Llandudno pdf

Page 1

CONWY

|

LLANDRILLO-YN-RHOS

|

BAE COLWYN

|

DYFFRYN CONWY

17 |

RHOS-ON-SEA

|

COLWYN BAY

|

CONWY VALLEY

017

CONWY

GOGLEDD CYMRU AR EI GORAU THE BEST OF NORTH WALES


CHWEDLONOL… YM MHOB YSTYR Y GAIR Llandudno: oes unman yn well? Cyrchfan glan-môr traddodiadol â phromenâd eang, perffaith wedi’i fframio rhwng dau benrhyn. Heb anghofio’r pier, wrth gwrs. Ond yr hyn sy’n gwneud y dref yn wironeddol arbennig yw ei chymeriad sy’n weledigaeth Fictorianaidd freuddwydiol. Dyma olygfa na welwch mo’i debyg yn unman. Mae’r un peth yn wir am leoedd eraill yn Sir Conwy. Oes unman yn well na Dyffryn Conwy ac Eryri, tirwedd hardd, chwedlonol os bu un erioed? Neu beth am dref Conwy ei hun – trysor canoloesol lle mae muriau’r dref yn amgylchynu castell byd-enwog? Fel arall, beth am fentro i rostiroedd chwedlonol Mynydd Hiraethog, lle mae’r ehangdir maith a’r golygfeydd di-ben-draw yn llawn harddwch hudol?

Gallwn gynnig profiadau chwedlonol o bob lliw a llun. Beth am deithio yn ôl i ddyddiau Tywysogion Gwynedd. Neu ddilyn ôl traed cymeriadau chwedlonol fel Dafydd ap Siencyn, (ateb Cymru i Robin Hood) yng Nghoedwig Gwydir ac Alys yng Ngwlad Hud Llandudno. Neu beth am flasu cregyn gleision arbennig Conwy, neu deithio i grombil y ddaear yng ngheudyllau hen chwareli.

‘Chwedlonol’ yw gair yr awr yng Nghymru ar hyn o bryd. Mae hynny oherwydd bod 2017 yn ‘Flwyddyn Chwedlau’ Cymru – rhywbeth rydym yn hynod o falch yn ei gylch yn yr ardal hon. Yn ogystal â’n tirweddau chwedlonol mae gennym hefyd hanes a threftadaeth cyfoethog ac unigryw. Yma, mae celf a diwylliant yn llewyrchu. Yma, mae natur yn ffynnu. Yma, mae gweithgareddau yn cyffroi.

Mae yna chwedlau newydd yn cael eu creu yr eiliad hon, sef canolfannau chwaraeon dwr ^ newydd Surf Snowdonia, Dyffryn Conwy a Phorth Eirias, Bae Colwyn. Ac wrth feddwl am y profiad glan-môr perffaith, a oes unrhyw beth sy’n fwy chwedlonol na cherdded yn hamddenol ar hyd pier hardd Llandudno, pier hiraf Cymru? Gyda hufen iâ yn eich llaw, wrth gwrs. Yn y llawlyfr hwn cewch wybod mwy am sut a pham y dylech ymweld â Llandudno a chael y gorau o Ogledd Cymru yn 2017. Mwynhewch y darllen.

Roger Thomas

GOLYGYDD AC AWDUR LLYFRAU TAITH

LEGENDARY… IN EVERY SENSE OF THE WORD Llandudno: what’s not to like? It’s the perfectly formed British seaside resort with a sweeping, immaculate prom bookended by two headlands. Oh, and there’s a pier, of course. But what really sets it apart from the rest is its character – a dreamy, paintbox vision of Victoriana. It’s a sight you won’t find anywhere else. It’s the same when you look elsewhere in Conwy County. What’s not to like about the Conwy Valley and Snowdonia, a lovely, legendary landscape if ever there was one? Or Conwy itself, a medieval jewel with a worldfamous castle and ring of town walls? Or the mythical moors of Mynydd Hiraethog, whose wide open spaces and big skies exude a haunting, siren-like beauty? ‘Legendary’ is the word of the moment here in Wales. That’s because 2017 is Wales’s ‘Year of Legends’ – something we’re especially happy about in this neck of the woods. Quite apart from our legendary landscapes we also have a rich and distinctive history and heritage. Art and culture flourish here. Nature thrives. Activities excite. Our legendary experiences come in all shapes and sizes. You can travel back to the days of the Princes of Gwynedd. Or follow in the footsteps of fabled figures like Dafydd ap Siencyn, (Wales’ answer to Robin Hood) in the Gwydir Forest and Alice in Wonderland at Llandudno.

Or taste succulent Conwy mussels. Or go underground at former slate caverns. There are new legends being born as we speak – new watersports opportunities at Surf Snowdonia in the Conwy Valley and Porth Eirias, Colwyn Bay. And – in terms of that pure, unadulterated seaside experience – what’s more legendary than a stroll to the end of Llandudno’s pristine pier, the longest in Wales? With ice cream in hand, of course. This guide will tell you more about why and how to visit Llandudno and get the best of North Wales in 2017. Enjoy the read.

Roger Thomas

EDITOR AND TRAVEL WRITER


TYMHORAU BRIG PEAK SEASONS

1

RYDYM AR AGOR I FUSNES AR HYD Y FLWYDDYN.

WE’RE OPEN FOR BUSINESS THROUGHOUT THE YEAR.

HAF Ymlaciwch ar draethau Llandudno, Llanfairfechan a Bae Colwyn.

GWANWYN SPRING Ewch am dro yn y coed. Go walking in the woods. See the

SUMMER Life’s a beach at Llandudno,

Mwynhewch flodau’r gwanwyn yng Ngardd Bodnant.

Llanfairfechan and Colwyn Bay.

spring flowers at Bodnant Garden.

HYDREF AUTUMN Cerddwch ar furiau castell Conwy. Walk the battlements at Conwy. Rhyfeddwch at liwiau hydrefol Eryri.

Soak up Snowdonia’s autumn colours.

GAEAF WINTER Ewch i weld sioe yn Venue Cymru, Catch a show at Venue Cymru, Llandudno. Neu siopa ar gyfer y Nadolig ym Metws-y-coed.

Llandudno. Go Christmas shopping in Betws-y-Coed.

Mae ein gwefan yn llawn o wybodaeth, syniadau ac ysbrydoliaeth. Llandudno yw’r dechrau yn unig. Mae'r safle hefyd yn cynnwys Conwy a'r gorau o Ogledd Cymru.

Our website is full of information, ideas and inspiration. Llandudno is just the start of it. The site also covers Conwy and the best of North Wales. Go on, take a look...

dewchilandudno.org.uk

visitllandudno.org.uk

facebook.com/dewchiLandudno

facebook.com/VisitingLlandudno

twitter.com/DewchI_Landudno

twitter.com/Visit_Llandudno

youtube.com/DestinationConwy

youtube.com/DestinationConwy


WWW.DEWCHILANDUDNO.ORG.UK

2

Y DARLUN THE BIG MAWR PICTURE MAE GENNYM LAWER O BETHAU I’W DANGOS I CHI. DYMA GYNNWYS Y LLAWLYFR HWN:

DYDDIAU ALLAN GWYCH

Llwyth o syniadau am bethau i’w gwneud a lleoedd i fynd. Pwy sydd am deithio ar gar cebl alpaidd? Rhyfeddu at fyd yr anifeiliaid mewn sw cadwraeth gofalgar? Neu beth am fwynhau’r pleser syml o deimlo’r tywod rhwng bysedd eich traed ar y traeth? Mae’r cyfan ar dudalennau 4–7.

4–7

EIN BYWYD GWYRDD

Mae’n wyrdd iawn yma. Gerddi a pharciau gwledig, canolfannau ymwelwyr a llynnoedd, rhaeadrau a bywyd gwyllt, mynyddoedd coediog a rhostiroedd grug. I gael chwa o awyr iach ewch i dudalennau 8–11.

WE HAVE LOTS TO SHOW YOU. HERE’S WHAT YOU’LL FIND INSIDE THIS GUIDE:

OUR GREEN SCENE

It’s very green indeed. Gardens and country parks, visitor centres and lakes, waterfalls and wildlife, wooded mountains and heather moorland. For a breath of fresh air go to pages 8–11.

8–11

I FFWRDD Â NI Mae gennym weithgareddau o bob math, o abseilio i wibio gwifren. Gallwn gynnig y gweithgareddau arferol i gyd (cerdded, beicio, pysgota, hwylio ac ati) yn ogystal â rhai mwy annisgwyl – syrffio’r tonnau ar lyn syrffio mewndirol cyntaf y byd, er enghraifft. Ewch amdani ar dudalennau 12–17.

ALL GO GREAT DAYS OUT

Tons of ideas on what to do and where to go. An alpine cable car ride, anyone? Animal magic at a caring conservation zoo? Or simply sand between your toes on the beach? All is revealed on pages 4–7.

We’ve got the entire activities alphabet covered, from abseiling to zip lining. In between you’ll find all the usual suspects (walking, cycling, fishing, sailing and so on) plus some real surprises – riding the waves at the world’s first inland surf lagoon, for example. Get going on pages 12–17.


DDOE A HEDDIW

THEN AND NOW We’re past masters when it comes to history and heritage. Visit the rock star castle at Conwy (a World Heritage Site) then see if you can fit into Britain’s ‘Smallest House’. Relive the days of the Princes of Gwynedd, or go back even further in time at the Great Orme Ancient Mines. For more truly historic experiences see pages 18–21.

CHWARAE I’R GALERI

18–21

PLAYING TO THE GALLERY BLAS DA

Cregyn gleision Conwy wedi’u golchi i lawr â gwin lleol, neuaddau bwyd yn llawn dop o’r gorau o fwyd ffres ein ffermydd, siopau delicatessen a pharlyrau hufen iâ arobryn … mae’r cyfan ar y fwydlen ar dudalennau 26–29.

22–25 Efallai fod a wnelo hyn â’n tirweddau ysbrydoledig, ond mae celf a chrefft yn rhan lewyrchus iawn o’n diwylliant. Mae yma ddiwylliant amgen hefyd – sef ein siopau, ceir yma gymysgedd o’r enwau mawr i gyd a rhai o siopau arbenigol gorau’r Deyrnas Unedig. Cymerwch olwg ar dudalennau 22–25.

It’s probably something to do with our inspiring landscapes. Art and crafts are a thriving part of our culture. There’s counter culture too – by which we mean our shopping scene, a mix of all the big names plus some of the best speciality shopping in the UK. Take a peek on pages 22–25.

32: Gwyliau a digwyddiadau 34: Canllaw i'r llety 38: Hysbysebion llety 52: Hysbysebion atyniadau 58: Mapiau Bae Colwyn a Llandudno 62: Gwybodaeth am deithio, map Sir Conwy a Chanolfannau Croeso

32: Festivals and events 36: Accommodation guide 38: Accommodation advertisements 52: Attraction advertisements 58: Colwyn Bay and Llandudno maps 64: Travel information, Conwy County map and Tourist Information Centres

3 WWW.VISITLLANDUDNO.ORG.UK

Rydym yn hen lawiau ar gyflwyno ein hanes a threftadaeth. Ewch i weld ein castell bydenwog yng Nghonwy (Safle Treftadaeth y Byd) cyn ceisio gwasgu i mewn i ‘D y^ Lleiaf Prydain’. Gallwch ailfyw dyddiau Tywysogion Gwynedd, neu deithio yn ôl ymhellach mewn amser ym Mwyngloddiau Hynafol y Gogarth. I gael mwy o brofiadau gwirioneddol hanesyddol ewch i dudalennau 18–21.

26–29 TASTE MATTERS

Conwy mussels washed down with a local wine, food halls bursting with farm-fresh goodness, award-winning delicatessens and ice-cream parlours… they’re all on the menu on pages 26–29.


WWW.DEWCHILANDUDNO.ORG.UK

4

DYDDIAU ALLAN GWYCH Haf neu aeaf, glaw neu hindda, mae digon o bethau i’w gwneud yn Sir Conwy. Rydym wedi bod yn cynnig croeso i ymwelwyr ers i dwristiaid oes Fictoria ddechrau heidio i bromenâd Llandudno a mannau prydferth Betws-y-Coed, felly rydym yn gwybod cryn dipyn am adloniant – a’r angen i newid gyda’r oes.

AR DAITH Mae pawb yn mwynhau’r profiad glan-môr clasurol o fynd am dro hamddenol ar hyd y promenâd. Ond mae sawl dull arall o deithio, o’r traddodiadol i’r annisgwyl. Beth am neidio ar hen goets yn Llandudno a theithio yn ôl mewn amser ar hyd Marine Drive, ffordd hynod olygfaol sy’n nadreddu o amgylch pentir y Gogarth. Neu beth am fentro i’r môr a mwynhau taith ar gwch (stemar-olwyn Fictoraidd, wrth gwrs) sy’n gadael pier hanesyddol y dref ar ddyddiadau dethol. Mae pris y tocyn yn werth pob ceiniog o ystyried y golygfeydd trawiadol.

Gan eich bod wedi gweld y Gogarth chwedlonol (mwy am hyn yn y man) o’r tir a’r môr, mae’n amser mentro i’r copa. Mae dau ddull o deithio arbennig iawn yn disgwyl amdanoch. Os ydych yn hoffi uchder, teithiwch ar y car cebl, yr hiraf ym Mhrydain, yr holl ffordd i’r copa 679 troedfedd o uchder, gan fwynhau’r golygfeydd anhygoel. Neu os ydych am gadw eich traed ar y ddaear, beth am reid ar Dramffordd y Gogarth. Mae’r gwasanaeth wedi bod yn rhedeg er 1902, felly dyma gyfle i chi deithio yn ôl i’r gorffennol ar un o eiconau’r dref, yn union fel y tramiau yn San Francisco.


WWW.VISITLLANDUDNO.ORG.UK

5

GREAT DAYS OUT Summer or winter, sun or showers, you’ll never be stuck for something to do in Conwy County. We’ve been busy welcoming visitors ever since the Victorians flocked to Llandudno’s prom and Betws-y-Coed’s beauty spots, so we know a thing or two about entertainment – and how you need to move with the times.

ON THE MOVE Everyone still loves a walk on the promenade. It’s the classic seaside experience. But there are lots of other ways to get around, traditional and otherwise. Hop aboard a vintage coach in Llandudno for a nostalgic trip along Marine Drive, the gobsmackingly scenic road that loops around the Great Orme headland. Or head offshore on a boat trip (a Victorian paddle-steamer, of course) launching on select dates from the resort’s historic pier. The ticket is a small price to pay for the views.

Now that you’ve seen legendary Great Orme (more on that later) from land and sea, it’s time to go to the top. Two very special forms of transport await. If you have a head for heights, ride the cable car, the longest in Britain, to the 679ft summit, taking in soaring birds’-eye vistas. Or stay grounded and catch the Great Orme Tramway. In service since 1902, it’s a blast from the past that’s still a ‘must do’, just like the trams in San Francisco.


WWW.DEWCHILANDUDNO.ORG.UK

6

PIER PERFFAITH Does dim yn well na phier da – ac mae gan Llandudno un o’r goreuon, a gafodd ei farnu yn ‘Wych’ neu’n ‘Dda Iawn’ gan wefan TripAdvisor (‘Os ydych yn hoffi pierau, byddwch wrth eich bodd â hwn!’). Os oes un peth yn crynhoi apêl oesol y dref, yna’r pier Gradd II cofrestredig yw hwnnw. Cafodd ei agor yn 1878 ac mae’r adeiladwaith ysblennydd o rwyllwaith haearn a phren yn ymestyn i Fôr Iwerddon am ymron i hanner milltir. Ac yn union fel y dylai pob pier gwerth ei halen ei wneud, mae’n denu pob math o ymwelwyr – pysgotwyr a theuluoedd, parau hen ac ifanc, a phawb sy’n caru candi-fflos, tlysau, difyrion, hwyl a gemau.

SIMPLY PEERLESS You can’t beat a good pier – and Llandudno has one of the best, overwhelmingly rated ‘Excellent’ or ‘Very Good’ by TripAdvisor (‘If you like piers, then you will love this one!’). If there’s one single landmark that sums up the resort’s enduring charm it’s this Grade II-listed pier. Opened in 1878, its splendiferous lattice of iron and wood spears into the Irish Sea for almost half-a-mile. And as all good piers should, it attracts all-comers – fishermen and families, couples young and old, and lovers of candyfloss, trinkets, amusements, fun and games.

Rhestr o bethau i’w gwneud

ANGHENFIL ANHYGOEL Ydy’r Gogarth yn eich atgoffa o rywbeth? Ym marn goresgynwyr Llychlynnaidd y 9fed ganrif, roedd yn ymdebygu i fwystfil chwedlonol yn codi o’r môr. Felly fe wnaethant ei enwi yn orm, sef ‘pen y sarff’. Yn edrych i lawr ar dref Llandudno, mae gan y pentir calchfaen enfawr hwn bersonoliaeth fawr heb os. Mae’r Gogarth yn fyd ar ei ben ei hun, sy’n ymddangos yn bell iawn o strydoedd prysur Llandudno. Anelwch yn syth am Ganolfan y Copa a’r Ganolfan Ymwelwyr, y lle perffaith i ddarganfod mwy am yr ardal gadwraeth ryfeddol hon sy’n nodedig am ei chynefinoedd amrywiol. Mae’r golygfeydd o Eryri a’r môr yn eithaf da hefyd.

IT’S A MONSTER What does the Great Orme remind you of? To 9th century Viking invaders it resembled a legendary beast rearing out of the sea. So they named it orm, meaning ‘serpent’s head’. Standing watch over Llandudno, this massive limestone headland certainly has a monster personality. It’s a world of its own, seemingly far removed from Llandudno’s bustling streets. Make a beeline to the Summit Complex and Visitor Centre, basecamp for exploring this fascinating special conservation area noted for varied habitats. The views of Snowdonia and the sea are pretty good too.

9.00am: Mynd am dro ar hyd y prom a’r pier i ddeffro’r corff 11.00am: Cael reid ar y car cebl i ben y Gogarth 1.00pm: Dod i lawr ar Dramffordd y Gogarth 1.30pm: Teithio draw i Fae Colwyn a’r Sw Mynydd 4.00pm: Teimlo’r tywod rhwng bysedd eich traed ar draeth Bae Colwyn 5.30pm: Mwynhau gwibdaith o amgylch Marine Drive

To do list 9.00am: Wake up with a walk along the prom and pier 11.00am: Catch the cable car to the top of Great Orme 1.00pm: Take the Great Orme Tramway back down 1.30pm: Head to Colwyn Bay and the Welsh Mountain Zoo 4.00pm: Get sand between your toes on Colwyn Bay beach 5.30pm: Spin around Marine Drive


WWW.VISITLLANDUDNO.ORG.UK

7

BYD YR ANIFEILIAID ANIMAL MAGIC Mae gofal a chadwraeth yn crynhoi ethos Sw Mynydd enwog Bae Colwyn. Ochr yn ochr â llond Arch Noa o greaduriaid (popeth o forloi i lewpardiaid yr eira) mae cyfle i fwynhau Profiad Cynefin Rhithiol, taith dechnolegol sy’n dangos y byd trwy lygaid anifeiliaid. Draw ym Mharc Fferm Bodafon, ceir casgliad o anifeiliaid mwy cyffredin ond yr un mor atyniadol – gwartheg blewog yr Ucheldiroedd, ceirw ac adar ysglyfaethus, crafangog.

017

Traethau euraid O Fae Cinmel yn y dwyrain i Lanfairfechan yn y gorllewin, byddwch yn siwr ^ o ddod o hyd i ddarn o dywod perffaith rhywle ar hyd ein glannau. Os ydych yn chwilio am hwyl i’r teulu, unigrwydd glan-môr neu chwaraeon dwr ^ anturus, mae ein harfordir yn cynnig rhywbeth at ddant pawb.

Bathing beauties From Kinmel Bay in the east to Llanfairfechan in the west, beach bums will find their perfect sandy space along our shores. Whether it’s family fun, seaside seclusion or white-knuckle watersports, our coast with the most delivers in buckets and spades.

Care and conservation sum up the ethos of Colwyn Bay’s famous Welsh Mountain Zoo. Alongside a Noah’s Ark of creatures (everything from sea lions to snow leopards) is the Virtual Habitat Experience, a high-tech journey that shows the world through an animal’s eyes. Bodafon Farm Park’s menagerie is a little less exotic but just as endearing, with hairy Highland cattle, prancing deer and a sharp-clawed collection of birds of prey.

Llandudno Deganwy

Conwy Penmaenmawr

Llanfairfechan

Llandrillo-y-Rhos Rhos-on-Sea Bae Colwyn Colwyn Bay

Bae Cinmel Kimmel Bay Pensarn

Hen Golwyn Old Colwyn


WWW.DEWCHILANDUDNO.ORG.UK

8

EIN BYWYD GWYRDD Dyma’r gorau o’r ddau fyd – y tywod rhwng bysedd eich traed ar y traeth, esgidiau glaw ac esgidiau cerdded i fyny fry yn y bryniau. Wrth adael arfordir Sir Conwy a theithio i gyfeiriad y tir daw clytwaith o ddyffrynnoedd glaswelltog, bryniau coediog a rhostiroedd uchel i’r golwg. Gallech dreulio’r bore ar y traeth ym Mae Colwyn ac erbyn y prynhawn, fod ym mhen arall y sir – ger Rhaeadr Ewynnol Betws-y-Coed, mewn mater o ffaith, lle ceir llifeiriant o ddwr ^ yng nghanol creigiau hynafol a choedwigoedd trwchus Eryri.

OUR GREEN SCENE It’s the best of both worlds – sand between your toes on the beach, wellies and walking boots up, up and away in the hills. Inland from the coast Conwy County is a green patchwork of grassy vales, wooded hills and high moorland. Spend the morning on the beach at Colwyn Bay. Come the afternoon, it’s easy to find yourself at the other end of the county – at Betws-y-Coed’s Swallow Falls, in fact, a rushing torrent set amongst Snowdonia’s primeval rocks and dense forests. Y Fairy Glen, ger Betws-y-Coed / The Fairy Glen near Betws-y-Coed


WWW.VISITLLANDUDNO.ORG.UK

9

GARDD AR GYFER POB TYMOR Mae Gardd Bodnant, Dyffryn Conwy, sydd yng ngofal yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, yn drysor sydd ymhlith y goreuon (‘Eiddo gorau yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol i mi ymweld ag ef erioed,’ yn ôl un o blith sawl adolygiad brwd ar TripAdvisor). Ceir yma hefyd ddwy ardd am bris un. Yn y pen uchaf ceir terasau ffurfiol ysblennydd Eidalaidd, gwelyau blodau peraroglus, lawntiau taclus a’r Bwa Tresi Aur (sydd ar ei orau ar ddiwedd mis Mai/dechrau Mehefin). Yn ardal y Glyn, yng ngwaelod yr ardd, mae Bodnant wyllt yn gwlwm Amazonaidd o goed uchel a rhododendrons. Peidiwch â phoeni, ewch chi ddim ar goll yn y Glyn. Ond efallai y gwnewch hynny yn Nrysfa Dyffryn Conwy, un o’r drysfeydd gardd mwyaf yn y byd yn ôl pob tebyg. Ymddengys fod doniau garddwriaethol yn tyfu ar goed yn yr ardal hon – mae’r dyffryn hefyd yn gartref i Erddi Dwr ^ Conwy (canolfan ddwr ^ yn ogystal â llynnoedd) a Gwarchodfa Natur hardd yr RSPB lle gallwch anelu eich binocwlars at olygfeydd godidog yn ogystal ag adar niferus.

UP THE GARDEN PATH Bodnant Garden in the Conwy Valley is a National Trust treasure, up there with the very best (‘The best National Trust property I have visited,’ says one of the many rave reviews on TripAdvisor). What’s more, it’s two gardens for the price of one. At the top there’s the formal splendour of Italianate terraces, fragrant flowerbeds, immaculate lawns and the famous Laburnum Arch (at its best in late May/early June). Down below in The Dell, wild Bodnant is an Amazonian tangle of towering trees and rhododendrons. Don’t worry, you can’t get lost in The Dell. But you just might at the Conwy Valley Maze, billed as the world’s largest garden maze. Green fingers seem to grow on trees in these parts – the valley is also home to Conwy Water Gardens (an aquatic centre plus lakes) and a scenic RSPB Nature Reserve where you’ll want to point your binoculars at the views as well as the prolific birdlife.


WWW.DEWCHILANDUDNO.ORG.UK

10

PARCIAU Wyddech chi fod yn rhaid i bob cyrchfan glan-môr werth ei halen gael parc a gerddi? Mae’n orfodol! Mae Parc Eirias ym Mae Colwyn yn ardal o dir gwyrdd, hardd, 50 erw o faint – ynghyd â llyn cychod, wrth gwrs – sy’n edrych i lawr ar y prom. Mae mwy o wyrddni y tu ôl i’r dref yng Nghoed Pwllycrochan, llain o goetir collddail tawel a chyfrinachol, 52 erw o faint, lle ceir rhwydwaith o lwybrau natur. Mae parciau Llandudno ‘ar lan y môr’ hefyd yn ennill gwobrau. Mae Gerddi’r Fach a Gerddi Heulfre yn elwa ar eu lleoliad cysgodol ar lethrau’r Gogarth. Ceir yma leoedd hyfryd, tirlunedig sy’n llawn nodweddion traddodiadol, swynol, nad ydynt byth yn mynd allan o ffasiwn – terasau, ystafelloedd te, coed arbennig ac, yn achos Llandudno, casgliad o eitemau sydd yn ein hatgoffa o gysylltiad y dref ag Alys yng Ngwlad Hud – yn ogystal â’r golygfeydd eang, godidog. Mae’r Gogarth, cawr y dref, yn Barc Gwledig sy’n gyforiog o fywyd gwyllt ac yn Ardal Gadwraeth Arbennig. Mae’r cynefinoedd amrywiol (sy’n cynnwys clogwyni, rhostiroedd a choetir) yn gartref i lu o blanhigion ac anifeiliaid anghyffredin. Cadwch lygad am y glesyn serennog, sef glöyn byw prin, ond peidiwch â mentro’n rhy agos at y geifr hirflewog o Kashmir sy’n crwydro’r creigiau.

PARK LIFE They’re compulsory, you know. All self-respecting seaside resorts must have their parks and gardens. In Colwyn Bay’s case, there’s Eirias Park, a beautiful 50-acre green space – complete with boating lake, of course – on headlands above the prom. And the greenery goes on. Behind the town lies 52-acre Pwllycrochan Woods, a delightful – and quietly secret – belt of deciduous woodland latticed with nature trails. Llandudno’s ‘parks beside the sea’ also win prizes. Happy Valley and Haulfre Gardens both benefit from sheltered locations on the slopes of the Great Orme headland. These lovely, landscaped spaces are filled with enchanting traditional features that never seem to go out of fashion – terraces, tea rooms, specimen trees and, in Llandudno’s case, reminders of the resort’s links with Alice in Wonderland – plus the bonus of panoramic views. Great Orme, the resort’s giant, is a wildlife-rich Country Park and Special Area of Conservation. Its varied habitats (including cliff, heath and woodland) are home to a host of unusual plant and animal life. Look out for rare silver-studded blue butterflies, but keep a respectable distance from the herds of shaggy-haired Kashmiri goats.


11 WWW.VISITLLANDUDNO.ORG.UK

TIRWEDD CHWEDLONOL Ardal sydd wedi’i gwreiddio mewn hanes a chwedloniaeth yw Mynydd Hiraethog, yr ucheldir eang hwnnw sy’n codi uwchben Dyffryn Conwy, lle byddwch yn teimlo’n agos at hanes a chwedloniaeth. Gallwch gerdded yn ôl traed ffermwyr a helwyr y cynfyd wrth ddilyn Llwybr Archaeolegol Llyn Brenig. Ond yr hyn sy’n drawiadol yw’r awyrgylch cyfriniol, neu’r ymdeimlad o le, sydd yn eich taro’n syth yn yr ehangdir o rostiroedd grug, llynnoedd a choedwigoedd. Ewch i Ganolfan Ymwelwyr Llyn Brenig wrth ymyl y llyn i gael mwy o wybodaeth am yr ardal.

LEGENDARY LANDSCAPES Mynydd Hiraethog, that vast, high plateau rising above the Conwy Valley, is the stuff of legends. You’ll walk in the ghostly footsteps of prehistoric farmers and hunters when you tread the Brenig Archaeological Trail. But it’s the mystical, magnetic atmosphere – the profound ‘sense of place’ – that sweeps you off your feet in this singular expanse of heather moor, lakeland and forest. Get your bearings by heading first to the lakeside Llyn Brenig Visitor Centre.

GWELD Y DDWY OCHR Ar un ochr i Ddyffryn Conwy saif Mynydd Hiraethog (sydd wedi’i gynnwys ar wahân yn yr adran hon). Mae Coedwig Gwydir, ar y llaw arall, yn dirwedd wahanol iawn. Ni cheir yma fannau agored a golygfeydd eang Hiraethog, dim ond coetir cysgodol a llynnoedd cudd, amgylchedd cuddiedig sydd yn drwch o adar. Mae’r goedwig, sy’n gymysgedd o binwydd mawreddog a choed derw hynafol, yn datgelu gorffennol annisgwyl wrth i chi ddilyn llwybrau i ganol y coed a ddefnyddid ers talwm gan fwynwyr plwm a sinc.

BOTH SIDES NOW On one side of the Conwy Valley there’s Mynydd Hiraethog (featured separately in this section). Gwydir Forest, on the other, is a very different landscape. Gone are Hiraethog’s open spaces and big skies, to be replaced by shady woodland glades and secretive lakes, a hidden environment rich in birdlife. The forest, a mix of majestic pines and ancient oakwoods, reveals a surprising past when you follow paths deep into the woods once used by lead and zinc miners.

