Synergy - HSE presentation 11-12 NL

Page 1

presentatie

VERHOOGDE EFFICIËNTIE TOEPASSINGEN OP MAAT

Deze korte informatie/presentatie is voor industrieën waar HSE een belangrijke rol speelt, voor elke werkplek met risico’s... in elke sector... waar dan ook!

Componenten zoals betrokkenheid, behoud en -onderhoud van kennis, certificering, kostenbesparingen en een proactieve houding zijn niet alleen belangrijk, maar hebben ook een grote invloed op de algemene veiligheidsprestaties. In deze informatie/presentatie richten we ons op deze belangrijke elementen.

VOORTDURENDE VERBETERING

INTERACTIEF SYSTEEM VOOR HET BEREIKEN

KOSTENBESPARINGEN PROCESOVERZICHT

Operational Excellence bereiken door

VAN OPERATIONAL EXCELLENCE Your guide is the LEMACORE methodology!

de kracht van

synergie Deze presentatie bestaat uit 2 documenten: 1. Introductie van de strategie (deze) en 2. Tools & services

All rights reserved - The WAT Group © 2023

1


Operational Excellence bereiken door

de kracht van

synergie

INTERACTIEF SYSTEEM VOOR HET BEREIKEN VAN OPERATIONAL EXCELLENCE

INTRODUCTIE We geven een kort overzicht van het waarom, voor wie het is, wat de te behalen doelen kunnen zijn en wat de toepassingsmogelijkheden zijn van het multimediale interactief systeem HSElife NL en HSEQ Direct om...

een veiligere en gezondere werkomgeving te bewerkstelligen voor elke werkplek!

Wees zeker, wees voorzichtig, wees voorbereid!

2


Operational Excellence bereiken door

de kracht van

synergie

INTERACTIEF SYSTEEM VOOR HET BEREIKEN VAN OPERATIONAL EXCELLENCE

WAAROM? Voor iedere organisatie ligt de focus op het voorkomen van ongelukken. Onder het mom dat voorkomen beter is dan genezen, maar helaas is genezen makkelijker uit te leggen, hebben we maar een doel:

we moeten werken aan het voorkomen!

Hiervoor kunnen verschillende

strategieën worden gebruikt. Wij gebruiken

een strategie die is voortgekomen uit de praktijk en ontwikkeld in samenwerking met verschillende industrieën/ sectoren, waardoor de toepassing niet alleen eenvoudig is binnen elke organisatie, maar ook uiterst effectief. Onze 25 jaar ervaring speelt hierbij ook een belangrijke rol.

We leggen het uit!

3


de kracht van

synergie

SYNERGIE i s t re r e n

g re

>

4. implementeren

is

Dat is de kracht van deze strategie. Door duidelijke stappen te maken met makkelijk toepasbare en ondersteunde tools kunnen we verandering van gedrag en het verhogen van kennis bewerkstellingen.

cyclus/ proces

2. observeren

> kenn

Het is voor iedere organisatie belangrijk om een dusdanig inzichtelijk proces te doorlopen zodat iedereen binnen de organisatie zich erin kan herkennen en deze cyclus kan doorlopen, zodat het gewenste effect echt behaald wordt.

>

mmuni co c

de r h o u d

5. evalueren

en er

De cyclus van educatie, gedrag, kennis en de toepassing daarvan.

1. informeren

on

Operational Excellence bereiken door

INTERACTIEF SYSTEEM VOOR HET BEREIKEN VAN OPERATIONAL EXCELLENCE

3. bespreken

Doordat het gehele proces wordt doorlopen en herhaalt, kan er een duurzame verandering in gedrag en een blijvende kennisverhoging bereikt worden dat resulteert in een veiligere werkplek en een Safety Culture waar gecommuniceerd wordt met elkaar om de veiligheid en gezondheid op de werkplek van medewerkers te verhogen en te behouden. 4


Operational Excellence bereiken door

de kracht van

synergie

INTERACTIEF SYSTEEM VOOR HET BEREIKEN VAN OPERATIONAL EXCELLENCE

LEMACORE Dit unieke Continuous Improvement-systeem is gebaseerd op de LEMACORE-methode, het resultaat van meer dan 25 jaar ervaring. De naam is een acroniem van LEREN, ONDERHOUDEN, COMMUNICEREN en REGISTREREN, omdat dit essentiële elementen zijn van een continue verbetering. Elk van deze elementen is onontbeerlijk voor het bereiken van persoonlijke en professionele vooruitgang in groepen/teams. Kort gezegd zijn deze elementen essentieel omdat:

LEREN is een must en leidt tot het verwerven van competentie ONDERHOUDEN (van kennis) is nodig om je competentie te kunnen toepassen in je dagelijkse opdrachten. COMMUNICEREN is een kernelement dat alle andere onderdelen met elkaar verbindt. REGISTREREN is nodig om alle competenties te kunnen overzien en valideren.

Wie kan van dit systeem profiteren?

