Page 1

ΝΟΜΟ΢ 2190/1920 Πεξί αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ

(Κσδηθνπνηεκέλνο κέρξη ηνλ Ν.3604/2007)

ΚΔΦΑΛΑΙΟΝ 1νλ ΓΔΝΙΚΑΙ ΓΙΑΣΑΞΔΙ΢ Άξζξν 1 Οξηζκόο αλώλπκεο εηαηξείαο - Αξηζκόο θαη επζύλε κεηόρσλ 1. Η αλψλπκε εηαηξεία είλαη θεθαιαηνπρηθή εηαηξεία κε λνκηθή πξνζσπηθφηεηα, γηα ηα ρξέε ηεο νπνίαο επζχλεηαη κφλν ε ίδηα κε ηελ πεξηνπζία ηεο. 2. Κάζε αλψλπκε εηαηξεία είλαη εκπνξηθή, έζησ θαη αλ ν ζθνπφο ηεο δελ είλαη ε άζθεζε εκπνξηθήο επηρείξεζεο. 3. Η αλψλπκε εηαηξεία κπνξεί λα ηδξπζεί απφ έλα ή πεξηζζφηεξα πξφζσπα ή λα θαηαζηεί κνλνπξφζσπε κε ηε ζπγθέληξσζε φισλ ησλ κεηνρψλ ζε έλα κφλν πξφζσπν. Η ίδξπζε αλψλπκεο εηαηξείαο σο κνλνπξφζσπεο ή ε ζπγθέληξσζε φισλ ησλ κεηνρψλ ηεο ζε έλα κφλν πξφζσπν, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ κνλαδηθνχ κεηφρνπ ηεο, ππφθεηληαη ζηηο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο ηνπ άξζξνπ 7β. Άξζξν 2 Πεξηερόκελν θαηαζηαηηθνύ 1. Σν θαηαζηαηηθφ ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο πξέπεη λα πεξηέρεη δηαηάμεηο: α. Γηα ηελ εηαηξηθή επσλπκία θαη ην ζθνπφ ηεο εηαηξείαο. β. Γηα ηελ έδξα ηεο εηαηξείαο. γ. Γηα ηε δηάξθεηά ηεο. δ. Γηα ην χςνο θαη ηνλ ηξφπν θαηαβνιήο ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ. ε. Γηα ην είδνο ησλ κεηνρψλ, θαζψο θαη γηα ηνλ αξηζκφ, ηελ νλνκαζηηθή αμία θαη ηελ έθδνζε ηνπο. ζη. Γηα ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ θάζε θαηεγνξίαο, εάλ πεξηζζφηεξεο θαηεγνξίεο κεηφρσλ.

ππάξρνπλ


δ. Γηα ηε κεηαηξνπή νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ ζε αλψλπκεο, ε αλσλχκσλ ζε νλνκαζηηθέο. ε. Γηα ηε ζχγθιεζε, ηε ζπγθξφηεζε, ηε ιεηηνπξγία θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΢πκβνπιίνπ. ζ. Γηα ηε ζχγθιεζε, ηε ζπγθξφηεζε, ηε ιεηηνπξγία θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ γεληθψλ ζπλειεχζεσλ. η. Γηα ηνπο ειεγθηέο. ηα. Γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ κεηφρσλ. ηβ. Γηα ηνλ ηζνινγηζκφ θαη ηε δηάζεζε ησλ θεξδψλ. ηγ. Γηα ηε ιχζε ηεο εηαηξείαο θαη ηελ εθθαζάξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηεο. 1α. Σν θαηαζηαηηθφ δελ απαηηείηαη λα πεξηέρεη δηαηάμεηο, έζησ θαη εάλ αλαθέξνληαη ζηα ζέκαηα ηεο παξαγξάθνπ 1, εθφζνλ απνηεινχλ απιψο επαλάιεςε ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ, εθηφο αλ εηζάγεηαη επηηξεπηή παξέθθιηζε απφ απηέο. 2. Σν θαηαζηαηηθφ ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο πξέπεη λα αλαθέξεη επίζεο: α. Σα αηνκηθά ζηνηρεία ησλ λνκηθψλ ή θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ ππέγξαςαλ ην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο ή ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ησλ νπνίσλ έρεη ππνγξαθεί ην θαηαζηαηηθφ απηφ. β. Σν ζπλνιηθφ πνζφ, ηνπιάρηζηνλ θαηά πξνζέγγηζε, φισλ ησλ δαπαλψλ πνπ απαηηήζεθαλ γηα ηε ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο θαη βαξχλνπλ απηή. 3. Οη ηδξπηέο είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δεκίαο πνπ ππέζηε ε εηαηξεία ή νη θαιφπηζηνη ηξίηνη, κέηνρνη ή κε, απφ ηπρφλ παξάιεηςε ππνρξεσηηθήο δηάηαμεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ή αλαθξηβείο πιεξνθνξίεο πνπ δφζεθαλ θαηά ηελ εγγξαθή ζην θεθάιαην ή πεξηιήθζεθαλ ζην θαηαζηαηηθφ, απφ ηε κε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ εθηίκεζε θαη ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ, θαζψο θαη απφ ηελ ηπρφλ θήξπμε ηεο αθπξφηεηαο ηεο εηαηξείαο, εάλ γλψξηδαλ ή φθεηιαλ λα γλσξίδνπλ ηηο ζρεηηθέο πιεκκέιεηεο. Η αμίσζε απνδεκίσζεο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ παξαγξάθεηαη κεηά ηελ παξέιεπζε πέληε (5) εηψλ απφ ηελ ίδξπζε ηεο εηαηξείαο.

Άξζξν 3 Πξνλνκηνύρεο θαη δεζκεπκέλεο κεηνρέο 1. Δπηηξέπεηαη λα νξίδεηαη κε δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ πξνλφκην ππέξ κεηνρψλ. Σν πξνλφκην απηφ ζπλίζηαηαη ζηε κεξηθή ή νιηθή απφιεςε, πξηλ απφ ηηο θνηλέο κεηνρέο, ηνπ δηαλεκφκελνπ κεξίζκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο


εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ, θαη ζηελ πξνλνκηαθή απφδνζε ηνπ θαηαβιεζέληνο απφ ηνπο θαηφρνπο ησλ πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ θεθαιαίνπ απφ ην πξντφλ ηεο εθθαζάξηζεο ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζπκκεηνρήο ηνχησλ ζηα ππέξ ην άξηην πνζά, πνπ είραλ ηπρφλ θαηαβιεζεί. Οκνίσο, επηηξέπεηαη λα νξίδεηαη φηη ζε πεξίπησζε κε δηαλνκήο κεξίζκαηνο ζε κηα ή πεξηζζφηεξεο ρξήζεηο, ην πξνλφκην ππέξ ησλ κεηνρψλ αθνξά ζηελ πξνλνκηαθή θαηαβνιή κεξηζκάησλ θαη γηα ηηο ρξήζεηο θαηά ηηο νπνίεο δελ έγηλε δηαλνκή κεξίζκαηνο. 2. Σν θαηαζηαηηθφ κπνξεί λα νξίδεη φηη νη πξνλνκηνχρεο κεηνρέο παξέρνπλ ζηαζεξφ κέξηζκα ή φηη ζπκκεηέρνπλ ελ κέξεη κφλν ζηα θέξδε ηεο εηαηξείαο. Υνξήγεζε άιισλ πξνλνκίσλ πεξηνπζηαθήο θχζεο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο απφιεςεο νξηζκέλνπ ηφθνπ ή ηεο ζπκκεηνρήο, θαηά πξνηεξαηφηεηα, ζε θέξδε απφ νξηζκέλε εηαηξηθή δξαζηεξηφηεηα, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην θαηαζηαηηθφ, δελ απνθιείεηαη. Σν θαηαζηαηηθφ, νκνίσο, κπνξεί λα νξίδεη φηη ε απφιεςε νξηζκέλνπ ηφθνπ κπνξεί λα γίλεη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη πξνλνκηνχρεο κεηνρέο δελ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηα θέξδε ηεο εηαηξείαο, γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, πνπ θαζνξίδεηαη θαηά ηελ έθδνζή ηνπο. Σα δηθαηψκαηα πνπ παξέρνπλ νη πξνλνκηνχρεο κεηνρέο ππφθεηληαη ζηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ άξζξνπ 44α. Πξνλνκηνχρεο κεηνρέο ηεο ίδηαο ζεηξάο έθδνζεο παξέρνπλ ίζα δηθαηψκαηα. 3. Οη πξνλνκηνχρεο κεηνρέο κπνξνχλ λα εθδνζνχλ θαη σο κεηαηξέςηκεο ζε θνηλέο κεηνρέο. Η κεηαηξνπή γίλεηαη είηε ππνρξεσηηθά, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ είηε κε άζθεζε ζρεηηθνχ δηθαηψκαηνο ηνπ κεηφρνπ. Οη φξνη θαη νη πξνζεζκίεο ηεο κεηαηξνπήο νξίδνληαη ζην θαηαζηαηηθφ. Σν δηθαίσκα ηεο κεηαηξνπήο αζθείηαη απφ ηνλ πξνλνκηνχρν κέηνρν αηνκηθά κε δήισζή ηνπ πξνο ηελ εηαηξεία θαη ε κεηαηξνπή ηζρχεη απφ ηε ιήςε ηεο δήισζεο απηήο, εθηφο εάλ ην θαηαζηαηηθφ πξνβιέπεη άιιν ρξνληθφ ζεκείν. 4. Οη πξνλνκηνχρεο κεηνρέο κπνξνχλ λα εθδνζνχλ θαη ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ ή κε δηθαίσκα ςήθνπ πεξηνξηδφκελν ζε νξηζκέλα δεηήκαηα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ. 5. Καηάξγεζε ή πεξηνξηζκφο ηνπ πξνλνκίνπ απφ ηελ εηαηξεία επηηξέπεηαη κφλν κεηά απφ απφθαζε, ε νπνία ιακβάλεηαη ζε ηδηαίηεξε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ πξνλνκηνχρσλ κεηφρσλ ζηνπο νπνίνπο αθνξά ην πξνλφκην, κε πιεηνςεθία ησλ δχν ηξίησλ (2/3) ηνπ εθπξνζσπνχκελνπ πξνλνκηνχρνπ θεθαιαίνπ. Γηα ηε ζχγθιεζε ηεο γεληθήο απηήο ζπλέιεπζεο, ηε ζπκκεηνρή ζε απηήλ, ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ, ηελ ςεθνθνξία, θαζψο θαη ηελ αθπξφηεηα ή ηελ αθχξσζε ησλ απνθάζεψλ ηεο, εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη ζρεηηθέο κε ηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ δηαηάμεηο. Γηα ηε κεηαηξνπή, ζε θνηλέο, ησλ πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ, πνπ δελ έρνπλ εθδνζεί σο κεηαηξέςηκεο θαηά ηελ παξάγξαθν 3, απαηηείηαη, εθηφο απφ ηελ απφθαζε ησλ πξνλνκηνχρσλ κεηφρσλ ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ θαη απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ πνπ θαηέρνπλ θνηλέο κεηνρέο, ε νπνία ιακβάλεηαη κε πιεηνςεθία ησλ δχν ηξίησλ (2/3) ηνπ εθπξνζσπνχκελνπ θνηλνχ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Οη


γεληθέο απηέο ζπλειεχζεηο ησλ κεηφρσλ, πνπ θαηέρνπλ πξνλνκηνχρεο θαη θνηλέο κεηνρέο, επξίζθνληαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδνπλ έγθπξα γηα ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 29. 6. Αη θαηά ηαο δηαηάμεηο ησλ πξνεγνπκέλσλ παξαγξάθσλ εθδηδφκελνη πξνλνκηνχρνη κεηνραί δένλ λα δηαθξίλσληαη ζαθψο απφ ησλ θνηλψλ κεηνρψλ θαη λα αλαγξάθσζη δηα κεγάισλ ζηνηρείσλ επί ηεο πξφζζηαο απηψλ φςεσο ηαο ιέμεηο «Πξνλνκηνχρνο Μεηνρή» σο θαη ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά απηψλ, π.ρ. «κεηαηξέςηκνο», «κεηά ή άλεπ ςήθνπ» θ.ιπ., επί δε ηεο νπίζζηαο φςεσο ηελ έθηαζηλ θαη ηνπο φξνπο ηνπ παξερνκέλνπ πξνλνκίνπ. 7. Γηα δηαηάμεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ δχλαηαη λα επηηξνπή ε έθδνζηο δεζκεπκέλσλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ, ησλ νπνίσλ ε κεηαβίβαζηο εμαξηάηαη απφ ηελ έγθξηζηλ ηεο εηαηξείαο. Σελ έγθξηζηλ παξέρεη ην Γηνηθεηηθφλ ΢πκβνχιηνλ ή ε Γεληθή ΢πλέιεπζηο θαηά ηα ππφ ηνπ θαηαζηαηηθνχ νξηδφκελα. Σν θαηαζηαηηθφλ δχλαηαη λα νξίζε ηνπο ιφγνπο δη' νπο επηηξέπεηαη ε άξλεζηο ηεο εγθξίζεσο. Με εμαίξεζε ηε κεηαβίβαζε κεηνρψλ αηηία ζαλάηνπ, ην θαηαζηαηηθφ κπνξεί λα νξίζεη θαη άιιεο κνξθέο πεξηνξηζκψλ ζηε κεηαβίβαζε ησλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ, φπσο ηδίσο: α) ην αλεπίηξεπην ηεο κεηαβίβαζεο, αλ νη κεηνρέο δελ πξνζθεξζνχλ πξνεγνπκέλσο ζηνπο ινηπνχο κεηφρνπο ή ζε νξηζκέλνπο απφ απηνχο, β) ηελ ππφδεημε, εθ κέξνπο ηεο εηαηξείαο, κεηφρνπ ή ηξίηνπ πνπ ζα απνθηήζεη ηηο κεηνρέο, εάλ ν κέηνρνο επηζπκεί ηε κεηαβίβαζή ηνπο. Σν θαηαζηαηηθφ πξέπεη λα νξίδεη ηε δηαδηθαζία, ηνπο φξνπο θαη ηελ πξνζεζκία, εληφο ηεο νπνίαο ε εηαηξεία εγθξίλεη ηε κεηαβίβαζε ή πξνβαίλεη ζηελ ππφδεημε αγνξαζηή. Αλ παξέιζεη ε πξνζεζκία απηή, ε κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ είλαη ειεχζεξε. Οη πεξηνξηζκνί ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ δελ επηηξέπεηαη λα θαζηζηνχλ ηε κεηαβίβαζε αδχλαηε. Μεηαβηβάζεηο θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ είλαη άθπξεο. 8. Σν θαηαζηαηηθφ κπνξεί λα πξνβιέπεη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, εάλ ε εηαηξεία αξλεζεί λα εγθξίλεη ηε κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ ή δελ δίλεη απάληεζε ζην κέηνρν εληφο ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ην θαηαζηαηηθφ πξνζεζκίαο, ππνρξενχηαη, κεηά απφ αίηεζε ηνπ κεηφρνπ θαη εληφο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ ππνβνιή απηήο, λα εμαγνξάζεη ηηο κεηνρέο ζχκθσλα κε ην άξζξν 49α ηνπ παξφληνο λφκνπ. Η πξνζεζκία ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 49α αξρίδεη απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ. 9. Σν φξγαλν, πνπ ιακβάλεη ηελ απφθαζε έθδνζεο νκνινγηαθνχ δαλείνπ κε νλνκαζηηθέο, κεηαηξέςηκεο ή αληαιιάμηκεο νκνινγίεο, κπνξεί λα απνθαζίζεη θαη ηελ εθαξκνγή ζηηο εθδηδφκελεο νκνινγίεο ηπρφλ πεξηνξηζκψλ πνπ


πξνβιέπνληαη απφ ην θαηαζηαηηθφ θαη αθνξνχλ ζηε κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ. Μεηαβηβάζεηο νκνινγηψλ θαηά παξάβαζε ησλ πεξηνξηζκψλ απηψλ είλαη άθπξεο

Άξζξν 3α Έθδνζε νκνινγηαθνύ δαλείνπ 1. (α) Η γεληθή ζπλέιεπζε κπνξεί λα απνθαζίδεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 29 παξ. 3 θαη 31 παξ. 2 ηελ έθδνζε νκνινγηαθνχ δαλείνπ, κε ην νπνίν ρνξεγείηαη ζηνπο νκνινγηνχρνπο δηθαίσκα κεηαηξνπήο ησλ νκνινγηψλ ηνπο ζε κεηνρέο ηεο εηαηξείαο. (β) Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην κπνξεί λα απνθαζίδεη ηελ έθδνζε νκνινγηαθνχ δαλείνπ κε κεηαηξέςηκεο νκνινγίεο ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 13. (γ) Δπί ησλ απνθάζεσλ ησλ πεξηπηψζεσλ α' θαη β' εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο γηα ηε δεκνζηφηεηα ηεο απφθαζεο γηα ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 13. 2. ΢ηελ απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ νξίδεηαη ν ρξφλνο θαη ν ηξφπνο άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο, ε ηηκή ή ν ιφγνο κεηαηξνπήο ή ην εχξνο ηνπο. Η ηειηθή ηηκή ή ν ιφγνο κεηαηξνπήο νξίδνληαη απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο εηαηξείαο πξηλ απφ ηελ έθδνζε ηνπ δαλείνπ. Απαγνξεχεηαη ρνξήγεζε κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο αλψηεξεο ηεο ηηκήο έθδνζεο ησλ κεηαηξεπφκελσλ νκνινγηψλ. 3. Η δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 13α ηνπ παξφληνο εθαξκφδεηαη αλάινγα. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θάιπςεο ηνπ δαλείνπ, ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο εθδφηξηαο πηζηνπνηεί ηελ θαηαβνιή ηνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ κε αλάινγε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ παξφληνο. ΢ε πεξίπησζε παξάβαζεο επηβάιινληαη νη πνηλέο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 58α ηνπ παξφληνο. 4. Με ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο κεηαηξνπήο ησλ νκνινγηψλ, επέξρεηαη ηζφπνζε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο εηαηξείαο ππνρξενχηαη κέρξη ηε ιήμε ηνπ επφκελνπ κελφο απφ ηελ εκέξα άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο κεηαηξνπήο λα δηαπηζηψλεη ηελ αχμεζε θαη λα αλαπξνζαξκφδεη ην πεξί θεθαιαίνπ άξζξν ηνπ θαηαζηαηηθνχ, ηεξψληαο ηηο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο ηνπ άξζξνπ 7β. (4) 5. Οη απμήζεηο θεθαιαίνπ ηεο παξαγξάθνπ 4 δελ απνηεινχλ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ.


Άξζξν 3β Έθδνζε νκνινγηαθνύ δαλείνπ Η γεληθή ζπλέιεπζε κπνξεί λα απνθαζίδεη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 29 παξ. 3 θαη 31 παξ. 2, ηελ έθδνζε νκνινγηαθνχ δαλείνπ, κε ην νπνίν ρνξεγείηαη ζηνπο νκνινγηνχρνπο δηθαίσκα είηε πξνο ιήςε, πέξαλ ηνπ ηφθνπ, θαη νξηζκέλνπ πνζνζηνχ επί ησλ θεξδψλ πνπ ππνιείπνληαη κεηά ηελ απφιεςε ηνπ θαηά ην άξζξν 45 πξψηνπ κεξίζκαηνο απφ ηνπο πξνλνκηνχρνπο θαη θνηλνχο κεηφρνπο είηε πξνο ιήςε άιιεο πξφζζεηεο παξνρήο, πνπ εμαξηάηαη απφ ην χςνο ηεο παξαγσγήο ή ην ελ γέλεη επίπεδν δξαζηεξηφηεηαο ηεο εηαηξείαο.

Άξζξν 4 Ίδξπζε εηαηξείαο, ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνύ θαη κείσζε θεθαιαίνπ 1. Ο Τπνπξγφο Αλάπηπμεο ή ε θαηά ην λφκν εθάζηνηε αξκφδηα Αξρή ππνρξενχληαη λα εγθξίλνπλ κε απφθαζή ηνπο ηε ζχζηαζε αλψλπκεο εηαηξείαο θαη ην θαηαζηαηηθφ ηεο, εθφζνλ απηφ έρεη θαηαξηηζζεί κε δεκφζην έγγξαθν θαη έρνπλ ηεξεζεί νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 2. Σν θαηαζηαηηθφ ηξνπνπνηείηαη κε απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο πνπ εγθξίλεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Αλάπηπμεο ή ηελ θαηά ην λφκν εθάζηνηε αξκφδηα Αξρή, πνπ ειέγρνπλ κφλν ηελ ηήξεζε ηνπ λφκνπ. Γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ δελ απαηηείηαη δεκφζην έγγξαθν. Οιφθιεξν ην θείκελν ηνπ λένπ θαηαζηαηηθνχ, φπσο δηακνξθψλεηαη κεηά απφ θάζε ηξνπνπνίεζή ηνπ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 11 ηνπ άξζξνπ 7β ηνπ παξφληνο λφκνπ, κπνξεί λα ζπληάζζεηαη κε επζχλε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ρσξίο απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο θαη έγθξηζε ηεο αξκφδηαο Αξρήο. Γηα ηε ζχληαμε ηνπ λένπ θεηκέλνπ ηνπ θαηαζηαηηθνχ δελ απαηηείηαη δεκφζην έγγξαθν. 2α. Αλ ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ ηξηψλ εθαηνκκπξίσλ (3.000.000) επξψ, δελ αζθείηαη έιεγρνο λνκηκφηεηαο ηεο ζχζηαζεο ηεο εηαηξείαο, θαζψο θαη ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ παξφληνο 'Άξζξνπ. ΢ηηο πεξηπηψζεηο απηέο νη θαηαρσξίζεηο ζην Μεηξψν γίλνληαη κεηά απφ ηππηθφ έιεγρν ησλ ππνβαιιφκελσλ εγγξάθσλ, ρσξίο έθδνζε δηνηθεηηθήο εγθξηηηθήο απφθαζεο. Δμαηξνχληαη απφ ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ νη εηαηξείεο ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ 'Άξζξνπ 7β θαη νη αζιεηηθέο αλψλπκεο εηαηξείεο. 2β. Η πξνεγνχκελε παξάγξαθνο δελ εθαξκφδεηαη ζε κεηαηξνπέο, ζπγρσλεχζεηο θαη δηαζπάζεηο, φπνπ απαηηείηαη έγθξηζε απφ ηελ αξκφδηα Αξρή.


3. Η πξφζθιεζε γηα ηε ζχγθιεζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο θαη ε απφθαζε ηεο ηειεπηαίαο γηα ηε κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πξέπεη, κε πνηλή αθπξφηεηαο, λα νξίδνπλ ην ζθνπφ ηεο κείσζεο απηήο, θαζψο θαη ηνλ ηξφπν πξαγκαηνπνίεζήο ηεο. 4. Γελ γίλεηαη θακία θαηαβνιή ζηνπο κεηφρνπο απφ ην απνδεζκεπφκελν κε ηε κείσζε ελεξγεηηθφ ηεο εηαηξείαο, κε πνηλή αθπξφηεηαο απηήο ηεο θαηαβνιήο, εθηφο εάλ ηθαλνπνηεζνχλ νη δαλεηζηέο ηεο εηαηξείαο ησλ νπνίσλ νη απαηηήζεηο γελλήζεθαλ πξηλ απφ ηε δεκνζηφηεηα ζχκθσλα κε ην άξζξν 7β ηεο απφθαζεο γηα ηε κείσζε ή ελδερνκέλσο ηεο ζρεηηθήο εγθξηηηθήο δηνηθεηηθήο πξάμεο θαη είλαη ιεμηπξφζεζκεο ή, ζε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη ιεμηπξφζεζκεο, εθφζνλ ιάβνπλ επαξθείο αζθάιεηεο, ιακβαλνκέλσλ ππ' φςηλ ησλ αζθαιεηψλ πνπ έρνπλ ήδε ιάβεη, θαζψο θαη ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο πνπ ζα απνκείλεη κεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο κείσζεο. Οη δαλεηζηέο απηνί κπνξνχλ λα ππνβάινπλ ζηελ εηαηξεία αληηξξήζεηο θαηά ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ησλ παξαπάλσ θαηαβνιψλ εληφο πξνζεζκίαο εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ παξαπάλσ δεκνζηφηεηα. Δπί ηνπ βαζίκνπ ησλ αληηξξήζεσλ θξίλεη ην κνλνκειέο πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο εθνχζηαο δηθαηνδνζίαο, κεηά απφ αίηεζε ηεο εηαηξείαο. Δάλ ππνβιεζνχλ αληηξξήζεηο απφ πεξηζζφηεξνπο δαλεηζηέο, εθδίδεηαη κία απφθαζε σο πξνο φιεο. Δάλ νη δαλεηζηέο απνδείμνπλ φηη ε κείσζε ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπο θαη φηη δελ δηαζέηνπλ επαξθείο αζθάιεηεο, ην δηθαζηήξην επηηξέπεη ηελ θαηαβνιή ησλ απνδεζκεπφκελσλ κε ηε κείσζε πνζψλ κφλν ππφ ηνλ φξν ηεο εμφθιεζεο ησλ απαηηήζεσλ απηψλ, εάλ είλαη ιεμηπξφζεζκεο ή ηεο παξνρήο επαξθψλ αζθαιεηψλ. Η παξνχζα παξάγξαθνο εθαξκφδεηαη θαη φηαλ ε κείσζε ηνπ θεθαιαίνπ γίλεηαη κε νιηθή ή κεξηθή απαιιαγή ησλ κεηφρσλ απφ ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο θαιπθζέληνο θαη κε θαηαβιεζέληνο θεθαιαίνπ. 4α. Μείσζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ επηηξέπεηαη θαη µε ζθνπφ ην ζρεκαηηζκφ εηδηθνχ απνζεκαηηθνχ, φηαλ ε ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή είλαη θαηψηεξε, ίδηα ή ππεξβαίλεη έσο 10% ηελ νλνκαζηηθή αμία ηεο κεηνρήο. Σν εηδηθφ απηφ απνζεκαηηθφ κπνξεί, κφλνλ: α) λα θεθαιαηνπνηεζεί θαη β) λα ζπκςεθηζζεί γηα απφζβεζε δεκηψλ ηεο Δηαηξείαο. Άξζξν 4α Κήξπμε ηεο αθπξόηεηαο ηεο εηαηξείαο 1. Η εηαηξεία θεξχζζεηαη άθπξε κε δηθαζηηθή απφθαζε κφλν εάλ: α) δελ ηεξήζεθαλ νη δηαηάμεηο ησλ πεξηπηψζεσλ α' θαη δ' ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 2, ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 4 θαη ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 8,


β) ν ζθνπφο ηεο είλαη παξάλνκνο ή αληίθεηηαη ζηε δεκφζηα ηάμε θαη γ) ν κνλαδηθφο ηδξπηήο ή φινη νη ηδξπηέο δελ είραλ ηελ ηθαλφηεηα γηα δηθαηνπξαμία θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο εηαηξηθήο ζχκβαζεο 2. Η αγσγή αζθείηαη απφ θάζε πξφζσπν πνπ έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ θαη απεπζχλεηαη θαηά ηεο εηαηξείαο. Σν δηθαζηήξην πνπ απαγγέιιεη ηελ αθπξφηεηα δηνξίδεη κε ηελ ίδηα απφθαζε θαη ηνπο εθθαζαξηζηέο. 2α. Οη ιφγνη αθπξφηεηαο ησλ πεξηπηψζεσλ α' θαη β' ηεο παξαγξάθνπ 1 ζεξαπεχνληαη εάλ, κέρξη ηε ζπδήηεζε ηεο αγσγήο, ην θαηαζηαηηθφ ηξνπνπνηεζεί, ψζηε λα κελ πθίζηαηαη πιένλ ν ιφγνο αθπξφηεηαο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ αγσγή. Σν δηθαζηήξην πνπ εθδηθάδεη αγσγή γηα θήξπμε ηεο αθπξφηεηαο κπνξεί λα ρνξεγήζεη ζηελ εηαηξεία εχινγε πξνζεζκία, φρη κεγαιχηεξε ησλ ηξηψλ (3) κελψλ, κε ζθνπφ λα ιεθζεί ε απφθαζε ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ελδερνκέλσο λα ππνβιεζεί ζηελ αξκφδηα Αξρή, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4. Η πξνζεζκία απηή κπνξεί λα παξαηαζεί γηα έλα (1) αθφκε κήλα. Γηα ην δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί ην δηθαζηήξην κπνξεί λα δηαηάμεη αζθαιηζηηθά κέηξα. 3. Η δηθαζηηθή απφθαζε πνπ θεξχζζεη ηελ αθπξφηεηα ηεο εηαηξείαο αληηηάζζεηαη πξνο ηνπο ηξίηνπο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7β. Σξηηαλαθνπή κπνξεί λα αζθεζεί κέζα ζε πξνζεζκία 6 (έμη) κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο απφθαζεο ζηε δεκνζηφηεηα πνπ πξνβιέπεη ε πεξ. β' ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 7β. 4. Η αθπξφηεηα απηή θαζαπηή δελ επεξεάδεη ηελ εγθπξφηεηα ησλ ππνρξεψζεσλ ή ησλ απαηηήζεσλ ηεο εηαηξείαο, ρσξίο λα βιάπηνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο θαηάζηαζεο εθθαζάξηζεο ηεο. 5. Οη κέηνρνη ηεο άθπξεο εηαηξείαο ππνρξενχληαη λα θαηαβάιινπλ ην θεθάιαην πνπ αλέιαβαλ θαη δελ έρνπλ αθφκε θαηαβάιεη, ζηελ έθηαζε πνπ απηφ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ ηεο εθθαζάξηζεο. 6. Η αγσγή γηα θήξπμε ηεο αθπξφηεηαο αζθείηαη εληφο δηεηίαο απφ ηελ θαηαρψξηζε ηεο εηαηξείαο ζην Μεηξψν. ΢ηελ πεξίπησζε β' ηεο παξαγξάθνπ 1, ε άζθεζε ηεο αγσγήο δελ ππφθεηηαη ζε ρξνληθφ πεξηνξηζκφ


Άξζξν 5 Δπσλπκία ηεο εηαηξίαο 1. Η αλψλπκνο εηαηξία ιακβάλεη ηελ επσλπκίαλ απηήο εθ ηνπ είδνπο ηεο επηρεηξήζεσο, ελ αζθεί. 2. Δλ ηε επσλπκία δχλαηαη, πιελ ησλ αλσηέξσ, λα πεξηέρεηαη θαη ην νλνκαηεπψλπκνλ ηδξπηνχ ηηλφο ή άιινπ θπζηθνχ πξνζψπνπ, είηε ε επσλπκία εκπνξηθήο ηηλφο εηαηξείαο. 3. Δλ ηε επσλπκία δένλ πάλησο λα πεξηέρνληαη αη ιέμεηο "Αλψλπκνο Δηαηξεία". 4. ΢ε πεξίπησζε πνπ ν ζθνπφο ηεο εηαηξείαο εθηείλεηαη ζε πνιιά αληηθείκελα, ε επσλπκία κπνξεί λα ιακβάλεηαη απφ ηα θπξηφηεξα απφ απηά. (Όπσο ε, παξ. 4 πξνζηέζεθε κε ην άξζξ. 3 ηνλ Ν 2339/1995). 5. Η ηπρφλ δηεχξπλζε ηνπ ζθνπνχ δελ ζπλεπάγεηαη αλαγθαίσο θαη ηε κεηαβνιή ηεο εηαηξηθήο επσλπκίαο, κε ηελ νπνία ε εηαηξεία είλαη ήδε γλσζηή ζηηο ζπλαιιαγέο. (Όπσο ε, παξάγξαθνο 5 πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 3 ηνλ N2339/1995). 6. Γηα ηηο δηεζλείο ζπλαιιαγέο ηεο εηαηξείαο ε επσλπκία κπνξεί λα εθθξάδεηαη θαη ζε μέλε γιψζζα ζε πηζηή κεηάθξαζε ή κε ιαηηληθά ζηνηρεία. Άξζξν 6 Έδξα εηαηξείαο Ωο έδξα ηεο εηαηξείαο δένλ λα νξίδεηαη εηο δήκνο ή κία θνηλφηεηα ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο.

Άξζξν 7 Γεκνζηόηεηα πξάμεσλ θαη ζηνηρείσλ εκεδαπώλ ΑΔ Καηαξγήζεθε κε ην άξζξν 4 παξ. 1 ηνλ Ν 2339/1995.

Άξζξν 7α Πξάμεηο θαη ζηνηρεία πνπ ππνβάιινληαη ζε δεκνζηόηεηα 1. Πξάμεηο θαη ζηνηρεία εκεδαπψλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ. ΢ε δεκνζηφηεηα ππνβάιινληαη νη εμήο πξάμεηο θαη ζηνηρεία:


α. Οη ηδξπηηθέο πξάμεηο ησλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ θαη ην θαηαζηαηηθφ, κε ηελ εγθξηηηθή απφθαζε ηεο Γηνίθεζεο, φπνπ απαηηείηαη. β. Οη απνθάζεηο γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ, κε ηελ εγθξηηηθή απφθαζε ηεο Γηνίθεζεο, φπνπ απαηηείηαη, θαζψο θαη νιφθιεξν ην λέν θείκελν ηνπ θαηαζηαηηθνχ καδί κε ηηο γελφκελεο ηξνπνπνηήζεηο γ. Ο δηνξηζκφο θαη ε γηα νπνηνδήπνηε ιφγν παχζε κε ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ησλ πξνζψπσλ πνπ: - αζθνχλ ηε δηαρείξηζε ηεο εηαηξείαο, - έρνπλ ηελ εμνπζία λα ηελ εθπξνζσπνχλ κεκνλσκέλα ή απφ θνηλνχ, -είλαη αξκφδηα δ. ....................

λα

αζθνχλ

ηνλ

ηαθηηθφ

ηεο

έιεγρν.

ε. Κάζε απφθαζε γηα αχμεζε ή κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο. ΢ηελ απφθαζε γηα αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ην λέν θεθάιαην, ν αξηζκφο θαη ην είδνο ησλ κεηνρψλ πνπ εθδίδνληαη, ε νλνκαζηηθή ηνπο αμία θαη γεληθά νη φξνη έθδνζεο ηνπο, θαζψο θαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο. ζη. Σν πξαθηηθφ ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΢πκβνπιίνπ κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη ε θαηαβνιή ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, είηε θαηά ηε ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο, είηε κεηά απφ θάζε αχμεζε ηνπ. δ. Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αξρηθέο θαη ηξνπνπνηεκέλεο απφ ηε Γεληθή ΢πλέιεπζε (ηζνινγηζκφο, απνηειέζκαηα ρξήζεσο, πίλαθαο δηαζέζεσο απνηειεζκάησλ θαη πξνζάξηεκα) θαη νη ζρεηηθέο εθζέζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΢πκβνπιίνπ θαη ησλ Διεγθηψλ ηεο εηαηξείαο. Ο ηζνινγηζκφο πξέπεη λα πεξηέρεη ηα αηνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζψπσλ πνπ, θαηά λφκν, ηνλ πηζηνπνηνχλ. ε. Οη κεληαίεο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ηξαπεδψλ, ησλ ππνθαηαζηεκάησλ ησλ αιινδαπψλ ηξαπεδψλ, θαζψο θαη ε ινγηζηηθή θαηάζηαζε ηνπ άξζξνπ 46. (Όπσο ε πεξ. ε ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 2 πεξ. 1 ηνπ ΠΓ 367/1994 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 απηνχ απφ ηελ 29.11.1994). ζ. Η ιχζε ηεο εηαηξίαο. η. Η δηθαζηηθή απφθαζε παληφο βαζκνχ, πνπ θεξχζζεη άθπξε ηελ εηαηξεία ή ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο, θαζψο θαη νη δηθαζηηθέο απνθάζεηο παληφο βαζκνχ πνπ αλαγλσξίδνπλ σο άθπξεο ή αθπξψλνπλ απνθάζεηο γεληθψλ ζπλειεχζεσλ. ΢ε δεκνζηφηεηα ππνβάιινληαη θαη νη δηθαζηηθέο απνθάζεηο πνπ αλαηξέπνπλ ηηο παξαπάλσ απνθάζεηο.


ηα. Ο δηνξηζκφο θαη ε αληηθαηάζηαζε ησλ εθθαζαξηζηψλ κε ηα ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηαο ηνπο. ηβ. Οη ηζνινγηζκνί ηεο εθθαζάξηζεο, θαζψο θαη ν ηειηθφο ηεο ηζνινγηζκφο. ηγ. Η δηαγξαθή ηεο εηαηξείαο απφ ην Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ. ηδ. Κάζε πξάμε ή ζηνηρείν ηνπ νπνίνπ ε δεκνζηφηεηα επηβάιιεηαη απφ άιιεο δηαηάμεηο. 2. Πξάμεηο θαη ζηνηρεία ππνθαηαζηεκάησλ εηαηξεηψλ άιισλ Κξαηψλ Μειψλ. Οη πξάμεηο θαη ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηα ππνθαηαζηήκαηα, ηα νπνία έρνπλ ηδξχζεη ζηελ Διιάδα εηαηξείεο, πνπ δηέπνληαη απφ ην δίθαην άιινπ θξάηνποκέινπο ηεο Κνηλφηεηαο θαη ζηηο νπνίεο εθαξκφδεηαη ε νδεγία 68151ΔΟΚ, δεκνζηεχνληαη θαηά ην άξζξ. 7β ηνπ παξφληνο λφκνπ, πνπ εθαξκφδεηαη αλαιφγσο. Η ππνρξέσζε δεκνζηφηεηαο, πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ, αθνξά κφλν ζηηο αθφινπζεο πξάμεηο θαη ζηνηρεία: α) Σελ ηδξπηηθή πξάμε θαη ην θαηαζηαηηθφ, εάλ απηφ απνηειεί αληηθείκελν ρσξηζηήο πξάμεο, θαζψο θαη ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ησλ εγγξάθσλ, β) ηε βεβαίσζε ηνπ Μεηξψνπ, ζην νπνίν έρεη θαηαρσξεζεί ε εηαηξεία, γ) ηελ ηαρπδξνκηθή ή άιιε δηεχζπλζε ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο, δ) ηελ αλαθνξά ηνπ αληηθεηκέλνπ ησλ εξγαζηψλ ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο, ε) ην κεηξψν, ζην νπνίν ηεξείηαη γηα ηελ εηαηξεία θάθεινο, κε κλεία θαη ηνπ αξηζκνχ εγγξαθήο ηεο ζ' απηφ, ζη) ηελ επσλπκία θαη ηε κνξθή ηεο εηαηξείαο, θαζψο θαη ηελ επσλπκία ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο, εάλ δελ είλαη ε ίδηα κε ηελ επσλπκία ηεο εηαηξείαο, δ) ην δηνξηζκφ, ηε ιήμε ησλ θαζεθφλησλ, θαζψο θαη ηα αηνκηθά ζηνηρεία ηαπηφηεηνο ησλ πξνζψπσλ, πνπ έρνπλ ηελ εμνπζία λα δεζκεχνπλ ηελ εηαηξεία έλαληη ηξίησλ θαη λα ηελ εθπξνζσπνχλ ελψπηνλ δηθαζηεξίνπ: - σο πξνβιεπφκελα απφ ην λφκν φξγαλα δηνίθεζεο ηεο εηαηξείαο ή σο κέιε ελφο ηέηνηνπ νξγάλνπ ζχκθσλα κε ηε δεκνζηφηεηα πνπ ιακβάλεη ρψξα γηα ηελ εηαηξεία βάζεη ηνπ άξζξνπ 2 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν δ ηεο Οδεγίαο 68/151/ΔΟΚ. - κφληκνη εθπξφζσπνη ηεο εηαηξείαο γηα ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο, κε κλεία ηεο έθηαζεο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο, ε) ηε ιχζε ηεο εηαηξείαο, ην δηνξηζκφ, ηα αηνκηθά ζηνηρεία ηαπηφηεηνο θαη ηηο εμνπζίεο ησλ εθθαζαξηζηψλ, θαζψο θαη ηελ πεξάησζε ηεο εθθαζάξηζεο θαη ηε ζρεηηθή κλεία ζην Μεηξψν, φπσο επίζεο ηε δηαδηθαζία πηψρεπζεο, πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή άιιε αλάινγε δηαδηθαζία, ζηελ νπνία ππφθεηηαη ε εηαηξεία, ζ) ηα ινγηζηηθά έγγξαθα (νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο) ηεο εηαηξείαο, φπσο θαηαξηίζζεθαλ ειέρζεζαλ θαη δεκνζηεχζεθαλ θαηά ην δίθαην ηνπ θξάηνπο κέινπο, απφ ην νπνίν δηέπεηαη ε εηαηξεία θαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο 78/660/ΔΟΚ, 83/349/ΔΟΚ θαη 84/253/ΔΟΚ. Σν παξφλ δελ εθαξκφδεηαη ζηα


ππνθαηαζηήκαηα, ηα νπνία έρνπλ ηδξχζεη ηα πηζησηηθά θαη ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο νδεγίαο 89117ΔΟΚ. η) ην θιείζηκν ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο. 3. Πξάμεηο θαη ζηνηρεία ππνθαηαζηεκάησλ εηαηξεηψλ ηξίησλ ρσξψλ. Οη πξάμεηο θαη ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηα ππνθαηαζηήκαηα, πνπ έρνπλ ηδξχζεη ζηελ Διιάδα εηαηξείεο, νη νπνίεο δηέπνληαη απφ ην δίθαην άιινπ Κξάηνπο κε κέινπο ηεο Κνηλφηεηαο έρνπλ φκσο λνκηθφ ηχπν αλάινγν κε ηνπο αλαθεξφκελνπο ζηελ Οδεγία 68/151/ΔΟΚ, δεκνζηεχνληαη θαηά ην άξζξν 7β ηνπ παξφληνο λφκνπ, πνπ εθαξκφδεηαη αλαιφγσο. Η ππνρξέσζε δεκνζηφηεηαο αθνξά ζηηο αθφινπζεο πξάμεηο θαη ζηνηρεία: α) ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 2 εδάθηα α, γ, δ, ζη, ε θαη η ηνπ παξφληνο άξζξνπ β) ην δίθαην ηνπ Κξάηνπο, απφ ην νπνίν δηέπεηαη ε εηαηξεία γ) εάλ ην παξαπάλσ δίθαην ην πξνβιέπεη, ην Μεηξψν, ζην νπνίν ε εηαηξεία είλαη εγγεγξακκέλε θαη ηνλ αξηζκφ εγγξαθήο ηεο ζην κεηξψν απηφ δ) ηε κνξθή, ηελ έδξα θαη ην αληηθείκελν ηεο εηαηξείαο, θαζψο θαη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην ρξφλν, ην πνζφ ηνπ θαιπθζέληνο θεθαιαίνπ, εάλ ηα ζηνηρεία απηά δελ πεξηέρνληαη ζηα παξαπάλσ έγγξαθα ε) ην δηνξηζκφ, ηε ιήμε ησλ θαζεθφλησλ, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηνο ησλ πξνζψπσλ πνπ έρνπλ ηελ εμνπζία λα δεζκεχνπλ ηελ εηαηξεία έλαληη ηξίησλ θαη λα ηελ εθπξνζσπνχλ ελψπηνλ δηθαζηεξίνπ: - σο λφκηκα πξνβιεπφκελα φξγαλα ηεο εηαηξείαο ή σο κέιε ελφο ηέηνηνπ νξγάλνπ, - κφληκνη εθπξφζσπνη ηεο εηαηξείαο γηα ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο κε κλεία ηεο εθηάζεσο ησλ εμνπζηψλ ηνπο θαη ελδερφκελεο δπλαηφηεηαο λα αζθνχλ ηηο εμνπζίεο απηέο κφλνη, ζη) ηα ινγηζηηθά έγγξαθα (νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο) ηεο εηαηξείαο, κε εμαίξεζε ηα ινγηζηηθά έγγξαθα ησλ πηζησηηθψλ θαη ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, φπσο θαηαξηίζζεθαλ ειέρζεζαλ θαη δεκνζηεχζεθαλ θαηά ην δίθαην ηνπ Κξάηνπο, απφ ην νπνίν δηέπεηαη ε εηαηξεία. Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δεκνζηεχνληαη εληφο ηεο επφκελεο ρξήζεσο κε ηε ινγηζηηθή θαηάζηαζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο. 4. Όηαλ ε δεκνζηφηεηα πνπ επηβάιιεηαη λα γίλεηαη γηα ην ππνθαηάζηεκα δηαθέξεη απφ ηε δεκνζηφηεηα πνπ επηβάιιεηαη λα γίλεηαη γηα ηελ εηαηξεία, ε πξψηε ππεξηζρχεη γηα ηηο εξγαζίεο πνπ δηελεξγνχληαη κε ην ππνθαηάζηεκα. 5. Όηαλ ζε έλα Κξάηνο - κέινο έρνπλ ηδξπζεί πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ππνθαηαζηήκαηα απφ ηελ ίδηα εηαηξεία ε δεκνζηφηεηα πνπ πξνβιέπεηαη παξαπάλσ ζρεηηθά κε ηελ ηδξπηηθή πξάμε θαη ην θαηαζηαηηθφ, θαζψο θαη ηα ινγηζηηθά έγγξαθα, σο απηά αλαθέξνληαη ζηηο παξ. 2 εδ. ζ θαη 3 εδ. ζη ηνπ


παξφληνο άξζξνπ, κπνξεί λα γίλεηαη ζην Μεηξψν ελφο ππνθαηαζηήκαηνο θαη΄επηινγήλ ηεο εηαηξείαο. Οη αξκφδηεο Τπεξεζίεο Δκπνξίνπ ησλ Ννκαξρηψλ ηνπ Κξάηνπο ππνρξενχληαη ζε ακνηβαία ελεκέξσζε ηνπ Μεηξψνπ ηνπο κε ηαπηφρξνλε πιεξνθφξεζε ηνπ Κεληξηθνχ Μεηξψνπ ησλ ΑΔ. 6. .............. Άξζξν 7β Σξόπνο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο δεκνζηόηεηαο 1. Η δεκνζηφηεηα πξαγκαηνπνηείηαη: α. Με ηελ θαηαρψξηζε, χζηεξα απφ έιεγρν, ησλ πξάμεσλ θαη ζηνηρείσλ ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ, πνπ ηεξείηαη ζηελ ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ ηεο λνκαξρίαο φπνπ έρεη ηελ έδξα ηεο ε εηαηξεία. ΢ηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 2α ηνπ άξζξνπ 4, ε θαηαρψξηζε γίλεηαη απζεκεξφλ, εθηφο εάλ ε αίηεζε θαηαρψξηζεο δελ είλαη αθξηβήο θαη πιήξεο σο πξνο ην πεξηερφκελν ηεο θαη ηα ζπλππνβαιιφκελα δηθαηνινγεηηθά. ΢ε θάζε άιιε πεξίπησζε, ε θαηαρψξηζε πξέπεη λα γίλεηαη εληφο κελφο απφ ηελ ππνβνιή εθ κέξνπο ηεο εηαηξείαο ησλ θαηαρσξηζηέσλ πξάμεσλ θαη ζηνηρείσλ ζηελ αξκφδηα δηνηθεηηθή Αξρή θαη επί εηαηξεηψλ κε εηζεγκέλεο κεηνρέο εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ. β. Με ηε δεκνζίεπζε, κε επηκέιεηα ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο θαη κε δαπάλεο ηεο ελδηαθεξφκελεο εηαηξείαο, ζην ηεχρνο Αλψλπκσλ Δηαηξεηψλ θαη Δηαηξεηψλ Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβέξλεζεο, αλαθνίλσζεο γηα ηελ θαηαρψξηζε ζην νηθείν Μεηξψν Αλψλπκσλ Δηαηξεηψλ ησλ Πξάμεσλ θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη ζε δεκνζηφηεηα, ηξνπνπνηνχκελεο αλάινγα ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 1599/86 "΢ρέζεηο Κξάηνπο - πνιίηε, θαζηέξσζε λένπ ηχπνπ ηαπηφηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο" (ΦΔΚ Α' 75/1986). Καη' εμαίξεζε νη αξρηθέο θαη νη ηξνπνπνηεκέλεο απφ ηε Γεληθή ΢πλέιεπζε εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, εθηφο απφ ην πξνζάξηεκα, θαζψο θαη ην πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 438, δεκνζηεχνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο είθνζη (20) εκέξεο ηνπιάρηζηνλ πξηλ απφ ηε ζπλεδξίαζε ηεο ζπλέιεπζεο θαη ζε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζήο ηνπο, κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ απηή. γ. Δηδηθά γηα ζπζηαηηθέο πξάμεηο, ε παξαπάλσ δεκνζίεπζε πξαγκαηνπνηείηαη κε επηκέιεηα θαη κε δαπάλεο ηεο ελδηαθεξφκελεο εηαηξείαο. Η ζρεηηθή αλαθνίλσζε απνζηέιιεηαη πξνο ην Δζληθφ Σππνγξαθείν ππνγεγξακκέλε απφ ηελ επνπηεχνπζα αξρή θαη ζεσξεκέλε απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. γηα ηελ θαηαβνιή φισλ ησλ ζρεηηθψλ ηειψλ. Απνδεηθηηθφ ηεο παξαπάλσ δεκνζίεπζεο


πξνζθνκίδεηαη ζηελ επνπηεχνπζα αξρή εληφο κελφο απφ ηελ εγγξαθή ηεο εηαηξείαο ζην νηθείν κεηξψν, επί πνηλή δηαγξαθήο ηεο εηαηξείαο απφ ην κεηξψν. Με απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Οηθνλνκηθψλ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, θαζνξίδνληαη νη φξνη θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ εδαθίνπ απηνχ. 2. Σν Μεηξψν Αλψλπκσλ Δηαηξεηψλ απνηειείηαη ηνπιάρηζηνλ απφ: α. ην βηβιίν κεηξψνπ αλψλπκσλ εηαηξεηψλ, β. ηε κεξίδα θάζε εηαηξείαο, γ. ην θάθειν ηεο εηαηξείαο θαη δ. ην επξεηήξην ησλ εηαηξεηψλ. 3. ΢ην βηβιίν κεηξψνπ θαηαρσξίδεηαη κε ρξνλνινγηθή ζεηξά ε επσλπκία θάζε αλψλπκεο εηαηξείαο. Οη θαηαρσξηδφκελεο εηαηξείεο αξηζκνχληαη, ν δε αξηζκφο θαηαρψξηζεο πνπ απνηειεί ηνλ αξηζκφ κεηξψνπ ηεο εηαηξείαο, αλαγξάθεηαη ζην θάθειν θαη ηε κεξίδα ηεο εηαηξείαο. Ο αξηζκφο κεηξψνπ κλεκνλεχεηαη επίζεο ζε θάζε έγγξαθν πνπ ππνβάιιεηαη γηα θαηαρψξεζε ζηελ ππεξεζία κεηξψνπ θαη ζε θάζε έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ ηεο ππεξεζίαο απηήο. Ο αξηζκφο κεηξψνπ εηαηξίαο δελ κπνξεί λα δνζεί ζε άιιε, αθφκα θαη κεηά ηε ιήμε ηεο. 4. ΢ηε κεξίδα ηεο εηαηξείαο θαηαρσξίδνληαη νη πξάμεηο θαη ηα ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 7α θαζψο θαη θάζε ζηνηρείν πνπ ππνβάιιεηαη ζην Τπνπξγείν Δκπνξίνπ γηα ηελ άζθεζε ηεο Κξαηηθήο Δπνπηείαο. ΢ηε κεξίδα απηή αλαγξάθνληαη ε επσλπκία, ε έδξα, ε δηάξθεηα θαη ην θεθάιαην ηεο εηαηξείαο, ηα νλνκαηεπψλπκα θαη νη δηεπζχλζεηο θαηνηθίαο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΢πκβνπιίνπ ηα νλνκαηεπψλπκα θαη νη δηεπζχλζεηο ησλ πξνζψπσλ ηα νπνία απφ θνηλνχ ή κεκνλσκέλα εθπξνζσπνχλ ηελ εηαηξεία θαη ην νλνκαηεπψλπκν θαη ε δηεχζπλζε ηνπ πξνζψπνπ πνπ είλαη εμνπζηνδνηεκέλν γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνο ηελ εηαηξεία θνηλνπνηνχκελσλ εγγξάθσλ. Μεηαγελέζηεξεο κεηαβνιέο ησλ αλσηέξσ ζεκεηψλνληαη ζηε κεξίδα ηεο εηαηξείαο ακέζσο κεηά ηηο ζρεηηθέο θαηαρσξήζεηο ή ηελ ππνβνιή ησλ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ. 5. ΢ην θάθειν ηεο εηαηξείαο ηεξνχληαη φια ηα έγγξαθα πνπ θαηαρσξίδνληαη ζηε κεξίδα ηεο. 6. ΢ην επξεηήξην ησλ εηαηξεηψλ αλαγξάθεηαη κε αιθαβεηηθή ζεηξά ε αθξηβήο επσλπκία θάζε εηαηξείαο θαη ν αξηζκφο κεηξψνπ ηεο. Γηα ηελ ηήξεζε ηνπ επξεηεξίνπ δελ ιακβάλνληαη ππφςε νη ιέμεηο "Αλψλπκε Δηαηξεία.


7. Οη θάθειινη θαη νη κεξίδεο ηαμηλνκνχληαη κε βάζε ηνλ αξηζκφ κεηξψνπ ηεο εηαηξείαο. 8. Δάλ πξφθεηηαη γηα Σξάπεδεο, αλψλπκεο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, αλψλπκεο εηαηξείεο ηνπ Ν.Γ. 608/1970 "πεξί εηαηξεηψλ επελδχζεσλ ραξηνθπιαθίνπ θαη ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ" (ΦΔΚ Α 170/1970) θαη αλψλπκεο εηαηξείεο πνπ έρνπλ ηηο κεηνρέο ηνπο εηζαγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ, ην Μεηξψν πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο ηεξείηαη ζηελ αξκφδηα Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ. 9. Με απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Δκπνξίνπ, πνπ δεκνζηεχνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο, θαζνξίδνληαη νη ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ Μεηξψνπ Αλψλπκσλ Δηαηξεηψλ, ε δηαδηθαζία δεκνζηφηεηαο (θαηαρψξεζε - δεκνζίεπζε), φπσο επίζεο νη ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία Κεληξηθνχ Μεηξψνπ. 10. Η εηαηξεία απνθηά λνκηθή πξνζσπηθφηεηα κε ηελ θαηαρψξηζε ζην νηθείν Μεηξψν Αλψλπκσλ Δηαηξεηψλ ηεο ηδξπηηθήο πξάμεο κε ην θαηαζηαηηθφ, καδί κε ηε δηνηθεηηθή απφθαζε γηα ηε ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο θαη ηελ έγθξηζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο, φπνπ απαηηείηαη. 11. Η ηξνπνπνίεζε θαηαζηαηηθνχ ζπληειείηαη κε ηελ θαηαρψξηζε ζην νηθείν Μεηξψν Αλψλπκσλ Δηαηξεηψλ ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο ηνπ αξκφδηνπ εηαηξηθνχ νξγάλνπ καδί κε νιφθιεξν ην λέν θείκελν ηνπ θαηαζηαηηθνχ, θαη, φπνπ απαηηείηαη, ηε δηνηθεηηθή απφθαζε γηα ηελ έγθξηζε ηεο ηξνπνπνίεζεο. Σν λέν θείκελν ηνπ θαηαζηαηηθνχ ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή ην λφκηκν αλαπιεξσηή ηνπ. 12. Μεηά απφ αίηεζε θάζε ελδηαθεξνκέλνπ παξαδίλνληαη ή ζηέιλνληαη αληίγξαθα ησλ Πξάμεσλ θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη ζε δεκνζηφηεηα θαη ηεξνχληαη ζην θάθειιν, ζχκθσλα κε ηελ αλσηέξσ παξάγξαθν 5, επηθπξσκέλα ή φρη, αθνχ θαηαβιεζεί ην δηνηθεηηθφ θφζηνο, πνπ νξίδεηαη θάζε θνξά κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξίνπ, ε νπνία θαζνξίδεη θαη ηηο δηαηππψζεηο είζπξαμεο θαη απφδνζήο ηνπ. Η εηαηξία ππνρξενχηαη λα ρνξεγεί ζηνπο κεηφρνπο ηεο αληίγξαθα πξαθηηθψλ γεληθψλ ζπλειεχζεσλ. Οη κέηνρνη ζηνπο νπνίνπο ε εηαηξία αξλείηαη λα ρνξεγήζεη αληίγξαθα ησλ πξαθηηθψλ ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ζηελ νπνία παξέζηεζαλ απηνπξνζψπσο ή δηά λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζψπνπ ηνπο κπνξνχλ λα απεπζπλζνχλ ζηελ αξκφδηα αξρή, φπνπ ηεξείηαη ν θάθειινο ηεο εηαηξίαο, ε νπνία ππνρξενχηαη λα ηνπο ρνξεγήζεη ηα αληίγξαθα απηά. Οη ηξίηνη θαη νη κε παξαζηάληεο ζηε γεληθή ζπλέιεπζε κέηνρνη κπνξνχλ λα πάξνπλ αληίγξαθα ησλ πξαθηηθψλ ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο απφ ηελ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή, κφλν χζηεξα απφ ζρεηηθή εηζαγγειηθή παξαγγειία.


13. Η εηαηξεία δελ κπνξεί λα αληηηάμεη ζηνπο ηξίηνπο ηηο πξάμεηο θαη ηα ζηνηρεία γηα ηα νπνία δελ ηεξήζεθε ε δεκνζίεπζε πνπ πξνβιέπεη ε πεξίπησζε β ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ 1 εθηφο αλ απνδείμεη φηη νη ηξίηνη ηα γλψξηδαλ. Πξάμεηο ή ζηνηρεία πνπ έρνπλ δεκνζηεπηεί δελ αληηηάζζνληαη ζηνπο ηξίηνπο πξηλ πεξάζνπλ δεθαπέληε εκέξεο απφ ηε δεκνζίεπζε, εθφζνλ νη ηξίηνη απνδεηθλχνπλ φηη δελ ήηαλ δπλαηφλ λα ηα γλσξίδνπλ. 14. Σν Γηνηθεηηθφ ΢πκβνχιην ηεο εηαηξείαο είλαη ππεχζπλν γηα ηελ ππνβνιή ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ ησλ πξάμεσλ θαη ζηνηρείσλ γηα ηα νπνία απαηηείηαη δεκνζηφηεηα. ΢ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ηνπ θεηκέλνπ πνπ δεκνζηεχηεθε ζην "Σεχρνο Αλψλπκσλ Δηαηξεηψλ θαη Δηαηξεηψλ Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο" ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβέξλεζεο κε ην πεξηερφκελν ηεο πξάμεο ή ηνπ ζηνηρείνπ πνπ έρεη θαηαρσξεζεί ζην Μεηξψν Αλψλπκσλ Δηαηξεηψλ, ε Δηαηξεία δελ κπνξεί λα αληηηάμεη ην πεξηερφκελν ηνπ θεηκέλνπ πνπ δεκνζηεχηεθε ζηνπο ηξίηνπο. Οη ηξίηνη κπνξνχλ λα ην επηθαιεζηνχλ, εθηφο αλ ε εηαηξεία απνδείμεη φηη γλψξηδαλ ην θείκελν πνπ έρεη θαηαρσξεζεί ζην Μεηξψν. 15. Οη ηξίηνη κπνξνχλ λα επηθαινχληαη πξάμεηο ή ζηνηρεία γηα ηα νπνία δελ νινθιεξψζεθαλ νη δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο ζχκθσλα κε ηελ αλσηέξσ παξάγξαθν 1, εθηφο εάλ ε έιιεηςε δεκνζηφηεηαο ηα θαζηζηά αλίζρπξα.

Άξζξν 7γ ΢ηνηρεία εληύπσλ ηεο εηαηξείαο 1. Κάζε έγγξαθν ηεο εηαηξείαο, έληππν ή κε, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηζηνιψλ θαη ησλ εγγξάθσλ παξαγγειίαο, πξέπεη λα πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ ηηο εμήο ελδείμεηο: α. Σν Μεηξψν Αλψλπκσλ Δηαηξεηψλ, φπνπ έρεη εγγξαθεί ε εηαηξεία. β. Σνλ αξηζκφ κεηξψνπ ηεο εηαηξείαο. γ. Σε λνκηθή κνξθή ηεο εηαηξείαο, ηελ επσλπκία, ηελ έδξα θαη, ελδερνκέλσο, ην γεγνλφο φηη βξίζθεηαη ζε εθθαζάξηζε. 2. Αλ ζηα έγγξαθα ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ γίλεηαη κλεία ηνπ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο, πξέπεη λα αλαθέξεηαη ην θαιπθζέλ θαη ην θαηαβεβιεκέλν θεθάιαην. 3. Οη δηαδηθηπαθνί ηφπνη ηεο εηαηξείαο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηηο ελδείμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1. Αλ γίλεηαη κλεία ηνπ θεθαιαίνπ, εθαξκφδεηαη θαη ε παξάγξαθνο 2.


Άξζξν 7δ Πξάμεηο θαηά ην ηδξπηηθό ζηάδην Πξφζσπα πνπ έρνπλ ελεξγήζεη ζην φλνκα ππφ ίδξπζε εηαηξείαο επζχλνληαη γηα ηηο πξάμεηο απηέο απεξηφξηζηα θαη ζε νιφθιεξν. Δπζχλεηαη φκσο κφλε ε εηαηξεία γηα ηηο πξάμεηο πνπ έγηλαλ ξεηά ζην φλνκα ηεο θαηά ην ηδξπηηθφ ζηάδην εάλ, κέζα ζε ηξεηο κήλεο απφ ηελ απφθηεζε ηεο λνκηθήο πξνζσπηθφηεηαο, αλέιαβε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ απηέο ηηο πξάμεηο.

Άξζξν 7ε Διαηηώκαηα δηνξηζκνύ ησλ εθπξνζώπσλ ηεο εηαηξείαο Δθφζνλ ηεξήζεθαλ νη ζρεηηθέο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο γηα ην δηνξηζκφ ησλ πξνζψπσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ηελ εηαηξεία, δελ αληηηάζζεηαη ζηνπο ηξίηνπο νπνηνδήπνηε ειάηησκα ζρεηηθά κε ην δηνξηζκφ ησλ πξνζψπσλ απηψλ, εθηφο αλ ε εηαηξεία απνδείμεη φηη νη ηξίηνη γλψξηδαλ ην ειάηησκα.

Άξζξν 8 Κεθάιαην ηεο αλώλπκεο εηαηξείαο 1. Σν θεθάιαην ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο θαιχπηεηαη, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην θαηαζηαηηθφ, απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ηδξπηέο θαη θαηαβάιιεηαη, θαηά ηε ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο, ζην ζχλνιφ ηνπ ή ελ κέξεη. ΢ηε δεχηεξε πεξίπησζε, ην κέξνο πνπ θαηαβάιιεηαη θαηά ηε ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ην θαηψηαην φξην πνπ νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 2. Σν θαηψηαην φξην ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ αλψλπκεο εηαηξείαο ηδξπνκέλεο ζην εμήο, νξίδεηαη ζην πνζφ ησλ εμήληα ρηιηάδσλ (60.000) επξψ, νινζρεξψο θαηαβεβιεκέλν θαηά ηε ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο. 3. Οη πθηζηάκελεο θαηά ηελ 1.1.2002 αλψλπκεο εηαηξείεο, πνπ έρνπλ κεηνρηθφ θεθάιαην κηθξφηεξν ηνπ πνζνχ ησλ εμήληα ρηιηάδσλ επξψ, ππνρξενχληαη λα πξνζαξκφζνπλ ην θεθάιαηφ ηνπο κέρξη ηνπ πνζνχ απηνχ θαη κε απφθιηζε έσο κείνλ 2,5% ην αξγφηεξν κέρξη 31.12.2003 δηαθνξεηηθά αλαθαιείηαη ε άδεηα ζχζηαζήο ηνπο.


4. Οη αλψλπκεο εηαηξείεο, πνπ δελ επηζπκνχλ λα ζπκκνξθσζνχλ πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, δχλαληαη, πξηλ απφ ηελ παξέιεπζε ηεο αλσηέξσ δηεηίαο, λα κεηαηξαπνχλ ζε εηαηξεία άιινπ ηχπνπ, κε απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο, ε νπνία ιακβάλεηαη θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 29 θαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ παξφληνο. Η απφθαζηο αχηε, πεξηιακβάλνπζα ηνπο φξνπο ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο λέαο Δηαηξείαο, δένλ λα πεξηβιεζή ηνλ ηχπνλ ηνπ ζπκβνιαηνγξαθηθνχ εγγξάθνπ. (Δηο ηαο πξνο κεηαηξνπήλ αλαγθαίαο πξάμεηο εθαξκφδνληαη αλαιφγσο αη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ Νφκνπ 3190/1955). 5. Σν κεηνρηθφ θεθάιαην απνηειείηαη κφλν απφ ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ κπνξνχλ λα ηχρνπλ ρξεκαηηθήο απνηίκεζεο. Σα ζηνηρεία απηά ηνπ ελεξγεηηθνχ δελ κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ απαηηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ αλάιεςε ππνρξέσζεο εθηέιεζεο εξγαζηψλ ή παξνρήο ππεξεζηψλ. 6. Σν κεηνρηθφ θεθάιαην δελ κπνξεί λα κεησζεί πέξα απφ ην θαηψηαην φξην πνπ νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 2, εθηφο αλ ε απφθαζε γηα ηε κείσζε πξνβιέπεη ηελ ηαπηφρξνλε αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ ηνπιάρηζηνλ έσο ην θαηψηαην φξην ή ηε κεηαηξνπή ηεο εηαηξείαο ζε εηαηξεία κε άιιε λνκηθή κνξθή

Άξζξν 8α Δγγξαθή κε Γεκόζηα Πξνζθνξά Κηλεηώλ Αμηώλ Η αλψλπκε εηαηξεία κπνξεί λα πξνζθχγεη ζην θνηλφ γηα ηελ νιηθή ή κεξηθή θάιπςε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, είηε ηνπ αξρηθνχ είηε ηνπ πξνεξρφκελνπ απφ αχμεζε ή γηα θάιπςε εθδνζέληνο νκνινγηαθνχ δαλείνπ, ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο γηα ηηο δεκφζηεο πξνζθνξέο θηλεηψλ αμηψλ Άξζξν 8β Μεηνρηθνί ηίηινη - Μεηαβίβαζε ησλ κεηνρώλ 1. Οη κεηνρέο κπνξνχλ λα είλαη νλνκαζηηθέο ή αλψλπκεο, φπσο νξίδεηαη ζην θαηαζηαηηθφ. 2. Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ γηα ηελ απνυινπνίεζε ησλ κεηνρψλ θαη ησλ νξηδνκέλσλ ζηελ παξάγξαθν 4, ε εηαηξεία ππνρξενχηαη λα εθδψζεη θαη λα παξαδψζεη ζηνπο κεηφρνπο κεηνρηθνχο ηίηινπο. Οη ηίηινη απηνί κπνξεί λα είλαη απινί ή πνιιαπινί. Αλ έρνπλ εθδνζεί πνιιαπινί ηίηινη, κεηά απφ αίηεζε θάζε κεηφρνπ, ε εηαηξεία ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη ηνπο ππάξρνληεο ηίηινπο κε λένπο, πνπ ελζσκαηψλνπλ κηθξφηεξν αξηζκφ κεηνρψλ.


3. Μέρξη ηελ έθδνζε νξηζηηθψλ κεηνρηθψλ ηίηισλ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2, ε εηαηξεία κπνξεί λα εθδψζεη πξνζσξηλνχο ηίηινπο. 4. Δάλ ε εηαηξεία έρεη νλνκαζηηθέο κεηνρέο κε εηζεγκέλεο ζε ρξεκαηηζηήξην, ην θαηαζηαηηθφ κπνξεί λα απνθιείεη ή λα πεξηνξίδεη ηελ ππνρξέσζή ηεο λα εθδίδεη κεηνρηθνχο ηίηινπο. ΢ηελ πεξίπησζε απηή ην θαηαζηαηηθφ νξίδεη ηνλ ηξφπν απφδεημεο ηεο κεηνρηθήο ηδηφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα αζθεζνχλ ηα δηθαηψκαηα εθ ησλ κεηνρψλ. Δάλ ην θαηαζηαηηθφ δελ πεξηέρεη ζρεηηθφ φξν, θαζψο θαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε πεξίπησζε πνπ δελ εθδίδνληαη κεηνρηθνί ηίηινη, ε απφδεημε ηεο κεηνρηθήο ηδηφηεηαο γίλεηαη κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ βηβιίνπ πνπ ηεξείηαη θαηά ηελ παξάγξαθν 6 ή ηνπο ηπρφλ εθδνζέληεο πξνζσξηλνχο ηίηινπο θαη, αλ παξίζηαηαη αλάγθε, κε ηα έγγξαθα πνπ θαηέρεη ν κέηνρνο. 5. Οη αλψλπκεο κεηνρέο κεηαβηβάδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηε κεηαβίβαζε θηλεηψλ πξαγκάησλ. 6. Η κεηαβίβαζε ησλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ γίλεηαη κε εγγξαθή ζε εηδηθφ βηβιίν ηεο εηαηξείαο, ε νπνία ρξνλνινγείηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ κεηαβηβάδνληα κέηνρν θαη ηνλ απνθηψληα ή ηνπο πιεξεμνπζίνπο απηψλ. Μεηά απφ θάζε κεηαβίβαζε εθδίδεηαη λένο ηίηινο ή επηζεκεηψλνληαη απφ ηελ εηαηξεία επί ηνπ ππάξρνληνο ηίηινπ, εθφζνλ έρεη εθδνζεί, ε κεηαβίβαζε πνπ έγηλε θαη ε εηαηξηθή επσλπκία ή ηα νλνκαηεπψλπκα κε ηελ έδξα θαη ηηο δηεπζχλζεηο αληίζηνηρα, ην επάγγεικα θαη ηελ εζληθφηεηα ηνπ κεηαβηβάδνληνο θαη ηνπ απνθηψληνο. Σα ζηνηρεία απηά θαηαρσξίδνληαη θαη ζην εηδηθφ βηβιίν ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ. Ωο κέηνρνο έλαληη ηεο εηαηξείαο ζεσξείηαη ν εγγεγξακκέλνο ζην βηβιίν απηφ. 7. Η κεηαβίβαζε κεηνρψλ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε άπιε κνξθή γίλεηαη κε ζρεηηθή θαηαρψξηζε ζην κεηξψν φπνπ ηεξνχληαη νη θηλεηέο αμίεο, ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. Πξνθεηκέλνπ πεξί νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ, ν εγγεγξακκέλνο ζην κεηξψν ησλ θηλεηψλ αμηψλ ζεσξείηαη έλαληη ηεο εθδφηξηαο εηαηξίαο σο κέηνρνο.

Άξζξν 9 Απνηίκεζε ησλ εηαηξηθώλ εηζθνξώλ 1. Η εμαθξίβσζε ηεο αμίαο ησλ εηαηξηθψλ εηζθνξψλ ζε είδνο θαηά ηε ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο, θαζψο θαη ζε θάζε αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ ηεο, γίλεηαη κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηξηκεινχο επηηξνπήο εκπεηξνγλσκφλσλ πνπ απνηειείηαη απφ έλαλ ή δχν ππαιιήινπο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο (Σνκέαο Δκπνξίνπ) ή ηεο αξκφδηαο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, πηπρηνχρνπο αλσηάηεο ζρνιήο κε ηξηεηή ηνπιάρηζηνλ ππεξεζία ή απφ έλαλ ή δχν νξθσηνχο ειεγθηέο-ινγηζηέο ή νξθσηνχο εθηηκεηέο, θαηά πεξίπησζε θαη απφ έλαλ εκπεηξνγλψκνλα, εθπξφζσπν ηνπ αξκφδηνπ Δπηκειεηεξίνπ.


Σα κέιε ηεο επηηξνπήο δελ πξέπεη λα έρνπλ νπνηαδήπνηε εμάξηεζε απφ ηελ εηαηξεία. ΢ηηο πεξηπηψζεηο ζπγρσλεχζεσο πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ε παξαπάλσ επηηξνπή απνηειείηαη ππνρξεσηηθά απφ έλαλ νξθσηφ ειεγθηή-ινγηζηή θαη έλαλ νξθσηφ εθηηκεηή θαη ηνλ εθπξφζσπν ηνπ αξκφδηνπ Δπηκειεηεξίνπ. Με θαλνληζηηθέο απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο κπνξεί λα θαζνξίδνληαη θαη άιιεο πεξηπηψζεηο ππνρξεσηηθήο ζχλζεζεο ηεο επηηξνπήο γηα θαηεγνξίεο εηαηξηψλ. 2. Σα κέιε ηεο επηηξνπήο νξίδνληαη κε πξάμε ηνπ ππ. Δκπνξίνπ. Ο νξηζκφο πξέπεη λα γίλεηαη κέζα ζε δεθαπέληε εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο ζην ππνπξγείν Δκπνξίνπ. Η έθζεζε ηεο επηηξνπήο ππνβάιιεηαη ζην ππνπξγείν Δκπνξίνπ, κέζα ζε δχν (2) κήλεο απφ ηνλ νξηζκφ ησλ κειψλ ηεο θαη ηαπηφρξνλα, κε ηελ απνδνρή ή φρη, θνηλνπνηείηαη απφ ην ππνπξγείν απηφ ζηελ ελδηαθεξφκελε εηαηξεία. Η έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο πξέπεη λα πεξηέρεη ηελ πεξηγξαθή θάζε εηζθνξάο, λα αλαθέξεη ηηο κεζφδνπο απνηίκεζεο πνπ εθαξκφζηεθαλ θαη λα πηζηνπνηεί γηα ην αλ νη αμίεο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ κεζφδσλ απνηίκεζεο, αληηζηνηρνχλ ζηνλ αξηζκφ θαη ζηελ νλνκαζηηθή αμία ησλ κεηνρψλ πνπ ζα εθδνζνχλ έλαληη ησλ εηζθνξψλ απηψλ, ή, ζε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη γλσζηή ε νλνκαζηηθή αμία, ζηε ινγηζηηθή ηνπο αμία, αθνχ ιεθζεί ππφςε θαη ε δηαθνξά πάλσ απφ ην άξηην πνπ είλαη πηζαλφ λα πξνθχςεη απφ ηελ έθδνζε ησλ κεηνρψλ. Δηδηθφηεξα, γηα ηελ εθηίκεζε ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππ' φςηλ ε πξαγκαηηθή θαη λνκηθή θαηάζηαζε απηψλ θαη ηα ηπρφλ βάξε, θαζψο θαη: α) πξνθεηκέλνπ πεξί αθηλήησλ, ε ηηκή θαη νη ηίηινη θηήζεο, ε εκπνξηθφηεηα ηεο πεξηνρήο, νη πξννπηηθέο αλάπηπμεο, νη πξαγκαηηθέο ηξέρνπζεο ηηκέο, νη άδεηεο νηθνδνκήο θαη αληίζηνηρε ηερλννηθνλνκηθή έθζεζε κεραληθνχ, β) πξνθεηκέλνπ πεξί κεραλεκάησλ, κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη επίπισλ, ε ρξνλνινγία θαη ε αμία θηήζεο, ν βαζκφο ρξεζηκνπνίεζεο, ζπληήξεζεο θαη εκπνξεπζηκφηεηάο ηνπο, ε ελδερφκελε ηερλνινγηθή απαμίσζή ηνπο θαη νη ηξέρνπζεο ηηκέο γηα ίδηα ή παξεκθεξή πάγηα ζηνηρεία.. 3. Με απφθαζε ηνπ Τπ. Δκπνξίνπ θαζνξίδνληαη ηα νδνηπνξηθά έμνδα θαη ε απνδεκίσζε ησλ κειψλ ηεο επηηξνπήο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 πνπ θαηαβάιινληαη ππνρξεσηηθά απφ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο κεηά ην πέξαο ηεο εθηίκεζεο. 4. Η εθηίκεζε πνπ γίλεηαη θαηά ην παξφλ Άξζξν κπνξεί, κε επηινγή ησλ ηδξπηψλ θαηά ην ζηάδην ηεο ίδξπζεο ή, ζηε ζπλέρεηα, ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, λα γίλεη κε δαπάλεο ηεο εηαηξείαο θαη ρσξίο παξέκβαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο ή ηεο αξκφδηαο Αξρήο απφ δχν νξθσηνχο ειεγθηέο-


ινγηζηέο ή, θαηά πεξίπησζε, απφ δχν εθηηκεηέο ηνπ ΢ψκαηνο Οξθσηψλ Δθηηκεηψλ. Γηα ηνπο νξθσηνχο ειεγθηέο-ινγηζηέο θαη γηα ηελ εηαηξεία νξθσηψλ ειεγθηψλ-ινγηζηψλ, ηεο νπνίαο είλαη κέιε, δελ πξέπεη λα ζπληξέρνπλ θσιχκαηα ή αζπκβίβαζηα, πνπ ζα απέθιεηαλ ηε δηελέξγεηα ηαθηηθνχ ειέγρνπ απφ ηα πξφζσπα απηά, νχηε ηα ηειεπηαία ζα πξέπεη λα έρνπλ αλαιάβεη ηνλ ηαθηηθφ έιεγρν ηεο εηαηξείαο θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία. Απηνί πνπ δηελεξγνχλ ηελ εθηίκεζε εθαξκφδνπλ, σο πξνο ηελ εθηίκεζε θαη ην πεξηερφκελν ηεο ζρεηηθήο έθζεζεο, ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 5. Απμήζεηο θεθαιαίσλ, κε απνηειζχζαη ηξνπνπνηήζεηο θαηαζηαηηθνχ, πξαγκαηνπνηνχκελνη φκσο δη' εηζθνξψλ εηο είδνο, ζεσξνχληαη άθπξνη, εάλ δελ εμαθξηβσζή θαηά ηαο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ ε αμία ησλ εηο είδνο εηζθνξψλ, δηα ησλ νπνίσλ πξαγκαηνπνηνχληαη. 6. Οη εθζέζεηο απνηίκεζεο ησλ εηζθνξψλ ζε είδνο ππνβάιινληαη ζηηο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο ηνπ άξζξνπ 7β. Άξζξν 9α Γπλαηόηεηα κε απνηίκεζεο ησλ εηαηξηθώλ εηζθνξώλ 1. Η εηαηξεία κπνξεί λα κελ εθαξκφζεη ην άξζξν 9 φηαλ, ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ή ηελ απφθαζε ηνπ εηαηξηθνχ νξγάλνπ πνπ απνθαζίδεη ηελ αχμεζε θεθαιαίνπ, αληηθείκελν ηεο εηζθνξάο ζε είδνο είλαη θηλεηέο αμίεο ή κέζα ρξεκαηαγνξάο θαηά ηελ έλλνηα ησλ ζεκείσλ 18 θαη 19 ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο Οδεγίαο 2004/39/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ ΢πκβνπιίνπ ηεο 21εο Απξηιίνπ 2004, γηα ηηο αγνξέο ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ (ΔΔ L 321 ηεο 31.12.2003), αληίζηνηρα, κε ηνπο αθφινπζνπο φξνπο: α) Οη θηλεηέο αμίεο ή ηα κέζα ρξεκαηαγνξάο απνηηκνχληαη ζηε κέζε ζηαζκηζκέλε ηηκή, ζηελ νπνία απνηέιεζαλ αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο ζε ρξεκαηηζηήξην θαηά ην ηειεπηαίν εμάκελν πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία πξαγκαηνπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο εηζθνξάο. β) Όηαλ ε ηηκή ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο έρεη επεξεαζζεί απφ εμαηξεηηθέο πεξηζηάζεηο πνπ κπνξνχλ λα κεηαβάινπλ αηζζεηά ηελ αμία ησλ παξαπάλσ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαηά ηελ εκεξνκελία πξαγκαηνπνίεζεο ηεο εηζθνξάο, φπσο κεηαμχ άιισλ ζε πεξηπηψζεηο πνπ ε αγνξά ηέηνησλ θηλεηψλ αμηψλ ή κέζσλ ρξεκαηαγνξάο έρεη παχζεη λα έρεη ξεπζηφηεηα, ε αμία πξέπεη λα αλαπξνζαξκφδεηαη κε πξσηνβνπιία θαη επζχλε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Γηα ηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο αλσηέξσ αμίαο γίλεηαη απνηίκεζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 9. Ο κέηνρνο πνπ εηζέθεξε ηα παξαπάλσ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ακέζσο νπνηαδήπνηε επηπιένλ δηαθνξά ζε κεηξεηά, δηαθνξεηηθά ζεσξείηαη φηη δελ θαηέβαιε ηελ εηζθνξά ηνπ. 2. Η εηαηξεία κπνξεί λα κελ εθαξκφζεη ην άξζξν 9, φηαλ, ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ή ηελ απφθαζε ηνπ εηαηξηθνχ νξγάλνπ πνπ απνθαζίδεη ηελ


αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ, αληηθείκελν ηεο εηζθνξάο ζε είδνο είλαη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαθνξεηηθά απφ ηηο θηλεηέο αμίεο ή ηα κέζα ρξεκαηαγνξάο ηεο παξαγξάθνπ 1, ηα νπνία έρνπλ ήδε απνηειέζεη αληηθείκελν απνηίκεζεο γηα ηελ εχινγε αμία ηνπο απφ αλαγλσξηζκέλν αλεμάξηεην εκπεηξνγλψκνλα θαη πιεξνχληαη νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: α) ε εχινγε αμία ησλ παξαπάλσ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ έρεη πξνζδηνξηζηεί γηα εκεξνκελία πνπ δελ πξνεγείηαη πέξαλ ησλ έμη (6) κελψλ ηεο εκεξνκελίαο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο εηζθνξάο, β) ε απνηίκεζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζχκθσλα κε ηνπο γεληθά απνδεθηνχο θαλφλεο θαη ηηο αξρέο απνηίκεζεο πνπ ηζρχνπλ ζηελ Διιάδα γηα ην είδνο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ εηζθέξνληαη, γ) φηαλ ζπληξέρνπλ λέεο πεξηζηάζεηο πνπ κπνξνχλ λα κεηαβάινπλ αηζζεηά ηελ εχινγε αμία ησλ παξαπάλσ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαηά ηελ εκεξνκελία πξαγκαηνπνίεζεο ηεο εηζθνξάο ηνπο, ε αμία πξέπεη λα αλαπξνζαξκφδεηαη κε πξσηνβνπιία θαη επζχλε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Γηα ηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο γίλεηαη απνηίκεζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 9. Αλ δελ γίλεη ε αλαπξνζαξκνγή απηή, έλαο ή πεξηζζφηεξνη κέηνρνη πνπ θαηέρνπλ ζπλνιηθά πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ πέληε ηνηο εθαηφ (5%) ηνπ θαιπθζέληνο θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο θαηά ηελ εκέξα πνπ ιακβάλεηαη ε απφθαζε γηα ηελ αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ, κπνξνχλ λα δεηήζνπλ απνηίκεζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 9. Οη κέηνρνη απηνί κπνξνχλ λα ππνβάινπλ ην αίηεκά ηνπο κέρξη ηελ εκεξνκελία πξαγκαηνπνίεζεο ηεο εηζθνξάο ζε είδνο, ππφ ηνλ φξν φηη, θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ αηηήκαηνο, εμαθνινπζνχλ λα θαηέρνπλ ζπλνιηθά πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ πέληε ηνηο εθαηφ (5%) ηνπ θαιπθζέληνο θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο, φπσο απηφ είρε δηακνξθσζεί θαηά ηελ εκέξα πνπ ειήθζε ε απφθαζε γηα αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ. Ο κέηνρνο πνπ εηζέθεξε ηα παξαπάλσ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαβάιεη ακέζσο νπνηαδήπνηε επηπιένλ δηαθνξά ζε κεηξεηά, δηαθνξεηηθά ζεσξείηαη φηη δελ θαηέβαιε ηελ εηζθνξά ηνπ. 3. Η εηαηξεία κπνξεί λα κελ εθαξκφζεη ην άξζξν 9 φηαλ, ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ή ηελ απφθαζε ηνπ εηαηξηθνχ νξγάλνπ πνπ απνθαζίδεη ηελ αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ, αληηθείκελν ηεο εηζθνξάο ζε είδνο είλαη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαθνξεηηθά απφ ηηο θηλεηέο αμίεο ή ηα κέζα ρξεκαηαγνξάο ηεο παξαγξάθνπ 1, ε εχινγε αμία ησλ νπνίσλ πξνθχπηεη, γηα θαζέλα απφ απηά, απφ ηνπο ππνρξεσηηθνχο ινγαξηαζκνχο ηνπ πξνεγνχκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, εθφζνλ νη ινγαξηαζκνί απηνί απνηέιεζαλ αληηθείκελν ειέγρνπ ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 2006/43/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ ΢πκβνπιίνπ ηεο 17εο Μαΐνπ 2006, γηα ηνπο ππνρξεσηηθνχο ειέγρνπο ησλ εηήζησλ θαη ησλ ελνπνηεκέλσλ ινγαξηαζκψλ (ΔΔ L 157 ηεο 9.6.2006). Δάλ ζπληξέρνπλ λέεο πεξηζηάζεηο πνπ κπνξνχλ λα κεηαβάινπλ αηζζεηά ηελ εχινγε αμία ησλ παξαπάλσ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαηά ηελ εκεξνκελία πξαγκαηνπνίεζεο ηεο εηζθνξάο ηνπο, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο γ' ηεο παξαγξάθνπ 2.


4. Όηαλ, θαηά ηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο, πξαγκαηνπνηνχληαη εηζθνξέο ζε είδνο, ρσξίο απνηίκεζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 9, εθηφο απφ ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 2 ηνπ παξφληνο λφκνπ, θαη εληφο κελφο απφ ηελ εκεξνκελία πξαγκαηνπνίεζεο ηεο εηζθνξάο ζε είδνο, δεκνζηεχεηαη, θαηά ην άξζξν 7β, δήισζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ πνπ πεξηιακβάλεη: α) πεξηγξαθή ηεο ζρεηηθήο εηζθνξάο ζε είδνο, β) ηελ αμία ηεο, ηελ πξνέιεπζε ηεο απνηίκεζεο απηήο θαη, εθφζνλ απαηηείηαη, ηε κέζνδν απνηίκεζεο, γ) δήισζε γηα ην αλ ε αμία πνπ πξνθχπηεη αληηζηνηρεί ηνπιάρηζηνλ ζηνλ αξηζκφ, ηελ νλνκαζηηθή αμία θαη, ελδερνκέλσο, ζην πξφζζεην πνζφ πνπ θαηαβάιιεηαη επί ησλ κεηνρψλ πνπ πξφθεηηαη λα εθδνζνχλ έλαληη ηεο ελ ιφγσ εηζθνξάο θαη δ) δήισζε φηη δελ ζπληξέρνπλ λέεο πεξηζηάζεηο φζνλ αθνξά ηελ αξρηθή απνηίκεζε. 5. Όηαλ απμάλεηαη ην θεθάιαην θαηά ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 13 κε εηζθνξέο ζε είδνο, ρσξίο απνηίκεζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 9, δεκνζηεχεηαη θαηά ην άξζξν 7β αλαθνίλσζε πνπ πεξηιακβάλεη ηελ εκεξνκελία, θαηά ηελ νπνία ειήθζε ε απφθαζε γηα ηελ αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηηο πιεξνθνξίεο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, πξνηνχ πξαγκαηνπνηεζεί ε εηζθνξά. ΢ηελ πεξίπησζε απηή, ε δήισζε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηνξίδεηαη ζηε δήισζε φηη δελ έρνπλ ζπληξέμεη λέεο πεξηζηάζεηο κεηά ηε δεκνζίεπζε ηεο αλσηέξσ αλαθνίλσζεο. Άξζξν 10 Μεηαγελέζηεξε απόθηεζε ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ 1.Μέζα ζηα πξψηα δχν ρξφληα απφ ηε λφκηκε ιεηηνπξγία ηεο εηαηξίαο, θαζψο θαη δχν ρξφληα κεηά απφ θάζε αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ ηεο, απαγνξεχεηαη θαη είλαη απνιχησο άθπξε ε απφθηεζε νπνηνπδήπνηε ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ κε ηίκεκα αλψηεξν ηνπ 1/10 ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, πνπ έρεη θαηαβιεζεί, εθφζνλ πσιεηέο είλαη ηδξπηέο, κέηνρνη εθπξνζσπνχληεο πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 1/20 ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΢πκβνπιίνπ ηεο εηαηξίαο, ζπγγελείο ησλ αλσηέξσ κέρξη θαη ηνπ δεπηέξνπ βαζκνχ εμ' αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ, ζχδπγνη ησλ αλσηέξσ, θαζψο θαη εηαηξίεο ζηηο νπνίεο ηδξπηέο, κέηνρνη ή εηαίξνη εθπξνζσπνχληεο ην 1/20 ηνπ θεθαιαίνπ ησλ ελ ιφγσ εηαηξηψλ, κέιε ησλ Γηνηθεηηθψλ ηνπο ΢πκβνπιίσλ ή δηαρεηξηζηέο, ζπγγελείο ησλ αλσηέξσ κέρξη θαη ηνπ δεπηέξνπ βαζκνχ εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ή ζχδπγνη ησλ αλσηέξσ έρνπλ ηελ ηδηφηεηα ησλ παξαπάλσ πξνζψπσλ. Σν ίδην ηζρχεη αλ ν πσιεηήο απφθηεζε ην ζηνηρείν πνπ κεηαβηβάδεηαη απφ θάπνην απφ απηά ηα πξφζσπα, ή ζπγγελή ηνπο ησλ πην πάλσ βαζκψλ, κέζα


ζηνπο πξνεγνχκελνπο δψδεθα κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηαζηαηηθνχ ή ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο αχμεζεο ηνπ θεθαιαίνπ. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ ιακβάλνληαη ππ' φςηλ απμήζεηο θεθαιαίνπ πνπ έγηλαλ ρσξίο θαηαβνιή λέσλ εηζθνξψλ. 2. Οη απνθηήζεηο ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν ζεσξνχληαη φηη έγηλαλ έγθπξα, αλ πξνεγεζεί έγθξηζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο θαη απνηίκεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ κεηαβηβάδνληαη ζηελ εηαηξία, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9. Η έθζεζε απνηίκεζεο ππνβάιιεηαη ζηηο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο ηνπ άξζξνπ 7β. Δλ πξνθεηκέλσ εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9α. 3. Πξφζσπα, κε πεξηιακβαλφκελα εηο ηίλα ησλ θαηεγνξηψλ ηεο πξψηεο παξαγξάθνπ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, κεηαβηβάδνληα δε εηο ηελ εηαηξείαλ αληηθείκελα πξνο παγίαλ εθκεηάιιεπζηλ ηεο επηρεηξήζεσο απηήο, δελ δχλαληαη θαηά ηελ δηάξθεηαλ ηεο απαγνξεχζεσο ηεο κλεκνλεπζείζεο παξαγξάθνπ λα εθιεγψζη ζχκβνπινη, δηνξηζζψζηλ ππάιιεινη ή ιάβσζηλ ακνηβήλ ή απνδεκίσζίλ ηίλα παξά ηεο εηαηξείαο άλεπ πξνεγνπκέλεο εγθξίζεσο γεληθήο ζπλειεχζεσο. 4. Η απαγφξεπζε ηεο παξαγξάθνπ 1 δελ ηζρχεη φηαλ πξφθεηηαη γηα απνθηήζεηο πνπ γίλνληαη ζην πιαίζην ησλ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ηεο εηαηξείαο, γηα απνθηήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κε απφθαζε δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ή ζην πιαίζην δηαδηθαζηψλ πνπ επνπηεχνληαη απφ ηηο αξρέο απηέο, θαζψο θαη γηα απνθηήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ρξεκαηηζηήξην. 5. Σελ αθπξφηεηα ηεο παξαγξάθνπ 1 κπνξεί λα επηθαιεζζεί φπνηνο έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ. Δπίθιεζε ηεο αθπξφηεηαο δελ είλαη επηηξεπηή κεηά παξέιεπζε δηεηίαο απφ ην ηέινο ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο θαηά ην νπνίν απνθηήζεθαλ ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο παξαγξάθνπ 1. Άξζξν 11 Πξνζεζκίεο θαηαβνιήο θαη πηζηνπνίεζεο ηεο θαηαβνιήο ηνπ θεθαιαίνπ 1. Δληφο ηνπ πξψηνπ δηκήλνπ απφ ηε ζχζηαζε ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ππνρξενχηαη λα ζπλέιζεη ζε ζπλεδξίαζε, κε ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο ηελ πηζηνπνίεζε ηεο θαηαβνιήο ή κε ηνπ αξρηθνχ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ νξίδεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ. 2. ΢ε θάζε πεξίπησζε αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ε πηζηνπνίεζε ηεο θαηαβνιήο ή κε απηνχ θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν πξέπεη λα γίλεηαη εληφο πξνζεζκίαο ελφο (1) κελφο απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο θαηαβνιήο ηνπ


πνζνχ ηεο αχμεζεο. Πηζηνπνίεζε θαηαβνιήο δελ απαηηείηαη εάλ ε αχμεζε θεθαιαίνπ δελ γίλεηαη κε λέεο εηζθνξέο. 3. Η πξνζεζκία θαηαβνιήο ηεο αχμεζεο ηνπ θεθαιαίνπ νξίδεηαη απφ ην φξγαλν πνπ έιαβε ηε ζρεηηθή απφθαζε θαη δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ νχηε κεγαιχηεξε ησλ ηεζζάξσλ (4) κελψλ απφ ηελ εκέξα πνπ ειήθζε ε απφθαζε απηή. 4. ΢ε πεξίπησζε πνπ ε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζπλνδεχεηαη απφ αλάινγε ηξνπνπνίεζε ηνπ ζρεηηθνχ πεξί θεθαιαίνπ άξζξνπ ηνπ θαηαζηαηηθνχ, ε πξνζεζκία θαηαβνιήο ηεο αχμεζεο ηνπ θεθαιαίνπ θαηά ηελ παξάγξαθν 3 αξρίδεη απφ ηελ εκέξα ιήςεο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ θαη κπνξεί λα παξαηαζεί απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην γηα έλαλ (1) κήλα. Η κεληαία απηή πξνζεζκία δελ αξρίδεη πξηλ απφ ηελ θαηαρψξηζε ηεο αχμεζεο ζην Μεηξψν. 5. Δληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ε εηαηξεία ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο ή ζηελ αξκφδηα Αξρή αληίγξαθν ηνπ ζρεηηθνχ πξαθηηθνχ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Η κε εκπξφζεζκε θαηαβνιή ηνπ θεθαιαίνπ δεκηνπξγεί ππνρξέσζε ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην λα επαλαθέξεη, κε απφθαζή ηνπ, ην θεθάιαην ζην πξηλ απφ ηελ αχμεζε πνζφ θαη κε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ, εθφζνλ ε αχμεζε είρε γίλεη, κε ηνλ ηξφπν απηφλ, κέρξη ην ηέινο ηεο ρξήζεο εληφο ηεο νπνίαο έιεμε ε πξνζεζκία θαηαβνιήο. Η παξάβαζε ηεο ππνρξέσζεο απηήο ηηκσξείηαη κε ηηο πνηλέο ηνπ άξζξνπ 58α ηνπ παξφληνο. Η απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ππνβάιιεηαη ζηηο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο ηνπ άξζξνπ 7β. 6. Η θαηαβνιή ησλ κεηξεηψλ γηα θάιπςε ηνπ αξρηθνχ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ή ηπρφλ απμήζεσλ απηνχ, θαζψο θαη νη θαηαζέζεηο κεηφρσλ κε πξννξηζκφ ηε κειινληηθή αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, πξαγκαηνπνηνχληαη ππνρξεσηηθά κε θαηάζεζε ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ ηεο εηαηξείαο, πνπ ηεξείηαη ζε νπνηνδήπνηε πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ Διιάδα. Με ηελ επηθχιαμε ηνπ 'Αξζξνπ 10, ε παξάιεηςε θαηαβνιήο ζε ινγαξηαζκφ δελ επάγεηαη αθπξφηεηα, εάλ απνδεηθλχεηαη φηη ην ζρεηηθφ πνζφ ππάξρεη θαη φηη θαηαηέζεθε εθ ησλ πζηέξσλ ζε ινγαξηαζκφ ηεο εηαηξείαο ή φηη δαπαλήζεθε γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο εηαηξείαο. Γηα ηα γεγνλφηα ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ γίλεηαη ζρεηηθή αλαθνξά ζην πξαθηηθφ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο θαηαβνιήο. Σα εδάθηα δεχηεξν θαη ηξίην ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ δελ εθαξκφδνληαη ζε εηαηξείεο κε κεηνρέο εηζεγκέλεο ζε ρξεκαηηζηήξην.

