Page 1


เก็งข้ อสอบ O-NET, GAT และ PAT โดย ทีมติวเตอร์ ทีมอาจารย์ ทีมอาจารย์ ทีมอาจารย์ อาจารย์ทรงชอบ วัฒนจินดา อาจารย์ชยั ลาภเพิ7มทวี รศ.สุธน เสถียรยานนท์ อาจารย์พิสิฏฐ์ วัฒนผดุงศักดิ@ รศ.ดร.ยุพา ผลโภค อาจารย์สมบูรณ์ มณีรัตนาศักดิ@ อาจารย์ชวพัฒน์ อัจฉริ ยกุล อาจารย์อนุชา แข่งขัน อาจารย์สุรศักดิ@ เมาเทือก อาจารย์อธิ พงษ์ มาลาทิพย์ อาจารย์จกั ริ น กล้าหาญ

ENCONCEPT E-ACADEMY ศูนย์วิชาการ RAC สถาบัน Art Studio สถาบันกวดวิชา จุฬาติวเตอร์ สถาบัน GENIUS MATHS สถาบัน JIA โรงเรี ยนกวดวิชาเคมีอาจารย์สุธน สถาบันกวดวิชา นีโอ ฟิ สิ กส์ เซ็นเตอร์ โรงเรี ยนสอนเสริ ม HOUSE OF SCIENCE สถาบัน GET สยามสแควร์ สถาบัน HIGH-SPEED MATHS ศูนย์ วิชาการ RAC ศูนย์วิชาการ RAC ศูนย์วิชาการ RAC ศูนย์วิชาการ RAC

พิมพ์ครัOงที7 1 : กันยายน 2552 จํานวน 50,000 เล่ม จํานวน 170 หน้า ราคา 150 บาท

จัดพิมพ์และจัดจําหน่ายโดย บริ ษทั ไอ เอดดูเคชัน7 โซน จํากัด 1895/60 ซอยพหลโยธิ น 37/1 ถ.พหลโยธิ น แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900 โทรศัพท์/ โทรสาร: 0-2561-5455-7


สารบัญ รายชือวิชา O-NET ภาษาไทย 1 สังคมศึกษา 1 ภาษาอังกฤษ 1 คณิ ตศาสตร์ 1 วิทยาศาสตร์ 1 รายชือวิชา GAT PAT GAT ความถนัดทัว7 ไป ตอนที7 1 ตอนที7 2 PAT 1 ความถนัดทางคณิ ตศาสตร์ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ PAT 4 ความถนัดทางสถาปั ตยกรรมศาสตร์ PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

หน้ า 1 15 27 39 45

55 67 79 97 115 123 139


01 ภาษาไทย ข้ อสอบปรนัยจํานวน 100 ข้ อ

เก็งข้ อสอบและเฉลยโดย ทีมอาจารย์ สถาบันกวดวิชาจุฬาติวเตอร์


ข้ อสอบ 01 วิชาภาษาไทย 1.ข้อใดเป็ นวัตถุประสงค์ของผูแ้ ต่งคําประพันธ์ตอ่ ไปนี" “รุ ้งโปรยสี คลี'คาดดาษท้องฟ้ า เพียงปลอบว่าแววหวังยังไม่สิ"น แม้นโลกมวลล้วนมีแต่สีนิล เหนือแผ่นดินยังมีรุ้งสี ทอง” 1. จรรโลงใจ 2. ให้กาํ ลังใจ 3. ปลอบประโลมใจ 4. เตือนสติ 2.ข้อใดไม่มีลกั ษณะการเขียนแบบอธิบาย 1. ขาเขาใหญ่มาก ขาโต๊ะสนุ๊กยังเรี ยกพี'เลย 2. เขากินเก่งมาก ถึงได้อว้ นขนาดนี" 3. คําว่ารักเธอที'ฉนั มี แปลว่าฉันจะอยูต่ รงนี"ใกล้ๆเธอ 4. ช่างกําลังติดตั"งเครื' องปรับอากาศในห้องทํางานของผม 3.จิตและกายมีความสัมพันธ์กนั อย่างแยกไม่ออก/ผูท้ ี'จะมีสุขภาพจิต ดีได้ตอ้ งมีร่างกายที'สมบูรณ์และแข็งแรงด้วย/ในปัจจุบนั นี"เรา พบว่าการเล่นเทนนิส การฝึ กโยคะ การวิง' การว่ายนํ"า หรื อการ บริ หารร่ างกายมีประโยชน์ตอ่ สุขภาพกายและจิตมาก/ถ้าต้องการ ให้มีสุขภาพกายและจิตดีตอ้ งออกกําลังกายอย่างสมํ'าเสมอ สาระสําคัญของข้อความข้างต้นอยูท่ ี'ประโยคใด 1. ประโยคที' 1 2. ประโยคที'2 3. ประโยคที3' 4. ประโยคที'4 4.ข้อใดใช้คาํ เชื'อมถูกต้อง 1. นักพูดที'ดีตอ้ งรู ้จกั เลือกใช้ถอ้ ยคําให้เหมาะสมแก่ผฟู ้ ังและโอกาส 2. นักศึกษาที'ลงทะเบียนช้ากว่ากําหนด ต้องยืน' คําร้องกับเจ้าหน้าที' ก่อนสิ"นเดือนกุมภาพันธ์ 3. ประเทศที'เกี'ยวข้องระหว่างกรณี พิพาทนี"มีหลายประเทศ 4. แผนงานที'เสนอขึ"นมานี"สอดคล้องแก่เจตนาของคณะกรรมการ 5.ข้อใดไม่ใช่โวหารภาพพจน์ 1. พอสองทุม่ อัคเรศเกศสมร เหมือนจันทรนวลผ่องไม่หมองหมาง 2. พร้อมพระขัตติยวงศ์อนงค์นาง แลสล้างดังคณาดาราราย 3. มงกุฎทรงองค์สุดาวิลาวัณย์ สารพันอาภรณ์บวรรัตน์ 4. เสาวนียต์ รัสเสร็ จเสด็จจร ดังจันทรเลื'อนลับกลับวิมาน 6.ข้อใดไม่ใช่การแต่งแบบบุคคลวัต 1. นํ"าเซาะหิ นริ นริ นหลากไหล ไม่หลับเลยชัว' ฟ้ าดินสลาย 2. ราตรี กลีกลพิโรธ หฤโหดกระหึ'มลม 3. เราจะอยูท่ ี'นี'ตลอดไปเพราะเราคือลูกแม่พระธรณี 4. มีทองเท่าหนวดกุง้ แค่น" ีทาํ เป็ นคุยโว 7.คําประพันธ์ในข้อใดใช้อุปลักษณ์ 1. ตัวเดียวมาพลัดคู่ เหมือนพี'อยูเ่ ดียวดาย 2. นาคาหน้าดัง' เป็ น ดูเขม้นเห็นขบขัน

3. นํ"าเงินคือเงินยวง ขาวพรายช่วยสี สาํ อาง 4.ไพเราะเพราะกังวาน ปานเสี ยงน้องร้องสัง' ชาย 8.ข้อความต่อไปนี"เป็ นประโยคลักษณะใด “ดังนั"นข้ออ้างที'วา่ การพัฒนาทางเศรษฐกิจไม่มีความสัมพันธ์ โดย ตรงกับเหตุการณ์หรื อการพัฒนาทางการเมืองก็เห็นจะรับฟังได้” 1. ประโยคความเดียว 1 ประโยค 2. ประโยคความเดียว 2 ประโยค 3. ประโยคความรวม 1 ประโยค 4. ประโยคความซ้อน 1 ประโยค 9.ข้อใดเป็ นประโยคความเดียว 1. โครงการบ้านสุดสัปดาห์ของโรงแรมแห่งนี"ช่วยให้คุณหลับ สบายภายในบ้านสวยท่ามกลางธรรมชาติ 2. งานวันปลาร้าหอมของแม่บา้ นเกษตรกรชาวอยุธยาสําเร็ จลุล่วง ไปได้ดว้ ยความร่ วมมือจากทุกฝ่ าย 3. เจ้าของแร่ ดีบุกเชื'อว่าทางบริ ษทั รับส่ งแร่ ในประเทศไทยโจรกรรม สิ นค้านับพันล้านบาทหนีไป 4. ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพร่ วมกับสถาบันวิจยั โภชนาการปฏิบตั ิงาน เพื'อแก้ปัญหาการขาดแคลนอาหารของประชาชน 10.ข้อใดเป็ นนํ"าเสี ยงของผูก้ ล่าวข้อความต่อไปนี" “ความผิดพลาดครั"งนี"เกิดจากความชุ่ยของกรรมการสรรหาที'เป็ น ตัวแทนพรรคการเมืองดันทุรังสวมบทศรี ธนญชัยตีความกฎหมาย เข้าทางตนเองโดยไม่คาํ นึ งถึงผลเสี ยหายและความยุง่ ยากที'จะเกิดขึ"น ในอนาคต” 1. ไม่พอใจคณะกรรมการสรรหา 2. ไม่พอใจการสรรหาที'ไม่เป็ นธรรม 3. ไม่พอใจที'นกั การเมืองเข้าข้างตนเอง 4. ไม่พอใจการตีความกฎหมายของนักการเมือง 11.ข้อใดเป็ นการใช้ภาษาระดับทางการ 1. บ้านเมืองไทยเราดํารงมาช้านาน เพราะคนไทยมีความพร้อม เพรี ยงอันเข้มแข็ง 2. นายกรัฐมนตรี กาํ ลังบรรยายเรื' องปัญหาเศรษฐกิจ 3. เพราะความไม่สนั ทัดต่อการเมืองเป็ นผลให้บา้ นเมืองเราต้อง เปลี'ยนรัฐบาลกันอยูเ่ สมอ 4. รัฐบาลแถลงว่านับแต่น" ีเป็ นต้นไปจะจริ งจังกับการแก้ปัญหา ความยากจน

(2)


12.ข้อใดใช้คาํ ฟุ่ มเฟื อย 1. สถานตากอากาศแห่งนี"เป็ นที'รู้จกั และเป็ นที'นิยมของคนเป็ น จํานวนมาก 2. เขารู ้สึกละอายใจมากที'ทุจริ ตคดโกงในการสอบ 3. ความเครี ยดนับวันจะเป็ นสาเหตุให้เกิดปัญหาสังคมถึงขั"น วิกฤต 4. ปัญหาสุขภาพจิตเป็ นผลจากความเครี ยดทั"งร่ างกายและจิตใจ 13. “ที'นี'หน่วยวัณโรคเคลื'อนที'” ข้อความนี"มีความหมายกํากวม เพราะเหตุใด 1. บางคําขาดหายไป 2. ใช้คาํ ที'มีความหมายไม่คลุมกว้างพอ 3. บางคําขาดหายไปและเรี ยงลําดับคําผิดที' 4. ใช้คาํ ที'ความหมายไม่คลุมกว้างพอและเรี ยงลําดับผิดที' 14.ข้อใดมีการใช้วจั นภาษา 1. แกดีใจจนหลัง' ถัง' นํ"าตา ลูบหลังลูบหน้าด้วยปรานี 2. อยากจะบอกว่ารักสักเท่าฟ้ า หมดภาษาจะพิสูจน์พดู รักได้ 3. พอสบพักตร์เณรพยักทันใด ด้วยนํ"าใจผูกพันกระสันหา 4. ธรรมดาว่ารักเขามักรู ้ เพราะตาหูบอกเหตุสงั เกตง่าย 15.ข้อใดไม่เป็ นการเขียนแบบพรรณนา 1. ตั"งแต่จกั รพรรดิลงมาถึงยาจกล้วนได้รับความทรมานจากม่าน ตาซึ'งไม่ยอมปิ ดและหัวใจซึ'งไม่ยอมระงับในเวลาซึ'งธรรมชาติ ต้องการให้เรานอน 2. ถ้าต่างคนต่างแผ่ความเมตตาให้ผิวโลกพรําด้วยละอองแห่ง เมตตาจิตโลกก็จะประสบสันติสุขโดยแท้จริ ง 3. เมื'อปลาเสื อมองเห็นแมลงเล็กๆเกาะนิ'งตามใบหญ้า มันจะเป่ า ฟองนํ"าเหมือนเด็กเป่ าไม้ซางไปที'นกตัวเล็กๆ 4. งานส่วนหนึ'งของสุนทรภูเ่ ป็ นกลอนบทละคร แต่สุนทรภูก่ ็ มิได้เขียนขึ"นเพื'อการแสดงเสมอไป หากมุง่ ให้อา่ นมากกว่า 16.การเลือกหัวข้อเรื' องเพื'อเขียนรายงานทางวิชาการนั"น ควรเป็ น หัวข้อที'มีลกั ษณะอย่างไร 1. ผูเ้ ขียนรายงานสนใจมากที'สุด 2. ผูเ้ ขียนรายงานเห็นว่าเป็ นเรื' องที'ทนั สมัย 3. ผูเ้ ขียนรายงานเห็นว่าหาข้อมูลง่าย 4. ผูเ้ ขียนรายงานทราบมาว่ายังไม่ค่อยมีผใู ้ ดเขียน 17.ข้อใดเป็ นความคิดของผูเ้ ขียนข้อความต่อไปนี" “เอดส์ไม่ใช่ปัญหาสุขภาพอย่างเดียว แต่เป็ นปัญหาสังคม เพราะฉะนั"นถ้าชุมชนเข้มแข็ง เราจะแก้ปัญหาเอดส์ได้” 1. เอดส์เป็ นปัญหาสุขภาพที'ตอ้ งการอาศัยสมาชิกของสังคม ช่วยกันแก้ไข

2. เอดส์ป้องกันได้หากสมาชิกของสังคมร่ วมมือกัน 3. หากแก้ปัญหาเอดส์ได้สงั คมและชุมชนจะเข้มแข้ง 4. หากสังคมไม่มีปัญหา ก็จะไม่มีปัญหาเอดส์ 18.ข้อใดแสดงทัศนะที'ประกอบด้วยเหตุผลสอดคล้องกัน 1. คนที'ไม่มีผลงานคือคนที'ทาํ แล้วล้มเหลว หรื อคนที'ไม่ได้ทาํ เพราะล้มเหลว 2. คนสมัยก่อนเรี ยนหนังสื อที'วงั ละวัด คนสามัญจึงเป็ นคนด้อย โอกาส 3. ถ้านวนิยายเป็ นปัจจัยสําคัญในการกําหนดนิสยั เราก็น่าจะอ่าน นิยายอย่างไม่มีขอ้ จํากัด 4. วรรณคดีเป็ นส่วนหนึ'งของวัฒนธรรม หากขาดวรรณคดีก็ เหมือนขาดวัฒนธรรม 19.ประโยคใดใช้ภาษาระดับเดียวกันทั"งหมด 1. คุณพ่อคุณแม่ท"งั หลายต่างต้องการให้บุตรธิดาของตนประสบ ความสําเร็ จในชีวิต 2. พ่อแม่อยากให้ฉนั เป็ นหมอแต่ฉนั อยากเป็ นครู บา้ นนอก 3. มารดาของข้าพเจ้าเสี ยชีวิตตั"งแต่ขา้ พเจ้ายังเล็กๆคุณพ่อจึงมี ภรรยาใหม่ 4. หนังสื อเล่มนี"มีหวังขายได้เกลี"ยงเพราะรวบรวมวาทะสําคัญๆ ของผูท้ ี'มีชื'อเสี ยงหลายคน 20.คําใดประกอบด้วยพยางค์เปิ ดทุกคํา 1. แม่มด 2. อําเภอ 3. พ่อครัว 4. ทําเล 21.ข้อใดไม่มีการใช้อุปมา 1. ชนพาลปานนํ"าซึ'ง เค็มเขียว 2. เพล็ดดอกออกแกมกัน ส่งกลิ'นเพี"ยงเพียงกลิ'นสมร 3. เรี ยบเรี ยงเคียงคูจ่ ร ดัง' ร่ อนฟ้ ามาแดนดิน 4. สุจริ ตคือกําบัง ศาสตร์พอ้ ง 22.ข้อใดวางส่วนขยายถูกต้อง 1. การพูดโน้มน้าว แม้ไม่มีหลักฐานประกอบที'มีเหตุผลก็พอจะเชื'อได้ 2. อาจารย์อนุญาตให้นกั เรี ยนทํารายงานทางวิชาการตามโครงร่ าง ที'เสนอมา 3. พรานป่ าล่าช้างเพื'อเอางาอย่างอํามหิ ต 4. เขาไม่ได้ตอ่ สู ้ตามที'ประกาศไว้อย่างสมศักดิMศรี 23.ข้อใดเป็ นคําถามเชิงวาทศิลป์ 1. ไฉนเจ้าจึงไม่เหมือนเก่าแกล้งนัง' เฉยให้เหิ นห่างอย่างผูอ้ ื'นฉะนี" 2. เอ็งประลมล่อด้วยลิ"นลมคารมอ้างเอาเล่ห์ไหนจนพระลูกกูน" ีมา หลงใหลให้สองพระหลาน

(3)


3. ขณะเมื'อพระลูกรักจักสละพระหลานเราให้เป็ นทาสแก่พฤฒาจารย์ ผูน้ " ีผอ่ งใสบริ สุทธิMเปรมปรี ดM ิหรื อมัวหมอง 4. ควรและหรื อบพิตรมาปลิดปลดพระโอรสทั"งสององค์ให้เป็ น ทาสขาดแก่อาจารย์พน้ วิสัยจะให้ทานนี"แล้วแล 24.คําประพันธ์ตอ่ ไปนี"มีภาพพจน์ตามข้อใด “วางรากศิลารัก สลักดวงชีวาวัน ขอเพียงเราอยูค่ ูก่ นั ผูกพันตราบสิ"นดินฟ้ า” 1. อุปมา อติพจน์ 2. อุปลักษณ์ อติพจน์ 3. บุคคลวัต อุปลักษณ์ 4. บุคคลวัต อติพจน์ 25. คําประพันธ์น" ีมีน" าํ เสี ยงตามข้อใด “หากใจเจ้าบริ สุทธิM งามผุดผ่อง ปากเขาที'ป่าวร้องไม่เสี ยหาย ดีหรื อชัว' ตนรู ้ตนไปจนตาย ใช่จะคลายเสื' อมค่าราคาคน” 1. ให้กาํ ลังใจ 2. ตําหนิ 3. ตักเตือน 4. สัง' สอน 26.ข้อใดเป็ นการเขียนประกาศที'ถูกต้อง 1. อยากชมพระอาทิตย์ข" ึนที'เขาพระนาง รี บติดต่อ ทางชุมนุมรับ เพิม' อีกหนึ'งคันรถเท่านั"น 2. บริ ษทั เครื อต่างประเทศ ต้องการผูร้ ่ วมงานทั"งชายและหญิง เงินเดือนดี งานมัน' คง โทร.12345 3. กระเป๋ าสตางค์ของใครหายมารับคืนได้ที'ห้องอาจารย์ใหญ่ 4. ให้กเู้ งินสําหรับพ่อค้าแม่คา้ ที'ขายอาหาร รายละ 5,000 บาท ส่งคืนรายวัน ไม่ตอ้ งมีบุคคลคํ"าประกัน จากข้ อความข้ างต้ น ตอบคําถามข้ อ27-28

29.ข้อใดมีเสี ยงวรรณยุกต์ครบทุกเสี ยง 1. จับลงตรงพักตร์ภูวเรศ 2. เสี ยงนุชพี'ฤๅใคร ใคร่ รู้ 3. แล้วโบกบินไปโดยบูรพา 4. พระผวาตื'นขึ"นด้วยพลัน 30.ข้อใดเป็ นการใช้คาํ ซํ"าเพื'อยํ"าความหมาย 1. ประสานบอกน้องให้เดินช้าๆ 2. ดีๆชัว' ๆเขาก็แม่ลูกกัน 3. สมรเถียงแม่เสี ยงฉอดๆ 4. พบกันบ่ายๆแถวๆหน้าตลาด 31.“ดํา” ในคําใดมีความหมายต่างจากอื'น 1. ดําดิน 2. ดําหัว 3. ดําปื น 4. ดํานา 32.ข้อใดใช้คาํ ถูกต้อง 1. แม่ครัวเฉื อนหนังปลาออกจากเนื"อ 2. เขาหัน' มะเขือเทศเป็ นแว่นๆ 3. พ่อครัวฝานเปลือกมะม่วงอย่างชํานาญ 4. เขาเจียนใบตองให้เป็ นฝอย 33.ข้อความที'ขีดส้นใต้ในข้อใดมีความหมายเชิงเปรี ยบเทียบได้อย่างเดียว 1. “ระวังดีๆนะ อย่างเพิง' เหวี'ยงแห” 2. “ฉันเชื'อว่าเขาล้วงคองูเห่าได้” 3. “เธออุตส่ าห์ทอดสะพานให้แล้ว ทําไมไม่เดินหล่ะ” 4. “ดูสิเขาเข้าณานเสี ยแล้ว แทนที'จะจดคําบรรยาย” 34.ภาษาหนังสื อพิมพ์ขอ้ ใดมีการแสดงความคิดเห็นของผูเ้ ขียนข่าว 1. สาวน้อยใจแม่ ตื'นเช้าแปรงฟันด้วยลูกปื น 2. ถัว' เขียวและกระเทียมไทย ถูกญี'ปนตี ุ่ ตลาดยับ 3. จับสี' ตาํ รวจยิงทิ"งชาวบ้าน ตายสี' บาดเจ็บสาม 4. แม่สารภาพ บทเรี ยนราคาแพง มีลูกไม่เลี"ยงเอง 35.ข้อใดแฝงเจตนาเช่นเดียวกับคําขวัญนี" “ทิง" ขยะไม่เป็ นที' หมดราศีไปทั"งเมือง” 1. นํ"ามันมีนอ้ ย ใช้สอยจงประหยัด 2. ตัดไม้ทาํ ลายป่ า นํ"าท่าจะขาดแคลน 3. หนึ'งเสี ยงของท่าน สร้างสรรค์ประชาธิปไตย 4. ประหยัดไฟวันละนิด ช่วยเศรษฐกิจเป็ นล้าน” 36.ข้อใดเรี ยงลําดับคําได้เหมาะสมที'สุด 1. เมื'อถึงฤดูสารทในประเทศอินเดียมีคติถือกันว่าผูม้ ีอาชีพกสิ กรรม จะเก็บพืชพันธ์ธญ ั ญาหารที'ออกผลครั"งแรกไปทําขนมสําหรับไหว้ บรรพบุรุษที'ล่วงลับไปแล้ว

