factuurnummer Factuurdatum

87 547

Uw ordernummer Ons ordernummer

1

567362

Zonnehemel type Sunny 45

620,00

620,00

3

938733

Combimagnetron Shanghai

340,00

1.020,00

2

672619

Smartshuffle

75,00

150,00

Subtotaal

1.790,00

Omzetbelasting 21%

375,90

Totaal te betalen

2.165,90

Bij betaling binnen 8 dagen mag 2% korting voor contante betaling in mindering worden gebracht. Verzoek bij betaling factuurnummer en debiteurennummer te vermelden. Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 09023631. Onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamel van Koophandel.

Figuur 15

© Tiekstramedia

Stel dat de klant binnen 8 dagen betaalt. Hij mag dan de korting aftrekken. Deze korting geldt alleen over het factuurbedrag exclusief omzetbelasting. Het btw-bedrag verandert niet. Het totaal te betalen bedrag wordt dan: Factuurbedrag

Korting 2% van € 1.790,00

35,80

Totaal te betalen

2.130,10

24

2.165,90


Creditfactuur

5

Creditfactuur Correctie op eerdere factuur Een creditfactuur is een document dat op een factuur lijkt, maar waarop een betalingsverplichting staat die een leverancier (de verkoper) aan een klant (de koper) heeft. Als een klant goederen terugstuurt, omdat ze niet goed zijn (bijvoorbeeld beschadigd tijdens het transport of de verkeerde kwaliteit), dan kan de leverancier nieuwe goederen sturen. Hij kan echter ook een correctie maken op de factuur die hij eerder heeft gestuurd. De correctie op een eerder verzonden factuur noem je een creditfactuur. Klant krijgt geld terug Bij een creditfactuur moet de leverancier een bedrag terugbetalen. Als de klant de factuur nog niet betaald heeft, mag hij het bedrag van de creditfactuur in mindering brengen op de oorspronkelijke factuur. In mindering brengen is hetzelfde als aftrekken. Onthoud! De eisen die je aan een creditfactuur moet stellen, zijn dezelfde als die aan een factuur.

Figuur 16 Niet alle transport gaat goed.

© Shutterstock

25


EKPR01

Verkooporder en verkoopfactuur samenstellen

Praktijkvoorbeeld 4 Creditnota voor beschadigde goederen Stel je voor dat Scheerder Elektronica een combimagnetron heeft ontvangen die beschadigd is. De combimagnetron wordt teruggestuurd en Scheerder vraagt om een nieuwe. Electroworld heeft echter geen magnetron meer op voorraad en daarom hoeft Scheerder de magnetron niet te betalen. Electroworld stuurt een creditfactuur. Die creditfactuur kan er als volgt uitzien:

Electroworld

Groothandel Electroworld - Veenbult 3 - 7082 BE Gendringen 0315 67 34 52 verkoop@electroworld.nl - www.electroworld.nl ING: NL49 INGB 0000 987654 ABN-AMRO: NL63 ABNA 0436 9624 52 Btw-nr.: 0834.90.112.B.01

Scheerder Electronica Karel Doormanplein 37a 7218 HC Hengelo

CREDITFACTUUR

Debiteurennummer

16 20 mei 2022 130.45

Retour ontvangen

18 mei 2022

Creditfactuurnr. Factuurdatum

1

938733

87 547

Uw ordernummer Ons ordernummer

340,00

Subtotaal

340,00

Omzetbelasting 21%

71,40

Totaal te betalen

411,40

Combimagnetron Shanghai

340,00

U kunt deze factuur verrekenen met factuur 214 d.d. 14 mei 2016. Bij betaling binnen 8 dagen mag 2% korting voor contante betaling in mindering worden gebracht. Verzoek bij betaling factuurnummer en debiteurennummer te vermelden. Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 09023631. Onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamel van Koophandel.

Figuur 17

© Tiekstramedia

Voor de creditfacturen houd je een register van verzonden creditfacturen bij. Dat kan er als volgt uitzien. Register voor verzonden creditfacturen Creditfactuurnr. 16

Factuurdatum 20-05-22

Klant Scheerder Elektronica

26

Factuurbedrag €

411,40


Factureren binnen de EU

6

Factureren binnen de EU Bij het leveren van goederen en diensten aan klanten in andere EU-landen dan Nederland spreek je van een intracommunautaire levering. Eisen aan buitenlandse facturen binnen de EU In verband met de btw stelt de Belastingdienst extra eisen aan de factuur. Het belangrijkste is dat de Belastingdienst wil kunnen vaststellen dat de klant uit een ander EU-land ook ondernemer is. Voor levering van goederen aan particulieren in de EU gelden weer andere regels. Btw-identificatienummer Om te kunnen vaststellen dat de klant in het andere EU-land ondernemer is, moet je het btw-identificatienummer van de kant controleren. Dit is het btw-nummer van het land waar de klant woont of gevestigd is. 0%-btw-tarief Je moet het buitenlandse btw-nummer ook op de factuur zetten. Je rekent dan 0% btw, want de klant moet de btw over zijn inkoop in Nederland zelf aan zijn buitenlandse Belastingdienst afdragen. Hieronder zie je een verkoopfactuur voor een klant in Groot-Brittannië. groothandel in horecabenodigdheden Nieuwgraaf 26, 6921 RJ Duiven +31 26 692 867 54 verkoop@zilverenpan.nl www.zilverenpan.nl NL65 FVLB 0986 3574 65 Btw-nummer NL 2654.86.732.B.01

Hotel Kensington Wringts Lane, Kensington London W8 5SP Groot-Brittannië

Factuurnummer Factuurdatum Debiteurennummer Btw-identificatie (VAT)

268 14 mei 2022 130.45 GB987 2323 54

Aan u geleverd d.d.

