__MAIN_TEXT__

Page 1

OKULISTYKA dla lekarzy rodzinnych pod redakcjÄ…

Justyny IZDEBSKIEJ i Jerzego SZAFLIKA


OKULISTYKA DLA LEKARZY RODZINNYCH


OKULISTYKA DLA LEKARZY RODZINNYCH SRGUHGDNFMą-XVW\Q\,]GHEVNLHM L-HU]HJR6]DÀLND


Okulistyka dla lekarzy rodzinnych pod redakcją dr hab. n. med. Justyny Izdebskiej i prof. dr. hab. n. med. Jerzego Szaflika Copyright © by Termedia Wydawnictwa Medyczne, Poznań 2019

Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden z fragmentów książki nie może być publikowany w jakiejkolwiek formie bez wcześniejszej pisemnej zgody wydawcy. Dotyczy to także fotokopii i mikrofilmów oraz rozpowszechniania za pośrednictwem nośników elektronicznych.

Termedia Wydawnictwa Medyczne ul. Kleeberga 2 61-615 Poznań tel./faks +48 61 822 77 81 e-mail: termedia@termedia.pl http://www.termedia.pl Termedia Wydawnictwa Medyczne Poznań 2019 Wydanie I

ISBN: 978-83-7988-240-3

Wydawca dołożył wszelkich starań, aby cytowane w podręczniku nazwy leków, ich dawki oraz inne informacje były prawidłowe. Wydawca ani autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje wykorzystania informacji zawartych w niniejszej publikacji. Każdy produkt, o którym mowa w książce, powinien być stosowany zgodnie z odpowiednimi informacjami podanymi przez producenta. Ostateczną odpowiedzialność ponosi lekarz prowadzący.


ZESPÓŁ AUTORÓW

5HGDNFMDQDXNRZD GUKDEQPHG-867<1$,='(%6.$ SURIGUKDEQPHG-(5=<6=$)/,. lek. med. OLGA BARTELAK lek. med. ANETA BEMBENEK lek. med. KSAWERY CZUBKOWSKI dr hab. n. med. $11$.$0,ē6.$ dr n. med. KRYSTYNA KANIGOWSKA dr n. med. :2-&,(&+.2à2'=,(-&=<. dr n. med. ANNA KUROWSKA dr hab. n. med. PIOTR LOBA dr hab. n. med. JACEK ROBASZKIEWICZ prof. dr hab. n. med. JACEK P. SZAFLIK dr n. med. 021,.$8'=,(/$ dr n. med. 0$*'$/(1$8/,ē6.$ GUQPHG$11$=$/(6.$ĩ0,-(:6.$ :V]\VF\DXWRU]\SUDFXMąZ&HQWUXP0LNURFKLUXUJLL2NDÄ/DVHU´Z:DUV]DZLH


SPIS TREŚCI PRZEDMOWA

9

-(5=<6=$)/,.

ROZDZIAŁ 1

OKULISTYCZNE BADANIE PODMIOTOWE I PRZEDMIOTOWE

11

.6$:(5<&=8%.2:6.,

ROZDZIAŁ 2

WADY WZROKU

17

-867<1$,='(%6.$

ROZDZIAŁ 3

NAGŁE ZABURZENIA WIDZENIA, NAGŁE ZANIEWIDZENIE

25

$11$.852:6.$

ROZDZIAŁ 4

CHOROBY POWIEK

35

$1(7$%(0%(1(.

ROZDZIAŁ 5

CHOROBY OCZODOŁU

43

$1(7$%(0%(1(.

ROZDZIAŁ 6

SUCHE OKO. ŁZAWIENIE

51

021,.$8'=,(/$

ROZDZIAŁ 7

CZERWONE OKO $11$.852:6.$

59


ROZDZIAŁ 8

BOLESNE OKO

73

021,.$8'=,(/$

ROZDZIAŁ 9

URAZY OKA. PIERWSZA POMOC W STANACH NAGŁYCH

81

:2-&,(&+.2à2'=,(-&=<.

ROZDZIAŁ 10

ZAĆMA

95

-$&(.36=$)/,.