Llyn Crafnant, Trefriw


WWW.DEWCHILANDUDNO.ORG.UK

12

EWCH AMDANI Ar draws Sir Conwy, mae profiadau epig yn aros amdanoch, i’ch ysgwyd a’ch cyffroi. Ar olwynion, byrddau, cychod, rhaffau neu ar ddwy droed, mae gennym antur a gweithgareddau ar gyfer pob anturiwr. ANELU’N UCHEL Gallwch gyrraedd yr uchelfannau yn Zip World Fforest ger Betws-yCoed. Dilynwch rwydwaith o raffau, gwifrau gwibio, rhwydi a phontydd a’r cyfan o dan y dail, 60 troedfedd uwchlaw’r ddaear. Dyma daith trwy’r coed nad oes mo’i thebyg yn unman. Os ydych yn teimlo’n wirioneddol anturus, beth am blymio 100 troedfedd i’r ddaear o’r efelychydd parasiwt, neu gymryd tro ar siglen enfawr pum-sedd cyntaf Ewrop – profiad a fydd yn ddigon i godi gwallt eich pen, neu wibio ar reid tobogan newydd y Fforest Coaster. Fforest yw’r ychwanegiad diweddaraf i gwmni Zip World. Mae pawb yn siarad am y casgliad newydd ac anhygoel hwn o atyniadau antur, sydd hefyd yn cynnwys Titan Blaenau Ffestiniog (ardal gwibio gwifren fwyaf Ewrop) a’r Velocity ger Bethesda (gwifren wib gyflymaf y byd) lle gallwch hedfan drwy’r awyr ar gyflymder o dros 100mya.

I LAWR Â NI Gwibiwch i lawr y llethr yng Nghanolfan Sgïo ac Eirfyrddio Llandudno, y ffordd gyflymaf i deithio i lawr y Gogarth. Does dim angen gwisgo’n gynnes – mae’r llethr llithrig o eira parhaol (PermaSnow) yn cynnig amodau perffaith hyd yn oed yng nghanol yr haf. Os ydych am roi cynnig ar weithgaredd gwahanol a llawn hwyl, beth am ddod i lawr y llethr ar y tiwbiau bownsio, neu wibio ar y llwybr tobogan hanner milltir o hyd, yr hiraf ym Mhrydain. Gallwch barhau â’ch taith i’r gwaelod yn atyniad tanddaearol Go Below ger Betws-y-Coed. Mae milltiroedd o hen geudyllau chwareli yn ddwfn o dan mynyddoedd Eryri wedi eu gweddnewid yn faes chwarae eithafol ar gyfer anturiaethwyr tanddaearol (‘dyma’r cwrs ymosod mwyaf dychrynllyd yn y Deyrnas Unedig’ yn ôl The Sunday Times). Gallwch wibio ar wifren ar draws ceudyllau gwag sy’n atseinio, dringo drwy hen siafftiau’r chwareli ac abseilio i’r man dyfnaf sy’n agored i’r cyhoedd ym Mhrydain, 1,300 troedfedd o dan y ddaear. Pa mor isel y gallwch chi fynd?

BEICIO I BAWB O deithiau hamddenol ar lan y môr i sgrialfeydd mwdlyd yn ein mynyddoedd, mae digonedd o gyfleoedd i chi fynd ar gefn eich beic. Beth am deithio ar hyd yr arfordir ar Lwybr Beicio Conwy, sy’n cysylltu Bae Cinmel â Llanfairfechan (a phob man rhyngddynt) – dyma lwybr hygyrch 30 milltir o hyd, sydd ymron yn gwbl ddi-draffig. Gall y rheini sy’n mwynhau beicio oddi ar y ffordd fwynhau lonydd garw’r coetiroedd gwyllt ger Penmachno a Betws-y-Coed, gan gynnwys y Llwybr Marin adnabyddus, 15 milltir o hyd (sydd bellach hyd yn oed yn well, yn sgil ychwanegu darn gylchol unffordd newydd sbon).

ALL GO Epic experiences are waiting to grab you, shake you about a bit and leave you exhilarated everywhere in Conwy County. On wheels, boards, boats, ropes or your own two feet, we’ve got action and activities for every adventurer.

GET DOWN

BRANCH OUT

Continue your descent at subterranean Go Below near Betws-y-Coed. Miles of abandoned mines deep beneath Snowdonia have been converted into an extreme playground for underground adventurers (it’s ‘the scariest assault course in the UK’ says The Sunday Times). Zipline across echoing caverns, climb through forgotten mineshafts and abseil to the deepest publicly accessible point in the Britain, 1,300ft below ground. How low can you go?

Live the high life at Zip World Fforest in woody Betws-y-Coed. Traverse the trees via a network of ropes, ziplines, nets and bridges, suspended in the canopy a dizzying 60ft above the forest floor. It’s a woodland walk like no other. For a true adrenaline blast, take a 100ft dive from the Plummet parachute simulator, strap yourself in for a hair-raising ride on Europe’s first five-seater giant swing or ride the brand new Fforest Coaster toboggan run. Fforest is the latest addition to the pulse-pounding Zip World family. Everyone is talking about this awesome new collection of action attractions, which also includes Blaenau Ffestiniog’s Titan (Europe’s largest zip zone) and the aptly named Velocity near Bethesda (the fastest zipline on the planet) where riders fly through the air at over 100mph.

Give in to gravity at the Llandudno Ski and Snowboard Centre, the quickest way to descend from the top of Great Orme. No need to wrap up warm – the slippy PermaSnow piste provides perfect conditions even in the height of summer. For a fun alternative to skis and boards, tackle the slope on a bouncy sno-tube, or ride the half-mile toboggan run, the longest in Britain.

WE LIKE BIKES From mellow seaside spins to mud-spattered mountain descents, you’ll find plenty of reasons to get on your bike. Ride with the sea at your shoulder on the Conwy Cycle Route, which links Kinmel Bay with Llanfairfechan (and all points in between) on 30 miles of accessible, almost entirely traffic-free trails. Offroad enthusiasts can gear up for the rugged tracks of wild woodland around Penmachno and Betws-y-Coed, including the mighty, 15-mile Marin Trail (now even better thanks to a brand-new stretch of looping single-track).


WWW.VISITLLANDUDNO.ORG.UK

13

GWNEUD SBLOET

SPLASHDOWN

Os ydych yn mwynhau gweithgareddau dwr, ^ yn y môr neu’r afonydd, mae gennym ddigonedd o bethau difyr ar eich cyfer yn Sir Conwy. Gall ^ Porth y rheini sy’n mwynhau’r heli anelu at Ganolfan Chwaraeon Dwr Eirias yng nghanol yr ardal fywiog newydd ar draeth Bae Colwyn. Yma gallwch roi cynnig ar bob math o weithgareddau dwr, ^ o gychod modur a chaiacio i hwylio a hwylfyrddio. Ymhellach i lawr yr arfordir, mae traeth godidog Bae Cinmel yn lle arbennig i fwynhau barcud-fyrddio. Gallwch gael gwersi gan gwmni North Wales Kitesurfing.

Whether you prefer your water salty or fresh, there are bucketloads of ways to get wet in Conwy County. Sea dogs will head for Porth Eirias Watersports Centre at the heart of Colwyn Bay’s buzzing, regenerated waterfront. Lots of aquatic activities are on offer, from power boating and sea kayaking to sailing and windsurfing. Along the coast, breezy Kinmel Bay’s stunning swoop of sea and sand is a natural arena for a fast and furious blast of kitesurfing. Give it a go with lessons from North Wales Kitesurfing.


WWW.DEWCHILANDUDNO.ORG.UK

14

AR BEN Y BYD Os ydych wedi rhoi eich bryd ar fod yn fynyddwr, yna Canolfan Fynydda Genedlaethol Plas y Brenin, Capel Curig, yw’r lle delfrydol i chi. Ceir yno ddewis eang o weithgareddau antur yn cynnwys dringo creigiau, beicio mynydd a chaiacio dwr ^ gwyn. Os am fwynhau profiad cwbl arbennig, beth am fynd ar gwrs sgiliau’r gaeaf er mwyn dysgu sut i oroesi yn yr eira ar gopaon Gogledd Cymru.

TOP OF THE WORLD If you’ve ever fancied yourself as a mountain man (or woman), Plas y Brenin National Mountain Sports Centre at Capel Curig is calling your name. It boasts a host of high-altitude activities including rock climbing, mountain biking and white-water kayaking. For a really cool experience, take a winter skills course to learn how survive and thrive amid the snowy peaks of North Wales. Llynnau Mymbyr, Capel Curig


Inside Story

Mae digon o bethau i’w gwneud i gyfeiriad y tir hefyd. Dros 1,200 troedfedd uwchben lefel y môr, Llyn Brenig yw canolfan hwylio uchaf Prydain. Daw cychod o bob math a maint yma i fanteisio ar y gwyntoedd cryfion (mae caiacs ar gael os yw’n well gennych wneud y gwaith caled drosoch eich hun).

It’s all happening inland too. At 1,200ft above sea level, lofty Llyn Brenig is Britain’s highest sailing venue. Boats of all shapes and size take advantage of its high-altitude winds (kayaks are available if you prefer to do the hard work yourself).

Hwyl Hollywood-aidd

Scene stealers

Beth am wireddu eich breuddwydion o fyd y ffilmiau a mwynhau gweithgareddau llawn gwefr ac antur. Gallwch ddechrau trwy wibio mewn car (neu gert) yn GYG Karting, un o’r traciau gwibgertio mwyaf a’r gorau ym Mhrydain. Byddwch yn cyrraedd cyflymder o 60mya wrth droelli o amgylch trac a adeiladwyd yn wreiddiol er mwyn hyfforddi gyrwyr Fformiwla 1. Dim pwysau, felly. Yna, beth am sesiwn o saethu peli paent yng nghanolfan 69 erw Adventure Paintball yn Abergele. Gallwch wynebu cyfres o olygfeydd o fyd ffilmiau antur yn cynnwys taflegrau a herwgipio pwysigion, a’r cyfan wrth ymladd brwydr wyllt â bwledi paent.

Live out your Hollywood fantasies with some thrill-packed all-action activities. Start off with a car (okay, kart) chase at GYG Karting, one of the UK’s biggest and best karting circuits. You’ll reach speeds of 60mph as you navigate the twists of a track originally built to train future Formula 1 drivers. So no pressure, then. Follow up with a climactic shootout at 69-acre Adventure Paintball in Abergele. Tackle a series of action movie scenarios featuring stolen missiles and kidnapped VIPs in a frenetic battle for paint-splattered supremacy. 5 4

3

2

1

I FYNY AC I LAWR – ANTUR O GROMBIL Y DDAEAR I’R UCHELFANNAU Gweld rhyfeddodau tanddaearol yn Go Below. 2 Hwylio draw i Ganolfan Chwaraeon Dwr ^ Porth Eirias. 3 Gwibio i lawr y llethr yng Nghanolfan Sgïo ac Eirfyrddio Llandudno. 4 Hwylio fyny fry yn Llyn Brenig. 5 Dringo Eryri o Ganolfan Fynydda Genedlaethol Plas y Brenin. 1

SWING LOW, GET HIGH – ACTION FROM UNDERGROUND TO HIGH ALTITUDE Subterranean spectacle at Go Below. Catch the wind at Porth Eirias Watersports Centre. 3 On the piste at Llandudno Ski and Snowboard Centre. 4 Sailing in the sky at Llyn Brenig. 5 Conquer Snowdonia from Plas y Brenin National Mountain Sports Centre. 1

2

15 WWW.VISITLLANDUDNO.ORG.UK

Stori Fewnol


WWW.DEWCHILANDUDNO.ORG.UK

16

CAMAU BREISION Dewch am dro ar hyd y 34½-milltir o Lwybr Arfordir Cymru sy’n croesi’r rhan hwn o’r byd. Er bod hyn yn cyfrif am llai na 4 y cant o’r llwybr cyfan, 870 milltir o hyd, mae’n daith llawn golygfeydd ac ysbrydoliaeth, o gymylau lliwgar y glöynnod byw ar lethrau’r Gogarth i Gastell Gonwy, delwedd ffantasïol sy’n ymddangos fel golygfa o Game of Thrones. Ceir golygfeydd sydd cystal pob tamaid yn yr ardaloedd mewndirol hefyd. Mae rhostiroedd llawn awyrgylch Hiraethog a llennyrch deiliog Coedwig Gwydir yr un mor atyniadol i gerddwyr o bob gallu. Neu, beth am neidio ar gefn ceffyl a gadael i rywun arall wneud y gwaith caled.

Trwyn y Fuwch, Llandudno / The Little Orme, Llandudno

17

Y Gorau o fyd Golff Peidiwch ag anghofio pacio eich clybiau. Rydym ar y brig o ran ein cyfleusterau golff clasurol, cynhelir cystadlaethau o’r safon uchaf yng Nghlwb Golff Conwy ac mae dau gwrs 18twll eiconig yn Llandudno (ynghyd â chwrs golff byr hwyliog ar y Gogarth).

Golden greens Don’t forget to pack your clubs. With Open qualifying Conwy Golf Club and two iconic 18-hole courses in Llandudno (plus a fun pitch and putt on the headland), we’re at the top of the leaderboard when it comes to classic golf.


GIANT STEPS Wander our 34½-mile section of the legendary Wales Coast Path for a walk that’s out of this world. It may make up less than four percent of the path’s 870-miles, but it’s packed with incident and inspiration, from colourful clouds of butterflies on the slopes of Great Orme to a fantastical castle straight out of Game of Thrones at Conwy. Walking is just as good inland. The atmospheric moors of Hiraethog and Gwydir Forest’s leafy hollows are seductive stamping grounds for walkers of all abilities. Alternatively, hop on horseback and let someone else do the walking.

AR FRIG Y DON Os ydych yn syrffiwr sy’n chwilio am y don berffaith, efallai y cewch eich synnu i ddod o hyd iddi gryn bellter o’r môr yn Nyffryn Conwy. Mae atyniad newydd Surf Snowdonia eisoes yn chwedlonol ymhlith syrffwyr y traethau, er nad yw’n agos at yr arfordir! Mewn lleoliad annisgwyl yn y dyffryn, gall Surf Snowdonia greu’r amodau syrffio perffaith ar alw, diolch i dechnoleg arloesol WaveGarden, sy’n troi’r llyn 1,000 troedfedd o faint yn baradwys i syrffwyr â chlec ar fotwm. Mae yma lawer o bethau eraill i’ch difyrru hefyd – ar gwrs ymosod hwyliog ‘Crash and Splash’ gallwch wlychu a sblashio am y gorau, neu beth am roi cynnig ar badlfyrddio, un o’r chwaraeon dwr ^ newydd mwyaf poblogaidd yn y byd.

SURF’S UP If you’re a surfer in search of the perfect wave, you might be surprised to find it in the green Conwy Valley. Newcomer Surf Snowdonia is already a legend with beach boys and girls. Not that it’s anywhere near the sea, mind. In an unlikely inland setting, revolutionary Surf Snowdonia produces perfect swell on demand. It’s all down to innovative WaveGarden technology, which turns this 1,000ft lagoon into a surfer’s paradise at the flick of a switch. There’s even more to this one-of-kind watery attraction – the ‘Crash and Splash’ lagoon, a fun, frantic aquatic assault course where spectacular splashdowns are guaranteed, and stand-up paddleboarding, one of the world’s fastest growing watersports.

WWW.VISITLLANDUDNO.ORG.UK

17


WWW.DEWCHILANDUDNO.ORG.UK

18

DDOE A HEDDIW Sut brofiad oedd byw mewn castell oer, canoloesol? Petai teledu wedi bodoli yn yr oes a fu, pam y byddai rhaglenni am dai wedi gwirioni â manordy Elisabethaidd yng Nghonwy? A allai ffermdy anghysbell fod â rhan allweddol yn hanes yr iaith Gymraeg? Dyma rai o’r cwestiynau y byddwch yn gallu eu hateb ar ôl dod wyneb yn wyneb â’n hanes a threftadaeth cyfoethog. Cestyll cadarn O unigedd gweddillion Castell Deganwy, safle hynafol sy’n dyddio o gyfnod y Rhufeiniaid, gallwch edrych ar draws y foryd at gastell cadarn Conwy. Yn wahanol i Ddeganwy, ni allwch ei fethu. Mae’r muriau cerrig tywyll, hollbresennol, yr un mor fygythiol heddiw ag yr oeddynt pan adeiladodd y Brenin Edward I Gastell Conwy yn y 1280au i ddarostwng y Cymry. Bydd yr olygfa’n gwella wrth i chi ddringo i ben y bylchfuriau – a bydd yn well fyth wrth i chi gerdded ar hyd muriau tref Conwy, sydd ymhlith y gorau yn Ewrop ac sy’n rhannu statws Treftadaeth y Byd gyda’r castell. Roedd Tywysogion Gwynedd, ein teulu brenhinol brodorol, yn rheoli o gestyll yng nghadernid mynyddoedd Cymru. Mae Dolwyddelan, cadarnle Llywelyn ab Iorwerth yn y 13eg ganrif, yn enghraifft drawiadol. Saif y castell ar grib uchel sy’n amddiffyn llwybr strategol pwysig drwy Eryri. Gallwch ddysgu mwy am linach y teulu hynod bwerus hwn mewn arddangosfeydd yng Nghanolfannau Croeso Conwy a Betws-y-Coed, ac wrth ddilyn y teithiau sain a llwybrau arbennig (http://www.snowdoniaheritage.info/cy).

THEN AND NOW

What was life like in a draughty medieval castle? If TV had existed back in the day, why would property programmes have raved about an Elizabethan manor house in Conwy? Could a remote farm dwelling have been instrumental in the survival of the Welsh language? These are just some of the questions answered when you come face to face with our rich, robust history and heritage. Rock stars

Welsh royalty

Lonely remnants of Deganwy Castle, an ancient site dating from Roman times, look out across the estuary to our soaring superstar, Conwy Castle. Unlike Deganwy, you can’t miss it. Conwy’s darkstoned walls and brooding presence are as intimidating today as they were when it was built by King Edward I in the 1280s to subdue the Welsh.

The Princes of Gwynedd, our original royal family, ruled from castles in the mountain fastness of Wales. Dolwyddelan is a striking example. Poised on a ridge defending a major strategic route through Snowdonia, it was the 13th-century stronghold of Llywelyn ab Iorwerth. For more on this hugely powerful dynasty go to exhibitions at Conwy and Betws-y-Coed Tourist Information Centres, and follow themed audio tours and trails (www.princesofgwynedd.info)

It gets even better when you clamber up to the battlements – and better still when you walk Conwy’s town walls, amongst the finest in Europe, which share World Heritage status with the castle.


19 WWW.VISITLLANDUDNO.ORG.UK

CARTREFI CLYD Yn ystod yr 16eg ganrif, gwariodd y masnachwr Robert Wynn lawer o arian ar ei gartref newydd ym Mhlas Mawr, Conwy. Dyma’r enghraifft orau ym Mhrydain o d y^ tref Elisabethaidd a daw hanes yn fyw yma wrth i chi ymgolli yn yr arddangosfeydd amlsynhwyraidd – neu syllu mewn rhyfeddod at y gwaith plastr anhygoel. Mae cartrefi arbennig eraill yn denu sylw yng Nghonwy. Yn ogystal â Phlas Mawr, dyma leoliad T y^ Aberconwy, adeilad o’r 14eg ganrif a oedd hefyd yn gartref i fasnachwr cefnog. Ac ar y pegwn arall, os ewch am dro ar hyd y cei gallwch ymweld â’r ‘T y^ Lleiaf ym Mhrydain’, bwthyn bach 10 troedfedd wrth 6 troedfedd a oedd unwaith yn gartref i Robert Jones, pysgotwr 6 troedfedd 3 modfedd o daldra. Mae mwy na digon o le (ond peidiwch â tharfu ar yr ysbryd) yng Nghastell Gwydir, Llanrwst. Mae’r enghraifft wych hon o d y^ cwrt Tuduraidd a’i erddi rhestredig Gradd I yn gwbl hanesyddol.

HOUSE PROUD Sixteenth-century merchant Robert Wynn splashed the cash at Plas Mawr, his ‘Great House’, Conwy. Britain’s best-preserved Elizabethan townhouse is a place of living history where you can immerse yourself in multi-sensory displays – or simply gaze in awe at the amazing plasterwork. Conwy has every reason to be house proud. As well as Plas Mawr there’s 14th-century Aberconwy House, another wealthy merchant’s dwelling. Not quite so ‘des res’ is Britain’s ‘Smallest House’, a tiny 10ft x 6ft curiosity once home to 6ft 3ins fisherman Robert Jones. There’s more than enough room to swing a cat (but please don’t disturb the ghost) at Gwydir Castle, Llanrwst. This magnificent example of a Tudor courtyard house comes with Grade I listed gardens that are, if anything, even more historic.


WWW.DEWCHILANDUDNO.ORG.UK

20

Illustration

AR GRWYDR

TRAILFINDING

Ewch am dro i Fae Colwyn i weld cyfoeth o fanylion pensaernïol annisgwyl o’r gorffennol. Dilynwch y Llwybr Treftadaeth i ddod o hyd i flaenau siopau addurnedig, ffasadau addurniadol ac adeiladau talcennog sy’n atgof o fawredd y gorffennol.

Colwyn Bay rewards closer examination. The town is surprisingly rich in architectural detail from the past. Its Heritage Trail reveals ornate shopfronts, decorative façades and gabled buildings that retain echoes of their original grandeur.

Gerllaw, mae Llwybr Treftadaeth Llandrillo-yn-Rhos yn mynd ar drywydd pob math o drysorau lleol, gan gynnwys Bryn Euryn, bryngaer o’r 5ed ganrif, a Chapel Sant Trillo, eglwys leiaf Prydain sydd â lle i chwech eistedd ynddi yn unig. Yn ein barn ni, y ffordd orau o gerdded ar hyd Llwybr y Pererinion ar draws Gogledd Cymru yw trwy gwblhau un darn ar y tro – nid oes ots pa ddarn y dewiswch, byddwch yn siwr ^ o gael taith bleserus tu hwnt.

Nearby Rhos-on-Sea’s Heritage Trail takes in all kinds of local gems, including 5th-century hillfort Bryn Euryn and St Trillo’s, Britain’s smallest church which seats just six. It’s best to walk the long-distance Pilgrim’s Trail through North Wales in bite-sized bits, we think – whichever section you select, you can be sure of a rewarding ramble.

Llinell amser /Timeline

3500CC:

OC800–1282:

13eg ganrif:

Cloddio am gopr ar y Gogarth

Oes aur Tywysogion Gwynedd

Edward I yn adeiladu ei gestyll yng Nghymru

3500BC:

OC800–1282:

13th century:

Mining for copper on Great Orme

Golden period of the Princes of Gwynedd

Edward I builds his castles in Wales


WWW.VISITLLANDUDNO.ORG.UK

21

MAMIAITH

MWYNGLODDIAU AC AMGUEDDFEYDD Anodd yw dychmygu hyn heddiw, ond ar un adeg roedd Llandudno yn gartref i fwynglawdd gopr gynhanesyddol fwyaf y byd. Mae Mwyngloddiau Copr y Gogarth yn gwbl ryfeddol, a’r rhyfeddod mwyaf yw iddynt gael eu hailddarganfod 30 mlynedd yn ôl yn unig. Gallwch ddysgu mwy am hanes diwydiannol yr ardal – y diwydiant cerrig y tro hwn – yn amgueddfa chwarelyddol Penmaenmawr, neu beth am ymweld ag Amgueddfa Syr Henry Jones yn Llangernyw sy’n dathlu bywyd ymgyrchydd addysg arbennig iawn. Mae dwy amgueddfa wahanol iawn yn nhref Llandudno – ym mhrif amgueddfa’r dref gallwch fynd ar daith hanesyddol o’r hen fyd hyd heddiw, ac mae Amgueddfa’r Home Front yn arbenigo ar hanes y 1940au.

MINES AND MUSEUMS It’s hard to imagine, but Llandudno was once home to the world’s largest prehistoric copper mine. Great Orme Ancient Mines are quite remarkable, more so since they were only rediscovered 30 years ago. There’s more mining memorabilia – this time based on stone – at Penmaenmawr’s quarrying museum, while Sir Henry Jones Museum at Llangernyw celebrates the life of a great educational campaigner. Llandudno has two very different museums – the main town museum, an engaging romp through history from ancient to recent times, and the Home Front Museum, a trip down memory lane to the 1940s.

Mae’r Esgob William Morgan yn gymeriad gwirioneddol chwedlonol yng Nghymru. Caiff y cyfan ei ddatgelu ar ymweliad â T y^ Mawr Wybrnant, bwthyn cerrig syml yn nyffryn Wybrnant lle ganwyd Morgan tua’r flwyddyn 1540. Aeth yn ei flaen i gyflawni pethau mawr, gan gynnwys un o’r cyfeithiadau cyntaf o’r Beibl i’r Gymraeg gan helpu i ddiogelu dyfodol yr iaith.

MOTHER TONGUE Bishop William Morgan is a truly legendary figure in Wales. All is explained when you visit T y^ Mawr Wybrnant, the humble stone cottage in the Wybrnant valley where Morgan was born around 1540. He went on to achieve great things, not least one of the first translations of the Bible into Welsh, helping to secure the future of the language.

1576:

1588:

1864:

Gwaith adeiladu yn dechrau ym Mhlas Mawr, Conwy

Cyhoeddi Beibl Cymraeg yr Esgob William Morgan

Enwi Llandudno yn ‘Frenhines Cyrchfannau Gwyliau Cymru’

1576:

1588:

1864:

Work begins on Plas Mawr, Conwy

Bishop William Morgan’s Welsh Bible is published

Llandudno baptized as ‘Queen of the Welsh Resorts’


22 WWW.DEWCHILANDUDNO.ORG.UK

CHWARAE I’R GALERI Rhoddir lle blaenllaw i gelf ac adloniant yn yr ardal hon. Yma mae theatr fwyaf Gogledd Cymru (yn ogystal â’r lleiaf – unig theatr bypedau Prydain a’r cyntaf o’i bath). Mae gweithiau celf i’w gweld mewn orielau mawr a bach, o waith arlunwyr traddodiadol i greadigaethau cwbl arloesol gan artistiaid cyfoes. Gallwch brynu darn unigryw o Ogledd Cymru i fynd adref gyda chi o’r degau o orielau celf a chrefft ar draws Sir Conwy. Maent oll yn rhan o ddiwylliant siopa atyniadol lle mae cwmnïau arbenigol, bychain yn rhannu llwyfan ag enwau mawr y stryd fawr.

PLAYING TO THE GALLERY Art and entertainment play a starring role in these parts. We’re home to North Wales’s largest theatre (and, incidentally, the smallest – Britain’s first and only puppet theatre). There’s art in galleries big and bijou, showcasing the works of traditional masters and bold, sometimes off-the-wall creations by contemporary artists. Take a piece of North Wales home with you from art and crafts galleries dotted throughout Conwy County. They’re part of a tempting shopping scene where small, speciality outlets rub shoulders with all the big high street names. MOSTYN, Llandudno


WWW.VISITLLANDUDNO.ORG.UK

23

GWEITHIAU CELF Mae enw da tref Llandudno fel canolfan ddiwylliannol yn dal i dyfu. Yn arwain y ffordd y mae Mostyn, oriel flaengar sy’n denu sylw yn rhyngwladol wrth osod yr agenda ym maes celf gyfoes. Lleolir yr oriel mewn adeilad sy’n ddarn o gelf ynddo’i hun – mae’r gofodau mewnol yn hynod drawiadol ac amgylchynir yr adeilad cyfan gan deils traddodiadol terracotta. Daw egni a chreadigrwydd Mostyn i’r amlwg ar strydoedd y dref yn ystod penwythnos celfyddydol arbennig a gynhelir bob mis Medi. Gallwch ddisgwyl yr annisgwyl yn y digwyddiad hynod hwn sy’n cynnwys gemau a pherfformiadau stryd, celfyddydau gweledol a sesiynau adeiladu robotiaid (yn ôl pob sôn).

ART WORKS Llandudno’s reputation as a cultural hotspot grows and grows. Mostyn is making waves internationally as an agenda-setting, cuttingedge contemporary gallery. It’s housed in a building – stunning interior spaces wrapped up in a traditional fabric of terracotta tiles – that’s a work of art in itself. Mostyn’s energy and creativity spill out into the streets when Llandudno’s Arts Weekend comes to town every September. Expect the unexpected during this freewheeling event of street games, performances, visual arts and (apparently) robot-making. Conwy’s Royal Cambrian Academy is a highly respected, long-standing gallery devoted to artistic excellence in Wales. Its exciting programme of exhibitions features a mix of historic and contemporary work by painters, printmakers, sculptors and craftspeople. If you’re here in September follow the Helfa Gelf Art Trail to ‘open house’ studios and galleries across North Wales.

Mae’r Academi Frenhinol Gymreig yng Nghonwy yn oriel gelf uchel ei pharch, lle rhoddir blaenoriaeth i’r gorau o blith artistiaid Cymru. Yn ei rhaglen arddangosfeydd gyffrous ceir cymysgedd o weithiau hanesyddol a chyfoes gan baentwyr, argraffwyr, cerflunwyr a chrefftwyr. Os byddwch yma yn ystod mis Medi, cofiwch ddilyn yr Helfa Gelf er mwyn ymweld â stiwdios ac orielau a fydd yn agor eu drysau ar draws Gogledd Cymru.


WWW.DEWCHILANDUDNO.ORG.UK

24

© Opera Cenedlaethol Cymru / Welsh National Opera

Pop, pypedau a phantomeim Pop, puppets and pantos Venue Cymru yw canolfan adloniant fwyaf Gogledd Cymru. Cynlluniwyd yr adeilad cyfoes, trawiadol hwn i gydweddu â chymeriad glan-môr Fictoraidd unigryw Llandudno, ac yma caiff pob math o gynhyrchiadau eu llwyfannu – o gomedi i ddrama, pop a roc i gynhyrchiadau gan Gwmni Opera Cenedlaethol Cymru. Heb anghofio’r pantomeim traddodiadol (peidiwch â meddwl am eiliad bod tref Llandudno yn cau ei drysau ac yn mynd i gysgu dros y gaeaf).

Venue Cymru is North Wales’s big-name entertainment centre. This striking modern complex, designed to blend with Llandudno seafront’s unique Victorian character, stages everything from comedy to drama, pop and rock to productions by Welsh National Opera. Not forgetting good old-fashioned panto (don’t think for a minute that Llandudno is the kind of place that shuts up shop and goes to sleep in winter).

Mae sioeau Pwnsh a Jwdi yn ffefryn arall ymhlith teuluoedd yn Llandudno, ac yma mae Professor Codman yng ngofal sioe hynaf Prydain. Ceir mwy o hwyl gyda phypedau draw yn Theatr Bypedau’r Harlequin, Llandrillo-yn-Rhos, unig theatr bypedau Prydain a’r cyntaf o’i bath. Draw yn nhref Bae Colwyn, mae Theatr Colwyn yn parhau i ddenu cynulleidfaoedd da. Agorwyd y theatr yn y 1880au ac mae’n mynd o nerth i nerth – hon yw theatr weithredol hynaf Cymru a sinema weithredol hynaf y Deynas Unedig.

