Page 1


Ειδικό τέλος ακινήτων που εισπράττεται μέσω της ΔΕΗ πως έχει ανακοινωθεί κατ’ επανάληψη από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, το ειδικό τέλος ακινήτων συνεισπράττεται με τους λογαριασμούς της ΔΕΗ από τη ΔΕΗ. Σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία, όλες οι κατηγορίες νοικοκυριών και καταναλωτών που εξαιρούνται από την καταβολή του ειδικού τέλους ή εμπίπτουν σε ειδικές ρυθμίσεις πιστοποιούνται, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα, με απόφαση των αρμόδιων υπηρεσιών

Ο

ΔΕΗ γιατί στον επόμενο λογαριασμό εξοφλείται το τμήμα του λογαριασμού που δεν έχει καταβληθεί, δηλαδή αυτό που αφορά το ειδικό τέλος ακινήτων και όχι την κατανάλωση ρεύματος. Όσοι, συνεπώς, έχουν την εντύπωση ότι εξοφλώντας εν μέρει τον λογαριασμό τους εξοφλούν το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας και όχι το ειδικό τέλος ακινήτων, έχουν εσφαλμένη εντύπωση, την οποία καλλιεργούν ενδεχομένως και ορισμένα στελέχη της ΔΕΗ κατά πα-

του Υπουργείου Οικονομικών. Εφόσον έχει υποβληθεί παρόμοιο αίτημα και εκκρεμεί η έκδοση της σχετικής απόφασης είναι λογικό ένας καταναλωτής να ζητά έναν διακανονισμό της πληρωμής του με τη ΔΕΗ προκειμένου να μην καταβάλει κάτι που τελικώς δεν οφείλει να καταβάλει. Για τη συντριπτική, όμως, πλειονότητα των καταναλωτών που πρέπει να συγκαταβάλουν το λογαριασμό της ΔΕΗ και το ειδικό τέλος ακινήτων δεν έχει κανένα πρακτικό νόημα η μερική εξόφληση ενός λογαριασμού της

ράβαση του νόμου και των συμβατικών υποχρεώσεων της εταιρίας. Αυτό πρέπει να αποσαφηνιστεί για την προστασία του καταναλωτικού κοινού. Από την άλλη πλευρά, είναι προφανές ότι δεν έχει διακοπεί σε κανέναν πολίτη, άξιο προστασίας που έχει πραγματική αδυναμία καταβολής του ειδικού τέλος ακινήτων, η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτό διασφαλίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου, στις οποίες όποιος έχει δικαίωμα να υπαχθεί μπορεί να υπαχθεί με μια πάρα πολύ απλή διαδικασία.


Ξεφυλλίστε την φορολογική ενημέρωση και βρείτε αυτό που σας ενδιαφέρει

H TAXnews αναβαθμίζει συνεχώς τις υπηρεσίες του για την καλύτερη ενημέρωσή σας. Μέσα από υπηρεσίες μοναδικές στο Ελληνικό διαδίκτυο που απευθύνονται σε όλους εσάς, που θέλετε να αξιοποιήσετε την καθημερινή σας ενημέρωση. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

4/192


ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ By thodoris, on February 29th, 2012 ια ιδιαίτερα χρήσιμη κατηγορία αποφάσεων που αναρτώνται δημόσια μέσω του προγράμματος Διαύγεια, είναι αυτές που αφορούν οικονομικά δεδομένα και συγκεκριμένα οι τύποι απόφασης: ΔΑΠΑΝΗ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΔΩΡΕΑ. Μια κατάλληλη αξιοποίηση των μεταδεδομένων αυτών των τύπων απόφασης θα επέτρεπε την δημιουργία εργαλείων παρακολούθησης των δαπανών του δημοσίου τα οποία θα ήταν χρήσιμα όχι μόνο για λόγους διαφάνειας/λογοδοσίας αλλά επίσης και ως υποβοηθητικά στην λήψη αποφάσεων σχετικών με την αναδιάρθρωση του Ελληνικού Δημοσίου. Ειδικά από τη στιγμή που το πρόγραμμα συνοδεύεται από ένα δικτυακό API το οποίο παρέχει δομημένη πρόσβαση στο σύνολο των αποφάσεων μέσω της σελίδας οpendata.diavgeia.gov.gr ( από την οποία παρέχονται επίσης και οι διάφορες ταξινομίες/λεξικά που αποτελούν τιμές αναφοράς για διάφορα πεδία μιας απόφασης , σε μορφή αρχείων xml) θα ήταν θεωρητικά εφικτή η δημιουργία εφαρμογών που θα αξιοποιούσαν τα δεδομένα αυτά και θα επέτρεπαν την καλύτερη παρακολούθηση των οικονομικών στοιχείων του δημοσίου. Στην πράξη όμως κάτι τέτοιο δεν είναι καθόλου εύκολο να γίνει , αφού υπάρχουν αρκετές αστοχίες και ελλείψεις στο σχεδιασμό του διαδικτυακού API , τόσο γενικότερες όσο και ειδικότερες που αφορούν συγκεκριμένα την κατηγορία των οικονομικών δεδομένων. Το αποτέλεσμα είναι , τα διάφορα σχετικά εργαλεία που έχουν ήδη αναπτυχθεί να μην αποτυπώνουν την πραγματική κατάσταση των δαπανών και να καθίστανται ουσιαστικά μη λειτουργικά. Αυτό συμβαίνει για παράδειγμα τόσο με το www.greekspending.com όσο και με το http://projects.thodoris.net/diavgeia. Σκοπός του κειμένου αυτού είναι να αναδείξει τα προβλήματα στον σχεδιασμό του API

Μ

της Διαύγειας με στόχο να ευαισθητοποιήσει του υπευθύνους για την διόρθωση τους. Τα βασικά προβλήματα τα οποία θα πρέπει να διορθωθούν έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η αξιοποίηση του προγράμματος Διαύγεια ως πλατφόρμας παροχής Δημόσιων Οικονομικών Δεδομένων είναι τα ακόλουθα: 1. Μη παροχή της ιεραρχίας των φορέων (σχέση εποπτεύοντος υπουργείου και εποπτευόμενου φορέα) Η πληροφορία σχετικά με τους εποπτευόμενους φορείς κάθε υπουργείου , Ν.Π.Δ.Δ ή Ο.Τ.Α παρόλο που υπάρχει (και χρησιμοποιείται εσωτερικά) στο Πληροφοριακό Σύστημα του Διαύγεια , δεν διατίθεται μέσω του API. Το γεγονός αυτό καθιστά απαγορευτική την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις αθροιστικές δαπάνες ενός φορέα (μαζί με αυτές που αφορούν τους εποπτευόμενους από αυτόν φορείς) και συνεπώς την σύγκριση με στοιχεία που προέρχονται από άλλες πηγές όπως λόγου χάρη ο Κρατικός Προϋπολογισμός , όπου η κατανομή των κονδυλίων γίνεται σε πολύ υψηλότερο επίπεδο ιεραρχίας. 2. Έλλειψη κανόνων υποχρεωτικότητας πεδίων μεταδεδομένων Ένα από τα βασικά προβλήματα που επηρεάζει την ποιότητα των δεδομένων γενικότερα , και ειδικότερα τους τύπους αποφάσεων που αφορούν δαπάνες ή χρηματικές πληρωμές του δημοσίου , έχει να κάνει με την έλλειψη υποχρεωτικότητας στην καταχώρηση κάποιων πεδίων μεταδεδομένων. Πιο συγκεκριμένα για τον τύπο απόφασης ΔΑΠΑΝΗ, παρατηρούμε τα εξής :Τα πεδία μεταδεδομένων είναι συνολικά εννέα (9) με τα εφτά να είναι υποχρεωτικά και τα δύο προαιρετικά :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

5/192


ΑΦΜ Αναδόχου (υποχρεωτικό) Επωνυμία Αναδόχου (υποχρεωτικό) 33 ΑΦΜ Φορέα (υποχρεωτικό) 33 Επωνυμία Φορέα (υποχρεωτικό) 33 Περιγραφή Αντικειμένου (υποχρεωτικό) 33 Ποσό (υποχρεωτικό) 33 cpv (υποχρεωτικό) 33 Αριθμός ΚΑΕ (προαιρετικό) 33 Κατηγορία Δαπάνης (προαιρετικό) 33 33

Από την παραπάνω διευθέτηση όμως προκύπτουν τα ακόλουθα προβλήματα : 1) Καθιστώντας το πεδίο [Αριθμός ΚΑΕ] προαιρετικό , είναι αδύνατη η σύγκριση των δαπανών με τον προϋπολογισμό του εκάστοτε φορέα. 2) Καθιστώντας το πεδίο [Κατηγορία Δαπάνης] προαιρετικό δημιουργούνται προβλήματα στην εξαγωγή αθροιστικών αποτελεσμάτων και αυτό γιατί αυτό που ουσιαστικά καταχωρείται στο συγκεκριμένο πεδίο είναι το στάδιο εκτέλεσης της κάθε δαπάνης. Πιο συγκεκριμένα , στο δημόσιο λογιστικό για τις δαπάνες προβλέπεται ότι περνάνε από τα εξής στάδια : α) Ανάληψη υποχρέωσης , β) Εκκαθάριση , γ) Εντολή , δ) Πληρωμή . Αν η ίδια δαπάνη καταχωρηθεί σε διαφορετικά στάδια εκτέλεσης χωρίς να συμπληρωθεί το πεδίο Κατηγορία Δαπάνης , τότε προφανώς θα προσμετρηθεί ως διαφορετική δαπάνη κατά την διαδικασία υπολογισμού αθροιστικών μεγεθών. Επίσης η ανάληψη μιας δαπάνης δεν συνεπάγεται ότι αυτή τελικά εκκαθαρίζεται και δίνεται εντολή πληρωμής της. Επομένως δαπάνες οι οποίες δεν έχουν καταχωρηθεί ως πληρωμές στο πεδίο [Κατηγορία Δαπάνης] είναι ελάχιστα ασφαλές να προσμετρηθούν σε οποιοδήποτε αθροιστικό υπολογισμό. Σε αναλογία με τα παραπάνω το πεδίο [Κατηγορία Προϋπολογισμού] στον τύπου απόφασης ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ θα έπρεπε να γίνει υποχρεωτικό. Για παράδειγμα για την απόφαση 4ΑΡ4Θ59 , δεν γνωρίζουμε τι είδος προϋπολογισμού αφορά

(ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ , Η ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) , χωρίς να ανοίξουμε και να διαβάσουμε την απόφαση από το PDF της απόφασης. 3. Κανόνες επικύρωσης των πεδίων μεταδεδομένων (validation) Ένα άλλο από τα βασικά προβλήματα που παρουσιάζεται, και επηρεάζει την ποιότητα των δεδομένων γενικότερα, και ειδικότερα τους τύπους αποφάσεων που αφορούν δαπάνες ή χρηματικές πληρωμές του δημοσίου , έχει να κάνει με τους κανόνες επικύρωσης των πεδίων μεταδεδομένων. Με απλά λόγια κάποια από τα πεδία μεταδεδομένων δεν συνοδεύονται από τους κατάλληλους έλεγχους εγκυρότητας με συνέπεια να υπάρχουν αποφάσεις των οποίων συγκεκριμένα πεδία περιέχουν μη έγκυρες τιμές. Τα σημαντικότερα από αυτά είναι τα παρακάτω: Στις αποφάσεις δαπάνης το πεδίο [CPV] θα έπρεπε να έχει κάποιο validation , που να ελέγχει αν το περιεχόμενο είναι έγκυρος cpv αριθμός. Για παράδειγμα σε αυτήν την απόφαση το πεδίο CPV, περιέχει την τιμή “ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ” η οποία προφανώς καταχωρύθηκε εσφαλμένα αλλά έγινε δεκτή από το σύστημα ελλείψει ελέγχων εγκυρότητας στο συγκεκριμένο πεδίο. Στις αποφάσεις Προϋπολογισμού το πεδίο [Οικονομικό Έτος] δεν έχει κανέναν έλεγχο εγκυρότητας. Το σωστό θα ήταν να γίνεται έλεγχος ότι ο τύπος της τιμής του πεδίου είναι αριθμός που αναπαριστά έγκυρη χρονιά. 4. Ο τύπος και ο τρόπος αναπαράστασης του πεδίου ποσό. Στους τύπους απόφασης όπου τα μεταδεδομένα περιλαμβάνουν το πεδίο ποσό ([poso]) το πεδίο αυτό είναι τύπου κειμένου (string) ενώ δεν υπάρχει και κάποιος κοινός κανόνας για τον τρόπο αναπαράστασης του , με αποτέλεσμα να καταχωρείται με διαφορετικό τρόπο από τους φορείς του

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

6/192


προγράμματος Διαύγεια. Για παράδειγμα στην απόφαση με ΑΔΑ 4ΙΦΜΘ-4 το ποσό έρχεται από το API ως 92,25 , ενώ σε στην απόφαση με ΑΔΑ 4ΑΘΑ469Β4Μ-21 το ποσό έρχεται ως 500.00 Επειδή δεν υπάρχουν κανόνες επικύρωσης του πεδίου κατά την καταχώρηση , εμφανίζονται περιπτώσεις όπου για σημείο υποδιαστολής χρησιμοποιείται το κόμμα ενώ για άλλες η τελεία. Το ίδιο ισχύει και για το διαχωρισμό των χιλιάδων. Ακόμα χειρότερα ο αριθμός των ψηφίων του δεκαδικού μέρους δεν είναι σταθερός. Επειδή αυτά τα ποσά έρχονται ως text από το API του διαύγεια, δημιουργούν προβλήματα στην ανάγνωση και κατανόηση με μηχανικό τρόπο. Οποιοσδήποτε client που χρησιμοποιεί δεδομένα από το Διαύγεια θα αντιμετωπίσει πρόβλημα σχετικά με το πως θα μετατρέψει το ποσό από string σε decimal ,αφού δεν ακολουθείται κάποιος σταθερός τρόπος αναπαράστασης. Παρακάτω μερικά παραδείγματα:

ΑΔΑ

τιμή πεδίου [poso]

Σχόλια

4Α9ΡΙ-Ψ

2.894,12

Οι χιλιάδες με τελεία και το δεκαδικό με κόμμα

4Α1Φ46ΨΖΣ4-Π

1,096.19

Οι χιλιάδες με κόμμα και το δεκαδικό με τελεία

4Α9Λ6ΔΛ-3

2.225.000

Εδώ δεν υπάρχει καθόλου δεκαδικό

4ΙΗ3Γ-Υ

997,038

Εδώ έχουμε 3 ψηφία για το δεκαδικό μέρος. Κάποιος όμως θα μπορούσε να το ερμηνεύσει και ως χιλιάδες

4ΙΚΖ9-Δ

256,675

Αυτό μπορεί να ερμηνευτεί είτε ως 256 ευρώ και 675 λεπτά είτε ως 256 χιλιάδες 675 ευρώ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση (βάσει του κειμένου της απόφασης) σωστό είναι το πρώτο

4577ΩΨΩ-8ΕΝ

22.733,36€

Το ποσό περιέχει μέσα και το σήμα του ευρώ!

4ΙΚ5Λ-3

320.394,98 ΕΥΡΩ

Το ποσό περιέχει μέσα την λέξη ΕΥΡΩ!!

Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/diavgeia/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

7/192


Μείωση του κατώτατου μισθού που καθορίζεται από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.) Από 14−2−2012 και μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής, τα κατώτατα διαμορφωμένα όρια μισθών και ημερομισθίων της από 15−7−2010 ισχύουσας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, όπως αυτά προβλέπονταν και ίσχυαν κατά την 1−1−2012, μειώνονται κατά 22%. 33 Από 14−2−2012 και μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής μειώνονται κατά 32% τα κατώτατα διαμορφωμένα όρια μισθών και ημερομισθίων της από

15−7−2010 ισχύουσας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, όπως αυτά προβλέπονταν και ίσχυαν κατά την 1−1−2012, για νέους, ηλικίας κάτω των 25 ετών. Τα μειωμένα κατά 32% κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν και για τους μαθητευόμενους της παρ. 9 του άρθρου 74 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115). Η παρ. 8 του άρθρου 74 του ν. 3863/2010, το άρθρο 43 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση που είναι αντίθετη με τις διατάξεις της παραγρά-

33

φου αυτής, καταργούνται. Η άμεση προσαρμογή στα νέα μειωμένα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων, όπως καθορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους, δεν προϋποθέτει τη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων.

33

Συμφωνίες των μερών που υπολείπονται των νέων μειωμένων κατώτατων μισθών και ημερομισθίων, όπως καθορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους, είναι αυτοδικαίως άκυρες ως προς τον όρο αυτό.

33

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΙ

Έως 13/2/2012

Μείωση 22% Από 14/2/2012

Μείωση 32% Από 14/2/2012

Ημερομίσθιο άγαμος χωρίς προϋπηρεσία Ημερομίσθιο άγαμος 1 τριετία Ημερομίσθιο άγαμος 2 τριετίες Ημερομίσθιο άγαμος 3 τριετίες Ημερομίσθιο άγαμος 4 τριετίες Ημερομίσθιο άγαμος 5 τριετίες Ημερομίσθιο άγαμος 6 τριετίες Ημερομίσθιο έγγαμος χωρίς προϋπηρεσία Ημερομίσθιο έγγαμος 1 τριετία Ημερομίσθιο έγγαμος 2 τριετίες Ημερομίσθιο έγγαμος 3 τριετίες Ημερομίσθιο έγγαμος 4 τριετίες Ημερομίσθιο έγγαμος 5 τριετίες Ημερομίσθιο έγγαμος 6 τριετίες

33,57 34,80 36,46 38,11 39,78 41,43 43,11 36,92 38,16 39,83 41,47 43,14 44,80 46,47

26,18 27,14 28,44 29,73 31,03 32,32 33,63 28,80 29,76 31,07 32,35 33,65 34,94 36,25

22,83 23,66 24,79 25,91 27,05 28,17 29,31 25,11 25,95 27,08 28,20 29,34 30,46 31,60

751,39 813,99 887,99 961,99 826,54 889,13 963,13 1.037,13

586,08 634,91 692,63 750,35 644,70 693,52 751,24 808,96

510,95 553,51 603,83 654,15 562,05 604,61 654,93 705,25

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Ημερομίσθιο άγαμος χωρίς προϋπηρεσία Ημερομίσθιο άγαμος 1 τριετία Ημερομίσθιο άγαμος 2 τριετίες Ημερομίσθιο άγαμος 3 τριετίες Ημερομίσθιο έγγαμος χωρίς προϋπηρεσία Ημερομίσθιο έγγαμος 1 τριετία Ημερομίσθιο έγγαμος 2 τριετίες Ημερομίσθιο έγγαμος 3 τριετίες

Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012. Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/praxi-6-2012/ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

8/192


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

9/192


Εγκύκλιοι ΦΠΑ-ΚΒΣ-ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΟΛ 1048 24.02.2012 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2012 των νομικών προσώπων της παραγράφου 2 του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται με αυτή. ΠΟΛ 1055 29.02.2012 Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2012, καθώς και της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων φυσικών και νομικών προσώπων (Ε9) έτους 2012. ΠΟΛ 1056 02.03.2012 Καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξης του έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.). ΠΟΛ 1044 17.02.2012 Καθορισμός της διαδικασίας απαλλαγής από ΦΠΑ, δασμό, ΕΦΚ, τέλος ταξινόμησης και ειδικό φόρο πολυτελείας, κατά περίπτωση, της αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών και της εισαγωγής αγαθών από την Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης του Ευξείνου ΠΟΛ 1043 21.02.2012 Παράταση των προθεσμιών υποβολής των καταστάσεων των έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει οι δικηγόροι με τους εντολείς τους, των καταστάσεων των γραμματίων προκαταβολής από τους δικηγορικούς συλλόγους καθώς και των καταστάσεων ΠΟΛ 1041 16.02.2012 Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης απόδοσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης που προκύπτει από τη διαφορά των δύο συντελεστών Ε.Φ.Κ. πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης, του Φ.Π.Α. και των λοιπών επιβαρύνσεων που αναλογούν σ’ αυτήν.

Εγκύκλιοι Εργασίας-ΙΚΑ-ΟΑΕΔ

IKA Αριθμ. Πρωτ. Ε41/113 06.03.2012 Χορήγηση βεβαίωσης για είσπραξη λογ/μού δημοσίου έργου κατ’ εφαρμογή του άρθρου 21 του Ν. 4038 /2012

Εγκύκλιοι OAEE - ΟΓΑ - ΕΤΑΑ

OAEE ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 08.03.2012 Ρύθμιση οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένων που επλήγησαν από θεομηνίες φυσικές καταστροφές ή δέχθηκαν τρομακτικές επιθέσεις. (Παρ. 3 άρθρο 21 του Ν.4038/2012 ΦΕΚ 14Α / 2-2-2012). OAEE ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 12 08.03.2012 Οδηγίες για την νέα διαδικασία διαπίστωσηςβεβαίωσης Αναπηρίας σε ασφαλισμένους που εμπίπτουν στις διατάξεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών ή των Διμερών Συμβάσεων Κοινωνικής Ασφάλισης. OAEE ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11 01.03.2012 Υπαγωγή στις ρυθμίσεις του Ν. 3386/05 υπηκόων τρίτων χωρών που εργάζονται σε αλλοδαπές αεροπορικές εταιρείες οι οποίες λειτουργούν στην Ελλάδα δυνάμει διακρατικών συμφωνιών. OAEE ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 10 02.03.2012 Γνωστοποίηση των διατάξεων του Ν.4002/11 σχετικά με τη συνταξιοδότηση επιζώντων συζύγων.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

10/192


Νόμοι - Προεδρικά Διατάγματα ΝΟΜΟΣ 4052 ΦΕΚ 41Α 01.03.2012 Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις.

Λοιπές Αποφάσεις και Σ.ΕΠ.Ε. Αρ. Πρωτ. οικ. 2 / 20433 / 0022 08.03.2012 Κοινοποίηση μισθολογικών διατάξεων και πρόσθετες οδηγίες για την υλοποίηση των διατάξεων του ενιαίου μισθολογίου. Αρ. Πρωτ.: οικ. 2/ 20421 / 0022 08.03.2012 Κοινοποίηση Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων. Αριθμ. Πρωτ: 38101/0092 07 03 2012 Έναρξη εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4002/2011 Αρ.Πρωτ. ΔΕΦΚΓ 5001747 ΕΞ2012 11.01.2012 Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. Φ.883/530/16-09-1999 ΑΥΟ (ΦΕΚ 1872/Β) "Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή". Αριθ.Πρωτ. 28.02.2012 δικηγόρων που σχέση πάγιας εντολής στους άρθρου 4 του ν.

οικ 2/17132/0022 Καθορισμός αποδοχών παρέχουν υπηρεσίες με και περιοδικής έμμισθης φορείς της παρ. 1 του 4024/2011 (Α΄ 226).

Αρ. Πρωτ. Φ80020 / οικ. 4785 / 174 05.03.2012 Γνωστοποίηση δημοσίευσης του ν.4052/2012 (Α΄ 41). Σύσταση του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) και ένταξη σ’ αυτό. Αρ. πρωτ. Υ. 11321 / 3614 / 273 05.03.2012 Καταβολή Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.), για το έτος 2012. Αρ. Πρωτ.: Φ. 80000 / 5368 / 1108 06.03.2012 Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1θ του άρθρου 2 του ν. 4051/2012 (ΦΕΚ 40 Α’).

Αρ. Πρωτ. οικ. 2 / 17816 / 0094 01.03.2012 Πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2012 Σχετ.: οι αρ. α) 2/98007/0020/29-12-2011 @ β) 2/ 98253/ 0094/30-12-2011 εγκύκλιοι του Υπ. Οικονομικών Αριθ. Πρωτ.:. Υ3β / Γ.Π. / οικ 20227 20.02.2012 Εφαρμογή του Ν.3919/2011(ΦΕΚ Α’32). ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡ. 2654 29.02.2012 Καθορισμός του ποσοστού των σταθμισμένων κατά κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού που οφείλουν να καλύπτουν με κύρια βασικά ίδια κεφάλαια τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα – Τροποποίηση της ΠΔ/ΤΕ 263 Αριθμ. Δ6Α 1033376 ΕΞ2012 28.02.2012 Χαρακτηρισμός οφειλών ως ιδιαίτερα σημαντικού ύψους, η επιδίωξη της είσπραξης των οποίων υπάγεται και στην αρμοδιότητα της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημο

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

11/192


Ημερήσια Κυκλοφορία ΦΕΚ

Ν.Σ.Κ. Αρ.Πρωτ. 534 05.12.2011 Eρωτάται εάν στις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3613/2007 υπάγονται και υπάλληλοι θυγατρικών επιχειρήσεων κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, οι οποίες περιλαμβάνονται στο δημόσιο τομέα, Ν.Σ.Κ. Αρ.Πρωτ. 510 28.11.2011 Ερωτάται ποια είναι η νόμιμη διαδικασία επιβολής των προστίμων που προβλέπονται στις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 26 του Ν. 3728/2008, τα οποία αφορούν στη μη τήρηση εκ μέρους των εταιρειών που λειτουργούν με οποιονδήποτε Αρ.Πρωτ. ΔΕΦΚΓ 5005900 ΕΞ 2012 06.02.2012 Διεκπεραίωση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών που λειτουργούν ως ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ). Αρ. Πρωτ. Δ17Ε 5004419 24.01.2012 Τροποποίηση της αριθ. 5014486 /1716/07.04.2009 Α.Υ.Ο για τη θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία από εισαγωγείς εγκατεστημένους σε άλλο Κράτος-Μέλος με άμεση αποστολή σε Κράτος-Μέλος της Ε.Ε Αρ. Πρωτ. οικ. 2 / 17589 / 0022 29.02.2012 Κοινοποίηση μισθολογικών διατάξεων.

Αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ. ΓΥ/148 01.03.2012 Υποχρεωτική ηλεκτρονική καταχώριση των συνταγών στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και στους άλλους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Αριθμ. Φ.42000/1243/228 22.02.2012 Εκχώρηση και συμψηφισμός απαιτήσεων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από φαρμακευτικές εταιρείες προς νοσοκομεία ΕΣΥ. Αριθμ. 230/20798 21.02.2012 Αντικατάσταση δικαιολογητικών του άρθρου 4 του ν. 3955/2011 (Α΄89) με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75). Yποβολή αιτήσεων – υπεύθυνων δηλώσεων μετά των απαιτούμενων δικαιολογητικών και διαδικασία εγγραφής στο Ενιαίο Μητρώο Πράξη Διοικητή αριθ. 2652 29.02.2012 Τροποποίηση των Αποφάσεων της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων 281/5/17.3.2009 «Πρόληψη της χρησιμοποίησης των εποπτευόμενων από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών Αριθμ. 316/2010 24.02.2012 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, στον τομέα της ποιότητας καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Αριθμ. Φ.40021/20782/2565 24.02.2012 Καθορισμός του τρόπου, της διαδικασίας και της διασφάλισης της έγκαιρης μεταβίβασης των ασφαλιστικών εισφορών, που εισπράττονται υπέρ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31) κ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

12/192


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

13/192


ΑΔΑ: Β440Η-ΗΟ2

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΢ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ B’541/1.03.2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Αζήλα, 24 Φεβξνπαξίνπ 2012

1.ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/Ν΢Ζ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ΢ ΓΗΔΤΘΤΝ΢Ζ ΦΟΡΟΛ. ΔΗ΢ΟΓΖΜΑΣΟ΢ (Γ12)

ΠΟΛ. 1048

ΣΜΖΜΑ Β’ Σαρ. Γ/λζε Σαρ.Κσδ.

:Καξ. ΢εξβίαο 10

ΠΡΟ΢: Ωο Π.Γ.

:101 84, Αζήλα

Πιεξνθνξίεο: Θ. Καθιακάλεο Σειέθσλν

:210 3375311 - 312

ΦΑΞ

:210 3375001

2.ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΢Τ΢ΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/Ν΢Ζ ΚΔ.Π.Τ.Ο. ΓΗΔΤΘΤΝ΢Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Ζ/Τ (Γ30) Σαρ. Γ/λζε Σαρ. Κσδ.

:Υαλδξή 1 & Θεζ/λίθεο :183 46, Μνζράην

ΘΕΜΑ: «Σύπος θαη περηετόκελο ηες δήιωζες θοροιογίας εηζοδήκαηος οηθολ. έηοσς 2012 ηωλ λοκηθώλ προζώπωλ ηες παραγράθοσ 2 ηοσ άρζροσ 101 ηοσ Κώδηθα Φοροιογίας Εηζοδήκαηος θαη θαζορηζκός δηθαηοιογεηηθώλ ποσ σποβάιιοληαη κε ασηή». ΑΠΟΦΑ΢Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ΢ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έρνληαο ππφςε: α.

Σηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ Κψδηθα

Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 2238/1994 (ΦΔΚ Α’ 151). 1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

14/192


ΑΔΑ: Β440Η-ΗΟ2

β.

Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 109 ηνπ λ. 2238/1994.

γ.

Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 99 ηνπ λ. 2238/1994.

δ.

Σηο δηαηάμεηο ηεο αξηζ. Τ25/6-12-2011 (ΦΔΚ Β’ 2792/8-12-2011) Απφθαζεο

ηνπ Πξσζππνπξγνχ πεξί «Καζνξηζκνχ αξκνδηνηήησλ ησλ Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ Φίιηππνπ ΢αρηλίδε θαη Παληειή Οηθνλφκνπ». ε.

Όηη κε ηελ παξνχζα απφθαζε δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνχ

πξνυπνινγηζκνχ. Αποθαζίδοσκε ΔΗΛΩ΢Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ΢ ΕΙ΢ΟΔΗΜΑΣΟ΢ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟ΢ΩΠΩΝ ΜΗ ΚΕΡΔΟ΢ΚΟΠΙΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ 1.

Οξίδνπκε φπσο, γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2012 ν ηχπνο θαη ην πεξηερφκελν ηεο

δήισζεο

θνξνινγίαο

εηζνδήκαηνο

λνκηθψλ

πξνζψπσλ

κε

θεξδνζθνπηθνχ

ραξαθηήξα, έρεη σο ην ζρεηηθφ ππφδεηγκα (Φ-01012), ην νπνίν επηζπλάπηεηαη σο παξάξηεκα ηεο παξνχζαο. 2.

Ζ πην πάλσ δήισζε, πνπ ππνβάιιεηαη ζε ηξία (3) αληίηππα, ζπλνδεχεηαη,

θαηά πεξίπησζε, απφ ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα θαη ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα ππνβάιινληαη καδί κε απηή: α.

Αλαιπηηθή θαηάζηαζε κηζζσκάησλ νηθνδνκψλ - γαηψλ, Δ2.

β.

Βεβαίσζε γηα ην πνζφ ησλ ηφθσλ θηι. θαη ηνπ θφξνπ πνπ παξαθξαηήζεθε,

θαηά πεξίπησζε. γ.

Βεβαίσζε ηεο αιινδαπήο ηξάπεδαο γηα ην πνζφ ησλ ηφθσλ πνπ απνθηήζεθαλ

ζηελ αιινδαπή θαη δελ έρνπλ εηζαρζεί. δ.

Γχν

(2)

αληίηππα

ηνπ

εληχπνπ

Δ3

«ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΟ

ΓΔΛΣΗΟ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΢ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖ΢ΔΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΣΖΓΔΤΜΑΣΗΩΝ», εθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε. ε.

Αλαιπηηθή θαηάζηαζε κε ηα ελνίθηα πνπ θαηέβαιαλ ζην ακέζσο πξνεγνχκελν

εκεξνινγηαθφ έηνο, ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ εθκηζζσηή θαη ηε δηεχζπλζε θαηνηθίαο απηνχ. ζη.

Αλαιπηηθή θαηάζηαζε ησλ δαπαλψλ επηζθεπήο, ζπληήξεζεο, αλαθαίληζεο θαη

ζπγθεληξσηηθή θαηάζηαζε ησλ πάγησλ θαη ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ πνπ εθπίπηνπλ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο πεξίπησζεο α’ ηεο παξαγξάθνπ 13 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Κ.Φ.Δ, γηα ηα λνκηθά πξφζσπα πνπ ππνβάιινπλ δήισζε ρσξίο ηε ρξήζε ζχγρξνλσλ ειεθηξνληθψλ κεζφδσλ θαη δηθηπαθψλ ππνδνκψλ.

2 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

15/192


ΑΔΑ: Β440Η-ΗΟ2

Ζ ππνβνιή ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο (Φ-01012) κε ηε ρξήζε

3.

ειεθηξνληθήο κεζφδνπ επηθνηλσλίαο κέζσ δηαδηθηχνπ είλαη πξναηξεηηθή γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2012. Σα έληππα Δ2 θαη Δ3 (εθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε γηα ην δεχηεξν)

ζπλππνβάιινληαη

ειεθηξνληθά, ελψ

ηα

ινηπά δηθαηνινγεηηθά

πνπ

πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηεο παξνχζαο δελ ζπλππνβάιινληαη, αιιά θπιάζζνληαη γηα ηνλ έιεγρν. Ζ απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.

4.

Αθξηβέο Αληίγξαθν

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ΢ ΤΠΟΤΡΓΟ΢ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ζ Πξντζηακέλε ηεο Γξακκαηείαο

ΠΑΝΣΕΛΗ΢ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ

΢σλεκκέλα : Σέζζεξα (4) θχιια ΠΙΝΑΚΑ΢ ΔΙΑΝΟΜΗ΢ Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ΢ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1.

Απνδέθηεο πίλαθα Β΄(εθηφο ηνπ αξηζκνχ 2 απηνχ)

2.

Οηθνλνκηθέο Δπηζεσξήζεηο

3.

Κεληξηθή Τπεξεζία ΢ΓΟΔ θαη ηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο ηεο

4.

Δζληθφ Σππνγξαθείν (κε ζπλεκκέλα ηέζζεξα (4) θχιια γηα δεκνζίεπζε)

ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΣΕ΢ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗ΢Η 1.

Απνδέθηεο πηλάθσλ Α’, ΢Σ’ (εθηφο ησλ αξηζκ.1 θαη 2 απηνχ), Ε΄(εθηφο ησλ

αξηζκψλ 3, 4 θαη 7), Ζ΄, Θ΄, Η΄, ΗΑ΄, ΗΒ΄, ΗΓ΄, ΗΓ΄, ΗΔ΄, Η΢Σ΄, ΗΕ΄, ΗΖ΄, ΗΘ΄, Κ΄, ΚΑ΄, ΚΒ΄ θαη ΚΓ΄ 2.

Τπνπξγείν

Αλάπηπμεο,

Αληαγσληζηηθφηεηαο

θαη

Ναπηηιίαο,

Γηεχζπλζε

Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ θαη Πίζηεσο, Πι. Κάληγγνο - 101 80 ΑΘΖΝΑ 3.

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ

(ΔΛΣΔ), Βνπιήο 7 - 105 62 ΑΘΖΝΑ

3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

16/192


10434

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

17/192


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

10435

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

18/192


10436

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

19/192


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

10437

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

20/192


ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΢ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΘΓΟΝ Αζήλα,

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ

29 Φεβξνπαξίνπ 2012

ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΘΚΩΝ

ΠΟΛ:1055

ΚΑΘ ΣΕΛΩΝΕΘΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝΘΚΗ Δ/Ν΢Η ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ΢ I. Δ/Ν΢Η ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ΢ ΕΘ΢ΟΔΗΜΑΣΟ΢ ΣΜΗΜΑTΑ Α΄. B΄ Ταρ. Γ/λζε : Καξ. Σεξβίαο 10 Ταρ.Κώδηθαο

: 101 84 ΑΘΖΝA

Τειέθσλν

: 210 3375311 – 8

ΦΑΞ

: 210 3375001

ΠΡΟ΢: Απνδέθηεο Π.Γ.

II. Δ/Ν΢Η ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ΢ ΚΕΦΑΛΑΘΟΤ ΣΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Ταρ. Γ/λζε: Καξ. Σεξβίαο 8 Ταρ. Κώδηθαο : 10184 Αζήλα Τειέθσλν: 210 3375878, ΦΑΞ: 2103375834 E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr ΘΕΜΑ:

Παξάηαζε

πξνζεζκίαο

νηθνλ. έηνπο 2012, θαζώο θαη ηεο

ππνβνιήο

δήισζεο

θνξνινγίαο

εηζνδήκαηνο

πξνζεζκίαο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηεο δήισζεο

ζηνηρείσλ αθηλήησλ θπζηθώλ θαη λνκηθώλ πξνζώπσλ (Δ9) έηνπο 2012. ΑΠΟΦΑ΢Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ΢ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ Έρνληαο ππόςε: 1.

Τελ αξηζ. Υ25/2011 απόθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνύ «Καζνξηζκόο αξκνδηνηήησλ ησλ

Αλαπιεξσηώλ Υπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ Φίιηππνπ Σαρηλίδε θαη Παληειή Οηθνλόκνπ» (ΦΔΚ 2792 Β΄/8-12-2011).

1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

21/192


2.

Τηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ. 2020/1992 (ΦΔΚ 34Α’) κε ηηο νπνίεο

παξέρεηαη εμνπζηνδόηεζε ζηνλ Υπνπξγό Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ λα παξαηείλεη κε απόθαζε, ηηο πξνζεζκίεο πνπ νξίδνληαη από ηηο θείκελεο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο γηα ππνβνιή θνξνινγηθώλ δειώζεσλ ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο. 3.

Τηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 62 θαη 64 ηνπ ΚΦΔ (ΦΔΚ Α’ 151) πνπ νξίδνπλ ηηο πξνζεζκίεο

ππνβνιήο ησλ εηήζησλ δειώζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θπζηθώλ πξνζώπσλ θαη ηηο δειώζεηο ησλ ππόρξεσλ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ ΚΦΔ. 4.

Τηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο β’ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ Κώδηθα

Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (ΦΔΚ Α’ 151) κε ηηο νπνίεο νξίδεηαη ε πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ δειώζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ Κ.Φ.Δ. 5.

Τηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ. 3427/2005 (ΦΔΚ 312 Α΄/27-12-

2005). 6.

Τηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ. 3427/2005, κε ηηο νπνίεο

εμνπζηνδνηείηαη ν Υπνπξγόο Οηθνλνκηθώλ λα παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία θαζώο θαη λα θαζνξίδεη ηνλ ηξόπν ππνβνιήο ηεο δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ. 7.

Τελ παξάηαζε ηεο ππνβνιήο ειεθηξνληθώλ δειώζεσλ Δ9 θπζηθώλ θαη λνκηθώλ πξνζώπσλ

έηνπο 2011, ιόγσ ηεο αλάγθεο νξζήο απεηθόληζεο ηεο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο ησλ ππόρξεσλ ζε κηα θαηλνύξγηα ειεθηξνληθή εθαξκνγή. 8.

Τν γεγνλόο όηη ην έληππν Δ3 γηα ηα λνκηθά πξόζσπα κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα πνπ

απνθηνύλ εηζόδεκα από εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο δελ είλαη δηαζέζηκν ζην ζύλνιν ησλ Γ.Ο.Υ. 9.

Τα αηηήκαηα δηαθόξσλ επαγγεικαηηθώλ ηάμεσλ γηα ηελ κε έγθαηξε ιήςε ησλ απαξαίηεησλ

δηθαηνινγεηηθώλ. 10. Τελ αλάγθε δηεπθόιπλζεο ησλ ππόρξεσλ ζε ππνβνιή ηεο εηήζηαο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θπζηθώλ θαη λνκηθώλ πξνζώπσλ, κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθήο κεζόδνπ επηθνηλσλίαο κέζσ ηνπ εηδηθνύ δηθηύνπ TAXISnet ζηα πιαίζηα απινπνίεζεο ησλ θνξνινγηθώλ δηαδηθαζηώλ θαη ησλ δηακνξθσζεηζώλ λέσλ ζπλζεθώλ ζηνλ ηνκέα νξγάλσζεο ησλ θνξνινγηθώλ ππεξεζηώλ. 11. Τν γεγνλόο όηη κε ηελ απόθαζε απηή δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ Κξαηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ. ΑΠΟΦΑ΢ΘΖΟΤΜΕ

2 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

22/192


Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ εηήζησλ δειώζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο γηα ηνπο

1.

ππόρξενπο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 62 ηνπ ΚΦΔ, αλεμάξηεηα αλ ε ππνβνιή ηνπο γίλεηαη κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθήο κεζόδνπ επηθνηλσλίαο κέζσ δηαδηθηύνπ ή ρεηξόγξαθα κέζσ ΓΟΥ θαη αλεμάξηεηα από ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ ΑΦΜ ηνπο, παξαηείλεηαη έσο θαη ηηο 15 Θοσνίοσ 2012. 2.

Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ εηήζησλ δειώζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο γηα ηνπο

ππόρξενπο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ ΚΦΔ, πνπ πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ ΚΦΔ,

αλεμάξηεηα αλ ε ππνβνιή ηνπο γίλεηαη κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθήο κεζόδνπ

επηθνηλσλίαο κέζσ δηαδηθηύνπ ή ρεηξόγξαθα κέζσ ΓΟΥ θαη αλεμάξηεηα από ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ ΑΦΜ ηνπο, παξαηείλεηαη έσο θαη ηηο 30 Απριλίοσ 2012. 3.

Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ δειώζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2012

γηα όια ηα ππόρξεα λνκηθά πξόζσπα κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ Κ.Φ.Δ, παξαηείλεηαη έσο θαη ηηο 30 Απριλίοσ 2012, αλεμαξηήησο ηεο θαηεγνξίαο βηβιίσλ ηνπ Κ.Β.Σ πνπ ηεξνύλ. 4.

Ζ δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ έηνπο 2012, θπζηθώλ θαη λνκηθώλ πξνζώπσλ, ππνβάιιεηαη

ππνρξεσηηθά κε ειεθηξνληθό ηξόπν, κέρξη ηελ 31ή Θοσλίοσ 2012. 5.

Ζ απόθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Ακριβές Αντίγραυο

Ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ΢ ΤΠΟΤΡΓΟ΢

Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας

Π. ΟΘΚΟΝΟΜΟΤ

3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

23/192


ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝ΢Ζ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ΢ Γ/Ν΢Ζ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ΢ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ Φ.Μ.Α.Π. 2. Γ.Γ.Π.΢. Γ/Ν΢Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Ζ/Τ

Σαρ. Γ/λζε: Καξ. ΢εξβίαο 8 10184 Αζήλα Σειέθσλα: 210 3375878,879 E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr

EΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ Αζήλα, 2/3/2012

ΠΟΛ: 1056

ΠΡΟ΢: Ωο Πίλαθαο Απνδεθηψλ.

ΘΔΜΑ: Καζνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ θαη ηεο δηαδηθαζίαο βεβαίσζεο θαη είζπξαμεο ηνπ έθηαθηνπ εηδηθνχ ηέινπο ειεθηξνδνηνχκελσλ δνκεκέλσλ επηθαλεηψλ (Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ.).

ΑΠΟΦΑ΢Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ΢ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 1 έσο 12 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ. 4021/2011 (ΦΔΚ 218 Α΄) «Δληζρπκέλα κέηξα επνπηείαο θαη εμπγίαλζεο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ – Ρχζκηζε ζεκάησλ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ραξαθηήξα – Κχξσζε ηεο ζχκβαζεο – Πιαίζην ηνπ επξσπατθνχ ηακείνπ ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξφηεηαο θαη ησλ ηξνπνπνηήζεψλ ηεο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 2. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ. 4021/2011, κε ηηο νπνίεο εμνπζηνδνηείηαη ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ λα ξπζκίδεη, κε απφθαζή ηνπ, ηνλ εηδηθφηεξν ηξφπν θαη ηε δηαδηθαζία γηα ηελ είζπξαμε ηνπ ηέινπο θαζψο θαη θάζε αλαγθαίν ζέκα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ απηνχ. 3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφ 16-12-2011 Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 262 Α΄) «Καηεπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ΢ηξαηεγηθήο 2012-2015 θαη ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2011», πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ λ.4047/2012 (ΦΔΚ 31 Α΄) «Κχξσζε ηεο Πξάμεο ……………… θαη άιιεο δηαηάμεηο». 4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ πέκπηνπ ηνπ λ.4047/2012, κε ηηο νπνίεο ηξνπνπνηήζεθαλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ. 4021/2011. 5. Σελ ππ’ αξηζ. ΠΟΛ 1211/10-10-2011 (ΦΔΚ 2298 Β΄) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ «Καζνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ θαη ηεο δηαδηθαζίαο …………. γηα ην έηνο 2011». 6. Σελ ππ’ αξηζ. Τ 350/08-07-2011 απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ (ΦΔΚ 1603 Β΄) «Καζνξηζκφο αξκνδηνηήησλ ησλ αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ Φίιηππνπ ΢αρηλίδε θαη Παληειή Οηθνλφκνπ». -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

24/192


7. Σελ αλάγθε ηξνπνπνίεζεο, ζπκπιήξσζεο θαη θσδηθνπνίεζεο ηεο απφθαζεο ππ’ αξηζ. ΠΟΛ 1211/10-10-2011 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, ιφγσ ησλ κεηαγελέζηεξσλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ. 8. Σν γεγνλφο φηη κε ηελ παξνχζα απφθαζε δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ.

ΑΠΟΦΑ΢ΗΕΟΤΜΔ Άξζξν 1 Δπηβνιή Έθηαθηνπ Δηδηθνχ Σέινπο Ζιεθηξνδνηνχκελσλ Γνκεκέλσλ Δπηθαλεηψλ (Δ.Δ.Σ.Ζ.Γ.Δ.) Σν εηδηθφ ηέινο, πνπ πξνβιέπεηαη κε ηε δηάηαμε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ.4021/2011, επηβάιιεηαη ζηηο ειεθηξνδνηνχκελεο γηα νηθηζηηθή ή εκπνξηθή ρξήζε δνκεκέλεο επηθάλεηεο ησλ αθηλήησλ πνπ ππάγνληαη, θαηά ηε 17ε ΢επηεκβξίνπ 2011, ζην ηέινο αθίλεηεο πεξηνπζίαο (ΣΑΠ) πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ.2130/1993 ( ΦΔΚ 62 Α΄). Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο ρξήζεο ηεο ειεθηξνδνηνχκελεο επηθάλεηαο ιακβάλεηαη απφ ην πεδίν ηνπ Κσδηθνχ Υξήζεο Σηκνινγίνπ ηεο βάζεο πιεξνθνξηψλ ηνπ Γηαρεηξηζηή Γηθηχνπ ηεο Γ.Δ.Η. θαηά ηε 17ε ΢επηεκβξίνπ 2011, γηα ην έηνο 2011, θαη θαηά ηελ 31ε Μαξηίνπ 2012, γηα ην έηνο 2012. Η αιιαγή ρξήζεο ηεο ειεθηξνδνηνχκελεο επηθάλεηαο ζην σο άλσ πεδίν κεηά ηηο εκεξνκελίεο απηέο δελ ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. ησλ εηψλ 2011 θαη 2012 αληίζηνηρα. Σν πνζφ ηνπ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. πξνθχπηεη απφ ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ ησλ ειεθηξνδνηνχκελσλ επηθαλεηψλ επί ην ζπληειεζηή πξνζαχμεζεο, πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ηηκή δψλεο ηνπ αθηλήηνπ, θαη επί ην ζπληειεζηή πξνζαχμεζεο, πνπ αληηζηνηρεί ζηελ παιαηφηεηα ηνπ αθηλήηνπ, φπσο απηνί νξίδνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ. 4021/2011. Σα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ ειεθηξνδνηνχκελε επηθάλεηα, δειαδή ην εκβαδφλ ηεο επηθάλεηαο, ην χςνο ηεο ηηκήο δψλεο θαη ε παιαηφηεηα ηνπ αθηλήηνπ, ιακβάλνληαη ππφςε φπσο απηά έρνπλ απνηππσζεί, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ησλ δήκσλ, θαη θαηαρσξεζεί ζηε βάζε πιεξνθνξηψλ ηνπ Γηαρεηξηζηή Γηθηχνπ ηεο Γ.Δ.Η. κέρξη θαη ηε 17-9-2011, γηα ην έηνο 2011, θαη κέρξη θαη ηελ 31-3-2012, γηα ην έηνο 2012. Αλ ζηε βάζε πιεξνθνξηψλ ηεο Γ.Δ.Η. δελ αλαγξάθεηαη εκεξνκελία θαηαζθεπήο, ν ζπληειεζηήο παιαηφηεηαο ηζνχηαη κε έλα (1). Αλ ηα ηεηξαγσληθά κέηξα πνπ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ΣΑΠ είλαη ππεξδηπιάζηα ηεο κεγαιχηεξεο ηηκήο ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ κεηαμχ εθείλεο πνπ έρεη ιεθζεί ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ θαη εθείλεο πνπ έρεη ιεθζεί ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δεκνηηθνχ θφξνπ, ην Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. ππνινγίδεηαη βάζεη ησλ ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ πνπ έρνπλ ιεθζεί ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ. Σν πξνεγνχκελν εδάθην δελ εθαξκφδεηαη, φηαλ δελ έρνπλ ππνινγηζζεί δεκνηηθά ηέιε θαη ηα ηεηξαγσληθά κέηξα πνπ αλαγξάθνληαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπο έρνπλ ηηκή ίζε κε κεδέλ (0). Η πιεξνθνξία γηα ηε γεσξγηθή ή θηελνηξνθηθή ή βηνηερληθή ή βηνκεραληθή ρξήζε αθηλήηνπ, ψζηε λα κελ ππνινγηζζεί Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ., ιακβάλεηαη απφ ην πεδίν ηνπ Κσδηθνχ Υξήζεο Σηκνινγίνπ ηεο βάζεο πιεξνθνξηψλ ηνπ Γηαρεηξηζηή Γηθηχνπ ηεο Γ.Δ.Η., θαηά ηε 17-9-2011, γηα ην έηνο 2011, θαη θαηά ηελ 31-3-2012, γηα ην έηνο 2012 αληίζηνηρα. Η πιεξνθνξία γηα ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πνιπθαηνηθηψλ, ψζηε λα κελ ππνινγηζζεί Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ., ιακβάλεηαη απφ ηνλ Κσδηθφ Απαιιαγήο ηνπ λ.2130/1993 θαη ηνλ Δηδηθφ Κσδηθφ Οηθνλνκηθήο Γξαζηεξηφηεηαο γηα ηα θνηλφρξεζηα, φπσο απηφο απνηππψλεηαη ζηε βάζε πιεξνθνξηψλ ηνπ Γηαρεηξηζηή Γηθηχνπ ηεο Γ.Δ.Η. θαηά ηε 179-2011 θαη θαηά ηελ 31-3-2012, γηα ηα έηε 2011 θαη 2012 αληίζηνηρα. Γηα ηα θχξηα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα (μελνδνρεία θαη θάκπηλγθ), σο θνηλφρξεζηνη ρψξνη ινγίδνληαη απνθιεηζηηθά νη ρψξνη πξνζέιεπζεο, ππνδνρήο θαη πγηεηλήο, γηα ηνλ

2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

25/192


ππνινγηζκφ ησλ νπνίσλ ε ζπλνιηθή ειεθηξνδνηνχκελε επηθάλεηα, φπσο απηή απνηππψλεηαη ζην ινγαξηαζκφ θαηαλάισζεο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, κεηψλεηαη θαηά πνζνζηφ 35%. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ησλ ελνηθηαδφκελσλ δηακεξηζκάησλ θαη ησλ ελνηθηαδφκελσλ επηπισκέλσλ δσκαηίσλ, ε ζπλνιηθή ειεθηξνδνηνχκελε επηθάλεηα, φπσο απηή απνηππψλεηαη ζην ινγαξηαζκφ θαηαλάισζεο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, κεηψλεηαη θαηά πνζνζηφ 17%. Η πιεξνθνξία γηα ηα αθίλεηα εκβαδνχ αθηλήηνπ άλσ ησλ ρηιίσλ (1.000) ή άλσ ησλ δχν ρηιηάδσλ (2.000) ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ, πνπ δελ έρνπλ νηθηαθή ρξήζε, γηα ηνλ ππνινγηζκφ κεησκέλνπ ζπληειεζηή ππνινγηζκνχ ηνπ ηέινπο θαηά 30% ή 60% αληίζηνηρα, πξνθχπηεη αλά παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο (αλεμάξηεηα αλ κε ηελ ελ ιφγσ παξνρή ειεθηξνδνηνχληαη πεξηζζφηεξεο απφ κηα νξηδφληηεο ηδηνθηεζίεο), ζχκθσλα κε ην ζπλνιηθφ εκβαδφ πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ αληίζηνηρν ινγαξηαζκφ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. Σν Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. ελζσκαηψλεηαη δηαθξηηά, καδί κε ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηνπ, ζην ινγαξηαζκφ θαηαλάισζεο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ηεο Γ.Δ.Η. θαη ησλ ελαιιαθηηθψλ πξνκεζεπηψλ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη ζπλεηζπξάηηεηαη ππνρξεσηηθά απφ απηνχο. Τπνθείκελνο ζην Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. ή δηθαηνχρνο ησλ επεξγεηεκάησλ ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ.4021/2011 είλαη ν θχξηνο ή επηθαξπσηήο ηνπ αθηλήηνπ, αλεμάξηεηα απφ ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ θαηαλαισηή πνπ αλαγξάθεηαη ζην ινγαξηαζκφ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. Άξζξν 2 Γηαδηθαζία θαη απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ρνξήγεζε ησλ απαιιαγψλ ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ.4021/2011 1. Γηαδηθαζία ρνξήγεζεο απαιιαγήο ΢ηηο πεξηπηψζεηο πνπ έρεη εθδνζεί ινγαξηαζκφο θαηαλάισζεο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο απφ ηε Γ.Δ.Η. ή ηνπο ελαιιαθηηθνχο πξνκεζεπηέο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο κε ππνινγηζκφ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ., ελψ ην αθίλεην απαιιάζζεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ.4021/2011, ηφηε: 1.1. Σν Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. θαηαβάιιεηαη καδί κε ην ινγαξηαζκφ ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα ν θχξηνο ή ν επηθαξπσηήο ηνπ αθηλήηνπ ππνβάιιεη αίηεζε επηζηξνθήο ηνπ ζηε Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία (Γ.Ο.Τ.), πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηε θνξνινγία εηζνδήκαηφο ηνπ, πξνζθνκίδνληαο θαη ηα νηθεία δηθαηνινγεηηθά. Η αίηεζε έρεη σο ην ππφδεηγκα 1. Δηδηθά γηα ην Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. έηνπο 2012 κπνξεί λα εθαξκφδνληαη ηα νξηδφκελα ζην δεχηεξν εδάθην ηεο πεξ. 1.2. ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνχζαο. 1.2. Η Γ.Ο.Τ., κεηά ηελ παξαιαβή ηεο αίηεζεο, απνθαίλεηαη γηα ηελ απνδνρή ή απφξξηςε ηνπ αηηήκαηνο. ΢ε πεξίπησζε πνπ ην αίηεκα γίλεηαη δεθηφ, κε απφθαζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. ζπληάζζεηαη Α.Φ.ΔΚ. θαη, εάλ απφ ηελ εθθαζάξηζε απηνχ πξνθχςεη πνζφ πξνο δηαγξαθή, ηνχην δηαγξάθεηαη, εάλ πξνθχςεη πνζφ πξνο επηζηξνθή, ηνχην επηζηξέθεηαη ζην δηθαηνχρν ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ ΚΔΓΔ, φπσο ηζρχεη, θαη ηεο Α.Τ.Ο. 1109793/6134/24-11-1999 (ΦΔΚ 214 Β΄) πεξί ρνξήγεζεο ελεκεξφηεηαο, θαηά ηε δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 6 ηεο παξνχζαο. Η απφθαζε απαιιαγήο απφ ην Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. έρεη σο ην ππφδεηγκα 2. ΢ε πεξίπησζε πνπ ην αίηεκα δελ γίλεηαη δεθηφ, ε Γ.Ο.Τ. ελεκεξψλεη ηνλ ππφρξεν. 2. Γηθαηνινγεηηθά απαιιαγήο Η αίηεζε ηεο πεξίπησζεο 1.1 ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ηνπ άξζξνπ απηνχ ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά απφ θσηνηππία ηνπ ινγαξηαζκνχ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, είηε επηζεκαζκέλνπ γηα ηελ εμφθιεζε είηε ζπλνδεπφκελνπ κε νπνηνδήπνηε απνδεηθηηθφ εμφθιεζεο, θαζψο θαη δήισζε θφξνπ αθίλεηεο πεξηνπζίαο (ΦΑΠ) έηνπο 2011 ή 2012 αληίζηνηρα γηα ηα λνκηθά πξφζσπα πιελ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη ησλ απνθεληξσκέλσλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ σο εηδηθά ηακεία, ή

3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

26/192


εθθαζαξηζηηθφ Δ.Σ.ΑΚ. έηνπο 2008 ή ζπκβφιαην γηα απφθηεζε αθηλήηνπ κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2008, αλ ην αθίλεην γηα ην νπνίν δεηείηαη ε απαιιαγή απνθηήζεθε κεηά ηελ εκεξνκελία απηή, γηα ηα θπζηθά πξφζσπα, θαη επηπιένλ, θαηά πεξίπησζε, απφ ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά: α) Γηα ηελ απαιιαγή αθηλήησλ πνπ αλήθνπλ ζε δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο, ην ζπζηαηηθφ ηνπο έγγξαθν ή ην νηθείν Φ.Δ.Κ.. β) Γηα ηελ απαιιαγή ησλ θαηά ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ ΢πληάγκαηνο γλσζηψλ ζξεζθεηψλ θαη δνγκάησλ, ηνπ Ιεξνχ Κνηλνχ ηνπ Παλάγηνπ Σάθνπ, ηεο Ιεξάο Μνλήο ηνπ Όξνπο ΢ηλά, ηνπ Αγίνπ Όξνπο, ηνπ Παηξηαξρείνπ Κσλζηαληηλνππφιεσο, ηνπ Παηξηαξρείνπ Αιεμαλδξείαο, ηνπ Παηξηαξρείνπ Ιεξνζνιχκσλ θαη ηεο Οξζφδνμεο Δθθιεζίαο ηεο Αιβαλίαο, γηα ηα αθίλεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα επηηεινχλ ην ιαηξεπηηθφ, εθπαηδεπηηθφ, ζξεζθεπηηθφ θαη θνηλσθειέο έξγν ηνπο, ην ζπζηαηηθφ ηνπο έγγξαθν ή ην νηθείν Φ.Δ.Κ. θαζψο θαη θσηνηππίεο θνξνινγηθψλ εγγξάθσλ πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ ηδηνρξεζηκνπνίεζε ησλ αθηλήησλ. Γηα ηελ απαιιαγή ζσκαηείσλ ή ηδξπκάησλ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, πνπ επηδηψθνπλ κφλν ζξεζθεπηηθνχο ζθνπνχο θαη δηθαηνπξαθηνχλ γηα ινγαξηαζκφ ησλ αληίζηνηρσλ εθθιεζηψλ – επθηήξησλ νίθσλ γλσζηήο ζξεζθείαο ή δφγκαηνο, κε ηνπο νπνίνπο ζπλδένληαη άκεζα, γηα ηα αθίλεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα επηηεινχλ ην ζξεζθεπηηθφ ηνπο ζθνπφ: i. άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο επθηήξηνπ νίθνπ – λανχ – κνλήο απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ ή ην νηθείν Φ.Δ.Κ., ii. βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο Γηεχζπλζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ φηη ην πξφζσπν πνπ ππνβάιιεη ηελ αίηεζε απαιιαγήο είλαη γλσζηή ζξεζθεία ή δφγκα θαηά ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ ΢πληάγκαηνο, iii. θαηαζηαηηθφ ηνπ ζπλαθνχο ζσκαηείνπ ή ηδξχκαηνο, λνκίκσο δεκνζηεπκέλν, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε ζχλδεζε απηνχ κε ην γλσζηφ δφγκα ή ζξεζθεία θαη ηνλ επθηήξην νίθν. γ) Γηα ηελ απαιιαγή εκεδαπψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ δελ έρνπλ θεξδνζθνπηθφ ραξαθηήξα γηα ηα αθίλεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ απνθιεηζηηθά γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζξεζθεπηηθψλ, εθθιεζηαζηηθψλ, θηιαλζξσπηθψλ, εθπαηδεπηηθψλ, θαιιηηερληθψλ ή θνηλσθειψλ ζθνπψλ ηνπο, ην ζπζηαηηθφ ηνπο έγγξαθν λνκίκσο δεκνζηεπκέλν ή ην νηθείν Φ.Δ.Κ. θαζψο θαη θσηνηππίεο θνξνινγηθψλ εγγξάθσλ πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ ηδηνρξεζηκνπνίεζε ησλ αθηλήησλ. Γηα ηελ απαιιαγή κε θεξδνζθνπηθψλ αιινδαπψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ κε ηνλ φξν ηεο ακνηβαηφηεηαο γηα ηα αθίλεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ απνθιεηζηηθά γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζξεζθεπηηθψλ, εθθιεζηαζηηθψλ, θηιαλζξσπηθψλ, εθπαηδεπηηθψλ, θαιιηηερληθψλ ή θνηλσθειψλ ζθνπψλ ηνπο: i. θπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ ζπζηαηηθνχ ηνπο εγγξάθνπ, κε επίζεκε κεηάθξαζή ηνπ. ii. βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο αιινδαπήο φηη ην ππφ θξίζε λνκηθφ πξφζσπν έρεη ηδξπζεί λφκηκα, είλαη κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, επηδηψθεη ηνπιάρηζηνλ έλαλ απφ ηνπο αλσηέξσ αλαθεξφκελνπο ζθνπνχο θαη εμαθνινπζεί λα ππάξρεη θαη λα εθπιεξψλεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηνπο ζθνπνχο απηνχο, κε επίζεκε κεηάθξαζή ηεο, iii. θσηνηππίεο θνξνινγηθψλ εγγξάθσλ πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ ηδηνρξεζηκνπνίεζε ησλ αθηλήησλ, iv. ην λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ ηζρχεη ζηελ αιινδαπή κε επίζεκε κεηάθξαζή ηνπ, ζρεηηθά κε απαιιαγή απφ αληίζηνηρν ηέινο επί ησλ αθηλήησλ ησλ ειιεληθψλ κε θεξδνζθνπηθψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ κε παξφκνηνπο ζθνπνχο, ή ζρεηηθή βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο αιινδαπήο, επίζεκα κεηαθξαζκέλε ή, ζε πεξίπησζε αδπλακίαο ηαχηηζεο ησλ εθαηέξσζελ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ, βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηεο αιινδαπήο αλαθνξηθά κε ηελ ελ ηνηο πξάγκαζη κε επηβνιή αληίζηνηρσλ ηειψλ ζηα ειιεληθά κε θεξδνζθνπηθά λνκηθά πξφζσπα. δ) Γηα ηελ απαιιαγή ησλ αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ, ελψζεσλ θαη νκνζπνλδηψλ, πνπ έρνπλ λφκηκα αλαγλσξηζζεί απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ, γηα ηα αθίλεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά σο γήπεδα ή ρψξνη αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ αζιεηηθψλ ηνπο ζθνπψλ, βεβαίσζε ηεο πξάμεο αλαγλψξηζήο

4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

27/192


ηνπο απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ, ην νηθείν Φ.Δ.Κ. θαζψο θαη θσηνηππίεο θνξνινγηθψλ εγγξάθσλ πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ ηδηνρξεζηκνπνίεζε ησλ αθηλήησλ. ε) Γηα ηελ απαιιαγή αθηλήησλ ηδηνθηεζίαο μέλσλ θξαηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ πξεζβεηψλ θαη πξνμελείσλ απηψλ, κε ηνλ φξν ηεο ακνηβαηφηεηαο, βεβαίσζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ. ζη) Γηα ηελ απαιιαγή δηαηεξεηέσλ αθηλήησλ, εθφζνλ είλαη θελά θαη έρνπλ ραξαθηεξηζζεί δηαηεξεηέα κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγνχ, ην νηθείν Φ.Δ.Κ. ραξαθηεξηζκνχ ηνπο θαζψο θαη θσηνηππίεο θνξνινγηθψλ εγγξάθσλ πνπ απνδεηθλχνπλ φηη ην δηαηεξεηέν αθίλεην είλαη θελφ. δ) Γηα ηελ απαιιαγή αθηλήησλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί ρψξνη ηζηνξηθψλ ή αξραηνινγηθψλ κλεκείσλ, ην νηθείν Φ.Δ.Κ. ραξαθηεξηζκνχ ηνπο. ε) Γηα ηελ απαιιαγή αθηλήησλ πνπ έρνπλ απνθιεηζηηθά γεσξγηθή ή θηελνηξνθηθή ή βηνηερληθή ή βηνκεραληθή ρξήζε, βεβαίσζε απφ ηε Γ.Δ.Η. ή ηνλ ελαιιαθηηθφ πξνκεζεπηή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο φηη ε ζπγθεθξηκέλε παξνρή, θαηά ηε 179-2011 ή ηελ 31-3-2012 θαηά πεξίπησζε, αθνξνχζε ηηκνιφγην βηνκεραληθήο ή γεσξγηθήο ρξήζεο. Γηα ηελ απαιιαγή αθηλήησλ πνπ έρνπλ απνθιεηζηηθά γεσξγηθή ή θηελνηξνθηθή ρξήζε αιιά δελ ππάξρεη ηηκνιφγην γεσξγηθήο ρξήζεο θαηά ηε 17-9-2011 ή ηελ 31-32012 θαηά πεξίπησζε, πνιενδνκηθή άδεηα εηδηθνχ θηηξίνπ ή, ζε πεξηπηψζεηο πνπ δελ ππάξρεη άδεηα νηθνδνκήο, θάζε πξφζθνξν δεκφζην έγγξαθν θαζψο θαη θνξνινγηθά έγγξαθα απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη ζην αθίλεην δελ αζθείηαη θαη άιιε δξαζηεξηφηεηα (εκπνξία, παξνρή ππεξεζίαο θ.ιπ.). Γηα ηελ απαιιαγή αθηλήησλ πνπ έρνπλ απνθιεηζηηθά βηνηερληθή ή βηνκεραληθή ρξήζε αιιά δελ ππάξρεη ηηκνιφγην βηνκεραληθήο ρξήζεο θαηά ηε 17-9-2011 ή ηελ 31-32012 θαηά πεξίπησζε, άδεηα ιεηηνπξγίαο ελ ηζρχ θαηά ηε 17-9-2011 ή ηελ 31-3-2012 θαηά πεξίπησζε θαζψο θαη θνξνινγηθά έγγξαθα απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη ζην αθίλεην απηφ δελ αζθείηαη θαη άιιε δξαζηεξηφηεηα (εκπνξία, παξνρή ππεξεζίαο θ.ιπ.). ζ) Γηα ηελ απαιιαγή ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ πνιπθαηνηθηψλ, βεβαίσζε απφ ηε Γ.Δ.Η. ή ηνλ ελαιιαθηηθφ πξνκεζεπηή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο φηη, θαηά ηε 17-9-2011 ή ηελ 31-3-2012 θαηά πεξίπησζε, ζηε βάζε πιεξνθνξηψλ ηνπ Γηαρεηξηζηή Γηθηχνπ ηεο Γ.Δ.Η. είρε θαηαρσξεζεί ν Δηδηθφο θσδηθφο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο γηα ηα θνηλφρξεζηα. Γηα ηελ απαιιαγή ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ πνιπθαηνηθηψλ γηα ηνπο νπνίνπο δελ ππάξρεη θαηαρψξηζε ζηε βάζε πιεξνθνξηψλ ηνπ Γηαρεηξηζηή Γηθηχνπ ηεο Γ.Δ.Η., ελψ ε παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο αθνξά ειεθηξνδφηεζε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ δήκνπ φηη ν ινγαξηαζκφο απηφο αθνξνχζε, θαηά ηε 17-9-2011 ή ηελ 31-3-2012 θαηά πεξίπησζε, θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πνιπθαηνηθίαο. η) Γηα ηελ απαιιαγή ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ησλ θχξησλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ (μελνδνρείσλ θαη θάκπηλγθ), βεβαίσζε ηνπ μελνδνρεηαθνχ επηκειεηεξίνπ. ηα) Γηα ηελ απαιιαγή ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ησλ ελνηθηαδφκελσλ δσκαηίσλ θαη ελνηθηαδφκελσλ επηπισκέλσλ δηακεξηζκάησλ, θσηνηππία ηνπ εηδηθνχ ζήκαηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΟΣ, ην νπνίν έρεη εθδνζεί κε ην ζχζηεκα ησλ θιεηδηψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 3337/2000 (ΦΔΚ 281 Α΄).

