Page 1

š¥–¥–²Œ¯w–ª

• ระบบไฟแสงสวางฉุกเฉินจำเปนแค ไหน • ระบบไฟฟาสำหรับอุปกรณอิเล็กทรอนิกส • การออกแบบระบบไฟฟาของสถานีรถไฟฟา ตามมาตรฐาน NFPA 130: 2010 Edition • เครื�องกำจัดยุง ใชวงจรเซลลออสซิลเลเตอรและวงจรสวิตชิ่งความถี่ต่ำ • การประยุกตใชโครงขายเซนเซอร ไรสายในการติดตามเด็กพลัดหลง • ระบบสมองกลฝงตัวเพื�อควบคุมอุปกรณ ไฟฟาและวัดพลังงานไฟฟา ภายในบานตามมาตรฐาน X-10 • Solar PV Rooftop โครงการผลิตไฟฟาพลังแสงอาทิตยที่ติดตั้งบนหลังคา • เยี่ยมชม สถาบันไทย-เยอรมัน

Ž¨Š¨· 12 |¤Š¨·

71 ”t–¥w”-t«”“¥‘¤Œ‹» 2557

ระบบไฟฉุกเฉิน

สองสวางอยางมั่นใจ พรอมใชทุกสถานการณ


ZZZVLHPHQVFRPSOPDXWRPRWLYH

Proven automotive supplier solutions /HYHUDJLQJSURGXFWOLIHF\FOHPDQDJHPHQW 3/0 WRGULYH IODZOHVVSURGXFWODXQFKHVj›ŒŒšp“ŒŒmׅŽ~‰š|z׀ž­‹–}¥‹ž­‹Š~Ԗp¨sԊ›jjÓ›¦Œpƒš‚}›Ž¨q ~Ԗp–›‘š‹ j›Œ¥kԛŒÓŠp›‚¥„Ê}~š “Automotive OEMs & Suppliers Industry” j›Œ~š}“‚¨q‚šƒ‡š‚mŒš®p¥‡ñ–¨”Ôm›Šm}“ŒÔ›p“ŒŒm× jŽ›‹¥„Û‚m›ŠqŒpkŸ®‚Š› š‚€ž­ 7 Šž‚›mŠ 2557 | §Œp¦ŒŠ‡Ž›tӛ¦–€‚ž tŸ­p©ŠÓ¨sÓ¥‡ž‹p¦mÓj›Œ~š}“‚¨q¨‚kš®‚~–‚€ž­“œmšv¥€Ó›‚š®‚¦~ӋšpŒŠŸp€¡jj›Œ m¡|q™©}Ô¥Œž‹‚Œ¢Ô¥‡­Š¥~Š¥jž­‹jšƒ : j›Œ¥kԛŒÓŠp›‚¥„Ê}~š ~š}“‚¨q¨‚¥Œñ–p¥Ž¬j« €ž­‚œ©„“¢Ój›Œ~š}“‚¨q€ž­“œmšv €šp® ‚ž® ©ŠÓ›Ó ¨mŒ«j¬“›Š›Œ “Automotive OEMs & Suppliers Industry” €ž­q™~š}“‚¨q¥‡ñ–“ŒÔ›pm›Š¦~j~ӛp¨‚m›Š“œ¥Œ¬qk–p…Ž~‰š|z×k–pm¡| z Siemens Product Lifecycle Management for Automotive Industry Siemens PLM software sӐ‹“ŒÔ›p“‰›‡¦}ŽÔ–Š¨‚j›Œ~š}“‚¨q €ž­¥kԛ¨q z Digital Product Development / “Design & engineer better products faster …. “ (NX) Ÿpm›Š¥jž­‹¥‚ñ–pjš‚k–p¦…‚j ¦Ž™kš®‚~–‚~ӛp« ¨‚j›Œ‡š{‚›…Ž~‰š|z× z Digital Manufacturing / “Build & support products more k–pm¡| qŸpsӐ‹¨”Ô€¡jm‚ŠžkԖŠ¢Ž€ž­¢j~Ԗp¥‡ñ–j›Œ~š}“‚¨q€ž­¢j~Ԗp efficiently ….” (TECNOMATIX) z

“‚¨q~}~Ӗ~š¦€‚qœ”‚õ›‹ ”Œ –

Digital Lifecycle Management / “Collaborate & innovate more intelligently …. “ (TEAMCENTER)

ƒŒ’š€ tž¥Š‚“× qœjš}

§€Œ. 66(0) 2-7154141 ¦ˆÐjt× 66(0) 2-7154841 –ž¥ŠŽ× : Industry.th@siemens.com

ZZZVLHPHQVFRPSOP


Ë°ÄÓº”Ë¡¦

21

การออกแบบระบบไฟฟาของสถานี รถไฟฟาตามมาตรฐาน NFPA 130: 2010 Edition

kԖjœ”‚}¨‚j›Œ––j¦ƒƒŒ™ƒƒqӛ‹©ˆˆÏ›r¡j¥r‚, „Œ™¥‰€k–p“›‹©ˆ ¦Ž™¥m¥ƒŽ¦Ž™kԖjœ”‚}¨‚j›Œ¥}‚“›‹‰›‹¨‚“›‚žŒ©ˆˆÏ› ~›ŠŠ›~Œy›‚ NFPA 130: Fixed Guideway Transit and Passenger Rail Systems

26 39 46 8

ระบบไฟฟาสำหรับอุปกรณอเิ ล็กทรอนิกส

–¡ „ jŒ|× –  ¥ Ž¬ j €Œ–‚ j “× q ™~Ô – pŠž ¦ ”ŽÓ p qÓ › ‹©ˆˆÏ › €ž ­ ¥ ”Š›™“Š tŸ­pq™~Ԗp¥Ž –jŒ™ƒƒ©ˆˆÏ›–‹Ó›p¢j~Ԗp¦Ž™¥€ž‹­ p~Œp“œ”Œšƒ–¡„jŒ|× –¥Ž¬j€Œ–‚j“×qŸpq™€œ¨”Ô ¨sÔp›‚©}Ԗ‹Ó›pŠž„Œ™“€‰›‡¦Ž™„Ž–}‰š‹

ระบบไฟแสงสวางฉุกเฉินจำเปนแค ไหน

©ˆr¡j¥r‚©}Ԍšƒj›Œ‡š{‚›Š›–‹Ó›p~Ӗ¥‚ñ–p€š®pžj›Œ¨sÔp›‚¦Ž™Œ¢„ ŒÓ›p‰›‹‚–j €œ¨”Ô ¨sÔp›‚©}Ôpӛ‹ “›Š›Œ€}¦€‚”Ž–}©ˆ„j~ €š­©„©}Ô §}‹©ŠÓ~Ԗp„Œšƒ¥„Žž­‹‚¨}« –žj€š®p¥Šñ–¨sÔjšƒ”Ž–} LED €ž­¨sԇŽšpp›‚‚Ô–‹jÓ›”Ž–}©ˆ¦ƒƒ¥}ŠqŸp“›Š›Œ¨sԌӐŠjšƒ¦ƒ~¥~–Œž­€ž­Šžk‚›}¥Ž¬j©}Ô

Solar PV Rooftop โครงการผลิตไฟฟา พลังแสงอาทิตยที่ติดตั้งบนหลังคา

§mŒpj›Œ“Óp¥“ŒŠ¨”ÔŠžj›Œ‚œŒ™ƒƒ§tŽ›Œ×¥tŽŽ×Š›…Ž~©ˆˆÏ›¥‡ñ–¨sÔ ¥„Û‚‡Žšpp›‚€}¦€‚ €š®p¨‚jŽ¡ÓŠƒÔ›‚–‹¢Ó–›‘š‹ jŽ¡ÓŠ¡Œjqk‚›}¥Ž¬j jŽ¡ÓŠ¡Œjqk‚›}jŽ›p¦Ž™¨”vÓ

53

เครื�องกำจัดยุง ใชวงจรเซลลออสซิลเลเตอรและวงจรสวิตชิ่งความถี่ต่ำ

¥mŒñ–p}šj‹¡p€ž­¨sԇ ®‚y›‚pqŒ¥tŽŽ×––“tŽ¥Ž¥~–Œ×“–ppqŒ“Žšƒj›Œ €œp›‚€žm­ ›Šž­~­œ¦Ž™¨sԔŠÔ–¦„Žpm›Šž­“¢p€ž­“›Š›Œ¨”Ô¦Œp}š‚ ¥–›~ׇ¡~€ž­Šžmӛ“¢p ¥‡ñ–kšƒ¦”ŽÓpjœ¥‚}¦“p©ˆ¦ƒƒ LED ¦Ž™ ~™¦jŒpŽ}©ˆˆÏ›“œ”Œšƒj›Œs¬–~‹¡p§}‹¨sԇŽšpp›‚q›j¦ƒ~¥~–Œž­ AAA €ž­Šžm›Š„Ž–}‰š‹ ¦Ž™„Œ™”‹š}‡Žšpp›‚

58 26

การประยุกตใชโครงขายเซนเซอร ไรสาย ในการติดตามเด็กพลัดหลง

Œ™ƒƒ€ž­sӐ‹~}~›Š¥}¬j‡Žš}”Žp¦Ž™„Ï–pjš‚j›ŒŽšj‡›~š¥}¬j sӐ‹¥‡­Šm›ŠŒ}¥Œ¬¨‚j›ŒmԂ”› §}‹„Œ™‹¡j~רsÔ §mŒpkӛ‹¥t‚¥t–Œ× ©ŒÔ“›‹§Š}¢Ž XBee PRO


¥–¤€ EC

www.me.co.th

„Ë€ž­ 12 rƒšƒ€ž­ 71, ŠjŒ›mŠ-j¡Š‰›‡š‚× 2557 Œ›m› 50 ƒ›€

67

ระบบสมองกลฝงตัวเพื�อควบคุมอุปกรณ ไฟฟาและวัดพลังงานไฟฟาภายในบาน ตามมาตรฐาน X-10

j›Œ‡š{‚›¥€m§‚§Ž‹ž¥‡ñ–j›Œmƒm¡Š–¡„jŒ|× ©ˆˆÏ›‰›‹¨‚ƒÔ›‚ ”Œ –j›Œš}‡Žšpp›‚©ˆˆÏ›  –¥„Û‚¥Œñ–p„j~€ž­Šž ¨sԖ‹¢Ójš‚€š­©„ ¦Ž™Šž”Ž›j”Ž›‹Œ¢„¦ƒƒ¦~ӌ™ƒƒ“Š–pjŽ†Ùp~š¥‡ñ–j›Œmƒm¡Š –¡„jŒ|× ©ˆˆÏ›¦Ž™j›Œš}‡Žšpp›‚‰›‹¨‚ƒÔ›‚~›ŠŠ›~Œy›‚X-10 ¥„Û‚¥€m§‚§Ž‹žj›Œ“ÓpkԖŠ¢Ž…Ó›‚€›p“›‹©ˆ‰›‹¨‚ƒÔ›‚€ž­ŠžŒ›m›¢j k‚›}¥Ž¬j~}~š®p©}Ԍ}¥Œ¬

73

39

เยี่ยมชม สถาบันไทย-เยอรมัน

–pm×jŒ€ž­ӛ‹€–}¦Ž™qš}j›Œ¥€m§‚§Ž‹ž–¡~“›”jŒŒŠ ŒŠ€š®p¨”Ômœ „ŒŸj’›¦Ž™‡š{‚›kž}m›Š“›Š›Œ}ԛ‚‘jŒŒŠj›Œ…Ž~¨”Ô–¡~“›”jŒŒŠ©€‹¨‚Œ™}šƒ“›jŽ

¨°½•À–§¾§ ƒ€ƒŒŒ|›j›Œ............................................................... 7 §Žj¥€m§‚§Ž‹ž................................................................ 8 ~Ԃ¦ƒƒ©€‹¥€m.............................................................. 14 ”‚šp“ –-t–ˆ~צŒ×........................................................ 79 kӛ................................................................................. 81 p›‚¦“}p“‚mԛ¦Ž™“šŠŠ‚›.......................................... 89 …Ž~‰š|z×...................................................................... 96 ¨ƒ“ŠšmŒ“Š›sj EC.................................................... 103 ¨ƒ“š­pt ®–”‚šp“ –k–p ¥–¬Š¦–‚}זž............................... 104 }šs‚ž§o’|›................................................................. 110 jŽšƒ“¢Ó‡ ®‚y›‚.............................................................. 111

46

58 67

EC (ISSN 1685-3679) ¥„Û‚›Œ“›Œ€ž­Šž¥‚ ®–”›¥‚Ô‚©„€›p}ԛ‚‘jŒŒŠ©ˆˆÏ› ¦Ž™Œ™ƒƒmƒm¡Š …Ž~§}‹ ƒŒ’€š ¥–¬Š¦–‚}זž qœjš} ––j~›Š„j~rƒšƒŒ›‹“–p¥} –‚ ›pqœ”‚õ›‹~›Š¦…p”‚šp“ –€š­©„ Œ›m›rƒšƒŽ™ 50 ƒ›€ (¥„Û‚jŒ™}›’„–‚}×) j›Œ“ŠšmŒ“Š›sj 12 rƒšƒ 540 ƒ›€ “Ópsñ– €ž–­ ‹¢Ó ¦Ž™rƒšƒ€ž­q™Œšƒ‡ŒÔ–Š ‚›|š~“ p­š qӛ‹ m~. “‚“›Œ ¨‚‚›Š ƒŒ’€š ¥–¬Š¦–‚}זž qœjš} ”Œ –¥s¬m‚›m›Œ¨‚jŒ¡p¥€‡˜ kž}mŒÓ–Š¥kԛƒšvsž “šp­ qӛ‹ ƒŒ’€š ¥–¬Š¦–‚}זž qœjš} 77/111 –›m›Œ“‚“›Œ€›¥–Œ× sš‚® 26 ‚‚jŒ¡p‚ƒ¡Œž ¦kp mŽ–p~Ԃ©€Œ ¥k~mŽ–p“›‚ jŒ¡p¥€‡˜ 10600 §€Œ‘š‡€× 02 862 1396-9 §€Œ“›Œ 02 862 1395 ”Œ –§–‚¥p‚…Ó›‚ ‚›m›ŒjŒ¡p¥€‡ qœjš} “›k›‚‚~›j“‚ ƒšvsž¥Žk€ž­ 158-0-82377-9 “š­pqӛ‹¨‚‚›Š ƒŒ’€š ¥–¬Š¦–‚}זž qœjš} §„Œ}“Óp¨ƒŒšƒ†›j¥p‚‚›m›ŒjŽšƒŠ›‡ŒÔ–Šjšƒ¨ƒ“ŠšmŒ §}‹j›Œ“Óp¦ˆjt×, ©„Œ’|ž‹× ”Œ ––ž¥ŠŽ j›Œ¥„Žž‹­ ‚¦„Žp €ž–­ ‹¢kÓ –p“Š›sj jŒ¡|›¦qÔp¨”ԆΛ‹“Š›sj€Œ›ƒŽÓp”‚Ô› 30 š‚ “Ӑ‚…¢–Ô ›Ó ‚ €Ó›‚¨}“‚¨q›Œ“›Œ EC rƒšƒ‹Ô–‚”Žšp §„Œ}~}~Ӗ“–ƒ›Š©}Ԁž­†Î›‹“Š›sj


Š‡˜ z

อานฟรี

รูปแบบ

E-Magazine

"MULJM?B¨|ӝ¬ %6%RRNVWRUH

$,6%RRNVWRUH

%RRN'RVH

22.%((

1DLLQ

www.me.co.th

โทรศัพท 02-862-1396-9


ขวัญชัย กุลสันติธํารงค

Œ™ƒƒ©ˆˆÏ›k–p“›‚žŒ©ˆˆÏ› / NFPA 130: 2010

Ž¿°ººŽÌ§§°½§§Ï¬¬{¿ º”·£¿¦Â°£Ï¬¬{¿¢¿®®¿¢°¿¦ NFPA 130: 2010 Edition kԖj²›”‚}¨‚j›Œ––j¦ƒƒŒ™ƒƒqӛ‹©ˆˆÏ›r¡j¥r‚, „Œ™¥‰€k–p“›‹©ˆ¦Ž™¥m¥ƒŽ ¦Ž™kԖj²›”‚}¨‚j›Œ¥}‚“›‹ ‰›‹¨‚“›‚žŒ©ˆˆÏ› ~›ŠŠ›~Œy›‚ NFPA 130: Fixed Guideway Transit and Passenger Rail Systems

j›Œk‚“Ó p ŠŽs‚Œ™ƒƒŒ›p ¥„Û‚m²›~–ƒ“¡}€Ô›‹“²›”Œšƒj›Œk‚“Óp m‚q²›‚‚Š›j¨‚sš­§Šp¥ŒÓp}Ӑ‚¨‚ ¥Š –p¨”vÓk–p„Œ™¥€‘~ӛp« €š­§Žj “²›”ŒšƒjŒ¡p¥€‡Š”›‚mŒj¬¥sӂ¥}ž‹jš‚ Œ©ˆˆÏ›“›‹~ӛp« j²›ŽšpjӖ“ŒÔ›p¥‡Š­ ¥~ŠkŸ‚® –‹Ó›psԛ« ¥sӂ “›‹“žŠÓ p, “›‹ “ž‚›²® ¥p‚“Ӑ‚~Ӗk‹›‹, “›‹“ž¥kž‹, “›‹ “ž“ŠÔ , “›‹“žŠÓ p¨~Ô ¥„Û‚~Ԃ Œ™ƒƒ©ˆˆÏ›¨‚“›‚žŒ©ˆˆÏ› ¥„Û‚Œ™ƒƒ‡ ®‚y›‚€ž­“²›mšvŒ™ƒƒ”‚Ÿ­p k–pŒ™ƒƒ©ˆˆÏ›¥mŒñ–pjŽk–p“›‚ž Œ©ˆˆÏ› j›Œ––j¦ƒƒŒ™ƒƒ©ˆˆÏ›q™ –Ô›p–pŠ›~Œy›‚ NFPA 130: Fixed Guideway Transit and Passenger Rail Systems tŸp­ ¥„Û‚Š›~Œy›‚Œ™}šƒ §Žj€ž­©}Ԍšƒj›Œ‹–ŠŒšƒ ¨‚ƒ€m›Šrƒšƒ‚ž®q™‚²›¥“‚– kԖj²›”‚}¨‚j›Œ––j¦ƒƒŒ™ƒƒqӛ‹ ©ˆˆÏ›r¡j¥r‚ (Emergency power), „Œ™¥‰€k–p“›‹©ˆ¦Ž™¥m¥ƒŽ ¦Ž™ kÔ – j² › ”‚}¨‚j›Œ¥} ‚ “›‹‰›‹¨‚ ``

www.me.co.th

“›‚žŒ©ˆˆÏ› ¥sv~}~›ŠŒ›‹Ž™¥–ž‹}€ž­‚õ›“‚¨q¨‚ƒ€m›Šrƒšƒ‚ž® ©}Ô ¥Ž‹mŒšƒ

‰›‡ŒŠk–p Š›~Œy›‚ NFPA 130

Š›~Œy›‚ NFPA 130 : 2010 Edition „Œ™j–ƒ}Ô  ‹ 11 ƒ€ ©}Ô¦jÓ Chapter 1 Administration jŽÓ›Ÿpk–ƒ¥k~k–pŠ›~Œy›‚, ¥„Ï› ”Š›‹k–pŠ›~Œy›‚rƒš ƒ ‚ž® , j›Œ ‚²›©„¨sÔp›‚ ¦Ž™ ”‚õ‹–Ô›p–p¦Ž™ “¢~Œ Chpater 2 Referenced Publication jŽÓ›Ÿp “­p‡Š‡×€ž­ Š›~Œy›‚rƒšƒ‚ž–® ›Ô p–pŸp mŒ–ƒmŽ¡Š Š›~Œy›‚ NFPA –ñ‚« ¦Ž™ Š›~Œy›‚ –ñ‚« ¥sӂ AMCA, APTA, ASHRAE, ASTM, California Technical Bul-

letins, ICEA, IEC, IEEE, UL, US Government Publication Chapter 3 Definitions m²› ‚‹›Š¨‚ƒ€‚ž® ¥„Û‚m²›‚‹›Š€ž­ ¨sÔ ¨‚ Š›~Œy›‚rƒš ƒ ‚ž® „Œ™j–ƒ}Ô  ‹m² › ‚‹›Š€ž¥­ „Û‚€›pj›Œk–p NFPA ©}Ô¦jÓ Approved, Authority Having Jurisdiction (AHJ), Labeled, Listed, Shall, Should ¦Ž™ m²›‚‹›Š¥r‡›™ €ž­¨sÔjšƒŠ›~Œy›‚rƒšƒ‚ž® Chapter 4 General ƒ€ ‚ž® j ŽÓ › Ÿ p m›Š~Ô – pj›Œk–pŒ™ƒƒ m›Š„Ž–}‰š ‹ q›j–š m mž ‰š ‹ (Fire safety system) ‡ŒÔ–Š¥„Ï›”Š›‹ ¦Ž™š~¡„Œ™“pm×k–pŒ™ƒƒ‚ž® j›Œ ––j¦ƒƒŒ™ƒƒ„Ù–pjš‚–šmmž‰š‹~›Š Š›~Œy›‚‚ž® j² › ”‚}¨”Ô ¥ „Û ‚ j›Œ¥j } ¥‡Žp©”ŠÔ¥‡ž‹p¥”~¡j›Œ|×¥}ž‹ (Single fire event) “›‚j›Œ|×¥‡Žp ©”ŠÔ€ž­––j¦ƒƒ©Ô (Design fire scenarios) ~Ԗpm²›‚ŸpŸp~²›¦”‚õp€ž­¥j} ¥‡Žp©”ŠÔ ¦Ž™ k‚›}k–p¥‡Žp€ž­Ž¡j

71, ŠjŒ›mŠ-j¡Š‰›‡š‚× 2557

21


ผศ. ถาวร อมตกิตติ์

Œ™ƒƒ©ˆˆÏ›“²›”Œšƒ–¡„jŒ|ז¥Ž¬j€Œ–‚j“×

°½§§Ï¬¬{¿·Ø¿¸°¾§ ºÅ¨Ž° ƒºÁ˲Ҏ¤°º¦ÁŽ·ƒ

–¡„jŒ|ז¥Ž¬j€Œ–‚j“×q™~ԖpŠž¦”ŽÓpqӛ‹©ˆˆÏ›€ž­¥”Š›™“Š tŸ­pq™~Ԗp¥Ž –jŒ™ƒƒ©ˆˆÏ›–‹Ó›p¢j~Ԗp¦Ž™¥€ž­‹p~Œp“²›”Œšƒ–¡„jŒ|× –¥Ž¬j€Œ–‚j“× qŸpq™€²›¨”Ô¨sÔp›‚©}Ԗ‹Ó›pŠž„Œ™“€‰›‡¦Ž™„Ž–}‰š‹