Punch and Judy is another Llandudno family favourite, with Professor Codman in charge of Britain’s longest-running show. There’s more marionette mayhem over the headland at charming Rhos-on-Sea, where you’ll find the Harlequin Puppet Theatre, Britain’s first and only theatre dedicated to puppeteering. Colwyn Bay boasts another piece of theatrical heritage, Theatr Colwyn. Opened in the 1880s, it’s still going strong, buoyed by a double-bill of accolades – Wales’s oldest working theatre and the UK’s oldest working cinema.


WWW.VISITLLANDUDNO.ORG.UK

25

DIWYLLIANT AMGEN

COUNTER CULTURE

Rydych yn siwr ^ o gael eich temtio i brynu llun neu ddarn o grochenwaith. Ond gair o rybudd i chi, dim ond dechrau’r gwario fydd hynny. Llandudno yw prif gyrchfan siopa Gogledd Cymru. Gallwch brynu pob math o bethau yn y strydoedd llydan â’u canopïau hardd (a gynlluniwyd gan y Fictoriaid er mwyn gwneud siopa yn bleser pur). Wrth i chi ddod i mewn i’r dref byddwch yn dod ar draws Parc Llandudno, ein canolfan siopa fodern lle gwelir holl enwau cyfarwydd y stryd fawr.

You’ll be tempted to snap up that painting or piece of pottery. Mind you, that’s just the start of your shopping spree. Llandudno is North Wales’s premiere shopping destination. You can buy all manner of things in its delightful canopied streets (laid out by the good old Victorians to make shopping such a pleasure). And on the approach to town you’ll find Parc Llandudno, our modern mall with all the familiar retail high-flyers.

Ffefryn arall ymhlith siopwyr yw tref Bae Colwyn – mae Ffordd yr Orsaf a Ffordd Penrhyn wedi’u hatgyweirio’n ddiweddar ac maent yn llawn nodweddion pensaernïol deniadol. Mae bob amser yn bleser crwydro o amgylch strydoedd canoloesol Conwy, ac mae Llandrillo-yn-Rhos yn cynnig profiad siopa hamddenol, unigryw a llawn cymeriad – ceir yma nifer o siopau bach annibynnol, yn cynnwys siop ‘dillad ddoe’. Er na fyddai’r rheini sy’n caru’r awyr agored yn fodlon cyfaddef hynny, mae pawb yn hoffi siopa – yn enwedig ym Metws-y-Coed. Dyma ein cyrchfan fynydda ni, mae’n gyforiog o siopau yn gwerthu nwyddau awyr agored, mapiau, llyfrau, crefftau, dillad a thecstilau, a bob amser yn llawn dop o siopwyr drwy gydol y flwyddyn (mae siopa Nadolig yn Betws yn brofiad arbennig). I fyny’r lôn, mae Melinau Gwlân Trefriw yn fan poblogaidd arall i wneud ychydig o siopa.

Colwyn Bay is another favourite – refurbished Station Road and Penrhyn Road, rich in architectural detail, are particularly attractive. It’s always a pleasure to wander around Conwy’s medieval streets, while laid-back Rhos-on-Sea has a quirky charm all of its own – its surprising array of one-off emporia includes a shop selling vintage clothes. You mightn’t get many outdoor types to admit it, but they do like a spot of shopping – especially if it’s in Betws-y-Coed. Our mountain resort, stacked to the rafters with outdoor gear, maps, books, crafts, clothes and textiles, is buzzing with shoppers throughout the year (Christmas shopping is a Betws speciality). Just up the road, Trefriw Woollen Mills is another popular spot for shopping.

ALYS YN LLANDUDNO?

ALICE IN LLANDUDNO?

Na, wnaethoch chi ddim ei gamddarllen. Mae gan gyfrol enwog Lewis Carroll Alys yng Ngwlad Hud gysylltiadau cryf â Llandudno. Pan fyddwch yn y dref rydych yn debygol o ddod ar draws cymeriadau fel y Gwningen Wen a’r Hetiwr Hurt, gosodiadau ar e-daith ddigidol a thaith Alys yng Nghwlad Hud drwy’r dref.

No, you didn’t read that incorrectly. Lewis Carroll’s fabled Alice in Wonderland has strong links with Llandudno. When you’re out and about you’re likely to bump into characters like the White Rabbit and Mad Hatter, installations on the Alice in Wonderland digital e-tour and town trail.


WWW.DEWCHILANDUDNO.ORG.UK

26

BLAS DA Cewch flas da, neu’n hytrach flasau da, o bob math yma. Mae ein delis gwych a’n siopau bwyd arbenigol yn gwerthu popeth o selsig arobryn a stêcs i hamperi crand. Cregyn gleision Conwy, cig eidion Gwartheg Duon Cymreig, cig oen mynydd, cawsiau blasus, cwrw crefft, gwinoedd a mêl i enwi dim ond rhai o’r cynhwysion sydd i’w cael ar ein bwydlen o gynnyrch lleol. Mwynhewch.

TASTE MATTERS We’ve got taste – or, rather, tastes. Our delicious delis and speciality food shops stock everything from ‘food Oscar’-winning sausages and steaks to takeaway gourmet hampers. Conwy mussels, Welsh Black beef, mountain lamb, crumbly cheese, craft beers, wine and honey are just some of the ingredients you’ll find on our smorgasbord of local produce. Enjoy.


SHOP AROUND

Mewn gwirionedd, gallwch ddod o hyd i’r cyfan fydd arnoch ei angen o dan un to yng Nghanolfan Bwyd Cymru, Bodnant, a leolir mewn hen adeiladau fferm yn harddwch Dyffryn Conwy. Dyma enghraifft o siop fferm ar ei gorau ac mae’n llawn danteithion fel cig oen morfa heli a fydd yn toddi yn eich ceg, cawsiau a wnaed â llaw a chacennau cartref. Ac mae yma fwyty ac ystafell de hefyd.

Actually, you’ll find almost all you want under one roof at the Bodnant Welsh Food Centre, set in renovated farm buildings in the beautiful Conwy Valley. It’s the ultimate farm shop bursting with goodies like melt-in-the-mouth saltmarsh lamb, artisan cheeses and homemade cakes. And there’s a restaurant and tearoom too.

‘Dylai gwneud selsig fod yn grefft bob amser nid gwyddoniaeth,’ yn ôl Ieuan Edwards, y mab fferm sydd bellach yng ngofal Edwards o Gonwy, siop gigydd mwyaf adnabyddus Cymru (mae ganddo’r gwobrau i brofi hynny). Mae ei arddangosfeydd yn weithiau celf – efallai y dylai’r rheini sydd yn ystyried troi’n llysieuwyr gadw draw.

‘Sausage-making should always be an art and never a science,’ says Ieuan Edwards, the farmer’s son who now runs the most famous butcher’s shop in Wales, Edwards of Conwy (he has the awards to prove it). His displays are a work of art – aspiring vegetarians might want to steer clear of the place.

WWW.VISITLLANDUDNO.ORG.UK

SIOPA O AMGYLCH

27


WWW.DEWCHILANDUDNO.ORG.UK

28

Iechyd da! Gwinllan ar y llethrau ger Llandudno? Pam ddim? Mae Gwinllan Conwy, a sefydlwyd gan Colin a Charlotte Bennett, dau sy’n frwd iawn dros wîn, yn cynhyrchu gwinoedd gwyn cynnil, gwinoedd coch canolig, gwinoedd rhosliw a gwinoedd pefriog o rawnwin a ddewiswyd yn arbennig ar gyfer pridd a hinsawdd Gogledd Cymru. Caiff cyfrinachau llwyddiant y cwmni eu datgelu ar deithiau tywys o amgylch y gwinllannau.

Mae jin yn ddiod ffasiynol iawn ar hyn o bryd ac mae yma ddau ddistyllfa – sef Colwyn Heights a North Star – sy’n cynhyrchu jin â llaw yn defnyddio aeron a chynhwysion eraill o’r bryniau a’r gwrychoedd lleol. Os ydych yn caru cwrw casgen, mae digon o ddewis ar gael o Fragdy’r Gogarth (beth am flasu cwrw Celtica, dewis amgen ffrwythus a blasus i lager), Bragdy Gogledd Cymru (mae Cwrw Abergele yn ffefryn lleol) a Bragdy Conwy (os ydych yma yn ystod y misoedd tawelach blaswch gwrw Autumn Red neu Scrum Down, dau o’r diodydd tymhorol). A lle gwell i gyfarfod am beint neu ddau na thafarn yr Albion, tafarndy traddodiadol a chroesawgar yng Nghonwy a gaiff ei rhedeg gan bedwar bragdy lleol, menter unigryw yn y Deyrnas Unedig.

I’ll drink to that A vineyard in the slopes near Llandudno? Why not? Gwinllan Conwy, founded by wine enthusiasts Colin and Charlotte Bennett, produces subtle whites, medium-bodied reds, fruity rosés and quaffable sparkling wine from grapes specially chosen for North Wales’s soil and climate. The secrets of the Bennetts’ success are revealed on guided vineyard tours.

Gin is the on-trend drink of the moment. Hipsters needn’t go thirsty, for we have two distilleries producing hand-crafted gin – Colwyn Heights and North Star – using berries and other ingredients from the local hills and hedgerows. Real ale enthusiasts make a bee line for beers from the Great Orme Brewery (try its Celtica Ale, a fruity and flavoursome alternative to lager), North Wales Brewery (its Abergele Ale is a local favourite) and Conwy Brewery (if you’re here in the quieter months get stuck into Autumn Red or Scrum Down, two of its seasonal tipples). And be sure to meet up for a pint or two at the Albion Ale House, Conwy’s convivial real ale pub, a unique venture in the UK jointly run by four local breweries.


Un o’r adegau gorau i flasu cregyn gleision Conwy yw yn ystod wwl fwyd flynyddol Gwledd Conwy, a gynhelir ym mis Hydref – rheswm arall pam y dylech ymweld â ni ar ôl prysurdeb yr haf. Dyma wyl ^ fwyd fwyaf Gogledd Cymru (mae celf a chrefft, cerddoriaeth a thân gwyllt hefyd ar y fwydlen). Mae’r lleoliad yn eithaf blasus hefyd – cei canoloesol y dref yng nghysgod y castell mawreddog.

NATURALLY C O N VV Y

cy.eatingout.ws

What’s on the menu?

CONWY NATURIOL C O N VV Y NATURIOL

I gael mwy o syniadau ac ysbrydoliaeth, edrychwch ar ein gwefan bwyd a diod

Cadwch lygad am y label hwn ar fwydlenni, silffoedd a ffenestri siopau. Dyma’r label a roddir ar gynnyrch lleol a gynhyrchwyd â llaw. Mae cynhyrchwyr bwyd a diod ar draws Dyffryn Conwy yn rhan o’r cynllun hwn, gan gynnwys Fferm Bryn Dowsi, Conwy (beth am brofi eu cig eidion a chig oen organig blasus) a Siwgr a Sbeis, cwmni sy’n cynhyrchu danteithion melys yn Llanrwst.

For more ideas and inspiration, take a look at our food and drink website eatingout.ws

IT’S A FEAST

NATURALLY CONWY

One of the best times to sample Conwy mussels is during the annual Gwledd Conwy Feast, held in October – yet another reason to visit us when the summer crowds have gone. It’s North Wales’s largest food festival (art, craft, music and fireworks are also on the menu). The location is pretty tasty too – the town’s medieval quayside in the shadow of the looming castle.

C O N VV Y NATURIOL

NATURALLY C O N VV Y

Look out for this label on menus, shelves and in shop windows. It’s given to produce that’s local and where skill and craft have gone into its creation. Food and drink producers throughout the Conwy Valley are part of this scheme, including Bryn Dowsi Farm, Conwy (try their delicious organic beef and lamb) and Llanrwst’s sweet-toothed Siwgr a Sbeis (guess what they make).

CREGYN GLEISION

MIGHTY MUSSELS

Mae tref Conwy yn adnabyddus ers tro am ei chregyn gleision blasus, y gorau yn y Deyrnas Unedig yn ôl pob sôn (a phwy ydym ni i anghytuno â’r farn honno). Maent yn fwy o faint ac yn fwy cigog na chregyn gleision a gaiff eu tyfu ar raffau, ac fe’u cesglir o’u cartref naturiol ar wely’r môr mewn ffordd gynaliadwy â chribyn. Yn ystod cyfnod y Rhufeiniaid, cafodd y cregyn gleision eu pysgota ar gyfer eu perlau. Dros y canrifoedd, dirywiodd y diwydiant pysgota perlau gan esgor ar y diwydiant cregyn gleision sydd yn dal i ffynnu heddiw. Galwch heibio Amgueddfa Cregyn Gleision Conwy ar y cei, yna dilynwch y llwybr sain drwy’r dref sy’n adrodd stori’r diwydiant hanesyddol hwn. Gallwch ei lawrlwytho yma www.snowdoniaheritage.info/cy/location/753/ conwy-mussels-industry

Conwy has long been famous for its rich-tasting mussels, reckoned to be the best flavoured in the UK (we won’t argue with that). They’re larger, tastier and meatier than the rope-grown variety, being sustainably hand-raked from their natural home on the seabed. During Roman times, the mussels were originally fished for their pearls. Over the centuries pearl fishing declined and the mussel industry that still thrives today was born. Call into the Conwy Mussel Museum on the quayside, then follow the audio trail through the town that tells the story of this historic industry. It’s downloadable from www.snowdoniaheritage.info/en/ location/753/conwy-mussels-industry

29 WWW.VISITLLANDUDNO.ORG.UK

GWLEDD

Beth sydd yna i'w fwyta?


GWYLIAU A DIGWYDDIADAU 2017 Peidiwch â meddwl ein bod yn mynd i gysgu pan fydd yr haf drosodd. Mae ein rhaglen lawn o wyliau a digwyddiadau yn rhedeg trwy gydol y flwyddyn. Dyma flas o'r hyn sy'n digwydd yn 2017. I gael rhagor o fanylion am ddigwyddiadau yn Sir Conwy ewch i www.visitllandudno.org.uk

FESTIVALS AND EVENTS 2017 Please don’t think that we go to sleep when summer’s over. Our full-on programme of festivals and events runs throughout the year. Here’s a taste of what’s happening in 2017. For more details of events in Conwy County check out www.visitllandudno.org.uk

14-15/01

© Chris Huish

WWW.DEWCHILANDUDNO.ORG.UK

30

11/02

11/03

29/04-01/05

10/02

Gaeaf

Winter

Gwanwyn Spring

14-15 IONAWR Cymerwch Ran 2017 Venue Cymru, Llandudno venuecymru.co.uk

14-15 JANUARY Take pART 2017 Venue Cymru, Llandudno venuecymru.co.uk

1 MAWRTH Gorymdaith Dewi Sant Canol Tref Bae Colwyn 01492 577680

1 MARCH St. David’s Parade Colwyn Bay Town Centre 01492 577680

10 CHWEFROR Dan 20 y Chwe Gwlad Cymru v Lloegr Eirias, Bae Colwyn wru.wales/tickets venuecymru.co.uk 01492 872000 or 01492 577900

10 FEBRUARY Under 20 Six Nations Wales v England Eirias, Colwyn Bay wru.wales/tickets venuecymru.co.uk 01492 872000 or 01492 577900

11 CHWEFROR Rali Cambrian Llandudno a Dyffryn Conwy cambrianrally.co.uk

11 FEBRUARY Cambrian Rally Llandudno & the Conwy Valley cambrianrally.co.uk

11 MAWRTH Dan 20 y Chwe Gwlad Cymru v Iwerddon Eirias, Bae Colwyn wru.wales/tickets venuecymru.co.uk 01492 872000 neu 01492 577900

11 MARCH Under 20 Six Nations Wales v Ireland Eirias, Colwyn Bay wru.wales/tickets venuecymru.co.uk 01492 872000 or 01492 577900

27 MAWRTH Ffair Hadau Conwy Y Stryd Fawr, Conwy conwybeekeepers.org.uk 01492 650851

27 MARCH Conwy Seed Fair High Street, Conwy conwybeekeepers.org.uk 01492 650851


29 EBRILL Gwyl ^ Big Rock Glan y Môr Penmaenmawr bigrockfestival.com 29 EBRILL 10cilomedr Big Rock Penmaenmawr runwales.com 29 EBRILL tan 1 MAI Ecstrafagansa Fictoraidd Llandudno victorian-extravaganza.com 29 EBRILL tan 1 MAI Gwyl ^ Drafnidiaeth Llandudno Caeau Bodafon, Llandudno llantransfest.co.uk 6 MAI Ras Antur Chwilio Betws-y-Coed questadventureseries.com 13 MAI Prom Xtra Bae Colwyn promxtra.co.uk 01492 575943 20-21 MAI Gwyl ^ y Pedwardegau Bae Colwyn facebook.com/FortiesFestival

23 APRIL Gran Fondo Conwy Cycle Sportive alwaysaimhighevents.com

27/03

31

09/07

WWW.VISITLLANDUDNO.ORG.UK

23 EBRILL Beicio Gran Fondo Conwy alwaysaimhighevents.com

29 APRIL Big Rock Festival Penmaenmawr Seafront bigrockfestival.com 29 APRIL Big Rock 10k Penmaenmawr runwales.com 29 APRIL to 1 MAY Llandudno Victorian Extravaganza victorian-extravaganza.com 29 APRIL to 1 MAY Llandudno Transport Festival Bodafon Fields, Llandudno llantransfest.co.uk 6 MAY Quest Adventure Race Betws-y-Coed questadventureseries.com 13 May Prom Xtra Colwyn Bay promxtra.co.uk 01492 575943

09/06

Haf

09-11/06

Summer

20-21 May Colwyn Bay Forties Festival facebook.com/FortiesFestival

9 MEHEFIN Tarian y Tri Chastell three-castles.co.uk

9 JUNE The Three Castles Trophy three-castles.co.uk

21 MAI Hanner Marathon Eryri Llanrwst runwales.com

21 MAY Snowdonia Half Marathon Llanrwst runwales.com

9-11 MEHEFIN Sioe Gychod Cymru Gyfan Marina Cei Conwy allwalesboatshow.com

9-11 JUNE All Wales Boat Show Conwy Quays Marina allwalesboatshow.com

27-29 MAI Penwythnos Morladron Conwy conwypirates.co.uk

27-29 MAY Conwy Pirate Weekend conwypirates.co.uk

25 MEHEFIN Triathlon Môr Llandudno Ffit Conwy xtramileevents.com

25 JUNE Ffit Conwy Llandudno Sea Triathlon xtramileevents.com

2 GORFFENNAF Gala Rotari Llanrwst conwy-valley-rotary.org.uk 01492 640144

2 JULY Llanrwst Gala Day conwy-valley-rotary.org.uk 01492 640144

6–9 GORFFENNAF 29ain Gwyl ^ Gerddoriaeth Bluegrass Gogledd Cymru Parc Bodlondeb, Conwy northwalesbluegrass.co.uk 01492 515921

6-9 JULY 29th North Wales Bluegrass Music Festival Bodlondeb Park, Conwy northwalesbluegrass.co.uk 01492 515921

9 GORFFENNAF Cyngerdd ‘Get Up’ Bryan Adams Eirias, Bae Colwyn venuecymru.co.uk 01492 872000

9 JULY Bryan Adams, Get Up Concert Eirias, Colwyn Bay venuecymru.co.uk 01492 872000

23 GORFFENNAF Ras Hwyaid Betws-y-Coed conwy-valley-rotary.org.uk 07917 156222

23 JULY Betws-y-Coed Duck Race conwy-valley-rotary.org.uk 07917 156222

28-30 GORFFENNAF Gwyl ^ Jazz Llandudno llandudnojazzfestival.com 07788 181750

28-30 JULY Llandudno Jazz Festival llandudnojazzfestival.com 07788 181750

13/05

27-29/05

20-21/05


WWW.DEWCHILANDUDNO.ORG.UK

32

24-25 MEHEFIN Y Twrnamaint Conwy

24-25 JUNE The Tournament Conwy

Mae 2017 yn ‘Flwyddyn Chwedlau’ Cymru. Does unman gwell i ddathlu nag yng Nghonwy chwedlonol, y dref ganoloesol a ddylanwadwyd gan ei chastell Treftadaeth y Byd. Mae’r Twrnamaint, ein prif ddigwyddiad am y flwyddyn yn addo golygfa ar raddfa hael. Bydd yna ymladd mewn twrnamaint, gornest gleddyfau, saethyddiaeth, gwersylloedd hanes byw, marchnad ganoloesol, ffair wlân, dreigiau, cellweirwyr, cerddoriaeth, adrodd stori, gwledda ar y cei a Shakespeare yn y castell ac mae’r rhan fwyaf o’r digwyddiadau am ddim. www.ytwrnamaint.cymru

2017 is Wales’s ‘Year of Legends’. There’s nowhere better to celebrate it than at legendary Conwy, the medieval town dominated by its World Heritage castle. The Tournament, our flagship event for the year, promises spectacle on a lavish scale. Conwy will see jousting, sword fighting, archery, living history camps, a medieval market, wool fair, dragons, jesters, music, storytelling, banqueting on the quay and Shakespeare in the castle. And most of the events are free. www.thetournament.co.uk

30-07/04-08

28-31/08

15-17/09

15-17/09

29 GORFFENNAF Hanner Marathon Gogledd Cymru Conwy runwales.com 30 GORFFENNAF 4 AWST Gwyl ^ Fowlio Colwyn 01492 575563 colwynbowlingfestival.co.uk 12 AWST Sioe Eglwysbach eglwysbachshow.co.uk

19 AWST Sioe Wledig Llanrwst sioellanrwstshow.com 01492 642015/07470 045459

29 JULY North Wales Half Marathon Conwy runwales.com

19-26 AWST Gwyl ^ Afon Conwy conwyriverfestival.org

30 JULY-4 AUGUST Colwyn Bowling Festival 01492 575563 colwynbowlingfestival.co.uk

28-31 AWST Gwyl ^ Griced Morgannwg Clwb Criced Bae Colwyn, Llandrillo-yn-Rhos glamorgancricket.com

12 AUGUST Eglwysbach Show eglwysbachshow.co.uk 19 AUGUST Llanrwst Rural Show sioellanrwstshow.co.uk 01492 642015/07470 045459

19-26 AUGUST Conwy River Festival conwyriverfestival.org 28-31 AUGUST Glamorgan Cricket Festival Colwyn Bay Cricket Club, Rhos-on-Sea glamorgancricket.com


© Andre Lavadinho

04-06/11

WWW.VISITLLANDUDNO.ORG.UK

33

16-19/11

11/11

Hydref 2 MEDI Gorymdaith Golau Goldwing Llandudno llandudnolightparade.co.uk 13 MEDI Gwyl ^ Fêl Conwy Stryd Fawr, Conwy conwybeekeepers.org.uk 01492 650851 15-17 MEDI Llawn05 Penwythnos Celfyddydau Llandudno llawn.org 23-24 MEDI SnowdonFest Llanrwst digwyddiadau@conwy.gov.uk 26-29 HYDREF Rali Cymru GB walesrallygb.com

26-29/10

Autumn 28-29 HYDREF Gwledd Conwy Feast gwleddconwyfeast.com 4-6 TACHWEDD Gwyl ^ Gorawl Gogledd Cymru Venue Cymru, Llandudno northwaleschoralfestival.com 01492 575943 4 TACHWEDD Tân Gwylllt Llanrwst conwy-valley-rotary.org.uk 01492 640144 11 TACHWEDD Sialens Llwybr Betws-y-Coed trailbetws.com 07881 578105 16-19 TACHWEDD Ffair Nadolig Llandudno llandudnochristmasfayre.co.uk 07725 237667

2 SEPTEMBER Llandudno Goldwing Light Parade llandudnolightparade.co.uk 13 SEPTEMBER Conwy Honey Fair High Street, Conwy conwybeekeepers.org.uk 01492 650851 15-17 SEPTEMBER Llawn05 Llandudno Arts Weekend llawn.org 23-24 SEPTEMBER SnowdonFest Llanrwst events@conwy.gov.uk 26-29 OCTOBER Wales Rally GB walesrallygb.com

Gaeaf

28-29 OCTOBER Gwledd Conwy Feast gwleddconwyfeast.com 4-6 NOVEMBER North Wales Choral Festival Venue Cymru, Llandudno northwaleschoralfestival.com 01492 575943 4 NOVEMBER Llanrwst Fireworks Spectacular conwy-valley-rotary.org.uk 01492 640144 11 NOVEMBER Betws-y-Coed Trail Challenge trailbetws.com 07881 578105 16-19 NOVEMBER Llandudno Christmas Fayre llandudnochristmasfayre.co.uk 07725 237667

Winter

2 RHAGFYR Gorymdaith Nadolig Llandudno llandudno.gov.uk

2 DECEMBER Llandudno Christmas Parade landudno.gov.uk

9 RHAGFYR Nadolig Canoloesol, Conwy conwymedievalchristmas.co.uk

9 DECEMBER Medieval Christmas, Conwy conwymedievalchristmas.co.uk

09/12

COFIWCH!

DON'T FORGET!

Lluniwyd y rhestr hon yn ystod mis Tachwedd 2016 ac efallai y bydd manylion wedi newid, felly gwiriwch ddyddiadau ac amseroedd os ydych yn bwriadu mynychu digwyddiad.

This list was compiled during November 2016 and details may have changed, so please check dates and times if you plan to attend an event.


CANLLAW I’R LLETY Prisiau Mae’r prisiau a ddangosir yn yr hysbysebion yn ganllaw yn unig. Gwiriwch yr holl brisiau a chyfleusterau gyda’r sefydliadau unigol wrth archebu. Dylech fod yn ymwybodol y gall taliadau ychwanegol i unigolion fod yn berthnasol hefyd.

Name

map ref:

Address, Llandudno, LL30 2XX t: 01492 XXXXXX f: 01492 XXXXXX e: email@accommodationwebsite.co.uk www.accommodationwebsite.co.uk

F2

Photograph: St Tudno Hotel

WWW.DEWCHILANDUDNO.ORG.UK

34

Symbolau Mae allwedd i symbolau a ddefnyddir yn yr hysbysebion i’w weld ar dudalen 35.

Mae’r geiriad disgrifiadol hwn wedi ei ddarparu gan berchnogion y llety. Dyma’r sgôr a ddyfarnwyd gan Croeso Cymru (gweler isod am fanylion).

Mae hyn yn dangos y misoedd pan mae’r llety ar agor. h.y. 3-11, Mawrth i Tach.

Mae hyn yn dangos cyfanswm y nifer o ystafelloedd (gydag en-suite).

Cyrraedd y Safon – Canllaw Sicrwydd Ansawdd Mae pob llety sydd yn y cyhoeddiad hwn wedi cael ei asesu’n annibynnol felly gallwch fod yn hyderus bod y llety rydych wedi’i ddewis wedi cael ei raddio’n unol ag ansawdd y llety a’r cyfleusterau sydd ar gael. Mae’r graddau’n golygu bod safon y llety rydych chi wedi’i ddewis o’r safon uchaf ac yn ddelfrydol ar eich cyfer chi. Yr unig ddau gorff sy’n asesu lletyau Cymru yw Croeso Cymru a’r AA; mae nhw’n asesu dros 5,000 o safleoedd.

Sut mae ein cynlluniau graddio ni yn gweithio? Mae cynlluniau graddio SEREN Croeso Cymru yn dystiolaeth o ansawdd. Maen nhw’n amrywio o un i bum seren ac yn ddangosydd dibynadwy o’r gwasanaethau a’r cyfleusterau y gallwch chi eu disgwyl yn y llety sy’n cynnwys gwestai, tai llety, gwely a brecwast, llety fferm, hosteli, bythynnod a fflatiau hunanddarpar a pharciau gwyliau carafanau a pharciau teithio/gwersylla.

Incta nonsendia sandipsum expereptasit lant quaeritaspis el moloris quidunt quatus atinis ad maio erum que id quas pernatque verrum volum is ium ad et ipsunt. Sinctore excea con reic totas inullitiusam et, accum qui corro te cus et arciis.

Mae llety tu allan i’r ardaloedd hyn ar fap Sir Conwy ar dudalen 63.

Darperir y llun gan y perchnogion.

Dyma’r sgorau a ddyfarnwyd gan yr AA.

Darperir symbolau gan y perchnogion. Gweler allwedd ar dudalen 35.

PBpSTfCXcD Months open

Rooms

B&B/night/pp

D,B&B/night/pp

1 to 12

1 (12h) Rooms

From £35 to £40

From £60 to £65

Dyma’r gost fesul person, fesul noson am Wely a Brecwast, yn seiliedig ar ddau oedolyn yn rhannu ystafell ddwbl neu ystafell dau wely.

Mae hwn yn gyfeirnod grid map. Lleolwch y llety ar y map perthnasol. • Mae map Bae Colwyn a Llandrillo-yn-Rhos ar dudalennau 58-59 • Mae map Llandudno ar dudalennau 60-61 • Mae map tref Conwy ar dudalen 61

Dyma’r gost fesul person fesul noson ar gyfer Cinio, Gwely a Brecwast.

Elfen bwysicaf unrhyw asesiad neu safonau gofynnol yw glanweithdra, yn enwedig gan fod lletyau sêr uwch yn adlewyrchu disgwyliadau’r defnyddiwr. Mae pob gradd llety wedi cael ei seilio ar gyfres o safonau ansawdd cyffredin y mae Croeso Cymru, Visit England, Visit Scotland, Twristiaeth Gogledd Iwerddon a’r AA wedi cytuno arnynt.

A yw llety sydd â gradd seren is yn golygu nad yw ei ansawdd cystal â llety gradd seren uwch? Mae llawer o letyau sydd â gradd seren is yn gallu cynnig llety o ansawdd uchel i chi ond nid ydyn nhw’n bodloni’r holl ddisgwyliadau o ran cyfleusterau a gwasanaethau’r gradd seren uwch. Mae’n bwysig peidio â chymharu graddau Lletyau â graddau Gwestai gan fod y meini prawf asesu yn wahanol. Y peth gorau i’w wneud yw cysylltu â’r lleoliad cyn archebu lle er mwyn gwneud yn siwr ˆ y bydd gwasanaethau a chyfleusterau’r llety’n bodloni’ch anghenion chi – byddan nhw’n hapus iawn i’ch helpu.

Yn yr adran Hunanarlwyo mae’r pris Gwyliau Byr ar gyfer 3 noson yr uned.