Άξζξν 3 Πξνυπνζέζεηο θαη δηαδηθαζία γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ.4021/2011 γηα ηελ απαιιαγή απφ ην Δ.Δ.Σ.Ζ.Γ.Δ. ή ηνλ ππνινγηζκφ απηνχ κε κεησκέλν ζπληειεζηή 0,5 1. Πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ.4021/2011 Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. κε κεησκέλν ζπληειεζηή ή γηα ηελ απαιιαγή απφ απηφ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ.4021/2011, ε Γ.Γ.Π.΢. ιακβάλεη εηδηθφηεξα ππφςε ηα εμήο:

5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

28/192


α) Δπηβνιή Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. κε κεησκέλν ζπληειεζηή ζε πνιχηεθλνπο. Πξνβιέπεηαη κεησκέλνο ζπληειεζηήο (0,5) γηα έλα αθίλεην πνπ ηδηνθαηνηθείηαη θαη αλήθεη θαηά θπξηφηεηα ή επηθαξπία ή θαηά πνζνζηφ ζε: i. ζε πνιχηεθλν, θαηά ηελ έλλνηα ησλ παξαγξάθσλ 1 έσο 3 ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ λ. 1910/1944, εθφζνλ, θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο ηνπ έηνπο επηβνιήο ηνπ ηέινπο, ηα ηέθλα πνπ νξίδνληαη ζηηο πξναλαθεξφκελεο δηαηάμεηο ηνπ λ. 1910/1944 ηνλ βαξχλνπλ θνξνινγηθά, ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (λ.2238/1994, ΦΔΚ 151 Α΄), θαη ην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα δελ ππεξβαίλεη ηηο 30.000 επξψ. Η αμία ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ πνιχηεθλνπ, κε βάζε ηα ζηνηρεία αθηλήησλ ηνπ έηνπο 2008, δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο 150.000 επξψ, νη νπνίεο πξνζαπμάλνληαη θαηά 10.000 επξψ γηα θάζε πξνζηαηεπφκελν ηέθλν, ii. ζηνλ ή ζηε ζχδπγν ηνπ πνιχηεθλνπ θαζψο θαη φηαλ ην πνζνζηφ ζπληδηνθηεζίαο επί ηεο θχξηαο ηδηνθαηνηθνχκελεο θαηνηθίαο θαηαλέκεηαη κεηαμχ ησλ ζπδχγσλ. Ο κεησκέλνο ζπληειεζηήο εθαξκφδεηαη θαη φηαλ θχξηνο ή επηθαξπσηήο ηεο θχξηαο θαη ηδηνθαηνηθνχκελεο θαηνηθίαο θαηά πιήξε θπξηφηεηα ή θαηά ζπγθπξηφηεηα είλαη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα πξνζηαηεπφκελα ηέθλα, ιφγσ ζαλάηνπ ηνπ ελφο εθ ησλ γνλέσλ ηνπο. Αλ ην αθίλεην αλήθεη θαη ζηνπο δχν ζπδχγνπο ή ζε έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα πξνζηαηεπφκελα ηέθλα ιφγσ ζαλάηνπ ηνπ ελφο εθ ησλ γνλέσλ ηνπο, ε ζπλνιηθή αμία ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαη ησλ δχν ζπδχγσλ ή ε ζπλνιηθή αμία ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ πνιχηεθλνπ θαη ησλ πξνζηαηεπφκελσλ ηέθλσλ, κε βάζε ηα ζηνηρεία αθηλήησλ ηνπ έηνπο 2008, δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο 150.000 επξψ, νη νπνίεο πξνζαπμάλνληαη θαηά 10.000 επξψ γηα θάζε πξνζηαηεπφκελν ηέθλν. Γηα ην ραξαθηεξηζκφ ηνπ πνιπηέθλνπ ιακβάλεηαη ππφςε απηνηειψο ν αξηζκφο ησλ ηέθλσλ ησλ θσδηθψλ 003 θαη 004 ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2011, εθφζνλ είλαη ίζνο ή κεγαιχηεξνο ησλ 4. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο ιακβάλνληαη ππφςε κφλν ηα πνζά πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα 4 (θνξνινγνχκελα πξαγκαηηθά εηζνδήκαηα) ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. Σν κεησκέλν ηέινο δελ ηζρχεη, αλ ην ηδηνθαηνηθνχκελν αθίλεην βξίζθεηαη ζε δψλε κε ηηκή άλσ ησλ 3.000 επξψ θαζψο θαη γηα ην πιένλ ησλ 120 η. κ. εκβαδφλ ηνπ ηδηνθαηνηθνχκελνπ αθηλήηνπ, ην νπνίν πξνζαπμάλεηαη θαηά 20 η.κ. γηα θάζε πξνζηαηεπφκελν ηέθλν θαη κέρξη ηα 200 η.κ. ΢ηελ πεξίπησζε πνπ ην αθίλεην αλήθεη θαηά ζπληδηνθηεζία ζηνλ πνιχηεθλν θαη ζε ηξίην πξφζσπν κε δηθαηνχρν κεησκέλνπ ζπληειεζηή, ν κεησκέλνο ζπληειεζηήο ππνινγίδεηαη ζην πνζνζηφ πνπ αλήθεη ζηνλ πνιχηεθλν. β) Δπηβνιή Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. κε κεησκέλν ζπληειεζηή ζε πξφζσπν πνπ είλαη ην ίδην αλάπεξν ή βαξχλεηαη κε αλάπεξν. Πξνβιέπεηαη κεησκέλνο ζπληειεζηήο (0,5) γηα έλα αθίλεην πνπ ηδηνθαηνηθείηαη θαη αλήθεη θαηά θπξηφηεηα ή επηθαξπία ή θαηά πνζνζηφ ζε: i. ζε πξφζσπν, πνπ ην ίδην ή πξφζσπν πνπ ην βαξχλεη θνξνινγηθά ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ Κ.Φ.Δ., παξνπζηάδεη αλαπεξία ζε πνζνζηφ απφ νγδφληα ηνηο εθαηφ (80%) θαη άλσ ή, πξνθεηκέλνπ γηα πξφζσπα πνπ πάζρνπλ απφ εγθεθαιηθή παξάιπζε, λνεηηθή αλαπεξία, απηηζκφ ή ζχλδξνκν DOWN, ζε πνζνζηφ απφ εμήληα επηά ηνηο εθαηφ (67%) θαη άλσ. Η αμία ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ αλαπήξνπ, κε βάζε ηα ζηνηρεία αθηλήησλ ηνπ έηνπο 2008, δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο 150.000 επξψ, νη νπνίεο πξνζαπμάλεηαη θαηά 10.000 επξψ γηα θάζε πξνζηαηεπφκελν ηέθλν, ii. ζηνλ ή ζηε ζχδπγν ηνπ αλαπήξνπ, θαζψο θαη φηαλ ην πνζνζηφ ζπληδηνθηεζίαο επί ηεο θχξηαο ηδηνθαηνηθνχκελεο θαηνηθίαο θαηαλέκεηαη κεηαμχ ησλ ζπδχγσλ. Όηαλ ην αθίλεην αλήθεη θαη ζηνπο δχν ζπδχγνπο, ε ζπλνιηθή αμία ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαη ησλ δχν ζπδχγσλ, κε βάζε ηα ζηνηρεία αθηλήησλ ηνπ έηνπο 2008, δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο 150.000 επξψ, νη νπνίεο πξνζαπμάλνληαη θαηά 10.000 επξψ γηα θάζε πξνζηαηεπφκελν ηέθλν. Σν κεησκέλν ηέινο δελ ηζρχεη, αλ ην ηδηνθαηνηθνχκελν αθίλεην βξίζθεηαη ζε δψλε κε ηηκή άλσ ησλ 3.000 επξψ θαζψο θαη γηα ην πιένλ ησλ 120 η. κ. εκβαδφλ ηνπ ηδηνθαηνηθνχκελνπ αθηλήηνπ, ην νπνίν πξνζαπμάλεηαη θαηά 20 η.κ. γηα θάζε πξνζηαηεπφκελν ηέθλν θαη κέρξη ηα 200 η.κ.

6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

29/192


΢ηελ πεξίπησζε πνπ ην αθίλεην αλήθεη θαηά ζπληδηνθηεζία ζε αλάπεξν θαη ζε πξφζσπν κε δηθαηνχρν κεησκέλνπ ζπληειεζηή, ν κεησκέλνο ζπληειεζηήο πεξηνξίδεηαη ζην πνζνζηφ πνπ αλήθεη ζηνλ αλάπεξν. γ). Απαιιαγή αλέξγσλ απφ ην Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. Πξνβιέπεηαη απαιιαγή απφ ην Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. γηα έλα αθίλεην πνπ ηδηνθαηνηθείηαη θαη αλήθεη θαηά θπξηφηεηα ή επηθαξπία ή θαηά πνζνζηφ ζε: i. καθξνρξφληα άλεξγν, κε κε δηαθνπηφκελν ρξφλν αλεξγίαο ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ ελφο έηνπο, θαηά ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ πξψηνπ ινγαξηαζκνχ θάζε έηνπο πνπ πεξηιακβάλεη Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ., εγγεγξακκέλν ζηα κεηξψα ηνπ ΟΑΔΓ ή ζηνπο θαηαιφγνπο πξνζθεξνκέλσλ πξνο εξγαζία ηνπ Γξαθείνπ Δπξέζεσο Ναπηηθήο Δξγαζίαο θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ ή ηνπ ινγαξηαζκνχ αλεξγίαο πξνζσπηθνχ εκεξήζησλ εθεκεξίδσλ Αζελψλ θαη Θεζζαινλίθεο ή ηνπ ινγαξηαζκνχ αλεξγίαο ηερληθψλ ηχπνπ Αζελψλ θαη Θεζζαινλίθεο ή ii. άλεξγν πνπ επηδνηήζεθε ιφγσ ηαθηηθήο επηδφηεζεο απφ ηνπο σο άλσ θνξείο θαη ινγαξηαζκνχο θαηά ηνπο έμη (6) ηνπιάρηζηνλ απφ ηνπο δψδεθα (12) κήλεο πνπ πξνεγνχληαη θάζε θνξά ηεο εκεξνκελίαο έθδνζεο ηνπ πξψηνπ ινγαξηαζκνχ θάζε έηνπο πνπ πεξηιακβάλεη Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ.. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, ην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα ηνπ άλεξγνπ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο 12.000 επξψ, νη νπνίεο πξνζαπμάλνληαη θαηά 4.000 επξψ γηα θάζε πξνζηαηεπφκελν ηέθλν θαη ε αμία ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ, κε βάζε ηα ζηνηρεία αθηλήησλ ηνπ έηνπο 2008, δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο 150.000 επξψ, νη νπνίεο πξνζαπμάλνληαη θαηά 10.000 επξψ γηα θάζε πξνζηαηεπφκελν ηέθλν. Η απαιιαγή δελ ηζρχεη, αλ ην ηδηνθαηνηθνχκελν αθίλεην βξίζθεηαη ζε δψλε κε ηηκή άλσ ησλ 3.000 επξψ θαζψο θαη γηα ην πιένλ ησλ 120 η. κ. εκβαδφλ ηνπ ηδηνθαηνηθνχκελνπ αθηλήηνπ, ην νπνίν πξνζαπμάλεηαη θαηά 20 η.κ. γηα θάζε πξνζηαηεπφκελν ηέθλν θαη κέρξη ηα 200 η.κ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν ηα πνζά πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα 4 (θνξνινγνχκελα πξαγκαηηθά εηζνδήκαηα) ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. ΢ηελ πεξίπησζε πνπ ην αθίλεην αλήθεη θαηά ζπληδηνθηεζία ζε άλεξγν θαη ζε πξφζσπν κε δηθαηνχρν κεησκέλνπ ζπληειεζηή ή απαιιαγήο, ε απαιιαγή πεξηνξίδεηαη ζην πνζνζηφ πνπ αλήθεη ζηνλ άλεξγν. 2. Ζιεθηξνληθή δηαδηθαζία γηα ηελ απαιιαγή απφ ην Δ.Δ.Σ.Ζ.Γ.Δ. ή ηνλ ππνινγηζκφ απηνχ κε κεησκέλν ζπληειεζηή Η Γ.Γ.Π.΢., αθνχ επεμεξγαζηεί ηα πην πάλσ ζηνηρεία, παξαδίδεη ειεθηξνληθφ αξρείν ζην Γηαρεηξηζηή Γηθηχνπ ηεο Γ.Δ.Η. γηα ηα πξφζσπα πνπ απαιιάζζνληαη ηνπ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. ή δηθαηνχληαη ηνλ ππνινγηζκφ απηνχ κε κεησκέλν ζπληειεζηή, κε ηνλ αληίζηνηρν αξηζκφ παξνρήο. Μεηά απφ ηε ιήςε ηνπ αξρείνπ ηεο Γ.Γ.Π.΢., ε Γ.Δ.Η. θαη νη ελαιιαθηηθνί πξνκεζεπηέο εθδίδνπλ γηα ηα πξφζσπα απηά ινγαξηαζκνχο θαηαλάισζεο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ρσξίο ρξέσζε ή κε κεησκέλε ρξέσζε Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ.. 3.Γηαδηθαζία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ απαιιαγή απφ ην Δ.Δ.Σ.Ζ.Γ.Δ. ή ηνλ ππνινγηζκφ απηνχ κε κεησκέλν ζπληειεζηή απφ ηε Γ.Ο.Τ. ΢ηηο πεξηπηψζεηο πνπ έρεη εθδνζεί ινγαξηαζκφο θαηαλάισζεο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο απφ ηε Γ.Δ.Η. ή ηνπο ελαιιαθηηθνχο πξνκεζεπηέο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ελψ ην αθίλεην απαιιάζζεηαη ή ην Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. πξέπεη λα ππνινγηζζεί κε κεησκέλν ζπληειεζηή θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ.4021/2011, ε απαιιαγή ή ν ππνινγηζκφο ηνπ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. κε κεησκέλν ζπληειεζηή δηελεξγείηαη απφ ηελ αξκφδηα γηα ηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο ηνπ δηθαηνχρνπ Γ.Ο.Τ. ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξνχζαο, εθφζνλ ν δηθαηνχρνο πξνζθνκίζεη θσηνηππία ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2011 ή νηθνλνκηθνχ έηνπο 2012 θαηά πεξίπησζε, ηνπ εθθαζαξηζηηθνχ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηνπ ηδίνπ έηνπο, εθφζνλ απηφ έρεη εθδνζεί, θαζψο θαη ηνπ εθθαζαξηζηηθνχ ηνπ Δληαίνπ Σέινπο Αθηλήησλ έηνπο 2008 ή ζπκβφιαην γηα απφθηεζε αθηλήηνπ κεηά ηελ

7

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

30/192


1ε Ιαλνπαξίνπ 2008, αλ ην αθίλεην γηα ην νπνίν δεηείηαη ε απαιιαγή ή ν ππνινγηζκφο κε κεησκέλν ζπληειεζηή απνθηήζεθε κεηά ηελ εκεξνκελία απηή. Η απφθαζε απαιιαγήο απφ ην Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. ή ππνινγηζκνχ απηνχ κε κεησκέλν ζπληειεζηή έρεη σο ηα ππνδείγκαηα 2 θαη 3 θαηά πεξίπησζε. Δθηφο ησλ αλσηέξσ, ν δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη θαη ηα αθφινπζα, θαηά πεξίπησζε, δηθαηνινγεηηθά: α) πξνθεηκέλνπ γηα αλάπεξν, βεβαίσζε απφ αξκφδηα αξρή γηα ηελ πηζηνπνίεζε θαη ην πνζνζηφ ηεο αλαπεξίαο (πγεηνλνκηθή επηηξνπή, αζθαιηζηηθφ θνξέα), β) πξνθεηκέλνπ γηα άλεξγν, βεβαίσζε απφ ηνλ θαηά πεξίπησζε αξκφδην θνξέα γηα ηελ αλεξγία. Άξζξν 4 Γηαδηθαζία βεβαίσζεο ηνπ Δ.Δ.Σ.Ζ.Γ.Δ. 1. Δλέξγεηεο Γ.Δ.Ζ. θαη ελαιιαθηηθψλ πξνκεζεπηψλ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο 1.1. Η Γ.Δ.Η. θαη νη ελαιιαθηηθνί πξνκεζεπηέο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ππνρξενχληαη λα απνζηέιινπλ άκεζα ζηε Γ.Γ.Π.΢. κεραλνγξαθεκέλεο θαηαζηάζεηο κε ηνπο θαηαλαισηέο ζηνπο νπνίνπο έρεη επηβιεζεί ην Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ., ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλεηαη ην νλνκαηεπψλπκν απηψλ θαη ν Αξηζκφο Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (Α.Φ.Μ.), φπνπ ππάξρεη, ν αξηζκφο παξνρήο θαη ε δηεχζπλζε ηνπ αθηλήηνπ. 1.2. Aλ δελ θαηαβιεζεί ην ηέινο, ελ φισ ή ελ κέξεη, ε Γ.Δ.Η. θαη νη ελαιιαθηηθνί πξνκεζεπηέο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, κεηά ηελ παξέιεπζε 4 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο πιεξσκήο ηεο πξψηεο δφζεο ηνπ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. ηνπ νηθείνπ έηνπο, δηαγξάθνπλ ην νθεηιφκελν θαηά ηελ εκεξνκελία απηή Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ησλ ππφρξεσλ θαη απνζηέιινπλ θαηάζηαζε ζηε Γ.Γ.Π.΢. θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ πεξίπησζε 1.3 ηνπ άξζξνπ απηνχ. Ο θχξηνο ή επηθαξπσηήο ηνπ αθηλήηνπ κπνξεί, κε αίηεζή ηνπ πξνο ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ., νπνηεδήπνηε θαη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν (αιιαγή πξνκεζεπηή θ.ιπ.), λα θαηαβάιεη ηηο ηπρφλ ιεμηπξφζεζκεο δφζεηο θαη λα ιάβεη βεβαίσζε ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα 5, εθφζνλ βεβαησζνχλ νη ππφινηπεο δφζεηο. Με ηελ πξνζθφκηζε ηεο βεβαίσζεο, ε Γ.Δ.Η. θαη νη ελαιιαθηηθνί πξνκεζεπηέο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, δηαγξάθνπλ ην Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ.. 1.3. Η Γ.Δ.Η. θαη νη ελαιιαθηηθνί πξνκεζεπηέο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο νθείινπλ, ηαπηφρξνλα κε ηε δηαγξαθή ηνπ νθεηιφκελνπ πνζνχ ηνπ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ., λα απνζηέιινπλ ζηε Γ.Γ.Π.΢. θαηαζηάζεηο ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηνπο νπνίνπο δηαγξάθεθε ε απαίηεζε Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ., ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ην νλνκαηεπψλπκν θαη ν Α.Φ.Μ. ηνπ θαηαλαισηή, ην νλνκαηεπψλπκν θαη ν Α.Φ.Μ. ηνπ θπξίνπ ή επηθαξπσηή ηνπ αθηλήηνπ, ν αξηζκφο παξνρήο θαη ε δηεχζπλζε ηνπ αθηλήηνπ, ην ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ ηέινπο πνπ έρεη βεβαησζεί, ην πνζφ πνπ έρεη θαηαβιεζεί θαη ην ππφινηπν – νθεηιφκελν πνζφ. 1.4. ΢ηελ πεξίπησζε πνπ δηαθνπεί ην ζπκβφιαην παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο κεηαμχ ηνπ θαηαλαισηή θαη ηεο Γ.Δ.Η. ή ησλ ελαιιαθηηθψλ πξνκεζεπηψλ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο κεηαμχ ηεο 17-9-2011 ή ηεο 31-3-2012, θαηά πεξίπησζε, θαη ηεο εκεξνκελίαο έθδνζεο ησλ πξψησλ ινγαξηαζκψλ πνπ ζα πεξηέρνπλ ην Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ., ν Γηαρεηξηζηήο Γηθηχνπ ζα ππνινγίζεη ην Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. θαη ζα απνζηείιεη ζε θάζε πξνκεζεπηή ηηο ρξεψζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ ελεξγφ θαηά ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ πξψηνπ ινγαξηαζκνχ πειάηε, ψζηε ν πξνκεζεπηήο λα ζπκπεξηιάβεη ην Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. ζην ινγαξηαζκφ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. ΢ε πεξίπησζε πνπ απφ ηα ζηνηρεία ηεο βάζεο πιεξνθνξηψλ ηνπ Γηαρεηξηζηή Γηθηχνπ δελ βξεζεί ελεξγφο πειάηεο ζε νπνηνλδήπνηε πξνκεζεπηή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαηά ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ησλ πξψησλ ινγαξηαζκψλ (ελψ ππήξρε ελεξγφο πειάηεο θαηά ηε 17-9-11 ή ηελ 31-3-2012 αληίζηνηρα), ν Γηαρεηξηζηήο Γηθηχνπ απνζηέιιεη ζηε Γ.Γ.Π.΢. θαηάζηαζε, ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα νθεηιφκελα ηέιε, κε ηελ παξαηήξεζε φηη δελ ρξεψζεθαλ ζε ινγαξηαζκνχο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. 1.5. H Γ.Δ.Η. θαη νη ελαιιαθηηθνί πξνκεζεπηέο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο νθείινπλ λα απνζηείινπλ ζηε Γ.Γ.Π.΢. γηα ηα έηε 2011 θαη 2012 θαηαζηάζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα ζηνηρεία φισλ ησλ παξνρψλ, ζηηο νπνίεο δελ επηβιήζεθε Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ., πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ ηελ αηηηνινγία ηεο απαιιαγήο.

8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

31/192


2. Δλέξγεηεο ηεο Γ.Γ.Π.΢. 2.1. Η Γ.Γ.Π.΢., κεηά ηελ παξαιαβή θαη επεμεξγαζία ησλ θαηαζηάζεσλ ηεο πεξ. 1.1. ηνπ άξζξνπ απηνχ, ηηο απνζηέιιεη άκεζα ζε φιεο ηηο Γ.Ο.Τ., πξνθεηκέλνπ απηέο λα πξνβνχλ ζηηο απαιιαγέο θαη κεηψζεηο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ πεξίπησζε 1 ηνπ άξζξνπ 2 θαη ηελ πεξίπησζε 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο παξνχζαο. Οη αλσηέξσ θαηαζηάζεηο κε ην ζχλνιν ησλ παξνρψλ γηα ηηο νπνίεο έρεη εθδνζεί Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. θαη ην πνζφ ηνπ ηέινπο πνπ έρεη βεβαησζεί αλά παξνρή, πεξηέρνπλ θαη πεδία γηα ζπκπιήξσζε ηνπ Α.Φ.Μ. ηνπ θπξίνπ ή επηθαξπσηή ηνπ αθηλήηνπ, ηνπ αξηζκνχ απφθαζεο ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. πεξί απαιιαγήο ή κείσζεο ηνπ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ., ηνπ αξηζκνχ θαη ηεο εκεξνκελίαο έθδνζεο απηήο, ηνπ πνζνχ πνπ πξέπεη λα επηζηξαθεί θαζψο θαη ηνπ αξηζκνχ δηπινηχπνπ είζπξαμεο. 2.2. Η Γ.Γ.Π.΢., κεηά ηελ επεμεξγαζία ησλ θαηαζηάζεσλ ησλ πεξ. 1.3. θαη 1.4. ηνπ άξζξνπ απηνχ, ηηο απνζηέιιεη ζηε Γ.Ο.Τ. θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηνπ θχξηνπ ή ηνπ επηθαξπσηή ηνπ αθηλήηνπ ή, αλ δελ είλαη γλσζηά ηα ζηνηρεία απηνχ, ζηε Γ.Ο.Τ. θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηνπ θαηαλαισηή. Αλ απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ έρνπλ απνζηαιεί δελ πξνθχπηεη ε αξκφδηα Γ.Ο.Τ., ηφηε ε θαηάζηαζε απνζηέιιεηαη ζηε Γ.Ο.Τ. ζηε ρσξηθή αξκνδηφηεηα ηεο νπνίαο αλήθεη ην αθίλεην. Σαπηφρξνλα κε ηελ απνζηνιή ησλ αλσηέξσ θαηαζηάζεσλ, νη νπνίεο απνηεινχλ ρξεκαηηθνχο θαηαιφγνπο, ε Γ.Γ.Π.΢. εθδίδεη θαη απνζηέιιεη εηδνπνηήζεηο γηα ηελ νθεηιή απηή ζηνλ θχξην ή επηθαξπσηή ηνπ αθηλήηνπ ή, αλ δελ είλαη γλσζηά ηα ζηνηρεία απηνχ, ζηνλ θαηαλαισηή, ελεκεξψλνληάο ηνλ ηαπηφρξνλα γηα ηηο επηπηψζεηο ηεο κε εθπιήξσζεο ηεο ππνρξέσζεο απηήο. Με ηηο αλσηέξσ θαηαζηάζεηο – ρξεκαηηθνχο θαηαιφγνπο ην νθεηιφκελν πνζφ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. έηνπο 2011 βεβαηψλεηαη θαη θαηαβάιιεηαη εθάπαμ κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε κέξα ηνπ επφκελνπ απφ ηελ έθδνζε ηνπ ρξεκαηηθνχ θαηαιφγνπ κήλα. Σν νθεηιφκελν πνζφ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. έηνπο 2012, εθφζνλ δελ έρεη ιήμεη ε πξνζεζκία θαηαβνιήο θακίαο δφζεο, βεβαηψλεηαη θαη θαηαβάιιεηαη ζε πέληε (5) ηζφπνζεο δηκεληαίεο δφζεηο. Η πξψηε δφζε θαηαβάιιεηαη κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε κέξα ηνπ επφκελνπ απφ ηελ έθδνζε ηνπ ρξεκαηηθνχ θαηαιφγνπ κήλα θαη νη επφκελεο ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε κέξα ησλ δηκήλσλ πνπ αθνινπζνχλ. Δθφζνλ έρεη ιήμεη ε πξνζεζκία θαηαβνιήο ηνπ, βεβαηψλεηαη θαη θαηαβάιιεηαη εθάπαμ κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε κέξα ηνπ επφκελνπ απφ ηελ έθδνζε ηνπ ρξεκαηηθνχ θαηαιφγνπ κήλα. Δθφζνλ έρεη ιήμεη ε πξνζεζκία θαηαβνιήο νξηζκέλσλ δφζεσλ, ην κελ ιεμηπξφζεζκν πνζφ βεβαηψλεηαη θαη θαηαβάιιεηαη εθάπαμ κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε κέξα ηνπ επφκελνπ απφ ηελ έθδνζε ηνπ ρξεκαηηθνχ θαηαιφγνπ κήλα, ην δε ππφινηπν πνζφ βεβαηψλεηαη θαη θαηαβάιιεηαη ζε ηφζεο ηζφπνζεο δηκεληαίεο δφζεηο φζεο νη κε ιεμηπξφζεζκεο δφζεηο. 2.3. Η Γ.Γ.Π.΢. επεμεξγάδεηαη ηηο θαηαζηάζεηο ηεο πεξίπησζεο 1.5. ηνπ άξζξνπ απηνχ θαη, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ζπλαξκφδηεο δηεπζχλζεηο, απνζηέιιεη θαηαιφγνπο κε ηνπο ππφρξενπο ζε θαηαβνιή ηνπ ηέινπο ζηηο αξκφδηεο Γ.Ο.Τ., ψζηε λα βεβαησζεί ην Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. πνπ δελ ππνινγίζηεθε κέζσ ησλ ινγαξηαζκψλ ηεο Γ.Δ.Η. θαη ησλ ελαιιαθηηθψλ πξνκεζεπηψλ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζηηο θαηά ην λφκν πξνβιεπφκελεο δφζεηο. 3. Δλέξγεηεο ησλ Γ.Ο.Τ. 3.1. Μεηά ηελ παξαιαβή ησλ ρξεκαηηθψλ θαηαιφγσλ ηεο ππνπεξίπησζεο 2.2 ηεο πεξ. 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ απφ ηε Γ.Γ.Π.΢., νη Γ.Ο.Τ. νθείινπλ λα κεξηκλήζνπλ γηα ηελ είζπξαμε ησλ νθεηιψλ απηψλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Δηζπξάμεσλ Γεκνζίσλ Δζφδσλ. Μέηξα αλαγθαζηηθήο είζπξαμεο ιακβάλνληαη θαηά ηνπ θχξηνπ ή ηνπ επηθαξπσηή ηνπ αθηλήηνπ, ν νπνίνο είλαη θαη ππνθείκελνο ζην Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. ΢ε πεξίπησζε πνπ ν θαηαλαισηήο δελ είλαη θχξηνο ή επηθαξπσηήο ηνπ αθηλήηνπ γηα ην νπνίν νθείιεηαη Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ., πξνζέξρεηαη ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ., πξνθεηκέλνπ λα ππνδείμεη ηνλ θχξην ή επηθαξπσηή ηνπ αθηλήηνπ, ψζηε λα δηαγξαθεί απφ απηφλ ην νθεηιφκελν Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. θαη λα βεβαησζεί ζην φλνκα ηνπ ππφρξενπ. ΢ε πεξίπησζε πνπ ε Γ.Ο.Τ. ηνπ ππφρξενπ είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηε Γ.Ο.Τ. ηνπ θαηαλαισηή, ε ηειεπηαία δηαβηβάδεη ην ρξεκαηηθφ θαηάινγν ζηε Γ.Ο.Τ. ηνπ ππφρξενπ. Η ίδηα σο άλσ δηαδηθαζία κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί αλάινγα θαη απφ ηνλ θχξην ή επηθαξπσηή ηνπ αθηλήηνπ.

9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

32/192


3.2. ΢ε πεξίπησζε εμφθιεζεο ηνπ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ., ε Γ.Ο.Τ. νθείιεη λα ρνξεγεί βεβαίσζε πξνο ηνλ ππφρξεν ή ζηνλ θαηαλαισηή θαηά πεξίπησζε, ηελ νπνία ν ηειεπηαίνο πξνζθνκίδεη ζηε Γ.Δ.Η. ή ζηνπο ελαιιαθηηθνχο πξνκεζεπηέο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα επαλαρνξεγεζεί ην ξεχκα ή λα πξαγκαηνπνηεζεί ε αιιαγή πξνκεζεπηή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. Η βεβαίσζε έρεη σο ην ζπλεκκέλν ππφδεηγκα 4. Γηα ην έηνο 2012, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη αιιαγή πξνκεζεπηή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ν θαηαλαισηήο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ην κηζζσηήξην ζπκβφιαην θαη λα εμνθιήζεη ην Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνπο κέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο εθδνζέληεο ινγαξηαζκνχο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ζηνλ Α.Φ.Μ. ηνπ θπξίνπ ή επηθαξπσηή ηνπ αθηλήηνπ (θαη ζε πεξίπησζε ζπληδηνθηεζίαο ελφο εμ απηψλ). Η Γ.Ο.Τ., αθνχ βεβαηψζεη ηηο ππφινηπεο δφζεηο ηνπ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. ζηνλ θχξην ή επηθαξπσηή ηνπ αθηλήηνπ, ρνξεγεί βεβαίσζε γη’ απηφ, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα 5, ηελ νπνία ν θαηαλαισηήο ζα πξνζθνκίζεη ζηνλ πξνκεζεπηή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. Άξζξν 5 Γηαδηθαζία απφδνζεο ηνπ Δ.Δ.Σ.Ζ.Γ.Δ. απφ ηε Γ.Δ.Ζ. ζην Διιεληθφ Γεκφζην 1. Μέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηεο πξνζεζκίαο πνπ νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 10 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ.4021/2011 (ή ηελ επφκελε εξγάζηκε κέξα), ε Γ.Δ.Η. θαη νη ελαιιαθηηθνί πξνκεζεπηέο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο νθείινπλ λα απνδίδνπλ ην εηζπξαρζέλ πνζφ ζηε Γ.Ο.Τ. θαηνίθσλ Δμσηεξηθνχ (Κ.Α.Δ 0224) κε ηξαπεδηθή επηηαγή ζε δηαηαγή Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, ε νπνία ζπλνδεχεηαη απφ θαηάζηαζε, ζε δχν (2) αληίγξαθα, ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη ν κήλαο θαη ην έηνο είζπξαμεο, ην πιήζνο ησλ εηζπξαρζέλησλ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ., ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο είζπξαμεο, ην πνζφ πνπ παξαθξαηήζεθε θαη ην ζπλνιηθά απνδηδφκελν κεηά ηελ παξαθξάηεζε πνζφ. 2. Καηά ηελ ίδηα σο άλσ εκεξνκελία, ε Γ.Δ.Η. θαη νη ελαιιαθηηθνί πξνκεζεπηέο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο νθείινπλ λα απνζηέιινπλ ζηε Γ.Γ.Π.΢. θαηαζηάζεηο, ζηηο νπνίεο αλαγξάθνληαη ν αξηζκφο παξνρήο, ε δηεχζπλζε ηνπ αθηλήηνπ, ην νλνκαηεπψλπκν θαη ν Α.Φ.Μ. ηνπ θαηαλαισηή, φπνπ ππάξρεη, θαη ην εηζπξαρζέλ πνζφ αλά παξνρή θαη ζην ζχλνιν. 3. Η Γηεχζπλζε Φνξνινγίαο Κεθαιαίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ έρεη πξφζβαζε ζε φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα απφθαζε θαη απνζηέιινληαη απφ ην Γηαρεηξηζηή Γηθηχνπ, ηε Γ.Δ.Η. θαη ηνπο ελαιιαθηηθνχο πξνκεζεπηέο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζηε Γ.Γ.Π.΢. Άξζξν 6 Γηαδηθαζία επηζηξνθήο ή δηαγξαθήο ηνπ Δ.Δ.Σ.Ζ.Γ.Δ. H δηαδηθαζία επηζηξνθήο ή δηαγξαθήο ηνπ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. γηα ηνπο δηθαηνχρνπο απαιιαγήο ή κείσζεο έρεη σο αθνινχζσο: Αλ ν δηθαηνχρνο ηεο απαιιαγήο ή ηνπ κεησκέλνπ ηέινπο έρεη θαηαβάιεη νιφθιεξν ην πνζφ ηνπ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ., ε αξκφδηα Γ.Ο.Τ. εθδίδεη Α.Φ.ΔΚ., κεηά απφ απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο. Δθφζνλ νη δηθαηνχρνη είλαη πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο, ην Α.Φ.ΔΚ. εθδίδεηαη ζην φλνκα ηνπ δηθαηνχρνπ πνπ έρεη ππνβάιεη ηελ αίηεζε, θαη, εθφζνλ πξνθχπηεη πνζφ γηα επηζηξνθή, επηζηξέθεηαη ζε απηφλ. Αλ ν δηθαηνχρνο ηεο απαιιαγήο ή ηνπ κεησκέλνπ ζπληειεζηή Δ.Δ.ΣΗ.Γ.Δ. έρεη εμνθιήζεη κέξνο ηνπ βεβαησζέληνο Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ., κεηά απφ απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Τ. δηελεξγείηαη λένο ππνινγηζκφο θαη εθδίδεηαη Α.Φ.ΔΚ. γηα ην επηπιένλ θαηαβιεζέλ πνζφ ή εηζπξάηηεηαη ην ππφινηπν πνζφ θαηά πεξίπησζε. Δθφζνλ νη δηθαηνχρνη είλαη πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο, ην Α.Φ.ΔΚ. εθδίδεηαη ζην φλνκα ηνπ δηθαηνχρνπ πνπ έρεη ππνβάιεη ηελ αίηεζε, θαη, εθφζνλ πξνθχπηεη πνζφ γηα επηζηξνθή, επηζηξέθεηαη ζε απηφλ. Αλ ν δηθαηνχρνο ηεο απαιιαγήο ή ηνπ κεησκέλνπ ζπληειεζηή Δ.Δ.ΣΗ.Γ.Δ. δελ έρεη θαηαβάιεη θακία δφζε, κεηά απφ αίηεζή ηνπ ή κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ ηεηξακήλνπ θαη ηελ απνζηνιή απφ ηε Γ.Γ.Π.΢. ησλ θαηαζηάζεσλ ηεο πεξ. 1.3 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνχζαο ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ., ε Γ.Ο.Τ. κεηά απφ απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο εθδίδεη Α.Φ.ΔΚ. θαη δηαγξάθεη ηε βεβαησκέλε νθεηιή, ελψ, ζε πεξίπησζε πνπ ν

10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

33/192


ππφρξενο δηθαηνχηαη ηελ θαηαβνιή ηνπ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. κε κεησκέλν ζπληειεζηή, κεηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ, δηαγξάθεηαη ε επί πιένλ νθεηιή απφ ηε Γ.Ο.Τ. θαη ην ππφινηπν θαηαβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Άξζξν 7 Γηα ηε ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο πεξ. β ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 4021/2011 απνθαίλεηαη ν Πξντζηάκελνο ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Τ., κεηά απφ αίηεζε ηνπ ππφρξενπ, ε νπνία ππνβάιιεηαη ζηε Γ.Ο.Τ. ή ειεθηξνληθά ζηε Γ.Γ.Π.΢. Γηα ην έηνο 2011, θαηαιεθηηθή εκεξνκελία γηα ειεθηξνληθή ππνβνιή αίηεζεο, θαηά ηελ πεξ. β ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 4021/2011, φηαλ ζπληξέρνπλ εηδηθνί ιφγνη πγείαο ηνπ θπξίνπ θαη ρξήζηε ηνπ αθηλήηνπ, ν νπνίνο δηαβηεί ππφ κεηνλεθηηθέο θνηλσληθά ζπλζήθεο θαη θξίλεηαη φηη ε θαηαβνιή ηνπ ηέινπο ζηηο πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίεο ζα ζέζεη, ελφςεη ησλ ζπλζεθψλ ππφ ηηο νπνίεο δηαβηεί, ζε πξνθαλή άκεζν θίλδπλν ηε ζηνηρεηψδε δηαβίσζε ηνπ ηδίνπ ή πξνζψπνπ πνπ ζπλνηθεί κε απηφλ θαη ηνλ βαξχλεη θνξνινγηθά, είλαη ε 20ή Μαξηίνπ 2012. Γηα ην έηνο 2012, θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο είλαη ε ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα ηνπ επνκέλνπ κήλα απφ ηε ιήμε ηνπ ινγαξηαζκνχ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο πνπ πεξηέρεη Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. Γηα ηηο αηηήζεηο πνπ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά, γηα ην έηνο 2011, ε Γ.Γ.Π.΢. απνζηέιιεη θαηάζηαζε ζηηο αξκφδηεο Γ.Ο.Τ. κε πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία γηα ην χςνο ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ηελ αθίλεηε πεξηνπζία ησλ αηηνχλησλ. Άξζξν 8 1. ΢ε πεξίπησζε κηζζσκέλνπ αθηλήηνπ, γηα ην νπνίν ν ινγαξηαζκφο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο εθδίδεηαη ζην φλνκα ηνπ κηζζσηή, θαη εθφζνλ ν κηζζσηήο δελ έρεη εμνθιήζεη ην πνζφ ηνπ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ., ν θχξηνο ηνπ αθηλήηνπ κπνξεί, πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζε αιιαγή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θαηαλαισηή ή ζε επαλαζχλδεζε ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, λα ππνβάιεη ζηε Γ.Ο.Τ. εηζνδήκαηφο ηνπ αίηεζε γηα θαηαβνιή ηνπ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ., ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα 6, ζηελ νπνία αλαγξάθεη ηνλ αξηζκφ παξνρήο θαη πξνζθνκίδεη ηα θνξνινγηθά έγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ φηη ην αθίλεην είλαη κηζζσκέλν ή ην κηζζσηήξην ζπκβφιαην. Η Γ.Ο.Τ., αθνχ εληνπίζεη ζηελ θαηάζηαζε πνπ έρεη απνζηαιεί απφ ηε Γ.Γ.Π.΢. ηνλ αξηζκφ παξνρήο, εθδίδεη δηπιφηππν είζπξαμεο, κε είδνο θφξνπ 1347 θαη Κ.Α.Δ. 0224, γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ ιεμηπξφζεζκνπ πνζνχ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ.. Μεηά ηελ θαηαβνιή απηνχ θαη ηε βεβαίσζε ησλ ππνινίπσλ δφζεσλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ πεξ. 2.2 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνχζαο, ε Γ.Ο.Τ. ρνξεγεί βεβαίσζε, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα 4 ή 5 ηεο παξνχζαο, θαηά πεξίπησζε, θαη ελεκεξψλεη ηελ θαηάζηαζε πξνζζέηνληαο ζηελ εγγξαθή ηεο παξνρήο ηνλ αξηζκφ δηπινηχπνπ θαη ηνλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ ηεο ζρεηηθήο βεβαίσζεο, πξνθεηκέλνπ ζηε ζπλέρεηα λα πξνζθνκηζζεί ε βεβαίσζε απηή ζηε Γ.Δ.Η. ή ηνπο ελαιιαθηηθνχο πξνκεζεπηέο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο γηα ηε δηαγξαθή ηνπ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ απφ απηνχο. 2. ΢ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηνπ ζπκβνιαίνπ κεηαμχ ηνπ θαηαλαισηή θαη ηεο Γ.Δ.Η. ή ησλ ελαιιαθηηθψλ πξνκεζεπηψλ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο κεηά ηε 17-9-2011 ή ηελ 31-3-2012, θαηά πεξίπησζε, θαη κέρξη ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ησλ πξψησλ ινγαξηαζκψλ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο πνπ πεξηέρνπλ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ., ν θχξηνο ή επηθαξπσηήο ηνπ αθηλήηνπ (ή έλαο εμ απηψλ, ζε πεξίπησζε ζπληδηνθηεζίαο), εθφζνλ επηζπκεί ηελ επαλαζχλδεζε ηεο παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, πξνζέξρεηαη ζηε Γ.Ο.Τ. θνξνινγίαο εηζνδήκαηφο ηνπ θαη ππνβάιιεη αίηεζε, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα 6 ηεο παξνχζαο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαβάιεη ην ηπρφλ ιεμηπξφζεζκν, θαηά ηελ παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ.4021/2012, πνζφ ηνπ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. πνπ αληηζηνηρεί ζε απηή θαη λα ιάβεη ηελ νηθεία βεβαίσζε θαηαβνιήο ηνπ ηέινπο, ζχκθσλα κε ηα ππνδείγκαηα 4 ή 5 ηεο παξνχζαο. Γηα ηελ είζπξαμε ηνπ πνζνχ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ., ε αξκφδηα Γ.Ο.Τ. εληνπίδεη ηνλ αξηζκφ παξνρήο ζηελ αλσηέξσ θαηάζηαζε, εθδίδεη δηπιφηππν είζπξαμεο ηνπ ηέινπο, κε είδνο θφξνπ 1347 θαη Κ.Α.Δ. 0224, ελεκεξψλεη ηελ ειεθηξνληθή θαηάζηαζε πξνζζέηνληαο ζηελ εγγξαθή ηεο παξνρήο ηνλ αξηζκφ δηπινηχπνπ, ηνλ Α.Φ.Μ., ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ θπξίνπ ή επηθαξπσηή θαη ηνλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ ηεο ζρεηηθήο

11

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

34/192


βεβαίσζεο. Σν ππφινηπν πνζφ ηνπ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. βεβαηψλεηαη ζηε Γ.Ο.Τ. θαη θαηαβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ πεξ. 2.2 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνχζαο. Όηαλ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξνη ζπληδηνθηήηεο ή επηθαξπσηέο επί αθηλήηνπ πνπ αληηζηνηρεί ζε ζπγθεθξηκέλε παξνρή, ε βεβαίσζε ρνξεγείηαη, εθφζνλ έρεη εμνθιεζεί νιφθιεξν ην ιεμηπξφζεζκν πνζφ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ., πνπ αληηζηνηρεί ζηελ παξνρή, θαη έρεη βεβαησζεί ην ππφινηπν. ΢ε πεξίπησζε πνπ ν θχξηνο ή επηθαξπσηήο ηνπ αθηλήηνπ, πνπ επηζπκεί ηελ επαλαζχλδεζε ηεο παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, απνηειεί απαιιαζζφκελν πξφζσπν ή πξφζσπν πνπ δηθαηνχηαη ππνινγηζκνχ ηνπ ηέινπο κε κεησκέλν ζπληειεζηή, ππνβάιιεη ηελ αλσηέξσ αίηεζε επηζπλάπηνληαο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ νξίδνληαη θαηά πεξίπησζε ζηελ παξνχζα θαη ηνλ ηειεπηαίν πξηλ ηε δηαθνπή ινγαξηαζκφ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. Η Γ.Ο.Τ., κεηά ηνλ έιεγρν ησλ ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη αθνχ δηαπηζηψζεη φηη ζπληξέρνπλ νη απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο θαη ιάβεη ππφςε ηεο ηνπο ηζρχνληεο πεξηνξηζκνχο ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ, ππνινγίδεη ην πνζφ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. πνπ αληηζηνηρεί ζηελ παξνρή βάζεη ηνπ εκβαδνχ πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ πξνζθνκηδφκελν ινγαξηαζκφ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη, αλ απαηηείηαη, εθδίδεη δηπιφηππν είζπξαμεο ηνπ ιεμηπξφζεζκνπ ηέινπο, κε είδνο θφξνπ 1347 θαη Κ.Α.Δ. 0224, βεβαηψλεη ηηο ππφινηπεο δφζεηο θαη, αθνχ εληνπίζεη ηνλ αξηζκφ παξνρήο, ελεκεξψλεη ηελ ειεθηξνληθή θαηάζηαζε πξνζζέηνληαο ζηελ εγγξαθή ηεο παξνρήο ηνλ Α.Φ.Μ., ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ θπξίνπ ή επηθαξπσηή, ηελ έλδεημε «απαιιαγή» (θαηά πνζνζηφ), ηνλ αξηζκφ δηπινηχπνπ θαη ηνλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ ηεο ζρεηηθήο βεβαίσζεο. ΢ηε ζπλέρεηα ρνξεγεί ηε βεβαίσζε, ζχκθσλα κε ηα ππνδείγκαηα 4 ή 5, ψζηε λα δηαγξαθεί ην Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ.. 3. ΢ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο δελ πεξηιακβάλεηαη ζηηο ειεθηξνληθέο θαηαζηάζεηο πνπ έρνπλ απνζηαιεί ζηηο Γ.Ο.Τ. απφ ηε Γ.Γ.Π.΢., ε Γ.Ο.Τ. ρνξεγεί ζρεηηθή πξνο ηνχην βεβαίσζε ζηνλ θχξην ή επηθαξπσηή ηνπ αθηλήηνπ ή ζηνλ θαηαλαισηή, πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα επαλαζχλδεζε ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ή γηα αιιαγή παξφρνπ. Άξζξν 9 1. ΢ηελ παξνχζα απφθαζε επηζπλάπηνληαη, σο παξάξηεκα, έμε (6) ππνδείγκαηα αηηήζεσλ θαη βεβαηψζεσλ, ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο. 2. Η απφθαζε ΠΟΛ 1211/10-1-2011 θαηαξγείηαη. 3. Η απφθαζε απηή, πνπ ηζρχεη απφ 3-10-2011, λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Ο Αλαπιεξσηήο Τπνπξγφο

ΔΗ΢ΖΓΖΣΖ΢

ΠΡ/ΝΖ ΣΜΖΜΑΣΟ΢

Γ/ΝΣΖ΢

ΓΔΝ. Γ/ΝΣΖ΢

ΓΔΝ. ΓΡΑΜ.

Γ.13

ΓΓΠ΢

ΠΑΝΣΔΛΖ΢ ΟΗΚΟΝΟΜΟΤ

12

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

35/192


ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 1 ΑΗΣΖ΢Ζ Αξ. Πξσηνθφιινπ: ________________ Ηκεξνκελία: _____________ ΑΗΣΖ΢Ζ ηνπ / ηεο ΠΡΟ΢ ηε Γ.Ο.Τ. ______________________

Ολνκαηεπψλπκν / Δπσλπκία

Παξαθαιψ φπσο πξνβείηε ζε δηαγξαθή/ επαλεθθαζάξηζε κε κεησκέλν ζπληειεζηή* ηνπ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. έηνπο ________, πνπ έρεη επηβιεζεί ζην ινγαξηαζκφ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο κε αξηζκφ παξνρήο ________________________________ γηα αθίλεην πνπ βξίζθεηαη ζη_________________ ________________________________________.

Α.Φ.Μ.

Γηεχζπλζε

Α.Γ.Σ. Θέκα: «Γηαγξαθή / Δθαξκνγή κεησκέλνπ ζπληειεζηή* Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ.»

1. 2. 3. 4. 5.

΢πλεκκέλα: ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________

Ιδηνθηήηεο ή επηθαξπσηήο ηνπ αθηλήηνπ απηνχ είλαη ν/ε ___________________________________ ___________________________________ Σν αίηεκα ππνβάιιεηαη ιφγσ ** _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________

Ο/Η αηηψλ/νχζα * Διαγράυεται κατά περίπτωση ** Αναγράυεται ο λόγος απαλλαγής ή ευαρμογής μειωμένοσ σσντελεστή υορολόγησης.

13

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

36/192


ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 2 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Γ.Ο.Τ. :

Αξ. Απφθαζεο.: Ζκεξνκελία:

ΑΠΟΦΑ΢Ζ ΥΟΡΖΓΖ΢Ζ΢ ΑΠΑΛΛΑΓΖ΢ ΑΠΟ ΣΟ Δ.Δ.Σ.Ζ.Γ.Δ. (παξ. 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ. 4021/2011)

Ο Πξντζηάκελνο ηεο Γ.Ο.Τ., έρνληαο ιάβεη ππφςε ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά: α)_________________________________________________________________ β)_________________________________________________________________ γ)_________________________________________________________________ δ)_________________________________________________________________ ε)_________________________________________________________________ ζη)________________________________________________________________ δ)_________________________________________________________________ ε)_________________________________________________________________ απνθαζίδεη φηη ν/ε __________________________________________________ (νλνκαηεπψλπκν ή επσλπκία απαιιάζζεηαη ηνπ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. γηα ην έηνο 2011 ή 2012*, γηα ην αθίλεην πνπ βξίζθεηαη ζηε δηεχζπλζε ________________________________________________________. Γηα ην ιφγν απηφ επηζηξέθεηαη ην πνζφ ησλ ____________________________επξψ πνπ θαηέβαιε γηα ηελ παξνρή ΑΠ ____________ κε ην ινγαξηαζκφ ΑΑ____________ ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. Ο Πξντζηάκελνο ηεο Γ.Ο.Τ.

* Διαγράυεται κατά περίπτωση

14

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

37/192


ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 3 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Γ.Ο.Τ.:

Αξ. Απφθαζεο.: Ζκεξνκελία:

ΑΠΟΦΑ΢Ζ ΤΠΟΛΟΓΗ΢ΜΟΤ ΣΟΤ Δ.Δ.Σ.Ζ.Γ.Δ. ΜΔ ΜΔΗΩΜΔΝΟ ΢ΤΝΣΔΛΔ΢ΣΖ (παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ.4021/2011) Ο Πξντζηάκελνο ηεο Γ.Ο.Τ., έρνληαο ιάβεη ππφςε ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά: α)___________________________________________________________ β)___________________________________________________________ γ)___________________________________________________________ δ)___________________________________________________________ ε)___________________________________________________________ ζη)__________________________________________________________ δ)___________________________________________________________ ε)___________________________________________________________ απνθαζίδεη φηη ν/ε ___________________________________________ (νλνκαηεπψλπκν ή επσλπκία) ππφθεηηαη ζε κεησκέλν ζπληειεζηή ηνπ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. γηα ην έηνο 2011 ή 2012* γηα ην αθίλεην πνπ βξίζθεηαη ζηε δηεχζπλζε _____________________________________ ____________________________________. . Σν Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ ινγαξηαζκφ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ________________________ είλαη ___________________ επξψ. Γηα ην ιφγν απηφ επηζηξέθεηαη ην πνζφ ησλ ____________________________ επξψ πνπ θαηεβιήζε επηπιένλ γηα ηελ παξνρή ΑΠ _________________ κε ην ινγαξηαζκφ ΑΑ __________ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο.

Ο Πξντζηάκελνο ηεο Γ.Ο.Τ.

* Γηαγξάθεηαη θαηά πεξίπησζε

15

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

38/192


ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 4

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Γ.Ο.Τ.:

Αξ. Πξση.: Ζκεξνκελία:

ΒΔΒΑΗΩ΢Ζ ΚΑΣΑΒΟΛΖ΢ Ή ΑΠΑΛΛΑΓΖ΢ ΑΠΟ ΣΖΝ ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΣΟΤ Δ.Δ.Σ.Ζ.Γ.Δ.

Ο Πξντζηάκελνο ηεο Γ.Ο.Τ. βεβαηψλεη φηη ν/ε __________________________ ____________________________________________ (νλνκαηεπψλπκν ή επσλπκία) θαηέβαιε ην Έθηαθην Δηδηθφ Σέινο Ηιεθηξνδνηνχκελσλ Γνκεκέλσλ Δπηθαλεηψλ ή απαιιάζζεηαη απφ ην Έθηαθην Δηδηθφ Σέινο Ηιεθηξνδνηνχκελσλ Γνκεκέλσλ Δπηθαλεηψλ*, πνπ αληηζηνηρεί ζηελ Παξνρή ΑΠ ________________θαη ζην ινγαξηαζκφ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ΑΑ__________, γηα ην αθίλεην πνπ βξίζθεηαη ζηε δηεχζπλζε ________________________________________________________.

Η παξνχζα βεβαίσζε ρνξεγείηαη γηα επαλαζχλδεζε ηεο παξνρήο απηήο ή ε αιιαγή πξνκεζεπηή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο*.

Ο Πξντζηάκελνο ηεο Γ.Ο.Τ.

* Γηαγξάθεηαη θαηά πεξίπησζε

16

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

39/192


ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 5

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Γ.Ο.Τ. :

Αξ. Πξση.: Ζκεξνκελία:

ΒΔΒΑΗΩ΢Ζ ΓΗΑ ΑΛΛΑΓΖ ΠΑΡΟΥΟΤ

Ο Πξντζηάκελνο ηεο Γ.Ο.Τ. βεβαηψλεη φηη γηα ηελ παξνρή ΑΠ _________________________________πνπ αθνξά αθίλεην πνπ βξίζθεηαη ζηε δηεχζπλζε ____________________________________________________________ έρνπλ θαηαβιεζεί ________ δφζεηο πνζνχ _________ επξψ γηα ην Έθηαθην Δηδηθφ Σέινο Ηιεθηξνδνηνχκελσλ Γνκεκέλσλ Δπηθαλεηψλ έηνπο 2012 θαη νη ππφινηπεο δφζεηο ζα θαηαβιεζνχλ ζηελ Τπεξεζία καο, απφ ηνλ θχξην ή επηθαξπσηή ηνπ αθηλήηνπ__________________________________________________ (νλνκαηεπψλπκν ή επσλπκία) Η παξνχζα βεβαίσζε ρνξεγείηαη: α) γηα ηε δηαγξαθή ηνπ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. β) γηα ηελ αιιαγή πξνκεζεπηή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο.

Ο Πξντζηάκελνο ηεο Γ.Ο.Τ.

17

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

40/192


ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 6 ΑΗΣΖ΢Ζ ΚΑΣΑΒΟΛΖ΢ Δ.Δ.Σ.Ζ.Γ.Δ. Αξ. Πξσηνθφιινπ: ________________ ΑΗΣΖ΢Ζ ηνπ / ηεο

Ηκ/ληα Πξσηνθφιινπ: _____________ ΠΡΟ΢ ηε Γ.Ο.Τ. ______________________

Ολνκαηεπψλπκν / Δπσλπκία

Α.Φ.Μ.

Γηεχζπλζε

Α.Γ.Σ. Θέκα: «Καηαβνιή Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. γηα επαλαζχλδεζε παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ή ιφγσ κηζζσκέλνπ αθηλήηνπ» ΢πλεκκέλα: 1. __________________________ 2. __________________________ 3. __________________________ 4. __________________________ 5. __________________________ 6. __________________________ 7. __________________________ *

Παξαθαιψ λα θάλεηε δεθηή ηελ αίηεζή κνπ γηα θαηαβνιή ηνπ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. πνπ έρεη επηβιεζεί ζηνλ ινγαξηαζκφ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο κε αξηζκφ παξνρήο ________________________________ ________________________________ ιφγσ* _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ Ιδηνθηήηεο ή επηθαξπσηήο ηνπ αθηλήηνπ απηνχ είλαη ν/ε _________________________________ _________________________________ Γηα ην αθίλεην πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζπγθεθξηκέλε παξνρή έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο πεξί απαιιαγήο/κεησκέλνπ ηέινπο θαη πξνο ηνχην επηζπλάπησ ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά. (Αγλνείζηε εάλ δελ ζπληξέρεη πεξίπησζε απαιιαγήο/κεησκέλνπ ηέινπο).

* Αλαγξάθεηαη ν ιφγνο πνπ αηηείηαη ε θαηαβνιή ** Γηαγξάθεηαη θαηά πεξίπησζε

Ο/Η αηηψλ/νχζα

18

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

41/192


ΑΔΑ: Β44ΞΗ-4ΨΠ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ Β΄463/24-2-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ I. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ 14η ΦΠΑ - ΤΜΗΜΑ Α΄ 2. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & Ε.Φ. ΙΙ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ 1. Δ/ΝΣΗ 17η ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ - ΤΜΗΜΑ Ε΄ 2. Δ/ΝΣΗ 18η ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄& Β΄ Ταχ. Δ/νση Πληροφορίες Τηλέφωνα Fax E - mail

Αθήνα ,

17/2/2012

ΠΟΛ: 1044

: Καρ. Σερβίας 10 101 84 ΑΘΗΝΑ : Θ. Πετρούλα Χ. Γεώργα, Διον. Ζορμπάνος Στ. Γαρεδάκη, Ελ. Μυλωνά : 210 36.45.378 210 69.87.479,481,499,504 : 210 36.45.413-210 69.87.489 : dfpa.a1@1992.syzefxis.gov.gr vat-customs@2001.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ : Καθορισμός της διαδικασίας απαλλαγής από ΦΠΑ, δασμό, ΕΦΚ, τέλος ταξινόμησης και ειδικό φόρο πολυτελείας, κατά περίπτωση, της αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών και της εισαγωγής αγαθών από την Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης του Ευξείνου Πόντου και τα μέλη του αλλοδαπού προσωπικού αυτής ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη : 1. τις διατάξεις του Ν. 2380/96 (ΦΕΚ Α΄38/07.03.1996) με τον οποίο κυρώθηκε η Συμφωνία για την ίδρυση της Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης του Ευξείνου Πόντου και ειδικότερα τα άρθρα 44 και 52, 2. τις διατάξεις του Ν. 2707/99 (ΦΕΚ Α΄78/13.04.1999) με τον οποίο κυρώθηκε η Συμφωνία Έδρας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης του Ευξείνου Πόντου και ειδικότερα τα άρθρα 3 και 12, καθώς και την εξουσιοδοτική διάταξη της παραγράφου 4 του ανωτέρω άρθρου 12, 1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

42/192


ΑΔΑ: Β44ΞΗ-4ΨΠ

3. τις διατάξεις του Ν. 2859/2000 “Κώδικας ΦΠΑ” (ΦΕΚ Α΄248/07.11.2000), όπως ισχύει και ειδικότερα την υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 27, 4. τις διατάξεις του Ν. 2960/2001 “Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας” (ΦΕΚ Α΄265/22.11.2001), όπως ισχύει και ειδικότερα : - της παραγράφου 10 του άρθρου 132 και - της παραγράφου 1 περίπτωση β΄ του άρθρου 68,

5. τις διατάξεις του Α.Ν. 896/37 (ΦΕΚ Α΄395/13-10-37) περί καταργήσεως δασμολογικών απαλλαγών και του άρθρου 8 του ν. 1567/85 (ΦΕΚ Α΄171/10-1085),

6. τις διατάξεις της Δ. 247/88 Α.Υ.Ο. «περί του καθεστώτος προσωρινής εισαγωγής», η οποία κυρώθηκε με το ν. 1839/89 (ΦΕΚ Α΄90/07.04.89), 7. τις διατάξεις της αριθ. Δ.6220/1955 ΑΥΟ περί διαδικασίας χορήγησης και οριστικοποίησης της ατέλειας,

8. τις διατάξεις του άρθρου 22 της αριθ. Τ. 1940/41/02.05.2003 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 516/Β/2-5-03), αναφορικά με τη διαδικασία εφοδιασμού πρεσβειών, διεθνών οργανισμών και αποστολών ξένων ενόπλων δυνάμεων, όπως ισχύει,

9. τις διατάξεις της αριθ. Δ18Α 5010879 ΕΞ 2011/09.03.2011 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 729/Β/5-5-11), αναφορικά με τη διαδικασία παραλαβής καυσίμων κινητήρων από τις ξένες διπλωματικές αποστολές και προξενικές αρχές, καθώς και τους αναγνωρισμένους Διεθνείς Οργανισμούς με απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης από ελεύθερα αποθέματα (φορολογημένα) με συμψηφισμό για την κάλυψη των αναγκών κίνησης των αυτοκινήτων οχημάτων τους,

10. τις διατάξεις της αριθ. ΔΕΦΚ5036589ΕΞ2011/31.08.2011 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 2154/Β΄/27.09.2011), αναφορικά με τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του ΕΦΚ και των λοιπών φορολογικών επιβαρύνσεων του φυσικού αερίου, 2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

43/192


ΑΔΑ: Β44ΞΗ-4ΨΠ

11. τις διατάξεις της υπ΄αριθ. ΔΕΦΚ5025778ΕΞ2010/17-6-2010 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 1001/Β΄/30-6-10), αναφορικά με τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του ΕΦΚ και των λοιπών φορολογικών επιβαρύνσεων της ηλεκτρικής ενέργειας,

12. τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α), όπως ισχύουν, με τις οποίες προβλέπεται η επιβολή ειδικού φόρου πολυτελείας,

13. τις διατάξεις του Π.Δ 63/2005 (ΦΕΚ Α΄98/22.04.2005) “Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα”, 14. τις διατάξεις του Π.Δ 284/1988 (ΦΕΚ Α΄128/14.06.1988) “Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών”, όπως ισχύει, 15. την αριθ. Υ. 25/06.12.2011 (ΦΕΚ 2792/Β/08.12.2011) απόφαση του Πρωθυπουργού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου, 16. την ανάγκη καθορισμού διαδικασίας απαλλαγής από δασμούς, ΦΠΑ, τέλος ταξινόμησης και φόρο πολυτελείας για τα αγαθά που εισάγονται στα πλαίσια των επίσημων δραστηριοτήτων της Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης του Ευξείνου Πόντου καθώς και για τα αγαθά που αγοράζονται και τις υπηρεσίες που λαμβάνονται από την εγχώρια αγορά από την Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης του Ευξείνου Πόντου και τα μέλη του αλλοδαπού προσωπικού αυτής, κατ΄εφαρμογή του άρθρου 12 της Συμφωνίας Έδρας, 17. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, Αποφασίζουμε Καθορίζουμε διαδικασία απαλλαγής από ΦΠΑ, δασμό, ΕΦΚ, τέλος ταξινόμησης και ειδικό φόρο πολυτελείας για τα αγαθά που αγοράζονται και τις υπηρεσίες που λαμβάνονται από την εγχώρια αγορά από την Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης του Ευξείνου Πόντου στα πλαίσια των επίσημων δραστηριοτήτων της (εφεξής “η Τράπεζα”) και τα μέλη του αλλοδαπού προσωπικού αυτής, καθώς και για τα αγαθά που εισάγονται από την Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης του Ευξείνου Πόντου, ως ακολούθως : Άρθρο 1 Δικαιούχα της απαλλαγής πρόσωπα - Απαλλαγές Η Τράπεζα μπορεί να αγοράζει αγαθά και να λαμβάνει υπηρεσίες από την εγχώρια αγορά με απαλλαγή από ΦΠΑ, ΕΦΚ, τέλος ταξινόμησης και ειδικό φόρο 3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

44/192


ΑΔΑ: Β44ΞΗ-4ΨΠ

πολυτελείας, καθώς και να εισάγει αγαθά από τρίτες χώρες με απαλλαγή από δασμό, ΦΠΑ, ΕΦΚ, τέλος ταξινόμησης και ειδικό φόρο πολυτελείας στα πλαίσια των επίσημων δραστηριοτήτων της, με τους όρους και τις προϋποθέσεις των επόμενων άρθρων. Τα μέλη του αλλοδαπού προσωπικού της Τράπεζας μπορούν να αγοράζουν αγαθά και να λαμβάνουν υπηρεσίες από την εγχώρια αγορά για την κάλυψη των προσωπικών και οικογενειακών αναγκών τους με απαλλαγή από ΦΠΑ, ΕΦΚ, τέλος ταξινόμησης και ειδικό φόρο πολυτελείας, με τους όρους και τις προϋποθέσεις των επόμενων άρθρων. Άρθρο 2 Όροι και προϋποθέσεις απαλλαγής 1. Η αγορά αγαθών και η λήψη υπηρεσιών από την εγχώρια αγορά, καθώς και η εισαγωγή αγαθών από τρίτες χώρες από την Τράπεζα πρέπει να είναι σε εύλογες ποσότητες και να πραγματοποιούνται στα πλαίσια των επίσημων δραστηριοτήτων της. 2. Τα αγαθά που αγοράζουν και οι υπηρεσίες που λαμβάνουν από την εγχώρια αγορά τα μέλη του αλλοδαπού προσωπικού της Τράπεζας πρέπει να είναι σε εύλογες ποσότητες και να προορίζονται αποκλειστικά για την κάλυψη των προσωπικών και οικογενειακών τους αναγκών. 3. Για την απαλλαγή από ΦΠΑ, τα αγαθά που αγοράζονται και οι υπηρεσίες που λαμβάνονται από την εγχώρια αγορά, καθώς και τα αγαθά που εισάγονται από τρίτες χώρες πρέπει να υπερβαίνουν τα 250 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ και ειδικό φόρο πολυτελείας, ανά φορολογητέα αξία εισαγωγής ή συναλλαγή, αντίστοιχα. Δεν μπορούν να τύχουν απαλλαγής τα αγαθά που αγοράζονται για επενδυτικούς ή εμπορικούς σκοπούς. 4. Τα μέλη του αλλοδαπού προσωπικού της Τράπεζας δικαιούνται απαλλαγής εφόσον διαθέτουν την ειδική κάρτα από την Ελληνική Κυβέρνηση, όπως ορίζει το άρθρο 18 της Συμφωνίας Έδρας και η οποία τους αναγνωρίζει ως υπαλλήλους της Τράπεζας. 5. Όσον αφορά τον ειδικό φόρο πολυτελείας, η απαλλαγή στο εσωτερικό της χώρας ισχύει μόνο για παραδόσεις αγαθών που πραγματοποιούνται απευθείας από τα πρόσωπα που παράγουν εγχωρίως ή αποκτούν ενδοκοινοτικώς τα αγαθά που υπάγονται στο φόρο αυτό. Άρθρο 3 Διαδικασία απαλλαγής 1. Η Τράπεζα, πριν από την αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών από την εγχώρια αγορά και την εισαγωγή αγαθών καθώς και την παραλαβή αγαθών υποκείμενων σε ΕΦΚ, τέλος ταξινόμησης και ειδικό φόρο πολυτελείας που πραγματοποιούνται στα πλαίσια των επίσημων δραστηριοτήτων της, υποβάλλει στην αρμόδια 4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

45/192


ΑΔΑ: Β44ΞΗ-4ΨΠ

Διεύθυνση του Υπουργείου Εξωτερικών αίτηση εις διπλούν με αναλυτική αναγραφή των αγαθών και υπηρεσιών που πρόκειται να λάβει, θεωρημένη από την Τράπεζα. Την ίδια αίτηση υποβάλλουν τα μέλη του αλλοδαπού προσωπικού της Τράπεζας για αγορές αγαθών ή λήψη υπηρεσιών από την εγχώρια αγορά για την κάλυψη προσωπικών ή οικογενειακών τους αναγκών πριν την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης συναλλαγής, στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εξωτερικών. 2. Η αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Εξωτερικών, εφόσον εγκρίνει τη συγκεκριμένη αγορά αγαθών και λήψη υπηρεσιών ή εισαγωγή αγαθών με απαλλαγή από τις δασμοφορολογικές, κατά περίπτωση, επιβαρύνσεις, βεβαιώνει το δικαίωμα αυτό, αναγράφοντας επί της αίτησης το άρθρο 12 του Ν. 2707/1999 περί Κύρωσης της Συμφωνίας ΄Εδρας και τον αριθμό της παρούσας ΑΥΟ ΠΟΛ.1044/2012. Ένα αντίγραφο της ανωτέρω αίτησης θεωρείται από την αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Εξωτερικών και παραδίδεται στο δικαιούχο απαλλαγής πρόσωπο. 3. Για την απαλλαγή από ΦΠΑ κατά την αγορά αγαθών και παροχή υπηρεσιών, το ανωτέρω θεωρημένο αντίγραφο της αίτησης προσκομίζεται από το δικαιούχο απαλλαγής πρόσωπο στον πωλητή των αγαθών ή σε αυτόν που παρέχει τις υπηρεσίες. Ο πωλητής των αγαθών ή ο παρέχων τις υπηρεσίες εκδίδει το σχετικό φορολογικό στοιχείο χωρίς ΦΠΑ, αναγράφοντας την ένδειξη “χωρίς ΦΠΑ-ΑΥΟ ΠΟΛ.1044/2012” επισυνάπτοντας σε αυτό το ανωτέρω θεωρημένο αντίγραφο της αίτησης το οποίο αποτελεί δικαιολογητικό της απαλλαγής. 4. Για τη χορήγηση της απαλλαγής από δασμό, ΦΠΑ, ΕΦΚ και ειδικό φόρο πολυτελείας κατά την εισαγωγή αγαθών ή την παραλαβή υποκείμενων σε ΕΦΚ αγαθών από φορολογική αποθήκη του Ν. 2960/01, η Τράπεζα προσκομίζει στην αρμόδια τελωνειακή αρχή το ανωτέρω θεωρημένο αντίγραφο της αίτησης, το οποίο επισυνάπτεται στο οικείο τελωνειακό παραστατικό (ΕΔΕ ή ΔΕΦΚ). Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 22 της αριθ. Τ. 1940/41/02.05.2003 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 516/Β΄). Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που τα μέλη του αλλοδαπού προσωπικού της Τράπεζας παραλαμβάνουν υποκείμενα σε ΕΦΚ αγαθά από φορολογική αποθήκη του Ν. 2960/01. 5. Η παραλαβή οχήματος από την Τράπεζα με απαλλαγή από δασμούς και λοιπούς φόρους, πραγματοποιείται με την κατάθεση του προβλεπόμενου παραστατικού τελωνισμού (ΕΔΕ ή ΔΕΦΚ) στο οποίο επισυνάπτεται το ανωτέρω θεωρημένο αντίγραφο της αίτησης και με την τήρηση των όρων και διατυπώσεων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις. Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται για την παραλαβή οχήματος από την εγχώρια αγορά από τα μέλη του αλλοδαπού προσωπικού της Τράπεζας με απαλλαγή από φόρους με την κατάθεση της προβλεπόμενης ΔΕΦΚ. 6. Όσον αφορά στην παραλαβή καυσίμων κινητήρων αυτοκινήτων οχημάτων της Τράπεζας και των μελών του αλλοδαπού προσωπικού με απαλλαγή από τον ΕΦΚ, εφαρμόζεται η διαδικασία παραλαβής καυσίμων από αναγνωρισμένους διεθνείς οργανισμούς με απαλλαγή από το φόρο αυτό από ελεύθερα αποθέματα 5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

46/192


ΑΔΑ: Β44ΞΗ-4ΨΠ

(φορολογημένα) με συμψηφισμό, κατά τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθ. Δ18Α 5010879 ΕΞ 2011/9-3-2011 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 729/Β΄). 7. Προκειμένου για υπηρεσίες τηλεπικοινωνιακής εξυπηρέτησης μέσω σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας, και διανομής ηλεκτρικού ρεύματος και αερίου, η απαλλαγή από ΦΠΑ και ΕΦΚ κατά περίπτωση, παρέχεται εφόσον οι εν λόγω υπηρεσίες πραγματοποιούνται μέσω συνδέσεων ή μετρητών, η χρήση των οποίων έχει δηλωθεί στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εξωτερικών και χωρίς την εφαρμογή του ορίου που προβλέπεται στο άρθρο 2. Η αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Εξωτερικών ενημερώνει τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την έκδοση των συγκεκριμένων λογαριασμών χωρίς ΦΠΑ και κατά περίπτωση ΕΦΚ. Σε περίπτωση παύσης του δικαιώματος απαλλαγής, η Δ/νση αυτή ενημερώνει σχετικά τις επιχειρήσεις.