–¡„ jŒ|×tŸ­p¥„Û‚§”Ž}–¥Ž¬j€Œ–‚j“×€ž­~Ӗjšƒ ¦”ŽÓp j²›¥‚}©ˆˆÏ›¦Ž™Œ™ƒƒ~ӖŽp}‚ q™€²›¨”Ô¥j}j›ŒŒƒj‚ ¨‚Žšj’|™€Œ›‚¥tž‹‚~הŒ –¥j}j›Œ…}¥‡ž®‹‚¨‚¦Œp}š‚ ©ˆˆÏ›k–pŒ™ƒƒ©}Ô ¦”ŽÓpj²›¥‚}j›ŒŒƒj‚¦Œp}š‚©ˆˆÏ›¦Ž™j›Œ…} ¥‡ž‹® ‚k–p¦Œp}š‚©ˆˆÏ› ŒŠ€šp® m¡|Žšj’|™€š­ ©„k–p§”Ž} –¥Ž¬j€Œ–‚j“צŽ™k–ƒ¥k~k–p¦”ŽÓpj²›¥‚}©ˆˆÏ›¦“}p ¨‚~›Œ›p€ž­ 1 ``

Žšj’|™k–p¦Œp}š‚©ˆˆÏ› €Œ›‚¥tž‹‚~×

j›Œ“~sצŽ™j›Œ¥„Žž­‹‚¦„Žpk–p§”Ž}€²›¨”Ô¥j} j›ŒŒƒj‚¦Œp}š‚©ˆˆÏ›Œ™”Ó›p–¡„jŒ|×jšƒ¦”ŽÓpj²›¥‚} ©ˆˆÏ›©}Ô j›ŒŒƒj‚Œ¢„mŽñ‚¦Œp}š‚©ˆˆÏ›€ž­¥j}q›j§”Ž} Šž}šp‚ž® 1. §”Ž}¥„Û‚kš®‚ j›Œ¥„Žž­‹‚§”Ž}¥„Û‚kš®‚€²›¨”Ô¥j} j›ŒŒƒj‚¦Œp}š‚©ˆˆÏ›©}Ԋ›j€ž­“¡} ¥‚ñ–pq›j¦Œp}š‚~j €š‚€ž€ž­¨sÔp›‚ ”Œ –j›Œ~š}jŒ™¦“§”Ž} ‚š­‚m – ¥Šñ–jŒ™¦“ §”Ž}¥„Žž­‹‚€š‚€žq™€²›¨”Ô¥j}j›Œ¥„Žž­‹‚¦„Žpq›j¦Œp }š‚~j€š‚€ž ¨‚jŒ|ž€ž­¨sÔ~šm¡Šmӛ¦Œp}š‚©ˆˆÏ› AC €ž­Šž j›Œ”‚õp¥Ž›¨‚j›ŒŒšƒŒ¢Ôj›Œ¥„Žž­‹‚¦„Žp¦Œp}š‚©ˆˆÏ› }špjŽÓ›

26

71, ŠjŒ›mŠ-j¡Š‰›‡š‚× 2557

˜®Œª¹ 1 v˜¥²Ÿv˜¥§v²š¥²˜|‰¦Žµ””Ó§ }§vv§˜±˜©¹– –­Žw¢|–¢±Š¢˜Û

2. jŒ™¦“jŒ™s›j jŒ™¦“jŒ™s›j¥„Û‚…ŽŠ›q›j j›Œ¥ŒŠ­ €²›p›‚k–pŠ–¥~–Œ×, ~šjŒ–p LC s‚}…Ó›‚~²›­ ¦Ž™ ¦”ŽÓpqӛ‹©ˆˆÏ› AC-DC jŒ™¦“jŒ™s›j€ž¥­ j}q›jŠ–¥~–Œ× AC ¥ŒŠ­ ”Š¡‚q™¨jŽÔ¥mž‹pjšƒjŒ™¦“‹Ÿ}§Œ¥~–Œ× m – „Œ™Š›| 5 Ÿp 7 ¥€Ó›k–pjŒ™¦“§”Ž}¥~¬Š k|™¥}ž‹jš‚¦Œp}š‚©ˆ ˆÏ›mӖ‹« ¥‡­ŠkŸ®‚q‚¥„Û‚„j~~›ŠŒ¢„€ž­ 1 ¦Ž™¨sÔ¥Ž› „Œ™Š›| 0.3 Ÿp 3.0 ‚›€ž¥‡ ­–Ž}Žp“¢Ómӛ„j~§}‹kŸ®‚jšƒ ¥Ž›¥ŒÓpk–pŠ–¥~–Œ×¦Ž™§”Ž}k–pŠ–¥~–Œ× “Ӑ‚Š–¥~–Œ× DC ¥Œ­Š”Š¡‚q™ŠžjŒ™¦“jŒ™s›j¥”Š –‚jšƒ§”Ž}€ž­¥„Û‚ ¥Œm~©ˆ¥––Œ×¨‚Œ™ƒƒ©ˆˆÏ› AC www.me.co.th


žŒ©z· ²Œ±w–zt¥– t¥–‘¤…Œ¥u¨‡wš¥”¥”¥–‰š§›št– °˜£}Õ¥z¯ŠwŒ§w³Š•

Œ×§Ž´‰˜¥Ÿ|yÛ}¥±ßŽŽ¦v±wª—Ž˜×œ–v¦±˜§ ²Š×—|¦ µ–×–ª ˜¥Ÿv§˜ˆÛ ±©‚±wª—ŽŒyœ§–Œ§|œ©§ª“œ©œv˜˜– ²š¥Ÿ×|–§Œªv¹ ¢|˜˜ˆ§©v§˜µ‰Ø ˜©žŒ¦ ±¢¸–²¢Ž‰Û¢ª }¨v¦‰ —©Ž‰ªŸ|× ±Ÿ˜©–Ž¦v±wª—Ž´ –× ³‰—µ‰Ø}‰¦ Ž¦v±wª—Ž–¬¢¢§ª“²š¥ ‘ØŒ® ˜|y­ˆœ­‡–© §±ßŽ“ª±¹ šª—º |ל—w¦‰±vš§²š¥±Ÿ˜©–Œyœ§–w¢|Œ×§Ž´ ØŸ–®˜ˆÛ‰|¦¹ –¬¢¢§ª“ ŸŽ´}! Š©‰Š×¢w¢²ŽœŒ§| ²š¥˜®²v§˜±wª—ŽŒyœ§– µ‰ØŒª¹˜˜ˆ§©v§˜}¦‰v§˜ ³Œ˜¦“ŒÛ 02 862 1396-9 ¢ª±–š editor@me.co.th (Œyœ§–Œª‰¹ ª yœ˜–ª˜® ˜¥v¢‰Øœ—)

–§œŠ¤ ¯ ¶”° Œ‡Ù ¨ {¦t¤‡

(BTS ‰¥Œ¨t–«z‹Œ«–¨) 77/111 ¥w¥–§ Œ ¥‹–Š¥š¯š –Ù }¤¸ Œ 26 ‰ŒŒt–« z ‹Œ« –¨ °ušzw˜ zˆÖ Œ ³Š– ¯uˆw˜ z¥Œ t–« z ¯Š‘¢ 10600 ±Š–›¤‘ŠÙ 02 862 1396-9 ±Š–¥– 02 862 1395 ¯š¶³~ˆÙ www.me.co.th, www.technic.in.th  ¨¯”˜ editor@me.co.th

˜©ž¦Œ ˜¬¢ Ž×œ—|§Ž´‰Œª¹–ªŠ¨² Ž×|œ×§| ŸŽ´}˜¥v§´Ž±œµ€ŠÛ www.me.co.th €«|¹ ±ßŽ±œµ€ŠÛw¢| ˜©žŒ¦ ±¢¸–²¢Ž‰Û¢ª }¨v¦‰ ‘Ø‘ ® š©Šœ§˜Ÿ§˜±ŒyŽ©y, œ§˜Ÿ§˜ EC ²š¥ Ž¦|Ÿ¬¢-yז® ¢¬ Š×§|· Œ§|œ©œv˜˜– ³˜‰±Š˜ª—–wØ¢–®š´Žv§˜˜¦Ÿ–¦y˜ ‰ Š¨² Ž×||§Ž ‰ y­ˆœ­‡© ‰ Œª¹¢—×® ‰ ¢§—­, ±“ ‰ ˜©ž¦Œ ‰ ²š¥¢¬Ž ¹ · Œª}¹ ¨±ßŽ´Žv§˜˜¦Ÿ–¦y˜|§Ž ‰ ˜¥Ÿv§˜ˆÛ ‰ }¦| œ¦‰Œª¹˜¦±wاŒ¨|§Ž

–§œŠ¤ ¯ ¶”° Œ‡Ù ¨ {¦t¤‡

(BTS ‰¥Œ¨t–«z‹Œ«–¨) 77/111 ¥w¥–§ Œ ¥‹–Š¥š¯š –Ù }¤¸ Œ 26 ‰ŒŒt–« z ‹Œ« –¨ °ušzw˜ zˆÖ Œ ³Š– ¯uˆw˜ z¥Œ t–« z ¯Š‘¢ 10600 ±Š–›¤‘ŠÙ 02 862 1396-9 ±Š–¥– 02 862 1395 ¯š¶³~ˆÙ www.me.co.th, www.technic.in.th  ¨¯”˜ editor@me.co.th

10 4

341, §zž¥w” 2555


Œ™ƒƒ©ˆ¦“p“Ó›pr¡j¥r‚

อ.วิโรจน ธนโชติชัยกุล

°½§§Ï¬Ì·”·´¿”–ÅŽË–Á¦ •Ø¿Ë¨‡¦Ì‘ϸ¦ ©ˆr¡j¥r‚©}Ԍƒš j›Œ‡š{‚›Š›–‹Ó›p~Ӗ¥‚ –­ p €šp® jž ›Œ¨sÔp›‚¦Ž™Œ¢„ŒÓ›p‰›‹‚–j €²›¨”Ô ¨sÔp›‚©}Ôpӛ‹ “›Š›Œ€}¦€‚”Ž–}©ˆ „j~€š­©„©}Ô§}‹©ŠÓ~Ԗp„Œšƒ¥„Žž­‹‚¨}« –žj€š®p¥Š ­–¨sÔjšƒ”Ž–} LED €ž­¨sԇŽšpp›‚ ‚Ô–‹jÓ›”Ž–}©ˆ¦ƒƒ¥}Š qŸp“›Š›Œ¨sÔ ŒÓŠjšƒ¦ƒ~¥~–Œž­€ž­Šžk‚›}¥Ž¬j©}Ô jӖ‚– ­‚~Ԗpk–––j~šjӖ‚Ó› ¨‚~–‚¦Œj…¢Ô¥kž‹‚j¬m}¥–pÓ› Œ™ƒƒ ©ˆr¡j¥r‚ ”Œ – Emergency light ‚š®‚j¬m – ©ˆ¦“p“Ó›p€ž­q™~}¥‡ ­–¨”Ô ¦“p“Ó›p¨‚~–‚€ž­©ˆˆÏ›}šƒ¥€Ó›‚š®‚ ¦Ž™m›Šq²›¥„Û‚€ž­€¡jƒÔ›‚q™~ԖpŠž ”Œ  – ©ŠÓ ”Œ  – Šž m ›Šq² › ¥„Û ‚ ¥r‡›™ –›m›Œ“²›‚šjp›‚¥€Ó›‚š®‚ ¦~Ó¥Š ­–©}Ô ‘Ÿ j ’›¥kÔ › ©„ŽŸ j « ¦ŽÔ  qŸ p ©}Ô ‡ ƒÓ › Œ™ƒƒ©ˆr¡j¥r‚€ž­Šž¨sÔjš‚–‹¢Ó‚š®‚ ‹špŠž –™©ŒŠ›jjÓ›€ž­m}©Ô–žj ‹j–‹Ó›p¥”~¡j›Œ|× ԛ‚²›Œ™ƒƒ ©ˆr¡j¥r‚Š›~}~šp® ©Ô ¨‚”Ô–p‚–‚ ¦Ž™ ¥Šñ–¥j}©ˆˆÏ›}šƒ¨‚sӐp¥Ž›€ž¥­ qԛk–p ”Ô–p‚–‚”Žšƒ‡šj…Ó–‚ jŽšƒ„Œ›jxÓ› Œ™ƒƒ©ˆr¡j¥r‚€²›p›‚ €²›¨”Ô~j¨q ¦~j~ñ‚jš‚€šp® ƒÔ›‚ ¥„Û‚~Ԃ }šp‚š‚® Œ™ƒƒ ©ˆr¡j¥r‚©ŠÓ¨sÓ ¥ ‡ž ‹ p¦mÓ €² › ¨”Ô “ Ó › p ``

www.me.co.th

¥Šñ–©ˆˆÏ›}šƒ ¦~Ӌšp~Ԗp––j¦ƒƒ¨”Ô ¥”Š›™jšƒ“‰›‡¦}ŽÔ–Š¦Ž™Žšj’|™ j›Œ¨sÔp›‚k–p…¢Ô ¨sÔ}Ô ‹ tŸp­ q™©}ÔjŽÓ› ¨‚Œ›‹Ž™¥–ž‹}~Ӗ©„

˜®Œª¹ 1 Š¦œ¢—ק|µ”~­v±~©ŽŒª¹“± ¸Ž µ‰ØŠ§–¢§y§˜Œ¦¹œµ

©ˆr¡j¥r‚

Œ™ƒƒ©ˆr¡j¥r‚ (Emergency light system) ¥„Û‚j›Œ¨”Ô¦“p“Ó›p

r¡j¥r‚¥Š ­–¦”ŽÓpqӛ‹©ˆˆÏ›„j~ŽÔŠ ¥”Ž ŒŠŸpj›Œ¨”Ô¦“p“Ó›p¥‡ –­ j›Œ ”‚ž‰š‹ (Escape lighting) ¦Ž™j›Œ ¨”Ô¦“p“Ó›p“²›Œ–p (Standby lighting) §}‹¨sÔ©ˆr¡j¥r‚ (Emergency luminaries), ©ˆ„Ï›‹€›p––j (Exit sign luminaries) ¦Ž™Œ™ƒƒ©ˆ r¡j¥r‚¦ƒƒ“Ӑ‚jŽ›p (Central unit emergency light) €ž­~Ԗp~Ӗ¨sÔp›‚ ŒÓŠjšƒ”Ž–}©ˆr¡j¥r‚ (Remote lamp) j›Œ¨”Ô¦“p“Ó›pr¡j¥r‚“›Š›Œ ¥Ž –j“‰›™j›Œ€²›p›‚€šp® s‚}mp¦“p (Maintained mode) ¦Ž™s‚}©ŠÓ mp¦“p (Non-maintained mode) §}‹Šž–„¡ jŒ|ד›² ”Œšƒj›Œ¨”Ô¦“p“Ó›p r¡j¥r‚¨‚j›Œ€²›p›‚ ¥sӂ ¦ƒ~¥~–Œž­, ”Ž–}©ˆˆÏ›, s¡}mƒm¡Š, –¡„jŒ|×

71, ŠjŒ›mŠ-j¡Š‰›‡š‚× 2557

39


Solar PV Rooftop

ดร.ฤทธิพล ไชยบุรี

Solar PV Rooftop ͑°”Ž¿°©²Á¢Ï¬¬{¿

«²¾”Ì·”º¿¤Á¢¯ƒ¤ÂÓ¢Á¡¢¾Ô”§¦¸²¾”‘¿ §mŒpj›Œ“Óp¥“ŒŠ¨”ÔŠžj›Œ‚²›Œ™ƒƒ§tŽ›Œ×¥tŽŽ×Š›…Ž~©ˆˆÏ› ¥‡ ­–¨sÔ¥„Û‚‡Žšpp›‚€}¦€‚ €š®p¨‚jŽ¡ÓŠƒÔ›‚–‹¢Ó–›‘š‹ jŽ¡ÓŠ¡Œjqk‚›}¥Ž¬j jŽ¡ÓŠ¡Œjqk‚›}jŽ›p¦Ž™¨”vÓ

¨‚sӐp€ž­…Ó›‚Š› €š®pŒšyƒ›Ž¦Ž™ ”‚Ӑ‹p›‚€ž­¥jž­‹kԖp¨‚j›Œqš}j›Œ }ԛ‚‡Žšpp›‚ ~Ԗp¨sÔ¥Ž›“Ӑ‚¨”vÓ –‹¢Ójšƒj›Œ¦jԄÙv”›¥r‡›™”‚Ô› ¥‡ ­– }¢¦Ž‡Žšpp›‚©ŠÓ¨”Ôk›}¦mŽ‚ ¥‡Œ›™ ©€‹‹šp–‹¢Ó¨‚y›‚™„Œ™¥€‘€ž­~Ԗp‚²› ¥kԛ‡Žšpp›‚¥s ®–¥‡Žp ©ŠÓÓ›q™¥„Û‚ ‚²®›Šš‚}ƒ ”Œ –j՛tŒŒŠs›~ }šp~š–‹Ó›p„Ùv”›€ž¥­ j}kŸ‚® q›j j›Œ€ž­©€‹~Ԗp‚²›¥kԛj՛tŒŒŠs›~ ¥‡ –­ ¨sÔ¥„Û‚¥s –® ¥‡Žp¨‚j›Œ…Ž~©ˆˆÏ› q›j„Œ™¥€‘‡ŠÓ› §}‹¦”ŽÓpk¡}¥q›™ j՛t€ž­‡ŠÓ›~Ԗp„Ê}tӖŠƒ²›Œ¡p€Ó–j՛t ``

ŒŒŠs›~mŒš®p¨”vÓ ¥Š ­–¥} –‚ ¥Š.‹. 2556 €ž­… ӛ ‚Š› tŸ­p ©ŠÓ“ ›Š›Œ“Óp Š–ƒj՛tŒŒŠs›~©}Ô q‚€²›¨”Ô©€‹ ~ԖpŒ™}Š”›¦‚€›pŒšƒ„Ùv”›©ˆˆÏ› ©ŠÓ‡–¨sÔ ‚–jq›j‚ž® ‹špŠžjŒ|ž¥”~¡j›Œ|× ©ˆˆÏ › }š ƒ mŒš®p ¨”vÓ ¨ ‚ 14 qš p ”š } ‰›m¨~Ô §}‹Šž “ ›¥”~¡ q ›j“›‹“Ó p ©ˆˆÏ›¦Œp“¢pq›j‰›mjŽ›p©„€ž‰­ ›m¨~Ô ¥j}kš}kԖp €²›¨”Ô~–Ô p©„t –® ©ˆˆÏ›q›j Š›¥Ž¥tž ‹ ¨‚Œ›m›“¢ p tŸ­p ¥”~¡ j ›Œ|× ‚ž®“Óp…ŽjŒ™€ƒ~Ӗ¥‘Œ’yj q ‰›m¨~Ô ©ŠÓ‚Ô–‹€ž¥}ž‹ §}‹¥r‡›™}ԛ‚j›Œ

€Ó–p¥€ž­‹ ¥Š ­ – ¥j } „Ù v ”›}Ô › ‚‡Žš p p›‚ ¦~ӎ™mŒš®p ¥Œ ­–p “‡Žšpp›‚€}¦€‚” q™¢j”‹ƒ‹jŠ›”›Œ –€š‚€ž tŸ­pŽÔ‚ ¦ŽÔ¦~Ó¥„Û‚”škԖ€ž­‡¢}jš‚Š›‚›‚ Šž j›Œ~š®p¥„Ï›”Š›‹ Šž‚§‹ƒ›‹––jŠ› –‹¢ Ó §}‹~Ž–} ¦~Ó¨‚m›Š¥„Û‚qŒp …Žp›‚€ž­¥„Û‚Œ¢„ŒŒŠj¬‹šp©ŠÓ¥”¬‚©}Ô sš}¥q‚ §}‹¥r‡›™}ԛ‚‡Žšpp›‚¦“p –›€~‹× €š®p€ž­©€‹¥„Û‚„Œ™¥€‘€ž­©}Ô ¥„Œž ‹ ƒŠ›jq›jj›Œ¥„Û ‚ ¥Š  – pŒÔ – ‚ Šž¦“p¦}}qš} ‡–€ž­q™¥j¬ƒ¥jž­‹©„¨sÔ „Œ™§‹s‚ש}Ô~Ž–}„Ë

˜®Œª¹ 1 Š¦œ¢—ק|v§˜Š©‰Š¦º|²‘|³€š§˜Û±€ššÛŽ š¦|y§

46

71, ŠjŒ›mŠ-j¡Š‰›‡š‚× 2557

www.me.co.th


¥mŒ ­–pj²›qš}‹¡p / ––“tŽ¥Ž¥~–Œ× / “~s­pm›Šž­~²­›

ปญญา มัฆะศร

“›k›¥€m§‚§Ž‹žŠž¥}ž‹ Š”›€‹›Žš‹¥€m§‚§Ž‹ž‡Œ™q–Š¥jŽÔ›‚ƒ¡Œž

ˑ°ÄÓº”ŽØ¿•¾¡¯Å”

Η€´”•°Ë˜²²ƒºº·˜Á²Ë²Ë¢º°ƒ ̲½´”•°·´Á ¢ —Á ” Ó ‘´¿®£Â ¢ Ó ¿ Ó Ø ¥mŒ ­–p}šj‹¡p€ž­¨sԇ ®‚y›‚pqŒ¥tŽŽ×––“tŽ¥Ž¥~–Œ×“–ppqŒ “Žšƒj›Œ€²›p›‚€ž­m›Šž­~²­› ¦Ž™¨sԔŠÔ–¦„Žpm›Šž­“¢p€ž­“›Š›Œ ¨”Ô¦Œp}š‚¥–›~ׇ¡~€ž­Šžmӛ“¢p ¥‡ ­–kšƒ¦”ŽÓpj²›¥‚}¦“p©ˆ¦ƒƒ LED ¦Ž™~™¦jŒpŽ}©ˆˆÏ›“²›”Œšƒj›Œs¬–~‹¡p §}‹¨sԇŽšpp›‚ q›j¦ƒ~¥~–Œž­ AAA €ž­Šžm›Š„Ž–}‰š‹ ¦Ž™„Œ™”‹š}‡Žšpp›‚