Hefyd, cadwch lygad am y lletyau arbennig sydd wedi cael Gwobr Aur Croeso Cymru am safonau eu lletygarwch ac esmwythdra a bwyd o safon eithriadol mewn llety â gwasanaeth. Weithiau, nid yw’n bosibl asesu’r llety cyn i’r canllaw gael ei gyhoeddi. Yn yr achosion hyn, byddwn yn rhoi nodyn wrth y llety - ‘Yn cael ei raddio’n fuan’. Mae rhai gweithredwyr lletyau wedi dewis peidio cael eu hasesu ond mae gwiriadau wedi cael eu gwneud i sicrhau eu bod yn darparu eu gwasanaethau a’u cyfleusterau yn briodol. Maen nhw’n cael eu hadnabod fel ‘Wedi’i wirio’ neu ‘Wedi’i restru’.

Atyniadau i Ymwelwyr Gwyliwch allan am Nod Ansawdd Croeso Cymru. Rhoddir y nod hwn i atyniadau sydd wedi cael eu hasesu’n annibynnol yn ôl safonau cenedlaethol y Cynllun Sicrhau Ansawdd Atyniadau i Ymwelwyr i sicrhau bod yr holl elfennau sy’n bwysig i chi o’r safon uchaf.


Dod o hyd i’r llety sy’n iawn i chi

I’w gwneud yn haws dod o hyd i’ch llety, rydym wedi rhoi cod lliw i bob adran. Gweler isod am grynodeb o gynnwys y dudalen. Tudalennau 38-40 Gwestai Llandudno dros £55

Tudalennau 47-50 Llety Hunanarlwyo Llandudno

Tudalen 41 Gwestai/Llety Gwestai Llandudno £45 i £55

Tudalen 50 Llety Hunanarlwyo Llandrillo-yn-Rhos

Tudalennau 42-44 Gwestai/Llety Gwestai Llandudno £35 i £45

Tudalen 51 Gwestai/Llety Gwestai Conwy a Dyffryn Conwy

Tudalennau 45-46 Gwestai/Llety Gwestai a Hosteli Llandudno o dan £35

Tudalen 51 Llety Hunanarlwyo Conwy a Dyffryn Conwy

Gwybodaeth Gyffredinol Gwasanaethau i ymwelwyr sydd ag anableddau Mae gan bob eiddo sydd wedi cael ei raddio gan Croeso Cymru Ddatganiad Mynediad sy’n datgan i ymwelwyr mewn ffordd glir, gywir a gonest bod yr eiddo’n bodloni anghenion penodol yr ymwelwyr. Mae tri symbol yn cael eu defnyddio i helpu ymwelwyr sydd ag anableddau corfforol benderfynu pa Ddatganiad Mynediad sydd fwyaf perthnasol iddyn nhw. Mae darparwyr lletyau wedi dewis y symbol sy’n disgrifio orau’r gwelliannau y maen nhw wedi’u gwneud i’w heiddo.

Mae’r llety’n addas i bobl sydd â phroblemau symudedd

Mae’r llety’n addas i bobl sydd â phroblemau gyda’u golwg

Mae’r llety’n addas i bobl sydd â phroblemau gyda’u clyw

Cofiwch:

Unrhyw broblemau?

Pan anfonwyd y canllaw hwn i’w argraffu, roedd pob gradd yn gywir. Weithiau, nid yw’n bosibl asesu pob llety mewn pryd.

Os oes problem gyda’r llety a ddewiswch, ewch i www.visitwales.com/grading/complaints i gael cyfarwyddiadau pellach.

Fe nodir hyn yn glir pan fo’r nodyn ‘Yn cael ei asesu’n fuan’ wrth yr hysbyseb/cofnod.

Canslo ac Yswiriant

Mae asesu lletyau’n ddigwyddiad parhaus; weithiau, bydd y llety wedi gwneud gwelliannau ers i’r canllaw hwn gael ei gyhoeddi felly cofiwch holi’r llety cyn bwcio. Mae rhagor o wybodaeth ar asesu a gwobrau ar gael gan Croeso Cymru. Llywodraeth Cymru, Rhodfa Padarn, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, Ceredigion SY23 3UR Rhif ffôn: 0845 010 8020 e-bost: quality.tourism@cymru.gsi.gov.uk Gwefan: www.gov.wales/tourism

Cysylltwch â’r llety cyn bwcio er mwyn i sicrhau bod y llety’n cynnig y gwasanaethau a’r cyfleusterau sydd eu hangen arnoch.

ALLWEDD SYMBOLAU

Ystafell wely/uned llawr gwaelod Parcio preifat Trwyddedig Derbynnir anifeiliaid anwes

drwy drefniant

Gwyliau byr ar gael

Teledu yn yr ystafell wely/unedau

Cyfleusterau gwneud te/coffi yn yr ystafelloedd gwely

Ffôn yn yr ystafell/unedau/ar y safle

Darperir ardaloedd ar gyfer ysmygwyr

Cyfleusterau plant ar gael e.e. cot Gellir gweini ar gyfer diet arbennig Lifft Adloniant gyda’r nos yn rheolaidd Pwll nofio ar y safle Pecyn Nadolig/Blwyddyn Newydd arbennig Croeso i bartïon mewn bysiau

Croeso i bartïon ysgol

Rhyngrwyd diwifr

Derbynnir cardiau credyd

X Sefydliad cwbl dim ysmygu

Pan fyddwch yn cadarnhau archeb gwyliau, cofiwch eich bod yn mynd i mewn i gontract cyfreithiol rhwymol sy’n rhoi’r hawl i’r perchennog gael iawndal os byddwch yn methu manteisio ar y llety neu yn gadael yn gynt na’r disgwyl. Mae bob amser yn ddoeth i drefnu yswiriant gwyliau rhag ofn eich bod chi am ganslo a phosibiliadau annisgwyl eraill. Os oes rhaid i chi newid eich cynlluniau teithio, rhowch wybod i’r gweithredwr gwyliau neu’r perchennog ar unwaith. Gwiriwch yr holl brisiau a chyfleusterau cyn cadarnhau eich archeb. Mwynhewch eich arhosiad - a chofiwch, os yn anffodus y byddwch yn dod ar draws problem gyda’r llety, cysylltwch â’r perchennog neu reolwr y busnes ar adeg eich ymweliad er mwyn iddynt gael cyfle i unioni pethau ar y pryd.

Symbolau ychwanegol ar gyfer llety hunanarlwyo

Gwres canolog

Ystafell gemau Tâl ychwanegol am nwy neu drydan Peiriannau golchi ar gael ar y safle Lle chwarae plant Darperir dillad gwely Dillad gwely ar gael i’w llogi

Darperir pryd gyda’r nos/ caffi neu fwyty ar y safle

Siaredir Cymraeg

Gwiriwch yr holl gyfleusterau gyda’r sefydliadau unigol wrth archebu. Aelod o Gymdeithas Lletygarwch Llandudno

Aelod o Twristiaeth Gogledd Cymru

Aelod o Gymdeithas Gweithredwyr Llety Hunanarlwyo Cymru (WASCO)

WWW.VISITLLANDUDNO.ORG.UK

35


A GUIDE TO THE ACCOMMODATION Name

Prices Prices shown in the advertisements are a guideline only. Please check all prices and facilities with the individual establishments when booking. Please be aware that single supplements can also apply.

map ref:

Address, Llandudno, LL30 2XX t: 01492 XXXXXX f: 01492 XXXXXX e: email@accommodationwebsite.co.uk www.accommodationwebsite.co.uk

F2

Photograph: St Tudno Hotel

WWW.DEWCHILANDUDNO.ORG.UK

36

Symbols A key to symbols used in the advertisements can be found on page 37.

This descriptive wording is supplied by the proprietors of the accommodation. This is the grading awarded by Visit Wales (see below for details).

This shows the months when the accommodation is open. i.e. 3-11, March to Nov

This shows the total no. of rooms (with en-suite).

Making the Grade A Guide to Quality Assurance All the accommodation featured in this publication has been independently assessed so you can make your choice in confidence, knowing that each place to stay has been given a rating according to the quality and facilities on offer. These ratings mean that you can be sure of standards and choose the accommodation that’s just right for you. Visit Wales/AA are the only checking agents in Wales, checking out over 5,000 places.

What do our star ratings mean? Visit Wales STARS are evidence of quality. They range from one to five stars and are a reliable indication of the services and facilities you can expect in accommodation which includes hotels, guest houses, bed and breakfast, farm accommodation, hostel/hostel type accommodation, self-catering cottages and apartments and caravan holiday home and touring/camping parks.

Incta nonsendia sandipsum expereptasit lant quaeritaspis el moloris quidunt quatus atinis ad maio erum que id quas pernatque verrum volum is ium ad et ipsunt. Sinctore excea con reic totas inullitiusam et, accum qui corro te cus et arciis.

Accommodation outside these areas can be located on the Conwy County map on page 63. Image supplied by the proprietors.

These are the gradings awarded by the AA.

Symbols supplied by the proprietors. See key on page 37.

PBpSTfCXcD Months open

Rooms

B&B/night/pp

D,B&B/night/pp

1 to 12

1 (12h) Rooms

From £35 to £40

From £60 to £65

This is the cost per person, per night for Bed & Breakfast, based on two adults sharing a double or twin room.

This is a map grid reference. Locate the accommodation on the relevant map. • Colwyn Bay and Rhos-on-Sea map is on pages 58 - 59 • Llandudno map is on pages 60 - 61 • Conwy town map is on page 61

This is the cost per person per night for Dinner, Bed & Breakfast.

Cleanliness is the most crucial element of any assessment and minimum standards, particularly at the higher star ratings reflect consumer expectations. All accommodation grades are based on a set of common quality standards agreed by Visit Wales, Visit England, Visit Scotland, Tourism Northern Ireland and the AA.

Does a lower star rating equal less quality?

In the Self Catering section the Short Breaks price is for 3 nights per unit.

Also look out for that extra-special property that has been awarded Visit Wales’ Gold Award, given for exceptional standards of hospitality, comfort and food in serviced accommodation. Occasionally, it has not been possible to visit the accommodation prior to publication. In these instances, the property is marked as ‘Awaiting Grading’.

Many lower star rated accommodations may still offer high quality but do not meet all of the facility and service expectations for the higher star ratings. It is particularly important not to compare Guest Accommodation ratings against Hotel ratings as different criteria are used when assessing.

Some accommodation operators have chosen not to be star rated, but they have been checked out to ensure that they provide an acceptable level of services and facilities appropriate to their type of business. They are identified as either ‘Verified’ or ‘Listed’

The advice is to always check with an establishment before booking to check that the accommodation offers the services and facilities that meet your needs – they will only be too pleased to help.

Look out for the Visit Wales Quality marque. This only gets awarded to attractions that have been independently assessed against the national standards of the Visitor Attraction Quality Assurance Scheme to ensure that all areas important to your visit are of the best standard.

Visitor Attractions


Finding the right accommodation for you

To make finding your accommodation easier, we’ve colour coded each section. See below for a summary of the page contents. Pages 38-40 Llandudno Hotels over £55

Pages 47-50 Llandudno Self Catering

Page 41 Llandudno Hotels/Guest Accommodation £45 to £55

Page 50

Rhos-on-Sea Self Catering

Pages 42-44 Llandudno Hotels/Guest Accommodation £35 to £45

Page 51

Conwy & Conwy Valley Hotels/Guest Accommodation

Pages 45-46 Llandudno Hotels/Guest & Hostel Accommodation Under £35

Page 51

Conwy & Conwy Valley Self Catering

General information Accommodating visitors with disabilities

Please note:

Any problems?

All gradings and awards were correct at the time of going to press. Occasionally, it may not have been possible to undertake a grading.

In the unfortunate event that you do encounter problems with your chosen accommodation, please refer to www.visitwales.com/grading/complaints for further guidance.

All Visit Wales graded properties have an Access Statement. This statement tells visitors in a clear, accurate and honest way how the property can meet their particular needs.

This situation is clearly identified by ‘Awaiting Grading’ appearing within the advertisement/entry.

Three symbols have been introduced to help visitors with physical impairments find the Access Statements of most relevance to them.

Grading assessments are on-going and improvements made by establishments may have resulted in a revision since publication. Please check when booking.

Accommodation providers have selected the one symbol which best describes the improvements that they have made to their properties. Look out for these symbols: Access improved for mobility impaired people

Access improved for visually impaired people

Access improved for hearing impaired people

Further information on gradings and awards is available from Visit Wales, Welsh Assembly Government, Rhodfa Padarn, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, Ceredigion SY23 3UR t: 0845 010 8020 e: quality.tourism@wales.gsi.gov.uk www.wales.gov.uk/tourism

The advice is always to check with an establishment before booking to confirm that the accommodation offers the services and facilities that meet your needs.

SYMBOLS KEY

Ground floor bedroom/unit Private parking Licensed Pets accepted by arrangement Short breaks available TV in bedroom/units Tea/coffee making facilities in bedrooms Telephone in room/units/on-site Credit cards accepted X Totally non-smoking establishment Areas provided for smokers

Children’s facilities available e.g. cot Special diets catered for Lift Regular evening entertainment Swimming pool on site Special Christmas/New Year package Coach parties welcome School parties welcome Wireless internet Evening meal provided café or restaurant on site

Cancellation and Insurance When you confirm a holiday booking, please bear in mind that you are entering a legally binding contract which entitles the proprietor to compensation if you fail to take up the accommodation or depart earlier than planned. It’s always wise to arrange holiday insurance to cover you for cancellation and other unforeseen eventualities. If you have to alter your travel plans, please advise the holiday operator or proprietor immediately. Please check all prices and facilities before confirming your booking. Enjoy your stay – and remember, in the unfortunate event that you encounter a problem with the accommodation, please contact the owner or the manager of the business at the time of your visit so that they have an opportunity to put matters right at the time.

Extra Symbols for Self-catering

Central heating

Games room Extra charge for gas or electricity Washing machines available on site Children’s play area Bed linen provided Bed linen available for hire

Welsh spoken

Please check all facilities with the individual establishments when booking. Llandudno Hospitality Association member

North Wales Tourism member

Wales Association of Self-catering Operators member (WASCO)

WWW.VISITLLANDUDNO.ORG.UK

37


WWW.DEWCHILANDUDNO.ORG.UK

38

Dunoon Hotel

map ref:

D4

Gloddaeth Street, Llandudno, LL30 2DW t: 01492 860787 e: reservations@dunoonhotel.co.uk www.dunoonhotel.co.uk Gold Award winner Great Rail Journeys and past winner “UK Hotel of the Year” Les Routiers, the Dunoon has an old-fashioned view of what a hotel should provide: quality, character and uncommon value. Amid the oak panels and antiques, the atmosphere is warm, intimate and relaxed, the service personal and attentive. The owners’ ethos shows in the individuality of the rooms and quality of their finish, in real attention to detail and an appreciation of the understated luxuries that separate the grand from the bland: crisp Egyptian cotton sheets, fluffy white towels, Molton Brown toiletries in every bathroom, freshly pressed linen napkins and elegant silverware on the tables. The AA Rosette winning food is fine, flavoursome and sourced locally. It is served with care and in surroundings that lend just the right sense of occasion. The AA Notable Wine List is lengthy, adventurous and approachable. Private dining room available. Excellently located for the shops and promenade.

PBpSTftCXcDlEMszR Y Months open

Rooms

B&B/night/pp

D,B&B/night/pp

3 to 12

48 h Rooms

From £62 to £82

From £80 to £102

Empire Hotel

map ref:

B5

73 Church Walks, Llandudno, LL30 2HE t: 01492 860555 e: reservations@empirehotel.co.uk www.empirehotel.co.uk The Empire Hotel has been owned and managed by The Maddocks family and are now celebrating 70 years. 62 stylish bedrooms with bathroom, TV & DVD, tea/coffee tray, hairdryer, Hypnos King and Queen size beds. • • • • •

ree Wi-Fi F F ree Car parking B ar and Lounge 2 Restaurants I ndoor heated pool, sauna & steam room • F ully equipped gym • S pa with full range of beauty treaments

utdoor patio with splash pool • O • Air conditioning in all bedrooms and public rooms • Central location to Promenade, Pier, Shops and Llandudno attractions • Snowdonia and many places of interest, all within a short drive

PBpSTftCXcDlbFzR Months open

Rooms

B&B/night/pp

D,B&B/night/pp

02/01/17 to 15/12/2017

62 h Rooms

From £65 to £85

From £80 to £100

LLANDUDNO HOTELS OVER £55

The hotel o ers you a warm welcome to Llandudno, the Queen of the Welsh Resorts. The Imperial is an elegant four star hotel, perfectly situated in the heart of the Promenade with picturesque views across the bay and the impressive Great Orme and Little Orme headlands. Exceptional service, ne dining and a warm and friendly atmosphere is assured at this prestigious hotel, which o ers the outstanding AA Rosette Chantrey's Restaurant. Guests enjoy the use of the tness centre including 45' ozone treated swimming pool during their stay. The perfect venue for a family break, activity break or business trip.

Llandudno, North Wales LL30 1AP | t: 01492 877 466 | Fax: 01492 878 043 e: reception@theimperial.co.uk | www.theimperial.co.uk

BSTftCXcDlbFMzRK Months open

Rooms

B&B/night/pp

D,B&B/night/pp

1 to 12

98 h Rooms

From £62.50 to £130

From £92.50 to £145


39

map ref:

St Tudno Hotel

WWW.VISITLLANDUDNO.ORG.UK

C5

North Parade, Promenade, Llandudno, LL30 2LP

“Go on... spoil yourself” t: 01492 874411 f: 01492 860407 e: sttudnohotel@btinternet.com The Bream family warmly welcome you to The Merrion www.st-tudno.co.uk Hotel, situated on the promenade in the heart of Llandudno. Weyou pride A warm welcome and friendly atmosphere awaits atourselves on superb cuisine, attractive bedrooms and attentive service - all in a relaxed environment. The 65 the St Tudno Hotel which is now under new ownership. bedroom hotel has been owned and run by the Bream family for three generations. Our recently refurbished

rooms are all en-suite, with disabled access and a lift to all All bedrooms are individually designed with 6 overlooking floors. We cater for special dietary requirements. the beautiful Llandudno Bay. The Bay of Llandudno captured between the Great Orme

and the Little Orme offers a spectacular setting, a superb a great shopping centre with all the best in high street names, country walks and all within easy reach of the ancient castles of Conwy and Caernarfon. A short drive will take you into the heart of Snowdonia with its spectacular mountain peaks and stunning valleys and rivers.

theatre, Great food, great wine, great service, great venue!

Free Wi-Fi available throughout. Rooms from £70-£230 per night.

gPBpSTftCX xcDlEFzRY

PBpSTftCXxcDlEFzRK Months open

Rooms

B&B/night/pp

D,B&B/night/pp

2 to 12 1

64 h Rooms 18

£50 to £115 £85 From £35

N/A to £135 £55

Osborne House

map ref:

C5

17 North Parade, Llandudno, LL30 2LP t: 01492 860330 e: sales@osbornehouse.com www.osbornehouse.com

Luxury all suite boutique hotel located on promenade with glorious sea views. All suites are spacious and romantic with super king size Hypnos beds, marble bathroom plus walk in shower, sitting room with a squashy sofa in front of a Victorian fireplace. Full air conditioning and free WIFI throughout. Stunning Osborne's Café/Grill an extravagant belle époque style bistro open all day and in the evening lit with a multitude of candles just perfect for that romantic meal. Free parking at rear. Ideal for touring Snowdonia, Portmeirion Italianate village, medieval castles, stately homes and the world famous Bodnant Gardens.

PBTftCXcFzR Months open

Rooms

B&B/night/pp

D,B&B/night/pp

02/01/2017 to 15/12/2017

7 h Rooms

From £77.50 to £92.50

£87.50 to £110

YOUR FOUR STAR HOTEL BY THE SEA

The Promenade, Llandudno, LL30 2LG

AA HOTEL OF THE YEAR WALES 2015 - 2016

www.stgeorgeswales.co.uk sales@stgeorgeswales.co.uk Telephone: 01492 877544

PBSTftCXcDlFzRY

map ref: D6

Months open

Rooms

B&B/night/pp

D,B&B/night/pp

1 to 12

76 h Rooms (81 Rooms - June 2017)

From £64.50 to £90

From £89.50 to £115

LLANDUDNO HOTELS OVER £55

Situated on the Promenade, overlooking the beautiful Bay of Llandudno. 76 luxurious air conditioned bedrooms.


WWW.DEWCHILANDUDNO.ORG.UK

40 Central Promenade, Llandudno, LL30 2XS Tel: 01492 876348 Fax: 01492 872596 e: marketing@stkilda.co.uk www.stkilda.co.uk Our at the Ourguests guests return returnyear yearafter afteryear yearfor forthe thespecial special atmosphere atmosphere here and delicious St Kilda. family choose in the Hotel kind food hereWe at as theaSt. Kilda. We astoa live family choose to to liveensure in the the hotel to of personal our Guests enjoyed the enjoyed last 21 years. ensure theservice kind ofthat personal servicehave that our guestsforhave for the Our last restaurants arerestaurants the heart of our five and experienced Chefs are 29 years. Our arethe theHotel heart and of the hotel our five experienced renowned for the quality, presentation in their in traditional chefs are renowned for thechoice quality,and choice and presentation their British Cuisine. Should you need you Transport, our Taxi service, from your door to five course menus. Should need transport, our taxi service, from ours, is now its is 12th and is excellent LIFTvalue. to 60 en-suite your door to inours nowyear in its 18th year and isvalue. excellent rooms Direct Dial Telephones Flat screen TV’s Hospitality Trays Room • Lift to 60 en-suite rooms • Sea View Bar & Lounges • Porterage from the Service Hairdryers Sea View Bar & Lounges Live Variety Entertainment • Direct Dial Telephones • Live Variety moment you arrive almost every night of the year Special Diets - No Problem! Secure Garage Entertainment almost • Flat Screen TV’s • Ramp Car Parking Porterage from the moment you arrive • Hospitality Trays every night of the year • Wi-Fi • Room Service • Special Diets - No Problem! • Meeting room/Art studio. • Hairdryers • Secure Garage Car Parking "Best Individual

PBSTftCXcDlEFMzR Y

Hotel for Groups 6 Successive years!"

Map Ref: D7

Months open

Rooms

B&B/night/pp

D,B&B/night/pp

16/01/2017 to 31/12/2017

60 h Rooms

From £43 to £78

From £52 to £99

St Tudno Hotel

map ref:

C5

North Parade, Promenade, Llandudno, LL30 2LP t: 01492 874411 e: sttudnohotel@btinternet.com www.st-tudno.co.uk

A warm welcome and friendly atmosphere awaits you at the St Tudno Hotel. All bedrooms are individually designed with 6 overlooking the beautiful Llandudno Bay. Great food, great wine, great service, great venue! Free Wi-Fi available throughout. Rooms from £70-£230 per night. PBpSTftCXcDlEFMszR K Months open

Rooms

B&B/night/pp

D,B&B/night/pp

1 to 12

18 h Rooms

From £35 to £55

£55 to £75

Map Ref: C3

Book direct for the best maprates! ref:

The Quay Hotel

LLANDUDNO HOTELS OVER £55

6 Penrhyn Crescent, Llandudno, LL30 1BA t: 01492 878101 f: 01492 876545 e: info@caemorhotel.co.uk www.caemorhotel.co.uk

Times Travel Top 100 British Hotel 2015 Escape is Llandudno’s premier boutique B&B, offering nine individually designed rooms, each with its own personality, featuring large flat-screen TV’s, blu-ray disc players, Bose iPod stations & free wifi. Rooms from £74 to £149 per night. 48 Church Walks, Llandudno North Wales LL30 2HL T: 01492 877776 E: info@escapebandb.co.uk W: www.escapebandb.co.uk

PBSTfCXxDz

With breathtaking views of the Conwy Castle and surrounding countryside, this 4 star luxury spa hotel offers an excellent coastal retreat - a truly unique location.

B3

NEW

ROOM WITH A VIEW

THE GRILL ROOM

SPA & RELAXATION

WWW.QUAYHOTEL.CO.UK 01492 564100 Deganwy Quay | Deganwy | Conwy | LL31 9DJ

gPBpSTftCXc� DlEbFMszR Y Conwy county map ref: B3 Months open

Rooms

1 to 12

74 h Rooms From £49.50 to £99

B&B/night/pp

D,B&B/night/pp From £77 to £126.50


Bryn Derwen

41

map ref:

WWW.VISITLLANDUDNO.ORG.UK

D4

34 Abbey Road, Llandudno, LL30 2EE t/f: 01492 876804 e: brynderwen34@btinternet.com www.bryn-derwen.co.uk If you are looking to stay at one of Llandudno’s great little places Bryn Derwen is the place for you. Bars, restaurants, shops and theatre are all within easy walking distance. Originally built as a holiday home for a wealthy Victorian family and sympathetically converted to retain all of the original character Bryn Derwen offers a relaxed and intimate atmosphere. An ornate staircase leads to nine individually designed spacious en-suite bedrooms with all the facilities you would expect from a five star guesthouse. There is a walled garden which includes a patio area with table and chairs to sit and read or enjoy a drink from the bar. Our private car park offers parking for every bedroom. Mark and Lyn have acquired a reputation for first class service and pristine housekeeping.

PBSTfCXDz Months open

Rooms

B&B/night/pp

D,B&B/night/pp

2 to 12

9 h Rooms

From £42 to £53

N/A

Four Oaks Hotel

map ref:

E8

1 - 4 Penrhyn Crescent, Llandudno, LL30 1AY t: 01492 876506 e: fouroakshotel@btconnect.com www.fouroaksllandudno.co.uk Elegantly situated on the central promenade, our hotel offers a warm and friendly welcome to all, with comfortable rooms, stunning views and award winning gardens. Close proximity to Venue Cymru theatre, leisure and shopping complexes makes the Four Oaks hotel the ideal choice for travellers. Our sea view dining room serves home cooked food with a 7 day menu catering for all dietary requirements. Enjoy our comfortable lounge and bar areas with well stocked bar and nightly entertainment to suit all tastes. Free on site parking. No steps into the hotel and a lift that serves all floors, your entrance could not be easier. Awarded Llandudno in Bloom over many years

Months open

Rooms

B&B/night/pp

D,B&B/night/pp

2 to 12

55 h Rooms

From £49

From £59

Evans Hotel 1 Charlton Street, Llandudno, LL30 2AA t: 01492 860784 e: admin@evanshotel.co.uk www.evanshotel.co.uk

DYDDIAU ALLAN GWYCH GREAT DAYS OUT

map ref:

E7

A warm welcome awaits you at our award winning family hotel. •C entrally situated on the level occupying a quiet position close to the local amenities • High speed Wi-Fi available • Fully licensed and stocked bar • Seasonal special offers (please visit our website for more details) • Nightly entertainment • Lift to all floors • Full central heating • Fully equipped games/snooker room • Group discounts available • Top class family run hotel providing excellent food and service

www.evanshotel.co.uk

BSTfCXxc DlEFMzRY Months open

Rooms

B&B/night/pp

D,B&B/night/pp

2 to 12

50 h Rooms

From £54 to £59

From £64 to £69

LLANDUDNO HOTELS/GUEST ACCOMMODATION £45 TO £55

gPBSTfCXxcDlEFMzR K


WWW.DEWCHILANDUDNO.ORG.UK

42

Bay Court

map ref:

C5

18 North Parade, Llandudno, LL30 2LP t: 01492 877356 e: reception@baycourt-llandudno.com www.baycourt-llandudno.com Bay Court offers bed & breakfast accommodation and a warm welcome in the heart of Llandudno. Located on the seafront, opposite the pier entrance and at the foot of the Great Orme, you are never more than a few minutes from Llandudno’s top attractions, as well as cafés, bars, restaurants and shops. Most of our bedrooms have sea views at no extra charge and our two groundfloor rooms, available at a small supplement, are perfectly suited for guests who prefer not to use steps and stairs. All rooms are en-suite and equipped with digital TV, DVD player, toiletries and complimentary hot drinks and snacks. Guests also have access to our reading and DVD libraries and small honesty bar in the front lounge. We aim to provide excellent service in a comfortable setting for guests to enjoy their stay in Llandudno, so allow us to extend our hospitality to you and call us or email for more information.

gBSTfCXz Months open

Rooms

B&B/night/pp

D,B&B/night/pp

3 to 11

7 h Rooms

From £34 to £40

N/A

The Broadway Hotel

map ref:

E7

Mostyn Broadway, Llandudno, LL30 1YL t/f: 01492 876398 e: sales@thebroadwayhotel.com www.thebroadwayhotel.com Book direct at The Broadway Hotel, Llandudno and we will give you 10% off the best available rate online. You are aways guaranteed a warm welcome when visiting The Broadway Hotel, our aim is to offer warm and friendly service with a clean and comfortable bedroom and of course a great breakfast. The hotel is ideally situated in the heart of Llandudno and only a couple of minutes' walk from the seafront and Venue Cymru. Throughout Spring and Winter, we offer Special Dinner, Bed and Breakfast rates of £52.50 per person, per night based on a minimum of 2 nights stay, using locally sourced produce. If you are looking to come away for Christmas we offer 4 night Christmas Package of £399 per person, with no single room supplement. Perhaps you are organising a group trip away, we offer great Group Discount rates and for all golfers and walkers we offer a secure room to store all equipment and we also have a drying room available. If you need any more information, please feel free to give us a call.

LLANDUDNO HOTELS/GUEST ACCOMMODATION £35 TO £45

PBpSTftCXcDlFszR Months open

Rooms

B&B/night/pp

D,B&B/night/pp

2 to 12

28 h Rooms

From £37 to £45

From 52.50 to £67.50

The Stratford House B&B

map ref:

E11

8 Craig-y-Don Parade, Llandudno, LL30 1BG t: 01492 877962 e: stratfordhtl@aol.com www.thestratfordbandb.com

A quiet elegant B&B, with nine en suite bedrooms boasting panoramic views of the beautiful Llandudno Bay. Ex QE2, QM2 trained owners provide a superior level of service and spotlessly clean beautiful accommodation throughout. Ground floor rooms available. All the beautiful bedrooms are decorated to a very high standard with luxurious rich colours and finishings. Crisp white bedding, fluffy white towels and complimentary toiletries. Each room has a generous hospitality tray. Breakfast is served in our sea front dining room, no need to order your breakfast the night before, menu’s are provided as you are seated. We take care of everything. OAP rate is applied. You will find that with The Stratford the little touches mean a lot and speak volumes as soon as you step through the door. Walking distance to the theatre and conference centre. Free on street parking.

gSTfCXDz Months open

Rooms

B&B/night/pp

D,B&B/night/pp

2 to 12

9 h Rooms

From £30 to £45

N/A


White Court

43

map ref:

WWW.VISITLLANDUDNO.ORG.UK

C5

2 North Parade, Llandudno, LL30 2LP t: 01492 876719 e: enquiries@whitecourthotel.co.uk www.whitecourthotel.co.uk

Delightful elegant Victorian establishment under the personal supervision of Nina and Steve to ensure you of a very warm welcome. We are renowned for our wonderful cuisine and personal attention. Located on level ground adjacent to the pier, beach and shops. • 4 nights dinner, bed & breakfast for the price of 3 all season • Short breaks available • Twin & Single rooms available • Four poster suite, king and super king sized bedded rooms • Family suite Please telephone for colour brochure and sample menu.