Άρθρο 4 Διαδικασία τακτοποίησης οχημάτων που έχουν ήδη παραληφθεί με το καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής 1. Τα Δελτία Προσωρινής Εισαγωγής με τα οποία έχουν ήδη παραληφθεί τα οχήματα με το καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας από τα δικαιούχα πρόσωπα θα τακτοποιούνται, είτε με επανεξαγωγή, καταστροφή, εγκατάλειψη υπέρ του Δημοσίου, μεταβίβαση κατόπιν εγκρίσεως της αρμόδιας τελωνειακής Αρχής σε άλλο δικαιούχο της ατέλειας πρόσωπο με τα ίδια προνόμια, είτε με μεταβίβαση σε μη δικαιούχο πρόσωπο, εφόσον προηγουμένως έχουν καταβληθεί οι αναλογούντες δασμοί και λοιποί φόροι. 2. Σε περίπτωση καταστροφής του οχήματος επιτρέπεται η αντικατάσταση αυτού, κατόπιν προσκόμισης βεβαίωσης της αρμόδιας υπηρεσίας σχετικά με την ολοσχερή καταστροφή του οχήματος, ενώ σε περίπτωση κλοπής, κατόπιν προσκόμισης βεβαίωσης από τις αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές σχετικά με την κλοπή του οχήματος. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις η αντικατάσταση του οχήματος θα ισχύει μία μόνο φορά. Άρθρο 5 Αρμόδιες αρχές 1. Ως αρμόδια Τελωνειακή Αρχή για τον ατελή τελωνισμό εφεξής των οχημάτων και των λοιπών ειδών από την Τράπεζα και τα μέλη του αλλοδαπού προσωπικού της, τον έλεγχο και την παρακολούθηση, τόσο εκείνων που έχουν ήδη παραληφθεί με το καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής, όσο και αυτών που θα παραλαμβάνονται εφεξής με οριστική ατέλεια, ορίζεται το Α΄ Τελωνείο Θεσσαλονίκης. 2. Ως αρμόδια Τελωνειακή Αρχή για τον τελωνισμό καυσίμων θέρμανσης, οινοπνευματωδών και καπνικών προϊόντων από την Τράπεζα και τα μέλη του αλλοδαπού προσωπικού αυτής ορίζεται το ΣΤ΄ Τελωνείο Θεσσαλονίκης. 6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

47/192


ΑΔΑ: Β44ΞΗ-4ΨΠ

Άρθρο 6 Έναρξη ισχύος 1. Η Απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 2. Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1. Αποδέκτες Πίνακα Β΄ εκτός του αριθ. 2 2. Αποδέκτες Πίνακα Γ΄ εκτός του αρ.8 3. Αποδέκτες Πίνακα ΣΤ΄ μόνο οι αριθ. 1 & 2 ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. Αποδέκτες Πίνακα Α΄. 2. Αποδέκτες Πίνακα Γ΄ μόνο του αρ.8 3. » » Ζ΄. 4. » » Η΄. 5. » » Ι΄ μόνο οι αριθμ. 1 και 3. 6. » » ΙΣΤ΄. 7. 30η Δ/νση Εφαρμογών Η/Υ –Τμήμα Β΄ 8. Περιοδικό «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ» 9. Υπουργείο Ανάπτυξης, ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας – Δ/νση Διεθνών Οικ/κών Οργανισμών ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 1. Γραφείο Υπουργού Οικονομικών κ. Ε. Βενιζέλου 2. Γραφείο Αναπλ. Υπουργού κ. Παντ. Οικονόμου 3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Υπ. Οικονομικών κ. Η. Πλασκοβίτη 4. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Γ.Γ.Π.Σ. 5. Γραφεία κ. κ. Γεν. Διευθυντών 6. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων 7. Γραφείο Επικοινωνίας και Πληροφόρησης Πολιτών 8. Υπηρεσία TAXISnet για καταχώρηση στο INTERNET 9. 17η Δ/νση Δασμολογική – Τμήμα Ε΄(5) 10. 18η Δ/νση Τελωνειακών Οικ. Συστημάτων (5) 11. Δ/νση Τελών & Ε.Φ. (5) 12. 14η Δ/νση ΦΠΑ - Γραφείο Προϊσταμένης Δ/νσης, 7

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

48/192


ΑΔΑ: Β440Η-2ΕΣ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΢ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ 412 Β΄

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΩ΢ ΔΠΔΗΓΟΤ΢Α ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Αζήλα, 20 Φεβξνπαξίνπ 2012

ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝ΢Ζ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ΢ ΓΗΔΤΘΤΝ΢Ζ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ΢ ΔΗ΢ΟΓΖΜΑΣΟ΢ ΣΜΖΜΑ A’ Σατ. Γ/νζη

ΠΟΛ. 1043/21.2.2012 :Καρ. ΢ερβίας 10

Σατ. Κώδικας:10184 ΑΘΖΝΑ

ΠΡΟ΢: Ως Π.Γ.

Πληροθορίες: Γ. Βαρνάκοσ Σηλέθφνο

:210-3375314

FAX

:210-3375001

ΘΔΜΑ: Παράηαζη ηφν προθεζμιών σποβολής ηφν καηαζηάζεφν ηφν έγγραθφν ζσμθφνιών ποσ έτοσν ζσνάυει οι δικηγόροι με ηοσς ενηολείς ηοσς, ηφν καηαζηάζεφν ηφν γραμμαηίφν προκαηαβολής από ηοσς δικηγορικούς ζσλλόγοσς καθώς και ηφν καηαζηάζεφν ηφν έγγραθφν ζσμθφνιών ποσ έτοσν ζσνάυει οι μητανικοί με ηοσς ανηιζσμβαλλόμενοσς ηοσς, ποσ σποβάλλονηαι από ηοσς μητανικούς και ηο Σ.Δ.Δ ανηίζηοιτα, μέζφ διαδικηύοσ ζηον δικησακό ηόπο ηης Γ.Γ.Π.΢., για ηην τρήζη 2011.

ΑΠΟΦΑ΢Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ΢ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Έρνληαο ππόςε: 1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ π.δ. 185/2009(ΦΔΚ 213 Α΄)πεξί αλαζύζηαζεο ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

49/192


ΑΔΑ: Β440Η-2ΕΣ

2. Τελ κε αξηζκό Υ 25/6.12.2011(ΦΔΚ 2792 Β΄) απόθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνύ κε ηελ νπνία αλαηίζεληαη αξκνδηόηεηεο ζηνλ Αλαπιεξσηή Υπνπξγό Οηθνλνκηθώλ 3. Τηο δηαηάμεηο ησλ πεξηπηώζεσλ ε΄,ζη΄ θαη δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ λ.2238/1994 (ΦΔΚ 151Α΄). 4. Τηο δηαηάμεηο ησλ πεξηπηώζεσλ δ’, ε΄, ζ΄ θαη η΄ ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ.3943/2011(ΦΔΚ Α΄ 66). 5. Τηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 18 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 2753/1999 (ΦΔΚ 249Α’). 6. Τηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ.3943/2011(ΦΔΚ 66 Α΄). 7. Τηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ. 2020/1992(Φ.Δ.Κ. 34 Α΄), κε ηηο νπνίεο παξέρεηαη εμνπζηνδόηεζε ζηνλ Υπνπξγό Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ λα παξαηείλεη κε απόθαζε ηηο πξνζεζκίεο πνπ νξίδνληαη από ηηο θείκελεο δηαηάμεηο γηα ππνβνιή θνξνινγηθώλ δειώζεσλ, ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο 8. Τελ αλάγθε δηεπθόιπλζεο ησλ ππόρξεσλ ζε ππνβνιή ησλ θαηαζηάζεσλ ησλ έγγξαθσλ ζπκθσληώλ πνπ έρνπλ ζπλάςεη νη δηθεγόξνη κε ηνπο εληνιείο ηνπο, ησλ θαηαζηάζεσλ ησλ γξακκαηίσλ πξνθαηαβνιήο από ηνπο δηθεγνξηθνύο ζπιιόγνπο θαζώο θαη ησλ θαηαζηάζεσλ ησλ έγγξαθσλ ζπκθσληώλ πνπ έρνπλ ζπλάςεη νη κεραληθνί κε ηνπο αληηζπκβαιιόκελνπο ηνπο πνπ ππνβάιινληαη από ηνπο κεραληθνύο θαη ην Τ.Δ.Δ αληίζηνηρα, κε ηελ ρξήζε ειεθηξνληθήο κεζόδνπ επηθνηλσλίαο κέζσ ηνπ εηδηθνύ δηθηύνπ TAXISnet. 9. Όηη από ηελ απόθαζε απηή δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ.

ΑΠΟΦΑ΢ΗΕΟΤΜΔ

1. Παξαηείλνπκε ηηο πξνζεζκίεο ππνβνιήο ησλ θαηαζηάζεσλ ησλ έγγξαθσλ ζπκθσληώλ πνπ έρνπλ ζπλάςεη νη δηθεγόξνη κε ηνπο εληνιείο ηνπο, ησλ θαηαζηάζεσλ ησλ γξακκαηίσλ πξνθαηαβνιήο από ηνπο δηθεγνξηθνύο ζπιιόγνπο θαζώο θαη ησλ θαηαζηάζεσλ ησλ έγγξαθσλ ζπκθσληώλ πνπ έρνπλ ζπλάςεη νη -2-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

50/192


ΑΔΑ: Β440Η-2ΕΣ

κεραληθνί κε ηνπο αληηζπκβαιιόκελνπο ηνπο πνπ ππνβάιινληαη από ηνπο κεραληθνύο θαη από ην Τ.Δ.Δ αληίζηνηρα, πνπ ιήγνπλ ηελ 20ε Φεβξνπαξίνπ κέρξη θαη ηελ 28ε Σεπηεκβξίνπ 2012. 2. Η απόθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.

Ο

ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ΢

ΤΠΟΤΡΓΟ΢

ΠΑΝΣΔΛΖ΢ ΟΗΚΟΝΟΜΟΤ

ΠΗΝΑΚΑ΢ ΓΗΑΝΟΜΖ΢ Η. ΑΠΟΓΔΚΣΔ΢ 1. ΠΙΝΑΚΔΣ Α΄- ΚΓ΄ 2. Γ.Γ.Π.Σ. – Γ/λζε Γ30 10. Υπεξεζία TAXISnet. Γηα αλάξηεζε ζην δηαδίθηπν 3. Δζληθό Τππνγξαθείν (γηα δεκνζίεπζε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο). ΗΗ. Δ΢ΩΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ 1. Γξαθείν θ. Υπνπξγνύ 2. Γξαθείν θ. Γελ. Γξακκαηέα Ηι. Πιαζθνβίηε 3. Γξαθείν θ. Γελ. Γξακκαηέα Φνξνινγηθώλ θαη Τεισλεηαθώλ ζεκάησλ 4. Γξαθείν θ. Γελ. Γξακκαηέα Γ.Γ.Π.Σ. 5. Γξαθεία θ.θ. Γελ. Γ/ληώλ 6. Όιεο ηηο Γ/λζεηο Φνξνινγίαο - Τκήκαηα θαη Απηνηειή Γξαθεία 7. Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθόξεζεο Πνιηηώλ 8. Γξαθείν Τύπνπ θαη Γεκνζίσλ Σρέζεσλ (20 αληίγξαθα) -3-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

51/192


ΑΔΑ: Β44Γ4691ΩΓ-ΩΚΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

: Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 256-258 FAX : 210 52 23 228 E – mail : asfika@otenet.gr

Αθήνα

6/3/2012

Αριθμ. Πρωτ. Ε41/113 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Ταχ. Διεύθυνση

ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως ο συνημμένος πίνακας διανομής

ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης για είσπραξη λογ/μού δημοσίου έργου κατ’ εφαρμογή του άρθρου 21 του Ν. 4038 /2012» ΣΧΕΤ. :

Εγκ. 30/2011και το με αριθ. Ε33/115/06-02-2012 Γενικό Έγγραφο.

Με το Γενικό Έγγραφο Ε33/115/06-02-2012, δίδονται οδηγίες σχετικά με την διαδικασία υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/τΑ΄/ 02-02-2012) και την «Αναστολή μέτρων αναγκαστικής είσπραξης με την υπαγωγή σε καθεστώς ρύθμισης των οφειλών προς το Ι.Κ.Α – Ε.Τ.Α.Μ» . Δια του παρόντος εγγράφου παρέχονται , αναλυτικότερες οδηγίες για την εφαρμογή του γ΄ εδάφιου της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Ν. 4038/2012, που κοινοποιήθηκαν με το προαναφερόμενο Γενικό Έγγραφο και οι οποίες αναφέρονται στις χορηγούμενες από τις υπηρεσίες μας «βεβαιώσεις για είσπραξη λογαριασμών» δημοσίων έργων. Με τις διατάξεις αυτές (εδάφιο γ΄ του άρθρου 21 του Ν. 4038/2012), το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 48 του Ν. 3943/2011 που αναφέρεται στις επιχειρήσεις του άρθρου 8 παρ. 5 εδάφιο ε΄ του Α.Ν. 1846/51 (ανάδοχους ή εργολάβους δημοσίων έργων) και στην χορήγηση σε αυτούς, μετά την υπαγωγή στον διακανονισμό οφειλής, βεβαιώσεων για είσπραξη λογαριασμών δημοσίων έργων, τροποποιήθηκε και σύμφωνα με αυτές : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

52/192


ΑΔΑ: Β44Γ4691ΩΓ-ΩΚΥ

Για επιχείρηση (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), που έχει την ιδιότητα του αναδόχου ή εργολάβου δημοσίου έργου και η οποία έχει υπαχθεί στον διακανονισμό οφειλών με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, όταν πρόκειται να εισπράξει λογαριασμό συγκεκριμένου δημοσίου έργου, από την αναθέτουσα υπηρεσία, χορηγείται «Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας για Είσπραξη Λογαριασμού Δημοσίου έργου», από το Υποκ/μα απογραφής του έργου, με παρακράτηση ποσού δύο (2) μηνιαίων δόσεων της ρύθμισης . Προϋπόθεση αποτελεί, η μη οφειλή εισφορών που προέρχεται από το έργο για το οποίο χορηγείται η βεβαίωση, είτε πρόκειται για τρέχουσες οφειλές (που προκύπτουν από τον έλεγχο –εκκαθάριση του λογαριασμού ή άλλη αιτία) είτε πρόκειται για καθυστερούμενες οφειλές. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν οφειλές, από τρέχουσες ή από καθυστερούμενες εισφορές από το έργο για το οποίο ζητείται βεβαίωση και ο διακανονισμός οφειλών είναι ενεργός (μη απώλεια ρύθμισης), πλέον της παρακράτησης ποσού δύο (2) δόσεων, παρακρατούνται και οι οφειλές αυτές . Για την χορήγηση των προαναφερομένων βεβαιώσεων ελέγχονται πέραν του έργου για το οποίο χορηγείται η βεβαίωση, οφειλές έδρας, ιδιωτικών οικοδομικών έργων που εκτελεί ως ίδιο και αυτό φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ως συνιδιοκτησία, οφειλές (ρυθμισμένες ή όχι) άλλων νομικών προσώπων για τα οποία, η επιχείρηση (εργολάβος ή ανάδοχος) του δημοσίου έργου, φέρει την ευθύνη για την καταβολή τους, όπως ομόρρυθμο μέλος Ο.Ε., μέλος Κ/Ξ κ.λ.π. και δεν ελέγχονται μόνο οφειλές άλλων δημοσίων έργων που εκτελεί και για τα οποία ως εργοδότης φέρει την ευθύνη καταβολής των εισφορών . Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες ο εργολάβος ή ανάδοχος, (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για οφειλές προς το Ίδρυμα, για τις οποίες φέρει την ευθύνη για την εξόφλησή τους, έχει ενεργές περισσότερες από μία ρυθμίσεις οφειλών, θα παρακρατούνται δύο (2) δόσεις από κάθε ρύθμιση. Ενώ, όταν οι εν λόγω οφειλές δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, δεν έχουν εφαρμογή οι κοινοποιούμενες διατάξεις . Η διαδικασία χορήγησης βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας υποστηρίζεται από το λογισμικό του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) και δεν απαιτείται προσκόμιση Υπηρεσιακών Σημειωμάτων κ.λ.π..

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

2

53/192


ΑΔΑ: Β44Γ4691ΩΓ-ΩΚΥ

Για τις περιπτώσεις χορήγησης βεβαίωσης με τη χειρόγραφη διαδικασία θα αναζητείται από το Τμήμα Εσόδων του Υποκαταστήματος απογραφής του έργου «Υπηρεσιακό Σημείωμα για άλλη χρήση». Τα προαναφερόμενα ισχύουν από της ενάρξεως ισχύος του Ν.4038/2012 για βεβαιώσεις που θα χορηγηθούν μέχρι 31/12/2012 και καταλαμβάνουν και περιπτώσεις που έχουμε υπαγωγή σε καθεστώς ρύθμισης οφειλών με προηγούμενες διατάξεις, εφόσον οι ρυθμίσεις αυτές είναι ενεργές (οι εργοδότες συνεπείς με τις υποχρεώσεις τους ), αφορούν μόνο μερικούς λογαριασμούς και δεν ισχύουν για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η βεβαίωση που ζητείται αφορά Τελικό Λογαριασμό Δημοσίου Έργου. Επισημαίνεται ότι, στις περιπτώσεις που απολεσθεί ο διακανονισμός ή απολεσθούν προηγούμενες ρυθμίσεις οφειλών, χωρίς υπαγωγή στις κοινοποιούμενες διατάξεις ή όταν πρόκειται για Τελικό Λογαριασμό Δημοσίου Έργου, δεν ισχύουν τα προαναφερόμενα και έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 5 εδάφιο ε΄ του Ν. 1846/51, τις διατάξεις της ΥΑ Φ21/113/4-7-00, καθώς και όλες οι σχετικές με τις βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας διατάξεις που διέπουν τα Δημόσια Έργα (άρθ. 39 παρ. 7 του Ν. 2065/92, 54 και 59 του Ν.2676/99, του άρθρου 19 του Ν.3833/2010, του άρθρου 58 παρ. 7 του Ν.3863/2010 κ.λ.π.) δηλαδή στις

περιπτώσεις αυτές, χορηγούνται «βεβαιώσεις οφειλής» με ολόκληρο το οφειλόμενο ποσό εισφορών πού προέρχονται από το έργο για το οποίο χορηγείται η βεβαίωση, πλέον οφειλών έδρας αναδόχου (κοινής επιχείρησης), καθώς και κάθε άλλης οφειλής για την οποία φέρει την ευθύνη το φυσικό ή νομικό πρόσωπο του αναδόχου (Σχετ. Εγκ. 45/2001, 81/2003, 24/2010, 54/2010, 30/2011).

Κρίνουμε σκόπιμο να υπενθυμίσουμε ότι: Η ρύθμιση οφειλών πρέπει να είναι μία και ενιαία για όλες τις οφειλές για τις οποίες υπόχρεο καταβολής εισφορών είναι το αυτό φυσικό ή νομικό πρόσωπο (ίδιο και αυτό Α.Φ.Μ.), δηλαδή οφειλές από έδρα, παραρτήματα, άλλα ιδιωτικά ή δημόσια έργα κ.λ.π. (Εγκ.52/1999, 20/2004) Οι αιτήσεις για υπαγωγή στις κοινοποιούμενες διατάξεις υποβάλλονται κατά τον ίδιο τρόπο που αναφέρεται στην Εγκύκλιο 30/2011 και ειδικότερα στην παρ. 3.1 αυτής και θα εκδίδονται αποφάσεις για ρύθμιση οφειλών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 9 της ίδιας εγκυκλίου.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

3

54/192


ΑΔΑ: Β44Γ4691ΩΓ-ΩΚΥ

Για τα χορηγούμενα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας κοινών επιχειρήσεων (βεβαιώσεις για Α.Μ.Ε.), βεβαιώσεις ιδιωτικών οικοδομικών έργων (βεβαιώσεις για μεταβίβαση ιδιοκτησίας, γονικής παροχής κ.λ.π.) καθώς και βεβαιώσεις δημόσιων έργων για συμμετοχή σε δημοπρασία, εφόσον τηρείται ο διακανονισμός (ενεργή η ρύθμιση οφειλών), ισχύουν οι παράγραφοι 6 και 7 της περίπτωσης Α΄ του άρθρου 48 του Ν. 3943/2011, για τις οποίες έχουν δοθεί οδηγίες με την Εγκ. 30/2011. Ως τρέχουσες εισφορές για την ισχύ του διακανονισμού που αφορούν οικοδ/κά έργα, θεωρούνται όσες προσδιορισθούν μετά την υπαγωγή στις ρυθμίσεις, ανεξαρτήτως του χρόνου αναφοράς και προέρχονται από Α.Π.Δ., Εκθέσεις Ελέγχου, εισφορές βάσει του άρθρου 38 του ΚΑ του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., καθώς και βάσει του ποσοστού εργατικής δαπάνης .

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

4

55/192


ΑΔΑ: Β4404691Ω3-7Ψ4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 08/03/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ10/63/18792 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ Ο.Α.Ε.Ε. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α΄ ΤΜΗΜΑ: EΣΟΔΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 ΠΛΗΡΟΦ: Α. ΧΑΛΚΙΩΤΟΥ ΚΟΙΝ: ΗΔΙΚΑ ΑΕ ΤΗΛΕΦ: 210 5285617 Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ FAX: 210 5285599 & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΑΕΕ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 13 ΘΕΜΑ : «Ρύθμιση οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένων που επλήγησαν από θεομηνίες – φυσικές καταστροφές ή δέχθηκαν τρομοκρατικές επιθέσεις. (Παρ. 3 άρθρο 21 του Ν. 4038/2012 ΦΕΚ 14Α / 2-2-2012)». Με τη νέα διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 4038/2012 παρέχεται η δυνατότητα στους ασφαλισμένους οι οποίοι έχουν δεχθεί τρομοκρατική επίθεση ή έχουν πληγεί από θεομηνίες ή άλλες φυσικές καταστροφές, να ρυθμίσουν τις οφειλόμενες και τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές τους, με τις διατάξεις του Ν. 2256/94, όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν. 2556/97, με τις εξής προϋποθέσεις: -

Υποβολή αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση έως 31/3/2012.

-

Η τρομοκρατική επίθεση ή το φυσικό γεγονός, να έχουν συμβεί μετά την ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 2556/94 (ΦΕΚ 196Α/18-11-1994).

-

Να μην έχει γίνει ξανά υπαγωγή στη ρύθμιση του Ν. 2256/94, όπως αντικαταστάθηκε από το Ν. 2556/97.

-

Η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών αναστέλλεται για έξι (6) μήνες, αρχής γενομένης από την επόμενη της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης (και όχι του συμβάντος).

-

Ρυθμίζονται οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές μέχρι την ημερομηνία της αίτησης (και όχι του συμβάντος).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

56/192


ΑΔΑ: Β4404691Ω3-7Ψ4

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΥΠΑΓΩΓΗΣ

-

Ασφαλισμένοι περιοχών που επλήγησαν από θεομηνίες ή άλλες φυσικές καταστροφές και αποδεδειγμένα έχουν υποστεί ζημίες στην επαγγελματική τους εγκατάσταση.

-

Ασφαλισμένοι που έχουν αποδεδειγμένα υποστεί ζημίες στην επαγγελματική τους εγκατάσταση από τρομοκρατική ενέργεια (εντάσσονται για πρώτη φορά στις διατάξεις του Ν. 2256/94 και Ν. 2556/97). ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ Για την καλύτερη κατανόηση και την ομοιόμορφη εφαρμογή της νέας διάταξης δίνονται οι πιο κάτω διευκρινήσεις-οδηγίες:

1.

Στις περιπτώσεις πληγέντων από φυσικές καταστροφές, η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση της οικείας αρχής (Νομαρχίας ή Επιμελητηρίου) που να βεβαιώνει το συμβάν καθώς και το ύψος της ζημίας. Ειδικά στην περίπτωση αυτή, μπορούν να υπαχθούν και ασφαλισμένοι που έχουν διακόψει την ασφάλισή τους και είχαν υποστεί ζημίες πριν τη διακοπή του επαγγέλματος.

2.

Στις περιπτώσεις πληγέντων από τρομοκρατικές ενέργειες η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από: - βεβαίωση της οικείας αστυνομικής αρχής που να βεβαιώνει ότι το γεγονός οφείλεται σε τρομοκρατική ενέργεια (δε συμπεριλαμβάνονται ζημίες κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων) - βεβαίωση της οικείας Νομαρχίας ή Επιμελητηρίου που να βεβαιώνει το ύψος της ζημίας.

3. Οι ασφαλισμένοι που θα υπαχθούν στη ρύθμιση (και των δύο κατηγοριών) θα καταχωρούνται, από τα αρμόδια Περιφερειακά Τμήματα, στο Μητρώο Φυσικών και Λοιπών καταστροφών με κωδικό 03. Ιδιαίτερα για τους πληγέντες από τρομοκρατικές ενέργειες θα πρέπει να ενημερώνεται και η Υπηρεσία μας. 4. Για γενικότερες προϋποθέσεις ένταξης στη ρύθμιση, τον τρόπο ρύθμισης των οφειλόμενων και τρεχουσών εισφορών, το χρόνο καταβολής των δόσεων, τις προϋποθέσεις απώλειας της ρύθμισης καθώς και τη χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας, έχει εκδοθεί η αριθ. 49/1998 εγκύκλιος οδηγία του πρώην ΤΕΒΕ η οποία εξακολουθεί να ισχύει πλην των διαφοροποιήσεων που προαναφέρθηκαν. Του παρόντος να λάβει ενυπόγραφα γνώση το προσωπικό της Υπηρεσίας σας. Συν/να:1 σχέδιο απόφασης. Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ OAEE Γ. ΚΩΤΙΔΟΥ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ι. ΜΑΡΙΑ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

57/192


ΑΔΑ: Β4404691Ω3-7Ψ4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΝΣΗ: ΤΜΗΜΑ: ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΠΛΗΡΟΦ: ΤΗΛΕΦ: FAX:

………….……….201….. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:………………

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Επώνυμο:

Όνομα :

Πατρ/μο:

Α.Μ.Κ.Α :

Α.Φ.Μ. :

Δ/νση : ΕΑΜ : Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 21 του Ν 4038/2012 (ΦΕΚ 14Α) 2. Τις διατάξεις του Ν. 2256/94 και Ν. 2556/97. 3. Τις διατάξεις του ΠΔ 258/05. 4. Τις διατάξεις του ΠΔ 154/06. 5. Την αριθ.πρ. ………………… αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά. Αποφασίζουμε Τη ρύθμιση των οφειλών σας ως εξής: Α) οι μέχρι το…….δίμηνο …………. καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές ρυθμίζονται μαζί με τα πρόσθετα τέλη, τόκους και λοιπές προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις, Β) οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές

…. διμήνου ……….. έως …. διμήνου……….

ρυθμίζονται χωρίς πρόσθετα τέλη. Η ανωτέρω οφειλή εξοφλείται σε ………….μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση πρέπει να καταβληθεί έως ………………...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

58/192


ΑΔΑ: Β4404691Ω3-7Ψ4

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΟΣΕΩΝ-ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ -

Για την καταβολή κάθε δόσης απαραίτητη είναι η εξόφληση των απαιτητών τρεχουσών εισφορών.

-

Η μη εμπρόθεσμη καταβολή μιας δόσης πέραν των τριών μηνών καθώς και η μη καταβολή των τρεχουσών απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών συνεπάγεται την αμετάκλητη απώλεια της τμηματικής εξόφλησης και καθιστά άμεσα απαιτητό το υπόλοιπο ποσό της οφειλής με τα αναλογούντα πρόσθετα τέλη, επιβαρύνσεις κλπ.

-

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής δόσης, το συνολικό ποσό αυτής όπως έχει διαμορφωθεί με τη ρύθμιση προσαυξάνεται με τα προβλεπόμενα πρόσθετα τέλη.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η καταβολή των δόσεων γίνεται στο Περιφερειακό Τμήμα ΟΑΕΕ που ανήκετε.

…….. ΠΡ/Ν…… ΤΜΗΜΑΤΟΣ ………………………………..

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

59/192


ΑΔΑ: Β4404691Ω3-ΗΤ0 Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αριθ. πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1/2/18725

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

O.A.E.E.

8/3/2012

Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 5 – Τ.Κ 10431 – ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Φ.ΦΡΑΓΚΟΣ-Μ.ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΤΗΛ.:210.52.74.372-3 FAX :210.52.29.190

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α΄

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 12

ΘΕΜΑ : «Οδηγίες για την νέα διαδικασία διαπίστωσης-βεβαίωσης Αναπηρίας σε ασφαλισμένους που εμπίπτουν στις διατάξεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών ή των Διμερών Συμβάσεων Κοινωνικής Ασφάλισης» ΣΧΕΤ. :1. Η 41/2011 Εγκύκλιος του ΟΑΕΕ 2. Η αριθμ. 10/Σ07/ΓΕΝ/3/3-2-2012 Εγκύκλιος της Διοίκησης του ΙΚΑ Με την παρούσα συμπληρώνουμε την 41/2011 Εγκύκλιο και με την διαδικασία διαπίστωσης – βεβαίωσης αναπηρίας ασφαλισμένων που εμπίπτουν στις διατάξεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών ή των Διμερών Συμβάσεων Κοινωνικής Ασφάλισης. Α) ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Στις περιπτώσεις ασφαλισμένων του Οργανισμού μας , που κατοικούν σε κράτη-μέλη της Ε.Ε, ΕΟΧ ή Ελβετίας ή σε κράτη Διμερούς Σύμβασης , ο αρμόδιος φορέας στον οποίο υποβάλλεται το αίτημα αναπηρίας διαβιβάζει στην Διεύθυνση Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων της Διοίκησης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ΔΔΑΣ-Υπηρεσία Σύνδεσης) την αίτηση για σύνταξη αναπηρίας (έντυπο Ε204 ή έντυπο διμερούς σύμβασης), καθώς και το έντυπο Ε213Αναλυτική Ιατρική Έκθεση (ή την ιατρική γνωμάτευση κράτους Διμερούς Σύμβασης) συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από την αρμόδια ιατρική υπηρεσία του φορέα του άλλου κράτους. Τα έντυπα διαβιβάζονται από την ΔΔΑΣ του ΙΚΑ στο Τμήμα Συντάξεων της αρμόδιας (σύμφωνα με την τελευταία επαγγελματική έδρα του ασφ/νου) Περ/κής Δ/νσης του ΟΑΕΕ, το οποίο: 1. Mε έγγραφο του ζητάει από το αρμόδιο Περ/κο Τμήμα την έκδοση Π.Π.Χ.Α. και τον ατομικό φάκελο του ασφαλισμένου. Συνημμένα του εγγράφου προς το Περ/κο Τμήμα θα αποστέλλονται όλα τα έντυπα που έχει στείλει ο ξένος φορέας Ε204 , Ε205, Ε207 καθώς και λοιπά δικαιολογητικά η στοιχεία που είχε υποβάλλει ο αιτών στον ξένο φορέα. 2. Αφού εκδοθεί ΠΠΧΑ και ο φάκελος διαβιβαστεί από το Περ/κό Τμήμα – το Τμήμα Συντάξεων αποστέλλει, το πρωτότυπο Ε213 ή Ιατρικές γνωματεύσεις που έχουν διαβιβαστεί από τους ξένους φορείς(όχι φωτοαντίγραφα αυτών) στο Τμήμα Προμηθειών του ΟΑΕΕ , το οποίο και μεριμνά για την επίσημη μετάφραση τους μέσω ιδιωτικής μεταφραστικής εταιρείας με την οποία ο Οργανισμός έχει συνάψει σχετική σύμβαση. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1

WEEKLY TAX news

60/192


Στις περιπτώσεις όπου στην Ελλάδα υπάρχει χρόνος ΑΔΑ: μόνο Β4404691Ω3-ΗΤ0 στον ΟΑΕΕ , η μετάφραση των ιατρικών στοιχείων και η παραπομπή στο ΚΕ.Π.Α θα πραγματοποιείται εφόσον πληρούνται οι χρονικές και λοιπές προϋποθέσεις για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω αναπηρίας , αυτοτελώς ή με συνυπολογισμό χρόνου εξωτερικού. 3. Αφού επιστρέψουν οι μεταφράσεις, το Τμήμα Συντάξεων θα πρέπει να αποστείλει τον σχετικό υποφάκελο ιατρικών στοιχείων (γνωματεύσεις με επίσημη μετάφραση, ιατρικά εργαστηριακά δεδομένα, κλπ)αποκλειστικά στο ΚΕ.Π.Α. Αθηνών (Πειραιώς 181), το οποίο και θα τα εξετάσει χωρίς τη φυσική παρουσία του αιτούντος. Αντίγραφα του παραπεμπτικού θα τοποθετούνται στον ατομικό φάκελο του ασφαλισμένου καθώς και σε ξεχωριστό κλασέρ. Τονίζουμε ότι δεν θα αποστέλλεται στο ΚΕ.Π.Α. ο συνταξιοδοτικός φάκελος, αλλά μόνο υποφάκελος με την επίσημη ιατρική γνωμάτευση, καθώς και τα απεικονιστικά στοιχεία, εφόσον υπάρχουν, (π.χ. καρδιογράφημα, σπινθηρογράφημα, ηλεκτροκαρδιογράφημα κ.α.), ο οποίος θα συνοδεύεται από σχετικό παραπεμπτικό μας έγγραφο που θα φέρει την ένδειξη «Διεθνείς Σχέσεις – Κάτοικος εξωτερικού» (Συνημμένο Υπόδειγμα 1). Μετά την εξέταση του φακέλου από την Υ.Ε. και την καταχώρηση της απόφασης στο σύστημα ΚΕ.Π.Α., ο υποφάκελος θα αρχειοθετείται στο ΚΕ.Π.Α., ενώ ακριβές αντίγραφο της ιατρικής γνωμάτευσης θα αποστέλλεται στο Τμήμα Συντάξεων του ΟΑΕΕ από το οποίο διαβιβάστηκε το αίτημα προς το ΚΕ.Π.Α. Παράταση σύνταξης αναπηρίας κατοίκου κράτους μέλους Ε.Ε. , ΕΟΧ ή Ελβετίας Πριν την λήξη της αναπηρίας και εφόσον δεν μας έχει αποσταλεί για την παράταση νεότερο Ε204 & Ε213 από τον ξένο φορέα , το Τμήμα Συντάξεων θα πρέπει να τα ζητήσει με έγγραφο του(μέσω Δ.Δ.Α.Σ. ΙΚΑ). Ενδέχεται ο ξένος φορέας να αρνηθεί να μας αποστείλει νεότερο Ε204 & Ε213 αφού ο ίδιος δεν χορηγεί σύνταξη αναπηρίας ή εάν χορηγεί δεν χρειάζεται να την παρατείνει όπως π.χ στις συντάξεις αναπηρίας που έχουν γίνει εφόρου ζωής ή σε αίτημα αναπηρίας που έχει απορριφθεί και δεν έχει υποβληθεί αίτηση επιδείνωσης, είτε γιατί έχει χορηγηθεί σύνταξη γήρατος ή έχει γίνει μετατροπή από αναπηρίας σε γήρατος κλπ. ενώ ο ΟΑΕΕ θα πρέπει να συνεχίζει την χορήγηση της σύνταξης αναπηρίας . Σε αυτή την περίπτωση το Τμήμα Συντάξεων με νεότερο έγγραφο του στον ξένο φορέα (μέσω της ΔΔΑΣ ΙΚΑ) θα ζητάει με χρέωση και για λογαριασμό μας την εξέταση του συνταξιούχου και την συμπλήρωση και αποστολή του εντύπου Ε213. Υπάρχει το ενδεχόμενο και πέραν του Ε213 που έχει αποσταλεί από τον αλλοδαπό φορέα (και αυτό μπορεί να συμβεί και στην αρχική εξέταση αιτήματος αναπηρίας) η Υ.Ε. να ζητήσει επιπλέον στοιχεία π.χ. συγκεκριμένες ιατρικές εξετάσεις που κρίνει απαραίτητες προκειμένου να αποφανθεί. Και σε αυτή την περίπτωση το Τμήμα Συντάξεων με νεότερο έγγραφο του στον ξένο φορέα (μέσω της ΔΔΑΣ ΙΚΑ) θα ζητάει να πραγματοποιηθούν από τον ξένο φορέα με χρέωση μας και για λογαριασμό μας οι συγκεκριμένες ιατρικές εξετάσεις κλπ. που ζητάει η Υ.Ε. Παράταση σύνταξης αναπηρίας κατοίκου χώρας Διμερούς Σύμβασης (εξαιρείται η Αυστραλία διότι εφαρμόζεται μόνο σε συντάξεις γήρατος)

Πριν την λήξη της αναπηρίας το Τμήμα Συντάξεων με έγγραφο που θα αποστέλλει αποκλειστικά στο ΚΕ.Π.Α. Αθηνών (Πειραιώς 181), θα ζητεί να γνωστοποιηθούν από την Υ.Ε. οποιεσδήποτε ιατρικές εξετάσεις κλπ κρίνει ότι χρειάζονται , προκειμένου να γνωματεύσει για την παράταση αναπηρίας του συγκεκριμένου συνταξιούχου. Το Τμήμα Συντάξεων με έγγραφο του στον ξένο φορέα (μέσω της ΔΔΑΣ ΙΚΑ) θα ζητάει με χρέωση και για λογαριασμό μας τις ιατρικές εξετάσεις κλπ που έχει ζητήσει η Υ.Ε. του ΚΕ.Π.Α. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2

WEEKLY TAX news

61/192


ΑΔΑ: Β4404691Ω3-ΗΤ0 Β) ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΛΛΑΔΑΣ 1. Για τους αιτούντες σύνταξη αναπηρίας ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ , οι οποίοι κατοικούν στην Ελλάδα, αλλά έχουν πραγματοποιήσει χρόνους ασφάλισης σε κράτη-μέλη της Ε.Ε. , ΕΟΧ ή Ελβετίας, θα πρέπει να ζητείται από τα ΚΕ.Π.Α εκτός από την έκδοση της γνωμάτευσης, και η συμπλήρωση του εντύπου Ε213GR. Προς τούτο το αρμόδιο Περ/κό Τμήμα -σύμφωνα με την επαγγελματική έδρα του ασφαλισμένου- πριν την έκδοση του παραπεμπτικού θα εξετάζει εάν ο αιτών έχει δηλώσει χρόνο Ε.Ε. κλπ ή έχει συνυποβάλλει σχετικά δικαιολογητικά. Σε καταφατική περίπτωση το παραπεμπτικό(Συνημμένο Υπόδειγμα 2-3) που συμπληρώνει το Περ/κό Τμήμα του ΟΑΕΕ και παραλαμβάνει άμεσα ο ασφαλισμένος ή αποστέλλεται στην διεύθυνση κατοικίας του( μαζί με την αίτηση αξιολόγησης στο ΚΕ.Π.Α. και τις οδηγίες για τη συμπλήρωση της καθώς και διευθύνσεις ΚΕ.Π.Α.) θα φέρει την ένδειξη «Διεθνείς Σχέσεις – Συμπλήρωση κοινοτικού εντύπου Ε213GR. Αντίγραφα του παραπεμπτικού θα τοποθετούνται στον ατομικό φάκελο του ασφαλισμένου καθώς και σε ξεχωριστό κλασέρ. 2. Για τους κατοίκους Ελλάδας που επικαλούνται χρόνους ασφάλισης σε κράτη με τα οποία ισχύει Διμερής Σύμβαση, θα πρέπει τα ΚΕ.Π.Α. να αποστέλλουν μαζί με την γνωμάτευση όλα τα ιατρικά στοιχεία (ειδικότερες γνωματεύσεις, εξετάσεις κ.α.) στο Περ/κό Τμήμα του ΟΑΕΕ προκειμένου να διαβιβαστούν στη συνέχεια από το Τμήμα Συντάξεων της αρμόδιας Περ/κής Δ/νσης του ΟΑΕΕ μαζί με τα λοιπά συνταξιοδοτικά έντυπα στον εκάστοτε αρμόδιο φορέα του εξωτερικού. Και σε αυτές τις περιπτώσεις και όσον αφορά την παραπομπή τους στα ΚΕ.Π.Α. θα ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται πιο πάνω(παρ. 1) με τους κατοίκους Ελλάδος που έχουν χρόνο στην Ε.Ε κλπ με μόνη διαφορά ότι το παραπεμπτικό(Συνημμένο Υπόδειγμα 45) που συμπληρώνει το Περ/κό Τμήμα του ΟΑΕΕ θα φέρει την ένδειξη «Διεθνείς Σχέσεις – Διμερής Σύμβαση – Αποστολή Ιατρικών Στοιχείων». Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι , σε αντιδιαστολή με ότι ισχύει με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης 883/04 & 987/09 η εξέταση του αιτήματος αναπηρίας δεν είναι υποχρεωτική από το άλλο αντισυμβαλλόμενο κράτος της Διμερούς Σύμβασης εφόσον δεν το επιθυμεί ο ασφαλισμένος. Για τον λόγο αυτό, τα Περ/κά Τμήματα κατά την παραλαβή αίτησης σύνταξης αναπηρίας στην οποία δηλώνονται περίοδοι σε χώρα Διμερούς Σύμβασης(πλην Αυστραλίας που αφορά μόνο συντάξεις γήρατος), επιπροσθέτως θα πρέπει να ζητούν Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με το αν επιθυμεί να συνταξιοδοτηθεί ο ενδιαφερόμενος λόγω αναπηρίας από το άλλο κράτος ή όχι. Εάν ναι θα ακολουθείται η ως άνω διαδικασία. Εάν όχι θα ακολουθείται η διαδικασία διαπίστωσης-βεβαίωσης αναπηρίας που περιγράφεται με την Εγκύκλιο 41/2011 για όσους έχουν μόνο Ελληνικούς χρόνους ασφάλισης. Για τις περιπτώσεις όπου υποβάλλεται αίτηση εξέτασης από την Υ.Ε. χωρίς προηγούμενη διακοπή του επαγγέλματος και προκύπτουν στοιχεία ασφάλισης σε χώρα της Ε.Ε. του ΕΟΧ, Ελβετίας ή Διμερούς Σύμβασης , θα ακολουθείται η παραπάνω διαδικασία για την διαπίστωση της αναπηρίας και την συμπλήρωση του Ε213GR. Στην αντίθετη περίπτωση(που δεν προκύπτουν στοιχεία) , η παραπομπή για την εξέταση και την έκδοση γνωμάτευσης από τα ΚΕ.Π.Α , θα γίνεται βάσει της Εγκυκλίου 41/2011 ενώ για την συμπλήρωση του Ε213GR(αφού θα έχει υποβληθεί αίτηση σύνταξης αναπηρίας) θα ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω για τις εκκρεμείς περιπτώσεις. Οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ: α)“κάτοικοι” Νομού Αττικής θα καθοδηγούνται να απευθυνθούν μόνο στο ΚΕ.Π.Α. Αθηνών(Πειραιώς 181), καθότι οι Υγειονομικές Επιτροπές του(που μέχρι τώρα -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3

WEEKLY TAX news

62/192


λειτουργούσαν για το ΙΚΑ) γνωρίζουν ήδη τη διαδικασία καιΑΔΑ: έχουνΒ4404691Ω3-ΗΤ0 την εμπειρία συμπλήρωσης του κοινοτικού εντύπου Ε213. β)“κάτοικοι” των λοιπών περιοχών της χώρας(εκτός Αττικής) μπορούν να απευθύνονται στα κατά τόπους Σημεία παροχής υπηρεσιών ΚΕ.Π.Α., δεδομένου ότι όλες οι ΑΥΕ(που μέχρι τώρα λειτουργούσαν για το ΙΚΑ) της περιφέρειας συμπλήρωναν το Ε213GR. Εφόσον η ιατρική εξέταση του ασφ/νου πραγματοποιείται μόνο για λογαριασμό του ξένου φορέα (επειδή έχει ζητηθεί από ξένο φορέα ιατρική γνωμάτευση, ιατρική εξέτασησυμπλήρωση Ε213 η οποία δεν θα χρησιμοποιηθεί από τον ΟΑΕΕ ), το αρμόδιο Τμήμα Συντάξεων του ΟΑΕΕ θα πρέπει, πριν την παραπομπή της υπόθεσης στα ΚΕ.Π.Α., να εξασφαλίζει την έγκριση του ξένου φορέα, ο οποίος και θα αναλάβει το κόστος της εξέτασης. Στο παραπεμπτικό που θα γίνεται προς τα ΚΕΠΑ, σε αυτές τις περιπτώσεις θα υπάρχει σχετική ένδειξη ότι η εξέταση πραγματοποιείται με χρέωση του ξένου φορέα με επισυναπτόμενο φωτοαντίγραφο του έγγραφου των ΔΔΑΣ του ΙΚΑ βάσει του οποίου η δαπάνη αναλαμβάνεται από τον ξένο φορέα. Επιπρόσθετα σας ενημερώνουμε ότι , για περιορισμένο αριθμό ασφαλισμένων ή ήδη συνταξιούχων αναπηρίας του αγγλικού φορέα, κατοίκων Ελλάδας, ζητείται από το αρμόδιο Τμήμα Συντάξεων η ιατρική εξέταση και συμπλήρωση του ειδικού εντύπου ESA-N-54C, το οποίο θα πρέπει πλέον να συμπληρώνεται από τα ΚΕ.Π.Α. και να επιστρέφεται στο Τμήμα Συντάξεων του ΟΑΕΕ από το οποίο απεστάλη προκειμένου με την σειρά του να το προωθήσει στον φορέα της Αγγλίας. Προς διευκόλυνση , τα προαναφερόμενα έντυπα έχουν αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στο χώρο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας ΚΕ.Π.Α. του ΟΠΣ, απ’ όπου μπορούν να αντληθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Παράταση σύνταξης αναπηρίας σε κατοίκους Ελλάδας που έχουν ασφάλιση σε κράτη μέλη της Ε.Ε. , ΕΟΧ ή Ελβετίας Πριν την λήξη της αναπηρίας το αρμόδιο Τμήμα Συντάξεων σύμφωνα με την διεύθυνση κατοικίας του συνταξιούχου θα ζητεί μαζί με την έκδοση ιατρικής γνωμάτευσης για παράταση σύνταξης αναπηρίας και την συμπλήρωση του Ε213 από τα ΚΕ.Π.Α. το οποίο θα αποστέλλεται μαζί με νεότερο Ε204GR(με ημερομηνία αίτησης την λήξη της προηγούμενης αναπηρίας) και αντίγραφο της Απόφασης παράτασης μέσω ΔΔΑΣ του ΙΚΑ στον φορέα του άλλου κράτους-μέλους. Υπενθυμίζουμε ότι στην Ουγγαρία δεν θα αποστέλλεται το Ε204GR αλλά μόνο η απόφαση και το Ε213GR για την παράταση της αναπηρίας. Στις περιπτώσεις που έχει χορηγηθεί σύνταξη γήρατος από το άλλο κράτος μέλος , ή η σύνταξη αναπηρίας έχει γίνει εφόρου ζωής, θα αποστέλλεται μόνο η απόφαση παράτασης. Γ. ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ. Οι περιπτώσεις εκείνες, ασφαλισμένων που εξετάσθηκαν ήδη από τα κατά τόπους ΚΕ.Π.Α:  είτε κατά το μεταβατικό στάδιο (παραπομπή προ της έκδοσης της παρούσας εγκυκλίου)

 είτε επειδή δεν είχε δηλωθεί από την αρχή ο χρόνος εξωτερικού,  είτε επειδή υπεβλήθη πρώτα αίτημα εξέτασης από Υ.Ε. και μετά την γνωμάτευση των ΚΕ.Π.Α κατετέθη αίτηση για σύνταξη αναπηρίας θα αντιμετωπίζονται ως εξής: i. τα συνταξιοδοτικά αιτήματα αναπηρίας θα εξετάζονται με τις ήδη εκδοθείσες γνωματεύσεις των τοπικών ΚΕ.Π.Α. ii. όπου δεν έχει συμπληρωθεί το έντυπο Ε213GR το Τμήμα Συντάξεων θα αναζητά εγγράφως από το ΚΕ.Π.Α. που εξέδωσε την γνωμάτευση την -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4

WEEKLY TAX news

63/192


ΑΔΑ: Β4404691Ω3-ΗΤ0 συμπλήρωση του Ε213(Υπόδειγμα 7) ή την αποστολή ιατρικών στοιχείων(για τις Διμερείς Συμβάσεις Υπόδειγμα 9). Εξαίρεση θα αποτελούν οι κάτοικοι Αττικής που έχουν εξεταστεί από τα τοπικά ΚΕ.Π.Α και δεν έχει συμπληρωθεί το έντυπο Ε213GR. Στις περιπτώσεις αυτές το Τμήμα Συντάξεων θα αναζητά εγγράφως (Υπόδειγμα 6) από τη Γραμματεία του αρμόδιου ΚΕ.Π.Α. Αθηνών (Πειραιώς 181) την συμπλήρωση του εντύπου Ε213GR(ενδεχομένως και του -Ε125GR) ή την αποστολή ιατρικών στοιχείων(για τις Διμερείς Συμβάσεις ,Υπόδειγμα 8 ), αναφέροντας τον αριθμό της σχετικής γνωμάτευσης και κοινοποιώντας το έγγραφο στο ΚΕ.Π.Α. που εξέδωσε την γνωμάτευση, προκειμένου να σταλεί απευθείας ο ιατρικός υποφάκελος στο αρμόδιο ΚΕ.Π.Α. iii. Οι παρατάσεις συντάξεων αναπηρίας κατοίκων εξωτερικού, οι οποίες χορηγηθήκαν βάσει γνωματεύσεων τοπικών ΚΕ.Π.Α. κατά το μεταβατικό στάδιο (παραπομπή σε ΚΕ.Π.Α. προ της έκδοσης της παρούσας εγκυκλίου), θα παραπέμπονται στο αρμόδιο ΚΕ.Π.Α. Αθηνών (Πειραιώς 181). Το ίδιο θα ισχύει και στις περιπτώσεις που είχε απορριφθεί αίτημα βάσει γνωματεύσεων τοπικών ΚΕ.Π.Α. και με μεταγενέστερο Ε204&Ε213 του άλλου κράτους μέλους θα πρέπει να εξεταστεί νέο αίτημα. Το παραπεμπτικό έγγραφο προς το αρμόδιο ΚΕ.Π.Α Αθηνών (Πειραιώς 181) θα κοινοποιείται στο τοπικό ΚΕ.Π.Α. που εξέδωσε την γνωμάτευση αναφέροντας τον αριθμό της σχετικής γνωμάτευσης προκειμένου να σταλεί απευθείας ο ιατρικός υποφάκελος που τηρείται εκεί , στο αρμόδιο ΚΕ.Π.Α. Δ. ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗΝ ΒΥΕ Στις περιπτώσεις προσφυγής των ασφ/νων ή του Οργανισμού στην Β/βάθμια Υγειονομική Επιτροπή, θα ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται με την 41/21-9-11 εγκύκλιο. Τέλος θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε την σπουδαιότητα της ορθής συμπλήρωσης του εντύπου Ε213GR και για την αποφυγή τυχόν παραλείψεων στην συμπλήρωση του εντύπου οι διοικητικοί υπάλληλοι αρμόδιοι για την αποστολή του εντύπου Ε213GR στους ξένους φορείς , θα ελέγχουν αν το έντυπο Ε213 είναι πλήρως συμπληρωμένο και σε περίπτωση που τούτο δεν έχει γίνει να επιστρέφεται στην Υ.Ε του ΚΕ.Π.Α. Συνημμένα : 9 Υποδείγματα Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.ΚΩΤΙΔΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο Η Προϊσταμένη της Γραμματείας Ι. ΜΑΡΙΑ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5

WEEKLY TAX news

64/192


ΑΔΑ: Β4404691Ω3-ΗΤ0

Διεθνείς Σχέσεις – Κάτοικος εξωτερικού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

O.A.E.E.

………..…………………/……/ 20.…..

Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών

Αρ. Πρωτ. : …………………………...

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ………………………….………….. ΤΜΗΜΑ

: ……..……………………………..…

ΠΛΗΡ.

:……………………………………….

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ

: ……………………………………….

ΤΗΛ.

: ………………………………………..

ΦΑΞ

: ………………………………..………

ΠΡΟΣ:

ΚΕ.Π.Α ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 181 11853-ΑΘΗΝΑ

Κοιν/ση : κο/κα …………………………………… ………………………………….………. …………………………………………. ………………………………………….

ΘΕΜΑ : Παραπομπή για εξέταση από την Υγειονομική Επιτροπή ΚΕ.Π.Α. κατοίκου ………………. ΟΝΟΜ/ΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ Ή ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ:

ΑΜ : ΟΝΟΜ/ΜΟ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ: ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΑΝΙΚΑΝΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΒΙΟΠΟΡΙΣΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΕΚΝΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (ΕΤΕΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ) ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΕΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΛΛΟ ΑΙΤΗΜΑ (ΧΗΡΕΣ Ν.2676/99, ΑΝΑΠΗΡΟΙ ΣΥΖΥΓΟΙ - ΑΔΕΛΦΙΑ ...)

........................................

Υπόδειγμα 1

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

/

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΣ

/

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕ.Π.Α.

/

/ / /

Η γνωμάτευση της Υ.Ε θα πρέπει εκτός της Υπηρεσίας μας να κοινοποιηθεί και στον ενδιαφερόμενο.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6

WEEKLY TAX news

65/192


ΑΔΑ: Β4404691Ω3-ΗΤ0 ….. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝ…..

Διεθνείς Σχέσεις Συμπλήρωση κοινοτικού εντύπου Ε213GR

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

O.A.E.E.

Κάτοικος Αττικής

Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών

………..…………………/……/ 20.….. Αρ. Πρωτ. : …………………………...

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ………………………….………….. ΤΜΗΜΑ

: ……..……………………………..…

ΠΛΗΡ.

:……………………………………….

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ

: ……………………………………….

ΤΗΛ.

: ………………………………………..

ΦΑΞ

: ………………………………..………

ΠΡΟΣ: κο/κα ……………………………………

………………………………….………. …………………………………………. …………………………………………. Σημείωση: Θα πρέπει να απευθυνθείτε στο ΚΕ.Π.Α ΑΘΗΝΩΝ Πειραιώς 181 , Τ.Κ.:11853-ΑΘΗΝΑ.

ΘΕΜΑ : Παραπομπή για εξέταση από την Υγειονομική Επιτροπή ΚΕ.Π.Α. κατοίκου Αττικής. ΟΝΟΜ/ΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ Ή ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ:

ΑΜ : ΟΝΟΜ/ΜΟ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ: ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΑΝΙΚΑΝΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΒΙΟΠΟΡΙΣΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΕΚΝΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (ΕΤΕΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ) ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΕΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΛΛΟ ΑΙΤΗΜΑ (ΧΗΡΕΣ Ν.2676/99, ΑΝΑΠΗΡΟΙ ΣΥΖΥΓΟΙ - ΑΔΕΛΦΙΑ ...)

........................................

Υπόδειγμα 2

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

/

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΣ

/

/ /

. Η γνωμάτευση θα πρέπει να κατατεθεί στην υπηρεσία μας εντός προθεσμίας 3 μηνών από την έκδοση της, διαφορετικά το αίτημα σας θα απορριφθεί.

….. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝ….. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7

WEEKLY TAX news

66/192


ΑΔΑ: Β4404691Ω3-ΗΤ0

Διεθνείς Σχέσεις Συμπλήρωση κοινοτικού εντύπου Ε213GR

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

O.A.E.E.

Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών

………..…………………/……/ 20.….. Αρ. Πρωτ. : …………………………...

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ………………………….………….. ΤΜΗΜΑ

: ……..……………………………..…

ΠΛΗΡ.

:……………………………………….

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ

: ……………………………………….

ΤΗΛ.

: ………………………………………..

ΦΑΞ

: ………………………………..………

ΠΡΟΣ: κο/κα ……………………………………

………………………………….………. …………………………………………. …………………………………………. .

ΘΕΜΑ : Παραπομπή για εξέταση από την Υγειονομική Επιτροπή ΚΕ.Π.Α. ΟΝΟΜ/ΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ Ή ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ:

ΑΜ : ΟΝΟΜ/ΜΟ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ: ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΑΝΙΚΑΝΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΒΙΟΠΟΡΙΣΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΕΚΝΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (ΕΤΕΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ) ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΕΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΛΛΟ ΑΙΤΗΜΑ (ΧΗΡΕΣ Ν.2676/99, ΑΝΑΠΗΡΟΙ ΣΥΖΥΓΟΙ - ΑΔΕΛΦΙΑ ...)

........................................

Υπόδειγμα 3

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

/

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΣ

/

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕ.Π.Α.

/

/ / /

. Η γνωμάτευση θα πρέπει να κατατεθεί στην υπηρεσία μας εντός προθεσμίας 3 μηνών από την έκδοση της, διαφορετικά το αίτημα σας θα απορριφθεί.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8

WEEKLY TAX news

67/192


ΑΔΑ: Β4404691Ω3-ΗΤ0 ….. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝ…..

Διεθνείς Σχέσεις – Διμερής Σύμβαση Αποστολή Ιατρικών Στοιχείων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

O.A.E.E.

Κάτοικος Αττικής

Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών

………..…………………/……/ 20.…..

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ………………………….…………..

Αρ. Πρωτ. : …………………………...

ΤΜΗΜΑ

: ……..……………………………..…

ΠΛΗΡ.

:……………………………………….

ΠΡΟΣ: κο/κα ……………………………………

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ

: ……………………………………….

ΤΗΛ.

: ………………………………………..

………………………………….………. …………………………………………. ………………………………………….

ΦΑΞ

: ………………………………..………

Σημείωση: Θα πρέπει να απευθυνθείτε στο ΚΕ.Π.Α ΑΘΗΝΩΝ Πειραιώς 181 , Τ.Κ.:11853-ΑΘΗΝΑ.

ΘΕΜΑ : Παραπομπή για εξέταση από την Υγειονομική Επιτροπή ΚΕ.Π.Α. κατοίκου Αττικής. ΟΝΟΜ/ΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ Ή ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ:

ΑΜ : ΟΝΟΜ/ΜΟ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ: ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΑΝΙΚΑΝΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΒΙΟΠΟΡΙΣΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΕΚΝΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (ΕΤΕΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ) ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΕΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΛΛΟ ΑΙΤΗΜΑ (ΧΗΡΕΣ Ν.2676/99, ΑΝΑΠΗΡΟΙ ΣΥΖΥΓΟΙ - ΑΔΕΛΦΙΑ ...)

........................................

Υπόδειγμα 4

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

/

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΣ

/

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕ.Π.Α.

/

/ / /

. Η γνωμάτευση θα πρέπει να κατατεθεί στην υπηρεσία μας εντός προθεσμίας 3 μηνών από την έκδοση της, διαφορετικά το αίτημα σας θα απορριφθεί.

….. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝ….. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9

WEEKLY TAX news

68/192


ΑΔΑ: Β4404691Ω3-ΗΤ0

Διεθνείς Σχέσεις – Διμερής Σύμβαση Αποστολή Ιατρικών Στοιχείων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

O.A.E.E.

Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών

………..…………………/……/ 20.….. Αρ. Πρωτ. : …………………………...

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ………………………….………….. ΤΜΗΜΑ

: ……..……………………………..…

ΠΛΗΡ.

:……………………………………….

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ

: ……………………………………….

ΤΗΛ.

: ………………………………………..

ΦΑΞ

: ………………………………..………

ΠΡΟΣ: κο/κα ……………………………………

………………………………….………. …………………………………………. …………………………………………. .

ΘΕΜΑ : Παραπομπή για εξέταση από την Υγειονομική Επιτροπή ΚΕ.Π.Α. ΟΝΟΜ/ΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ Ή ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ:

ΑΜ : ΟΝΟΜ/ΜΟ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ: ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΑΝΙΚΑΝΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΒΙΟΠΟΡΙΣΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΕΚΝΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (ΕΤΕΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ)

Υπόδειγμα 5

ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΕΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΛΛΟ ΑΙΤΗΜΑ (ΧΗΡΕΣ Ν.2676/99, ΑΝΑΠΗΡΟΙ ΣΥΖΥΓΟΙ - ΑΔΕΛΦΙΑ ...)

........................................

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

/

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΣ

/

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕ.Π.Α.

/

/ / /

. Η γνωμάτευση θα πρέπει να κατατεθεί στην υπηρεσία μας εντός προθεσμίας 3 μηνών από την έκδοση της, διαφορετικά το αίτημα σας θα απορριφθεί.

….. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝ…..

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10

WEEKLY TAX news

69/192


ΑΔΑ: Β4404691Ω3-ΗΤ0

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

O.A.E.E.

Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών

Διεθνείς Σχέσεις Εκ των υστέρων συμπλήρωση κοινοτικού εντύπου Ε213GR

Κάτοικος Αττικής

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ………………………….………….. ΤΜΗΜΑ

: ……..……………………………..…

ΠΛΗΡ.

:……………………………………….

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ

: ……………………………………….

ΤΗΛ.

: ………………………………………..

ΦΑΞ

: ………………………………..………

………..…………………/……/ 20.….. Αρ. Πρωτ. : …………………………...

ΠΡΟΣ:

ΚΕ.Π.Α ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 181 11853-ΑΘΗΝΑ

Κοιν/ση : ΚΕ.Π.Α………….…………………… ….…………………………….………. …………………………………………. …………………………………………. .

ΘΕΜΑ : Συμπλήρωση κοινοτικού εντύπου Ε213GR Σχετ.: H υπ. αριθμ. Σ07/ ΓΕΝ/ 3 Εγκύκλιος 10/3-2-2012 της Διοίκησης του ΙΚΑ.

Υπόδειγμα 6

O/Η……………………………………………………….ΕΑΜ:……………… εξετάστηκε από την Υγειονομική Επιτροπή του ΚΕ.Π.Α. ………………. η οποία εξέδωσε την υπ. αριθμ……………… ………………….. γνωμάτευση. Για τον/την ανωτέρω και βάσει της ως άνω γνωμάτευσης θα πρέπει να μας αποστείλετε συμπληρωμένο το κοινοτικό έντυπο Ε213GR προκειμένου να το διαβιβάσουμε στον συνταξιοδοτικό φορέα της………………….. Παρακαλείται το ΚΕΠΑ………………………. να διαβιβάσει τον ιατρικό υποφάκελο που τηρεί , στο αρμόδιο ΚΕ.Π.Α. ΑΘΗΝΩΝ.

….. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝ…..

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11

WEEKLY TAX news

70/192


Διεθνείς Σχέσεις

ΑΔΑ: Β4404691Ω3-ΗΤ0

Εκ των υστέρων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

συμπλήρωση κοινοτικού εντύπου Ε213GR

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

O.A.E.E.

………..…………………/……/ 20.…..

Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ………………………….………….. ΤΜΗΜΑ

: ……..……………………………..…

ΠΛΗΡ.

:……………………………………….

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ

: ……………………………………….

ΤΗΛ.

: ………………………………………..

ΦΑΞ

: ………………………………..………

Αρ. Πρωτ. : …………………………...

ΠΡΟΣ:

ΚΕ.Π.Α ………………………… ………………………………….. ………………………………….. ………………………………….

.

ΘΕΜΑ : Συμπλήρωση κοινοτικού εντύπου Ε213GR Σχετ.: H υπ. αριθμ. Σ07/ ΓΕΝ/ 3 Εγκύκλιος 10/3-2-2012 της Διοίκησης του ΙΚΑ. O/Η………………………………………………………...ΕΑΜ:……………… εξετάστηκε από την Υγειονομική Επιτροπή σας η οποία εξέδωσε την υπ. αριθμ…………………………….……….. γνωμάτευση. Για τον/την ανωτέρω και βάσει της ως άνω γνωμάτευσης θα πρέπει να μας αποστείλετε συμπληρωμένο το κοινοτικό έντυπο Ε213GR προκειμένου να το διαβιβάσουμε στον συνταξιοδοτικό φορέα της…………………...

Υπόδειγμα 7

….. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝ…..

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12

WEEKLY TAX news

71/192


ΑΔΑ: Β4404691Ω3-ΗΤ0 Διεθνείς Σχέσεις – Διμερής Σύμβαση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

O.A.E.E.

Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών

Εκ των υστέρων

Αποστολή Ιατρικών Στοιχείων Κάτοικος Αττικής ………..…………………/……/ 20.…..

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ………………………….………….. ΤΜΗΜΑ

: ……..……………………………..…

ΠΛΗΡ.

:……………………………………….

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ

: ……………………………………….

ΤΗΛ.

: ………………………………………..

ΦΑΞ

: ………………………………..………

Αρ. Πρωτ. : …………………………...

ΠΡΟΣ:

ΚΕ.Π.Α ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 181 11853-ΑΘΗΝΑ

Κοιν/ση : ΚΕ.Π.Α………….…………………… ….…………………………….………. …………………………………………. …………………………………………. .

ΘΕΜΑ : Αποστολή Ιατρικών Στοιχείων

Σχετ.: H υπ. αριθμ. Σ07/ ΓΕΝ/ 3 Εγκύκλιος 10/3-2-2012 της Διοίκησης του ΙΚΑ. O/Η……………………………………………………….ΕΑΜ:……………… εξετάστηκε από την Υγειονομική Επιτροπή του ΚΕ.Π.Α. ………………. η οποία εξέδωσε την υπ. αριθμ………………………………….. γνωμάτευση. Για τον/την ανωτέρω και σχετικά με την ανωτέρω γνωμάτευση θα πρέπει να μας αποστείλετε όλα τα ιατρικά στοιχεία του υποφακέλου προκειμένου να τα διαβιβάσουμε στον συνταξιοδοτικό φορέα της………………….. βάσει της Διμερούς Συμφωνίας Κοινωνικής Ασφάλισης που έχει συνάψει η χώρα μας.

Υπόδειγμα 8

….. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝ…..

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13

WEEKLY TAX news

72/192


ΑΔΑ: Β4404691Ω3-ΗΤ0 Διεθνείς Σχέσεις – Διμερής Σύμβαση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

O.A.E.E.

Εκ των υστέρων

Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών

Αποστολή Ιατρικών Στοιχείων ………..…………………/……/ 20.…..

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ………………………….………….. ΤΜΗΜΑ

: ……..……………………………..…

ΠΛΗΡ.

:……………………………………….

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ

: ……………………………………….

ΤΗΛ.

: ………………………………………..