`` §Œm©kÔ¥Ž –}––j¥„Û‚§Œm€ž¥­ j}q›j

¥sñ–©Œš“ (Virus) ¦Ž™¥j}j›ŒŒ™ƒ›} k–p§ŒmŠšj–‹¢Ó¨‚}¢†‚Œ™”Ó›p¥} –‚ ‡’‰›mŠ Ÿp ‡‘qj›‹‚ ‡ƒŠ›j ¨‚¥}¬j–›‹¡€ž­„Œ™Š›| 5-14 „Ë ¥s ®–€ž­¥„Û‚“›¥”~¡k–p§ŒmŒ™ƒ›}‚ž® m – ¥s –® ¥}pjž (Denque Virus) §}‹Šž‹p¡ Ž›‹ (Aedes Aegypti) ¥„Û‚ ‡›”™‚²›§Œm §}‹¥r‡›™‹¡pŽ›‹€ž¥­ „Û‚ ¥‡‘¥Šž‹ “Ӑ‚¥Ž›€ž­jš}¨‚sӐp¥Ž› jŽ›pš‚ ¨‚sӐpŒ™”Ó›p~–‚¥sԛ¥Ž› ~šp® ¦~Ó 9.00 ‚. - 11.00 ‚. ¨‚sӐp¥Ž› ƒÓ›‹Œ™”Ó›p¥Ž› 14.00 ‚. - 16.00 ‚. ¨‚–¡|”‰¢Š€ Šž­ mž ›Š¥”Š›™“ŠŒ™”Ó›p 28 - 35 qC ¦~Ó›Ô ”›j–¡|”‰¢Š~ ›²­ jÓ› 26 qC ‹¡pq™jš}‚Ô–‹Žp ‹¡pŽ›‹Šž–‹¢}Ó Ô ‹jš‚ 2 s‚} m – ‹¡pŽ›‹“‚ (Ae.albopictus) ¦Ž™‹¡p Ž›‹ƒÔ›‚ (Ae.aegypti) ‹¡pq™}¢}¥Ž –} ¥‡ ­ – ¨sÔ ¥ „Û ‚ ‡Žš p p›‚¨‚j›Œ›p©kÓ ¥‡Œ›™¥Ž  – }¥„Û ‚ –›”›Œ€ž­ “ Šƒ¢ Œ |× www.me.co.th

§}‹‹¡ p }¢ } ¥Ž – }©}Ô Š ›j¥€Ó › ¨}j¬ q ™ “›Š›Œ›p©kÓ©}Ԋ›jkŸ®‚ ¥Š ­–‹¡p}¢}¥Ž –}m‚€ž­Šž¥s ®–©kÔ ¥Ž –}––j ¥s ®–©Œš“j¬q™¥‡­Šq²›‚‚ Š›jkŸ‚® ¥tŽŽ×©kÓ¦Ž™ƒ›p“Ӑ‚q™–‹¢¨Ó ‚ ~ӖŠ‚²®›Ž›‹k–p‹¡p ¥Š ­–‹¡p©„jš}…¢Ô– ­‚ ~Ӗ ¥s –® ©Œš“j¬q™¦‡ŒÓjŒ™q›‹©„“¢mÓ ‚ – ­‚ ‚–jq›j‚ž® ‹¡pŽ›‹‹šp¥„Û‚‡›”™ §Œm¥”Ž –p §Œm¥€Ô›sԛp ~Ž–}¥Ž›€ž­ …Ó › ‚Š› Š‚¡ ’ ‹× Šžj›Œm}mԂžj›Œj²›qš}¥…Ó›‡š‚¡×‹¡p }Ԑ‹žj›Œ~ӛp« ¦~Ӗ‹Ó›p©Œj¬~›Š jž ›Œ”‚Ÿp­ q™“›Š›Œ¨sÔ©}ԅŽ¨‚sӐp Œ™‹™¥Ž›”‚Ÿ­p¥€Ó›‚š®‚ j›Œ„Ï – pjš ‚ ‹¡ p jš } Šž }Ô  ‹jš ‚ ”Ž›‹ ž tŸ­ p  ž €ž­ ¥ „Û ‚ ‡ ® ‚ y›‚Š›j €ž­“¡} m – j›Œqš}ƒŒ¥|€ž­–‹¢Ó–›‘š‹ ¨”Ô“™–›}¥„Û‚Œ™¥ƒž‹ƒ¥Œž‹ƒŒÔ–‹ j›Œ ‚–‚¨‚€ž­ŠžŠ¡Ôpj›p”Œ –j›Œ~}~š®pŠ¡Ôp Ž} j›Œ¨sԓ›Œ¥mŠžŒŒŠs›~¨‚j›Œ kšƒ©ŽÓ‹¡p §}‹ž€ž­jŽÓ›Š›kԛp~Ԃ‚ž®

¥„Û ‚ ¥‡ž ‹ pj›Œ„Ï – pjš ‚ ‹¡ p jš } ¥€Ó › ‚š® ‚ ¦Ž™©ŠÓ¥j}…Ž“šŠ€±¥€Ó›€ž­mŒ jž ›Œj²›qš}‹¡p}Ԑ‹j›Œ€²›Ž›‹ qŸp¥„Û‚ž€ž­¥”Š›™“ŠŠ›j€ž­“¡} “Ӑ‚ j›Œ¨sԓ›Œ¥mŠž ¨‚j›Œj²›qš}‹¡p –›q “Óp…Žmԛp¥mž‹p~Ӗ…¢Ô ¨sÔp›‚¨‚ƒŒ¥| €ž­ – ‹¢Ó – ›‘š ‹ –ž j €š® p ‡ƒÓ › rŽ›j }ԛ‚kԛpk–p…Ž~‰š|zד›Œj²›qš}‹¡p Šž j ›Œ„Œš ƒ „Œ¡ p m›Š¥kÔ Š kÔ ‚ ~Ž–} Œ™‹™¨‚j›Œ…Ž ~ ¨sÔ p ›‚¨‚¦~Ó Ž ™ mŒš®p ¥‚ñ–pq›j‹¡p“›Š›Œ‡š{‚›‰¢Š ~ԛ‚€›‚¦Ž™€‚~Ӗ“›Œ¥mŠž©}Ԗ‹Ó›p Œ}¥Œ¬ ¥‡Œ›™r™‚š®‚ “›Œ¥mŠž€ž­ ©}Ô Œšƒj›Œ…Ž~¨sÔp›‚¥„Û‚Œ™‹™¥Ž›‚›‚ jÓ› 5 „Ë q™©ŠÓ“›Š›Œ‚²›Š›¨sÔp›‚©}Ô –‹Ó›pŠž„Œ™“€‰›‡ ‚–j¥”‚ –©„q›jžj›Œj²›qš} ‹¡p}špjŽÓ›¦ŽÔ ‚šjjžx€‹›¦Ž™‚šj ––j¦ƒƒ…Ž~‰š|z×j›Œj²›qš}‹¡p ©}Ô ––j¦ƒƒ¦Ž™m}mԂ¥mŒ –­ p}šj‹¡p¦Ž™ ¦ŠŽp€ž­ŠžŽšj’|™¨‚j›Œ¨sÔp›‚€ž­¦~j

71, ŠjŒ›mŠ-j¡Š‰›‡š‚× 2557

53


อ.เพชรนันทิวัฒนา, นายอิทธิพัทธ ลาวัง, นายกีรดิษ สายพัทลุง

§mŒpkӛ‹¥t‚¥t–Œ×©ŒÔ“›‹

“›k›s›‘jŒŒŠ©ˆˆÏ› m|™‘jŒŒŠ‘›“~Œ× Š”›€‹›Žš‹‘Œž„€¡Š

Ž¿°¨°½¯ÅŽ¢ƒÎ—€ ͑°”¿¯Ë˜¦Ë˜º°ƒÏ°€·¿¯ ֎¿°¢Á ¡ ¢¿®Ë¡Ò Ž «²¾ ¡ ¸²” Œ™ƒƒ€ž­sӐ‹~}~›Š¥}¬j‡Žš}”Žp¦Ž™„Ï–pjš‚j›ŒŽšj‡›~š¥}¬j sӐ‹¥‡­Šm›ŠŒ}¥Œ¬¨‚j›ŒmԂ”› §}‹„Œ™‹¡j~רsÔ §mŒpkӛ‹¥t‚¥t–Œ×©ŒÔ“›‹§Š}¢Ž XBee PRO

¨‚“›‚€ž­~ӛp« €ž­Šžm‚¥„Û‚q²›‚‚Š›j©ŠÓÓ›q™¥„Û‚ ”Ô›p“ŒŒ‡“‚mԛ “‚“‚¡j p›‚‚€ŒŒ‘j›Œ p›‚„Œ™s¡Š ”Œ –p›‚¦“}p“‚mԛ~ӛp« ŠžƒÓ–‹mŒš®p€ž­¥Œ›q™©}ԋ‚j›Œ „Œ™j›‘~›Š”›¥}¬j€ž­‡Žš}”Žpq›j…¢Ô„jmŒ–p tŸ­pq™~Ԗp ¥“ž ‹ ¥Ž›–‹Ó › pŠ›j¨‚j›Œ~ } ~›ŠmÔ ‚ ”› ¥‚ ­ – pq›j©ŠÓ “›Š›ŒŒ¢Ô©}Ԑӛ¥}¬j€ž­‡Žš}”Žp‚š®‚–‹¢Ó€ž­ƒŒ¥|¨} ”Œ –––j ‚–jƒŒ¥|‡ ®‚€ž­qš}p›‚©„¦ŽÔ tŸ­p–›qq™¥j}q›jj›ŒŽšj ‡›~š q›j„Ùv”›}špjŽÓ›tŸ­p¥„Û‚¥Œñ–p€ž­“²›mšv€ž­~Ԗpj›Œ j›Œ„Ï–pjš‚¦Ž™¦jÔ©k €²›¨”Ô…¢Ô¥“‚–§mŒpj›Œ©}Ôm}mԂ”›  ž ¨ ‚j›Œ¦jÔ © k„Ù v ”› §}‹j›Œ‚² › ¥–›m¡ | “Šƒš ~ ~Ó › p« tŸ­ p ¥„Û ‚ kÔ – }ž k –pŒ™ƒƒ¥mŒ  – kÓ › ‹¥t‚¥t–Œ× ¦ ƒƒ©ŒÔ “ ›‹ §}‹¨sÔ §Š}¢Ž XBee PRO ¥kԛŠ›sӐ‹¨‚j›Œ¦jÔ©k„Ùv”› š~¡„Œ™“pm×k–p§mŒpp›‚ 1. ¥‡ñ–“ŒÔ›pŒ™ƒƒ€žs­ Ó ‹~}~›Š¥}¬j‡Žš}”Žp ¦Ž™„Ï–pjš‚ j›ŒŽšj‡›~š¥}¬j 2. ¥‡ñ–¥‡­Šm›ŠŒ}¥Œ¬¨‚j›ŒmԂ”›~}~›Š¥}¬j€ž­‡Žš} ”Žp 3. ¥‡ñ–„Ï–pjš‚j›Œ––j‚–jƒŒ¥|‡ ®‚€ž­qš}p›‚k–p¥}¬j€ž­ ‡Žš}”Žp ``

Œ™ƒƒ¥mŒ –kӛ‹¥t‚¥t–Œ× ¦ƒƒ©ŒÔ“›‹

Œ™ƒƒ¥mŒ –kӛ‹¥t‚¥t–Œ×¦ƒƒ©ŒÔ“›‹ (Wireless Sensor Network) ¥„Û‚¥€m§‚§Ž‹ž¦ƒƒ¨”ŠÓ€ž­j²›Žšp©}Ô

58

71, ŠjŒ›mŠ-j¡Š‰›‡š‚× 2557

Œšƒm›Š‚‹Š–‹Ó›pŠ›j §}‹¥Œ­ŠŠžj›Œ‘Ÿj’›¦Ž™‡š{‚› ¥€m§‚§Ž‹ž€›p}ԛ‚‚ž® jš‚–‹Ó›pjÔ›pk›p¨‚„Ùqq¡ƒš‚ ¥„Û‚ ¥€m§‚§Ž‹ž€ž­‡š{‚›kŸ®‚¥‡ñ–q¡}„Œ™“pm× ¨‚j›ŒŒšƒ“ÓpkԖŠ¢Ž j›Œ¥j¬ƒkԖŠ¢Ž¦Ž™j›Œ„Œ™ŠŽ…ŽkԖŠ¢Ž€ž­¥j¬ƒŠ›©}Ô ¨‚ ƒŒ¥|‡ ®‚€ž­€ž­¥Œ›~Ԗpj›Œ‘Ÿj’› ‡ ®‚€ž­€ž­‹›j~Ӗj›Œ¥kԛŸp ©}Ô §}‹~Œp ”Œ –‡ ‚® €ž€­ ‹ž­ ›j¥j‚jÓ›m›Š“›Š›Œk–pŠ‚¡’‹× ¦Ž™Œ™ƒƒ¥jӛ€žq­ ™¥kԛŸp©}Ô ƒŒ¥|€ž¥­ „Û‚–š‚~Œ›‹~ӖŠ‚¡’‹× ƒŒ¥|€ž­Šžk‚›}q²›jš} ¥sӂ ‰›‹¨‚Œ‹‚~הŒ –ƒŒ¥|€ž­Šž ‡ ®‚€ž­k‚›}¨”vÓj‚ƒŒ¥|jÔ›pk›p ¥sӂ ‰›‹¨‚–›m›Œ “²›‚šjp›‚ ”Ô–p„Œ™s¡Šk‚›}¨”vÓ ”Ô›p“ŒŒ‡“‚mԛ Œ™ƒƒ¥mŒ  – kÓ › ‹¥t‚¥t–Œ× ¦ ƒƒ©ŒÔ “ ›‹¥„Û ‚ Œ™ƒƒ€ž­ „Œ™j–ƒ©„}Ԑ‹§”‚} (Node) ”Ž›‹« §”‚}›p–‹¢Ó¨‚ ƒŒ¥|¨jŽÔ¥mž‹pjš‚ tŸ­p“›Š›Œ“ñ–“›Œ¦Žj¥„Žž­‹‚kԖŠ¢Ž Œ™”Ó›pjš‚©}Ô §}‹j›Œ“Óp…Ó›‚mŽñ‚“švv›|€‹¡ ~š§”‚} ¥„Û‚–¡„jŒ|ז¥Ž¬j€Œ–‚j“×k‚›}¥Ž¬j tŸ­p„Œ™j–ƒ©„}Ԑ‹ “Ӑ‚„Œ™j–ƒ”Žšj« 3 “Ӑ‚ m – ©Š§mŒm–‚§€ŒŽ¥Ž–Œ×€ž­ ¨sÔ ¨‚j›Œ„Œ™ŠŽ…ŽkԖŠ¢Ž ~š“Óp“švv›|m›Šž­€‹¡ €ž­¨sԓ²›”ŒšƒŒšƒ“ÓpkԖŠ¢Ž¦ƒƒ©ŒÔ“›‹ ¦Ž™“¡}€Ô›‹ m – ~š ¥t‚¥t–Œ× tŸ­p¥„Û‚–¡„jŒ|׀ž­Šžm›Š©~Ӗ“­p¥ŒÔ›Œ–ƒ~šŠš‚ ¥sӂ ¦“p, –¡|”‰¢Š,¦Ž™m›Šs ®‚ ¥„Û‚~Ԃ ~š¥t‚¥t–Œ×“›Š›Œ–Ó›‚„ŒŠ›|k–p“­p¥ŒÔ›¥”ŽÓ›‚ž® ¥kԛŠ›¥„Û‚kԖŠ¢Ž¥kԛ“¢Ó~š§”‚}©}Ô §}‹m¡|“Šƒš~j›Œ~Œq qšƒ“­p¥ŒÔ›k–p¥t‚¥t–Œ×q™€²›p›‚©}Ô ¨jŽÔ”Œ –©jŽ kŸ®‚–‹¢Ójšƒ Œš‘Šžj›Œ~Œqqšƒ€ž­j²›”‚}©Ô ¨‚–¡„jŒ|×¥t‚¥t–Œ×¦~ӎ™~š ¥t‚¥t–Œ×q™~Œqqšƒ“­p¥ŒÔ›¨‚Œ™‹™€ž­–‹¢Ó¨jŽÔ« ©}Ô}žjÓ›€ž­ Œ™‹™©jŽ––j©„ www.me.co.th


อ.สรพงษ วชิรรัตนพรกุล

Œ™ƒƒ“Š–pjŽ†Ùp~š / j›Œš}‡Žšpp›‚©ˆˆÏ›

“›k›s›‘jŒŒŠm–Š‡¥~–Œ× “›ƒš‚¥€m§‚§Ž‹ž‡Œ™q–Š¥jŽÔ›¥qԛm¡|€”›ŒŽ›}jŒ™ƒšp

°½§§·®º”Ž²ª…”¢¾´Ë«ÄÓº‘´§‘Å® ºÅ¨Ž° ƒÏ¬¬{¿Ì²½´¾¡«²¾””¿¦Ï¬¬{¿ ­¿¯Î¦§€¿¦¢¿®®¿¢°¿¦ X-10 j›Œ‡š{‚›¥€m§‚§Ž‹ž¥‡ ­–j›Œmƒm¡Š–¡„jŒ|שˆˆÏ›‰›‹¨‚ƒÔ›‚ ”Œ –j›Œš}‡Žšpp›‚©ˆˆÏ›  –¥„Û‚¥Œ ­–p„j~€ž­Šž¨sԖ‹¢Ójš‚€š­©„ ¦Ž™Šž”Ž›j”Ž›‹Œ¢„¦ƒƒ ¦~ӌ™ƒƒ“Š–pjŽ†Ùp~š¥‡ ­–j›Œmƒm¡Š –¡„jŒ|שˆˆÏ›¦Ž™j›Œš}‡Žšpp›‚‰›‹¨‚ƒÔ›‚~›ŠŠ›~Œy›‚ X-10 ¥„Û‚¥€m§‚§Ž‹žj›Œ“ÓpkԖŠ¢Ž…Ó›‚€›p“›‹©ˆ‰›‹¨‚ƒÔ›‚ €ž­ŠžŒ›m›¢j k‚›}¥Ž¬j~}~š®p©}Ԍ}¥Œ¬

“›‚€ž­~ӛp« €¡j¦”Óp¨‚„Ùqq¡ƒš‚ ©ŠÓ›Ó q™¥„Û‚€ž–­ ‹¢–Ó ›‘š‹ ƒŒ’€š “²›‚šjp›‚ “›‚‘Ÿj’› ~Ž›} ”Œ – §Œpp›‚~ӛp« Šžm›Šq²›¥„Û‚~Ԗp¨sԇŽšpp›‚©ˆˆÏ› ¥‡ñ–qӛ‹¨”Ô¦jӖ„¡ jŒ|שˆˆÏ›~ӛp« ¦~Ó }Ԑ‹“‰›™k–p§Žj tŸp­ ‡Žšpp›‚©ˆˆÏ› €ž­ ¨ sÔ ‚š® ‚ –›q”Š}©„ …¢Ô ¨sÔ ‡ Žš p p›‚ ©ˆˆÏ›qŸpŠž¦‚§‚ÔŠÓ›q™~Ԗp¥“ž‹mӛ ¨sÔqӛ‹¥‡­ŠkŸ®‚€¡j„Ë tŸ­p“‚€›pjšƒ “‰›™¥‘Œ’yjq ”Ž›‹m‚©}ԇƒÓ› Šž„Ùv”›€›pj›Œ¥p‚Š›jkŸ®‚ ©ŠÓÓ›q™ ¥„Û‚Š¡ŠŠ–p¨‚¦pӓӐ‚ŒŠ ”Œ –¨‚¦pÓ ¦~ӎ™ƒ¡mmŽj¬~›Š ¨‚€ž­“¡}©}ÔkԖ“Œ¡„Ó› q²›¥„Û‚ q™~Ԗp„Œ™”‹š}‡Žšpp›‚©ˆˆÏ› ¨sÔ ¥€Ó›€ž­q²›¥„Û‚ ¦~Ó}Ԑ‹…¢Ôm‚¨‚‹¡m‚ž®~ӛp ~Ԗp€²›p›‚”›¥Žž®‹psž‡¥„Û‚“Ӑ‚¨”vÓ ¥Š ­–jŽšƒŠ›Ÿp€ž­‡šj–›‘š‹j¬~®–pj›Œ m›Š“™}j“ƒ›‹¥‡ñ–‡šj…Ó–‚–‹Ó›p ``

www.me.co.th

¥~¬Š€ž­ }Ԑ‹j›Œ”›¥€m§‚§Ž‹žŠ›sӐ‹ mƒm¡Š–¡„jŒ|שˆˆÏ›‰›‹¨‚ƒÔ›‚¦€‚ ~‚¥–p €²›¨”Ô¥j}j›Œ¨sԇŽšpp›‚©ˆˆÏ› “Ӑ‚€ž­¥j‚m›Šq²›¥„Û‚ ”Œ –kž®¥jž‹q „Ê}–¡„jŒ|שˆˆÏ›€ž­©ŠÓ¨sÔ tŸ­p –©}Ԑӛ ¥„Û‚j›Œ¨sԇŽšpp›‚–‹Ó›p©ŠÓŒ¢Ôm¡|mӛ …¢¥Ô kž‹‚©}Ô~Œ™”‚šjŸp„Ùv”›}šp jŽÓ› Ó›¥„Û‚„Ùv”›€ž–­ ‹¢qÓ Œp¨‚„Ùqq¡ƒ‚š ¦Ž™¥„Û‚„Ùv”›€ž“­ ‚€›pjš‚¥„Û‚–‹Ó›p Š›j ¥Š –­ ~Ԗpj›Œ¨”ÔŠžj›Œ¨sԖ¡„jŒ|× ©ˆˆÏ › ¥‡ ­ – m›Š“™}j“ƒ›‹k–p ~‚¥–p–‹Ó›p¥~¬Š€ž­ ¦~Ójq¬ ›² ¥„Û‚q™~Ԗp „Œ™”‹š}‡Žšpp›‚©ˆˆÏ› ¥‡ –­ sӐ‹§Žj ¦Ž™sӐ‹Ž}mӛ¨sÔq›Ó ‹k–p~‚¥–p qŸp©}Ô ¥“‚–ƒ€m›Š‚ž¨® ‚j›Œ“ŒÔ›pŒ™ƒƒ“Š–p jŽ†Ùp~š (Embedded system) €ž­ “›Š›Œmƒm¡Š–¡„jŒ|שˆˆÏ›‰›‹¨‚ ƒÔ›‚ ¦Ž™š}‡Žšpp›‚©ˆˆÏ›‰›‹¨~Ô Š›~Œy›‚j›Œ“ ­–“›ŒkԖŠ¢Ž…Ó›‚“›‹

©ˆˆÏ› (Power line communication) ”Œ –€ž­¥Œž‹jÓ› X-10 ¥‡ ­–€²›”‚Ô›€ž­¨‚ j›ŒŒšƒ“ÓpkԖŠ¢Žj›Œmƒm¡Š–¡„jŒ|× ©ˆˆÏ› ”Œ –Œšƒ“ÓpkԖŠ¢Ž‡Žšpp›‚©ˆˆÏ› ¨‚¦~ӎ™q¡} ¥‡ ­–sӐ‹¨‚j›Œ–²›‚‹ m›Š“™}jj›Œ¨sÔ –¡ „ jŒ|× © ˆˆÏ › ”Œ –m²›‚|mӛ¨sÔqӛ‹k–p‡Žšpp›‚ ©ˆˆÏ›¦jӅ¢Ô‡šj–›‘š‹ –žj€š®p‹špsӐ‹Ž} j›Œ¨sԇŽšpp›‚©ˆˆÏ›€ž­©ŠÓq²›¥„Û‚}Ԑ‹ j›Œmƒm¡Š–¡„jŒ|ׅӛ‚Œ™ƒƒ‚ž®

