Page 1

ISSN 1820-0664

ИНФОРМАТОР 2009 / 2010.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

НОВИ САД, 2009.


ИНФОРМАТОР Издавач: Факултет техничких наука Трг Доситеја Обрадовића 6 21000 Нови Сад Уређивачки одбор: Проф. др Илија Ћосић Проф. др Илија Ковачевић Проф. др Јанко Ходолич Проф. др Владимир Катић Проф. др Срђан Колаковић Техничка обрада: мр Ненад Симеуновић, дипл. инж. мр Ранко Бојанић, дипл. инж. Гордана Бајчетић Фотографије: Мултимедија центар ФТН-а / Александар Рикаловић Штампање одобрио: Савет за издавачку делатност Факултета техничких наука Председник Савета за издавачку делатност: Проф. др Радомир Фолић Тираж: 2000 примерака Штампа: Графички центар - ГРИД -------------------------------------------------------CIP – Категорија у публикацији Библиотека Матице српске, Нови Сад 378.4(497.113 Novi Sad) ИНФОРМАТОР / Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука; главни и одговорни уредник Илија Ћосић. – 1993 . – Нови Сад : Факултет техничких наука, 1993-. – 24 cm Годишње ISSN 1820-0664 COBISS.SR/ID 193772551


Садржај Зашто студирати на Факултету техничких наука .......................................................8 Факултет техничких наука у Новом Саду ..............................................................9 Правила конкурисања и уписа на Факултет – основне академске студије и основне струковне студије .......................................................................26 Начин бодовања ......................................................................................................27 Пријемни испит ........................................................................................................28 Рангирање ...............................................................................................................29 Приговор ................................................................................................................30 Упис .......................................................................................................................31 Правила полагања пријемног испита– основне академске студије и основне струковне студије .......................................................................34 Студијски програми, услови уписа и правила полагања пријемног испита Основне академске и дипломске академске – мастер студије и специјалистичке академске студије Машинство: ...........................................................................................................39 Студијски програм: Производно машинство ...................................................................41 Студијски програм: Механизација и конструкционо машинство ..........................................44 Студијски програм: Енергетика и процесна техника .........................................................47 Студијски програм: Техничка механика и дизајн у техници ................................................50 Електротехника и рачунарство: ................................................................................52 Студијски програм Енергетика, електроника и телекомуникације .......................................53 Студијски програм Рачунарство и аутоматика ................................................................66 Грађевинарство: .....................................................................................................71 Студијски програм Грађевинарство ..............................................................................72 Архитектура: .........................................................................................................77 Студијски програм: Архитектура и урбанизам .................................................................79 Саобраћај: ..............................................................................................................83 Студијски програм: Саобраћај и транспорт ....................................................................84 Студијски програм: Поштански саобраћа и телекомуникације ...........................................85


Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент: .................................................89 Студијски програм: Индустријско инжењерство .................................................................90 Студијски програм: Инжењерски менаџмент ......................................................................95 Инжењерство заштите животне средине и заштита на раду: ....................................104 Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине .............................................105 Студијски програм: Заштита, безбедност и здравље на раду ............................................107 Геодезија: ................................................................................................................110 Студијски програм Геодезија и геоматика .......................................................................111 Интердисциплинарнеи (милтидисциплиниране) области ................................................115 Студијски програм: Графичко инжењерство и дизајн .........................................................115 Студијски програм: Мехатроника ...................................................................................119 Студијски програми, услови уписа и правила полагања пријемног испита Дипломске академске Мастер студије Студијски програм: Математика у техници .......................................................................124 Студијски програм: Енергетски менаџмент .......................................................................126 Студијски програм: Логистичко инжењерство и менаџмент .................................................127 Студијски програм и услови уписа - Специјалистичке академске студије Студијски програм: Сценски дизајн, архитектура и технологија ............................................128 Студијски програм - Основне струковне студије Студијски програм: Електроенергетика ...........................................................................130 Студијски програм: Грађевинарство ...............................................................................131 Студијски програм: Саобраћај и транспорт ......................................................................132 Студијски програм и услови уписа - Специјалистичке струковне студије Студијски програм: Машинство ......................................................................................135 Студијски програм: Енергетика, електроника и телекомуникације ........................................137 Студијски програм: Инжењерски менаџмент ....................................................................138 Студијски програм: Инжењерства заштите животне средине ................................................140 Студијски програм: Графичко инжењерство и дизајн ..........................................................141 Студијски програм: Пословни менаџмент – МБА студије ......................................................142


Студијски програми, услови уписа и правила полагања пријемног испита Докторске академске студије Студијски програм: Машинство .......................................................................................145 Студијски програм: Енергетика, електроника и телекомуникације ........................................147 Студијски програм: Рачунарство и аутоматика ..................................................................149 Студијски програм: Грађевинарство .................................................................................151 Студијски програм: Архитектура и урбанизам ...................................................................152 Студијски програм: Саобраћај ........................................................................................153 Студијски програм: Индустријско инжењерство/инжењерски менаџмент ...............................154 Студијски програм: Инжењерства заштите животне средине ................................................155 Студијски програм: Графичко инжењерство и дизајн ..........................................................156 Студијски програм: Мехатроника ....................................................................................157 Студијски програм: Математика у техници ..........................................................................158 Законски акти и правилници Извод из Закона о високом образовању ............................................................................162 Правилник о извођењу наставе, методологији доделе ЕСПБ бодова, основама вредновања предиспитних обавеза и начину провере знања студената ...........................................................................................................166 Студентска служба .....................................................................................................173 Планови дела града Новог Сада у коме је лоциран ФТН ................................................174 - 175 Како најлакше стићи до ФТН-а ....................................................................................176


ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА НОВИ САД Трг Доситеја Обрадовића 6 Телефон: (021) 450-810 Телефакс: (021) 458-133 e-mail: ftndean@uns.ac.rs www.ftn.uns.ac.rs

ДЕКАНАТ: Декан: Проф. др Илија Ћосић Продекан за наставу: Проф. др Илија Ковачевић Продекан за науку и међун. сарадњу: Проф. др Јанко Ходолич Продекан за финансије и развој: Проф. др Владимир Катић Продекан за инвестиције и сарадњу са привредом: Проф. др Срђан Колаковић Продекан студент: Ненад Новаковић Секретар деканата: Владислава Загорчић СТУДЕНТСКА СЛУЖБА: Шеф студентске службе: (021) 485-2222 Kординатор рада студентске службе: (021) 485-2233 Референт за електротехнику и рачунарство – E1: (021) 485-2231 Референт за електротехнику и рачунарство – E2: (021) 485-2229 Референт за индустријскo инжењерство и менаџмент, и мехатронику: (021) 485-2224 Референт за графичко инжењерство и дизајн и инжењерство заштите животне средине: (021) 485-2225 Референт за машинство: (021) 485-2226 Референт за архитектуру: (021) 485-2223 Референт за грађевинарство: (021) 485-2228 Референт за саобраћај: (021) 485-2227 Рачунарски центар: (021) 485-2244 Информације ван радног времена (за време пријављивања и уписа у прву годину) се добијају само на телефон: (021) 459-141; 485-2060 Све текуће информације могу се наћи на сајту Факултета: www.ftn.uns.ac.rs

6


Факултет техничких наука АКРЕДИТОВАН

Решење о акредитацији Факултета као високошколске установе 12. април 2008. године

Решење о акредитацији научне делатности за све научне области које се изучавају на ФТН-у 19. фебруар 2007. године

ИНФОРМАТОР

7


ЗАШТО СТУДИРАТИ НА ФАКУЛТЕТУ ТЕХНИЧКИХ НАУКА?

Зато што је ФТН међу првима у Србији акредитован као високошколска установа и акредитовао све своје студијске програме. Зато што ФТН акредитован за обављање научне делатности за све научне области које се изучавају на ФТН-у. Зато што је ФТН стално у променама у којима предњачи (издавање додатка дипломе и дипломе на српском и енглеском језику; замена старих диплома новим ‘’мастер’’ дипломама; оцењивању наставног процеса, студијских програма, квалитета наставе од стране студената; оцењивање наставног и ненаставног процеса од стране дипломираних студената) . Зато што је први корак у правцу креирања лепше будућности, развијањa способности да се будућност сагледа. Зато што ФТН повезује традицију и иновацију, академску снагу и интелектуалну радозналост, индивидуално трагање и грађанску одговорност. 8

Зато што је ФТН јединствен по величини и обиму делатности. Зато што се у току студија на ФТН може ослањати на професоре одабране, не само по стручним способностима, већ и на основу њиховог односа према позиву који су одабрали. Зато што треба да имате на уму да професионални живот није само професија већ и живот. Зато што је време проведено на ФТН време за експериментисање и проширивање знања, време за развој пријатељстава која могу трајати читавог живота, време за преображај средњошколаца у одрасле људе са сопственим ставовима и мишљењем. Зато што треба да верујете у чуда, али не да од њих и зависите. Зато што је визија овог факултета заузимање високог места у друштву најбољих, са слоганом: ”Да ти глава ради”. Зато што будућност почиње овде !!!


ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У НОВОМ САДУ

ИСТОРИЈАТ

ОРГАНИЗАЦИЈА

Факултет техничких наука је основан Уредбом Народне скупштине Народне Републике Србије 18. 05. 1960. године као Машински факултет у Новом Саду у саставу Универзитета у Београду. Након оснивања Универзитета у Новом Саду 28. 06. 1960. године, факултет, заједно са још шест до тада основаних факултета са подручја Војводине, улази у састав Универзитета у Новом Саду. У првом периоду развоја на Факултету су се образовала три профила машинске струке. 1971. године су почеле студије електротехнике и грађевинарства. Формирање одсека за електротехнику и грађевинарство условило је измену назива у Факултет техничких наука, 22. 04. 1974. године. Школске 1979/80. године на Факултету започињу студије из обасти саобраћаја, а школске 1996/97. године уписана је и прва генерација студената архитектонске струке. У школској 1999/2000. години отворене су студије за нове струке: индустријско инжењерство и менаџмент, графичко инжењерство и дизајн и инжењерство заштите животне средине. У оквиру саобраћајне струке 1999/2000. године започете су студије на смеру поштански саобраћај и телекомуникације. 2002/03. уводе се студије мехатронике као интердисциплинарни смер. Школске 2006/07 Факултет уписује прву генерацију студената докторских студија (по закону о високом образовању), а школске 2007/08 студије геодезије и геоматике, чиме је заокружена образовна делатност Факултета. Оваква физиономија сврстава Факултет техничких наука данас међу најразвијеније институције у земљи у области технике.

Факултет техничких наука је организован као јединствена сложена установа са мањим организационим јединицама као што су департмани, катедре, нучно истраживачки центри, стручне службе итд. са припадајућим научним областима и лабораторијама

ИНФОРМАТОР

9


Катедра: - 01601 за машинске конструкције, транспортне системе и логистику - 01603 за моторе и возила - 01604 за машинске елементе, теорију машина и механизама и пољопривредно машинство

Катедра: - 03101 за конструкције - 03102 за геотехнику и саобраћајнице - 03103 за организацију и технологију грађења - 03104 за грађевинске материјале, прецену стања и санацију конструкција - 03105 хидротехнику и геодезију

примењену

Организациона структура ФТН-А 10


10 10


ДЕЛАТНОСТ

Факултет техничких наука врши образовање у четири поља и то: техничко-технолошке науке, природно математичке науке, друштвено - хуманистичке науке и уметност из области: Машинство (производно машинство, механизација и конструкционо машинство, енергетика и процесна техника, техничка механика и дизајн у техници); Електротехника и рачунарство (енергетика, електорника и телекомуникације, електроенергетика, рачунарство и аутоматика), Грађевинарство; Саобраћај (саобраћај и транспорт, поштански саобраћај и телекомуникације); Архитектура (архитектура и урбанизам); Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент (индустријско инжењерство, инжењерски менаџмент, енергетски менаџмент, логистичко инжењерство и менаџмент); Графичко инжењерство и дизајн; Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду (инжењерство заштите животне средине, заштита, безбедност и здравље на раду); Мехатроника; Примењена математика (математика у техници); Геодезија (геодезија и геоматика). Делатност факултета оријентисана је у три подручја: наставна делатност, научно - истраживачки рад и развој и примена истраживања у пракси. 12

1. Наставна делатност Наставно - научно веће факултета је на седници 30. 03. 2005 године донело следећу ОДЛУКУ: Наставни процес од школске 2005/2006. године треба да се одвија по новим наставним плановима и програмима студијским програмима. Студије на Факултету техничких наука одвијаће се према следећем моделу: Основне студије – студије првог степена организују се као: • oсновне академске студије, • oсновне струковне студије.


Студије другог степена организују се као: • дипломске академске студије – мастер, • специјалистичке струковне студије, • међународне студије - Master of Business Administration - МВА студије (дипломске струковне студије – мастер), • специјалистичке академске студије. Студије трећег степена организују се као • докторске академске студије, • практично орјентисане докторске студије (докторске струковне студије) Академске студије организују се као: • основне академске студије – у зависности од студијског програма трају три (вреде најмање 180 ЕСПБ бодова) или четири године студија (вреде најмање 240 ЕСПБ бодова) и стиче се звање инжењер одговарајуће области; • дипломске академске - мастер студије – у зависности од трајања основних студија трају једну (вреде најмање 60 ЕСПБ бодова) или две године (вреде најмање 120 ЕСПБ бодова) и стиче се звање дипломирани инжењер дате области мастер; • специјалистичке академске студије - трају најмање једну годину (вреде најмање 60 бодова) до две године (вреде најмање 120 ЕСПБ бодова) и стиче се звање дипломирани инжењер дате области - специјалиста; • докторске академске студије - трају три године и вреде најмање 180 ЕСПБ бодова и стиче се звање доктор наука дате области.

Факултет техничких наука, школске 2009/10. године почиње са извођењем наставе (студијски програми су у процесу акредитације) на: • основним струковним студијама из области Саобраћаја (Саобраћај и транспорт) • основним струковним студијама из области Eлектротехнике и рачунарства (Електроенергетика - Обновљиви извори електричне енергије) • основним струковним студијама из области Грађевинарства • основним и дипломским академским студијама из Заштите, безбедности и здравља на раду • дипломске академске - мастер студије логистичко инжењерство и менаџмент, у трајању од 2 (две) године (вреде најмање 120 бодова) Наредних година планирају се следеће студије: • практично орјентисане докторске студије -DBA студије (докторске струковне студије) • основне академске студије из примењене математике Одлуком Владе Републике Србије из 1997. године, образовна делатност на Факултету техничких наука може се, поред српског, обављати и на енглеском језику.

Струковне студије организују се као: • основне струковне студије - трају три године и вреде најмање 180 ЕСПБ бодова и стиче се звање струковни инжењер дате области; • специјалистичке струковне студије - трају једну осносно две године и вреде најмање 60 - 120 ЕСПБ бодова и стиче се звање струковни инжењер дате области - специјалиста • међународне (мастер) студије - Master of Business Administration - MBA студије - трају две године и вреде најмање ЕСПБ 120 бодова.

ИНФОРМАТОР

13


Области из којих се организују студије

АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

(основне, дипломске, специјалистичке, докторске) Машинство: • Производно машинство • Механизација и конструкционо машинство • Енергетика и процесна техника • Техничка механика и дизајн у техници Електротехника и рачунарство: • Енергетика, електроника и телекомуникације • Рачунарство и аутоматика Грађевинарствo • Грађевинарство Саобраћај • Саобраћајни транспорт • Поштански саобраћај и телекомуникације Архитектура • Архитектура и урбанизам Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент • Индустријско инжењерство • Инжењерски менаџмент • Енергетски менаџмент Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду • Инжењерство заштите животне средине • Заштита, безбедност и здравље на раду Геодезија • Геодезија и геоматика Интердисциплинарне (мултидисциплинарне) области • Графичко инжењерство и дизајн • Мехатроника • Примењена математика (Математика у техници)

14

СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

(основне, специјалистичке) • Машинство • Електротехника и рачунарство • Грађевинарствo • Саобраћај • Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент • Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду • Графичко инжењерство и дизајн


Од оснивања до марта 2009. године, на Факултету техничких наука диплому је стекло 9.612 студената, од којих 3.387 из области Машинства, 3.869 из области Електротехнике и рачунарства, из области Грађевинарства 832, из области Саобраћаја 704, из области Архитектуре 395, из области Индустријског инжењерства и менаџмента 320, из области Графичког инжењерства и дизајна 83 и из области Инжењерства заштите животне средине 22 студента. Дипломске академске студије – мастер до сада је завршило 1.593 кандидата: из области Машинства 104, из области Eлектротехнике и рачунарства 372, из области Грађевинарства 115, из области Саобраћаја 159, из области Архитектуре 249, из области Индустријског инжењерства и менаџмента 397, из области Графичког инжењерства и дизајна 70, из области Иинжењерства заштите животне средине 102, из области Мехатронике 19 и из области Математика у техници 6 кандидата, што значи да је на Факултету до сада дипломирало укупно 11.205 студената.

ИНФОРМАТОР

На Факултету техничких наука звање магистра техничких наука стекло је 672 кандидата: из области Машинства 253, из области Електротехнике и рачунарства 232, из области Грађевинарства 37, из области Архитектуре 15, из области Саобраћаја 27, из области Индустријског инжењерства и менаџмента 79, из области Инжењерства заштите животне средине 22, из области Графичког инжењерства и дизајна 4 и из области Математике у техници 3 кандидата. На Факултету техничких наука звање доктора техничких наука стекло је 277 кандидата: из области Машинства 111, из области Електротехнике и рачунарства 89, из области Грађевинарства 19, из области Саобраћаја 12, из области Архитектуре 6, из области Индустријског инжењерства и менаџмента 34, из области Инжењерста заштите животне средине 5, док је из области Графичког инжењерства и дизајна одбрањен један докторски рад.

15


На основу Закона о високом образовању и Одлуке Наставно - научног већа Факултета од 28.05.2003. године, диплому првог степена (VI степен стручне спреме) стекло је укупно 320 инжењера, а диплому специјалисте техничких наука из одређене области стекло 74 кандидата. Први смо на овим просторима, пре потписивања Болоњске декларације почели са издавањем додатка дипломи. Од 2004. године Факултет је почео са издавањем Додатка дипломе студентима и то на српском и енглеском језику, што је у великој мери олакшало проходност и запошљавање наших студената у Европи и свету. Додатак дипломи је документ који се припаја дипломи високог образовања, која се такође издаје на српском и енглеском језику, а урађен је тако да нуди опис природе, степена, контекста, садржаја и статуса студија које је похађао и успешно завршио студент именован у оригиналној дипломи, којој се овај додатак припаја.

16


На основу препоруке Универзитета (чији је иницијатор био ФТН) усвојен је Правилник о завршетку студија и стицању звања по Закону о високом образовању. Студентима који то желе омогућено је да пређу на нови систем студија, и ако су освојили 270 кредита, заврше студије одбраном дипломског – мастер рада који носи 30 кредита, чиме студент осваја укупно 300 ЕСПБ кредита. На тај начин до сада је студије завршило 1.448 кандидата од којих је њих 76 уписало прве докторске студије које су почеле школске 2006/07. године, а школске 2008/09. уписана је и трећа генерација. Први смо у Србији који смо свима који су завршили студије по Закону о универзитету, омогућили да замене своју диплому новом ‘’мастер’’ дипломом (Закон о високом образовању). До сада је на Факултету замењено око 700 диплома. Факултет техничких наука је 23. маја 2008. године добио Решење о акредитацији Факултета као високошколске установе и Решења о акредитацији сваког студијских програма. 2. Научно - истраживачка делатност Факултета техничких наука оријентисана је, пре свега, на реализацију научно - истраживачких пројеката које финансира Министарство за науку и технологију Републике Србије. У питању су пројекти, односно потпројекти из подручја основних истраживања, иновациони пројекти и пројекти технолошког развоја. Факултет је 19. фебруара 2007. години добио Решење о акредитацији научне делатности за све научне области које се изучавају на ФТН-у. Истраживачки рад Факултета одвија се у савременим лабораторијама и рачунарском центру. Наставници и сарадници годишње објаве преко 200 научних радова у водећим светским и домаћим часописима као и на међународним скуповима у земљи и иностранству. ФТН је издавач следећих међународних часописа: • Production Engineering, • Industrial Systems, • Journal for Technology of Plasticity.

ИНФОРМАТОР

3. Стратешки правци сарадње са привредом оријентисани су на следећа подручја: • дефинисање потреба привреде за профилима смеровима појединих струка, које ће школовати Факултет; • координација и усмеравање научно - истраживачког рада Факултета у складу са дугорочним програмима развоја привреде; • повећање ефикасности коришћења научноистраживачких резултата Факултета при решавању актуелних проблема привреде. Факултет техничких наука данас има више од 320 потписаних уговора са разним привредним организацијама. Факултет нуди и своје услуге у решавању актуелних проблема привреде у следећим подручјима: • развој нових производа и производних програма; • развој нових технологија; • развој технолошких система у подручју обраде, монтаже, руковања материјалом, контроле итд; • развој информационо - управљачких система; • уштеда енергије, рационално коришћење и квалитет електричне енергије; • ревитализација постојећих технологија и технолошких система; • заштита животне средине; • дијагностика, експертиза и одржавање система; • организовање стручних семинара за перманентно усавршавање стручњака за коришћење нових техника и технологија у индустрији; • стручна помоћ приликом заштите интелектуалне својине.

17


ЦЕНТАР ЗА РАЧУНАРСТВО

ОСТАЛЕ РАЧУНАРСКЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ

Центар за рачунарство Факултета техничких наука у Новом Саду формиран је са намером да обезбеди подршку осавремењавању процеса извођења наставе и научно - истраживачког рада. Центар је лоциран на трећем спрату наставног блока у згради ФТН-а. Састоји се од седам лабораторија:

Поред рачунарског центра постоји још 15 лабораторија опремљених рачунарима за извођење рачунарско лабораторијских вежби. Дате лабораторије имају од 12 до 32 радна места. Од школске 2008/09. године студентима је 24 сата на располагању рачунарска учионица са 16 радних места, која се не користити у редовном наставном процесу.

Л1 – Рачунарска лабораторија опште намене (32 радна места), Л2 – Рачунарска лабораторија за конструкције и рачунарску графику (16 радних места), Л3 – Рачунарска лабораторија специјалне намене (двадесет једно радно место), Л4 – Рачунарска лабораторија за конструкције и рачунарску графику (16 радних места), Л5 – Рачунарска лабораторија за конструкције и рачунарску графику (двадесет једно радно место), Л6 – Мултимедијална лабораторија (16 радних места), Л7 – Интернет лабораторија (16 радних места).

18


НАУЧНО-СТРУЧНИ СКУПОВИ Факултет, односно одговарајући департмани, баве се и организовањем стручних конференција. О успешности ове активности Факултета најбоље сведоче до сада реализоване конференције: • ICPR - International conference on production research, Novi Sad (1981.); • ММА - Флексибилне технологије са међународним учешћем, Нови Сад (сваке треће године од 1976.); • ИС - Индустријски системи, Нови Сад ( сваке треће године од 1975.); • Саветовање производног машинства Југославије и Србије (1971. 1992. 2008.); • Workshop on Conteporary Problems in Power Engineering; Novi Sad – Thessaloniki (1994.); • International Symposium Interdiscplinary Regional Research; Hungary, Romania, Serbia - Novi Sad (1998., 2002., 2005., 2007.); • Mеђународни симпозијум Енергетска електроника – Ее, Нови Сад (1995, 1997., 1999., 2001., 2003., 2005., 2007., 2009.); • Трендови развоја – ТРЕНД, са разним темема: ‘’Информационе технологије у електроенергетици’’, Нови Сад (1994.); ‘’Електрична возила’’, Нови Сад, (1996.); “Нове технологије у електродистрибуцији”, Копаоник, Нови Сад (1997, 1998., 1999., 2000., 2001.); ‘’Универзитет и НТ паркови’’, Копаоник, (2002.); ‘’Болоњски процес и технички факултети’’, Копаоник, (2003.); ‘’Интегрисани универзитет и техничке струке’’, Копаоник (2004.); ‘’Шта доноси нови закон о високом образовању’’, Копаоник (2005.); “Болоњски процес и примена новог закона”, Копаоник (2006.); “Акредитација болоњских студија’’, Копаоник (2007.); ‘’Ефикасност и квалитет болоњских студија’’, Копаоник (2008.); ‘’Докторске студије у Србији, региону и ЕУ’’, Копаоник (2009.) • ИНДИС – Индустријско грађење: планирање, пројектовање и грађење, Нови Сад (сваке треће године од 1976.). Од 1997. године прераста у међународни скуп; • Конференција Савремена грађевинска пракса, (сваке године), Нови Сад; • Међународни симпозијум Превенција саобраћајних незгода на путевима, Нови Сад (сваке друге године од 1991.); • Међународни скуп ‘’Енергија и окружење’’, Нови Сад (2003, 2006); • Механички преносници, Нови Сад (2003.); • VII Конференција DOGS (Дигитална обрада говора и слике), Палић (2008.); • PSUUNS Међународна конференција ‘’Енергија и заштита животне средине’’, Hat Yai, Songkla, Tailand (2003, 2007), Нови Сад (2005., 2009.); • Семинар ‘’Енергетска ефикасност у индустријским предузећима’’, Нови Сад ( 2004.). • 25 Yugoslav Congress on Theoretical and Applied Mechanics, Нови Сад (2005.). • Конструисање, обликовање и дизајн-КОД, Палић (2006.), Нови Сад (2008.) • Друга међународна конференција Преносници снаге (Power transmissions 2006), Нови Сад (2006.); • Саветовање за нацртну геометрију и инжењерску графику МОНГеометрија (1997, 2006.); • Депоније и управљање отпадом; могућност и примене савремених решења, Нови Сад (2006). • XVI Конгрес друштва за хидрауличка истраживања, Нови Сад (2006.); • ГРИД - Графичко инжењерство и дизајн, Нови Сад (2002, 2004, 2006, 2008.); • Животна средина ка Европи 2006 – ЕнЕ06, Регионална конференција Нови Сад (2005,2006.); • Међународна конференција Поплаве и људска сигурност, Нови Сад (2006.); • Информативно-едукативни скуп; Калибрација машина, алатки и мерних машина, Нови Сад (2006.); • Интралогистика, Нови Сад (сваке године) ИНФОРМАТОР

19


КАДРОВСКА СТРУКТУРА Своје прве школске, 1960/1961. године, Факултет је започео са седам (два стална и пет хонорарних) наставника и са 17 сарадника, организованих у 11 Катедри, док је данас (почетком 2009. године) на Факултету стално запослено 834 радника, од којих 600 наставног и 234 ненаставног особља. Структуру наставног особља чини 97 редовних и 56 ванредних професора, 67 доцената, један виши предавач и 4 предавача, 310 сарадника (асистената приправника, асистената, асистената са магистратуром, асистената са докторатом и сарадника у настави), 13 истраживача и 53 стручна сарадника.

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА

Факултет техничких наука у оквиру својих делатности има веома развијену сарадњу са великим бројем научних институција у свету. Професори Факултета држали су, по позиву, предавања на универзитетима неких од најразвијенијих земаља, међу којима и у Јапану, САД и земљама Европске уније. Значајни резултати остварени су и у међународној сарадњи, о чему сведочи преко 50 реализованих међународних пројекaта. Последњих година покренути су велики међународни пројекти из програма TEMPUS (EU), CEPUS (EU), WUS (Austria), CARDS (EU), FP6 (EU) и FP7 (EU). Факултет је место формирања и рада многих огранака значајних светских организација: IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) - Joint Chapter Industrial Electronics, Industry Application and Power Electronics, IIM Euro - Међународна постдипломска школа за Индустријско инжењерство и менаџмент. Студентска организација за међународну сарадњу IAESTE окупља студенте техничких, технолошких и природно - математичких наука а првенствено се бави организовањем феријалних стручних пракси у иностранству. Европска Организација студената електротехнике EESTEC има свој локални комитет (LC) у Новом Саду и пружа могућности путовања широм Европе, стицања пријатеља и размена идеја. IEEE - студентски огранак (IEEE – Student Branch) у Новом Саду је глобална организација инжењера електротехнике, која студентима омогућује научно/стручно напредовање кроз спонзорске

20

наступе на међународним конференцијама, семинарима и сл. Студентска организација ESTIEM (European Students of Industrial Engineering and Management) окупља студенте индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента и тренутно постоји на 62 универзитета у 21 држави Европе. Традиционално се на Факултету техничких наука организују и стручне апсолвентске екскурзије. На основу одговарајућих уговора, Факултет техничких наука сарађује са: Техничким универзитетом (ТУ) Будимпешта, ТУ Кошице, Политехника Темишвар, ТУ Братислава, ТУ Праг, ТУ Солун, ТУ Минхен и ТУ Штутгарт, ТУ Беч, UBI Брисел, Универзитетом у Авеиру (Португалија), ТУ Лођ, Универзитетом у Лијежу, Националним техничким универзитетом у Атини, Политехничким универзитетом у Мадриду, Универзитетом у Лимерику (Ирска), Универзитетом у Манчестеру, Универзитетом у Порту, Универзитетом у Тузли, Универзитетом у Скопљу, Универзитетом у Марибору, Универзитетом у Љубљани, Универзитетом у Зеници, Универзитетом у Српском Сарајеву и Универзитетом у Бања Луци. У последњем периоду остварена је сарадња са ваневропским универзитетима, попут Универзитета ‘’Принц Сонгкла’’ у Хатџајиу, на Тајланду, или два америчка универзитета: Универзитет у Њу Хемпширу и Универзитет Делавер. За потребе електронске поште и коришћење интернета студенти нашег факултета имају на располагању рачунаре 24 сата дневно.


БИБЛИОТЕКА ФТН - А Библиотека Факултета техничких наука постоји још од настанка Машинског факултета. Располаже угодним простором који испуњава све библиотечке стандарде. У оквиру ње налазе се радни простор од 176 m2, складиште од 126 m2 и читаоница од 176 m2. Студентска читаоница смештена је у угодни климатизовани амбијент и има 105 радних места. У оквиру радног простора, у ком се налазе најновији бројеви часописа, приручници и енциклопедије, има 8 радних места намењених наставном особљу и постдипломцима. Фондови библиотеке се састоје, углавном, од стручне литературе. Постоји велики број уџбеника, помоћних уџбеника, практикума, приручника, енциклопедија и речника потребних за рад. Библиотека располаже фондом од 45.544 књига, од којих је половина страних. На располагању су око 1.463 наслова серијских публикација. У библиотеци се чува око 10.988 дипломских радова, око 816 магистарских радова и 388 докторских теза. За потребе својих корисника, библиотека користи веома развијену службу међубиблиотечке размене са другим библиотекама у земљи, а преко Библиотеке

ИНФОРМАТОР

Матице српске, и са библиотекама у иностранству. Информацију о библиотечком материјалу корисник може да добије телефоном, уз помоћ рачунара, путем каталога или слободним приступом полицама са књигама уз стручну помоћ библиотекара. Универзитетски библиотечки информациони систем (БИС) се развија на основу информационих потреба студената, наставника, научних и стручних сарадника, којима библиотечки фондови служе за перманентно образовање, научно - истраживачки и стручни рад. Задатак БИС-а је да помогне одвијање образовних и научно - истраживачких процеса као и да омогући бржи трансфер научних сазнања и научно технолошких информација. Временом, библиотека ће прерасти у савремени информационо -библиотечки центар опремљен најсавременијом техником, који ће омогућити везе са светским библиотечко - информационим системима.

21


СТУДЕНТ ПРОДЕКАН На Факултету техничких наука о правима и интересима студената брине се и студент продекан. То је нова функција која је на ФТН враћена са почетком школске 2002/2003. године. Студент продекан учествује у раду свих органа Факултета (Наставно - научног већа, Савета Факултета...), где заступа студентске ставове, износи и решава проблеме, доприноси побољшању наставног процеса и сл.

СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ Студентски парламент као облик студентског организовања први пут се помиње у Закону о универзитету из 2002. године. Разлог за формирање студентског парламента лежи у чињеници да поред великог броја студентских организација факултети и универзитети више нису са лакоћом могли да идентификују легитимне представнике студената и студентске организације које треба препознати као партнере у решавању проблема у настави и приликом избора студентских представника за органе и тела факултета/универзитета. Студентски парламент као облик студентског организовања у оквиру ког сви студенти једне високошколске установе остварују активно и пасивно бирачко право једини може да се сматра потпуно легитимним представником студената, партнером у решавању пробелма и избору студената у органе и тела установе. Законом о високом образовању из 2005. године Студентски парламент је уређен као орган високообразовне установе, а не као независна организација студената, по угледу на наставно-научно веће. У фази израде Закона било је договорено да ће се студентски парламент детаљније уредити Законом о студентском организовању, што се до данас није десило и поред неколико иницијатива и радних група формираних од стране Министарства просвете. Иако Закон о студентском организовању није донет, према роковима који су постављени Законом о високом образовању, високообразовне установе у Србији су биле обавезне да до краја 2006. године, односно најкасније три месеца од доношења Акта о реорганизацији конституишу сва тела и органе, а међу њима и Студентски парламент. Студентски парламент Факултета техничких наука има 33 члана. На основу члана 82. Статута Факултета и предлога Комисије за спровођење првих избора за Студентски парламент Факултета, расподела мандата у Студентском парламенту Факултета према департманима

22

је следећа: Машинство 3, Енергетика, електроника и телекомуникације 4, Рачунарство и аутоматика 4, Грађевинарство 3, Саобраћај 4, Архитектура 3, Индустријско инжењерство и менаџмент 5, Графичко инжењерство и дизајн 3, Инжењерство заштите животне средине 2, Мехатроника 1, Студенти са инвалидитетом 1.

СТУДЕНТСКЕ АКТИВНОСТИ Студенти Факултета техничких наука одржавају везе са осталим техничким факултетима и вишим техничким школама у земљи и иностранству и заједно са њима сваке године организују традиционалне сусрете студената технике, популарне – “ијаде”: “Машинијаду”, “Електријаду”, “Саобраћијаду”, “Грађевинијаду”, “Менаџеријаду”, “Заштитијаду” и “Архитектуријаду”. Важан сегмент ових сусрета јесу такмичења у знању и спорту на којима студенти нашег факултета увек постижу запажене резултате. Од ове године сусрети добијају и међународни значај и очекује се учешће екипа из многих европских земаља. Осим такмичења, током ових сусрета организују се посете биоскопима, позориштима, стручним сајмовима и спортским догађајима, уз остваривање значајних попуста. Од посебног су значаја јавне трибине на којима студенти расправљају о разним темама, како


САВЕЗ СТУДЕНАТА ФТН-А ССФТН је демократска, синдикална студентска организација која обезбеђује и штити права студената. Њен основни задатак је подизање студентског стандарда (домови, менза), побољшање услова студирања (пролазност на испитима, литература), организовање – “ијада”, трибина, концерата, посета биоскопима, позориштима, сајмовима, уз попусте својим члановима, као и издавање часописа ‘’Машинац’’, ‘’Електробит’’, ‘’Екозер’’, ‘’Бисквит’’, ‘’Систем’’...

СТУДЕНТСКА УНИЈА ФТН-А

онима које се тичу студија, тако и онима ван факултета, али још увек у фокусу студената. Један од најстаријих студентских листова у земљи, чувени ‘’Машинац’’, давно је прерастао своје име и данас се бави питањима технике, али и другим питањима која су интересантна студенској популацији. Међународна сарадња и размена студената као и стручна усавршавања у иностранству, веома су интезивни. Осим тога, студенти Факултета учествовали су у организацији једног од највећих културно - уметничких пројеката у земљи у последњих десет година. Почевши од првог фестивала, “EXIT NOISE SUMMER FEST-а 2000”, који је трајао сто дана и током којег је одржано 34 концерта, 12 представа, 38 журки, преко 120 пројекција филмова, 20 трибина и 11 перформанса, наши студенти од 2003. године активно учествују у организацији, данас већ светски познатог, ЕXIТ-а, али и других културних пројеката. На Факултету техничких наука делују следеће студентске организације: - Савез студената ФТН-а (ССФТН ); - Студентска унија ФТН-а (СУФТН); - Студентска асоцијација ФТН-а; - IAESTE; - EESTEC LC, Нови Сад; - IEEE – Student Branch, Нови Сад; - ESTIEM.

ИНФОРМАТОР

СУФТН је једна од чланица Студентске Уније Србије, једине светски признате студентске организације код нас. Још од 1997. године, кроз културне пројекте попут “Noise Spring Party”, “Шаком у главу” или EXIT-а, унија се бори за враћање Факултета у жижу културних дешавања у граду. СУФТН покреће и едукативне пројекте (школе компјутера и језика) и бави се питањима студентског стандарда.

СТУДЕНТСКА АСОЦИЈАЦИЈА ФТН-А Студентска асоцијација ФТН-а основана је у јануару 2006. године и налази се у саставу Студентске асоцијације Новог Сада. За основне циљеве и задатке она је себи поставила залагање за квалитетну наставу и услове студирања, ефикасан образовни и научни систем, подизање стандарда студената и заштиту њихових права, квалитетно информисање, сарадњу са сличним студентским организацијама у земљи и иностранству и ефикасну реализацију права студената који су завршили школовање.

IAESTE НОВИ САД Студентска организација за међународну сарадњу IAESTE окупља студенте техничких, технолошких и природно математичких наука, а пре свега , бави се организовањем феријалних стручних пракси у иностранству.

23


EESTEC LC НОВИ САД Electrical Engineering Students Europen Аssociation је ‘’Удружење студе-ната електротехнике Европе Локални комитет Нови Сад’’. Основни задаци и циљеви овог удружења су организација скупова студената електротехнике Европе ради дружења, стручног усавршавања и евентуалне помоћи приликом налажења посла у иностранству, комуникација са студентима електротехнике широм Европе, издавање публикација, сарадња са другим организацијама.

IEEE - STUDENT BRANCH, НОВИ САД Студенти електротехнике су у марту 2002. године основали студентски огранак Светског удружења инжењера електротехнике - IEEE. Тиме су себи отворили пут за лакше учествовање на научним и стручним скуповима врхунског квалитета широм света као и за честа дружења и комуникацију са колегама из иностранства.

ESTIEM, НОВИ САД European Students of Industrial Engineering and Managment, удружење које постоји на 62 универзитета у 21 држави Европе, од 2003. године има своју локалну групу и на Факултету техничких наука. ESTIEM нуди активности на европском нивоу, које укључују више такмичења: TIMES, са темама из области инжењеринга и менџмента, VISION PROJECT, серија семинара широм Европе организована од стране локалних група, ESTIEM MAGAZIN, Летња школа ...

ДРУШТВО СТУДЕНАТА ‘’МАШИНАЦ’’ Године 1971. на Факултету техничких наука почели су са радом студентска задруга ‘’Машинац’’ и Клуб студената технике (КСТ), у чијој организацији наступају познати музичари, гостују позоришне трупе, одржавају се трибине и књижевне вечери. У сутерену факултета смештени су Клуб студената ‘’Машинац’’, пријатног амбијента и са ниским ценама, кантина ‘’Машинац’’, Фото клуб, књиговезница...Студентима Факултета пружа се могућност коришћења интернета у просторијама Интернет кафеа.

24

НОВОСАДСКО УДРУЖЕЊЕ СТУДЕНАТА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ - НСУСИ Има визију: Друштво без дискриминације. И мисију: Активним деловањем тежити окружењу у којем ће услови живота и образовања бити једнаки за све. Ради на : - обезбеђивању бесплатне школарине за све студенте са инвалидитетом који имају степен инвалидности изнад 50 %, односно 60 % и више; - обезбеђивању стипендија Министарства просвете и спорта Републике Србије за све студенте чије се студије финансирају из буџета Републике у сарадњи са Удружењем студената са хендикепом у Београду; - обезбеђивању адекватних услова за смештај у студентске домове студената са инвалидитетом; - персоналној асистенцији као организованом виду подршке студентима са инвалидитетом кроз асистирање у обављању различитих животних активности и персоналној асистенцији у настави (уколико студент није у ситуацији да чује или види, односно да самостално чита, пише и говори); - обезбеђивању приступачне литературе за студенте са смањеном способношћу вида и смањеним моторним способностима. Наћи ћете нас у канцеларији број 1; приземље Правног факултета, Трг Доситеја Обрадовића 1; радним данима од 10 до 13 сати; телефоном и факсом на број (021) 6350-377, локал 374 или е-маилом на адресу nsusi@ pf.ns.ac.yu. Ту смо да информишемо, упутимо, подржимо и учимо једни од других!

СТУДЕНТСКИ РАДОВИ У склопу Универзитета у Новом Саду на Факултету техничких наука сваке године се организује такмичење за најбоље студентске радове/пројекте. Најбољи студенти Факултета сваке године за остварен успех добијају пригодне награде за остварен успех. Студенти електротехнике и рачунарства могу да конкуришу за престижну награду “Михајло Пупин”, коју додељује Матица српска.


ЗБОРНИК РАДОВА ФТН Од 2008. године ревитализован је часопис Факултета техничких наука ‘’Зборник радова ФТН’’ у ком студенти објављују своје научно-стручне радове проистекле из истраживања током припреме дипломског – мастер рада. То је јединствени часопис који се бесплатно дели студентима приликом промоције дипломираних инжењера – мастера и излази 6 пута годишње.

услуге израде Интернет презентација, мултимедијалних презентација као и маркетиншке подршке свих облика. Маркетинг служба ФТН-а је добитник награде за најбољи маркетинг наступ у сфери непрофитних институција у Србији у 2004. години.

МАРКЕТИНГ СЛУЖБА ФТН

Интернет презентација Факултета техничких наука из дана у дан све више задовољава сложене и савремене потребе студената и наставника. На овом сајту доступне су информације о пријемним испитима и резултати пријемних испита, информације о студијама, информације за будуће студенте и бруцоше, наставни план и програм, распореди предавања, испитни задаци, новости, распоред испита, студентске активности. Посебно је популаран webmail који студентима омогућава проверу e-maila из било ког дела света. Такође, нашим студентима омогућили смо и online пријаву испита, проверу резултата испита и друге сервисе. Више о свему томе на websajtu ФТН-а.

Има задатак да припреми и презентује потребне податке за квалитетно информисање свих заинтересованих за Факултет, идентификује и вреднује тржишне потребе окружења и обликује предлоге за унапређење рада Факултета. Ова служба се састоји од седам стално запослених радника и тима креативних студената који на овај начин исказују своје таленте, сазнања и стичу корисна искуства и референце, које им касније помажу приликом професионалног ангажовања. Поред својих стандардних активности промоције Факултета (сајмови, посете школама, гостовање на телевизијама и радију...), развијен је и Маркетинг медиа центар који пружа

ИНФОРМАТОР

WEB SAJT ФТН (www.ftn.uns.ac.rs)

25


ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА Термин: Одлука о датумима пријављивања биће накнадно објављени конкурсом о упису у прву годину студија школске 2009/10. Напомена: Конкурс и упис на Основне струковне студије биће објављен у септембру (по добијању акредитације датих студијских програма).

ПРАВИЛА КОНКУРИСАЊА И УПИСА НА ФАКУЛТЕТ ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ И ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

Документа за пријављивање на конкурс: - Пријавни лист (добија се на дан пријављивања на Факултету); - Сведочанства сва четири разреда средње школе (уколико се остављају фотокопије потребно је донети оригинале на увид); - Диплома о завршном - матурском испиту (фотокопија и/ или ориугинал); - Извод из матичне књиге рођених без обзира на датум издавања (фотокопија и/или оригинал); - Доказ о уплати трошкова за организовање пријемног испита (оргинал уплатница). С обзиром на то да се подносе оргинална документа на увид, фотокопије не морају бити оверене. Приликом конкурисања кандидат добија пријавни лист са пратећом документацијом. Кандидат има право да се пријави на највише 3 (три) студијска програма, при чему је дужан да полаже пријемне испите за све одабране студијске програме (ако су пријемни испити различити

26


кандидат плаћа цену сваког пријемног испита). На пријавном листу кандидат се опредељује за основну жељу (1) и наводи списак осталих жеља по приоритету (2, 3). Пријавни лист се предаје на шалтеру Студентске службе. Од референта Студентске службе кандидат добија оверену потврду са јединственим конкурсним бројем са којим иде на пријемни испит. Конкурсни број је идентификациони број сваког кандидата по којим ће се водити све време конкурса и уписа. Листа пријављених кандидата са подацима о времену и месту полагања пријемног испита биће објављени наредног дана по завршетку пријаве на конкурс до 14 сати на огласним таблама у холу Факултета. Кандидати могу поднети другог дана по завршетку пријаве на конкурс писмене примедбе на тачност података референту студентске службе Факултета до 14 сати. Примедбе се могу односити на тачност матичних података и тачност бодова из општег успеха у средњем образовању.

• 7 бодова из математике и 7 бодова из теста провере склоности за кандидате који полажу математику са провером склоности за студије одговарајуће области. • 4 бода из геометрије са архитектонском и општом културом, 5 бодова из просторне композиције и 5 бодова из слободоручног цртања за кандидате који полажу пријемни испит за Архитектуру.

Основне академске студије 3. Успех на пријемном испиту из математике за упис на Електротехнику и рачунарство и Мехатронику бодује се од 0 до 60 бодова. 4. Успех на пријемном испиту из математике за упис на Грађевинарство, Саобраћај и Геодезију и геоматику бодује се од 0 до 60 бодова.

Строго је забрањено предавање више пријавних листова на различитим шалтерима! Кандидати ће приликом конкурса потписивати изјаве о томе да су упознати са процедуром спровођења конкурса и уписа. У складу са изложеним, скреће се пажња кандидатима да пажљиво попуне пријавне листове, прате термине који су важни током конкурса и уписа јер се накнадне измене и кашњења неће уважавати.

5. Успех на пријемном испиту из математике са провером склоности за студије одговарајуће области за упис на Машинство, Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент, Графичко инжењерство и дизајн и Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду бодује се од 0 до 60 бодова:

НАЧИН БОДОВАЊА

6. Успех на пријемном испиту за упис на Архитектуру и урбанизам бодује се од 0 до 60 бодова:

Укупан број бодова на основу којег се врши рангирање кандидата за упис на Факултет формира се као збир бодова остварених по следећем критеријуму: 1. Општи успех у средњем образовању - подразумева збир просечних оцена из свих предмета у I, II, III и IV разреду, помножен са бројем 2 (два). По овом основу кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. Општи успех у средњем образовању рачуна се заокруживањем на две децимале. 2. Кандидат је положио пријемни испит (и тиме стекао право на рангирање ради уписа) уколико на пријемном испиту освоји најмање: ­• 14 бодова из математике за кандидате који полажу само математику,

ИНФОРМАТОР

a) Математика се бодује од 0 до 30 бодова, b) Провера склоности за студије одговарајуће области се бодује од 0 до 30 бодова.

a) Геометрија са архитектонском и општом културом бодује се од 0 до 18 бодова, b) Просторна композиција бодује се од 0 до 21 бода, c) Слободоручно цртање бодује се од 0 до 21 бода.

Основне струковне студије 3. Успех на пријемном испиту из математике за упис на студијске програме Грађевинарство; Саобраћај и транспорт; Електроенергетику – Обновљиви извори електричне енергије бодује се од 0 до 60 бодова. Максималан број бодова је 100.

27


ПРИЈЕМНИ ИСПИТ Пријемни испити се полажу три дана, према распореду полагања који ће бити одређени у Конкурсу за упис на Факултет.

