9789006978247_inkijkexemplaar

Page 1

IJsbreker+ bestaat uit vier delen. Met dit deel 1A ga je op weg naar taalniveau A1. Met deel 1B bereik je A1. Daarna kun je met IJsbreker+ deel 3 verder werken tot niveau A2. Dat is het niveau van het inburgeringsexamen. Bij dit boek hoort het leerplatform: www.nt2plus.nl

Basisleergang op weg naar het inburgeringsexamen 0 - A1

In dit boek kun je oefenen met spreken, luisteren, lezen en schrijven. Dat doe je met andere cursisten en met de docent. Er zijn ook oefeningen op de computer. Je oefent de woorden en klanken op de computer, je luistert naar teksten en bekijkt video’s. Zo kun je de Nederlandse taal goed leren.

DEEL 1A

In samenwerking met de Afdeling Nederlands als tweede taal van de Vrije Universiteit in Amsterdam.

3205_NT2_Covers_IJsbreker+deelA1.indd All Pages

Basisleergang op weg naar het inburgeringsexamen 0 - A1

DEEL 1A

Met IJsbreker+ leer je Nederlands. Je leert de taal om in Nederland te kunnen werken en wonen. Met IJsbreker+ kun je ook alles leren voor het inburgeringsexamen. Je kunt met IJsbreker+ veel zelf werken.

Nederlands voor volwassen anderstaligen

Nederlands voor volwassen anderstaligen

Nederlands voor volwassen anderstaligen Basisleergang op weg naar het inburgeringsexamen 0 - A1

9 789006 978247

8/12/17 09:56


IJsbreker werkboek deel 1A-v13.indd 319

13/12/17 14:07


deel 1A Nederlands voor volwassen anderstaligen Basisleergang op weg naar het Inburgeringsexamen 0-A1

Marilene Gathier Dorine de Kruyf

IJsbreker werkboek deel 1A-v13.indd 1

13/12/17 14:02


COLOFON Auteurs Marilene Gathier Dorine de Kruyf Redactie IJsbreker+ Lizet Penson, PenTaal Tekst en redactie, Oosterwolde Didactisch concept IJsbreker+ Deel 1 is een herziening van Breekijzer. Het didactisch concept is ontwikkeld door VU-NT2, Amsterdam en Cinop, Den Bosch. Basisontwerp serie NT2+ Studio Fraaj, Rotterdam Vormgeving en opmaak Hannie van den Berg Grafische Vormgeving en DTP, Houten Illustraties Anjo Mutsaars, Groningen Fotografie Peter Bak – omslagfotografie Isis Vaandrager – styling t.b.v. de omslagfotografie Zie verder illustratieverantwoording op bladzijde 320. Online platform Enigmatry, Rotterdam Bij alle uitgaven van IJsbreker+ hoort een digitale applicatie: www.nt2plus.nl Klantenservice uitgeverij ThiemeMeulenhoff: 033 - 448 3700

Over ThiemeMeulenhoff ThiemeMeulenhoff ontwikkelt zich van educatieve uitgeverij tot een learning design company. We brengen content, leerontwerp en technologie samen. Met onze groeiende expertise, ervaring en leeroplossingen zijn we een partner voor scholen bij het vernieuwen en verbeteren van onderwijs. Zo kunnen we samen beter recht doen aan de verschillen tussen lerenden en scholen en ervoor zorgen dat leren steeds persoonlijker, effectiever en efficiënter wordt. Samen leren vernieuwen. www.thiememeulenhoff.nl Dit boek wordt op twee manieren geleverd: - boek plus voucher:ISBN 978 90 06 97824 7 - boek plus licentie: ISBN 978 90 06 31260 7 Tweede druk, eerste oplage, 2018 © ThiemeMeulenhoff, Amersfoort, 2018 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B Auteurswet 1912 j° het Besluit van 23 augustus 1985, Stbl. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie (PRO), Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp (www.stichting-pro.nl). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet) dient men zich tot de uitgever te wenden. Voor meer informatie over het gebruik van muziek, film en het maken van kopieën in het onderwijs zie www.auteursrechtenonderwijs.nl. De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de uitgever wenden

Deze uitgave is volledig CO2-neutraal geproduceerd. Het voor deze uitgave gebruikte papier is voorzien van het FSC®-keurmerk. Dit betekent dat de bosbouw op een verantwoorde wijze heeft plaatsgevonden.

IJsbreker werkboek deel 1A-v13.indd 2

13/12/17 14:02


INHOUD

05

HOOFDST UK 1

47

HOOFDST UK 2

95

HOOFDST UK 3

139

HOOFDST UK 4

179

HOOFDST UK 5

223

HOOFDST UK 6

267

HOOFDST UK 7

315

IJsbreker werkboek deel 1A-v13.indd 3

Waar komt u vandaan? Wanneer heb je tijd? Harde wind hè? Lekker rijdt je auto, zeg! De Slingerweg Vind je dat nou echt lekker? Mag ik hem even passen? Woordenlijst

13/12/17 14:02


Leeswijzer In het boek staan bij de oefeningen kleine plaatjes. De plaatjes zeggen wat je moet doen of hoe je iets moet doen. Veel plaatjes komen terug in het online gedeelte van IJsbreker+. Hier oefen je met luisteren.

Hier oefen je met lezen.

Hier oefen je met spreken. Spreken doe je in tweetallen of in groepjes.

Hier oefen je met schrijven.

Hier oefen je de uitspraak van woorden en zinnen.

Deze oefeningen doe je samen met de docent.