14 mei 2022

Aantal

Artikelnr.

1

658942

Uw ordernummer Uw ordernummer

Omschrijving

Heteluchtoven

135 578

Prijs

Bedrag

7.250,00

Korting 20% Subtotaal Omzetbelasting Totaal te betalen

7.250,00

€ €

-1.450,00 5.800,00

5.800,00

Levering Franco thuis

Betaling netto binnen 30 dagen na factuurdatum. Verzoek bij betaling factuurnummer en debiteurennummer te vermelden. Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 09023631. Onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Figuur 18

© Tiekstramedia

Tip! Controleer de factuur weer op de wettelijke vereisten en check ook het btwidentificatienummer van de afnemer.

27


EKPR01

Verkooporder en verkoopfactuur samenstellen Het omgekeerde komt natuurlijk ook voor. Als een Nederlands bedrijf goederen in een ander EU-land koopt, spreek je van een intracommunautaire verwerving. In dat geval mag de buitenlandse leverancier een factuur sturen zonder btw, dus ook met het 0%-tarief. Als de Nederlandse klant een ondernemer is, moet hij over die import btw betalen aan de Nederlandse Belastingdienst.

Praktijkvoorbeeld 5 Inkoopfactuur vanuit een land binnen de EU De broodjeszaak Broodje van Toontje in Zevenaar koopt Duitse broodjes bij Bäckerei Minirath in Kleve. Daarvoor ontvangt hij natuurlijk een factuur. Die factuur kan er als volgt uitzien.

Lindenallee 37 47533 Kleve +49 2821 6954 2 info@minirath.de www.minirath.de Broodje van Toontje Markt 75 6901 AD Zevenaar Niederlande

Rechnungnummer Rechnungdatum Kundenummer Ihr Mehrwertsteuernr.

2022/079 2. Juli 2022 130.45 GB987 2323 54

An Sie geliefert

1. Juli 2022

Anzahl Artikelnr. 200

25

Ihre Auftrag Unsere Bestellung

Umschreibung

Preise

Kaiserbrötchen

Betrag 0,10 €

20,00

20,00

Mehrwertsteuer 0%

20,00

Zu zahlen

Lieferung

30. Juni 2022 186

Abholen

Zahlung inhalb van 8 Tage. Bitte geben Sie bei der Zahlung die Rechnungnummer mit an.

Figuur 19 Mehrwertsteuer 0%

© Tiekstramedia

28


Begrippen

Begrippen Algemene voorwaarden

Voorwaarden die zijn bedoeld om deel uit te maken van alle overeenkomsten van koop en verkoop die een leverancier eenzijdig opstelt en voor alle klanten laat gelden. Hij moet daarbij verplicht rekening houden met wat er in Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek is bepaald.

Betalingskorting of korting voor contante betaling

Korting die aan de afnemer wordt verleend als binnen een tevoren vastgestelde korte termijn wordt betaald.

Betalingsvoorwaarden of betalingscondities

Alle afspraken over goederen en/of diensten die tussen verkoper en koper (leverancier en klant) worden gemaakt over de levering van goederen en/of diensten en over de betaling waar beide partijen zich aan moeten aanhouden.

Btw-identificatienummer

Btw-nummer van het land waar de klant woont of gevestigd is.

Btw-nummer

Nummer waaronder de leverancier bij de Belastingdienst staat geregistreerd.

Creditfactuur

Document dat op een factuur lijkt, maar waarop een betalingsverplichting staat die een leverancier aan een klant heeft.

Factuur

Document waarop de betalingsverplichting staat die een klant aan een leverancier heeft.

Intern document

Document dat alleen maar gebruikt wordt binnen de eigen onderneming en dat niet naar de klant verzonden wordt.

Intracommunautaire levering

Levering van goederen en/of diensten aan een klant in een ander EUland dan Nederland.

Intracommunautaire verwerving

Levering van goederen en/of diensten uit een ander EU-land aan een klant in Nederland.

KvK-nummer

Nummer waaronder de leverancier in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel is geregistreerd.

Nafacturering

Facturering waarbij de verkoopfactuur wordt gemaakt nadat de artikelen zijn verzonden en afgeleverd.

NAW-gegevens

De naam, het adres en de woonplaats van een persoon of organisatie.

Offerte

Vrijblijvende prijsopgave.

Orderformulier

Formulier voor het laten uitvoeren van een opdracht.

Rabat

Korting die wordt gegeven bij afname van een grote hoeveelheid goederen in één keer. Ook wel kwantumkorting of kwantumrabat genoemd.

Voorfacturering

Facturering waarbij de verkoopfactuur wordt gemaakt voordat de artikelen worden verzonden en afgeleverd.