ROZDZIAŁ 11

JASKRA

105

$11$.$0,ē6.$

ROZDZIAŁ 12

ZMIANY NA DNIE OKA W CHOROBACH UKŁADOWYCH. ZMIANY W NARZĄDZIE WZROKU ZWIĄZANE Z WIEKIEM

127

0$*'$/(1$8/,ē6.$

ROZDZIAŁ 13

ZMIANY NACZYNIOWE W SIATKÓWCE

163

-$&(.52%$6=.,(:,&=

ROZDZIAŁ 14

CHOROBY NERWU WZROKOWEGO

179

$11$=$/(6.$ĩ0,-(:6.$

ROZDZIAŁ 15

OKULISTYKA DZIECIĘCA

191

.5<67<1$.$1,*2:6.$

ROZDZIAŁ 16

RETINOPATIA WCZEŚNIAKÓW

205

2/*$%$57(/$.

ROZDZIAŁ 17

CHOROBA ZEZOWA I NIEDOWIDZENIE 3,275/2%$

213


5R]G]LDá6XFKHRNRà ]DZLHQLH

RYCINA 6.1. 4VDIFPLPÍ&#x192;oGPUPHSBöB[Í&#x192;MBNQZT[D[FMJOPXFKXÍ&#x192;öMUS[FLPCBMUPXZN QP XZCBSXJFOJV øVPSFTDFJOÇ&#x152; QVOLUPXF CBSXJFOJF XZTVszonego nabÅ&#x201A;onka rogówki)

UyZQLHĪXG]LHFLLPáRG]LHĪ\V]NROQHMFRPDSUDZGRSRGREQLH]ZLÄ&#x2026;]HN]FRUD]SRZV]HFKQLHMV]\P XĪ\ZDQLHP XU]Ä&#x2026;G]HÄ&#x201D; HOHNWURQLF]Q\FK VPDUWIRQyZWDEOHWyZ LWG LSU]HFLÄ&#x2026;ĪDQLHPRF]XQDGPLHUQÄ&#x2026;SUDFÄ&#x2026;Z]URNRZÄ&#x2026;]EOLVNLHMRGOHJáRÄ&#x17E;FL]MHGQRF]HV Q\P]PQLHMV]HQLHPF]Ä&#x160;VWRÄ&#x17E;FLPUXJDQLD 6WDQHPZ\GDZDáRE\VLÄ&#x160;FDáNLHPSU]HFLZQ\PMHVWá]DZLHQLH DQJHSLSKRUD). -HGQDNQDGPLHUQHá]DZLHQLHPRĪHQLHW\ONRZLÄ&#x2026;]DüVLÄ&#x160;]SDWRORJLÄ&#x2026;GUyJá]RZ\FK± PRĪH E\ü WDNĪH SDUDGRNVDOQLH L QDMF]Ä&#x160;Ä&#x17E;FLHMMHVW REMDZHP ]HVSRáX VXFKHJR RND á]DZLHQLHU]HNRPHDQJSVHXGRHSLSKRUD &]Ä&#x160;VWRSDFMHQW]JáDV]DMÄ&#x2026;F\VLÄ&#x160;GRRNXOLVW\]SRZRGXXFLÄ&#x2026;ĪOLZHJRá]DZLHQLDGRZLDGXMHVLÄ&#x160;ĪHMHJRSUREOHPHPMHVW]HVSyá VXFKHJRRNDRUyĪQ\PVWRSQLXQDVLOHQLD6XFKHRNRWR±MDNZVSRPQLDQRSRZ\ĪHM±UyZQLHĪ]DSDOHQLHLSRGUDĪQLHQLHFRZ\ZRáXMHá]DZLHQLHRGUXFKRZHDWDNĪH]ZLÄ&#x160;NV]DZUDĪOLZRÄ&#x17E;üRNDQDF]\QQLNL]HZQÄ&#x160;WU]QH ZLDWURVWUHÄ&#x17E;ZLDWáR]PLDQ\ WHPSHUDWXU\DOHUJHQ\ 