ΦΑΞ

: ………………………………..………

Αρ. Πρωτ. : …………………………...

ΠΡΟΣ:

ΚΕ.Π.Α ………………………… ………………………………….. ………………………………….. ………………………………….

.

ΘΕΜΑ : Αποστολή Ιατρικών Στοιχείων Σχετική: H υπ. αριθμ. Σ07/ ΓΕΝ/ 3 Εγκύκλιος 10/3-2-2012 της Διοίκησης του ΙΚΑ. O/Η…………………………………………………………..ΕΑΜ:………… εξετάστηκε από την Υγειονομική Επιτροπή σας η οποία εξέδωσε την υπ. αριθμ………………………………….. γνωμάτευση. Για τον/την ανωτέρω και σχετικά με την ανωτέρω γνωμάτευση θα πρέπει να μας αποστείλετε όλα τα ιατρικά στοιχεία του υποφακέλου προκειμένου να τα διαβιβάσουμε στον συνταξιοδοτικό φορέα της………………….. βάσει της Διμερούς Συμφωνίας Κοινωνικής Ασφάλισης που έχει συνάψει η χώρα μας

Υπόδειγμα 9

….. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝ…..

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14

WEEKLY TAX news

73/192


ΑΔΑ: Β4414691Ω3-Ε0Π

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΘΗΝΑ,

1/3/2012

ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ23/1/18092

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α΄

10432 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡ.

: Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ

ΤΗΛ.

: 210 - 5285569

FAX

: 210 - 5229840

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 11

ΘΕΜΑ : «Υπαγωγή στις ρυθμίσεις του Ν. 3386/05 υπηκόων τρίτων χωρών που εργάζονται σε αλλοδαπές αεροπορικές εταιρείες οι οποίες λειτουργούν στην Ελλάδα δυνάμει διακρατικών συμφωνιών»

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 2518/τ.Β΄/7-11-11 δημοσιεύθηκε η αρ. οικ. 26270/11/7-10-11 κοινή υπουργική απόφαση που αφορά στον καθορισμό της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του Ν. 3386/05 υπηκόων τρίτων χωρών, νομίμων εκπροσώπων, διευθυντών, στελεχών και λoιπών εργαζομένων σε αλλοδαπές αεροπορικές εταιρείες οι οποίες λειτουργούν στην Ελλάδα δυνάμει διακρατικών συμφωνιών, που έχουν κυρωθεί με νόμο. Με την εν λόγω Κ.Υ.Α. (Κοινή Υπουργική Απόφαση) ρυθμίζεται συνολικά το θέμα των αλλοδαπών αεροπορικών εταιρειών που λειτουργούν στην Ελλάδα βάσει διακρατικών συμφωνιών, οι οποίες έχουν κυρωθεί με νόμο και συνεπώς από την 7/11/11 (ημερομηνία δημοσίευσης της Κ.Υ.Α. στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως) καταργούνται οι αριθμ. οικ. 12760/06/6-7-2006 (ΦΕΚ 881 Β΄) και οικ. 17136/09/2-7-2009 (ΦΕΚ 1372 Β΄) κοινές υπουργικές αποφάσεις.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

1

74/192


ΑΔΑ: Β4414691Ω3-Ε0Π

Όπως ορίζεται στην προαναφερόμενη κοινή υπουργική απόφαση, χορηγείται άδεια διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι απασχολούνται ως νόμιμοι εκπρόσωποι, διευθυντές, στελέχη και λοιποί εργαζόμενοι σε αλλοδαπές αεροπορικές εταιρείες οι οποίες λειτουργούν στην Ελλάδα δυνάμει διακρατικών συμφωνιών, εφόσον είναι κάτοχοι ισχύοντος διαβατηρίου και έχουν λάβει ειδική θεώρηση εισόδου. Οι ανωτέρω μπορούν να συνοδεύονται και από τα μέλη της οικογένειάς τους, όπως ορίζονται στο Π.Δ. 131/06 αρθρ. 4 παρ. 1, δηλαδή από: α) τον έτερο των συζύγων, εφόσον έχει συμπληρώσει το 18 ο έτος της ηλικίας του, καθώς και από τα κάτω των 18 ετών άγαμα, κοινά τέκνα τους, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που έχουν νομίμως υιοθετηθεί στην Ελλάδα ή με απόφαση που είναι αυτοδικαίως εκτελεστή ή έχει κηρυχθεί εκτελεστή ή έχει αναγνωρισθεί το δεδικασμένο της στην Ελλάδα, β) τα λοιπά, κάτω των 18 ετών, άγαμα τέκνα του συντηρούντος ή του ετέρου των συζύγων, συμπεριλαμβανομένων των τέκνων που έχουν, κατά τα ανωτέρω, υιοθετηθεί, εφόσον η άσκηση της επιμέλειας έχει νομίμως ανατεθεί για μεν τα τέκνα του συντηρούντος σε αυτό, για δε τα τέκνα του ετέρου συζύγου στο σύζυγο αυτόν. Η άδεια διαμονής που χορηγείται στα μέλη λήγει με την άδεια διαμονής του συντηρούντος. Η άδεια διαμονής χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών για χρονικό διάστημα ενός έτους και μπορεί να ανανεώνεται ανά διετία. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η αλλαγή σκοπού για τους υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι εισέρχονται με ειδική θεώρηση εισόδου στη χώρα και στη συνέχεια τους χορηγείται άδεια διαμονής με βάση την παραπάνω υπουργική απόφαση. Συνεπώς, υπήκοοι τρίτων χωρών που θα είναι εφοδιασμένοι με την εν λόγω άδεια διαμονής, εφόσον έχουν με τις αλλοδαπές αεροπορικές εταιρείες ανεξάρτητη σχέση παροχής υπηρεσιών ή ανάθεση έργου ή είναι στελέχη τους εγγράφονται στα Μητρώα ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ, μετά από τον έλεγχο των συμβάσεών τους και -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

2

75/192


ΑΔΑ: Β4414691Ω3-Ε0Π

των λοιπών δικαιολογητικών εγγραφής, όπως προβλέπονται στον Κανονισμό Ασφαλιστικής Λειτουργίας του ΟΑΕΕ (Υ.Α. Φ80000/7228/308/14-9-06). Οι λοιποί εργαζόμενοι στις εν λόγω εταιρείες, εφόσον παρέχουν εξαρτημένη εργασία θα απευθύνονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ως αρμόδιο φορέα ασφάλισής τους. Της παρούσας να λάβει γνώση ενυπόγραφα το προσωπικό της μονάδας σας.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΤΙΔΟΥ Ακριβές Αντίγραφο Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΑ

ΜΑΡΙΑ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

3

76/192


ΑΔΑ: Β44Ξ4691Ω3-ΔΡΠ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΑΡΟΧΩΝ

O.A.E.E

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΛ. ΦΑΞ

: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ : ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ : ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 5 :Ε. ΦΑΓΚΡΑ : 210 5274375 : 210 5220504

Αθήνα , 2 / 03/ 2012 Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ. /Φ1 / 1 / 17097 ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α΄

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 10

ΘΕΜΑ : «Γνωστοποίηση των διατάξεων του Ν.4002/11 σχετικά με τη συνταξιοδότηση επιζώντων συζύγων.» Στο ΦΕΚ 180/22-8-11(τ.Α΄) δημοσιεύτηκε ο Ν.4002/11 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση, Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.». Ειδικότερα με την παρ.5α του άρθρου 2 του παραπάνω νόμου, οι διατάξεις του αρθ.62 του Ν.2676/99, όπως ισχύει, επεκτείνονται και στις περιπτώσεις συνταξιούχων εξ΄ ιδίου δικαιώματος από το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ (με διατάξεις Δημοσίου). Επίσης επεκτείνεται και σε αυτούς το δικαίωμα επιλογής εκ μέρους του δικαιούχου της σύνταξης που επιθυμεί να περιοριστεί μετά την τριετία, σύμφωνα με την παρ.2δ αρθ.62 Ν.2676/99. Οι παραπάνω διατάξεις δεν εφαρμόζονται σε όσους λαμβάνουν πολεμική σύνταξη γενικά ή σύνταξη με βάση τις διατάξεις των νόμων 1897/90 και 1977/91 καθώς και σε όσους υπάγονται στις διατάξεις της παρ.14 του αρθ.8 του Ν.2592/98. Τα ανωτέρω θα εφαρμόζονται για τις περιπτώσεις που ο θάνατος του ασφαλισμένου ή συνταξιούχου επέλθει μετά την ισχύ του συγκεκριμένου άρθρου (22/08/2011) ενώ δεν επέρχεται καμία μεταβολή στις περιπτώσεις που ο θάνατος επήλθε πριν από την ημερομηνία αυτή. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ: 1) Θάνατος ασφαλισμένου ή συνταξιούχου του Οργανισμού τον 7ο του 2011 και αίτηση συνταξιοδότησης τον 9ο του 2011 . Ο επιζών σύζυγος λαμβάνει και σύνταξη εξ ιδίας ασφάλισης από το Δημόσιο. Μετά την τριετία δεν γίνεται καμία μείωση διότι ο θάνατος είναι πριν την ισχύ του άρθρου 2 του Ν.4002/11. 2) Θάνατος ασφαλισμένου ή συνταξιούχου του Οργανισμού τον 9ο του 2011 και αίτηση συνταξιοδότησης τον ίδιο μήνα. Ο επιζών σύζυγος λαμβάνει και σύνταξη εξ ιδίας ασφάλισης από το Δημόσιο. Μετά την τριετία θα γίνει μείωση ανάλογα με την ηλικία του συνταξιούχου στην σύνταξη της επιλογής του. Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ. ΚΩΤΙΔΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΠΡΟΪΣΤ/ΝΗ ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ι. ΜΑΡΙΑ WEEKLY TAX news

77/192


ΑΔΑ: Β44ΓΗ-ΑΝΙ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 8/3/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. οικ. 2/20433/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22η Μισθολογίου ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 37 101 65 – Αθήνα Τηλέφωνα : Α΄ ΤΜΗΜΑ 33 38 403 - 404 Υπουργεία 33 38 218 - 237 – 33 38 422 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Β΄ ΤΜΗΜΑ 33 38 391-392 ΟΤΑ 33 38 477, 478, ΝΠΔΔ Προσωπικό 33 38 418, 419, Ιδιωτικού Δικαίου Γ΄ ΤΜΗΜΑ 33 38 350 Ειδικά Μισθολόγια ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση μισθολογικών διατάξεων και πρόσθετες οδηγίες για την υλοποίηση των διατάξεων του ενιαίου μισθολογίου. 1. Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α΄) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 – 2015.», σύμφωνα με τις οποίες καταργείται από τότε που ίσχυσε το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄), το οποίο προέβλεπε τη μη προσμέτρηση για τη μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου του πλεονάζοντος χρόνου που απέμενε μετά την αρχική του ένταξη στους οικείους βαθμούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ίδιου νόμου. Κατόπιν αυτών τυχόν χρόνος που πλεονάζει, μετά την αρχική κατάταξη του υπαλλήλου, θα λαμβάνεται υπόψη για τη συμπλήρωση της διετίας ή τριετίας (ανάλογα με το βαθμό) για τη χορήγηση του επόμενου μισθολογικού κλιμακίου του ίδιου βαθμού. 2. Η παρ. Γ επί του άρθρου 29 της αριθμ. 2/78400/0022/14-11-2011 (ΑΔΑ : 4577Η5ΕΤ) ερμηνευτικής εγκυκλίου, τροποποιείται ως εξής : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1

WEEKLY TAX news

78/192


ΑΔΑ: Β44ΓΗ-ΑΝΙ «Γ. Εφόσον με τις νέες διατάξεις προκληθεί μείωση στις αποδοχές του υπαλλήλου, η οποία είναι μεγαλύτερη από το 25% του συνόλου των αποδοχών που ελάμβανε ο υπάλληλος, κατά τον τελευταίο μήνα, πριν από την έναρξη ισχύος του νέου μισθολογίου, είτε από την οργανική του θέση είτε από τη θέση στην οποία είναι αποσπασμένος, αυτή η μείωση κατανέμεται ως εξής : α) 25% μείωση από 1-11-2011 επί των συνολικών αποδοχών που ελάμβαναν οι δικαιούχοι κατά τον τελευταίο μήνα πριν από την έναρξη ισχύος του νέου μισθολογίου και β) η υπερβάλλουσα μείωση κατανέμεται ισόποσα σε χρονικό διάστημα 2 ετών από τη λήξη του πρώτου έτους εφαρμογής (30/10/2012), δηλαδή από 1-11-2012. Έστω ότι υπάλληλος με το νέο μισθολόγιο έχει μείωση αποδοχών σε ποσοστό 40%. Σύμφωνα με τα ανωτέρω : α) Από 1-11-2011, του περικόπτεται το 25% των συνολικών αποδοχών που ελάμβανε τον Οκτώβριο του 2011. β) Η υπερβάλλουσα μείωση (15%), περικόπτεται κατά το ένα τρίτο (5%) από την 1-11-2012, επιπλέον κατά 5% από 1-11-2013 και ολόκληρη (επιπλέον 5%) από 111-2014, οπότε ο υπάλληλος, από την ημερομηνία αυτή και εντεύθεν, λαμβάνει τις αποδοχές του σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου μισθολογίου. Παράδειγμα εφαρμογής : Υπάλληλος ελάμβανε πριν από την έναρξη του νέου μισθολογίου συνολικές αποδοχές 3.200 €. Έστω ότι οι νέες αποδοχές του διαμορφώνονται πλέον στο ποσό των 1.719 € (Μ.Κ. 4 του Γ βαθμού ΠΕ κατηγορίας). Επειδή η μείωσή του υπερβαίνει το ποσοστό του 25% των αρχικών συνολικών αποδοχών του, με την έναρξη ισχύος του νέου μισθολογίου (1-11-2011) η ανωτέρω περικοπή πραγματοποιείται ως εξής : α) από την 1-11-2011 και για κάθε επόμενο μήνα θα του καταβάλλονται οι συνολικές αποδοχές που ελάμβανε τον Οκτώβριο του 2011 μειωμένες κατά 25%, δηλαδή 3.200 – 25% = 2.400 €. β) από την 1-11-2012 και για κάθε επόμενο μήνα, θα του καταβάλλονται οι ως άνω αποδοχές (2.400 €), μειωμένες κατά το ένα τρίτο της υπερβάλλουσας μείωσης (που αντιστοιχεί σε ποσό 681 €), δηλαδή 2.173 € (2.400 – 227, το οποίο αποτελεί το ένα τρίτο της υπερβάλλουσας μείωσης). γ) από την 1-11-2013 και για κάθε επόμενο μήνα, θα του καταβάλλονται οι ανωτέρω αποδοχές (2.173 €), μειωμένες επιπλέον κατά το ένα τρίτο της υπερβάλλουσας μείωσης (227 €), δηλαδή 1.946 € (2.173 – 227, το οποίο αποτελεί το ένα τρίτο της υπερβάλλουσας μείωσης). δ) από την 1-11-2014 και εφεξής θα του καταβάλλονται οι ανωτέρω αποδοχές (1.946 €), μειωμένες κατά το τελευταίο ένα τρίτο της ανωτέρω μείωσης, δηλαδή 1.719 € (1.946 – 227), αποδοχές ένταξης στο νέο μισθολόγιο. 3. Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας αναφορικά με τον τρόπο υπολογισμού των αποδοχών για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4024/2011 (υπολογισμός αύξησης ή μείωσης των αποδοχών) των υπαλλήλων, που απουσιάζουν νόμιμα από την Υπηρεσία τους, όπως σε περίπτωση απόσπασης, διάθεσης, αδειών που προβλέπονται από τον Υπαλληλικό Κώδικα κ.λ.π. σας πληροφορούμε ότι ως αποδοχές των ανωτέρω υπαλλήλων, κατά τον τελευταίο μήνα (Οκτώβριος 2011), πριν την έναρξη ισχύος του νέου μισθολογίου, νοούνται αυτές που θα αντιστοιχούσαν στην οργανική τους θέση, με την επιστροφή τους σε αυτή, ακόμη και αν δεν καταβάλλονταν κατά το μήνα αυτό. Εννοείται ότι, για τη σύγκριση των αποδοχών, εξακολουθούν να συνυπολογίζονται στις αποδοχές του υπαλλήλου και αμοιβές ή αποζημιώσεις που ελάμβανε λόγω απόσπασης σε άλλη Υπηρεσία. Η τυχόν υπερβάλλουσα μείωση που προκύπτει από τη σύγκριση των ανωτέρω αποδοχών καταβάλλεται για όσο χρόνο ο υπάλληλος είναι αποσπασμένος. Στην περίπτωση λήξης της απόσπασής του και επιστροφής του στην οργανική του θέση, τότε η σύγκριση των αποδοχών του εν λόγω υπαλλήλου, για τον προσδιορισμό -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2

WEEKLY TAX news

79/192


ΑΔΑ: Β44ΓΗ-ΑΝΙ τυχόν αύξησης ή μείωσης, υπολογίζεται επί των αποδοχών της οργανικής του θέσης που αντιστοιχούσαν κατά το τελευταίο μήνα πριν την έναρξη ισχύος του νέου μισθολογίου. 4. Όσον αφορά τους ιερείς οι οποίοι κατέχουν και θέση εκπαιδευτικού, διοικητικού υπαλλήλου κ.λ.π., σας παραπέμπουμε στην αριθμ. 14403/Α1/9-2-2012 (ΑΔΑ : ΒΟΖΙ9-ΣΔΣ) εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την οποία ως κύρια οργανική θέση για τους ανωτέρω θεωρείται η θέση του εκπαιδευτικού, διοικητικού κ.λ.π. Ο ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο Ο Προϊστάμενος Διεκπ/σης α.α.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Α. Αποδέκτες προς ενέργεια : 1. Όλα τα Υπουργεία α. Γραφεία κ.κ. Υπουργών, Αν. Υπουργών και Υφυπουργών β. Γραφεία κ.κ. Γενικών και Ειδικών Γραμματέων γ. Δ/νσεις Διοικητικού δ. Δ/νσεις Οικονομικού (με την παράκληση να κοινοποιήσουν την παρούσα σε όλα τα Ν.Π.Δ.Δ.) 2. Ελεγκτικό Συνέδριο 3. Όλες τις Περιφέρειες α. Γραφεία κ.κ. Γενικών Γραμματέων β. Δ/νσεις Οικονομικού γ. Δ/νσεις Διοικητικού 4. Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις α. Γραφεία κ.κ. Γενικών Γραμματέων β. Δ/νσεις Οικονομικού γ. Δ/νσεις Διοικητικού 5. Βουλή των Ελλήνων Λογιστήριο 6. Συμβούλιο της Επικρατείας 7. Άρειο Πάγο 8. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους 9. Όλες τις Υ.Δ.Ε. 10. Όλες τις Δ.Ο.Υ. και Δ/νσεις Επιθεωρήσεως Δ.Ο.Υ. 11. Όλες τις Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές (Α.Δ.Α.) 12. Γ.Λ.Κ. Δ/νση 50η Κάνιγγος 29 , 101 10 Αθήνα 13. Γ.Λ.Κ. Ενιαία Αρχή Πληρωμής Κάνιγγος 29, 101 10 Αθήνα 14. Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3

WEEKLY TAX news

80/192


ΑΔΑ: Β44ΓΗ-ΜΗ0 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22η Μισθολογίου Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 37 101 65 – Αθήνα Τηλέφωνα : Α΄ ΤΜΗΜΑ 33 38 218 -403 33 Υπουργεία – ΑΔΑ 38 404- 422 Αποκεντρωμένες 33 38 237 Διοικήσεις Β΄ ΤΜΗΜΑ 33 38 391-392 ΟΤΑ - ΝΠΔΔ 33 38 477- 478 Προσωπικό 33 38 418 - 419 Ιδιωτικού Δικαίου Γ΄ ΤΜΗΜΑ 33 38 350 Ειδικά Μισθολόγια

Αθήνα, 8/3/2012 Αρ.Πρωτ.: οικ.2/ 20421/0022

ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων». Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή τις παρακάτω Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις: 1.

2.

3.

Την αριθμ. 2/16519/0022/24-2-2012 (ΦΕΚ 465/Β/24-2-2012) «Καθορισμός επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/A/27-10-2011)», η οποία έχει αναρτηθεί με ΑΔΑ: Β4ΠΩΗ-9ΩΟ. Την αριθμ. 2/17132/0022/28-2-2012 (ΦΕΚ 498/Β/28-2-2012) «Καθορισμός αποδοχών δικηγόρων που παρέχουν υπηρεσίες με σχέση πάγιας και περιοδικής έμμισθης εντολής στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226)», η οποία έχει αναρτηθεί με ΑΔΑ: Β44ΡΗ-3ΑΧ. Την αριθμ. 2/17127/0022/28-2-2012 (ΦΕΚ 498/Β/28-2-2012) «Καθορισμός αποδοχών του ειδικού επιστημονικού προσωπικού και των δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής των Ανεξάρτητων Διοικητικών ή Ρυθμιστικών Αρχών, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων», η οποία έχει αναρτηθεί με ΑΔΑ:Β44ΡΗΣΣΝ.

Αναφορικά με την υπ’ αριθμ. 3 κοινοποιούμενη Κοινή Υπουργική Απόφαση, επισημαίνεται ότι αυτή αφορά αποκλειστικά το προβλεπόμενο από οργανικές διατάξεις των Ανεξάρτητων Διοικητικών ή Ρυθμιστικών Αρχών, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων ειδικό επιστημονικό προσωπικό και τους δικηγόρους με σχέση έμμισθης εντολής, δεδομένου ότι οι διοικητικοί υπάλληλοι των ανωτέρω Αρχών και φορέων υπάγονται απευθείας στις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.4024/2011, σύμφωνα με την περίπτωση ε της παρ. 1 του ίδιου άρθρου και νόμου. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ Ακριβές αντίγραφο Ο Προϊστάμενος Διεκ/σης α.α.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1

WEEKLY TAX news

81/192


ΑΔΑ: Β44ΓΗ-ΜΗ0 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22η Μισθολογίου Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 37 101 65 – Αθήνα Τηλέφωνα : Α΄ ΤΜΗΜΑ 33 38 218 -403 33 Υπουργεία – ΑΔΑ 38 404- 422 Αποκεντρωμένες 33 38 237 Διοικήσεις Β΄ ΤΜΗΜΑ 33 38 391 ΟΤΑ - ΝΠΔΔ 33 38 477- 478 Προσωπικό 33 38 418 - 419 Ιδιωτικού Δικαίου

Αθήνα, 24/2/2012 Αρ.Πρωτ.: οικ.2/16519/0022

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/A/27-10-2011)». ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του N.4024/2011 (ΦΕΚ 226/A/27-10-2011). 3. Την αριθμ. Φ10221/οικ.26816/929/30-11-2011 (ΦΕΚ 2778/Β/2-12-2011) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης περί καθορισμού των βαρέων και ανθυγιεινών εργασιών. 4. Την αριθμ. Υ25/6-12-2011 (ΦΕΚ 2792/Β/8-12-2011) απόφαση του Πρωθυπουργού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου. 5. Την αριθμ. 23564/25-11-2011 ( ΦΕΚ 2741/ Β/25-11-2011) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνο Ρόβλια και Παντελή Τζωρτζάκη». 6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους 132.000.000 ευρώ περίπου για το 2012 και 200.000.000 ευρώ περίπου για κάθε ένα από τα επόμενα έτη, σε βάρος -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3

WEEKLY TAX news

82/192


ΑΔΑ: Β44ΓΗ-ΜΗ0 του Κ.Α.Ε. 0225 του κρατικού προϋπολογισμού, του Κ.Α.Ε. 0251 των προϋπολογισμών των Ν.Π.Δ.Δ. και των οικείων κωδικών των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού. Αποφασίζουμε 1. Καθορίζουμε το μηνιαίο επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για τους μόνιμους και δόκιμους πολιτικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου (ΙΔΑΧ - ΙΔΟΧ) του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού ανά κατηγορία ως εξής: α) Κατηγορία Α΄ σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ. β) Κατηγορία Β΄ σε εβδομήντα (70) ευρώ. γ) Κατηγορία Γ΄ σε τριάντα πέντε (35) ευρώ. 2.

Στην κατηγορία Α’ περιλαμβάνονται οι κάτωθι ειδικότητες: α) Το προσωπικό νοσηλευτικής υπηρεσίας, εργαστηρίων και καθαριότητας, οι απασχολούμενοι αποκλειστικά σε ακτινολογικούς θαλάμους και εμφανίσεις, οι οδηγοί και βοηθοί ασθενοφόρωνδιασώστες και οι συντηρητές πειραματόζωων των Νοσοκομείων, των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας της Χώρας, του Εθνικού Κέντρου ΄Αμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), των Κέντρων Υγείας, των Κέντρων Ψυχικής Υγείας, των Ν.Π.Δ.Δ. του Τομέα Πρόνοιας και των Αγροτικών Ιατρείων τα οποία υπάγονται στα Δημόσια Νοσοκομεία. Οι Θαλαμηπόλοι Ψυχιατρικών Νοσοκομείων και Κλινικών. β) Οι απασχολούμενοι στην Α’ Ζώνη του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» και της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.). γ) Το προσωπικό που απασχολείται στη συγκομιδή και αποκομιδή, μεταφορά, διαλογή, επιστασία, καταστροφή απορριμμάτων σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής των μέσων καθαριότητας και με το πλύσιμο αυτών, καθώς και οι οδοκαθαριστές, οι εργάτες αφοδευτηρίων, οι χειριστές μηχανικών σαρώθρων, οι εργάτες ταφής και εκταφής νεκρών, οι καθαριστές οστών, οι εργάτες και τεχνίτες ασφαλτόστρωσης, οι τοποθετητές μαρμάρων και πλακών, οι κατεργαστές και κόπτες μαρμάρων, οι σφαγείς και εκδορείς ζώων και πτηνών, οι εναερίτες ηλεκτρολόγοι, οι εργάτες και τεχνίτες αποχέτευσης, οι οδηγοί ανοιχτών φορτηγών και βαρέων φορτηγών μεικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων και λεωφορείων και οι χειριστές μηχανημάτων έργου. δ) Το προσωπικό των σωφρονιστικών και αναμορφωτικών καταστημάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. ε) Οι οδηγοί ειδικών οχημάτων μεταφοράς πυρομαχικών και ειδικών εύφλεκτων καυσίμων.

3. Στην κατηγορία Β’ περιλαμβάνονται οι κάτωθι ειδικότητες: α) Το τεχνικό προσωπικό και το προσωπικό που εργάζεται στην εστίαση και στον ιματισμό των Νοσοκομείων, των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας της Χώρας, του Εθνικού Κέντρου ΄Αμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), των Κέντρων Υγείας, των Κέντρων Ψυχικής Υγείας, των Ν.Π.Δ.Δ. του Τομέα Πρόνοιας και των Αγροτικών Ιατρείων τα οποία υπάγονται στα Δημόσια Νοσοκομεία. β) Οι απασχολούμενοι στη Β’ Ζώνη του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» και της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.). γ) Το απασχολούμενο προσωπικό στα εργαστήρια Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας και Περιγραφικής Ανατομικής των Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών. δ) Οι Χημικοί, βοηθοί χημικοί, και αναλυτές οι οποίοι απασχολούνται αποκλειστικά σε εργαστήρια. ε) Οι εργαζόμενοι αποκλειστικά στην πίστα αερολιμένων. στ) Οι ηλεκτρονικοί και τεχνίτες αεροσκαφών, οι Μηχανολόγοι (Δεξαμενιστές, Διανάκτες Καυσίμων, Ελασματουργοί, Επενδυτές λεβήτων, εφαρμοστές, ηλεκτροσυγκολλητές, λεβητοποιοί, λεμβουργοί, λιπαντές, μηχανικοί αυτοκινήτων, μηχανικοί εσωτερικής καύσεως, μηχανικοί οχημάτων, μηχανοτεχνίτες, οξυγονοκολλητές, οπλουργοί, πυροτεχνουργοί, σιδηρουργοί, συγκολλητές μετάλλων, συντηρητές μηχανημάτων, σφυροκοπανιστές, τεχνίτες αεροσκαφών, τεχνίτες αυτοκινήτων και οχημάτων, τεχνίτες ελαστικών, τεχνίτες ταπετσαρίας, τεχνίτες σωστικών μέσων, τεχνίτες φρένων, τορναδόροι, τορνευτές, υφαλοχρωματιστές, φανοποιοί, χαλκουργοί, τεχνίτες οργάνων ακριβείας, χειριστές μηχανών και ειδικών μηχανημάτων, χεριστές μηχανημάτων αμμοβολής, χύτες μετάλλων, ψυκτικοί, τεχνίτες Η/Ν συσκευών, τεχνίτες υδραυλικών συστημάτων), οι Ηλεκτρολόγοι (εναερίτες, ηλεκτροσυγκολλητές εσωτερικών εγκαταστάσεων, ηλεκτροτεχνίτες αυτοκινήτων, ψυκτικοί, ηλεκτρολόγοι αυτοκινήτων, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάσεων) που απασχολούνται στους Ναυστάθμους, στο Στρατηγείο Διοικήσεως Ανατολικής Μεσογείου (ΣΔΑΜ), στη Διοίκηση Ελικοπτέρων (ΔΕΝ) και σε συνεργεία των εγκαταστάσεων του Πολεμικού Ναυτικού. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4

WEEKLY TAX news

83/192


ΑΔΑ: Β44ΓΗ-ΜΗ0 ζ) Οι ειδικευμένοι εργάτες λιμένων, οι εργάτες υποβρύχιων φραγμάτων, οι μανουβραδόροι και οι ναυτεργάτες των Ναυστάθμων, λιμενικών εγκαταστάσεων και πλοίων. η) Οι τεχνολόγοι μηχανικοί ΑΦ-ΕΠ, οι τεχνικοί ΑΦ-ΕΠ και οι χημικοί μεταλλουργοί του ΓΕΑ. 4. Στην κατηγορία Γ’ περιλαμβάνονται οι κάτωθι ειδικότητες: α) Οι απασχολούμενοι στην Γ’ Ζώνη του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» και της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.). β) Το προσωπικό της Υπηρεσίας Εκτύπωσης Εντύπων και Αξιών του Δημοσίου (Υ.Ε.Ε.Α.Δ.) και το προσωπικό του Εθνικού Τυπογραφείου που απασχολούνται αποκλειστικά με τυπογραφικές εργασίες, καθώς και το προσωπικό των Τμημάτων Φωτοστοιχειοθεσίας και Τυπογραφικής Διαμόρφωσης των Ηλεκτρονικών και Εντύπων Εκδόσεων και Εκτύπωσης και Βιβλιοδετικών Εργασιών της Διεύθυνσης Στατιστικής Πληροφόρησης και Εκδόσεων της πρώην Γενικής Γραμματείας Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (ΕΛΣΤΑΤ). γ) Το προσωπικό των Τυπογραφείων του ΓΕΣ, ΓΕΝ και ΓΕΑ που απασχολείται αποκλειστικά με τη βιβλιοδεσία, εκτύπωση και τυπογραφικές εργασίες. 5. Το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας που προβλέπεται από την παράγραφο 1 της παρούσας απόφασης δεν καταβάλλεται στο διοικητικό προσωπικό των φορέων που αναφέρονται σε αυτήν. 6. Το ανωτέρω επίδομα καταβάλλεται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι αυτού προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στους χώρους και στις ειδικότητες που δικαιολογούν την καταβολή του. Επίσης καταβάλλεται και για όσο διάστημα οι υπάλληλοι τελούν σε θεσμοθετημένες άδειες (κανονικές, συνδικαλιστικές, ειδικές, εκπαιδευτικές μικρής διάρκειας έως δύο (2) μηνών, διευκόλυνσης υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις, μητρότητας και ανατροφής παιδιού), σε βραχυχρόνια αναρρωτική άδεια έως έξι (6) ημέρες κατ` έτος, καθώς και αυτής που χορηγείται από δημόσια νοσοκομεία, κέντρα υγείας του Δημοσίου, πανεπιστημιακές κλινικές, νοσηλευτικούς σχηματισμούς του Ι.Κ.Α. και ιδιωτικές κλινικές, εφόσον έχει προηγηθεί νοσηλεία σε αυτές, η οποία αποδεικνύεται με σχετικά παραστατικά στοιχεία (εισαγωγή, εξιτήριο κ.λ.π.). Για τη συνδρομή όλων των ανωτέρω προϋποθέσεων εκδίδεται κάθε μήνα βεβαίωση του οικείου προϊσταμένου, η οποία συνοδεύει τη μισθοδοτική κατάσταση. Σε περίπτωση απομάκρυνσης των υπαλλήλων, για οποιονδήποτε λόγο (όπως ενδεικτικά μετακίνηση, απόσπαση, μετάθεση, μετάταξη, διάθεση) από τα καθήκοντα, τις θέσεις και τις συνθήκες, οι οποίες δικαιολογούν τη χορήγησή του, διακόπτεται ισοχρόνως η καταβολή του με ευθύνη του οικείου προϊσταμένου. 7. Η απόφαση αυτή, που ισχύει από 1/5/2012, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Α. ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Μ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Α. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ

Ακριβές αντίγραφο Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1)Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5

WEEKLY TAX news

84/192


ΑΔΑ: Β44ΓΗ-ΜΗ0 2) Υπουργείο Εσωτερικών 3) Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 4) Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 5) Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 6) Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 7) Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 8) Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Φ. Σαχινίδη 9)Γενική Γραμματεία Κυβέρνησης 10)Εθνικό Τυπογραφείο (για τη δημοσίευση) Εσωτερική διανομή: Δ22-Α-Β Ακριβές Αντίγραφο Ο Προϊστάμενος Διεκπ/σης α.α.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:22η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 37 101 65 – Αθήνα Πληροφορίες: Ν. Παπατζανάκη Τηλέφωνο: 210 33 38 478 Fax: 210 33 38 208

Αθήνα, 28/02/2012 Αριθ.Πρωτ.: οικ 2/17132/0022

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός αποδοχών δικηγόρων που παρέχουν υπηρεσίες με σχέση πάγιας και περιοδικής έμμισθης εντολής στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226)». ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 1 του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» (Α΄ 226). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98). 3. Την με αριθμ. Υ25/6-12-2011 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου» (Β΄2792). 4. Την με αριθμ. 23564/2011 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6

WEEKLY TAX news

85/192


ΑΔΑ: Β44ΓΗ-ΜΗ0 Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κωνσταντίνο Ρόβλια και Παντελή Τζωρτζάκη» (Β΄ 2741) 5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται δαπάνη, το ύψος της οποίας δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί, αποφασίζουμε 1. Στους δικηγόρους, που παρέχουν υπηρεσίες με σχέση πάγιας και περιοδικής έμμισθης εντολής, στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4024/2011, καταβάλλεται βασικός μισθός, ως εξής: α) Στους δικηγόρους στο Πρωτοδικείο, ο μισθός του 2ου μισθολογικού κλιμακίου του Ε΄ βαθμού β) Στους δικηγόρους στο Εφετείο, ο μισθός του 2ου μισθολογικού κλιμακίου του Γ΄ βαθμού και γ) Στους δικηγόρους στον Άρειο Πάγο, ο μισθός του Β΄ βαθμού. Επιπλέον, καταβάλλεται χρονοεπίδομα 2% επί του βασικού μισθού για κάθε δύο έτη δικηγορίας, από την ημερομηνία εγγραφής τους στα Μητρώα του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου. 2. Στους ανωτέρω δικηγόρους χορηγούνται επιδόματα εορτών και αδείας καθώς και οικογενειακή παροχή, εφαρμοζομένων αναλογικά των διατάξεων των άρθρων 16 και 17 του ν. 4024/2011. 3. Δικηγόροι οι οποίοι ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου νομικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των καταστατικών εσωτερικών κανονισμών ή τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων, λαμβάνουν επίδομα θέσης ευθύνης σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4024/2011. 4. Για τους δικηγόρους οι οποίοι συνδέονται με σχέση έμμισθης εντολής με τους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4024/2011 προ της 1.11.2011, εφόσον από την εφαρμογή της παρούσας προκύπτει διαφορά σε σχέση με τις μηνιαίες συνολικές αποδοχές που λάμβαναν κατά τον τελευταίο μήνα προ της έναρξης ισχύος της, εφαρμόζεται η παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4024/2011. 5. Η παρούσα απόφαση ισχύει από 1-11-2011 και από την ημερομηνία αυτή παύει να ισχύει η αριθμ. 2/8250/0022/10-2-2004 (Β΄ 355) κοινή υπουργική απόφαση. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2012 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. Υπουργείο Οικονομικών Γραφείο κ. Υπουργού Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού κ. Φ. Σαχινίδη 2. Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Γραφείο κ. Υπουργού 3. Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρ. Διακ/σης Γραφείο Υφυπουργού κ. Κ. Ρόβλια 4. Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης 5. Εθνικό Τυπογραφείο (για δημοσίευση) ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ 1. Δ22 – ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7

WEEKLY TAX news

86/192


ΑΔΑ: Β44ΓΗ-ΜΗ0 2. Δ20. Ακριβές Αντίγραφο Ο Προϊστάμενος Διεκ/σης α.α.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:22η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 37 101 65 – Αθήνα Πληροφορίες: Ν. Παπατζανάκη Τηλέφωνο: 210 33 38 478 Fax: 210 33 38 208

Αθήνα, 28/02/2012 Αριθ.Πρωτ.: οικ. 2/17127/0022

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός αποδοχών του ειδικού επιστημονικού προσωπικού και των δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής των Ανεξάρτητων Διοικητικών ή Ρυθμιστικών Αρχών, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων». ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» (Α΄ 226). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98). 3. Την με αριθμ. Υ25/6-12-2011 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου» (Β΄2792). 4. Την με αριθμ. 23564/2011 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κωνσταντίνο Ρόβλια και Παντελή Τζωρτζάκη» (Β΄ 2741) 5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται δαπάνη, το ύψος της οποίας δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί, αποφασίζουμε: 1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι αποδοχές του ειδικού επιστημονικού προσωπικού και των δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής των Ανεξάρτητων Διοικητικών ή Ρυθμιστικών Αρχών, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων. Οι ρυθμίσεις της -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8

WEEKLY TAX news

87/192


ΑΔΑ: Β44ΓΗ-ΜΗ0 παρούσας απόφασης καταλαμβάνουν όλους, όσοι, μετά από πρόσληψη, απόσπαση ή μετάταξη, κατέχουν, με δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου σχέση, οργανική θέση ειδικού επιστημονικού προσωπικού, καθώς και όσους απασχολούνται ως δικηγόροι με σχέση έμμισθης εντολής, στους φορείς του πρώτου εδαφίου. 2. Στο προσωπικό της παραγράφου 1 καταβάλλεται ως βασικός μισθός, ο μισθός του Α’ βαθμού. 3. Το προσωπικό της παραγράφου 1, πλην των δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής, εξελίσσεται σε δεκαοκτώ (18) μισθολογικά κλιμάκια, με εισαγωγικό το δέκατο όγδοο (18ο) Μ.Κ και καταληκτικό το πρώτο (1ο) Μ.Κ. Τα Μ.Κ χορηγούνται ανά διετία. Η εξέλιξη σε αυτά γίνεται αυτοδίκαια με την παρέλευση του ανωτέρω οριζόμενου χρόνου. Κάθε αλλαγή Μ.Κ επιφέρει προσαύξηση του βασικού μισθού της παραγράφου 2 σε ποσοστό 2%. Για τον καθορισμό του μισθολογικού κλιμακίου του νεοδιοριζόμενου υπαλλήλου προσμετράται ο χρόνος κάθε προηγούμενης σχετικής απασχόλησης, σύμφωνα με βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα. Ο χρόνος προϋπηρεσίας στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα που έχει αναγνωριστεί για τη βαθμολογική ή μισθολογική εξέλιξη του προσωπικού της παραγράφου 1, πλην των δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής, λαμβάνεται υπόψη για την κατάταξη στα Μ.Κ. του πρώτου εδαφίου. 4. Στους δικηγόρους των ΑΔΑ με έμμισθη εντολή καταβάλλεται χρονοεπίδομα 2% επί του Β. μισθού της παρ.2, το οποίο χορηγείται αυτοδικαίως ανά διετία από την ημερομηνία εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου Δικηγ. Συλλόγου. 5. Οι διατάξεις των άρθρων 16, 17, 18 και 20 του ν. 4024/2011, εφαρμόζονται και σε ό,τι αφορά τις αποδοχές του προσωπικού της παραγράφου 1. 6. Για το προσωπικό που απασχολείται στις θέσεις της παραγράφου 1 πριν από την 1.11.2011, εφόσον από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης προκύπτει διαφορά σε σχέση με τις μηνιαίες συνολικές αποδοχές που λάμβαναν κατά τον τελευταίο μήνα προ της έναρξης ισχύος της, εφαρμόζεται η παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4024/2011. 7. Όλες οι διατάξεις που διέπουν την υπαγωγή σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης, το ύψος των καταβαλλομένων εισφορών και γενικότερα το καθεστώς κοινωνικής ασφάλισης του προσωπικού της παραγράφου 1 διατηρούνται σε ισχύ. 8. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 1.11.2011 και από την ημερομηνία αυτή καταργείται κάθε υπουργική απόφαση αντίθετη στις διατάξεις της παρούσας. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2012 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 6. Υπουργείο Οικονομικών Γραφείο κ. Υπουργού Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού κ. Φ. Σαχινίδη 7. Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρ. Διακ/σης Γραφείο Υφυπουργού κ. Κ. Ρόβλια 8. Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης 9. Εθνικό Τυπογραφείο (για δημοσίευση) ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ 2. Δ22 – ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β 3. Δ20.

Ακριβές Αντίγραφο Ο Προϊστάμενος Διεκπ/σης α.α.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9

WEEKLY TAX news

88/192


ΑΔΑ: Β440Η-ΤΙ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 47η Νομοπαρασκευαστικής Εργασίας, Άσκησης Ενδίκων Μέσων και Διεθνών Σχέσεων ΤΜΗΜΑ :Α‘ Ταχ.Δ/νση : Κάνιγγος 29 101 10 Αθήνα Fax : 213-212 6778 E-mail : D47@ glk.gr

Αθήνα, 7 Μαρτίου 2012 Αριθμ. Πρωτ: 38101/0092

ΘΕΜΑ: «Έναρξη εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4002/2011» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη : 1.- Τις διατάξεις των περ. α’ και γ’ της παρ. 16 του άρθρου 6 του ν.4002/22-8-2011 (ΦΕΚ Α΄ 180). 2.- Τις διατάξεις του π.δ/τος 284/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α’ 128), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3.- Την με αριθμ. Υ25/6-12-2011 απόφαση του Πρωθυπουργού με θέμα : «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου» (ΦΕΚ Β’ 2792) . 4.- Την ανάγκη : α. εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4002/2011 και β. καθορισμού του δείγματος των ελέγχων που θα διενεργηθούν από το Τμήμα Δ’ της Διεύθυνσης Διενέργειας Μεταβολών και Δειγματοληπτικών Ελέγχων επί των Πολιτικών, Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων, για το έτος 2012. 5. – Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1. Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4002/2011 κατά το μέρος που αφορούν τις προθεσμίες άσκησης των αναφερομένων σε αυτές ενδίκων μέσων αρχίζει από την ημερομηνία ανάρτησης της απόφασης αυτής στο δικτυακό τόπο του Εθνικού Τυπογραφείου «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 2. Για το χρονικό διάστημα από 1-3-2012 μέχρι 31-7-2012 θα ελεγχθεί από το Τμήμα Δειγματοληπτικών Ελέγχων της Δ/νσης Διενέργειας Μεταβολών και Δειγματοληπτικών Ελέγχων της παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 4002/2011 το σύνολο των πράξεων κανονισμού σύνταξης που εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν από 17-2-2012 μέχρι 16-42012, από τη Διεύθυνση Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 4002/2011. Στις ανωτέρω πράξεις περιλαμβάνονται και αυτές με τις οποίες τροποποιούνται πράξεις κανονισμού σύνταξης που έχουν εκδοθεί είτε πριν είτε μετά την ανωτέρω ημερομηνία (17-2-2012).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

1

89/192


ΑΔΑ: Β440Η-ΤΙ1

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: 1. Γραφείο Υπουργού Οικονομικών 2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών/Γ.Λ.Κράτους 3 . Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής/Γ.Λ.Κ. 4. Γραφείο Γενικού Διευθυντή Συντάξεων 5. Γενικό Επίτροπο Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: -Γ.Λ.Κ./Δ4,Δ45,Δ46 και Δ47 -Δ/νση Συντάξεων Προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ. του ΙΚΑ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

2

90/192


ΑΔΑ: Β44ΓΗ-ΩΥΝ ΑΔΑ : ΚΩΔ.ΑΡΧ/΢Η΢ 290.2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝ. Δ/Ν΢Η ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Υ.Κ. Δ/Ν΢Η ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΟΡΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩ΢Η΢ ΣΜΗΜΑTA Α΄, B΄ & Γ΄ Ταχ.Δ/νση Τ.Κ. Πληροφορίες Τηλέφωνο FAX e-mail

: Καρ. Σερβίας 10 : 101 84, Αθήνα : Ε. Κερασιώτη : 210 6987414 : 210 6987408 : finexcis@otenet.gr

Αθήνα, 11 / 01 / 2012 Αριθ.Πρωτ:ΔΕΦΚ Γ5001747ΕΞ2012

ΠΡΟ΢: Όπως Π.Δ.

Θ έ μ α : Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. Φ.883/530/16-09-1999 ΑΥΟ (ΦΕΚ 1872/Β) «’Οροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή». ΑΠΟΥΑ΢Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ΢ ΤΠΟΤΡΓΟ΢ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν.2960/01 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (ΦΕΚ 265/Α΄/22.11.2001) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Την ανάγκη τροποποίησης ορισμένων διατάξεων της υπ΄ αριθμ.Φ.883/530/16-091999 ΑΥΟ (ΦΕΚ 1872/Β/13-10-1999) «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή» που αφορούν στην παροχή εγγυήσεων, για λόγους καλύτερης διασφάλισης των συμφερόντων του δημοσίου αλλά και για την ελάφρυνση ορισμένων επιχειρήσεων από δυσανάλογο κόστος. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90, παράγραφος 2, του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄/22.04.2005). 4. Τα Προεδρικά Διατάγματα 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α΄/07.10.2009) «περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών» και 189/09 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α΄/05.11.2009). 5. Την υπ’ αριθμ.πρωτ. Υ25/6-12-2011 (ΦΕΚ2792/Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου. 6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις τις παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Αποφασίζουμε Τροποποιούμε την υπ΄αριθμ. Φ.883/530/16-09-1999 ΑΥΟ (ΦΕΚ 1872/Β/13-10-1999) «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή» ως ακολούθως: 1. Η περίπτωση ΑβΙ του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως ακολούθως: « Ι. Φορολογική Αποθήκη Παραγωγού ή Μεταποιητή Εγγύηση ίση με το 10% του καταβληθέντος κατά το προηγούμενο έτος συνολικού ποσού Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, με ελάχιστο όριο το ποσό των 300.000 ευρώ. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

91/192


ΑΔΑ: Β44ΓΗ-ΩΥΝ

Προκειμένου για επαγγελματικά εργαστήρια παραγωγής βιομηχανοποιημένων καπνών το ελάχιστο όριο καθορίζεται στο ποσό των 20.000 ευρώ. Στις περιπτώσεις που λειτουργεί φορολογική αποθήκη και εκτός των εγκαταστάσεων παραγωγής, θα παρέχεται πρόσθετη εγγύηση ίση με το 100% του ποσού του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης που αναλογεί στα αποθηκευμένα κάθε φορά με το καθεστώς αναστολής προϊόντα.» 2. Η περίπτωση Αε του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «ε. Προϊόντα που παράγονται, μεταποιούνται ή κατέχονται από πρόσωπα που δεν έχουν ετήσια δραστηριότητα σ’ αυτά Ι. Φορολογική Αποθήκη Παραγωγού ή Μεταποιητή αλκοολούχων και ενεργειακών προϊόντων εγγύηση ίση με το 5% του Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στα προϊόντα που κατά δήλωση του ενδιαφερομένου θα παραχθούν ή μεταποιηθούν κατά το πρώτο έτος άσκησης της δραστηριότητάς του, με ελάχιστο όριο για τα αλκοολούχα προϊόντα οικονομικής εγγύησης 70.000 Ευρώ. Προκειμένου για φορολογική αποθήκη ζύθου το ελάχιστο όριο οικονομικής εγγύησης περιορίζεται σε 20.000 Ευρώ ενώ για φορολογική αποθήκη ενδιάμεσων προϊόντων σε 10.000 Ευρώ. ΙΙ. Φορολογική αποθήκη Παραγωγού ή Μεταποιητή βιομηχανοποιημένων καπνών εγγύηση ίση με το 10% του Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στα προϊόντα που κατά δήλωση του ενδιαφερομένου θα παραχθούν ή μεταποιηθούν κατά το πρώτο έτος άσκησης της δραστηριότητάς του, με ελάχιστα όρια τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση στο πρώτο και δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης ΑβΙ του παρόντος άρθρου. ΙΙΙ. Στην περίπτωση παραγωγών ή μεταποιητών βιομηχανοποιημένων καπνών και αλκοολούχων προϊόντων που έχουν προηγούμενη δραστηριότητα εκτός καθεστώτος αναστολής, εφαρμόζονται κατά περίπτωση οι διατάξεις των παραγράφων ΑβΙ , ΑγΙ και ΑδΙ του παρόντος άρθρου. ΙV. Φορολογική Αποθήκη προσώπου που μόνο κατέχει εγγύηση ίση με τα ελάχιστα κατά περίπτωση ανάλογα με το προϊόν ποσά, που προβλέπονται για τη φορολογική αποθήκη προσώπου που μόνο κατέχει.» 3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ΑΚΡΙΒΕ΢ ΑΝΣΙΓΡΑΥΟ Ο ΣΜΗΜΑΣΑΡΦΗ΢

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ΢ ΤΠΟΤΡΓΟ΢ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΑΝΣΕΛΗ΢ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

92/192


ΑΔΑ: Β44ΡΗ-3ΑΧ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:22η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 37 101 65 – Αθήνα Πληροφορίες: Ν. Παπατζανάκη Τηλέφωνο: 210 33 38 478 Fax: 210 33 38 208

Αθήνα, 28/02/2012 Αριθ.Πρωτ.: οικ 2/17132/0022

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός αποδοχών δικηγόρων που παρέχουν υπηρεσίες με σχέση πάγιας και περιοδικής έμμισθης εντολής στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226)». ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 1 του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» (Α΄ 226). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98). 3. Την με αριθμ. Υ25/6-12-2011 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου» (Β΄2792). 4. Την με αριθμ. 23564/2011 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κωνσταντίνο Ρόβλια και Παντελή Τζωρτζάκη» (Β΄ 2741) 5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται δαπάνη, το ύψος της οποίας δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί, αποφασίζουμε 1. Στους δικηγόρους, που παρέχουν υπηρεσίες με σχέση πάγιας και περιοδικής έμμισθης εντολής, στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4024/2011, καταβάλλεται βασικός μισθός, ως εξής: α) Στους δικηγόρους στο Πρωτοδικείο, ο μισθός του 2ου μισθολογικού κλιμακίου του Ε΄ βαθμού β) Στους δικηγόρους στο Εφετείο, ο μισθός του 2ου μισθολογικού κλιμακίου του Γ΄ βαθμού και γ) Στους δικηγόρους στον Άρειο Πάγο, ο μισθός του Β΄ βαθμού. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

93/192


ΑΔΑ: Β44ΡΗ-3ΑΧ

Επιπλέον, καταβάλλεται χρονοεπίδομα 2% επί του βασικού μισθού για κάθε δύο έτη δικηγορίας, από την ημερομηνία εγγραφής τους στα Μητρώα του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου. 2. Στους ανωτέρω δικηγόρους χορηγούνται επιδόματα εορτών και αδείας καθώς και οικογενειακή παροχή, εφαρμοζομένων αναλογικά των διατάξεων των άρθρων 16 και 17 του ν. 4024/2011. 3. Δικηγόροι οι οποίοι ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου νομικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των καταστατικών εσωτερικών κανονισμών ή τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων, λαμβάνουν επίδομα θέσης ευθύνης σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4024/2011. 4. Για τους δικηγόρους οι οποίοι συνδέονται με σχέση έμμισθης εντολής με τους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4024/2011 προ της 1.11.2011, εφόσον από την εφαρμογή της παρούσας προκύπτει διαφορά σε σχέση με τις μηνιαίες συνολικές αποδοχές που λάμβαναν κατά τον τελευταίο μήνα προ της έναρξης ισχύος της, εφαρμόζεται η παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4024/2011. 5. Η παρούσα απόφαση ισχύει από 1-11-2011 και από την ημερομηνία αυτή παύει να ισχύει η αριθμ. 2/8250/0022/10-2-2004 (Β΄ 355) κοινή υπουργική απόφαση. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2012 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. Υπουργείο Οικονομικών Γραφείο κ. Υπουργού Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού κ. Φ. Σαχινίδη 2. Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Γραφείο κ. Υπουργού 3. Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρ. Διακ/σης Γραφείο Υφυπουργού κ. Κ. Ρόβλια 4. Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης 5. Εθνικό Τυπογραφείο (για δημοσίευση) ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ 1. Δ22 – ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β 2. Δ20.

Ακριβές Αντίγραφο Ο Προϊστάμενος Διεκ/σης α.α.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

94/192


ΑΔΑ: Β441Λ-Χ7Γ

ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 5 Μαρτίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: Φ80020/οικ.4785/174 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄& Β΄

Tαχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κωδικας: 10110 Fax : 2103368148 Τηλέφωνα : 2103368156 -7, 2103368150 -2 E-mail : proasf@ggka.gr

Προς: Όπως ο πίνακας διανομής

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση δημοσίευσης του ν.4052/2012 (Α΄ 41). Σύσταση του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) και ένταξη σ’ αυτό. Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 41/1-3-2012, τεύχος Α΄, δημοσιεύτηκε ο νόμος 4052/2012 «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας», και άλλες διατάξεις», στο Κεφάλαιο ΙΑ΄ του οποίου, στα άρθρα 35 – 48, προβλέπεται η σύσταση και λειτουργία του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ). Όπως είναι γνωστό, μετά την ψήφιση του ν. 3845/2010 (Α΄ 65) «Μέτρα για την εφαρμογή στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» και του Μνημονίου Συνεννόησης του ν. 4046/2012 (Α΄ 28), και με δεδομένες τις δημοσιονομικές συνθήκες της χώρας, κρίθηκε αναγκαία η λήψη μέτρων, προκειμένου να διασφαλισθεί η βιωσιμότητα των φορέων επικουρικής ασφάλισης. Σημειώνεται ότι, οι αναλογιστικές μελέτες που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 15 του ν. 3863/2010 ανέδειξαν πρόβλημα βιωσιμότητας στο σύνολο σχεδόν των φορέων επικουρικής ασφάλισης. Ήδη τα επικουρικά ταμεία εμφάνισαν συνολικά ταμειακά ελλείμματα 850 εκατομμυρίων ευρώ το έτος 2011.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1

WEEKLY TAX news

95/192


ΑΔΑ: Β441Λ-Χ7Γ Με την ενοποίηση των φορέων (ταμείων, τομέων και κλάδων) επικουρικής ασφάλισης επιχειρείται η δημιουργία μιας στέρεης και ευρύτερης βάσης, προκειμένου να εξασφαλιστεί η μελλοντική συνέχιση της καταβολής της επικουρικής σύνταξης στους δικαιούχους. Α. Ειδικότερα, με τις διατάξεις των άρθρων 35 και 36 προβλέπονται τα εξής: Άρθρο 35 1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου 35 συνιστάται το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), με τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ), το οποίο τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και έχει έδρα την Αθήνα. Η λειτουργία του ΕΤΕΑ αρχίζει την 1η Ιουλίου 2012. 2. Με την παράγραφο 2 ορίζεται ως σκοπός του νέου Ταμείου η παροχή μηνιαίας επικουρικής σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου στου εργαζόμενους στον ιδιωτικό, δημόσιο και ευρύτερα δημόσιο τομέα, στις τράπεζες και τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, καθώς και στα μέλη των οικογενειών τους. Άρθρο 36 1. Με την παράγραφο 1 ορίζεται ότι στο ΕΤΕΑ εντάσσονται από την έναρξη λειτουργίας του, δηλαδή από 1-7-2012: α) το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ), β) οι Τομείς του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ), γ) το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ) και οι Τομείς αυτού «ΤΕΑΠΟΚΑ» και «ΤΑΔΚΥ», δ) το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ) ως προς την επικουρική ασφάλιση, ε) οι Τομείς του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) και στ) o Κλάδος Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ ως προς τους κατ’ επικουρική ασφάλιση ασφαλισμένους του. Επισημαίνεται ότι, το ΕΤΕΑ θα λειτουργεί με ενιαία διοικητική και οικονομική οργάνωση. 2. Με την παράγραφο 2 παρέχεται η δυνατότητα, μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ΕΤΕΑ ,την 1η Ιουλίου 2012, στα ανωτέρω αναφερόμενα Ταμεία, Τομείς και Κλάδους, να εξαιρεθούν από την ένταξη στο ΕΤΕΑ, κατόπιν σχετικής απόφασης των αντιπροσωπευτικότερων οργανώσεων των ασφαλισμένων κάθε εντασσόμενου Ταμείου ή Τομέα ή Κλάδου. 3. Με την παράγραφο 3 ορίζεται ότι, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης δύνανται να εντάσσονται στο ΕΤΕΑ μέχρι 31.12.2012, μετά από σύμφωνη γνώμη των αντιπροσωπευτικότερων οργανώσεων των κλάδων ασφαλισμένων και μετά από εκπόνηση -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2

WEEKLY TAX news

96/192


ΑΔΑ: Β441Λ-Χ7Γ αναλογιστικής μελέτης και άλλα επικουρικά ταμεία, καθώς και όσα από τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου αυτού εξαιρέθηκαν. 4. Με την παράγραφο 4 προβλέπεται ότι, τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου αυτού Ταμεία, Τομείς ή Κλάδοι επικουρικής ασφάλισης που δεν εντάσσονται μέχρι 31.12.2012 στο ΕΤΕΑ, μετατρέπονται αυτοδίκαια σε ν.π.ι.δ. υποχρεωτικής ασφάλισης, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8 του ν. 3029/2002 (Α΄ 160). Εφιστούμε την προσοχή σας στις προθεσμίες των ανωτέρω διατάξεων, καθώς, α) οι προβλεπόμενοι στην παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4052/2012 φορείς επικουρικής ασφάλισης εντάσσονται υποχρεωτικά στο ΕΤΕΑ από 1.7.2012, εφόσον δεν ληφθεί μέχρι 31.6.2012 απόφαση της αντιπροσωπευτικότερης οργάνωσης των ασφαλισμένων κάθε εντασσόμενου ταμείου, τομέα ή κλάδου να εξαιρεθεί από την ένταξη. Οι εν λόγω φορείς επικουρικής ασφάλισης, εάν εξαιρεθούν και δεν ενταχθούν στο ΕΤΕΑ μέχρι την 31.12.2012, θα μετατραπούν αυτοδίκαια από 1.1.2013 σε ν.π.ι.δ. υποχρεωτικής ασφάλισης κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8 του ν. 3029/2002. β) άλλοι φορείς επικουρικής ασφάλισης, πλην των ρητά αναφερόμενων στην παρ. 1 του άρθρου 36, δύνανται να ενταχθούν στο ΕΤΕΑ, με υπουργική απόφαση, κατόπιν σύμφωνης γνώμης (πρότασης) των αντιπροσωπευτικότερων οργανώσεων των ασφαλισμένων τους, το αργότερο μέχρι 31.12.2012.

Ο Υπουργός

Γεώργιος Κουτρουμάνης Εσωτερική διανομή: 1. Γραφείο Υπουργού 2. Γραφείο Γενικής Γραμματέως 3. Γραφείο Γενικής Δ/ντριας ΚΑ 4. Γραφείο Γενικής Δ/ντριας Οικ. Υπηρεσιών 5. Όλες τις Δ/νσεις & αυτοτελή Τμήματα της ΓΓΚΑ 6. Δ/νση Πρόσθετης Ασφάλισης Τμήματα Α΄& Β΄ (4 αντίγραφα)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3

WEEKLY TAX news

97/192


ΑΔΑ: Β441Λ-ΚΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ΢ΙΑ΢ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ΢ Α΢ΥΑΛΙ΢Η΢ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ Α΢ΥΑΛΙ΢ΕΩΝ Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών Σμήμα A΄ Σαχ. Δ/νση : ΢ταδίου 29 Σ.Κ. : 101 10 Πληροφ. : Μαρίνα Οικονομοπούλου Σηλ./FAX : 210 – 3368124

Αθήνα, 05/03/2012 Αριθμ. πρωτ. : Υ. 11321/3614/273 ΠΡΟ΢ : 1) Όλους τους οργανισμούς κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας Τπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (πλην Ο.Γ.Α.) 2) Ναυτικό Απομαχικό Σαμείο Δ/νση Παροχών Σμήμα Μητρώων & Μεταβολών ΢υνταξιούχων Εθνικής Αντίστασης 1, ΠΕΙΡΑΙΑ΢, 185 31

ΘΕΜΑ : Καταβολή Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.), για το έτος 2012.

1. Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις της παραγράφου 5, του άρθρου 20, του ν. 2434/1996, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με την παράγραφο 1, του άρθρου 34, του ν. 3996/2011 και τη σχετική με αριθμ. πρωτ. Υ. 80000/οικ. 18510/1227/16.08.2011 Εγκύκλιο του Τπουργείου μας, προβλέπεται ότι τόσο τα εισοδηματικά κριτήρια της παραγράφου 1, του άρθρου 34, του ν. 3996/2011, όσο και τα εισοδηματικά κριτήρια της παραγράφου 2, του ιδίου άρθρου, μπορούν να αναπροσαρμόζονται από 1.1.2012 και εφεξής και σε ετήσια βάση, με κοινή απόφαση των Τπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με βάση το ποσοστό αύξησης του εισοδήματος σε σχέση με το προηγούμενο έτος, που αναφέρεται στο κριτήριο β΄, της παραγράφου 1, του άρθρου 34, του ν. 3996/2011 και αντιστοιχεί σε συνταξιούχο πλήρους κατώτατου ορίου κύριας σύνταξης γήρατος του Ι.Κ.Α. – Ε.Σ.Α.Μ., χωρίς προσαυξήσεις. Με την ίδια απόφαση μπορούν να αναπροσαρμόζονται και τα ποσά του Ε.Κ.Α.΢. (τόσο της παραγράφου 1, του άρθρου 34, του ν. 3996/2011 όσο και της παραγράφου 2, του ιδίου άρθρου), για τις από 1.1.2012 και εφεξής ετήσιες χρονικές περιόδους, με βάση την

εξέλιξη του Δείκτη Σιμών Καταναλωτή του έτους αναπροσαρμογής. Με τις διατάξεις, δε, της παραγράφου 7, του άρθρου 20, του ν. 2434/1996, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1, του άρθρου 34, του ν. 3996/2011, προβλέπεται ότι ο έλεγχος περί πλήρωσης ή μη των εισοδηματικών κριτηρίων χορήγησης του Ε.Κ.Α.΢., για κάθε έτος, διενεργείται, το αργότερο, μέχρι και την 30η Απριλίου του αντίστοιχου έτους και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να χορηγηθούν ποσά Ε.Κ.Α.΢. σε μη δικαιούχους από την 1η Μαΐου του ιδίου έτους και εφεξής. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

98/192


ΑΔΑ: Β441Λ-ΚΨΝ 2. Με το με αριθμ. πρωτ. οικ.2678/18/31.01.2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Αναλογιστικών Μελετών της Τπηρεσίας μας, μας γνωστοποιείται ότι τα μηνιαία κατώτατα όρια χορήγησης σύνταξης γήρατος και αναπηρίας του Ι.Κ.Α. – Ε.Σ.Α.Μ., παρέμειναν αμετάβλητα κατά τα έτη 2009 – 2010. 3. ΢το πλαίσιο, λοιπόν, αυτό, σας γνωρίζουμε πως για το τρέχον έτος 2012, τα εισοδηματικά κριτήρια των παραγράφων 1 και 2, του άρθρου 34, του ν. 3996/2011 δεν πρόκειται να αναπροσαρμοστούν. Επομένως, για την καταβολή των αντίστοιχων επιδομάτων για το τρέχον έτος, εξακολουθούν να ισχύουν τα εισοδηματικά κριτήρια που ίσχυαν για το έτος 2011. Ειδικά, δε, για το εισοδηματικό κριτήριο υπό στοιχείο ε), που τέθηκε για πρώτη φορά με το άρθρο 34, του ν. 3996/2011 (δηλαδή το ύψος της καταβαλλόμενης ακαθάριστης μηνιαίας κύριας και επικουρικής σύνταξης, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 850, 00 ευρώ), σημειώνουμε ότι η συνδρομή του ή μη θα εξετάζεται κατά το μήνα ανάρτησης του παρόντος στη Διαύγεια (Μάρτιος 2012) .

Ομοίως, σας γνωρίζουμε πως για το τρέχον έτος 2012, δεν πρόκειται να αναπροσαρμοστούν ούτε και τα ποσά του Ε.Κ.Α.Σ. των παραγράφων 1 και 2, του άρθρου 34, του ν. 3996/2011.

4. Κατόπιν, λοιπόν, των ανωτέρω, παρακαλούμε για όλες τις απαραίτητες από μέρους σας ενέργειες, προκειμένου για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος, που προβλέπεται από την παράγραφο 7, του άρθρου 20, του ν. 2434/1996, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1, του άρθρου 34, του ν. 3996/2011.

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ΢

ΓΕΩΡΓΙΟ΢ ΚΟΤΣΡΟΤΜΑΝΗ΢ Εσωτερική κοινοποίηση : 1) Γραφείο Τπουργού 2) Γραφείο Γεν. Γραμματέως 3) Γραφείο Γεν. Δ/ντριας Κ.Α. 4) Δ/νση Κ.Α.Α. 5) Δ/νση Οικονομικού 6) Δ/νση Αναλογιστικών Μελετών 7) Σμήμα Διαδοχικής Ασφάλισης 8) Δ/νση Κ.Α.Μ., όλα τα Σμήματα

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

2

99/192


ΑΔΑ: Β441Λ-70Ρ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Διεύθυνση: Οικονομικού Τμήμα: Γ΄ Ταχ. Διεύθυνση: Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας : 101 10 Αθήνα Τηλέφωνο: 210-3368076 Φαξ: 210-3368077

Αθήνα, 06 - 03 - 2012 Αρ. Πρωτ.: Φ. 80000/5368/1108 ΠΡΟΣ: 1. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ – Διοίκηση Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Αγ. Κωνσταντίνου 8 102 41 Αθήνα 2. ΤΑΥΤΕΚΩ Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Πατησίων 54 106 82 Αθήνα 3. ΕΟΠΥΥ Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Λεωφ. Κηφισίας 39 151 23 Μαρούσι

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1θ του άρθρου 2 του ν. 4051/2012 (ΦΕΚ 40 Α’). Με τις διατάξεις της παρ. 1θ του άρθρου 2 του ν. 4051/2012 (ΦΕΚ 40 Α’), ο Κρατικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2012 τροποποιήθηκε στο σκέλος που αφορά τις πιστώσεις για επιχορηγήσεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης προς τους φορείς σας ως εξής: 1. Μείωση της επιχορήγησης στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ για τον κλάδο σύνταξης του ΤΑΠ – ΟΤΕ κατά δεκαπέντε εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες ευρώ (15.400.000 €), 2. Μείωση για την αντιπαροχή έναντι της ενσωματωμένης στη ΔΕΗ Α.Ε. περιουσίας του κλάδου ασφάλισης προσωπικού ΔΕΗ κατά είκοσι ένα εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (21.300.000€), 3. Μείωση της επιχορήγησης στον ΕΟΠΥΥ κατά πεντακόσια εκατομμύρια ευρώ (500.000.000€). Κατόπιν των ανωτέρω καλείστε να προβείτε άμεσα στις αναγκαίες τροποποιήσεις των προϋπολογισμών σας ως προς το σκέλος των εσόδων και την αντίστοιχη προσαρμογή των δαπανών και να τους επανυποβάλλετε, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, το αργότερο μέχρι την 28η Μαρτίου 2012 για έγκριση. Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΘΗΝΑ ΔΡΕΤΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Δ/νση Οικονομικού Τμήμα Γ’

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣWEEKLY

TAX news

100/192


ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΤ΢Α

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΢ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

Α.Δ.Α.: Β44ΡΗ-Ω6Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Ακινα, 1 Μαρτίου 2012

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αρ. Πρωτ.: οικ. 2/17816/0094

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟ΢ΙΟΝΟΜΙΚΗ΢ ΠΟΛΙΣΙΚΗ΢ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙ΢ΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ΢ ΓEN. Δ/Ν΢Η ΘΗ΢ΑΤΡΟΦΤΛΑΚΙΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟΤ η

Δ/Ν΢ΕΙ΢ :39 ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ΢ ΚΤΒΕΡΝΗ΢ Fax : 210 3338533 e-Mail : d39@glk.gr η

& : 20 ΠΡΟΫΠ/΢ΜΟΤ Fax : 210 3338206 e-Mail : d20@glk.gr Σαχ.Δ/νςη : Πανεπιςτημίου 37 Σαχ.Κώδ.