29


EKPR01

Verkooporder en verkoopfactuur samenstellen

30


OPDRACHTEN Aan de slag met ‘Verkooporder en verkoopfactuur samenstellen’ Factuur samenstellen 1 2 3 4 5 6

Eisen aan een factuur Verkooporder en verkoopfactuur Voorfacturering en nafacturering Bijzondere informatie op een verkoopfactuur Creditfactuur Factureren binnen de EU

Leerdoelen Na deze module kan ik: Kennis: • de begrippen betalingskorting, btw-identificatienummer, creditfactuur, factuur, offerte, orderformulier, rabat, voorfacturering en nafacturering omschrijven. • de wettelijke eisen die de Belastingdienst aan een factuur stelt noemen. • aangeven waarover btw op een factuur moet worden berekend. Begrip: • uitleggen waarom er wettelijke eisen aan een factuur worden gesteld. • toelichten waarom er een wettelijke bewaarplicht is voor financiële stukken. • uitleggen dat het van belang is om aanvullende informatie op een factuur te vermelden. • toelichten dat een klant met betalingskorting wordt ‘uitgenodigd’ om de factuur binnen een bepaalde termijn te betalen. • uitleggen waarom een creditfactuur wordt verzonden. Vaardigheid: • voor een gegeven factuur vaststellen welk element ontbreekt volgens de wettelijke vereisten. • een factuur samenstellen. • een korting of toeslag berekenen en deze verwerken in een factuur. • een factuur voor levering binnen de EU samenstellen.

31


EKPR01

Verkooporder en verkoopfactuur samenstellen

Oriëntatievragen Wat weet je al van orders en facturen? Ziet iedere factuur er hetzelfde uit en is voorgeschreven wat erop moet staan? Beantwoord de oriëntatievragen en kom er zo achter wat je allemaal nog te leren hebt! Tip! Neem een kassabonnetje en een rekening voor je. Als je geen kassabonnetje of rekening bij de hand hebt, zoek dan een voorbeeld op internet.

1

Informatie op de kassabon Als je iets koopt, krijg je een (kassa)bonnetje, zelfs bij de Mac. Welke informatie vind je allemaal op de kassabon?

2

Informatie op een factuur Als je iets op rekening koopt, ontvang je een rekening (factuur). Welke informatie vind je allemaal op de factuur?

3

Verschillen tussen kassabon en factuur Vergelijk de kassabon met de factuur en noem zo veel mogelijk verschillen.

4

Eisen aan de factuur Waarom denk je dat er op een factuur zo veel meer informatie staat dan op een kassabon?

5

Lastige begrippen Lees ‘De uitdaging’ bij de inleiding van deze module nog eens door en noteer alle begrippen die voor jou nieuw of lastig zijn.

32


Kennisvragen

Kennisvragen Neem de inhoud van de module ‘Verkooporder en verkoopfactuur samenstellen’ goed door. Beantwoord daarna de kennisvragen en controleer zo of je de leerstof begrijpt.

1

Eisen aan een factuur 1

Factuur Wat is een factuur?

2

Info op de factuur Welke gegevens moeten er volgens de wet in een factuur staan.

3

Betalingsvoorwaarden Wat zijn betalingsvoorwaarden?

4

Algemene voorwaarden Wat zijn algemene voorwaarden?

33


EKPR01

5

Verkooporder en verkoopfactuur samenstellen

KvK-nummer Vul de juiste woorden in. KvK-nummer is het

6

in het Handelsregister bij de

Voorbelasting Voorbelasting is: ◯ de betaalde btw op inkopen. ◯ de ontvangen btw bij verkopen. ◯ voorgeschoten btw aan de Belastingdienst. ◯ geen van de antwoorden is juist.

7

Omkering van bewijslast Omschrijf het begrip ‘omkering van bewijslast’.

2

Verkooporder en verkoopfactuur 8

De juiste volgorde Wat is de juiste volgorde? ◯ verkooporder – offerte – verkoopfactuur ◯ offerte – verkooporder – verkoopfactuur ◯ verkoopfactuur – offerte – verkooporder ◯ verkooporder – verkoopfactuur - offerte

9

Offerte Wat is een offerte?

10

Verkooporder Wat is waar? (Er zijn meerder antwoorden juist!) Een verkooporder: □ moet binnen 8 dagen worden betaald. □ is het document waarvan de factuur kan worden opgemaakt. □ geeft aan wat de klant heeft besteld. □ geeft aan of er bijzondere afspraken met een klant zijn gemaakt. □ vervalt na 30 dagen. □ vult de klant in als hij een bestelling plaatst.

34

.


Kennisvragen

11

Informatie voor de klant Een factuur is voor een klant een bron aan informatie. Welke informatie kan de klant op de factuur terugvinden?

3

Voorfacturering en nafacturering 12

Voorfacturering Wat is voorfacturering?

13

Nafacturering Wat is nafacturering?

14

Intern document Waarom valt een verkooporder onder de interne documenten van de onderneming?

15

Facturenregister Wat is het nut van een facturenregister?

35


EKPR01

4

Verkooporder en verkoopfactuur samenstellen

Bijzondere informatie op een verkoopfactuur 16

Bijzondere informatie Welke bijzondere informatie, naast de verplichte informatie, kan er nog meer op een factuur staan?

17

Nalevering Wat is nalevering?