ANATOMIA PRAKTYCZNA 8NáDG á]RZ\ DQDWRPLF]QLH VNáDGD VLÄ&#x160; ] DSDUDWX Z\G]LHOQLF]HJR SURGXNXMÄ&#x2026;FHJRSá\Qá]RZ\ RUD]Z\SURZDG]DMÄ&#x2026;FHJR$SDUDWZ\G]LHOQLF]\VWDQRZLJáyZQ\ JUXF]Ráá]RZ\ HJ]RNU\QQ\ SRáRĪRQ\ZGROHZJyUQRERF]Q\PNZDGUDQFLHRF]R GRáXLVNáDGDVLÄ&#x160;]GZyFKF]Ä&#x160;Ä&#x17E;FLRF]RGRáRZHMLSRZLHNRZHM]NWyU\FKRGFKRG]Ä&#x2026; 52


Monika Udziela

SU]HZRG]LNL รก]RZH 3RQDGWR WZRU]ฤ… JR UyZQLHฤช JUXF]Rรก\ GRGDWNRZH .UDXVHJR L :ROIULQJD ]ORNDOL]RZDQH Z VSRMyZFH RGSRZLHG]LDOQH SRGREQLH MDN JUXF]Rรก JรกyZQ\ ]D SURGXNFMฤŠ ZDUVWZ\ ZRGQHM รกH] 6NรกDGQLNL PXF\QRZH Z\G]LHODQH Vฤ… SU]H] NRPyUNL NXENRZH VSRMyZNL D IUDNFMH OLSLGRZH SU]H] JUXF]Rรก\ 0HLERPD ]QDMGXMฤ…FHVLฤŠZSRZLHNDFKDPDMฤ…FHXMฤžFLDQDLFKEU]HJDFK $NWXDOQLH RERZLฤ…]XMH NRQFHSFMD PRGHOX GZXID]RZHJR ยฟOPX รก]RZHJR -HJR F]ฤŠฤžรผ]HZQฤŠWU]Qฤ…WZRU]\ZDUVWZDOLSLGRZD]DSRELHJDMฤ…FDV]\ENLHPXRGSDURZ\ZDQLXZRG\]SRรกRฤชRQHMSRGQLฤ…ZDUVWZ\ZRGQRPXF\QRZHMNWyUD]NROHLSU]\OHJD GR QDEรกRQND URJyZNL ] XG]LDรกHP PXF\Q DGKHUHQWQ\FK )LOP รก]RZ\ UyฤชQL VLฤŠVNรกDGHPLVWฤŠฤชHQLHPSURWHLQZ]DOHฤชQRฤžFLRGSHรกQLRQHMZGDQHMFKZLOLIXQNFML LQDWHMSRGVWDZLHZ\UyฤชQLDVLฤŠMHJRQDVWฤŠSXMฤ…FHURG]DMHSRGVWDZRZ\ RWZDUW\FK RF]X RGUXFKRZ\HPRFMRQDOQ\]DPNQLฤŠW\FKRF]X )LOPรก]RZ\VWDQRZLSU]HGHZV]\VWNLPRFKURQฤŠSRZLHU]FKQLRNDDOHWHฤชSHรกQLIXQNFMฤŠUHIUDNF\MQฤ…F]\OLZDUXQNXMฤ…Fฤ…SUDZLGรกRZฤ…RSW\NฤŠRNDDG]LฤŠNLWHPX ]DSHZQLDMฤ…Fฤ…RVWUHZLG]HQLH7RX]DVDGQLD]DEXU]HQLDZ]URNRZHZ\VWฤŠSXMฤ…FH]DUyZQRZVXFK\PRNXMDNLSRGF]DVรก]DZLHQLD $SDUDWZ\SURZDG]DMฤ…F\รก]\WZRU]ฤ…SXQNW\LNDQDOLNLรก]RZHGROQ\LJyUQ\NWyUH รกฤ…F]ฤ…VLฤŠZNDQDOLNZVSyOQ\XFKRG]ฤ…F\GRZRUHF]NDรก]RZHJRVNฤ…Gรก]\SU]H]SU]HZyGQRVRZRรก]RZ\WUDยฟDMฤ…GRMDP\QRVD SRQLฤชHMPDรกฤชRZLQ\GROQHM ยฑรกH] MHVWRGSDURZ\ZDQHDSR]RVWDรกDF]ฤŠฤžรผMHVWF]\QQLHSRPSRZDQDSRGF]DVPUXJQLฤŠรผ LSU]HFKRG]LRSLVDQฤ…Z\ฤชHMGURJฤŠSU]\F]\PJรกyZQDGURJDSURZDG]LSU]H]NDQDOLN GROQ\ RGSURZDG]DRQรกH] 