STftCXDzR Months open

Rooms

B&B/night/pp

D,B&B/night/pp

3 to 11

11 h Rooms

From £37.50 to £47.50

From £61 to £71

Cae Mor Hotel 6 Penrhyn Crescent, The Promenade, Llandudno, LL30 1BA t: 01492 878101 e: reservations@caemorhotel.co.uk www.caemorhotel.co.uk

map ref:

E9

The Cae Mor Hotel combines a beautiful blend of Victorian period features with tasteful decor and furnishings. Its spectacular seafront location next to Venue Cymru ensures the Hotel provides an ideal base from which to discover the areas many delightful attractions. Each of our 23 en-suite bedrooms is individually designed to provide our guests with every comfort. All bedrooms have flat screen televisions, luxurious toiletries and a hospitality tray of beverages. Our dining room offers tasteful decor and a tempting menu to suit all tastes. We have a large exclusive car park and a lift servicing all floors. You can now book online.

Glenthorne Guest House

map ref:

D4

2 York Road, Llandudno, LL30 2EF t: 01492 879591 e: rberw@aol.com www.glenthorne-guesthousellandudno.co.uk A warm and friendly welcome awaits you at the Glenthorne. Situated in a quiet location, on the level, within easy walking distance to all amenities. Bedrooms are spacious and furnished to a high standard. All bedrooms have modern facilities – flat screen TV, DVD, hairdryer, luxurious hospitality tray, and complimentary toiletries. Excellent home cooked meals, offering a good choice of menu daily. Comfortable ground floor room available. Private car park at the rear. Highly recommended by guests who return year on year. Generous discounts for weekly bookings/mid week breaks. Please phone for more details and a copy of our brochure.

gPBpSTftC XxcDlFzRY Months open

Rooms

B&B/night/pp

D,B&B/night/pp

Months open

Rooms

B&B/night/pp

D,B&B/night/pp

2 to 12

23 h Rooms

From £42.50 to £70

From £67 to £90

1 to 12

7 h Rooms

From £35

From £52.50

Holcombe House

map ref:

C4

4 Abbey Road, Llandudno, LL30 2EA t: 01492 876170 e: holcombe.house@btinternet.com www.holcombehouse.co.uk

Rosaire Guest House

map ref:

F5

2 St. Seiriol’s Road, Llandudno, LL30 2YY t: 01492 877677 e: rosaireguesthouse@outlook.com www.rosaire.co.uk

Holcombe House is a beautifully appointed Guest House, a couple of minutes walk to the promenade, Great Orme Tramway, restaurants and shops. We provide genuine friendly hospitality, wonderful freshly prepared breakfasts and luxury 5 star accommodation. All bedrooms are individually designed, immaculately maintained and have been extensively upgraded and refurbished combining modern comforts with traditional elegance. Complimentary Wi-Fi. Car Parking

Rosaire is a family run establishment highly recommended and situated in a lovely garden area. Where guests can relax in the peace and quiet. We are convenient for both shores all entertainment and shops. All rooms are en-suite tastefully decorated and of high quality. Flat screen TV's, bathrobes, hairdryers and alarm clocks are provided in all rooms. Free car park. We pride ourselves on providing quality bed and breakfast where you have the option of a home cooked evening meal all served with a friendy personal touch.

PpSTfCxDzR

PSTfCXcDz Months open

Rooms

B&B/night/pp

D,B&B/night/pp

Months open

Rooms

B&B/night/pp

D,B&B/night/pp

1 to 12

9 h Rooms

From £42 to £48

N/A

1 to 12

7 h Rooms

From £30 to £45

From £55 to £95

LLANDUDNO HOTELS/GUEST ACCOMMODATION £35 TO £45

gPSTfXDzR Y


WWW.DEWCHILANDUDNO.ORG.UK

44

Stoneleigh Guest House

Winchmore Hotel

map ref:

E4

10 St Davids Road, Llandudno, LL30 2UL t: 01492 875056 e: info@stoneleigh-llandudno.co.uk www.stoneleigh-llandudno.co.uk

7-8 Mostyn Crescent, Central Promenade, Llandudno, LL30 1AR t: 01492 877458 e: winchmore.hotel@gmail.com

A warm and friendly welcome awaits you at Stoneleigh. Situated in the garden area of Llandudno, and ideally located for all attractions. Stoneleigh is beautifully appointed and tastefully decorated throughout and caters for adults only.

www.winchmore-hotel-llandudno.co.uk

• • • • • • •

map ref:

D7

Family owned 32 bedroom hotel on the sea front. Close to the theatre and retail park. Our homely atmosphere, personal attention and friendly staff ensure you a relaxing and enjoyable stay. • FREE parking •5 00yds from Conference Centre & Theatre • Evening meals available • Sea view rooms •A ll rooms en-suite with flat screen TV, hairdryer, hospitality tray • Residents lounge overlooking the bay •W eddings, special occasion events etc •1 0% discount on stay of 7 nights or more • Level access to LIFT from car park • Group bookings • Wheelchair accessible rooms • Bar

uxury bed linen L Bathrobes Complimentary toiletries Flat screen TV/DVD player Hairdryer Mini fridge available Parking

Stoneleigh has a first class reputation, serving quality breakfasts and providing outstanding accommodation and service. Special offers available throughout the year.

gPBSTftCx cDlFMszRY

PSTfCXDz Months open

Rooms

B&B/night/pp

D,B&B/night/pp

Months open

Rooms

B&B/night/pp

D,B&B/night/pp

1 to 12

4 h Rooms

From £35 to £40

N/A

1 to 12

34 h Rooms

From £38 to £45

From £55 to £60

Min-y-Don Hotel

map ref:

C5

North Parade, Llandudno, LL30 2LP t: 01492 876511 e: minydonhotel@gmail.com www.minydon-llandudno.co.uk Min-y Don, a family run hotel occupying a wonderful position on Llandudno's promenade, opposite the pier entrance and overlooking the beach. Please telephone for colour brochure and specimen menus.

• Ground floor en-suite bedroom available • Bedrooms equipped with colour TV, hospitality tray, and hairdryer • Five course evening meals • Mid-week/short breaks welcome

gPBSTfCXxDszR Months open

Rooms

B&B/night/pp

D,B&B/night/pp

3 to 11

17 h Rooms

From £38

From £46

Shelbourne Hotel

map ref:

E8

Mostyn Crescent, Central Promenade, Llandudno, LL30 1AR t: 01492 879660 info@shelbournehotel.co.uk www.shelbournehotel.co.uk

LLANDUDNO HOTELS/GUEST ACCOMMODATION £35 TO £45

Shelbourne Hotel is a seafront hotel with panoramic views of the surrounding coastline. It is within easy walking distance of many excellent shops and Venue Cymru. We have a lift servicing all floors and also offer ground floor bedrooms. A warm welcome, excellent home cooking and secure car parking guaranteed.

gPBpSTftCXxcDlFszR Months open

Rooms

B&B/night/pp

1 to 12

15 h Rooms

From £34.50 to £37.50 From £49.50

D,B&B/night/pp

map ref:

Cleave Court Guest House

F5

1 St.Seiriol's Road, Llandudno, LL30 2YY t: 01492 877849 e: info@cleavecourt.com www.cleavecourt.com A warm welcome awaits you at Cleave Court in a quiet residential area. Free parking, easy walk to town and promenade. All ensuite rooms, everything to make your stay memorable.

Four Saints Brig-y-Don Hotel

map ref:

D7 14-15 Gloddaeth Crescent, Llandudno, LL30 2XS t: 01492 877319 e: info@4saintshotels.co.uk www.4saintshotels.co.uk Four Saints Brig-y-Don Hotel is located in a characteristic location in Llandudno. It has a unique beachfront position in the centre of Llandudno. The railway station is a 5 minute walk.

gPBpSTftCX cDlFMszR

PSTfCXxDz

map ref:

The Oasis

E8 4 Nevill Cresent, Llandudno, LL30 1AT t: 01492 877822 e: info@theoasiswales.co.uk www.theoasiswales.co.uk Seafront location, with spectacular views over the promenade, this family run, refurbished B&B offers a variety of ensuite rooms and a tasty home cooked breakfast. A warm welcome is guaranteed.

gpTfC XxDlz

Months

Rooms

B&B/night/pp

D,B&B/night/pp

Months

Rooms

B&B/night/pp

D,B&B/night/pp

Months

Rooms

B&B/night/pp

D,B&B/night/pp

1 to 12

5 h Rooms

From £28 to £45

N/A

1 to 12

30 h Rooms

From £35 to £45

From £50 to £60

2 to 12

15 h Rooms

From £30 to £48

N/A

CROESO I GERDDWYR A BEICWYR

WALKERS & CYCLISTS WELCOME

Dylai’r rhai sy’n hoffi cerdded a beicio chwilio am yr arwyddion yma. Maent i’w gweld mewn lleoedd sy’n darparu cyfleusterau ar gyfer cerddwyr a beicwyr e.e. cyfleusterau sychu dillad ac esgidiau gwlyb, mannau diogel dan glo ar gyfer beiciau, pecynnau cinio, ac ati.

Walking and cycling enthusiasts should look out for these signs. They are displayed by properties which provide features for walkers and cyclists e.g. drying facilities for wet clothes and boots, secure lockable areas for bikes, packed lunches etc.


Bodeuron Guest House

45

map ref:

WWW.VISITLLANDUDNO.ORG.UK

E5

5 St Mary’s Road, Llandudno, LL30 2UB t: 01492 874294 e: bodeuron@aol.com A warm friendly welcome awaits you at Bodeuron, a detached family run guesthouse set within award winning gardens for you to relax and enjoy. Gold Award winner for Wales in Bloom 2010. We offer a high standard of service with a non-smoking policy. Bodeuron is situated on the level in one of Llandudno’s prime residential areas within easy walking distance of all the towns’ amenities. We also offer excellent traditional home cooking using all fresh local produce served in our comfortable dining room at separate tables. Bedrooms are pleasantly furnished, with en-suite bathrooms, colour TV, central heating and tea and coffee making facilities. Our new ground floor is beautifully appointed with twin beds and ensuite. Free Wi-Fi Available throughtout. Bodeuron is open all year with our own private parking.

gPSTfXDFzY Months open

Rooms

B&B/night/pp

D,B&B/night/pp

1 to 12

6 h Rooms

From £32 to £39

N/A

Oak Alyn

map ref:

E5

2 Deganwy Avenue, Llandudno, LL30 2YB t: 01492 860320 e: oakalyn@ymail.com www.oakalyn.com Attractive, quiet, family run establishment, situated on the level right next to the town centre and between both North Shore and West Shore beaches. All rooms are en-suite with colour TV, tea/coffee making facilities, hairdryer and central heating. Personal service with excellent home cooking. Choose from a varied menu. Separate tables in our elegant dining room, special diets catered for. Every room reservation includes a complimentary space in our private car park. All this plus discount for weekly bookings and no single supplements. Spring and Autumn special deals - please ask for details. Reductions for senior citizens. Newly furbished Ground Floor en-suite bedroom. Large family room with bunk beds. 2016 Food Hygiene rating 5.

gPSTfCxcDzR

Months open

Rooms

B&B/night/pp

D,B&B/night/pp

3 to 11

12 h Rooms

From £26 to £35

From £40 to £49

Sherwood Hotel

map ref:

4 Craig-y-Don Parade, Promenade, Llandudno, LL30 1BG t: 01492 875313 m: 07808 580716 e: mike_frost@btinternet.com www.sherwoodhotel.net

Relax in a warm and friendly smoke-free atmosphere with old fashioned courtesy.

E11

Licensed bar and free WiFi. Our seafront accommodation enjoys magnificent views of Llandudno Bay.

Southbourne Guest House 6 St David’s Road, Llandudno, LL30 2UL t: 01492 876105

e: southbourneguesthouse@yahoo.co.uk

www.southbournellandudno.co.uk

All rooms are en-suite, centrally heated with colour TV and hospitality trays. We are close to the Theatre and Conference Centre with an easy walk to the shops and many leisure facilities. Regrettably no facilities for pets. Large private car park at rear, one space per room. We look forward to welcoming you. Please contact Mike or Jenia Frost for more information.

map ref:

E4

Southbourne has been successfully run by Margaret and Stephen for 30 years, so we must be doing something right! Bed, breakfast, optional evening meals prepared and cooked by Stephen a highly qualified chef using fresh produce. Homemade soups, traditional roasts, old fashioned puddings are our speciality along with freshly cooked piping hot breakfasts. All our rooms are en-suite, non-smoking, comfortable lounge, enclosed rear car park, unlimited street parking. Discount for half board weekly bookings. Highly acclaimed by guests who return year upon year all this aims to make your stay happy and memorable. Try us, you won’t be disappointed.

PSTfCXDzR

PSTfXDFz Months open

Rooms

B&B/night/pp

D,B&B/night/pp

Months open

Rooms

B&B/night/pp

D,B&B/night/pp

1 to 12

8 h Rooms

From £30 to £40

By arrangement

4 to 10

6 h Rooms

From £32 to £35

From £47 to £50

LLANDUDNO HOTELS/GUEST & HOSTEL ACCOMMODATION UNDER £35

Off-peak rates and evening meals available.


WWW.DEWCHILANDUDNO.ORG.UK

46 map ref:

Sunnycroft 4 Claremont Road, Llandudno, LL30 2UF t: 01492 876882

map ref:

Wedgwood Guest House

E5

Sunnycroft sits on the level halfway between North and West Shores, close to all amenities and the promenade. We are licensed with a bar area and a large comfortable lounge. We offer a choice of menu served at separate dining tables. All rooms are en-suite with most being on the first floor. We have a ground floor room available. All rooms have Free Wi-Fi, TV’s, clock radios, hairdryers, tea and coffee making facilities and central heating. Children over 8 years welcome. Car Parking. Food hygiene rating 5. Proprietors Sue & David Carvey.

D5

6 Deganwy Avenue, Llandudno, LL30 2YB t: 01492 878016 e: wedgwoodhotel@btinternet.com www.wedgwoodguest.co.uk

A comfortable stay awaits you at the Wedgwood family run guest house, quietly situated, a few minutes walk to promenade, Great Orme and shops. • Car parking • Guests lounge • Licensed bar • All rooms en-suite include beverage trays, TV’s, hairdryers, radios Proprietors Sue & Brian Atkin

gPBSTfCXDzR

PBTfCXcDz

Months open

Rooms

B&B/night/pp

D,B&B/night/pp

Months open

Rooms

B&B/night/pp

D,B&B/night/pp

3 to 10

9 h Rooms

From £29 to £30

From £42 to £43

3 to 11

11 h Rooms

From £29 to £32

N/A

Adcote House

map ref:

D4

Deganwy Avenue, Llandudno, LL30 2YB t: 01492 871100 e: info@adcotehouse.co.uk www.adcotehouse.co.uk Quality accommodation exclusively for adults, with comfortable bedrooms and stylish suites. Adcote's period style reflects the Victorian era alongside contemporary facilities, giving attention to detail and quality.

PSTfCXDzK

• Friendly individual service where a warm atmosphere prevails. • Breakfast features local produce. • Walking distance of seafront, shops and attractions. • Green Tourism, Green Key and TripAdvisor awards.

Months open

Rooms

B&B/night/pp

D,B&B/night/pp

2 to 12

7 h Rooms

From £33 to £44

N/A

LLANDUDNO HOTELS/GUEST & HOSTEL ACCOMMODATION UNDER £35

Albany House

map ref:

E11

5 Craig-y-Don Parade, Llandudno, LL30 1BG t: 01492 878908 e: ludijackson@yahoo.co.uk www.albanyhousehotel.co.uk

Glascoed Guest House

Come as a guest, leave as a friend is our moto...

Months open Rooms

B&B/night/pp

2 to 11

From £26 to £36 N/A

D,B&B/night/pp

1 to 12

map ref:

Llandudno Hostel

D4 14 Charlton Street, Llandudno, LL30 2AA t: 01492 877430 e: info@llandudnohostel.co.uk www.llandudnohostel.co.uk

James and Melissa welcome you to their Victorian townhouse, boutique hostel, in the heart of Llandudno. Refurbished to a high standard: Perfect for families, schools, groups and individuals. Affordable and exceptional.

gfCXc DMsz Rooms

1 to 12

10 (3 h) Rooms From £28 to £35

B&B/night/pp

D,B&B/night/pp N/A

Months open Rooms

D4 12 Deganwy Avenue, Llandudno, LL30 2YB t: 01492 877492 e: info@del-mar.co.uk www.del-mar.co.uk Centrally situated just minutes from promenade, pier, shops and all main attractions. All rooms have been totally refurbished, some have extra large showers and super kingsize beds and flatscreen televisions.

PSTf CXDz

• Seven individual en-suite bedrooms •G uest lounge with residents bar • Complimentary WiFi • Locally sourced ingredients served at breakfast • Extensive local knowledge

Lymehurst Bed & Breakfast

B&B/night/pp

D,B&B/night/pp

7 h Rooms From £30 to £37.50 N/A

CY.BIKINGCONWY.WS BIKINGCONWY.WS

map ref:

Del-Mar Bed & Breakfast

Situated in the heart of Llandudno, the Glascoed is the perfect base for exploring this beautiful Victorian town.

BSTf CXDz

PpSTfXxDz

Months

D5

5 Chapel Street, Llandudno, LL30 2SY t: 01492 877340 e: glascoedgh@sky.com www.glascoedgh.co.uk

Sea front location giving magnificent views of Llandudno Bay, all rooms en-suite, colour TV and hospitality tray. Close to theatre and conference centre, shops and leisure facilities. Good English/Welsh breakfast, vegetarians catered for. Free WiFi. Large private car park. Cyclists & Walkers Welcome. Contact Dennis/Ludi for further details.

8 h Rooms

map ref:

Months

Rooms

B&B/night/pp

D,B&B/night/pp

2 to 11

10 h Rooms

From £29 to £38

N/A map ref:

D4 5 St Andrews Place, Llandudno, LL30 2YR t: 01492 878631 e: lymehurst@live.co.uk www.lymehurstbandb.co.uk • Gardens • Guaranteed parking • 5 minutes walk to town • Light, airy double, twin, • 10% Discount on triple rooms longer stays • Double with • Special offers Nov-Mar interconnecting single • Quiet cul-de-sac

PSTf CXDz Months Rooms

B&B/night/pp

1 to 12

From £26 to £37.50 N/A

2 h Rooms

D,B&B/night/pp


Apartments at Bryn Haf (Summer Hill)

F5

38 Trinity Avenue, Llandudno, LL30 2TQ t: 01492 879300 m: 07973 232602 e: summerhillholidays@hotmail.com www.summer-hill.org.uk QUALITY APARTMENTS

GOOD CENTRAL LOCATION

• Fully self contained • 1 & 2 bedrooms • Washer/Dryers • All non-smoking • Electricity and Gas included March - October • Free Wi-Fi • New contemporary shower rooms in 3 apartments

• On level • Minutes from Promenade, shops and transport • Quiet location • Guests return year after year

47 WWW.VISITLLANDUDNO.ORG.UK

map ref:

LARGE CAR PARK • Easy access • Unobstructed parking space guaranteed for all guests

4 & 5 STARS RATING Please phone Christina on 01492 879300 or 07973 232602

gPpTXHLJzY Months open

Type & No. of units

Sleeps

Unit/week

Short Breaks

1 to12

4 Apartments

2 to 4

From £295 to £540

N/A

Apartments at Hamilton

map ref:

F5

40 Trinity Avenue, Llandudno, LL30 2TQ t: 01492 471105 e: info@hamiltonllandudno.co.uk www.hamiltonllandudno.co.uk Four comfortable self-contained 4-star apartments, centrally located with guaranteed off-street parking. Only a few minutes level stroll away from the North and West Shores, promenade and shops. Adults only. No pets. Beaumaris: Ground floor twin for up to 2 people Conwy: Ground floor double for up to 2 people Denbigh: First floor one bedroom with double & single for up to 3 people Flint: First floor three bedroom for up to 4 people • All apartments have baths and showers • Flat screen TVs with Freeview and DVD players • Guest laundry on site • Free WiFi Short breaks available October-May inclusive, minimum stay 3 nights. Visit our website: www.hamiltonllandudno.co.uk email: info@hamiltonllandudno.co.uk or call Barbara for further details and availabilty on 01492 471105.

gPSTCXHeLJz Months open

Type & No. of units

Sleeps

Unit/week

Short Breaks

1 to 12

4 Apartments

2 to 4

From £270 to £510

From £189 to £357

No.9 Wales

map ref:

E11

9 Craig-y-Don Parade, Llandudno, LL30 1BG t: 01745 860131 e: stay@no9.wales www.no9.wales

• Unique situation, right on the seafront with stunning sea views from all apartments • Free on road parking • Large well equipped and completely self-contained • Quality bedding and towels included • Easy level walk to all amenities and public transport • Close to shops, restaurants, sailing club, and theatre ‘Venue Cymru’ • Available all year, special out of season short breaks • Children’s seafront paddling pool close by • Wireless internet For further details, brochure and enquiries please contact: Lynda Kettle. Bryn Coroniad, Llangernyw, Abergele, LL28 8TY or Tel. 01745 860131/ 07595 632290.

gpSTXcHFJzY Months open

Type & No. of units

Sleeps

Unit/week

Short Breaks

1 to 12

3 Apartments

2 to 6

From £305 to £605

From £230

LLANDUDNO SELF CATERING

SUPERB SELECT SEAFRONT APARTMENTS/UNIQUE POSITION 3 spacious (1&2 bedroom, sleeps 2-6) apartments in listed Victorian building positioned yards from the sea on the Promenade.


WWW.DEWCHILANDUDNO.ORG.UK

48

Oaklawn & Glascwm

map ref:

E4

16 -18 St David’s Road, Llandudno, LL30 2UL t: 01492 877059 / 07849 873443 e: oaklawnglascwm@yahoo.co.uk www.oaklawnglascwm.com “Thank you for making us so welcome. See you next year” Situated on a quiet road - short level walk to promenade, shops and station. • Quality spacious apartments 1, 2 or 3 bedrooms (up to 6 people) • Fully equipped kitchens including microwave • Central heating in each flat • Flat TV’s with Freeview • Free Wi-Fi • Bed linen provided • Large car park • Short breaks available • Please call or e-mail for a brochure • Polite pets very welcome • Wheelchair users please enquire Please telephone Aneta Peplinska on 01492 877059 or 07849 873443

gPpSTXcHeLJz Y Months open

Type & No. of units

Sleeps

Unit/week

Short Breaks

1 to 12

11 Apartments

2 to 6

From £210 to £490

From £150 to £180

Buile Hill Holiday Flats 46 St Mary’s Road, Llandudno, LL30 2UE t: 01492 876972 www.builehill.com e: stay@builehill.com

map ref:

E5

Quiet residential area. Central level position, close to shops, railway station and coach station, theatre and all amenities. Ideal location for golf, fishing, walking, cycling and touring, with a dry ski slope and beaches nearby. • Each flat is fully self contained • DVD player • Sleeping 2-6 people • Kitchen, including fridge, full-size cooker and microwave • Colour TV with digital Freeview • Separate bedroom • Private shower room with toilet • Parking for 6 cars • Open all year including Christmas • Free Wi-Fi available • Children over 7 years welcome Please ring or email for brochure

gPpSTCXHJz

Months open

1 to 12

Type & No. of units Sleeps

Unit/week

Short Breaks

7 Apartments

From £250 to £475

From £225 to £255

2 to 6

Plas-y-Bryn Holiday Cottage

Conwy County

map ref:

A4

LLANDUDNO SELF CATERING

Fron Deg Road, Penrhynside, Llandudno, LL30 3DW t: 01492 541241 / 07919594608 e: ali.penrhynside@googlemail.com www.plas-y-bryn-holidaycottage.co.uk

Luxurious cottage nestling in the village of Penrhynside, 3 miles from Llandudno. Tastefully furnished; finest Egyptian cotton sheets, Hungarian goose down quilts, fluffy towels, and lavishly equipped with thoughtful extras.

Shamrock Holiday Apartments 5 Deganwy Avenue, Llandudno, LL30 2YB t: 01492 545544 e: pmarr77@aol.com www.holidaysinllandudno.co.uk

Take in the panoramic views from our elevated garden decking. Relax to the sound of piped music in our roll top bath. Curl up in front of our log fire.

1 to 12

Type & No. of units

1 Cottage

D5

Situated in a quiet avenue, with a sunny aspect, centrally positioned to Promenade and all amenities. Established over 30 years. S elf-contained apartments (Two GROUND FLOOR). Families and pets welcome. Having 1/2 bedrooms - linen provided (except towels) Cleanliness assured. A menities incl. colour TV with freeview, DVD, fridge, microwave & heaters. Modern furnishings and well equipped. Realistic terms - early/late breaks. Open EASTER. Only minutes’ level walk to beach and shops. Car parking Keys for complete freedom Send SAE to - Mrs. Sue Marriott 24 Bryn Gannock, Deganwy, LL31 9UG

gPpSTXceJ

PpSTXcHFLJz Months open

map ref:

Sleeps

Unit/week

Short Breaks

4

From £320 to £595

From £160 to £225

Months open

3 to 10

Type & No. of units

6 Apartments

Sleeps

Unit/week

Short Breaks

2 to 4

From £275 to £495

From £145 to £280


F5

These lovely apartments are conveniently situated on the level and are minutes from main shopping area. All apartments offer: • Private entrance • FREE WiFi • Separate lounge, kitchen, bathroom • Apartment 3 has its own patio • Eight minutes walk to main beaches • Priced to give good value Please ring for brochure. Months open

Type & No. of Units

Sleeps

Unit/week

Short breaks

3 Apartments

2 to 4

From £250 to £475

N/A

gPpSTXeJz

Conwy county

Argyll Cottage

C5

23 North Parade, Llandudno, LL30 2LP t: 01492 860410 e: contact@bellevueholidayflats.co.uk www.bellevueholidayflats.co.uk

34 Trinity Avenue, Llandudno, LL30 2TQ t: 07723332481/ 07768275079 e: acacia.apartments@aol.co.uk www.acaciaapartments@aol.co.uk

1 to 12

map ref:

map ref: A3

49 WWW.VISITLLANDUDNO.ORG.UK

Acacia Apartments

Belle Vue House

map ref:

Prime location on seafront by pier entrance overlooking sandy beach and close to town shopping centre. Delightfully re-furbished to a very high standard, well-equipped, spacious, comfortable and very clean apartments. Highest standard maintained, end to end customer care. Open all year. Winter short breaks available. Brochure available by request.

145 Deganwy Road, Llanrhos, Deganwy, LL30 1NE t: 07960762468 e: natashaparry@aol.com www.northwalesholidaycottages.co.uk

Argyll Cottage epitomises luxury 5 Star self-catering accomodation. With stunning views and your every requirement catered for, you will be enchanted as soon as you experience the magic of Argyll.

gPpSTXcHLJjz

gPpSTCXHFLJz

1 to 12

Type & No. of Units

Sleeps

1 Cottage

4

Unit/week

Months Type & No. of units Sleeps Unit/week

Short breaks

From £525 to £925

From £295 to £650

Apartment at St.Tudno House

1 to 12 6 Apartments

2 to 5

Kimberley Cottage

map ref:

D5

A stylish excellently equipped comfortable apartment. Large welcome pack, towels, quality bedlinen and many extras. No extra charges. A few minutes walk from the pier, restaurants and shops, on the flat. Refreshments served on arrival. Everything is done for you. Free transfers from train and coach stations. Proprietor on premises. Type & No. of units

Sleeps

Unit/week

Short Breaks

1 Apartment

1 to 2

From £250 to £350

From £120 to £150

Ormes Hey Apartments

map ref:

D3

30 Church Walks, Llandudno, LL30 2HL t: 01492 876935 e: sunwold123@live.co.uk www.ormesheyapartments.co.uk • Spacious apartments • Ground floor • Freeview LCD/TV DVD • Panoramic views • Picturesque area • Dishwasher • Cotton Linens • Beaches, shops, restaurants, theatre, • Sorry no pets • Special offers ski-slope, conference centre nearby gPSTCXcHFLJz • Parking • Lovely garden Months open

Type & No. of Units

Sleeps

Unit/week

Short breaks

1 to 12

2 Apartments

2 to 5

From £350 to £695

From £195 to £395

pTcHLJ

Treetops

CY.EATINGOUT.WS EATINGOUT.WS

E5

This spacious, superior three-bedroom cottage is superbly furnished and only minutes from shops and promenade. Fully equipped, including two colour TVs, DVD, fridge/freezer, washing machine and microwave. Central heating & street parking. Telephone for brochure: Erica Luff (01492) 583137.

PSTtXHFLJz 1 to 12

map ref:

7 Brookes Street, Llandudno, LL30 2TT t: 01492 583137 e: ericaluff@btinternet.com www.llandudnocottage.com

The Pier Apartment, 17 Deganwy Avenue, Llandudno LL30 2YB t: 07565 344000 e: sttudnoholidayapartments@gmail.com

Months

Short Breaks

From £310 From £210 to £735 to £380

map ref:

B4

Months open

Type & No. Sleeps of units

1 to 12

2 to 5 +baby

1 Cottage

Unit/week

Short Breaks

From £295 to £735

N/A

map ref:

Tˆy Penry Holiday Cottage

D5

Goedlodd Lane, Bryn Pydew, Llandudno, LL31 9QF t: 01492 581112 e: maureenpilbeam@yahoo.co.uk

19 Taliesin Street, Llandudno, LL30 2YE t: 07766118316 e: typenry@sky.com www.selfcateringholidaycottage.com

Hilltop bungalow facing west with magnificent views of coast and mountains. Beautiful sunsets seen from ceiling to floor tinted windows in sitting room. Tastefully decorated and furnished. Two bedrooms to sleep four adults. Large ornamental pool hence no young children. Ample parking for cars, boats and bicycles. Mrs M Pilbeam

Ideally located in a quiet residential area of Llandudno, yet only yards from the town centre and beach. • 3 bedrooms • Large family bathroom • Dishwasher, fridge and freezer • Washing machine & tumble dryer • Flat screen TV/DVD, Freeview • Utility room with toilet • Lovely sunny courtyard to relax in.

gPpTXHJz STXcHLJz Months

Type & No. of units

Sleeps

Unit/week

Short Breaks

5 to 9

1 Bungalow

4

From £395 N/A to £450

Months Type & No. of units Sleeps Unit/week 1 to 12 1 Cottage

Short Breaks

up to 6 From £400 From £195 to £700 to £360

LLANDUDNO SELF CATERING

Months open


LLANDUDNO SELF CATERING

50

map ref:

Seagull Cottage

map ref:

Seashells

F3

G2

F3

52 Lloyd Street West, Llandudno, LL30 2BN t: 07768 972908 e: sunsetcottageholidays@yahoo.co.uk www.sunsetcottagellandudno.com Stylish excellently equipped two bedroom house, three minutes walk from West Shore beach, ten minutes walk from Llandudno centre. Small patio garden, Wi-Fi available, bed linen provided, designated parking space.

