Page 1

ÄÐÓÃ ÑÒÐÎÈÒÅËÅÍ ÎÁÊÎÂ

ñòðîèòåл îáêîâ builders’ hrdwr.

Ìàíäàëà è ðåçåòà................................. 263 Óïëúòíåíèÿ çà ïðîçîðöè . ................. 266 Ïîäîâè ëàéñíè...................................... 269 Âåðèãè çà âðàòè.................................... 272 Àâòîìàòè çà çàòâàðÿíå íà âðàòè.......... 272 Áðàâè è àêñåñîàðè............................... 276 Áðàâè è ðåçåòà...................................... 283 Ãóìåíè óïëúòíåíèÿ çà âðàòè è ïðîçîðöè................................................ 286 Îáêîâ çà äúðâåíè ðàìêè è êîíñòðóêöèè........................................... 287 Øïèîíêè................................................. 295 Äðúæêè çà ïðîçîðöè . ........................ 297 Äðúæêè çà âðàòè è ñåêðåòè............... 299 Ðåøåòêè ................................................. 308 Ñòîïåðè çà âðàòè.................................. 309

BUILDERS’ HARDWARE

www.amig.es

Door lockers & window lid closers.......... 263 Draught excluders. ................................................ 266 Carpet bands............................................................. 269 Chain door guards. ............................................... 272 Door closers & hydraulic retainers.......... 272 Latches & accessories. ...................................... 276 Latches & bars........................................................... 283 Rubber profiles for windows & doors..... 286 Wooden frames construction fittings. ... 287 Door viewers................................................................ 295 Window handles. ..................................................... 297 Door knobs, lever handles & pull handles.................................................................. 299 Vents................................................................................... 308 Doorstops. ...................................................................... 309

261


ìàíäàëî ìîä. 1 door knocker mod. 1 ðàçìåðè ìì. sizes mm.

ôèíèø finish

200 x 80

ìåñèíã ëàê polished brass varnished ñòàð ìåñèíã antique brass

êîä. 2838

1

10

50

2839

1

10

50

2840

1

10

50

2841

1

10

50

6631

1

10

6632

1

10

8058

1

10

ìàíäàëî ìîä. 2 door knocker mod. 2 ðàçìåðè ìì. sizes mm.

ôèíèø finish

200 x 80

ìåñèíã ëàê polished brass varnished ñòàð ìåñèíã antique brass

êîä.

ìàíäàëî ìîä. 4 door knocker mod. 4 ôèíèø finish

113

ìåñèíã ëàê polished brass varnished ñòàð ìåñèíã antique brass ÷åðíî åïîêñè ìàò matt black epoxy

êîä.

ìàñèâíî solid

ðåçå çà ïðîçîðåö ìîä. 1 window lid closer mod. 1 ôèíèø finish ìåñèíã ëàê polished brass varnished ÷åðíî black ìåñèíã õðîì ãëàíö chrome plated brass ìåñèíã õðîì ìàò satin nickel brass ðàçìåðè ìì. sizes mm.

www.amig.es

êîä.

êîä.

6530

20 100

2915

7232

20 100 10649

1

10

50

1

10

50

1

10

50

9932

20 100

9933

20 100 13375

80 x 46

263

ñòðîèòåл îáêîâ builders’ hrdwr.

ðàçìåðè ìì. sizes mm.


ðåçå çà ïðîçîðåö ìîä. 2 window lid closer mod. 2 ôèíèø finish ìåñèíã ëàê polished brass varnished ÷åðíî black ìåñèíã õðîì ãëàíö chrome plated brass ìåñèíã õðîì ìàò satin nickel brass

êîä.

êîä.

6531 20 100

2916 1

10

50

7233 20 100 10650 1 9934 20 100

10

50

9935 20 100 13376 1

10

50

ðàçìåðè ìì. sizes mm.

80 x 46

ðåçå çà ïðîçîðåö ìîä. 3 window lid closer mod. 3 ôèíèø finish

êîä.

ìåñèíã ëàê polished brass varnished ÷åðíî black ìåñèíã õðîì ãëàíö chrome plated brass ìåñèíã õðîì ìàò satin nickel brass

Äÿñíî/Right Ëÿâî/Left Äÿñíî/Right Ëÿâî/Left Äÿñíî/Right Ëÿâî/Left Äÿñíî/Right Ëÿâî/Left

êîä.

7219 6532 7234 7235 9936 9937 9938 9939

20 20 20 20 20 20 20 20

100 100 100 100 100 100 100 100

7220 2917 10651 10652

1 1 1 1

10 10 10 10

50 50 50 50

13377 1 13378 1

10 10

50 50

ðàçìåðè ìì. sizes mm.

75 x 46

ðåçå çà ïðîçîðåö ìîä. 4 window lid closer mod. 4

êîä.

ôèíèø finish

ñòðîèòåл îáêîâ builders’ hrdwr.

ìåñèíã ëàê brass plated varnished ÷åðåí black

15446 20 100 12603 20 100

êóêà çà ïðîçîðåö ìîä. 5 window lid closer mod. 5

264

ôèíèø finish

ðàçìåðè ìì. sizes mm. A B

êîä.

ìåñèíã ëàê brass plated varnished

Ø 3,5 x 50 Ø 4 x 75 Ø 4 x 100 Ø 4 x 120

14180 14182 14184 14186

1 1 1 1

10 10 10 10

50 50 50 50

ïîöèíêîâàí zinc plated

Ø 3,5 x 50 Ø 4 x 75 Ø 4 x 100 Ø 4 x 120

14181 14183 14185 14187

1 1 1 1

10 10 10 10

50 50 50 50

www.amig.es


êóêà çà ïðîçîðåö ìîä. 6 window lid closer mod. 6 ôèíèø finish

ðàçìåðè ìì. sizes mm. A

êîä.

ìåñèíã ëàê polished brass varnished

Ø 5,5 x 75

14188

1

10

50

Ø 5,5 x 100

14189

1

10

50

Ø 5,5 x 125

14190

1

10

50

ïàíòà ìîä. 10 hinge mod. 10

ôèíèø finish

ìåñèíã solid brass varnished ìåñèíã ëàê brass plated varnished ïîöèíêîâàíà zinc plated

Äÿñíà/Right êîä.

Ëÿâà/Left êîä.

95 50 400

96 50 400

91 50 400

92 50 400

93 50 400

94 50 400

www.amig.es

ôèíèø finish

êîä

ìåñèíã ëàê polished brass varnished ìåñèíãîâàí brass plated ïîöèíêîâàí zinc plated

80

50 800

78

50 800

79

50 800

265

ñòðîèòåл îáêîâ builders’ hrdwr.

ïîâäèãà÷ ìîä. 10 sash lift mod. 10


óïëúòíÿâàù ïðàã çà âðàòà ìîä. 1 draught excluder mod. 1 ôèíèø finish

ðàçìåðè ìì. sizes mm.

àëóìèíèé aluminium

400 600 720 820 1000 1200 1500

êîä.

5121 5122 76 77 1540 4583 3686

2 2 2 2 2 2 2

10 10 10 10 10 10 10

âúòð. ìåõàíèçúì èíîêñ, ìåñèíãîâ îãðàíè÷èòåë inner mechanism in stainless steel , brass stopper õàðàêòåðèñòèêè characteristics

íåâèäèì invisible àâòîìàòè÷åí automatic ëåñåí çà ìîíòàæ easy to install ñàìîíèâåëèðàù ñå adaptable the floor òåõíè÷åñêà ñïåöèôèêàöèÿ technical especifications

âèñî÷èíà (äúëáî÷èíà íà âãðàæäàíå) 28 ìì. height (stuffing deep) 28 mm. øèðèíà (íà âãðàäåíàòà ÷àñò) 11 ìì. width (stuffing deep) 11 mm äúëæèíà 400,600,720,820,1.000,1.200,1.500 ìì. lenght 400, 600, 720, 820, 1.000, 1.200,1.500 mm. øèðèíà (îñíîâà) 29 ìì. width (base) 29 mm.

êîä. резервна гума spare rubber

7338 10 m 200 m

âúçìîæíîñò çà îòðÿçâàíå cutting possibility

400 mm. a 300 mm. 600 mm. a 450 mm. 720 mm. a 550 mm. 820 mm. a 650 mm. 1.000 mm. a 800 mm. 1.200 mm. a 1.000 mm. 1.500 mm. a 1.300 mm.

ñòðîèòåл îáêîâ builders’ hrdwr.

A - àëóìèíèåâî òÿëî aluminium structure B - åëàñòè÷íî óïëúòíåíèå sheath-highly elastic rubber C - ïðóæèíè è îñè îò èíîêñ nickel plated stainless steel springs and levers D - íèòîâå (íèêåëèðàíà ñòîìàíà) copper coated, nickel plated steel rivets E - ðåãóëèðàùè âèíòîâå îò ìåñèíã brass adjusting screws

266

www.amig.es


óïëúòíåíèå çà âðàòà ìîä. 2 draught excluder mod. 2 ôèíèø finish

ðàçìåðè ìì. sizes mm.

àëóìèíèé áÿë ëàê white lacquered aluminium

720 820 1000

2048 2051 2055

1 1 1

-

10 10 10

àëóìèíèé áðîíç bronze anodized aluminium

720 820 1000

2049 2052 2056

1 1 1

-

10 10 10

çëàòèñò àëóìèíèé gold anodized aluminium

820

2054

1

-

10

1000

2057

1

-

10

ñðåáðèñò àëóìèíèé ãëàíö silver anodized aluminium

720 820 1000

2074 2075 2076

1 1 1

-

10 10 10

àëóìèíèé èìèòàöèÿ ìàõàãîí sapelli aluminium

720 820 1000

2385 2386 2387

1 1 1

-

10 10 10

àëóìèíèé èìèòàöèÿ äúá oak aluminium

720 820 1000

2382 2383 2384

1 1 1

-

10 10 10

àëóìèíèé ÷åðåí ëàê black lacquered aluminium

720 820 1000

10421 10422 10423

1 1 1

-

10 10 10

прозрачно transparent

720 820 1000

18646 18647 18648

1 1 1

-

10 10 10

êîä.

ñòðîèòåл îáêîâ builders’ hrdwr.

ñàìîçàëåïâàù adhesive

www.amig.es

267


óïëúòíåíèå çà âðàòà ìîä. 3 draught excluder mod. 3 ÏÀÒÅÍÒ PATENTED

ôèíèø finish

ðàçìåðè ìì. sizes mm.

àëóìèíèé áÿë ëàê white lacquered aluminium

820 1000

2889 1 2895 1

-

4 4

àëóìèíèé áðîíç bronze anodized aluminium

820 1000

2890 1 2896 1

-

4 4

çëàòèñò àëóìèíèé gold anodized aluminium

820 1000

2891 1 2897 1

-

4 4

ñðåáðèñò àëóìèíèé ãëàíö silver anodized aluminium

820 1000

2892 1 2898 1

-

4 4

àëóìèíèé èìèòàöèÿ ìàõàãîí sapelli aluminium

820 1000

2894 1 2900 1

-

4 4

àëóìèíèé èìèòàöèÿ äúá oak aluminium

820 1000

2893 1 2899 1

-

4 4

àëóìèíèé ÷åðåí ëàê black lacquered aluminium

820 1000

10424 1 10425 1

-

4 4

âúçìîæíîñò çà îòðÿçâàíå cutting possibility

êîä.

820 mm. a 720 mm. 1.000 mm. a 820 mm.

àâòîìàòè÷íî îòâàðÿíå è çàòâàðÿíå / automatic opening and closing êîä.

7338 10 m 200 m 7339 10 300

ñòðîèòåл îáêîâ builders’ hrdwr.

резервна гума / spare rubber носач / support

268

www.amig.es


ïîäîâè ëàéñíè ìîä. 1 carpet band mod. 1

ôèíèø finish

ðàçìåðè ìì. sizes mm.

çëàòèñò àëóìèíèé gold anodized aluminium

540 720 820 985 1200 1300 1500 2000

4270 1107 1108 1109 2388 2378 2390 2171

1 1 1 1 1 1 1 1

25 -

250 10 10 10 10 10 10 10

ñðåáðèñò àëóìèíèé silver anodized aluminium

720 4582 820 2167 985 2168 1200 2389 1300 2379 1500 2391 2000 12541

1 1 1 1 1 1 1

-

10 10 10 10 10 10 10

àëóìèíèé äúá aluminium oak

720 820 985 1300 2000

4695 4696 4697 2482 2636

1 1 1 1 1

-

10 10 10 10 10

ìàõàãîí sapelli

720 820 985 1300 2000

4689 4690 4691 2866 2637

1 1 1 1 1

-

10 10 10 10 10

êîä

ширина 40 мм / width: 40 mm

ïîäîâè ëàéñíè ìîä. 2 carpet band mod. 2

www.amig.es

ðàçìåðè ìì. sizes mm.

