Page 1

º ˆÓ‹ Ù˘ Ï·¯ÔÎÂÚ·ÛÈ¿˜

B

H

¶EPIO¢IKH EK¢O™H TOY ¶O§ITI™TIKOY ™Y§§O°OY B§AXOKEPA™IA™ | www.vlaxokerasia.gr | °ENAPH™ - º§EBAPH™ - MAPTH™ - A¶PI§H™ 2014 | AP. ºY§§OY 2

∞¶O Δπ™ ∫π¡∏ΔO¶Oπ∏™∂π™ ∞°ƒOΔø¡ - ∫Δ∏¡OΔƒOºø¡

™˘Ó¯›˙Ô˘Ì ӷ ›̷ÛÙÂ Â‰Ò ‰˘Ó·ÌÈο…

∫∞¶∂Δ∞¡ °π∞¡¡∞∫∞™ (πø∞¡¡∏™ ∞¶O™ΔO§O¶OÀ§O™) ª∂§O™ Δ∏™ ºπ§π∫∏™ ∂Δ∞πƒπ∞™ O¶§∞ƒÃ∏°O™ ΔOÀ 1821 ¶ÔϤÌËÛ ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘ £Âfi‰ˆÚÔ˘ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË ™À°Ãøƒπ∞¡Oπ ™À¡∞°ø¡π™Δ∂™ ΔOÀ ªÈ¯. ∞ÔÛÙÔÏfiÔ˘ÏÔ˜ – μÏ·¯ÔÎÂÚ·ÛÈÒÙ˘ (̤ÏÔ˜ Ù˘ ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ - ÔÏ·Ú¯ËÁfi˜) À¶∞•πøª∞Δπ∫Oπ ∞’ ∞Ó·ÁÓ. ¶·Ó·ÁÔ‡ÏÈ·˜ °. ÃÚÈÛÙfiÔ˘ÏÔ˜

™Δƒ∞ΔπøΔ∂™ ∫ˆÓ. ªÈ¯·ÏfiÔ˘ÏÔ˜ (ۈ̷ÙÔʇϷη˜ ÙÔ˘ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË) ºˆÙ. ∞ı·Ó·ÛfiÔ˘ÏÔ˜ À¶∞•πøª∞Δπ∫Oπ μ’ ∞ÓÙ. ª¿Ó‰ÚÔ˜ ∫ˆÓ. ªÈ˙ԇϷ˜ ¡ÈÎ. ∞ı·Ó·ÛfiÔ˘ÏÔ˜ °. ™ÎÔ‡Ê˘ (ۈ̷ÙÔʇϷη˜ ÙÔ˘ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË) °ÂˆÚ. °È·ÓÂÙfiÔ˘ÏÔ˜ ∞Ó·ÛÙ. ∞Ó‰ÚÈ·Ófi˜ ¡ÈÎ. ∫ÚÂÎÔ˘˙fiÔ˘ÏÔ˜ (ÛËÌ·ÈÔÊfiÚÔ˜ ÙÔ˘ °È¿Óӷη) °ÂˆÚ. ª·¯·›Ú·˜ ∫ˆÓ. ∏ÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ ÃÚ. ªÂÁÈ¿ÓÓ˘ ∞Ó·ÁÓ. ∫·Ù˙·Ê¿Ó·˜ °ÂˆÚ. ªfiÌÔ˜ ¡ÈÎ. ª¿ÓÔ˜ ∫ÔÏ. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ∞Ϥ͢ ¡Ù·‚ÂÚÙ˙›ÎÔ˜ ∞Ó·ÛÙ. ÷˘ÙfiÔ˘ÏÔ˜ °ÂˆÚ. ¡Ù·‹˜ ¢ËÌ. ™Ù·ıfiÔ˘ÏÔ˜

Erection of statue of Captain Giannaka At the entrance of the village of Vlahokerasia, where St George is, there is a statue of the fighter Captain Giannaka (Gianni Apostolopoulos) who was from this village. He was a leader among the fighters of Kolokotronis, and a hero of the great uprising if 1821. Captain Giannaka was a member of the ºÈÏÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›·, which was the secret Friendly Society that prepared the way for the Greek Revolution. He recruited young men and fought the Turks with his fellow-villagers of Vlahokerasia and the other fighters. He fought in Valtetsi, Doliana, in the capturing of Tripolitsa, in the destruction of Dramali, in Dervenakia, Patra and in many other regions of the Peloponnese. He also achieved distinction in ambushing the enemy and decimating them. With the other fighters, he contributed to the liberation of Greece from the Ottoman Empire which occupied our country for 400 years. The statue in the village was made possible through the donations of our compatriots to remind us of his struggles for Greece, and to equip us with the strength to confront the difficulties that Greece is facing today. After the unveiling of the monument, there was a great celebration which attracted many people including representatives of the State and the army. It was a celebration of memory and honour towards Captain Giannaka, who showed us the way in terms of the debt and duty we have.

°È· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÍÂÛËΈı‹Î·Ì ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Ô˘ ΢‚ÂÚÓÔ‡Ó ·˘Ù‹ ÙË ¯ÒÚ· Î·È ‰ÂÓ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ì¤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÚÔÎÙËÓÔÙÚÔÊ›· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ·ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó ÁÈ· ÙË ‰È¿Ï˘ÛË Î·È ÙËÓ ÒÏËÛË ÙÔ˘ ÚˆÙÔÁÂÓ‹ ÙÔ̤· Î·È ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛË ÙˆÓ ÔÏ˘ÂıÓÈÎÒÓ. ¢ÂÓ ‚Á‹Î·Ì ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì Û›ÙÈ ‹ ‰Ô˘ÏÂȤ˜, ·ÏÏ¿ ÁÈ· Ó· Ì¿ıÔ˘Ó fiÏÔÈ fiÙÈ Ô ‚·ÛÈÎfi˜ ÙÔ̤·˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÓÔÛ› … Î·È ¯ˆÚ›˜ ·˘ÙfiÓ Ë ÌÈÎÚ‹ ∂ÏÏ¿‰· Ì·˜ ‚˘ı›˙ÂÙ·È… À‹Ú¯Â Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È Ì ·ÁÚfiÙ˜ ¿ÏÏˆÓ ÓÔÌÒÓ, fiˆ˜ §·ÎˆÓ›·, §¿ÚÈÛ·, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ΔڛηϷ, ºÏÒÚÈÓ· Î·È ∞ı‹Ó·. ∏ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿ÏË Î·È ı· ‹Ù·Ó Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË, ·Ó ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ηΤ˜ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÛÙ¤ÚËÛË ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿

Ì·˜. O ¢‹ÌÔ˜ ΔÚ›ÔÏ˘ Ì·˜ ·Ú·¯ÒÚËÛ ÌÈ· ÛÎËÓ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ì·˜ ·fi ÙÔ ÎÚ‡Ô Î·È Ì ‰È΋ Ì·˜ ÁÂÓÓ‹ÙÚÈ· ÌÔÚ¤Û·Ì ӷ Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì·˜ ÁÈ· ̤Ú˜.

OÈ ·ÁÒÓ˜ Ì·˜ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ ÙË ‰Èη›ˆÛË Ì·˜ ÁÈ·Ù› ·ÁˆÓÈ˙fiÌ·ÛÙ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ Ì·˜ Î·È fi¯È ÁÈ· ÂÌ¿˜… ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÌÔ˘Ó ıÂ̤ÏÈ· ÁÈ· ¤Ó· ηχÙÂÚÔ ·‡ÚÈÔ Î·È fi¯È Ó· ›̷ÛÙ ı‡Ì·Ù· ÙˆÓ ÚÔ˘ÛÊÂÙÔÏfiÁˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È fiÛˆÓ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Û ÙÔÈÎfi Î·È ÂıÓÈÎfi Â›‰ԅ °È·Ù› ·˘ÙÔ› ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ó· ÌËÓ ¤¯ÂȘ Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂȘ ηÚÔ‡˜, ÏÈ¿ÛÌ·Ù·, Ó· Â›Û·È Ì¤Û· ÛÙË ‚ÚÔ¯‹ Î·È ÙÔ ÎÚ‡Ô Î·È Ó· ÌËÓ Í¤ÚÂȘ fiÙÂ Â›Ó·È ·ÚÁ›· Î·È fiÙ ÁÈÔÚÙ‹… ∂ÓÒ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ó· ÌËÓ Û ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÔÈ Á·Ï·Ù¿‰Â˜ ‹ ÔÈ ¤ÌÔÚÔÈ Ô˘ ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó Ù· ·ÁÚÔÙÈο Ì·˜ ÚÔ˚fiÓÙ·. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÈ ¤Ó· Ù¤ÏÔ˜ ÛÙËÓ ·‰ÈΛ· Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Û ‚¿ÚÔ˜ Ì·˜… ™Â ÂÌ¿˜ Ô˘ ÎÚ·Ù‹Û·Ì ٷ ¯ˆÚÈ¿ ˙ˆÓÙ·Ó¿ Î·È Ù· Û¯ÔÏ›· ·ÓÔȯٿ… ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ¿ÛÔ˘ ª‹ÙÛÔ˘ (ª›ÏÈÔ˘Ú·) ÛÙË ª·Ú›· ∫Ô›Ù·

ŒÚÁ· ÛÙË μÏ·¯ÔÎÂÚ·ÛÈ¿ ªÂ ÙÔ ·ÚfiÓ ÛËÌ›ˆÌ· ı¤Ïˆ Ó· Û·˜ ÂÓËÌÂÚÒÛˆ ÁÈ· ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ‰ÚÔÌÔÏÔÁËı› ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ΔÔÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· μÏ·¯ÔÎÂÚ·ÛÈ¿˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ‰ËÌÔÚ·ÙËı› ¤ÚÁ· ·Ó¿Ï·Û˘ Û ·ÚÎÂÙ¿ ÛËÌ›· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 140.000 ¢ÚÒ. ∂›Û˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÙÂı› ¤ÚÁ· ·ÛÊ·ÏÙÔÛÙÚÒÛÂˆÓ Î·È ÙÛÈÌÂÓÙÔÛÙÚÒÛÂˆÓ ‡„Ô˘˜ 20.000 + 5.000 ·ÎfiÌË. Œ¯Ô˘Ó ·Ó·ÙÂı› 12.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ¤ÚÁ· ·ÁÚÔÙÈ΋˜ Ô‰ÔÔÈ›·˜ ηıÒ˜ Â›Û˘ ÁÈ· ·ÏÏ·Á‹ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ‡‰Ú¢Û˘ ·fi ÙÔ ·ÓÙÏÈÔÛÙ¿ÛÈÔ ¤ˆ˜ ÙȘ ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜ ~ 1.000 Ì. ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 18.500 ¢ÚÒ. Δ· ¤ÚÁ· ·˘Ù¿ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘. ∂›Û˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÌÔÓ¿‰·˜ ·ÔÛȉËÚÔÔ›ËÛ˘ fiÔ˘ ı· ÂÍÔ˘‰ÂÙÂÚÒÓÂÙ·È Ô Û›‰ËÚÔ˜ Ô˘ ÂÌÂÚȤ¯ÂÙ·È ÛÙÔ fiÛÈÌÔ ÓÂÚfi ÒÛÙ ӷ ÙÔ Î·Ù·ÛÙ‹ÛÂÈ ·fiÏ˘Ù· ηı·Úfi, ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 80.000 ¢ÚÒ. Œ¯Ô˘Ó ηٷÙÂı› ÔÈ ÌÂϤÙ˜ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÓÙ·¯ı› ÛÙÔ Ó¤Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂™¶∞ 2014-2020 Ë ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ¢π∫ΔÀO ∞¶OÃ∂Δ∂À™∏™ ∫∞π ªO¡∞¢∞ μπO§O°π∫OÀ ∫∞£∞ƒπ™ªOÀ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Ì·˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ì ÙË ‰˘ÛÎÔÏ›· ·˘Ù‹˜ Ù˘ Â¤Ì‚·Û˘ Ì ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ Ù· ‰›ÎÙ˘· ÌÈÎÚÒÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏ· ÂÈϤÍÈÌ·. O ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Â›Ó·È 650.000 ¢ÚÒ.

Δ¤ÏÔ˜, ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ·Ó¿Ï·Û˘ Ï·ÙÂÈÒÓ - ¯ÒÚˆÓ ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› Â¤Ì‚·ÛË ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Î·È ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· ΤÓÙÚÔ ÂÓÓÔԇ̠·fi ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÙ¤ÚÔ˘ ¤ˆ˜ Î·È ÔÈΛ· ∞ÚÈÛÙ›‰Ë ™Ô˘ÚÏ¿ (∫ÔÙÔÔ‡ÏË), ÙËÓ Ï·Ù›· Î·È ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ¤ˆ˜ ÙËÓ ÔÈΛ· ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ™Ù·Ì. ª‹ÙÛÈÔ˘. ∂›Ó·È ¤Ó·˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜ Ô˘ ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. O ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘

¤ÚÁÔ˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 250.000 ¢ÚÒ. £ÂˆÚÒ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ·Ó·Ê¤Úˆ fiÙÈ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ·Ú·¿Óˆ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi Ù· ¤ÛÔ‰· ÙˆÓ ∞Ó·ÓÂÒÛÈÌˆÓ ¶ËÁÒÓ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜. O ∞ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ΔÔÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ∞·Û¯fiÏËÛ˘ ∫·ÙÛ·Ê¿Ó·˜ ∫ˆÓ/ÓÔ˜

ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ê‡ÏÏÔ Ì·˜ ∏ ÂÊËÌÂÚ›‰· Ì·˜ Û ·˘Ùfi ÙÔ Ê‡ÏÏÔ Â›Ó·È Ô¯Ù·Û¤ÏȉË, fiˆ˜ ÚÔ‚ÏÂfiÙ·Ó ·fi ÙÔÓ ·Ú¯ÈÎfi ۯ‰ȷÛÌfi. §fiÁˆ ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˘ ¤ÎÙ·Û˘ ÔÚÈṲ̂ӷ ΛÌÂÓ· Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ Ì·˜ ‹ Ê›ÏˆÓ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜, Ù· ÔÔ›· ‰Â ‰ËÌÔÛȇÙËηÓ, ı· ÊÈÏÔÍÂÓËıÔ‡Ó Û ÂfiÌÂÓ· ʇÏÏ·. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ΛÌÂÓ· ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ê‡ÏÏÔ Ì·˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·È ‰˘Ô ÂÈÏÂÁ̤ӷ ı¤Ì·Ù· ÛÂ Û˘ÓÔÙÈ΋ ÌÔÚÊ‹, Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È ÁÚ·Ì̤ӷ ÛÙËÓ ∞ÁÁÏÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘Ó‰¤ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· Ì·˜ Î·È Ì ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ·ÔÁfiÓÔ˘˜ ÙˆÓ ÔÌÔÁÂÓÒÓ Ì·˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰˘ÛÎÔχÔÓÙ·È ‹ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·. ∂Ï›˙Ô˘Ì fiÙÈ ·˘Ùfi ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ¤Ó· ÂÚ¤ıÈÛÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙfi˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ ‹ ÙˆÓ ·Ô‡‰ˆÓ ÙÔ˘˜. ∏ ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ·fi Ù· ∂ÏÏËÓÈο ÛÙ· ∞ÁÁÏÈο ¤ÁÈÓ ÛÙÔ Sydney Ù˘ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜ Ì ÙËÓ ÊÚÔÓÙ›‰· ÙÔ˘ Î. ¢ËÌ‹ÙÚË ∫˘ÚÈÒÙË, Á·ÌÚÔ‡ ÙÔ˘ μ·Û›ÏË °. ™ÎÔ‡ÊË, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â Î·È ÙËÓ È‰¤· Ù˘ ‰ËÌÔÛ›Â˘Û˘ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÛÙ· ∞ÁÁÏÈο. Δ· ‰˘Ô ΛÌÂÓ· ÛÙ· ∞ÁÁÏÈο ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ ÌÂÁ·ÏÂ›Ô Ù˘ ·ÙÚȈÙÈ΋˜ ‰Ú¿Û˘ ÙÔ˘ ηÂÙ¿Ó °È¿Óӷη Î·È ÙˆÓ Û˘Ó·ÁˆÓÈÛÙÒÓ ÙÔ˘ ÙÔ 1821 (Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Î·È Ù˘ ÁÈÔÚÙ‹˜ ·ÔÎ·Ï˘ÙËÚ›ˆÓ ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ÌÓËÌ›Ԣ) ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ÚÔۤϢÛË ·fi ÙȘ ∏¶∞ ÙˆÓ Û˘Ì·ÙÚȈÙÒÓ Ó¤ˆÓ μÏ·¯ÔÎÂÚ·ÛȈÙÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÚÔÛÙڤͷÓ ÙÔ 1912-13 ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÁÈ· Ó· ÔÏÂÌ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ˘ μ·ÏηÓÈÎÔ‡˜ ÔϤÌÔ˘˜ Î·È Ó· ı˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ·ÙÚ›‰·. ∏ ºø¡∏ Δ∏™ μ§∞ÃO∫∂ƒ∞™π∞™


ΣEΛIΔA 2

H

EYXAPI™THPIA ¢∏ªOΔπ∫O ™ÃO§∂πO μ§∞ÃO∫∂ƒ∞™π∞™ μÏ·¯ÔÎÂÚ·ÛÈ¿ 29 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2014 «∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ∞ ∂¶π™ΔO§∏» ∞Á·ËÙ¤ ·ÚÈ ∞ϤͷӉÚ ™Ô˘ÚÏ¿, ∞ÈÛı·ÓfiÌ·ÛÙ ÙËÓ ËıÈ΋ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· Û·˜ ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÔ˘Ì ıÂÚÌ¿ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ Û·˜ Ó· ‰ˆÚ›ÛÂÙ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Ì·˜ ÙÔ ¯Ú‹ÛÈÌÔ Î·È Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi ‰ÒÚÔ ÙˆÓ ÎÔ˘Ì·Ú¿‰ˆÓ ÙÔ˘ Δ·¯˘‰ÚÔÌÈÎÔ‡ Δ·ÌÈ¢ÙËÚ›Ô˘. ™ÙË ‰‡ÛÎÔÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ· Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘ÌÂ Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Û·˜ ‚ÔËı¿ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ™¯ÔÏ›Ԣ Ì·˜ Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ·˘ÚÈ·ÓÔ‡˜ Ôϛ٘, Û ÌÈ· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·, Ì fiÏ· ÂΛӷ Ù· ÂÊfi‰È· ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó Ì ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ· Û ¤Ó· ÈÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ Ù¤ÙÔȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ËıÈÎfi Î·È ÂÏȉÔÊfiÚÔ. ∂Ï›˙Ô˘Ì ӷ ‚ÚÔ˘Ó ÌÈÌËÙ¤˜ Î·È Û ¿ÏÏÔ˘˜ Ôϛ٘ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ Ì·˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ∂›Ì·ÛÙ ȉȷ›ÙÂÚ· ¢ÁÓÒÌÔÓ˜. ªÂ ÙÈÌ‹ OÈ Ì·ıËÙ¤˜/ÙÚȘ Î·È ÔÈ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ Î·È ¡ËÈ·ÁˆÁ›Ԣ μÏ·¯ÔÎÂÚ·ÛÈ¿˜

™ÙÔ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ™Ù¿‰ÈÔ. * ™Â Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ¢ÁÂÓÈ΋˜ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÎÔ˘Ì·Ú¿‰ˆÓ ÙÔ˘ Î. ™Ô˘ÚÏ¿ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¢. ™¯. μÏ·¯ÔÎÂÚ·ÛÈ¿˜, ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Î·È ÔÈ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ¯ÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ÔÛÒÓ ÙÔ˘ Î. ∫·Ú·Î›ÙÛÔ˘ ∞ÓÙÒÓË Î·È Î. ∫·ÙÛ·Ê¿Ó· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ ÂΉÚÔÌÒÓ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ. ∞ÈÛı¿ÓÔÌ·È ÙË ‚·ı‡Ù·ÙË Î·È ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· Û·˜ ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ fiÏÔ˘˜ ıÂÚÌ¿ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ, Ì·ıËÙÒÓ Î·È ÁÔÓÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓȉÈÔÙÂÏ‹ ÚÔÛÊÔÚ¿ Î·È ÙÔ ¤ÌÚ·ÎÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÙ ÚÔ˜ ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·. ∂˘¯fiÌ·ÛÙ ÔÈ ÂÓ¤ÚÁÂȤ˜ Û·˜ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÌÈÌËÙ¤˜, ηıÒ˜ Û ·˘Ù‹ ÙË ‰‡ÛÎÔÏË ÂÔ¯‹ Ô˘ ˙ԇ̠·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¢·ÈÛıËÛ›·˜ Î·È ÛÙ‹ÚÈ͢, ªÂ ÂÎÙ›ÌËÛË ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡Ï˘ ∞Ó‰Ú¤·˜ ¢/ÓÙ‹˜ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ BÏ·¯ÔÎÂÚ·ÛÈ¿˜

ŒÎÙ·ÎÙ˜ Û˘Ó‰ÚÔ̤˜ ÁÈ· ÙË «ºˆÓ‹ Ù˘ μÏ·¯ÔÎÂÚ·ÛÈ¿˜» ™‡ÏÏÔÁÔ˜ BÏ·¯ÔÎÂÚ·ÛȈÙÒÓ Pittsburg USA «M·Óı˘Ú¤·» 1000 ‰ÔÏ¿ÚÈ· ∞ıËÓ¿ °È¿Ó. ∫Ô›Ù· 50 ∂uro ÃÚÈÛÙ›Ó· °. ª¿Ó‰ÚÔ˘ 20 Euro ¡·ÔϤˆÓ °Ú. ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓ˘ 50 Euro ∂˘Á¤ÓÈÔ˜ °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜ 50 Euro KˆÓ/ÓÔ˜ ∑È¿Áη˜ 20 Euro ¶·Ó·ÁÈÒÙ· (¶fiÙ·) ¡ÈÎ. ™˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘ 30 Euro, ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Ì·˜ Ô˘ ¯¿ıËÎ·Ó ÚfiˆÚ·. §¿Áη˜ ∏Ï. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 50 Euro

º

«ª¤Û· ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ì·˜ Â›Ó·È Ë ∂ÏÏ¿‰·» ™˘ÓÔÌÈÏ›· Ì ÙÔ μ·Û›ÏË ª¿Ó‰ÚÔ O μ·Û›Ï˘ ª¿Ó‰ÚÔ˜, ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ £·Ó¿ÛË Î·È Ù˘ ∞ı·Ó·Û›·˜, ˙ÂÈ Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ Û ¤Ó· ÚÔ¿ÛÙÈÔ ÙÔ˘ ªfiÓÙÚ·Ï, ÛÙÔ §·‚¿Ï, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ψÙfi ÔÙ¿ÌÈ ™·ÏfiÚ·. OÈ ŒÏÏËÓ˜ ÛÙËÓ fiÏË Ô˘ ˙ÂÈ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÂÚ›Ô˘ ÛÙȘ 30.000 Î·È ÎÚ·ÙÔ‡Ó ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ·Í›Â˜ Î·È ·Ú·‰fiÛÂȘ ÙÔ˘˜. OÈ ÂÎÎÏËۛ˜ Â›Ó·È Ô ¯ÒÚÔ˜ Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È Û˘¯Ó¿ Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ÂÏÏËÓÈο ηÊÂÓ›· ÎÚ·ÙÔ‡Ó ˙ˆÓÙ·Ó¤˜ ÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Á‡Úˆ ·fi Ù· ÙÂÎÙ·ÈÓfiÌÂÓ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. «™Â fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, ̤۷ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ì·˜ Â›Ó·È Ë ∂ÏÏ¿‰·» ϤÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ «·ÏÏ¿ Ì·˜ ÛÙÂÓÔ¯ˆÚ› Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Ì·˜ ÛÙÂÓÔ¯ˆÚÔ‡Ó ÔÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· fiÛ· ¿Û¯ËÌ· Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· Ì·˜, ÁÈ· ÙËÓ ÎÚ›ÛË, Ù· ÛοӉ·Ï·, ÙË ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ….. ¡·, Ù· ‰˘Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Á‡ÚÈÛ·Ó ›Ûˆ ÛÙÔ ªfiÓÙÚÂ·Ï 4 ·Ó›„È· ÌÔ˘, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ¤‚ÚÈÛÎ·Ó ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ‰Ò. ™ÙÔ ªfiÓÙÚÂ·Ï ˘¿Ú¯ÂÈ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÁÈ· fiÏÔ˘˜, ı¤ÏËÛË Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ». ª·˙‡ÔÓÙ·È Î·È Û ¿ÏϘ ÂΉËÏÒÛÂȘ Î·È Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ Ô˘ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ Â›Ó·È ¤ÓÙÔÓÔ˜. ªÂ ȉȷ›ÙÂÚÔ ·ÏÌfi ÁÈÔÚÙ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÂıÓÈΤ˜ ÁÈÔÚÙ¤˜. «ª·˙‡ÂÙ·È Û‡ÛÛˆÌÔ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜, ÂÌ›˜ ›̷ÛÙ ÈÔ ÁÓ‹ÛÈÔÈ ŒÏÏËÓ˜, ÔÓ¿ÌÂ, ÎÏ·›ÌÂ, ‰·ÎÚ‡˙Ô˘Ì ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. Δ· ·È‰È¿ Ì·˜ Â›Ó·È ÓÙ˘Ì¤Ó· Ì ÛÙÔϤ˜ - ÊÔ˘ÛٷӤϘ…. Ô˘ ÙȘ ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ì ·fi ‰Ò. ∫¿ÓÔ˘Ì ·ÚÂÏ¿ÛÂȘ, ϤÁÔÓÙ·È ÔÌÈϛ˜ Î·È ÎÚ·Ù¿Ì ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÙËÓ πÛÙÔÚ›· Ì·˜». «™ÙÔ §·‚¿Ï ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó Î·È ‰˘Ô ÙÔÈΤ˜ ∂ÏÏËÓÈΤ˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜, ÙÔ μ∏ª∞ Î·È Δ∞ ¡∂∞, Ô˘ ÙȘ ·›ÚÓÔ˘Ì Ù˙¿Ì· ÁÈ·Ù› ¤¯Ô˘Ó fiÚÔ˘˜ ·fi ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ. ŒÙÛÈ ‰È·‚¿˙Ô˘Ì ·ÚÎÂÙ¿ Ó¤· ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È Û¿ÓÈÔÈ Î·È

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπO O ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ÁÔÓ¤ˆÓ Î·È ÎˉÂÌfiÓˆÓ ÙÔ˘ ¡ËÈ·ÁˆÁ›Ԣ Î·È ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ μÏ·¯ÔÎÂÚ·ÛÈ¿˜ ¢¯·ÚÈÛÙ› ÙÔÓ ∞ÓÙÒÓË ∫·Ú·Î›ÙÛÔ (Û‡˙˘ÁÔ ∂ϤÓ˘ ¶·Ó. μÂÏÈÛ¿ÚË) ÁÈ· ÙËÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Û¯ÔÏÈ΋˜ ÂΉÚÔÌ‹˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·.