Deze oefening doe je samen met een andere cursist. Deze oefening staat online. Ga naar www.nt2plus, dan naar IJsbreker+ en kies daarna Deel 1. Deze oefening doe je buiten de klas of buiten de school.

Bij deze oefening is een geluidsfragment.

IJsbreker werkboek deel 1A-v13.indd 4

13/12/17 14:02


HO OF DST UK 1

Waar komt u vandaan? Dit hoofdstuk gaat over kennismaken.

IJsbreker werkboek deel 1A-v13.indd 5

13/12/17 14:02


06

HOOFDSTUK 1

WAAR KOMT U VANDAAN?

INTRO

Intro

De inhoud van dit hoofdstuk Intro

7

Tekst 9

Tekst 1 Even voorstellen

8

Tekst 10 Het telefoonnummer

28

Tekst 2 Hé, hallo

9

Tekst 11 Stop eens even

32

Ik bel u morgen

26

Tekst 3 Woonplaats Utrecht

11

Tekst 12 Ik ben huisvrouw

34

Tekst 4 Waar komt u vandaan?

13

Tekst 13 Geld

37

Tekst 5 Het alfabet

15

Herhaling

40

Tekst 6 Geboren

20

Niet vergeten!

44

Tekst 7 De familie Postma

21

Tot slot

46

Tekst 8 Hoeveel?

24

IJsbreker werkboek deel 1A-v13.indd 6

13/12/17 14:02


HOOFDSTUK 1

1

WAAR KOMT U VANDAAN?

INTRO

07

IJSBREKER Luister en lees mee. IJsbreker

2 Zeg na.

3 Vul in. naam adres postcode plaats

4 Waar of niet waar? 1 Ik ben 3 jaar.

waar / niet waar

2 Ik ben een man.

waar / niet waar

3 Ik ben een vrouw.

waar / niet waar

5 Wat is goed? 1 a Ik woon in Nederland.

b Ik woon in Amerika.

2 a Ik heb een kind.

b Ik heb kinderen.

c Ik heb geen kinderen.

6 Kijk in het boek in hoofdstuk 1.

IJsbreker werkboek deel 1A-v13.indd 7

13/12/17 14:02


08

HOOFDSTUK 1

WAAR KOMT U VANDAAN?

TEKST 1

Tekst 1

Even voorstellen

7

Luister naar tekst 1. Kijk naar de foto’s.

8 Woorden dag de naam hoi ik is meneer mijn mevrouw 9 Woorden. Wat is goed?

IJsbreker werkboek deel 1A-v13.indd 8

1 de naam

a Anna is een naam.

b Meneer is een naam.

2 mevrouw

a Dit is mevrouw Dijkstra.

b Dit is meneer Van Dam.

3 meneer

a Dit is mevrouw Van Dam.

b Dit is meneer Van Dam.

13/12/17 14:02


HOOFDSTUK 1

WAAR KOMT U VANDAAN?

TEKST 2

09

Tekst 2

Hé hallo

10

Luister naar tekst 2. Kijk naar de foto’s.

11 Woorden hallo goedemorgen Hoe gaat het? vragen goed zeg ook u

de koffie graag Wat zegt u?

12 Woorden. Wat is goed?

1 zegt

a De koffie zegt.

b Hij zegt: ‘Goedemorgen.’

2 vraagt

a Zij vraagt: ‘Hoe gaat het?’

b Zij vraagt: ‘Ik heet Anna.’

3 graag

a Een koffie, graag.

b Hallo, graag.

4 ook

a Hij wil koffie. Zij wil ook koffie.

b Mijn naam is ook.

13 Zeg na.

IJsbreker werkboek deel 1A-v13.indd 9

13/12/17 14:02


10

HOOFDSTUK 1

WAAR KOMT U VANDAAN?

TEKST 2

14 Welk woord is goed?

1 goedemorgen

2 mevrouw

3 koffie

a goedemogren

a mewrouv a koffie

b goedenorgem

b mevrouw b kofie

c goedemorgen

c mevruow c koffei

15 Luister en lees mee. Zeg de woorden en zinnen na. 1 dag

2 jas 3 sok

wat man zon

bal

4 klok

tas

snor

5 kam 6 De map ligt in de kast.

koffie

kom

Hallo, meneer van Dam.

morgen

dag

De zon is warm.

dop 16 Woorden. Vul in: graag - naam - ook - vragen - zegt 1 Goedemorgen, een koffie 2 Mijn

graag

is Kees.

3 Mag ik even wat 4 Wat

? u?

5 Hoe gaat het? Goed hoor, met jou Hoeveel woorden heb je goed, denk je? Kijk na in de Antwoorden.

IJsbreker werkboek deel 1A-v13.indd 10

.

? woorden goed.

13/12/17 14:02


HOOFDSTUK 1

WAAR KOMT U VANDAAN?

TEKST 3

11

Tekst 3

Woonplaats Utrecht

17

19

Luister naar tekst 3. Waar of niet waar? 1 Jamal woont in Rotterdam.

waar / niet waar

2 Hij woont op nummer 3.

waar / niet waar

18 Woorden waar de woonplaats de straat woon het adres het nummer je

Luister naar tekst 3 en lees mee. Kees

Zeg Jamal, waar woon je?

Jamal

In Utrecht.

Kees

Wat is je adres?

Jamal

Spoorstraat nummer 3.

20 Lees tekst 3 met je buurman of buurvrouw.

IJsbreker werkboek deel 1A-v13.indd 11

13/12/17 14:02


12

HOOFDSTUK 1

WAAR KOMT U VANDAAN?

TEKST 3

21 Woorden. Wat is goed?

1 woont

a Hij woont in Amsterdam.

b Zij woont in koffie.