“แพทย์ไทยเห็นว่าเด็กไทยกําลังถูกโรคอ้วนรุ มเร้าอันเป็ นผลมาจาก การกินฟาสต์ฟดู้ จึงร่ วมกันจัดประกวดการลดนํ"าหนักเพื'อขจัดความ เสี' ยง เป็ นการจูงใจคนทุกวัยให้เห็นประโยชน์ของการลดนํ"าหนัก มากกว่าที'จะปล่อยให้ตวั เองอ้วนต่อไป 27.ข้อใดคือจุดประสงค์ของผูเ้ ขียนข้อความข้างต้น 1. เตือนว่าเด็กไทยกําลังมีปัญหาจากโรคอ้วน 2. ชี"ให้เห็นความสําคัญของการลดนํ"าหนัก 3. ประชาสัมพันธ์การประกวดการลดนํ"าหนัก 4. บอกสาเหตุและทางการแก้ไขโรคอ้วนของเด็กไทย 28.“ความเสี' ยง” ในข้อความข้างต้นหมายถึงสิ' งใด 1. ความเสี' ยงในการเป็ นโรคอ้วน 2. ความเสี' ยงจากอันตรายอันเกิดจากโรคอ้วน 3. ความเสี' ยงจากอันตรายจากการลดนํ"าหนัก 4. ความเสี' ยงจากการกินอาหารฟาสต์ฟดู้

(4)


2. มีคติถือกันว่าเมื'อถึงฤดูสารทในประเทศอินเดียผูท้ ี'มีอาชีพกสิ กรรม จะเก็บพืชพันธ์ธญ ั ญาหารที'ออกผลครั"งแรกไปทําขนมสําหรับ ไหว้บรรพบุรุษที'ล่วงลับไปแล้ว 3. ในประเทศอินเดียมีคติถือกันว่าเมื'อถึงฤดูสารทผูม้ ีอาชีพกสิ กรรม จะเก็บพืชพันธ์ธญ ั ญาหารที'ออกผลครั"งแรกไปทําขนมสําหรับ ไหว้บรรพบุรุษที'ล่วงลับไปแล้ว 4. ผูท้ ี'มีอาชีพกสิ กรรมมีคติถือกันว่าเมื'อถึงฤดูสารทในประเทศ อินเดียจะเก็บพืชพันธ์ธญ ั ญาหารที'ออกผลครั"งแรกไปทําขนม สําหรับไหว้บรรพบุรุษที'ล่วงลับไปแล้ว. 37.ข้อใดใช้สาํ นวนไม่ถูกเหมาะสม 1. ผมกลัวเขาอยูเ่ หมือนกัน แต่กท็ าํ ใจดีสู้เสื อ 2.เขาเขียนบทความยาวสิ บหน้า แต่น" าํ ท่วมทุง้ ผักบุง้ โหรงเหรง 3. เขาไม่มีพวกพ้องให้พ' งึ อาศัย เป็ นคนหัวเดียวกระเทียมลีบแท้ๆ 4. เขาเป็ นคนขวานผ่าสาก ชอบพูดจาว่าคนอื'นอยูเ่ สมอ 38.คําประพันธ์ในข้อใดที'ผอู ้ า่ นได้สมั ผัสทั"งภาพและเสี ยง 1. บ้านข้าอยูบ่ นดอย เมฆหมอกลอยเต็มฟ้ า 2. ไผ่ซออ้อเอียดเบียดออด ลมลอดไล่เลี"ยวเรี ยวไผ่ 3. ลมทะเลยะเยือกเย็น เดือนนั"นเป็ นเหมือนภาพเธอ 4. เห็นขาขาววาวแวมอยูห่ ่างกลาง ใครยลนางเห็นหน้าจะปรานี 39.ข้อใดเล่นสัมผัสสระ 1. คํานึงนุชนาฎเนื"อ นวลสมร 2. สู ้เศิกสุดเศิกสาร ส่งสร้อง 3. ยังเหล่าลดาวัลย์ สุวคันธบุปผา 4. แสงส่องผ่องลํ"ากําจาย อบอายคันธินกลิ'นฟ้ า 40.คําประพันธ์ในข้อใดใช้อุปมาเป็ นภาพพจน์ดงั ตัวอย่างนี" “พระตรี โลกนาถแผ้ว เผด็จมาร เฉกพระราชสมภาร พี'นอ้ ง” 1. ดังตรลบโลกแล้ ฤๅบ่ร้างรู ้แพ้ ชนะผูใ้ ดดาล ฉงนนา 2. สองฝ่ ายหาญใช่ขา้ คือสี หสู ้สีหกล้า ต่อแกล้วในกลาง สมรนา 3. เห็นประภาพเจ้าช้าง เชี'ยวกว่าเชี'ยวเหลืออ้าง เอิกอื"ออัศจรรย์ ยิง' นา 4. กองทัพตามกันเต้า เสี ยงสนัน' สัน' เทา พ่างพื"นไพรพัง เพิกฤา 41.ข้อใดมีการใช้สญ ั ลักษณ์ 1.ผลัดแผ่นดินเปลี'ยนราชย์ เยียววิวาทชิงฉัตร 2.ดัง' ฉะลอบัณฆุกมั พลศิลาลาดเลิศแล้วมาลอยลง 3.ฟังเทศน์หาวนอน ดูละครตาสว่าง

4.นํ"าตาเปรี ยบเสมือนเพื'อน คอยตักเตือนกระตุน้ ใจ 42. “ธรรมดาว่าสตรี น" ีเป็ นเกาะแก่งกีดกระแสกุศล มีมจั ฉริ ยะมืดมน คือตัวมาร ยามเมื'อสามีจะทําทานมักทําลายด้วยแยบคาย คอยค้อน ติงเข้าทักท้วงให้ทอดทิง" เสี ยศรัทธาผล มาตรแม้นและว่าอาตมะ จะรุ กร้นโลภเข้าไปขอ ยิง' พระปิ ยบุตรน้อยหน่อผูแ้ นบอกที'ไหน พระนางเธอจะยอกยกซึ'งพระปิ ยบุตร ทานบารมีน่าจะเสี ยทีท" งั สองทา4...” จากคําประพันธ์ขา้ งต้นมีลกั ษณะเด่นในด้านใดมากที'สุด 1. การใช้อุปลักษณ์ 2. การใช้สญ ั ลักษณ์ 3. การใช้อุปมา 4. การเปรี ยบเทียบเกินจริ ง 43. ข้อใดมีการใช้ภาพพจน์ 1. ยามคํ'ายํา' ไปกับสายฝน ตามเสี ยงอึ'งอึงอลดังหนาแน่น 2. สวบสาบยวบยาบเหยียบราบแบน โลดแล่นหลืบหลุบตะครุ บคว้า 3. สบายนิดหนึ'งที'ฝันก็พลันรุ่ ง ตื'นสะดุง้ เขาประดังระฆังก้อง 4. เห็ดเผาะกรอบขบอร่ อยดี แกงแซ่บอีหลีกบั หน่อไม้ 44 “อาจต่ออาจเข้ารุ ก อุกต่ออุกเข้าร้า กล้าต่อกล้าชิงบัน' กลัน' ต่อกลัน' ชิงรอน ศรต่อศรยิงปื นปื นต่อปื นยิงยัน กุทณั ฑ์ตา่ งตอบโต้ โล่ตอ่ โล่ตอ่ ตั"ง…..” คําประพันธ์ขา้ งบนนี" เด่นที'สุดในแง่ใด 1. บรรยายเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็ ว 2. ใช้คาํ ที'แสดงการเคลื'อนไหวอย่างรวดเร็ ว 3. ใช้คาํ ที'ทาํ ให้เกิดความฮึกเหิ ม 4. เล่นคําและเล่นสัมผัสทําให้เห็นภาพชัดเจน อ่านข้ อความที&กาํ หนดให้ ต่อไปนี+ แล้วตอบคําถามข้ อ 45-46 ค่านิยมในการตามสังคมตะวันตกหรื อตามวัฒนธรรมตะวันตกนี" ได้ฝังลึกลงไปในจิตใจของคนไทยจนกลายเป็ นสภาพจิตแบบผูต้ าม และผูร้ ับ เวลามีอะไรใหม่ๆก็จะคอยมองแบบเตรี ยมตัวรับ ถ้าใครรับ ก่อนคนนั"นก็เรี ยกว่าเก่ง นําหน้า ทันสมัย ความคิดของเราเกี'ยวกับการเจริ ญแบบฝรั'ง จึงหมายถึงการมีกินมี ใช้แบบฝรั'ง ไม่ใช่ทาํ ได้อย่างฝรั'ง เราจึงไม่เป็ นผูส้ ร้างสรรค์ แต่เป็ นผู ้ ตามและผูร้ ับอยูเ่ รื' อยไป ฉะนั"นเวลานี"จึงต้องปลูกจิตสํานึกของคนไทยโดยเฉพาะเด็กให้มี ความเป็ นผูน้ าํ และเป็ นผูใ้ ห้ ความเป็ นผูน้ าํ จะเกิดขึ"นได้ตอ่ เมื'อมีอะไร ให้แก่ผอู ้ ื'น เมื'อเราจะรับจากเขาเราต้องเป็ นผูต้ าม พอเรามีจะให้เราก็ เป็ นผูน้ าํ ทันที เพราะคนที'จะรับเขาก็ตอ้ งคอยดูแลเราแล้วเขาก็ตอ้ ง ตามเรา 45.ข้อความข้างต้นผูเ้ ขียนใช้น" าํ เสี ยงอย่างไร 1.ชี"แจงและขอร้อง 2.เสี ยดสี และสัง' สอน 3.ชี"แจงและแนะนํา 4.สัง' สอนและแนะนํา (5)


51.การที'เด็กไทยที'พอ่ แม่ส่งไปเรี ยนต่างประเทศตั"งแต่ยงั เด็ก เมื'อเติบโต ในประเทศไทยจึงพูดภาษาไทยไม่ชดั เจน แสดงให้เห็นลักษณะของ ภาษาตามข้อใด 1. ภาษาเปลี'ยนได้ตามสภาพแวดล้อม 2. ภาษาย่อมแตกต่างกันตามเชื"อชาติ 3. ภาษามักจะสะท้อนภาพสังคมนั"นๆ 4. ภาษาเป็ นวัฒนธรรมทางสังคม 52.ภาษามีการเปลี'ยนแปลงมีลกั ษณะเช่นใด 1. ภาษาไทยในปัจจุบนั ใช้คาํ ว่า “มัน” “มีความ” ขึ"นต้นคําหรื อ ประโยต 2. “พอ”เมื'อเปลี'ยนเสี ยงวรรณยุกต์เป็ น “พ่อ” จะมีความหมายต่างไป 3. เมื'อเด็กไทยเติบโตในต่างประเทศ จะทําให้พดู ภาษาไทยไม่ได้ เลยหรื อพูดได้นอ้ ย 4. ภาษาไทยประกอบเป็ นหน่อยที'ใหญ่ข" ึนไม่รู้จบ เป็ นพยางค์ คํา ประโยค และข้อความ 53.ข้อใดมีโครงสร้างพยางค์เหมือนคําว่า นํ"า 1.ไฟ 2.ผัว 3.คือ 4.เบี"ย 54.ข้อใดมีคาํ ที'เป็ นพยางค์ 1. แป้ ง ใคร ไป ไหม 2. ใจ หนา กระ ม้าม 3. ไส นะ ทํา มา 4. สาก ปา ละ ทาง 55.ข้อใดมีคาํ ไม่ออกเสี ยงควบกลํ"า 1. ขลุกขลัก ขวักไขว่ ขวนขวาย 2. นิทรา จันทรา อินทรา 3. ปรุ โปร่ ง ประปราย ปราบปราม 4. กนกแก้ว กราบกราน กลับกลอก 56.ประโยคต่อไปนี"มีพยางค์เปิ ดกี'คาํ ไก่ของเขาขันไพเพราะ 1. 1 2. 2 3. 3 4. 4 57.ข้อใดใช้คาํ ไม่ตรงความหมาย 1. อาจารย์สมชายท่านเป็ นพหูสูต คุณอ่านเรื' องอะไรไม่เข้าใจก็ ถามท่านได้ทุกเรื' อง 2. คนสมถะอย่างอาจารย์ชยั นาท ใครอย่าไปขอร้องอะไรท่านเลย ท่านไม่ช่วยหรอก 3. บ้านเล็กๆหลังนั"นอาจารย์มงคลอาศัยอยูก่ บั ครอบครัวอย่าง สันโดษ ไม่คอ่ ยติดต่อกับใคร 4. บ้านของอาจารย์ปรมะค่อนข้างเล็ก ไม่มีของใช้อะไรในบ้านเลย ท่านค่อนข้างอัตคัด 58.คําประสมทุกคําในข้อใดมีส่วนประกอบเหมือนคําว่า “ถือดี” 1. คิดร้าย คิดคด 2. พิมพ์ดีด กันสาด 3. ห่อหมก ต้มยํา 4. เรี ยงเบอร์ ย่อความ

46.ข้อใดเป็ นวัตถุประสงค์หลักของผูเ้ ขียน 1. เรี ยกร้องให้คนไทยใช้ภูมิปัญญาสร้างสรรค์ความเจริ ญในสังคม ไทย 2. อธิบายสภาพของสังคมไทยที'รับเอาความเจริ ญแบบตะวันตก มาโดยไม่ย"งั คิด 3. ชี"โทษของค่านิยมในการตามค่านิยมตะวันตก ซึ'งก่อให้เกิดการ แข่งขันโอ้อวดกัน 4. แสดงข้อเท็จจริ งเกี'ยวกับสภาพจิตใจของคนไทยที'มีลกั ษณะ เป็ นผูต้ ามและผูร้ ับ 47.ข้อใดเป็ นประเด็นโต้แย้งในข้อความต่อไปนี" “ในการดําเนินชีวิตอยูใ่ นสังคมปัจจุบนั เราควรรับรู ้วา่ สภาพ ความเป็ นจริ งนั"นเป็ นอย่างไร สังคมมีแต่ความรุ นแรงผูค้ นพูดจา หยาบคายและมีเรื' องผิดศีลธรรมอยูเ่ ต็มบ้านเต็มเมืองแล้วทําไม ต้องปกปิ ดไม่ให้เรื' องราวเหล่านี"ไปปรากฏอยูใ่ นสื' อ” 1.สื' อควรสะท้อนแต่ส'ิ งที'ดีหรื อไม่ 2.สังคมไทยมีแต่ความรุ นแรงจริ งหรื อไม่ 3.สื' อเป็ นสิ' งจําเป็ นต่อสังคมไทยจริ งหรื อไม่ 4.สื' อควรเสนอทุกสิ' งตามที'เป็ นจริ งในสังคมหรื อไม่ 48.ข้อใดกล่าวถึงสังคมไทยต่างยุคกับข้ออื'น 1. อยุธยาโสภิตพ้น มาแปลง เป็ นฤๅ ฤๅว่าบุญเพรงแสดง พระสร้าง 2. อยุธยายศยิง' ฟ้ า ลงดิน แลฤๅ อํานาจบุญเพรงพระ ก่อเกื"อ 3. โกสิ นทร์บุรินทร์รัตนอ้าง ไอศวรรย์ สวรรค์ฤๅ ยศยิง' อยุธยาอัน ล่วงแล้ว 4. อยุธยายศล่มแล้ว ลอยสวรรค์ ลงฤๅ สิ งหาสน์ปรางค์รัตนาบรร- เจิดล้า 49.ข้อใดอนุมานได้จากคําประพันธ์ตอ่ ไปนี" “เรไรระหริ' งร้อง จักจัน' สนัน' กลาง วนเวศประหนึ'งนาง ดุริยขับจําเรี ยงถวาย” 1. กวีเดินทางไปทําสงคราม 2. นางร้องเพลงไพเราะมาก 3. นางอันเป็ นที'รักได้จากไป 4. นางเป็ นสตรี ที'งดงาม 50.ข้อใดตรงกับหลักคําสอนในวรรณนากาลามสูตรมากที'สุด 1. แก้สงั คมปมใดใช้วิชา และความกล้าเริ' มทําจงจําไว้ 2. พวกจํานองไร่ นามาเล่นหวย ไม่มีรวยหลอกนะเจ้าอย่าเฝ้ าหลง 3. โทษการดื'มนํ"าเมาเราก็รู้ พ่อ แม่ ครู กล่าวไว้ในคําสอน 4. ยินด้วยหูดูดว้ ยตาอย่าเยื"องยัก แจ้งประจักษ์ท"งั หลายด้วยใจตน (6)


59.ข้อใดไม่ใช่คาํ สมาสสนธิ ทั"งหมด 1. พลเมือง คุณค่า ผลไม้ ทุนทรัพย์ 2. วิชา วิทยากร วัฒนธรรม มกราคม 3. ประชากร ภรรยา กีฬา อนามัย 4. ภูมิลาํ เนา นิพพาน ขจรขจาย ราชดําเนิน

65.ข้อใดเป็ นประโยคความรวม 1. นายแพทย์จะมาตรวจร่ างกายให้นกั เรี ยนบ่ายวันนี" 2. เราจะทําอย่างไรให้เรี ยนหนังสื อเก่ง 3. เขาพูดเร็ วจนฉันฟังไม่รู้เรื' อง 4. เขากินข้าวแล้วเขาก็ไปโรงเรี ยน 66.ข้อใดเป็ นประโยคที'ใช้ภาษาได้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย 1. ผลงานเหล่านี"มีการรวบรวมโดยคณะศิลปรรมศาสตร์ 2. บทบาทของตํารวจผูด้ าํ รงสันติภาพได้แก่การให้ความยุติธรรม ต่อประชาชน 3. อาจารย์ร่วมมือกันประชุมรักษาไว้ซ' ึงมาตรฐานของการศึกษา 4. มันเป็ นการสมควรอย่างยิง' ที'อาจารย์จะดํารงไว้ซ' ึงจรรยาบรรณ 67.ข้อใดเป็ นประโยคความซ้อน 1. เขากินข้าวก่อนฉันไปโรงเรี ยน 2. เขาเดินไปโรงเรี ยนทุกวันเป็ นการออกกําลังกาย 3. ฉันชอบไปโรงเรี ยนแต่เช้าทุกวัน 4. เขาเดินไปโรงเรี ยนกับฉันทุกวันเวลา 07.00 น. 68.ประโยคข้อใดไม่มีสาํ นวนต่างประเทศ 1. เราควรเลือกซื"อผักที'มีรูพรุ นจากการถูกแมลงกัดกิน 2. ในอดีตแหล่งนํ"าของไทยมีพอเพียงต่อการใช้ประโยชน์ 3. ดิฉนั เต็มใจให้ความช่วยเหลือเต็มที' 4. คนเราจะเห็นข้อบกพร่ องของตัวเองยาก 69.ข้อใดใช้สาํ นวนต่างประเทศ 1. ผูบ้ ริ โภคอเมริ กาเห็นว่าโยเกิร์ตที'ทาํ จากนมวัวมีรสชาติดีที'สุด 2. การสื' อสารเป็ นกิจกรรมที'เราต้องเกี'ยวข้องอยูเ่ ป็ นนิ จ 3. เยาวราชเป็ นย่านที'ปนเปื" อนไปด้วยมลพิษทางอากาศมากที'สุด 4. ใจของมนุษย์มีความซับซ้อนเกินกว่าจะสัมผัสได้ 70.ข้อใดเป็ นสระเสี ยงยาวทั"งหมด 1. ทําบุญทํากรรม 2. จับได้ไล่ทนั 3. นํ"าตาลเคี'ยวเหนียวหนืด 4. ผักสดผลไม้ 71.คําว่า อีก ในข้อใดออกเสี ยงยาว 1. ลองอีกทีดีไม๊ 2. จงทําต่อไปอีก 3. ไม่มีอีกแล้ว 4. ขออีกสองสามอันได้ไหม 72.ข้อใดไม่มีสระประสม 1. เขาถือของไปท่องเที'ยว 2. เขามองมือเธอสัน' 3. เขาวางยาเบื'อหนู 4. เขาไม่ชอบเดินคนเดียว 73.ข้อใดออกเสี ยงสระเหมือน คําว่า ร่ องรอย 1. ร้องเรี ยก 2. ร้างลา 3. โป้ งป้ าง 4. เก้งก้าง

จากข้ อความต่ อไปนีต+ อบคําถามข้ อ 60 - 62 “มีโฆษณาในวารสารฉบับหนึ'งเขียนว่า กล่องกระดาษชนิดเติม เป็ นบรรจุภณ ั ฑ์สาํ หรับใส่ของเหลวที'ใช้อย่างแพร่ หลายในประเทศที' พัฒนาแล้ว เพราะกล่องชนิดนี"จะช่วยให้มีขยะน้อยมากกว่ากล่องแบบ เดิม ปัญหาสิ' งแวดล้อมก็จะลดน้อยลงด้วย กล่องเหล่านี"ขนส่งไปได้ คราวละมากๆ จึงช่วยประหยัดพลังงานที'จะสู ญเสียไปในแต่ละเที'ยว” 60.ข้อความต่อไปนี"มีคาํ ซ้อน และคําประสมอย่างละกี'คาํ ตามลําดับ 1. 4 คํา 2 คํา 2. 1 คํา 2 คํา 3. 2 คํา 1 คํา 4. 2 คํา 2 คํา 61.ข้อความดังกล่าวมีการอธิบายในลักษณะใด 1. การเปรี ยบเทียบ 2. การสรุ ปผล 3. การชี"เหตุผลสัมพันธ์กนั 4. การให้คาํ นิยาม 62.จากข้อความดังกล่าวอนุมานได้วา่ อย่างไร 1. ควรเปลี'ยนมาใช้กล่องกระดาษชนิดใหม่มากขึ"น 2. กล่องกระดาษชนิดใหม่ช่วยให้ส'ิ งแวดล้อมดีข" ึน 3. ประเทศที'พฒั นาแล้วเปลี'ยนมาใช้บรรจุภณ ั ฑ์ชนิดใหม่ที'ช่วย รักษาสิ' งแวดล้อม 4. กล่องกระดาษชนิดใหม่ช่วยประหยัดพลังงานและรักษา สิ' งแวดล้อมในประเทศที'พฒั นาแล้ว 63.ข้อความต่อไปนี"ใช้กลวิธีในดารโน้มน้าวใจตามข้อใด “คนเราไม่ควรพูดเพราะอดไม่ได้ที'จะพูด เราควรพูดเฉพาะสิ' ง ที'เป็ นประโยชน์ตอ่ ผูอ้ ื'น เนื"อหาที'พดู ต้องมีสาระสําคัญมีหลักการ ที'ดี มีคุณค่าแก่การฟัง จึงจะส่ งเสริ มบุคลิกภาพและความน่าเชื'อถือ ให้แก่ผพู ้ ดู ” 1. แสดงให้เห็นความน่าเชื'อถือของผูเ้ ขียน 2. แสดงให้เห็นความหนักแน่ของเหตุผล 3. แสดงให้ประจักษ์ถึงอารมณ์ร่วม 4. แสดงให้เห็นทางเลือกด้านดีดา้ นเสี ย 64.ข้อใดเป็ นได้ท"งั วลีและประโยค 1. คณะกรรมการพิจารณาร่ างหลักสูตรพื"นฐาน 2. คณะกรรมการหลายท่านอยูพ่ ร้อมกัน 3. คณะกรรมการต่างก็แสดงความคิดเห็นต่างๆ 4. คณะกรรมการตรวจดูผลงาน (7)