B

H øNH TH™ §AXOKEPA™IA™ ŒÎ‰ÔÛË ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μÏ·¯ÔÎÂÚ·ÛÈ¿˜ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μÏ·¯ÔÎÂÚ·ÛÈ¿˜ ¶Úfi‰ÚÔ˜: ª·Ú›· μ. ∫Ô›Ù· ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜: ¶¤ÙÚÔ˜ ∫. ªÈÛÙfiÏ·˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜: ™Ù·Ì¿Ù· ∞Ó. ª‹ÙÛÈÔ˘ Δ·Ì›·˜: ªÈ¯¿Ï˘ ∞. ∑¤Ô˜ ª¤ÏË: ¡›ÎÔ˜ ∞ÔÛÙÔÏfiÔ˘ÏÔ˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ πˆ¿Ó. °Î·Ó¿˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ °. ΔÛ·ÓÙ‹Ï·˜ ∂-mail: Neasullogou@yahÔÔ.com ΔËÏ.: 6983 805941 ™ÂÏȉÔÔ›ËÛË-EÎÙ‡ˆÛË-BÈ‚ÏÈÔ‰ÂÛ›·: EΉ. O›ÎÔ˜ «ºY§§A», 2710-235180

ΓENAPHΣ - ΦΛEBAPHΣ MAPTHΣ - AΠPIΛHΣ 2014

ºøNH TH™ B§AXOKEPA™IA™

¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· ŒÎ‰ÔÛ˘: ∞ÁÁÂÏÈ΋ ∫·ÙÛ·Ê¿Ó· - ªÚÔ‡Û·ÏË ∂-mail: agÎatsafana@gmail.com ÙËÏ./Ê·Í: 2710-382397 ÎÈÓ.: 6997 227340 °È· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ ÌÔÚ›Ù ӷ ηٷı¤ÛÂÙ ÛÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ¡¤Ô˘ Δ·¯˘‰ÚÔÌÈÎÔ‡ T·ÌÈ¢ÙËÚ›Ô˘: 0105031070001341/EUR ∞fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi: NEW TT HELLENIC POSTBA¡K SA BIC: ERBKERAA πμ∞¡: GR Beneficiary: ª·Ú›· ∫Ô›Ù·, ∞ÁÁÂÏÈ΋ ∫·ÙÛ·Ê¿Ó· ‹ check ÛÙ· ÔÓfiÌ·Ù·: ª·Ú›· ∫Ô›Ù·, ∞ÁÁÂÏÈ΋ K·ÙÛ·Ê¿Ó· (‰È‡ı˘ÓÛË μÏ·¯ÔÎÂÚ·ÛÈ¿ ∞Ú牛·˜)

™ÙË Ì¤ÛË Ô B. M¿Ó‰ÚÔ˜ Ï·ÈÛȈ̤ÓÔ˜ ·fi ÙË M. MÈÛÙfiÏ· Î·È ÙÔ B. °Î·Ó¿. ÔÈ ¤Ú·ÓÔÈ ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ȉȷ›ÙÂÚ· ÙÒÚ· Ì ÙËÓ ÎÚ›ÛË. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ë §·ÎˆÓÈ΋ ÔÌÔÛÔÓ‰›· ¤Î·Ó ÂÚ¿ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ÁËÚÔÎÔÌÂ›Ô ™¿ÚÙ˘, Ô˘ ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó ˘Ô‰Ô̤˜». «O ÂÏÏËÓÈÛÌfi˜ Û˘ÓÙËÚÂ›Ù·È Î·È Ì¤Û· ·fi Ù· ÂÏÏËÓÈο Û¯ÔÏ›·. ™ÙÔ §·‚¿Ï ˘¿Ú¯Ô˘Ó 3 ÌÂÁ¿Ï· Û¯ÔÏ›· Î·È ¿ÏÏ· ÌÈÎÚfiÙÂÚ· Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ, Ù· ™·‚‚·ÙÈ·Ó¿. ∫·È Ù· ·È‰È¿ ÌÔ˘ Î·È Ù· ÂÁÁfiÓÈ· ÌÔ˘ ÊÔÈÙ‹Û·Ó ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο Û¯ÔÏ›·, ¤Ì·ı·Ó ÙË ÁÏÒÛÛ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ Û›ÙÈ ÌÈÏ¿Ì ÌfiÓÔ ÂÏÏËÓÈο». π‰È·›ÙÂÚ· η̷ÚÒÓÂÈ Ô μ·Û›Ï˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÁÁÔÓ‹ ÙÔ˘ ∂Ï¢ıÂÚ›· ª·ÓÔ˘Û¿ÎË, Ô˘ ÛÔ˘‰¿˙ÂÈ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ¤¯ÂÈ ‰È·ÎÚÈı› ÛÙËÓ ÔÂÚ¤Ù·. ∫·È Ì Ú·ÎÙÈÎfi ÙÚfiÔ Ô μ·Û›Ï˘ ª¿Ó‰ÚÔ˜ ‚ÔËı¿ÂÈ ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘. ŒÚ¯ÂÙ·È Î¿ı ¯ÂÈÌÒÓ· ÛÙË μÏ·¯ÔÎÂÚ·ÛÈ¿, fiˆ˜ Î·È Ê¤ÙÔ˜, ÂÔÙ‡ÂÈ ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ÙˆÓ ÂÏ·ÈÒÓˆÓ ÙÔ˘ Î·È ÂÍ¿ÁÂÈ ÙÔ Ï¿‰È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi fiÔ˘ ÙÔ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ì ηÏÔ‡˜ fiÚÔ˘˜. «∞ÁÔÚ¿˙ˆ Î·È ¿ÏÏ· Ï¿‰È· ·fi ÙË ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ù· ‰È·ı¤Ùˆ ÛÙÔ §·‚¿Ï. ∫˘Ú›ˆ˜ ·ÁÔÚ¿˙ˆ ·fi ÙË ™Î¿Ï· Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·fi ÙË

Ãπ™ΔO™ ∞¡∂™Δ∏! ΔÔ ¯·ÚÌfiÛ˘ÓÔ Ì‹Ó˘Ì· Ù˘ ∞Ó·ÛÙ¿Ûˆ˜ ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘ ËÌÒÓ πËÛÔ‡ ÃÚÈÛÙÔ‡! ∫·ı˘¤Ù·Í ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔÓ Î·È ¿ÓÔÈÍ ÙËÓ Ô‰fiÓ ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÈÒÓÈÔÓ ˙ˆ‹Ó, ¯·Ú›˙ÔÓÙ¿˜ ÙËÓ ÂȘ ÙÔ˘˜ ÈÛÙ‡ÔÓÙ·˜ ÂȘ ∞˘ÙfiÓ. ΔÚÂȘ Ë̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ª·ÚÙ˘ÚÈÎfi™Ù·˘ÚÈÎfi ÙÔ˘ ı¿Ó·ÙÔÓ, ∞Ó¤ÛÙË! ∂ÌÊ·Ó›ÛÙËΠ̠™¿Úη Î·È OÛÙ¿ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¯·ÈÚÂÙ›˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ Ì ÙËÓ ˘¤ÚÙ·ÙË Â˘¯‹: «∂ÈÚ‹ÓË À̛ӻ. ΔÔ˘˜ ·¤ÛÙÂÈÏ ‰Â Ó· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÙÔ πÂÚfi ª‹Ó˘Ì· ÂȘ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜: «¶ÔÚ¢ı¤ÓÙ˜, Ì·ıËÙ‡۷Ù ¿ÓÙ· Ù· ŒıÓË, ‚·Ù›˙ÔÓÙ˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÂȘ ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ¶·ÙÚfi˜ Î·È ÙÔ˘ ÀÈÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜». OÈ ÕÁÈÔÈ ∞fiÛÙÔÏÔÈ Ì·ı‹ÙÂ˘Û·Ó Ù· ¤ıÓË Î·È ›‰Ú˘Û·Ó ÙËÓ ∞Á›·Ó ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡ ∂ÎÎÏËÛ›·Ó, fiÔ˘ Ô πÂÚfi˜ ∫Ï‹ÚÔ˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜. °¤ÌÈÛ·Ó ·fi ÈÛÙÔ‡˜ ÔÈ πÂÚÔ› ¡·Ô› ÙȘ ÕÁȘ Ë̤Ú˜ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·. ¶ÈÛÙÔ‡˜ fï˜ Ô˘ ·¤¯Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›· ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜! ∞‰ÂÏÊÔ› ÌÔ˘, ·˘Ùfi Â›Ó·È Ì¤Á· Ï¿ıÔ˜! ™ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜, ÛÙȘ ·ÓÙÈÍÔfiÙËÙ˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜, ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ Î·Ù¿ ÙÔ˘ ‰È·‚fiÏÔ˘, Ë ÂÎÎÏËÛ›· Â›Ó·È ÙÔ ÌfiÓÔ Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ! ªfiÓÔ ÂΛ ÌÔÚ› Ô ÈÛÙfi˜ Ó· ·ÓÙÏ› ‰‡Ó·ÌÈÓ ·ÓÙÔ¯‹˜, Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙ· ÕÁÈ· ª˘ÛÙ‹ÚÈ· ·fi Ù· ÔÔ›· ª¤Á· ÙÔ Ù˘ £Â›·˜ §ÂÈ-

∂ÀÃ∞ƒπ™Δπ∂™ ñ OÈ Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ Î·È ∂Ï›‰· ™Ù·ıÔÔ‡ÏÔ˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· ÙÔ ÔÛfiÓ ÙˆÓ 1.300 ‰ÔÏÏ·Ú›ˆÓ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜, ÂȘ ÌÓ‹ÌËÓ ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ ÙÔ˘˜ Î·È ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ª·˙ÈÒÙË. ñ O Î. OÚ¤ÛÙ˘ μÂÏÈÛÛ¿Ú˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ÙÔ ÔÛfiÓ ÙˆÓ 400 ¢ÚÒ ÂȘ ÌÓ‹ÌËÓ ÁÔÓ¤ˆÓ ÙÔ˘ Î·È ·‰ÂÏÊÔ‡ ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘.

™ÙÂÊ·ÓÈ¿, Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ï¿ Ï¿‰È·. Δ· Ô˘Ï¿ˆ Û ȉÈÒÙ˜ Î·È ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· Ô˘ Ù· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÛÙË Û·Ï¿Ù·. °ÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ï·‰ÈÔ‡ ÌÔ˘ Î·È ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· ÙÔ ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó. Δ· ·ÁÔÚ¿˙ˆ Û˘Û΢·Ṳ̂ӷ Û ÓÙÂÓÂΤ‰Â˜. ¶Ô˘Ï¿ÓÂ Î·È ÔÈ πÙ·ÏÔ› Ï¿‰È Ô˘ ÙÔ ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·ÏÏ¿ ÙÔ ·Ó·Î·ÙÂ‡Ô˘Ó Ì ÛÔڤϷȷ Î·È ‰ÂÓ ·Í›˙ÂÈ Î·È ÙÔ Ô˘ÏÔ‡Ó Ì ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· «Ï¿‰È Ù˘ ∫·Ï·Ì¿Ù·˜». ªÂ ÂÓÙ˘ˆÛ›·ÛÂ Ë ÛÂÌÓfiÙËÙ· Î·È Ë ‚·ıÈ¿ ·Á¿Ë ÙÔ˘ μ·Û›ÏË ª¿Ó‰ÚÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÙÚ›‰· Ì·˜. ∂˘Ù˘¯Ò˜, ÛΤÊÙÔÌ·È, Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ·˘ÙÔ› ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÙË Û›ı· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÛÌÔ‡ ·Ó·Ì̤ÓË ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Î·È Ì ÙȘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÙÔ˘˜ ‚ÔËıÔ‡Ó Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜. ∞ÁÁÂÏÈ΋ ∫·ÙÛ·Ê¿Ó· ™ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Ê‡ÏÏÔ ı· Á›ÓÂÈ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÙÔ˘ Pittsburg ÙˆÓ ∏¶∞ «ª·Óı˘Ú¤·» Û‡Ìʈӷ Î·È Ì ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ô˘ Ì·˜ ¤‰ˆÛÂ Ô OÚ¤ÛÙ˘ μÂÏÈÛ¿Ú˘, o oÔ›Ô˜ ÙÔÓ ∞Ú›ÏË ‚Ú¤ıËΠÛÙË μÏ·¯ÔÎÂÚ·ÛÈ¿.

ÙÔ˘ÚÁ›·˜ - ∂˘¯·ÚÈÛÙ›·˜. ªÂ ·ÚÔ˘Û›· ‚¤‚·È· Î·È Î·Ù¿Ó˘ÍÈÓ (ÎÈ fi¯È ·Ú·ÙËÚÒÓÙ·˜ ‰ÂÍÈ¿ ÎÈ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È Û˘˙ËÙÒÓÙ·˜). ∏ ‚‰ÔÌ¿‰· ¤¯ÂÈ 168 ÒÚ˜! ¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ‰È·ı¤ÛÔ˘Ì 2 ·fi ·˘Ù¤˜ ‰È· Ó· ·ÓÙÏ‹ÛÔ˘Ì ı›· ÚÔÛÙ·Û›·, ‰‡Ó·ÌË Î·È Â˘ÏÔÁ›·; O ÃÚÈÛÙfi˜ ÛÙ·˘ÚÒÓÂÙ·È Î·È ·Ó·ÛÙ·›ÓÂÙ·È Î¿ı Ë̤ڷ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ Ú¿ÍÂȘ Ì·˜! ¢È· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÂȘ ÙËÓ ∞Ó¿ÛÙ·ÛÈÓ ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘ Î·È Ë ‰È΋ Ì·˜ „˘¯‹, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ì ÛÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›·! ∞Ó ı¤ÏÔ˘Ì ‰Â Ó· ȉԇÌ ÎÈ ÂÌ›˜ ÙÔ ÃÚÈÛÙfi Î·È Ó· ‰Â¯ıԇ̠ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË Â˘¯‹ Ù˘ ∂ÈÚ‹Ó˘, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ·Ú¿ Ó· ÎÔÈÙ¿ÍÔ˘Ì Ì ηÏÔÛ‡ÓË ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì·˜ Î·È Ó· ·Û¯ÔÏËıԇ̠̠·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂȘ ‰˘Û¯ÂÚ‹ ı¤ÛÈÓ! ΔÔ Â›Â Ô ÿ‰ÈÔ˜ fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ πÂÚfi ∂˘·ÁÁ¤ÏÈÔ: «◊ÌÔ˘Ó ÂÈÓ·Ṳ̂ÓÔ˜, ‰È„·Ṳ̂ÓÔ˜, ¿ÚÚˆÛÙÔ˜, Ê˘Ï·ÎÈṲ̂ÓÔ˜…» «∞Á·¿Ù ·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, fiˆ˜ Î·È ∂ÁÒ ·Á·Ò ÂÛ¿˜…». ∂‡¯ÔÌ·È ÂȘ fiÏÔ˘˜ ¤ÙË ÔÏÏ¿ ÎÈ Â˘ÏÔÁË̤ӷ. ΔÔ ∞Ó¤ÛÂÚÔ ºˆ˜ Ù˘ ∞Ó·ÛÙ¿Ûˆ˜ ΔÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘, Ô˘ ‚Á·›ÓÂÈ ·fi ÙÔÓ ¶·Ó¿ÁÈÔ Δ¿ÊÔ ΔÔ˘, Ó· ʈٛÛÂÈ ÙËÓ Î·Ú‰È¿ Î·È ÙËÓ ‰È¿ÓÔÈ· fiÏˆÓ Ì·˜. Ãπ™ΔO™ ∞¡∂™Δ∏! πÂÚ‡˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ §˘ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ∂ÊË̤ÚÈÔ˜ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡ «∫ÔÈÌ‹Ûˆ˜ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘» μÏ·¯ÔÎÂÚ·ÛÈ¿˜

ΔÔ˘˜ ¢¯·ÚÈÛÙԇ̠ıÂÚÌÒ˜ ηıÒ˜ Â›Û˘ ÎÈ fiÏÔ˘˜ fiÛÔ˘˜ ‚ÔËıÔ‡Ó Ì ÚÔÛÊÔÚ¤˜ Î·È Û˘Ó‰ÚÔ̤˜ ÙËÓ Î¿Ï˘„ÈÓ ÂÍfi‰ˆÓ Ù˘ ÂÓÔÚ›·˜ Ì·˜. Ãπ™ΔO™ ∞¡∂™Δ∏! ΔÔ ∂ÎÎÏËÛÈÛÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÓÔÚ›·˜ Ù˘ μÏ·¯ÔÎÂÚ·ÛÈ¿˜


ΓENAPHΣ - ΦΛEBAPHΣ MAPTHΣ - AΠPIΛHΣ 2014

H

ºøNH TH™ B§AXOKEPA™IA™

ΣEΛIΔA 3

O «‰¿ÛηÏÔ˜» ·fi ÙË °ÔÚÙ˘Ó›· ŒÓ·˜ ·˘ÙÔ‰›‰·ÎÙÔ˜ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎfi˜ ηÏÏÈÂÚÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ΋Ô˘ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶·ÓÔ˘ÛfiÔ˘ÏÔ˜, Û‡˙˘ÁÔ˜ Ù˘ ¢ËÌËÙÚԇϷ˜ ª¿Ó‰ÚÔ˘, Ô˘ ˙ÂÈ ÛÙË μÏ·¯ÔÎÂÚ·ÛÈ¿. ¶ÔÏÏÔ› ı·˘Ì¿˙Ô˘Ì ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘, Ô˘ ÙËÓ Î¿ÓÂÈ Ì ۇÛÙËÌ·, ÌÂÚ¿ÎÈ Î·È ·Á¿Ë, ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ·ÁÓ¿ ÚÔ˚fiÓÙ· ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘, ·ÛÎÒÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÔ ÛÒÌ· Î·È ÙËÓ „˘¯‹ ÙÔ˘. «∞fi ÌÈÎÚfi˜ ÛÙÔ æ¿ÚÈ °ÔÚÙ˘Ó›·˜ Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËη ¤‚ÏÂ· ÙË Ì¿Ó· ÌÔ˘ Ó· ηÏÏÈÂÚÁ› ÙË ÁË Î·È ÌÔ˘ ¿ÚÂÛÂ. ƒ›¯ÙÔÓ Î¿Ùˆ ÙÔ ÛfiÚÔ ·ÎfiÌË Î·È ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ -¤ÏÂÁÂ Ë ÁÈ·ÁÈ¿ ÌÔ˘- Î·È ÂΛÓÔ˜ ı· Ê˘ÙÚÒÛÂÈ Î·È ı· Û ·ÓÙ·Ì›„ÂÈ». ÷›ÚÂÙ·È Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ Ó· ηÏÏÈÂÚÁ› ÙÔÓ Î‹Ô ÙÔ˘. ÷›ÚÂÙ·È Ó· Ê˘Ù‡ÂÈ Î·È Ó· ÊÈχÂÈ. «ªfiÏȘ Ì·˙¤„ˆ ÙËÓ Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹ ÛÔ‰ÂÈ¿ ÌÔ˘ ·fi Ù· Ù¤ÏË ™Â٤̂ÚË Ûο‚ˆ ÙÔ ¯ÒÌ· Î·È ÙÔ ÛÎÂ¿˙ˆ Ì ¯ˆÓÂ̤ÓË ÎÔÚÈ¿ Î·È fiÙ·Ó ‚Ú¤ÍÂÈ ÙÔ ·Ó·Î·Ù‡ˆ Û ‚¿ıÔ˜ ‰¤Î· fiÓÙˆÓ ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ Ó· ÍÂÎÔ˘Ú·ÛÙ›. ™Î¿‚ˆ Ì ٷ ¯¤ÚÈ· ‰Â ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒ Ì˯·Ó‹Ì·Ù·, ÁÈ· Ó· Á˘ÌÓ¿˙ÔÌ·È. ∞Ú¯›˙ˆ Ù¤ÏÔ˜ OÎÙÒ‚ÚË Î·È Ê˘Ù‡ˆ Ù· ÛÎfiÚ‰· ÌÔ˘. ¢ÂÓ Ù· Ê˘Ù‡ˆ ÛÙȘ ·˘Ï·ÎȤ˜ Ô˘ ·ÓÔ›Áˆ ·ÏÏ¿ ÛÙȘ ‚Ú·ÁȤ˜, ÁÈ· Ó· ʇÁÂÈ ·fi Ù· ·˘Ï¿ÎÈ· ÙÔ

ÓÂÚfi, Ó· ÌËÓ Û·›ÛÔ˘Ó. ∂›Û˘ ‰Â ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒ ÎÔÚÈ¿ ÛÙ· ÛÎfiÚ‰·, ‰ÂÓ Ù· ‚ÔËı¿ÂÈ. OÈ ·Ï·ÈfiÙÂÚÔÈ ›ÛÙ¢·Ó fiÙÈ Î·Ï‹ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÁÈ· Ó· Ê˘Ù‡ÔÓÙ·È Ù· ÛÎfiÚ‰· Â›Ó·È Ë 4Ë ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Ù˘ ∞Á›·˜ μ·Ú‚¿Ú·˜, ÁÈ·Ù› ·Ô‰›‰Ô˘Ó ηχÙÂÚ·. ™˘Ó¯›˙ˆ Ì ٷ ÎÚÂÌÌ˘‰¿ÎÈ· ÌÔ˘ Ô˘ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Ù· Ê˘Ù‡ˆ ÙÔÓ ∞Ú›ÏË ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÛÂÚÓÈÎÒÓÔ˘Ó. ΔÔ ¶¿Û¯· ¤¯ˆ Û˘Ó‹ıˆ˜ Î·È ÊÚ¤ÛÎÈ· ·Ù¿Ù·, ÁÈ·Ù› ¤¯ˆ ÙË ‰È΋ ÌÔ˘ ·Ù¤ÓÙ·. ∞Ê‹Óˆ ·Ù¿Ù˜ ·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÛÔ‰ÂÈ¿ ÛÙÔÓ Î‹Ô (ÙȘ Ì¿Ûٷډ˜), ÙȘ ÂÚÈÔÈÔ‡Ì·È Î·È «Ú›¯ÓÔ˘Ó» ¤ÛÙˆ ÎÈ ·Ó ηٷÛÙÚ·Ê› ÙÔ Ê‡Ïψ̿ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔÓ ¿ÁÔ. º˘Ù‡ˆ Î·È ¿ÏÏË ·Ù¿Ù· ÓˆÚ›˜. ◊‰Ë ¤¯ˆ Ê˘Ù¤„ÂÈ ·fi ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚË. ¢ÂÓ ·ı·›ÓÂÈ Ù›ÔÙ·. ∞fi ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ÃÚÈÛÙÔÊfiÚÔ˘ Î·È ÌÂÙ¿ Ê˘Ù‡ˆ Î·È Ù’ ¿ÏÏ· ÎË¢ÙÈο, ÓÙÔÌ¿Ù˜, ÌÂÏÈÙ˙¿Ó˜, Ì·Ù˙¿ÚÈ·, ηϷÌfiÎÈ Î.·. ·Ú·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙȘ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Î·È ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÒÚ·. ªÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒ Ô ›‰ÈÔ˜ Ù· Ê˘ÙÒÚÈ· Î·È fiÛ· ·ÁÔÚ¿˙ˆ ˙ËÙÒ Ó· Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏ· ÁÈ· ˘„fiÌÂÙÚÔ. ΔÔ Ì˘ÛÙÈÎfi Â›Ó·È Ó· ¤¯Ô˘Ó Ù· Ê˘Ù¿ ‹ÏÈÔ, Ó· Â›Ó·È Ê˘ÙÂ̤ӷ ÛˆÛÙ¿ (Ë ÓÙÔÌ¿Ù· .¯. ı¤ÏÂÈ 80 fiÓÙÔ˘˜ Ó· ·¤¯ÂÈ ·fi ÙȘ ¿ÏϘ ·’ fiϘ ÙȘ

ÌÂÚȤ˜), Ó· ÌËÓ Ù· Ó›ÁÔ˘Ó Ù· ˙È˙¿ÓÈ· Î·È Ó· ‰È·ÙËÚÔ‡Ó Ù· Ê˘ÏÏÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜». O ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓÔ˜ Ù· ‚ÈÔ·Ô‰ÔÌ‹ÛÈÌ·, ÁÈ· Ó· ·Ú¿ÁÂÈ Ê˘ÛÈÎfi Ï›·ÛÌ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜ ηٷÔÏÂÌ› Î·È ÙËÓ ÌÔ˘Û›ÙÛ·. «ŸÏ· Ù· ¯ÔÚÙ¿ÚÈ· Ù· Ì·˙‡ˆ ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ¯ˆÚ·ÊÈÔ‡ Ù· ÛÎÂ¿˙ˆ Ì ӿÈÏÔÓ Î·È Ù· οӈ Ï›·ÛÌ·. ∞Ó ·ÁÔÚ¿Ûˆ Ï›·ÛÌ· ·ÁÔÚ¿˙ˆ ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi Î·È ·Ó·Î·Ù‡ˆ 3-4 ›‰Ë Ì·˙›. °È· ÙË ÌÔ˘Û›ÙÛ· ‚¿˙ˆ ÙȘ ÙÛÔ˘ÎÓ›‰Â˜ ÛÙÔ ÓÂÚfi Î·È ·ÊÔ‡ ÙȘ ·Ê‹Ûˆ οÌÔÛ˜ ̤Ú˜ Ì ÙÔ ¤Á¯˘Ì· Ú·ÓÙ›˙ˆ Ù· Ê˘Ù¿ Î·È ¯¿ÓÂÙ·È». ∏ Û‡˙˘Áfi˜ ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚԇϷ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ٷ ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·. OÈ ÔÚÙ·Óۛ˜ Ù˘, ÔÈ Á·Ú˘Ê·ÏÏȤ˜ Ù˘, ÔÈ ÙÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏȤ˜ Ù˘ ÛÙÔÏ›˙Ô˘Ó Î·È ·ÚˆÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿. «Δ· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· Â›Ó·È fiÏË ÌÔ˘ Ë ˙ˆ‹. Δ· Ê˘Ù¿ ı¤ÏÔ˘Ó ¯¿˚‰ÂÌ· ÁÈ· Ó· ÌÂÁ·ÏÒÛÔ˘Ó. Ÿ,ÙÈ Ê˘Ù‡ÂȘ Ó· ÙÔ ·Á·¿˜, Ó· ÙÔ «¯ÙÂÓ›˙ÂȘ», ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÌËÓ ÙÔ ‚¿˙ÂȘ ηıfiÏÔ˘. ∫·È ·Á¿Ë Â›Ó·È Ó· ÌËÓ ‰È„¿ÂÈ, Ó· ÌËÓ ÍËÚ·›ÓÂÙ·È, Ó· ÌËÓ Ó›ÁÂÙ·È ·fi Ù· ¯ÔÚÙ¿ÚÈ·…». O ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Î·È Ì ٷ ‰¤ÓÙÚ· ÙÔ˘, ÎÏ·‰Â‡ÔÓÙ¿˜ Ù· ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÒÚ· Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·ÚÔÈÌ›· Ô˘ ¿ÎÔ˘Á ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ «ºÏ‚¿ÚË