18

Begrip en omschrijving Omschrijf de volgende begrippen. is een korting die wordt gegeven bij afname van een grote hoeveelheid goederen in één keer. Korting voor krijgt een debiteur die binnen een bepaalde betalingstermijn betaalt. Hij mag deze korting in mindering brengen op het factuurbedrag.

36


Kennisvragen

5

Creditfactuur 19

Creditfactuur Wat is een creditfactuur?

20

Creditfactuur, waarom? Noem minimaal twee redenen waarom een verkoper een creditfactuur zal versturen.

6

Factureren binnen de EU 21

Intracommunautaire levering Wat is een intracommunautaire levering?

22

Intracommunautaire verwerving Wat is een intracommunautaire verwerving?

23

Btw Geef van onderstaande EU-landen de vertaling en de afkorting van het begrip ‘btw’. Tip! Gebruik eventueel internet om deze vraag te beantwoorden.

Duitsland – vertaling:

, afkorting:

Engeland – vertaling:

, afkorting:

Frankrijk – vertaling:

, afkorting:

Kijk je antwoorden op de kennisvragen na. Fouten verbeter je met een rode pen, zodat je later snel kunt zien wat je lastige vragen vond.

37


EKPR01

Verkooporder en verkoopfactuur samenstellen

Routineopgaven Een factuur bevat veel gedetailleerde informatie. Lees goed en voorkom dat je gegevens over het hoofd ziet. Een financieel administrateur is nu eenmaal een pietje-precies.

1

Eisen aan een factuur

2

Verkooporder en verkoopfactuur

R 1

Voldoet de factuur? Bekijk de factuur van Van den Berg bv.

Technische handelsonderneming in plaatwerk en coating

Rottekade 345, 3088 GH Rotterdam 010 - 492 14 88 www.vdbergplaatwerk.nl info@vdbergplaatwerk.nl IBAN: NL67 FVLB 0428 0391 02 KvK: 24192721 Btw: NL 8039.17.205.802

Rotterdam, 8 januari 2022 Factuurnummer 2022/0196 Uw ordernummer 783 Debiteurennummer 13689

Voor u vervaardigd Bevestigingsbeugels kleur zwart, incl. prototype

5.417,50

Btw 21%

1.173,68

Totaal

6.591,18

Figuur 20

© Tiekstramedia

a Controleer of de verkoopfactuur aan alle wettelijke vereisten voldoet.

38


Routineopgaven

b Welke aanvullende informatie moet je nog meer op de factuur vermelden? c Is er verder nog iets over de factuur op te merken?

3

Voorfacturering en nafacturering

R 2

Wel of geen voorfacturering Gegeven Je werkt als administrateur bij koperslagerij Het Ambacht. Er worden koperen voorwerpen worden vervaardigd zoals ketels, schalen, vazen en sierlijk gemaakt keukengerei. Omdat ieder product weer anders is (handwerk), is pas achteraf bekend welke voorwerpen precies worden geleverd en tegen welke prijs. Gevraagd

a Wat kan de reden zijn dat steeds meer ondernemers aan voorfacturering doen?

b Zou jij in dit geval kiezen voor voorfacturering of voor nafacturering en waarom?

4 R 3

Bijzondere informatie op een verkoopfactuur Maak je 'eigen' factuur Gegeven Je werkgever, Van Dam bv, is pas gefuseerd met De Slaper bv. De nieuwe onderneming heet De Damslaper bv. Er moet een nieuw ontwerp voor een factuur gemaakt worden. Een reclamebureau heeft al het nieuwe logo ontworpen. De directeur vraagt jou de nieuwe factuur te ontwerpen.

39


EKPR01

Verkooporder en verkoopfactuur samenstellen Gevraagd

a Welke informatie zou jij naast de wettelijk verplichte informatie op de factuur zetten?

b Maak een opzet voor een factuur waarmee aan alle wettelijke eisen wordt voldaan. Tip! Maak deze factuur in Excel.

5

Creditfactuur

R 4

Oeps, kwantumkorting vergeten Gegeven Heerema & Heerema vof is een webshop die gespecialiseerd is in Italiaanse wijnen. Er is en partij van 20 dozen à 6 flessen verkocht voor € 24,50 per doos, excl. 21% btw. Het totaal is € 490 excl. 21% btw. Met de klant is afgesproken dat hij 10% kwantumkorting krijgt. Dat is bij het factureren verkeerd gegaan. Er is geen rekening gehouden met de kwantumkorting. Gevraagd

a Hoe los jij dit probleem op met deze klant? b Laat de juiste berekening zien inclusief de kwantumkorting die op de factuur had moeten staan.

Kwantumkorting 10% over € 490 Btw 21% Door u te ontvangen

40


Routineopgaven

6

Factureren binnen de EU

R 5

Machinefabriek De Hoop Gegeven Je werkt voor machinefabriek De Hoop bv in Borculo. Veel klanten zijn bedrijven uit Duitsland. Aan Hansen GmbH in Bocholt (D) wordt een machine geleverd voor de prijs van € 50.000. Gevraagd

a Hoe heet zo’n levering?

b Welk tarief voor de btw moet je gebruiken?