êîä

çëàòèñò àëóìèíèé gold anodized aluminium

720 1110 820 1111 985 1112 1300 2380 2000 12542

1 1 1 1 1

-

10 10 10 10 10

ñðåáðèñò àëóìèíèé silver anodized aluminium

720 2368 820 2169 985 2170 1300 2381 2000 12543

1 1 1 1 1

-

10 10 10 10 10

àëóìèíèé äúá aluminium oak

720 4698 820 4699 985 4700 1300 2867 2000 12544

1 1 1 1 1

-

10 10 10 10 10

ìàõàãîí sapelli

720 4692 820 4693 985 4694 1300 2868 2000 12545

1 1 1 1 1

-

10 10 10 10 10

269

ñòðîèòåл îáêîâ builders’ hrdwr.

ôèíèø finish


ïîäîâè ëàéñíè ìîä. 3 (ÑÀÌÎÇÀËÅÏÂÀÙÀ) carpet band mod. 3 (adhesive) ôèíèø finish

ðàçìåðè ìì. sizes mm.

êîä

çëàòèñò àëóìèíèé gold anodized aluminium

720 1121 820 1122 985 1123 1800 2463 2000 12546

1 1 1 1 1

-

10 10 10 50 10

ñðåáðèñò àëóìèíèé silver anodized aluminium

720 1130 820 1127 985 1128 2000 12547

1 1 1 1

-

10 10 10 10

àëóìèíèé äúá aluminium oak

720 4707 820 4708 985 4709 1800 2464 2000 12548

1 1 1 1 1

-

10 10 10 50 10

ìàõàãîí sapelli

720 4701 820 4702 985 4703 1800 2465 2000 12549

1 1 1 1 1

-

10 10 10 50 10

ñòðîèòåл îáêîâ builders’ hrdwr.

ïîäîâè ëàéñíè ìîä. 4 (ÑÀÌÎÇÀËÅÏÂÀÙÀ) carpet band mod. 4 (adhesive) ôèíèø finish

ðàçìåðè ìì. sizes mm.

çëàòèñò àëóìèíèé gold anodized aluminium

720 820 985 2000

1124 1125 1126 12550

1 1 1 1

-

10 10 10 10

ñðåáðèñò àëóìèíèé silver anodized aluminium

720 820 985 2000

1129 2033 2034 12551

1 1 1 1

-

10 10 10 10

àëóìèíèé äúá aluminium oak

720 820 985 1800 2000

4710 4711 4712 7387 12552

1 1 1 1 1

-

10 10 10 50 10

ìàõàãîí sapelli

720 820 985 1800 2000

4704 4705 4706 9931 12553

1 1 1 1 1

-

10 10 10 50 10

êîä

ïîäîâè ëàéñíè ìîä. 5 carpet band mod. 5

270

ôèíèø finish

ðàçìåðè ìì. sizes mm.

çëàòèñò àëóìèíèé gold anodized aluminium

720

2396

1

-

10

820

2397

1

-

10

ñðåáðî silver

720 820

2399 2400

1 1

-

10 10

ìàõàãîí sapelli

720

4777

1

-

10

êîä

www.amig.es


ïîäîâè ëàéñíè ìîä. 6 carpet band mod .6 ôèíèø finish

ðàçìåðè ìì. sizes mm.

çëàòèñò àëóìèíèé gold anodized aluminium

720 820

4854 4855

1 1

-

10 10

ñðåáðî silver

720 820

4857 4858

1 1

-

10 10

ìàõàãîí sapelli

720

4863

1

-

10

ôèíèø finish

ðàçìåðè ìì. sizes mm.

ìåñèíã ëàê polished brass varnished

720 820 985

2784 2785 2786

1 1 1

-

6 6 6

èíîêñ 18/8 stainless steel AISI 304

720 820 985

2818 2819 2820

1 1 1

-

6 6 6

êîä

ïîäîâè ëàéñíè ìîä. 10 carpet band mod. 10 êîä

ïîäîâè ëàéñíè ìîä. 11 carpet band mod. 11 ôèíèø finish

ðàçìåðè ìì. sizes mm.

êîä

ìåñèíã ëàê polished brass varnished

720 820 985

2790 2791 2792

1 1 1

-

6 6 6

èíîêñ 18/8 stainless steel AISI 304

720 820 985

2821 2822 2823

1 1 1

-

6 6 6

ïîäîâè ëàéñíè ìîä. 12 (ÑÀÌÎÇÀËÅÏÂÀÙÀ) carpet band mod. 12 (adhesive) ðàçìåðè ìì. sizes mm.

ìåñèíã ëàê polished brass varnished

720 820 985

2787 2788 2789

1 1 1

-

6 6 6

èíîêñ 18/8 stainless steel AISI 304

720 820 985

2824 2825 2826

1 1 1

-

6 6 6

ïîäîâè ëàéñíè ìîä. 13 (ÑÀÌÎÇÀËÅÏÂÀÙÀ) carpet band mod. 13 (adhesive)

www.amig.es

ôèíèø finish

ðàçìåðè ìì. sizes mm.

êîä

ìåñèíã ëàê polished brass varnished

720 820 985

2793 2794 2795

1 1 1

-

6 6 6

èíîêñ 18/8 stainless steel AISI 304

720 820 985

2827 2828 2829

1 1 1

-

6 6 6

271

ñòðîèòåл îáêîâ builders’ hrdwr.

êîä

ôèíèø finish


âåðèãà çà âðàòà ìîä. 1 chain door guard mod. 1 ôèíèø finish

ìåñèíã ëàê polished brass varnished ìåñèíã õðîì ãëàíö chrome plated brass ñòàð ìåñèíã antique brass ìåñèíã õðîì ìàò satin nickel brass ðàçìåðè ìì. sizes mm.

êîä.

êîä.

736

20 100

831

1

10

50

735

20 100

830

1

50

8064

20 100

8066

1

10 10

8063

20 100

8065

1

10

50

äåáåëèíà: chain thickness: äúëæèíà âåðèãà: chain length:

50

3,5 ìì. 3,5 mm. 200 ìì. 200 mm.

ñòîìàíåíà âåðèãà / steel chain ôèíèø finish èíîêñ 18/8 stainless steel AISI 304 ðàçìåðè ìì. sizes mm.

êîä. 19353

8

96

äåáåëèíà: chain thickness: äúëæèíà âåðèãà: chain length:

3 ìì. 3 mm. 200 ìì. 200 mm.

иноксови връзки / stainless steel links

âåðèãà çà âðàòà ìîä. 2 chain door guard mod. 2 ôèíèø finish

õðîì ãëàíö chrome plated ìåñèíã ëàê brass plated varnished ñòàð ìåñèíã antique brass plated õðîì ìàò satin nickel plated ðàçìåðè ìì. sizes mm.

êîä.

êîä.

2038 20 100

2040

1

10

50

2039 20 100

2041

1

50

8060 20 100

8062

1

10 10

8059 20 100

8061

1

10

50

äúëæèíà âåðèãà: bar length:

50

120 ìì. 120 mm.

ñòðîèòåл îáêîâ builders’ hrdwr.

ìàñèâíà / solid

çàòâàðÿù ìåõàíèçúì çà âðàòà ìîä. 777/2/3/4 door closer mod. 777/2/3/4 ôèíèø finish

êîä.

êîä.

áÿë/white

6055

1

10

áðîíç/bronze

6054

1

10

çëàòåí/gold

6053

1

10

ñðåáúðåí/silver

6052

1

10

÷åðåí/black

10511

1

10

7167 1 7168 1

1

10

1

10

7169 1 7170 1

1

10

1

10

ðåãóëèðàíå ñèëà íà çàòâàðÿíå ïðè ìîíòàæ power (2,3,4) adjustable when installing øàáëîí çà ìîíòàæ âêëþ÷åí â êîìïëåêòà mounting set included без задържане в отворено положение / without hold open

272

www.amig.es


çàòâàðÿù ìåõàíèçúì ìîä. 3000/4000/6000 door closer mod. 3000/4000/6000 ôèíèø finish

3000

áÿë white áðîíç bronze çëàòåí gold ñðåáúðåí silver ÷åðåí black

5376

1

10

5377

1

10

5378

1

10

5379

1

10

5639

1

10

áÿë white áðîíç bronze çëàòåí gold ñðåáúðåí silver ÷åðåí black

5380

1

10

5381

1

10

5382

1

10

5383

1

10

5640

1

10

áÿë white áðîíç bronze çëàòåí gold ñðåáúðåí silver

5384

1

10

5385

1

10

5386

1

10

5387

1

10

4000

пластини за затварящия механизъм plates for door closers за метални или алуминиеви врати for metallic or aluminium doors

6000

ôèíèø finish

êîä.

3000/4000

áÿë white ÷åðåí black áÿë white ÷åðåí black

5783

5

50

5784

5

50

5785

5

30

5786

5

30

6000

mod. 3000

ñàìî êîðïóñ, ðàìî ìîä. 6500 ñå äîñòàâÿ îòäåëíî only door closer body; track arm mod. 6500 supplied separately mod. 4000

õàðàêòåðèñòèêè characteristics Ìîä. Mod. 3000 4000 6000

Ìîíòàæ ñ ïëúçãàùî ðàìî ìîä. 6500 äîñòàâÿíî îòäåëíî Ðåãóëèðàíå ñèëàòà íà çàòâàðÿíå Ðåãóëèðàíå çàòâàðÿù óäàð Ðàìî ñ ðåãóëèðóåìà ñòåïåí íà çàäúðæàíå Ìîíòèðà ñå íà ëåâè è äåñíè âðàòè Òÿëî îò åêñòðóäèðàí àëóìèíèé Âèñîêî êà÷åñòâî Ñòàíäàðò EN-1154 Âêëþ÷åí øàáëîí çà ìîíòàæ

mod. 6000

Assembly with track arm mod.6500 Track arm supplied separately Adjustable closing speed Adjustable latching speed Adjustable hold open Applies to right and left side doors Extruded aluminium body High performance Norm EN-1154 Mounting set included

ïëúçãàùî ðàìî ìîä. 6500 track arm mod. 6500 ôèíèø finish áÿëî white áðîíç bronze çëàòíî gold ñðåáúðíî silver ÷åðíî black www.amig.es

êîä.

5388

1

10

5389

1

10

5390

1

10

5391

1

10

5638

1

10

273

ñòðîèòåл îáêîâ builders’ hrdwr.

ðàçìåðè ìì. sizes mm.

êîä.

ðàçìåðè ìì. sizes mm.


çàòâàðÿù ìåõàíèçúì çà âðàòà ìîä. 778/3 door closer mod. 778/3

ПРИЛОЖЕНИЕ APPLICATION RANGE

ôèíèø finish

ìîä. Сила ширина на вратата тежест на вратата mod. power width door door weight mm. Kg. 778

3

1000

40-50 õàðàêòåðèñòèêè Сертификат съответстващ на стандарт EN 1154 characteristics Сила 3 без задържане в отворено положение Препоръчва се за използване в домашна и офис обстановка Регулируема скорост на затваряне Алуминиево тяло Включен комплект за монтаж

áÿëî / white ÷åðíî / black ñðåáúðíî / silver

êîä.

19963 1 19964 1 19965 1

10 10 10

Certificate according to Norm EN 1154 Power 3 Without hold open Recommended for domestic and office use Adjustable closing speed Aluminium body Mounting set included

ñòðîèòåл îáêîâ builders’ hrdwr.

çàòâàðÿù ìåõàíèçúì çà âðàòà ìîä. 5000 door closer mod. 5000

ПРИЛОЖЕНИЕ APPLICATION RANGE ìîä. Сила ширина на вратата тежест на вратата mod. power width door door weight mm. Kg. 5000

2 3 4 5

900-1200 900-1200 900-1200 900-1200

20-45 45-70 70-95 95-120

õàðàêòåðèñòèêè Сертификат съответстващ на стандарт EN 1154 characteristics Променяне на мощността от 2 до 5 без задържане в отворено положение Регулиране на скорстта на затваряне Регулиране на скоростта на заключване Регулиране на скоростта на отваряне Алуминиево тяло Включен монтажен комплект

274

ôèíèø finish ÷åðíî black çëàòíî gold ñðåáúðíî silver

êîä.