Основне академске студије Геометрија са архитектонском и општом културом полаже се првог дана у 9 сати (распоред седења биће објављен наредног дана по завршетку пријаве на конкурс). Сви кандидати су дужни да дођу испред одговарајуђе сале (у складу са распоредом седења) најкасније 15 минута пре почетка пријемног испита. Просторна композиција полаже се другог дана у 9 сати (распоред седења биће објављен наредног дана по завршетку пријаве на конкурс). Сви кандидати су дужни да дођу испред одговарајуђе сале (у складу са распоредом седења) најкасније 15 минута пре почетка пријемног испита. Слободоручно цртање полаже се трећег дана у 9 сати (распоред седења биће објављен наредног дана по завршетку пријаве на конкурс). Сви кандидати су дужни да дођу испред одговарајуће сале (у складу са распоредом седења) најкасније 15 минута пре почетка пријемног испита. Пријемни испит из Математике за Грађевинарство, Саобраћај и Геодезују и геоматику полаже се првог дана у 13 сати (распоред седења биће објављен наредног дана по завршетку пријаве на конкурс). Сви кандидати дужни су да дођу испред одговарајуће сале (у складу са распоредом седења) најкасније 15 минута пре почетка пријемног испита.

28


Пријемни испит из Математике за Електротехнику и рачунарство и Мехатронику полаже се другог дана у 13 сати (распоред седења биће објављен наредног дана по завршетку пријаве на конкурс). Сви кандидати дужни су да дођу испред одговарајуће сале (у складу са распоредом седења) најкасније 15 минута пре почетка пријемног испита. Пријемни испит из Математике са провером склоности за студије одговарајуће струке: Машинство, Индустријско инжењерство и менаџмент, Графичко инжењерство и дизајн и Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду полаже се трећег дана у 13 сати (распоред седења биће објављен наредног дана по завршетку пријаве на конкурс). Сви кандидати су дужни да дођу испред одговарајуће сале (у складу са распоредом седења) најкасније 15 минута пре почетка пријемног испита. Кандидат који је као учених III и IV разреда средње школе освојио једно од три појединачна места на републичком такмичењу које организује Министарство просвете и спорта или међународном такмичењу из: - математике - не полаже део пријемног испита из математике за студије где је предвиђен пријемни испит из математике и вреднује се као одговарајући део пријемног испита максималним бројем бодова за тај део (ако се полаже само математика бодује се са 60 бодова, ако се полаже математика са провером склоности одговарајуће области бодује се са 30 бодова); - стручног предмета области из провере склоности за студије одговарајуће области - не полаже тај део пријемног испита и вреднује се одговарајући део пријемног испита максималним бројем бодова за тај део. Као доказ кандидат треба да приложи оверену фотокопију дипломе приликом конкурисања на Факултет и не треба да присуствује пријемном испиту или делу пријемног испита за који је ослобођен. Припадник националне мањине чији је језик у службеној употреби на територији АП Војводине може полагати пријемни испит на матерњем језику на основу личног захтева. Ти кандидати се приликом пријаве опредељују на којем језику ће полагати пријемни испит.

ИНФОРМАТОР

Кандидати су дужни да понесу са собом потврду о пријави на конкурс и личну карту ради идентификације. Решења задатака са пријемног испита биће истакнута после завршетка пријемног испита на улазним вратима Факултета и на сајту Факултета. После сваког пријемног испита биће објављена листа са освојеним бодовима са датог пријемног испита.

РАНГИРАЊЕ Кандидат за упис на студијски програм може освојити највише 100 бодова и то по основу општег успеха у средњој школи и по основу резултата постигнутог на пријемном испиту. На пријемном испиту кандидат може стећи од 0 до 60 бодова. Кандидат је положио пријемни испит (и тиме стекао право на рангирање ради уписа) уколико на пријемном испиту освоји најмање: 1) 14 бодова из математике за кандидате који полажу само математику, 2) 7 бодова из математике и 7 бодова из тесата склоности за кандидате који полажу математику са провером склоности за студије одговарајуће области. 3) 4 бода из геометрије са архитектонском и општом културом, 5 бодова из просторне композиције и 5 бодова из слободоручног цртања за кандидате који полажу пријемни испит за Архитектуру. Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се финансира из буџета (статус буџетског студента) или студента који сам финансира студије (статус самофинансирајућег студента) у зависности од укупног броја остварених бодова, места на ранг листи и броја утврђеног за упис кандидата. Кандидат се може уписати у статусу буџетског студента уколико се налази на јединственој ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета и ако освоји најмање 51 бод. Кандидат се може уписати у статусу самофинансирајућег студента уколико се налази на јединственој ранг листи до броја утврђеног за упис самофинансирајућих студената и ако освоји најмање 30 бодова.

29


Основне академске студије

ПРИГОВОР

- Сваки кандидат ће бити рангиран у оквиру студијског програма који је пријавио као основну жељу. - Ако је кандидат на основној жељи стекао право уписа на терет буџета, појавиће се само на ранг листи тог студијског програма. - Ако кандидат на основној жељи није стекао право уписа на терет буџета, он ће бити равноправно рангиран и у оквиру оног студијског програма који је навео под редним бројем 2 (два) и за који је полагао одговарајући-е пријемни-е испит-е. - Уколико кандидат стекне право уписа на терет буџета студијског програма који је навео под редним бројем 2 (два), он се неће појавити на ранг листи студијског програма који је навео под редним бројем 3 (три). - Уколико кандидат не стекне право уписа на терет буџета у оквиру студијског програма који је навео под редним бројем 2 (два), биће равноправно рангиран и у оквиру студијског програма који је навео под редним бројем 3 (три) и за који је полагао одговарајући-е пријемни-е испит-е.

Учесник конкурса путем Студентске службе на обрасцу Факултета може поднети приговор декану. Приговор се подноси:

Основне струковне студије - Уколико кандидат стекне право уписа може се уписати на студијски програм у статусу студента који сам финансира студије (статус самофинансирајућег студента). Јединствене ранг листе кандидата по студијским програмима биће објављене најкасније трећег дана по завршетку свих пријемних испита на огласним таблама Факултета и на web сајту Факултета на адреси www.ftn.uns. ac.rs. Да би се кандидати лакше сналазили на ранг листама морају знати конкурсни број који добијају приликом пријаве на Конкурс.

30

- на број освојених бодова на пријемном испиту и то 24 сата након објављивања листе са освојеним бодовима са датог пријемног испита, у времену од 8-12 сати у Студентску службу; - на регуларност пријемног испита и то 24 часа након одржаног испита, у времену од 8-12 сати у Студентску службу; - на редослед кандидата за упис на прву годину студија и то 24 сата након изласка прелиминарне ранг листе, у времену од 8-12 сати у Студентску службу. По приговору учесника конкурса Комисија за спровођење пријемног испита доноси решење у року од 24 часа од дана пријема приговора. Ако је кандидат незадовољан решењем Комисије он може поднети приговор Декану Факултета у року од 24 часа од пријема решења. Декан Факултета решава по приговору у року од 24 часа од њеног пријема. Кандидату се не дозвољава увид у рад! СКРЕЋЕ СЕ ПАЖЊА КАНДИДАТИМА ДА СЕ СТРОГО ПРИДРЖАВАЈУ НАВЕДЕНИХ РОКОВА. НЕБЛАГОВРЕМЕНО ПОДНЕТЕ ПРИМЕДБЕ НЕЋЕ СЕ УВАЖАВАТИ.


УПИС Документа за упис - комплет за упис (фасциклу за упис: два ШВ-20 обрасца; индекс; два уверења о студирању - добија се на Факултету на дан уписа, уз приказ уплатнице о трошковима уписа); - сведочанства четири разреда средње школе (оригинална); - диплома о завршном – матурском испиту (оригинал); - извод из матичне књиге рођених без обзира на датум издавања (оригинал); - две фотографије формата 4 х 6cm; - једна фотографије формата 2 х 2,5cm; - доказ о уплати трошкова уписа (оригинал уплатница), у износу од 6300 дин; - доказ о уплати трошкова самофинансирања (оригинал уплатница). Уплата се врши на жиро рачун Факултета број: 840-1710666-12 Сврха уплате: ‘’трошкови уписа у школску 2009/10 годину’’ Позив на број: 97 5306111209 Износ: 6.300 динара -----------------------------------------Сврха уплате: ‘’школарина’’ Позив на број: 97 1106115200

ИНФОРМАТОР

31


ОРГАНИЗАЦИЈА УПИСА Основне академске студије Кандидати којима је испуњена основна жеља за упис одабраног студијског програма на терет буџета уписују се првог и другог дана уписа (термин уписа биће накндано објављен на Огласној табли Факултета) Неуписани кандидати уписују се на основу прозивке у амфитеатрима Факултета (А1 и А2) и то: - трећег дана уписа у 10 сати – студијски програм Рачунарство и аутоматика. Кандидати који се налазе на ранг листи студијског програма за Рачунарство и аутоматику су дужни да дођу на Факултет у 10 сати. Сматраће се да је кандидат који се не појави на прозивци одустао од уписа на студијски програм за Рачунарство и аутоматику. - трећег дана уписа у 10 сати – студијски програм Енергетика, електроника и телекомуникације. Кандидати који се налазе на ранг листи студијског програма за Енергетику, електронику и телекомуникације су дужни да дођу на Факултет у 10 сати. Сматраће се да је кандидат који се не појави на прозивци одустао од уписа на студијски програм за Енергетику, електронику и телекомуникације. - трећег дана уписа у 10 сати - студијски програм Мехатроника. Кандидати који се налазе на ранг листи студијског програма Мехатроника су дужни да дођу на Факултет у 10 сати. Сматрараће се да је кандидат који се не појави на прозивци одустао од уписа на студијски програм Мехатроника. - четвртог дана уписа у 10 сати - студијски програм Архитектура и урбанизам. Кандидати који се налазе на ранг листи студијског програма за Архитектуру и урбанизам су дужни да дођу на Факултет у 10 сати. Сматраће се да је кандидат који се не појави на прозивци одустао од уписа на студијски програм за Архитектуру и урбанизам. - четвртог дана уписа у 11 сати - студијски програм Грађевинарство. Кандидати који се налазе на ранг листи студијског програма Грађевинарство су дужни да дођу на Факултет у 11 сати. Сматраће се да је кандидат који се не појави на прозивци одустао од уписа на студијски програм Грађевинарство. - четвртог дана уписа у 11 сати – оба студијска програма Саобраћај. Кандидати који се налазе на ранг листама неког од два студијска програма Саобраћај су дужни да дођу на Факултет у 11 сати. Сматраће се да је кандидат који се не појави на прозивци одустао од уписа студијских програма из области Саобраћаја. - четвртог дана уписа у 11 сати - студијски програм Геодезија и геоматика. Кандидати који се налазе на ранг листи студијског програма Геодезија и геоматика су дужни да дођу на Факултет у 11 сати. Сматрараће се да је кандидат који се не појави на прозивци одустао од уписа на студијски програм Геодезија и геоматика. - петог дана уписа у 10 сати – студијски програми Индустријско инжењерство и Инжењерски менаџмент. Кандидати који се налазе на ранг листама једног од два студијска програма Индустријско инжењерство и Инжењерски менаџмент су дужни да дођу на Факултет у 10 сати. Сматраће се да је кандидат који се не појави на прозивци одустао од уписа на студијске програме Индустријско инжењерство и Инжењерски менаџмент. - петог дана уписа у 11 сати - студијски програм Графичко инжењерство и дизајн. Кандидати који се налазе на ранг листи студијског програма Графичко инжењерство и дизајн су дужни да дођу на Факултет у 10 сати. Сматраће се де је кандидат који се не појави на прозивци одустао од уписа на студијски програм Графичко инжењерство и дизајн. - петог дана уписа у 11 сати - студијски програм Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду. Кандидати који се налазе на ранг листи студијског програма Инжењерства заштите животне средине су дужни да дођу на Факултет у 10 сати. Сматраће се да је кандидат који се не појави на прозивци одустао од уписа на студијски програм Инжењерство заштите животне средине. - петог дана уписа у 12 сати – сва четири студијска програма из области Машинства. Кандидати који се налазе на ранг листама једног од четири студијска програма из области Машинства су дужни да дођу на Факултет у 10 сати. Сматраће се да је кандидат који се не појави на прозивци одустао од уписа неког од студијских програма из области Машинства. - шестог дана уписа у 10 сати – генерална прозивка неуписаних кандидата на евентуално упражњена места. Овом приликом моћи ће да се упишу и кандидати који нису пријавили дати студијски програм у пријави, под условом да су полагали пријемни испит.

32


Напомена: термини са тачним датумима биће објављени накнадно по објавњивању Конкурса за упис на I годину студија у школској 2009/10 којег расписује Министарство просвете Републике Србије. Након комплетне прозивке дефинитивно се завршава упис на Факултет. По завршетку уписа кандидати који нису уписани треба да подигну своја документа до 20. јула 2009. године. После овог рока документи неће бити сачувани. Ако на неком студијском програму остане слободних места дати студијски програм ће моћи уписати и лица која су на неком другом факултету полагала одговарајући пријемни испит, имају довољан број бодова за упис и положен пријемни испит (освојених на пријемном мин. 14 бодова). Упис таквих кандидата ће се обавити до 15. јула 2009. године. У случају да се не попуни утврћени број планираних места за упис по Конкурсу на неком од студијских програма, приступиће се реализацији уписа у септембарском року. Пријављивање кандидата за студијске програме на којима није попуњен утврђен број планираних места обављаће се почетком септембра. Број слободних места по студијским програмима биће објављан до 01. августа 2009. године.

ИНФОРМАТОР

Пријављивање, организација пријемних испита и упис обављаће се по истим пропозицијама као и у јунском испитном року. По завршетку уписа кандидати који нису уписани треба да подигну своја документа до 15. септембра 2009. године. После тога рока документи неће бити сачувани. Ако на неком студијском програму остане слободних места дати студијски програм ће моћи уписати и лица који су на неком другом факултету полагали одговарајући пријемни испит и имају довољан број бодова за упис. Упис таквих кандидата ће се обавити до 15. септембра 2009. године.

33


ПРАВИЛА ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА Пријемни испит на Факултету техничких наука је подељен у 5 (пет) група, у зависности од области и студијског програма за који се конкурише (што је приказано у табели). Уплата се врши на жиро рачун Факултета број: 840-1710666-12 Сврха уплате: ‘’пријемни испит’’ Позив на број: Пријемни испит - Геометрија са архитектонском и општом културом - Слободоручно цртање - Просторна композиција

Основне академске студије За конкурисање на студијске програме Област: Архитектура и урбанизам Кандидат који конкурише на студијски програм А (архитектура и урбанизам)

Позив на број: 97 8006111200 Накнада за пријемни испит: 7.000 динара

Математика за упис на - Електротехнику и рачунарство - Мехатронику Позив на број: 97 7406111202 Накнада за пријемни испит: 6.000 динара

Математика за упис на - Грађевинарство - Саобраћај - Геодезија Позив на број: 97 7106111203 Накнада за пријемни испит: 6.000 динара

34

Област: Електротехника и рачунарство Кандидат који конкурише на један од следећих студијских програма: - Е1 (енергетика, електроника и телекомуникације) - Е2 (рачунарство и аутоматика) Мехатроника Кандидат који конкурише на студијски програм - Х (мехатроника) Област: Грађевинарство Кандидат који конкурише на студијски програм Г (грађевинарство) Област: Саобраћај Кандидат који конкурише на један од следећих студијских програма: - С1 (саоб раћај и тренспорт) - С2 (поштански саобраћај и телекомуникације) Област: Геодезија Кандидат који конкурише на студијски програм ГГ (геодезија и геоматика)


Математика са провером склоности за студије одговарајуће области за упис на - Машинство - Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент - Графичко инжењерство и дизајн - Инжењерство заштите животне средине заштите на раду Позив на број: 97 6806111204 Накнада за пријемни испит: 6.000 динара (50% математика + 50% провера склоности (свака провера))

Пријемни испит

Математика за упис на - Грађевинарство - Саобраћај - Електроенергетика Позив на број: 97 7806111233 Накнада за пријемни испит: 6.000 динара

Област: Машинство Кандидат који конкурише на један од следећих студијских програма: - М1 (производно машинство) - М2 (механизација и конструкционо машинство) - М3 (енергетика и процесна техника) - М4 (техничка механика и дизајн у техници) Област: Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент Кандидат који конкурише на један од следећих студијских програма: - И1 (Индустријско инжењерство) - И2 (Инжењерски менаџмент) Област: Графичко инжењерство и дизајн Кандидат који конкурише на студијски програм: Ф (Графичко инжењерство и дизајн) Област: Инжењерство заштите животне средине и заштита на раду - Кандидат који конкурише на студијски програм: З (Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду)

Основне струковне студије За конкурисање на студијске програме Област: Грађевинарство Кандидат конкурише на студијски програм Грађевинарство - ГС Област: Саобраћај и транспорт Кандидат конкурише на студијски програм Саобраћај и транспорт - СТ Област: Електротехника и рачунарство Кандидат конкурише на студијски програм Електроенергетика – обновљиви извори електричне енергије - ЕС

Кандидат има право да се пријави на највише 3 (три) студијска програма, при чему је дужан да полаже пријемне испите за све одабране студијске програме (ако су пријемни испити различити, и тада кандидат плаћа цену сваког пријемног испита). Ако се полаже математика са провером сколоности за упис више области, полаже се математика и за сваку област тест склоности (тест склоности са плаћа +50% за сваку проверу). На пријавном листу кандидат се опредељује за основну жељу (1) и наводи списак осталих жеља по приоритету (2, 3). ИНФОРМАТОР

35


ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ИЗ МАТЕМАТИКЕ ЗА УПИС: A. Основне академске студије из: ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА, ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА, МЕХАТРОНИКЕ И ГЕОДЕЗИЈЕ И ГЕОМАТИКЕ B. Основне струковне студије из: ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА 1. Испит је писмени и траје 4 (четири) сата ефективно. 2. На испит треба понети само документ за идентификацију (лична карта или пасош), потврду о пријави оверену приликом подношења докумената и плаву хемијску оловку. У противном кандидат не може да приступи полагању пријемног испита. 3. Текст задатка, свеску за израду задатка кандидат добија од дежурног. 4. По завршетку идентификације, личну карту или пасош ОБАВЕЗНО склонити са стола, тако да на столу остане само плава хемијска оловка, потврда о пријави, текст задатка и свеска за израду. 5. На испиту је забрањено коришћење било каквих помагала (на пример: џепних рачунара и слично). За време испита није дозвољено пушење. У току испита није дозвољено држати на столу сендвиче, сокове, чоколаде и сл. 6. На корицама свеске се не могу радити задаци. Ту кандидат уписује презиме, име родитеља, као и на пријавном листу, своје име и конкурсни број са потврде о пријави. 7. После поделе задатака кандидат уписује на предвиђено место на корицама свеске шифру задатка која је написана на тексту задатка. 8. Пре почетка испита дежурни ће проверити идентитет кандидата и податке које је кандидат уписао на корицама свеске. 9. Уз сваки задатак дат је и број поена колико носи дати задатак. 10. На корицама свеске кандидат треба да заокружи бројеве задатака које је радио. 36

11. Од тренутка поделе задатака није дозвољен никакав разговор између кандидата. Уколико кандидати разговарају међусобно или се користе недозвољеним средствима (на пример: џепни рачунар, цедуљице и слично), биће удаљени са испита и дисквалификовани. 12. Пошто дежурни нису упознати са задацима, и не поседују текст задатака, не могу дати никакве информације о задацима. 13. Када кандидат сматра да је завршио са испитом, позива дежурног дизањем руке. 14. После почетка испита није дозвољен одлазак у WC с обзиром на то да испит траје 4 сата. 15. Излазак из сале је могућ најраније један сат после почетка испита, уз обавезну предају попуњене свеске. Повратак у салу није дозвољен пре завршетка испита. 16. Пола сата пре завршетка испита није дозвољено напуштање сале. Кандидати морају сачекати крај испита на својим местима, без устајања и разговора, без обзира на то да ли су предали свеску са рађеним задацима. По истеку времена за полагање испита дежурни скупљају свеске од преосталих кандидата, који тек након тога имају право да напусте салу. 17. Обавештење о почетку испита, протеклом времену, времену када може да се отпочне са напуштањем испита и времену када више не може да се напушта сала, објављиваће дежурни у сали.


ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ИЗ МАТЕМАТИКЕ СА ПРОВЕРОМ СКЛОНОСТИ ЗА СТУДИЈЕ ОДГОВАРАЈУЋЕ ОБЛАСТИ ЗА УПИС: МАШИНСТВА, ИНДУСТРИЈСКОГ ИНЖЕЊЕРСТВА И ИНЖЕЊЕРСКОГ МЕНАЏМЕНТА, ГРАФИЧКОГ ИНЖЕЊЕРСТВА И ДИЗАЈНА И ИНЖЕЊЕРСТВА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЗАШТИТЕ НА РАДУ

1. Испит је писмени и траје 3 (три) сата. 2. На испит треба понети само документ за идентификацију (лична карта или пасош), потврду о пријави на конкурс оверену приликом подношења докумената и плаву хемијску оловку. У противном кандидат не може да приступи полагању пријемног испита. 3. Текст задатка, свеску за израду задатака, као и текст провере склоности кандидат добија од дежурног. 4. По завршетку идентификације, личну карту или пасош ОБАВЕЗНО склонити са стола, тако да на столу остане само плава хемијска оловка, потврда о пријави и тест. 5. На испиту је забрањено коришћење било каквих помагала (нпр.: џепних рачунара и слично). За време испита није дозвољено пушење. У току испита није дозвољено држати на столу сендвиче, сокове, чоколаде и сл. 6. На корицама свеске не могу се радити задаци. На корицама свеске, као и на папиру који садржи питања из провере склоности за студије одговарајуће струке, кандидат уписује презиме, име родитеља, као и на пријавном листу, своје име и конкурсни број са потврде о пријави. 7. Пре почетка испита дежурни ће проверити идентитет кандидата и податке које је кандидат уписао на тест.

ИНФОРМАТОР

8. Од тренутка поделе задатака није дозвољен никакав разговор између кандидата. Уколико кандидати разговарају међусобно или се користе недозвољеним средствима (нпр. џепни рачунар, цедуљице и слично), биће удаљени са испита и дисквалификовани. 9. Пошто дежурни нису упознати са задацима, не могу дати никакве информације. 10. Када кандидат сматра да је завршио са испитом, позива дежурног дизањем руке. 11. После почетка испита није дозвољен одлазак у WC, с обзиром да испит траје три сата. 12. Излазак из сале је могућ најраније пола сата после почетка испита, уз обавезну предају свеске и папира са провером склоности. Повратак у салу није дозвољен пре завршетка испита. 13. Обавештење о почетку испита, протеклом времену, времену када може да се отпочне са напуштањем испита, објављиваће дежурни у сали.

37


Слободоручно цртање

ПРАВИЛА ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА УПИС АРХИТЕКТУРЕ

Испит траје 3 (три) сата. Кандидатима ће бити подељен материјал за рад са печатом Факултета (лист папира за цртање димензија 50х70 cm и оловка 2Б). На пријемни испит кандидати треба да донесу тврду подлогу минималне величине 50х70 или 60х80 cm чврсте и глатке површине, подлога која се неће савијати (лесонит, шпер плоча, јако чврст картон...) као и селотејп. Листови се не смеју потписивати нити на било који други начин означавати. Прекршај у овом смислу биће нажалост узрок елиминацији целог рада. Кандидат ће своје име написати на папиру и залепити пред дежурним у коверат, а дежурни ће истим редним бројем обележити рад/цртеж и коверат. Просторна композиција

1. Испит из Слободоручног цртања, Просторне композиције и Геометрије са архитектонском и oпштом културом се одржава на Факултету техничких наука. 2. На испит треба понети само документ за идентификацију (лична карта или пасош), потврду о пријави оверену приликом подношења докумената. 3. Пре почетка испита дежурни ће проверити идентитет кандидата. 4. Од тренутка поделе задатака није дозвољен никакав разговор између кандидата. Уколико кандидати разговарају или се користе недозвољеним средствима биће удаљени са испита и дисквалификовани. 5. Излазак из сале је могућ најраније један сат после почетка испита, уз обавезу предаје задатка. Повратак у салу није дозвољен пре завршетка испита.

38

Испит траје 2 (два) сата. Сав прибор и материјал за полагање кандидат добија на лицу места. Кандидат само треба да са собом понесе тубу ОХО лепка, скалпер и маказе, потврду о пријави за конкурисање и личну карту. Све остале пропозиције за полагање су исте као и за испит из Слободоручног цртања. Геометрија са архитектонском и општом културом Испит је писмени и траје 2 (два) сата. На испит треба понети само документ за идентификацију (лична карта или пасош), потврду о пријави на конкурс оверену приликом подношења докумената и плаву хемијску оловку. У противном кандидат не може да приступи полагању пријемног испита. Текст са местом за одговоре кандидат добија од дежурног. Све остале пропозиције за полагање су исте као и за испит из Слободоручног цртања.


акредитовани студијски програми ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА И ДИПЛОМСКИХ АКАДЕМСКИХ –МАСТЕР СТУДИЈА

Област: машинствО Из области Машинства студије се организују за следеће акредитоване студијске програме: 1. 2. 3. 4.

Производно машинство (М1) Механизација и конструкционо машинство (М2) Енергетика и процесна техника (М3) Техничка механика и дизајн у техници (М4)

Основне академске студије Приликом конкурисања кандидат се одмах опредељују за студијски програм који жели да упише. Пријемни испит је исти за све студијске програме из области машинстава, и састоји се из два дела и то: - Математика (пет задатака) – бодује се од 0 до 30 бодова - Провера склоности за студије Машинства (десет питања) – бодује се од 0 до 30 бодова. Кандидат је положио пријемни испит (и тиме стекао право на рангирање ради уписа) уколико на пријемном испиту освоји најмање 14 бодова (7 бодова из математике и 7 бодова из теста провере склоности).

Уплата за пријемни испит се врши на жиро рачун Факултета техничких наука број: 840-1710666-12 Позив на број: 97 6806111204 Сврха уплате: ‘’пријемни испит’’ Накнада за полагање пријемног испита: 6000 динара Математика: 3000 динара Провера склоности: 3000 динара Термин полагања биће накнадно одређен у Конкурсу.

ИНФОРМАТОР

39


Програм дела пријемног испита: Математика 1. Основне логичке операције, појам функције. 2. Бројеви (природни, цели, рационални, ирационални, реални), степеновање и кореновање, рационални алгебарски изрази и полиноми. 3. Пропорционалност величина и примене. 4. Линеарна функција. Линеарне једначине и неједначине, системи линеарних једначина и неједначина. 5. Квадратна функција. Квадратне једначине и неједначине. Системи квадратних једначина. 6. Алгебарске и ирационалне једначине и неједначине. 7. Појам логаритма. Логаритамска и експоненцијална функција. Логаритамске и експоненцијалне једначине и неједначине. 8. Тригонометријске функције. Идентитети, једначине и неједначине. Примена тригонометрије. 9. Математичка индукција и биномни образац. 10. Вектори. Литература 1. Средњошколски уџбеници из математике 2. Збирка задатака са тестовима склоности са пријемних испита на Факултету техничких наука, ФТН, 2008. (може се купити у књижари STYLOS, у холу Факултета).

Дипломске академске студије – Мастер Услов за упис на дипломске академске – мастер студије Машинства (сва четири студијска програма) су завршене одговарајуће академске студије у трајању од најмање три године односно 180 ЕСПБ бодова и положен пријемни испит из ‘’Провере знања из области Машинства’’. Пријемни испит за упис на дипломске академске-мастер студије носи 60 бодова. Да би кандидат био рангиран потребно је да на полагању пријемног испита оствари 14 бодова. Приликом уписа редослед кандидата утврђује се на основу Коефицијента успешности завршетка претходних студија (К) који се изражава у бодовима на два децимална места и дат је следећом формулом:

Áðî¼ ïðèçíàòèõ ÅÑÏÁ áîäîâà Ê= Ïîòðåáàí áðî¼ ÅÑÏÁ áîäîâà

*

Ïðîñå÷íà îöåíà òîêîì ñòóäè¼à Ìàêñèìàëíà îöåíà ñòóäè¼à

*

Áðî¼ ìåñåöè ðåäîâíîã çàâðøåòêà ïðåòõîäíîã íèâîà ñòóäè¼à Áðî¼ ìåñåöè çàâðøåòêà ïðåòõîäíîã íèâîà ñòóäè¼à

*

Áðî¼ îñâî¼åíèõ áîäîâà íà ïðè¼åìíîì èñïèòó 60

* 100

Приликом уписа на дипломске академске студије - мастер (четвртa годинa студија), студент се опредељује за један од датих студијских програма. У оквиру студијског програма студент се опредељује за један од датих модула (студијских група).

40


Студијски програм: производно машинствО Студије на студијском програму Производно машинство се организују по систему 3+2+3 (три године основне академске студије, две године дипломске академске-мастер студије и три године докторске студије). Приликом уписа студент се уписује на студијски програм: Производно машинство.

Основне академске студије Студијски програм: ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО Р.б. 1. 2. 3 4. 5. 5.1. 5.2. 6. 7. 8. 9. 10. 10.1. 10.2. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 20.1 20.2 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 29.1. 29.2. 29.3. 30. 30.1. 30.2. 30.3.

Назив предмета Математика 1 Механика 1 Машински материјали Термичка обрада Изборни предмет 1 (бира се 1 од 2) Техничка физика Техничка хемија Математика 2 Механика 2 Инжењерске графичке комуникације Технологије ливења Изборни предмет 2 (бира се 1 од 2) Електричне машине и енергетска електроника Електротехника и електричне машине Механика 3 (динамика) Машински елементи Отпорност материјала Основе термодинамике Основи механике флуида Технологије пластичног деформисања Технологије обраде резањем Мерење и квалитет Технологија заваривања Изборни предмет 3 (бира се 1 од 2) Инжењерство површина Уређаји и плазма поступци у машинству Аутоматизација у производном машинству Алати за обраду резањем Машине и алати за обраду деформисањем Обрадни и технолошки системи Неконвенционални поступци обраде Прибори Аутоматски флексибилни технолошки системи Пројектовање технолошких процеса Страни језик (бира се 1 од 3) Енглески језик - основни Енглески језик - стручни Немачки језик - нижи средњи Изборни предмет 4 (бира се 1 од 3) Производни системи Економија Социологија технике

ИНФОРМАТОР

I

II

III

IV

V

VI

3+3 2+2 4+4 3+2

Број бодова 7 5 8 4 4 4 7 5 9 4

2+2 2+2 3+3 2+2 4+4 2+2

7 7 7 9 9 5 5 4 5 6 4

3+3 3+3 3+3 4+4 4+4 2+2 2+2 2+2 3+3 3+3 2+2

3+2 3+3

6 6 4 5 5 5 5 3 5 6

2+0 2+0 2+0

2 2 2

2+4 2+2 2+0

5 4 2

3+3 3+3 3+2 3+3 3+2 3+2 3+2 2+2

41


31. Стручна пракса 1 Завршни рад - BSc 32. - Теоријске основе - Израда и одбрана рада

0+3 5+5

3 15

Дипломске академске студије – Мастер

Студијски програм: ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО Дипломске академске студије - мастер трају 2 године и вреде 120 ЕСПБ. Приликом уписа на дипломске академске студије – мастер Производно машинство, студент се опредељује за један од датих модула (студијских група). Дипломске академске студије - мастер - три изборна модула (студијске групе): • Рачунаром подржане технологије • Савремене технологије обликовања материјала, • Савремене технологије обликовања пластике и дрвета

Студијска група: РАЧУНАРОМ ПОДРЖАНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ Р.б. 1. 2. 3. 4. 5. 5.1 5.2 5.3 6. 6.1 6.2 7. 8. 9. 10. 11. 11.1 11.2 11.3 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 18.1 18.2 18.3 20.

42

Назив предмета Математика 3 Пројектовање прибора и мерне машине CAD/CAE/CAM и CIM системи Технолошка логистика и предузетништво Изборни предмет 1 (бира се 1 од 3): Трибодијагностика и одржавање Виртуално пројектовање производа Дизајн и функционалност производа Изборни предмет 2 (бира се 1 од 2): Енглески језик за инжењере Немачки језик у техници 1 Савремени прилази у пројектовању производа Теорија обрадних процеса Пројектовање машина алатки Базе података обрадних процеса Изборни предмет 3 (бира се 1 од 3): Системи за руковање производима Иновационе технологије Еволутивне методе Стручна пракса 2 Еколошке технологије и системи Трибологија и алати у CIM системима Интегрисани CAPP системи и технолошка база података Реверзибилно инжењерство и CAQ Високопродуктивне обраде Изборни предмет 4 (бира се 1 од 3): Интернет технологије у производном инжењерству Моделирање и симулација процеса обраде Брза израда прототипа и алата Дипломски-мастер рад - Теоријске основе (Студијски истраживачки рад) - Израда и одбрана диполомског рада

I 2+2 3+3 3+3 3+3

II

III

IV

Број бодова 4 6 6 6

3+3 3+3 3+3

6 6 6

2+0 2+0

2 2 5 6 6 6

2+2 3+3 3+3 3+3 2+2 2+2 2+2 0+3

4 4 4 3 5 8 4 4 5

3+2 4+4 2+2 2+2 3+2 2+2 3+3 3+3

15+15

4 6 6 30


Студијска група: САВРЕМЕНЕ Технологије ОБЛИКОВАЊА МАТЕРИЈАЛА Р.б. 1. 2. 3. 4. 5. 5.1 5.2 6. 6.1 6.2 7. 8. 9. 10. 10.1 10.2 10.3 11. 12. 13. 14. 15. 16. 16.1 16.2 17.

Назив предмета Математика 3 Напредне методе технологије пластичног деформисања Пројектовање технологије термичке обраде Савремене технологије ливења Изборни предмет 1 (бира се 1 од 2) Композитни материјали Технологија спајања савремених материјала Изборни предмет 2 (бира се 1 од 2) Енглески језик за инжењере Немачки језик у техници 1 Савремене технологије спајања материјала Савремени материјали Пројектовање алата за ТПД помоћу рачунара Изборни предмет 3 (бира се 1 од 3) Виртуална производња у технологијама пластичног деформисања Рачунаром интегрисана производња Моделирање и симулација процеса деформисања Стручна пракса 2 Пројектовање технологије заваривања Особине и избор материјала Пројектовање технологије ливења Нанотехнологије Изборни предмет 4 (бира се 1 од 2) Брза израда прототипа и алата Технолошка логистика и предузетништво Дипломски-мастер рад - Теоријске основе (Студијски истраживачки рад) - Израда и одбрана диполомског рада

I 2+2 3+3 3+3 3+3

II

III

IV

Број бодова 4 7 6 7

2+2 3+3

4 6

2+0 2+0

2 2 8 7 6

4+4 3+3 3+3 3+3 3+3 2+2 0+3

6 7 6 3 6 6 6 6

3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3

15+15

6 6 30

Студијска група: САВРЕМЕНЕ Технологије ОБЛИКОВАЊА ПЛАСТИКЕ и ДРВЕТА Р.б. 1. 2. 2.1 2.2 3. 3.1 3.2 4. 5. 6. 6.1 6.2 7. 8. 9. 10. 11. 12. 12.1

Назив предмета Математика 3 Изборни предмет 1 (бира се 1 од 2) Својства и примена пластичних материјала Дрво и композити дрвета Изборни предмет 2 (бира се 1 од 2) Технологија обликовања пластике Процеси обраде дрвета резањем Технологија спајања савремених материјала Дизајн и функционалност производа Изборни предмет 3 (бира се 1 од 2) Енглески језик за инжењере Немачки језик у техници 1 Заштита животне средине Предузетништво у малим и средњим предузећима Рачунаром интегрисана производња Термичка обрада савремених алата Стручна пракса 2 Изборни предмет 4 (бира се 1 од 3) Машине и уређаји за прераду пластике

ИНФОРМАТОР

I 2+2

II

III

IV

Број бодова 4

3+3 2+2

6 6

3+3 3+3 3+3 3+3

6 6 6 6

2+0 2+0

2 2 7 6 7 7 3

3+3 2+2 3+3 3+3 0+3 3+3

6

43


12.2 12.3 13. 13.1 13.2 13.3 14. 15. 15.1 15.2 16. 16.1 16.2 16.3 17.

Обрадни и технолошки системи за обраду дрвета резањем Виртуално пројектовање производа Изборни предмет 5 (бира се 1 од 3) Пројектовање алата за пластику Алати за обраду дрвета резањем Трибодијагностика и одржавање Брза израда прототипа и алата Изборни предмет 6 (бира се 1 од 2) Технологија израде алата за пластику Хидротермичка обрада дрвета Изборни предмет 7 (бира се 1 од 3) Моделовање и симулација процеса обраде Специјални поступци обраде дрвета Прибори и уређаји за обраду дрвета Дипломски-мастер рад - Теоријске основе (Студијски истраживачки рад) - Израда и одбрана диполомског рада

3+3 3+3

6 6

3+3 3+3 3+3 3+3

6 6 6 6

4+4 2+2

6 6

3+3 3+3 3+3

6 6 6 30

15+15

Основне академске студије

Студијски програм: механизација и конструкционо машинство Студије на студијском програму Механизација и конструкционо машинство се организују по систему 3+2+3 (три године основне академске студије, две године дипломске академске-мастер студије и три године докторске студије). Приликом уписа студент се уписује на студијски програм: Механизација и конструкционо машинство. Р.б. 1. 2. 3 4. 5. 5.1. 5.2. 6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 10. 10.1 10.2 10.3 11. 12. 13. 14. 15. 16.

44

Назив предмета Математика 1 Механика 1 Машински материјали Основи рачунарства и програмирање Изборни предмет 1 (бира се 1 од 2) Техничка физика Техничка хемија Математика 2 Механика 2 Инжењерске графичке комуникације Изборни предмет 2 (бира се 1 од 2) Електричне машине и енергетска електроника Електротехника и електричне машине Страни језик (бира се 1 од 3) Енглески језик - основни Енглески језик – стручни Немачки језик – нижи средњи Механика 3 Машински елементи Отпорност материјала Основе термодинамике Основи механике флуида Основи машинских технологија

I

II

III

IV

3+3 2+2 4+4 0+4 2+2 2+2

V

VI

Број бодова 7 5 8 6

3+3 2+2 4+4

4 4 7 5 9

3+3 3+3

7 7

2+0 2+0 2+0

2 2 2 7 9 9 5 5 7

3+3 4+4 4+4 2+2 2+2 4+2


17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 26.1 26.2 27. 28. 29. 29.1 29.2 30. 30.1 30.2 30.3 31.

Пројектовање рачунаром Теорија механизама и машина Техничка експлотација машина Погонски системи Хидропреносници у механизацији Основи мотора СУС Основи моторних возила Машине за биосистеме 1 Техничка логистика и симулације Изборни предмет 4 (бира се 1 од 2) Теорија кретања друмских возила Теорија кретања ванпутних возила Металне конструкције Стручна пракса Изборни предмет 5 (бира се 1 од 2) Основи транспортних машина Практикум (CAD/CАЕ) Изборни предмет 6 (бира се 1 од 3) Производни системи Економија Социологија технике Завршни рад - BSc -Теоријске основе -Израда и одбрана рада

2+4 2+2 2+2 2+2 2+2

6 4 4 4 5 5 5 6 5

2+2 2+2 4+2 2+2 2+2 2+2 3+3 0+3

4 4 6 3

2+2 1+3

4 4

2+4 2+2 2+0 5+5

5 4 2 15

Дипломске академске студије – Мастер

Студијски програм: механизација и конструкционо машинство Дипломске академске студије - мастер трају 2 године и вреде 120 ЕСПБ. Приликом уписа на дипломске академске студије - мастер Механизација и конструкционо машинство студент се опредељује за један од датих модула (студијских група). Дипломске академске студије - мастер - два изборна модула (студијске групе): • ПРОЈЕКТОВАЊЕ МАШИНА, ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА • МОТОРИ, ВОЗИЛА И ПОЉОПРИВРЕДНО МАШИНСТВО

Студијска група: ПРОЈЕКТОВАЊЕ МАШИНА, ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА Р.б. 1. 2. 3. 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5. 5.1

Назив предмета Непрекидни и аутоматизовани транспорт Мотори СУС Моторна возила Изборни предмет 1 (бира се 1 од 3) Математика 3 Теорија осцилација Теорија еластичности Нумеричка математика Методе инжењерске анализе Изборни предмет 2 (бира се 1 од 3) Мехатроника моторних возила

ИНФОРМАТОР

3+3 3+3 3+3

Број бодова 6 7 7

2+2 2+2 2+2 2+2 2+2

4 5 5 4 4

3+3

7

I

II

III

IV

45


5.2 5.3 5.4 5.5 6. 7. 8. 9. 10. 10.1 10.2 11. 11.1 11.2 11.3 12. 12.1 12.2 12.3 12.4 13. 13.1 13.2 13.3 14. 14.1 14.2 14.3 15. 15.1 15.2 15.3 16. 17.

Индустријска роботика Системи аутоматског управљања Мехатроника транспортних и грађевинских машина Мехатроника пољопривредних машина Складишта и опрема Грађевинске и комуналне машине Машине за биосистеме 2 Дизалице Изборни предмет 3 (бира се 1 од 2) Пренос снаге и кретања Синтеза механизама Изборни предмет 4 (бира се 1 од 3) Методе мерења и испитивања машина Симулација и логистика Вагање и дозирање Изборни предмет 5 (бира се 1 од 4) Транспортни системи и уређаји Методологија конструисања Пројектовање мобилних машина Прехрамбене машине 1 Изборни предмет 6 (бира се 1 од 3) Металне конструкције у машиноградњи Еурологистика Прехрамбене машине 2 Изборни предмет 7 (бира се 1 од 3) Аутоматизовано пројектовање – CAD/CAE Машине за паковање Управљање логистичким процесима Изборни предмет 8 (бира се 1 од 3) Обликовање производа Погонска чврстоћа Електропнеуматика у механизацији Стручна пракса Дипломски-мастер рад - Теоријске основе (Студијски истраживачки рад) - Израда и одбрана диполомског рада

3+2 3+3 4+2 3+2

6 8 6 6 6 7 7 6

2+2 2+2

5 4

3+3 4+4 3+3 3+3

2+3 2+3 2+3

6 6 6

3+2 2+2 3+2 2+2

5 4 5 4

3+3 3+3 3+3

7 7 7

2+3 2+3 2+3

6 6 6

2+2 2+2 2+2 0+3

4 5 5 3 30

15+15

Студијска група: МОТОРИ, ВОЗИЛА И ПОЉОПРИВРЕДНО МАШИНСТВО Р.б. 1. 2. 3. 4. 4.1 4.2 4.3 5. 5.1 5.2 5.3 6. 7. 8. 46

Назив предмета Непрекидни и аутоматизовани транспорт Мотори СУС Моторна возила Изборни предмет 1 (бира се 1 од 3) Математика 3 Теорија осцилација Теорија еластичности Нумеричка математика Методе инжењерске анализе Изборни предмет 2 (бира се 1 од 3) Мехатроника моторних возила Индустријска роботика Системи аутоматског управљања Мехатроника транспортних и грађевинских машина

3+3 3+3 3+3

Број бодова 6 7 7

2+2 2+2 2+2 2+2 2+2

4 5 5 4 4

3+3 3+3 4+4 3+3

7 6 8 6

I

II

III

IV


9. 10. 10.1 10.2 11. 12. 13. 13.1 13.2 14. 14.1 14.2 15. 15.1 15.2 16. 17.

Мехатроника пољопривредних машина Складишта и опрема Грађевинске и комуналне машине Машине за биосистеме 2 Инжењерство одрживе пољопривреде Трактори Изборни предмет 4 (бира се 1 од 2) Опрема моторних возила Опрема мотора СУС Изборни предмет 5 (бира се 1 од 2) Конструисање машина Механизми Изборни предмет 6 (бира се 1 од 2) Испитивање мотора СУС и возила Конструкција мотора СУС Стручна пракса Дипломски-мастер рад - Теоријске основе (Студијски истраживачки рад) - Израда и одбрана диполомског рада

2+2 3+3

6 6 7 7 5 6

3+3 3+3

6 5

2+2 2+2

4 5

2+4 3+3 0+3

7 7 3 30

3+3 3+2 3+3 4+2

15+15

Студијски програм: енергетика и ПРОЦЕСНа техника Студије на студијском програму Енергетика и процесна техника се организују по систему 3+2+3 (три године основне академске студије, две године дипломске академске-мастер студије и три године докторске студије). Приликом уписа студент се уписује на студијски програм: Енергетика и процесна техника.

Основне академске студије Р.б. 1. 2. 3 4. 5. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 7. 8. 9. 10. 10.1 10.2 11. 11.1 11.2 11.3 12. 13.

Назив предмета Математика 1 Механика 1 Машински материјали Основи рачунарства Техничка хемија Изборни предмет 1 (бира се 1 од 3) Техничка физика Основи енергетског менаџмента Енергетске трансформације Математика 2 Механика 2 Инжењерске графичке комуникације Изборни предмет 2 (бира се 1 од 2) Електричне машине и енергетска електроника Електротехника и електричне машине Страни језик (бира се 1 од 3) Енглески језик - основни Енглески језик - стручни Немачки језик - нижи средњи Механика 3 Машински елементи ИНФОРМАТОР

I

II

III

3+3 2+2 4+4 0+2 2+2 2+2 2+2 2+2

IV

V

VI

Број бодова 7 5 8 2 4

3+3 2+2 4+4

4 4 4 7 5 9

3+3 3+3

7 7

2+0 2+0 2+0

2 2 2 7 9

3+3 4+4

47


14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 21.1 21.2 21.3 22. 23. 24. 25. 25.1 25.2 25.3

Отпорност материјала Основе термодинамике Основи механике флуида Термодинамика Мерење и регулисање Механика флуида 1 Основе преноса топлоте Изборни предмет 3 (бира се 1 од 3) Управљање пројектима у енергетици Економија Социологија технике Пумпне и компресорске станице Термоенергетска постројења Основи процесне технике Изборни предмет 4 (бира се 1 од 4) Енергетска ефикасност Уређаји за механичко пречишћавање Обновљиви извори енергије Одрживо коришћење природних ресурса и систем заштите 25.4 животне средине 26. Стручна пракса 27. Kотловска постројења 28. Грејање, вентилација и климатизација Завршни рад - BSc 29. - Теоријске основе - Израда и одбрана рада

4+4 2+2 2+2

9 5 5 7 4 7 5

3+3 2+2 3+3 2+3 2+2 2+2 2+0

3+3 3+3 3+3

4 4 2 7 7 7

3+3 3+2 3+2

6 6 6

2+3

6

0+3

3 8 7 15

4+4 4+4 5+5

Дипломске академске студије – Мастер

Студијски програм: енергетика и ПРОЦЕСНа техника Дипломске академске студије - мастер трају 2 године и вреде 120 ЕСПБ. Приликом уписа на дипломске академске студије - мастер Енергетика и процесна техника студент се опредељује за један од датих модула (студијских група). Дипломске академске студије - мастер - два изборна модула (студијске групе): • Топлотна и процесна техника • Гасна и нафтна техника

Студијска група: Топлотна и процесна техника Р.б. 1. 2. 3. 4. 4.1 4.2 5. 6. 7.

48

Назив предмета Механика флуида 2 Пренос топлоте Струјне машине Изборни предмет 1 (бира се 1 од 2) Пренос масе Системи аутоматског управљања Хидропнеуматске компоненте Топлотне турбомашине 1 Топлотни и процесни апарати

I

II

3+3 2+3 3+4 3+3 4+4 3+3 3+4 3+3

III

IV

Број бодова 8 7 8 8 8 6 7 8


8. 8.1 8.2 9. 10. 11. 12. 12.1 12.2 12.3 12.4 13. 14.

Изборни предмет 2 (бира се 1 од 2) Савремене енергетске технологије Основе даљинског грејања и хлађења Расхладни уређаји Динамика и моделирање термоенергетских постројења Техника сушења Изборни предмет 3 (бира се 1 од 4) Хидромашинска опрема Неконвенционални системи грејања и хлађења Процеси и конструкције вишеступних турбина Техника сагоревања Стручна пракса Дипломски-мастер рад - Теоријске основе (Студијски истраживачки рад) - Израда и одбрана диполомског рада

3+4 3+4

8 8 7 8 7

3+3 3+3 3+3 3+2 2+2 3+2 2+2 0+3

15+15

6 5 6 5 3 30

Студијска група: Гасна и нафтна техника Р.б. 1. 2. 3. 4. 4.1 4.2 5. 6. 7. 8. 8.1 8.2 9. 10. 11. 12. 12.1 12.2 12.3 13. 14.

