Page 1

CROSS BORDER MOBILITY OF LABOUR FORCE Project code: 16.4.1.113, e-MS code: ROBG-155


ИНФОРМАЦИОННА БРОШУРА Настоящата брошура е разработенa при изпълнение на дейност “Провеждане на кампания за повишаване на осведомеността“, включена в проект BG RO MOBILITY”, №16.4.2.113, еMS КОД: ROBG – 155, финансиран по Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г. и съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие /ЕФРР/ и съфинансирана от държавните бюджети на Румъния и България. Водещ партньор: СНЦ Европейски център в подкрепа на бизнеса Партньор: Асоциация "Доброволци за екология" Период на изпълнение: април 2017 – октомври 2018 Обща стойност на проекта: 354 959,43 EUR Национално съфинансиране: 13 %

Съфинансиране от ЕФРР: 85 % Собствено участие: 2 %

Проблеми, към решаването на които е насочен проекта: Проектът предлага интегриран подход за допустимите гранични райони на Румъния и България в областта на трансграничното сътрудничество и е адресиран до функционална област, а именно развитието на пазара на труда. Проектът разглежда общите проблеми в трансграничния регион, като липса на надеждна информация за възможностите за започване на работа, условията на труд и условията за наемане; различията в социалното осигуряване, нормативната уредба, касаеща пазара на труда, несигурността относно пътуването до работното място през границата; липса на съвместни информационни събития и консултантски услуги, насърчаващи трансграничната мобилност.

Обхват на проекта: Проектът обхваща 45 румънски и 76 български града от целевия трансграничен регион: - 7 окръга в Румъния: Мехединц, Долж, Олт, Телеорман, Гюргево, Кълъраш, Констанца; - 8 области в България: Видин, Враца, Монтана, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Добрич.

Цели на проекта: Общата цел на проекта е насочена към свързване на кандидатите за работа, местните общности, частния сектор и властите, за участие в съвместното развитие на българо-румънския трансграничен регион, като се използват техните ресурси и предимства по устойчив начин, с оглед насърчаване трансграничната мобилност на работната сила. Специфичната цел на проекта е да насърчи интеграцията на трансграничиния регион по отношение на заетостта и трудовата мобилност, чрез провеждане на съвместни инициативи за заетост. 1


ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА: Проучване на бизнеса и работната сила в трансграничния регион.Идентифициране на сектори с потенциал за осигуряване на заетост в трансгранчиния регион. Идентифициране на сектори, имащи недостиг на хора със специфични компетенции и квалификация. Идентифициране и проучване на работната сила. Оценка на заетостта и безработицата.

 Анализ на състоянието на пазара на труда в трансграничния регион България-Румъния Идентифициране на силните и слабите страни, възможностите и потенциалните заплахи, свързани с мобилността на трансграничния пазар на труда в областите и окръзите, включени в трансграничния регион; Различията в националното законодателство, свързани със социалното осигуряване, данъците и др. Идентифициране на основните институции или организации, които могат да предоставят надеждна информация за свободните работни места и условията, при които могат да бъдат заети, и т.н.; Изготвяне на предложения за публични политики, отправени към българските и румънски отговорни институции, като са включени варианти за разрешаване на индентифицирани проблеми в трансграничния регион.

 Кампания

за повишаване на осведомеността, чиято цел е да насърчи

интеграцията в трансграничния регион по отношение на заетостта и мобилността на работната сила, включваща организиране на 15 Информационни сесии, участниците в които ще бъдат информирани за възможностите за заетост, мобилността на работната сила и ще имат възможност да се регистрират за участие в последващите проектни дейности.

 Организиране на Панаир на труда, чиято цел е да осигури лесен начин за комуникация между бизнеса и търсещите работа в целевия регион. Участници: Работодатели – представители на ключови икономически сектори (идентифицирани от Проучване за бизнеса и работната сила), които ще осигурят информация за дейността си, работни места, стажантски работни места, процес на наемане и др. 350 лица, търсещи работа.

 Организиране на Обучителни сесии: ориентирани в подкрепа на посочените погоре групи, с информация за местни и национални данъци, условия на социално осигуряване, законови процедури за регистрация на фирми и наемане на персонал.

 Изготвяне и разпространение на Ръководство (тип брошура), която ще предостави достъпна информация относно нормативните изисквания на трудовия пазар в помощ на потенциални работодатели и заети лица.

 Изработване на уеб-сайт “BGRO Mobility”. 2


Очаквани резултати от реализирането на посочените дейности са: - Улеснен контакт между представителите на целевата група; - Повишена осведоменост относно всички аспекти на пазара на труда; - Подобрени публични политики относно пазара на труда.

България и Румъния са две съседни държави с обща граница с речна и сухоземна част. Те споделят и общо историческо минало, имат сходни природни и климатични условия, а като съседни държави винаги са имали и редица общи интереси.

ТРАНСГРАНИЧНАТА МОБИЛНОСТ Трансграничната мобилност представлява пътуване на индивида до работното му място, намиращо се в друга държава, без да променя своето местожителство. Обикновено пътуването се осъществява на седмични или двуседмични интервали от време. Мобилността е важна характеристика на съвременните общества. Тя е необходима както на глобалната икономика и нейната структура, на работещите хора в целия свят, така и на разглеждания българо-румънски трансграничен регион. Мобилността допринася за ускорено придобиване на навици за справяне с междукултурни различия, придобиване на нови знания и умения, подобряване на нагласите за учене през целия живот, увеличаване на толерантността. Мобилността осигурява нови възможности и подпомага социалния прогрес. Тя е катализатора, ускоряващ промянята на съществуващи нагласи, стереотипи и модели на поведение на работещите. 3


Приемайки предизвикателството на трансграничната трудова мобилност:

Ако сте работник:  ще опознаете нова страна, култура, традиции;  ще научите/усъвършенствате/припомните и практикувате друг език български/румънски/ или утвърдения за общуване в работната организация;  ще обогатите кръга на служебните и личните си контакти в чужда страна;  ще опознаете и придобиете нова фирмена култура;  ще обогатите Вашето СV с професионален опит в чуждестранна компания;  ще тествате своята решителност и готовност за промени;  ще се докоснете до нов стил на работа и подход в управлението и вземането на решения;  ще имате възможност да се интегрирате, развивате и докажете кариерно в чужда или многонационална компания;  открива ви се възможност да работите по придобитата професия или завършено образование.