19966 1

6

19967 1

6

19968 1

6

Certificate according to Norm EN 1154 Changeable power from 2 to 5 Without hold open Adjustable closing speed Adjustable latching speed Adjustable opening speed Aluminium body Mounting set included www.amig.es


çàäúðæàùî ðàìî ìîä. 3000/4000/6000 track arm mod. 3000/4000/6000

ðàçìåðè ìì. sizes mm.

ôèíèø êîä. finish

3000/4000

áÿëî / white áðîíç / bronze çëàòíî / gold ñðåáúðíî / silver

5405 5404 5406 5407

1 1 1 1

10 10 10 10

6000

áÿëî / white áðîíç / bronze çëàòíî / gold ñðåáúðíî / silver

5408 5409 5410 5411

1 1 1 1

10 10 10 10

çà çàòâàðÿù ìåõàíèçúì 3000/4000/6000 for door closers 3000/4000/6000

õèäðàâëè÷íî ñòîïåð ìîä. 1 hydraulic retainer mod. 1

êîðïóñ/body îñíîâà/support ôèíèø finish

çëàòíà áîÿ anodized/painted gold ñðåáúðíà áîÿ anodized/painted silver áðîíçîâà áîÿ anodized/painted bronze áÿëî white

108 x 32 70 x 50 êîä.

6498

1

10

6499

1

10

6500

1

10

20008 1

10

äåéñòâà êàòî ñïèðà÷êà è ðåãóëèðà çàòâàðÿíåòî works as door retainer and helps closing àëóìèíèåâ öèëèíäúð aluminium cylinder

www.amig.es

275

ñòðîèòåл îáêîâ builders’ hrdwr.

ðàçìåðè ìì. sizes mm.


îáêîâ çà äúðâåíà äîãðàìà ìîä. 1501-1511 latches for wooden windows mod. 1501-1511 äúëáî÷èíà / backset 40 mm

äúëáî÷èíà / backset 15 mm ôèíèø finish ïîöèíêîâàí zinc plated

êàäìèðàí bichromated

ðàçìåðè ìì. / sizes mm. ìîä. êîä. âèñî÷èíà ïðîçîðåö mod. window height

ìîä. êîä. mod.

360-600 600-800 800-1000 1000-1200 1200-1400 1400-1600 1600-1800 1800-2000 2000-2200 2200-2400 2400-2600

1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511

8956 8957 8958 8959 8960 8961 8962 8963 8964 8965 8966

-

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551

15957 15958 15959 15960 15961 15962 15963 15964 15965

-

4 4 4 4 4 4 4 4 4

360-600 600-800 800-1000 1000-1200 1200-1400 1400-1600 1600-1800 1800-2000 2000-2200 2200-2400 2400-2600

1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511

7299 7300 7301 7302 7303 7304 7305 7306 7307 7308 7309

-

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551

15935 15940 15941 15942 15943 15944 15945 15946 15947

-

4 4 4 4 4 4 4 4 4

çà ïðîçîðöè ñ åäíî êðèëî for single sash windows за доставки на точен размер моля консултирайте се с търговския отдел cut-to-size service is available (pls contact our export dpt.)

ñòðîèòåл îáêîâ builders’ hrdwr.

ïîâå÷å èíôîðìàöèÿ â îòäåëåí ñïåöèàëèçèðàí êàòàëîã for further information, please ask for our technical catalogue

Ñ ÎÏÎÐÍÀ ÑÒÚÏÊÀ

276

www.amig.es


îáêîâ çà äúðâåíà äîãðàìà ìîä. 1601-1611 latches for wooden windows mod. 1601-1611 äúëáî÷èíà / backset 15 mm îáêîâ ñåðèÿ 1600 âèíàãè ñå ìîíòèðà ñ îãðàíè÷èòåë 1650 èëè 1651 latch 1600 series must always de assembled together with terminals models 1650 or 1651

ôèíèø finish ïîöèíêîâàí zinc plated

êàäìèðàí bichromated

äúëáî÷èíà / backset 40 mm

ðàçìåðè ìì. / sizes mm. ìîä. êîä. âèñî÷èíà ïðîçîðåö mod. window height

ìîä. mod.

êîä.

375-600 600-800 800-1000 1000-1200 1200-1400 1400-1600 1600-1800 1800-2000 2000-2200 2200-2400 2400-2600

1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611

8970 8971 8972 8973 8974 8975 8976 8977 8978 8979 8980

-

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651

15966 15967 15968 15969 15970 15971 15972 17114 17115

-

4 4 4 4 4 4 4 4 4

375-600 600-800 800-1000 1000-1200 1200-1400 1400-1600 1600-1800 1800-2000 2000-2200 2200-2400 2400-2600

1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611

7310 7311 7312 7313 7314 7315 7316 7317 7318 7319 7320

-

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651

15948 15949 15950 15951 15952 15953 15954 15955 15956

-

4 4 4 4 4 4 4 4 4

çà ïðîçîðöè ñ åäíî êðèëî for single sash windows çà äîñòâêè íà òî÷åí ðàçìåð ìîëèì äà ñå êîíñóëòèðàòå ñ òúðã.îòäåë cut-to-size service is available (pls contact our export dpt.) òåçè âèñî÷èíè ñå ïîñòèãàò ñ îãðàíè÷èòåë ìîä. 1651 these lentghs include terminal model 1651

ñòðîèòåл îáêîâ builders’ hrdwr.

âúçìîæíîñò çà ðÿçàíå cuttable

ïîâå÷å èíôîðìàöèÿ â îòäåëåí ñïåöèàëèçèðàí êàòàëîã for further information, please ask for our technical catalogue

www.amig.es

277


óäúëæèòåë ìîä. 1700-1702 extender mod. 1700-1702 ìîä. mod.

ðàçìåðè ìì. sizes mm.

öèíê ìàò 1700 matt zinc plated 1701 1702

200 400 600

8990 10 8991 10 8992 10

50 50 50

êàäìèðàí 1700 bichromated 1701 1702

200 400 600

8031 10 8032 10 8033 10

50 50 50

ôèíèø finish

ðàçìåðè ìì. sizes mm.

ôèíèø finish

êîä.

îñíîâà ìîä. 1550 support mod. 1550

êàäìèðàí bichromated öèíê ìàò matt zinc plated

êîä.

40 x 16 8034 50 500 40 x 16 8967 50 500

îñíîâà ìîä. 1560 support mod.1560 ðàçìåðè ìì. êîä. sizes mm.

ôèíèø finish êàäìèðàí bichromated öèíê ìàò matt zinc plated

42 x 12 13228 20 200 42 x 12 13229 20 200 çà ãîòîâ ðàçìåð for cut-to-size

ñòðîèòåл îáêîâ builders’ hrdwr.

âåðòèêàëíà îñíîâà ìîä. 4 supports for windows air gap mod. 4 ôèíèø finish

ìîä. mod.

öèíê ìàò matt zinc plated

1551 1553 1554 1555 1556 1569 1570

86 x 18 x 9 8968 20 Ø 16 x 20 8983 50 82 x 18 x 9 8984 20 82 x 18 x 9 8985 20 82 x 16 x 9 8986 20 Ø 25 x 15 15477 20 80 x 18 x 10 15478 20

êàäìèðàí bichromated

1551 1553 1554 1555 1556 1569 1570

86 x 18 x 9 8035 20 200 Ø 16 x 20 8037 50 1000 82 x 18 x 9 8038 20 200 82 x 18 x 9 8039 20 200 82 x 16 x 9 8040 20 200 Ø 25 x 15 15475 20 200 80 x 18 x 10 15476 20 200

1551

1553

1569

ðàçìåðè ìì. sizes mm.

êîä.

1570 1556 1555 1554

278

www.amig.es

200 1000 200 200 200 200 200


âåðòèêàëíà îñíîâà ìîä. 12 supports for windows air gap mod. 12 ôèíèø finish

ìîä. mod.

ðàçìåðè ìì. sizes mm.

öèíê ìàò matt zinc plated

1552 1557 1558 1559

86 x 18 x 9 82 x 17 x 9 82 x 17 x 9 82 x 17 x 9

8969 8987 8988 8989

20 20 20 20

200 200 200 200

êàäìèðàí bichromated

1552 1557 1558 1559

86 x 18 x 9 82 x 17 x 9 82 x 17 x 9 82 x 17 x 9

8036 8041 8042 8897

20 20 20 20

200 200 200 200

êîä.

1552

ñòðîèòåл îáêîâ builders’ hrdwr.

1552

1559

1557

1558

www.amig.es

279


âåðòèêàëíà îñíîâà ìîä. 11 supports for windows air gap mod. 11 ôèíèø finish

ìîä. mod.

ðàçìåðè ìì. sizes mm.

öèíê ìàò matt zinc plated

1562 1565 1566 1568

42 x 16 x 11,5 82 x 17 x 10,5 82 x 17 x 10,5 82 x 17 x 11

14441 14442 14443 14444

20 20 20 20

200 200 200 200

êàäìèðàí bichromated

1562 1565 1566 1568

42 x 16 x 11,5 82 x 17 x 10,5 82 x 17 x 10,5 82 x 17 x 11

14437 14438 14439 14440

20 20 20 20

200 200 200 200

1565

êîä.

1566 1568

1562

òåðìèíàë ìîä. 1650-1651 terminal mod. 1650-1651 ôèíèø finish

ìîä. mod.

ðàçìåðè ìì. sizes mm.

öèíê ìàò matt zinc plated

1650 1651

120 180

8981 20 200 8982 20 100

êàäìèðàí 1650 bichromated 1651

120 180

8043 20 200 8044 20 100

ñòðîèòåл îáêîâ builders’ hrdwr.

êîä.

ñâúðçâàíå íà òåðìèíàëè ñ ëîñò - çàêëþ÷âàíå ìîä. 1600 detail of the union of the terminal to the latch 1600

280

www.amig.es


ОБКОВ ЗА ДОГРАМА ЗА ПРОЗОРЕЦ С ЕДНО КРИЛО – ВЪЗДУХ 4 LATCHES FOR SINGLE SASH WINDOWS- AIR GAP 4 комплект обков latch kit

1501-1511

ôèíèø finish

ìîä. mod.

ðàçìåðè ìì. sizes mm.

êàäìèðàí bichromated

1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531

360-600 600-800 800-1000 1000-1200 1200-1400 1400-1600 1600-1800 1800-2000 2000-2200 2200-2400 2400-2600

15078 15080 15082 15084 15086 15088 15090 15092 15094 15096 15098

-

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

öèíê ìàò matt zinc plated

1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531

360-600 600-800 800-1000 1000-1200 1200-1400 1400-1600 1600-1800 1800-2000 2000-2200 2200-2400 2400-2600

15079 15081 15083 15085 15087 15089 15091 15093 15095 15097 15099

-

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1550

1551

êîä.

индивидуална опаковка с принадлежности individual inner box with accessories

съдържание composition

1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531

www.amig.es

модел на обкова брой държачи latch model nº. of support êîä.1550 mod 1550 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

брой държачи nº. of support êîä. 1551 mod 1551 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4

ñòðîèòåл îáêîâ builders’ hrdwr.

референция на опаковката inner box reference

281


ОБКОВ ЗА ДОГРАМА ЗА ПРОЗОРЦИ С ДВЕ КРИЛА – ВЪЗДУХ 4 LATCHES FOR DOUBLE SASH WINDOWS- AIR GAP 4 комплект обков latch kit

1601-1611

1551

ôèíèø finish

ìîä. mod.

ðàçìåðè ìì. sizes mm.

êàäìèðàí bichromated

1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631

420-600 600-800 800-1000 1000-1200 1200-1400 1400-1600 1600-1800 1800-2000 2000-2200 2200-2400 2400-2600

15100 15102 15104 15106 15108 15110 15112 15114 15116 15118 15120

-

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

öèíê ìàò matt zinc plated

1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631

420-600 600-800 800-1000 1000-1200 1200-1400 1400-1600 1600-1800 1800-2000 2000-2200 2200-2400 2400-2600

15101 15103 15105 15107 15109 15111 15113 15115 15117 15119 15121

-

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1553

êîä.

индивидуална опаковка с принадлежности individual inner box with accessories

съдържание composition референция на опаковката inner box reference

ñòðîèòåл îáêîâ builders’ hrdwr.