Назив предмета Припрема природног гаса Струјне машине Механика флуида 2 Изборни предмет 1 (бира се 1 од 2) Енергија и друштво Енергетски менаџмент у индустрији Гасне станице и цевоводи Мерење флуидних величина Хидропнеуматске компоненте Изборни предмет 2 (бира се 1 од 2) Савремене енергетске технологије Алтернативна енергија Гасни апарати и котларнице Коришћење природног гаса Прорачун цевних мрежа Изборни предмет 3 (бира се 1 од 3) Технологија и организација грађења 1 Технологија и организација грађења у хидротехници Транспорт нафте Стручна пракса Дипломски-мастер рад - Теоријске основе (Студијски истраживачки рад) - Израда и одбрана диполомског рада

ИНФОРМАТОР

I

II

III

IV

3+3 3+4 3+3 2+2 2+2

Број бодова 9 8 8 5 5 8 8 6

3+3 3+3 3+3 3+4 4+4

8 8 7 7 7

3+3 3+3 3+3 4+2 4+2 4+2 0+3

15+15

6 6 6 3 30

49


Основне академске студије

Студијски програм: ТЕХНИЧКа МЕХАНИКа И ДИЗАЈН У ТЕХНИЦИ Студије на студијском програму Техничка механика и дизајн у техници се организују по систему 3+2+3 (три године основне академске студије, две године дипломске академске-мастер студије и три године докторске студије). Приликом уписа студент се уписује на студијски програм: Техничка механика и дизајн у техници. Р.б. 1. 2. 3 4. 5. 5.1. 5.2. 6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 10. 10.1 10.2 10.3 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 19.1 19.2 20. 21. 22. 23. 24. 24.1 24.2 24.3 25. 25.1 25.2 25.3

50

Назив предмета Математика 1 Механика 1 Машински материјали Основи рачунарства и програмирање Изборни предмет 1 (бира се 1 од 2) Техничка физика Техничка хемија Математика 2 Механика 2 Инжењерске графичке комуникације Изборни предмет 2 (бира се 1 од 2) Електричне машине и енергетска електроника Електротехника и електричне машине Страни језик (бира се 1 од 3) Енглески језик - основни Енглески језик - стручни Немачки језик - нижи средњи Механика 3 Машински елементи Отпорност материјала Основе термодинамике Основи механике флуида Основи машинских технологија Пројектовање рачунаром Теорија механизама и машина Изборни предмет 3 (бира се 1 од 2) Примењена математичка анализа Математика 3 Теорија осцилација Теорија еластичности Системи аутоматског управљања Рачунски методи у механици Изборни предмет 4 (бира се 1 од 3) Моделска сличност Термомеханика Основи транспортних машина Страни језик (бира се 1 од 3) Енглески језик - основни Енглески језик - стручни Немачки језик - нижи средњи

I

II

III

IV

V

VI

3+3 2+2 4+4 0+4 2+2 2+2

Број бодова 7 5 8 6

3+3 2+2 4+4

4 4 7 5 9

3+3 3+3

7 7

2+0 2+0 2+0

2 2 2 7 9 9 5 5 7 6 4

3+3 4+4 4+4 2+2 2+2 4+2 2+4 2+2

2+2 2+2 4+4 3+3

8 8 5 5 8 6

2+2 2+2 2+2

5 4 4

4+2 4+2

2+0 2+0 2+0

2 2 2


26. 27. 28. 29. 30.

Виши курс отпорности материјала Биомеханика и механика спорта Социологија технике Стручна пракса Завршни рад - BSc - Теоријске основе - Израда и одбрана рада

3+2 2+2 2+0 0+3 5+5

5 5 2 3 15

Дипломске академске студије – Мастер

Студијски програм: ТЕХНИЧКа МЕХАНИКа И ДИЗАЈН У ТЕХНИЦИ Дипломске академске студије - мастер трају 2 године и вреде 120 ЕСПБ. Приликом уписа на дипломске академске студије - мастер, студент се уписује на студијски програма: Техничка механика и дизајн у техници.

Р.б. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 9.1 9.2 10. 10.1 10.2 10.3 10.4 11. 12. 13. 14. 14.1 14.2 15. 15.1 15.2 15.3 16. 17.

Назив предмета Роботика Механика континуума Аналитичка механика Динамика неглатких механичких система Бука, вибрације и дизајн Динамика и стабилност конструкција Теорија плоча и љуски Оптимизација механичких система Изборни предмет 1 (бира се 1 од 2) Мехатроника Мерење и квалитет Изборни предмет 2 (бира се 1 од 4) Основе преноса топлоте Производни системи Економија Моделирање конструкција применом рачунара Индустријски дизајн Моделирање нелинеарних система Виши курс теорије еластичности Изборни предмет 3 (бира се 1 од 2) Термоеластичност Рачунарски методи у механици 2 Изборни предмет 4 (бира се 1 од 3) Мотори СУС Машине за биосистеме 1 Топлотне турбомашине Стручна пракса Дипломски-мастер рад - Теоријске основе (Студијски истраживачки рад) - Израда и одбрана диполомског рада

ИНФОРМАТОР

I

2+2 3+3 3+3

Број бодова 6 7 7 5 5 5 7 8

3+3 3+3

7 6

2+3 2+4 2+2 2+2 3+2 2+2 3+2

5 5 4 4 6 5 6

2+2 2+2

4 4

3+3 4+2 3+4 0+3

7 6 7 3 30

II

III

IV

3+3 3+3 3+3 2+2 2+2

15+15

51


Област: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И РАЧУНАРСТВО Из области Електротехнике и рачунарства студије се организују за следеће акредитоване студијске програме: 1. Енергетика, електроника и телекомуникације (Е1) 2. Рачунарство и аутоматика (Е2)

Основне академске студије Приликом конкурисања кандидат се одмах опредељују за студијски програм који жели да упише. Пријемни испит за ове студијске програме се полаже из: - Математика (десет задатака) – бодује се од 0 до 60 бодова - Кандидат је положио пријемни испит (и тиме стекао право на рангирање ради уписа) уколико на пријемном испиту освоји најмање 14 бодова. Уплата за пријемни испит се врши на жиро рачун Факултета техничких наука број: 840-1710666-12 Позив на број: 97 7406111202 Сврха уплате: ''пријемни испит'' Накнада за полагање пријемног испита: 6000 динара Термин полагања биће накнадно одређен у Конкурсу. Програм пријемног испита из Математике На испиту из математике полаже се градиво предвиђено наставним планом и програмом за средње образовање: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

52

Основне логичке операције, појам функције. Бројеви (природни, цели, рационални, ирационални, реални, комплексни). Пропорционалност величина и примене. Рационални алгебарски изрази. Полиноми. Линеарна функција. Линеарне једначине и неједначине, системи линеарних једначина и неједначина. Степеновање и кореновање. Квадратна функција. Квадратне једначине и неједначине. Системи квадратних једначина. Алгебарске и ирационалне једначине и неједначине. Појам логаритма. Логаритамска и експоненцијална функција. Логаритамске и експоненцијалне једначине и неједначине. Тригонометријске функције. Идентитети, једначине и неједначине. Примена тригонометрије. Математичка индукција и низови. Аритметичка и геометријска прогресија. Комбинаторика и биномни образац. Планиметрија (првенствено геометрија троугла, четвороугла и круга). Стереометрија (призма, пирамида, зарубљена пирамида, ваљак, купа, зарубљена купа, сфера и делови сфере). Вектори. Аналитичка геометрија у равни (права, кружница, елипса, хипербола и парабола). Граничне вредности низова и функција. Извод и примена.


Литература 1. Средњошколски уџбеници из математике, 2. Збирка задатака са тестовима склоности са пријемних испита на Факултету техничких наука, ФТН, 2008. (може се купити у књижари STYLOS, у холу Факултета).

Дипломске академске студије – Мастер Услов за упис на дипломске академске студије – мастер Електротехника и рачунарство (оба студијска програма) су завршене одговарајуће академске студије у трајању од најмање четири године односно 240 ЕСПБ бодова и положен пријемни испит из ''Провере знања из области Електротехника и рачунарство''. Пријемни испит за упис на дипломске академске-мастер студије носи 60 бодова. Да би кандидат био рангиран потребно је да на полагању пријемног испита оствари 14 бодова Приликом уписа редослед кандидата утврђује се на основу Коефицијента успешности завршетка претходних студија (К) који се изражава у бодовима на два децимална места и дат је следећом формулом: Áðî¼ ïðèçíàòèõ ÅÑÏÁ áîäîâà Ê= Ïîòðåáàí áðî¼ ÅÑÏÁ áîäîâà

*

Ïðîñå÷íà îöåíà òîêîì ñòóäè¼à Ìàêñèìàëíà îöåíà ñòóäè¼à

*

Áðî¼ ìåñåöè ðåäîâíîã çàâðøåòêà ïðåòõîäíîã íèâîà ñòóäè¼à Áðî¼ ìåñåöè çàâðøåòêà ïðåòõîäíîã íèâîà ñòóäè¼à

*

Áðî¼ îñâî¼åíèõ áîäîâà íà ïðè¼åìíîì èñïèòó 60

* 100

Основне академске студије

Студијски програм: ЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОНИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ Студије на студијском програму Енергетика, електроника и телекомуникације се организују по систему 4+1+3 (четири године основне академске студије, једна године дипломске академске-мастер студије и три године докторске студије). Приликом уписа студент се уписује на студијски програм: Енергетика, електроника и телекомуникације. Настава на студијском програму Енергетика, електроника и телекомуникације је заједничка за 1. годину студија. Приликом уписа 2. године (3. семестар) студент се опредељује за један од датих модула (студијских група).

Студијска група: ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА – ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ Р.б. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Назив предмета Дискретна математика Основи електротехнике 1 Механика Социологија технике Лабораторијски практикум из електротехнике Софтверски практикум Енглески језик - основни Математичка анализа 1 Основи електротехнике 2 Програмски језици и структуре података Физика Лабораторијски практикум из електричних мерења Енглески језик – нижи средњи Математичка анализа 2 Управљање, моделовање и симулација система ИНФОРМАТОР

I

II

III

3+3 3+3 2+2 2+0 1+3 0+2 0+2 3+3 3+3 3+3 2+2 1+3 2+0 3+3 3+3

IV

V

VI

VII

VIII

Број бодова 7 7 5 2 4 1 2 7 7 7 5 4 2 7 7 53


16. 17. 17.1 17.2 17.3 17.4 18. 19. 20. 21. 22. 23. 23.1 23.2 24. 25. 25.1 25.1 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 34.1 34.2 35. 36. 37. 38. 39. 40. 40.1 40.2 40.3 40.4 40.5 40..6 40.7 40.8 40.9 40.10 41. 42. 43. 44. 45. 46.

54

Енглески језик – средњи Изборни предмет 1 (бира се 1 од 4) Теорија електричних кола Вероватноћа, статистика и случајни процеси Изабрана поглавља из математике Увод у електронику Електроенергетски системи Електрична мерења Објектно оријентисано програмирање Енглески језик – напредни средњи Електроенергетски претварачи Изборни предмет 2 (бира се 1 од 2) Операциона истраживања Увод у дигиталну и микрорачунарску eлектронику Електромагнетика Изборни предмет 3 (бира се 1 од 2) Оперативни системи и конкурентно програмирање Системи аутоматског управљања у енергетици Енглески језик за инжењере 1 Анализа ЕЕС 1 Електричне машине 1 Енергетска електроника 1 Анализа ЕЕС 2 Електричне машине 2 Енергетска електроника 2 Електродистрибутивни системи Изборни предмет 4 (бира се 1 од 2) Рачунарске комуникације Индустријски системи у протоколу Енглески језик за инжењере 2 Разводна постројења 1 Енглески језик – основни виши Моделовање електричних машина и претварача Дистрибуирано програмирање Изборни предмет 5 (бира се 1 од 10) Квалитет електричне енергије Електричне машине 3 Електричне инсталације и индустријска електроенергетика Техника високог напона Разводна постројења 2 Експлоатација и планирање ЕЕС Електране и обновљиви извори Поузданост електроенергетских система Анализа електроенергетских система 3 Експлоатација и планирање дистрибутивних мрежа Структура и организација база података Релејна заштита Анализа и управљање дистрибутивних мрежа Енглески језик – виши Стручна пракса Завршни рад - BSc -Теоријске основе -Израда и одбрана рада

2+0

2

3+3 3+3 3+3 3+3 3+3

7 7 7 7 7 7 7 2 7

3+3 3+3 2+0 3+3 3+3 3+3

7 7 7

3+3 3+3 3+3 2+0 3+1 2+2 2+2

6 6 2 5 5 5 5 5 5 7

3+1 2+2 2+2 3+3 3+3 3+3 2+0 3+3 2+0 3+3 3+3

6 6 2 6 2 6 6

3+3 3+3

5 6

3+3

6

3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3

5 5 5 5 5 5 5 3 7 6 2 3 15

2+2 3+3 3+2 2+0 0+3 5+5


Студијска група: ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА – ЕНЕРГЕТСКА ЕЛЕКТРОНИКА И ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ Р.б.

Назив предмета

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 17.1 17.2 17.3 17.4 18. 19. 20. 21. 22. 23. 23.1 23.2 24. 25. 25.1 25.2 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 34.1 34.2 35. 36. 37. 38.

Дискретна математика Основи електротехнике 1 Механика Социологија технике Лабораторијски практикум из електротехнике Софтверски практикум Енглески језик - основни Математичка анализа 1 Основи електротехнике 2 Програмски језици и структуре података Физика Лабораторијски практикум из електричних мерења Енглески језик – нижи средњи Математичка анализа 2 Управљање, моделовање и симулација система Енглески језик – средњи Изборни предмет 1 (бира се 1 од 4) Теорија електричних кола Вероватноћа, статистика и случајни процеси Изабрана поглавља из математике Увод у електронику Електроенергетски системи Електрична мерења Објектно оријентисано програмирање Енглески језик – напредни средњи Електроенергетски претварачи Изборни предмет 2 (бира се 1 од 2) Операциона истраживања Увод у дигиталну и микрорачунарску eлектронику Електромагнетика Изборни предмет 3 (бира се 1 од 2) Оперативни системи и конкурентно програмирање Системи аутоматског управљања у енергетици Енглески језик за инжењере 1 Анализа ЕЕС 1 Електричне машине 1 Енергетска електроника 1 Анализа ЕЕС 2 Електричне машине 2 Енергетска електроника 2 Електродистрибутивни системи Изборни предмет 4 (бира се 1 од 2) Рачунарске комуникације Индустријски системи и протоколи Енглески језик за инжењере 2 Eлектричне машине 3 Примена микропроцесора у електроенергетици Електромоторни погони Електричне инсталације и индустријска 39. електроенергетика 40. Изборни предмет 5 (бира се 1 од 3) 40.1 Софтверски алати за пројектовање

ИНФОРМАТОР

I

II

III

IV

V

VI

VII

3+3 3+3 2+2 2+0 1+3 0+2 0+2 3+3 3+3 3+3 2+2 1+3 2+0 3+3 3+3 2+0 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3

Број бодова 7 7 5 2 4 1 2 7 7 7 5 4 2 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 2 7

3+3 3+3 2+0 3+3 3+3 3+3

VIII

7 7 7

3+3 3+3 3+3 2+0 3+1 2+2 2+2

6 6 2 5 5 5 5 5 5 7

2+2 2+2 2+2 3+3 3+3 3+3 2+0 3+3 3+3 2+2

6 6 3 6 6 4

3+3

6

2+2

4

55


Мерни системи у електроенергетици Импулсна и дигитална енергетска кола у енергетици Стручна пракса Енергетска електроника у погону и индустрији Управљање енергетским претварачима Испитивање електричних машина Регулација електромоторних погона Завршни рад - BSc 46. -Теоријске основе -Израда и одбрана рада

40.2 40.3 41. 42. 43. 44. 45.

2+2 2+2 0+3 2+2 2+2 3+3 2+2 5+5

4 4 2 4 4 5 4 15

Студијска група: ИНСТРУМЕНТАЦИЈА И МЕРЕЊЕ Р.б. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 27.1 27.2 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 35.1

56

Назив предмета Дискретна математика Основи електротехнике 1 Механика Социологија технике Лабораторијски практикум из електротехнике Софтверски практикум Енглески језик - основни Математичка анализа 1 Основи електротехнике 2 Програмски језици и структуре података Физика Лабораторијски практикум из електричних мерења Енглески језик – нижи средњи Математичка анализа 2 Телекомуникациони системи и сигнали Вероватноћа, статистика и случајни процеси Увод у електронику Енглески језик – средњи Енглески језик – напредни средњи Мерни инструменти Електрична мерења Објектно орјентисано програмирање Електроенергетски претварачи Електронска мерења Когнитивни процеси за инжењере Стандардизација Изборни предмет 1 (бира се 1 од 2) Сензори у индустрији Сензори у биомедицинским мерењима Електромагнетика Енглески језик за инжењере 1 Академске писане и говорне комуникације на српском језику Дигитална обрада сигнала Програмирање мерно-аквизиционих система Микропроцесорски мерни системи Елементи електронских мерних уређаја Изборни предмет 2 (бира се 1 од 2) Мерни претварачи у индустрији

I

II

III

IV

3+3 2+2 2+0

Број бодова 7 7 5 2 4 1 2 7 7 7 5 4 2 7 7 7 7 2 2 7 7 7 7 7 4 3

3+3 3+3 3+3 2+0

7 7 7 2

V

VI

3+3 3+3 2+2 2+0 1+3 0+2 0+2 3+3 3+3 3+3 2+2 1+3 2+0 3+3 3+3 3+3 3+3 2+0 2+0 3+3 3+3 3+3 3+3

VII

VIII

2+0

2

3+2 2+2 2+3 2+2

6 5 6 4

3+3

7


Мерни претварачи у биомедицинским мерењима Метрологија Управљање пројектима Изборни предмет 3 (бира се 1 од 2) Мерно-аквизициони системи у индустрији Мерно-аквизициони системи у биомедицини Изборни предмет 4 (бира се 1 од 2) Квалитет у индустрији Квалитет у биомедицини Изборни предмет 5 (бира се 1 од 2) Дигитални управљањки системи Физика људског организма Изборни предмет 6 (бира се 1 од 2) Мерење у роботици Јонизујуће и нејонизујуће зрачење и заштита Инжењерске комуникације и логистика Пројектовање дистрибуционих мерних система Изборни предмет 7 (бира се 1 од 2) Мерни системи у индустрији Мерни системи у области биомедицине Стручна пракса Завршни рад - BSc 46. - Теоријске основе - Израда и одбрана рада

35.2 36. 37. 38. 38.1 38.2 39. 39.1 39.2 40. 40.1 40.2 41. 41.1 41.2 42. 43. 44. 44.1 44.2 45.

3+3 2+2 1+2

7 6 3

3+3 3+3

7 7

2+1 2+2

4 5

2+2 2+2

4 5

3+3 3+3 2+1 2+3

7 7 3 4

2+3 2+3 0+3 5+5

5 5 2 15

Студијска група: МИКРОРАЧУНАРСКА ЕЛЕКТРОНИКА Студенти који су уписани на студијску групу Микрорачунарска електроника слушају заједничку наставу у 2. и 3. години студија. Приликом уписа 4. године (7. семестар) студент се опредељује за једну од студијских подгрупа. Заједнички предмети Р.б. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Назив предмета Дискретна математика Основи електротехнике 1 Механика Социологија технике Лабораторијски практикум из електротехнике Софтверски практикум Енглески језик - основни Математичка анализа 1 Основи електротехнике 2 Програмски језици и структуре података Физика Лабораторијски практикум из електричних мерења Енглески језик – нижи средњи Математичка анализа 2 Теорија електричних кола Увод у електронику Дигитална електроника Практикум: инжењерски алати у електроници Енглески језик - средњи Мерења у електроници

ИНФОРМАТОР

I

II

III

IV

3+3 3+3 2+2 2+0 1+3 0+2 0+2 3+3 3+3 3+3 2+2 1+3 2+0 3+3 3+3 3+3 3+2 0+2 2+0 2+2

V

VI

VII

VIII

Број бодова 7 7 5 2 4 1 2 7 7 7 5 4 2 7 7 7 5 2 2 4

57


Увод у микрорачунарску електронику Системи и сигнали Основи телекомуникација Објектно оријентисано програмирање Енглески језик - напредни средњи Микропроцесорска електроника Аналогна микроелектронска кола Дискретни системи Лабараторијске вежбе из електронике Енглески језик за инжењере 1 Електромагнетика Микроелектроника Импулсна и дигитална електронска кола Изборни предмет 1 (бира се 1 о д 3) Електроенергетски претварачи Системи аутоматског управљања Рачунарске комуникације Изборни предмет 2 (бира се 1 о д 3) Дигитални микроконтролери Примена сензора и актуатора Материјали у електроници Практична електроника Академске писане и говорне комуникације на српском 37. језику

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 34.1 34.2 34.3 35. 35.1 35.2 35.3 36.

3+3 3+2 3+3 3+3 2+0

3+3 3+3

7 4 6 7 2 6 7 6 2 2 7 7 7

3+3 4+4 3+3

7 8 6

2+2 2+3 2+2 0+2

5 6 4 4

2+0

2

3+3 3+3 3+2 0+2 2+0 3+3

Студијска подгрупа: МИКРОПРОЦЕСОРСКИ СИСТЕМИ И АЛГОРИТМИ Р.б. 38. 39. 40. 41. 41.1 41.2 41.3 42. 43. 44. 45. 46. 46.1 46.2 46.3 46.4 47.

58

Назив предмета Пројектовање сложених дигиталних система Микрорачунарски системи за рад у реалном времену Алгоритми и њихова сложеност Изборни предмет 1 (бира се 1 од 3) Сензори и актуатори Телекомуникациона електроника Пројектовање електронских кола помоћу рачунара Стручна пракса Напредне академске писане и говорне комуникације Рачунарска електроника Алгоритми у пројектовању дигиталних кола високог степена интеграције Изборни предмет 2 (бира се 1 од 4) Мерни системи у индустрији Архитектура процесора сигнала Медицинска електроника Управљачка и процесна електроника Завршни рад - BSc - Теоријске основе - Израда и одбрана рада

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

3+3 3+3 3+3 3+2 2+3 3+3 0+3 2+0

Број бодова 7 6 6

3+3

5 5 6 2 2 6

3+3

6

2+3 2+3 3+2 3+3 5+5

5 5 6 7 15


Студијска подгрупа: МИКРОЕЛЕКТРОНИКА Р.б. 38. 39. 40. 41. 41.1 41.2 41.3 42. 42.1 42.2 43. 44. 45. 46. 46.1 46.2 47. 48.

Назив предмета

I

II

III

IV

V

VI

Рачунарско пројектовање дигиталних интегрисаних кола РФ и микроталасна електроника Сензори и актуатори Изборни предмет 1 (бира се 1 од 3) EMI и EMC у електроници Телекомуникациона електроника Технологија и пројектовање микроштампе и хибридних кола Изборни предмет 2 (бира се 1 од 2) Нанотехнологије Оптоелектроника Стручна пракса Моделовање и симулација РФ и микроталасдних кола Карактеризација и тестирање микроелектронских кола Изборни предмет 3 (бира се 1 од 2) Медицинска електроника Микроелектромеханички системи (MEMS) Рачунарско пројектовање дигиталних интегрисаних кола Завршни рад -BSc - Теоријске основе - Израда и одбрана рада

VII

VIII

Број бодова

2+2

4

3+3 3+2

5 5

3+2 2+3

6 5

2+3

5

2+3 3+3 0+3 3+3 1+2

5 6 2 5 3

3+2 2+3

6 6

3+2

5

5+5

15

Студијска подгрупа: ПРИМЕЊЕНА ЕЛЕКТРОНИКА Р.б.

Назив предмета

Пројектовње електронских кола помоћу рачунара Оптоелектроника Изборни предмет 1 (бира се 1 од 5) Принципи електромеханичке конверзије енергије Сензори и актуатори Телекомуникациона електроника Аудио електроника Примењена електроника Изборни предмет 2 (бира се 1 од 5) Мерно-аквизициони системи у индустрији Електронски системи у нафтној индустрији Енергетска електроника Индустријска роботика EMI и EMC у електроници Стручна пракса Мехатроника Управљачка и процесна електроника Изборни предмет 3 (бира се 1 од 4) Аутоелектроника Медицинска електроника Рачунарска електроника Чисти и обновљиви извори енергије Завршни рад - BSc 46. - Теоријске основе - Израда и одбрана рада

38. 39. 40. 40.1 40.2 40.3 40.4 40.5 41. 41.1 41.2 41.3 41.4 41.5 42. 43. 44. 45. 45.1 45.2 45.3 45.4

ИНФОРМАТОР

I

II

III

IV

V

VI

3+3 3+3

Број бодова 6 6

2+3 3+2 2+3 2+3 2+3

5 5 5 5 6

3+3 3+3 3+3 3+3 3+2 0+3 3+3 3+3

7 7 6 6 6 2 7 7

3+3 3+2 3+3 3+3 5+5

6 6 6 6 15

VII

VIII

59


Студијска група: КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ОБРАДE СИГНАЛА Студенти који су уписани на студијску групу комуникационе технологије и обрада сигнала слушају заједничку наставу у 2. и 3. години студија. Приликом уписа 4. године (7. семестар) студент се опредељује за једну од студијских подгрупа. Заједнички предмети Р.б. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

60

Назив предмета Дискретна математика Основи електротехнике 1 Механика Социологија технике Лабораторијски практикум из електротехнике Софтверски практикум Енглески језик - основни Математичка анализа 1 Основи електротехнике 2 Програмски језици и структуре података Физика Лабораторијски практикум из електричних мерења Енглески језик – нижи средњи Математичка анализа 2 Телекомуникациони сигнали и системи Вероватноћа, статистика и случајни процеси Управљање, моделовање и симулација система Енглески језик - средњи Енглески језик - напредни средњи Електрична мерења Увод у дигиталну и микрорачунарску електронику Основи дигиталних телекомуникација Објектно оријентисано програмирање Електромагнетика Дигиталне модулације Оперативни системи и конкурентно програмирање Мерни системи у телекомуникацијама Микропроцесорска електроника Енглеси језик за инжењере 1 Академске писане и говорне комуникације на српском језику Увод у теорију информација Рачунарске комуникације Дигитална обрада сигнала Дигитална обрада слике Акустика и аудио техника

I

II

III

IV

V

VI

3+3 3+3 2+2 2+0 1+3 0+2 0+2 3+3 3+3 3+3 2+2 1+3 2+0 3+3 3+3 3+3 3+3 2+0 2+0 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 2+3 3+3 2+2 3+3 2+0

VII

VIII

Број бодова 7 7 5 2 4 1 2 7 7 7 5 4 2 7 7 7 7 2 2 7 7 7 7 7 5 6 4 6 2

2+0

2

3+2 3+3 3+2 3+2 2+2

6 6 6 5 5


Студијска подгрупа: ОБРАДА СИГНАЛА 36. 37. 38. 39. 39.1 39.2 39.3 40. 40.1 40.2 41. 42. 43. 43.1 43.2 43.3 44.

Обрада биомедицинских сигнала Дигитални филтри Препознавање облика Изборни предмет 1 (бира се 1 од 3) Основе радио и мобилних комуникација Комутациони системи Дистрибуирано програмирање Изборни предмет 2 (бира се 1 од 2) Електричне инсталације и напајање Основи електроенергетских система Стручна пракса Архитектура процесора сигнала Изборни предмет 3 (бира се 1 од 3) Телевизијски и видео системи Пројектовање комуникационих система Пројектовање радио система Дигитална обрада аудио сигнала Предузетништво у информационо комуникационим 45. технологијама Завршни рад - BSc 46. - Теоријске основе - Израда и одбрана рада

3+3 2+3 3+2

6 5 5

3+3 2+2 3+3

5 4 6

2+2 2+2 0+3 2+3

4 4 2 5

3+2 2+2 2+2 2+2

5 5 5 5

2+2

4

5+5

15

Студијска подгрупа: ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ СИСТЕМИ Р.б. 36. 37. 38. 39. 39.1 39.2 39.3 40. 40.1 40.2 41. 42. 43. 44. 44.1 44.2 44.3 45. 46.

Назив предмета Основи радио и мобилних комуникација Дистрибуирано програмирање Комутациони системи Изборни предмет 1 (бира се 1 од 3) Обрада биомедицинских сигнала Дигитални филтри Препознавање облика Изборни предмет 2 (бира се 1 од 3) Електричне инсталације и напајање Основи електроенергетских система Стручна пракса Предузетништво у информационо- комуникационим технологијама Телекомуникационе мреже Изборни предмет 3 (бира се 1 од 3) Пројектовање комуникационих система Пројектовање радио система Телевизијски и видео системи Оптичке телекомуникације Завршни рад - BSc - Теоријске основе - Израда и одбрана рада

ИНФОРМАТОР

I

II

III

IV

V

VI

3+3 3+3 2+2

Број бодова 5 6 4

3+3 2+3 3+2

6 5 5

2+2 2+2 0+3

4 4 2

VII

VIII

2+2

4

3+2

5

2+2 2+2 3+2 3+2 5+5

5 5 5 5 15

61


Дипломске академске студије – Мастер

Студијски програм: ЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОНИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ Дипломске академске студије – мастер трају 1 годину и вреде 60 ЕСПБ. Приликом уписа на дипломске академске студије - мастер (пета годинa студија) Енергетике, електронике и телекомуникација, студент се опредељује за један од датих модула (студијских група) за који се организује настава. Дипломске академске студије - мастер - десет изборних модула (студијских група) • Електроенергетски системи • Енергетска електроника и електричне машине, • Економски исплативи и еколошки енергетски системи, • Микропроцесорски ситеми и алгоритми, • Микроелектроника, • Примењена електроника, • Обрада сигнала, • Телекомуникациони системи, • Индустријска/биомедицинска мерења • Мерења у системима квалитета

Студијска група: ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ Р.б. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 7. 8.

62

Назив предмета Моделовање у електроенергетици Енглески језик - напредни виши Нумерика и алгоритми Интернет и Wеb технологије Менаџмент системи у електроенергетици - ЕМС и ДМС Изборни предмет 1 (бира се 1oд 7) Аутоматика Микропроцесорска заштита Тржиште и дерегулација у електропривреди Економски методи у електроенергетици Анализа ЕЕС 4 Пројектовање софтвера и CMMI Менаџмент материјалним добрима у електропривреди Стручна пракса Дипломски-мастер рад - Теоријске основе (Студијски истраживачки рад) - Израда и одбрана диполомског рада

I

II

2+2 2+0 3+3 3+3 2+0 2+2 3+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 0+3

15+15

Број бодова 5 2 6 5 4 5 5 5 5 5 5 5 3 30


Студијска група: ЕНЕРГЕТСКА ЕЛЕКТРОНИКА И ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ Р.б. 1. 2. 3. 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6. 7.

3+3 3+3 3+2

Број бодова 6 5 6

3+3 3+2 3+2 3+2 3+2

6 5 5 5 5

3+3 3+2 3+2 3+2 3+2 0+3

5 5 5 5 5 3 30

Назив предмета

I

Моделовање електричних машина и претварача Квалитет електричне енергије Методе регулације електроенергетских претварача са микроконтролерима Изборни предмет 1 (бира се 1 oд 5) Разводна постројења 1 Енергетска електроника у дистрибутивним и преносним мрежама Специјални електромоторни погони Предузетништво у електротехници Специјалне електричне машине Изборни предмет 2 (бира се 1 oд 5) Техника високог напона Микропроцесорска заштита Енергетска електромагнетика Обновљиви и дистрибуирани извори електричне енергије Електрична вуча и возила Стручна пракса Дипломски-мастер рад - Теоријске основе (Студијски истраживачки рад) - Израда и одбрана диполомског рада

II

15+15

Студијска група: ЕКОНОМСКИ ИСПЛАТИВИ И ЕКОЛОШКИ ЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ

Р.б. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Назив предмета Планирање електроенергетских система Квалитет електричне енергије Одлучивање и оптимизација Обновљиви и дистрибуирани извори електричне енергије Експлоатација електроенергетских система Економија електроенергетских система Стручна пракса Дипломски-мастер рад - Теоријске основе (Студијски истраживачки рад) - Израда и одбрана диполомског рада

I

II

2+2 3+3 2+2 3+2 2+2 2+2 0+3 15+15

Број бодова 4 5 4 5 4 5 3 30

Студијска група: МИКРОПРОЦЕСОРСКИ СИТЕМИ И АЛГОРИТМИ Р.б. 1-4. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 5. 6. 7.

Назив предмета Изборни предмет 1 (бира се 4 од 8) Вероватноћа, статистика и случајни процеси Формалне методе пројектовања и верификације хардвера Дигитални системи и кола на високим учестаностима Мултипроцесорски системи Напредни мултипроцесорски системи Алгоритамске хеуристике Дигитални системи отпорни на отказ Пројектовање наменских дигиталних интегрисаних кола (ASIC) Пројекат Стручна пракса Дипломски-мастер рад - Теоријске основе (Студијски истраживачки рад) - Израда и одбрана диполомског рада ИНФОРМАТОР

I 3+3 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 0+3 0+3

II

15+15

Број бодова 7 6 6 6 6 6 6 6 3 3 30

63


Студијска група: МИКРОЕЛЕКТРОНИКА Р.б. 1-4. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 5. 6. 7.

Назив предмета Изборни предмет 1 (бира се 4 од 8) Напредно рачунарско пројектовање микроелектронских кола Квантна и органска електроника Нанонаправе и наноструктуирани материјали МЕМS и NEMS Преиодичне структуре и метаматеријали Шум у електронским колима Моделовање и симулација полупроводничких компоненти Напредне технике симулације RF и микроталасних кола Пројекат Стручна пракса Дипломски-мастер рад - Теоријске основе (Студијски истраживачки рад) - Израда и одбрана диполомског рада

I 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 0+3 0+3

II

15+15

Број бодова 6 6 6 6 6 6 6 6 3 3 30

Студијска група: ПРИМЕЊЕНА ЕЛЕКТРОНИКА Р.б. 1-4. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 5. 6. 7.

Назив предмета Изборни предмет 1 (бира се 4 од 8) Пројектовање и развој индустријских уређаја и мерних система Оптоелектронске компоненте Дигитални системи и кола на високим учестаностима EMI и EMC у електроници Пројектовање електронских кола помоћу рачунара Примењена електроника Одабрана поглавља из импулсне електронике Одабрана поглавља из микроталасне технике Пројекат Стручна пракса Дипломски-мастер рад - Теоријске основе (Студијски истраживачки рад) - Израда и одбрана диполомског рада

I 2+3 3+3 3+2 3+2 3+3 2+3 3+2 3+3 0+3 0+3

II

15+15

Број бодова 6 7 6 6 6 6 6 6 3 3 30

Студијска група: ОБРАДА СИГНАЛА Р.б. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5

64

Назив предмета Обрада слике у медицини Теорија информација и комуникација Интернет и Wеb технологије Компјутерска визија (Дигитална обрада слике 2) Аутоматско препознавање и синтеза говора Изборни предмет 1 (бира се 1 од 9) Нелинеарна обрада биомедицинских сигнала Вишекорисничка детекција Софтвер телекомуникационх система Детекција и естимација Криптозаштита информација

2+2 3+3 3+3 3+2 2+2

Број бодова 4 5 5 5 4

2+2 2+2 2+2 2+2 2+2

4 4 4 4 4

I

II


6.6 6.7 6.8 6.9 7. 8.

Рачунарско-телефонска интеграција Технике кодовања Управљање телекомуникационим мрежама и сервисима Мобилне комуникације Стручна пракса Дипломски-мастер рад - Теоријске основе (Студијски истраживачки рад) - Израда и одбрана диполомског рада

2+2 3+2 2+2 2+2 0+3

15+15

4 5 4 4 3 30

Студијска група: ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ СИСТЕМИ Р.б. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 7. 8.

Назив предмета Теорија информација и комуникација Интернет и Wеb технологије Управљање телекомуникационим мрежама и сервисима Мобилне комуникације Технике кодовања Изборни предмет 1 (бира се 1 од 8) Обрада слике у медицини Комјутерска визија (Дигитална обрада слике 2) Аутоматско препознавање и синтеза говора Вишекорисничка детекција Софтвер телекомуникационих система Детекција и естимација Криптозаштита информација Рачунарско-телефонска интеграција Стручна пракса Дипломски-мастер рад - Теоријске основе (Студијски истраживачки рад) - Израда и одбрана диполомског рада

I

II

3+3 3+3 2+2 2+2 3+2 2+2 3+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 0+3

15+15

Број бодова 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 3 30

Студијска група: ИНДУСТРИЈСКА / БИОМЕДИЦИНСКА МЕРЕЊА Р.б. 1. 2. 3. 4. 4.1 4.2 5. 5.1 5.2 6. 7.

Назив предмета Виртуелни мерни системи Управљање малим и средњим предузећем Мерења у реалном времену Изборни предмет 1 (бира се 1 од 2) Пројектовање и развој идустријских уређаја и мерних система Пројектовање и развој биомедицинских уређаја и мерних система Изборни предмет 2 (бира се 1 од 2) Мерење и обрада резултата у индустрији Обрада биомедицинских сигнала Стручна пракса Дипломски-мастер рад - Теоријске основе (Студијски истраживачки рад) - Израда и одбрана диполомског рада

ИНФОРМАТОР

2+3 2+2 2+2

Број бодова 6 4 5

2+3 2+3

6 6

3+3 3+3 0+3

7 6 3 30

I

II

15+15

65


Студијска група: МЕРЕЊА У СИСТЕМИМА КВАЛИТЕТА Р.б. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Назив предмета

I

Управљање малим и средњим предузећем Мерења у реалном времену Мерења у екологији Мерења у системима за управљање квалитетом Мерења у системима за обезбеђење сигурности хране Стручна пракса Дипломски-мастер рад - Теоријске основе (Студијски истраживачки рад) - Израда и одбрана диполомског рада

II

2+2 2+2 3+2 3+2 2+3 0+3

15+15

Број бодова 4 5 5 6 6 3 30

Основне академске студије

Студијски програм: РАЧУНАРСТВО И АУТОМАТИКА Студије на студијском програму Рачунарство и аутоматика се организују по систему 4+1+3 (четири године основне академске студије, једна године дипломске академске-мастер студије и три године докторске студије). Приликом уписа студент се уписује на студијски програм: Рачунарство и аутоматика. Р.б.

Назив предмета

I

1. 2. 3. 4. 4.1 4.2 5. 6. 7. 8. 8.1 8.2 8.3 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Математичка анализа 1 Дискретна математика и линеарна алгебра Програмски језици и структуре података Страни језик 1 (бира се 1 од 2) Енглески језик - основни Енглески језик - средњи Физика Основи електротехнике Архитектура рачунара Страни језик 2 (бира се 1 од 3) Енглески језик - средњи Енглески језик - виши Немачки језик - основни Социолошки аспекти техничког развоја Математичка анализа 2 Електроника Објектно програмирање Вероватноћа и случајни процеси Оперативни системи Системи аутоматског управљања Логичко пројектовање рачунарских система 1 Логичко пројектовање рачунарских система 2 Моделирање и симулација система

4+4 4+4 4+4

66

II

III

IV

V

3+0 3+0

VI

VII

VIII

Број бодова 9 9 9 3 3 9 9 9

4+4 4+4 4+4 3+0 3+0 3+0 2+0 4+4 4+4 4+4 2+2 4+4 4+4 4+4 4+4 4+4

3 3 3 3 9 9 9 6 8 8 8 8 8


19. 20. 20.1 20.2 21. 21.1 21.2 21.3 22. 23. 23.1 23.2 24. 24.1 24.2 24.3 25. 25.1 25.2 26. 26.1 26.2 26.3 27. 27.1 27.2 27.3 28. 28.1 28.2 28.3 29. 29.1 29.2 29.3 30. 30.1 30.2 30.3 31. 31.1 31.2 31.3 32. 33. 33.1 33.2 33.3

Основи информационих система и софтверског инжењерства Изборни предмет 1 (бира се 1 од 2) Нумерички алгоритми и нумерички софтвер у инжењерству Основи рачунарских мрежа 1 Изборни предмет 2 (бира се 1 од 3) Мрежно базирани системи 1 Програмски преводиоци Основи алгоритама и структура ДСП-а 1 Методе оптимизације Изборни предмет 3 (бира се 1 од 2) WEB програмирање Основи рачунарских мрежа 2 Изборни предмет 4 (бира се 1 од 3) Интеракција човек рачунар Геоинформационе технологије Основи алгоритама и структура ДСП-а 2 Изборни предмет 5 (бира се 1 од 2) Основи рачунарске интелигенције Одабрана поглавља пројектовања физичке архитектуре Изборни предмет 6 (бира се 1 од 3) Технологије управљачких система Системска програмска подршка у реалном времену Спецификација и моделирање софтвера Изборни предмет 7 (бира се 1 од 3) Дигитални управљачки системи Пројектовање софтвера Архитектуре и алгоритми ДСП-а 1 Изборни предмет 8 (бира се 1 од 3) Примена ДСП у управљању Базе података Програмска подршка у телевизији и обрада слике 1 Изборни предмет 9 (бира се 1 од 3) Биомедицински инжењеринг Рачунарска графика Међурачунарске комуникације и рачунарске мреже 1 Изборни предмет 10 (бира се 1 од 3) Геоинформациони системи Мрежно базирани системи 1 Програмска подршка у реалном времену 1 Изборни предмет 11 (бира се 1 од 3) Техничка средства аутоматике Мрежно базирани системи 2 Програмска подршка у реалном времену 2 Стручна пракса - пројекат Изборни предмет 12 (бира се 1 од 4) Пројектовање система аутомаског управљљања XML и WEB сервиси Софт компјутинг

ИНФОРМАТОР

2+4

6

2+2

4

2+2

4

2+2 2+2 2+2 4+4

4 4 4 8

2+2 2+2

4 4

2+2 2+2 2+2

4 4 4

3+3

6

3+3

6

4+4

8

4+4

8

4+4

8 4+3 4+3 4+3

7 7 7

4+3 4+3

7 7

4+3

7

3+2 3+2

5 5

3+2

5

2+2 2+2 2+2

4 4 4

2+2 2+2 2+2 0+3

4 4 4 3 4+4

6

4+4 4+4

6 6

67


33.4 34. 34.1 34.2 34.3 34.4 34.5 34.6 35. 35.1 35.2 35.3 35.4 35.5 35.6 36.

Пројектовање наменских рачунарских структура 1 Изборни предмет 13 (бира се 1 од 6) Методе формирања и анализе медицинске слике Информациони системи и менаџмент Системи базирани на знању Дизајн шаблони и софтверске компоненте Пословна информатика Пројектовање система заснованих на рачунару Изборни предмет 14 (бира се 1 од 6) Управљање процесима рачунаром Безбедност у системима рачунарског пословања Системи база података Дистрибуирана вештачка интелигенција и интелигентни агенти Управљање софтверским пројектом Архитектуре и алгоритми ДСП-а 2 Завршни рад - BSc - Теоријске основе - Израда и одбрана рада

4+4

6

3+3

5

3+3 3+3 3+3 3+3

5 5 5 5

3+3

5

3+3

4

3+3

4

3+3

4

3+3

4

3+3 3+3 5+5

4 4 15

Дипломске академске студије – Мастер Студијски програм: РАЧУНАРСТВО И АУТОМАТИКА Дипломске академске студије – мастер трају 1 годину и вреде 60 ЕСПБ. Приликом уписа на дипломске академске студије - мастер (пета годинa студија) Рачунарста и аутоматике, студент се опредељује за један од датих модула (студијских група). Дипломске академске студије - мастер - три изборна модула (студијске групе): • Аутоматика и управљање системима • Рачунарске науке и информатика, • Рачунарска техника и рачунарске комуникације Студијска група: АУТОМАТИКА И УПРАВЉАЊЕ СИСТЕМИМА Р.б.

Назив предмета

1. 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 3.

Дистрибуирани управљачки системи Изборни предмет 1 (бира се 1 од 4) Методе анализе електрофизиолошких сигнала Софтвер процесних рачунара Фази системи Напредне технике ласерског скенирања Изборни предмет 2 (бира се 1 од 4)

68

3+3

Број бодова 6

3+2 3+2 3+2 3+2

5 5 5 5

I

II


3.1 3.2 3.3 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 5. 6. 7.

Биомеханика Адаптивно и напредно управљање Неуронске мреже Локацијско базирани сервиси Изборни предмет 3 (бира се 1 од 11) Неуралне протезе Даљинска детекција и рачунарска обрада слике Принципи биомедицинског инжењерства Нелинеарни управљачки системи Финансијско инжењерство Тотално интегрисани системи аутоматског управљања Управљање пројектима и практикум САУ Рачунарска картографија и визуелизација геоподатака Базе података са просторним проширењима Токови информација у медицини Семантички WEB Интелигентни управљачки системи Стручна пракса - Пројекат Дипломски-мастер рад - Теоријске основе (Студијски истраживачки рад) - Израда и одбрана диполомског рада

3+2 3+2 3+2 3+2

5 5 5 5

3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+3 0+3

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 3 30

15+15

Студијска група: РАЧУНАРСКЕ НАУКЕ И ИНФОРМАТИКА Р.б. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 6. 7.

Назив предмета Изборни предмет 1 (бира 1 од 4) Генетски алгоритми и генетско програмирање Напредна Интернет инфраструктура Системи за управљање базама података Методологије брзог развоја софтвера Изборни предмет 2 (бира 1 од 4) Интелигентни управљачки системи Системи електронског плаћања Заштита и опоравак софтверских система Дистрибуирани управљачки системи Изборни предмет 3 (бира 1 од 4) Фази системи Системи за истраживање и анализу података Руковање конфигурацијом софтвера Системи виртуелне реалности Изборни предмет 4 (бира 1 од 4) Неуронске мреже Системи складишта података Базе података са просторним проширењима Локацијско базирани сервиси Изборни предмет 5 (бира 1 од 4) Семантички WEB Дигиталне архиве Мултимедијални системи Токови информација у медицини Стручна пракса - Пројекат Дипломски-мастер рад - Теоријске основе (Студијски истраживачки рад) - Израда и одбрана диполомског рада ИНФОРМАТОР

I

II

Број бодова

3+3 3+3 3+3 3+3

6 6 6 6

3+3 3+3 3+3 3+3

6 6 6 6

3+2 3+2 3+2 3+2

5 5 5 5

3+2 3+2 3+2 3+2

5 5 5 5

3+2 3+2 3+2 3+2 0+3

5 5 5 5 3 30

15+15

69


Студијска група: РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА И РАЧУНАРСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ Р.б. 1. 2. 3. 4. 4.1 4.2 4.3 5. 6.