Άξζξν 11α Πνησλ Α.Δ. νη κεηνρέο είλαη ππνρξεσηηθά νλνκαζηηθέο


1. Σν θεθάιαην ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο δηαηξείηαη ζε κεηνρέο πνπ κπνξεί λα είλαη αλψλπκεο ή νλνκαζηηθέο θαη ελζσκαηψλνληαη ζε ηίηινπο κηαο ή πεξηζζφηεξσλ κεηνρψλ. 2. Δηδηθψο δηα ηαο ηξαπεδηηηθάο, αζθαιηζηηθάο, ζηδεξνδξνκηθάο θαη αεξνπνξηθάο αλσλχκνπο εηαηξείαο, σο θαη ηαο ηνηαχηαο ηαο αζθνχζαο επηρείξεζηλ παξαγσγήο θσηαεξίνπ, παξαγσγήο θαη δηαλνκήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, πδξεχζεσο θαη απνρεηεχζεσο πφιεσλ, ξαδηνθσλίαο, ηειεπηθνηλσληψλ θαη θαηαζθεπήο παληφο είδνπο πνιεκηθνχ πιηθνχ, νξίδεηαη φηη αη κεηνραί απηψλ ζα είλαη νλνκαζηηθαί.

Άξζξν 12 Μεξηθή θαηαβνιή θεθαιαίνπ 1. Μεξηθή θαηαβνιή ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, θαηά ηελ έλλνηα απηνχ ηνπ λφκνπ, ζεσξείηαη ε θαηαβνιή θαηά ηε ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο, θαζψο θαη ε θαηαβνιή ζε θάζε αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ ηεο, ηκήκαηνο ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο κε ηαπηφρξνλε αλάιεςε, απφ θάζε κέηνρν, ηεο ππνρξέσζεο γηα θαηαβνιή ηεο ππφινηπεο αμίαο ηεο κεηνρήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ. Μεξηθή θαηαβνιή ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ δελ επηηξέπεηαη ζε πεξίπησζε εηζθνξάο ζε είδνο, θαζψο θαη επί εηαηξεηψλ κε κεηνρέο εηζεγκέλεο ζε ρξεκαηηζηήξην. 2. Δλ πεξηπηψζεη νξηζκνχ ηνηαχηεο θαηαβνιήο ηζρχνπζηλ ππνρξεσηηθψο ηα επφκελα: α) Ο ρξφλνο, θαηά ηνλ νπνίν ε αμία κεηνρήο κπνξεί λα παξακέλεη ελ κέξεη κφλν θαηαβεβιεκέλε, δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα πέληε (5) έηε. β. Σν ηκήκα ηεο αμίαο θάζε κεηνρήο πνπ έρεη θαηαβιεζεί δε κπνξεί λα είλαη θαηψηεξν απφ ην 1/4 (έλα ηέηαξην) ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο. Αλ πξνβιέπεηαη έθδνζε κεηνρψλ πάλσ απφ ην άξηην, ε πάλσ απφ ην άξηην δηαθνξά θαηαβάιιεηαη νιφθιεξε εθάπαμ θαηά ηελ θαηαβνιή ηεο πξψηεο δφζεο. γ. Αη κεηνραί κέρξη ηεο απνπιεξσκήο απηψλ δένλ λα είλαη νλνκαζηηθνί. Η κεηαβίβαζηο ησλ ηίηισλ ηνχησλ ελεξγείηαη θαηά ηαο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8β. δ. Ο κεηαβηβάδσλ κεηνρήλ ηηλά απηνχ, κήπσ πιεξσζείζαλ εμ νινθιήξνπ, επζχλεηαη αιιειεγγχσο κεηά ηνπ λένπ απηήο θπξίνπ δηα ην νθεηιφκελνλ έηη ηκήκα ηεο κεηνρήο επί κίαλ δηεηίαλ απφ ηεο ρξνλνινγίαο αθ' εο ελεξγήζε ε θαηά ην πξνεγνχκελνλ εδάθηνλ εγγξαθή εηο ηα βηβιία ηεο εηαηξείαο. ε. Μεηά πάξνδνλ ηξηκήλνπ απφ ηεο ιήμεσο πάζεο πξνζεζκίαο, ηαρζείζεο δηα δεκνζηεχζεσο εηο δχν ηνπιάρηζηνλ εκεξεζίαο εθεκεξίδαο πξνο θαηαβνιήλ ηκήκαηνο ηεο αμίαο ησλ κεηνρψλ, αη κεηνραί, εθ' σλ δελ θαηεβιήζε ε


δεηεζείζα δφζηο θαζίζηαληαη απηνδηθαίσο άθπξνη, ε δε εηαηξεία ππνρξενχηαη, ίλα εληφο κελφο απφ ηεο ιήμεσο ηνπ σο άλσ ηξηκήλνπ, πξνβή εηο πψιεζηλ λέσλ κεηνρψλ, ίζσλ θαη΄αξηζκφλ πξνο ηαο αθπξσζείζαο. Η πψιεζηο αχηε ελεξγείηαη ρξεκαηηζηεξηαθψο ελ ησ Υξεκαηηζηεξίσ Αζελψλ ππφ ρξεκαηηζηνχ, δηνξηδνκέλνπ ππφ ηεο εηαηξείαο, θαζ΄ εκέξαλ θαη ψξαλ, νξηδνκέλελ πξν 5 (πέληε) πιήξσλ εκεξψλ, δηα δεκνζηεχζεσο εηο δχν εκεξεζίαο εθεκεξίδαο θαη δηα ηνηρνθνιιήζεσο ελ ηε αηζνχζε ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ. Πεξί ηεο ηνηαχηεο εθπνηήζεσο εηδνπνηείηαη εγγξάθσο θαηά ηελ απηήλ πελζήκεξνλ πξνζεζκίαλ θαη ν νθεηιέηεο, ηεο πξνο απηφλ θνηλνπνηήζεσο δπλακέλεο λα γίλε ελ πεξηπηψζεη απνπζίαο ηνπ θαη πξνο ηνλ γξακκαηέα ηνπ πξσηνδηθείνπ ηεο πεξηθεξείαο, ελ ε εδξεχεη ε εηαηξεία. Η εθπνίεζηο αχηε ελεξγείηαη δηα ινγαξηαζκφλ ησλ νθεηιεηψλ κεηφρσλ, εηο νπο θαηαβάιιεηαη παλ πξνθχπηνλ πιεφλαζκα κεηά ηελ αθαίξεζηλ πάλησλ ησλ εμφδσλ θαη θαζ' σλ ε εηαηξεία δχλαηαη λα αμίσζε πάζαλ πξνθχςνπζαλ δεκίαλ. Απνηπρνχζεο ηπρφλ ηεο ηνηαχηεο εθπνηήζεσο ελ κέξεη ή ελ φισ, αχηε επαλαιακβάλεηαη, ηεξνπκέλσλ παζψλ ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, εληφο δέθα πέληε εκεξψλ απφ ηεο απνηπρίαο, ελ ε δε πεξηπηψζεη θαη αχζηο δελ επηηεπρζή ε ζπλνιηθή εθπνίεζηο, ε εηαηξεία ππνρξενχηαη λα πξνβή εηο κείσζηλ ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ θαηά ην πνζφλ ησλ κε εθπνηεζεηζψλ κεηνρψλ δηα ηεο πξψηελο κεηά ηελ εθπνίεζηλ ζπγθιεζεζνκέλεο γεληθήο ζπλειεχζεσο. Η νχησ ιακβαλνκέλε απφθαζηο πεξί κεηψζεσο ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ δελ απαιιάζζεη ηνπο νθεηιέηαο κεηφρνπο πάζεο πξνο ηελ εηαηξείαλ νθεηιήο εθ ηεο ιπζείζεο κεηνρηθήο ζρέζεσο. ζη. Δπί ηεο εηέξαο φςεσο εθάζηεο κεηνρήο αλαγξάθνληαη αη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, σο θαη αη ζρεηηθνί δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ. δ. Δλ παληί εληχπσ, δηαθεκίζεη, δεκνζηεχκαηη ή άιισ εγγξάθσ, ελ ελ ησ νπνίσ αλαθέξεηαη ην νλνκαηηθφλ θεθάιαηνλ, δένλ απαξαηηήησο λα κλεκνλεχεηαη ακέζσο παξ΄ απηψ θαη ην θαηαβεβιεκέλνλ θεθάιαηνλ. ε. Κακία αχμεζε θεθαιαίνπ δε κπνξεί λα απνθαζηζζεί πξηλ ηε δεκνζίεπζε, θαηά ην εδάθην ε', ηεο πξφζθιεζεο γηα πιεξσκή ηεο ηειεπηαίαο νθεηιφκελεο δφζεσο, εθηφο αλ πξφθεηηαη γηα αχμεζε επηβαιιφκελε απφ δηάηαμε λφκνπ. Άξζξν 12α Κινπή ή απώιεηα κεηνρώλ ΢ε πεξίπησζε θινπήο , απψιεηαο ή θαηαζηξνθήο ηνπ ηίηινπ κεηνρήο, κε ηηο ηπρφλ ππάξρνπζεο θαη κε απνρσξηζζείζεο απφ απηφλ κεξηζκαηαπνδείμεηο, εθαξκφδνληαη ηα άξζξ. 843 επφκελα ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο.


Άξζξν 13 Αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ - δηθαίσκα πξνηίκεζεο – παξνρή δηθαησκάησλ απόθηεζεο κεηνρώλ 1.(α) ΢ην θαηαζηαηηθφ είλαη δπλαηφλ λα νξηζζεί φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο πεληαεηίαο απφ ηε ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο, ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην έρεη ην δηθαίσκα κε απφθαζή ηνπ, πνπ ιακβάλεηαη κε πιεηνςεθία ησλ δχν ηξίησλ (2/3) ηνπιάρηζηνλ ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ λα απμάλεη ην κεηνρηθφ θεθάιαην κεξηθά ή νιηθά κε ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ, γηα πνζφ πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην αξρηθφ κεηνρηθφ θεθάιαην. (β) Η πην πάλσ εμνπζία κπνξεί λα εθρσξείηαη ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην θαη κε απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο, ε νπνία ππφθεηηαη ζηηο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο ηνπ άξζξνπ 7β. ΢ηελ πεξίπησζε απηή, ην κεηνρηθφ θεθάιαην κπνξεί λα απμάλεηαη κέρξη ην πνζφ ηνπ θεθαιαίνπ πνπ είλαη θαηαβεβιεκέλν θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ ρνξεγήζεθε ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ε ελ ιφγσ εμνπζία. (γ) Η πην πάλσ εμνπζία ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ κπνξεί λα αλαλεψλεηαη απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ηελ πεληαεηία γηα θάζε αλαλέσζε θαη ε ηζρχο ηεο αξρίδεη κεηά ηε ιήμε ηεο θάζε πεληαεηίαο. Η απφθαζε απηή ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ππφθεηηαη ζηηο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο ηνπ άξζξνπ 7β. 2. ΢ην θαηαζηαηηθφ είλαη δπλαηφλ λα νξηζζεί φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο πεληαεηίαο απφ ηε ζχζηαζε ηεο εηαηξίαο, ε γεληθή ζπλέιεπζε έρεη ην δηθαίσκα κε απφθαζή ηεο πνπ ιακβάλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 29 παξ. 1 θαη 2 θαη 31 παξ. 1, λα απμάλεη ην κεηνρηθφ θεθάιαην, κεξηθά ή νιηθά κε ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ ζπλνιηθά κέρξη ην πεληαπιάζην ηνπ αξρηθνχ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 3. Απαγνξεχεηαη ζηηο εηαηξίεο πνπ έρνπλ θάπνηα απφ ηα παξαπάλσ δηθαηψκαηα λα αλαγξάθνπλ ζε νπνηνδήπνηε έληππν, δηαθήκηζε, δεκνζίεπκα ή άιιν έγγξαθν, σο θεθάιαην ην πνζφ γηα ην νπνίν δηθαηνχηαη θαηά ηα αλσηέξσ, λα εθδψζεη λέεο κεηνρέο ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ή ε γεληθή ζπλέιεπζε. 4.α) Καη' εμαίξεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ 1 θαη 2, φηαλ ηα απνζεκαηηθά ηεο εηαηξίαο ππεξβαίλνπλ ην έλα ηέηαξην (1/4) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, γηα ηελ αχμεζε απηνχ απαηηείηαη απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο, ιακβαλφκελε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 29 παξ. 3 θαη 4 θαη 31 παξ. 2 ηνπ παξφληνο θαη αλάινγε ηξνπνπνίεζε ηνπ ζρεηηθνχ κε ην κεηνρηθφ θεθάιαην άξζξνπ ηνπ θαηαζηαηηθνχ. β) Οη απνθαζηδφκελεο απμήζεηο ηνπ θεθαιαίνπ ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 δελ απνηεινχλ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ.


γ) Η αξκνδηφηεηα ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ λα απμάλεη ην κεηνρηθφ θεθάιαην, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 κπνξεί λα αζθεζεί παξάιιεια κε απηήλ ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο θαηά ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 5. Η απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ ηεο εηαηξίαο γηα αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πξέπεη λα αλαθέξεη ηνπιάρηζηνλ ην πνζφ ηεο αχμεζεο ηνπ θεθαιαίνπ, ηνλ ηξφπν θάιπςήο ηεο, ηνλ αξηζκφ θαη ην είδνο ησλ κεηνρψλ πνπ ζ εθδνζνχλ, ηελ νλνκαζηηθή αμία θαη ηελ ηηκή δηάζεζεο απηψλ θαη ηελ πξνζεζκία θάιπςεο. 6. Η γεληθή ζπλέιεπζε, πνπ απνθαζίδεη αχμεζε θεθαιαίνπ ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 29 θαη ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 31, κπνξεί λα εμνπζηνδνηήζεη ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην λα απνθαζίζεη απηφ γηα ηελ ηηκή δηάζεζεο ησλ λέσλ κεηνρψλ ή θαη γηα ην επηηφθην θαη ηνλ ηξφπν πξνζδηνξηζκνχ ηνπ, ζε πεξίπησζε έθδνζεο κεηνρψλ κε δηθαίσκα απφιεςεο ηφθνπ, εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πνπ νξίδεη ε γεληθή ζπλέιεπζε θαη ην νπνίν δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην έλα (1) έηνο. ΢ηελ πεξίπησζε απηή, ε πξνζεζκία θαηαβνιήο ηνπ θεθαιαίνπ θαηά ην άξζξν 11 αξρίδεη απφ ηε ιήςε ηεο απφθαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, κε ηελ νπνία θαζνξίδεηαη ε ηηκή δηάζεζεο ησλ κεηνρψλ ή θαη ην επηηφθην ή ν ηξφπνο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ, θαηά πεξίπησζε. 7. ΢ε θάζε πεξίπησζε αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, πνπ δελ γίλεηαη κε εηζθνξά ζε είδνο ή έθδνζε νκνινγηψλ κε δηθαίσκα κεηαηξνπήο ηνπο ζε κεηνρέο, παξέρεηαη δηθαίσκα πξνηίκεζεο ζε νιφθιεξν ην λέν θεθάιαην ή ην νκνινγηαθφ δάλεην, ππέξ ησλ κεηφρσλ θαηά ην ρξφλν ηεο έθδνζεο, αλάινγα κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην πθηζηάκελν κεηνρηθφ θεθάιαην. Σν θαηαζηαηηθφ κπνξεί λα επεθηείλεη ην δηθαίσκα πξνηίκεζεο θαη ζε πεξηπηψζεηο αχμεζεο κε εηζθνξέο ζε είδνο ή έθδνζε νκνινγηψλ κε δηθαίσκα κεηαηξνπήο ηνπο ζε κεηνρέο. Σν θαηαζηαηηθφ κπνξεί επίζεο λα πξνβιέπεη φηη αλ ε εηαηξεία έρεη ήδε εθδψζεη κεηνρέο πεξηζζφηεξσλ θαηεγνξηψλ, ζηηο νπνίεο ηα δηθαηψκαηα ςήθνπ ή ζπκκεηνρήο ζηα θέξδε ή ηε δηαλνκή ηνπ πξντφληνο ηεο εθθαζάξηζεο είλαη δηαθνξεηηθά κεηαμχ ηνπο, είλαη δπλαηή ε αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ κε κεηνρέο κηαο κφλν απφ ηηο θαηεγνξίεο απηέο. ΢ηελ πεξίπησζε απηή, ην δηθαίσκα πξνηίκεζεο παξέρεηαη ζηνπο κεηφρνπο ησλ άιισλ θαηεγνξηψλ κφλν κεηά ηε κε άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο απφ ηνπο κεηφρνπο ηεο θαηεγνξίαο ζηελ νπνία αλήθνπλ νη λέεο κεηνρέο. 8. Σν δηθαίσκα πξνηίκεζεο αζθείηαη εληφο ηεο πξνζεζκίαο, ηελ νπνία φξηζε ην φξγαλν ηεο εηαηξείαο πνπ απνθάζηζε ηελ αχμεζε. Η πξνζεζκία απηή, κε ηελ επηθχιαμε ηήξεζεο ηεο πξνζεζκίαο θαηαβνιήο ηνπ θεθαιαίνπ, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 11, δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ. ΢ηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο δελ αξρίδεη πξηλ απφ ηε ιήςε ηεο απφθαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηηκήο δηάζεζεο ησλ λέσλ κεηνρψλ. ΢ηελ πεξίπησζε ηνπ δεχηεξνπ θαη ηνπ ηξίηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ε πξνζεζκία άζθεζεο ηνπ


δηθαηψκαηνο απφ ηνπο ινηπνχο κεηφρνπο νξίδεηαη, νκνίσο, απφ ην φξγαλν ηεο εηαηξείαο πνπ απνθάζηζε ηελ αχμεζε. Η πξνζεζκία απηή δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ δέθα (10) εκεξψλ θαη αξρίδεη απφ ηελ επνκέλε ηεο εκέξαο, θαηά ηελ νπνία ιήγεη ε πξνζεζκία γηα ηνπο κεηφρνπο ηεο θαηεγνξίαο ζηελ νπνία αλήθνπλ νη λέεο κεηνρέο. Μεηά ην ηέινο ησλ πξνζεζκηψλ απηψλ, νη κεηνρέο πνπ δελ έρνπλ αλαιεθζεί, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, δηαηίζεληαη απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο εηαηξείαο ειεχζεξα ζε ηηκή φρη θαηψηεξε ηεο ηηκήο πνπ θαηαβάιινπλ νη πθηζηάκελνη κέηνρνη. ΢ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην φξγαλν ηεο εηαηξείαο πνπ απνθάζηζε ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ παξέιεηςε λα νξίζεη ηελ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο, ηελ πξνζεζκία απηή ή ηελ ηπρφλ παξάηαζή ηεο, νξίδεη κε απφθαζε ηνπ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην εληφο ησλ ρξνληθψλ νξίσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 11. 9. Η πξφζθιεζε γηα ηελ ελάζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο, ζηελ νπνία κλεκνλεχεηαη ππνρξεσηηθά θαη ε πξνζεζκία κέζα ζηελ νπνία πξέπεη λα αζθεζεί απηφ ην δηθαίσκα, δεκνζηεχεηαη κε επηκέιεηα ηεο εηαηξείαο ζην ηεχρνο αλψλπκσλ εηαηξεηψλ θαη εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο. ΢ην θαηαζηαηηθφ κπνξεί λα πξνβιέπεηαη επξχηεξε δεκνζηφηεηα. Με ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 6, ε πξφζθιεζε θαη ε γλσζηνπνίεζε ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο, θαηά ηα αλσηέξσ, κπνξνχλ λα παξαιεηθζνχλ, εθφζνλ ζηε γεληθή ζπλέιεπζε παξέζηεζαλ κέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ ην ζχλνιν ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη έιαβαλ γλψζε ηεο πξνζεζκίαο πνπ ηάρζεθε γηα ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο ή δήισζαλ ηελ απφθαζε ηνπο γηα ηελ απφ απηνχο άζθεζε ή κε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο. Η δεκνζίεπζε ηεο πξφζθιεζεο κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί κε ζπζηεκέλε επηζηνιή «επί απνδείμεη», εθφζνλ νη κεηνρέο είλαη νλνκαζηηθέο ζην ζχλνιφ ηνπο. 10. Με απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο πνπ ιακβάλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 29 θαη ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 31, κπνξεί λα πεξηνξηζηεί ή λα θαηαξγεζεί ην δηθαίσκα πξνηίκεζεο ηεο παξαγξάθνπ 7. Γηα λα ιεθζεί ε απφθαζε απηή, ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζηε γεληθή ζπλέιεπζε γξαπηή έθζεζε ζηελ νπνία αλαθέξνληαη νη ιφγνη πνπ επηβάιινπλ ηνλ πεξηνξηζκφ ή ηελ θαηάξγεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο θαη ζηελ νπνία δηθαηνινγείηαη ε ηηκή πνπ πξνηείλεηαη γηα ηελ έθδνζε ησλ λέσλ κεηνρψλ. Η απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ππνβάιιεηαη ζηηο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο ηνπ άξζξνπ 7β. Γελ ππάξρεη απνθιεηζκφο απφ ην δηθαίσκα πξνηίκεζεο θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, φηαλ νη κεηνρέο αλαιακβάλνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή επηρεηξήζεηο παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ, πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δέρνληαη ηίηινπο πξνο θχιαμε, γηα λα πξνζθεξζνχλ ζηνπο κεηφρνπο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 7. Δπίζεο, δελ ππάξρεη απνθιεηζκφο απφ ην δηθαίσκα πξνηίκεζεο, φηαλ ε αχμεζε θεθαιαίνπ έρεη ζθνπφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ πξνζσπηθνχ ζην θεθάιαην ηεο εηαηξείαο ζχκθσλα κε ην π.δ.30/1988 (ΦΔΚ 13 Α').


11. Σν θεθάιαην κπνξεί λα απμεζεί, ελ κέξεη, κε εηζθνξέο ζε κεηξεηά θαη, ελ κέξεη, κε εηζθνξέο ζε είδνο. ΢ηελ πεξίπησζε απηή, πξφβιεςε ηνπ νξγάλνπ πνπ απνθαζίδεη ηελ αχμεζε, θαηά ηελ νπνία νη κέηνρνη πνπ εηζθέξνπλ είδνο δελ ζπκκεηέρνπλ θαη ζηελ αχμεζε κε εηζθνξέο ζε κεηξεηά, δελ ζπληζηά απνθιεηζκφ ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο, αλ ε αλαινγία ηεο αμίαο ησλ εηζθνξψλ ζε είδνο, ζε ζρέζε κε ηε ζπλνιηθή αχμεζε είλαη ηνπιάρηζηνλ ίδηα κε ηελ αλαινγία ηεο ζπκκεηνρήο ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ησλ κεηφρσλ πνπ πξνβαίλνπλ ζηηο εηζθνξέο απηέο. ΢ε πεξίπησζε αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κε εηζθνξέο ελ κέξεη ζε κεηξεηά θαη ελ κέξεη ζε είδνο, ε αμία ησλ εηζθνξψλ ζε είδνο πξέπεη λα έρεη απνηηκεζεί ζχκθσλα κε ηα άξζξα 9 θαη 9α πξηλ απφ ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. 12. Αλ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο θαηεγνξίεο κεηνρψλ, θάζε απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο πνπ αθνξά ζηελ αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ, θαζψο θαη ε απφθαζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ αλσηέξσ παξάγξαθν 1 ζρεηηθά κε ηελ παξνρή εμνπζίαο ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην γηα ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ππφθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηεο θαηεγνξίαο ή ησλ θαηεγνξηψλ κεηνρψλ, ησλ νπνίσλ ηα δηθαηψκαηα ζίγνληαη απφ ηηο απνθάζεηο απηέο. Γελ ζεσξείηαη φηη ζίγνληαη ηα δηθαηψκαηα απηά, ηδίσο εάλ ε αχμεζε γίλεηαη ρσξίο λέεο εηζθνξέο θαη εθφζνλ νη λέεο κεηνρέο, πνπ ζα εθδνζνχλ αλά θαηεγνξία, παξέρνπλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα κε ηηο αληίζηνηρεο παιαηέο, δηαηεζνχλ δε ζηνπο κεηφρνπο ηεο αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο ζε αξηζκφ αλάινγν κε ηηο κεηνρέο πνπ ήδε θαηέρνπλ, ψζηε λα κελ κεηαβάιινληαη ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ηεο θάζε θαηεγνξίαο. Η έγθξηζε παξέρεηαη κε απφθαζε ησλ κεηφρσλ ηεο θαηεγνξίαο πνπ ζίγεηαη θαη ιακβάλεηαη ζε ηδηαίηεξε ζπλέιεπζε κε ηα πνζνζηά απαξηίαο θαη πιεηνςεθίαο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 29 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 31. Γηα ηε ζχγθιεζε ηεο ηδηαίηεξεο ζπλέιεπζεο, ηε ζπκκεηνρή ζε απηή, ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ, ηελ αλαβνιή ιήςεο απνθάζεσλ, ηελ ςεθνθνξία, θαζψο θαη ηελ αθχξσζε ησλ απνθάζεψλ ηεο, εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο γηα ηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. 13. Με απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο, πνπ ιακβάλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 29 θαη ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 31, κπνξεί λα ζεζπηζζεί πξφγξακκα δηάζεζεο κεηνρψλ ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ην πξνζσπηθφ ηεο εηαηξείαο, θαζψο θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ εηαηξεηψλ θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 42ε, κε ηε κνξθή δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο (option) απφθηεζεο κεηνρψλ, θαηά ηνπο φξνπο ηεο απφθαζεο απηήο, πεξίιεςε ηεο νπνίαο ππνβάιιεηαη ζηηο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο ηνπ άξζξνπ 7β. Ωο δηθαηνχρνη κπνξνχλ λα νξηζζνχλ θαη πξφζσπα πνπ παξέρνπλ ζηελ εηαηξεία ππεξεζίεο ζε ζηαζεξή βάζε. Η νλνκαζηηθή αμία ησλ κεηνρψλ πνπ δηαηίζεληαη θαηά ηελ παξνχζα παξάγξαθν δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη, ζπλνιηθά, ην έλα δέθαην (1/10) ηνπ θεθαιαίνπ, πνπ είλαη θαηαβεβιεκέλν θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο απφθαζεο ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο. Η απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο πξνβιέπεη εάλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο ε εηαηξεία ζα πξνβεί ζε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ ή εάλ ζα ρξεζηκνπνηήζεη κεηνρέο πνπ απνθηά ή έρεη απνθηήζεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 16. ΢ε θάζε


πεξίπησζε, ε απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο πξέπεη λα νξίδεη ηνλ αλψηαην αξηζκφ κεηνρψλ πνπ κπνξεί λα απνθηεζνχλ ή λα εθδνζνχλ, εάλ νη δηθαηνχρνη αζθήζνπλ ην παξαπάλσ δηθαίσκα, ηελ ηηκή θαη ηνπο φξνπο δηάζεζεο ησλ κεηνρψλ ζηνπο δηθαηνχρνπο, ηνπο δηθαηνχρνπο ή ηηο θαηεγνξίεο απηψλ θαη ηε κέζνδν πξνζδηνξηζκνχ ηεο ηηκήο απφθηεζεο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ παξφληνο λφκνπ, ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαζψο θαη θάζε άιιν ζπλαθή φξν. Με ηελ ίδηα απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο κπνξεί λα αλαηίζεηαη ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ν θαζνξηζκφο ησλ δηθαηνχρσλ ή ησλ θαηεγνξηψλ απηψλ, ν ηξφπνο άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο θαη νπνηνζδήπνηε άιινο φξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο δηάζεζεο κεηνρψλ. Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο, εθδίδεη ζηνπο δηθαηνχρνπο πνπ άζθεζαλ ην δηθαίσκά ηνπο πηζηνπνηεηηθά δηθαηψκαηνο απφθηεζεο κεηνρψλ θαη, αλά εκεξνινγηαθφ ηξίκελν θαη' αλψηαην φξην, παξαδίδεη ηηο κεηνρέο πνπ έρνπλ ήδε εθδνζεί ή εθδίδεη θαη παξαδίδεη ηηο κεηνρέο ζηνπο αλσηέξσ δηθαηνχρνπο, απμάλνληαο ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο θαη πηζηνπνηεί ηελ αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ. Η απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ γηα ηελ πηζηνπνίεζε θαηαβνιήο ηνπ θεθαιαίνπ ηεο αχμεζεο ιακβάλεηαη αλά εκεξνινγηαθφ ηξίκελν, θαηά παξέθθιηζε ησλ νξηδνκέλσλ ζην άξζξν 11. Οη απμήζεηο απηέο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ δελ απνηεινχλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη δελ εθαξκφδνληαη γηα απηέο νη παξάγξαθνη 7 έσο 11 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ππνρξενχηαη θαηά ηνλ ηειεπηαίν κήλα ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο, εληφο ηεο νπνίαο έιαβαλ ρψξα απμήζεηο θεθαιαίνπ, θαηά ηα αλσηέξσ νξηδφκελα, λα πξνζαξκφδεη, κε απφθαζή ηνπ, ην άξζξν ηνπ θαηαζηαηηθνχ πεξί ηνπ θεθαιαίνπ, έηζη ψζηε λα πξνβιέπεηαη ην πνζφ ηνπ θεθαιαίνπ, φπσο πξνέθπςε κεηά ηηο παξαπάλσ απμήζεηο, ηεξψληαο ηηο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο ηνπ άξζξνπ 7β. 14. Η γεληθή ζπλέιεπζε, κε απφθαζή ηεο πνπ ιακβάλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 29 θαη ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 31 θαη ππνβάιιεηαη ζηηο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο ηνπ άξζξνπ 7β, κπνξεί λα εμνπζηνδνηεί ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην λα ζεζπίδεη πξφγξακκα δηάζεζεο κεηνρψλ ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, απμάλνληαο ελδερνκέλσο ην κεηνρηθφ θεθάιαην θαη ιακβάλνληαο φιεο ηηο άιιεο ζρεηηθέο απνθάζεηο. Η εμνπζηνδφηεζε απηή ηζρχεη γηα πέληε (5) έηε, εθηφο αλ ε γεληθή ζπλέιεπζε νξίζεη ζπληνκφηεξν ρξφλν ηζρχνο απηήο θαη είλαη αλεμάξηεηε απφ ηηο εμνπζίεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Η απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ιακβάλεηαη ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη κε ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο παξαγξάθνπ 13 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Άξζξν 13α Γπλαηόηεηα κεξηθήο θάιπςεο ηνπ θεθαιαίνπ 1. Αλ ε θάιπςε ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ δελ είλαη πιήξεο, ην κεηνρηθφ θεθάιαην απμάλεηαη κέρξη ην πνζφ ηεο θάιπςεο, κφλν


εθφζνλ ζηελ απφθαζε γηα αχμεζε πξνβιέπεηαη ξεηά απηή ε δπλαηφηεηα. 2. ΢ε πεξίπησζε κεξηθήο θάιπςεο ηνπ θεθαιαίνπ, ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην νθείιεη λα πξνζαξκφζεη, κε ηελ απφθαζή ηνπ γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο θαηαβνιήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 11, ην άξζξν ηνπ θαηαζηαηηθνχ πεξί ηνπ θεθαιαίνπ, έηζη ψζηε λα πξνζδηνξίδεηαη ην πνζφ ηνπ θεθαιαίνπ, φπσο πξνέθπςε κεηά ηε κεξηθή θάιπςε 3. Η πξνεγνχκελε παξάγξαθνο δελ έρεη εθαξκνγή ζηηο απμήζεηο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ απνθαζίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξ. 13. Άξζξν 14 Έθδνζε κεηνρώλ ππό ή ππέξ ην άξηην 1.Η νλνκαζηηθή αμία εθάζηεο κεηνρήο δελ δχλαηαη λα νξηζζή θαησηέξα ησλ ηξηάληα ιεπηψλ (0,30) ηνπ Δπξψ θαη αλσηέξα ησλ εθαηφ (100) Δπξψ (Όπσο ε παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 11, παξ. 1 ε΄ ηνπ Ν.2842/2000 ΦΔΚ Α΄ 207/27-9-2000 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ θαη λφκνπ απφ 1/1/2002). 2. Απαγνξεχεηαη ε έθδνζηο κεηνρψλ εηο ηηκήλ, θαησηέξαλ ηνπ αξηίνπ. 3. Η εμ εθδφζεσο κεηνρψλ ππέξ ην άξηηνλ πξνθχπηνπζα δηαθνξά δελ δχλαηαη λα δηαηεζεί πξνο πιεξσκήλ κεξηζκάησλ ή πνζνζηψλ. Άξζξν 15 Ιδξπηηθνί ηίηινη 1 Καηά ηελ ίδξπζε ηεο εηαηξείαο κπνξεί λα ζπκθσλεζεί, εθφζνλ πξνβιεθζεί ξεηά ζην θαηαζηαηηθφ, φηη φινη ή κεξηθνί απφ ηνπο ηδξπηέο ζα πάξνπλ σο αληακνηβή γηα θαζνξηζκέλεο ελέξγεηεο ηνπο γηα ηελ ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο, αξηζκφ ηδξπηηθψλ ηίηισλ πνπ δελ κπνξνχλ λα ππεξβνχλ ην 1/10 (έλα δέθαην) ηνπ αξηζκνχ ησλ κεηνρψλ πνπ εθδίδνληαη. 2. Οη ηίηινη νχηνη δελ έρνπζηλ νλνκαζηηθή αμίαλ θαη δελ παξέρνπζη δηθαίσκά ηη ζπκκεηνρήο εηο ηελ δηνίθεζηλ θαη δηαρείξεζηλ ηεο εηαηξείαο, σο θαη εηο ην πξντφλ ηεο εθθαζαξίζεσο ηεο πεξηνπζίαο απηήο. 3. Οη ηίηινη, νχηνη παξέρνπζηλ απνθιεηζηηθψο δηθαίσκα απνιήςεσο ην πνιχ ηνπ 1/4 ηκήκαηνο ησλ θαζαξψλ θεξδψλ, φπεξ ππνιείπεηαη κεηά ηαο αθαηξέζεηο ηεο θξαηήζεσο πξνο ζρεκαηηζκφλ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ θαη ην απαηηνπκέλνπ πξνο δηαλνκήλ πξψηνπ κεξίζκαηνο εηο ηνπο κεηφρνπο πνζνχ. 4. Η εηαηξεία δηθαηνχηαη δέθα έηε κεηά ηελ έθδνζηλ ηνηνχησλ ηίηισλ λα εμαγφξαζε θαη αθχξσζε απηνχο αληί ηεο ελ ησ θαηαζηαηηθψ νξηδφκελεο ηηκήο, ήηηο ζπλνιηθψο δηα πάληαο ηνπο ηίηινπο νπδέπνηε δχλαηαη λα απνηειέζε πνζφλ ππεξβαίλνλ ην αληηζηνηρνχλ εηο ηελ θεθαιαηνπνίεζηλ πξνο δεθαπέληε


ηνηο εθαηφ (15%) ηνπ θαηά ηελ ηειεπηαίαλ ηξηεηίαλ πιεξσζέληνο εηο ηνπο ηδξπηηθνχο ηίηινπο κέζνπ εηεζίνπ κεξίζκαηνο. 5. Δμαηξεηηθψο, πξνθεηκέλνπ θαηά ηε ζχζηαζηλ ή δηαξθνχζεο ηεο ιεηηνπξγίαο εηαηξείαο ηηλφο λα δνζψζηλ σο αληάιιαγκα εηζθνξψλ εηο είδνο ηδξπηηθνί ηίηινη, δηθαηνχηαη αχηε, ηεξνπκέλσλ αλαιφγσο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 3, λα θαζνξίζε νηνπζδήπνηε φξνπο ζπκκεηνρήο απηψλ εηο ηα θέξδε θαη εμαγνξάο, δηάξθεηαλ φκσο απηψλ νπδέπνηε αλσηέξαλ ηεο πξνβιεπνκέλεο δηαξθείαο ηεο ρξεζηκνπνηήζεσο ηνπ εηζθεξνκέλνπ αληηθεηκέλνπ. Η εμαθξίβσζηο ηεο ππάξμεσο ησλ ηνηνχησλ εηζθνξψλ εηο είδνο, σο θαη ηεο πξνβιεπνκέλεο δηαξθείαο ηεο ρξεζηκνπνηήζεσο απηψλ γίλεηαη θαηά ηαο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9. Άξζξν 15α Απόζβεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ 1. Σν θαηαζηαηηθφ κπνξεί λα νξίδεη φηη ε γεληθή ζπλέιεπζε έρεη ην δηθαίσκα κε απφθαζε ηεο, πνπ ιακβάλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 29 παξ. 1 θαη 31 παξ. 1, λα πξνβαίλεη ζηελ νιηθή ή κεξηθή απφζβεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Η απφζβεζε απηή δελ απνηειεί κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Δπίζεο ε Γεληθή ΢πλέιεπζε κπνξεί, κε απφθαζε ηεο πνπ ιακβάλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξ. 29 παξ. 3 θαη 4 θαη 31 παξ. 2 λα πξνβαίλεη ζε νιηθή ή κεξηθή απφζβεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ δελ πξνβιέπεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ. 2. Η απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο γηα απφζβεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ππνβάιιεηαη ζηηο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο ηνπ άξζξνπ 7β. 3. Η απφζβεζε γίλεηαη κε ηελ θαηαβνιή ζηνπο κεηφρνπο ηεο εηαηξείαο ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ κεηνρψλ ηνπο. Η θαηαβνιή απηή δελ απνηειεί επηζηξνθή ηεο αλαινγίαο ησλ κεηνρψλ απηψλ ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ή ηεο αλαινγίαο ηνπ κέξνπο απηψλ πνπ έρεη θαηαβιεζεί. Η απφζβεζε γίλεηαη πάληνηε κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ζρεκαηηζκέλσλ εηδηθψλ απνζεκαηηθψλ ή κε πνζά πνπ δηαλέκνληαη ζχκθσλα κε ηα άξζξα 44α θαη 45. 4. Οη κέηνρνη ησλ νπνίσλ νη κεηνρέο έρνπλ απνζβεζηεί δηαηεξνχλ ηα δηθαηψκαηα ηνπο κε εμαίξεζε ην δηθαίσκα ηεο επηζηξνθήο ηεο εηζθνξάο ηνπο θαη ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαλνκή ηνπ πξψηνπ κεξίζκαηνο, ζχκθσλα κε ην άξζξ. 45, πνπ εηζπξάηηεηαη κφλν απφ ηηο κεηνρέο πνπ δελ έρνπλ απνζβεζηεί. 5. Δάλ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο θαηεγνξίεο κεηνρψλ, ε εγθπξφηεηα ηεο απφθαζεο ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο πνπ αθνξά ηελ απφζβεζε ηνπ θεθαιαίνπ


εμαξηάηαη απ' ηελ έγθξηζε ηεο θαηεγνξίαο ή ησλ θαηεγνξηψλ ησλ κεηφρσλ πνπ ηα δηθαηψκαηα ηνπο ζίγνληαη απφ ηελ απφθαζε απηή. Η έγθξηζε παξέρεηαη κε απφθαζε ησλ κεηφρσλ ηεο θαηεγνξίαο πνπ ζίγεηαη θαη ιακβάλεηαη ζε ηδηαίηεξε ζπλέιεπζε κε ηα πνζνζηά απαξηίαο θαη πιεηνςεθίαο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηα άξζξα 29 παξ. 3 θαη 4 θαη 31 παξ. 2. Γηα ηε ζχγθιεζε απηήο ηεο ζπλέιεπζεο, ηε ζπκκεηνρή ζ' απηή, ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ, ηελ αλαβνιή ιήςεο απνθάζεσλ, ηελ ςεθνθνξία θαη ηελ αθχξσζε ησλ απνθάζεσλ ηεο εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο γηα ηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. Άξζξν 15β Κάιπςε ηδίσλ κεηνρώλ από ηελ εηαηξεία 1. Η εηαηξεία δε κπνξεί λα αλαιακβάλεη ηελ θάιπςε δηθψλ ηεο κεηνρψλ. 2. ΢ε πεξίπησζε πνπ ηηο κεηνρέο ηεο εηαηξείαο αλέιαβε πξφζσπν πνπ ελεξγεί κε ην δηθφ ηνπ φλνκα αιιά γηα ινγαξηαζκφ ηεο εηαηξείαο, ζεσξείηαη φηη ην πξφζσπν απηφ ηηο αλέιαβε γηα δηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ. 3. Καηά ηε ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο νη ηδξπηέο θαη, ζε πεξίπησζε αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΢πκβνπιίνπ, ππνρξενχληαη λα θαηαβάινπλ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ πνπ έρνπλ αλαιεθζεί θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ απηνχ ηνπ άξζξνπ. Οη πην πάλσ ηδξπηέο ή κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΢πκβνπιίνπ κπνξνχλ λα απαιιαγνχλ απφ απηή ηελ ππνρξέσζε αλ απνδείμνπλ φηη δελ ηνπο βαξχλεη νπνηαδήπνηε ππαηηηφηεηα.

Άξζξν 16 Ίδηεο κεηνρέο 1. Με ηελ επηθχιαμε ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ κεηφρσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ ίδηα ζέζε θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.3340/2005 (ΦΔΚ 112 Α'), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ε εηαηξεία κπνξεί, ε ίδηα ή κε πξφζσπν ην νπνίν ελεξγεί ζην φλνκά ηνπ αιιά γηα ινγαξηαζκφ ηεο, λα απνθηήζεη δηθέο ηεο κεηνρέο, κφλν φκσο κεηά απφ έγθξηζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο, ε νπνία νξίδεη ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ πξνβιεπφκελσλ απνθηήζεσλ θαη, ηδίσο, ηνλ αλψηαην αξηζκφ κεηνρψλ πνπ είλαη δπλαηφλ λα απνθηεζνχλ, ηε δηάξθεηα


γηα ηελ νπνία ρνξεγείηαη ε έγθξηζε, ε νπνία δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο είθνζη ηέζζεξηο (24) κήλεο θαη, ζε πεξίπησζε απφθηεζεο απφ επαρζή αηηία, ηα θαηψηαηα θαη αλψηαηα φξηα ηεο αμίαο απφθηεζεο. 2. Οη απνθηήζεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ γίλνληαη κε επζχλε ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, κε ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: α) ε νλνκαζηηθή αμία ησλ κεηνρψλ πνπ απνθηήζεθαλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηνρψλ ηηο νπνίεο είρε απνθηήζεη πξνεγνπκέλσο ε εηαηξεία θαη δηαηεξεί, θαη ησλ κεηνρψλ ηηο νπνίεο απέθηεζε πξφζσπν, ην νπνίν ελεξγνχζε ζην φλνκά ηνπ αιιά γηα ινγαξηαζκφ ηεο εηαηξείαο, δελ είλαη δπλαηφλ λα ππεξβαίλεη ην έλα δέθαην (1/10) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, β) ε απφθηεζε κεηνρψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηνρψλ ηηο νπνίεο είρε απνθηήζεη πξνεγνπκέλσο ε εηαηξεία θαη δηαηεξεί, θαη ησλ κεηνρψλ ηηο νπνίεο απέθηεζε πξφζσπν, ην νπνίν ελεξγνχζε ζην φλνκά ηνπ αιιά γηα ινγαξηαζκφ ηεο εηαηξείαο, δελ επηηξέπεηαη λα έρεη σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζε πνζφ θαηψηεξν ηνπ νξηδνκέλνπ ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 44α, γ) ε ζπλαιιαγή κπνξεί λα αθνξά κφλν κεηνρέο πνπ έρνπλ εμνθιεζεί πιήξσο. 3. Η πεξίπησζε α' ηεο παξαγξάθνπ 2 δελ εθαξκφδεηαη πξνθεηκέλνπ γηα κεηνρέο πνπ απνθηψληαη είηε απφ ηελ ίδηα ηελ εηαηξεία είηε απφ πξφζσπν ην νπνίν ελεξγεί ζην φλνκά ηνπ αιιά γηα ινγαξηαζκφ ηεο κε ζθνπφ λα δηαλεκεζνχλ ζην πξνζσπηθφ ηεο εηαηξείαο ή ζην πξνζσπηθφ εηαηξείαο ζπλδεδεκέλεο κε απηή ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 42ε. Η δηαλνκή ησλ κεηνρψλ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ πξαγκαηνπνηείηαη εληφο αλαηξεπηηθήο πξνζεζκίαο δψδεθα (12) κελψλ απφ ην ρξφλν απφθηεζεο ησλ κεηνρψλ απηψλ, κεηά ηελ πάξνδν ηεο νπνίαο έρεη εθαξκνγή ε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 4. Οη παξάγξαθνη 1 θαη 2 δελ εθαξκφδνληαη: α) ζηηο κεηνρέο πνπ απνθηήζεθαλ ζε εθηέιεζε απφθαζεο γηα κείσζε ηνπ θεθαιαίνπ ή σο ζπλέπεηα εμαγνξάο κεηνρψλ, β) ζηηο κεηνρέο πνπ απνθηήζεθαλ κεηά απφ θαζνιηθή κεηαβίβαζε πεξηνπζίαο, γ) ζηηο κεηνρέο πνπ εμνθιήζεθαλ πιήξσο θαη έρνπλ απνθηεζεί απφ ραξηζηηθή αηηία ή έρνπλ απνθηεζεί απφ ηξάπεδεο θαη άιινπο πηζησηηθνχο νξγαληζκνχο σο πξνκήζεηα γηα αγνξά, δ) ζηηο κεηνρέο πνπ απνθηήζεθαλ κε βάζε ππνρξέσζε πνπ πξνθχπηεη απφ ην λφκν ή δηθαζηηθή απφθαζε κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ησλ κεηνςεθνχλησλ κεηφρσλ, θπξίσο ζε πεξίπησζε ζπγρψλεπζεο κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 75, αιιαγήο ηνπ ζθνπνχ ή ηεο κνξθήο ηεο εηαηξείαο, κεηαθνξάο ηεο έδξαο ζην εμσηεξηθφ ή επηβνιήο πεξηνξηζκψλ ζηε κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ, θαζψο θαη ζηηο κεηνρέο πνπ απνθηήζεθαλ κε ζθνπφ


ηελ ηθαλνπνίεζε ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξείαο απφ αληαιιάμηκν νκνινγηαθφ δάλεην, ε) ζηηο κεηνρέο πνπ εμνθιήζεθαλ πιήξσο θαη απνθηήζεθαλ κε πιεηζηεξηαζκφ κέζσ αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηελ ηθαλνπνίεζε αμίσζεο ηεο εηαηξείαο έλαληη ηνπ θπξίνπ ησλ κεηνρψλ απηψλ. Οη απνθηήζεηο θαηά ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απνθηήζεσλ πνπ έγηλαλ ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2, δελ επηηξέπεηαη λα έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζε πνζφ θαηψηεξν ηνπ νξηδνκέλνπ ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 44α. 5. Οη κεηνρέο, πνπ απνθηήζεθαλ ζηηο πεξηπηψζεηο β' έσο ε', πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 4, πξέπεη λα κεηαβηβαζζνχλ εληφο πξνζεζκίαο ηξηψλ (3) εηψλ ην αξγφηεξν απφ ην ρξφλν ηεο απφθηεζήο ηνπο, εθηφο αλ ε νλνκαζηηθή αμία ησλ κεηνρψλ απηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηνρψλ πνπ ε εηαηξεία κπνξεί λα έρεη απνθηήζεη απφ πξφζσπν ην νπνίν ελεξγεί ζην φλνκά ηνπ αιιά γηα ινγαξηαζκφ ηεο, δελ ππεξβαίλεη ην έλα δέθαην (1/10) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 6. Οη κεηνρέο πνπ δελ κεηαβηβάδνληαη ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 5 αθπξψλνληαη. Η αθχξσζε απηή γίλεηαη κε κείσζε ηνπ θεθαιαίνπ θαηά ην αληίζηνηρν πνζφ, κε απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο πνπ ιακβάλεηαη ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 29 θαη ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 31. ΢ε πεξίπησζε παξάβαζεο ηεο ππνρξέσζεο απηήο επηβάιιεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ άξζξνπ 51 ζε θάζε ππαίηην κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο πξφζηηκν χςνπο ηξηάληα ρηιηάδσλ (30.000) επξψ, κε εθαξκνγή ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ ηνπ άξζξνπ 63δ. Η κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ, ζε θάζε πεξίπησζε, κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά ηελ πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο πνπ νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 5, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ αθχξσζή ηνπο. 7. Οη κεηνρέο πνπ απνθηήζεθαλ θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ πξέπεη λα κεηαβηβαζζνχλ εληφο πξνζεζκίαο ελφο (1) έηνπο απφ ην ρξφλν απφθηεζήο ηνπο. Αλ δελ κεηαβηβαζζνχλ ζηελ πξνζεζκία απηή, αθπξψλνληαη, κε αληίζηνηρε κείσζε ηνπ θεθαιαίνπ, φπσο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 6. ΢ε πεξίπησζε παξάβαζεο ηεο ππνρξέσζεο απηήο επηβάιιεηαη ζε θάζε ππαίηην κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο πξφζηηκν χςνπο ηξηάληα ρηιηάδσλ (30.000) επξψ, ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν 6. 8. Η θαηνρή απφ ηελ εηαηξεία ηδίσλ κεηνρψλ είηε άκεζα απφ ηελ ίδηα είηε κέζσ πξνζψπνπ πνπ ελεξγεί ζην φλνκά ηνπ αιιά γηα ινγαξηαζκφ ηεο, επηθέξεη ηελ αλαζηνιή ησλ δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο κεηνρέο απηέο θαη ηζρχνπλ εηδηθφηεξα ηα αθφινπζα:


α) Αλαζηέιινληαη ηα δηθαηψκαηα παξάζηαζεο ζηε γεληθή ζπλέιεπζε θαη ςήθνπ. Οη κεηνρέο απηέο δελ ππνινγίδνληαη γηα ην ζρεκαηηζκφ απαξηίαο. β) Σα κεξίζκαηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο ίδηεο κεηνρέο πξνζαπμάλνπλ ην κέξηζκα ησλ ινηπψλ κεηφρσλ. γ) ΢ε πεξίπησζε αχμεζεο θεθαιαίνπ, ην δηθαίσκα πξνηίκεζεο πνπ αληηζηνηρεί ζηηο ίδηεο κεηνρέο δελ αζθείηαη θαη πξνζαπμάλεη ην δηθαίσκα ησλ ινηπψλ κεηφρσλ, εθηφο εάλ ην φξγαλν πνπ απνθαζίδεη ηελ αχμεζε απνθαζίζεη ηε κεηαβίβαζε ηνπ δηθαηψκαηνο, νιηθά ή κεξηθά, ζε πξφζσπα πνπ δελ ελεξγνχλ γηα ινγαξηαζκφ ηεο εηαηξείαο. Αλ ε αχμεζε θεθαιαίνπ πξαγκαηνπνηείηαη ρσξίο θαηαβνιή εηζθνξψλ, νη ίδηεο κεηνρέο ζπκκεηέρνπλ ζηελ αχμεζε απηή. δ) Αλ νη ίδηεο κεηνρέο εγγξάθνληαη ζην ελεξγεηηθφ ηνπ ηζνινγηζκνχ, ζε πεξίπησζε πνπ απηφ επηηξέπεηαη απφ ηνπο εθαξκνζηένπο ινγηζηηθνχο θαλφλεο, ε εηαηξεία νθείιεη λα ζρεκαηίδεη θαη λα δηαηεξεί, γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα θαηέρεη ηηο κεηνρέο απηέο, απνζεκαηηθφ ηζφπνζν κε ηελ αμία θηήζεο ηνπο. Σν απνζεκαηηθφ απηφ δεκηνπξγείηαη απφ ηα θέξδε ηεο θιεηζκέλεο ρξήζεο, αθνχ πξψηα αθαηξεζεί ην απαηηνχκελν πνζφ γηα ην ζρεκαηηζκφ ηνπ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ θαη δελ επηηξέπεηαη λα δηαλεκεζεί. 9. Όηαλ ε εηαηξεία έρεη απνθηήζεη δηθέο ηεο κεηνρέο είηε ε ίδηα είηε κε πξφζσπν πνπ ελεξγεί ζην φλνκά ηνπ αιιά γηα ινγαξηαζκφ ηεο, πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζηελ έθζεζε δηαρείξηζεο ηνπιάρηζηνλ: α) νη ιφγνη ησλ απνθηήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο, β) ν αξηζκφο θαη ε νλνκαζηηθή αμία ησλ κεηνρψλ πνπ απνθηήζεθαλ θαη κεηαβηβάζηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο, θαζψο θαη ην ηκήκα ηνπ θεθαιαίνπ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ, γ) ζε πεξίπησζε θηήζεο ή κεηαβίβαζεο απφ επαρζή αηηία, ε αμία ησλ κεηνρψλ, δ) ν αξηζκφο θαη ε νλνκαζηηθή αμία ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κεηνρψλ πνπ θαηέρνληαη απφ ηελ εηαηξεία, θαζψο θαη ην ηκήκα ηνπ θεθαιαίνπ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ.»

Άξζξν 16α Παξνρή πηζηώζεσλ θ.ιπ. γηα απόθηεζε ίδησλ κεηνρώλ 1. Η εηαηξεία δελ επηηξέπεηαη, κε πνηλή αθπξφηεηαο, λα πξνβαίλεη ζε πξνθαηαβνιέο, λα ρνξεγεί δάλεηα ή λα παξέρεη εγγπήζεηο κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε ησλ κεηνρψλ ηεο απφ ηξίηνπο, εθηφο εάλ ζπληξέρνπλ νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: α) Οη αλσηέξσ ζπλαιιαγέο πξαγκαηνπνηνχληαη κε επζχλε ηνπ δηνηθεηηθνχ


ζπκβνπιίνπ κε εχινγνπο φξνπο αγνξάο, ηδίσο φζνλ αθνξά ηνπο ηφθνπο πνπ εηζπξάηηεη ε εηαηξεία θαη ηηο εγγπήζεηο πνπ ιακβάλεη πξνο εμαζθάιηζε ησλ απαηηήζεψλ ηεο. Η θεξεγγπφηεηα ηνπ ηξίηνπ ή, ζε πεξίπησζε πνιπκεξψλ ζπλαιιαγψλ, θάζε αληηζπκβαιινκέλνπ, πξέπεη λα εξεπλάηαη κε ηελ πξνζήθνπζα επηκέιεηα. β) Οη αλσηέξσ ζπλαιιαγέο απνθαζίδνληαη, πξηλ πξαγκαηνπνηεζνχλ, απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 29 θαη ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 31, εθηφο εάλ ην θαηαζηαηηθφ πξνβιέπεη πςειφηεξα πνζνζηά απαξηίαο ή πιεηνςεθίαο. Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ππνβάιιεη ζηε γεληθή ζπλέιεπζε γξαπηή έθζεζε, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη νη ιφγνη ηεο ζπλαιιαγήο, ην ελδηαθέξνλ πνπ απηή παξνπζηάδεη γηα ηελ εηαηξεία, νη φξνη ηεο ζπλαιιαγήο, νη θίλδπλνη πνπ απηή εκπεξηέρεη γηα ηε ξεπζηφηεηα θαη ηε θεξεγγπφηεηα ηεο εηαηξείαο θαη ε ηηκή ζηελ νπνία ν ηξίηνο ζα απνθηήζεη ηηο κεηνρέο. Η έθζεζε απηή ππνβάιιεηαη ζηε δεκνζηφηεηα ηνπ άξζξνπ 7β. γ) Η ζπλνιηθή ρξεκαηνδνηηθή ζπλδξνκή πνπ παξέρεηαη ζε ηξίηνπο ζε θακηά πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη λα έρεη σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζε πνζφ θαηψηεξν ηνπ νξηδνκέλνπ ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 44α. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πνζνχ απηνχ ζπλππνινγίδεηαη θάζε κείσζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ πνπ ελδέρεηαη λα έρεη πξνθχςεη κε ηελ απφθηεζε, απφ ηελ εηαηξεία ή γηα ινγαξηαζκφ ηεο, ηδίσλ κεηνρψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 16. Η εηαηξεία ζπκπεξηιακβάλεη ζηνλ ηζνινγηζκφ, κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ παζεηηθνχ, έλα απνζεκαηηθφ κε δηαλεκεηέν, ίζν κε ην πνζφ ηεο ζπλνιηθήο ρξεκαηνδνηηθήο ζπλδξνκήο. 2. Η παξάγξαθνο 1 ηζρχεη θαη πξνθεηκέλνπ γηα πξνθαηαβνιέο, δάλεηα ή εγγπήζεηο πνπ ρνξεγνχληαη απφ ζπγαηξηθέο εηαηξείεο θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 42ε, γηα ηελ απφθηεζε κεηνρψλ ηεο κεηξηθήο απφ ηξίηνπο, θαζψο θαη απφ νκφξξπζκεο ή εηεξφξξπζκεο εηαηξείεο, ζηηο νπνίεο νκφξξπζκν κέινο είλαη ε αλψλπκε εηαηξεία. 3. ΢ε πεξηπηψζεηο φπνπ ζπκβαιιφκελνη ζε ζπλαιιαγή ηεο παξαγξάθνπ 1 είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο ή ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 42ε ή ε ίδηα ε κεηξηθή εηαηξεία ή πξφζσπα πνπ ελεξγνχλ ζην φλνκά ηνπο, αιιά γηα ινγαξηαζκφ ησλ αλσηέξσ πξνζψπσλ ή ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο, ε έθζεζε ηεο πεξίπησζεο β' ηεο παξαγξάθνπ 1 πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ έθζεζε νξθσηνχ ειεγθηή-ινγηζηή απφ ηελ νπνία εκθαίλεηαη φηη ε ζπλαιιαγή δελ ζπγθξνχεηαη κε ηα ζπκθέξνληα ηεο εηαηξείαο. ΢ηηο πεξηπηψζεηο απηέο δελ εθαξκφδεηαη ην άξζξν 23α. 4. Οη παξάγξαθνη 1 έσο 3 δελ εθαξκφδνληαη ζηηο ζπλαιιαγέο πνπ έγηλαλ ζην πιαίζην ησλ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ησλ πηζησηηθψλ θαη ρξεκαηνδνηηθψλ ηδξπκάησλ, θαζψο θαη ζηηο ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ζθνπφ ηελ θηήζε κεηνρψλ απφ ή γηα ην πξνζσπηθφ ηεο εηαηξείαο ή εηαηξείαο ζπλδεδεκέλεο κε απηήλ. ΢ε θάζε πεξίπησζε, νη ζπλαιιαγέο απηέο δελ


κπνξνχλ λα έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζε πνζφ θαηψηεξν ηνπ νξηδνκέλνπ ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 44α. Άξζξν 17 Απνθηήζεηο ηδίσλ κεηνρώλ θ.ιπ. κέζσ ηξίησλ 1. Απαγνξεχεηαη ζε αλψλπκε εηαηξεία λα ιακβάλεη δηθέο ηεο κεηνρέο, θαζψο θαη κεηνρέο κεηξηθήο ηεο εηαηξείαο, σο ελέρπξν γηα ηελ εμαζθάιηζε δαλείσλ πνπ ρνξεγνχληαη απφ απηήλ ή άιισλ απαηηήζεψλ ηεο. Η απαγφξεπζε απηή δελ ηζρχεη γηα ηηο ηξέρνπζεο ζπλαιιαγέο Σξαπεδψλ θαη άιισλ Υξεκαηνδνηηθψλ Οξγαληζκψλ. 2. Η αλάιεςε, ε απφθηεζε ή ε θαηνρή κεηνρψλ αλψλπκεο εηαηξείαο απφ άιιε αλψλπκε εηαηξεία ή εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο ή εηεξφξξπζκε θαηά κεηνρέο εηαηξεία, ζηελ νπνία ε αλψλπκε εηαηξεία δηαζέηεη, άκεζα ή έκκεζα, ηελ πιεηνςεθία ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ή ζηελ νπνία κπνξεί λα αζθήζεη, άκεζα ή έκκεζα δεζπφδνπζα επηξξνή, ζεσξείηαη φηη έγηλαλ απφ ηελ ίδηα ηελ αλψλπκε εηαηξεία. Σν ηεθκήξην απηφ ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε άιιε εηαηξεία ππφθεηηαη ζην δίθαην ηξίηεο ρψξαο θαη έρεη λνκηθή κνξθή αλάινγε κε ηελ κνξθή ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο ή ηεο εηαηξείαο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο ή ηεο εηεξφξξπζκεο θαηά κεηνρέο εηαηξείαο. 2α. Καηά παξέθθιηζε ηεο παξαγξάθνπ 3, απνθηήζεηο κεηνρψλ κεηξηθήο εηαηξείαο απφ ζπγαηξηθή ηεο είλαη επηηξεπηέο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ επηηξέπεηαη ε απφθηεζε ηδίσλ κεηνρψλ θαηά ην άξζξν 16. Σν πξνεγνχκελν εδάθην εθαξκφδεηαη θαη ζηελ ελερχξαζε κεηνρψλ. 3. Σν πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 16 εθαξκφδεηαη θαη ζηηο κεηνρέο ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 2α ηνπ παξφληνο άξζξνπ 4. Η παξ. 3 ηνπ παξφληνο δελ εθαξκφδεηαη: α) φηαλ ε αλάιεςε, ε απφθηεζε ή ε θαηνρή γίλεηαη γηα ινγαξηαζκφ πξνζψπνπ δηάθνξνπ ηνπ αλαιακβάλνληνο, απνθηψληνο ή θαηέρνληνο θαη εθφζνλ ην πξφζσπν απηφ δελ είλαη νχηε ε αλψλπκε εηαηξεία πνπ αλαθέξεηαη ηελ παξ. 3, νχηε άιιε εηαηξεία ζηελ νπνία ε αλψλπκε εηαηξεία δηαζέηεη άκεζα ή έκκεζα ηελ πιεηνςεθία ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ή ζηελ νπνία κπνξεί λα αζθήζεη άκεζα ή έκκεζα δεζπφδνπζα επηξξνή, β) φηαλ ε αλάιεςε, απφθηεζε ή θαηνρή γίλεηαη απφ ηελ άιιε εηαηξεία σο θαη' επάγγεικα δηελεξγνχζα πξάμεηο επί ηίηισλ θαη ππφ ηελ ηδηφηεηά ηεο απηή, ππφ ηνλ φξν φηη είλαη κέινο ρξεκαηηζηεξίνπ αμηψλ πνπ βξίζθεηαη ή ιεηηνπξγεί ζε θξάηνο κέινο ή φηη έρεη ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο ή ππφθεηηαη ζηελ επνπηεία


αξρήο θξάηνπο κέινπο πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηελ επνπηεία ησλ θαη' επάγγεικα δηελεξγνχλησλ πξάμεηο επί ηίηισλ, ζηνπο νπνίνπο, ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, πεξηιακβάλνληαη θαη ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα, γ) φηαλ ε θαηνρή κεηνρψλ ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο απφ ηελ άιιε εηαηξεία είλαη απνηέιεζκα απφθηεζεο ε νπνία έιαβε ρψξα ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν ε ζρέζε ησλ δχν εηαηξεηψλ δελ πιεξνχζε ηα θξηηήξηα ηεο παξ. 3. 5.... 6.... Άξζξν 17α Σα άξζξα 16 παξ. 4εδ. δεχηεξν θαη ηξίην θαη 17 παξ. 3 έσο 6 δελ εθαξκφδνληαη ζηελ πεξίπησζε πνπ νη κεηνρέο απνθηήζεθαλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο. Δλ ηνχηνηο ηα δηθαηψκαηα ςήθνπ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο κεηνρέο απηέο αλαζηέιινληαη θαη νη κεηνρέο απηέο ιακβάλνληαη ππφςε πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζζεί αλ πιεξνχηαη ν φξνο ηνπ άξζξνπ 16 παξ. 2 εδαθ. ζη' πεξίπησζε πξψηε ηνπ παξφληνο Άξζξν 17β Δμαγνξάζηκεο κεηνρέο 1. Σν θαηαζηαηηθφ κπνξεί λα επηηξέπεη ηελ αχμεζε θεθαιαίνπ κε έθδνζε εμαγνξάζηκσλ κεηνρψλ. Οη κεηνρέο απηέο κπνξνχλ λα εθδίδνληαη θαη σο πξνλνκηνχρεο κεηνρέο κε ή ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3. Η εμαγνξά γίλεηαη κε δήισζε ηεο εηαηξείαο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην θαηαζηαηηθφ θαη είλαη έγθπξε κφλν κε απφδνζε ηεο εηζθνξάο. 2. Γηα ηελ αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηελ έθδνζε ησλ εμαγνξάζηκσλ κεηνρψλ, θαζψο θαη γηα ηνλ ελδερφκελν απνθιεηζκφ ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13. 3. Η δπλαηφηεηα εμαγνξάο ηειεί ππφ ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: α) ε εμαγνξά πξέπεη λα επηηξέπεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ πξηλ απφ ηελ αλάιεςε ησλ κεηνρψλ πνπ κπνξνχλ λα εμαγνξαζζνχλ, β) νη πξνο εμαγνξά κεηνρέο πξέπεη λα έρνπλ πιήξσο εμνθιεζεί, γ) ε εμαγνξά κπνξεί λα γίλεη κε ηε ρξεζηκνπνίεζε κφλν πνζψλ πνπ κπνξνχλ λα δηαλεκεζνχλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 44α ή ηνπ πξντφληνο λέαο έθδνζεο κεηνρψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ζθνπφ ηελ εμαγνξά απηή,


δ) πνζφ ίζν κε ηελ νλνκαζηηθή αμία φισλ ησλ κεηνρψλ πνπ εμαγνξάζηεθαλ πξέπεη λα απνηειέζεη κέξνο απνζεκαηηθνχ, ην νπνίν δελ κπνξεί, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε κείσζεο ηνπ θαιπθζέληνο θεθαιαίνπ, λα δηαλεκεζεί ζηνπο κεηφρνπο. Σν απνζεκαηηθφ απηφ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κφλν γηα ηελ αχμεζε ηνπ θαιπθζέληνο θεθαιαίνπ κε θεθαιαηνπνίεζε απνζεκαηηθψλ. Σα πξνεγνχκελα εδάθηα ηεο πεξίπησζεο απηήο δελ εθαξκφδνληαη, ζε πεξίπησζε πνπ ε εμαγνξά έγηλε κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ πξντφληνο λέαο έθδνζεο, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε κε ζθνπφ ηελ εμαγνξά απηή, ε) φηαλ, ιφγσ ηεο εμαγνξάο, πξνβιέπεηαη ε θαηαβνιή πξφζζεηνπ πνζνχ ζηνπο κεηφρνπο, ην πνζφ απηφ δελ κπνξεί λα θαηαβιεζεί παξά κφλν απφ ηα πνζά πνπ κπνξνχλ λα δηαλεκεζνχλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 44α ή απφ απνζεκαηηθφ, δηαθνξεηηθφ απφ ην πξνβιεπφκελν ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε δ', ην νπνίν δελ κπνξεί, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε κείσζεο ηνπ θαιπθζέληνο θεθαιαίνπ, λα δηαλεκεζεί ζηνπο κεηφρνπο. Σν απνζεκαηηθφ απηφ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κφλν γηα ηελ αχμεζε ηνπ θαιπθζέληνο θεθαιαίνπ κε θεθαιαηνπνίεζε απνζεκαηηθψλ, γηα ηελ θάιπςε ησλ εμφδσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 2 ή ησλ εμφδσλ έθδνζεο κεηνρψλ ή νκνινγηψλ ή γηα ηελ θαηαβνιή πξφζζεηνπ πνζνχ ζηνπο θαηφρνπο ησλ κεηνρψλ ή ησλ νκνινγηψλ πνπ πξέπεη λα εμαγνξαζζνχλ, ζη) ε εμαγνξά ππνβάιιεηαη ζηηο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο ηνπ άξζξνπ 7β. 4. Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ππνρξενχηαη θαηά ηνλ ηειεπηαίν κήλα ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο, εληφο ηεο νπνίαο έιαβαλ ρψξα εμαγνξέο κεηνρψλ θαηά ηα νξηδφκελα ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο, λα πξνζαξκφδεη κε απφθαζή ηνπ ην άξζξν ηνπ θαηαζηαηηθνχ πεξί ηνπ θεθαιαίνπ, έηζη ψζηε λα πξνβιέπεηαη ην πνζφ ηνπ θεθαιαίνπ, φπσο πξνέθπςε κεηά ηηο παξαπάλσ απμήζεηο, ηεξψληαο ηηο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο ηνπ άξζξνπ 7β

ΚΔΦΑΛΑΙΟΝ 2νλ :

ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΝ ΢ΤΜΒΟΤΛΙΟΝ Άξζξν 18

Δθπξνζώπεζε ηεο εηαηξείαο 1. Η αλψλπκνο εηαηξεία εθπξνζσπείηαη επί δηθαζηεξίνπ θαη εμσδίθσο ππφ ηνπ Γηνηθεηηθνχ απηήο ΢πκβνπιίνπ, ελεξγνχληνο ζπιινγηθψο. 2. Ο αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ νξίδεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ή απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε, εληφο ησλ νξίσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην θαηαζηαηηθφ. Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην απνηειείηαη ηνπιάρηζηνλ απφ ηξία κέιε. Σν θαηαζηαηηθφ κπνξεί λα πξνβιέπεη φηη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ κπνξεί λα είλαη θαη λνκηθφ πξφζσπν. ΢ηελ πεξίπησζε απηή ην λνκηθφ πξφζσπν ππνρξενχηαη λα νξίζεη έλα θπζηθφ πξφζσπν γηα ηελ άζθεζε ησλ εμνπζηψλ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ σο κέινπο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ.


3. Σν θαηαζηαηηθφλ δχλαηαη λα νξίζε, φηη νξηζκέλνο κέηνρνο ή κέηνρνη δχλαληαη λα δηνξίζσζη κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΢πκβνπιίνπ νπρί φκσο πέξαλ ηνπ ελφο ηξίηνπ ηνπ πξνβιεπνκέλνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ απηψλ, νξίδνλ άκα θαη ηαο πξνυπνζέζεηο αζθήζεσο ηνπ δηθαηψκαηνο ηδία εμ απφςεσο πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο εηο ην εηαηξηθφλ θεθάιαηνλ θαη δεζκεχζεσο ησλ κεηνρψλ. Η άζθεζηο ηνπ δηθαηψκαηνο ηνχηνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη πξν ηεο εθινγήο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΢πκβνπιίνπ χπνπηεο γεληθήο ζπλειεχζεσο, πεξηνξηδφκελεο ελ ηε πεξηπησζεη ηαχηε εηο ηελ εθινγήλ ησλ ππνινίπσλ ζπκβνχισλ. Οη αζθήζαληεο ην αλσηέξσ δηθαίσκα γλσζηνπνηνχλ ηνλ δηνξηζκφλ ησλ ζπξβνχισλ ησλ εηο ηελ εηαηξείαλ ηξεηο πιήξεηο εκέξαο πξν ηεο ζπλεδξηάζεσο ηεο γεληθήο ζπλειεχζεσο θαη δελ ζπκκεηέρνπλ εηο ηελ εθινγήλ ηνπ ππνινίπνπ ΢πκβνπιίνπ. 4. Οη νχησο νξηδφκελνη ζχκβνπινη δχλαληαη λα αλαθιεζψζηλ νπνηεδήπνηε απφ ηνπο έρνληαο ην δηθαίσκα ηνπ δηνξηζκνχ ησλ θαη λα αλαηηθαζίζηαληαη δη' άιισλ. Λφγσ ζπνπδαίνπ ιφγνπ εγθεηκέλνπ εηο ην πξφζσπνλ ηνπ δηνξηζζέληνο, δχλαηαη ν πξφεδξνο πξσηνδηθψλ ηεο πεξηθεξείαο εηο ηελ νπνίαλ εδξεχεη ε εηαηξεία, ηε αηηήζεη κεηφρσλ εθπξνζσπνχλησλ ην 1/10 (έλα δέθαην) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ θαηά ηελ επ' αλαθνξά δηαδηθαζίαλ λα αλαθαιέζε ηνχηνλ. 5. Δλ πεξηπηψζεη κεηαβνιήο ηνπ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΢πκβνπιίνπ δηαηεξείηαη ππνρξεσηηθψο ε πθηζηακέλε ελ ησ θαηαζηαηηθψ αλαινγία ηδηαηηέξαο ελ απηψ εθπξνζσπήζεσο. 6. Σν θαηαζηαηηθφ κπνξεί λα νξίδεη φηη πξνηείλνληαη πξνο εθινγή ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ππνςήθηνη βάζεη θαηαιφγσλ θαη φηη εθιέγνληαη απφ απηνχο ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαηά ηελ αλαινγία ησλ ςήθσλ πνπ ιακβάλεη θάζε θαηάινγνο. Σπρφλ θιάζκαηα ινγίδνληαη ππέξ ηνπ θαηαιφγνπ πνπ ζπγθέληξσζε ηηο πεξηζζφηεξεο ςήθνπο. Απφ ηνλ θάζε θαηάινγν εθιέγνληαη, αλάινγα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ είηε ηα πξφζσπα πνπ έιαβαλ ηηο πεξηζζφηεξεο ςήθνπο είηε ηα πξφζσπα πνπ πξνεγνχληαη ζηε ζεηξά ηνπ θαηαιφγνπ. Σν ζχζηεκα ηεο εθινγήο απηήο, εάλ δελ πξνβιέπεηαη απφ ην αξρηθφ θαηαζηαηηθφ, κπνξεί λα εηζαρζεί ή λα θαηαξγεζεί κε απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο, πνπ ιακβάλεηαη ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 29 θαη ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 31, εθηφο αλ ην θαηαζηαηηθφ πξνβιέπεη πςειφηεξα πνζνζηά απαξηίαο ή πιεηνςεθίαο. Σν ζχζηεκα εθινγήο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ δελ επηηξέπεηαη, εάλ ην θαηαζηαηηθφ πξνβιέπεη δηθαίσκα απεπζείαο δηνξηζκνχ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 3 έσο 5 ηνπ παξφληνο 'Άξζξνπ. 7. Σν θαηαζηαηηθφ κπνξεί λα πξνβιέπεη φηη ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην εθιέγεη κέιε απηνχ ζε αληηθαηάζηαζε κειψλ πνπ παξαηηήζεθαλ, απέζαλαλ ή απψιεζαλ ηελ ηδηφηεηά ηνπο κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν. Η εθινγή απηή


είλαη δπλαηή κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε αλαπιήξσζε ησλ παξαπάλσ κειψλ δελ είλαη εθηθηή απφ αλαπιεξσκαηηθά κέιε, πνπ έρνπλ ηπρφλ εθιεγεί απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε, εθφζνλ ηνχην επηηξέπεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ. Η αλσηέξσ εθινγή απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην γίλεηαη κε απφθαζε ησλ απνκελφλησλ κειψλ, εάλ είλαη ηνπιάρηζηνλ ηξία (3), θαη ηζρχεη γηα ην ππφινηπν ηεο ζεηείαο ηνπ κέινπο πνπ αληηθαζίζηαηαη. Η απφθαζε ηεο εθινγήο ππνβάιιεηαη ζηε δεκνζηφηεηα ηνπ άξζξνπ 7β θαη αλαθνηλψλεηαη απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ζηελ ακέζσο πξνζερή γεληθή ζπλέιεπζε, ε νπνία κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ηνπο εθιεγέληεο, αθφκε θαη αλ δελ έρεη αλαγξαθεί ζρεηηθφ ζέκα ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. 8. Σν θαηαζηαηηθφ κπνξεί λα πξνβιέπεη φηη, ζε πεξίπησζε παξαίηεζεο, ζαλάηνπ ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν απψιεηαο ηεο ηδηφηεηαο κέινπο ή κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ηα ππφινηπα κέιε κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ ηε δηαρείξηζε θαη ηελ εθπξνζψπεζε ηεο εηαηξείαο θαη ρσξίο ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ειιεηπφλησλ κειψλ ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν αξηζκφο απηψλ ππεξβαίλεη ην ήκηζπ ησλ κειψλ, φπσο είραλ πξηλ απφ ηελ επέιεπζε ησλ αλσηέξσ γεγνλφησλ. ΢ε θάζε πεξίπησζε ηα κέιε απηά δελ επηηξέπεηαη λα είλαη ιηγφηεξα ησλ ηξηψλ (3). 9. ΢ε θάζε πεξίπησζε, ηα απνκέλνληα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ηνπο, κπνξνχλ λα πξνβνχλ ζε ζχγθιεζε γεληθήο ζπλέιεπζεο κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ εθινγή λένπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Άξζξν 19 Θεηεία κειώλ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ 1. Η ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΢πκβνπιίνπ νπδέπνηε δχλαηαη λα ππεξβαίλεη ηα εμ έηε. Καη' εμαίξεζε ε ζεηεία ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ παξαηείλεηαη κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο, εληφο ηεο νπνίαο πξέπεη λα ζπλέιζεη ε ακέζσο επφκελε ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε 2 Οη ζχκβνπινο κέηνρνη ή κε κέηνρνη, είλαη πάληνηε επαλεθιέμηκνη θαη ειεχζεξα αλαθιεηνί.

Άξζξν 20 ΢ύγθιεζε ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ 1. Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην νθείιεη λα ζπλεδξηάδεη ζηελ έδξα ηεο εηαηξίαο θάζε θνξά πνπ ν λφκνο, ην θαηαζηαηηθφ ή νη αλάγθεο ηεο εηαηξείαο ην απαηηνχλ. 2. Καη' εμαίξεζε, επηηξέπεηαη λα νξίδεηαη ζην θαηαζηαηηθφ θαη άιινο ηφπνο,


ζηελ εκεδαπή ή ηελ αιινδαπή, ζηνλ νπνίν κπνξεί λα ζπλεδξηάδεη έγθπξα ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην. 3. Tν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην εγθχξσο ζπλεδξηάδεη εθηφο ηεο έδξαο ηνπ ζε άιιν ηφπν, είηε ζηελ εκεδαπή είηε ζηελ αιινδαπή, εθφζνλ ζηε ζπλεδξίαζε απηή παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη φια ηα κέιε ηνπ θαη θαλέλα δελ αληηιέγεη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ. 3α. Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην κπνξεί λα ζπλεδξηάδεη κε ηειεδηάζθεςε, εθφζνλ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ή ζπκθσλνχλ φια ηα κέιε ηνπ. ΢ηελ πεξίπησζε απηή ε πξφζθιεζε πξνο ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ πεξηιακβάλεη ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο γηα ηε ζπκκεηνρή απηψλ ζηε ζπλεδξίαζε. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο κπνξεί λα νξίδνληαη ειάρηζηεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο γηα ηελ εγθπξφηεηα ηεο ζπλεδξίαζεο 4. Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ζπγθαιείηαη απφ ηνλ πξφεδξν ή ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, κε πξφζθιεζε πνπ γλσζηνπνηείηαη ζηα κέιε ηνπ 2 (δχν) ηνπιάρηζηνλ εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηε ζπλεδξίαζε. ΢ηελ πξφζθιεζε πξέπεη απαξαίηεηα λα αλαγξάθνληαη κε ζαθήλεηα θαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, δηαθνξεηηθά ε ιήςε απνθάζεσλ επηηξέπεηαη κφλν εθφζνλ παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη φια ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη θαλείο δελ αληηιέγεη ζηε ιήςε απνθάζεσλ. 5. Σε ζχγθιεζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ κπνξεί λα δεηήζνπλ δχν (2) απφ ηα κέιε ηνπ κε αίηεζή ηνπο πξνο ηνλ πξφεδξν απηνχ ή ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, νη νπνίνη ππνρξενχληαη λα ζπγθαιέζνπλ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, πξνθεηκέλνπ απηφ λα ζπλέιζεη εληφο πξνζεζκίαο επηά (7) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο. ΢ηελ αίηεζε πξέπεη, κε πνηλή απαξαδέθηνπ, λα αλαθέξνληαη, κε ζαθήλεηα θαη ηα ζέκαηα πνπ ζα απαζρνιήζνπλ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην. Αλ δελ ζπγθιεζεί ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην απφ ηνλ πξφεδξν ή ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ εληφο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο, επηηξέπεηαη ζηα κέιε πνπ δήηεζαλ ηε ζχγθιεζε λα ζπγθαιέζνπλ απηά ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην εληφο πξνζεζκίαο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηε ιήμε ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο ησλ επηά (7) εκεξψλ, γλσζηνπνηψληαο ηε ζρεηηθή πξφζθιεζε ζηα ινηπά κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 5α. Σν θαηαζηαηηθφ εηαηξεηψλ ησλ νπνίσλ νη κεηνρέο δελ είλαη εηζεγκέλεο ζε ρξεκαηηζηήξην κπνξεί λα νξίζεη άιιεο δηαηππψζεηο ή βξαρχηεξεο πξνζεζκίεο πξφζθιεζεο, θαηά παξέθθιηζε ησλ παξαγξάθσλ 4 θαη 5 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 6.Οη ζπδεηήζεηο θαη απνθάζεηο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαηαρσξνχληαη πεξηιεπηηθά ζε εηδηθφ βηβιίν, πνπ κπνξεί λα ηεξείηαη θαη θαηά ην κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα.


Ύζηεξα απφ αίηεζε κέινπο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ν πξφεδξνο ππνρξενχηαη λα θαηαρσξήζεη ζηα πξαθηηθά αθξηβή πεξίιεςε ηεο γλψκεο ηνπ. ΢ην βηβιίν απηφ θαηαρσξείηαη επίζεο θαηάινγνο ησλ παξαζηάλησλ ή αληηπξνζσπεπζέλησλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 7. Αληίγξαθα πξαθηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, γηα ηα νπνία ππάξρεη ππνρξέσζε θαηαρψξηζεο ηνπο ζην κεηξψν αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 7α ηνπ παξφληνο, ππνβάιινληαη ζην Τπνπξγείν Δκπνξίνπ κέζα ζε πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηε ζπλεδξίαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 8. Σα πξαθηηθά ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ πξφεδξν ή άιιν πξφζσπν πνπ νξίδεηαη πξνο ηνχην απφ ην θαηαζηαηηθφ. Αληίγξαθα ησλ πξαθηηθψλ εθδίδνληαη επηζήκσο απφ ηα πξφζσπα απηά, ρσξίο λα απαηηείηαη άιιε επηθχξσζή ηνπο. Άξζξν 21 Λήςε απνθάζεσλ από ην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην 1. Σν Γηνηθεηηθφλ ΢πκβνχιηνλ επξίζθεηαη ελ απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη εγθχξσο, φηαλ παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη ελ απηψ ην ήκηζπ πιένλ ελφο ησλ ζπκβνχισλ, νπδέπνηε φκσο ν αξηζκφο ησλ παξφλησλ ζπκβνχισλ δχλαηαη λα είλαη ε ειάζζσλ ησλ ηξηψλ. Πξνο εμεχξεζηλ ηνπ αξηζκνχ απαξηίαο παξαιείπεηαη ηπρφλ πξνθχπηνλ θιάζκα. 2. Δθφζνλ δελ νξίδεη δηαθνξεηηθά ην θαηαζηαηηθφ ή ν λφκνο, νη απνθάζεηο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ιακβάλνληαη έγθπξα κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ θαη αληηπξνζσπεπφκελσλ κειψλ. ΢ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο δελ ππεξηζρχεη ε ςήθνο ηνπ πξνέδξνπ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, εθηφο εάλ ην θαηαζηαηηθφ νξίδεη δηαθνξεηηθά. 3. Έθαζηνο ζχκβνπινο δχλαηαη λ' αληηπξνζσπεχεη εγθχξσο κφλνλ έλα έηεξνλ ζχκβνπινλ. 4. Η αληηπξνζψπεπζηο ελ ησ ζπκβνπιίσ δελ δχλαηαη λ' αλαηεζή εηο πξφζσπα κε αλήθνληα εηο ην ΢πκβνχιηνλ. 5. Η θαηάξηηζε θαη ππνγξαθή πξαθηηθνχ απφ φια ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή ηνπο αληηπξνζψπνπο ηνπο ηζνδπλακεί κε απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, αθφκε θαη αλ δελ έρεη πξνεγεζεί ζπλεδξίαζε.

Άξζξν 22 Αξκνδηόηεηεο ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ


1. Σν Γηνηθεηηθφλ ΢πκβνχιηνλ είλαη αξκφδηνλ λ' απνθαζίδε πάζαλ πξάμηλ αθνξψζαλ εηο ηελ δηνίθεζηλ ηεο εηαηξείαο, εηο ηελ δηαρείξεζηλ ηεο πεξηνπζίαο απηήο εηο ηελ ελ γέλεη επηδίσμηλ ηνπ ζθνπνχ ηεο εηαηξείαο. "Πξάμεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΢πκβνπιίνπ, αθφκε θαη αλ είλαη εθηφο ηνπ εηαηξηθνχ ζθνπνχ, δεζκεχνπλ ηελ εηαηξεία απέλαληη ζηνπο ηξίηνπο, εθηφο αλ απνδεηρζεί φηη ν ηξίηνο γλψξηδε ηελ ππέξβαζε ηνπ εηαηξηθνχ ζθνπνχ ή φθεηιε λα ηε γλσξίδεη. Γε ζπληζηά απφδεημε κφλε ε ηήξεζε ησλ δηαηππψζεσλ δεκνζηφηεηαο σο πξνο ην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο ή ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ". 2. Πεξηνξηζκνί ηεο εμνπζίαο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ απφ ην θαηαζηαηηθφ ή απφ απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο δελ αληηηάζζνληαη ζηνπο ηξίηνπο αθφκα θαη αλ έρνπλ ππνβιεζεί ζηηο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο. 3. Δπηηξέπεηαη ην θαηαζηαηηθφ λα νξίδεη ζέκαηα γηα ηα νπνία ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην κπνξεί λα αλαζέηεη ηηο εμνπζίεο ηνπ δηαρείξηζεο θαη εθπξνζψπεζεο ζε έλα ή πεξηζζφηεξα πξφζσπα, κέιε ηνπ ή κε. Μπνξεί επίζεο λα επηηξέπεη ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ή λα ην ππνρξεψλεη λα αλαζέηεη ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν ηεο εηαηξείαο ζε έλα ή πεξηζζφηεξα πξφζσπα, κε κέιε ηνπ ή, εάλ ν λφκνο δελ ην απαγνξεχεη θαη ζε κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Σα πξφζσπα απηά κπνξνχλ, εθφζνλ δελ ην απαγνξεχεη ην θαηαζηαηηθφ θαη πξνβιέπεηαη απφ ηηο απνθάζεηο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, λα αλαζέηνπλ πεξαηηέξσ ηελ άζθεζε ησλ εμνπζηψλ πνπ ηνπο αλαηέζεθαλ ή κέξνπο ηνχησλ ζε άιια κέιε ή ηξίηνπο. Καηά ηελ ίδξπζε ηεο εηαηξείαο ν δηνξηζκφο πξνέδξνπ, αληηπξνέδξνπ, δηεπζχλνληνο ή εληεηαικέλνπ ζπκβνχινπ ή πξνζψπσλ κε άιιε ηδηφηεηα θαη αξκνδηφηεηεο γηα ην πξψην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην κπνξεί λα γίλεη θαη κε ην θαηαζηαηηθφ. Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην κπνξεί νπνηεδήπνηε λα πξνβεί ζε δηαθνξεηηθή θαηαλνκή ησλ αλσηέξσ ηδηνηήησλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ Άξζξν 22α Δπζύλε κειώλ ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ 1. Παλ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΢πκβνπιίνπ επζχλεηαη έλαληη ηεο εηαηξείαο θαηά ηελ δηνίθεζηλ ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ δηα παλ απηνχ πηαίζκα. Δπζχλεηαη ηδία εάλ ν ηζνινγηζκφο πεξηέρε παξαιείςεηο ή ςεπδείο δειψζεηο απνθξππηνχζαο ηελ πξαγκαηηθήλ θαηάζηαζηλ ηεο εηαηξείαο. 2. Η επζχλε απηή δελ πθίζηαηαη, εάλ ην κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ απνδείμεη φηη θαηέβαιε ηελ επηκέιεηα ηνπ ζπλεηνχ επηρεηξεκαηία. Η επηκέιεηα απηή θξίλεηαη κε βάζε θαη ηελ ηδηφηεηα ηνπ θάζε κέινπο θαη ηα θαζήθνληα πνπ ηνπ έρνπλ αλαηεζεί. Η επζχλε απηή δελ πθίζηαηαη πξνθεηκέλνπ γηα πξάμεηο ή παξαιείςεηο πνπ ζηεξίδνληαη ζε ζχλλνκε απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ή πνπ αθνξνχλ εχινγε επηρεηξεκαηηθή απφθαζε ε νπνία ειήθζε κε θαιή πίζηε, κε βάζε επαξθείο πιεξνθνξίεο θαη απνθιεηζηηθά πξνο εμππεξέηεζε ηνπ εηαηξηθνχ ζπκθέξνληνο.