2 de woonplaats

a De woonplaats van Jamal is Nederland.

b De woonplaats van Jamal is Utrecht.

3 het adres

a Het adres is Spoorstraat 3.

b Het adres is Utrecht.

4 het nummer

a Zij woont op nummer 5.

b Zij woont op nummer Nederland.

22 Zeg na.

23 Geef antwoord.

IJsbreker werkboek deel 1A-v13.indd 12

13/12/17 14:02


HOOFDSTUK 1

WAAR KOMT U VANDAAN?

TEKST 4

13

Tekst 4

Waar komt u vandaan?

24

Luister naar tekst 4. Waar of niet waar? 1 Mevrouw Charbi komt uit Vietnam.

waar / niet waar

2 Meneer Pieterse komt uit Nederland.

waar / niet waar

3 Mevrouw Jones is in Engeland geboren.

waar / niet waar

25 Woorden uw land bent geboren komt maar getrouwd wie hier

Je hoorde in tekst 4: Een man vraagt uit welk land de mensen komen.

26

IJsbreker werkboek deel 1A-v13.indd 13

Luister naar tekst 4. Hoor je het land? 1 Marokko

ja / nee

4 Iran

ja / nee

2 Vietnam

ja / nee

5 Duitsland

ja / nee

3 Turkije

ja / nee

6 Spanje

ja / nee

13/12/17 14:02


14

HOOFDSTUK 1

WAAR KOMT U VANDAAN?

TEKST 4

27 Woorden. Wat is goed?

1 komt

a Zij komt uit Turkije.

b Hij komt geboren.

2 wie

a Wie gaat het?

b Wie bent u?

3 maar

a Ik woon niet in Utrecht, maar in Amsterdam.

b Hij woont maar.

4 hier

a Mijn tas is hier in de klas.

b De bus is hier in de klas.

5 geboren

a Hij is het adres geboren.

b Hij is in Nederland geboren.

6 getrouwd

a Hij is getrouwd met zijn naam.

b Hij is getrouwd met Saba.

7 uw

a Uw is een nummer.

b Wat is uw naam?

28 Zeg na.

29 Waar kom je vandaan? Vul in. Ik kom uit

.

30 Zeg na en geef antwoord.

IJsbreker werkboek deel 1A-v13.indd 14

13/12/17 14:02


HOOFDSTUK 1

WAAR KOMT U VANDAAN?

TEKST 5

15

Tekst 5

Het alfabet

31

Luister naar tekst 5 en lees mee. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXY Z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

32 Woorden het alfabet de letters

klein de hoofdletters

33 Luister naar de docent. Zeg na.

IJsbreker werkboek deel 1A-v13.indd 15

13/12/17 14:02


16

HOOFDSTUK 1

WAAR KOMT U VANDAAN?

TEKST 5

34 Hoeveel letters? Vul in. Het alfabet heeft ____ letters. 35 Schrijf de hoofdletters.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Schrijf de kleine letters.

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

36 Schrijf het woord in kleine letters.

MARKT

FEEST BRIEVEN NEDERLAND

GRATIS

IJsbreker werkboek deel 1A-v13.indd 16

13/12/17 14:02


HOOFDSTUK 1

WAAR KOMT U VANDAAN?

TEKST 5

17

37 Het alfabet. Vul in. 1 a b c d ____ f g h i j ____ l m n o ____ q r s t ____ v w x y ____ 2 ____ b c d ____ f g ____ i j k ____ m n ____ p q r ____ t u ____

w x y ____

3 ____ b ____ ____ e ____ ____ h ____ ____ k ____ ____ n ____ ____ q ____ ____ t ____ ____ w ____ ____ ____

38 Luister naar de docent. Schrijf de letters. 1 ____ ____ ____

5Â ____ ____ ____

2 ____ ____

6 ____ ____ ____

3 ____ ____ ____ ____

7 ____ ____ ____ ____ ____

4 ____ ____ ____ ____

8 ____ ____ ____ ____ ____ ____

39 Is dit een naam? 1 boek

ja / nee

6 man

ja / nee

2 Nederland

ja / nee

7 Piet

ja / nee

3 Amsterdam ja / nee

8 koffie

ja / nee

4 mevrouw

ja / nee

9 Marokko

ja / nee

5 Hanna

ja / nee

10 Jamal

ja / nee

40 Hoofdletters. Wat is goed? 1 a de man heet ali.

b De man heet Ali.

2 a Zij woont in Utrecht.

b Zij woont in utrecht.

3 a Kees Komt uit nederland.

b Kees komt uit Nederland.

4 a Hij is in de klas.

IJsbreker werkboek deel 1A-v13.indd 17

b Hij is in de Klas.

13/12/17 14:02


18

HOOFDSTUK 1

WAAR KOMT U VANDAAN?

TEKST 5

41 Woorden. Vul in: geboren - klein - maar - woonplaats 1 Ik kom niet uit Marokko, ____________________ uit Turkije. 2 De ____________________ van Anna is Amsterdam. 3 Nederland is een ____________________ land. 4 Hij is ____________________ in 1995. Vul in: getrouwd - hier - komt - letters 5 Waar ____________________ u vandaan? 6 Bent u ____________________ geboren? 7 Bent u in Nederland ____________________ ? 8 Het alfabet heeft 26 ____________________ . Hoeveel woorden heb je goed, denk je? ____ woorden goed. Kijk na in de Antwoorden. 42 Welk woord is goed?