Gegeven Voor het maken van de machine voor Hansen GmbH worden in Duitsland onderdelen gekocht bij Von der Leyen GmbH voor een totaalbedrag van € 7.500. Gevraagd

c Hoe noem je zo’n transactie? d Hoeveel btw brengt Von der Leyen GmbH aan machinefabriek De Hoop bv in rekening?

Kijk de uitwerkingen van de routineopgaven na. Als je fouten hebt gemaakt, noteer die dan voor jezelf met een rode pen en zorg dat je deze bij de praktijktaken voorkomt.

41


EKPR01

Verkooporder en verkoopfactuur samenstellen

Praktijktaken Werk zorgvuldig bij het maken van de praktijktaken. Het gaat om geld dat een klant moet betalen. Hier mag je geen fouten in maken. Het kost een onderneming veel extra werk om dergelijke fouten te herstellen.

T 1

Foutloos verkoopfacturen opstellen Gegeven Klaar met school en direct aan de slag: je stageplaats bij Van Werkhoven BV is meteen je eerste betaalde baan geworden. Meneer Van Werkhoven zag dat jij uiterst nauwkeurig te werk gaat, een kwaliteit die hoort bij een financieel administrateur. Vooral het verwerken van orders is precisiewerk. Je gaat facturen opstellen voor een paar orderformulieren. Het eerste verkooporder is van De Panther uit Tilburg.

Van Werkhoven BV

l

Uw huishouding, ons artike

Orderformulier Bestelling van De Panther Sluis 45 5076 AL Tilburg

Ordernummer 610 Orderdatum 21-05-22

Besteldatum 19-05-22 Leveringsdatum 27-05-22

Debiteurennummer 130.45 Ordernummer klant 152

Aantal Artikelbesteld nummer

Aantal geleverd

Artikel

Prijs

Totaal

5

452.789

Tuintafel Narcis

5

€ 45,00

225,00

20

452.790

Tuinstoel Narcis

20

€ 15,00

300,00

7

452.119

Tuinbarbecue Vet

7

€ 75,50

528,50

Leveringscondities Betalingscondities Bijzonderheden

Geen

Geleverd

Gefactureerd

Factuurnummer

27-05-22

28-05-22

292

Figuur 2

© Tiekstramedia

42


Praktijktaken Gevraagd Neem de informatie op het orderformulier goed door. Verwerk de informatie op de factuur voor De Panther. Zorg ervoor dat je aan alle wettelijke eisen voldoet. Tip! Bij twijfel kijk je nog eens goed in de theorie en ga je na welke informatie er op de factuur staat en hoe deze is ingedeeld.

Van Werkhoven BV

el

Uw huishouding, ons artik

De Panther Sluis 45 5076 AL Tilburg

Factuurnummer Factuurdatum Uw ordernummer

292 27 mei 2022 610

Aantal besteld

Artikelnr.

5 20 7

452.789 452.790 452.119

Debiteurennummer Ons ordernummer

130.45 152

Omschrijving

Bedrag

Tuintafel Narcis à € 45,00 Tuinstoel Narcis à € 15,00 Tuinbarbecue Vet à € 75,50

€ € €

225,00 300,00 528,50

Btw 21%

€ € €

1.053,50 221,24 1.274,74

Betalingsconditie: Binnen 8 dagen Goudenregenstraat 5 2917 VV Capelle a/d IJssel

+31 (0)10 452 89 11 Btw: NL804517674B07

info@vanwerkhoven.nl www.vanwerkhoven.nl

Ingeschreven in het Handelsregister KvK 090256723. Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

43


EKPR01

Verkooporder en verkoopfactuur samenstellen Gegeven Je gaat meteen door met de volgende bestellingen. Deze is van firma De Molen uit Den Waal.

Van Werkhoven BV

l

Uw huishouding, ons artike

Orderformulier Bestelling van De Molen Pruimendijk 54 3417 GH Den Waal

Ordernummer 611 Orderdatum 21-05-22

Besteldatum 20-05-22 Leveringsdatum 28-05-22

Debiteurennummer 130.77 Ordernummer klant 154

Aantal Artikelbesteld nummer

Aantal geleverd

Artikel

6

452.934

Tuinhark

45

452.870

Pot Rustique

3

452.518

Kruiwagen

6

Prijs

Totaal

9,50

57,00

45

€ 17,45

785,25

3

€ 45,50

136,50

Leveringscondities Betalingscondities

€ 50,00 vervoerskosten

Bijzonderheden

4% korting over het goederenbedrag

Geleverd

Gefactureerd

Factuurnummer

28-05-22

28-05-22

293

Figuur 3

© Tiekstramedia

44


Praktijktaken Gevraagd Verwerk de informatie van het orderformulier op de factuur. Uiteraard zorg je er ook nu weer voor dat je aan alle wettelijke vereisten voldoet.

Van Werkhoven BV

el

Uw huishouding, ons artik

De Molen Pruimendijk 54 3417 GH Den Waal

Factuurnummer Factuurdatum Uw ordernummer

293 28 mei 2022 154

Aantal besteld

Artikelnr.