3. Παλ κέινο ηεο Γηνηθεηηθνχ ΢πκβνπιίνπ ππνρξενχηαη εηο απζηεξάλ (ηήξεζηλ)ησλ απνξξήησλ ηεο επηρεηξήζεσο ηα νπνία θαηέζηεζαλ απηψ γλσζηά ιφγσ ηεο ηδηφηεηνο απηνχ σο ζπκβνχινπ. 3α. Σα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη θάζε ηξίην πξφζσπν ζην νπνίν έρνπλ αλαηεζεί απφ απηφ αξκνδηφηεηέο ηνπ απαγνξεχεηαη λα επηδηψθνπλ ίδηα ζπκθέξνληα πνπ αληηβαίλνπλ ζηα ζπκθέξνληα ηεο εηαηξείαο. 3β. Σα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη θάζε ηξίην πξφζσπν ζην νπνίν έρνπλ αλαηεζεί αξκνδηφηεηέο ηνπ νθείινπλ λα απνθαιχπηνπλ έγθαηξα ζηα ππφινηπα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηα ίδηα ζπκθέξνληά ηνπο, πνπ ελδέρεηαη λα αλαθχςνπλ απφ ζπλαιιαγέο ηεο εηαηξείαο νη νπνίεο εκπίπηνπλ ζηα θαζήθνληά ηνπο, θαζψο θαη θάζε άιιε ζχγθξνπζε ηδίσλ ζπκθεξφλησλ κε απηά ηεο εηαηξείαο ή ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ επηρεηξήζεσλ θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 42ε ηνπ παξφληνο λφκνπ, πνπ αλαθχπηεη θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. 4. Η εηαηξεία κπνξεί, κε απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, λα παξαηηεζεί ησλ αμηψζεψλ ηεο πξνο απνδεκίσζε ή λα ζπκβηβαζζεί γηα απηέο κεηά πάξνδν δχν (2) εηψλ απφ ηε γέλεζε ηεο αμίσζεο θαη κφλν εθφζνλ ζπγθαηαηίζεηαη ε γεληθή ζπλέιεπζε θαη δελ αληηηίζεηαη κεηνςεθία πνπ εθπξνζσπεί ην έλα πέκπην (1/5) ηνπ εθπξνζσπνχκελνπ ζηε ζπλέιεπζε θεθαιαίνπ. 5. Αη σο άλσ αμηψζεηο ππφθεηληαη εηο ηξηεηή παξαγξαθήλ απφ ηεο ηειέζεσο ηεο πξάμεσο, εθ΄ φζνλ δε πξφθεηηαη πεξί δεκίαο εθ δφινπ εηο δεθαεηή. 6. Σν παξφλ άξζξν εθαξκφδεηαη θαη σο πξνο ηελ επζχλε ησλ πξνζψπσλ πνπ δελ είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη πνπ αζθνχλ εμνπζίεο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 22. Άξζξν 22β Άζθεζε αμηώζεσλ ηεο εηαηξείαο θαηά ησλ κειώλ ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ 1. Οη αμηψζεηο ηεο εηαηξείαο θαηά ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε δηνίθεζε ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ αζθνχληαη ππνρξεσηηθά, εάλ ην απνθαζίζεη ε γεληθή ζπλέιεπζε, κε απφθαζε πνπ ιακβάλεηαη ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 29 θαη ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 31, ή ην δεηήζνπλ απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ή ηνπο εθθαζαξηζηέο κέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα δέθαην (1/10) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Σν θαηαζηαηηθφ κπνξεί λα κεηψζεη ην πνζνζηφ απηφ. Η αίηεζε ηεο κεηνςεθίαο ιακβάλεηαη ππ' φςηλ κφλν εάλ βεβαησζεί φηη νη αηηνχληεο έγηλαλ κέηνρνη ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ κήλεο πξηλ απφ ηελ αίηεζε. Οη πξνυπνζέζεηο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ δελ απαηηνχληαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε δεκία νθείιεηαη ζε δφιν ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ.


2. Η αγσγή δένλ λα εγεξζή εληφο εμ κελψλ απφ ηεο εκέξαο ηεο γεληθήο ζπλειεχζεσο ή ηεο ππνβνιήο ηεο αηηήζεσο. 3. Πξνο δηεμαγσγήλ ηεο δίθεο ε γεληθή ζπλέιεπζηο δχλαηαη λα δηνξίζε εηδηθνχο εθπξνζψπνπο. Δάλ ε ελάζθεζηο ηεο αμηψζεσο δεηήηαη απφ ηελ κεηνςεθίαλ ε ελ πεξηπηψζεη θαζ΄ ελ ε ππφ ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ θαζνξηδνκέλε πξνζεζκία ήζειε παξέιζεη άπξαθηνο, δχλαηαη ν πξφεδξνο ησλ πξσηνδηθψλ ηεο πεξηθεξείαο εηο ηελ νπνίαλ εδξεχεη ε εηαηξεία, αηηήζεη ηεο κεηνςεθίαο, ππνβαιινκέλε εληφο κελφο απφ ηεο ιήμεσο ηεο ελ ηε πξνεγνπκέλε παξαγξάθσ πξνζεζκίαο, θαηά ηελ δηαδηθαζίαλ ηνπ άξζξνπ 634 ηεο Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο, λα δηνξίζε εηδηθνχο εθπξνζψπνπο ηεο εηαηξείαο πξνο δηεμαγσγήλ ηνπ δηθαζηηθνχ αγψλνο. Η δαπάλε ηεο δίθεο γηα ην δηνξηζκφ ησλ εηδηθψλ εθπξνζψπσλ θαη γηα ηελ επηδίσμε ησλ αμηψζεσλ ηεο εηαηξείαο βαξχλεη ηελ ηειεπηαία.. 4. Σν παξφλ άξζξν εθαξκφδεηαη θαη σο πξνο ηελ επζχλε ησλ πξνζψπσλ πνπ δελ είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη αζθνχλ εμνπζίεο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 22

Άξζξν 23 Απαγόξεπζε αληαγσληζκνύ 1. Απαγνξεχεηαη ζηνπο ΢πκβνχινπο πνπ ζπκκεηέρνπλ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζηε δηεχζπλζε ηεο εηαηξείαο, θαζψο θαη ζηνπο δηεπζπληέο απηήο, λα ελεξγνχλ, ρσξίο άδεηα ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο γηα δηθφ ηνπο ινγαξηαζκφ ή γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ, πξάμεηο πνπ ππάγνληαη ζε θάπνηνλ απφ ηνπο ζθνπνχο πνπ επηδηψθεη ε εηαηξεία θαη λα κεηέρνπλ σο νκφξξπζκνη εηαίξνη ζε εηαηξείεο πνπ επηδηψθνπλ ηέηνηνπο ζθνπνχο. 2. Δλ πεξηπηψζεη παξαβάζεσο ηεο αλσηέξσ δηαηάμεσο, ε εηαηξεία δηθαηνχηαη εηο απνδεκίσζηλ, δπλακέλε αληί ηαχηεο λα απαίηεζε πξνθεηκέλνπ κελ πεξί πξάμεσλ γελνκέλσλ δη΄ ίδηνλ ηνπ ΢πκβνπιίνπ ή ηνπ δηεπζπληνχ ινγαξηαζκφλ, φπσο ζεσξεζψζηλ αη πξάμεηο αχηαη σο ελεξγεζείζαη δηα ινγαξηαζκφλ ηεο εηαηξείαο, πξνθεηκέλνπ δε πεξί πξάμεσλ γελνκέλσλ ππφ ηνπ ζπκβνχινπ ή ηνπ δηεπζπληνχ δηα ινγαξηαζκφλ ηξίησλ, φπσο δνζή εηο ηελ εηαηξείαλ ε εθ ηεο κεζνιαβήζεσο ακνηβή ή εθρσξεζή πξνο απηήλ ε επί ηεο ακνηβήο ηαχηεο απαίηεζηο. 3. Αη θαηά ην πξνεγνχκελνλ εδάθηνλ απαηηήζεηο ηεο εηαηξείαο θαηά ζπκβνχισλ ή δηεπζπληψλ απηήο παξαγξάθνληαη κεηά ελ έηνο αθ' εο αλεθνηλψζεζαλ εηο ζπλεδξίαζηλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΢πκβνπιίνπ ππφ κέινπο απηνχ ή εθνηλνπνηήζεζαλ πξνο ηελ εηαηξείαλ ππφ κεηφρνπ. Η παξαγξαθή επέξρεηαη πάλησο πέληε (5) έηε κεηά ηελ ελέξγεηαλ ηεο απεγνξεπκέλεο πξάμεσο.


Άξζξν 23α ΢πκβάζεηο ηεο εηαηξείαο κε κέιε ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ 1. α) Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ πνπ εθάζηνηε δηέπνπλ ηηο ζπλαιιαγέο πηζησηηθψλ θαη ρξεκαηνδνηηθψλ ηδξπκάησλ κε πξφζσπα ηα νπνία έρνπλ εηδηθή ζρέζε κε απηά, θαζψο θαη ηνπ άξζξνπ 16α ηνπ παξφληνο λφκνπ, δάλεηα ηεο εηαηξείαο πξνο ηα πξφζσπα ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ παξφληνο άξζξνπ απαγνξεχνληαη θαη είλαη απνιχησο άθπξα. Η απαγφξεπζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ ηζρχεη θαη γηα ηελ παξνρή πηζηψζεσλ πξνο ηα πξφζσπα απηά κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ή ηελ παξνρή εγγπήζεσλ ή αζθαιεηψλ ππέξ απηψλ πξνο ηξίηνπο. β) Καη' εμαίξεζε, ε παξνρή εγγχεζεο ή άιιεο αζθάιεηαο ππέξ ησλ πξνζψπσλ ηεο παξαγξάθνπ 5 επηηξέπεηαη κφλν εθφζνλ: αα) ε εγγχεζε ή ε αζθάιεηα ππεξεηεί ην εηαηξηθφ ζπκθέξνλ, ββ) ε εηαηξεία έρεη δηθαίσκα αλαγσγήο θαηά ηνπ πξσηνθεηιέηε ή ηνπ πξνζψπνπ ππέξ ηνπ νπνίνπ παξέρεηαη ε αζθάιεηα, γγ) πξνβιέπεηαη φηη νη ιακβάλνληεο ηελ εγγχεζε ή ηελ αζθάιεηα ζα ηθαλνπνηνχληαη κφλν κεηά ηελ πιήξε εμφθιεζε ή ηε ζπλαίλεζε φισλ ησλ πηζησηψλ κε απαηηήζεηο πνπ είραλ ήδε γελλεζεί θαηά ην ρξφλν ηεο ππνβνιήο ζε δεκνζηφηεηα, ζχκθσλα κε ηελ επφκελε πεξίπησζε γ' θαη δδ) ιεθζεί πξνεγνπκέλσο άδεηα ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο, ε νπνία φκσο δελ παξέρεηαη, εάλ ζηελ απφθαζε αληηηάρζεθαλ κέηνρνη εθπξνζσπνχληεο ηνπιάρηζηνλ ην έλα δέθαην (1/10) ηνπ εθπξνζσπνχκελνπ ζηε ζπλέιεπζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ή ην έλα εηθνζηφ (1/20), εάλ πξφθεηηαη γηα εηαηξείεο κε κεηνρέο εηζεγκέλεο ζε ρξεκαηηζηήξην. Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ππνβάιιεη ζηε γεληθή ζπλέιεπζε έθζεζε γηα ηε ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο παξνχζαο ππνπαξαγξάθνπ. γ) Η απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο, πνπ ιακβάλεηαη ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε ππνπεξίπησζε δδ', ε νπνία πεξηέρεη ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο εγγχεζεο ή ηεο αζθάιεηαο, θαη ηδίσο ην χςνο θαη ηε δηάξθεηά ηνπο, θαζψο θαη ηελ έθζεζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ππφθεηηαη ζηε δεκνζηφηεηα ηνπ άξζξνπ 7β. Η ηζρχο ηεο εγγχεζεο ή ηεο αζθάιεηαο αξρίδεη κφλν απφ ηε δεκνζηφηεηα απηή. 2. Απαγνξεχεηαη θαη είλαη άθπξε ε ζχλαςε νπνησλδήπνηε άιισλ ζπκβάζεσλ ηεο εηαηξείαο κε ηα πξφζσπα ηεο παξαγξάθνπ 5 ρσξίο εηδηθή άδεηα ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο. Η απαγφξεπζε απηή δελ ηζρχεη πξνθεηκέλνπ γηα πξάμεηο πνπ δελ εμέξρνληαη ησλ νξίσλ ησλ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ηεο εηαηξείαο κε ηξίηνπο. 3. Η άδεηα ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν 2 δελ παξέρεηαη, εάλ ζηελ απφθαζε αληηηάρζεθαλ κέηνρνη εθπξνζσπνχληεο ηνπιάρηζηνλ ην έλα ηξίην (1/3) ηνπ εθπξνζσπνχκελνπ ζηε ζπλέιεπζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 4. Η άδεηα ηεο παξαγξάθνπ 2 κπνξεί λα παξαζρεζεί θαη κεηά ηε ζχλαςε ηεο


ζχκβαζεο, εθηφο εάλ ζηελ απφθαζε αληηηάρζεθαλ κέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ ηνπιάρηζηνλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ εθπξνζσπνχκελνπ ζηε ζπλέιεπζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 5. Οη απαγνξεχζεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηζρχνπλ γηα ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ηα πξφζσπα πνπ αζθνχλ έιεγρν επί ηεο εηαηξείαο, ηνπο ζπδχγνπο θαη ηνπο ζπγγελείο ησλ πξνζψπσλ απηψλ εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο κέρξη ηνπ ηξίηνπ βαζκνχ, θαζψο θαη ηα λνκηθά πξφζσπα πνπ ειέγρνληαη απφ ηνπο αλσηέξσ. Έλα θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ζεσξείηαη φηη αζθεί έιεγρν επί ηεο εηαηξείαο, εάλ ζπληξέρεη κηα απφ ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 42ε. Σν θαηαζηαηηθφ κπνξεί λα επεθηείλεη ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ζε άιια πξφζσπα, φπσο ηδίσο ζηνπο γεληθνχο δηεπζπληέο θαη δηεπζπληέο ηεο εηαηξείαο. 6. Οη απαγνξεχζεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηζρχνπλ θαη ζηηο ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηνπλ ηα πξφζσπα ηεο παξαγξάθνπ 5 κε λνκηθά πξφζσπα ειεγρφκελα απφ ηελ εηαηξεία θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 42ε ή κε νκφξξπζκεο ή εηεξφξξπζκεο εηαηξείεο, ζηηο νπνίεο νκφξξπζκν κέινο είλαη ε εηαηξεία, θαζψο θαη ζηηο ζπκβάζεηο εγγπήζεσλ ή αζθαιεηψλ πνπ παξέρνληαη απφ ηα πξφζσπα απηά. 7. ΢πκβάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 πνπ ζπλάπηνληαη κεηαμχ ηνπ κνλαδηθνχ κεηφρνπ θαη ηεο εηαηξείαο, ηελ νπνία απηφο εθπξνζσπεί, θαηαρσξίδνληαη ζηα πξαθηηθά ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ή ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή θαηαξηίδνληαη εγγξάθσο επί πνηλή αθπξφηεηαο. Η δηάηαμε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ δελ εθαξκφδεηαη ζηηο ηξέρνπζεο ζπλαιιαγέο ηεο εηαηξείαο. Άξζξν 24 Ακνηβέο κειώλ Γ.΢. 1. Πάζα επί ησλ θεξδψλ ρνξεγνχκελε εηο κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΢πκβνπιίνπ ακνηβή, δένλ λα ιακβάλεηαη εθ ην απνκείλνληνο ππνινίπνπ ησλ θαζαξψλ θεξδψλ κεηά ηελ αθαίξεζηλ ησλ θξαηήζεσλ δηα ηαθηηθφλ απνζεκαηηθφλ θαη ηνπ απαηηνπκέλνπ πνζνχ πξνο δηαλνκήλ ηνπ πξψηνπ κεξίζκαηνο ππέξ ησλ κεηφρσλ, ίζνπ ηνπιάρηζηνλ πξνο 6% επί ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ. 2. Πάζα εηέξα, κε θαζνξηδνκέλε θαηά πνζφλ ππφ ηνπ θαηαζηαηηθνχ, ρνξεγνχκελε, δε εμ νηνπδήπνηε ιφγνπ εηο ζχκβνπινλ ακνηβή ή απνδεκίσζηο ζεσξείηαη βαξχλνπζα ηελ εηαηξείαλ, κφλνλ, εάλ εγθξηζή δη΄ εηδηθήο απνθάζεσο ηεο ηαθηηθήο γεληθήο ζπλειεχζεσο. Αχηε δχλαηαη λα κεησζή ππφ ηνπ Γηθαζηεξίνπ εάλ θαη΄ αγαζήλ θξίζηλ είλαη ππέξνγθνο θαη αληεηάρζεζαλ θαηά ηεο ιεθζείζεο απνθάζεσο κέηνρνη εθπξνζσπνχληεο ην έλα δέθαην (1/10) ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ. 3. Η δηάηαμηο ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ δελ εθαξκφδεηαη πξνθεηκέλνπ


πεξί ακνηβψλ νθεηινκέλσλ εηο κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΢πκβνπιίνπ δη΄ ππεξεζίαο απηψλ παξερφκελνο εηο ηελ εηαηξείαλ επί ηε βάζεη εηδηθήο ζρέζεσο κηζζψζεσο εξγαζίαο ή εληνιήο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟΝ 3νλ ΓΔΝΙΚΑΙ ΢ΤΝΔΛΔΤ΢ΔΙ΢ Άξζξν 25 Σόπνο όπνπ ζπλέξρεηαη ε γεληθή ζπλέιεπζε Η γεληθή ζπλέιεπζε ζπλέξρεηαη ππνρξεσηηθά ζηελ έδξα ηεο εηαηξείαο ή ζηελ πεξηθέξεηα άιινπ δήκνπ εληφο ηνπ λνκνχ ηεο έδξαο ή άιινπ δήκνπ φκνξνπ ηεο έδξαο, ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά θάζε εηαηξηθή ρξήζε θαη εληφο έμη (6) ην πνιχ κελψλ απφ ηε ιήμε ηεο ρξήζεο απηήο. Δπί εηαηξεηψλ ησλ νπνίσλ νη κεηνρέο είλαη εηζεγκέλεο ζε ρξεκαηηζηήξην, πνπ εδξεχεη ζηελ Διιάδα, ε γεληθή ζπλέιεπζε κπνξεί λα ζπλέξρεηαη θαη ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ δήκνπ, φπνπ βξίζθεηαη ε έδξα ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ. Δπί εηαηξεηψλ ησλ νπνίσλ νη κεηνρέο δελ είλαη εηζεγκέλεο ζε ρξεκαηηζηήξην ή δελ έρνπλ απνηειέζεη αληηθείκελν δεκφζηαο πξνζθνξάο, είηε ζην πιαίζην θάιπςεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ είηε ζην πιαίζην δηάζεζεο πθηζηάκελσλ κεηνρψλ, ην θαηαζηαηηθφ κπνξεί λα επηηξέπεη ζηε γεληθή ζπλέιεπζε λα ζπλέξρεηαη θαη ζε άιιν ηφπν θείκελν ζηελ Διιάδα ή ηελ αιινδαπή. Σνχην είλαη επηηξεπηφ θαη ρσξίο ζρεηηθή πξφβιεςε ηνπ θαηαζηαηηθνχ, φηαλ ζηε ζπλέιεπζε παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη κέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ ην ζχλνιν ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κε δηθαίσκα ςήθνπ θαη δελ αληηιέγεη θαλείο ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ. Άξζξν 26 Πξόζθιεζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο 1. Η γεληθή ζπλέιεπζηο εμαηξέζεη ησλ επαλαιεπηηθψλ ζπλειεχζεσλ θαη ησλ εμνκνηνπκέλσλ ηαχηαηο, δένλ λα θαιείηαη είθνζη ηνπιάρηζηνλ εκέξάο πξν ηεο νξηδφκελεο δηα ηελ ζπλεδξίαζηλ απηήο, ππνινγηδνκέλσλ θαη ησλ εμαηξεηέσλ εκεξψλ. Η εκέξα ηεο δεκνζηεχζεσο ηεο πξνζθιήζεσο ηεο γεληθήο ζπλειεχζεσο θαη ε εκέξα ηεο ζπλεδξηάζεσο απηήο δελ ππνινγίδνληαη. 2. Η πξφζθιεζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ην νίθεκα κε αθξηβή δηεχζπλζε, ηε ρξνλνινγία θαη ηελ ψξα ηεο ζπλεδξίαζεο, ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο κε ζαθήλεηα, ηνπο κεηφρνπο πνπ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο, θαζψο θαη αθξηβείο νδεγίεο γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη κέηνρνη ζα κπνξέζνπλ λα κεηάζρνπλ ζηε ζπλέιεπζε θαη λα αζθήζνπλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο απηνπξνζψπσο ή δη' αληηπξνζψπνπ ή, ελδερνκέλσο, θαη εμ απνζηάζεσο. Η πξφζθιεζε δεκνζηεχεηαη σο εμήο.


α. ΢ην ηεχρνο Αλψλπκσλ Δηαηξεηψλ θαη Δηαηξεηψλ Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβέξλεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ απφ ηελ 16 ε Ιαλνπαξίνπ 1930 ΠΓ/ηνο «Πεξί Γειηίνπ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ», β. ζε κία εκεξήζηα πνιηηηθή εθεκεξίδα πνπ εθδίδεηαη ζηελ Αζήλα θαη, θαηά ηελ θξίζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΢πκβνπιίνπ, έρεη επξχηεξε θπθινθνξία ζ' νιφθιεξε ηε ρψξα, πνπ επηιέγεηαη απφ ηηο εθεκεξίδεο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ ΝΓ 3757/1957 , φπσο ηζρχεη, γ. ζε κηα εκεξήζηα νηθνλνκηθή εθεκεξίδα απφ εθείλεο πνπ: (αα) εθδίδνληαη έμη (6) εκέξεο ηελ εβδνκάδα θαη επί ηξία (3) ρξφληα ζπλερψο σο θαζαξά νηθνλνκηθέο εθεκεξίδεο, (ββ) έρνπλ θπθινθνξία ηνπιάρηζηνλ 5.000 (πέληε ρηιηάδσλ) θχιισλ ηελ εκέξα θαζ΄ φιε ηελ ηξηεηία θαη (γγ) πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δκπνξίνπ θαη Σχπνπ θαη Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο, πξνθεηκέλνπ γηα ην ραξαθηεξηζκφ εθεκεξίδαο σο νηθνλνκηθήο. Γηα ηηο νηθνλνκηθέο εθεκεξίδεο, νη νπνίεο ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δεκνζηεχνπλ πξνζθιήζεηο, ζα απνθαζίδεη αλά εμάκελν ν Τπνπξγφο Δκπνξίνπ, κε βάζε έγγξαθν ηνπ Τπνπξγνχ Σχπνπ θαη Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο, πνπ ζα βεβαηψλεη ηε ζπλδξνκή, ησλ θαηά ηα πην πάλσ εδάθηα (αα), (ββ) θαη (γγ) πξνυπνζέζεσλ. δ. Η πξφζθιεζε ηεο Γεληθήο ΢πλειεχζεσο ησλ Πνδνζθαηξηθψλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ δεκνζηεχεηαη θαη ζε κία απφ ηηο εκεξήζηεο αζιεηηθέο εθεκεξίδεο πνπ ζπγθεληξψλνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ α' εδ. ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ ΝΓ 3757/1957 , φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν 1044/1980 θαη ζπκπιεξψζεθε κε ην άξζξν 18 ηνπ Ν 1797/1988 . Γηα ηηο αζιεηηθέο εθεκεξίδεο, νη νπνίεο ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δεκνζηεχνπλ πξνζθιήζεηο Γεληθψλ ΢πλειεχζεσλ ησλ ΑΔ, ζα απνθαζίδεη θάζε έμη (6) κήλεο ν Τπ. Αλάπηπμεο, κε βάζε έγγξαθν ηνπ Τπνπξγνχ Σχπνπ θαη Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο, πνπ ζα βεβαηψλεη ηε ζπλδξνκή ησλ πην πάλσ πξνυπνζέζεσλ, ε) ζε κία ηνπιάρηζηνλ εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία λνκαξρηαθή ή εβδνκαδηαία παλειιήληαο θπθινθνξίαο εθεκεξίδα απφ εθείλεο πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζηελ έδξα ηεο εηαηξείαο θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη εθεκεξίδα πνπ λα έρεη ηελ έδξα ηεο ζηελ πεξηνρή απηή, ζε κία ηνπιάρηζηνλ εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία λνκαξρηαθή ή εβδνκαδηαία παλειιήληαο θπθινθνξίαο εθεκεξίδα πνπ έρεη ηελ έδξα ηεο ζηελ πξσηεχνπζα ηνπ λνκνχ ζηνλ νπνίν ε εηαηξεία έρεη ηελ έδξα ηεο. Δμαηξεηηθά, αλ ε εηαηξεία εδξεχεη ζε δήκν ή θνηλφηεηα ηνπ Ννκνχ Αηηηθήο ή ηνπ Ννκνχ Θεζζαινλίθεο, εθηφο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ ή ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο, ε πξφζθιεζε πξέπεη λα δεκνζηεχεηαη ζε κία ηνπιάρηζηνλ εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία ηνπηθή ή εβδνκαδηαία παλειιήληαο θπθινθνξίαο εθεκεξίδα απφ εθείλεο πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζηελ έδξα ηεο εηαηξείαο θαη


ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη εθεκεξίδα πνπ λα έρεη ηελ έδξα ηεο ζηελ πεξηνρή απηή, ζε κία ηνπιάρηζηνλ εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία ηνπηθή ή εβδνκαδηαία παλειιήληαο θπθινθνξίαο εθεκεξίδα απφ εθείλεο πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζηελ έδξα ηεο λνκαξρηαθήο απηνδηνίθεζεο ζηελ νπνία ππάγεηαη ε εηαηξεία. Οη εηαηξείεο πνπ εδξεχνπλ εληφο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ θαη ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο δεκνζηεχνπλ θαηά ηα εδάθηα α' - δ' ηνπ άξζξνπ απηνχ. 2α. Δμαηξνπκέλσλ ησλ εηαηξεηψλ κε κεηνρέο εηζεγκέλεο ζε ρξεκαηηζηήξην, ην θαηαζηαηηθφ κπνξεί λα πξνβιέπεη: α) φηη ε δεκνζίεπζε ηεο πξφζθιεζεο ηεο παξαγξάθνπ 2 κπνξεί λα πεξηνξίδεηαη ζε κηα εκεξήζηα πνιηηηθή ή νηθνλνκηθή εθεκεξίδα ηεο Αζήλαο ή ηεο πξσηεχνπζαο ηνπ λνκνχ ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο ή β) φηη ε δεκνζίεπζε ηεο πξφζθιεζεο θαηά ην παξφλ 'Αξζξν κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί κε ζρεηηθή θνηλνπνίεζε κε δηθαζηηθφ επηκειεηή ή κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή κε παξάδνζε ηεο πξφζθιεζεο, εθφζνλ νη κεηνρέο είλαη νλνκαζηηθέο, ζην ζχλνιφ ηνπο, θαη νη κέηνρνη έρνπλ γλσζηνπνηήζεη εγθαίξσο ζηελ εηαηξεία ηε δηεχζπλζή ηνπο. ΢ε πεξίπησζε πνπ ε πξφζθιεζε επηδίδεηαη κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ε απνζηνιή απηήο ζα πξέπεη, απνδεδεηγκέλα, λα πξνεγείηαη πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν ειάρηζηεο πξνζεζκίαο δεκνζίεπζεο ηεο πξφζθιεζεο. Σν θαηαζηαηηθφ ησλ ηδίσλ εηαηξεηψλ κπνξεί αθφκε λα πξνβιέπεη φηη, γηα ηελ πξφζθιεζε αξθεί εηδνπνίεζε κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (E-mail) πξνο εθείλνπο ηνπο κεηφρνπο πνπ έρνπλ γλσζηνπνηήζεη εγθαίξσο ζηελ εηαηξεία ηε δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ πνπ δηαζέηνπλ. ΢ηελ πεξίπησζε απηή κπνξεί λα πξνβιέπεηαη ζην θαηαζηαηηθφ θαη ν ηξφπνο επηβεβαίσζεο ηεο απνζηνιήο ή θαη ηεο ιήςεο ηεο πξφζθιεζεο κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν. 3. Πξφζθιεζε γηα ζχγθιεζε γεληθήο ζπλέιεπζεο δελ απαηηείηαη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ζηε ζπλέιεπζε παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη κέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ ην ζχλνιν ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη θαλείο απφ απηνχο δελ αληηιέγεη ζηελ πξαγκαηνπνίεζή ηεο θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ.

Άξζξν 26α Τπνβνιή ζηνηρείσλ ζην Τπ. Δκπνξίνπ 1. Αη ειιεληθνί αλψλπκαη εηαηξείαη ππνρξενχληαη, φπσο ππνβάιισζηλ εηο ην ππνπξγείνλ ηνπ Δκπνξίνπ είθνζη ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξαο πξν πάζεο γεληθήο ζπλειεχζεσο ησλ κεηφρσλ απηψλ, θεθπξσκέλνλ αληίγξαθαλ ηεο εκεξεζίαο απηήο δηαηάμεσο κεη' επεμεγεκαηηθήο εθζέζεσο ησλ ελ απηή αλαγξαθνκέλσλ ζεκάησλ θαη ελφο αληηηχπνπ ησλ θχιισλ ησλ εθεκεξίδσλ ελ αηο εδεκνζηεχζε αχηε. Η πξφζθιεζηο επαλαιεπηηθψλ γεληθψλ ζπλειεχζεσλ αλσηέξσ πξν δέθα ηνπιάρηζηνλ πιήξσλ εκεξψλ.

αλαθνηλνχηαη

σο


2. Αη απηαί αλψλπκνη εηαηξείαη ππνρξενχληαη φπσο κεηά πάζαλ γεληθήλ ζπλέιεπζηλ ησλ κεηφρσλ απηψλ ππνβάιισζηλ εηο ην ππνπξγείνλ ηνπ Δκπνξίνπ εληφο είθνζη εκεξψλ θεθπξσκέλνλ αληίγξαθαλ ησλ πξαθηηθψλ απηήο. 3. Δηο ηαο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο ππάγνληαη θαη αη θαηά ηελ δηάξθεηαλ ηεο εθθαζαξίζεσο αλσλχκνπ εηαηξείαο ζπγθαινχκελαη γεληθαί ζπλειεχζεηο ησλ κεηφρσλ απηήο.

Άξζξν 27 Γηθαηώκαηα κεηόρσλ πξηλ από ηε γεληθή ζπλέιεπζε 1. Γέθα εκέξεο πξηλ απφ ηελ ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε, θάζε κέηνρνο κπνξεί λα πάξεη απφ ηελ εηαηξεία ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο, θαζψο θαη ηηο ζρεηηθέο εθζέζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΢πκβνπιίνπ θαη ησλ ειεγθηψλ. 2. Σεζζαξάθνληα νθηψ ψξαο πξν πάζεο γεληθήο ζπλειεχζεσο δένλ λα ηνηρνθνιιάηαη ελ εκθαλεί ζέζεη ηνπ θαηαζηήκαηνο ηεο εηαηξείαο πίλαμ ησλ ερφλησλ δηθαίσκα ςήθνπ θαηά ηελ γεληθήλ ηαχηελ ζπλέιεπζηλ κεηφρσλ κεη' ελδείμεσλ ησλ ηπρφλ αληηπξνζψπσλ απηψλ, ηνπ αξηζκνχ ησλ κεηφρσλ θαη ςήθσλ εθάζηνπ θαη ησλ δηεπζχλζεσλ ησλ κεηφρσλ θαη ησλ αληηπξνζψπσλ απηψλ.

Άξζξν 28 Γηθαηνύκελνη ζπκκεηνρήο ζηε γεληθή ζπλέιεπζε 1. Ίλα κεηάζρε κέηνρνο ηηο γεληθήο ζπλειεχζεσο δένλ λα θαηάζεζε ηαο κέηνρνο απηνχ εηο ην Σακείνλ ηεο εηαηξείαο, εηο ην Σακείνλ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ή παξ΄ νηαδήπνηε ελ Διιάδη αλσλχκσ ηξαπεδηηηθή εηαηξεία πέληε ηνπιάρηζηνλ εκέξαο πξν ηεο νξηζζείζεο δηα ηελ ζπλεδξίαζηλ ηεο ζπλειεχζεσο. Ννκηθά πξφζσπα, ηεξνπκέλνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, κεηέρνπλ ζηε Γεληθή ΢πλέιεπζε νξίδνληαο σο εθπξνζψπνπο ηνπο έσο ηξία θπζηθά πξφζσπα. 2. Σν θαηαζηαηηθφλ δχλαηαη λα νξίδε θαη άιια πξφζσπα, ε δε πξφζθιεζηο ηεο γεληθήο ζπλειεχζεσο θαη ηξαπεδίηαο ελ ηε αιινδαπή, παξά ηνηο νπνίνηο είλαη δπλαηή ε θαηάζεζηο ησλ κεηνρψλ. 3. Η πξνζεζκία ηεο πξψηεο παξαγξάθνπ ηνπ άξζξνπ απηνχ ηζρχεη θαη πεξί ηεο θαηαζέζεσο παξά ηε εηαηξεία ησλ απνδείμεσλ θαηαζέζεσο θαη ησλ εγγξάθσλ αληηπξνζσπείαο. 4. Μέηνρνη κε ζπκκνξθσζέληεο πξνο ηαο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ ηνχηνπ κεηέρνπζη ηεο γεληθήο ζπλειεχζεσο κφλνλ κεη' άδεηαλ απηήο.


5. Σν Γηνηθεηηθφλ ΢πκβνχιηνλ ππνρξενχηαη λα θαηαρψξεζε εηο ηνλ πίλαθα ησλ ερφλησλ δηθαίσκα ςήθνπ θαηά ηε γεληθήλ ζπλέιεπζηλ ησλ κεηφρσλ, ηνλ πξνβιεπφκελνλ ππφ ηνπ άξζξνπ 27, παξάγξαθνο 2, πάληαο ηνπο κεηφρνπο ηνπο ζπκκνξθσζέληαο πξνο ηαο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 6. Πξνθεηκέλνπ πεξί εηαηξεηψλ πνπ δελ έρνπλ κεηνρέο εηζεγκέλεο ζε ρξεκαηηζηήξην είλαη δπλαηή ε δηεμαγσγή γεληθήο ζπλέιεπζεο κέζσ ηειεδηάζθεςεο, εθφζνλ ηνχην πξνβιέπεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο κπνξνχλ λα νξηζζνχλ ειάρηζηεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο, πξνθεηκέλνπ λα ζεσξείηαη ε ζπλέιεπζε έγθπξε, θαζψο θαη νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηεο δηάηαμεο απηήο θαη ζε εηαηξείεο, νη κεηνρέο ησλ νπνίσλ είλαη εηζεγκέλεο ζε ρξεκαηηζηήξην. Πξνθεηκέλνπ γηα εηαηξείεο κε κεηνρέο εηζεγκέλεο ζε ρξεκαηηζηήξην ε απφθαζε απηή εθδίδεηαη χζηεξα απφ γλψκε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο. 7. Σν θαηαζηαηηθφ κπνξεί λα πξνβιέπεη ηε δπλαηφηεηα εμ απνζηάζεσο ζπκκεηνρήο ζηελ ςεθνθνξία θαηά ηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ κε ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ απνζηνιή ζηνπο κεηφρνπο ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο θαη ζρεηηθψλ ςεθνδειηίσλ κε ηα ζέκαηα απηά. Σα ζέκαηα θαη ηα ςεθνδέιηηα κπνξεί λα δηαηίζεληαη θαη ε ζπκπιήξσζή ηνπο λα γίλεηαη θαη ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Οη κέηνρνη πνπ ςεθίδνπλ κε ηνλ ηξφπν απηφλ ππνινγίδνληαη γηα ην ζρεκαηηζκφ ηεο απαξηίαο θαη ηεο πιεηνςεθίαο, εθφζνλ ηα ζρεηηθά ςεθνδέιηηα έρνπλ παξαιεθζεί απφ ηελ εηαηξεία δχν (2) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκέξα ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο κπνξεί λα νξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο ελεκέξσζεο ησλ κεηφρσλ θαη δηαζθάιηζεο ηεο πξνέιεπζεο ηεο ςήθνπ, ε δηαδηθαζία γηα ηελ εμ απνζηάζεσο ζπκκεηνρή ζηε γεληθή ζπλέιεπζε, θαζψο θαη ε ηχρε ησλ ςήθσλ πνπ έρνπλ ζηαιεί ζε πεξίπησζε καηαίσζεο ή αλαβνιήο ηεο ζπλέιεπζεο. Πξνθεηκέλνπ πεξί εηαηξεηψλ κε κεηνρέο εηζεγκέλεο ζε ρξεκαηηζηήξην ε απφθαζε απηή εθδίδεηαη χζηεξα απφ γλψκε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο.

Άξζξν 29 Απαξηία 1. Η γεληθή ζπλέιεπζηο επξίζθεηαη ελ απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη εγθχξσο επί ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, φηαλ παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη θαη΄απηήλ κέηνρνη εθπξνζσπνχληεο ην 1/5 ηνπιάρηζηνλ ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ. 2. Με ζπληειεζζείζεο ηνηαχηεο απαξηίαο ε γεληθή ζπλέιεπζηο ζπλέξρεηαη εθ λένπ εληφο είθνζη εκεξψλ απφ ηεο ρξνλνινγίαο ηεο καηαησζείζεο ζπλεδξηάζεσο πξνζθαινχκελε πξν δέθα ηνπιάρηζηνλ εκεξψλ, επξίζθεηαη δε θαηά ηελ επαλαιεπηηθήλ ηαχηελ ζπλεδξίαλ ελ απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη εγθχξσο επί ησλ ζεκάησλ ηεο αξρηθήο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, νηνλδήπνηε θαη


αλ είλαη ην θαη' απηήλ εθπξνζσπνχκελνλ ηκήκα ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ. Νεφηεξε πξφζθιεζε δελ απαηηείηαη, εάλ ζηελ αξρηθή πξφζθιεζε νξίδνληαη ν ηφπνο θαη ν ρξφλνο ησλ επαλαιεπηηθψλ εθ ηνπ λφκνπ πξνβιεπφκελσλ ζπλεδξηάζεσλ, γηα ηελ πεξίπησζε κε επίηεπμεο απαξηίαο. 3. Καη' εμαίξεζε, πξνθεηκέλνπ γηα απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε κεηαβνιή ηεο εζληθφηεηαο ηεο εηαηξείαο, ζηε κεηαβνιή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο επηρείξεζεο απηήο, ζηελ επαχμεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ κεηφρσλ, ζηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ δελ πξνβιέπεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 13, εθηφο εάλ επηβάιιεηαη απφ ην λφκν ή γίλεηαη κε θεθαιαηνπνίεζε απνζεκαηηθψλ, ζηε κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, εθηφο εάλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ 'Αξζξνπ 16, ζηε κεηαβνιή ηνπ ηξφπνπ δηάζεζεο ησλ θεξδψλ, ζηε ζπγρψλεπζε, δηάζπαζε, κεηαηξνπή, αλαβίσζε, παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ή δηάιπζε ηεο εηαηξείαο, παξνρή ή αλαλέσζε εμνπζίαο πξνο ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην γηα αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 13, θαη ζε θάζε άιιε πεξίπησζε πνπ νξίδεηαη ζην λφκν, ε ζπλέιεπζε επξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα επί ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, φηαλ παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη ζε απηήλ κέηνρνη εθπξνζσπνχληεο ηα δχν ηξίηα (2/3) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 4. Με ζπληειεζζείζεο ηνηαχηεο απαξηίαο, ε γεληθή ζπλέιεπζηο πξνζθαιείηαη θαη ζπλέξρεηαη εθ λένπ θαηά ηαο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο, επξίζθεηαη δε ελ απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη εγθχξσο επί ησλ ζεκάησλ ηεο αξρηθήο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, φηαλ εθπξνζσπείηαη θαηά απηήλ ην 1/2 ηνπιάρηζηνλ ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ. Με ζπληειεζζείζεο θαη ηεο απαξηίαο ηαχηεο, ε ζπλέιεπζηο πξνζθαινχκελε γηα ζπλεξρνκέλε θαηά ηα αλσηέξσ, επξίζθεηαη ελ απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη εγθχξσο επί ησλ ζεκάησλ ηεο αξρηθήο εκεξεζίαο δηαηάμεσο φηαλ εθπξνζσπείηαη θαη΄απηήλ ην 1/3 ηνπιάρηζηνλ ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ. Πξνθεηκέλνπ πεξί εηαηξεηψλ κε εηζεγκέλεο κεηνρέο, ή ζε θάζε πεξίπησζε φηαλ πξφθεηηαη λα ιεθζεί απφθαζε γηα αχμεζε θεθαιαίνπ, ε γεληθή ζπλέιεπζε ζηελ ηειεπηαία επαλαιεπηηθή ζπλεδξίαζε επξίζθεηαη ζε απαξηία φηαλ παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη ζε απηήλ κέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα πέκπην (1/5) ηνπιάρηζηνλ ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Νεφηεξε πξφζθιεζε δελ απαηηείηαη, εάλ ζηελ αξρηθή πξφζθιεζε νξίδνληαη ν ηφπνο θαη ν ρξφλνο ησλ επαλαιεπηηθψλ εθ ηνπ λφκνπ πξνβιεπφκελσλ ζπλεδξηάζεσλ, γηα ηελ πεξίπησζε κε επίηεπμεο απαξηίαο.


5. Σν θαηαζηαηηθφ κπνξεί λα νξίδεη θαη άιια ζέκαηα, ζηα νπνία γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ απαηηείηαη ε απαξηία πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.

6. Σν θαηαζηαηηθφ κπνξεί λα νξίδεη γηα φια ή ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα κεγαιχηεξα πνζνζηά απαξηίαο απφ ηα πξνβιεπφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 3, 4 θαη 5 αληίζηνηρα, ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Η πξνβιεπφκελε απαξηία γηα ηα ζέκαηα ηεο παξαγξάθνπ 1 δελ κπνξεί λα ηαπηίδεηαη ή λα είλαη κεγαιχηεξε απφ εθείλε ησλ παξ. 3-5.

Άξζξν 30 Γηθαίσκα ςήθνπ κεηνρώλ - θαηώηαην όξην κεηνρήο 1. Πάζα κεηνρή παξέρεη δηθαίσκα ςήθνπ. Πάληα ηα εθ ηεο κεηνρήο δηθαηψκαηα ησλ κεηφρσλ, επηθπιαζζνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο, είλαη ππνρξεσηηθψο αλάινγα πξνο ην ππφ ηεο κεηνρήο αληηπξνζσπεπφκελνλ πνζνζηφλ ηνπ θεθαιαίνπ. 2…..... Άξζξν 30α ΢ύκβαζε ελερπξηάζεσο 1. Η ζχκβαζηο κεηαμχ ηνπ παξάζρνληνο δηθαίσκα ελερχξνπ επί κεηνρήο αλσλχκνπ εηαηξείαο θαη ηνπ ελερπξνχρνπ πηζησηνχ, θαηαξηηδφκελε ζπγρξφλσο κεηά ηεο ελερπξηαθήο ζπκβάζεσο ή κεηαγελεζηέξσο δηα ηεο νπνίαο ζπκθσλείηαη, φηη ην εθ ηεο κεηνρήο δηθαίσκα ςήθνπ αλήθεη εηο ηνλ ελερπξνχρνλ δαλεηζηήλ, είλαη έγθπξνο, αλ δελ απαγνξεχεηαη ππφ ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαηά ηελ αξρηθήλ απηνχ κνξθήλ ή σο κεηαγελεζηέξσο πξν ηεο ζπλάςεσο ηεο σο άλσ ζπκβάζεσο εηξνπνπνηήζε. 2. ΢χκβαζηο κεηαμχ ηνπ επηθαξπσηνχ θαη ηνπ θπξίνπ κεηνρήο αλψλπκνπ εηαηξείαο, δηα ηεο νπνίαο ζπκθσλείηαη φηη ην εθ ηεο κεηνρήο δηθαίσκα ςήθνπ αλήθεη εηο ηνλ θχξηνλ, είλαη έγθπξνο, ππφ ηελ πξνυπφζεζηλ ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ.

Άξζξν 30β ΢ύκβαζε ελερπξηάζεσο


Σξάπεδαη δχλαληαη λα ςεθίδνπλ δηα κεηνρψλ κε αλεθνπζψλ εηο απηάο εάλ είλαη εμνπζηνδνηεκέλνη δη΄ εγγξάθνπ. Σν έγγξαθνλ δένλ λα είλαη πιήξσο ζπκπεπιεξσκέλνλ θαηά ηνλ ρξφλνλ ηεο εθδφζεσο. Η παξερνκέλε εμνπζηνδφηεζηο είλαη ειεπζέξσο αλαθιεηή, δελ δχλαηαη δε λα δνζή δηα ρξνληθφλ δηάζηεκα κείδνλ ησλ 15 (δεθαπέληε) κελψλ.

Άξζξν 31 Πιεηνςεθία 1. Αη απνθάζεηο ηεο γεληθήο ζπλειεχζεσο ιακβάλνληαη θαη΄απφιπηνλ πιεηνςεθίαλ ησλ ελ απηή εθπξνζσπνπκέλσλ ςήθσλ. 2. Καη' εμαίξεζε, νη απνθάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο παξ. 3 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 29 ιακβάλνληαη κε πιεηνςεθία ησλ δχν ηξίησλ (2/3) ησλ ςήθσλ πνπ εθπξνζσπνχληαη ζηε ζπλέιεπζε. 3. Σν θαηαζηαηηθφ κπνξεί λα νξίδεη φηη γηα φιεο ή ζπγθεθξηκέλεο απνθάζεηο ησλ παξ. 1 θαη 3, 4, 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 29, απαηηνχληαη κεγαιχηεξα πνζνζηά απφ απηά πνπ πξνβιέπνληαη, αληίζηνηρα, ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.

4. Η πξφβιεςε απμεκέλεο πιεηνςεθίαο γηα ηα ζέκαηα ηεο παξαγξάθνπ 1, δε κπνξεί λα ηαπηίδεηαη ή λα είλαη κεγαιχηεξε απφ εθείλε πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηα ζέκαηα ησλ παξαγξάθσλ 3-6 ηνπ άξζξνπ 29. Άξζξν 32 Πξαθηηθά ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο 1. Αη θαηά ηαο ζπλειεχζεηο ζπδεηήζεηο θαη απνθάζεηο θαηαρσξίδνληαη ελ πεξηιήςεη εηο εηδηθφλ βηβιίνλ. Αηηήζεη κεηφρνπ ν πξφεδξνο ηεο ζπλειεχζεσο ππνρξενχηαη λα θαηαρψξεζε εηο ηα πξαθηηθά αθξηβή πεξίιεςηλ ηεο γλψκεο απηνχ. Δλ ησ απηψ βηβιίσ θαηαρσξίδεηαη θαη θαηάινγνο ησλ παξαζηάλησλ ή αληηπξνζσπεπζέλησλ θαηά ηελ γεληθήλ ζπλέιεπζηλ κεηφρσλ, ζπληεηαγκέλνο ζπκθψλσο ησ άξζξσ 27 παξ. 2.


2. Δάλ ζηε ζπλέιεπζε παξίζηαηαη έλαο κφλν κέηνρνο, είλαη ππνρξεσηηθή ε παξνπζία ζπκβνιαηνγξάθνπ, ν νπνίνο πξνζππνγξάθεη ηα πξαθηηθά ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο. 3. Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ζηηο εηαηξείεο πνπ δελ έρνπλ κεηνρέο εηζεγκέλεο ζε ρξεκαηηζηήξην, ε θαηάξηηζε θαη ππνγξαθή πξαθηηθνχ απφ φινπο ηνπο κεηφρνπο ή ηνπο αληηπξνζψπνπο ηνπο ηζνδπλακεί κε απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο, αθφκε θαη αλ δελ έρεη πξνεγεζεί ζπλεδξίαζε.

Άξζξν 33 Αξκνδηόηεηα γεληθήο ζπλειεύζεσο Η γεληθή ζπλέιεπζηο ησλ κεηφρσλ είλαη ην αλψηαηνλ φξγαλνλ ηεο εηαηξείαο θαη δηθαηνχηαη λα απνθαζίδε πεξί πάζεο εηαηξηθήο ππνζέζεσο, ησλ απνθάζεσλ απηήο ππνρξενχζνπλ θαη απαληάο ή δηαθσλνχληνο κεηφρνπο.

Άξζξν 34 Απνθιεηζηηθή αξκνδηόηεηα ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο 1. Η γεληθή ζπλέιεπζηο είλαη κφλε αξκνδία λ' απνθαζίδε πεξί: α) ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ, σο ηνηνχησλ ζεσξνπκέλσλ πάλησο θαη ησλ κεηψζεσλ ή απμήζεσλ ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ. Αη πεξί ηξνπνπνηήζεσο ηνπ θαηαζηαηηθνχ απνθάζεηο είλαη έγθπξνη, εθ' φζνλ δελ απαγνξεχνληαη δηα ξεηήο δηαηάμεσο ηνπ θαηαζηαηηθνχ. β) εθινγήο κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΢πκβνπιίνπ θαη ειεγθηψλ. γ) εγθξίζεσο ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο εηαηξείαο. δ) δηαζέζεσο ησλ εηεζίσλ θεξδψλ. ε) ζπγρψλεπζεο, δηάζπαζεο, κεηαηξνπήο, δηάξθεηαο ή δηάιπζεο ηεο εηαηξείαο θαη

αλαβίσζεο, παξάηαζεο ηεο

ζη) πεξί δηνξηζκνχ εθθαζαξηζηψλ. 2. ΢ηηο δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ δελ ππάγνληαη: α) απμήζεηο πνπ απνθαζίδνληαη θαηά ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 14 ηνπ άξζξνπ 13 απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, θαζψο θαη απμήζεηο πνπ επηβάιινληαη απφ δηαηάμεηο άιισλ λφκσλ,


β) ε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 11, ηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 13 ηνπ άξζξνπ 13 θαη ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 17β, γ) ν δηνξηζκφο κε ην θαηαζηαηηθφ ηνπ πξψηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, δ) ε εθινγή θαηά ην θαηαζηαηηθφ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 7 ηνπ άξζξνπ 18, ζπκβνχισλ ζε αληηθαηάζηαζε παξαηηεζέλησλ, απνζαλφλησλ ή απσιεζάλησλ ηελ ηδηφηεηά ηνπο κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, ε) ε απνξξφθεζε θαηά ην άξζξν 78 αλψλπκεο εηαηξείαο απφ άιιε αλψλπκε εηαηξεία πνπ θαηέρεη ην 100% ησλ κεηνρψλ ηεο θαη ζη) ε δπλαηφηεηα δηαλνκήο θεξδψλ ή πξναηξεηηθψλ απνζεκαηηθψλ κέζα ζηελ ηξέρνπζα εηαηξηθή ρξήζε κε απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, εθφζνλ έρεη ππάξμεη ζρεηηθή εμνπζηνδφηεζε ηεο ηαθηηθήο γεληθήο ζπλέιεπζεο Άξζξν 35 Φεθνθνξία απαιιαγήο Γ.΢ θαη ειεγθηώλ 1. Μεηά ηελ ςήθηζηλ ηνπ ηζνινγηζκνχ ε γεληθή ζπλέιεπζηο απνθαίλεηαη δη΄ εηδηθήο ςεθνθνξίαο, ελεξγνχκελεο δη΄ νλνκαζηηθήο θιήζεσο, πεξί απαιιαγήο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΢πκβνπιίνπ θαη ησλ ειεγθηψλ απφ πάζεο επζχλεο απνδεκηψζεσο. Η απαιιαγή απηή θαζίζηαηαη αλίζρπξνο εηο ηαο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 22α. 2. Σεο ςεθνθνξίαο πεξί απαιιαγήο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΢πκβνπιίνπ δηθαηνχληαη λα κεηάζρσζη ηα κέιε απηνχ κφλν δηα ησλ κεηνρψλ, σλ είλαη θχξηα. Σν απηφ ηζρχεη θαη πεξί ησλ ππαιιήισλ ηεο εηαηξείαο.

'Άξζξν 35α Αθπξσζία απνθάζεσλ ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο 1. Με ηελ επηθχιαμε ησλ άξζξσλ 35β θαη 35γ, απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο πνπ ιήθζεθε κε ηξφπν πνπ δελ είλαη ζχκθσλνο κε ην λφκν ή ην θαηαζηαηηθφ, αθπξψλεηαη απφ ην δηθαζηήξην. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα απνθάζεηο ηηο νπνίεο έιαβε γεληθή ζπλέιεπζε πνπ δελ είρε λφκηκα ζπγθιεζεί ή ζπγθξνηεζεί. 2. Αθπξψζηκε είλαη θαη ε απφθαζε πνπ ιήθζεθε: α) ρσξίο λα παξαζρεζνχλ νθεηιφκελεο πιεξνθνξίεο, πνπ δεηήζεθαλ θαηά ην άξζξν 39 απφ κεηφρνπο, νη νπνίνη δεηνχλ ηελ αθχξσζε ζχκθσλα κε ηελ επφκελε παξάγξαθν, ή β) θαηά θαηάρξεζε ηεο εμνπζίαο ηεο πιεηνςεθίαο, ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 281 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα.


3. Η αθχξσζε κπνξεί λα δεηεζεί κε αγσγή απφ νπνηνλδήπνηε κέηνρν, θάηνρν κεηνρψλ πνπ εθπξνζσπνχλ ηα δχν εθαηνζηά (2/100) ηνπ θεθαιαίνπ, αλ δελ παξέζηε ζηε ζπλέιεπζε ή αληηηάρζεθε ζηελ απφθαζε. Σελ αθχξσζε κπνξεί λα δεηήζεη θαη θάζε κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. ΢ηελ πεξίπησζε απηή, εάλ παξίζηαηαη αλάγθε, ην δηθαζηήξην ηεο παξαγξάθνπ 6 δηνξίδεη, κεηά απφ αίηεζε νπνηνπδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ, εηδηθφ εθπξφζσπν ηεο εηαηξείαο γηα ηε δηεμαγσγή ηεο δίθεο. ΢ηελ πεξίπησζε α' ηεο παξαγξάθνπ 2, ηελ αθχξσζε κπνξνχλ λα δεηήζνπλ κφλν νη κέηνρνη πνπ δήηεζαλ ηηο πιεξνθνξίεο, εθφζνλ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 4. Μέηνρνη, πνπ δελ κπνξνχλ λα δεηήζνπλ ηελ αθχξσζε επεηδή δελ έρνπλ ην απαηηνχκελν πνζνζηφ κεηνρψλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, κπνξνχλ λα αμηψζνπλ απφ ηελ εηαηξεία απνθαηάζηαζε ηεο δεκίαο πνπ ππέζηεζαλ εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη ε απφθαζε ιήθζεθε κε ηξφπν πνπ δελ είλαη ζχκθσλνο κε ην λφκν ή ην θαηαζηαηηθφ ή θαηά θαηάρξεζε ηεο εμνπζίαο ηεο πιεηνςεθίαο ή απφ γεληθή ζπλέιεπζε πνπ δελ ζπγθιήζεθε ή δελ ζπγθξνηήζεθε λφκηκα ή εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη δελ έιαβαλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δήηεζαλ. Αμίσζε απνδεκίσζεο έρνπλ θαηά ηηο γεληθέο δηαηάμεηο νη κέηνρνη θαη αλ αθφκε ε απφθαζε αθπξψζεθε. 5. Η απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο δελ κπνξεί λα αθπξσζεί εμαηηίαο: α) ζπκκεηνρήο ζε απηή πξνζψπσλ πνπ δελ είραλ ην δηθαίσκα απηφ, εθηφο εάλ ε ζπκκεηνρή ηνπο ήηαλ απνθαζηζηηθή γηα ηελ επίηεπμε απαξηίαο ή ε ςήθνο ηνπο ήηαλ απνθαζηζηηθή γηα ηελ επίηεπμε πιεηνςεθίαο, β) αθπξφηεηαο ή αθπξσζίαο επί κέξνπο ςήθσλ, εθηφο εάλ νη ςήθνη απηέο ήηαλ απνθαζηζηηθέο γηα ηελ επίηεπμε πιεηνςεθίαο, γ) αλαθξίβεηαο, ανξηζηίαο ή πιεκκειεηψλ ηήξεζεο ηνπ ζρεηηθνχ πξαθηηθνχ, εθηφο εάλ γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο δελ είλαη δπλαηφλ λα δηαγλσζζεί ην πεξηερφκελν ηεο απφθαζεο, δ) ειαηηψκαηνο ηεο απφθαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, κε ηελ νπνία ζπγθιήζεθε ε γεληθή ζπλέιεπζε, εθηφο εάλ γηα ην ιφγν απηφλ δελ ππήξμε έγθαηξε θαη επαξθήο πιεξνθφξεζε ησλ κεηφρσλ. 6. Η αγσγή αθχξσζεο ηεο απφθαζεο ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο εθδηθάδεηαη απφ ην πνιπκειέο πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο. 7. Η αλσηέξσ αγσγή ζηξέθεηαη θαηά ηεο εηαηξείαο θαη αζθείηαη εληφο πξνζεζκίαο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ ζρεηηθνχ πξαθηηθνχ ζηελ αξκφδηα αξρή ή, εάλ ε απφθαζε ππνβάιιεηαη ζε δεκνζηφηεηα, απφ ηελ θαηαρψξηζε ηεο ζην Μεηξψν. Δληφο ηεο ίδηαο πξνζεζκίαο αζθείηαη θαη ε αγσγή απνδεκίσζεο θαηά ηελ παξάγξαθν 4. 8. Οη ελάγνληεο κέηνρνη νθείινπλ λα απνδείμνπλ φηη, ηφζν θαηά ηελ άζθεζε φζν θαη θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο αγσγήο, έρνπλ ηηο κεηνρέο πνπ ηνπο παξέρνπλ ην δηθαίσκα λα αζθήζνπλ ηελ αγσγή. Δάλ κεηά ηελ άζθεζε ηεο αγσγήο νη ελάγνληεο κέηνρνη κεηαβηβάζνπλ φιεο ηηο κεηνρέο ή κέξνο ηνχησλ, ψζηε θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο αγσγήο λα κελ ζπγθεληξψλνπλ πιένλ ηα πνζνζηά ηεο


παξαγξάθνπ 3, νη ελάγνληεο κέηνρνη κπνξνχλ λα δεηήζνπλ κε ηηο πξνηάζεηο ηνπο απνδεκίσζε ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4. 9. Η αθχξσζε ηεο απφθαζεο ηζρχεη έλαληη πάλησλ. Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ππνρξενχηαη λα ιάβεη ηα κέηξα πνπ επηβάιιεη ε θαηάζηαζε ε νπνία πξνέθπςε απφ ηελ αθχξσζε. ΢ε θάζε πεξίπησζε δελ ζίγνληαη ηα δηθαηψκαηα ηξίησλ πνπ απνθηήζεθαλ κε απφθαζε πνπ αθπξψζεθε ή κε πξάμε πνπ δηελεξγήζεθε κε βάζε ηελ απφθαζε απηή, εθηφο αλ ν ηξίηνο γλψξηδε ή αγλννχζε απφ βαξηά ακέιεηα ην ειάηησκα ηεο απφθαζεο. 10. Σν δηθαζηήξην κπνξεί λα δηαηάμεη αζθαιηζηηθά κέηξα θαη πξηλ απφ ηελ άζθεζε ηεο αγσγήο. ΢ηελ πεξίπησζε απηή, ε αγσγή πξέπεη λα αζθεζεί εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο πνπ δηέηαμε ηα αζθαιηζηηθά κέηξα θαη, ζε θάζε πεξίπησζε, εληφο ηεο πξνζεζκίαο ηεο παξαγξάθνπ 7, δηαθνξεηηθά ηα αζθαιηζηηθά κέηξα αίξνληαη απηνδηθαίσο. Σν δηθαζηήξην κπνξεί λα δηαηάμεη θαη ηελ πξνζσξηλή αλαζηνιή ηεο ηζρχνο ηεο απφθαζεο. Σν δηθαζηήξην κπνξεί λα ππνρξεψζεη ηνπο αηηνχληεο ζε παξνρή εγγχεζεο, ζηαζκίδνληαο ηελ αλάγθε πξνζηαζίαο ησλ αηηνχλησλ ηελ αλαζηνιή θαη ηε δεκία ηεο εηαηξείαο πνπ κπνξεί λα πξνθιεζεί απφ ηελ αλαζηνιή απηή. 11. Η δηθαζηηθή απφθαζε πνπ αθπξψλεη απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο θαη ε δηθαζηηθή απφθαζε κε ηελ νπνία αλαζηέιιεηαη ε ηζρχο ηεο ππνβάιινληαη ζηε δεκνζηφηεηα ηνπ άξζξνπ 7β.»

Άξζξν 35β Αθπξόηεηα απνθάζεσλ ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο 1. ΢ε πεξίπησζε πνπ δελ ππήξμε ζχγθιεζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ή ην πεξηερφκελν ηεο απφθαζήο ηεο είλαη αληίζεην ζην λφκν ή ην θαηαζηαηηθφ, ε απφθαζε είλαη άθπξε. 2. Με ηελ επηθχιαμε εθαξκνγήο ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ, ζεσξείηαη φηη ζπγθιήζεθε ε γεληθή ζπλέιεπζε, εάλ ππήξμε πξφζθιεζή ηεο πξνεξρφκελε απφ ηελ εηαηξεία θαη πεξηέρνπζα ηνπιάρηζηνλ έλδεημε ηεο εκεξνκελίαο θαη ηνπ ηφπνπ ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο θαη ε πξφζθιεζε απηή δεκνζηεχζεθε θαηά ην λφκν. 3. Η πξνβνιή αθπξφηεηαο εθ κέξνπο κεηφρνπ ιφγσ έιιεηςεο ζχγθιεζεο ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο δελ είλαη επηηξεπηή, εάλ ν κέηνρνο απηφο κεηαγελέζηεξα δήισζε πξνο ηελ εηαηξεία εγγξάθσο ή κε δήισζή ηνπ ζηα πξαθηηθά, φηη ε γεληθή ζπλέιεπζε ζπλεδξίαζε λνκίκσο. 4. Η αθπξφηεηα κπνξεί λα πξνβιεζεί απφ θάζε πξφζσπν, κέηνρν ή ηξίην, πνπ έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ, εληφο πξνζεζκίαο ελφο (1) έηνπο απφ ηελ ππνβνιή ηνπ ζρεηηθνχ πξαθηηθνχ ζηελ αξκφδηα αξρή ή, εάλ ε απφθαζε ππνβάιιεηαη ζε δεκνζηφηεηα, απφ ηελ θαηαρψξηζή ηεο ζην Μεηξψν. ΢ε πεξίπησζε πνπ κε


ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ν ζθνπφο ηεο εηαηξείαο θαζίζηαηαη παξάλνκνο ή αληηθείκελνο ζηε δεκφζηα ηάμε, θαζψο θαη φηαλ απφ ηελ απφθαζε πξνθχπηεη δηαξθήο παξαβίαζε δηαηάμεσλ αλαγθαζηηθνχ δηθαίνπ, ε πξνβνιή ηεο αθπξφηεηαο δελ ππφθεηηαη ζε πξνζεζκία. 5. Η αθπξφηεηα κπνξεί λα ιεθζεί ππ' φςηλ θαη απηεπάγγειηα απφ ην δηθαζηήξην, εληφο ηεο πξνζεζκίαο ηεο παξαγξάθνπ 4. 6. Η δηθαζηηθή απφθαζε πνπ αλαγλσξίδεη ηελ αθπξφηεηα απφθαζεο ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ππνβάιιεηαη ζηε δεκνζηφηεηα ηνπ άξζξνπ 7β

Άξζξν 35γ Αλππόζηαηεο απνθάζεηο 1. Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 35α θαη 35β δελ εθαξκφδνληαη ζηηο αλππφζηαηεο απνθάζεηο. 2. Μηα απφθαζε είλαη αλππφζηαηε φηαλ ιακβάλεηαη κε ηηο ςήθνπο πξνζψπσλ ηα νπνία: α) δελ είραλ κεηνρηθή ηδηφηεηα, ή β) είραλ αξπζζεί ην δηθαίσκα ςήθνπ απφ πξφζσπα πνπ δελ είραλ κεηνρηθή ηδηφηεηα. ΚΔΦΑΛΑΙΟΝ 4νλ : ΔΛΔΓΚΣΑΙ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΜΔΙΟΦΗΦΙΑ΢

Άξζξν 36 Σαθηηθόο έιεγρνο ηεο εηαηξείαο από νξθσηνύο ειεγθηέο – ινγηζηέο

1. Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ πνπ ππεξβαίλνπλ ηα δχν απφ ηα ηξία αξηζκεηηθά φξηα ησλ θξηηεξίσλ ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 42α, ειέγρνληαη απφ έλαλ ηνπιάρηζηνλ νξθσηφ ειεγθηή - ινγηζηή, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ζρεηηθήο πεξί νξθσηψλ ειεγθηψλ - ινγηζηψλ λνκνζεζίαο. Οη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 7 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 42α εθαξκφδνληαη αλαιφγσο. ΢ε θάζε πεξίπησζε, ην θαηαζηαηηθφ εηαηξείαο πνπ ηδξχεηαη κε θεθάιαην ηνπιάρηζηνλ ηξία εθαηνκκχξηα (3.000.000) επξψ πξέπεη λα πξνβιέπεη φηη νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο πξψηεο εηαηξηθήο ρξήζεο ειέγρνληαη απφ νξθσηφ ειεγθηή - ινγηζηή. 2. Ο έιεγρνο θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν απνηειεί πξνυπφζεζε ηνπ θχξνπο ηεο έγθξηζεο ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε.


3. Οη νξθσηνί ειεγθηέο - ινγηζηέο δηνξίδνληαη απφ ηελ ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε, πνπ ιακβάλεη ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ειεγρφκελεο ρξήζεο, ζχκθσλα κε ηελ νηθεία λνκνζεζία. Σν θαηαζηαηηθφ ή έθηαθηε γεληθή ζπλέιεπζε, πνπ ζπγθαιείηαη εληφο ηξηκήλνπ απφ ηε ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο, κπνξεί λα νξίδεη νξθσηνχο ειεγθηέο - ινγηζηέο γηα ηελ πξψηε εηαηξηθή ρξήζε. Σα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ επζχλνληαη έλαληη ηεο εηαηξείαο γηα ηελ παξάιεηςε δηνξηζκνχ νξθσηψλ ειεγθηψλ - ινγηζηψλ, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, αλ δελ ζπγθάιεζαλ εγθαίξσο ηελ ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε ή, ζηελ πεξίπησζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, έθηαθηε γεληθή ζπλέιεπζε, κε ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο ην δηνξηζκφ νξθσηψλ ειεγθηψλ - ινγηζηψλ. Γηα ηελ παξάιεηςε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ επζχλνληαη θαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 57. ΢ε θάζε πεξίπησζε, ν δηνξηζκφο νξθσηψλ ειεγθηψλ - ινγηζηψλ απφ κεηαγελέζηεξε γεληθή ζπλέιεπζε δελ επεξεάδεη ην θχξνο ηνπ δηνξηζκνχ ηνπο. Οη ειεγθηέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ κπνξνχλ λα επαλαδηνξίδνληαη, φρη φκσο γηα πεξηζζφηεξεο απφ πέληε (5) ζπλερφκελεο εηαηξηθέο ρξήζεηο. Μεηαγελέζηεξνο επαλαδηνξηζκφο δελ επηηξέπεηαη λα ιάβεη ρψξα, αλ δελ έρνπλ παξέιζεη δχν (2) πιήξεηο ρξήζεηο. 4. Η ακνηβή ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ - ινγηζηψλ, πνπ δηνξίδνληαη γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ ηαθηηθνχ ειέγρνπ, θαζνξίδεηαη κε βάζε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο πεξί νξθσηψλ ειεγθηψλ - ινγηζηψλ. Ο δηνξηζκφο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ - ινγηζηψλ γλσζηνπνηείηαη ζε απηνχο απφ ηελ εηαηξεία. Οη νξθσηνί ειεγθηέο - ινγηζηέο ζεσξνχληαη φηη απνδέρζεθαλ ην δηνξηζκφ ηνπο, εθφζνλ δελ ηνλ απνπνηεζνχλ εληφο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ. Άξζξν 36α Σαθηηθόο έιεγρνο ηεο εηαηξείαο από κε νξθσηνύο ειεγθηέο - ινγηζηέο 1. Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ πνπ έρνπλ εηήζην θχθιν εξγαζηψλ πάλσ απφ έλα εθαηνκκχξην (1.000.000) επξψ θαη δελ ππεξβαίλνπλ ηα δχν απφ ηα ηξία αξηζκεηηθά φξηα ησλ θξηηεξίσλ ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 42α, ειέγρνληαη απφ δχν ηνπιάρηζηνλ ειεγθηέο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ ή απφ έλαλ νξθσηφ ειεγθηή ινγηζηή. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδεηαη ην χςνο ηνπ εηήζηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. 2. Αλψλπκεο εηαηξείεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ κπνξνχλ λα πξνβιέπνπλ ζην θαηαζηαηηθφ ηνπο ή, εάλ δελ πξνβιέπεηαη ζε απηφ, λα απνθαζίδνπλ δηα ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο, ηελ ππνβνιή ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζε έιεγρν είηε απφ ηνπο ειεγθηέο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ είηε απφ νξθσηφ ειεγθηή ινγηζηή. Η πξφβιεςε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ή ε απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο πξέπεη λα αθνξά δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηαηξηθψλ ρξήζεσλ.


3. ΢ηελ πεξίπησζε ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2, αλ δελ έρεη πξνβιεθζεί ν δηνξηζκφο νξθσηνχ ειεγθηή - ινγηζηή, ν έιεγρνο δηελεξγείηαη απφ ειεγθηέο πηπρηνχρνπο αλσηάησλ ζρνιψλ, πνπ είλαη κέιε ηνπ Οηθνλνκηθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο (Ο.Δ.Δ.) θαη θάηνρνη άδεηαο επαγγέικαηνο Λνγηζηή Φνξνηερληθνχ Α' ηάμεσο ηνπ λ.2515/1997 (ΦΔΚ 154 Α'). Οη ειεγθηέο απηνί, καδί κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο, νξίδνληαη κε απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο κε ηελ νπνία θαζνξίδεηαη θαη ε ακνηβή ηνπο. Πνζνζηφ ηεο ακνηβήο ησλ ειεγθηψλ παξαθξαηείηαη θαη απνδίδεηαη ζην Ο.Δ.Δ. Σν ειάρηζην φξην ηεο ακνηβήο ησλ ειεγθηψλ, θαζψο θαη ην πνζνζηφ ηεο παξαθξάηεζεο θαη ε δηαδηθαζία απφδνζήο ηνπ ζην Ο.Δ.Δ. θαζνξίδνληαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Αλάπηπμεο, χζηεξα απφ γλψκε ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο. Οη ειεγθηέο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ κπνξνχλ λα επαλαδηνξίδνληαη, φρη φκσο γηα πεξηζζφηεξεο απφ πέληε (5) ζπλερφκελεο εηαηξηθέο ρξήζεηο. Μεηαγελέζηεξνο επαλαδηνξηζκφο δελ επηηξέπεηαη λα ιάβεη ρψξα, αλ δελ έρνπλ παξέιζεη δχν (2) πιήξεηο ρξήζεηο. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Αλάπηπμεο κπνξεί λα θαζνξίδεηαη ην έξγν, ε κέζνδνο θαη ε δηαδηθαζία ειέγρνπ πνπ δηεμάγεηαη απφ ειεγθηέο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, ην χςνο ηεο ακνηβήο ηνπο, θαζψο θαη θάζε άιιν εηδηθφηεξν ζέκα θαη ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα. 4. Ο ππνρξεσηηθφο ή πξναηξεηηθφο έιεγρνο θαηά ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 απνηειεί πξνυπφζεζε ηνπ θχξνπο ηεο έγθξηζεο ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε. Οη παξάγξαθνη 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 36 εθαξκφδνληαη θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ ειεγθηψλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Άξζξν 37 Καζήθνληα θαη επζύλε ησλ ειεγθηώλ 1. Οη ειεγθηαί νθείινπζη θαηά ηελ δηάξθεηαλ ηεο ρξήζεσο λα παξαθνινπζψζη ηελ ινγηζηηθήλ θαη δηαρεηξηζηηθήλ θαηάηαζηλ ηεο εηαηξείαο δηθαηνχκελνη λα ιάβσζη γλψζηλ νηνπδήπνηε βηβιίνπ, ινγαξηαζκνχ ή εγγξάθνπ πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξαθηηθψλ ηεο γεληθήο ζπλειεχζεσο θαη ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΢πκβνπιίνπ. Τπνρξενχληαη φπσο πξνβάηλσζηλ εηο πάζαλ αλαγθαίαλ ππφδεημηλ πξνο ην Γηνηθεηηθφλ ΢πκβζχιηνλ, ελ πεξηπηψζεη δε παξαβάζεσο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ ή ηνπ θαηαζηαηηθνχ αλαθέξνληαη εηο ηνλ αζθνχληα ηελ επνπηείαλ ππνπξγφλ ηνπ Δκπνξίνπ. Μεηά ηελ ιήμηλ ηεο ρξήζεσο ππνρξενχληαη λα ειέγμσζη ηνλ ηζνινγηζκφλ θαη ηνλ ινγαξηαζκφλ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο ππνβάιινληεο πξνο ηελ ηαθηηθήλ γεληθήλ ζπλέιεπζηλ έθζεζηλ πεξί ηνπ πνξίζκαηνο ηνπ ειέγρνπ απηψλ. Δθ ηεο εθζέζεσο ηαχηεο δένλ λα πξνθχπηε ζαθψο, κεη' έιεγρνλ ηεο αθξηβείαο θαη λνκηκφηεηνο ησλ εγγξαθψλ εηο ηα βηβιία ηεο επηρεηξήζεσο εάλ ν ηζνινγηζκφο απεηθνλίδε ηελ νηθνλνκηθήλ θαηάζηαζηλ ηεο επηρεηξήζεσο θαηά ηελ εκεξνκελίαλ ηεο ιήμεσο ηεο ειεγρζείζεο ρξήζεσο, ν δε ινγαξηαζκφο απνηειεζκάησλ ρξήζεσο ηα πξνθχςαληα θαη' απηήλ απνηειέζκαηα. Δηδηθψηεξνλ ε έθζεζηο ησλ ειεγθηψλ νθείιεη λα αλαθέξε:


α) εάλ παξεζρέζεζαλ εηο απηνχο νη πιεξνθνξίαη, σλ είρνλ αλάγθελ πξνο εθηέιεζηλ ηνπ έξγνπ ησλ, β) εάλ έιαβνλ γλψζηλ πιήξνπο απνινγηζκνχ ππνθαηαζηεκάησλ, εθ' φζνλ ππάξρνπλ ηνηαχηα, γ) εάλ πξνθεηκέλνπ πεξί βηνκεραληθήο ινγαξηαζκφο θφζηνπο παξαγσγήο θαη

εηαηξείαο

ησλ

εξγαζηψλ

ηεξήηαη

ησλ

θαλνληθψο

δ) εάλ επήιζε ηξνπνπνίεζηο εηο ηελ κέζνδνλ ηεο απνγξαθήο ελ ζρέζεη πξνο ηελ πξνεγνπκέλελ ρξήζηλ. 2. Οη ειεγθηαί νθείινπζη λα παξίζηαληαη ελ ηε γεληθή ζπλειεχζεη θαη λα παξέρσζη πάζαλ πιεξνθνξίαλ, ζρεηηθήλ πξνο ηνλ παξ΄ απηψλ ελεξγεζέληα έιεγρνλ. 3. Οη ειεγθηαί επζχλνληαη θαηά ηελ άζθεζηλ ησλ θαζεθφλησλ ησλ δηα παλ πηαίζκα, ππνρξενχκελνη εηο απνδεκίσζηλ ηεο εηαηξείαο. Η εθ ην παξφληνο επζχλε δελ δχλαηαη λα απνθιεηζζή ή ηξνπνπνηεζή. Η αμίσζηο ηεο εηαηξείαο παξαγξάθεηαη κεηά δηεηίαλ. 4. Γελ κπνξνχλ λα νξηζζνχλ ειεγθηέο εηαηξείαο, πξφζσπα απφ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξ. 10 ηνπ παξφληνο, ππάιιεινη ηεο εηαηξείαο ή εμαξηεκέλεο πξνο απηήλ εηαηξείαο, δεκφζηνη ππάιιεινη, ππάιιεινη λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ, ηξαπεδψλ θαη επηρεηξήζεσλ θνηλήο σθειείαο. 5. Η έθζεζε ησλ ειεγθηψλ πεξηιακβάλεη νπσζδήπνηε ηα αθφινπζα: α) Δηζαγσγή, ζηελ νπνία πξνζδηνξίδνληαη νη εηήζηνη ινγαξηαζκνί πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν ηνπ λφκηκνπ ειέγρνπ, θαζψο θαη ην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο πνπ εθαξκφζζεθε θαηά ηελ θαηάξηηζε ηνπο. β) Πεξηγξαθή ηνπ εχξνπο ηνπ λφκηκνπ ειέγρνπ, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη θαη ηα ειεγθηηθά πξφηππα, βάζεη ησλ νπνίσλ δηελεξγήζεθε ν λφκηκνο έιεγρνο. γ) Διεγθηηθή γλψκε, ζηελ νπνία νη ειεγθηέο εθθξάδνπλ ηε γλψκε ηνπο κε ζαθήλεηα, γηα ην θαηά πφζνλ νη εηήζηνη ινγαξηαζκνί παξέρνπλ πηζηή θαη πξαγκαηηθή εηθφλα ζχκθσλα κε ην αληίζηνηρν πιαίζην ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο θαη γηα ην θαηά πφζνλ νη εηήζηνη ινγαξηαζκνί πιεξνχλ ηα φζα πξνβιέπεη ν λφκνο. Η ειεγθηηθή γλψκε κπνξεί λα εθδίδεηαη κε ή ρσξίο επηθπιάμεηο, λα είλαη αληίζεηε ή, ζε πεξίπησζε πνπ νη ειεγθηέο αδπλαηνχλ λα εθθξάζνπλ γλψκε, λα ιακβάλεη ηε κνξθή άξλεζεο γλψκεο. δ) Παξαπνκπή ζε ζέκαηα, ζηα νπνία νη ειεγθηέο επηζπκνχλ λα επηζηήζνπλ ηελ πξνζνρή ρσξίο λα δηαηππψζνπλ επηθπιάμεηο ζηελ ειεγθηηθή γλψκε. ε) Διεγθηηθή γλψκε ζρεηηθά κε ην θαηά πφζνλ ε εηήζηα έθζεζε δηαρείξηζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ αληηζηνηρεί κε ηνπο εηήζηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ ηδίνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο. Η έθζεζε ππνγξάθεηαη θαη ρξνλνινγείηαη απφ ηνπο ειεγθηέο.


Άξζξν 37α Πιενλεθηήκαηα Α.Δ. πνπ ειέγρνληαη από Ο.Λ. Άζθεζε δηαρεηξηζηηθνύ ειέγρνπ επη Α.Δ. Αλψλπκνη εηαηξείαη πξνζιακβάλνπζαη ηνπο θαηά ηα άξζξα 36 θαη επ. ηνπ παξφληνο ειεγθηάο απηψλ εμ νξθσηψλ ινγηζηψλ απνιαχνπζη ησλ θαησηέξσ πιενλεθηεκάησλ: α) Δπί ησλ εηαηξεηψλ ηνχησλ δηθαίσκα φπσο δεηήζσζη ηνλ έιεγραλ θαηά ην άξζξνλ 39α παξ. 1 ελ ζπλδπαζκφ πξνο ην άξζξνλ 40 εδάθ. α ηνπ παξφληνο έρνπζη κέηνρνη (αληηπξνζσπεχνληεο ηνπιάρηζηνλ ην 1/10 ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ). β) Η επηηξνπή ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ δχλαηαη λα δήηεζε ηνλ άλσ ειέγρνλ δη΄ απνθάζεσο απηήο ιακβαλνκέλεο νπρί δηα ηεο πιεηνςεθίαο απηήο, σο ελ άξζξσ 40 εδαθ. β', αιιά δηα πιεηνςεθίαο ησλ 3/4 (ηξηψλ ηεηάξησλ)ησλ κειψλ απηήο. γ) Ο ππνπξγφο ηνπ Δκπνξίνπ δηθαηνχηαη λα δήηεζε ηνλ απηφλ σο άλσ έιεγρνλ, αιιά κεηά γλψκελ ηεο Δπηηξνπήο Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ.

Άξζξν 38 Αίηεζε ειεγθηώλ πξνο ζύγθιεζε έθηαθηεο Γ.΢ 1. Οη ειεγθηαί δηθαηνχληαη δη' αηηήζεσο απηψλ πξνο ηνλ πξφεδξνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΢πκβνπιίνπ λα δεηήζσζη ηελ ζχγθιεζηλ εθηάθηνπ γεληθήο ζπλειεχζεσο. 2. Η ζπλέιεπζηο αχηε ζπγθαιείηαη ππνρξεσηηθψο ππφ ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΢πκβνπιίνπ εληφο δέθα εκεξψλ (10) απφ ηεο επηδφζεσο ηεο αηηήζεσο πξνο ηνλ πξφεδξνλ απηνχ, έρεη δε σο αληηθείκελνλ εκεξεζίαο δηαηάμεσο ην ελ ηε αηηήζεη πεξηερφκελνλ. Άξζξν 39 Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο 1. Με αίηεζε κεηφρσλ, πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ππνρξενχηαη λα ζπγθαιεί έθηαθηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, νξίδνληαο εκέξα ζπλεδξίαζεο απηήο, ε νπνία δελ πξέπεη λα απέρεη πεξηζζφηεξν απφ ζαξάληα πέληε (45) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία επίδνζεο ηεο αίηεζεο ζηνλ πξφεδξν ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Η αίηεζε πεξηέρεη ην αληηθείκελν ηεο εκεξήζηαο


δηάηαμεο. Δάλ δελ ζπγθιεζεί γεληθή ζπλέιεπζε απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ επίδνζε ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο, ε ζχγθιεζε δηελεξγείηαη απφ ηνπο αηηνχληεο κεηφρνπο κε δαπάλεο ηεο εηαηξείαο, κε απφθαζε ηνπ κνλνκεινχο πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο, πνπ εθδίδεηαη θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ. ΢ηελ απφθαζε απηή νξίδνληαη ν ηφπνο θαη ν ρξφλνο ηεο ζπλεδξίαζεο, θαζψο θαη ε εκεξήζηα δηάηαμε. 2. Με αίηεζε κεηφρσλ, πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ππνρξενχηαη λα εγγξάςεη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε γεληθήο ζπλέιεπζεο, πνπ έρεη ήδε ζπγθιεζεί, πξφζζεηα ζέκαηα, εάλ ε ζρεηηθή αίηεζε πεξηέιζεη ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην δεθαπέληε (15) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε. Σα πξφζζεηα ζέκαηα πξέπεη λα δεκνζηεχνληαη ή λα γλσζηνπνηνχληαη, κε επζχλε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, θαηά ην 'άξζξν 26, επηά (7) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε. Αλ ηα ζέκαηα απηά δελ δεκνζηεπζνχλ, νη αηηνχληεο κέηνρνη δηθαηνχληαη λα δεηήζνπλ ηελ αλαβνιή ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 θαη λα πξνβνχλ νη ίδηνη ζηε δεκνζίεπζε, θαηά ηα νξηδφκελα ζην πξνεγνχκελν εδάθην, κε δαπάλε ηεο εηαηξείαο. 3. Με αίηεζε κεηφρνπ ή κεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην 1/20 (έλα εηθνζηφ) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ν πξφεδξνο ηεο ζπλέιεπζεο ππνρξενχηαη λα αλαβάιεη κία κφλν θνξά ηε ιήςε απνθάζεσλ απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε, ηαθηηθή ή έθηαθηε, γηα φια ή νξηζκέλα ζέκαηα, νξίδνληαο εκέξα ζπλέρηζεο ηεο ζπλεδξίαζεο, απηήλ πνπ νξίδεηαη ζηελ αίηεζε ησλ κεηφρσλ, ε νπνία φκσο δελ κπνξεί λα απέρεη πεξηζζφηεξν απφ ηξηάληα(30) εκέξεο απφ ηε ρξνλνινγία ηεο αλαβνιήο. Η κεη' αλαβνιή γεληθή ζπλέιεπζε απνηειεί ζπλέρηζε ηεο πξνεγνχκελεο θαη δελ απαηηείηαη ε επαλάιεςε ησλ δηαηππψζεσλ δεκνζίεπζεο ηεο πξφζθιεζεο ησλ κεηφρσλ, ζε απηήλ δε, κπνξνχλ λα κεηάζρνπλ θαη λένη κέηνρνη, ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 27 παξάγξαθνο 2 θαη 28. 4. Μεηά απφ αίηεζε νπνηνπδήπνηε κεηφρνπ, πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ εηαηξεία πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε, ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηε γεληθή ζπλέιεπζε ηηο αηηνχκελεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ππνζέζεηο ηεο εηαηξείαο, ζην κέηξν πνπ απηέο είλαη ρξήζηκεο γηα ηελ πξαγκαηηθή εθηίκεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Δπίζεο, κε αίηεζε κεηφρσλ, πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ππνρξενχηαη λα αλαθνηλψλεη ζηε γεληθή ζπλέιεπζε, εθφζνλ είλαη ηαθηηθή, ηα πνζά πνπ, θαηά ηελ ηειεπηαία δηεηία, θαηαβιήζεθαλ ζε θάζε κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή ηνπο δηεπζπληέο ηεο εηαηξείαο, θαζψο θαη θάζε παξνρή πξνο ηα πξφζσπα απηά απφ νπνηαδήπνηε αηηία ή ζχκβαζε ηεο εηαηξείαο κε απηνχο. ΢ε φιεο ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην κπνξεί λα αξλεζεί ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ γηα απνρξψληα νπζηψδε ιφγν, ν νπνίνο αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά. Σέηνηνο ιφγνο κπνξεί λα


είλαη, θαηά ηηο πεξηζηάζεηο, ε εθπξνζψπεζε ησλ αηηνχλησλ κεηφρσλ ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 3 ή 6 ηνπ άξζξνπ 18. 5. Μεηά απφ αίηεζε κεηφρσλ, πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα πέκπην (1/5) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ε νπνία ππνβάιιεηαη ζηελ εηαηξεία εληφο ηεο πξνζεζκίαο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηε γεληθή ζπλέιεπζε πιεξνθνξίεο γηα ηελ πνξεία ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ θαη ηελ πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε ηεο εηαηξείαο. Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην κπνξεί λα αξλεζεί ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ γηα απνρξψληα νπζηψδε ιφγν, ν νπνίνο αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά. Σέηνηνο ιφγνο κπνξεί λα είλαη, θαηά ηηο πεξηζηάζεηο, ε εθπξνζψπεζε ησλ αηηνχλησλ κεηφρσλ ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 3 ή 6 ηνπ άξζξνπ 18, εθφζνλ ηα αληίζηνηρα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ έρνπλ ιάβεη ηε ζρεηηθή πιεξνθφξεζε θαηά ηξφπν επαξθή. 6. ΢ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ δεπηέξνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 4 θαη ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ απηνχ, ηπρφλ ακθηζβήηεζε σο πξνο ην βάζηκν ή κε ηεο αηηηνινγίαο άξλεζεο παξνρήο ησλ πιεξνθνξηψλ, επηιχεηαη απφ ην κνλνκειέο πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο, κε απφθαζε ηνπ, πνπ εθδίδεηαη θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ. Με ηελ ίδηα απφθαζε ην δηθαζηήξην ππνρξεψλεη θαη ηελ εηαηξεία λα παξάζρεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αξλήζεθε. 7. Αηηήζεη κεηφρσλ εθπξνζσπνχλησλ ην 1/20 ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ ε ιήςηο απνθάζεσο επί ηηλνο ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο γεληθήο ζπλειεχζεσο ελεξγείηαη δη' νλνκαζηηθήο θιήζεσο. 8. ΢ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ παξφληνο 'Αξζξνπ νη αηηνχληεο κέηνρνη νθείινπλ λα απνδείμνπλ ηε κεηνρηθή ηνπο ηδηφηεηα θαη ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ πνπ θαηέρνπλ θαηά ηελ άζθεζε ηνπ ζρεηηθνχ δηθαηψκαηνο. Σέηνηα απφδεημε απνηειεί θαη ε θαηάζεζε ησλ κεηνρψλ ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 28. 9. Σν θαηαζηαηηθφ κπνξεί λα κεηψζεη, φρη φκσο θαη πέξαλ ηνπ εκίζεσο, ηα πνζνζηά ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην παξφλ άξζξν. Άξζξν 39α Άζθεζε ειέγρνπ επί ησλ αλσλύκσλ εηαηξεηώλ 1. Η άζθεζηο ηνπ ειέγρνπ επί ησλ ειιεληθψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ σο θαη ησλ ελ Διιάδη ππνθαηαζηεκάησλ θαη πξαθηνξείσλ ησλ αιινδαπψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, φζνλ αθνξά ηελ ζπκθψλσο πξνο ηνπ λφκνπο, ην θαηαζηαηηθφλ θαη ηαο απνθάζεηο ηεο γεληθήο ζπλειεχζεσο θαηάξηηζελ ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη


νηθνλνκηθήλ ελ γέλεη δηαρείξεζηλ θαη ιεηηνπξγίαλ απηψλ, γίλεηαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 40 θαη 40α 2. Η ινηπή αξκνδηφηεηα ειέγρνπ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 51 έσο 53, αλήθεη ζην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη ηηο άιιεο θαηά ην λφκν αξκφδηεο αξρέο, νη νπνίεο κπνξνχλ, θάζε θνξά πνπ ην θξίλνπλ αλαγθαίν, λα αζθνχλ δηα ησλ αξκφδησλ ππαιιήισλ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ παξφληνο. 3. Αξκφδηνη ππάιιεινη ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ λννχληαη νη ππάιιεινη ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, θαζψο θαη νη ππάιιεινη ησλ λνκαξρηαθψλ απηνδηνηθήζεσλ, πνπ ππεξεηνχλ ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ θαη εκπνξίνπ θαηεγνξίαο ΠΔ ή TE πνπ ζπκπιεξψλνπλ ηεηξαεηή ππεξεζία θαη θαηεγνξίαο ΓΔ πνπ ζπκπιεξψλνπλ δσδεθαεηή ππεξεζία θαη είλαη θάηνρνη ηνπιάρηζηνλ απνιπηεξίνπ ιπθείνπ ή εμαηάμηνπ γπκλαζίνπ, νη νπνίνη νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο. Η ακνηβή ησλ ειεγθηψλ ηεο παξαγξάθνπ απηήο θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη θαηαβάιιεηαη ππνρξεσηηθά απφ ηελ εηαηξεία ζηελ νπνία δηελεξγείηαη ν έιεγρνο.

4. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Πξνεδξίαο θαη Κπβέξλεζεο, Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξίνπ ζπληζηάηαη εηδηθφο ινγαξηαζκφο ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ζηνλ νπνίν πεξηέρνληαη ηα έζνδα απφ εηδηθή εηζθνξά πνζνζηνχ 7%(επηά ηνηο εθαηφ) πνπ επηβάιιεηαη επί ησ ηειψλ δεκνζηεχζεσο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο ησλ πξάμεσλ θαη ζηνηρείσλ ησλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ πνπ ππφθεηληαη ζε δεκνζηφηεηα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7α ηνπ θσδ. Ν 2190/20, ππέξ ησλ ππαιιήισλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ. Με απφθαζε ηνπ ππνπξγνχ Δκπνξίνπ, θαζνξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο δηάζεζεο ηεο θαηά ηα αλσηέξσ εηζθνξάο ζηνπο ππαιιήινπο, σο θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ απηήο. Άξζξν 40 Αίηεζε έθηαθηνπ ειέγρνπ 1. Γηθαίσκα λα δεηήζνπλ έιεγρν ηεο εηαηξείαο απφ ην κνλνκειέο πξσηνδηθείν ηεο πεξηθέξεηαο ζηελ νπνία εδξεχεη ε εηαηξεία, πνπ δηθάδεη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο εθνχζηαο δηθαηνδνζίαο, έρνπλ: α) κέηνρνη ηεο εηαηξείαο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηνπιάρηζηνλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Σν θαηαζηαηηθφ κπνξεί λα κεηψζεη, φρη φκσο θαη πέξαλ ηνπ εκίζεσο, ην πνζνζηφ απηφ, β) ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, πξνθεηκέλνπ πεξί εηαηξεηψλ, ησλ νπνίσλ νη κεηνρέο έρνπλ εηζαρζεί ζε ρξεκαηηζηήξην ή


έρνπλ απνηειέζεη αληηθείκελν δεκφζηαο πξνζθνξάο ζην πιαίζην είηε θάιπςεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ είηε δηάζεζεο πθηζηάκελσλ κεηνρψλ, γ) ν Τπνπξγφο Αλάπηπμεο, ή ε θαηά πεξίπησζε αξκφδηα επνπηεχνπζα αξρή. 2. Ο έιεγρνο θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν δηαηάζζεηαη, εάλ πηζαλνινγνχληαη πξάμεηο πνπ παξαβηάδνπλ δηαηάμεηο ησλ λφκσλ ή ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο ή απνθάζεηο ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο. ΢ε θάζε πεξίπησζε, ε αίηεζε ειέγρνπ πξέπεη λα ππνβάιιεηαη εληφο ηξηψλ (3) εηψλ απφ ηελ έγθξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο, εληφο ηεο νπνίαο ηειέζηεθαλ νη θαηαγγειιφκελεο πξάμεηο. 3. Μέηνρνη ηεο εηαηξείαο, πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα πέκπην (1/5) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, δηθαηνχληαη λα δεηήζνπλ απφ ην δηθαζηήξην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνλ έιεγρν ηεο εηαηξείαο, εθφζνλ απφ ηελ φιε πνξεία απηήο θαζίζηαηαη πηζηεπηφ φηη ε δηνίθεζε ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ δελ αζθείηαη φπσο επηβάιιεη ε ρξεζηή θαη ζπλεηή δηαρείξηζε. Σν θαηαζηαηηθφ κπνξεί λα κεηψζεη, φρη φκσο θαη πέξαλ ηνπ εκίζεσο, ην πνζνζηφ ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. 4. Οη αηηνχληεο ηνλ έιεγρν κέηνρνη νθείινπλ λα απνδείμνπλ ζην δηθαζηήξην φηη θαηέρνπλ ηηο κεηνρέο πνπ ηνπο δίλνπλ ην δηθαίσκα λα δεηήζνπλ ηνλ έιεγρν ηεο εηαηξείαο. Σέηνηα απφδεημε απνηειεί θαη ε θαηάζεζε ησλ κεηνρψλ ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 28. 5. Σν δηθαζηήξην κπνξεί λα θξίλεη φηη ε εθπξνζψπεζε ησλ αηηνχλησλ κεηφρσλ ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 3 ή 6 ηνπ άξζξνπ 18, δελ δηθαηνινγεί ηνλ έιεγρν κε βάζε ην άξζξν απηφ. Άξζξν 40α Γηελέξγεηα ηνπ έθηαθηνπ ειέγρνπ 1. Σν δηθαζηήξην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 40 αλαζέηεη ηε δηελέξγεηα έθηαθηνπ ειέγρνπ ζε έλαλ ηνπιάρηζηνλ νξθσηφ ειεγθηή - ινγηζηή πνπ είλαη εγγεγξακκέλνο ζην εηδηθφ κεηξψν ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ π.δ.226/1992 (ΦΔΚ 120 Α'). ΢ηελ απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ νξίδεηαη φηη, ε ακνηβή ησλ ειεγθηψλ γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ, ζα θαζνξίδεηαη, κεηά ηελ νινθιήξσζή ηνπ, απφ ην Δπνπηηθφ ΢πκβνχιην ηνπ ΢ψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ θαη φηη ζα θαηαβάιιεηαη απφ ηελ εηαηξεία ζηελ νπνία δηελεξγήζεθε ν έιεγρνο. Σν δηθαζηήξην κπνξεί λα επηξξίςεη ζηνλ αηηνχληα ην ζχλνιν ή κέξνο ηεο ακνηβήο ησλ ειεγθηψλ. 2. Σν δηθαζηήξην, εθηηκψληαο ηηο πεξηζηάζεηο, ηδηαίηεξα ην κέγεζνο ηεο εηαηξείαο, ηηο θαηαγγειιφκελεο πξάμεηο θαη ηηο αλακελφκελεο ειεγθηηθέο


εξγαζίεο, κπνξεί, αληί νξθσηψλ ειεγθηψλ - ινγηζηψλ, λα δηνξίζεη σο ειεγθηέο ινγηζηέο - θνξνηερληθνχο α' ηάμεο κέιε ηνπ Οηθνλνκηθνχ Δπηκειεηεξίνπ. ΢ηελ πεξίπησζε απηή ε απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ νξίδεη θαη ηελ ακνηβή ησλ ειεγθηψλ απηψλ, ε νπνία θαηαβάιιεηαη απφ ηελ εηαηξεία ζηελ νπνία δηελεξγήζεθε ν έιεγρνο κεηά ηελ νινθιήξσζή ηνπ. Σν δηθαζηήξην κπνξεί λα επηξξίςεη ζηνλ αηηνχληα ην ζχλνιν ή κέξνο ηεο ακνηβήο ησλ ειεγθηψλ. Η ακνηβή ππφθεηηαη ζε αλαζεψξεζε κεηά ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ, κε αίηεζε ηνπ ειεγθηή ή ηνπ βαξπλφκελνπ κε ηελ θαηαβνιή ηεο. 3. Οη ειεγθηέο νθείινπλ, ρσξίο ππαίηηα θαζπζηέξεζε, λα πεξαηψζνπλ ην έξγν πνπ ηνπο αλαηέζεθε θαη λα ππνβάινπλ ην πφξηζκά ηνπο ζηελ ειεγρφκελε εηαηξεία, ζηελ αξκφδηα Δπνπηεχνπζα Αξρή θαη ζην πξφζσπν πνπ δήηεζε ηνλ έιεγρν. Αλ ε ειεγρφκελε εηαηξεία έρεη κεηνρέο πνπ έρνπλ εηζαρζεί ζε ρξεκαηηζηήξην, ή έρνπλ απνηειέζεη αληηθείκελν δεκφζηαο πξνζθνξάο, ζην πιαίζην είηε θάιπςεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ είηε δηάζεζεο πθηζηάκελσλ κεηνρψλ, ε έθζεζε πξέπεη λα ππνβάιιεηαη θαη ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο. Δάλ νη ειεγθηέο δηαπηζηψλνπλ παξαβάζεηο πνπ ηηκσξνχληαη πνηληθά, νθείινπλ λα ππνβάινπλ ηελ έθζεζή ηνπο θαη ζηελ αξκφδηα εηζαγγειηθή Αξρή. 4. Σν δηθαζηήξην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 40 κπνξεί λα ηάμεη πξνζεζκία γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ, θαζψο θαη λα αληηθαηαζηήζεη ηνπο ειεγθηέο πνπ δηνξίζζεθαλ. Άξζξν 40β …………… Άξζξν 40γ ……………. Άξζξν 40δ …………… Άξζξν 40ε ……………


ΚΔΦΑΛΑΙΟΝ 5νλ : ΒΙΒΛΙΑ, Ι΢ΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ ΚΑΙ ΓΙΑΘΔ΢Ι΢ ΚΔΡΓΧΝ Άξζξν 41 Γηελέξγεηα απνγξαθήο 1. Καηά ηελ έλαξμηλ ηεο ιεηηνπξγίαο απηήο, ε εηαηξεία νθείιεη λα ελεξγήζεη ηελ θαηά ην άξζξνλ 9 ηνπ Δκπνξηθνχ Νφκνπ απνγξαθήλ 2. Σελ απηήλ ππνρξέσζηλ ππερεη θαη εηο ην ηέινο πάζεο εηαηξηθήο ρξήζεσο, σο θαζνξίδεηαη αχηε ελ ησ θαηαζηαηηθψ. 3. Πάληα ηα ππφ ηνπ ΈκπΝ πξνβιεπφκελα βηβιία ησλ ΑΔ, αιινδαπψλ θαη εκεδαπψλ, δένλ λα ηεξψληαη εηο ηελ ειιεληθήλ γιψζζαλ. Άξζξν 42 Γηάξθεηα εηαηξηθήο ρξήζεσο 1. Η εηαηξηθή ρξήζηο δε δχλαηαη λα πεξηιακβάλε πιείνλαο ησλ δψδεθα κήλαο. 2. Δμαηξεηηθψο δχλαηαη ε πξψηε εηαηξηθή ρξήζηο λα νξηζζή δηα δηάζηεκα κε ππεξβαίλνλ ηνπο είθνζη ηεζζάξαο κήλαο. Άξζξν 42α Γεληθέο δηαηάμεηο γηα ηνπο εηήζηνπο ινγαξηαζκνύο (εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο) Δηήζηνη ινγαξηαζκνί (νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο) Ιζνινγηζκφο - απνηειέζκαηα ρξήζεσο Πίλαθαο δηαζέζεσο απνηειεζκάησλ - πξνζάξηεκα Γεληθέο δηαηάμεηο γηα ηνπο εηήζηνπο ινγαξηαζκνχο (εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο) 1. Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ: α) ηνλ ηζνινγηζκφ, β) ην ινγαξηαζκφ "απνηειέζκαηα ρξήζεσο", γ) ηνλ "πίλαθα δηαζέζεσο απνηειεζκάησλ" θαη δ) ην πξνζάξηεκα.


Σα έγγξαθα απηά απνηεινχλ εληαίν ζχλνιν θαη ειέγρνληαη φπσο νξίδνπλ ηα άξζξ. 36, 36α θαη 37. Οη αλψλπκεο εηαηξείεο, ησλ νπνίσλ κεηνρέο ή άιιεο θηλεηέο αμίεο είλαη εηζεγκέλεο ζε νξγαλσκέλε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά, θαζψο θαη νη ελνπνηνχκελεο ζε απηέο επηρεηξήζεηο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 134, θαηαξηίδνπλ, επηπξνζζέησο, θαηάζηαζε κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, θαζψο θαη θαηάζηαζε ηακηαθψλ ξνψλ. Σηο θαηαζηάζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ θαηαξηίδνπλ θαη φζεο αλψλπκεο εηαηξείεο ζπληάζζνπλ ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ νπνίσλ κεηνρέο ή άιιεο θηλεηέο αμίεο δελ είλαη εηζεγκέλεο ζε νξγαλσκέλε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά, θαζψο θαη νη ελνπνηνχκελεο ζε απηέο επηρεηξήζεηο. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Αλάπηπμεο, θαζνξίδεηαη ην πεξηερφκελν ηεο θαηάζηαζεο κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηεο θαηάζηαζεο ηακηαθψλ ξνψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην πξνεγνχκελν εδάθην 2. Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαηαξηίδνληαη ππνρξεσηηθψο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο απηνχ ηνπ άξζξνπ, θαζψο θαη ησλ άξζξσλ 42β, 42γ, 426, 42ε, 43 θαη 43α θαη εκθαλίδνπλ κε απφιπηε ζαθήλεηα ηελ πξαγκαηηθή εηθφλα ηεο πεξηνπζηαθήο δηάξζξσζεο, ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο ηεο εηαηξείαο. 3. ΢ε πεξίπησζε πνπ ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ απηνχ ηνπ άξζξνπ, θαζψο θαη ησλ άξζξσλ 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 θαη43α, δελ επαξθεί γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο πξαγκαηηθήο εηθφλαο πνπ απαηηείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξ. 2, παξέρνληαη φιεο νη αλαγθαίεο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ απηνχ. Δάλ, ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, ε εθαξκνγή κηαο απφ ηηο παξαπάλσ δηαηάμεηο έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηηο αξρέο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ 2, επηβάιιεηαη παξέθθιηζε απφ απηή ηε δηάηαμε γηα λα απνδνζεί ε πξαγκαηηθή εηθφλα πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ πην πάλσ παξάγξαθν 2. Κάζε ηέηνηα παξέθθιηζε αλαθέξεηαη ζην πξνζάξηεκα καδί κε ηελ πιήξε αηηηνιφγεζε ηεο θαη κε πιεξνθνξίεο γηα ηηο επηδξάζεηο ηεο πάλσ ζηελ πεξηνπζηαθή δηάξζξσζε, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε θαη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο ηεο εηαηξείαο. 4. Όζνη απφ ηνπο ηίηινπο ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ ππνδεηγκάησλ, ζηα νπνία παξαπέκπνπλ ηα άξζξα 42γ θαη 42δ, δελ πξνζηδηάδνπλ ζηελ εηδηθφηεξε θχζε ησλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ επελδχζεσλ - ραξηνθπιαθίνπ θαη ησλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ δηαρείξηζεο ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ ηνπ ΝΓ 608/1970 "πεξί εηαηξεηψλ επελδχζεσλ - ραξηνθπιαθίνπ θαη ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ" (ΦΔΚ Α' 170/1970), κπνξνχλ λα ηξνπνπνηνχληαη έηζη ψζηε νη ηζνινγηζκνί θαη ινγαξηαζκνί απνηειεζκάησλ πνπ ζπληάζζνληαη απφ ηηο εηαηξείεο απηέο λα πιεξνχλ ηηο αξρέο ηεο παξαπάλσ παξ 2. Η ηξνπνπνίεζε απηή γίλεηαη κε απνθάζεηο ηνπ ππ. Δκπνξίνπ, πνπ δεκνζηεχνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο. 5. Γηα λα ιεθζεί απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε έγθπξε απφθαζε πάλσ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην,


πξέπεη λα έρνπλ ππνγξαθεί απφ ηα ηξία δηαθνξεηηθά πξφζσπα, ήηνη απφ: (α) ηνλ πξφεδξν ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, (β) ην δηεπζχλνληα ή εληεηαικέλν ζχκβνπιν θαη, ζε πεξίπησζε πνπ δελ πνπ δελ ππάξρεη ηέηνηνο ζχκβνπινο ή ε ηδηφηεηα ηνπ ζπκπίπηεη κε εθείλε ησλ αλσηέξσ πξνζψπσλ, απφ έλα κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ πνπ νξίδεηαη απφ απηφ θαη (γ) ηνλ ππεχζπλν γηα ηε δηεχζπλζε ηνπ ινγηζηεξίνπ. Οη παξαπάλσ, ζε πεξίπησζε δηαθσλίαο απφ πιεπξάο λνκηκφηεηαο ηνπ ηξφπνπ θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, νθείινπλ λα εθζέηνπλ εγγξάθσο ηηο αληηξξήζεηο ηνπο ζηε γεληθή ζπλέιεπζε. (Όπσο ε παξάγξαθνο 5 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 13 παξ. 6 ηνλ Ν 2339/1995) 6. Κάζε εηαηξεία, ε νπνία, θαηά ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηνπ πξψηνπ κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο απηνχ ηνπ Νφκνπ ηζνινγηζκνχ ηεο, δελ ππεξβαίλεη ηα αξηζκεηηθά φξηα ησλ δχν απφ ηα παξαθάησ ηξία θξηηήξηα: α) ζχλνιν ηζνινγηζκνχ δχν εθαηνκκχξηα πεληαθφζηεο ρηιηάδεο (2.500.000) επξψ, φπσο απηφ πξνθχπηεη απφ ηελ άζξνηζε ησλ ζηνηρείσλ Α κέρξη Δ ηνπ ελεξγεηηθνχ ζην ππφδεηγκα ηζνινγηζκνχ πνπ παξαπέκπεη ην άξζξν 42γ θαη β) θαζαξφο θχθινο εξγαζηψλ πέληε εθαηνκκχξηα (5.000.000) επξψ.» Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο κπνξνχλ λα αλαπξνζαξκφδνληαη ηα αξηζκεηηθά φξηα ησλ πεξηπηψζεσλ α', β' θαη γ' ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 42α. γ. κέζνο φξνο πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο, 50 άηνκα, κπνξεί λα δεκνζηεχεη ζπλνπηηθφ ηζνινγηζκφ, πνπ λα εκθαλίδεη κφλν ηνπο ινγαξηαζκνχο νη νπνίνη, ζην ππφδεηγκα πνπ παξαπέκπεη ην άξζξν 42γ, ραξαθηεξίδνληαη κε γξάκκαηα θαη ιαηηληθνχο αξηζκνχο, κε ηνλ φξν φηη νη απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζα δηαρσξίδνληαη ζε καθξνπξφζεζκεο θαη βξαρππξφζεζκεο, κε ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 42ε. Οη εηαηξείεο απηέο, εθφζνλ δελ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 134, κπνξνχλ λα κελ εθιέγνπλ ηνπο ειεγθηέο ηνπο απφ ην ΢ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ 7. Η επρέξεηα ηεο πξνεγνχκελεο παξ. 6 παξέρεηαη θαη ζηηο εηαηξείεο πνπ παχνπλ λα ππεξβαίλνπλ ηα φξηα ησλ δχν απφ ηα ηξία θξηηήξηα ηεο ίδηαο παξαγξάθνπ, ζε δχν ηνπιάρηζηνλ ζπλερείο ρξήζεηο. 8. Η επρέξεηα ηεο παξαπάλσ παξ. 6 παχεη λα παξέρεηαη ζηηο εηαηξείεο ησλ πξνεγνπκέλσλ παξ. 6 θαη 7, νη νπνίεο ππεξβαίλνπλ ηα φξηα ησλ δχν απφ ηα ηξία θξηηήξηα ηεο παξαπάλσ παξ. 6 ζε δχν ζπλερείο ρξήζεηο.


Άξζξν 42β Γεληθέο δηαηάμεηο γηα ηε δνκή ηνπ ηζνινγηζκνύ θαη ηνπ ινγαξηαζκνύ " Απνηειέζκαηα Υξήζεσο" 1. Η δνκή ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ηνπ ινγαξηαζκνχ "απνηειέζκαηα ρξήζεσο" θαη ηδηαίηεξα ε αθνινπζνχκελε ζηα πιαίζηα απηνχ ηνπ λφκνπ κνξθή εκθάληζεο ησλ νηθνλνκηθψλ απηψλ θαηαζηάζεσλ, απαγνξεχεηαη λα κεηαβάιιεηαη απφ ηε κία ρξήζε ζηελ άιιε. Παξέθθιηζε απφ ηελ αξρή απηή επηηξέπεηαη κφλν ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, κε ηνλ φξν φηη ε παξέθθιηζε απηή ζα αλαθέξεηαη ζην πξνζάξηεκα θαη ζα αηηηνινγείηαη επαξθψο. 2. Οη ινγαξηαζκνί πνπ πξνβιέπνληαη ζηα ππνδείγκαηα ζηα νπνία παξαπέκπνπλ ηα άξζξα 42γ θαη 42δ, θαηαρσξνχληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ, ζην ινγαξηαζκφ "απνηειέζκαηα ρξήζεσο" θαη ζηνλ "πίλαθα δηαζέζεσο απνηειεζκάησλ", μερσξηζηά ν θαζέλαο θαη κε ηε ζεηξά πνπ θαζνξίδεηαη ζηα ππνδείγκαηα απηά. Λνγαξηαζκφο ζηνλ νπνίν δελ ππάξρεη πνζφ νχηε ηεο θιεηζκέλεο, νχηε ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο παξαιείπεηαη. Δπηηξέπεηαη ε παξαπέξα αλάιπζε ησλ ινγαξηαζκψλ πνπ παξαηίζεληαη ζηα ππνδείγκαηα ησλ άξζξσλ 42γ θαη 42δ, κε ηνλ φξν φηη δε ζα κεηαβάιιεηαη ε ζεηξά ησλ ινγαξηαζκψλ απηψλ. Δπίζεο, επηηξέπεηαη ε πξνζζήθε θαη άιισλ ινγαξηαζκψλ, εθφζνλ ην πεξηερφκελν ηνπο δελ πεξηιακβάλεηαη ζε θάπνηνλ απφ ηνπο ππνρξεσηηθνχο ινγαξηαζκνχο ησλ παξαπάλσ ππνδεηγκάησλ. Όηαλ έλα ζηνηρείν παζεηηθνχ ή ελεξγεηηθνχ ζρεηίδεηαη κε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ ππνρξεσηηθνχο ινγαξηαζκνχο, ην ζηνηρείν απηφ θαηαρσξείηαη ζην ινγαξηαζκφ ζηνλ νπνίν πξνζηδηάδεη πεξηζζφηεξν, αιιά ε ζρέζε ηνπ κε ηνπο άιινπο ινγαξηαζκνχο αλαθέξεηαη ζην πξνζάξηεκα, εθφζνλ απηφ ρξεηάδεηαη γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 3. Η δνκή θαη νη ηίηινη ησλ ινγαξηαζκψλ πνπ έρνπλ αξαβηθή αξίζκεζε ζηα ππνδείγκαηα ηζνινγηζκνχ θαη ινγαξηαζκνχ "απνηειέζκαηα ρξήζεσο", ζηα νπνία παξαπέκπνπλ ηα άξζξα 42γ θαη 42δ, πξέπεη λα πξνζαξκφδνληαη αλάινγα, φηαλ ε εηδηθή θχζε ηεο επηρείξεζεο ην απαηηεί, ψζηε νη ρξεζηκνπνηνχκελνη ηίηινη ινγαξηαζκψλ λα ππνδειψλνπλ κε ζαθήλεηα ηα απεηθνληδφκελα ζηνηρεία. Η θαηαρψξεζε αλνκνηνγελψλ ζηνηρείσλ ζηνλ ίδην ινγαξηαζκφ, απαγνξεχεηαη. Κάζε πξνζαξκνγή πνπ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, αλαθέξεηαη θαη αηηηνινγείηαη ζην πξνζάξηεκα. 4. Οη ινγαξηαζκνχ ησλ ππνδεηγκάησλ ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο, ζηα νπνία παξαπέκπνπλ ηα άξζξα 42γ θαη 42δ, νη νπνίνη έρνπλ αξαβηθή αξίζκεζε κπνξνχλ λα ζπγρσλεχνληαη φηαλ: α. ηα πνζά ηνπο είλαη αζήκαληα θαη ε ζπγρψλεπζε ηνπο δελ ζίγεη ηηο αξρέο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 42α, θαη


β. ε ζπγρψλεπζε γίλεηαη γηα ράξε κεγαιχηεξεο ζαθήλεηαο, κε ηνλ φξν φηη νη ζπγρσλεπφκελνη ινγαξηαζκνί ζα αλαιχνληαη ζην πξνζάξηεκα. 5. Σα πνζά ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ ηνπ ηζνινγηζκνχ, θαζψο θαη, ηνπ ινγαξηαζκνχ "απνηειέζκαηα ρξήζεσο", απεηθνλίδνληαη ζε δχν ηνπιάρηζηνλ ζηήιεο, ζηηο νπνίεο αληηπαξαηίζεληαη ηα αληίζηνηρα θαη νκνεηδή θνλδχιηα ηεο θιεηφκελεο θαη ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο. ΢ε πεξίπησζε φκσο πνπ ζηνηρεία ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο δελ είλαη νκνεηδή θαη ζπγθξίζηκα κε ηα αληίζηνηρα ηεο θιεηφκελεο ρξήζεο, γίλεηαη θαηάιιειε αλακφξθσζε ηνπο. Κάζε ηέηνηα αλακφξθσζε αλαθέξεηαη θαη επεμεγείηαη ζην πξνζάξηεκα. 6. Δηαηξεία πνπ έρεη ππνθαηαζηήκαηα ελζσκαηψλεη ζηνλ εηήζην ηζνινγηζκφ θαη ζην ινγαξηαζκφ "απνηειέζκαηα ρξήζεσο" ηα ελεξγεηηθά θαη ηα παζεηηθά ζηνηρεία, θαζψο θαη ηα έζνδα θαη ηα έμνδα ησλ ππνθαηαζηεκάησλ ηεο θαη ζπγρσλεχεη ηα ζρεηηθά πνζά ζηνπο νηθείνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο, ζπκςεθίδνληαο θάζε ακνηβαία ρξεσαπαίηεζε, ηφζν ησλ ππνθαηαζηεκάησλ κεηαμχ ηνπο, φζν θαη κεηαμχ ππνθαηαζηεκάησλ θαη θεληξηθνχ. 7. Απαγνξεχεηαη νπνηνζδήπνηε ζπκςεθηζκφο κεηαμχ θνλδπιίσλ ησλ ινγαξηαζκψλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ή ησλ ινγαξηαζκψλ εζφδσλ θαη εμφδσλ θαη ε εκθάληζε κφλν ηεο κεηαμχ ηνπο δηαθνξάο. 8. Καηά ηελ αλαγξαθή ησλ αξηζκεηηθψλ ζηνηρείσλ ζηνπο ινγαξηαζκνχο Ιζνινγηζκνχ θαη Απνηειεζκάησλ Υξήζεσο, ιακβάλνληαη ππφςε ε νπζία ηεο απεηθνληδφκελεο ζπλαιιαγήο θαη ν ζρεηηθφο δηαθαλνληζκφο Άξζξν 42γ Γνκή ηνπ ηζνινγηζκνύ Ο ηζνινγηζκφο θαηαξηίδεηαη ζε δχν παξάπιεπξα ζθέιε, ζην πξψην απφ ηα νπνία πεξηιακβάλεηαη ην ελεξγεηηθφ θαη ζην δεχηεξν ην παζεηηθφ, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηεο παξ. 4.1.103 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ ΠΓ 1123/1980 "πεξί νξηζκνχ ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηνπ ρξφλνπ ελάξμεσο ηεο πξναηξεηηθήο εθαξκνγήο ηνπ γεληθνχ ινγηζηηθνχ ζρεδίνπ" (ΦΔΚ Α' 75/1980), ζε ζπλδπαζκφ κε φζα νξίδνληαη ζηηο παξ. 4.1.101 θαη 4.1.102 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ ίδηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο, αλαθνξηθά κε ην πεξηερφκελν θάζε θαηεγνξίαο θαη θάζε ινγαξηαζκνχ ηνπ ηζνινγηζκνχ απηνχ.


Άξζξν 42δ Γνκή ηνπ ινγαξηαζκνύ ηνπ "πίλαθα δηαζέζεσο απνηειεζκάησλ" 1. Ο ινγαξηαζκφο " απνηειέζκαηα ρξήζεσο" θαηαξηίδεηαη ζε θάζεηε δηάηαμε, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηεο παξ. 4.1.202 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ ΠΓ 1123/1980, ζε ζπλδπαζκφ κε φζα νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 4.1.201 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ ίδηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο, αλαθνξηθά κε ην πεξηερφκελν θάζε επηκέξνπο θαηεγνξίαο ηνπ ινγαξηαζκνχ απηνχ. 2. Ο "πίλαθαο δηαζέζεσο απνηειεζκάησλ" θαηαξηίδεηαη ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηεο παξ. 4.1.302 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Π.Γ. 11231980, ζε ζπλδπαζκφ κε φζα νξίδνληαη ζηελ παξ. 4.1.301 ηνπ ίδηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο, αλαθνξηθά κε ην πεξηερφκελν θάζε επηκέξνπο θαηεγνξίαο ηνπ πίλαθα απηνχ. Άξζξν 42ε Δηδηθέο δηαηάμεηο γηα νξηζκέλα ζηνηρεία ηνπ ηζνινγηζκνύ θαη ηνπ ινγαξηαζκνύ "απνηειέζκαηα ρξήζεσο" 1. Έμνδα εγθαηάζηαζεο (πνιπεηνχο απφζβεζεο) είλαη νη ππνθείκελεο ζε ηκεκαηηθή απφζβεζε δαπάλεο, νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηελ ίδξπζε θαη νξγάλσζε ηεο εηαηξείαο, ηελ απφθηεζε ησλ δηαξθψλ κέζσλ εθκεηάιιεπζεο θαη ηελ επέθηαζε ή ηελ αλαδηνξγάλσζε ηεο. 2. ΢ην πάγην ελεξγεηηθφ πεξηιακβάλεηαη ην ζχλνιν ησλ αγαζψλ, αμηψλ θαη δηθαησκάησλ, πνπ πξννξίδνληαη λα παξακείλνπλ καθξνρξφληα θαη ηελ ίδηα πεξίπνπ κνξθή ζηελ εηαηξεία, κε ζηφρν λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηεο. Δπίζεο πεξηιακβάλνληαη νη ζπκκεηνρέο θαη νη καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο, κε ηελ έλλνηα ησλ παξαγξάθσλ 5 θαη 6 απηνχ ηνπ άξζξνπ. 3. Αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο (άπια πάγηα ζηνηρεία) είλαη ηα αζψκαηα νηθνλνκηθά αγαζά, πνπ απνθηνχληαη απφ ηελ εηαηξεία κε ζθνπφ λα ρξεζηκνπνηνχληαη παξαγσγηθά γηα ρξνληθφ δηάζηεκα νπσζδήπνηε κεγαιχηεξν απφ έλα έηνο. ΢ηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο θαηεγνξίαο αζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ πεξηιακβάλνληαη ηα πνζά πνπ θαηαβάιινληαη γηα ηελ απφθηεζε ηέηνησλ αγαζψλ θαζψο θαη ηα πνζά πνπ δαπαλνχληαη απφ ηελ εηαηξεία γηα ηε δεκηνπξγία ησλ αγαζψλ απηψλ. 4. Δλζψκαηα πάγηα ζηνηρεία είλαη ηα πιηθά αγαζά πνπ απνθηνχληαη απφ ηελ εηαηξεία γηα λα ηα ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ ηεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπο, ε νπνία νπσζδήπνηε είλαη κεγαιχηεξε απφ έλα έηνο.


5. Ωο ζπκκεηνρέο, πνπ θαηαρσξνχληαη ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο θαηεγνξίαο "ζπκκεηνρέο θαη άιιεο καθξνπξφζεζκεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο", νξίδνληαη ηα δηθαηψκαηα ζπκκεηνρήο ζην θεθάιαην άιισλ επηρεηξήζεσλ, νπνηαζδήπνηε λνκηθήο κνξθήο, ηα νπνία αληηπξνζσπεχνπλ πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 10% (δέθα ηνηο εθαηφ) ηνπ θεθαιαίνπ ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ θαη απνθηνχληαη κε ζθνπφ δηαξθνχο θαηνρήο ηνπο. Οη ζπκκεηνρέο θαη νη απαηηήζεηο θαη νη ππνρξεψζεηο ζε ζπλδεκέλεο επηρεηξήζεηο, θαζψο θαη νη κεηνρέο ηεο εηαηξείαο πνπ θαηέρνληαη απφ ηελ ίδηα (ίδηεο κεηνρέο) ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ θάζε θνξά, θαηαρσξνχληαη κφλν ζηνπο ινγαξηαζκνχο πνπ έρνπλ πξνβιεθζεί γηα ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ζην ππφδεηγκα ηζνινγηζκνχ ηνπ άξζξνπ 42γ. Γηα ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ λφκνπ, ζπλδεκέλεο επηρεηξήζεηο είλαη: α. Οη επηρεηξήζεηο εθείλεο κεηαμχ ησλ νπνίσλ ππάξρεη ζρέζε κεηξηθήο επηρείξεζεο πξνο ζπγαηξηθή. ΢ρέζε κεηξηθήο επηρείξεζεο πξνο ζπγαηξηθή ππάξρεη φηαλ κία επηρείξεζε (κεηξηθή): αα. ή έρεη ηελ πιεηνςεθία ηνπ θεθαιαίνπ ή ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ κηαο άιιεο (ζπγαηξηθήο) επηρείξεζεο, έζησ θαη αλ ε πιεηνςεθία απηή ζρεκαηίδεηαη χζηεξα απφ ζπλππνινγηζκφ ησλ ηίηισλ θαη δηθαησκάησλ πνπ θαηέρνληαη απφ ηξίηνπο γηα ινγαξηαζκφ ηεο κεηξηθήο επηρείξεζεο, ββ. ή ειέγρεη ηελ πιεηνςεθία ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ κηαο άιιεο (ζπγαηξηθήο) επηρείξεζεο χζηεξα απφ ζπκθσλία κε άιινπο εηαίξνπο ή κεηφρνπο ηεο επηρείξεζεο απηήο, γγ. ή ζπκκεηέρεη ζην θεθάιαην κηαο άιιεο επηρείξεζεο θαη έρεη ην δηθαίσκα, είηε άκεζα, είηε κέζσ ηξίησλ, λα δηνξίδεη ή λα παχεη ηελ πιεηνςεθία ησλ κειψλ ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο απηήο (ζπγαηξηθήο), δδ.ή έρεη ηελ εμνπζία λα αζθεί ή πξάγκαηη αζθεί θπξηαξρηθή επηξξνή ή έιεγρν ζε άιιε επηρείξεζε (ζπγαηξηθή επηρείξεζε), - ή, κε άιιε επηρείξεζε (ζπγαηξηθή επηρείξεζε), ππάγνληαη ζηελ εληαία δηεχζπλζε ηεο κεηξηθήο επηρείξεζεο Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ ππνπεξηπηψζεσλ ζηα δηθαηψκαηα ςήθνπ ή ζηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο, θαζψο θαη ζηα δηθαηψκαηα δηνξηζκνχ ή αλάθιεζηο πνπ έρεη ε κεηξηθή επηρείξεζε, πξέπεη λα πξνζηίζεληαη ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο θαη ηα δηθαηψκαηα θάζε άιιεο επηρείξεζεο πνπ είλαη ζπγαηξηθή ηεο ή ζπγαηξηθή ζπγαηξηθήο ηεο. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ ππνπεξηπηψζεσλ αα, ββ, γγ θαη δδ, απφ ηα αλαθεξφκελα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ή δηθαηψκαηα ςήθνπ πξέπεη λα αθαηξνχληαη εθείλα πνπ απνξξένπλ απφ: (1) ηηο κεηνρέο ή ηα κεξίδηα πνπ θαηέρνληαη γηα ινγαξηαζκφ άιινπ πξνζψπνπ εθηφο ηεο κεηξηθήο ή ζπγαηξηθήο επηρείξεζεο, ή (2) ηηο κεηνρέο ή ηα κεξίδηα πνπ θαηέρνληαη γηα εγγχεζε, εθφζνλ ηα δηθαηψκαηα απηά αζθνχληαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ έρνπλ δνζεί, ή πνπ θαηέρνληαη


γηα αζθάιεηα δαλείσλ πνπ ρνξεγήζεθαλ ζηα πιαίζηα ζπλήζνπο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο ρνξήγεζεο δαλείσλ, ππφ ηνλ φξν φηη απηά ηα δηθαηψκαηα ςήθνπ αζθνχληαη πξνο φθεινο ηνπ παξέρνληνο ηελ εγγχεζε. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ ππνπεξηπηψζεσλ αα θαη ββ, απφ ην ζχλνιν ηνπ θεθαιαίνπ ε ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ησλ κεηφρσλ ή εηαίξσλ ηεο ζπγαηξηθήο επηρείξεζεο πξέπεη λα αθαηξνχληαη ηα πνζνζηά θεθαιαίνπ ή ηα δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηηο κεηνρέο ή κεξίδηα πνπ θαηέρνληαη, είηε απφ ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε, είηε απφ ζπγαηξηθέο ηεο επηρεηξήζεηο, είηε απφ πξφζσπν πνπ ελεξγεί ζην φλνκα ηνπ, αιιά γηα ινγαξηαζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ. β. Οη ζπλδεκέλεο επηρεηξήζεηο ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο α, θαη θάζε κία απφ ηηο ζπγαηξηθέο ή ζπγαηξηθέο ησλ ζπγαηξηθψλ ησλ ζπλδεκέλσλ απηψλ επηρεηξήζεσλ. γ. Οη ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ πεξηπηψζεσλ α θαη β, άζρεηα αλ κεηαμχ ησλ ζπγαηξηθψλ απηψλ δελ ππάξρεη απεπζείαο δεζκφο ζπκκεηνρήο. δ. Οη ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ πεξηπηψζεσλ α, β, θαη γ θαη θάζε άιιε επηρείξεζε πνπ ζπλδέεηαη κε απηέο ηηο ζρέζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 96. 6. Μαθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο είλαη νη απαηηήζεηο ησλ νπνίσλ ε πξνζεζκία εμφθιεζεο ιήγεη κεηά ην ηέινο ηεο επφκελεο ρξήζεο. Όιεο νη άιιεο απαηηήζεηο είλαη βξαρππξφζεζκεο θαη θαηαρσξνχληαη ζηνπο νηθείνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ. Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ, αλαιφγσο, θαη γηα ηε δηάθξηζε ησλ ππνρξεψζεσλ ζε βξαρππξφζεζκεο θαη καθξνπξφζεζκεο, γηα ην ζθνπφ ηεο ρσξηζηήο εκθάληζεο ηνπο ζηνπο νηθείνπο ινγαξηαζκνχο ππνρξεψζεσλ ηνπ παζεηηθνχ. 7. Οη απνζβέζεηο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πάγηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ησλ εμφδσλ εγθαηάζηαζεο θαηαρσξνχληαη ζην ελεξγεηηθφ, αθαηξεηηθά απφ ηελ αμία θηήζεο ή ηδηνθαηαζθεπήο ηνπ θάζε ζηνηρείνπ ηνπ ηζνινγηζκνχ, ψζηε γηα θάζε ινγαξηαζκφ λα εκθαλίδεηαη ε αμία θηήζεο ή ηδηνθαηαζθεπήο, νη ζσξεπκέλεο κέρξη ηε ιήμε ηεο ρξήζεο απνζβέζεηο θαη ε αλαπφζβεζηε αμία ηνπ ζηνηρείνπ. 8. Οη κεηαβνιέο πνπ έγηλαλ κέζα ζηε ρξήζε ζηα ζηνηρεία πάγηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ζηηο απνζβέζεηο ηνπο, αλαθέξνληαη ζην πξνζάξηεκα. Δηδηθφηεξα, γηα ηνλ θαζέλα απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο πάγησλ ζηνηρείσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζην ελεξγεηηθφ αλαθέξνληαη ρσξηζηά, ε αμία θηήζεο ή ην θφζηνο ηδηνθαηαζθεπήο, νη πξνζζήθεο θαη βειηηψζεηο, νη κεηψζεηο θαη νη κεηαθνξέο πνπ έγηλαλ κέζα ζηε ρξήζε, θαζψο θαη νη απνζβέζεηο ηεο ρξήζεο, νη ηπρφλ δηνξζψζεηο πνπ έγηλαλ κέζα ζηε ρξήζε πάλσ ζηηο απνζβέζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ, νη ζπλνιηθέο απνζβέζεηο κέρξη ηελ εκεξνκελία


θιεηζίκαηνο ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ε αλαπφζβεζηε αμία θαηά ηελ εκεξνκελία απηή. ΢ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο απηήο ηεο παξαγξάθνπ αλαθχςνπλ δπζθνιίεο ζηε ζπγθέληξσζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο παξαπάλσ αλάιπζεο, είλαη δπλαηφ λα ιεθζεί ζαλ θφζηνο ηδηνθαηαζθεπήο ή αμία θηήζεο ε αλαπφζβεζηε αμία ησλ ζηνηρεηψλ απηψλ θαηά ηελ έλαξμε ηεο ρξήζεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα γίλεηαη ζρεηηθή δηεπθξίληζε ζην πξνζάξηεκα. Οη δηαηάμεηο απηήο ηεο παξαγξάθνπ εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη γα ηα έμνδα εγθαηάζηαζεο. 9. Δκπξάγκαηα δηθαηψκαηα ηεο εηαηξείαο ζε αθίλεηα απεηθνλίδνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ. Δκπξάγκαηεο αζθάιεηεο, πνπ ρνξεγήζεθαλ απφ ηελ εηαηξεία ζε ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο ηεο, αλαθέξνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ ε ζην πξνζάξηεκα, κε ηδηαίηεξε κλεία ησλ εκπξάγκαησλ αζθαιεηψλ πνπ ρνξεγήζεθαλ ππέξ ζπλδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ. Όκνηα παξνπζίαζε γίλεηαη επίζεο θαη γηα θάζε κνξθή εγγχεζεο πνπ ρνξεγήζεθε απφ ηελ εηαηξεία. 10. Μεηνρέο επηθαξπίαο ή ηδξπηηθνί ηίηινη, πνπ εθδφζεθαλ απφ αλψλπκε εηαηξεία, αλαθέξνληαη ζην πξνζάξηεκα ή ζηνλ ηζνινγηζκφ. 11. ΢ηνπο "ινγαξηαζκνχο ηάμεσο" απεηθνλίδνληαη ηδίσο ηα αιιφηξηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, νη ακθνηεξνβαξείο ζπκβάζεηο θαη νη θάζε κνξθήο εγγπήζεηο, θαζψο θαη νη εκπξάγκαηεο αζθάιεηεο. ΢ρεηηθέο αλαιχζεηο παξέρνληαη ζην πξνζάξηεκα. Σα πνζά ησλ "ινγαξηαζκψλ ηάμεσο" απνηεινχλ ηδηαίηεξν άζξνηζκα, ην νπνίν δελ πξνζηίζεηαη ζηα ζπλνιηθά αζξνίζκαηα ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ. 12. Έμνδα πνπ πιεξψζεθαλ κέζα ζηελ θιεηφκελε ρξήζε, αιιά αθνξνχλ ηελ επφκελε ή ηηο επφκελεο ρξήζεηο, θαζψο θαη έζνδα πνπ αθνξνχλ ηελ θιεηφκελε ρξήζε, αιιά δελ εηζπξάρζεθαλ ή δελ ρξεψζεθαλ ζε πξνζσπηθνχο ινγαξηαζκνχο κέζα ζ' απηή,εκθαλίδνληαη ρσξηζηά ηνπο κεηαβαηηθνχο ινγαξηαζκνχο ελεξγεηηθνχ. Έζνδα πνπ εηζπξάρηεθαλ κέζα ζηελ θιεηζκέλε ρξήζε, αιιά αθνξνχλ ηελ επφκελε ή ηηο επφκελεο ρξήζεηο, θαζψο θαη έμνδα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη αθνξνχλ ηελ θιεηφκελε ρξήζε, αιιά δελ πηζηψζεθαλ ή δελ πιεξψζεθαλ ζε πξνζσπηθνχο ινγαξηαζκνχο κέζα ζ'απηή, εκθαλίδνληαη ρσξηζηά ζηνπο κεηαβαηηθνχο ινγαξηαζκνχο παζεηηθνχ.


Όηαλ ην ζχλνιν ησλ εζφδσλ πνπ αθνξνχλ ηελ θιεηφκελε ρξήζε, αιιά δελ εηζπξάρηεθαλ ή δελ ρξεψζεθαλ κέζα ζ' απηή, ή ην ζχλνιν ησλ εμφδσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη αθνξνχλ ηελ θιεηφκελε ρξήζε, αιιά δελ πιεξψζεθαλ ή δελ πηζηψζεθαλ κέζα ζ' απηή, είλαη ζεκαληηθφ, γίλεηαη ζρεηηθή αλάιπζε ζην πξνζάξηεκα. 13. ΢ε πεξίπησζε πνπ ζην ηέινο ηεο ρξήζεο θαηέρνληαη ίδηεο κεηνρέο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ θάζε θνξά, ζρεκαηίδεηαη απνζεκαηηθφ ηζφπνζν κε ηελ αμία θηήζεο ησλ κεηνρψλ απηψλ. Σν ζρεηηθφ πνζφ θαηαρσξείηαη ζε ινγαξηαζκφ ηνπ παζεηηθνχ κε ηίηιν "απνζεκαηηθφ γηα ίδηεο κεηνρέο". Σν απνζεκαηηθφ απηφ ζρεκαηίδεηαη απφ ηα θέξδε ηεο ρξήζεο, απφ ηα νπνία επηηξέπεηαη λα αθαηξεζνχλ πξνεγνπκέλσο κφλν ηα πνζά πνπ είλαη αλαγθαία γηα ην ζρεκαηηζκφ ηνπ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ θαη γηα ηε δηαλνκή ηνπ πξψηνπ κεξίζκαηνο. Αλ δελ ππάξρνπλ θέξδε γηα ζρεκαηηζκφ ηνπ παξαπάλσ απνζεκαηηθνχ, ν ινγαξηαζκφο ηνπ ελεξγεηηθνχ "ίδηεο κεηνρέο" εκθαλίδεηαη ζην παζεηηθφ αθαηξεηηθά απφ ην άζξνηζκα ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ. 14. Οη πξνβιέςεηο γηα θηλδχλνπο θαη έμνδα πξννξίδνληαη λα θαιχςνπλ δεκίεο, δαπάλεο ή ππνρξεψζεηο ηεο θιεηφκελεο θαη ησλ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ πνπ δηαθαίλνληαη ζαλ πηζαλέο θαηά ηελ εκέξα ζχληαμεο ηνπ ηζνινγηζκνχ, αιιά δελ είλαη γλσζηφ ην αθξηβέο κέγεζνο ηνπο ή ν ρξφλνο ζηνλ νπνίν ζα πξνθχςνπλ. Οη πξνβιέςεηο απηέο ζρεκαηίδνληαη θάζε ρξφλν ζε χςνο πνπ θαιχπηεη ηα αλαγθαία φξηα. Οη πξνβιέςεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία, πνπ ππνινγίδνληαη θαη ζρεκαηίδνληαη ζην ηέινο θάζε ρξήζεο, θαιχπηνπλ, ηνπιάρηζηνλ, ηηο απνδεκηψζεηο εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο. Καηά ηελ πξψηε ρξήζε εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ απηνχ ηνπ λφκνπ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηηο εηαηξείεο λα θαηαρσξήζνπλ ζην ινγαξηαζκφ "ινηπά έμνδα πνιπεηνχο απνζβέζεσο" ηηο ζσξεπκέλεο πξνβιέςεηο γηα απνδεκηψζεηο πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία, πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ πξνυπεξεζία ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο θαηά ηηο πξνεγνχκελεο ρξήζεηο. Οη πξνβιέςεηο απηέο απνζβέλνληαη ηκεκαηηθά θαη ηζφπνζα, κέζα ζε κηα πεληαεηία. Αλ ην πνζφ πνπ εκθαλίδεηαη ζην ινγαξηαζκφ "ινηπέο πξνβιέςεηο" είλαη ζεκαληηθφ, παξέρεηαη αλάιπζε ηνπ ζην πξνζάξηεκα. Οη πξνβιέςεηο πνπ αθνξνχλ ππνηηκήζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ζρεκαηίδνληαη ζε χςνο πνπ θαιχπηεη ηηο ππνηηκήζεηο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ, θαηά ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηνπ ηζνινγηζκνχ, θαη


εκθαλίδνληαη ζην ελεξγεηηθφ ηνπ ηζνινγηζκνχ αθαηξεηηθά απφ ηα ζηνηρεία ζηα νπνία αλαθέξνληαη. 15.α. Σν θαζαξφ χςνο ηνπ "θχθινπ εξγαζηψλ" πεξηιακβάλεη ηα πνζά ησλ εζφδσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηελ πψιεζε πξντφλησλ ή ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, κέζα ζηα πιαίζηα ηεο ζπλήζνπο δξαζηεξηφηεηαο ηεο εηαηξείαο, απφ ηα νπνία έρνπλ αθαηξεζεί νη εθπηψζεηο πσιήζεσλ θαη νη ππέξ ηνπ δεκνζίνπ θαη ηξίησλ εηζπξαηηφκελνη θφξνη. β. ΢ηνπο ινγαξηαζκνχο "έθηαθηα θαη αλφξγαλα έζνδα" θαη "έθηαθηα θαη αλφξγαλα έμνδα" θαηαρσξνχληαη ηα έζνδα ή έμνδα πνπ δελ πξνέξρνληαη απφ ηε ζπλήζε δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξείαο. Αλ ηα πνζά ησλ εζφδσλ ή ησλ εμφδσλ απηψλ είλαη ζεκαληηθά, παξέρεηαη αλάιπζε ηνπο ζην πξνζάξηεκα, καδί κε δηεπθξηλίζεηο, αλαθνξηθά κε ηε θχζε ηνπο θαη ηελ επίδξαζε ηνπο ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο ηεο εηαηξείαο γηα ηελ θιεηφκελε ρξήζε. Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη γηα ηπρφλ έζνδα ή έμνδα πνπ θαηαρσξήζεθαλ ζηελ θιεηφκελε ρξήζε, αιιά αθνξνχλ πξνεγνχκελεο ρξήζεηο. Οη πξνβιέςεηο δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πξνζαξκνγή ηεο αμίαο ζηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ. Άξζξν 43 Καλόλεο απνηίκεζεο 1. Σα πνζά ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πξέπεη λα πξνθχπηνπλ απφ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ απνηηκεζεί ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο απηνχ ηνπ άξζξνπ. Η απνηίκεζε γίλεηαη κε βάζε ηελ αξρή ηεο ηηκήο θηήζεο ή ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο θαη ησλ πην θάησ γεληθψλ αξρψλ: α. ζεσξείηαη σο δεδνκέλε ε ζπλέρηζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο εηαηξείαο. β. Οη κέζνδνη απνηίκεζεο εθαξκφδνληαη πάγηα, ρσξίο κεηαβνιέο απφ ρξήζε ζε ρξήζε. γ. Η αξρή ηεο ζπληεξεηηθφηεηαο εθαξκφδεηαη πάληνηε θαη ηδηαίηεξα: ζε θάζε ρξήζε πεξηιακβάλνληαη κφλν ηα θέξδε πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί κέζα ζ' απηή, ιακβάλνληαη ππφςε φιεο νη ππνρξεψζεηο πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο ή ησλ πξνεγνχκελσλ νηθνλνκηθψλ εηψλ, αθφκα θαη αλ νη ελ ιφγσ ππνρξεψζεηο θαζίζηαληαη εκθαλείο θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί κεηαμχ ηεο εκεξνκελίαο ηνπ Ιζνινγηζκνχ θαη ηεο εκεξνκελίαο θαηάξηηζεο απηνχ Δπίζεο, ιακβάλνληαη ππφςε φιεο νη πξνβιεπφκελεο ππνρξεψζεηο θαη πηζαλέο δεκίεο πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο ή ησλ πξνεγνχκελσλ νηθνλνκηθψλ εηψλ, αθφκα θαη αλ νη ελ ιφγσ ππνρξεψζεηο ή δεκίεο θαζίζηαληαη εκθαλείο κφλνλ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί κεηαμχ ηεο εκεξνκελίαο ηνπ Ιζνινγηζκνχ θαη ηεο εκεξνκελίαο θαηάξηηζεο απηνχ


δ. Σα έζνδα θαη ηα έμνδα πνπ αθνξνχλ ηε ρξήζε ινγίδνληαη ζ' απηή, αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν ηεο πιεξσκήο ή ηεο είζπξαμεο ηνπο. ε. Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ απνηηκνχληαη ρσξηζηά θαη φπσο νξίδεηαη ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο. ζη. Σα πνζά αλνίγκαηνο ησλ ινγαξηαζκψλ ηεο ρξήζεο ζπκθσλνχλ απφιπηα κε ηνλ ηζνινγηζκφ θιεηζίκαηνο ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο. 2. Παξέθθιηζε απφ ηηο αξρέο ηεο πξνεγνχκελεο παξ. 1 επηηξέπεηαη κφλν ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο. Κάζε ηέηνηα παξέθθιηζε αλαθέξεηαη ζην πξνζάξηεκα, θαηάιιεια αηηηνινγεκέλε, φπνπ παξαηίζεληαη νη επηδξάζεηο ηεο ζηελ πεξηνπζηαθή δηάξζξσζε, ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε θαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο ηεο εηαηξείαο. 3.α. Σα πνζά ησλ εμφδσλ εγθαηάζηαζεο (πνιπεηνχο απφζβεζεο) ησλ θαηεγνξηψλ "έμνδα ηδξχζεσο θαη πξψηεο εγθαηαζηάζεσο" θαη "ηφθνη δαλείσλ θαηαζθεπαζηηθήο πεξηφδνπ", θαζψο θαη ηα πνζά ησλ ινγαξηαζκψλ "έμνδα απμήζεσο θεθαιαίνπ θαη εθδφζεσο νκνινγηαθψλ δαλείσλ", "έμνδα θηήζεσο αθηλεηνπνηήζεσλ", "έμνδα αλαδηνξγαλψζεσο" θαη "ινηπά έμνδα πνιπεηνχο απνζβέζεσο" ηεο θαηεγνξίαο "ινηπά έμνδα εγθαηαζηάζεσο" απνζβέλνληαη είηε εθάπαμ θαηά ην έηνο πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο, είηε ηκεκαηηθά θαη ηζφπνζα κέζα ζε κία πεληαεηία. β. Οκνινγίεο πνπ εθδφζεθαλ απφ ηελ εηαηξία εκθαλίδνληαη ζην παζεηηθφ κε ηελ ηηκή ζηελ νπνία ε εηαηξία νθείιεη λα ηηο εμνθιήζεη. Οη δηαθνξέο απφ ηε δηάζεζε νκνινγηψλ ζε ηηκή κηθξφηεξε απφ ηελ νλνκαζηηθή ηνπο, θαζψο θαη νη δηαθνξέο απφ ηελ εμφθιεζε νκνινγηψλ ζε ηηκή κεγαιχηεξε απφ ηελ νλνκαζηηθή ηνπο, θαηαρσξνχληαη ζην ινγαξηαζκφ εμφδσλ πνιπεηνχο απφζβεζεο "δηαθνξέο εθδφζεσο θαη εμνθιήζεσο νκνινγηψλ" ηεο θαηεγνξίαο "ινηπά έμνδα εγθαηαζηάζεσο". Οη δηαθνξέο απηέο απνζβέλνληαη κε ηκεκαηηθέο ηζφπνζεο δφζεηο κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο εμφθιεζεο ηνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ. γ. Οη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ πιεξσκή ή ηελ απνηίκεζε ζε δξαρκέο ησλ ππνρξεψζεσλ απφ δάλεηα ή πηζηψζεηο ζε μέλν λφκηζκα, εθφζνλ ηα δάλεηα ή νη πηζηψζεηο απηέο ρξεζηκνπνηήζεθαλ απνθιεηζηηθά γηα ηελ απφθηεζε πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, θαηαρσξνχληαη ζην ινγαξηαζκφ ηεο θαηεγνξίαο ησλ εμφδσλ εγθαηάζηαζεο (πνιπεηνχο απφζβεζεο) "ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο δαλείσλ γηα θηήζεηο πάγησλ ζηνηρείσλ" θαη απνζβέλνληαη ηκεκαηηθά αλάινγα κε ηελ ππφινηπε θαλνληθή ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ δαλείνπ ή ηεο πίζησζεο, φπσο νξίδεηαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο πεξίπη. 23 ηεο παξαγξάθνπ 2.2.110 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ ΠΓ 1123/1980 "πεξί νξηζκνχ ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηνπ ρξφλνπ ελάξμεσο ηεο πξναηξεηηθήο εθαξκνγήο ηνπ γεληθνχ ινγηζηηθνχ ζρεδίνπ" (Φ.Δ.Κ. Α' 75/1980), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηε δηάηαμε ηεο παξ. 12 ηνπ κνλαδηθνχ άξζξνπ ηνπ ΠΓ 502/1984 "ηξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ησλ


δηαηάμεσλ ηνπ ΠΓ 1123/1980" (ΦΔΚ Α' 179/1984). Σα πνζά θαη ν ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο ησλ παξαπάλσ ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαθνξψλ, πνπ αθνξνχλ ηε ρξήζε, αλαθέξνληαη ζην πξνζάξηεκα. δ. Μέρξη ηελ πιήξε απφζβεζε φισλ ησλ εμφδσλ εγθαηάζηαζεο ("πνιπεηνχο απφζβεζεο") απαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε δηαλνκή θεξδψλ, εθηφο αλ ην αλαπφζβεζην ππφινηπν ησλ εμφδσλ απηψλ είλαη κηθξφηεξν απφ ην άζξνηζκα ησλ πξναηξεηηθψλ απνζεκαηηθψλ θαη ηνπ ππνινίπνπ ησλ θεξδψλ εηο λέν. ε. Σα πνζά πνπ εκθαλίδνληαη ζηα έμνδα εγθαηάζηαζεο "πνιπεηνχο απφζβεζεο", πνπ αθνξνχλ ηε ρξήζε, αλαιχνληαη θαη επεμεγνχληαη ζην πξνζάξηεκα. 4.α. Οη δηαηάμεηο ησλ πεξηπηψζεσλ α, δ θαη ε ηεο πξνεγνχκελεο παξ. 3 εθαξκφδνληαη θαη γηα ηα έμνδα εξεπλψλ θαη αλάπηπμεο ησλ ινγαξηαζκψλ "έμνδα εξεπλψλ νξπρείσλ - κεηαιιείσλ - ιαηνκείσλ" θαη "έμνδα ινηπψλ εξεπλψλ", θαζψο θαη γηα ηηο παξαρσξήζεηο θαη δηθαηψκαηα βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο ησλ ινγαξηαζκψλ "δηθαηψκαηα εθκεηαιιεχζεσο νξπρείσλ κεηαιιείσλ - ιαηνκείσλ" θαη "ινηπέο παξαρσξήζεηο", εθηφο αλ εηδηθέο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο πξνβιέπνπλ δηαθνξεηηθή ξχζκηζε. β. Η ππεξαμία ηεο επηρεηξήζεσο ( GOODWILL ), πνπ δεκηνπξγείηαη θαηά ηελ εμαγνξά ή ζπγρψλεπζε νιφθιεξεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο θαη πνπ είλαη ίζε κε ηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ νιηθνχ ηκήκαηνο αγνξάο θαη ηεο πξαγκαηηθήο αμίαο ησλ επηκέξνπο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο, θαηαρσξείηαη ζην ινγαξηαζκφ "ππεξαμία επηρεηξήζεσο" ησλ αζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ θαη απνζβέλεηαη, είηε εθάπαμ είηε ηκεκαηηθά θαη ηζφπνζα, ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία ρξήζεηο, νη νπνίεο δελ είλαη δπλαηφ λα ππεξβαίλνπλ ηα πέληε έηε. Σα πνζά πνπ εκθαλίδνληαη ζην ινγαξηαζκφ "ππεξαμία επηρεηξήζεσο" αλαιχνληαη θαη επεμεγνχληαη ζην πξνζάξηεκα. γ. Σα πνζά πνπ θαηαρσξνχληαη ζην ινγαξηαζκφ "δηθαηψκαηα βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο" ηεο θαηεγνξίαο ησλ αζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ "παξαρσξήζεηο θαη δηθαηψκαηα βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο", απνζβέλνληαη κε ηζφπνζεο εηήζηεο απνζβέζεηο κέζα ζην ρξφλν ηεο παξαγσγηθήο ρξεζηκφηεηαο θάζε απινχ ζηνηρείνπ. Πάλησο, ε απφζβεζε πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί κέρξη ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηνπο παξερφκελεο απφ ην λφκν πξνζηαζίαο, ζε πεξηπηψζεηο πνπ ε πξνζηαζία απηή έρεη πεξηνξηζκέλε δηάξθεηα. δ. Σα πνζά ηεο θαηεγνξίαο "ινηπέο αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο" ησλ ινγαξηαζκψλ "δηθαηψκαηα ρξήζεσο ελζψκαησλ πάγησλ ζηνηρείσλ" θαη "ινηπά δηθαηψκαηα", απνζβέλνληαη κε ηζφπνζεο εηήζηεο απνζβέζεηο, κέζα ζην ρξφλν πνπ θαζνξίδεηαη ζπκβαηηθά γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε θάζε απινχ πάγηνπ ζηνηρείνπ. 5.α. Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαθάησ πεξίπη. ε, θαζψο θαη ηεο


παξαγξάθνπ 9 απηνχ ηνπ άξζξνπ, ηα ελζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκνχληαη ζηελ αμία ηεο ηηκήο θηήζεο ή ηνπ θφζηνπο ηδηνθαηαζθεπήο ηνπο. Η αμία απηή πξνζαπμάλεηαη κε ηηο δαπάλεο πξνζζεθψλ θαη βειηηψζεσλ θαη κεηψλεηαη κε ηηο απνζβέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ απηφ ην άξζξν. β. Σηκή θηήζεο είλαη ε ηηκνινγηαθή αμία αγνξάο, ε νπνία πξνζαπμάλεηαη κε ηα εηδηθά έμνδα αγνξάο θαη κεηψλεηαη κε ηηο ζρεηηθέο εθπηψζεηο. Σα έμνδα θηήζεο ησλ αθηλήησλ, φπσο είλαη νη θφξνη κεηαβίβαζεο, ηα ζπκβνιαηνγξαθηθά θαη κεζηηηθά έμνδα θαη νη ακνηβέο κειεηεηψλ θαη δηθεγφξσλ, δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή θηήζεο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ. Σα έμνδα απηά θαηαρσξνχληαη ζην ινγαξηαζκφ "έμνδα θηήζεσο αθηλεηνπνηήζεσλ" ηεο θαηεγνξίαο "ινηπά έμνδα εγθαηαζηάζεσο". γ. Κφζηνο ηδηνθαηαζθεπήο ή παξαγσγήο είλαη ε ηηκή θηήζεο ησλ πξψησλ πιψλ θαη δηάθνξσλ πιηθψλ, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξαγσγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ ή ηδηνθαηαζθεπψλ. Η ηηκή απηή πξνζαπμάλεηαη κε αλαινγία γεληθψλ εμφδσλ αγνξψλ, θαζψο θαη κε ην θφζηνο θαηεξγαζίαο πνπ απαηηήζεθε γηα λα θζάζνπλ ηα ζρεηηθά πξντφληα ή νη ηδηνθαηαζθεπέο ζηε ζέζε θαη ζηελ θαηάζηαζε πνπ βξίζθνληαη ηε ζηηγκή ηεο απνγξαθήο ηνπο. δ. Η απφζβεζε ηνπ θαζελφο απφ ηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία είλαη αλάινγε ηεο εηήζηαο κείσζεο ηεο αμίαο ηνπ, πνπ νθείιεηαη ηφζν ζηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ζηνηρείνπ απηνχ, φζν θαη ζηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη ζηελ νηθνλνκηθή απαμίσζε ηνπ. Η απφζβεζε ηνπ θάζε ζηνηρείνπ ελεξγείηαη ζπζηεκαηηθά θαη νκνηφκνξθα κέζα ζηηο ρξήζεηο ηεο πηζαλνινγνχκελεο δηάξθεηαο παξαγσγηθήο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ θαη ζχκθσλα κε ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο πνπ ηζρχεη θάζε θνξά. Σπρφλ πξφζζεηεο απνζβέζεηο πνπ γίλνληαη βάζε εηδηθέο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο κε ηε κνξθή αλαπηπμηαθψλ θηλήηξσλ, παξαηίζεληαη αλαιπηηθά, θαηά θαηεγνξία παγίνπ ζην πξνζάξηεκα, κε κλεία ησλ ζρεηηθψλ θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ. ε. ΢ε πεξίπησζε ππνηίκεζεο ελζψκαηνο πάγηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, άζρεηα αλ απηφ ππφθεηηαη ή φρη ζε απφζβεζε εθφζνλ ε ππνηίκεζε πξνβιέπεηαη φηη ζα είλαη δηαξθήο, ζρεκαηίδεηαη αλάινγε πξφβιεςε, ψζηε ε απνηίκεζε ηνπ ζηνηρείνπ απηνχ, θαηά ηελ εκέξα θιεηζίκαηνο ηνπ ηζνινγηζκνχ, λα γίλεηαη ζηε ρακειφηεξε ηηκή κεηαμχ ηεο ηηκήο θηήζεο ή ηνπ θφζηνπο ηδηνθαηαζθεπήο θαη ηεο ππνηίκεζεο ηξέρνπζαο ηηκήο ηνπ. Οη πξνβιέςεηο απηέο, βαξχλνπλ ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο θαη ην πνζφ ηνπο εκθαλίδεηαη ρσξηζηά ζην ινγαξηαζκφ "απνηειέζκαηα ρξήζεσο" ή ζην πξνζάξηεκα, φηαλ είλαη αμηφινγν. Η απνηίκεζε ζηελ παξαπάλσ ρακειφηεξε ηηκή κπνξεί λα κε ζπλερηζζεί ζε πεξίπησζε πνπ νη ιφγνη πνπ επέβαιαλ ηελ πξνζαξκνγή ηεο αμίαο έπαςαλ λα


ππάξρνπλ. 6. Γηα ηελ απνηίκεζε ησλ ζπκκεηνρψλ θαη ρξενγξάθσλ εθαξκφδνληαη ηα αθφινπζα: α) Οη κεηνρέο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, νη νκνινγίεο θαη ηα ινηπά ρξεφγξαθα, θαζψο θαη ηα κεξίδηα ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ θαη νη ζπκκεηνρέο ζε επηρεηξήζεηο πνπ δελ έρνπλ ηε κνξθή αλψλπκεο εηαηξείαο, απνηηκνχληαη ζηελ θαη' είδνο ρακειφηεξε ηηκή, κεηαμχ ηεο ηηκήο θηήζεσο ηνπο θαη ηεο ηξέρνπζαο ηηκήο ηνπο. Δηδηθφηεξα .νη ηξάπεδεο θαη ελ γέλεη ηα -πηζησηηθά ηδξχκαηα ηνπ Νφκνπ 2076/1992, απνηηκνχλ ην ραξηνθπιάθην ησλ ζπκκεηνρψλ θαη ρξενγξάθσλ ηνπο, ζηε ζπλνιηθά ρακειφηεξε ηηκή, κεηαμχ ηεο ηηκήο θηήζεσο ηνπο θαη ηεο ηξέρνπζαο ηηκήο ηνπο. β) Ωο ηξέρνπζα ηηκή, γηα ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ Νφκνπ, ζεσξείηαη: (βα) Γηα ηνπο εηζεγκέλνπο ζην Υξεκαηηζηήξην ηίηινπο (νκνινγίεο, κεηνρέο θ.ι.π.), ν κέζνο φξνο ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο ηηκήο ηνπο θαηά ηνλ ηειεπηαίν κήλα ηεο ρξήζεσο. (ββ) Γηα ηα κεξίδηα ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ, ν κέζνο φξνο ηεο θαζαξήο ηηκήο ηνπο θαηά ηνλ ηειεπηαίν κήλα ηεο ρξήζεσο. (βγ) Γηα ηηο κεηνρέο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, πνπ δελ είλαη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην, ηηο ζπκκεηνρέο ζε άιιεο (πιελ ΑΔ) επηρεηξήζεηο θαη ηνπο ηίηινπο κε ραξαθηήξα αθηλεηνπνηήζεσλ ησλ άιισλ απηψλ επηρεηξήζεσλ, πνπ ζπληάζζνπλ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο απηνχ ηνπ Νφκνπ, ε εζσηεξηθή ινγηζηηθή αμία ησλ κεηνρψλ ή ησλ ζπκκεηνρψλ ή ησλ ηίηισλ ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην λφκηκα ζπληαγκέλν ηειεπηαίν ηζνινγηζκφ ηνπο. ΢ηελ πεξίπησζε πνπ ν ηειεπηαίνο λφκηκα ζπληαγκέλνο ηζνινγηζκφο ησλ πην πάλσ επηρεηξήζεσλ, κε βάζε ηα δεδνκέλα ηνπ νπνίνπ πξνζδηνξίζηεθε ε ηξέρνπζα ηηκή ησλ κε εηζεγκέλσλ ζην ρξεκαηηζηήξην κεηνρψλ ή ζπκκεηνρψλ ζε ινηπέο (πιελ ΑΔ) επηρεηξήζεηο δελ έρεη ειεγρζεί απφ αλαγλσξηζκέλν θαηά λφκν ειεγθηή, αλαγξάθεηαη ζεκείσζε ζηνλ Ιζνινγηζκφ θαη ζην πξνζάξηεκα ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη, ζηνπο αληίζηνηρνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ ελεξγεηηθνχ πεξηιακβάλνληαη θαη κεηνρέο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ή ζπκκεηνρέο ζε ινηπέο (πιελ ΑΔ) επηρεηξήζεηο ζπγθεθξηκέλεο αμίαο θηήζεσο (ή απνηηκήζεσο) αληίζηνηρα κε εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην θαη φηη ν Ιζνινγηζκφο (ή νη ηζνινγηζκνί), κε βάζε ηνλ νπνίν έγηλε ν πξνζδηνξηζκφο ηεο εζσηεξηθήο ινγηζηηθήο αμίαο απηψλ ησλ κεηνρψλ θαη ζπκκεηνρψλ, δελ έρεη ειεγρζεί απφ αλαγλσξηζκέλν θαηά λφκν ειεγθηή. γ. Γηα ηελ ηηκή (αμία) θηήζεσο ησλ ζπκκεηνρψλ θαη ρξενγξάθσλ εθαξκφδνληαη ηα νξηδφκελα ζηηο πεξηπη. 2 θαη 3 ηεο παξαγξάθνπ 2.2.112 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ ΠΓ 1123/1980.


Δηδηθά γηα ηνπο ηίηινπο ζηαζεξνχ εηζνδήκαηνο (νκνινγηψλ, νκνιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, Σξαπεδηθψλ νκνιφγσλ θαη εληφθσλ γξακκαηίσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ) ησλ νπνίσλ ε δηαπξαγκάηεπζε ζην Υξεκαηηζηήξην γίλεηαη ζηελ θαζαξή ηηκή ηνπο, δίρσο ην δεδνπιεπκέλν κέρξη ηελ αγνξά ηνπο ηφθν, αμία (ηηκή) θηήζεσο ηνπο είλαη ε θαζαξή ηηκή ηνπο απηή, πνπ θαηαρσξείηαη ζε ηδηαίηεξνπο ππνινγαξηαζκνχο κε ηελ νλνκαζία "αμία θηήζεσο ηίηισλ" εληαγκέλνπο ζηνπο ινγαξηαζκνχο θάζε είδνπο ηίηισλ ζηαζεξνχ εηζνδήκαηνο. Γηα ηε κέζνδν ππνινγηζκνχ ηεο ηηκήο θηήζεσο ησλ ζπκκεηνρψλ θαη ρξενγξάθσλ, εθαξκφδεηαη ε πεξ. β' ηεο επφκελεο παξαγξ. 7. δ. Όηαλ ε ηξέρνπζα ηηκή είλαη ρακειφηεξε ηεο ηηκήο θηήζεσο, ε δηαθνξά ρξεψλεηαη ζην ινγαξηαζκφ 68.01 "Πξνβιέςεηο γηα ππνηηκήζεηο ζπκκεηνρψλ θαη ρξενγξάθσλ" ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηηθνχ ΢ρεδίνπ ηνπ ΠΓ 1123/1980, κε πίζησζε αληίζηνηρσλ αληίζεησλ ινγαξηαζκψλ πξνβιέςεσλ θαηά θαηεγνξία ηίηισλ, πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηνπο ινγαξηαζκνχο 18.00.99,18.01.99 θαη 34.99 ηνπ ίδηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο. Καηά ηνλ επαλππνινγηζκφ ησλ πξνβιέςεσλ, πνπ γίλεηαη ζην ηέινο θάζε επφκελεο ρξήζεσο, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ αλαπξνζαξκφδνληαη ηα πνζά ησλ πξνβιέςεσλ, πνπ εκθαλίδνληαη ζηνπο πην πάλσ αληίζεηνπο ινγαξηαζκνχο, κε βάζε ηα δεδνκέλα ηεο λέαο ρξήζεσο, είηε κε ρξέσζε ησλ ππνινγαξηαζκψλ ηνπ ινγαξηαζκνχ 68 (ζρεκαηηζκφο ζπκπιεξσκαηηθήο πξνβιέςεσο), είηε κε πίζησζε ησλ ππνινγαξηαζκψλ ηνπ ινγαξηαζκνχ 84.00 "έζνδα απφ αρξεζηκνπνίεηεο πξνβιέςεηο πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ" ηνπ ΠΑ 1123/1980. ε) Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο δξαρκηθήο ηξέρνπζαο αμίαο ησλ θηλεηψλ αμηψλ (ρξενγξάθσλ θαη άιισλ ηίηισλ) ζε μέλν λφκηζκα, εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο ππνπαξαγξ. 2.3.301 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ ΠΓ 1123/1980, φπσο ηζρχεη. ζη) Σα θάζε θχζεσο ρξεφγξαθα θαη ηίηινη, πνπ έρνπλ ραξαθηήξα πξνζεζκηαθήο θαηάζεζεο θαη δελ έρνπλ εηζαρζεί ζην Υξεκαηηζηήξην, απνηηκνχληαη ζηελ θαη' είδνο παξνχζα αμίαο ηνπ θαηά ηελ εκέξα θιεηζίκαηνο ηνπ ηζνινγηζκνχ, ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ην εηήζην επηηφθην ηνπ θάζε ρξενγξάθνπ ή ηίηινπ. 7.α. Σα απνζέκαηα, εθηφο απφ ηα ππνιείκκαηα, ηα ππνπξντφληα θαη ηα ειαηησκαηηθά πξντφληα, απνηηκνχληαη ζηελ θαη' είδνο ρακειφηεξε ηηκή, κεηαμχ ηεο ηηκήο θηήζεσο ή ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο ηνπο θαη ηεο ηηκήο ζηελ νπνία ε επηρείξεζε δχλαηαη λα ηα αγνξάζεη (ηξέρνπζα ηηκή αγνξάο) ή λα ηα παξάγεη (ηξέρνπζα ηηκή αλαπαξαγσγήο) θαηά ηελ εκέξα θιεηζίκαηνο ηνπ ηζνινγηζκνχ. Δάλ ε ηξέρνπζα ηηκή αγνξάο ή αλαπαξαγσγήο είλαη ρακειφηεξε απφ ηελ ηηκή θηήζεσο ή ην ηζηνξηθφ θφζηνο παξαγσγήο, αιιά κεγαιχηεξε απφ ηελ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία, ηφηε ε απνηίκεζε γίλεηαη ζηελ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε


αμία. Σα ππνιείκκαηα, ηα ππνπξντφληα, ηα ειαηησκαηηθά πξντφληα θαη ηα ζπκπαξαγσγφ πξντφληα, απνηηκνχληαη ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηηο πεξηπη. 3, 4, 11, 12, 13 θαη 14 ηεο παξ. 2.2.205 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ ΠΓ 1123/1980. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ιακβάλνληαη ππφςε νη ελλνηνινγηθνί πξνζδηνξηζκνί ηεο ηηκήο θηήζεσο, ηεο ηξέρνπζαο ηηκήο αγνξάο, ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο παξαγσγήο θαη ηεο θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο, πνπ νξίδνληαη ζηηο πεξηπη. 6, 8, 9 θαη 10 ηεο παξαγξ. 2.2.205 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ ΠΓ 1123/1980. β. Η κέζνδνο ππνινγηζκνχ ηεο ηηκήο θηήζεο ή ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο ησλ απνζεκάησλ, θαζψο θαη ηεο ηηκήο θηήζεο ησλ θηλεηψλ αμηψλ, επηιέγεηαη, απφ ηελ εηαηξεία, απφ ηηο κεζφδνπο ηεο πεξίπη. 7 ηεο παξ. 2.2.205 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ ΠΓ 1123/1980 θαη εθαξκφδεηαη πάγηα, απφ ρξήζε ζε ρξήζε. Αιιαγή ηεο εθαξκνδφκελεο κεζφδνπ δελ επηηξέπεηαη, εθηφο αλ ππάξρεη κεηαβνιή ζπλζεθψλ, ή άιινο ζνβαξφο ιφγνο, νπφηε ε αιιαγή ηεο κεζφδνπ αλαθέξεηαη θαη αηηηνινγείηαη ζην πξνζάξηεκα καδί κε ηελ επίδξαζε ηεο αιιαγήο απηήο ζηε δηακφξθσζε ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο. γ. ΢ε πεξίπησζε πνπ ε εκθαληδφκελε ζηνλ ηζνινγηζκφ αμία, φπσο έρεη πξνζδηνξηζηεί κε ηελ εθαξκνγή κηαο απφ ηηο κεζφδνπο ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπη. β, δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ ηελ αμία πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ηελ ηειεπηαία, ζε ζρέζε κε ηελ εκέξα θιεηζίκαηνο ηνπ ηζνινγηζκνχ, γλσζηή ηηκή ηεο αγνξάο, ε δηαθνξά απηή ζεκεηψλεηαη ζην πξνζάξηεκα, ζπλνιηθά γηα θάζε θαηεγνξία πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 8.α. Οη απαηηήζεηο πνπ είλαη αλεπίδεθηεο είζπξαμεο απνζβέλνληαη νινζρεξψο, ελψ νη επηζθαιείο απαηηήζεηο απεηθνλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ κε ηελ πηζαλή ηνπο αμία θαηά ην ρξφλν ζχληαμεο ηνπ. β. Οη απαηηήζεηο θαη νη ππνρξεψζεηο ζε μέλν λφκηζκα, θαζψο θαη ηα ηπρφλ δηαζέζηκα ζε μέλν λφκηζκα, εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ κε ην πνζφ ησλ δξαρκψλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηε κεηαηξνπή ηνπ θάζε μέλνπ λνκίζκαηνο κε βάζε ηελ επίζεκε ηηκή ηνπ θαηά ηελ εκέξα θιεηζίκαηνο ηνπ ηζνινγηζκνχ. Με ηελ επηθχιαμε ηεο δηαηάμεσο ηεο πεξίπη. γ ηεο παξαπάλσ παξ. 3, νη ζπλαιιαγκαηηθέο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ απνηίκεζε ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ζε μέλν λφκηζκα, θαηαρσξνχληαη ζε ηδηαίηεξνπο ινγαξηαζκνχο, θαηά μέλν λφκηζκα, ρσξηζηνχο γηα ηηο βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο θαη ρσξηζηνχο γηα ηηο καθξνπξφζεζκεο θαη κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο, φπσο νξίδεηαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο πεξίπη. 4 ηεο παξ. 2.3.2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ ΠΓ 1123/1980 , φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηε δηάηαμε ηεο παξ. 23 ηνπ κνλαδηθνχ άξζξνπ ηνπ ΠΓ 502/1984 . Οη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ απνηίκεζε ηπρφλ δηαζεζίκσλ ζε μέλν λφκηζκα, κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο.


9. Αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πάγηνπ ελεξγεηηθνχ δελ επηηξέπεηαη, εθηφο αλ απηή γίλεηαη ζε εθαξκνγή εηδηθνχ λφκνπ. Γηα ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ λφκνπ, ε αλαπξνζαξκνζκέλε αμία ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ζεσξείηαη θαη αμία θηήζεο ηνπο. Κάζε ηέηνηα αλαπξνζαξκνγή, πνπ έγηλε κέζα ζηελ θιεηφκελε ρξήζε, αλαθέξεηαη θαη επεμεγείηαη ζην πξνζάξηεκα, καδί κε ηελ πιήξε αλάιπζε ηεο θίλεζεο ηνπ ζρεηηθνχ ινγαξηαζκνχ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηηο "δηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο". 10. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 42β, ηα εθθξαζκέλα ζε μέλν λφκηζκα ζηνηρεία ππνθαηαζηεκάησλ πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζην εμσηεξηθφ κεηαηξέπνληαη ζε δξαρκέο σο εμήο: α. Σα ζηνηρεία ηνπ πάγηνπ ελεξγεηηθνχ, πιελ ησλ καθξνπξφζεζκσλ απαηηήζεσλ, θαη νη θηλεηέο αμίεο (ρξεφγξαθα θαη άιινη ηίηινη), κεηαηξέπνληαη ζε δξαρκέο κε ηελ ηηκή ηνπ μέλνπ λνκίζκαηνο ηεο εκέξαο θηήζεο (αγνξάο ή ηδηνθαηαζθεπήο) θάζε ζηνηρείνπ. Οη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 5 θαη 6 εθαξκφδνληαη αλαιφγσο. β. Σα απνζέκαηα κεηαηξέπνληαη ζε δξαρκέο κε ηελ ηηκή ηνπ μέλνπ λνκίζκαηνο ηεο εκέξαο θηήζεο ηνπο (αγνξάο ή παξαγσγήο). Οη δηαηάμεηο ηεο παξ. 7 εθαξκφδνληαη αλαιφγσο. γ. Σα δηαζέζηκα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, θαζψο θαη νη απαηηήζεηο θαη νη ππνρξεψζεηο, κεηαηξέπνληαη ζε δξαρκέο κε ηελ ηηκή ηνπ μέλνπ λνκίζκαηνο ηεο εκέξαο θιεηζίκαηνο ηνπ ηζνινγηζκνχ. δ. Σα έμνδα θαη ηα έζνδα κεηαηξέπνληαη ζε δξαρκέο κε ηε κέζε ηηκή ηνπ μέλνπ λνκίζκαηνο ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ ζηελ νπνία αλαθέξνληαη. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ απηήο ηεο ηηκήο αζξνίδνληαη νη κέζεο ηηκέο αγνξάο θαη πψιεζεο ηνπ μέλνπ λνκίζκαηνο, πνπ ίζρπαλ θαηά ηελ έλαξμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ θαη θαηά ην ηέινο θάζε κήλα απηήο, θαη ην άζξνηζκα δηαηξείηαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ κελψλ ηεο πεξηφδνπ, πξνζαπμεκέλν θαηά κία κνλάδα. Γηα ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο, πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςνπλ απφ ηηο κεηαηξνπέο ησλ πξνεγνχκελσλ πεξηπηψζεσλ α - δ ηεο παξαγξάθνπ απηήο, εθαξκφδνληαη ηα αθφινπζα: α) Οη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κεηαηξνπή ζε δξαρκέο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πάγηνπ ελεξγεηηθνχ, πιελ ησλ καθξνπξφζεζκσλ απαηηήζεσλ, θαζψο θαη απφ ηε κεηαηξνπή ησλ θηλεηψλ αμηψλ, ησλ απνζεκάησλ, ησλ δηαζέζηκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ εμφδσλ θαη ησλ εζφδσλ, κεηαθέξνληαη ζην ινγαξηαζκφ "απνηειέζκαηα ρξήζεσο". β) Γηα ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κεηαηξνπή ζε δξαρκέο ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ, εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη παξαπάλσ δηαηάμεηο ηεο πεξίπη. γ ηεο παξ. 3 θαη ηεο πεξίπη. β, εδάθην δεχηεξν, ηεο παξ. 8.


11. ΢ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ιεηηνπξγεί ππνθαηάζηεκα, γηα ηε κεηαηξνπή ζε δξαρκέο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο, πνπ βξίζθνληαη ζην εμσηεξηθφ θαη είλαη εθθξαζκέλα ζε μέλν λφκηζκα, εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξ. 10. Άξζξν 43α Πεξηερόκελν ηνπ πξνζαξηήκαηνο θαη ηεο έθζεζεο δηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ ΢πκβνπιίνπ 1. Δθηφο απφ ηηο πιεξνθνξίεο θαη επεμεγήζεηο, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 42α, 42β, 42ε θαη 43 λα παξαηίζεληαη ζην πξνζάξηεκα, πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζην ίδην πξνζάξηεκα θαη νη παξαθάησ, ηνπιάρηζηνλ, πιεξνθνξίεο: α. Οη κέζνδνη πνπ εθαξκφζηεθαλ γηα ηελ απνηίκεζε ησλ δηάθνξσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ηζνινγηζκνχ, θαζψο θαη νη κέζνδνη ππνινγηζκνχ ησλ απνζβέζεσλ θαη ησλ πξνβιέςεσλ. Πξνθεηκέλνπ γηα απαηηήζεηο, ππνρξεψζεηο θαη άιια ζηνηρεία ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο, πνπ ε δξαρκηθή ηνπο αμία πξνθχπηεη απφ κεηαηξνπή μέλσλ λνκηζκάησλ (πξάμεηο ζε ζπλάιιαγκα), παξαηίζεληαη νη βάζεηο ηεο κεηαηξνπήο ησλ μέλσλ λνκηζκάησλ ζε δξαρκέο θαη ν ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαθνξψλ, δειαδή, αλ κεηαθέξζεθαλ ή θαηαρσξήζεθαλ ζην ινγαξηαζκφ "απνηειέζκαηα ρξήζεσο" ή ζε νπνηνδήπνηε ινγαξηαζκφ ηνπ ηζνινγηζκνχ. ΢ηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε αλαθέξεηαη θαη ν ηξφπνο ηεο κειινληηθήο ηαθηνπνίεζεο ηνπο. β. Πξνθεηκέλνπ γηα ζπκκεηνρέο ηεο εηαηξείαο, ζην θεθάιαην άιισλ επηρεηξήζεσλ, πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη, είηε απφ ηελ ίδηα, είηε απφ άιιν πξφζσπν πνπ ελεξγεί κε ην φλνκα ηνπ αιιά γηα ινγαξηαζκφ ηεο, ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ ην δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηνπ θεθαιαίνπ ηνπο, παξαηίζεηαη αλάιπζε ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ επσλπκία θαη ηελ έδξα ηεο θάζε επηρείξεζεο, ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζην θεθάιαην ηεο, ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο θαη ην ζπλνιηθφ απνηέιεζκα ηεο ηειεπηαίαο ρξήζεο γηα ηελ νπνία θαηαξηίζηεθαλ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο. Οη αλψλπκεο εηαηξείεο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 42α κπνξνχλ λα παξαιείπνπλ ηηο πιεξνθνξίεο απηήο ηεο πεξίπησζεο. Σελ παξάιεηςε ησλ παξαπάλσ πιεξνθνξηψλ απφ ην πξνζάξηεκα είλαη δπλαηφ λα επηηξέπεη ν ππ. Δκπνξίνπ, εθφζνλ θξίλεη φηη ε δεκνζηφηεηα ηνπο ζα ήηαλ ζε ζνβαξφ βαζκφ επηδήκηα γηα ηελ εηαηξεία ή γηα νπνηαδήπνηε απφ ηηο ινηπέο επηρεηξήζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο πιεξνθνξίεο απηέο.


Κάζε ηέηνηα παξέθθιηζε αλαθέξεηαη ζην πξνζάξηεκα. Οη παξαπάλσ πιεξνθνξίεο είλαη δπλαηφ λα παξαιείπνληαη θαη φηαλ είλαη αζήκαληεο ζε ζρέζε κε ηηο αξρέο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 42α. Δπίζεο, νη πιεξνθνξίεο νη ζρεηηθέο κε ηα ίδηα θεθάιαηα θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ηειεπηαίαο ρξήζεο κπνξεί λα παξαιείπνληαη, φηαλ νη επηρεηξήζεηο, ζηηο νπνίεο αλαθέξνληαη νη πιεξνθνξίεο απηέο .δε δεκνζηεχνπλ ηζνινγηζκφ θαη εθφζνλ ε ζπκκεηνρή ηεο εηαηξείαο ζηηο επηρεηξήζεηο απηέο είλαη κηθξφηεξε απφ ην 50% ηνπ θεθαιαίνπ ηνπο. Όηαλ ε εηαηξεία είλαη κεηξηθή θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 42ε, ζηελ παξαπάλσ αλάιπζε γηα ηηο ζπκκεηνρέο ηεο είλαη δπλαηφ λα κελ πεξηιακβάλνληαη γηα ηηο ζπγαηξηθέο ηεο επηρεηξήζεηο ην ζχλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ην ζπλνιηθφ απνηέιεζκα ηεο ηειεπηαίαο ρξήζεο, εθφζνλ νη πιεξνθνξίεο απηέο πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ θαηαξηίδνληαη απφ ηε κεηξηθή επηρείξεζε. Πξνθεηκέλνπ γηα ζπκκεηνρέο ηεο Δηαηξείαο ζην θεθάιαην άιισλ επηρεηξήζεσλ, ζηηο νπνίεο ε Δηαηξεία είλαη απεξηφξηζηα επζπλφκελνο εηαίξνο, παξαηίζεηαη αλάιπζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ επσλπκία, ηελ έδξα θαη ην λνκηθφ ηχπν ηεο θάζε κηαο απφ απηέο ηηο επηρεηξήζεηο. Η πιεξνθνξία απηή είλαη δπλαηφλ λα παξαιείπεηαη, φηαλ είλαη αζήκαληε ζε ζρέζε κε ηηο αξρέο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξ. 42α. (Όπσο ην β' εδάθην πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 3 ηνπ ΠΓ 326/1994 ) γ. Ο αξηζκφο θαη ε νλνκαζηηθή αμία ησλ κεηνρψλ πνπ εθδφζεθαλ κέζα ζηε ρξήζε γηα θάιπςε αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, θαζψο θαη ε αμία έθδνζεο ησλ κεηνρψλ απηψλ. δ. Ο αξηζκφο θαη ε νλνκαζηηθή αμία ησλ κεηνρψλ ηεο θάζε θαηεγνξίαο φηαλ ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξίαο δηαηξείηαη ζε κεηνρέο δχν ή πεξηζζφηεξσλ θαηεγνξηψλ. ε. Ο αξηζκφο ησλ ηίηισλ θαηά θαηεγνξία θαη ηα ελζσκαησκέλα ζ' απηνχο δηθαηψκαηα, φηαλ ε εηαηξεία έρεη εθδψζεη πξνλνκηνχρεο κεηνρέο, κεηαηξέςηκεο νκνινγίεο, κεηνρέο επηθαξπίαο ή ηδξπηηθνχο ηίηινπο. ζη. Σα πνζά ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ νπνίσλ ε πξνζεζκία εμφθιεζεο είλαη κεγαιχηεξε απφ πέληε έηε απφ ηελ εκέξα θιεηζίκαηνο ηνπ ηζνινγηζκνχ, θαζψο θαη ηα πνζά ησλ ππνρξεψζεσλ γηα εμαζθάιηζε ησλ νπνίσλ ε εηαηξεία έρεη ρνξεγήζεη εκπξάγκαηεο αζθάιεηεο. ΢ηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε παξέρνληαη θαη δηεπθξηλίζεηο αλαθνξηθά κε ην είδνο θαη ηελ έθηαζε ησλ αζθαιεηψλ πνπ ρνξεγήζεθαλ. Όιεο απηέο νη πιεξνθνξίεο αλαθέξνληαη ρσξηζηά γηα θάζε ππνρξέσζε ηνπ ππνδείγκαηνο ηζνινγηζκνχ ηνπ άξζξνπ 42γ. δ. Σα ζπλνιηθά πνζά νηθνλνκηθψλ δεζκεχζεσλ απφ ζπκβάζεηο, εγγπήζεηο θαη άιιεο ζπκβαηηθέο ή απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία επηβαιιφκελεο πηζαλέο


ππνρξεψζεηο, νη νπνίεο δελ εκθαλίδνληαη ζηνπο «ινγαξηαζκνχο ηάμεσο» ηνπ ηζνινγηζκνχ, εθφζνλ ε πιεξνθνξία απηή είλαη ρξήζηκε γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο εηαηξείαο. Οη ππνρξεψζεηο γηα θαηαβνιέο εηδηθψλ κεληαίσλ παξνρψλ, φπσο π.ρ. κεληαίσλ βνεζεκάησλ, θαζψο θαη νη νηθνλνκηθέο δεζκεχζεηο ζε ζπλδεκέλεο επηρεηξήζεηο, αλαθέξνληαη ρσξηζηά. ε. Αλάιπζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ κε ηελ έλλνηα ηεο πεξίπη. α ηεο παξαγξάθνπ 15 ηνπ άξζξνπ 42ε, θαηά θαηεγνξίεο δξαζηεξηφηεηαο θαη θαηά γεσγξαθηθέο αγνξέο, ζην κέηξν πνπ νη θαηεγνξίεο θαη νη αγνξέο απηέο δηαθέξνπλ νπζηαζηηθά κεηαμχ ηνπο απφ πιεπξάο νξγάλσζεο ησλ πσιήζεσλ ή ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ηεο εηαηξείαο. Σελ παξάιεηςε ησλ παξαπάλσ πιεξνθνξηψλ απφ ην πξνζάξηεκα είλαη δπλαηφ λα επηηξέπεη ν Τπνπξγφο Δκπνξίνπ, εθφζνλ θξίλεη φηη ε δεκνζηφηεηά ηνπο ζα είλαη ζε ζνβαξφ βαζκφ επηδήκηα γηα ηελ εηαηξεία. Κάζε ηέηνηα παξέθθιηζε, αλαθέξεηαη ζην πξνζάξηεκα. ζ. Ο κέζνο φξνο ηνπ αξηζκνχ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιήζεθε ζηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο, ν νπνίνο πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ απαζρνιήζεθαλ ζηελ θάζε εξγάζηκε εκέξα. Ο κέζνο απηφο αξηζκφο αλαιχεηαη ζε θαηεγνξίεο (π.ρ. δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ,εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ) γηα ηηο νπνίεο παξαηίζεηαη αλαιπηηθά ε επηβάξπλζε ηεο εηαηξείαο, γηα ηε ρξήζε, απφ κηζζνχο θαη εκεξνκίζζηα, θνηλσληθέο επηβαξχλζεηο θαη βνεζήκαηα. η. Οη δηαθνξέο απφ ππνηίκεζε θπθινθνξνχλησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ, νη ιφγνη ζηνπο νπνίνπο νθείινληαη θαη ε θνξνινγηθή ηνπο κεηαρείξηζε. θ. Γηαθξηηή παξνπζίαζε, ζηηο ζεκεηψζεηο - πξνζάξηεκα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ησλ ζπλνιηθψλ ακνηβψλ πνπ ρξέσζε θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο ν λφκηκνο ειεγθηήο ή ην ειεγθηηθφ γξαθείν γηα ηνλ ππνρξεσηηθφ έιεγρν ησλ εηήζησλ ινγαξηαζκψλ, ησλ ζπλνιηθψλ ακνηβψλ πνπ ρξεψζεθαλ γηα άιιεο ππεξεζίεο ειεγθηηθήο θχζεο, ησλ ζπλνιηθψλ ακνηβψλ πνπ ρξεψζεθαλ γηα ππεξεζίεο θνξνινγηθψλ ζπκβνπιψλ θαη ησλ ζπλνιηθψλ ακνηβψλ πνπ ρξεψζεθαλ γηα ινηπέο κε ειεγθηηθέο ππεξεζίεο. Η απαίηεζε απηή δελ ηζρχεη φηαλ ε εηαηξεία πεξηιακβάλεηαη ζηνπο ελνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνχο πνπ απαηηείηαη λα ζπληαρζνχλ βάζεη ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ θ.λ. 2190/1920 «Πεξί αλσλχκσλ εηαηξεηψλ» (ΦΔΚ 37 Α'), ππφ ηνλ φξν φηη νη πιεξνθνξίεο δίλνληαη ζηηο ζεκεηψζεηο ζηνπο ελνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνχο. ηα. Η έθηαζε επεξεαζκνχ ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο, ζε πεξίπησζε πνπ ζηε κέζνδν απνηίκεζεο, ηελ νπνία εθάξκνζε ε εηαηξεία, έγηλε παξέθθιηζε απφ ηηο αξρέο ηνπ άξζξνπ 43 γηα ιφγνπο θνξνινγηθψλ ειαθξχλζεσλ. ΢ε πεξίπησζε


πνπ απφ ηελ παξέθθιηζε απηή αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ νπζηψδεηο θνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο ζε επφκελεο ρξήζεηο, παξέρνληαη ιεπηνκεξείο επεμεγήζεηο. ηβ. Σα πνζά ησλ θφξσλ πνπ νθείινληαη, θαζψο θαη εθείλα πνπ αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ ζε βάξνο ηεο θιεηφκελεο θαη ησλ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ, εθφζνλ ηα πνζά απηά είλαη ζεκαληηθά θαη δελ εκθαλίδνληαη ζηηο ππνρξεψζεηο ή ζηηο πξνβιέςεηο ηεο εηαηξείαο. ηγ. Σα πνζά πνπ βάξπλαλ ηε ρξήζε γηα ακνηβέο ζε κέιε ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο θαη δηεχζπλζεο, θαζψο θαη νη ππνρξεψζεηο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ή αλαιήθζεθαλ γηα βνεζήκαηα ζε απνρσξήζαληα κέιε ησλ νξγάλσλ απηψλ, θαηά θαηεγνξία. Η αλσηέξσ πιεξνθνξία κπνξεί λα παξαιείπεηαη φηαλ απφ απηήλ θαζίζηαηαη δπλαηφλ λα πξνζδηνξηζζεί ε ηαπηφηεηα θαη ηα εηζνδήκαηα ελφο κέινπο ησλ νξγάλσλ δηνηθήζεσο θαη δηεπζχλζεσο. ηδ. Σα πνζά πξνθαηαβνιψλ θαη πηζηψζεσλ πνπ δφζεθαλ, κε βάζε ηεο θείκελεο δηαηάμεηο, ζε κέιε δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ θαη δηαρεηξηζηέο. ηε. Σελ επσλπκία θαη ηελ έδξα ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπληάζζνπλ ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ή πξφθεηηαη λα πεξηιεθζνχλ θαη νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο, θαζψο θαη ηνλ ηφπν φπνπ νη ελνπνηεκέλεο απηέο θαηαζηάζεηο είλαη δηαζέζηκεο. ηζη. Όηαλ ε εηαηξεία έρεη απνθηήζεη κέζα ζηε ρξήζε δηθέο ηεο κεηνρέο (ίδηεο κεηνρέο) ζχκθσλα κε ηελ παξ.2 ηνπ άξζξ. 16, πξέπεη λα αλαθέξνληαο νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο απνθηήζεθαλ νη κεηνρέο απηέο, ν αξηζκφο θαη ε νλνκαζηηθή αμία ησλ δηθψλ ηεο κεηνρψλ πνπ απέθηεζε ε εηαηξεία ή πνπ κεηαβίβαζε κέζα ζηε ρξήζε, θαζψο θαη ην ηκήκα ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ, θαη ην ηπρφλ αληίηηκν ησλ πην πάλσ κεηνρψλ, πνπ έρεη θαηαβιεζεί γηα ηελ απφθηεζε ηνπο ή έρεη εηζπξαρζεί γηα ηε κεηαβίβαζε ηνπο. ηδ) Οηαλ ε απνηίκεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ έρεη γίλεη ζηελ εχινγε αμία ηνπο, πξέπεη λα γλσζηνπνηνχληαη: α) νη θχξηεο ππνζέζεηο ζηηο νπνίεο βαζίδνληαη ηα ππνδείγκαηα θαη νη ηερληθέο απνηίκεζεο, εθφζνλ ε εχινγε αμία έρεη πξνζδηνξηζηεί θαη' εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 43γ παξάγξαθνο 4 ζηνηρείν β', β) αλά θαηεγνξία ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ, ε εχινγε αμία, νη κεηαβνιέο ηεο αμίαο πνπ έρνπλ θαηαινγηζηεί απεπζείαο ζην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο, θαζψο θαη νη κεηαβνιέο πνπ έρνπλ πεξηιεθζεί ζην απνζεκαηηθφ εχινγεο αμίαο, γ) γηα θάζε θαηεγνξία παξάγσγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ, πιεξνθνξίεο γηα ηελ έθηαζε θαη ηε θχζε απηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζεκαληηθψλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ πνπ είλαη δπλαηφλ λα επεξεάζνπλ ην πνζφ, ην ρξφλν θαη ηε βεβαηφηεηα ησλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ,


δ) πίλαθαο πνπ εκθαλίδεη ηελ θίλεζε θαηά ηε δηάξθεηα ρξήζεσο ησλ κεηαβνιψλ ζε εχινγεο αμίεο πνπ έρνπλ θαηαρσξηζζεί ζηα ίδηα θεθάιαηα. ηε. Οπνηεζδήπνηε άιιεο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη απφ εηδηθέο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο πνπ ηζρχεη θάζε θνξά ή πνπ αλαγθαίεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ θξίλνληαη ζθνπψλ ηεο αξηηφηεξεο πιεξνθφξεζεο ηνλ (κεηνρψλ θαη ησλ ηξίησλ θαη ηεο παξνπζίαζεο κηαο πηζηήο εηθφλαο ηεο πεξηνπζίαο, ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο (ζέζεο) θαη ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο ηεο εηαηξείαο. ηζ) Οηαλ ε απνηίκεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ δελ έρεη γίλεη ζηελ εχινγε αμία ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 43γ, πξέπεη λα γλσζηνπνηνχληαη: αα) γηα θάζε θαηεγνξία παξάγσγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ: -ε εχινγε αμία απηψλ ησλ κέζσλ, αλ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί ζχκθσλα κε θάπνηα απφ ηηο κεζφδνπο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 43Τ, -πιεξνθνξίεο γηα ηελ έθηαζε θαη ηε θχζε απηψλ ησλ κέζσλ θαη αβ) γηα ηα πάγηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 43γ ε ινγηζηηθή αμία ησλ νπνίσλ ππεξβαίλεη ηελ εχινγε αμία ηνπο, πξέπεη λα γλσζηνπνηνχληαη: -ε ινγηζηηθή αμία θαη ε εχινγε αμία είηε ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ είηε ησλ θαηάιιεισλ νκάδσλ ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ, -νη ιφγνη γηα ηε κε κείσζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο, θαζψο θαη νη ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζηελ πεπνίζεζε φηη ε ινγηζηηθή αμία απηψλ ησλ ζηνηρείσλ ζα αλαθηεζεί" 2. Οη εηαηξείεο πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 42α κπνξνχλ λα θαηαξηίδνπλ ζπλνπηηθέο ζεκεηψζεηο - πξνζάξηεκα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζηηο νπνίεο δελ ζα πεξηιακβάλνληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο ε' κέρξη ηγ' θαη θ' ηεο παξαγξάθνπ 1 κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα παξαηίζεληαη ζπλνπηηθά νη πιεξνθνξίεο ηεο πεξίπησζεο ζη' ηεο ίδηαο παξαγξάθνπ. Οη εηαηξείεο απηέο δηθαηνχληαη λα κελ πεξηιακβάλνπλ ζηηο ζεκεηψζεηο πξνζάξηεκα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 42ε παξαγξάθνπο 8, 12 ηειεπηαίν εδάθην, 14 εδάθην δ' θαη 15 πεξίπησζε β' θαη ζην άξζξν 43 παξάγξαθνο 3 πεξίπησζε ε' θαη παξάγξαθνο 7 πεξίπησζε γ'. Οη παξάγξαθνη 7 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 42α εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη ζηελ πεξίπησζε απηήο ηεο δηάηαμεο.