5


Operational Excellence bereiken door

de kracht van

synergie

INTERACTIEF SYSTEEM VOOR HET BEREIKEN VAN OPERATIONAL EXCELLENCE

Voor wie is het? Het is ontworpen voor de organisatie/manager en specifiek te gebruiken op de werkplek! Toepasbaar in verschillende industrieën en sectoren waar werknemers die, tijdens de dagelijkse activiteiten, geconfronteerd worden met gevaren en risico’s.

Wie kan hier van profiteren?

Het interactieve systeem bevordert de samenwerking tussen werkvloer, management en de organisatie, met als doel dezelfde duidelijke taal te spreken en incidenten en/ of ongevallen te voorkomen.

Hoe kan je dit systeem inzetten?

6


Operational Excellence bereiken door

de kracht van

INTERACTIEF SYSTEEM VOOR HET BEREIKEN VAN OPERATIONAL EXCELLENCE

synergie

WAAROM EN HOE ZET JE HET SYSTEEM IN? Zoals eerder vermeld streven wij allemaal, ook jij en jouw collega’s, een gemeenschappelijk doel na... het doel waarbij we ons werk goed willen doen om incidenten en ongelukken in de breedste zin van het woord te voorkomen.

Succes bereiken?

Het systeem omvat alle aspecten van een goed georganiseerd HSE(Q)-proces zoals kennis vergroten, de toetsing daarvan, het registreren van behaalde resultaten, het helder kunnen communiceren, een duidelijke procesbegeleiding, implementatie en evaluatie.

Dit is kort aangegeven waar de toepassingsmogelijkheden liggen, maar alleen door het hele proces te doorlopen bereiken we succes. Daar waar vaak losse elementen worden ingezet en geen duidelijk en opeenvolgend proces wordt doorlopen, hebben deze losse elementen weinig effect. Door deze bewezen cyclus te doorlopen en te herhalen binnen het werkproces van de organisatie, behaal je de doelen waar we met ze alle naar streven.

7


Operational Excellence bereiken door

de kracht van

INTERACTIEF SYSTEEM VOOR HET BEREIKEN VAN OPERATIONAL EXCELLENCE

synergie

Wat zijn de tools, de te behalen doelen en de mogelijkheden?

Zonder doelen is er geen toekomst, dat zegt iedereen en wij zeggen het ook. We belichten kort de te bereiken doelen, de mogelijkheden en de tools & services die kunnen worden toegepast met dit interactieve multimediasysteem.

De HSElife NL en HSEQ Direct systemen bestaan uit de volgende onderdelen:

COMMUNICEREN: OPSlife MESSENGER ONDERHOUDEN: XLR ACADEMY Analyse Tool + aanvullende tools & services:

FOCUSSEN: ACTION FOCUS CAMPAGNES en HAZARDS INFORMEREN: ITEMS HSElife NL en BIBLIOTHEEK HSEQ Direct TRAINEN: ALLE TRAININGS MODULES REGISTREREN: HSElife LARS (Learning And Registration System) CERTIFICEREN: middels LARS EVALUEREN: ACTION FOCUS MODULE Taalkeuze is Nederlands en/of Engels, meerdere talen mogelijk.

8


Operational Excellence bereiken door

de kracht van

INTERACTIEF SYSTEEM VOOR HET BEREIKEN VAN OPERATIONAL EXCELLENCE

synergie

De te bereiken doelen en mogelijkheden zijn: Duidelijke en implementeerbare cyclus/proces, geen geïsoleerde stappen. Maak een kort overzicht van de voortgang van een project met de Analyse tool. Neem de volledige controle over het creëren en op maat maken van je eigen training (met automatische certificering) die perfect past bij je visie en doelenstellingen. Efficiëntere en veiligere werkomgeving. Minder incidenten/ongelukken door een proactieve aanpak. Kostenbesparingen door onder andere snelle implementatie (‘turnkey’ oplossing). Continue verbetering van werkprocessen. Geassisteerd door Artificial Intelligence bij het creëren van content en begeleiding. Herhaling als onderdeel van kennisprocessen. Heldere communicatie en een open cultuur. Eenvoudige IT-integratie van het systeem met het CMS van de organisatie via API. Systeem veiligheidsgarantie SSO Toepassing op maat mogelijk, bijvoorbeeld door eigen informatie/trainingen, logo en huisstijl. Ondersteuning/assistentie via ticketservice, helpdesk en/of ondersteuning op locatie. Verkrijgen van procesoverzicht. Positieve reactie van auditoren.

We hebben in deze informatie/presentatie een kort overzicht gegeven van het waarom, voor wie het is, wat de te behalen doelen kunnen zijn en wat de toepassingsmogelijkheden zijn van het interactief multimediasysteem HSElife NL en HSEQ Direct om een veiligere en gezondere werkomgeving te bewerkstelligen voor elke werkplek met risico’s... in elke sector... waar dan ook!

Wil je meer weten over kosten en mogelijkheden? 1. TOOLS & SERVICES brochure 2. Plan een vrijblijvende afspraak 3. Kostenoverzicht? Ga naar hseqdirect.com en selecteer PACKAGES. 9


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.