Š›~Œy›‚ X-10

Š›~Œy›‚ X-10 ¥„Û‚Š›~Œy›‚ €ž­ © }Ô Œš ƒ j›Œ‹–ŠŒš ƒ “² › ”Œš ƒ j›Œ“Ó p kԖŠ¢Žƒ‚“›‹©ˆˆÏ›jŒ™¦““Žšƒ (ACLine) Œ¢qÔ jš jš‚mŒšp® ¦Œj¨‚„Ë ‡.‘. 2521 (m.‘. 1978) §}‹ ƒŒ’š€ Sears Home Control System ¦Ž™ The Radio Shack Plug in Power

71, ŠjŒ›mŠ-j¡Š‰›‡š‚× 2557

67


¥‹ž­‹ŠsŠ “›ƒš‚©€‹-¥‹–ŒŠš‚

กองบรรณาธิการ

˯ÂÓ¯®—® ·£¿§¾ ¦ Ϥ¯-˯º°®¾ ¦ –pm×jŒ€ž­ӛ‹€–}¦Ž™qš}j›Œ¥€m§‚§Ž‹ž–¡~“›”jŒŒŠ

ŒŠ€š®p¨”Ôm²›„ŒŸj’›¦Ž™‡š{‚›kž}m›Š“›Š›Œ }ԛ‚‘jŒŒŠj›Œ…Ž~¨”Ô–¡~“›”jŒŒŠ©€‹¨‚Œ™}šƒ“›jŽ

„Œ™¥€‘q™¥qŒvjԛ”‚Ô›©}Ôq™~Ԗp Šž–¡~“›”jŒŒŠ€ž­¦k¬p¦jŒÓp¥„Û‚‡Žšp ¨‚j›Œkšƒ¥mŽñ–‚ tŸ­pj›Œ€ž­¥€m§‚§Ž‹ž –¡~“›”jŒŒŠ“›Š›Œ“‚šƒ“‚¡‚jŒ™ƒ‚j›Œ~Ó › p« ©}Ô €®šp j›Œ…Ž ~ ¦Ž™ j›Œqš}j›Œ‚š®‚q™~ԖpŠžj›Œӛ‹€–} ¥€m§‚§Ž‹ž Šžj›Œqš}†Ìj–ƒŒŠ ¦Ž™ Šž j ›Œ¨”Ô m² › „ŒŸ j ’›¦Ž™m² › ¦‚™‚² › ~Ó – –¡ ~ “›”jŒŒŠ}Ô › ‚~Ó › p« §}‹¨sÔ ¥€m§‚§Ž‹ž~p®š ¦~ӌ™}šƒ‡ ‚® y›‚©„q‚Ÿp ``

Œ™}šƒ€ž­€š‚“Šš‹ j›Œ€ž­„Œ™¥€‘©€‹Šž€®pš ‰›mŒšy ¦Ž™¥–js‚ŒÓŠjš‚“‚šƒ“‚¡‚¦Ž™…Žšj }š‚j›Œ‡š{‚›€›p¥€m§‚§Ž‹ž¦Ž™‡š{‚› €Œš‡‹›jŒŠ‚¡’‹×‚®‚š ‚šƒ©}Ԑӛ¥„Û‚j›Œ ¥~Œž‹Š‡ŒÔ–Š€žq­ ™jԛ¥}‚~Ӗ©„kԛp”‚Ô› ¨‚‹¡m€žŠ­ jž ›Œ¦kÓpkš‚¨‚Œ™}šƒ“›jŽ ›Œ“›Œ EC rƒš ƒ ‚ž® Šž m ›Š ‹‚}ž‡›€Ó›‚…¢Ô–Ó›‚¥kԛ¥‹ž­‹ŠsŠ”‚õ‹ p›‚”‚Ÿ­p€ž­“Óp¥“ŒŠ¦Ž™“‚šƒ“‚¡‚€›p

}Ô › ‚¥€m§‚§Ž‹ž –¡ ~ “›”jŒŒŠ¨”Ô jš ƒ …¢Ô„Œ™j–ƒj›Œ‰›‹¨‚„Œ™¥€‘–‹Ó›p qŒpqšp ‚š­‚m – “›ƒš‚©€‹-¥‹–ŒŠš‚

m›Š¥„Û‚Š› ¦Ž™‚§‹ƒ›‹

“›ƒš‚©€‹-¥‹–ŒŠš‚~š®p–‹¢Ó€ž­ ‚mŠ–¡~“›”jŒŒŠ–Š~™‚mŒ qšp”š} sŽƒ¡Œž ~›ŠŒ¢„€ž­ 1 “›ƒš‚©€‹¥‹–ŒŠš‚

˜®Œª¹ 1 ¢§y§˜Ÿ‹§¦ŽµŒ—-±—¢˜–¦Ž

www.me.co.th 71,

–v˜§y–-v­–•§“¦ŽÛ 2557 73


“šŠŠ‚› j›Œ~Œq“–ƒ¦Ž™ƒ²Œ¡pŒšj’› Œ™ƒƒ©ˆˆÏ›–‹Ó›pŠ ––›sž‡ ¥–¬Š¦–‚}זžk–¥“‚–”Žšj“¢~Œj›Œ~Œq“–ƒ¦Ž™ƒ²Œ¡pŒšj’›Œ™ƒƒ©ˆˆÏ›€ž­q™sӐ‹ ¨”Ôj›Œƒ²Œ¡pŒšj’›Œ™ƒƒ©ˆˆÏ›€²–‹Ó›p¥„Û‚Œ™ƒƒìŠžŒ™ƒƒj›Œqš}¥j¬ƒkԖŠ¢Ž€ž“­ ›Š›Œ‚² Š›¨sԄŒ™§‹s‚ש}Ô¨‚–‚›m~얞j€š®p€²¨”Ô–¡„jŒ|שˆˆÏ›Šž–›‹¡j›Œ¨sÔp›‚©}ԋ›‚›‚kŸ®‚ Œ™ƒƒ©ˆˆÏ › €ž­ }ž q ™~Ô – pŠž j ›Œ~Œq“–ƒ¥„Û ‚ „Œ™q² ¥‡ ­ – ¥„Û ‚ j›Œƒ² Œ¡ p Œš j ’›ì ¥sp„Ï–pjš‚ì§}‹¥r‡›™¨‚p›‚€ž~­ –Ô pj›Œ¨”Ôj›Œ€²p›‚¥„Û‚©„–‹Ó›p~Ӗ¥‚ –­ p¨”ÔŠ›j€ž“­ }¡ ì j›Œ~Œq“–ƒŒ™ƒƒ©ˆˆÏ›q™~ԖpjŒ™€²¥„Û‚sӐp¥Ž›©„¥Œ ­–‹«ìq‚jÓ›q™¥Žj¨sÔp›‚

š‚€žì­ 슞‚›mŠì

|ì”Ô–p–‚¡p‘×ìsš®‚ì짌p¦ŒŠ¦jŒ‚}×ì©s‚ӛ섌®‚¥t“쥋›Œ›sìjŒ¡p¥€‡˜ì

€‹›jŒ

m¡|Ž –sš‹ì€–p‚Ž

…¢Ô–²‚‹j›Œ©ˆˆÏ›¥k~Šž‚ƒ¡Œžìj›Œ©ˆˆÏ›‚mŒ”Žpì jŒŒŠj›Œ“‰›‘jŒ ¥‚ ®–”›“›Œ™

 ììm›ŠŒ¢Ô€š­©„¨‚j›Œƒ²Œ¡pŒšj’›Œ™ƒƒ©ˆˆÏ›–‹Ó›p¢j~Ԗp즎™„Ž–}‰š‹ ììj›Œqš}Œ™ƒƒj›Œƒ²Œ¡pŒšj’›©ˆˆÏ›–‹Ó›p“™}j즎™mŒƒԐ‚ ì쐝žj›Œ~Œq“–ƒ¦Ž™€}“–ƒŒ™ƒƒ©ˆˆÏ›¦Ž™–¡„jŒ|שˆˆÏ›¨”Ô¢j~Ԗp~›ŠŠ›~Œy›‚ ììj›Œqš}€²~›Œ›pj›Œ~Œq“–ƒ¦Ž™¥mŒ›™”×…Žj›Œ~Œq“–ƒŒ™ƒƒ©ˆˆÏ›–‹Ó›p“Šƒ¢Œ|× ìm›Š„Ž–}‰š‹¨‚j›Œ~Œq“–ƒŒ™ƒƒ©ˆˆÏ›

¥”Š›™“²”Œšƒ

ì ‘jŒ¦Ž™sӛp©ˆˆÏ › €ž­Œšƒ…}s–ƒ}ԛ‚j›Œ~Œq“–ƒ ¦Ž™ƒ²Œ¡pŒšj’›Œ™ƒƒ©ˆˆÏ›ì¦Ž™…¢Ô“‚¨q€ž­Šžm›ŠŒ¢Ô‡ ®‚y›‚€›p ©ˆˆÏ›

€‹›jŒ

„Œ™§‹s‚×€ž­q™©}Ԍšƒ …¢Ô¥kԛŒÓŠ“šŠŠ‚›q™©}Ԍšƒm›ŠŒ¢Ô‡ ®‚y›‚}ԛ‚j›Œ~Œq“–ƒ¦Ž™ƒ²Œ¡pŒšj’› Œ™ƒƒ©ˆˆÏ›ì¥Œ­Š~š®p¦~ӌ™ƒƒj›Œqš}¥j¬ƒkԖŠ¢Žìj›Œ‚²kԖŠ¢ŽŠ›¨sÔìj›Œ¥mŒ›™”×…Ž €ž­©}Ôq›jj›Œ~Œq“–ƒžj›Œ~Œq“–ƒì ~Ž–}q‚j›Œqš}€²¥„Û‚~›Œ›pj›Œ~Œq “–ƒì €ž­q™sӐ‹¨”Ôj›Œ~Œq“–ƒ€²©}Ԗ‹Ó›p¥„Û‚Œ™ƒƒì q‚“›Š›Œ‚²m›ŠŒ¢Ô€ž­©}Ô ©„qš}Œ™ƒƒj›Œƒ²Œ¡pŒšj’›Œ™ƒƒ©ˆˆÏ›€ž­Šž„Œ™“€‰›‡©}ÔìtŸ­pq™€²¨”ÔŒ™ƒƒ©ˆˆÏ› Šžm›ŠŠš­‚mp즎™¥„Û‚j›Œ‹ }–›‹¡j›Œ¨sÔp›‚k–p–¡„jŒ|שˆˆÏ›–žj}Ԑ‹

m¡|Ž –sš‹ì €–p‚Žì …¢Ô–²‚‹j›Œ©ˆˆÏ›¥k~Šž‚ƒ¡Œžì j›Œ ©ˆˆÏ›‚mŒ”Žp즎™¥„Û‚jŒŒŠj›Œ“‰›‘jŒì¨‚–}ž~¥m‹¥„Û‚ „Œ™›‚“›k›‘jŒŒŠ©ˆˆÏ›ì‘jŒŒŠ“›‚¦”Óp„Œ™¥€‘©€‹ì ¨‚‡Œ™ƒŒŠŒ›s¢„šŠ‰×쐓€ 슞„Œ™“ƒj›Œ|×}ԛ‚j›Œ––j¦ƒƒì j›Œ~Œq“–ƒ¦Ž™ƒ²Œ¡pŒšj’›Œ™ƒƒ©ˆˆÏ›¥„Û‚–‹Ó›p}žì ¦Ž™Šž…Ž p›‚€›ps›j›Œq²‚‚Š›jì ‚–jq›j‚ž®‹šp¥„Û‚jŒŒŠj›Œ¦Ž™ –‚¡jŒŒŠj›Œ¨‚“Š›mŠs›sž‡”Ž›‹¦”Óp

ƒŒ’š€ì¥–¬Š¦–‚}זžìq²jš}

얛m›Œ“‚“›Œ€›¥–Œ×ìsš®‚ìì‚‚jŒ¡p‚ƒ¡Œžì¦kpmŽ–p~Ԃ©€Œì¥k~mŽ–p“›‚ìjŒ¡p¥€‡˜ìì!32ì“›‚žjŒ¡p‚ƒ¡Œž

§€Œ‘š‡€×ìììì ì지Œ“›Œìììì 'NLDO@FDììVVV LD BN SG ììVVV SDBGMHB BN SGì$ L@HKììLDLADQLD BN SG

mӛ–ƒŒŠ –¥„Û‚mӛ¨sÔqӛ‹€›p‰›’ž©}Ôìì200%


ì ì

”škԖ“šŠŠ‚› j›Œ~Œq“–ƒ¦Ž™ƒ²›Œ¡pŒšj’›Œ™ƒƒ©ˆˆÏ›–‹Ó›pŠ ––›sž‡

ì š‚–špm›Œ€ž­ììì슞‚›mŠììì ì ì ìì ìì ìm›ŠŒ¢Ô¥Œñ–pj›Œ~Œq“–ƒ¦Ž™ƒ²›Œ¡pŒšj’›Œ™ƒƒ©ˆˆÏ›ì ìì ìì ìj›Œ€}“–ƒr‚‚©ˆˆÏ›ì ìì ìì ìj›Œ~Œqš}m›ŠŒÔ–‚ì ìì ìì ìj›Œ~Œq“–ƒŒ™ƒƒ“›‹}‚ ìì ìì ìj›Œ~Œq“–ƒŒ™ƒƒj›Œ¥}‚“›‹ ìì ìì ìj›Œ~Œq“–ƒ“~s×¥jž‹Œ×¦Ž™–¡„jŒ|×ìj›Œ~Œq“–ƒ”Ô–p“~s× ìì ìì ìj›Œ~Œq“–ƒ”ŠÔ–¦„Žp©ˆˆÏ›ì”Ô–p”ŠÔ–¦„Žp즎™Ž›‚”ŠÔ–¦„Žp ìì ìì ìj›Œ~Œq“–ƒŠ–¥~–Œ×©ˆˆÏ›¦Ž™–¡„jŒ|× ìì ìì ìm›Š„Ž–}‰š‹¨‚j›Œ„xƒš~p›‚jšƒ©ˆˆÏ› ìì ìì ì›Š ~–ƒ„Ùv”›

Š–ƒ„Œ™j›‘‚ž‹ƒš~Œì”Žšpqƒj›Œ“šŠŠ‚› š‚–špm›Œ€ž­ì슞‚›mŠì‡ ‘ ìììì ì ì ì

ì ì

 ì ì ìì ì ì ìì

Žp€™¥ƒž‹‚ ”škԖ“šŠŠ‚›

¨ƒ“ŠšmŒ

j›Œ~Œq“–ƒ¦Ž™ƒ�Œ¡pŒšj’›Œ™ƒƒ©ˆˆÏ›–‹Ó›pŠ ––›sž‡

¥Žk€ž­“Š›sj›Œ“›Œ¥€m‚mìì$"

 ìs ­– 삛Š“j¡Ž ì~�¦”‚Óp ì$ L@HK ì ìs ­– 삛Š“j¡Ž ì~�¦”‚Óp ì$ L@HK ì ìs ­– 삛Š“j¡Ž ì~�¦”‚Óp ì$ L@HK ì ƒŒ’€š 지Œ‘š‡€× 지Œ“›Œ €ž­–‹¢Óì €Œ›ƒj›Œ“šŠŠ‚›q›jììì ì쐛Œ“›Œììììììììì쨃„Žììììììììì쥐¬ƒ©t~×ìììììììì얞¥ŠŽìì ”Š›‹¥”~¡ììmӛ“šŠŠ‚›“›Š›Œ”šj‰›’žì|쀞­qӛ‹©}ÔìììjŒ|ž©ŠÓŠž”‚šp“ –ŒšƒŒ–p ì얠­‚« j›Œ”šj‰›’žì|쀞­qӛ‹~Ԗps²›Œ™mӛ“šŠŠ‚›¥~¬Šq²›‚‚ jŒ|ž©ŠÓ“›Š›Œ¥kԛ–ƒŒŠ©}Ôì샌’š€˜ììk–“p‚“€©ŠÓm ‚mӛ–ƒŒŠ€š®pq²›‚‚ –š~Œ›mӛ“šŠŠ‚› jŒ|ž€ž­€Ó›‚~Ԗpj›Œ–›”›Œ‡¥‘’ 5 3ì €Ó›‚Ž™ “¡€ ìì슚p“Œš~ì ììì얝“Ž›Šìììììì쩊ӌšƒ„Œ™€›‚¥‚ ®–šìììì ìì–ñ‚«ìŒ™ƒ¡ s² › Œ™¥p ‚ jÓ – ‚ì ìj ‡ ì j›Œs²›Œ™¥p‚  ìì “Š›sj  ì ì ¥s¬m“š­pqӛ‹ì¨‚‚›ŠìƒŒ’š€ì¥–¬Š¦–‚}זžìq²›jš}  ìì ƒ¡mmŽ€š­©„  ìì ~š°¦Žj¥p‚ì ì쁂›|š~ìm~ “‚“›Œ §–‚¥p‚¥kԛƒšvsž––Š€Œš‡‹×쨂‚›ŠìƒŒ’š€ì¥–¬Š¦–‚}זžìq²›jš} s² › Œ™¥p ‚ ”Žš p ì ìj ‡ ì ìì ‚›m›ŒjŒ¡p¥€‡ì “›k›‚‚~›j“‚ì ¥Žk€ž­ƒšvsžìì     ìì “Š›sj ìì ‚›m›Œj“jŒ©€‹ì “›k›“²›¥”ŒÓì ¥Žk€ž­ƒšvsžìì     ìì ƒ¡mmŽ€š­©„ ìì ‚›m›Œ©€‹‡›|s‹×ìì “›k›~›j“‚ì ¥Žk€ž­ƒšvsžìì  ì §–‚¥p ‚ š ‚ €ž ­ jŒ¡|›jŒ–jsñ– ‚›Š“j¡Ž~šƒŒŒqp쥇ñ–m›Š¢j~Ԗpì ììììŽpsñ– k–p„Œ™j›‘‚ž‹ƒš~Œ

“ŠšmŒ}Ӑ‚ì_ì쌚ƒq�‚‚q�jš}¥‡ž‹pìììì€Ó›‚¥€Ó›‚š®‚ jŒ¡|›¦‚ƒ¨ƒ”šj‰›’žìì|ì쀞­qӛ‹ìŠ›‡ŒÔ–ŠjšƒmӛŽp€™¥ƒž‹‚ ¨‚‚›ŠìƒŒ’š€ì¥–¬Š¦–‚}זžìq�jš}ì(¥Žk„Œ™q�~š…¢Ô¥“ž‹‰›’žì

j›Œq–pq™Šž…Ž¥Šñ–©}Ԍšƒs²›Œ™¥p‚q›j€Ó›‚jӖ‚š‚“šŠŠ‚›ìì ¦ˆjtהŽšjy›‚j›Œ§–‚¥p‚Š›‡ŒÔ–Šjšƒ¨ƒ“ŠšmŒ‚ž®€ž­”Š›‹¥Žkììì


† š Œ ¼ ¥ w ¶Œ ” – t –° š”¯• Ž ±  ¨ – Š¼¥w ’ t { ° –£

“šŠŠ‚› j›Œ––j¦ƒƒ¦Ž™ƒ²›Œ¡pŒšj’› Œ™ƒƒ€²›m›Š¥‹¬‚“²›”Œšƒ–¡~“›”jŒŒŠ

¥–¬ Š ¦–‚}× –ž k –¥“‚–”Žš j “¢ ~ Œ ž j ›Œ––j¦ƒƒ¦Ž™„Œ™‹¡ j ~× ¨ sÔ p ›‚ŒŠì Ÿ p j›Œƒ� Œ¡ p Œš j ’›Œ™ƒƒ€� m›Š¥‹¬ ‚ “� ”Œš ƒ –¡ ~ “›”jŒŒŠ€ž­ …¢ Ô ¥ kÔ › ŒÓ  Š“š Š Š‚› “›Š›Œ‚�©„„xƒš~©}ÔqŒp¦Ž™¥j}„Œ™“€‰›‡“¢p“¡}–žj€š®pžj›Œ€ž­q™–‚¡Œšj’× ‡Žšpp›‚¨‚Œ™ƒƒ€�m›Š¥‹¬‚¥‡ ­–¨”Ô¥j}j›Œ„Œ™”‹š}‡Žšpp›‚¨”ÔŠ›j€ž­“¡}¨‚‹¡m j~‡Žšpp›‚¨‚„Ùqq¡ƒš‚

š‚€ž­ì슞‚›mŠì

|ì”Ô–p–‚¡p‘×ìsš®‚ìì짌p¦ŒŠ¦jŒ‚}×ì©s‚ӛ섌®‚¥t“쥋›Œ›s ìjŒ¡p¥€‡˜ì

€‹›jŒ

Œ‘ s›jŒìqŒj›Ž“›‚

–}ž~–›q›Œ‹×„Œ™q�‰›ms›‘jŒŒŠ¥mŒ ­–pjŽìm|™‘jŒŒŠ‘›“~Œ×ìq¡•›ŽpjŒ|׊”›€‹›Žš‹ “­p€ž­€Ó›‚q™©}Ôq›jj›Œ“šŠŠ‚›mŒš®p‚ž® ì Œ™ƒƒ€²m›Š¥‹¬‚‚šƒ¥„Û‚”š¨q”Žšjk–pjŒ™ƒ‚j›Œ…Ž~¨‚”Ž›‹–¡~“›”jŒŒŠ tŸ­p…¢Ô¥jž­‹kԖpq™~ԖpŠžm›Š¥kԛ¨q–‹Ó›pŽŸjtŸ®p¨‚žj›Œ€²m›Š¥‹¬‚¦Ž™j›Œ ––j¦ƒƒŒ™ƒƒ€²m›Š¥‹¬‚ì ŒŠ©„Ÿpj›Œƒ²Œ¡pŒšj’›Œ™ƒƒ€²m›Š¥‹¬‚–‹Ó›p¢j ~Ԗp¦Ž™mŒƒԐ‚qŸpq™“Óp…Ž¨”ÔjŒ™ƒ‚j›Œ…Ž~€›p–¡~“›”jŒŒŠ}²¥‚‚©„–‹Ó›p Šž„Œ™“€‰›‡ ì ¨‚‰›™€ž¥­ j}j~€›p}ԛ‚‡Žšpp›‚ìtŸp­ Šž¦‚§‚ÔŠ€žq­ ™€žm›ŠŒ¡‚¦ŒpŠ›jkŸ‚® j›Œ„Œšƒ„Œ¡pŒ™ƒƒ€²m›Š¥‹¬‚¨”ÔŠ„ž Œ™“€‰›‡“¢p“¡}즎™„Œ™”‹š}‡Žšpp›‚–‹Ó›p ¦€ÔqŒpìqŸp¥„Û‚m›Šq²¥„Û‚¥ŒÓp}Ӑ‚¨‚k|™‚ž® ì j›Œ“šŠŠ‚›mŒšp® ‚žŠ® pÓ¡ ¥‚Ô‚€žq­ ™¨”Ôm›ŠŒ¢¨Ô ‚Œ™ƒƒ€²m›Š¥‹¬‚~šp® ¦~Ӈ‚ ® y›‚즎™ ŽpŽŸjŸpj›Œ„Œ™‹¡j~רsÔp›‚¦Ž™j›Œ¦jԄÙv”›©}Ԗ‹Ó›p¥„Û‚qŒpì tŸ­p“Óp…Ž¨”Ô¥j} „Œ™§‹s‚צŽ™m¡ÔŠmӛ~Ӗp›‚Š›j€ž­“¡}