IJsbreker werkboek deel 1A-v13.indd 18

1 woonplaats

2 getrouwd

3 alfabet

a woonplaast

a getrouwd

a aflabet

b woonplaats

b gertouwd

b alfabet

c wooplnaats

c gedrouwt

c albafet

4 hoofdletter

5 geboren

6 Nederland

a hoofdletter

a gebroen

a Nedelrand

b hoodfletter

b geroben

b Nederland

c hoofdteller

c geboren

c Nederdand

13/12/17 14:02


HOOFDSTUK 1

WAAR KOMT U VANDAAN?

TEKST 5

19

43 Lees: 1 zeg

2 bent

3 ik

4 dik

het zwem vis bril

pen

fles

in

kind

bel help kip drink 5 en

6 Het kind is zes.

in

Hij drinkt melk.

zes

Ze zit op bed.

zit

Hij is Belg.

44 Buiten de school. Je krijgt een opdracht van de docent.

IJsbreker werkboek deel 1A-v13.indd 19

13/12/17 14:02


20

HOOFDSTUK 1

WAAR KOMT U VANDAAN?

TEKST 6

Tekst 6

Geboren GEBOREN:een tweeling

DAAN en LINDA

zoon en dochter van DANIËL POSTMA en ALIDA BOOM broer en zus van EVA 45

Woorden de tweeling de zoon

46

Lees tekst 6. Waar of niet waar?

IJsbreker werkboek deel 1A-v13.indd 20

de dochter de broer

3 september 2017 Lindestraat 8 1258 AB Tilburg

de zus

1 De familie Postma woont in Tilburg.

waar / niet waar

2 De kinderen zijn geboren op 8 september.

waar / niet waar

13/12/17 14:02


HOOFDSTUK 1

WAAR KOMT U VANDAAN?

TEKST 7

21

Tekst 7

De familie Postma de ouders

Alida

de moeder

de kinderen

..

Daniel

Eva

de vader

de dochter

Daan

de zoon

Linda

de dochter

47 Woorden de familie de vader de kinderen de ouders de moeder 48 Een man of een vrouw?

1 de zoon

M / V

4 de dochter

M / V

2 de broer

M / V

5 de vader

M/V

3 de moeder

M / V

6 de zus

M/V

49 Lees tekst 6 en 7. Wat is goed?

IJsbreker werkboek deel 1A-v13.indd 21

1 de tweeling

a De tweeling heet Daniël en Alida.

b De tweeling heet Daan en Linda.

2 de zoon

a Daan is de zoon van Daniël en Alida.

b Linda is de zoon van Daniël en Alida.

3 de dochter

a Daan is de dochter van Daniël en Alida.

b Linda is de dochter van Daniël en Alida.

4 de zus

a Eva is de zus van Daan.

b Eva is de zus van Alida.

13/12/17 14:02


22

HOOFDSTUK 1

WAAR KOMT U VANDAAN?

TEKST 7

5 de broer

a Daan is de broer van Daniël.

b Daan is de broer van Eva en Linda.

6 de moeder

a De moeder van Eva heet Linda.

b De moeder van Eva heet Alida.

7 de vader

a De vader van Eva en Linda heet Daan.

b De vader van Eva en Linda heet Daniël.

50 Een kaart schrijven. Wat is het adres van de familie Postma? Schrijf het adres op de kaart. Schrijf ook je naam op de kaart.

Gefeliciteerd met jullie baby’s!

IJsbreker werkboek deel 1A-v13.indd 22

Familie Postma

13/12/17 14:02


HOOFDSTUK 1

WAAR KOMT U VANDAAN?

TEKST 7

23

51 Woorden. Vul in: dochter - familie - kinderen - zoon 1 Zijn ____________________ heet Mariam. 2 Zijn ____________________ heet Mohammed. 3 Hij heeft 5 ____________________ . 4 De ____________________ Postma woont in Tilburg. Hoeveel woorden heb je goed, denk je? ____ woorden goed. Kijk na in de Antwoorden. 52 Welk woord is goed?

1 familie

2 kinderen

3 dochter

4 ouders

a famiele

a kirnderen

a dohcter

a oudres

b familie

b kindener

b dochret

b ouders

c familei

c kinderen

c dochter

c uoders

2 kus

3 hoe

4 broer

53 Lees: 1 gum

bus nul goed stoel zus rug boek broek mug jurk soep moeder 5 kus

6 Ik heb een zus en een broer.

koe

Mijn moeder kust mijn vader.

bus

De jurk ligt op de stoel.

boek

IJsbreker werkboek deel 1A-v13.indd 23

13/12/17 14:02


24

HOOFDSTUK 1

WAAR KOMT U VANDAAN?

TEKST 8

Tekst 8

Hoeveel?

54

Luister en lees mee. 0 nul 1 een 2 twee 3 drie 4 vier 5 vijf 6 zes 7 zeven 8 acht 9 negen 10 tien 11 elf 12 twaalf

55

IJsbreker werkboek deel 1A-v13.indd 24

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

10 tien 20 twintig 30 dertig 40 veertig 50 vijftig 60 zestig 70 zeventig 80 tachtig 90 negentig 100 honderd

Luister naar de docent. Zeg na.

13/12/17 14:02


HOOFDSTUK 1

WAAR KOMT U VANDAAN?