1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631

282

модел на обкова latch model

1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611

брой терминали брой държачи nº. of terminals nº. of support êîä. 1651 êîä. 1553 mod 1651 mod 1553 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

брой държачи nº. of support êîä. 1551 mod 1551

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2

www.amig.es


çàòâàðÿíå ìîä. 4-5-7-8 latches mod. 4-5-7-8 ìîä. mod.

ôèíèø finish

îñíîâà supports

4

ãëàíö polished

íîðìàëåí standard

158 2

50

5

ãëàíö - äðúæêà ìåñèíã polished:solid brass door knob

íîðìàëåí standard

163 2

50

7

íèêåëèðàí nickel plated

íîðìàëåí standard âèñîê high

157 2

50

160 2

50

ïîöèíêîâàí zinc plated

íîðìàëåí standard âèñîê high

159 2

50

162 2

50

8

ðàçìåðè ìì. / sizes mm. öåíòðàëåí central

âèñîê haut

118 x 32

îñíîâè çà çàêëþ÷âàíå / supports for latch çà íîðìàëíî / standard support

4 ñòðàíè÷íè / 4 lateral 1 öåíòðàëåí / 1 central

çà âèñîêî / high support

2 ñòðàíè÷íè / 2 lateral 2 âèñîêè / 2 high 1 öåíòðàëåí / 1 central

ñòðîèòåл îáêîâ builders’ hrdwr.

ñòðàíè÷åí side

êîä.

www.amig.es

283


çàòâàðÿíå ìîä. 17-18-19 latches mod.17-18-19

mod.17

ìîä. mod.

ôèíèø finish

îñíîâà supports

êîä.

17

ãëàíö - äðúæêà ìåñèíã polished:solid brass door knob

íîðìàëåí standard

172

2

50

18

íèêåëèðàí nickel plated

íîðìàëåí standard âèñîê high

165

2

50

168

2

50

ìåñèíã ëàê polished brass varnished

íîðìàëåí standard âèñîê high

175

2

50

176

2

50

19

ðàçìåðè ìì. sizes mm.

126 x 32

îñíîâè çà çàêëþ÷âàíå supports for latch mod.18

çà íîðìàëåí standard support

5 åäíàêâè 5 alike

çà âèñîê high support

3 åäíàêâè 3 alike 2 âèñîêè 2 high

ñòðîèòåл îáêîâ builders’ hrdwr.

mod.19

заключване мод.19 аксесоари latch mod. 19 accessories

284

îñíîâà supports

êîä.

íîðìàëåí standard âèñîê high

570

www.amig.es

50

500

50

500


çàòâàðÿíå ìîä. 20 latches mod. 20

ôèíèø finish

ðàçìåðè ìì. sizes mm.

êîä.

çëàòèñò ëàê golden laquered íèêåëèðàí nickel plated

126 x 32

997

2

50

126 x 32

718

2

50

5 åäíàêâè îñíîâè çà 1 çàêëþ÷âàíå 5 supports per latch

ëîñòîâå çà çàòâàðÿíå ìîä. 2-3 latch bars mod. 2-3 ìîä. mod.

ðàçìåðè ìì. sizes mm.

2

1,25

1,50

2,00

ìîä. 2 - ñòîìàíåí ëîñò mod.2 hollow steel bar

3

1,25

ôèíèø êîä. finish ãëàíö polished êàäìèðàí bichromated ìåñèíã ëàê polished brass varnished ïîöèíêîâàí zinc plated

530

-

50

729

-

50

914

-

25

849

-

50

ãëàíö polished êàäìèðàí bichromated ìåñèíã ëàê polished brass varnished ïîöèíêîâàí zinc plated

531

-

50

730

-

50

915

-

25

850

-

50

ãëàíö polished êàäìèðàí bichromated ìåñèíã ëàê polished brass varnished ïîöèíêîâàí zinc plated çëàòèñò àëóìèíèé gold anodized aluminium

532

-

50

731

-

50

916

-

25

917

-

50

221

-

25

1,50

çëàòèñò àëóìèíèé gold anodized aluminium

223

-

25

14 x 5 x 0,7 çà çàòâàðÿíå 4/20 14 x 5 x 0,7 for latches 4/20

2,00

çëàòèñò àëóìèíèé gold anodized aluminium

226

-

25

4 4 4 4 4 4

24 24 24 24 24 24

ñòðîèòåл îáêîâ builders’ hrdwr.

ìîä. 3 - ìàñèâåí àëóìèíèé ãëàíö mod.3 solid aluminium bright polished

çàòâàðÿíå ìîä. 21 latches mod. 21 ôèíèø finish

ðàçìåðè ìì. sizes mm.

÷åðíî åïîêñèäíî ìàò matt black epoxy ìåñèíã ëàê brass plated varnished õðîì chrome plated

14 30 14 30 14 30

êîä.

17932 17935 17933 17936 17934 17937

за дръжка мод.120 for handle mod. 120

www.amig.es

285


óïëúòíåíèÿ çà äîãðàìà rubber profiles for window and door closings õàðàêòåðèñòèêè characteristics ÏÐÎÔÈË PROFILE AT REST

ÌÎÍÒÈÐÀÍ ÏÐÎÔÈË PROFILE IN PLACE

F-1129 F-1211 F-1132

“áåç çàùèòà” “without protection“ “ñúñ çàùèòà” ”with protection“ “áåç çàùèòà” ”without protection“

öâåòîâå colours ñâåòëî êàôÿâ (light brown) òúìíî êàôÿâ dark brown ñâåòëî êàôÿâ (light brown) òúìíî êàôÿâ dark brown ñâåòëî êàôÿâ (light brown) òúìíî êàôÿâ dark brown

êîä.cod. m. 1704 3069 1705 3070 3571 3570

270 270 250 250 330 330

Çà êðèëà íà ïðîçîðöè for window sashes õàðàêòåðèñòèêè characteristics ÏÐÎÔÈË PROFILE AT REST

ÌÎÍÒÈÐÀÍ ÏÐÎÔÈË PROFILE IN PLACE

F-1081 F-1229

“áåç çàùèòà” “without protection “ “ñúñ çàùèòà” “with protection“

öâåòîâå colours ñâåòëî êàôÿâ (light brown) òúìíî êàôÿâ dark brown ñâåòëî êàôÿâ (light brown) òúìíî êàôÿâ dark brown

êîä.cod. m. 1706 3071 1707 3072

330 330 300 300

Çà êðèëà íà ïðîçîðöè for window sashes F-1149

“áåç çàùèòà” “without protection“

ñâåòëî êàôÿâ (light brown) òúìíî êàôÿâ dark brown

4337 3846

500 500

Çà êðèëà íà ïðîçîðöè for window sashes

ÌÎÍÒÈÐÀÍ ÏÐÎÔÈË PROFILE IN PLACE

ÏÐÎÔÈË PROFILE AT REST

õàðàêòåðèñòèêè characteristics F-1173 F-1230

“áåç çàùèòà” ” without protection“ “ñúñ çàùèòà” ”with protection“

öâåòîâå colours ñâåòëî êàôÿâ (light brown) òúìíî êàôÿâ dark brown ñâåòëî êàôÿâ (light brown) òúìíî êàôÿâ dark brown

êîä.cod. m. 1708 3073 1709 3074

300 300 250 250

Çà êðèëà íà ïðîçîðöè for window sashes

F-1141

“áåç çàùèòà” ” without protection “

òúìíî êàôÿâ dark brown

3288 240

Çà êðèëà íà ïðîçîðöè for window sashes

õàðàêòåðèñòèêè characteristics C-1421 C-1422 EL-141 C-1421

C-1422

EL-141

“óñèëåí” ”reinforced“ “óñèëåí” ”reinforced“ “óñèëåí” ”reinforced“

öâåòîâå colours

êîä.cod. m.

òúìíî êàôÿâ dark brown

4291 250

òúìíî êàôÿâ dark brown

4292 300

òúìíî êàôÿâ dark brown

6152 250

ñòðîèòåл îáêîâ builders’ hrdwr.

Çà êðèëà íà ïðîçîðöè for window sashes õàðàêòåðèñòèêè characteristics C-1122

“óñèëåí” ”reinforced“

öâåòîâå colours êàêè kakhi

êîä.cod. m. 6153 480

Çà ðàìêà íà âðàòà for door frame

EL-134

C-1122

– Ïîâèøåíà ñòåïåí íà àêóñòè÷íà è òåðìè÷íà óñòîé÷èâîñò (áàðèåðà ñðåùó âúçäóõ, âÿòúð, âîäà è øóì). – Ïðîèçâåäåíè ñ ìàòåðèàëè HT 92, ñ èçêëþ÷åíèå íà EL-134 è EL-141 ïðîèçâåäåíè îò ELAPRENE ìàòåðèàë, ñúãëàñíî íîðìè UNI 9122, UNES 53-56 (ìåæäóíàðîäåí ñòàíäàðò ISO-394-1976) – Îïòèìàëíà óñòîé÷èâîñò ñðåùó ðåçêè ïðîìåíè â òåìïåðàòóðàòà (-30° + 50°) áåç óïëúòíåíèåòî äà çàãóáè ôèçèêî-ìåõàíè÷íèòå ñè êà÷åñòâà (åëàñòè÷íîñò, ôîðìà è äðóãè). – Êàòî îïöèÿ - ñúñ çàùèòåí ôèëì: ïðåäîòâðàòÿâà âúçìîæíè õèìè÷åñêè âúçäåéñòâèÿ íà ðàçòâîðèòåëèòå â áîèòå è ïðèäàâà åñòåòè÷åñêè âèä íà óïëúòíåíèåòî.

286

– High level of thermal resistance and noise isolation (barriers against the air, wind, water and noise). – Manufactured with HT 92 material except EL-141made of ELAPRENE material; all following the norm UNI 9122, UNES 53-56 (international norm ISO-394-1976) – Termal welder, optimal resistance to the temperature changes (-30º to +50º) without loosing the rubber any phisical-mechanical caracteristics (elasticity, shape, pull resistance). – Film protection as an option: it protects the rubber against potential chemical agressions of the disolvents included in the paints. With this, you get an original esthetical appearance. www.amig.es


ïëàíêà ìîä. 500 plate mod. 500 ôèíèø finish èíîêñ 18/8 stainless steel AISI 304

ðàçìåðè ìì. sizes mm. A B C

êîä.

80 x 50 x 2.2 12155 10 40 120 x 50 x 2.2 12156 10 40 160 x 50 x 2.2 12157 10 40

êàäìèðàí bichromated

80 x 50 x 2.2 120 x 50 x 2.2 160 x 50 x 2.2 200 x 50 x 2.2

12118 12119 12120 12121

10 10 10 10

40 40 40 40

ïîöèíêîâàí zinc plated

80 x 50 x 2.2 120 x 50 x 2.2 160 x 50 x 2.2 200 x 50 x 2.2

14106 14107 14108 14109

10 10 10 10

40 40 40 40

÷åðíî åïîêñè ìàò matt black epoxy

80 x 50 x 2.2 120 x 50 x 2.2 160 x 50 x 2.2 200 x 50 x 2.2

15251 15248 15249 15250

10 10 10 10

40 40 40 40

ïëàíêà ìîä. 501 plate mod. 501 ôèíèø finish

A

ðàçìåðè ìì. sizes mm. A B C

êîä.

èíîêñ 18/8 stainless steel AISI 304

185 x 65 x 2.2 12158 10

40

êàäìèðàí bichromated

185 x 65 x 2.2 12122 10

40

ïîöèíêîâàí zinc plated

185 x 65 x 2.2 14110 10

40

÷åðíî åïîêñè ìàò matt black epoxy

185 x 65 x 2.2 15252 10

40

ôèíèø finish

www.amig.es

ðàçìåðè ìì. sizes mm. A B C

êîä.

èíîêñ 18/8 stainless steel AISI 304

185 x 90 x 2.2 12159 10

40

êàäìèðàí bichromated

185 x 90 x 2.2 12123 10

40

ïîöèíêîâàí zinc plated

185 x 90 x 2.2 14111 10

40

÷åðíî åïîêñè ìàò matt black epoxy

185 x 90 x 2.2 15253 10

40

287

ñòðîèòåл îáêîâ builders’ hrdwr.

ïëàíêà ìîä. 502 plate mod. 502


ïëàíêà ìîä. 503 plate mod. 503 ôèíèø finish

ðàçìåðè ìì. sizes mm. A B C

êîä.