80.ข้อใดมีการใช้ภาษาแสดงเหตุผลแบบเหตุไปสู่ผล 1. ต้นร้าย ปลายดี 2. หน้าเนื"อ ใจเสื อ 3. รักดีหามจัว' รักชัว' หามเสา 4. หัวล้านได้หวี

74.ข้อใดไม่มีตวั สะกด 1. เธอเบื'อหน้าฉันแล้ว 2. เขาว่าผัวเขาไม่กล้า 3. ที'นานี"เธอซื"อต่อมา 4. แก่ไปก็ไม่มีใครสนใจ 75.ข้อใดมีความหมายนัยตรงทุกคํา 1. ไม้ดอก ไม้ผล ไม้ประดับ 2. ไม้นวม ไม้แข็ง ไม้ออ่ น 3. ไม้เลื"อย ไม้ลม้ ลุก ไม้ยนื ต้น 4. ไม้อดั ไม้หมอน ไม้เรี ยว 76.ข้อใดใช้ราชาศัพท์ถูกต้อง 1. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงเป็ นพระราช โอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั 2. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงมีเครื' องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว ในห้องทรงงาน 3. สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถทรงขอบพระทัย ประชาชนที'มารับเสด็จ 4. ปี นี"สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรง เจริ ญพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ 77.ข้อใดใช้ราชาศัพท์ผิด 1. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงเป็ นพระราชอาคันตุกะของ ประธานนาธิบดีประเทศสหรับอเมริ กา 2. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพิจารณาโปรดเกล้าฯให้รับ นายสมชาย ชายชาติ เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล โดยให้ เป็ นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ 3. ในพุทธศักราช 2551 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวมีพระชนมพรรษา 82 พรรษา 4. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระดําเนินบนลาดพระบาท ไปสู่ที'ประทับรับรอง 78.ข้อความต่อไปนี"ตรงกับสํานวนใด “มีขา่ วลือว่า นักร้องวงเอช ไปร้องเพลงให้เด็กด้อยโอกาสฟัง และมอบเงินส่วนตัวเป็ นเงิน ๑ล้านบาท น่าจะเป็ นการปล่อยข่าว เพื'อสร้างกระแสกระตุน้ ให้ยอดเปิ ดตัวอัลบัมใหม่ที'กาํ ลังจะวาง แผงเดือนหน้าพุง่ สูงขึ"น” 1. กวนนํ"าขุน 2. โยนหิ นถามทาง 3. หว่านพืชหวังผล 4. ปากคนยามกว่าปากกา 79.ข้อใดมีการแสดงเหตุผล 1. นกน้อยทํารังแต่พอตัว 2. มือไม่พายเอาเท้ารานํ"า 3. คบคนให้ดูหน้า ซื"อเสื" อผ้าให้ดูเนื"อ 4. มือถือสาก ปากถือศีล

จากข้ อความต่ อไปนีต+ อบคําถามข้ อ 81 - 82 “(1)หลักการกําหนดกลยุทธ์ขององค์กรมีความสําคัญเกี'ยวข้อง โดยตรงกับการแบ่งสรรทรัพยากร (2)องค์กรจําเป็ นที'จะต้องเข้าใจ หลักในการแบ่งสรรทรัพยากรให้ถูกต้อง (3)เพื'อให้วิสยั ทัศน์ของ องค์กรบรรลุตามเป้ าหมาย(4) และพนักงานปฏิบตั ิงานได้ถูกต้องตรง เป้ าหมาย” 81.ข้อใดเป็ นสนับสนุนและข้อสรุ ปตามลําดับ 1. ข้อ (1)และ(2) 2. ข้อ (1)และ(4) 3. ข้อ (2)และ(3) 4. ข้อ (3)และ(4) 82.ข้อความดังกล่าวใช้การอธิบายแบบใด 1. การนิยาม 2. การสรุ ปผล 3. การชี"เหตุผล 4. การอธิบายตามลําดับขั"นตอน 83.ข้อใดใช้ภาษาได้เหมาะกับกาลเทศะและบุคคล 1. ขอให้นกั เรี ยนทุกท่านเขียนชื'อ และรหัสในกระดาษคําตอบทุก แผ่นด้วย 2. ถ้าบุรุษไปรษณี ยเ์ อาจดหมายมาส่ง ลุงแดงช่วยลงชื'อรับให้ดว้ ย นะจ๊ะ 3. ดิฉนั ขอเรี ยนที'ประชุมว่า ดิฉนั หนักใจมาก เพราะเขาโกหกทั"ง ผูบ้ งั คับบัญชาและผูร้ ่ วมงานหลายครั"งแล้ว 4. ขอให้พี'นอ้ งเกษตรกรทั"งหลายตระหนักถึงมลภาวะที'เกิดจาก การใช้สารเคมี และพยายามใช้แต่ปยอิ ุ๋ นทรี ยเ์ ท่านั"น 84.ข้อความต่อไปนี"แสดงทัศนะประเภทใด “ประกันสังคมขยายสิ ทธิ ให้ครอบครัวลูกเมียเบิกเงินเพิม' เติมได้ มากขึ"นจากที'กาํ หนด” 1. ทรรศนะเชิงคุณค่า 2. ทรรศนะเชิงข้อเท็จจริ ง 3. ทรรศนะเชิงความเชื'อ 4. ทรรศนะเชิงนโยบาย 85.ข้อความต่อไปนี"มีการบรรยายแบบใด “ใบตองเปิ ดประตูดงั ผลัวะ ทั"งเกสร และบุปผา หน้าซีดเผือด ใบตองมองบุปผาอย่างแค้นใจ เดินก้าวยาวๆสามก้าวเข้าไปหาทั"ง คู่ ก่อนตะโกนด่าเสี ยงดัง เงื"อมือขึ"นบนอากาศก่อนจะตวัดลงบน แก้มใสของบุปผาเสี ยงดังก้องไปทั"งห้อง” 1. บรรยาย 2. พรรณนา 3. อธิบาย 4. พรรณนาและอธิบาย (8)


86.ข้อใดเป็ นแนวคิดของผูเ้ ขียนข้อความต่อไปนี" “ถ้าหากคําพยากรณ์เกี'ยวกับการขยายตัวของประชากรโลกเป็ น ความจริ ง และแบบแผนของพฤติกรรมมนุษย์ไม่เปลี'ยนแปลง ทั"ง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกไ็ ม่อาจช่วยให้สภาพความเสื' อมโทรม ของสิ' งแวดล้อมฟื" นตัวกลับคืนมาได้ หรื อแม้แต่ความยากจนที'เกิด ขึ"นกับคนส่วนใหญ่ในโลก คงจะไม่เปลี'ยนแปลงไปในทางที'ดีข" ึน” 1. อนาคตของโลกกําลังจะถดถอยเพราะประชากรเพิม' มากขึ"น 2. สิ' งแวดล้อมและความยากจนเป็ นปัญหาที'แก้ไม่ได้ 3. อนาคตเปลี'ยนแปลงได้ถา้ คนเราเปลี'ยนแปลงการกระทํา 4. เราไม่สามารถหลีกเลี'ยงปัญหาสิ' งแวดล้อมได้ในอนาคต

จากบทประพันธ์ ต่อไปนีต+ อบคําถามข้ อ 90-91 “กระเต็นกระตั"วตื'น แตกคน กระจิบกระจาบปน แปลกเปล้า กระสากระสังสน เสี ยดสักสู่แฮ กระรอกกระเรี ยนเข้า ย่องหย้องอาหาร” 90.คําประพันธ์น" ีแต่งด้วยคําประพันธ์ชนิดใด 1. โคลง 2. ฉันท์ 3. กาพย์ 4. กลอน 91.คําประพันธ์ขา้ งต้นมีลกั ษณะเด่นตามข้อใด 1. ภาพพจน์ 2. สัมผัสพยัญชนะ 3. สัมผัสสระ 4. คําตายแทนคําเอก 92.คําในประพันธ์น" ีคือคําใดเป็ นการใช้คาํ ตายแทนคําเอก 1. คน 2. แปลก 3. สู่ 4. หย้อง 93.ข้อความต่อไปนี"แสดงลิลาคําประพันธ์แบบใด “อันนางโฉมยงค์องค์น" ี ลํ"าเลิศนารี ในแหล่งหล้า นวลละอองผ่องพักตร์ โสภา ดังจันทราทรงกลดหมดราคี” 1. เสาวรจนี 2. นารี ปราโมทย์ 3. พิโรธวาทัง 4. สัลปังคพิสยั

อ่านข้ อความต่ อไปนีแ+ ล้วตอบคําถามข้ อ 87 - 88 “ลักษณะหนึ'งของวรรณคดีไทยโบราณ คืองานสร้างสรรค์ข" ึน จากจินตนาการ คนอ่านในสมัยก่อนต่างก็นิยมเรื' องที'แสดงจินการ ลึกซึ"งกว้างไกลห่างไกลจากชีวิตจริ ง วรรณคดีส่วนใหญ่จึงมีเนื"อหา เกี'ยวกับเรื' องดังกล่าว หากผูอ้ า่ นในปั จจุบนั เข้าใจลักษณะนี"ของ วรรณคดีไทย ก็จะไม่อา่ นอย่างคาดหวังข้อเท็จจริ งทั"งหมด” 87.ผูเ้ ขียนมีจุดประสงค์ตามข้อใด 1. แนะวิธีอา่ นวรรณคดีไทย 2. บอกลักษณะเฉพาะของวรรณคดีไทย 3. อธิบายลักษณะเนื"อหาของวรรณคดีไทย 4. บอกความแตกต่างของวรรณคดีไทยโบราณและวรรณคดี ปัจจุบนั 88.ข้อใดเป็ นการแสดงข้อเท็จจริ ง 1. การอยูร่ วมกันมากคนในครอบครัวใหญ่มีท"งั ผลดีและผลเสี ย โดยเฉพาะกับเด็ก 2. เด็กเล็กไม่คลาดสายตาผูใ้ หญ่น่าจะช่วยให้ผใู ้ หญ่รู้สึกว่าตนมี งานทํา มีหน้าที' 3. ผูใ้ หญ่มกั เป็ นตัวการทําให้บา้ นอบอุน่ จนร้อน เด็กไม่ใช้สาเหตุ หลักเป็ นสาเหตุทางอ้อม 4. เด็กอาจเป็ นสามเหตุให้ผใู ้ หญ่ผิดใจกันและในทางกลับกันก็ อาจเป็ นกาวใจให้ผใู ้ หญ่คืนดีกนั 89.ข้อความต่อไปนี" อนุมานได้วา่ อย่างไร “จงรู ้ไว้เถิด เมื'อทําความผิดมาเมื'อใด จะได้รับโทษโดยทันที การมีพอ่ เป็ นพระเจ้าแผ่นดิน นั"นจะไม่ได้รับการช่วยเหลือ เกื"อหนุนอันใดเลย” 1. ไม่ให้สาํ คัญตัวเองผิด 2. ไม่ให้ถืออํานาจประพฤติมิชอบ 3. ไม่ให้หลงยศศักดิMของตน 4. ไม่ให้กระทําความผิดใดใด

คําประพันธ์ ต่อไปนีต+ อบคําถามข้ อ 94-96 “หางนกยูงระย้าเรี' ยคลอเคลียนํ"า แพนดอกฉํ'าช้อยช่อวิจิตร งามดัง' เปลวเพลิงป่ ามานิ รมิต สร้อยโสภิตอภิรุมพุม่ หัวใจ เพชรนํ"าค้างค้างหล่นบนพรมหญ้า เย็นหยาดฟ้ ามาฝันหลงวันใหม่ เคล้าเคลียหยอกดอกหญ้าอย่างอาลัย เมื'อแฉกดาวใบไผ่ไหวตะวัน” 94.บทร้อยกรองนี"ใช้ภาพพจน์ใดมากที'สุด 1. อุปมา 2. อุปลักษณ์ 3. บุคลาธิษฐาน 4. อวพจน์ 95.ข้อใดไม่ใช่ลกั ษณะเด่นของคําประพันธ์ขา้ งต้น 1. มีการเล่นคํา 2. มีสมั ผัสแพรวพราว 3. อุดมไปด้วยกวีโวหาร 4. ใช้ภาพพจน์ที'ให้ภาพชัดเจน 96.จากคําประพันธ์ ข้อใดไม่จดั ว่าเป็ นบุคลิกภาพของกวี 1. เป็ นคนช่างสังเกต 2. เป็ นนักคิดนักฝัน 3. เป็ นคนฝักใฝ่ คุณธรรม 4. เป็ นคนรักธรรมชาติ

(9)


97.ข้อใดใช้วิธีการเล่นคําลักษณะเดียวกันกับคําประพันธ์ตอ่ ไปนี" “ทั"งจากที'จากคลองเป็ นสองข้อ ยังจากกอก็มาขึ"นที'คลองขวาง” 1. นกขมิน" จับเถาขมิน" เครื อ คาบเหยือ' เผื'อลูกแล้วโผบิน 2. สาลิกาพาหมูเ่ ที'ยวจูบ่ ิน เขาคูคูถ่ ิ'นอยูร่ ิ มรก 3. กระทาปักษาตัวเมียจ้อ ชูคอปี กกางหางหก 4. ค้อนทองร้องรับกันป๊ กป๊ ก นกคุม่ เปรี ยวปรื\ อกระพือบิน 98.ข้อความต่อไปนี"มีการแสดงทัศนะอย่างไร 1. ทรรศนะเกี'ยวกับนโยบาย 2. ทรรศนะเกี'ยวกับประสบการณ์ 3. ทรรศนะเกี'ยวกับคุณค่า 4. ทรรศนะจากข้อเท็จจริ ง 99.ข้อความดังกล่าวมีระเบียบวิธีคิดอย่างไร 1. วิเคราะห์ 2. สังเคราะห์ 3. ประเมินค่า 4. วิเคราะห์และประเมินค่า 100. “นักการตลาดจําเป็ นต้องพิจารณาถึง ๒ ประเภทของกลยุทธ์ เป็ นหลัก นอกจากจะพิจารณาขั"นตอนของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ และตําแหน่งทางการแข่งขันแล้ว กลยุทธ์ที'ใช้ในการดําเนินการ แข่งขันและ กลยุทธ์ในการเติบโต จัดเป็ นกลยุทธ์ที'ขาดไม่ได้” จากข้อความดังกล่าวมีระเบียบวิธีคิดอย่างไร 1. วิเคราะห์ 2. สังเคราะห์ 3. ประเมินค่า 4. วิเคราะห์และประเมินค่า

(10)


เฉลยข้ อสอบ 01 วิชาภาษาไทย 1.ตอบข้ อ 2. โดยสังเกตจากบทกลอนที'วา่ “...เพียงปลอบว่าแววหวัง ยังไม่สิ"น.........เหนือแผ่นดินยังมีสีรุ้งทอง” 2.ตอบข้ อ 4. เนื'องจากเป็ นประโยคที'บอกเล่าเรื' องราวโดยใช้การ บรรยาย ข้อ 1. เป็ นการเขียนอธิบายแบบเปรี ยบเทียบ 2. เป็ นการเขียนอธิบายแบบใช้เหตุผล 3. เป็ นการเขียนอธิบายแบบนิยาม 3.ตอบข้ อ 4. ประโยคที'4 เป็ นสาระสําคัญของข้อความเนื'องจากเป็ น ประโยคที'ผเู ้ ขียนต้องการเขียนถึงมากที'สุด 4.ตอบข้ อ 1. มีคาํ เชื'อมว่า “แก่” โดยหลักการใช้คือ แก่+ผูร้ ับ ส่วนข้อ 2.ควรใช้ตอ่ ข้อ 3.และ4.ควรใช้กบั 5.ตอบข้ อ 3.ไม่ใช่โวหารภาพพจน์เนื'องจากไม่มีการเปรี ยบเทียบ 6.ตอบข้ อ 4. เป็ นการแต่งแบบอวพจน์ คือ เป็ นการกล่าวน้อยเกิน ความจริ ง 7.ตอบข้ อ 3. โดยสังเกตคําว่าคือซึ'งใช้ในความหมายเปรี ยบเทียบ 8.ตอบข้ อ 4. เป็ นประโยคความซ้อนโดยเห็นจากคําเชื'อม “ที'วา่ ” 9.ตอบข้ อ 2. โดยข้อ3. และ4. เป็ นประโยคความซ้อน ส่วนข้อ 1. มีหน่วยกริ ยา 2 หน่วย คือ “ช่วย” กับ “หลับสบาย” ข้อนี" จึงตอบข้อ ข้อ 2. 10.ตอบข้ อ 1. โดยจะเห็นว่ามีการกล่าวหาคณะกรรมการสรรหา ในส่วนต้นของข้อความ 11.ตอบข้ อ 2. เป็ นการใช้ภาษาระดับทางการ ส่วนข้อ 1.เป็ นภาษาระดับพิธีการ และข้อ3. และ ข้อ 4.ในภาษาระดับกึ'งทางการ 12.ตอบข้ อ 2. มีการใช้คาํ ฟุ่ มเฟื อย คําว่าทุจริ ตกับคดโกงมี ความหมายที'คล้ายกันเราสามารถตัดคําหนึ'งคําใด ออกไปได้โดยประโยคยังคงความหมายเช่นเดิม 13.ตอบข้ อ 3. บางคําขาดหายไปและมีการเรี ยงลําดับคําผิด 14.ตอบข้ อ 2. ข้อ 1.3.4. เป็ นเป็ นการใช้อวัจนภาษาในการแสดงออก คือใช้ทา่ ทางในการสื' อสารมิได้ใช้คาํ พูด 15.ตอบข้ อ 4. เพราะการข้อความที'จดั เป็ นการพรรณนาจะมีการเปรี ยบ เทียบ แต่ในข้อนี"มิได้มีการเปรี ยบเทียบแต่อย่างใด 16.ตอบข้ อ 1. การเลือกหัวข้อผูเ้ ขียนควรเลือกที'ตนสนใจและถนัดที'สุด เป็ นเรื' องที'คน้ คว้าได้สะดวกคือต้องมีเอกสารให้คน้ คว้า ได้ยา่ งเพียงพอ

17.ตอบข้ อ 18.ตอบข้ อ 19.ตอบข้ อ 20.ตอบข้ อ

21.ตอบข้ อ 22.ตอบข้ อ

23.ตอบข้ อ 24.ตอบข้ อ

25.ตอบข้ อ 26.ตอบข้ อ 27.ตอบข้ อ 28.ตอบข้ อ 29.ตอบข้ อ

30.ตอบข้ อ

31.ตอบข้ อ

32.ตอบข้ อ

(11)

2. เป็ นสิ' งที'ผเู ้ ขียนต้องการจะสื' อสารไปยังผูร้ ับสาร 1. เพราะมีเหตุผลที'คล้อยตามกัน 2. เป็ นข้อความที'มีการใช้ภาษาในระดับเดียวกัน 3. พยางค์เปิ ดเป็ นพยางค์ที'ไม่มีตวั สะกด ซึ'งคําว่าพ่อครัว ก็ไม่มีตวั สะกด ส่วนในข้ออื'นๆจะสังเกตได้วา่ จะมี ตัวสะกดในทุกข้อ 4. โดยสังเกตจากคําว่าคือ 2. วางส่วนขยายได้ถูกต้อง เนื'องจากส่วนขยายควรวางไว้ หลังคําที'เราจะขยายซึ'งใน ข้อ 1. ควรใช้วา่ การโน้มน้าวที'มีเหตุผล แม้ไม่มีหลักฐาน มาประกอบก็พอจะเชื'อถือได้ ข้อ 3. ควรใช้วา่ พรานป่ าล่าช้างอย่างอํามหิ ตเพื'อเอางา ข้อ 4. ควรใช้วา่ เขาไม่ได้ต่อสู ้อย่างสมศักดิMศรี ตามที' ประกาศไว้ 4. เป็ นคําถามทางวาทศิลป์ เนื'องจากมีการเรี ยงถ้อยคําใน คําถามที'ไพเราะ 2. “วางรากศิลารัก” เป็ นอุปลักษณ์คือผูเ้ ขียนเปรี ยบความ รักเป็ นศิลา และ “ผูกพันตราบสิ"นดินฟ้ า” เป็ นอติพจน์ เนื'องจากเป็ นกากล่าวเกินจริ ง เพื'อเน้นความรู ้สึกเพิม' ขึ"น 1. เป็ นการให้กาํ ลังใจเพื'อให้ทาํ ความดีตอ่ ไป 3. เป็ นประกาศที'ถูกต้องที'สุด เพราะสื' อสารได้ครบเถื'อน ว่าสามารถติดต่อรับคืนสิ' งของได้ที'ใด 3. ประชาสัมพันธ์การประกวดการลดนํ"าหนัก 1. ความเสี' ยงในการเป็ นโรคอ้วน 4. มีเสี ยงวรรณยุกต์ครบทุกเสี ยง ส่วน ข้อ 1. ขาดเสี ยงจัตวา ข้อ 2. ขาดเสี ยงเอกและจัตวา ข้อ 3. ขาดเสี ยงโทและจัตวา 1. เป็ นคําสัง' เพื'อเป็ นการยํ"าความ ในขณะที'ดีๆชัว' ๆมี ความหมายเชิงอุปมา บ่ายๆแถวๆมีความหมายบอก ประมานและฉอดๆเป็ นการขยายกริ ยา 3. เพราะดําปื นแปลว่าดําสนิท ส่วนดําดิน ดําหัว ดํานา มีความหมายร่ วมกันคือมุดหรื อกดลงไปในพื"นที'ใด พื"นที'หนึ'งแล้วโผล่ข" ึนมา 2. เวลาหัน' ของเป็ นแว่นๆควรใช้คาํ ว่าหัน' ส่วนข้อ 1.ควรใช้คาํ ว่า “แล่”