Ако сте работодател:  ще усвоите нови опит, ноу-хау и добри практики на база предишен опит на трансграничните служители;  ще повишите ресурсната ефективност;  ще повишите производителността на труда;  ще намалите разходите за първоначално обучение;  ще преодолеете проблемите, свързани с липсата на кадри;  ще осигурите трансфер на знания и опит;  ще разполагате с възможности за по-прецизен подбор;  ще повишите репутацията си на работодател;  ще мотивирате желанието за усъвършенстване на знания и придобиване на опит сред служителите си.

ПРАВА НА ТРАНСГРАНИЧНИТЕ РАБОТНИЦИ

Работниците мигранти имат равни права с гражданите на съответната държава, в която  пребивават, включително по отношение достъп до работа, условия на труд и заетост, социални и данъчни обезщетения. Българските и румънските граждани могат да влизат и пребивават до 3 месеца в съседната държава с валиден документ за самоличност /лична карта или паспорт/. Българските и румънските граждани имат свободен достъп до трудовия пазар в съседната държава и биват назначавани на работа при същите условия, както гражданите на съответната страна, с изключение на държавните служители в Румъния, за които се изисква румънско гражданство. Правата и задълженията на трансграничните работници са гарантирани благодарение на правото на ЕС, но продължават да се определят от националното законодателство на страната си или страните на заетост или пребиваване. В областта на данъчното облагане е подиписана Спогодба между Република България и Румъния за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите.

   4


ПРАВА НА ТРАНСГРАНИЧНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Трансграничните работодатели могат свободно да назначават на работа граждани на  съседната държава.  При обявяване на работните места трансграничните работодателите нямат право да определят условия по признак пол, възраст, народност, етническа принадлежност и здравословно състояние. Изключения се допускат само по отношение на пол, възраст и намалена работоспособност, когато вследствие на естеството на работата полът, съответно възрастта или здравословното състояние, представлява съществен елемент от нея. В рамките на проект „БГ-РО Мобилност" бе проведено „Проучване за бизнеса и работната сила в трансграничния регион" за определяне проблемите и тенденциите на пазара на труда в трансграничния регион. Резултатите от направеното проучване са: • Идентифицирани развити икономически сектори; • Идентифицирани високотехнологични сектори, с потенциал за осигуряване на заетост за работна сила със специфични квалификация и компетенции; • Проучване на нагласите на работната сила и работодателите относно трансграничната мобилност. Разпределение на високотехнологични и средно високотехнологични сектори на територията на трансграничния район между България и Румъния

ЛЕГЕНДА: 201 “Производство на основни химични вещества“ 221 “Производство на изделия от каучук“ 222 “Производство на изделия от пластмаса“ 251 “Производство на метални изделия за строителството“ 256 “Друго металообработване“ 259 „Производство на други метални изделия“ 261 „Производство на ел. елементи и печатни платки“ 266 „Производство на излъчващи електромедицински и терапевтични апарати“ 271 „Производство на електрически двигатели, генератори и трансформатори и апарати за управление и разпределение на електрическа енергия“

281 „Производство на машини с общо предназначение“ 282 „Производство на други машини с общо предназначение“ 283 „Производство на машини за селското и горското стопанство“ 289 „Производство на на други машини със специално предназчачение“ 293 „Производство на части и принадлежности за автомобили“ 301 „Производство на плавателни съдове“ 302 „Производство на локомотиви, мотриси и вагони“ 309 „Производство на други превозни средства“ 601 „Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи“ 620 „Дейности в областта на информационните технологии“ 631 „Обработка на данни, хостинг и подобни дейности; web-портали“ 721 „Научноизследователска и развойна дейност в областта на естествените, медицинските, селскостопанските и техническите науки“

5


БЪЛГАРИЯ

6

РУМЪНИЯ

Област:

Сектори с потенциал за осигуряване на заетост:

Област:

Сектори с потенциал за осигуряване на заетост:

Добрич

информационни технологии; производство на продукти от пластмаса; производство на опаковки; производство на метални изделия за строителството; производство на метална дограма; обработване на метал; производство на машини за селското и горското стопанство.

Констанца

информационни технологии; строителство на плавателни съдове; производство на метални изделия за строителството и пластмасови изделия; производство на метални изделия; далекосъобщения, в частност дейност, чрез фиксирани мрежи.

Силистра

производство на изделия от каучук; производство на метални изделия за строителството и други метални изделия; производство на излъчващи електромедицински и терапевтични апарати; производство на други машини с общо предназначение.

Кълъраш

информационни технологии и далекосъобщения; производство на машини с общо предназначение, производство на метални продукти за строителството; производство на изделия от пластмаса.

Русе

информационни технологии; производство на изделия от пластмаса и други метални изделия; производство на машини с общо предназначение; производство на части и принадлежности за автомобили.

Гюргево

строителство на плавателни съдове; производство на метални изделия в строителството; производство на пластмасови изделия; информационни технологии; производство на електронни елементи и печатни платки.

Велико Търново

Телеорман информационни технологии; производство на изделия от пластмаси; производство на метални изделия за строителството и металообработването; производство на машини с общо предназначение.

производство на химични вещества; производство на метални изделия; производство на машини с общо предназначение; информационни технологии; производство на електрически двигатели, генератори и други уреди за разпределение на ел. енергия.

Плевен

производство на метални изделия за строителството; производство на други метални изделия; производство на опаковки от леки метали; производство на машини със специално предназначение.

Олт

производство на метални продукти за строителството, на метални изделия с друго предназначение; производство на части и аксесоари за моторни превозни средства; производство на пластмасови изделия; информационни технологии; металургия.

Враца

производство на продукти от пластмаса; информационни технологии.

Долж

Монтана

производство на други превозни средства; информационни технологии; производство на опаковки от пластмаса; металообработване; производство на други метални изделия.

информационни технологии; ИТ услуги; хостинг услуги, обработка на данни и web-портали; производство на изделия от пластмаса; производство на метални изделия за строителството; производство на електрически двигатели, генератори и апарати за управление и разпределение на ел. енергия; производство на автомобили

Видин

информационни технологии; производство на продукти от каучук и пластмаса; производство на машини с общо предназначение; производство на метални изделия за строителството.

Мехединц

производство на основни химични вещества; производство на части и принадлежности за автомобили; производство на плавателни съдове, производство на локомотиви, мотриси и вагони, производство на метални продукти за строителството; корабостроене.