70

Назив предмета Програмска подршка у телевизији и обради слике 2 Међурачунарске комуникације и рачунарске мреже 2 Пројектовање наменских рачунарских структура 2 Изборни предмет 1 (бира се 1 од 3) Пројектовање система за рад у реалном времену Дистрибуирани управљачки системи Интелигентни управљачки системи Стручна пракса - Пројекат Дипломски-мастер рад - Теоријске основе (Студијски истраживачки рад) - Израда и одбрана диполомског рада

I

II

4+4 4+3 4+3 3+3 3+3 3+3 0+3

15+15

Број бодова 7 7 7 6 6 6 3 30


Област: Грађевинарство Студије на студијском програму Грађевинарство се организују по систему 4+1+3 (четири године основне академске студије, једна године дипломске академске-мастер студије и три године докторске студије). Приликом уписа студент се уписује на студијски програм: Грађевинарство. Из области Грађевинарства студије се организују за акредитовани студијски програм: 1. Грађевинарство (Г)

Основне академске студије Приликом конкурисања кандидат се опредељују за студијски програм Грађевинарства. Пријемни испит за упис Грађевинарства се полаже из: - Математика (десет задатака) – бодује се од 0 до 60 бодова Кандидат је положио пријемни испит (и тиме стекао право на рангирање ради уписа) уколико на пријемном испиту освоји најмање 14 бодова. Уплата за пријемни испит се врши на жиро рачун Факултета техничких наука број: 840-1710666-12 Позив на број: 97 7106111203 Сврха уплате: ''пријемни испит'' Накнада за полагање пријемног испита: 6000 динара Термин полагања биће накнадно одређен у Конкурсу. Програм пријемног испита из Математике На испиту из математике полаже се градиво предвиђено наставним планом и програмом за средње образовање: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Основне логичке операције, појам функције. Бројеви (природни, цели, рационални, ирационални, реални, комплексни). Пропорционалност величина и примене. Рационални алгебарски изрази. Полиноми. Линеарна функција. Линеарне једначине и неједначине, системи линеарних једначина и неједначина. Степеновање и кореновање. Квадратна функција. Квадратне једначине и неједначине. Системи квадратних једначина. Алгебарске и ирационалне једначине и неједначине. Појам логаритма. Логаритамска и експоненцијална функција. Логаритамске и експоненцијалне једначине и неједначине. Тригонометријске функције. Идентитети, једначине и неједначине. Примена тригонометрије. Математичка индукција и низови. Аритметичка и геометријска прогресија. Комбинаторика и биномни образац. Планиметрија (првенствено геометрија троугла, четвороугла и круга). Стереометрија (призма, пирамида, зарубљена пирамида, ваљак, купа, зарубљена купа, сфера и делови сфере). Вектори. Аналитичка геометрија у равни (права, кружница, елипса, хипербола и парабола). Граничне вредности низова и функција. Извод и примена.

ИНФОРМАТОР

71


Литература 1. Средњошколски уџбеници из математике, 2. Збирка задатака са тестовима склоности са пријемних испита на Факултету техничких наука, ФТН, 2008. (може се купити у књижари STYLOS, у холу Факултета). Дипломске академске студије – Мастер Услов за упис на дипломске академске студије – мастер Грађевинарства, су завршене одговарајуће академске студије у трајању од најмање четири године односно 240 ЕСПБ бодова и положен пријемни испит из ‘’Провере знања из области Грађевинарства’’. Пријемни испит за упис на дипломске академске-мастер студије носи 60 бодова. Да би кандидат био рангиран потребно је да на полагању пријемног испита оствари 14 бодова Приликом уписа редослед кандидата утврђује се на основу Коефицијента успешности завршетка претходних студија (К) који се изражава у бодовима на два децимална места и дат је следећом формулом: Áðî¼ ïðèçíàòèõ ÅÑÏÁ áîäîâà Ê= Ïîòðåáàí áðî¼ ÅÑÏÁ áîäîâà

*

Ïðîñå÷íà îöåíà òîêîì ñòóäè¼à Ìàêñèìàëíà îöåíà ñòóäè¼à

Áðî¼ ìåñåöè ðåäîâíîã çàâðøåòêà ïðåòõîäíîã íèâîà ñòóäè¼à

*

Áðî¼ ìåñåöè çàâðøåòêà ïðåòõîäíîã íèâîà ñòóäè¼à

*

Áðî¼ îñâî¼åíèõ áîäîâà íà ïðè¼åìíîì èñïèòó 60

* 100

Основне академске студије

Студијски програм: ГРАЂЕВИНАРСТВО Приликом уписа на основне академске студије (прва годинa студија), студент се уписује на студијски програм: Грађевинарство, приликом уписа 4. године (7. семестра) студент се опредељује за један од датих модула (студијских група). Заједнички предмети Р.б. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 6.1 6.2 6.3 7. 8. 9.

72

Назив предмета Математичке методе 1 Материјали у грађевинарству 1 Инжењерска геологија Основи рачунарства Нацртна геометрија Изборни предемт 1 (бира се 1 од 3) Економика грађевинарства Социологија рада Социологија и економика грађевинарства Математичке методе 2 Механика 1 Материјали у грађевинарству 2

I

II

4+3 2+1 3+2 2+2 2+2 3+0 3+0 3+0 4+3 3+2 4+2

III

IV

V

VI

VII

VIII

Број бодова 7 5 6 4 5 3 3 3 7 6 7


10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 16.1 16.2 16.3 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Геодезија Грађевинска физика Математичке методе 3 Зградарство 1 Механика 2 Отпорност материјала Страни језик 1 (бира се 1 од 3) Енглески језик - стручни Немачки језик - средњи Енглески језик - основни Зградарство 2 Основи хидромеханике и хидротехнике Механика тла Путеви и саобраћајнице Дејства на објекте Фундирање Статика конструкција 1 Теорија бетонских конструкција 1 Хидротехнички објекти и системи Технологија бетона Теорија бетонских конструкција 2 Статика конструкција 2 Теорија површинских носача Металне конструкције 1

2+2 2+2

5 5 7 7 5 8

3+3 4+2 2+2 4+4 2+0 2+0 2+0

2 2 2 6 7 8 7 3 8 9 6 7 5 5 8 5 7

3+2 4+2 4+3 4+2 2+0 4+3 4+4 3+2 4+2 2+2 2+2 4+4 3+2 3+3

Студијска група: КОНСТРУКЦИЈЕ Р.б. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 39.1 39.2 39.3 39.4 39.5 40. 41.

Назив предмета Стабилност и динамика конструкција Металне конструкције 2 Дрвне конструкције Бетенске конструкције Технологија и организација грађења 1 Технологија и организација грађења 2 Моделирање конструкција применом рачунара Испитивање конструкција Изборни предмет (бира се 1од 5) Префабрикација и технологија монтаже Завршни радови и инсталације у објектима Екологија и заштита грађене средине Комунална хидротехника Одабрана поглавља теорије еластичности Стучна пракса Завршни рад -BSc -Теоријске основе -Израда и одбрана рада

ИНФОРМАТОР

VII

3+2 2+2 2+1

Број бодова 5 4 5 7 6 5 4 3

2+2 2+2 4+0 4+2 2+2 0+3 2+2

3 3 3 5 3 3 15

VIII

3+2 2+2 3+2 4+3 4+2

73


Студијска група: ХИДРОТЕХНИКА Рб 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

Назив предмета Хидраулика Математичка статистика Хидрологија са хидрометријом Технологија и организација грађења у хидротехници Бетонске конструкције у хидротехници Комунална хидротехника Регулације река и одбрана од поплава Хидротехничке мелиорације Стручна пракса Завршни рад -BSc -Теоријске основе -Израда и одбрана рада

VII

VIII

3+3 2+2 3+2 4+2 3+3 4+2 3+2 4+2 0+3 2+2

Број бодова 6 4 4 6 6 5 5 6 3 15

Студијска група: ПУТЕВИ Рб 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

Назив предмета Коловозне конструкције Теорија саобраћајног тока Бетонске конструкције Технологија и организација грађења 1 Управљање објектима уз подршку информационог система Одабрана поглавља из пројектовања путева Геотехника Технологија и организација грађења 2 Стручна пракса Завршни рад - BSc -Теоријске основе -Израда и одбрана рада

VII

VIII

3+2 3+2 4+3 4+2 2+2 2+2 2+2 3+2 0+3 2+2

Број бодова 6 5 7 6 5 4 4 5 3 15

Дипломске академске студије – Мастер

Студијски програм: ГРАЂЕВИНАРСТВО Дипломске академске студије – мастер трају 1 годину и вреде 60 ЕСПБ. Приликом уписа на дипломске академске студије - мастер (пета годинa студија), студент се уписује на студијски програм Грађевинарство. У оквиру студијског програма студент се опредељује за један од датих модула (студијских група). Дипломске академске студије - мастер- четири изборна модула (студијске групе): • Конструкције • Хидротехника, • Путеви, • Грађевински менаџмент.

74


Студијска група: КОНСТРУКЦИЈЕ

2+2 2+2 2+2

Број бодова 5 4 3 4 3 8 4 4 4

2+2 2+2 2+2

4 4 4

2+2 2+2 2+2

4 4 4

2+2 2+2 2+2

4 4 4

2+2 2+2 3+0 0+3

4 4 4 3 30

Р.б.

Назив предмета

I

1. 2. 3. 4. 5. 6. 6.1.1 6.1.2 6.1.3

Бетонске конструкције инжењерских објеката Сеизмичка анализа конструкција Метални мостови Трајност и процена стања бетонских конструкција Бетонски мостови Изборни предмет - изборна група: Бетонске конструкције (бира се 2 од 3) Монтажне бетонске конструкције Специјалне преднапрегнуте и спрегнуте бетонске конструкције Зидане конструкције Изборни предмет - изборна група: Металне и дрвне конструкције (бира се 2 од 3) Специјалне металне конструкције Специјалне дрвене конструкције Спрегнуте конструкције Изборни предмет - изборна група: Санација грађевинских објеката (бира се 2 од 3) Санација бетонских конструкција Оштећења и санација зиданих, челичних и дрвених конструкција Мониторинг и дијагностика конструкција применом методе динамичке анализе Изборни предмет - изборна група: Теорија конструкција (бира се 2 од 3) Нелинеарна анализа конструкција Метод коначних елемената Прејектовање високих зграда Изборни предмет - изборна група: Организација и технологија грађења (бира се 2 од 3) Управљање грађењем Индустријске методе у грађевинарству Грађевинско пословање и регулатива Стручна пракса Дипломски-мастер рад - Теоријске основе (Студијски истраживачки рад) - Израда и одбрана диполомског рада

2+2 2+2 2+1 3+1 2+1

6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.5.1 6.5.2 6.5.3 7. 8.

II

15+15

Студијска група: ХИДРОТЕХНИКА Р.б.

Назив предмета

I

1. 2. 3. 4. 5. 6. 6.1 6.2 6.3 6.4 7.

Хидраулика 2 Хидромашинска опрема Хидротехничке конструкције Квалитет вода Оквирне директиве ЕЗ (WDF) Изборни предмет (бира се 1 од 4) Мониторинг и дијагностика конструкција применом методе динамичке анализе Пловни путеви и пристаништа Инжењерска геодезија Бука, вибрације и потреси у окружењу Стручна пракса Дипломски-мастер рад - Теоријске основе (Студијски истраживачки рад) - Израда и одбрана диполомског рада

3+2 3+2 3+2 2+1 2+0

8.

ИНФОРМАТОР

2+2 2+2 2+2 2+2 0+3

II

15+15

Број бодова 6 6 6 3 2 4 4 4 4 3 30

75


Студијска група: ПУТЕВИ Р.б.

Назив предмета

I

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 7.1 7.2 7.3 8.

Одабрана поглавља из планирања и пројектовања градских саобраћајница Управљање путном мрежом Бетонски мостови Метални мостови Управљање мостовима Тунели Изборни предмет (бира се 1 од 3) Инжењерска геодезија Менаџмент у грађевинарству Мониторинг и дијагностика конструкција применом методе динамичке анализе Стручна пракса Дипломски-мастер рад - Теоријске основе (Студијски истраживачки рад) - Израда и одбрана диполомског рада

2+2 2+2 2+1 2+1 2+1 2+2

9.

2+2 2+2 2+2 0+3

II

15+15

Број бодова 4 5 3 3 4 4 4 4 4 3 30

Студијска група: ГРАЂЕВИНСКИ МЕНАЏМЕНТ Р.б. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 7.1 7.2 7.3 7.4 8. 9.

76

Назив предмета Теорија система и системска анализа Менаџмент у грађевинарству Управљање грађењем Индустријске методе у грађевинарству Управљање грађевинским предузећем Грађевинско пословање и регулатива Изборни предмет (бира се 1 од 4) Математчка статистика Одабрана поглавља економике грађевинарства Трајност и процена стања бетонских конструкција Монтажне бетонске конструкције Стручна пракса Дипломски-мастер рад - Теоријске основе (Студијски истраживачки рад) - Израда и одбрана диполомског рада

I

II

2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 3+0 2+2 2+2 3+1 2+2 0+3

15+15

Број бодова 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 30


Област: архитектУРА Студије на студијском програму Архитектура и урбанизам се организују по систему 4+1+3 (четири године основне академске студије, једна године дипломске академске-мастер студије и три године докторске студије). Приликом уписа студент се уписује на студијски програм: Архитектура и урбанизам. Из области Архитектуре студије се организују за студијски програм: 1. Архитектуре и урбанизма (А)

Основне академске студије

Студијски програм: АРХИТЕКТУРА И УРБАНИЗАМ Приликом конкурисања кандидат се опредељују за студијски програм Архитектура и урбанизам. Пријемни испит за упис Архитектуре и урбанизма састоји се из три дела: - Геометрија са архитектонском и општом културом – бодује се од 0 до 18 бодова - Слободоручно цртање – бодује се од 0 до 21 бодова, - Просторна композиција– бодује се од 0 до 21 бодова Кандидат је положио пријемни испит (и тиме стекао право на рангирање ради уписа) уколико на пријемном испиту освоји најмање 14 бодова (4 бода из геометрије са архитектонском и општом културом, 5 бодова из просторне композиције и 5 бодова из слободоручног цртања). Уплата за пријемни испит се врши на жиро рачун Факултета техничких наука број: 840-1710666-12 Позив на број: 97 8006111200 Сврха уплате: ''пријемни испит'' Накнада за полагање пријемног испита: 7000 динара Термин полагања биће накнадно одређен у Конкурсу. Програм пријемног испита из Слободоручног цртања Предвиђене су четири теме и ликовна подручја од којих ће кандидати радити на дан испита САМО ЈЕДНУ. Одабир теме биће познат само и једино руководиоцу испита и то непосредно пред испит. Теме: 1) градски простор (трг, улица, тврђава, група кућа или неки други урбани амбијент Новог Сада); 2) ентеријер неког објекта (јавна зграда, банка, храм итд.); 3) сценографска поставка (пластична и артикулисана позоришна сцена или телевизијски декор са мноштвом елемената); 4) просторна композиција која се поставља уочи испита а чине је геометријска тела, тканина, дрвени штапови, скулпторски модели и разнолики предмети свакодневне употребе, као и било који други мотиви мртве природе;

ИНФОРМАТОР

77


Програм пријемног испита из Просторне композиције Овај део испита за кандидате треба да покаже њихово осећање за простор, способност слободоручног обликовања на основу задатих елемената и да открије њихово осећање за меру, поштујући машту и чврсто везивање за логику материјала и облика. Осећање простора, ликовни израз, радост контролисане игре и стваралачки дар треба да буде у основи овога испита, који се у том смислу нити учинити може научити. Организатори пријемног испита неће до последњег дана одредити ни материјале ни елементе од којих ће ова испитна композиција бити прављена. Међутим, композиција ће свакако бити рађена на бази папира, картона, дрвених лајсни, текстила, жица, канапа или било ког другог материјала или употребног предмета за који ће се комисија одлучити. Програм пријемног испита из Геометрије са архитектонском и општом културом Испит се састоји од 18 питања на које је потребно дати кратке одговоре. Питања су из области геометрије, архитектуре, књижевности, музике, ликовне уметности, позоришта, филма, историје, друштва. Литература: Архитектонска култура: 1. Venturi Robert, Сложености и противуречности у архитектури, Грађевинска књига, Београд, 1999. 2. Le Korbizije, Ка правој архитектури, Грађевинска књига, Београд, 1997., 1999. 3. Hičkok - Džonson, Интернационални стил, Грађевинска књига, Београд, 1998.,1999. 4. Gordon Kalen, Градски пејзаж, Грађевинска књига, Београд, 1999.,2000. 5. Ранко Радовић, Нова антологија кућа, 23 примерка архитектуре и урбанизма света, Грађевинска књига, Београд, 2001.). 6. Збирка задатака са пријемних испита на Факултету техничких наука, ФТН, 2006. (може се купити у књижари STYLOS, у холу Факултета). Општа култура: 1. Љ. Николић, Б. Милић, Читанка са књижевно теоретским појмовима за III разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2000. 2. Љ. Николић, Б. Милић, Читанка са књижевно теоретским појмовима за IV разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1999. 3. И. Тарталија, Теоријa књижевности, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2000. 4. М. Перовић, Р. Новаковић, Историја за III разред гимназије (општи тип и друштвено-језички смер) и стручних школа, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2000. 5. Н. Гаћеша, Д. Живковић, Љ. Радовић, Историја, за III разред гимназије природно-математичког смера и IV разред гимназије општег и друштвено-језичког смера, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2000. 6. В. Галовић, Б. Караџић, Ликовна култура, за гимназије и средње стручне школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2000. 7. С. Маринковић, Музичка култура за гимназије и стручне школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2000. 8. К. Богдановић, Б. Бурић, Теорија форме, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1999. 9. Збирка задатака са пријемних испита на Факултету техничких наука, ФТН, 2006. (може се купити у књижари STYLOS, у холу Факултета). Геометрија: 1. Средњошколски уџбеници из Математике и Нацртне геометрије. 2. Збирка задатака са пријемних испита на Факултету техничких наука, ФТН, 2008. (може се купити у књижари STYLOS, у холу Факултета).

78


Дипломске академске студије - Мастер Услов за упис на дипломске академске студије – мастер Архитектуре су завршене одговарајуће академске студије у трајању од најмање четири године односно 240 ЕСПБ бодова и положен пријемни испит из ‘’Провере знања из области Архитектуре и урбанизма. Редослед кандидата утврђује се на основу Коефицијента успешности завршетка предходних студија по следећој формули:

Áðî¼ ïðèçíàòèõ ÅÑÏÁ áîäîâà Ê= Ïîòðåáàí áðî¼ ÅÑÏÁ áîäîâà

*

Ïðîñå÷íà îöåíà òîêîì ñòóäè¼à Ìàêñèìàëíà îöåíà ñòóäè¼à

Áðî¼ ìåñåöè ðåäîâíîã çàâðøåòêà ïðåòõîäíîã íèâîà ñòóäè¼à

*

*

Áðî¼ ìåñåöè çàâðøåòêà ïðåòõîäíîã íèâîà ñòóäè¼à

Áðî¼ îñâî¼åíèõ áîäîâà íà ïðè¼åìíîì èñïèòó 60

* 100

Основне академске студије

Студијски програм: АРХИТЕКТУРА И УРБАНИЗАМ Р.б. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 20.1 20.2 21. 22. 23. 24.

Назив предмета Архитектонска анализа, функције и типологија 1 Елементи и склопови зграда 1 Увод у архитектонски дизајн Конструкције, материјали и грађење Нацртна геометрија 1 Математика Нацртна геометрија 2 Елементи и склопови зграда 2 Архитектонска анализа, функције и типологија 2 Архитектонске конструкције 1 Социологија грађене средине Економија грађене средине Слободоручно цртање Интерпретација и репрезентација у архитектонског и урбанистичког дела Архитектонске конструкције 2 Механика Урбана/рурална анализа и морфологија 1 Пројектовање стамбених објеката и комплекса 1 Увод у историју архитектуре Изборни предмет 1 (бира се 1 од 2) Макетарство Перспектива Архитектура и град средњег века Архитектонске конструкције 3 Урбана/рурална анализа и морфологија 2 Пројектовање стамбених објеката и комплекса 2

ИНФОРМАТОР

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Број бодова

1+3

5

2+3 1+2 4+2 2+2 4+2 2+2 2+3

5 3 7 4 6 4 5

2+3

5

2+5 2+0 2+0 0+3

7 3 3 3 1+2

3

2+3 2+2 2+3

5 4 5

2+3

5

2+0

3

0+3 1+2 2+0 2+3 2+3

5 5 3 5 5

2+3

5

79


25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 34.1 34.2 34.3 34.4 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 41.1 44.2 41.3 41.4 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 48.1 48.2 49. 49.1 49.2 49.3 49.4 50. 51. 52. 52.1 52.2 52.3 53. 54.

80

Архитектонска физика и инсталације у архитектури Отпорност материјала Архитектура и град новог доба Теорија конструкција Конструктивни системи 1 Носеће конструкције 1 Архитектонско пројектовање 1 Урбанистичко пројектовање 1 Обликовање унутрашњет простора 1 Изборни предмет 2 (бира се 1 од 4) Концепти саобраћаја у граду Ликовна естетика и композиција Техника презентације архитектонског и урбанистичког дела Стратегије и методе урбанистичког пројектовања Архитектонско пројектовање 2 Урбанистичко пројектовање 2 Развој регионалне архитектуре Носеће конструкције 2 Механика тла и фундирање Екологија и грађена средина 1 Изборни предмет 3 (Бира се 1 од 4) Материјали у градитељству Ефемерна архитектура Принципи универзалног дизајна Репрезентација архитектонског и урбанистичког дела 1 Носеће конструкције 3 Савремена архитектура Архитектонско пројектовање 3 Урбанистичко пројектовање 3 Градитељско наслеђе, очување и заштита 1 Стучна пракса - bachelor Страни језик 1 (бира се 1 од 2) Енглески језик - основни Енглески језик - средњи Изборни предмет 4 (Бира се 1 од 4) Репрезентација архитектонског и урбанистичког дела 2 Средства одрживог развоја у архитектонском пројектовању Одржви развој у урбаним и руралним срединама Конструктивни системи 2 Пејзажна архитектура 1 Управљање пројектима и грађењем 1 Изборни предмет 5 (Бира се 1 од 3) Посебни програми становања Принципи одржвог развоја у архитектонском пројектовању Принципи одрживог развоја у урбанистичком пројектовању Историја уметности и културе Градитељско наслеђе, очување и заштита 2

4+2 3+2 2+0 4+2 2+1 2+1 1+3 1+3 1+3

7 5 2 5 3 3 4 4 4

1+2 1+2

5 5

2+1

5

1+2

5 1+4 1+4 2+0 2+2 2+1 4+0

5 5 3 5 3 3

2+2 1+3 1+3

6 6 6

1+3

6 2+1 4+0 1+3 1+3 2+2 0+3

3 3 3 3 3 2

3+0 3+0

3 3

1+3

4

1+3

4

1+3

4

2+2 1+2 2+1

4 2 2

1+3

3

1+3

3

1+3

3

4+0 2+3

3 5


Страни језик 2 (бира се 1 од 2) Енглески језик - средњи Енглески језик - виши Немачки језик - основни Изборни предмет 6 (Бира се 1 од 3) Геометрија и визуелизација слободних форми Урбана и културна политика Обликовање унутрашњег простора 2 Завршни рад 57. - Теоријске основе - Израда и одбрана рада

55. 55.1 55.2 55.3 56. 56.1 56.2 56.3

3+0 3+0 3+0

3 3 3

2+1 2+1 1+2 2+2

3 3 3 15

Дипломске академске студије - Мастер Дипломске академске студије – мастер трају 1 годину и вреде 60 ЕСПБ. Приликом уписа на дипломске академске студије - мастер (пета годинa студија), студент се уписује на студијски програм Архитектура. У оквиру студијског програма студент се опредељује за један од датих модула (студијских група). Дипломске академске студије - мастер - два изборна модула (студијске групе): • Пројектовање у архитектури и урбанизму, • Истраживање у архитектури и урбанизму.

Студијска група: ПРОЈЕКТОВАЊЕ У АРХИТЕКТУРИ И УРБАНИЗМУ Р.б. 1. 2. 3. 4. 4.1 4.2 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 6. 7.

Назив предмета Архитектонско пројектовање комплексних програма Урбанистичко пројектовање комплексних програма Обликовање унутрашњег простора 3 Страни језик 3 (бира се 1 од 2) Енглески језик – специјализовани курс Немачки језик у архитектури Изборни предмет (бира се 1 од 10) Репрезентација ширег просторног окружења Монтажни објекти Нови материјали и технологије у градитељству Носеће конструкције 3 Управљање пројектима и грађењем 2 Урбана реконструкција и ревитализација Архитектонска конструкција и ревитализација Урбано планирање Пејзажна архитектура 2 Конкурсни рад у архитектури и урбанизму Стручна пракса - мастер Дипломски-мастер рад - Теоријске основе (Студијски истраживачки рад) - Израда и одбрана диполомског рада

ИНФОРМАТОР

I

II

Број бодова

3+4 3+4 2+2

7 7 5

3+0 3+0

3 3

2+3 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+3 0+3

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 30

15+15

81


Студијска група: ИСТРАЖИВАЊЕ У АРХИТЕКТУРИ И УРБАНИЗМУ Р.б. 1. 2. 3. 4. 4.1 4.2 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6. 7.

82

Назив предмета Теорија и критика архитектонског дела Теорија и критика урбане средине Методологија научно-истраживачког рада Страни језик 3 (бира се 1 од 2) Енглески језик - специјалозовани курс Немачки језик у архитектури Изборни предмет (бира се 1 од 6) Контекструалност у архитектури и урбанизму Концепт у архитектури и урбанизму Типологија архитектонских објеката Принципи формирања и типологије градских простора Репрезентација ширег просторног окружења Конкурсни рад у архитектури и урбанизму Стручна пракса - мастер Дипломски-мастер рад - Теоријске основе (Студијски истраживачки рад) - Израда и одбрана диполомског рада

I

II

Број бодова

2+4 2+4 3+0

8 8 3

3+0 3+0

3 3

3+2 2+3 2+3 2+3 2+3 2+3 0+3

5 5 5 5 5 5 3 30

15+15


Област: саобраћај Студије из области Саобраћај се организују по систему 4+1+3 (четири године основне академске студије, једна године дипломске академске-мастер студије и три године докторске студије). Приликом уписа студент се уписује на један од следећих студијских програма: 1. Саобраћај и транспорт (С1) 2. Поштански саобраћај и телекомуникације (С2)

Основне академске студије Приликом конкурисања кандидат се одмах опредељују за студијски програм који жели да упише. Пријемни испит за упис Саобраћаја се полаже из: - Математика (десет задатака) – бодује се од 0 до 60 бодова Кандидат је положио пријемни испит (и тиме стекао право на рангирање ради уписа) уколико на пријемном испиту освоји најмање 14 бодова. Уплата за пријемни испит се врши на жиро рачун Факултета техничких наука број: 840-1710666-12 Позив на број: 97 7106111203 Сврха уплате: ''пријемни испит'' Накнада за полагање пријемног испита: 6000 динара Термин полагања биће накнадно одређен у Конкурсу. Програм пријемног испита из Математике На испиту из математике полаже се градиво предвиђено наставним планом и програмом за средње образовање: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Основне логичке операције, појам функције. Бројеви (природни, цели, рационални, ирационални, реални, комплексни). Пропорционалност величина и примене. Рационални алгебарски изрази. Полиноми. Линеарна функција. Линеарне једначине и неједначине, системи линеарних једначина и неједначина. Степеновање и кореновање. Квадратна функција. Квадратне једначине и неједначине. Системи квадратних једначина. Алгебарске и ирационалне једначине и неједначине. Појам логаритма. Логаритамска и експоненцијална функција. Логаритамске и експоненцијалне једначине и неједначине. Тригонометријске функције. Идентитети, једначине и неједначине. Примена тригонометрије. Математичка индукција и низови. Аритметичка и геометријска прогресија. Комбинаторика и биномни образац. Планиметрија (првенствено геометрија троугла, четвороугла и круга). Стереометрија (призма, пирамида, зарубљена пирамида, ваљак, купа, зарубљена купа, сфера и делови сфере). Вектори. Аналитичка геометрија у равни (права, кружница, елипса, хипербола и парабола). Граничне вредности низова и функција. Извод и примена.

ИНФОРМАТОР

83


Литература 1. Средњошколски уџбеници из математике, 2. Збирка задатака са тестовима склоности са пријемних испита на Факултету техничких наука, ФТН, 2008. (може се купити у књижари STYLOS, у холу Факултета). Дипломске академске студије - Мастер Услов за упис на дипломске академске студије – мастер Саобраћаја су завршене одговарајуће академске студије у трајању од најмање четири године односно 240 ЕСПБ бодова и положен пријемни испит из ''Провере знања из области Саобраћаја. Пријемни испит за упис на дипломске академске-мастер студије носи 60 бодова. Да би кандидат био рангиран потребно је да на полагању пријемног испита оствари 14 бодова Приликом уписа редослед кандидата утврђује се на основу Коефицијента успешности завршетка претходних студија (К) који се изражава у бодовима на два децимална места и дат је следећом формулом: Áðî¼ ïðèçíàòèõ ÅÑÏÁ áîäîâà Ê= Ïîòðåáàí áðî¼ ÅÑÏÁ áîäîâà

*

Ïðîñå÷íà îöåíà òîêîì ñòóäè¼à Ìàêñèìàëíà îöåíà ñòóäè¼à

*

Áðî¼ ìåñåöè ðåäîâíîã çàâðøåòêà ïðåòõîäíîã íèâîà ñòóäè¼à Áðî¼ ìåñåöè çàâðøåòêà ïðåòõîäíîã íèâîà ñòóäè¼à

*

Áðî¼ îñâî¼åíèõ áîäîâà íà ïðè¼åìíîì èñïèòó 60

Основне академске студије

Студијски програм: САОБРАЋАЈ И ТРАНСПОРТ Р.б.

Назив предмета

I

1. 2. 3. 4. 5. 6. 6.1 6.2 7. 8. 9. 9.1 9.2 9.3 9.4 10. 11. 11.1 11.2 12.

Математика 1 Нацртна геометрија и техничко цртање Физика Познавање робе у транспорту Урбанизам 1 Изборни предмет 1 (бира се 1 од 2) Социолошки аспекти техничког развоја Економија Математика 2 Урбанизам 2 Изборни предмет 2 (бира се 1од 4) Мерни инструменти Електротехника и електричне машине Електричне машине и енергетска електроника Електрична мерења Механика 1 - основе Страни језик 1 (бира се 1 од 2) Енглески језик - основни Немачки језик - нижи средњи Шпедиција

3+3 3+4 3+3 3+2 2+1

84

II

III

2+0 2+0

IV

V

VI

VII

VIII

Број бодова 6 6 6 5 4

3+3 3+3

3 3 7 7

3+3 3+3 3+3 3+3 3+3

7 7 7 7 7

2+0 2+0

2 2 6

3+3

* 100


Математичка статистика Страни језик 2 (бира се 1 од 2) Енглески језик - нижи средњи Немачки језик - средњи Технологија водног саобраћаја Прописи у области саобраћаја Изборни предмет 3 (бира се 1од 3) Мотори СУС Опрема мотора СУС Принципи осигурања Рачунари Логистика претовара Логистика предузећа Организација водног саобраћаја Технологија железничког саобраћаја Основе планирања саобраћаја Друмске и градске саобраћајнице и чворишта Безбедност саобраћаја Изборни предмет 4 (бира се 1од 2) Технологија друмског саобраћаја Систем јавног аутотранспорта робе Организације железничког саобраћаја Модели планирања саобраћаја Технологија комбинованог транспорта Техничка безбедност и контрола саобраћаја Изборни предмет 5 (бира се 1од 2) Друмска возила Динамика моторних возила Теорија саобраћајног тока Експертизе саобраћајних незгода Регулисање и управљање саобраћајем Паркирање и јавне гараже Урбани транспорт путника Стручни страни језик (бира се 1 од 2) Енглески језик за саобраћај и транспорт Немачки језик у техници 1 Организација друмског саобраћаја Капацитет друмских саобраћајница Саобраћајни терминали Технологија јавног градског транспорта 41. путника 42. Стручна пракса

13. 14. 14.1 14.2 15. 16. 17. 17.1 17.2 17.3 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 26.1 26.2 27. 28. 29. 30. 31. 31.1 31.2 32. 33. 34. 35. 36. 37. 37.1 37.2 38. 39. 40.

4+4

8

2+0 2+0 3+2 2+2

2 2 4 5

2+2 2+2 3+3

5 5 6 8 8 9 5 5 5 7 7

4+4 3+3 4+4 3+3

3+2 3+2 3+3 3+3 3+3 3+3

6 6 5 7 6 5

3+2 3+3 3+3 2+2 3+3 3+3

7 7 5 6 6 5 6

3+2 3+3 3+3 2+3 3+3 2+0 2+0

Завршни рад - BSc 43. -Теоријске основе -Израда и одбрана рада

2+2 2+3 2+2

2 2 3 4 3

2+2

3

0+3 5+5

2 15

Студијски програм: ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ Р.б. 1. 2. 3. 4. 5.

Назив предмета Математика 1 Нацртна геометрија и техничко цртање Физика Познавање робе у транспорту Урбанизам 1

ИНФОРМАТОР

I 3+3 3+4 3+3 3+2 2+1

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Број бодова 6 6 6 5 4

85


6. 6.1 6.2 7. 7.1 7.2 8. 9. 10. 10.1 10.2 10.3 10.4 11. 11.1 11.2 12. 13. 14. 14.1 14.2 15. 16. 16.1 16.2 17. 18. 19. 20. 21. 23. 24. 25. 26. 26.1 26.2 27. 27.1 27.2 28. 29. 30. 32. 32. 32.1 32.2 32.3 32.4 33. 34. 35. 36. 37. 38.

86

Изборни предмет 1 (бира се 1од 2) Социолошки аспекти техничког развоја Економија Изборни предмет 2 (бира се 1од 2) Инжењерске анализе Менаџмент људских ресурса Математика 2 Урбанизам 2 Изборни предмет 3 (бира се 1од 4) Мерни инструменти Електротехника и електричне машине Електричне машине и енергетска електроника Електрична мерења Страни језик 1 (бира се 1 од 2) Енглески језик - основни Немачки језик - нижи средњи Шпедиција Математичка статистика Страни језик 2 (бира се 1 од 2) Енглески језик - нижи средњи Немачки језик - средњи Технологија водног саобраћаја Изборни предмет 4 (бира се 1од 2) Истраживање тржишта и понашање потрошача Принципи осигурања Анализа телекомуникационих сигнала Анализа телекомуникационих система Рачунари Логистика претовара Логистика предузећа Технологија железничког саобраћаја Принципи дигиталних комуникација Поштански саобраћај Изборни предмет 5 (бира се 1од 2) Теорија комуникација Пословно комуницирање Изборни предмет 6 (бира се 1од 2) Технологија друмског саобраћаја Систем јавног аутотранспорта робе Поштанске услуге и мрежа Принципи дигиталних модулација Експлоатација телекомуникационих мрежа Стратешко планирање у ПСТ Изборни предмет 7 (бира се 1од 4) Дигитална телевизија Оптичке комуникације Дигитална обрада слике Дигитална обрада сигнала Стручна пракса Основе радио и мобилних комуникација Финансијско пословање у поштанском саобраћајау Аутоматизација у поштанском саобраћају Телекомуникационе мреже и саобраћај Стручни страни језик (бира се 1 од 2)

2+0 2+0

3 3 3+3 3+3 3+3 3+3

7 7 7 7

3+3 3+3 3+3 3+3

7 7 7 7

2+0 2+0 3+3 4+4

2 2 6 8

2+0 2+0 3+2

2 2 4

2+2 3+3 3+2

3+2 2+3 3+3

5 6 5 5 8 8 9 5 5 7

3+3 3+3

7 7

3+3 3+3

6 6 6 5 7 6

3+2 4+4 3+3 4+4

2+3 2+2 3+3 2+3 2+2 3+2 3+2 3+2 0+3 3+3

4 5 5 6 2 5

2+2

4

3+2 3+2

5 5


38.1 38.2 39. 39.1 39.2 40. 41. 42. 43. 43.1 43.2 43.3

Енглески језик за поштански саобраћај Немачки језик у техници 1 Изборни предмет 8 (бира се 1од 2) Менаџмент пројекта Управљање квалитетом Рачунарске комуникације Пројектовање комуникационих система Организација и менаџмент у ПСТ Изборни предмет 9 (бира се 1од 3) Систем управљања заштитом животне средине Производни системи Операциони менаџмент Завршни рад - BSc 44. - Теоријске основе - Израда и одбрана рада

2+0 2+0

2 2

2+2 2+2 3+3 2+2 3+3

4 4 6 5 4

2+2 2+4 2+2 5+5

5 5 5 15

Дипломске академске студије - Мастер Дипломске академске студије – мастер трају 1 годину и вреде 60 ЕСПБ. Приликом уписа на дипломске академске студије - мастер (пета годинa студија) Саобраћаја, студент се опредељује за један од датих студијских програма. Дипломске академске студије - мастер – два студијска програма: • Саобраћај и транспорт, • Поштански саобраћај и телекомуникације.

Студијски програм: САОБРАЋАЈ И ТРАНСПОРТ Р.б.

Назив предмета

I

1. 2. 3. 3.1 3..2 3..3 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5. 5.1 5.2 5.3

Операциона истраживања Стручна пракса Изборни предмет 1 (бира се 1од 4) Безбедност железничког саобраћаја Систем квалитета у дрмском саобраћају Саобраћајне прогнозе Пловни путеви и луке Изборни предмет 2 (бира се 1од 5) Технологија рада железничких станица и комерцијално пословање Експлоатација бродова и агенцијско пословање Саобраћајно пројектовање Обликовање логистичких процеса у ланцима снабдевања Мере безбедности саобраћаја Изборни предмет 3 (бира се 1од 7) Форензијско инжењерство у саобраћају Превенција саобраћајних незгода Навигација и теорија управљања бродовима

3+3 0+3

Број бодова 6 2

2+2 2+2 2+2 2+2

6 5 5 5

3+3 3+3 3+3 3+3 3+3

6 6 6 6 6

3+3 3+3 3+3

6 6 6

ИНФОРМАТОР

II

87


5.4 5.5 5.6 5.7 6. 7.

Е-логистика Електротехничка постројења и електрична вуча Мобилна постројења железничког саобраћаја Железничке пруге и станице Вредновање пројеката Дипломски-мастер рад - Теоријске основе (Студијски истраживачки рад) - Израда и одбрана диполомског рада

3+3 3+3 3+3 3+3 3+3

15+15

6 6 6 6 5 30

Студијски програм: ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ Р.б. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 7.1 7.2 7.3 7.4 8.

88

Назив предмета Примена дигиталне обраде сигнала у телекомуникацијама Телекомуникационе мреже следеће генерације Нове технологије и услуге у поштанском саобраћају Операциона истраживања Моделирање и симулација на рачунару Стручна пракса

3+2 2+2 2+2 2+3 2+2 0+3

Број бодова 4 4 5 6 5 2

3+3 2+2 2+2 2+2

5 5 5 4

I

II

Изборни предмет (бира се 1од 4)

Теорија информација и комуникација Акустика и аудио техника Модели управљања поштанском мрежом Електронско пословање

Дипломски-мастер рад - Теоријске основе (Студијски истраживачки рад) - Израда и одбрана диполомског рада

15+15

30


Област: Индустријско инжењерство и ИНЖЕЊЕРСКИ менаџмент Студије из области Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент се организују по систему 4+1+3 (четири године основне академске студије, једна године дипломске академске-мастер студије и три године докторске студије). Приликом уписа студент се уписује на један од студијских програма: 1. Индустријско инжењерство (И1) 2. Инжењерски менаџмент (И2)

Основне академске студије Приликом конкурисања кандидат се одмах опредељује за студијски програм који жели да упише. Пријемни испит за упис Индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента се полаже из: - Математика (пет задатака) – бодује се од 0 до 30 бодова - Провера склоности за студије одговарајуће струке (десет питања) – бодује се од 0 до 30 бодова Кандидат је положио пријемни испит (и тиме стекао право на рангирање ради уписа) уколико на пријемном испиту освоји најмање 14 бодова (7 бодова из математике и 7 бодова из теста провере склоности). Уплата за пријемни испит се врши на жиро рачун Факултета техничких наука број: 840-1710666-12 Позив на број: 97 6806111204 Сврха уплате: ''пријемни испит'' Накнада за полагање пријемног испита: 6000 динара Математика 3000 динара Провера склоности 3000 динара Термин полагања биће накнадно одређен у Конкурсу. Програм дела пријемног испита: Математика 1. Основне логичке операције, појам функције. 2. Бројеви (природни, цели, рационални, ирационални, реални), степеновање и кореновање, рационални алгебарски изрази и полиноми. 3. Пропорционалност величина и примене. 4. Линеарна функција. Линеарне једначине и неједначине, системи линеарних једначина и неједначина. 5. Квадратна функција. Квадратне једначине и неједначине. Системи квадратних једначина. 6. Алгебарске и ирационалне једначине и неједначине. 7. Појам логаритма. Логаритамска и експоненцијална функција. Логаритамске и експоненцијалне једначине и неједначине. 8. Тригонометријске функције. Идентитети, једначине и неједначине. Примена тригонометрије. 9. Математичка индукција и биномни образац. 10. Вектори. Литература 1. Средњошколски уџбеници из математике 2. Збирка задатака са тестовима склоности са пријемних испита на Факултету техничких наука, ФТН, 2008. (може се купити у књижари STYLOS, у холу Факултета).

ИНФОРМАТОР

89


Дипломске академске студије – Мастер Услов за упис на дипломске академске студије – мастер Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент су завршене одговарајуће академске студије у трајању од најмање четири године односно 240 ЕСПБ бодова и положен пријемни испит из ''Провере знања из области Индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента''. Пријемни испит за упис на дипломске академске-мастер студије носи 60 бодова. Да би кандидат био рангиран потребно је да на полагању пријемног испита оствари 14 бодова Приликом уписа редослед кандидата утврђује се на основу Коефицијента успешности завршетка претходних студија (К) који се изражава у бодовима на два децимална места и дат је следећом формулом: Áðî¼ ïðèçíàòèõ ÅÑÏÁ áîäîâà Ê= Ïîòðåáàí áðî¼ ÅÑÏÁ áîäîâà

*

Ïðîñå÷íà îöåíà òîêîì ñòóäè¼à Ìàêñèìàëíà îöåíà ñòóäè¼à

*

Áðî¼ ìåñåöè ðåäîâíîã çàâðøåòêà ïðåòõîäíîã íèâîà ñòóäè¼à Áðî¼ ìåñåöè çàâðøåòêà ïðåòõîäíîã íèâîà ñòóäè¼à

*

Áðî¼ îñâî¼åíèõ áîäîâà íà ïðè¼åìíîì èñïèòó 60

* 100

Основне академске студије

Студијски програм: ИндустријскО ИНЖЕЊЕРСТВО Приликом уписа на основне академске студије (прва годинa студија), студент се уписује на студијски програм: Индустријско инжењерство, приликом уписа 4. године (7. семестра) студент се опредељује за један од датих модула (студијских група). Заједнички предмети Р.б. 1. 2. 3. 4. 5. 5.1 5.2 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 12.1 12.2 13. 14. 15. 16. 17. 17.1 90

Назив предмета Математика у индустријском инжењерству Основе теорије индустријских система Предузетништво Електротехника у индустријском инжењерству Страни језик 1 (бира се 1 од 2) Енглески језик - основни Немачки језик - основни Рачунарске технологије 1 Социологија рада Статистичке методе Рачунарске технологије 2 Основни радни процеси и средства рада Економика предузећа Страни језик 2 (бира се 1 од 2) Енглески језик - нижи средњи Немачки језик - нижи средњи Механика Теорија поузданости Развој производа и програма рада Основе производних и услужних технологија Страни језик 3 (бира се 1 од 2) Енглески језик - стручни за ИИМ

I

II

III

IV

V

VI

Број бодова

4+4 2+2 2+2 2+2

8 5 6 6

2+0 2+0 2+2

2 2 4 4 7 4 6 6

2+2 2+4 2+2 4+2 2+2 2+0 2+0 2+2 2+4 4+4 3+3

2 2 4 7 8 7

4+0

4


17.2 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

Немачки језик - стручни за ИИМ Технологије обраде производа Технологије монтаже Технологије мерења и контроле производа Аутоматизација поступака пројектовања Основе одржавања средстава рада Технологије руковања материјалом Развојни процеси у предузећу Управљање техничким системима Аутоматизација процеса рада 1 Интегрална системска подршка - логистика Аутоматизација процеса рада 2 Пројектовање информационих система Систем управљања заштитом животне средине Систем менаџмента квалитетом Технологија организације предузећа

4+0

4 6 7 6 6 5 7 6 5 6 6 7 6 5 6 6

3+3 3+3 3+3 3+3 2+2 3+3 2+2 2+2 4+4 2+2 3+3 3+3 2+2 4+2 2+2

Студијска група: ИНТЕЛИГЕНТНИ РАДНИ СИСТЕМИ Р.б.

VII

Индустријска роботика Управљање процесима рада Изборни предмет 1 (бира се 3 од 6) Вештачка интелигинција у инжењерству Програмибилни логички контролери Управљање знањем Истраживање тржишта и понашање потрошача Процеси трансфера технологија Аутоматизована и роботизована монтажа Стручна пракса ИИ1 Изборни предмет 2 (бира се 3 од 6) Примена сензора и актуатора Основи отпорности и теорија механизама Теорија одлучивања и квантитативне методе Управљање инвестицијама Менаџмент пројекта Основи машинске визије Завршни рад - BSc 38. - Теоријске основе - Израда и одбрана рада

3+3 3+3

6 6

2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 0+3

5 5 5 5 5 5 3

2+3 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 5+5

6 5 5 5 5 5 15

VIII

Број бодова

33. 34. 35. 35.1 35.2 35.3 35.4 35.5 35.6 36. 37. 37.1 37.2 37.3 37.4 37.5 37.6

VIII

Број бодова

Назив предмета

Студијска група: АУТОМАТИЗАЦИЈА ПРОЦЕСА РАДА Р.б.

Назив предмета

VII

33. 34. 35. 35.1 35.2 35.3 35.4 35.5 35.6 36. 37.

Аутоматизација континуалних процеса Индустријска роботика Изборни предмет 1 (бира се 3 од 6) Вештачка интелигинција у инжењерству Програмибилни логички контролери Управљање знањем Истраживање тржишта и понашање потрошача Процеси трансфера технологија Аутоматизована и роботизована монтажа Стручна пракса ИИ1 Изборни предмет 2 (бира се 3 од 6)

3+3 3+3

6 6

2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2

5 5 5 5 5 5 3

ИНФОРМАТОР

0+3

91


37.1 37.2 37.3 37.4 37.5 37.6

Примена сензора и актуатора Основи отпорности и теорија механизама Теорија одлучивања и квантитативне методе Управљање инвестицијама Менаџмент пројекта Основи машинске визије Завршни рад - BSc 38. - Теоријске основе - Израда и одбрана рада

2+3 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 5+5

6 5 5 5 5 5 15

Студијска група: ИНФОРМАЦИОНО – УПРАВЉАЧКИ И КОМУНИКАЦИОНИ СИСТЕМИ Р.б.