èíîêñ 18/8 stainless steel AISI 304

200 x 100 x 2.8 12160 10

40

êàäìèðàí bichromated

200 x 100 x 2.8 12124 10

40

ïîöèíêîâàí zinc plated

200 x 100 x 2.8 14112 10

40

÷åðíî åïîêñèäíî ìàò matt black epoxy

200 x 100 x 2.8 15254 10

40

ïëàíêà ìîä. 504 plate mod. 504

ôèíèø finish èíîêñ 18/8 stainless steel AISI 304

ðàçìåðè ìì. sizes mm. A B C

êîä.

80 x 100 x 2.2 12161 10 120 x 100 x 2.2 12162 10 160 x 100 x 2.2 12163 10

40 40 40

êàäìèðàí bichromated

80 x 100 x 2.2 120 x 100 x 2.2 160 x 100 x 2.2 200 x 100 x 2.2

12125 12126 12127 12128

10 10 10 10

40 40 40 40

ïîöèíêîâàí zinc plated

80 x 100 x 2.2 120 x 100 x 2.2 160 x 100 x 2.2 200 x 100 x 2.2

14113 14114 14115 14116

10 10 10 10

40 40 40 40

÷åðíî åïîêñè ìàò matt black epoxy

80 x 100 x 2.2 120 x 100 x 2.2 160 x 100 x 2.2 200 x 100 x 2.2

15255 15256 15257 15258

10 10 10 10

40 40 40 40

èíîêñ 18/8 stainless steel AISI 304

100 x 20 x 2.5 12164 10 206 x 20 x 2.5 12165 10 312 x 20 x 2.5 12166 10

40 40 40

êàäìèðàí bichromated

100 x 20 x 2.5 12129 10 206 x 20 x 2.5 12130 10 312 x 20 x 2.5 12131 10

40 40 40

ïîöèíêîâàí zinc plated

100 x 20 x 2.5 14117 10 206 x 20 x 2.5 14118 10 312 x 20 x 2.5 14119 10

40 40 40

÷åðíî åïîêñè ìàò matt black epoxy

100 x 20 x 2.5 15259 10 206 x 20 x 2.5 15260 10 312 x 20 x 2.5 15261 10

40 40 40

ñòðîèòåл îáêîâ builders’ hrdwr.

ïëàíêà ìîä. 505 plate mod. 505

ôèíèø finish

288

ðàçìåðè ìì. êîä. sizes mm. A B C

www.amig.es


ïëàíêà ìîä. 506 plate mod. 506 ðàçìåðè ìì. sizes mm. A B C D

ôèíèø finish êàäìèðàí bichromated

êîä.

150 x 130 x 40 x 2,5 15200 10

40

àíêåð ìîä. 10 anchoring mod. 10 ôèíèø finish êàäìèðàí bichromated

ðàçìåðè ìì. êîä. sizes mm. 40 x 30 x 35 x 2 15208 50 500

ôèíèø finish èíîêñ 18/8 stainless steel AISI 304

www.amig.es

ðàçìåðè ìì. êîä. sizes mm. A B C 40 x 50 x 2.2 12167 10 40 60 x 50 x 2.2 12168 10 40 80 x 50 x 2.2 12169 10 40

êàäìèðàí bichromated

40 x 50 x 2.2 60 x 50 x2.2 80 x 50 x 2.2 100 x 50 x 2.2

12132 12133 12134 12135

10 10 10 10

40 40 40 40

ïîöèíêîâàí zinc plated

40 x 50 x 2.2 60 x 50 x2.2 80 x 50 x 2.2 100 x 50 x 2.2

14120 14121 14122 14123

10 10 10 10

40 40 40 40

÷åðíî åïîêñè ìàò matt black epoxy

40 x 50 x 2.2 60 x 50 x2.2 80 x 50 x 2.2 100 x 50 x 2.2

15263 15264 15265 15262

10 10 10 10

40 40 40 40

289

ñòðîèòåл îáêîâ builders’ hrdwr.

úãúë ìîä. 300 corner mod. 300


úãúë ìîä. 301 corner mod. 301 ôèíèø finish

ðàçìåðè ìì. sizes mm. A B C

êîä.

èíîêñ 18/8 stainless steel AISI 304 êàäìèðàí bichromated ïîöèíêîâàí zinc plated

90 x 65 x 2,2 12170 10 40

÷åðíî åïîêñè ìàò matt black epoxy

90 x 65 x 2,2 15266 10 40

90 x 65 x 2,2 12136 10 40 90 x 65 x 2,2 14124 10 40

úãúë ìîä. 302 corner mod. 302 ôèíèø finish

ðàçìåðè ìì. êîä. sizes mm. A B C

èíîêñ 18/8 stainless steel AISI 304 êàäìèðàí bichromated ïîöèíêîâàí zinc plated

90 x 90 x 2.2 12171 10

40

90 x 90 x 2.2 12137 10

40

90 x 90 x 2.2 14125 10

40

÷åðíî åïîêñè ìàò matt black epoxy

90 x 90 x 2.2 15267 10

40

ñòðîèòåл îáêîâ builders’ hrdwr.

úãúë ìîä. 303 corner mod. 303 ôèíèø finish

290

ðàçìåðè ìì. sizes mm. A B C

êîä.

èíîêñ 18/8 stainless steel AISI 304

103 x 100 x 3 12172 10 40

êàäìèðàí bichromated

103 x 100 x 3 12138 10 40

ïîöèíêîâàí zinc plated

103 x 100 x 3 14126 10 40

÷åðíî åïîêñè ìàò matt black epoxy

103 x 100 x 3 15268 10 40

www.amig.es


úãúë ìîä. 304 corner mod. 304 ôèíèø finish èíîêñ 18/8 stainless steel AISI 304

ðàçìåðè ìì. sizes mm. A B C

êîä.

40 x 100 x 2.2 12173 10 40 60 x 100 x 2.2 12174 10 40 80 x 100 x 2.2 12175 10 40

êàäìèðàí bichromated

40 x 100 x 2.2 60 x 100 x 2.2 80 x 100 x 2.2 100 x 100 x 2.2

12139 12140 12141 12142

10 10 10 10

40 40 40 40

ïîöèíêîâàí zinc plated

40 x 100 x 2.2 60 x 100 x 2.2 80 x 100 x 2.2 100 x 100 x 2.2

14127 14128 14129 14130

10 10 10 10

40 40 40 40

÷åðíî åïîêñè ìàò matt black epoxy

40 x 100 x 2.2 60 x 100 x 2.2 80 x 100 x 2.2 100 x 100 x 2.2

15270 15271 15272 15269

10 10 10 10

40 40 40 40

úãúë ìîä. 305 corner mod. 305 ôèíèø finish

ðàçìåðè ìì. sizes mm. A B C

èíîêñ 18/8 stainless steel AISI 304

170 x 35 x 2.2

Äåñåí/Right Ëÿâ/Left

12184 10 40 12185 10 40

êàäìèðàí bichromated

170 x 35 x 2.2

Äåñåí/Right Ëÿâ/Left

12182 10 40 12183 10 40

ïîöèíêîâàí zinc plated

170 x 35 x 2.2

Äåñåí/Right Ëÿâ/Left

14131 10 40 14132 10 40

÷åðíî åïîêñèäíî ìàò matt black epoxy

170 x 35 x 2.2

Äåñåí/Right Ëÿâ/Left

15274 10 40 15273 10 40

ñòðîèòåл îáêîâ builders’ hrdwr.

êîä.

úãúë ìîä. 306 corner mod. 306 ôèíèø finish êàäìèðàí bichromated

www.amig.es

ðàçìåðè ìì. sizes mm. A B C

êîä.

90 x 65 x 2,2 15201 10

40

291


úãúë ìîä. 307 corner mod. 307 ôèíèø finish êàäìèðàí bichromated

ðàçìåðè ìì. êîä. sizes mm. A B C D 90 x 50 x 50 x 3 15202 10 40

îñíîâà ìîä. 350 support mod. 350 êîä.

ôèíèø finish

ðàçìåðè ìì. sizes mm.

êàäìèðàí bichromated

66 x 200 x 270

12143

-

4

ïîöèíêîâàí zinc plated

66 x 200 x 270

14133

-

4

÷åðíî åïîêñè ìàò matt black epoxy

66 x 200 x 270

15236

-

4

ðåãóëèðàíå îò 70 äî 150 ìì adjustable from 70 to 150 mm

ñòðîèòåл îáêîâ builders’ hrdwr.

îñíîâà ìîä. 351 support mod. 351 êîä.

ôèíèø finish

ðàçìåðè ìì. sizes mm.

êàäìèðàí bichromated

70 x 116 x 200

12144

-

4

ïîöèíêîâàí zinc plated

70 x 116 x 200

14134

-

4

÷åðíî åïîêñè ìàò matt black epoxy

70 x 116 x 200

15237

-

4

ðåãóëèðàíå îò 60 äî 140 ìì adjustable from 60 to 140 mm

îñíîâà ìîä. 352 support mod. 352 ôèíèø finish èíîêñ 18/8 stainless steel AISI 304

292

ðàçìåðè ìì. sizes mm. A B C D

êîä.

80 x 65 x 109 x 200 12176 90 x 65 x 109 x 200 12177 100 x 65 x 109 x 200 12178

www.amig.es

-

4 4 4


îñíîâà ìîä. 353 support mod. 353 ôèíèø finish

A

ðàçìåðè ìì. sizes mm. B C D E

êîä.

èíîêñ 18/8 stainless steel AISI 304

70x82x100x140x2 80x82x122x162x2 90x42x88x175x2 100x80x141x182x2 100x80x200x182x2

15189 12179 12180 12181 17575

10 10 10 4

4 40 40 40 16

êàäìèðàí bichromated

70x82x100x140x2 80x82x122x162x2 90x42x88x175x2 100x80x141x182x2 100x80x200x182x2

15190 12145 12146 12147 17573

10 10 10 4

4 40 40 40 16

ïîöèíêîâàí zinc plated

80x82x122x162x2 90x42x88x175x2 100x80x141x182x2 100x80x200x182x2

14135 10 14136 10 14137 10 17572 4

40 40 40 16

÷åðíî åïîêñè ìàò matt black epoxy

80x82x122x162x2 90x42x88x175x2 100x80x141x182x2 100x80x200x182x2

15239 15240 15238 17574

10 10 10 4

40 40 40 16

10 80 x 82 x 122 x 2 10 90 x 42 x 88 x 2 10 100 x 80 x 141 x 2 100 x 80 x 200 x 2 17579 4

40 40 40 16

îñíîâà ìîä. 354 support mod. 354

èíîêñ 18/8 stainless steel AISI 304

ðàçìåðè ìì. sizes mm. A B C D

êîä.

êàäìèðàí bichromated

70 x 82 x 100 x 2 80 x 82 x 122 x 2 90 x 42 x 88 x 2 100 x 80 x 141 x 2 100 x 80 x 200 x 2

15191 12148 12149 12150 17577

10 10 10 10 4

40 40 40 40 16

ïîöèíêîâàí zinc plated

80 x 82 x 122 x 2 90 x 42 x 88 x 2 100 x 80 x 141 x 2 100 x 80 x 200 x 2

14138 10 14139 10 14140 10 17576 4

40 40 40 16

÷åðíî åïîêñè ìàò matt black epoxy

80 x 82 x 122 x 2 90 x 42 x 88 x 2 100 x 80 x 141 x 2 100 x 80 x 200 x 2

15242 10 15243 10 15241 10 17578 4

40 40 40 16

îñíîâà ìîä. 355 support mod. 355 ôèíèø finish

ðàçìåðè ìì. sizes mm. A B C D

êàäìèðàí bichromated

100 x 40 x 63 x 2

Äÿñåí/Right Ëÿâ/Left Äÿñåí/Right Ëÿâ/Left

12151 12152 11845 11846

10 10 10 10

40 40 40 40

100 x 40 x 63 x 2

Äÿñåí/Right Ëÿâ/Left

150 x 40 x 63 x 2

Äÿñåí/Right Ëÿâ/Left

14141 14142 14143 14144

10 10 10 10

40 40 40 40

100 x 40 x 63 x 2

Äÿñåí/Right Ëÿâ/Left Äÿñåí/Right Ëÿâ/Left

15245 15244 15247 15246

10 10 10 10

40 40 40 40

150 x 40 x 63 x 2 ïîöèíêîâàí zinc plated

÷åðíî åïîêñè ìàò matt black epoxy

150 x 40 x 63 x 2

www.amig.es

êîä.