6 45 3

452.934 452.870 452.518

Debiteurennummer Ons ordernummer

130.77 611

Omschrijving

Bedrag

Tuinhark à € 9,50 Pot Rustique à € 17,45 Kruiwagen à € 45,50

€ € €

57,00 785,25 136,50

Totaal geleverde goederen Korting 4%

€ € € € € € €

978,75 39,15 939,60 50,00 989,60 207,82 1.197,42

Bijdrage vervoerskosten Btw 21%

Betalingsconditie: Binnen 8 dagen Goudenregenstraat 5 2917 VV Capelle a/d IJssel

+31 (0)10 452 89 11 Btw: NL804517674B07

info@vanwerkhoven.nl www.vanwerkhoven.nl

Ingeschreven in het Handelsregister KvK 090256723. Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

45


EKPR01

T 2

Verkooporder en verkoopfactuur samenstellen

Leverings- en betalingsvoorwaarden opstellen Gegeven Kees Brons, directeur van Sportprijzen bv, wil graag eenheid aanbrengen in de betalingsvoorwaarden. Hij vraagt jou om algemene leverings- en betalingsvoorwaarden op te stellen, die voor alle uitgaande facturen zullen gelden. Alle debiteuren krijgen dan dezelfde leverings- en betalingsvoorwaarden. Er hoeft dan niet meer iedere keer te worden gelet op welke voorwaarden er voor een debiteur afzonderlijk of voor een bepaalde order gelden. Gevraagd Kees Brons vraagt je om de volgende onderwerpen (in deze volgorde) kort en bondig te omschrijven in de algemene voorwaarden: Doe dat kort en bondig! Nummer de voorwaarden en schrijf foutloos Nederlands. – levertijd; – verzendingsvoorwaarden; – betalingstermijn; – rente of boete bij overschrijding van de betalingstermijn; – kwantumkortingen; – korting voor contante betaling. Tip! Twijfel je over hoe je de voorwaarden moet formuleren, bekijk op internet dan de algemene en betalingsvoorwaarden op een voorbeeldfactuur.

46


Praktijktaken

T 3

Kwantumkorting alsnog verrekenen Gegeven Handelsonderneming Technocentrum BV heeft op 20 april 2022 een factuur verzonden aan De Doe-het-zelver te Barendrecht voor de levering van 20 badkranen, model Sanmaier. Deze kosten per stuk € 65 exclusief btw. Er was afgesproken, dat de afnemer een kwantumkorting zou krijgen van 20%. Hier is op de factuur geen rekening mee gehouden en nu vraagt Doe-het-zelver alsnog om deze korting. Je zoekt de benodigde informatie op: • • • • •

Het gaat om De Doe-het-zelver; NAW-gegevens: Kwikslag 13, 5021 GG Barendrecht; Bekend onder debiteurnummer: 130.06; Ordernummer: 12, Ons ordernummer 633; Dit is de 12e creditfactuur die Technocentrum BV dit jaar verstuurt.

Gevraagd Stel de creditfactuur op die op 27 april 2022 verstuurd zal worden.

TECHNOCENTRUM BV Buitendijk 16, 3078 CD Rotterdam 020- 325 69 74 info@technocentrum.nl www.technocentrum.nl

De Doe-het-zelver Kwikslag 13 5021 GG Barendrecht

CREDITFACTUUR Creditfactuurnummer Factuurdatum Debiteurennummer

20

9654321

12 27 april 2022 130.06

Uw ordernummer Ons ordernummer

12 633

Badkraan model Sanmaier

€ 65,00

1.300,00

20% kwantumkorting

€ 13,00

€ –1.040,00

Subtotaal Omzetbelasting 21%

€ €

260,00 54,60

Totaal te verrekenen of terug te ontvangen

314,60

Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30824592. Onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

47


EKPR01

T 4

Verkooporder en verkoopfactuur samenstellen

Een grote klant in Frankrijk Gegeven Je werkt als administrateur bij Metaalwarenfabriek Metallurgica bv in Zwijndrecht. In het bedrijf worden onder andere hijsklemmen gemaakt, waarmee grote hijskranen zaken die ophesen moeten worden kunnen vastpakken. De klemmen worden geproduceerd tot een hijsvermogen van 20 ton. Kraanproducent La Grue Orléonais SA in Orléans bouwt grote mobiele hijskranen en koopt elk jaar zo´n 150 tot 200 hijsklemmen bij Metallurgica bv. Kortom, een klant om zuinig op te zijn. De directeur van La Grue Orléonais SA, monsieur Antoine Le Clerq, komt vandaag bij jouw werkgever op bezoek. De directrice, mevrouw Sanne Hiethaar, vraagt jou bij de bespreking aanwezig te zijn. De bespreking wordt gevoerd in het Engels, een taal die jij natuurlijk uitstekend beheerst. Je houdt met de directrice een voorbespreking. Gevraagd Maak een voorstel voor drie leverings- en betalingsvoorwaarden voor La Grue Orléonais SA, zodat het voor Antoine Le Clerq interessant blijft de hijsklemmen bij Metallurgica bv af te nemen.

Gegeven Een week na het gesprek, op 15 september 2022, komt een nieuwe order van 15 hijsklemmen binnen. Ze moeten binnen een maand worden geleverd en worden op 12 oktober 2022 verzonden. Je gebruikt nafacturering. Opmerking: Denk je aan de wettelijke vereisten voor een factuur en aan de overige noodzakelijke informatie? Frankrijk is een EU-land en hier is dus sprake van een intracommunautaire levering. Wat betekent dat voor de factuur? Een Frans btw-nummer ziet er zo uit: FRXX999999999, dus FR gevolgd door 2 letters en 9 cijfers. Maak zelf een Frans btw-nummer. Ook de overige informatie mag je zelf invullen.