KLASYFIKACJA ZESPร“ล SUCHEGO OKA 1DMQRZV]DNODV\ยฟNDFMDZ\UyฤชQLDWU]\SRVWDFL]HVSRรกXVXFKHJRRND ฦ” ]QLHGRERUXZDUVWZ\ZRGQHMรกH] DQJDTXHRXVGHยฟFLHQWGU\H\Hยฑ$''( ฦ” ]QDGPLHUQHJRSDURZDQLD DQJHYDSRUDWLYHGU\H\Hยฑ('( ฦ” SRVWDรผPLHV]DQฤ… DQJPL[HGGU\H\Hยฑ0'( =HVSyรกVXFKHJRRND]QLHGRERUXZDUVWZ\ZRGQHMรกH]MHVW]ZLฤ…]DQ\]SDWRORJLDPLGRW\F]ฤ…F\PLJUXF]RรกXรก]RZHJR:\RGUฤŠEQLDVLฤŠ$''(Z]HVSROH6M|JUHQD DQJ6M|JUHQยถVV\QGURPHGU\H\Hยฑ66'( RUD]$''(EH]]ZLฤ…]NX]W\P]HVSRรกHP DQJ QRQ6M|JUHQยถV V\QGURPH GU\ H\H ยฑ 16'( NLHG\ G\VIXQNFMD JUXF]RรกX รก]RZHJR Z\QLND ] ZDG ZURG]RQ\FK ]DSDOHฤ” GHVWUXNFML Z FKRUREDFK RJyOQ\FK ]DEXU]Hฤ”QHXURORJLF]Q\FKF]\XUD]yZ WDE =HVSyรกVXFKHJRRND]QDGPLHUQHJRSDURZDQLDPD]ZLฤ…]HN]QLHSUDZLGรกRZRฤžFLDPL Z REUฤŠELH SRZLHN G\VIXQNFMD JUXF]RรกyZ 0HLERPD SUREOHP\ ] PUXJDQLHP OXE FKRUREDPL SRZLHU]FKQL RND QLHGREyU PXF\Q\ QRV]HQLH VRF]HZHN NRQWDNWRZ\FK XV]NRG]HQLH MDWURJHQQH SU]H] ฤžURGNL IDUPDNRORJLF]QH PLHMVFRZH LRJyOQH]DELHJLODVHURZHLFKLUXUJLF]QHRNXOLVW\F]QHOXEWZDU]\ZSรก\ZF]\QQLNyZฤžURGRZLVNRZ\FKWDE 53