59 Lloyd Street West, Llandudno, LL30 2BN t: 01492 860464 www.seagullholidaycottage.co.uk e: angewilliamsseagullcottage@gmail.com

Sandilands, 2 Dale Road, Llandudno, LL30 2BG t: 01492 202820 e: info@llandudnoholiday.com www.llandudnoholiday.com

Comfortable house a few minutes walk to West Shore beach and local shops. Two bedrooms, new bathroom with bath/shower over. Modern kitchen, small garden, parking. Few minutes drive to Llandudno centre.

A tastefully furnished 2 bedroom ground floor apartment. Many personal touches. Guests feel immediately at home. Sky HD. Off road parking. Only 50 metres from the West Shore beach.

PTcHJ

gPpSTXHeLJzY

PSTXHLJz Short Breaks

Months Type & No. of units Sleeps Unit/week

From £270 to £390

1 to 12

Months Type & No. of units Sleeps

Unit/week

Short Breaks

Months Type & No. of units Sleeps Unit/week

1 to 12

From £200 to £420

N/A

1 to 12

1 Cottage

3

1 Apartment

1 to 4

From £480 to £740

map ref:

Trewyn 10 Caroline Road, Llandudno, LL30 2TY t: 01492 860782 m: 07956838578 e: mariaklitou1@yahoo.co.uk

E5

Self contained appartments. First floor, two bedrooms sleeps five comfortably. Second floor, one bedroom sleeps three comfortably. Both appartments, lounge kitchen/dinner, shower room. Five minutes from station, promenade and town.

PpSTXcHsLJz 1 to 12

2 Apartments

Conwy County

map ref: A3

60 Dinerth Road, Rhos-on-Sea, LL28 4YG t: 01492 548928 e: grayacre@outlook.com

One self contained first floor apartment. Owners on site. Car park in drive. Gas and electric included. TV in lounge and bedroom. Beautiful Mountain views. £50 deposit satisfaction guaranteed. Balance can be paid on arrival. Short drive to Llandudno and Rhos-on-Sea.

3 to 5

Type & No. of Units

Sleeps

Unit/week

Short breaks

1 to 12

1 Apartment

2

From £160 to £250

From £90

4

From £240 to £475

Willesden Holiday Flats

From £155 to £230 map ref:

E6

12 Charlton Street, Llandudno, LL30 1AA t: 01492 879661 m: 07930414609 e: julieelwy@aol.com www.willesdenholidays.co.uk Newly rennovated for 2017. Open all year. Highly recommended for comfort and cleanliness. Central for beach, coach and railway stations. Self-contained flats. Fully equipped, large flat screened TV’s with Freeview and DVD.

Short Breaks

From £245 From £100 to £550 to £210

Months Type & No. of units Sleeps Unit/week 1 to 12

4 Apartments

1 to 4

From £175 to £450

Dale Holiday Apartment

Short Breaks POA

Rhos-on-Sea

map ref: 017

89 Rhos Road, Rhos-on-Sea, LL28 4RY t: 01492 549470 e: laemb@talktalk.net Self-contained ground floor apartment. Fully equipped with own private entrance. Garden and mountain views. Satisfaction guaranteed or full refund on arrival. Please phone, email or send SAE for Colour Brochure.

gPpTJz

PSTtXHJz Months

1 Cottage

Short Breaks

gpSTXcFeJ

Months Type & No. of units Sleeps Unit/week

Grayacre Holiday Apartment

RHOS-ON-SEA SELF CATERING

map ref:

Sunset Cottage

Months

Type & No. of units

3 to 11 1 Apartment

Sleeps Unit/week 3

Short Breaks

From £170 to £260 N/A


B2

Conway Old Road, Dwygyfylchi Penmaenmawr, Conwy, LL34 6SW t: 01492 623518 www.caerlyrhall.co.uk

Sychnant Pass Country House

51

Conwy County

map ref: B3

Sychnant Pass Road, Conwy, LL32 8BJ t: 01492 596868 e: office@sychnantpasscountryhouse.co.uk www.sychnantpasscountryhouse.co.uk

A warm welcome awaits you in our country house in the foothills of Snowdonia. Book one of our 12 beautiful rooms and you can use our swimming pool and leisure facilities, relax in our comfortable lounges or walk in the hills. Then enjoy a meal in our licensed candle lit restaurant.

gPBpSTfCXxcDbzR

Charming country house set in natural amphitheatre with sea and mountain views. All rooms en-suite and centrally heated. Excellent cuisine, fine wines and characterful bar. Non Smoking. Ideal for walkers, golfers, and historic building enthusiasts. Children welcome. Pets by arrangement. Ample parking. Hosts: Mr & Mrs Warner.

gPBpSTftCXDR

Months Rooms 1 to 12

B&B/night/pp D,B&B/night/pp

8 (7h) Rooms From £38 to £43 From £58 to £63

Months open Rooms

B&B/night/pp

D,B&B/night/pp

1 to 12

From £57.50 to £97.50

From £92.50 to £132.50

12 h Rooms

Conwy County

Ty Newydd

map ref: E3

Conwy Road, Trefriw, Near Llanrwst, LL27 0JH t: 01492 641210 e: tynewyddtrefriw@aol.com www.tynewyddtrefriw.co.uk

Friendly homely accommodation in village centre. Brightly furnished rooms and hearty breakfasts. Ideally situated for mountains and coast. Good local pubs/restaurants. 4 miles A5 at Betws-y-coed. 9 miles A55 Expressway. 3 miles Surf Snowdonia.

pSTfCXz Months open Rooms

B&B/night/pp

D,B&B/night/pp

1 to 12

From £35

N/A

4 (2 h) Rooms

Conwy Town

Garreg Lwyd Cottage - Conwy Town map ref: D2 3 Erskine Terrace, Conwy, LL32 8BS t: 07742 900367/00 353 86816224 e: tjmountain@yahoo.com www.stayconwy.com

Conwy County

Y Gorlan

map ref: C3

High Street, Rowen, Conwy, LL32 8YT t: 01492 585055 / 07879652220 e: ygorlanrowen@gmail.com

Cosy two bedroom artisan cottage in a quiet cul-de-sac, inside the UNESCO World Heritage town of Conwy, with its 13th century castle and walls, nearby Snowdonia National Park. This comfortable cottage is fully equipped and modernised, centrally heated, multi-fuel stove, WiFi, parking at door. Full pictures and details on website.

PSTCXcHLJz Months Type & No. of Units

Sleeps Unit/week

Short breaks

1 to 12

4

From £230

1 Cottage

From £280 to £540

Bydd rhif y map ar frig ochr dde pob hysbyseb yn eich helpu i ddod o hyd i leoliad y llety ar y map perthnasol.

The map ref. at the top right hand corner of each advertisement will help you find the location of the accommodation on the relevant map.

• Mae map Llandudno ar dudalennau 60 - 61 • Mae map Conwy ar dudalen 61 • Mae map Bae Colwyn a Llandrillo-yn-Rhos ar dudalennau 58 - 59

• Llandudno map is on pages 60 - 61 • Conwy map is on page 61 • Colwyn Bay and Rhos-on-Sea map is on pages 58 - 59

allwch ddod o hyd i lety y tu allan i’r ardaloedd yma G ar fap Sir Conwy ar dudalen 63

Accommodation outside these areas can be located on the Conwy County map on page 65

Bwlch Sychnant / Sychnant Pass

CONWY & CONWY VALLEY GUEST ACCOMMODATION

map ref:

Four bedroom detached house all with ensuite facilities, in the heart of the picturesque village of Rowen. Welcome pack, towels, bed linen, heating and cleaning. 7km from Conwy. Highly rated Ty Gwyn pub a minutes’ walk away. Log burner, large enclosed gardens, BBQ and patio area. Walkers and cyclists facilities.

PBpSTXcHLAJz

Months Type & No. of Units

Sleeps

Unit/week

Short breaks

1 to 12 1 House

10

From £800 to £1575

From £450 to £675

CONWY & CONWY VALLEY SELF CATERING

Conwy County

Caerlyr Hall


WWW.DEWCHILANDUDNO.ORG.UK

52

Gardd Bodnant Bodnant Garden

LL ANDUDNO DEGANWY CYFFORDD LL ANDUDNO LL ANDUDNO JUNCTION

GL AN CONWY

CONWY

PENMAENMAWR L L A N FA I R F E C H A N TA L -Y - C A F N

DOLGARROG YR WYDDFA SNOWDON

TREFRIW GOGLEDD LL ANRWST LL ANRWST NORTH

S H E R P A’ R W Y D D F A S N O W D O N S H E R PA

80 acres of magnificent garden to discover, explore and enjoy, with amazing colours throughout the year.

8 mls S of Llandudno and Colwyn Bay off A470, exit A55 at Junction 19. Number 25 bus fromLlandudno.

Tearooms, children's playground, events programme, NT shop.

01492 650460 www.nationaltrust.org.uk/bodnant-garden facebook.com/BodnantGardenNT

See website for further information, opening dates and entrance fees.

Mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn elusen gofrestredig, rhif 205846 / The National Trust is a registered charity, no. 205846

LL ANRWST

C APEL CURIG

B E T W S -Y - C O E D P O N T- Y - P A N T

D O LW Y D D E L A N

PONT RUFEINIG ROMAN BRIDGE

BL AENAU FFESTINIOG

w w w.conw y valleyrailway.co.uk Rheilffordd Dyffryn Conwy / Conwy Valley Railway @LeinDconwyVLine

ATYNIADAU / ATTRACTIONS

EARLY BIRD TOURS AVAILABLE

1 2

The Deep Mine Tour

A family friendly, interactive tour using augmented reality to shine a window on our Welsh past.

The Quarry Explorer

A thrilling guided off-road adventure amongst the man-made slate mountains in a 4x4 military truck.

Blaenau Ffestiniog, Gwynedd LL41 3NB t: 01766 830306 ext.001 w: llechwedd-slate-caverns.co.uk

BEST OF

WALES

Bodnant Welsh Food Centre

Visit the award-winning centre to discover the very best of Welsh food and drink

There’s a huge range of local produce from our bakery, butchery, deli & dairy - and fine dining River Room restaurant, Hayloft brasserie & Tearoom. Bodnant Welsh Food centre is the ultimate in foodie heaven. Bodnant Welsh Food Centre

Tal-y-Cafn, Conwy LL28 5RP. Tel: 01492 651100 www.bodnant-welshfood.co.uk

HOME OF PASSIONATE PRODUCERS & FANATICAL FOODIES


Betws-y-Coed

Our large site offers fun for all the family. A scenic train ride on our narrow gauge railway with steam locomotives. Museum and large model shop. Buffet coach café. Dodgem cars. Ample car parking.

Great Orme Bronze Age Mines

Explore the 4,000 year old tunnels. Fascinating underground tour leading to the amazing Bronze Age Cavern

53 WWW.VISITLLANDUDNO.ORG.UK

Conwy Valley Railway Museum

Llandudno’s world famous

See the weaving and water powered turbine (Mon - Fri except Bank Holidays, mid Feb - mid Dec) Visit our shop for Welsh tapestry bedspreads, travelling rugs and tweed plus garments, accessories and soft furnishings in our fabrics (Monday to Saturday - All year & Sunday - Easter to October).

Situated in Trefriw on the B5106 between Conwy and Betws-y-Coed

w w w. t - w - m . c o. u k (01492) 640462

Tel: (01690) 710568 We are opposite main line railway station.

www.conwyrailwaymuseum.co.uk

Follow the Ancient Mine signs to our free car park

www.greatormemines.info

Town Hall, Lloyd Street, Llandudno

COACH FRIENDLY STATUS FOR TRIO OF TOWNS

Happy Faces

Conwy and Betws-y-Coed join Llandudno in being awarded ‘Coach Friendly’ status from the Confederation of Passenger Transport UK (CPT). This prestigious award acknowledges the provision of top quality facilities for coaches, drivers and, most importantly of all, passengers together with impressive visitor attractions and a truly warm welcome.

Visitor centre, shop, secondhand books and refreshments.

children’s charity

presents

SEASIDE SPECIAL Every Wednesday 24th May to 4th October and every Thursday 11th May to 5th October

THE GOOD OLD DAYS Both shows doors open 7.15pm and shows start at 8pm. Tickets £7.00 Adults £6.00 Children Proceeds to help sick and disabled children in North Wales

Tel: Ray on 07968 957177

Book your

or

bike ride adventure

07496 455 188

www.llandudnobikehire.com

St George's Place, Llandudno, LL30 2NR

Golf Coast North Wales Planning a golf break on the North Wales coast can be tricky. Golfer-friendly hotel or self-catering? Mountain, castle or sea view? With 9 challenging holes at Penmaenmawr, USGA standard greens at Abergele, championship courses at North Wales and Maesdu, Llandudno and Wales’s only Open Qualifying course at Conwy; you’ve quite a choice to make. We find decisions like these are best left for the 19th hole.

To book your accommodation call: 01492 577 577 or email: llandudnotic@conwy.gov.uk For online tee bookings visit: www.golfcoastnorthwales.com

10% discount groups o for f1 more on 2 or te bookings e North Wales

ATYNIADAU / ATTRACTIONS

Do you choose parkland, links, or a bit of both?


venuecymru.co.uk

54

ATYNIADAU / ATTRACTIONS

WWW.DEWCHILANDUDNO.ORG.UK

Beth Sydd Ymlaen... What’s On... Chwefror - Rhagfyr // February - December

14.02.17 – 18.02.17

27.02.17 – 01.03.17

06.03.17 – 11.03.17

27.03.17 – 01.04.17

SUNNY AFTERNOON

THRILLER LIVE!

GHOST THE MUSICAL

THE FULL MONTY

08.05.17 – 13.05.17

22.05.17 – 27.05.17

29.05.17 – 02.06.17

05.06.17 – 10.06.17

MILLION DOLLAR QUARTET

SISTER ACT

THE PLAY THAT GOES WRONG

FOOTLOOSE: THE MUSICAL

26.06.17 – 01.07.17

11.07.17 – 15.07.17

18.07.17 – 22.07.17

24.07.17 – 29.07.17

WONDERLAND

THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME

FUNNY GIRL

THE WEDDING SINGER

13.08.17 – 20.08.17

22.08.17 – 26.08.17

10.09.17 – 16.09.17

09.12.17 – 31.12.17

GREASE

OUR HOUSE

DIRTY DANCING

PETER PAN

Swyddfa Docynnau / Box Office: 01492 872000 Y Promenad / Promenade, Llandudno, LL30 1BB


Take a trip with Alpine Travel

Marine Drive Tour, take a guided excursion aboard our historic luxury coach around the magnificent Great Orme. This hour long tour departs from Llandudno Pier 3 times a day, 7 days a week

01492 879133

Here at Alpine we understand how time consuming organising a day out for a group can be. Why not let us take the burden of making all the arrangements. We offer tailor made packages to suit all types of interests or requirements and our service is personal and professional.

WWW.VISITLLANDUDNO.ORG.UK

55

Llandudno & Conwy CitySightseeing is a great way to explore these 2 historic & beautiful towns. Up to 14 departures per day from early May to late October with Hop On Hop Off tickets valid 24 hours

Head Office, Alpine Travel, Builder Street West, Llandudno, North Wales, LL30 1HH Tel: 0800 0432452 Email: info@alpine-travel.co.uk Web: www.alpine-travel.co.uk CANOLFANNAU CROESO Os bydd angen gwybodaeth bellach arnoch tra byddwch yn cynllunio eich gwyliau neu pan fyddwch yma, gallwch gysylltu neu ymweld ag un o’n Canolfannau Croeso. Ar agor drwy’r flwyddyn. TOURIST INFORMATION CENTRES If you need further information while you’re planning your holiday or once you are here, contact or visit one of our Tourist Information Centres. Open all year. Conwy LL32 8LD 01492 577566 conwytic@conwy.gov.uk

HistoryPoints.org yn cyflwyno hanes Cymru i’ch ffôn symudol, yn y fan a’r lle! Cadwch lygad allan am ein codau QR ac yn syml sganiwch y codau gyda’ch ffôn clyfar neu dabled i ddarllen hanes cryno y gwrthrych o’ch blaen.

HistoryPoints.org delivers Welsh history to your mobile, on the spot! Look out for our QR codes and simply scan the codes with your smartphone or tablet to read a concise history of the object in front of you.

ATYNIADAU / ATTRACTIONS

Llandudno LL30 2RP 01492 577577 llandudnotic@conwy.gov.uk


WWW.DEWCHILANDUDNO.ORG.UK

56

TYWYSOGION GWYNEDD PRINCES OF GWYNEDD Mae diwylliant a threftadaeth Cymru yn dod yn fyw drwy brosiect dehongli Tywysogion Gwynedd. Y tywysogion oedd teulu brenhinol Cymru, llinach ganoloesol bwerus a llwyddiannus o ryfelwyr, gwleidyddion a noddwyr y celfyddydau. Maent wedi gadael eu hôl mewn sawl ffordd ac wedi llunio’r Gymru sy'n adnabyddus i ni heddiw.

Wales’s culture and heritage come to life through the Princes of Gwynedd interpretation project. The princes were Wales’s very own royal family, a powerful and successful medieval dynasty of warriors, politicians and patrons of the arts. They left their mark in many ways, shaping the Wales we know today.

Hanes Hanes Hanes cudd cudd cudd Eryri Eryri Eryri Snowdonia’s Snowdonia’s Snowdonia’s hidden hidden hidden history history history

Castell Dolwyddelan Dolwyddelan Castle © Partneriaeth Prosiect Tywysogion Gwynedd / © Princes of Gwynedd Project Partners

Castell Dolbadarn, Llanberis Dolbadarn Castle, Llanberis © Partneriaeth Prosiect Tywysogion Gwynedd / © Princes of Gwynedd Project Partners

Melin Melin Melin Lechi Lechi Ynys Lechi Ynys Pandy, Ynys Pandy, Pandy, Cwmystradllyn Cwmystradllyn Cwmystradllyn / / /

Mae bellach yn haws nag erioed i olrhain eu dylanwad trwy chwe arddangosfa, arweinlyfr sy’n rhad ac am ddim, teithiau i ymwelwyr a theithiau sain y gellir eu lawrlwytho a grëwyd fel rhan o brosiect Tywysogion Gwynedd.

Darganfyddwch rganfyddwch Darganfyddwch hanes hanes hanes unigryw unigryw unigryw Eryri Eryri Eryri

Ynys Ynys Pandy Ynys Pandy Pandy Slate Slate Mill, Slate Mill, Cwmystradllyn Mill, Cwmystradllyn Cwmystradllyn It’s now easier than ever to trace their influence through © Ein © Ein Treftadaeth/Our © Ein Treftadaeth/Our Treftadaeth/Our Heritage Heritage Heritage six exhibitions, a free guidebook, visitor itineraries and downloadable audio tours created as part of the Princes of Gwynedd project.

Discover Discover Discover Snowdonia’s Snowdonia’s Snowdonia’s unique unique unique history history history

Ewch i’r wefan: Visit the website: treftadaetheryri.info/tywysogion – dyma eich porth at snowdoniaheritage.info/princes - It’s your gateway toWorld Gyda’n da’n Gyda’n cymysgedd cymysgedd cymysgedd arbennig arbennig arbennig o safleoedd o safleoedd o safleoedd hanesyddol hanesyddol hanesyddol Peppered Peppered Peppered with with awith special a special a special mix mix of mix of historic historic of historic sites sites sites – from – from – from World World ganllawiau a llwybrau sain y gellir eu lawrlwytho sy’n free, downloadable guides and audio trails. You can also –aerau caerau – caerau arhad chestyll a chestyll aacchestyll Treftadaeth Treftadaeth y Byd yhefyd Byd yi Byd chwareli iymweld chwareli i chwareli aâ'naharddangosfa a Heritage Heritage Heritage sites sites and and fortresses and fortresses fortresses to to quarries to quarries and and spiritual and spiritual shrines, shrines, shrines, amTreftadaeth ddim. Gallwch visitsites our flagship exhibition onquarries the princes atspiritual Conwy blaenllaw ar y tywysogion yng Nghanolfan Groeso Tourist Information ysegrfeydd hysegrfeydd chysegrfeydd sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd, mae mae gan mae gan ein gan ein tirlun ein tirlun tirlun bopeth bopeth bopeth – – –Conwy. ourour landscape our landscape landscape hashas ithas all it all –itCentre. from all – from – from industrial industrial industrial to to inspirational. inspirational. to inspirational.

o’r diwydiannol o’r diwydiannol diwydiannol i’r i’r ysbrydoledig. ysbrydoledig. i’r ysbrydoledig. Rhan o Brosiect Twristiaeth Treftadaeth CADW gwerth £19 miliwn sydd Part of Cadw’s £19m Heritage Tourism Project, and part-funded through It’sIt’s what It’s what what makes makes makes us us different. us different. different.Fund, the Princes of Gwynedd wedi’i led-ariannu gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop. Mae prosiect the European Regional Development

Tywysogion Gwynedd wedi’i sefydlu gan gonsortiwm dan arweiniad project is a consortium led by Conwy County Borough Council in Dyma maDyma beth beth beth sy’n sy’n ein sy’n ein gwneud ein gwneud gwneud ynyn wahanol. yn wahanol. wahanol. Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy mewn partneriaeth â Chyngor Gwynedd, partnership withSnowdonia’s Gwynedd Council,hidden Snowdonia National Park Authority Why Why not Why not discover not discover discover Snowdonia’s Snowdonia’s hidden hidden history history history for for yourself? for yourself? yourself? Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri a'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

and the National Trust.

ef termenter Llywodraeth sef menter Llywodraeth sef menter Llywodraeth CymruLlywodraeth Cymru dan arweiniad Cymru dan arweiniad Cymru dan Cadw. arweiniad dan Cadw. Arweinir arweiniad Cadw. Arweinir y prosiect Cadw. Arweinir y prosiect Arweinir gan y prosiect Gyngor gan y prosiect Gyngor Bwrdeistref gan Gyngor Bwrdeistref gan Gyngor Bwrdeistref Bwrdeistref a Welsha Government Welsh a Welsh Government a Welsh Government Initiative Government Initiative led Initiative by Cadw. led Initiative byled Cadw. Thebyproject led Cadw. Thebyproject is Cadw. The ledproject by isThe Conwy ledproject by is led Conwy County by is led Conwy County Borough by Conwy County Borough Council County Borough Council inBorough Council in Council in in nwy rol Conwy Sirol ar y cyd Conwy Sirol arâyChyngor cyd Conwy ar ây Chyngor cyd ar Gwynedd, âyChyngor cydGwynedd, â Chyngor Awdurdod Gwynedd, Awdurdod Gwynedd, Parc Awdurdod Cenedlaethol Parc Awdurdod Cenedlaethol Parc Cenedlaethol Eryri Parc Cenedlaethol a’rEryri Ymddiriedolaeth a’r Eryri Ymddiriedolaeth a’r Eryri Ymddiriedolaeth a’r Ymddiriedolaeth partnership partnership with partnership Gwynedd with partnership Gwynedd with Council, Gwynedd with Council, Snowdonia Gwynedd Council, Snowdonia Council, National Snowdonia National Snowdonia ParkNational Authority ParkNational Authority Park and Authority Park theand National Authority the and National the Trust, and National the and Trust, National is Trust, and is and Trust, is and is enedlaethol, ethol, Genedlaethol, ac fe’i Genedlaethol, hariennir ac fe’i ac hariennir fe’i ganhariennir acmwyaf fe’i ganhariennir mwyaf gan ganLywodraeth mwyaf gan ganLywodraeth mwyaf gan Cymru Lywodraeth gan Cymru Lywodraeth a Chronfeydd Cymru a Chronfeydd Cymru a Cydgyfeirio’r Chronfeydd a Chronfeydd Cydgyfeirio’r Cydgyfeirio’r UE. Cydgyfeirio’r UE. UE.largely UE. largely funded largely funded by the largely funded by Welsh the funded by Government Welsh the by Welsh Government the Welsh Government and from Government andEU from and Convergence EU from and Convergence EU from Convergence Funds. EU Convergence Funds.Funds.Funds.

Ionawr/January 2014

Ionawr/January 2014

Ionawr/January 2014

ww.treftadaetheryri.info www.treftadaetheryri.info www.treftadaetheryri.info siect ae prosiect Mae Tywysogion prosiect Mae Tywysogion prosiect Gwynedd Tywysogion Gwynedd Tywysogion ynGwynedd un oynhaenau Gwynedd un yn o haenau un Cynllun oynhaenau un Cynllun Dehongli o haenau Cynllun Dehongli Treftadaeth Cynllun Dehongli Treftadaeth Dehongli Cymru Treftadaeth Cymru Treftadaeth Gyfan, Cymru Gyfan, Cymru Gyfan,Gyfan, The Princes The Princes of The Gwynedd Princes of The Gwynedd Princes of project Gwynedd of project isGwynedd oneproject of is one theproject isstrands ofone theof isstrands of one the the of strands Pan-Wales of the the strands of Pan-Wales theHeritage of Pan-Wales theHeritage Pan-Wales Interpretation Heritage Interpretation Heritage Interpretation Plan,Interpretation Plan, Plan, Plan,

Ionawr/January 2014

Beth h Beth amam ddarganfod am ddarganfod ddarganfod hanes hanes hanes cudd cudd cudd Eryri Eryri Eryri dros dros eich dros eich hunain? eich hunain? hunain? www.snowdoniaheritage.info www.snowdoniaheritage.info www.snowdoniaheritage.info


WWW.VISITLLANDUDNO.ORG.UK

57

TAKE YOUR PICK Introducing Wales’s Holiday Areas Llandudno & Colwyn Bay is one of the Holiday Areas within Wales. Each area has its own distinct character.