48


Praktijktaken Gevraagd Stel de factuur op die op 17 oktober 2022 zal worden verzonden.

E-mail website IBAN Btw-nummer

Factuurnummer Factuurdatum Debiteurennummer BTW-identificatienummer (TVA)

Uw ordernummer Ons ordernummer

Aan u geleverd d.d.

Subtotaal Omzetbelasting 21%

€ €

-

Totaal te verrekenen of terug te ontvangen

-

Levering:

Kijk de praktijktaken na en leer van eventueel gemaakte fouten! Vraag bij twijfel aan jouw docent of de taken goed zijn uitgevoerd.

49


EKPR01

Verkooporder en verkoopfactuur samenstellen

Integrale casus C 1

Haastige spoed is zelden goed! Gegeven Je hebt het naar je zin bij Van Werkhoven, maar vandaag heb je een haastklus. Op je bureau liggen twee binnengekomen facturen waarvan je nog moet controleren of ze voldoen aan alle vereisten. Ook moet je van een aantal verkooporders de factuur nog opmaken. De facturen moeten over een uur de deur uit. Lukt je dat? Houd de tijd in de gaten! Gevraagd Neem de tijd op die je nodig hebt voor deze casus en noteer je tijd bij je antwoord.

Gegeven Er liggen twee inkoopfacturen op je bureau.

Statenlaan 48, 3039 LP Rotterdam Tel. 010 - 465 78 11 IBAN: NL82 INGB 0007 7745 92

Δε ϑονι

Κεραμισχηε ινδυστριε

Van Werkhoven BV Goudenregenstraat 5 2917 VV Capelle a/d IJssel

besteldatum leveringsdatum

27-05-22 02-06-22

ordernummer orderdtum

624 28-05-22

aan u geleverd

Kop en schotels t.w.v. Borden (groot) t.w.v. Borden (klein) t.w.v. Roomstellen t.w.v.

€ € € €

1.245,00 876,00 761,00 117,00

btw 21%

€ €

2,999,00 629,79

totaalbedrag

3,628,79

gaarne betaling binnen 8 dagen

Figuur 8

© Tiekstramedia

50


Integrale casus

Factuurnr. 75 Datum: 2 juni 2022

Factuur voor Van Werkhoven Goudenregenstraat 5 2417 VV Capelle a/d IJssel Gerepareerd: Afvoer van bedrijfstoilet Materiaal Arbeidsloon Btw Totaal

€ € € € €

12,50 70,00 82,50 15,68 98,18

Door: A.M. Bettman Schollevaarseweg 17 2934 AN Capelle a/d IJssel (kvk 3784-286-18) Betaling binnen 1 maand s.v.p

Figuur 9

© Tiekstramedia

Gevraagd

a Controleer of beide facturen voldoen aan alle wettelijke eisen. Noteer welke informatie ontbreekt. Factuur Δε ϑονι:

Factuur Bettman:

51


EKPR01

Verkooporder en verkoopfactuur samenstellen

b Voeg de eventueel ontbrekende informatie met rode pen aan de inkoopfacturen toe en verbeter eventuele fouten.

Gegeven De tijd tikt door. Snel verder met de volgende twee orderformulieren.

Van Werkhoven BV

l

Uw huishouding, ons artike

Orderformulier Bestelling van De Opsmuk Brink 35 4512 AA Dolzee

Ordernummer 618 Orderdatum 26-05-22

Besteldatum 20-05-22 Leveringsdatum 01-06-22

Debiteurennummer 130.17 Ordernummer klant 2154

Aantal Artikelbesteld nummer

Aantal geleverd

Artikel

Prijs

Totaal

24

452.789

Rieten boodschappentas

24

6,45

154,80

50

452.790

Bos wilgentakken

50

3,50

175,00

5

452.119

Tuinbank Salisbury

€ 63,00

189,00

3

Leveringscondities Franco thuis Betalingscondities

2% korting betalingskorting binnen 8 dagen na factuurdatum

Bijzonderheden

2 tuinbanken zo spoedig mogelijk

Geleverd

Gefactureerd

Factuurnummer

01-06-22

03-06-22

297

Figuur 10 Orderformulier 1: De opsmuk

© Tiekstramedia

52


Integrale casus

Van Werkhoven BV

l

Uw huishouding, ons artike

Orderformulier Bestelling van Yuincentrum “Centrum” Doezastraat 34 3038 CR Rotterdam

Ordernummer 624 Orderdatum 26-05-22

Besteldatum 20-05-22 Leveringsdatum 01-06-22

Debiteurennummer 110.07 Ordernummer klant 15

Aantal Artikelbesteld nummer

Aantal geleverd

Artikel

Prijs

Totaal

7

€ 45,00

315,00

28

€ 15,00

420,00

Kruiwagen

3

€ 45,50

136,50

Tuinbank Salisbury

0

63,00

7

452.789

Tuintafel Narcis

28

452.790

Tuintafel Gladiola

3

452.518

4

452.501

Leveringscondities Franco thuis Betalingscondities

Rabat 20%

Bijzonderheden

4 tuinbanken zo spoedig mogelijk

Geleverd

Gefactureerd

Factuurnummer

01-06-22

03-06-22

301

Figuur 11 Orderformulier 2: Tuincentrum Centrum

© Tiekstramedia

Gevraagd

c Maak met behulp van de orderformulieren twee verkoopfacturen.