ข้อ 3. ควรใช้คาํ ว่า “ปอก” ข้อ 4. ควรใช้คาํ ว่า “ฉี ก” 33.ตอบข้ อ 4. พิจารณาจากบริ บทของคํา จะเห็นว่า “เขา” กําลัง เคลิ"มหลับ มิได้หมายความตามตัวอักษรว่า ทําใจให้ สงบนิ'ง ส่วนคําอื'นเราสามารถตีความได้ท"งั ความหมายโดยนัยและความหมายโดยตรง 34.ตอบข้ อ 2. โดยสังเกตจากคําว่า “ยับ” นอกจากจะให้ความหมาย ของคําว่าพังแล้ว ยังแฝงนัยการประเมินค่าของผูพ้ ดู ไว้ดว้ ย 35.ตอบข้ อ 2. คําขวัญในข้างต้นเป็ นการเตือน จัดอยูใ่ นการแจ้งให้ ทราบซึ'งตรงกับข้อ 2. ส่วนประโยคในข้ออื'นเป็ น ประโยคบอกให้ทาํ 36.ตอบข้ อ 3. เพราะ “ในประเทศอินเดีย” เป็ นกรอบความคิดที'กว้าง ที'สุดในข้อความเหล่านี" จึงควรกล่าวเน้นครั"งแรก 37.ตอบข้ อ 4. สํานวนขวานผ่าสากมีความหมายว่าพูดโพร่ งๆโดยไม่ เลือกเวลาและสถานที'คือพูดไม่ดูกาลเทศะ มิได้หมายถึง การพูดจาว่าร้ายผูอ้ ื'นเช่นที'ขอ้ นี"นาํ มาใช้ 38.ตอบข้ อ 2. เพราะเราได้สมั ผัสเสี ยง “เอียดบียดออด” ของไผ่และ อ้อ และได้เห็นภาพไผ่พลิ"วลู่ลมสวยงาม 39.ตอบข้ อ 4. กวีเล่นสัมผัสสระคือ “ส่อง-ผ่อง” “ลํ"า-กํา” “ธิน-กลิ'น” ขณะที'ขอ้ 1.และ2. เล่นสัมผัสเสี ยงพยัญชนะ 40.ตอบข้ อ 4. “พ่างพ้นไพรพัง เพิกฤา” เป็ นอุปมา 41.ตอบข้ อ 1. “ฉัตรเป็ นสัญลักษณ์แทนความเป็ นกษัตริ ย ์ ไม่ได้ เปรี ยบเทียบฉัตรเป็ นกษัตริ ยแ์ ต่อย่างใด ส่วนข้อ 2. และ ข้อ 4. เป็ นอุปมา 42.ตอบข้ อ 1. มีการใช้อุปลักษณ์อยูส่ องแห่งคือ “เป็ นแก่งเกาะ” และ “คือตัวมาร” 43.ตอบข้ อ 2. มีการใช้ภาพพจน์แบบสัทพจน์คือการเลียนเสี ยง และ มีการใช้คาํ เพื'อแสดงภาพความเคลื'อนไหวอีกด้วย 44.ตอบข้ อ 4. มีการเล่นคําและสัมผัสคํา 45.ตอบข้ อ 2. เป็ นการเสี ยดสี และสัง' สอน โดยสัง' เกตจาก “...จึงต้อง ปลูกจิตสํานึกของคนไทย...”และ “...มีการใช้การกิน แบบฝรั'งไม่ใช้ทาํ ได้อย่างฝรั'4...” 46.ตอบข้ อ 1. เรี ยกร้องให้คนไทยสร้างสรรค์ความเจริ ญในสังคมโดย ไม่ควรเป็ นฝ่ ายรับเพียงอย่างเดียว 47.ตอบข้ อ 4. จากข้อความที'ยกตัวอย่างผูเ้ ขียนเสนอให้สื'อเสนอสิ' ง ต่างๆที'มีอยูจ่ ริ งในสังคมมากกว่าที'จะปิ ดบัง เพื'อให้เรา รับรู ้สภาพความเป็ นจริ งในสังคมว่าเป็ นอย่างไร

48.ตอบข้ อ 1. เป็ นการกล่าวถึงสังคมไทยในสมัยอยุธยา ส่วนข้ออื'นๆกล่าวถึงในสมัยรัตนโกสิ นทร์ 49.ตอบข้ อ 2. นางร้องเพลงไพเราะมาก โดยสังเกตจาก “...วนเวศ ประหนึ'งนาง ดุริยขับจําเรี ยงถวาย” 50.ตอบข้ อ 4. ตรงกับหลักคําสอนในกาลามสูตรมากที'สุด กาลาม สูตรสอนให้เชื'อสิ' งต่างๆโดยพิจารณาจากวิวิจารณญาณ ของตน 51.ตอบข้ อ 4. มนุษย์ตอ้ งเรี ยนรู ้ภาษาเหมือนพฤติกรรมอื'นๆ เมื'ออยู่ ในสภาพแวดล้อมใดก็จะเรี ยนรู ้วฒั นธรรม ภาษา และ สิ' งแวดล้อมของสังคมนั"นๆ 52.ตอบข้ อ 1. ภาษาไทยมีการเปลี'ยนแปลงจากการได้รับอิทธิพลจาก ภาษาอื'น 53.ตอบข้ อ 1. ไฟ พยัญชนะต้น น ฟ สระ อะ อะ วรรณยุกต์ ตรี สามัญ ตัวสะกด ม ย คําอื'นๆเป็ นรู ปสระไม่ใช่ตวั สะกด 54.ตอบข้ อ 3. นะ เป็ น พยางค์เพียงอย่างเดียว คือเสี ยงที'เปล่งออกมา ไม่มีความหมาย 55.ตอบข้ อ 4. กนกแก้ว เป็ นพยัญชนะต้นเดี'ยว ไม่ออกเสี ยงควบกลํ"า 56.ตอบข้ อ 1. เพราะ ไม่มีตวั สะกด มีพยัญชนะต้น พร และ สระ เอาะ 57.ตอบข้ อ 2. คําว่า “สมถะ” หมายถึงอยูอ่ ย่างเรี ยบง่ายไม่มี พิธีรีตอง จากความหมายข้างต้นหมายถึง เป็ นผูไ้ ม่มี นํ"าใจซึ'งไม่ใช่ความหมายของ “สมถะ” 58.ตอบข้ อ 1. ประกอบด้วย คํากริ ยา+คําวิเศษณ์ 59.ตอบข้ อ 1. เมือง ค่า ไม้ ทุน เป็ น คําไทย 2.และ3. เป็ นคําสมาสและสนธิท"งั หมด 4. นิพพาน เป็ นคําสมาสเพียงคําเดียว ส่วนคําอื'นเป็ น คําสามาสสนธิท"งั หมด 60.ตอบข้ อ 4. กล่องกระดาษ (คําประสม) ของเหลว (คําประสม) แพร่ หลาย(คําซ้อน) สูญเสี ย(คําซ้อน) 61.ตอบข้ อ 3. มีการให้เหตุผลสัมพันธ์กนั 62.ตอบข้ อ 4. ข้ออื'นๆมิได้กล่าวถึงอย่างชัดเจนในข้อความ 63.ตอบข้ อ 1. แสดงความหนักแน่นของเหตุผล มีขอ้ สนับสนุน ในประเด็นที'ยกมา 64.ตอบข้ อ 1. ประธาน คือ คณะกรรมการ กริ ยา คือ พิจารณา 65.ตอบข้ อ 2. เราจะทําอย่างไร เป็ นประโยคหลัก ให้เรี ยนหนังสื อ เก่งเป็ นประโยคย่อย (12)


83.ตอบข้ อ 2. ใช้ภาษาเหมาะแก่บุคคลและฐานะ 1. ไม่เหมาะสม ไม่ควรใช้วา่ นักเรี ยนทุกท่าน 3. ไม่เหมาะสม ไม่ควรใช้วา่ เขาโกหก 4. ไม่เหมาะสม ใช้คาํ ว่ามลภาวะ และปุ๋ ยอินทรี ย ์ คําเป็ นทางการเกินไป 84.ตอบข้ อ 4. ทรรศนะเชิงนโยบาย 85.ตอบข้ อ 2. พรรณนา เห็นภาพชัดเจน บอกความรู ้สึก 86.ตอบข้ อ 3. จาก “...แบบแผนของพฤติกรรมมนุษย์ไม่เปลี'ยนแปลง ทั"งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกไ็ ม่อาจช่วยให้ สภาพ ความเสื' อมโทรมของสิ' งแวดล้อมฟื" นตัวกลับคืนมาได้” หมายความว่า มนุษย์ควรเปลี'ยนแปลงพฤติกรรมต่าง เพื'อให้สถานการณ์ตา่ งๆของโลกดีข" ึน ไม่เป็ นไปตาม คําทํานาย ซึ'งเราสามารถเปลี'ยนแปลงไดเพราะอนาคต คือ การกระทําของคนปัจจุบนั นัน' เอง 87.ตอบข้ อ 2. ผูเ้ ขียนได้บอกลักษณะของวรรณคดีไทย ถ้าผูอ้ า่ นเข้าใจ ลักษณะวรรณคดีไทยก็จะทําให้อา่ นวรรณคดีไทยเป็ น 88.ตอบข้ อ 1. เป็ นการแสดงข้อเท็จจริ ง ส่วนข้ออื'นๆเป็ นการแสดง ทรรศนะ 89.ตอบข้ อ 1. ไม่ให้ถืออํานาจกระทํามิชอบ เพราะจะได้รับโทษทันที 90.ตอบข้ อ 1. โคลงสี' สุภาพ 91.ตอบข้ อ 2. สัมผัสพยัญชนะ เช่น กระจิบกระจาบ แปลกเปล้า กระสากระสังสน 92.ตอบข้ อ 2. แปลก เป็ นคําตายที'แทนคําเอกตามลักษณะบังคับของ บทประพันธ์ 93.ตอบข้ อ 1. ชมความงาม กล่าวถึงนางอันเป็ นที'รักที'มีรูปโฉมงดงาม เปรี ยบกับดวงจันทร์แล้วงามกว่ายิง' นัก 94.ตอบข้ อ 3. บุคลาธิษฐาน ปรากฏ 4 แห่งในบทประพันธ์ คือ หางนกยูงระย้าเรี' ยคลอเคลียนํ"า งามดัง' เปลวเพลิงป่ ามานิรมิต เย็นหยาดฟ้ ามาฝันหลงวัน คล้าเคลียหยอกดอกหญ้าอย่างอาลัยใหม่ 95.ตอบข้ อ 1. มีการเล่นคําบ้าง เช่น เพชรนํ"าค้างค้างหล่น..ไม่โดด เด่นเท่ากับการใช้ภาพพจน์ การเล่นสัมผัสแพรวพราว มีการใช้กวีโวหารหลากหลาย 96.ตอบข้ อ 3. บทประพันธ์ไม่ได้นาํ เสนอ ความเป็ นคนฝักใฝ่ คุณธรรม 97.ตอบข้ อ 1. การเล่นเหมือนกัน คือ คําว่า “จาก” และ “ขมิน" ” ที'เขียนเหมือนกันตาความหมายแตกต่างกัน

66.ตอบข้ อ 3. ข้ออื'นเป็ นสํานวนต่างประเทศ 67.ตอบข้ อ 2. ประโยคหลัก คือ เขาเดินไปโรงเรี ยนทุกวัน และ เป็ นการออกกําลัง เป็ นประโยคย่อย 68.ตอบข้ อ 4. เป็ นสํานวนภาษาไทย คําว่า “ยาก” เป็ นคําวิเศษณ์ขยาย คํากริ ยา ภาษาไทยส่ วนขยายต้องวางด้านหลัง 69.ตอบข้ อ 4. “มีความซับซ้อน” ในภาษาไทยไม่จาํ เป็ นต้องมีการใช้ ในลักษณะนี" ควรใช้คาํ ว่า “ใจของมนุษย์ซบั ซ้อน” เพราะในภาษาไทยมีโครงสร้าง ประธาน+กริ ยา ไม่จาํ เป็ นต้องใช้เป็ นอาการนาม 70.ตอบข้ อ 3. เสี ยงยาวทั"งหมด 71.ตอบข้ อ 2. อีกที'ออกเสี ยงยาวจะอยูท่ า้ ยคํา หรื อ ประโยค 72.ตอบข้ อ 2. มือ ไม่ใช่สระเกิน สระเกินคือ เอีย เอือ อัว 73.ตอบข้ อ 3. โป้ ง ออกเสี ยงสั"น ป้ าง ออกเสี ยงยาว ร่ อง ออกเสี ยงสั"น รอย ออกเสี ยงยาว 74.ตอบข้ อ 3. อํา ไอ ใอ เอา มีเสี ยงตัวสะกดด้วย 75.ตอบข้ อ 1. มีความหมายในตรงทุกคํา 76.ตอบข้ อ 2. ใช้ราชาศัพท์ได้ถูกต้อง ทรงมี+คําสามัญ 1. ควรใช้คาํ ว่า พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เป็ นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั 3. ควรใช้วา่ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงขอบใจประชาชนที'มารับเสด็จ 4. ปี นี" สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงเจริ ญมายุครบ 5 รอบ 77.ตอบข้ อ 2. แขกผูม้ าเยือนให้สงั เกต เจ้าบ้านเป็ นหลัก ถ้าเจ้าบ้านเป็ น พระมหากษัตริ ยใ์ ห้ใช้ ทรงเป็ นพระราชอาคันตุกะ แต่ถา้ เจ้าบ้านไม่ใช่พระมหากษัตริ ยใ์ ห้ใช้ ทรงเป็ น อาคันตุกะ 78.ตอบข้ อ 3. การทําประโยชน์เพื'อหวังผลประโยชน์ในภายภาคหน้า 79.ตอบข้ อ 3. คบคนให้ดูหน้า (เหตุ) ซื"อเสื อผ้าให้ดูเนื"อ (ผล) 80.ตอบข้ อ 3. มีการแสดงเหตุ ไปสู่ผล 81.ตอบข้ อ 3. ข้อ(3) และ (4) เป็ นข้อสนับสนุนของข้อ (2) ดังนั"น องค์กรจําเป็ นที'จะต้องเข้าใจหลักในการแบ่งสรร ทรัพยากรให้ถูกต้อง 82.ตอบข้ อ 3. มีเหตุผลสนับสนุน

(13)


98.ตอบข้ อ 4. ทรรศนะจากข้อเท็จจริ ง เป็ นการสันนิษฐาน จะน่าเชื'อถือ เพียงใดขึ"นอยูก่ บั ข้อสนับสนุน 99.ตอบข้ อ 1. ระเบียบวิธีเชิงคิดวิเคราะห์ การแสดงทัศนะจากข้อเท็จจริ ง อาจจะมีลกั ษณะเป็ นการคาดการณ์ หรื อการคาดคะเน ว่าข้อเท็จจริ งอาจเกิดขึ"นจริ งก็ได้ 100. ตอบข้ อ 2. การสังเคราะหเป็ นการคิดหาวิธีการแก้ปัญหาให้ตรง จุดหมาย

(14)


02 สั งคมศึกษา ข้ อสอบปรนัยจํานวน 100 ข้ อ

เก็งข้ อสอบและเฉลยโดย อาจารย์ชัย ลาภเพิม' ทวี จากสถาบัน JIA


ข้ อสอบ 02 วิชาสั งคมศึกษา 1. สุภาษิตต่อไปนี้ ตรงกับธรรมะข้อใด “ผูกสนิทชิดเชื้อนี้เหลือยาก ถึงเหล็กฟากรัดไว้กไ็ ม่มนั่ จะผูกด้วยมนต์เสกลงเลขยันต์ ไม่มนั่ เหมือนผูกไว้ดว้ ยไมตรี ” 1. ฆราวาสธรรม 2. อิทธิบาท 4 3. สังคหวัตถุ 4 4. พรหมวิหาร 4 2. “ในขณะที่อา่ นหนังสื อ นักเรี ยนมีอาการหดหู่ เหงาหงอย ง่วงซึม” แสดงว่านักเรี ยนมีสิ่งใดขัดขวางจิตมิให้บรรลุความก้าวหน้า 1. ปฏิฆะ 2. ถีนมิทธะ 3. วิจิกิจฉา 4. อุทธัจจกุกกุจจะ 3. ข้อใดเป็ นวิธีคิดแบบอิทปั ปัจจยตา 1. ศรรักษ์ขบั รถเร็ วจนเกิดอุบตั ิเหตุ 2. จอยทะเลาะกับน้องเพราะแย่งดูโทรทัศน์กนั คนละช่องกัน 3. ปี นี้ฝนแล้งทัว่ ประเทศรัฐบาลจึงทําฝนหลวงเพือ่ ให้ฝนตก 4. ปัจจุบนั มีปัญหาในสังคมมากเพราะคนขาดคุณธรรม 4. วิธีเยภุยยสิ กา ที่นาํ มาใช้ในพระพุทธศาสนา มีวธิ ีปฏิบตั ิตรง กับข้อใด 1. ครู ให้นกั เรี ยนเลือกหัวหน้าชั้นโดยการลงคะแนนเสียง 2. ถ้าคะแนนเสียงไม่เป็ นเอกฉันท์จึงให้ครู เป็ นผูต้ ดั สิ นชี้ขาด 3. ถ้าคะแนนเสียงไม่เป็ นเอกฉันท์จึงใช้วธิ ีจบั ฉลากเพื่อตัดสิ น 4. ถ้าคะแนนเสียงไม่เป็ นเอกฉันท์จึงให้หวั หน้าชั้นคนเก่าเป็ น ผูเ้ ลือก 5. “สาราณียธรรม” มีความสําคัญต่อสังคม เพราะเหตุผลสําคัญ ที่สุดในข้อใด 1. ทําให้สงั คมอยูก่ นั อย่างสงบสุ ข 2. ทําให้สงั คมมีความรักสามัคคีกนั 3. ทําให้สงั คมมีเศรษฐกิจที่มนั่ คง 4. ทําให้สงั คมยึดถือเหตุผลเป็ นใหญ่ 6. การเข้าใจในโลกธรรมนั้นต้องผ่านกระบวนการเรี ยนรู ้ตลอด ชีวติ ทั้งการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง การคิดที่ถกู ต้อง และการศึกษา อบรมที่ถกู ต้องนั้น แสดงว่าเข้าใจหลักธรรมของ พระพุทธศาสนาในหมวดใดตามลําดับ 1. อริ ยสัจ 4 สัมมาสังกัปปะ ไตรลักษณ์ 2. อิทธิบาท 4 สัมมาทิฐิ มรรคมีองค์แปด 3. อริ ยสัจ 4 โยนิโสมนสิ การ ไตรสิ กขา 4. อิทธิบาท 4 เบญจขันธ์ ไตรลักษณ์ 7. พุทธศาสนสุภาษิตในข้อใดไม่สมั พันธ์กบั ข้ออื่น 1. น อุจฺจจาวจํ ปณฺ ฑิตา ทสฺ สยนฺ ติ 2. อตฺ ตานํ ทมยนฺ ติ ปณฺ ฑิตา 3. ทนฺ โต เสฏโฐ มนุสฺเสสุ 4. อตฺ ตา สุทนฺ โต ปุริสสฺ ส โหติ

8. “ไม่มีสิ่งใดมาสนองความต้องการของจิตใจให้พออย่าง แท้จริ งได้ เหมือนไฟไม่อาจให้เต็มได้ดว้ ยเชื้อ มหาสมุทรไม่ อาจให้เต็มได้ดว้ ยนํ้า หรื อคนมักมากไม่อาจให้เต็มได้ดว้ ย ปั จจัยทั้งหลาย” ข้อความนี้สมั พันธ์กบั หลักธรรมในเรื่ องใด 1. ยถาลาภสันโดษ 2. ยถาพลสันโดษ 3. ยถาสารุ ปปสันโดษ 4. มัชฌิมา ปฏิปทา 9. ข้อใดไม่ใช่แนวคิดที่สอดคล้องกันระหว่างพระพุทธศาสนา กับวิทยาศาสตร์ 1. ความไม่เที่ยงของสรรพสิ่ งและกฎแห่งเหตุผล 2. มนุษย์คือผลิตผลของธรรมชาติ 3. การพิสูจน์ความจริ งอย่างเสรี และมีเหตุผล 4. การศึกษาและปฏิบตั ิเพื่อให้เข้าใจปรากฏการณ์ตามความเป็ น จริ งโดยเน้นด้านจิตใจ 10. ในพุทธประวัติเล่าว่า แคว้นวัชชีได้ตกเป็ นเมืองขึ้นของแคว้น มคธ เพราะฝี มือของวัสสการพราหมณ์ พราหมณ์ผนู ้ ้ ีได้ปลอม ตัวเป็ นไส้ศึกเข้าไปทําร้ายคุณธรรมข้อใด ของชาววัชชี 1. อปริ หานิยธรรม 2. สัปปุริสธรรม 3. ปาปณิ กธรรม 4. ปั ญญาวุฒิธรรม 11. ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยในข้อใดที่ได้รับอิทธิพลจาก ศาสนาพราหมณ์ 1. การทําบุญตักบาตร 2. การทอดกฐิน 3. พิธีโกนจุก 4. การบวชพระ 12. ถ้าคนไทยยึดหลัก “อหิงสา” ตามคติของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ปัญหาข้อใดน่าจะลดน้อยลง 1. ปั ญหาความยากจน 2. ปัญหาอาชญากรรม 3. ปั ญหาทางเศรษฐกิจ 4. ปัญหาการจราจร 13. ตามหลักคําสอนของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ขั้นตอนใดที่ชีวติ จะ หลุดพ้นจากสังสารวัฏ 1. คฤหัสถ์ 2. สันยาสี 3. พรหมจารี 4. วานปรัสถ์ 14. มหากาพย์รามายณะและมหาภารตะ ปรากฏอยูใ่ นคัมภีร์ใดของ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 1. คัมภีร์พระเวท 2. คัมภีร์ภควัทคีตา 3. คัมภีร์ปุราณะ 4. คัมภีร์อิติหาสะ 15. ตามทรรศนะของศาสนาคริ สต์ ข้อใดเป็ นจุดหมายสู งสุดของ ชีวติ มนุษย์ 1. การกลับไปสู่อาณาจักรของพระเจ้า 2. การดําเนินชีวติ ตามพระประสงค์ของพระเจ้า 3. การมีเมตตากรุ ณาและให้อภัยแก่ศตั รู หรื อคนที่เราเกลียด 4. การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างเต็มที่ท้งั ทางร่ างกายและจิตใจ

(16)