293

ñòðîèòåл îáêîâ builders’ hrdwr.

ôèíèø finish


îñíîâà ìîä. 356 support mod. 356 ôèíèø finish êàäìèðàí bichromated

ðàçìåðè ìì. êîä. sizes mm. A B C D 70 x 70 x 82 x 3 15192 2

20

90 x 90 x 96 x 3 15193 2

20

îñíîâà ìîä. 357 support mod. 357 ôèíèø finish êàäìèðàí bichromated

ðàçìåðè ìì. êîä. sizes mm. A x 70 x 116 x D 15194

-

4

ðåãóëèðàíå îò 60 äî 140 ìì (à) / 110 äî 155 ìì (ä) adjustable from 60 to 140 (a) / 110 to 155 (d)

ñòðîèòåл îáêîâ builders’ hrdwr.

îñíîâà ìîä. 358 support mod. 358 ôèíèø finish

ðàçìåðè ìì. sizes mm. A

ïîöèíêîâàí zinc plated

72

15195 4

8

92

15196

4

8

ôèíèø finish

ðàçìåðè ìì. sizes mm. A

ïîöèíêîâàí zinc plated

72

15197

-

4

92

15198

-

4

êîä.

îñíîâà ìîä. 359 support mod. 359

294

êîä.

www.amig.es


îñíîâà ìîä. 360 support mod. 360 ðàçìåðè ìì. sizes mm. D

ôèíèø finish

100 x 100 x 110/155

êàäìèðàí bichromated

êîä.

15199

-

4

ðåãóëèðàíå îò 110 äî 155 ìì adjustable from 110 to 155 mm

øïèîíêà ìîä. 2-3-4 door viewer mod. 2-3-4 êîä.

cod.

ìîä. mod.

ðàçìåðè ìì. sizes mm.

ôèíèø finish

2

25-42 Ø 14

месинг лак brass varnished ìåñèíã õðîì ãëàíö chrome plated brass ìåñèíã õðîì ìàò satin nickel brass ñòàð ìåñèíã antique brass ÷åðíî åïîêñè ìàò matt black epoxy

1236 20 200

1096 1

10

50

4230 20 200

2173 1

10

50

7177 20 200

8118 1

10

50

9968 20 200

19978 1

6

60

месинг лак brass varnished ìåñèíã õðîì ãëàíö chrome plated brass ìåñèíã õðîì ìàò satin nickel brass ñòàð ìåñèíã antique brass ÷åðíî åïîêñè ìàò matt black epoxy

1237 20 200

1097 1

10

50

4231 20 200

2174 1

10

50

7178 20 200

8119 1

10

50

9969 20 200

19979 1

6

60

месинг лак brass varnished ìåñèíã õðîì ãëàíö chrome plated brass ìåñèíã õðîì ìàò satin nickel brass ñòàð ìåñèíã antique brass ÷åðíî åïîêñè ìàò matt black epoxy

1361 20 200

1103 1

10

50

4232 20 200

2175 1

10

50

7179 20 200

8120 1

10

50

19980 1

6

60

3

35-60 Ø 14

mod. 3 4

mod. 4

15-25 Ø 14

cod.

5537 20 200

5538 20 200

5539 20 200 9970 20 200

øèðîêîúãúëíà super wide-angle èíäèâèäóàëíà îïàêîâêà in individual inner boxes ñ êàïà÷å incorporated closer mod.2

mod. 3

www.amig.es

mod. 4

295

ñòðîèòåл îáêîâ builders’ hrdwr.

mod.2

êîä.


øïèîíêà ìîä. 5-7 door viewer mod. 5-7 êîä.

cod.

ìîä. mod.

ðàçìåðè ìì. sizes mm.

ôèíèø finish

5

60-85 Ø 16

месинг лак brass varnished ìåñèíã õðîì ãëàíö chrome plated brass ìåñèíã õðîì ìàò satin nickel brass ñòàð ìåñèíã antique brass ÷åðíî åïîêñè ìàò matt black epoxy

1482 20 200 1115

месинг лак brass varnished ìåñèíã õðîì ãëàíö chrome plated brass ìåñèíã õðîì ìàò satin nickel brass ñòàð ìåñèíã antique brass ÷åðíî åïîêñè ìàò matt black epoxy

1582 20 200

mod. 5 7

35-60 Ø 16

mod. 7

êîä.

cod.

1

10

50

1

10

50

1118

1

10

50

8122

1

10

50

4233 20 200 7227 20 200 8121 5540 20 200 9971 20 200

4234 20 200 7228 20 200 5541 20 200 9972 20 200

øèðîêîúãúëíà / super wide-angle èíäèâèäóàëíà îïàêîâêà / in individual inner boxes ñ êàïà÷å / incorporated closer çà áëèíäèðàíè âðàòè / for security doors

øïèîíêà ìîä. 6 door viewer mod. 6 ðàçìåðè ìì. sizes mm.

ôèíèø finish

10-15 Ø 12

месинг лак brass varnished

êîä.

cod.

1533 20 200

êîä.

1117

cod.

1

10

50

øèðîêîúãúëíà / super wide-angle èíäèâèäóàëíà îïàêîâêà / in individual inner boxes ñ êàïà÷å / incorporated closer mod. 6

ñòðîèòåл îáêîâ builders’ hrdwr.

шилд за шпионка мод. 2 viewer escutcheon mod. 2 ðàçìåðè ìì. sizes mm. Ø 14 вътрешно inner Ø 47 външно outer

Ø 16 вътрешно inner Ø 60 външно outer

296

ôèíèø finish

êîä

месинг лак brass varnished ìåñèíã õðîì ãëàíö chrome plated brass ìåñèíã õðîì ìàò satin nickel brass ñòàð ìåñèíã antique brass

18505 20 100

месинг лак brass varnished ìåñèíã õðîì ãëàíö chrome plated brass ìåñèíã õðîì ìàò satin nickel brass ñòàð ìåñèíã antique brass

18509 20 100

18504 20 100 18503 20 100 18506 20 100

18508 20 100 18507 20 100 18529 20 100

www.amig.es


тапа за шпионка мод. 2 door viewer lid mod. 2

ðàçìåðè ìì. sizes mm.

ôèíèø finish

Ø 14

месинг лак brass varnished ìåñèíã õðîì ãëàíö chrome plated brass ìåñèíã õðîì ìàò satin nickel brass ñòàð ìåñèíã antique brass

19793

5 100

19790

5 100

19792

5 100

19791

5 100

месинг лак brass varnished ìåñèíã õðîì ãëàíö chrome plated brass ìåñèíã õðîì ìàò satin nickel brass ñòàð ìåñèíã antique brass

19797

5 100

19794

5 100

19796

5 100

19795

5 100

вътрешно inner

Ø 16 вътрешно inner

êîä

äðúæêà çà ïðîçîðöè ìîä. 120 window handle mod. 120 êîä

ôèíèø finish ìåñèíã ëàê polished brass varnished ìåñèíã õðîì ãëàíö chrome plated brass

17845

4

24

17846

4

24

6 mm

ñòðîèòåл îáêîâ builders’ hrdwr.

за сюрме мод. 21 for latch mod. 21

äðúæêà çà ïðîçîðöè ìîä. 1020 àëóìèíèé aluminium window handle mod. 1020 ìîä. mod.

ôèíèø finish

1020

àëóìèíèé áÿë ëàê white lacquered aluminium çëàòèñò àëóìèíèé gold anodized aluminium

1030

êîä.

3282

-

100

15123 10

-

Ùèôòîâå: 12 ìì. 7 mm ÂÈÍÒÎÂÅ: 5 X 40 ìì. ôèíèø:êàäìèðàí DIN 966 îáëà ãëàâà ìåòðè÷íà ðåçáà

www.amig.es

297


äðúæêà çà ïðîçîðöè ìîä. 2003 window handle mod. 2003

ôèíèø finish ìåñèíã ëàê polished brass varnished ìåñèíã õðîì ìàò satin nickel brass

êîä.

12285 2

40

14470

40

2

Ùèôòîâå: 12 ìì. 7 mm

äðúæêà çà ïðîçîðöè ìîä. 2015 àëóìèíèé aluminium window handle mod. 2015 ìîä. mod. 2015

2025

ôèíèø finish

àëóìèíèé èíîêñ stainless aluminium àëóìèíèé áðîíç bronze anodized aluminium àëóìèíèé ÷åðíî black anodized aluminium çëàòèñò àëóìèíèé gold anodized aluminium áëåäî æúëò àëóìèíèé champagne aluminium àëóìèíèé áÿë ëàê white lacquered aluminium

àëóìèíèé èíîêñ stainless aluminium àëóìèíèé áðîíç bronze anodized aluminium àëóìèíèé ÷åðíî black anodized aluminium çëàòèñò àëóìèíèé gold anodized aluminium áëåäî æúëò àëóìèíèé champagne aluminium àëóìèíèé áÿë ëàê white lacquered aluminium

êîä.

6265 20 120 6226

-

100

6225

-

100

6593

-

100

7541

-

100

14100 -

100

15126 10

-

15124 10

-

15127 10

-

15128 10

-

15125 10

-

15129 10

-

ñòðîèòåл îáêîâ builders’ hrdwr.

Ùèôòîâå: 10 ìì. 7 mm

äðúæêà çà ïðîçîðöè ìîä. 2020 àëóìèíèé aluminium window handle mod. 2020 ôèíèø finish àëóìèíèé èíîêñ stainless aluminium

êîä.

6266 10

40

7 mm

298

www.amig.es


äðúæêà çà ïðîçîðöè ìîä. 2500 àëóìèíèåâà ñ êëþ÷ aluminium window handle mod. 2500 with key ôèíèø finish

êîä.

çëàòèñò àëóìèíèé gold anodized aluminium

6884 10

40

7 mm заключваща се дръжка keyed alike handles

áëàíêîâè êëþ÷îâå ìîä.360 key blanks mod.360

ìàòåðèàë êîä material íèêåëèðàí ìåñèíã 6885 10 nickel plated brass

-

äðúæêà çà ïðîçîðöè ìîä. AL3P àëóìèíèé aluminium handle mod. AL3P ôèíèø finish

êîä.

ñðåáðèñò àëóìèíèé silver anodized aluminium àëóìèíèé ÷åðíî ìàò matt black lacquered aluminium àëóìèíèé áÿë white lacquered aluminium

12614

1

10

12612

1

10

12613

1

10

222 x 55 x 10 mm

ñòðîèòåл îáêîâ builders’ hrdwr.

íå çà âêîïàâàíå plate not for stamping

äðúæêà çà ïðîçîðöè ìîä. AL4P àëóìèíèé aluminium handle mod. AL4P ôèíèø finish

ñðåáðèñò àëóìèíèé silver anodized aluminium àëóìèíèé ÷åðíî ìàò matt black lacquered aluminium àëóìèíèé áÿë white lacquered aluminium

êîä.

12617

1

10

12615

1

10

12616

1

10

222 x 55 x 10 mm íå çà âêîïàâàíåíå plate not for stamping

www.amig.es

299


алуминиева дръжка за врата Делта aluminium door handle mod. delta ôèíèø finish бял лак white lacquered черен лак black lacquered сребърен лак silver lacquered

Äÿñíà/Right êîä cod.

Ëÿâà/Left êîä cod.

Êîìïëåêò/Set êîä cod.

19239

19242

19236

1

20

19240

19243

19237

1

20

19241

19244

19238

1

20

разстояние между винтовете 43 мм distance between screws: 43 mm

алуминиева дръжка за врата Епсилон aluminium door handle mod. epsilon ôèíèø finish бял лак white lacquered черен лак black lacquered сребърен лак silver lacquered

Äÿñíà/Right êîä cod.

Êîìïëåòê/Set êîä cod.

19248

19245

1

20

19249

19246

1

20

19250

19247

1

20

ñòðîèòåл îáêîâ builders’ hrdwr.

разстояние между винтовете 50 мм distance between screws: 50 mm

алуминиева дръжка за врата Гама aluminium handle mod. gamma ôèíèø finish бял лак white lacquered черен лак black lacquered сребърен лак silver lacquered

300

Äÿñíà/Right êîä cod.

Ëÿâà/Left êîä cod.

19509

19510

1

20

19511

19512

1

20

19513

19514

1

20

www.amig.es


øèëä äðúæêà ìîä. 13 door fixed handle mod. 13

ôèíèø finish

ðàçìåðè ìì. sizes mm.