„Œ™§‹s‚×€ž­q™©}Ԍšƒ 쀌›ƒ‡ ®‚y›‚€ž­¦€ÔqŒpk–pŒ™ƒƒ€²m›Š¥‹¬‚ 쀌›ƒ”Žšjj›Œ––j¦ƒƒŒ™ƒƒ€²m›Š¥‹¬‚€ž­¢j~Ԗp¦Ž™€š‚“Šš‹ 쀌›ƒŸpjž ›Œ–‚¡Œjš ’ׇŽšpp›‚ì§}‹j›Œ––j¦ƒƒ¦Ž™ƒ²Œ¡pŒšj’›Œ™ƒƒ€²m›Š¥‹¬‚ 쓛Š›Œm²‚|k‚›}€²m›Š¥‹¬‚k–p”Ô–p¥‹¬‚©}Ô

¥”Š›™“²”Œšƒ 쐝‘jŒ€ž­¨”Ôm² „ŒŸj’›}ԛ‚Œ™ƒƒ€²m›Š¥‹¬‚ 쐝‘jŒ¦Ž™sӛp€ž­Œšƒ…}s–ƒp›‚€›p}ԛ‚ ì j›Œƒ²Œ¡pŒšj’›¨‚§Œpp›‚ ì €ž­ŠžŒ™ƒƒ€²m›Š¥‹¬‚ 쐝‘jŒ¦Ž™sӛp––j¦ƒƒŒ™ƒƒ€²m›Š¥‹¬‚ 쐝‘jŒ¦Ž™sӛp€š­©„쌐Š€š®p…¢Ô“‚¨q€š­©„

€‹›jŒ Œ–p‘›“~Œ›q›Œ‹×s›jŒìqŒj›Ž“›‚ì–}ž~–›q›Œ‹×„Œ™q² ‰›ms›‘jŒŒŠ¥mŒ ­–pjŽm|™‘jŒŒŠ‘›“~Œ×ì q¡•›ŽpjŒ|× Š”›€‹›Žš‹ì ¥„Û‚…¢ÔŠž„Œ™“ƒj›Œ|׀ž­–‹¢Ó¨‚p›‚s›sž‡}ԛ‚Œ™ƒƒ €²m›Š¥‹¬‚€š®p¨‚}ԛ‚j›Œ––j¦ƒƒì¦Ž™j›Œ¨”Ôm²„ŒŸj’›–›m›Œ ¦Ž™§mŒpj›Œ~ӛp«ì Š›jjÓ›ŒÔ–‹§mŒpj›Œì ŒŠ€š®pj›Œ–‚¡Œšj’× ‡Žšpp›‚¥„Û‚¥Ž›‚›‚ì ¦Ž™¥„Û‚€‹›jŒ¨”Ôjšƒ”‚Ӑ‹p›‚~ӛp«ì ”Ž›‹¦”Óp삖jq›j‚ž‹® pš ¥„Û‚jŒŒŠj›ŒŒÓ›pjwjŒ™€ŒpŠ›~Œy›‚ ~ӛp«ìŠ›jjÓ›ì슛~Œy›‚

ƒŒ’š€ì¥–¬Š¦–‚}זžìq�jš}

얛m›Œ“‚“›Œ€›¥–Œ×ìsš®‚ìì‚‚jŒ¡p‚ƒ¡Œžì¦kpmŽ–p~Ԃ©€Œì¥k~mŽ–p“›‚ìjŒ¡p¥€‡˜ìì!32ì“›‚žjŒ¡p‚ƒ¡Œž

§€Œ‘š‡€×ìììì ì지Œ“›Œìììì 'NLDO@FDììVVV LD BN SG ììVVV SDBGMHB BN SGì$ L@HKììLDLADQLD BN SG

mӛ–ƒŒŠ –¥„Û‚mӛ¨sÔqӛ‹€›p‰›’ž©}Ôìì200%


”škԖ“šŠŠ‚›

j›Œ––j¦ƒƒ¦Ž™ƒ²›Œ¡pŒšj’›Œ™ƒƒ€²›m›Š¥‹¬‚“²›”Œšƒ–¡~“›”jŒŒŠ ì

ìì š‚‡¡€ž­ììì슞‚›mŠìììì

ìì ìì ì‡ ®‚y›‚k–pšwqšjŒ€²m›Š¥‹¬‚ìm›Š¥kԛ¨qm›Š}š‚}ԛ‚“¢p¦Ž™m›Š}š‚}ԛ‚~²­€ž­¨sÔ¨‚€›p„xƒš~ì ìì ìì 씎šjj›Œm²‚|“šŠ„Œ™“€±“ŠŒŒ‚™ì„Œ™“€‰›‡ìtžì§–쇞ìk–p¥mŒ ­–p€²m›Š¥‹¬‚ì ìì ìì ì 쥇 ­–¨sÔ¨‚j›Œ¥„Œž‹ƒ¥€ž‹ƒj›Œ¨sԓ›Œ€²m›Š¥‹¬‚”Œ –žj›Œ––j¦ƒƒ–¡|”‰¢Š”Œ –m›Š}š‚~ӛp«ì§}‹¥‚Ô‚€›p„xƒš~ ìì ìì 쇠®‚y›‚Œ™ƒƒ€²m›Š¥‹¬‚¦ƒƒì쓥~¬q¦Ž™m›“¥m} ìì ìì ì¥mŒ ­–p€²m›Š¥‹¬‚¦ƒƒ~ӛp«ì¨‚€›p„xƒš~ ìì ìì ìj›Œƒ²Œ¡pŒšj’›Œ™ƒƒ€²m›Š¥‹¬‚ ìì ìì 씎šjj›Œm²‚|k‚›}€²m›Š¥‹¬‚k–p”Ô–p¥‹¬‚슞§„Œ¦jŒŠm²‚|“²¥Œ¬qŒ¢„¦qj ìì ìì ì›Š ~–ƒ„Ùv”› 

Š–ƒ„Œ™j›‘‚ž‹ƒš~Œì”Žšpqƒj›Œ“šŠŠ‚› š‚‡¡€ž­ì슞‚›mŠì‡ ‘ ììì ì ì ì

ì ì

 ì ì ìì ì ì ìì

Žp€™¥ƒž‹‚ ”škԖ“šŠŠ‚›

¨ƒ“ŠšmŒ

j›Œ––j¦ƒƒ¦Ž™ƒ²›Œ¡pŒšj’›Œ™ƒƒ€²›m›Š¥‹¬‚“²›”Œšƒ–¡~“›”jŒŒŠ

¥Žk€ž­“Š›sj›Œ“›Œ¥€m‚mìì$"

 ìs ­– 삛Š“j¡Ž ì~²¦”‚Óp ì$ L@HK ì ìs ­– 삛Š“j¡Ž ì~²¦”‚Óp ì$ L@HK ì ìs ­– 삛Š“j¡Ž ì~²¦”‚Óp ì$ L@HK ì ƒŒ’€š 지Œ‘š‡€× 지Œ“›Œ €ž­–‹¢Óì €Œ›ƒj›Œ“šŠŠ‚›q›jììì ì쐛Œ“›Œììììììììì쨃„Žììììììììì쥐¬ƒ©t~×ìììììììì얞¥ŠŽìì ”Š›‹¥”~¡ììmӛ“šŠŠ‚›“›Š›Œ”šj‰›’žì|쀞­qӛ‹©}ÔìììjŒ|ž©ŠÓŠž”‚šp“ –ŒšƒŒ–p ì얠­‚« j›Œ”šj‰›’žì|쀞­qӛ‹~Ԗps²›Œ™mӛ“šŠŠ‚›¥~¬Šq²›‚‚ jŒ|ž©ŠÓ“›Š›Œ¥kԛ–ƒŒŠ©}Ôì샌’š€˜ììk–“p‚“€©ŠÓm ‚mӛ–ƒŒŠ€š®pq²›‚‚ –š~Œ›mӛ“šŠŠ‚› jŒ|ž€ž­€Ó›‚~Ԗpj›Œ–›”›Œ‡¥‘’ ìì슚p“Œš~ì ììì얝“Ž›Šìììììì쩊ӌšƒ„Œ™€›‚¥‚ ®–šìììì 5 3ì €Ó›‚Ž™ “¡€ ìì–ñ‚«ìŒ™ƒ¡ s² › Œ™¥p ‚ jÓ – ‚ì ìj ‡ ì j›Œs²›Œ™¥p‚ ìì “Š›sj   ìì ¥s¬m“š­pqӛ‹ì¨‚‚›ŠìƒŒ’š€ì¥–¬Š¦–‚}זžìqjš} ìì ƒ¡mmŽ€š­©„   ìì ~š°¦Žj¥p‚ì ì쁂›|š~ìm~ “‚“›Œ §–‚¥p‚¥kԛƒšvsž––Š€Œš‡‹×쨂‚›ŠìƒŒ’š€ì¥–¬Š¦–‚}זžìq²›jš} s² › Œ™¥p ‚ ”Žš p ì ìj ‡ ì ìì ‚›m›ŒjŒ¡p¥€‡ì “›k›‚‚~›j“‚ì ¥Žk€ž­ƒšvsžìì  ìì “Š›sj   ì ì ‚›m›Œj“ j  Œ©€‹ì “›k›“¥”ŒÓì ¥Žk€ž­ƒšvsžìì  ìì ƒ¡mmŽ€š­©„   ìì ‚›m›Œ©€‹‡›|s‹×ìì “›k›~›j“‚ì ¥Žk€ž­ƒšvsžìì  ì §–‚¥p‚š‚€ž­ jŒ¡|›jŒ–jsñ– ‚›Š“j¡Ž~šƒŒŒqp쥇ñ–m›Š¢j~Ԗpì ììììŽpsñ– k–p„Œ™j›‘‚ž‹ƒš~Œ

“ŠšmŒ}Ӑ‚ì_ì쌚ƒq�‚‚q�jš}¥‡ž‹pìììì€Ó›‚¥€Ó›‚š®‚ jŒ¡|›¦‚ƒ¨ƒ”šj‰›’žìì|ì쀞­qӛ‹ìŠ›‡ŒÔ–ŠjšƒmӛŽp€™¥ƒž‹‚ ¨‚‚›ŠìƒŒ’š€ì¥–¬Š¦–‚}זžìq�jš}ì(¥Žk„Œ™q�~š…¢Ô¥“ž‹‰›’žì

j›Œq–pq™Šž…Ž¥Šñ–©}Ԍšƒs²›Œ™¥p‚q›j€Ó›‚jӖ‚š‚“šŠŠ‚›ìì ¦ˆjtהŽšjy›‚j›Œ§–‚¥p‚Š›‡ŒÔ–Šjšƒ¨ƒ“ŠšmŒ‚ž®€ž­”Š›‹¥Žkììì


” ¯ˆ –» °˜£–£u¤¯w˜ª· Œ }«‡Š¨· 1 NEW

Š–¥~–Œ× ¦Ž™Œ™ƒƒkšƒ¥mŽñ–‚ s¡}€ž­ 1 …{ršyyŸ‹‡–cu}‡Ùc„¢ ,6%1 ڑÁ—sÀh–ufٍf(&–‡{—‡ÙrćŽwi dًr[l{ iŒÙÙ…ÙÁ‹ c}Ýr‹ƒx‡ÙrÄ }‹f‹w‹u

Œ›m›„j~ 310 ƒ›€ ƒ¡mmŽ€š­©„ 279 ƒ›€

“Š›sj 264 ƒ›€

¥„Û‚”‚šp“ –€ž­ŒŠƒ€m›Šq›j›Œ“›Œ¥€m‚m¦Ž™›Œ“›Œ EC ¥‚ –® ”›k–p”‚šp“ –„Œ™j–ƒ}Ԑ‹ ¥Œñ – pk–pŠ–¥~–Œ×„Œ™“€‰›‡“¢p, j›Œ¥Ž –j¦Œpƒ}k–pŠ–¥~–Œ×¥”‚ž­‹‚œ ¦Ž™j›Œ¥Ž –j¨sԊ–¥~–Œ× ©ŒÔ¦„Œpӛ‚, ~Œq“¡k‰›‡Š–¥~–Œ×¥”‚ž­‹‚œq›j“¥„m~ŒšŠˆ–Ž~×, §Œ¥~–Œ×jŒpjŒ™Œ–j“œ”ŒšƒŠ–¥~–Œ×¥”‚ž‹­ ‚œ, j›Œ‚qrš‹m›Š ŽÔŠ¥”Žk–pŠ–¥~–Œ×¥”‚ž‹­ ‚œ, Š–¥~–Œ×¥”‚ž‹­ ‚œjšƒm›Š¥“ž‹”›‹ k–p~š‚œ“¥~¥~–Œ×¦Ž™§Œ¥~–Œ,× j›Œ¨sÔ}žtžŠ–¥~–Œ×~p®š ¦~ӓ–p~škŸ®‚ ©„sӐ‹jš‚kšƒ§”Ž}, Š–¥~–Œ×©ˆˆÏ›jŒ™¦“~Œp¦ƒƒŠž¦„Œpӛ‚ ¦Ž™ ¥€m‚mmƒm¡Šj›Œkšƒ¥mŽñ – ‚ , Š–¥~–Œ×©ˆˆÏ›jŒ™¦“~Œp¦ƒƒ©ŠÓŠž ¦„Œpӛ‚, €œ©Š~Ԗp¨“ÓŒž¦–j¥~–Œ× ¨”Ôjšƒs¡}kšƒ¥mŽñ–‚¦„Œm›Š ¥Œ¬Œ–ƒ©},Ô ¥Šñ–‚œ¥mŒñ–pmƒm¡Šm›Š¥Œ¬Œ–ƒŠ›¨sÔjšƒŠ–¥~–Œ×„Œ™“€‰›‡“¢p, Š–¥~–Œ×¦Ž™s¡}kšƒj›Œ¨sÔp›‚¦Ž™ƒœŒ¡pŒšj’›, ‡ ‚® y›‚ Œ™ƒƒmƒm¡Š¥–tž¥t–Œ× §Š–¥~–Œ×, Š–¥~–Œ×©ˆˆÏ›jŒ™¦““Žšƒjšƒ j›Œmƒm¡Š¦ƒƒ¥j¥~–Œ×, kԖ¦~j~ӛpŒ™”Ó›p v/f jšƒ vector control, pqŒmƒm¡Šm›Š¥Œ¬Œ–ƒŠ–¥~–Œ×©ˆˆÏ›jŒ™¦“~Œp¦ƒƒ©ŒÔ~š ¥t‚¥t–Œ× m›Š¥Œ¬, j›Œmƒm¡ŠŠ–¥~–Œ×©ˆˆÏ›jŒ™¦“~Œp}Ԑ‹ˆÙttž­s‚}„Œšƒmӛ ~š¥–p, j›Œ¥Ž –j¨sÔ¦Ž™~}~š®p–¡„jŒ|ׄ–Ï pjš‚pqŒŠ–¥~–Œ×, “›‹©ˆˆÏ› “œ”ŒšƒŠ–¥~–Œ×, –¡„jŒ|ׄϖpjš‚Š–¥~–Œ×©”ŠÔ ¨‚jŒ|ž©ˆˆÏ›©ŠÓmŒƒ “›Š¥ˆ“, j›Œ~Œq“–ƒ¦Ž™ƒœŒ¡pŒšj’›¦ƒŒp­ jšƒŠ–¥~–Œ×©ˆˆÏ›, j›Œ €}“–ƒŠ–¥~–Œ×‰›m„xƒ~š , Š–¥~–Œ×“¥~„„ÊÝp¦Ž™¥€m‚mmƒm¡Š j›Œkšƒ¥mŽñ–‚, j›Œmœ‚|”›k‚›}Š–¥~–Œ×¦Ž™j›Œ‚œ©„¨sÔp›‚, j›Œ“~›Œ×~¦ƒƒŽ}¦Œp}š‚©ˆˆÏ› ¦Ž™„Ùv”›k–p¦ƒŒ­p¨‚Š–¥~–Œ×, …ŽjŒ™€ƒq›jm–‚¥–Œ×¥~–Œ× € ž ­ Š ž ~Ӗr‚‚Š–¥~–Œ×©ˆˆÏ›, ¥„Žž‹­ ‚ §‡ŽŠ–¥~–Œ×¥Œñ–p}ž”Œ –ŒÔ›‹, Š–¥~–Œ×jšƒj›ŒƒŒ”›Œqš}j›Œ–‹Ó›p Šž„Œ™“€‰›‡§}‹ TMMS ¥„Û‚~Ԃ

¨ƒ“š­pt ®–”‚šp“ –k–pƒŒ’š€ ¥–¬Š¦–‚}זž qœjš}

Š–¥~–Œ× ¦Ž™Œ™ƒƒkšƒ¥mŽñ–‚ s¡}€ž­ 1

ŒŠ¥„Û‚¥p‚ ......................... ƒ›€ m~. “‚“›Œ


(¼¥ž–¤¯{Ö¥žŒÖ¥Š¨·) ž”‡ ¥•«|¤Š¨·.......................................... ”¥}§t¯˜uŠ¨·..............................................

Χ·®¾‘°/¢ºº¿¯Å·®¿—ÁŽ

´¿°·¿°Ë¤‘¦Á‘ ´¿°·¿° EC

“ŠšmŒ“Š›sj¨”ŠÓ ~Ӗ–›‹¡“Š›sj (”Š›‹¥Žk¥}Š........................................................)

“ŠšmŒ/~Ӗ–›‹¡¨‚‚›Š “Ӑ‚~š ‚~ƒ¡mmŽ * jŒ|ž~Ӗ–›‹¡ jŒ¡|›jŒ–jkԖŠ¢Ž¨”ŠÓ ¥‡ñ–¥j¬ƒ„Œ™š~€ž­q™¥„Û‚„Œ™§‹s‚×~Ӗ“Š›sj¨‚–‚›m~ * sñ–-“j¡Ž................................................................................................. ~²›¦”‚õp........................................................................ ¥‡‘..................... –›‹¡.................„Ë Œ™}šƒj›Œ‘Ÿj’›.................................................................. “›k›........................................................... „Œ™¥‰€¡Œjq...................................................................... §€Œ‘š‡€×.................................................................. §€Œ“›Œ..................................... Š – –................................. –ž¥ŠŽ....................................................................... “›‚€žq­ }š “Óp”‚šp“ – €ž ­ƒÔ›‚ ƒŒ’€š ................................................................................ –›m›Œ/”Š¢ƒÓ ›Ô ‚....................................................................... €ž–­ ‹¢Ó ¥Žk€ž.­ ................................ ”Š¢Ó€ž­............................ ~Œ–j/t–‹.............................................................. ‚‚............................................................................. ~²›ƒŽ/¦kp...................................................... –²›¥‰–/¥k~.............................................. qšp”š}................................................ Œ”š“©„Œ’|ž‹.× ............................ qš}“Óp¨ƒ¥“Œ¬qŒšƒ¥p‚€ž­ qš}“Óp€ž­¥}ž‹jšƒ€ž­“Óp›Œ“›Œ qš}“Óp~›Š€ž­–‹¢Ó}ԛ‚ŽÓ›p ~š¦€‚ / …¢ŒÔ ƒš ¨ƒ¥“Œ¬q (sñ–-‚›Š“j¡Ž)................................................................................................................................................................................................. €ž–­ ‹¢–Ó –j¨ƒ¥“Œ¬q (ƒŒ’€š )........................................................................................................................ €ž–­ ‹¢.Ó ..................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................

kԛ‡¥qԛk–“ŠšmŒ/~Ӗ–›‹¡“Š›sj›Œ“›Œ¥€m‚m/›Œ“›Œ EC „Œ™¥‰€

Ž–£¯“ŠžŒ¤zª 12 rƒšƒ 24 rƒšƒ 5 x 12 rƒšƒ 5 x 24 rƒšƒ

š¥–¥– EC (–¥• 2 ¯‡ª Œ)

š¥–¥–¯ŠwŒ§w (–¥•¯‡ª Œ) t–£‡¥œŽ–¬×’ (¯˜Õ”˜£ 50 ¥Š)

500 ƒ›€ 950 ƒ›€ 1,800 ƒ›€ 3,300 ƒ›€

t–£‡¥œŽ Œ‡Ù (¯˜Õ”˜£ 75 ¥Š)

750 ƒ›€ 1,450 ƒ›€ 2,700 ƒ›€ 4,950 ƒ›€

t–£‡¥œŽ Œ‡Ù (¯˜Õ”˜£ 50 ¥Š)