В рамките на „Проучване за бизнеса и работната сила в трансграничния регион" бе проведена анкета, сред ръководители и специалистите по човешки ресурси. Основната й цел бе да се установи потребността от квалифицирана работна ръка, като се формулират конкретни изисквания за образование, опит, компетенции, лични качества и умения, които трябва да притежават потенциалните кандидати за работа. В обобщение идеалният профил на кандидата за работа в трансграничния регион е:  завършено висше или средно образование в областта на техническите науки;  опит между 1 и 3 години;  добре развито умение за работа в екип;  умения за добро разпределяне на времето;  да се отнася към поверените му активи с грижата на добър стопанин;  добри комуникативни умения. Работодателите отчитат най-голяма необходимост от техници, технически специалисти и квалифицирани работници. Като са посочили в анкетното проучване, че толерират кандидати за работа с опит между 1 и 3 години, с изключение на ръководителите – за тях изискването е от минимумът 3 г. Липсата на подходящи кадри на местно ниво е най-големия проблем в целия трансграничен регион. Работодателите използват различни методи, за да задържат дългосрочно служителите си на работа, основно чрез предоставяне на възможности за повишаване на квалификацията, кариерно развитие и бонус схеми. Резултатите от проучването на работната сила очертават профила ѝ, който показва, че анкетираните лица са предимно работещи, с висше образование в областта на стопанските науки и администрация. А търсещите работа са предимно безработни лица или не са доволни от условията, които им предлага настоящият работодател. Наблюдава се предимно положителната нагласа към трансграничната мобилност и изпъква един от основните проблеми, че трансграничната мобилност е непозната като термин, няма достатъчна осведоменост сред трансграничното население. В трансграничния регион ниското заплащане привлича чуждестранни инвеститори и се наблюдава износ на производства и дейности на големи международни компании. Съвкупността от тези процеси се очаква да промени икономическия облик на региона в близко бъдеще.

7


ТЪРСЕНЕ НА РАБОТА в България/Румъния За да работят в съседната държава българските и румънските граждани не се нуждаят от разрешение за работа. Те могат да търсят свободни позиции на:  EURES портала - ec.europa.eu/eures/public/language-selection;  на интернет страницата на българската Агенция по заетостта - az.government.bg, в рубриката „е-Трудова борса";  на българския EURES микросайт към страницата на Агенцията по заетостта – eures.bg, както и във всяко едно поделение на Агенцията по заетостта;  на интернет страницата на румънската Агенция по заетостта - anofm.ro, секция „Locuri de munca";  на румънския EURES сайт eures.anofm.ro. Възможност за намиране на работа е ползването на МРЕЖАТА НА EURES. която действа като мрежа за сътрудничество между Европейската комисия, обществените служби по заетост в страните от Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария. Търсещите работа могат да се свържат с EURES съветник в България или Румъния. В рамките на проект „БГ-РО Мобилност" ще бъде създадена онлайн трудова борса, специализирана за работници и работодатели в Трансграничния регион между Румъния и България.

EURES за работници Проектът „Твоята първа EURES работа" е схема за професионална мобилност на Европейския съюз, която има за цел да помогне на млади европейци на възраст между 18 и 35 години да намерят работа или възможности за обучение в друга държава-членка от ЕС, Норвегия или Исландия. Инциативата е финансирана от Европейската комисия и предлаганите услуги са напълно безплатни. Финансовата подкрепа на „Твоята първа работа с EURES" покрива част от разходите на участници, относими към дейности за мобилна заетост: 1 2 3 4 5 6

Пътуване за интервю в други държави от ЕИП; Разходи за преместване в друга страна; Езиково обучение; Признаване на квалификация; Допълнителна помощ за преместване; Предварително обучение;

Освен финансовата подкрепа, описана по-горе, се предлага езиков или друг основен курс на обучение за повишаване на общите компетенции и адаптивност на кандидатите за бъдещото им използване в работа. 8


EURES за работодатели Проектът „Твоята първа работа с EURES" насочен и към работодатели, които предлагат трудови договори на работници от Европейския съюз от 18 до 35 години с продължителност най-малко 6 месеца (3 месеца за стажуване), при условие че заплащането и условията са в съответствие с националното трудово законодателство. Малките и средни предприятия, които наемат мобилни кандидати за работа/за стажуване могат да получат финансова помощ, която представлява фиксирана сума за покриване на някои от разходите за интеграционна програма за новонаетите млади работници. Фиксираната сума се базира на страната и същността на предоставяното обучение.

„Всеки ден правете нещо, което ви плаши." – Елеонор Рузвелт

Достатъчно е веднъж да се изправите срещу страховете си, за да поставите ново начало, което да преобърне живота ви.

Пресечете „моста", започнете нова работа и променете живота си! 9


BROCHURE This brochure is developed in the implementation of "Awareness campaign", included in project "BG RO MOBILITY", №16.4.2.113, eMS CODE: ROBG-155, financed under the Interreg VA Romania - Bulgaria Program 2014-2020 and co-funded by the European Union through the European Regional Development Fund (ERDF) and co-financed by the state budgets of Romania and Bulgaria. Leading Beneficiary: Association „European Centre in Support of Business” Partner: Association "Volunteers for Ecology" Implementation period: April 2017 – October 2018 Total project budget: 354 959,43 EUR National cofinancing: 13 %

ERDF funding: 85 % Own contribution: 2 %

Problems addressed by the project: The project offers an integrated approach for the eligible border areas of Romania and Bulgaria in the field of cross-border cooperation and is addressed to a functional area, namely the development of the labor market. The project addresses common territorial problems as: the lack of reliable information about new job opportunities, working conditions and hiring possibilities, different social security, normative regulations and legislation in Cross-border area and uncertainties about Cross-border commuting, lack of joint Info events and advisory services promoting Cross-border mobility.

Project scope: The project covers 45 Romanian and 76 Bulgarian cities from the targeted cross-border region: - 7 counties in Romania: Mehedinti, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Calarasi, Constanta; - 8 districts in Bulgaria: Vidin, Vratsa, Montana, Pleven, Veliko Tarnono, Ruse, Silistra, Dobrich;

Project goals: The overall objective of the project is to connect jobseekers, local communities, the private sector and authorities to participate in the joint development of the Bulgarian-Romanian crossborder region, using their resources and advantages in a sustainable way, with a view of promoting cross-border mobility of workforce. The specific objective of the project is to promote the integration of the cross-border region in terms of employment and job mobility through joint employment initiatives.

10


PROJECT ACTIVITIES: Business and workforce survey in the cross-border region – Identification of sectors with sustainable employment potential; Identification of sectors with lack of employers with specific competencies and qualifications; Workforce identification and analysis; Employment and Unemployment assessment.

 Analysis of the labor market situation in the cross-border region BulgariaRomania Identification of the strengths and weaknesses, opportunities and threats, related to the cross-border labor market in the counties and districts, part of the cross-border region; The differences in the national legislation, related with the social security, taxes, etc. Identification of the main institutions and organizations, which may provide reliable information about free job positions and employment conditions. Preparation of public policy proposals, addressed to the Bulgarian and Romanian responsible institutions, including options for solving identified problems in the cross-border region.