Назив предмета

33. 34. 35. 35.1 35.2 35.3 35.4 35.5 35.6 36. 37. 37.1 37.2 37.3 37.4 37.5 37.6

Пројектовање база података Управљање процесима рада Изборни предмет 1 (бира се 3 од 6) Објектно оријентисане информационе технологије Организација и менаџмент одржавањем Управљање знањем Стратешки менаџмент Алгоритми и структуре података Технологије демонтаже и рециклаже Стручна пракса ИИ1 Изборни предмет 2 (бира се 3 од 6) Архитектура информационих система и рачунарске мреже Развој програмских производа Теорија одлучивања и квантитативне методе Управљање инвестицијама Менаџмент пројекта Системи база података Завршни рад - BSc 38. - Теоријске основе - Израда и одбрана рада

VII

VIII

Број бодова

2+4 3+3

6 6

2+2 2+2 2+2 3+3 2+2 2+2 0+3

5 5 5 6 5 5 3

2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+4

5 5 5 5 5 5

5+5

15

VIII

Број бодова

Студијска група: КВАЛИТЕТ И ЛОГИСТИКА Р.б. 33. 34. 35. 35.1 35.2 35.3 35.4 35.5 35.6 36. 37. 37.1 37.2 37.3 37.4

92

Назив предмета Пројектовање, провера и анализа система квалитета Методе и технике унапређења квалитета Изборни предмет 1 (бира се 3 од 6) Организација и менаџмент логистиком Организација и менаџмент одржавањем Управљање знањем Системи за мерење, надзор и управљање Симулација процеса рада Технологије демонтаже и рециклаже Стручна пракса ИИ1 Изборни предмет 2 (бира се 1 од 6) Пројектовање и анализа поступака одржавања Теорија одлучивања и квантитативне методе Управљање инвестицијама Менаџмент пројекта

VII 4+2 4+2

6 6

2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 0+3

5 5 5 6 5 5 3

2+2 2+2 2+2 2+2

5 5 5 5


37.5 37.6 38. 38.1 38.2 38.3 38.4 38.5 38.6 38.7 39. 39.1 39.2 39.3 39.4 39.5 39.6

Технологије одржавања Телекомуникације и обрада сигнала Изборни предмет 3 (бира се 1 од 7) Пројектовање и анализа поступака одржавања Трибологија и подмазивање Теорија одлучивања и квантитативне методе Управљање инвестицијама Менаџмент пројекта Технологије одржавања Телекомуникације и обрада сигнала Изборни предмет 4 (бира се 1 од 6) Пројектовање и анализа поступака одржавања Трибологија и подмазивање Теорија одлучивања и квантитативне методе Управљање инвестицијама Менаџмент пројекта Телекомуникације и обрада сигнала Завршни рад - BSc 40. - Теоријске основе - Израда и одбрана рада

2+2 3+2

5 5

2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 3+2

5 5 5 5 5 5 5

2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 3+2 5+5

5 5 5 5 5 5 15

Дипломске академске студије – Мастер

Студијски програм: ИндустријскО ИНЖЕЊЕРСТВО Дипломске академске студије – мастер трају 1 годину и вреде 60 ЕСПБ. Приликом уписа на дипломске академске студије - мастер (пета годинa студија) студијског програма Индустријског инжењерства, студент се опредељује за један од датих модула (студентских група). Дипломске академске студије - мастер - четири изборна модула (студијске групе): • Интелигентни радни системи, • Аутоматизација процеса рада, • Информационо – управљачки и комуникациони системи • Квалитет и логистика

Студијска група: ИНТЕЛИГЕНТНИ РАДНИ СИСТЕМИ Рб 1. 2. 3. 4. 5-6. 5.1 5.2 5.3 5.4 7. 8.

Назив предмета Интелигентни производни системи Пројектовање производних система Рачунарска интеграција производних система Информациони систем предузећа Изборни предемет (бира се 2 од 4) Електронско пословање Менаџмент производа Симулација процеса рада Технологоје демонтаже и рециклаже Стручна пракса ИИ2 Дипломски-мастер рад - Теоријске основе (Студијски истраживачки рад) - Израда и одбрана диполомског рада

ИНФОРМАТОР

I

II

2+2 3+3 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 0+3

15+15

Број бодова 5 5 4 5 4 4 5 5 3 30

93


Студијска група: АУТОМАТИЗАЦИЈА ПРОЦЕСА РАДА Рб 1. 2. 3. 4. 5-6 5.1 5.2 5.3 5.4 7. 8.

Назив предмета Имплементација аутоматских система Пројектовање производних система Рачунарска интеграција производних система Системи за мерење, надзор и управљање Изборни предемет (бира се 2 од 4) Електронско пословање Телекомуникације и обрада сигнала Неидустријска роботика и аутоматизација у зградама Електроника у пракси Стручна пракса ИИ2 Дипломски-мастер рад - Теоријске основе (Студијски истраживачки рад) - Израда и одбрана диполомског рада

I

II

2+2 3+3 2+2 2+2 2+2 3+2 3+2 2+2 0+3

15+15

Број бодова 4 5 4 6 4 5 5 4 3 30

Студијска група: ИНФОРМАЦИОНО – УПРАВЉАЧКИ И КОМУНИКАЦИОНИ СИСТЕМИ Рб 1. 2. 3. 4. 5-6. 5.1 5.2 5.3 5.4 7. 8.

Назив предмета Пројектовање производних система Вештачка интелигинција у инжењерству Аутоматизација управљања производним системима Обезбеђење квалитета софтверских производа Изборни предемет (бира се 2 од 4) Поступци и методе електронског пословања Напредне информационе технологије Управљање ризиком Рад и учење на даљину Стручна пракса ИИ2 Дипломски-мастер рад - Теоријске основе (Студијски истраживачки рад) - Израда и одбрана диполомског рада

I

II

3+3 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 0+3

15+15

Број бодова 5 5 5 4 4 4 4 4 3 30

Студијска група: КВАЛИТЕТ И ЛОГИСТИКА Рб 1. 2. 3. 4. 5-6. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 7. 8.

94

Назив предмета Пројектовање производних система Техничка дијагностика Управљање ризиком Модели изврсности система менаџмента квалитета Изборни предемет (бира се 2 од 5) Поступци и методе електронског пословања Интегрисани системи менаџмента Симулација процеса рада Рад и учење на даљину Управљање процесима рада Стручна пракса ИИ2 Дипломски-мастер рад - Теоријске основе (Студијски истраживачки рад) - Израда и одбрана диполомског рада

I

II

3+3 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 3+3 0+3

15+15

Број бодова 5 5 4 5 4 4 5 4 6 3 30


Основне академске студије Студијски програм: Инжењерски менаџмент Приликом уписа на основне академске студије (прва годинa студија), студент се уписује на студијски програм: Инжењерски менаџмент, приликом уписа 4. године (7. семестра) студент се опредељује за један од датих модула (студијских група). Заједнички предмети Р.б. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 6.1 6.2 7. 8. 9. 10. 11. 12. 12.1 12.2 13. 14. 15. 16. 17. 17.1 17.2 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

Назив предмета Математика у инжењерском менаџменту Основе теорије индустријских система Рачунарске технологије 1 Принципи економије Предузетништво Страни језик 1 (бира се 1 од 2) Енглески језик - основни Немачки језик - основни Статистичке методе Рачунарске технологије 2 Основни радни процеси и средства рада Економика предузећа Социологија рада Страни језик 2 (бира се 1 од 2) Енглески језик - нижи средњи Немачки језик - нижи средњи Управљачко рачуноводство Основе производних и услужних технологија Комуникологија Теорија поузданости Страни језик 3 (бира се 1 од 2) Енглески језик - стручни за ИИМ Немачки језик - стручни за ИИМ Менаџмент људских ресурса Финансијско пословање Маркетинг Принципи менаџмента Аутоматизација процеса пословања Пословно право Развојни процеси у предузећу Комерцијално пословање Планирање и анализа процеса рада Интегрална системска подршка - логистика Пројектовање информационих система Производни и услужни системи Систем управљања заштитом животне средине Систем менаџмента квалитетом Технологија организације предузећа ИНФОРМАТОР

I

II

III

IV

V

VI

4+4 2+2 2+2 2+2 2+2 2+0 2+0

Број бодова 8 5 4 6 6 2 2 7 4 6 6 4

2+4 2+2 4+2 2+2 2+2 2+0 2+0

2 2 7 7 7 7

3+3 3+3 3+3 2+4 4+0 4+0 3+3 2+2 3+3 2+2 3+3 4+2 2+2 3+3 3+3 2+2 3+3 2+4 2+2 4+2 2+2

4 4 7 4 6 5 6 6 6 6 6 6 6 7 5 6 6 95


Студијска група: ПРЕДУЗЕТНИЧКИ МЕНАЏМЕНТ Р.б. 33. 34. 35. 35.1 35.2 35.3 35.4 35.5 35.6 36. 37. 37.1 37.2 37.3 37.4 37.5 37.6 38.

Назив предмета Стратешки менаџмент Управљање процесима рада Изборни предмет 1 (бира се 3 од 6) Оперативна ревизија и контролинг Предузетничке финансије Управљање знањем Истраживање тржишта и понашање потрошача Процеси трансфера технологија Мотивација за рад Стручна пракса 1 Изборни предмет 2 (бира се 3 од 6) Теорија одлучивања и квантитативне методе Менаџмент иновација и промена Правни аспекти пословања Управљање инвестицијама Менаџмент пројеката Развој каријере Завршни рад - BSc - Теоријске основе - Израда и одбрана рада

VII

VIII

Број бодова

3+3 3+3

6 6

2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 0+3

5 5 5 5 5 5 3

2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 5+5

5 5 5 5 5 5 15

Студијска група: ПРОЈЕКТНИ МЕНАЏМЕНТ Р.б. 33. 34. 35. 35.1 35.2 35.3 35.4 35.5 35.6 36. 37. 37.1 37.2 37.3 37.4 37.5 37.6 38.

96

Назив предмета Основе управљања пројектима Управљање процесима рада Изборни предмет 1 (бира се 3 од 6) Менаџмент пројектно орјентисаних организација Предузетничке финансије Управљање знањем Стратешки менаџмент Тимски рад Организација и менаџмент логистиком Стручна пракса 1 Изборни предмет 2 (бира се 3 од 6) Планирање, контрола и вођење пројеката Теорија одлучивања и квантитативне методе Менаџмент иновација и промена Менаџмент пројеката Управљање инвестицијама Правни аспекти пословања Завршни рад - BSc - Теоријске основе - Израда и одбрана рада

VII

VIII

Број бодова

4+2 3+3

6 6

2+2 2+2 2+2 3+3 2+2 2+2 0+3

5 5 5 6 5 5 3

2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 5+5

5 5 5 5 5 5 15


Студијска група: ИНВЕСТИЦИОНИ МЕНАЏМЕНТ 0,5 mm 32. 33. 34. 34.1 34.2 34.3 34.4 34.5 34.6 35. 36. 36.1 36.2 36.3 36.4 36.5 36.6 37.

Назив предмета Стратешки менаџмент Управљање процесима рада Изборни предмет 1 (бира се 3 од 6) Оперативна ревизија и контролинг Предузетничке финансије Корпоративне финансије Финансијска тржишта Управљање знањем Истраживање тржишта и понашање потрошача Стручна пракса 1 Изборни предмет 2 (бира се 3 од 6) Теорија одлучивања и квантитативне методе Новац и банкарство Менаџмент иновација и промена Правни аспекти пословања Управљање инвестицијама Менаџмент пројеката Завршни рад - BSc - Теоријске основе - Израда и одбрана рада

VII

VIII

Број бодова

3+3 3+3

6 6

2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 0+3

5 5 5 5 5 5 3

2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 5+5

5 5 5 5 5 5 15

VIII

Број бодова

Студијска група: ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАЏМЕНТ Р.б. 33. 34. 35. 35.1 35.2 35.3 35.4 35.5 35.6 36. 37. 37.1 37.2 37.3 37.4 37.5 37.6 38.

Назив предмета Енергетске трансформације Енергетска ефикасност Изборни предмет 1 (бира се 3 од 6) Управљање знањем Истраживање тржишта и понашање потрошача Мерење, надзор и управљање Енергија и друштво Енергетски менаџмент у индустрији Енергетски менаџмент у зградама Стручна пракса 1 Изборни предмет 2 (бира се 3 од 6) Теорија одлучивања и квантитативне методе Менаџмент иновација и промена Правни аспекти пословања Управљање инвестицијама Менаџмент пројекта Развој каријере Завршни рад - BSc - Теоријске основе - Израда и одбрана рада

ИНФОРМАТОР

VII 4+4 3+3

6 6

2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 0+3

5 5 5 5 5 5 3

2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 5+5

5 5 5 5 5 5 15

97


Студијска група: ИНФОРМАЦИОНИ МЕНАЏМЕНТ Р.б. 33. 34. 35. 35.1 35.2 35.3 35.4 35.5 35.6 36. 37. 37.1 37.2 37.3 37.4 37.5 37.6 38.

Назив предмета Управљање процесима рада Пројектовање база података Изборни предмет 1 (бира се 3 од 6) Организација и менаџмент одржавања Стратешки менаџмент Објектно оријентисане информационе технологије Алгоритми и структуре података Управљање знањем Технологије демонтаже и рециклаже Стручна пракса 1 Изборни предмет 2 (бира се 3 од 6) Теорија одлучивања и квантитативне методе Архитектура информационих система и рачунарске мреже Развој програмских производа Управљање инвестицијама Менаџмент пројекта Системи базе података Завршни рад - BSc - Теоријске основе - Израда и одбрана рада

VII

VIII

Број бодова

3+3 2+4

6 6

2+2 3+3 2+2 2+2 2+2 2+2 0+3

5 6 5 5 5 5 3

2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+4 5+5

5 5 5 5 5 5 15

VIII

Број бодова

Студијска група: МЕНАЏМЕНТ КВАЛИТЕТА И ЛОГИСТИКА Р.б. 33. 34. 35. 35.1 35.2 35.3 35.4 35.5 35.6 35.7 36. 36.1 36.2 36.3 36.4 36.5 36.6 37. 38.

98

Назив предмета Методе и технике унапређења квалитета Пројектовање, провера и анализа система квалитета Изборни предмет 1 (бира се 3 од 7) Организација и менаџмент логистиком Психологија у менаџменту Одржавање средстава рада Симулација процеса рада Управљање знањем Технологије демонтаже и рециклаже Системи за мерење, надзор и управљање Изборни предмет 2 (бира се 3 од 6) Теорија одлучивања и квантитативне методе Пројектовање и анализа поступака одржавања Трибологија и подмазивање Управљање инвестицијама Менаџмент пројекта Технологије одржавања Стручна пракса 1 Завршни рад - BSc - Теоријске основе - Израда и одбрана рада

VII 4+2 4+2

6 6

2+2 2+2 3+2 2+2 2+2 2+2 2+2

5 5 5 5 5 5 6 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 0+3 5+5

5 5 5 5 5 5 3 15


Студијска група: ИНЖЕЊЕРСТВО И МЕНАЏМЕНТ ОСИГУРАЊА Р.б. 33. 34. 35. 35.1 35.2 35.3 35.4 35.5 35.6 36. 37. 37.1 37.2 37.3 37.4 37.5 37.6 38.

Назив предмета Стратешки менаџмент Принципи осигурања Изборни предмет 1 (бира се 3 од 6) Финансијска тржишта Актуарска математика Менаџмент животних осигурања Управљање процесима рада Оперативна ревизија и контролинг Управљање знањем Стручна пракса 1 Изборни предмет 2 (бира се 3 од 6) Управљање ризиком у осигурању Менаџмент неживотног осигурања Превентива у осигурању Новац и банкарство Менаџмент иновација и промена Правни аспекти пословања Завршни рад - BSc - Теоријске основе - Израда и одбрана рада

VII

VIII

Број бодова

3+3 3+3

6 6

2+2 2+2 2+2 3+3 2+2 2+2 0+3

5 5 5 6 5 5 3

2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 5+5

5 5 5 5 5 5 15

VIII

Број бодова

Студијска група: ИНЖЕЊЕРСТВО И МЕНАЏМЕНТ МЕДИЈА Р.б.

33. 34. 35. 35.1 35.2 35.3 35.4 35.5 35.6 36. 37. 37.1 37.2 37.3 37.4 37.5 37.6 38.

Назив предмета

Класични медији и медијске технологије Стратешки менаџмент Изборни предмет 1 (бира се 3 од 6) Пословна етика Новинарство Управљање знањем Истраживање тржишта и понашање потрошача Социологија масовних комуникација Аудио техника и дигитални аудио Стручна пракса 1 Изборни предмет 2 (бира се 3 од 6) Комуникационе технологије Естетика у медијима Медијски маркетинг Менаџмент иновација и промена Дигитална обрада слике Кризни менаџмент медија Завршни рад - BSc - Теоријске основе - Израда и одбрана рада

ИНФОРМАТОР

VII

3+3 3+3

6 6

2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 0+3

5 5 5 5 5 5 3

2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 5+5

5 5 5 5 5 5 15

99


Студијска група: MЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА Р.б. 33. 34. 35. 35.1 35.2 35.3 35.4 35.5 35.6 36. 37. 37.1 37.2 37.3 37.4 37.5 37.6 38.

Назив предмета Стратешки менаџмент Управљање процесима рада Изборни предмет 1 (бира се 3 од 6) Мотивација за рад Психологија рада Планирање људских ресурса Управљање знањем Истраживање тржишта и понашање потрошача Социологија масовних комуникација Стручна пракса 1 Изборни предмет 2 (бира се 3 од 6) Менаџмент иновација и промена Организациона социјализација Теорија одлучивања и квантитативне методе Правни аспекти пословања Менаџмент пројекта Развој каријере Завршни рад - BSc - Теоријске основе - Израда и одбрана рада

VII

VIII

Број бодова

3+3 3+3

6 6

2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 0+3

5 5 5 5 5 5 3

2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 5+5

5 5 5 5 5 5 15

Дипломске академске студије – Мастер

Студијски програм: ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ Дипломске академске студије – мастер трају 1 годину и вреде 60 ЕСПБ. Приликом уписа на дипломске академске студије - мастер (пета годинa студија), студијског програма Инжењерски менаџмет студент се опредељује за један од датих модула (студијских група). Дипломске академске студије - мастер - девет изборних модула (студијске групе): • Предузетни менаџмент, • Пројектни менаџмент, • Инвестициони менаџмент, • Енергетски менаџмент, • Информациони менаџмент, • Менаџмент квалитета и логистика, • Инжењерство и менаџмент осигурања, • Инжењерство и менаџмент медија • Mенаџмент људских ресурса

100


Студијска група: ПРЕДУЗЕТНИ МЕНАЏМЕНТ Рб 1. 2. 3. 4. 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 6. 7.

Назив предмета Интелигентно привређивање и ефективни менаџмент Стратешко предузетништво Електронско пословање Информациони систем предузећа Изборни предмет (бира се 2 од 4) Пословна етика Менаџмент производа Пословно комуницирање Технолошка предвиђања Стручна пракса 2 Дипломски-мастер рад - Теоријске основе (Студијски истраживачки рад) - Израда и одбрана диполомског рада

I

II

2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 3+3 2+2 0+3

15+15

Број бодова 5 5 4 5 5 4 7 4 3 30

Студијска група: ПРОЈЕКТНИ МЕНАЏМЕНТ Рб 1. 2. 3. 4. 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 6. 7.

Назив предмета Интелигентно привређивање и ефективни менаџмент Стратешко управљање пројектима Управљање пројектима у бласти ИТ Рачунаром подржано управљање пројектима Изборни предмет (бира се 2 од 4) Електронско пословање Финансирање пројеката Пословно комуницирање Управљање ризиком Стручна пракса 2 Дипломски-мастер рад - Теоријске основе (Студијски истраживачки рад) - Израда и одбрана диполомског рада

I

II

2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 3+3 2+2 0+3

15+15

Број бодова 5 5 4 5 4 6 7 4 3 30

Студијска група: ИНВЕСТИЦИОНИ МЕНАЏМЕНТ Рб 1. 2. 3. 4. 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 6. 7.

Назив предмета Интелигентно привређивање и ефективни менаџмент Међународне финансије Портфолио менаџмент Електронско пословање Изборни предмет (бира се 2 од 4) Стратешко предузетништво Пословна етика Пословно комуницирање Технолошка предвиђања Стручна пракса 2 Дипломски-мастер рад - Теоријске основе (Студијски истраживачки рад) - Израда и одбрана диполомског рада

ИНФОРМАТОР

I

II

2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 3+3 2+2 0+3

15+15

Број бодова 5 5 5 4 5 5 7 4 3 30

101


Студијска група: ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАЏМЕНТ Рб 1. 2. 3. 4. 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 6. 7.

Назив предмета Интелигентно привређивање и ефективни менаџмент Енергетска политика Савремене енергетске технологије Обновљиви извори енергије (Алтернативна енергетика) Изборни предмет (бира се 2 од 4) Електронско пословање Менаџмент производа Оперативна ревизија и контролинг Енергетски системи Стручна пракса 2 Дипломски-мастер рад - Теоријске основе (Студијски истраживачки рад) - Израда и одбрана диполомског рада

I

II

2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 0+3

15+15

Број бодова 5 4 5 5 4 4 5 4 3 30

Студијска група: ИНФОРМАЦИОНИ МЕНАЏМЕНТ Рб 1. 2. 3. 4. 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 6. 7.

Назив предмета Интелигентно привређивање и ефективни менаџмент Вештачка интелигенција у инжењерству Обезбеђење квалитета софтверских производа Аутоматизација управљања производним системима Изборни предмет (бира се 2 од 4) Поступци и методе електронског пословања Напредне информационе технологије Управљање ризиком Рад и учење на даљину Стручна пракса 2 Дипломски-мастер рад - Теоријске основе (Студијски истраживачки рад) - Израда и одбрана диполомског рада

I

II

2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 0+3

15+15

Број бодова 5 5 4 5 4 4 4 4 3 30

Студијска група: МЕНАЏМЕНТ КВАЛИТЕТА И ЛОГИСТИКА Рб 1. 2. 3. 4. 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6. 7.

102

Назив предмета Интелигентно привређивање и ефективни менаџмент Управљање ризиком Информациони системи за подршку квалитету, логистици и одржавању Техничка дијагностика Изборни предмет (бира се 2 од 5) Поступци и методе електронског пословања Модели изврсности система менаџмента квалитетом Интегрисани системи менаџмента Рад и учење на даљину Управљање процесима рада Стручна пракса 2 Дипломски-мастер рад - Теоријске основе (Студијски истраживачки рад) - Израда и одбрана диполомског рада

I

II

2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 3+3 0+3

15+15

Број бодова 5 4 4 5 4 5 4 4 6 3 30


Студијска група: ИНЖЕЊЕРСТВО И МЕНАЏМЕНТ ОСИГУРАЊА Рб 1. 2. 3. 4. 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 6. 7.

Назив предмета Интелигентно привређивање и ефективни менаџмент Катастрофални ризици и штете у осигурању Право осигурања Услови и тарифе премије осигурања Изборни предмет (бира се 2 од 4) Портфолио менаџмент Рачуноводство и ревизија у осигурању Аутоматозовани системи у осигурању Пословна етика Стручна пракса 2 Дипломски-мастер рад - Теоријске основе (Студијски истраживачки рад) - Израда и одбрана диполомског рада

I

II

2+2 2+2 4+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 0+3

15+15

Број бодова 5 4 4 5 5 4 4 5 3 30

Студијска група: ИНЖЕЊЕРСТВО И МЕНАЏМЕНТ МЕДИЈА Рб 1. 2. 3. 4. 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 6. 7.

Назив предмета Интелигентно привређивање и ефективни менаџмент Медији и јавно мнење РТВ продукција “ПР” менаџмент Изборни предмет (бира се 2 од 4) Штампани медији Дигитална монтажа Визуелни идентитет медија Мултимедији и глобални медији Стручна пракса 2 Дипломски-мастер рад - Теоријске основе (Студијски истраживачки рад) - Израда и одбрана диполомског рада

I

II

2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 0+3

15+15

Број бодова 5 5 4 5 4 4 4 4 3 30

Студијска група: MЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА Рб 1. 2. 3. 4. 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 6. 7.

Назив предмета Интелигентно привређивање и ефектни менаџмент Лидерство Информациони систем предузећа Пословна етика Изборни предмет (бира се 2 од 4) “ПР” менаџмент Пословно комуницирање Тимски рад Рад и учење на даљину Стручна пракса 2 Дипломски-мастер рад - Теоријске основе (Студијски истраживачки рад) - Израда и одбрана диполомског рада

ИНФОРМАТОР

I

II

2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 3+3 2+2 2+2 0+3

15+15

Број бодова 5 4 5 5 5 7 5 4 3 30

103


Област: ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЗАШТИТЕ НА РАДУ Студије из области Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду се организују по систему 4+1+3 (четири године основне академске студије, једна године дипломске академске-мастер студије и три године докторске студије). Приликом уписа студент се уписује на један од студијских програма: 1. Инжењерство заштите животне средине (З1) 2. Заштита, безбедност и здравље на раду (З2)

Основне академске студије Приликом конкурисања кандидат се одмах опредељују за студијски програм који жели да упише. Пријемни испит за упис Инжењерства заштите животне средине и заштите на раду се полаже из: - Математика (пет задатака) – бодује се од 0 до 30 бодова - Провера склоности за студије одговарајуће струке (десет питања) – бодује се од 0 до 30 бодова Кандидат је положио пријемни испит (и тиме стекао право на рангирање ради уписа) уколико на пријемном испиту освоји најмање 14 бодова (7 бодова из математике и 7 бодова из теста склоности). Уплата за пријемни испит се врши на жиро рачун Факултета техничких наука број: 840-1710666-12 Позив на број: 97 6806111204 Сврха уплате: ''пријемни испит'' Накнада за полагање пријемног испита: 6000 динара Математика 3000 динара Провера склоности 3000 динара Термин полагања биће накнадно одређен у Конкурсу. Програм дела пријемног испита: Математика 1. Основне логичке операције, појам функције. 2. Бројеви (природни, цели, рационални, ирационални, реални), степеновање и кореновање, рационални алгебарски изрази и полиноми. 3. Пропорционалност величина и примене. 4. Линеарна функција. Линеарне једначине и неједначине, системи линеарних једначина и неједначина. 5. Квадратна функција. Квадратне једначине и неједначине. Системи квадратних једначина. 6. Алгебарске и ирационалне једначине и неједначине. 7. Појам логаритма. Логаритамска и експоненцијална функција. Логаритамске и експоненцијалне једначине и неједначине. 8. Тригонометријске функције. Идентитети, једначине и неједначине. Примена тригонометрије. 9. Математичка индукција и биномни образац. 10.Вектори. Литература 3. Средњошколски уџбеници из математике 4. Збирка задатака са тестовима склоности са пријемних испита на Факултету техничких наука, ФТН, 2008. (може се купити у књижари STYLOS, у холу Факултета). 104


Дипломске академске студије – мастер Услов за упис на дипломске академске студије – мастер области Инжењрства заштите животне средине и заштите на раду су завршене одговарајуће академске студије у трајању од најмање четири године односно 240 ЕСПБ бодова и положен пријемни испит из ‘’Провере знања из области Инжењерства заштите животне средине и заштите на раду’’. Пријемни испит за упис на дипломске академске-мастер студије носи 60 бодова. Да би кандидат био рангиран потребно је да на полагању пријемног испита оствари 14 бодова Приликом уписа редослед кандидата утврђује се на основу Коефицијента успешности завршетка претходних студија (К) који се изражава у бодовима на два децимална места и дат је следећом формулом:

Áðî¼ ïðèçíàòèõ ÅÑÏÁ áîäîâà Ê= Ïîòðåáàí áðî¼ ÅÑÏÁ áîäîâà

*

Ïðîñå÷íà îöåíà òîêîì ñòóäè¼à Ìàêñèìàëíà îöåíà ñòóäè¼à

*

Áðî¼ ìåñåöè ðåäîâíîã çàâðøåòêà ïðåòõîäíîã íèâîà ñòóäè¼à Áðî¼ ìåñåöè çàâðøåòêà ïðåòõîäíîã íèâîà ñòóäè¼à

*

Áðî¼ îñâî¼åíèõ áîäîâà íà ïðè¼åìíîì èñïèòó 60

* 100

Основне академске студије

Студијски програм: ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Приликом уписа на основне академске студије (прва годинa студија), студент се уписује на студијски програм: Инжењерство заштите животне средине.

Студијски програм: ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Р.б. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 16.1 16.2 17.

Назив предмета Увод и принципи заштите окружења Техничка хемија Одабрана поглавља физике 1 Математика 1 Енергија и окружење Математика 2 Електротехника, околина и заштита Основе механикe Хемијски принципи у инжењерству заштите животне средине Одабрана поглавља физике 2 Основе рачунарских технологија Градитељство и животна средина Статистичке методе Мониторинг животне средине Одрживо кориштење природних ресурса и систем заштите животне средине Страни језик – 1 (бира се 1 од 2) Енглески језик - основни Немачки језик - основни Алтернативна енергетика

ИНФОРМАТОР

I

II

III

IV

3+3 2+2 2+2 3+3 3+3

V

VI

VII

VIII

Број бодова

8 4 4 6 7 6 6 7

3+3 3+3 3+2 3+3

8

2+2 1+2 4+4 2+3 2+2

4 5 7 6 6

2+3

6

2+0 2+0

2 2 8

4+4

105


18. 19. 20. 21. 21.1 21.2 22. 23. 24. 25. 26. 27. 27.1 27.2 28. 29. 30. 31. 32. 32.1 32.2 33. 34. 34.1 34.2 35. 35.1 35.2 35.3 35.4 36. 36.1 36.2 36.3 37. 38. 39. 39.1 39.2 39.3 39.4 40. 40.1 40.2 40.3 40.4 40.5 40.6 41.

106

Машинство у инжењерству заштите животне средине Биохемијски и микробиолошки принципи Основе заштите вода Страни језик – 2 (бира се 1 од 2) Енглески језик - нижи средњи Немачки језик - нижи средњи Мерење и контрола загађења Основи термодинамикe Основи механике флуида Анализа података о стању околине Социјална екологија Страни језик – 3 (бира се 1 од 2) Енглески језик - средњи Немачки језик - средњи Процесно инжењерство Моделирање и симулација у ИЗЖС Процесни и енергетски системи и постројења Управљање чврстим отпадом Страни језик – 4 (бира се 1 од 2) Енглески језик – напредни средњи Немачки језик – напредни средњи Еколошки пројекти Стручни страни језик (бира се 1 од 2) Енглески језик - стручни Немачки језик у техници 1 Изборни предмет 1 (бира се 1 од 4): Управљање опасним отпадом и рециклажне технологије Геоинформационе технологије и системи Природни материјали у градитељству Инжењерство биосистема Изборни предмет 2 (бира се 1 од 3): Процесни апарати за заштиту околине Безбедност и здравље на раду Акустика и заштита од буке Стручна пракса Распростирање поремећаја Изборни предмет 3 (бира се 1 од 4): Савремене методе ремедијације земљишта Управљање акциденталним ризицима ЕМС системи Енергија и обновљиви извори енергије у биосистемима Изборни предмет 4 (бира се 1 од 4): Основи инструментације и управљања Хигијена рада Поступци и постројења за третман вода Геометрија еко-просторне визуализације Операциони менаџмент Безбедност и здравље на раду Завршни рад - BSc - Теоријске основе - Израда и одбрана рада

3+4

7

3+3 2+1

7 4

2+0 2+0

2 2 8 5 5 6 4

3+3 2+2 2+2 3+3 2+2 2+0 2+0

2 2 8 6 7 7

4+3 3+3 3+3 3+2 2+0 2+0 4+4

2 2 8

2+0 2+0

2 2

3+3

8

3+3 3+3 3+3

8 8 8

3+3 3+3 3+3 0+4 4+4

6 6 6 3 7

3+3 3+3 3+3

6 6 6

3+3

6

2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 3+3 5+5

5 5 5 5 5 6

15


Дипломске академске студије – мастер

Студијски програм: ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Дипломске академске студије – мастер трају 1 годину и вреде 60 ЕСПБ. Приликом уписа на дипломске академске студије - мастер (пета годинa студија), студент се уписује на студијски програм: Инжењерство заштите животне средине.

Студијски програм: ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Р.б. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 6.1 6.2 6.3 6.4 7. 7.1 7.2 7.3 7.4 8.

Назив предмета

I

Физичко хемијски принципи Виши курс математике 1 Пројектовање система заштите Практикум заштите животне средине Стручна пракса Изборни предмет 1 (бира се 1 од 4): Специфични услови пројектовања у заштити животне средине Управљање акциденталним ризицима и животна средина Менаџмент пројектно оријентисаних организација Рециклажа инпута у биосистемима Изборни предмет 2 (бира се 1 од 4): ТП постројења са енергетског еколошког и економског аспекта Институционални оквири управљања акциденталним ризицима Економија и заштита животне средине IT за одрживу привреду Дипломски-мастер рад - Теоријске основе (Студијски истраживачки рад) - Израда и одбрана диполомског рада

Број бодова

II

3+2 2+2 3+3 3+3 0+3

4 3 6 6 3

2+2 2+2 2+2 2+2

4 4 5 4

2+2 2+2 2+2 2+2

4 4 4 4 30

15+15

Основне академске студије

Студијски програм: ЗАШТИТА, БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ Приликом уписа на основне академске студије (прва годинa студија), студент се уписује на студијски програм: Заштита и безбедност на раду.

Студијски програм: ЗАШТИТА, БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ* Р.б. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Назив предмета Увод и принципи заштите окружења Техничка хемија Одабрана поглавља физике 1 Математика 1 Енергија и окружење Математика 2 Електротехника, околина и заштита Основе механикe Хемијски принципи у инжењерству заштите животне средине

I

II

3+3 2+2 2+2 3+3 3+3

III

IV

V

VI

VII

VIII

Број бодова

3+3 3+3 3+2

8 4 4 6 7 6 6 7

3+3

8 * Студијски програм је у поступку акредитације

ИНФОРМАТОР

107


10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 16.1 16.2 17. 18. 19. 20. 21. 21.1 21.2 22. 23. 24. 25. 26. 27. 27.1 27.2 28. 29. 30. 31. 32. 32.1 32.2 33. 33.1 33.2 33.3 34. 35. 36. 37. 38. 39.

108

Одабрана поглавља физике 2 Основе рачунарских технологија Градитељство и животна средина Статистичке методе Мониторинг животне средине Одрживо кориштење природних ресурса и систем заштите животне средине Страни језик – 1 (бира се 1 од 2) Енглески језик - основни Немачки језик - основни Алтернативна енергетика Машинство у инжењерству заштите животне средине Биохемијски и микробиолошки принципи Основе заштите вода Страни језик – 2 (бира се 1 од 2) Енглески језик - нижи средњи Немачки језик - нижи средњи Мерење и контрола загађења Основи термодинамикe Безбедност и здравље на раду при извођењу грађевинских радова Анализа података о стању околине Опасности и штетности на радном месту и у радној околини Страни језик – 3 (бира се 1 од 2) Енглески језик - средњи Немачки језик - средњи Процесно инжењерство Моделирање и симулација у ИЗЖС Безбедност и здравље на раду са опремом за рад Управљање чврстим отпадом Страни језик – 4 (бира се 1 од 2) Енглески језик – напредни средњи Немачки језик – напредни средњи Изборни предмет 1 (бира се 1 од 3): Безбедност и здравље на раду у металургији и при термохемијској обради метала Безбедност и здравље на раду при употреби грађевинских система и механизације Безбедност и здравље на раду са грађевинским и комуналним средствима рада Наука о раду Пројектовање система заштите Безбедност и здравље на раду са моторним возилима Системи, средства и опрема заштите на раду Заштита од штетног дејства електричне енергије у примени електо енергетских претварача Национална законска регулатива и ЕУ пракса и законодавство у безбедности и здравњу на раду

2+2 1+2 4+4 2+3 2+2

4 5 7 6 6

2+3

6

2+0 2+0 4+4

2 2 8

3+4

7

3+3 2+1

7 4

2+0 2+0 3+3 2+2

2 2 8 5

2+2

5

3+3

6

2+2

4

2+0 2+0 4+3 3+3

2 2 8 6

3+3

7

3+2

7

2+0 2+0

2 2 2+2

4

2+2

4

2+2

4

2+1 2+1

3

2+2

4

3+2

5

3+2

5

2+2

4

3


40. 41. 42. 43. 43.1 43.2 44. 44.1 44.2 45.

Безбедност и здравље на раду у унутрашњем транспорту, на претовару и у складиштима Безбедност и здравље на раду на машинама за обраду материјала Стручна пракса Изборни предмет 2 (бира се 1 од 2): Безбедност и здравље на раду у процесним постројењима Безбедност и здравље на раду у електричним погонима и простројењима Изборни предмет 3 (бира се 1 од 2): Безбедност и здравље на радним местима канцеларијског типа Безбедност и здравље на раду у пољопривреди и шумарству Завршни рад - BSc - Теоријске основе - Израда и одбрана рада

4+3

5

3+2

3

0+2

3

2+2

4

2+5

3

2+1

3

2+2

3

5+5

15

Дипломске академске студије – мастер

Студијски програм: ЗАШТИТА, БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ Дипломске академске студије – мастер трају 1 годину и вреде 60 ЕСПБ. Приликом уписа на дипломске академске студије - мастер (пета годинa студија), студент се уписује на студијски програм: Заштита и безбедност на раду.

Студијски програм: ЗАШТИТА, БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ* Р.б.

Назив предмета

1. 2. 3. 4. 5. 6. 6.1 6.2 7. 7.1 7.2 7.3 8.

Опасне материје и опасан отпад Процена безбедности радног места Статистички напредни модели Заштита од хемијских штетности, пожара и експлозија Безбедност и здравље на раду Изборни предмет 1 (бира се 1 од 3): Управљање акциденталним ризицима и животна средина Безбедност и заштита на раду од буке и вибрација у индустрији Изборни предмет 2 (бира се 1 од 4): Безбедност производа и заштита корисника / потрошача Примена међународних стандарда у безбедности заштите на раду Социолошко правни аспекти заштите на раду Стручна пракса Дипломски-мастер рад 9. - Теоријске основе (Студијски истраживачки рад) - Израда и одбрана диполомског рада * Студијски програм је у поступку акредитације

ИНФОРМАТОР

I

II

Број бодова

2+2 2+3 2+2 3+2 3+3

4 4 4 4 6

2+2 2+1

4 3

2+1 2+1 2+1

3 3 3 3 30

0+3 15+15

109


Област: ГЕОДЕЗИЈА Студије на студијском програму Геодезија и геоматика се организују по систему 4+1+0 (четири године основне академске студије и једна године дипломске академске-мастер студије). Приликом уписа студент се уписује на студијски програм: Геодезија и геоматика (ГГ) Основне академске студије Приликом конкурисања кандидат се одмах опредељују за студијски програм Геодезија и геоматика. Пријемни испит за Геодезију се полаже из: - Математика (десет задатака) – бодује се од 0 до 60 бодова Кандидат је положио пријемни испит (и тиме стекао право на рангирање ради уписа) уколико на пријемном испиту освоји најмање 14 бодова. Уплата за пријемни испит се врши на жиро рачун Факултета техничких наука број: 840-1710666-12 Позив на број: 97 7106111203 Сврха уплате: ''пријемни испит'' Накнада за полагање пријемног испита: 6000 динара Термин полагања биће накнадно одређен у Конкурсу. Програм пријемног испита из Математике На испиту из математике полаже се градиво предвиђено наставним планом и програмом за средње образовање: 1. Основне логичке операције, појам функције. 2. Бројеви (природни, цели, рационални, ирационални, реални, комплексни). 3. Пропорционалност величина и примене. 4. Рационални алгебарски изрази. Полиноми. 5. Линеарна функција. Линеарне једначине и неједначине, системи линеарних једначина и неједначина. 6. Степеновање и кореновање. 7. Квадратна функција. Квадратне једначине и неједначине. Системи квадратних једначина. 8. Алгебарске и ирационалне једначине и неједначине. 9. Појам логаритма. Логаритамска и експоненцијална функција. Логаритамске и експоненцијалне једначине и hhhhнеједначине. 10. Тригонометријске функције. Идентитети, једначине и неједначине. Примена тригонометрије. 11. Математичка индукција и низови. Аритметичка и геометријска прогресија. 12. Комбинаторика и биномни образац. 13. Планиметрија (првенствено геометрија троугла, четвороугла и круга). 14. Стереометрија (призма, пирамида, зарубљена пирамида, ваљак, купа, зарубљена купа, сфера и делови сфере). 15. Вектори. 16. Аналитичка геометрија у равни (права, кружница, елипса, хипербола и парабола). 17. Граничне вредности низова и функција. Извод и примена.

110


Литература 1. Средњошколски уџбеници из математике, 2. Збирка задатака са тестовима склоности са пријемних испита на Факултету техничких наука, ФТН, 2008. (може се купити у књижари STYLOS, у холу Факултета). Дипломске академске студије – Мастер Услов за упис на дипломске академске студије – мастер Геодезија и геоматика су завршене одговарајуће академске студије у трајању од најмање четири године односно 240 ЕСПБ бодова и положен пријемни испит из ‘’Провере знања из области геодезије’’. Пријемни испит за упис на дипломске академске-мастер студије носи 60 бодова. Да би кандидат био рангиран потребно је да на полагању пријемног испита оствари 14 бодова. Приликом уписа редослед кандидата утврђује се на основу Коефицијента успешности завршетка претходних студија (К) који се изражава у бодовима на два децимална места и дат је следећом формулом: Áðî¼ ïðèçíàòèõ ÅÑÏÁ áîäîâà Ê= Ïîòðåáàí áðî¼ ÅÑÏÁ áîäîâà

*

Ïðîñå÷íà îöåíà òîêîì ñòóäè¼à Ìàêñèìàëíà îöåíà ñòóäè¼à

*

Áðî¼ ìåñåöè ðåäîâíîã çàâðøåòêà ïðåòõîäíîã íèâîà ñòóäè¼à Áðî¼ ìåñåöè çàâðøåòêà ïðåòõîäíîã íèâîà ñòóäè¼à

*

Áðî¼ îñâî¼åíèõ áîäîâà íà ïðè¼åìíîì èñïèòó 60

* 100

Основне академске студије

Студијски програм: ГЕОДЕЗИЈА И ГЕОМАТИКА Приликом уписа на основне академске студије (прва годинa студија), студент се уписује на студијски програм: Геодезија и геоматика, приликом уписа 4. године (7. семестра) студент се опредељује за један од два дата модула (студијске групе).

Заједнички предмети Р.б.

Назив предмета

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 7.1 7.2 8. 9. 10.

Рачунарски практикум Алгебра Основе геонаука Нацртна геометрија у геоматици Увод у геодезију Физика Страни језик 1 (бира се 1 од 2) Енглески језик - основни Енглески језик - средњи Математичка анализа 1 Геодезија 1 Објектно оријентисане информационе технологије са програмирањем 11. Нумеричке методе 12. Социологија технике

ИНФОРМАТОР

I

II

0+2 4+4 2+2 2+2 2+2 2+2

III

IV

V

VI

VII

VIII

Број бодова 2 8 4 4 4 5

3+0 3+0 4+4 2+3

3 3 8 6

2+3

6

2+2 2+0

5 2

111


13. 13.1 13.2 13.3 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

Страни језик 2 (бира се 1 од 3) Енглески језик - средњи Енглески језик - виши Немачки језик - основни Математичка анализа 2 Технике геодетских мерења Геодезија 2 Основе картографије са визуализацијом геоподатака Информациони системи и базе података Системи и сигнали у геоматици Системи аутоматског управљања Основе ГПС технологија са применама Фотограметрија и даљинска детекција Рачун изравнања Геоинформатика Вероватноћа и математичка статистика Геоинформациони системи Просторно планирање са уређењем земљишне територије Инжењерска геодезија Моделирање и симулација система 1 Операциони менаџмент Методе оптимизације Виша геодезија Дистрибуирани системи у геоматици Основе грађевинарства Катастар

3+0 3+0 3+0

3 3 3 7

3+3 2+2 2+3

4 5

2+2

5

2+2 2+2

4 5 4+4 2+2 2+2 3+3 2+2 2+2

8 4 4 6 4 4 4

2+2 3+3

8

3+3 2+2 3+3

8 4 6 8

4+4 3+3 2+2 3+2 2+3

7 5 6 5

Студијска група: ГЕОДЕЗИЈА Р.б.

Назив предмета

36. Интегрални ИТ системи премера 37. Инжењерска геодезија 2 38-40. Изборни предмет 1 (бира се 3 од 16) Инфраструктура просторних података и 38.1 стандардизација 38.2 Интелигентни управљачки системи 38.3 Сателитска навигација и навигационе услуге 38.4 Дигитална обрада сигнала у геоматици 38.5 Деформациона анализа 38.6 Активне геодетске референтне мреже 38.7 Комасација 38.8 Гравиметрија 38.9 Механика небеских тела 38.10 Физичка геодезија Технике аутоматске екстракције садржаја 38.11 аналогне документације 38.12 Батиметрија Примена геоинформационих технологија и 38.13 система у биотехничким наукама Примена геоинформационих технологија и 38.14 система у друштвеним наукама

112

I

II

III

IV

V

VI

VII 3+3 2+3

VIII

Број бодова 6 6

3+2

5

3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2

5 5 5 5 5 5 5 5 5

3+2

5

3+2

5

3+2

5

3+2

5


Примена геоинформационих технологија и система у водопривреди Примена геоинформационих технологија и 38.16 система у пољопривреди 41. Стручна пракса - Пројекат 42. Право и правни прописи у геодетској струци 43. Изборни предмет 2 (бира се 1 од 7) 43.1 Ласерско скенирање терена и објеката 43.2 Процена вредности грађевинских објеката Примена геоинформационих технологија и 43.3 система у уређењу земљишне територије Примена геоинформационих технологија и 43.4 система у предвиђању Примена геоинформационих технологија и 43.5 система у заштити животне средине и медицини Комунални информациони системи и њихова 43.6 примена 43.7 Дигитални модели терена Напредне технике геодетског пројектовања и 44. надзора Завршни рад - BSc 45. -Теоријске основе - Израда и одбрана рада

38.15

3+2

5

3+2

5

0+3 3+2

3 5

3+2 3+2

5 5

3+2

5

3+2

5

3+2

5

3+2

5

3+2

5

3+3

5

5+5

15

Студијска група: ГЕОИНФОРМАТИКА Р.б.

Назив предмета

35. Мрежно базирани системи 1 36. Геопросторне базе података 37-39. Изборни предмет 1 (бира се 3 од 18) Инфраструктура просторних података и 37.1 стандардизација 37.2 Интелигентни управљачки системи 37.3 Сателитска навигација и навигационе услуге 37.4 Дигитална обрада сигнала у геоматици 37.5 Деформациона анализа 37.6 Активне геодетске референтне мреже 37.7 Комасација 37.8 Гравиметрија 37.9 Механика небеских тела 37.10 Физичка геодезија Технике аутоматске екстракције садржаја 37.11 аналогне документације 37.12 Батиметрија Примена геоинформационих технологија и 37.13 система у биотехничким наукама Примена геоинформационих технологија и 37.14 система у друштвеним наукама Примена геоинформационих технологија и 37.15 система у водопривреди Примена геоинформационих технологија и 37.16 система у пољопривреди 38.17 Геодетска метрологија 38.18 Математичка картографија 40. Стручна пракса - Пројекат

ИНФОРМАТОР

I

II

III

IV

V

VI

VII 2+2 3+3

VIII

Број бодова 4 8

3+2

5

3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2

5 5 5 5 5 5 5 5 5

3+2

5

3+2

5

3+2

5

3+2

5

3+2

5

3+2

5

3+2 3+2 0+3

5 5 3

113


41. 42. 42.1 42.2 42.3 42.4 42.5 42.6 43. 44.

Даљинска детекција и рачунарска обрада слике Изборни предмет 2 (бира се 1 од 6) Примена геоинформационих технологија и система у уређењу земљишне територије Примена геоинформационих технологија и система у предвиђању Примена геоинформационих технологија и система у заштити животне средине и медицини Комунални информациони системи и њихова примена Ласерско скенирање терена и објеката Процена вредности грађевинских објеката Детекција објеката подземне инфраструктуре Завршни рад - BSc -Теоријске основе - Израда и одбрана рада

3+3

5

3+2

5

3+2

5

3+2

5

3+2

5

3+2 3+2 3+3 5+5

5 5 5 15

Дипломске академске студије – Мастер

Студијски програм: ГЕОДЕЗИЈА И ГЕОМАТИКА Дипломске академске студије – мастер трају 1 годину и вреде 60 ЕСПБ. Приликом уписа на дипломске академске студије - мастер (пета годинa студија) Геодезија и геоматика, студент се опредељује за један од датих модула (студентских група). Дипломске академске студије - мастер - два изборна модула (студијска група): • Геодезија, • Геоинформатика.

Студијска група: ГЕОДЕЗИЈА Р.б. 1. 2. 3-5. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 6. 7.