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙˆÓ ∞ÔÎÚÈÒÓ Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ·ÔÎÚÈ¿ÙÈÎÔ ÁϤÓÙÈ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ. ¡ˆÚ›˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ì·Ûηڿ‰Â˜ ΢ڛˆ˜ ·È‰¿ÎÈ· Á‡ÚÈÛ·Ó ÙÔ ¯ˆÚÈfi, ÂÈÛΤÊÙËÎ·Ó Ù· Û›ÙÈ· Î·È ÔÈ ÓÔÈÎÔ΢ڤ˜ Ù· ˘Ô‰¤¯ÙËÎ·Ó Ì ¯·Ú¿. ∏ ʈÙÈ¿ Ô˘ ›¯Â ·Ó·ÊÙ› ÎÚ¿ÙËÛÂ Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ Û fiÏÔ˘˜. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ Û˘Ì·ÙÚȈÙÒÓ ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿ÏË, ·ÊÔ‡ ÔÈ ÓÔÈÎÔ΢ڤ˜ ¤ÊÙÈ·Í·Ó ÔÏϤ˜ ÏÈ¯Ô˘‰È¤˜, fiÏÔÈ ·ÁfiÚ·˙·Ó Ï·¯ÓÔ‡˜ Î·È Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ‰ˆÚÂ¿Ó ÎÚ·Û› Î·È ÛÔ˘‚Ï¿ÎÈ·. ΔÔ Î¤ÊÈ ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ¤ÎÏ„·Ó ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ì ÙȘ ¯ÔÚ¢ÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜. ™ÙȘ 25 ª·ÚÙ›Ô˘ Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ η٤ıÂÛ ÛÙÂÊ¿ÓÈ ÛÙÔ ËÚÒÔ ÛÙËÓ Ï·Ù›·, ÙÈÌÒÓÙ·˜ fiÛÔ˘˜ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· Ì·˜. °È·Ù› «Δ· ŒıÓË Ô˘ ÏËÛÌÔÓÔ‡Ó Âı·›ÓÔ˘Ó» ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ∂ıÓÈÎfi˜ Ì·˜ ÔÈËÙ‹˜. ŸÌˆ˜ ÂÌ›˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÛÌÔÓԇ̠ٷ ÈÛÙÔÚÈο ÁÂÁÔÓfiÙ· ÙÔ˘ 1821. O Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÁÚ·ÊÈ΋˜ ‡Ï˘ ÙÔ˘ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡ È·ÙÚ›Ԣ, ÁÈ·Ù› ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÔÏÏÔ› ÙÔÌ›˜ ÓÔÛÔ‡Ó, ¤Ó·˜ Î·È ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Â›Ó·È Î·È Ù˘ ˘Á›·˜. ŸÏÔÈ ÌÔÚԇ̠ӷ ÚÔÛʤÚÔ˘ÌÂ, ÁÈ·Ù› Ù· Ì˘ÚÌ‹ÁÎÈ· ÎÔ˘‚·ÏÒÓÙ·˜ ¤Ó·Ó ÎfiÎÎÔ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·‰ÂÈ¿ÛÔ˘Ó, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÁÂÌ›ÛÔ˘Ó ÌÈ· ·Ôı‹ÎË. ªÂ ¤ÍÔ‰· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ‚¿ÊÙËÎ·Ó Ù· ÂÈÎÔÓÔÛÙ¿ÛÈ· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Ì·˜. O ÈÂÚ¤·˜ Ì·˜ ÃÚ. §˘ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˜, Ë ÂÈÙÚÔ‹ Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜ Î·È Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ Ì¿˙„·Ó ÙÚfiÊÈÌ· ÁÈ· Ó· ‰ÔıÔ‡Ó Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ·ÓÙÔˆÏ›Ԣ ΔÚÈfiψ˜ Û ¿ÔÚ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ. ŒÁÈÓ ηٿıÂÛË ÛÙÂÊ¿ÓˆÓ ÛÙÔÓ ·Ó‰ÚÈ¿ÓÙ· ÙÔ˘ ∫∞¶∂Δ∞¡ –°π∞¡¡∞∫∞ Î·È ÙÂϤÛÙËΠ‰ÔÍÔÏÔÁ›· ÂȘ ÌÓ‹ÌË ÙˆÓ ÂÛfiÓÙˆÓ ÛÙËÓ Ì¿¯Ë ÙˆÓ ∫ÂÚ·ÛÈÒÓ ÛÙȘ 10 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 1821. ∂Π̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢.™. ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∏ Úfi‰ÚÔ˜ ª·Ú›· KÔ›Ù·

«ºÏ‚¿ÚË Ì‹Ó· ÎÏ¿‰Â˘Â, ÊÂÁÁ¿ÚÈ ÌËÓ ÎÔÈÙ¿˙ÂȘ». Ì‹Ó· ÎÏ¿‰Â˘Â, ÊÂÁÁ¿ÚÈ ÌËÓ ÎÔÈÙ¿˙ÂȘ». ¢ÂÓ ÙÔ˘ ·ÔÏ›Ô˘Ó Ù· ÎÂÚ¿ÛÈ·, Ù’ ·¯Ï¿‰È·….. ηıÒ˜ Î·È Ù· ¿ÁÚÈ· ¯fiÚÙ·, Ô˘ Ì·˙‡ÂÈ Ì¤Ú· ·Ú¿ ̤ڷ ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ μÚÔÓÙfi‚˘ÚÔ. «ª·˙‡ˆ ÙȘ Ì˘Ù˙ËıÚ›ÙÛ˜ ÌÔ˘, Ù· ˙ˆ¯Ô˘‰¿ÎÈ·, ÙȘ Ê·ÚÌ·ÎÔ˘Ï‹ıÚ˜, Ù· η‚Ô˘Ú¿ÎÈ· Î·È Ù· ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ì Ì ̷˘ÚÔÌ¿ÙÈη Ê·ÛfiÏÈ· Î·È Á›ÓÔÓÙ·È ÂÓÙ·ÓfiÛÙÈÌ·. ¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ηı›Ûˆ, ÌÔ˘ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÙÚfiÔ˜ ˙ˆ‹˜ ÙÔ ÂÚ¿ÙËÌ·, Ë ·Û¯ÔÏ›·. ∂ÙÔÈÌ¿˙ˆ ÙÔ ¯ÒÚÔ Ó· ‚¿Ïˆ Î·È ÎfiÙ˜. ŸÙ·Ó Â›Û·È ·ÁηÏÈ¿ Ì ÙË ÌËÙ¤Ú· ʇÛË, ı· Û ıÚ¤„ÂÈ, ‰Â ı· ÂÈÓ¿ÛÂȘ Î·È ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂȘ ·Ó¿ÁÎË ÙËÓ ÙÚfiÈη». ªÔ˘ ¤Î·Ó ÂÓÙ‡ˆÛË Ë ˙ˆÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘, ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ Î·È Ë ·Á¿Ë ÙÔ˘ ÁÈ· Ù· Ê˘Ù¿ Î·È ÙÔÓ ·ÔοÏÂÛ· ·Ó¤Í˘ÓÔ

ñ ΔÔ ¤ÚÁÔ ‡‰Ú¢Û˘ ÙÔ ¤¯ÂÈ ·Ú·Ï¿‚ÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ Î·È Ë ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· μÏ·¯ÔÎÂÚ·ÛÈ¿˜ ·fi ÙËÓ ·Ó¿‰Ô¯Ô ÂÙ·ÈÚ›·, ¤¯ÂÈ ÙÂÏÂÈÔÔÈËı›; ∞Ó ‰ÂÓ ÙÔ ¤¯ÂÈ ·Ú·Ï¿‚ÂÈ ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ÏfiÁÔ˜; ñ πÛ¯‡ÂÈ Ë ¤ÎıÂÛË Ù˘ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ Ì ·ÚÈı. ÚˆÙ .97 ÁÈ· ÙËÓ ·Î·Ù·ÏÏËÏfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜; ∂ÓÒ ¤¯ÂÈ ÎÔÈÓÔÔÈËı› ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ΔÚ›ÔÏ˘ Î·È ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ¶ÂÏ/ÛÔ˘, ¢È‡ı˘ÓÛË ¢ËÌfiÛÈ·˜ ÀÁ›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ª¤ÚÈÌÓ·˜ ·fi ÙȘ 24-1-2014, ¤¯Ô˘Ó ÂÓËÌÂÚˆı› ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ fiˆ˜ ÚԂϤÂÈ Ë ·fiÊ·ÛË ·˘Ù‹; Œ¯Ô˘Ó ÚԂ› ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ Û ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓÔÔ›ËÛË; À¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô ̤ÙÚ· Î·È ‰‡Ô ÛÙ·ıÌ¿ ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ¢∂À∞Δ Î·È ·˘Ù¤˜ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÀÁÂÈÔÓÔÌÈ΋ ÀËÚÂÛ›·; ΔÈ ÈÛ¯‡ÂÈ; ∞˜ Â›Ó·È Î¿ÔÈÔ˜ ˘‡ı˘ÓÔ˜ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Î·È Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ. ñ °È· ÔÈÔ ÏfiÁÔ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÚÈÊÚ·¯ı› Ë ÏÈÌÓÔ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ÛÙË ı¤ÛË μ¿ÏÙ·ÈÓ· ÂÓÒ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Û΢·ÛÙ› ·fi ÙÔ 2010 Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ·Ôı¤Ì·Ù· ÓÂÚÔ‡; ∂›Ó·È ̤۷ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ ÌÂϤÙ˘ Î·È Ù˘ Â›‚Ï„˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ë ÌË ÂÚ›ÊÚ·ÍË; ΔÈ Â›‰Ô˘˜ ÌÂϤÙË Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘ ‰ÂÓ ÚԂϤÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ; ñ ¶ÔÈÔ˜ ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛÙ› ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi-

°ÔÚÙ‡ÓÈÔ, ·ÓÙ··ÓÙÒÓÙ·˜ ÌÔ˘ «fiÙÈ ÔÈ °ÔÚÙ‡ÓÈÔÈ Â›Ó·È ÙÔ ·Ï¿ÙÈ Ù˘ Á˘». «∞fi ‰Ò‰Âη ¯ÚÔÓÒÓ ¤Ê˘Á· ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÌÔ˘, ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ Ì ıÂÏ‹Ì·Ù· ÛÙËÓ OÌfiÓÔÈ·, ¤Î·Ó· ‰È¿ÊÔÚ˜ ‰Ô˘ÏÂȤ˜, ΢ڛˆ˜ fï˜ Ô˘ÏÔ‡Û· Ï·¯Â›·. ∫·È Û‹ÌÂÚ·, Ô˘ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏ·, ‰Â ı· ÙÔ ‚¿ÏÔ˘Ì οو Ô‡Ù ı· ¯¿ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂÏ›‰· Ì·˜ ÁÈ·Ù›: ¤¯·Û˜ ÙËÓ ÂÏ›‰· ÛÔ˘, ¿ÂÈ Ë Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ ÛÔ˘ ‰Â ı¤ÏÂȘ ¿ÏÏÔ Û‡ÓÙÚÔÊÔ ·fi Ù· ‰¿ÎÚ˘¿ ÛÔ˘. ¶ÔχÙÈ̘ ÔÈ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ÙˆÓ Ê˘ÙÒÓ Î·È Ë Û˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ·Ó·˙ˆÔÁfiÓËÛ˘ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ Ë Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ΋Ô˘. ∞ÁÁÂÏÈ΋ ∫·ÙÛ·Ê¿Ó·

AÔڛ˜… ‰È· ˘ËÚÂÛ›· ˆ˜ ÓÂÚÔÊfiÚÔ˜ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘ ™ÎÈÚ›Ùȉ·˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ù˘ μÏ·¯ÔÎÂÚ·ÛÈ¿˜; ñ °È· ÔÈÔ ÏfiÁÔ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÔηٷÛÙ·ı› Ë ˙ËÌÈ¿ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ Ï·Ù›·˜ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙËÓ ÙÂÏÂÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙˆÓ ·ÓÂÌÔÁÂÓÓËÙÚÈÒÓ, ÂÓÒ Â›¯Â ÂÈˆı› fiÙÈ ı· ·ÔηٷÛÙ·ı› Ë ‚Ï¿‚Ë Ô˘ ›¯·Ó ÚÔηϤÛÂÈ Ù· ‚·Ú¤· Ô¯‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ; ◊ ÂÂȉ‹ ¤Î·Ó·Ó ÙË ‰Ô˘Ï›· ÙÔ˘˜, ÊÔ‡ÚÓÔ˜ Ó· ÌËÓ Î·Ó›ÛÂÈ, fiˆ˜ ϤÓÂ Î·È ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi Ì·˜; °È·Ù› ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ΔÚ›ÔÏ˘ ‰fiıËÎ·Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ÌfiÓÔ ÛÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ ÌÈ·˜ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘ ™ÎÈÚ›Ùȉ·˜; °›ÓÔÓÙ·È ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ ·ÎfiÌË Î·È Û ·˘Ùfi; ñ ∞˜ ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÔ˘Ì ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ ∫·ÎÏ·Ì¿ÓÔ, Ô˘ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙËÓ Â¤Ì‚·Û‹ ÙÔ˘ ·Ú·¯ˆÚ‹ıËÎÂ Ë ÌÈ· ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ÛÙ¤Á·ÛË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ Â›¯Â ÙÂı› ˙‹ÙËÌ· ‹ ‰ÂÓ ‹ıÂÏ·Ó Ó· ÙÂı› ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙËÓ ·›ÙËÛË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘. ∞Ó Î·È ÚÔÊÔÚÈο Ì·˜ ÙËÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÁÚ·Ù‹ ·fiÊ·ÛË Â‰Ò Î·È Î¿ÙÈ Ì‹Ó˜…. ¶¤ÙÚÔ˜ ªÈÛÙfiÏ·˜

ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È Ë ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÙÔ˘ Ã·Ú›Ï·Ô˘ ∫ÔÚÔÌËÏ¿ ÛÙËÓ ∫ÂÚ·ÛÈ¿ Ì ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ·. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËÏ. 6973 225019. ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈΛ·, 95 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ ÛÙË μÏ·¯ÔÎÂÚ·ÛÈ¿, ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· ÙËÏ. 6972 232080


ΣEΛIΔA 4

H

ºøNH TH™ B§AXOKEPA™IA™

ΓENAPHΣ - ΦΛEBAPHΣ MAPTHΣ - AΠPIΛHΣ 2014

∞Ó¤ÁÂÚÛË ·Ó‰ÚÈ¿ÓÙ· ÙÔ˘ ηÂÙ¿Ó °È¿Óӷη °Ú¿ÊÂÈ Ë ∞ÁÁÂÏÈ΋ ∫·ÙÛ·Ê¿Ó· - ªÚÔ‡Û·ÏË ∏ ÌÂÁ¿ÏË ÁÈÔÚÙ‹ 7 πÔ˘Ï›Ô˘ 2012. ªÈ· ȉȷ›ÙÂÚË Ì¤Ú· ÁÈ· ÙË μÏ·¯ÔÎÂÚ·ÛÈ¿, ÁÈ·Ù› ¤ÁÈÓ·Ó Ù· ·ÔÎ·Ï˘Ù‹ÚÈ· ÙÔ˘ ·Ó‰ÚÈ¿ÓÙ· ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ∞ÔÛÙÔÏfiÔ˘ÏÔ˘ (ÙÔ˘ ηÂÙ¿Ó °È¿Óӷη). ŒÍˆ ·fi ÙÔÓ ∞ÁÈÒÚÁË, ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, ÛÙ‹ıËΠ¤Ó· ÌÂÁ·ÏÔÚÂ¤˜ ÌÓËÌÂ›Ô ÁÈ· Ó· ÙÈÌËı› Ô μÏ·¯ÔÎÂÚ·ÛÈÒÙ˘ ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ Î·È ÔÏ·Ú¯ËÁfi˜ ÙÔ˘ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË, ηÂÙ¿Ó °È¿Óӷη˜ Ì ÙÔ˘˜ Û˘Á¯ˆÚÈ·ÓÔ‡˜ Û˘Ó·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘. ¡ˆÚ›ÙÂÚ· ÙÔ 2010 ›¯Â ÛÙËı› ÌÈ· ·¤ÚÈÙÙË ·Ó·ÌÓËÛÙÈ΋ Ͽη ÛÂ

ÌÈ· ÁÂÈÙÔÓÈ¿ Ù˘ μÏ·¯ÔÎÂÚ·ÛÈ¿˜, ÛÙ· °ÎÔÓ¤Èη, Ì ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ™Ù¤Ê·ÓÔ˘ ™ÒÙÔ˘, ÚÒËÓ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ·ÙÚȈÙÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ì·˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ΔËÓ Ë̤ڷ Ù˘ ÁÈÔÚÙ‹˜ ¤Ó· ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi ¿ÁËÌ· ·ÚÂÙ¿¯ıË ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔÓ ·Ó‰ÚÈ¿ÓÙ· ÙÔ˘ ηÂÙ¿ÓÈÔ˘, Ô˘ ÙÔÓ ÛΤ·˙Â Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÛËÌ·›·. ª·˙› Ì ÙÔ˘˜ ÂÈÛ‹ÌÔ˘˜, ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜ Î·È ÙˆÓ ÂÓfiÏˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ï‹ıÔ˜ ÎfiÛÌÔ˘ Ï·ÈÛ›ˆÛ ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË, ÎÈ ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Ô Û˘Ì·ÙÚÈÒÙ˘ Ì·˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ª¿ÓÔ˜, Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∫Ú‹Ù˘ ¢. ™·ÓÙ›‰Ô˜, ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ Ù˘ ∂ƒΔ, ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô ΔÚ›ÔÏ˘ °È¿ÓÓË ™Ì˘ÚÓÈÒÙË Î·È ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô ªÂÁ·ÏfiÔÏ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ªÔ‡Ú· ηıÒ˜ Î·È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ. ¶·Ú·‚Ú¤ıËÎ·Ó Â›Û˘ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔÈ ·fi ÙË §ÔÁÁ¿ÛÙÚ·, ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘ ηÂÙ¿Ó ∞ÓÙÒÓË ¡ÈÎÔÏfiÔ˘ÏÔ˘, fiˆ˜ Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∞ÚÁ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, ÚÒËÓ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ μ/ıÌÈ·˜ ÂÎ/-Û˘ ∞Ú牛·˜, ÂÓÒ Ô ˘ÂÚÌ·Ú·ıˆÓÔ‰ÚfiÌÔ˜ °È¿Ó. ∫Ô‡ÚÔ˜ ‹Úı ÙÚ¤¯ÔÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ ΔÚ›ÔÏË ÁÈ· Ó· ÙÈÌ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ‹Úˆ·. O ÌËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ª·ÓÙÈÓ›·˜ Î·È ∫˘ÓÔ˘Ú›·˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜ ÍÂΛÓËÛ Ì ÙËÓ ÂÈÌÓËÌfiÛ˘ÓË ‰¤ËÛË, ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi˜ ·fi ÙÔÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô ΔÚ›ÔÏ˘ ∫ˆÓ/ÓÔ ∫·ÙÛ·Ê¿Ó· Î·È ÌÂÙ¿ Ô ·ÓÙÈÂÚÈ-

ÊÂÚÂȿگ˘ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ °È·ÓÓ·ÎÔ‡Ú·˜ ·ÔÎ¿Ï˘„ ÙÔ ÌÓËÌÂ›Ô Ì¤Û· Û ÁÂÓÈÎfi Îϛ̷ Û˘ÁΛÓËÛ˘. ∏ ηıËÁ‹ÙÚÈ· ∞ÁÁÂÏÈ΋ ∫·ÙÛ·Ê¿Ó· ÂÎÊÒÓËÛ ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÔÌÈÏ›· ÁÈ· ÙÔÓ Î·ÂÙ¿ÓÈÔ ÂÍ·›ÚÔÓÙ·˜ ÙË ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘, ÂÓÒ Ë ¯ÔÚˆ‰›· ÙÔ˘ ™Ù·ÛÈÓÔÔ‡ÏÂÈÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ΔÂÁ¤·˜ Û˘Ófi‰Â˘Â Ì ٷ ËÚˆÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ 21. O ÔÈËÙ‹˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ™ÙÚ·ÙËÁfiÔ˘ÏÔ˜ ÂÚÌ‹Ó¢Û ÙÔ Ô›ËÌ· ÙÔ˘ «∏ Û˘Ì‚Ô˘Ï‹ ÙÔ˘ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË» Î·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ª‹ÙÛÈÔ˜, ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ™ÒÙÔ˜ Î·È ª·Ú›· ¢ËÌËÙÚ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ ·‹ÁÁÂÈÏ·Ó ÌËӇ̷ٷ ·fi ÙËÓ ÂıÓÈ΋

·˘Ù‹˜ Ù˘ ȉ¤·˜. ªÂ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰ˆÚ¤˜, ÔÈ Ôԛ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÛÎÔfi ·fi ÙÔÓ ÙÔÈÎfi ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi Û‡ÏÏÔÁÔ μÏ·¯ÔÎÂÚ·ÛÈ¿˜, Ú·ÁÌ·ÙÒıËΠÙÔ ¤ÚÁÔ. ∏ ·Ó¤ÁÂÚÛË ÙÔ˘ ·Ó‰ÚÈ¿ÓÙ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÊÈÏÔÙ¤¯ÓËÛÂ Ô ÁχÙ˘ ª¿ÚÎÔ˜ °ÂˆÚÁÈÏ¿Î˘, ·ÔÎÙ¿ÂÈ ¤ÙÛÈ ·ÎfiÌ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Í›·, ·Ó Û˘ÁÎÚÈı› Ì ÙËÓ ·Ó˘·ÚÍ›· ·Ó¿ÏÔÁˆÓ ÌÓËÌ›ˆÓ Û fiÏÂȘ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ fiÔ˘ ·ÁÓÔÔ‡ÓÙ·È ÂȉÂÈÎÙÈο ÌÂÁ¿Ï˜ ÌÔÚʤ˜ Î·È ÁÂÁÔÓfiÙ· Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ Ì·˜. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ·Ó·ÊÂÚı› Â›Û˘ Î·È Ë Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ ÙˆÓ Û˘ÁÁÂÓÒÓ ÙÔ˘

¶ÈÛÙ‡ÂÈ ÛÙÔÓ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË Î·È Ì·˙› Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ∞Úο‰Â˜ ÔÏ·Ú¯ËÁÔ‡˜ Á›ÓÂÙ·È ÁÂÚfi ÛÙ‹ÚÈÁÌ· ÙÔ˘ °¤ÚÔ˘ ÙÔ˘ ªˆÚÈ¿. ™˘Ó‰¤ÂÙ·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Î·È Ì ÙÔÓ ÚˆÙÔfiÚÔ ºÈÏÈÎfi °ÂÒÚÁÈÔ ™¤ÎÂÚË, ÙÔÓ ·‰ÂÚÊfi ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË, ÙÔ˘ ·Ó·ÓÙÈηٿÛÙ·ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ∞Úο‰· ·ÙÚÈÒÙË Ô ÔÔ›Ô˜ ¤ÁÈÓÂ Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÛÙ˘ÏÔ‚¿Ù˘ Ô˘ ÚÔÂÙԛ̷Û ÙÔÓ ÍÂÛËΈÌfi. ¶·›ÚÓÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ Ô˘ ηٷÙÚÔÒÓÔ˘Ó Ù· ÙÔ‡ÚÎÈη ·ÛΤÚÈ·. ª¿¯ÂÙ·È ÛÙÔ μ·ÏÙ¤ÙÛÈ Î·È Ù· ¢ÔÏÈ·Ó¿ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ÔÏÈÔÚΛ· Ù˘ ΔÚÈÔÏÈÙÛ¿˜ fiÔ˘ ÛÙȘ 23 ™Â٤̂ÚË ÙÔ˘ 21 ÔÈ

ÔχÙÈÌ· ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ·. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, Â›Ó·È ·˘ÛÙËÚfi˜ Î·È ·¤Ó·ÓÙÈ Û fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ Û˘ÓÙÚ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ·. ∂›Ó·È ¿ÏψÛÙ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Ë ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË Ô˘ ÛÙȘ 12 πÔ˘Ï›Ô˘ 1825 ·¢ı‡ÓÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ÕÁÈÔ ¶¤ÙÚÔ ∫˘ÓÔ˘Ú›·˜ ̤ۈ ÙÔ˘ ηÂÙ¿Ó °È¿Óӷη ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ¯ˆÚÈÎÔ‡˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜: «…∂Ș Û ÏfiÁÔ˘ Û·˜ ¯ˆÚ›· ∞Ú‚·ÓÈÙÔÎÂÚ·ÛÈ¿, μÏ·¯ÔÎÂÚ·ÛÈ¿, ∑¤ÏÈ, ∫··Ú¤ÏÈ, μÔ‡Ú‚Ô˘Ú·, Î·È ∞ÏÔ˘Ô¯ÒÚÈ: «…ÛÙ¤ÏÓˆ ÙÔÓ ∞ÔÛÙÔÏfiÔ˘ÏÔÓ Î·È ‚ϤÔÓÙ·˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÌÔ˘ (Û.Û. ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ÁÚ¿Ì-

Ì·˜ ·ÏÈÁÁÂÓÂÛ›·. O ηıËÁËÙ‹˜ μ·Û›Ï˘ ∫˘ÚÈ·˙‹˜ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÙË Ì¿¯Ë ÙˆÓ ∫ÂÚ·ÛÈÒÓ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÛfiÓÙ˜ ÔÏ·Ú¯ËÁÔ‡˜ ∞ÓÙÒÓË ¡ÈÎÔÏfiÔ˘ÏÔ Î·È ¶·Ó·ÁÈÒÙË μÂÓÂÙÛÈ·Ó¿ÎÔ. ¶ÚÔÛÎÏËÙ‹ÚÈÔ ·ÁˆÓÈÛÙÒÓ ¤ÁÈÓ ·fi ÙË ª·Ú›· ∫Ô›Ù·, ÙÂÏÂÙ¿Ú¯Ë Î·È Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ μÏ·¯ÔÎÂÚ·ÛÈ¿˜. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Î·Ù·ı¤ÛÂȘ ÛÙÂÊ·ÓÈÒÓ ·fi ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ηıÒ˜ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ·ÔÁfiÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ηÂÙ¿ÓÈÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ °. °È¿Óӷη, °ÂÒÚÁÈÔ ¡. °È¿Óӷη Î·È ∞ı·Ó¿ÛÈÔ °È¿Óӷη. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÂÏ›ˆÛ Ì ÙÔÓ ÂıÓÈÎfi ‡ÌÓÔ ·fi ÙË ºÈÏ·ÚÌÔÓÈ΋ ΔÚ›ÔÏ˘ ÂÓÒ ÙÔÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Û·Ó ÔÈ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ÙÔ˘ ·Á‹Ì·ÙÔ˜ o˘ ÛÎÔÚ›Û·Ó Û fiÏÔ˘˜ Ú›ÁË Û˘ÁΛÓËÛ˘. ∞fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ΔÚ›ÔÏ˘ ·Ú·Ù¤ıËΠ‰ÂÍ›ˆÛË ÛÙÔ ÚÔ··‡ÏÈÔ ÙÔ˘ Ó·Ô‡ ÛÙÔ˘˜ ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔ˘˜.

ηÂÙ¿ÓÈÔ˘: Ë ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ¯ÔÚËÁ›· Î·È Ë ÚÔÛˆÈ΋ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ £·Ó·Û¿ÎË °È¿Óӷη ·ÏÏ¿ Î·È Ë ‚Ô‹ıÂÈ· Ô˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ÎÈ Ô ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ ™Ù. ª‹ÙÛÈÔ˜. ¶Ú¤ÂÈ fï˜ Ó· ÂÈÛËÌ·Óı› ÂΛÓÔ˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ˘‹ÚÍÂ Ô ÂÓıÔ˘ÛÈ҉˘ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ Î·È Ë „˘¯‹ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜: Ô ·ÓȉÈÔÙÂÏ‹˜ Û˘Á¯ˆÚÈ·Ófi˜ Ì·˜ ∏Ï›·˜ ™Ù. ÷ڛÙÔ˜. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛË Ù˘ ·Ó·ÌÓËÛÙÈ΋˜ Ͽη˜ ·Ó˘ÔÌÔÓÔ‡Û ӷ ˘„ˆı› Ô ·Ó‰ÚÈ¿ÓÙ·˜ ÙÔ˘ ηÂÙ¿ÓÈÔ˘ ÛÙË μÏ·¯ÔÎÂÚ·ÛÈ¿. ∏ ¿Î·ÌÙË ÂÈÌÔÓ‹ ÙÔ˘ Î·È Ë ·Û˘ÁÎÚ¿ÙËÙË ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ˘‹ÚÍ·Ó Î·ıÔÚÈÛÙÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, ÁÈ· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Î·È Ó· Á›ÓÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ô Â˘ÁÂÓÈÎfi˜ ·˘Ùfi˜ ÛÙfi¯Ô˜.