3 α)Η εηήζηα έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΢πκβνπιίνπ πξνο ηελ ηαθηηθή Γεληθή ΢πλέιεπζε πεξηιακβάλεη, ηνπιάρηζηνλ, ηελ πξαγκαηηθή εηθφλα ηεο εμέιημεο θαη ησλ επηδφζεσλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο εηαηξείαο θαη ηεο ζέζεο ηεο, θαζψο θαη ηελ πεξηγξαθή ησλ θπξηφηεξσλ θηλδχλσλ θαη αβεβαηνηήησλ πνπ αληηκεησπίδεη. Η εηθφλα απηή πξέπεη λα δίλεη κία ηζνξξνπεκέλε θαη πεξηεθηηθή αλάιπζε ηεο εμέιημεο θαη ησλ επηδφζεσλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο εηαηξείαο θαη ηεο ζέζεο ηεο, ε νπνία πξέπεη λα αληηζηνηρεί πξνο ην κέγεζνο ηεο θαη ηελ πνιππινθφηεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο. Δπηπιένλ, ε εηαηξεία πνπ ππεξβαίλεη ηα φξηα πνπ ηίζεληαη ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 42α,ζην βαζκφ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο εμέιημεο ηεο εηαηξείαο, ησλ επηδφζεσλ ηεο ή ηεο ζέζεο ηεο, ε αλάιπζε ηεο έθζεζεο Γηαρείξηζεο πεξηιακβάλεη ηφζν ρξεκαηννηθνλνκηθνχο φζν θαη, φπνπ ελδείθλπηαη, κε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο βαζηθνχο δείθηεο επίδνζεο, πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα δξαζηεξηνηήησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε πεξηβαιινληηθά θαη εξγαζηαθά ζέκαηα. ΢ηα πιαίζηα ηεο αλάιπζεο απηήο, ε εηήζηα έθζεζε Γηαρείξηζεο πεξηιακβάλεη, φπνπ ελδείθλπηαη, αλαθνξέο θαη πξφζζεηεο εμεγήζεηο γηα ηα πνζά πνπ αλαγξάθνληαη ζηνπο εηήζηνπο ινγαξηαζκνχο. β) Δπηπιένλ, ζηελ έθζεζε Γηαρείξηζεο αλαθέξνληαη: αα) θάζε ζεκαληηθφ γεγνλφο πνπ ζπλέβε απφ ηε ιήμε ηεο ρξήζεο κέρξη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο έθζεζεο, ββ) ε πξνβιεπφκελε εμέιημε ηεο εηαηξείαο, γγ) νη δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ ηνκέα εξεπλψλ θαη αλάπηπμεο θαη δδ) ε χπαξμε ππνθαηαζηεκάησλ ηεο εηαηξείαο γ) ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ απφ ηελ επηρείξεζε θαη εθφζνλ ε ρξήζε απηή είλαη νπζηψδνπο ζεκαζίαο γηα ηελ εθηίκεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ, ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη ηνπ ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ ρξήζεο, ζηελ έθζεζε δηαρείξηζεο πξέπεη λα αλαθέξνληαη: -νη ζηφρνη θαη νη πνιηηηθέο ηεο επηρείξεζεο, φζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ αληηζηάζκηζε θάζε ζεκαληηθνχ ηχπνπ πξνβιεπφκελεο ζπλαιιαγήο γηα ηελ νπνία εθαξκφδεηαη ε ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο θαη -ε έθζεζε ηεο επηρείξεζεο ζηνλ θίλδπλν κεηαβνιήο ηηκψλ, ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν, ζηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο θαη ζηνλ θίλδπλν ηακεηαθψλ ξνψλ δ. Οη ειεγθηέο ηεο εηαηξείαο, εθηφο απφ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 37, νθείινπλ λα επαιεζεχνπλ θαη ηε


ζπκθσλία ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΢πκβνπιίνπ κε ηηο ζρεηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ε έθζεζε πξέπεη λα έρεη ηεζεί ππφςε ηνπο ηνπιάρηζην 30 (ηξηάληα) εκέξεο πξηλ απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε. 4. Η έθζεζε ησλ ειεγθηψλ, εθηφο απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ νξίδνληαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 37, νθείιεη επίζεο λα αλαθέξεη: α. Αλ ην πξνζάξηεκα πεξηιακβάλεη ηηο πιεξνθνξίεο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ 1 ή 2, θαη β. Αλ έγηλε ε επαιήζεπζε ηεο ζπκθσλίαο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πεξίπη. γ ηεο πξνεγνχκελεο παξάγξ. 3 Άξζξν 43β Γεκνζηόηεηα ησλ εηήζησλ ινγαξηαζκώλ (νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ)

1. Καηά ηε δεκνζίεπζε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηπη. β ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 7β θαη ηεο παξαθάησ παξ. 5, νη εηαηξείεο πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 42α κπνξνχλ λα δεκνζηεχνπλ ζπλνπηηθφ ηζνινγηζκφ. ΢ηελ πεξίπησζε απηή, θαηά ηε δεκνζίεπζε, πξέπεη λα γίλεηαη κλεία φηη ν δεκνζηεπφκελνο ηζνινγηζκφο είλαη ζπλνπηηθφο θαη αλαθέξεηαη ην Μεηξψν Αλψλπκσλ Δηαηξεηψλ, ζην νπνίν έρνπλ ή πξφθεηηαη λα θαηαρσξεζνχλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο. Η έθζεζε ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ, πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, δελ πξέπεη λα ζπλνδεχεη ηε δεκνζίεπζε απηή, αιιά πξέπεη λα γλσζηνπνηείηαη αλ ε γλψκε ηνπ Διεγθηή εθθξάζζεθε κε ή ρσξίο επηθπιάμεηο ή αλ ήηαλ αληίζεηε ή αλ νη Οξθσηνί Διεγθηέο δελ ήηαλ ζε ζέζε λα εθθξάζνπλ ηε γλψκε ηνπο. Πξέπεη, επίζεο, λα γλσζηνπνηείηαη αλ ε έθζεζε ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ πεξηιακβάλεη παξαπνκπέο ζε ζέκαηα ζηα νπνία νη ειεγθηέο επηζπκνχλ λα επηζηήζνπλ ηελ πξνζνρή, ρσξίο λα δηαηππψζνπλ επηθπιάμεηο ζηε γλψκε ηνπο Οη παξάγξαθνη 7 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 42α εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαπάλσ δηάηαμεο. 2. Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ππνβάιινληαη ζηηο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο ησλ παξ. 1 θαη 5 ηνπ παξφληνο, κε ηε κνξθή θαη ην πεξηερφκελν, κε βάζε ην νπνίν ν ειεγθηήο ή νη ειεγθηέο ηεο εηαηξείαο έρνπλ ζπληάμεη ηελ έθζεζε ειέγρνπ ηνπο. Αλ νη ειεγθηέο έρνπλ παξαηεξήζεηο ή αξλνχληαη ηελ έθθξαζε γλψκεο, ηφηε ην γεγνλφο απηφ πξέπεη λα αλαθέξεηαη θαη λα αηηηνινγείηαη ζηηο δεκνζηεπφκελεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, εθηφο εάλ απηφ πξνθχπηεη απφ ην δεκνζηεπφκελν ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ.


Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, πέξαλ ηεο δεκνζίεπζεο ηνπο ζε δξαρκέο, επηηξέπεηαη λα δεκνζηεχνληαη θαη ζε ΔΟυ, κε βάζε ηελ ηζνηηκία δξαρκψλ ΔΟΊΙ, πνπ ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηνπ ηζνινγηζκνχ. Η ηζνηηκία απηή αλαθέξεηαη ζην Πξνζάξηεκα. 3. Αληίγξαθα ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, κε ηηο ζρεηηθέο εθζέζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΢πκβνπιίνπ θαη ησλ ειεγθηψλ, ππνβάιινληαη απφ ηελ εηαηξεία ζην ππνπξγείν Δκπνξίνπ, είθνζη ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε. 4. Ο ηζνινγηζκφο εηαηξείαο, ν ινγαξηαζκφο «απνηειέζκαηα ρξήζεσο» θαη ν «πίλαθαο δηαζέζεσο απνηειεζκάησλ», καδί κε ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ, φηαλ πξνβιέπεηαη ν έιεγρνο απφ νξθσηνχο ειεγθηέο - ινγηζηέο, ηελ θαηάζηαζε κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηελ θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ, φηαλ θαηά πεξίπησζε ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 42α, δεκνζηεχνληαη φπσο νξίδεηαη ζηελ επφκελε παξάγξαθν. 5. Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο νθείιεη λα δεκνζηεχεη ηα έγγξαθα ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ 4, είθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηε ζπλεδξίαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο, ζηηο εθεκεξίδεο θαη ζηα έληππα πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 26. 6. Μέζα ζε είθνζη εκέξεο απφ ηελ έγθξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ ηελ ηαθηηθή γεληθή ΢πλέιεπζε καδί κε ην επηθπξσκέλν αληίγξαθν ησλ πξαθηηθψλ ηεο, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 26α ππνβάιιεηαη ζην Τπνπξγείν Δκπνξίνπ θαη αληίηππν ησλ εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Άξζξν 43γ Απνηίκεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζσλ ζηελ εύινγε αμία 1. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξαγψγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ, απνηηκψληαη: είηε α) ζχκθσλα κε ηνλ θαλφλα ηεο εχινγεο αμίαο είηε β) ζηε ρακειφηεξε αμία κεηαμχ ηεο αμίαο θηήζεσο θαη ηεο εχινγεο αμίαο, φπσο απηή νξίδεηαη παξαθάησ ζηελ παξάγξαθν 4. Γηα ηελ απνηίκεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 43, ε επηρείξεζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί θαη' επηινγή ηεο: είηε α) ηνλ θαλφλα ηεο εχινγεο αμίαο φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ ζηελ παξάγξαθν 4 είηε β) ηνπο θαλφλεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 43. Η κέζνδνο απνηίκεζεο πνπ επηιέγεηαη απφ ηελ επηρείξεζε ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη γηα φια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα θαη λα αθνινπζείηαη παγίσο.


2. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο λφκνπ ηζρχνπλ νη παξαθάησ νξηζκνί: α) Ωο ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν, ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε λννχληαη ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία φπσο νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 11 ηνπ Γηεζλνχο Λνγηζηηθνχ Πξνηχπνπ 32 πνπ πηνζεηήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Δλσζε κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) 2237/2004 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 29εο Γεθεκβξίνπ 2004 (L. 393/31.12.2004). β) Ωο παξάγσγν κέζν λνείηαη ην κέζν πνπ νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 9 ηνπ Γηεζλνχο Λνγηζηηθνχ Πξνηχπνπ 39 πνπ πηνζεηήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Δλσζε κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) 2086/2004 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 19εο Ννεκβξίνπ 2004 (L. 36319.12.2004). 3. Οη ζπκβάζεηο επί εκπνξεπκάησλ πνπ παξέρνπλ ζηα ζπκβαιιφκελα κέξε ην δηθαίσκα δηαθαλνληζκνχ κε κεηξεηά ή κε άιιν ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν ζεσξνχληαη παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα, εθηφο εάλ ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: α) έρνπλ ζπλαθζεί γηα λα θαιχςνπλ θαη εμαθνινπζνχλ λα θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο ζε ζρέζε κε κία πξνβιεπφκελε αγνξά, πψιεζε ή ρξήζε, β) θαηαξηίζηεθαλ εμαξρήο πξνο ην ζθνπφ απηφλ θαη γ) αλακέλεηαη λα δηαθαλνληζζνχλ κε ηελ παξάδνζε ησλ εκπνξεπκάησλ. 4. Η εχινγε αμία θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο παξαθάησ κεζφδνπο: α) Σελ ηξέρνπζα αμία, γηα ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα γηα ηα νπνία πθίζηαηαη αμηφπηζηε αγνξά. Δάλ ε ηξέρνπζα αμία ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ δελ είλαη άκεζα πξνζδηνξίζηκε, αιιά κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί γηα ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπ ή γηα θάπνην παξφκνην κέζν, ε ηξέρνπζα αμία είλαη δπλαηφλ λα πξνθχςεη απφ ηελ αμία ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ ή ηνπ παξφκνηνπ ζε απηφ κέζνπ. β) Σελ αμία πνπ πξνθχπηεη απφ γεληθήο απνδνρήο ππνδείγκαηα θαη ηερληθέο απνηίκεζεο, γηα ηα κέζα γηα ηα νπνία δελ πθίζηαηαη αμηφπηζηε αγνξά. Σα ελ ιφγσ ππνδείγκαηα θαη ηερληθέο απνηίκεζεο πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ κία ινγηθή πξνζέγγηζε ηεο ηξέρνπζαο αμίαο. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πνπ δελ κπνξνχλ λα απνηηκεζνχλ αμηφπηζηα κε θάπνηα απφ ηηο παξαπάλσ δχν κεζφδνπο απνηηκψληαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 43. 5. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία εθφζνλ: α) αλήθνπλ ζε ραξηνθπιάθην ζπλαιιαγψλ ή

πεξηιακβάλνληαη

ζην

παζεηηθφ


β) είλαη παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα. 6. Γελ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηα εμήο ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: α) κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πνπ δηαηεξνχληαη κέρξη ηε ιήμε ηνπο, β) ρνξεγνχκελα δάλεηα θαη απαηηήζεηο πνπ έρεη ε επηρείξεζε θαη εθφζνλ δελ πξννξίδνληαη γηα δηαπξαγκάηεπζε θαη γ) ζπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο επηρεηξήζεηο θαη θνηλνπξαμίεο, κεηνρηθνί ηίηινη πνπ εθδίδνληαη απφ ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε, ζπκβάζεηο γηα ελδερφκελε αληηπαξνρή ζην πιαίζην ζχκπξαμεο επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη άιια ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα κε ηέηνηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά, πνπ ζχκθσλα κε ηα γεληθψο ηζρχνληα πξέπεη λα ηπγράλνπλ δηαθνξεηηθήο ινγηζηηθήο κεηαρείξηζεο απφ ηα ινηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα. 7. Η αξρηθή θαηαρψξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ γίλεηαη κε βάζε ην θφζηνο θηήζεο ηνπο θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 6 ζηνηρείν γ' ηνπ άξζξνπ 43. 8. Με ηελ επηθχιαμε ηνπ ζηνηρείνπ γ' ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 43, φηαλ έλα ρξεκαηνπηζησηηθφ κέζν απνηηκάηαη κε ηνλ θαλφλα ηεο εχινγεο αμίαο, ε κεηαβνιή ηεο αμίαο ηνπ πξέπεη λα θαηαρσξίδεηαη απεπζείαο ζην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο. Καη' εμαίξεζε, ε κεηαβνιή ηεο αμίαο θαηαρσξίδεηαη απεπζείαο ζε απνζεκαηηθφ ηεο θαζαξήο ζέζεο, φηαλ: α) ην κέζν απηφ ινγίδεηαη σο κέζν αληηζηάζκηζεο δπλάκεη ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο αληηζηάζκηζεο πνπ επηηξέπεη λα κελ εκθαλίδνληαη ζην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ νξηζκέλεο ή φιεο νη κεηαβνιέο ηεο αμίαο ή β) ε κεηαβνιή ηεο αμίαο ζπλδέεηαη κε ζπλαιιαγκαηηθή δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη απφ θάπνην λνκηζκαηηθφ ζηνηρείν ην νπνίν απνηειεί κέξνο ηεο θαζαξήο επέλδπζεο ηεο επηρείξεζεο ζε αιινδαπή επηρείξεζε γ) ε κεηαβνιή ηεο αμίαο πξνθχπηεη απφ δηαζέζηκν πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ, πιελ ησλ παξαγψγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ. Σν απνζεκαηηθφ εχινγεο αμίαο αλαπξνζαξκφδεηαη εθφζνλ ηα πνζά πνπ πεξηιακβάλεη δελ ζεσξνχληαη, πιένλ, απαξαίηεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. 9. Σα πξνζδηνξηζκέλα σο κέζα αληηζηάζκηζεο ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο. Ωο κέζα αληηζηάζκηζεο πξνζδηνξίδνληαη θπξίσο ηα παξάγσγα. ΢ηελ πεξίπησζε πνπ έλα κέζν αληηζηάζκηζεο δελ είλαη παξάγσγν, κπνξεί λα αληηζηαζκίδεη κφλν ζπλαιιαγκαηηθνχο θηλδχλνπο. ΢ηελ έλλνηα ηεο


αληηζηάζκηζεο πεξηιακβάλνληαη ηφζν ε αληηζηάζκηζε εχινγεο αμίαο, φζν θαη ε αληηζηάζκηζε ηακεηαθψλ ξνψλ. ΢ηελ αληηζηάζκηζε εχινγεο αμίαο, αληηζηαζκίδεηαη ε έθζεζε ζηε κεηαβνιή ηεο εχινγεο αμίαο ελφο θαηαρσξεκέλνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ππνρξέσζεο ή δηαπηζησκέλνπ κέξνπο απηψλ, πνπ νθείιεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν θίλδπλν θαη επεξεάδεη ην απεηθνληδφκελν απνηέιεζκα. Κέξδε θαη δεκίεο απφ ηελ απνηίκεζε ζηελ εχινγε αμία, ηνπ αληηζηαζκίδνληνο θαη ηνπ αληηζηαζκηζκέλνπ ζηνηρείνπ, ζε απηνχ ηνπ είδνπο ηελ αληηζηάζκηζε, θαηαρσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα. ΢ηελ αληηζηάζκηζε ηακεηαθψλ ξνψλ αληηζηαζκίδεηαη ε έθζεζε ζηε κεηαβιεηφηεηα ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ νθείιεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν θίλδπλν, ν νπνίνο ζπλδέεηαη κε θαηαρσξεκέλν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, ππνρξέσζε ή πξνβιεπφκελε ζπλαιιαγή θαη ε νπνία επεξεάδεη ην απεηθνληδφκελν θέξδνο ή δεκία. Σν θέξδνο απφ ηελ απνηίκεζε ζηελ εχινγε αμία ηνπ αληηζηαζκίδνληνο κέζνπ, ζηελ πεξίπησζε απηή, θαηά ην κέξνο πνπ πξνζδηνξίδεηαη σο απνηειεζκαηηθή αληηζηάζκηζε θαηαρσξίδεηαη, απεπζείαο, ζε απνζεκαηηθφ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη θαηά ην κέξνο πνπ αθνξά κε απνηειεζκαηηθή αληηζηάζκηζε, θαηαρσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα. Η δηαδηθαζία απηή εθαξκφδεηαη θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο αληηζηάζκηζεο. Αλ αληηζηαζκίδεηαη κία πξνβιεπφκελε ζπλαιιαγή ε νπνία ζπλεπάγεηαη ηελ θαηαρψξηζε πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ππνρξέσζεο, ην ηπρφλ απνζεκαηηθφ απφ ηελ απνηίκεζε ηνπ αληηζηαζκίδνληνο κέζνπ, πνπ έρεη, ήδε, θαηαρσξηζζεί απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα, ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ην ρξφλν ηεο θαηαρψξηζεο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ηεο ππνρξέσζεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο απηψλ. Γηα ζθνπνχο αληηζηάζκηζεο, γεληθψο, θαη πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ εθαξκνγή ηα παξαπάλσ, κία αληηζηάζκηζε ζεσξείηαη απνηειεζκαηηθή, φηαλ νη κεηαβνιέο ζηελ εχινγε αμία ή ζηηο ηακεηαθέο ξνέο ηνπ αληηζηαζκηζκέλνπ κέζνπ ζπκςεθίδνληαη απφ ην αληηζηαζκίδνλ κέζν ζε πνζνζηφ απφ 80% έσο 125%. 10. Οια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πνπ θαηά ηελ αξρηθή ηνπο θαηαρψξηζε είλαη εθθξαζκέλα ζε μέλν λφκηζκα κεηαηξέπνληαη ζην λφκηζκα ηήξεζεο ησλ βηβιίσλ, κε ηελ εθαξκνγή ζην πνζφ ηνπ μέλνπ λνκίζκαηνο ηεο ηζνηηκίαο κεηαμχ ηνπ ηεξνχκελνπ θαη ηνπ μέλνπ λνκίζκαηνο θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο. Με ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 3γ ηνπ άξζξνπ 43, θαηά ηε κεηαγελέζηεξε απνηίκεζε, φια ηα εθθξαζκέλα ζε μέλν λφκηζκα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο κεηαηξέπνληαη ζην λφκηζκα ηήξεζεο ησλ βηβιίσλ, κε ηηο ηζνηηκίεο θιεηζίκαηνο ηεο εκεξνκελίαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Όιεο νη πξνθχπηνπζεο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο θαηαρσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα. Δμαίξεζε απφ ηε ξχζκηζε ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ απνηεινχλ: α) ηα εθθξαζκέλα ζε μέλν λφκηζκα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο, ηα νπνία εκθαλίδνληαη κε ηηο ηζνηηκίεο πνπ ππήξραλ θαηά ηελ εκεξνκελία θηήζεψο ηνπο,


β) νη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ κεηαηξνπή λνκηζκαηηθνχ ζηνηρείνπ, ην νπνίν απνηειεί κέξνο ηεο θαζαξήο επέλδπζεο ζε νηθνλνκηθή κνλάδα ηνπ εμσηεξηθνχ θαη νη νπνίεο θαηαρσξίδνληαη ζε ινγαξηαζκφ απνζεκαηηθνχ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ κέρξη ηελ πψιεζε ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα, γ) νη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κεηαηξνπή ελφο δηαζέζηκνπ γηα πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ηνπ νπνίνπ νη κεηαβνιέο ζηελ εχινγε αμία θαηαρσξίδνληαη ζε ινγαξηαζκφ απνζεκαηηθνχ ηεο θαζαξήο ζέζεο. ΢ηελ πεξίπησζε απηή νη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο θαηαρσξίδνληαη ζηελ θαζαξή ζέζε θαη πεξηιακβάλνληαη ζην ινγαξηαζκφ απνζεκαηηθνχ Άξζξν 44 Σαθηηθό (λόκηκν) απνζεκαηηθό Δηεζίσο αθαηξείηαη ην εηθνζηφλ ηνπιάρηζηνλ ησλ θαζαξψλ θεξδψλ πξνο ζρεκαηηζκφλ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ. Η πξνο ζρεκαηηζκφλ απνζεκαηηθνχ αθαίξεζηο παχεη νχζα ππνρξεσηηθή, άκα σο ηνχην θζάζε ηνπιάρηζηνλ ην ηξίηνλ ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ. Σν απνζεκαηηθφλ ηνχην ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθψο πξνο εμίζσζηλ πξν πάζεο δηαλνκήο κεξίζκαηνο ηνπ ηπρφλ ρξεσζηηθνχ ππνινίπνπ ηνπ ινγαξηαζκνχ θεξδψλ θαη δεκηψλ. Άξζξν 44α Γηαλνκή θαζαξώλ θεξδώλ 1. Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ γηα ηε κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, δε κπνξεί λα γίλεη νπνηαδήπνηε δηαλνκή ζηνπο κεηφρνπο, εθφζνλ, θαηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηειεπηαίαο ρξήζεο, ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο, φπσο πξνζδηνξίδνληαη ζην ππφδεηγκα ηζνινγηζκνχ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 42γ, είλαη ή, κεηά απφ ηε δηαλνκή απηή, ζα γίλεη θαηψηεξν απφ ην πνζφ ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, πξνζαπμεκέλνπ κε ηα απνζεκαηηθά γηα ηα νπνία ε δηαλνκή ηνπο απαγνξεχεηαη απφ ην λφκν ή ην θαηαζηαηηθφ, Σν πνζφ απηνχ ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κεηψλεηαη θαηά ην πνζφ πνπ δελ έρεη αθφκα θιεζεί λα θαηαβιεζεί. 2. Σν πνζφ πνπ δηαλέκεηαη ζηνπο κεηφρνπο δε κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ηειεπηαίαο ρξήζεο πνπ έρεη ιήμεη πξνζαπμεκέλν κε ηα θέξδε πνπ πξνέξρνληαη απφ πξνεγνχκελεο ρξήζεηο θαη ηα απνζεκαηηθά γηα ηα νπνία επηηξέπεηαη θαη απνθαζίζηεθε απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε ε δηαλνκή ηνπο, θαη κεησκέλν θαηά ην πνζφ ησλ δεκηψλ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ θαη ηα πνζά πνπ επηβάιιεηαη λα δηαηεζνχλ γηα ην ζρεκαηηζκφ απνζεκαηηθψλ ζχκθσλα κε ην λφκν θαη ην θαηαζηαηηθφ.


Σν πξνο δηαλνκή πνζφ θαηαβάιιεηαη ζηνπο κεηφρνπο κέζα ζε δχν (2) κήλεο απφ ηελ απφθαζε ηεο ηαθηηθήο γεληθήο ζπλέιεπζεο πνπ ελέθξηλε ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. (΢.΢ ΢χκθσλα κε ην άξζξν 12 § 1 ηνπ λ.3453/2006 "Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 44α ηνπ Κ.λ. 2190/1920 δελ ιακβάλεηαη ππφςε ην πνζφ ησλ δεκηψλ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ, πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ πξψηε εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο (Γ.Π.Υ.Π.)") 3. Η έλλνηα ηεο δηαλνκήο ησλ πξνεγνχκελσλ παξ. 1 θαη 2 πεξηιακβάλεη ηδίσο ηελ θαηαβνιή ησλ κεξηζκάησλ θαη ησλ ηφθσλ απφ κεηνρέο. Άξζξν 45 Καζαξά θέξδε θαη δηαλνκή απηώλ 1. Καζαξά θέξδε ηεο εηαηξείαο είλαη ηα πξνθχπηνληα κεηά ηελ αθαίξεζηλ εθ ησλ πξαγκαηνπνηεζέλησλ αθαζαξίζησλ θεξδψλ παληφο εμφδνπ, πάζεο δεκίαο, ησλ θαηά ηνλ λφκνλ απνζβέζεσλ θαη παληφο άιινπ εηαηξηθνχ βάξνπο. 2. Σα θαζαξά θέξδε δηαλέκνληαη θαηά ηελ εμήο ζεηξάλ: α) αθαηξείηαη ε θαηά ηνλ παξφληα λφκνλ ή ην θαηαζηαηηθφλ θξάηεζηο δηα ηαθηηθφλ απνζεκαηηθφλ. β) θξαηείηαη ην απαηηνχκελν πνζφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ κεξίζκαηνο, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 3 ηνπ α.λ.148/1967 (ΦΔΚ 173 Α'). γ) ην ππφινηπνλ δηαηίζεηαη θαηά ηνπο νξηζκνχο ηνπο θαηαζηαηηθνχ. 3. Απνθάζεη ηεο γεληθήο ζπλειεχζεσο ιακβαλνκέλε θαηά ηαο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 29 παξ. 3 θαη 31 παξάγξαθνο 2, δχλαληαη ηα κεηά ηελ δηαλνκήλ ηνπ πξψηνπ κεξίζκαηνο δηαλεκεηεα,θαηα ην θαηαζηαηηθφλ εηο ηνπο κεηνρνπο θέξδε, λα δηαηεζνχλ πξνο αχμεζηλ ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ δη΄ εθδφζεσο λέσλ κεηνρψλ παξερνκέλσλ εηο ηνπο κεηφρνπο άλεπ πιεξσκήο, αληί πξνζζέηνπ κεξίζκαηνο. Δλ ηε πεξηπηψζεη ηαχηε εθαξκφδνληαη ηα ππφ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 3α νξηδφκελα. Άξζξν 46 Γηαλνκή πξνζσξηλώλ κεξηζκάησλ ή πνζνζηώλ 1. Η δηαλνκή πξνζσξηλψλ κεξηζκάησλ ή πνζνζηψλ επηηξέπεηαη κφλνλ εθ' φζνλ είθνζη ηνπιάρηζηνλ εκέξαο πξν απηήο δεκνζηεπζή δηα ηηλφο εκεξεζίαο εθεκεξίδνο εθ ησλ εθδηδνκέλσλ ελ Αζήλαηο θαη επξχηεξνλ θπθινθνξνπζψλ, θαηά ηελ θξίζηλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΢πκβνπιίνπ θαη δηα ηνπ Γειηίνπ Αλσλχκσλ


Δηαηξεηψλ θαη Δηαηξεηψλ Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο ηεο Δθεκεξίδνο ηεο Κπβεξλήζεσο άκα ηε θαηαξηίζεη θαη ππνβιεζή εηο ην ππνπξγείνλ Δκπνξίνπ ινγηζηηθή θαηάζηαζηο πεξί ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο. 2. Σα νχησ δηαλεκφκελα δελ δχλαληαη λα ππεξβψζη ην ήκηζπ ησλ θαηά ηελ ινγηζηηθήλ θαηάζηαζηλ θαζαξψλ θεξδψλ. Άξζξν 46α Γηαλνκή εηθνληθώλ θεξδώλ Κάζε πνζφ πνπ δηαλέκεηαη ζηνπο κεηφρνπο θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 44α, 45 θαη 46, επηζηξέθεηαη απφ απηνχο πνπ ην εηζέπξαμαλ, αλ ε εηαηξεία απνδείμεη φηη νη κέηνρνη γλψξηδαλ ή, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ πεξηζηάζεσλ, φθεηιαλ λα γλσξίδνπλ φηη νη δηαλνκέο πνπ έγηλαλ ζ' απηνχο δελ ήηαλ ζχλλνκεο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟΝ 6o ΓΙΑΛΤ΢Ι΢ ΚΑΙ ΔΚΚΑΘΑΡΙ΢Ι΢ Άξζξν 47 Γηάιπζε εηαηξίαο όηαλ ε θαζαξή πεξηνπζία κεησζεί θάησ από ην κηζό ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ΢ε πεξίπησζε πνπ ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο, φπσο πξνζδηνξίδνληαη ζην ππφδεηγκα ηζνινγηζκνχ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 42γ, γίλεη θαηψηεξν απφ ην κηζφ (1/2) ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ην Γηνηθεηηθφ ΢πκβνχιην ππνρξενχηαη λα ζπγθαιέζεη ηε γεληθή ζπλέιεπζε, κέζα ζε πξνζεζκία έμη κελψλ απφ ηε ιήμε ηεο ρξήζεο, πνπ ζα απνθαζίζεη ηε ιχζε ηεο εηαηξείαο ή ηελ πηνζέηεζε άιινπ κέηξνπ. Άξζξν 47α Λόγνη ιύζεσο ηεο εηαηξείαο 1. Η εηαηξεία ιχεηαη : α) άκα ηε παξφδσ ηνπ ελ ησ θαηαζηαηηθά νξηδνκέλνπ ρξφλνπ δηαξθείαο απηήο, β) δη' απνθάζεσο ηεο γεληθήο ζπλειεχζεσο ιακβαλνκέλεο θαηά ηαο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 29 παξ. 3 θαη 31 παξάγξαθνο 2 θαη γ) άκα ηε θπξήμεη ηεο εηαηξείαο εηο θαηάζηαζηλ πησρεχζεσο. 2. Η εηαηξεία ιχεηαη επίζεο κε δηθαζηηθή απφθαζε, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 48 θαη 48α. 3. Με εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε ηεο πηψρεπζεο, ηε ιχζε ηεο εηαηξείαο αθνινπζεί ε εθθαζάξηζε. ΢ηελ πεξίπησζε α' ηεο παξαγξάθνπ 1, ην δηνηθεηηθφ


ζπκβνχιην εθηειεί ρξέε εθθαζαξηζηή, εθφζνλ ην θαηαζηαηηθφ δελ νξίδεη δηαθνξεηηθά, κέρξη λα δηνξηζζεί εθθαζαξηζηήο απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε. ΢ηελ πεξίπησζε β' ηεο παξαγξάθνπ 1, ε γεληθή ζπλέιεπζε κε ηελ ίδηα απφθαζε νξίδεη ηνλ εθθαζαξηζηή. ΢ηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 2, ν εθθαζαξηζηήο νξίδεηαη απφ ην δηθαζηήξην κε ηελ απφθαζε πνπ θεξχζζεη ηε ιχζε ηεο εηαηξείαο. 4. Δάλ ε εηαηξεία ειχζε ιφγσ παξφδνπ ηνπ ρξφλνπ δηαξθείαο απηήο ή δη' απνθάζεσο ηεο γεληθήο ζπλειεχζεσο ή εάλ κεηά ηελ θήξπμηλ ηεο πησρεχζεσο επήιζε ζπκβηβαζκφο ή απνθαηάζηαζηο θαηά ηαο ηζρχνπζαο πεξί πησρεχζεσο δηαηάμεηο, δχλαηαη αχηε λα αλαβίσζε, δη' απνθάζεσο ηεο γεληθήο ζπλειεχζεσο ησλ κεηφρσλ, ιακβαλνκέλεο θαηά ηαο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 29 παξ. 3 θαη 31 παξ. 2. Σνηαχηε απφθαζηο απνθιείεηαη εάλ ήξμαην ε δηαλνκή ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο. 5. Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 68 ,69,70,71,72,73,74,75,76,77 θαη 78, θαζψο θαη ηνπ άξζξνπ 80, εθαξκφδνληαη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ εηαηξεία ή εηαηξείεο έρνπλ ιπζεί ιφγσ παξφδνπ ηνπ ρξφλνπ δηάξθεηαο ή κε απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο, θαζψο επίζεο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ κεηά ηελ θήξπμε ηεο εηαηξείαο ή ησλ εηαηξεηψλ ζε πηψρεπζε επήιζε ζπκβηβαζκφο ή απνθαηάζηαζε ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ πησρεπηηθνχ δηθαίνπ. Η ζπγρψλεπζε ησλ εηαηξεηψλ απηψλ, πνπ γίλεηαη κφλν, είηε κε απνξξφθεζε ηνπο απφ άιιε εηαηξεία, είηε κε ζχζηαζε λέαο εηαηξείαο, απνθιείεηαη αλ έρεη αξρίζεη ε δηαλνκή ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο ηνπο.

6. Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 81 έσο θαη 87, θαζψο θαη ησλ άξζξσλ 88 θαη 89, εθαξκφδνληαη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ εηαηξεία έρεη ιπζεί ιφγσ παξφδνπ ηνπ ρξφλνπ δηάξθεηαο ή κε απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο, θαζψο επίζεο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ κεηά ηελ θήξπμε ηεο εηαηξείαο ζε πηψρεπζε επήιζε ζπκβηβαζκφο ή απνθαηάζηαζε ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ πησρεπηηθνχ δηθαίνπ. Η δηάζπαζε ηεο εηαηξείαο απηήο, πνπ γίλεηαη κφλν, είηε κε απνξξφθεζε ηεο απφ άιιεο εηαηξείεο, είηε κε ζχζηαζε λέσλ εηαηξεηψλ, απνθιείεηαη αλ έρεη αξρίζεη ε δηαλνκή ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο ηεο. Άξζξν 48 Λύζε ηεο εηαηξείαο κε δηθαζηηθή απόθαζε κεηά από αίηεζε ηνπ έρνληνο έλλνκν ζπκθέξνλ 1. Η εηαηξεία κπνξεί λα ιπζεί κε δηθαζηηθή απφθαζε κεηά απφ αίηεζε νπνηνπδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ εάλ: α) θαηά ηε ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο δελ θαηαβιήζεθε ην θεθάιαην πνπ ήηαλ θαηαβιεηέν, νιηθά ή κεξηθά, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ θαη ηνπ θαηαζηαηηθνχ, β) ε εηαηξεία δελ


έρεη ην ειάρηζην θεθάιαην πνπ νξίδεηαη θάζε θνξά απφ ην λφκν, γ) ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο, φπσο πξνζδηνξίδνληαη ζην ππφδεηγκα ηνπ ηζνινγηζκνχ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 42γ, θαηαζηεί θαηψηεξν ηνπ ελφο δεθάηνπ (1/10) ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη ε γεληθή ζπλέιεπζε δελ ιακβάλεη κέηξα θαηά ην 'Αξζξν 47, δ) ε εηαηξεία δελ έρεη ππνβάιεη, πξνο θαηαρψξηζε, νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηξηψλ (3) ηνπιάρηζηνλ ζπλερψλ δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ, εγθεθξηκέλεο απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε. Έλλνκν ζπκθέξνλ γηα ηε ιχζε ηεο εηαηξείαο έρεη θαη ν Τπνπξγφο Αλάπηπμεο, ή ε θαηά πεξίπησζε αξκφδηα επνπηεχνπζα Αξρή. 2. Η αίηεζε εθδηθάδεηαη κε ηε δηαδηθαζία ηεο εθνχζηαο δηθαηνδνζίαο απφ ην πνιπκειέο πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο. 3. Σν δηθαζηήξην, πξηλ εθδψζεη ηελ απφθαζή ηνπ, παξέρεη ζηελ εηαηξεία εχινγε πξνζεζκία γηα άξζε ησλ ιφγσλ ιχζεο, εθηφο αλ αηηηνινγεκέλα ζεσξεί φηη ην κέηξν απηφ είλαη άζθνπν. Η πξνζεζκία απηή κπνξεί λα είλαη δχν (2) έσο έμη (6) κήλεο θαη κπνξεί λα παξαηαζεί κέρξη ηξεηο (3) κήλεο. Δάλ παξαζρεζεί ε αλσηέξσ πξνζεζκία, ην δηθαζηήξην κπνξεί λα δηαηάμεη κέηξα γηα ηελ πξνζσξηλή ξχζκηζε ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ. 4. Η αίηεζε γηα ιχζε ηεο εηαηξείαο θαη ε απφθαζε πνπ δηαηάζζεη ηε ιχζε ηεο δεκνζηεχνληαη ζην Μεηξψν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 7β ηνπ παξφληνο λφκνπ.

Άξζξν 48α Λύζε ηεο εηαηξείαο κε δηθαζηηθή απόθαζε κεηά από αίηεζε ησλ κεηόρσλ 1. Η εηαηξεία κπνξεί λα ιπζεί κε δηθαζηηθή απφθαζε κεηά απφ αγσγή κεηφρνπ ή κεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ηνπιάρηζηνλ ην έλα ηξίην (1/3) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, εάλ πθίζηαηαη πξνο ηνχην ζπνπδαίνο ιφγνο, πνπ, θαηά ηξφπν πξνθαλή θαη κφληκν, θαζηζηά ηε ζπλέρηζε ηεο εηαηξείαο αδχλαηε. 2. ΢πνπδαίνο ιφγνο θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν πθίζηαηαη, ηδίσο, εάλ, ιφγσ ίζσλ ζπκκεηνρψλ ζηελ εηαηξεία, ε εθινγή δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ είλαη αδχλαηε ή ε εηαηξεία δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη. 3. Η αγσγή απεπζχλεηαη θαηά ηεο εηαηξείαο ελψπηνλ ηνπ πνιπκεινχο πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο. Αιινη κέηνρνη, εάλ εθπξνζσπνχλ ηνπιάρηζηνλ ην έλα πέκπην (1/5) ηνπ θεθαιαίνπ, κπνξνχλ λα παξέκβνπλ ζηε ζρεηηθή δίθε. 4. Σν δηθαζηήξην, πξηλ εθδψζεη ηελ απφθαζή ηνπ, παξέρεη ζηελ εηαηξεία εχινγε πξνζεζκία γηα άξζε ησλ ιφγσλ ιχζεο, εθηφο αλ αηηηνινγεκέλα ζεσξεί φηη ην κέηξν απηφ είλαη άζθνπν. Η πξνζεζκία απηή κπνξεί λα είλαη δχν (2)


έσο έμη (6) κήλεο θαη κπνξεί λα παξαηαζεί κέρξη ηξεηο (3) κήλεο. Δάλ παξαζρεζεί ε αλσηέξσ πξνζεζκία, ην δηθαζηήξην κπνξεί λα δηαηάμεη κέηξα γηα ηελ πξνζσξηλή ξχζκηζε ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ. 5. Με αίηεζε ησλ κεηφρσλ πνπ έρνπλ αζθήζεη παξέκβαζε, ην δηθαζηήξην κπνξεί λα δηαηάμεη ηελ εμαγνξά απφ απηνχο ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηνρψλ ηνπ ελάγνληνο ή ησλ ελαγφλησλ. ΢ηελ πεξίπησζε απηή ην δηθαζηήξην νξίδεη θαη ην αληάιιαγκα, πνπ πξέπεη λα είλαη δίθαην θαη λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ αμία ησλ κεηνρψλ απηψλ, θαζψο θαη ηνπο φξνπο θαηαβνιήο ηνπ. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αμίαο, ην δηθαζηήξην κπνξεί λα δηαηάμεη πξαγκαηνγλσκνζχλε πνπ δηελεξγείηαη απφ ηελ επηηξνπή ηεο παξαγξάθνπ 1 ή απφ ηα πξφζσπα ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 9. Η ηπρφλ απφθηεζε ηνπ ειέγρνπ ηεο εηαηξείαο δηακέζνπ ηεο εμαγνξάο ιακβάλεηαη ηδηαίηεξα ππ' φςηλ. Η αμία εμαγνξάο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πνζφ πνπ πηζαλνινγείηαη φηη ζα ιάβνπλ νη ελάγνληεο ζε πεξίπησζε εθθαζάξηζεο ηεο εηαηξείαο, ην νπνίν ην δηθαζηήξην κπνξεί λα πξνζαπμήζεη κέρξη είθνζη ηνηο εθαηφ (20%).

6. ΢ε πεξίπησζε εμαγνξάο κεηνρψλ, ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, ηπρφλ δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ γηα δέζκεπζε ησλ κεηνρψλ απηψλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 7 ηνπ άξζξνπ 3, δελ ιακβάλνληαη ππ' φςηλ, εθηφο αλ ην θαηαζηαηηθφ πξνβιέπεη δηαθνξεηηθά. 7. Σν δηθαζηήξην κπνξεί λα απνθαζίζεη ηε ιχζε ηεο εηαηξείαο εάλ ε δηαηαζζφκελε θαηά ην παξφλ άξζξν εμαγνξά δελ νινθιεξσζεί εληφο νξηζκέλεο πξνζεζκίαο, εμαηηίαο πηαίζκαηνο ηνπ ππφρξενπ ζε εμαγνξά. 8. Η αγσγή γηα ιχζε ηεο εηαηξείαο θαη ε απφθαζε πνπ δηαηάζζεη ηε ιχζε ηεο δεκνζηεχνληαη ζην Μεηξψν, ζχκθσλα κε ην 'Αξζξν 7β. 9. Σν παξφλ άξζξν δελ εθαξκφδεηαη επί εηαηξηψλ ησλ νπνίσλ νη κεηνρέο είλαη εηζεγκέλεο ζε ρξεκαηηζηήξην. Άξζξν 49 Σξόπνο δηελέξγεηαο ηεο εθθαζάξηζεο 1. Οη παξά ηεο ζπλειεχζεσο δηνξηδφκελνη εθθαζαξηζηαί νθείινπζηλ άκα ηε αλαιήςεη ησλ θαζεθφλησλ απηψλ λα ελεξγήζσζηλ απνγξαθήλ ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο θαη λα δεκνζηεχζσζη δηα ηνπ ηχπνπ θαη ηνπ Γειηίνπ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ θαη Δηαηξεηψλ Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο ηεο Δθεκεξίδνο ηεο Κπβεξλήζεσο ηζνινγηζκφλ, νχηηλνο αληίηππνλ ππνβάιιεηαη εηο ην ππνπξγείνλ Δκπνξίνπ. 2. Σελ απηήλ ππνρξέσζηλ ππέρνπζηλ νη εθθαζαξηζηαί θαη θαηά ηελ ιήμηλ ηεο εθθαζαξίζεσο.


3. Η γεληθή ζπλέιεπζηο ησλ κεηφρσλ δηαηεξεί πάληα ηα δηθαηψκαηα απηήο θαηά ηελ δηάξθεηαλ ηεο εθθαζαξίζεσο. 4. Οη εθθαζαξηζηέο πξέπεη λα πεξαηψζνπλ, ρσξίο θαζπζηέξεζε, ηηο εθθξεκείο ππνζέζεηο ηεο εηαηξείαο, λα κεηαηξέςνπλ ζε ρξήκα ηελ εηαηξηθή πεξηνπζία, λα εμνθιήζνπλ ηα ρξέε ηεο θαη λα εηζπξάμνπλ ηεο απαηηήζεηο απηήο. Μπνξνχλ δε λα ελεξγήζνπλ θαη λέεο πξάμεηο, εθφζνλ κε απηέο εμππεξεηνχληαη ε εθθαζάξηζε θαη ην ζπκθέξνλ ηεο εηαηξείαο. Οη εθθαζαξηζηέο κπνξνχλ επίζεο λα εθπνηήζνπλ ηα αθίλεηα ηεο εηαηξείαο, ηελ εηαηξηθή επηρείξεζε ζην ζχλνιν ηεο ή θιάδνπο απηήο ή κεκνλσκέλα πάγηα ζηνηρεία ηεο, αιιά κεηά ηελ πάξνδν 4 (ηεζζάξσλ) κελψλ απφ ηε ιχζε ηεο. Δληφο ηεο πξνζεζκίαο ησλ ηεζζάξσλ (4) κελψλ απφ ηε ιχζε ηεο εηαηξείαο, θάζε κέηνρνο ή θαη δαλεηζηήο ηεο κπνξνχλ λα δεηήζνπλ απφ ην κνλνκειέο πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο, ην νπνίν δηθάδεη θαηά ηα άξζξα 739 επ. ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο, λα θαζνξίζεη ηελ θαηψηεξε ηηκή πψιεζεο ησλ αθηλήησλ, θιάδσλ ή ηκεκάησλ ή ηνπ ζπλφινπ ηεο εηαηξείαο, ε απφθαζε δε απηνχ δεζκεχεη ηνπο εθθαζαξηζηέο θαη δελ ππφθεηηαη ζε ηαθηηθά ή έθηαθηα έλδηθα κέζα. 4α. Οη εθθαζαξηζηέο κπνξνχλ κε αίηεζή ηνπο, πνπ ππνβάιιεηαη ζην κνλνκειέο πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο θαη εθδηθάδεηαη κε ηε δηαδηθαζία ηεο εθνχζηαο δηθαηνδνζίαο, λα δεηήζνπλ ηε δηελέξγεηα ηεο εθθαζάξηζεο ζχκθσλα κε ηηο αλαιφγσο εθαξκνδφκελεο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηε δηθαζηηθή εθθαζάξηζε θιεξνλνκίαο (άξζξα 1913 επ. ΑΚ). ΢ηελ πεξίπησζε απηή είλαη δπλαηή ε αλαγθαζηηθή εθηέιεζε θαηά ηεο εηαηξείαο ζην ζηάδην ηεο εθθαζάξηζεο. 4β. Οη κέηνρνη ηεο ιπζείζαο εηαηξείαο ππνρξενχληαη λα θαηαβάινπλ ην θεθάιαην πνπ αλέιαβαλ θαη δελ έρνπλ αθφκε θαηαβάιεη, ζηελ έθηαζε πνπ απηφ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηεο εθθαζάξηζεο. 5. Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, θαζψο θαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πέξαηνο ηεο εθθαζάξηζεο εγθξίλνληαη απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε. Καη' έηνο ηα απνηειέζκαηα ηεο εθθαζάξηζεο ππνβάιινληαη ζηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ κε έθζεζε ησλ αηηηψλ ηα νπνία παξεκπφδηζαλ ην ηέινο ηεο εθθαζάξηζεο. Μεηά ην πέξαο ηεο εθθαζάξηζεο, νη εθθαζαξηζηέο θαηαξηίδνπλ ηηο ηειηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ηηο νπνίεο δεκνζηεχνπλ φπσο πξνβιέπεηαη ζην 'Αξζξν 43β παξάγξαθνο 5, απνδίδνπλ ηηο εηζθνξέο ησλ κεηφρσλ, θαζψο θαη ηα ππέξ ην άξηην πνζά, πνπ είραλ ηπρφλ θαηαβιεζεί, θαη δηαλέκνπλ ην ππφινηπν πξντφλ ηεο εθθαζάξηζεο ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο ζηνπο κεηφρνπο, θαηά ην ιφγν ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην θαηαβεβιεκέλν κεηνρηθφ θεθάιαην 6. Δάλ ην ζηάδην ηεο εθθαζάξηζεο ππεξβεί ηελ πεληαεηία, ν εθθαζαξηζηήο ππνρξενχηαη λα ζπγθαιέζεη γεληθή ζπλέιεπζε, ζηελ νπνία ππνβάιιεη ζρέδην επηηάρπλζεο θαη πεξάησζεο ηεο εθθαζάξηζεο. Σν ζρέδην απηφ πεξηιακβάλεη έθζεζε γηα ηηο κέρξη ηφηε εξγαζίεο ηεο εθθαζάξηζεο, ηνπο ιφγνπο ηεο


θαζπζηέξεζεο θαη ηα κέηξα πνπ πξνηείλνληαη γηα ηελ ηαρεία πεξάησζή ηεο. Σα κέηξα απηά κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ παξαίηεζε ηεο εηαηξείαο απφ δηθαηψκαηα, δηθφγξαθα θαη αηηήζεηο, αλ ε επηδίσμε ηνχησλ είλαη αζχκθνξε ζε ζρέζε κε ηα πξνζδνθψκελα νθέιε ή αβέβαηε ή απαηηεί κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Σα αλσηέξσ κέηξα κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ θαη ζπκβηβαζκνχο, αλαδηαπξαγκαηεχζεηο ή θαηαγγειία ζπκβάζεσλ ή θαη ζχλαςε λέσλ. Η γεληθή ζπλέιεπζε εγθξίλεη ην ζρέδην κε ηελ απαξηία θαη πιεηνςεθία ησλ παξαγξάθσλ 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 29 θαη ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 31. Δάλ ην ζρέδην εγθξηζεί, ν εθθαζαξηζηήο νινθιεξψλεη ηε δηαρείξηζε ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην ζρέδην. Δάλ ην ζρέδην δελ εγθξηζεί, ν εθθαζαξηζηήο ή κέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κπνξνχλ λα δεηήζνπλ ηελ έγθξηζή ηνπ απφ ην κνλνκειέο πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο, κε αίηεζή ηνπο πνπ δηθάδεηαη κε ηε δηαδηθαζία ηεο εθνχζηαο δηθαηνδνζίαο. Σν δηθαζηήξην κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη ηα κέηξα πνπ πξνβιέπεη ην ζρέδην, φρη φκσο θαη λα πξνζζέζεη κέηξα πνπ δελ πξνβιέπνληαη ζε απηφ. Ο εθθαζαξηζηήο δελ επζχλεηαη γηα ηελ εθαξκνγή ζρεδίνπ πνπ εγθξίζεθε ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ. 7. Ο δηνξηζκφο εθθαζαξηζηψλ ζπλεπάγεηαη απηνδηθαίσο ηελ παχζε ηεο εμνπζίαο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Όζνλ αθνξά ηνπο εθθαζαξηζηέο, εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο γηα ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην. Οη ζπδεηήζεηο θαη νη απνθάζεηο ησλ εθθαζαξηζηψλ θαηαρσξνχληαη πεξηιεπηηθά ζην βηβιίν πξαθηηθψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Η γεληθή ζπλέιεπζε κπνξεί λα δηνξίδεη θαη έλα κφλν εθθαζαξηζηή, εθφζνλ ην θαηαζηαηηθφ δελ νξίδεη δηαθνξεηηθά. Άξζξν 49α Γηθαίσκα ηεο κεηνςεθίαο λα δεηήζεη ηελ εμαγνξά ησλ κεηνρώλ ηεο από ηελ εηαηξεία 1. ΢ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο 'Αξζξνπ, έλαο ή πεξηζζφηεξνη κέηνρνη κπνξνχλ λα δεηήζνπλ κε αγσγή ηελ εμαγνξά ησλ κεηνρψλ ηνπο απφ ηελ εηαηξεία, εάλ εθ ησλ ιφγσλ απηψλ ε παξακνλή ηνπο ζε απηή θαζίζηαηαη, θαηά ηξφπν πξνθαλή, ηδηαίηεξα αζχκθνξε. Αξκφδην δηθαζηήξην είλαη ην πνιπκειέο πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο. Σν δηθαίσκα απηφ πθίζηαηαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη αηηνχληεο κέηνρνη παξέζηεζαλ ζηε γεληθή ζπλέιεπζε θαη αληηηάρζεθαλ ζηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο, εθηφο αλ, ζηελ πεξίπησζε γ' ηεο παξαγξάθνπ 2, ν ιφγνο εμαγνξάο δελ ζρεηίδεηαη κε ηέηνηα απφθαζε. 2. Δμαγνξά κπνξεί λα δεηεζεί: α) εάλ ε γεληθή ζπλέιεπζε απνθάζηζε ηε κεηαθνξά ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο ζε άιιν θξάηνο,


β) εάλ ε γεληθή ζπλέιεπζε απνθάζηζε ηελ εηζαγσγή πεξηνξηζκψλ ζηε κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ ή ηελ αιιαγή ηνπ ζθνπνχ ηεο εηαηξείαο, γ) ζε άιιεο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπεη ην θαηαζηαηηθφ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη πξνβιέπεη θαη ζρεηηθή πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο αγσγήο. 3. Η αγσγή ηεο παξαγξάθνπ 1 κπνξεί λα αζθεζεί εληφο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηε ζπληέιεζε ηεο ζρεηηθήο ηξνπνπνίεζεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ. ΢ηελ πεξίπησζε γ' ηεο παξαγξάθνπ 2 ε αγσγή αζθείηαη εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ πξνβιέπεη ην θαηαζηαηηθφ. 4. Σν δηθαζηήξην νξίδεη ην αληάιιαγκα, πνπ πξέπεη λα είλαη δίθαην θαη λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθή αμία ησλ κεηνρψλ απηψλ, θαζψο θαη ηνπο φξνπο θαηαβνιήο ηνπ. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αμίαο, ην δηθαζηήξην κπνξεί λα δηαηάμεη πξαγκαηνγλσκνζχλε, πνπ δηελεξγείηαη απφ ηελ επηηξνπή ηεο παξαγξάθνπ 1 ή απφ ηα πξφζσπα ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 9. Δάλ νη ελάγνληεο κέηνρνη δελ απνδέρνληαη ην ηίκεκα πνπ πξνζδηνξίδεηαη κε ηνλ ηξφπν απηφλ, κπνξνχλ λα αξλεζνχλ ηελ εμαγνξά, επηβαξχλνληαη φκσο κε ηα έμνδα ηεο δίθεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αμίαο ησλ κεηνρψλ ηνπο. 5. Σν δηθαζηήξην κπνξεί λα απνθαζίζεη ηε ιχζε ηεο εηαηξείαο εάλ ε δηαηαζζφκελε θαηά ην παξφλ άξζξν εμαγνξά δελ νινθιεξσζεί εληφο νξηζκέλεο πξνζεζκίαο, εμαηηίαο πηαίζκαηνο ηνπ ππφρξενπ ζε εμαγνξά. 6. ΢ηελ πεξίπησζε ηεο εμαγνξάο ζχκθσλα κε ην παξφλ άξζξν εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 4 έσο 9 ηνπ άξζξνπ 16. 7. Σν παξφλ άξζξν δελ εθαξκφδεηαη επί εηαηξεηψλ ησλ νπνίσλ νη κεηνρέο είλαη εηζεγκέλεο ζε ρξεκαηηζηήξην Άξζξν 49β Γηθαίσκα ηεο κεηνςεθίαο γηα εμαγνξά ησλ κεηνρώλ ηεο από ηνλ πιεηνςεθνύληα κέηνρν 1. Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ γηα ηε δεκφζηα πξφηαζε αγνξάο θηλεηψλ αμηψλ, εάλ έλαο κέηνρνο απέθηεζε κεηά ηελ ίδξπζε ηεο εηαηξείαο θαη δηαηεξεί ηνπιάρηζηνλ ην ελελήληα πέληε ηνηο εθαηφ (95%) ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο, έλαο ή πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο ινηπνχο κεηφρνπο κπνξνχλ λα δεηήζνπλ κε αγσγή, ε νπνία αζθείηαη εληφο πξνζεζκίαο πέληε (5) εηψλ απφ ηφηε πνπ ν κέηνρνο απέθηεζε ην παξαπάλσ πνζνζηφ, ηελ εμαγνξά ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο απφ ην κέηνρν απηφλ. ΢ην πνζνζηφ ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο πνπ θαηέρεη ν παξαπάλσ κέηνρνο ζπλππνινγίδνληαη ηα πνζνζηά πνπ θαηέρνπλ: α) ζπλδεδεκέλεο κε απηφλ επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 42ε, β) ν ή ε ζχδπγφο ηνπ θαη γ) ζπγγελείο ηνπ κέρξη θαη ηνπ ηξίηνπ βαζκνχ εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο.


2. Αξκφδην γηα ηελ εθδίθαζε ηεο αγσγήο είλαη ην πνιπκειέο πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο. ΢ηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ 'άξζξνπ 49α ηνπ παξφληνο. Άξζξν 49γ Δμαγνξά ησλ κεηνρώλ ηεο κεηνςεθίαο από ηνλ πιεηνςεθνύληα κέηνρν 1. Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ γηα ηε δεκφζηα πξφηαζε αγνξάο θηλεηψλ αμηψλ, εάλ έλαο κέηνρνο απέθηεζε κεηά ηελ ίδξπζε ηεο εηαηξείαο θαη δηαηεξεί ην ελελήληα πέληε ηνηο εθαηφ (95%) ηνπιάρηζηνλ ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο κπνξεί λα εμαγνξάζεη ηηο κεηνρέο ησλ κεηνςεθνχλησλ κεηφρσλ έλαληη αληαιιάγκαηνο, πνπ πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθή αμία ησλ κεηνρψλ απηψλ. Σν δηθαίσκα απηφ αζθείηαη εληφο πέληε (5) εηψλ απφ ηφηε πνπ ν πιεηνςεθψλ κέηνρνο απέθηεζε ην παξαπάλσ πνζνζηφ. 2. ΢ηνλ έιεγρν ησλ πξνυπνζέζεσλ άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο εμαγνξάο θαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ αληαιιάγκαηνο πξνβαίλεη, κεηά απφ αίηεζε ηνπ πιεηνςεθνχληνο κεηφρνπ, ην πνιπκειέο πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο κε ηε δηαδηθαζία ηεο εθνχζηαο δηθαηνδνζίαο. Ο αηηψλ ππνβάιιεη ζην δηθαζηήξην έθζεζε πξαγκαηνγλσκνζχλεο, πνπ ζπληάζζεηαη απφ ηελ επηηξνπή ηεο παξαγξάθνπ 1 ή απφ ηα πξφζσπα ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 9. Σν δηθαζηήξην δελ δεζκεχεηαη απφ ηελ έθζεζε απηή. 3. Ο πιεηνςεθψλ κέηνρνο νθείιεη λα παξαθαηαζέζεη ην ζπλνιηθφ αληάιιαγκα, πνπ αληηζηνηρεί ζηηο κεηνρέο ηεο κεηνςεθίαο, ζε πηζησηηθφ ίδξπκα, ην νπνίν αλαιακβάλεη λα θαηαβάιεη ην αληάιιαγκα ζηνπο δηθαηνχρνπο κεηφρνπο, κεηά απφ έιεγρν ηεο λνκηκνπνίεζήο ηνπο. Η θαηαβνιή γίλεηαη κε ηελ παξάδνζε ησλ κεηνρηθψλ ηίηισλ, εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί. Σν πηζησηηθφ ίδξπκα κπνξεί λα επηθπιαρζεί ηνπ δηθαηψκαηνο λα παξαθαηαζέζεη ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ην κέξνο ηνπ αληαιιάγκαηνο πνπ δελ αλαδεηήζεθε γηα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελψλ. Η παξαθαηάζεζε ηνπ αληαιιάγκαηνο ζην πηζησηηθφ ίδξπκα ζπλνδεχεηαη απφ ηε δηθαζηηθή απφθαζε ηεο παξαγξάθνπ 2 θαη αληίγξαθν ηεο έθζεζεο πξαγκαηνγλσκνζχλεο. Οη κεηνςεθνχληεο κέηνρνη δηθαηνχληαη λα ιάβνπλ αληίγξαθα ησλ παξαπάλσ εγγξάθσλ έλαληη ηνπ θφζηνπο απηψλ. 4. Η άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο παξαγξάθνπ 1 γίλεηαη, επί πνηλή αθπξφηεηαο, κε ζρεηηθή δεκφζηα δήισζε, πνπ πεξηιακβάλεη: α) ηελ επσλπκία ηεο εηαηξείαο, ηα ζηνηρεία ηνπ αζθνχληνο ην δηθαίσκα θαη ην πνζνζηφ πνπ ν ηειεπηαίνο έρεη ζηελ εηαηξεία, β) ηα ζηνηρεία θαη ην πεξηερφκελν ηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο γηα ηε δηαπίζησζε ησλ πξνυπνζέζεσλ άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ αληαιιάγκαηνο,


γ) ηα ζηνηρεία ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο φπνπ έρεη γίλεη ε παξαθαηάζεζε ηνπ αληαιιάγκαηνο θαη απφ ην νπνίν νη κέηνρνη ηεο κεηνςεθίαο κπνξνχλ λα εηζπξάμνπλ ην αληάιιαγκα, θαζψο θαη ηπρφλ πξνυπνζέζεηο γηα ηελ είζπξαμε ηνχηνπ. Ιδηαίηεξα, πξέπεη λα επηζεκαίλεηαη ε δπλαηφηεηα ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο λα παξαθαηαζέζεη ην αληάιιαγκα ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ. 5. Η δήισζε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ δεκνζηεχεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 26 θαη θαηαρσξίδεηαη ζην Μεηξψν θαηά ην 'Αξζξν 7β. Απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ή ηεο θαηαρψξηζεο, νη κεηνρέο ησλ κεηνςεθνχλησλ κεηφρσλ πεξηέξρνληαη απηνδηθαίσο ζηνλ πιεηνςεθνχληα κέηνρν, θαη νη κεηνςεθνχληεο κέηνρνη κπνξνχλ λα εηζπξάμνπλ ακέζσο ην αληάιιαγκα. Δάλ έρνπλ εθδνζεί κεηνρηθνί ηίηινη, κέρξη ηελ παξάδνζή ηνπο θαηά ηελ παξάγξαθν 3, απηνί ελζσκαηψλνπλ κφλν ην δηθαίσκα ιήςεο ηνπ αληαιιάγκαηνο.

6. Δάλ νη κέηνρνη ηεο κεηνςεθίαο είλαη γλσζηνί, ηδίσο φηαλ πξφθεηηαη γηα νλνκαζηηθέο κεηνρέο, ε δήισζε ηεο παξαγξάθνπ 5 κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί κε αηνκηθή γλσζηνπνίεζε πξνο ηνπο κεηφρνπο, κε ηξφπν πνπ απνδεηθλχεη ηελ παξαιαβή ηεο. ΢ηελ πεξίπησζε απηή, ε κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ θάζε κεηφρνπ επέξρεηαη θαηά ην ρξφλν ηεο ηειεπηαίαο γλσζηνπνίεζεο, ε νπνία πξέπεη λα ζπληειεζζεί εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ πξψηε. ΢ρεηηθή εηδνπνίεζε γηα ην ρξφλν ηεο πξψηεο θαη ηεο ηειεπηαίαο γλσζηνπνίεζεο γίλεηαη κε λέα δήισζε ηνπ κεηφρνπ πνπ αζθεί ην δηθαίσκα εμαγνξάο κε ηνλ ίδην ηξφπν. 7. Η κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ δελ θσιχεηαη απφ ηπρφλ άζθεζε έλδηθσλ κέζσλ, αίηεζεο αλάθιεζεο ή κεηαξξχζκηζεο ή ηξηηαλαθνπήο θαηά ηεο απφθαζεο πνπ δηαπίζησζε ηηο πξνυπνζέζεηο άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο εμαγνξάο θαη φξηζε ην αληάιιαγκα. ΢ηελ πεξίπησζε απηή, αμίσζε απνδεκίσζεο δελ απνθιείεηαη.


ΚΔΦΑΛΑΙΟΝ 7νλ : ΑΛΛΟΓΑΠΑΙ ΑΝΧΝΤΜΑΙ ΔΣΑΙΡΔΙΑΙ Άξζξν 50 Δγθαηάζηαζε αιινδαπώλ εηαηξεηώλ ζηελ Διιάδα 1. Αη θαηά λφκνλ θεθηεκέλνη δηθαίσκα ιεηηνπξγίαο ελ Διιάδη αιινδαπνί αλψλπκνη εηαηξείαη ππνρξενχληαη, φπσο πξνο ηεο εγθαηαζηάζεσο ελ ηε εκεδαπή ππνθαηαζηήκαηνο ή πξαθηνξείνπ απηψλ ππνβάιισζη πξνο ην ππνπξγείζλ ηνπ Δκπνξίνπ, θεθπξσκέλνλ ππφ ηεο αξκνδίαο ειιεληθήο πξνμεληθήο αξρήο, αληίγξαθαλ ηνπ εγγξάθνπ πιεξεμνπζηφηεηαο ηνπ αληηπξνζψπνπ ή πξάθηνξνο απηψλ, πεξηιακβάλνληνο απαξαηηήησο θαη δηνξηζκφλ αληηθιήηνπ θαη αλαθέξσζη ην έηνο ηεο ζπζηάζεσο απηψλ θαη ην νλνκαηεπψλπκνλ ησλ εθπξνζσπνχλησλ ηελ εηαηξείαλ ελ ηε έδξα απηήο. Πάζα κεηαγελέζηεξα ηεο αλσηέξσ γλσζηνπνηήζεσο κεηαβνιή ησλ σο άλσ ζηνηρείσλ δένλ λα αλαθνηλνχηαη ακέζσο εηο ην ππνπξγείζλ ηνπ Δκπνξίνπ. 2.............. Άξζξν 50α Αιινδαπέο Α.Δ. Οη αλαθεξφκελεο ζην πξνεγνχκελν άξζξν ηνπ παξφληνο λφκνπ αιινδαπέο αλψλπκεο εηαηξείεο, νη νπνίεο ηδξχνπλ ππνθαηάζηεκα ή πξαθηνξείν ζηελ Διιάδα, ππνρξενχληαη πξηλ απφ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπο, λα ππνβάινπλ ζην Τπνπξγείν Δκπνξίνπ αληίγξαθν ηεο ηδξπηηθήο πξάμεο θαη ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπο, εάλ απηφ απνηειεί ρσξηζηή πξάμε, θαζψο θαη θάζε ηξνπνπνίεζε ησλ εγγξάθσλ απηψλ, θαζψο θαη ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 50 ηνπ λφκνπ απηνχ έγγξαθα ζηελ Διιεληθή γιψζζα, κε επηθχξσζε ησλ κεηαθξάζεσλ ηνπο. Άξζξν 50β Αιινδαπέο Α.Δ. Οη επηζηνιέο θαη ηα έγγξαθα παξαγγειίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ππνθαηαζηήκαηα ή πξαθηνξείν, ζηελ Διιάδα, αιινδαπήο αλσλχκνπ εηαηξείαο θέξνπλ, εθηφο ησλ ελδείμεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 7γ ηνπ Κσδ. Νφκνπ 2190/1920, θαη ηελ έλδεημε ηνπ Μεηξψνπ, ζην νπνίν έρεη θαηαρσξηζζεί ν θάθεινο ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο, θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ θαηαρσξίζεσο ηνπ ζην Μεηξψν απηφ. Πξνθεηκέλνπ γηα εηαηξείεο κε δηεπφκελεο απφ ην δίθαην Κξάηνπο κέινπο θαη εθ' φζνλ ην δίθαην ηεο ρψξαο απφ ην νπνίν δηέπεηαη ε εηαηξεία πξνβιέπεη ηελ θαηαρψξηζε ζε κεηξψν, πξέπεη λα δειψλνληαη επίζεο ην κεηξψν


θαηαρσξίζεσο ηεο εηαηξείαο θαη ν αξηζκφο θαηαρσξίζεσο ηεο ζην κεηξψν απηφ. Άξζξν 50γ Πεδίν εθαξκνγήο θαη γιώζζα δεκνζηεύζεσο (άξζξα Ι θαη 4 νδεγίαο 89/117/ΔΟΚ) 1. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ησλ επφκελσλ άξζξσλ 50δ θαη 50ε εθαξκφδνληαη ζηα εγθαηεζηεκέλα ζηελ Διιάδα ππνθαηαζηήκαηα ησλ πηζησηηθψλ θαη ρξεκαηνδνηηθψλ ηδξπκάησλ, ηα νπνία έρνπλ ηελ έδξα ηνπο εθηφο ηεο Διιάδνο. Γηα ηελ έλλνηα θαη ην πεξηερφκελν ησλ φξσλ "πηζησηηθφ ίδξπκα", "ππνθαηάζηεκα" θαη "ρξεκαηνδνηηθφ ίδξπκα", εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 , 3 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν 2076/1992 (Φ.Δ.Κ. Α' 130/1992). 2. Σα έγγξαθα πνπ πξνβιέπνληαη ζηα επφκελα άξζξα 50δ θαη 50ε δεκνζηεχνληαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα κε επηθχξσζε ησλ κεηαθξάζεσλ ηνπο. Άξζξν 50δ Γηαηάμεηο ζρεηηθά κε ππνθαηαζηήκαηα πηζησηηθώλ θαη ρξεκαηνδνηηθώλ ηδξπκάησλ πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζε άιιν Κξάηνο κέινο (άξζξν 2 νδεγίαο 89/117/ΔΟΚ) 1. Σα ππνθαηαζηήκαηα πηζησηηθψλ θαη ρξεκαηνδνηηθψλ ηδξπκάησλ, πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζε άιιν Κξάηνο κέινο, ππνρξενχληαη λα δεκνζηεχνπλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 131 παξ. 3 ηνπ παξφληνο ηηο εηήζηεο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ νηθείσλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαζψο θαη ηελ έθζεζε δηαρείξηζεο θαη ηελ έθζεζε ησλ ειεγθηψλ ηνπ άξζξνπ 43α, παξάγξαθνη 3 θαη 4 ηνπ παξφληνο. 2. Οη εηήζηεο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ πξέπεη λα ζπληάζζνληαη θαη λα ειέγρνληαη θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηε λνκνζεζία ηνπ Κξάηνπο κέινπο, ζην νπνίν έρεη ηελ έδξα ηνπ ην πηζησηηθφ ή ρξεκαηνδνηηθφ ίδξπκα, ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 86/635/ΔΟΚ. 3. Σα ππνθαηαζηήκαηα δελ ππνρξενχληαη λα δεκνζηεχνπλ ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο (εηήζηνπο ινγαξηαζκνχο), πνπ αθνξνχλ ζηε δηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα. 4. Σα ιεηηνπξγνχληα ζηελ Διιάδα ππνθαηαζηήκαηα πηζησηηθψλ θαη ρξεκαηνδνηηθψλ ηδξπκάησλ πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζε άιιν Κξάηνο κέινο, ππνρξενχληαη γηα ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπο ζηελ Διιάδα λα δεκνζηεχνπλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 131 ηνπ παξφληνο, ηηο πην


θάησ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο θαζψο θαη ηα εηήζηα ζχλνια, εθθξαζκέλα ζε δξαρκέο, ησλ αθφινπζσλ ινγαξηαζκψλ ησλ ππνδεηγκάησλ ηζνινγηζκνχ θαη ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο ησλ παξ. 4.1.103 θαη 4.1.202 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ ΠΓ 384/1992 "πεξί νξηζκνχ ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηνπ ρξφλνπ ελάξμεσο ηεο εθαξκνγήο ηνπ Κιαδηθνχ Λνγηζηηθνχ ΢ρεδίνπ ησλ Σξαπεδψλ" (ΦΔΚ Α2101992): Α . Γηα ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνχ: 2. Κξαηηθά θαη άιια αμηφγξαθα, δεθηά γηα επαλαρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα. α. Κξαηηθά θαη εμνκνηνχκελα πξνο απηά αμηφγξαθα. β. Λνηπά αμηφγξαθα δεθηά γηα επαλαρξεκαηνδφηεζε. 3. Απαηηήζεηο θαηά πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ: α. Όςεσο. β. Λνηπέο απαηηήζεηο. Μείνλ: Πξνβιέςεηο. 4. Απαηηήζεηο θαηά πειαηψλ. Μείνλ: Πξνβιέςεηο. 5. Οκνινγίεο θαη άιινη ηίηινη ζηαζεξήο απνδφζεσο. α. Δθδφζεσο Γεκνζίνπ β. Άιισλ εθδνηψλ. 6. Μεηνρέο θαη άιινη ηίηινη κεηαβιεηήο Λνηπνί ινγαξηαζκνί Δλεξγεηηθνχ (ην άζξνηζκα ηνπο). ΢χλνιν Δλεξγεηηθνχ Β . Γηα ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ παζεηηθνχ. 1. Τπνρξεψζεηο πξνο πηζησηηθά ηδξχκαηα α. Όςεσο. β. Πξνζεζκίαο θαη κε πξνεηδνπνίεζε. 2. Τπνρξεψζεηο πξνο πειάηεο. α. Καηαζέζεηο. β. Αιιεο ππνρξεψζεηο.

απνδφζεσο.


βα. Όςεσο. ββ. Πξνζεζκίαο θαη κε πξνεηδνπνίεζε. 3. Τπνρξεψζεηο απφ πηζησηηθνχο ηίηινπο. α. Οκνινγίεο β. Λνηπνί πηζησηηθνί ηίηινη Γ . Λνγαξηαζκνί εθηφο ηζνινγηζκνχ (ινγαξηαζκνί ηάμεσο): 1. Δλδερφκελεο ππνρξεψζεηο. α. Απφ νπηζζνγξάθεζε ή απνδνρή ηίηισλ. β. Απφ εγγπήζεηο θαη ππέγγπα ππέξ ηξίησλ ζηνηρεία Δλεξγεηηθνχ. 2. Τπνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ πξάμεηο πξνζσξηλήο εθρσξήζεσο. Γ . Γηα ηα έζνδα: 1. Σφθνη θαη εμνκνηνχκελα έζνδα. Σφθνη ηίηισλ ζηαζεξήο απνδφζεσο. Λνηπνί ηφθνη θαη εμνκνηνχκελα έζνδα. 3. Έζνδα απφ ηίηινπο α. Έζνδα απφ κεηνρέο θαη άιινπο ηίηινπο κεηαβιεηήο απνδφζεσο. β. Έζνδα απφ ζπκκεηνρέο ζε ζπκκεηνρηθνχ ελδηαθέξνληνο επηρεηξήζεηο. γ. Έζνδα απφ ζπκκεηνρέο ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο. 4. Έζνδα πξνκεζεηψλ. 6. Απνηειέζκαηα "ρξεκαηννηθνλνκηθψλ" απνηέιεζκα είλαη θέξδνο) 7. Λνηπά έζνδα εθκεηαιιεχζεσο. 15. Έθηαθηα έζνδα. Δ . Γηα ηα έμνδα:

πξάμεσλ.

(φηαλ

ην

ηειηθφ


6. Απνηειέζκαηα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξάμεσλ (φηαλ ην ηειηθφ απνηέιεζκα είλαη δεκία) 8. Γεληθά έμνδα δηνηθήζεσο. α. Γαπάλεο πξνζσπηθνχ Μηζζνί θαη εκεξνκίζζηα Δπηβαξχλζεηο θνηλσληθήο θχζεσο γηα ζπληάμεηο Λνηπέο επηβαξχλζεηο β. Άιια έμνδα δηνηθήζεσο. ΢Σ . Λνηπέο πιεξνθνξίεο: α. Ο αξηζκφο ηνπ πξνζσπηθνχ, πνπ αζρνιήζεθε θαηά κέζν φξν, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο, ζην ππνθαηάζηεκα. β. Γηα ηνπο ινγαξηαζκνχο 2, 5 θαη 6 ηνπ Δλεξγεηηθνχ, ε θαηάηαμε ησλ ηίηισλ αλάινγα κε ην αλ ζεσξήζεθαλ ή φρη σο πάγηα ρξεκαηνπηζησηηθά ζηνηρεία, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 35 ηεο Οδεγίαο 86/635/ΔΟΚ. 5. Σν πεξηερφκελν ησλ ινγαξηαζκψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, πξέπεη λα είλαη ζπληαγκέλν ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ Οδεγία 86/635/Δ.Ο.Κ. Η αθξίβεηα θαη ε αληηζηνηρία ησλ ινγαξηαζκψλ απηψλ κε ηνπο εηήζηνπο ινγαξηαζκνχο, ειέγρνληαη θαη βεβαηψλνληαη απφ εγθεθξηκέλν Οξθσηφ Διεγθηή πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην ΠΓ 226/1992 (ΦΔΚ η. Α' 120), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 36 θαη 37 ηνπ παξφληνο. Άξζξν 50ε Γηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηα ππνθαηαζηήκαηα πηζησηηθώλ θαη ρξεκαηνδνηηθώλ ηδξπκάησλ, πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζε ηξίηε Υώξα (άξζξν 3 νδεγίαο 89/117/ΔΟΚ) 1. Σα ππνθαηαζηήκαηα ησλ πηζησηηθψλ θαη ρξεκαηνδνηηθψλ ηδξπκάησλ πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζε ηξίηε Υψξα ππνρξενχληαη λα δεκνζηεχνπλ, ζχκθσλα κε ην πξνεγνχκελν άξζξν 50δ παξάγξαθνο 1, ηα έγγξαθα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν απηφ, ηα νπνία πξέπεη λα έρνπλ ζπληαρηεί θαη ειεγρζεί ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηεο Υψξαο πνπ βξίζθεηαη ε έδξα. 2. Δθφζνλ ηα έγγξαθα ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 86/635/ΔΟΚ ή θαηά ηζνδχλακν ηξφπν θαη εθφζνλ πιεξνχηαη ν φξνο ηεο ακνηβαηφηεηαο, γηα ηα Κνηλνηηθά πηζησηηθά θαη ρξεκαηνδνηηθά ηδξχκαηα, ζηελ ηξίηε Υψξα πνπ βξίζθεηαη ε έδξα ηνπ


ηδξχκαηνο, εθαξκφδνληαη ν παξ. 3, 4 θαη 5 ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ 50δ, κε ηελ επηπξφζζεηε ππνρξέσζε ζηηο πιεξνθνξίεο ηεο παξαγξ. 4 λα πεξηιακβάλεηαη θαη ην θεθάιαην πνπ έρεη ηεζεί ζηε δηάζεζε ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο. 3. ΢ηηο άιιεο πεξηπηψζεηο εθηφο εθείλσλ, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν 2, ηα ππνθαηαζηήκαηα ππνρξενχληαη λα δεκνζηεχνπλ ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο (εηήζηνπο ινγαξηαζκνχο), πνπ αθνξνχλ ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπο. 4. Σν άξζξν 12 παξ. 2 πεξ. δ' ηνπ Ν 2076/1992 εθαξκφδεηαη θαη' αλαινγία ζηα ππνθαηαζηήκαηα ησλ πηζησηηθψλ θαη ρξεκαηνδνηηθψλ ηδξπκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 50γ, 50δ θαη 50ε.


ΚΔΦΑΛΑΙΟΝ 8νλ -ΚΡΑΣΙΚΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ Άξζξν 51 Αξκόδηνο γηα άζθεζε ηεο επνπηείαο Η επνπηεία επί ησλ ειιεληθψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, θαζψο θαη επί ησλ ππνθαηαζηεκάησλ θαη πξαθηνξείσλ ησλ αιινδαπψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ζηελ Διιάδα, αζθείηαη απφ ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο ή ηελ θαηά πεξίπησζε αξκφδηα επνπηεχνπζα Αξρή, ζηελ έθηαζε πνπ νξίδεηαη ζην λφκν. Άξζξν 52 Κξαηηθή επνπηεία Η επνπηεία , πξνθεηκέλνπ πεξί ηδξχζεσο εηαηξείαο, απμήζεσο ηνπ θεθαιαίνπ ή ηξνπνπνηήζεσο ηνπ θαηαζηαηηθνχ απηήο, αθνξά εηο ηελ εμαθξίβσζηλ ηεο θαηαβνιήο ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ, ηεο αμίαο ησλ εηο είδνο εηζθνξψλ θαη ηεο ηεξήζεσο ελ γέλεη ησλ νηθείσλ δηαηάμεσλ ησλ λφκσλ. Άξζξν 53 Δπνπηεία θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο 1. Η επνπηεία, θαηά ην κέξνο πνπ αθνξά ηε ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο, πεξηιακβάλεη, ηδίσο, ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ, ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ησλ απνθάζεσλ ησλ γεληθψλ ζπλειεχζεσλ, θαζψο θαη ηελ εμαθξίβσζε ηεο αιήζεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε ηελ εμέηαζε θαη επαιήζεπζε ησλ εηαηξηθψλ βηβιίσλ 2. ...Καηαξγήζεθε κε ην άξζξν 64 ηνπ λφκν 3604/2007 3. ...Καηαξγήζεθε κε ην άξζξν 64 ηνπ λφκν 3604/2007 4. Η ακνηβή ησλ ειεγθηψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαηά ην 'άξζξν 52 θαη ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο 'Αξζξνπ, θαζνξίδεηαη, κεηά ην πέξαο ηνπ ειέγρνπ, απφ ηνλ Τπνπξγφ Αλάπηπμεο θαη θαηαβάιιεηαη ππνρξεσηηθά απφ ηελ εηαηξεία ζηελ νπνία δηελεξγήζεθε ν έιεγρνο Άξζξν 53α Δπνπηεία αζθαιηζηηθώλ εηαηξεηώλ - ηξαπεδώλ Η ελάζθεζε ηεο εμνπζίαο θαηά ηνλ παξφληα λφκν δελ απνθιείεη ηελ εηδηθφηεξε επνπηεία θαηά ηνπο λφκνπο πεξί αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη πεξί ηξαπεδψλ."


ΚΔΦΑΛΑΙΟΝ 9νλ - ΠΟΙΝΙΚΑΙ ΓΙΑΣΑΞΔΙ΢ Άξζξν 54 Πνηληθνί δηαηάμεηο 1. Σηκσξείηαη δηα θπιαθίζεσο θαη ρξεκαηηθήο πνηλήο 1.000 επξψ θαη' ειάρηζηνλ, παο, φζηηο ζπλαιιάζζεηαη σο εθπξνζσπψλ εκεδαπήλ ή αιινδαπήλ αλψλπκσλ εηαηξείαλ, κε θεθηεκέλελ άδεηαλ ιεηηνπξγίαο ή κε πθηζηακέλελ θαηά ηελ επνρήλ ηεο ζπλάςεσο ηεο ζπλαιιαγήο. 2. Γηα ηεο απηήο πνηλήο ηηκσξνχληαη θαη νη παξαβάηαη ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ παξφληνο λφκνπ. Άξζξν 55 Πνηληθέο δηαηάμεηο Σηκσξείηαη δηα θπιαθίζεσο θαη δηα ρξεκαηηθήο πνηλήο 300.000 δξαρκψλ θαη' ειάρηζηνλ ή δηα ηεο εηέξαο ησλ πνηλψλ ηνχησλ, παο ηδξπηήο, κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΢πκβνπιίνπ ή δηεπζπληήο αλσλχκνπ εηαηξείαο, φζηηο ελ γλψζεη πνηείηαη ςεπδείο δειψζεηο πξνο ηελ αξρήλ, αθνξψζαο ηελ εγγξαθήλ θαη ηελ θαηαβνιήλ ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ηελ ηηκήλ ηεο εθδφζεσο ησλ κεηνρψλ θαη ηνλ ηζνινγηζκφλ. Άξζξν 56 Πνηληθέο δηαηάμεηο Σηκσξείηαη δηα θπιαθίζεσο θαη δηα ρξεκαηηθήο πνηλήο 300.000 δξαρκψλ θαη' ειάρηζηνλ ή δηα ηεο εηέξαο ησλ πνηλψλ ηνχησλ, παο ηδξπηήο, κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΢πκβνπιίνπ ή δηεπζπληήο αλσλχκνπ εηαηξείαο, φζηηο είηε θαηά ηελ ίδξπζηλ ηεο εηαηξείαο, είηε κεη' απηήλ, φπσο πξνθαιέζε έγγξαθνο κεηνρψλ, ηδξπηηθψλ ηίηισλ ή νκνινγηψλ ηεο εηαηξείαο, ή φπσο επεξεάζε ηελ ρξεκαηηζηεξηαθήλ ηηκήλ απηψλ, πνηείηαη ελ γλψζεη ςεπδείο δειψζεηο πξνο ην θνηλφλ δηα δεκνζηεπκάησλ ή δαθηπινγξαθεκάησλ αθνξψλησλ: α) Σελ εγγξαθήλ θαη ηελ θαηαβνιήλ ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ηελ ηηκήλ ηεο εθδφζεσο ησλ κεηνρψλ, ηδξπηηθψλ ηίηισλ ή νκνινγηψλ, ηνλ ηζνινγηζκφλ ή ηελ δηαλνκήλ κεξίζκαηνο. β) Ολφκαηα κεηφρσλ σο κεηερφλησλ ή κεζεμφλησλ επί νηνλδήπνηε ηίηισ ηεο εηαηξείαο. γ) Παλ άιινλ γεγνλφο αζθνχλ νπζηψδε επηξξνήλ επί ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ θαη απνζθνπνχλ ηελ παγίδεπζηλ ηνπ θνηλνχ.