540 ƒ›€ 1,000 ƒ›€ 1,900 ƒ›€ 3,250 ƒ›€

¥Œ­Š~š®p¦~Ó rƒšƒ€ž­................................ Ÿp............................... ‡ŒÔ–Šjš‚‚ž® ©}Ôs²›Œ™¥p‚mӛ“Š›sjq²›‚‚.....................................................¥Š t¥–}¼¥–£¯z§Œ ± Œ¯z§Œ¯uÑ¥¤€}¨  ”Š–¤‘•Ù ²ŒŒ¥”–§œ¤Š ¯ ¶”° Œ‡Ù ¨ {¼¥t¤‡ z jŒ|ž€ž­ ©ŠÓŒ™ƒ¡sñ–…¢ÔŒšƒ›Œ“›Œ €›pƒŒ’š€q™©ŠÓŒšƒ…}s–ƒ ¥p‚“} jŒ|žs²›Œ™€ž­ ƒŒ’š€ ¥–¬Š¦–‚}זž q²›jš} ¥€Ó›‚š®‚ ԛj›Œqš}“Óp›Œ“›Œ©ŠÓŸpŠ –€Ó›‚ ‚›|š~ (m~. “‚“›Œ) ¥€Ó›‚š®‚ “š­pqӛ‹¨‚‚›Š ƒŒ’š€ ¥–¬Š¦–‚}זž q²›jš} z mӛ“ŠšmŒ“Š›sj –¥„Û‚j›Œk›‹”‚šp“ – ©}Ԍšƒj›Œ‹j¥Ô‚ ‚›m›ŒjŒ¡p¥€‡ “›k›‚‚~›j“‚ ¥Žk€ž­ 158-0-82377-9 ‰›’ž”šj | €ž­qӛ‹ ¦Ž™©ŠÓŠž‰›’žŠ¢Žmӛ¥‡­Š 7 % ‚›m›Œj“jŒ©€‹ “›k›“²›¥”ŒÓ ¥Žk€ž­ 032-2-71585-4 z ¥Šñ–€Ó›‚“Óp¥–j“›Œj›Œ“ŠšmŒ/~Ӗ–›‹¡“Š›sj ‡ŒÔ–Šj›Œ ‚›m›Œ©€‹‡›|s‹× “›k›~›j“‚ ¥Žk€ž­ 055-2-30081-7 s²›Œ™¥p‚¦ŽÔ ԛ©ŠÓ©}Ԍšƒ¨ƒ¥“Œ¬qŒšƒ¥p‚‰›‹¨‚ 7 š‚ ‚›m›Œ‹¢§–ƒž “›k›‚‚jŒ¡p‚ƒ¡Œž ¥Žk€ž­ 940-103-096-0 jŒ¡|›~}~ӖjŽšƒ}Ԑ‹ ‚›m›ŒjŒ¡p‘Œž–‹¡‹› “›k›“™‡›‚‡Œ™¥qԛ~›j“‚ ¥Žk€ž­ 153-1-25818-2 §–‚¥p‚š‚€ž­............................................................ ** (jŒ|ž§–‚¥p‚…Ó›‚‚›m›Œ …¢Ô §–‚¥„Û‚…¢ÔŒšƒ…}s–ƒmӛŒŒŠ¥‚ž‹Šj›Œ§–‚¥p‚}Ԑ‹) **

j›Œ§–‚¥p‚jŒ¡|›“Óp©„Œ’|ž‹× –ž¥ŠŽ ”Œ –¦ˆjt× ¨ƒ‚²›†›j¥p‚¥kԛƒšvsž (Pay in) Š›‡ŒÔ–Šjšƒ¨ƒ“ŠšmŒ“Š›sj›Œ“›Œ ¦Ž™§€Œ¦qÔp¨”Ô€Œ›ƒ}Ԑ‹ ”Š›‹¥”~¡ : k––‰š‹©ŠÓŠƒž Œj›Œ‡‚šjp›‚¥j¬ƒ¥p‚

§°Á¶¾¤ ˺Ү̺¦¡ƒºÂ •Ø¿Ž¾¡

www.me.co.th ˲¤ÂÓ 77/111 º¿‘¿°·Á¦·¿¥°¤¿´Ë´º°ƒ —¾Ô¦ 26 £¦¦Ž°Å”¥¦§Å°Â ̏´”‘²º”¢€¦Ï¤° ˏ¢‘²º”·¿¦ Ž°Å”ˤ«¼ 10600 ͤ°µ¾«¤ƒ 02 862 1396-9 ͤ°·¿° 02 862 1395 E-mail : member@me.co.th (BTS ·£¿¦ÂŽ°Å”¥¦§Å°Â) 71,

–v˜§y–-v­–•§“¦ŽÛ 2557 103


Χ·¾Ó”˜ÄÔº¸¦¾”·Äºº” §°Á¶¾¤ ˺Ү̺¦¡ƒºÂ •Ø¿Ž¾¡ ¬¹¢-Ž§–Ÿv­š....................................................................................................................... Œª¹¢—®¹................................................................. ................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................... ³Œ˜¦“Œ½............................................. ³Œ˜Ÿ§˜................................................ E-mail...............................................................................

°¸¾· 2101 2102 2103 1113 1114 1116 1104 1115 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1117 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 2201 2202

¸®´¡

¯ŠwŒ§w

±¸ŽŸ–§©vœ§˜Ÿ§˜

EC

–§—±šwŸ–§©v .......................................................... µ–¹µ‰º±¸ŽŸ–§©vœ§˜Ÿ§˜

¤l‹ï•oi

°¿‘¿ ·®¿—ÁŽ ¤¾Ó´Ï¨ •Ø¿¦´¦ ˨Ҧ˔Á¦ ¨Ž¢Á ²¡ 15 % ²¡ 10 % ˲Ӯ

m¢ÓŠ –‘jŒ¥mŒñ–pjŽ m¢ÓŠ –špŒšƒ¦Œp}š‚ –¡„jŒ|צŽj¥„Žž­‹‚m›ŠŒÔ–‚ ¥mŒñ–pjŽ s¡}€ž­ 1 (¥mŒñ–pŠ –š}¦Ž™mƒm¡Š, j›ŒŽ²›¥Žž‹p,š“}¡¦Ž™–¡„jŒ|×, ¥mŒñ–pjŽ€š­©„) ¥mŒñ–pjŽ s¡}€ž­ 2 (¥mŒñ–pŠ –š}¦Ž™mƒm¡Š, j›ŒŽ²›¥Žž‹p,¥mŒñ–pŠ –sӛp, ¥mŒñ–pjŽ€š­©„) ¥mŒñ–pjŽ s¡}€ž­ 3 (¥mŒñ–pŠ –š}¦Ž™mƒm¡Š, Œ‹‚~×, Œ™ƒƒ„Œšƒ–›j›‘, ©—}Œ–Žj, €Ó–, ›Ž×) ¥mŒ ­–pjŽ s¡}€ž­ 4 (Œ™ƒƒ©–‚²®›, €²›m›Š¥‹¬‚-„Œšƒ–›j›‘, „Ùފ-¥mŒ ­–p–š}–›j›‘, €Ó–, ›Ž×, jŽ©j) ¥mŒ ­–pjŽ s¡}€ž­ 5 (Œ™ƒƒ©–‚²›® , Œ™ƒƒ€²›m›Š¥‹¬‚, „Ùފ¦Ž™¥mŒ ­–p–š}–›j›‘, €Ó–-›Ž×, ¥mŒ ­–pjŽ€š­©„) ¥mŒ ­–pjŽ s¡}€ž­ 6 (Œ™ƒƒ©–‚²›® , m›ŠŒÔ–‚, €²›m›Š¥‹¬‚, „Œšƒ–›j›‘, ¥mŒ ­–p–š}–›j›‘, €Ó–, ›Ž×, „ÙŠÞ , tžŽ) ¥mŒñ–pjŽ s¡}€ž­ 7 (¥€m§‚§Ž‹ž‚õ›Œ¢Ô, §Ž”™, m›ŠŒ¢Ô¥spsӛp, ‘jŒŒŠ¥mŠž¦Ž™„ʧ~Œ¥mŠž) ¥mŒñ–pjŽ s¡}€ž­ 8 (¥mŒñ–pjŽ€š­©„, ¥mŒñ–pŠ –š}¦Ž™mƒm¡Š, Œ™ƒƒk‚ӛ‹š“}¡, ƒŒ”›Œj›Œ…Ž~) ¥mŒñ–pjŽ s¡}€ž­ 9 (Œ™ƒƒ€Ó–, Œ™ƒ›‹–›j›‘, €²›m›ŠŒÔ–‚) ¥mŒñ–pjŽ s¡}€ž­ 10 (š}j›Œ©”Ž, ©—}Œ–Žj) ¥mŒñ–pjŽ s¡}€ž­ 11 („Ùފ, ~ŽšƒŽ¢j„Í‚, ¥“ž‹pŒƒj‚) ¥mŒñ–pjŽ s¡}€ž­ 12 (Œ‹‚~×, ¥mŒñ–p‹‚~×,j›Œ”ŽÓ–Žñ‚) NEW Œ™ƒƒm›ŠŒÔ–‚ ¦Ž™©–‚²®› s¡}€ž­ 1

600 600 480 220 180 220 185 220 220 230 240 190 195 155 155 295

510 510 408 187 153 187 158 187 187 196 204 162 166 132 132 251

540 540 432 198 162 198 167 198 198 207 216 171 176 140 140 266

©ˆˆÏ› s¡}€ž­ 1 (Š›~Œy›‚“›jŽ, j›Œ„Ï–pjš‚–¡ƒš~¥”~¡€›p©ˆˆÏ›, Œ™ƒƒjŒ›‚}×, ”ŠÔ–¦„Žp©ˆˆÏ›) ©ˆˆÏ› s¡}€ž­ 2 (Œ™ƒƒ„Ï–pjš‚–¡ƒš~¥”~¡€›p©ˆˆÏ›, ¦”ŽÓpj²›¥‚}©ˆˆÏ›, ”ŠÔ–¦„Žp©ˆˆÏ›,Š–¥~–Œ×) ©ˆˆÏ› s¡}€ž­ 3 (©ˆ“Ó–p“Ó›p, Š–¥~–Œ×, ”ŠÔ–¦„Žp, ©ˆˆÏ›j²›Žšp, j›Œš}¦Ž™mƒm¡Š) ©ˆˆÏ› s¡}€ž­ 4 (¥mŒñ–pj²›¥‚}©ˆˆÏ›, Œ™ƒƒ©ˆ“Ó–p“Ó›p, –¥Ž¬j€Œ–‚j“צŽ™m–Š‡¥~–Œ×, ©ˆˆÏ›€š­ ©„) ©ˆˆÏ› s¡}€ž­ 5 (j›Œš}, j›Œmƒm¡Š, j›Œ…Ž~) ©ˆˆÏ› s¡}€ž­ 6 (Š–¥~–Œ×, ¥mŒñ–pj²›¥‚}©ˆˆÏ›, ”ŠÔ–¦„Žp) ©ˆˆÏ› s¡}€ž­ 7 (©ˆˆÏ›€š­©„, ~ӖŽp}‚, —›Œ×Š–‚j) NEW m¡|‰›‡©ˆˆÏ› s¡}€ž­ 1 (©ˆ~j-¥‡­Š, —›Œ×Š–‚j, UPS, PF, ~ӖŽp}‚) m¡|‰›‡©ˆˆÏ› s¡}€ž­ 2 (©ˆ~j-¥‡­Š, —›Œ×Š–‚j, UPS, PF, ~ӖŽp}‚) NEW Š–¥~–Œ× ¦Ž™Œ™ƒƒkšƒ¥mŽñ–‚ s¡}€ž­ 1 NEW NEW Œ™ƒƒ…Ž~ ¦Ž™qš}j›Œ©ˆˆÏ› s¡}€ž­ 1 m¢ÓŠ –‘jŒ©ˆˆÏ› Œ™ƒƒj²›Žšp©ˆˆÏ›~Ӗ¥‚ñ–p (‹¢‡ž¥–“) ¦Ž™¥mŒñ–pmƒm¡Šm¡|‰›‡©ˆˆÏ›

120 140 240 180 160 165 195 215 235 310 305 100 250

102 119 204 153 136 141 166 183 200 264 260 85 213

108 126 216 162 144 149 176 194 212 279 275 90 225

¨‡‡Óš-•œ¤«i‹•œi’Ö

°´® ƒŒ’š€ ¥–¬Š¦–‚}זž q²›jš}

¥Žk€ž­ 77/111 –›m›Œ“‚“›Œ€›¥–Œ× sš®‚ 26 ‚‚jŒ¡p‚ƒ¡Œž ¦kpmŽ–p~Ԃ©€Œ ¥k~mŽ–p“›‚ jŒ¡p¥€‡˜ 10600 §€Œ‘š‡€× 02 862 1396-9 §€Œ“›Œ 02 862 1395 E-mail :member@me.co.th www.me.co.th

t¥–}¼¥–£¯z§Œ ± Œ¯z§Œ¯uÖ¥¤€}¨  ”Š–¤‘•Ù ²ŒŒ¥”–§œ¤Š ¯ ¶”° Œ‡Ù ¨ {¼¥t¤‡

(BTS “›‚žjŒ¡p‚ƒ¡Œž)

jŒ|ž€ž­©ŠÓŒ™ƒ¡sñ–…¢ÔŒšƒ”‚šp“ – €›pƒŒ’š€q™©ŠÓŒšƒ…}s–ƒԛj›Œqš}“Óp”‚šp“ –©ŠÓŸpŠ –€Ó›‚ j›Œk›‹”‚šp“ – ©}Ԍšƒj›Œ‹j¥Ô‚‰›’ž”šj | €ž­qӛ‹ ¦Ž™©ŠÓŠž‰›’žŠ¢Žmӛ¥‡­Š 7 % ‹ ¥Šñ–€Ó›‚“Óp¥–j“›Œj›Œ“š­pt ®– / ‡ŒÔ–Šj›Œs²›Œ™¥p‚¦ŽÔ ԛ©ŠÓ©}Ԍšƒ¨ƒ¥“Œ¬qŒšƒ¥p‚ ¦Ž™”‚šp“ –‰›‹¨‚ 7 š‚ jŒ¡|›~}~ӖjŽšƒ}Ԑ‹ ‹ ‹

·Ø¿¸°¾§§Å‘‘²¤¾Ó´Ï¨·¾Ó”˜ÄÔº¸¦¾”·ÄºÏ®Ó£Ã” 500 §¿¤ ˷¯‘Ó¿•¾¡·Ó” 50 §¿¤

104

¥p‚“} jŒ|žs²›Œ™€ž­ ƒŒ’š€ ¥–¬Š¦–‚}זž q²›jš} ¥€Ó›‚š®‚ ‚›|š~ (m~. “‚“›Œ) ¥€Ó›‚š®‚ “š­pqӛ‹¨‚‚›Š ƒŒ’š€ ¥–¬Š¦–‚}זž q²›jš} ‚›m›ŒjŒ¡p¥€‡ “›k›‚‚~›j“‚ ¥Žk€ž­ 158-0-82377-9 ‚›m›Œj“jŒ©€‹ “›k›“²›¥”ŒÓ ¥Žk€ž­ 032-2-71585-4 ‚›m›Œ©€‹‡›|s‹× “›k›~›j“‚ ¥Žk€ž­ 055-2-30081-7 ‚›m›Œ‹¢§–ƒž “›k›‚‚jŒ¡p‚ƒ¡Œž ¥Žk€ž­ 940-103-096-0 ‚›m›ŒjŒ¡p‘Œž–‹¡‹› “›k›“™‡›‚‡Œ™¥qԛ~›j“‚ ¥Žk€ž­ 153-1-25818-2

§–‚¥p‚š‚€ž­................................ (jŒ|ž§–‚¥p‚…Ó›‚‚›m›Œ …¢Ô §–‚¥„Û‚…¢ÔŒšƒ…}s–ƒmӛŒŒŠ¥‚ž‹Šj›Œ§–‚¥p‚}Ԑ‹)

71, –v˜§y–-v­–•§“¦ŽÛ 2557

j›Œ§–‚¥p‚jŒ¡|›“Óp©„Œ’|ž‹× –ž¥ŠŽ ”Œ –¦ˆjt× ¨ƒ‚²›†›j¥p‚¥kԛƒšvsž (Pay in) Š›‡ŒÔ–Šjšƒ¨ƒ“šp­ t –® ”‚šp“ – ¦Ž™§€Œ¦qÔp¨”Ô€Œ›ƒ}Ԑ‹ ”Š›‹¥”~¡ : k––‰š‹©ŠÓŠƒž Œj›Œ‡‚šjp›‚¥j¬ƒ¥p‚


Χ·¾Ó”˜ÄÔº¸¦¾”·Äºº” §°Á¶¾¤ ˺Ү̺¦¡ƒºÂ •Ø¿Ž¾¡ ¬¹¢-Ž§–Ÿv­š....................................................................................................................... Œª¹¢—®¹................................................................. ................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................... ³Œ˜¦“Œ½............................................. ³Œ˜Ÿ§˜................................................ E-mail...............................................................................

°¸¾· 2203 2204 2205 2206 2207 2209 1301 1302 1303 1304 2301 1406 1407 1501 1502 1503 1504 2401 2402 2403 2404 2405 2406 1701 1702 1703 1704

¸®´¡

¯ŠwŒ§w

±¸ŽŸ–§©vœ§˜Ÿ§˜

EC

–§—±šwŸ–§©v .......................................................... µ–¹µ‰º±¸ŽŸ–§©vœ§˜Ÿ§˜

¨‡‡Óš-•œ¤«i‹•œi’Ö

°¿‘¿ ·®¿—ÁŽ ¤¾Ó´Ï¨ •Ø¿¦´¦ ˨Ҧ˔Á¦ ¨Ž¢Á ²¡ 15 % ²¡ 10 % ˲Ӯ

m²›“š­p¦Ž™j›Œ¨sÔp›‚§„Œ¦jŒŠ––j¦ƒƒŽ›‹pqŒ EAGLE ‡ ®‚y›‚‘jŒŒŠj›Œ“Ó–p“Ó›p ¥ŽÓŠ 1 m¢ÓŠ –j›ŒŽ}mӛ©ˆˆÏ› m¢ÓŠ –Œ™ƒƒ©ˆˆÏ› ¦Ž™j›Œ„Œ™”‹š}‡Žšpp›‚“²›”Œšƒ„Œ™s›s‚ j›Œ“Ópj²›Žšp ¦Ž™j›Œ„Œ™”‹š}‡Žšpp›‚k–pŠ–¥~–Œ×©ˆˆÏ›jŒ™¦““Žšƒ j›Œ––j¦ƒƒ¦Ž™~}~š®pŒ™ƒƒ©ˆˆÏ›

150 320 270 160 200 470

128 272 230 136 170 400

135 288 243 144 180 423

Œ™ƒƒ„Œšƒ–›j›‘ s¡}€ž­ 1 ( j›Œ€²›m›Š¥‹¬‚, ¥mŒñ–p„Œšƒ–›j›‘, Œ™ƒƒ“ÓpŽŠ, j›ŒŒ™ƒ›‹–›j›‘, m¢ŽŽp­ ¥€›¥–Œ×) Œ™ƒƒ„Œšƒ–›j›‘ s¡}€ž­ 2 (‡ ®‚y›‚j›Œ„Œšƒ–›j›‘, m¢ŽŽ­p€›¥–Œ×, j›Œ„Œ™”‹š}‡Žšpp›‚,) NEW Œ™ƒƒ„Œšƒ–›j›‘-€²›m›Š¥‹¬‚ s¡}€ž­ 3 (€²›m›Š¥‹¬‚, „Œšƒ–›j›‘, Œ™ƒ›‹–›j›‘) NEW Œ™ƒƒ„Œšƒ–›j›‘-€²›m›Š¥‹¬‚ s¡}€ž­ 4 (€²›m›Š¥‹¬‚, m¢ŽŽ­p€›¥–Œ×, ƒ²›Œ¡pŒšj’›) Œ™ƒƒmƒm¡Š“²›”Œšƒ j›Œ€²›m›ŠŒÔ–‚ j›ŒŒ™ƒ›‹–›j›‘ ¦Ž™j›Œ„Œšƒ–›j›‘

125 165 260 280 500

107 141 221 238 425

113 149 234 252 450

j›Œqš}j›Œp›‚‘jŒŒŠ s¡}€ž­ 1 (q~€‹›j›ŒƒŒ”›Œ, ƒšvsž¦Ž™j›Œ¥p‚‘jŒŒŠ, j›ŒƒŒ”›Œp›‚ƒ¡mmŽ) j›Œqš}j›Œp›‚‘jŒŒŠ s¡}€ž­ 2 (j›Œ¥‡­Š„Œ™“€‰›‡j›Œ…Ž~, j›ŒƒŒ”›Œj›Œ…Ž~, j›Œƒ²›Œ¡pŒšj’›) k‚ӛ‹š“}¡ s¡}€ž­ 1 (–¡„jŒ|×k‚ӛ‹, ¥mŒ‚, §tӎ²›¥Žž‹p, jŒ™‡Ô–, j›Œj²›qš}†¡Î‚) k‚ӛ‹š“}¡ s¡}€ž­ 2 (k‚ӛ‹š“}¡}Ԑ‹ŽŠ, “›‹‡›‚Ž²›¥Žž‹p, k‚ӛ‹š“}¡€š­©„) NEW k‚ӛ‹š“}¡ s¡}€ž­ 3 (“›‹‡›‚Ž²›¥Žž‹p, §tӎ²›¥Žž‹p, ¥mŒ‚, k‚ӛ‹š“}¡}Ԑ‹ŽŠ) k‚ӛ‹š“}¡ s¡}€ž­ 4 (“›‹‡›‚Ž²›¥Žž‹p, §tӎ²›¥Žž‹p, jŒ™‡Ô–Ž²›¥Žž‹p, –¡„jŒ|×k‚ӛ‹š“}¡) NEW j›Œmƒm¡Šm¡|‰›‡“²›”Œšƒ‚šjƒŒ”›Œ “¢Óm›Š¥„Û‚¥Ž‘¨‚j›Œ…Ž~ ¦Ž™¡Œjq jŽ‹¡€× ¥€m‚m ¦Ž™¥€m§‚§Ž‹ž j›ŒƒŒ”›Œ¨‚¦ƒƒk–p ~š¥–p j›Œqš}j›Œƒ²›Œ¡pŒšj’›“²›”Œšƒp›‚–¡~“›”jŒŒŠ Œ™ƒƒƒ²›Œ¡pŒšj’›¥mŒñ–pqšjŒ¥sp„xƒš~ ¥€m‚mj›Œš}¦Ž™¥mŒ›™”×j›Œ“š­‚“™¥€ –‚¥‡ñ–p›‚ƒ²›Œ¡pŒšj’›

165 170 175 205 240 245 320 680 70 280 300 370

141 145 149 175 204 209 272 578 60 238 255 315

149 153 158 185 216 221 288 612 63 252 270 333

Œ™ƒƒ€Ó– ›Ž× „Ùފ (s¡}€ž­ 1) Œ™ƒƒ€Ó– ›Ž× „Ùފ (s¡}€ž­ 2) Œ™ƒƒ€Ó– ›Ž× „Ùފ (s¡}€ž­ 3) Œ™ƒƒ€Ó– ›Ž× „Ùފ (s¡}€ž­ 4)

200 220 272 286

170 187 232 244

180 198 245 258

ƒ‹™‚•šiš-±šlš‰¤Š«-¥i¤ƒ¬Šlš‰‹Ó•

iš‹p™|iš‹-iš‹„œ}-j~ҚŠ™’| -iš‹‚±š‹ o‹™i‘š

ҕ-šÖ-ƒØ݉

NEW NEW

ƒŒ’š€ ¥–¬Š¦–‚}זž q²›jš}

¥Žk€ž­ 77/111 –›m›Œ“‚“›Œ€›¥–Œ× sš®‚ 26 ‚‚jŒ¡p‚ƒ¡Œž ¦kpmŽ–p~Ԃ©€Œ ¥k~mŽ–p“›‚ jŒ¡p¥€‡˜ 10600 §€Œ‘š‡€× 02 862 1396-9 §€Œ“›Œ 02 862 1395 E-mail :member@me.co.th www.me.co.th