ŒÏÏËÓ˜ ÔÚÌÔ‡Ó ıÚÈ·Ì‚Â˘ÙÈο ̤۷ ·fi Ù· Ù›¯Ë Ù˘ fiÏ˘, ÍÂ·ÙÒÓÔ˘Ó ÙÔ Ô¯˘ÚˆÌ¤ÓÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¯ıÚÔ‡ ÛÙÔ ªˆÚÈ¿ Î·È ÂÙ˘¯·›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ Ó›ÎË ÙÔ˘ ∞ÁÒÓ·. ¢ÂÓ ·Ô˘ÛÈ¿˙ÂÈ Î·È ·fi ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ıÚ›·Ì‚Ô Ù˘ ∂·Ó¿ÛÙ·Û˘ ÙÔ 1822, Û˘Ì‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÛÙÚ·ÙÈ¿˜ ÙÔ˘ ¢Ú¿Ì·ÏË ÛÙ· ¢ÂÚ‚ÂÓ¿ÎÈ· Ù˘ ∫ÔÚÈÓı›·˜. ΔÔ 1824 Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ÔÏÈÔÚΛ· Ù˘ ¶¿ÙÚ·˜. ΔËÓ ÕÓÔÈÍË ÙÔ˘ 1825 ÎÈ ÂÓÒ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙË ¤¯ÂÈ Ê˘Ï·Î›ÛÂÈ ÙÔÓ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË ‚ÔËı¿ÂÈ ÛÙËÓ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÙÔ˘ ¶··ÊϤÛÛ· Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÂÏÈο ¤ÊÙÂÈ ËÚˆÈο ÛÙÔ ª·ÓÈ¿ÎÈ Ù˘ ªÂÛÛËÓ›·˜. ¶·ÓÙÔ‡ ·ÚÒÓ Ô Î·ÂÙ¿Ó °È¿Óӷη˜ Ì ٷ ·ÏÏËοÚÈ· ÙÔ˘, ÙÚ¤¯ÂÈ ·ÓÙÔ‡ ·ÏˆÓ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ªˆÚÈ¿. ∫È fiÙ·Ó Ô ÌÂÁ·ÏÔηڷ‚Ô·Ú˘ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙ˘ ·Ó·Áο˙ÂÙ·È Ó· ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÈ ÙÔÓ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË, ÁÈ· Ó· ‰È·ÛÒÛÂÈ ÙËÓ ∂·Ó¿ÛÙ·ÛË ·fi ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹, Ô °È¿Óӷη˜ ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÛÙË Ó¤· Ù·ÎÙÈ΋ ÙÔ˘ °¤ÚÔ˘ ÙÔ˘ ªˆÚÈ¿ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙȘ ¿ÚÙÈ· ÂÍÔÏÈṲ̂Ó˜, ÔÏ˘ÏËı›˜ Î·È Î·ÏÔÂÎ·È‰Â˘Ì¤Ó˜ ÔÚ‰¤˜ ÙÔ˘ πÌÚ·‹Ì Ô˘ η›Á·ÓÂ Î·È ÚËÌ¿˙·Ó ÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ. ¢È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ ÙÔ˘ ·ÈÊÓȉȷÛÌÔ‡ Î·È ÛÙȘ ‚·ıȤ˜ ‰ÈÂÈÛ‰‡ÛÂȘ ÙË Ó‡¯Ù· ̤۷ ÛÙ· ÛÙÚ·ÙÔÂ‰Â˘Ì¤Ó· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¯ıÚÔ‡ ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ·ÓÈÎfi Î·È ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÒÏÂȘ. ∂Ê·ÚÌfi˙ÂÈ ¿ÚÈÛÙ· Î·È ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ ÙˆÓ ÂÓ‰ÚÒÓ, ÙȘ ÏÂÁfiÌÂÓ˜ «¯ˆÛȤ˜». ŒÙÛÈ ‰È·Ï‡ÂÈ Î·È ÍÂ·ÙÒÓÂÈ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∞Ú¿¯ˆ‚· ÙÔ˘ ¶¿ÚÓˆÓ· ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Â¯ıÚÈÎfi ÙÌ‹Ì· Î·È ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÔÏÏ¿ Ï¿Ê˘Ú¿: fiÏ·, ÂÊfi‰È· ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÔÁ· Ô˘ ‹Ù·Ó ȉȷ›ÙÂÚ·

Ì· ÙÔ˘ Ì ÙË ÛÊÚ·Á›‰· Î·È ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘), ÙËÓ È‰›·Ó ÒÚ· Ó· ¿ÚÂÙ fiÏÔÈ Ù· ¿ÚÌ·Ù¿ Û·˜ Î·È Ó· ¤ÏıÂÙ ÂȘ Ù· μ¤Ú‚ÂÓ· ¯ˆÚ›˜ Ó· Ì›ÓÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ Ô›Ûˆ. ªËÓ ÚÔÊ·ÛÈÛÙ›Ù ‹ ·ÚÁÔÔÚ‹ÛÂÙÂ, ‰ÈfiÙÈ ¤¯ˆ ‰Ô̤ÓËÓ ÙËÓ ¿‰ÂÈ·Ó Ó· Û·˜ ·›ÚÓË fiÔ˘ ÎÈ ·Ó ¤¯ÂÙ ٷ Ú¿ÁÌ·Ù¿ Û·˜ Î·È fiÏ· Ù· ˙ˆÓÙ·Ó¿ Û·˜ Î·È Ó· Ù· ÛÙ¤ÏÓË ÂȘ ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi‰ÔÓ Î·È fiÔÈÔÓ ÂÓ·ÓÙÈÒÓÂÙ·È Ó· Û·˜ ÛÎÔÙÒÓË. ∞‡ÚÈÔÓ ¢Â˘Ù¤Ú· Û·˜ ÚÔṲ̂ӈ ¯ˆÚ›˜ ¿ÏÏÔ Î·È ÌËÓ ·Ú·ÓÔ‹ÛÂÙ ‰ÈfiÙÈ ı· ÌÂÙ·ÓÔ‹ÛÙÂÙ». ¶Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ô °È¿Óӷη˜ Â›Ó·È ·Ì›ÏÈÎÙÔ˜ ηٿ ÙˆÓ ÚÔ‰ÔÙÒÓ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·˜ ηٿ ÁÚ¿ÌÌ· ÙË ‰È·Ù·Á‹ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ŒÏÏËÓ· ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡: «ºˆÙÈ¿ Î·È ÙÛÂÎÔ‡ÚÈ ÛÙÔ˘˜ ÚÔÛ΢ÓË̤ÓÔ˘˜»! ŒÙÛÈ Ì ÙË Ó¤· ·˘Ù‹ Ù·ÎÙÈ΋ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ Ô °¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ªˆÚÈ¿ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÎÚ·Ù¿Ó ·Ó·Ì̤ÓË ÙË ÊÏfiÁ· Ù˘ ∂·Ó¿ÛÙ·Û˘ ̤¯ÚÈ ÙË Ó·˘Ì·¯›· ÙÔ˘ ¡·˘·Ú›ÓÔ˘ ÙÔ 1827 fiÔ˘ ηٷ‚˘ı›˙ÂÙ·È Ô ÙÔ˘ÚÁÔ·ÈÁ˘ÙÈ·Îfi˜ ÛÙfiÏÔ˜ ÎÈ ·ÚÁfiÙÂÚ· ·ÎÔÏÔ˘ı› Ô ‰Èψ̷ÙÈÎfi˜ ıÚ›·Ì‚fi˜ Ù˘ Ì ÙË ‰ÈÂıÓ‹ Ù˘ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ô˘ Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ηٷϋÁÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÛÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÓÂÔÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ™Â ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ «˘¤Ú ¿ÓÙˆÓ» ·ÁÒÓ· ¤‰ˆÛ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÒÓ Ô °È¿ÓÓ˘ ∞ÔÛÙÔÏfiÔ˘ÏÔ˜. ∞˘Ùfi˜ ‹Ù·Ó Ô Î·ÂÙ¿Ó °È¿Óӷη˜ Ô˘ Ì·˜ ¿ÊËÛ ·Ú·Î·Ù·ı‹ÎË Î·È ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÙÚ›‰·.

OÈ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ ¶ÚÔÔÌÔ› Ù˘ ȉ¤·˜ ˘‹ÚÍ·Ó: Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫ÚÂÎÔ‡˙Ô˜, Ô ‰¿ÛηÏÔ˜ Ô˘ Ì ٷ ‰ËÌÔÛȇ̷ٿ ÙÔ˘ ‚Ô‹ıËÛ ÛÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ‹Úˆ¿ Ì·˜, Ô ‰¿ÛηÏÔ˜ ºÒÙ˘ ΔÚ·Ófi˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ô ¶·Ú·Û΢¿˜ μÂÏÈÛÛ¿Ú˘. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ·Ó·ÊÂÚı› Î·È Ô ¡›ÎÔ˜ °È¿Óӷη˜ Ô˘ Ì ÙÔ˘˜ ÔÚ·Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ›¯Â Û˘ÓÙÂϤÛÂÈ Ó· ˆÚÈÌ¿ÛÂÈ Ë È‰¤· Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÛÙÔÓ ‹Úˆ·. ΔÂÏÈο Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ ÙˆÓ Û˘Ì·ÙÚȈÙÒÓ Ì·˜, Ì ̤Á· ¯ÔÚËÁfi ÙÔ ¢ËÌ‹ÙÚË ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓË, Ô‰‹ÁËÛ ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË

¶·ÙÚ›˜ Ó· ̷ηڛ˙ÂȘ ÁÂÓÈÎÒ˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜, Ô˘ ı˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó Ó· Û ·Ó·ÛÙ‹ÛÔ˘ÓÂ, Ó· Í·Ó·ÂÈˆı›˜ ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÂχıÂÚË ·ÙÚ›‰·, Ô˘ ‹ÛÔ˘Ó· ¯·Ì¤ÓË Î·È Û‚ËṲ̂ÓË ·fi ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ ÙˆÓ ÂıÓÒÓ. ŸÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ó· ÙÔ˘˜ ̷ηڛ˙ÂȘ ·ÙÚ›˜. ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓ˘

∏ ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ ηÂÙ¿ÓÈÔ˘ O ¿ÍÈÔ˜ ·˘Ùfi˜ ·ÙÚÈÒÙ˘ Ì˘‹ıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ÛÙË ºÈÏÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ÎÈ ¤‰ˆÛ ÙÔÓ ÈÂÚfi fiÚÎÔ. ŒÓˆÛ ¤ÙÛÈ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ Ì ÔÏÏÔ‡˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ¤ÌÈÛÙÔ˘˜ Î·È ¿ÍÈÔ˘˜ ·ÙÚÈÒÙ˜ Î·È ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ‰›ÎÙ˘Ô ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. ∫·È Ì ÙÔÓ ÍÂÛËΈÌfi ÙÔ ª¿ÚÙË ÙÔ˘ 21 Ô Î·ÂÙ¿Ó °È¿Óӷη˜ Ì·˙‡ÂÈ Î·È ÛÙÚ·ÙÔÏÔÁ› ·ÏÏËοÚÈ·, ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ Ó· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙÔ‡Ó fiÏ·, ÙÚÔʤ˜, ÌÂÙ·ÁˆÁÈο ˙Ò· Î·È ÔÏÂÌÔÊfi‰È·. ∂Î·È‰Â‡ÂÈ Î·È ÂÌ„˘¯ÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Î·È ÙÔ˘˜ οÓÂÈ Ó· ÈÛÙ¤„Ô˘Ó ÛÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘˜. ¢›ÓÂÈ ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ, ÁÈ· Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÙÚfiÌÔ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÚÒÙ˜ ·ÔÙ˘¯›Â˜, fiˆ˜ ÛÙË μÏ·¯ÔÎÂÚ·ÛÈ¿, fiÔ˘ ÌÂÙ¿ ·fi ÚÔ‰ÔÛ›· ·ÈÊÓȉȿÛÙËÎ·Ó Î·È ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó ÙË §·ÌÚ‹ ÙÔ˘ 21 οÌÔÛÔÈ ÛÙÚ·ÙÔÂ‰Â˘Ì¤ÓÔÈ Â·Ó·Ûٿ٘, ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ ÎÈ Ô Î·ÂÙ¿Ó ¡ÈÎÔÏfiÔ˘ÏÔ˜ ·fi ÙË §ÔÁÁ¿ÛÙÚ· ÙÔ˘ Δ·¸Á¤ÙÔ˘.

¡· ·Ó·ÌÂÙÚËıԇ̠̠ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ˘˜ ∏ ·ÙÚ›‰· Ì·˜ Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË ÌfiÓÔ ·fi ÎÂÊ¿Ï·È·, ˘ÏÈο ™˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙË ÛÂÏ. 5


ΓENAPHΣ - ΦΛEBAPHΣ MAPTHΣ - AΠPIΛHΣ 2014

H

ºøNH TH™ B§AXOKEPA™IA™

¢øƒ∏Δ∂™ °π∞ Δ∏¡ ∞¡∂°∂ƒ™∏ ΔOÀ ∞¡¢ƒπ∞¡Δ∞ ΔOÀ ∫∞¶∂Δ∞¡ °π∞¡¡∞∫∞

K·Ù·ı¤ÙÔÓÙ·˜ ÛÙÂÊ¿ÓÈ Ô XÚ‹ÛÙÔ˜ °È¿Óӷη˜.

̤۷ Î·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ÎÈ ¿ÏϘ ÁÓÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË ÌfiÓÔ ·fi ÙËÓ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛ‹ Ù˘ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜, ÁÈ· Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Ù· ‰˘ÛÂ›Ï˘Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Í·Ó·‚Ú› ÙËÓ „˘¯‹ Ù˘. ¡· Í·Ó·‚Ú› ÙË ÌÂÁ¿ÏË ·Ó¿Ù·ÛË Î·È ÙÔÓ ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi Ô˘ ÍÂÛËÎÒÓÔ˘Ó ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Î·È ÙÔÓ Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ÌÂÁ¿Ï˜ Ú¿ÍÂȘ ·ÎfiÌ· Î·È ·˘ÙÔı˘Û›·˜. ΔȘ Ú¿ÍÂȘ ÂΛӘ Ô˘ ˘ÚÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ÌÂÁ¿Ï˜ ËıÈΤ˜ ·Í›Â˜ Î·È È‰·ÓÈο. ∫·È ·˘Ù¤˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ Ú¿ÍÂȘ Î·È ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ËıÈΤ˜ ·Í›Â˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ô˘ ÂÓÛÙÂÚÓ›ÛÙËÎÂ Ô Î·ÂÙ¿Ó °È¿Óӷη˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ ÔÙ¤ Ó· ͯӿÌÂ. ∫·È ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ÌÓËÌ›Ԣ, ÛÙÔ Â¿Ó ‰ËÏ·‰‹ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙË ‰È¤ÁÂÚÛË Ù˘ ÌÓ‹Ì˘ ÚÔ˜ Ù· ÌÂÁ¿Ï· Î·È Ù· ¿ÍÈ· ¶Ú¤ÂÈ Ó· ı˘ÌËıԇ̠·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ‰›‰·Í·Ó Ì ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÂÏÒÚÈÔ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi Î·È ËıÈÎfi ·Ó¿ÛÙËÌ·. ∞˘ÙÔ› ¤‰ˆÛ·Ó Ù· ¿ÓÙ·, ÁÈ· Ó· ÛÙ‹ÛÔ˘Ó fiÚıÈ· ÙÔ‡ÙË ÙËÓ ·ÙÚ›‰· Î·È ÙÔÓ ∂ÏÏËÓÈÛÌfi. £˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ‹ ηٷϋͷÓ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ¿ÌÊÙˆ¯ÔÈ Î·È ·Ú·ÌÂÚÈṲ̂ÓÔÈ ·fi ·ÍÈÒÌ·Ù· Î·È ÙÈ̤˜. ¡· ı˘ÌËıԇ̠ÙÔ ƒ‹Á·, ÙÔ˘˜ È‰Ú˘Ù¤˜ Ù˘ ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜, ÙÔ ™¤ÎÂÚË, ÙÔÓ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË, ÙÔ ¡ÈÎËÙ·Ú¿, ÙË ª·ÓÙÒ ª·˘ÚÔÁ¤ÓÔ˘˜ Î·È ‚‚·›ˆ˜ Ó· ı˘ÌËıԇ̠ÙÔÓ Î·ÂÙ¿Ó °È¿Óӷη Î·È ÙÔ˘˜ ·ÓÒÓ˘ÌÔ˘˜ μÏ·¯ÔÎÂÚ·ÛÈÒÙ˜ ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜. ∞˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ‰Â›Í·Ó ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Î·È ÙÔ˘ ηı‹ÎÔÓÙÔ˜. ∞˘ÙÔ› È· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË ·fi ÙÈ̤˜ ÎÈ ·ÍÈÒÌ·Ù·. ∞˘ÙÔ› ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ο̷Ó ÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ ÙÔ˘˜. ¶¤Û·Ó ‹ ʇÁ·Ó fiÚıÈÔÈ ÁÈ· ÌÈ· ·ÙÚ›‰· χÙÂÚË Î·È Ì ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË. ∂Ì›˜ ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ·Ó·ÌÂÙÚËıԇ̠̠ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ¿ ÙÔ˘˜, ÁÈ· Ó· ÂÎÏËÚÒÛÔ˘Ì ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ ¯Ú¤Ô˜, ÁÈ· Ó· ΢ÚÈ·Ú¯‹ÛÂÈ Ë ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘ Ìfi¯ıÔ˘ Î·È Ù˘ ·ÚÂÙ‹˜, ÁÈ· Ó· ‚ÚÔ˘Ó fiÏÔÈ ÌÈ· ı¤ÛË Î¿Ùˆ ·fi ÙÔÓ ‹ÏÈÔ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· Ë ·‰ÈÎË̤ÓË ÓÂÔÏ·›· Ì·˜. °È· Ó· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙÔ ‰›Î·ÈÔ ·¤Ó·ÓÙÈ Û ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ·ÓÔÌ›·˜ Î·È Ù˘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜ Ô˘ ηıÈÛÙÔ‡Ó ·Ó˘fiÏËÙË ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ∏ ÌÂÁ¿ÏË ·Ú·Î·Ù·ı‹ÎË ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘ ηÂÙ¿Ó °È¿Óӷη Î·È ÙˆÓ ËÚÒˆÓ ÙÔ˘ 21 ·˜ Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· Ì·˜ ÂÍÔÏ›˙ÂÈ Ì ‰‡Ó·ÌË Î·È ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ, ÁÈ· Ó· ÌË Ï˘Á›ÛÔ˘ÌÂ, ÁÈ· Ó· ÛÙ·ıԇ̠fiÚıÈÔÈ Î·È Ó· ÔÚ¢Ùԇ̠ÛÙÔ˘˜ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡˜ ηÎÔÙÚ¿¯·ÏÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜.

™ÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ (·fi ·ÚÈÛÙÂÚ¿) Ô H. X·Ú›ÙÔ˜, Ô ÁχÙ˘ M¿ÚÎÔ˜ °ÂˆÚÁÈÏ¿Î˘ Î·È Ô T¿Û. M‹ÙÛÈÔ˜. ∞ÔÛÙÔÏfiÔ˘ÏÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ÙÔ˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ 500 ∞ÔÛÙÔÏfiÔ˘ÏÔ˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ·fi ª¿Ó·ÚÈ 300 ∞ÔÛÙÔÏfiÔ˘ÏÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘ 50 ∞ÔÛÙÔÏfiÔ˘ÏÔ˜ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ 50 ∞ÔÛÙÔÏfiÔ˘ÏÔ˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË 50 °È¿Óӷη˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË 4750 °È¿Óӷη˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ 500 °È¿Óӷη˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 200 °È¿Óӷη X·Ú›ÙÔ˘ ¶›ÙÛ· ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ 140 °È¿Óӷη˜ ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ÙÔ˘ ∏Ï›· 100 ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˜ Δ¿Î˘ ·fi ª¿Ó·ÚÈ 100 ∑¤Ô˜ ªÈ¯¿Ï˘ ÙÔ˘ ∞Ó‰Ú¤· 100 ∏ÏÈfiÔ˘ÏÔ˘ ∫ˆÓ/Ó· ÙÔ˘ ∫ˆÓ/ÓÔ˘ 200 ∏ÏÈfiÔ˘ÏÔ˘ ŸÏÁ· ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 50 ∫·ÚοϷ˜ πˆ¿ÓÓ˘ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ 1.000 ∫·ÛÙÚ·ÓÙ¿˜ Δ¿Î˘ ÙÔ˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ 200 ∫·ÙÛ·Ê¿Ó· ªÚÔ‡Û·ÏË ∞ÁÁÂÏÈ΋ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ 500 ∫·ÙÛ·Ê¿Ó·˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ 300 ∫·ÙÛ·Ê¿Ó·-¶·‡ÏÔ˘ ¢¿ÊÓË ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ 200 ∫·ÙÛ·Ê¿Ó·˜ ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ÙÔ˘ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ 1.000 ∫·ÙÛ·Ê¿Ó· ¶ÔÏ˘Ù›ÌË ÙÔ˘ £Âfi‰ˆÚÔ˘ 50 ∫fiÏÂÁη˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ÙÔ˘ ∫ˆÓ/ÓÔ˘ 100 ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓ˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ÙÔ˘ °ÚËÁÔÚ›Ô˘ 7.300 ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ÙÔ˘ °ÚËÁÔÚ›Ô˘ 2.000 ∫Ô›Ù·˜ ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ 50 ∫Ô›Ù· ª·Ú›· ÙÔ˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ 40 ∫Ô›Ù·˜ πˆ¿ÓÓ˘ ÙÔ˘ ™˘Ú›‰ˆÓÔ˜ 20 ∫ÚÂÎÔ‡˙Ô˜ ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ÙÔ˘ ºÈÏ›Ô˘ 100 ∫ÚËÙÈο΢ ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ÙÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 200 ∫Ú›Ì·Ï˘ ÕÁÁÂÏÔ˜ ÙÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 200 ∫Ú›Ì·Ï˘ ¢ËÌÔÛı¤Ó˘ ÙÔ˘ ∫ˆÓ/ÓÔ˘ 100 ∫˘ÚÈ·˙‹˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜ 200 ∫ˆÙÛÈfiÔ˘ÏÔ˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ÙÔ˘ ∫ˆÓ/ÓÔ˘ 100 ∫ÒÙÛÈÓ·˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 50 ∫ÒÙÛÈÓ·˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ∞ı·Ó·Û›Ô˘ 50 ∫·Ì˘Ï·˘Î¿˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈfi˜ μÏ·¯\ÛÈ·˜ 20 §˘ÌÂÚ›Ô˘ μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ 300 ª¿Ó‰ÚÔ˘ πˆ¿ÓÓ· ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ 200 ª¿Ó‰ÚÔ˘ ÃÚÈÛÙ›Ó· ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ 200 ª¿Ó‰ÚÔ˘ ∞ı·Ó·Û›· 20 ªÂÓÙ‹ ∞Ï›ÎË ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ 50 ªÂÓÙ‹˜ ∑·¯·Ú›·˜ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ 500 ªÂÓÙ‹˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË 200 ªÈ¯·ÏfiÔ˘ÏÔ˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË 50 ª‹ÙÛÈÔ˜ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ ÙÔ˘ ™Ù·Ì¿ÙË 1.000 ª‹ÙÛÈÔ˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜ ÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ 1.000 ª‹ÙÛÈÔ˜ ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ÙÔ˘ ™Ù·Ì¿ÙË 1.000 ª·˙ÈÒÙ˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ÙÔ˘ ™Ù¤Ê·ÓÔ˘ 80  ªÈÛÙfiÏ·˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ÙÔ˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ 100 ªÈÛÙfiÏ·˜ ÕÁÁÂÏÔ˜ ÙÔ˘ ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰· 50 ªÈÛÙÔÏ·˜ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ ÙÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 50 ªÈÛÙfiÏ·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË 500 ªÈÛÙfiÏ·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË 500 ªfiÌÔ˘ °ÂˆÚÁ›· ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 50 ªÔÚʈÙÈÎfi˜ ÂÎÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ μÏ·¯ÔÎÂÚ·ÛÈ¿˜ 200 ¡Ù·‚·Ú›ÓÔ˘ ∂ϤÓË ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË 50 ¡Ù·‚·Ú›ÓÔ˜ °ÚËÁfiÚÈÔ˜ ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓÔ˘ 100 ¡Ù·‚·Ú›ÓÔ˘ - §˘ÌÂÚ›Ô˘ ÃÚÈÛÙ›Ó· 100 ¶·Ó·ÁÔ‡ÏÈ·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ 50 ¶·ÙÛÈÏ›‚·˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 5 ¶¤ÙÚÔ˘ ™˘Ú›‰ˆÓ ÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ 150 ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ ∏Ï›·˜ ÙÔ˘ ¶¤ÙÚÔ˘ 50 ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ 50 ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶¤ÙÚÔ˘ 500 ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘ ÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ 150 ™¿ÏÙÔ˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜ ÙÔ˘ ∫ˆÓ/ÓÔ˘ ∞˘ÛÙÚ·Ï›· 300 ™¿ÏÙÔ˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ÙÔ˘ ∫ˆÓ/ÓÔ˘ 250 ™Ù·ıfiÔ˘ÏÔ˜ ¡›ÎÔ˜ Î·È ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¶·ÙÛÈÏ›‚·˜ 500 ™ÙÚ·ÙËÁÔÔ˘ÏÔ˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 500 ™ÎÔ‡Ê˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ∏Ï›· ∞ÌÂÚÈ΋ 200 ™ÎÔ‡Ê˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ÙÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 100 ΔÛ¤ÏÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘ ÙÔ˘ ∂˘·ÁÁ¤ÏÔ˘ 300 ÷ڛÙÔ˜ ™Ù·‡ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∏Ï›· 200 ÷ڛÙÔ˜ ∏Ï›·˜ ÙÔ˘ ™Ù·‡ÚÔ˘ 1.000 ÷ڛÙÔ˘ ∞ÈηÙÂÚ›ÓË ÙÔ˘ ™Ù·‡ÚÔ˘ 300 ÷ڛÙÔ˘ ∞ı·Ó·Û›· ÙÔ˘ ™Ù·‡ÚÔ˘ 300 ÃÚÈÛÙfiÔ˘ÏÔ˜ £Âfi‰ˆÚÔ˜ ÙÔ˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ 50 ÃÚfiÓ˘ ∂˘ÛÙ¿ıÈÔ˜ ÙÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 200Â