5R]G]LDĂĄ6XFKHRNRĂ ]DZLHQLH

TABELA 6.1. Przyczyny zespoĹ&#x201A;u suchego oka NiedobĂłr warstwy wodnej w zespole SjĂśgrena t SFVNBUPJEBMOF[BQBMFOJFTUBXĂ&#x2DC;X t HV[LPXF[BQBMFOJFUÇ&#x2014;UOJD t UPD[FÇŠVLÂ&#x2019;BEPXZ t [JBSOJOJBL8FHFOFSB t TLMFSPEFSNJB t QJFSXPUOBNBSTLPÇ´Ç&#x17D;Č&#x2C6;Ă&#x2DC;Â&#x2019;DJPXB t DIPSPCBNJFT[BOBULBOLJÂ&#x2019;Ç&#x152;D[OFK bez zespoĹ&#x201A;u SjĂśgrena t XSPE[POZCSBLHSVD[PÂ&#x2019;VÂ&#x2019;[PXFHP t OJFEPCĂ&#x2DC;SXBSTUXZXPEOFK[XJÇ&#x152;[BOZ[Í&#x192;XJFLJFN t [BQBMFOJFJÍ&#x192;OBDJFLBOJFHSVD[PÂ&#x2019;VÂ&#x2019;[PXFHP Ĺź sarkoidoza Ĺź biaĹ&#x201A;aczka Ĺź JOGFLDKFXJSVTPXF Ĺź popromienne uszkodzenie t OJFESPČ&#x2C6;OPÇ´Ç&#x17D;QS[FXPEĂ&#x2DC;XÂ&#x2019;[PXZDI t CMJ[OPXBDJFKÇ&#x152;DF[BQBMFOJFTQPKĂ&#x2DC;XFL Ĺź choroba przeszczep przeciw gospodarzowi Ĺź zespĂłĹ&#x201A; Stevensa-Johnsona Ĺź QFNĂśHPJECMJ[OPXBDJFKÇ&#x152;DZ Ĺź pÄ&#x2122;cherzyca Ĺź jaglica Ĺź oparzenia chemiczne t IJQPTFLSFDKB Ĺź CMPLPESVDIVBGFSFOUOFHP o[OJFD[VMFOJFNJFKTDPXF oVT[LPE[FOJFOFSXVUSĂ&#x2DC;KE[JFMOFHP DIJSVSHJBSFGSBLDZKOB OFVSPUSPĂśD[OF[BQBMFOJFSPHĂ&#x2DC;XLJ Ĺź blok wydzielniczo-motoryczny oVT[LPE[FOJFQS[ZXTQĂ&#x2DC;Â&#x2019;D[VMOF oCMPLBEBGBSNBLPMPHJD[OB Ĺź CMPLÂ&#x2019;Ç&#x152;D[POZESPHJBGFSFOUOFKJÍ&#x192;FGFSFOUOFK oSPE[JOOBEZTBVUPOPNJB t JOOF[BCVS[FOJB Ĺź zespĂłĹ&#x201A; Meigeâ&#x20AC;&#x2122;a (dystonia segmentalna) Ĺź cukrzyca Ĺź QTFVEPFLTGPMJBDKB

Nadmierne parowanie choroby gruczoĹ&#x201A;Ăłw Meiboma t [BCVS[FOJBQPXJFL Ĺź EZTGVOLDKBHSVD[PÂ&#x2019;Ă&#x2DC;X.FJCPNB oQJFSXPUOB - Ĺ&#x201A;ojotokowa - obstrukcyjna Í&#x2020; OJFCMJ[OPXBDJFKÇ&#x152;DB Í&#x2020; CMJ[OPXBDJFKÇ&#x152;DB oXUĂ&#x2DC;SOBEPDIPSĂ&#x2DC;CNJFKTDPXZDI - przednie zapalenie brzegĂłw powiek - zapalenie powierzchni oka - noszenie soczewek kontaktowych oXUĂ&#x2DC;SOBEPTZTUFNPXZDIEFSNBUP[ USÇ&#x152;E[JLSĂ&#x2DC;Č&#x2C6;PXBUZ - Ĺ&#x201A;ojotokowe zapalenie skĂłry - atopowe zapalenie skĂłry - rybia Ĺ&#x201A;uska - Ĺ&#x201A;uszczyca oXUĂ&#x2DC;SOBEPFLTQP[ZDKJOBÇ´SPELJDIFNJD[OF - kwas 13-cis-retinowy QPMJDIMPSPXBOFCJGFOPMF - antyandrogeny t HFOFUZD[OFDIPSPCZHSVD[PÂ&#x2019;Ă&#x2DC;X.FJCPNB Ĺź BHFOF[KBHSVD[PÂ&#x2019;Ă&#x2DC;X.FJCPNBJÍ&#x192;EXVS[Ç&#x2014;EPXPÇ´Ç&#x17D; rzÄ&#x2122;s Ĺź anhydrotyczna ektodermalna dysplazja Ĺź zespĂłĹ&#x201A; ektrodaktylii Ĺź pÄ&#x2122;cherzowe zĹ&#x201A;uszczanie naskĂłrka Ĺź rogowacenie mieszkowe Ĺź zespĂłĹ&#x201A; Turnera t OJFQSBXJEÂ&#x2019;PXPÇ´DJT[QBSZQPXJFLPXFK Ĺź [XJÇ&#x152;[BOF[Í&#x192;NSVHBOJFN oDIPSPCB1BSLJOTPOB zaburzenia powierzchni oka t BMFSHJD[OFDIPSPCZPD[V t OJFEPCĂ&#x2DC;SXJUBNJOZ" t LSĂ&#x2DC;ULJD[BTQS[FSXBOJBĂśMNVÂ&#x2019;[PXFHP t DIPSPCZKBUSPHFOOF