: 101 65 – ΑΘΗΝΑ

ΠΡΟ΢:

Ωσ Πίνακασ Αποδεκτϊν

ΕΓΚΤΚΛΙΟ΢ ΘΕΜΑ: Πιςτή εκτζλεςη του προχπολογιςμοφ του 2012 ΢χετ.: οι αρ. α) 2/98007/0020/29-12-2011 @ β) 2/98253/0094/30-12-2011 εγκφκλιοι του Τπ. Οικονομικών Για τθν επιτυχι υλοποίθςθ των ςτόχων του επικαιροποιθμζνου Μ.Π.Δ.΢. και με δεδομζνο το υφιςτάμενο αρνθτικό οικονομικό περιβάλλον, κακίςταται ςαφζσ ότι κα πρζπει απαρζγκλιτα να τθρθκοφν από όλουσ όςοι ζχουν τθν ευκφνθ εκτζλεςθσ των προχπολογιςμϊν των φορζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ, τα κάτωκι: 1. Αυςτθρι εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ και ςυνεχισ προςπάκεια περαιτζρω μείωςθσ των δαπανϊν . 2. Καμία απόκλιςθ από τον εγκεκριμζνο προχπολογιςμό. ΢ε περίπτωςθ φπαρξθσ εκτάκτων γεγονότων ι ςυνκθκϊν κα πρζπει να γίνεται άμεςθ ενθμζρωςθ του Γ.Λ.Κ., ςτο οποίο κα υποβάλλεται παράλλθλα πρόταςθ τροποποίθςθσ του προχπολογιςμοφ, και πάντωσ εντόσ του ςυνολικοφ φψουσ των δαπανϊν. 3. ΢υνεπισ τιρθςθ όλων των παραμζτρων του μθτρϊου δεςμεφςεων, ςφμφωνα με το Π.Δ. 113/2010 και τισ ςχετικζσ εγκυκλίουσ του Γ.Λ.Κ. . 4. Χριςθ ταμειακοφ υπολοίπου, με 31-12-2011, μόνο για τθν εξόφλθςθ λθξιπρόκεςμων υποχρεϊςεων προθγοφμενων ετϊν. Κατ’ εξαίρεςθ μποροφν να χρθςιμοποιοφνται τα ταμειακά υπόλοιπα, μόνο για ςυνεχιηόμενα ζργα των δθμοςίων επενδφςεων. 5. ΢φνταξθ των Εκκζςεων που προβλζπονται ςτθν ςχετικι εγκφκλιό μασ ςχετικά με τθν εξζλιξθ των λθξιπρόκεςμων υποχρεϊςεων, τθν ανάλυςθ τθσ εξζλιξισ τουσ, κακϊσ και τθν διατφπωςθ προτάςεων ςχετικά με τισ ενζργειεσ για τθ μείωςθ τουσ. 1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

101/192


Επιςθμαίνεται ότι τα ανωτζρω κα πρζπει να εφαρμοςτοφν ϊςτε αφενόσ να μθν υπάρξει αφξθςθ του ελλείμματοσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ και αφετζρου να καταβλθκεί θ μζγιςτθ δυνατι προςπάκεια για περαιτζρω μείωςι του εντόσ του 2012. Σζλοσ, οι οικονομικά υπεφκυνοι των υπουργείων και των φορζων (Διοικθτζσ, Πρόεδροι, Διμαρχοι κλπ) καλοφνται να καταβάλουν τθ μζγιςτθ δυνατι προςπάκεια για τθν τιρθςθ των ανωτζρω ςτο πλαίςιο των ςχετικϊν διατάξεων που προβλζπονται για τον τομζα ευκφνθσ τουσ. Η εγκφκλιοσ αυτι ζχει αναρτθκεί και είναι διακζςιμθ (όπωσ και οι όμοιεσ ςχετικζσ) ςτθν ιςτοςελίδα του Γ.Λ.Κ. (www.minfin.gr). Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ΢ ΤΠΟΤΡΓΟ΢ ΦΙΛΙΠΠΟ΢ ΢ΑΧΙΝΙΔΗ΢ ΠΙΝΑΚΑ΢ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ I. Αποδζκτεσ προσ ενζργεια 1. Όλα τα Τπουργεία α) Γραφεία κ.κ. Τπουργϊν β) κ.κ. Γενικοφσ Γραμματείσ που ζχουν οριςκεί Προϊςτάμενοι Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν γ) Προϊςτάμενοι Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν δ) Δ/νςεισ Διοικθτικοφ -Οικονομικοφ (με τθν παράκλθςθ να ενθμερϊςουν άμεςα τουσ οικονομικά υπεφκυνουσ των φορζων τθσ Γεν. Κυβζρνθςθσ που εποπτεφουν) 2. Βουλι των Ελλινων 3. ΕΤΠ Παναγ. Κανελλοποφλου 4 101 77, Ακινα 4. ΡΑΕ Πειραιϊσ 132 118 54, Ακινα 5. Σαμείο Χρθματοπιςτωτικισ ΢τακερότθτασ Πανεπιςτθμίου 10, 106 71, Ακινα

Ακριβζσ Αντίγραφο Ο Προϊςτάμενοσ διεκπ/ςθσ α.α.

II. Αποδζκτεσ προσ κοινοποίηςη 1. Ελεγκτικό ΢υνζδριο (Για ενθμζρωςθ των κ.κ. Επιτρόπων κ.λπ. αρμόδιων Τπθρεςιϊν του) 2. Όλεσ τισ Τπθρεςίεσ Δθμ/κοφ Ελζγχου 3. Ειδικό Λογιςτιριο ςτο ΤΠΕΘΑ. Εςωτερική Διανομή 1) Γραφείο κ. Τπουργοφ 2) Γραφείo κ. Αναπλθρωτι Τπουργοφ 3) Γραφείο κ. Γεν. Γραμματζα 4) Γραφεία κ.κ. Γεν. Διευκυντϊν 5) Όλεσ τισ Δ/νςεισ τθσ Κ.Τ. του Τπουργείου Οικονομικϊν 6) Δ20 7) Δ26 8) Δ39 2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

102/192


ΑΔΑ: Β44ΞΘ-ΟΡΠ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β’ Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Tηλέφωνο: 210-5232821 εσωτ.251 Fax: 210-5230577 E-mail : pfy@yyka.gov.gr

Αθήνα, 20-02-2012 Αριθ. Πρωτ.:. Υ3β/Γ.Π./οικ 20227 Σχετ.: Α.Π.130 (Γρ. Υπουργού)

ΠΡΟΣ: Περιφέρειες της Χώρας. Έδρες τους.

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή του Ν.3919/2011(ΦΕΚ Α’32)» ΣΚΟΠΟΣ Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του ν.3919/2011 (ΦΕΚ Α' 32), με στόχο την ομοιόμορφη αντιμετώπιση από την Υπηρεσία σας, της διαδικασίας λειτουργίας ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (π.χ οπτικών καταστημάτων, εργαστηρίων, ιατρείων, μονάδων, διαγνωστικών κέντρων, κτλ) που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΟΡΙΣΜΟΙ 1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 3919/2011 προβλέπεται η κατάργηση περιορισμών που υπάρχουν στην ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίοι αφορούν στην πρόσβαση και την άσκηση επαγγελμάτων. Ως τέτοιοι περιορισμοί νοούνται αυτοί που διαλαμβάνονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του παραπάνω νόμου. 2. Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ιδίου νόμου, παύει να ισχύει η απαίτηση προηγούμενης διοικητικής άδειας για τη λειτουργία των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Μετά την έναρξη εφαρμογής των παραπάνω, ο ενδιαφερόμενος θα λειτουργεί τον ιδιωτικό φορέα ελεύθερα μετά πάροδο τριμήνου από την αναγγελία έναρξής του, συνοδευόμενη από τα νόμιμα δικαιολογητικά για τη πιστοποίηση της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η αρμόδια Διοικητική Αρχή, μπορεί εντός τριών (3) μηνών από την αναγγελία έναρξης του ιδιωτικού φορέα να απαγορεύσει τη λειτουργία τους, στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία. 3. Η εφαρμογή αυτών των ρυθμίσεων αρχίζει μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευσή του, δηλαδή την 02-07-2011.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

103/192


ΑΔΑ: Β44ΞΘ-ΟΡΠ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ Στον πίνακα που ακολουθεί περιλαμβάνονται οι περιορισμοί που καταργούνται για τη λειτουργία ιδιωτικών φορέων, αρμοδιότητας της Διεύθυνσης ΠΦΥ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του ν. 3919/2011. Α/Α

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΡΟΥΟΥΝ ΣΤΟ Ν. 3919/2011(οι μικρές παρενθέσεις αναφέρονται στους συγκεκριμένους περιορισμούς ,βλ. υποσημείωση)

1.

2.

Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων αισθητικής.

Αριθμ. Α5/2005/1999 Υ.Α. (ΦΕΚ 749 τ. Β’)

Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων αδυνατίσματοςδιαιτολογικών μονάδων.

Οικ.3215/1998 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 655 τ. Β¨)

Άρθρο 5 παρ.2 Απαγορεύεται η σύσταση εταιρικού σχήματος πλην αυτού που συστήνεται μεταξύ αισθητικών (2ζ), (2η)

α) Άρθρα 2, 3, 4, 5 Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων αδυνατίσματος-διαιτολογικών μονάδων σύμφωνα με την οικ. 3215/1998 Υ.Α και όπου αλλού αναφέρεται. (3) 3.

Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας οδοντοτεχνικών εργαστηρίων.

Ν.1666/1986 (ΦΕΚ 200τ.Α΄) Άρθρο 4 α) Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας οδοντοτεχνικού εργαστηρίου χορηγείται μόνο σε όσους έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη. (2ζ), (3) β) Την ευθύνη λειτουργίας του εργαστηρίου έχει ο οδοντοτεχνίτης στο όνομα του οποίου εκδίδεται η σχετική άδεια. (2ζ) (ο περιορισμός αφορά τον κάτοχο του εργαστηρίου και όχι τον επιστημονικά υπεύθυνο του εργαστηρίου ο οποίος είναι οδοντοτεχνίτης)

γ) Εταιρείες οδοντοτεχνικών εργαστηρίων μπορούν να συσταθούν μόνο μεταξύ οδοντοτεχνιτών ή μεταξύ οδοντοτεχνιτών και συγγενών πρώτου βαθμού. (2ζ), (2η) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

104/192


ΑΔΑ: Β44ΞΘ-ΟΡΠ

4.

Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων οπτικών ειδών και τμήματος φακών επαφής.

Ν.3661/2008 (ΦΕΚ 89 τ.Α΄) α) Άρθρο 14 παρ.5 «Η διάθεση ομματοϋαλίων διορθωτικών των διαθλαστικών ανωμαλιών των οφθαλμών ……..και γενικά όλων των συναφών τα την όραση ειδών , γίνεται αποκλειστικά από τα καταστήματα οπτικών ειδών». (2στ) (Σε κάθε περίπτωση παραμένει η υποχρέωση επιστημονικός υπεύθυνος πρέπει να είναι πτυχιούχος οπτικός) β) Άρθρο 14 παρ. 1.2, 1.6, 1.7. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος οπτικών ειδών σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν.3661/2008 και όπου αλλού αναφέρεται.(3)

5.

Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων φυσικοθεραπείας.

Π.Δ. 29/1987 (ΦΕΚ 8 τ.Α΄) Άρθρο 4 α) Απαγορεύεται το Εργαστήριο Φυσικοθεραπείας να λειτουργεί με επωνυμία κοινή με άλλες επιχειρήσεις που ασχολούνται με εργασίες ξένες προς τη φυσικοθεραπεία ακόμη και αν είναι υγειονομικού χαρακτήρα. (2ζ) (γ) Μία μόνο άδεια εργαστηρίου φυσικοθεραπείας χορηγείται για κάθε φυσικό πρόσωπο.(2ε) ε.) Απαγορεύεται η σύσταση εταιρικού σχήματος πλην αυτού που συστήνεται μεταξύ φυσικοθεραπευτών.(2ζ) Άρθρα 2, 3 Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων φυσικοθεραπείας σύμφωνα με το Π.Δ. 29/1987 και όπου αλλού αναφέρεται.(3)

6.

Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης εκτός Νοσοκομείων και Κλινικών.

Π.Δ. 225/2000 (ΦΕΚ 194 τ.Α΄) α) Άρθρο 5 « Για την ίδρυση και λειτουργία ΜΧΑ απαιτείται έγκριση σκοπιμότητας που δίνεται από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. (2β)

β) Άρθρο 6 «Δικαιούχοι αίτησης για έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΜΧΑ του παρόντος Διατάγματος, είναι φυσικά πρόσωπα ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------γιατροί, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή WEEKLY TAX news 105/192 Ιδιωτικού Δικαίου δημόσιου


ΑΔΑ: Β44ΞΘ-ΟΡΠ

χαρακτήρα και εταιρείες, με την προϋπόθεση ότι κατά το καταστατικό τους δραστηριοποιούνται στο χώρο της παροχής υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας και η πλειοψηφία των εταίρων ή προκειμένου περί Ανωνύμων Εταιρειών κάτοχοι ποσοστού μετοχών τουλάχιστον 51%, είναι γιατροί ειδικευμένοι. (2η)

γ) Άρθρο 7 'Έγκριση επέκτασης των ΜΧΑ δίνεται με τις ίδιες διαδικασίες με τις οποίες εγκρίνεται η άδεια εγκατάστασης και η άδεια λειτουργίας.(2β) δ) Άρθρο 8 Ο υπεύθυνος Νεφρολόγος της ΜΧΑ δεν μπορεί να έχει υπευθυνότητα και για άλλη ΜΧΑ ή άλλη ΜΤΝ ιδιωτικής Κλινικής. (2ε)

7.

Ιδιωτικοί φορείς παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας : α. Ιδιωτικά ιατρεία και οδοντιατρεία β. Ιδιωτικά πολυϊατρεία και πολυοδοντιατρεία γ. Ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια και δ. Ιδιωτικά εργαστήρια φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης

α. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας -άρθρο 2 παρ. 1, 2 του Π.Δ.84/01 -άρθρο 3 παρ.2,3 του Π.Δ. 84/01 -άρθρο 4 παρ.1,2, 3 του Π.Δ. 84/01 -άρθρο 5 του Π.Δ. 84/01 - άρθρο 28 παρ. 2,3, του Ν 3846/10 και όπου αλλού αναφέρεται. (3)

β. Δικαιούχοι ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. - φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν άδεια άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος άρθρο 4 του Π.Δ. 84/01 και άρθρο 28 παρ. 2 του Ν3846/10 και όπου αλλού αναφέρεται - νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής με αποκλειστικό σκοπό την παροχή υπηρεσιών Π.Φ.Υ και το 51% του μετοχικού κεφαλαίου να ανήκει σε ειδικευμένους ιατρούς ή οδοντιάτρους άρθρο 4, 5,9 και 11 του Π.Δ.84/01 και άρθρο 28 παρ. 2, 3 του Ν3846/10 και όπου αλλού ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------αναφέρεται. (2ζ), (2η) WEEKLY TAX news

106/192


ΑΔΑ: Β44ΞΘ-ΟΡΠ

γ. Έδρα του φορέα είναι υποχρεωτικά η περιφέρεια του ιατρικού ή οδοντιατρικού συλλόγου στα μητρώα του οποίου έχει εγγραφεί ο ιδιωτικός φορέας παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. και απαιτείται αντίστοιχα βεβαίωση εγγραφής και άσκησης ειδικότητας (του δικαιούχου ιατρού για φυσικά πρόσωπα ή οδοντιάτρου και των ιατρών ή οδοντιάτρων της εταιρείας) και έγκριση του συμφωνητικού λειτουργίας ή του καταστατικού για τα φυσικά πρόσωπα που αιτούνται κοινή άδεια ή του καταστατικού της εταιρείας από τον οικείο ιατρικό ή οδοντιατρικό σύλλογο -άρθρο 4 παρ.2, άρθρο 5 παρ 2 εδαφ. γ, παρ. 3 εδαφ. γ και δ του Π.Δ. 84/01 -άρθρο 28 παρ. 5 του Ν 3846/10 - και όπου αλλού αναφέρεται. (2γ) δ.Οι επιστημονικά υπεύθυνοι των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. και οι επιστημονικοί διευθυντές των εν λόγω φορέων πρέπει να ανήκουν στον ιατρικό ή οδοντιατρικό σύλλογο της περιφέρειας που είναι εγκατεστημένος ο φορέας -άρθρο 28 παρ 5 του Ν3846/10 και όπου αλλού αναφέρεται. (2γ) ε. Τα φυσικά (ιατροί ή οδοντίατροι ) ή νομικά (εταιρείες) πρόσωπα δύνανται να είναι κάτοχοι μιας και μόνο άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ανά την Επικράτεια και δεν επιτρέπεται να λειτουργούν παραρτήματα . -άρθρο 14 παρ 2 του Π.Δ. 84/01 - άρθρο 28 παρ. 4 του Ν3846/10 και όπου αλλού αναφέρεται. (2ε) στ. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικού πολυϊατρείου ή ιδιωτικού πολυοδοντιατρείου χορηγείται μόνο σε εταιρείες -άρθρο 2 παρ. 2 του Π.Δ. 84/01 και όπου αλλού αναφέρεται. (2ζ) (2β) Η εξάρτηση της χορηγήσεως διοικητικής αδείας για την άσκηση επαγγέλματος από την εκτίμηση της διοικητικής αρχής ως προς την ύπαρξη πραγματικής ανάγκης προς τούτο, που θεωρείται συντρέχουσα όταν η προσφορά υπηρεσιών εκ μέρους των προσώπων που έχουν ήδη αδειοδοτηθεί για την άσκηση του επαγγέλματος δεν είναι ικανοποιητική για το κοινωνικό σύνολο, είτε καθ’ όλη την επικράτεια είτε σε ορισμένο γεωγραφικό διαμέρισμα, εν όψει αφ’ ενός του αριθμού των προσώπων που ασκούν το επάγγελμα και αφ’ ετέρου των προς ικανοποίηση αναγκών του κοινωνικού συνόλου, ως αποδέκτη των υπηρεσιών αυτών (2γ) Η απαγόρευση για ένα πρόσωπο της ασκήσεως επαγγέλματος έξω από ορισμένο γεωγραφικό διαμέρισμα, εντός του οποίου και μόνο είναι αυτή επιτρεπτή. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(2ε) Η απαγόρευση για ένα πρόσωπο της δημιουργίας περισσότερων εγκαταστάσεων ή επαγγελματικής δραστηριοποιήσεως σε περισσότερες εγκαταστάσεις, σε ένα ή περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα. WEEKLY TAX news 107/192 επάγγελμα να προσφέρει μαζί με τη δική του υπηρεσία, άλλες συγκεκριμένες υπηρεσίες


ΑΔΑ: Β44ΞΘ-ΟΡΠ

(2στ) Η πρόβλεψη αποκλειστικής δυνατότητας ή απαγόρευσης διάθεσης είδους αγαθών από ορισμένη κατηγορία επαγγελματικών εγκαταστάσεων. (2ζ) ) Η επιβολή της ασκήσεως επαγγέλματος ή η απαγόρευση της ασκήσεώς του υπό ορισμένη ή ορισμένες εταιρικές μορφές ή ο αποκλεισμός της ασκήσεώς του υπό εταιρική μορφή, επιτρεπομένης μόνο της ατομικής ασκήσεως αυτού. (2η) Η επιβολή περιορισμών σχετιζομένων με τη συμμετοχή στη σύνθεση του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου, συναπτομένων προς την ύπαρξη ή την έλλειψη ορισμένης επαγγελματικής ιδιότητας. (3) Η απαίτηση προηγούμενης διοικητικής άδειας για την άσκηση επαγγέλματος, πέραν εκείνων για τα οποία διαλαμβάνεται ρύθμιση στο Κεφάλαιο Β΄ του παρόντος, όταν η χορήγηση της άδειας αυτής συναρτάται προς την, αντικειμενικώς διαπιστούμενη κατά δεσμία αρμοδιότητα, συνδρομή νόμιμων προϋποθέσεων, παύει να ισχύει μετά πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΦΥ Όπως επισημάνθηκε, μετά την 2 Ιουλίου 2011, καταργείται η αδικαιολόγητη απαίτηση προηγούμενης διοικητικής άδειας για τη λειτουργία των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Από το χρονικό αυτό σημείο και μετά, η πρόσβαση στη λειτουργία των ιδιωτικών φορέων θα γίνεται με την ακόλουθη διαδικασία: α) Για τη λειτουργία των ιδιωτικών φορέων, απαιτείται αναγγελία έναρξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.3919/2011 (ΦΕΚ 32,τ. Α), στην Περιφέρεια ή και στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε) για τις περιπτώσεις των καταστημάτων οπτικών ειδών, εργαστηρίων αισθητικής, εργαστηρίων φυσικοθεραπείας, οδοντοτεχνικών εργαστηρίων και Μονάδων αδυνατίσματος-Διαιτολογικών μονάδων, όπως ισχύει σύμφωνα με τις αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.64436/26-5-2011, Υ3β/Γ.Π./οικ.64435/26-5-2011, Υ3β/Γ.Π./οικ.64434/26-5-2011, Υ3β/Γ.Π./οικ.64433/26-5-2011, Υ3β/Γ.Π./οικ.64433/26-5-2011 Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΦΕΚ 1394/16-6-2011 τ. Β). Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη λειτουργία των ανωτέρων φορέων Π.Φ.Υ προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία όπως ακριβώς ίσχυε πριν την εφαρμογή του νέου νόμου. Στην περίπτωση των Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης ο ενδιαφερόμενος θα καταθέτει μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο Π.Δ 225/2000 (ΦΕΚ 194,τ.Α), την απόφαση του Υπουργού Υγείας με την οποία καθορίζεται το Νοσοκομείο με το οποίο συνδέεται επιστημονικά η Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης και η οποία θα εκδίδεται από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η ανακοίνωση /βεβαίωση λειτουργίας θα αντικαθιστά τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας των Μ.Χ.Α. Επισημαίνεται ότι τα προβλεπόμενα τέλη και παράβολα, θα εξακολουθήσουν να εισπράττονται κανονικά και με την ίδια διαδικασία. β) Οι αρμόδιες επιτροπές των υπηρεσιών σας, μετά τη λήψη των παραπάνω δικαιολογητικών, θα προβαίνουν στις προβλεπόμενες διαδικασίες και ελέγχους με σκοπό τη διαπίστωση συνδρομής όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων για τη νόμιμη λειτουργία των ιδιωτικών φορέων Π.Φ.Υ., μεταξύ των οποίων και όποιες προϋποθέσεις αναφέρονται στο άρθρο 34 του Ν.4025/2011 (ΦΕΚ 228, τ. Α’) «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης-Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση ΕΣΥ και άλλες διατάξεις». Η προαναφερόμενη διαδικασία δεν πρέπει χρονικά να υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες, τηρουμένων των προϋποθέσεων του άρθρου 34 του Ν. 4025/2011. γ) Εφόσον οι Υπηρεσίες σας διαπιστώσουν την πληρότητα των προϋποθέσεων για τη νόμιμη λειτουργία των ιδιωτικών φορέων Π.Φ.Υ., θα εκδίδουν ανακοίνωση/βεβαίωση λειτουργίας (απλή επιστολή) την οποία θα διαβιβάζουν στον ενδιαφερόμενο, προκειμένου αυτός να την επιδεικνύει σε κάθε διενεργούμενο έλεγχο. Στη περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία, θα ενημερώνετε εγγράφως τον ενδιαφερόμενο ότι δεν είναι δυνατή η χορήγηση της ανακοίνωσης λειτουργίας, γνωστοποιώντας και τους σχετικούς λόγους. Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι η έγγραφη ενημέρωση περί απαγόρευσης λειτουργίας των ιδιωτικών φορέων Π.Φ.Υ., πρέπει να γίνεται πριν την πάροδο τριών (3) μηνών από την ημερομηνία που κατατίθεται στην WEEKLY TAX news 108/192 υπηρεσία σας, η αναγγελία έναρξης λειτουργίας του ιδιωτικού φορέα παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ.,

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ΑΔΑ: Β44ΞΘ-ΟΡΠ

δεδομένου ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία, μετά παρέλευση τριμήνου ο ενδιαφερόμενος λειτουργεί τον ιδιωτικό φορέα ελεύθερα, χωρίς άλλη ειδοποίηση εκ μέρους του επιτηδευματία. Η αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.141282/21-12-2011 εγκύκλιος ανακαλείται.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1.Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Δ/νση Ασθένειας και Μητρότητας, Σταδίου 29, 101 10 ΑΘΗΝΑ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

2. Όλες τις Υγειονομικές Περιφέρειες της χώρας 3.Όλους τους Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας 4.‘Ολους τους Οδοντιατρικούς Συλλόγους της χώρας 5. Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία Θεμιστοκλέους 38, 106 78 ΑΘΗΝΑ 6. Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ιδιωτικής Πρωτοβάθμιας Υγείας Πανεπιστημίου 56, 106 78 ΑΘΗΝΑ 7. Ελληνική Εταιρεία Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Μαιάνδρου 23, 115 28 ΑΘΗΝΑ 8. Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μιχαλακοπούλου 27, 115 28 ΑΘΗΝΑ 9. Ε.Α.Ε.Ε. Δ/νση Υγειονοφυσικής Τ.Θ. 600 92, 153 10 Αγ. Παρασκευή ΑΘΗΝΑ 10. Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Ακαδημίας 22, 106 71 ΑΘΗΝΑ 10. Ένωση Σύγχρονων Γενικών Κλινικών Βας. Σοφίας 102, 115 28 ΑΘΗΝΑ 11. Πανελλήνιος Σύλλογος Οπτικών & Οπτομετρών Μενάνδρου 49, 104 37 ΑΘΗΝΑ 12. Σύλλογο Επαγγελματιών Αισθητικών Ελλάδας ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Σταδίου 39, 105 59 ΑΘΗΝΑ WEEKLY TAX news

109/192


ΑΔΑ: Β44ΞΘ-ΟΡΠ

Αναγράφεται ο τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (αναγράφεται ο φορέας) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Περιγραφή αιτήµατος: «Αναγγελία έναρξης λειτουργίας ιδιωτικού φορέα παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ.» (αναγράφεται ο φορέας). ΠΡΟΣ:

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

Ε.Κ.Ε. ή αρμόδια Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας της οικείας Περιφέρειας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: (φυσικό πρόσωπο ή νόμιμος εκπρόσωπος σε περίπτωση νομικού προσώπου) Όνοµα:

Επώνυµο:

Όνοµα Πατέρα: Όνοµα Μητέρας: Αριθ. Δελτ. Ταυτότητας:*

Επώνυµο Πατέρα: Επώνυµο Μητέρας:

Αριθ. Βιβλιαρίου Υγείας:*

Αριθ. Διαβατηρίου:* Ηµεροµηνία γέννησης: Τόπος Χώρα: Κατοικίας Τηλ:

Αριθ. Άδειας Οδήγησης:*

Α.Φ.Μ:

Ιθαγένεια: Τόπος Γέννησης:

Πόλη:

Οδός:

Fax:

Αριθ:

ΤΚ:

E – mail:

* συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: Επωνυμία: Αρ. Καταστατικού:

Έτος Ίδρυσης:

Αρ. και έτος ΦΕΚ / ΤΑΠΕΤ (για ΑΕ και ΕΠΕ) ή αριθμός και ημερομηνία καταχώρισης στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου της έδρας (για ΟΕ και ΕΕ): Α.Φ.Μ.: Δ.Ο.Υ.: Έδρα

Οδός:

Αριθ:

Δήμος / Κοινότητα: Τηλ:

ΤΚ:

Νομός: Fax:

E – mail:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

110/192


ΑΔΑ: Β44ΞΘ-ΟΡΠ

ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ1

(για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής

πράξης): Σε

περίπτωση που δεν συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο απαιτείται προσκόµιση εξουσιοδότησης µε επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής από δηµόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.

ΟΝΟΜΑ:

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:

ΑΔΤ:

ΟΔΟΣ:

ΑΡΙΘ:

Τηλ:

Fax:

Τ.Κ: E – mail:

Παρακαλώ για την χορήγηση αναγγελίας έναρξης λειτουργίας φορέα παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. (αναγράφεται ο φορέας) Επωνυμία επιχείρησης: Εγκεκριμένος Τίτλος (αν υπάρχει): Διεύθυνση επιχείρησης

Δήμος/Κοινότητα:

Α.Φ.Μ. : Τηλ:

Οδός:

Αριθ.:

ΤΚ:

Δ.Ο.Υ.: Fax:

E – mail:

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις2, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: «1. Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την τελική πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος) 2. Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (αναζήτηση δικαιολογητικών κλπ) για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής µου. 3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………...» Επιλέξτε µε ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας: 1. Να σας αποσταλεί µε συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση που δηλώνεται στην παρούσα αίτηση: 2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία µας 3. Να την παραλάβετε από Ε.Κ.Ε.: 4. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας 5. Να σας αποσταλεί με fax στον αριθμό:

………………….. (Ημερομηνία)

Ο/Η αιτών/ούσα

(Σφραγίδα-υπογραφή) 1

2

«Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε WEEKLY TAX news 111/192 άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών».

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ΑΔΑ: Β44ΞΘ-ΟΡΠ

Αναγράφεται ο τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ, ΣΑΣ ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΕΤΕ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΤΕΘΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ: ΚΕ ΜΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

1. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, έκδοσης τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή για κάποιο από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, παραχάραξης, βαριάς σωματικής βλάβης, παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή των διατάξεων που αναφέρονται στα ήθη.

ΘΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙ ΣΘΕΙΑΙ

(Το ανωτέρω αντίγραφο Ποινικού Μητρώου αναζητάται αυτεπάγγελτα σε περίπτωση που εκδίδεται από ημεδαπές αρχές)*. 2. Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης 3. Σχεδιάγραμμα κάτοψης των χώρων υπογεγραμμένο από αρχιτέκτονα ή πολιτικό μηχανικό μέλος του Τ.Ε.Ε. θεωρημένο από λειτουργική άποψη από τη δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας, στο οποίο θα αποτυπώνονται οι προβλεπόμενοι χώροι. Επίσης σύμφωνα με τις υγειονομικές διατάξεις χώρος αποχωρητηρίου. 4. Βεβαίωση της πολεοδομίας για τη νομιμότητα του κτίσματος και χώρων κύριας χρήσης 5. Βεβαίωση πυρασφάλειας από την πυροσβεστική υπηρεσία 6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνονται οι υπεύθυνοι που απασχολούνται καθ΄όλη τη διάρκεια λειτουργία της μονάδας καθώς και αυτών που απασχολούνται σε άλλη μονάδα, γραφείο ή εργαστήριο 7. Αντίγραφο δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου 8. Αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση αναγγελίας ασκήσεως επαγγέλματος για τον υγειονομικό υπεύθυνο διαιτολόγο-διατροφολόγο 9. Παράβολο Δημοσίου Ταμείου Όταν την επιχείρηση εκμεταλλεύεται νομικό πρόσωπο, υποβάλλονται επιπλέον τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 1. Καταστατικό της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------αυτού, με τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσής τους ή WEEKLY TAX news 112/192


ΑΔΑ: Β44ΞΘ-ΟΡΠ

πιστοποιητικά καταχώρισης στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας. 2. Πιστοποιητικό Εταιρικών Μεταβολών που εκδίδεται για τις ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ από το Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας και για τις ΑΕ από την Υπηρεσία Εμπορίου της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. 3. Πιστοποιητικό μη κήρυξης του νομικού προσώπου σε πτώχευση από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.

(Το ανωτέρω πιστοποιητικό αναζητάται αυτεπάγγελτα σε περίπτωση που εκδίδεται από ημεδαπές αρχές)* 4. Νομιμοποιητικά έγγραφα προς υποβολή της αίτησης για λογαριασμό του νομικού προσώπου. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ * Ελλείψει αντιγράφου ποινικού μητρώου και πιστοποιητικού μη κήρυξης σε πτώχευση, απαιτείται η προσκόμιση ενός ισοδύναμου εγγράφου που έχει εκδοθεί από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, από το οποίο να προκύπτει ότι οι απαιτήσεις ικανοποιούνται. Αν η χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν χορηγεί τέτοιο έγγραφο τούτο είναι δυνατόν να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση, ή για τα κράτη όπου δεν υφίσταται η ένορκη δήλωση, με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ενόρκου δηλώσεως ή της επισήμου δηλώσεως. Τα έγγραφα τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν είναι δυνατόν να υποβληθούν μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία εκδόσεώς τους

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

113/192


ΑΔΑ: Β44ΞΘ-ΟΡΠ

Αναγράφεται ο τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (αναγράφεται ο φορέας)

Λειτουργία φορέα παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ., από φυσικό πρόσωπο. Αίτημα: Υπηρεσία Υποβολής :

(αναγράφεται ο φορέας)

Δ/νση Δημόσιας Υγείας της οικείας Περιφέρειας ή Έ.Κ.Ε.

Αριθμ. πρωτοκόλλου : Αρμόδιος Υπάλληλος:

Όνομα :

Ημ/νία Αιτήματος: Επώνυμο :

Αιτών:

Όνομα :

Επώνυμο :

Λειτουργία φορέα παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ., από νομικό πρόσωπο. Αίτημα: Υπηρεσία Υποβολής :

(αναγράφεται ο φορέας)

Δ/νση Δημόσιας Υγείας της οικείας Περιφέρειας ή Έ.Κ.Ε.

Αριθμ. πρωτοκόλλου : Αρμόδιος Υπάλληλος:

Όνομα :

Επωνυμία: Νόμιμος εκπρόσωπος : Όνομα :

Ημ/νία Αιτήματος: Επώνυμο : Εγκεκριμένος τίτλος : Επώνυμο :

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ : ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ : Εντός τριμήνου από την αναγγελία έναρξης λειτουργίας του ιδιωτικού φορέα παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. , η Υπηρεσία δύναται να απαγορεύσει τη λειτουργία του, στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις προς τούτο ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία. Μετά την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας τεκμαίρεται ότι ο φορέας λειτουργεί ελευθέρως (αρ. 3 του Ν.3919/2011 ΦΕΚ 32 τ.Α΄).

Ο Υπάλληλος (υπογραφή)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

114/192


ΑΔΑ: Β44ΞΘ-ΟΡΠ

Αναγράφεται ο τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Βεβαιώνεται ότι (1)……………………………………………………………πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για τη λειτουργία (2)………………………………… από την (3) ……………………..

………(4)…….20……… Ο ………………………. (υπογραφή) (1) Αναγράφονται τα στοιχεία του φυσικού προσώπου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΔΤ) ή του νομικού προσώπου (επωνυμία, νόμιμος εκπρόσωπος). (2) Αναγράφεται ο φορέας για τον οποίο χορηγείται η παρούσα βεβαίωση. (3) Αναγράφεται η ημερομηνία από την οποία ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να λειτουργεί ελεύθερα τον ιδιωτικό φορέα παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. (4) Αναγράφεται ο τόπος και η ημερομηνία.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

115/192


ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2654/29.2.2012 Θέμα: Καθορισμός του ποσοστού των σταθμισμένων κατά κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού που οφείλουν να καλύπτουν με κύρια βασικά ίδια κεφάλαια τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα – Τροποποίηση της ΠΔ/ΤΕ 2630/29.10.2010 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α)

το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

β)

το ν. 3601/2007 “Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις” (ΦΕΚ Α΄178), όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 27 παρ. 4 αυτού,

γ)

την ΠΔ/ΤΕ 2630/29.10.2010 «Ορισμός των ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα» (ΦΕΚ Β’ 1714),

δ)

ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Το ποσοστό των σταθμισμένων κατά κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 27 του ν. 3601/2007, που οφείλουν να καλύπτουν τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα με στοιχεία κυρίων βασικών ιδίων κεφαλαίων, καθορίζεται, κατ’ ελάχιστον, σε: α) 9%, από την 30.9.2012 και β) 10%, από την 30.6.2013. 2. Για τους σκοπούς της παρούσας, ως κύρια βασικά ίδια κεφάλαια ορίζεται το σύνολο των κατωτέρω στοιχείων της ΠΔ/ΤΕ 2630/29.10.2010: α)

σε ατομική βάση:

i.

των οριζομένων στην Ενότητα Α1 του Τμήματος Α του Κεφαλαίου Ι, πλέον των προνομιούχων μετοχών που εκδίδονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 του ν. 3723/2008 (ΦΕΚ Α/ 250), όπως ισχύει,

ii.

των οριζομένων στην Ενότητα Α3 του Τμήματος Α του Κεφαλαίου Ι,

iii.

ποσοστό 50% των στοιχείων που περιλαμβάνονται στο Τμήμα Γ του Κεφαλαίου Ι, και

β)

σε ενοποιημένη βάση:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

116/192


Τα υπό α) ανωτέρω πλέον των οριζομένων στις παραγράφους 1, 2, 3 και 5 του κεφαλαίου ΙΙ. Διευκρινίζεται ότι για τον υπολογισμό των κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων σε ενοποιημένη βάση εφαρμόζονται αναλόγως οι τρόποι υπολογισμού που ορίζονται στις ανωτέρω διατάξεις. 3. Τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να τηρούν τα σύμφωνα με την παράγραφο 1 ανωτέρω ποσοστά τουλάχιστον στο καθορισμένο ύψος, σε ατομική και σε ενοποιημένη βάση, καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας τους. 4. Από 1.1.2013 καταργείται η διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του κεφαλαίου ΙΙ της ΠΔ/ΤΕ 2630/29.10.2010. Η παρούσα να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί στον ιστότοπο της Τράπεζας της Ελλάδος. Ο Διοικητής

Ακριβές αντίγραφο, Αθήνα, 29.2.2012 Δ/νση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος Ο Διευθυντής [υπογεγραμμένο] Ι. Γούσιος

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

117/192


ΑΔΑ: Β44ΡΟΡΡΕ-ΞΧΖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

118/192


ΑΔΑ: Β44ΡΟΡΡΕ-ΞΧΖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

119/192


ΑΔΑ: Β44ΡΟΡΡΕ-ΞΧΖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

120/192


ΑΔΑ: Β44ΡΟΡΡΕ-ΞΧΖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

121/192


ΑΔΑ: Β44ΡΟΡΡΕ-ΞΧΖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

122/192


ΑΔΑ: Β44ΡΟΡΡΕ-ΞΧΖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

123/192


ΑΔΑ: Β44ΡΟΡΡΕ-ΞΧΖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

124/192


ΑΔΑ: Β44ΕΟΡΡΕ-ΞΩ8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

125/192


ΑΔΑ: Β44ΕΟΡΡΕ-ΞΩ8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

126/192


ΑΔΑ: Β44ΕΟΡΡΕ-ΞΩ8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

127/192


ΑΔΑ: Β44ΕΟΡΡΕ-ΞΩ8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

128/192


ΑΔΑ: Β44ΕΟΡΡΕ-ΞΩ8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

129/192


ΑΔΑ: Β44ΕΟΡΡΕ-ΞΩ8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

130/192


ΑΔΑ: Β44ΕΟΡΡΕ-ΞΩ8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

131/192


ΑΔΑ: Β44ΕΟΡΡΕ-ΞΩ8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

132/192


ΑΔΑ: Β44ΕΟΡΡΕ-ΞΩ8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

133/192


ΑΔΑ: Β44ΕΟΡΡΕ-ΞΩ8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

134/192


ΑΔΑ: Β44ΕΟΡΡΕ-ΞΩ8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

135/192


ΑΔΑ: Β44ΕΟΡΡΕ-ΞΩ8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

136/192


ΑΔΑ: Β44ΕΟΡΡΕ-ΞΩ8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

137/192


ΑΔΑ: Β44ΕΟΡΡΕ-ΞΩ8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

138/192


ΑΔΑ: Β44ΕΟΡΡΕ-ΞΩ8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

139/192


ΑΔΑ: Β44ΕΟΡΡΕ-ΞΩ8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

140/192


ΑΔΑ: Β44ΕΟΡΡΕ-ΞΩ8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

141/192


ΑΔΑ: Β44ΕΟΡΡΕ-ΞΩ8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

142/192


ΑΔΑ: Β44ΕΟΡΡΕ-ΞΩ8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

143/192


ΑΔΑ: Β44ΕΟΡΡΕ-ΞΩ8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

144/192


ΑΔΑ: Β44ΕΟΡΡΕ-ΞΩ8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

145/192


ΑΔΑ: Β44ΕΟΡΡΕ-ΞΩ8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

146/192


ΑΔΑ: Β44ΞΗ-ΔΩΧ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/Ν΢Η ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ & Δ.Φ.Κ Γ/Ν΢Η 17Η : ΓΑ΢ΜΟΛΟΓΙΚΗ ΣΜΗΜΑ Δ΄: ΦΠΑ ΔΙ΢ΑΓΩΓΩΝ - ΔΞΑΓΩΓΩΝ Σατ. Γ/νση Πληρουορίες Σηλέυφνο Fax E - mail

Αθήνα , 24 Ιανοσαρίοσ 2012 Αριθ. πρφτ. : Γ17Δ 5004419 ΔΞ/2012

: Καξ. ΢εξβίαο 10 101 84 ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ΢ : Όπωο Πίλαθαο Γηαλνκήο : Υ. Γεώξγα : 210 69.87.481 : 210 69.87.489 : vat-customs@2001.syzefxis.gov.gr ΑΠΟΦΑ΢Η

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ΢ ΤΠΟΤΡΓΟ΢ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΔΜΑ

: Σξνπνπνίεζε ηεο αξηζ. 5014486/1716/07.04.2009 Α.Τ.Ο γηα ηε ζέζε εκπνξεπκάηωλ ζε ειεύζεξε θπθινθνξία από εηζαγωγείο εγθαηεζηεκέλνπο ζε άιιν Κξάηνο-Μέινο κε άκεζε απνζηνιή ζε Κξάηνο-Μέινο ηεο ΔΔ

Έτοντας σπόυη : 1. ηηο δηαηάμεηο ηωλ άξζξωλ 35, 36 θαη 55 ηνπ Ν. 2859/2000 “Κύξωζε Κώδηθα ΦΠΑ” (ΦΔΚ Α΄248/07.11.2000), όπωο ηζρύεη, 2. ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο αξηζ. 2006/112/ΔΚ ηνπ ΢πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ην θνηλό ζύζηεκα ηνπ θόξνπ πξνζηηζεκέλεο αμίαο (L 347/11.12.2006), όπωο ηζρύεη 3. ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κνηλνηηθνύ Σειωλεηαθνύ Κώδηθα θαλ. (ΔΟΚ) αξηζ. 2913/92 ηνπ ΢πκβνπιίνπ (L 302/19.10.1992), όπωο ηζρύεη, 4. ηηο δηαηάμεηο εθαξκνγήο ηνπ Κνηλνηηθνύ Σειωλεηαθνύ Κώδηθα θαλ. (ΔΟΚ) αξηζ. 2454/93 ηεο Δπηηξνπήο (L 253/11.10.1993), όπωο ηζρύεη, 5. ηηο δηαηάμεηο ηεο αξηζ. ΠΟΛ. 1281/26.08.93 Α.Τ.Ο (ΦΔΚ/700/Β΄/09.09.1993) ζρεηηθά κε ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο νξηζκνύ θνξνινγηθνύ αληηπξνζώπνπ από ππνθείκελνπο εγθαηεζηεκέλνπο εθηόο Διιάδνο θαζώο θαη ηα δηθαηώκαηα θαη ππνρξεώζεηο απηώλ θαη εηδηθόηεξα ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 7, 6. ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ 63/2005 (ΦΔΚ Α΄98/22.04.2005) “Κωδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα θπβεξλεηηθά όξγαλα”, 7. ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ 284/1988 (ΦΔΚ Α΄128/14.06.1988) “Οξγαληζκόο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ”, όπωο ηζρύεη,

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

147/192


ΑΔΑ: Β44ΞΗ-ΔΩΧ

8. ηελ αξηζ. Τ. 25/06.12.2011 (ΦΔΚ 2792/Β΄/08.12.2011) απόθαζε ηνπ Πξωζππνπξγνύ πεξί θαζνξηζκνύ αξκνδηνηήηωλ ζηνπο αλαπιεξωηέο Τπνπξγνύο Οηθνλνκηθώλ Φίιηππν ΢αρηλίδε θαη Παληειή Οηθνλόκνπ, 9. ηελ αλάγθε αληηκεηώπηζεο ηωλ ζνβαξώλ πξνβιεκάηωλ πνπ αλαθύπηνπλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο απαιιαγήο από ΦΠΑ, ιόγω ηεο επξείαο έθηαζεο θαηαζηξαηεγήζεωλ ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ ελ ιόγω θαζεζηώηνο θαη ηεο ζπλεπεία απηήο απώιεηαο κεγάιωλ πνζώλ από ΦΠΑ, 10. ην γεγνλόο όηη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνύζαο απόθαζεο δελ ζπλεπάγεηαη δαπάλε γηα ηνλ θξαηηθό πξνϋπνινγηζκό. απουασίζοσμε Άρθρο 1 Η αξηζ. πξωη. 5014486/1716/07.04.2009 Α.Τ.Ο γηα ηε ζέζε ζε ειεύζεξε θπθινθνξία εκπνξεπκάηωλ από εηζαγωγείο εγθαηεζηεκέλνπο ζε άιιν Κξάηνο-Μέινο κε άκεζε απνζηνιή ζε Κξάηνο-Μέινο ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο, ηξνπνπνηείηαη ωο αθνινύζωο : 1. Η παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 1 αληηθαζίζηαηαη από ην αθόινπζν θείκελν : “3. Πξνθεηκέλνπ λα ηεξεζνύλ νη ηειωλεηαθέο δηαηππώζεηο γηα ζέζε εκπνξεπκάηωλ ζε ειεύζεξε θπθινθνξία ζηε ρώξα καο θαη άκεζε απνζηνιή ζε άιιν Κξάηνο-Μέινο, ν εγθαηεζηεκέλνο ζε άιιν Κξάηνο-Μέινο ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο εηζαγωγέαο νθείιεη λα νξίζεη θνξνινγηθό αληηπξόζωπν ζηε ρώξα καο ζύκθωλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρύνπζεο δηαηάμεηο ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο”. 2. Η πεξίπηωζε β ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 2 αληηθαζίζηαηαη από ην αθόινπζν θείκελν : “β. ηηκνιόγην βάζεη ηνπ νπνίνπ δειώλεηαη, ζηε δηαζάθεζε ζέζεο ζε ειεύζεξε θπθινθνξία, ε δαζκνινγεηέα αμία ηωλ εηζαγνκέλωλ εκπνξεπκάηωλ ζύκθωλα κε ηηο ηζρύνπζεο θνηλνηηθέο δηαηάμεηο. Δπί ηνπ ηηκνινγίνπ αλαγξάθνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ εηζαγωγέα.” 3. ΢ην άξζξν 3 ε παξάγξαθνο 1 αληηθαζίζηαηαη ωο αθνινύζωο : “1. ΢ε πεξίπηωζε παξέιεπζεο ηεο πξνζεζκίαο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξνύζαο ρωξίο λα πξνζθνκηζηνύλ ηα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν απηό ζηνηρεία, ν ΦΠΑ ηεο εηζαγωγήο θαζώο θαη νη ινηπνί θόξνη πνπ επηβάιινληαη από δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο θαη είραλ ηύρεη απαιιαγήο, ζύκθωλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 1, θαζίζηαληαη άκεζα απαηηεηνί θαη εηζπξάηηνληαη ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ηζρύνπζαο ηειωλεηαθήο λνκνζεζίαο. Σα αλωηέξω εθαξκόδνληαη θαη ζηελ πεξίπηωζε πνπ δηαπηζηώλεηαη από έιεγρν ηεο ηειωλεηαθήο ή θνξνινγηθήο αξρήο όηη ηα εκπνξεύκαηα πνπ ηέζεθαλ ζε ειεύζεξε θπθινθνξία κε άκεζε απνζηνιή ζε άιιν Κξάηνο-Μέινο δελ έρνπλ απνζηαιεί άκεζα ζην ζπγθεθξηκέλν Κξάηνο-Μέινο αιιά παξακέλνπλ ή έρνπλ αλαιωζεί ζην εζωηεξηθό ηεο ρώξαο ή έρνπλ απνζηαιεί ζε Κξάηνο-Μέινο δηαθνξεηηθό από ην αλαγξαθόκελν ζηα πξνβιεπόκελα ζηελ πεξίπηωζε δ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξνύζαο. Ο θνξνινγηθόο αληηπξόζωπνο ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ ζε άιιν Κξάηνο-Μέινο εηζαγωγέα θαζίζηαηαη αιιειέγγπα θαη εηο νιόθιεξνλ ππεύζπλνο κε ηνλ ππόρξεν ζην θόξν εηζαγωγέα γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ ΦΠΑ. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

148/192


ΑΔΑ: Β44ΞΗ-ΔΩΧ

΢ηηο αλωηέξω πεξηπηώζεηο θαη κε ηελ επηθύιαμε ηωλ πεξί ιαζξεκπνξίαο δηαηάμεωλ, επηβάιινληαη θαη νη πξνβιεπόκελεο από ηνλ Δζληθό Σειωλεηαθό Κώδηθα θαη ηε ζρεηηθή λνκνζεζία θπξώζεηο θαη πξόζηηκα.” Άρθρο 2 1. Η παξνύζα απόθαζε ηζρύεη από ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεωο. 2. Η παξνύζα απόθαζε λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεωο.

ΑΚΡΙΒΔ΢ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ Ο ΣΜΗΜΑΣΑΡΥΗ΢

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ΢ ΤΠΟΤΡΓΟ΢ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΝΣΔΛΗ΢ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

149/192


ΑΔΑ: Β44ΞΗ-ΕΝ6 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 29 /2/2012 Αρ.Πρωτ. οικ. 2/ 17589 /0022

ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22η Μισθολογίου

ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών Ταχ.Δ/νση Τηλέφωνα Α΄ ΤΜΗΜΑ Υπουργεία – Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Β΄ ΤΜΗΜΑ ΟΤΑ ΝΠΔΔ Προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Γ΄ ΤΜΗΜΑ Ειδικά Μισθολόγια

: Πανεπιστημίου 37 101 65 – Αθήνα : 33 38 403 - 404 33 38 218 - 392 33 38 422

33 38 391 33 38 477, 478, 3338 227 33 38 418, 419, 33 38 350

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση μισθολογικών διατάξεων». Σας κοινοποιούμε : 1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του νόμου «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του ν. 4046/2012.», ο οποίος ψηφίσθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων και τελεί υπό δημοσίευση. Με τις διατάξεις αυτές ορίζεται ότι οι τυχόν αχρεωστήτως καταβληθείσες αποδοχές, που προέκυψαν λόγω μείωσης αυτών από την εφαρμογή του νέου μισθολογίου (Κεφάλαιο Δεύτερο του ν. 4024/2011) και αναλογούν στο χρονικό διάστημα από 1-11-2011 μέχρι και τον πρώτο μήνα εφαρμογής του (καταληκτικός μήνας ο Απρίλιος), παρακρατούνται ισόποσα από τη μισθοδοσία των επόμενων μηνών και μέχρι το μήνα Ιούνιο του 2012. 2. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 6 του σχεδίου νόμου «Εφαρμοστικός νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης …και άλλες διατάξεις», ο οποίος τελεί υπό ψήφιση, με τις οποίες ορίζεται ότι ο συντελεστής του προτελευταίου εδαφίου της περίπτωσης δ της παρ. 4 του άρθρου 45 του ν. 3205/2003 διαμορφώνεται από 1-1-2012 σε 0,0052. Το ποσοστό της περίπτωσης ε της παρ. 4 του ανωτέρω άρθρου και νόμου διαμορφώνεται από 1-1-2012 σε σαράντα εννέα τοις -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1

WEEKLY TAX news

150/192


ΑΔΑ: Β44ΞΗ-ΕΝ6 εκατό (49%). Κατόπιν αυτών, ο πίνακας διαμορφώνεται ως εξής :

του ωρομισθίου των εφημεριών

ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΑΠΟ 1-1-2012 ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜ.

ΕΠΙΜ Β

ΕΠΙΜ Α

ΔΝΤΗΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

5,34

7,63

9,15

10,68

ΝΥΚTΕΡΙΝΗ *15 %

6,14

8,77

10,52

12,28

ΚΥΡΙΑΚΩΝ * 25% ΝΥΚΤ. ΚΥΡΙΑΚΩΝ *30%

6,68

9,54

11,44

13,35

6,94

9,92

11,90

13,88

40/100 ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ

2,14

3,05

3,66

4,27

70/100 ΜΙΚΤΗ

3,74

5,34

6,41

7,48

Επισημαίνεται ότι το μηνιαίο ποσό, ως αποζημίωση εφημεριών της περ. ε΄ της παρ. 4 του άρθρου 45 του ν. 3205/2003 (για Συντονιστές Δ/ντες και Δ/ντες που ασκούν τα καθήκοντα του βαθμού τους και υπηρετούν σε Νοσοκομεία της Α΄ Ζώνης), διαμορφώνεται από 1-1-2012 σε 1.006,00 €. 3. Την αριθμ. 2/13917/0022/17-2-2012 (ΦΕΚ 414 B΄) κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός αποδοχών του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολείται στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ και των αναπληρωτών εκπαιδευτικών.», η οποία ισχύει από 1-11-2011. Σύμφωνα με την ανωτέρω κ.υ.α., το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί λαμβάνουν το βασικό μισθό που αντιστοιχεί στον εισαγωγικό βαθμό της κατηγορίας τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 και 13 του ν. 4024/2011. Επισημαίνεται ότι το εν λόγω προσωπικό δεν κατατάσσεται βαθμολογικά αλλά μόνο μισθολογικά, ενώ για τη μισθολογική του εξέλιξη λαμβάνεται υπόψη χρόνος προϋπηρεσίας μέχρι επτά (7) έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 6 του ανωτέρω νόμου. Πέραν του βασικού μισθού, οι ανωτέρω δικαιούνται τα επιδόματα και τις παροχές που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 15, 16, 17 και 20 του ν. 4024/2011, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησής τους. Για τυχόν περικοπή των αποδοχών των ανωτέρω εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 23 του ανωτέρω νόμου. Τέλος στην περίπτωση μείωσης των αποδοχών άνω του 25% εφαρμογή έχουν οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4024/2011. Ο ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ Ακριβές Αντίγραφο Ο Προϊστάμενος Διεκπ/σης α.α.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Α. Αποδέκτες προς ενέργεια : 1. Όλα τα Υπουργεία α. Γραφεία κ.κ. Υπουργών, και Υφυπουργών β. Γραφεία κ.κ. Γενικών και Ειδικών Γραμματέων γ. Δ/νσεις Διοικητικού δ. Δ/νσεις Οικονομικού (με την παράκληση να κοινοποιήσουν την -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2

WEEKLY TAX news

151/192


ΑΔΑ: Β44ΞΗ-ΕΝ6 1. Παρ. 1 του άρθρου 3 του νόμου «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του ν. 4046/2012.» 1. Οι τυχόν διαφορές αποδοχών, λόγω μείωσης αυτών από την εφαρμογή του Δεύτερου Κεφαλαίου του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄), που αναλογούν στο χρονικό διάστημα από 1.11.2011 μέχρι και τον πρώτο μήνα εφαρμογής του, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί τη μισθοδοσία μηνός Απριλίου 2012, παρακρατούνται ισόποσα από τη μισθοδοσία των επόμενων μηνών και μέχρι το μήνα Ιούνιο 2012. 2. Παρ.

9 του άρθρου 6 του σχεδίου νόμου «Εφαρμοστικός νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης …και άλλες διατάξεις», 9. Ο συντελεστής του προτελευταίου εδαφίου της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 45 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄) διαμορφώνεται, από 1-1-2012, σε 0,0052. Το ποσοστό της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 4 του ανωτέρω άρθρου και νόμου διαμορφώνεται, από 1-1-2012, σε σαράντα εννέα τοις εκατό (49%). 3.

Αριθμ. 2/13917/0022/17-2-2012 κ.υ.α.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:22η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 37 101 65 – Αθήνα Πληροφορίες: Ν. Παπατζανάκη Τηλέφωνο: 210 33 38 478 Fax: 210 33 38 208

Αθήνα, 17/2/2012 Αριθ.Πρωτ.: οικ. 2/13917/0022

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός αποδοχών του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. και των αναπληρωτών εκπαιδευτικών». ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 2 και 4 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ 226 Α΄). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4

WEEKLY TAX news

152/192


ΑΔΑ: Β44ΞΗ-ΕΝ6 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄). 3. Τις διατάξεις του π.δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213 Α΄) και τις διατάξεις του π.δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147 Α΄). 4. Τις διατάξεις του π.δ.110/2011 (ΦΕΚ 243 Α΄). 5. Την αριθμ. Υ25/6-12-2011 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου» (ΦΕΚ 2792 Β΄). 6. Την αριθμ. 23564/25-11-2011 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνο Ρόβλια και Παντελή Τζωρτζάκη» (ΦΕΚ 2741 Β΄). 7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται δαπάνη, το ύψος της οποίας δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί. αποφασίζουμε: 1. Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. καθώς και οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί λαμβάνουν το βασικό μισθό που αντιστοιχεί στον εισαγωγικό βαθμό της κατηγορίας τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 και 13 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226Α). 2. Για τη μισθολογική εξέλιξη του ανωτέρω προσωπικού στα Μ.Κ. του άρθρου 12 του ανωτέρω νόμου, λαμβάνεται υπόψη χρόνος προϋπηρεσίας μέχρι επτά (7) έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 6 του ίδιου νόμου. 3. Πέραν του βασικού μισθού, οι ανωτέρω δικαιούνται τα επιδόματα και τις παροχές, που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 15, 16, 17 και 20, του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226Α), εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησής τους. Για τυχόν περικοπή των αποδοχών των ανωτέρω εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 23 του ανωτέρω νόμου. Για το προσωπικό που υπηρετεί κατά την έναρξη ισχύος του νέου μισθολογίου (1-11-2011), εφαρμογή έχουν και οι διατάξεις του άρθρου 29 παρ.2 του ίδιου νόμου 4. Η παρούσα απόφαση ισχύει από 1-11-2011 και από την ημερομηνία αυτή παύουν να ισχύουν οι αριθμ. 2/5916/0022/2-2-2004 (ΦΕΚ 214 Β΄) και 2/7093/0022/5-2-2004 (ΦΕΚ 215 Β΄) Κ.Υ.Α., καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση (υπουργική απόφαση κ.λ.π.) που καθορίζει αποδοχές του με οποιαδήποτε ιδιότητα προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή διάρκεια του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

Κοινοποίηση: 1. Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γεν. Δ/νση Κατάστασης Προσωπικού Δ/νση Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5

WEEKLY TAX news

153/192


10661

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 545 1 Μαρτίου 2012

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υποχρεωτική ηλεκτρονική καταχώριση των συντα− γών στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και στους άλλους Φορείς Κοι− νωνικής Ασφάλισης ...................................................................... Εφαρμογή συνταγογράφησης με Δραστική Ουσία . Ταινία γνησιότητας των φαρμάκων ...................................... Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων........................................ Φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων .............................................................................................. Καθολική και Υποχρεωτική Εφαρμογή των Θεραπευ− τικών Πρωτοκόλλων Συνταγογράφησης ................... Έγκριση Εφημεριών Ιατρών Ε.Σ.Υ. ...........................................

1 2 3 4 5 6 7

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ. ΓΥ/148 (1) Υποχρεωτική ηλεκτρονική καταχώριση των συνταγών στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγεί− ας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και στους άλλους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 21 του Ν. 4052/ 2012. 2. Το γεγονός ότι, από την απόφαση αυτή δεν προκα− λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Από την 1η Μαρτίου 2012 όλοι οι γιατροί συμβε− βλημένοι με οποιαδήποτε σύμβαση με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και τους άλλους Φ.Κ.Α. ή μη συμβεβλημένοι, ή γιατροί με εξηρτημένη σχέση εργασίας οποιασδήποτε μορφής σε ασφαλιστικά ταμεία, νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας, υποχρεούνται να συνδεθούν με το σύστημα Ηλεκτρο− νικής Συνταγογράφησης προκειμένου οι συνταγές που παρέχουν στους ασφαλισμένους να αποζημιώνονται από τον αντίστοιχο Φ.Κ.Α. 2. Στην περίπτωση που οι γιατροί, για τεχνικούς λό− γους επάρκειας του συστήματος, συνταγογραφούν με χειρόγραφο σύστημα και για χρονικό διάστημα μέχρι

την 1η Ιουνίου 2012, και προκειμένου οι Φ.Κ.Α. να απο− ζημιώνουν τα φάρμακα, το φαρμακείο στο οποίο θα εκτελείται η χειρόγραφη συνταγή είναι υποχρεωμένο να την καταχωρεί ηλεκτρονικά στο σύστημα αναφέροντας υποχρεωτικά γιατρό και ασθενή. Κάθε καταχώριση χρε− ώνεται με 1 ευρώ και πιστώνεται κάθε μήνα στο λογαρι− ασμό του φαρμακείου από το σύστημα ως διαχειριστική αμοιβή του φαρμακοποιού ενώ συγχρόνως αφαιρείται από τη μισθοδοσία ή τις κατά σύμβαση απαιτήσεις του γιατρού από το σύστημα αντίστοιχα. 3. Το αργότερο μέχρι την 1η Ιουνίου 2012, όλοι οι συμ− βεβλημένοι γιατροί και οι γιατροί με εξηρτημένη σχέση εργασίας είναι υποχρεωμένοι να συνταγογραφούν μέσω Ηλεκτρονικής Συνταγής. 4. Για την εκτέλεση χειρόγραφων συνταγών μη συμ− βεβλημένων και μη ενταγμένων γιατρών στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και μέχρι τις 30 Ιουνίου 2012, το σύστημα της Ηλεκτρονικής συνταγογράφησης δημιουργεί λογαριασμό για κάθε γιατρό για κάθε τα− μείο και απαιτεί την καταβολή του ποσού στο τέλος Ιουνίου 2012. Οι γιατροί υποχρεούνται να καταβάλουν τα ποσά μέσα σε ένα μήνα από τη γνωστοποίησή τους αλλιώς γίνονται απαιτητά μέσω ΚΕΔΕ. Αν μετά την 1η Ιουλίου 2012 ο μη συμβεβλημένος γιατρός δεν ενταχθεί στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, χάνει το δικαίωμα συνταγογράφησης στους Φ.Κ.Α. 5. Κάθε μήνα το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογρά− φησης συνεπικουρούμενο από το σύστημα ηλεκτρονικής σάρωσης, εκδίδει αναφορές για την συνταγογράφηση και το βαθμό συμμόρφωσης των γιατρών στις υπουρ− γικές αποφάσεις και εγκυκλίους που αφορούν στη συ− νταγογράφηση. Συγκεκριμένα οι αναφορές θα περιέχουν στοιχεία για: α) τη προσαρμογή στο σύστημα ηλεκτρονικής συ− νταγογράφησης β) το βαθμό συμμόρφωσης των γιατρών στα θεραπευ− τικά πρωτόκολλα και στις συνταγογραφικές οδηγίες γ) το βαθμό συμμόρφωσης στη χρήση γενοσήμων δ) συγκριτικά στοιχεία ανά ειδικότητα, ανά περιοχή και ανά γιατρό για τον όγκο συνταγογράφησης. Οι αναφορές κοινοποιούνται στους ίδιους τους για− τρούς με επισημάνσεις και προειδοποιήσεις για συμ− μόρφωση. Σε τριμηνιαία βάση και με βάση τις ατομικές αναφορές συντάσσονται εκθέσεις και κοινοποιούνται

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

154/192


10662

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

στους συναρμόδιους φορείς, ενώ δημοσιοποιείται και ετήσια έκθεση. 6. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μπορεί με αποφάσεις της Διοίκησης και προσαρμογή του κανονισμού παροχών να θεσπίσει ειδι− κά κίνητρα τόσο για την προσαρμογή των γιατρών στις κατευθυντήριες οδηγίες όσο και για την επιβράβευση των επιστημονικά άρτιων συμπεριφορών. 7. Αν η μηνιαία παρακολούθηση της δαπάνης δείξει ότι δεν παράγονται τα αναμενόμενα αποτελέσματα σχετι− κά με την προσαρμογή των γιατρών, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και οι άλλοι ΦΚΑ μπορούν να επιβάλουν πρόσθετα μέτρα για τον έλεγχο της κατανάλωσης (όπως προϋπολογισμό συνταγογράφησης ανά ειδικότητα και περιοχή, καθο− ρισμό μέσου κόστους συνταγής, κ.λπ.). Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 1 Μαρτίου 2012 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

F Αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ. ΓΥ/149 (2) Εφαρμογή συνταγογράφησης με Δραστική Ουσία. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 21 του Ν. 4052/ 2012. 2. Το γεγονός ότι, από την απόφαση αυτή δεν προκα− λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Μέσα σε πέντε ημέρες από τη δημοσίευση της από− φασης αυτής και όχι αργότερα από τις 10 Μαρτίου 2012, ο Ε.Ο.Φ. υποχρεούται να κωδικοποιήσει και να εντάξει σε ενιαίο κατάλογο όλα τα φάρμακα που συμπεριλαμβά− νονται στη Θετική Λίστα και αποζημιώνονται από τους ΦΚΑ, κατά ATC και δραστική ουσία. Στον κατάλογο θα ενσωματώσει και τις τιμές κάθε φαρμάκου. 2. Στο ίδιο χρονικό διάστημα ο Ε.Ο.Φ. θα ενσωματώσει στα 160 θεραπευτικά πρωτόκολλα, κατάλογο με όλα τα φάρμακα ανά δραστική ουσία και ανά πρωτόκολλο. 3. Οι κατάλογοι θα επικαιροποιούνται με την ίδια διαδικασία κάθε φορά που θα δημοσιεύεται Δελτίο Τιμών φαρμάκων και κάθε φορά που θα εγκρίνονται νέα θεραπευτικά πρωτόκολλα. Οι κατάλογοι αυτοί θα επικυρωθούν με απόφαση του Υπουργού Υγείας, θα ενσωματωθούν στα μηχανογραφικά συστήματα όλων των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και θα τεθούν άμεσα σε εφαρμογή, ως εξής: α) Με απόφαση του Διοικητή κάθε νοσοκομείου επιλέ− γονται οι 10 πρώτες σε δαπάνη θεραπευτικές κατηγορί− ες ανάλογα με τον τύπο και την ειδική κατεύθυνση του νοσοκομείου (γενικά, ογκολογικά, ειδικά, κ.λπ.) καθώς και οι ιατρικές ειδικότητες που θα τις εφαρμόσουν. Οι αποφάσεις αυτές πρέπει να εκδοθούν το αργότερο μέχρι τις 10 Μαρτίου 2012. β) Οι γιατροί των νοσοκομείων θα συνταγογραφούν με την χημική ονομασία και με βάση τους δύο καταλό− γους του Ε.Ο.Φ. γ) Το φαρμακείο του νοσοκομείου θα χορηγεί σε κάθε περίπτωση το φθηνότερο φάρμακο όμοιας δραστικής.