ΣEΛIΔA 5

¢ËÌ‹ÙÚ˘ °ÚËÁ. ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓ˘, o ‚·ÛÈÎfi˜ ¯ÔÚËÁfi˜ ÙÔ˘ ÌÓËÌ›Ԣ °ÂÓÓ‹ıËΠηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ηÙÔ¯‹˜, ÙÔ 1942, ÛÙË μÏ·¯ÔÎÂÚ·ÛÈ¿, ·È‰› ÙÔ˘ °ÚËÁÔÚ›Ô˘ Î·È Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó·˜ ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓË Î·È ·‰ÂÏÊfi˜ ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ÙÔ˘ «Î·ÂÙ¿ÓÈÔ˘» Î·È ÙÔ˘ ¡·ÔϤÔÓÙ·. ŒÌ·ı ٷ ÚÒÙ· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ÙÔ˘ Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛ ÙË ÊÔ›ÙËÛË ÙÔ˘ Û °˘ÌÓ¿ÛÈÔ Ù˘ ΔÚ›ÔÏ˘. ¢Ô‡Ï¢ Ì fiÚÂÍË ÛÙÔ Ì·Î¿ÏÈÎÔ Î·È ÛÙÔ ÎÚÂÔˆÏÂ›Ô ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘, ¤¯ÔÓÙ·˜ fiÓÂÈÚÔ Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ Ì·Á·˙›. ∂Λ ·fiÎÙËÛ ÙȘ ÚÒÙ˜ ÂÌÂÈڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ Î·È ‘’ ͇ÓËÛÂ’’ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·˜ ÈÛÙÔڛ˜ Û˘Á¯ˆÚÈ·ÓÒÓ Ì·˜ Ô˘ ¤ÈÓ·Ó ÙÔ ÎÚ·Û¿ÎÈ ÙÔ˘˜, ÁÈ· Ó· ¯·Ï·ÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Û ·Ú¿Ï¢ÚÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Ì·Á·˙ÈÔ‡. ΔÔ˘ ¿ÚÂÛ ӷ Ô˘Ï¿ÂÈ Ù· ηÙÔÛÙ·Ú¿ÎÈ· Î·È Ó· Ù· ηٷÁÚ¿ÊÂÈ ÛÙÔ ‰Â˘Ù¤ÚÈ, ÁÈ· Ó· ηٷÌÂÙÚËıÔ‡Ó ·ÚÁfiÙÂÚ·. ΔÔ 1965 ÌÂÙ¿ ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈ‹ıËΠÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ÕÓÔÈÍ Ì·Î¿ÏÈÎÔ ÛÙË ¢¿ÊÓË Î·È Ú›¯ÙËΠÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì·˙› Ì ÙÔ ¡·ÔϤÔÓÙ·. ◊Ù·Ó Î·Ïfi˜ ¤ÌÔÚÔ˜, Â¤‰ÂÈÍ ÌÂÁ¿ÏË ÂÚÁ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ‰Ô‡Ï¢ ·ÛÙ·Ì¿ÙËÙ· ·fi ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Î·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ ¤Î·Ó ÚÔÎÔ‹. ∞ÚÁfiÙÂÚ· ¤ÁÈÓ ̤ÙÔ¯Ô˜ Û ÌÂÁ¿Ï˜ ·Ï˘Û›‰Â˜ ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· °·Ï·Í›·˜. ◊Ù·Ó Û fiÏÔ˘˜ ·Á·ËÙfi˜. ¢È·ÎÚ›ıËΠÁÈ· ÙÔ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ÙÔ˘ Ó‡̷ Î·È ÙËÓ ÙÈÌÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘. ¢ÂÓ ‹ıÂÏ ӷ ÙÔ˘ ı›ÍÂȘ ˘¿ÏÏËÏÔ Î·È ‚ÔËıÔ‡Û fiÔÈÔÓ Â›¯Â ·Ó¿ÁÎË. ∞Á·Ô‡Û ÙË μÏ·¯ÔÎÂÚ·ÛÈ¿ Î·È ¯·ÈÚfiÙ·Ó ÙȘ Û˘ÓÙÚÔÊȤ˜ ÙˆÓ Û˘Á¯ˆÚÈ·ÓÒÓ ÙÔ˘ ÛÙ· ηÊÂÓ›· ,¿ÓÙ· Úfiı˘ÌÔ˜ Ó· ÎÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ¿ÓÙ˜. ∞Á·ËÙfi ÛÙ¤ÎÈ ÙÔ˘ Ë Î·ÊÂÙ¤ÚÈ· ÙÔ˘ ™‡ÚÔ˘ ,Ï›ÁÔ ÈÔ Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ .OÚ·Ì·ÙÈ˙fiÙ·Ó Ó· Á›ÓÂÈ Ë ·Ô¯¤Ù¢ÛË ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi, Ô˘ ÙË ıˆÚÔ‡Û ¤ÚÁÔ ˘Ô‰ÔÌ‹˜ Î·È Â›¯Â ‰ÂÛÌ¢Ù› ·Ó ÚÔ¯ˆÚÔ‡Û ÙÔ ¤ÚÁÔ Ó· ¤‰ÈÓ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÛfi. ¢ÂÓ ÚfiÏ·‚ ӷ οÓÂÈ ÙÔ fiÓÂÈÚfi ÙÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ŒÊ˘Á ÙÔ 2012 ÚfiˆÚ· ·fi ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙÔ ¯ˆÚÈfi ÙÔ˘. ŒÁÈÓ fï˜ Ô ‚·ÛÈÎfi˜ ¯ÔÚËÁfi˜ ÙÔ˘ ·Ó‰ÚÈ¿ÓÙ· ÙÔ˘ ηÂÙ¿Ó °È¿Óӷη ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. ÿÚË Î·È ÛÙË ÁÂÓÓ·›· Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙ‹ıËΠÙÔ ÌÓËÌ›Ô. À‹ÚÍ ıÂÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ÛÙË ˙ˆ‹, Ë ·Ô˘Û›· ÙÔ˘ Â›Ó·È ·ÈÛıËÙ‹ Û fiÏÔ˘˜ Ì·˜. ∞ÁÁÂÏÈ΋ ∫·ÙÛ·Ê¿Ó·

∞¶O Δπ™ ¶∞ƒ∞¢O™∂π™ ∫∞π ΔOÀ™ £ƒÀ§OÀ™

∏ ª¿¯Ë ÛÙÔ˘ ∑¤ÏÈ ÙÔ ÿÛȈ̷ Î·È Ô ∫·ÂÙ¿Ó °È¿Óӷη˜ °Ú¿ÊÂÈ Ô B·Û›ÏÂÈÔ˜ K˘ÚÈ·˙‹˜ ∫¿ÔÈ· ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ 1821 Î·È ÚÈÓ ÙË Ì¿¯Ë ÙˆÓ ∫ÂÚ·ÛÈÒÓ, ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 1815 ¤ÁÈÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ ÌÈ· ¿ÏÏË ÌÂÁ¿ÏË Ì¿¯Ë ÌÂٷ͇ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È ΔÔ‡ÚÎˆÓ ÛÙÔ˘ ∑¤ÏÈ ÙÔ ÿÛȈ̷, ÌÈ· ÙÔÔıÂÛ›· ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈο ·fi ÙËÓ ∞ÁÚÈÔÎÂÚ·ÛÈ¿. ŸÏ· Â‰Ò ÍÂΛÓËÛ·Ó ·fi ÌÈ· ··ÁˆÁ‹. ªÈ· ÌÈÎÚ‹ ÔÌ¿‰· ·fi ΔÔ‡ÚÎÔ˘˜ ‹Á ÛÙÔ ∑¤ÏÈ Î·È ¿Ú·Í Ì ÙÔ ˙fiÚÈ ·fi ÌÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ∫ÔÙÙ·Ú›‰Ë ÌÈ· fiÌÔÚÊË ∑ÂÏȈÙÔԇϷ, Ë ÔÔ›· ›¯Â ·ÔÚÚ›„ÂÈ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ÙȘ ›¯Â οÓÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ·Á¿˜ Ù˘ ΔÚ›ÔÏ˘, ÁÈ· Ó· ÙËÓ ¿ÚÂÈ ÛÙÔ ¯·Ú¤ÌÈ ÙÔ˘. ΔÔ˘˜ ΢ÓËÁÔ‡Ó fï˜ ·fi ÎÔÓÙ¿ ÌÂÚÈÎÔ› ∑ÂÏÈÒÙ˜ ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Î·È ÚÈÓ ÔÈ ΔÔ‡ÚÎÔÈ ÊÙ¿ÛÔ˘Ó Î¿Ùˆ ÛÙË Ï›ÌÓË Δ¿Î·, ÙÔ˘˜ ÛÎÔÙÒÓÔ˘Ó fiÏÔ˘˜ Î·È ÂÏ¢ıÂÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ. °È· Ó· ·ÔÎÚ‡„Ô˘Ó ‰Â ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜, ÊÔ‚Ô‡ÌÂÓÔÈ ·ÓÙ›ÔÈÓ·, Ù· ¿„˘¯· ÛÒÌ·Ù· ÙˆÓ ΔÔ‡ÚÎˆÓ Ù· ÛΤ·Û·Ó Ì ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÛˆÚfi ·fi ¤ÙÚ˜ .∞fi ÙfiÙ ÂΛÓÔ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÔÓÔÌ¿ÛÙËΠΔÔ˘ÚÎÔΛ‚Ô˘ÚÔ. ∫¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ fï˜ ÙÔ ¤Ì·ı·Ó ÔÈ ΔÔ‡ÚÎÔÈ ÛÙËÓ ΔÚ›ÔÏË Î·È ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÛΤÚÈ ÁÈ· Ó· ηٷÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÙÔ ¯ˆÚÈfi. ΔÔ˘˜ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ∑ÂÏÈÒÙ˜ ·fi ‘Λ „ËÏ¿ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·È Ê‡ÁÔ˘Ó fiÏÔÈ ÙÔ˘˜ „ËÏfiÙÂÚ· ÚÔ˜ Ù· ‚Ï·¯ÔÎÂÚ·ÛÈÒÙÈη fiÚÈ·.. ™Ù¤ÏÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ¿Ì·¯Ô˘˜ ÁÈ· Ó· ·ÓÂ‚Ô‡Ó ÛÙËÓ ∞ÁÚÈÔÎÂÚ·ÛÈ¿ Î·È ÔÈ 20-25 ¤ÓÔÏÔÈ ∑ÂÏÈÒÙ˜ ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÛÙ‹ÓÔ˘Ó ÂÓ¤‰Ú· ÛÙÔ˘ ∑¤ÏÈ ÙÔ ÿÛȈ̷. Œ¯ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Ù˘ „ËÏfiÙÂÚ˘ ı¤Û˘ ÎÚ·Ù¿Ó ¿Ú· Ôχ ηϿ, ·ÊÔ‡ ÂÈϤÔÓ ÙÔ˘˜ ‚ÔχÂÈ Î·È ÙÔ fiÙÈ Ô ÙfiÔ˜ ÙfiÙ ‹Ù·Ó ˘ÎÓÔ‰·ÛˆÌ¤ÓÔ˜. ∂‰Ò ÚˆÙÔÛÙ¿ÙËÛÂ Ô Á¤ÚÔÓÙ·˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ªÈ¯·ÏfiÔ˘ÏÔ˜ Ô˘ ÛÎfiÙˆÛ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 10 ΔÔ‡ÚÎÔ˘˜. ŒÙÛÈ ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· ·Ú·ÙÛÔ‡ÎÏÈ· ªfiÓÔ˜ Î·È ™Ô‡¯Ï·˜ Ô˘ ›¯Â, ÙÔ˘ ÚfiÛıÂÛ·Ó Î·È ¤Ó· ÙÚ›ÙÔ, ÙÔ ΔÔ˘ÚÎÔÊ¿ÁÔ˜. ∫¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ fï˜ ÙÔ˘ ÙÂÏ›ˆÛ·Ó Ù· ‚fiÏÈ· Î·È ·ÊÔ‡ οÚʈÛ ÙÔ Î·ÚÈÔÊ›ÏÈ ÙÔ˘ ÛÙÔ ¯ÒÌ·, ·Ó¤‚ËΠÙÚ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈÔÎÂÚ·ÛÈ¿ ηÈ

ÛÒıËÎÂ. ∞ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ˘fiÏÔÈˆÓ, fiÔ˘ Ó¿ ‘Ó·È, ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó Ù· Ì·ÚÔ˘Ùfi‚ÔÏ· Î·È ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó fiÏÔÈ ÙÔ˘˜. ¶¿Óˆ fï˜ ÛÙËÓ ÎÚ›ÛÈÌË ÛÙÈÁÌ‹ ÊÙ¿ÓÂÈ Ô ∫·ÂÙ¿Ó °È¿Óӷη˜ Ì ٷ 70-80 ·ÏÈοÚÈ· ÙÔ˘ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ 150 ÂÚ›Ô˘ ª·Ó·ÚÈÒÙ˜, μÏ·¯ÔÎÂÚ·ÛÈÒÙ˜ Î·È ∞Ú‚·ÓÈÙÔÎÂÚ·ÛÈÒÙ˜ Ô˘ ¤ÙÚÂÍ·Ó Ì·˙› ÙÔ˘. ∂ÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙËÓ ÂÓ¤‰Ú· Î·È ÂÈÙ›ıÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ΔÔ‡ÚÎÔ˘˜ Î·È ·fi ·Ó·ÙÔÏÈο, ·fi ÙËÓ ∞ÁÚÈÔÎÂÚ·ÛÈ¿ Î·È ·fi ‰˘ÙÈο, ·fi ÙÔ ∞ÛÚÔ‚Ô‡ÓÈ. Ÿ˘Ù ÔÈ ˙ÂÏÈÒÙÈΘ ·Ú·‰fiÛÂȘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ì·˜ ÏËÚÔÊÔ-Ú‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ fiÛÔÈ ΔÔ‡ÚÎÔÈ ÛÎÔÙÒıËηÓ. ÕÌÂÙÚËÙÔÈ Ì·˜ ϤÓÂ Î·È Ôχ Ï›ÁÔÈ ÁÏ‡ÙˆÛ·Ó ÁÈ· ¿Ó ٷ ¿Û¯ËÌ· Ì·Óٿٷ ÛÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ΔÚ›ÔÏË. OÈ ‰ÈÎÔ› Ì·˜ ›¯·Ó ÌfiÓÔ ÙÚÂȘ ÂÏ·ÊÚ¿ Ï·‚ˆÌ¤ÓÔ˘˜. ∞fi ‘Λ Î·È ÌÂÙ¿ ÔÈ ΔÔ‡ÚÎÔÈ ¿ÎÔ˘Á·Ó «°È¿Óӷη˜» Î·È ¤ÙÚÂÌ·Ó. ¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ Í·Ó·ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ÏËÛÈ¿ÛÔ˘Ó Ù· ÏË̤ÚÈ· ÙÔ˘ ¿Óˆ ·fi ÙËÓ ¶Úfi·ÓÙË ‹ ·ÏÏÔ‡. ∏ ¶Úfi·ÓÙË ‹Ù·Ó ¤Ó· ÌÈÎÚfi ¯ˆÚÈfi ‰˘ÙÈο Î·È Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ μÏ·¯ÔÎÂÚ·ÛÈ¿, ÚÔ˜ ÙÔ˘ §È·ÓÔ‡, ÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ù·ÛÙÚ¿ÊËΠÔÏÔÎÏËÚˆÙÈο ·fi ÙÔÓ πÌÚ·‹Ì Î·È ¤Û‚ËÛ ·fi ÙÔ ¯¿ÚÙË. ŸÌˆ˜ ηٿ ηÈÚÔ‡˜ ÂÍ·Ê·ÓÈ˙fiÓÙÔ˘Û·Ó Ì˘ÛÙËÚȈ‰Ò˜ ·ÏÈοÚÈ· ÙÔ˘ ‹ ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ ∫ÏÂÊÙÔηÂÙ·Ó·›ÔÈ Ô˘ ÙÔÓ Â›¯·Ó ÂÈÛÎÂÊÙ› ‹ ‹Á·ÈÓ·Ó Ó· ÙÔÓ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÔ˘Ó. À‡ı˘ÓÔ ‚¤‚·È· ÁÈ· ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÍ·Ê·Ó›ÛÂȘ ‹Ù·Ó ÙÔ ÙÔ‡ÚÎÈÎÔ ‰›ÎÙ˘Ô Ù˘ μÏ·¯ÔÎÂÚ·ÛÈ¿˜ Ì ·Ú¯ËÁfi ÙÔÓ ÂÚÈ‚fiËÙÔ ∞Ï‹-·Á¿ Δ˙ÈÓÙfiÁÏË, ÁÓˆÛÙfi ˆ˜ ÷ÛÂ΋ Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÙÂÏ›ÙÔ Î·È ·fi ΔÔ‡ÚÎÔ˘˜ Î·È ·fi ÊÈÏfiÙÔ˘ÚÎÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. O ÷ÛÂ΋˜ ‹Ù·Ó ·ÓÒÙÂÚÔ˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ªÔÛÙ·ÓÙ˙‹‰ˆÓ Î·È Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ μÔ‚fi‰·˜ Ù˘ ∫·Ú‡Ù·ÈÓ·˜, ÂÓÒ Î·È fiÏÔ˜ Ô ¯ÒÚÔ˜ Ù˘ μÏ·¯ÔÎÂÚ·ÛÈ¿˜ ·Ó‹Î ÛÙÔ ÙÛÈÊÏ›ÎÈ ÙÔ˘. ∞˘Ù¿ Ù· ÁÓÒÚÈ˙Â Ô °È¿Óӷη˜, ·ÏÏ¿ ‹Ù·Ó ÂÈϤÔÓ ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ Î¿ÔÈÔ˜ ¤‰ÈÓ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ˘˜ ΔÔ‡ÚÎÔ˘˜ ÁÈ· ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘. ™˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙË ÛÂÏ. 6


ΣEΛIΔA 6

H

∞¶O Δπ™ ¶∞ƒ∞¢O™∂π™ ∫∞π ΔOÀ™ £ƒÀ§OÀ™

∏ ª¿¯Ë ÛÙÔ˘ ∑¤ÏÈ ÙÔ ÿÛȈ̷ Î·È Ô ∫·ÂÙ¿Ó °È¿Óӷη˜ ™˘Ó¤¯ÂÈ· ·fi ÙË ÛÂÏ. 5 ¶¤Ú·Û Û ÛÎÏËÚ¿ ·ÓÙ›ÔÈÓ· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ΔÔ‡ÚΈÓ, ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙÔÓ ΔÔ‡ÚÎÔ ·Á¿ Ù˘ ∞Û¤·˜ Ó· ¤ÚıÂÈ ÛÂ Û˘Ìʈӛ· Ì·˙› ÙÔ˘ ÁÈ· ·‡ÛË ÙˆÓ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ¯ıÚÔÚ·ÍÈÒÓ. OÈ Ì˘ÛÙËÚÈÒ‰ÂȘ fï˜ ÂÍ·Ê·Ó›ÛÂȘ Û˘Ó¯›ÛÙËÎ·Ó Î·È ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ìʈӛ·, ÁÈ’ ·˘Ùfi Í·Ó·Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔÓ ·Á¿ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ¤Î·Ó ‰ÚÈ̇ٷÙ˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ÌË Ù‹ÚËÛ‹ Ù˘ Î·È ÙÔÓ Î·ÙËÁfiÚËÛ fiÙÈ, ·˘Ùfi˜ ‹ ¿ÓıÚˆÔ› ÙÔ˘ ÚÔ‰›‰Ô˘Ó ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘. O ·Á¿˜ ‰ÂÓ ‰¤¯ÙËΠ·˘Ù¤˜ ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ Î·È ÙÔÓ ¤ÛÙÂÈÏ ӷ ÚˆÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ªÂ̤ÙË, ÙÔÓ ΔÔ‡ÚÎÔ Ì˘ÏˆÓ¿ Ù˘ μ¿ÏÙ·ÈÓ·˜. O Ì˘ÏˆÓ¿˜, ÌÂÙ¿ ·fi ›ÂÛË, ÙÔ˘ ·ÔÎ¿Ï˘„ fiÙÈ ÚÔ‰fiÙ˘ ‹Ù·Ó Ô Î·ÏÔÁÂÚfi··˜ ¢Ú·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ (∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘) ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ™ÒÛÙË Ù˘ ¶Úfi·ÓÙ˘. ¶‹ÁÂ Î·È ÙÔÓ ‚Ú‹ÎÂ Ô °È¿Óӷη˜ Î·È ·ÊÔ‡ ÔÌÔÏfiÁËÛ ÁÈ· ÙȘ ÚÔ‰Ôۛ˜ ÙÔ˘, ¤ÂÛ ÛÙ· fi‰È· ÙÔ˘ ϤÁÔÓÙ·˜: «Û˘¯ÒÚ· Ì °È¿Óӷη». O °È¿Óӷη˜ ÙÔÓ Û˘Á¯ÒÚËÛÂ Î·È ‰ÂÓ ÙÔÓ ÛÎfiÙˆÛÂ, fiˆ˜ Î·È ÙÔ˘ ¿ÍÈ˙Â, ·ÏÏ¿ ÙÔÓ Ù‡ÊψÛ Ì ÙÔ Û·ı›. ∞fi ‘Λ Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ Î·Îfi Ì ÙȘ ÂÍ·Ê·Ó›ÛÂȘ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ÔÚÈÛÙÈο. ŸÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÂÍ·Ê·ÓÈṲ̂ÓÔ˘˜ ·ÙÚÈÒÙ˜, ·ÊÔ‡ ÙÔ˘˜ ¤È·Ó·Ó ÔÈ ΔÔ‡ÚÎÔÈ, ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡Û·Ó ÛÙ· Û›ÙÈ· ÙˆÓ ÎÔÙÛ·Ì¿ÛˉˆÓ Ù˘ μÏ·¯ÔÎÂÚ·ÛÈ¿˜ fiÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ ‰ÔÏÔÊÔÓÔ‡Û·Ó. ªÂÙ¿, Ì οıÂ Ì˘ÛÙÈÎfiÙËÙ·, ›Ù ¤Î·ÈÁ·Ó Ù· ÛÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ÊÔ‡ÚÓÔ˘˜-ÎÚÂÌ·ÙfiÚÈ· Ô˘ ˘‹Ú¯·Ó ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ÙÔ ÛÎÔfi ÂΛ, ›Ù ٷ ¤ı·‚·Ó ÛÙÔ˘˜ ΋Ô˘˜ ÙÔ˘˜ ‹ ÛÙ· ˘fiÁÂÈ¿ ÙÔ˘˜. ¶ÔÏÏ¿ ÔÛÙ¿, Ô˘ ·Ó‹Î·Ó ÛÙÔ˘˜ ı·Ì̤ÓÔ˘˜ ÂΛ ·ÙÚÈÒÙ˜, ·ÔηχÊÙËÎ·Ó ÛÙ· 1956-57 fiÙ·Ó §·Áη‰È·ÓÔ› Ì·ÛÙfiÚÔÈ Î·È ÂÚÁ¿Ù˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Û·Ó Ó· ıÂÌÂÏÈÒÛÔ˘Ó ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÛÈÙÈÒÓ. ∞ÏÏ¿ Î·È Û ÈÔ ÚfiÛÊ·Ù˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜, Û ÁÂÈÙÔÓÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ‚Ú¤ıËÎ·Ó ¿ÏÈ ·ÚÎÂÙ¿ ·ÓıÚÒÈÓ· ÔÛÙ¿. ΔÔ ·›Ì· Î·È fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ fiÙÈÛ ÙÔ ‰¤Ó‰ÚÔ Ù˘ §Â˘ÙÂÚÈ¿˜ Ô˘ ηÚÔÊfiÚËÛ ϛÁ· ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ·. ∞˘Ù¿ ‚·Û›ÛÙËÎ·Ó Û ˙ÂÏÈÒÙÈΘ ·Ú·‰fiÛÂȘ ÙȘ Ôԛ˜ ‰È¤ÛˆÛ·Ó Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÙˆÓ ··ÓÙ·¯Ô‡ ∫ÔÙÙ·Úȉ·›ˆÓ Î·È ÙȘ Ôԛ˜ ÌÔ˘ ÌÂÙ¤ÊÂÚÂ Ô ·È‰ÂÛÈÌfiÙ·ÙÔ˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ∫ÔÙÙ·Ú›‰Ë˜ Î·È Û ·ÊËÁ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ π. °È¿Óӷη Î·È ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙ·˜ Î·È ÃÚ‹ÛÙÔ˘. μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ∫˘ÚÈ·˙‹˜

°∞ªOπ ΔÔ °ÂÓ¿ÚË ÙÔ˘ 2013 ¤ÁÈÓ ÛÙÔ ˘ÔηٿÛÙËÌ· ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ ΔÚ›ÔÏ˘ ÛÙË μÏ·¯ÔÎÂÚ·ÛÈ¿ Ô Á¿ÌÔ˜ ÙÔ˘ ∫ˆÓ/ÓÔ˘ ∏Ï›· ∫·ÛÙÚ·ÓÙ¿ Ì ÙË ª·Ú›· °ÂˆÚÁÔÔ‡ÏÔ˘. ™ÙȘ 25-08-2013 ¤ÁÈÓ ÛÙÔÓ π.¡. ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ΔÛÈÙ·Ï›ˆÓ §ÂˆÓȉ›Ô˘ Ô Á¿ÌÔ˜ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ∫. ∫·ÚοϷ Ì ÙË ¡ÂÎÙ·Ú›· ™·ÚÚ‹. ™ÙȘ 27-3-2014 ¤ÁÈÓ ÛÙÔ ˘ÔηٿÛÙËÌ· ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ ΔÚ›ÔÏ˘ ÛÙË μÏ·¯ÔÎÂÚ·ÛÈ¿ Ô Á¿ÌÔ˜ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ™‡ÚÔ˘ ∫Ô›Ù· Ì ÙË £ÂÒÓË ªÈÌ›Ï·. ™ÙÔ §·˜ μ¤Áη˜ Ù˘ ∞ÌÂÚÈ΋˜ ·ÓÙÚ‡ÙËÎ·Ó Ë ∞ÛË̛ӷ ªÈÛÙfiÏ·, ÎfiÚË ÙÔ˘ ÕÁÁÂÏÔ˘, Ì ÙÔ ¢ËÌ‹ÙÚË ¶ÔÏ˘¯ÚÔÓfiÔ˘ÏÔ.