Ĺ ZAWIENIE Ă ]DZLHQLHPRÄŞQDSRG]LHOLĂźQDZURG]RQHLQDE\WHĂ ]DZLHQLHZURG]RQHVSRZRGR ZDQHMHVW]PLDQDPLDQDWRPLF]Q\PLNWyUHREHMPXMÄ&#x2026;GDFU\RF\VWRFHOHZURG]RQH]DPNQLÄ&#x160;FLHSU]HZRGXQRVRZRĂĄ]RZHJR SU]H]]DVWDZNÄ&#x160;+DVQHUDÂąZ\VWÄ&#x160;SXMHXRNRĂĄRQR ZRURGNyZLQDMF]Ä&#x160;Ä&#x17E;FLHMZFLÄ&#x2026;JXÂąW\JRGQLSRXURG]HQLXGRFKRG]LGRVDPRLVWQHJR RWZDUFLD QLHGRUR]ZyMOXEEUDNSXQNWyZĂĄ]RZ\FKZURG]RQHSU]HWRNLĂĄ]RZRVNyUQH Ă ]DZLHQLHQDE\WHMHVW]ZLÄ&#x2026;]DQH]QDGPLHUQÄ&#x2026;SURGXNFMÄ&#x2026;ĂĄH] DQJODFULPDWLRQ) RGUXFKRZÄ&#x2026;EÄ&#x160;GÄ&#x2026;FÄ&#x2026;REMDZHPFKRUyERF]XQS]DSDOHÄ&#x201D;QDSRZLHU]FKQLRNDDOHUJLL 54


Monika Udziela

RVWUHJR]DPNQLĊFLDNąWDSU]HVąF]DQLD DWDNXMDVNU\ ]DSDOHĔSU]HGQLHJRRGFLQND EáRQ\QDF]\QLRZHM MHGHQ]REMDZyZW]ZWULDG\LU\WDF\MQHM ,QQąSU]\F]\Qąá]DZLHQLDQDE\WHJRMHVWQLHZ\GROQRĞüXNáDGXZ\SURZDG]DMąFHJRá]\ DQJHSLWKRUD NWyUąPRJąSRZRGRZDüSU]HV]NRGDRGSá\ZX DQRPDOLHDQDWRPLF]QH]PLDQ\]DSDOQH L SR]DSDOQH QS SU]HZĊĪHQLD ]DURĞQLĊFLD NDPLFD GUyJ á]RZ\FK ]PLDQ\ UR]URVWRZH QRZRWZRU\ ]PLDQ\SRXUD]RZH

OBJAWY ZESPOŁU SUCHEGO OKA I ŁZAWIENIA : ]DOHĪQRĞFL RG VWRSQLD ]DDZDQVRZDQLD ]HVSRáX VXFKHJR RND REMDZ\ QDM F]ĊĞFLHM]JáDV]DQHSU]H]SDFMHQWyZWRG\VNRPIRUWXF]XFLHVXFKRĞFLSLDVNXSRG SRZLHNDPLDQDZHWREHFQRĞFLFLDáDREFHJRSLHF]HQLHF]\±MDNZVSRPQLDQRZF]HĞ QLHM±QDGPLHUQHá]DZLHQLHà]DZLHQLHU]HNRPHZLąĪHVLĊ]QDGSURGXNFMąĞOX]XFR SDFMHQFL]JáDV]DMąMDNRREHFQRĞüZ\G]LHOLQ\OXEWUXGQRĞFLZÄUR]NOHMHQLXSRZLHN´ SRQRF\OXEP\OąVZyMVWDQ]]DSDOHQLHPF]HPXGRGDWNRZRWRZDU]\V]\UyĪQHJR VWRSQLDSU]HNUZLHQLH ]DF]HUZLHQLHQLH VSRMyZHN:SRZDĪQLHMV]\FKSU]\SDGNDFK GRFKRG]LGR]DEXU]HĔZLG]HQLDGROHJOLZRĞFLEyORZ\FK]ZLą]DQ\FK]SU]HWUZDá\PLXE\WNDPLZQDEáRQNXURJyZNLLVSRMyZNLDZVNUDMQ\FKSU]\SDGNDFK±FLĊĪNLHJR]HVSRáXVXFKHJRRNDQSZ]HVSROH6M|JUHQDF]\UHXPDWRLGDOQ\P]DSDOHQLX VWDZyZ 5=6 PRĪHSRMDZLüVLĊEDUG]RVLOQ\EyO]]DQLHZLG]HQLHPLZ\FLHNLHP FLHF]\]RND]SRZRGXSHUIRUDFMLURJyZNL U\F 