4. Μετά τον πρώτο μήνα εφαρμογής και σε κάθε περί− πτωση όχι αργότερα από τις 31 Μαρτίου 2012, και μετά από ενδεχόμενες διορθώσεις − παρεμβάσεις, μπαίνουν στο μηχανογραφικό σύστημα όλες οι θεραπευτικές κατηγορίες και όλες οι ιατρικές ειδικότητες του νοσο− κομείου και καθιερώνεται η καθολική και υποχρεωτική συνταγογράφηση με βάση τη δραστική ουσία. 5. Οι κατάλογοι της παραγράφου 3 παραδίδονται άμε− σα στους Φ.Κ.Α. και την ΗΔΙΚΑ και ενσωματώνονται στο σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης. Όλοι οι γιατροί που συνταγογραφούν για λογαριασμό των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης υποχρεούνται από 1ης Απριλίου να συνταγογραφούν με βάση τη δραστική ουσία για τις 10 πρώτες σε κατανάλωση θεραπευτικές κατηγορίες οι οποίες αναφέρονται στο παράρτημα της απόφασης αυτής. 6. Όλοι οι γιατροί είναι υποχρεωμένοι να επιλέγουν το κατάλληλο φάρμακο συμμορφούμενοι τόσο με τα θεραπευτικά πρωτόκολλα όσο και με την αντιστοίχη− ση δραστικής κατά θεραπευτική επιλογή. Η εφαρμογή είναι τόσο καθολική (εφαρμόζεται από όλες τις ιατρι− κές ειδικότητες που χρησιμοποιούν τις συγκεκριμένες κατηγορίες) όσο και πιλοτική διότι αξιολογούνται τα αποτελέσματα σε μηνιαία βάση μέχρι την 1η Ιουνίου 2012. Μετά την 1η Ιουνίου εφαρμόζεται η καθολική και υποχρεωτική συνταγογράφηση με βάση την δραστική ουσία για όλες τις θεραπευτικές κατηγορίες της θε− τικής Λίστας. 7. Κατά την εκτέλεση των ηλεκτρονικών συνταγών οι φαρμακοποιοί υποχρεούνται να χορηγούν το φθηνότερο φάρμακο για κάθε δραστική ουσία. Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του συγκεκριμένου φαρμάκου, ο φαρμα− κοποιός υποχρεούται να ενημερώσει τον ασφαλισμένο για το ποιο είναι το φθηνότερο φάρμακο διαθέσιμο στην ελληνική αγορά. Αν ο ασφαλισμένος επιλέξει να πάρει ακριβότερο φάρμακο της ίδιας δραστικής θα πληρώσει τη διαφορά της τιμής από το φθηνότερο φάρμακο ίδιας δραστικής. Ο φαρμακοποιός και ο ασφαλισμένος δεν έχουν δικαίωμα αλλαγής του φαρμάκου με φάρμακο άλλης δραστικής ουσίας ή άλλου συνδυασμού δραστι− κών ουσιών. 8. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έχει τη δυνατότητα πρόσθετων δια− πραγματεύσεων προκειμένου να επιτύχει χαμηλότερες τιμές. Και στην περίπτωση αυτή το φαρμακείο είναι υποχρεωμένο να χορηγήσει το φθηνότερο φάρμακο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Πίνακας θεραπευτικών κατηγοριών κατά ATC (όπως καταγράφονται στη θετική Λίστα) Πεπτική ATC A A02BC Αναστολείς αντλίας πρωτονίων (γαστροπρο− στασία) Αίμα ATC B B0IAC G2 Αναστολείς συγκόλλησης αιμοπεταλίων Καρδιαγγειακά ATC C (αντιυπερτασικά) Αναστολείς μετατρεπτικού ενζύμου αγγειοτασίνης C09AA Αναστολείς μετατρεπτικού ενζύμου αγγειο− τασίνης C09BA Αναστολείς μετατρεπτικού ενζύμου αγγειοτα− σίνης σε συνδυασμό με διουρητικά

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

155/192


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) C09BB Αναστολείς μετατρεπτικού ενζύμου αγγειο− τασίνης σε συνδυασμό με αποκλειστές διαύλων ασβε− στίου Ανταγωνιστές υποδοχέων αγγειοτασίνης C09C A Ανταγωνιστές υποδοχέων αγγειοτασίνης ΙΙ αμιγείς C09D A Ανταγωνιστές υποδοχέων αγγειοτασίνης με διουρητικά C09D B Ανταγωνιστές υποδοχέων αγγειοτασίνης με αποκλειστές διαύλων ασβεστίου C09D X Ανταγωνιστές υποδοχέων αγγειοτασίνης με συνδυασμούς Υπολιπιδαιμικοί παράγοντες (στατίνες) C10A Υπολιπιδαιμικοί παράγοντες – αμιγείς Νευρικό ATC – N N05AX Αντιψυχωσικά G1 Ρισπερδόνη, παλιπερδόνη N06B – A Εκλεκτικοί αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 1 Μαρτίου 2012 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

F Αριθμ. ΓΥ 24α Ταινία γνησιότητας των φαρμάκων.

(3)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν. 1316/1983 (ΦΕΚ Α΄ 3). β) Του άρθρου 3 παρ. 13 περ. γ) του Ν. 1316/1983, όπως σήμερα ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 71 παρ. 7 του Ν. 3984/2011 (ΦΕΚ Α΄ 150). γ) Των άρθρων 14 παρ. 4 και 3 παρ. 10 του Ν. 1316/ 1983. δ) Του άρθρου 19 παρ. 1 περ. 2 και παρ. 8 του Ν.Δ. 96/ 1973, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. ε) Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3(α)/83657/2005 (ΦΕΚ 59/Β΄/2006) κοινής υπουργικής απόφασης. 2. Την υπ’ αριθμ. 0−356/12η/6.12.2011 απόφαση − πρόταση του Δ.Σ./Ε.Ο.Φ. 3. Το γεγονός ότι από την από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο− γισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο πρώτο 1. Κάθε φάρμακο που κυκλοφορεί στην Ελλάδα θα φέρει ταινία γνησιότητας, που επικολλάται υποχρεωτικά στην εξωτερική συσκευασία του προϊόντος, με μέριμνα και ευθύνη των κατόχων άδειας κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.), των κατόχων άδειας παράλληλης εισαγωγής, καθώς και των κατόχων άδειας έκτακτης εισαγωγής φαρμάκων, κατ’ άρθρο 29 του Ν. 1316/1983. 2. Η ταινία γνησιότητας εκδίδεται από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) με φροντίδα, ευθύνη και δαπάνες του και διατίθεται δωρεάν από αυτόν στους υπόχρεους ή τους νόμιμα εξουσιοδοτημένους από αυ− τούς.

10663

3. Η ταινία κατασκευάζεται από ειδικό χαρτί που φέρει με υδατογράφηση δάπεδο ασφαλείας, που συ− μπεριλαμβάνει το εθνόσημο και την ονομασία Ε.Ο.Φ., ορατά στην υπεριώδη ακτινοβολία και έχει την μορφή διπλής αυτοκόλλητης ετικέτας, αποτελούμενη από ένα ή περισσότερα τμήματα με διαστάσεις 40mm x 24mm. Στην ταινία εκτυπώνεται, με ευθύνη του Ε.Ο.Φ., 12ψήφιος Μοναδικός Σειριακός Αριθμός με μορφή γραμμωτού κώδικα (bar code) 13, που αναγράφεται και αριθμητικά και τυπώνεται ανεξίτηλα και στα στρώματα της ταινίας, κατά τρόπο ώστε να παραμένει στη συσκευασία μετά την αποκόλλησή της. Άρθρο δεύτερο 1. Κάθε κάτοχος άδειας κυκλοφορίας, άδειας παράλ− ληλης εισαγωγής και άδειας έκτακτης εισαγωγής φαρ− μάκων οφείλει να υποβάλλει στον Ε.Ο.Φ. το πρώτο δε− καήμερο του μηνός Νοεμβρίου και το πρώτο δεκαήμερο του μηνός Μαΐου κάθε έτους, πρόβλεψη των αναγκών του σε ταινίες αντίστοιχα για το εξάμηνο Ιανουαρίου− Ιουνίου και Ιουλίου − Δεκεμβρίου που ακολουθεί. 2. Ο Ε.Ο.Φ. οφείλει να εξασφαλίζει και να παραδίδει στους ενδιαφερόμενους τον αριθμό των ταινιών που απαιτούνται με βάση τις παραπάνω προβλέψεις και για το σκοπό αυτό εγγράφει κάθε χρόνο στον προϋπολο− γισμό του τα ποσά των πιστώσεων που θα χρειαστούν για έκδοση, διακίνηση, αποθήκευση, φύλαξη, διαχείριση και γενικά κάθε άλλη σχετική δαπάνη για την ταινία γνησιότητας. 3. Οι κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας, άδειας παράλληλης εισαγωγής και άδειας έκτακτης εισαγωγής φαρμάκων υποχρεούνται: α) Να επικολλούν την ταινία γνησιότητας επί της εξωτερικής συσκευασίας των προϊόντων τους και να αναγράφουν σε αυτή συντετμημένα με ευανάγνωστα στοιχεία, τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας και την ονομασία του φαρμάκου, καθώς και τη μορφή και πε− ριεκτικότητα. Επίσης, να εκτυπώνουν τον κωδικό αριθ− μό του προϊόντος ο οποίος δίδεται από τον Ε.Ο.Φ. σε μορφή γραμμωτού κώδικα (bar code) «ΕΑΝ» 13 με τα στοιχεία που αναγράφονται σε αυτόν πέραν του κω− δικού, όπως εκάστοτε καθορίζονται με αποφάσεις του Ε.Ο.Φ. Η επικόλληση της ταινίας γνησιότητας γίνεται εν σειρά, ανά παρτίδα. Η επικόλληση των ταινιών γνησιό− τητας για τα παραγόμενα ή συσκευαζόμενα φάρμακα γίνεται μετά το πέρας της συσκευασίας ολόκληρης της παρτίδας και όχι τμηματικά. Η διαδικασία επικόλλησης της ταινίας γνησιότητας γίνεται σε νόμιμα αδειοδοτη− μένους χώρους. β) Να δηλώνουν στον Ε.Ο.Φ., στο τέλος κάθε ημερο− λογιακού μηνός, τον αριθμό ταινιών γνησιότητας που χρησιμοποίησαν για τα προϊόντα τους ανά παρτίδα και ανά κωδικό προϊόντος Ε.Ο.Φ., συνυπολογίζοντας και τις απώλειες κατά την επικόλληση (φύρα) που δεν πρέπει να υπερβαίνει το 3% του συνόλου των παραληφθέντων, κάθε φορά, τεμαχίων ταινιών γνησιότητας. γ) Να επιστρέφουν, σε περίπτωση διακοπής των ερ− γασιών τους, τις ταινίες γνησιότητας που δεν έχουν χρησιμοποιήσει ή όταν ζητηθεί αυτό από τον Ε.Ο.Φ. για αντικατάσταση (αλλαγή χρώματος) ή σε περίπτωση τροποποίησης της άδειας κυκλοφορίας ως προς την αλλαγή της κατάταξης (τρόπου διάθεσης) των κατ’ ιδίαν προϊόντων.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

156/192


10664

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

δ) Να επιστρέφουν άμεσα στον Ε.Ο.Φ. τυχόν κακέκτυ− πες ή ελαττωματικές ταινίες. Άρθρο τρίτο 1.α) Τα φάρμακα που προμηθεύονται τα Νοσοκομεία, το Δημόσιο και τα λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δι− καίου σφραγίζονται από τον προμηθευτή, με σφραγίδα που φέρει την ένδειξη «ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ» με κεφαλαία γράμματα. Η ταινία γνησιότητας δεν αποκολλάται από τη συσκευασία και δεν χρησιμοποιείται πλέον. β) Τα φάρμακα που προμηθεύονται ιδιωτικές κλινι− κές, οι οποίες διαθέτουν άδεια λειτουργίας φαρμακείου, σφραγίζονται από τον προμηθευτή, με σφραγίδα που φέρει την ένδειξη «ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΙΔ. ΚΛΙΝΙΚΗΣ» με κεφα− λαία γράμματα προ της εισαγωγής τους στην κλινική. Η ταινία γνησιότητας δεν αποκολλάται από τη συσκευ− ασία και δεν χρησιμοποιείται πλέον. γ) Τα φάρμακα που προμηθεύονται ιδιωτικές κλινικές στις οποίες δεν λειτουργεί φαρμακείο, σφραγίζονται από τον προμηθευτή, ήτοι από Φαρμακείο, Κ.Α.Κ. ή νό− μιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από Κ.Α.Κ., ο οποίος, προ της χορήγησης, ακυρώνει με τη σφραγίδα του Φαρ− μακείου του ή της εταιρείας του αντίστοιχα, την ταινία γνησιότητας. Η ταινία γνησιότητας δεν αποκολλάται από τη συσκευασία και δεν χρησιμοποιείται πλέον. δ) Για τα φάρμακα που χορηγούνται με δαπάνη του ασθενή από το Φαρμακείο, η ταινία διαγράφεται από τον Φαρμακοποιό, με τη σφραγίδα του Φαρμακείου του. Η ταινία γνησιότητας δεν αποκολλάται από τη συσκευ− ασία και δεν χρησιμοποιείται πλέον. ε) Για τα φάρμακα που χορηγούνται σε ασφαλισμέ− νους του Δημοσίου και των ασφαλιστικών Ταμείων από τα Φαρμακεία, ο Φαρμακοποιός αφαιρεί την ται− νία γνησιότητας από τη συσκευασία και την επικολλά στην αντίστοιχη συνταγή, στοιχείο που αποτελεί το αναγκαίο παραστατικό για την πληρωμή από το Δη− μόσιο και τα ασφαλιστικά Ταμεία της αποζημιούμενης αξίας του φαρμάκου. Οι ταινίες γνησιότητας επί των συνταγών δεν πρέπει να φέρουν διαγραφές, ξέσματα ή διορθώσεις. 2.α) Οι φαρμακοποιοί, οι υπεύθυνοι παραλαβής φαρμά− κων στις ιδιωτικές κλινικές χωρίς φαρμακείο και οι κά− τοχοι άδειας χονδρικής πώλησης φαρμάκων, οφείλουν να ελέγχουν την ταινία γνησιότητας των φαρμάκων που προμηθεύονται και διακινούν. β) Απαγορεύεται η διάθεση από τα φαρμακεία σε μη ασφαλισμένους φαρμάκων χωρίς την ταινία γνησιό− τητας. Ομοίως απαγορεύεται η κατοχή αποκολληθει− σών ταινιών γνησιότητας, καθώς και φαρμάκων από τα οποία έχει αποκολληθεί ή διαγραφεί, με άλλον πλην των ανωτέρω αναφερομένων τρόπο, σε όλους τους συμμετέχοντες στην αλυσίδα διακίνησης φαρμάκων (Κ.Α.Κ. και λοιποί υπόχρεοι, Φαρμακαποθήκες, Φαρμα− κεία, Νοσοκομεία, Ιδιωτικές Κλινικές κ.λπ.). γ) Κανένα φάρμακο δεν επιτρέπεται να κυκλοφορεί στην Ελληνική αγορά χωρίς να φέρει ταινία γνησιό− τητας. Εξαιρούνται μόνο τα φάρμακα που διατίθενται με τη διαδικασία της «ατομικής παραγγελίας», κατόπιν αδείας του Ε.Ο.Φ. δ) Η παράδοση και επιστροφή των ταινιών, οι εκά− στοτε ειδικότερες τεχνικές προδιαγραφές, ο τρόπος

και η διαδικασία υποβολής στον Ε.Ο.Φ. των στοιχείων χρήσης της ταινίας και κάθε τεχνικό ή λεπτομερειακό θέμα σχετικά με την ταινία γνησιότητας καθορίζεται με απόφαση του Ε.Ο.Φ. που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 10 του Ν. 1316/1983. ε) Φάρμακα μεγάλου όγκου, όπως αυτά ορίζονται στην Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιία, πρέπει να επικολλούν μια ταινία γνησιότητας σε κάθε φιάλη μεγάλου όγκου. στ) Φάρμακα σε μορφή φυσίγγων μικρού όγκου που κυκλοφορούν σε πολλαπλή συσκευασία, θα φέρουν στην εξωτερική συσκευασία μία ταινία για κάθε δέκα φύσιγγες. Άρθρο τέταρτο 1. Οι διατάξεις της απόφασης αυτής εφαρμόζονται και στα φάρμακα που εξάγονται, εκτός από τα φάρμακα που έχουν λάβει από τον Ε.Ο.Φ. άδεια παραγωγής ή συσκευασίας αποκλειστικά για εξαγωγή. 2. Σε περίπτωση εξαγωγής ή ενδοκοινοτικής διακίνη− σης από τους Κ.Α.Κ., ποσοτήτων φαρμάκων τα οποία έχουν άδεια Κυκλοφορίας στην Ελλάδα, οι Κ.Α.Κ. ακυ− ρώνουν ανεξίτηλα, με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο τις αντίστοιχες ταινίες γνησιότητας και προσκομίζουν στον Ε.Ο.Φ., εντός του πρώτου δεκαημέρου κάθε ημερο− λογιακού μήνα, κατάσταση με τα εν λόγω προϊόντα που διακινήθηκαν στον αμέσως προηγούμενο μήνα, συνοδευ− όμενη από τα αντίστοιχα αντίγραφα των τιμολογίων− δελτίων αποστολής, συμπληρωμένα με τους αριθμούς ταινιών γνησιότητας που χρησιμοποιήθηκαν. 3. Στα φάρμακα που έχουν άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα και γίνονται αντικείμενο διάθεσης εκτός Ελ− λάδας από τους κατόχους άδειας χονδρικής πώλησης, η ταινία γνησιότητας ακυρώνεται υποχρεωτικά με αποκόλλησή της και άμεση επικόλλησή της, σε ειδικό έντυπο του Ε.Ο.Φ. ακύρωσης και επιστροφής του εν λόγω τμήματος της ταινίας στον Ε.Ο.Φ., με αποκλει− στική ευθύνη του κατόχου άδειας χονδρικής πώλησης που πραγματοποιεί την εξαγωγή ή την ενδοκοινοτική διακίνηση. Τα εν λόγω έντυπα υποβάλλονται στον Ε.Ο.Φ. εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου κάθε ημερολογια− κού μήνα, και αφορούν στα προϊόντα που διακινήθηκαν στον αμέσως προηγούμενο μήνα συνοδευόμενα από αντίστοιχες υπεύθυνες δηλώσεις. 4. Μετά την ολοκλήρωση του συστήματος ηλεκτρονι− κής καταγραφής σε πραγματικό χρόνο, των στοιχείων της ταινίας γνησιότητας των εξαγομένων φαρμάκων, η παραπάνω διαδικασία θα επανακαθορισθεί με νέα υπουργική απόφαση. Άρθρο πέμπτο Η παράβαση των διατάξεων της παρούσας απόφασης, επισύρει πρόστιμο μέχρι 44.000 ευρώ, που επιβάλλε− ται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετά από εισήγηση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Φ. Τα φαρμακευτικά προϊόντα που κυκλοφορούν κατά παράβαση αυτών των διατάξεων κατάσχονται από τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή του Ε.Ο.Φ. Η κατάσχεση αυτή υπόκειται στην έγκριση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Φ. Για την τύχη των κα−

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

157/192


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) τασχεθέντων αποφασίζει ο Υπουργός Υγείας και Κοινω− νικής Αλληλεγγύης –μετά σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. του Ε.Ο.Φ.– που μπορεί να επιβάλει την καταστροφή τους ή τη διάθεσή τους σε νοσηλευτικά ή άλλα ιδρύματα. Άρθρο έκτο 1. Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από τη δημοσί− ευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται κάθε προγενέστερη, σχετική με τα θέματα της παρού− σας, διάταξη. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2012 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

F Αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ.ΓΥ/151 Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων.

(4)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσί− ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/2005). 2. Το Ν.Δ. 96/1973, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. To Ν.Δ. 136/1946 (ΦΕΚ 298/Α΄/1946). 4. Το Ν. 3408/2005, άρθρο 13 (ΦΕΚ 272/Α΄/2005). 5. Το Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α΄/2010). 6. Το άρθρο 4 παρ. 2 στοιχείο 36 του Ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212/Α΄/2020) περί τροποποιήσεως του Κώδικα Φ.Π.Α. 7. Το Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/Α΄/2000) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας». 8. Το άρθρο 39, 40 και 51 του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α΄/ 2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο Σύστημα Υγείας και άλλες διατάξεις». 9. Το άρθρο 38 του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α΄/2011) περί Καθορισμού ποσοστού κέρδους των εμπόρων φαρμα− κευτικών προϊόντων χονδρικής πώλησης. 10. Το άρθρο 32 του Ν. 1316/1983 περί Εθνικού Οργανι− σμού Φαρμάκων, Εθνικής Φαρμακοβιομηχανίας κ.λπ. 11. Την υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3δ/οικ. 66084/10.6.2011 υπουργική απόφαση «Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων» (ΦΕΚ 1231/ Β΄/14.6.2011). 12. Τις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 21 και 23 του Ν. 4052/2012 13. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο− φασίζουμε, τα κάτωθι: Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Ανώτατη Χονδρική τιμή των φαρμάκων είναι η τιμή πώλησης προς τα φαρμακεία. Στην τιμή αυτή περιλαμ− βάνεται το ποσοστό μικτού κέρδους του φαρμακέμπο− ρου το οποίο υπολογίζεται ως ποσοστό επί της καθα− ρής τιμής παραγωγού ή εισαγωγέα.

10665

2. Ανώτατη Λιανική τιμή των φαρμάκων είναι η τιμή που διατίθενται τα φάρμακα στο κοινό από τα φαρμακεία και καθορίζεται από την χονδρική τιμή, προσθέτοντας το νόμιμο κέρδος του φαρμακείου και τον Φόρο Προ− στιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Οι ανώτατες λιανικές τιμές είναι ενιαίες σε όλη τη χώρα, με εξαίρεση τις περιοχές που ισχύει μειωμένος συντελεστής Φ.Π.Α. 3. Καθαρή τιμή παραγωγού ή εισαγωγές (ex factory) είναι η τιμή πώλησης από τους εισαγωγείς, παρασκευ− αστές, συσκευαστές προς τους φαρμακέμπορους. Η καθαρή τιμή καθορίζεται με βάση την χονδρική τιμή μειωμένη α) για τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα (ΜΗΣΥΦΑ) κατά 7,24%, β) για τα συνταγογραφούμενα φάρμακα τα οποία δεν αποζημιώνονται από τους Φ.Κ.Α. κατά 5,12% και γ) για τα αποζημιούμενα φάρμακα από τους Φ.Κ.Α. κατά 4,67%. 4. Ανώτατη νοσοκομειακή τιμή των φαρμάκων είναι η τιμή πώλησης από τους εισαγωγείς, παρασκευαστές, συσκευαστές προς το Δημόσιο, τα Δημόσια νοσοκομεία, τις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας και τα νομικά πρό− σωπα δημοσίου δικαίου της παρ. 1 του άρθρου 37, του Ν. 3918/2011, τα φαρμακεία των ιδιωτικών κλινικών άνω των 60 κλινών και προς τα φαρμακεία και φαρμακα− ποθήκες των φαρμάκων της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 3816/2010. Η ανώτατη νοσοκομειακή τιμή καθορίζεται με βάση τη χονδρική τιμή μειωμένη κατά 13%. 5. Ειδικά για τα φάρμακα της παραγράφου 2, του άρθρου 12, του Ν. 3816/2010 εφαρμόζεται ειδικός τρό− πος υπολογισμού και διαμόρφωσης της χονδρικής και λιανικής τιμής ως εξής: α) επί της νοσοκομειακής τιμής του φαρμάκου προστίθεται 2% ως ποσοστό κέρδους του φαρμακέμπορου και διαμορφώνεται η Ειδική Χον− δρική Τιμή. Επί της τιμής που προκύπτει προστίθεται κλιμακωτό μειούμενο ποσοστό κέρδους και ένα πάγιο ποσό 30€ για τη διαμόρφωση της λιανικής τιμής, όπως αναλύεται στο επόμενο άρθρο περί ποσοστών κέρδους. Στην τελική τιμή προστίθεται ο Φ.Π.Α. 6. Τιμή Κοινωνικής Ασφάλισης (Τ.Κ.Α.) ορίζεται η τιμή που προκύπτει από την τιμή παραγωγού ή εισαγωγέα μειωμένη κατά 9%. 7. Φάρμακα για τα οποία η δραστική ουσία προστατεύ− εται από Εθνικό ή Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας, ονομάζονται για συντομία «πρωτότυπα». Ως πρωτότυπα θεωρούνται και τα φάρμακα που παρασκευάζονται από άλλη εταιρεία στην οποία έχουν εκχωρηθεί τα σχετικά δικαιώματα από τους δικαιούχους. 8. Ουσιωδώς όμοιο φάρμακο είναι εκείνο που έχει την ίδια δραστική ουσία με το αντίστοιχο πρωτότυπο και για το οποίο έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας. 9. Ο χαρακτηρισμός ενός φαρμάκου ως πρωτότυπου ή ουσιωδώς όμοιου, αναγράφεται στην άδεια κυκλοφο− ρίας του φαρμάκου. Άρθρο 2 Ποσοστά κέρδους 1. Για τους φαρμακέμπορους το ποσοστό μικτού κέρ− δους καθορίζεται ως εξής: α) για τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα (ΜΗΣΥΦΑ) ως ποσοστό 7,8% επί της ex factory τιμής

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

158/192


10666

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

β) για τα συνταγογραφούμενα φάρμακα τα οποία δεν αποζημιώνονται από τους ΦΚΑ ως ποσοστό 5,4 % επί της ex factory τιμής γ) για τα αποζημιούμενα φάρμακα από τους Φ.Κ.Α. ως ποσοστό 4,9% επί της ex factory τιμής, και δ) για τα φάρμακα της παραγράφου 2, του άρθρου 12 του Ν. 3816/2010 ως ποσοστό 2% επί της νοσοκομειακής τιμής των φαρμάκων. Η τιμή αυτή εφ’ εξής θα ονομάζε− ται ως ειδική χονδρική τιμή. Φαρμακα− ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗ ΜΗΣΥΦΑ ποθήκες ΛΙΣΤΑ ΛΙΣΤΑ Επί της ex factory

7,8 %

5,4 %

4,9 %

Ν. 3816, άρθρο 12, παρ. 2 Ειδική χονδρική = 2% επί νοσοκομειακής

2. Για τα φαρμακεία το ποσοστό μικτού κέρδους κα− θορίζεται ως εξής: α) για τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα (ΜΗΣΥΦΑ) ως ποσοστό 35 % επί της χονδρικής τιμής β) για τα συνταγογραφούμενα φάρμακα τα οποία δεν αποζημιώνονται από τους ΦΚΑ ως ποσοστό 35% επί της χονδρικής τιμής γ) για τα αποζημιούμενα φάρμακα από τους ΦΚΑ και με χονδρική μέχρι 200€, ως ποσοστό 32,4% επί της χονδρικής τιμής, και δ) Για την πρώτη εφαρμογή της απόφασης αυτής για τα φάρμακα της παραγράφου 2, του άρθρου 12 του Ν. 3816/2010 ως ο πίνακας: Φάρμακα της παρ. 2, του άρθρου 12, του Ν. 3816/2010 ΑΞΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΑ και ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ

Με ειδική χονδρική* έως 500 €

Νοσοκομειακή +2 % + 8% + 30 €

Με ειδική χονδρική 501 – 1000 € Νοσοκομειακή + 2%+ 7% + 30 € Με ειδική χονδρική πάνω από 1001 €

Νοσοκομειακή +2% + 6% + 30 €

* Ειδική χονδρική = νοσοκομειακή + 2% ε) για τα λοιπά φάρμακα με χονδρική τιμή πάνω από 200 €, ως ο πίνακας: Λοιπά φάρμακα εκτός της παρ. 2, του άρθρου 12, του Ν. 3816/2010, και με χονδρική τιμή πάνω από 200 € ΑΞΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΑ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ

Με χονδρική από 200 – 500 €

Χονδρική + 8 %+ 30 €

Με χονδρική από 501 – 1000 €

Χονδρική + 7 % + 30 €

Με χονδρική πάνω από 1001 €

Χονδρική + 6 % + 30 €

Σε κάθε επόμενη ανακοστολόγηση και σε κάθε πε− ρίπτωση το αργότερο μέχρι τις 15 Ιουνίου, το κέρδος των φαρμακείων για τα φάρμακα με χονδρική τιμή και ειδική χονδρική τιμή πάνω από 200 € των περιπτώσεων δ και ε, των πινάκων της παραγράφου αυτής θα ισούται με ένα πάγιο ποσό 30 ευρώ. Άρθρο 3 Εκπτώσεις Οι παρασκευαστές, συσκευαστές και εισαγωγείς μπο− ρούν να παρέχουν πρόσθετη έκπτωση επί της νοσοκο− μειακής τιμής και μόνο στο Δημόσιο, τα Κρατικά νοσο− κομεία, Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας του άρθρου 37 του Ν. 3819/2011 και στα φαρμακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., με την προϋπόθεση αναγραφής στο τιμολόγιο πώλησης.

Άρθρο 4 Τιμολόγηση πρωτότυπων φαρμάκων – Έρευνα τιμών 1. Οι τιμές των φαρμάκων που κυκλοφορούν νόμι− μα στη χώρα καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουρ− γού Υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, μετά από επεξεργασία και εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας και γνώμης της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων. 2. Για τον καθορισμό των τιμών των πρωτότυπων φαρ− μάκων, διεξάγεται από την αρμόδια υπηρεσία, έρευ− να στα κράτη μέλη της Ε.Ε. στα οποία υφίστανται και ανακοινώνονται στοιχεία από τις αρμόδιες αρχές και φορείς των χωρών αυτών. Η πρόσβαση στις εν λόγω πηγές συλλογής στοιχείων γίνεται μέσω εξειδικευμένων ηλεκτρονικών ιστοτόπων των επίσημων πηγών κάθε κράτους μέλους της Ε.Ε. Στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή η πρόσβαση μέσω ιστοτόπων των επίσημων φο− ρέων, ή τα στοιχεία δεν είναι επαρκή, η υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να αναζητήσει επικουρικά, στοιχεία από άλλες πηγές (έγκυρους οργανισμούς έρευνας τιμών) και να ανακοινώνει κάθε φορά τις πηγές αυτές. Στην έρευνα αναζητείται κάθε διαθέσιμη τιμή (ex factory, χονδρική, λιανική, νοσοκομειακή, ασφαλιστική, κ.λπ.). 3. Απαραίτητα στοιχεία για τον καθορισμό της τιμής των φαρμάκων είναι: α) το όνομα του φαρμάκου, β) η δραστική ουσία, γ) η περιεκτικότητα σε δραστική ουσία, δ) η φαρμακοτεχνική μορφή, ε) η συσκευασία, στ) η κατηγοριοποίηση κατά ATC, ζ) ο υπεύθυνος κυκλοφορί− ας, οι τιμές (χονδρική ή/και λιανική, ή/και νοσοκομειακή ή/και ex factory) και η ημερομηνία λήξης του πρώτου διπλώματος ευρεσιτεχνίας της δραστικής ουσίας. Για τον καθορισμό της τιμής είναι απαραίτητο το φάρμακο να έχει λάβει τιμή σε στην ίδια μορφή και περιεκτικό− τητα σε τρία τουλάχιστον κράτη της Ε.Ε. 4. Οι τιμές των φαρμάκων που βρίσκονται υπό κα− θεστώς προστασίας διπλώματος ευρεσιτεχνίας της δραστικής ουσίας, προκύπτουν από το μέσο όρο των τριών χαμηλότερων αντίστοιχων τιμών των φαρμάκων στα κράτη – μέλη της Ε.Ε. Επικουρικά λαμβάνονται υπ όψιν και τα στοιχεία που προέρχονται από τις φαρ− μακευτικές εταιρείες και που δηλώνονται στα Φύλλα Έρευνας Τιμών. Δεν θεωρούνται δικαιολογητικά τιμο− λόγια πωλήσεων. 5. Το Φύλλο Έρευνας Στοιχείων και Τιμών Φαρμάκων διαμορφώνεται από το αρμόδιο Τμήμα Τιμών Φαρμάκων σε ηλεκτρονική φόρμα και παραδίδεται σε όλες τις φαρμακευτικές εταιρείες. Συμπληρώνεται και υπογρά− φεται από τον υπεύθυνο κυκλοφορίας κάθε φαρμάκου και ενέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Στο Δελτίο πε− ριλαμβάνονται οπωσδήποτε: α) Τα κράτη της Ε.Ε. στα οποία κυκλοφορεί το φάρμακο, β) η ονομασία (ίδια ή διαφορετική από της Ελλάδας), η δραστική ουσία, όλες οι μορφές, συσκευασίες, οι περιεκτικότητες και οι τιμές για κάθε είδος, η κατηγοριοποίηση σύμφωνα με το ATC, ο κωδικός Ε.Ο.Φ., καθώς και η ημερομηνία έναρξης και λήξης της ισχύος του πρώτου Εθνικού ή Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας της δραστικής ουσίας του φαρμάκου. Η συμπλήρωση του Φύλλου γίνεται δύο φο− ρές το χρόνο. Οι συγκεκριμένοι χρόνοι κατάθεσης θα καθοριστούν με εγκύκλιο της αρμόδιας Διεύθυνσης. 6. Η υπηρεσία ελέγχει την ακρίβεια των στοιχείων του Φύλλου με διασταύρωση από το Μητρώο του Ε.Ο.Φ., καθώς και από κάθε άλλη επίσημη διαθέσιμη πηγή της

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

159/192


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών μελών, των επίσημων φορέων και δικτύων. 7. Όποιες επιχειρήσεις αποκρύπτουν ή για οποιοδήπο− τε λόγο δεν παράσχουν ή παρέχουν ανακριβή ή αναληθή στοιχεία και πληροφορίες και αυτά διαπιστωθούν, μετά από γνώμη της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων επιβάλλεται πρόστιμο με απόφαση του Υπουργού Υγείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 69 του Ν. 3984/2011, από την αρμόδια υπηρεσία. 6. Η κατάθεση αιτήσεων, Φύλλων, ερωτημάτων, στοι− χείων καθώς και κάθε άλλη επικοινωνία των φαρμακευ− τικών εταιρειών με το Τμήμα Τιμών Φαρμάκων γίνεται και μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης farmaka.times@ yyka.gov.gr. Άρθρο 5 Διαδικαστικά θέματα καθορισμού τιμών 1. Με βάση τα στοιχεία του άρθρου 4, το Τμήμα Τιμών Φαρμάκων προβαίνει σε αντιστοίχηση των τιμών των φαρμάκων για τα οποία λαμβάνονται υπ όψιν σωρευτικά τα κριτήρια των παραγράφων 2 και 3, όπου αυτό είναι δυνατόν. Σε διαφορετική περίπτωση γίνονται αναγωγές και αντιστοιχήσεις με περιεκτικότητες και συσκευασίες και με εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 12 της απόφασης αυτής. Για την αντιστοίχηση και σύγκριση με φάρμακα άλλων χωρών της Ε.Ε. δεν λαμβάνονται υπ όψιν συσκευασίες οι οποίες υπερβαίνουν το οκτα− πλάσιο της ελληνικής με εξαίρεση τα φάρμακα της παρ. 2, του άρθρου 12, του Ν. 3816/2010. Οι διατάξεις του προηγουμένου εδαφίου δεν έχουν εφαρμογή για την αντιστοίχηση και σύγκριση τιμών φαρμάκων στις περιπτώσεις που η συσκευασία του φαρμάκου, όπως έχει εγκριθεί και τιμολογηθεί στα κράτη – μέλη της Ε.Ε, είναι μοναδική και ισούται ή υπερβαίνει το οκταπλάσιο της αντίστοιχης Ελληνικής. 2. Για τη μετατροπή τιμών των φαρμάκων από άλλα νομίσματα σε Ευρώ, το Τμήμα Τιμών Φαρμάκων χρησι− μοποιεί τις επίσημες συναλλαγματικές ισοτιμίες από τα στοιχεία που ανακοινώνει η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) την πρώτη εργάσιμη ημέρα του διμήνου που προηγείται της έκδοσης του σχετικού Δελτίου Τιμών. 3. Τα Ορφανά φάρμακα τιμολογούνται με τις ίδιες δι− ατάξεις και την ίδια διαδικασία της απόφασης αυτής. 4. Η μεταβατική διάταξη του άρθρου 2 της Α.Δ. 8 – 2010 (περί ανωτάτου ποσού μείωσης ή αύξησης των τιμών των φαρμάκων) ισχύει για εκείνα τα φάρμακα που η λιανική τιμή τους είναι κάτω από 10 € και πήραν άδεια κυκλοφορίας πριν το 2000. Η διάταξη ισχύει ανάλογα και για τα ουσιωδώς όμοια. 5. Μετά την ολοκλήρωση του καθορισμού τιμών, η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται και ο Υπουργός Υγείας καθορίζει με Δελτία Τιμών τις τιμές των φαρμάκων, μετά και από γνώμη της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων. Οι τιμές επικαιροποιούνται ανά τρίμηνο και τα Δελτία Τιμών αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας. Άρθρο 6 Τιμολόγηση φαρμάκων μετά τη λήξη του πρώτου Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας της δραστικής ουσίας 1. Οι χονδρικές τιμές των φαρμάκων, μετά την πιστο− ποίηση με κάθε πρόσφορο τρόπο της λήξης της ισχύος του πρώτου Εθνικού ή Ευρωπαϊκού διπλώματος ευρε−

10667

σιτεχνίας της δραστικής ουσίας, μειώνονται σε ποσο− στό 50% από την υπηρεσία, χωρίς αίτηση του κατόχου άδειας κυκλοφορίας. Οι Κάτοχοι Άδειας Κυκλοφορίας έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν με αίτησή τους, τιμή χαμηλότερη, χωρίς κανένα περιορισμό. 2. Οι φαρμακευτικές εταιρείες υποχρεούνται να ανα− γράφουν στο Φύλλο Έρευνας τιμών φαρμάκων την έναρξη και λήξη της ισχύος του πρώτου Εθνικού ή Ευ− ρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας της δραστικής ουσίας. Σε διαφορετική περίπτωση επιβάλλεται, με απόφαση του Υπουργού Υγείας, πρόστιμο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3557/2007 και του άρθρου 69 του Ν. 3984/2011. 3. Για φάρμακα των οποίων η χονδρική τιμή είναι κάτω από 5 €, αν μετά τη λήξη του πρώτου εθνικού ή ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας της δραστικής ουσίας και μετά την παρέλευση τουλάχιστον τριετίας δεν έχουν κυκλοφορήσει ουσιωδώς όμοια φάρμακα, η Επιτροπή Τιμών μπορεί να γνωμοδοτήσει να δοθεί αύξη− ση τιμής πέραν των όσων ορίζονται στην απόφαση αυτή, με την προϋπόθεση ότι ο Κ.Α.Κ. θα καταθέσει πλήρη κοστολογικά στοιχεία και με βάση τις διατάξεις του άρθρου 8 της απόφασης αυτής. Το ίδιο ισχύει και για ουσιωδώς όμοια φάρμακα των οποίων το πρωτότυπο έχει αποσυρθεί και παραμένουν μοναδικά. Άρθρο 7 Φαρμακευτικά προϊόντα όμοιας δραστικής (ουσιωδώς όμοια) – Δυναμική τιμολόγηση 1. Οι χονδρικές τιμές πώλησης των φαρμάκων όμοιας δραστικής ουσίας, μορφής και περιεκτικότητας, ορίζο− νται με μείωση στο 40% της τιμής που είχε το πρωτό− τυπο υπό καθεστώς προστασίας διπλώματος ευρεσιτε− χνίας της δραστικής ουσίας, από την αρμόδια υπηρεσία χωρίς αίτηση του Κατόχου Άδειας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.). Οι Κ.Α.Κ. έχουν την δυνατότητα να ζητήσουν με αίτησή τους, τιμή χαμηλότερη χωρίς κανένα περιορισμό. 2. Στην περίπτωση που το Πρωτότυπο έχει διαφορετι− κή συσκευασία, γίνεται αναγωγή της συσκευασίας του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 της απόφασης αυτής. Ανάλογη αναγωγή γίνεται και στην περίπτωση που το πρωτότυπο έχει τιμή σε άλλη μορφή ή άλλη περιεκτικότητα. Στην περίπτωση αυτή εξετάζονται και τα λοιπά στοιχεία κόστους. 3. Εάν ουσιωδώς όμοιο φάρμακο, αντιστοιχίζεται σε πρωτότυπο που δεν κυκλοφορεί στη χώρα, η τιμή του προσδιορίζεται με βάση τις διατάξεις των άρθρων 5, 6 και 7 της απόφασης αυτής. 4. Στα παρεντερικά διαλύματα (οροί) καθορίζονται ενιαίες τιμές με βάση τις δραστικές ουσίες, τις πε− ριεκτικότητες, τις συσκευασίες και τα λοιπά στοιχεία κόστους. 5. Για φάρμακα όμοιας δραστικής που πήραν άδεια κυκλοφορίας στη χώρα μετά την 1η Ιανουαρίου 2012 ή πρόκειται να πάρουν άδεια κυκλοφορίας εφ εξής, η μείωση της τιμής στο 40% της τιμής που είχε το πρωτό− τυπο φάρμακο υπό καθεστώς προστασίας διπλώματος ευρεσιτεχνίας της δραστικής ουσίας ισχύει για τις τρεις πρώτες αιτήσεις άδειες κυκλοφορίας προϊόντων στον Ε.Ο.Φ. και για κάθε μορφή, περιεκτικότητα και συσκευ− ασία. Για κάθε νέα επόμενη άδεια κυκλοφορίας και για τα επόμενα τρία προϊόντα, το φάρμακο θα τιμολογείται 10% κάτω από την τιμή των τριών πρώτων όμοιας δρα−

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

160/192


10668

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

στικής για κάθε μορφή, περιεκτικότητα και συσκευασία. Η ίδια μείωση θα ισχύει ανάλογα για τα επόμενα τρία προϊόντα όμοιας δραστικής που θα κυκλοφορήσουν στη συνέχεια. Η εφαρμογή της παραγράφου αυτής θα ισχύσει μετά την 1η Οκτωβρίου 2012. Άρθρο 8 Φαρμακευτικά προϊόντα παραγόμενα στην Ελλάδα 1. Για φάρμακα που έχουν εγκριθεί και τιμολογούνται στη φαρμακευτική αγορά και δεν κυκλοφορούν σε άλ− λες χώρες τις Ε.Ε., η τιμή τους θα καθορίζεται βάσει κοστολογίου στο οποίο περιλαμβάνονται οι δαπάνες παραγωγής και συσκευασίας για κάθε μορφή και συ− σκευασία, οι δαπάνες Διοίκησης− Διάθεσης – Διάδοσης καθοριζόμενες από αντίστοιχους επικαιροποιημένους ανά διετία πίνακες, οι οποίοι υπολογίζονται με βάση τα αντίστοιχα μέσα έξοδα του κλάδου. 2. Δεν θεωρούνται στοιχεία κόστους: α) τόκοι υπερημε− ρίας, β) φόροι προσωπικοί (φόροι εισοδήματος, κ.λπ.) γ) έξοδα για παραβάσεις διατάξεων που ισχύουν, δ) Τιμές δραστικών από οποιονδήποτε προμηθευτή υψηλότερες της τιμής πώλησης του ερευνητικού οίκου, ε) Προμήθειες τρίτων και λοιπά έξοδα που δεν συσχετίζονται με την παραγωγή και διάθεση των φαρμακευτικών προϊόντων. 3. Για εκείνα τα φάρμακα για τα οποία έχει ανα− πτυχθεί έρευνα δραστικής ουσίας ή φαρμακοτεχνικής μορφής ελληνικής κατοχυρωμένης ευρεσιτεχνίας και για τα οποία υφίστανται κλινικές φαρμακοκινητικές μελέτες και άδεια κυκλοφορίας του Ε.Ο.Φ., στη διαμόρφωση του κοστολογίου θα λαμβάνεται επί πλέον υπόψη και η αξία νέων επενδύσεων, το κόστος έρευνας και ανάπτυξης της δραστικής ουσίας ή φαρμακοτεχνικής μορφής καθώς και η αποτίμηση της τεχνογνωσίας. Εξαιρούνται οι πε− ριπτώσεις παρεμφερών φαρμακοτεχνικών μορφών. 4. Το ανώτατο ποσοστό καθαρού κέρδους ορίζεται σε 8,5% και υπολογίζεται στο συνολικό κόστος εκτός αποσβέσεων, τόκων και κέρδους υπέρ τρίτων για φα− σόν. Σε κάθε περίπτωση, και για όσο χρόνο ισχύει το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας η τιμή του φαρμάκου δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο του μέσου όρου των τιμών των φαρμάκων της ATC 4 κατηγορίας, συγκρινόμενο με φάρμακα της ίδιας μορφής και περιεκτικότητας. Άρθρο 9 Υποχρεώσεις φαρμακευτικών επιχειρήσεων 1. Μετά τη λήξη κάθε διαχειριστικής περιόδου οι φαρ− μακευτικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλλουν στη Διεύθυνση Φαρμάκων και Φαρμακείων, Τιμών Φαρ− μάκων τα εξής: 1.1. Σε προθεσμία ενός μηνός, τις πωλήσεις κατά ποσό− τητα και αξία για την εν λόγω διαχειριστική περίοδο. 1.2. Σε προθεσμία τεσσάρων μηνών, τον ισολογισμό και τις καταστάσεις δαπανών (αναλυτικά και συγκε− ντρωτικά). Η υποβολή των ανωτέρων στοιχείων αποτελεί απα− ραίτητη προϋπόθεση για την εξέταση οποιουδήποτε αιτήματος έγκρισης ή και επανεξέτασης τιμής. 2. Κοστολογικός έλεγχος ή έλεγχος επί μέρους στοι− χείων των επιχειρήσεων διενεργείται, εφόσον απαιτηθεί, ανεξάρτητα από τον φορολογικό ή άλλο έλεγχο, από υπαλλήλους του Υπουργείου Υγείας στην έδρα της επι− χείρησης, η οποία υποχρεούται να θέσει στη διάθεση τους όλα τα βιβλία και στοιχεία που τηρεί.

Η αρμόδια Υπηρεσία, εφόσον κρίνει αναγκαίο, μπορεί να χρησιμοποιεί στοιχεία συναφών επιχειρήσεων και άλλα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της. 3. Οι επιχειρήσεις που παράγουν ή εισάγουν και άλλα είδη, εκτός των φαρμάκων, πρέπει να τηρούν χωριστούς λογαριασμούς για τον κλάδο φαρμάκων. Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι επιχειρήσεις που πα− ράγουν ή συσκευάζουν φάρμακα για λογαριασμό τρίτων (ΦΑΣΟΝ), σε ότι αφορά τα φάρμακα αυτά. 4. Οι φαρμακοβιομηχανίες υποχρεούνται να τηρούν βιβλίο για τα φάρμακα που παράγουν ή συσκευάζουν. Στο βιβλίο αυτό θα καταχωρούνται, για κάθε μορφή φαρμάκου αναλυτικά και κατά παρτίδα, οι ποσότητες και αξίες των πρώτων και βοηθητικών υλών, των υλικών συσκευασίας που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και τα έξο− δα παραγωγής και συσκευασίας του φαρμάκου. Ακόμα θα καταχωρούνται οι ποσότητες που έχουν παραχθεί και η αξίας τους με βάση την εργοστασιακή τιμή πώλη− σης. Στο τέλος του έτους θα καταχωρούνται τα Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα που αναλογούν για την παραγωγή του φαρμάκου. Το βιβλίο κόστους θα θεωρείται, πριν χρησιμοποιηθεί, από την αρμόδια Αστυνομική Αγορα− νομική Υπηρεσία. Επιχειρήσεις, που έχουν την υποχρέωση να τηρούν τα στοιχεία αυτά σε βιβλίο ή καρτέλες από τον Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων ή άλλο νόμο, απαλλάσσονται από την υποχρέωση για τήρηση βιβλίων κόστους. 5. Οι φαρμακοβιομηχανίες, αντιπρόσωποι − εισαγω− γείς, φαρμακέμποροι και φαρμακοποιοί υποχρεούνται να παρέχουν στην αρμόδια Υπηρεσία κάθε σχετική με τα φάρμακα πληροφορία που τους ζητείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.Δ. 136/1946 (περί Αγορανομικού Κώδικα). «6. Κατά την πρώτη εφαρμογή της απόφασης αυτής οι φαρμακοβιομηχανίες υποχρεούνται να δηλώσουν στον Ε.Ο.Φ., σε προθεσμία ενός μηνός από την δημοσίευση της απόφασης αυτής, αναλυτικά στοιχεία για όλα τα φάρμακα που παράγουν και συσκευάζουν στις εγκα− ταστάσεις τους από 1η Ιανουαρίου 2008 έως και σήμε− ρα και για λογαριασμό ποιανού Κ.Α.Κ. Εφ’ εξής τα ίδια στοιχεία θα καταθέτουν στον Ε.Ο.Φ. μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε χρόνου και θα αφορούν στην παραγωγι− κή δραστηριότητα του προηγούμενου χρόνου. Ο Ε.Ο.Φ. οφείλει να διασταυρώνει τα στοιχεία με τους Κ.Α.Κ. και να τα τηρεί στο αρχείο κάθε φαρμάκου καθώς και τις τυχόν αλλαγές.» Άρθρο 10 Υποβολή Δικαιολογητικών και Προθεσμίες Καθορισμού τιμών 1. Για τον καθορισμό της τιμής των φαρμάκων για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ. ή τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΕΑ), ή τη μεταβολή της τιμής τους, απαιτείται η υποβολή σχετι− κής αίτησης. Οι εν λόγω αιτήσεις, υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία ή αποστέλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση farmaka.times@yyka.gov.gr, το αργότερο σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης του εκάστοτε Δελτίου Τι− μών φαρμάκων στον ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

161/192


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Για όλα τα φάρμακα προέλευσης εξωτερικού (πα− ρασκευαζόμενα, συσκευαζόμενα, εισαγόμενα) πρέπει να υποβάλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία βεβαίωση του οίκου του εξωτερικού, θεωρημένη από τις αρμόδιες αρχές, στην οποία να αναγράφεται η τιμή εργοστασί− ου, η χονδρική και λιανική στη χώρα προέλευσης του φαρμάκου. 3. Σε περίπτωση αίτησης για καθορισμό τιμής νέου φαρμάκου, η αρμόδια Υπηρεσία εκδίδει σχετικό Δελτίο Τιμών μέσα σε 90 ημέρες από την υποβολή αίτησης. Αν τα στοιχεία που θα υποβληθούν με την αίτηση είναι ανεπαρκή, τότε η παραπάνω προθεσμία αρχίζει από την ημερομηνία που θα υποβληθούν από τον ενδιαφερόμε− νο όλα τα προβλεπόμενα στοιχεία. Εφόσον η τιμή που καθορίζεται διαφέρει σημαντικά από την αιτούμενη, η Υπηρεσία θα αιτιολογεί την τιμή που καθόρισε στον εν− διαφερόμενο, ο οποίος μπορεί να ζητήσει επανεξέταση υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στον Υπουργό Υγείας. Σε περίπτωση που με την αίτηση για καθορισμό τιμής νέου φαρμάκου δεν συνυποβάλλεται η σχετική άδεια κυκλοφορίας, η αίτηση τίθεται στο αρχείο. 4. Σε περίπτωση αίτησης για αύξηση τιμής ισχύουν όσα περιγράφονται στα άρθρα 4, 5, 6, 7 και 8 της από− φασης αυτής. Στην αίτησή του ο ενδιαφερόμενος πρέπει να αποδεικνύει τις μεταβολές που έχουν επέλθει και δικαιολογούν την αύξηση που ζητάει. Σε περίπτωση μεγάλου αριθμού αιτήσεων η προθεσμία μπορεί να πα− ραταθεί για 90 ημέρες. 5. Όταν για ειδικούς λόγους είναι αναγκαία η καθή− λωση των τιμών των φαρμάκων, σε εξαιρετικές περι− πτώσεις μπορεί ο ενδιαφερόμενος, να ζητήσει παρέκ− κλιση από την καθήλωση. Και για τις περιπτώσεις αυτές ισχύουν όσα περιγράφονται στα άρθρα 4, 5, 6, 7 και 8 της απόφασης αυτής. Οι ειδικές αυτές περιπτώσεις παρέκκλισης από την καθήλωση αφορούν περιορισμέ− νο αριθμό φαρμάκων που αποφέρουν σημαντική ζημιά στην επιχείρηση. 6. Ο κάτοχος άδειας κυκλοφορίας δύναται να ζητήσει, με αίτησή του, διαγραφή φαρμακευτικού προϊόντος από το Δελτίο Τιμών Φαρμάκων, εφόσον προσκομίσει βε− βαίωση ότι έχει ενημερώσει τον Ε.Ο.Φ. τρεις (3) μήνες νωρίτερα για τη διακοπή της κυκλοφορίας του. Στις περιπτώσεις αυτές λαμβάνονται υπ όψιν οι διατάξεις των άρθρων 6 και 7 της απόφασης αυτής. Άρθρο 11 Γενικές διατάξεις 1. Οι τιμές των φαρμάκων καθορίζονται για τις συσκευ− ασίες που εγκρίνονται από τον Ε.Ο.Φ. και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΕΑ). Οι μεγάλες (νοσοκομει− ακές) συσκευασίες δεν επιτρέπεται να πωλούνται τμη− ματικά από τα φαρμακεία. 2. Φάρμακα των οποίων η άδεια κυκλοφορίας έχει την ένδειξη «ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ», υποχρεούνται να αναγράφουν στην εξωτερική συσκευ− ασία και στην εσώκλειστη οδηγία καθαρά και μέσα σε ειδικό πλαίσιο την ένδειξη «ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ».

10669

3. Στην εξωτερική συσκευασία των φαρμάκων πρέπει να αναγράφεται η λιανική τιμή πώλησης. 4. Το κόστος μεταφοράς των φαρμάκων, μέχρι την έδρα των επαρχιακών φαρμακαποθηκών και φαρμα− κείων βαρύνει τις βιομηχανικές ή εισαγωγικές επιχει− ρήσεις. Το ίδιο κόστος βαρύνει τους φαρμακέμπορους, για πωλήσεις τους προς επαρχιακά φαρμακεία. Κατ’ εξαίρεση δεν βαρύνει τους φαρμακέμπορους το κόστος μεταφοράς για εκτέλεση παραγγελίας που η αξία της δεν υπερβαίνει τα 10 ευρώ. 5. Σε περίπτωση καθήλωσης των τιμών το Υπουργείο Υγείας εξετάζει τουλάχιστον μία φορά το χρόνο αν οι μακροοικονομικές συνθήκες δικαιολογούν τη συνέχιση της καθήλωσης χωρίς μεταβολή. 6. Οι φαρμακευτικές συσκευασίες που προορίζονται για εξαγωγή δεν ελέγχονται αγορανομικά. 7. Οι παρασκευαστές, συσκευαστές και εισαγωγείς φαρμάκων υποχρεούνται για τις πωλήσεις τους, προς φαρμακαποθήκες και φαρμακεία, να παρακρατούν την εισφορά υπέρ του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλό− γου (4 τοις χιλίοις επί της χονδρικής τιμής πωλήσεως). Η εισφορά υπέρ ΠΦΣ εισπράττεται και αποδίδεται σε αυτόν μέσω του ΤΣΑΥ. Οι φαρμακαποθήκες θα παρα− κρατούν αντίστοιχα την εισφορά από τους φαρμακο− ποιούς. Για εξαγωγές φαρμάκων από φαρμακαποθήκες, το ποσό της εισφοράς που αντιστοιχεί σε αυτές (και το οποίο έχει ήδη παρακρατηθεί από τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις) θα επιστρέφεται στις φαρμακαποθήκες με την ίδια διαδικασία που επιστρέφονται οι λοιπές υπέρ τρίτων κρατήσεις σε ανάλογες περιπτώσεις. Το ποσοστό αυτό βαρύνει αποκλειστικά τους αγοραστές φαρμακοποιούς που διατηρούν σε λειτουργία φαρμα− κείο και εισπράττεται και αποδίδεται στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο από τους ανωτέρω πωλητές εκδότες των τιμολογίων. 8. Σε περιπτώσεις συνεκμετάλλευσης φαρμάκων (CO− MARKETING) καθορίζεται ίδια τιμή. Στην περίπτωση που προκύπτουν διαφορετικές τιμές λαμβάνεται υπόψη η χαμηλότερη. Άρθρο 12 Τιμές σε περιπτώσεις αλλαγής του παρασκευαστή ή συσκευαστή φαρμάκου ή σε περίπτωση αλλαγής ή προσθήκης νέας συσκευασίας φαρμάκου κ.λπ. 1. Σε περίπτωση αλλαγής του παρασκευαστή ενός φαρμάκου ή του συσκευαστή ή και των δύο, λαμβάνεται, ως ανώτατο όριο, η τιμή που είχε πριν την αλλαγή. 2. Σε περίπτωση αλλαγής ή προσθήκης νέας συσκευ− ασίας φαρμάκου ή περιεκτικότητας καθώς και σε περί− πτωση προσθήκης νέας παρεμφερούς μορφής (με την προϋπόθεση η νέα μορφή να αναφέρεται στην ίδια οδό χορήγησης) για τον καθορισμό της τιμής τους γίνεται συσχετισμός με τις τιμές που καθορίστηκαν σύμφωνα με τα προαναφερόμενα άρθρα της παρούσας. Όσον αφορά το συσχετισμό των τιμών των φαρμάκων που η τιμή τους καθορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας, λαμβάνονται υπόψη και συνυπολογίζο− νται τυχόν διαφοροποίηση κόστους συσκευασίας και βιομηχανοποίησης.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

162/192


10670

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

3. Η μετατροπή των συσκευασιών και περιεκτικοτήτων θα γίνεται ως εξής: α) Από τη μικρή στη μεγάλη συσκευασία και περιε− κτικότητα η τιμή ανά μονάδα θα βαίνει μειούμενη, με ανώτατο όριο 12%, ως κατωτέρω:

Άρθρο 13 Ταινία γνησιότητας ή γραμμωτός κώδικας φαρμάκων

Αύξηση Συσκευασίας (%)

Μείωση αναλογικής τιμής (%)

Έως 5

1,67

Από 5,01 έως 10

3,18

Από 10,01 έως 15

4,56

Η υποχρέωση της αναγραφής των στοιχείων που προβλέπονται στην ταινία γνησιότητας ή το γραμμωτό κώδικα δεν αναιρεί την υποχρέωση αναγραφής αυτών των στοιχείων και σε άλλα σημεία της συσκευασίας, όπως προβλέπεται από άλλες διατάξεις. Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Από 15,01 έως 20

5,83

Αθήνα, 1 Μαρτίου 2012

Από 20,01 έως 25

7,00

Από 25,01 έως 30

8,08

Από 30,01 έως 35

9,07

Από 35,01 έως 40

10,00

Από 40,01 έως 45

10,86

Από 45,01 έως 50

11,67

Από 50,01 έως 60

12,00

Από 60 και άνω

Εξέταση κατά περίπτωση σε συνδυασμό με τα διαθέσιμα στοιχεία

β) Από τη μεγάλη στη μικρή συσκευασία και περιε− κτικότητα η τιμή ανά μονάδα θα βαίνει αυξανόμενη με ανώτατο όριο 12%: Μείωση συσκευασίας (%)

Αύξηση αναλογικής τιμής (%)

Έως 5

1,32

Από 5,01 έως 10

2,78

Από 10,01 έως 15

4,41

Από 15,01 έως 20

6,25

Από 20,01 έως 25

8,33

Από 25,01 έως 30

10,71

Από 30,01 και άνω

12,00

γ) Εξαιρούνται οι μορφές των ενεσίμων μιας δόσης, φακελίσκων και οφθαλμικών διαλυμάτων σε μεμονωμέ− νες δόσεις, οι οποίες υπολογίζονται αναλογικά. 4. Σε περίπτωση καθορισμού τιμής δύο ή περισσότε− ρων περιεκτικοτήτων του ιδίου φαρμάκου, εφόσον προ− κύπτουν τιμές δυσανάλογες μεταξύ τους, λαμβάνεται υπόψη η χαμηλότερη τιμή. 5. Οι τιμές που εγκρίνονται δημοσιεύονται σε Δελτίο Τιμών Φαρμάκων, μετά από γνωμοδότηση της Επιτρο− πής Τιμών Φαρμάκων. Παρέχεται η δυνατότητα στους ενδιαφερομένους αφού λάβουν γνώση των προτεινό− μενων τιμών, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της συνεδρίασης της Επιτροπής Τιμών, να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους για τις προκύπτου− σες τιμές των φαρμακευτικών προϊόντων. Το διάστημα αυτό παρατείνεται κατά δύο (2) εργάσιμες ημέρες στα Δελτία Τιμών Φαρμάκων κατά τα οποία επανεξετάζο− νται και ανατιμολογούνται οι τιμές των φαρμακευτι− κών προϊόντων. Οι παρατηρήσεις των ενδιαφερομένων εξετάζονται και λαμβάνονται υπόψη κατά την έκδοση τυχόν διορθωτικού Δελτίου Τιμών Φαρμάκων, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

F Αριθμ. ΔΥΓ3α/οικ.Γ.Υ.154 Φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων.

(5)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν. 3457/2006 (ΦΕΚ Α΄ 93). 2. Το Π.Δ. 121/2008 (ΦΕΚ 183/Α΄/2008) «Καθορισμός των υποχρεώσεων των ασφαλιστικών οργανισμών, των θε− ραπόντων και ελεγκτών ιατρών και των φαρμακοποιών, καθώς και των σχετικών κυρώσεων». 3. Την υπ’ αριθμ. Φ.90380/25916/3294 (ΦΕΚ 2456/Β΄/2011) κοινή υπουργική απόφαση «Ενιαίος Κανονισμός Παρο− χών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)». 4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα− λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Απαγορεύεται, με ευθύνη του θεράποντος ιατρού, η συνταγογράφηση φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων και δοσολογίας, όπως αυτά καθορίζονται στην Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος. Η απαγόρευση ισχύει τόσο για τη συνταγογράφηση νοσηλευομένων ασθενών όσο και για τη συνταγογρά− φηση εξωτερικών ασθενών. 2. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) δεν θα αποζημιώνουν συνταγές που περιέχουν φάρμακα εκτός ενδείξεων και δοσολογίας. 3. Για εξαιρετικές περιπτώσεις και σύμφωνα με τις αναφορές της Διεθνής Βιβλιογραφίας, συγκροτείται στον Ε.Ο.Φ. ειδική επιτροπή στην οποία θα απευθύνουν πλήρως τεκμηριωμένα τα σχετικά αιτήματα τα νοσοκο− μεία, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και οι άλλοι Φ.Κ.Α. Η χορήγηση των φαρμάκων και η αποζημίωση των συ− νταγών στις περιπτώσεις αυτές θα γίνεται μόνον κατό− πιν θετικής γνώμης της ειδικής επιτροπής του Ε.Ο.Φ. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 29 Φεβρουαρίου 2012 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

163/192


10671

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ. Υ4α/οικ.Γ.Υ.155 (6) Καθολική και Υποχρεωτική Εφαρμογή των Θεραπευτι− κών Πρωτοκόλλων Συνταγογράφησης. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ − ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Λαμβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 1397/1983 «Εθνικό Σύστημα Υγεί− ας» (ΦΕΚ 143/Α΄/1983), όπως ισχύει. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 2071/1992 «Εκ− συγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας» (ΦΕΚ 123/Α΄/1992). 3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 και της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 1278/1982 «Για σύσταση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας» (ΦΕΚ 105/Α΄/1982) όπως επαναφέρ− θηκε σε ισχύ με το άρθρο 1 του Ν. 2194/1994 «Αποκα− τάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 34/Α΄/1994). 4. Το Π.Δ. 95/00 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 76/Α΄/2000), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 299 (ΦΕΚ 240/Α΄/2000). 5. Την υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ.125677/15.11.2011 υπουργική απόφαση «Αποδοχή της απόφασης της ολομέλειας του ΚΕ.Σ.Υ., σχετικά με τα θεραπευτικά πρωτόκολλα συντα− γογράφησης». 6. Την υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ.142864/27.12.2011 υπουργική απόφαση «Πιλοτική Εφαρμογή Θεραπευτικών Πρωτο− κόλλων Συνταγογράφησης». 7. Την απόφαση της υπ’ αριθμ. 19ης/25.1.2012 συνεδρί− ασης του ΚΕ.ΣΥ.ΠΕ. 8. Την ανάγκη καθολικής και υποχρεωτικής εφαρμογής των θεραπευτικών πρωτοκόλλων για τη θεραπευτική αντιμετώπιση των αντίστοιχων νόσων. 9. Το γεγονός ότι, από την απόφαση αυτή δεν προκα− λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Την πλήρη και καθολική εφαρμογή των όσων περι− γράφονται στα εκατόν εξήντα (160) θεραπευτικά πρω− τόκολλα που έχουν εγκριθεί από το ΚΕ.Σ.Υ. και τα οποία έχουν δημοσιευθεί και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.). Ανατίθεται στους Διοικητές ή στους αρμόδιους Υποδι− οικητές των Υγειονομικών Περιφερειών της χώρας, κα− θώς και στους Διευθυντές των Νομαρχιακών Μονάδων Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., η εφαρμογή και η παρακολούθηση των θεραπευτικών πρωτοκόλλων συνταγογράφησης, υπό την ευθύνη των οποίων συστήνονται τριμελείς επι− τροπές σε κάθε νοσοκομείο και σε κάθε Νομαρχιακή Μονάδα Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., της αρμοδιότητάς τους. Οι ανωτέρω επιτροπές συγκροτούνται στα Νοσοκο− μεία του Ε.Σ.Υ. και τις Ιδιωτικές Κλινικές, με τη συμμε− τοχή του Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας, της Νοση− λευτικής Υπηρεσίας και του Φαρμακείου, έχουν δε ως αντικείμενο την εφαρμογή, παρακολούθηση, καταγραφή και αξιολόγηση των θεραπευτικών πρωτοκόλλων. Αντί− στοιχες επιτροπές συγκροτούνται σε κάθε Νομαρχιακή Μονάδα Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Για τον συντονισμό και την παρακολούθηση της κα− θολικής εφαρμογής των θεραπευτικών πρωτοκόλλων καθώς και την υποχρέωση της σύνταξης μηνιαίας έκ− θεσης για την πορεία υλοποίησης και εφαρμογής των θεραπευτικών πρωτοκόλλων συνιστάται και συγκρο−

τείται τριμελής συντονιστική επιτροπή αποτελούμενη από τους: α) Όλγα Οικονόμου, Διοικήτρια Γ.Ν.Α. «Σισμανόγλειο», ως Πρόεδρος, (β) Ρηγάτο Φάνη, Υγειονομικό Διευθυντή ΕΤΑΑ, Ιατρό χειρουργό ΩΡΛ, και (γ) Πετρίκο Γεώργιο, Καθηγητή Παθολογίας Λοιμώξε− ων, Διευθυντή Δ΄ Παθολογικής Κλινικής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ. Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 29 Φεβρουαρίου 2012 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

F Αριθμ. Υ10α/Γ.Π.οικ.ΓΥ156 Έγκριση Εφημεριών Ιατρών Ε.Σ.Υ.