∂π™∞°ø°∏ ™∂ AEI ∏ £ÂÔÊ›ÏË ∂Ï¢ıÂÚ›· (ÎfiÚË Ù˘ ∫È΋˜ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˘) ÛÙÔ Δ∂π O‰ÔÓÙÈ΋˜ Δ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ∏ £ÂÔÊ›ÏË ¶·Ó·ÁÈÒÙ· (ÎfiÚË Ù˘ ∫È΋˜ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˘), ·fiÊÔÈÙË ¡ÔÛËÏ¢ÙÈ΋˜ ™∞¡, ÛÙËÓ π·ÙÚÈ΋ Û¯ÔÏ‹ ¶·ÙÚÒÓ. ∏ K·Ó·‚Ô‡ ª·Ú›·… (ÎfiÚË Ù˘ ∂ÈÚ‹Ó˘ ∫ˆÓ/ÓÔ˘ ªÂÓÙ‹) ÛÙË ™¯ÔÏ‹ ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ∏ ∫ÔÏÔ΢ı¿ ∞Ó·ÛÙ·Û›· (ÎfiÚË Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó·˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ªfiÌÔ˘) ÛÙË ¡ÔÌÈ΋ ∫ÔÌÔÙËÓ‹˜. O ªÔ˘ÚÙÛÔ˘ÎÏ‹˜ ¢ÈÔÓ‡Û˘ (ÁÈÔ˜ Ù˘ ∂ϤÓ˘ ∫ˆÓ/ÓÔ˘ ™Ô˘ÚÏ¿) ÛÙË ™¯ÔÏ‹ ∏ÏÂÎÙÚÔÏfiÁˆÓ - ªË¯·ÓÔÏfiÁˆÓ ÛÙËÓ ¶¿ÙÚ·

∞ÀΔOπ ¶OÀ ∏ƒ£∞¡ O ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∫ˆÓ/ÓÔ˘ ™ÙÚ·ÙËÁfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È Ë ª·Ú›· ¶·ÈÓ¤ÛË ·¤ÎÙËÛ·Ó ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ(ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÔ˘˜ ·È‰›). O ¢ËÌ‹ÙÚ˘ °È¿ÓÓË ªÈÛÙfiÏ·˜ Î·È Ë ∫¿‚Ô˘Ú· ∑ˆ‹ ·¤ÎÙËÛ·Ó ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ(ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÙÔ˘˜ ·È‰›). O ∏Ï›·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿Î˘- Î·È Ë §Ô˘Î›· ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ¶ÂÙÚÔÔ‡ÏÔ˘ ·¤ÎÙËÛ·Ó ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ (ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÔ˘˜ ·È‰›). O ™Ù¿ı˘ ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓ˘ Î·È Ë Û‡˙˘Áfi˜ ÙÔ˘ μ·Ú‚¿Ú· ƒÔ‡ÌÔ˘ ·¤ÎÙËÛ·Ó ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ. ñ ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ - ÂÈ̤ÏÂÈ· ·fi ÙËÓ ˘¿ÏÏËÏÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¢‹ÌËÙÚ· ÃÚfiÓË

ºøNH TH™ B§AXOKEPA™IA™

ΓENAPHΣ - ΦΛEBAPHΣ MAPTHΣ - AΠPIΛHΣ 2014

A˘ÙÔ› Ô˘ ¤Ê˘Á·Ó…

η ÙÔ˘ ÂÓ‹ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ì·˙› Î·È ·¤ÎÙËÛ·Ó ‰‡Ô ÎfiÚ˜, ÙË °ÂˆÚÁ›· Î·È ÙËÓ πˆ¿ÓÓ·. ∞Û¯ÔÏ‹ıËΠ̠ÙȘ ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ·Ú‹Á·Á ÂÍ·›ÚÂÙÔ Ì¤ÏÈ «ÔÚÁÒÓÔÓÙ·˜» ÙËÓ ∞ψӛÛÙ·ÈÓ· (ª·›Ó·ÏÔ) Î·È ÙÔÓ ¶¿ÚÓˆÓ· Ì ٷ ÌÂÏ›ÛÛÈ· ÙÔ˘. O ·‰ÂÏÊfi˜ ÙÔ˘ OÚ¤ÛÙ˘, Ô˘ ‹Ïı ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ÔÈ Û˘ÁÁÂÓ›˜, ÔÈ Ê›ÏÔÈ Î·È ÙÔ ¯ˆÚÈfi ÙÔÓ Î·Ù¢fi‰ˆÛ·Ó ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÔ˘ Ù·Í›‰È. ∞ÁÁÂÏÈ΋ ∫·ÙÛ·Ê¿Ó· ***

ñ ∫·ÙÛ·Ê¿Ó·˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË (∏¶∞), ÂÙÒÓ 75, ÛÙȘ 13-22014 ñ ™˘ÚȉԇϷ Û˘˙. ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ ™ÎÈ·‰¿ (∏¶∞) ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ 2014 ñ ∂ϤÓË Û˘˙. ∫ˆÓ/ÓÔ˘ ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓË (∏¶∞) ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ 2014 ñ ªÈ¯·ÏfiÔ˘ÏÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ÙÔ˘ ÷ڷϿÌÔ˘˜, ÂÙÒÓ 88, ÛÙËÓ 1-12014 ñ ª·Ú›· Û˘˙. ∞ϤÎÔ˘ ∏ÏÈfiÔ˘ÏÔ˘, ÂÙÒÓ 84 ÛÙȘ 8-1-2014 ñ ™ÙÚ·ÙËÁԇϷ, ı˘Á·Ù¤Ú· °ÂˆÚÁ›Ô˘ ∫ÒÙÛÈÓ·, ÂÙÒÓ 82, ÛÙȘ 3-4-2014 ñ ™ÎÔ‡ÊË ∞ÈηÙÂÚ›ÓË ÙÔ˘ ∞Ó‰Ú¤·, ÂÙÒÓ 43 ÛÙȘ 10-4-2014 ñ μÂÏÈÛÛ¿Ú˘ ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË, ÂÙÒÓ 82, ÛÙȘ 11-4-2014 ñ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ KÔ›Ù·˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË, ÂÙÒÓ 73, ÛÙȘ 31-3-2014.

™Δ∏¡ ∫∞Δ∂ƒπ¡∞ ª∞™…. ∞Á·Ë̤ÓË Ì·˜ ÁÂÈÙfiÓÈÛÛ·, £ÏÈ‚ÂÚfi ηı‹ÎÔÓ, ¯Ú¤Ô˜ ÈÂÚfi, Ì·˜ ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙÔ‡Ù· Ù· Ï›Á· ÏfiÁÈ·. ŒÊ˘Á˜ Ó¤·, Â·ÏËı‡ÔÓÙ·˜ ÁÈ· ·ÎfiÌË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙË Ú‹ÛË «ÔÓ ıÂfi˜ ÊÈÏ›, ·ÔıÓ‹ÛÎÂÈ Ó¤Ô˜» ‰ËÏ·‰‹ fiÔÈÔÓ Ô ıÂfi˜ ÙÔÓ ·Á·¿ Ôχ, Âı·›ÓÂÈ Ó¤Ô˜. ¶¿Ï„˜ ∫·ÙÂÚ›Ó· Ì·˜ 42 ÔÏfiÎÏËÚ˜ ̤Ú˜. Œ¯·Û˜ ÙË Ì¿¯Ë Î·È ¤Û‚ËÛ˜ ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ·ÓıÚÒÈÓË ÌÔ›Ú· ÙfiÛÔ ÚfiˆÚ·… O ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜, Ë Ï‚ÂÓÙÈ¿, Ë Ì·¯ËÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Ë ˘ÔÌÔÓ‹ ÛÔ˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ·ÚÚÒÛÙÈ· ÛÔ˘ ÔχÙÈÌË ·Ú·Î·Ù·ı‹ÎË ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÛÔ˘ Î·È ÁÈ· fiÏÔ˘˜ Ì·˜. ∫·ÙÂÚ›Ó· Ì·˜, ı· Û ı˘ÌfiÌ·ÛÙ ÁÈ· ¿ÓÙ·. ∂˘¯‹ ÚÔÛˆÈ΋ Î·È fiÏˆÓ Ì·˜ Ó· Ì›ÓÂÈ Ë ÌÓ‹ÌË ÛÔ˘ ·ÈÒÓÈ· Î·È Ó· Û˘Ó¯›ÛÂȘ ÙËÓ Ì·¯ËÙÈÎfiÙËÙ· ÛÔ˘ Î·È ÂΛ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜, Ô˘ ʇÁ·Ó ÚfiˆÚ·. ΔÔ ¯ÒÌ· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Ì·˜, Ô˘ Û ·Ó¤ıÚ„Â, ı· Û ÛÎÂ¿˙ÂÈ ÂÏ·ÊÚ‡ Î·È ı· Û ÍÂÎÔ˘Ú¿˙ÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ ۈ̷ÙÈÎÔ‡˜ ÛÔ˘ fiÓÔ˘˜… ∂ÎÊÚ¿˙Ô˘Ì ٷ ıÂÚÌ¿ Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÛÔ˘. ™Ô˘ ·¢ı‡ÓÔ˘Ì ÙÔÓ ‡ÛÙ·ÙÔ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi… ∫·Ïfi ÛÔ˘ Ù·Í›‰È… ∂Π̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜ ÛÔ˘ ª·Ú›· ∫Ô›Ù· ***

°È· ÙÔ ™Ù¤Ê·ÓÔ… ŸÛ· ÎÈ ·Ó ÌÔ˘ ‰ˆÛ˜ ˙ˆ‹, ı· ÛÔ˘ Ù· ‰ÒÛˆ ›Ûˆ ªfiÓÔ Î·ËÌÔ‡˜ Î·È ‚¿Û·Ó· °È· ̤ӷ ı· ÎÚ·Ù‹Ûˆ. ™ÙË ÁË ı· ·Ê‹Ûˆ ÙÔ ÎÔÚÌ› ™ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙËÓ ·Á¿Ë ∫·È ÙË „˘¯‹ ÌÔ˘ ÛÙÔ ıÂfi °È· Ó· ÌÔ˘ ÙËÓ ·Ó··‡ÛÂÈ ªÂÚ¿ÎÈ· ›¯· ÛÙË ˙ˆ‹ Δ· Ϥˆ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈṲ̂ӷ °È· Ó· ÁÏÂÓÙÔ‡Ó ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÌÔ˘ ∫·È Ó· ı˘ÌÔ‡ÓÙ·È Â̤ӷ… ∫·Ïfi Ù·Í›‰È ™Ù¤Ê·Ó O Í¿‰ÂÏÊfi˜ ÛÔ˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μ. ¶·ÙÛÈÏ›‚·˜ *** ™ÙȘ 31 ª·ÚÙ›Ô˘ 2004 ¤Ê˘Á ·fi ÎÔÓÙ¿ Ì·˜ Ô ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ∫Ô›Ù·˜, Ô ÙÛ¤ÏÈÁη˜ ÙÔ˘ ªÔÓÔ‰ÂÓ‰Ú›Ô˘. °¤ÌÈÛ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ÙȘ χژ ÛÙÔ §ÔÁÁ¿ÎÈ, ÛÙË μÂÏ›ÙÛ· Î·È ÛÙËÓ ∫ÔÎÔÚ‚ÈıÈ¿… Ì ٷ ˙ˆÓÙ·-

Ó¿ ÙÔ˘, ·ÔÙÂÏÒÓÙ·˜ Ì ÙËÓ ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈ΋ ÙÔ˘ ·Ú·ÁˆÁ‹ ¤Ó· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÛÙ‹ÚÈÁÌ· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ì·˜. °ÏÂÓÙ˙¤˜ Î·È ÌÂÚ·ÎÏ‹˜, ¤‰ÈÓ ÙÔ ·ÚfiÓ ÛÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Î·È ÙȘ Û˘Ó¿ÍÂȘ ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ ÙÔ˘. ◊Ù·Ó È‰È·›ÙÂÚ· ÊÈÏfiÙÈÌÔ˜ Î·È ÊÈÏfiÍÂÓÔ˜. ŸÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÂ˘Â Î¿ÙÈ ·fi Ù· ·Á·ı¿ ÙÔ˘ Î·È ¿ÓÙ· Â¤ÌÂÓ ӷ ÎÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙ· ηÊÂÓ›·. ∂ÎÙÈÌÔ‡Û ÙË Û˘ÁÁ¤ÓÂÈ· Î·È ·Á·Ô‡Û ÙÔ ¯ˆÚÈfi. ΔÔ˘˜ ηÏÔηÈÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜, Ô˘ ηıfiÙ·Ó ÛÙË μÏ·¯ÔÎÂÚ·ÛÈ¿, Ù’ ·ÔÁ‡̷ٷ ¤·È˙ ÙË ÊÏÔÁ¤Ú· ÙÔ˘ Î·È ·ÎÔ˘ÁfiÙ·Ó ے fiÏÔ ÙÔ ¯ˆÚÈfi. ∂›¯Â ̤۷ ÙÔ˘ ÙË Ï‚ÂÓÙÈ¿ Î·È ‹ÍÂÚ ӷ ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÂÈ. ™Ù¤Ê·ÓÂ, ı· Ì·˜ Ï›„ÂȘ, fiˆ˜ ı· Ì·˜ Ï›„ÂÈ Î·È Ë ÊÏÔÁ¤Ú· ÛÔ˘… ∫·Ïfi Ù·Í›‰È ∞ÁÁÂÏÈ΋ ∫·ÙÛ·Ê¿Ó· *** ¶ÔÏ˘·Á·Ë̤ÓË Ì·˜ ™Δƒ∞Δ∏°OÀ§∞, Ì·˜ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ì ·˘Ùfi Ô˘ ÓÈÒıÔ˘Ì fiÏÔÈ Ì·˜ Û‹ÌÂÚ·. ◊ÛÔ˘Ó ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ÁÂÌ¿ÙÔ˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î·È ·Á¿Ë ÁÈ· fiÏÔ˘˜. ¶¿ÓÙ· ¯·ÌÔÁÂÏ·ÛÙ‹ ‰ÔÙÈ΋ Î·È ÚÔÛٷ٢ÙÈ΋, ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÛÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÛÔ˘, fiÛÔ Î·È Û fiÔÈÔÓ ˙ËÙÔ‡Û ÙË ‚Ô‹ıÂÈ¿ ÛÔ˘. ŸÓÙ·˜ Ë ›‰È· ·ÎÔ‡Ú·ÛÙË, Ì·˜ Á¤ÌÈ˙˜ fiÏÔ˘˜ Ì·˜ Ì ‰‡Ó·ÌË Î·È ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ. £· Ì·˜ Ï›„Ô˘Ó ÔÈ Î·Ú·ÌÂÏ›ÙÛ˜, Ô˘ ›¯Â˜ ¿ÊıÔÓ˜ ÛÙËÓ ÙÛ¿ÓÙ· ÛÔ˘ ÁÈ· Ó· ÙȘ ÚÔÛʤÚÂȘ, ÔÈ Î·Ê¤‰Â˜ ÛÔ˘ Î·È Ù· Ê·ÁËÙ¿ ÛÔ˘ ,Ô˘ Ì ÙÔ ‰ÈÎfi ÛÔ˘ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÙÚfiÔ ‹Ù·Ó ÂÓÙ·ÓfiÛÙÈÌ·. ∞ÏÏ¿ ·˘Ùfi Ô˘ ı· Ì·˜ Ï›„ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Â›Ó·È Ë ˙ÂÛÙ‹ ÛÔ˘ ηډȿ, ÙÔ ¯·ÌfiÁÂÏfi ÛÔ˘ Î·È Ë Î·Ï‹ ÛÔ˘ ÎÔ˘‚¤ÓÙ· (°È· fiÏÔ˘˜ ›¯Â˜ ¿ÓÙÔÙ ̛· ηϋ ÎÔ˘‚¤ÓÙ·.) ∞Á·Ë̤ÓË Ì·˜ ™Δƒ∞Δ∏°OÀ§∞ ·fi„ ÔÈ ‡Ï˜ ÙÔ˘ Ô˘Ú·ÓÔ‡ ¿ÓÔÈÍ·Ó Î·È ¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ Û ÂÚÈ̤ÓÂÈ. ∞fi„ ÂÓÒ ÂÌ›˜, Ô ¿ÓÙÚ·˜ ÛÔ˘, Ù· ·È‰È¿ ÛÔ˘, Ë ÂÁÁÔÓ‹ ÛÔ˘, Ù· ·‰¤ÏÊÈ· ÛÔ˘, Ù· ·Ó›„È· ÛÔ˘, Ù· Í·‰¤ÏÊÈ· ÛÔ˘, Ë μÏ·¯ÔÎÂÚ·ÛÈ¿ ÔÏfiÎÏËÚË, Ë ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ÛÔ˘ ÎÏ·›ÌÂ Î·È ÔÓ¿ÌÂ, οÔÈÔÈ ¤¯Ô˘Ó ‚¿ÏÂÈ Ù· ηϿ ÙÔ˘˜ Î·È Û ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó, Ó· Û ·ÁηÏÈ¿ÛÔ˘Ó Î·È Ó· Û ÊÈÏ‹ÛÔ˘Ó. O ıÂfi˜ Ó· ·Ó··‡ÛÂÈ ÙËÓ „˘¯‹ ÛÔ˘, ı· Û ı˘ÌfiÌ·ÛÙ ÁÈ· ¿ÓÙ·! ¶·Ó·ÁÈÒÙ· ¡ÈÎ. ™˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘ *** ™ÙȘ 11 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2014 ¤Ê˘Á ·fi ÎÔÓÙ¿ Ì·˜ Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ μÂÏÈÛ¿Ú˘, ÚˆÙfiÙÔÎÔ˜ ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË Î·È Ù˘ ∂ÏÂÓ›ÙÛ·˜ μÂÏÈÛ¿ÚË. Δ· Ù¤ÛÛÂÚ· ·‰¤ÏÊÈ· ÙÔ˘ OÚ¤ÛÙ˘, ¶·Ú·Û΢¿˜, °ÈÒÚÁÔ˜ Î·È ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ÍÂÓÈÙ‡ÙËÎ·Ó ÛÙÔ Pittsburg, ‚ÔËıÒÓÙ·˜ ·fi ÂΛ ÙÔ ¯ˆÚÈfi ÙÔ˘˜. O ∫ÒÛÙ·˜ ηıÒ˜ Î·È Ë ·Â›ÌÓËÛÙË ·‰ÂÏÊ‹ ÙÔ˘ ™Ù·Ì¿Ù· ∑¤Ô˘ ÚÔÙ›ÌËÛ·Ó ÙË μÏ·¯ÔÎÂÚ·ÛÈ¿. ◊Ù·Ó ¿ÓıÚˆÔ˜ ÛÂÌÓfi˜, ÌÂÙÚË̤ÓÔ˜, ÊÈÏ‹Û˘¯Ô˜, ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜ Î·È Î·Ïfi˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂȿگ˘. Œ˙ËÛ Ì ÙË Á˘Ó·›-

™ΔO £∂πO ªOÀ ™Â ¿ÏÏÔ˘˜ ÙfiÔ˘˜ ÂÚ·Ù¿˜ Û ¿ÏÏ· ÌÔÓÔ¿ÙÈ· ∫Ô›Ù·!!! Û·Ó ‚Ú‡Û˜ ÙÚ¤¯Ô˘Ó ÁÈ· Û¤Ó·Ó ٷ Ì¿ÙÈ· ~~~~~~~~~~~~~ ∫·È ÂÛ‡ ¯·ÌfiÁÂÏ· ÛÎÔÚ¿˜ Û’ ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ Ï¿ÛË ™Ù¿ÛÔ˘!!! ÌË Ê‡ÁÂȘ ‚È·ÛÙÈο Ù· Á›‰È· ¤¯ÂȘ ¯¿ÛÂÈ; ~~~~~~~~~~~~~ ∞Ú·‰È·Ṳ̂ӷ ÛÙ¤ÎÔ˘Ó ÛÙÔÓ ‚Ú¿¯Ô ÛÙÔÓ ·Á¤Ú· Î·È ÂÛ‡ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÚ·ÁÔ˘‰¿˜ Ì ÙË ÁÏ˘ÎÈ¿ ÊÏÔÁ¤Ú· ~~~~~~~~~~~~~ ¶·ÓÒÚÈ· ÎfiÚË Ï¿È ÛÔ˘ Ù· ‰˘Ô Ù˘ Ì¿ÙÈ· ÎÏ·›Ó ªÔ˘ ’·Ó ÙËÓ ¤¯ÂȘ ·ÓË„È¿ μ∞™π§π∫∏ ÙËÓ Ï¤ÓÂ….. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ °È¿Ó. ∫Ô›Ù·˜ ***

O ¶···Ó¿ÁÔ˜ ∂ › Ó · È ¿ÓÔÈÍË, ¤Ú¯ÔÌ·È ·fi ΔÚ›ÔÏË. ¶ÚÈÓ ÙÔÓ ∞ÁÈÒÚÁË Ù· Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘ ¤ÊÙÔ˘Ó ÂΛ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÛÙÔ ·Ì¤ÏÈ ÙÔ˘ ¶···Ó¿ÁÔ˘. °È· ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ Ì˘·Ïfi ÌÔ˘ Ù·Íȉ‡ÂÈ Ï›Á· ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ. ∫·È Ó·…. ΔÔÓ ‚Ϥˆ ÌÚÔÛÙ¿ ÌÔ˘… ÂΛ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÎÏ‹Ì·Ù· Ó· Ûο‚ÂÈ «ÎÔ˘ÙÚÔ‡ÊÈ·». ∞Ó·ÛÎÔ˘ÌˆÌ¤Ó· Ù· Ú¿Û· ÙÔ˘, ÁÂÚfi˜ Î·È ‰˘Ó·Ùfi˜ Û·Ó ‚Ú¿¯Ô˜, Ì ÌÈ· Ï‚¤ÓÙÈÎË ·ÚÔ˘Û›·. ΔÔÓ Ê¤ÚÓˆ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÌÔ˘ ÙȘ ∫˘ÚȷΤ˜ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ˆÚ·›· ‡ÏË. ∏ ‚ÚÔÓÙÂÚ‹ Î·È Î·ı¿ÚÈ· ʈӋ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ‰›ÓÂÈ ÂÚÈıÒÚÈ· Ó· ÌËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂȘ ÙËÓ £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ¶¿ÓÙ· ÈÛÙfi˜ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘. ΔȘ ∫˘ÚȷΤ˜, ÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜, ÛÙȘ ¯·Ú¤˜ Î·È ÛÙȘ χ˜. ª·˜ ‚¿ÊÙÈÛÂ, Ì·˜ ¿ÓÙÚ„Â, ‚¿ÊÙÈÛ ٷ ·È‰È¿ Ì·˜, Ì·˜ ̿ψÛÂ, Ì·˜ ·Á¿ËÛÂ, Ì·˜ ‰›‰·ÍÂ. ÕÎÔ˘Á· Ó· ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ÛÎÏËÚfi. ΔÔ˘˜ ›ÛÙ¢·. ∫¿ÔÙ fï˜ ¯¿Û·Ì ¤Ó· ÚfiÛˆÔ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. ŒÙÛÈ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ ¤ÚıÂÈ Ó· „¿ÏÏÂÈ. ª·›ÓÂÈ ÛÙÔ Û›ÙÈ… ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ÙË ÛˆÚfi… ÙÔÓ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒ. ∏ ʈӋ ÙÔ˘ Ù۷Λ˙ÂÈ, Ù· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ÙÚ¤ÌÔ˘Ó, ÚÔÛ·ı› Ó· „¿ÏÏÂÈ Ì· Ô fiÓÔ˜ Î·È Ë Û˘ÁΛÓËÛË ‰ÂÓ ÙÔÓ ·Ê‹ÓÔ˘Ó Ó· ÂÎÙÂϤÛÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘. ™Î¤ÊÙËη fiÛÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ‹Ù·Ó ·˘Ùfi Ô˘ ¤Î·ÓÂ. ∂›‰· ̤۷ ÙÔ˘ ÌÈ· ¢·›ÛıËÙË „˘¯‹ Ô˘ fï˜ ¤ÚÂ ӷ ÙËÓ ÎÚ‡„ÂÈ, Ó· ÌËÓ ·Ê‹ÛÂÈ ÙÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ· Ó· ÙÔÓ Î˘ÚȇÛÂÈ Î·È Ù· ηٿÊÂÚÂ. ∫¿ı ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ʇÁÂÈ ·Ê‹ÓÂÈ ›Ûˆ ÙÔ˘ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÂÓfi. °ÈÓfiÌ·ÛÙ ÈÔ ÊÙˆ¯Ô›. ∫·È ¡∞π, Ë ·Ô˘Û›· ÙÔ˘ ·Ô‡ÏË Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË. ∞˜ Â›Ó·È ÂÏ·ÊÚ‡ ÙÔ ¯ÒÌ· Ô˘ ÛÎÂ¿˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ʇÁÔ˘Ó ·fi ÎÔÓÙ¿ Ì·˜. (A‚›ˆÛ 22 °ÂÓ¿ÚË 2009) K.N.