114

Назив предмета Методе прецизних геодетских мерења и обраде података Инжењерска геодезија 3 Изборни предмети (бира се 3 од 10) Локацијско базирани сервиси Web GIS Виртуелни атласи GML и размена геоподатака Естимација и идентификација динамички система Мултимедијална картографија Семантички web Процена вредности рада и објеката Деформациона анализа и мерења Дигитална фотограметрија Стручна пракса - Пројекат Дипломски-мастер рад - Теоријске основе (Студијски истраживачки рад) - Израда и одбрана диполомског рада

I

II

Број бодова

3+2 3+2

6 6

3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 0+3

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 30

15+15


Студијска група: ГЕОИНФОРМАТИКА Р.б. 1. 2. 3-5. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 6. 7.

Назив предмета Геопортали Геопросторни сервиси - WFS, WMS Изборни предмети (бира се 3 од 12) Локацијско базирани сервиси Напредне технике ласерског скенирања Web GIS Виртуелни атласи GML и размена геоподатака Естимација и идентификација динамички система Мултимедијална картографија Семантички web Инжењерска геодезија 3 Процена вредности рада и објеката Деформациона анализа и мерења Дигитална фотограметрија Стручна пракса - Пројекат Дипломски-мастер рад - Теоријске основе (Студијски истраживачки рад) - Израда и одбрана диполомског рада

I

II

Број бодова

3+2 3+2

6 6

3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 0+3

5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 3 30

15+15

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНе Области Студијски програм: ГРАФИЧКО ИНЖЕЊЕРСТВО И ДИЗАЈН Студије на студијском програму Графичко инжењерство и дизајн се организују по систему 3+2+3 (три године основне академске студије, две године дипломске академске-мастер студије и три године докторске студије). Приликом уписа студент се уписује на студијски програм: Графичко инжењерство и дизајн (Ф). Основне академске студије Приликом конкурисања кандидат се одмах опредељују за студијски програм Графичко инжењерство и дизајн. Пријемни испит за упис Графичког инжењерства и дизајна се полаже из: - Математика (пет задатака) – бодује се од 0 до 30 бодова - Провера склоности за студије одговарајуће струке (десет питања) – бодује се од 0 до 30 бодова Кандидат је положио пријемни испит (и тиме стекао право на рангирање ради уписа) уколико на пријемном испиту освоји најмање 14 бодова (7 бодова из математике и 7 бодова из теста склоности). Уплата за пријемни испит се врши на жиро рачун Факултета техничких наука број: 840-1710666-12 Позив на број: 97 6806111204 Сврха уплате: ''пријемни испит'' Накнада за полагање пријемног испита: 6000 динара Математика 3000 динара Провера склоности 3000 динара Термин полагања биће накнадно одређен у Конкурсу. ИНФОРМАТОР

115


Програм дела пријемног испита: Математика 1. Основне логичке операције, појам функције. 2. Бројеви (природни, цели, рационални, ирационални, реални), степеновање и кореновање, рационални алгебарски изрази и полиноми. 3. Пропорционалност величина и примене. 4. Линеарна функција. Линеарне једначине и неједначине, системи линеарних једначина и неједначина. 5. Квадратна функција. Квадратне једначине и неједначине. Системи квадратних једначина. 6. Алгебарске и ирационалне једначине и неједначине. 7. Појам логаритма. Логаритамска и експоненцијална функција. Логаритамске и експоненцијалне једначине и неједначине. 8. Тригонометријске функције. Идентитети, једначине и неједначине. Примена тригонометрије. 9. Математичка индукција и биномни образац. 10. Вектори. Литература 1. Средњошколски уџбеници из математике 2. Збирка задатака са тестовима склоности са пријемних испита на Факултету техничких наука, ФТН, 2008. (може се купити у књижари STYLOS, у холу Факултета). Дипломске академске студије - Мастер Услов за упис на дипломске академске студије – мастер Графичко инжењерство и дизајн су завршене одговарајуће академске студије у трајању од најмање три године односно 180 ЕСПБ бодова и положен пријемни испит из ''Провере знања из области Графичког инжењерства и дизајна. Пријемни испит за упис на дипломске академске-мастер студије носи 60 бодова. Да би кандидат био рангиран потребно је да на полагању пријемног испита оствари 14 бодова Приликом уписа редослед кандидата утврђује се на основу Коефицијента успешности завршетка претходних студија (К) који се изражава у бодовима на два децимална места и дат је следећом формулом: Áðî¼ ïðèçíàòèõ ÅÑÏÁ áîäîâà Ê= Ïîòðåáàí áðî¼ ÅÑÏÁ áîäîâà

116

*

Ïðîñå÷íà îöåíà òîêîì ñòóäè¼à Ìàêñèìàëíà îöåíà ñòóäè¼à

*

Áðî¼ ìåñåöè ðåäîâíîã çàâðøåòêà ïðåòõîäíîã íèâîà ñòóäè¼à Áðî¼ ìåñåöè çàâðøåòêà ïðåòõîäíîã íèâîà ñòóäè¼à

*

Áðî¼ îñâî¼åíèõ áîäîâà íà ïðè¼åìíîì èñïèòó 60

* 100


Основне академске студије

Студијски програм: ГРАФИЧКО ИНЖЕЊЕРСТВО И ДИЗАЈН Р.б.

Назив предмета

1. 2. 3. 4. 5. 5.1 5.2 6. 7. 8. 9. 10. 10.1 10.2 11. 12. 13. 14. 15. 16. 16.1 16.2 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 23.1 23.2 24. 25. 25.1 25.2 26. 27. 27.1 27.2 27.3 27.4 28. 29. 30. 31.

Физика Хемија у графичком инжењерству Математика Основе рачунарства Страни језик 1 (бира се 1 од 2) Енглески језик - основни Немачки језик - основни Техничка механика Социологија културе Маркетинг и предузетништво Графички материјали Страни језик 2 (бира се 1 од 2) Енглески језик - нижи средњи Немачки језик - нижи средњи Дизајн просторних облика Увод у графичке технологије Основи машинства Електричне машине Ликовна графичка култура Страни језик 3 (бира се 1 од 2) Енглески језик - средњи Немачки језик - средњи Фотографија Електроника и оптоелектроника Писмо и типографија Мултимедији Графички процеси Принципи универзалног дизајна Страни језик 4 (бира се 1 од 2) Енглески језик - напредни средњи Немачки језик - напредни средњи Репродукциона техника Изборни предмет 1 (бира се 1 од 2) Хемиграфија Бука и вибрације Технике штампе Изборни предмет 2(бира се 1 од 4) Визуелне комуникације Графитни стандарди Дизајн графичких производа Ликовна естетика и композиција Стручна пракса - БСц Штампарске форме Завршна графичка обрада Графички системи

32.

Завршни рад - BSc - Теоријске основе - Израда и одбрана рада

ИНФОРМАТОР

I

II

III

IV

V

VI

Број бодова

3+3 3+3 4+4 2+4

6 6 8 8

2+0 2+0

2 2 8 4 4 8

4+4 2+2 2+2 4+4 2+0 2+0 2+2

2 2 4 6 4 4 8

2+2 2+2 2+2 4+4 2+0 2+0 2+2

2 2 4 4 8 6 8 4

2+2 3+3 2+4 4+4 1+3 2+0 2+0 4+4

2 2 8

3+3 3+3 4+4

6 6 8

2+2 2+2 2+2 2+2 0+4

4 4 4 4 4 4 4 7 15

3+3 3+3 4+4 5+5

117


Дипломске академске студије - Мастер Дипломске академске студије – мастер трају 2 године и вреде 120 ЕСПБ.

Студијски програм: ГРАФИЧКО ИНЖЕЊЕРСТВО И ДИЗАЈН Р.б.

1. 2. 3. 4. 5. 5.1 5.1 6. 7. 8. 9. 10. 10.1 10.2 11. 12. 13. 14. 14.1 14.2 14.3 14.4 15. 16.

118

Назив предмета

Моделирање симулација и управљање Електронско издаваштво Графички дизајн Дигитална обрада слике Страни језик 5 (бира се 1 од 2) Енглески језик за ГРИД 1 Немачки језик - основни виши Индустријски дизајн Производни систем Графичко окружење Наука о боји Страни језик 6 (бира се 1 од 2) Енглески језик за ГРИД 2 Немачки језик - виши WEB дизајн Графичка амбалажа Рачунарска графика Изборни предмет (бира се 1 од 4) Менаџмент пројеката Управљање кавалитетом 3D моделирање Економија предузећа Стручна пракса - МСц Дипломски-мастер рад - Теоријске основе (Студијски истраживачки рад) - Израда и одбрана диполомског рада

I

II

III

IV

Број бодова

4+4 2+4 4+4 2+2

8 7 9 4

2+0 2+0

2 2 7 5 7 9

2+4 2+4 3+3 4+4 2+0 2+0

2 2 7 8 7

2+4 4+4 4+4 2+2 2+2 2+2 2+2 0+4

15+15

4 4 4 4 4 30


Студијски програм: МЕХАТРОНИКА Студије на студијском програму Мехатроника се организују по систему 4+1+3 (четири године основне академске студије, једна године дипломске академске-мастер студије и три године докторске студије). Приликом уписа студент се уписује на студијски програм: Мехатроника (Х) Основне академске студије Приликом конкурисања кандидат се одмах опредељују за студијски програм Мехатроника. Пријемни испит за Мехатронику полаже из: - Математика (десет задатака) – бодује се од 0 до 60 бодова Кандидат је положио пријемни испит (и тиме стекао право на рангирање ради уписа) уколико на пријемном испиту освоји најмање 14 бодова. Уплата за пријемни испит се врши на жиро рачун Факултета техничких наука број: 840-1710666-12 Позив на број: 97 7406111202 Сврха уплате: ''пријемни испит'' Накнада за полагање пријемног испита: 6000 динара Термин полагања биће накнадно одређен у Конкурсу. Програм пријемног испита из Математике На испиту из математике полаже се градиво предвиђено наставним планом и програмом за средње образовање: 1. Основне логичке операције, појам функције. 2. Бројеви (природни, цели, рационални, ирационални, реални, комплексни). 3. Пропорционалност величина и примене. 4. Рационални алгебарски изрази. Полиноми. 5. Линеарна функција. Линеарне једначине и неједначине, системи линеарних једначина и неједначина. 6. Степеновање и кореновање. 7. Квадратна функција. Квадратне једначине и неједначине. Системи квадратних једначина. 8. Алгебарске и ирационалне једначине и неједначине. 9. Појам логаритма. Логаритамска и експоненцијална функција. Логаритамске и експоненцијалне једначине и ............ .......неједначине. 10. Тригонометријске функције. Идентитети, једначине и неједначине. Примена тригонометрије. 11. Математичка индукција и низови. Аритметичка и геометријска прогресија. 12. Комбинаторика и биномни образац. 13. Планиметрија (првенствено геометрија троугла, четвороугла и круга). 14. Стереометрија (призма, пирамида, зарубљена пирамида, ваљак, купа, зарубљена купа, сфера и делови .......сфере). 15. Вектори. 16. Аналитичка геометрија у равни (права, кружница, елипса, хипербола и парабола). 17. Граничне вредности низова и функција. Извод и примена. Литература 1. Средњошколски уџбеници из математике, 2. Збирка задатака са тестовима склоности са пријемних испита на Факултету техничких наука, ФТН, 2008. (може се купити у књижари STYLOS, у холу Факултета)

ИНФОРМАТОР

119


Дипломске академске студије - Мастер Услов за упис на дипломске академске студије – мастер Мехатронике су завршене одговарајуће академске студије у трајању од најмање четири године односно 240 ЕСПБ бодова и положен пријемни испит из ''Провере знања из области Мехатронике''. Пријемни испит за упис на дипломске академске-мастер студије носи 60 бодова. Да би кандидат био рангиран потребно је да на полагању пријемног испита оствари 14 бодова Приликом уписа редослед кандидата утврђује се на основу Коефицијента успешности завршетка претходних студија (К) који се изражава у бодовима на два децимална места и дат је следећом формулом:

Ê=

Áðî¼ ïðèçíàòèõ ÅÑÏÁ áîäîâà Ïîòðåáàí áðî¼ ÅÑÏÁ áîäîâà

*

Ïðîñå÷íà îöåíà òîêîì ñòóäè¼à Ìàêñèìàëíà îöåíà ñòóäè¼à

Áðî¼ ìåñåöè ðåäîâíîã çàâðøåòêà ïðåòõîäíîã íèâîà ñòóäè¼à

*

Áðî¼ ìåñåöè çàâðøåòêà ïðåòõîäíîã íèâîà ñòóäè¼à

*

Áðî¼ îñâî¼åíèõ áîäîâà íà ïðè¼åìíîì èñïèòó 60

* 100

Основне академске студије

Студијски програм: МЕХАТРОНИКА Приликом уписа на основне академске студије (прва годинa студија), студент се уписује на студијски програм: Мехатроника, приликом уписа 4. године (7. семестра) студент се опредељује за један од датих модула (студијских група). Заједнички предмети Р.б. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

120

Назив предмета Физика Основе развоја производа Математика 1 Основи електротехнике 1 Основе рачунарства Материјали у машинству Математика 2 Основи електротехнике 2 Основе програмирања Материјали у електротехници Социологија технике Механика 1 - основе Механика 2 - опште Отпорност материјала Математика 3 Машински елементи 1 Увод у електронику Програмирање и програмски језици Машински елементи 2 Дигитална електроника Мерења у техници Системи аутоматског управљања

I

II

III

IV

2+2 3+3 3+3 2+2 2+2 2+2 2+3 2+2 2+3 2+2 2+0 3+3 2+2 3+3 3+4 2+2 3+2 2+2 2+3 2+3 2+2 4+4

V

VI

VII

VIII

Број бодова 5 6 7 4 4 4 7 5 5 4 2 7 6 6 7 5 6 5 5 7 5 8


23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

2+2 3+2 3+3 3+2 2+2 3+3

Моделирање и симулација система 1 Аутоматско управљање 2 Механика 3 - проширења Аналогна електроника Механика машина Микропроцесорска електроника Индустријска роботика Импулсна електроника Компоненте технолошких система Примена сензора и актуатора

4 5 6 5 4 6 8 8 8 6

4+4 2+3 4+4 2+3

Студијски група: МЕХАТРОНИКА, РОБОТИКА И АУТОМАТИЗАЦИЈА Р.б.

Назив предмета

33. 34. 34.1 34.2

Мехатроника Изборни предмет 1 (бира се 1 од 2) Аутоматизација процеса рада Грејање, вентилација и климатизација Изборни предмет 2 (бира се 3 од 6) Технологије руковања материјалом Дигитална управљачка електроника Методи оптимизације Нумерички алгоритми и нумерички софтвер Вештачка интелигенција у инжењерству Аутоматизована и роботизована монтажа Програмирање и примена програмабилно логичких контролера Изборни предмет 3 (бира се 2 од 4) Интелигентни системи Моделирање и симулација система 2 Менаџмент пројеката Основи машинске визије Страни језик (бира се 1 од 3) Енглески језик - основни Енглески језик - стручни Немачки језик - нижи средњи Стручна пракса - БСц Завршни рад - BSc - Теоријске основе - Израда и одбрана рада

35.-37

35.1 35.2 35.3 35.4 35.5 35.6 38. 39.-40

39.1 39.2 39.3 39.4 40. 40.1 40.2 40.3 41. 42.

I

II

III

IV

V

VI

4+4

Број бодова 7

4+4 4+4

7 7

3+3 3+3 2+2 2+2 2+2 2+2

6 6 4 4 5 5

3+3

5

VII

VIII

2+4 2+2 2+2 2+2

5 5 5 5

2+0 2+0 2+0 0+3 5+5

2 2 2 2 15

Студијски група: МЕХАТРОНИКА У МЕХАНИЗАЦИЈИ Р.б. 33. 34. 35. 35.1 35.2 36. 36.1 36.2

Назив предмета Мехатроника моторних возила Графичке комуникације - CAD Изборни предмет 1 (бира се 1 од 2) ИТ у биосистемима Савремени биосистеми Изборни предмет 2 (бира се 1 од 2) Основи мотора СУС Mехатроника мотора СУС

ИНФОРМАТОР

I

II

III

IV

V

VI

3+3 4+4

Број бодова 7 8

3+2 3+2

6 6

3+3 3+3

6 6

VII

VIII

121


37. 38. 39. 39.1 39.2 40. 40.1 40.2 41. 41.1 41.2 41.3 42.

Стручна пракса - БСц Мехатроника погонских система Изборни предмет 3 (бира се 1 од 2) Симулација и оптимизација Управљање средствима механизације Изборни предмет 4 (бира се 1 од 2) Мехатроника грађевинских машина Мехатроника хидропнеуматских система Страни језик (бира се 1 од 3) Енглески језик - основни Енглески језик - стручни Немачки језик - нижи средњи Завршни рад - BSc - Теоријске основе - Израда и одбрана рада

0+3 2+2

2 4

2+2 2+2

4 4

3+3 3+3

6 6

2+0 2+0 2+0 5+5

2 2 2 15

Дипломске академске студије - Мастер Дипломске академске студије – мастер трају 1 годину и вреди 60 ЕСПБ. Приликом уписа на дипломске академске студије - мастер (пета годинa студија) Мехатронике, студент се опредељује за један од датих модула (студијских група). Дипломске академске студије - мастер - два изборна модула (студијске групе): • Мехатроника, роботика и аутоматизација • Мехатроника у механизацији,

Студијска група: МЕХАТРОНИКА, РОБОТИКА И АУТОМАТИЗАЦИЈА Р.б. 1. 2. 3. 4. 4.1 4.2 5-6. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 7. 8.

122

Назив предмета Системи за надгледање и визуализацију процеса Неиндустријска роботика и аутоматизација у зградама Имплементација аутоматских система Страни језик 2 (бира се 1 од 2) Енглески језик за инжењере Немачки језик у техници 1 Изборни предмет (бира се 2 од 5) Методе анализе електрофизиолошких сигнала Биомеханика Пројектовање производних система Рачунарска интеграција производних система Телекомуникације и обрада сигнала Стручна пракса - МСц Дипломски-мастер рад - Теоријске основе (Студијски истраживачки рад) - Израда и одбрана диполомског рада

I

II

Број бодова

3+3 3+2 2+2

6 5 4

2+0 2+0

2 2

3+2 3+2 3+3 3+2 3+2 0+3

5 5 5 6 5 3 30

15+15


Студијска група: МЕХАТРОНИКА У МЕХАНИЗАЦИЈИ Р.б. 1. 2. 3. 3.1 3.2 4. 4.1 4.2 5. 5.1 5.2 6 6.1 6.2 7. 8.

Назив предмета Опрема и мехатроника мотора СУС Опрема моторних возила Изборни предмет 1 (бира се 1 од 2) Механизми у мехатроници Пренос снаге и кретања Страни језик 2 (бира се 1 од 2) Енглески језик за инжењере Немачки језик у техници 1 Изборни предмет 2 (бира се 1 од 2) ИТ у одрживој пољопривреди СQ пољопривредне производње Изборни предмет 3 (бира се 1 од 2) Транспортно-манипулациони системи Управљање логистичким системима Стручна пракса - МСц Дипломски-мастер рад - Теоријске основе (Студијски истраживачки рад) - Израда и одбрана диполомског рада

ИНФОРМАТОР

I

II

Број бодова

3+3 2+2

7 4

2+2 2+2

4 5

2+0 2+0

2 2

3+1 3+1

5 5

2+2 2+2 0+3

5 5 3 30

15+15

123


Дипломске академске Мастер студије Студијски програм: математика у техници Студије на студијском програму Математика у техници се организују по систему 0+1+3 (На основне академске студије се не врши упис, студенти се уписују на једногодишње дипломске академске-мастер студије и три године докторских студија). Услов за упис на дипломске академске мастер студије – Математике у техници су завршене одговарајуће академске студије у трајању од најмање четири године односно 240 ЕСПБ бодова и положен пријемни испит из ‘’Провере знања из области Математика’’. Пријемни испит за упис на дипломске академске-мастер студије носи 60 бодова. Да би кандидат био рангиран потребно је да на полагању пријемног испита оствари 14 бодова. Приликом уписа редослед кандидата утврђује се на основу Коефицијента успешности завршетка претходних студија (К) који се изражава у бодовима на два децимална места и дат је следећом формулом: Áðî¼ ïðèçíàòèõ ÅÑÏÁ áîäîâà Ê= Ïîòðåáàí áðî¼ ÅÑÏÁ áîäîâà

*

Ïðîñå÷íà îöåíà òîêîì ñòóäè¼à Ìàêñèìàëíà îöåíà ñòóäè¼à

*

Áðî¼ ìåñåöè ðåäîâíîã çàâðøåòêà ïðåòõîäíîã íèâîà ñòóäè¼à Áðî¼ ìåñåöè çàâðøåòêà ïðåòõîäíîã íèâîà ñòóäè¼à

Áðî¼ îñâî¼åíèõ áîäîâà íà ïðè¼åìíîì èñïèòó

*

60

* 100

Приликом уписа на дипломске академске мастер студије (пета годинa студија), студент се уписује на студијски програм: Математика у техници

Студијски програм: МАТЕМАТИКА У ТЕХНИЦИ Р.б. 1-4. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 5. 5.1 5.2

124

Назив предмета Изборни предмети (бира се 4 од 15) Функционална анализа Парцијалне диференцијалне једначине Комбинаторика и теорија графова Операциона истраживања Случајни процеси Семантика програмских језика Логика у рачунарству Математичке основе фази система Примењена апстрактна алгебра Геометрија Модели израчунљивости Увод у функционалне програмске језике Нумеричка анализа Нумеричко решавање диференцијалних једначина Актуарска математика Изборни предмет 2 (бира се 1 од 12) Физичко хемијски принципи Управљање акциденталним ризицима и животна средина

I

II

Број бодова

2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

3+2 2+2

4 4


5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 6. 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13 6.14 7. 8.

Управљање телекомуникационим мрежама и сервисима Криптозаштита информација Нелинеарна обрада биомедицинских сигнала Биомеханика Нелинеарна анализа конструкција Катастрофални ризици и штете у осигурању Аутоматизовани системи у осигурању Електронско пословање Пословна етика Оперативна ревизија и контролинг Изборни предмет 3 (бира се 1 од 14) Специфични услови пројектовања у заштити животне средине Институционални оквири управљања акциденталним ризицима Технике кодовања Аутоматско препознавање и синтеза говора Принципи биомедицинског инжењерства Технолошка предвиђања Катастрофални ризици и штете у осигурању Менаџмент производа Управљање грађењем Метод коначних елемената Детекција и естимација Електронско пословање Портфолио менаџмент Визуелни идентитет медија Стручна пракса Дипломски-мастер рад - Теоријске основе (Студијски истраживачки рад) - Израда и одбрана диполомског рада

2+2 2+2 2+2 3+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2

4 4 4 5 4 4 4 4 5 5

2+2 2+2 3+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 0+3

4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 2 30

15+15

акредитовани студијски програми ДВОГОДИШЊИХ ДИПЛОМСКИХ АКАДЕМСКИХ –МАСТЕР СТУДИЈА Приликом уписа на двогодишње дипломске академске студије - мастер (четврта годинa студија), студент се опредељује за један акредитовани студијски програм: - Енергетски менаџмент - Логистичко инжењерство и менаџмент* Дипломске академске студије – мастер за оба студијска програма трају 2 године и вреди 120 ЕСПБ. Услов за упис на дипломске академске студије – мастер је завршене одговарајуће академске студије у трајању од најмање три године односно 180 ЕСПБ бодова и положен пријемни испит из oбласти студијског програма. Пријемни испит за упис на дипломске академске-мастер студије носи 60 бодова. Да би кандидат био рангиран потребно је да на полагању пријемног испита оствари 14 бодова. Приликом уписа редослед кандидата утврђује се на основу Коефицијента успешности завршетка претходних студија (К) који се изражава у бодовима на два децимална места и дат је следећом формулом:

ИНФОРМАТОР

125


Студијски програм: енергетски менаџмент Р.б. 1. 2. 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6. 7. 8. 9-11. 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 12. 13. 14. 15. 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 15.6 16. 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8 17. 18. 19.

126

Назив предмета Енергетска ефикасност Мерење, надзор и управљање Изборни предмет 1 (бира се 1 од 4) Финансијска тржишта Управљање знањем Истраживање тржишта и понашање потрошача Портфолио менаџмент Изборни предмет 2 (бира се 1 од 4) Енергетски менаџмент у индустрији Енергетски менаџмент у зградама Енергија и друштво Енергетски системи Изборни предмет 3 (бира се 1 од 6) Енергетски менаџмент у индустрији Енергетски менаџмент у зградама Енергија и друштво Енергетски системи Менаџмент производа Напредне информационе технологије Енергетске трансформације Операциони менаџмент Производни и услужни системи Изборни предмет 4 (бира се 3 од 6) Теорија одлучивања и квантитативне методе Менаџмент иновација и промена Правни аспекти пословања Управљање инвестицијама Менаџмент пројеката Развој каријере Стручна пракса Енергетска политика Обновљиви извори енергије Изборни предмет 5 (бира се 1 од 6) Електронско пословање Оперативна ревизија и контролинг Информациони систем предузећа Стратешко предузетништво Међународне финансије Интелигентно привређивање и ефективни менаџмент Изборни предмет 6 (бира се 1 од 8) Електронско пословање Оперативна ревизија и контролинг Информациони систем предузећа Стратешко предузетништво Међународне финансије Интелигентно привређивање и ефективни менаџмент Технолошка предвиђања Управљање ризиком Савремене енергетске технологије Економика предузећа Дипломски-мастер рад - Теоријске основе (Студијски истраживачки рад) - Израда и одбрана диполомског рада

3+3 2+2

Број бодова 6 5

2+2 2+2 2+2 2+2

5 5 5 5

2+2 2+2 2+2 2+2

5 5 5 4

2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 4+4

5 5 5 4 4 4 6 5 7

I

II

III

IV

2+2 2+4 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 0+3 2+2 2+2

5 5 5 5 5 5 3 4 6

2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2

4 5 5 5 5 5

2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+4

4 5 5 5 5 5 4 4 5 7 15+15

30

* Студијски програм је у поступку акредитације


Студијски програм: ЛОГИСТИЧКО ИНЖЕЊЕРСТВО И МЕНАЏМЕНТ* Р.б.

Назив предмета

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 7.1 7.2 7.3 8. 8.1 8.2 8.3 9. 9.1 9.2 9.3 9.4 10. 10.1 10.2 10.3 11. 12. 13. 13.1 13.2 13.3 14. 14.1 14.2 14.3 15. 15.1 15.2 15.3 16. 16.1 16.2 16.3 16.4

Основи логистике Пословни информациони системи Технологије комбинованог транспорта Унутрашњи транспорт и складиштење Основи логистичког менаџмента Симулација и оптимизације у логистици Изборни предмет 1 (бира се 1 од 3) Технологије интермоделарног транспорта Транспортна техника и токови материјала Систем менаџмента квалитетом Изборни предмет 2 (бира се 1 од 3) Логистика предузећа Технике паковања и амбалажа Логистика производње Изборни предмет 3 (бира се 1 од 4) Планирање екстерних логистичких система Надзор и дијагностика транспортних средстава Управљање односима са корисником Транспортне технологије 1 Изборни предмет 4 (бира се 1 од 3) Пројектовање и управљање ланцима снабдевања Техничка интралогистика Трошкови животног циклуса и набавка Стручна пракса Тотално управљање квалитетом и логистика Изборни предмет 5 (бира се 1 од 3) Логистички контролинг и бенчмаркетинг Логистика складиштења и комисионирања Планирање и управљање залихама Изборни предмет 6 (бира се 1 од 3) Логистички центри Планирање интерлогистичких система Повратна и зелена логистика Изборни предмет 7 (бира се 1 од 3) Урбана логистика Транспортне технологије 2 ЕРП системи Изборни предмет 8 (бира се 1 од 4) Међународна логистика и глобални ланци снабдевања Симулација великих логистичких система Економика логистике Руковање материјалом Дипломски-мастер рад 17. - Теоријске основе (Студијски истраживачки рад) - Израда и одбрана диполомског рада * Студијски програм је у поступку акредитације

ИНФОРМАТОР

I

3+3

Број бодова 6 5 7 7 5 7

3+3 3+3 4+2

6 6 6

2+2 2+2 2+2

5 5 5

2+2 2+2 2+2 2+2

4 4 4 4

2+2 2+2 2+2 0+3 3+3

5 5 5 3 7

3+3 3+3 3+3

7 7 7

3+2 3+2 3+2

6 6 6

2+2 2+2 2+2

5 5 5

2+2 2+2 2+2 32+2

5 5 5 5 30

II

III

IV

3+3 2+2 3+3 3+3 2+2

15+15

127


Специјалистичке АКАДЕМСКЕ студије* На Специјалистичке академске студије право на упис имају сви кандидати који имају завршено одговарајуће високо у трајању од 5 година (основне академске студије + дипломске академске – мастер студије; интегрисане основене и академске мастер студије) са најмање 300 ЕСПБ бодова. Специјалистичке академске студије трају две године (4 семестра). Више информација о правилима конкурисања и уписа на специјалистичке академске студије можете пронаћи на Интернет презентацији Факултета www.ftn.ns.ac.yu/akreditacija/pravilnici/pravilnik o upisu studenata na studijske programe. Потребна документа: Документа за пријављивање на конкурс: − Пријавни лист (добија се на Факултету). − Оверена копија дипломе о завршеном високом академском образовању (најмање 300 ЕСПБ бодова) − Уверење о положеним испитима − Радна биографија − Извод из матичне књиге рођених без обзира на датум издавања − Доказ о уплати трошкова пријаве на конкурс Документа за упис: − Комплет за упис (садржи: фасциклу за упис: два ШВ-20 обрасца; индекс, а добија се на дан уписа уз приказ уплатнице о трошковима уписа, на Факултету). − Две фотографије формата 4 х 6 − Једна фотографије формата 2 х 2.5 − Доказ о уплати трошкова самофинансирања (оргинал уплатница).

студијски програми СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА Област: АРХИТЕКТУРА Студијски програм: сЦЕНСКИ ДИЗАЈН, АРХИТЕКТУРА И ТЕХНОЛОГИЈА Р.б. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 9.1

Назив предмета Теорије простора Простор и време у сценској уметности Методологија научног рада – одабрана поглавља Менаџмент сценских догађаја Феноменологија сценског дизајна Дизајн сценских догађаја Технологија сценских догађаја Архитектура сценског простора Изборни предмет 1 (бира се 1 од 2) Глобално и локално у савременој архитектури и урбаном простору – одабрана поглавља

* Студијски програм је у поступку акредитације 128

I

2+2 2+4 2+4

Број бодова 5 8 5 7 5 5 6 5

5+0

14

II

4+6 4+4 3+0 2+2 2+4

III

IV


9.2 10. 11.

Теоријски дискурс у архитектури – одабрана поглавља Студија сценског дизајна Изборни предмет 2 (бира се 1 од 2) Креативно и теоријско истраживање у архитектури и урбанизму 11.1 – одабрана поглавља 11.2 Урбана социологија и економија – одабрана поглавља Специјалистички рад 12. - Теоријске основе - Израда и одбрана специјалистичког рада

5+4 2+20

14 18

5+4

13

5+3

12 0+10

30

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ* - - -

Приликом конкурисања кандидат се одмах опредељују за један од студијских програма: Електроенергетика - Обновљиви извори електричне енергије Грађевинарство Саобраћај и транспорт

Пријемни испит се полаже из: - Математика (десет задатака) – бодује се од 0 до 60 бодова Кандидат је положио пријемни испит (и тиме стекао право на рангирање ради уписа) уколико на пријемном испиту освоји најмање 14 бодова. Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који сам финансира студије (статус самофинансирајућег студента). Уплата за пријемни испит се врши на жиро рачун Факултета техничких наука број: 840-1710666-12 Позив на број: 97 7806111233 Сврха уплате: ''пријемни испит'' Накнада за полагање пријемног испита: 6000 динара Термин полагања биће накнадно одређен у Конкурсу.

* Студијски програм је у поступку акредитације

ИНФОРМАТОР

129


студијски програми ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Област: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И РАЧУНАРСТВО Студијски програм: ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА - Обновљиви извори електричне енергије Студије на студијском програму Електроенергетика - Обновљиви извори електричне енергије трају три године.

Студијски програм: ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА - Обновљиви извори електричне енергије Р.б. 1. 2. 3. 4. 5. 5.1 5.2 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 15.1 15.2 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 22.1 22.2 23. 24. 25. 25.1 25.2 26. 27. 28. 28.1 28.2

130

Назив предмета Основи електротехнике Математика 1 Основи машинства (маш. елем. и мат.) Дигитална електроника Изборни предмет 1 (бира се 1 од 2) Енглески језик Немачки језик Физика Математика 2 Електричне машине и уређаји Електроенергетски системи Лабораторија из електричних мерења Примена микропроцесора у енергетици Енергетска електроника Напајање индустријских погона Лабораторија из електричних машина Изборни предмет 2 (бира се 1 од 2) Софтверски алати у електроенергетици Софтвери у енергетској електроници Индустријски протоколи и мреже Технологије монтаже и демонтаже Електромоторни погони и регулација Лабораторија из индустријских погона Инсталација стамбених објеката Ветроелектране Изборни предмет 3 (бира се 1 од 2) Соларне и хибридне електране Мале хидро и морске електране Енергетска електроника у индустрији Лабораторија из обновљивих извора ел. енергије Изборни предмет 4 (бира се 1 од 2) Софтверски алати у погонима (CADY++) Софтверски алати за ОИЕ (WindAtlas) Припрема и конекција обновљивих извора на мрежу Предузетни менаџмент Изборни предмет 5 (бира се 1 од 2) Тржиште електричне енергије Електронско пословање и уговарање

I

II

III

IV

V

VI

2+3 2+3 2+3 2+3 2+0 2+0

Број бодова 7 7 7 7 2 2 7 7 7 4 5 7 7 7 4

2+3 2+3 2+3 2+1 1+3 2+3 2+3 2+3 1+3 1+2 1+2 2+3 2+2 2+3 1+3 2+2

2+3

5 5 7 6 7 5 5 7

2+3 2+3 2+3 0+3

7 7 7 4

2+2 2+2

5 2+2 2+1

4 3

2+1 2+1

4 4


29. 29.1 29.2 29.3 30. 31.

Изборни предмет 6 (бира се 1 од 3) Енергетски менаџмент Пројектни менаџмент Обновљиви извори и заштита животне средине Стручна пракса Завршни рад - Теоријске основе - Израда и одбрана рада

2+1 2+1 2+1 0+3

4 4 4 3

3+3

12

Област: ГРАЂЕВИНАРСТВО Студије на студијском програму: Грађевинарство трају три године.

Студијски програм: ГРАЂЕВИНАРСТВО Р.б. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 12.1 12.2 13. 13.1 13.2 14. 14.1 14.2 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 23.1 23.2 24. 25. 26. 27.

Назив предмета Математика 1 Увод у геађевинарство Основи феотехнике Геодезија Техничка механика Грађевински материјали Грађевинске конструкције Хидромеханика ЦАД у грађевинарству Математика 2 Теорија конструкција 1 Изборни предмет 1 (бира се 1 од 2) Енглески језик Немачки језик Изборни предмет 2 (бира се 1 од 2) Хидротехника Хидротехнички објекти и системи Изборни предмет 3 (бира се 1 од 2) Путеви и саобраћајнице Пројектовање путева Бетонске конструкције 1 Бетонске конструкције 2 Фундирање Теорија конструкција 2 Металне конструкције Дрвене конструкције Зидане конструкције Технологија грађења и грађевинске машине Изборни предмет 4 (бира се 1 од 2) Завршни радови у грађевинарству Екологија и заштита грађене средине Примена рачунара у грађевинарству Грађевинска економија и пословање Организација грађења Изборни предмет 5 (бира се 1 од 2)

ИНФОРМАТОР

I

II

3+3

Број бодова 7 6 6 6 5 6 7 5 5 7 8

2+0 2+0

2 2

2+2 2+2

5 5

2+2 2+2 3+3

5 5 8 6 5 7 8 6 6 6

III

IV

V

VI

2+3 3+2 3+2 2+2 2+2 3+2 3+3 2+2 2+2 2+3

3+2 2+2 3+2 3+3 3+2

2+2 3+2 2+2 2+2 2+2 2+2 3+2

6 6 6 6 5

131


27.1 27.2 28. 29. 30.

Претходно напрегнуте конструкције Спрегнуте конструкције Стручна пракса Технологија бетона Завршни рад - Теоријске основе - Израда и одбрана рада

2+2 2+2 0+3 2+2

5 5 3 5

3+3

12

Oбласт: САОБРАЋАЈ Студијски програм: САОБРАЋАЈ И ТРАНСПОРТ Студије на студијском програму: Саобраћај и транспорт трају три године.

Студијски програм: САОБРАЋАЈ И ТРАНСПОРТ Р.б.

Назив предмета

1. 2. 2.1 2.2 2.3 3. 3.1 3.2 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 11.1 11.2 11.3 12. 12.1 12.2 12.3 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Математика 1 Изборни предмет 1 (бира се 1 од 3) Економика Пословно комуницирање Инжењерске анализе Изборни предмет 2 (бира се 1 од 2) Енглески језик Немачки језик Електротехника, околина и заштита Познавање робе у транспорту Техничка механика Урбанизам Математика 2 Физика Собраћајна психологија Изборни предмет 3 (бира се 1 од 3) Саобраћајни прописи Обука возача Пловидбени прописи Изборни предмет 4 (бира се 1 од 3) Шинска возила и вуча Бродови Друмска возила Шпедиција Организација друмског саобраћаја Организација железничког саобраћаја Организација водног саобраћаја Паркиралишта и гараже Теорија саобраћајног тока Технологија јавног превоза Технологија друмског саобраћаја Технологија железничког саобраћаја Технологија водног саобраћаја Планирање саобраћаја Изборни предмет 5 (бира се 1 од 2)

132

2+3

Број бодова 7

2+2 2+2 2+2

3 3 3

2+0 2+0 2+2 2+3 2+2 2+2 2+3 2+3 2+3

2 2 5 5 5 4 7 7 4

2+2 2+2 2+2

4 4 4

2+3 2+3 2+3 2+2

3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

I

II

III

IV

2+2 2+2 2+2 2+3 2+3 2+2 2+2 2+2 2+2 2+3

V

VI


24.1 24.2 25. 26. 27. 28. 29. 29.1 29.2 30. 30.1 30.2 31. 32. 33. 34. 35. 36.

Мултимодални транспорт Е-логистика Капацитет саобраћајница Безбедност саобраћаја Логистика предузећа Примена рачунара у саобраћају Изборни предмет 6 (бира се 1 од 2) Аутобазе и аутостанице Модели и системи паркирања Изборни предмет 6 (бира се 1 од 2) Системи јавног аутотранспорта робе Квалитет превозне услуге Техника безбедности и контроле саобраћаја Саобраћајне анализе и прогнозе Регулисање саобраћаја Урбани транспорт путника Стручна пракса

Завршни рад - Теоријске основе - Израда и одбрана рада

ИНФОРМАТОР

2+3 2+3 2+3 2+3 2+3 1+3

5 5 5 5 5 5

2+3 2+3

5 5

2+3 2+3 2+3 2+3 2+3 2+3 0+2

5 5 5 5 5 5 3

5+5

12

133


Специјалистичке струковне студије* На Специјалистичке струковне студије право на упис имају сви кандидати који имају завршено одговарајуће високо образовање најмање 180 ЕСПБ бодова (три године) у зависности од области за коју се конкурише. Специјалистичке струковне студије трају годину дана (2 семестра). Факултет пружа могућност слушања засебних курсева у оквиру специјалистичких студија. Студентима је омогућено да слушају један, два или више курсева по њиховом избору. Студент који одслуша и положи четири одговарајућа курса има могућност уписа на специјалистичке студије и остаје му једина обавеза израда и одбрана специјалистичког рада. Студенти по завршеном појединачном курсу добијају одговарајући сертификат, а по завршетку специјалистичких студија диплому факултета. Више информација о правилима конкурисања и уписа на специјалистичке струковне студије можете пронаћи на Интернет презентацији Факултета www.ftn.ns.ac.yu/akreditacija/pravilnici/pravilnik o upisu studenata na studijske programe. Потребна документа: Документа за пријављивање на конкурс: − Пријавни лист (добија се на Факултету). − Оверена копија дипломе о завршеном високом образовању (најмање 180 ЕСПБ бодова) − Уверење о положеним испитима − Радна биографија − Извод из матичне књиге рођених без обзира на датум издавања − Доказ о уплати трошкова пријаве на конкурс Документа за упис: − Комплет за упис (садржи: фасциклу за упис: два ШВ-20 обрасца; индекс, а добија се на дан уписа уз приказ уплатнице о трошковима уписа, на Факултету). − Две фотографије формата 4 х 6 − Једна фотографије формата 2 х 2.5 − Доказ о уплати трошкова самофинансирања (оргинал уплатница).

* Студијски програм је у поступку акредитације 134


студијски програми СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Област: МАШИНСТВО Студијски програм: МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО Р.б. 1. 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18

Назив предмета Основе савременог машинства Изборни предмет 1 (бира се 1 од 20) Аутоматизација поступака пројектовања Аутоматизација пројектовања алата за обраду резањем GPS и 2D конструисање Рачунаром подржана технолошка припрема Моделирање процеса обраде скидањем материјала Технологије заваривања Савремени поступци и уређаји у термичкој обради Испитивање и унапређење квалитета ливничких производа Савремене методе пластичног деформисања Савремене методе обликовања пластике Основе аутоматизованог пројектовања Интегрисани CAD софтвери Мотори и возила Основе транспортних и грађевинских машина Испитивање конструкција применом мерних трака Пољопривредне машине Спрцифичности машина и технологија у прехрамбеној индустрији Гасоводи Термоенергетски ресурси – котловска постројења Примењена механика 1 Изборни предмет 2 (бира се 1 од 19) Инжењерски прорачуни и анализе подржане рачунаром Сложене површине и реверзибилно инжењерство САРР системи Прогресивне технологије обраде резањем Пројектовање технологије заваривања Оптимизација процеса термичке обраде са гледишта енергетске технологије Развој ливничких поступака са гледишта енергетских и еколошких проблема Машине и системи за обраду деформисањем Машине и системи за обликовање пластике Индустријски дизајн Савремени САЕ софтвери Мехатроника мотора и возила Техничка експлоатација и одржавање машина Мерење и анализа вибрација ротирајућих машина Примене ИТ у пољопривреди Транспортно-складишни процеси у прехрамбеној индустрији Мерења у гасној техници Судови под притиском, цевоводи и опрема ТЕ постројења

ИНФОРМАТОР

3+5

Број бодова 8

3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

3+5 3+5 3+5 3+5 3+5

8 8 8 8 8

3+5

8

3+5

8

3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

I

II

135


3.19 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 4.20 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 5.15 5.16 5.17 5.18 5.19 6.

136

Примењена механика 2 Изборни предмет 3 (бира се 1 од 20) Аутоматизовано пројектовање НУМА Колаборативни системи за пројектовање технолошких процеса Моделирање, симулација ливења и технолошки процеси израде алата за бризгање пластике Триболошки информациони систем Савремене технологије израде алата Металургија заваривања Примена инжењерства површина код алата Нове технологије и развој опреме у ливарству Примена информационих технологија у обради деформисањем Примена информационих технологија у технологијама обликовања пластике Моделирање и симулација рада машина Програмски алати за анализу машина Одржавање и експертиза мотора СУС Мере заштите на раду у механизацији Мерење и анализа буке у индустрији Одржавање машина у прехрамбеној индустрији Пренос снаге и кретања Цевне мреже Инвестиционо одржавање – праћење стања и вођење изградње/ реконструкције Примењена отпорност материјала Изборни предмет 4 (бира се 1 од 19) Примена методе анализе управљачких програма у реалном времену Развој специјализованих програмских решења Рачунаром подржано мерење и контрола квалитета производа Управљање подацима о производу Мониторинг обрадних процеса Особине и избор материјала Испитивање производа и унапређење квалитета у термичкој обради Примена рачунара за унапређење ливничких процеса и алата Пројектовање алата за обраду деформисањем Пројектовање алата за прераду пластике Одабрана поглавља из пројектовања и конструисања Одржавање и експертиза мотора и возила Одабрана поглавља из транспортних и грађевинских машина Основе вагања и дозирања Одабрана поглавља из механизама Одабрана поглавља из прехрамбених машина Правила у гасној техници Норматива и легислатива у термодинамици Примењена биомеханика Специјалистички рад - Теоријске основе - Израда и одбрана специјалистичког рада

3+5

8 3+5 3+5

8 8

3+5

8

3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5

8 8 8 8 8 8

3+5

8

3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5

8 8 8 8 8 8 8 8

3+5

8

3+5

8

3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 5+5

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 20


Приликом уписа сваком кандидату се одређује саветник који заједно са кандидатом одређује групу изборних предмета којом бира одговарајући модул дефинисан у структури студијског програма. Модули су: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Рачунаром подржани системи у производном инжењерству - САх Иновациони процеси обраде Технологије заваривања Термичка обрада Ливарство Пројектовање алата за обраду деформисањем Пројектовање алата за обликовање пластике Примена савремених метода у конструјисању машина Мотори и возила Транспортно и грађевинско машинство Мерења и испитивања машина Пољопривредно машинство Машинска техника у прехрамбеној индустрији Гасна теника Термоенергетика Техничка механика

Саветник прати рад и напредовање кандидата. Студент поред понуђених предмета може да бира и неки други изборни предмет са акредитованих студијскин програма факултета, универзитета и шире, уз сагласност руководиоца студијског програма.

Област: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И РАЧУНАРСТВО Студијски програм: ЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОНИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ Р.б. 1. 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8

Назив предмета Обавезви предмет (елект.енерг.телек.спец.струк.) Изборни предмет 1 (бира се 1 од 9) Ветро, соларне и мале хидроелектране Микропроцесорска електроника Примена електронике у индустрији Микроелектронске технологије Основе ISDN мрежа Технологија ISDN мреже Јавне мреже за пренос података Јонизујуће и нејонизујуће зрачење и заштита Квалитет у биомедицини Изборни предмет 2 (бира се 1 од 9) Енергетска електроника у погону и индустрији Одабрана поглавља из микроталасне технике Мерење и обрада резултата у индустрији Примена сензора и актуара у електроници Одабрана поглавља из рачунарске електронике Технологија мобилне радио-комуникације Технологија IP комуникација Физика људског организма

ИНФОРМАТОР

3+5

Број бодова 8

3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5

8 8 8 8 8 8 8 8 8

3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5

8 8 8 8 8 8 8 8

I

II

137


3.9 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 6.

Обрада биомедицинских сигнала Изборни предмет 3 (бира се 1 од 9) Индуструјски системи и протоколи Одабрана поглавља из мехатронике Електроника у медицини Примена метаматеријала у микроталасној техници Електронски системи у нафтној индустрији Интеграција рачунарства и телефоније Телекомуникациона инфраструктура електронског пословања Оптички комуникациони системи Метрологија Изборни предмет 4 (бира се 1 од 8) Примена и конекција обновљивих извора на мрежу Оптоелектронске компоненте Пројектовање сложених дигиталних система Рачунарско пројектовање електронских кола Приступне технологије – DSL, KDS Технологија VoIP система Основе MPLS мрежа Мерни системи у области биомедицине Специјалистички рад - Теоријске основе - Израда и одбрана специјалистичког рада

3+5

8 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5

8 8 8 8 8 8 8 8 8

3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 5+5

8 8 8 8 8 8 8 8 20

Област: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО И ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ Студијски програм: ИНЖЕЊЕРСKИ МЕНАЏМЕТ Р.б. 1. 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9

138

Назив предмета Ефективни менаџмент Изборни предмет 1 (бира се 1 од 8) Интерна и оперативна ревизија Електронско пословање Менаџмент људских ресурса и комуникологија Менаџмент медија Принципи осигурања Финансијска тржишта Business Intelligence концепти Енергетска ефикасност Изборни предмет 2 (бира се 1 од 12) Контролинг Технологије и системи електронског пословања Управљање интелектуалним капиталом “ПР” менаџмент Слика и звук у медијима Интегрисани маркетинг медија Комуниколошка и медијска истраживања Портфолио менаџмент Управљање ризиком у осигурању

3+5

Број бодова 8

3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5

8 8 8 8 8 8 8 8

3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5

8 8 8 8 8 8 8 8 8

I

II


3.10 3.11 3.12 4.-5.