16. ศาสนาคริ สต์นิกายใดเชื่อว่าพระสันตะปาปาเป็ นผูแ้ ทน พระเจ้าในโลกมนุษย์ 1. โปรเตสแตนต์ 2. โรมันคาทอลิก 3. ออร์โธด็อกซ์ 4. แองกลิกนั 17. “ทานํ” ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่ งของทศพิธราชธรรม ตรงกับหลัก ปฏิบตั ิขอ้ ใดของศาสนาอิสลาม 1. ซะกาต 2. พิธีฮจั ญ์ 3. ละหมาด 4. ถือศีลอด 18. ศาสนามีองค์ประกอบใดจึงทําให้แตกต่างจากลัทธิปรัชญา อย่างชัดเจน 1. สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ 2. ศาสดาและผูน้ บั ถือ 3. สถาบันและคัมภีร์ 4. คําสอนเรื่ องจุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวติ 19. คําสอนที่วา่ “อย่าฆ่าคน อย่าประพฤติผดิ ประเวณี อย่าลัก ทรัพย์ อย่าเป็ นพยานกล่าวเท็จต่อเพื่อนบ้าน” เป็ นคําสอนขั้น พื้นฐานของศาสนาใด 1. ศาสนาพุทธ 2. ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 3. ศาสนาอิสลาม 4. ศาสนาคริ สต์ 20. แนวความเชื่อเรื่ องพระเจ้า คัมภีร์ และศาสดาของศาสนากลุ่ม ใดที่มีความสัมพันธ์ใกล้เคียงกันมากที่สุด 1. พุทธ พราหมณ์ เชน 2. ฮินดู อิสลาม ซิ กข์ 3. ยูดาย คริ สต์ อิสลาม 4. เต๋ า ขงจื๊อ ชินโต 21. “การเปลี่ยนแปลงที่มีทิศทาง มีเป้ าหมายตามเจตจํานงของคน ในสัง คมที่ แ สดงออกในรู ป ของการวางแผนหรื อ ไม่ ก็ ไ ด้” หมายถึงข้อใด 1. การพัฒนาสังคม 2. การทําให้เป็ นสังคมสมัยใหม่ 3. การปฏิวตั ิสงั คม 4. ความก้าวหน้าทางสังคม 22. ข้อใดกล่าวถูกต้อง 1. ภาษาและวัฒนธรรมเป็ นมรดกทางสังคม จึงมีการสืบทอด และแพร่ กระจายไปสู่สงั คมอื่นได้ 2. วัฒนธรรมของแต่ละสังคมย่อมเป็ นเครื่ องชี้ถึงเอกลักษณ์ ของตน จึงไม่มีการรับจากสังคมอืน่ 3. ภาษาเป็ นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม จึงหมายถึงภาษาพูด และภาษาเขียนที่ใช้เป็ นภาษาราชการเป็ นหลัก 4. ภาษาในสังคมดั้งเดิมเป็ นภาษาที่ง่ายๆ และสละสลวย แต่สามารถใช้ในสังคมปัจจุบนั ได้โดยไม่เปลี่ยนแปลง 23. ข้อใดถือเป็ นลักษณะสําคัญที่สุดของสังคมมนุษย์ 1. การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน 2. การมีวถิ ีชีวติ ในรู ปแบบเดียวกัน 3. ความรู ้สึกว่าเป็ นกลุ่มพวกเผ่าพันธุเ์ ดียวกัน 4. การตั้งหลักแหล่งทํามาหากินร่ วมกัน

24. หน้าที่สถาบันการศึกษาในข้อใดที่เหมือนกับหน้าที่ของสถาบัน เศรษฐกิจ 1. กําหนดสถานภาพและชนชั้นในสังคม 2. สนองความต้องการทางจิตใจแก่สมาชิก 3. สร้างความเป็ นปึ กแผ่นในสังคม 4. ถ่ายทอดวัฒนธรรมของสังคม 25. ข้อใดเป็ นกระบวนการขัดเกลาทางสังคมทางอ้อม 1. โรงเรี ยนจัดปฐมนิ เทศแก่นกั เรี ยนใหม่ 2. อาจารย์พานักเรี ยนไปเข้าค่ายชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติ 3. แม่สอนให้ลูกสาวหัดเย็บปักถักร้อย 4. ชูวทิ ย์เข้าฟังอภิปรายเรื่ องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบนั 26. ข้อใดกล่าวไม่ถกู ต้อง เกี่ยวกับสังคมชนบทและสังคมเมือง 1. สังคมชนบทมีความสัมพันธ์เป็ นแบบปฐมภูมิ แต่สงั คม เมืองมีความสัมพันธ์เป็ นแบบทุติยภูมิ 2. สังคมชนบทมีความสัมพันธ์กนั ตามหลักเหตุผล แต่สงั คม เมืองมีความสัมพันธ์กนั ด้วยอารมณ์ 3. สังคมชนบทมีความสัมพันธ์เป็ นไปตามประเพณี แต่สงั คม เมืองยึดผลประโยชน์เป็ นเกณฑ์ 4. สังคมชนบทมีขอบเขตความสัมพันธ์กว้างขวาง แต่สงั คม เมืองมีขอบเขตความสัมพันธ์แคบเฉพาะเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง 27. หลักการพื้นฐานที่สาํ คัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย คือข้อใด 1. อํานาจนิติบญั ญัติ 2. อํานาจบริ หาร 3. อํานาจอธิปไตย 4. อํานาจตุลาการ 28. ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยของประเทศใด แตกต่าง จากประเทศอื่นๆ 1. อังกฤษ 2. ญี่ปุ่น 3. อินเดีย 4. มาเลเซี ย 29. ข้อใดสอดคล้องกับคํากล่าวที่วา่ “อํานาจอธิปไตยเป็ นอํานาจสูงสุ ด สมบูรณ์เด็ดขาด” 1. ความยุติธรรมในระบอบประชาธิปไตย 2. ความมัน่ คงและมัง่ คัง่ ของการปกครองรัฐ 3. ความชอบธรรมในการปกครองรัฐ 4. ความเด็ดขาดของระบอบสมบูรณาญาสิ ทธิราชย์ 30. ข้อเสี ยของหลักการรวมอํานาจไว้ที่ส่วนกลาง คือข้อใด 1. ไม่เกิดเอกภาพทางการปกครอง 2. ไม่ประหยัดค่าใช้จ่ายในการบริ หาร 3. การวางแผนรักษาความมัน่ คงทําได้ไม่สะดวก 4. ไม่อาจสนองความต้องการของท้องถิ่นได้ 31. ข้อใดเป็ นหน้าที่ที่สาํ คัญของรัฐสภา 1. เลือกนายกรัฐมนตรี 2. ควบคุมการบริ หารงานของรัฐบาล 3. ตรากฎหมายในฐานะฝ่ ายบริ หาร 4. เป็ นสื่ อกลางระหว่างประชาชนกับรัฐบาล (17)


2. ชายหญิงอายุ 17 ปี บริ บูรณ์ ได้รับความยินยอม มีของหมั้น ไม่มีสินสอดก็ได้ 3. ชายหญิงอายุ 18 ปี บริ บูรณ์ ได้รับความยินยอม ไม่มีของ หมั้นก็ได้ มีสินสอด 4. ชายหญิงอายุ 18 ปี บริ บูรณ์ ได้รับความยินยอม ไม่มีของหมั้น ก็ได้ ไม่มีสินสอดก็ได้ 39. การขับรถประมาทชนคนตายหรื อได้รับบาดเจ็บสาหัส ต่อมาญาติ ของผูต้ ายหรื อผูไ้ ด้รับบาดเจ็บบอกว่าได้รับชดใช้คา่ เสี ยหายค่าทํา ขวัญเป็ นที่พอใจแล้วไม่ติดใจเอาความ กฎหมายถือว่าการกระทํา นี้เป็ นความผิดอาญาประเภทใด 1. ความผิดที่กฎหมายยกเว้นโทษให้ 2. ความผิดลหุโทษ 3. ความผิดอาญาแผ่นดิน 4. ความผิดที่ยอมความได้ 40. ในกรณีนอกจากพนักงานอัยการแล้ว บุคคลใดที่มีอาํ นาจฟ้ อง คดีตอ่ ศาลได้อีก 1. พนักงานสอบสวน และผูเ้ สี ยหาย 2. พนักงานสอบสวน 3. ผูเ้ สี ยหาย 4. ทนายความ และผูพ้ บเห็น 41. ข้อใดต่อไปนี้มีปัจจัยการผลิตครบทั้งสี่ ประเภท 1. ดีบุก เครื่ องใช้สาํ นักงาน นักการภารโรง นายจ้าง 2. ปริ มาณนํ้าฝน เสมียน เงินทุน นํ้ามัน 3. ดินฟ้ าอากาศ ควายไถ่นา ปลาในเขื่อน กรรมการบริ หารงาน 4. แม่บา้ น โรงงาน เครื่ องสูบนํ้า อุณหภูมิ 42. โครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน หมายถึงข้อใด 1. ไฟฟ้ า ประปา การสื่ อสารและการคมนาคมขนส่ ง เป็ นต้น 2. กิจกรรมการผลิตขั้นปฐมภูมิที่เป็ นพื้นฐานของสังคม 3. หน่วยย่อยในระบบเศรษฐกิจได้แก่ ครัวเรื อน หน่วยธุรกิจ และรัฐบาล 4. หลักการแก้ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจและการจัดสรรทรัพยากร 43. ข้อใดเป็ นการผลิตขั้นทุติยภูมิท้ งั หมด 1. การทํานาเกลือ การทํานากุง้ การทําเหมืองแร่ การสีขา้ ว 2. การถลุงแร่ การทํานาเกลือ การสีขา้ ว การทําแป้ งมัน สําปะหลัง 3. โรงงานฆ่าสัตว์ การถลุงแร่ การสี ขา้ ว การทําแป้ ง มันสําปะหลัง 4. การทํานากุง้ โรงงานฆ่าสัตว์ การทําเหมืองแร่ การทํานาเกลือ 44. ข้อใดจัดเป็ นสินค้าสาธารณะที่แท้จริ ง 1. การป้ องกันประเทศ 2. บ้านจัดสรร 3. ถนน 4. ห้างสรรพสิ นค้า

32. ข้อใดเป็ นบุคคลผูม้ ีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็ นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 1. บคคลล้มละลาย 2. บุคคลที่ติดยาเสพติดให้โทษ 3. บุคคลตาบอดหรื อหูหนวก 4. บุคคลที่ถูกคุมขังอยูโ่ ดยหมายของศาล 33. ระบบการเมืองใดที่มีพ้นื ฐานของลัทธิชาตินิยมและเชื้อชาติ เป็ นหลัก 1. ประชาธิปไตย 2. ฟาสซิสต์ 3. คอมมิวนิสต์ 4. สังคมนิยมประชาธิปไตย 34. ข้อใดไม่ใช่อาํ นาจหน้าที่ของรัฐสภา 1. ออกกฎหมาย 2. กําหนดนโยบาย 3. ควบคุมการบริ หารราชการแผ่นดิน 4. การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 35. การที่ ป ระชาชนในชนบทออกไปลงคะแนนเสี ย งเลื อ กตั้ง โดยความสมัครใจ แสดงว่าการพัฒนาชนบทประสบผลสําเร็ จ สื บเนื่องมาจากปั จจัยข้อใด 1. หลักการมีส่วนร่ วมทางการเมือง 2. หลักการพัฒนาทางการเมือง 3. หลักการกระจายอํานาจทางการปกครอง 4. หลักการแบ่งอํานาจทางการปกครอง 36. กฎหมายรัฐธรรมนูญต่างจากกฎหมายปกครองในข้อใด 1. กฎหมายรัฐธรรมนูญเป็ นกฎหมายมหาชน แต่กฎหมาย ปกครองเป็ นกฎหมายเอกชน 2. กฎหมายรัฐธรรมนูญเป็ นกฎหมายสูงสุด แต่กฎหมาย ปกครองเป็ นกฎหมายตํ่าสุด 3. กฎหมายรัฐธรรมนูญว่าด้วยการใช้อาํ นาจของอธิปไตย แต่กฎหมายปกครองว่าด้วยอํานาจบริ หาร 4. กฎหมายรัฐธรรมนูญเป็ นเรื่ องของฝ่ ายนิติบญั ญัติและ ฝ่ ายบริ หาร แต่กฎหมายปกครองเป็ นเรื่ องของฝ่ ายบริ หาร เท่านั้น 37. ข้อใดไม่ใช่สินส่วนตัว 1. ทรัพย์สินซึ่งฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งได้มาระหว่างสมรสโดยการ ให้ดว้ ยเสน่หา 2. ทรัพย์สินที่ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่งมีอยูก่ ่อนสมรส 3. เครื่ องใช้สอยส่วนตัว 4. ดอกผลของสิ นส่วนตัว 38. การหมั้นที่สมบูรณ์และมีผลผูกพันบังคับชายหญิงคูห่ มั้นได้ นั้น จะต้องประกอบด้วยเงื่อนไขสําคัญในเรื่ องใด 1. ชายหญิงอายุ 17 ปี บริ บูรณ์ ได้รับความยินยอม มีของหมั้น มีสินสอด (18)


52. ถ้า หากเงิ น บาทของไทยมี ค่ า แข็ง ขึ้ น มากเมื่ อ เที ย บกับ เงิ น ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา จะทําให้เกิดผลข้อใด 1. ราคาสินค้าไทยแพงขึ้นในสายตาคนไทย 2. ราคาสินค้าไทยถูกลงในสายตาชาวต่างประเทศ 3. ราคาสินค้าจากต่างประเทศถูกลงในสายตาคนไทย 4. ราคาสินค้าจากต่างประเทศแพงขึ้นในสายตาชาวต่างประเทศ 53. ผูท้ ี่ได้ประโยชน์จากภาวะเงินเฟ้ อคือข้อใด 1. ผูใ้ ช้แรงงาน เจ้าหนี้ 2. เจ้าของที่ดิน ลูกหนี้ 3. ผูม้ ีรายได้ต่าํ ผูร้ ับบํานาญ 4. กรรมกร พนักงานบริ ษทั 54. การดําเนินนโยบายการค้าแบบทุ่มตลาด (Dumping) หมายถึงข้อใด 1. การดําเนินนโยบายการค้าเสรี เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรภายใน ประเทศ 2. การขายสินค้าให้ตา่ งประเทศในราคาตํ่ากว่าต้นทุนการผลิต 3. การขายสินค้าให้ตา่ งประเทศในราคาสูงกว่าราคาตลาด 4. การขายสินค้าให้ตา่ งประเทศในราคาตลาดโดยไม่จาํ กัดปริ มาณ การขาย 55. ข้อใดไม่อยูใ่ นการบันทึกรายการบัญชีเดินสะพัด (Current Account) ของประเทศไทย 1. เงินลงทุนโดยตรงของคนไทยในต่างประเทศ 2. รายจ่ายของคนไทยในการซื้อเครื่ องจักรกลจากญี่ปนุ่ 3. รายได้จากการท่องเที่ยวของไทย 4. รายได้จากกิจการพาณิ ชย์นาวีของไทย 56. รายการใดที่นาํ มาคิดรวมในรายได้ประชาชาติ 1. เงินค่านายหน้าจากการเป็ นตัวแทนขายกรมธรรม์ประกันชีวติ จํานวน 20,000 บาท 2. เงินค่าขายบ้านและที่ดินที่ได้รับมรดกมาเป็ นมูลค่า 5 ล้านบาท 3. เงินจากการจับเด็กไปเรี ยกค่าไถ่จาํ นวน 300,000 บาท 4. เงินรางวัลที่จ่ายให้ผถู ้ ูกสลากกินแบ่งรัฐบาลจํานวน 50,000 บาท 57. ข้อใดเป็ นที่มาของอุปทานเงินตราต่างประเทศ 1. การไปท่องเที่ยวต่างประเทศ 2. การซื้อรถยนต์จากประเทศญี่ปนุ่ 3. การส่งข้าวไปขายยังต่างประเทศ 4. การส่งเงินไปลงทุนในประเทศกัมพูชา 58. การแก้ไขปั ญหาดุลการชําระเงินระหว่างประเทศควรใช้มาตรการใด 1. เพิ่มการส่งออกและลดการนําเข้า 2. เพิ่มการให้บริ การแก่ตา่ งประเทศ 3. เพิ่มปริ มาณเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 4. เพิม่ การลงทุนในต่างประเทศ 59. ข้อใดเป็ นลักษณะขั้นต้นของการรวมกลุ่มอย่างง่าย 1. สหภาพศุลกากร 2. เขตการค้าเสรี 3. สหภาพเศรษฐกิจ 4. ตลาดร่ วม

45. ร้าน “ป้ าลิลลี่” ทําเค้กกล้วยหอมขาย โดยใช้แป้ ง 500 บาท ไข่ 300 บาท นํ้าตาล 700 บาท กล้วย 200 บาท ทําเค้กกล้วย หอมขายได้ 100 กล่อง ขายกล่องละ 30 บาท จงหามูลค่าเพิม่ ในการผลิต 1. 1,200 บาท 2. 1,300 บาท 3. 1,400 บาท 4. 1,500 บาท 46. สหกรณ์ประเภทใดมีกิจกรรมคล้ายธนาคารพาณิ ชย์ 1. สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์บริ การ 2. สหกรณ์บริ การ สหกรณ์นิคม สหกรณ์ร้านค้า 3. สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์ออมทรัพย์ 4. สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์นิคม 47. ราคาดุลยภาพ (Equilibrium Price) หมายถึงข้อใด 1. ระดับราคาสินค้าเฉลี่ยโดยทัว่ ไป 2. ราคาสินค้าที่เป็ นธรรมต่อผูซ้ ้ือและผูข้ าย 3. ราคาสูงสุดที่ผซู ้ ้ือจะยอมซื้ อสินค้าหน่วยหนึ่ งๆ 4. ราคาที่ปริ มาณเสนอซื้อเท่ากับปริ มาณเสนอขาย 48. นายแดงจบปริ ญ ญาตรี ซ่ ึ งอัต ราค่ า จ้า งขั้น ตํ่า สํา หรั บ ผูจ้ บ ปริ ญญาตรี คือ 7,500 บาท นายแดงได้พยายามไปสมัครงาน หลายแห่ง แต่ก็หางานทําไม่ได้ ทําให้นายแดงต้องว่างงานอยู่ เป็ นเวลานานถึง 3 เดือน ในที่สุดนายแดงจึงจําเป็ นต้องไป รับจ้างเป็ นยามเฝ้ าบริ ษทั แห่ งหนึ่ งได้รับเงินเดือน 5,000 บาท และได้รับเบี้ยเลี้ยงพิเศษอีกเดือนละ 500 บาท ค่าเสี ยโอกาส ของนายแดงในที่น้ ีเท่ากับเท่าใด 1. 5,000 บาท 2. 5,500 บาท 3. 7,500 บาท 4. 0 บาท 49. ข้อใดเป็ นคุณลักษณะของเศรษฐกิจพอเพียง 1. พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุม้ กันในตัวที่ดี 2. ประหยัด ทางสายกลาง ประกอบอาชีพสุจริ ต 3. พึ่งตนเอง ความสามัคคี ชุมชนเข้มแข็ง 4. ความยัง่ ยืน ความสมดุล มีการบริ หารจัดการที่ดี 50. เมื่อรายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้น พร้อมๆ กับอัตราการเกิดของ ประชากรลดลง จะมีผลทําให้เกิดอะไร 1. ประชากรในวัยแรงงานมีจาํ นวนเพิ่มขึ้น 2. อัตราการสะสมทุนเพิ่มขึ้น 3. รายได้ประชาชาติเฉลี่ยต่อบุคคลเพิม่ ขึ้น 4. ประสิ ทธิภาพของแรงงานเพิม่ ขึ้น 51. การเก็บภาษีศุลกากรเป็ นการเก็บภาษีเพื่อทําให้ประชาชน ปรับตัวอย่างไร 1. ลดการบริ โภคสินค้าและบริ การ 2. ลดการใช้จ่ายสินค้าและบริ การ 3. ลดการนําเข้าสิ นค้าจากต่างประเทศ 4. ลดการส่งสินค้าออกไปยังต่างประเทศ (19)


68. อารยธรรมใดที่เป็ นรากฐานสําคัญที่สุดของดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 1. จีน 2. อินเดีย 3. อิสลาม 4. กรี ก-โรมัน 69. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองของจีน 1. นโยบายสี่ ทนั สมัย 2. นโยบายสี่ขา 3. เหตุการณ์วนั ที่สี่พฤษภาคม 4. แก๊งสี่ สหาย 70. ข้อใดไม่ใช่สาระสําคัญของลัทธิไตรราษฎร์ 1. การจัดสรรที่ดินให้แก่ประชาชน 2. การนําแนวคิดคอมมิวนิ สต์มาประยุกต์ใช้ 3. การเปลี่ยนการปกครองประเทศเป็ นระบบสาธารณรัฐ 4. การโค่นล้มราชวงศ์แมนจูและการจัดตั้งรัฐบาลประชาชน 71. ประมวลกฎหมายฮัมมูราบีเป็ นกฎหมายที่ใช้ในจักรวรรดิใด 1. เปอร์เซีย 2. บาบิโลเนี ย 3. สุเมเรี ยน 4. อัสซิเรี ย 72. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่ก่อให้เกิดลัทธิจกั รวรรดินิยมในช่วงปลาย คริ สต์ศตวรรษที่ 19 1. พลังผลักดันทางเศรษฐกิจ 2. พลังชาตินิยม 3. การขยายตัวของลัทธิพาณิ ชยนิยม 4. ความต้องการเผยแผ่คริ สต์ศาสนาของพวกมิชชันนารี 73. ปั จจัยที่ทาํ ให้ชาวยุโรปในช่วงต้นของสมัยใหม่หนั มาสนใจใน เรื่ องเกี่ยวกับมนุษย์และความสามารถของมนุษย์มากยิง่ ขึ้น 1. การฟื้ นฟูอาํ นาจของกษัตริ ย ์ 2. การฟื้ นฟูศิลปวิทยาการ 3. การปฏิวตั ิทางวิทยาศาสตร์ 4. การปฏิวตั ิอุตสาหกรรม 74. ข้อใดไม่มีความสัมพันธ์กนั 1. การค้นพบเส้นทางเดินเรื อ กับ ลัทธิพาณิชยนิยม 2. การปฏิวตั ิอุตสาหกรรม กับ ลัทธิเสรี นิยม 3. การฟื้ นฟูศิลปวิทยาการ กับ ลัทธิมนุษยนิยม 4. การปฏิวตั ิวทิ ยาศาสตร์ กับ ลัทธิจกั รวรรดินิยม 75. สาเหตุสาํ คัญที่ทาํ ให้เกิดการปฏิวตั ิฝรั่งเศสในปี ค.ศ.1789 คืออะไร 1. ระบอบเก่า 2. ชนชั้นกระฎุมพี 3. กฎบัตรแมกนาคาร์ ตา 4. คําประกาศสิ ทธิมนุษยชนและพลเมือง

60. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของการเกิดปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจของไทย ใน พ.ศ.2540 1. การขาดเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 2. การขาดเสถียรภาพของงบประมาณแผ่นดิน 3. การขาดเสถียรภาพของสถาบันการเงิน 4. การขาดเสถียรภาพของทางการเมืองและขาดศรัทธาใน รัฐบาล 61. หลังจากการรับวิทยาการตะวันตกแล้ว หลักฐานประเภทใดที่ถูก ปฏิเสธความน่าเชื่อถือ 1. ตํานาน 2. พงศาวดาร 3. ศิลาจารึ ก 4. จดหมายเหตุ 62. ข้อใดเรี ยงลําดับพัฒนาการในประวัติศาสตร์ไทยสมัยสุโขทัยถึง อยุธยาได้อย่างถูกต้อง 1. ศักดินา เทวราชา ธรรมราชา 2. เทวราชา ธรรมราชา ศักดินา 3. ธรรมราชา เทวราชา ศักดินา 4. ธรรมราชา ศักดินา เทวราชา 63. การปฏิรูปการปกครองส่วนภูมิภาคที่ขจัดความแตกแยกทาง วัฒนธรรมและภาษาของกลุ่มชนในราชอาณาจักร ทําได้ดว้ ย วิธีการใด 1. ตั้งระบบกินเมือง 2. ตั้งระบบสุขาภิบาล 3. ตั้งระบบกระทรวง 4. ตั้งระบบมณฑล 64. กิจกรรมทางเศรษฐกิจใดที่ขยายตัวเป็ นอย่างมากในสมัยรัชกาลที่ 5 1. การค้าของป่ า การทําป่ าไม้ 2. เหมืองแร่ อุตสาหกรรมนํ้าตาล 3. อุตสาหกรรมนํ้าตาล การทํานา 4. การทํานา การทําป่ าไม้ 65. สาเหตุใดที่รัฐบาลไทยในสมัยรัชกาลที่ 6 จึงห้ามส่งข้าวออก นอกในปี พ.ศ. 2462 1. ทุนสํารองเงินตราต่างประเทศเพิม่ ขึ้น 2. ดุลการค้าของประเทศเกินดุล 3. เกิดวิกฤตการณ์ทางด้านการผลิตข้าว 4. ข้าวภายในประเทศราคาสู งขึ้น 66. เหตุการณ์ใดที่ทาํ ให้ประเทศไทยกลายเป็ นฐานทัพปฏิบตั ิการ ของสหรัฐอเมริ กา 1. สงครามเกาหลี 2. สงครามมหาเอเชียบูรพา 3. สงครามเวียดนาม 4. สงครามอินโดจีน 67. หลังสงครามโลกครั้งที่สอง ดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่ องใดมากที่สุด 1. สภาพสังคม 2. เศรษฐกิจ 3. ระบอบการปกครอง 4. ขนบธรรมเนียมประเพณี (20)