(BTS “›‚žjŒ¡p‚ƒ¡Œž)

jŒ|ž€ž­©ŠÓŒ™ƒ¡sñ–…¢ÔŒšƒ”‚šp“ – €›pƒŒ’š€q™©ŠÓŒšƒ…}s–ƒԛj›Œqš}“Óp”‚šp“ –©ŠÓŸpŠ –€Ó›‚ j›Œk›‹”‚šp“ – ©}Ԍšƒj›Œ‹j¥Ô‚‰›’ž”šj | €ž­qӛ‹ ¦Ž™©ŠÓŠž‰›’žŠ¢Žmӛ¥‡­Š 7 % ‹ ¥Šñ–€Ó›‚“Óp¥–j“›Œj›Œ“š­pt ®– / ‡ŒÔ–Šj›Œs²›Œ™¥p‚¦ŽÔ ԛ©ŠÓ©}Ԍšƒ¨ƒ¥“Œ¬qŒšƒ¥p‚ ¦Ž™”‚šp“ –‰›‹¨‚ 7 š‚ jŒ¡|›~}~ӖjŽšƒ}Ԑ‹ ‹ ‹

·Ø¿¸°¾§§Å‘‘²¤¾Ó´Ï¨·¾Ó”˜ÄÔº¸¦¾”·ÄºÏ®Ó£Ã” 500 §¿¤ ˷¯‘Ó¿•¾¡·Ó” 50 §¿¤

°´®

t¥–}¼¥–£¯z§Œ ± Œ¯z§Œ¯uÖ¥¤€}¨  ”Š–¤‘•Ù ²ŒŒ¥”–§œ¤Š ¯ ¶”° Œ‡Ù ¨ {¼¥t¤‡

¥p‚“} jŒ|žs²›Œ™€ž­ ƒŒ’š€ ¥–¬Š¦–‚}זž q²›jš} ¥€Ó›‚š®‚ ‚›|š~ (m~. “‚“›Œ) ¥€Ó›‚š®‚ “š­pqӛ‹¨‚‚›Š ƒŒ’š€ ¥–¬Š¦–‚}זž q²›jš} ‚›m›ŒjŒ¡p¥€‡ “›k›‚‚~›j“‚ ¥Žk€ž­ 158-0-82377-9 ‚›m›Œj“jŒ©€‹ “›k›“²›¥”ŒÓ ¥Žk€ž­ 032-2-71585-4 ‚›m›Œ©€‹‡›|s‹× “›k›~›j“‚ ¥Žk€ž­ 055-2-30081-7 ‚›m›Œ‹¢§–ƒž “›k›‚‚jŒ¡p‚ƒ¡Œž ¥Žk€ž­ 940-103-096-0 ‚›m›ŒjŒ¡p‘Œž–‹¡‹› “›k›“™‡›‚‡Œ™¥qԛ~›j“‚ ¥Žk€ž­ 153-1-25818-2

§–‚¥p‚š‚€ž­................................ (jŒ|ž§–‚¥p‚…Ó›‚‚›m›Œ …¢Ô §–‚¥„Û‚…¢ÔŒšƒ…}s–ƒmӛŒŒŠ¥‚ž‹Šj›Œ§–‚¥p‚}Ԑ‹) j›Œ§–‚¥p‚jŒ¡|›“Óp©„Œ’|ž‹× –ž¥ŠŽ ”Œ –¦ˆjt× ¨ƒ‚²›†›j¥p‚¥kԛƒšvsž (Pay in) Š›‡ŒÔ–Šjšƒ¨ƒ“šp­ t –® ”‚šp“ – ¦Ž™§€Œ¦qÔp¨”Ô€Œ›ƒ}Ԑ‹ ”Š›‹¥”~¡ : k––‰š‹©ŠÓŠƒž Œj›Œ‡‚šjp›‚¥j¬ƒ¥p‚

 71,

–v˜§y–-v­–•§“¦ŽÛ 2557 105


Χ·¾Ó”˜ÄÔº¸¦¾”·Äºº” §°Á¶¾¤ ˺Ү̺¦¡ƒºÂ •Ø¿Ž¾¡ ¬¹¢-Ž§–Ÿv­š....................................................................................................................... Œª¹¢—®¹................................................................. ................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................... ³Œ˜¦“Œ½............................................. ³Œ˜Ÿ§˜................................................ E-mail...............................................................................

°¸¾· 2502 2503 2504 1801 1802 1601 1602 1603 2601 1715 2702 2703 2704 2705 2706

¸®´¡

¯ŠwŒ§w

±¸ŽŸ–§©vœ§˜Ÿ§˜

EC

–§—±šwŸ–§©v .......................................................... µ–¹µ‰º±¸ŽŸ–§©vœ§˜Ÿ§˜

ҕ-šÖ-ƒØ݉

°¿‘¿ ·®¿—ÁŽ ¤¾Ó´Ï¨ •Ø¿¦´¦ ˨Ҧ˔Á¦ ¨Ž¢Á ²¡ 15 % ²¡ 10 % ˲Ӯ

m¢ÓŠ –€Ó––¡~“›”jŒŒŠ ‘jŒŒŠŒ™ƒƒ€Ó––¡~“›”jŒŒŠ m¢ÓŠ –j›Œ¥Ž –j¨sԐ›Ž×

280 420 350

238 357 298

252 378 315

240 255

204 217

216 230

350 320 335 270

298 272 285 230

315 288 302 243

310 260 130 95 350 240

264 221 111 60 200 204

279 234 117 70 210 216

350 290

298 247

315 261

280 150 270 240 230

238 80 230 204 196

252 90 243 216 207

250 60 120

213 51 102

225 54 108

†™ooš

j›Œ„Œ™”‹š}‡Žšpp›‚ s¡}€ž­ 1 (HVAC, ¥~›¥…›-–ƒ, ©–‚²®›-m›ŠŒÔ–‚, Œ™ƒƒ©ˆˆÏ›) j›Œ„Œ™”‹š}‡Žšpp›‚ s¡}€ž­ 2 (HVAC, Œ™ƒƒŽŠ–š}, ©–‚Ô²›-m›ŠŒÔ–‚, Œ™ƒƒ©ˆˆÏ›)

NEW NEW

‡xc}ØہŠr—Ýfwf{}Ýwwfwf{ j›Œš}¦Ž™j›Œmƒm¡Š s¡}€ž­ 1 j›Œš}¦Ž™j›Œmƒm¡Š s¡}€ž­ 2 j›Œš}¦Ž™j›Œmƒm¡Š s¡}€ž­ 3 ©Š§mŒm–‚§€ŒŽ¥Ž–Œ× ¥ŽÓŠ 1

NEW

NEW NEW

Š„r˜…Ýc‹}

NEW p›‚§Ž”™ m¢ÓŠ –r‚‚m›ŠŒÔ–‚ j›Œ––j¦ƒƒp›‚”ŽÓ– „™¥j¬‚¦jՓ¥j¬~ ¥€m‚mp›‚§Ž”™ m¢ÓŠ –j›Œ¥sñ–Š Šj-¦Š¬j (GMAW-Welding)

( Ž¦|Ÿ¬¢š‰šØ§|ŸŠÙ¢v) ( Ž¦|Ÿ¬¢š‰šØ§|ŸŠÙ¢v)

|‹Ù|ÙsÛ 2802 2803

¥€m‚m‹›‚‹‚~× ¥m›™‡Ó‚“žŒ‹‚~×

„žh—r؇{„d‹zw‹ 1901 2901 2902 2903 2904 2001 2002 2005

j›Œqš}j›Œ“­p¦}ŽÔ–Š}ԛ‚–¡~“›”jŒŒŠ Œ™ƒƒ‚²®›ŒÔ–‚¨‚–›m›Œ ¥€m§‚§Ž‹žŒ™ƒƒ€Ó–“¡k‰š|z× ¥mŒñ–p“¡k‰š|z× j›Œ…Ž~‚²®›“²›”Œšƒ–¡~“›”jŒŒŠ

NEW

( Ž¦|Ÿ¬¢š‰šØ§|ŸŠÙ¢v)

‚c}}{uŠžšx

m›ŠŒ¢Ô¥ƒ ®–p~Ԃ ‘jŒŒŠp›‚Œ™ƒƒ Engineering Quick Reference NEW ¥€m‚m‡¥‘’ 2556

°´® ƒŒ’š€ ¥–¬Š¦–‚}זž q²›jš}

¥Žk€ž­ 77/111 –›m›Œ“‚“›Œ€›¥–Œ× sš®‚ 26 ‚‚jŒ¡p‚ƒ¡Œž ¦kpmŽ–p~Ԃ©€Œ ¥k~mŽ–p“›‚ jŒ¡p¥€‡˜ 10600 §€Œ‘š‡€× 02 862 1396-9 §€Œ“›Œ 02 862 1395 E-mail :member@me.co.th www.me.co.th

t¥–}¼¥–£¯z§Œ ± Œ¯z§Œ¯uÖ¥¤€}¨  ”Š–¤‘•Ù ²ŒŒ¥”–§œ¤Š ¯ ¶”° Œ‡Ù ¨ {¼¥t¤‡

(BTS “›‚žjŒ¡p‚ƒ¡Œž)

jŒ|ž€ž­©ŠÓŒ™ƒ¡sñ–…¢ÔŒšƒ”‚šp“ – €›pƒŒ’š€q™©ŠÓŒšƒ…}s–ƒԛj›Œqš}“Óp”‚šp“ –©ŠÓŸpŠ –€Ó›‚ ‹ j›Œk›‹”‚šp“ – ©}Ԍšƒj›Œ‹j¥Ô‚ ‰›’ž”šj | €ž­qӛ‹ ¦Ž™©ŠÓŠž‰›’žŠ¢Žmӛ¥‡­Š 7 % ‹ ¥Šñ–€Ó›‚“Óp¥–j“›Œj›Œ“š­pt ®– / ‡ŒÔ–Šj›Œs²›Œ™¥p‚¦ŽÔ ԛ©ŠÓ©}Ԍšƒ¨ƒ¥“Œ¬qŒšƒ¥p‚ ¦Ž™”‚šp“ –‰›‹¨‚ 7 š‚ jŒ¡|›~}~ӖjŽšƒ}Ԑ‹ ‹

·Ø¿¸°¾§§Å‘‘²¤¾Ó´Ï¨·¾Ó”˜ÄÔº¸¦¾”·ÄºÏ®Ó£Ã” 500 §¿¤ ˷¯‘Ó¿•¾¡·Ó” 50 §¿¤

106

¥p‚“} jŒ|žs²›Œ™€ž­ ƒŒ’š€ ¥–¬Š¦–‚}זž q²›jš} ¥€Ó›‚š®‚ ‚›|š~ (m~. “‚“›Œ) ¥€Ó›‚š®‚ “š­pqӛ‹¨‚‚›Š ƒŒ’š€ ¥–¬Š¦–‚}זž q²›jš} ‚›m›ŒjŒ¡p¥€‡ “›k›‚‚~›j“‚ ¥Žk€ž­ 158-0-82377-9 ‚›m›Œj“jŒ©€‹ “›k›“²›¥”ŒÓ ¥Žk€ž­ 032-2-71585-4 ‚›m›Œ©€‹‡›|s‹× “›k›~›j“‚ ¥Žk€ž­ 055-2-30081-7 ‚›m›Œ‹¢§–ƒž “›k›‚‚jŒ¡p‚ƒ¡Œž ¥Žk€ž­ 940-103-096-0 ‚›m›ŒjŒ¡p‘Œž–‹¡‹› “›k›“™‡›‚‡Œ™¥qԛ~›j“‚ ¥Žk€ž­ 153-1-25818-2

§–‚¥p‚š‚€ž­................................ (jŒ|ž§–‚¥p‚…Ó›‚‚›m›Œ …¢Ô §–‚¥„Û‚…¢ÔŒšƒ…}s–ƒmӛŒŒŠ¥‚ž‹Šj›Œ§–‚¥p‚}Ԑ‹)

71, –v˜§y–-v­–•§“¦ŽÛ 2557

j›Œ§–‚¥p‚jŒ¡|›“Óp©„Œ’|ž‹× –ž¥ŠŽ ”Œ –¦ˆjt× ¨ƒ‚²›†›j¥p‚¥kԛƒšvsž (Pay in) Š›‡ŒÔ–Šjšƒ¨ƒ“šp­ t –® ”‚šp“ – ¦Ž™§€Œ¦qÔp¨”Ô€Œ›ƒ}Ԑ‹ ”Š›‹¥”~¡ : k––‰š‹©ŠÓŠƒž Œj›Œ‡‚šjp›‚¥j¬ƒ¥p‚


Χ·¾Ó”˜ÄÔº¸¦¾”·Äºº” §°Á¶¾¤ ˺Ү̺¦¡ƒºÂ •Ø¿Ž¾¡ ¬¹¢-Ž§–Ÿv­š....................................................................................................................... Œª¹¢—®¹................................................................. ................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................... ³Œ˜¦“ŒÛ............................................. ³Œ˜Ÿ§˜................................................ E-mail...............................................................................

°¸¾· —ÄÓº¸¦¾”·Äº

§·z°š‡˜Ö ”/«u¥“§¥˜

5052 5399 5061 5142 5225 5063 5064 5053 5058 5146 5055 5059 5072

‘jŒŒŠj›Œj²›qš}‚²®›¥“ž‹ ¥ŽÓŠ 1 ‘jŒŒŠj›Œj²›qš}‚²®›¥“ž‹ ¥ŽÓŠ 2 ‘jŒŒŠj›Œj²›qš}‚²®›¥“ž‹ ¥ŽÓŠ 3 ‘jŒŒŠj›Œj²›qš}‚²®›¥“ž‹ ¥ŽÓŠ 4 ‘jŒŒŠj›Œj²›qš}‚²®›¥“ž‹ ¥ŽÓŠ 5 j›Œƒ²›ƒš}‚²®›¥“ž‹ j›Œ––j¦ƒƒ§Œpƒ²›ƒš}‚²®›¥“ž‹ Waste Water Engineering Design Calculation ‘jŒŒŠ“­p¦}ŽÔ–Š j›Œqš}j›Œ¥€m§‚§Ž‹ž“­p¦}ŽÔ–Š j›Œ––j¦ƒƒ€Ó––›m›Œ ¦Ž™“­p¦}ŽÔ–Š–›m›Œ ¥ŽÓŠ 1 j›Œ––j¦ƒƒ€Ó––›m›Œ ¦Ž™“­p¦}ŽÔ–Š–›m›Œ ¥ŽÓŠ 2 k–p¥“ž‹–š‚~Œ›‹

j›Œ––j¦ƒƒ§mŒp“ŒÔ›p–›m›Œ¥”Ž¬j NEW j›Œ„Œ™Š›|Œ›m›p›‚‘jŒŒŠjӖ“ŒÔ›p NEW

°¿‘¿ ·´¦²¡ •Ø¿¦´¦ ˨Ҧ˔Á¦ ¨Ž¢Á 10% ˲®

100 300 200 500 400 500 100 100 400 100 200 300 400

90 270 180 450 360 450 90 90 360 90 180 270 360

3059 3940 3707 5504 6010 6098 6913

180 240 j›Œ––j¦ƒƒ§mŒp“ŒÔ›p¥”Ž¬j¦Ž™©ŠÔ¥ƒ –® p~Ԃ (rƒšƒ„Œšƒ„Œ¡p) NEW 280 j›Œ––j¦ƒƒm–‚jŒž~¥“ŒŠ¥”Ž¬j NEW 300 j›Œ„Œ™Š›|q²›‚‚š“}¡jӖ“ŒÔ›p–›m›Œ (Žž }š ) NEW 150 ¥kž‹‚¦ƒƒjӖ“ŒÔ›p 180 j›Œ„Œ™Š›|Œ›m›jӖ“ŒÔ›p 330

162 216 252 270 135 162 297

3064 3203 3243 3245 3844 3880 5066 5843 6239 6297 6370 6421 6489 6808 6882 6933 6939

§Ž”™€‹›¥ƒ ®–p~Ԃ NEW ‡ ®‚y›‚¥€m§‚§Ž‹žj›ŒkŸ®‚Œ¢„§Ž”™ š“}¡sӛp–¡~“›”jŒŒŠ NEW §Ž”™€‹›j›Œ¥sñ–Š NEW š“}¡‘jŒŒŠ rƒšƒ„Œšƒ„Œ¡p¥‡­Š¥~Š p›‚rž}‡Ž›“~j NEW jŽ‘›“~Œ×k–pš“}¡ ~›Œ›p––j¦ƒƒ§mŒp“ŒÔ›p–›m›Œ j›Œ€}“–ƒš“}¡j›Œ€›p j›Œ€}“–ƒp›‚¥sñ–Š¦ƒƒ€²›Ž›‹“‰›‡ NEW p›‚kŸ®‚Œ¢„§Ž”™ ¥ŽÓŠ€ž­ 1 ¦ŠÓ‡Š‡× §Ž”™¦…Ó‚ ‘jŒŒŠj›Œrž}‡Ž›“~j –¡~“›”jŒŒŠj›Œ…Ž~¥”Ž¬j NEW j›Œ––j¦ƒƒ¦ŠÓ‡Š‡× j›Œ––j¦ƒƒqj¦Ž™ˆÊjt×¥q–Œ× ¥€m§‚§Ž‹ž‡Ž›“~j p›‚€}“–ƒš“}¡–¡~“›”jŒŒŠ NEW

š§›št––”±•‹¥

š¤‡«°˜£±˜ž£t¥–

195 180 160 175 320 165 300 300 380 220 180 250 220 180 150 230 190

ƒŒ’š€ ¥–¬Š¦–‚}זž q²›jš}

¥Žk€ž­ 77/111 –›m›Œ“‚“›Œ€›¥–Œ× sš®‚ 26 ‚‚jŒ¡p‚ƒ¡Œž ¦kpmŽ–p~Ԃ©€Œ ¥k~mŽ–p“›‚ jŒ¡p¥€‡˜ 10600 §€Œ‘š‡€× 02 862 1396-9 §€Œ“›Œ 02 862 1395 E-mail :member@me.co.th www.me.co.th

(BTS “›‚žjŒ¡p‚ƒ¡Œž)

jŒ|ž€ž­©ŠÓŒ™ƒ¡sñ–…¢ÔŒšƒ”‚šp“ – €›pƒŒ’š€q™©ŠÓŒšƒ…}s–ƒԛj›Œqš}“Óp”‚šp“ –©ŠÓŸpŠ –€Ó›‚ j›Œk›‹”‚šp“ – ©}Ԍšƒj›Œ‹j¥Ô‚‰›’ž”šj | €ž­qӛ‹ ¦Ž™©ŠÓŠž‰›’žŠ¢Žmӛ¥‡­Š 7 % ‹ ¥Šñ–€Ó›‚“Óp¥–j“›Œj›Œ“š­pt ®– / ‡ŒÔ–Šj›Œs²›Œ™¥p‚¦ŽÔ ԛ©ŠÓ©}Ԍšƒ¨ƒ¥“Œ¬qŒšƒ¥p‚ ¦Ž™”‚šp“ –‰›‹¨‚ 7 š‚ jŒ¡|›~}~ӖjŽšƒ}Ԑ‹ ‹ ‹

·Ø¿¸°¾§§Å‘‘²¤¾Ó´Ï¨·¾Ó”˜ÄÔº¸¦¾”·ÄºÏ®Ó£Ã” 500 §¿¤ ˷¯‘Ó¿•¾¡·Ó” 50 §¿¤

176 162 144 158 288 149 270 270 342 198 162 225 198 162 135 207 171

±¸ŽŸ–§©vœ§˜Ÿ§˜

¯ŠwŒ§w

–§—±šwŸ–§©v .......................................................... µ–¹µ‰º±¸ŽŸ–§©vœ§˜Ÿ§˜

°¸¾· —ÄÓº¸¦¾”·Äº

³’’Ñ¥°˜£ §¯˜¶tŠ– Œ§tÙ

3152 3153 3154 3161 3229 3312 3490 3526 3691 5776 5911 6089 6092 6210 6401 6413 6420 6508 6532 6563 6579 6672 6956 6972

j›Œ––j¦ƒƒ¥mŒñ–pqӛ‹©ˆ NEW “~s­p¥‡›¥–Œ×tš‡‡Ž›‹ NEW ¦ƒ~¥~–Œž­¦Ž™¥mŒñ–ps›Œ×q©ˆ NEW j›Œ„Ï–pjš‚Œ™ƒƒ©ˆˆÏ›j²›Žšp –¥Ž¬j€Œ–‚j“× ¨‚p›‚–¡~“›”jŒŒŠ

3035 3110 3145 3326 3334 3419 3420 3509 3520 3590 3609 3928 6003 6094 6415 6637 6998

¥mŒñ–p€²›m›Š¥‹¬‚¦Ž™¥mŒñ–p„Œšƒ–›j›‘ j›Œ~Œq“–ƒm›Š“š­‚“™¥€ –‚¥mŒñ–pqšjŒ NEW ©—}Œ–Žj–¡~“›”jŒŒŠ ‚¦Š~j“צŽ™©—}Œ–Žj“× NEW €’wž¦Ž™j›Œ¥kž‹‚§„Œ¦jŒŠ CNC NEW p›‚ƒ²›Œ¡pŒšj’›¥mŒñ–pqšjŒjŽ NEW m¢ÓŠ –p›‚€Ó– Piping Quick Reference NEW ¥€m‚mj›Œ~}~š®p¥mŒñ–p„Œšƒ–›j›‘k‚›}¥Ž¬j NEW ”Žšjj›Œ¦Ž™¥€m‚m¨sÔp›‚©—}Œ–Žj NEW j›Œ¥mŒ›™”×j›Œ“š­‚“™¥€ –‚ Technical series NEW ‚¥Š~j–¡~“›”jŒŒŠ ©—}Œ–Žj“× NEW j›Œ€²›m›Š¥‹¬‚¦Ž™j›Œ„Œšƒ–›j›‘ ¥€m§‚§Ž‹žtž¥–¬‚tž ”ŠÔ–©–‚²®›rƒšƒ¨sÔp›‚¨‚§Œpp›‚ ‚¦Š~j“צŽ™©—}Œ–Žj“×¥ƒ ®–p~Ԃ ‚¦Š~j“צŽ™‚¦Š~j“שˆˆÏ›¥ƒ ®–p~Ԃ