RYCINA 6.2. $JǗȈLBQPTUBǎ[FTQP’VTVDIFHPPLB[̓QFSGPSBDKnjSPHØXLJ V̓QBDKFOULJDIPSFKOBSFVNBUPJEBMOF[BQBMFOJFTUBXØX

55


Prof. Jerzy SZAFLIK jest jednym z największych autorytetów w polskiej okulistyce. Wykonał ponad 20 tys. operacji, z powodzeniem stosując nowatorskie techniki w przeszczepach rogówki, usuwaniu zaćmy czy leczeniu jaskry i innych schorzeń gałki ocznej. Jego pasją jest wprowadzanie innowacji, takich jak wdrożenie w Polsce techniki usuwania zaćmy z użyciem lasera femtosekundowego. Profesor zorganizował też międzynarodowy zespół badawczy zajmujący się problemami genetyki okulistycznej. Pionier zabiegów laserowej korekcji wad wzroku w Polsce, inicjator Banku Tkanek Oka, założyciel Centrum Mikrochirurgii Oka „Laser”. Związany z WUM od 25 lat pozostaje współczesnym twórcą warszawskiej szkoły okulistycznej i wychowawcą kilku pokoleń okulistów. Na jego dorobek składają się publikacje polskie i zagraniczne, wystąpienia i referaty. Autor lub współautor podręczników akademickich, redaktor najważniejszych polskich czasopism okulistycznych, członek krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych. Łączy pracę lekarza z działalnością organizacyjno-menedżerską. Wielokrotnie uhonorowany w kraju i za granicą za wybitne zasługi w pracy naukowej, dydaktycznej i zarządczej, m.in. Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski i Złotym Medalem Światowej Akademii Medycznej im. Alberta Schweitzera. Prof. Szaflik w życiu zawodowym kieruje się dewizą „służba pacjentowi jest nieustającą misją”. Dr hab. Justyna IZDEBSKA jest adiunktem w Katedrze i Klinice Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Prowadzi zajęcia dydaktyczne po polsku i angielsku. Opiekun Studenckiego Koła Naukowego. Bierze udział w egzaminach z okulistyki prowadzonych przez European Board of Ophthalmology. Jest autorką bądź współautorką 5 książek lub rozdziałów, publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych oraz prac prezentowanych na krajowych i międzynarodowych kongresach naukowych. Pełni funkcję zastępcy redaktora naczelnego „Kliniki Ocznej”. Z Centrum Mikrochirurgii Oka „Laser” w Warszawie współpracuje od 2002 r. Zajmuje się leczeniem zachowawczym i chirurgicznym schorzeń rogówki, wad wzroku i zaćmy. Przeprowadziła zabiegi wszczepienia sztucznej rogówki i prowadzi badania nad jej nowymi typami.

ISBN: 978-83-7988-240-3

WWW.TERMEDIA.PL

Profile for Termedia sp. z o.o.

Okulistyka dla lekarzy rodzinnych [fragment]  

pod red. Justyny Izdebskiej i Jerzego Szaflika

Okulistyka dla lekarzy rodzinnych [fragment]  

pod red. Justyny Izdebskiej i Jerzego Szaflika

Profile for termedia