 Awareness campaign, which aims to promote integration in the cross-border region in terms of employment and mobility of the workforce, including the organization of 15 Information Sessions, participants in which, will be informed about employment opportunities, labor mobility and will have possibility to register for participation in the follow-up project activities.

 Job fair, with aims to provide easy an effortless way for communication between business and jobseekers in the target region. Participants: Employers – representatives of key economic sectors (identified by the Business and Workforce Survey) who will provide information on their activities, jobs, internships, recruitment processes, etc. 350 jobseekers.

 Organizing Training sessions:

oriented to support the above-mentioned groups, with information on local and national taxes, social security conditions, legal procedures for company registration and recruitment.

 Preparation and dissemination of Guide in a brochure form, which will provide accessible information on labour market regulatory requirements to help potential employers and employees.

 Elaboration of official web site “BGRO Mobility”.

11


Expected results from the implementation of the activities are: - Facilitated contact between the representatives of the target group; - Increased awareness for all aspects of the labor market; - Improved public policies on the labor market.

Bulgaria and Romania are two neighbouring countries with a common border, formed by a river and a terrestrial part. They share a common historical past; have similar natural and climatic conditions; always have a number of common interests as neighboring countries.

CROSS-BORDER MOBILITY Cross-border mobility reects to an individual, who lives in one country works in another, without changing his/her domicile, he/she commutes to work by crossing the border. Typically, the trip takes place at weekly or two-week intervals. Mobility is an important feature of modern societies. It is necessary for the global economy and its structure, for the working people around the world and for the Bulgarian-Romanian cross-border region under consideration. Mobility also contributes to the acquisition of skills for coping with intra-cultural dierences, to the acquisition of new knowledge and skills, to the improvement of attitudes to lifelong learning, to increasing the tolerance. Mobility provides new opportunities and promotes social progress. It is a catalyst that accelerates the change of existing attitudes, stereotypes and behavioral patterns of workers. 12


By addressing the challenge of cross-border labour mobility, you will:

In case of a worker:  Get to know a new country, culture and traditions;  Learn / improve / recall and practice another language - Bulgarian / Romanian / or established for communication in the work organization;  Enrich your circle of business and personal contacts in a foreign country;  Get to know and acquire new corporate culture;  Enrich your CV with professional experience in a foreign company;  Test your determination and readiness for change;  You will touch on a new style of work and approach to management and decision making;  you will have the opportunity to integrate, develop and prove career in a foreign or multinational company;  You find yourself able to work on the acquired profession or education.  Enrich your circle of business and personal contacts in a foreign country;

In case of employer:  Acquire new experiences, know-how and good practices based on previous experience of cross-border staff;  Increase resource efficiency;  Increase the productivity of labor;  Reduce the cost of initial training;  Overcome the problems associated with lack of staff;  Ensure the transfer of knowledge and experience;  You will have opportunities for more precise selection;  Increase your reputation as an employer;  Motivate your desire to improve knowledge and gain experience among your employees.

RIGHTS OF THE CROSS-BORDER WORKERS

 Migrant Workers have equal rights with the citizens of the country in which they reside, including in terms of access to employment, working conditions and employment, social and tax benefits. Bulgarian and Romanian citizens can enter and stay for up to 3 months in the neighboring country with a valid identity card / ID card or passport /. Bulgarian and Romanian citizens have free access to the Labour Market in Romania and are recruited under the same terms and conditions as Romanian nationals, except for the civil servants for whom Romanian citizenship is required. The rights and obligations of cross-border workers are guaranteed by the EU law, but are still governed by the national law of the country of residence or employment. In the area of taxation, an Agreement was signed between the Republic of Bulgaria and Romania for the avoidance of double taxation and the prevention of income tax evasion.

  

13


RIGHTS OF THE CROSS-BORDER EMPLOYERS

Cross-border employers are free to hire citizens of the neighboring state to work. When job advertisements are announced, cross-border employers are not allowed to define conditions based on gender, age, nationality, ethnicity and state of health. Exceptions are only allowed in respect of gender, age and reduced working capacity where, owing to the nature of the job, the age, or the state of health, is an essential element. Within the framework of the BG-RO Mobility project, a "Business and Labor Force Survey in the Cross-Border Region" was conducted to identify the problems and trends of the labor market in the cross-border region. The results of this study are: Ÿ Identified developed economy sectors. Ÿ High-tech sectors identified, with the potential to provide employment for a workforce with specific qualifications and competencies. Ÿ Studying the attitudes of the workforce and employers on cross-border mobility.

Distribution of high tech and medium-tech sectors on the territory of the cross-border region between Bulgaria and Romania

LEGEND: 201 “Manufacture of basic chemicals, fertilisers and nitrogen compounds, plastics and synthetic rubber in primary forms“ 221 “Manufacture of rubber products “ 222 “Manufacture of plastics products“ 251 “Manufacture of structural metal products “ 256 “Treatment and coating of metals; machining“ 259 „Manufacture of other fabricated metal products “ 261 „Manufacture of electronic components and boards“ 266 „Manufacture of irradiation, electromedical and electrotherapeutic equipment“ 271 „Manufacture of electric motors, generators, transformers and electricity distribution and control apparatus“

14

281 „Manufacture of general-purpose machinery“ 282 „Manufacture of other general-purpose machinery “ 283 „Manufacture of agricultural and forestry machinery “ 289 „Manufacture of other special-purpose machinery“ 293 „Manufacture of parts and accessories for motor vehicles “ 301 „Building of ships and boats“ 302 „Manufacture of railway locomotives and rolling stock“ 309 „Manufacture of transport equipment n.e.c.“ 601 „Wired telecommunications activities“ 620 „Computer programming, consultancy and related activities“ 631 „Data processing, hosting and related activities; web portals“ 721 „Research and experimental development on natural sciences and engineering“


BULGARIA District:

Sectors with potential to provide Sustainable Employment:

Dobrich

ROMANIA County:

Sectors with potential to provide Sustainable Employment:

Information Technology; manufacture of plastic products; packaging production; manufacture of metal products for construction; production of metal joinery; metal working; production of machinery for agriculture and forestry.

Constanta

Information Technology; construction of vessels; manufacture of metal products for construction and plastic products; manufacture of metal products; telecommunications, in particular activity, through ďŹ xed networks.

Silistra

manufacture of rubber products; manufacture of metal products for construction and other metal products; production of electromedicine and therapeutic apparatus; manufacture of other general purpose machinery.