Управљање знањем Стратегија технолошких иновација Мерење, надзор и управљање Изборни предмет 3 - 4 (бира се 2 од 54)

4.1

Финансијско моделовање

4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 4.20 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29 4.30 4.31 4.32 4.33 4.34 4.35 4.36 4.37 4.38 4.39 4.40 4.41 4.42 4.43 4.44 4.45 4.46 4.47 4.48 4.49 4.50

Професионална пракса интерне ревизије Имплементација и извођење интерне и оперативне ревизије Контролинг планирање Контролинг показатељи и извештавање Статистичко квантитативне методе Корпоративне финансије Међународне финансије Новац и банкарство Садржај, управљање садржајем и документима у е-облику Електронска трговина и системи електронског плаћања XML и Web сервиси Е-банкарство Интернет маркетинг Мрежна инфраструктура Израда пословно оријентисаних WEB презентација Напредна Интернет инфраструктура Примена правних норми на Интернету Е-банарске апликације Безбедност у системима електронског пословања Лидерство Планирање људских ресурса Мотивација за рад Развој каријере Израда и примена ПР плана Пословна етика Управљање пословним пројектима на Интернету Оnline PR Интернет адвертајзинг Пословно комуницирање Конвергенција медија Медијска производња Позиционирање медија Мониторинг медија Односи са медијима на интернету Масовне комуникације и јавна сфера Технологије АВ медија Услови осигурања и тарифе премија Право осигурања Информациони системи у осигурању Превентива у осигурању Актуарска математика Финансијска математика Управљачко рачуноводство, ревизија и контролинг Информациони системи Пословно право Интелигентни системи е-пословања Системи знања и управљање пројектима Интегрисани пословни процеси Развој услуга, производа и маркетинг технолошких иновација

ИНФОРМАТОР

3+5 3+5 3+5

8 8 8 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

139


4.51 4.52 4.53 4.54 6.

Енергетске трансформације Обновљиви извори енергије Савремене енергетске технологије Енергетска политика Специјалистички рад - Теоријске основе - Израда и одбрана специјалистичког рада

8 8 8 8 20

3+5 3+5 3+5 3+5 5+5

Приликом уписа сваком кандидату се одређује саветник који заједно са кандидатом одређује групу изборних предмета којом бира одговарајући модул дефинисан у структури студијског програма. Модули су: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Електронско пословање Менаџмент људских ресурса Односи са јавношћу Контролинг Интерна ревизија Осигурање и ризик Менаџмент у образовању Менаџмент медија Инвестициони менаџмент Актуарство и менаџмент Пословни менаџмент Енергетски менаџмент

Саветник прати рад и напредовање кандидата. Студент поред понуђених предмета може да бира и неки други изборни предмет са акредитованих студијскин програма факултета, универзитета и шире, уз сагласност руководиоца студијског програма.

Област: ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЗАШТИТЕ НА РАДУ Студијски програм: ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Р.б. 1. 2. 2.1 2.2 2.3 3. 3.1 3.2 3.3

140

Назив предмета Увод и принципи заштите животне средине и безбедности здравља на раду Изборни предмет 1 (бира се 1 од 3) Пројектовање и планирање у процесима управљања отпадом и опасним материјама Савремени принципи пројектовања и управљања системом безбедности и здравља на раду Графичка индустрија и животна средина Изборни предмет 2 (бира се 1 од 3) Савремене методе и системи за управљање заштитом животне средине Специфичности безбедности при раду са опремом Хемизми графичких процеса

I

II

Број бодова

3+5

8

3+5

8

3+5

8

3+5

8

3+5

8

3+5 3+5

8 8


4. 4.1 4.2 4.3 5. 5.1 5.2 5.3 6.

Изборни предмет 3 (бира се 1 од 3) Методе мерења емисионих величина Управљање безбедношћу на раду са мобилним машинама Управљање водама у графичкој индустрији Изборни предмет 4 (бира се 1 од 3) Принципи заштите и безбедности на раду и од пожара Ремедијација и ревитализација контаминираних локација Графички материјали Специјалистички рад - Теоријске основе - Израда и одбрана специјалистичког рада

3+5 3+5 3+5

8 8 8

3+5 3+5 3+5 5+5

8 8 8 20

Област: ГРАФИЧКО ИНЖЕЊЕРСТВО И ДИЗАЈН Студијски програм: ГРАФИЧКО ИНЖЕЊЕРСТВО И ДИЗАЈН Р.б. 1. 2. 2.1 2.2 2.3 3. 3.1 3.2 3.3 4. 4.1 4.2 4.3 5. 5.1 5.2 5.3 6.

Назив предмета Савремене графичке технике Изборни предмет 1 (бира се 1 од 3) Пројектовање графичких производа Репродукциони уређаји Дигитална штампа Изборни предмет 2 (бира се 1 од 3) Дизајн просторних облика Савремена типографија Графички дизајн Изборни предмет 3 (бира се 1 од 3) Савремени WEB дизајн Савремено издаваштво Технологије од рачунара до отиска Изборни предмет 4 (бира се 1 од 3) Графички алати Интернет у графичком инжењерству Простор боја Специјалистички рад - Теоријске основе - Израда и одбрана специјалистичког рада

ИНФОРМАТОР

3+5

Број бодова 8

3+5 3+5 3+5

8 8 8

3+5 3+5 3+5

8 8 8

I

II

3+5 3+5 3+5

8 8 8

3+5 3+5 3+5 5+5

8 8 8 20

141


ПОСЛОВНИ МЕНАЏМЕНТ – MбA студије МБА – последипломске студије обезбеђују припрему кандидата за истраживачки рад у процесима рада, усавршавање у струци и консултантски рад у предузећу. Наставни планови предметних студија су пажљиво сачињени на основу искустава низа институција, истраживача у подручју рада и практичара – руководилаца предузећа. Наставни план је општег/заједничког карактера у прва два семестра за све области студија и садржи основна/глобална подручја потребна за продубљена специјалистичка изучавања садржаја у трећем семестру. Четврти семестар је предвиђен за евентуално потребне консултације наставника и кандидата око завршетка студија. Програми предмета датих у наставним плановима садрже предвиђања остварења истраживачких процеса, сазнања наставника и искуства сарадника из предузећа. Услови за упис:

• Р.б. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 9. 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 9.10 9.11 10.-11. 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8

142

Завршено високо образовање (најмање 3 година (180 ЕСПБ бодова)), Назив предмета Пословне комуникације Европско и међународно привредно и пословно право Менаџмент људских ресурса Економија за менаџере Стратегијски менаџмент Финансијски менаџмент са елементима рачуноводства Ефективни менаџмент Изборни предмет 1 (бира се 1 од 7) Business Intelligence концепти Интерна и оперативна ревизија Електронско пословање Менаџмент људских ресурса и комуникологија Менаџмент медија Принципи осигурања Финансијска тржишта Изборни предмет 2 (бира се 1 од 11) Стратегија технолошких иновација Контролинг Технологије и системи електронског пословања Управљање интелектуалним капиталом “ПР” менаџмент Слика и звук у медијима Интегрисани маркетинг медија Комуниколошка и медијска истраживања Портфолио менаџмент Управљање ризиком у осигурању Управљање знањем Изборни предмет 3 - 4 (бира се 2 од 50) Финансијско моделовање Професионална пракса интерне ревизије Имплементација и извођење интерне и оперативне ревизије Контролинг планирање Контролинг показатељи и извештавање Статистичко квантитативне методе Корпоративне финансије Међународне финансије

I

II

3+5

Број бодова 10 10 10 10 10 10 8

3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5

8 8 8 8 8 8 8

3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

III

IV

3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5

3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5

8 8 8 8 8 8 8 8


10.9 10.10 10.11 10.12 10.13 10.14 10.15 10.16 10.17 10.18 10.19 10.20 10.21 10.22 10.23 10.24 10.25 10.26 10.27 10.28 10.29 10.30 10.31 10.32 10.33 10.34 10.35 10.36 10.37 10.38 10.39 10.40 10.41 10.42 10.43 10.44 10.45 10.46 10.47 10.48 10.49 10.50 12.

Новац и банкарство Садржај, управљање садржајем и документима у е-облику Електронска трговина и системи електронског плаћања XML и Web сервиси Е-банкарство Интернет маркетинг Мрежна инфраструктура Израда пословно оријентисаних WEB презентација Напредна Интернет инфраструктура Примена правних норми на Интернету Е-банарске апликације Безбедност у системима електронског пословања Лидерство Планирање људских ресурса Мотивација за рад Развој каријере Израда и примена ПР плана Пословна етика Управљање пословним пројектима на Интернету Оnline PR Интернет адвертајзинг Пословно комуницирање Конвергенција медија Медијска производња Позиционирање медија Мониторинг медија Односи са медијима на интернету Масовне комуникације и јавна сфера Технологије АВ медија Услови осигурања и тарифе премија Право осигурања Информациони системи у осигурању Превентива у осигурању Актуарска математика Финансијска математика Управљачко рачуноводство, ревизија и контролинг Информациони системи Пословно право Интелигентни системи е-пословања Системи знања и управљање пројектима Интегрисани пословни процеси Развој услуга, производа и маркетинг технолошких иновација Завршни рад

ИНФОРМАТОР

3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 0+0

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 20

143


Докторске академске студије Услов за упис на докторске студије су завршене одговарајуће основне академске и дипломске академске – мастер студије са најмање 300 ЕСПБ бодова, да је на предходним нивоима студија остварио укупну просечно оцену најмање 8,00. и положен пријемни испит из ‘’Провере знања из одговарајуће области ‘’. Више информација о правилима конкурисања и уписа на докторске академске студије можете пронаћи на Интернет презентацији Факултета www.ftn.ns.ac.yu/akreditacija/pravilnici/pravilnik o studiranju na doktorskim studijama i sticanje zvanja doktora nauka Конкурс за упис на докторске студије биће отворен до 10. октобра. Потребна документа: Документа за пријављивање на конкурс: − Пријавни лист (добија се на Факултету). − Уверење са просечном оценом у току студија (ако не постоји на дипломи) − Оверена копија дипломе о завршеном високом академском образовању (најмање 300 ЕСПБ бодова) − Уверење о положеним испитима − Радна биографија − Извод из матичне књиге рођених без обзира на датум издавања − Уверење о незапослености − Доказ о уплати трошкова пријаве на конкурс жиро рачун: 840-1710666-12 позив на број: 97 8006114304 Документа за упис: − Комплет за упис (садржи: фасциклу за упис: два ШВ-20 обрасца; индекс, а добија се на дан уписа уз приказ уплатнице о трошковима уписа, на Факултету). − Две фотографије формата 4 х 6 − Једна фотографије формата 2 х 2.5 − Доказ о уплати трошкова уписа (оргинал уплатница) − Доказ о уплати трошкова самофинансирања (оргинал уплатница).

144


акредитовани студијски програми АКАДЕМСКИХ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА Област: Машинство Назив студијског програма докторских студија је Машинство. Академски назив који се стиче је Доктор наука – машинско инжењерство (др). Заједнички су га креирала четири департмана: Департман за производно машинство, Департман за механизацију и конструкционо машинство, Департман за енергетику и процесну технику и Департман за техничку механику и дизајн у техници. У оквиру студијског програма, научно подручје Производно машинство бави се темама као што су технологије обликовања материјала и рачунаром подржане технологије. У оквиру студијског програма за научно подручје Механизација и конструкционо машинство обрађују се развој машина и уређаја за транспортно, грађевинско, комунално и пољопривредно машинство, те поступци и системи за управљање, одржавање и коришћење мотора и возила. Посебна пажња обраћа се развоју нових поступака који уважавају заштиту животне средине, примену обновљивих извора енергије и имплементацију достигнућа у информационо-комуникационим технологијама у наведеним областима. У оквиру студијског програма, научно подручје Енергетика и процесна техника обухвата теме моделовања статичких и динамичких процеса у термоенергетским и процесним уређајима (постројењима), методологије економске анализе и оптимизације радног века. Као изборна алтернатива нуди се и сагоревање неконвенционалних горива. У оквиру студијског програма, научно подручје Техничка механика и дизајн у техници бави се темама као што су нелинеарна механика (динамика, теорија динамичких система), механика деформабилног тела (коначне геометријске нелинеарности), математичка теорија штапова, реолошка својства материјала (вискоеластичност), механиком континуума, структурална оптимизација, а од скоро термомеханика, контактна механика и динамика неглатких механичких система. На захтев студената може да се укључи и биомеханика.

Студијски програм: МАШИНСТВО Р.б. 1. 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 4.

Назив предмета Метод научног рада Заједнички изборни предмет (бира се 1 од 2) Одабрана поглавља из математике Одабрана поглавља из физике Недетерминистичко моделовање Вероватноћа, статистика и теорија инжењерског експеримента Изборни предмет 1 (бира се 1 од 4) Инжењерске експерименталне методе Одабрана поглавља из аналитичке механике Одабрана поглавља из механике Методе пројектовања и истраживања у производном инжењерству Изборни предмет 2 (бира се 1 од 10)

ИНФОРМАТОР

0+3

Број бодова 5

5+3 5+3 5+3

12 12 12

5+3

12

5+4 5+4 5+4

13 13 13

5+4

13

I

II

III

IV

V

VI

145


4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 6. 7. 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11 7.12 7.13 8. 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10 8.11

146

Парцијалне диференцијалне једначине Нумеричка анализа Функционална анализа 2 Одабрана поглавља теорије еластичности Нелинеарне осцилације Стање и тренд развоја у обради скидањем материјала Стање и тренд развоја у области машина алатки, ФТС-а и аутоматизације процеса пројектовања Напредне технологије у ливењу и термичкој обради Деформабилност материјала Савремене методе испитивања материјала Технички информациони системи Изборни предмет 3 (бира се 1 од 10) Поглавља из преноса масе Оптимизација радног века енергетске и процесне опреме Одабрана поглавља из механике континуума Развој производа Поступци и машине за одрживу пољопривреду Теорија судара Стање и тенденције развоја метрологије, квалитета и прибора Поступци плазма депозиције Савремене методе и системи ТПД Инжењерски материјали Актуелно стање у области Изборни предмет 4 (бира се 1 од 13) Методе енергетског менаџмента Математичко моделовање процеса Кинетика процеса Математичка теорија штапова Хаос у динамичким системима Савремени поступци пројектовања мобилних машина Одабрана поглавља из индустријске роботике Примена вештачке интелигенције у обради скидањем материјала Моделирање понашања и експериментално испитивање обрадних система Нанотехнологије и формирање наноматеријала Логистика и симулација Физичко моделирање и симулација ТПД помоћу рачунара Експертски системи Изборни предмет 5 (бира се 1 од 11) Одабрана поглавља из метода оптимизације Технологије ризика Савремене методе пројектовања турбомашина Оптимисање енергетских машина и топлотних апарата Нумеричке методе у енергетским машинама и постројењима Неглатка механика и оптимизација Нелинеарна механика са неконзервативним својствима Моделовање и симулације погонских система Обновљиве сировине и енергије у пољопривреди Еколошко инжењерски аспекти Карактеризација нано и микро слојева

5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4

14 14 14 14 14 14

5+4

14

5+4 5+4 5+4 5+4

14 14 14 14

5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4

14 14 14 14 14 14

5+4

14

5+4 5+4 5+4 0+2

14 14 14 2 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4

14 14 14 14 14 14 14

5+4

14

5+4

14

5+4 5+4

14 14

5+4

14

5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4

14 14 14 14 14

5+4

14

5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4

14 14 14 14 14 14


Неконвеционални поступци обраде у ТПД Механика лома Припрема пријаве теме докторске дисертације Докторска дисертација – Теоријске основе Докторска дисертација – Студијски истраживачки рад Докторска дисертација – Студијски истраживачки рад Докторска дисертација – Израда и одбрана 13. докторске дисертације

8.12 8.13 9. 10. 11. 12.

5+4 5+4 0+2 0+10

14 14 2 30 30 10

0+0

20

0+20 0+30

Област: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И РАЧУНАРСТВО Студијски програм: ЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОНИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ Назив студијског програма докторских студија је Енергетика, електроника и телекомуникације. Академски назив који се стиче је Доктор наука – електротехника и рачунарство (др). Исход процеса учења је знање које студентима омогућава да постану способни за самосталан научно- истраживачки рад. Р.б.

Назив предмета

I

1. 2. 2.1 2.2 3.

Метод научног рада Заједнички изборни предмет (бира се 1 од 2) Одабрана поглавља из математике Одабрана поглавља из физике Изборни предмет 1 (бира се 1 од 13) Одабрана поглавља из формалних метода пројектовања и верификације хардвера Савремене микроелектронске технологије и материјали Микроталасна техника 1 Мерни системи Регулација и управљање дистрибутивних мрежа Методе оптимизације у електроенергетици Поузданост у ЕЕС Одлучивање и оптимизација ФАЦТС уређаји и квалитет електричне енергије Одабрана поглавља из електромоторних погона Случајни процеси у телекомуникацијама Алгоритми дигиталне обраде сигнала Примена енергетске електронике у ЕЕЦ-у Актуелно стање у области Изборни предмет 2 (бира се 1 од 15) Алгоритми и сложеност - напредни курс Одабрана поглавља из оптоелектронике и фотонике Напредне технике карактеризације електронских компоненти и материјала Одабрана поглавља из квантне електронике Одабрана поглавља из метрологије Планирање развоја дистрибутивних мрежа Кварови у ЕЕС Прелазни процеси и стабилност у ЕЕС Одабрана поглавља из електромагнетске компатибилности

0+3

Број бодова 5

5+3 5+3

12 12

5+4

13

5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+6 0+2

13 13 13 13 13 13 14 13 13 13 13 13 2

5+4 5+4

14 14

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 4. 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9

ИНФОРМАТОР

II

III

IV

V

VI

5+4

14

5+4 5+4 5+4 5+4 5+4

14 14 14 14 14

5+4

14

147


5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 5.15 6. 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13 6.14 7. 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11 7.12 7.13 8. 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10

148

Енергетски претварачи у обновљивим изворима електричне енергије Одабрана поглавља из електричних машина Савремене технике преноса дигиталних сигнала Одабрана поглавља из акустике и аудиотехнике Одабрана поглавља из индустријске роботике Рачунарска интелигенција у ЕЕС-у Изборни предмет 3 (бира се 1 од 14) Вероватносни и апроксимативни алгоритми Молекуларна електроника Пројектовања и карактеризација компоненти за ЕМИ заштиту Биомедицинска инструментација Мерења у телекомуникацијама Мерења у електроенергетици Управљање оптерећењем и потрошњом у ЕЕС Планирање и оптимизација погона ЕЕС Планирање и оптимизација погона дистрибутивних мрежа Одабрана поглавља из прелазних појава у електричним машинама Технике кодовања и преноса сигнала Одабрана поглавља из препознавања облика Одабрана поглавља из неиндустријске роботике Тржиште електричне енергије и регулација Изборни предмет 4 (бира се 1 од 13) Сложени дигитални системи и кола на високим учестаностима Пројектовање интегрисаних кола специфичне намене (АСИЦ) Сензори и актуатори у мехатроници Пројектовање и фабрикација пасивних микро и нано компоненти Интелигентна мерења Електропривреда у условима слободног тржишта Регулација и управљање ЕЕС Одабрана поглавља из електромагнетике Савремене методе дигиталног управљања погонима и претварачима Одабрана поглавља из области аутоматског управљања Обрада сигнала у медицинским истраживањима Алгоритми дигиталне обраде слике Интеграција дистрибуираних енергетских извора Изборни предмет 5 (бира се 1 од 14) Микроталасна техника 2 Одабрана поглавља из импулсне и аналогне електронике Микросензори и МЕМС Индустријска електроника Пројектовање савремених мерних система Квалитет електричне енергије у дистрибутивним мрежама Обновљиви извори електричне енергије Експлоатација ЕЕС Економија електроенергетских система Утицај енергетских претварача на мрежу и околину

5+4

14

5+4 5+4 5+4 5+4 5+4

14 14 14 14 14

5+4 5+4

14 14

5+4

14

5+4 5+4 5+4 5+4 5+4

14 14 14 14 14

5+4

14

5+4

14

5+4 5+4 5+4 5+4

14 14 14 14 5+4

14

5+4

14

5+4

14

5+4

14

5+4 5+4 5+4 5+4

14 14 14 14

5+4

14

5+4 5+4 5+4 5+4

14 14 14 14

5+4

14

5+4

14

5+4 5+4 5+4

14 14 14

5+4

14

5+4 5+4 5+4 5+4

14 14 14 14


Алгоритми детекције и естимације сигнала Бежичне сензор мреже Говорна комуникација човек-машина Напредне методе мониторинга и управљања Припрема пријаве теме докторске дисертације Докторска дисертација – Теоријске основе Докторска дисертација – Студијски истраживачки рад Докторска дисертација – Студијски истраживачки рад Докторска дисертација – Израда и одбрана 13. докторске дисертације

8.11 8.12 8.13 8.14 9. 10. 11. 12.

5+4 5+4 5+4 5+4 0+2 0+10

14 14 14 14 2 30 30 10

0+0

20

0+20 0+30

Студијски програм: РАЧУНАРСТВО И АУТОМАТИКА Назив студијског програма докторских студија је Рачунарство и аутоматика. Академски назив који се стиче је Доктор наука – електротехника и рачунарство (др). Исход процеса учења је знање које студентима омогућава да постану способни за самосталан научно- истраживачки рад.

Р.б.

Назив предмета

I

1. 2. 2.1 2.2 3.

Метод научног рада Заједнички изборни предмет (бира се 1 од 2) Одабрана поглавља из математике Одабрана поглавља из физике Изборни предмет 1 (бира се 1 од 6) Одабрана поглавља из телекомуникација и обраде сигнала Одабрана поглавља из рачунарства Одабрана поглавља из механике Одабрана поглавља из математике 2 Одабрана поглавља програмирања Одабрана поглавља архитектуре рачунарски система 1 Изборни предмет 2 (бира се 1 од 9) Одабрана поглавља из метода оптимизације Одабрана поглавља моделирања и симулације динамичких система Одабрана поглавља вештачке интелигенције у управљању и обради сигнала Одабрана поглавља напредних архитектура софтвера Одабрана поглавља Интернет базираних система Одабрана поглавља управљања базама података Одабрана поглавља стандардизације и квалитета софтвера Одабрана поглавља системске програмске подршке у реалном времену Одабрана поглавља архитектуре рачунарских система 2 Изборни предмет 3 (бира се 1 од 9) Одабрана поглавља из метода оптимизације Одабрана поглавља моделирања и симулације динамичких система Одабрана поглавља вештачке интелигенције у управљању и обради сигнала Одабрана поглавља напредних архитектура софтвера

0+3

Број бодова 5

5+3 5+3

12 12

5+4

13

5+4 5+4 5+4 5+4 5+4

13 14 13 13 13

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5. 5.1 5.2 5.3 5.4

ИНФОРМАТОР

II

III

IV

V

VI

5+4

14

5+4

14

5+4

14

5+4 5+4 5+4

14 14 14

5+4

14

5+4

14

5+4

14

5+4

14

5+4

14

5+4

14

5+4

14

149


5.5 Одабрана поглавља Интернет базираних система 5.6 Одабрана поглавља управљања базама података Одабрана поглавља стандардизације и квалитета 5.7 софтвера 5.8 Одабрана поглавља архитектуре рачунарски система 2 Одабрана поглавља системске програмске подршке у 5.9 реалном времену 6. Актуелно стање у области 7. Изборни предмет 4 (бира се 1 од 10) Одабрана поглавља из обраде сигнала у 7.1 биомедицинском инжењерству 7.2 Одабрана поглавља из неиндустријске роботике Одабрана поглавља из биомедицинске инструментације 7.3 и телеметрије Одабрана поглавља из нелинеарних управљачких 7.4 система Одабрана поглавља из геоинформационих система и 7.5 технологија 7.6 Одабрана поглавља дигиталних архива 7.7 Одабрана поглавља рачунарске интелигенције 7.8 Одабрана поглавља информационих система 7.9 Одабрана поглавља рачунарских комуникација Одабрана поглавља програмске подршке 7.10 мултимедијалних алгоритама 8. Изборни предмет 5 (бира се 1 од 10) Одабрана поглавља из обраде сигнала у 8.1 биомедицинском инжењерству 8.2 Одабрана поглавља из неиндустријске роботике Одабрана поглавља из биомедицинске инструментације 8.3 и телеметрије Одабрана поглавља из нелинеарних управљачких 8.4 система Одабрана поглавља из геоинформационих система и 8.5 технологија 8.6 Одабрана поглавља дигиталних архива 8.7 Одабрана поглавља рачунарске интелигенције 8.8 Одабрана поглавља информационих система Одабрана поглавља програмске подршке 8.9 мултимедијалних алгоритама 8.10 Одабрана поглавља рачунарских комуникација 9. Припрема пријаве теме докторске дисертације 10. Докторска дисертација – Теоријске основе 11. Докторска дисертација – Студијски истраживачки рад 12. Докторска дисертација – Студијски истраживачки рад Докторска дисертација – Израда и одбрана 13. докторске дисертације

150

5+4 5+4

14 14

5+4

14

5+4

14

5+4

14

0+2

2 5+4

14

5+4

14

5+4

14

5+4

14

5+4

14

5+4 5+4 5+4 5+4

14 14 14 14

5+4

14

5+4

14

5+4

14

5+4

14

5+4

14

5+4

14

5+4 5+4 5+4

14 14 14

5+4

14

5+4 0+2 0+10

14 2 30 30 10

0+0

20

0+20 0+30


Област: Грађевинарство Назив студијског програма докторских студија је Грађевинарство. Академски назив који се стиче је Доктор наука – грађевинарство (др). Исход процеса учења је знање које студентима омогућава да постану способни за самосталан научно- истраживачки рад у области грађевинарства.

Студијски програм: ГРАЂЕВИНАРСТВО Р.б. 1. 2. 2.1 2.2 3. 3.1 3.2 4. 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 6. 6.1 6.2 6.3 6.4 7. 8. 8.1 8.2 8.3 8.4 9. 9.1 9.2 9.3 9.4 10. 11. 12. 13.

Назив предмета Метод научног рада Заједнички изборни предмет 1 (бира се 1 од 2) Одабрана поглавља из математике Одабрана поглавља из физике Изборни предмет 1 (бира се 1 од 2) Реологија бетонских конструкција Одабрана поглавља моделирања процеса у грађевинарству Актуелно стање у области Изборни предмет 2 (бира се 1 од 4) Одабрана поглавља науке о материјалима Земљотресно инжењерство Одабрана поглавља из фундирања Одабрана поглавља менаџмента у грађевинарству Изборни предмет 3 (бира се 1 од 4) Одабрана поглавља науке о материјалима Земљотресно инжењерство Одабрана поглавља из фундирања Одабрана поглавља менаџмента у грађевинарству Припрема пријаве теме докторске дисертације Изборни предмет 4 (бира се 1 од 4) Савремене методе пројектовања бетонских конструкција Одабрана поглавља теорије и технологије бетона Напредне технологије грађења Аутоматизација и роботизација у грађевинарству Изборни предмет 5 (бира се 1 од 10) Савремене методе пројектовања бетонских конструкција Одабрана поглавља теорије и технологије бетона Напредне технологије грађења Аутоматизација и роботизација у грађевинарству Докторска дисертација – Теоријске основе Докторска дисертација – Студијски истраживачки рад Докторска дисертација – Студијски истраживачки рад Докторска дисертација – Израда и одбрана докторске дисертације

ИНФОРМАТОР

0+3

Број бодова 5

5+3 5+3

12 12

5+4

13

5+4

13

I

II

III

IV

V

VI

0+2

2

5+4 5+4 5+4 5+4

14 14 14 14

5+4 5+4 5+4 5+4 0+2

14 14 14 14 2

5+4

14

5+4 5+4 5+4

14 14 14

5+4

14

5+4 5+4 5+4 0+10

14 14 14 30 30 10

0+0

20

0+20 0+30

151


Област: архитектУРА Назив студијског програма докторских студија је Архитектура и урбанизам. Академски назив који се стиче је Доктор техничких наука – архитектура (др). Коначни исход образовног процеса је усавршавање и надградња знања стечених током претходних нивоа студија, што студентима треба да омогући да постану способни за самосталан научноистраживачки рад.

Студијски програм: АРХИТЕКТУРА И УРБАНИЗАМ Р.б.

Назив предмета

I

1. 2. 3.

Методологија научног рада - одабрана поглавља Урбана социологија и економија - одабрана поглавља Изборни предмет 1 (бира се 1 од 2) Креативно и теоријско истраживање у архитектури и урбанизму - одабрана поглавља Однос делова и целине у архитектури/урбанизму одабрана поглавља Изборни предмет 2 (бира се 1 од 2) Развој типологије архитектонских објеката – одабрана поглавља Развој типологије урбаних простора – одабрана поглавља Изборни предмет 3 (бира се 1 од 2) Теоријски дискурс у архитектури - одабрана поглавља Глобално и локално у савременој архитектури и урбаном простору - одабрана поглавља Актуелно стање у области Принципи теорије и критике у архитектури и урбанизму - одабрана поглавља Теоријски принципи развоја архитектуре и града – одабрана поглавља Културолошка функција архитектуре и града – одабрана поглавља Изборни предмет 4 (бира се 1 од 2) Функција архитектонске и урбане форме – одабрана поглавља Структура језика архитектуре и града – одабрана поглавља Припрема пријаве теме докторске дисертације Докторска дисертација – Теоријске основе Докторска дисертација – Студијски истраживачки рад Докторска дисертација – Студијски истраживачки рад Докторска дисертација – Израда и одбрана докторске дисертације

3+0 5+3

Број бодова 5 12

5+4

13

5+4

13

3.1 3.2 4. 4.1 4.2 5. 5.1 5.2 6. 7. 8. 9. 10. 10.1 10.2 11. 12. 13. 14. 15.

152

II

III

IV

V

VI

5+4

14

5+4

14

5+4

14

5+4

14

0+2

2 2+0

4

3+2

6

2+0

4

5+4

14

5+4

14

0+2 0+10

2 30 30 10

0+0

20

0+20 0+30


Област: САОБРАЋАЈ Назив студијског програма докторских студија је Саобраћај. Академски назив који се стиче је Доктор наука – саобраћај (др). Исход процеса студирања према програму докторских студија за саобраћај је знање које студентима омогућава да постану способни за самосталан научно-истраживачки рад.

Студијски програм: САОБРАЋАЈ Р.б. 1. 2. 2.1 2.2 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 4.-5. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 6. 7.-8. 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8

Назив предмета Метод научног рада Заједнички изборни предмет 1 (бира се 1 од 2) Одабрана поглавља из математике Одабрана поглавља из физике Изборни предмет 2 (бира се 1 од 4) Статистичке методе у техници Одабрана поглавља из рачунарства Одабрана поглавља из механике Одабрана поглавља рачунарских комуникација Изборни предмет 3 - 4 (бира се 2 од 18) Савремене технике преноса дигиталних сигнала Технике кодовања и преноса сигнала Планирање саобраћаја Управљање ланцима снабдевања Одабрана поглавља из операционих истраживања: примена у саобраћају Фази системи са применом у саобраћају Форензичка биомеханика Примена информационих технологија и мерења у саобраћају Одабрана поглавља аутоматизације саобраћајних система Биомеханички модели и анализа судара Одабрана поглавља из динамике и управљања Е-логистика Теорија судара Оптимизација превозног процеса робе Теорија гафова Случајни процеси Планирање развоја дистрибутивних мрежа Методе оптимизације и математичко моделирање Актуелно стање у области Изборни предмет 5 - 6 (бира се 2 од 21) Планирање саобраћаја Одабрана поглавља из операционих истраживања: примена у саобраћају Фази системи са применом у саобраћају Примена метода вештачке интелигенције у саобраћају Форензичка биомеханика Методе управљања саобраћајном инфраструктуром Прогнозе саобраћаја Одлучивање и оптимизација

ИНФОРМАТОР

0+3

Број бодова 5

5+3 5+3

12 12

5+4 5+4 5+4 5+4

14 13 14 14

I

II

III

5+4 5+4 5+4 5+4

IV

V

VI

14 14 14 14

5+4

14

5+4 5+4

14 14

5+4

14

5+4

14

5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 0+2

14 14 14 14 14 14 14 14 14 2 5+4

14

5+4

14

5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4

14 14 14 14 14 14

153


7.9 Оптимизација превозног процеса робе 7.10 Оптимизација превозног процеса путника 7.11 Савремени транспортни системи Стабилност и оптимизација конструктивних елемената 7.12 саобраћајних објеката 7.13 Одабрана поглавља из динамике и управљања 7.14 Квалитет транспортне услуге 7.15 Логистички системи 7.16 Одабрана поглавља из области аутоматског управљања 7.17 Е-логистика 7.18 Управљање ланцима снабдевања 7.19 Логистика хетерогених интезивних процеса 7.20 Савремени ТВ и видео системи 7.21 Савремени оптички системи 9. Припрема пријаве теме докторске дисертације 10. Докторска дисертација – Теоријске основе 11. Докторска дисертација – Студијски истраживачки рад 12. Докторска дисертација – Студијски истраживачки рад Докторска дисертација – Израда и одбрана 13. докторске дисертације

5+4 5+4 5+4

14 14 14

5+4

14

5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 0+2 0+10

14 14 14 14 14 14 14 14 14 2 30 30 10

0+0

20

0+20 0+30

Област: Индустријско инжењерство и ИНЖЕЊЕРСКИ менаџмент Назив студијског програма докторских студија је Индустријско инжењерство/ инжењерски менаџмент. Академски назив који се стиче је доктор наука – индустријско инжењерство/инжењерски менаџмент (др). Исход процеса студирања према програму докторских студија је знање које студентима омогућава да постану способни за самосталан научноистраживачки рад.

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО/ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ Р.б.

Назив предмета

I

1. 2. 2.1 2.2 3. 4.-5. 4.1

Метод научног рада Заједнички изборни предмет (бира се 1 од 2) Одабрана поглавља из математике Одабрана поглавља из физике Наука о индустријском инжењерству и менаџменту Изборни предмет 1 - 2 (бира се 2 од 4) Ефективни производни и услужни системи Структуре савремених информационих комуникационих система Одабрана поглавља из неиндустријске роботике Одабрани прилази управљању процесима рада Актуелно стање у области Изборни предмет 3 - 4 (бира се 2 од 8) Одабрана поглавља из аутоматизације процеса рада Растер и Image Processing технологије у инжењерству и менаџменту Одабрана поглавља из интеграције аутоматизованих система Одабрана поглавља инжењерског менаџмента

0+3

Број бодова 5

5+3 5+3 5+4

12 12 13

4.2 4.3 4.4 6. 7.-8. 7.1 7.2 7.3 7.4 154

II

III

5+4

IV

V

VI

14

5+4

14

5+4 5+4 0+2

14 14 2 5+4

14

5+4

14

5+4

14

5+4

14


7.5 7.6 7.7 7.8 9. 10. 11. 12.

Одабрана поглавља инвестиционог менаџмента Одабрана поглавља из пројектовања за изврсност Мапредни модели података и система база података CAE/CAD/CAM и CIM концепти и системи Припрема пријаве теме докторске дисертације Докторска дисертација – Теоријске основе Докторска дисертација – Студијски истраживачки рад Докторска дисертација – Студијски истраживачки рад Докторска дисертација – Израда и одбрана 13. докторске дисертације

5+4 5+4 5+4 5+4 0+2 0+10

14 14 14 14 2 30 30 10

0+0

20

0+20 0+30

Област: ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Назив студијског програма докторских студија је Инжењерство заштите животне средине. Академски назив који се стиче је доктор наука – Инжењерство заштите животне средине (др). Исход процеса студирања према програму докторских студија је знање које студентима омогућава да постану способни за самосталан научно-истраживачки рад.

Студијски програм: ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Р.б.

Назив предмета

I

1. 2. 2.1 2.2 3. 4. 4.1 4.2 5. 5.1 5.2 6. 7. 7.1

Метод научног рада Заједнички изборни предмет (бира се 1 од 2) Одабрана поглавља из математике Одабрана поглавља из физике Примењена анализа физичко-хемијских параметара Изборни предмет 1 (бира се 1 од 2) Ремедијација контаминираних локација Савремени принципи енергетског менаџмента Изборни предмет 2 (бира се 1 од 2) Чврсти материјали у окружењу Физичке методе за испитивање еколошких материјала Актуелно стање у области Изборни предмет 3 (бира се 1 од 3) Савремени методи Екодизајна Основе и принципи управљања заштитом животне средине Системска регулатива у области животне средине Изборни предмет 4 (бира се 1 од 2) Пројектовање и планирање у процесима минимизације отпада и опасних материја Одабрана поглавља теорија преноса Модели економске валоризације пројеката заштите животне средине Припрема пријаве теме докторске дисертације Докторска дисертација – Теоријске основе Докторска дисертација – Студијски истраживачки рад Докторска дисертација – Студијски истраживачки рад Докторска дисертација – Израда и одбрана докторске дисертације

0+3

Број бодова 5

5+3 5+3 5+4

12 12 13

7.2 7.3 8. 8.1 8.2 8.3 9. 10. 11. 12. 13.

ИНФОРМАТОР

II

III

IV

V

VI

5+4 5+4

14 14

5+4 5+4 0+2

14 14 2 5+4

14

5+4

14

5+4

14

5+4

14

5+4

14

5+4

14

0+2 0+10

2 30 30 10

0+0

20

0+20 0+30

155


ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНЕ ОБЛАСТИ: ГРАФИЧКО ИНЖЕЊЕРСТВО И ДИЗАЈН Назив студијског програма докторских студија је Графичко инжењерство и дизајн. Академски назив који се стиче је доктор наука – графичко инжењерство и дизајн (др). Исход процеса студирања према програму докторских студија је знање које студентима омогућава да постану способни за самосталан научно-истраживачки рад.

Студијски програм: ГРАФИЧКО ИНЖЕЊЕРСТВО И ДИЗАЈН Р.б. 1. 2. 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 5. 5.1 5.2 5.3 6. 7. 7.1 7.2 7.3 8. 8.1 8.2 8.3 9. 10. 11. 12. 13.

156

Назив предмета Метод научног рада Одабрана поглавља из савремених графичких технологија Изборни предмет 1 (бира се 1 од 4) Одабрана поглавља из физике Одабрана поглавља из математике Одабрана поглавља из хемије Одабрана поглавља из програмирања Изборни предмет 2 (бира се 1 од 3) Одабрана поглавља вештачке интелигенције у управљању и обради сигнал Одабрана поглавља из управљања бојама Одабрана поглавља из техничке механике Изборни предмет 3 (бира се 1 од 3) Одабрана поглавља из мултимедија Одабрана поглавља из пројектовања за изврсност Одабрана поглавља из компјутерске графике Актуелно стање у области Изборни предмет 4 (бира се 1 од 3) Одабрана поглавља из дизајна Одабрана поглавља из уметности у графичким техникама Одабрана поглавља из индустрисјког обликовања производа Изборни предмет 5 (бира се 1 од 3) Одабрана поглавља из амбалаже Еколошко инжењерски аспекти Одабрана поглавља из савремених графичких система и процеса Припрема пријаве теме докторске дисертације Докторска дисертација – Теоријске основе Докторска дисертација – Студијски истраживачки рад Докторска дисертација – Студијски истраживачки рад Докторска дисертација – Израда и одбрана докторске дисертације

0+3

Број бодова 5

9+4

13

5+3 5+3 5+3 5+3

12 12 12 12

I

II

III

IV

V

VI

5+4

14

5+4 5+4

14 14

5+4 5+4 5+4 0+2

14 14 14 2 5+4

14

5+4

14

5+4

14

5+4 5+4

14 14

5+4

14

0+2 0+10

2 30 30 10

0+0

20

0+20 0+30


МЕХАТРОНИКА

Назив студијског програма докторских студија је Мехатроника. Академски назив који се стиче је доктор наука – мехатроника (др). Исход процеса студирања према програму докторских студија је знање које студентима омогућава да постану способни за самосталан научно-истраживачки рад.

Студијски програм: МЕХАТРОНИКА Р.б. 1. 2. 2.1 2.2 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4-5. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 6. 7-8. 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 9. 10. 11. 12. 13.

Назив предмета Метод научног рада Заједнички изборни предмет (бира се 1 од 2) Одабрана поглавља из математике Одабранапоглавља из физике Изборни предмет 1 (бира се 1 од 9) Одабрана поглавља из телекомуникација и обраде сигнала Одабрана поглавља из рачунарства Одабрана поглавља из механике Одабрана поглавља из математике 2 Одабрана поглавља из електромоторних погона Алгоритми дигиталне обраде сигнала Инжењерске експерименталне методе Одабрана поглавља програмирања Теорија судара Изборни предмет 2 (бира се 2 од 10) Неглатка механика и оптимизација Одабрана поглавља из индустријске роботике Инжењерство обновљивих извора енергије у пољопривреди Напредна примена ICT у пољопривреди Инжењерство одрживих биосистема Трактори за одрживу пољопривреду Теорија судара Одабрана поглавља из неиндустријске роботике Одабрана поглавља из интеграције аутоматизованих система Одабрана поглавља из аутоматизације процеса рада Актуелно стање у области Изборни предмет 4 (бира се 2 од 10) Неглатка механика и оптимизација Одабрана поглавља из индустријске роботике Инжењерство обновљивих извора енергије у пољопривреди Напредна примена ICT у пољопривреди Одабрана поглавља из неиндустријске роботике Одабрана поглавља из интеграције аутоматизованих система Одабрана поглавља из аутоматизације процеса рада Инжењерство одрживих биосистема Трактори за одрживу пољопривреду Теорија сударa Припрема пријаве теме докторске дисертације Докторска дисертација – Теоријске основе Докторска дисертација – Студијски истраживачки рад Докторска дисертација – Студијски истраживачки рад Докторска дисертација – Израда и одбрана докторске дисертације ИНФОРМАТОР

0+3

Број бодова 5

5+3 5+3

12 12

5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4

13 13 14 13 13 13 13 13 14

I

II

III

IV

V

VI

5+4 5+4

14 14

5+4

14

5+4 5+4 5+4 5+4 5+4

14 14 14 14 14

5+4

14

5+4 0+2

14 2 5+4 5+4

14 14

5+4

14

5+4 5+4

14 14

5+4

14

5+4 5+4 5+4 5+4 0+2 0+10

14 14 14 14 2 30 30 10

0+0

20

0+20 0+30

157


ПРИМЕЊЕНА математика (МАТЕМАТИКА У ТЕХНИЦИ) Назив студијског програма докторских студија је Математика у техници. Академски назив који се стиче је доктор наука – примењена математика (др). Исход процеса студирања према програму докторских студија је знање које студентима омогућава да постану способни за самосталан научно-истраживачки рад.

Студијски програм: МАТЕМАТИКА У ТЕХНИЦИ Р.б. 1. 2. 2.1 2.2 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 4.20 4.21

158

Назив предмета Метод научног рада Заједнички изборни предмет (бира се 1 од 2) Одабрана поглавља из математике Одабранапоглавља из физике Изборни предмет 1 (бира се 1 од 14) Одабрана поглавља из телекомуникације и обраде сигнала Одабрана поглавља из рачунарства Случајни процеси у телекомуникацијама Одабрана поглавља програмирања Поузданост у ЕЕС Одлучивање и оптимизација Одабрана поглавља из механике Алгоритми дигиталне обраде сигнала Одабрана поглавља из аналитичке механике Одабрана поглавља моделирање процеса у грађевинарству Примењена анализа физичко-хемијских параметара Одабрана поглавља архитектуре рачунских система 1 Основи криптологије Паралелно рачуноводство Изборни предмет 2 (бира се 1 од 40) Функционална анализа 1 Парцијалне диференцијалне једначине Операциона истраживања Случајни процеси Семантике програмских језика Логика у рачунарству Математичке основе фази система Примењена апстрактна алгебра Модели израчунљивости Увод у функционалне програмске језика Теорија мобилних процеса Процесна алгебра Статистика Комбинаторика Нумаричка анализа Функционална анализа 2 Теорија графова Фази системи и примене Вишевредносне логике Клонови операција Нумеричко решавање диференцијалних једначина

0+3

Број бодова 5

5+3 5+3

12 12

5+4

13

5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4

13 13 13 13 14 14 13 13

5+4

13

5+4 5+4 5+4 5+4

13 13 13 13

I

II

5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4

III

IV

V

VI

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14


4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29 4.30 4.31 4.32 4.33 4.34 4.35 4.36 4.37 4.38 4.39 4.40 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 5.15 5.16 5.17 5.18 5.19 5.20 5.21 5.22 5.23 5.24 5.25 5.26 5.27 5.28 5.29 5.30 5.31 5.32 5.33 5.34 5.35

Примена линеарне алгебре у техници Статистичке методе у техници Дигитална геометрија Обрада слика 1 Обрада слика 2 Примењени алгоритми Комбинаторни и геометријски алгоритми Позиционе игре Актуарска математика Нелинеарне једначине са применом Методе оптимизације и математичко моделовање Комбинаторна теорија матрица Спектрална теорија графова Метахеуристичке методе Теорија одлучивности Теорија формалних језика и програмски језици Категоријална теорија доказа Теорија сложености израчунавања Представљање знања и аутоматско закључивање Изборни предмет 3 (бира се 1 од 41) Функционална анализа 1 Парцијалне диференцијалне једначине Операциона истраживања Случајни процеси Семантике програмских језика Логика у рачунарству Математичке основе фази система Примењена апстрактна алгебра Модели израчунљивости Увод у функционалне програмске језика Теорија мобилних процеса Процесна алгебра Статистика Диференцијалне једначине Комбинаторика Нумаричка анализа Функционална анализа 2 Теорија графова Фази системи и примене Вишевредносне логике Клонови операција Нумеричко решавање диференцијалних једначина Примена линеарне алгебре у техници Статистичке методе у техници Дигитална геометрија Обрада слика 1 Обрада слика 2 Примењени алгоритми Комбинаторни и геометријски алгоритми Позиционе игре Актуарска математика Нелинеарне једначине са применом Методе оптимизације и математичко моделовање Комбинаторна теорија матрица Спектрална теорија графова

ИНФОРМАТОР

5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

159


5.36 5.37 5.38 5.39 5.40 5.41 6. 7. 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11 7.12 7.13 7.14 7.15 7.16 7.17 7.18 7.19 7.20 7.21 7.22 7.23 7.24 7.25 7.26 7.27 7.28 7.29 7.30 7.31 7.32 7.33 7.34 7.35 7.36 7.37 7.38 7.39 7.40 7.41 8. 8.1 8.2 8.3 8.4

160

Метахеуристичке методе Теорија одлучивости Теорија формалних језика и програмски језици Категоријална теорија доказа Теорија сложености израчунавања Представљање знања и аутоматско закључивање Актуелно стање у области Изборни предмет 4 (бира се 1 од 41) Функционална анализа 1 Парцијалне диференцијалне једначине Операциона истраживања Случајни процеси Семантике програмских језика Логика у рачунарству Математичке основе фази система Примењена апстрактна алгебра Модели израчунљивости Увод у функционалне програмске језика Теорија мобилних процеса Процесна алгебра Статистика Диференцијалне једначине Комбинаторика Нумаричка анализа Функционална анализа 2 Теорија графова Фази системи и примене Вишевредносне логике Клонови операција Нумеричко решавање диференцијалних једначина Примена линеарне алгебре у техници Статистичке методе у техници Дигитална геометрија Обрада слика 1 Обрада слика 2 Примењени алгоритми Комбинаторни и геометријски алгоритми Позиционе игре Актуарска математика Нелинеарне једначине са применом Методе оптимизације и математичко моделовање Комбинаторна теорија матрица Спектрална теорија графова Метахеуристичке методе Теорија одлучивости Теорија формалних језика и програмски језици Категоријална теорија доказа Теорија сложености израчунавања Представљање знања и аутоматско закључивање Изборни предмет 5 (бира се 1 од 21) Одабрана поглавља из метода оптимизације Одабрана поглавља из рачунарских комуникација Логистички системи Оптимизација превозног процеса робе

5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 0+2

14 14 14 14 14 14 2 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

5+4 5+4 5+4 5+4

14 14 14 14


8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10 8.11 8.12 8.13 8.14 8.15 8.16 8.17 8.18 8.19 8.20 8.21 8.22 8.23 9. 10. 11. 12. 13.