ΓENAPHΣ - ΦΛEBAPHΣ MAPTHΣ - AΠPIΛHΣ 2014

H

ºøNH TH™ B§AXOKEPA™IA™

◊Úı·Ó ·fi ÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋ Ó· ÔÏÂÌ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ·ÙÚ›‰· °Ú¿ÊÂÈ Ô §Â˘Ù¤Ú˘ ™Ô˘ÚÏ¿˜ ªÂÁ¿ÏË Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙˆÓ μÏ·¯ÔÎÂÚ·ÛȈÙÒÓ ÔÌÔÁÂÓÒÓ ÙÔ˘ Pittsburg ÚÔ˜ ÙË ÁÂÓ¤ÙÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜. ∞Ó‹ÁÂÈÚ·Ó ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ÁÈ· ÙË ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì·˜. ∂›Û˘ ¤¯ÙÈÛ·Ó Î·È ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Ì·˜ «Ë ∫Ô›ÌËÛȘ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘», ¤Ó·˜ Ó·fi˜ ÌÂÁ·ÏÔÚÂ‹˜, Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÌÓËÌ›Ô. ∞ÛÙ·Ì¿ÙËÙË ‹Ù·ÓÂ Î·È Â›Ó·È Ë ‚Ô‹ıÂÈ· ÚÔ˜ ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜, ÚÔ›ÎÈÛ·Ó ·‰ÂÏʤ˜, ÛÙ‹ÚÈÍ·Ó Û˘ÁÁÂÓ›˜….. ∂ΛÓÔ fï˜ Ô˘ ‰Â ı· Û‚ËÛÙ› ÔÙ¤ ·fi ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Â›Ó·È Ë ÌÂÁ¿ÏË ÙÔ˘˜ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ μ·ÏηÓÈÎÔ‡˜ ÔϤÌÔ˘˜ 1912- 1913. ∂ıÂÏÔÓÙ¤˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Pittsburg μÏ·¯ÔÎÂÚ·ÛȈÙÒÓ Î·Ù¤‚ËÎ·Ó ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰·, ÓÙ‡ıËÎ·Ó ÙÔ ¯·Î› Î·È ¤‰ˆÛ·Ó ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚfiÓ ÛÙȘ Â¿ÏÍÂȘ ÙÔ˘ ¤ıÓÔ˘˜. Δ· ·ÏÏËοÚÈ· Ô˘ ÚfiÛÙÚÂÍ·Ó ÛÙÔ Î¿ÏÂÛÌ· Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ Â›Ó·È Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·: ∞Ó‰ÚÈ·Ófi˜ πˆ¿ÓÓ˘, ∞ÓÂÊfi˜ ªÈ¯¿Ï˘, °ÎÔ˘Ì¤Ó˘ °. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘, ∑¿¯Ô˜ ∞ÓÙÒÓÈÔ˜, ∑¤Ô˜ ¶. °ÂÒÚÁÈÔ˜, ∫·ÙÛ·Ê¿Ó·˜ μ. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, §¿Áη˜ ¶. μ·Û›ÏÂÈÔ˜, §¿Áη˜ ¶. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘, ∑¤Ô˜ ∂. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘, ª¿ÓÔ˜ ∂Ï. £ÂÔÊ¿Ó˘, ª¿ÓÔ˜ ∂Ï. ∞Ó‰Ú¤·˜, ª¿ÓÔ˜ ¢. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ª¿Ó‰ÚÔ˜ μ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜,

They came from America to fight for their homeland In the Balkan Wars of 1912-13, twenty six (26) young men who hailed from Vlahokerasia and who had migrated to Pittsburg in the USA wasted no time in returning to Greece to fight as volunteers, to sacrifice themselves and to shed their blood to liberate those areas which were still under Turkish control: Epirus,

ÃfiÚÙ· ¿ÁÚÈ· Ì ʷÛÔÏ¿ÎÈ· Ì·˘ÚÔÌ¿ÙÈη ÀÏÈο: 1 ÎÈÏfi ¯fiÚÙ· (··Ú·›ÙËÙ˜ ÔÈ Î·˘Î·Ï‹ıÚ˜). 1 ÎÚÂÌ̇‰È „ÈÏÔÎÔÌ̤ÓÔ. ó ÎÈÏfi Ê·ÛÔÏ¿ÎÈ· Ì·˘ÚÔÌ¿ÙÈη. ∞Ï¿ÙÈ, È¤ÚÈ, Ï¿‰È, 2 ÏÂÌfiÓÈ·. ∂ÎÙ¤ÏÂÛË: ªÔ˘ÏÈ¿˙ÂÙ ٷ Ê·ÛÔÏ¿ÎÈ· ÁÈ· Ï›ÁË ÒÚ· Î·È Ù· ‚Ú¿˙ÂÙ Û ÌfiÏÈÎÔ ÓÂÚfi. ∞ÊÔ‡ ÌÈÛÔ‚Ú¿ÛÔ˘Ó, Ù· ÛÔ˘ÚÒÓÂÙÂ. μÚ¿˙Â٠ͯˆÚÈÛÙ¿ Î·È Ù· ¯fiÚÙ·. ΔÛÈÁ·Ú›˙ÂÙ ÙÔ ÎÚÂÌ̇‰È Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÙ ٷ ¯fiÚÙ· ÛÙÚ·ÁÁÈṲ̂ӷ Î·È Ù· Ê·ÛÔÏ¿ÎÈ·. T· ·Ó·Î·Ù‡ÂÙ ̤¯ÚÈ Ó· ·Ó·ÌÂȯıÔ‡Ó Î·Ï¿ Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÙ ÙÔ ·Ï¿ÙÈ, ÙÔ È¤ÚÈ, ·Ó¿ÏÔÁÔ ÓÂÚfi. Δ· ·Ê‹ÓÂÙ ӷ ÛÈÁÔ‚Ú¿ÛÔ˘Ó Î·È Ó· Ì›ÓÔ˘Ó Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ˙Ô˘Ì›. ªfiÏȘ ÎÏ›ÛÂÙ ÙË ÊˆÙÈ¿ Ù· ÂÚȯ‡ÓÂÙ Ì Ͽ‰È. Afi ÙËÓ Ù·‚¤ÚÓ· Ù˘ ª·Ú›·˜ ªÈÛÙfiÏ·

ª¿Ó‰ÚÔ˜ ¢ ÷Ú., ª¿Ó‰ÚÔ˜ ¢. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ªÈ¯·ÏfiÔ˘ÏÔ˜ ™·Ú¿ÓÙÔ˜, ∫Ô›Ù·˜ °. ∞ϤͷӉÚÔ˜, ªÈÛÙfiÏ·˜ °. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ªÈÛÙfiÏ·˜ §. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ÷ڛÙÔ˜ §. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ÷ڛÙÔ˜ °. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ÃÔ˘¯Ô˘Ï‹˜ °. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓ˘ ¶.¢Ã., ∞Ó‰ÚÈ·Ófi˜ ∞ÓÙ. ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜, ™·Ófi˜ °. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘, ∑ȿη˜ °. ¶¤ÙÚÔ˜. OÎÙÒ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó Î·È ¤Ó·˜ Ô ∞Ó‰Ú¤·˜ ∂Ï. ª¿ÓÔ˜ ¤ÂÛ ˘¤Ú ·ÙÚ›‰Ô˜ ÛÙȘ Ì¿¯Â˜ ∫ÈÏΛ˜- §·¯·Ó¿ ˘ËÚÂÙÒÓÙ·˜ ÛÙÔ Â˘˙ˆÓÈÎfi ÙÔ˘ °È¿ÓÓË μÂÏÈÛÛ·Ú›Ô˘ Î·È ¤ÌÂÈÓ·Ó Ù· ÎfiÎηϿ ÙÔ˘ ÂΛ. OÈ ¿ÏÏÔÈ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ fiÏÂÌÔ Í·Ó·Á‡ÚÈÛ·Ó ÛÙËÓ ÍÂÓÈÙÂÈ¿. ∞Ó˘¤Ú‚ÏËÙÔ ÙÔ ÌÂÁ·ÏÂ›Ô Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘˜ Ô˘ ¿Óˆ ·fi fiÏ· ¤‚·Ï·Ó ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ‹Ïı·Ó Ó· ÔÏÂÌ‹ÛÔ˘Ó ÂÎı¤ÙÔÓÙ·˜ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ Û ΛӉ˘ÓÔ. ∞˘ÙÔ› ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó Ó· ÌÂÁ·ÏÒÛÔ˘Ó Ù· Û‡ÓÔÚ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ÙÈÌ‹˜. O ·ÁÒÓ·˜ ÙÔ˘˜ ·˜ Á›ÓÂÈ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÁÈ· fiÏÔ˘˜. Macedonia, the islands... Eight were injured, while one of them, namely Andrew E. Manos, gave his very own life to the sacred cause of the freedom of the homeland. The grandeur of their soul cannot be surpassed. May their stance serve as an example for the Greece of today. (See names in the corresponding Greek article).

°ÂÓÈΤ˜ ÁÓÒÛÂȘ ÂÚ› ÙÛÈÌËÌ¿ÙˆÓ ÂÓÙfiÌˆÓ ∞ÔÊ˘Á‹ ÙÛÈÌ‹Ì·ÙˆÓ: - ∞ÔʇÁÔ˘Ì ÏÈÌÓ¿˙ÔÓÙ· ÓÂÚ¿, ΋Ô˘˜, ‰¤Ó‰Ú· Î·È ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· ÛÙËÓ ·ÓıÔÊÔÚ›·, ÂÛٛ˜ ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ. - ¶ÚÔÛ¤ÍÙ ÙÔ ÓÙ‡ÛÈÌÔ, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ Â›Ó·È Ôχ ÂÎÙÂıÂÈ̤ÓÔ ÙÔ ‰¤ÚÌ· Ì ̷ÎÚ˘Ì¿ÓÈη ‰ÚÔÛÂÚ¿ ÚÔ‡¯·/·ÓÙÂÏfiÓÈ· οو ·fi ÙÔ ÁfiÓ·ÙÔ. - £˘ÌËı›Ù fiÙÈ Ù· ¤ÓÙÔÓ· ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È ÔÈ ¤ÓÙÔÓ˜ ÔṲ̂˜ ·fi ηÏÏ˘ÓÙÈο Î·È ¤ÓÙÔÓ· ·ÚˆÌ·ÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ· ηıÒ˜ Î·È Ë ÔÛÌ‹ ȉÚÒÙ·, ÂÏÎ‡Ô˘Ó ¤ÓÙÔÌ·. - ™‹Ù˜ Û fiÚÙ˜/·Ú¿ı˘Ú·, ÎÔ˘ÓÔ˘ȤÚ˜ ¿Óˆ ·fi Ù· ·È‰Èο ÎÚ‚¿ÙÈ·. ΔȘ ÂÓÙÔÌÔ-·ˆıËÙÈΤ˜ ·ÛÙ›ÏȘ, Ó· ÙȘ ÙÔÔıÂÙ›Ù ̷ÎÚÈ¿ ·fi ÎÚ‚¿ÙÈ· Î·È Û ηϿ ·ÂÚÈ˙fiÌÂÓÔ ¯ÒÚÔ. ªÂÙ¿ ÙÔ ÙÛ›ÌËÌ·: ¢‹ÁÌ·Ù· Î·È ÙÛÈÌ‹Ì·Ù· ÂÓÙfiÌˆÓ ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ÙÔÈÎfi ÂÚÂıÈÛÌfi ÛÙÔ ‰¤ÚÌ·, Ô˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ ˘Ô¯ˆÚ› ÌÂÙ¿ ·fi Ì›· Ë̤ڷ. °È· Ù· ÙÛÈÌ‹Ì·Ù· ÎÔ˘ÓÔ˘ÈÒÓ, „‡ÏÏˆÓ Î·È ÎÔÚÈÒÓ ÂӉ›ÎÓ˘Ù·È Ë Â¿ÏÂÈ„Ë Ì ÏÔÛÈfiÓ Î·Ï·Ì›Ó˘, ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÔ¯ÏËÙÈ΋ Ê·ÁÔ‡Ú·, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ Ì·ÙÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ÁÂÓÓËÙÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ. °È· ÂÚ›ÙˆÛË ·fi ̤ÏÈÛÛ· ‹ Ûʋη, ‚Ú¤ÍÙ ·Ó› Ì ÎÚ‡Ô ÓÂÚfi Î·È ȤÛÙ ÙÔ Â¿Óˆ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ÙÛÈÌ‹Ì·ÙÔ˜, ÁÈ· Ó· ÌÂÈÒÛÂÙ fiÓÔ & Ú‹ÍÈÌÔ. ™˘Ì‚Ô˘Ï¢Ù›Ù ¿ÌÂÛ· È·ÙÚfi, ÚÔÙÔ‡ Û‡ÛÂÙ ӷ ¯ÔÚËÁ‹ÛÂÙ ÔÙȉ‹ÔÙÂ. ∞Ó Ë Ê·ÁÔ‡Ú· Â›Ó·È ¤ÓÙÔÓË, Èı·ÓfiÓ Ó· Û·˜ ˘Ô‰ÂȯÙ› ·ÏÔÈÊ‹ ÎÔÚÙÈ˙fiÓ˘ ‹ ·ÓÙÈÈÛÙ·ÌÈÓÈÎfi Û··ÛÌ·. ∞ÔʇÁÂÙ ÙÔ Í‡ÛÈÌÔ, ÁÈ· ÙËÓ Èı·ÓfiÙËÙ· ÌÔχÓÛˆÓ. ∂¿Ó ÂÈÌÔÏ˘Óı›: £· ÎÔÎÎÈÓ›ÛÂÈ Î·È ı· ÚËÛÙ›. ÿÛˆ˜ ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Î·È ˘Ò‰Â˜ ˘ÁÚfi. ∑ËÙ‹ÛÙ ·fi ÙÔÓ È·ÙÚfi Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÙË ÌfiÏ˘ÓÛË, ÒÛÙ ӷ ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Î¿ÔÈÔ˘ ·ÓÙÈ‚ÈÔÙÈÎÔ‡. ¶fiÙ ٷ Ú¿ÁÌ·Ù· Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘Ó·; ∫·Ï¤ÛÙ ·Ì¤Ûˆ˜ ‚Ô‹ıÂÈ·, ÂÊfiÛÔÓ ÂΉËψı›: ∞-•·ÊÓÈ΋ ‰˘ÛÎÔÏ›· ÛÙËÓ ·Ó·ÓÔ‹, μ-∞‰˘Ó·Ì›·, ÏÈÔı˘Ì›· ‹ ·ÒÏÂÈ· Ù˘ Û˘Ó›‰ËÛ˘, °-∫ÓȉˆÙÈÎfi ÂÍ¿ÓıËÌ· ‹ Ê·ÁÔ‡Ú· Û fiÏÔ ÙÔ ÛÒÌ·, ¢-ÀÂÚ‚ÔÏÈÎfi Ô›‰ËÌ· (Ú‹ÍÈÌÔ) ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· Ì¿ÙÈ·, Ù· ¯Â›ÏÈ· ‹ ÙË ÁÂÓÂÙÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ Û·˜ ‰˘ÛÎÔχÂÈ. ™˘ÌÙÒÌ·Ù· Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó Î·È ÌÂÙ¿ ·fi οÔȘ ÒÚ˜. ∫·Ïfi ∫·ÏÔη›ÚÈ. ∫·Ì˘Ï·˘Î¿˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, º·ÚÌ·ÎÔÔÈfi˜

ΣEΛIΔA 7

∏ ™ÀªμOÀ§∏ ΔOÀ ∫O§O∫OΔƒø¡∏ ◊Ù·Ó ‚·ıÈ¿ ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù·, Î·È ‚ϤÌÌ· ·ÂÙ‹ÛÈÔ, Ë ÒÚ· ÙÚÂȘ Î·È Î¿ÙÈ, ∂ÏÏËÓÈÎfi ·Ú¿ÛÙËÌ·, Ô˘ ÛÙ’ fiÓÂÈÚfi ÌÔ˘ ¤‚ÏÂ·, Ï‚¤ÓÙÈÎÔ Î·È ÁÓ‹ÛÈÔ. ÙÔ ª∂°∞ ™ÙÚ·ÙËÏ¿ÙË. ∞Ó·ÙÚȯ›Ï· ¤ÓȈ۷, ΔÔ˘ Á¤ÓÔ˘˜ Ì·˜ ÙÔ ÿÓ‰·ÏÌ·, Û fiÏÔ ÌÔ˘ ÙÔ ÛÒÌ·, ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜ ÙÔ ıÚ‡ÏÔ, ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ¤ÏÂÁÂ, ÙÔÓ ÙÚÔÌÂÚfi ÙÔÓ ◊Úˆ·, ÙÔ˘ ◊Úˆ· ÙÔ ÛÙfiÌ·. Ù˘ §Â˘ÙÂÚÈ¿˜ ÙÔ Ê›ÏÔ. ™˘Ó¤Ú¯ÔÌ·È Î·È ÙÔÓ ÎÔÈÙÒ, ∫·‚¿Ï· Û’ ¤Ó· ¿ÏÔÁÔ, ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ηÚʈ̤ÓÔ˜, ηıfiÙ·Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÌÔ˘, Î·È ÙÔÓ ÚˆÙÒ ‰ÈÛÙ·¯ÙÈο, Î·È ÁÈ· Ó· Ì¿ıÂÈ ‹ıÂÏÂ, ‰ÂÓ Â›Û·È Âı·Ì¤ÓÔ˜; ÁÈ· ÙÔ‡ÙË ÙË ÁÂÓÈ¿ ÌÔ˘. ª¿ıÂ, ˆ˜ ‰ÂÓ ·fiı·Ó· ¶Â˜ ÌÔ˘, ÌÔ˘ ÏÂÂÈ, ÔÈËÙ‹, ÙÂÏÂȈÙÈο ÂÙfiÙÂ, ϤÁ ÌÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ·, ¤Ú¯ÔÌ·È ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÌÔ˘, ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ô˘ ÏÂ˘Ù¤ÚˆÛ·, ÙË ‚Ϥˆ fiÙ - fiÙÂ. Ó· Ì¿ıˆ ı¤Ïˆ Ó¤·. ΔÈ Ï˜ ÁÂÓÓ·›Â ™ÙÚ·ÙËÁ¤ ∂Ï¢ıÂÚ›· ¤¯ÂÙÂ; Î·È ÙÈ ÌÂ Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ÂȘ; ÌËÓ Â›ÛÙ ÛÎÏ·‚ˆÌ¤ÓÔÈ; ÙÈ ı˜ Ó· οӈ, ˜ ÌÔ˘ ÙÔ, ÌËÓ Â›Û·ÛÙ ˘ÔÙÂÏ›˜ ÂÚ›ÌÂÓÂ, ÌË Ê‡ÁÂȘ. Î·È ˘Ô‰Ô˘ÏˆÌ¤ÓÔÈ; °Ú¿„Â, ÌÔ˘ ϤÂÈ, ÔÈËÙ‹, ÕÎÔ˘, ÙÔ˘ ψ, ™ÙÚ·ÙËÁ¤, ̷ٛ ÙÔ˘˜ ·ÙÚÈÒÙ˜ ªÂÁ¿ÏÂ, ÙÈÌË̤ÓÂ, Î·È ·Ó ÌÔÚ›˜ ÍÔÏfiıÚ„Â, ·ı¿Ó·ÙÂ, ËÌ›ıÂÂ, ÙÔ˘ ¤ıÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÚÔ‰fiÙ˜. ◊Úˆ·, ¢ÔÍ·Ṳ̂ÓÂ. ∫¿ÓÂÈ Ó· ʇÁÂÈ Ì· Á˘ÚÓ¿ ΔË ¯ÒÚ· Ô˘ ÏÂ˘Ù¤ÚˆÛ˜, ›Ûˆ Í·Ó¿ ÙÔ ¿ÙÈ, ÂÛ‡ Î·È ÙfiÛÔÈ ¿ÏÏÔÈ, ¿ÎÔ˘, ÌÔ˘ ϤÂÈ, ÔÈËÙ‹, ÔÈ ÁÂÓ¤˜ ÌÂÙ¤ÂÈÙ·, ı¤Ïˆ ·ÎfiÌ· οÙÈ. ÙËÓ ¤Î·Ó·Ó ÌÂÁ¿ÏË. ¶‹Á·ÈÓ ˜ ÛÙÔ˘˜ ¿Ú¯ÔÓÙ˜, ÷›ÚÔÌ·È Ô˘ ›Û٠χÙÂÚÔÈ, ·Á¿ÏÌ·Ù· Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ó, ‹Ú· ¯·Ú¿ ÌÂÁ¿ÏË, Û’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÂÔϤÌËÛ·Ó, Ì’ ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ηÌÈ¿ ÊÔÚ¿, ÙÔÓ ÙfiÔ Ó’ ··ÏÏ¿ÍÔ˘Ó… ı’ ·ÁˆÓÈÛÙÒ Î·È ¿ÏÈ. ∞fi ÙÔÓ ΔÔ‡ÚÎÈÎÔ ˙˘Áfi §¤ÂÈ Ì ‚ÚÔÓÙÂÚ‹ ʈӋ Î·È Ô˘ Ì ‚ÔËı‹Û·Ó,

Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÙÔ Â›Ó·È ÙÔ˘˜, ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ·„ËÊ‹Û·Ó’. ∫È ÂÛ›˜, ·ÚÁ‹Û·Ù Ôχ, Ó· ÛÙ‹ÛÙ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi, ÙÔ˘ °È¿Óӷη ÙÔ ¿Á·ÏÌ·, ’ ÔÚÌÔ‡ÛÂ Û·Ó ıÂÚÈfi… °È· Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ ÙËÓ ÙÈÌ‹ Î·È ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›·, ÙËÓ ÙfiÏÌË ÙÔ˘ Âı·‡Ì·˙· Î·È ÙËÓ ÊÈÏÔ·ÙÚ›·. ∫È ·ÊÔ‡ ÁÂÓ› ÙÔ ¿Á·ÏÌ·, ÛÙÔÓ ∞È-°ÈÒÚÁË Ó¿ÌÂÈ, ÙÔ˘ ‹Úˆ¿ Û·˜ Ë ÌÔÚÊ‹, ·ı¿Ó·ÙË Ó· Ï¿ÌÂÈ. £· ’ÚıÒ ÎÈ ÂÁÒ ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ ÁÈÔÚÙ‹, Ó· ÙÔÓ ÙÈÌ‹Ûˆ, ÛÙÔÓ ·Ó‰ÚÈ¿ÓÙ· ÙÔ˘ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÂÊ¿ÓÈ Ó· ·Ê‹Ûˆ. ™ÙÔ˘˜ ÙÚÔÌÂÚÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ Ì·˜, ÙÔ ÓÔ˘ ÙÔ˘ Ó· Á˘Ú›Ûˆ Î·È ÛÙÔÓ ∞È-°ÈÒÚÁË ‡ÛÙÂÚ· ı· Ìˆ Ó· ÚÔÛÎ˘Ó‹Ûˆ. •¿ÊÓÔ˘ ÂÏÒÚÈÔ ¤ÁÈÓÂ Î·È ÊÙÂÚˆÙfi ÙÔ ¿ÙÈ, ÛÙÔ˘˜ Ô˘Ú·ÓÔ‡˜ ηÙˇıËÓÂ, ÙÔ Ì¤Á· ÛÙÚ·ÙËÏ¿ÙË. ∫È Ô ÙÚÔÌÂÚfi˜ Ï¢ÙÂÚˆÙ‹˜, „ËÏ¿ ÙË Û¿ı· ʤÚÓÂÈ Î·È Ï¤ÂÈ Ì ÙË ÊˆÓ¿Ú· ÙÔ˘ «∏ ∂ÏÏ¿‰· ˆÚ¤ ÔÙ¤ ‰ÂÓ Âı·›ÓÂÈ!» ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¢. ™ÙÚ·ÙËÁfiÔ˘ÏÔ˜

¶·ÚÔÈ̛˜ ·fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi OÈ ·ÚÔÈ̛˜ ÎÚ‡‚Ô˘Ó Ì¤Û· ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿Ï˜ ·Ï‹ıÂȘ Î·È ¤¯Ô˘Ó ‚ÁÂÈ ·fi ÙËÓ ›ڷ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Ì·˜. ∫·Ïfi Â›Ó·È Ó· ÙȘ Ì¿ıÔ˘Ó Î·È Ù· ·È‰È¿ Ì·˜ Î·È Ù· ÂÁÁfiÓÈ· Ì·˜, ÁÈ· Ó· ÙȘ ϤÓ ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÁÂÓȤ˜. ñ ∞Á¿·Á ÙÔ Ê›ÏÔ ÛÔ˘ Ì ÙÔ ˙·ÎfiÓÈ fi¯ÂÈ. ñ ¶ÔÈÔ˜ ¤¯ÂÈ ÙÔ Ì¤ÏÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ Î·È ‰Â ÁÏ›ÊÂÈ Ù· ‰¿¯Ù˘Ï¿ ÙÔ˘. ñ ∫¿ÏÏÈÔ Á·˚‰Ô˘Úfi‰ÂÓ ·Ú¿ Á·˚‰Ô˘ÚÔÁ‡Ú¢Â. ñ ∞ÏÏÔ‡ ‚ÚÔÓÙ¿ÂÈ ÙÔ ÓÂÚfi Î·È ·ÏÏÔ‡ ÂÚÓ¿ÂÈ ÙÔ ·˘Ï¿ÎÈ. ñ ŸÏ· Ù· Ù˙¿ÎÈ· Ô˘ ηÓ›˙Ô˘Ó ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¿ÓÙ· ÓÔÈÎÔ΢ڷ›Ô˘˜. ñ O χÎÔ˜ ÎÈ ·Ó ÂÁ¤Ú·Û ÎÈ ¤ÂÛ ÙÔ Ì·ÏÏ› ÙÔ˘ Ì‹Ù ÙË ÁÓÒÌË ÙÔ˘ ¿ÏÏ·Í ̋Ù ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ ÙÔ˘. ñ O ÙÛÈÁÎÔ‡Ó˘ ÌÔÚ› Ó· ÛÔ˘ ‰ÒÛÂÈ Î¿ÙÈ, Ô Ê·Á¿˜ fi¯È. ñ Δ˘ Ó‡¯Ù·˜ Ù· ηÌÒÌ·Ù· Ù· ‚ϤÂÈ Ë Ì¤Ú· Î·È ÁÂÏ¿ÂÈ. ñ ™ÙÔ˘ ηÛȉȿÚË ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ fiÏÔÈ Ì·Ú-

°›‰· ÛÙÈÊ¿‰Ô ÀÏÈο: 6 ÌÂÚ›‰Â˜ Á›‰·. 2 ÎÈÏ¿ „ÈÏ¿ ÎÚÂÌ̇‰È·. 5 Ì 6 ÛÎÂÏ›‰Â˜ ÛÎfiÚ‰Ô. ·Ï¿ÙÈ, È¤ÚÈ Î·È Ì·¯¿ÚÈ. 2 Ì 3 ʇÏÏ· ‰¿ÊÓË. ‰ÂÓÙÚÔÏ›‚·ÓÔ. ηӤÏÏ· Î·È Á·Ú‡Ê·ÏÏÔ(ÚÔ·ÈÚÂÙÈο). 3 ÎÔ˘Ù·ÏȤ˜ Ù˘ ÛÔ‡·˜ ÔÏÙfi˜ ÓÙÔÌ¿Ù·˜. ∂ÎÙ¤ÏÂÛË: μÚ¿˙Ô˘Ì ÙÔ ÎÚ¤·˜ ÁÈ· Ï›ÁÔ. ΔÚ›‚Ô˘ÌÂ

«¢ÂÓ Û ÎÂÚÓÒ Ó· Ì ·Á·¿˜, Û ÎÂÚÓÒ Ó· Ì ÎÂÚÓ¿˜». (™ÂÚ‚›ÚÔÓÙ·˜ ÙÔ XÚ‹ÛÙÔ ¶. ™ÙÚ·ÙËÁfiÔ˘ÏÔ.) Ì¤Úˉ˜ Á›ÓÔÓÙ·È ñ ª·¯·ÈÚȤ˜ ÎÈ ·Ó ÎÏ›ÛÔ˘ÓÂ, ÌÂÈÓ¤ÛÎÔ˘Ó Ù· ÛËÌ¿‰È·. ñ ¢ÂÓ Â›Ì·È Ê·Á¿˜ ·ÏÏ¿ Â›Ì·È ·Ú·ÔÓÈ¿Ú˘. ñ ΔÔ Úfi‚·ÙÔ Ô˘ ʇÁÂÈ ·fi ÙË ÛÙ¿ÓË ‹ ÙÔ˘ χÎÔ˘ ‹ ÙÔ˘ Ì·¯·ÈÚÈÔ‡. ñ ªÔ˘ÎÈ¿ Ó· ‚¿˙ÂȘ ÌÂÁ¿ÏË, ÎÔ˘‚¤ÓÙ· ÌÂÁ¿ÏË ÌË Ï˜. ñ ∫¿ÏÏÈÔ ¤ÓÙÂ Î¿Ú‚Ô˘Ó· ·Ú¿ ¯›ÏÈ· Úfi‚·Ù·. ñ ∞ÚÁ› Ô ıÂfi˜ Î·È Ûο˙ÂÈ Ô ÊÙˆ¯fi˜. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ª¿Ó‰ÚÔ˜

¤Ó· ÎÚÂÌ̇‰È Î·È Ì ϛÁÔ Ï¿‰È ÙÔ Î·‚Ô˘ÚÓÙ›˙Ô˘ÌÂ. ƒ›¯ÓÔ˘Ì ÙÔ ÎÚ¤·˜ ÁÈ· Ó· ÙÛÈÁ·ÚÈÛı› Î·È ÙÔ «Û‚‹ÓÔ˘Ì» Ì ͇‰È. ¶ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ì ÙÔÓ ÔÏÙfi ÓÙÔÌ¿Ù·˜ ·Ú·ÈˆÌ¤ÓÔ Û ÓÂÚfi Î·È Ù· Ì·¯·ÚÈο Ì·˙› Ì ÙÔ ·Ï¿ÙÈ. ΔÔ ·Ê‹ÓÔ˘Ì Û ÛÈÁ·Ó‹ ʈÙÈ¿ ̤¯ÚÈ Ó· ‚Ú¿ÛÂÈ ÙÔ ÎÚ¤·˜ Î·È ÙÔ ‚Á¿˙Ô˘Ì ·fi ÙË Û¿ÏÙÛ·, ·ÊÔ‡ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ. ¶ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ì ٷ ÎÚÂÌ̇‰È·, Ù· ÔÔ›· ÌÔÚԇ̠ӷ Ù· ¤¯Ô˘Ì ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi ÙÔ ÙËÁ¿ÓÈ. ŸÙ·Ó ÎÔÓÙÂ‡Ô˘Ó Ó· ‚Ú¿ÛÔ˘Ó ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ì ÙÔ ÎÚ¤·˜ Î·È Ù· ‚Ú¿˙Ô˘Ì ÁÈ· Ï›ÁÔ Ì·˙›. Afi ÙËÓ Ù·‚¤ÚÓ· ÙÔ˘ ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˘ ¶·ÓÙÂÏ‹