TEKST 8

25

56 Kijk in het boek. Geef antwoord. 1 Wat is de titel van hoofdstuk 1?

_________________________________________________________ .

2 Hoofdstuk 1 begint op bladzijde ____ en stopt op bladzijde ____ . 3 Hoeveel teksten heeft hoofdstuk 1? ____ teksten. 4 Hoeveel oefeningen heeft hoofdstuk 1? ____ oefeningen. 57 Schrijf het cijfer. 1 drie

3 ________

7 zes

________

2 elf

________

8 vier

________

5 negen ________

58

9 twaalf ________

4 vijf

________

10 acht

________

5 een

________

11 twee

________

6 tien

________

12 zeven ________

Luister naar de docent. Wat is goed? 1 a 2 5 a 18 9 a 47 b 12 b 80 b 74 2 a 6 6 a 21 10 a 80 b 16 b 12 b 88 3 a 14 7 a 60 11 a 36 b 40 b 70 b 63 4 a 9 8 a 25 12 a 50 b 90 b 52 b 15

59

IJsbreker werkboek deel 1A-v13.indd 25

Luister naar de docent. Schrijf het cijfer. 1 ________

4 ________

7 ________

2 ________

5 ________

8 ________

3 ________

6 ________

13/12/17 14:02


26

HOOFDSTUK 1

WAAR KOMT U VANDAAN?

TEKST 9

Tekst 9

Ik bel u morgen

60

Luister naar tekst 9. Waar of niet waar? 1 Een man en een vrouw praten.

waar / niet waar

2 Het nummer is 9 3 7 8 8 8.

waar / niet waar

61 Woorden uw land bent heeft bel de telefoon morgen 62

IJsbreker werkboek deel 1A-v13.indd 26

Luister en lees mee. man

Heeft u telefoon? Wat is uw nummer?

mevrouw Ton

7 3 9 8 8 8.

man

Wat zegt u? 7 3 9 8 8 8?

mevrouw Ton

Ja, 7 3 9 8 8 8 .

man

Goed, ik bel u morgen.

13/12/17 14:02


HOOFDSTUK 1

WAAR KOMT U VANDAAN?

TEKST 9

27

63 Lees tekst 9 met je buurman of buurvrouw. 64 Woorden. Wat is goed? 1 heeft a Hij heeft een auto. b De auto heeft Ali. 2 morgen a Ik kom morgen. b Een kopje morgen, graag. 3 belt a Hij belt de appels. b Ze belt haar zus. 65 Wat is goed? 1 wie a Wie is je tas? b Wie is je docent? 2 wat a Wat is je adres? b Wat woon je? 3 waar a Waar kom je vandaan? b Waar is je beroep? 4 wie a Wie heet u? b Wie heeft kinderen? 5 wat a Wat oud ben je? b Wat is je nummer? 6 waar a Waar is uw naam? b Waar is uw jas?

66 Vul in: Waar - Wat - Wie 1 ____________________ wilt u?

Koffie, graag.

2 ____________________ bent u?

Ik ben Jamal.

3 ____________________ bent u geboren? In Turkije.

IJsbreker werkboek deel 1A-v13.indd 27

13/12/17 14:02


28

HOOFDSTUK 1 WAAR KOMT U VANDAAN?

TEKST 10

Tekst 10

Het telefoonnummer

Huisartsen

Duinweg 60

praktijk Du

inweg

4651 CM Steenberg en Telefoonnu mmer 0167 568942 Alleen op af spraak

67 Luister naar tekst 10. Schrijf de telefoonnummers op.

68 Woorden het telefoonnummer het mobiele nummer internet de postcode terugbellen de verbinding

het netnummer de plaats verbroken

69 Is dit een telefoonnummer?

IJsbreker werkboek deel 1A-v13.indd 28

1 010 - 9234110

ja / nee

6 2338899

ja / nee

2 4053 HB

ja / nee

7 0,99

ja / nee

3 137a

ja / nee

8 06 - 93422517

ja / nee

4 0183 - 82001

ja / nee

9 0800 - 0410

ja / nee

5 9,95

ja / nee

10 0900 - 9292

ja / nee

13/12/17 14:02


HOOFDSTUK 1

WAAR KOMT U VANDAAN?

70 Zoek het telefoonnummer. Schrijf het nummer op. 1 3

TEKST 10

NSTV A A K - D IE O O N M.V H C S . D N B WAT E R LA jecten:

E R LE N IN

29

G

ob or diverse er m/v r direct vo medewerk k vraagt pe a a m n o scho 0-13.00 u. ktijden 9.0 u. t/m vr. wer ijden 9.30-12.00 a. m n: kt atrixlaa t/m vr. wer - omg. Be a. m : in pinple - omg. Cho taal. ederlandse van de N r. Beheersing CAO-Schoonmaak. 16.00 uu ens 10.00 en Loon volg 99 tussen 2 8 6 5 -3 0 03 Reacties:

2

74 8 PR INS EN GR AC HT

02 0 62 37 38 4

4

AM STE RD AM

Op en : ag din sda g t/m zat erdnd ag en do nd erd avo

1 ____________________

3 ____________________

2 ____________________

4 ____________________

71 Lees en geef antwoord. 1 In welke plaats staat de school Landstede?

_____________________

2 Wat is de postcode?

_____________________

3 Wat is het telefoon nummer van Landstede?

IJsbreker werkboek deel 1A-v13.indd 29

_____________________

13/12/17 14:03


30

HOOFDSTUK 1

WAAR KOMT U VANDAAN?

TEKST 10

72 Het alfabet. Wat is de goede volgorde? 1 a A - Z - M

b A - M - Z

2 a K - C - T

b C - K - T

3 a E - O - U

b O - U - E

4 a Rotterdam - Utrecht - Amsterdam

b Amsterdam - Rotterdam - Utrecht

5 a Jones - Mohammed - Tahiri

b Tahiri - Jones - Mohammed

6 a Dekker - Bakker - Peters

IJsbreker werkboek deel 1A-v13.indd 30

b Bakker - Dekker - Peters

13/12/17 14:03


HOOFDSTUK 1

WAAR KOMT U VANDAAN?