Calarasi

information technology and telecommunications; manufacture of general purpose machinery, manufacture of metal products for construction; manufacture of plastic products.

Ruse

Giurgiu Information Technology; manufacture of articles of plastics and other metal products; production of general purpose machinery; manufacture of parts and accessories for automobiles.

Veliko Tarnovo

Information Technology; manufacture of articles of plastics; manufacture of metal products for construction and metalworking; manufacture of general purpose machinery.

Teleorman

production of chemicals; manufacture of metal products; manufacture of general purpose machinery; information technology; manufacture of electric motors, generators and other appliances for the distribution of electricity.

Pleven

manufacture of metal products for construction; manufacture of other metal products; manufacture of light metal packaging; manufacture of special purpose machinery.

Olt

manufacture of metal products for construction, metal products for other purposes; manufacture of parts and accessories for motor vehicles; manufacture of plastic products; Information Technology; metallurgy

Vratza

manufacture of plastic products; Information Technology.

Dolj

Montana

production of other vehicles; Information Technology; production of plastic packaging; metalworking; manufacture of other metal products.

Information Technology; IT services; hosting services, data processing and web portals; manufacture of plastic products; manufacture of metal products for construction; production of electric motors, generators and apparatus for controlling and distributing electricity; car production

Vidin

Information Technology; manufacture of rubber and plastic products; production of general purpose machinery; manufacture of metal products for construction.

Mehedinti

production of basic chemicals; manufacture of parts and accessories for cars; manufacture of boats, production of locomotives, wagons and wagons, manufacture of metal products for construction; shipbuilding

construction of vessels; manufacture of metal products in construction; manufacture of plastic products; Information Technology; manufacture of electronic components and printed circuit boards.

15


A survey was conducted within the framework of the Business and Workforce Survey in the Cross-Border Region, among managers and human resources specialists. Its main objective was to identify the need for a skilled workforce by formulating specific requirements for education, experience, competencies, personal qualities and skills that potential job applicants should have. In summary, the ideal profile of a jobseeker in the CrossBorder Region is identified as follows:  higher or secondary education graduated in the field of technical sciences;  between 1 and 3 years of experience;  well-developed teamwork skills;  good time management skills;  to treat the assets entrusted to him/her with the care of a good owner;  good communication skills. Employers report the greatest need for technicians, technicians and skilled workers. By indicating in the survey that they tolerate candidates for a work experience of 1 to 3 years, with the exception of managers - for them, the minimum requirement is 3 years. The lack of suitable staff at local level is the biggest problem in the entire cross-border region.Employers use different methods to keep their employees on a long-term basis, mainly by providing opportunities for qualification upgrading, career development and bonus schemes.

The results of the Labor Force Survey outline its profile, which shows that respondents are mostly working with higher education in business and administration. And jobseekers are mostly unemployed or are not satisfied with the conditions offered by their current employer. There is a predominantly positive attitude towards cross-border mobility and one of the main issues that cross-border mobility is unknown as a term, there is insufficient awareness amongst the cross-border population. In the Cross-Border Region the low pay attracts foreign investors, as a process is observed of exporting productions and activities of large international companies. The combination of these processes is expected to change the economic outlook of the region in the near future.

16


JOB SEARCHING in Bulgaria / Romania In order to work in the neighboring country, Bulgarian and Romanian citizens do not need a work permit. They can look for vacant positions on:  EURES portal: ec.europa.eu/eures/public/language-selection  Bulgarian Employment Agency web page - az.government.bg, section „е-Labour exchange“;  Bulgarian EURES microsite to the website of the Employment Agency – eures.bg, as well as to any department of the Employment Agency;  Romanian Employment Agency web page - anofm.ro, section „Locuri de munca“;  Romanian EURES web page eures.anofm.ro. The opportunity to find a job is THE EURES NETWORK, which acts as a cooperation network between the European Commission, the public employment services in the countries of the European Economic Area and the Swiss Confederation. Jobseekers can contact an EURES adviser in Bulgaria or Romania. Within the "BG-RO Mobility" project, an online labor exchange will be created, specializing for workers and employers in the Cross-border region between Romania and Bulgaria.

EURES for workers “YOUR FIRST EURES JOB” Project is a European Union vocational mobility scheme that aims at helping young Europeans, between 18 and 35 years old, to find a job or training opportunities in a different EU Member State, Norway or Iceland. The initiative is funded by the European Commission and the services offered are completely free. The financial support of Your first EURES job covers part of the costs of participants related to mobile employment activities: 1 2 3 4 5 6

Travel for interview in other EEA countries Expenses for moving to another country Language training Recognition of qualifications Additional relocation assistance Pre-training

In addition to the financial support described above, a language or other basic training course is offered to enhance the general competencies and adaptability of applicants for their future use at work.

17


EURES for employers The project "Your first EURES job" is also targeted at employers who offer employment contracts to workers from the European Union aged 18 to 35 with a duration of at least 6 months (3 months of apprenticeship), provided that the salary and conditions are in compliance with national labor law. Small and medium-sized enterprises employing mobile job applicants, for internships can benefit a financial grant, being a flat-rate amount that covers some of the expenses for the integration programme of the newly employed young workers. This flat-rate amount is based on the country and the nature of the training provided.

“Do one thing everyday that scares you” – Eleanor Roosevelt

It is enough once to confront your fears in order to put a new beginning to overturn your life.

Cross the bridge, start a new job and change your life! 18


BROȘURĂ Această broșură a fost elaborată în vederea implementării "Campaniei de sensibilizare", inclusă în proiectul "BG RO MOBILITY", Nr.16.4.2.113, cod eMS: ROBG - 155, finanțat prin Programul Interreg VA România - Bulgaria 2014-2020, de către Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) și cofinanțat de bugetele de stat ale României și Bulgariei.

Lider beneficiar: Asociația "Centrul European de Sprijin pentru Afaceri" Partener: Asociația "Voluntariat pentru Ecologie" Perioada de implementare: aprilie 2017 - octombrie 2018 Valoarea totală finanțată a proiectului: 354 959,43 EUR Buget național: 13%

Finanțare din FEDR: 85% Buget propriu: 2%

Problemele abordate de proiect: Proiectul oferă o abordare integrată pentru zonele de graniță eligibile din România și Bulgaria în domeniul cooperării transfrontaliere și se adresează unei zone funcționale, și anume dezvoltarea pieței forței de muncă. Proiectul se adresează problemelor teritoriale comune cum ar fi: lipsa unor informații fiabile despre noile oportunități de angajare, condițiile de muncă și posibilitățile de angajare, securitatea socială diferită, reglementările normative și legislația din zona transfrontalieră și incertitudinile privind naveta transfrontalieră, și serviciile de consultanță care promovează mobilitatea transfrontalieră.