ΣEΛIΔA 8

H

ºøNH TH™ B§AXOKEPA™IA™

ª¡∏ª∂™ ∞¶O ¶∞§πOΔ∂ƒ∂™ ∂¶OÃ∂™ ∞ÊËÁÂ›Ù·È Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¢ËÌËÙÚ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ (ª·Ï¿ÙÔ˜) ¶ÔÏϤ˜ ÂÈÎfiÓ˜ ·fi ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÌÔ˘. £˘Ì¿Ì·È ÙËÓ ÌÔÁ¿ÙÛ· Ô˘ ¤„ËÓÂ Ë Ì¿Ó· ÌÔ˘ ÛÙË ÁˆÓÈ¿. ΔËÓ ¤¯ˆÓ ÛÙË ÛÙ¿¯ÙË Î·È ÙË ÛΤ·˙ Ì ÛÔ‡ÚÓË, ÁÈ· Ó· „Ëı›. ¢Â ÊÔ‡ÛΈÓ Ôχ ·ÏÏ¿ ‹Ù·Ó ÓfiÛÙÈÌË. ¢Â ÊÙÔ‡Ú·ÁÂ, Ù¤ÛÛÂÚ· ·È‰È¿ ‹Ì·ÛÙ·Ó. ªÈ· ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ Ê¿Á·Ì ͇ÏÔ Ô˘ ÙË Ê¿Á·ÌÂ Î·È ‰ÂÓ ·Ê‹Û·Ì ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú·. ∞ÏÏ¿ ‰ÂÓ Í¯ÓÒ Î·È Ù· Ì·˘ÚÔÌ¿ÙÈη Ê·ÛfiÏÈ· Ô˘ ‹Ù·Ó ·fi ÙȘ ΢ÚÈfiÙÂÚ˜ ÙÚÔʤ˜ Ì·˜. ™¤ÚÓ·Ì ÔÏÏ¿. Δ· ‚¿˙·Ì ÛÙÔ ·ÏÒÓÈ ÛÙÔ˘ §È·ÓÔ‡ –¤Ó· ·ÏÒÓÈ Ê·ÛfiÏÈ·- Î·È Ù·

ÍÂÛ˘Ú›˙·Ì ¯Ù˘ÒÓÙ·˜ Ù· Ì ÌÂÁ¿ÏÔ Ú·‚‰›. ΔÚÒÁ·Ì ÎÈ ÂÌ›˜ Ô˘Ï¿Á·ÌÂ Î·È Û ¿ÏÏÔ˘˜. ™ÙË ÌÓ‹ÌË ÌÔ˘ Â›Ó·È ¯·Ú·Á̤ӷ Î·È ÁϤÓÙÈ·, fiˆ˜ Ô Á¿ÌÔ˜ ÙÔ˘ ÷ڿϷÌÔ˘ ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˘ (°È·ÓÓ·ÎÔ‡ÏÈ·) Ô˘ ‹Úı ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Î·È ·ÓÙÚ‡ÙËΠÛÙÔ ¯ˆÚÈfi. °›ÓËΠÌÂÁ¿ÏÔ ÁϤÓÙÈ ÛÙËÓ Ï·Ù›·. O ª¤ÚÁ·Ú˘ ·fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi ª·˘-

ÚÔÁÈ¿ÓÓË ¤·È˙ ÙÔ ÎÏ·Ú›ÓÔ Î·È ÛÂÈfiÙ·Ó Ô ÙfiÔ˜. ∂›¯·Ó ¤ÚıÂÈ ÁÈ· ÙÔ Á¿ÌÔ Î·È ÔÏÏÔ› ÌÚÔ‡ÎÏˉ˜ Î·È ¤ÚÈ¯Ó·Ó ÛÙ· fiÚÁ·Ó· ‰ÔÏ¿ÚÈ·. O Û˘¯ˆÚÂ̤ÓÔ˜ Ô ∫ÒÛÙ·˜ Ô ∫·ÚοϷ˜ ÙÔ˘ ƒ›ÌÔ˘ ÂÓıÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎÂ. ¶¤Ù·Í ÙÔ ÔÚÙÔÊfiÏÈ ÙÔ˘ ÛÙËÓ Ï·Ù›· Î·È Á¤ÌÈÛÂ Ô ÙfiÔ˜ ‰ÔÏ¿ÚÈ·. ∫·ÏÔÙÚÒÁ·Ì ÛÙÔ˘˜ Á¿ÌÔ˘˜. À‹Ú¯Â Û˘Ó‹ıÂÈ· Ó· ËÁ·›ÓÔ˘Ì ÔÈ Î·ÏÂṲ̂ÓÔÈ ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÎÚ¤·˜ ÁÈ· ‰ÒÚÔ ÛÙÔ˘˜ ÓÂfiÓ˘ÌÊÔ˘˜ Ô˘ Ù· ¤„ËÓ·Ó ÔÈ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È ÁÈÓfiÙ·Ó ÙÔ ÙÚ·¤˙È . ∫·È ÛÙÔ ‰ÈÎfi ÌÔ˘ Á¿ÌÔ ¤ÙÛÈ ¤ÁÈÓÂ.

¢OÀ§∂À∞ª∂ O§Oπ ª∞∑π ∞Ê‹ÁËÛË Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó·˜ ªËÙÚÔÔ‡ÏÔ˘ - ∫·ÚοϷ AÓ·ÔÏÒ Ù· Ó˘¯Ù¤ÚÈ· Ô˘ οӷÌ ÛÙ· ∫·ÚηϤÈη ·ÏÒÓÈ·, ÁÈ· Ó· ÍÂÊÏÔ˘‰›ÛÔ˘Ì ٷ ·Ú·ÔÛ›ÙÈ·. ª·˙¢fiÌ·ÛÙ·Ó ÔÏÏÔ›, Á˘Ó·›Î˜, ¿Ó‰Ú˜, ·È‰È¿ Î·È ‚Á¿˙·Ì ٷ Ô‡Ô˘Ï· ·fi Ù· ÏÔ˘ÌÔ‡ÎÈ·. ΔÔ Îϛ̷ ¢¯¿ÚÈÛÙÔ, Ë ÒÚ· ÂÚÓÔ‡Û Ì ÈÛÙÔڛ˜, ·ÛÙ›· Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È·. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÊÙÈ¿¯Ó·Ì ÙË Ì·˙›Ó· ·fi ÙÔ Î·Ï·ÌÔοÏ¢ÚÔ, Ô˘ ›¯·ÌÂ, ÙÚÒÁ·ÌÂ Î·È ÁÏ›ʷÌÂ Î·È Ù· ‰¿¯Ù˘Ï¿ Ì·˜. ¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÙÔ Ú›¯Ó·ÌÂ Î·È ÛÙÔ ¯ÔÚfi. Δ· ÍÂÊÏÔ˘‰ÈṲ̂ӷ ·Ú·ÔÛ›ÙÈ· Ù· ÏÈ¿˙·ÌÂ, Ù· ÛÙÔ˘Ì¿Á·Ì Ì ¯ÔÓÙÚfi ͇ÏÔ Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ì ÙÔÓ Î·Úfi Î·È ÁÂÌ›˙·Ì ٷ ηÛfiÓÈ· Ì·˜. Δ· ηÚÔ‡˙È·(Ù· ÎfiÙÛ·Ï·) Ù· Ú›¯Ó·Ì ÁÈ· ÚÔÛ¿Ó·ÌÌ· ÛÙË ÊˆÙÈ¿. ΔÔÓ Î·Úfi ÙÔÓ ·Ï¤ı·Ì ÛÙÔ˘˜ ÓÂÚfiÌ˘ÏÔ˘˜, ÙÔ˘ ΔÛ›ÁÎÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ ªÈÎÔ˘Ï¤ÈÎÔ˘˜, Î·È ‚Á¿˙·Ì ÙÔ Î·Ï·ÌÔοÏ¢ÚÔ. ΔÔ

·Ú·ÔÛÈÙfi„ˆÌÔ ‹Ù·Ó ÂÓÙ·ÓfiÛÙÈÌÔ, ÙÔ ‚¿˙·Ì ÛÙ· Ù·„È¿ Ó· ÙÔ ÊÔ˘ÚÓ›ÛÔ˘ÌÂ, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÏÔ¯ÂÚÈfiÙ·Ó. ¶ÔÏÏ¿ ·Ú·ÔÛ›ÙÈ· ›¯Â ÙÔ ¯ˆÚÈfi Î·È Ù· Ó˘¯Ù¤ÚÈ· ¤‰ÈÓ·Ó Î·È ¤·ÈÚÓ·Ó. ∫·È Û ¿ÏϘ ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ô ¤Ó·˜ ‚ÔËıÔ‡Û ÙÔÓ ¿ÏÏÔ. ™ÙÔ Î·Ì¿ÙÈ Î¿Ó·Ì ÛÂÌÚÈ¿ Ì ÙÔ £Ô‰ˆÚ‹ ÙÔÓ ∫·ÙÛ·Ê¿Ó·. °È· Ó· ıÂÚ›ÛÔ˘Ì ٷ ¯ˆÚ¿ÊÈ· ÛÙËÓ „ËÏ‹ Ú¿¯Ë οӷÌ ÛÂÌÚÈ¿ Ì ÙÔ °ÈÒÚÁË ÙÔÓ ∫·ÙÛ·Ê¿Ó·, ıÂÚ›˙·Ì ·ÚÎÂÙ¤˜ ̤Ú˜ Î·È ·ÏˆÓ›˙·Ì ÂΛ. ΔÔ ‚Ú¿‰˘ ÎÔÈÌfiÌ·ÛÙ·Ó ÛÙȘ ·ÔıÂÚȤ˜ ÌÂÙÚÒÓÙ·˜ Ù· ·ÛÙ¤ÚÈ· ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi.

™Â ¿ÏÏ· ¯ˆÚ¿ÊÈ· ›¯·Ì ۤÌÚÔ˘˜ ÙÔ˘˜ μ·Úηڷ›Ô˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ª·¯·Ó·›Ô˘˜. ∫·È ÛÙ· ·Ì¤ÏÈ· Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó. ™·Ó ÎÔÚ›ÙÛÈ ¤Ûη‚· ÛÙ· ·Ì¤ÏÈ· ÙÔ˘ ¡Ù›ÓÔ˘ ÙÔ˘ μ·ÚοÚË ÛÙËÓ ¶·Ó·Á›·. £˘Ì¿Ì·È Ô˘ ¤Ì·ÈÓ· ÚˆÙÂÚÁ¿ÙÈÛÛ· ,ÁÈ·Ù› ‹ÍÂÚ· Ù· ÙÛ·Ï›ÌÈ· Ù˘ ÙÛ¿·˜ Î·È Ù· ¿ÏÏ· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó ÛÙȘ ·Ú¿‰Â˜. OÈ Ú¤ÁÁ˜ Ô˘ ÙÚÒÁ·ÌÂ Î·È ÔÈ ÌÔ˘ÎȤ˜ ÔÈ ‚Ô˘ÙËÁ̤Ó˜ ÛÙÔ Ï·‰fi͢‰Ô ‹Ù·Ó ÂÓÙ·ÓfiÛÙÈ̘. ™ÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜ ›¯·Ì ÔÏÏ¿ ·Á·ı¿, Ù¤ÛÛÂÚ· ηÛfiÓÈ· ÛÈÙ¿ÚÈ ÁÂÌ›˙·ÌÂ, ‰‡Ô ÎÚÈı¿ÚÈ, ¤Ó· ‚ÚÒÌË. ΔÚÒÁ·Ó ٷ ˙ˆÓÙ·Ó¿ Ì·˜, ÙÚÒÁ·Ì ÎÈ ÂÌ›˜. Δ· ‚·Ú¤ÏÈ· Ì·˜ ÁÂÌ¿Ù· Ù˘ÚÈ¿, ÎÚ·ÛÈ¿…. ™‹ÌÂÚ· Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· ¿ÏÏ·ÍÂ. O‡Ù Á›‰·, Ô‡Ù ηÙÛÈο‰· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘ÌÂ…… ∞Ï‹ Ë ˙ˆ‹ ÙfiÙ ·ÏÏ¿ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÙË ÓÔÛÙ·ÏÁÒ.

ÕÁÈÔ £‡ÌÈÔ, fiˆ˜ Û˘ÓËı›˙Ô˘ÌÂ, ϤÌ ÙË μÏ·¯ÔÎÂÚ·ÛÈÒÙÈÎË ÂÎÎÏËÛ›· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË §·ÎˆÓ›·. ΔË ÁÈÔÚÙ¿˙Ô˘Ì ÛÙȘ 20 °ÂÓ¿ÚË Î·È fiÏÔÈ ÔÈ ¯ÂÈÌ·‰ÈÒÙ˜ Ì·˜ ÙËÓ ÙÈÌÔ‡Ó. ÃÚfiÓÈ· ÚÈÓ, fiÙ·Ó ‹ÌÔ˘Ó ·È‰›, ›¯· ·ÎÔ‡ÛÂÈ Ì›· ÈÛÙÔÚ›· Î·È ı¤Ïˆ Ó· ÙËÓ ÌÔÈÚ·ÛÙÒ Ì·˙› Û·˜. £· Û·˜ ÌÂٷʤڈ ¯ÚÔÓÈο Á‡Úˆ ÛÙÔ 1940. ŸÏÔÈ Í¤ÚÔ˘Ì ÙÔÓ ∫ÔÂÏÈ¿ Î·È ÙË Á‡Úˆ ÂÚÈÔ¯‹. ∂Λ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÔÙ¿ÌÈ, ÛÙÔ ¯ˆÚ¿ÊÈ ÙÔ˘ ¡Ù›ÓÔ˘ ÙÔ˘ ∫Ô›Ù·, ‹Ù·Ó ÙÔ ÏÈÔÙÚ›‚È. ∂Λ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÎÔ˘‚·ÏÔ‡Û·Ó ÙȘ ÂÏȤ˜ Î·È ‰Ô‡Ï¢·Ó Ó‡¯Ù· ̤ڷ Ì ‚¿Ú‰È˜. ªÈ· Ó‡¯Ù· ÔÈ ÂÚÁ¿Ù˜ ¿ÎÔ˘Û·Ó ÌÈ· ʈӋ. ªÈ· ʈӋ Ó· ÛΛ˙ÂÈ ÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È ÂΛӢ Ù˘ Ó‡¯Ù·˜….ÌÈ· ʈӋ ·fi οÔ˘ Ì·ÎÚÈ¿… „ËÏ¿… ¢ÂÓ ‹Ù·Ó ÍÂοı·ÚË, ÌfiÓÔ Ô ·fi˯Ԙ Ù˘ ¤ÊÙ·Û ˆ˜ ÂΛ. Δ·Ú¿¯ÙËÎ·Ó ÔÈ ÂÚÁ¿Ù˜…·ÓËÛ‡¯ËÛ·Ó… οÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ.. ‚Á·›ÓÔ˘Ó ¤Íˆ ÁÚ‹ÁÔÚ·. ¶ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó Ï›Á· ̤ÙÚ· ÈÔ ÎÂÈ… ·ÊÔ˘ÁÎÚ¿˙ÔÓÙ·È, ÎÚ·ÙÔ‡Ó ÙËÓ ·Ó¿Û· ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ·. °‡Úˆ ÙÔ˘˜ ·ÏÒÓÂÙ·È ˘ÎÓfi ÛÎÔÙ¿‰È. ∫·Ó¤Ó· ÛËÌ¿‰È ˙ˆ‹˜. ªfiÓÔ Î¿ÔÈÔ ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ ‹ ÙÚÔοÓÈ ·ÎÔ‡ÛÙËΠ·fi οÔÈÔ Ì·ÓÙÚ› Î·È Û οÔÈÔ Î·Ï‡‚È ÂΛ ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ∫ÔÓȉ›ÙÛ· ¤Ó·˜ ÎfiÎÔÚ·˜ Ï¿ÏËÛÂ….. ÎfiÓÙ¢ ӷ ¯·Ú¿ÍÂÈ. OÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÙ· Á‡Úˆ ηχ‚È· ÎÔÈÌfiÓÙÔ˘Û·Ó ‹Û˘¯· ·Ôη̤̈ÓÔÈ ·fi ÙËÓ ÎÔ‡Ú·ÛË. - «ª· ÔÈÔ˜ ÊÒÓ·ÍÂ;», ·Ó·ÚˆÙÈÔ‡ÓÙ·È. ª· ÌÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ¤ÎÏËÍË ÙÔ˘˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ. ŒÓ·˜ ‰˘Ó·Ùfi˜ ıfiÚ˘‚Ô˜ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È Î·È ‚ϤÔ˘Ó ¤ÓÙÚÔÌÔÈ ÙË ÛÎÂ‹ ÙÔ˘ ÂÏ·ÈÔÙÚÈ‚Â›Ô˘ Ó· ¤ÊÙÂÈ Ì¤Û·. ™ÔοÚÔÓÙ·È. ŒÓ· Ú›ÁÔ˜ ‰È·ÂÚÓ¿ ÙÔ ÎÔÚÌ› ÙÔ˘˜. - «∂˘Ù˘¯Ò˜ ¶·Ó·ÁÈ¿ ÌÔ˘ Ô˘ ‹Ì·ÛÙ·Ó ¤Íˆ», ÌÔÓÔÏÔÁÔ‡Ó… - «ı· ÛÎÔÙˆÓfiÌ·ÛÙ·Ó». ª¤Û· ÛÙÔ ÏÈÔÙÚ›‚È fï˜ ‹Ù·Ó Î·È ÙÔ ÌÔ˘Ï¿ÚÈ. ªÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ˙ÒÔ˘ ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·Ó ÔÈ ¤ÙÚ˜ Î·È ÔÏÙÔÔÈÔ‡Û·Ó ÙȘ ÂÏȤ˜. «ΔÔ Î·Ë̤ÓÔ ÙÔ ˙ˆÓÙ·Ófi ı· ÙÔ Î·Ù·ϿΈÛÂ Ë ÛÎÂ‹…». ª· Û·Ó ÏËÛ›·Û·Ó ›‰·Ó ÙÔ ˙ˆÓÙ·Ófi Ó· ÛÙ¤ÎÂÙ·È fiÚıÈÔ ¯ˆÚ›˜ ηӤӷ Úfi‚ÏËÌ·. ¢‡Ô „·Ï›‰È·

ΓENAPHΣ - ΦΛEBAPHΣ MAPTHΣ - AΠPIΛHΣ 2014

ÕÁÈÔ˜ ∂˘ı‡ÌÈÔ˜

Ù˘ ÛÎÂ‹˜ ›¯·Ó ηı›ÛÂÈ „ËÏ¿, ¯È·ÛÙ›, ¿Óˆ ÛÙȘ ¤ÙÚ˜ Î·È Â›¯·Ó ÚÔÛٷ٤„ÂÈ ÙÔ ˙ÒÔ. •Ë̤ڈÓ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∂˘ı˘Ì›Ô˘. ™·Ó ‹Úı ÙÔ ÚˆÈÓfi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ¤Î·Ó ÊÙÂÚ¿ Î·È ¤ÊÙ·Û Û fiÏ· Ù· ηχ‚È·. OÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÚˆÙÔ‡Ó Ô ¤Ó·˜ ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ: - «ª‹ˆ˜ ÊÒӷ͘ ÂÛ‡;» - «fi¯È» - «ÂÛ‡; ÂÛ‡; ÂÛ‡;» ª· ηӤӷ˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ʈӿÍÂÈ Î·È Î·Ó¤Ó·˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ·ÎÔ‡ÛÂÈ Ù›ÔÙ·. ª· ÔÈ· ʈӋ ›¯Â ÚÔÛٷ٤„ÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ¿Ù˜ ÂΛÓË ÙË Ó‡¯Ù·; ¶ÔÈ· ʈӋ ÙÔ˘˜ ›¯Â Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ¤Íˆ ·fi ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ; £·‡Ì·; Δ‡¯Ë; ™‡ÌÙˆÛË; O ηı¤Ó·˜ Ì·˜ ·˜ ÙÔ ÂÚÌËÓ‡ÛÂÈ fiˆ˜ ÓÔÌ›˙ÂÈ… OÈ ¿ÓıÚˆÔÈ fï˜ Ô˘ ÙÔ ¤˙ËÛ·Ó ¤‰ˆÛ·Ó ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÂÚÌËÓ›·. ∞ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· Ì·˙¤„Ô˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È fiÏÔÈ ÔÈ μÏ·¯ÔÎÂÚ·ÛÈÒÙ˜ Ì·˙› Ì ı¤ÏËÛË Î·È

ÚÔÛˆÈ΋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ¤ÊÙÈ·Í·Ó ÌÈ· ÂÎÎÏËÛ›·. ∂Λ, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÂÚÈÔ˘Û›Â˜ ÙÔ˘˜ Ô˘ Ì ÎfiÔ Î·È È‰ÚÒÙ· ‰Ô‡Ï¢·Ó, ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó Î·È ÂÚÓÔ‡Ó «Δ˘ ÂÏÈ¿˜ Ù· ‚¿Û·Ó·». Ÿˆ˜ Ô ÃÚÈÛÙfi˜ ÛÙÔ ŸÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÏ·ÈÒÓ ÁÔÓ¿ÙÈÛ οو ·fi ÌÈ· ÂÏÈ¿, ÛÙÔ ÈÂÚfi ·˘Ùfi ‰¤ÓÙÚÔ, ÂΛÓË ÙË Ì·ÚÙ˘ÚÈ΋ Ó‡¯Ù· ˙ËÙÒÓÙ·˜ ·fi ÙÔ £Âfi Ó· ÙÔÓ ÚÔÛٷ٤„ÂÈ, ¤ÙÛÈ Î·È ÂÌ›˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ΢Óԇ̠ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∂˘ı˘Ì›Ô˘ Ô˘ Â›Ó·È ÚÔÛÙ¿Ù˘ fiÏ˘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∞˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì ÙȘ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Ú›˙˜ ÂÏȤ˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ÙÔ «ŸÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÏ·ÈÒÓ». ¶ÚfiÛÊ·Ù· ‰È¿‚·Û· οÔ˘ ˆ˜ ÚÒÙËÛ·Ó ¤Ó· Á¤ÚÔ ÎÚËÙÈÎfi: - «ΔÈ Â›Ó·È ÔÏÈÙÈÛÌfi˜;» - «ŒÓ· ͈ÎÏ‹ÛÈ Ì ¤Ó· ηÓÙ‹ÏÈ ·Ó·Ì̤ÓÔ Î·È ¤Ó· ΢·Ú›ÛÛÈ», ·¿ÓÙËÛÂ. K.N

™Ù· ÂÙ·¯Ù¿ ñ ¢È·ÚÚ‹ÍÂȘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙÔ ‰ÈÏ·Ófi ¯ˆÚÈfi ÙËÓ ∫ÂÚ·ÛÈ¿ ÙÔ˘˜ ¯ÂÈÌÂÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜. OÈ ÎϤÊÙ˜ ¿ÓÔÈÍ·Ó Û›ÙÈ·, ‹Ú·Ó ÙÔ˘˜ ÎfiÔ˘˜ ÙˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ڷ›ˆÓ, Ï¿‰È·, ÁˆÚÁÈο Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Î·È fi,ÙÈ ¿ÏÏÔ ÚÔ¤ÎÚÈÓ·Ó. ¶¿ÓÙˆ˜ ηٷϿ‚·ÈÓ·Ó Ô‡ ı· ¯Ù˘‹ÛÔ˘Ó, ÁÈ· Ó· ¤¯Ô˘Ó ΤډԘ! ñ π‰È·›ÙÂÚÔ ¯ÚÒÌ· ·ÔÎÙÔ‡Ó ÔÈ „·Ï̈‰›Â˜ ÛÙË μÏ·¯ÔÎÂÚ·ÛÈ¿, fiÙ·Ó Ì·˙› Ì ÙÔÓ „¿ÏÙË ÙÔ˘ ÈÂÚÔ‡ Ó·Ô‡, ÃÚ‹ÛÙÔ ∞ÔÛÙÔÏfiÔ˘ÏÔ, Á·ÌÚfi ÙÔ˘ ∂Ï¢ıÂÚ›Ô˘ ™Ô˘ÚÏ¿, „¿ÏÏÔ˘Ó Ë ΔԇϷ ÃÔ˘¯Ô˘Ï‹, Û‡˙˘ÁÔ˜ ÙÔ˘ ·Â›ÌÓËÛÙÔ˘ ™ÙÚ¿ÙË ªÔÈÚ¿ÁÈ· Î·È Ë ∂ϤÓË ¶·Ó·ÁÈÒÙË ™ÒÙÔ˘, ηÏϛʈÓ˜ Î·È ÔÈ ‰‡Ô. ¶Ú·ÁÌ·ÙÈο ¢ÊÚfiÛ˘Ó· Î·È Î·Ù·Ó˘ÎÙÈο Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ηٷÎχ˙Ô˘Ó ÙËÓ „˘¯‹!!! ñ ªÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· ÛËÌ›ˆÛÂ Ë ÎÔ‹ Ù˘ ›Ù·˜ Î·È Ë Û˘ÓÂÛÙ›·ÛË Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∫ÂÚ·ÛȈÙÒÓ ∞Ú牛·˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÛÙȘ 23-2-2014. OÈ ∫ÂÚ·ÛÈÒÙ˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ¤‰ˆÛ·Ó ÙÔ ·ÚfiÓ, Ù›ÌËÛ·Ó ‰·ÛοÏÔ˘˜ Ô˘ ‰›‰·Í·Ó ÛÙËÓ ∫ÂÚ·ÛÈ¿ Î·È ‚Ú¿‚Â˘Û·Ó Ó¤Ô˘˜ Ô˘ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÛÙ›‚Ô Ù˘ ÁÓÒÛ˘. ñ ªÂ ‰˘Ô ·Û¿Ï˜ ¯ÈÔÓÈÔ‡ ‚Á‹ÎÂ Ô ¯ÂÈÌÒÓ·˜ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi. ¶Ô‡ Â›Ó·È Ù· ¯ÈfiÓÈ· Ô˘ ı˘ÌÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔÈ, Ù· ÔÙfiÎÈ·, Ù· ÎÚ‡ÛÙ·ÏÏ· Ô˘ ÎÚ¤ÌÔÓÙ·Ó ·fi Ù· ·Ú¿ı˘Ú·. ∫¿ı ¯ÚfiÓÔ Î·È ÏÈÁfiÙÂÚ·.

∂ÈÎfiÓ˜ ·fi ÙËÓ ·ÁÚÔÙÔÔÈÌÂÓÈ΋ ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡

O ¡›ÎÔ˜ ™ÙÚ·ÙËÁfiÔ˘ÏÔ˜ Ì ٷ ¿ÏÔÁ¿ ÙÔ˘ Î·È Ô Ì¿ÚÌ· ™Ù·Ì¿Ù˘ M‹ÙÛÈÔ˜, Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ ∫Ú˘ÔÓ¤ÚÈ.

O ¶ÂÚÈÎÏ‹˜ ¢ËÌËÙÚ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ Ì Ùo Á¿È‰·Úfi ÙÔ˘ ·ÁÓ·ÓÙ‡ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÎÔ¿‰È ÙÔ˘.

O ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¢ËÌËÙÚ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ ‚fiÛÎÂÈ Ù· Úfi‚·Ù· ÙÔ˘.

ΦΩΝΗ ΒΛΑΧΟΚΕΡΑΣΙΑΣ 2014-Α  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you