76. การร่ างรัฐธรรมนูญของอเมริ กาเพื่อใช้เป็ นหลักในการ ปกครองประเทศ ที่ประชุมได้รับแนวความคิดมาจากใคร 1. จอห์น ลอค มองเตสกิเออ 2. อดัม สมิธ รุ สโซ 3. รุ สโซ จอห์น ลอค 4. โทมัส ฮอบส์ วอลแตร์ 77. สหรัฐอเมริ กาประกาศสงครามกับเยอรมนีในสงครามโลกครั้ง ที่หนึ่ง เนื่องจากสาเหตุใด 1. สหรัฐอเมริ กาต้องการรักษาสันติภาพของโลก 2. ผูน้ าํ ทางการเมืองคนสําคัญของสหรัฐอเมริ กาถูกลอบสังหาร 3. สหรัฐอเมริ กาปฏิบตั ิตามพันธะสัญญาพันธมิตรที่ทาํ ไว้กบั อังกฤษ 4. เยอรมนียงิ เรื อพาณิชย์อย่างไม่มีขอบเขต 78. หลักการทรู แมน คือแผนการเกี่ยวกับอะไร 1. แผนการทิ้งระเบิดปรมาณูที่เมืองฮิโรชิมาและนางาซากิ 2. แผนการของอเมริ กนั ที่ใช้ป้องกันญี่ปุ่นจากคอมมิวนิสต์ 3. แผนการของอเมริ กนั ที่ใช้ป้องกันกรี กและตุรกีจาก คอมมิวนิสต์ 4. แผนการของอเมริ กนั ที่ใช้ป้องกันเวียดนามใต้จากเวียดนาม เหนือ 79. การคลี่คลายของสงครามเย็นเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ใด 1. ชัยชนะของสหรัฐอเมริ กาต่ออิรักในสงครามอ่าวเปอร์เซีย 2. การล่มสลายของสหภาพโซเวียต 3. การถอนทหารของสหรัฐอเมริ กาออกจากอินโดจีน 4. การถอนขีปนาวุธของสหภาพโซเวียตจากคิวบา 80. เหตุการณ์ในข้อใดที่เกิดจากความขัดแย้งทางศาสนา 1. ปากีสถานแยกตัวออกจากอินเดีย 2. บังกลาเทศแยกตัวออกจากปากีสถาน 3. สหรัฐอเมริ กาแยกตัวออกจากอังกฤษ 4. ประชาคมรัฐเอกราชแยกตัวออกจากสหภาพโซเวียต 81. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการคํานวณหาเวลา 1. เส้นเมริ เดียนแรก 2. เส้นศูนย์สูตร 3. เส้นแบ่งเขตวัน 4. เส้นลองจิจูด 82. สมมติวา่ วัดระยะทางในภูมิประเทศได้ 2.16 กิโลเมตร และวัด ระยะทางบนแผนที่ระหว่างจุดเดียวกันกับในภูมิประเทศได้ 4.32 เซนติเมตร จงหามาตราส่วนของแผนที่ฉบับนี้ 1. 1 : 10,000 2. 1 : 20,000 3. 1 : 25,000 4. 1 : 50,000 83. บริ เวณชายฝั่งทะเลแถบใดที่เป็ นแนวแผ่นดินไหวและภูเขาไฟ ระเบิด 1. ชายฝั่งตะวันตกของคาบสมุทรภาคใต้ของไทย 2. ชายฝั่งตะวันตกของทวีปออสเตรเลีย 3. ชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนี ยน

4. ชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริ กา 84. ในการรังวัดข้อมูลในภูมิประเทศ เพื่อนํามาใช้การเขียนแผนที่ ข้อมูลใดมีความจําเป็ นมากที่สุด 1. การวัดมุมและทิศทาง 2. การวัดระยะทางและอะซิมุท 3. การวัดความสู งและมุม 4. การวัดความสู งและระยะทาง 85. ถ้าพิจารณาตามความสูงของพื้นที่ ลักษณะภูมิประเทศของที่ ราบสู งทิเบต จัดเป็ นภูมิประเทศแบบใด 1. ที่ราบสูงหว่างเขา 2. ที่ราบสูงในทวีป 3. ที่ราบสูงเชิงเขา 4. ที่ราบสูงรู ปโต๊ะ 86. ภูมิลกั ษณ์ของเขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ มีแอ่งนํ้าตั้งอยูซ่ ่ ึง สันนิษฐานว่าเกิดจากอะไร 1. เป็ นที่ทรุ ดตํ่าบนภูเขาหิ นปูน 2. เป็ นปากปล่องภูเขาไฟที่ยบุ ตัว 3. เป็ นแอ่งบนภูเขาหินทรายที่ถกู กัดเซาะ 4. เป็ นที่ทรุ ดตํ่าบนภูเขาหิ นแกรนิต 87. ลักษณะภูมิอากาศที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยของทุกเดือนไม่ต่าํ กว่า 18°C ปริ มาณฝนรวมทั้งปี ค่อนข้างสูง แต่บางเดือนมีฝนตกน้อยกว่า 60 มิลลิเมตร จัดเป็ นภูมิอากาศแบบใด 1. ป่ าดิบชื้น (Af) 2. ทุ่งหญ้าเมืองร้อน (Aw) 3. ชายฝั่งทะเลตะวันตก (Cf) 4. มรสุมเมืองร้อน (Am) 88. เหตุใดทิวเขาภูเก็ต และทิวเขานครศรี ธรรมราชจึงมีแร่ ดีบกุ และ วุลแฟรมมาก 1. มีหินปูนปะปนอยูม่ าก 2. มีหินบะซอลต์กระจายอยูท่ วั่ ไป 3. มีหินแกรนิ ตแทรกอยูม่ าก 4. มีหินภูเขาไฟตกตะกอนทับถมอยูม่ าก 89. ข้อใดเป็ นปัญหาสําคัญที่สุดของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย 1. ภาวะความแห้งแล้งเนื่องจากปริ มาณฝนน้อย 2. แหล่งนํ้าธรรมชาติและแม่น้ าํ ลําธารมีนอ้ ย 3. ดินทรายขาดความอุดมสมบูรณ์และไม่เก็บกักนํ้า 4. ดินเค็มเนื่องจากชั้นเกลือใต้ดินและมีเกลือสิ นเธาว์มาก 90. ในปี พ.ศ.2505 พายุ “แฮเรี ยต” เคลื่อนผ่านแหลมตะลุมพุก ด้วยความเร็ วสูงสุ ด 90 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง ทําให้มีผเู ้ สียชีวติ เกือบ 1,000 คน พายุลูกนี้จดั เป็ นพายุประเภทใด 1. ไต้ฝนุ่ 2. โซนร้อน 3. ดีเปรสชัน 4. เฮอริ เคน 91. “บริ เวณพื้นที่ลุ่มตํ่า นํ้าแช่ขงั มีดินเยือ่ อินทรี ยส์ ะสมมาก” จัดอยูใ่ นดินประเภทใด 1. Histosol 2. Oxisol 3. Mollisol 4. Vertisol (21)


99. เขตทุ่งหญ้าปั มปัส ในอาร์เจนตินา มักพบดินประเภทใด 1. ดินเลอส์ 2. ดินตะกอนวัตถุน้ าํ พา 3. ดินสี แดงบริ เวณพื้นที่ภูเขาไฟ 4. ดินทุ่งหญ้าเขตร้อน 100. การเพาะปลูกที่ใช้วธิ ีการเกษตรแบบขยาย มีลกั ษณะเป็ นอย่างไร 1. ใช้เครื่ องจักรกลในเขตพื้นที่ขนาดใหญ่ 2. ใช้แรงงานคนมากเพือ่ ให้ได้ผลผลิตสูง 3. ปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อส่งเป็ นสิ นค้าออกอย่างเดียว 4. เปลี่ยนทุ่งหญ้าธรรมชาติให้กลายเป็ นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ทาง เศรษฐกิจเพื่อส่งออก

92. ปัจจัยใดที่ทาํ ให้การประสบอุทกภัยในภาคต่างๆ ของไทยจึง เป็ นปัญหาต่อเนื่ องและรุ นแรง 1. อิทธิพลของพายุหมุนเขตร้อนที่รุนแรงเพิ่มขึ้น 2. การทําลายทรัพยากรป่ าไม้อย่างต่อเนื่อง 3. ไม่มีเขื่อนขนาดใหญ่ที่สามารถกักเก็บนํ้าได้ 4. การขาดความสมดุลของระบบนิเวศในพื้นที่ตา่ งๆ 93. ข้อใดเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์เอล นิโญ่ น้อยที่สุด 1. ชาวประมงเปรู จบั ปลาได้นอ้ ยลง 2. การละลายของธารนํ้าแข็งขั้วโลก 3. ภูมิอากาศแปรปรวนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 4. สภาวะแห้งแล้งบริ เวณชายฝั่งตะวันตกของทวีปอเมริ กาใต้ 94. ข้อใดเป็ นกระบวนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแบบ Reject 1. ประเสริ ฐนําขวดพลาสติกมาดัดแปลงเป็ นกระถางต้นไม้ 2. เปรมศักดิ์ใช้ขวดสุราเก่ามาล้างแล้วนํามาใส่น้ าํ ปลา 3. ประจักษ์ไม่ใช้น้ าํ ยาเครื่ องปรับอากาศที่ใช้สารซีเอฟซี 4. ประสิทธิ์นาํ ขวดพลาสติกเหลือทิ้งไปหลอมแล้วขึ้นรู ปใหม่ เป็ นถังตักนํ้า 95. ข้อใดเป็ นตัวอย่างของภูมิปัญญาชาวบ้านที่นาํ มาใช้ในการ แก้ไขปัญหาความยากจนในชนบท 1. การเลิกอาชีพทํานาแล้วเปลีย่ นไปเป็ นกรรมกรในโรงงาน เพื่อให้มีรายได้ที่แน่นอน 2. การขายนาแล้วนํามาซื้ อรถสองแถวเพื่อรับส่งนักท่องเที่ยว 3. การทําเกษตรผสมผสานเพื่อลดต้นทุนการผลิตและลด หนี้สิน 4. การส่งเสริ มให้ลกู หลานมีการศึกษาสูงขึ้นเพื่อที่จะได้งานดี เงินเดือนดี 96. การปลูกสร้างสวนป่ า จัดเป็ นวิธีอนุรักษ์ทรัพยากรแบบใด 1. ปรับปรุ งให้ดีกว่าสภาพเดิม 2. บูรณะให้ฟ้ื นสภาพ 3. เสริ มสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ 4. สร้างสิ่ งทดแทน 97. กิจกรรมอะไรที่เป็ นสาเหตุให้เกิดฝนกรดมากที่สุด 1. การตัดไม้ทาํ ลายป่ า 2. การทําเหมืองตะกัว่ 3. การใช้สารซีเอฟซีปริ มาณมาก 4. การเผาไหม้เชื้อเพลิงถ่านหิน 98. ถ้าประเทศไทยเป็ นฤดูหนาว ประเทศออสเตรเลียจะเป็ นฤดูอะไร 1. ฤดูร้อน 2. ฤดูหนาว 3. ฤดูใบไม้ร่วง 4. ฤดูใบไม้ผลิ

(22)


เฉลยข้ อสอบ 02 วิชาสั งคมศึกษา 1.ยถาลาภสันโดษ - ยินดีตามที่ตนหามาได้ (ได้สิ่งใดมาด้วยความเพียรของตนก็พอใจด้วยสิ่ งนั้น) 2.ยถาพลสันโดษ - ยินดีในความสามารถตน (พอใจในกําลังกาย สุ ขภาพ การใช้สอยตน) 3.ยถาสารุ ปปสันโดษ - ยินดีในฐานะความเป็ นอยูต่ น (พอใจแก่สถานภาพชีวติ ตน) ข้อ 9 q การศึกษาและปฏิบตั ิเพื่อให้เข้าใจปรากฏการณ์ตามความเป็ น จริ งโดยเน้นด้านจิตใจ ข้อ 10 n อปริ หานิยธรรม - อปริ หานิยธรรม = ธรรมที่นาํ ความเจริ ญมาสู่คณะ ธรรม ไม่เป็ นที่ต้ งั แห่ งความเสื่ อมซึ่งพระพุทธองค์แสดงแก่ กษัตริ ยล์ ิจฉวี เช่น จักพร้อมเพรี ยงกันประชุม ข้อ 11 p พิธีโกนจุก ข้อ 12 o ปั ญหาอาชญากรรม - อหิงสา = ความไม่เบียดเบียน การเว้นจากการทําร้าย เป็ นหลักธรรมที่ช่วยระงับยับยั้งใจและกายไม่ให้ก่อ อาชญากรรมขึ้น ข้อ 13 o สันยาสี - อาศรม 4 = ขั้นตอนของชีวติ เพือ่ ยกระดับคุณภาพ ชีวติ ให้สูงขึ้น 1.พรหมจารี - วัยเล่าเรี ยน มีพิธีอปุ นยัน (พิธีรับศิษย์ เข้าศึกษา) 2.คฤหัสถ์ - วัยครองเรื อน ใช้ชีวติ ทางโลก แต่งงาน มีบุตร ทําหน้าที่ตามวรรณะตน 3.วานปัสถ์ - วัยปฏิบตั ิธรรมในป่ าเพื่อฝึ กฝนจิตใจ ให้บริ สุทธิ์ 4.สันยาสี - วัยบรรพชิต ออกบวชเพื่อแสวงหา ความจริ งสู งสุดแห่ งชีวติ ข้อ 14 q คัมภีร์อิติหาสะ - อิติหาสะ : คัมภีร์วา่ ด้วยวีรกรรมของวีรบุรุษ เช่น มหากาพย์รามายณะ และมหาภารตะ - พระเวท : คัมภีร์ศกั ดิ์สิทธิ์จากพระเจ้า - ภควัทคีตา : คัมภีร์วา่ ด้วยศาสนวิทยาและปรัชญา เป็ นยอดวรรณคดีและหัวใจปรัชญาฮินดู - ปุราณะ : คัมภีร์วา่ ด้วยเรื่ องตรี มูรติ การสร้างโลกทําลายล้าง-สร้างโลกใหม่

ข้อ 1 p สังคหวัตถุ 4 - สังคหวัตถุ 4 = หลักธรรมที่เป็ นเครื่ องยึดเหนี่ยวใจของ ผูอ้ ื่นไว้ได้ ได้แก่ ทาน ปิ ยวาจา อัตถจริ ยา สมานัตตตา ข้อ 2 o ถีนมิทธะ - นิวรณ์ 5 = สิ่ งกีดขวางจิตมิให้บรรลุความดี ได้แก่ 1.กามฉันทะ - อยากในกาม 2.พยาบาท - คิดร้าย เคืองแค้น (ปฏิฆะ แปลว่า เคืองใจ) 3.ถีนมิทธะ - หดหู่ เซื่องซึม ง่วงเหงาหาวนอน 4.อุทธัจจกุกกุจจะ -ฟุ้ งซ่าน รําคาญใจ 5.วิจิกิจฉา - ลังเลสงสัย ข้อ 3 n ศรรักษ์ขบั รถเร็วจนเกิดอุบตั ิเหตุ - อิทปั ปัจจยตา = ความเป็ นไปตามความสัมพันธ์แห่ ง เหตุปัจจัย, การที่สิ่งทั้งหลายอาศัยกันและกันเกิดขึ้น - เป็ นกฎธรรมชาติที่วา่ “เมื่อสิ่ งนี้ มี สิ่งนี้จึงมี เพราะสิ่ งนี้ เกิดขึ้น สิ่ งนี้จึงเกิดขึ้น เมื่อสิ่ งนี้ไม่มี สิ่ งนี้กไ็ ม่มี เพราะ สิ่ งนี้ดบั ไป สิ่ งนี้ กด็ บั ไปด้วย” ข้อ 4 n ครู ให้นกั เรี ยนเลือกหัวหน้าชั้นโดยการลงคะแนนเสี ยง - เยภุยยสิ กา = กิริยาที่เป็ นไปตามเสียงข้างมาก วิธีตดั สิ น โดยถือเอาเสี ยงข้างมากนั้นเป็ นข้อยุติ ซึ่งเป็ นวิธีอย่าง เดียวกับการโหวตคะแนนเสียง ข้อ 5 n ทําให้สงั คมอยูก่ นั อย่างสงบสุ ข - สาราณี ยธรรม = ธรรมที่เป็ นเหตุให้ระลึกถึงกัน เป็ น หลักธรรมในการอยูร่ ่ วมกัน ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์สาํ คัญ ที่สุดคือทําให้สงั คมอยูอ่ ย่างสงบสุ ข ข้อ 6 p อริ ยสัจ 4 โยนิโสมนสิการ ไตรสิกขา - การแก้ปัญหาที่ถกู ต้อง : โดยยึดมรรคมีองค์ 8 ในหลักอริ ยสัจ 4 - การคิดพิจารณาโดยแยบคาย : โดยยึดหลักโยนิโสมนสิ การ - กระบวนการฝึ กอบรมตน : โดยยึดหลักไตรสิ กขา ข้อ 7 n น อุจฺจจาวจํ ปณฺ ฑิตา ทสฺ สยนฺ ติ - น อุจฺจจาวจํ ปณฺ ฑิตา ทสฺ สยนฺ ติ : บัณฑิตย่อมไม่แสดงอาการขึ้นๆ ลงๆ - อตฺ ตานํ ทมยนฺ ติ ปณฺ ฑิตา : บัณฑิตย่อมฝึ กตน - ทนฺ โต เสฏโฐ มนุสฺเสสุ : ในหมู่มนุษย์ ผูฝ้ ึ กแล้วเป็ นผูป้ ระเสริ ฐที่สุด - อตฺ ตา สุ ทนฺ โต ปุริสสฺ ส โหติ : ตนที่ฝึกดีแล้ว เป็ นแสงสว่างของบุรุษ ข้อ 8 n ยถาลาภสันโดษ - สันโดษ = ความยินดี ความพอใจ

ข้อ 15 n การกลับไปสู่ อาณาจักรของพระเจ้า ข้อ 16 o โรมันคาทอลิก ข้อ 17 n ซะกาต ข้อ 18 q คําสอนเรื่ องจุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวติ (23)


ข้อ 19 q ศาสนาคริ สต์ ข้อ 20 p ยูดาย คริ สต์ อิสลาม ข้อ 21 n การพัฒนาสังคม ข้อ 22 n ภาษาและวัฒนธรรมเป็ นมรดกทางสังคม จึงมีการ สื บทอดและแพร่ กระจายไปสู่สงั คมอื่นได้ ข้อ 23 o การมีวถิ ีชีวติ ในรู ปแบบเดียวกัน ข้อ 24 q ถ่ายทอดวัฒนธรรมของสังคม ข้อ 25 q ชูวทิ ย์เข้าฟังอภิปรายเรื่ องรัฐธรรมนูญฉบับปั จจุบนั - การขัดเกลาทางสังคมทางอ้อม เช่น ฟังอภิปราย ฟัง โต้วาที ฟังปาฐกถา การได้รับความรู ้ในสิ่ งต่างๆ จาก การอ่านหนังสื อตามห้องสมุด การฟั งวิทยุ การดู โทรทัศน์และภาพยนตร์ ข้อ 26 o สังคมชนบทมีความสัมพันธ์กนั ตามหลักเหตุผล แต่สงั คมเมืองมีความสัมพันธ์กนั ด้วยอารมณ์ ข้อ 27 p อํานาจอธิปไตย ข้อ 28 p อินเดีย ข้อ 29 p ความชอบธรรมในการปกครองรัฐ ข้อ 30 q ไม่อาจสนองความต้องการของท้องถิ่นได้ - หน้าที่ของรัฐสภา 1.ออกกฎหมายในฐานะฝ่ ายนิ ติบญั ญัติ เช่น พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติ 2.ควบคุมการบริ หารราชการแผ่นดินของรัฐบาล เช่น การเปิ ดอภิปรายทัว่ ไป การตั้งกระทูถ้ าม 3.ให้ความเห็นชอบ เช่น การสืบราชสมบัติ การปิ ด สมัยประชุม การประกาศสงคราม ข้อ 31 o ควบคุมการบริ หารงานของรัฐบาล ข้อ 32 p บุคคลตาบอดหรื อหูหนวก ข้อ 33 o ฟาสซิสต์ ข้อ 34 o กําหนดนโยบาย ข้อ 35 n หลักการมีส่วนร่ วมทางการเมือง ข้อ 36 p กฎหมายรัฐธรรมนูญว่าด้วยการใช้อาํ นาจของอธิปไตย แต่กฎหมายปกครอง ว่าด้วยอํานาจบริ หาร ข้อ 37 q ดอกผลของสิ นส่วนตัว - สิ นสมรส ได้แก่ทรัพย์สิน 1.ที่คูส่ มรสได้มาระหว่างสมรส 2.ที่ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่งได้มาระหว่างสมรสโดยพินยั กรรม หรื อโดยการให้เป็ นหนังสื อ เมื่อพินยั กรรมหรื อ หนังสื อยกให้ระบุวา่ เป็ นสินสมรส 3.ที่เป็ นดอกผลของสินส่วนตัว ข้อ 38 o ชายหญิงอายุ 17 ปี บริ บูรณ์ได้รับความยินยอม มีของหมั้น ไม่มีสินสอดก็ได้ ข้อ 39 p ความผิดอาญาแผ่นดิน - ความผิดอาญาแผ่นดิน = เป็ นความผิดที่แม้จะไม่มีผเู ้ สี ย