THE ISLE OF ANGLESEY

Anglesey offers unparalleled beauty, amazing adventures, serious solitude and a warm welcome. Easily accessible; this unique island, with its coastline, varied beaches and historical towns make it a superb base for all the family. Those that have visited need not be told. They just return… t : e : w : w :

+44 (0) 1248 713177 tourism@anglesey.gov.uk visitanglesey.co.uk facebook.com/visitanglesey

NORTH EAST WALES

Less than 20 minutes from Chester, we’re just a short journey from the North West and the West Midlands. From the bustling shops and cultural events of Wrexham to the culinary delights of the Mold Food and Drink Festival to the worldfamous Llangollen International Eisteddfod. The area includes Rhyl, one of the best recognized British seaside resorts and the Clwydian Range & Dee Valley, Area of Outstanding Natural Beauty. We even have an 11-mile long World Heritage Site – the Pontcysyllte Aqueduct and Canal and you can also walk the ancient Offa’s Dyke path running through Chirk out to the coast at Prestatyn. t: +44 (0) 1978 292015 e: tourism@wrexham.gov.uk t: +44 (0) 1745 355068 e: rhyltic@denbighshire.gov.uk w: northeastwales.co.uk

SNOWDONIA MOUNTAINS & COAST

The outdoor adventure playground of North Wales that includes the Snowdonia National Park, Ll y^ n Peninsula and Cambrian Coastline. A wide choice of quality accommodation, attractions and activities – castles, narrow-gauge railways, golf, cycling, walking, award-winning beaches, country parks, Wales Coast Path, World Heritage Site, Areas of Outstanding Natural Beauty and Heritage Coast. e : tourism@gwynedd.gov.uk w : visitsnowdonia.info w : facebook.com/visitingsnowdonia w : twitter.com/visit_snowdonia

MID WALES MY WAY

A huge outdoor playground made up of the Brecon Beacons National Park, Dyfi Biosphere, Cambrian Mountains, Lake Vyrnwy & the Berwyns and Offa’s Country. National trails, waterfall walks and riverside rambles. Great cycle routes and proud partner of the Tour of Britain Cycle Race, with family friendly rides to extreme mountain biking. A packed events calendar includes the Royal Welsh Show, Hay Literary, Machynlleth Comedy, Green Man and Gregynog festivals. Accommodation from quaint to quirky, cosy to luxurious. Add independent stores and galleries and locally sourced mouth-watering cuisine to the mix to get a real flavour of ‘Mid Wales My Way’. t : +44 (0)1874 622485 e : tourism@powys.gov.uk w : midwalesmyway.com w : facebook/midwalesmyway w : follow us @MidWalesMyWay

CEREDIGION – CARDIGAN BAY & THE CAMBRIAN MOUNTAINS

Delve into the history and legends of Ceredigion and experience a thriving, contemporary cultural identity. Discover the expansive landscapes of the gripping TV thriller Hinterland / Y Gwyll. Search our legendary landscapes for the Welsh Atlantis, the devil and the holy grail. Tackle Ceredigion’s coast path from challenging hill fort climbs to gentle strolls along Aberystwyth promenade. Take a dolphin spotting boat trip, catch a wave (and maybe a mackerel) or simply enjoy some family fun at our Blue Flag beaches. t: +44 (0)1970 612125 e: brochure@ceredigion.gov.uk w: discoverceredigion.wales w: facebook.com/discoverceredigion twitter: @visitceredigion

PEMBROKESHIRE – BRITAIN’S ONLY COASTAL NATIONAL PARK

Rated by National Geographic magazine experts as the second best coastline in the World. With 186 miles (299km) of magnificent and varied coastline and over 50 beaches, there’s plenty of space for everyone. Choose between lively Tenby and Saundersfoot or peaceful St David’s and Newport. Perfect for outdoor activities or just relaxing. To find out more about Pembrokeshire. w : visitpembrokeshire.com

CARMARTHENSHIRE – CARMARTHEN BAY

Carmarthenshire stretches from Carmarthen Bay in the south to western Beacons and the Cambrian Mountains in the north, wondrous Gardens, awe-inspiring Castles and Wales’s longest beach, market towns brimming with local produce and chic shopping. t: +44 (0)1267 231557 e: marketing@carmarthenshire.gov.uk w: discovercarmarthenshire.com

SWANSEA BAY – SWANSEA, MUMBLES, & GOWER

Ready for a legendary holiday? Experience Wales’ Waterfront City and the UK’s first Area of Outstanding Natural Beauty, the Gower Peninsula. Unwind on award-winning beaches and explore unspoilt countryside – don’t forget your board, bike and boots! Explore our castles, cairns and caves and discover the stories behind the scenery. #LivetheLegend w: visitswanseabay.com twitter: @visitswanseabay

THE VALLEYS – HEART AND SOUL OF WALES

Castles filled with legendary tales, industrial champions who led the world into the Industrial Revolution and social activists who changed life for all – set within stunning scenery and breathtaking views. The people of The Valleys are proud of our heritage, and love to welcome visitors who come for history, adventures and a warm welcome. Visit The Valleys this year and enjoy the Heart and Soul of Wales. t : +44 (0)29 2088 0011 e : contactus@thevalleys.co.uk w: thevalleys.co.uk

CARDIFF, CAPITAL OF WALES

The capital of Wales has unique attractions, top-class entertainment, a wide range of accommodation to suit all needs and quality shopping with a difference. Cardiff Castle, the Millennium Stadium, National Museum Cardiff, the Wales Millennium Centre and famous Doctor Who Experience combined with Cardiff Bay offer indoor and outdoor entertainment for everyone all year round. t: +44 (0)29 2087 3573 e: visitor@cardiff.gov.uk w: visitcardiff.com

THE GLAMORGAN HERITAGE COAST AND COUNTRYSIDE

The dramatic Heritage Coast and popular resorts of Barry Island and Porthcawl are fringed by lovely Vale and Bridgend countryside and green hills. Discover the special character of an area steeped in history – and it’s close to Cardiff, Wales’ cosmopolitan capital. t: +44 (0)1446 704867 t: +44 (0)1656 815332 e: tourism@valeofglamorgan.gov.uk e: tourism@bridgend.gov.uk w: visitthevale.com w: bridgendbites.com

WYE VALLEY AND VALE OF USK

Fantastic scenery and high-quality food and drink from the Brecon Beacons National Park to the Wye Valley Area of Outstanding Natural Beauty. Explore castles, Roman towns and beautiful gardens; then take in award-winning vineyards, bustling market towns and great local pubs. With the renowned Newport and Abergavenny Food Festivals, celebrated restaurants and artisan producers, discover why we’re the Food Capital of Wales. t: +44 (0)1291 623772 e: tourism@monmouthshire.gov.uk w: visitmonmouthshire.com

Find out more by visiting visitwales.com/brochures to download as many brochures as you like or select up to three for free postal delivery or call +44 (0) 333 006 3001


MAPIAU STRYD

BAE COLWYN A LLANDRILLO-YN-RHOS

BAE COLWYN

ATYNIADAU A LLEFYDD O DDIDDORDEB 1

Llyn Hwylio.......................................................................G11 Canolfan Tennis.................................................................F11 3 Parc Eirias - Lawntiau Bowlio......................................G10 4 Canolfan Hamdden Colwyn........................................H11 5 Llyfrgell.................................................................................. E7 6 Marchnad Stryd Bae Colwyn (Mawrth a Sadwrn) Ffordd yr Orsaf a Sea View Road............................ E7/E8 7 Pwll Cychod......................................................................G12 8 Pier (Ar gau i’r cyhoedd ar hyn o’r bryd)...................D9 9 Coedwig Pwllycrochan (Taith Natur).........................G4 10 Porth Eirias (Canolfan Chwaraeon D wr, ˆ Bistro a Chaffi)...........E10 11 Gerddi Queens (Gwobr y Faner Werdd)................... E6 12 Canolfan Siopa Bay View.................................................. E8 13 Eirias (Canolfan Ddigwyddiadau a Stadiwm)..........H11 14 Theatr Colwyn/Sinema/Oriel Colwyn......................... F8 15 Sw Fynydd Cymru.............................................................. F1 16 Cyfleusterau chwarae ar olwynion yn addas ar gyfer BMX, byrddau sgrialu, sglefrio llinell a sgwteri.............................................................................H11 2

ST EA

AD EN M

D OA

O PR

ALL R D

HR LLANERC

12

T ES W

E P

ROAD

D NR

EN RD

RD

IVY ST

STA TIO NR D

YN BR

AV E

BA NK N GD ON IRI ME

SR D

RO AD

ER D

RHIW G RANGE

F GH HI

NA NT

OA D

RD

DR

S

NET H

DO NA L

GR AN G

R

R

DU N

B

4

GA

-Y-B RYN

RD

VICTORIA

G

G

Y

YN BR

RH

D AN

BR OC H

RA N

RE W’ SR D

ST

CL

Dylech edrych ar oriau agor yr atyniadau cyn cychwyn ar eich taith rhag cael eich siomi.

K

NA NT -Y -G LY N

PEN

RH OD FA’ R GR UG

O ADN BRYN C

DALE

R DALE G

COFIWCH

RD

SG

EP AR

GL AD Y

GR OV

5

6

7

(Nifer mewn cromfachau’n cyfeirio at eglwysi)

Cynulliad Duw..........................................................................(1) C4 Eglwys yng Nghymru...............................................................(2) E4 Methodistaidd.........................................................................(3) D3 Eglwys Ddiwygiedig Unedig.................................................. (4) B4

RO 7 AD

Gorsaf Heddlu Police Station

PAR K

RD

3

RD

RH IW

RD

ER 14 GE LE

TO R

KE N

2 ROAD

RHI

WR D

KW

RO AD

VIC

S DN

AL E KD VE

RY NC AD NO

5

DO UG LA

UG HTO N

OV EP

SEA F IE LD

6 8

AG NE SG

RD YOR K

GR

RHIW RD

VE

12

BE RG EL E

BE EC HM T

PE NR HY N CLA

EST

AV

BA YV IEW RD A

BA CK

UPL AND

WYN NST AY R D

HAW ARD

RK

RD

D PA

WO OD HI L L

WO OD LAN DR OA DW ES AN T D RO AD EA ST

EE NS DR IVE

QU K QU EE NS PA R

KW

SIDE

PE LL AR D

CO ED

DS P

WOODLAN

AV EN UE CH A LY CR O

CW RT -YDD ER WE N

HILL

LAN

VIC TO RIA

P

S

OLD HIGHW AY

A

NNING

3

S AV E

L OD WO

AD

K BIR

SU

2

N WAY

B5113

ASHDO

TROO

OA D ST R RW AN

INGDAL SUNN

LL WN CL

QU EE N

’S A VE

6

5

RU SSE LL AVE

CL

BIR

RIV IER E WO OD

AE L-Y -

A T OUR

T

ON RO

ME RE RD

1

11

10

N

AV E

A5 47

AEL-Y -BRY N

CE LY N

TRIB

ORNE RD

11

Rydal Penrhos

WA Y

WENTWORTH AVE

VE EA

BE R

Gorsaf Rheilffordd Railway Station

BR YN

D

LANE

COPT H

RO AD

RD

PW L

RE E

1

13

MO STY

RD

ELL ESM ERE

NU E AV E

D

YT RR SUNNINGDALE CLOSE

EC

LA NE

DD EX PR ES SW AY RIV A5 E 5

CE SD

AB

OA KING’S R

E CH

KING’S DRI

PIN

DT Y

NW AY

NS DR IVE

HI GH

9

EDA PARK R

HA

PR IN

EA

D OA TR

OL D

CHERRY TREE CLOSE

FO

J

RD

d nise tria es W RD ed VIE

WS NR

QUEE

PEN-Y-BRYN RO

I

NK

COE DP ELL AR OA LL D EW EL LY NR D

RD RD ND RA WA LS HA W

BR AC KL EY

A LL

H

NE

CO M

D FO HA YN BR

N

DO W

OAK DRIVE

OLD HIGHWAY

FF OR D

LA NS

OAK DRIV E

15

G

CO

XA

GR

AL E

AR K

LAN SDO WN ROAD E

4

BA

PRO SEA ME NA DE

GW IBF FO R

VE NO R

B5 113 KIN GS

OS

RO AD

AVEN UE

BU RG H YER

RLTON

RD

CA

P

R

D

ENRHOS

UP PER

MA R INE

WHITE H

OA DW AY

DE

BR

NA ME

RD

OAK DRIVE CLOSE

F

O PR

GREGO RY AVE N UE

EY YL CA

RD

ÔR

E AV

RIA VICTO

D

-M -Y

RD A547

GREGORY CRESCENT

GREGORY CLOSE

M EL

PLAS

YN BR

S CE AN

C

ST

15 B51 AVE

CONWAY

EA

N KE

N TO

Amlos

AD RO

FR

P OM

EXPRESSWAY A55

ium

ON RST

BR

RDD

emator gfa/Cr

C

12

.3m

4m

IN E IT H

EGLWYSI A MANNAU ADDOLI

a0 Se

DEDWYDD

Conwy

FFO GWIB

1

Man Chwarae Plant a Phwll Padlo................................B5 2 Gerddi Combermere........................................................D5 3 Canolfan Gymuned............................................................D4 4 Maes Criced.........................................................................C3 5 Teithiau Pysgota..................................................................D5 6 Olion Llys Euryn................................................................. E1 7 Theatr Bypedau’r Harlequin........................................... E5 8 Parc Rhos (Bowlio a Tennis)............................................C3 9 Capel Sant Trillo..................................................................A4 10 Rhos Point.............................................................................. B5 11 Golff Gwyllt.........................................................................C5 12 Gym Awyr Agored i Oedolion.......................................C5

n-

YS

B

E

ATYNIADAU A LLEFYDD O DDIDDORDEB

E EBB

WEST WILLOUGHBY RD ROAD RCH LLANE ROYD TER BRETTENHAM RD

(Nifer mewn cromfachau’n cyfeirio at eglwysi)

LLANDRILLO-YN-RHOS

-o

LL

EBBERSTON ROAD WEST

12

Bedyddwyr.................................................(1) D7, (2) G7, (3) F8 Eglwys yng Nghymru...............................(4) D3, (5) F7, (6) F7 Annibynwyr............................................................................(7) F8 Methodistaidd......................................... (8) F7, (9) H9, (10) E6 Presbyteraidd......................................................(11) E6, (12) B3 Catholig...............................................................................(13) D5 T yˆ Cwrdd Cymdeithas y Crynwyr.............................. (14) F9

os

A

Rh

D ON R NORT

EGLWYSI A MANNAU ADDOLI

Cadwch lygad am y logo yma wedi’i ddangos mewn sefydliadau gyda thoiledau cyhoeddus Look out for this logo displayed by establishments with toilets for use by members of the public.

PEN-Y-MYNYDD

WWW.DEWCHILANDUDNO.ORG.UK

58

TOILEDAU HYGYRCH

Mae cloeon y cynllun Allweddi Cenedlaethol (RADAR) yn nhoiledau hygyrch yr ardal. Yn ystod eich ymweliad, gallwch brynu allwedd yn un o’n Canolfannau Croeso.

8


COLWYN BAY AND RHOS ON SEA GR

UE

RD

RD

ING

TR EVO R

1

RO

Stryd Unfforddd / One Way Street

13

16

Maes Parcio Car Park

Maes Parcio i Fysiau Coach Park

ER GEL

ROAD

ELIAN

GLE N

11

DON’T FORGET

IL

FFOR DD S I

ON

BUG A

BR YN TYN -Y-F R

HAFRYN FORDD

FFO RDD

E AV

DY

F FO RD DC

ELYN

D

RD ON FR

OD RO LY HO

Ysbyty Gymunedol Community Hospital

Toiled hygyrch gyda chlo Cynllun . Allwedd Cenedlaethol RADAR Old Accessible toilet fitted with National Colwyn Key Scheme (RADAR) lock

NE Gorsaf Betrol / Petrol Station LI AN RO / Man Addoli 8 Eglwys AD Church B5/ Place of Worship 38 3

A

OAD

Toiledau gyda gweithiwr (tâl) Toilets with attendant (fee)

LL

YN GL

FFORDD PAN

R

HR

D

D OA HR

10

RT GA

CHURCHES & PLACES OF WORSHIP

12

Llwybr Beicio / Cycle track

Baptist.........................................................(1) D7, (2) G7, (3) F8 Church in Wales........................................(4) D3, (5) F7, (6) F7 Congregational......................................................................(7) F8 Methodist................................................. (8) F7, (9) H9, (10) E6 Presbyterian........................................................(11) E6, (12) B3 Roman Catholic................................................................(13) D5 Society of Friends - Quaker Meeting House............ (14) F9

RHOS-ON-SEA

ATTRACTIONS AND PLACES OF INTEREST 1

Children’s Play Area & Paddling Pool................................B5 Combermere Gardens.........................................................D5 3 Community Centre..............................................................D4 4 Cricket Ground......................................................................C3 5 Fishing Trips...........................................................................D5 6 Llys Euryn (Remains of)....................................................... E1 7 Puppet Theatre..................................................................... E5 8 Rhos Park (Bowls & Tennis).................................................C3 9 St Trillo’s Chapel....................................................................A4 10 Rhos Point.............................................................................. B5 11 Crazy Golf..............................................................................C5 12 Adults Outdoor Gym...........................................................C5 2

E AV

milltiroedd/miles

G YD LLW

NUE AVE

0.25

E CLOS

N BRY

RI AS

I

graddfa/scale

E HERITAG

AD RO

NR

Toiledau / Toilets

A547

K ET HES

GA TE

ABER

BRYN E

Ysgol Gymraeg BOD ALAW Welsh School

9

Chester 38m

Pencadlys Heddlu Gogledd Cymru North Wales Police HQ

S OE GR

0

Maes Parcio Talu ac Arddangos Abergele 5m Pay and Display Car Park

Swyddfeydd Dinesig Civic Offices

4

AD

Atyniad / Lle o Ddiddordeb Attraction / Place of Interest

Swyddfa Bost / Post Office

7

Parc EIRIAS Park

Pwynt Gwybodaeth i Ymwelwyr Tourist / Information Point

AVENUE

SO NR OA D

LAW

3

20

AS

9

Ysgol PENDORLAN School

HIL L

RD

FIEL DA VE

NA NT-Y -GLYN

WO OD

E GL DIN

47 A5

T-Y -GL YN AV

E TH

D

Ysgol Uwchradd EIRIAS High School

DI NG LE

SE LO

RD

RD

EC TH

THE PROMENA DE

ALLWEDD SYMBOLAU SYMBOLS KEY

P R O M E N A D E IBFF ORD D EX P RE SS W AY A 2 55

EI RI

RO AD

E

S ER

COLWYN AVENUE

ROAD

EN A BRY NM

OA VE NU E

Mewnosodyn Llandrillo-yn-Rhos Rhos-on-Sea Inset

GW

ROSEMA RY AVE

RD LD

AVE

14

KIN

E AV GR EL

LD

ROA

LE GE ER AB

FIE

GROVE

RD

GREE NFIE

CAN N

PEND ORLA N

B

5

Cyswllt tanffordd cerddwyr/ beiciau i/o’r traeth/tref Pedestrian/cycle underpass link to/from the beach/town

RD

Slipway

(Numbers in brackets refer to churches)

10

S

D

AVE

m

D

0.5

4

2

VE

EN W

7

2

Traeth di-lanw Non-tidal beach

Llithrfa Slipway

8

5

TH R

ANDS WOODL

D ROA

OA NR

ay

3

Bae Colwyn Colwyn Bay

Pier

W ER

1

LDE MAU

3

10

11

S RE NC

AD RO

GE’S EOR ST G

O ANS ALL

nB

2

3

12

Boating Lake......................................................................G11 Tennis Centre....................................................................F11 3 Eirias Park - Bowling Greens.......................................G10 4 Colwyn Leisure Centre.................................................H11 5 Library................................................................................... E7 6 Colwyn Bay Market (Tuesday & Saturday) Station Road and Sea View Road............................. E7/E8 7 Model Yacht Pond............................................................G12 8 Pier (Currently closed to the public)..........................D9 9 Pwllycrochan Woods (Nature Trail)............................G4 10 Porth Eirias (Watersports Centre, Bistro and Cafe)....................E10 11 Queens Gardens (Green Flag Award)......................... E6 12 Bay View Shopping Centre.............................................. E8 13 Eirias (Events Centre & Stadium)...............................H11 14 Theatr Colwyn/Cinema/Oriel Colwyn....................... F8 15 Welsh Mountain Zoo........................................................ F1 16 Wheeled Play Facilities suitable for BMX, Skateboards, In-line Skates and Scooters.................H11 2

1 4

Y LW CO

Y KWA PAR

NE LA

15

lwy

Co

PK ON PT OM BR

1

OS RH

H

EN W

B51

IG RA

AD RO

6

D OA

S

S

HI G

D OA

YN TAN-Y-BR

R OS RH

GL A

8

N ON YN

LL R AN AWEL-Y-MO DU DN O R

TAN-Y-BRYN DRIVE

C

SG LA

RO AD

D

BRYN AVE HAWTHORNE AVE

4

RIV E

LLW

D

WI LD ED

EL WY

MA ES

BRYN EGLWYS

AV EN

NE

TO R

I

CH UR CH

RO A

D

VI C

EY R

SOUTH PLACE

Penrhyn N A VE Park

AV E

MAE

RD N WT O

PIN EG R

AV E

C

E

PE NR Parc HY

GORDON DRIVE

AB B

EV ERA RD

ON D

FAIRWAY

1

E

SE C

FIR ST

TR ILL

LIN KS

CO LL EG E

CR

COLW YN C R

T

AV E

AB BE Y

RIV E

D

D NA ME PRO

CR AN FO R

ES

B

ATTRACTIONS AND PLACES OF INTEREST E TH

HE CRE S

CH UR CH D

OR ME

AV E

A

COLWYN BAY

9

Rhos-on-Sea Inset

12

Always check opening times of attractions before setting off to avoid disappointment.

13

ACCESSIBLE TOILETS

Accessible toilets in the area are fitted with National Key scheme (RADAR) locks. During your visit, keys may be purchased at one of our Tourist Information Centres.

CHURCHES & PLACES OF WORSHIP

(Numbers in brackets refer to churches)

12

Assembly of God.....................................................................(1) C4 Church in Wales........................................................................(2) E4 Methodist.................................................................................(3) D3 United Reform......................................................................... (4) B4

59 WWW.VISITLLANDUDNO.ORG.UK

STREET MAPS


CONWY

ATYNIADAU A LLEFYDD O DDIDDORDEB 1 3

5 6 7 8

EGLWYSI A MANNAU ADDOLI

Y Gogarth / The Great Orme

E

ST ET W E STRE

MA R IAN R D

M N O

EX

A

ST ME L

ST

A W

D

PL

RD FO

Cae Pêl-droed Football Ground

DD OR FF

YS BY TY

D

M E AC PL

AD

D ELISABET

H

PARC BODNANT

CWM ISAF

MAES-Y-CW

ED D

M CW

Ysbyty Cyffredinol General Hospital

6

D AR W HO

LA

D UD RH

NA

ENUE A546

TOILEDAU HYGYRCH

CW

RI ED LO EW

D YD W NE AS PL ER IG CL DD

7

Mae cloeon y cynllun Allweddi Cenedlaethol (RADAR) yn nhoiledau hygyrch yr ardal. Yn ystod eich ymweliad, gallwch brynu allwedd yn un o’n Canolfannau Croeso.

N LA

D BO

DU AV ES

5

OR S

DW

M

MA

9

Mc INROY CLOSE RDD -YR-

FFORDD

BELVEDE PLACE

Cae Rygbi Rugb Groun

M N CW

FFOR D

YN

FFORDD DEWI

D OA TR

L

FF O

H NR

AN DN

P SDU

OAD

MAE

ER

RD FFO

PE

BO

O DU R MAES

D

CANOL CREUDDYN

Canolfan Hamdden JOHN BRIGHT Leisure Centre

BLAE

ST

23

RD

RD WA HO

L LP WE HY

MOO N

VAU GHA NS TRE ET

CL

SQ

S

AR W HO

YF OR

R

ULYN

BUIL DER

ALE X

VIE DA

DO TU

VE

KIN G’S

KIN GS R CAE MAW

KNO WLES RD

RD

DD D

AND RA

PL

T

Maes Parcio i Fysiau Coach Park

IDG

4

ES

19

RD LL GY AR Llys Ynadon Magistrates’ Court

N SO CK JA

L CI UN CO

W

5

ROA DWA

M DD ORF A OR FF ST

ST

ST

DD GWYNEDD FFOR

BR YN IA U

ST

RD

D OA

BR

Dylech edrych ar oriau agor yr atyniadau cyn cychwyn ar eich taith rhag cael eich siomi.

R

RA

MR

RD

3

DE IL

AY W

AN RM NO Y

AN RM NO

ET RE

16GE

GA

2

NB

RD

BU

Gorsaf Heddlu Police Station

ST

CW

KIN G’S PL

Railway Station

PL

AN GH

RD FO OX

CE NT RA L

HN JO

LPH I ST

RD

RD

ST E LE BI Gorsaf JU Reilffordd

CR

ADE

AY NW

U VA

MA R IAN P L

0.25

T

P

M CREOSTY SCE N NT

CO

PL

12

E AV

T

16:06

Llithrfa D Dinghy S

MO S TY

ST

S

RD

graddfa / scale

ST

S RD WA ED

3

ST

D’

D’S VI DA

ST

27/2/06

GL CR ODD ES AET CE H NT

ON LT AR CH

VI DA ST

ST

RT BE AL

RD

DO C

A ST GU AU

’ RY S T MA S

RD

11

MO BO DA ST FO NS YN T ST SQ

ST

T ON

ET ST

1

ON

RM

RI NI TY

N

RD

AY BR OW

YS

ER S

8

FO

ST CR GEO ES R CE GE NT ’S

PL

RE C

CH U

ST GE OR GE ’S

DN S NG

LL WY NO

ST

CW LA CH

W AL KS

RC H

LA NE

AD RO

ES LE

M

ELIZABETH VILLAS

FA IR W A

RE

13

S

ST

E AV

TH E

ST

Y

R

R

GE OR

SO M

KIN G’S AVE

TRINITY CT

N RY FF DY

AD RO

Cycle Route

A IS

GE

ST

NW

RD

L’S

Safle Seindorf Bandstand

TY

ST

ST

GA DE

SIN IE

S IRIOL’

RD

AU

E AV

Llwybr Beicio Cenedlaethol / National

NORTH PARADE

N

L TA

O ET

EM AR

IR SE

FFOR

15

FRANK VILLAS

ES

Y IT IN 14 TR

PL

AS

7

S RE

ERNESTINE VILLAS CLARE VILLAS

IO

9

milltiroedd / miles

COFIWCH

BR

SE

N DI

I YN BR

R ES RC OME HERK

M JA

RD

ST

J 2

CL

S ES NN DE

D

AN LL IN W

MES ROAD

CR

C ITY TRIN

0

1

N TO

D OY LL

PL YL ER

4

DD LY DO

T OR GREA

5

RD

T

TAVERNERS COURT

11

Neuadd y DrefBA CK Town HallM M A

Gorsaf Bad Achub Lifeboat Station PASS

E AV

ES

ER OM RK HE

CH CHUR

O LL

ST

24 TW

IF CL

AL OV

D

S YD LLO

GD

E AV

NORTH CLOSE

D

T TS

EL AP CH

T EN

YN W LG

YN

LANE VARDRE

E AV

M

YS LL

RD

E CL

R NO

GW

EW’S

RD

ADE PAR

DALE RD

I

MA

L AE M

TIC logo boards 400x400_AW.qxp

Glanfa i Gychod Boating Jetty

AD OC ET16 B ST RE CA ROOK ES ST RO ST LI NE RD

YD

Bae Llandudn Bay

Y PP HA

AC

CE Q S IN D S PA OU RA TH PR AR W DE GL ED A PA N-Y ST RA -M OR EV DE OR TR

E ST 14 T MARK S H ET 10 NEW 26 A T DD

N DR ST A

R RFA MO

S ME

ST WE

R AT O G RE

E AD

G

Penmorfa West Shore

D

46 A5

PL

EN OM PR

D OA

O GL

E AG SS

ST ANDREW’S

RD

AVE

15

E MA

T

R ES M OR

RTH GA

L. LP RO

AT RE GO

E AV

O GL

D

A YP UR ISB

RD

C RY BU LIS

R CA

H ET DA PARK

RK YO

AD RO

L SA

N STY MO ER EET UPP STR

4

RR

CHURCH WALKS

21

AN E

SA

ABBEY PL

G

T RS TE WA

N LLEWELY

RD

R RY BU LIS SA

Y BE AB

Hosbis Dewi Sant St David's Hospice

3

ROAD AS PL TYˆ COCH

36

BOD LO HILLNDEB

N VO AR

E

SCH OO LL

INVALIDS WALK (LOVERS WALK)

12

CH LA

HILL TE

YD YR

32

13

RD

F DH BO

CW

TYˆ GWYN ROAD RD

RD

34

YR D

(Nifer mewn cromfachau’n cyfeirio at eglwysi)

OL D

D OL

C

F

TABOR HILL

PL

DR

OA D

.B ST

D

RO FF T

Y Fach 28 Happy Valley

D

LLWYNON RD

ACE TERR ECT

TO RY

TER

’S

C

RO AD

TYˆ G WYN ROAD YL L

H

PROSP

T ST UDN RE O ET

CROMLECH RD

VA L U R WAY LL EY R D

27

YD W

B

Land Train, City Sig Alpine & Marine Driv

31

ST

OAD

Pier

20

Arosfan Trên Tir, Cit Taith Marine Drive a

EN

WYN R

AD

33

ST EP H

PYLLAU RO

DF YD RO AD

TYˆ G

30

28

Bedyddwyr.................................................................................... (5) G3 Bedyddwyr / Efengylaidd Annibynnol...................................... (7) G4 Eglwys Gristadelffaidd................................................................. (2) E7 Eglwys yng Nghymru.........................................(1) A1,(3) E6,(6) E10 Uniongred Goptaidd.................................................................. (12) F5 Efengylaidd Annibynnol............................................................. (8) F10 Tystion Jehofa............................................................................... (9) G4 Methodistaidd...........................................................(10) E11, (11) D6 Pentecostaidd............................................................................. (13) D5 Presbyteraidd Eglwys Ddiwygiedig Unedig..........................(14) D5 Catholig........................................................................................ (16) E5 Eglwys Unedig Cymru..............................................................(15) D4 Synagog.......................................................................................... (4) C4

35

Gorsaf Hanner Ffordd / Halfway Station

TR IN ITY

1

E RIV RINE D

A

MA

0.5m

29

27

EGLWYSI A MANNAU ADDOLI

Cadwch lygad am y logo yma wedi’i ddangos mewn sefydliadau gyda thoiledau cyhoeddus Look out for this logo displayed by establishments with toilets for use by members of the public.