(7)

Ol ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: 1.α) Του Ν. 1397/1983 (ΦΕΚ 143/Α΄/7.10.1983). β) Του Ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 123/Α΄/1992). γ) Του Ν. 2519/1997 (ΦΕΚ 165/Α΄/21.8.1997). δ) Του Ν. 2606/1998 (ΦΕΚ 89/Α΄/22.4.1998). ε) Του Ν. 2646/1998 (ΦΕΚ 236/Α΄/20.10.1998). στ) Του Ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 1/Α΄/5.1.1999). ζ) Το άρθρο 40 του Ν. 849/1978. η) Του Ν. 2703/1999 (ΦΕΚ 72/Α΄/8.4.1999). θ) Του Ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α΄/2.3.2001). ι) Του Ν. 2920/2001 (ΦΕΚ 131/Α΄/27.6.2001). ια) Του άρθρου 45 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α΄/ 23.12.2003). ιβ) Του άρθρου 35 του Ν. 3252/2004 (ΦΕΚ 132/Α΄/ 16.7.2004). ιγ) Του Ν. 3402/2005 (ΦΕΚ 258/Α΄/1.10.2005). ιδ) Του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α΄/4.4.2005). ιε) Την υπ’ αριθμ. Υ3α/Γ.Π.οικ10559/25.1.2007 (ΦΕΚ 180/ Β΄/13.2.2007). ιστ) Του Ν. 3754/2009 (ΦΕΚ 43/Α΄/11.3.2009). ιζ) Του άρθρου 4 του Ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129/ Α΄/3.8.2010). ιη) Του άρθρου 34 του Ν. 3896/2010 (ΦΕΚ 207/Α΄/ 8.12.2010). ιθ) Του άρθρου 55 του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/ Α΄/2.3.2011). κ) Του άρθρου 66 του Ν. 3984/2011 (ΦΕΚ 150/ Α΄/27.6.2011). κα) Του άρθρου 29 του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228/ Α΄/2.11.2011). κβ) Του άρθρου 6 παρ. 9, 10 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/ Α΄/1.3.2012).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

164/192


11051

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 593 5 Μαρτίου 2012

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 230/20798 Αντικατάσταση δικαιολογητικών του άρθρου 4 του ν. 3955/2011 (Α΄89) με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75). Yποβολή αιτήσεων – υπεύθυνων δηλώσεων μετά των απαιτούμενων δικαιολογητικών και διαδικασία εγγραφής στο Ενιαίο Μητρώο Εμπό− ρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών του ν. 3955/2011, καθώς και περιεχόμενο του Μητρώου. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Των παρ. 1 και 3 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 «Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρη− ση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 44), β) Της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3955/2011 «Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 89). γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98). 2. Την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25−9−2002 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ− ντρωσης «Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ75)» (Β΄ 1276). 3. Την αριθ. 23564/25−11−2011 απόφαση του Πρωθυπουρ− γού και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνο Ρόβλια και Παντελή Τζωρτζάκη» (Β΄ 2741). 4. Την ανάγκη βελτίωσης της εξυπηρέτησης των πολι− τών και αναβάθμισης της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης προς τον πολίτη. 5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο− λογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 Αντικατάσταση δικαιολογητικών με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 1. Αντικαθίσταται με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 η υποβολή των προβλεπόμενων στις περ. γ, ε και στ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3955/2011 απαιτούμενων δικαιολογητικών για την εγγραφή στο Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδί− ων και Εισροών (στο εξής Μητρώο), που είναι τα εξής: α) βεβαιώσεις φορολογικής και ασφαλιστικής ενημε− ρότητας, β) Πιστοποιητικά από το κατά τόπον αρμόδιο Πρω− τοδικείο: αα) ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία κή− ρυξης σε πτώχευση ή δεν έχουν καταθέσει αίτηση για το άνοιγμα διαδικασίας συνδιαλλαγής των άρθρων 99 επ. του ν. 3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας). ββ) ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση, γγ) ότι οι αιτούντες και επί νομικών προσώπων οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών δεν έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα για τα αδικήματα της απάτης, της εκβί− ασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας και δόλιας χρεοκοπίας. δδ) ότι, εφόσον πρόκειται για νομικά πρόσωπα, δεν τελούν σε κοινή ή ειδική εκκαθάριση, γ) βεβαίωση ποινικού μητρώου τύπου Β, από το οποίο να προκύπτει ότι οι αιτούντες και επί νομικών προσώ− πων οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους δεν έχουν καταδικα− στεί για απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία και δόλια χρεοκοπία, καθώς και για αδικήματα του άρθρου 1 του ν.δ. 3424/1955, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του ν. 1409/1983. 2. Ο τύπος της υπεύθυνης δήλωσης της προηγού− μενης παραγράφου καθορίζεται με την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/ Α1/18368/2002 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1276 Β) και το περιεχόμενό της περιγράφεται στην παράγραφο 1 της 2ης ενότητας του υποδείγματος Ι της αίτησης− υπεύθυνης δήλωσης, καθώς και στην παράγραφο 1 της 2ης ενότητας και στην παράγραφο Β1 της 3ης Ενότητας του Υποδείγματος ΙΙ της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης, που περιέχονται στο επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα Ι του άρθρου 5. 3. Η Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

165/192


11052

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

(στο εξής ΥΠΑΑΤ) υποχρεούται να διενεργεί δειγματο− ληπτικό έλεγχο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην πα− ράγραφο 3 του άρθρου 10 του Ν. 3230/2004. Άρθρο 2 Υποβολή αιτήσεων εγγραφής και δικαιολογητικών στο Μητρώο 1. Για την εγγραφή στο Μητρώο, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία δραστηριοποιούνται στην Επικρά− τεια ως έμποροι αγροτικών προϊόντων, εφοδίων και εισροών του άρθρου 1 του ν. 3955/2011, κατά την έναρ− ξη εφαρμογής της παρούσας απόφασης ή προβούν σε έναρξη άσκησης του επαγγέλματος του εμπόρου μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας και έως τις 30/6/2012, εξαιρουμένων από την υποχρέωση εγγραφής των επαγ− γελματιών αγροτών του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3955/2011, υποβάλλουν ηλεκτρο− νικά την αίτηση εγγραφής στο Μητρώο που υπέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (στο εξής αίτηση – υπεύθυνη δήλωση), μέχρι τις 30/7/2012. Εφόσον κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο προβεί στην έναρξη άσκησης επαγγέλματος του εμπόρου κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 3955/2011, μετά τις 30/6/2012, υπο− χρεούται να υποβάλει την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου αυτής μετά των απαιτούμενων δικαι− ολογητικών άμεσα και σε καμία περίπτωση πέραν του ενός (1) μηνός από την έναρξη άσκησης του επαγγέλ− ματός του. 2. Το περιεχόμενο της αίτησης − υπεύθυνης δήλωσης, περιγράφεται στα υποδείγματα Ι και ΙΙ του επισυνα− πτόμενου στην παρούσα Παραρτήματος Ι του άρθρου 5 της παρούσας. 3. Στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση της προηγούμενης παραγράφου, οι ενδιαφερόμενοι έμποροι συμπληρώνουν τα πεδία της αίτησης, βεβαιώνουν υπεύθυνα τα ανα− φερόμενα σε αυτήν στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρούσας, υποβάλλουν ηλεκτρονικά τη βεβαίωση εγγραφής στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητή− ριο και ακολουθούν τις οδηγίες που εμφανίζονται στη βάση δεδομένων (στο εξής ΒΔ), ώστε να συμπληρωθούν τα στοιχεία της εγγυητικής επιστολής της περ. ζ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3955/2011 ή να διαπιστω− θεί η συνδρομή των προϋποθέσεων απαλλαγής από την υποβολή της, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Υπουργική απόφαση της περ. ζ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3955/2011 και στις παρ. 4 και 5 του παρόντος άρθρου. 4. Για τον καθορισμό του ύψους της εγγυητικής επι− στολής, που υποχρεούνται να προσκομίσουν οι έμποροι αγροτικών προϊόντων της παρ. Α του άρθρου 1 του ίδιου νόμου, σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται στην Υπουργική απόφαση του τελευταίου εδαφίου της περ. ζ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3955/2011, υποχρεούνται να δηλώνουν στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, το ύψος της αξίας των αγορών αγροτικών προϊόντων των τριών τελευταίων ή των δύο τελευταίων ή του τελευταίου οικονομικού έτους, που προηγούνται του έτους υποβο− λής της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης ή επανυποβο− λής, καθώς και την ημερομηνία έναρξης άσκησης του επαγγέλματός τους. Στη συνέχεια, αφού ακολουθήσουν τα βήματα που εμφανίζονται στη ΒΔ, πρέπει να κατα− θέσουν στη Δ/νση Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίω− σης του ΥΠΑΑΤ, Αχαρνών 5, Αθήνα, 10176, το σώμα της

εγγυητικής επιστολής αορίστου χρόνου που εξέδωσε η Τράπεζά τους για την εγγραφή τους στο Μητρώο του ν. 3955/2011 υπέρ του Υπουργείου Αγροτικής Ανά− πτυξης και Τροφίμων – Δ/νση Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης και για ποσό που συμφωνεί με εκείνο που καθορίσθηκε στη ΒΔ. Η Δ/νση Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης του ΥΠΑΑΤ καταχωρεί τα στοιχεία της εγγυητικής επιστολής στο σχετικό πίνακα της ΒΔ. 5. Για τη διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέ− σεων απαλλαγής από την υποχρέωση υποβολής της εγγυητικής επιστολής, που καθορίζονται με την Υπουρ− γική απόφαση της περ. ζ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3955/2011, ο ενδιαφερόμενος έμπορος υποχρεούται να δηλώσει στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, την αξία των πάγιων ιδιόκτητων εγκαταστάσεών του και το ύψος των μισθωμάτων του προηγούμενου οικονομικού έτους των εγκαταστάσεων που χρησιμοποιεί για την άσκηση της σχετικής εμπο− ρικής του δραστηριότητας, όπως προκύπτουν από τον ισολογισμό του προηγούμενου του έτους υποβολής ή επανυποβολής, οικονομικού έτους, εάν έχει υποχρέωση σύνταξης ισολογισμού και σε διαφορετική περίπτω− ση, όπως προκύπτει από τη φορολογική δήλωση του προηγούμενου του έτους υποβολής ή επανυποβολής, οικονομικού έτους. Οι έμποροι αγροτικών προϊόντων που είναι εγγεγραμ− μένοι στον Οργανισμό Κεντρικής Αγοράς Αθηνών, Ανώ− νυμη Εταιρεία (Ο.Κ.Κ.Α. Α.Ε.) και στην Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης, Ανώνυμη Εταιρεία (Κ.Α.Θ. Α.Ε.), οργανι− σμοί που εποπτεύονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δεν καταθέτουν ως δικαιο− λογητικό εγγραφής την εγγυητική επιστολή της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, βεβαιώνοντας τούτο στην αίτη− ση – υπεύθυνη δήλωση του παρόντος άρθρου. 6. Η ανακριβής συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυ− νης δήλωσης επιφέρει πέραν των προβλεπόμενων στο ν. 1599/1986 κυρώσεων, την κύρωση της προσωρινής δια− γραφής από το Μητρώο που διαρκεί, μέχρι με απόφαση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης, ανάλογα με το στοιχείο ή τα στοιχεία που υποβλήθηκαν ψευδώς, να διαγραφεί οριστικά ή να επανεγγραφεί ο έμπορος, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του ν. 3955/2011. 7. Τα υποβαλλόμενα με την αίτηση − υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 του παρόντος άρθρου δικαιολογητικά, επα− νυποβάλλονται ηλεκτρονικά σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3955/2011 και του άρθρου αυ− τού. Νέα εγγυητική επιστολή υποβάλλεται το επόμενο έτος, εφόσον τα δηλωθέντα από τον έμπορο στοιχεία που ελήφθησαν υπόψη για τον καθορισμό του ύψους της, διαφοροποιούνται. Για την επανυποβολή της σε περίπτωση αύξησης, το ποσό πρέπει να υπερβαίνει τα χίλια (1.000) ευρώ από το ύψος της προηγούμενης. Η εγγυητική επιστολή αποδεσμεύεται εφόσον κατά το επόμενο έτος πληρούνται τα κριτήρια απαλλαγής από την υποχρέωση υποβολής της, σύμφωνα με την υπουρ− γική απόφαση της περ. ζ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3955/2011. Άρθρο 3 Εγγραφή στο Μητρώο 1. Με την οριστική υποβολή της αίτησης−υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 2 της παρούσας, οι έμποροι λαμ− βάνουν άμεσα αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης της

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

166/192


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

11053

αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης και ειδικό αριθμό εγ− γραφής στο Μητρώο (στο εξής ΕΑΕ) της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3955/2011 και μπορούν να εκτυπώσουν το Πιστοποιητικό εγγραφής τους στο Μητρώο της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3955/2011, το περιεχόμενο του οποίου καθορίζεται στο επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙ του άρθρου 5 της παρούσας. 2. Η εγγραφή των εμπόρων στο Μητρώο και η απαλλα− γή από την υποχρέωση έκδοσης εγγυητικής αποστολής, πραγματοποιείται με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

και νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας. 2. Η μορφή και το περιεχόμενο του Μητρώου δια− μορφώνεται σύμφωνα με το περιεχόμενο των πεδίων των ενοτήτων των αιτήσεων –υπευθύνων δηλώσεων του άρθρου 2 της παρούσας, που περιγράφονται στα υποδείγματα Ι και ΙΙ του επισυναπτόμενου στην παρούσα Παραρτήματος Ι του άρθρου 5 της παρούσας. 3. Το Μητρώο παρέχει στη δημοσιότητα στοιχεία μόνο για την ταυτότητα των εγγεγραμμένων στο Μητρώο εμπόρων, τον Τομέα Εμπορικής Δραστηριότητας, το Α.Φ.Μ. και τους ΚΑΔ τους.

Άρθρο 4 Περιεχόμενο του Μητρώου 1. Το Μητρώο τηρείται σε ηλεκτρονική βάση δεδομέ− νων, στην οποία καταχωρίζονται με μοναδικό αριθμό οι αιτήσεις εγγραφής – υπεύθυνες δηλώσεις των φυσικών

Άρθρο 5 Παραρτήματα Στην παρούσα απόφαση προσαρτώνται Παραρτή− ματα Ι και ΙΙ που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και έχουν ως εξής:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

167/192


11054

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ ǿ ȊȆȅǻǼǿīȂǹ ǿ ĭȊȈǿȀǹ ȆȇȅȈȍȆǹ ȆȇȅȈ ȊȆȅȊȇīǼǿȅ ǹīȇȅȉǿȀǾȈ ǹȃǹȆȉȊȄǾȈ Ȁǹǿ ȉȇȅĭǿȂȍȃ ǻ/ȃȈǾ ǹīȇȅȉǿȀǾȈ ȆȅȁǿȉǿȀǾȈ Ȁǹǿ ȉǼȀȂǾȇǿȍȈǾȈ ȉȘȜ. ǼʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ: E-mail İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ:

ǹȇ. ȆȇȍȉȅȀȅȁȁȅȊ: ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ:

ǹǿȉǾȈǾ - ȊȆǼȊĬȊȃǾ ǻǾȁȍȈǾ (ȃ. 3955/2011, ĮȡȚșȝ. …………………………..ȀȊǹ, ȐȡșȡȠ 8 ȃ. 1599/1986, ȐȡșȡȠ 3 ȃ. 2690/1999)

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΕ ΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΛΑΔΙΚΑ ΜΗΤΡΩΑ ΕΙΣΤΕ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ Η ΚΩΔΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΛΑΔΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Η ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΟΡΩΝ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΖΟΩΤΡΟΦΩΝ ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΟΡΩΝ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΠΟΡΩΝ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ǿ ĮțȡȓȕİȚĮ IJȦȞ ıIJȠȚȤİȓȦȞ ʌȠȣ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞIJĮȚ ȝİ ĮȣIJȒ IJȘȞ ĮȓIJȘıȘ - įȒȜȦıȘ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İȜİȖȤșİȓ ȝİ ȕȐıȘ IJȠ ĮȡȤİȓȠ ȐȜȜȦȞ ȣʌȘȡİıȚȫȞ (ȐȡșȡȠ 8 ʌĮȡ. 4 ȃ. 1599/1986). Ȃİ ĮIJȠȝȚțȒ ȝȠȣ İȣșȪȞȘ įȘȜȫȞȦ ȩIJȚ İȓȝĮȚ ȑȝʌȠȡȠȢ ĮȖȡȠIJȚțȫȞ ʌȡȠȧȩȞIJȦȞ Ȓ/țĮȚ İijȠįȓȦȞ Ȓ/țĮȚ İȚıȡȠȫȞ IJȠȣ ȐȡșȡȠȣ 1 IJȠȣ Ȟ. 3955/2011 țĮȚ ȩIJȚ ȩȜĮ IJĮ ĮȞĮijİȡȩȝİȞĮ ıIJȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ĮȓIJȘıȒ ȝȠȣ İȓȞĮȚ ĮȜȘșȒ țĮȚ ĮțȡȚȕȒ. Ȉİ ʌİȡȓʌIJȦıȘ įȒȜȦıȘȢ ȥİȣįȫȞ Ȓ ĮȞĮțȡȚȕȫȞ ıIJȠȚȤİȓȦȞ ȖȞȦȡȓȗȦ ȩIJȚ șĮ ȑȤȦ IJȚȢ ıȣȞȑʌİȚİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞIJĮȚ Įʌȩ IJȚȢ įȚĮIJȐȟİȚȢ IJȘȢ ʌĮȡ. 6 IJȠȣ ȐȡșȡȠȣ 22 IJȠȣ ȃ. 1599/1986. Ȃİ IJȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ įȓȞȦ ȡȘIJȒ ȐįİȚĮ ıIJȠ ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ǹȖȡȠIJȚțȒȢ ǹȞȐʌIJȣȟȘȢ țĮȚ ȉȡȠijȓȝȦȞ ȞĮ įȘȝȠıȚȠʌȠȚİȓ įȚĮ IJȠȣ ȂȘIJȡȫȠȣ, IJĮ ıIJȠȚȤİȓĮ IJĮȣIJȩIJȘIJȐȢ ȝȠȣ, IJȠȞ IJȠȝȑĮ ǼȝʌȠȡȚțȒȢ ǻȡĮıIJȘȡȚȩIJȘIJĮȢ, IJȠȞ ǹĭȂ țĮȚ IJȠȣȢ Ȁǹǻ ȝȠȣ. 1Ǿ ǼȃȅȉǾȉǹ : ȈȉȅǿȋǼǿǹ ǹǿȉȅȊȃȉȅȈ ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΔΡΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

168/192


11055

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΑΦΜ

ΔΟΥ

ΚΑΔ (Το πεδίο ΚΑΔ επαναλαμβάνεται για να εισάγετε όλους τους ΚΑΔ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ (ΓΕΜΗ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΤΚ ΚΙΝΗΤΟ

EMAIL FAX 2Ǿ ǼȃȅȉǾȉǹ: ǻǿȀǹǿȅȁȅīǾȉǿȀǹ 1. ΒΕΒΑΙΩΝΩ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ότι: Είμαι φορολογικά ενήμερος Είμαι ασφαλιστικά ενήμερος στον ΟΑΕΕ με Αρ.Μητρώου…………… Είμαι ασφαλιστικά ενήμερος στο ΙΚΑ με Αρ. Μητρώου…………. Είμαι ασφαλιστικά ενήμερος σε άλλο ασφαλιστικό φορέα……………...με Αρ. Μητρώου…………… Δεν τελώ σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή δεν έχω καταθέσει αίτηση για το άνοιγμα διαδικασίας συνδιαλλαγής των άρθρων 99 επ. του ν. 3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας). Δεν τελώ σε αναγκαστική διαχείριση. Δεν έχω παραπεμφθεί αμετάκλητα για τα αδικήματα της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας και δόλιας χρεοκοπίας. Δεν έχω καταδικαστεί για απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία και δόλια χρεοκοπία, καθώς και για τα αδικήματα του άρθρου 1 του ν.δ. 3424/1955, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του ν. 1409/1983. 2. Βεβαίωση εγγραφής στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της έδρας μου. (Εισάγεται με μορφή pdf αρχείου) 3. Εγγυητική Επιστολή īȚĮ IJȘȞ ȣʌȠȕȠȜȒ IJȘȢ İȖȖȣȘIJȚțȒȢ İʌȚıIJȠȜȒȢ Ȓ IJȘ įȚĮʌȓıIJȦıȘ IJȘȢ ĮʌĮȜȜĮȖȒȢ Įʌȩ IJȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȣʌȠȕȠȜȒȢ IJȘȢ, ĮțȠȜȠȣșİȓıIJİ IJĮ ȕȒȝĮIJĮ ʌȠȣ ʌİȡȚȖȡȐijȠȞIJĮȚ ıIJȘȞ 3Ș İȞȩIJȘIJĮ «ǻȚĮįȚțĮıȓĮ ȣʌȠȕȠȜȒȢ IJȘȢ ĮȓIJȘıȘȢ İȖȖȡĮijȒȢ». 4. Στοιχεία για το δειγματοληπτικό έλεγχο (Για τη διευκόλυνση του ΥΠ.Α.Α.Τ. προκειμένου να προβεί στους απαραίτητους δειγματοληπτικούς ελέγχους σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 10 του Ν.3230/2004, για τα στοιχεία που δηλώνονται με υπεύθυνη δήλωση, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν και τα κατωτέρω στοιχεία:) 4α. Πιστοποιητικά αρμοδιότητας έκδοσης Εισαγγελίας: Εισαγγελική αρχή που υπάγεστε Προηγούμενο Επώνυμο εάν έχει γίνει αλλαγή Όνομα Μητέρας Επώνυμο Πατρός Όνομα συζύγου Επώνυμο συζύγου Χώρα γέννησης όταν είναι αλλοδαπή Τόπος γέννησης εάν γεννηθήκατε στην Ελλάδα Ημερομηνία Γέννησης

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

169/192


11056

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4β. Πιστοποιητικά αρμοδιότητας έκδοσης Πρωτοδικείου: Πρωτοδικείο που υπάγεστε: Τόπος κατοικίας: 3Ǿ ǼȃȅȉǾȉǹ : ǻǿǹǻǿȀǹȈǿǹ ȊȆȅǺȅȁǾȈ ȉǾȈ ǹǿȉǾȈǾȈ (ıȪȝijȦȞĮ ȝİ ȃ. 3399/2005, IJȘȞ ĮȡȚșȝ. …………..ȀȊǹ țĮȚ IJȘȞ ĮȡȚșȝ. …………….Ȋǹ) ǼȓıIJİ: (1) ǼȂȆȅȇȅǿ ǹīȇȅȉǿȀȍȃ ȆȇȅȎȅȃȉȍȃ ǼȁȁǾȃǿȀǾȈ ȆǹȇǹīȍīǾȈ ǼīīǼīȇǹȂȂǼȃȅǿ Ȉȉȅȃ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Κ.Κ.Α. Α.Ε.) ΄Η ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Κ.Α.Θ. Α.Ε.). (2) ǼȂȆȅȇȅǿ ǹīȇȅȉǿȀȍȃ ȆȇȅȎȅȃȉȍȃ ǼȁȁǾȃǿȀǾȈ ȆǹȇǹīȍīǾȈ ȆȅȊ ǻǼȃ ǼȋǼȉǼ ȈȊȂȆȁǾȇȍȈǼǿ Ǽȃǹ (1) ȅǿȀȅȃȅȂǿȀȅ ǼȉȅȈ ǹȆȅ ȉǾȃ ǼȃǹȇȄǾ ǹȈȀǾȈǾȈ ȉȅȊ ǼȆǹīīǼȁȂǹȉȅȈ ȉȅȊ ǼȂȆȅȇȅȊ (3)

ǼȂȆȅȇȅǿ

ǹīȇȅȉǿȀȍȃ

ȆȇȅȎȅȃȉȍȃ

ǼȁȁǾȃǿȀǾȈ

ȆǹȇǹīȍīǾȈ

ȆȅȊ

ǼǿȈȉǼ

ǿǻǿȅȀȉǾȉǼȈ Ǿ ǼȃȅǿȀǿǹǽǼȉǼ ȆǹīǿǼȈ ǼīȀǹȉǹȈȉǹȈǼǿȈ Ȁǹǿ ȆȁǾȇȅǿȉǼ ȉǹ ȀȇǿȉǾȇǿǹ ǹȆǹȁȁǹīǾȈ ǹȆȅ ȉǾȃ ǼȀǻȅȈǾ ǼīīȊǾȉǿȀǾȈ ǼȆǿȈȉȅȁǾȈ. (4) ǼȂȆȅȇȅǿ ǹīȇȅȉǿȀȍȃ ȆȇȅȎȅȃȉȍȃ ǼȁȁǾȃǿȀǾȈ ȆǹȇǹīȍīǾȈ ȆȅȊ ǻǼȃ ǼǿȈȉǼ ǿǻǿȅȀȉǾȉǼȈ Ǿ ǻǼȃ ǼȃȅǿȀǿǹǽǼȉǼ ȆǹīǿǼȈ ǼīȀǹȉǹȈȉǹȈǼǿȈ dz ȆȅȊ ǼǿȈȉǼ ǿǻǿȅȀȉǾȉǼȈ dz ǼȃȅǿȀǿǹǽǼȉǼ ȆǹīǿǼȈ ǼīȀǹȉǹȈȉǹȈǼǿȈ ǹȁȁǹ ǻǼȃ ȆȁǾȇȅǿȉǼ ȉǹ ȀȇǿȉǾȇǿǹ īǿǹ ȃǹ ǹȆǹȁȁǹīǼǿȉǼ ǹȆȅ ȉǾȃ ǼȀǻȅȈǾ ǼīīȊǾȉǿȀǾȈ ǼȆǿȈȉȅȁǾȈ (5) ǼȂȆȅȇȅǿ Ǽĭȅǻǿȍȃ Ȁǹǿ ǼǿȈȇȅȍȃ .

ǼʌȚȜȑȟIJİ ȩȜİȢ IJȚȢ ʌİȡȚʌIJȫıİȚȢ ıIJȚȢ ȠʌȠȓİȢ ĮıțİȓIJİ İȝʌȠȡȚțȒ įȡĮıIJȘȡȚȩIJȘIJĮ țĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ IJȘȞ İʌȚȜİȤșİȓıĮ ʌİȡȓʌIJȦıȘ Ȓ ʌİȡȚʌIJȫıİȚȢ, ĮțȠȜȠȣșȒıIJİ IJȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ʌȠȣ İȝijĮȞȓȗȠȞIJĮȚ ıIJȘȞ ȠșȩȞȘ ȖȚĮ ȞĮ ȠȜȠțȜȘȡȫıİIJİ IJȘȞ ȣʌȠȕȠȜȒ IJȘȢ įȒȜȦıȒȢ ıĮȢ țĮȚ ȞĮ ȜȐȕİIJİ IJȠ ʌȚıIJȠʌȠȚȘIJȚțȩ İȖȖȡĮijȒȢ ıĮȢ ıIJȠ ȂȘIJȡȫȠ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

170/192


11057

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ȊȆȅǻǼǿīȂǹ ǿǿ ȃȅȂǿȀǹ ȆȇȅȈȍȆǹ ȆȇȅȈ ȊȆȅȊȇīǼǿȅ ǹīȇȅȉǿȀǾȈ ǹȃǹȆȉȊȄǾȈ Ȁǹǿ ȉȇȅĭǿȂȍȃ ǻ/ȃȈǾ ǹīȇȅȉǿȀǾȈ ȆȅȁǿȉǿȀǾȈ Ȁǹǿ ȉǼȀȂǾȇǿȍȈǾȈ ȉȘȜ. ǼʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ: E-mail İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ:

ǹȇ. ȆȇȍȉȅȀȅȁȁȅȊ: ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ:

ǹǿȉǾȈǾ - ȊȆǼȊĬȊȃǾ ǻǾȁȍȈǾ (ȃ. 3955/2011, ĮȡȚșȝ. …………………………..ȀȊǹ, ȐȡșȡȠ 8 ȃ. 1599/1986, ȐȡșȡȠ 3 ȃ. 2690/1999) ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΕ ΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΛΑΔΙΚΑ ΜΗΤΡΩΑ ΕΙΣΤΕ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ Η ΚΩΔΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΛΑΔΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Η ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΟΡΩΝ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΖΟΩΤΡΟΦΩΝ ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΟΡΩΝ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΠΟΡΩΝ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ǿ ĮțȡȓȕİȚĮ IJȦȞ ıIJȠȚȤİȓȦȞ ʌȠȣ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞIJĮȚ ȝİ ĮȣIJȒ IJȘ įȒȜȦıȘ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İȜİȖȤșİȓ ȝİ ȕȐıȘ IJȠ ĮȡȤİȓȠ ȐȜȜȦȞ ȣʌȘȡİıȚȫȞ (ȐȡșȡȠ 8 ʌĮȡ. 4 ȃ. 1599/1986). Ȃİ ĮIJȠȝȚțȒ ȝȠȣ İȣșȪȞȘ įȘȜȫȞȦ ȩIJȚ İȓȝĮȚ ȑȝʌȠȡȠȢ ĮȖȡȠIJȚțȫȞ ʌȡȠȧȩȞIJȦȞ Ȓ/țĮȚ İijȠįȓȦȞ Ȓ/țĮȚ İȚıȡȠȫȞ IJȠȣ ȐȡșȡȠȣ 1 IJȠȣ Ȟ. 3955/2011 țĮȚ ȩIJȚ ȩȜĮ IJĮ ĮȞĮijİȡȩȝİȞĮ ıIJȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ĮȓIJȘıȒ ȝȠȣ İȓȞĮȚ ĮȜȘșȒ țĮȚ ĮțȡȚȕȒ. Ȉİ ʌİȡȓʌIJȦıȘ įȒȜȦıȘȢ ȥİȣįȫȞ Ȓ ĮȞĮțȡȚȕȫȞ ıIJȠȚȤİȓȦȞ ȖȞȦȡȓȗȦ ȩIJȚ șĮ ȑȤȦ IJȚȢ ıȣȞȑʌİȚİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞIJĮȚ Įʌȩ IJȚȢ įȚĮIJȐȟİȚȢ IJȘȢ ʌĮȡ. 6 IJȠȣ ȐȡșȡȠȣ 22 IJȠȣ ȃ. 1599/1986. Ȃİ IJȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ įȓȞȦ ȡȘIJȒ ȐįİȚĮ ıIJȠ ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ǹȖȡȠIJȚțȒȢ ǹȞȐʌIJȣȟȘȢ țĮȚ ȉȡȠijȓȝȦȞ ȞĮ įȘȝȠıȚȠʌȠȚİȓ įȚĮ IJȠȣ ȂȘIJȡȫȠȣ, IJĮ ıIJȠȚȤİȓĮ IJĮȣIJȩIJȘIJȐȢ ȝȠȣ, IJȠȞ IJȠȝȑĮ ǼȝʌȠȡȚțȒȢ ǻȡĮıIJȘȡȚȩIJȘIJĮȢ, IJȠȞ ǹĭȂ țĮȚ IJȠȣȢ Ȁǹǻ ȝȠȣ. 1Ǿ ǼȃȅȉǾȉǹ : ȈȉȅǿȋǼǿǹ ǹǿȉȅȊȃȉȅȈ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΔΡΑ: ΟΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ (ΓΕΜΗ) ΑΦΜ ΔΟΥ

Τ.Κ.

ΚΑΔ (Το πεδίο ΚΑΔ επαναλαμβάνεται για να εισάγετε όλους τους ΚΑΔ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

171/192


11058

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2Ǿ ǼȃȅȉǾȉǹ: ǻǿȀǹǿȅȁȅīǾȉǿȀǹ 1. ΒΕΒΑΙΩΝΩ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ότι το νομικό πρόσωπο ………………..: Είναι φορολογικά ενήμερο Είναι ασφαλιστικά ενήμερο στον ΟΑΕΕ με Αρ. Μητρώου…………………………… (Αφορά όλους τους υπόχρεους ασφάλισης επαγγελματίες του νομικού προσώπου, ανάλογα με τη νομική του μορφή) Είναι ασφαλιστικά ενήμερο στο ΙΚΑ με αρ. Μητρώου………………………….. (αφορά το σύνολο των οφειλόμενων στο Ι.Κ.Α. εισφορών, για το προσωπικό που είναι ασφαλισμένο σ’ αυτό (Ι.Κ.Α.) και συνδέεται με το νομικό πρόσωπο με σχέση εξαρτημένης εργασίας) Είναι ασφαλιστικά ενήμερο σε άλλο ασφαλιστικό φορέα …………………….με Αρ. Μητρώου…….. Δεν τελεί σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή δεν έχει καταθέσει αίτηση για το άνοιγμα διαδικασίας συνδιαλλαγής των άρθρων 99 επ. του ν. 3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας). Δεν τελεί σε αναγκαστική διαχείριση. Δεν τελεί σε κοινή ή ειδική εκκαθάριση. 2. Βεβαίωση εγγραφής στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της έδρας του. (Εισάγεται με μορφή pdf αρχείου) 3. ǼīīȊǾȉǿȀǾ ǼȆǿȈȉȅȁǾ īȚĮ IJȘȞ ȣʌȠȕȠȜȒ IJȘȢ İȖȖȣȘIJȚțȒȢ İʌȚıIJȠȜȒȢ Ȓ IJȘ įȚĮʌȓıIJȦıȘ IJȘȢ ĮʌĮȜȜĮȖȒȢ Įʌȩ IJȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȣʌȠȕȠȜȒȢ IJȘȢ, ĮțȠȜȠȣșİȓıIJİ IJĮ ȕȒȝĮIJĮ ʌȠȣ ʌİȡȚȖȡȐijȠȞIJĮȚ ıIJȘȞ 4Ș İȞȩIJȘIJĮ «ǻȚĮįȚțĮıȓĮ ȣʌȠȕȠȜȒȢ IJȘȢ ĮȓIJȘıȘȢ İȖȖȡĮijȒȢ». 4. Στοιχεία για το δειγματοληπτικό έλεγχο (Για τη διευκόλυνση του ΥΠ.Α.Α.Τ. προκειμένου να προβεί στους απαραίτητους δειγματοληπτικούς ελέγχους σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 10 του Ν.3230/2004, για τα στοιχεία που δηλώνονται με υπεύθυνη δήλωση, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν και τα κατωτέρω στοιχεία:) 4α. Πιστοποιητικά αρμοδιότητας έκδοσης Πρωτοδικείου: ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΟΥ ΥΠΑΓΕΣΤΕ Αρ. Καταστατικού και ημερομηνία επικύρωσης καταστατικού Αριθμός ΦΕΚ/ΤΑΠΕΤ και έτος ΦΕΚ/ΤΑΠΕΤ Έτος σύστασης ΕΔΡΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ EMAIL FAX 3Ș ǼȃȅȉǾȉǹ: ȃȅȂǿȂȅǿ ǼȀȆȇȅȈȍȆȅǿ ȃȅȂǿȀȅȊ ȆȇȅȈȍȆȅȊ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ EMAIL FAX

ΤΚ

Ǻ. ǻǿȀǹǿȅȁȅīǾȉǿȀǹ ȃȅȂǿȂȍȃ ǼȀȆȇȅȈȍȆȍȃ: 1. ΒΕΒΑΙΩΝΩ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ότι: Δεν έχω παραπεμφθεί αμετάκλητα για τα αδικήματα της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας και δόλιας χρεοκοπίας .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

172/192


11059

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Δεν έχω καταδικαστεί για απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία και δόλια χρεοκοπία, καθώς και για τα αδικήματα του άρθρου 1 του Ν.Δ. 3424/1955, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 1409/1983. 2. Στοιχεία για το δειγματοληπτικό έλεγχο (Για τη διευκόλυνση του ΥΠ.Α.Α.Τ. προκειμένου να προβεί στους απαραίτητους δειγματοληπτικούς ελέγχους, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 10 του Ν.3230/2004, για τα στοιχεία που δηλώνονται με υπεύθυνη δήλωση, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν και τα κατωτέρω στοιχεία:) 2α. Πιστοποιητικά αρμοδιότητας έκδοσης Εισαγγελίας ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΟΥ ΥΠΑΓΕΣΤΕ Προηγούμενο Επώνυμο εάν έχει γίνει αλλαγή Όνομα Μητέρας Επώνυμο Πατρός Όνομα συζύγου Χώρα γέννησης όταν είναι αλλοδαπή Τόπος γέννησης εάν γεννηθήκατε στην Ελλάδα Ημερομηνία Γέννησης

Επώνυμο συζύγου

4Ǿ ǼȃȅȉǾȉǹ : ǻǿǹǻǿȀǹȈǿǹ ȊȆȅǺȅȁǾȈ ȉǾȈ ǹǿȉǾȈǾȈ (ıȪȝijȦȞĮ ȝİ ȃ. 3399/2005, IJȘȞ ĮȡȚșȝ. …………..ȀȊǹ țĮȚ IJȘȞ ĮȡȚșȝ. ………………….Ȋǹ) ǼȓıIJİ: (1) ǼȂȆȅȇȅǿ ǹīȇȅȉǿȀȍȃ ȆȇȅȎȅȃȉȍȃ ǼȁȁǾȃǿȀǾȈ ȆǹȇǹīȍīǾȈ ǼīīǼīȇǹȂȂǼȃȅǿ Ȉȉȅȃ ȅȇīǹȃǿȈȂȅ ȀǼȃȉȇǿȀǾȈ ǹīȅȇǹȈ ǹĬǾȃȍȃ, ǹȃȍȃȊȂǾ ǼȉǹǿȇǼǿǹ (ȅ.Ȁ.Ȁ.ǹ. ǹ.Ǽ.) dz ȈȉǾȃ ȀǼȃȉȇǿȀǾ ǹīȅȇǹ ĬǼȈȈǹȁȅȃǿȀǾȈ, ǹȃȍȃȊȂǾ ǼȉǹǿȇǼǿǹ (Ȁ.ǹ.Ĭ. ǹ.Ǽ.) (2) ǼȂȆȅȇȅǿ ǹīȇȅȉǿȀȍȃ ȆȇȅȎȅȃȉȍȃ ǼȁȁǾȃǿȀǾȈ ȆǹȇǹīȍīǾȈ ȆȅȊ ǻǼȃ ǼȋǼȉǼ ȈȊȂȆȁǾȇȍȈǼǿ Ǽȃǹ (1) ȅǿȀȅȃȅȂǿȀȅ ǼȉȅȈ ǹȆȅ ȉǾȃ ǼȃǹȇȄǾ ǹȈȀǾȈǾȈ ȉȅȊ ǼȆǹīīǼȁȂǹȉȅȈ ȉȅȊ ǼȂȆȅȇȅȊ (3)

ǼȂȆȅȇȅǿ

ǹīȇȅȉǿȀȍȃ

ȆȇȅȎȅȃȉȍȃ

ǼȁȁǾȃǿȀǾȈ

ȆǹȇǹīȍīǾȈ

ȆȅȊ

ǼǿȈȉǼ

ǿǻǿȅȀȉǾȉǼȈ dz ǼȃȅǿȀǿǹǽǼȉǼ ȆǹīǿǼȈ ǼīȀǹȉǹȈȉǹȈǼǿȈ Ȁǹǿ ȆȁǾȇȅǿȉǼ ȉǹ ȀȇǿȉǾȇǿǹ ǹȆǹȁȁǹīǾȈ ǹȆȅ ȉǾȃ ǼȀǻȅȈǾ ǼīīȊǾȉǿȀǾȈ ǼȆǿȈȉȅȁǾȈ. (4) ǼȂȆȅȇȅǿ ǹīȇȅȉǿȀȍȃ ȆȇȅȎȅȃȉȍȃ ǼȁȁǾȃǿȀǾȈ ȆǹȇǹīȍīǾȈ ȆȅȊ ǻǼȃ ǼǿȈȉǼ ǿǻǿȅȀȉǾȉǼȈ dz ǻǼȃ ǼȃȅǿȀǿǹǽǼȉǼ ȆǹīǿǼȈ ǼīȀǹȉǹȈȉǹȈǼǿȈ dz ȆȅȊ ǼǿȈȉǼ ǿǻǿȅȀȉǾȉǼȈ Ǿ ȃȅǿȀǿǹǽǼȉǼ ȆǹīǿǼȈ ǼīȀǹȉǹȈȉǹȈǼǿȈ ǹȁȁǹ ǻǼȃ ȆȁǾȇȅǿȉǼ ȉǹ ȀȇǿȉǾȇǿǹ īǿǹ ȃǹ ǹȆǹȁȁǹīǼǿȉǼ ǹȆȅ ȉǾȃ ǼȀǻȅȈǾ ǼīīȊǾȉǿȀǾȈ ǼȆǿȈȉȅȁǾȈ (5) ǼȂȆȅȇȅǿ Ǽĭȅǻǿȍȃ Ȁǹǿ ǼǿȈȇȅȍȃ .

ǼʌȚȜȑȟIJİ ȩȜİȢ IJȚȢ ʌİȡȚʌIJȫıİȚȢ ıIJȚȢ ȠʌȠȓİȢ ĮıțİȓIJİ İȝʌȠȡȚțȒ įȡĮıIJȘȡȚȩIJȘIJĮ țĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ IJȘȞ İʌȚȜİȤșİȓıĮ ʌİȡȓʌIJȦıȘ Ȓ ʌİȡȚʌIJȫıİȚȢ, ĮțȠȜȠȣșȒıIJİ IJȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ʌȠȣ İȝijĮȞȓȗȠȞIJĮȚ ıIJȘȞ ȠșȩȞȘ ȖȚĮ ȞĮ ȠȜȠțȜȘȡȫıİIJİ IJȘȞ ȣʌȠȕȠȜȒ IJȘȢ įȒȜȦıȒȢ ıĮȢ țĮȚ ȞĮ ȜȐȕİIJİ IJȠ ʌȚıIJȠʌȠȚȘIJȚțȩ İȖȖȡĮijȒȢ ıĮȢ ıIJȠ ȂȘIJȡȫȠ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

173/192


11060

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ȊȆȅȊȇīǼǿȅ ǹīȇȅȉǿȀǾȈ ǹȃǹȆȉȊȄǾȈ Ȁǹǿ ȉȇȅĭǿȂȍȃ īǼȃǿȀǾ īȇǹȂȂǹȉǼǿǹ ǹīȇȅȉǿȀǾȈ ȆȅȁǿȉǿȀǾȈ Ȁǹǿ ǻǿǼĬȃȍȃ ȈȋǼȈǼȍȃ ǻǿǼȊĬȊȃȈǾ ǹīȇȅȉǿȀǾȈ ȆȅȁǿȉǿȀǾȈ Ȁǹǿ ȉǼȀȂǾȇǿȍȈǾȈ ȆǿȈȉȅȆȅǿǾȉǿȀȅ ǼīīȇǹĭǾȈ Ȉȉȅ ȂǾȉȇȍȅ ǼȂȆȅȇȍȃ ǹīȇȅȉǿȀȍȃ ȆȇȅȎǵȃȉȍȃ, Ǽĭȅǻǿȍȃ Ȁǹǿ ǼǿȈȇȅȍȃ ȉȅȊ ȃ. 3955/2011 ȍȈ ǼȂȆȅȇȅȈ …………(ǹīȇȅȉǿȀȍȃ ȆȇȅȎǵȃȉȍȃ dz/Ȁǹǿ Ǽĭȅǻǿȍȃ dz/ Ȁǹǿ ǼǿȈȇȅȍȃ ) ȅȃȅȂǹȉǼȆȍȃȊȂȅ/ǼȆȍȃȊȂǿǹ: ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ǻǿǹȀȇǿȉǿȀȅȈ ȉǿȉȁȅȈ: …………………………………………………………………………. ǼǿǻǿȀȅȈ ǹȇǿĬȂȅȈ ǼīīȇǹĭǾȈ : ……………….. ǻȚȐȡțİȚĮ ȚıȤȪȠȢ IJȠȣ ʌĮȡȩȞIJȠȢ ȝȑȤȡȚ IJȘȞ ………. ǹșȒȞĮ, / / ȅ ȆȡȠȧıIJȐȝİȞȠȢ IJȘȢ ǻ/ȞıȘȢ ǹȖȡȠIJȚțȒȢ ȆȠȜȚIJȚțȒȢ țĮȚ ȉİțȝȘȡȓȦıȘȢ

ȅȞȠȝĮIJİʌȫȞȣȝȠ ȣʌȠȖȡȐijȠȞIJȠȢ ȈijȡĮȖȓįĮ/ ȣʌȠȖȡĮijȒ ȉĮ ıIJȠȚȤİȓĮ IJĮȣIJȩIJȘIJĮȢ IJȦȞ İȖȖİȖȡĮȝȝȑȞȦȞ İȝʌȩȡȦȞ, Ƞ ȉȠȝȑĮȢ ǼȝʌȠȡȚțȒȢ IJȠȣȢ ǻȡĮıIJȘȡȚȩIJȘIJĮȢ, IJȠ ǹĭȂ țĮȚ ȠȚ Ȁǹǻ IJȠȣȢ, įȘȝȠıȚİȪȠȞIJĮȚ ıIJȘȞ ȚıIJȠıİȜȓįĮ IJȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ǹȖȡȠIJȚțȒȢ ǹȞȐʌIJȣȟȘȢ țĮȚ ȉȡȠijȓȝȦȞ www.minagric.gr/......

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

174/192


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

11061

Άρθρο 6 Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2012 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

175/192


8681

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 503 29 Φεβρουαρίου 2012

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση των Αποφάσεων της Επιτροπής Τραπε− ζικών και Πιστωτικών Θεμάτων 281/5/17.3.2009 «Πρό− ληψη της χρησιμοποίησης των εποπτευόμενων από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών για τη νομι− μοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότη− τες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» και 285/6/9.7.2009 «Ενδεικτική τυπολογία ασυνήθων ή ύποπτων συναλλαγών κατά την έννοια των παρα− γράφων 13−14 του άρθρου 4 του ν. 3691/2008»............ 1 Σύσταση Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης − Τροποποίηση διατάξεων της ΠΔ/ΤΕ 336/29.2.1984, όπως ισχύει. ..... 2 Καθορισμός του ποσοστού των σταθμισμένων κατά κίν− δυνο στοιχείων ενεργητικού που οφείλουν να καλύ− πτουν με κύρια βασικά ίδια κεφάλαια τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα – Τροποποίηση της ΠΔ/ΤΕ 2630/29.10.2010. ........................ 3

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (1) Πράξη Διοικητή αριθ. 2652/29.2.2012 Τροποποίηση των Αποφάσεων της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων 281/5/17.3.2009 «Πρόληψη της χρησιμοποίησης των εποπτευόμενων από την Τράπε− ζα της Ελλάδος πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπι− στωτικών οργανισμών για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» και 285/6/9.7.2009 «Ενδεικτική τυπολογία ασυνήθων ή ύποπτων συναλλαγών κατά την έννοια των παραγράφων 13−14 του άρθρου 4 του ν. 3691/2008». ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αφού έλαβε υπόψη: α) το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, β) τις διατάξεις του ν. 3691/2008 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηρι− ότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 166), όπως ισχύει, και ιδίως την παράγραφο 2 σε συνδυασμό με τις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 6 του εν λόγω νόμου, αναφορικά με τις αρμο− διότητες και τις υποχρεώσεις της Τράπεζας της Ελλάδος ως αρμόδιας αρχής για τους σκοπούς τους νόμου αυτού,

γ) το άρθρο 77 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ Α΄ 58), με το οποίο προστέθηκε περίπτωση ιη στο άρθρο 3 του ν. 3691/2008, σε συνδυασμό με το άρθρο 29 του ν. 3691/2008, από τα οποία προκύπτει η υποχρεώση υποβολής αναφοράς ύπο− πτων συναλλαγών για αδίκημα της φορολογικής ή της τελωνειακής νομοθεσίας, δ) την Απόφαση ΕΤΠΘ 281/5/17.3.2009 «Πρόληψη της χρη− σιμοποίησης των εποπτευομένων από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» (ΦΕΚ 650 Β΄), ε) την Απόφαση ΕΤΠΘ 285/1/.11.2009 «Ενδεικτική τυπο− λογία ασυνήθων ή ύποπτων συναλλαγών κατά την έν− νοια των παραγράφων 13−14 του άρθρου 4 του ν. 3691/ 2008» (ΦΕΚ 1735 Β΄), στ) την ανάγκη αφενός της αποτελεσματικότερης άσκη− σης από τα πιστωτικά ιδρύματα διαρκούς δέουσας επιμέ− λειας ως προς τους πελάτες τους, με σκοπό τον εντοπισμό και αναφορά προς την αρμόδια Αρχή, ασυνήθους ή ύποπτης συναλλαγής που παρέχει ενδείξεις ή υπόνοιες διάπραξης φοροδιαφυγής ή νομιμοποίησης του εξ αυτής περιουσιακού οφέλους, ιδίως μετά την υπαγωγή της φοροδιαφυγής στα «βασικά αδικήματα» του ν.3691/2008 (βάσει του άρθρου 77 παρ. 1 του ν. 3842/2010) και αφετέρου της συμπλήρω− σης της υφιστάμενης τυπολογίας ύποπτων και ασυνήθων συναλλαγών, ιδίως αυτών που σχετίζονται με το βασικό αδίκημα της φοροδιαφυγής, ζ) ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, απο− φασίζει: Α. Να τροποποιήσει την Απόφαση ΕΤΠΘ 281/5/17.3.2009 «Πρόληψη της χρησιμοποίησης των εποπτευομένων από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικών ιδρυμάτων και χρη− ματοπιστωτικών οργανισμών για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας», ως εξής: 1) Η περίπτωση vii της παραγράφου 3.2 του κεφαλαίου 3 με τίτλο, «ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ», αντικαθίσταται ως εξής: «vii. Τον αριθμό πελατών υψηλού κινδύνου με τους οποί− ους το ΠΙ διατηρεί επιχειρηματική σχέση, κατανεμημένο ανά κατηγορία υψηλού κινδύνου, όπως αυτές καθορίζονται στην παράγραφο 5.15 της παρούσας, άλλων πελατών υψη− λού κινδύνου που προκύπτουν βάσει των κριτηρίων της παραγράφου 4.4 της παρούσας, καθώς και αυτών με τους οποίους διέκοψε την επιχειρηματική σχέση, τις αντίστοιχες χώρες προέλευσής τους και την έκθεση με τη συνοπτική ετήσια αξιολόγησή τους.»

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

176/192


8682

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

2) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4.4. του Κεφα− λαίου 4 «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ (RISK−BASED APPROACH)» αντικαθί− σταται με το ακόλουθο: «Οι πελάτες, συναλλαγές ή δραστηριότητες που κατα− γράφονται στις παραγράφους 5.15.1−5.15.11 εντάσσονται υπο− χρεωτικά στη κατηγορία υψηλού κινδύνου, για τις οποίες εφαρμόζονται αυξημένα μέτρα δέουσας επιμέλειας.» 3) Στην παράγραφο 5.4 του Κεφαλαίου 5 «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙ− ΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΔΕΟΥΣΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ», μετά το τέλος της περίπτωσης (iv), προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: «Τα εισοδήματα πελάτη φυσικού προσώπου, επαληθεύονται βάσει του εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογίας εισοδή− ματος, του δε πελάτη νομικού προσώπου, βάσει της υποβλη− θείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (συμπεριλαμβανο− μένης της επιβεβαίωσης υποβολής της και του σημειώματος πληρωμής φόρου), πλην των περιπτώσεων των μη υποχρέων σε υποβολή φορολογικής δήλωσης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος». 4) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5.15 του κεφαλαίου 5 αντικαθίσταται ως εξής: «Στις περιπτώσεις που τα ΠΙ εκτιμούν ότι υπάρχει αυξη− μένος κίνδυνος επιδεικνύουν αυξημένη δέουσα επιμέλεια, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο κεφάλαιο 4 της παρού− σας, επαναξιολογώντας τουλάχιστον ετησίως το οικονομι− κό/συναλλακτικό προφίλ των πελατών και τη συναλλακτική τους σχέση με αυτούς.» 5) Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος, μετά την πα− ράγραφο 5.15.10 του Κεφαλαίου 5: «5.15.11 Επιχειρηματικές σχέσεις και συναλλαγές που ενέ− χουν αυξημένο κίνδυνο φοροδιαφυγής «Τα ΠΙ επιδεικνύουν αυξημένη δέουσα επιμέλεια, εξετά− ζουν με ιδιαίτερη προσοχή τις συναλλαγές και εφαρμό− ζουν επιπρόσθετες διαδικασίες συνεχούς παρακολούθησης επιχειρηματικών σχέσεων και συναλλαγών φυσικών ή νο− μικών προσώπων, τα οποία, σύμφωνα με ειδικά κριτήρια που προσδιορίζονται από το ΠΙ, ενέχουν αυξημένο κίνδυνο διάπραξης φοροδιαφυγής ή νομιμοποίησης του προκύπτο− ντος από το αδίκημα αυτό οφέλους. Για τον προσδιορισμό του κινδύνου φοροδιαφυγής των πελατών τους, τα ΠΙ λαμβάνουν υπόψη τους τα εξής στοι− χεία: • πηγή εισοδήματος φυσικού προσώπου (πχ ελεύθερο επάγγελμα, μισθωτές υπηρεσίες, επιτήδευμα κλπ) • κλάδο ή είδος επαγγελματικής ή επιχειρηματικής δρα− στηριότητας πελάτη • νομική μορφή και χώρα που εδρεύει το νομικό πρό− σωπο • αριθμό και ύψος των καταθέσεων και αναλήψεων σε μετρητά στους λογαριασμούς του πελάτη • σημαντική απόκλιση από το οικονομικό/συναλλακτικό προφίλ του πελάτη σε σύγκριση με το μέσο δηλούμενο εισόδημα αντίστοιχων επαγγελμάτων ή δραστηριοτήτων • πελάτες για τους οποίους έχει ληφθεί από φορολο− γικές, τελωνειακές, δικαστικές ή διωκτικές αρχές, αίτημα παροχής στοιχείων ή επιβολής προσωρινών μέτρων, κα− θώς και τους άμεσους συγγενείς τους και τους στενούς συνεργάτες τους • δημοσιευμένες εκθέσεις ή μελέτες ή στατιστικά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, αρμόδιων δημόσιων υπηρεσιών ή ανεξάρτητων αρχών (περιλαμβανομένης της Αρχής του άρθρου 7 του ν. 3691/2008), καθώς και αναγνωρισμένων εθνικών ή διεθνών οργανισμών ή ερευνητικών κέντρων σχετικά με τα εισοδήματα και τους παρακρατούμενους φόρους που δηλώνουν ή αποδίδουν οι φορολογούμενοι στην Ελλάδα, μηχανισμούς φοροδιαφυγής και ύποπτες συναλλαγές σχετιζόμενες με τη φοροδιαφυγή.

Σε κάθε περίπτωση, στην εν λόγω κατηγορία υψηλού κινδύνου περιλαμβάνονται τουλάχιστον οι παρακάτω: • ελεύθεροι επαγγελματίες, που διατηρούν ή είναι πραγ− ματικοί δικαιούχοι λογαριασμών, στους οποίους πιστώθη− καν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ποσά συνο− λικών εισοδημάτων τους άνω των €200.000 και • νομικά πρόσωπα, στους λογαριασμούς των οποίων οι συνολικές καταθέσεις ή αναλήψεις μετρητών κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος υπερέβησαν το ποσό των €300.000.» 6) Το όριο ανάληψης σε μετρητά που αναφέρεται στην παράγραφο 5.16 του Κεφαλαίου 5 αναπροσαρμόζεται σε ευρώ πενήντα χιλιάδες (€ 50.000). 7) Στην παράγραφο 7.1 του Κεφαλαίου 7 «Τήρηση αρχεί− ου», προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση: «• αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογίας εισοδήματος φυσικού προσώπου, ή υποβληθείσας δήλω− σης φορολογίας εισοδήματος νομικού προσώπου (συμπε− ριλαμβανομένης της επιβεβαίωσης υποβολής της και του σημειώματος πληρωμής φόρου).» 8) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 8.1 του Κεφα− λαίου 8 «ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΣΥ− ΝΗΘΩΝ Ή ΥΠΟΠΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ» αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Με Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος καθορίζεται ενδεικτική τυπολογία ασυνήθων ή ύποπτων συναλλαγών και δραστηριοτήτων. Διευκρινίζεται ότι η περιλαμβανόμενη στην εν λόγω Απόφαση τυπολογία ασυνήθων ή ύποπτων συναλλαγών έχει μόνον ενδεικτικό χαρακτήρα και δεν συ− νιστά σε καμία περίπτωση εξαντλητική απαρίθμηση των περιπτώσεων αυτών. Με την ανωτέρω Απόφαση της Τρά− πεζας της Ελλάδος επιδιώκεται η παροχή καθοδήγησης σε εποπτευόμενα υπόχρεα πρόσωπα για τον εντοπισμό ύποπτων ή ασυνήθων συναλλαγών και την υποβολή σχε− τικής αναφοράς στην Αρχή του άρθρου 7 του ν. 3691/2008. Η υποχρέωση των εποπτευομένων ιδρυμάτων να παρα− κολουθούν με ιδιαίτερη προσοχή, να εξετάζουν και να ασκούν αυξημένη δέουσα επιμέλεια σε κάθε συναλλαγή που μπορεί να συνδέεται ή να σχετίζεται με εγκληματική δραστηριότητα ή νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και να υποβάλλουν αναφορά για όλες τις ανωτέρω συναλλαγές ουδόλως περιορίζεται από την Απόφαση αυτή.» Β. Να συμπληρώσει την Απόφαση ΕΤΠΘ 285/6/9.7.2009 «Ενδεικτική τυπολογία ασυνήθων ή ύποπτων συναλλαγών κατά την έννοια των παραγράφων 13−14 του άρθρου 4 του ν. 3691/2008» ως εξής: 1) Στην παράγραφο 7 “Δάνεια” της ενότητας Α “Δραστηρι− ότητες που ενδεχομένως υποδηλώνουν ξέπλυμα χρήματος” του κεφαλαίου Ι προστίθενται οι παρακάτω περιπτώσεις: «7.8 Πελάτης παρέχει άμεσα ρευστοποιήσιμες εξασφαλί− σεις, ως εγγύηση για τη λήψη δανείου αγοράς ή επισκευής ακινήτου. 7.9 Ο πελάτης μεταφέρει κεφάλαια στο εξωτερικό, προκει− μένου να τα χρησιμοποιήσει ως εγγύηση για τη λήψη δανείου και στη συνέχεια μεταφέρει το ποσό στην Ελλάδα, εμφανί− ζοντάς το ως δάνειο προς αυτόν ή την επιχείρησή του.» 2) Το σημείο 10.1 της παραγράφου 10 “Ξέπλυμα Χρήμα− τος, μέσω της αγοραπωλησίας ακινήτων” της ενότητας Α “Δραστηριότητες που ενδεχομένως υποδηλώνουν ξέπλυμα χρήματος” του κεφαλαίου Ι, αντικαθίσταται ως εξής: «10.1 Διενεργούνται συναλλαγές αγοραπωλησίας ακινή− των σε τιμή πολύ υψηλότερη ή πολύ χαμηλότερη από την εμπορική τους αξία.» 3) Στο τέλος της Ενότητας Α΄ «ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΥΠΟΔΗΛΩΝΟΥΝ ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ» του Κεφαλαίου Ι προστίθεται νέα κατηγορία, ως εξής: «13. Ύποπτες συναλλαγές/δραστηριότητες που ενδεχομέ− νως συνδέονται ή σχετίζονται με φοροδιαφυγή

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

177/192


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Πλην των εκ των ανωτέρω περιπτώσεων ασυνήθων ή ύποπτων συναλλαγών, που μπορεί να συνδέονται ή να σχε− τίζονται με φοροδιαφυγή, οι ύποπτες συναλλαγές/δραστη− ριότητες που συνδέονται ή σχετίζονται κατεξοχήν με την τελευταία είναι οι εξής: 13.1. Πελάτης απρόθυμος να προσκομίσει το εκκαθαρι− στικό της φορολογικής δήλωσης φυσικού προσώπου ή την υποβληθείσα δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικού προσώπου ως προαπαιτούμενο για την διαμόρφωση του οι− κονομικού/συναλλακτικού του προφίλ, παρά τις επανειλημ− μένες οχλήσεις εκ μέρους του εποπτευόμενου ιδρύματος. 13.2. Υπάρχουν πληροφορίες από εξωτερική πηγή (τοπική κοινωνία, μέσα ενημέρωσης, κλπ) ότι πελάτης εμπλέκεται σε δραστηριότητες που πιθανώς συνδέονται με φοροδια− φυγή ή ότι ο τρόπος διαβίωσής του είναι δυσανάλογα πο− λυτελής σε σχέση με τα προκύπτοντα, από τη φορολογική του δήλωση, στοιχεία. 13.3. Πελάτης διενεργεί συναλλαγές, ιδίως καταθέσεις μετρητών, που δεν είναι συμβατές με τη φορολογική του δήλωση ή με τη δηλωθείσα επαγγελματική του δραστηριό− τητα (κυρίως ως προς το ύψος ή τις πηγές του δηλωθέντος εισοδήματος του). 13.4. Πελάτης εμφανίζει, κατά την αίτηση λήψης δανεί− ου, εισοδήματα που δεν προκύπτουν από τη φορολογική του δήλωση, προκειμένου να δικαιολογήσει την ικανότητα εξυπηρέτησης υψηλότερου ποσού δανείου. 13.5. Πελάτης παρουσιάζει ικανότητα πληρωμής δόσεων ή αποπληρωμής δανείων, που δεν δικαιολογείται με βάση τη φορολογική του δήλωση. 13.6. Πελάτης πραγματοποιεί μεγάλου ύψους δωρεές, χωρίς τούτο να δικαιολογείται από το δηλωθέν εισόδημά του και το οικονομικό/συναλλακτικό του προφίλ. 13.7. Πελάτης αρνείται να προσκομίσει τα απαιτούμενα παραστατικά ή προκύπτουν ανακολουθίες σε τιμολόγια ή παραστατικά που προσκομίζει για να δικαιολογήσει τις συναλλαγές του, όπως απουσία βασικών στοιχείων του τιμολογίου (επωνυμία και διεύθυνση, ΑΦΜ, αριθμός παρα− στατικού, ημερομηνία έκδοσης κλπ.), απεικόνιση προϊόντων ή υπηρεσιών μη συνδεόμενων με την δραστηριότητα του πελάτη, γενικόλογες περιγραφές προϊόντων ή υπηρεσιών που εμφανίζονται να έχουν υψηλό κόστος. 13.8. Διενεργούνται συχνές ή σημαντικού ύψους συναλλα− γές που αφορούν πωλήσεις προϊόντων ευάλωτων σε απάτη ΦΠΑ (όπως, υπολογιστές, είδη τηλεφωνίας, προϊόντα ήχου ή εικόνας, ηλεκτρονικό εξοπλισμό, λευκές συσκευές κα) και δεν είναι συμβατές με το συνήθη τρόπο συναλλακτικής δραστηριότητας επαγγελματιών του κλάδου. 13.9. Χρησιμοποιείται προσωπικός λογαριασμός του ιδι− οκτήτη ή του υπαλλήλου εταιρείας, αντί του εταιρικού λογαριασμού, για τη διενέργεια συναλλαγών της εταιρείας, με σκοπό την απόκρυψη πωλήσεων ή άλλων εταιρικών γεγονότων. 13.10. Γίνεται μεταφορά κεφαλαίων για την εξόφληση της αγοράς αγαθών ή της παροχής υπηρεσιών σε λογαριασμό άλλον από αυτόν του πωλητή, ιδίως σε λογαριασμούς εξω− χώριων εταιρειών. 13.11. Πραγματοποιούνται συναλλαγές (όπως κατάθεση τραπεζικών επιταγών, κατάθεση μετρητών, εκταμίευση δα− νείου κα) που υποδηλώνουν υψηλότερη αξία αγοραπωλησί− ας ακίνητης περιουσίας από αυτήν που αναγράφεται στο συμβόλαιο, προς αποφυγή πληρωμής υψηλότερου φόρου μεταβίβασης ακινήτων. 13.12. Πραγματοποιούνται αγορές ακινήτων ή αγαθών μεγάλης αξίας, όπως σκαφών αναψυχής, πολυτελών αυ− τοκινήτων ή έργων τέχνης, από πρόσωπα εγκατεστημένα σε περιοχή εξωχώριων δραστηριοτήτων ή χώρα χαμηλής φορολογίας, των οποίων ο πραγματικός δικαιούχος είναι φυσικό πρόσωπο με δηλούμενο εισόδημα που δεν δικαιο− λογεί τις αγορές αυτές.

8683

13.13. Διενεργούνται συχνές ή σημαντικού ύψους συναλ− λαγές προς/από: α) μη συνεργάσιμα κράτη ως προς τη διαφάνεια και την ανταλλαγή των πληροφοριών σε φορο− λογικά θέματα, όπως αυτά καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, β) χώρες ή περιοχές με σοβαρές αδυναμίες στο καθεστώς καταπολέ− μησης του ξεπλύματος χρήματος ή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, περιλαμβανομένης της μη ένταξης των φορολογικών εγκλημάτων στα βασικά αδικήματα. 13.14. Διενεργούνται συναλλαγές σε λογαριασμούς εται− ρειών νεοσύστατων ή νεοαποκτηθεισών με έδρα σε διεθνές χρηματοπιστωτικό κέντρο ή χώρα με ιδιαίτερα ευνοϊκό φο− ρολογικό καθεστώς ή σε ταχυδρομική διεύθυνση κατοικίας φυσικού προσώπου, που είναι ασυνήθεις σε σχέση με τον εταιρικό σκοπό των εν λόγω εταιρειών ή που σχετίζονται με ιδιαίτερα ασαφείς εταιρικούς σκοπούς. 13.15. Διενεργούνται σημαντικού ύψους συναλλαγές σε λογαριασμό πελάτη για τον οποίο το πιστωτικό ίδρυμα έχει λάβει αιτήματα από φορολογικές, τελωνειακές, δικα− στικές ή διωκτικές αρχές, για την παροχή στοιχείων ή την επιβολή προσωρινών μέτρων διασφάλισης του Δημοσίου, ή σε λογαριασμούς μελών της οικογένειάς του ή στενών συνεργατών του. 13.16. Η συναλλακτική δραστηριότητα πελάτη για τον οποίο έχουν έρθει σε γνώση του πιστωτικού ιδρύματος αιτήματα από φορολογικές, τελωνειακές, δικαστικές ή δι− ωκτικές αρχές, για την παροχή στοιχείων ή την επιβολή μέτρων διασφάλισης του Δημοσίου, μεταφέρεται σε νέο λογαριασμό που ανήκει στον ίδιο ή σε εταιρεία που ανήκει, διοικείται ή εκπροσωπείται από αυτόν. 13.17. Διενεργούνται συναλλαγές που αφορούν πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων εταιρείας με όρους που αποκλί− νουν από τις συνήθεις της συγκεκριμένης αγοράς (τιμή σημαντικά χαμηλότερη από την εμπορική, πώληση σε πρό− σωπα που συνδέονται με την εταιρεία, εξαιρετικά γρήγο− ρη ολοκλήρωση πώλησης) και ενδεχομένως υποκρύπτουν προσπάθεια δόλιας χρεοκοπίας της.» Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Διοικητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ

F (2) Πράξη Διοικητή αριθ. 2653/29.2.2012 Σύσταση Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης − Τροποποίηση διατάξεων της ΠΔ/ΤΕ 336/29.2.1984, όπως ισχύει. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Aφού έλαβε υπόψη: α) το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος β) τις διατάξεις του ν. 3601/2007 «Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επι− χειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 178), όπως ισχύει, και ιδίως τα άρθρα 63−63ΣΤ αυτού που έχουν προστεθεί με τις διατάξεις του ν. 4021/2011 (ΦΕΚ Α΄ 218), γ) την ΠΔ/ΤΕ 336/29.2.1984 (ΦΕΚ Α΄ 28), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την ΠΔ/ΤΕ 2638/14.12.2010 (ΦΕΚ Β΄ 1953), δ) την ανάγκη να διαχωριστούν οι λειτουργίες της επο− πτείας πιστωτικών ιδρυμάτων αφενός και της λήψης μέ− τρων εξυγίανσης και λοιπών μέτρων (ορισμός επιτρόπου, παράταση εκπλήρωσης υποχρεώσεων) επί πιστωτικών ιδρυμάτων αφετέρου, υπό την ειδικότερη έννοια της λήψης αποφάσεων, επί αυτών των δύο κατηγοριών θεμάτων, από διαφορετικά και πλήρως διακριτά μεταξύ τους όργανα,

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

178/192


8684

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ε) ότι από τις διατάξεις της παρούσας Πράξης δεν προ− καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει τα ακόλουθα: Α. Επιτροπή Μέτρων Εξυγίανσης Συνιστάται στην Τράπεζα της Ελλάδος Επιτροπή Μέτρων Εξυγίανσης, της οποίας η σύνθεση και οι αρμοδιότητες ορίζονται ως ακολούθως: 1. Σύνθεση Την Επιτροπή αποτελούν τα εξής πρόσωπα: α) ο Υποδιοικητής στον οποίο αναφέρεται η Μονάδα Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων, ως Πρόεδρος, β) ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, γ) ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Συστημάτων Πληρωμών και Διακανονισμού. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, ο Υποδιοικητής αναπληρώνεται από το μέλος του Γενικού Συμβουλίου που ορίζεται σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 32 του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος. Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής εκτελεί υπάλληλος της Μονάδας Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων. 2. Αρμοδιότητες Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Επιτροπής ανήκει η έκδοση όλων των κανονιστικών και ατομικών διοικητικών πράξεων, οι οποίες προβλέπονται στα άρθρα 63, 63Α, 63Β, 63Γ, 63Δ, 63Ε, 63Στ του ν. 3601/2007. Η Επιτροπή αποφασίζει κατόπιν εισήγησης της Μονάδας Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων. Η Επιτροπή κατά την άσκηση των καθηκόντων της δεν υπόκειται σε οδηγίες ή εντολές κανενός άλλου οργάνου της Τράπεζας της Ελλάδος ή οποιουδήποτε κρατικού οργάνου. Β. Τροποποίηση διατάξεων της ΠΔ/ΤΕ 336/22.9.1984, όπως ισχύει Το Κεφάλαιο ΙΙ.Α.1 της ΠΔ/ΤΕ 336/22.9.1984, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «1. Σύνθεση Την Επιτροπή αποτελούν τα εξής πρόσωπα: Πρόεδρος: Ο Διοικητής Μέλη: Ο Υποδιοικητής, στον οποίο αναφέρεται η Διεύ− θυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων: − Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος − Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης − Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων. Ο Διοικητής, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, ανα− πληρώνεται από τον ως άνω Υποδιοικητή. Χρέη γραμματέα της Επιτροπής εκτελεί υπάλληλος της Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος ή της Δι− εύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης.» Γ. Υποχρεώσεις ενημέρωσης και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων και της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης Τα μέλη της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων υποχρεούνται να γνωστοποιούν χωρίς υπαίτια βραδύτητα στα μέλη της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης κάθε απόφαση ή γεγονός που περιήλθε σε γνώση τους κατά την άσκηση του έργου τους, εφόσον αυτή η απόφαση ή το γεγονός είναι δυνατόν να επηρεάσει σημαντικά την άσκηση των αποκλειστικών αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης. Στις ως άνω αποφάσεις περιλαμβάνονται εν− δεικτικά οι αποφάσεις που λαμβάνονται σύμφωνα με τις πα− ραγράφους 2 και 5 του άρθρου 62 και την παράγραφο 1 του άρθρου 62Α. Μεταξύ των ως άνω Επιτροπών επιτρέπεται η ανταλλαγή πληροφοριών στο βαθμό που αυτή εξυπηρετεί την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των λειτουργιών της εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων αφενός και της λήψης μέτρων εξυγίανσης και λοιπών μέτρων (παράταση εκπλήρω− σης υποχρεώσεων) επί πιστωτικών ιδρυμάτων αφετέρου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Διοικητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ

F (3) Πράξη Διοικητή αριθ. 2654/29.2.2012 Καθορισμός του ποσοστού των σταθμισμένων κατά κίνδυ− νο στοιχείων ενεργητικού που οφείλουν να καλύπτουν με κύρια βασικά ίδια κεφάλαια τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα – Τροποποίηση της ΠΔ/ΤΕ 2630/29.10.2010 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Aφού έλαβε υπόψη: α) το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, β) το ν. 3601/2007 “Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτή− των από πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις” (ΦΕΚ Α΄178), όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 27 παρ. 4 αυτού, γ) την ΠΔ/ΤΕ 2630/29.10.2010 «Ορισμός των ιδίων κεφα− λαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα» (ΦΕΚ Β΄ 1714), δ) ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφα− σίζει: 1. Το ποσοστό των σταθμισμένων κατά κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 27 του ν. 3601/2007, που οφείλουν να καλύπτουν τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα με στοιχεία κυρίων βασικών ιδίων κεφαλαίων, καθορίζεται, κατ’ ελάχιστον, σε: α) 9%, από την 30.9.2012 και β) 10%, από την 30.6.2013. 2. Για τους σκοπούς της παρούσας, ως κύρια βασικά ίδια κεφάλαια ορίζεται το σύνολο των κατωτέρω στοιχείων της ΠΔ/ΤΕ 2630/29.10.2010: α) σε ατομική βάση: i. των οριζομένων στην Ενότητα Α1 του Τμήματος Α του Κεφαλαίου Ι, πλέον των προνομιούχων μετοχών που εκ− δίδονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 του ν. 3723/2008 (ΦΕΚ Α/ 250), όπως ισχύει, ii. των οριζομένων στην Ενότητα Α3 του Τμήματος Α του Κεφαλαίου Ι, iii. ποσοστό 50% των στοιχείων που περιλαμβάνονται στο Τμήμα Γ του Κεφαλαίου Ι, και β) σε ενοποιημένη βάση: Τα υπό α) ανωτέρω πλέον των οριζομένων στις παρα− γράφους 1, 2, 3 και 5 του κεφαλαίου ΙΙ. Διευκρινίζεται ότι για τον υπολογισμό των κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων σε ενοποιημένη βάση εφαρμόζονται αναλόγως οι τρόποι υπολογισμού που ορίζονται στις ανωτέρω διατάξεις. 3. Τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να τηρούν τα σύμ− φωνα με την παράγραφο 1 ανωτέρω ποσοστά τουλάχιστον στο καθορισμένο ύψος, σε ατομική και σε ενοποιημένη βάση, καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας τους. 4. Από 1.1.2013 καταργείται η διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του κεφαλαίου ΙΙ της ΠΔ/ΤΕ 2630/29.10.2010. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Διοικητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*02005032902120004*

WEEKLY TAX news

179/192


8665

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 501 29 Φεβρουαρίου 2012

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 316/2010 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, στον τομέα της ποιότητας καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβου− λίου και του Συμβουλίου. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ − ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Έχοντας υπόψη: 1. Τα υπ’ αριθμ. οικ. 1057/12.11.2010, 30/005/205/19.4.2011 έγγραφα της Διεύθυνσης Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 (παρ. 1, 2 και 3) του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ 34/Α΄/1983) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο Κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκή Τράπεζας Επενδύσεων, στο Κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (ΦΕΚ 70/Α΄/1984) καθώς και του άρθρου 3 του ιδίου ως άνω Ν. 1338/1983 όπως αντι− καταστάθηκε από το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α΄/1990). 3. Το εδάφιο δ΄ της παρ. 8 του άρθρου 6 του Ν. 4328/ 1929 (ΦΕΚ 272/Α΄/1929) «Περί συστάσεως Γενικού Χημείου του Κράτους», όπως ισχύει. 4. Το άρθρο 4 του διατάγματος της 31ης Οκτωβρίου 1929 «Περί κανονισμού της λειτουργίας και των εργασιών του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου» (ΦΕΚ 391/Α΄/1929). 5. Τα Π.Δ. 284/1988 και 543/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 128 και 165/Α΄/1988 και 229/Α΄/1989). 6. Το Π.Δ. 39/2001 «Καθιέρωση μιας διαδικασίας πλη− ροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπη− ρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών σε συμμόρ− φωση προς τις Οδηγίες 98/34/Ε.Κ. και 98/48/Ε.Κ.» (ΦΕΚ 28/Α΄/2001).