53


EKPR01

Verkooporder en verkoopfactuur samenstellen

Van Werkhoven BV

el

Uw huishouding, ons artik

Tuincentrum ‘Centrum’ Doezastraat 34 3038 CR Rotterdam

Factuurnummer Factuurdatum Uw ordernummer

301 3 juni 2022 15

Aantal besteld

Artikelnr.

7 28 3

452.789 452.790 452.518

Debiteurennummer Ons ordernummer

110.07 624

Omschrijving

Bedrag

Tuintafel Narcis à € 45,00 Tuintafel Gladiola à € 15,00 Kruiwagen à € 45,50

€ € €

315,00 420,00 136,50

Totaal geleverde goederen Rabat 20%

€ € € € €

871,50 174,30 697,20 146,41 843,61

Btw 21%

Opmerking: Nalevering tuinbanken volgt zo spoedig mogelijk.

Goudenregenstraat 5 2917 VV Capelle a/d IJssel

+31 (0)10 452 89 11 Btw: NL804517674B07

info@vanwerkhoven.nl www.vanwerkhoven.nl

Ingeschreven in het Handelsregister KvK 090256723. Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

54


Integrale casus

Van Werkhoven BV

el

Uw huishouding, ons artik

Uitvaartcentrum ‘Memoriam’ Schieweg 1 2538 JM Vlist

Factuurnummer Factuurdatum Uw ordernummer

307 3 juni 2022 1745

Aantal besteld

Artikelnr.

144 144 2 12

450.521 450.524 450.567 450.533

Debiteurennummer Ons ordernummer

118.11 625

Omschrijving

Bedrag

Kop&schotel Klassiek à € 4,95 Gebaksbord Klassiek à € 1,35 Taartschep Modern à € 9,45 Suikerstel Klassiek à € 9,65

Kredietbeperkingstoeslag 2% Btw 21%

€ € € €

712,80 194,40 18,90 115,80

€ € € € €

1.041,90 20,84 1.062,74 223,18 1.285,92

Bij betaling binnen 8 dagen mag de kredietbeperkingstoeslag in mindering worden gebracht.

Goudenregenstraat 5 2917 VV Capelle a/d IJssel

+31 (0)10 452 89 11 Btw: NL804517674B07

info@vanwerkhoven.nl www.vanwerkhoven.nl

Ingeschreven in het Handelsregister KvK 090256723. Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Verkoopfactuur voor Tuincentrum Centrum

© Tiekstramedia

d Hoeveel tijd ben je bezig geweest met het controleren van de twee inkoopfacturen en het maken van de twee verkoopfacturen?

e Controleer je werk en noteer eventuele fouten hieronder, zodat je een lijstje met aandachtspunten hebt. Fouten waarop ik moet letten zijn:

Tevreden over je werk? Je kunt je ervaring kwijt in de reflectie op dit hoofdstuk.

55


EKPR01

Verkooporder en verkoopfactuur samenstellen

Samenvattingsopdracht Een samenvatting maken Neem de theorie nog eens grondig door. Maak dan de samenvatting compleet in de online leeromgeving van InBusiness Financieel.

Extra opgaven voor EKPR01 Er zijn geen extra vragen en opgaven bij deze module.

56


Evaluatie en reflectie

Evaluatie en reflectie Checklist Gebruik de checklist om na te gaan of je de inhoud van deze module hebt begrepen. Ja

Nee

Ik kan de wettelijke eisen die gesteld worden aan een factuur benoemen.

Ik kan de belangrijkste begrippen die je bij het factureren tegenkomt uitleggen.

Ik kan een factuur opstellen volgens de wettelijke regels.

Ik kan bij het opstellen van een factuur rekening houden met bijzondere informatie zoals korting.

Test je kennis en inzicht Test je kennis en inzicht in de online leeromgeving van InBusiness Financieel.

57


EKPR01

Verkooporder en verkoopfactuur samenstellen

Reflecteer op je werkzaamheden 1

Tevreden? Geef op een schaal van 1 t/m 10 aan hoe tevreden je bent over hoe je deze module hebt doorgewerkt.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2

Aandachtspunt Welk aandachtspunt geef je jezelf om je score bij vraag 1 te verbeteren?

3

Opgedane kennis Geef op een schaal van 1 t/m 10 aan hoe tevreden je bent over je opgedane kennis tijdens het doorwerken van deze module.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4

Herhaling Ga je gemaakte werk nog eens goed na en noteer de vragen, opgaven, taken en casussen die je niet goed had of niet wist.

De zojuist door jou opgeschreven vragen, opgaven, taken en/of casussen zijn zeer de moeite waard om ze tijdig en regelmatig te herhalen voor je toets of examen!

5

Uitdaging Lees ‘De uitdaging’ bij de inleiding van deze module nog eens door en beschrijf de vaardigheden die je je hebt eigen gemaakt om deze opdracht uit te kunnen voeren.

Neem je reflectie door met je docent en vraag om goedkeuring van je antwoorden.

58


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.