Άξζξν 57 Πνηληθέο δηαηάμεηο Σηκσξείηαη δηα θπιαθίζεσο θαη δηα ρξεκαηηθήο πνηλήο 300.000 δξαρκψλ θαη' ειάρηζηνλ ή δηα ηεο εηέξαο ησλ πνηλψλ ηνχησλ: α) φζηηο εθ πξνζέζεσο παξέιεηςελ ηελ ζχληαμηλ ηνπ εηεζίνπ ηζνινγηζκνχ πέξαλ ηεο ππφ ηνπ θαηαζηαηηθνχ νξηδφκελεο πξνζεζκίαο. β) φζηηο ελ γλψζεη ζπλέηαμελ ή ελέθξηλελ ηζνινγηζκφλ ελαληίσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ ή ηνπ θαηαζηαηηθνχ. γ) φζηηο δνιίσο άλεπ ηζνινγηζκνχ ή ελαληίνλ ηνπ ηζνινγηζκνχ ή δπλάκεη ςεπδνχο ή παξαλφκνπ ηζνινγηζκνχ επερείξεζε ηελ δηαλνκήλ θεξδψλ ή ηφθσλ πξνο ηνπο κεηφρνπο, κε ιεθζέλησλ εθ πξαγκαηηθψλ θεξδψλ. δ) φζηηο εθ πξνζέζεσο παξέιεηςε λα ζπγθάιεζε γεληθήλ ζπλέιεπζηλ θαηά παξάβαζηλ ηνπ παξφληνο λφκνπ ή θαηαζηαηηθνχ. ε) φζηηο, θιεζείο δη' εηηνινγεκέλεο πξάμεσο ηεο επνπηηθήο αξρήο λ' απνθαηαζήζε ηελ θαηά ηνλ λφκνλ θαη ην θαηαζηαηηθφλ ηάμηλ ελ ηε δηνηθήζεη ή δηαρεηξίζεη ηεο εηαηξείαο εκέιεζε ή εξλήζε λα ζπκκνξθσζή εληφο ηεο ηαρζείζεο απηψ θαηά θαηψηαηνλ φξηνλ δεθαπελζεκέξνπ πξνζεζκίαο πξνο ηελ πξφζθιεζηλ ηεο επνπηηθήο αξρήο Άξζξν 58 Πνηληθέο δηαηάμεηο Σηκσξείηαη δηα θπιαθίζεσο θαη δηα ρξεκαηηθήο πνηλήο 300.000 δξαρκψλ θαη' ειάρηζηνλ ή δηα ηεο εηέξαο ησλ πνηλψλ ηνχησλ: α) φζηηο ελ γλψζεη εθδίδεη πιαζηά πηζηνπνηεηηθά πεξί θαηαζέζεσο κεηνρψλ, ράξηλ αζθήζεσο δηθαηψκαηνο ςήθνπ ελ γεληθή ζπλειεχζεη ή πιαζηνγξαθεί ηαχηα. β) φζηηο ελ γλψζεη ηεο πιαζηφηεηνο πνηείηαη ρξήζηλ ησλ ελ ησ πξνεγνπκέλνπ εδαθίσ πηζηνπνηεηηθψλ πξνο άζθεζηλ ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ. Άξζξν 58α Πνηληθέο δηαηάμεηο Σηκσξείηαη δηα θπιαθίζεσο θαη δηα ρξεκαηηθήο πνηλήο 300.000 δξαρκψλ θαη' ειάρηζηνλ ή δηα ηεο εηέξαο ησλ πνηλψλ ηνχησλ: α) παλ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΢πκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο, παξαβαίλνλ ηελ δηάηαμηλ ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ παξφληνο πεξί ππνρξεσηηθήο πηζηνπνηήζεσο πεξί


θαηαβνιήο ή κε ηνπ θεθαιαίνπ θαη ππνβνιήο ηεο πηζηνπνηήζεσο ηαχηεο εηο ην ππνπξγείνλ Δκπνξίνπ, σο θαη παλ κέινο ηνπ Γηνηθεηθνχ ΢πκβνπιίνπ πηζηνπνηνχλ ςεπδψο ηελ θαηαβνιήλ ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. β) παο, φζηηο, θαηά παξάβαζηλ ηνπ άξζξνπ 23α ηνπ παξφληνο, ρνξεγεί πηζηψζεηο ή δάλεηα εηο ηδξπηάο, κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΢πκβνπιίνπ θ.ι,π. γ) παλ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΢πκβνπιίνπ, φπεξ, θαηά παξάβαζηλ ηνπ άξζξνπ 39 παξ. 4 ηνπ παξφληνο, δελ πξνβαίλεη εηο ηαο ππφ ηνχηνπ πξνβιεπφκελνο αλαθνηλψζεηο. δ) παο φζηηο παξαβαίλεη ηαο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 53α ηνπ παξφληνο πεξί ηεξήζεσο εηο ειιεληθήλ γιψζζαλ ησλ βηβιίσλ θαη ινγαξηαζκψλ ηεο εηαηξείαο. ε) παο φζηηο ελεξγεί ηαο ελ ησ άξζξσ 10 ηνπ λφκνπ 5076/1931 αλαθεξφκελνο εξγαζίαο, θαηά παξάβαζηλ ησλ εηδηθψλ δηαηάμεσλ πεξί ηξαπεδψλ ησλ άξζξσλ 10 , 11 , 12 , 13 , 14 θαη 16 , 17 , 18 ηνπ λφκνπ 5076/1931 . ζη) παλ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΢πκβνπιίνπ ή δηεπζπληήο αλσλχκνπ εηαηξείαο κεηά ηελ ππφ ηνπ Γηθαζηεξίνπ αθχξσζηλ ηεο απνθάζεσο ηεο γεληθήο ζπλειεχζεσο, ηελ πξνβιεπνκέλσλ ππφ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 3 5 β, δελ ήζειελ ελεξγήζεη ηαο επελεθηέαο εηο ηνλ ηζνινγηζκφλ κεηαβνιάο θαη ζπγθαιέζεη γεληθήλ ζπλέιεπζηλ πξνο έγθξηζηλ απηνχ. Άξζξν 59 Πνηληθέο δηαηάμεηο Σηκσξείηαη δηα θπιαθίζεσο κέρξηο ελφο έηνπο, θαη δηα ρξεκαηηθήο πνηλήο 300.000 δξαρκψλ θαη' ειάρηζηνλ ή δηα ηεο εηέξαο ησλ πνηλψλ ηνχησλ: α) φζηηο επί αζεκίησ αηηία ελ γλψζεη ιακβάλεη εηδηθφο σθειείαο ή ππνζρέζεηο ηνηνχησλ επί ησ ζθνπψ φπσο ελ γεληθή ζπλειεχζεη ςεθίζε θαζ' σξηζκέλελ θαηεχζπλζηλ ή κε παξεπξέζε ελ γεληθή ζπλειεχζεη. β) φζηηο ελ γλψζεη παξέρεη εηδηθφο σθειείαο ή ππνζρέζεηο ηνηνχησλ ράξηλ ησλ ελ ησ πξνεγνχκελν) εδαθίσ ζθνπψλ. Άξζξν 60 Πνηληθέο δηαηάμεηο Σηκσξείηαη δηα θπιαθίζεσο κέρξηο ελφο έηνπο, θαη δηα ρξεκαηηθήο πνηλήο 300.000 θαη' ειάρηζηνλ δξαρκψλ ή δηα ηεο εηέξαο ησλ πνηλψλ ηνχησλ: α) φζηηο άλεπ εηδηθήο εμνπζηνδνηήζεσο κεηέρεη ελ ςεθνθνξία γεληθήο ζπλειεχζεσο κεηφρσλ παξηζηάκελνο σο θχξηνο κεηνρψλ κε αλεθνπζψλ απηψ. β) φζηηο επί ησ πξνεγνχκελν) εδαθίσ αλαθεξνκέλσ ζθνπψ παξαδίδεη εηο ηίλα κεηνράο άιινπ ρσξίο λα έρε ηελ επί ηνχησ απαηηνπκέλελ εληνιήλ. γ) φζηηο, ελψ δελ έρεη δηθαίσκα, ςεθίδεη εκκέζσο ή ακέζσο δηα κεηνρψλ αο θαηέρεη ιφγσ ελερχξνπ ή ιφγσ ρξεκαηηζηεξηαθήο κεηαθνξάο.


Άξζξν 61 Πνηληθέο δηαηάμεηο Tηκσξείηαη δηα ρξεκαηηθήο πνηλήο 300.000 δξαρκψλ θαη' ειάρηζηνλ παο δηεπζπληήο, παλ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΢πκβνπιίνπ, παο αληηπξφζσπνο, παο πξάθησξ θαη παο εθθαζαξηζηήο αλσλχκνπ εηαηξείαο, φζηηο παξαιείπεη λα ππνβνιή εθπξνζέζκσο εηο ην ππνπξγείνλ Δκπνξίνπ ηα ππφ ηνπ λφκνπ, ηεο εγθξηλάζεο ηελ εηαηξείαλ ππνπξγηθήο απνθάζεσο θαη ηνπ θαηαζηαηηθνχ νξηδφκελα, σο ππνβιεηέα ησ ππνπξγείσ έγγξαθα ή δελ παξέζρελ ή παξέζρε ςεπδείο πιεξνθνξίαο, αηηεζείζαο ππφ ηνπ επνπηεχνληνο ππνπξγείνπ θαη αθνξψζαο εηο ηελ ελάζθεζηλ ηεο θαηά ηνλ παξφληα λφκνλ επνπηείαο. Άξζξν 62 Πνηληθέο δηαηάμεηο Σηκσξείηαη δηα ρξεκαηηθήο πνηλήο 300.000 δξαρκψλ θαη' ειάρηζηνλ παλ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΢πκβνπιίνπ, παο δηεπζπληήο ή παο άιινο ππάιιεινο αλσλχκνπ εηαηξείαο, φζηηο ελ γλψζεη θαη εθ πξνζέζεσο θαη παξά ηελ ζπλεπείαλ πξνζθπγήο εθδνζείζαλ θαη θνηλνπνηεζείζαλ απηψ απφθαζηλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΢πκβνπιίνπ ηνπ ππνπξγείνπ Δκπνξίνπ, εμαθνινπζεί αξλνχκελνο ή παξεκβάιινπλ δπζρέξεηαο εηο ηνπο ππαιιήινπο ηνπ ππ. Δκπνξίνπ δηα ηελ ελάζθεζηλ ηεο θαηά ηνλ παξφληα λφκνλ επνπηείαο επί ηεο εηαηξείαο. Με ηηο ίδηεο επίζεο πνηλέο ηηκσξείηαη φπνηνο παξαβαίλεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηα. άξζξα 7γ θαη 12 παξ. 2 πεξίπ δ΄ Άξζξν 62α Πνηληθέο δηαηάμεηο Σηκσξείηαη δηα θπιαθίζεσο κέρξη ηξηψλ κελψλ θαη δηα ρξεκαηηθήο πνηλήο 300.000 δξαρκψλ θαη' ειάρηζηνλ ή δηα ηεο εηέξαο ησλ πνηλψλ ηνχησλ παο φζηηο παξαβαίλεη ηαο δηαηάμεηο πεξί δεκνζηεχζεσο ελ ησ Γειηίσ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ θαη Δηαηξεηψλ Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο, σο θαη εάλ ακειή ή παξαιείπε λα ππνβάιεη ή ππνβάιιε αλαθξηβή εηο ηνλ Τπ. Οηθνλνκηθψλ ηελ ππφ ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λφκνπ 3424 θπξσζέληνο λνκνζεηηθνχ δηαηάγκαηνο πξνβιεπνκέλελ κεληαίαλ θαηάζηαζηλ ησλ ινγαξηαζκψλ θαη ην άξζξνπ 18β ηνπ λφκνπ 5076/1931 . Με ηηο ίδηεο επίζεο πνηλέο ηηκσξείηαη φπνηνο παξαβαίλεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηα άξζξα 7α πεξίπη. δ θαη 109.


Άξζξν 62β Πνηληθέο δηαηάμεηο Οη παξαβάηεο ησλ άξζξσλ 7α, 50α θαη 50β ηνπ παξφληνο λφκνπ ππφθεηληαη ζηελ πνηληθή θχξσζε, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 458 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα. Άξζξν 63 Πνηληθέο δηαηάμεηο 1. Σηκσξείηαη δηα θπιαθίζεσο παο δεκφζηνο ππάιιεινο εθ ησλ αζθνχλησλ επνπηείαλ επί αλσλχκνπ εηαηξείαο: α) φζηηο δελ ήζειε ηεξήζεη απφιπηνλ ερεκχζεηαλ πεξί ησλ παξ' απηνχ παξαηεξεζέλησλ ελ ηε ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο. β) φζηηο ήζειελ, είηε ακέζσο είηε εκκέζσο, ελεξγήζεη θεξδνζθνπηθφο πξάμεηο ελ ρξεκαηηζηεξίσ επί ρξενγξάθσλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ. 2. Ο δεκφζηνο ππάιιεινο, πιελ ηεο πνηλήο ηεο θπιαθίζεσο, ππφθεηηαη θαη εηο ηαο λελνκηζκέλαο πεηζαξρηθφο πνηλάο. 3. Η δηάηαμηο ηνπ εδαθίνπ α ηεο παξ. 1, εθαξκφδεηαη θαη επί ησλ θαηά ηα άξζξα 36 θαη 40 ειεγθηψλ. Άξζξν 63α Πνηληθέο δηαηάμεηο 1. Παο φζηηο άλεπ ζπλαηλέζεσο ηνπ θπξίνπ πσιεί ή ελερπξηάδεη ή νπσζδήπνηε κεηαβηβάδεη αμίαο πάζεο θχζεσο (κεηνράο, ρξεφγξαθα θ.ι.π.), δνζείζαο ηε ηξαπέδε επί παξαθαηαζήθε ή πξνο θχιαμηλ, ηηκσξείηαη δηα θπιαθίζεσο θαη αλ δελ ππάξρε ζθνπφο απνζηεξήζεσο. 2. Γηα ηεο απηήο σο άλσ πνηλήο ηηκσξείηαη παο φζηηο άλεπ ζπλαηλέζεσο ηνπ θπξίνπ πσιεί ή ελερπξηάδεη αμίαο πάζεο θχζεσο (ρξεφγξαθα, κέηνρνο θ.ι.π.), δνζείζαο ηε ηξαπέδε επί ελερχξσ, θαη αλ δελ ππάξρε ζθνπφο απνζηεξήζεσο.


Άξζξν 63β Πνηληθέο δηαηάμεηο Διεγθηέο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ηνπ άξζξνπ 36, θαζψο θαη ηα πξφζσπα ηνπ άξζξνπ 42α παξ. 5, αλ απφ ακέιεηα ζεψξεζαλ σο λνκίκσο έρνληα ηζνινγηζκφ πνπ θαηαξηίζηεθε παξά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ θαη ηνπ θαηαζηαηηθνχ, ηηκσξνχληαη κε θπιάθηζε κέρξη ηξηψλ κελψλ θαη κε ρξεκαηηθή πνηλή 300.000 δξαρκψλ θαη' ειάρηζηνλ ή κε κία απφ ηηο πνηλέο απηέο. ΢ε πεξίπησζε φκσο δφινπ ηηκσξνχληαη κε ηηο πνηλέο ηνπ άξζξ. 57. Άξζξν 63γ Πνηληθέο δηαηάμεηο 1. Σηκσξείηαη δηα ρξεκαηηθήο πνηλήο 1.000 επξψ θαη' ειάρηζηνλ παλ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΢πκβνπιίνπ, παο Γηεπζπληήο ή παο άιινο ππάιιεινο αλσλχκνπ εηαηξείαο, φζηηο ελ γλψζεη θαη εθ πξνζέζεσο αξλείηαη λα παξάζρε ηαο δεηνχκελνο πιεξνθνξίαο ή ζηνηρεία παξά ησλ ειεγθηψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ή νπσζδήπνηε παξεκβάιιεη δπζρέξεηαο εηο ηελ άζθεζηλ ηνπ ειέγρνπ ππ' απηψλ. 2. Σηκσξείηαη δηα θπιαθίζεσο, κέρξη ηξηψλ (3) κελψλ παο ειεγθηήο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, φζηηο δελ ήζειε ηεξήζεη απφιπηνλ ερεκχζεηαλ, πεξί ησλ παξ' απηνχ παξαηεξεζέλησλ ελ ηε ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο. 3. Γηα ηεο απηήο σο άλσ πνηλήο ηηκσξείηαη παο ειεγθηήο, φζηηο δελ εδήισζε θψιπκα αζθήζεσο ειέγρνπ πξνθεηκέλνπ πεξί εηαηξεηψλ εηο αο ππεξεηεί νπσζδήπνηε ή ηπγράλεη κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΢πκβνπιίνπ απηψλ θαη είρε ηαο ηδηφηεηαο ηαχηαο νπνηεδήπνηε θαηά ην δηάζηεκα δχν εηψλ πξν ηεο εκέξαο θαζ' ελ αλαηέζε απηψ ε άζθεζηο ηνπ ειέγρνπ. Σν απηφ εθαξκφδεηαη θαη φηαλ ν ειεγθηήο ππεξεηεί εηο εηαηξείαλ δηνηθνχζαλ θαη' νπζίαλ ηελ εηαηξείαλ εθ' εο δηεηάρζε ν έιεγρνο. Άξζξν 63δ Πνηληθέο δηαηάμεηο Γηα θάζε εθπξφζεζκε ππνβνιή ζηελ αξκφδηα επνπηεχνπζα Γεκφζηα Αξρή, πξάμεσλ θαη ζηνηρείσλ ησλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 11 παξάγξαθνο 5, 20 παξάγξαθνο 7, 26α παξάγξαθνο 2 θαη 43β παξάγξαθνη 3 θαη 6, επηβάιιεηαη πξφζηηκν 150 επξψ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ. Ο ηξφπνο επηβνιήο ηνπ πξνζηίκνπ, ε αλαπξνζαξκνγή ηνπ χςνπο απηνχ, θαζψο θαη ε δηαδηθαζία είζπξαμεο ηνπ, ξπζκίδνληαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξίνπ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.


ΚΔΦΑΛΑΙΟΝ 10νλ Άξζξν 64 Πνηληθέο δηαηάμεηο ........Καηαξγήζεθε

κε

ην

άξζξν

65

ηνπ

λφκπν

3604/2007

Άξζξν 65 Πνηληθέο δηαηάμεηο Αη δηαηάμεηο ηνπ ΝΓ 4237/1962 δελ εθαξκφδνληαη επί ησλ εηδηθψλ αλσλχκσλ λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ ησλ ηδξπζεηζψλ θαηφπηλ ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ εγθξηλνπζψλ ηελ εηζαγσγήλ πινίσλ σο θεθαιαίνπ εμσηεξηθνχ θαηά ηαο δηαηάμεηο ηνπ Ν.Γ. 26871953 "πεξί επελδχζεσο θαη πξνζηαζίαο θεθαιαίσλ εμσηεξηθνχ".

Άξζξν 66 Μεηαηξνπή Α.Δ. ζε Δ.Π.Δ. 1. Η κεηαηξνπή αλψλπκεο εηαηξείαο ζε εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, γίλεηαη κε απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο, πνπ ιακβάλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 29 παξ. 3 θαη 4 θαη 31 παξ. 2, κεηά απφ πξνεγνχκελε εθηίκεζε ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ηεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 ηνπ παξφληνο. ΢ηελ πεξίπησζε απηή, ην εηαηξηθφ θεθάιαην δελ κπνξεί λα ππνιείπεηαη απφ ην ειάρηζηνλ φξην πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 4 ηνπ Ν 3190/1955, φπσο ηζρχεη, εθηφο αλ ε δηαθνξά απηή θαιπθζεί κε λέα εηζθνξά ησλ εηαίξσλ. Η απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο πξέπεη λα πεξηβιεζεί ηνλ ηχπν ηνπ ζπκβνιαηνγξαθηθνχ εγγξάθνπ θαη λα πεξηιακβάλνληαη ζε απηήλ νη φξνη ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο. 2. Απφ ηε ζπληέιεζε ησλ θαηά ην άξζξν 8 ηνπ Νφκνπ 3190/1955 δεκνζηεχζεσλ θαη παξάιιεια ησλ δηαηππψζεσλ δεκνζηφηεηαο ηνπ άξζξνπ 7β γηα ηε γελφκελε κεηαηξνπή, ε κεηαηξεπφκελε αλψλπκε εηαηξεία ζπλερίδεηαη ππφ ηνλ ηχπν εηαηξείαο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο. Πξηλ απφ ηελ νινθιήξσζε ησλ πην πάλσ δηαηππψζεσλ δεκνζηφηεηαο, ε κεηαηξνπή δελ παξάγεη θαλέλα απνηέιεζκα. Μεηά ηελ επέιεπζε ηεο κεηαηξνπήο νη εθθξεκείο δίθεο ζπλερίδνληαη ρσξίο λα επέξρεηαη δηαθνπή ηνπο.


Άξζξν 66α Μεηαηξνπή αλώλπκεο εηαηξείαο ζε νκόξξπζκε ή εηεξόξξπζκε εηαηξεία 1. Η κεηαηξνπή αλψλπκεο εηαηξείαο ζε νκφξξπζκε ή εηεξφξξπζκε εηαηξεία γίλεηαη κε νκφθσλε απφθαζε φισλ ησλ κεηφρσλ. ΢ηε ζρεηηθή απφθαζε πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη νη φξνη ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο νκφξξπζκεο ή ηεο εηεξφξξπζκεο εηαηξείαο. 2. Απφ ηε ζπληέιεζε ησλ δεκνζηεχζεσλ θαη ησλ δηαηππψζεσλ δεκνζηφηεηαο θαηά ην άξζξν 42 ηνπ Δκπνξηθνχ Νφκνπ θαη ην άξζξν 7β ηνπ παξφληνο λφκνπ γηα ηε γελφκελε κεηαηξνπή, ε κεηαηξεπφκελε αλψλπκε εηαηξεία ζπλερίδεηαη κε ηε κνξθή νκφξξπζκεο ή εηεξφξξπζκεο εηαηξείαο. Πξηλ απφ ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαηππψζεσλ δεκνζηφηεηαο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, ε κεηαηξνπή δελ παξάγεη θαλέλα απνηέιεζκα. Μεηά ηελ επέιεπζε ηεο κεηαηξνπήο, νη εθθξεκείο δίθεο ζπλερίδνληαη ζην φλνκα ηεο λέαο εηαηξείαο, ρσξίο λα επέξρεηαη δηαθνπή ηνπο Άξζξν 67 Μεηαηξνπή Δ.Π.Δ ζε Α.Δ 1. Μεηαηξνπή εηαηξείαο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο ζε αλψλπκε εηαηξεία γίλεηαη κε απφθαζε ηεο ζπλέιεπζεο ησλ εηαίξσλ, πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ πιεηνςεθία ηνπ άξζξνπ 38 παξ. 1 ηνπ Ν 3190/1955 , κεηά απφ πξνεγνχκελε εθηίκεζε ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ηεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 9. ΢ηελ πεξίπησζε απηή, ην κεηνρηθφ θεθάιαην δελ κπνξεί λα ππνιείπεηαη απφ ην ειάρηζην φξην πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 8, νχηε κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξν, ρσξίο λέεο εηζθνξέο, απφ ην πνζφ πνπ πξνθχπηεη αλ, απφ ην ζπλνιηθφ ελεξγεηηθφ ηνπ ηζνινγηζκνχ ηνπ ππνδείγκαηνο ηνπ άξζξνπ 42γ αθαηξεζνχλ νη ππνρξεψζεηο, νη ηπρφλ πξνβιέςεηο θαη ηα ηπρφλ κε θεθαιαηνπνηνχκελα απνζεκαηηθά. ΢ε πεξίπησζε πνπ ην πνζφ απηφ ππνιείπεηαη απφ ην ειάρηζην φξην πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 8, ε δηαθνξά θαιχπηεηαη κε λέα εηζθνξά ησλ εηαίξσλ. Η απφθαζε ηεο ζπλέιεπζεο ησλ εηαίξσλ, πνπ πεξηιακβάλεη ηνπο φξνπο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο θαζψο θαη ηε ζχλζεζε ηνπ πξψηνπ Γηνηθεηηθνχ ΢πκβνπιίνπ ηεο, πξέπεη λα πεξηβιεζεί ηνλ ηχπν ηνπ ζπκβνιαηνγξαθηθνχ εγγξάθνπ θαη λα ππνβιεζεί ζηνλ ππνπξγφ Δκπνξίνπ γηα έγθξηζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4. Η παξαπάλσ απφθαζε καδί κε ηε ζρεηηθή έγθξηζε, ππφθεηηαη ζηηο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο ηνπ άξζξνπ 7β παξ. 1, παξάιιεια δε θαη ζηηο δηαηππψζεηο ηνπ άξζξνπ 8 παξ. 1 θαη 2 ηνπ Ν 3190/1955 .


Πξηλ απφ ηελ νινθιήξσζε ησλ πην πάλσ δηαηππψζεσλ δεκνζηφηεηαο ε κεηαηξνπή δελ παξάγεη θαλέλα απνηέιεζκα. Μεηά ηελ ηήξεζε ησλ δηαηππψζεσλ απηψλ ε απφ ηε κεηαηξνπή πξνεξρφκελε εηαηξεία ζπλερίδεηαη σο αλψλπκε εηαηξεία. Οη εθθξεκείο δίθεο ζπλερίδνληαη ρσξίο λα επέξρεηαη βίαηε δηαθνπή ηνπο θαη ρσξίο λα απαηηείηαη νπνηαδήπνηε εηδηθφηεξε δηαηχπσζε γηα ηε ζπλέρηζε ηνπο. Η νλνκαζηηθή αμία ηεο κεηνρήο πξέπεη λα είλαη ίζε κε ην εηαηξηθφ κεξίδην ή κε αθξηβέο πνιιαπιάζην ηνπ, θαη ζε θακηά πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 100 (εθαηφ) Δπξψ. Οη εηαίξνη πνπ δηαθψλεζαλ κπνξνχλ, έζησ θαη αλ ην θαηαζηαηηθφ πεξηέρεη αληίζεηε δηάηαμε, λα κεηαβηβάζνπλ ηα κεξίδηα ηνπο ζε ηξίηνπο. 2. Μεηαηξνπή ηεο νκφξξπζκεο ή εηεξφξξπζκεο εηαηξείαο ζε αλψλπκε εηαηξεία, εθφζνλ δελ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζην θαηαζηαηηθφ ηεο, γίλεηαη κε απφθαζε φισλ ησλ εηαίξσλ, κεηά απφ πξνεγνχκελε εθηίκεζε ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ηεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 9. ΢ηελ πεξίπησζε απηή, ην κεηνρηθφ θεθάιαην δελ κπνξεί λα ππνιείπεηαη απφ ην ειάρηζην φξην πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 8, εθηφο αλ ε δηαθνξά θαιπθζεί κε λέα εηζθνξά ησλ εηαίξσλ. Η απφθαζε ησλ εηαίξσλ, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηνπο φξνπο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο, θαζψο θαη ηε ζχλζεζε ηνπ πξψηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ησλ ειεγθηψλ ηεο πξψηεο εηαηξηθήο ρξήζεο, πξέπεη λα πεξηβιεζεί ηνλ ηχπν ηνπ ζπκβνιαηνγξαθηθνχ εγγξάθνπ θαη λα ππνβιεζεί ζηνλ Τπ. Δκπνξίνπ γηα έγθξηζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4. Η παξαπάλσ απφθαζε, καδί κε ηελ ζρεηηθή έγθξηζε, ππφθεηηαη ζηηο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο ηνπ άξζξνπ 7β, παξάιιεια δε θαη ζηηο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο ησλ άξζξσλ 42, 43 θαη 44 ηνπ Δκπνξηθνχ Νφκνπ, φπσο ηζρχνπλ θαη εθαξκφδνληαη. Πξηλ απφ ηελ νινθιήξσζε ησλ πην πάλσ δηαηππψζεσλ δεκνζηφηεηαο ε κεηαηξνπή δελ παξάγεη θαλέλα απνηέιεζκα, κεηά δε ηελ ηήξεζε απηψλ ε κεηαηξεπφκελε εηαηξεία ζπλερίδεηαη ππφ ηνλ ηχπν ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο. Οη εθθξεκείο δίθεο ζπλερίδνληαη ρσξίο λα επέξρεηαη δηαθνπή ηνπο. Κάζε εηαίξνο ιακβάλεη κεηνρέο αλάινγα κε ηελ αμία ηεο εηαηξηθήο ηνπ κεξίδαο. Η επσλπκία ηεο κεηαηξαπείζαο εηαηξείαο κπνξεί λα δηαηεξεζεί εθαξκνδφκελεο θαη ηεο δηαηάμεσο ηνπ άξζξνπ 5. Οη νκφξξπζκνη εηαίξνη ηεο νκφξξπζκεο ή εηεξφξξπζκεο εηαηξείαο, ε νπνία κεηεηξάπε, εμαθνινπζνχλ λα επζχλνληαη θαη κεηά ηε κεηαηξνπή εηο νιφθιεξνλ θαη απεξηφξηζηα γηα ηηο εηαηξηθέο ππνρξεψζεηο πνπ αλειήθζεζαλ κέρξη ηεο νινθιεξψζεσο ησλ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο δηαηππψζεσλ δεκνζηφηεηαο, εθηφο αλ νη δαλεηζηέο ηεο εηαηξείαο ζπγθαηαηέζεθαλ εγγξάθσο γηα ηε κεηαηξνπή ηεο εηαηξείαο.


3. ΢ηηο απφ κεηαηξνπή πξνεξρφκελεο εηαηξείεο κπνξνχλ λα εηζέιζνπλ θαη λένη κέηνρνη. ΚΔΦΑΛΑΙΟΝ 11νλ -΢ΤΓΥΧΝΔΤ΢Η ΑΝΧΝΤΜΧΝ ΔΣΑΙΡΔΙΧN Άξζξν 68 Γεληθέο δηαηάμεηο πεξί ζπγρσλεύζεσο 1. Η ζπγρψλεπζε αλψλπκσλ εηαηξεηψλ απνξξφθεζε, είηε κε ζχζηαζε λέαο εηαηξείαο.

πξαγκαηνπνηείηαη,

είηε

κε

2. ΢πγρψλεπζε κε απνξξφθεζε είλαη ε πξάμε κε ηελ νπνία κία ή πεξηζζφηεξεο αλψλπκεο εηαηξείεο (απνξξνθνχκελεο), νη νπνίεο ιχνληαη ρσξίο λα αθνινπζήζεη εθθαζάξηζε, κεηαβηβάδνπλ ζε άιιε πθηζηάκελε αλψλπκε εηαηξεία (απνξξνθνχζα) ην ζχλνιν ηεο πεξηνπζίαο ηνπο (ελεξγεηηθφ θαη παζεηηθφ) έλαληη απφδνζεο, ζηνπο κεηφρνπο ηνπο, κεηνρψλ εθδηδφκελσλ απφ ηελ απνξξνθνχζα εηαηξεία θαη, ελδερνκέλσο, θαηαβνιήο ελφο ρξεκαηηθνχ πνζνχ ζε κεηξεηά πξνο ζπκςεθηζκφ κεηνρψλ ηηο νπνίεο δηθαηνχληαη. Σν πνζφ απηφ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 10% (δέθα ηνηο εθαηφ) ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ κεηνρψλ, πνπ απνδίδνληαη ζηνπο κεηφρνπο ησλ απνξξνθνχκελσλ εηαηξεηψλ θαη αζξνηζηηθά κε ηελ αμία ησλ κεηνρψλ απηψλ ηελ αμία ηεο θαζαξήο ζέζεο ηεο εηζθεξφκελεο πεξηνπζίαο απηψλ ησλ εηαηξεηψλ. 3. ΢πγρψλεπζε κε ζχζηαζε λέαο εηαηξείαο είλαη ε πξάμε κε ηελ νπνία δχν ή πεξηζζφηεξεο αλψλπκεο εηαηξείεο, νη νπνίεο ιχνληαη ρσξίο λα αθνινπζήζεη εθθαζάξηζε, κεηαβηβάδνπλ ζε αλψλπκε εηαηξεία, ηελ νπνίαλ ζπληζηνχλ, ην ζχλνιν ηεο πεξηνπζίαο ηνπο (ελεξγεηηθφ θαη παζεηηθφ) έλαληη απφδνζεο, ζηνπο κεηφρνπο ηνπο, κεηνρψλ εθδηδφκελσλ απφ ηε λέα εηαηξεία θαη, ελδερνκέλσο, ελφο ρξεκαηηθνχ πνζνχ ζε κεηξεηά πξνο ζπκςεθηζκφ κεηνρψλ ηηο νπνίεο δηθαηνχληαη. Σν πνζφ απηφ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 10% ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ κεηνρψλ, πνπ απνδίδνληαη ζηνπο κεηφρνπο ησλ ιπφκελσλ εηαηξεηψλ, θαη αζξνηζηηθά κε ηελ αμία ησλ κεηνρψλ απηψλ ηελ αμία ηεο θαζαξήο ζέζεο ηεο εηζθεξφκελεο πεξηνπζίαο απηψλ ησλ εηαηξεηψλ.


ΚΔΦΑΛΑΙΟΝ 11α - ΢ΤΓΥΧΝΔΤ΢Η ΜΔ ΑΠΟΡΡΟΦΗ΢Η Άξζξν 69 ΢ρέδην ζύκβαζεο ζπγρώλεπζεο 1. Σα Γηνηθεηηθά ΢πκβνχιηα ησλ εηαηξεηψλ πνπ ζπγρσλεχνληαη θαηαξηίδνπλ εγγξάθσο ζρέδην ζχκβαζεο ζπγρψλεπζεο. 2. Σν ζρέδην ζχκβαζεο ζπγρψλεπζεο πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: α) Σελ εηδηθφηεξε κνξθή, ηελ επσλπκία θαη ηελ έδξα ησλ εηαηξεηψλ πνπ ζπγρσλεχνληαη, θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ κεηξψνπ ηνπο. β) Σε ζρέζε αληαιιαγήο ησλ κεηνρψλ θαη, ελδερνκέλσο, ην χςνο ηνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ κεηξεηψλ πνπ πξνβιέπεη ην άξζξ. 68. γ) Σηο δηαηππψζεηο παξάδνζεο ησλ λέσλ κεηνρψλ πνπ εθδίδεη ε απνξξνθνχζα εηαηξεία. δ) Σελ εκεξνκελία απφ ηελ νπνία νη κεηνρέο, πνπ παξαδίδνληαη ζηνπο κεηφρνπο ηεο ή ησλ απνξξνθζχκελσλ εηαηξεηψλ, παξέρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηα θέξδε ηεο απνξξνθνχζαο εηαηξείαο, θαζψο θαη θάζε εηδηθφ φξν ζρεηηθφ κε ην δηθαίσκα απηφ. ε) Σελ εκεξνκελία απφ ηελ νπνία νη πξάμεηο ηεο ή ησλ απνξξνθνχκελσλ εηαηξεηψλ ζεσξνχληαη, απφ ινγηζηηθή άπνςε, φηη γίλνληαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο απνξξνθνχζαο εηαηξείαο, θαη ηελ ηχρε ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ ηεο ή ησλ απνξξνθνχκελσλ εηαηξεηψλ, πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ εκεξνκελία απηή κέρξη ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο ζπγρψλεπζεο φπσο πξνβιέπεηαη ζηα άξζξα 74 θαη 75. ζη) Σα δηθαηψκαηα πνπ εμαζθαιίδεη ε απνξξνθνχζα εηαηξεία ζηνπο κεηφρνπο πνπ έρνπλ εηδηθά δηθαηψκαηα ζηελ ή ζηηο απνξξνθνχκελεο εηαηξείεο, θαζψο θαη ζηνπο θαηφρνπο άιισλ ηίηισλ, πιελ κεηνρψλ, ή ηα κέηξα πνπ πξνηείλνληαη γη' απηνχο. δ) Όια ηα ηδηαίηεξα πιενλεθηήκαηα πνπ, ελδερνκέλσο, παξέρνληαη ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΢πκβνπιίνπ θαη ζηνπο ηαθηηθνχο ειεγθηέο ησλ ζπγρσλεπφκελσλ εηαηξεηψλ. 3. Σν ζρέδην ζχκβαζεο ζπγρψλεπζεο ππνβάιιεηαη ζηηο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο ηνπ άξζξνπ 7β, απφ θαζεκία απφ ηηο ζπγρσλεπφκελεο εηαηξείεο 4. Σν Γηνηθεηηθφ ΢πκβνχιην θάζε κηαο απφ ηηο ζπγρσλεπφκελεο εηαηξείεο θαηαξηίδεη επίζεο ιεπηνκεξή έθζεζε, ζηελ νπνία επεμεγεί θαη δηθαηνινγεί, απφ λνκηθή θαη νηθνλνκηθή άπνςε, ην ζρέδην ζχκβαζεο ζπγρψλεπζεο θαη


εηδηθφηεξα, ηε ζρέζε αληαιιαγήο ησλ κεηνρψλ ηεο ή ησλ απνξξνθνχκεσλ εηαηξεηψλ πξνο ηηο κεηνρέο πνπ εθδίδεη ε απνξξνθνχζα εηαηξεία. Η έθζεζε απηή, πνπ αλαθέξεη επίζεο νπνηεζδήπνηε εηδηθέο δπζρέξεηεο πνπ ηπρφλ εκθαλίζηεθαλ ή ζα εκθαληζηνχλ θαηά ηελ εθηίκεζε, θαηαρσξείηαη ζην κεηξψν αλψλπκσλ εηαηξεηψλ θαη ππνβάιιεηαη ζηε γεληθή ζπλέιεπζε. Άξζξν 70 ΢ρέδην ζπκβάζεσο ζπγρσλεύζεσο 1. Μέζα ζε δέθα ( 10) εκέξεο απφ ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαηππψζεσλ δεκνζηφηεηαο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 69, κε επηκέιεηα ησλ Γηνηθεηηθψλ ΢πκβνπιίσλ ησλ ζπγρσλεπφκελσλ εηαηξεηψλ, πεξίιεςε ηνπ ζρεδίνπ ζχκβαζεο ζπγρψλεπζεο δεκνζηεχεηαη ζε κία εκεξήζηα νηθνλνκηθή εθεκεξίδα πνπ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 26. 2. Μέζα ζε έλα κήλα απφ ηε δεκνζίεπζε, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ πξνεγνχκελε παξ. 1, νη πηζησηέο ησλ ζπγρσλεπφκελσλ εηαηξεηψλ, ησλ νπνίσλ νη απαηηήζεηο γελλήζεθαλ πξηλ απφ απηή θαη δελ είραλ θαηαζηεί ιεμηπξφζεζκεο θαηά ην ρξφλν ηεο δεκνζίεπζεο, έρνπλ ην δηθαίσκα λα δεηήζνπλ λα ιάβνπλ επαξθείο εγγπήζεηο αλ ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ ζπγρσλεπφκελσλ εηαηξεηψλ θαζηζηά απαξαίηεηε ηελ πξνζηαζία απηή θαη εθ' φζνλ νη πηζησηέο απηνί δελ έρνπλ ήδε ιάβεη ηέηνηεο εγγπήζεηο. Οη εγγπήζεηο πνπ ζα ρνξεγεζνχλ ζηνπο πηζησηέο ηεο απνξξνθψζεο εηαηξείαο κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθέο απφ απηέο πνπ ζα ρνξεγεζνχλ ζηνπο πηζησηέο ηεο ή ησλ απνξξνθνχκελσλ εηαηξεηψλ. Κάζε δηαθνξά πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ παξέρεη δηθαίσκα ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο πηζησηέο λα πξνβάινπλ εγγξάθσο αληηξξήζεηο θαηά ηεο ζπγρψλεπζεο νη νπνίεο θνηλνπνηνχληαη ζηηο ζπγρσλεπφκελεο εηαηξείεο κέζα ζηελ ίδηα κεληαία πξνζεζκία πνπ πξνβιέπεη ην πξψην εδάθην. 3. Έπεηηα απφ αίηεζε ηεο εηαηξείαο ή ησλ εηαηξεηψλ πνπ ζπγρσλεχνληαη, ην κνλνκειέο πξσηνδηθείν ηεο έδξαο νπνηαζδήπνηε απφ ηηο αηηνχζεο εηαηξείεο, ην νπνίν ζηελ πεξίπησζε απηή δηθάδεη θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 682 θαη επφκελα ηεο Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο, κπνξεί λα επηηξέςεη ηελ ζπγρψλεπζε, παξά ηηο αληηξξήζεηο πηζησηή ή πηζησηψλ απφ ηνπο αλαθεξφκελνπο ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξ. 2, αλ θξίλεη φηη ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ ζπγρσλεπφκελσλ εηαηξεηψλ, ή νη εγγπήζεηο πνπ έρνπλ ήδε ιάβεη νη πηζησηέο απηνί ή ηνπο πξνζθέξνληαη δελ δηθαηνινγνχλ ηηο αληηξξήζεηο ηνπο. Η αίηεζε θνηλνπνηείηαη πξνο ηνλ ή ηνπο πηζησηέο πνπ έρνπλ αληηξξήζεηο. Η παξαπάλσ απφθαζε ηνπ κνλνκεινχο πξσηνδηθείνπ δελ ππφθεηηαη ζε ηαθηηθά θαη έθηαθηα έλδηθα κέζα. 4. Αλ ππάξρνπλ δαλεηζηέο κε νκνινγίεο κεηαηξέςηκεο ζε κεηνρέο ηνπιάρηζηνλ κηαο απφ ηηο ζπγρσλεπφκελεο εηαηξείεο, ε απφθαζε γηα ζπγρψλεπζε πξέπεη λα


εγθξηζεί θαη απφ ηνπο δαλεηζηέο απηνχο. (21) Η έγθξηζε παξέρεηαη κε απφθαζε πνπ ιακβάλεηαη ζε ζπγθξνηνχκελε κφλν γηα ηελ παξνρή ηεο έγθξηζεο απηήο ζπλέιεπζε ησλ νκνινγηνχρσλ δαλεηζηψλ κε πνζνζηά απαξηίαο θαη πιεηνςεθίαο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηα άξζξα 29 παξάγξαθνη 1 θαη 2 θαη 31 παξ. 1 ηα νπνία ππνινγίδνληαη ζην ζχλνιν ησλ νκνινγηαθψλ δαλείσλ θάζε εηαηξείαο. Γηα ηε ζχγθιεζε απηήο ηεο ζπλέιεπζεο, ηε ζπκκεηνρή ζ' απηή, ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ, ηελ αλαβνιή ιήςεο απνθάζεσλ, ηελ ςεθνθνξία, θαζψο θαη ηελ αθχξσζε ησλ απνθάζεσλ ηεο, εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. ΢ε πεξίπησζε κε έγθξηζεο ηεο απφθαζεο γηα ζπγρψλεπζε απφ ηελ πξνεγνχκελε εηδηθή ζπλέιεπζε ησλ νκνινγηνχρσλ δαλεηζηψλ, εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3. 5. ΢ηνπο θνκηζηέο άιισλ, εθηφο κεηνρψλ, ηίηισλ, απφ ηνπο νπνίνπο απνξξένπλ εηδηθά δηθαηψκαηα, παξέρνληαη απφ ηελ απνξξνθνχζα εηαηξεία δηθαηψκαηα ηνπιάρηζηνλ ηζνδχλακα κε εθείλα πνπ είραλ ζηελ απνξξνθνχκελε εηαηξεία εθηφο εάλ θάζε θνκηζηήο ελέθξηλε ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ. Άξζξν 71 Δθηίκεζε ζηνηρείσλ ζπγρσλεπόκελσλ εηαηξεηώλ 1. Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ ζπγρσλεπφκελσλ εηαηξεηψλ ζπληάζζεηαη έθζεζε πξνο ηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ησλ εηαηξεηψλ απηψλ, απφ επηηξνπή εκπεηξνγλσκφλσλ ή ηελ επηηξνπή ηεο παξαγξάθνπ 1 ή ηα πξφζσπα ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ 'Αξζξνπ 9. Σα πξφζσπα απηά, πνπ νξίδνληαη κεηά απφ θνηλή αίηεζε ή ζπκθσλία ησλ ζπγρσλεπφκελσλ εηαηξεηψλ, εμεηάδνπλ επίζεο θαη ηνπο φξνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζρέδην ζχκβαζεο ζπγρψλεπζεο. 2. ΢ηελ έθζεζή ηνπο ηα πξφζσπα ηεο παξαγξάθνπ 1 ππνρξενχληαη λα αλαθέξνπλ αλ, θαηά ηε γλψκε ηνπο, ε ζρέζε αληαιιαγήο ησλ κεηνρψλ ηεο ή ησλ απνξξνθνχκελσλ εηαηξεηψλ πξνο ηηο κεηνρέο πνπ εθδίδεη ε απνξξνθνχζα εηαηξεία είλαη δίθαηε θαη ινγηθή. ΢ηελ ίδηα έθζεζε πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ηνπιάρηζηνλ νη εμήο πιεξνθνξίεο: α) Η αμία ηεο εηζθεξφκελεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο ζην ζχλνιν ηεο (παζεηηθφ θαη ελεξγεηηθφ) γηα ηε κεηαβνιή ηνπ θεθαιαίνπ ηεο απνξξνθνχζαο εηαηξείαο ηελ νπνία ζπλεπάγεηαη ε ζπγρψλεπζε, θαη ηα ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 9 παξ. 2 εδάθην δεχηεξν. β) Η κέζνδνο ή νη κέζνδνη πνπ πηνζεηήζεθαλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πξνηεηλφκελεο ζρέζεο αληαιιαγήο ησλ κεηνρψλ.


γ) Γήισζε γηα ην αλ ε κέζνδνο ή νη κέζνδνη πνπ πηνζεηήζεθαλ είλαη θαηάιιειεο γηα ηελ ή ηηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο, ηηο αμίεο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ εθαξκνγή θάζε κεζφδνπ θαη γλψκε γηα ηε βαξχηεηα πνπ απνδφζεθε ζε νξηζκέλεο κεζφδνπο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αμηψλ απηψλ, θαζψο θαη πεξηγξαθή ησλ ηπρφλ δπζθνιηψλ, πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ εθηίκεζε. 3. Κάζε πξφζσπν ηεο παξαγξάθνπ 1 έρεη ην δηθαίσκα λα ιακβάλεη απφ ηηο ζπγρσλεπφκελεο εηαηξείεο νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ή έγγξαθν ρξήζηκν γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηνπ έξγνπ ηεο εθηίκεζεο, θαζψο θαη λα δηελεξγεί φιεο ηηο απαξαίηεηεο έξεπλεο θαη λα πξνβαίλεη ζηνπο αλαγθαίνπο ειέγρνπο. Άξζξν 72 Απόθαζε γεληθήο ζπλέιεπζεο 1. Γηα ηε ζπγρψλεπζε απαηηείηαη απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο θάζε κηαο απφ ηηο ζπγρσλεπφκελεο εηαηξείεο. Η απφθαζε απηή αθνξά ηελ έγθξηζε ηνπ ζρεδίνπ ζχκβαζεο ζπγρψλεπζεο θαη, θαηά πεξίπησζε, ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπγρψλεπζεο. Η γεληθή ζπλέιεπζε δελ κπνξεί λα ιάβεη απφθαζε αλ δελ έρεη ηεξεζεί ε πξνζεζκία ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 70 θαη, ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 70, αλ δελ έρεη εθδνζεί ε απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ

2. Αλ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο θαηεγνξίεο κεηνρψλ, ε απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο γηα ηε ζπγρψλεπζε ηειεί ππφ ηελ έγθξηζε ηεο ή ησλ θαη' ηδίαλ θαηεγνξηψλ κεηφρσλ, ηα δηθαηψκαηα ησλ νπνίσλ ζίγνληαη απφ ηε ζπγρψλεπζε. Η έγθξηζε παξέρεηαη κε απφθαζε ηδηαίηεξεο ζπλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο θαηεγνξίαο πνπ ζίγεηαη, ε νπνία ιακβάλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο γηα απαξηία θαη πιεηνςεθία ησλ άξζξσλ 29 παξ. 3 θαη 4 θαη 31 παξ. 2. Γηα ηε ζχγθιεζε ηεο ζπλέιεπζεο απηήο, ηε ζπκκεηνρή ζ' απηή, ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ, ηελ αλαβνιή ιήςεο απφθαζεο, ηελ ςεθνθνξία, θαζψο θαη ηελ αθχξσζε απνθάζεσλ ηεο, εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο γηα ηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ.


Άξζξν 73 Απόθαζε γεληθήο ζπλειεύζεσο 1. Έλα κήλα , ηνπιάρηζηνλ , πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ζπλεδξίαζεο ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο πνπ θαιείηαη γηα λα απνθαζίζεη γηα ην ζρέδην ζχκβαζεο ηεο ζπγρψλεπζεο, θάζε κέηνρνο έρεη δηθαίσκα λα ιακβάλεη γλψζε, ζηελ έδξα ηεο εηαηξείαο, ηνπιάρηζηνλ ησλ αθφινπζσλ εγγξάθσλ: α) Σνπ ζρεδίνπ ηεο ζχκβαζεο ζπγρψλεπζεο. β) Σσλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη ησλ εθζέζεσλ δηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΢πκβνπιίνπ ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ ρξήζεσλ ησλ εηαηξεηψλ πνπ ζπγρσλεχνληαη. γ) Δθφζνλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ηειεπηαίαο ρξήζεο θέξνπλ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ρξήζεο απηήο πνπ απέρεη πεξηζζφηεξν απφ 6 (έμη) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ζρεδίνπ ηεο ζχκβαζεο ζπγρψλεπζεο, κηαο ινγηζηηθήο θαηάζηαζεο (πξνζσξηλνχ ηζνινγηζκνχ) ηεο εηαηξείαο πνπ ζπληάζζεηαη ζε εκεξνκελία ε νπνία δελ κπνξεί λα πξνεγείηαη απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ζρεδίνπ ηεο ζχκβαζεο ζπγρψλεπζεο πεξηζζφηεξν απφ ηξεηο κήλεο. δ) Σσλ εθζέζεσλ ησλ Γηνηθεηηθψλ ΢πκβνπιίσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 69. ε) Σεο έθζεζεο ηεο επηηξνπήο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 71. 2. Η ινγηζηηθή θαηάζηαζε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν θαηαξηίδεηαη κε ηηο ίδηεο κεζφδνπο θαη ηελ ίδηα δηάηαμε θαη εκθάληζε φπσο θαη ν ηειεπηαίνο εηήζηνο ηζνινγηζκφο. Γηα ηελ θαηάξηηζε απηήο ηεο ινγηζηηθήο θαηάζηαζεο ηζρχνπλ θαη ηα εμήο: α) Γελ είλαη ππνρξεσηηθφ λα πξνεγείηαη λέα θπζηθή (πξαγκαηηθή) απνγξαθή. β) Οη απνηηκήζεηο πνπ απεηθνλίδνληαη ζηνλ ηειεπηαίν εηήζην ηζνινγηζκφ πξνζαξκφδνληαη θαηά ηξφπν πνπ λα αληαπνθξίλεηαη κφλν ζηηο εγγξαθέο ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ. Ωζηφζν, πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη απνζβέζεηο θαη νη πξνβιέςεηο ηεο ελδηάκεζεο πεξηφδνπ απφ ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ ηεο ηειεπηαίαο ρξήζεο θαη ηπρφλ ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζηελ πξαγκαηηθή αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ δελ εκθαλίδνληαη ζηα βηβιία. 3. Μεηά απφ αίηεζε θάζε ελδηαθεξφκελνπ κεηφρνπ, απφ θάζε εηαηξεία παξαδίδνληαη ή ζηέιλνληαη, αλέμνδα, πιήξε απνζπάζκαηα ή αληίγξαθα ησλ εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 1.


Άξζξν 74 Γηαηππώζεηο δεκνζηόηεηαο απνθάζεσλ Γ.΢. 1. Οη απνθάζεηο ησλ γεληθψλ ζπλειεχζεσλ γηα ζπγρψλεπζε, πνπ ιακβάλνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 72, καδί κε ηε ζρεηηθή ζχκβαζε, πνπ θαηαξηίδεηαη κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν ζην νπνίν πξνζαξηάηαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν 1599/86 (ΦΔΚ Α' 75/86) φηη δελ πξνβιήζεθαλ νη θαηά ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 70 αληηξξήζεηο ή φηη νη ηπρφλ πξνβιεζείζεο επηιχζεθαλ, θαη κεηά απφ έγθξηζε ηνπ ππνπξγνχ Δκπνξίνπ, ππνβάιινληαη ζηηο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο ηνπ άξζξνπ 7β γηα θάζε κία απφ ηηο ζπγρσλεπφκελεο εηαηξείεο. 2. Η έγθξηζε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ πξνεγνχκελε παξ. 1 παξέρεηαη κφλν αθνχ εμαθξηβσζεί ε χπαξμε θαη ε λνκηκφηεηα φισλ ησλ πξάμεσλ θαη δηαηππψζεσλ πνπ επηβάιιεη ν παξψλ λφκνο ζηηο ζπγρσλεπφκελεο εηαηξείεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπγρψλεπζεο. Άξζξν 75 Απνηειέζκαηα ηεο ζπγρώλεπζεο 1. Απφ ηελ θαηαρψξεζε , ζην κεηξψν αλψλπκσλ εηαηξεηψλ, ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο ηεο ζπγρψλεπζεο, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 74, επέξρνληαη απηνδίθαηα θαη ηαπηφρξνλα ρσξίο θακία άιιε δηαηχπσζε, ηφζν γηα ηηο ζπγρσλεπφκελεο εηαηξείεο φζν θαη έλαληη ησλ ηξίησλ, ηα αθφινπζα απνηειέζκαηα: α) Η απνξξνθνχζα εηαηξεία ππνθαζίζηαηαη ζην ζχλνιν ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο ή ησλ απνξξνθνχκελσλ εηαηξεηψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηνηθεηηθψλ αδεηψλ πνπ έρνπλ εθδνζεί ππέξ ηεο ή ησλ απνξξνθνχκελσλ εηαηξεηψλ θαη ε κεηαβίβαζε απηή εμνκνηψλεηαη κε θαζνιηθή δηαδνρή. β) Οη κέηνρνη ηεο ή ησλ απνξξνθνχκελσλ εηαηξεηψλ γίλνληαη κέηνρνη ηεο απνξξνθνχζαο εηαηξείαο. γ) Η απνξξνθνχκελε ή νη απνξξνθνχκελεο εηαηξείεο, παχνπλ λα ππάξρνπλ. 2. Οη εθθξεκείο δίθεο ζπλερίδνληαη απηνδηθαίσο απφ ηελ απνξξνθνχζα εηαηξεία ή θαη' απηήο ρσξίο θακία εηδηθφηεξε δηαηχπσζε απφ κέξνπο ηεο γηα ηε ζπλέρηζε θαη ρσξίο λα επέξρεηαη, ιφγσ ηεο ζπγρψλεπζεο, βηαία δηαθνπή ηεο δίθεο θαη ρσξίο λα απαηηείηαη δήισζε γηα ηελ επαλάιεςε ηνπο. 3. Οη πξνβιεπφκελεο απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηδηαίηεξεο δηαηππψζεηο γηα ηε κεηαβίβαζε νξηζκέλσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηζρχνπλ θαη ζηελ πεξίπησζε ζπγρψλεπζεο.


4. Οη κεηνρέο ηεο απνξξνθνχζαο εηαηξείαο δελ αληαιιάζζνληαη κε κεηνρέο ηεο απνξξνθνχκελεο εηαηξείαο πνπ θαηέρνληαη: α) είηε ελεξγεί β) είηε ελεξγεί

απφ ηελ ίδηα ηελ απνξξνθνχζα εηαηξεία, είηε απφ πξφζσπν πνπ ζην φλνκα ηνπ, αιιά γηα ινγαξηαζκφ ηεο εηαηξείαο απηήο, απφ ηελ ίδηα ηελ απνξξνθνχκελε εηαηξεία, είηε απφ πξφζσπν πνπ ζην φλνκα ηνπ, αιιά γηα ινγαξηαζκφ ηεο εηαηξείαο απηήο. Άξζξν 76 Δπζύλεο κειώλ Γηνηθεηηθνύ ΢πκβνπιίνπ

1. Κάζε κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΢πκβνπιίνπ ηεο ή ησλ απνξξνθνχκελσλ εηαηξεηψλ επζχλεηαη έλαληη ησλ κεηφρσλ ησλ εηαηξεηψλ απηψλ θαη ησλ ηξίησλ γηα θάζε πηαίζκα ηνπ θαηά ηελ πξνεηνηκαζία θαη πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπγρψλεπζεο. 2. Κάζε κέινο ηεο επηηξνπήο πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 71 επζχλεηαη έλαληη ησλ κεηφρσλ ηεο ή ησλ απνξξνθνχκελσλ εηαηξεηψλ θαη ησλ ηξίησλ γηα θάζε πηαίζκα ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ.

Άξζξν 77 Αθπξόηεηα ηεο ζπγρώλεπζεο 1. Η ζπγρψλεπζε θεξχζζεηαη άθπξε κε απφθαζε ηνπ κνλνκεινχο πξσηνδηθείνπ, ην νπνίν δηθάδεη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο εθνχζηαο δηθαηνδνζίαο, κφλν αλ: α) δελ ηεξήζεθαλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 74, ή β). απνδεηρζεί φηη ε απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο κηαο απφ ηηο εηαηξείεο πνπ ζπγρσλεχζεθαλ θαη πνπ ελέθξηλε ηε ζπγρψλεπζε είλαη άθπξε ή αθπξψζηκε θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 35α θαη 35β 2. Η αγσγή γηα ηελ αθχξσζε ηεο ζπγρψλεπζεο είλαη απαξάδεθηε, αλ: α) παξήιζαλ 6 (έμη) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία θαηαρψξεζεο, ζην κεηξψν αλψλπκσλ εηαηξεηψλ, ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο ηεο ζπγρψλεπζεο, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 74, ή β) έπαςαλ λα ππάξρνπλ ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ζα κπνξνχζε λα γίλεη ε αθχξσζε. 3. Σν αξκφδην δηθαζηήξην παξέρεη ζηηο ελδηαθεξφκελεο εηαηξείεο πξνζεζκία γηα ηελ άξζε ησλ ιφγσλ αθπξφηεηαο ηεο ζπγρψλεπζεο, φηαλ ε άξζε απηή είλαη εθηθηή.


4. Η δηθαζηηθή απφθαζε πνπ θεξχζζεη ηελ αθπξφηεηα ηεο ζπγρψλεπζεο ππνβάιιεηαη ζηηο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο ηνπ άξζξνπ 7β. 5. Η ηξηηαλαθνπή θαηά ηεο απφθαζεο πνπ θεξχζζεη ηελ αθπξφηεηα ηεο ζπγρψλεπζεο κπνξεί λα αζθεζεί κέζα ζε πξνζεζκία έμη κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο ζηηο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο ηνπ άξζξνπ 7β. 6. Η δηθαζηηθή απφθαζε πνπ θεξχζζεη ηελ αθπξφηεηα ηεο ζπγρψλεπζεο δελ ζίγεη ην θχξνο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ γελλήζεθαλ ζε βάξνο ή ζε φθεινο ηεο απνξξνθνχζαο εηαηξείαο ζηελ πεξίνδν κεηά ηελ εκεξνκελία θαηαρψξεζεο, ζην κεηξψν αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο ηεο ζπγρψλεπζεο, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 74, θαη πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο απφθαζεο απηήο ζηε δεκνζηφηεηα πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ απηνχ. 7. Οη εηαηξείεο πνπ έιαβαλ κέξνο ζηε ζπγρψλεπζε επζχλνληαη εηο νιφθιεξνλ γηα ηηο ππνρξεψζεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. Άξζξν 77α Με δίθαηε ζρέζε αληαιιαγήο 1. Η ζπγρψλεπζε δελ θεξχζζεηαη άθπξε γηα ην ιφγν φηη ε ζρέζε αληαιιαγήο ησλ κεηνρψλ ησλ κεηφρσλ ηεο απνξξνθνχκελεο εηαηξείαο κε κεηνρέο ηεο απνξξνθνχζαο έρεη νξηζζεί αδηθαηνιφγεηα ρακειή. 2. ΢ηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 1 θάζε κέηνρνο ηεο απνξξνθνχκελεο εηαηξείαο κπνξεί λα αμηψζεη ηελ θαηαβνιή ζε απηφλ απφ ηελ απνξξνθνχζα εηαηξεία απνδεκίσζεο ζε κεηξεηά. Η απνδεκίσζε νξίδεηαη απφ ην κνλνκειέο πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο. Η ζρεηηθή αμίσζε παξαγξάθεηαη αλ παξέιζνπλ έμη (6) κήλεο απφ ηελ θαηαρψξηζε ζην κεηξψν ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο ηεο ζπγρψλεπζεο, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 74. 3. Η απνξξνθνχζα εηαηξεία κπνξεί κε δήισζή ηεο λα εμαγνξάζεη ηηο κεηνρέο ησλ κεηφρσλ πνπ αζθνχλ ηελ αμίσζε ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο 'Αξζξνπ. ΢ηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδεηαη, αλαιφγσο, ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 84. Άξζξν 78 Απνξξόθεζε εηαηξείαο από άιιε πνπ θαηέρεη ην 100% ησλ κεηνρώλ ηεο 1. Η πξάμε κε ηελ νπνία κία ή πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο κεηαβηβάδνπλ, κεηά απφ ιχζε ηνπο ρσξίο λα αθνινπζήζεη εθθαζάξηζε, ην ζχλνιν ηεο πεξηνπζίαο ηνπο (ελεξγεηηθφ θαη παζεηηθφ) ζε άιιε εηαηξεία πνπ θαηέρεη ην ζχλνιν ησλ κεηνρψλ ηνπο, είηε ε ίδηα είηε δηα κέζνπ πξνζψπσλ πνπ θαηέρνπλ ηηο κεηνρέο


ζην φλνκα ηνπο αιιά γηα ινγαξηαζκφ ηεο, ππφθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 69,70,71,72,73,74,75,76θαη 77, κε εμαίξεζε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 69 παξ. 2 πεξίπη. β, γ θαη δ, 69 παξ. 4, 71, 73 παξ. 1 πεξίπη. δ θαη ε, 75 παξ. 1 πεξίπη. β, θαη 76. 2. Γηα ηελ πξάμε πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν (απνξξφθεζε) δελ απαηηείηαη απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ ζπγρσλεπφκελσλ εηαηξεηψλ, θαηά παξέθθιηζε απφ ην άξζξν 72, αλ: α) ε δεκνζηφηεηα ηνπ ζρεδίνπ ζχκβαζεο πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 69 πξαγκαηνπνηείηαη, απφ θάζε κηα απφ ηηο ζπγρσλεπφκελεο εηαηξείεο, έλα κήλα ηνπιάρηζηνλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πξάμεο απνξξφθεζεο, θαη β) φινη νη κέηνρνη ηεο απνξξνθνχζαο εηαηξείαο έρνπλ ην δηθαίσκα, έλα κήλα ηνπιάρηζηνλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πξάμεο απνξξφθεζεο, λα ιακβάλνπλ γλψζε ζηελ έδξα ηεο απνξξνθνχκελεο εηαηξείαο ησλ εγγξάθσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 73 παξ. 1 πεξίπη. α, β θαη γ. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 παξάγξαθνη 2 θαη 3 εθαξκφδνληαη αλαιφγσο.

Άξζξν 79 Πξάμεηο πνπ εμνκνηώλνληαη κε ηε ζπγρώλεπζε κε απνξξόθεζε 1. Γηα ηελ πξάμε κε ηελ νπνία κία ή πεξηζζφηεξεο αλψλπκεο εηαηξείεο (εμαγνξαδφκελεο) κεηαβηβάδνπλ, κεηά απφ ιχζε ηνπο ρσξίο λα αθνινπζήζεη εθθαζάξηζε, ζε άιιε (εμαγνξάδνπζα) ζην ζχλνιν ηεο πεξηνπζίαο ηνπο (ελεξγεηηθφ θαη παζεηηθφ) έλαληη απφδνζεο ζηνπο κεηφρνπο ησλ εμαγνξαδφκελσλ εηαηξεηψλ ηνπ αληηηίκνπ ησλ δηθαησκάησλ ηνπο (εμαγνξά), εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 69 έσο θαη 77. 2. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ σο απνξξνθνχκελεο εηαηξείεο ελλννχληαη νη εηαηξείεο πνπ εμαθαλίδνληαη (εμαγνξαδφκελεο) θαη ζαλ απνξξνθνχζα εηαηξεία ελλνείηαη ε εμαγνξάδνπζα. Άξζξν 79α Με δίθαην αληάιιαγκα 1. Η πξάμε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ πξνεγνχκελνπ 'Αξζξνπ δελ θεξχζζεηαη άθπξε γηα ην ιφγν φηη ην αληίηηκν ησλ δηθαησκάησλ ησλ κεηφρσλ ησλ εμαγνξαδφκελσλ εηαηξεηψλ έρεη νξηζζεί ζε αδηθαηνιφγεηα ρακειφ πνζφ.


2. ΢ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 θάζε κέηνρνο ηεο εμαγνξαδφκελεο εηαηξείαο κπνξεί λα αμηψζεη ηελ θαηαβνιή ζε απηφλ απφ ηελ εμαγνξάδνπζα εηαηξεία απνδεκίσζεο ζε κεηξεηά. Η απνδεκίσζε νξίδεηαη απφ ην κνλνκειέο πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο. Η ζρεηηθή αμίσζε παξαγξάθεηαη αλ παξέιζνπλ έμη (6) κήλεο απφ ηελ θαηαρψξηζε ζην κεηξψν ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο ηεο εμαγνξάο, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 74. ΚΔΦΑΛΑΙΟΝ 11β -΢ΤΓΥΧΝΔΤ΢Η ΜΔ ΢Τ΢ΣΑ΢Η ΝΔΑ΢ ΑΝΧΝΤΜΗ΢ ΔΣΑΙΡΔΙΑ΢ Άξζξν 80 Δθαξκνγή δηαηάμεσλ 1. Με ηελ επηθχιαμε ηεο εθαξκνγήο ηνπ 'Αξζξνπ 4α, ηα άξζξα 69 έσο θαη 77α εθαξκφδνληαη θαη ζηε ζπγρψλεπζε κε ζχζηαζε λέαο εηαηξείαο. Γηα ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο δηάηαμεο σο απνξξνθνχκελεο εηαηξείεο λννχληαη νη εηαηξείεο πνπ εμαθαλίδνληαη θαη σο απνξξνθνχζα εηαηξεία ε λέα εηαηξεία. 2. Σν άξζξν 69 παξ. 2 πεξίπη. α' εθαξκφδεηαη αλαιφγσο θαη γηα ηε λέα εηαηξεία. 3. Σν ζρέδην ζχκβαζεο ζπγρψλεπζεο, καδί κε ην θαηαζηαηηθφ ηεο λέαο εηαηξείαο, εγθξίλνληαη απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε θάζε κηαο απφ ηηο εηαηξείεο πνπ εμαθαλίδνληαη.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 12ν - ΓΙΑ΢ΠΑ΢Η ΑΝΧΝΤΜΧΝ ΔΣΑΙΡΔΙΧΝ Άξζξν 81 Γεληθέο δηαηάμεηο πεξί δηαζπάζεσο Α.Δ. 1. Η δηάζπαζε αλψλπκσλ εηαηξεηψλ πξαγκαηνπνηείηαη, είηε κε απνξξφθεζε, είηε κε ζχζηαζε λέσλ εηαηξεηψλ, είηε κε απνξξφθεζε θαη ζχζηαζε λέσλ εηαηξεηψλ. 2. Γηάζπαζε κε απνξξφθεζε είλαη ε πξάμε κε ηελ νπνία κηα αλψλπκε εηαηξεία (δηαζπψκελε), ε νπνία ιχεηαη ρσξίο λα αθνινπζήζεη εθθαζάξηζε, κεηαβηβάδεη ζε άιιεο πθηζηάκελεο αλψλπκεο εηαηξείεο (επσθεινχκελεο) ην ζχλνιν ηεο πεξηνπζίαο ηεο (ελεξγεηηθφ θαη παζεηηθφ) έλαληη απφδνζεο ζηνπο κεηφρνπο ηεο κεηνρψλ εθδηδφκελσλ απφ ηηο επσθεινχκελεο εηαηξείεο θαη, ελδερνκέλνπο, θαηαβνιήο ελφο ρξεκαηηθνχ πνζνχ ζε κεηξεηά πξνο ζπκςεθηζκφ κεηνρψλ ηηο νπνίεο δηθαηνχληαη. Σν πνζφ απηφ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 10% ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ κεηνρψλ, πνπ απνδίδνληαη ζηνπο κεηφρνπο ηεο δηαζπψκελεο εηαηξείαο, θαη αζξνηζηηθά κε ηελ αμία ησλ


κεηνρψλ απηψλ ηελ αμία ηεο θαζαξήο ζέζεο ηεο εηζθεξφκελεο πεξηνπζίαο απηήο ηεο εηαηξείαο. 3. Γηάζπαζε κε ζχζηαζε λέσλ εηαηξεηψλ είλαη ε πξάμε κε ηελ νπνία κία αλψλπκε εηαηξεία (δηαζπψκελε), ε νπνία ιχεηαη ρσξίο λα αθνινπζήζεη εθθαζάξηζε, κεηαβηβάδεη ζε άιιεο αλψλπκεο εηαηξείεο πνπ ζπληζηψληαη ηαπηφρξνλα (επσθεινχκελεο) ην ζχλνιν ηεο πεξηνπζίαο ηεο (ελεξγεηηθφ θαη παζεηηθφ) έλαληη απφδνζεο ζηνπο κεηφρνπο ηεο κεηνρψλ εθδηδφκελσλ απφ ηηο επσθεινχκελεο εηαηξείεο θαη, ελδερνκέλσο, θαηαβνιήο ελφο ρξεκαηηθνχ πνζνχ ζε κεηξεηά πξνο ζπκςεθηζκφ κεηνρψλ ηηο νπνίεο δηθαηνχληαη. Σν πνζφ απηφ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 10% ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ κεηνρψλ, πνπ απνδίδνληαη ζηνπο κεηφρνπο ηεο δηαζπψκελεο εηαηξείαο, θαη αζξνηζηηθά κε ηελ αμία ησλ κεηνρψλ απηψλ ηελ αμία ηεο θαζαξήο ζέζεο ηεο εηζθεξφκελεο πεξηνπζίαο απηήο ηεο εηαηξείαο. 4. Γηάζπαζε κε απνξξφθεζε θαη κε ζχζηαζε λέσλ εηαηξεηψλ είλαη ε πξάμε κε ηελ νπνία κηα αλψλπκε εηαηξεία (δηαζπψκελε), ε νπνία ιχεηαη ρσξίο λα αθνινπζήζεη εθθαζάξηζε, κεηαβηβάδεη κεξηθψο ζε άιιεο πθηζηάκελεο αλψλπκεο εηαηξείεο (επσθεινχκελεο κε απνξξφθεζε) θαη κεξηθψο ζε άιιεο αλψλπκεο εηαηξείεο πνπ ζπληζηψληαη ηαπηφρξνλα (επσθεινχκελεο κε ζχζηαζε) ην ζχλνιν ηεο πεξηνπζίαο ηεο (ελεξγεηηθφ θαη παζεηηθφ) έλαληη ηεο απφδνζεο ζηνπο κεηφρνπο ηεο κεηνρψλ εθδηδφκελσλ απφ ηηο επσθεινχκελεο εηαηξείεο θαη, ελδερνκέλσο, θαηαβνιήο ελφο ρξεκαηηθνχ πνζνχ ζε κεηξεηά πξνο ζπκςεθηζκφ κεηνρψλ ηηο νπνίεο δηθαηνχληαη. Σν πνζφ απηφ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 10% ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ κεηνρψλ, πνπ απνδίδνληαη ζηνπο κεηφρνπο ηεο δηαζπψκελεο εηαηξείαο, θαη αζξνηζηηθά κε ηελ αμία ηεο θαζαξήο ζέζεο ηεο εηζθεξφκελεο πεξηνπζίαο απηήο ηεο εηαηξείαο. 5. ΢ηα ζεκεία πνπ νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 81 θαη 87 παξαπέκπνπλ ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 69 έσο θαη 80, σο «εηαηξείεο πνπ ζπγρσλεχνληαη» ή «ζπγρσλεπφκελεο εηαηξείεο», λννχληαη νη εηαηξείεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηάζπαζε, σο «απνξξνθνχζα εηαηξεία» λνείηαη θάζε κία απφ ηηο επσθεινχκελεο εηαηξείεο, σο «απνξξνθνχκελε ή υπνξξνθνχκελεο εηαηξείεο» ε δηαζπψκελε εηαηξεία, σο «ζπγρψλεπζε» ε δηάζπαζε θαη σο «ζρέδην ζχκβαζεο ζπγρψλεπζεο» ην ζρέδην ζχκβαζεο δηάζπαζεο.


KΔΦΑΛΑΙΟ 12α - ΓΙΑ΢ΠΑ΢Η ΜΔ ΑΠΟΡΡΟΦΗ΢Η Άξζξν 82 ΢ρέδην ζύκβαζεο δηάζπαζεο 1. Σα Γηνηθεηηθά ΢πκβνχιηα ησλ εηαηξεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηάζπαζε θαηαξηίδνπλ εγγξάθσο ζρέδην ζχκβαζεο δηάζπαζεο. 2. Σν ζρέδην ζχκβαζεο δηάζπαζεο πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: α) Σελ εηδηθφηεξε κνξθή, ηελ επσλπκία θαη ηελ έδξα ησλ εηαηξεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηάζπαζε, θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ κεηξψνπ ηνπο. β) Σε ζρέζε αληαιιαγήο ησλ κεηνρψλ θαη, ελδερνκέλνπο, ην χςνο ηνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ κεηξεηψλ πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 81. γ) Σηο δηαηππψζεηο παξάδνζεο ησλ λέσλ κεηνρψλ πνπ εθδίδνπλ νη επσθεινχκελεο εηαηξείεο. δ) Σελ εκεξνκελία απφ ηελ νπνία νη κεηνρέο, πνπ παξαδίδνληαη ζηνπο κεηφρνπο ηεο δηαζπψκελεο εηαηξείαο, παξέρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηα θέξδε θαζεκίαο απφ ηηο επσθεινχκελεο εηαηξείεο, θαζψο θαη θάζε εηδηθφ φξν ζρεηηθφ κε ην δηθαίσκα απηφ. ε) Σελ εκεξνκελία απφ ηελ νπνία νη πξάμεηο ηεο δηαζπψκελεο εηαηξείαο ζεσξνχληαη, απφ ινγηζηηθή άπνςε, φηη γίλνληαη γηα ινγαξηαζκφ θαζεκηάο απφ ηηο επσθεινχκελεο εηαηξείεο, θαη ηελ ηχρε ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ ηεο δηαζπψκελεο εηαηξείαο, πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ εκεξνκελία απηή κέρξη ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο δηάζπαζεο σο πξνο θάζε κία απφ ηηο επσθεινχκελεο εηαηξείεο, φπσο πξνβιέπεηαη ζηα άξζξα 84 παξ. 4 θαη 85. ζη) Σα δηθαηψκαηα πνπ εμαζθαιίδνπλ νη επσθεινχκελεο εηαηξείεο ζηνπο κεηφρνπο πνπ έρνπλ εηδηθά δηθαηψκαηα ζηε δηαζπψκελε εηαηξεία, θαζψο θαη ζηνπο θαηφρνπο άιισλ ηίηισλ, πιελ κεηνρψλ, ή ηα κέηξα πνπ πξνηείλνληαη γη' απηνχο. δ) Όια ηα ηδηαίηεξα πιενλεθηήκαηα πνπ, ελδερνκέλσο, παξέρνληαη ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΢πκβνπιίνπ θαη ζηνπο ηαθηηθνχο ειεγθηέο ησλ εηαηξεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηάζπαζε. ε) Σελ αθξηβή θαηαγξαθή θαη πεξηγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ηεο δηαζπψκελεο εηαηξείαο, πνπ πξέπεη λα κεηαβηβαζηνχλ ζε θάζε κηα απφ ηηο επσθεινχκελεο εηαηξείεο. ζ) Σελ θαηαλνκή ζηνπο κεηφρνπο ηεο δηαζπψκελεο εηαηξείαο ησλ κεηνρψλ πνπ εθδίδνληαη απφ ηηο επσθεινχκελεο εηαηξείεο, θαζψο θαη ην θξηηήξην ζην νπνίν βαζίδεηαη ε θαηαλνκή απηή.


3.α) Αλ γηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο δηαζπψκελεο εηαηξείαο, κε βάζε ην ζρέδην ζχκβαζεο δηάζπαζεο, δελ πξνβιέπεηαη ε κεηαβίβαζε ηνπο ζηηο επσθεινχκελεο εηαηξείεο θαη εθ' φζνλ ε εξκελεία ηνπ ζρεδίνπ απηνχ δελ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαζνξηζηεί ν ηξφπνο θαηαλνκήο ηνπο, ηα ζηνηρεία απηά ή ε αληίζηνηρε αμία ηνπο θαηαλέκνληαη κεηαμχ φισλ ησλ επσθεινχκελσλ εηαηξεηψλ αλάινγα κε ηελ θαζαξή ζέζε ηεο εηζθεξφκελεο πεξηνπζίαο ζε θάζε κία απφ απηέο, ζχκθσλα κε ην ζρέδην ζχκβαζεο δηάζπαζεο. β) Αλ γηα ζηνηρεία ηνπ παζεηηθνχ ηεο δηαζπψκελεο εηαηξείαο, κε βάζε ην ζρέδην ζχκβαζεο δηάζπαζεο, δελ πξνβιέπεηαη ε κεηαβίβαζε ηνπο ζηηο επσθεινχκελεο εηαηξείεο θαη εθ' φζνλ ε εξκελεία ηνπ ζρεδίνπ απηνχ δελ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαζνξηζηεί ν ηξφπνο θαηαλνκήο ηνπο, θάζε κία απφ ηηο επσθεινχκελεο εηαηξείεο επζχλεηαη εηο νιφθιεξνλ κέρξη ηνπ χςνπο ηεο θαζαξήο ζέζεο ηεο εηζθεξφκελεο πεξηνπζίαο ζ' απηή ηελ επσθεινχκελε εηαηξεία. 4. Σν ζρέδην ζχκβαζεο δηάζπαζεο ππνβάιιεηαη ζηηο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο ηνπ άξζξνπ 7β, απφ θάζε εηαηξεία πνπ ζπκκεηέρεη ζηε δηάζπαζε. 5. Οη δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 69 εθαξκφδνληαη θαη ζηελ πεξίπησζε δηάζπαζεο εηαηξεηψλ. ΢ηελ πξνβιεπφκελε έθζεζε ησλ Γηνηθεηηθψλ ΢πκβνπιίσλ ησλ εηαηξεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηάζπαζε επεμεγείηαη θαη αηηηνινγείηαη θαη ην θξηηήξην θαηαλνκήο ζηνπο κεηφρνπο ηεο δηαζπψκελεο εηαηξείαο ησλ εθδηδφκελσλ κεηνρψλ ησλ επσθεινχκελσλ εηαηξεηψλ. 6. Σν Γηνηθεηηθφ ΢πκβνχιην ηεο δηαζπψκελεο εηαηξείαο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη ηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 84, θαζψο θαη ηα Γηνηθεηηθά ΢πκβνχιηα ησλ επσθεινχκελσλ εηαηξεηψλ, πξνθεηκέλνπ κε ηε ζεηξά ηνπο λα ελεκεξψζνπλ ηηο γεληθέο ζπλειεχζεηο ησλ κεηφρσλ ηνπο, γηα θάζε ζεκαληηθή κεηαβνιή ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ πνπ έγηλε απφ ηελ εκεξνκελία θαηάξηηζεο ηνπ ζρεδίνπ ζχκβαζεο δηάζπαζεο κέρξη ηελ εκεξνκελία ζπλεδξίαζεο ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ηεο εηαηξείαο πνπ θαιείηαη λα απνθαλζεί σο πξνο ην ζρέδην. Άξζξν 83 Δπζύλε έλαληη ησλ πηζησηώλ ηεο δηαζπώκελεο 1. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 70 εθαξκφδνληαη θαη ζηελ πεξίπησζε δηάζπαζεο εηαηξεηψλ. Η πξνβιεπφκελε απφ ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 70 δεκνζίεπζε γίλεηαη κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαηππψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 82. 2. ΢ε πεξίπησζε πνπ πηζησηήο ή νκνινγηνχρνο δαλεηζηήο επσθεινχκελεο εηαηξείαο, ζηελ νπνία ε ζρεηηθή ππνρξέσζε κεηαβηβάζηεθε ζχκθσλα κε ην


ζρέδην ζχκβαζεο δηάζπαζεο, δελ ηθαλνπνηήζεθε απφ ηελ εηαηξεία απηή, γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ επζχλνληαη εηο νιφθιεξνλ θαη νη ινηπέο επσθεινχκελεο εηαηξείεο κέρξη ηνπ χςνπο ηεο θαζαξήο ζέζεο ηεο πεξηνπζίαο πνπ εηζθέξζεθε απφ ηε δηαζπψκελε εηαηξεία ζε θάζε κία απφ ηηο εηαηξείεο απηέο. Άξζξν 84 Θέκαηα πξνθύπηνληα από ηε δηάζπαζε 1. Γηα ηελ επηηξνπή εκπεηξνγλσκφλσλ πνπ εμεηάδεη ηνπο φξνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζρέδην ζχκβαζεο ηεο δηάζπαζεο θαη ζπληάζζεη έγγξαθε έθζεζε πξνο ηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ησλ εηαηξεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηάζπαζε, θαζψο θαη ην πεξηερφκελν ηεο έθζεζεο, ηελ θνηλνπνίεζε ηεο, θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 71. 2. Γηα ηε δηάζπαζε απαηηείηαη απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο θάζε κηαο απφ ηηο εηαηξείεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηάζπαζε. Όζνλ αθνξά ηελ πιεηνςεθία πνπ απαηηείηαη γηα ηηο απνθάζεηο ησλ γεληθψλ ζπλειεχζεσλ, ηε ζχγθιηζε ηνπο, ην πεξηερφκελν ησλ απνθάζεσλ απηψλ θαη ηελ αλάγθε γηα ρσξηζηέο ςεθνθνξίεο, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72. Όηαλ νη κεηνρέο πνπ εθδίδνληαη απφ ηηο επσθεινχκελεο εηαηξείεο δελ θαηαλέκνληαη ζηνπο κεηφρνπο ηεο δηαζπψκελεο εηαηξείαο θαη' αλαινγία ησλ δηθαησκάησλ ηνπο ζην θεθάιαην ηεο, ε κεηνςεθνχληεο κέηνρνη ηεο δηαζπψκελεο εηαηξείαο κπνξνχλ λα απαηηήζνπλ απφ ηελ εηαηξεία απηή λα εμαγνξάζεη ηηο κεηνρέο ηνπο. ΢ηελ πεξίπησζε απηή έρνπλ αμίσζε γηα πνζφ αλάινγν κε ηελ αμία ησλ κεηνρψλ ηνπο θαη αλ ππάξμεη δηαθσλία γηα ην πνζφ απηφ απνθαίλεηαη ην κνλνκειέο Πξσηνδηθείν, ην νπνίν δηθάδεη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο εθνχζηαο δηθαηνδνζίαο. 3. Γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ κεηφρσλ ησλ εηαηξεηψλ, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηάζπαζε, λα ιακβάλνπλ γλψζε ησλ θξίζηκσλ εγγξάθσλ πνπ αθνξνχλ ηε δηάζπαζε, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73. 4. Γηα ηε ζχκβαζε δηάζπαζεο, ηηο απνθάζεηο ησλ γεληθψλ ζπλειεχζεσλ πνπ εγθξίλνπλ ηε δηάζπαζε θαη ηε δηνηθεηηθή έγθξηζε ηνπο, θαζψο θαη ηε δεκνζηφηεηα ηνπο, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 74. Η ζχκβαζε δηάζπαζεο κεηαμχ ηεο δηαζπψκελεο εηαηξείαο θαη ησλ επσθεινχκελσλ εηαηξεηψλ, πνπ θαηαξηίδεηαη κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ησλ εηαηξεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηάζπαζε, έπεηηα απφ εηδηθή εμνπζηνδφηεζε ησλ γεληθψλ ζπλειεχζεσλ ησλ κεηφρσλ ησλ εηαηξεηψλ πνπ εγθξίλνπλ ην ζρέδην ζχκβαζεο δηάζπαζεο, πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 82.


5. Γηα ηελ επζχλε ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΢πκβνπιίνπ ηεο δηαζπψκελεο εηαηξείαο θαη ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ ηεο παξ. 1 εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 76. Άξζξν 85 Απνηειέζκαηα ηεο δηάζπαζεο 1. Απφ ηελ θαηαρψξεζε ζην κεηξψν αλψλπκσλ εηαηξεηψλ ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο ηεο δηάζπαζεο, πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 84, επέξρνληαη απηνδίθαηα θαη ηαπηφρξνλα ρσξίο θακηά άιιε δηαηχπσζε, ηφζν γηα ηηο εηαηξείεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηάζπαζε, φζν θαη έλαληη ηξίησλ, ηα αθφινπζα απνηειέζκαηα: α) Η κεηαβίβαζε ηνπ ζπλφινπ ηεο πεξηνπζίαο (ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ) ηεο δηαζπψκελεο εηαηξείαο ζηηο επσθεινχκελεο εηαηξείεο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηνηθεηηθψλ αδεηψλ πνπ έρνπλ εθδνζεί ππέξ ηεο δηαζπψκελεο εηαηξείαο θαη αθνξνχλ ηε κεηαβηβαδφκελε πεξηνπζία. Η κεηαβίβαζε απηή γίλεηαη ππφ κνξθή κεξηδίσλ θαη ζχκθσλα κε ηελ θαηαλνκή πνπ πξνβιέπεηαη ζην ζρέδην ζχκβαζεο δηάζπαζεο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 82 ή απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 82. β) Οη κέηνρνη ηεο δηαζπψκελεο εηαηξείαο γίλνληαη κέηνρνη κηαο ή πεξηζζνηέξσλ επσθεινχκελσλ εηαηξεηψλ, ζχκθσλα κε ηελ θαηαλνκή πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην ζρέδην ζχκβαζεο δηάζπαζεο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 82. γ) Η δηαζπψκελε εηαηξεία παχεη λα ππάξρεη. 2. Οη εθθξεκείο δίθεο ζπλερίδνληαη απηνδηθαίσο απφ ηηο επσθεινχκελεο εηαηξείεο ή θαη" απηψλ, θαηά ηελ πξνβιεπφκελε θαηαλνκή απφ ην ζρέδην ζχκβαζεο δηάζπαζεο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 82 ή απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 82, ρσξίο θακηά εηδηθφηεξε δηαηχπσζε απφ κέξνπο ησλ εηαηξεηψλ απηψλ γηα ηε ζπλέρηζε, ρσξίο λα επέξρεηαη βηαία δηαθνπή ηεο δίθεο θαη ρσξίο λα απαηηείηαη δήισζε γηα ηελ επαλάιεςε ηνπο. 3. Οη πξνβιεπφκελεο απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηδηαίηεξεο δηαηππψζεηο γηα ηε κεηαβίβαζε νξηζκέλσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ηζρχνπλ θαη ζηελ πεξίπησζε δηάζπαζεο. 4. Οη κεηνρέο επσθεινχκελεο εηαηξείαο δελ αληαιιάζζνληαη κε κεηνρέο ηεο δηαζπψκελεο εηαηξείαο πνπ θαηέρνληαη: α) είηε απφ ηελ ίδηα ηελ επσθεινχκελε εηαηξεία, είηε απφ πξφζσπν πνπ ελεξγεί ζην φλνκα ηνπ, αιιά γηα ινγαξηαζκφ ηεο εηαηξείαο απηήο, β) είηε απφ ηελ ίδηα δηαζπψκελε εηαηξεία, είηε απφ πξφζσπν πνπ ελεξγεί ζην φλνκα ηνπ αιιά γηα ινγαξηαζκφ ηεο εηαηξείαο απηήο.


Άξζξν 86 Αθπξόηεηα ηεο δηάζπαζεο 1. Γηα ηελ αθπξφηεηα ηεο δηάζπαζεο, ηελ άξζε ησλ ιφγσλ αθπξφηεηαο, ηηο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο ηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο πνπ θεξχζζεη ηελ αθπξφηεηα θαη ηελ άζθεζε ηξηηαλαθνπήο, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ παξ. 1 έσο θαη 5 ηνπ άξζξνπ 77. 2. Η δηθαζηηθή απφθαζε πνπ θεξχζζεη ηελ αθπξφηεηα ηεο δηάζπαζεο δελ ζίγεη ην θχξνο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ γελλήζεθαλ ζε φθεινο ή ζε βάξνο θαζεκηάο απφ ηηο επσθεινχκελεο εηαηξείεο ζηελ πεξίνδν κεηά ηελ εκεξνκελία θαηαρψξεζεο ζην κεηξψν αλψλπκσλ εηαηξεηψλ ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο ηεο δηάζπαζεο, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 84, θαη πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο απφθαζεο απηήο ζηε δεκνζηφηεηα πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν 1. 3. Κάζε κηα απφ ηηο επσθεινχκελεο εηαηξείεο επζχλεηαη γηα ηηο ππνρξεψζεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ 2. Γηα ηηο ππνρξεψζεηο απηέο επζχλεηαη επίζεο θαη ε δηαζπψκελε εηαηξεία εηο νιφθιεξνλ κέρξη ηνπ χςνπο ηεο θαζαξήο ζέζεο ηεο πεξηνπζίαο πνπ κεηαβηβάζηεθε ζε θάζε επσθεινχκελε εηαηξεία. 4. Γηα ηε ζρέζε αληαιιαγήο εθαξκφδεηαη αλαιφγσο ην άξζξν 77α. Άξζξν 87 Γηάζπαζε Δηαηξείαο νη κεηνρέο ηεο νπνίαο θαηέρνληαη 100% από ηηο επσθεινύκελεο ΢ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία φιεο νη κεηνρέο ηεο δηαζπψκελεο εηαηξείαο, πνπ παξέρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ ζηελ γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο, αλήθνπλ ζηηο επσθεινχκελεο εηαηξείεο, δελ είλαη απαξαίηεηε ε έγθξηζε ηεο δηάζπαζεο απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε ηεο δηαζπψκελεο εηαηξείαο, θαηά παξέθθιηζε απφ ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 84 αλ: α) ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 82 δεκνζηφηεηα έρεη γίλεη, γηα θάζε κία απφ ηηο εηαηξείεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηάζπαζε, ηνπιάρηζηνλ έλα κήλα πξηλ ε δηάζπαζε παξάγεη απνηειέζκαηα ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 85, β) φινη νη κέηνρνη ησλ εηαηξεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηάζπαζε έρνπλ ην δηθαίσκα, ηνπιάρηζηνλ έλα κήλα πξηλ ε δηάζπαζε παξάγεη απνηειέζκαηα ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 85, λα ιακβάλνπλ γλψζε ζηελ έδξα ηεο εηαηξείαο ηνπο, ησλ εγγξάθσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε δηάηαμε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73, ε νπνία εθαξκφδεηαη θαη ζηηο δηαζπάζεηο θαηά ηα


πξνβιεπφκελα απφ ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 84. Οη δηαηάμεηο ησλ παξ. 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 73 εθαξκφδνληαη θαη ζηελ πεξίπησζε απηή, γ) κέηνρνο ή κέηνρνη ηεο δηαζπψκελεο εηαηξείαο, νη νπνίνη δηαζέηνπλ κεηνρέο κε δηθαίσκα ςήθνπ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην 5% ηνπιάρηζηνλ ηνπ θαιπθζέληνο θεθαιαίνπ, δελ έρνπλ δεηήζεη ηε ζχγθιεζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ηεο εηαηξείαο απηήο γηα λα απνθαλζεί ζρεηηθά κε ην ζρέδην ζχκβαζεο δηάζπαζεο, θαη δ) Σν Γηνηθεηηθφ ΢πκβνχιην ηεο δηαζπψκελεο εηαηξείαο ελεκέξσζε ηα Γηνηθεηηθά ΢πκβνχιηα ησλ επσθεινχκελσλ εηαηξεηψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 82.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 12Β -ΓΙΑ΢ΠΑ΢Η ΜΔ ΢Τ΢ΣΑ΢Η ΝΔΧΝ ΑΝΧΝΤΜΧΝ ΔΣΑΙΡΔΙΧΝ Άξζξν 88 Γηάζπαζε κε ζύζηαζε λέσλ Αλώλπκσλ Δηαηξεηώλ 1. Με ηελ επηθχιαμε ηεο εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 4α, ηα άξζξα 82 έσο θαη 86 εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη ζηε δηάζπαζε κε ζχζηαζε λέσλ εηαηξεηψλ. Γηα ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο δηάηαμεο σο "εηαηξεία πνπ ζπκκεηέρεη ζηε δηάζπαζε" λνείηαη ε δηαζπψκελε εηαηξεία θαη σο "επσθεινχκελε εηαηξεία" θαζεκηά απφ ηηο λέεο εηαηξείεο πνπ ζπληζηψληαη. 2. ΢ην ζρέδην δηάζπαζεο αλαθέξνληαη, εθηφο απφ ηα ζηνηρεία ηνπ άξζξνπ 82 παξ. 2, ε εηδηθφηεξε κνξθή, ε επσλπκία θαη ε έδξα θάζε λέαο εηαηξείαο. 3. Σν ζρέδην δηάζπαζεο καδί κε ην θαηαζηαηηθφ θάζε λέαο εηαηξείαο ε/θξίλνληαη απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο δηαζπψκελεο εηαηξείαο. 4. Η δηάζπαζε ηεο πθηζηάκελεο εηαηξείαο (δηαζπψκελεο) θαη ε ζχζηαζε ησλ λέσλ εηαηξεηψλ (επσθεινχκελσλ) γίλεηαη κε πξάμε πνπ θαηαξηίδεηαη κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηεο δηαζπψκελεο εηαηξείαο, έπεηηα απφ εηδηθή εμνπζηνδφηεζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ 3. Η πξάμε απηή πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία ηεο πην πάλσ παξαγξάθνπ 2, θαζψο επίζεο θαη ηα θαηαζηαηηθά ησλ ζπληζηψκελσλ εηαηξεηψλ.