Поглавља из заштите информација и информационих система Одабрана поглавља из дигитализације културе и научне баштине Неглатка механика и оптимизација Неглатка механика са неконзервансним својствима Хаос у динамичким системима Математичка теорија штапова Одабрана поглавља МКЕ Одабрана поглавља из биомедицинске инструментације и телеметрије Алгоритми дигиталне обраде слике Одабрана поглавља програмске подршке мултимедијалних алгоритама Обрада сигнала у медицинском истраживању Пројектовање и планирање у процесима минимизације отпада и опасних материја Основе и принципи управљања заштитом животне средине Аутоматизација и роботизација у грађевинарству Одабрана поглавља инвестиционог менаџмента Одабрана поглавља из области аутоматског управљања Одабрана поглавља рачунарске интелигенције Одабрана поглавља из неиндустријске роботике Одабрана поглавља из индустријске роботике Припрема пријаве теме докторске дисертације Докторска дисертација – Теоријске основе Докторска дисертација – Студијски истраживачки рад Докторска дисертација – Студијски истраживачки рад Докторска дисертација – Израда и одбрана докторске дисертације

ИНФОРМАТОР

5+4

14

5+4

14

5+4 5+4 5+4 5+4 5+4

14 14 14 14 14

5+4

14

5+4

14

5+4

14

5+4

14

5+4

14

5+4

14

5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 0+2 0+10

14 14 14 14 14 14 2 30 30 10

0+0

20

0+20 0+30

161


ИЗВОД ИЗ ЗАКОНА О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ Студентске конференције Члан 1. Ради остваривања заједничких интереса студената као партнера у процесу високог образовања оснивају се Студентска конференција универзитета и Студентска конференција академија струковних студија. Студентску конференцију универзитета чине представници студентских парламената универзитета. Студентску конференцију академија струковних студија чине представници студентских парламената академија струковних студија. Организација и рад конференција из става 1. овог члана уређују се статутом конференције. Два представника које одреде студентске конференције могу учествовати, без права одлучивања, у раду Националног савета.

СТУДИЈЕ И СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ Студијски програм Члан 2. Студијски програм је скуп обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета, са оквирним садржајем, чијим се савладавањем обезбеђују неопходна знања и вештине за стицање дипломе одговарајућег нивоа и врсте студија. Врсте и нивои студија Члан 3. Делатност високог образовања остварује се кроз академске и струковне студије на основу одобрених, односно акредитованих студијских програма за стицање високог образовања. На академским студијама изводи се академски студијски програм, који оспособљава студенте за развој и примену научних, стручних и уметничких достигнућа. На струковним студијама изводи се струковни студијски програм, који оспособљава студенте за примену знања и вештина потребних за укључивање у радни процес. Студије првог степена су: 1) основне академске студије; 2) основне струковне студије. Студије другог степена су: 1) дипломске академске студије - master; 2) специјалистичке струковне студије; 3) специјалистичке академске студије. Студије трећег степена су докторске академске студије. Студијски програм за стицање заједничке дипломе Члан 4. Студијски програм за стицање заједничке дипломе јесте студијски програм који организују и изводе више високошколских установа које имају дозволу за рад за одговарајући студијски програм. Студијски програм из става 1. овог члана може да се изводи када га усвоје надлежни органи високошколских установа које га организују.

162

Обим студија Члан 5. Сваки предмет из студијског програма исказује се бројем ЕСПБ бодова, а обим студија изражава се збиром ЕСПБ бодова. Збир од 60 ЕСПБ бодова одговара просечном укупном ангажовању студента у обиму 40-часовне радне недеље током једне школске године. Укупно ангажовање студента састоји се од активне наставе (предавања, вежбе, практикуми, семинари и др.), самосталног рада, колоквијума, испита, израде завршних радова, добровољног рада у локалној заједници и других видова ангажовања. Добровољни рад је рад студента без накнаде, који организује високошколска установа на пројектима од значаја за локалну заједницу који се вреднује у систему високог образовања. Услове, начин организовања и вредновање добровољног рада уређује високошколска установа својим општим актом. Укупан број часова активне наставе не може бити мањи од 600 часова у току школске године. Основне академске студије имају од 180 до 240 ЕСПБ бодова. Основне струковне студије имају 180 ЕСПБ бодова. Специјалистичке струковне студије имају најмање 60 ЕСПБ бодова. Специјалистичке академске студије имају најмање 60 ЕСПБ бодова када су претходно завршене дипломске академске студије. Дипломске академске студије имају: 1) најмање 60 ЕСПБ бодова, када је претходно остварен обим основних академских студија од 240 ЕСПБ бодова; 2) најмање 120 ЕСПБ бодова када је претходно остварен обим основних академских студија од 180 ЕСПБ бодова. Докторске студије имају: 1) најмање 180 ЕСПБ бодова, уз претходно остварени обим студија од најмање 300 ЕСПБ бодова на основним академским и дипломским академским студијама. Одређени академски студијски програми могу се организовати интегрисано у оквиру основних и дипломских академских студија. Академски студијски програми из медицинских наука могу се организовати интегрисано у оквиру основних и дипломских академских студија, са укупним обимом од највише 360 ЕСПБ бодова Завршни рад и дисертација Члан 6. Студијским програмом основних и специјалистичких студија може бити предвиђен завршни рад. Студијски програм дипломских академских студија садржи обавезу израде завршног рада. Докторска дисертација је завршни део студијског програма докторских студија, осим доктората уметности који је уметнички пројекат. Изузетно, докторат наука може да стекне лице са завршеним студијама медицине и завршеном специјализацијом, на основу одбрањене дисертације засноване на радовима објављеним у врхунским светским часописима. Број бодова којима се исказује завршни рад, односно завршни део студијског програма, улазе у укупан број бодова потребних за завршетак студија. Начин и поступак припреме и одбране завршног рада, односно дисертације уређује се општим актом факултета.


Преношење ЕСПБ бодова Члан 7. Између различитих студијских програма може се вршити преношење ЕСПБ бодова. Критеријуми и услови преношења ЕСПБ бодова прописују се општим актом универзитета, односно споразумом факултета. УСТАНОВЕ КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ДЕЛАТНОСТ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА Високошколске установе Члан 8. Делатност високог образовања обављају следеће високошколске установе: 1) универзитет; 2) факултет, односно уметничка академија, у саставу универзитета; 3) академија струковних студија; 4) висока школа; 5) висока школа струковних студија. Студентски парламент Члан 9. Студентски парламент је орган факултета и високошколске јединице која има орган управљања и уписане студенте. Начин избора и број чланова студентског парламента утврђује се општим актом факултета. Право да бирају и да буду бирани за члана студентског парламента имају сви студенти факултета, односно високошколске јединице, уписани на студије у школској години у којој се бира студентски парламент. Мандат чланова студентског парламента траје годину дана. Избор чланова студентског парламента одржава се сваке године у априлу, тајним и непосредним гласањем. У циљу остваривања права и заштите интереса студената, студентски парламент бира и разрешава представнике студената у органима високошколске установе, односно високошколске јединице, као и у органима других установа у којима су заступљени представници студената, у складу са статутом установе. РЕЖИМ СТУДИЈА Школска година Члан 10. Факултет организује и изводи студије у току школске године која, по правилу, почиње 1. октобра и траје 12 календарских месеци. Школска година дели се на: 1) два семестра, од којих сваки траје 15 недеља; 2) блокове, у укупном трајању од 30 недеља, чије се појединачно трајање утврђује општим актом високошколске установе. Настава појединачних предмета се, по правилу, организује и изводи у току једног семестра, једног триместра или једног блока, а најдуже у току два семестра или три триместра.

студија, као и организовати израду и одбрану докторске дисертације, на језику националне мањине и на страном језику, у складу са статутом. Факултет може остваривати студијски програм на језику националне мањине и страном језику уколико је такав програм одобрен, односно акредитован. Факултет може за студенте са хендикепом организовати и изводити студије, односно поједине делове студија, на гестовном језику. Организација студија Члан 12. Обавезе факултета у погледу начина организовања и времена одржавања облика студија уређују се општим актом факултета, као и да у складу са својим могућностима обезбеди услове за студенте са посебним потребама. Факултет дужан је да организује предавања и друге облике наставе за све студенте, изузев код остваривања студијског програма на даљину. Ближи услови и начини остваривања студијског програма на даљину уређују се општим актом факултета. Факултет је дужан да на одговарајући начин информише студенте о начину, времену и месту одржавања наставе, циљевима, методама и садржајима наставе, о садржајима, методама, критеријумима и мерилима испитивања, о начину обезбеђивања јавности на испиту и начину остваривања увида у резултате, као и о другим питањима од значаја за студенте. СТУДЕНТИ Упис Члан 13. На одобрене, односно акредитоване студијске програме које организује факултет могу се уписати кандидати под условима и на начин уређен законом о високом образовању и општим актом универзитета у Новом Саду. Страни држављанин може се уписати на студијске програме из става 1. овог члана под истим условима као и домаћи држављанин. Лице се може уписати на студијске програме из става 1. овог члана ако познаје језик на коме се изводи настава. Услови, начин и поступак провере знања језика из става 3. овог члана уређују се општим актом факултета. Лице које се упише на студијске програме из става 1. овог члана стиче статус студента. Студент се уписује у статусу студента који се финансира из буџета или студента који се сâм финансира. Конкурс Члан 14. Универзитет у Новом Саду расписује конкурс за упис на студије (у даљем тексту: конкурс). Конкурс садржи: број студената за одређене студијске програме, услове за упис, мерила за утврђивање редоследа кандидата, поступак спровођења конкурса, начин и рокове за подношење жалбе на утврђени редослед, као и висину школарине коју плаћају студенти чије се студирање не финансира из буџета. Конкурс се објављује најкасније пет месеци пре почетка школске године.

Језик студија Члан 11. Факултет организује и изводи студије на српском језику. Факултет може организовати и изводити студије, односно поједине делове

ИНФОРМАТОР

163


Број студената Члан 15. Универзитет у Новом Саду утврђује број студената који се уписује на студијске програме које организује, а који не може бити већи од броја утврђеног у дозволи за рад. Утврђивање броја студената из става 1. овог члана врши се на предлог факултета у саставу универзитета у Новом Саду, у складу са статутом те установе. Одлуку о броју студената за упис у прву годину студијског програма који се финансира из буџета, за факултет, доноси Влада, по прибављеном мишљењу факултета и Националног савета, најкасније два месеца пре расписивања конкурса. У наредним годинама студија број студената из става 3. овог члана факултет може повећати за највише 20% у односу на претходну годину, у складу са одлуком надлежног органа факултета.

6) на подједнако квалитетне услове студија за све студенте; 7) на образовање на језику националне мањине, у складу са законом; 8) на различитост и заштиту од дискриминације; 9) да бира и да буде биран у студентски парламент и друге органе факултета.

Рангирање и упис кандидата Члан 16. Кандидат за упис на студије првог степена полаже пријемни испит или испит за проверу склоности и способности, у складу са општим актом универзитета. Редослед кандидата за упис на студије првог степена утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на пријемном испиту, односно испиту за проверу склоности и способности. Кандидат који има положену општу матуру не полаже пријемни испит. Уместо пријемног испита овом кандидату вреднују се резултати опште матуре, у складу са општим актом универзитета. Универзитет може кандидата са положеном стручном, односно уметничком матуром, уместо пријемног испита, упутити на полагање одређених предмета опште матуре. На основу критеријума из конкурса, универзитет сачињава ранг листу пријављених кандидата. Право уписа на студије првог степена стиче кандидат који је на ранг листи из става 5. овог члана рангиран у оквиру броја студената из члана 7. Студент студија првог степена другог универзитета, лице које има стечено високо образовање на студијама првог степена и лице коме је престао статус студента у складу са овим законом, може се уписати на студије првог степена, под условима и на начин прописан општим актом универзитета. Право из става 7. овог члана остварује се на лични захтев. На студије другог и трећег степена кандидат се уписује под условима, на начин и по поступку утврђеном општим актом и конкурсом универзитета.

Правила студија Члан 18. При упису сваке школске године студент се опредељује за предмете из студијског програма Студијским програмом се прописује који су предмети обавезни за одређену годину студирања. Студент који се финансира из буџета опредељује се за онолико предмета колико је потребно да се оствари најмање 60 ЕСПБ бодова. Студент који се сâм финансира опредељује се, у складу са студијским програмом, за онолико предмета колико је потребно да се оствари најмање 37 ЕСПБ бодова. Студент који се сам финансира плаћа део школарине обрачунат према предметима за које се определио. Полагањем испита студент стиче одређени број ЕСПБ бодова у складу са студијским програмом. Студент који не положи испит из обавезног предмета до почетка наредне школске године, уписује исти предмет. Студент који не положи изборни предмет, може поново уписати исти или се определити за други изборни предмет. Студијским програмом може се условити опредељивање студента за одређени предмет претходно положеним испитима из једног или више предмета утврђених студијским програмом. Правила студија ближе се уређују општим актом факултета.

Права и обавезе студената Члан 17. Студент факултета има права и обавезе утврђене овим законом и општим актом факултета. Студент има право: 1) на упис, квалитетно школовање и објективно оцењивање; 2) на благовремено и тачно информисање о свим питањима која се односе на студије; 3) на активно учествовање у доношењу одлука, у складу са законом; 4) на самоорганизовање и изражавање сопственог мишљења; 5) на повластице које произлазе из статуса студента;

164

Студент је дужан да: 1) испуњава наставне и предиспитне обавезе; 2) поштује опште акте установе; 3) поштује права запослених и других студената у високошколској установи; 4) учествује у доношењу одлука у складу са законом. Студент има право на жалбу у складу са статутом факултета уколико факултет прекрши неку од обавеза из става 2. тач. 1)-3) овог члана.

Статус студента Члан 19. Студент који се финансира из буџета и који је у току школске године, у оквиру уписаног студијског програма, по положеним испитима стекао 60 ЕСПБ бодова, има право да се и у наредној школској години финансира из буџета. Студент који се финансира из буџета и који у току школске године оствари мање од 60 ЕСПБ бодова, може наставити студије у статусу студента који сâм финансира студије. Студент који се сâм финансира и који у току школске године оствари 60 ЕСПБ бодова из текуће године студијског програма, може да се у наредној школској години финансира из буџета. Право из става 3. овог члана студент остварује ако се рангира у оквиру


укупног броја студената чије се студије финансирају из буџета, на начин и по поступку утврђеним општим актом факултета. Студент који се финансира из буџета може у том статусу да има уписан само један одобрен, односно акредитован студијски програм на истом нивоу студија. Оцењивање Члан 20. Успешност студента у савлађивању појединог предмета континуирано се прати током наставе и изражава се поенима. Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита студент може остварити највише 100 поена. Студијским програмом утврђује се сразмера поена стечених у предиспитним обавезама и на испиту, при чему предиспитне обавезе учествују са најмање 30, а највише 70 поена. Успех студента на испиту изражава се оценом од 5 (није положио) до 10 (одличан). Факултет може прописати и други, ненумерички начин оцењивања, утврђивањем односа ових оцена са оценама из става 4. овог члана. Општим актом факултета ближе се уређује начин полагања испита и оцењивање на испиту. Испити Члан 21. Испит је јединствен и полаже се усмено, писмено, односно практично. Испит се полаже у седишту факултета, односно у објектима наведеним у дозволи за рад. Одредба става 2. овог члана односи се и на извођење студијског програма на даљину. Факултет може организовати полагање испита ван седишта, ако се ради о испиту из предмета чији карактер то захтева. Студент полаже испит непосредно по окончању наставе из тог предмета. Испитни рокови су: јануарски, априлски, јунски, септембарски и октобарски. Изузетно, за уметничке предмете у пољу уметности може да се утврди један испитни рок у складу са општим актом факултета. Уколико студент из става 5. овог члана не положи испит, има право да испит полаже још два пута у току исте школске године. Изузетно, студент коме је преостао један неположени испит из студијског програма уписане године има право да тај испит полаже у накнадном испитном року до почетка наредне школске године. Студент са хендикепом има право да полаже испит на начин прилагођен његовим могућностима, у складу са општим актом факултета. Приговор Члан 22. Студент има право да надлежном органу факултета поднесе приговор на добијену оцену, ако сматра да испит није обављен у складу са законом и општим актом установе, у року од 36 часова од добијања оцене. Надлежни орган установе у року од 24 часа од добијања приговора, у складу са одредбама општег акта универзитета, разматра приговор и доноси одлуку по приговору. Уколико се усвоји приговор студента, студент поново полаже испит у року од три дана од дана пријема одлуке из става 2. овог члана.

ИНФОРМАТОР

Мировање права и обавеза студената Члан 23. Студенту се, на његов захтев, одобрава мировање права и обавеза, у случају теже болести, упућивања на стручну праксу у трајању од најмање шест месеци, одслужења и дослужења војног рока, неге детета до годину дана живота, одржавања трудноће и у другим случајевима предвиђеним општим актом факултета. Студент који је био спречен да полаже испит због болести или одсуства због стручног усавршавања у трајању од најмање три месеца, може полагати испит у првом наредном року, у складу са општим актом факултета. Дисциплинска одговорност студента Члан 24. Студент одговара за повреду обавезе која је у време извршења била утврђена општим актом самосталне високошколске установе. За тежу повреду обавезе студенту се може изрећи и мера искључења са студија на факултету. Дисциплински поступак не може се покренути по истеку три месеца од дана сазнања за повреду обавезе и учиниоца, а најкасније шест месеци од дана када је повреда учињена. Општим актом универзитета утврђују се лакше и теже повреде обавеза студената, дисциплински органи и дисциплински поступак за утврђивање одговорности студента. Престанак статуса студента Члан 25. Статус студента престаје у случају: 1) исписивања са студија; 2) завршетка студија; 3) неуписивања школске године; 4) кад не заврши студије до истека рока који се одређује у двоструком броју школских година потребних за реализацију студијског програма; 5) изрицања дисциплинске мере искључења са студија на факултету. Студенту се на лични захтев може продужити рок за завршетак студија, у складу са општим актом факултета. Стручни, академски и научни називи Члан 26. Лице које заврши основне академске студије стиче стручни назив са назнаком звања првога степена академских студија из одговарајуће области. Лице које заврши основне струковне студије стиче стручни назив са назнаком звања првога степена струковних студија из одговарајуће области. Лице које заврши специјалистичке академске студије стиче стручни назив специјалиста са назнаком звања другог степена академских студија из одговарајуће области. Лице које заврши специјалистичке струковне студије стиче стручни назив специјалиста са назнаком звања другог степена струковних студија из одговарајуће области. Лице које заврши дипломске академске студије стиче академски назив дипломирани, са назнаком звања другог степена дипломских академских студија из одговарајуће области - master. Лице које заврши докторске, односно академске студије трећег степена, стиче научни назив доктор наука, односно доктор уметности, са назнаком области.

165


Листу звања из одговарајућих области и скраћенице стручних, академских и научних назива утврђује Национални савет, на предлог Конференције универзитета, односно Конференције академија струковних студија. Скраћеница стручног назива се ставља иза имена и презимена, а скраћеница академског назива се ставља испред имена и презимена. У међународном промету и у дипломи на енглеском језику, назив који је стекло лице из става 1. овог члана је bachelor, назив који је стекло лице из става 2. овог члана је bachelor (appl.), назив који је стекло лице из става 5. овог члана је master, а назив који је стекло лице из става 6. овог члана је Ph. D., односно одговарајући назив на језику на који се диплома преводи.

На основу члана 29. и члана 31. Закона о високом образовању („Сл гласник РС“ бр 76/2005) и члана 116., 117. и 118. Статута Факултета техничких наука, Наставно - научно веће је дана 01.10.2008. године усвојило следећа

ОБРАЗОВАЊЕ ТОКОМ ЧИТАВОГ ЖИВОТА

Члан 1. Овим правилима одређују се облици остваривања наставе и начини, облици и обим вредновања предиспитних обавеза студената кроз акумулацију поена током похађања наставе на студијама I и II степена на Факултету техничких наука.

Члан 27. Факултет у оквиру своје делатности може реализовати програме образовања током читавог живота ван оквира студијских програма за које је добио дозволу за рад. Услови, начин и поступак реализације програма из става 1. овог члана уређују се општим актом факултета. Лицу које је савладало програм из става 1. овог члана факултет издаје уверење. Лице уписано на програм из става 1. овог члана нема статус студента, у смислу овог закона.

ПРАВИЛНИК О ИЗВОЂЕЊУ НАСТАВЕ, МЕТОДОЛОГИЈИ ДОДЕЛЕ ЕСПБ БОДОВА, ОСНОВАМА ВРЕДНОВАЊА ПРЕДИСПИТНИХ ОБАВЕЗА И НАЧИНУ ПРОВЕРЕ ЗНАЊА СТУДЕНАТА

I ОБЛИЦИ ОСТВАРИВАЊА НАСТАВЕ Члан 2. Облици остваривања наставе су: предавања, вежбе, консултације, стручна пракса, учешће студената у стручном и научном раду и други облици. Факултет је у обавези да најкасније петнаест дана пре почетка семестра утврди тачан распоред одржавања наставе који садржи податке о: нивоу и врсти студија, години студија, предметима, наставницима и сарадницима који изводе наставу, времену и месту одржавања наставе и друге податке о настави који су потребни да би студент могао уредно похађати наставу и извршавати своје обавезе предвиђене студијским програмом. Распоред из става 2. овог члана се објављује на Интернет страници Факултета, огласним таблама Факултета и на вратима учионица. Студент је дужан да се благовремено определи за праћење изборних предмета, студијских група у циљу припреме наставе и формирања распореда у року који одређује продекан за наставу. Члан 3. Студентска служба доставља руководиоцу департмана званичан број регистрованих студената на одговарајући студијски програм, студијску групу, односно изборни предмет. Потребан број студената за одржавање наставног процеса на неком студијском програму, студијској групи, односно изборном предмету дефинисан је Табелом 1. Веће студијског програма констатује испуњеност формалних услова дефинисаних Табелом 1, тј. констатује да ли је регистрован довољан број студената за одржавање наставног процеса. Након констатације испуњености минималних услова, Веће студијског u1087 програма одлучује да ли ће се одвијати наставни процес на конкретном студијском програму, студијској групи или изборном предмету. Уколико није уписан потребан број студената дефинисан у табели, Наставно научно веће факултета може, на основу захтева Већа студијског програма, донети одлуку о започињању и реализацији наставе на студијском програму, студијској групи или изборном предмету. Табела 1: Потребан број студената за одржавање наставног процеса

166


Година студија I II III IV V

Студијски програм Мин. 42 32 22 16 (16)* 12 (12)*

Mакс. 180 180 180 180 (35)* 180 (35)*

Студиjска група (студијски програм**) Мин. Макс. 21 180 16 180 11 180 8 (8)* 180 (35)* 6 (6)* 180 (35)*

Изборни предмети Мин. 21 16 11 8 (8)* 6 (6)*

* бројеви у загради односе се на дипломске академске мастер студије ** минималан број студената важи за студијске програме за које је расписан конкурс до 60 студената. *** За Л (Лабораторијске), Р (Рачунарске) и Остале облике вежби (Графичке, Рачунске, Аудиторне и Демонстрационе), минималан број студената у групи за вежбе зависи од карактера вежби и расположивог простора. Ако Наставно научно веће не одобри захтев Већа студијског програма о започињању и реализацији наставе на студијском програму, студијској групи или изборном предмету, настава се не одржава у тој школској години. Изузетно, у претходном случају Катедра/Департман може донети одлуку о држању наставе, али у том случају извођење наставе не улази у оптерећење. Члан 4. Предавања су део наставе на Факултету на којима наставник усмено излаже садржај одређене теме на начин и у обиму утврђеним студијским програмом. На предавањима може да учествује и друго лице по позиву носиоца предмета односно по посебном писменом одобрењу руководиоца студијског програма и продекана за наставу. Предавања су јавна. Предавањима, по правилу, присуствује предметни наставник и студенти који су дужни да, према студијском програму и распореду, тај предмет прате. На почетку школске године наставник у сажетом облику износи студентима: садржај и динамику извођења наставе, методе рада, начин акумулирања поена испуњавањем предиспитних обавеза, начин одржавања испита, начин оцењивања, основну и допунску литературу и друге неопходне информације. Члан 5. Вежбе су део наставе на којима се у зависности од предмета: увежбавају и примењују основна знања, разрађују примери из градива изложеног на предавањима, решавају практични или теоријски проблеми, задаци и случајеви из праксе, израђују програми из предметног градива и сл. За садржај вежби је одговоран наставник - носилац предмета и сарадник, уколико спроводи вежбе. На вежбама може да учествује и друго лице по позиву носиоца предмета односно по посебном писменом одобрењу руководиоца студијског програма и продекана за наставу. Члан 6. Консултације су облик наставног рада које се по правилу одвијају у индивидуапном контакту наставника и студента.

ИНФОРМАТОР

Вежбе*** ЛиР 12-20 12-20 12-20 12-20 (8)* 12-20 (8)*

Остали облици 24-60 24-60 24-60 24-60 (16)* 24-60 (16)*

Сврха консултација је да се студентима омогући објашњење појединих, посебно сложених делова обухваћених програмом предмета, пружи помоћ при изради семинарских или других радова и шире информише студенте о темама из области која је обухваћена програмом предмета. Члан 7. Стручна пракса је део наставног процеса током кога студенти стичу практична знања из области која је обухваћена студијским програмом кроз директни контакт и учешће у радном процесу. Стручне екскурзије су дефинисане студијским програмом. Организује их предметни наставник а одобрава руководилац студијског програма. План стручне екскурзије обавезно садржи: списак студената, начин организовања, начин обезбеђења и заштите и начин финансирања. Ијаде су научна и спортска такмичења студената одређене наставне области. Ијаде одобрава декан на предлог руководиоца департмана. За такмичења у знању организују се припреме. План ијада обавезно садржи: списак наставних предмета из којих ће се студенти такмичити, списак екипа које ће се такмичити односно списак студената, списак такмичара у спорту, начин организације, термине у којима ће студенти евентуално одсуствовати из процеса наставе и начин финансирања. По правилу, термини одржавања Ијада се планирају у терминима изван термина наставе. Декан може донети одлуку о награђивању најуспешнијих студената на –Ијадама. II ЈЕДИНСТВЕНА МЕТОДОЛОГИЈА ДОДЕЛЕ ЕСПБ ПРЕДМЕТИМА Члан 8. Сваком предмету се одређује број ЕСПБ бодова ( у даљем тексту: EСПБ) тако да је укупно оптерећење студента током године студија максимално 1800 сати рада односно 60 ЕСПБ. Један ЕСПБ бод вреди 30 сати укупног рада студента на свим активностима везаним за савладавање градива укључујући и све облике провере знања Један ЕСПБ еквивалентан је једном ЕCTS кредитном боду у европском систему преносивих бодова. У зависности од оптерећења студента на предмету (активна настава, семинарски, графички и остали радови, консултације, време за спремање и полагање испита) јединствено се додељује одговарајући број ЕСПБ. Број ЕСПБ бодова за сваки предмет датог студијског програма одређује се на састанку Комисије за квалитет студијског програма, док се коначно усаглашавање и усвајање броја бодова врши на седници Већа студијског програма. Број ЕСПБ бодова се обавезно исказује у свим релевантним документима везаним за наставни процес на факултету.

167


III ОБЛИЦИ ПРЕДИСПИТНИХ ОБАВЕЗА И ПРОВЕРА ЗНАЊА Члан 9. Предиспитне обавезе чине део процеса савладавања знања из области дефинисаних програмом наставног предмета. Предиспитне обавезе су: редовно похађање часова предавања, вежби и сложених облика вежби, активно учешће у свим облицима наставе, семинарски рад, графички рад, презентација, предметни задатак, предметни пројекат, тестови, домаћи задаци. Наведене активности морају представљати целину у оквиру одвијања наставног процеса и њихов карактер мора бити такав да се не могу поновити до првог испитног рока. Члан 10. Збир поена стечених предиспитним обавезама и полагањем испита је 100 поена. У циљу хармонизације дефинисања и примене поједине предиспитне обавезе ће бити детаљније дефинисане. Предиспитне обавезе из става 1. овог члана вреднују се са 30, 50 или 70 поена. Студент испуњава предиспитне обавезе у току семестра у коме је уписао тај наставни предмет. Редослед испуњавања предиспитних обавеза утврђене су програмом предмета. Члан 11. Акумулација поена током семестра се дефинише: 1. уколико је програмом предмета предвиђено вредновање предиспитних обавеза са 70 поена није могуће предвидети колоквијуме. 2. уколико је програмом предмета предвиђено вредновање предиспитних обавеза са 50 поена, могуће је поред предиспитних обавеза предвидети један колоквијум. 3. уколико је програмом предмета предвиђено вредновање предиспитних обавеза са 30 поена, могуће је поред предиспитних обавеза предвидети : а. Два коловијума б. Један колоквијум в. Нема колоквијума Минимални услови за излазак на испит који студент мора да оствари испуњавањем предиспитних обавеза је 30 - 55% испуњености предиспитних обавеза, што је утврђено програмом наставног предмета. Студент који не акумулира минималан број поена поново похађа исти (уколико је наставни предмет обавезан), односно исти или други наставни предмет (уколико је наставни предмет изборни) наредне школске године. Члан 12. Редовно похађање часова предавања и вежби и активно учешће у свим облицима наставе вреднује се са 0-5 поена за сваки од два облика предиспитних обавеза и прати на начин који одређује предметни наставник. Члан 13. Семинарски рад је облик предиспитних обавеза и представља самосталан рад студента на тему из области наставног предмета, ради обраде одабраних делова наставног предмета. Сврха семинарског рада је развој креативности

168

студента и остваривање стручних или научних активности. Програмом наставног предмета могу бити предвиђена највише два семинарска рада. Израда и одбрана семинарског рада вреднује се са 20 поена. Члан 14. Графички рад је облик предиспитних обавеза и представља самосталан рад студента којим студент допуњује и проширује своје знање стечено кроз друге облике наставе. Програмом наставног предмета може бити предвиђен највише два графичка рада у току једног семестра. Израда и одбрана графичког рада вреднује се са 20 поена. Члан 15. Презентација је облик предиспитних обавеза и представља усмено излагање припремљено на задату тему. Програмом _и_инаставног предмета може бити предвиђена највише једна презентација у току једног семестра. Презентација се вреднује се са 10 поена. Члан 16. Предметни задатак је облик предиспитних обавеза и представља посебан рад студента припремљен и одбрањен ускладу са специфичним захтевима наставног предмета. Програмом наставног предмета може бити предвиђена највише два пројектна задатка у току једног семестра. Израђен и одбрањен предметни задатак вреднује се са 15 поена. Члан 17. Предметни пројекат је облик предиспитних обавеза у оквиру кога студент самостално ради задатак из области наставног предмета. Програмом наставног предмета могу бити предвиђена највише два предметна пројекта. Израђени и одбрањени предметни пројекат се вреднују са 30 поена. Уколико је обим и сложеност предметног пројекта обухвата ширу, недељиву целину могуће је предвидети да се тај предметни пројекат вреднује до 50 поена. Члан 18. Тестови представљају облик предиспитних обавеза у оквиру којих се током трајања активне наставе проверава знање студената. Током семестра је могуће организовати највише 4 теста, а сваки тест се вреднује са 10 поена. Члан 19. Домаћи задаци представљају облик предиспитних обавеза у оквиру којих студент самостално, ван трајања активне наставе, решава проблеме и задатке. Могуће је предвидети највише 4 домаћа задатка, а сваки домаћи задатак се вреднује са 5 поена. Члан 20. Сложени облици вежби су програмом предмета предвиђени облици


лабораторијских, рачунарских, графичких илимедијских вежби које се у случају да их студент успешно испуни вреднују се са: а. појединачне вежбе са најмање 5 поена б. међусобо повезане вежбе које заједно чине целину вреднују се са највише 70 поена Члан 21. Поени акумулирани испуњавањем предиспитних обавеза се рачунају при полагању испита и то најдуже до завршетка наредне школске године (односно три семестра у случају да је предмет похађан у зимском семестру и два семестра у случају да је предмет слушан у летњем семестру) закључно са октобарским испитним роком. Члан 22. Студент има право да поново у наредној школској години започне испуњавање предиспитних обавеза уколико је незадовољан првобитно акумулираним бројем поена. Члан 23. Колоквијум је облик провере стечених знања и вештина у току наставе из заокруженог дела наставног предмета. Градиво које се испитује на колоквијумима одговара до тада пређеном делу градива, која представља логичку целину у оквиру наставног предмета. За сваки наставни предмет могуће је предвидети највише два колоквијума. Распоред полагања колоквијума се дефинише на основу смерница усвојених на Наставно- научном већу Факултета. Полагање колоквијума се одвија према званичном распореду у оквиру колоквијумских недеља. Право полагања колоквијума имају студенти у току семестра у коме студенти први пут прате наставу из тог наставног предмета. Наставници су дужни да на почетку семестра доставе продекану за наставу број колоквијума који студенти полажу у оквиру наставног предмета. Полагање колоквијума се вреднује са 20 поена. Максималан број поена који је могуће акумулирати полагањем тестова и колоквијума је 60 поена. Члан 24. Предметни наставник је дужан да обезбеди вођење евиденције о испуњености предиспитних обавеза за сваког студента који похађа тај наставни предмет. Предметни наставник је дужан да на крају семестра у коме се дати предмет изводи достави надлежном референту Студентске службе списак студената који нису акумулирали минимални број поена из предиспитних обавеза, односно нису стекли услов за излазак на испит. IV ПОСТУПАК ПОЛАГАЊА ИСПИТА Члан 25. Испит је обавезан вид провере знања из области обухваћене програмом наставног предмета. Испит може бити: усмени, писмени или писмени и усмени. Током испита може се проверавати и практично знање студента. Испит се организује непосредно по окончању наставе из предмета студијског програма.

ИНФОРМАТОР

Испити се могу организовати само у просторијама факултета. Испит се вреднује са најмање 30 поена. Провера знања може се вршити: а. у целини – у оквиру испитног рока б. по деловима наставних садржаја у оквиру предмета u1082 који представљају заокружене целине предмета – у оквиру колоквијумских недеља у току семестра у коме студенти први пут прате наставу из тог наставног предмета. Облик провере знања под Б. се омогућава само за студенте који похађају наставу. Приступање студента оваквом начину полагања испита није обавезно и не рачуна се као излазак на испит при наплати трошкова испита. Полагање испита не може се условљавати претходним изласком на колоквијум или одређеним успехом приликом полагања колоквијума. Члан 26. Студент може полагати испит из истог предмета највише три пута у току школске године. Изузетно, студент коме је преостао један неположен испит из текуће школске године, има право да тај испит полаже у накнадном испитном року до почетка наредне школске године. Осим у законом предвиђеним испитним роковима испити се могу, из оправданих разлога, организовати и у другим испитним роковима према одлуци Наставно – научног већа. Ако студент не положи испит током школске године, има право да га полаже још једну школску годину без обавезног слушања наставе. Ако га не положи испит ни наредне школске године, студент је обавезан да понови наставни предмет и испуњавање предиспитних обавеза. Члан 27. Полагање испита се организује у току школске године у испитним роковима који су предвиђени Статутом Факултета у дане одређене за одржавање испита у одређеном испитном року. Испитно градиво мора бити у складу са наставним програмом предмета из кога се испит полаже. Студент који је похађао предавања и вежбе по неком од претходних наставних планова и програма има право да испит полаже у складу са наставним планом и програмом који је похађао ако у међуврмену није прешао на други студијски програм. Начин полагања сваког испита одређен програмом датог предмета. Испитне пријаве се уносе посредством студентског web сервиса у складу са правилима која регулишу термин до кога је могуће пријавити/одјавити испит. Изузетно, у случају одсуства функционалности студентског web сервиса, пријаве могу бити предате у писменој форми на прописаном обрасцу у време рада са странкама на шалтеру Студентске службе, под истим условима који важе за електронски начин пријављивања. Податке о студентима који су пријавили испит, као и резултате испита односно записнике о полагању испита, наставници преузимају и ажурирају у складу са технологијом наставничких web сервиса. Наставник или сарадник не може од студента примити испитну пријаву. Наставник или сарадник не може допуњавати списак кандидата за полагање испита.

169


Члан 28. Распоред полагања испита је доступан наставницима и студентима посредством web сервиса и огласне табле факултета, најкасније до 15. новембра текуће године за целу школску годину. Након објављивања распореда полагања испита термини се не могу мењати осим у случају ванредних околности. Студент пријављује полагање испита према радном календару који доноси Наставно- научно веће факултета. Студент може да одјави испит најкасније 48 сати пре дана одређеног за полагање испита и у том случају ће се сматрати да испит није пријавио. Уколико студент није на време одјавио испит, наставник уписује у испитну пријаву и испитни списак да је студент приступио полагању испита. Члан 29. Полагање испита се организује по завршетку наставе из наставног предмета у оквиру првог испитног рока. Укупна оцена формира се акумулирањем поена остварених полагањем испита и колоквијума са поенима стеченим испуњавањем предиспитних обавеза. Студент који не оствари потребан број поена за добијање позитивне оцене или није задовољан оценом оствареном акумулацијом поена, полаже испит у неком од наредним испитних рокова. Члан 30. Писмени део испита може да траје најдуже 240 минута. Усмени део испита, укључујући и све облике усмених презентација, полаже се најдуже 30 минута. Члан 31. Студент има право да поднесе захтев за поништење добијене оцене у року од 72 сата од дана објављивања резултата на огласној табли факултета. Захтев за поништење оцене подноси се у писаној форми студентској служби факултета. У случају да студент поништи завршни део испита поступак поновног полагања u1086 обавља предметни наставник или, на лични захтев студента, комисија у року од 7 (седам) радних дана од дана поништења у договору са предметним наставником или председником комисије. Студент који је поништио испит задржава поене стечене вредновањем предиспитних обавеза. Оцена добијена поновљеним полагањем испита је коначна. Члан 32. Успех студента на испиту изражава се оценама од 5 до 10, при чему је 10 највиша оцена, док 5 означава да студент није положио испит. У индекс студента уписују се само прелазне оцене односно оцене од 6 до 10 и остварени број поена. У евиденцију се уписују све оцене од 5 до 10 и остварени број поена. Ток докумената и поступак евидентирања података о пријави, изласку на испит и оценама, у складу са законом обавља се уз подршку и по технологији наставничких и студентских web сервиса. Члан 33. Распоред дежурстава на испиту сачињава шеф катедре на којој се наставни

170

предмет налази. Приликом састављања распореда мора се водити рачуна о равномерном ангажовању свих сарадника. Уколико је наставник односно сарадник распоредом дежурстава предвиђен као дежурни, спречен да присуствује полагању испита дужан је предложити адекватну замену и обавестити предметног наставника како би се омогућило несметано одржавање испита. Предметни наставник или сарадник одговоран је за организацију испита и одржавање реда на испигу. Изузетно, предметни наставник може променити термин одржавања испита уз претходну сагласност продекана за наставу. Члан 34. Дежурство на испиту је радна обавеза сваког наставника односно сарадника. Дежурни наставник или сарадник прозива студенте, евидентира студенте који су приступили полагању испита, проверава идентитет студената, оверава испитне свеске и прави распоред седењау салиу којој се испит одржава. Идентитет студента дежурни наставник или сарадник утврђује : - увидом у индекс или личну карту студента и - сравњивањем списка са насловном страном задатка уз проверу групе групе питања и редног - броја списка. Студент који дође на полагања испита без исправа потребних за идентификацију u1085 не може приступити полагању испита. Студент је дужан да на корицама испитне свеске читко испише тражене податке. Члан 35. Пре почетка испита дежурни наставник или сарадник је дужан да саопшти који помоћни прибор студент током испита може користити. Коришћење другог прибора од стране студенга сматра се тежом повредом обавеза студенга у смислу Правилника о одговорности студенга. Члан 36. Предметни наставник дужан је да унапред припреми, одштампа и умножи испитна питања у броју примерака који одговара броју студената који су испит пријавили. Предметни наставник или сарадник дужан је да у току полагања испита континуално обилази салу у којој се испит полаже најмање и да одговори на питања у вези са нејасноћама у тексту испитних питања. Пружање било каквих информација у току одржавања испита осим оних које се односе на нејасноће у тексту задатака сматра се тежом повредом радне обавезе. Члан 37. За време трајања испита студент не може напуштати салу у којој се испит полаже пре него што преда испигну свеску и испитни задатак. Приликом напуштања просторије студент мора предати испитну свеску. Приликом предаје испитне свеске дежурни наставник или сарадник је дужан да упореди податке у испитној свесци са подацима унетим у списак (име, презиме, број индекса, редни број списка и група питања).


Члан 38. Студент који у току испита напусти салу у којој се испит полаже а задатак не преда сматра се даје испит није положио. Члан 39. Уколико дежурни сарадник утврди да је током полагања испита учињена лакша или тежа повреда обавеза студената у смислу Правилника о одговорности студената евидентираће у записник о полагању испита и доставиги га предметном наставнику најкасније следећег радног дана од дана полагања испита. Предметни наставникје дужан сачинити пријаву повреде обавеза коју је извршио студенат. Члан 40. Резултати полагања дела испита (писменог или усменог) објављују се на огласној табли Факултета најкасније у року од пет дана од дана полагања испита. Обавештење о дану, часу и месту стављања задатака на увид студентима и времену предаје и подизања индекса за упис оцена врши се путем огласне табле Факултета заједно са објављивањем резултата полагања испита или усмено на самом испиту. За испуњење обавеза из става 1. и 2. овог члана одговоран је предметни наставник. Не извршене или неблаговремено извршене обавезе из става 1. и 2. овог члана сматрају се тежом повредом радне обавезе. Члан 41. Полагање другог дела испита (усмено или писмено) заказује се најраније за наредни радни од дана објављивањарезултата полагања првог дела испита на огласној табли Факултета.

Оцена одређује ниво знања који је студент стекао: - Оцена 10 - усвајење, овладавање и креативна примена целог градива ( 95-100 поена) - Оцена 9 - усвајење, овладавање и примена целог градива ( 85-94 поена) - Оцена 8 - овладавање целог градива и примена дела градива ( 75-84 поена) - Оцена 7 - овладавање целог градива ( 65-74 поена) - Оцена 6 - овладавање градива ( 55-64 поена) Члан 45. Наставник је дужан да саопшти студенту резултат усменог испита одмах по одржаном испиту, а резултат писменог дела испита најкасније у року од 3 (три) радна дана од дана u1080 испита истицањем резултата на службеним интернет страницама, огласној табли или на други одговарајући начин.

V ОДРЖАВАЊЕ РЕДА ТОКОМ ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ Члан 46. Уколико лице које присуствује различитим настави својим понашањем омета наставу на било који начин, предметни наставник је дужан да му изрекне опомену те, уколико исти настави да ремети ред, лице удаљи са предавања у пратњи портирска Факултета или надлежних органа реда. Члан 47. Правила ступају на снагу 15 дана од дана доношења. Даном ступања на снагу ових Правила престају да важе Правила о извођењу наставе, методологији доделе ЕСПБ бодова, основама вредновања предиспитних обавеза и провери знања студената усвојених и Правилник о полагању испита усвојених дана 30. 05. 2007. године.

Члан 42. Уколико студент има примедбе на начин и организацију полагања испита или сматра да је на било који начин повређено неко његово право или да је наставник или сарадник током полагања испита извршио лакшу или тежу повреду радне обавезе може поднети писмену пријаву о повреди обавезе предметном наставнику, шефу катедре, руководиоцу департмана или декану Факултета најкасније три дана од дана полагања испита. Члан 43. Успех студената на испиту процењује се према критеријумима утврђеним Статутом факултета. Члан 44. Наставник је дужан да студента оцени оценом 5 ( није положио) ( 0-54 поена) када студент: - покаже недовољно знање за прелазну оцену, - напусти просторију у којој се одржава писмени део испита односно одустане од већ започетог писменог/усменог испита, - након писменог дела испита не приступи усменом (код испита који се полаже писмено и усмено), - због недоличног понашања, сметања другим студентима или због коришћења недопуштених средстава на испиту буде удаљен са испита.

ИНФОРМАТОР

171


Међународни сертигикат I SO 9001-2000

Награда Капетан Миша Анастасијевић 2005

172

Сертигикат Савезног завода за стандардизацију ISO 9001-2000

Првомајска награда ГВССС НС 2005

Бизнис партнер 2005

Златна плакета WIPO


Студентска служба Пријаве на конкурс за упис на ФТН, предају се у студентској служби. На слици (доле) је приказана организација и положај шалтер сале студентске службе.

1 – Референти за последипломске студије – Снежана Бојанић, Дражана Милинковић 2 – Шеф студентске службе – Братислав Радумило 3 – Архитектура и урбанизам – Бранка Петровић 4 – Индустријско инжењерство и менaџмент, Мехатроника – Биљана Тодић, Горана Лађиновић 5 – Машинство, Геодезија и геоматика – Љубиша Самарџић 6 – Саобраћај – Ана Вајда 7 – Грађевинство– Јованка Чошић 8 – Енергетика, електроника и телекомуникације – Госпава Ђајић, Александра Лукић 9 – Рачунарство и аутоматика – Ивана Недић, Бранка Јоцковић 10 – Графичко инжењерство и дизајн, Инжењерство заштите животне средине – Јасна Пајић, Драгана Шолаић


Положај ФТН-а у универзитетском кампусу 1 2 3 4 5 6 7

7’ 7’’ 8 8’ 8’’ 8’’’ 8’’’’

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ “Великошколска књижара” - откуп књига и уџбеника, фотокопирница ПОЉОПРИВЕДНИ ФАКУЛТЕТ експозитура Новосадске банке, фотокопирница ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ експозитура Новосадске банке ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ ВИША ПОСЛОВНА ШКОЛА ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА - ФТН ФТН - Амфитеатри ФТН - Наставни блок ФТН - Институт за индустријске системе ФТН - Блок Ф ФТН - Кула ФТН - Машински институти ФТН - ТМД ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ ПМФ - Институт за математику и физику експозитура Војвођанске банке ПМФ - Институт за хемију и географију ПМФ - Институт за биологију расадник “Плантленд”

9 9А 10 11 12 13 14 15

16 17 18

19 20 21

ФАКУЛТЕТ ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ Завод за физичку културу РЕКТОРАТ СТУДЕНТСКИ ТРГ - Трг Доситеја Обрадовића Фонтана - рад вајара Ј.Солдатовића ЈП “Урбанизам” Завод за урбанизам Нови Сад “УРБИС” СТУДЕНТСКИ ДОМ “СЛОБОДАН БАЈИЋ” СТУДЕНТСКИ ДОМ “ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ” АСИСТЕНТСКИ ДОМ - хотел са апартманима за привремени смештај младих наставника и сарадника папирница “Скалар” ДОМ ЗДРАВЉА СТУДЕНАТА Апотека СТУДЕНТСКИ РЕСТОРАНИ ЂАЧКО ИГРАЛИШТЕ Спортски терени (фудбал, мали фудбал, кошарка, одбојка, рукомет, тенис) Тениски клуб “Студент” ресторан “Балкан Еxпрес” УНИВЕРЗИТЕТСКИ ПАРК СТАНИЦЕ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈА ОСНОВНА ШКОЛА “Јован Поповић”


Карта 3: Положај ФТН-а у односу на аутобуску и железничку станицу

Informator FTN  

Fakultet Tehnickih Nauka Novi Sad

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you