7. Την υπ’ αριθμ. 1078204/927/0006Α/6.8.1992 απόφαση των Υπουργών Προεδρίας και Οικονομικών «Περιορισμός Συλλογικών Οργάνων του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 517/Β΄/1992). 8. Το Π.Δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βι− ομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ 168/Α΄/ 1989) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 341/1990 (ΦΕΚ 135/Α΄/1990), το Π.Δ. 27/1996 (ΦΕΚ Α΄ 19) και το Π.Δ. 191/1996 (ΦΕΚ 154/Α΄/1996). 9. Τις διατάξεις του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α΄/2002) «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες δι− ατάξεις» όπως ισχύει. 10. Το Π.Δ. 127/2010 «Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονι− κής Διακυβέρνησης,Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Προστασίας του Πολίτη και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας» (ΦΕΚ 214/Α΄/20.12.2010) και ιδίως το άρθρο 2. 11. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο− νομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορι− κής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε “Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνι− στικότητας και Ναυτιλίας”, μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας−Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονί− ας−Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας−Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ 213/Α΄/7.10.2009). 12. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α΄/5.11.2009), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 24/2010 «Άνακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του Π.Δ. 189/2009» (ΦΕΚ Α΄ 56). 13. Την υπ’ αριθμ. 2876/7.10 2009 απόφαση του Πρω− θυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ 2234/ Β΄/7.10.2009). 14. Την υπ’ αριθμ. 2877/7.10.2009 απόφαση του Πρωθυ− πουργού «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων» (ΦΕΚ 2234/Β΄/7.10.2009). 15. Το Π.Δ. 96/2010 «Σύσταση Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας. καθορισμός των αρ− μοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» και ιδίως το άρθρο 1.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

180/192


8666

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

16. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 136/1946 «περί Κυρώσεως, Τροποποιήσεως και Συμπληρώσεως του Ν.Δ. 10/11.5.1946 περί Αγορανομικού Κώδικος» όπως τροποποιήθηκε, συ− μπληρώθηκε μεταγενέστερα και ισχύει. 17. Τις διατάξεις του Ν. 2251/1994 «Προστασία των κα− ταναλωτών» (ΦΕΚ 191/Α΄/16.11.1994) όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3587/2007 (ΦΕΚ 152/Α΄/2007) και ιδιαίτερα το άρθρο 7 αυτού περί υγείας και ασφάλειας των Κατανα− λωτών και το άρθρο 13 αυτού περί κυρώσεων. 18. Το Ν. 2960/2001 «Εθνικός τελωνειακός κώδικας» (ΦΕΚ 265/Α΄/22.11.2001), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 19. Το Π.Δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτε− ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο Υπουργείο α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρ− ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλι− είας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρη− σκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς» (ΦΕΚ 147/Α΄/27.6.2011). 20. Το Π.Δ. 110/2011« Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 243). 21. Την υπ’ αριθμ. Υ25/8.12.2011 απόφαση του Πρωθυ− πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου» (ΦΕΚ 2792/Β΄/8.12.2011). 22. Την υπ’ αριθμ. οικ. 52306/25.11.2011 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυ− πουργού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής Ιωάννη Μανιάτη» (ΦΕΚ 2741/25.11.2011). 23. Την υπ’ αριθμ. οικ. 52306/25.11.2011 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυ− πουργού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής Ιωάννη Μανιάτη» (ΦΕΚ 2741/25.11.2011). 24. Την υπ’ αριθμ. Υ13/24.11.2011 απόφαση του Πρωθυ− πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης. Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι− λίας Σωκράτη Ξυνίδη» (ΦΕΚ 274/Β΄/25.11.2011). 25. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομο− θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/2005). 26. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ− πολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 316/2010 απόφαση του Ανω− τάτου Χημικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 24.11.2010 και η οποία έχει ως εξής: «ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Εγκρίνουμε την προσαρμογή της ελληνικής νομοθε− σίας, στον τομέα της ποιότητας καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ως εξής:

Άρθρο 1 Σκοπός και πεδίο εφαρμογής Η παρούσα απόφαση αποσκοπεί στην προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας, στον τομέα της ποιότητας καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία 2009/30/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 «με την οποία τροποποιείται η οδηγία 98/70/ΕΚ όσον αφορά τις προδιαγραφές για τη βενζίνη, το ντίζελ και το πετρέλαιο εσωτερικής καύ− σης, καθιερώνεται μηχανισμός για την παρακολούθηση και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπί− ου, τροποποιείται η οδηγία 1999/32/ΕΚ του Συμβουλί− ου όσον αφορά την προδιαγραφή των καυσίμων που χρησιμοποιούνται στα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας και καταργείται η οδηγία 93/12/ΕΟΚ» (ΕΕ L 140/88 της 5.6.2009). Ειδικότερα η παρούσα απόφαση μεταφέρει στο εθνικό δίκαιο την οδηγία 2009/30/ΕΚ, εκτός των άρθρων 7α έως 7ε της οδηγίας 98/70/ΕΚ όπως τροποποιείται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2009/30/ΕΚ. Η παρούσα απόφαση καθορίζει τις τεχνικές προδια− γραφές για λόγους υγείας και περιβάλλοντος για τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται στα οδικά οχήματα και τα μη οδικά κινητά μηχανήματα, τους γεωργικούς και δασικούς ελκυστήρες και τα σκάφη αναψυχής όταν δεν βρίσκονται στη θάλασσα, λαμβανομένων υπόψη των τεχνικών απαιτήσεων των κινητήρων αυτών. Άρθρο 2 Ορισμοί Για τους σκοπούς της παρούσας νοούνται ως: 1. «Βενζίνη»: οποιοδήποτε πτητικό πετρελαιοειδές προοριζόμενο για τη λειτουργία κινητήρων εσωτερικής καύσης, με επιβαλλόμενη ανάφλεξη για την προώθηση των οχημάτων, το οποίο εμπίπτει στους κωδικούς ΣΟ 27101141, 27101145, 27101149, 27101151 και 27101159. (Η αρίθ− μηση των κωδικών ΣΟ όπως αναφέρεται στην ΕΕ L184 της 17.7.1999, σ. 23). 2. «Ντίζελ»: πετρέλαια εσωτερικής καύσης που εμπί− πτουν στον κωδικό ΣΟ 27101941 και χρησιμοποιούνται για αυτοπροωθούμενα οχήματα, όπως αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 12651 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 697/Β΄/1984 και στην υπ’ αριθμ. 81160/861 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 574/Β΄/1991), όπως αυτές έχουν τροπο− ποιηθεί και ισχύουν. (Η αρίθμηση των κωδικών ΣΟ όπως αναφέρεται στην ΕΕ L279 της 23.10.2001, σ. 1). 3. «Πετρέλαια εσωτερικής καύσης που προορίζονται για χρήση από κινητά μη οδικά μηχανήματα, (συμπε− ριλαμβανομένων των σκαφών εσωτερικής ναυσιπλοΐ− ας), γεωργικούς και δασικούς ελκυστήρες και σκάφη αναψυχής»: οποιοδήποτε υγρό προερχόμενο από το πετρέλαιο που εμπίπτει στους κωδικούς ΣΟ 27101941 και 27101945 και προορίζεται για χρήση σε κινητήρες ανα− φερόμενους στην υπ’ αριθμ. Δ.13ε/9321 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1218/Β/1.10.1998) και στην υπ’ αριθμ. 11627 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 715/Β΄/8.6.2002), όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. (Η αρίθμηση των κωδικών ΣΟ όπως αναφέρεται στην ΕΕ L 256 της 7.6.1987, σ. 1). 4. «Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής»: όλες οι καθαρές τιμές εκπομπών CΟ2, CH4 και Ν2Ο που μπορούν να αποδοθούν στα καύσιμα (περι− λαμβανομένων τυχόν συστατικών ανάμειξης) ή στην

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

181/192


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) παρεχόμενη ενέργεια. Σε αυτές περιλαμβάνονται όλα τα σχετικά στάδια, από τη λήψη ή την καλλιέργεια, περιλαμβανομένων των αλλαγών στη χρήση γης, έως τις μεταφορές και τη διανομή, την επεξεργασία και την καύση, ανεξάρτητα από το στάδιο κατά το οποίο παράγονται. 5. «Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ανά μονάδα ενέργειας»: η συνολική μάζα εκπομπών αερίων του θερ− μοκηπίου ισοδύναμων με C02 που συνδέονται με το καύσιμο ή με την παρεχόμενη ενέργεια, διαιρούμενη διά του συνολικού ενεργειακού περιεχομένου του καυσίμου ή της παρεχόμενης ενέργειας (το καύσιμο εκπεφρασμέ− νο στη χαμηλή θερμογόνο δύναμή του). 6. «Προμηθευτής»: ο φορέας που είναι υπεύθυνος για τη διέλευση των καυσίμων από σημείο επιβολής ειδικού φόρου κατανάλωσης ή, εάν δεν οφείλεται ειδικός φόρος κατανάλωσης, κάθε άλλος σχετικός φορέας που έχει ορισθεί από κράτος μέλος. 7. «Βιοκαύσιμα»: υγρά ή αέρια καύσιμα κίνησης τα οποία προέρχονται από βιομάζα. 8. «Βιομάζα»: το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα προϊόντων, αποβλήτων και καταλοίπων βιολογικής προέλευσης από τη γεωργία (συμπεριλαμβανομένων των φυτικών και των ζωικών ουσιών), τη δασοκομία και τους συναφείς κλάδους, συμπεριλαμβανομένης της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, καθώς και το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα των βιομηχανικών αποβλήτων και των οικιακών απορριμμάτων. Άρθρο 3 Βενζίνη 1. α) Η αμόλυβδη βενζίνη διατίθεται στην ελληνική αγορά μόνον εάν πληροί τις περιβαλλοντικές προδια− γραφές του παραρτήματος Ι της παρούσας. β) Οι προμηθευτές εξασφαλίζουν τη διάθεση στην ελληνική αγορά βενζίνης με μέγιστη περιεκτικότητα σε οξυγόνο 2,7 % και μέγιστη περιεκτικότητα σε αιθανόλη 5 % έως το 2013 τουλάχιστον. Με σχετική κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Οικονομικών μπορεί να απαιτη− θεί η διάθεση στην αγορά αυτής της βενζίνης για με− γαλύτερο χρονικό διάστημα, εάν κρίνεται απαραίτητο. γ) Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου εξασφαλίζει την παροχή της δέουσας πληροφόρησης στους καταναλω− τές όσον αφορά την περιεκτικότητα της βενζίνης σε βιοκαύσιμα και ειδικότερα της ενδεδειγμένης χρήσης των διαφόρων μειγμάτων βενζίνης. Ο τρόπος σήμανσης των αντλιών βενζίνης που χρησιμοποιούνται σε πρατή− ρια εφοδιασμού υγρών καυσίμων ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 22 του Ν. 3769/2009 (ΦΕΚ 105/Α΄/2009) όπως ισχύει. δ) Είναι δυνατόν, κατόπιν αιτήσεως που υποβάλλεται στην Ε. Επιτροπή από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και σχετική έγκριση της Ε. Επιτροπής, να επιτρέπεται η διάθεση στην ελληνι− κή αγορά κατά τη θερινή περίοδο βενζίνης που περιέχει αιθανόλη με μέγιστη τάση ατμών 60 kPa και επιπροσθέ− τως την επιτρεπόμενη απόκλιση της τάσης ατμών που προσδιορίζεται στο παράρτημα III, υπό τον όρο ότι η χρησιμοποιούμενη αιθανόλη είναι βιοκαύσιμο. 2. Επιτρέπεται η εμπορία μικρών ποσοτήτων μολυ− βδούχου βενζίνης, οι οποίες δεν υπερβαίνουν το 0,03 % των συνολικών πωλήσεων και οι οποίες προορίζονται να

8667

χρησιμοποιηθούν από παλαιά οχήματα χαρακτηριστικού τύπου και να διανεμηθούν μέσω ομάδων ειδικών συμφε− ρόντων. Η περιεκτικότητα της μολυβδούχου βενζίνης σε μόλυβδο δεν υπερβαίνει τα 0,15 g/lt, η δε περιεκτικότητα σε βενζόλιο είναι σύμφωνη προς τις προδιαγραφές του παραρτήματος Ι της παρούσας. Οι λοιπές προδιαγραφές μπορούν να παραμείνουν αμετάβλητες σε σύγκριση με την παρούσα κατάσταση. Άρθρο 4 Καύσιμο ντίζελ 1. α) Το πετρέλαιο ντίζελ διατίθεται στην ελληνική αγορά μόνον εάν πληροί τις περιβαλλοντικές προδια− γραφές του παραρτήματος II της παρούσας. β) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του στοιχείου α), από την έναρξη ισχύος της παρούσας, επιτρέπεται η εμπορία στην ελληνική αγορά ντίζελ με περιεκτικότητα σε μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων (FAME) μεγαλύτερη από 7%, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και ειδικά της παραγράφου 1 του άρθρου 15Α του Ν. 3054/2002 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. γ) Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου εξασφαλίζει την πα− ροχή της δέουσας πληροφόρησης στους καταναλωτές όσον αφορά την περιεκτικότητα του καυσίμου ντίζελ σε βιοκαύσιμα και ειδικότερα της ενδεδειγμένης χρήσης των διαφόρων μειγμάτων ντίζελ. Ο τρόπος σήμανσης των αντλιών πετρελαίου ντίζελ που χρησιμοποιούνται σε πρατήρια εφοδιασμού υγρών καυσίμων ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 15Α του Ν. 3054/2002 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 2. α) Για τα πετρέλαια εσωτερικής καύσης που δι− ατίθενται στην ελληνική αγορά και προορίζονται για χρήση σε κινητά μη οδικά μηχανήματα και γεωργικούς και δασικούς ελκυστήρες και για σκάφη αναψυχής η περιεκτικότητα σε θείο ορίζεται σε 10 mg/Kg κατ’ ανώ− τατο όριο. β) Άλλα υγρά καύσιμα πλην αυτών των πετρελαίων εσωτερικής καύσης μπορούν να χρησιμοποιούνται σε σκάφη αναψυχής μόνον εάν η περιεκτικότητά τους σε θείο δεν υπερβαίνει τη μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτι− κότητα του πετρελαίου εσωτερικής καύσης. Άρθρο 5 Ελεύθερη κυκλοφορία Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, δεν επιτρέπεται η απαγόρευση, ο περιορισμός ή η αποτρο− πή διάθεσης στην αγορά των καυσίμων που πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας, τηρουμένων των λοιπών διατάξεων της ισχύουσας Νομοθεσίας περί εμπορίας καυσίμων. Άρθρο 6 Εμπορία καυσίμων με αυστηρότερες περιβαλλοντικές προδιαγραφές 1. Κατά παρέκκλιση των άρθρων 3, 4 και 5 είναι δυνατό, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδίδεται μετά από σύμ− φωνη γνώμη του Υπουργού Οικονομικών τα καύσιμα να διατίθενται στην αγορά σε ορισμένες περιοχές της ελληνικής επικράτειας, μόνον εφόσον πληρούν περι− βαλλοντικές προδιαγραφές αυστηρότερες από τις προ− βλεπόμενες στην παρούσα απόφαση, για μέρος ή για το σύνολο του στόλου των οχημάτων, με σκοπό την

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

182/192


8668

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

προστασία της υγείας του πληθυσμού σε συγκεκριμένη αστική περιοχή ή την προστασία του περιβάλλοντος σε συγκεκριμένη οικολογικά ευαίσθητη περιοχή, εάν η ατμοσφαιρική ρύπανση ή η ρύπανση των υπογείων υδάτων αποτελεί ή μπορεί εύλογα να αναμένεται ότι θα αποτελέσει σοβαρό και επαναλαμβανόμενο πρόβλημα για την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον. 2. Εφόσον το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προτίθεται να κάνει χρήση της παρέκκλισης που προβλέπεται στην παράγραφο 1, υποβάλει εκ των προτέρων το αίτημα αυτό στην Ε. Επιτροπή, συνοδευόμενο από σχετική αιτιολόγηση. Η αιτιολόγηση περιλαμβάνει αποδείξεις ότι η παρέκκλιση τηρεί την αρχή της αναλογικότητας και δεν διακόπτει την ελεύθερη διακίνηση προσώπων και αγαθών. 3. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι− ματικής Αλλαγής υποβάλει στην Ε. Επιτροπή τα σχετι− κά περιβαλλοντικά στοιχεία για την εν λόγω αστική ή οικολογικά ευαίσθητη περιοχή καθώς και τις προβλε− πόμενες επιπτώσεις των προτεινόμενων μέτρων στο περιβάλλον. 4. Η Ε. Επιτροπή παρέχει τις πληροφορίες αυτές στα άλλα κράτη μέλη χωρίς καθυστέρηση. Τα κράτη μέλη υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με το αίτη− μα και την αιτιολόγησή του εντός δύο μηνών από την ημερομηνία της διαβίβασης των πληροφοριών από την Ε. Επιτροπή. Κατά τα λοιπά τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 6 και 7 του άρθρου 6 της οδηγίας 98/70/ΕΚ (ΕΕ L 350 της 28.12.1998 σ. 58). Άρθρο 7 Αλλαγή στον εφοδιασμό σε αργό πετρέλαιο Εάν λόγω εκτάκτων γεγονότων, μία αιφνίδια αλλαγή στον εφοδιασμό σε αργό πετρέλαιο ή προϊόντα πε− τρελαίου καταστήσει δυσχερές για τα διυλιστήρια της χώρας να εφαρμόσουν τις απαιτήσεις για τις προδι− αγραφές καυσίμων που ορίζουν τα άρθρα 3 και 4, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ενημερώνει την Ε. Επιτροπή σχετικά. Κατά τα λοιπά τηρείται η διαδικασία του άρθρου 7 της Οδηγίας 98/70/ΕΚ. Άρθρο 8 Πρόσθετα 1. Προκειμένου να βελτιωθεί η απόδοση των καυσίμων βενζίνης και πετρελαίου, επιτρέπεται η χρήση προσθέ− των σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις ΑΧΣ για τα καύσιμα αυτά. 2. Κατάλληλα πρόσθετα, χωρίς επιβλαβείς επιπτώσεις για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, είναι δυνατό να προστίθενται στα καύσιμα σε ενδεδειγμένη ποσότη− τα, με σκοπό να αποφεύγεται η μείωση της απόδοσης των κινητήρων, να αυξάνεται η διάρκεια ζωής τους και να ελέγχονται οι εκπομπές καυσαερίων. 3. Αναμένοντας την ανάπτυξη της μεθοδολογίας δο− κιμών από την Ε. Επιτροπή, με βάση την αξιολόγηση των κινδύνων για την υγεία και το περιβάλλον από τη χρήση μεταλλικών προσθέτων σε καύσιμα, η παρουσία της πρόσθετης μεταλλικής ουσίας μεθυλοκυκλοπεντα− διένυλοτρικαρβονυλικό μαγγάνιο (ΜΜΤ) στα καύσιμα περιορίζεται σε 6 mg μαγγάνιο ανά λίτρο από 1ης Ια− νουαρίου 2011. Το όριο καθορίζεται σε 2 mg μαγγάνιο ανά λίτρο από 1ης Ιανουαρίου 2014.

4. Το όριο για την περιεκτικότητα του καυσίμου σε ΜΜΤ που προσδιορίζεται στην παράγραφο 3 του παρό− ντος άρθρου αναθεωρείται βάσει των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης που διενεργείται χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία δοκιμών της Ε. Επιτροπής. Μπορεί να μηδενισθεί εάν αιτιολογείται από την αξιολόγηση κιν− δύνου. Δεν μπορεί να αυξηθεί εκτός εάν αιτιολογείται από την αξιολόγηση κινδύνου. 5. Οι κάτοχοι Άδειας Λιανικής Εμπορίας υποχρεούνται να αναρτούν επιγραφή που αφορά την περιεκτικότητα του καυσίμου σε μεταλλικό πρόσθετο σε όλα τα σημεία στα οποία διατίθεται στους καταναλωτές καύσιμο με μεταλλικό πρόσθετο. Η επιγραφή περιέχει το ακόλουθο κείμενο: «Περιέχει μεταλλικά πρόσθετα» Η επιγραφή τοποθετείται στο μέρος που παρέχονται πληροφορίες για τον τύπο του καυσίμου, σε σαφώς ορατή θέση. Το μέγεθος της επιγραφής και των στοιχείων σε αυτή είναι αρκετά μεγάλο ώστε να είναι ευδιάκριτη και ευ− ανάγνωστη. Άρθρο 9 Παρακολούθηση της συμμόρφωσης και υποβολή εκθέσεων Αρμόδια αρχή για το σύστημα παρακολούθησης της ποιότητας καυσίμων − Σ.Π.Π.Κ. − (βενζίνης οχημάτων και ντίζελ κίνησης) είναι το Γενικό Χημείο του Κράτους (ΓΧΚ). Για την παρακολούθηση της ποιότητας καυσίμων εφαρμόζεται το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 14274 «Καύσιμα για αυτοκίνητα − Αξιολόγηση της ποιότητας της βενζίνης και του ντίζελ − Σύστημα παρακολούθησης της ποιότη− τας των καυσίμων» (FQMS). Σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 3.2 του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 14274 και λαμβάνοντας υπόψη τις πωλήσεις καυσίμων η Ελλάδα κατατάσσεται στις μικρές χώρες. Για την Ελλάδα εφαρμόζεται το μοντέλο Α του προτύ− που αυτού. Με βάση αυτό για το σχεδιασμό της δειγ− ματοληψίας των καυσίμων η χώρα χωρίζεται σε τρεις (3) γεωγραφικές περιοχές. Η περιοχή Α περιλαμβάνει την Αττική. Η περιοχή Β περιλαμβάνει τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Θράκη, τη Θεσσαλονί− κη. Η περιοχή Γ περιλαμβάνει τη Στερεά Ελλάδα, την Εύβοια, τα Ιόνια νησιά, την Πελοπόννησο, την Κρήτη, το Αιγαίο. Το Σ.Π.Π.Κ. εφαρμόζεται δυο φορές το χρόνο, χωριστά για τη θερινή περίοδο από 1 Μαΐου έως 30 Σεπτεμβρί− ου και τη χειμερινή περίοδο από 1 Οκτωβρίου έως 30 Απριλίου. Σημεία δειγματοληψίας θα είναι τα πρατήρια εφοδι− ασμού υγρών καυσίμων. Τα σημεία δειγματοληψίας θα καθορίζονται με τυχαίο τρόπο. Ο αριθμός των δειγμάτων που θα δειγματίζονται κάθε περίοδο (θερινή και χειμερινή) για κάθε κατηγορία καυ− σίμου με ετήσιες πωλήσεις τουλάχιστον το 10% της αγοράς καυσίμων θα είναι τουλάχιστον 50. Ο αριθμός των δειγμάτων που θα δειγματίζονται κάθε περίοδο (θερινή και χειμερινή) για κάθε κατηγορία καυ− σίμου με ετήσιες πωλήσεις μικρότερες του 10% της αγοράς καυσίμων θα υπολογίζεται από τη σχέση:

όπου:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

183/192


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ν(χ): αριθμός δειγμάτων που θα ληφθούν από το καύ− σιμο (χ) με πωλήσεις μικρότερες του 10% της αγοράς καυσίμων. Μ(χ): μερίδιο πωλήσεων του καυσίμου (χ). [Ο υπο− λογισμός θα γίνεται κατ’ εκτίμηση από στοιχεία του παρελθόντος.] Μ: μερίδιο πωλήσεων βασικής κατηγορίας καυσίμου στην οποία ανήκει το καύσιμο (χ). Με βάση το ποσοστό πωλήσεων των διαφόρων κατη− γοριών καυσίμων ανά περιοχή η Διεύθυνση Πετροχημι− κών καθορίζει τον ελάχιστο αριθμό δειγμάτων καυσίμων που λαμβάνονται από πρατήρια της περιοχής. Σε κάθε πρατήριο από το οποίο μπορεί να γίνει δειγματοληψία καυσίμου αποδίδεται μοναδικός και μη επιδεχόμενος σφάλμα κωδικός αναγνώρισης. Αυτός ο κωδικός πρέπει να εμφανίζεται σε όλα τα δείγματα που λαμβάνονται από το πρατήριο αυτό καθώς και στις εκθέσεις αποτελεσμάτων ανάλυσης. Η Διεύθυνση Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους διαθέτει βάση δεδομένων στην οποία περι− λαμβάνονται πρατήρια καυσίμων που ανήκουν στις πε− ριοχές Α, Β, Γ. Σε κάθε πρατήριο από το οποίο μπορεί να γίνει δειγματοληψία καυσίμου έχει δοθεί μοναδικός κωδικός αναγνώρισης. Με βάση ειδικό πρόγραμμα, που λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω βάση δεδομένων και τον απαιτούμενο ανά περίοδο και ανά κατηγορία καυσίμου αριθμό δειγμάτων που πρέπει να ληφθούν, γίνεται τυχαία επιλογή των πρατηρίων από τα οποία θα γίνεται δειγματοληψία καυσίμων. Η Διεύθυνση Πε− τροχημικών δίνει εντολή στους αρμόδιους φορείς για τη δειγματοληψία καυσίμων από τα πρατήρια αυτά. Λαμβάνεται πρόνοια ώστε η λήψη των δειγμάτων να είναι ομοιόμορφη καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, όπως προβλέπεται από το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 14274. Προαιρετικά, με απόφαση της Διεύθυνσης Πετροχημι− κών, στα δείγματα που λαμβάνονται ανά περίοδο μπορεί να συμπεριλαμβάνονται δείγματα καυσίμων από κάθε διυλιστήριο ή και από τις εγκαταστάσεις των μεγάλων εταιρειών εμπορίας. Για την περιοχή Α αρμόδιος φορέας για τη δειγμα− τοληψία καυσίμων θα είναι τα ΚΕΔΑΚ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Για την περιοχή Β αρμόδιοι φορείς για τη δειγματο− ληψία καυσίμων θα είναι Μικτά Κλιμάκια από τις ακό− λουθες Χημικέςε Υπηρεσίες του Γενικού Χημείου του Κράτους σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Περιφερει− ακές Διευθύνσεις του ΣΔΟΕ: Χ.Υ. Ιωαννίνων + Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου του ΣΔΟΕ Χ.Υ. Λάρισας + Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας του ΣΔΟΕ Χ.Υ. Κοζάνης + Περιφερειακή Διεύθυνση Δυτικής Μα− κεδονίας του ΣΔΟΕ Δ΄ Χ.Υ. Θεσσαλονίκης + Περιφερειακή Διεύθυνση Κε− ντρικής Μακεδονίας του ΣΔΟΕ Χ.Υ. Καβάλας + Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του ΣΔΟΕ Για την περιοχή Γ αρμόδιοι φορείς για τη δειγματο− ληψία καυσίμων θα είναι Μικτά Κλιμάκια από τις ακό− λουθες Χημικές Υπηρεσίες του Γενικού Χημείου του Κράτους σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Περιφερει− ακές Διευθύνσεις του ΣΔΟΕ:

8669

Χ.Υ. Χαλκίδας + Περιφερειακή Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας του ΣΔΟΕ Χ.Υ. Λαμίας + Περιφερειακή Διεύθυνση Στερεάς Ελ− λάδας του ΣΔΟΕ Χ.Υ. Κέρκυρας + Περιφερειακή Διεύθυνση Ιονίων Νή− σων του ΣΔΟΕ Χ.Υ. Πάτρας + Περιφερειακή Διεύθυνση Δυτικής Ελ− λάδας του ΣΔΟΕ Χ.Υ. Ηρακλείου + Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης του ΣΔΟΕ Χ.Υ. Μυτιλήνης + Περιφερειακή Διεύθυνση Βορείου Αιγαίου του ΣΔΟΕ Χ.Υ. Ρόδου + Περιφερειακή Διεύθυνση Νοτίου Αιγαίου του ΣΔΟΕ Οι δειγματοληψίες καυσίμων για το Σ.Π.Π.Κ. θα γί− νονται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 14275 «Καύ− σιμα για αυτοκίνητα − Αξιολόγηση της ποιότητας της βενζίνης και του ντίζελ − Δειγματοληψίες στις αντλίες τροφοδότησης στα πρατήρια λιανικής πώλησης των δικτύων και στα εκτός δικτύων ιδιωτικά πρατήρια». Η δειγματοληψία και εξέταση των δειγμάτων αυτών θα γίνεται με τη διαδικασία των ευαλλοιώτων ειδών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΑΧΣ 548/1998 απόφαση (ΦΕΚ 127/Β΄/1999), όπως ισχύει. Οι δειγματοληψίες καυσίμων θα γίνονται εις διπλούν (Α και Β δείγμα). Για το Α δείγμα θα χρησιμοποιείται δοχείο 4 λίτρων, σύμφωνα με το ΕΝ 14275, ενώ για το Β δείγμα δοχείο 1 λίτρου διότι στο Β δείγμα θα εκτελούνται μόνο οι δοκιμές των παραμέτρων στις οποίες εκτρέπεται το Α δείγμα. Επιπλέον θα παρα− λαμβάνεται από το πρατήριο το δείγμα βυτιοφόρου και θα αφήνεται δείγμα 1 λίτρου προς φύλαξη στον εκπρό− σωπο του πρατηρίου που γίνεται η δειγματοληψία. Οι φορείς δειγματοληψίας αποστέλλουν τα δείγματα στα διαπιστευμένα κατά ISO 17025 κεντρικά εργαστήρια ελέγχου καυσίμων του Γενικού Χημείου του Κράτους Τα δείγματα που λαμβάνονται από τις περιοχές Α και Γ εξετάζονται από την Δ΄ Χ.Υ. Πειραιά, ενώ τα δείγματα που λαμβάνονται από την περιοχή Β εξετάζονται από τη Δ΄ Χ.Υ. Θεσσαλονίκης. Τα εργαστήρια αυτά παρακολουθούν τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης σχετικά με τα καύσιμα βενζίνη και ντίζελ κίνησης, βάσει των αναλυτικών μεθόδων που αναφέρονται στα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 228 και ΕΛΟΤ ΕΝ 590, αντίστοιχα. Τα κεντρικά εργαστήρια ελέγχου καυσίμων αποστέλ− λουν τα αποτελέσματα δοκιμών προς τις αρχές που πραγματοποίησαν τη δειγματοληψία και προς τη Διεύ− θυνση Πετροχημικών. Σε περίπτωση που τα δείγματα καυσίμων δεν πλη− ρούν τις προδιαγραφές της παρούσας απόφασης επι− βάλλονται από τις αρμόδιες αρχές οι προβλεπόμενες κυρώσεις. Η Διεύθυνση Πετροχημικών χρησιμοποιεί τα αποτελέ− σματα που υπάρχουν στις εκθέσεις εξέτασης των δειγ− μάτων αυτών για στατιστική επεξεργασία, προκειμένου να συντάξει την ετήσια έκθεση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάθε χρόνο μέχρι τις 30 Ιουνίου, η Διεύ− θυνση Πετροχημικών υποβάλλει έκθεση των εθνικών δεδομένων ποιότητας καυσίμων για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Η μορφή της εν λόγω έκθεσης είναι σύμφωνη με εκείνη που περιγράφεται στο σχετικό ευ− ρωπαϊκό πρότυπο. Επιπλέον, στην έκθεση αυτή αναφέ− ρονται οι ποσότητες των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

184/192


8670

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

που διατίθενται στην αγορά στην ελληνική επικράτεια, σύμφωνα με τις πληροφορίες που συλλέγει η Διεύθυνση Πετρελαϊκής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Άρθρο 10 Κυρώσεις Α) Η μη συμμόρφωση προς τις διατάξεις της παρού− σας απόφασης, επισύρει κυρώσεις όπως προβλέπονται από: 1. Το άρθρο 30 του Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α΄/1986), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α΄/25.4.2002) περί «εναρμόνισης του Ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ, διαδικασιών ορι− οθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις». 2. Το Ν. 3668/2008 (ΦΕΚ 115/Α΄/2008) «Αναθεώρηση των διατάξεων περί κυρώσεων του Ν.Δ. 136/1946 “περί Αγορανομικού Κώδικα” και άλλες διατάξεις». 3. Το Ν. 1401/1983 «τροποποίηση διατάξεων του Ν.Δ. 136/ 1946 περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσε− ως του Ν.Δ. 10/11.5.1956 περί Αγορανομικού Κώδικος και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Το Ν. 2251/1994 «Προστασία των καταναλωτών» (ΦΕΚ 191/Α΄/16.11.1994) όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3587/2007 (ΦΕΚ 152/Α΄/2007) και ιδιαίτερα το άρθρο 7 αυτού περί υγείας και ασφάλειας των καταναλωτών και το άρθρο 13 αυτού περί κυρώσεων. 5. Το άρθρο 17 παράγραφο 1 του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α΄/2002) «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις», σε συνδυασμό με τις διατάξεις που καθορίζουν τις τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν τα πετρελαιοειδή προϊόντα. 6. Το άρθρο 1 παράγραφο 8 «Μη τήρηση του τύπου και της ποιότητας των πετρελαιοειδών προϊόντων» της υπ’ αριθμ. Δ19/Φ11/οικ13098/1156/25.6.2010 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατηγορίες παραβάσεων του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ Α΄ 230), όρια προστίμου ανά κατηγορία και άλλα σχετικά ζητήματα − Σφράγιση εγκαταστάσεων» (ΦΕΚ Β΄ 1039). 7. Το Ν. 2960 «Εθνικός τελωνειακός κώδικας» (ΦΕΚ 265/Α΄/22.11.2001), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 8. Το Ν. 2873/2000 «φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 285/Α΄/ 28.12.2000) και την υπ’ αριθμ. Φ.880/592 υπουργική απόφαση «αρμόδια όργανα, διαδικασία επιβολής και είσπραξης προστίμων και συναφή θέματα για την εφαρ− μογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν. 2873/2000 (ΦΕΚ Α΄ 285)». Β) Οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών που διαθέ− τουν στην αγορά βενζίνη και πετρέλαιο με πρόσθετα, τιμωρούνται με πρόστιμο 3.000 − 30.000 ευρώ, εφόσον πριν τη διάθεση των προϊόντων στην αγορά δεν έχουν καταθέσει στη Διεύθυνση Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους τις πληροφορίες για τα πρόσθετα

αυτά, που καθορίζονται από τις αντίστοιχες αποφάσεις ΑΧΣ που προδιαγράφουν τους τύπους βενζίνης οχημά− των καθώς και πετρελαίου κίνησης. Το πρόστιμο της παραγράφου Β του άρθρου αυτού επιβάλλεται με από− φαση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Πετροχημικών του ΓΧΚ, μόνον εφόσον οι εξηγήσεις που καλείται να υποβάλει ο εγκαλούμενος δεν κριθούν ικανοποιητικές. Άρθρο 11 Μέθοδοι προσδιορισμού Οι μέθοδοι προσδιορισμού των παραμέτρων που κα− θορίζονται στο παράρτημα Ι είναι οι αναλυτικές μέθοδοι που περιγράφονται στο ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 228. Οι μέθοδοι προσδιορισμού των παραμέτρων που κα− θορίζονται στο παράρτημα II είναι οι αναλυτικές μέθο− δοι που περιγράφονται στο ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 590. Σε περίπτωση που χρειάζεται προσαρμογή των επι− τρεπόμενων αναλυτικών μεθόδων στην τεχνική πρόοδο, οι τροποποιήσεις θεσπίζονται από την Ε. Επιτροπή με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 11 της οδηγίας 98/70/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η προσαρμογή αυτή δεν έχει ως αποτέλεσμα την άμεση ή έμμεση τροποποίηση των οριακών τιμών που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση ή αλλαγή των ημερομηνιών από τις οποίες εφαρμόζονται. Άρθρο 12 Τροποποίηση διατάξεων της υπ’ αριθμ. ΑΧΣ 284/2006 απόφασης Το άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. ΑΧΣ 284/2006 απόφασης (ΦΕΚ 1736/Β΄/2007) τροποποιείται ως ακολούθως: 1. Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το εξής κεί− μενο: «καύσιμο πλοίων: κάθε υγρό καύσιμο παράγωγο του πετρελαίου που προορίζεται για πλοία ή χρησιμοποι− είται επ’ αυτών, συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων που ορίζονται στο πρότυπο ISO 8217. Περιλαμβάνει κάθε υγρό καύσιμο παράγωγο του πετρελαίου που χρησι− μοποιείται σε σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας ή σκάφη αναψυχής, όπως ορίζονται στην υπ’ αριθμ. Δ13ε/9321/98 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 121/Β΄/1998) με την οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία η οδηγία 97/68/ ΕΚ, και στην υπ’ αριθμ. 4841/Φ7Β/52 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 111/Β΄/1997) με την οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία η οδηγία 94/25/ΕΚ, όταν τα σκάφη αναψυχής βρίσκονται στη θάλασσα.» 2. Η παράγραφος 13 «σκάφος εσωτερικής ναυσιπλοΐας» διαγράφεται. Άρθρο 13 Τα παραρτήματα Ι, II και III που ακολουθούν προσαρ− τώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρού− σας.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

185/192


8671

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ

(4) Η θερινή περίοδος αρχίζει το αργότερο την 1η Μαΐου και λήγει το νωρίτερο στις 30 Σεπτεμβρίου. (5) Άλλες μονο−αλκοόλες και αιθέρες με τελικό σημείο ζέσεως όχι υψηλότερο από εκείνο που αναφέρεται στο πρότυπο ΕΝ 228. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Τύπος Βενζίνη Παράμετρος (1)

Μονάδα

Όρια (2) Ελάχιστο Μέγιστο − 95 (3) 85 − − 60,0

Ερευνητικός αριθμός οκτανίου Αριθμός οκτανίου κινητήρα kPa Τάση ατμών θερινή περίοδος (4) Απόσταξη − απόσταγμα στους 100°C % ν/ν 46,0 − − απόσταγμα στους 150°C % ν/ν 75,0 − Ανάλυση υδρογονανθράκων − ολεφίνες % ν/ν − 18,0 − αρωματικοί % ν/ν − 35,0 − βενζόλιο % ν/ν − 1,0 Περιεκτικότητα σε οξυγόνο % m/m − 3,7 Οξυγονούχες ουσίες − Μεθανόλη (πρέπει να προστί− % ν/ν − 3,0 θενται σταθεροποιητές) − Αιθανόλη (μπορεί να χρειάζεται % ν/ν − 10,0 η προσθήκη σταθεροποιητών) − Ισοπροπυλική αλκοόλη % ν/ν − 12,0 − Τριτοταγής βουτυλική αλκοόλη % ν/ν − 15,0 − Ισοβουτυλική αλκοόλη % ν/ν − 15,0 − Αιθέρες με 5 ή περισσότερα % ν/ν − 22,0 άτομα άνθρακα ανά μόριο − 15,0 − Άλλες οξυγονούχες ενώσεις (5) % ν/ν Περιεκτικότητα σε θείο mg/kg − 10,0 Περιεκτικότητα σε μόλυβδο g/l − 0.005 (1) Μέθοδοι δοκιμών είναι εκείνες που καθορίζονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 228. Τα πρότυπα δοκιμών που αναφέρονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 228 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Σε όσα εξ αυτών δεν αναφέρεται το έτος εκδόσεως θεωρείται ότι ισχύει η τελευταία έκδοσή τους. Είναι δυνατόν να θεσπίζεται αναλυτική μέθοδος η οποία καθορίζεται ειδικά προς αντικατάσταση του προτύπου ΕΝ 228, εφόσον μπορεί να αποδειχθεί ότι η νέα μέθοδος παρέχει τουλάχιστον την ίδια ακρίβεια και τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο πιστότη− τας με την αναλυτική μέθοδο που αντικαθιστά. (2) Οι τιμές που αναφέρονται στην προδιαγραφή εί− ναι «αληθείς τιμές». Κατά τον καθορισμό των οριακών τιμών τους εφαρμόστηκαν οι όροι του ISO 4259 «Προϊ− όντα πετρελαίου − Καθορισμός και εφαρμογή δεδομέ− νων ακριβείας σχετικά με τις μεθόδους δοκιμής», ενώ στον καθορισμό ελάχιστης τιμής έχει ληφθεί υπόψη μία ελάχιστη διαφορά 2R άνω του μηδενός (R = αναπα− ραγωγιμότητα). Τα αποτελέσματα των μεμονωμένων μετρήσεων ερμηνεύονται βάσει των κριτηρίων που πε− ριγράφονται στο ISO 4259:2006. (3) Με απόφαση ΑΧΣ η «απλή» αμόλυβδη βενζίνη μπο− ρεί να διατίθεται στην αγορά με ελάχιστο αριθμό οκτα− νίου κινητήρα (MON) 81 και ελάχιστο ερευνητικό αριθμό οκτανίου (RON) 91.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΗ Τύπος: Πετρέλαιο ντίζελ Παράμετρος (1)

Μονάδα

Όρια (2) Ελάχιστο Μέγιστο 51,0 − − 845,0

Αριθμός κετανίου Πυκνότητα στους 15°C kg/m3 Απόσταξη − απόσταγμα 95% (ν/ν) στους °C − 360,0 Πολυκυκλικοί αρωματικοί % m/m 8,0 υδρογονάνθρακες Περιεκτικότητα σε θείο mg/kg − 10,0 Περιεκτικότητα σε FAME % ν/ν 7,0(3) − ΕΝ 14078 (1) Μέθοδοι δοκιμών είναι εκείνες που καθορίζονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 590. Τα πρότυπα δοκιμών που αναφέρονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 590 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Σε όσα εξ αυτών δεν αναφέρεται το έτος εκδόσεως θεωρείται ότι ισχύει η τελευταία έκδοσή τους. Είναι δυνατόν να θεσπίζεται αναλυτική μέθοδος η οποία καθορίζεται ειδικά προς αντικατάσταση του προτύπου ΕΝ 590, εφόσον μπορεί να αποδειχθεί ότι η νέα μέθοδος παρέχει τουλάχιστον την ίδια ακρίβεια και τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο πι− στότητας με την αναλυτική μέθοδο που αντικαθιστά. (2) Οι τιμές που αναφέρονται στην προδιαγραφή είναι «αληθείς τιμές». Κατά τον καθορισμό των οριακών τιμών τους εφαρμόστηκαν οι όροι του ISO 4259 «Προϊόντα πετρελαίου − Καθορισμός και εφαρμογή δεδομένων ακριβείας σχετικά με τις μεθόδους δοκιμής», ενώ στον καθορισμό ελάχιστης τιμής έχει ληφθεί υπόψη μία ελά− χιστη διαφορά 2R άνω του μηδενός (R = αναπαραγωγι− μότητα). Τα αποτελέσματα των μεμονωμένων μετρήσε− ων ερμηνεύονται βάσει των κριτηρίων που αναφέρονται στο ISO 4259:2006. (3) To FAME συμμορφώνεται προς το ΕΛΟΤ ΕΝ 14214. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΑΤΜΩΝ ΣΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗ Περιεκτικότητα σε βιοαιθανόλη (% ν/ν)

Επιτρεπόμενη απόκλιση της τάσης ατμών (kPa)

0

0

1

3,65

2

5,95

3

7,20

4

7,80

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

186/192


8672

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5

8,0

Άρθρο 2

6

8,0

7

7,94

8

7,88

9

7,82

10

7,76

1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η υπ’ αριθμ. Α.Χ.Σ 291/2003 απόφαση (ΦΕΚ 332/Β΄/2004). Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η επιτρεπόμενη απόκλιση της τάσης ατμών για τιμή περιεκτικότητας σε βιοαιθανόλη μεταξύ των παραπά− νω τιμών καθορίζεται με γραμμική παρεμβολή μεταξύ της αμέσως μεγαλύτερης και αμέσως μικρότερης τιμής περιεκτικότητας. Η Πρόεδρος Μ. ΤΣΙΜΙΔΟΥ

Η Γραμματέας Ε. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ

Τα μέλη: Ε. Βελώνη, Μ. Κοντομηνάς, Γ. Σιαμαντάς, Σ. Συνούρη−Βρετάκου, Θ. Πομόνης, Χ. Παπαχρήστου, Ι. Πε− τροχείλου, Π. Μαριολέας»

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2012 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΥΦΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004 *02005012902120008* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

187/192


8411

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 468 28 Φεβρουαρίου 2012

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός του τρόπου, της διαδικασίας και της δι− ασφάλισης της έγκαιρης μεταβίβασης των ασφα− λιστικών εισφορών, που εισπράττονται υπέρ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρ− θρου 19 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31) και του άρθρου 72 του ν. 3984/2011 (Α΄ 150) ...................................................................... 1 Εξαίρεση από το καθεστώς εργασιακής εφεδρείας ποσοστού υπαλλήλων της «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑ− ΣΤΙΚΗ Α.Ε.» σύμφωνα με την παρ 10 του Άρθρου 6 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ Α΄ 14) ........................................... 2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.40021/20782/2565 (1) Καθορισμός του τρόπου, της διαδικασίας και της δι− ασφάλισης της έγκαιρης μεταβίβασης των ασφα− λιστικών εισφορών, που εισπράττονται υπέρ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31) και του άρθρου 72 του ν. 3984/2011 (Α΄ 150). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ − ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 19 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3984/2011 (Α΄, 150) “Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες δι− ατάξεις”. 3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2362/ 1995 (Α΄247) «Περί δημόσιου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98) «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 5. Τις διατάξεις του π.δ/τος185/2009 « Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυ−

ξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Εσωτε− ρικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας –Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 213). 6. Τις διατάξεις του π.δ/τος 110/2011 (Α΄, 243) «Διορι− σμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα− πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 7. Την αρ. Y25/6−12−2011(B,2792) απόφαση του Πρωθυ− πουργού με θέμα «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Ανα− πληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου». 8. Την αρ. 705/57/28−3−2011 οικονομική μελέτη της Δι− εύθυνσης Αναλογιστικών Μελετών της Γ.Γ.Κ.Α. 9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιβάρυνση στον Κρατικό Προ− ϋπολογισμό ούτε στους Προϋπολογισμούς των ασφα− λιστικών οργανισμών από τους οποίους προέρχονται οι εντασσόμενοι Κλάδοι και Υπηρεσίες στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., αποφασίζουμε: Τα ποσά που προέρχονται από τις εισπραττόμενες ασφαλιστικές εισφορές υπέρ των εντασσόμενων Κλά− δων Υγείας και Υπηρεσιών στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 3918/2011 και της παρ.5 του άρθρου 72 του ν. 3984/2011 (Α΄ 150), αποδί− δονται στον Οργανισμό αυτό από 1/1/2012 και εφεξής ως ακολούθως: 1. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ: α) οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές ει− σφορές ποσοστού 6,45% επί των πάσης φύσεως απο− δοχών και μέχρι το ανώτατο ποσό για το οποίο κα− ταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές (4,30% σε βάρος των εργοδοτών και 2,15% σε βάρος των ασφαλισμένων), που αφορούν παροχές ασθένειας σε είδος, αποδίδονται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μέσα στο πρώτο 15ήμερο του επόμενου μήνα από το μήνα είσπραξής τους. Για τον υπολογισμό των αποδοτέων κατά μήνα ποσών θα χρησιμοποιείται ο μέσος όρος ποσοστών κατανομής των δηλωθεισών ασφαλιστικών εισφορών δύο ετών πριν από το έτος του οποίου κατανέμονται οι ασφαλιστικές εισφορές. Η οριστική εκκαθάριση κάθε έτους γίνεται με την οριστικοποίηση των ετησίων ποσοστών κατανομής των δηλωθεισών εισφορών. β) Οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές ποσο− στού 7,45% επί των πάσης φύσεως μηνιαίων αποδοχών του τακτικού προσωπικού των Ν.Π.Δ.Δ. (5,30% σε βάρος

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

188/192


8412

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

του Ν.Π.Δ.Δ. και 2,15% σε βάρος του ασφαλισμένου) αποδίδονται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μέσα στο πρώτο 15ήμερο του επόμενου μήνα από το μήνα είσπραξής τους. γ) Οι καταβαλλόμενες ασφαλιστικές εισφορές από τον Ο.Α.Ε.Δ. για την κάλυψη παροχών ασθένειας σε εί− δος: γα) των επιδοτούμενων ανέργων, στο ¼ του 6,45% επί του καταβαλλόμενου επιδόματος ανεργίας, γβ) των ανέργων έως 29 ετών, ποσοστού 6,45% επί του εκά− στοτε τεκμαρτού ημερομισθίου της 4ης ασφαλιστικής κλάσης, γγ) των μακροχρόνια ανέργων ποσοστού 6,45% επί του εκάστοτε ημερομισθίου του ανειδίκευτου ερ− γάτη γδ) των μαθητευομένων ή εκπαιδευόμενων, ποσο− στού 6,45% επί του καταβαλλόμενου επιδόματος, και γε) για την ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας, ποσοστού 6,45% επί του καταβαλλόμενου επιδόματος, αποδίδονται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μέσα στο πρώτο 15ήμερο του επόμενου μήνα από τον μήνα είσπραξης. δ) Οι εισφορές των συνταξιούχων του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ πο− σοστού 4% επί των καταβαλλομένων συντάξεων μέχρι του 25/πλάσιου της Τ.Η. της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης, προκειμένου περί παλαιών ασφαλισμένων και 10% (4% σε βάρος των συνταξιούχων και 6% σε βάρος του φορέα συνταξιοδότησης) επί των καταβαλλομένων συντάξεων, προκειμένου περί ασφαλισμένων μετά τη 1/1/1993, αποδίδονται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μέσα στο πρώτο 15ήμερο του επόμενου μήνα από το μήνα παρακράτη− σης. Οι εισφορές συνταξιούχων εξωτερικού σε ποσοστό 8,5% επί της καταβαλλόμενης σύνταξης που δεν μπορεί να είναι κατώτερη από το ποσό των 568,16€, όπως ανα− προσαρμόζεται κατ’ έτος με το ποσοστό αύξησης των συντάξεων του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, αποδίδονται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μέσα στο πρώτο 15ήμερο του επόμενου μήνα από το μήνα παρακράτησής τους. Οι εισφορές των συνταξιούχων, μονίμων υπαλλήλων των Ν.Π.Δ.Δ., των Συνδέσμων ΟΤΑ και προσωπικού των Τοπικών Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (ΤΕΔΚΕ), ποσοστού 10% (4% σε βάρος των συνταξι− ούχων και 6% σε βάρος του φορέα συνταξιοδότησης) επί των καταβαλλομένων συντάξεων, αποδίδονται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μέσα στο πρώτο 15ήμερο του επόμενου μήνα από το μήνα παρακράτησής τους, μαζί με την προβλε− πόμενη εισφορά ποσοστού 1% για κάθε προστατευό− μενο μέλος. 2. Ο.Α.Ε.Ε.: α) Η ατομική μηνιαία εισφορά των ασφα− λισμένων του Οργανισμού για παροχές ασθένειας σε είδος, ποσοστού 7,15% επί του ποσού της 4ης ασφαλι− στικής κατηγορίας επί παλαιών ασφαλισμένων και επί του ποσού της ασφαλιστικής κατηγορίας στην οποία κατατάσσονται οι ασφαλισμένοι μετά την 1/1/1993, απο− δίδεται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εντός 15ημέρου από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής των διμηνιαίων εισφορών, που προβλέπεται στο άρθρο 15 του Π.Δ.258/2005 (Α΄ 316). β) Η ατομική μηνιαία εισφορά των ασφαλισμένων του Ο.Α.Ε.Ε. υπέρ του Ε.Λ.Ε. αποδίδεται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σύμ− φωνα με την παρ. 3 του άρθρου 69 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115). γ) Οι εισφορές των συνταξιούχων του Ο.Α.Ε.Ε. σε πο− σοστό 10% (4% σε βάρος των συνταξιούχων και 6% σε βάρος του φορέα συνταξιοδότησης) επί των καταβαλ− λομένων συντάξεων, αποδίδονται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εντός του πρώτου 15ημέρου του επόμενου μήνα από το μήνα παρακράτησης.

Ο Ο.Α.Ε.Ε. με απόφαση του Δ.Σ. αυτού, που βασίζε− ται σε αναλυτικά μηχανογραφικά στοιχεία εισπράξεων των εισφορών για παροχές ασθένειας, βεβαιώνει το ύψος των εισπραχθεισών εισφορών και τον αριθμό των ασφαλισμένων στους οποίους αντιστοιχούν. Με βάση τα στοιχεία αυτά καθορίζεται συγχρόνως το ποσό από− δοσης. Η απόφαση του ΔΣ μαζί με τα αναλυτικά στοιχεία ει− σπράξεων των εισφορών, διαβιβάζονται στην Δ/νση Οι− κονομικού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και αποτελούν δικαιολογητικά βάσει των οποίων εκδίδεται το οικείο χρηματικό ένταλ− μα απόδοσης των εισφορών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Τα σχετικά ποσά κατατίθενται σε λογαριασμό τράπεζας, που υποδεικνύεται από το Φορέα. Σε κάθε λογαριασμό είναι δυνατή η καταβολή ή ο συμψηφισμός τυχόν διαφορών προηγούμενων μηνών. 3. Ο.Π.Α.Δ.: α) Ο.Π.Α.Δ: οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του οργανισμού, όπως έχουν διαχωριστεί με την κοινή υπουργική απόφαση Φ.90380/7605/931/2011 (Β,96), ποσοστού 7,15% (4,85% σε βάρος των εργοδοτών και 2,30% σε βάρος των ασφαλισμένων) επί των πάσης φύσεως αποδοχών, αποδίδονται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τον μήνα παρακράτησης. Οι εισφορές των συνταξιούχων υπέρ ΟΠΑΔ ποσοστού 2,55% (παλαιών ασφαλισμένων), το οποίο από 1−1−2012 αυξάνεται κατά 0,70 % και από 1−1−2013 κατά 0,75% με τελική διαμόρφωση 4% επί των καταβαλλομένων συντά− ξεων και ποσοστού 10% (για ασφαλισμένους μετά την 1−1−1993), από το οποίο 4% σε βάρος του συνταξιούχου και 6% σε βάρος του φορέα συνταξιοδότησης, αποδίδε− ται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3984/2011 (Α΄ 150). β) ΟΠΑΔ/Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.: οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Τομέα για παροχές ασθένειας σε είδος, όπως έχουν διαχωριστεί με την κοινή υπουργι− κή απόφαση Φ.40428/7605/931/2011, ποσοστού 13,85% (11,70% σε βάρος των εργοδοτών και 2,15% σε βάρος των ασφαλισμένων), επί των πάσης φύσεως αποδοχών αποδίδονται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μέσα στο πρωτο 15ήμερο του επόμενου μήνα από τον μήνα παρακράτησης, μαζί με την προβλεπόμενη εισφορά ποσοστού 1% για κάθε προστατευόμενο μέλος. Οι εισφορές των συνταξιούχων του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.: ποσο− στού 15,5% ή 16,5% (3% και από 1−1−2012 4% σε βάρος των συνταξιούχων και 12,5% σε βάρος του φορέα συ− νταξιοδότησης) επί των καταβαλλομένων συντάξεων, (παλαιών και νέων ασφαλισμένων) αποδίδονται στον ΕΟΠΥΥ μέσα στο πρώτο 15ημερο του επόμενου μήνα από τον μήνα παρακράτησης, μαζί με την προβλεπό− μενη εισφορά ποσοστού 1% για κάθε προστατευόμενο μέλος. 4. ΟΓΑ: α) Η ατομική μηνιαία εισφορά των ασφαλισμέ− νων του Οργανισμού για παροχές ασθένειας σε είδος ποσοστού 2,30% επί του ποσού της ασφαλιστικής κα− τηγορίας στην οποία κατατάσσονται, αποδίδεται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εντός του πρώτου 15ημέρου του επόμενου μήνα της εκκαθάρισης από την Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α. Ε. κάθε εξα− μήνου παρακράτησης. β) Η μηνιαία εισφορά των υπαλλήλων του ΟΓΑ για παροχές ασθένειας σε είδος ποσοστού 7,45% (2,45% σε βάρος των ασφαλισμένων και 5% σε βάρος του οργανι− σμού) επί των πάσης φύσεως αποδοχών παρακρατείται

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

189/192


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) και αποδίδεται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εντός του πρώτου 15ημέ− ρου του επόμενου μήνα από το μήνα παρακράτησης. γ) Η μηναία εισφορά των συνταξιούχων του Ο.Γ.Α., ποσοστού 4% επί των καταβαλλομένων συντάξεων, αποδίδεται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εντός του πρώτου 15ημέρου του επόμενου μήνα από τον μήνα παρακράτησης. δ) Η μηναία εισφορά των συνταξιούχων υπαλλήλων του Ο.Γ.Α., ποσοστού 2,55%, το οποίο από 1−1−2012 δια− μορφώνεται στο 4% επί των καταβαλλομένων συντάξε− ων, αποδίδεται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εντός του πρώτου 15ημέ− ρου του επόμενου μήνα από τον μήνα παρακράτησης. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2012 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

F Αριθμ. 451 (2) Εξαίρεση από το καθεστώς εργασιακής εφεδρείας ποσο− στού υπαλλήλων της «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» σύμφωνα με την παρ 10 του Άρθρου 6 του Ν. 4038/ 2012 (ΦΕΚ Α΄ 14). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ − ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 14Β του ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρή− σεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (ΦΕΚ Α΄ 314/27.12.2005), όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 66 «Κατάργηση, συγχώνευση και αναδιάρθρωση Ν.Π.Ι.Δ. και δημοσίων επιχειρήσεων» ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου − Ρυθ− μίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίαν− ση − Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΦΕΚ Α΄ 180/22.08.2011). 2. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98) «Κωδικο− ποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερ− νητικά Όργανα» και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 3. Την υπ’ αρ. πρωτ. 2876/07.10.2009 απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ Β΄ 2234/07.10.2009) «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων», με την οποία μετονομάζεται το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών σε Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 4. Το π.δ. 110/11 (ΦΕΚ Α΄ 243) «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 5. Την περ. α’ του άρθρου 7 «Υπουργείο Υποδομών, Με− ταφορών και Δικτύων» του π.δ. 189/2009 «Καθαρισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 221/05.11.2009), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του

8413

άρθρου 3 π.δ. 24/2010 (ΦΕΚ Α΄ 56/15.04.2010) και ισχύει, αναφορικά με την άσκηση εποπτείας επί των εταιρειών με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε.», «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α.Ε.»και «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.». 6. Την αριθμ. Υ25/6−12−2011 απόφαση του Πρωθυπουρ− γού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου» (Β΄ 2792/8−12−2011). 7. Την αριθ. 23564/25.11.2011 απόφαση του Πρωθυπουρ− γού και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κωνσταντίνο Ρόβλια και Παντελή Τζωρτζάκη» (Β΄ 2741/25.11.2011). 8. Την υπ’ αρ. πρωτ. Δ 16γ/01/475/Γ΄/18.11.2011 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών − Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων − Υποδομών, Μεταφο− ρών και Δικτύων −Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης − Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά− των (ΦΕΚ Β΄ 2731/21.11.2011) «Συγχώνευση των εταιρειών Ο.Σ.Κ. Α.Ε., Δ.ΕΠ.Α.ΝΟ.Μ. Α.Ε. και ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑ− ΣΤΙΚΗ Α.Ε.». 9. Την υπ’ αρ. πρωτ. Δ16γ/08/496/Γ/30.11.2011 κοινή από− φαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύ− ων − Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β΄ 2786/02.12.2011) «Μεταφορά του προσωπικού και των δικηγόρων από τις εταιρείες με την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονά− δων Α.Ε.» και «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.», καθώς και προσωπικού της εταιρείας με την επωνυμία «Κτηματική Εταιρία Δημοσίου Α.Ε.», στην εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Ανώνυμη Α.Ε.»». 10. Το υπ’ αρ. πρωτ. 297 απόσπασμα της από 29/12/2011 509ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της «Ο.Σ.Κ. Α.Ε.» (ΑΔΑ: 45Ψ0469ΒΒΡ−ΨΦΟ) «Εφαρμογή της δι− άταξης του άρθρου 34 § 7 Ν. 4024/2011 (όπως τροποποι− ήθηκε με την πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, ΦΕΚ Α΄ 262/16.12.2011) για την εργασιακή εφεδρεία του προσωπικού των κατηγοριών ΥΕ & ΔΕ της «Ο.Σ.Κ. Α.Ε.», της «Δ.ΕΠ.Α.ΝΟ. Μ. Α.Ε.» και της «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.»». 11. Την πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 16.12.2011 (ΦΕΚ 262/Α/16.12.2011) «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρα− τηγικής 2012−2015 και του Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2011.» 12. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 31.12.2011 (ΦΕΚ 268/Α/31.12.2011) «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων εφαρμογής του ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» και των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε− κτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015.» 13. Την διάταξη του άρθρου 6 παρ. 10 του ν.4038/2012 (ΦΕΚ /14/Α΄/02−02−2012). 14. Την με αριθμ. πρωτ. Δ/3102/08−02−2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας «ΘΕΜΙΣ ΚΑ− ΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» που ελήφθη στην 366/08−002−2012 Συνεδρίαση θέμα 1°.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

190/192


8414

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

15. Την ανάγκη διασφάλισης της ομαλής συνέχειας του έργου της εταιρίας «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης και την έγκριση του οργανογράμματος της νέας εται− ρίας, αποφασίζουμε: Εξαιρούνται από το καθεστώς της εργασιακής εφεδρεί− ας και παραμένουν στην υπηρεσία, από τις 01.01.2012 μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης και την έγκριση του οργανογράμματος της νέας εταιρείας, συ− νολικά 27 εργαζόμενοι της εταιρείας «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥ− ΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.», και ειδικότερα δεκατρείς (13) εργαζόμενοι ειδικότητας Γραμματέως κατηγορίας ΔΕ, οκτώ (8) εργα− ζόμενοι ειδικότητας Σχεδιαστή κατηγορίας ΔΕ, δύο (2) εργαζόμενοι ειδικότητας Οδηγού κατηγορίας ΔΕ, ένας (1) εργαζόμενος ειδικότητας Κλητήρα κατηγορίας ΔΕ, ένας (1) εργαζόμενος ειδικότητας Βοηθού Λογιστή κατηγορίας ΔΕ, ένας (1) εργαζόμενος ειδικότητας Τεχνικού Τηλεπληροφο− ρικής κατηγορίας ΔΕ και ένας (1) εργαζόμενος ειδικότητας Εργοδηγού κατηγορίας ΔΕ, ήτοι ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) επί του συνόλου των 53 εργαζομένων, με σχέ− ση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, οι οποίοι μεταφέρθηκαν από την «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» στην «Ο.Σ.Κ. Α.Ε.», δια της κοινής υπουργικής απόφασης Δ 16γ/08/496/Γ/30.11.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2786/02.12.2011) και τέθη− καν σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας με την 509/29.12.11 (Θέμα 2°) απόφαση του Δ.Σ. της «Ο.Σ.Κ. Α.Ε.». Στις κατηγορίες και ειδικότητες αυτές εξαιρούνται οι υπάλληλοι με κριτήριο την μεγαλύτερη προϋπηρεσία ανά ειδικότητα και κατηγορία όπως παρακάτω: Α. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ − ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ Δαλακούρα Δέσποινα του Σωτηρίου, Θεωνάς Γρη− γόρης του Γεωργίου, Καζάντζα Δέσποινα του Σάββα, Καχραμάνη Όλγα του Κωνσταντίνου, Λάνη Αγγελική του Παναγιώτη, Σκλιά Βασιλική του Παναγιώτη, Σπαθούλας Γεώργιος του Μάρκου, Φιλοπούλου Χριστίνα Κωνστα− ντίνου, Χατζή Μαρία του Σταματίου, Γεωργακοπούλου

Δήμητρα του Παναγιώτη, Καρακώστα Κασσιανή του Κωνσταντίνου, Δημόπουλος Παναγιώτης του Θεοδώρου, Γιαννοπούλου Μαρία του Ευσταθίου. Β. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ − ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ Ξηρόπητας Χάρης του Κωνσταντίνου, Κουφού Πη− νελόπη του Ευστρατίου, Παπαδοπούλου Βασιλική του Βασιλείου, Παππά Γεωργία του Γεωργίου, Γαβριηλίδης Σταμάτης του Αναστασίου, Ζαμβακέλλη Ευριδίκη του Δημητρίου, Σακελλαρίου Άννα του Τιμοθέου, Ξένος Στέ− φανος του Αναστασίου. Γ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΩΝ − ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ Μανωλόπουλος Παναγιώτης του Αγγέλου, Χαλκιάς Ανάργυρος του Ελευθερίου. Δ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΛΗΤΗΡΩΝ − ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ Πολυχρονόπουλος Δημήτριος του Μιχαήλ. Ε. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ − ΚΑΤΗ− ΓΟΡΙΑ ΔΕ Πέτσης Ελευθέριος του Αλεξάνδρου. ΣΤ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΟΗΘΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ − ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ Σκίντζης Γεώργιος του Νικολάου Ζ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ − ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ Παπαδόπουλος Αθανάσιος του Αντωνίου. Η ως άνω εξαίρεση ισχύει από την 01.01.2012 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2012 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ *02004682802120004*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKLY TAX news

191/192


WEEKLY TAXnews  

Εβδομαδιαία ενημέρωση για τα κύρια ζητήματα της φορολογικής και ασφαλιστικής επικαιρότητας. Από 05/03/2012 έως 11/03/2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you