TEKST 10

31

73 Woorden. Vul in: belt - bladzijde - heeft - internet 1 Hij is ziek. Hij ____________________ de docent. 2 Dit is ____________________ 31. 3 Zij ____________________ twee kinderen. 4 Een telefoonnummer kun je zoeken op ____________________ . Vul in: morgen - netnummer - plaats - telefoon

5 Heb je ____________________ ? Dan bel ik je als ik meer weet. 6 In welke ____________________ woon je? 7 Het ____________________ van Amsterdam is 020. 8 Ik ga ____________________ naar de markt. Hoeveel woorden heb je goed, denk je? ____ woorden goed. Kijk na in de Antwoorden. 74 Welk woord is goed?

1 telefoon

2 hoeveel

3 bladzijde

4 honderd

a tefeloon

a heoveel

a baldzijde

a honderd

b telefoon

b hoevoel

b dlabzijde

b hnodedr

c feteloon 75 Lees:

c hoeveel

c bladzijde

c hondred

2 brief

3 hij

4 rijst

1 hier

tien

fiets

mijn

krijt

ziek

koffie

vijf

krijgt

drie familie ijs bladzijde 5 hier

6 Wie heeft mijn boek?

hij

Hij krijgt een brief.

vier

We zijn hier in de klas.

vijf

IJsbreker werkboek deel 1A-v13.indd 31

13/12/17 14:03


32

HOOFDSTUK 1

WAAR KOMT U VANDAAN?

TEKST 11

Tekst 11

Stop eens even

76

Luister naar tekst 11. Waar of niet waar? 1 De jongen heet Bas Boos.

waar / niet waar

2 Bas is geboren in Amsterdam.

waar / niet waar

3 Zijn adres is Damstraat 4.

waar / niet waar

77 Woorden stop de bon de voornaam mag spel de achternaam rood de voorletters de leeftijd rijden de postcode de geboortedatum

Je hoorde in tekst 11: Een politieman geeft Bas een bon. Hij vraagt de naam, de voorletters, het adres en wanneer Bas geboren is.

IJsbreker werkboek deel 1A-v13.indd 32

13/12/17 14:03


HOOFDSTUK 1

WAAR KOMT U VANDAAN?

TEKST 11

33

78 Woorden. Wat is goed?

1 stopt

a De auto stopt.

b De melk stopt.

2 mag

a Je mag in de klas roken.

b Je mag in de klas niet roken.

3 rijdt

a De bus rijdt.

b De pen rijdt.

4 krijgt

a Hij krijgt een boek.

b Hij krijgt Marokko.

5 spelt

a Hij spelt met zijn kind.

b Hij spelt zijn naam: K - E - E - S, Kees.

6 de voorletter

a De voorletter van Kees is K.

b De voorletter van Kees is S.

7 de geboortedatum

a Mijn geboortedatum is 32.

b Mijn geboortedatum is 29-12-1961.

79 Zeg na.

80 Geef antwoord.

81 Vul in.

IJsbreker werkboek deel 1A-v13.indd 33

1 Hoe is je naam?

Mijn naam is _________________________ .

2 Hoe heet je docent?

Mijn docent heet ______________________ .

13/12/17 14:03


34

HOOFDSTUK 1

WAAR KOMT U VANDAAN?

TEKST 12

Tekst 12

Ik ben huisvrouw

82

Luister naar tekst 12. Waar of niet waar? 1 De man is automonteur.

waar / niet waar

2 De vrouw werkt op school.

waar / niet waar

83 Woorden iets het werk het beroep doet de automonteur de huisvrouw

Je hoorde in tekst 12: Een man vraagt wat voor werk de man en de vrouw doen. 84 Woorden. Wat is goed?

IJsbreker werkboek deel 1A-v13.indd 34

1 het beroep

a Uw beroep is dokter?

b Uw beroep is vader?

2 iets

a Er zit iets in mijn tas.

b Er drinkt iets in mijn tas.

3 het werk

a Wat voor werk doe je? Ik ben docent.

b Wat voor werk doe je? Ik eet rijst.

13/12/17 14:03


HOOFDSTUK 1

WAAR KOMT U VANDAAN?

TEKST 12

35

85 Geef antwoord.

86 Vul in. achternaam en voorletters: _______________________________________________ adres: _________________________________________________________________ postcode en woonplaats: __________________________________________________ geboortedatum: _________________________________________________________ ongetrouwd/getrouwd man/vrouw beroep: __________________________________________________________________

87

Wat is goed? 1 hoe

a Hoe heet u? b Hoe is uw adres?

2 hoeveel

a Hoeveel is je telefoonnummer? b Hoeveel kinderen heb je?

3 wanneer

a Wanneer ben je geboren? b Wanneer laat is het?

4 welk

a Welk woont u? b Uit welk land komt u?

5 hoe

a Hoe is getrouwd? b Hoe gaat het?

6 hoeveel

a Hoeveel is je geboortedatum? b Hoeveel kost de koffie?

88 Vul in: Hoe - Hoeveel - Wanneer - welke

IJsbreker werkboek deel 1A-v13.indd 35

1 ____________________ oud bent u?

Ik ben 35.

2 ____________________ boeken heb je?

Ik heb twee boeken.

3 ____________________ heb je les?

Op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.

4 In _________________ plaats woont u?

In Rotterdam.

13/12/17 14:03


36

HOOFDSTUK 1

89

90

WAAR KOMT U VANDAAN?