ΚΔΦΑΛΑΙΟ 12γ -ΓΙΑ΢ΠΑ΢Η ΜΔ ΑΠΟΡΡΙΦΗ΢Η ΚΑΙ ΢Τ΢ΣΑ΢Η ΝΔΧΝ ΑΝΧΝΤΜΧΝ ΔΣΑΙΡΔΙΧΝ Άξζξν 89 Γηάζπαζε κε απνξξόθεζε θ.ι.π. 1. ΢ε πεξίπησζε δηάζπαζεο αλψλπκεο εηαηξείαο κε απνξξφθεζε θαη κε ζχζηαζε λέσλ εηαηξεηψλ, θαηά ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 81, εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 82 έσο θαη 87 θαη ηνπ άξζξνπ 88, θαηά πεξίπησζε. 2. Η δηάζπαζε ηεο πθηζηάκελεο εηαηξείαο θαη ε απνξξφθεζε ηεο απφ άιιεο επίζεο πθηζηάκελεο εηαηξείεο, θαζψο επίζεο θαη ε ζχζηαζε λέσλ εηαηξεηψλ, γίλεηαη κε πξάμε πνπ θαηαξηίδεηαη κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνπο λφκηκνπο εηαηξεηψλ, έπεηηα απφ εηδηθή εμνπζηνδφηεζε ησλ γεληθψλ ζπλειεχζεσλ ησλ κεηφρσλ πνπ εγθξίλνπλ ην ζρέδην δηάζπαζεο θαηά ηα πξνβιεπφκελα απφ ηα άξζξα 84 παξ. 2 θαη 88 παξ. 3. Η πξάμε απηή πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηα άξζξα 82 παξ. 2 θαη 88 παξ. 2, θαζψο επίζεο θαη ηα θαηαζηαηηθά ησλ ζπληζηψκελσλ εηαηξεηψλ.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 13o ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑ΢ΜΟΙ (ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ΢ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ΢ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢ΔΙ΢) Άξζξν 90 Τπόρξενη πξνο θαηάξηηζε Δ.Λ. 1. Κάζε επηρείξεζε πνπ δηέπεηαη απφ ην ειιεληθφ δίθαην, αλ είλαη κεηξηθή ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηελ πεξίπη. α ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 42ε, ππνρξενχηαη λα θαηαξηίδεη ελνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνχο (ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο) θαη ελνπνηεκέλε έθζεζε δηαρείξηζεο. 2.Με ηελ επηθχιαμε εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 97 θαη 99 ε κεηξηθή επηρείξεζε θαη φιεο νη ζπγαηξηθέο ηεο επηρεηξήζεηο, θαζψο θαη νη ζπγαηξηθέο ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο, αλεμάξηεηα απφ ηελ έδξα ησλ ζπγαηξηθψλ απηψλ επηρεηξήζεσλ, απνηεινχλ επηρεηξήζεηο ππνθείκελεο ζε ελνπνίεζε Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο λφκνπ, ελνπνίεζε είλαη ε θαηάξηηζε ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ελνπνηεκέλεο έθζεζεο δηαρείξηζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ. Η κεηξηθή επηρείξεζε θαη φιεο νη ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο ηεο απνηεινχλ επηρεηξήζεηο ππνθείκελεο ζε ελνπνίεζε φηαλ, είηε ε κεηξηθή επηρείξεζε, είηε


κία ή πεξηζζφηεξεο ζπγαηξηθέο ηεο επηρεηξήζεηο έρνπλ ηελ εηαηξηθή κνξθή ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο ή ηεο εηαηξείαο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο ή ηεο εηεξφξξπζκεο θαηά κεηνρέο εηαηξείαο. Σν πξνεγνχκελν εδάθην εθαξκφδεηαη επίζεο θαη νζάθηο, είηε ε κεηξηθή εηαηξεία, είηε κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο, έρνπλ ηελ εηαηξηθή κνξθή ηεο νκφξξπζκεο εηαηξείαο ή ηεο εηεξφξξπζκεο εηαηξείαο ηεο παξαγξ. 4 ηνπ άξζξνπ 50α ηνπ Ν 3190/1955. 3. Οη ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξ. 2 ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο πξνο ηε κεηξηθή ηνπο. Άξζξν 91 Απαιιαγή κεηξηθώλ επηρεηξήζεσλ 1. Απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε ηνπ άξζξνπ 90 παξ. 1 νη κεηξηθέο επηρεηξήζεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 42α ππφ ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο, νη νπνίεο πξέπεη λα ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά: α. θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο δελ είραλ άκεζε ή έκκεζε αλάκεημε ζηε δηνίθεζε ηεο ζπγαηξηθήο επηρείξεζεο. β. δελ άζθεζαλ ην δηθαίσκα ςήθνπ πνπ ζπλδέεηαη κε ηε ζπκκεηνρή θαηά ην δηνξηζκφ κέινπο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηαρεηξηζηηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηεο ζπγαηξηθήο επηρείξεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο, θαζψο θαη ησλ πέληε πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ, ή, ζε πεξίπησζε άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ, ε άζθεζε ήηαλ αλαγθαία γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηαρεηξηζηηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηεο ζπγαηξηθήο επηρείξεζεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη θαλείο εηαίξνο ή κέηνρνο πνπ θαηέρεη ηελ πιεηνςεθία ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ζηε κεηξηθή επηρείξεζε, θαη θαλέλα κέινο ησλ δηνηθεηηθψλ, δηαρεηξηζηηθψλ ή επνπηηθψλ νξγάλσλ ηεο επηρείξεζεο απηήο ή ηνπ κεηφρνπ ή εηαίξνπ ηεο, πνπ θαηέρεη ηελ πιεηνςεθία ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ, δελ ζπκκεηέρεη ζηα δηνηθεηηθά, δηαρεηξηζηηθά ή επνπηηθά φξγαλα ηεο ζπγαηξηθήο επηρείξεζεο, θαη φηη ηα θαηά ηνλ ηξφπν απηφ δηνξηζζέληα κέιε ησλ νξγάλσλ απηψλ άζθεζαλ ηα θαζήθνληα ηνπο ρσξίο θακία αλάκεημε ή επηξξνή ηεο κεηξηθήο επηρείξεζεο ή κηαο απφ ηηο ζπγαηξηθέο ηεο επηρεηξήζεηο. γ. έρνπλ ρνξεγήζεη δάλεηα κφλν ζε επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο έρνπλ ζπκκεηνρή. Αλ έρνπλ ρνξεγεζεί δάλεηα θαη πξνο άιινπο δηθαηνχρνπο, ηα δάλεηα απηά ζα πξέπεη λα έρνπλ απνπιεξσζεί κέρξη ην ηέινο ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο, θαη δ. ε απαιιαγή γηα θάζε επηρείξεζε παξέρεηαη απφ ηνλ ππνπξγφ Δκπνξίνπ, έπεηηα απφ εμαθξίβσζε φηη ζπληξέρνπλ νη πξνεγνχκελεο πξνυπνζέζεηο. 2. Οη απαιιαζζφκελεο απφ ηελ ππνρξέσζε ηνπ άξζξνπ 90 παξ. 1 επηρεηξήζεηο, ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, απαιιάζζνληαη θαη απφ ηελ ππνρξέσζε ηεο πεξίπη. β ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43α.


Άξζξν 92 Απαιιαγή κεηξηθώλ επηρεηξήζεσλ 1. Με ηελ επηθχιαμε εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 91, θάζε κεηξηθή επηρείξεζε απαιιάζζεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε ηνπ άξζξνπ 90 παξ. 1 φηαλ, θαηά ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο, ην ζχλνιν ησλ ππνθείκελσλ ζε ελνπνίεζε επηρεηξήζεσλ δελ ππεξβαίλεη, κε βάζε ηηο ηειεπηαίεο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπο, ηα φξηα ησλ δχν απφ ηα παξαθάησ ηξία θξηηήξηα: α. ΢χλνιν ηζνινγηζκνχ 3.700.000 επξψ, φπσο απηφ πξνθχπηεη απφ ηελ άζξνηζε ησλ ζηνηρείσλ Α κέρξη θαη Δ ηνπ ελεξγεηηθνχ ζην ππφδεηγκα ηζνινγηζκνχ πνπ παξαπέκπεη ην άξζξν 42γ, β. θαζαξφο θχθινο εξγαζηψλ 7.400.000 επξψ, γ. κέζνο φξνο πξνζσπηθνχ, πνπ απαζρνιήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο, 250 άηνκα. Οη παξάγξαθνη 7 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 42α εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη ζηελ πεξίπησζε απηήο ηεο δηάηαμεο. 2. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ παξαπάλσ νξίσλ ησλ ζρεηηθψλ κε ην ζχλνιν ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ηνλ θαζαξφ θχθιν εξγαζηψλ επηηξέπεηαη λα κε γίλεηαη, νχηε ν ζπκςεθηζκφο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 103 παξ. 1, νχηε ε απάιεηςε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 104 παξ. 3 πεξίπη α θαη β. ΢ε πεξίπησζε πνπ γίλεηαη ρξήζε ηεο δηάηαμεο απηήο, ηα φξηα ησλ δχν πξνεγνπκέλσλ θξηηεξίσλ πξνζαπμάλνληαη θαηά 20% 3. Σν παξφλ άξζξν δελ εθαξκφδεηαη φηαλ κία απφ ηηο ππνθείκελεο ζε ελνπνίεζε επηρεηξήζεηο είλαη εηαηξεία ηεο νπνίαο νη ηίηινη είλαη εηζεγκέλνη πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζε νξγαλσκέλε αγνξά νπνηνπδήπνηε θξάηνπο -κέινπο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 παξάγξαθνο 13 ηεο Οδεγίαο 93/22/ΔΟΚ ηνπ ΢πκβνπιίνπ ηεο 10εο Μαΐνπ 1993 (ΔΔ 1141/11.6.1993), ζρεηηθά κε ηηο επελδπηηθέο ππεξεζίεο ζηνλ ηνκέα ησλ θηλεηψλ αμηψλ. Άξζξν 93 Απαιιαγή κεηξηθώλ επηρεηξήζεσλ 1. Με ηελ επηθχιαμε εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 91 θαη 92, θάζε κεηξηθή επηρείξεζε, πνπ δηέπεηαη απφ ην ειιεληθφ δίθαην θαη ηαπηφρξνλα είλαη ε ίδηα ζπγαηξηθή επηρείξεζε, απαιιάζζεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε ηνπ άξζξνπ 90 παξ. 1, εθφζνλ ε κεηξηθή,ηεο επηρείξεζε δηέπεηαη απφ ην δίθαην θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΟΚ, ζηηο εμήο δχν πεξηπηψζεηο:


α. ε κεηξηθή επηρείξεζε είλαη θάηνρνο φισλ ησλ κεηνρψλ ή κεξηδίσλ ηεο απαιιαζζφκελεο επηρείξεζεο. Οη κεηνρέο ή ηα κεξίδηα ηεο επηρείξεζεο απηήο, πνπ θαηέρνληαη απφ ηα κέιε ησλ δηνηθεηηθψλ, δηαρεηξηζηηθψλ ή επνπηηθψλ νξγάλσλ, βάζεη ππνρξεψζεσο απφ ην λφκν ή ην θαηαζηαηηθφ, δελ ιακβάλνληαη ππφςε, β. ε κεηξηθή επηρείξεζε θαηέρεη, ηνπιάρηζηνλ, ην 90% ησλ κεηνρψλ ή κεξηδίσλ ηεο απαιιαζζφκελεο επηρείξεζεο θαη νη ινηπνί κέηνρνη ή εηαίξνη ηεο ηειεπηαίαο επηρείξεζεο ελέθξηλαλ ηελ απαιιαγή. 2. Η απαιιαγή ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ παξέρεηαη κφλν αλ ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά ' νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: α. Η απαιιαζζφκελε επηρείξεζε θαη, κε ηελ επηθχιαμε εθαξκνγήο ησλ άξζξσλ 97 θαη 99, φιεο νη ζπγαηξηθέο ηεο επηρεηξήζεηο ελνπνηνχληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ελφο κεγαιχηεξνπ ζπλφινπ επηρεηξήζεσλ, ηνπ νπνίνπ ε κεηξηθή επηρείξεζε δηέπεηαη απφ ην δίθαην θξάηνπο - κέινπο ηεο ΔΟΚ. β. νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο α, θαζψο θαη ε ελνπνηεκέλε εηήζηα έθζεζε δηαρείξηζεο ηνπ κεγαιχηεξνπ ζπλφινπ επηρεηξήζεσλ, θαηαξηίδνληαη, απφ ηε κεηξηθή επηρείξεζε ηνπ ζπλφινπ απηνχ, θαη ειέγρνληαη θαηά ην δίθαην ηνπ θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΟΚ απφ ην νπνίν απηή δηέπεηαη, γ. νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο πσ πάλσ πεξίπησζεο α θαη ε ελνπνηεκέλε εηήζηα έθζεζε δηαρείξηζεο ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο β, θαζψο θαη ην πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ ηνπ ππεχζπλνπ γηα ηνλ έιεγρν απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ζε επίζεκε κεηάθξαζε ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ππνβάιινληαη απφ ηελ απαιιαζζφκελε επηρείξεζε ζε δεκνζηφηεηα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 109, νη νπνίεο εθαξκφδνληαη αλαιφγσο, δ. ην πξνζάξηεκα ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ απαιιαζζφκελεο επηρείξεζεο πξέπεη λα πεξηέρεη:

θαηαζηάζεσλ

ηεο

αα. ηα ζηνηρεία ηεο πεξίπη. ηέ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43α, ββ. κλεία ηεο απαιιαγήο απφ ηελ ππνρξέσζε θαηάξηηζεο ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ελνπνηεκέλεο έθζεζεο δηαρείξηζεο, θαη γγ. ηηο παξαθάησ πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζην ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηηο νπνίεο ε κεηξηθή επηρείξεζε απαιιάζζεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε θαηάξηηζεο ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ: - αμία ησλ πάγησλ ζηνηρείσλ, - θαζαξφ θχθιν εξγαζηψλ, - απνηέιεζκα ρξήζεο θαη ίδηα θεθάιαηα, θαη


- κέζν αξηζκφ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιήζεθε θαηά ηε ρξήζε. Όηαλ δελ πξνβιέπεηαη ε θαηάξηηζε πξνζαξηήκαηνο απφ ηελ απαιιαζζφκελε επηρείξεζε, ε επηρείξεζε απηή θαηαξηίδεη εηδηθφ έγγξαθν, ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη νη παξαπάλσ πιεξνθνξίεο ηνπιάρηζηνλ. Σν έγγξαθν απηφ ππνβάιιεηαη απφ ηελ απαιιαζζφκελε επηρείξεζε ζε δεκνζηφηεηα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 109, νη νπνίεο εθαξκφδνληαη αλαιφγσο. 3. Σν παξφλ άξζξν δελ εθαξκφδεηαη ζε εηαηξείεο ησλ νπνίσλ νη ηίηινη είλαη εηζεγκέλνη πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζε νξγαλσκέλε αγνξά νπνηνπδήπνηε θξάηνπο - κέινπο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 παξάγξαθνο 13 ηεο Οδεγίαο 93/22/ΔΟΚ ηνπ ΢πκβνπιίνπ ηεο 10εο Μαίνπ 1993. Άξζξν 94 Απαιιαγή κεηξηθώλ επηρεηξήζεσλ 1. Με ηελ επηθχιαμε εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 91 θαη 92, ζε πεξηπηψζεηο πνπ δελ πξνβιέπνληαη απφ ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 93, θάζε κεηξηθή επηρείξεζε, πνπ δηέπεηαη απφ ην ειιεληθφ δίθαην θαη ηαπηφρξνλα είλαη ζπγαηξηθή κεηξηθήο επηρείξεζεο πνπ δηέπεηαη απφ ην δίθαην θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΟΚ, απαιιάζζεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε ηνπ άξζξνπ 90 παξ. 1. Η απαιιαγή παξέρεηαη αλ ζπληξέρνπλ φιεο νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 93 παξ. 2 θαη αλ κέηνρνη ή εηαίξνη ηεο απαιιαζζφκελεο επηρείξεζεο, νη νπνίνη θαηέρνπλ κεηνρέο ή κεξίδηα πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην 10% ηνπιάρηζηνλ ηνπ θαιπθζέληνο θεθαιαίνπ ηεο επηρείξεζεο απηήο, δελ έρνπλ δεηήζεη, ην αξγφηεξν έμη κήλεο πξηλ απφ ην ηέινο ηεο ρξήζεο, ηελ θαηάξηηζε ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2. Η δηάηαμε ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 93 εθαξκφδεηαη αλαιφγσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ 1. Άξζξν 95 Απαιιαγή κεηξηθώλ επηρεηξήζεσλ 1. Με ηελ επηθχιαμε εθαξκνγήο ησλ άξζξσλ 91 θαη 92, θάζε κεηξηθή επηρείξεζε πνπ δηέπεηαη απφ ην ειιεληθφ δίθαην θαη ηαπηφρξνλα είλαη ε ίδηα ζπγαηξηθή κεηξηθήο επηρείξεζεο πνπ δελ δηέπεηαη απφ ην δίθαην θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΟΚ, απαιιάζζεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε ηνπ άξζξνπ 90 παξ. 1, αλ ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: α.Η απαιιαζζφκελε επηρείξεζε θαη, κε ηελ επηθχιαμε ησλ άξζξσλ 97 θαη 99, φιεο νη ζπγαηξηθέο ηεο επηρεηξήζεηο, ελνπνηνχληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ελφο κεγαιχηεξνπ ζπλφινπ επηρεηξήζεσλ. β. νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο α, θαη, ελδερνκέλσο, ε ελνπνηεκέλε εηήζηα έθζεζε δηαρείξηζεο ηνπ κεγαιχηεξνπ


ζπλφινπ επηρεηξήζεσλ θαηαξηίδνληαη ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα λφκν ή θαηά ηξφπν ηζνδχλακν κε εθείλν κε ηνλ νπνίν θαηαξηίδνληαη, ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα λφκν, νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ελνπνηεκέλεο εθζέζεηο δηαρείξηζεο, γ. νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο πην πάλσ πεξίπησζεο α έρνπλ ειεγρζεί απφ έλα ή πεξηζζφηεξα πξφζσπα πνπ είλαη αλαγλσξηζκέλα γηα ηνλ έιεγρν απηφ απφ ην δίθαην πνπ δηέπεη ηελ επηρείξεζε πνπ θαηάξηηζε απηέο ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 2. Σν άξζξν 93 παξ. 1, παξ. 2 πεξίπη. γ θαη δ θαη παξ. 3, θαζψο θαη ην άξζξν 94, ηζρχνπλ θαη θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. Άξζξν 96 : 1. Με ηελ επηθχιαμε εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 90 έσο θαη 94, θάζε επηρείξεζε πνπ δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ δίθαην, ππφθεηηαη ζε ελνπνίεζε εθφζνλ: α) Η επηρείξεζε απηή, θαζψο θαη κία ή πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο κε ηηο νπνίεο δελ ζπλδέεηαη κε ηηο ζρέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 42ε, παξ. 5 πεξίπη. α', έρνπλ ηεζεί ππφ εληαία δηεχζπλζε θαηφπηλ ζπκβάζεσο πνπ έρεη ζπλαθζεί κε ηελ πξψηε επηρείξεζε ή ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπο, ή β) Σα δηνηθεηηθά, δηαρεηξηζηηθά ή επνπηηθά φξγαλα ηεο επηρείξεζεο απηήο, θαζψο θαη κηαο ή πεξηζζφηεξσλ επηρεηξήζεσλ κε ηηο νπνίεο δελ ζπλδέεηαη κε ηηο ζρέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 42ε παξ. 5 πεξίπη. α', απνηεινχληαη θαηά πιεηνςεθία απφ ηα ίδηα πξφζσπα πνπ αζθνχλ θαζήθνληα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο θαη κέρξη ηελ θαηάξηηζε ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2. Η πξνεγνχκελε παξ. 1 έρεη εθαξκνγή κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ κία ή πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ παξάγξαθν απηή έρνπλ κία απφ ηνο εηαηξηθέο κνξθέο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 90. 3. Με ηελ επηθχιαμε εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαθάησ παξ. 4, νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 43α παξ. 1 πεξίπη. β' εδάθην δεχηεξν, 90 παξ. 2 εδάθην πξψην θαη παξ. 3, 91, 92, 97 έσο θαη 104, 105 παξ. 1, 3, 4 θαη 5, θαζψο θαη ησλ άξζξσλ 106 έσο θαη 109, εθαξκφδνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ζηελ ελνπνηεκέλε έθζεζε δηαρείξηζεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ πην πάλσ παξ. 1. 'Όπνπ ζηηο πξνεγνχκελεο δηαηάμεηο αλαθέξεηαη ε κεηξηθή επηρείξεζε, ζεσξείηαη φηη ε αλαθνξά γίλεηαη ζηε κεγαιχηεξε επηρείξεζε. Κξηηήξην γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο κεγαιχηεξεο επηρείξεζεο απνηειεί ην ζχλνιν ηζνινγηζκνχ θάζε επηρείξεζεο απφ ηηο ζπγθξηλφκελεο, ην νπνίν ππνινγίδεηαη φπσο νξίδεηαη ζηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 42α. 'Οιεο νη κηθξφηεξεο επηρεηξήζεηο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο ζηελ επηρείξεζε πνπ, σο κεγαιχηεξε, θαηαξηίδεη ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 4. Με ηελ επηθχιαμε εθαξκνγήο ηεο δηαηάμεσο ηνπ άξζξνπ 103 παξ. 5, ηα


θνλδχιηα "θεθάιαην", "δηαθνξά απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην", "δηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο", "απνζεκαηηθά", "απνηειέζκαηα εηο λένλ" θαη "απνηειέζκαηα ρξήζεσο", πνπ πξέπεη λα πεξηιεθζνχλ ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, απνηεινχληαη απφ ηα ζχλνια ησλ επηκέξνπο θνλδπιίσλ ηεο θάζε κηαο απφ ηηο επηρεηξήζεηο ηεο παξ.1" Άξζξν 97 Πνηεο εηαηξίεο κπνξνύλ λα κελ ελνπνηεζνύλ 1. Μία επηρείξεζε κπνξεί λα κε ζπκπεξηιεθζεί ζηελ ελνπνίεζε φηαλ παξνπζηάδεη επνπζηψδεο ελδηαθέξνλ ζε ζρέζε κε ην ζθνπφ ηνπ άξζξνπ 100 παξ. 3. 2. Όηαλ δχν ή πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο, πνπ εκπίπηνπλ ζην θξηηήξην ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, παξνπζηάδνπλ ζπλνιηθά νπζηψδεο ελδηαθέξνλ ζε ζρέζε κε ην ζθνπφ ηνπ άξζξνπ 100 παξ. 3, νη επηρεηξήζεηο απηέο πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε. 3. Μία επηρείξεζε κπνξεί λα κε πεξηιεθζεί ζηελ ελνπνίεζε φηαλ ζπληξέρεη κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο: α. απζηεξνί θαη δηαξθείο πεξηνξηζκνί ζίγνπλ νπζηαζηηθά: αα. ηελ άζθεζε απφ ηε κεηξηθή επηρείξεζε ησλ δηθαησκάησλ ηεο ζηελ πεξηνπζία ή ζηε δηαρείξηζε ηεο πξνο ελνπνίεζε επηρείξεζεο, ή ββ. ηελ άζθεζε ηεο εληαίαο δηεχζπλζεο, φηαλ πξφθεηηαη γηα επηρείξεζε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 96, β. νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα λφκν, δελ είλαη δπλαηφ λα ζπγθεληξσζνχλ ρσξίο δπζαλάινγα έμνδα ή αδηθαηνιφγεηεο θαζπζηεξήζεηο, γ. νη κεηνρέο ή ηα κεξίδηα ηεο πξνο ελνπνίεζε επηρείξεζεο θαηέρνληαη κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηε κεηαγελέζηεξε κεηαβίβαζε ηνπο.

Άξζξν 98 ...... Άξζξν 99 Μεηξηθή κε αζθνύζα εκπνξηθή δξαζηεξηόηεηα 1. Όηαλ κεηξηθή επηρείξεζε πνπ δελ αζθεί νπνηαδήπνηε βηνκεραληθή ή εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα θαηέρεη κεηνρέο ή κεξίδηα ζε ζπγαηξηθή επηρείξεζε βάζεη θνηλήο ζπκθσλίαο κε κία ή πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο πνπ δελ


ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε, ηφηε ε κεηξηθή απηή επηρείξεζε, γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 100 παξ. 3, κπνξεί λα κελ πεξηιεθζεί ζηελ ελνπνίεζε. 2. ΢ηελ πεξίπησζε εθαξκνγήο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ 1, νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο επηρείξεζεο πνπ δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ ελνπνίεζε επηζπλάπηεηαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ θαηαξηίδνληαη ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα λφκν. ΢ηελ πεξίπησζε απηή, ζην ελνπνηεκέλν πξνζάξηεκα ηεο ζπγαηξηθήο γίλεηαη κλεία γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ 1. 3. Όηαλ γίλεηαη εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηεο πην πάλσ παξαγξάθνπ 1, ζην πξνζάξηεκα ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο κεηξηθήο επηρείξεζεο πνπ δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ ελνπνίεζε παξέρνληαη νη εμήο πιεξνθνξίεο: α. ην πνζφ νπνηαζδήπνηε δηαθνξάο πνπ πξνθχπηεη, γηα ηηο ζπκκεηνρέο ηεο παξαγξάθνπ 1 κεηαμχ ηεο θαηά ηα βηβιία ινγηζηηθήο αμίαο ηνπο θαη ηνπ πνζνχ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ησλ ζπγαηξηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ αλαινγεί ζ" απηέο ηηο ζπκκεηνρέο. Η δηαθνξά απηή ππνινγίδεηαη άπαμ γηα θάζε ζπκκεηνρή θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ ε ζπκκεηνρή απηή πεξηιακβάλεηαη γηα πξψηε θνξά ζηνλ εηήζην ηζνινγηζκφ ηεο απαιιαζζφκελεο επηρείξεζεο. β. ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζην αδηαλέκεηα θέξδε ή ζηηο δεκηέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηά ηελ εκεξνκελία ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο α απφ ηηο ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο, αλάινγα κε ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζην θεθάιαην ηνπο, γ. ην πνζφ ησλ ηπρφλ κεξηζκάησλ πνπ εηζπξάρζεθαλ ή είλαη απαηηεηά θαηά ηελ ρξήζε, θαη δ. κλεία ησλ ζρεηηθψλ ιφγσλ πνπ δηθαηνινγνχλ ηελ απαιιαγή. Όηαλ δελ πξνβιέπεηαη ε θαηάξηηζε πξνζαξηήκαηνο απφ ηελ απαιιαζζφκελε επηρείξεζε, ε επηρείξεζε απηή θαηαξηίδεη εηδηθφ έγγξαθν, ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη νη παξαπάλσ πιεξνθνξίεο ηνπιάρηζηνλ. Σν έγγξαθν απηφ, καδί κε ηνλ εηήζην ηζνινγηζκφ θαη ηνλ ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ ρξήζεο ηεο απαιιαζζφκελεο επηρείξεζεο, ππνβάιινληαη απφ ηελ επηρείξεζε απηή ζε δεκνζηφηεηα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 109, νη νπνίεο εθαξκφδνληαη αλαιφγσο. Άξζξν 100 Καηάξηηζε ελνπνηεκέλσλ ινγαξηαζκώλ 1. Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ: α. ηνλ ελνπνηεκέλν Ιζνινγηζκφ, β. ηα ελνπνηεκέλα Απνηειέζκαηα Υξήζεσο, γ. ηνλ ελνπνηεκέλν Πίλαθα Κίλεζεο Ιδίσλ Κεθαιαίσλ, δ. ηελ ελνπνηεκέλε Καηάζηαζε Σακηαθψλ Ρνψλ, ε. ην ελνπνηεκέλν Πξνζάξηεκα. Σα έγγξαθα απηά απνηεινχλ εληαίν ζχλνιν.


2. Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξέπεη λα θαηαξηίδνληαη κε ζαθήλεηα θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ. 3. Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξέπεη λα εκθαλίδνπλ ηελ πξαγκαηηθή εηθφλα ηεο πεξηνπζηαθήο δηάξζξσζεο, ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο, θαζψο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε. 4. Όηαλ ε εθαξκνγή ηνπ παξφληνο λφκνπ δελ αξθεί γηα ηε δηακφξθσζε ηεο πξαγκαηηθήο εηθφλαο θαηά ηελ έλλνηα ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, πξέπεη λα παξέρνληαη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο. 5. Αλ, ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, ε εθαξκνγή νπνηαζδήπνηε απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 101 έσο 107 παξ. 1 θαη 2 έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηα νξηδφκελα απφ ηελ παξάγξαθν 3, ε δηάηαμε απηή παξαθάκπηεηαη πξνθεηκέλνπ λα εκθαληζηεί ε θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 3 πξαγκαηηθή εηθφλα. Κάζε ηέηνηα παξέθθιηζε πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζην πξνζάξηεκα, λα αηηηνινγείηαη επαξθψο θαη λα παξαηίζεληαη νη επηδξάζεηο ηεο ζηελ πεξηνπζηαθή δηάξζξσζε, ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε θαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο.

Άξζξν 101 Γνκή ησλ ελνπνηεκέλσλ θαηαζηάζεσλ 1. Με ηελ επηθχιαμε εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ, πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, γηα ηε δηάξζξσζε απηψλ ησλ θαηαζηάζεσλ, εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 42β, 42γ, 42δ θαη 42ε. Καηά ηελ εθαξκνγή απηή ιακβάλνληαη ππφςε νη αλαγθαίεο πξνζαξκνγέο πνπ επηβάιινληαη απφ ηηο ηδηνκνξθίεο ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζε ζρέζε κε ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 2. ΢ε πεξίπησζε πνπ, ιφγσ εηδηθψλ πεξηζηάζεσλ, ε ελνπνίεζε ησλ απνζεκάησλ απαηηεί δπζαλάινγα έμνδα, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα νκαδνπνίεζεο ησλ ζρεηηθψλ ινγαξηαζκψλ απνζεκάησλ ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Άξζξν 102 Σερληθή ηεο ελνπνηήζεσο 1. Σα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε ελζσκαηψλνληαη αθέξαηα ζηνλ ελνπνηεκέλν ηζνινγηζκφ (νιηθή ελνπνίεζε).


2. Σα έζνδα θαη ηα έμνδα ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε ελζσκαηψλνληαη αθέξαηα ζηνλ ελνπνηεκέλν ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ ρξήζεο (νιηθή ελνπνίεζε). Άξζξν 103 Σερληθή ηεο ελνπνηήζεσο 1. Οη ινγηζηηθέο αμίεο (αμίεο ινγηζηηθψλ βηβιίσλ) ησλ κεηνρψλ ή κεξηδίσλ ζην θεθάιαην ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε, ζπκςεθίδνληαη κε ην πνζφ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ, ην νπνίν αλαινγεί ζ' απηέο ηηο κεηνρέο ή ηα κεξίδηα. 2. Ο ζπκςεθηζκφο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ 1 γίλεηαη κε βάζε ηηο ινγηζηηθέο αμίεο, θαηά ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία νη αλαθεξφκελεο επηρεηξήζεηο πεξηιακβάλνληαη γηα πξψηε θνξά ζηελ ελνπνίεζε, ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα λφκν. Η δηάηαμε απηή εθαξκφδεηαη αλαιφγσο θαη ζηελ πεξίπησζε απφθηεζεο λέσλ κεηνρψλ ή κεξηδίσλ ζε επηρεηξήζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε. Οη δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ παξαπάλσ ζπκςεθηζκφ θαηαρσξνχληαη, θαηά ην δπλαηφ, απ' επζείαο ζηα ζηνηρεία ηνπ ελνπνηεκέλνπ ηζνινγηζκνχ, ζηα νπνία ε ηξέρνπζα αμία είλαη κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε απφ ηε ινγηζηηθή ηνπο αμία. 3. Σν ζχλνιν ησλ ζεηηθψλ (ρξεσζηηθψλ) θαη ησλ αξλεηηθψλ (πηζησηηθψλ) δηαθνξψλ, πνπ παξακέλνπλ κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2, εκθαλίδεηαη ζηνλ ελνπνηεκέλν ηζνινγηζκφ ζε ηδηαίηεξν θνλδχιη κε ηίηιν "δηαθνξέο ελνπνίεζεο". Γηα ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ηνπ θνλδπιίνπ απηνχ ηζρχνπλ ηα εμήο: α) Αλ είλαη ρξεσζηηθφ, εκθαλίδεηαη ζηελ θαηεγνξία "ινηπέο αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο" (ινηπά άπια πάγηα ζηνηρεία) ηνπ ελνπνηεκέλνπ ηζνινγηζκνχ θαη απνζβέλεηαη είηε εθάπαμ, είηε ηκεκαηηθά θαη ηζφπνζα, ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία ρξήζεηο, νη νπνίεο δελ είλαη δπλαηφ λα ππεξβαίλνπλ ηα πέληε (5) έηε. Παξέρεηαη ε επρέξεηα ηεο άκεζεο θαη εκθαλνχο αθαίξεζεο ηνπ παξαπάλσ θνλδπιίνπ απ' επζείαο απφ ηα απνζεκαηηθά ηνπ ελνπνηεκέλνπ ηζνινγηζκνχ. β) Αλ είλαη πηζησηηθφ, εκθαλίδεηαη ζηελ θαηεγνξία "ίδηα θεθάιαηα" ηνπ ελνπνηεκέλνπ ηζνινγηζκνχ θαη κπνξεί λα κεηαθέξεηαη ζηα ελνπνηεκέλα απνηειέζκαηα ρξήζεο, κεξηθψο ή νιηθψο, κφλν: (1) αλ αληηζηνηρεί θαηά ηελ εκέξα πνπ απνθηήζεθαλ νη κεηνρέο ή ηα κεξίδηα κηαο απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε, ζε πξφβιεςε δπζκελνχο εμέιημεο ησλ κειινληηθψλ απνηειεζκάησλ ηεο επηρείξεζεο απηήο ή ζε πξφβιεςε κειινληηθψλ δαπαλψλ ηεο, ζην κέηξν πνπ ε πξφβιεςε απηή έρεη πξαγκαηνπνηεζεί, θαη (2) ζην κέηξν πνπ αληηζηνηρεί ζε πξαγκαηνπνηεκέλν θέξδνο.


4. Οη δηαθνξέο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ 3 θαη ν ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο ηνπο πξέπεη λα ζρνιηάδνληαη ζην ελνπνηεκέλν πξνζάξηεκα. Δηδηθφηεξα ζην πξνζάξηεκα απηφ, γηα θάζε άκεζε ή έκκεζε (κέζσ ζπγαηξηθψλ ή ηξίησλ) ζπκκεηνρή, αλαθέξνληαη ρσξηζηά: (1) ε αξρηθή, ρξεσζηηθή ή πηζησηηθή δηαθνξά ελνπνίεζεο θαη νη απνζβέζεηο ή κεηαθνξέο ηεο, φπσο ηα πνζά απηά δηακνξθψζεθαλ κέρξη ην ηέινο ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο, (2) νη κεηαβνιέο ησλ πνζψλ απηψλ θαηά ηελ θιεηφκελε ρξήζε γηα (3) ηα ζχλνια ηνπο, φπσο δηακνξθψλνληαη ζην ηέινο ηεο θιεηφκελεο ρξήζεο. ΢ην ελνπνηεκέλν πξνζάξηεκα παξέρνληαη επίζεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηπρφλ αλακνξθψζεηο ζηνηρείσλ ηνπ ελνπνηεκέλνπ ηζνινγηζκνχ, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ παξάγξαθν 2. 5. Οη παξάγξαθνη 1, 2, 3 θαη 4 δελ εθαξκφδνληαη γηα ηηο κεηνρέο ή ηα κεξίδηα ζην θεθάιαην ηεο κεηξηθήο επηρείξεζεο πνπ θαηέρνληαη, είηε απφ ηελ ίδηα, είηε απφ άιιε επηρείξεζε πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ ελνπνίεζε. Απηέο νη κεηνρέο ή ηα κεξίδηα εκθαλίδνληαη ζηνλ ελνπνηεκέλν ηζνινγηζκφ, σο "ίδηεο κεηνρέο" ή "ίδηα κεξίδηα", ζηελ θαηεγνξία "ρξεφγξαθα". 6. Σα πνζά ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ πνπ αλαινγνχλ ζηηο κεηνρέο ή ηα κεξίδηα ζην θεθάιαην ησλ ελνπνηνχ κελψλ ζπγαηξηθψλ επηρεηξήζεσλ, πνπ θαηέρνληαη απφ πξφζσπα μέλα πξνο ηηο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε, εκθαλίδνληαη ζηνλ ελνπνηεκέλν ηζνινγηζκφ, ζε ηδηαίηεξν θνλδχιη, κε ηνλ ηίηιν "δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο" ζηελ θαηεγνξία "ίδηα θεθάιαηα". 7. Σα θέξδε ή νη δεκηέο πνπ αλαινγνχλ ζηηο κεηνρέο ή ηα κεξίδηα ζην θεθάιαην ησλ ελνπνηνχκελσλ ζπγαηξηθψλ επηρεηξήζεσλ, πνπ θαηέρνληαη απφ πξφζσπα μέλα πξνο ηηο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε εκθαλίδνληαη ζην ηέινο ηνπ ελνπνηεκέλνπ ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ ρξήζεο, ζε ηδηαίηεξν θνλδχιη κε ηνλ ηίηιν "Αλαινγία κεηνρψλ ή κεξηδίσλ κεηνςεθίαο". Άξζξν 104 Αξρέο δηέπνπζεο ηελ ελνπνίεζε 1. Η θαηάξηηζε ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ησλ επφκελσλ παξαγξάθσλ 2 έσο θαη 9. 2. Οη κέζνδνη ελνπνίεζεο δελ πξέπεη λα κεηαβάιινληαη απφ ηε κία ρξήζε ζηελ άιιε. Παξεθθιίζεηο απφ ηελ πξνεγνχκελε αξρή επηηξέπνληαη κφλν ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, νπφηε θάζε παξέθθιηζε αλαθέξεηαη θαη αηηηνινγείηαη επαξθψο ζην πξνζάξηεκα, καδί κε εθηίκεζε ηεο επίδξαζεο ηεο ζηελ


πεξηνπζηαθή δηάξζξσζε, ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε θαη ζηα απνηειέζκαηα ηνπ ζπλφινπ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε. 3. Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απεηθνλίδνπλ ηελ πεξηνπζηαθή δηάξζξσζε (ελεξγεηηθφ θαη παζεηηθφ), ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ επηρείξεζε, ζαλ λα πξφθεηηαη γηα κία κφλν επηρείξεζε. Ιδίσο: α. Οη ππνρξεψζεηο θαη νη απαηηήζεηο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε απαιείθνληαη απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ ελνπνηεκέλσλ ηζνινγηζκψλ. β. Σα έζνδα θαη ηα έμνδα πνπ πξνέξρνληαη απφ ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε απαιείθνληαη απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ ελνπνηεκέλσλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο. γ. Σπρφλ θέξδε θαη δεκηέο απφ ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε, ηα νπνία πεξηέρνληαη ζηε ινγηζηηθή αμία ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ, απαιείθνληαη απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ ελνπνηεκέλνπ ηζνινγηζκνχ θαη ησλ ελνπνηεκέλσλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο. Οη πξνεγνχκελεο απαιείςεηο κπνξεί λα γίλνληαη αλαινγηθά, κε βάζε ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο κεηξηθήο επηρείξεζεο ζην θεθάιαην θάζε κηαο ζπγαηξηθήο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ ελνπνίεζε. 4. Παξεθθιίζεηο απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο γ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ 3 επηηξέπνληαη κφλν φηαλ νη ζρεηηθέο ζπλαιιαγέο έρνπλ γίλεη ζχκθσλα κε ηηο ζπλήζεηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο θαη ε απάιεηςε ησλ θεξδψλ ή ησλ δεκηψλ ζα ζπλεπαγφηαλ δπζαλάινγα έμνδα. Κάζε παξέθθιηζε αλαθέξεηαη ζην ελνπνηεκέλν πξνζάξηεκα θαη, εθφζνλ έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ πεξηνπζηαθή δηάξζξσζε, ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε θαη ζηα απνηειέζκαηα ηνπ ζπλφινπ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε ε επίδξαζε απηή ζρνιηάδεηαη ζην ίδην πξνζάξηεκα. 5. Παξεθθιίζεηο απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ πεξηπηψζεσλ α, β θαη γ ηεο παξαγξάθνπ 3 επηηξέπνληαη κφλν φηαλ ηα ζρεηηθά πνζά είλαη αζήκαληα ζε ζρέζε κε ην ζθνπφ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 100. 6. Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαηαξηίδνληαη κε ηελ ίδηα εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο κεηξηθήο επηρείξεζεο. 7. Παξέθθιηζε απφ ηε δηάηαμε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ 6 επηηξέπεηαη ζε πεξίπησζε πνπ ε εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηνπ ηζνινγηζκνχ ησλ πεξηζζφηεξσλ ή ησλ ζεκαληηθφηεξσλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε είλαη δηαθνξεηηθή απφ εθείλε ηεο κεηξηθήο.


Κάζε ηέηνηα παξέθθιηζε ελνπνηεκέλν πξνζάξηεκα.

αλαθέξεηαη

θαη

αηηηνινγείηαη

επαξθψο

ζην

Δπηπιένλ, πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηελ ελνπνίεζε ή λα αλαθέξνληαη ζην ελνπνηεκέλν πξνζάξηεκα ηα ζεκαληηθά γεγνλφηα πνπ αθνξνχλ είηε ηελ πεξηνπζηαθή δηάξζξσζε, είηε ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε, είηε ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο κηαο επηρείξεζεο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ ελνπνίεζε, ηα νπνία έρνπλ επέιζεη κεηαμχ ηεο εκεξνκελίαο θιεηζίκαηνο ηνπ ηζνινγηζκνχ απηήο ηεο επηρείξεζεο θαη ηεο εκεξνκελίαο κε ηελ νπνία θαηαξηίδνληαη νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 8. Αλ ε εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηνπ ηζνινγηζκνχ κηαο επηρείξεζεο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ ελνπνίεζε πξνεγείηαη ηνπιάρηζηνλ θαηά ηξεηο κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία κε ηελ νπνία θαηαξηίδνληαη νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ε επηρείξεζε απηή ελνπνηείηαη κε βάζε ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ θαηαξηίδνληαη κε ηελ εκεξνκελία θαηάξηηζεο ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 9. Αλ ε ζχλζεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ επηρεηξήζεσλ, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε, έρεη κεηαβιεζεί ζεκαληηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο, νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο κε ηηο νπνίεο ζα γίλεηαη δπλαηή ε ζχγθξηζε ησλ δηαδνρηθψλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Άξζξν 105 Απνηίκεζε πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 1. Σα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε απνηηκψληαη κε νκνηφκνξθεο κεζφδνπο θαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο απνηίκεζεο ηεο παξαγξάθνπ 14 ηνπ άξζξνπ 42ε θαη ησλ άξζξσλ 43 θαη 43γ.[ Αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 4 ηνπ λφκνπ 3460/2006] 2. Η επηρείξεζε πνπ θαηαξηίδεη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εθαξκφδεη ηηο ίδηεο κεζφδνπο απνηίκεζεο κε εθείλεο πνπ εθαξκφδεη γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο. 3. Όηαλ ηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ, πνπ πξφθεηηαη λα πεξηιεθζνχλ ζηελ ελνπνίεζε, έρνπλ απνηηκεζεί απφ πεξηιακβαλφκελεο ζηελ ελνπνίεζε επηρεηξήζεηο κε κεζφδνπο δηαθνξεηηθέο απφ εθείλεο πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηελ ελνπνίεζε, ηφηε ηα ζηνηρεία απηά πξέπεη λα απνηηκνχληαη εθ λένπ ζχκθσλα κε ηηο κεζφδνπο απνηίκεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ελνπνίεζε, εθηφο εάλ ην απνηέιεζκα απφ ηε λέα απηή απνηίκεζε είλαη αζήκαλην ζε ζρέζε κε ην ζθνπφ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 100. Παξεθθιίζεηο απφ ηελ αξρή απηή επηηξέπνληαη κφλν ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο. Κάζε ηέηνηα παξέθθιηζε αλαθέξεηαη θαη αηηηνινγείηαη ζην ελνπνηεκέλν πξνζάξηεκα.


4. ΢ηνλ ελνπνηεκέλν ηζνινγηζκφ θαη ηνλ ελνπνηεκέλν ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ ρξήζεο, ιακβάλεηαη ππφςε ε ηπρφλ δηαθνξά πνπ παξνπζηάδεηαη θαηά ηελ ελνπνίεζε, αλάκεζα ζην θφξν πνπ βαξχλεη ηε ρξήζε θαη ηηο πξνεγνχκελεο ρξήζεηο, θαη ζην θφξν πνπ έρεη ήδε θαηαβιεζεί ή νθείιεηαη γηα ηηο ρξήζεηο απηέο, ζην βαζκφ πνπ είλαη πηζαλφ φηη ζα πξνθχςεη πξαγκαηηθή επηβάξπλζε θφξνπ γηα κηα απφ ηηο ελνπνηεκέλεο επηρεηξήζεηο ζην άκεζν κέιινλ. 5. ΢ε πεξίπησζε πνπ ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ πξφθεηηαη λα πεξηιεθζνχλ ζηελ ελνπνίεζε απνηέιεζαλ αληηθείκελν έθηαθησλ δηνξζψζεσλ ηεο αμίαο ηνπο (πξφζζεησλ απνζβέζεσλ ή έθηαθησλ πξνβιέςεσλ) γηα θνξνΑΟγηΚυτίο κφλν ιφγνπο, ηα ζηνηρεία απηά πξέπεη λα ' πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απαιιαγκέλα απφ απηέο ηηο δηνξζψζεηο. Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ηεο εκθάληζεο ησλ αλαθεξφκελσλ ζηνηρείσλ ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ρσξίο ηελ απάιεηςε ησλ ζρεηηθψλ δηνξζψζεσλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα πνζά ησλ δηνξζψζεσλ απηψλ ζα εκθαλίδνληαη θαη ζα αηηηνινγνχληαη επαξθψο ζην ελνπνηεκέλν πξνζάξηεκα. Άξζξν 106 ΢πκκεηνρή ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο 1. ΢ηελ πεξίπησζε πνπ κία επηρείξεζε πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ ελνπνίεζε αζθεί νπζηψδε επηξξνή ζηε δηαρείξηζε θαη ζηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή κηαο επηρείξεζεο πνπ δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ ελνπνίεζε (ζπγγελήο επηρείξεζε), θαη ζηελ νπνία ε πξψηε έρεη ζπκκεηνρή κε ηελ έλλνηα ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 42ε, απηή ε ζπκκεηνρή πεξηιακβάλεηαη ζε ηδηαίηεξν θνλδχιη κε ηίηιν "΢πκκεηνρέο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο", ην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ζηελ θαηεγνξία "΢πκκεηνρέο θαη άιιεο καθξνπξφζεζκεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο" ηνπ ελνπνηεκέλνπ ηζνινγηζκνχ. Με ηελ επηθχιαμε εθαξκνγήο ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 42ε παξ. 5 πεξίπη. α, ππνπ. δδ, ηεθκαίξεηαη φηη κία επηρείξεζε αζθεί νπζηψδε επηξξνή ζε κία άιιε επηρείξεζε, φηαλ ε παξαπάλσ ζπκκεηνρή είλαη ίζε ή κεγαιχηεξε απφ ην 20% ηνπ θεθαιαίνπ ή ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ησλ κεηφρσλ, ή ησλ εηαίξσλ ηεο άιιεο επηρείξεζεο. Οη δηαηάμεηο ηεο πεξίπη. α ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 42ε εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη ζηελ πεξίπησζε απηή. 2. Καηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ζε ζπκκεηνρή ζε ζπγγελή επηρείξεζε, ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν 1, ε ζπκκεηνρή απηή πεξηιακβάλεηαη ζηνλ ελνπνηεκέλν ηζνινγηζκφ κε ηε ινγηζηηθή αμία πνπ πξνθχπηεη θαηά εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 43. Η δηαθνξά κεηαμχ απηήο ηεο αμίαο θαη ηνπ πνζνχ πνπ αλαινγεί ζην πνζνζηφ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ πνπ αληηπξνζσπεχεη ε ζπκκεηνρή απηή θαηαρσξείηαη


ρσξηζηά ζηνλ ελνπνηεκέλν ηζνινγηζκφ ή αλαθέξεηαη ζην ελνπνηεκέλν πξνζάξηεκα, κε ρσξηζηή κλεία φηη ε ζρεηηθή ζπκκεηνρή έρεη απνηηκεζεί θαη' εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ παξφληνο λφκνπ. Η παξαπάλσ δηαθνξά γηα θάζε ζπκκεηνρή ππνινγίδεηαη θαηά ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ε κέζνδνο ηεο παξαγξάθνπ απηήο εθαξκφδεηαη γηα πξψηε θνξά ζηε ζπκκεηνρή απηή. 3. ΢ηελ πεξίπησζε πνπ ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ή ηνπ παζεηηθνχ κηαο ζπγγελνχο επηρείξεζεο έρνπλ απνηηκεζεί κε κεζφδνπο δηαθνξεηηθέο απφ εθείλεο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 105, ηα ζηνηρεία απηά, πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηεί ε δηαθνξά πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν 2, κπνξνχλ λα απνηηκεζνχλ εθ λένπ ζχκθσλα κε ηηο κεζφδνπο πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηελ ελνπνίεζε. Δάλ ζπληξέρεη πεξίπησζε εθαξκνγήο ηεο δηάηαμεο απηήο θαη δελ έγηλε ε λέα απηή απνηίκεζε, ην γεγνλφο απηφ αλαθέξεηαη ζην ελνπνηεκέλν πξνζάξηεκα. 4. Η ινγηζηηθή αμία ηεο παξαγξάθνπ 2 απμάλεηαη ή κεηψλεηαη κε ην πνζφ ηεο ηπρφλ κεηαβνιήο πνπ ζεκεηψζεθε κέζα ζηε ρξήζε ζηα ίδηα θεθάιαηα θάζε ζπγγελνχο επηρείξεζεο, ζηα νπνία, γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο απηήο, πεξηιακβάλνληαη θαη ηα πιεξσηέα κεξίζκαηα ηεο, ζην κέηξν πνπ αλαινγεί ζην αληίζηνηρν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο. Σν πνζφ ηεο αχμεζεο ή κείσζεο ηεο παξαπάλσ ινγηζηηθήο αμίαο εκθαλίδεηαη ζε ηδηαίηεξν θνλδχιη ηνπ ελνπνηεκέλνπ ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ ρξήζεο κε ηνλ ηίηιν "θέξδε ζπκκεηνρψλ ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο" ή "δεκηέο ζπκκεηνρψλ ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο", θαηά πεξίπησζε. 5. Η ινγηζηηθή αμία ηεο παξαγξάθνπ 2 κεηψλεηαη επίζεο θαηά ην πνζφ ησλ κεξηζκάησλ πνπ αλαινγνχλ ζε θάζε ζπκκεηνρή ζε ζπγγελή επηρείξεζε ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 6. Οη απαιείςεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπη. γ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 104 πξαγκαηνπνηνχληαη θαη ζηελ πεξίπησζε ζπκκεηνρψλ ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, εθφζνλ ηα απαηηνχκελα γηα ηηο απαιείςεηο απηέο ζηνηρεία είλαη γλσζηά ή κπνξνχλ λα ζπγθεληξσζνχλ. Οη δηαηάμεηο ησλ παξ. 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 104 εθαξκφδνληαη αλαιφγσο. 7. ΢ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία κία ζπγγελείο επηρείξεζε θαηαξηίδεη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, νη δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ εθαξκφδνληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζ' απηέο ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 8. Όηαλ ε ζπκκεηνρή ζην θεθάιαην ηεο ζπγγελνχο επηρείξεζεο είλαη επνπζηψδεο ζε ζρέζε κε ην ζθνπφ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 100, επηηξέπεηαη ε κε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ.


9. Δθφζνλ ε ζεηηθή (ρξεσζηηθή) δηαθνξά πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξ. 2 δελ είλαη δπλαηφ λα θαηαρσξεζεί απεπζείαο ζε θάπνηα θαηεγνξία ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ ή παζεηηθνχ ηνπ ελνπνηεκέλνπ ηζνινγηζκνχ, εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 103 παξ. 3 πεξίπη. α. Άξζξν 107 Πξνζάξηεκα θαη έθζεζε δηαρεηξίζεσο 1. Δθηφο απφ ηηο πιεξνθνξίεο θαη επεμεγήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ άιιεο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ, ζην πξνζάξηεκα ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ (ελνπνηεκέλν πξνζάξηεκα) πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη θαη νη αθφινπζεο, ηνπιάρηζηνλ, πιεξνθνξίεο: α. νη κέζνδνη πνπ εθαξκφζηεθαλ γηα ηελ απνηίκεζε ησλ δηαθφξσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη νη κέζνδνη ππνινγηζκνχ ησλ απνζβέζεσλ θαη ησλ πξνβιέςεσλ. Δηδηθά, γηα ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ, γηα ην ζθνπφ ηεο ελνπνίεζεο, ε δξαρκηθή ηνπο αμία πξνθχπηεη απφ κεηαηξνπή αμηψλ ζε μέλα λνκίζκαηα, πξέπεη λα αλαθέξνληαη νη ηξφπνη κεηαηξνπήο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, πξνθεηκέλνπ ηα ζηνηρεία απηά λα εθθξαζηνχλ ζε δξαρκέο. β. γηα θάζε κία απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε αλαθέξνληαη: αα. ε επσλπκία θαη ε έδξα, ββ. ην πνζνζηφ ηνπ θεθαιαίνπ πνπ θαηέρεηαη ζηηο επηρεηξήζεηο απηέο, εθηφο ηεο κεηξηθήο, απφ επηρεηξήζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε ή απφ πξφζσπα πνπ ελεξγνχλ ζην φλνκα ηνπο αιιά γηα ινγαξηαζκφ απηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ, θαη γγ. πνία απφ ηηο ζψζεηο ηεο πεξίπη. α ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 42ε ή ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 96 ππαγφξεπζε ηελ ελνπνίεζε. γ) Γηα θαζεκία απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 97, δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε, πξέπεη λα παξέρνληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ππνπεξηπηψζεηο αα΄ θαη ββ΄ ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο β΄ θαη λα εμεγνχληαη νη ιφγνη εμαίξεζεο απηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ, πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 97. δ. Γηα θάζε κία απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ είλαη ζπγγελείο, κε ηελ έλλνηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 106, κε κία επηρείξεζε πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ ελνπνίεζε, παξέρνληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ππνπεξηπηψζεηο αα θαη ββ ηεο παξαπάλσ πεξίπησζεο β, θαζψο θαη νη ιφγνη ηεο ηπρφλ εθαξκνγήο ηεο δηάηαμεο ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 106.


ε.Γηα θαζεκία απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηηο πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο β΄, γ΄ θαη δ΄, ζηηο νπνίεο νη επηρεηξήζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε θαηέρνπλ άκεζα ή κέζσ ηξίησλ, πνπ ελεξγνχλ ζην φλνκα ηνπο αιιά γηα ινγαξηαζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ, πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ 10% ηνπ θεθαιαίνπ ηνπο αλαθέξνληαη: αα. ε επσλπκία θαη ε έδξα, ββ. ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζην θεθαιαίν ηεο, γγ. ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ ηεο θαη δδ. ηα ζπλνιηθά απνηειέζκαηα (θέξδε ή δεκίεο) ηεο ηειεπηαίαο ρξήζεο γηα ηελ νπνία θαηαξηίζηεθαλ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο. Οη παξαπάλσ πιεξνθνξίεο είλαη δπλαηφ λα παξαιείπνληαη, φηαλ παξνπζηάδνπλ επνπζηψδεο ελδηαθέξνλ ζε ζρέζε κε ην ζθνπφ ηνπ άξζξνπ 100 παξ. 3. Δπίζεο, νη πιεξνθνξίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ππνπεξηπηψζεηο γγ θαη δδ κπνξεί λα παξαιείπνληαη, φηαλ ε επηρείξεζε ζηελ νπνία αλαθέξνληαη: (1) δελ δεκνζηεχεη ηζνινγηζκφ θαη (2) ην ζχλνιν ησλ ζπκκεηνρψλ ζ' απηή, απφ επηρεηξήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ παξνχζα πεξίπησζε, είλαη κηθξφηεξν απφ ην 50% ηνπ θεθαιαίνπ ηεο. ζη. Σν ζπλνιηθφ πνζφ ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ ελνπνηεκέλν ηζνινγηζκφ, νη νπνίεο ιήγνπλ κεηά απφ πέληε έηε, θαζψο θαη ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ ελνπνηεκέλν ηζνινγηζκφ, νη νπνίεο θαιχπηνληαη κε εκπξάγκαηε αζθάιεηα πνπ έρεη παξαζρεζεί απφ πεξηιακβαλφκελεο ζηελ ελνπνίεζε επηρεηξήζεηο, κε έλδεημε θαη ηεο κνξθήο ηεο αζθάιεηαο. δ. Σν ζπλνιηθφ πνζφ ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιήθζεθαλ θαη δελ εκθαλίδνληαη ζηνλ ελνπνηεκέλν ηζνινγηζκφ, εθφζνλ ε πιεξνθνξία απηή βνεζάεη ζηελ εθηίκεζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε. Σπρφλ ππνρξεψζεηο γηα ζπληάμεηο ή πξνο ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε, εκθαλίδνληαη ρσξηζηά. ε. Ο ελνπνηεκέλνο θχθινο εξγαζηψλ, κε ηελ έλλνηα ηεο πεξίπη. α ηεο παξ. 15 ηνπ άξζξνπ 42ε, κε αλάιπζε θαηά θαηεγνξίεο δξαζηεξηνηήησλ θαη θαηά γεσγξαθηθέο πεξηνρέο, εθφζνλ απηέο νη θαηεγνξίεο θαη απηέο νη πεξηνρέο δηαθέξνπλ ζεκαληηθά κεηαμχ ηνπο απφ άπνςε νξγάλσζεο ησλ πσιήζεσλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο ζπλήζεηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζπλφινπ ησλ πεξηιακβαλφκελσλ ζηελ ελνπνίεζε επηρεηξήζεσλ. ζ. Ο κέζνο φξνο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε, κε αλάιπζε θαηά θαηεγνξίεο. Δπίζεο, νη δαπάλεο πξνζσπηθνχ θαηά ρξήζε, εάλ


απηέο δελ εκθαλίδνληαη απνηειεζκάησλ ρξήζεο.

ρσξηζηά

ζηνλ

ελνπνηεκέλν

ινγαξηαζκφ

η. Η έθηαζε επεξεαζκνχ ησλ ελνπνηεκέλσλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο, ζε πεξίπησζε πνπ, είηε ζηε ρξήζε, είηε ζε πξνεγνχκελε ρξήζε, ζηε κέζνδν απνηίκεζεο, ηελ νπνία εθάξκνζαλ νη επηρεηξήζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε, έγηλε παξέθθιηζε απφ ηηο αξρέο ηνπ άξζξνπ 43 γηα ιφγνπο θνξνινγηθψλ ειαθξχλζεσλ. Η έθηαζε επεξεαζκνχ ησλ ελνπνηεκέλσλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο, ζε πεξίπησζε πνπ, είηε ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε είηε ζε πξνεγνχκελε ρξήζε, ζηε κέζνδν απνηίκεζεο, ηελ νπνία εθάξκνζαλ νη επηρεηξήζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε, έγηλε παξέθθιηζε απφ ηηο αξρέο ησλ άξζξσλ 43 θαη 43γ γηα ιφγνπο θνξνινγηθψλ ειαθξχλζεσλ. Αλ απφ ηελ παξέθθιηζε απηή αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ, ζε επφκελεο ρξήζεηο, νπζηψδεηο θνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο γηα ην ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε, παξέρνληαη ιεπηνκεξείο επεμεγήζεηο. ΢ε πεξίπησζε πνπ απφ ηελ παξέθθιηζε απηή αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ, ζε επφκελεο ρξήζεηο, νπζηψδεηο θνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο γηα ην ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε, παξέρνληαη ιεπηνκεξείο επεμεγήζεηο. ηα. Η δηαθνξά θφξσλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθαξκνγή ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 105, εθφζνλ ε δηαθνξά απηή είλαη ζεκαληηθή θαη δελ εκθαλίδεηαη ζην ζχλνιν ηεο, ζε ηδηαίηεξν θνλδχιη ηνπ παζεηηθνχ ηνπ ελνπνηεκέλνπ ηζνινγηζκνχ. ηβ. Σα πνζά πνπ θαηαβιήζεθαλ κέζα ζηε ρξήζε γηα ακνηβέο ζηα κέιε δηνηθεηηθψλ, δηαρεηξηζηηθψλ θαη επνπηηθψλ νξγάλσλ ηεο κεηξηθήο επηρείξεζεο γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, ηφζν ζηε κεηξηθή επηρείξεζε, φζν θαη ζηηο ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο ηεο, θαζψο θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ή αλαιήθζεθαλ γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο γηα ζπληάμεηο ζε απνρσξήζαληα κέιε ησλ πξναλαθεξφκελσλ νξγάλσλ. Σα ζηνηρεία απηά πξέπεη λα παξέρνληαη αζξνηζηηθά θαηά θαηεγνξία. ηγ. Σα πνζά ησλ πξνθαηαβνιψλ θαη πηζηψζεσλ πνπ δφζεθαλ ζηα κέιε δηνηθεηηθψλ, δηαρεηξηζηηθψλ ή επνπηηθψλ νξγάλσλ ηεο κεηξηθήο επηρείξεζεο απφ απηήλ ή απφ κία απφ ηηο ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο, κε κλεία ηνπ επηηνθίνπ, ησλ βαζηθψλ φξσλ ρνξήγεζεο ησλ πνζψλ, πνπ, ελδερνκέλσο, έρνπλ επηζηξαθεί. Δπίζεο, νη ππνρξεψζεηο πνπ έρνπλ αλαιεθζεί γηα ινγαξηαζκφ ησλ παξαπάλσ κειψλ ππφ κνξθή νπνηαζδήπνηε εγγχεζεο. Σα ζηνηρεία απηά πξέπεη λα παξέρνληαη αζξνηζηηθά, θαηά θαηεγνξία. ηδ)Όηαλ ε απνηίκεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ έρεη γίλεη ζηελ εχινγε αμία ηνπο, πξέπεη λα γλσζηνπνηνχληαη:


-νη θχξηεο ππνζέζεηο ζηηο νπνίεο βαζίδνληαη ηα ππνδείγκαηα θαη νη ηερληθέο απνηίκεζεο, εθφζνλ ε εχινγε αμία έρεη πξνζδηνξηζηεί θαη' εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 43γ παξάγξαθνο 4 ζηνηρείν β'. -αλά θαηεγνξία ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ, ε εχινγε αμία, νη κεηαβνιέο ηεο αμίαο πνπ έρνπλ θαηαινγηζηεί απεπζείαο ζην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο, θαζψο θαη νη κεηαβνιέο πνπ έρνπλ πεξηιεθζεί ζην απνζεκαηηθφ εχινγεο αμίαο' -γηα θάζε θαηεγνξία παξάγσγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ, πιεξνθνξίεο γηα ηελ έθηαζε θαη ηε θχζε απηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζεκαληηθψλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ πνπ είλαη δπλαηφ λα επεξεάζνπλ ην πνζφ, ην ρξφλν θαη ηε βεβαηφηεηα ησλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ -πίλαθαο πνπ εκθαλίδεη ηελ θίλεζε θαηά ηε δηάξθεηα ρξήζεσο ησλ κεηαβνιψλ ζε εχινγεο αμίεο πνπ έρνπλ θαηαρσξηζζεί ζηα ίδηα θεθάιαηα ηε. Οπνηεζδήπνηε άιιεο πιεξνθνξίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ εηδηθέο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο πνπ ηζρχεη θάζε θνξά ή πνπ θξίλνληαη αλαγθαίεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηεο αξηηφηεξεο πιεξνθφξεζεο ησλ κεηφρσλ, ησλ εηαίξσλ θαη ησλ ηξίησλ ηεο παξνπζίαζεο κηαο πηζηήο εηθφλαο ηεο πεξηνπζηαθήο δηάξζξσζεο, ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο ελφο ζπλφινπ επηρεηξήζεσλ, πνπ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε ζρέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 42ε. ηζη) Όηαλ ε απνηίκεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ δελ έρεη γίλεη ζηελ εχινγε αμία ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 43γ, πξέπεη λα γλσζηνπνηνχληαη: α) γηα θάζε θαηεγνξία παξάγσγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ: αα) ε εχινγε αμία απηψλ ησλ κέζσλ αλ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί ζχκθσλα κε κία απφ ηηο κεζφδνπο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 43γ, αβ) πιεξνθνξίεο γηα ηελ έθηαζε θαη ηε θχζε απηψλ ησλ κέζσλ θαη β) γηα ηα πάγηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 43γ ε ινγηζηηθή αμία ησλ νπνίσλ ππεξβαίλεη ηελ εχινγε αμία ηνπο, πξέπεη λα γλσζηνπνηνχληαη: βα) ε ινγηζηηθή αμία θαη ε εχινγε αμία είηε ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ είηε ησλ θαηάιιεισλ νκάδσλ ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ, ββ) νη ιφγνη γηα ηε κε κείσζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο, θαζψο θαη νη ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζηελ πεπνίζεζε φηη ε ινγηζηηθή αμία απηψλ ησλ ζηνηρείσλ ζα αλαθηεζεί ηδ. Γηαθξηηή παξνπζίαζε, ζηηο ζεκεηψζεηο - πξνζάξηεκα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ησλ ζπλνιηθψλ ακνηβψλ πνπ ρξέσζε θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο ν λφκηκνο ειεγθηήο ή ην ειεγθηηθφ γξαθείν γηα ηνλ ππνρξεσηηθφ έιεγρν ησλ εηήζησλ ινγαξηαζκψλ, ησλ ζπλνιηθψλ ακνηβψλ πνπ ρξεψζεθαλ γηα άιιεο


ππεξεζίεο ειεγθηηθήο θχζεσο, ησλ ζπλνιηθψλ ακνηβψλ πνπ ρξεψζεθαλ γηα ππεξεζίεο θνξνινγηθψλ ζπκβνπιψλ θαη ησλ ζπλνιηθψλ ακνηβψλ πνπ ρξεψζεθαλ γηα ινηπέο κε ειεγθηηθέο ππεξεζίεο. 2. Οη πιεξνθνξίεο ηνπ ελνπνηεκέλνπ πξνζαξηήκαηνο, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ πεξηπηψζεσλ β, γ, δ, ε θαη ε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ 1, είλαη δπλαηφ λα παξαιείπνληαη έπεηηα απφ απφθαζε ηνπ ππνπξγνχ Δκπνξίνπ, εθφζνλ ν ηειεπηαίνο θξίλεη φηη ε δεκνζηφηεηα ηνπ ζα ήηαλ ζε ζνβαξφ βαζκφ επηδήκηα γηα θάπνηα απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηηο πιεξνθνξίεο απηέο. Κάζε

ηέηνηα

παξάιεηςε

πιεξνθνξηψλ

αλαθέξεηαη

ζην

πξνζάξηεκα.

3. Η ελνπνηεκέλε εηήζηα έθζεζε δηαρείξηζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ πεξηιακβάλεη, ηνπιάρηζηνλ, ηελ πξαγκαηηθή εηθφλα ηεο εμέιημεο θαη ησλ επηδφζεσλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηεο ζέζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε, θαζψο θαη ηελ πεξηγξαθή ησλ θπξηφηεξσλ θηλδχλσλ θαη αβεβαηνηήησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ. Η εηθφλα απηή πξέπεη λα δίλεη κηα ηζνξξνπεκέλε θαη πεξηεθηηθή αλάιπζε ηεο εμέιημεο θαη ησλ επηδφζεσλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηεο ζέζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε, ε νπνία αληηζηνηρεί ζην κέγεζνο ηνπο θαη ζηελ πνιππινθφηεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. ΢ην βαζκφ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο εμέιημεο, ησλ επηδφζεσλ ή ηεο ζέζεο ησλ επηρεηξήζεσλ, ε αλάιπζε απηή πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηφζν ρξεκαηννηθνλνκηθνχο φζν θαη, φπνπ ελδείθλπηαη, κε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο βαζηθνχο δείθηεο επηδφζεσλ, πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα δξαζηεξηνηήησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε πεξηβαιινληηθά θαη εξγαζηαθά ζέκαηα. ΢ην πιαίζην ηεο αλάιπζεο απηήο, ε ελνπνηεκέλε εηήζηα έθζεζε δηαρείξηζεο πεξηιακβάλεη, φπνπ ελδείθλπηαη, αλαθνξέο θαη πξφζζεηεο εμεγήζεηο γηα ηα πνζά πνπ αλαγξάθνληαη ζηνπο ελνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνχο. 4. ΢ηηο πεξηπηψζεηο πνπ, εθηφο απφ ηελ εηήζηα έθζεζε Γηαρείξηζεο, απαηηείηαη θαη εηήζηα ελνπνηεκέλε έθζεζε, νη δχν απηέο εθζέζεηο κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη κε ηε κνξθή εληαίαο έθζεζεο. Καηά ηελ θαηάξηηζε ηεο εληαίαο απηήο έθζεζεο, κπνξεί λα δνζεί κεγαιχηεξε έκθαζε ζηα ζέκαηα εθείλα πνπ έρνπλ ζεκαζία γηα ην ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε α. θάζε ζεκαληηθφ γεγνλφο πνπ ζπλέβε κεηά ηε ιήμε ηεο ρξήζεο θαη κέρξη ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηεο, β. ηελ πξνβιεπφκελε πνξεία θαη εμέιημε ηνπ ζπλφινπ απηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ, γ. ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ ηνκέα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ηνπ ζπλφινπ απηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ, θαη


δ. ηνλ αξηζκφ θαη ηελ νλνκαζηηθή αμία ή, ειιείςεη νλνκαζηηθήο αμίαο, ηελ εζσηεξηθή ινγηζηηθή αμία ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηνρψλ, ή κεξηδίσλ ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 103. ε) φηαλ ε ρξήζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ απφ ηελ επηρείξεζε είλαη νπζηψδνπο ζεκαζίαο γηα ηελ εθηίκεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ, ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη ηνπ ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ ρξήζεο, ζηελ έθζεζε δηαρείξηζεο πξέπεη λα αλαθέξνληαη: -νη ζηφρνη θαη νη πνιηηηθέο ηεο επηρείξεζεο φζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ αληηζηάζκηζε θάζε ζεκαληηθνχ ηχπνπ πξνβιεπφκελεο ζπλαιιαγήο γηα ηελ νπνία εθαξκφδεηαη ε ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο θαη -ε έθζεζε ηεο επηρείξεζεο ζηνλ θίλδπλν κεηαβνιήο ηηκψλ, ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν, ζηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο θαη ζηνλ θίλδπλν ηακεηαθψλ ξνψλ 4. ΢ηηο πεξηπηψζεηο πνπ, εθηφο απφ ηελ εηήζηα Έθζεζε Γηαρείξηζεο, απαηηείηαη θαη εηήζηα ελνπνηεκέλε έθζεζε, νη δχν απηέο εθζέζεηο κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη κε ηε κνξθή εληαίαο έθζεζεο. Καηά ηελ θαηάξηηζε ηεο εληαίαο απηήο έθζεζεο, κπνξεί λα δνζεί κεγαιχηεξε έκθαζε ζηα ζέκαηα εθείλα πνπ έρνπλ ζεκαζία γηα ην ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε Άξζξν 108 Έιεγρνο ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 1. Οη ελνπνηεκέλνη ινγαξηαζκνί ησλ εηαηξεηψλ ειέγρνληαη απφ έλα ή πεξηζζφηεξα πξφζσπα, ζηα νπνία, ην θξάηνο - κέινο, ην δίθαην ηνπ νπνίνπ δηέπεη ηε κεηξηθή επηρείξεζε, έρεη ρνξεγήζεη άδεηα δηεμαγσγήο λφκηκσλ ειέγρσλ βάζεη ηεο φγδνεο νδεγίαο 84/253/ΔΟΚ ηνπ ΢πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Απξηιίνπ 1984, γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο ζηνπο ππεχζπλνπο γηα ην λφκηκν έιεγρν ησλ ινγηζηηθψλ εγγξάθσλ (ΔΔ L126/12.5.1984). Ο ππεχζπλνο ή νη ππεχζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ησλ ελνπνηεκέλσλ ινγαξηαζκψλ (εθεμήο: "λφκηκνη ειεγθηέο"), πξέπεη, επίζεο, λα εθθξάδνπλ ηε γλψκε ηνπο γηα ην θαηά πφζνλ ε ελνπνηεκέλε εηήζηα έθζεζε αληηζηνηρεί ζηνπο ελνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ ηδίνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο. Γηα ην ζθνπφ απηφλ, ε ελνπνηεκέλε έθζεζε δηαρείξηζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ πξέπεη λα ηίζεηαη ππφςε ηνπ ή ησλ ειεγθηψλ απηψλ, ηνπιάρηζηνλ 30 εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο ζε δεκνζηφηεηα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 109. 2. Η έθζεζε ησλ λφκηκσλ ειεγθηψλ πεξηιακβάλεη νπσζδήπνηε ηα αθφινπζα: α) εηζαγσγή, ζηελ νπνία πξνζδηνξίδνληαη νη ελνπνηεκέλνη ινγαξηαζκνί πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν ηνπ λφκηκνπ ειέγρνπ, θαζψο θαη ην ζπγθεθξηκέλν


πιαίζην ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο πνπ εθαξκφζζεθε θαηά ηελ θαηάξηηζε ηνπο, β) πεξηγξαθή ηνπ εχξνπο ηνπ λφκηκνπ ειέγρνπ, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη θαη ηα ειεγθηηθά πξφηππα βάζεη ησλ νπνίσλ δηελεξγήζεθε ν λφκηκνο έιεγρνο, γ) ειεγθηηθή γλψκε, ζηελ νπνία νη λφκηκνη ειεγθηέο εθθξάδνπλ, κε ζαθήλεηα γλψκε, γηα ην θαηά πφζνλ νη ελνπνηεκέλνη ινγαξηαζκνί παξέρνπλ πηζηή θαη πξαγκαηηθή εηθφλα, ζχκθσλα κε ην αληίζηνηρν πιαίζην ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο θαη γηα ην θαηά πφζνλ νη ελνπνηεκέλνη ινγαξηαζκνί πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ λφκνπ. Η ειεγθηηθή γλψκε κπνξεί λα εθδίδεηαη κε ή ρσξίο επηθπιάμεηο, λα είλαη αληίζεηε ή, ζε πεξίπησζε πνπ νη λφκηκνη ειεγθηέο αδπλαηνχλ λα εθθξάζνπλ γλψκε, λα ιακβάλεη ηε κνξθή άξλεζεο γλψκεο, δ) παξαπνκπή ζε ζέκαηα ζηα νπνία νη λφκηκνη ειεγθηέο επηζπκνχλ λα επηζηήζνπλ ηελ πξνζνρή ρσξίο λα δηαηππψζνπλ επηθπιάμεηο ζηελ ειεγθηηθή γλψκε ηνπο, ε) ειεγθηηθή γλψκε ζρεηηθά κε ην θαηά πφζνλ ε εηήζηα έθζεζε δηαρείξηζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ αληηζηνηρεί ζηνπο ελνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ ηδίνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο. 3. Η έθζεζε ππνγξάθεηαη θαη ρξνλνινγείηαη απφ ηνπο λφκηκνπο ειεγθηέο. 4. ΢ε πεξίπησζε πνπ νη εηήζηνη ινγαξηαζκνί ηεο κεηξηθήο επηρείξεζεο επηζπλάπηνληαη ζηνπο ελνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνχο, ε έθζεζε ησλ λφκηκσλ ειεγθηψλ, πνπ απαηηείηαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, κπνξεί λα ζπλδπάδεηαη κε νπνηαδήπνηε άιιε έθζεζε ησλ λφκηκσλ ειεγθηψλ, ζρεηηθά κε ηνπο εηήζηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο κεηξηθήο επηρείξεζεο πνπ απαηηείηαη βάζεη ηνπ άξζξνπ 37 Άξζξν 109 Έιεγρνο θαη δεκνζηόηεηα Δ.Ο.Κ. 1. Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ε ελνπνηεκέλε έθζεζε δηαρείξηζεο ππνγξάθνληαη απφ έλα ή πεξηζζφηεξα πξφζσπα πνπ δεζκεχνπλ ηελ επηρείξεζε πνπ ηηο θαηαξηίδεη, θαζψο θαη απφ ηνλ ππεχζπλν γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπο, θαη καδί κε ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ ηνπ ή ησλ ειεγθηψλ, ππνβάιινληαη ζε δεκνζηφηεηα σο αθνινχζσο: α. Πξνθεηκέλνπ γηα επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ηε κνξθή αλψλπκεο εηαηξείαο, εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο πεξί δεκνζηφηεηαο ηνπ άξζξνπ 7β. Η θαηάζεζε ζην κεηξψν αλψλπκσλ εηαηξεηψλ γίλεηαη είθνζη (20) εκέξεο ηνπιάρηζηνλ πξηλ απφ ηε ζπλεδξίαζε ηεο ηαθηηθήο γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ, ελψ ε δεκνζίεπζε ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ πεξίπη. β ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 7β αλαθνίλσζεο γίλεηαη κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ πξνεγνχκελε θαηάζεζε ζην κεηξψν.


β. Πξνθεηκέλνπ γηα επηρεηξήζεηο, πνπ έρνπλ ηε κνξθή εηαηξείαο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο ή εηεξφξξπζκεο θαηά κεηνρέο εηαηξείεο εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο πεξί δεκνζηφηεηαο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν3190/1955 . Η θαηάζεζε ζην κεηξψν εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο γίλεηαη είθνζη (20) εκέξεο ηνπιάρηζηνλ πξηλ απφ ηε ζπλεδξίαζε ηεο ζπλέιεπζεο ησλ εηαίξσλ, ελψ ε δεκνζίεπζε ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 8 αλαθνίλσζεο γίλεηαη κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ πξνεγνχκελε θαηάζεζε ζην κεηξψν. γ. Πξνθεηκέλνπ γηα επηρείξεζε πνπ δελ έρεη κία απφ ηηο εηαηξηθέο κνξθέο ησλ πξνεγνχκελσλ πεξηπηψζεσλ α θαη β, νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ε ελνπνηεκέλε έθζεζε δηαρείξηζεο, καδί κε ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ, βξίζθνληαη ζηε δηάζεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ζηελ έδξα ηεο επηρείξεζεο απηήο, έμη κήλεο κεηά ηελ εκεξνκελία κε ηελ νπνία θαηαξηίδνληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη κέρξη ηε ζπκπιήξσζε δψδεθα κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία απηή. Αληίγξαθα ησλ εγγξάθσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ πεξίπησζε απηή ρνξεγνχληαη ή ζηέιλνληαη ζε θάζε ελδηαθεξφκελν έπεηηα απφ ζρεηηθή αίηεζε ηνπ. Σν αληίηηκν γηα ηα έγγξαθα απηά δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην δηνηθεηηθφ θφζηνο ηνπο. Κάζε επηρείξεζε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο πεξίπησζεο απηήο, είθνζη (20) εκέξεο πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ησλ έμη κελψλ, ππνρξενχηαη λα δεκνζηεχεη ζηηο εθεκεξίδεο, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 43β, αλαθνίλσζε γηα ηελ πθηζηάκελε δπλαηφηεηα ρνξήγεζεο αληηγξάθσλ ησλ παξαπάλσ εγγξάθσλ θαη γηα ην ζρεηηθφ δηνηθεηηθφ θφζηνο. 2. Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ππνβάιινληαη ζηε δεκνζηφηεηα, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν 1, κε ηε κνξθή θαη ην πεξηερφκελν, κε βάζε ην νπνίν ν ειεγθηήο ή νη ειεγθηέο έρνπλ ζπληάμεη ηε ζρεηηθή έθζεζε ειέγρνπ ηνπο. Αλ νη ειεγθηέο έρνπλ παξαηεξήζεηο ή αξλνχληαη ηελ έθθξαζε γλψκεο, ην γεγνλφο απηφ πξέπεη λα αλαθέξεηαη θαη λα αηηηνινγείηαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, εθηφο αλ απηφ πξνθχπηεη απφ ην δεκνζηεπφκελν ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ. Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, πέξαλ ηεο δεκνζίεπζεο ηνπο ζε δξαρκέο, επηηξέπεηαη λα δεκνζηεχνληαη θαη ζε ΔCU, κε βάζε ηελ ηζνηηκία δξαρκψλ ΔCU πνπ ηζρχεη θαηά ηελ εκέξα θιεηζίκαηνο ηνπ ηζνινγηζκνχ. Η ηζνηηκία απηή αλαθέξεηαη ζην Πξνζάξηεκα.


ΚΔΦΑΛΑΙΟ 14 Δηήζηνη θαη ελνπνηεκέλνη ινγαξηαζκνί (νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο) ησλ Πηζησηηθώλ Ιδξπκάησλ θαη ινηπώλ άιισλ ρξεκαηνδνηηθώλ ηδξπκάησλ ΣΜΗΜΑ Ι Δηζαγσγηθέο δηαηάμεηο θαη πεδίν εθαξκνγήο Άξζξν 110 (Άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 86/635/ΔΟΚ) 1. Οη δηαηάμεηο ησλ επφκελσλ άξζξσλ 111 έσο θαη 131 εθαξκφδνληαη: α) ζηα πηζησηηθά θαη β) ρξεκαηνδνηηθά ηδξχκαηα, φπσο ε έλλνηα ηνπο θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 2 πεξ. 1 θαη 6 ηνπ Ν 2076/92 (ΦΔΚ Α΄ 130), πνπ έρνπλ ηε κνξθή ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο θαη εδξεχνπλ ζηελ Διιάδα. Οη δηαηάμεηο απηέο δελ εθαξκφδνληαη ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ζην Σαρπδξνκηθφ Σακηεπηήξην θαη ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ. 2.Όπνπ νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο αλαθέξνληαη ζε πηζησηηθά ηδξχκαηα, πεξηιακβάλνληαη θαη ηα ρξεκαηνδνηηθά ηδξχκαηα. Άξζξν 111 1.Με ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 110, γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ ινγαξηαζκψλ (νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ) θαη ηεο έθζεζεο δηαρείξηζεο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 36, 37, 38, 41, 42, 42α παξάγξαθνη 1 έσο 3 θαη 5, 42β παξάγξαθνη 1, 2 θαη 4 έσο 8, 42δ παξάγξαθνο 2, 42ε παξάγξαθνη 1 έσο 5, 7 έσο 14 θαη 15 πεξ. β΄, 43, 43α παξάγξαθνο 1 πεξηπη. β΄, ηδ΄ θαη ηζ΄, 3 θαη 4, 43β παξάγξαθνο 2, 43γ, 44, 44α, 45, 46 θαη 46α, φπσο ηζρχνπλ εθφζνλ ζηηο δηαηάμεηο ησλ επφκελσλ άξζξσλ 112 έσο 129 δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά 2. Όπνπ νη δηαηάμεηο πνπ κλεκνλεχνληαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν θαζψο θαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 130 παξαπέκπνπλ, γηα ηελ δηάξζξσζε (δνκή) ηνπ ηζνινγηζκνχ, ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο θαη ηνπ πίλαθα δηαζέζεσο απνηειεζκάησλ, ζηα άξζξα 42γ θαη 42δ, ζεσξείηαη ε παξαπνκπή απηψλ ζηα άξζξα 113 θαη 124. 3. Η παξαπνκπή ζηνπο θαλφλεο απνηηκήζεσο ηνπ άξζξνπ 43, ππφ ησλ δηαηάμεσλ πνπ κλεκνλεχνληαη ζηηο παξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη παξάγξ. 1 ηνπ άξζξνπ 130, ζεσξείηαη φηη γίλεηαη ζην άξζξν 43 ιακβαλνκέλσλ ππφςε θαη ησλ άξζξσλ 127 θαη 128.


4. Όπνπ νη δηαηάμεηο πνπ κλεκνλεχνληαη ζηελ παξάγξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ αλαθέξνληαη ζε ινγαξηαζκνχο ηζνινγηζκνχ, ην αληίζηνηρν ησλ νπνίσλ δελ πξνβιέπεηαη ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 112-129, ζεσξείηαη φηη νη δηαηάμεηο απηέο αλαθέξνληαη ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ ππνδείγκαηνο ηζνινγηζκνχ πνπ παξαπέκπεη ην άξζξν 113, ζηνπο νπνίνπο πεξηέρνληαη ηα αληίζηνηρα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. ΣΜΗΜΑ ΙΙ Άξζξν 112 (Άξζξν 3 Οδεγίαο 86/63 5/ΔΟΚ) Η ζπγρψλεπζε ησλ ινγαξηαζκψλ θαηά ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 42β παξάγξ. 4 είλαη δπλαηή, γηα ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα, κφλν φζνλ αθνξά ηηο ππνδηαηξέζεηο ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο, νη νπνίεο είλαη αξηζκεκέλεο κε κηθξά γξάκκαηα. Άξζξν 113 (Άξζξν 4 Οδεγίαο 86/63 5/ΔΟΚ) Ο ηζνινγηζκφο θαηαξηίδεηαη ζε δχν παξάπιεπξα ζθέιε, ζην πξψην απφ ηα νπνία πεξηιακβάλεηαη ην ελεξγεηηθφ θαη ζην δεχηεξν ην παζεηηθφ, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηεο παξάγξ. 4.1.103 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ ΠΓ 384/1992 "πεξί νξηζκνχ ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηνπ ρξφλνπ ελάξμεσο ηεο εθαξκνγήο ηνπ Κιαδηθνχ Λνγηζηηθνχ ΢ρεδίνπ γηα ηηο Σξάπεδεο" (ΦΔΚ η. Α/210/31.12.92), ζε ζπλδπαζκφ κε φζα νξίδνληαη ζηηο παξάγξ. 4.101 θαη 4.102 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ ίδηνπ ΠΓ, αλαθνξά κε ην πεξηερφκελν θάζε ινγαξηαζκνχ ηνπ ηζνινγηζκνχ απηνχ. Άξζξν 114 (Άξζξα 5,6 θαη 7 Οδεγίαο 86/63 5/ΔΟΚ) 1. ΢ην πξνζάξηεκα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ρσξηζηά: γηα θαζέλα απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο 2 έσο 5 ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ ππνδείγκαηνο ηζνινγηζκνχ πνπ αλαθέξεηαη ζην πξνεγνχκελν άξζξν, νη απαηηήζεηο θαηά ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ θαη νη απαηηήζεηο, θαηά ζπκκεηνρηθνχ ελδηαθέξνληνο επηρεηξήζεσλ (ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ κε ηηο νπνίεο ην πηζησηηθφ ίδξπκα έρεη δεζκφ ζπκκεηνρήο) είηε ππάξρεη γη' απηέο παξαζηαηηθφο ηίηινο είηε φρη γηα θαζέλα απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ παζεηηθνχ κε αξηζκνχο 1, 2, 3 θαη 7 ηνπ ίδηνπ, φπσο πξνεγνχκελα, ππνδείγκαηνο ηζνινγηζκνχ, νη ππνρξεψζεηο πξνο ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο θαη νη ππνρξεψζεηο πξνο επηρεηξήζεηο ζπκκεηνρηθνχ ελδηαθέξνληνο, είηε ππάξρνπλ γη' απηέο παξαζηαηηθνί ηίηινη είηε


φρη. 2. Δπίζεο ζην πξνζάξηεκα αλαγξάθνληαη ρσξηζηά, σο ππνδηαηξέζεηο ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ ππνδείγκαηνο ηζνινγηζκνχ ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ θαη ησλ ππνδηαηξέζεσλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, νη κεησκέλεο εμαζθαιίζεσο απαηηήζεηο ηνπ ελεξγεηηθνχ. 3. ζεσξνχληαη σο κεησκέλεο εμαζθαιίζεσο απαηηήζεηο ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηα νπνία, αλεμάξηεηα απφ ην αλ ππάξρεη γη' απηά παξαζηαηηθφο ηίηινο ή φρη, απνξξένπλ απφ δηθαηψκαηα πνπ, ζε πεξίπησζε εθθαζάξηζεο ή πηψρεπζεο, κπνξνχλ λα αζθεζνχλ κφλν κεηά ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ινηπψλ πηζησηψλ.

Άξζξν 115 (Άξζξν 8 Οδεγίαο 86/635/ΔΟΚ) 1. Σα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ, ηα νπνία ην πηζησηηθφ ίδξπκα έρεη δεζκεχζεη γηα εγγχεζε ίδησλ ππνρξεψζεσλ ή ππνρξεψζεσλ ηξίησλ ή έρεη δψζεη σο εγγχεζε ζε ηξίηνπο, ζα εμαθνινπζνχλ λα εκθαλίδνληαη ζηνπο νηθείνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ ηζνινγηζκνχ. 2. Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ δεζκεπζεί ππέξ ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ή πνπ έρνπλ δνζεί ζαλ εγγχεζε, δελ πξέπεη λα εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ ηνπ, εθηφο αλ πξφθεηηαη γηα ρξήκαηα θαηαηεζεηκέλα, ζ' απηφ ην ίδην ην πηζησηηθφ ίδξπκα. Σα πεξηνπζηαθά απηά ζηνηρεία εκθαλίδνληαη ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηάμεσο (ινγαξηαζκνί εθηφο ηζνινγηζκνχ).

Άξζξν 116 (Άξζξα 9, 10 θαη 11 Οδεγίαο 86/63 5/ΔΟΚ) 1. ΢ε πεξίπησζε ρνξεγήζεσο δαλείνπ απφ φκηιν πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, θαζέλα απφ ηα ηδξχκαηα απηά ππνρξενχηαη λα εκθαλίδεη ζηνλ ηζνινγηζκφ ηνπ κφλν ην πνζφ ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπ ζην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο ρξεκαηνδνηήζεσο. Αλ ην πνζφ ηεο ζπκκεηνρήο, γηα ην νπνίν εγγπάηαη έλα πηζησηηθφ ίδξπκα, είλαη αλψηεξν απφ ην πνζφ κε ην νπνίν ζπκκεηέζρε ζηε ρξεκαηνδφηεζε, ην επηπιένλ απηφ πνζφ ηεο εγγπήζεσο, εκθαλίδεηαη σο ελδερφκελε ππνρξέσζε ζηνπο εθηφο ηζνινγηζκνχ ινγαξηαζκνχο ηάμεσο.