ìåñèíã ëàê polished brass varnished

245 x 45

êîä. 10419

2

20

8 mm

øèëä ñ òîïêà ìîä. 23-25 escutcheon mod. 23-25 ìîä. mod.

ðàçìåðè ìì. sizes mm.

ôèíèø finish

êîä.

23

125 x 34

ìåñèíã ëàê polished brass varnished

10420 10 50

25

125 x 34

ìåñèíã ëàê polished brass varnished

12338 25 250

ìîä. 25 å ñ îòâîð çà êëþ÷ mod. 25 with key hole

áåç îòâîð çà êëþ÷ without key hole

ðàçìåðè ìì. sizes mm.

ôèíèø finish

250 x 40

õðîì ìàò satin nickel plated ìåñèíãîâàí brass plated varnished ìåñèíã ëàê polished brass varnished

8 mm

www.amig.es

êîä.

ñ îòâîð çà êëþ÷ 85 ìì with keyhole 85 mm

êîä.

12186 2

20

12187 1

10

10780 1

10

11862 1

10

10508 2

20

11861 2

20

301

ñòðîèòåл îáêîâ builders’ hrdwr.

äðúæêà ìîä. 252P handle mod. 252P


äðúæêà ìîä. 252R handle mod. 252R áåç îòâîð çà êëþ÷ without key hole

ðàçìåðè ìì. sizes mm.

ôèíèø finish

Ø 50

ìåñèíã ëàê polished brass varnished ìåñèíã ãëàíö ñ PVD polished brass with PVD

êîä.

12601

1

10

13400

1

10

8 mm

ðîçåòêà çà ïàòðîí ìîä. 50 key hole mod. 50 ðàçìåðè ìì. sizes mm.

ôèíèø finish

Ø 50

ìåñèíã ëàê polished brass varnished

êîä. 14175 20 100

çà äðúæêà ìîä 252R for handle 252R

øèëä ñ äðúæêà ìîä. 14 door fixed handle mod. 14 ðàçìåðè ìì. sizes mm. 250 x 40

ôèíèø finish ìåñèíã ëàê polished brass varnished ìåñèíã ãëàíö ñ PVD polished brass with PVD

êîä.

10509 2

20

13402 2

20

ñòðîèòåл îáêîâ builders’ hrdwr.

êîìáèíèðà ñå ñ äðúæêà ìîä. 252 combines with handle mod.252

øèëä ñ òîïêà ìîä. 24-26 escutcheon mod. 24-26 ìîä. mod.

ðàçìåðè ìì. sizes mm.

ôèíèø finish

êîä.

24

125 x 34

ìåñèíã ëàê 10510 25 250 polished brass varnished ìåñèíã ãëàíö ñ PVD 13403 25 250 polished brass with PVD

26

125 x 34

ìåñèíã ëàê 12339 25 250 polished brass varnished 8 mm

302

www.amig.es


äðúæêà ìîä. “àëôà” handle mod. “alfa” ðàçìåðè ìì. sizes mm.

ôèíèø finish

242 x 44

ìåñèíãîâàí polished brass

êîä.

17262 1

10

8 mm включени винтове против кражба screws anti-theft included

äðúæêà ìîä. “áåòà” handle mod. “beta” ðàçìåðè ìì. sizes mm.

ôèíèø finish

256 x 48

ìåñèíãîâàí satin polished brass ñòàð ìåñèíã antique brass ìåñèíã õðîì ìàò satin nickel brass

êîä.

17263

1

10

19974

1

10

19975

1

10

8 mm

ñòðîèòåл îáêîâ builders’ hrdwr.

включени винтове против кражба screws anti-theft included

øèëä ñ òîïêà ìîä. 27-28-29-30-31 escutcheon mod. 27-28-29-30-31 ìîä. mod. 27 mod. 27

mod. 28

mod. 29

www.amig.es

mod. 31

28

ðàçìåðè ìì. sizes mm.

êîä.

ôèíèø finish

ìåñèíã ãëàíö polished 60 x 34 12341 25 250 brass varnished 60 x 34 12340 25 250

29

125 x 34 14212 25 250

30

125 x 34 14213 25 250

31

60 x 34 14214 25 250

mod. 30

303


âðúòêà ìîä. 1 (çà áðàâà ìîä. 126) deadbolt handle mod. 1 ôèíèø finish

ìåñèíã ëàê polished brass varnished ñòàð ìåñèíã antique brass ìåñèíã õðîì ìàò satin nickel brass ìåñèíã õðîì ãëàíö chrome plated brass

êîä.

cod.

êîä.

cod.

1550

20 200

8125 1

10

50

6154

20 200

8124 1

10

50

6155

20 200

8123 1

10

50

4496

20 200

ìåñèíãîâà îñíîâà / solid brass plate инсталиране при ф12мм / Ø installation 12 mm 6 mm.

âðúòêà ìîä. 3 dead bolt handle mod. 3 ôèíèø finish

êîä.

ìåñèíã ëàê polished brass varnished ñòàð ìåñèíã antique brass

5697

10 100

5777

10 100

ðîçåòêà rosette

37 mm. 6 mm.

âðúòêà ìîä. 4 deadbolt handle mod. 4

ðàçìåðè ìì. sizes mm.

ñòðîèòåл îáêîâ builders’ hrdwr.

6 mm.

ôèíèø finish ìåñèíã ëàê polished brass varnished

êîä.

15203 10 100

âðúòêà ìîä. 9 deadbolt handle mod. 9 ðàçìåðè ìì. sizes mm. Ø 50 6 mm.

ôèíèø finish ìåñèíã ëàê polished brass varnished

êîä.

14174 10 100

çà äðúæêà ìîä 252R for handle 252R

304

www.amig.es


äðúæêà íåïîäâèæíà ìîä. 10 door fixed handle mod. 10 ðàçìåðè ìì. sizes mm.

ôèíèø finish

250

ìåñèíã ëàê polished brass varnished ñòàð ìåñèíã antique brass ìåñèíã õðîì ìàò satin nickel brass

5840

2

10

6406

2

10

6408

2

10

ìåñèíã ëàê polished brass varnished ñòàð ìåñèíã antique brass ìåñèíã õðîì ìàò satin nickel brass

5841

2

10

6407

2

10

6409

2

10

300

êîä.

ïðàâà straight

äðúæêà íåïîäâèæíà ìîä. 11 door fixed handle mod. 11 ðàçìåðè ìì. sizes mm.

ôèíèø finish

250

ìåñèíã ëàê polished brass varnished ñòàð ìåñèíã antique brass ìåñèíã õðîì ìàò satin nickel brass

5842

2

10

6410

2

10

6412

2

10

ìåñèíã ëàê polished brass varnished ñòàð ìåñèíã antique brass ìåñèíã õðîì ìàò satin nickel brass

5843

2

10

6411

2

10

6413

2

10

300

ïðàâà straight

äðúæêà íåïîäâèæíà ìîä. 12 door fixed handle mod. 12

ôèíèø finish

ðàçìåðè ìì. sizes mm.

ìåñèíã ëàê polished brass varnished

200

7995

2

10

250

7996

2

10

êîä.

ïðàâà straight ñ øèëä with plate

www.amig.es

305

ñòðîèòåл îáêîâ builders’ hrdwr.

êîä.


òîïêà çà âðàòà ìîä. 12 door knob mod. 12 ðàçìåðè ìì. sizes mm.

ôèíèø finish

Ø 70

ìåñèíã ëàê polished brass varnished ñòàð ìåñèíã antique brass ìåñèíã õðîì ìàò satin nickel brass ìåñèíã ãëàíö ñ pvd polished brass w/ pvd

êîä.

5844

1

20

6260

1

20

6443

1

20

13401 1

20

ìàñèâíà solid

òîïêà çà âðàòà ìîä. 13 door knob mod. 13 ðàçìåðè ìì. sizes mm.

ôèíèø finish

Ø 76

ìåñèíã ëàê polished brass varnished ñòàð ìåñèíã antique brass ìåñèíã õðîì ìàò satin nickel brass

êîä. 5845

1

20

6261

1

20

6444

1

20

ìàñèâíà solid

òîïêà çà âðàòà ìîä. 14 door knob mod. 14 ðàçìåðè ìì. sizes mm.

ôèíèø finish

Ø 61

ìåñèíã ëàê polished brass varnished ñòàð ìåñèíã antique brass ìåñèíã õðîì ìàò satin nickel brass

ñòðîèòåл îáêîâ builders’ hrdwr.

êîä.

5846

1

20

6262

1

20

6445

1

20

ìàñèâíà solid

òîïêà çà âðàòà ìîä. 15 door knob mod. 15

ðàçìåðè ìì. sizes mm.

ôèíèø finish

Ø 70

ìåñèíã ëàê polished brass varnished ñòàð ìåñèíã antique brass ìåñèíã õðîì ìàò satin nickel brass

êîä.

5847

1

20

6263

1

20

6446

1

20

ìàñèâíà solid

306

www.amig.es


òîïêà çà âðàòà ìîä. 50-51 door knob mod. 50-51 ìîä. mod.

ðàçìåðè ìì. sizes mm.

ôèíèø finish

êîä.

50

Ø 70

ìåñèíã ëàê polished brass varnished ñòàð ìåñèíã antique brass ìåñèíã õðîì ìàò satin nickel brass

6748

2

20

7357

2

20

7340

2

20

ìåñèíã ëàê polished brass varnished ñòàð ìåñèíã antique brass ìåñèíã õðîì ìàò satin nickel brass

6749

2

20

7358

2

20

7341

2

20

Ø 70

51

cod.

êóõà hollow ìîä 51 - îñíîâà îò ñòîìàíà, òîïêà îò ìåñèíã mod 51 - brass covered steel base, brass knob

òîïêà çà âðàòà ìîä. 52-53 door knob mod. 52-53 ìîä. mod.

ðàçìåðè ìì. sizes mm.

52

Ø 70

ôèíèø finish

53

Ø 70

êîä.

cod.

ìåñèíã ëàê 10853 polished brass varnished ñòàð ìåñèíã 10852 antique brass ìåñèíã õðîì ìàò 10854 satin nickel brass

2

20

2

20

2

20

ìåñèíã ëàê 10856 polished brass varnished ñòàð ìåñèíã 10855 antique brass ìåñèíã õðîì ìàò 10857 satin nickel brass

2

20

2

20

2

20 êóõà hollow

òîïêà çà âðàòà ìîä. 54 door knob mod. 54 ðàçìåðè ìì. sizes mm. Ø 68

ôèíèø finish

ìåñèíã ëàê polished brass varnished ñòàð ìåñèíã antique brass íèêåë ìàò brushed nickel

êîä.

cod.

14987 2

20

14989 2

20

14988 2

20 êóõà hollow

www.amig.es

307

ñòðîèòåл îáêîâ builders’ hrdwr.

ìîä 53 - îñíîâà îò ñòîìàíà ñ ìåñèíãîâî ïîêðèòèå, òîïêà îò ìåñèíã mod 53- steel base covered in brass, brass knob


ðåøåòêà ìîä. 1 âèíòîâ ìîíòàæ vent mod. 1 ôèíèø finish

ðàçìåðè ìì. êîä. sizes mm.

A B

ñðåáðèñò àëóìèíèé silver anodized aluminium

100 x 200 150 x 150 150 x 300 165 x 165 200 x 200

4271 3221 3222 3223 3241

20 20 20 20 20

200 200 200 200 200

åïîêñè áÿë àëóìèíèé aluminium white apoxy

100 x 200 150 x 150 150 x 300 165 x 165 200 x 200

4272 3224 3225 3226 3242

20 20 20 20 20

200 200 200 200 200

çëàòèñò àëóìèíèé aluminium gold anodized

100 x 200 150 x 150 150 x 300 165 x 165 200 x 200

4273 3372 3375 3373 3374

20 20 20 20 20

200 200 200 200 200

äúðâåñíà èìèòàöèÿ wood (steel)

150 x 300

3728 20 200

â ïîëèåòèëåíîâè ïëèêîâå in plastic bags

ôèíèø finish

ðàçìåðè ìì. êîä. sizes mm.

A

B

ñðåáðèñò àëóìèíèé silver anodized aluminium

250 x 165 250 x 250

4769 10 4771 10

80 60

åïîêñè áÿëî ñòîìàíà steel white epoxy

250 x 165 250 x 250

4768 10 4770 10

80 50

ñòðîèòåл îáêîâ builders’ hrdwr.