Scopul proiectului: Proiectul acoperă 45 de orașe din Bulgaria și România din regiunea transfrontalieră vizată: - 7 județe din România: Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Constanța; - 8 raioane în Bulgaria: Vidin, Vratsa, Montana, Pleven, Veliko Tarnono, Ruse, Silistra, Dobrich.

Obiectivele proiectului: Obiectivul general al proiectului este de a conecta persoanele care caută un loc de muncă, comunitățile locale, sectorul privat și autoritățile pentru a participa la dezvoltarea comună a regiunii transfrontaliere bulgaro-române, folosind resursele și avantajele lor într-un mod durabil, în vederea promovării mobilității transfrontaliere a forței de muncă. Obiectivul specific al proiectului este de a promova integrarea regiunii transfrontaliere în ceea ce privește ocuparea forței de muncă și mobilitatea profesională prin inițiative comune de ocupare a forței de muncă.

19


ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI: Sondaj privind climatul antreprenorial și forța de muncă în regiunea transfrontalieră - Identificarea sectoarelor cu potențial durabil de ocupare a forței de muncă; Identificarea sectoarelor care nu au angajatori cu competențe și calificări specifice; Identificarea și analizarea forței de muncă; Ocuparea forței de muncă și evaluarea șomajului.

 Analiza

situației pieței muncii în regiunea transfrontalieră Bulgaria-

România Identificarea punctelor forte și a punctelor slabe, a oportunităților și amenințărilor legate de piața forței de muncă transfrontaliere în județele românești și districtele bulgărești care fac parte din regiunea transfrontalieră; Diferențele în legislația națională, legate de securitatea socială, impozite etc. Identificarea principalelor instituții și organizații care pot furniza informații fiabile despre posturile vacante și condițiile de angajare. Pregătirea propunerilor de politică publică, adresate instituțiilor responsabile din Bulgaria și România, inclusiv opțiuni pentru soluționarea problemelor identificate în regiunea transfrontalieră.

 Campania de conștientizare care are ca scop promovarea integrării în regiunea transfrontalieră în ceea ce privește ocuparea forței de muncă și mobilitatea forței de muncă, inclusiv organizarea a 15 sesiuni de informare; în cadrul cărora participanții vor fi informați despre oportunitățile de angajare, mobilitatea forței de muncă și vor avea posibilitatea de a se înregistra pentru participarea la activitățile de continuare a proiectului.

 Târgul de locuri de muncă (Job fair), cu scopul de a oferi un mod facil și ușor de comunicare între mediul de afaceri și cei care caută un loc de muncă în regiunea țintă. Participanți: Angajatori – reprezentanți ai sectoarelor economice cheie (identificați prin Studiul privind afacerile și forța de muncă), care vor oferi informații despre activitățile, locurile de muncă, stagiile, procesele de recrutare etc. 350 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă.

 Organizarea sesiunilor de instruire: orientate spre susținerea grupurilor menționate mai sus, cu informații despre impozitele locale și naționale, condițiile de securitate socială, procedurile legale pentru înregistrarea și recrutarea companiilor.

 Pregătirea și difuzarea Ghidului sub formă de broșură, care va furniza informații accesibile privind cerințele de reglementare a pieței forței de muncă pentru a ajuta potențialii angajatori și angajați.

 Elaborarea site-ului oficial "BGRO Mobility".

20


Rezultatele așteptate din implementarea activităților sunt: - facilitarea contactului între reprezentanții grupului țintă; - creșterea gradului de conștientizare a tuturor aspectelor pieței muncii; - Îmbunătățirea politicilor publice pe piața muncii.

Bulgaria și România sunt două țări vecine, cu o graniță comună, formată dintr-un râu și o parte terestră. Acestea împărtășesc un trecut istoric comun; au condiții naturale și climatice similare; întotdeauna au un număr de interese comune ca țări vecine.

MOBILITATEA TRANSFRONTALIERĂ Mobilitatea transfrontalieră a forței de muncă se reflectă într-o persoană care locuiește într-o țară și lucrează într-o altă țară, fără a-și schimba domiciliul, călătorind pentru trecerea frontierei. De obicei, călătoria are loc la intervale săptămânale sau de două săptămâni. Mobilitatea este o caracteristică importantă a societăților moderne. Este necesară pentru economia globală și structura acesteia, pentru oamenii muncii din întreaga lume și pentru regiunea transfrontalieră bulgaro-română. Mobilitatea contribuie, de asemenea, la dobândirea de competențe pentru a face față diferențelor intra-culturale, pentru a dobândi noi cunoștințe și abilități, pentru a îmbunătăți atitudinea față de învățarea de-a lungul vieții, pentru a crește toleranța. Mobilitatea oferă noi oportunități și promovează progresul social. Este un catalizator care accelerează schimbarea atitudinilor, stereotipurilor și modelelor comportamentale ale lucrătorilor. 21


Prin abordarea provocării mobilității transfrontaliere a forței de muncă, veți:

 

Cazul unui lucrător:

cunoaște o nouă țară, o cultură și o tradiție; învăța/îmbunătăți/reaminti și practica o altă limbă - bulgară/română/sau cea stabilită pentru comunicare în organizarea muncii; îmbogați cercul dvs. de afaceri și contacte personale într-o țară străină;  cunoaște și dobândi o nouă cultură corporativă;  îmbogățiți CV-ul cu experiență profesională într-o companie străină;  testa determinarea și pregătirea pentru schimbare;  atinge un nou stil de lucru și o abordare a managementului și luării deciziilor;  vea oportunitatea de a vă integra, dezvolta și demonstra cariera într-o companie străină sau multinațională;  avea ocazia să lucrați conform profesiei sau educației dobândite.

Cazul angajatorului: 

dobândi noi experiențe, cunoștințe și bune practici bazate pe experiența anterioară a personalului transfrontalier;  crește eficiența resurselor;  crește productivitatea muncii;  reduce costul instruirii inițiale;  depăși problemele legate de lipsa de personal;  asigura transferul de cunoștințe și experiență;  avea oportunități de selecție mai precisă;  crește propria reputație de angajator;  motiva dorința de a îmbunătăți cunoștințele și de a câștiga experiență în rândul angajaților dumneavoastră.

DREPTURILE LUCRĂTORILOR TRANSFRONTALIERI

 Muncitorii migranți au drepturi egale cu cetățenii țării în care au reședința, inclusiv în ceea ce privește accesul la locurile de muncă, condițiile de muncă și ocuparea forței de muncă, beneficiile sociale și fiscale.