Eglwys yng Nghymru (1)...........................C3 Methodistaidd (Saesneg) (2)...............C4 Presbyteraidd (Cymraeg) (3).............. A3 Catholig (4).............................................C1

E

Car Cebl...............................................................................B6 Camera Obscura................................................................B6 29 Parc Gwledig y Gogarth.................................................. A1 30 Mwynglawdd Hynafol y Gogarth.................................. A1 31 Gerddi’r Fach.......................................................................B5 32 Gerddi Haulfre................................................................... C3 33 Marine Drive....................................................................... A5 34 Cwrs Golff Bach................................................................ C2 35 Canolfan Sgïo ac Eirafyrddio a Llwybr Toboganau... A4 36 Gorsaf Dramiau................................................................. C4

12

(Nifer mewn cromfachau’n cyfeirio at eglwysi)

ABBEY CT

Y GOGARTH

4

LES ANG

Llwybr Alice – yn dechrau tu allan i Canolfan Groeso Landudno........................................D6 2 Parc Fferm Bodafon...................................................F12/13 3 Man Chwarae i Blant......................................................... F2 4 Canolfan Cyngor ar Bopeth .......................................... F4 5 Gorsaf Fysiau....................................................................... E8 6 Parc Craig-y-Don ...........................................................G11 7 Cae Chwarae Craig-y-Don (Bowls a Thennis)............................................................G10 8 Llyfrgell a Chanolfan Groeso.........................................D6 9 Clwb Golff Llandudno (Maesdu).....................................I5 10 Amgueddfa Llandudno.....................................................D4 11 Llogi Beiciau Llandudno...................................................D6 12 Canolfan Nofio Llandudno.............................................. E8 13 Llyn Cychod Model........................................................... E1 14 Ardal Gemau Amlddefnydd............................................. F5 15 Clwb Golff Gogledd Cymru, Penmorfa...................... H4 16 Mostyn (Oriel Gelf)........................................................... E7 17 Mostyn Champneys (Parc Manwerthu)...................... F9 18 Pwll Padlo a Man Chwarae...........................................E12 19 Parc Llandudno (Parc Manwerthu)............................... E8 20 Pier........................................................................................ A7 21 Canolfan Chwarae - Bonkerz........................................ C4 22 Clwb Hwylio........................................................................ E9 23 Archfarchnad....................................................................... F7 24 Cae Hamdden The Oval (Criced a Chlwb Bowlio Llandudno)........................... F3 25 Venue Cymru (Canolfan Gynadledda, Theatr ac Arena)................................................................ E9 26 Yr Ail Ryfel Byd - Profiad y Ffrynt Cartref................D5

UE NO

1

H

ATYNIADAU A LLEFYDD O DDIDDORDEB

Tyˆ Aberconwy.................................... B4 Teithiau Cychod................................A4 Amgueddfa Cregyn Gleision Conwy................................ B5 Castell Conwy.................................. D5 Plas Mawr............................................. B3 Yr Academi Frenhinol Gymreig.. B3 Tyˆ Lleiaf ym Mhrydain Fawrn......A4 Pont Grog a Thollty Conwy.........C6

-Y -C OE DR

LLANDUDNO

2

TY ’N

LLANDUDNO A GONWY

ST TUDNO ’S R OAD

MAPIAU STRYD

Z ZIG AG PAT

WWW.DEWCHILANDUDNO.ORG.UK

60

NT

CRE

BOD


CONWY

CHURCHES & PLACES OF WORSHIP

ATTRACTIONS AND PLACES OF INTEREST 1 3 4 5 6 7 8

5 (A lanfa or L ang B

O

ET RE ST

6

5

1

ET RE ST

T EE

LANCASTER SQUARE

1 2

E AN

C

YL AR EM ROS Gorsaf Rheilffordd Railway Station

4

ghtseeing, ve Tour Stop

3

R ST

GH HI

AY QU

EL AP

Y NW

CH

2

IC CE

ty Sightseeing, ac Alpine

Afon Conwy River

LE ST CA

O M

T UN

Mewnosodyn Conwy / Conwy Inset

3

NT SA EA L P

udno y a Lland I Deganw y & Llandudno To Deganw

T TREE ILL S Maes Parcio ROSE H Arhosiad Byr Short Stay Car Park

8 Castell Conwy Castle

4

D

no

Maes Parcio Arhosiad Hir Morfa Bach Long Stay Car Park

Page 2

LLANRW ST RD

E 1

Dingi Slipway

st

rw

lan

)L

06

51

(B

2

3

4

NT CE ES CR

GDNS

MEADO

IVE

CLARENCE ROAD

M AN IA

RO

TA

MORLEY RD

RE SB EC AR EN C

CL

QUEENS ROAD

RO A

DR

GDNS

IRVING RD

5115

D

RD

Toiledau / Toilets

ER AVE

NT

ERLLAN MAES B

CARPE

Maes Parcio Talu ac Arddangos Pay and Display Car Park

Parcio Glan y Môr Talu ac .Arddangos BODAFON R OA.D 10am-4pm D ydd Llun i ddydd Sul yn gynhwysol. Parcio AM DDIM rhwng 4pm-10am Pay and Display Seafront Parking 10am-4pm Monday to Sunday inclusive. Parking FREE between 4pm-10am

D RM BACH ROA FFE

QU E EN S RO AD

R

RLOTTE

D OA

C HA

RR

DR

Canolfan Cyn-filwyr Dall y DU Blind Veterans UK Centre

RM FFE

Toiledau gyda gweithiwr (tâl) Toilets with attendant (fee) Toiled hygyrch gyda chlo Cynllun . Allwedd Cenedlaethol RADAR) Accessible toilet fitted with National Key Scheme (RADAR) lock

NE LA

GDNS

RY’S RD

B5115

HILA

PL

Stryd Unfforddd / One Way Street

L

) (A55 y 5m nw

A470

ST

YN-

YN BR

DW

Meddygfa / Doctors’ Surgery RD

GE VICARA

9

DR

RY C

VE GE A ARA VIC

VICARAGE

8

’S CE

E

NS GD

AV ENT

Y

C VIN

U

RG MA

’S ET AR

SA

RN AB Craigside LA ER NE PL Pwynt Gwybodaeth i Ymwelwyr Tourist Information Point

Swyddfa Bost / Post Office

QUEENS GDNS

RLY BRIE LLYS

RD ELW

NA N AE

W

ST

Ysgol Gogarth

A AM

DA R ES BU

L

N

M

ALBERT GDNS

LEW IS CL

SS C

GD

D

SR

UR RD

IN PR

DUCHE

YR YD

IA

RD

AL GW

WY PO

CL LORINA GR

IS

IS

AY NW

RD

DR

CRICCIETH CL

DNANT RD

GW

AN EL

RIS

RD

AD

MA AU

H

CO

RO

EC RL HA BE

N LÔ

YR YD

PENNANT CT

IA AN

IVE DR

N

2

IA CRESCENT

U MR CY

GW

AN YL GW YS LL

UE EN AV

LLEM AL NE D ERY FF L OWN GDNICE S CU C

UM RO

UMAN RO

AY

LIDDELL

N LÔ GWYNANT CT

BALFO

DODGSON CLOSE

ROSLIN GDNS

H ST NS GD LVA SY

7 HARCOURT RD

AY W K EENS QU

SW

6

E

CLARENCE

PARK AVE

PARK LAN

70 A4

DRIVE

QUEEN ELIZABETH COURT

ROSEBERY AVE

A RD SYLV

RIVIERE AVE

Craig-y-Don ING

i by nd

ES

8

CAE CLYD

SYLVA GROVE SYLVA GDNS NORTH

PRIMROSE PASS

CURZON RD

CLA RENCE

VICTORIA AVE

MOSTYN AVENUE

CT

M AE S C LY D

Caeau BODAFON Fields

10

MOSTYN B ROADWAY HANOVER

D TUDNO

ERE E

N

VICTORIA STREET

N CARME

O

TY’N-YFRITH RD

R RD

TUDO

ES

CR

17

6

B51o15Ddiddordeb VE D/ Lle 20 YAtyniad ABER DRI N ROA FY W C OLW Attraction / Place Fof NN Interest YN O

Co

-G T-Y NAN

BROADW AY

PLEASANT ST

MOSTY N

I Fae

BEDFORD CRESCENT

CRAIG-Y-DON PARADE

/ To Colwyn

y lwyn Ba

L CO

12

EAST PARADE

22

RD CLARENCE

AY

18

25

6

GLANRAFONAVE

ENT

PENR CRES HYN CENT

5

ALLWEDD SYMBOLAU SYMBOLS KEY

Traeth y Gogledd North Shore

R O M E N A NEVI D E LL RESC

m Co or 22 19m Bang y-Coed m sBetw hester 48 C Caer/

10

DON’T FORGET

Gorsaf Betrol / Petrol Station

11

Always check opening times of attractions before setting off to avoid disappointment.

LLANDUDNO

ATTRACTIONS & PLACES OF INTEREST 1

Alice Trail - starts outside Llandudno Tourist Information Centre..................................... D6 2 Bodafon Farm Park.............................................F12/13 3 Children’s Play Area....................................................F2 4 Citizen’s Advice Bureau .............................................F4 5 Coach Station...............................................................E8 6 Craig-y-Don Park ................................................... G11 7 Craig-y-Don Recreation Ground (Bowls and Tennis)................................................... G10 8 Library and Tourist Information Centre............... D6 9 Llandudno (Maesdu) Golf Club.................................I5 10 Llandudno Museum................................................... D4 11 Llandudno Bike Hire................................................. D6 12 Llandudno Swimming Centre...................................E8 13 Model Boating Lake.....................................................E1 14 Multi Use Games Area...............................................F5 15 North Wales Golf Club, West Shore......................H4 16 Mostyn (Art Gallery)..................................................E7 17 Mostyn Champneys (Retail Park)............................F9 18 Paddling Pool & Play Area....................................... E12 19 Parc Llandudno (Retail Park)....................................E8 20 Pier.................................................................................A7 21 Play Centre - Bonkerz...............................................C4 22 Sailing Club....................................................................E9 23 Supermarket.................................................................F7 24 The Oval Recreation Ground (Cricket and Llandudno Bowling Club)..................F3 25 Venue Cymru (Conference Centre, Theatre & Arena).........................................................E9 26 World War II Home Front Experience................ D5

7

Maes Parcio Arhosiad Hir Long Stay Car Park

B

Church In Wales (1)...................................C3 English Methodist (2).................................C4 Welsh Presbyterian (3).............................A3 Roman Catholic (4)...................................C1

Cae Chwarae Playing Field

AD RO awr, OR enm NG nma an, BA 5) Peirfech

A

LLANDUDNO AND CONWY

(Numbers in brackets refer to churches)

Aberconwy House ........................... B4 Boat Trips..............................................A4 Conwy Mussel Museum................... B5 Conwy Castle..................................... D5 Plas Mawr............................................. B3 Royal Cambrian Academy................ B3 Smallest House in Great Britain....A4 Conwy Suspension Bridge & Toll House.........................................C6

2

12

12

8 Eglwys / Man Addoli

Church / Place of Worship

ACCESSIBLE TOILETS

Accessible toilets in the area are fitted with National Key scheme (RADAR) locks. During your visit, keys may be purchased at one of our Tourist Information Centres.

THE GREAT ORME 27

Cable Car..................................................................... B6 Camera Obscura........................................................ B6 29 Great Orme Country Park......................................A1 30 Great Orme Ancient Mine.......................................A1 31 Happy Valley Gardens................................................ B5 32 Haulfre Gardens.........................................................C3 33 Marine Drive................................................................A5 34 Miniature Golf Course..............................................C2 35 Ski & Snowboard Centre & Toboggan Run...........A4 36 Tram Station................................................................C4 28

CHURCHES & PLACES OF WORSHIP

12

(Numbers in brackets refer to churches)

Baptist............................................................................................ (5) G3 Baptist / Independent Evangelical............................................ (7) G4 Christadelphian Church.............................................................. (2) E7 Church In Wales.................................................(1) A1,(3) E6,(6) E10 Coptic Orthodox....................................................................... (12) F5 Independent Evangelical............................................................ (8) F10 Jehovah’s Witness........................................................................ (9) G4 Methodist...................................................................(10) E11, (11) D6 Pentecostal................................................................................. (13) D5 Presbyterian United Reformed Church...............................(14) D5 Roman Catholic ........................................................................ (16) E5 Welsh United Church..............................................................(15) D4 Synagogue..................................................................................... (4) C4

61 WWW.VISITLLANDUDNO.ORG.UK

STREET MAPS


WWW.DEWCHILANDUDNO.ORG.UK

62

YN NES NAG Y TYBIWCH Ar drên

Gwasanaethau Lleol

Ceir gwasanaethau trên o’r rhan fwyaf o Brydain i drefi glan môr poblogaidd gogledd Cymru. I’r tir mae rheilffordd olygfaol Dyffryn Conwy yn rhedeg o Landudno i fyny’r dyffryn a thrwy Barc Cenedlaethol Eryri i Fetws-y-coed ac yna ymlaen i Flaenau Ffestiniog, lle gallwch chi wedyn ddal trên Rheilffordd Ffestiniog.

I ganfod pa mor hawdd ydi defnyddio cludiant cyhoeddus i deithio o gwmpas Bwrdeistref Sirol Conwy: Ewch i un o’n Canolfannau Croeso i nôl copi o’r amserlenni bysiau/trenau. Gallwch hefyd fyn i’n gwefan: www.conwy.gov.uk/cludiantcyhoeddus Neu ffonio: 0800 464 00 00 Neu ewch i wefan www.traveline.cymru i weld amserlenni cludiant cyhoeddus Cymru ac i gynllunio’ch taith.

Gwefannau defnyddiol: www.nationalrail.co.uk www.arrivatrainswales.co.uk www.thetrainline.com www.conwyvalleyrailway.co.uk www.traveline.cymru www.virgintrains.co.uk

Ar fws Mae’r National Express yn cynnig gwasanaethau uniongyrchol o Lundain, Manceinion a Lerpwl, gyda chysylltiadau o ran fwyaf o drefi Prydain. www.nationalexpress.com

Mewn car Mae cyrraedd Conwy o ogledd orllewin Lloegr yn hawdd ar yr M56 a’r A55. Mae yna hefyd gysylltiadau traffordd da gyda chanolbarth Lloegr, ac mae’r un ffyrdd, sef yr M6, M5 a’r M1, hefyd yn golygu bod gogledd Cymru o fewn cyrraedd hawdd i’r rheiny sy’n teithio o dde Lloegr.

Dros y môr Mae Irish Ferries a Stena Line yn cynnig gwasanaethau cyflym a rheolaidd i Gaergybi o Ddylyn. Irish Ferries: 08717 300 400 www.irishferries.com Stena Line: 08447 70 70 70 www.stenaline.co.uk

Mewn awyren Mae meysydd awyr Manceinion a Lerpwl yn siwrne awr a hanner. Maes Awyr Manceinion: 08712 710 711 www.manchesterairport.co.uk Maes Awyr John Lennon Lerpwl: 0871 521 8484 www.liverpoolairport.com

Mae gan North Wales Rover y tocyn perffaith i chi os oes arnoch chi eisiau treulio’r diwrnod yn mwynhau golygfeydd godidog gogledd Cymru neu ymweld â rhai o’n hatyniadau gwych ar gludiant cyhoeddus, yn fws neu’n drên. I gael manylion y parthau teithio a’r prisiau ewch i: www.arrivatrainswales.co.uk/ explorewales/northwalesrover Mae Sherpa’r Wyddfa yn mynd â chi ar gludiant cyhoeddus o Fetws-y-coed ac o gwmpas Eryri a’i hatyniadau. P’un ai ydych chi’n cerdded neu’n mynd i weld golygfeydd yn rhywle, dewiswch y dewis gwyrdd a gadewch eich adref. Eisteddwch, ymlaciwch a mwynhewch y golygfeydd o gysur ein bysiau. I weld yr amserlenni ewch i www.traveline. cymru neu www.traveline.cymru neu www.conwy.gov.uk/cludiantcyhoeddus.

Mae Tocyn Archwilio Cymru yn un tocyn sy’n rhoi mynediad di-derfyn i chi i holl wasanaethau trên Cymru a bron bob gwasanaeth bws. Am fwy o wybodaeth ffoniwch 03333 211 201 www.arrivatrainswales.co.uk/explorewalespass

Ar eich beic Mae Sir Conwy yn lle gwych i fynd am dro ar feic. Be’ well ar ddiwrnod braf na beicio a chael mwynhau golygfeydd godidog ein sir wrth eich pwysau? Dewch â’ch beic efo chi neu, fel arall, ewch i logi un!. www.nationalcyclenetwork.org.uk www.bikingconwy.ws


MAP O SIR CONWY Bae Penrhyn Penrhyn Bay

Bae Conwy Conwy Bay

A470

Llanrhos

18

17

A55

15 Llanfairfechan

C

A55

21 22 Hen Golwyn Old Colwyn

19

Bryn-y-Maen

Llansanffraid Glan Conwy

B5106

3002’ Tryfan

Pandy Tudur

G

Groes

n Ge irionyd

Dyluniwyd gan: View Creative, 37 Rhos Road, Llandrillo-yn-Rhos, Conwy, LL28 4RS. ffôn: 01492 542400 www.viewcreative.co.uk

A544

Bylchau

Gwytherin B4501 Cronfa Aled Isaf Reservoir

B5427

Llyn Aled

Llyn Alwen

A543 Llyn Brenig

Nebo

Betws-y-Coed

Capel Garmon

A470

2861 Carnedd Moel-siabod

Er bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi gwneud pob ymdrech i sicrhau cywirdeb y cyhoeddiad hwn, ni all y Cyngor dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw wallau, camgymeriadau neu hepgoriadau nac am unrhyw fater sydd mewn unrhyw ffordd yn gysylltiedig â neu’n codi o gyhoeddi’r wybodaeth yn y llyfryn hwn.

B5384

B5106

B5113

Cronfa Alwen Reservoir

A5

Pentrefoelas

B4406

Dolwyddelan

B4501

Glasfryn

Penmachno

Llanfihangel Glyn Myfyr

1

2

3

4

5

B5105

6

kilometres

YB Bal

A4212

K A470

scale

B4391

5

A4212

B4407

2

3

Co

0

A5

cilomedrau / kilometres

4

ALLWEDD SYMBOLAU

5

graddfa / scale

J

1

nw

y R

Blaenau Ffestiniog

Cerrigydrudion

Ysbyty Ifan

0

I

Llyn Conwy

5

6

7

Cyhoeddwyd gan: Tîm Marchnata Twristiaeth Gwasanaeth Datblygu Cymunedol Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy Adeilad y Llyfrgell, Mostyn Street Llandudno, LL30 2RP ffôn: 01492 575945 / 575950 © Conwy County Borough Council

Llansannan

A548

Llanrwst

Capel Curig

A4086

A55 B5381

B5382 B5382

A5

3002’ 3278’ Glyder Glyder Fawr Fach

26

Llangernyw

Lly

F

24a Llan San Sior St George

R Elwy

d

raf

d

ly

w

Co

nC

n

y Ll

Lly

3425’ Carnedd Dafydd

na

nt

Trefriw

A547

Llanfair Talhaearn

A548

ley wy Val | C on wy

E 3485’ Carnedd Llewelyn

A548

B5383

Eglwysbach

Llyn Eigiau

Cl w yd

25

Tal-y-Cafn

Dolgarrog

R

Towyn Abergele 24

Betws-yn-Rhos

B5113

R Conwy

Tal-y-Bont

23a

Dolwen

Dyffryn Con

D

23 Llanddulas

Llysfaen

A470

Rowen Ty’n-y-Groes

H

20

n Al ed

16a

Conwy 16 15a Penmaenmawr

Bae Cinmel Kinmel Bay Pensarn

Cyffordd Llandudno Junction

Deganwy

B

Llandrillo-yn-Rhos Rhos-on-Sea

Bae Colwyn Colwyn Bay

Afo

A

Llandudno

Tyˆ Nant

8

Ysgrifennwyd gan: Roger Thomas. Golygydd ac awdur llyfrau taith www.writerog.co.uk Ffotograffiaeth: ©VisitBritain, Shutterstock, Gwledd Conwy Feast, Freelance Photos North Wales, freshpics. co.uk, LLAWN /Rhys Thomas, ©National Trust Images/Arnhel de Serra, PM Photography, © Princes of Gwynedd Project Partners, David Roberts Photography, Kerry Roberts, Dan Struthers Photography ©Crown Copyright (2016) Visit Wales, Matt Wilcox.

I gael copi o’r llyfryn hwn mewn print bras ffoniwch (01492) 575950.

B4501

B4407

Blaenau Ffestiniog

I

R

Llyn Conwy

Co

nw

y

Rheilffordd gyda gorsaf

Parc Coedwig Gwydir

Pwynt Gwybodaeth i Ymwelwyr

Ffin Parc Cenedlaethol Eryri

Canolfan Groeso

Copa Mynydd

Ysbyty Ifan

Penmachno

H Dolwyddelan 2861 Carnedd Moel-siabod

```G

B4406

Glasfry

Pentrefoelas Cronfa Alwen Reserv

A5

CANOLFANNAU CROESO A470

Capel Garmon

Betws-y-Coed

A4086

B5113

Nebo

3002’ 3278’ Glyder Glyder Fawr Fach

Mae staff ein Canolfannau Croeso yn wych! 3002’ Tryfan

A5

F

3425’ Carnedd Dafydd

Lly

n

Co

w

ly

nC

Lly

n Ge irionyd d

Trefriw

Llyn Eigiau

Dolgarrog

Tal-y-Bont

Rowen Ty’n-y-Groes

C

CANOLFAN GROESO CONWY

Adeilad Muriau, Rosehill Street, Conwy LL32 8LD 01492 577566 conwytic@conwy.gov.uk

CANOLFAN GROESO LLANDUDNO

Adeilad y Llyfrgell, Mostyn Street, Llandudno LL30 2RP 01492 577577 llandudnotic@conwy.gov.uk

Pandy Tudur

B5384

A548

B5382

Llangernyw

Eglwys Bach

R Elwy A548

Ll Ta

Betws-yn-Rhos

B5113

B5106

A470

Llansanffraid Glan Conwy

Conwy 16 15a Penmaenmawr 16a

17

Bryn-y-Maen

19

18

Deganwy

Llanrhos Cyffordd Llandudno Junction

A470

A

Gwytherin

Tal-y-Cafn

15 Llanfairfechan A55

B

Llanrwst

ley wy Val | C on wy

d

R Conwy

Dyffryn Con

3485’ Carnedd Llewelyn

ed

rafn an t

n Al

D

Llyn Aled Cronfa Aled Isaf Reservoir

B5106

Lly

Afo

• Gwasanaeth archebu llety • Gwybodaeth am atyniadau • Cynllunio’ch arhosiad • Gwybodaeth am ddigwyddiadau • Gwybodaeth am gludiant cyhoeddus • Archebion National Express • Archebion theatrau lleol • Archebion teithiau bws lleol • Llyfrau, mapiau a chyhoeddiadau • Anrhegion a chofroddion

E

Llyn Alwen

B5427

Capel Curig

Maen nhw’n cynnig cymorth a chyngor i sicrhau eich bod chi’n gwneud y gorau o’ch amser yng Nghonwy a’r fro, p’un ai ydych chi’n byw, yn ymweld neu ar eich gwyliau yma:

Bae Conwy Conwy Bay

Llandudno

21 22 Hen Golwyn Old Colwyn

20

Dolwen

B5383

Llysfaen

Football Ground

Bodafon Fields

23 Llandulas

A55

Bae Colwyn Colwyn Bay Llandrillo-yn-Rhos Rhos-on-Sea Bae Penrhyn Penrhyn Bay

Ar ôl i chi orffen efo’r llyfryn yma, ailgylchwch o neu, fel arall, beth am ei roi i ffrind?

WWW.VISITLLANDUDNO.ORG.UK

63

P


WWW.DEWCHILANDUDNO.ORG.UK

64

CLOSER THAN YOU THINK By train

Local services

Direct train services run to our popular North Wales coastal destinations from most parts of Britain. Inland the scenic Conwy Valley Line runs from Llandudno through the Snowdonia National Park to Betws-y-Coed and on to Blaenau Ffestiniog with connections for the Ffestiniog Railway.

To find out just how easy it is to get around Conwy County Borough by public transport: Pick up a copy of the bus/train timetable from one of our Tourist Information Centres View on our website www.conwy.gov.uk/publictransport Call 0800 464 00 00 Or go to www.traveline.cymru the journey planner and timetables website for public transport in Wales.

Useful websites include: www.nationalrail.co.uk www.arrivatrainswales.co.uk www.thetrainline.com www.conwyvalleyrailway.co.uk www.traveline.cymru www.virgintrains.co.uk

By coach National Express operates direct services from London, Manchester and Liverpool with connections from most UK towns. www.nationalexpress.com

By car There’s quick, straightforward access from the North West along the M56 and A55. Motorway links with the Midlands are good too, and the same roads – the M6, M5 and M1 also bring North Wales within easy reach of the South of England.

By sea Irish Ferries and Stena Line operate regular and high-speed services to Holyhead from Dublin. Irish Ferries t: 08717 300 400 www.irishferries.com Stena Line t: 08447 70 70 70 www.stenaline.co.uk

By air Transfers from the international gateways of Manchester and Liverpool take about 1½ hrs. Manchester Airport t: 08712 710 711 www.manchesterairport.co.uk Liverpool John Lennon Airport t: 0871 521 8484 www.liverpoolairport.com

North Wales Rover is just the ticket if you want to spend the day enjoying the scenery of North Wales or visiting some of our great attractions by public transport, buses and trains. For details of travel zones and prices. www.arrivatrainswales.co.uk/explorewales/ northwalesrover The Snowdon Sherpa takes you by public transport from Betws-y-Coed around Snowdonia and its attractions. Whether you are walking or sightseeing, take the green option and leave your car behind. Sit back, relax and enjoy the scenery from our buses. For timetables visit www.traveline.cymru or www.conwy.gov.uk/publictransport.

Explore Wales Pass is just what it says – one ticket that gives you unlimited access to all of Wales’s mainline train services and almost every bus service. t: 03333 211 201 www.arrivatrainswales.co.uk/explorewalespass

On your bike The area offers some great opportunities for cycling. What could be better than getting around by bike in stunning scenery? Bring your own bike or hire one when you’re here. www.nationalcyclenetwork.org.uk www.bikingconwy.ws


CONWY COUNTY BOROUGH MAP Bae Penrhyn Penrhyn Bay

Bae Conwy Conwy Bay

A470

Llanrhos

18

17

16a

15 Llanfairfechan

C

21 22 Hen Golwyn Old Colwyn Bryn-y-Maen

Llansanffraid Glan Conwy

B5106

F 3002’ Tryfan

n Ge irionyd

Designed by: View Creative, 37 Rhos Road, Rhos-on-Sea, Conwy LL28 4RS. t: (01492) 542400 www.viewcreative.co.uk

Groes B5384

Pandy Tudur

d

raf

Llansannan

A544

Bylchau

Gwytherin B4501 Cronfa Aled Isaf Reservoir

B5106 B5427

Llyn Aled

Llyn Alwen

A543 Llyn Brenig

Nebo

Betws-y-Coed

Capel Garmon

A470

2861 Carnedd Moel-siabod

Whilst Conwy County Borough Council has made every effort to ensure accuracy in this publication, the Council cannot accept responsibility for any errors, inaccuracies or omissions or for any matter in any way connected with or arising out of the publication of the information contained within this brochure.

B5381

A548

B5113

Cronfa Alwen Reservoir

A5

Pentrefoelas

B4406

Dolwyddelan

B4501

Glasfryn

Penmachno

Llanfihangel Glyn Myfyr

Published by: Tourism Marketing, Community Development Service, Conwy County Borough Council, Library Building, Mostyn Street, Llandudno, LL30 2RP. t: (01492) 575945 / 575950. © Conwy County Borough Council

A55

B5382 B5382

Llanrwst

Capel Curig

A4086

G

26

Llangernyw

A5

3002’ 3278’ Glyder Glyder Fawr Fach

24a Llan San Sior St George

R Elwy

Lly

C

nC

yn

Ll

na

nt

Trefriw

Lly

3425’ Carnedd Dafydd

d

ly

ow

A547

Llanfair Talhaearn

A548

ley wy Val | C on wy

E 3485’ Carnedd Llewelyn

A548

B5383

Eglwysbach

Llyn Eigiau

Cl w yd

25

Tal-y-Cafn

Dolgarrog

R

Towyn Abergele 24

Betws-yn-Rhos

B5113

R Conwy

Tal-y-Bont

23a

Dolwen

Dyffryn Con

D

23 Llanddulas

Llysfaen

A470

Rowen Ty’n-y-Groes

1

2

3

4

5

H

A55

n Al ed

A55

20

19

Conwy 16 15a Penmaenmawr

Bae Cinmel Kinmel Bay Pensarn

Cyffordd Llandudno Junction

Deganwy

B

Llandrillo-yn-Rhos Rhos-on-Sea

Bae Colwyn Colwyn Bay

Afo

A

Llandudno

B5105

Written by: Roger Thomas. Editor and Travel Writer www.writerog.co.uk Photography: ©VisitBritain, Shutterstock, Gwledd Conwy Feast, Freelance Photos North Wales, freshpics. co.uk, LLAWN /Rhys Thomas, ©National Trust Images/Arnhel de Serra, PM Photography, © Princes of Gwynedd Project Partners, David Roberts Photography, Kerry Roberts, Dan Struthers Photography ©Crown Copyright (2016) Visit Wales, Matt Wilcox.

6

kilometres

YB Bal

A4212

K A470

scale

B4391

5

A4212

B4407

2

3

SYMBOLS KEY

J

1

nw

y R

Blaenau Ffestiniog

4

Cerrigydrudion

Ysbyty Ifan

0

I

Llyn Conwy

Co

0

5

graddfa / scale

A5

cilomedrau / kilometres

5

6

Tyˆ Nant

7

8

This brochure is also available in large print, please call (01492) 575950.

B4501

B4407

Blaenau Ffestiniog

I

R

Llyn Conwy

Co

nw

y

Railway with station

Gwydir Forest Park

Tourist Information Point

Snowdonia National Park Boundary

Tourist Information Centre

Mountain Peak

Ysbyty Ifan

Penmachno

H Dolwyddelan 2861 Carnedd Moel-siabod

B4406

Glasfry

Pentrefoelas Cronfa Alwen Reserv

A5

TOURIST INFORMATION CENTRES ```G

A470

Capel Garmon

Betws-y-Coed

A4086

B5113

Nebo

3002’ 3278’ Glyder Glyder Fawr Fach

Our Tourist Information staff are pretty legendary too! 3002’ Tryfan

A5

F

3425’ Carnedd Dafydd

Lly

n

Co

w

ly

nC

Lly

n Ge irionyd d

Trefriw

Llyn Eigiau

Dolgarrog

Tal-y-Bont

Rowen Ty’n-y-Groes

C

CONWY TOURIST INFORMATION CENTRE

Muriau Buildings, Rosehill Street, Conwy LL32 8LD 01492 577566 conwytic@conwy.gov.uk

LLANDUDNO TOURIST INFORMATION CENTRE Library Building, Mostyn Street Llandudno LL30 2RP 01492 577577 llandudnotic@conwy.gov.uk

Pandy Tudur

B5384

A548

B5382

Llangernyw

Eglwys Bach

R Elwy A548

Ll Ta

Betws-yn-Rhos

B5113

B5106

A470

Llansanffraid Glan Conwy

Conwy 16 15a Penmaenmawr 16a

17

Bryn-y-Maen

19

18

Deganwy

Llanrhos Cyffordd Llandudno Junction

A470

A

Gwytherin

Tal-y-Cafn

15 Llanfairfechan A55

B

Llanrwst

ley wy Val | C on wy

d

R Conwy

Dyffryn Con

3485’ Carnedd Llewelyn

ed

rafn an t

n Al

D

Llyn Aled Cronfa Aled Isaf Reservoir

B5106

Lly

Afo

• Accommodation booking service • Attraction information • Itinerary planning • Event information • Public transport information • National Express bookings • Local theatre bookings • Local coach bookings • Books, maps and publications • Gifts and souvenirs

E

Llyn Alwen

B5427

Capel Curig

They offer help and advice to ensure that visitors make the best of their stay in the Llandudno and Conwy area by offering:

Bae Conwy Conwy Bay

Llandudno

21 22 Hen Golwyn Old Colwyn

20

Dolwen

B5383

Llysfaen 23 Llandulas

A55

Bae Colwyn Colwyn Bay Llandrillo-yn-Rhos Rhos-on-Sea Bae Penrhyn Penrhyn Bay

When you have finished with this guide please recycle it or pass it on to a friend.

WWW.VISITLLANDUDNO.ORG.UK

65

Football Ground

Bodafon Fields

P


FFOREST

PENRHYN QUARRY

SLATE CAVERNS

Family adventures at this forest playground range from easy to epic. Mini explorers can zip and swing through Junior Safari; while adventurers of any age can have a go on Treetop Nets, Zip Safari, Plummet parachute simulator, or Skyride, Europe’s highest giant swing. Take it down a gear with a trail through the stunning woodlands. Don’t miss the Fforest Coaster, new for 2017!

Have a go on the world’s fastest, and Europe’s longest, zip line. Warm up on the Little Zipper, then tackle Velocity’s Big Zipper over the enormous quarry and lake beneath. Not quite brave enough? Take the historic Quarry Tour, discover the unique atmosphere, and watch other zippers go for it. You’re guaranteed an adventure, and, on clear days, knockout views across the North Wales mountains and coast too.

Experience Titan, the largest zip zone and first group zip experience in Europe, or discover the ultimate underground adventure, where rain never stops play. Explore the immense slate caverns by zip line, rope bridge, via ferrata and tunnel; then release your inner big kid and bounce, slide, roll and jump on Bounce Below’s colossal nets.

BETWS Y COED

BETHESDA

BLAENAU FFESTINIOG

Zip World adventures are subject to restrictions, for more information call or visit

01248 601 444 • ZIpworld.co.uk #EXPERIENCE ADVENTURE 


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.