ðåøåòêà ñ ìðåæà grille with net

ðåøåòêà ìîä. 2 âèíòîâ ìîíòàæ vent mod. 2 ðàçìåðè ìì. sizes mm.

ôèíèø finish

165 x 165

ñðåáðèñò àëóìèíèé silver anodized aluminium åïîêñèäíî áÿë àëóìèíèé aluminium white apoxy çëàòèñò àëóìèíèé aluminium gold anodized äúðâåñíà èìèòàöèÿ wood (steel)

êîä. 3227 10 100 3228 10 100 3376 10 100 3730 10 100

â ïîëèåòèëåíîâè ïëèêîâå in plastic bags

308

www.amig.es


ñòîïåð çà âðàòà ìîä. 100-101 doorstop mod. 100-101 ôèíèø êîä. finish

ìîä. mod.

êîä. 1 1 1 1

10 10 10 10

50 50 50 50

2403 1 2405 1

10 10

50 50

8189 1

10

50

100

çëàòèñò/gold õðîì/chrome plated ñòàð ìåñèíã/antique brass plated íèêåë øëàéôàí/brushed nickel ìåñèíã ëàê/solid brass varnished èíîêñ 18/8 /st. steel AISI 304

4562 4671 5607 5608 6434 7239

20 20 20 20 20 20

200 2402 200 2404 200 8188 200 10643 200 200

101

çëàòèñò/gold õðîì/chrome plated ñòàð ìåñèíã/antique brass plated íèêåë øëàéôàí/brushed nickel ìåñèíã ëàê /solid brass varnished èíîêñ 18/8 /st. steel AISI 304

4563 4720 5609 5610 6435 7240

20 20 20 20 20 20

200 200 200 200 200 200

ðàçìåðè ìì. / sizes mm.

Ø 45 ñ äþáåë/with anchor

ìîä. 100

ñ ÷åðíà ãóìà with black rubber ñ áÿëà ãóìà with white rubber

ìîä. 101

öàì

ñòîïåð çà âðàòà ìîä. 102-103 doorstop mod. 102-103 ìîä. mod.

ôèíèø finish

êîä.

102

çëàòèñò/gold õðîì/chrome plated ñòàð ìåñèíã/antique brass plated

7981 20 160 7979 20 160 7980 20 160

103

íèêåë øëàéôàí brushed nickel

7982 20 160

ðàçìåðè ìì. / sizes mm.

Ø 45 ñ äþáåë/with anchor

ìîä. 102

ñ ÷åðíà ãóìà with black rubber ñ áÿëà ãóìà with white rubber

ìîä. 103

ñòðîèòåл îáêîâ builders’ hrdwr.

öàì

ñòîïåð çà âðàòà ìîä. 200 doorstop mod. 200 ôèíèø finish çëàòèñò/gold õðîì/chrome plated ñòàð ìåñèíã/antique brass plated íèêåë øëàéôàí/brushed nickel

êîä.

4838 5740 5739 5741

êîä.

20 20 20 20

200 200 200 200

2439

1

10

50

10644

1

10

50

ðàçìåðè ìì. / sizes mm.

Ø 30 ñ äþáåë/with anchor öàì

резервна гума spare rubber

êîä.

7367 20 www.amig.es

-

309


ñòîïåð çà âðàòà ìîä. 201 doorstop mod. 201 ôèíèø finish çëàòèñò/gold õðîì/chrome plated ñòàð ìåñèíã/antique brass plated íèêåë øëàéôàí/brushed nickel

êîä.

4839 5743 5742 5744

êîä.

20 20 20 20

200 200 200 200

2440 1

10

50

8190 1 8191 1

10 10

50 50

ðàçìåðè ìì. sizes mm.

Ø 20 ñ äþáåë/with anchor öàì

резервна гума spare rubber

êîä.

7368 20

-

ñòîïåð çà âðàòà ìîä. 202 doorstop mod. 202 ðàçìåðè ìì. sizes mm.

ôèíèø finish

Ø 28

çëàòèñò/gold õðîì/chrome plated ñòàð ìåñèíã/antique brass plated íèêåë øëàéôàí/brushed nickel

5051 5746 5745 5747

20 20 20 20

120 120 120 120

çëàòèñò/gold õðîì/chrome plated ñòàð ìåñèíã/antique brass plated íèêåë øëàéôàí/brushed nickel

7199 7196 7197 7198

10 10 10 10

60 60 60 60

Ø 32

êîä.

êîä. 2441 1

10

50

10645 1

10

50

7200 1

10

50

10646 1

10

50

ñ óïëúòíèòåë/with anchor öàì

резервна гума spare rubber

ðàçìåðè ìì. sizes mm. Ø 28

êîä.

7369 20

-

ñòðîèòåл îáêîâ builders’ hrdwr.

ñòîïåð çà âðàòà ìîä. 203 doorstop mod. 203 ôèíèø finish çëàòèñò/gold õðîì/chrome plated ñòàð ìåñèíã/antique brass plated íèêåë øëàéôàí/brushed nickel

êîä.

êîä.

5052 5513 5748 5749

20 20 20 20

200 200 200 200

2442

1

10

50

10647

1

10

50

ðàçìåðè ìì. sizes mm.

Ø 22 ñ äþáåë with anchor öàì

резервна гума spare rubber

ðàçìåðè ìì. sizes mm. Ø 22

310

êîä.

7370 20

www.amig.es

-


ñòîïåð çà âðàòà ìîä. 204 doorstop mod. 204 ôèíèø finish çëàòèñò/gold õðîì/chrome plated ñòàð ìåñèíã/antique brass plated íèêåë øëàéôàí/brushed nickel

êîä. 5053 5514 5750 5751

êîä. 20 20 20 20

200 2443 200 200 200 10648

1

10

50

1

10

50

ðàçìåðè ìì. sizes mm.

Ø 22 ñ äþáåë with anchor öàì

резервна гума spare rubber

ðàçìåðè ìì. sizes mm. ø 22

êîä.

7371 20

-

ñòîïåð çà âðàòà ìîä. 400 (ñàìîçàëåïâàù) doorstop mod. 400 (adhesive)

ôèíèø finish

êîä.

êîä.

çëàòèñò gold êàôÿâ brown

5984 20 200

2663 1

10

50

5985 20 200

2664 1

10

50

ðàçìåðè ìì. sizes mm.

Ø 50 ñ ÷åðíà ãóìà with black rubber стомана / steel

ñòîïåð çà âðàòà ìîä. 401 (ñàìîçàëåïâàù) doorstop mod. 401 (adhesive)

áÿë white

ðàçìåðè ìì. êîä. sizes mm.

êîä.

Ø 50 5986 20 200

2665

1

10

50

ñúñ ñèâà ãóìà / with grey rubber стомана / steel

ñòîïåð çà âðàòà ìîä. 402 (ñàìîçàëåïâàù) doorstop mod. 402 (adhesive) ðàçìåðè ìì. sizes mm. Ø 50

ôèíèø êîä. finish õðîì chrome plated

êîä.

5987 20 200

2666

1

10

50

ñ áÿëà ãóìà / with white rubber стомана / steel www.amig.es

311

ñòðîèòåл îáêîâ builders’ hrdwr.

ôèíèø finish


ñòîïåð çà âðàòà ìîä. 403 (ñàìîçàëåïâàù) doorstop mod. 403 (adhesive) ðàçìåðè ìì. sizes mm.

ôèíèø finish

êîä.

êîä.

50

áÿë white êàôÿâ brown

5989 20 200

2668 1

10

50

5988 20 200

2667 1

10

50

ìàãíèòåí / magnetic пластмаса / plastic

ñòîïåð çà âðàòà ìîä. 404 (ñàìîçàëåïâàù) doorstop mod. 404 (adhesive)

ðàçìåðè ìì. sizes mm.

ôèíèø finish

27 x Ø 40 x 108

áÿë white êàôÿâ brown ÷åðåí black

êîä.

êîä.

18910 10 100

19176 1

10 100

18912 10 100

18813 1

10 100

18911 10 100

18812 1

10 100

да се използва за врати с дебелина 45 мм. to be used in doors of 45 mm maximum thickness

ñòðîèòåл îáêîâ builders’ hrdwr.

пластмаса / plastic

ñòîïåð çà âðàòà ìîä. 405 (ñàìîçàëåïâàù) doorstop mod. 405 (adhesive) ðàçìåðè ìì. sizes mm.

ôèíèø finish

45

áÿë white ÷åðåí black êàôÿâ brown инокс бял inox white

êîä.

18918 20 200 18919 20 200 18920 20 200 18921 20 200 пластмаса / plastic

312

www.amig.es


ñòîïåð çà âðàòà ìîä. 600-601 doorstop mod. 600-601 ìîä. mod.

ôèíèø finish

600

ìåñèíã ëàê / polished brass varnished ìåñèíã õðîì ìàò / satin nickel brass

6886 10 7984 10

60 60

7467 17171

1 1

10 10

50 50

601

ìåñèíã ëàê / polished brass varnished ìåñèíã õðîì ãëàíö / chrome plated brass ñòàð ìåñèíã / antique brass

7466 10 7985 10 7986 10

60 60 60

7468 17172 17173

1 1 1

10 10 10

50 50 50

êîä.

êîä.

ìîä. 600

ñ áÿëà ãóìà with white rubber ñ ÷åðíà ãóìà with black rubber

ìîä. 601

ñòîïåð çà âàðàò ìîä. 700 ìàãíèòåí magnetic doorstop mod. 700 ôèíèø finish çëàòèñò / gold õðîì ãëàíö / chrome plated ñòàð ìåñèíã / antique brass plated íèêåë øëàéôàí / brushed nickel

êîä.

7236 7237 8383 8384

ðàçìåðè ìì. / sizes mm.

10 10 10 10

100 100 100 100

44 x 40

ñ äþáåë / with anchor

ñòîïåð çà âðàòà ìîä. 701 ìàãíèòåí magnetic doorstop mod. 701

çëàòèñò / gold õðîì ãëàíö / chrome plated ñòàð ìåñèíã / antique brass plated íèêåë øëàéôàí / brushed nickel

êîä.

8387 8385 8386 7238

ðàçìåðè ìì. / sizes mm.

10 10 10 10

60 60 60 60

55 x 44

ñ äþáåë / with anchors ñ øåñòîãðàìåí êëþ÷ 3 ìì with allen key 3 mm

ñòîïåð çà âðàòà ìîä. 710 doorstop mod. 710 ðàçìåðè ìì. sizes mm. Ø 45 x 75

ôèíèø finish çëàòèñò gold õðîì ìàò satin nickel plated

êîä.

cod.

12242 6

36

12243 6

36

ìàãíèòåí magnetic под или стена / floor or wall www.amig.es

313

ñòðîèòåл îáêîâ builders’ hrdwr.

ôèíèø finish


ñòîïåð çà âðàòà ìîä. 711 doorstop mod. 711 ðàçìåðè ìì. sizes mm.

ôèíèø finish

êîä.

cod.

çëàòèñò 12244 6 gold õðîì ìàò 12245 6 satin nickel plated

Ø 50 x 75

36 36

ìàãíèòåí magnetic под или стена / floor or wall

ñòîïåð çà âðàòà ìîä. 712 doorstop mod. 712 ðàçìåðè ìì. sizes mm.

ôèíèø finish çëàòèñò gold õðîì ìàò satin nickel plated

Ø 23 x 80

êîä.

cod.

12246

6

36

12247

6

36

ìàãíèòåí magnetic стена / wall

ñòîïåð çà âðàòà ìîä. 10-11 door retainer mod. 10-11 ìîä. mod.

ðàçìåðè ìì. sizes mm.

ôèíèø finish

10

120 x 25 mm

áÿë white õðîì ìàò satin nickel plated ÷åðåí black çëàòèñò gold

6887 10 60

17583 1

10 60

6467 10 60

8182 1

10 60

6468 10 60

17584 1

10 60

6466 10 60

8183 1

10 60

áÿë white õðîì ìàò satin nickel plated ÷åðåí black çëàòèñò gold

6890

10 40

17585 1

10 40

6888

10 40

8209 1

10 40

6891

10 40

17586 1

10 40

6889

10 40

17587 1

10 40

ñòðîèòåл îáêîâ builders’ hrdwr.

изтегляне 28 мм 28 mm extensión

11

165 x 30 mm

изтегляне 45 мм 45 mm extensión

314

êîä.

êîä.

www.amig.es

amig_builder_fittings  
amig_builder_fittings  
Advertisement