 Cetățenii bulgari și români pot intra și se pot afla în țara vecină, până la 3 luni, cu o carte de identitate /carte de identitate sau pașaport valabile.

 Cetățenii bulgari și români au acces liber la piața muncii din România și sunt recrutați în aceleași condiții ca cetățenii români, cu excepția funcționarilor publici cărora li se cere să aibă cetățenia română.

 Drepturile și obligațiile lucrătorilor transfrontalieri sunt garantate de legislația UE, dar sunt încă guvernate de legislația națională a țării de reședință sau de angajare.

 În domeniul fiscal, a fost semnat un acord între Republica Bulgaria și România pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale a veniturilor. 22


DREPTURILE LUCRĂTORILOR TRANSFRONTALIERI

 Angajatorii transfrontalieri sunt liberi să angajeze în scop lucrativ cetățeni ai statului vecin.  Atunci când sunt publicate anunțurile pentru locurile de muncă vacante, angajatorii transfrontalieri nu au voie să impună condiții bazate pe sex, vârstă, naționalitate, etnie și starea de sănătate. Excepțiile sunt permise numai în ceea ce privește sexul, vârsta și capacitatea de muncă redusă, în care, datorită naturii locului de muncă, vârstei sau stării de sănătate, acestea reprezintă un element esențial. În cadrul proiectului BG-RO Mobility, a fost realizată o "Anchetă privind forța de muncă și antreprenoriatul în regiunea transfrontalieră" pentru a identifica problemele și tendințele pieței forței de muncă din regiunea transfrontalieră. Rezultatele acestui studiu sunt următoarele: Ÿ au fost identificate sectoare economice dezvoltate. Ÿ au fost identificate sectoare de înaltă tehnologie, cu potențialul de a oferi locuri de muncă pentru o forță de muncă cu calificări și competențe specifice. Ÿ studierea atitudinilor și percepției forței de muncă și a angajatorilor privind mobilitatea transfrontalieră.

Distribuirea sectoarelor de înaltă tehnologie și tehnologii moderne pe teritoriul regiunii transfrontaliere dintre Bulgaria și România.

LEGENDA: 201 “Fabricarea produselor chimice de baia. a îngrăşămintelor şi produselor azotoase; fabricarea materialelor plastice şi a cauciucului sintetic, in forme primare“ 221 “Fabricarea articolelor din cauciuc“ 222 “Fabricarea articolelor din material plastic “ 251 “Fabricarea de construcţii metalice“ 256 “Tratarea şi acopenrea metalelor; operaţiuni de mecanică generală pe bază de plată sau contract“ 259 „Fabricarea altor produse prelucrate din metal “ 261 „Fabricarea componentelor electronice“ 266 „Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie“ 271 „Fabncarea motoarelor electrice. generatoarelor şi transformatoarelor electrice şi a aparatelor de distribuţie şi control a electricităţii“

281 „Fabricarea de maşini şi utilaje de utilizare generală“ 282 „Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală“ 283 „Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere“ 289 „Fabricarea altor maşini şi utilaje cu destinaţie specifică“ 293 „Producţia de piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule“ 301 „Construcţia de nave şi bărci“ 302 „Fabricarea materialului rulant“ 309 „Fabricarea altor echipamente de transport n.c.a.“ 601 „Activităţi de telecomunicaţii pnn reţele cu cablu“ 620 „Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei“ 631 „Activităţi ale portalurilor web. prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe“ 721 „Cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie“

23


BULGARIA

24

ROMÂNIA

Raion:

Sectoare cu potențial de a oferi locuri de muncă durabile:

Județ:

Sectoare cu potențial de a oferi locuri de muncă durabile:

Dobrich

Tehnologia informației; fabricarea produselor din plastic; producția de ambalaje; fabricarea produselor metalice pentru construcții; producția de tâmplărie metalică; prelucrarea metalelor; producția de mașini pentru agricultură și silvicultură.

Constanța

Tehnologia informației; construcția de nave; fabricarea de produse din metal pentru construcții și produse din plastic; fabricarea produselor din metal; telecomunicații, în special activități, prin rețele fixe.

Silistra

fabricarea produselor din cauciuc; fabricarea de produse metalice pentru construcții și alte produse metalice; producția aparatelor electro-medicale și terapeutice; fabricarea altor mașini de uz general.

Călărași

tehnologia informației și telecomunicațiilor; fabricarea de mașini de uz general, fabricarea produselor metalice pentru construcții; fabricarea produselor din plastic.

Ruse

Tehnologia informației; fabricarea articolelor din materiale plastice și din alte produse metalice; producția de mașini de uz general; fabricarea de piese si accesorii pentru automobile.

Giurgiu

construcția de nave; fabricarea produselor metalice în construcții; fabricarea produselor din plastic; tehnologia informației; fabricarea componentelor electronice și a circuitelor imprimate.

Veliko Tarnovo

Tehnologia informației; fabricarea articolelor din materiale plastice; fabricarea produselor metalice pentru construcții și prelucrarea metalelor; fabricarea de mașini de uz general.

Teleorman

producția de produse chimice; fabricarea produselor din metal; fabricarea de mașini de uz general; tehnologia informației; fabricarea de motoare electrice, generatoare și alte aparate pentru distribuția energiei electrice.

Pleven

fabricarea produselor metalice pentru construcții; fabricarea altor produse metalice; fabricarea ambalajelor metalice ușoare; fabricarea mașinilor cu destinație specială.

Олт

fabricarea de produse metalice pentru construcții, produse metalice pentru alte scopuri; fabricarea de piese și accesorii pentru autovehicule; fabricarea produselor din plastic; tehnologia informației; metalurgie.

Vratza

fabricarea produselor din plastic; Tehnologia informației.

Dolj

Montana

producția de alte vehicule; Tehnologia informației; fabricarea ambalajelor din plastic; prelucrarea metalelor; fabricarea altor produse metalice.

Tehnologia informației; servicii IT; servicii de găzduire, prelucrare de date și portaluri web; fabricarea produselor din plastic; fabricarea produselor metalice pentru construcții; producția de motoare electrice, generatoare și aparate pentru controlul și distribuția energiei electrice; producția de mașini.

Vidin

Tehnologia informației; fabricarea produselor din cauciuc și a produselor din plastic; producția de mașini de uz general; fabricarea produselor din metal pentru construcții.

Mehedinți

producția de substanțe chimice de bază; fabricarea de piese si accesorii pentru autoturisme; fabricarea bărcilor, producția de locomotive, vagoane, fabricarea produselor metalice pentru construcții; construcții navale.


