Page 58

56  ГРА ДЪТ   ДЕКЕМВРИ 2017

НОВА ВИЗИЯ ЗА ЦЕНТЪРА НА ВРАЦА Текст ПРОФ. ИВАН НИКИФОРОВ, Д . А .Н.

Първата пешеходна зона в България бе изградена във Враца през далечната 1974 г. Това беше част от пространството на булевард „Никола Войводов“. Пешеходната настилка, озеленяването и градското обзавеждане бяха реализирани със скромни средства, но общият ефект от тази реализация се оказа толкова голям, че през следващите години започна масово изграждане на пешеходни пространства във всички наши големи, средни и дори малки градове. Националният градоустройствен конкурс за центъра на Враца, проведен през 1975 г. и спечелен от колектив на „Главпроект“ (архитекти: Марта Петрова, Иван Битраков и Яким Петров), бе добра основа за съхраняване на богатото архитектурно наследство в центъра на града и за архитектурнохудожествено оформяне на главните площадни и улични пространства. През 2015 г. община Враца обяви национален анонимен конкурс „Реконструкция на централната пешеходна зона на града – от улица „Поп Сава Катрафилов“ до площада пред приемната сграда на жп гара, включително ул. „Търговска“ и прилежащите територии“ (съгласно заданието за конкурса). Професионалното жури на конкурса, в който участвах и аз, единодушно избра проекта на колектив „ОБЕДИНЕНИЕ ВРАЦА 2014” с ръководител Ц. Йорданова и представлявано от О. Давчев, на който община Враца възложи следващите фази на проекта. Основанията на журито за избора на премирания проект са предложените решения за избягване на разностилието в архитектурно-художественото оформление на съществуващите пешеходни пространства чрез визуализиране на основните направления на пешеходния поток в линеен растер, преминаващ през всички площади, улици и зелени площи, който по рисунъка напомня ствол на дърво. Линейният растер, изпълнен от настилка с клинкерни плочи в натурална бежово-сива и кафява гама, безпроблемно се съчетава по цвят с всички прилежащи сгради. Правите, тъпите и острите ъгли в членението на петата фасада са неизбежни при членението на пешеходните настилки в градските пространства. Те са много добре използвани в разглеждания проект. Подобряването на микроклимата се осъществява с предложеното уплътняване на съществуващите зелени площи и проектиране на нови, наситени с разнообразни растителни видове, осигуряващи динамична игра на багрите през всички годишни сезони. Проектът предлага единна система от елементи за съвременно градско обзавеждане в синхрон с цялостната концепция и съизмерими с най-съвременни постижения в областта.

Profile for ГРАДЪТ Медиа Груп

Списание "ГРАДЪТ" | Инфраструктура - брой 6, 2017 г. / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" | Инфраструктура - брой 6, 2017 г. / Spisanie Gradat

Списание "ГРАДЪТ" | Инфраструктура - брой 6, 2017 г. / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" | Инфраструктура - брой 6, 2017 г. / Spisanie Gradat

Profile for tcmgbg