หายร้องทุกข์หรื อไม่มีผใู ้ ดกล่าวโทษพนักงานสอบสวนก็ มีอาํ นาจสืบสวนดําเนินคดีต่อผูก้ ระทําความผิดได้ ความผิดอาญา เช่น ลักทรัพย์ ทําร้ายร่ างกาย เมื่อเกิดขึ้น แล้วย่อมเลิกคดีไม่เอาความกันไม่ได้เพราะเป็ นอาญาแผ่นดิน ข้อ 40 p ผูเ้ สี ยหาย ข้อ 41 n ดีบุก เครื่ องใช้สาํ นักงาน นักการภารโรง นายจ้าง ข้อ 42 n ไฟฟ้ า ประปา การสื่อสารและการคมนาคมขนส่ ง เป็ นต้น ข้อ 43 p โรงงานฆ่าสัตว์ การถลุงแร่ การสีขา้ ว การทําแป้ งมันสําปะหลัง ข้อ 44 n การป้ องกันประเทศ ข้อ 45 o 1,300 บาท - มูลค่าเพิ่ม คือ มูลค่าที่ขายไปลบด้วยมูลค่าของสินค้า ขั้นกลางหรื อวัตถุดิบที่เป็ นต้นทุนการผลิต - จากโจทย์สินค้าขั้นกลางคือ แป้ ง 500 บาท ไข่ 300 บาท นํ้าตาล 700 บาท กล้วย 200 บาท = 1,700 บาท - มูลค่าตามราคาขายของเค้กกล้วยหอม = 100 x 30 = 3,000 บาท - ดังนั้นมูลค่าเพิ่มในการผลิตเค้กกล้วยหอม = 3,000 - 1,700 = 1,300 บาท ข้อ 46 n สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์บริ การ ข้อ 47 q ราคาที่ปริ มาณเสนอซื้อเท่ากับปริ มาณเสนอขาย ข้อ 48 q - กรณีน้ ีนายแดงเป็ นคนว่างงานไม่มีรายได้ ต้นทุนค่า เสี ยโอกาสของนายแดงในการประกอบอาชีพใหม่จึง เท่ากับศูนย์ ข้อ 49 n พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุม้ กันในตัวที่ดี ข้อ 50 p รายได้ประชาชาติเฉลี่ยต่อบุคคลเพิม่ ขึ้น ข้อ 51 p ลดการนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ข้อ 52 p ราคาสินค้าจากต่างประเทศถูกลงในสายตาคนไทย ข้อ 53 o เจ้าของที่ดิน ลูกหนี้ ข้อ 54 o การขายสินค้าให้ตา่ งประเทศในราคาตํ่ากว่าต้นทุนการผลิต ข้อ 55 n เงินลงทุนโดยตรงของคนไทยในต่างประเทศ (อยูใ่ นบัญชี ทุนเคลื่อนย้าย) ข้อ 56 n เงินค่านายหน้าจากการเป็ นตัวแทนขายกรมธรรม์ประกันชีวติ จํานวน 20,000 บาท ข้อ 57 p การส่ งข้าวไปขายยังต่างประเทศ ข้อ 58 n เพิ่มการส่งออกและลดการนําเข้า ข้อ 59 o เขตการค้าเสรี - เขตการค้าเสรี : กําหนดอัตราภาษีกบั ประเทศ นอกกลุ่มได้อิสระ - สหภาพศุลกากร : กําหนดอัตราภาษีกบั ประเทศ นอกกลุ่มในอัตราเดียวกัน - ตลาดร่ วม : เคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตได้เสรี - สหภาพเศรษฐกิจ : มีนโยบายเศรษฐกิจและสังคม อย่างเดียวกัน (24)


ข้อ 86 o เป็ นปากปล่องภูเขาไฟที่ยบุ ตัว ข้อ 87 q มรสุมเมืองร้อน (Am) ข้อ 88 p มีหินแกรนิ ตแทรกอยูม่ าก ข้อ 89 p ดินทรายขาดความอุดมสมบูรณ์และไม่เก็บกักนํ้า ข้อ 90 o โซนร้อน ข้อ 91 n Histosol ข้อ 92 o การทําลายทรัพยากรป่ าไม้อย่างต่อเนื่อง ข้อ 93 o การละลายของธารนํ้าแข็งขั้วโลก ข้อ 94 p ประจักษ์ไม่ใช้น้ าํ ยาเครื่ องปรับอากาศที่ใช้สารซีเอฟซี - Reject : งดใช้สิ่งของที่ทาํ ลายสิ่งแวดล้อมและสร้าง มลพิษ - Reuse : นํามาใช้ใหม่ - Recycle : นําสิ่ งของที่ไม่ใช้แล้วมาผ่านกระบวนการผลิต ใหม่เพื่อนํามาใช้ใหม่ - Repair : ซ่อมแซมฟื้ นฟูสิ่งของเครื่ องใช้ที่สึกหรอให้ สามารถใช้ประโยชน์ได้ - Recovery : เก็บรักษาของบางอย่างให้ฟักฟื้ นก่อนแล้ว จึงนํามาใช้ประโยชน์ตอ่ ไป - Reduce : ใช้อย่างทะนุทะนอมเพื่อรักษาสิ่ งที่ใช้น้ นั มีอายุยาวนานที่สุด ข้อ 95 p การทําเกษตรผสมผสานเพื่อลดต้นทุนการผลิตและลดหนี้สิน ข้อ 96 o บูรณะให้ฟ้ื นสภาพ ข้อ 97 [ การเผาไหม้เชื้อเพลิงถ่านหิน ข้อ 98 n ฤดูร้อน - ออสเตรเลียตั้งอยูใ่ นซี กโลกใต้คือ ตั้งอยูท่ างตอนใต้ของ เส้นศูนย์สูตร จึงมีฤดูกาลที่ตรงกันข้ามกับ - ดินแดนทางซีกโลกเหนือ เช่น ถ้าอังกฤษ สหรัฐอเมริ กา เป็ นฤดูร้อน ออสเตรเลียจะเป็ นฤดูหนาวและถ้าประเทศ ทางซีกโลกเหนือเป็ นฤดูใบไม้ร่วง ออสเตรเลียจะเป็ น ฤดูใบไม้ผลิ - ช่วงฤดูร้อนของออสเตรเลียคือ เดือนธันวาคมถึง กุมภาพันธ์ - ช่วงฤดูหนาวของออสเตรเลียคือ เดือนมิถนุ ายนถึง สิ งหาคม ข้อ 99 n ดินเลอส์ (เกิดจากลมพัดพาฝุ่ นดินไปทับถมบนเป็ นที่ราบ) ข้อ 100 n ใช้เครื่ องจักรกลในเขตพื้นที่ขนาดใหญ่

ข้อ 60 o การขาดเสถียรภาพของงบประมาณแผ่นดิน ข้อ 61 n ตํานาน ข้อ 62 p ธรรมราชา เทวราชา ศักดินา ข้อ 63 q ตั้งระบบมณฑล - ส่วนกลาง : ตั้งกระทรวง - ส่วนภูมิภาค : ตั้งมณฑลเทศภิบาล - ส่วนท้องถิ่น : ตั้งสุขาภิบาล ข้อ 64 q การทํานา การทําป่ าไม้ ข้อ 65 p เกิดวิกฤตการณ์ทางด้านการผลิตข้าว ข้อ 66 p สงครามเวียดนาม ข้อ 67 p ระบอบการปกครอง ข้อ 68 o อินเดีย ข้อ 69 o นโยบายสี่ขา ข้อ 70 o การนําแนวคิดคอมมิวนิ สต์มาประยุกต์ใช้ ข้อ 71 o บาบิโลเนี ย ข้อ 72 p การขยายตัวของลัทธิพาณิ ชยนิยม ข้อ 73 o การฟื้ นฟูศิลปวิทยาการ ข้อ 74 q การปฏิวตั ิวทิ ยาศาสตร์ กับ ลัทธิจกั รวรรดินิยม ข้อ 75 n ระบอบเก่า ข้อ 76 n จอห์น ลอค มองเตสกิเออ ข้อ 77 q เยอรมนียงิ เรื อพาณิ ชย์อย่างไม่มีขอบเขต ข้อ 78 p แผนการของอเมริ กนั ที่ใช้ป้องกันกรี กและตุรกีจาก คอมมิวนิสต์ ข้อ 79 o การล่มสลายของสหภาพโซเวียต ข้อ 80 n ปากีสถานแยกตัวออกจากอินเดีย ข้อ 81 o เส้นศูนย์สูตร ข้อ 82 q 1 : 50,000 - ระยะทางบนแผนที่ 4.32 เซนติเมตร - ระยะทางในภูมิประเทศ 216,000 เซนติเมตร (2.16 x 100,000) - มาตราส่ วน

4.32 1 → 216,000 50,000

ข้อ 83 p ชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ข้อ 84 o การวัดระยะทางและอะซิมุท ข้อ 85 n ที่ราบสูงหว่างเขา

(25)


03 ภาษาอังกฤษ ข้ อสอบปรนัยจํานวน 100 ข้ อ

เก็งข้ อสอบและเฉลยโดย ทีมอาจารย์ จากสถาบัน Enconcept


ข้ อสอบ 03 วิชาภาษาอังกฤษ Part One : Language Use and Usage (Items 1 - 40) 1. Oral Expression Directions: Choose the best answer. 1.1. Conversation Jack : Where will you ………1……… your vacation? Minni : I think I'll go to Phayao to ………2……… my grandparents. Jack : ……..3………… you be going by car or by aeroplane? Mochi : We'll go by car. Jack : ………4…………. You can stop wherever you like. Minnie: I don't like traveling by plane. Jack : Why? Minnie: We can't see anything but ………..5…..….. the sky. Jack : Have you been to Chaingmai by car? Minni : Yes, I have. I visited my uncle last year. Jack : What did you see ……..…6…..…. the way? Minnie: Umm!, I saw beautiful …...…7….…., mountains and some water falls. 1. 1. spend 2. use 2. 1. observe 2. visit 3. 1. would 2. should 4. 1. It will be the best 3. It will be better 5. 1. only 2. of 6. 1. at 2. in 7. 1. ground 3. tree

Jimmy : ……11……. I don't feel very cheerful today. I want to stay home tonight. Mochi : ……12…….! I have to go alone, then. Jimmy : I’m sorry. I’ll go with you next time. Mochi : Do you like Thai film? Jimmy : Not really, but my sister really likes it, sometimes she asks me to ……13…….. her to see it. Mochi : Really? Jimmy : Yes. What Thai drama will be shown next week? ………14…….? Mochi : Comedy drama. Wongkamlao which was written by Mum Jokmok, the famous actor. Jimmy : Great! I'll tell her tonight. Mochi : I have to go now; ………15………. Jimmy : See you, bye. Mochi : Take care yourself. Good bye. 8. 1. Do you feel particularly ill 2. Are you thinking of going out 3. Why don’t you smile 4. May I ask you something 9. 1. Why did you sleep well 2. What’s book do you like best 3. What did you do 4. What’s activity do you like best 10. 1. is not it 2. isn’t it 3. is it 4. it’s 11.1. Yes, I do 2. Yes, thanks a lot 3. No, I am 4. No, thanks anyway 12. 1.That’s great 2. What a shame 3. How wise 4. It’s good 13. 1. go together with 2. go in addition to 3. go as well as 4. go excluding to 14. 1. Do you think 2. Do you like 3. Do you know 4. Do you prefer 15. 1. I’ll give you a movie 2. I’ll give you a ring later 3. I’ll give you a poster 4. I’ll give you more time

3. oppose 4. attend 3. call 4. see 3. may 4. will 2. It will be well 4. It will be good 3. about 4. if 3. on 4. over 2. landscapes 4. surround

Jimmy : Hello. This is John speaking Mochi : Hi. …………8……………, Jimmy? Jimmy : There is nothing serious. I slept late last night. Mochi : …………9…………….? Jimmy : I read my favorite fiction, Don Quixote, masterpiece of the Renaissance. Mochi : Wow! The world masterpiece, ………10……..? Jimmy : Yes. It was written by Miguel De Cervantes. Do you know him? Mochi : No. Umm! Would you like to go to the movies with me this evening? (28)


24. You cannot move the sofa at the living room yourself. In the morning, you meet your neighbor at the corner, you really need some help. You ask him by saying: ____ 1. How do I get to my sofa 2. I wonder if you’d do me a favor 3. Let I lend you the sofa 4. May I use your sofa 25. Your best friend is going to join the singing contest. You try to cheer her up by saying: ____ 1. How wonderful 2. Isn’t that fine 3. I’m happy to here it 4. Good luck

1.2 Situational Dialogs 16. Thomas is going to join thanksgiving party at Sara’s house where you cannot go tonight when you meet him at the library after lunch, you say: _____ 1. Remember me to you 2. Have a good time 3. I had a fine time 4. You’re welcome 17. After the party, Jacky says to the host: ____ 1. I’m sorry I can’t help you 2. Don’t mention it 3. I enjoy myself very much. 4. Thankyou for all your trouble 18. Sombat failed the admission examination. You meet him at the coffee shop, you say: ____ 1. I’m very sorry to hear that 2. Let me here from you often 3. I’m much obliged to you 4. I beg your pradon 19. Jenny was awarded a scholarship at Naresuan University, You are happy for her, you say: ____ 1. How stupid of me 2. That’s quit all right 3. How unfortunate 4. Splendid! 20. Kate invites you to have dinner tomorrow but you have the meeting, you say to her:____ 1. I’d like to come but I’m afraid I can’t 2. I’m afraid not. I failed the entrance examination 3. I think I was very lucky 4. Let me lend you a car 21. You are giving Rohm Christmas present, you say to him: ____. 1. May I borrow you a present 2. It’s very kind of you 3. Here is something for you 4. Thank you. I’d be glad to 22. Your friend borrow you dictionary but you have to look up some words, you tell him: ____ 1. I’m sorry, but I’ll use it this evening. 2. I’m sorry but I have another engagement 3. I’m awfully sorry, but I must go 4. I don’t understand 23. A girl asks you the right way to Rangsit, you tell her: ____ 1. take care of yourself 2. take the most colorful bus 3. take the number thirty-nine bus 4. turn left and turn right

2. Error Identification Directions : Four parts of each sentence below are underlined and marked with the numbers 1, 2, 3, and 4. Identify the underlined part that makes the sentence incorrect. 26. A (1)13-year-old girl discovers that she is the (2)only hope for banishing (3)and ancient curse from (4)a magically kingdom. 27. Leonardo Di Caprio (1)by Kate Winslet star in this (2)romantic tale of a rich girl and poor boy (3)who meet on the (4)ill-fated voyage of the “unsinkable” ship. 28. Pamper yourself and take care of (1)your needs before you venture (2)into territory littered with individuals (3)where want your (4)undivided attention. 29. People who gripe that Abhisit Vejjajiva (1)have never won an election will be chagrined (2)to know that the staff at (3)women’s magazine Dichan voted for him over whelmingly (4)as cover boy for their 777th issue. 30. He has not been indicted (1)although police said they (2)was gearing up to classify the airport seizure (3)as an act of (4)international terrorism. 31. (1)The studies address problems facing the country, (2)short-term and long-term and solution s and charter amendment drafting (3)that include the amending of Articles 237 and 190, and proposing a charter drafting council (4) be established. 32. On-the-job (1)and customized courses (2)can arranged and advice (3)on human-resources development (4)can be requested. (29)


33. The economic slowdown has affected (1)many company, (2)but at least two leading (3)Thai educational institutions seem (4)to be gaining from it. 34. If someone wants to be (1)good in English, studying in and English programme (2)is best path to take, because he or she will spend (3)every minute speaking English, while Thaiprogramme students have only (4)a few classes a week in which they can immerse themselves. 35. It remains (1)to be seen how any such deal will (2)ultimate play out for the ailing (3)auto-maker and the (4)online marketplace operator. 36. I don’t mean a complex cell like (1)that of a human, which may be just out of our reach this century, but defining (2)what have in a cell and getting an idea of how they (3)work together to produce (4)the whole is within our reach. 37. The camp was (1)mostly empty as many migrants (2)had apparent been forewarned, but police took away around 100 people including (3)some 30 minors who were boarded on buses and taken to (4)a local hotel. 38. This consolidation (1)appear inevitable, especially in areas like appears, with larger retailers (2)either buying out or edging out (3)their smaller, (4)cash-strapped counterparts. 39. Investors are (1)dumping shares as optimism fades that the worst of global recession (2)are over and markets brace for a string of (3)corporate results, particularly from the troubled banking sector (4)in the United Stated. 40. (1)Introducing the new scholarship program me that (2)reflect out continued commitment (3)to groom the next generation of (4)outstanding professionals.

42. But obviously, the world, ____ , do not believe him. 1. including his own people 2. his own people is including 3. people is including his own 4.inclusion of the people 43. ____ , clean energy can be a new engine of growth and catalyst for progress. 1. Which you can see 2. While can see 3. Before can see 4. As you can see 44. I Think the one ____. 1. I am working in on 2. I am working on in 3. I am working back 4. I am working to you 45. ____ one of several factors boosting patient numbers. 1. The flu outbreak is 2. The flu is outbreak 3. The outbreak is flu 4. The flu outbreak

2. Paragraph Level Directions: Choose the best item to complete the missing part. Passage 1 Musical- theatre fans have given such overwhelming ……46…...of “Mama Mia!” that’s coming to the Muang Thai Rachadalai Theatre next month that organisers Scenario and BEC-Tero have added……47..…. ……..48.….... August 11, it has been extended until August 30 with one show on weekdays …49...two shows on weekends. Tickets are …….50..….Bt1,000 to Bt4,000 at Thaitecketmajor. ……51……debuting in London back in 1998, “Mamma Mia!” has enjoyed and amazing run around the world. Ticket sales have broken records in several ……52……including Australia, Europe and …..53…..US.

Part Two : Writing Ability (Items 41 - 60) 1. Sentence Level Directions: Choose the best item to complete each sentence.

46. 1. welcome to production 3. welcomed to produce 47. 1 the more eight shows 3. the eight more shows 48. 1. becoming 3. ending 49. 1. but 3. and 50. 1.priced at 3. price at

41. A job very well done and for ____. 1. which the most I am thankful 2. which I really thank the most 3. which I am most thankful 4. which most I am thankful

(30)

2. to welcome to the production 4. welcoming the producing 2. more eight shows 4. eight more shows 2. starting 4. appearing 2. than 4. or 2. at priced 4. at price


51. 1. for 52. 1. place 53. 1. the

2. to 2. places 2. a

3. since 3. way 3. an

Part Three: Reading (Items 61 - 100) 1. Vocabulary Directions: Choose the word that best completes each blank. Chiang Mai Zoo’s Snow Dome will open its doors to tourists from Saturday. The temperature ……61..…. the 580square-metre dome is as low as minus 5 degrees Celsius. The dome sports a Chinese background and also boasts a big “slider” for tourists to ride down in donut skis. “Snow is falling here,” zoo …..62......Thanapat Pongpamorn said yesterday, “The floor is covered with snow. I want to call this real snow, not ……63..... snow, because it’s exactly like real snow. The only difference it the snow here does no fall naturally.” The …….64…...fee is Bt150 for each adult and Bt100 per child. After paying the fee, tourists will be handed a coat and shoes to keep them warm inside the dome. Each tourist will be allowed to stay inside for 20 minutes. The dome, which cost Bt70 million to construct, can …..65.....no more than 50 tourists at a time. “Tourists can make a snow-man or any ……66..… from the snow, if they like,” Thanapat said. The dome also has a ……67..…. zone for pandas. “It will be the new home to the panda family,” Thanapat said. There are three pandas at the Chiang Mai Zoo – Chuang Chuang, Lin Hui and their……68..…, which was born on May 27. The pandas are on loan from China. Deputy Chiang Mai Governor Chumporn Saengmanee says the snow dome will be like a second gift to the baby panda, which is now a…69... The first gift was the three-day ……70..….held earlier this month to mark its birth.

4. as 4. ways 4. blank

Passage 2 Skimming is reading quickly……..54..……. You can skim an article, a Web page, a newspaper, a textbook chapter, or a whole book. Why…….55.…….? You skim if you are in a hurry, have a lot to read, or …….56….…you read previously. You also skim to judge if certain material is worth reading. Here’s on basic method of skimming: First, read the first and last paragraphs, or introduction and conclusion. Next read the first and last sentence of each paragraph…….57…...., look for key words and read those parts. Above all, read quickly: …….58…...three to four times your normal speed. Don’t try to comprehend more than about 50% ……59….…material. Don’t try to understand details, and do not let unfamiliar……60..…. 54. 1. find the main idea 2. to find the main idea 3. found the main idea 4. find to the main idea 55. 1. should you use this method 2. will you use this method 3. would you use this method 4. may you use this method 56. 1. to need review something 2. needing review something 3. need to review something 4. need to reviewing something 57. 1. according to 2. as 3. soon 4. finally 58. 1. about 2. while 3. to 4. above 59. 1. at 2. on 3. of 4. to 60. 1. slow you vocabulary down 2. vocabulary slow you down 3. slow down you vocabulary 4. vocabulary you slow down

61. 1. inside 3. prohibit 62. 1. government 3. director 63. 1. natural 3. genuine 64. 1. door 3. way 65. 1. disrupt 3. confuse 66. 1. sculpture 3. sophisticate (31)

2. root out 4. proof 2. professor 4. judge 2. artificial 4. real 2. into 4. admission 2. accommodate 4. derange 2. manufacture 4. scuba


67. 1. general 3. special 68. 1.citten 3. puppy 69. 1. actress 3. superstar 70. 1. celebration 3. gala

2. indefinite 4. Formal 2. cub 4. Pub 2. famously 4. Great 2. festival 4. funeral

73. This advertisement is for those who want to ____. 1. manage THAI 2. be the member 3. promote oneself 4. get bonus 74. Your fingertips can____. 1. complete the website 2. write eNews 3. arrange THAI 4. fill the data 75. According to the advertisement, it can be inferred that___. 1. www.thaiairways.com/rop is the most convenient and easiest way to keep in touch with Royal Orchid Plus. 2. Complete information is at your fingertips and at Manage Your Account 3. You can also opt-in to receive eNews and eOffers that keep you up to date on the latest program news and offers. 4. Take advantage of special Award savings and boost your account balance with bonus miles, all conveniently on-line

2. Reading Comprehension Directions : Read the following extracts and choose the best answer for each question. Extract 1 www.thaiairways.com/rop is the most convenient and easiest way to keep in touch with Royal Orchid Plus. Complete information is at your fingertips and at Manage Your Account you can:

Extract 2 Louis Vuitton Louis Vuitton, a trunk-maker in Paris since 1854, built his legend around travel by creating luggage, handbags and accessories that were as innovative as they were elegant. By 1888, he had his signature brown and tan checked pattern, and by 1896, the now iconic monogram that peppers its supple leather goods, including some instantly collective women’s bags—the Speedy, the Steamer, the Pochette-appeared. A century and

• Monitor your account and submit mileage claims on THAI • Redeem many Awards instantly • Update your profile • Change your PIN / PIN request • Add names or make changes to your personal Award Nominee List

a half later, the legend lives on. It is now enhanced by the brand's international renown for the originality and quality of its creations. This desire to always be in the forefront inspired Louis Vuitton to enter in the new expressive fields of ready-to-wear, shoes, watches, jewelry and sunglasses.