A fost realizat un sondaj în cadrul Studiului privind antreprenoriatul și forța de muncă din regiunea transfrontalieră, în rândul specialiștilor în management și resurse umane. Obiectivul principal a fost acela de a identifica necesitatea unei forțe de muncă calificate prin formularea unor cerințe specifice de educație, experiență, competențe, calități personale și abilități pe care potențialii solicitanți de locuri de muncă ar trebui să le aibă. În concluzie, profilul ideal al unui solicitant de locuri de muncă în regiunea transfrontalieră este identificat după cum urmează:  studii superioare sau medii absolvite în domeniul științelor tehnice;  experiență între 1 și 3 ani;  abilități bine dezvoltate privind lucrul în echipă;  aptitudini bune de management al timpului;  să trateze bunurile care i-au fost încredințate cu grija unui bun proprietar;  bune abilități de comunicare. Angajatorii raportează ca fiind cea mai mare nevoie de tehnicieni și lucrători calificați. Aceștia au declarat în sondaj că acceptă candidați cu o experiență de muncă de 1 până la 3 ani, cu excepția managerilor - pentru aceștia, cerința minimă fiind de 3 ani. Lipsa unui personal adecvat la nivel local reprezintă cea mai mare problemă cu care se confruntă întreaga regiune transfrontalieră. Angajatorii folosesc metode diferite pentru a-și păstra angajații pe termen lung, în special prin oferirea de oportunități de îmbunătățire a calificărilor, de dezvoltare a carierei și scheme de bonificație. Rezultatele sondajului privind forța de muncă prezintă profilul căutat, fiind indicat că respondenții lucrează în cea mai mare parte în învățământul superior, în afaceri și administrația publică. Solicitanții de locuri de muncă sunt în majoritate șomeri sau nu sunt mulțumiți de condițiile oferite de angajatorul lor actual. Există o atitudine predominant pozitivă față de mobilitatea transfrontalieră și una dintre principalele probleme o reprezintă faptul că mobilitatea transfrontalieră este necunoscută ca termen și nu există o conștientizare suficientă în rândul populației transfrontaliere, în acest sens. În regiunea transfrontalieră, salariile scăzute atrag investitorii străini, fiind observat un proces de export și producție a unor mari companii internaționale. Combinația acestor procese este de așteptat să schimbe perspectivele economice ale regiunii în viitorul apropiat.

25


CĂUTAREA UNUI LOC DE MUNCĂ în Bulgaria / România Pentru a lucra în țara vecină, cetățenii bulgari și români nu au nevoie de un permis de muncă. Ei pot căuta posturi vacante pe:  Portalul EURES - ec.europa.eu/eures/public/language-selection;  Pagina web a Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă din Bulgaria - az.government.bg, secțiunea „е-Labour exchange“;  Site-ul web al Agenției Europene pentru Ocuparea Forței de muncă – eures.bg, precum și orice departament al Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă;  Pagina web a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă din România - anofm.ro, secțiunea „Locuri de muncă“;  Site-ul web al Agenției Europene pentru Ocuparea Forței de muncă România eures.anofm.ro. Posibilitatea de a găsi un loc de muncă este crescută prin REȚEAUA EURES. care acționează ca o rețea de cooperare între Comisia Europeană, serviciile publice de ocupare a forței de muncă din țările din Spațiul Economic European și Confederația Elvețiană. Solicitanții de locuri de muncă pot contacta un consilier EURES în Bulgaria sau România. În cadrul proiectului "BG-RO Mobility" va fi creat un schimb online de forță de muncă specializat pentru angajații și angajatorii din regiunea transfrontalieră dintre România și Bulgaria.

EURES pentru lucrători Proiectul "PRIMUL LOC DE MUNCĂ EURES" este un program de mobilitate profesională al Uniunii Europene care urmărește să ajute tinerii europeni cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani să găsească un loc de muncă sau oportunități de formare într-un alt stat membru al UE, Norvegia sau Islanda. Inițiativa este finanțată de Comisia Europeană, iar serviciile oferite sunt complet gratuite. Sprijinul financiar al primului loc de muncă EURES acoperă o parte din costurile participanților legate de activitățile de ocupare a forței de muncă mobile: 1 2 3 4 5 6

Călătoria în alte țări din SEE pentru susținerea interviului; Cheltuielile cu mutarea în altă țară; Formarea lingvistică; Recunoașterea calificărilor; Asistență suplimentară pentru relocare; Pre-formare.

În plus față de sprijinul financiar descris mai sus, se oferă un curs pentru învățarea unei limbi străine sau un alt curs de formare de bază pentru a spori competențele generale și adaptabilitatea solicitanților pentru utilizarea acestor deprinderi la viitorul loc de muncă. Această inițiativă este finanțată de Comisia Europeană și, prin urmare, toate serviciile oferite sunt complet gratuite. 26


EURES pentru angajatori Proiectul "PRIMUL LOC DE MUNCĂ EURES" este destinat, de asemenea, angajatorilor care oferă contracte de muncă lucrătorilor din Uniunea Europeană cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani, cu o durată de cel puțin 6 luni (3 luni de ucenicie), cu condiția ca salariul și condițiile să fie stabilite cu respectarea legislației naționale a muncii. Întreprinderile mici și mijlocii care angajează solicitanți de locuri de muncă mobili, pentru stagii de practică pot beneficia de o subvenție financiară, aceasta reprezentând o sumă forfetară care acoperă o parte din cheltuielile pentru programul de integrare a lucrătorilor tineri, noi angajați. Această sumă forfetară se calculează în funcție de țara și natura formării oferite.

"Faceți zilnic ceva ce vă sperie". - Eleanor Roosevelt

Este suficient o dată să vă confruntați temerile pentru a pune bazele unui nou început care vă va schimba viața.

Treceți podul, începeți activitatea la un nou loc de muncă și schimbați-vă viața! 27


29


Association European Centre in Support of Business Bulgaria, Rousse 7000, 2 A. Burov str., 3-rd floor tel. +35982870399, e-mail: ngo.ebsc@gmail.com

Association Volunteering for Ecology Romania, Caracal 235200, 3 Libertatii Str., bloc E, scara 3, ap. 9 tel. +40745035289, e-mail: asociatia_vol_eco@yahoo.com

“Project BG RO Mobility is co-financed by the European Union trough European Regional Development Fund under the Interreg V-A Romania-Bulgaria Programme”

April 2018

BG RO Mobility Brochure  
BG RO Mobility Brochure  
Advertisement