°¿‘¿ ·´¦²¡ •Ø¿¦´¦ ˨Ҧ˔Á¦ ¨Ž¢Á 10% ˲®

85 85 85 295 250 –¡„jŒ|אš}¦Ž™–¡„jŒ|×mƒm¡Š€›p–¡~“›”jŒŒŠ NEW 250 j›Œ“Óp¦Ž™qӛ‹j²›Žšp©ˆˆÏ› NEW 220 j›Œ––j¦ƒƒŒ™ƒƒ©ˆˆÏ› 195 ¥Œž‹‚Œ¢Ô PLC kš®‚~Ԃ}Ԑ‹~‚¥–p CD 150 m¡|‰›‡©ˆˆÏ› ��� 300 j›Œ¨sÔ¥€m‚m SPC jšƒp›‚j›Œqš}j›Œ‡Žšpp›‚ 300 j›Œ~Œqm›Š„Ž–}‰š‹Œ™ƒƒ©ˆˆÏ› 150 ¥€m‚mj›Œ––j¦ƒƒŒ™ƒƒmƒm¡Š–¡„jŒ|× NEW 290 ”ŠÔ–¦„Žp©ˆˆÏ› ELECTRICAL TRANSFORMER 180 ‘jŒŒŠj›Œmƒm¡Š–š~§‚Šš~ NEW 330 €’wžpqŒ©ˆˆÏ›jŒ™¦““Žšƒ NEW 135 m¢ŠÓ – m›Š„Ž–}‰š‹€›p©ˆˆÏ›¨‚“›‚„Œ™j–ƒj›Œ 320 j›Œ––j¦ƒƒ¦Ž™~}~šp® Œ™ƒƒ©ˆˆÏ›~›ŠŠ›~Œy›‚ NEW 200 185 ¥mŒñ–pjŽ©ˆˆÏ› 2 NEW ¥mŒñ–pjŽ©ˆˆÏ› 1 135 Œ™ƒƒ PLC 260 150 ¥mŒñ–pjŽ©ˆˆÏ›jŒ™¦“~Œp NEW ¥t¬‚¥t–Œ×¦Ž™€Œ›‚“}¥t–Œ×¥ƒ ®–p~Ԃ 250 165 §Œp~Ԃj²›Žšp©ˆˆÏ› (rƒšƒ„Œšƒ„Œ¡p) �����

¯w–ª· zt˜

EC

155 160 245 285 270 180 250 150 110 295 150 135 250 175 380 135 220

77 77 77 266 225 225 198 176 135 270 270 135 261 162 297 122 288 180 167 122 234 135 225 149

140 144 221 257 243 162 225 135 99 266 135 122 225 158 342 122 198

°´® °´® t¥–}¼¥–£¯z§Œ ± Œ¯z§Œ¯uÖ¥¤€}¨  ”Š–¤‘•Ù ²ŒŒ¥”–§œ¤Š ¯ ¶”° Œ‡Ù ¨ {¼¥t¤‡

¥p‚“} jŒ|žs²›Œ™€ž­ ƒŒ’š€ ¥–¬Š¦–‚}זž q²›jš} ¥€Ó›‚š®‚ ‚›|š~ (m~. “‚“›Œ) ¥€Ó›‚š®‚ “š­pqӛ‹¨‚‚›Š ƒŒ’š€ ¥–¬Š¦–‚}זž q²›jš} ‚›m›ŒjŒ¡p¥€‡ “›k›‚‚~›j“‚ ¥Žk€ž­ 158-0-82377-9 ‚›m›Œj“jŒ©€‹ “›k›“²›¥”ŒÓ ¥Žk€ž­ 032-2-71585-4 ‚›m›Œ©€‹‡›|s‹× “›k›~›j“‚ ¥Žk€ž­ 055-2-30081-7 ‚›m›Œ‹¢§–ƒž “›k›‚‚jŒ¡p‚ƒ¡Œž ¥Žk€ž­ 940-103-096-0 ‚›m›ŒjŒ¡p‘Œž–‹¡‹› “›k›“™‡›‚‡Œ™¥qԛ~›j“‚ ¥Žk€ž­ 153-1-25818-2

§–‚¥p‚š‚€ž­................................ (jŒ|ž§–‚¥p‚…Ó›‚‚›m›Œ …¢Ô §–‚¥„Û‚…¢ÔŒšƒ…}s–ƒmӛŒŒŠ¥‚ž‹Šj›Œ§–‚¥p‚}Ԑ‹) j›Œ§–‚¥p‚jŒ¡|›“Óp©„Œ’|ž‹× –ž¥ŠŽ ”Œ –¦ˆjt× ¨ƒ‚²›†›j¥p‚¥kԛƒšvsž (Pay in) Š›‡ŒÔ–Šjšƒ¨ƒ“šp­ t –® ”‚šp“ – ¦Ž™§€Œ¦qÔp¨”Ô€Œ›ƒ}Ԑ‹ ”Š›‹¥”~¡ : k––‰š‹©ŠÓŠƒž Œj›Œ‡‚šjp›‚¥j¬ƒ¥p‚

 71,

–v˜§y–-v­–•§“¦ŽÛ 2557 107


Χ·¾Ó”˜ÄÔº¸¦¾”·Äºº” §°Á¶¾¤ ˺Ү̺¦¡ƒºÂ •Ø¿Ž¾¡ ¬¹¢-Ž§–Ÿv­š....................................................................................................................... Œª¹¢—®¹................................................................. ................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................... ³Œ˜¦“Œ½............................................. ³Œ˜Ÿ§˜................................................ E-mail...............................................................................

°¸¾· —ÄÓº¸¦¾”·Äº 3037 3159 3207 3278 3363 3415 3416 3732 3807 3821 3984 4871 6076 6268 6281 6358 6366 6372 6394 6416 6418 6424 6432 6445 6459 6461 6492 6514 6571 6603 6982

°¿‘¿ ´¦²¡ •Ø¿¦´¦ ˨Ҧ˔Á¦ °¿‘¿ ·°¿‘¿ ¨Ž¢Á 10% ˲®

š§›št––”Š¤·š³Ž

”¡Ó‚‹‚~ז¡~“›”jŒŒŠ NEW j›Œqš}j›Œj›Œ…Ž~¦Ž™j›Œ„xƒš~j›Œ j›Œqš}j›Œp›‚ƒ²›Œ¡pŒšj’›}Ԑ‹ Reliability NEW ƒŒ”›Œj›Œqš}t ®–¦Ž™mŽšp‡š“}¡

195 185 750 160 Efficacy of Maintenance “šŠ€…Ž¨‚p›‚ƒ²›Œ¡pŒšj’› NEW 690 ¥Šmm›€Œ–‚j“× NEW 195 180 j›ŒƒŒ”›Œp›‚ƒ²›Œ¡pŒšj’› NEW j›ŒƒŒ”›Œ–¡~“›”jŒŒŠ¦ƒƒŽž‚ }Ԑ‹Œ™ƒƒ ERP NEW 148 ƒ²›Œ¡pŒšj’› p›‚¥‡­Šj²›©ŒƒŒ’š€ (Maintenance the Profit ˜) 650 ¥Œž‹‚Œ¢Ô¦Ž™¨sÔp›‚¥mŒñ–pŠ –sӛp–‹Ó›p¢jž 185 j›Œ¥kž‹‚¦ƒƒ‘jŒŒŠ‡ ®‚y›‚ 185 j›Œqš}j›Œ–™©”ŽÓ¨”Ô¥‡­Š…Ž…Ž~ (Spare Parts ˜) 350 „€›‚¡jŒŠ‘š ‡€×sӛp vž­„ ¡Î‚ -©€‹-–špj’ 290 ¥‡­Š„Œ™“€‰›‡j›Œ€²›p›‚}Ԑ‹©m¥t¬‚ (Kaizen) 160 ZERO LOSS }Ԑ‹ TPM rƒšƒ¥kԛ¨qpӛ‹ 230 j›Œ„Œ™¥Š‚…Žj›Œ„xƒš~p›‚ 250 ISO 2200 Food Safety Management System NEW 200 ¥Šmm›€Œ–‚j“× ¥ƒ ®–p~Ԃ 180 j›Œ¥kž‹‚¦ƒƒ‘jŒŒŠ}Ԑ‹ SolidWorks 2009 NEW 350 j›Œj²›”‚}~›Œ›pj›Œ…Ž~¦Ž™j›Œmƒm¡Š 290 j›Œ¥mŒ›™”׌™ƒƒj›Œš} (MSA) 250 Layout Kaizen j›Œ„Œšƒ„Œ¡p¥Ž‹×¥–›~קŒpp›‚ 230 ©m¥t¬‚~›Šž§~§‹~ԛ 180 jž ›Œ¥Š~›—Œ“~j¥‡ñ–¦jÔ©k„Ùv”›j›Œ›p¦…‚ 200 …Ž~–‹Ó›p©Œ¨”Ô~Ԃ€¡‚~²­›jÓ›m¢Ó¦kÓp 50% NEW 175 3 “ jԛ¦Œj“¢Óm¡|‰›‡¦Ž™j²›©Œ NEW 200 „€›‚¡jŒŠ‘š‡€×sӛp –špj’-©€‹ English-Thai NEW 100 ”Žšjj›Œ¦Ž™j›Œ¨sÔp›‚¥mŒñ–pŠ –š} 200 j›Œ––j¦ƒƒ¦Ž™›p…šp§Œpp›‚ 200 ‘jŒŒŠ¦Ž™j›ŒƒŒ”›Œm›Š„Ž–}‰š‹ 200 j›Œ›p¦…‚¦Ž™mƒm¡Šj›Œ…Ž~ rƒšƒ„Œšƒ„Œ¡p¨”ŠÓ 280

–§ž¥–Š¤·š³Ž/‘¤…Œ¥«ww˜

3066 j›Œqš}j›Œ€Œš‡‹›jŒŠ‚¡’‹× 3479 “ŒÔ›p Mind Map }Ԑ‹ Mind Manager (‰›m„xƒ~š ) 3564 ¥j’ž‹|¥Œ¬ ¥j’ž‹|Œ‹ Retire Young Retire 3588 jŽ‹¡€×“ŒÔ›p–pm×jŒ“ž¥kž‹ Strategies for the Geen 3866 ‡Œž¥t‚~×p›‚¨”Ô¥„Û‚¥Ž‘ 6139 ¥Œ­Š~Ԃ–‹Ó›p... ¥Šñ–q™‚²› Competency NEW 6229 Logical Thinking m}–‹Ó›pŠž~ŒŒj™ s‚™€¡j¥pñ–‚©k 6431 j›Œ“Óp¥“ŒŠ TQM jšƒ‰›Œ™”‚Ô›€žk­ –p…¢ƒÔ Œ”›ŒŒ™}šƒ“¢p NEW

176 167 675 144 621 176 162 134 585 167 167 315 261 144 207 225 180 162 315 261 225 207 162 180 158 180 90 180 180 180 252

200 220 250 359 170 99 200 250

ƒŒ’š€ ¥–¬Š¦–‚}זž q²›jš}

¥Žk€ž­ 77/111 –›m›Œ“‚“›Œ€›¥–Œ× sš®‚ 26 ‚‚jŒ¡p‚ƒ¡Œž ¦kpmŽ–p~Ԃ©€Œ ¥k~mŽ–p“›‚ jŒ¡p¥€‡˜ 10600 §€Œ‘š‡€× 02 862 1396-9 §€Œ“›Œ 02 862 1395 E-mail :member@me.co.th www.me.co.th

(BTS “›‚žjŒ¡p‚ƒ¡Œž)

jŒ|ž€ž­©ŠÓŒ™ƒ¡sñ–…¢ÔŒšƒ”‚šp“ – €›pƒŒ’š€q™©ŠÓŒšƒ…}s–ƒԛj›Œqš}“Óp”‚šp“ –©ŠÓŸpŠ –€Ó›‚ ‹ j›Œk›‹”‚šp“ – ©}Ԍšƒj›Œ‹j¥Ô‚ ‰›’ž”šj | €ž­qӛ‹ ¦Ž™©ŠÓŠž‰›’žŠ¢Žmӛ¥‡­Š 7 % ‹ ¥Šñ–€Ó›‚“Óp¥–j“›Œj›Œ“š­pt ®– / ‡ŒÔ–Šj›Œs²›Œ™¥p‚¦ŽÔ ԛ©ŠÓ©}Ԍšƒ¨ƒ¥“Œ¬qŒšƒ¥p‚ ¦Ž™”‚šp“ –‰›‹¨‚ 7 š‚ jŒ¡|›~}~ӖjŽšƒ}Ԑ‹ ‹

·Ø¿¸°¾§§Å‘‘²¤¾Ó´Ï¨·¾Ó”˜ÄÔº¸¦¾”·ÄºÏ®£Ã” 500 §¿¤ ˷¯‘¿•¾¡·” 50 §¿¤

108

71, –v˜§y–-v­–•§“¦ŽÛ 2557

180 198 225 324 153 90 180 225

±¸ŽŸ–§©vœ§˜Ÿ§˜

¯ŠwŒ§w

EC

–§—±šwŸ–§©v .......................................................... µ–¹µ‰º±¸ŽŸ–§©vœ§˜Ÿ§˜

°¸¾· —ÄÓº¸¦¾”·Äº

°¿‘¿ ·´¦²¡ •Ø¿¦´¦ ˨Ҧ˔Á¦ ¨Ž¢Á 10% ˲®

3040 sӛpŒ‹‚~׊ –¨”ŠÓ NEW 3138 ¥mŒñ–p‹‚~×¥ƒ‚t‚mƒm¡Š}Ԑ‹–¥Ž¬j€Œ–‚j“× NEW 3271 j›Œ¦jԄÙv”›sӛp‹‚~× 3297 p›‚©ˆˆÏ›Œ‹‚~× NEW 3330 ¥s ®–¥‡Žp¦Ž™“›Œ”ŽÓ–Žñ‚ 3336 p›‚¥mŒñ–p‹‚~×}ž¥tŽ 3361 p›‚ƒ²›Œ¡pŒšj’›Œ‹‚~× NEW 3378 p›‚„Œšƒ–›j›‘Œ‹‚~× NEW 3383 kšƒŒ¥sp„Ï–pjš‚–¡ƒš~¥”~¡ NEW 3414 p›‚¥mŒñ–p‹‚~× 3417 kšƒ©}Ô tӖŠ¥„Û‚ –‹Ó›pŠ ––›sž‡ NEW 3422 p›‚¥mŒñ–p‹‚~×¥ƒ ®–p~Ԃ 3593 ¥mŒñ–p„Œšƒ–›j›‘Œ‹‚~× 3751 ¦jԄÙv”›Œ¥“ž‹}Ԑ‹~‚¥–p NEW 6278 ¥mŒñ–p‹‚~צjՓ§tŽž‚ 6674 –¥Ž¬j€Œ–‚j“׌‹‚~× 6886 ¥mŒñ–p‹‚~הšrž} EFI (rƒš ƒ „Œš ƒ „Œ¡ p ¨”ŠÓ ) 6966 „xƒš~Œ™ƒƒrž}‚²®›Šš‚¥s ®–¥‡Žp–¥Ž¬j€Œ–‚j“× 6967 €’wžŒ™ƒƒrž}‚²®›Šš‚¥s ®–¥‡Žp–¥Ž¬j€Œ–‚j“× NEW

255 179 230 180 250 160 125 230 130 180 195 95 185 120 200 160 200 80 100

230 162 207 162 225 144 113 207 117 162 176 86 167 108 180 144 180 72 90

•¥Œ•ŒˆÙ/¯w–ª· z•ŒˆÙ

t¥–ˆ˜¥‡/t¥–u¥•

3058 3219 6310 6386

jŽ¥Š¬}¥mŽ¬}Žšƒj›Œ~Ž›}––‚©Ž‚× j›Œ~Ž›}¦‚¨”ŠÓ…Ó›‚ Social Media ¥qԛ¦ŠÓk›‹~Œp¦”Ópvž­„¡Î‚ §‹s}™ §‹§j™ j›Œq‹š j›Œ~Ž›}¦Ž™Œ™ƒƒ“›Œ“‚¥€‘€›pj›Œ~Ž›}

180 180 180 295

162 162 162 266

3307 3413 3608 3815

w ”‘§š¯ˆ –Ù Œ™ƒƒ“›Œ“‚¥€‘¥‡ ­–j›Œqš}j›Œ “›Œ“‚¥€‘€›p¡Œjq Œ™ƒƒy›‚kԖŠ¢Ž j›Œ“ñ–“›ŒkԖŠ¢Ž¦Ž™¥mŒ –kӛ‹

229 198 199 115

207 179 180 104

«u“¥‘

3840 Anti-Aging “¢~ŒŽšƒs™Ž–š‹ 6330 Œ¢Ôqšj¦Ž™¥kԛ¨q ¥Ž –} “­pŠ”š‘qŒŒ‹× ¨‚ŒÓ›pj›‹¥Œ›

Š¤·š³Ž

3443 ‡q‚›‚¡jŒŠ©€‹-–špj’ rƒšƒ€š‚“Šš‹

245 221 195 176

160 144

°´® °´® t¥–}¼¥–£¯z§Œ ± Œ¯z§Œ¯uÖ¥¤€}¨  ”Š–¤‘•Ù ²ŒŒ¥”–§œ¤Š ¯ ¶”° Œ‡Ù ¨ {¼¥t¤‡

¥p‚“} jŒ|žs²›Œ™€ž­ ƒŒ’š€ ¥–¬Š¦–‚}זž q²›jš} ¥€Ó›‚š®‚ ‚›|š~ (m~. “‚“›Œ) ¥€Ó›‚š®‚ “š­pqӛ‹¨‚‚›Š ƒŒ’š€ ¥–¬Š¦–‚}זž q²›jš} ‚›m›ŒjŒ¡p¥€‡ “›k›‚‚~›j“‚ ¥Žk€ž­ 158-0-82377-9 ‚›m›Œj“jŒ©€‹ “›k›“²›¥”ŒÓ ¥Žk€ž­ 032-2-71585-4 ‚›m›Œ©€‹‡›|s‹× “›k›~›j“‚ ¥Žk€ž­ 055-2-30081-7 ‚›m›Œ‹¢§–ƒž “›k›‚‚jŒ¡p‚ƒ¡Œž ¥Žk€ž­ 940-103-096-0 ‚›m›ŒjŒ¡p‘Œž–‹¡‹› “›k›“™‡›‚‡Œ™¥qԛ~›j“‚ ¥Žk€ž­ 153-1-25818-2

§–‚¥p‚š‚€ž­................................ (jŒ|ž§–‚¥p‚…Ó›‚‚›m›Œ …¢Ô §–‚¥„Û‚…¢ÔŒšƒ…}s–ƒmӛŒŒŠ¥‚ž‹Šj›Œ§–‚¥p‚}Ԑ‹)

j›Œ§–‚¥p‚jŒ¡|›“Óp©„Œ’|ž‹× –ž¥ŠŽ ”Œ –¦ˆjt× ¨ƒ‚²›†›j¥p‚¥kԛƒšvsž (Pay in) Š›‡ŒÔ–Šjšƒ¨ƒ“šp­ t –® ”‚šp“ – ¦Ž™§€Œ¦qÔp¨”Ô€Œ›ƒ}Ԑ‹ ”Š›‹¥”~¡ : k––‰š‹©ŠÓŠƒž Œj›Œ‡‚šjp›‚¥j¬ƒ¥p‚


µÆ¦¯ƒ¸¦¾”·ÄºËºÒ®Ìº¦¡ƒºÂ ‘¢‚‹×”‚šp“ –€›p}ԛ‚‘jŒŒŠ ¦Ž™m¢ÓŠ –rƒšƒ‰›’›©€‹¨‚s›sž‡‘jŒŒŠ

m¢ÓŠ –€›p‘jŒŒŠì¥mŒñ–pjŽì©ˆˆÏ›ì‹›‚‹‚~×쐚“}¡ Š›~Œy›‚‘jŒŒŠìj›ŒƒŒ”›Œ¦Ž™j›Œqš}j›Œ–¡~“›”jŒŒŠ j›Œ¨sԌ‹‚~×쐝‘jŒŒŠŒ™ƒƒìm–Š‡¥~–Œ×즎™ì–ñ‚« –´©†²›¯‰

ƙ¤ª¥·¥²ƒ³›¢³¤

“›‚ž~›j“‚

“›‚žjŒ¡p‚ƒ¡Œž

¬² ´›¬´™¥

“›‚žp¥ž‹‚¨”vÓ

¬² ´›„n´£Ã¤ƒ—´ƒ¬¶›

‘¢‚‹×”‚šp“ ––‡{—‡ÙrćŽ w}ƒŠu–‡{—‡ÙrćŽiŒcŠr

©‰Â©·¤›Å­m

š›´†´¥ƒ¥º‰ª¥·¯¤ºš¤´

†§¯‰¬´›

jŒ|žŠ›t ®–€ž­‘¢‚‹×”‚šp“ –¥–¬Š¦–‚}זžì¥€Ó›‚š®‚

¬´™¥Â­›¹¯

¬·Ê䃗´ƒ¬¶›

˜››ƒ¥º‰š›œº¥·

ãm›ËµÂŠË´ ¥²¤´

«ww˜Š¤·š³Ž˜‡

“›‚ž“¡Œ‘šj}±

¬´™¥Å—Ë

™´‰–m©›

”¥}§t˜‡

THAI C.C.

t ®–”‚šp“ –m¢ÓŠ –k–p¥–¬Š¦–‚}זž

˜››Š¥¶›†¥

ãm›ËµÂŠË´ ¥²¤´

“€‡¥‘’

‡‹f‹}„Ù„‹v}u‹–‡}ÄkŠŸÙ tÙÙc}hvÙw}Ž—dhf‡hsÁٚu} –dsf‡h„‹Ùc}h–u܉ ˜u}‚ŠÜuÄ ˜u}„‹} Œ©ˆˆÏ›ì!32ì“›‚žjŒ¡p‚ƒ¡Œž

 Ë´²¿¤ÀŽ¿°¦ ˨Á¡´¾¦•¾¦¤°ƒ´¾¦µÅŽ°ƒ (PDLOLQIR#PHFRWKZZZPHFRWK


G r a p h i c O p e r a t i o n Te r m i n a l

New Model

" " %&'()*+, %-./ %01234356,378/&-97/,:;<&(=%&'(>?@7)*+, z6=(865/>858/&69&37)<3=<(>.37 ! z #-@3/> 8/&:<7/,>/(,/, z$#$%01238/&:<7/,-@7./> .,>9>?@7)*+, z

������ ��������� ���������� �������� ���������� (���������) ����� ������ 896/19 ��� 20 ���� 12 ���������� ���� �������������� 1 ���� 12 ��������� 3 ������������� ���������� ������������� ��� : 02-682-6522-31 E-mail : sales@MitsubishiFA.co.th


Ec71 sample  

บทความในเล่ม • การออกแบบระบบไฟฟ้าของสถานีรถไฟฟ้าฯ • ระบบไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ • ระบบไฟแสงสว่างฉุกเฉินจำเป็นแค่ไหน • Solar PV R...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you