TEKST 12

Welk woord is goed? 1 postcode

2 huisvrouw

3 beroep

a potscode

a hiusvroow

a breoep

b postcode

b huisvrouw

b boerep

c postcood

c huiswrouv

c beroep

Lees: 1 ook

2 groot

3 oud

4 mevrouw

boos

school

fout

ouders

zoon

telefoon

goud

getrouwd

rood

woonplaats

koud

vrouw

5 ook

6 Hij loopt naar school.

oud

Hoe oud is die vrouw?

kookt

Ze heeft ook een zoon.

koud 91

Woorden. Vul in: beroep - krijgen - mag - rijdt 1 Hij ____________________ in een auto. 2 Je ____________________ niet op de tafel schrijven. 3 Zijn ____________________ is monteur. 4 We ____________________ een boek van de docent. Vul in: spellen - stoppen - voorletters - werk 5 Kunt u uw naam ____________________ ? 6 De ____________________ van Ali zijn A. M. 7 Hij gaat met de auto naar zijn ____________________ . 8 Je moet voor rood ____________________ . Hoeveel woorden heb je goed denk je? ____ woorden goed. Kijk na in de Antwoorden.

IJsbreker werkboek deel 1A-v13.indd 36

13/12/17 14:03


HOOFDSTUK 1

WAAR KOMT U VANDAAN?

TEKST 13

37

Tekst 13

Geld

92

Woorden het geld de cent

93

Vul in.

de euro het briefje

de munt

Dit zijn de munten:

IJsbreker werkboek deel 1A-v13.indd 37

1

____ cent

4

____ cent

2

____ cent

5

____ euro

3

____ cent

6

____ euro

13/12/17 14:03


38

HOOFDSTUK 1

WAAR KOMT U VANDAAN?

TEKST 13

Dit zijn de briefjes: 7

____ euro

10

____ euro

8

____ euro

11

____ euro

9

____ euro

12

____ euro

94 Geef antwoord.

IJsbreker werkboek deel 1A-v13.indd 38

1 Is er een munt van 5 cent?

ja / nee

2 Is er een munt van 25 cent?

ja / nee

3 Is er een munt van 2 euro?

ja / nee

4 Is er een munt van 5 euro?

ja / nee

5 Is er een briefje van 5 euro?

ja / nee

6 Is er een briefje van 50 euro?

ja / nee

7 Is er een briefje van 200 euro?

ja / nee

8 Is er een briefje van 1000 euro?

ja / nee

13/12/17 14:03


HOOFDSTUK 1

WAAR KOMT U VANDAAN?

TEKST 13

39

95 Wat is goed? 1 drie euro vijftig is a een adres

b geld

c een telefoonnummer

2 Spoorstraat 3 is a een adres

b geld

c een telefoonnummer

3 892371 is a een adres

96

b geld

c een telefoonnummer

Deze oefening doe je met de docent.

97 Welk woord is goed?

1 euro

2 cent

3 briefje

4 munt

a oreu

a sent

a briefje

a numt

b euro

b cetn

b breifje

b munt

c erou

c cent

c brietje

c mnut

2 heeft

3 klein

98 Lees: 1 heet

lees steen trein geel streep meisje 4 eet

5 Hij heeft geen geld.

ei

Zij gaat met de trein.

zeep

Hij eet een ei.

zeil

IJsbreker werkboek deel 1A-v13.indd 39

13/12/17 14:03


40

HOOFDSTUK 1

WAAR KOMT U VANDAAN?

HERHALING

Herhaling 99

Buiten de school. Je krijgt een opdracht van de docent.

100

Vul in: Ik - je - u - Hij - Zij 1 Hallo, mevrouw Jansen. Hoe gaat het met ____________________ ? 2 Peter is niet op school. ____________________ is ziek. 3 - Hoe heet jij? - ____________________ heet Piet. 4 Hoi Anna! Hoe gaat het met ____________________ ? 5 Saba komt uit Somalië. ____________________ is niet getrouwd.

101

IJsbreker werkboek deel 1A-v13.indd 40

Vul in.

13/12/17 14:03


HOOFDSTUK 1

102

WAAR KOMT U VANDAAN?

HERHALING

41

Schrijf de letters in de volgorde van het alfabet. 1 d-a-c-e-b-f ____________________ 2 i-l-g-j-k-h ____________________ 3 p-o-n-r-m-q ____________________ 4 u-t-v-s ____________________ 5 x-z-y-w ____________________

103

Schrijf de namen in de volgorde van het alfabet. 1 Kleintjens - Evertsen - Aafsma - Someren - Paulussen __________________________________________________________ __________________________________________________________ 2 Parijs - Londen - Amsterdam - Frankfurt - Moskou __________________________________________________________ __________________________________________________________

104

IJsbreker werkboek deel 1A-v13.indd 41

Vraag en antwoord.

13/12/17 14:03


42

HOOFDSTUK 1

WAAR KOMT U VANDAAN?

HERHALING

105 Woorden (1). Vul in: alfabet - beroep - graag - Mag 1 ____________________ ik even wat vragen? 2 Het ____________________ heeft 26 letters. 3 Ik wil ____________________ een koffie. 4 Zijn ____________________ is dokter. Vul in: achternaam - belt - getrouwd - formulier 5 Ali is ____________________ . Zijn vrouw heet Fatima. 6 Ze is ziek. Ze ____________________ de dokter. 7 Mijn ____________________ is Martens. 8 Vul het ____________________ in. 106 Woorden (2). Vul in: krijgt - leeftijd - netnummer - ook 1 Ik wil graag koffie en ____________________ een glas melk. 2 Hij ____________________ een brief. 3 Mijn ____________________ is 38 jaar. 4 Het ____________________ van Utrecht is 030. Vul in: iets - maar - oud 5 Ali komt, ____________________ Eva komt niet. 6 Hoe ____________________ is je kind? 7 Wil je ____________________ drinken?