2. Σα θεθάιαηα ηα νπνία ην πηζησηηθφ ίδξπκα δηαρεηξίδεηαη επ' νλφκαηη ηνπ, αιιά γηα ινγαξηαζκφ ηξίηνπ, εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ ηνπ εθφζνλ ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ αλήθνπλ ζηελ θπξηφηεηα ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο. Σα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ είδνπο απηνχ εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ, θαηαλεκεκέλεο θαη ζπγρσλεπκέλεο ζηνπο δηάθνξνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ. ΢ην πξνζάξηεκα παξαηίζεηαη ζρεηηθφο πίλαθαο κε ηνπο ινγαξηαζκνχο θαη ηα αληίζηνηρα πνζά ηνπο. 3. Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θπξηφηεηαο ηξίησλ, πνπ παξαιακβάλεη θαη θαηέρεη ην πηζησηηθφ ίδξπκα επ' νλφκαηη θαη γηα ινγαξηαζκφ ησλ ηξίησλ εκθαλίδνληαη ζηνπο εθηφο ηζνινγηζκνχ ινγαξηαζκνχο ηάμεσο. 4. ζεσξνχληαη πιεξσηέα ελ φςεη κφλν ηα πνζά πνπ δχλαληαη λα αλαιεθζνχλ νπνηεδήπνηε, ρσξίο πξνεηδνπνίεζε, ή γηα ηα νπνία έρεη ζπκθσλεζεί πξνεηδνπνίεζε δηάξθεηαο 24 σξψλ ή κηαο εξγάζηκεο εκέξαο. Άξζξν 117 (Άξζξν 12 Οδεγίαο 86/635/ΔΟΚ) 1. Με ηνλ φξν "πξάμεηο πξνζσξηλήο εθρψξεζεο" λννχληαη νη πξάμεηο κε ηηο νπνίεο έλα πηζησηηθφ ίδξπκα ή έλαο πειάηεο (ν εθρσξψλ) εθρσξεί ζε άιιν πηζησηηθφ ίδξπκα ή πειάηε (ηνλ εθδνρέα) ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ ηνπ αλήθνπλ, φπσο αμηφγξαθα, απαηηήζεηο ή θηλεηέο αμίεο, κε πξφβιεςε επαλεθρψξεζεο ησλ ελ ιφγσ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ζηνλ εθρσξνχληα ζε ζπκθσλεκέλε ηηκή. 2.Δάλ ν εθδνρέαο αλαιακβάλεη ηελ επζχλε λα επαλεθρσξήζεη ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ζε νξηζκέλε εκεξνκελία ή ζε εκεξνκελία πνπ ζα νξίζεη ν εθρσξψλ, ηφηε πξφθεηηαη γηα πξάμε πξνζσξηλήο εθρψξεζεο βάζεη ζχκβαζεο πψιεζεο κε ζχκθσλν εμσλήζεσο. 3. Δάλ, αληίζεηα, ν εθδνρέαο έρεη κφλν δηθαίσκα λα επαλεθρσξήζεη ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ζηελ ηηκή εθρψξεζεο ή ζε άιιε ηηκή πνπ ζπκθσλείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ θαη ζε εκεξνκελία πνπ έρεη ήδε νξηζζεί ή ζα θαζνξηζηεί αξγφηεξα, πξφθεηηαη γηα πξάμε πξνζσξηλήο εθρψξεζεο βάζεη νξηζηηθήο ζχκβαζεο πψιεζεο κε ζχκθσλν εμσλήζεσο. 4. ΢ηελ πεξίπησζε ησλ πξάμεσλ πξνζσξηλήο εθρψξεζεο πνπ πξνβιέπεη ε παξάγξαθνο 2, ηα εθρσξνχκελα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ζπλερίδνπλ λα εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ ηνπ εθρσξνχληνο. Σν ηίκεκα ηεο εθρψξεζεο πνπ εηζπξάηηεη ν εθρσξψλ εκθαλίδεηαη ζαλ ππνρξέσζε πξνο ηνλ εθδνρέα θαη ε αμία ησλ εθρσξνπκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ


ελεξγεηηθνχ εκθαλίδεηαη ζην πξνζάξηεκα ησλ ινγαξηαζκψλ (νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ) ηνπ εθρσξνχληνο, θαζψο θαη ζηνπο πξνβιεπφκελνπο απφ ην άξζξν 123 ινγαξηαζκνχο εθηφο ηζνινγηζκνχ ινγαξηαζκνχο ηάμεσο ηνπ εθρσξνχληνο. Ο εθδνρέαο δελ έρεη δηθαίσκα λα εκθαλίζεη ζηνλ ηζνινγηζκφ ηνπ ηα απνθηεζέληα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ. Σν ηίκεκα ηεο εθρψξεζεο πνπ θαηαβάιεη ν εθδνρέαο εκθαλίδεηαη σο απαίηεζε θαηά ηνπ εθρσξνχληνο. 5. Αληίζεηα, ζηελ πεξίπησζε ησλ πξάμεσλ πξνζσξηλήο εθρψξεζεο πνπ πξνβιέπεη ε παξάγξαθνο 3, ν εθρσξψλ δελ έρεη πιένλ δηθαίσκα λα εκθαλίζεη ζηνλ ηζνινγηζκφ ηνπ ηα εθρσξνχκελα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηα νπνία εκθαλίδνληαη ζην ελεξγεηηθφ ηνπ εθδνρέα. Ο εθρσξψλ εκθαλίδεη ζηνπο εθηφο ηζνινγηζκνχ ινγαξηαζκνχο ηάμεσο ηνπ άξζξνπ 123 θαη ζπγθεθξηκέλα ζην ινγαξηαζκφ 2 απηψλ έλα πνζφ, ίζν κε ην ηίκεκα πνπ έρεη ζπκθσλεζεί γηα ηελ πεξίπησζε εμσλήζεσο. 6. Οη πξάμεηο ζπλαιιάγκαηνο ππφ πξνζεζκία, νη ρξεκαηηζηεξηαθέο πξάμεηο ππφ πξνζεζκία, νη πξάμεηο έθδνζεο ηίηισλ κε ηηο νπνίεο ν εθδφηεο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα εμαγνξάζεη ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ νκνινγηψλ πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπο, θαζψο θαη άιιεο αλάινγεο πξάμεηο, δελ απνηεινχλ πξάμεηο πξνζσξηλήο εθρψξεζεο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ παξφληνο άξζξνπ. ΣΜΗΜΑ ΙΙΙ Δηδηθέο δηαηάμεηο γηα νξηζκέλνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ ππνδείγκαηνο ηζνινγηζκνχ ηνπ άξζξνπ 113 Άξζξν 118 (Άξζξα 13 θαη 14 Οδεγίαο 86/635/ΔΟΚ) 1. ΢ην ινγαξηαζκφ 1 ηνπ ελεξγεηηθνχ "Σακείν θαη Γηαζέζηκα ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα" πεξηιακβάλνληαη ηα αθφινπζα: α) Σν ηακείν, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηα λνκίζκαηα πνπ θπθινθνξνχλ λφκηκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ μέλσλ ραξηνλνκηζκάησλ θαη θεξκάησλ, β) Σα δηαζέζηκα ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη κφλν ηα θαηαηεζεηκέλα ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ αλά πάζα ζηηγκή αληηπξνζσπεχνπλ πξαγκαηηθά δηαζέζηκα. Οη ππφινηπεο απαηηήζεηο θαηά ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο εκθαλίδνληαη ζην ινγαξηαζκφ 3 ηνπ ελεξγεηηθνχ "Απαηηήζεηο θαηά πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ". 2. ΢ην ινγαξηαζκφ 2 ηνπ ελεξγεηηθνχ "Κξαηηθά θαη άιια αμηφγξαθα δεθηά γηα


επαλαρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα" πεξηιακβάλνληαη ηα αθφινπζα: α) ΢ηελ ππνδηαίξεζε α "θξαηηθά θαη εμνκνηνχκελα πξνο απηά αμηφγξαθα" πεξηιακβάλνληαη ηα άηνθα θαη έληνθα γξακκάηηα ηνπ Γεκνζίνπ θαη άιινη παξφκνηνη πηζησηηθνί ηίηινη δεκνζίσλ νξγαληζκψλ, εθφζνλ γίλνληαη δεθηνί γηα επαλαρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ή ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο ρψξαο φπνπ ην πηζησηηθφ ίδξπκα είλαη εγθαηεζηεκέλν. Οη πηζησηηθνί ηίηινη δεκνζίσλ νξγαληζκψλ νη νπνίνη δελ πιεξνχλ ηνλ φξν απηφ εγγξάθνληαη ηελ ππνδηαίξεζε α ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ ελεξγεηηθνχ 5 "Οκνινγίεο θαη άιινη ηίηινη ζηαζεξήο απνδφζεσο". β) ΢ηελ ππνδηαίξεζε β "Λνηπά αμηφγξαθα δεθηά γηα επαλαρξεκαηνδφηεζε" πεξηιακβάλνληαη φια ηα αμηφγξαθα ραξηνθπιαθίνπ πνπ έρνπλ αγνξαζηεί απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή πειάηεο, εθφζνλ ηα αμηφγξαθα απηά, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, γίλνληαη δεθηά γηα επαλαρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ή ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο ρψξαο, φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν ην πηζησηηθφ ίδξπκα.

Άξζξν 119 (Άξζξα 13 θαη 14 Οδεγίαο 86/635/ΔΟΚ) 1. ΢ην ινγαξηαζκφ 3 ηνπ ελεξγεηηθνχ "Απαηηήζεηο θαηά πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ" πεξηιακβάλνληαη φιεο νη απαηηήζεηο απφ ηξαπεδηθέο εξγαζίεο πνπ έρεη ην πηζησηηθφ ίδξπκα (πνπ θαηαξηίδεη ηνπο εηήζηνπο ινγαξηαζκνχο), θαηά εκεδαπψλ ή αιινδαπψλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, αλεμάξηεηα απφ ηελ νλνκαζία ηνπο ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. Δμαηξνχληαη κφλν νη απαηηήζεηο πνπ ελζσκαηψλνληαη ζε νκνινγίεο ή ζε νπνηνλδήπνηε άιιν ηίηιν, νη νπνίεο ππνρξεσηηθά εκθαλίδνληαη ζην ινγαξηαζκφ 5 ηνπ ελεξγεηηθνχ "Οκνινγίεο θαη άιινη ηίηινη ζηαζεξήο απνδφζεσο". Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζεο παξαγξάθνπ, σο "πηζησηηθά ηδξχκαηα" λννχληαη φιεο νη επηρεηξήζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θαηάινγν πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 παξάγξ.7 ηεο Οδεγίαο 77/780/ΔΟΚ, θαζψο θαη νη Κεληξηθέο ηξάπεδεο θαη έζληθνί ή δηεζλείο επίζεκνη νξγαληζκνί ηξαπεδηθνχ ραξαθηήξα, θαζψο θαη νπνηαδήπνηε ηδησηηθή ή δεκφζηα επηρείξεζε κε εγθαηεζηεκέλε, ζηελ Κνηλφηεηα, ε νπνία εκπίπηεη ζηνλ νξηζκφ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν 2076/1992 .


Οη απαηηήζεηο θαηά επηρεηξήζεσλ πνπ δε ζπγθεληξψλνπλ ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο αλαγξάθνληαη ζην ινγαξηαζκφ 4 ηνπ ελεξγεηηθνχ "Απαηηήζεηο θαηά πειαηψλ". 2. ΢ην ινγαξηαζκφ 4 ηνπ ελεξγεηηθνχ "Απαηηήζεηο θαηά πειαηψλ" πεξηιακβάλνληαη φια ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ απαηηήζεηο θαηά εγρσξίσλ ή μέλσλ πειαηψλ, εθηφο απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα, αλεμάξηεηα απφ ηελ νλνκαζία ηνπο ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. Δμαηξνχληαη κφλν νη απαηηήζεηο γηα ηηο νπνίεο έρνπλ εθδνζεί νκνινγίεο ή νπνηνζδήπνηε άιινο ηίηινο, νη νπνίεο αλαγξάθνληαη ζην ινγαξηαζκφ 5 ηνπ ελεξγεηηθνχ "Οκνινγίεο θαη άιινη ηίηινη ζηαζεξήο απνδφζεσο". Άξζξν 120 (Άξζξν 17 Οδεγίαο 86/635/ΔΟΚ) 1. Ο ινγαξηαζκφο 5 ηνπ ελεξγεηηθνχ "Οκνινγίεο θαη άιινη ηίηινη ζηαζεξήο απνδφζεσο" πεξηιακβάλεη ηηο νκνινγίεο θαη άιινπο ηίηινπο ζηαζεξήο απνδφζεσο, πνπ είλαη κεηαβηβάζηκνη θαη έρνπλ εθδνζεί απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα, άιιεο επηρεηξήζεηο ή δεκφζηνπο νξγαληζκνχο. Οη νκνινγίεο θαη άιινη ηίηινη ζηαζεξήο απνδφζεσο πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ δεκφζηνπο νξγαληζκνχο εγγξάθνληαη ζην ινγαξηαζκφ απηφ κφλνλ εθφζνλ δελ ππάγνληαη ζηνλ ινγαξηαζκφ 2 ηνπ ελεξγεηηθνχ "Κξαηηθά θαη άιια αμηφγξαθα δεθηά γηα επαλαρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ Κξαηηθή Σξάπεδα". 2. Δμνκνηψλνληαη κε νκνινγίεο θαη άιινπο ηίηινπο ζηαζεξήο απνδφζεσο νη αμίεο κε επηηφθην κεηαβαιιφκελν, ζχκθσλα κε νξηζκέλε παξάκεηξν, σο ην επηηφθην ηεο δηαηξαπεδηθήο αγνξάο ή ηεο επξσαγνξάο. 3. Οη ίδηεο νκνινγίεο πνπ έρνπλ εμαγνξαζηεί θαη είλαη κεηαβηβάζηκεο, θαηαρσξνχληαη ζηελ ππνδηαίξεζε β ηνπ ινγαξηαζκνχ 5 ηνπ ελεξγεηηθνχ. Σνχην εθαξκφδεηαη εθφζνλ νη δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ θάζε θνξά επηηξέπνπλ ηελ απφθηεζε απφ πηζησηηθφ ίδξπκα ηδίσλ απηνχ νκνινγηψλ. Άξζξν 121 (Άξζξν 18 θαη 19 Οδεγίαο 86/635/ΔΟΚ) 1. Ο ινγαξηαζκφο 1 ηνπ παζεηηθνχ "Τπνρξεψζεηο πξνο πηζησηηθά ηδξχκαηα" πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο πξνο εκεδαπά ή αιινδαπά πηζησηηθά ηδξχκαηα, αλεμάξηεηα απφ ηελ νλνκαζία ηνπο ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηξαπεδηθέο εξγαζίεο. Δμαηξνχληαη κφλνγππνρξεσζεηο γηα ηηο νπνίεο έρνπλ εθφνζεί νκνινγίεο ή νπνηνζδήπνηε άιινο ηίηινο πνπ ππνρξεσηηθά θαηαρσξνχληαη ζην ινγαξηαζκφ 3 ηνπ παζεηηθνχ "ππνρξεψζεηο απφ πηζησηηθνχο ηίηινπο".


Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, σο "πηζησηηθά ηδξχκαηα" λννχληαη φιεο νη επηρεηξήζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θαηάινγν πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπαηθψλ Κνηλνηήησλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 παξάγξ. 7 ηεο Οδεγίαο 77/780/ΔΟΚ, θαζψο θαη νη θεληξηθέο ηξάπεδεο θαη νη επίζεκνη εζληθνί ή δηεζλείο επίζεκνη νξγαληζκνί ηξαπεδηθνχ ραξαθηήξα, θαζψο θαη νπνηαδήπνηε ηδησηηθή ή δεκφζηα επηρείξεζε κε εγθαηεζηεκέλε, ζηελ Κνηλφηεηα, ε νπνία εκπίπηεη ζηνλ νξηζκφ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν 2076/1992 . 2. ΢ην ινγαξηαζκφ ηνπ παζεηηθνχ 2 "Τπνρξεψζεηο πξνο πειάηεο" θαηαρσξνχληαη νη νθεηιέο πξνο πηζησηέο πνπ δελ είλαη πηζησηηθά ηδξχκαηα θαηά ηελ έλλνηα ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, αλεμάξηεηα απφ ηελ νλνκαζία ηνπο ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. Δμαηξνχληαη κφλν ππνρξεψζεηο γηα ηηο νπνίεο έρνπλ εθδνζεί νκνινγίεο ή νπνηνζδήπνηε άιινο ηίηινο πνπ ππνρξεσηηθά θαηαρσξνχληαη ζην ινγαξηαζκφ ηνπ παζεηηθνχ 3 "ππνρξεψζεηο απφ πηζησηηθνχο ηίηινπο". Με ηνλ φξν "θαηαζέζεηο" λννχληαη απνθιεηζηηθά φζα θεθάιαηα πιεξνχλ ηηο απαηηνχκελεο απφ ηελ εζληθή λνκνζεζία πξνυπνζέζεηο γηα λα ραξαθηεξηζηνχλ σο θαηαζέζεηο. Σα απνηακηεπηηθά νκφινγα θαηαρσξνχληαη ζηελ αληίζηνηρε ππνδηαίξεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ απηνχ, κφλνλ αλ δελ ππάξρνπλ γη' απηά κεηαβηβάζηκνη πηζησηηθνί ηίηινη. Άξζξν 122 (Άξζξα 20,21,22 θαη 23 Οδεγίαο 86/635/ΔΟΚ) 1. ΢ην ινγαξηαζκφ ηνπ παζεηηθνχ 3 "Τπνρξεψζεηο απφ πηζησηηθνχο ηίηινπο" θαηαρσξνχληαη, ηφζν νη νκνινγίεο φζν θαη νη ππνρξεψζεηο γηα ηηο νπνίεο έρεη εθδνζεί κεηαβηβάζηκνο πηζησηηθφο ηίηινο, θαζψο θαη νη ηίηινη ηδίαο απνδνρήο θαη ηα θπθινθνξνχληα γξακκάηηα. Με ηνλ φξν "ηίηινη ηδίαο απνδνρήο" λννχληαη απνθιεηζηηθά νη ηίηινη ηνπο νπνίνπο εμέδσζε ην πηζησηηθφ ίδξπκα γηα ηελ αλαρξεκαηνδφηεζε ηνπ θαη ζηνπο νπνίνπο θέξεηαη σο πξσηνθεηιέηεο ("πιεξσηήο"). 2. ΢ην ινγαξηαζκφ ηνπ παζεηηθνχ 7 "Μεησκέλεο, εμαζθαιήζεσο ζηνηρεία παζεηηθνχ" θαηαρσξνχληαη νη ελζσκαησκέλεο ή φρη ζε πηζησηΪθνχο ηίηινπο ππνρξεψζεηο, γηα ηηο νπνίεο έρεη νξηζηεί κε ζρεηηθή ζχκβαζε φηη ηα απνξξένληα απ' απηέο δηθαηψκαηα ησλ ηξίησλ ζε πεξίπησζε εθθαζαξίζεσο ή πησρεχζεσο, κπνξνχλ λα αζθεζνχλ κφλν αθνχ ηθαλνπνηεζνχλ νη ππφινηπνη πηζησηέο. 3. Ο ινγαξηαζκφο ηνπ παζεηηθνχ 8 "Μεηνρηθφ Κεθάιαην" αλαιχεηαη ζε "θαηαβεβιεκέλν" θαη "νθεηιφκελν". ΢ηηο ππνδηαηξέζεηο απηέο θαηαρσξνχληαη ηα θαηαβεβιεκέλα θαη ηα νθεηιφκελα απφ ηνπο κεηφρνπο πνζά γηα θαιπθζέλ θεθάιαην.


4. Ο ινγαξηαζκφο ηνπ παζεηηθνχ 10 "Απνζεκαηηθά" αλαιχεηαη ζηα εμήο ηνπιάρηζηνλ είδε απνζεκαηηθψλ: - Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ Απνζεκαηηθά θαηαζηαηηθά Δηδηθά - Αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά εηδηθψλ δηαηάμεσλ - λφκσλ

απνζεκαηηθά

- Απνζεκαηηθφ γηα ίδηεο κεηνρέο (ζρεκαηηδφκελν ζχκθσλα κε ην άξζξν 42ε παξάγξ. 13) Οη δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ πξαγκαηνπνηνχκελε, κε βάζε εηδηθφ λφκν, αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, θαηαρσξνχληαη ζην ινγαξηαζκφ 11 "Γηαθνξέο απφ αλαπξνζαξκνγή αμίαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ". Άξζξν 123 (Άξζξα 20,21,22 θαη 23 Οδεγίαο 86/635/ΔΟΚ) Γηα ην πεξηερφκελν θαη ηνλ ηξφπν θαηαρσξήζεσο θάησ απφ ηνλ Ιζνινγηζκφ ησλ εθηφο ηζνινγηζκνχ ινγαξηαζκψλ ηάμεσο εθαξκφδεηαη ε παξάγξ. 11 ηνπ άξζξνπ 42ε, κε ηηο αθφινπζεο επηπξφζζεηεο εηδηθέο ξπζκίζεηο: α) Ο εθηφο ηζνινγηζκνχ ινγαξηαζκφο 1 "Δλδερφκελεο ππνρξεψζεηο" πεξηιακβάλεη θάζε πξάμε κε ηελ νπνία έλα πηζησηηθφ ίδξπκα εγγπάηαη γηα ηηο ππνρξεψζεηο ηξίηνπ. ΢ην πξνζάξηεκα αλαθέξεηαη ε θχζε θαη ην χςνο ηνπ θάζε θηλδχλνπ δεκηνπξγίαο ππνρξέσζεο, εθφζνλ απηή είλαη ζεκαληηθή ζε ζρέζε κε ηε ζπλνιηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο. Οη ππνρξεψζεηο απφ νπηζζνγξάθεζε αλαπξνεμνθιεκέλσλ αμηφγξαθσλ ζα πεξηιακβάλεηαη ζην ινγαξηαζκφ απηφ κφλνλ εθφζνλ ε ηζρχνπζα λνκνζεζία δελ νξίδεη δηαθνξεηηθά. Σν απηφ ηζρχεη θαη γηα ηνπο ηίηινπο απνδνρήο, εθηφο απφ ηνπο ηίηινπο ηδίαο απνδνρήο. Οη εγγπήζεηο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ έρνπλ δνζεί σο εγγχεζε πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο εγγπήζεηο θαη φια ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ έρνπλ δνζεί ζαλ εγγχεζε γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ, φπσο αλέθθιεηεο εγγπήζεηο θαη αλέθθιεηεο πηζησηηθέο εληνιέο. β) ΢ηνλ εθηφο ηζνινγηζκνχ ινγαξηαζκφ 2 "Τπνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ πξάμεηο πξνζσξηλήο εθρψξεζεο" πεξηιακβάλνληαη νη ππνρξεψζεηο πνπ αλαιακβάλεη ην πηζησηηθφ ίδξπκα ζηα πιαίζηα πξάμεσλ πξνζσξηλήο εθρψξεζεο (βάζεη ζχκβαζεο πψιεζεο κε δηθαίσκα εμσλήζεσο) θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 117 παξάγξαθνο 3. γ) ΢ηνλ εθηφο ηζνινγηζκνχ ινγαξηαζκφ 3 "Λνηπνί ινγαξηαζκνί ηάμεσο"


πεξηιακβάλνληαη ηα θαηερφκελα απφ ην πηζησηηθφ ίδξπκα (πξνο θχιαμε ή σο ελέρπξν θ.ι.π.) πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηξίησλ νη ππνρξεψζεηο απφ ακθνηεξνβαξείο ζπκβάζεηο θαη νη ινηπνί ινγαξηαζκνί πιεξνθνξηψλ. ΣΜΗΜΑ IV Γνκή θαη δηάξζξσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ «απνηειέζκαηα ρξήζεσο» θαη ηνπ «πίλαθα δηαζέζεσο απνηειεζκάησλ» Άξζξν 124 (Άξζξα 26,27 θαη 28 Οδεγίαο 86/635/ΔΟΚ) 1. Ο ινγαξηαζκφο "απνηειέζκαηα ρξήζεσο" θαηαξηίδεηαη ζε θάζεηε δηάηαμε, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηεο παξ. 4.1.202 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ ΠΓ 384/1992 , ζε ζπλδπαζκφ κε φζα νξίδνληαη ζηελ παξ. 4.1.201 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ ίδηνπ ΠΓ, αλαθνξηθά κε ην πεξηερφκελν θάζε επηκέξνπο θαηεγνξίαο ηνπ ινγαξηαζκνχ απηνχ. 2. Ο "πίλαθαο δηαζέζεσο απνηειεζκάησλ" θαηαξηίδεηαη ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηεο παξ. 4.1.302 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ ΠΓ 384/1992 ζε ζπλδπαζκφ κε φζα νξίδνληαη ζηελ παξ. 4.1.301 ηνπ ίδηνπ ΠΓ αλαθνξηθά κε ην πεξηερφκελν θάζε επηκέξνπο θαηεγνξίαο ηνπ πίλαθα απηνχ. ΣΜΗΜΑ V Δηδηθέο δηαηάμεηο γηα νξηζκέλνπο ινγαξηαζκνχο απνηειεζκάησλ ρξήζεσο ηνπ άξζξνπ 124

ηνπ

ππνδείγκαηνο

Άξζξν 125 (Άξζξα 29, 30, 31 θαη 32 Οδηθόο 86/63 5/ΔΟΚ) 1. Οη ινγαξηαζκνί 1 "Σφθνη θαη εμνκνηνχκελα έζνδα" θαη 2 "Σφθνη θαη εμνκνηνχκελα έμνδα" πεξηιακβάλνπλ φια ηα απνηειέζκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ηξαπεδηθή δξαζηεξηφηεηα φπσο: α) Όια ηα έζνδα πνπ πξνέξρνληαη απφ ζηνηρεία εγγεγξακκέλα ζηνπο ινγαξηαζκνχο 1 έσο 5 ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ ηζνινγηζκνχ αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ππνινγίδνληαη. Πεξηιακβάλνπλ επίζεο, ηα έζνδα πνπ πξνθχπηνπλ φηαλ ππαρζνχλ θιηκαθσηά ζην νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα ηα σθειήκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηελ θηήζε ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ κε θαηαβνιή πνζνχ θαηψηεξνπ απφ ην πιεξσηέν θαηά ηε ιήμε, θαζψο θαη απφ ηε ζπλνκνιφγεζε ππνρξεψζεσλ γηα πνζφ αλψηεξν ηνπ πιεξσηένπ θαηά ηε ιήμε.


β) Όια ηα έμνδα πνπ αθνξνχλ ηνπο ινγαξηαζκνχο 1, 2, 3 θαη 7 ηνπ παζεηηθνχ, φπνηα θη αλ είλαη ε κνξθή κε ηελ νπνία ππνινγίδνληαη. Πεξηιακβάλνπλ επίζεο, ηα έμνδα πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ θιηκαθσηή απφζβεζε ησλ πνζψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ θηήζε ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ κε ηίκεκα αλψηεξν ηνπ πιεξσηένπ θαηά ηε ιήμε, θαζψο θαη απφ ηε ζχλαςε ππνρξεψζεσλ κε ηίκεκα θαηψηεξν ηνπ πιεξσηένπ θαηά ηε ιήμε. γ) ηα έζνδα θαη ηα έμνδα πνπ απνξξένπλ απφ θαιππηφκελεο πξνζεζκηαθέο πξάμεηο κε αληηθείκελν ζπλάιιαγκα, ηα νπνία ππνινγίδνληαη θιηκαθσηά επί ηεο πξαγκαηηθήο δηάξθεηαο ηεο πξάμεο θαη έρνπλ ραξαθηήξα ηφθνπ. δ) νη πξνκήζεηεο πνπ έρνπλ ραξαθηήξα ηφθνπ θαη πνπ ππνινγίδνληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε δηάξθεηα ή ην πνζφ ηεο απαηηήζεσο ή ηεο ππνρξεψζεσο. 2. Ο ινγαξηαζκφο «Έζνδα απφ ηίηινπο» πεξηιακβάλεη φια ηα κεξίζκαηα θαη άιια έζνδα απφ ηίηινπο κεηαβιεηήο απνδφζεσο θαη ζπκκεηνρέο, απφ κεξίδηα ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο, θαζψο επίζεο θαη ηα έζνδα απφ κεξίδηα εηαηξεηψλ επελδχζεσλ. 3. Με ηελ επηθχιαμε ηεο παξάγξ. 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ, σο "έζνδα πξνκεζεηψλ" (ινγαξηαζκφο 4) θαη σο "έμνδα πξνκεζεηψλ" (ινγαξηαζκφο 5) λννχληαη ηα έζνδα κε ηα νπνία ακείβνληαη ππεξεζίεο πνπ παξαζρέζεθαλ ζε ηξίηνπο ή ηα έμνδα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πξνζθπγή ζε ππεξεζίεο ηξίησλ, ηδίσο: - νη πξνκήζεηεο γηα παξνρή εγγπήζεσλ δηαρείξηζεο δαλείσλ, γηα ινγαξηαζκφ άιισλ δαλεηζηψλ, θαζψο θαη γηα ζπλαιιαγέο επί ηίηισλ γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ, - νη πξνκήζεηεο γηα δηαθαλνληζκφ εκπνξηθψλ πξάμεσλ θαη άιιεο ζρεηηθέο επηβαξχλζεηο ή έζνδα, ηα έμνδα ηεξήζεσο ινγαξηαζκνχ, ηα δηθαηψκαηα θπιάμεσο θαη δηαρεηξίζεσο ησλ ηίηισλ, - νη πξνκήζεηεο γηα ζπλάιιαγκα, γηα αγνξά θαη πψιεζε λνκηζκάησλ θαη πνιχηηκσλ κεηάιισλ γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ, - νη πξνκήζεηεο πνπ εηζπξάηηνληαη ιφγσ κεζηηείαο ζε πηζησηηθέο εξγαζίεο, ζπκβάζεηο απνηακηεχζεσο ή αζθαιίζεσο. 4. Λνγαξηαζκφο πεξηιακβάλεη:

6

"απνηειέζκαηα

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ

πξάμεσλ"

α) ην θαζαξφ απνηέιεζκα (θέξδνο ή δεκία) απφ πνληίζεηο ρξενγξάθσλ πνπ δελ ζεσξνχληαη πάγηα ρξεκαηνπηζησηηθά ζηνηρεία, θαζψο θαη ηηο δηαθνξέο απνηηκήζεσο ηνπο (πξνβιέςεηο ππνηηκήζεσο) πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 127 παξάγξ. 1 ηνπ παξφληνο θαη ηεο πεξίπη. 2γ ηεο παξάγξ. 2.2.111 ηνπ ΠΓ 384/1992.


Σα έζνδα απφ αρξεζηκνπνίεηεο πξνβιέςεηο πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ θαηαρσξνχληαη ζην ινγαξηαζκφ 15 "έθηαθηα έζνδα", αλάιπζε ηνπ νπνίνπ παξαηίζεηαη ζην πξνζάξηεκα. β) ην θαζαξφ ππφινηπν θεξδψλ/δεκηψλ απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ ηνκέα ηνπ ζπλαιιάγκαηνο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξάγξ. 1 πεξ. γ' ηνπ παξφληνο άξζξνπ. γ) ηα θαζαξά ππφινηπα θεξδψλ/δεκηψλ απφ ηηο άιιεο αγνξαπσιεζίεο ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ηα πνιχηηκα κέηαιια. Άξζξν 126 (Άξζξα 33 θαη 34 Οδεγίαο 86/63 5/ΔΟΚ) 1. Ο ινγαξηαζκφο 11 θαη 12 "Γηαθνξέο πξνζαξκνγήο αμίαο απαηηήζεσλ θαη πξνβιέςεηο γηα ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο" πεξηιακβάλεη ηηο ζρεκαηηδφκελεο ζην ηέινο θάζε ρξήζεσο πξνβιέςεηο: - γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο θαηά πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη θαηά πειαηψλ, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ ελεξγεηηθνχ 3 "απαηηήζεηο θαηά πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ" θαη 4 "απαηηήζεηο θαηά πειαηψλ", ηνπ άξζξνπ 119 ηνπ παξφληνο, - γηα έμνδα εθκεηαιιεχζεσο, - γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο εθηφο ηζνινγηζκνχ ινγαξηαζκνχο ηάμεσο ηνπ άξζξνπ 123. 2. Σα εηζπξαηηφκελα ζε κεηαγελέζηεξεο ρξήζεηο πνζά απφ απνζβεζκέλεο απαηηήζεηο, θαζψο θαη ηα πνζά ησλ αρξεζηκνπνίεησλ πξνβιέςεσλ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ γηα έμνδα θαη θηλδχλνπο εθκεηαιιεχζεσο, θαηαρσξνχληαη ζην ινγαξηαζκφ 15 "έθηαθηα έζνδα", αλάιπζε ηνπ νπνίνπ παξαηίζεηαη ζην πξνζάξηεκα. 3. Οη ζρεκαηηδφκελεο πξνβιέςεηο γηα δηνξζψζεηο ηεο αμίαο ησλ απαηηήζεσλ θαηά πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, θαηά ηεο πειαηείαο, θαηά ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηηο νπνίεο ην πηζησηηθφ ίδξπκα έρεη ζπκκεηνρέο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 42ε, παξ. 5 ηνπ παξφληνο θαη θαηά ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ, πξέπεη λα αλαγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην πξνζάξηεκα φηαλ ε δηάθξηζε απηή είλαη αξθεηά ζεκαληηθή. 4. Ο ινγαξηαζκφο 13 θαη 14 "Γηαθνξέο πξνζαξκνγήο αμίαο θηλεηψλ αμηψλ κε ραξαθηήξα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αθηλεηνπνηήζεσλ" πεξηιακβάλεη ηηο δηαθνξέο απνηηκήζεσο (πξνβιέςεηο ππνηηκήζεσο) ησλ ζπκκεηνρψλ κε ραξαθηήξα αθηλεηνπνηήζεσλ, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ απνηίκεζε ησλ ζπκκεηνρψλ


απηψλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 127 παξ. 1 ηνπ παξφληνο θαη ζηελ παξάγξ. 2.2.111 ηνπ ΠΓ 384/1992. Σα αρξεζηκνπνίεηα πνζά πξνβιέςεσλ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ γηα ππνηηκήζεηο ζπκκεηνρψλ ηεο θαηεγνξίαο απηήο, θαηαρσξείηαη ζην ινγαξηαζκφ 15 "έθηαθηα έζνδα". 5. Σν θαζαξφ απνηέιεζκα (θέξδνο ή δεκία) απφ πσιήζεηο ηίηισλ ζπκκεηνρψλ ηεο πξνεγνχκελεο παξάγξ. 4, θαηαρσξνχληαη ζην ινγαξηαζκφ 17 "έθηαθηα απνηειέζκαηα". 6. Οη ζρεκαηηδφκελεο πξνβιέςεηο γηα δηνξζψζεηο ηεο αμίαο θηλεηψλ αμηψλ, ζπκκεηνρψλ θαη κεξηδίσλ ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο, πξέπεη λα αλαγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην πξνζάξηεκα φηαλ είλαη ζεκαληηθέο. 7. Σν θνλδχιη 1 "θφξνο εηζνδήκαηνο ηνπ πίλαθα Γηαζέζεσο Απνηειεζκάησλ" αλαιχεηαη ζην πξνζάξηεκα: - ζην ηκήκα πνπ αλαινγεί ζην νξγαληθφ απνηέιεζκα (δειαδή ζην απνηέιεζκα απφ ζπλήζεηο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο πξνθχπηεη σο ππφινηπν απφ ην ινγαξηαζκφ 13 + 14 ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο), - ζην ηκήκα πνπ αλαινγεί ζηα έθηαθηα απνηειέζκαηα (ησλ ινγαξηαζκψλ 15, 16 θαη 17 ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο) ΣΜΗΜΑ VI Καλφλεο Απνηηκήζεσο Άξζξν 127 (Άξζξα 35, 36, 37 θαη 38 Οδεγίαο 86/635/ΔΟΚ) 1. Γηα ηελ απνηίκεζε ησλ ζπκκεηνρψλ θαη ρξενγξάθσλ θαη γεληθά ησλ ηίηισλ θηλεηψλ αμηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο ινγαξηαζκνχο 2, 5, 6, 7 θαη 8 ηνπ ελεξγεηηθνχ ππνδείγκαηνο ηζνινγηζκνχ ηνπ άξζξνπ 113, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 43 θαη 43γ, φπσο ηζρχνπλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.111 πεξίπησζε 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ π.δ. 384/1992 2. Οη κεηαβηβάζηκνη ηίηινη θηλεηψλ αμηψλ, πνπ δελ έρνπλ ην ραξαθηήξα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αθηλεηνπνηήζεσλ, θαηαρσξνχληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ ζηελ ηηκή θηήζεσο ηνπο. Η δηαθνξά, κεηαμχ ηεο ηηκήο θηήζεσο θαη ηεο κεγαιχηεξεο ηξέρνπζαο αγνξαίαο ηηκήο ηνπο θαηά ηελ εκέξα θιεηζίκαηνο ηνπ ηζνινγηζκνχ, αλαγξάθεηαη ζην πξνζάξηεκα.


3. Με ηνπο φξνπο "ζπκκεηνρέο θαη ηίηινη θηλεηψλ αμηψλ κε ραξαθηήξα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αθηλεηνπνηήζεσλ" θαη "πάγηα ρξεκαηνπηζησηηθά ζηνηρεία", πξνθεηκέλνπ γηα πηζησηηθά ηδξχκαηα, λννχληαη νη ζπκκεηνρέο θαη ηα κεξίδηα ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο θαη νη ηίηινη θηλεηψλ αμηψλ πνπ πξννξίδνληαη λα ρξεζηκεχζνπλ θαηά δηαξθή ηξφπν ζηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο. 4. Γηα ηελ απνηίκεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ ελεξγεηηθνχ 9 "απια πάγηα ζηνηρεία" θαη 10 "Δλζψκαηα πάγηα ζηνηρεία", εθαξκφδνληαη αλάινγα νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 3 πεξίπη. α' θαη β', 4 πεξ. β', γ' θαη δ' θαη 5 ηνπ άξζξνπ 43. 5. Γηα ηελ θάιπςε ησλ ηδηαίηεξσλ θηλδχλσλ πνπ είλαη εγγελείο ζηηο ηξαπεδηθέο εξγαζίεο, κε επηβάξπλζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 16 "Έθηαθηα έμνδα" ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο, ζρεκαηίδεηαη γεληθή ζπκπιεξσκαηηθή πξφβιεςε πνπ θαηαρσξείηαη ζην ινγαξηαζκφ ηνπ παζεηηθνχ ηνπ ηζνινγηζκνχ 6Α "Κξαηήζεηο γηα θεθάιαηα γεληθψλ ηξαπεδηθψλ θηλδχλσλ". Γηα ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ εθαξκφδεηαη ε παξάγξ. 2.2.402 πεξ. 2 ηνπ ΠΓ 384/1992. Άξζξν 128 (Άξζξν 39 Οδεγίαο 86/635/ΔΟΚ) 1. Γηα ηε κεηαηξνπή ζε δξαρκέο ησλ ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ ζε ζπλάιιαγκα, εθαξκφδεηαη ε παξάγξ. 2.3.4. ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ ΠΓ 384/1992 . Αλ φκσο εθαξκφδεηαη ε απνηίκεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ζηελ εχινγε αμία ηνπο, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 43γ

2. Γηα ηε ινγηζηηθή παξαθνινχζεζε ησλ δνζνιεςηψλ ηεο Σξάπεδαο κε ηα ππνθαηαζηήκαηά ηεο θαη ηελ ελζσκάησζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο θαηαζηάζεσλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο έδξαο, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 42β παξάγξαθνο 6 θαη 43 παξάγξαθνο 10 εθηφο ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ ελ γέλεη ινγηζηηθή κεηαρείξηζε ησλ πξνθππηνπζψλ απφ ηηο κεηαηξνπέο απηήο ηεο παξαγξάθνπ ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαθνξψλ θαη ηεο πεξίπησζεο πνπ εθαξκφδεηαη ε απνηίκεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ζηελ εχινγε αμία ηνπο, νπφηε έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 43γ παξάγξαθνο 10 θαη παξάγξαθνο 11 ηνπ παξφληνο, θαζψο θαη ησλ παξαγξάθσλ 2.2.409 θαη 2.3.2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ π.δ. 384/1992.


ΣΜΗΜΑ VII Πεξηερφκελν ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Άξζξν 129 (Άξζξα 40 θαη 41 Οδεγίαο 86/635/ΔΟΚ) 1. Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43α εθαξκφδνληαη θαη γηα ην πεξηερφκελν ηνπ πξνζαξηήκαηνο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, εθφζνλ δελ ηξνπνπνηνχληαη απφ ηηο αθφινπζεο εηδηθέο δηαηάμεηο. 2. Δπηπιένλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξαγξ. 1 πεξ. ε' ηνπ παξφληνο, ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα παξέρνπλ ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο, ζρεηηθά κε ην ινγαξηαζκφ 7 ηνπ παζεηηθνχ (κεησκέλεο εμαζθάιηζεο ζηνηρεία ηνπ παζεηηθνχ): α) φζνλ αθνξά θάζε δάλεην πνπ ππεξβαίλεη ην 10% ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ησλ ζηνηρείσλ κεησκέλεο εμαζθάιηζεο ηνπ παζεηηθνχ: η) ην χςνο ηνπ δαλείνπ, ην λφκηζκα ζην νπνίν εθθξάδεηαη, ην επηηφθην θαη ε εκεξνκελία εμφθιεζεο, κε ηελ δηεπθξίληζε εάλ πξφθεηηαη γηα δάλεην αφξηζηεο δηάξθεηαο, ηη) εάλ ππάξρνπλ θάπνηεο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο απαηηείηαη πξφσξε απνπιεξσκή θαη ηηη) ηνπο φξνπο πνπ πξνζδίδνπλ ην ραξαθηήξα κεησκέλεο εμαζθάιηζεο ζηα ελ ιφγσ ζηνηρεία, ηελ χπαξμε νπνηνλδήπνηε δηαηάμεσλ γηα ηε κεηαηξνπή ηνπο ζε θεθάιαην ή θάπνην άιιν ζηνηρείν ηνπ παζεηηθνχ, θαζψο θαη ην πεξηερφκελν ησλ δηαηάμεσλ απηψλ, β) γηα ηα ινηπά δάλεηα, αλαθέξνληαη γεληθά νη θαλφλεο πνπ ηα δηέπνπλ. 3.α) Αληί ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη απφ ην άξζξν 43α παξ. 1 πεξ. ζη' ηνπ παξφληνο, ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα κλεκνλεχνπλ ζην πξνζάξηεκα, ρσξηζηά γηα θαζέλαλ απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο 3-β θαη 4 ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη 1β, 2-α, 2-β-ββ θαη 3-β θαη 4 ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη 1-β, 2-α, 2-β-ββ θαη 3-β ηνπ παζεηηθνχ, ην χςνο ησλ ελ ιφγσ απαηηήζεσλ θαη ρξεψλ, θαηαλεκνκέλσλ αλάινγα κε ηελ ελαπνκέλνπζα δηάξθεηα ηνπο, σο εμήο - κέρξη ηξεηο κήλεο, - πεξηζζφηεξν απφ ηξεηο κήλεο έσο έλα έηνο, - πεξηζζφηεξν απφ έλα έηνο έσο πέληε έηε, πεξηζζφηεξν απφ πέληε έηε. Γηα ην ινγαξηαζκφ 4 ηνπ ελεξγεηηθνχ, πξέπεη λα αλαθέξεηαη επηπξφζζεηα θαη ην πνζφ ησλ πηζηψζεσλ αφξηζηεο δηάξθεηαο. ΢ηελ πεξίπησζε απαηηήζεσλ ή


ρξεψλ πνπ εμνθινχληαη ζηαδηαθά, σο ελαπνκέλνπζα δηάξθεηα λνείηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηνπ ηζνινγηζκνχ έσο ηελ εκεξνκελία ιήμεσο ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ πιεξσκή ηεο θάζε δφζεσο. Γηα ηελ πξψηε ρξήζε, απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ επηηξέπεηαη ε αλαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ή παζεηηθνχ πνπ αλαθέξνληαη ζην παξφλ άξζξν λα γίλεηαη κε βάζε ηελ αξρηθή ζπκβαηηθή δηάξθεηα ή ηελ αξρηθή δηάξθεηα ηεο πξνζεζκίαο πξνεηδνπνηήζεσο. Γηα ηα δάλεηα πνπ δελ έρνπλ ελζσκαησζεί ζε πηζησηηθφ ηίηιν, ζηελ πεξίπησζε πνπ ην πηζησηηθφ ίδξπκα αλαιάβεη θάπνην ηξέρνλ δάλεην πξέπεη λα ην ηαμηλνκήζεη βάζεη ηεο ελαπνκέλνπζαο δηάξθεηαο θαηά ηελ εκέξα πνπ έγηλε ε αλάιεςε. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο εδαθίνπ λνείηαη σο ζπκβαηηθή δηάξθεηα ελφο δαλείνπ ε ρξνληθή πεξίνδνο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο πξψηεο ρξεζηκνπνηήζεσο ησλ θεθαιαίσλ έσο ηελ εκεξνκελία ηεο εμνθιήζεσοΩο δηάξθεηα ηεο πξνζεζκίαο πξνεηδνπνηήζεσο λνείηαη ε ρξνληθή πεξίνδνο απφ ηελ εκεξνκελία πνπ δφζεθε ε πξνεηδνπνίεζε έσο ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ε αληίζηνηρε εμφθιεζε. ΢ηελ πεξίπησζε ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ εμνθινχληαη ζηαδηαθά σο ζπκβαηηθή δηάξθεηα λνείηαη ε ρξνληθή πεξίνδνο απφ ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία γελλάηαη ε απαίηεζε ε ε ππνρξέσζε έσο ηελ εκεξνκελία ιήμεσο ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ θαηαβνιή ηεο ηειεπηαίαο δφζεσο. Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα δειψλνπλ επίζεο γηα ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ ηζνινγηζκνχ πνπ αλαθέξνληαη ζην παξφλ εδάθην ην πνζφ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ή ηνπ παζεηηθνχ, ηα νπνία θαζίζηαληαη ιεμηπξφζεζκα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο πνπ αξρίδεη απφ ην θιείζηκν ηνπ ηζνινγηζκνχ. β) Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα δειψλνπλ γηα ην ινγαξηαζκφ 5 ηνπ ελεξγεηηθνχ (νκνινγίεο θαη άιινη ηίηινη ζηαζεξήο απνδφζεσο) θαη ην ινγαξηαζκφ 3-α ηνπ παζεηηθνχ (ρξεφγξαθα θαη νκνινγίεο ζε θπθινθνξία), ην πνζφ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ή ηνπ παζεηηθνχ ηα νπνία θαζίζηαληαη ιεμηπξφζεζκα ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο πνπ αξρίδεη απφ ην θιείζηκν ηνπ ηζνινγηζκνχ. γ) Δπηηξέπεηαη νξηζκέλεο ή φιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη πξνεγνχκελα ζηα ζηνηρεία α) θαη β), λα αλαγξάθνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ. δ) Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ έρνπλ δνζεί σο εγγχεζε ηδίσλ ππνρξεψζεσλ ή ππνρξεψζεσλ ηξίησλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ελδερνκέλσλ ππνρξεψζεσλ), θαηά ηξφπν ψζηε λα είλαη εκθαλέο, γηα θάζε ινγαξηαζκφ ηνπ παζεηηθνχ ή γηα θάζε ινγαξηαζκφ εθηφο ηζνινγηζκνχ, ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ έρνπλ δνζεί σο εγγχεζε.


4. Αληί ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη βάζεη ηνπ άξζξνπ 43α παξάγξ. 1 πεξ. 8 ηνπ παξφληνο, ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα εκθαλίδνπλ ζην πξνζάξηεκα, ηελ αλαινγία ησλ εζφδσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηνπο ινγαξηαζκνχο 1, 3, 4, 6 θαη 7 ηνπ ππνδείγκαηνο ηνπ ινγαξηαζκνχ "απνηειέζκαηα ρξήζεσο" ηνπ άξζξνπ 124 ηνπ παξφληνο αλά γεσγξαθηθή αγνξά, εθφζνλ απφ ηελ άπνςε ηεο νξγάλσζεο ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, νη αγνξέο απηέο δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο ζεκαληηθά. Σελ παξάιεηςε ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ απφ ην πξνζάξηεκα δχλαηαη λα επηηξέςεη κε απφθαζε ηνπ ν Τπνπξγφο Δκπνξίνπ, εθφζνλ θξίλεη φηη ε δεκνζηφηεηα ηνπο ζα ήηαλ ζε ζνβαξφ βαζκφ επηδήκηα γηα ηελ Σξάπεδα. Κάζε ηέηνηα παξέθθιηζε αλαθέξεηαη ζην πξνζάξηεκα. 5. Αληί ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ άξζξνπ 43α παξάγξ. 1 πεξ. ηδ' ηνπ παξφληνο ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ππνρξενχληαη λα αλαγξάθνπλ κφλν ηα πνζά ησλ πξνθαηαβνιψλ θαη ησλ πηζηψζεσλ, πνπ ρνξεγήζεθαλ ζηα κέιε ησλ νξγάλσλ ηνπο πνπ αζθνχλ δηνίθεζε, δηεχζπλζε ή επνπηεία, θαζψο θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ αλαιήθζεθαλ γηα ινγαξηαζκφ ησλ πξνζψπσλ απηψλ, σο εγγπήζεηο θάζε θχζεσο. Οη πιεξνθνξίεο απηέο πξέπεη λα παξέρνληαη θαηά ζπγθεληξσηηθφ ηξφπν γηα θάζε θαηεγνξία. 6. Η δηάηαμε ηεο παξά/ξ. 8 ηνπ άξζξνπ 42ε ηνπ παξφληνο εθαξκφδεηαη γηα ηα παγία πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ ινγαξηαζκψλ 9 θαη 10 ηνπ ελεξγεηηθνχ. 7. Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα παξέρνπλ επηπιένλ θαη ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο ζην πξνζάξηεκα: α) ηελ αλάιπζε ησλ κεηαβηβάζηκσλ ηίηισλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηνπο ινγαξηαζκνχο 5 έσο 8 ηνπ ελεξγεηηθνχ, αλάινγα κε ην αλ είλαη ή φρη εηζεγκέλνη ζην ρξεκαηηζηήξην. β) ηελ αλάιπζε ησλ κεηαβηβάζηκσλ ηίηισλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηνπο ινγαξηαζκνχο 5 θαη 6 ηνπ ελεξγεηηθνχ, αλάινγα κε ην αλ ζεσξνχληαη ή φρη πάγηα ρξεκαηνπηζησηηθά ζηνηρεία ζχκθσλα κε ην άξζξν 127 παξάγξ. 3, ηνπ παξφληνο, θαζψο επίζεο θαη ην θξηηήξην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δηάθξηζε κεηαμχ ησλ δχν θαηεγνξηψλ θηλεηψλ αμηψλ, γ) εηδηθά νη εηαηξείεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο (LEASING) θαη ην χςνο ησλ εξγαζηψλ ηνπο θαηαλεκεκέλσλ κεηαμχ ησλ ζρεηηθψλ ινγαξηαζκψλ ηνπ ηζνινγηζκνχ, δ) ηελ αλάιπζε ησλ ινγαξηαζκψλ 13 ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη 4 ηνπ παζεηηθνχ, θαζψο θαη ησλ ινγαξηαζκψλ 10 θαη 16 ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο ζηα θχξηα ζηνηρεία ηνπο, αλ απηά έρνπλ ζεκαζία γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ εηήζησλ ινγαξηαζκψλ. Πξέπεη επηπιένλ λα δίδνληαη εμεγήζεηο γηα ην χςνο ηνπο θαη γηα ηε θχζε ηνπο, ε) ηα έμνδα πξνθαηαβάιινληαη γηα ηα κεησκέλεο εμαζθάιηζεο ζηνηρεία ηνπ παζεηηθνχ, απφ ην πηζησηηθφ ίδξπκα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο,


ζη) ην γεγνλφο φηη ην ίδξπκα παξέρεη ζε ηξίηνπο ππεξεζίεο δηαρείξηζεο θαη εθπξνζψπεζεο, εθφζνλ νη δξαζηεξηφηεηεο απηέο θαηέρνπλ ζεκαληηθή έθηαζε ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ηδξχκαηνο, δ) ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ παζεηηθνχ πνπ εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα αθνχ κεηαηξαπνχλ ζε εγρψξην λφκηζκα, ε) θαηάζηαζε ησλ εηδψλ πξνζεζκηαθψλ εξγαζηψλ πνπ εμαθνινπζνχλ λα είλαη εθθξεκείο θαηά ηελ εκέξα θιεηζίκαηνο ηνπ ηζνινγηζκνχ, εηδηθφηεξα κε ηελ έλδεημε γηα θάζε ηχπν πξάμεο, εάλ πξφθεηηαη γηα εξγαζίεο ησλ νπνίσλ ζεκαληηθφ κέξνο έρεη δεζκεπζεί γηα ηελ θάιπςε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο δηαθχκαλζεο ησλ επηηνθίσλ, ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ ή ησλ ηηκψλ αγνξάο θαη εάλ πξφθεηηαη γηα εξγαζίεο ησλ νπνίσλ ζεκαληηθφ κέξνο αθνξά εκπνξηθέο πξάμεηο. ΢ε απηνχο ηνπο ηχπνπο πξάμεσο ζπκπεξηιακβάλνληαη φιεο νη εξγαζίεο ησλ νπνίσλ ηα απνξξένληα έζνδα ή έμνδα εκπίπηνπλ ζην ινγαξηαζκφ 6 ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο σο ηδία μέλν ζπλάιιαγκα, πνιχηηκα κέηαιια, κεηαβηβάζηκνη ηίηινη, πηζηνπνηεηηθά θαηαζέζεσλ, ινηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ. 8. Σν πξνζάξηεκα θαηαξηίδεηαη ζχκθσλα κε ηε δνκή ηνπ ππνδείγκαηνο ησλ παξάγξ. 4.1.502, 4.1.503, 4.1.504 θαη 4.1.505 ηνπ ΠΓ 384/1992. Σν πεξηερφκελν ηνπ ππνδείγκαηνο απηνχ ζπκπιεξψλεηαη θαη πξνζαξκφδεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ.

ΣΜΗΜΑ VIIΙ Δλνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο (ελνπνηεκέλνη ινγαξηαζκνί) ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ Άξζξν 130 (Άξζξν 39 Οδεγίαο 86/635/ΔΟΚ) 1. Γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ (ελνπνηεκέλσλ ινγαξηαζκψλ) θαη ηεο ελνπνηεκέλεο εθζέζεσο δηαρεηξίζεσο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 90 παξάγξ. 1, 2 εδ. α' θαη β' θαη 3, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 θαη 109 ηνπ παξφληνο λφκνπ, πνπ πξνζηέζεθαλ κε ην άξζξν 18 ηνπ ΠΓ 498/1987 , εθφζνλ ζηηο επφκελεο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά. 2. ΢ηελ πεξίπησζε εθαξκνγήο ηεο δηαηάμεσο ηνπ άξζξνπ 97 παξάγξ. 3 πεξίπη. γ', φηαλ ε ζπγαηξηθή επηρείξεζε, πνπ δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ ελνπνίεζε, είλαη πηζησηηθφ ίδξπκα θαη νη κεηνρέο ηεο είλαη πξνζσξηλά δεζκεπκέλεο ιφγσ παξνρήο ρξεκαηηθήο εληζρχζεσο πξνο ην ζθνπφ ηεο αλαδηνξγαλψζεσο ή ηεο δηαζψζεσο ηεο ζπγαηξηθήο απηήο επηρεηξήζεσο, νη


εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο επηρεηξήζεσο απηήο επηζπλάπηνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ζην πξνζάξηεκα παξέρνληαη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε θχζε θαη ηνπο φξνπο ηεο ρξεκαηηθήο απηήο εληζρχζεσο. 3……………….. 4. Γηα ηε δηάξζξσζε ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ: εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 112 θαη 114 έσο 126 νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 42ε παξάγξ. 7 θαη 8 εθαξκφδνληαη γηα ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ ελεξγεηηθνχ 9 θαη 10 ηνπ ππνδείγκαηνο ηζνινγηζκνχ ηνπ άξζξνπ 113. 5. Ωο πξνο ην πεξηερφκελν ηνπ πξνζαξηήκαηνο ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 107 παξάγξ. 1 πεξ. α' εθαξκφδεηαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 129. ΣΜΗΜΑ ΙΥ Γεκνζηφηεηα Άξζξν 131 (Άξζξν 44 Οδεγίαο 86/635/ΔΟΚ) 1.H δεκνζηφηεηα ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 7β παξάγξ. 1 θαη 12 θαη 43β παξάγξ. 5. Οη κεληαίεο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο ησλ Σξαπεδψλ θαη ησλ ησλ αιινδαπψλ ηξαπεδψλ, δεκνζηεχνληαη ππνρξεσηηθά θαζαξά νηθνλνκνινγηθή εθεκεξίδα ηεο Αζήλαο θαη νηθνλνκνινγηθή εθεκεξίδα" πνπ εθδίδνληαη ηνπιάρηζηνλ ζπλερψο.

ππνθαηαζηεκάησλ ζε κία εκεξήζηα κία εβδνκαδηαία επί κηα πεληαεηία

2. Γηα ηε δεκνζίεπζε ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ (ελνπνηεκέλσλ ινγαξηαζκψλ) ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, εθαξκφδνληαη αλάινγα νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 109. 3. Οη εηήζηεο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο (εηήζηνη θαη ελνπνηεκέλνη ινγαξηαζκνί) ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ησλ νπνίσλ ππνθαηαζηήκαηα θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξ. 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν 2076/1992 (ΦΔΚ η.Α' /130) είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηελ Διιάδα, δεκνζηεχνληαη θαη ζηελ Διιάδα, κεηαθξαζκέλεο ζηελ ειιεληθή γιψζζα.


Η δεκνζηφηεηα πξαγκαηνπνηείηαη πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2.

ζχκθσλα

κε

ηηο

δηαηάμεηο

ησλ

Άξζξν 132 Σειηθέο δηαηάμεηο 1. Σα αξηζκεηηθά φξηα ησλ πεξηπηψζεσλ α θαη β ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 42α θαη ησλ πεξηπηψζεσλ α θαη β ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 92 είλαη δπλαηφ λα ηξνπνπνηνχληαη κε απνθάζεηο ηνπ ππνπξγνχ Δκπνξίνπ πνπ δεκνζηεχνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δε ζα ππεξβαίλνπλ ην δξαρκηθφ ηζφπνζν ησλ ζε επξσπατθέο ινγηζηηθέο κνλάδεο θαζνξηδφκελσλ θάζε θνξά νξίσλ γηα θάζε κία απφ ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, πξνζαπμεκέλσλ θαηά 10%. 2. Οη αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο εθαξκφδνπλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 148/1984 "πεξί νξηζκνχ ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηνπ ρξφλνπ ελάξμεσο ηεο εθαξκνγήο ηνπ Κιαδηθνχ Λνγηζηηθνχ ΢ρεδίνπ (ΚΛ΢) γηα ηηο αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο" θαη, αλαιφγσο, ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 42α παξ. 1-3 θαη 5,42β, 42ε, 43,43α παξ. 3-4 θαη 43β παξ. 2-6. 3. Με ηελ επηθχιαμε εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, νη αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο, γηα ηε δηάξζξσζε απηψλ ησλ θαηαζηάζεσλ, εθαξκφδνπλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 148/1984 "πεξί νξηζκνχ ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηνπ ρξφλνπ ελάξμεσο ηεο εθαξκνγήο ηνπ Κιαδηθνχ Λνγηζηηθνχ ΢ρεδίνπ (ΚΛ΢) γηα ηηο αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο" θαη, αλαιφγσο, ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 42β θαη 42ε. Καηά ηελ εθαξκνγή απηή ιακβάλνληαη ππφςε νη αλαγθαίεο πξνζαξκνγέο πνπ ππαγνξεχνληαη απφ ηηο ηδηνκνξθίεο ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζε ζρέζε κε ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Άξζξν 133 Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο 1. Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 42α, 42β, 42γ, 42δ, 43 θαη 43α, φπσο ίζρπαλ πξηλ απφ ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπο κε ηα άξζξα 29 , 30 , 31 , 32 , 34 θαη 35 ηνπ ΠΓ 409/1986 , κε εμαίξεζε ηηο δηαηάμεηο πεξί δεκνζηφηεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, φπσο δηαηππψλνληαη αλακνξθσκέλεο ζην άξζξν 43 β ηνπ παξφληνο, δηαηεξνχληαη ζε ηζρχ θαη εθαξκφδνληαη απφ ηηο ηξαπεδηθέο επηρεηξήζεηο κέρξη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 1993. Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα ηνπ άξζξνπ 2 πεξηπηψζεηο 1 θαη 6 ηνπ Ν 2076/1992 ππνρξενχληαη απφ ηελ εηαηξηθή ρξήζε πνπ αξρίδεη απφ 1εο Ιαλνπαξίνπ 1994 θαη κεηά, λα θαηαξηίδνπλ ηηο εηήζηεο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηελ έθζεζε δηαρεηξίζεσο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 110 έσο 131 ηνπ


παξφληνο. 2. Οη δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 36, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, εθαξκφδνληαη ππνρξεσηηθά γηα ηνλ ηαθηηθφ έιεγρν ησλ αλψλπκσλ εηαηξεηψλ, γηα ηηο νπνίεο ε εηαηξηθή ρξήζε αξρίδεη κεηά ηελ 3111 Γεθεκβξίνπ 1986. Γηα ηελ πξψηε εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, ηα φξηα ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 42α είλαη απηά πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα βηβιία θαη ζηνηρεία ηεο ρξήζεο πνπ άξρηζε πξηλ απφ ηελ 3111 Γεθεκβξίνπ 1986. Σν ζχλνιν ηνπ ηζνινγηζκνχ πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ, φπσο απηφ εκθαλίδεηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ ηνπ ηέινπο ηεο πην πάλσ ρξήζεο, κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ ηπρφλ ζσξεπκέλσλ δεκηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην άζξνηζκα απηφ. 3. Οη ηζρχνπζεο δηαηάμεηο αλαθνξηθά κε ηνλ έιεγρν ησλ αλψλπκσλ εηαηξεηψλ απφ ηνπο νξθσηνχο ινγηζηέο ηνπ ΢ψκαηνο Διιήλσλ Οξθσηψλ Λνγηζηψλ, ζα ζπλερίζνπλ λα εθαξκφδνληαη γηα ηηο εηαηξείεο, νη νπνίεο δελ ππεξβαίλνπλ ηα φξηα ησλ δχν απφ ηα ηξία θξηηήξηα ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 42α, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 4. Οη αλψλπκεο εηαηξείεο, γηα ηηο νπνίεο ε εηαηξηθή ρξήζε αξρίδεη κεηά ηελ 3 Ρ Γεθεκβξίνπ 1986, είλαη ππνρξεσκέλεο λα θαηαξηίδνπλ ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηελ έθζεζε δηαρείξηζεο κε βάζεη ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 26 παξ. 2, 27, 36 παξ. 1, 42α, 42β, 42γ, 42δ, 43, 43α, 43 β, 111 παξ. 1 θαη 2 θαη 112 παξ. 1 έσο θαη 7, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ. 5. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 36, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, θαη ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαπάλσ παξ. 2 θαη 3, γηα ηνλ ηαθηηθφ έιεγρν ησλ αλψλπκσλ εηαηξεηψλ, ζηελ πεξίνδν απφ 1ε Ιαλνπαξίνπ 1987 κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 1989, ηα δξαρκηθά φξηα ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 32α νξίδνληαη σο εμήο: α. ζχλνιν ηζνινγηζκνχ 200.000.000 δξαρκέο, φπσο απηφ πξνθχπηεη απφ ηελ άζξνηζε ησλ ζηνηρείσλ Α κέρξη θαη Δ ηνπ ελεξγεηηθνχ ζην ππφδεηγκα ηζνινγηζκνχ πνπ παξαπέκπεη ην άξζξν 42γ, θαη β. θαζαξφο θχθινο εξγαζηψλ 400.000.000 δξαρκέο. Καηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηεο παξαγξάθνπ απηήο, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ παξαπάλσ νξίσλ εθαξκφδεηαη ην δεχηεξν εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Οη παξ. 7 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 42α εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. 6. Οη αλψλπκεο εηαηξείεο πνπ ζα ππάξρνπλ θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 1986 εγγξάθνληαη ζην νηθείν κεηξψν αλψλπκσλ εηαηξεηψλ κε επηκέιεηα ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ ηνπ ππνπξγείνπ Δκπνξίνπ.


Με απνθάζεηο ηνπ ππνπξγνχ Δκπνξίνπ, πνπ δεκνζηεχνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο, θαζνξίδνληαη ηα ζρεηηθά κε ηελ εγγξαθή ησλ πην πάλσ αλψλπκσλ εηαηξεηψλ ζην κεηξψν. 7. Οη αλψλπκεο εηαηξείεο πνπ ζα ππάξρνπλ θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 1986 ππνρξενχληαη λα ηξνπνπνηήζνπλ ην θαηαζηαηηθφ ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2, κέρξη 31ε Γεθεκβξίνπ 1988, εθφζνλ απηφ δελ πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 2. Οη εηαηξείεο απηέο κπνξνχλ, θαη' εμαίξεζε, λα κελ εθαξκφζνπλ ηε δηάηαμε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2. 8. Οη δηαηάμεηο ησλ παξ. 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 70 δελ εθαξκφδνληαη ζηνπο θαηφρνπο κεηαηξέςηκσλ νκνινγηψλ ή άιισλ κεηαηξέςηκσλ ρξενγξάθσλ, αλ κέρξη ηελ εκεξνκελία ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ απηψλ, κε ηνπο φξνπο έθδνζεο ησλ πξναλαθεξφκελσλ ηίηισλ, έρεη θαζνξηζηεί ε ζέζε ησλ θαηφρσλ ησλ ηίηισλ απηψλ γηα ηελ πεξίπησζε ζπγρψλεπζεο. 9. Οη ζπγρσλεχζεηο κε απνξξφθεζε ή κε ζχζηαζε λέαο εηαηξείαο ή κε εμαγφξαζα ηηο νπνίεο, κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 68 έσο θαη 80, είρε πξαγκαηνπνηεζεί ε πξνβιεπφκελε εθηίκεζε ηεο εηζθεξφκελεο πεξηνπζίαο θαη γεληθέο ζπλειεχζεηο ησλ κεηφρσλ ησλ ζπγρσλεπφκελσλ εηαηξεηψλ είραλ εγθξίλεη ηε ζπγρψλεπζε, νινθιεξψλνληαη ζχκθσλα κε ηελ πξνυθηζηάκελε λνκνζεζία. 10. Οη δηαηάμεηο ησλ παξ. 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 70, νη νπνίεο εθαξκφδνληαη θαη ζε πεξίπησζε δηάζπαζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 83 παξ. 1, δελ εθαξκφδνληαη ζηνπο θαηφρνπο κεηαηξέςηκσλ νκνινγηψλ ή άιισλ κεηαηξέςηκσλ ρξενγξάθσλ, αλ κέρξη ηελ εκεξνκελία ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ απηψλ, κε ηνπο φξνπο έθδνζεο ησλ πξναλαθεξφκελσλ ηίηισλ, έρεη θαζνξηζηεί ε ζέζε ησλ θαηφρσλ ησλ ηίηισλ απηψλ γηα ηελ πεξίπησζε δηάζπαζεο. 11. Μέρξη λα ζπκπιεξσζεί ρξνληθή πεξίνδνο δέθα (10) εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο παξαθάησ παξ. 13, ηα φξηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 92 απμάλνληαη σο εμήο: α. ζχλνιν ηζνινγηζκνχ 1.250.000.000 δξαρκέο, β. θαζαξφο θχθινο εξγαζηψλ 2.500.000.000 δξαρκέο, γ. κέζνο φξνο πξνζσπηθνχ, πνπ απαζρνιήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο, 500 άηνκα. Με απνθάζεηο ηνπ ππνπξγνχ Δκπνξίνπ, πνπ δεκνζηεχνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο, νη νπνίεο εθδίδνληαη κέρξη λα ζπκπιεξσζεί ε πην πάλσ δεθαεηήο ρξνληθή πεξίνδνο, ηα παξαπάλσ απμεκέλα φξηα δχλαληαη λα κεηψλνληαη κέρξη ησλ νξίσλ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 92.


Οη δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 111 εθαξκφδνληαη αλαιφγσο. 12…………….. 13. Η έλαξμε εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 43α παξ. 1 πεξίπη. β εδάθην ηειεπηαίν, 90 έσο θαη 109, θαζψο θαη ησλ άξζξσλ 111 παξ. 3 θαη 112 παξ. 11 θαη 12, νξίδεηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζληθήο Οηθνλνκίαο θαη Δκπνξίνπ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο. Η έλαξμε απηή δε κπνξεί λα γίλεη πξηλ απφ ηελ Ι11 Ιαλνπαξίνπ 1990. 14. Οη εηαηξείεο γηα ηηο νπνίεο, κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 1986, είρε εθδνζεί ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4 απφθαζε γηα ηε ζχζηαζε θαη ηελ έγθξηζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπο θαη ε δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο απηήο κε πεξίιεςε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπο πξαγκαηνπνηήζεθε κεηά ηελ 3111 Γεθεκβξίνπ 1986, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν 1599/1986 , δελ ππνρξενχληαη λα επαλαιάβνπλ ηηο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 7β. Οη εηαηξείεο απηέο ζεσξείηαη φηη έρνπλ απνθηήζεη λνκηθή πξνζσπηθφηεηα κε ηε δεκνζίεπζε ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν 1599/1986 . 15. Οη δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζε δ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 43 δελ εθαξκφδνληαη γηα ηηο ζσξεπκέλεο πξνβιέςεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία, πνπ είλαη θαηαρσξεκέλεο ζην ι/ζκν «ινηπά έμνδα πνιπεηνχο απφζβεζεο» θαη απνζβέλνληαη κέζα ζε κηα πεληαεηία, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ εδαθίσλ 2 θαη 3 ηεο παξ. 14 ηνπ άξζξνπ 42ε.


ΚΔΦΑΛΑΙΟ 15o ΓΙΔΘΝΗ ΛΟΓΙ΢ΣΙΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ (Γ.Λ.Π.) Άξζξν 134 Δθαξκνγή ησλ Γηεζλώλ Λνγηζηηθώλ Πξνηύπσλ 1.Οη αλψλπκεο εηαηξείεο, ησλ νπνίσλ νη κεηνρέο ή άιιεο θηλεηέο αμίεο είλαη εηζεγκέλεο ζε νξγαλσκέλε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά, θαζψο θαη ηα πηζησηηθά θαη ηα ρξεκαηνδνηηθά ηδξχκαηα, πνπ νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 2076/1992 (ΦΔΚ 130 Α΄) θαη έρνπλ ηε κνξθή αλψλπκεο εηαηξείαο ζπληάζζνπλ Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα πνπ πηνζεηνχληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Δλσζε, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1606/2002 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ ΢πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηεο 19εο Ινπιίνπ 2002, πνπ δεκνζηεχζεθε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (Ι_ 243) θαη ησλ Καλνληζκψλ πνπ εθδίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή (Commission) θαη΄ εμνπζηνδφηεζε ησλ άξζξσλ 3 θαη 6 ηνπ Καλνληζκνχ απηνχ. Απφ ηε δηάηαμε απηή εμαηξείηαη ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ππνρξεσηηθά ζα ζπληαρζνχλ θαη ζα δεκνζηεπζνχλ θαηά ην πξνεγνχκελν εδάθην απφ πηζησηηθά θαη ρξεκαηνδνηηθά ηδξχκαηα ησλ νπνίσλ νη κεηνρέο ή άιιεο αμίεο δελ είλαη εηζεγκέλεο ζε νξγαλσκέλε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά, είλαη εθείλεο ησλ ρξήζεσλ πνπ αξρίδνπλ κεηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2006 Η ππνρξέσζε απηή εθηείλεηαη: α) γηα νπνηεζδήπνηε άιιεο πεξηνδηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, πνπ ε δεκνζίεπζή ηνπο είλαη ππνρξεσηηθή απφ δηάηαμε λφκνπ θαη β) γηα ηηο Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ησλ κε εηζεγκέλσλ επηρεηξήζεσλ πνπ δελ εθαξκφδνπλ ήδε ηα Γ.Λ.Π. θαη ελνπνηνχληαη, νη νπνίεο είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηε Διιάδα, ή εθηφο Διιάδαο εθφζνλ απφ ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπο παξέρεηαη ε επηιεθηηθή δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ησλ Γ.Λ.Π. θαη νη νπνίεο αληηπξνζσπεχνπλ αζξνηζηηθά πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ 5% ηνπ ελνπνηεκέλνπ θχθινπ εξγαζηψλ ή ηνπ ελνπνηεκέλνπ ελεξγεηηθνχ ή ησλ ελνπνηεκέλσλ απνηειεζκάησλ κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο αλαινγίαο ησλ κεηνρψλ ηεο κεηνςεθίαο. 2. Οη κε εηζεγκέλεο θαη κε ζπλδεδεκέλεο κε απηέο αλψλπκεο εηαηξείεο θαη νη εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο κπνξνχλ λα ζπληάζζνπλ ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, ζχκθσλα κε ηα πηνζεηνχκελα απφ ηελ Δπξσπατθή Δλσζε Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα, εθφζνλ ε εθαξκνγή ησλ Πξνηχπσλ απηψλ έρεη εγθξηζεί απφ Γεληθή ΢πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ή εηαίξσλ ηεο εηαηξείαο κε απφθαζε, πνπ ιακβάλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 29 θαη ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 31 ή ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 3190/1955 (ΦΔΚ 91/9Α/16.4.55), αληίζηνηρα, θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ζρεηηθή απφθαζε ζα πξνβιέπεη ηελ εθαξκνγή ησλ Πξνηχπσλ γηα ηνπιάρηζηνλ πέληε


(5) ζπλερφκελεο ρξήζεηο. Αλ δελ πξνζδηνξίδεηαη ν ρξφλνο εθαξκνγήο ησλ Πξνηχπσλ, ε ζρεηηθή απφθαζε ζα ηζρχεη κέρξη αλαθιήζεψο ηεο, ε νπνία φκσο δελ κπνξεί λα γίλεη πξν ηεο παξέιεπζεο ηεο πεληαεηίαο. Η πξναηξεηηθή επηινγή ηεο πηνζέηεζεο ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ απφ κεηξηθή εηαηξεία εγθαηεζηεκέλε ζηελ Διιάδα απηφκαηα ζπλεπάγεηαη ηελ πηνζέηεζε ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ απφ φιεο ηηο ζπλδεδεκέλεο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε α' ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 42ε, κε ηε κεηξηθή εηαηξεία επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηελ Διιάδα ή εθηφο Διιάδνο, εθφζνλ απφ ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο παξέρεηαη ε επηιεθηηθή δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ. Άξζξν 135 Γεκνζηόηεηα ησλ ζπληαγκέλσλ θαηά ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξόηππα Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ

1. Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο θαη νη Δηήζηεο Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ησλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, θαζψο θαη ε Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΢πκβνπιίνπ θαη ην Πηζηνπνηεηηθφ Διέγρνπ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 43β, είθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηε ζπλεδξίαζε ηεο Γεληθήο ΢πλέιεπζεο θαη, ζε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζήο ηνπο, κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηξνπνπνίεζε: α. θαηαρσξνχληαη ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ θαη αλαθνίλσζε πεξί ηεο θαηαρψξεζήο ηνπο δεκνζηεχεηαη, κε επηκέιεηα ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο θαη κε δαπάλεο ηεο εηαηξείαο, ζην ηεχρνο Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ θαη Δηαηξεηψλ Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο, β. αλαξηψληαη ζε ρψξν ηνπ δηαδηθηχνπ, ν νπνίνο είλαη πξνζπειάζηκνο ζην επξχ θνηλφ θαη παξακέλνπλ πξνζπειάζηκεο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δχν ηνπιάρηζηνλ εηψλ απφ ηελ πξψηε δεκνζίεπζή ηνπο θαη γ. εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εηαηξείεο κε κεηνρέο ή άιιεο θηλεηέο αμίεο ηνπο εηζεγκέλεο ζε νξγαλσκέλε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά, θαηαηίζεληαη ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο. 2. Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο θαη νη Δηήζηεο Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ησλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, θαζψο ε Έθζεζε ηνπ Γηαρεηξηζηή ή ησλ Γηαρεηξηζηψλ θαη ην Πηζηνπνηεηηθφ Διέγρνπ ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Ν. 3190/1955, είθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηε ζπλεδξίαζε ηεο Γεληθήο ΢πλέιεπζεο θαη, ζε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζήο ηνπο, κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ ηξνπνπνίεζε:


α. θαηαρσξνχληαη ζην Μεηξψν Δηαηξεηψλ Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο, πνπ ηεξείηαη απφ ην Γξακκαηέα ηνπ Πξσηνδηθείνπ, φπνπ έρεη ηελ έδξα ηεο ε εηαηξεία θαη αλαθνίλσζε πεξί ηεο θαηαρψξεζήο ηνπο δεκνζηεχεηαη, κε επηκέιεηα ηνπ δηαρεηξηζηή ή ησλ δηαρεηξηζηψλ θαη κε δαπάλεο ηεο εηαηξείαο, ζην Σεχρνο Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ θαη Δηαηξεηψλ Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο θαη β. αλαξηψληαη ζε ρψξν ηνπ δηαδηθηχνπ, ν νπνίνο είλαη πξνζπειάζηκνο ζην επξχ θνηλφ, θαη παξακέλνπλ πξνζπειάζηκεο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) ηνπιάρηζηνλ εηψλ απφ ηελ πξψηε δεκνζίεπζή ηνπο. 3. ....................... 4. Δπηπιένλ απφ ηε δεκνζηφηεηα πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ, νη αλψλπκεο εηαηξείεο θαη εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, πνπ εθαξκφδνπλ, είηε ππνρξεσηηθά είηε πξναηξεηηθά, ηα πηνζεηεζέληα απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα, δεκνζηεχνπλ, ππνρξεσηηθά, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 43β θαη ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 3190/1955, αληίζηνηρα, ηα ζηνηρεία θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ νξίδνληαη κε θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο. Απηέο νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, φπσο ζα νξηζζνχλ ζηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε, δεκνζηεχνληαη ζηηο εθεκεξίδεο φπσο ν λφκνο νξίδεη. Σα ζηνηρεία απηά, ηα νπνία, κε επζχλε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΢πκβνπιίνπ ή ησλ Γηαρεηξηζηψλ ηεο εηαηξείαο, πξέπεη λα πξνθχπηνπλ απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο, δεκνζηεχνληαη φπσο πξνβιέπνπλ νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ, αιιά απαηηείηαη ε απηνχζηα δεκνζίεπζή ηνπο ζην Σεχρνο Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ θαη Δηαηξεηψλ Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο. 5. Αλ νη εηαηξείεο, πνπ ζπληάζζνπλ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηα πηνζεηεζέληα απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα, δεκνζηνπνηνχλ κε νπνηνλδήπνηε άιινλ ηξφπν ινγηζηηθά ζηνηρεία, ηα δεκνζηνπνηνχκελα ζηνηρεία πξέπεη λα είλαη εθείλα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ κε ηελ επηθχιαμε ησλ πξφζζεησλ νηθνλνκηθψλ ή πξφζζεησλ ινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ηπρφλ απαηηνχληαη, απφ άιιεο θαλνληζηηθέο αξρέο γηα ηηο εηαηξείεο ησλ νπνίσλ νη θηλεηέο αμίεο είλαη εηζεγκέλεο θαη ζε εθηφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο νξγαλσκέλε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά. Η επζχλε γηα ηε ζπκκφξθσζε κε ηε δηάηαμε απηή βαξχλεη ην Γηνηθεηηθφ ΢πκβνχιην ή ηνπο Γηαρεηξηζηέο ηεο εηαηξείαο.


Άξζξν 136 Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ ΢πκβνπιίνπ 1. Οη εηαηξείεο πνπ ζπληάζζνπλ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζχκθσλα κε ηα πηνζεηνχκελα απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα, ππνρξενχληαη ζηε ζχληαμε Έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΢πκβνπιίνπ ή ησλ Γηαρεηξηζηψλ ηεο εηαηξείαο, κε πεξηερφκελν πνπ νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 43α, ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 107 θαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ.3190/1955, φπσο ηζρχεη. 2. Δθφζνλ ζπληάζζνληαη θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ε Δθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΢πκβνπιίνπ ή ησλ Γηαρεηξηζηψλ κπνξεί λα είλαη εληαία, κε θχξην ζεκείν αλαθνξάο ηα ελνπνηεκέλα νηθνλνκηθά δεδνκέλα ηεο εηαηξείαο θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο θαη κε αλαθνξά ζηα επί κέξνπο (κε ελνπνηεκέλα) νηθνλνκηθά δεδνκέλα ηεο εηαηξείαο, φπνπ ηνχην θξίλεηαη απφ ηε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο ζθφπηκν ή αλαγθαίν γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο. 3. Η Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΢πκβνπιίνπ ή ησλ Γηαρεηξηζηψλ ππφθεηηαη ζηνπο πξνβιεπφκελνπο απφ ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 135 θαλφλεο δεκνζηφηεηαο. Άξζξν 137 Διεγθηέο θαη πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ 1. Οη εηαηξείεο πνπ ζπληάζζνπλ, είηε ππνρξεσηηθά είηε πξναηξεηηθά, Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο θαη Δηήζηεο Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, ζχκθσλα κε ηα πηνζεηνχκελα απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα, ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ ηηο θαηαζηάζεηο απηέο ζε έιεγρν Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ. 2. Οη αλαγθαίεο αλαθνξέο ζην Πηζηνπνηεηηθφ Διέγρνπ ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ νξίδνληαη κε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (Δ.Λ.Σ.Δ.), χζηεξα απφ ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ Δπνπηηθνχ ΢πκβνπιίνπ ηνπ ΢ψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ, κέζα ζηα πιαίζηα ησλ θαλφλσλ πνπ πξνδηαγξάθνληαη απφ ηα Γηεζλή Διεγθηηθά Πξφηππα ηεο Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο Λνγηζηψλ (International Federation of Accountants). 3. Οη πξνβιεπφκελεο απφ ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 37, απφ ην εδάθην γ' ηεο παξαγξάθνπ 3 θαη απφ ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 43α ηνπ λφκνπ απηνχ αλαθνξέο ζην Πηζηνπνηεηηθφ Διέγρνπ ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ θαη θάζε άιιε δηάηαμε αληίζεηε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ δελ εθαξκφδνληαη απφ ηε δεκνζίεπζε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο ηεο


πξνβιεπφκελεο απφ ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (Δ.Λ.Σ.Δ.). Άξζξν 138 Δπηκέηξεζε ινγηζηηθώλ κεγεζώλ Όπνπ ζην λφκν ξπζκίδνληαη ζέκαηα πνπ ζπλαξηψληαη κε ινγηζηηθά κεγέζε ή αλαθέξνληαη ζε ινγηζηηθά κεγέζε, ηα κεγέζε απηά είλαη εθείλα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, πνπ έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα πηνζεηεζέληα απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα, εθφζνλ ε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γίλεηαη, είηε ππνρξεσηηθά είηε πξναηξεηηθά, ζχκθσλα κε ηα Πξφηππα απηά. Ωο "ινγηζηηθά κεγέζε» νξίδνληαη ηα λνκηζκαηηθά πνζά πνπ απεηθνλίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ή ππνζχλνια ή ζχλνια ησλ πνζψλ απηψλ. Άξζξν 139 Καλόλεο απνηίκεζεο θαη ινγηζηηθά βηβιία 1. Οη εηαηξείεο πνπ ζπληάζζνπλ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζχκθσλα κε ηα πηνζεηνχκελα απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα, έρνπλ δηθαίσκα λα απνθιίλνπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Διιεληθνχ Γεληθνχ Λνγηζηηθνχ ΢ρεδίνπ (Δ.Γ.Λ.΢.) ή ησλ αληίζηνηρσλ θιαδηθψλ, ζην βαζκφ πνπ ε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο θξίλεη, αηηηνινγεκέλα, φηη ε απφθιηζε είλαη αλαγθαία γηα ηελ εχξπζκε εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ θαη ππνρξενχληαη λα απνθιίλνπλ, φπνπ νη πξνδηαγξαθφκελνη απφ ηνπο πθηζηάκελνπο λφκνπο θαλφλεο απνηίκεζεο ησλ επί κέξνπο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηνπο θαλφλεο απνηίκεζεο, πνπ πξνδηαγξάθνληαη απφ ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα. Καηά ηελ εθαξκνγή ησλ απνθιίζεσλ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, δελ επηηξέπεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ ππνρξεσηηθψλ ινγαξηαζκψλ ηνπ ΢ρεδίνπ Λνγαξηαζκψλ ηνπ Δ.Γ.Λ.΢. θαη ησλ θιαδηθψλ Λνγηζηηθψλ ΢ρεδίσλ γηα πξάμεηο κε δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν απφ ην πεξηερφκελν ησλ ινγαξηαζκψλ απηψλ. Γηα εηδηθέο αλάγθεο ησλ Γ.Λ.Π. ρξεζηκνπνηνχληαη λένη ινγαξηαζκνί, θαηά ηελ θξίζε ησλ εηαηξηψλ Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 105 θαη 107 θαη θάζε άιιε αληίζεηε λνκνζεηηθή δηάηαμε δελ έρνπλ εθαξκνγή ζηελ πεξίπησζε ησλ εηαηξεηψλ πνπ ζπληάζζνπλ, είηε ππνρξεσηηθά είηε πξναηξεηηθά, νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε βάζε ηα πηνζεηεζέληα απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα. 2. Η απνηίκεζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ησλ επηρεηξήζεσλ, γηα ζθνπνχο ζχληαμεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα, γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα Πξφηππα απηά. Όπνπ πξνθχπηεη αμία κεγαιχηεξε απφ ηελ αληηθεηκεληθή αμία ησλ αθηλήησλ, ε κεγαιχηεξε απηή αμία πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη θαη λα ηεθκεξηψλεηαη απφ εθηηκεηέο αδηακθηζβήηεηνπ θχξνπο θαη νη ζρεηηθέο εθζέζεηο ησλ εθηηκεηψλ πξέπεη λα ηίζεληαη ππφςε ησλ


Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ, πνπ ειέγρνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο αληηθαηνπηξίδνληαη νη αμίεο ησλ αθηλήησλ. Άξζξν 140 Φνξνινγεηέα θέξδε ή δεκίεο 1. Σα θνξνινγεηέα θέξδε ή δεκηέο ηεο εηαηξείαο δελ επεξεάδνληαη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ. 2. Η αλαδξνκηθή δηφξζσζε ζεκειηψδνπο ιάζνπο, θαηά ηα πξνβιεπφκελα απφ ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα, δελ ζπλζέηεη, αθ' εαπηήο, ιφγν ακθηζβήηεζεο ηεο απνδεηθηηθήο εγθπξφηεηαο ησλ βηβιίσλ απφ πιεπξάο ησλ θνξνινγηθψλ αξρψλ. 3. Γηα ζθνπνχο επηβνιήο ηνπ Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο, ν θξίζηκνο ρξφλνο παξακέλεη εθείλνο ηεο έθδνζεο ηνπ ζρεηηθνχ ηηκνινγίνπ. Άξζξν 141 Υξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο 1. Οη εηαηξείεο, πνπ ζπλάπηνπλ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο, είηε σο εθκηζζσηέο είηε σο κηζζσηέο, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ηεο επηκέηξεζεο θαη απεηθφληζεο ησλ ζπλαιιαγψλ απηψλ ζηα ινγηζηηθά ηνπο βηβιία, είηε κε βάζε ηνπο θαλφλεο πνπ πξνδηαγξάθνληαη ζηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα είηε κε βάζε ηνπο ηζρχνληεο θαλφλεο ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε κέζνδνο πνπ επηιέγεηαη αθνινπζείηαη κε ζπλέπεηα κέρξη ηε ιήμε ηεο θάζε ζπγθεθξηκέλεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο. 2. Η πηνζέηεζε ηεο πξνδηαγξαθφκελεο απφ ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα κεζφδνπ ινγηζηηθήο απεηθφληζεο ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ δελ ζπλεπάγεηαη αλακφξθσζε ηνπ ινγηζηηθνχ θέξδνπο (ή δεκηάο), γηα ζθνπνχο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θνξνινγεηένπ θέξδνπο (ή δεκηάο). 3. Δηδηθφηεξα, θαηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ηεο πξνδηαγξαθφκελεο απφ ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα κεζφδνπ ινγηζηηθήο απεηθφληζεο πθηζηάκελεο ζχκβαζεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, ε δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη κεηαμχ ησλ κέρξη ηεο ζηηγκήο εθείλεο ινγηζηηθά αλαγλσξηζζέλησλ εζφδσλ ή εμφδσλ θαη ησλ εζφδσλ ή εμφδσλ πνπ ζα είραλ αλαγλσξηζζεί, εάλ είρε εθαξκνζζεί ε πξνδηαγξαθφκελε απφ ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα κέζνδνο, απφ ηελ αξρηθή ζχλαςε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κηζζσηηθήο ζχκβαζεο, πξνζηίζεηαη ή αθαηξείηαη απφ ην θνξνινγεηέν θέξδνο (ή δεκηά) πνπ πξνθχπηεη κέζα ζηε ρξήζε θαηά ηελ νπνία εθαξκφδεηαη, γηα πξψηε θνξά, ε κέζνδνο πνπ πξνδηαγξάθεηαη απφ ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα.


4. Ννείηαη φηη νη αλψλπκεο εηαηξείεο θαη εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, πνπ εθαξκφδνπλ, είηε ππνρξεσηηθά είηε πξναηξεηηθά, ηα πηνζεηεζέληα απφ ηελ Δπξσπατθή 'Έλσζε Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα, ππνρξενχληαη λα πηνζεηνχλ ηελ πξνδηαγξαθφκελε απφ ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα κέζνδν ινγηζηηθήο απεηθφληζεο ησλ ζπκβάζεσλ ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, αιιά έρνπλ ην δηθαίσκα, αλ ην επηζπκνχλ, λα αλακνξθψλνπλ ην ινγηζηηθφ ηνπο θέξδνο (ή δεκηά), κε βάζε ηνπο ηζρχνληεο θαλφλεο ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο, γηα ζθνπνχο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θνξνινγεηένπ ηνπο θέξδνπο (ή δεκηάο). Άξζξν 142 Πξώηε εθαξκνγή ησλ Γηεζλώλ Λνγηζηηθώλ Πξνηύπσλ 1. Ωο ρξνληθφ ζεκείν πξψηεο εθαξκνγήο ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ νξίδεηαη ην ρξνληθφ ζεκείν έλαξμεο ηεο ρξήζεσο ζε ζρέζε κε ηελ νπνία ζπληάζζνληαη θαη δεκνζηεχνληαη γηα πξψηε θνξά νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε βάζε ηα πηνζεηεζέληα απφ ηελ Δπξσπατθή 'Έλσζε Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα. Οη πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν απηφλ δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ αξρίδνπλ λα εθαξκφδνληαη θαηά ηελ έλαξμε ηεο ρξήζεσο ηελ νπνίαλ πξσηνγελψο (θαη φρη κε ηελ παξάζεζε ζπγθξηηηθψλ ζηνηρείσλ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ ή πεξηφδσλ) θαιχπηνπλ νη ζπληαζζφκελεο εηήζηεο ή πεξηνδηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 2. Καηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ησλ πηνζεηεζέλησλ απφ ηελ Δπξσπατθή 'Δλσζε Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ εθαξκφδνληαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ησλ ηδίσλ ησλ Πξνηχπσλ σο πξνο ηνλ ηξφπν ηεο πξψηεο εθαξκνγήο ηνπο. 3. Καηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ, είηε ππνρξεσηηθά είηε πξναηξεηηθά, είλαη ελδερφκελν λα πξνθχςνπλ δηαθνξέο απνηίκεζεο ησλ επί κέξνπο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ, δεδνκέλεο ηεο πηνζέηεζεο δηαθνξεηηθψλ απφ ηνπο κέρξη ηε ζηηγκή εθείλε αθνινπζνχκελνπο θαλφλεο απνηίκεζεο. Μέζα ζηε ρξήζε, ζε ζρέζε κε ηελ νπνία ζα ζπληαρζνχλ θαη ζα δεκνζηεπζνχλ γηα πξψηε θνξά νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζχκθσλα κε ηα πηνζεηεζέληα απφ ηελ Δπξσπατθή 'Έλσζε Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα θαη, πάλησο, πξηλ απφ ηε ζχληαμε θαη δεκνζίεπζε νπνησλδήπνηε πεξηνδηθψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, γίλνληαη νη αλαγθαίεο ινγηζηηθέο εγγξαθέο ζην Ηκεξνιφγην Φνξνινγηθψλ Γηαθνξψλ θαη ην Καζνιηθφ Φνξνινγηθψλ Γηαθνξψλ, κε δηάθξηζε κεηαμχ ησλ εγγξαθψλ πνπ επεξεάδνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο ακέζσο πξνεγνχκελεο ρξήζεσο θαη εθείλσλ πνπ επεξεάδνπλ ηα απνηειέζκαηα πξνγελέζηεξσλ ρξήζεσλ, κε ηξφπν πνπ λα δηεπθνιχλεη ηελ (εμσινγηζηηθή) αλακφξθσζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ακέζσο πξνεγνχκελεο ρξήζεσο (ή πεξηφδσλ ηεο ακέζσο πξνεγνχκελεο ρξήζεσο), πνπ δελ ζα έρνπλ ζπληαρζεί θαη δεκνζηεπζεί κε βάζε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα, ψζηε ηα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία, πνπ παξαηίζεληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεσο ή πεξηφδνπ, λα είλαη πξάγκαηη ζπγθξίζηκα.


Άξζξν 143 Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο επί ησλ Γηεζλώλ Λνγηζηηθώλ Πξνηύπσλ 1. Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, πνπ ππνρξεσηηθά ζα ζπληαρζνχλ θαη ζα δεκνζηεπζνχλ κε βάζε ηα πηνζεηεζέληα απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα, είλαη εθείλεο πνπ ζα θαιχπηνπλ ρξήζεηο πνπ αξρίδνπλ κεηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2004. 2. Οη εηαηξείεο πνπ ππνρξενχληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ, ζηε ζχληαμε θαη δεκνζίεπζε εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηα πηνζεηεζέληα απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα, κπνξνχλ, κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπο ΢πκβνπιίνπ, λα κεηαζέζνπλ ην ρξφλν ηεο πξψηεο εθαξκνγήο ελσξίηεξα αιιά, πάλησο, φρη ζε ρξφλν πξνγελέζηεξν ηεο ρξήζεσο αλαθνξηθά κε ηελ νπνία έρνπλ ήδε δεκνζηεπζεί νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε βάζε ηα κέρξη ζήκεξα ηζρχνληα ινγηζηηθά πξφηππα. 3. Η πξνβιεπφκελε απφ ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 137 εηζήγεζε ηνπ Δπνπηηθνχ ΢πκβνπιίνπ ηνπ ΢ψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ πξνο ηελ Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (Δ.Λ.Σ.Δ.), ππνβάιιεηαη κέζα ζε ηξεηο (3) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ θαη ε ζρεηηθή απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (Δ.Λ. Σ .Δ.) εθδίδεηαη κέζα ζε δχν (2) κήλεο απφ ηε ιήςε ηεο εηζήγεζεο."

Νόκνο 2190/1920 (Κσδηθνπνηεκέλνο κέρξη ηνλ Ν.3604/2007)

Νόμος 2190/1920 (Κωδικοποιημένος μέχρι τον Ν.3604/2007)  

Νόμος 2190/1920 (Κωδικοποιημένος μέχρι τον Ν.3604/2007)

Νόμος 2190/1920 (Κωδικοποιημένος μέχρι τον Ν.3604/2007)  

Νόμος 2190/1920 (Κωδικοποιημένος μέχρι τον Ν.3604/2007)

Advertisement