IJsbreker werkboek deel 1A-v13.indd 42

13/12/17 14:03


HOOFDSTUK 1

WAAR KOMT U VANDAAN?

HERHALING

43

107 Woorden (3). Vul in: ouders - stopt - straat - vraagt 1 Hij ____________________ mijn telefoonnummer. 2 In welke ____________________ woont u? 3 De bus ____________________ bij de school. 4 Mijn ____________________ zijn 70 jaar. Vul in: zegt - schrijft - staat - rijdt 5 Hij ____________________ in een auto. 6 Ze ____________________ in het boek. 7 Wat ____________________ u? 8 De koffie ____________________ op tafel. 108 Schrijf de woorden in de goede rij. Kies uit: de moeder - de zoon - de zus - de vader - de broer - de dochter

M

V

de zoon ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________

IJsbreker werkboek deel 1A-v13.indd 43

Extra oefenen? Ga naar IJsbreker+ op www.nt2plus.nl.

13/12/17 14:03


44

HOOFDSTUK 1

WAAR KOMT U VANDAAN?

NIET VERGETEN!

Niet vergeten! Ik heet ... Ik heet Anna. Ik ben ... Ik ben Jamal.

Wie bent u? vraag antwoord Wat is uw voornaam? Daniël. Wat is uw achternaam? Postma. Waar woont u? In Utrecht. Wat is uw adres? Spoorstraat 3. Waar komt u vandaan? Uit Marokko. Wat is uw telefoonnummer? 739888. Wat is uw postcode? 1011 BA. Hoe oud bent u? 33. Wat is uw beroep? Ik ben automonteur. ik je u hij zij

Ik ben Berend. Waar woon je? Wie bent u? Hij woont in Amsterdam. Zij heeft een zoon.

Wat zegt u?

IJsbreker werkboek deel 1A-v13.indd 44

13/12/17 14:03


HOOFDSTUK 1

WAAR KOMT U VANDAAN?

NIET VERGETEN!

45

Niet vergeten! Groeten vraag antwoord Hallo! Hoi! Dag! Goedemorgen! Hoe gaat het? Goed, met jou ook? Mag ik even wat vragen? Ja hoor.

Het alfabet A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

mijn je uw

Mijn naam is Van Dam. Mijn dochter heet Eva. Wat is je adres? Hoe heet je zoon? Wat is uw voornaam? Wat is uw beroep?

wat Wat is je adres? wie Wie is je docent? waar Waar kom je vandaan? hoe Hoe heet je? hoeveel Hoeveel kinderen heb je? wanneer Wanneer ben je geboren? welk Uit welk land kom je?

IJsbreker werkboek deel 1A-v13.indd 45

13/12/17 14:03


46

HOOFDSTUK 1

WAAR KOMT U VANDAAN?

TOT SLOT

Tot slot 109

Weet je het? Werk samen met je buurman of buurvrouw. 1 Maak een vraag. Wie ... Hoe ...

Waar ... Hoeveel ...

Wat ... Wanneer ...

2 Hoeveel woorden ken je voor mensen in een familie? 3 Kun je dat even spellen? Kies uit: euro kinderen telefoon getrouwd vrouw postcode koffie cent monteur alfabet 4 Wat betekent het? het formulier het beroep geboren de leeftijd de voorletter

het adres de bladzijde de huisvrouw het telefoonnummer de tweeling

5 Lees in 60 seconden. bal boos warm telefoon zon koud morgen mevrouw bus jurk goed moeder

bel fles kip drink

ziek fiets mijn krijgt geel steen ei meisje

6 Lees 4 woorden. Je buurman of buurvrouw schrijft de woorden op. Wissel daarna. Kies uit: kast morgen help

IJsbreker werkboek deel 1A-v13.indd 46

bril zus broer

brief vijf school

fout lees klein

13/12/17 14:03


IJsbreker+ bestaat uit vier delen. Met dit deel 1A ga je op weg naar taalniveau A1. Met deel 1B bereik je A1. Daarna kun je met IJsbreker+ deel 3 verder werken tot niveau A2. Dat is het niveau van het inburgeringsexamen. Bij dit boek hoort het leerplatform: www.nt2plus.nl

Basisleergang op weg naar het inburgeringsexamen 0 - A1

In dit boek kun je oefenen met spreken, luisteren, lezen en schrijven. Dat doe je met andere cursisten en met de docent. Er zijn ook oefeningen op de computer. Je oefent de woorden en klanken op de computer, je luistert naar teksten en bekijkt video’s. Zo kun je de Nederlandse taal goed leren.

DEEL 1A

In samenwerking met de Afdeling Nederlands als tweede taal van de Vrije Universiteit in Amsterdam.

3205_NT2_Covers_IJsbreker+deelA1.indd All Pages

Basisleergang op weg naar het inburgeringsexamen 0 - A1

DEEL 1A

Met IJsbreker+ leer je Nederlands. Je leert de taal om in Nederland te kunnen werken en wonen. Met IJsbreker+ kun je ook alles leren voor het inburgeringsexamen. Je kunt met IJsbreker+ veel zelf werken.

Nederlands voor volwassen anderstaligen

Nederlands voor volwassen anderstaligen

Nederlands voor volwassen anderstaligen Basisleergang op weg naar het inburgeringsexamen 0 - A1

9 789006 978247

8/12/17 09:56


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.