You can also opt-in to receive eNews and eOffers that keep you up to date on the latest program news and offers. Take advantage of special Award savings and boost your account balance with bonus miles, all conveniently on-line. 71.You can update your profile by ____. 1. register the website 2. use your fingers 3. go to THAI 4. change your PIN 72. What is the appropriate heading for the above advertisement? 1. Get Award 2. Royal Orchid Plus 3. Keeping in Touch 4. Up to Date

Since January 1997, Marc Jacobs has headed up the legendary house, rejuvenating it and putting it solidly at the top of the luxury list. Jacobs, who simultaneously designs his own juggernaut of a signature line, maintains a distinct yet stylish point of view at each. 76. The word “elegant” (line 3) can be replaced by ____.

(32)

1. fallacious

2. graceful

3. miniature

4. esteem


press conference would be the last of his career. His memorial on July 7, 2009 at the Staples Center in Los Angeles, where he had rehearsed for the London concerts just two days before his death, was broadcast live around the world, attracting a global audience of up to one billion people.

77. The word “innovative” (line 3) means ____. 1. advanced

2. reputation

3. persevere

4. transmit

78. “a half later” (lines 8) means ____. 1. after a half of century

82. In this article, the word which is the same meaning as “paramedics” is ____. 1. policeman 2. ambulance man 3. official 4. fireman 83. What is the main cause of his death? 1. his personal physician 2. a painkiller 3. cardiac arrest 4. a global audience 84. What is “Demerol”? 1. medicine ball 2. medicine man 3. medicine chest 4. medicine cabinet 85. His personal physician can not help him because ____. 1. he suffered cardiac arrest at his home 2. he was pronounced dead at the Ronald Reagan UCLA Medical Center 3. he was not breathing with a faint pulse 4. he was receiving an injection of pethidine 86. The word “outpouring” is closest in meaning to ____. 1. kinder 2. overflow 3. harmonious 4. combine 87. The writer’s tone can best be described as ____. 1. informative 2. Subjective 3. humorous 4. shocking 88. His the last concert will be taken place at ____. 1. Los Angeles 2. London 3. California 4. Around the world 89. With what topic is the passage primarily concerned? 1. The last concert of Michael Jackson 2. A painkiller of Michael Jackson 3. Death of Michael Jackson 4. The memorial of Michael Jackson

2. after a century and a half 3. a century and a half after that 4. a half of century after that 79. The phrase “It is now enhanced by” (lines 8) refers to ____. 1. differentiate

2. notable

3. achieve

4. encompass

80. All of the following are the luxury list EXCEPT ____. 1. shoes,

2. watches

3. coats

4. jewelry

81. We learn from the word “innovative” (line 3) that ____. 1. being or producing something like nothing done or experienced or created before 2. a celebrity who is an inspiration to others 3. provide the needed stimulus for 4. transfer or deliver to another, as of information Extract 3 Death of Michael Jackson Michael Jackson suffered cardiac arrest at his home in Holmby Hills, Los Angeles, California on June 25, 2009. He was treated by paramedics at the scene, but was pronounced dead at the Ronald Reagan UCLA Medical Center two hours later. His personal physician, Conrad Murray, says he found Jackson in bed, not breathing but with a faint pulse, and administered CPR to no avail. Initial reports indicated that Jackson died one hour after receiving an injection of pethidine (Demerol), a painkiller to which his friends say he was addicted. Murray has said he did not prescribe or furnish Jackson with Demerol. His death triggered an outpouring of grief around the world, creating surges of Internet traffic and causing sales of his music to soar. He had been scheduled to perform 50 sold-out concerts to over one million people at London's O2 arena, from July 13, 2009 to March 6, 2010, which he had implied during a (33)


90. The word “____” help you guess the topic. 1. his concert 2. his injection 3. his death 4. his audience

strain can be transmitted from human to human, and causes the normal symptoms of influenza. 91. What is the best title of this passage? 1. Transmission of swine influenza 2. Flu caused by 2009 3. Swine influenza 4. Swine influenza virus 92. In line 5, the word “pandemic” could best be replaced by____. 1. advantage 2. extensive 3. modify 4. antagonist 93. What does the “endemic” (line 10) refer to? 1. confession 2. supend 3. commercial 4. Disease 94. In the last paragraph, the phrase “swine flu outbreak in humans” is most probably means that ____. 1. swine flu eruption in humans 2. swine flu dignity in humans 3. swine flu discriminate in humans 4. swine flu incorporate in humans 95. Why it is also called swine influenza? 1. because a swine influenza virus (SIV) is any strain of the influenza family of viruses 2. because it can be transmitted from human to human 3. because it is usually hosted by (is endemic in) pigs 4. because the symptoms of swine flu are similar to those of influenza 96. Why does it transmit to human? 1. because of virus 2. because of symptoms 3. because of endemic 4. because of influenza 97. All of the following were mentioned as the symptoms of swine flu in the extract EXCEPT ____. 1. fever, sore throat 2. muscle pains 3. general comfort 4. severe headache 98. The phrase “avian flu” means ____. 1. a new strain of influenza virus subtype H1N1 2. a new strain of influenza virus subtype H5N1 3. a new strain of influenza virus subtype H3N1 4. a new strain of influenza virus subtype H2N3

Extract 4 Swine influenza (also called swine flu, hog flu and pig flu) is an infection of a host animal by any one of several specific types of swine influenza virus. In 2009 the media labeled as "swine flu" flu caused by 2009's new strain of swine-origin A/H1N1 pandemic virus just as it had earlier dubbed as "avian flu" flu caused by the recent Asian-linage HPAI (High Pathogenic Avian Influenza) H5N1 strain that is still endemic in many wild bird species in several countries. A swine influenza virus (SIV) is any strain of the influenza family of viruses that is usually hosted by (is endemic in) pigs. As of 2009, the known SIV strains are the influenza C virus and the subtypes of the influenza A virus known as H1N1, H1N2, H3N1, H3N2, and H2N3. Swine flu is common throughout pig populations worldwide. Transmission of swine influenza virus from pigs to humans is not common and does not always cause human influenza, often only resulting in the production of antibodies in the blood. The meat of the animal poses no risk of transmitting the virus when properly cooked. If transmission does cause human influenza, it is called zoonotic swine flu. People who work with pigs, especially people with intense exposures, are at increased risk of catching swine flu. In the mid-20th century, identification of influenza subtypes became possible, which allows accurate diagnosis of transmission to humans. Since then, fifty confirmed transmissions have been recorded. Rarely, these strains of swine flu can pass from human to human. In humans, the symptoms of swine flu are similar to those of influenza and of influenza-like illness in general, namely chills, fever, sore throat, muscle pains, severe headache, coughing, weakness and general discomfort. Pigs can also become infected with human influenza, and this appears to have happened during the 1918 flu pandemic. The 2009 swine flu outbreak in humans is due to a new strain of influenza A virus subtype H1N1 that contains genes closely related to swine influenza. The origin of this new strain is unknown. However, the World Organization for Animal Health (OIE) reports that this strain has not been isolated in pigs. This

(34)


99. The main idea of the extract is ____. 1. If transmission does cause human influenza, it is called zoonotic swine flu. 2. Swine influenza (also called swine flu, hog flu and pig flu) is an infection of a host animal by any one of several specific types of swine influenza virus. 3. This strain can be transmitted from human to human, and causes the normal symptoms of influenza. 4. A swine influenza virus (SIV) is any strain of the influenza family of viruses that is usually hosted by (is endemic in) pigs. 100. What is the main purpose of this extract? 1. to inform 2. to warn 3. to teach 4. to explain

(35)


เฉลยข้อสอบ 03 วิชาภาษาอังกฤษ 1.ตอบข้อ 1. spend 2.ตอบข้อ 2. visit 3.ตอบข้อ 4. will 4.ตอบข้อ 3. It will be better 5.ตอบข้อ 1. only 6.ตอบข้อ 3. on 7.ตอบข้อ 2. landscapes 8.ตอบข้อ 1. Do you feel particularly ill 9.ตอบข้อ 3. What did you do 10.ตอบข้อ 2. isn’t it 11.ตอบข้อ 4. No, thanks anyway 12.ตอบข้อ 2. What a shame 13.ตอบข้อ 1. go together with 14.ตอบข้อ 3. Do you know 15.ตอบข้อ 2. I’ll give you a ring later 16.ตอบข้อ 2. Have a good time 17.ตอบข้อ 3. I enjoy myself very much. 18.ตอบข้อ 1. I’m very sorry to hear that 19.ตอบข้อ 4. Splendid! 20.ตอบข้อ 1. I’d like to come but I’m afraid I can’t 21.ตอบข้อ 3. Here is something for you 22.ตอบข้อ 1. I’m sorry, but I’ll use it this evening. 23.ตอบข้อ 3. take the number thirty-nine bus 24.ตอบข้อ 2. I wonder if you’d do me a favor 25.ตอบข้อ 4. Good luck 26.ตอบข้อ 4.a magically kingdom. 27.ตอบข้อ 1.by 28.ตอบข้อ 3.where 29.ตอบข้อ 1.have never won 30.ตอบข้อ 2.was gearing up 31.ตอบข้อ 3.that include 32.ตอบข้อ 2.can arranged 33.ตอบข้อ 1. many company 34.ตอบข้อ 2.is best path 35.ตอบข้อ 2.ultimate 36.ตอบข้อ 2. what have in 37.ตอบข้อ 2. had apparent been 38.ตอบข้อ 1.appear inevitable, 39.ตอบข้อ 2.are over 40.ตอบข้อ 2.reflect

41.ตอบข้อ 3. which I am most thankful 42.ตอบข้อ 1. including his own people 43.ตอบข้อ 4. As you can see 44.ตอบข้อ 2. I am working on in 45.ตอบข้อ 1. The flu outbreak is 46.ตอบข้อ 1. welcome to production 47.ตอบข้อ 4. eight more shows 48.ตอบข้อ 2. starting 49.ตอบข้อ 3. and 50.ตอบข้อ 1.priced at 51.ตอบข้อ 3. since 52.ตอบข้อ 2. places 53.ตอบข้อ 1. the 54.ตอบข้อ 2. to find the main idea 55.ตอบข้อ 1. should you use this method 56.ตอบข้อ 3. need to review something 57.ตอบข้อ 4. finally 58.ตอบข้อ 1. about 59.ตอบข้อ 3. of 60.ตอบข้อ 2. vocabulary slow you down 61.ตอบข้อ 1. inside 62.ตอบข้อ 3. director 63.ตอบข้อ 2. artificial 64.ตอบข้อ 4. admission 65.ตอบข้อ 2. accommodate 66.ตอบข้อ 1. sculpture 67.ตอบข้อ 3. special 68.ตอบข้อ 2.cub 69.ตอบข้อ 3. superstar 70.ตอบข้อ 1. celebration 71.ตอบข้อ 1. register the website 72.ตอบข้อ 3. Keeping in Touch 73.ตอบข้อ 2. be the member 74. ตอบข้อ 4. fill the data 75.ตอบข้อ 1. www.thaiairways.com/rop is the most convenient and easiest way to keep in touch with Royal OrchidPlus. 76.ตอบข้อ 2. graceful 77.ตอบข้อ 1. advanced (36)


78.ตอบข้อ 4. a half of century after that 79.ตอบข้อ 2. notable 80.ตอบข้อ 3. coats 81.ตอบข้อ 1. being or producing something like nothing done or experienced or created before 82.ตอบข้อ 2. ambulanceman 83.ตอบข้อ 3. cardiac arrest 84.ตอบข้อ 1. medicine ball 85.ตอบข้อ 3. he was not breathing with a faint pulse 86.ตอบข้อ 2. overflow 87.ตอบข้อ 1. informative 88.ตอบข้อ 2. London 89.ตอบข้อ 3. Death of Michael Jackson 90.ตอบข้อ 3. his death 91.ตอบข้อ 3. Swine influenza 92.ตอบข้อ 2. Extensive 93.ตอบข้อ 4. Disease 94.ตอบข้อ 1. swine flu eruption in humans 95.ตอบข้อ 3. because it is usually hosted by (is endemic in) pigs 96.ตอบข้อ 1. because of virus 97.ตอบข้อ 3. general comfort 98. ตอบข้อ 2. a new strain of influenza virus subtype H5N1 99.ตอบข้อ 3. This strain can be transmitted from human to human, and causes the normal symptoms of influenza. 100.ตอบข้อ 1. to inform

(37)


04 คณิตศาสตร์ ข้ อสอบปรนัยจํานวน 40 ข้ อ

เก็งข้ อสอบและเฉลยโดย อาจารย์ทรงชอบ วัฒนจินดา จากสถาบัน GENIUS MATHS


ข้ อสอบ 04 วิชาคณิตศาสตร์ 8. ข้อใดต่อไปนีไม่ถูกต้อง 1. sin 30°+cos60°=1 2. cos30°+sin 60°=tan60° 3. tan 45°+cos45°=2 4. tan 60°+cot60°<1 9. กําหนดให้สามเหลี!ยม ABC มีดา้ น BC ยาว 18 นิว มุม B=30° และมุม C=60°แล้ว ด้าน AC ยาว เท่ากับข้อใดต่อไปนี 1. 10 นิว 2. 9 นิว 3. 8 นิว 4. 7 นิว 10.ให้ A เป็ นเซตจํากัด และ B และ C เป็ นเซตอนันต์ ข้อความใดต่อไปนีเป็ นจริ งเสมอ 1.A∪B เป็ นเซตจํากัด 2. B∩C เป็ นเซตอนันต์ 3.B-C เป็ นเซตอนันต์ 4. A-C เป็ นเซตจํากัด 11. พิจารณาตัวเลขหลักหน่วยของ 350 โดยการให้เหตุผลแบบอุปนัย แล้วตรงกับข้อใด 1. 1 2. 3 3. 7 4. 9 12. กําหนดให้ A={a,b} และ B={c,b,a} ข้อใดต่อไปนีเป็ นจํานวน สมาชิกของผลคูณคาร์ทีเซี ยน (AxB)∩(BxA) 1. 3 2. 4 3. 6 4. 8 13. กําหนดให้ A={0,1} และ B={a,b,c} ข้อใดเป็ นฟั งก์ชนั จาก A ไป B 1. r1 = {(a,0),(a,1),(b,0),(c,1)} 2. r2 = {(a,0),(b,1),(b,0),(c,0)} 3. r3 = {(0,a),(1,a)} 4. r4 = {(a,1),(b,0),(c,1),(d,0)} 14. กราฟความสัมพันธ์ ในข้อต่อไปนี มีอินเวอร์สเป็ นฟั งก์ชนั 1. 2.

ข้ อสอบเป็ นปรนัย 4 ตัวเลือก ทัง หมด 40 ข้ อ 1. พิจารณาข้อความต่อไปนี (ก) มี จํานวนอตรรกยะ a, b ที! ab เป็ นจํานวนอตรรกยะ (ข) ถ้า a เป็ นจํานวนตรรกยะและ b เป็ นอตรรกยะแล้ว ab เป็ นตรรกยะเสมอ ข้อสรุ ปใดต่อไปนีถูกต้อง 1. (ก) ถูก (ข) ถูก 2. (ก) ถูก (ข) ผิด 3. (ก) ผิด (ข) ถูก 4. (ก) ผิด (ข) ผิด 1 1 2. ค่าของ − 0.5 180 − 2 เท่ากับข้อใดต่อไปนี 5

20

1. 3 5 2. 5 3. − 3 5 4. − 5 3. เซต xEI  1 + x (10 − x ) > 0  มีจาํ นวนสมาชิ กเท่าใด  

2

1. 1

 

2. 10

3. 12

4. 15

4. ค่าของ 4 ( 3) 1 − ( 24 ) 1 + 576 1 − 6  1 3

3

6

1 6

   81 

เท่ากับข้อใดต่อไปนี

1. 6 2 2. 2 3 3 3. 4 3 5 4. 2 5. ให้ a เป็ นจํานวนตรรกยะ และให้ b เป็ นจํานวนอตรรกยะ ข้อความต่อไปนีถูกต้อง 1. a+b เป็ นจํานวนตรรกยะ 2. a + b เป็ นจํานวนอตรรกยะ 3. b + a เป็ นจํานวนอตรรกยะ 4. ถ้า a ≠ 0 แล้ว (a) (b) เป็ นจํานวนอตรรกยะ 6. พิจารณาอสมการ 2 − x < 5 ข้อสรุ ปใดต่อไปนีเป็ นจริง 1.คําตอบที!เป็ นจํานวนเต็มมี 9 จํานวน 2.เซตของคําตอบสมการเป็ นเซตจํากัด 3.ค่าของขอบเขตบนน้อยที!สุด ของเซตคําตอบคือ -3 4.ค่าขอบเขตล่างมากที!สุด ของเซตคําตอบคือ 7 7. จากรู ป C

3.

210 A ข้อใดต่อไปนี ถูกต้อง 1. AB = sin 21 ° AC

2. AB = cos 69 ° AC

3. AB = sin 69 ° AC

4. CB = cos 21 ° AC

4.

B 15. จํานวนในข้อใดต่อไปนี เป็ นสมาชิ กของโดเมนของฟั งก์ชนั y=

1. -2 (40)

x

2

x 2x − 1 + 2 + 3x + 2 x − 1

2. -1

3. 0

4. 1


16. ถ้า x เป็ นจํานวนจริ งที!สอดคล้องกับสมการ 2 x − 2 x −1 = 16 แล้ว x 2 + x + 1 คือข้อใดต่อไปนี 1. 28 2. 20 3. 25 4. 31 17. ลําดับในข้อใดเป็ นลําดับเรขาคณิ ต และ r < 1

25. ข้อใดต่อไปนีเป็ นเท็จ 1. สถิติเชิงพรรณนาคือสถิติของการวิเคราะห์ขอ้ มูลขันต้นที! มุง่ อธิบายลักษณะกว้างๆของข้อมูล 2. ตัวอย่างของสถิติเชิงพรรณนา เช่น การแจกแจงความถี! การวัดแนวโน้มสู่ศูนย์กลาง การวัดการกระจาย 3. สถิติเชิงอนุมาน วิเคราะห์วา่ ข้อมูล (ประชากร) ชุดนีจะใช้ ตัวแทน (ตัวอย่าง) ใดจะเหมาะสม 4. การแบ่งจํานวนนักเรี ยน โรงเรี ยนแห่งหนึ!งเป็ นชาย 15 คน หญิง 23 คนเป็ นการแยกข้อมูลเชิงปริ มาณ 26. ชุดข้อมูลในข้อใดต่อไปนี มีคา่ มัธยฐานไม่เท่ากับฐานนิยม 1.3,1,2,3,6 2. 4,3,5,4,4 3.1,3,1,4,6 4. 5,6,7,4,5 27. ข้อมูลชุดหนึ!ง 4 จํานวน มีคา่ ฐานนิยม, ค่ามัธยฐานและค่าเฉลี!ย เลขคณิ ต เป็ น 10,11 และ 12 ตามลําดับ จงหาพิสยั ของข้อมูลชุดนี 1. 4 2. 5 3. 6 4. 7 28. อ.ทรงชอบ คิดคะแนนของนักเรี ยน 10 คนได้คะแนนเฉลี!ย 35 ต่อมาทราบว่าคิดคะแนนเฉลี!ยผิดเพราะอ่านคะแนนผิด คือ อ่าน 12 เป็ น 25 และอ่าน 16 เป็ น 13 ตามลําดับ อยากทราบว่า คะแนนเฉลี!ยที!ถูกต้องเป็ นเท่าไร 1. 28 2. 32 3. 34 4. 36.5 29. ถ้าค่าใดค่าหนึ!งของข้อมูลเปลี!ยนไป ค่าสถิติใดของข้อมูลชุดนัน ต้องเปลี!ยนตามแน่นอน 1.ค่าเฉลี!ยเลขคณิต 2. ค่ามัธยฐาน 3.ค่าฐานนิยม 4. พิสัย ่ 30. ข้อมูลชุดหนึ!งมีคาเฉลี!ยเลขคณิ ตเท่ากับ 30 และฐานนิยมเท่ากับ 20 ข้อสรุ ปใดต่อไปนี ถูกต้อง 1. ลักษณะการกระจายของข้อมูลเป็ นการกระจายที!เบ้ทางซ้าย 2. ลักษณะการกระจายของข้อมูลเป็ นการกระจายที!เบ้ทางขวา 3. ลักษณะการกระจายของข้อมูลเป็ นการกระจายแบบสมมาตร 4.ไม่สามารถสรุ ปลักษณะการกระจายของข้อมูลได้ 31. ตารางแจกแจงความถี! แสดงจํานวนนักเรี ยนในช่วงอายุตา่ งๆ ของ นักเรี ยนกลุม่ หนึ!ง เป็ นดังนี ช่ วงอายุ (ปี ) ความถี' (คน) 16-20 2 11-15 9 6-10 12 1-5 10 ฐานนิยมของอายุนกั เรี ยนกลุ่มนี เท่ากับข้อใดต่อไปนี 1. 8 ปี 2. 8.5 ปี 3. 9.5 ปี 4. 7.5 ปี

1.ลําดับ 2,1,5,1,0.5,… 2. ลําดับ 3,6,12,24,… n 3. a n = ( −1) 4. =  − 1  n an   2  2 18. ลําดับเลขคณิ ตชุดหนึ!งพบว่า พจน์ที! 5 และ 16 พจน์ที! 3 เป็ น 6 จะมีพจน์ที! 1 เป็ นเท่าไร 1. -4 2. -1 3. 1 4. 5 19. ในการสํารวจความชอบในการดื!มชาเขียว และกาแฟของกลุม่ ตัวอย่าง 32 คนพบว่า ผูช้ อบดื!มชาเขียวมี 18 คน ผูช้ อบดื! ม กาแฟมี 16 คน ผูไ้ ม่ชอบดื!มชาเขียวและไม่ชอบดื!มกาแฟมี 8 คน จํานวนคนที! ชอบดื! มเครื! องดื!มประเภทเดียวเท่ากับข้อใด ต่อไปนี 1. 6 คน 2. 8 คน 3. 14 คน 4. 18 คน 20. พิจารณาข้อความต่อไปนี เหตุ 1. สัตว์ป่าทุกตัวดุร้าย 2. …………………… ผล เสือทุกตัวดุร้าย เหตุที! 2 ควรเป็ นข้อความในข้อใดจึงจะทําให้การให้เหตุผลนี สมเหตุสมผล 1.สัตว์ดุร้ายบางตัวเป็ นเสื อ 2. เสือบางตัวเป็ นสัตว์ป่า 3.สัตว์ดุร้ายทุกตัวเป็ นเสื อ 4. เสือทุกตัวเป็ นสัตว์ป่า 21. ถ้า A={1,2} และ B={1,2,3,4} และ r={(y,x) E AxB|x≤y+1} จํานวนสมาชิกในความสัมพันธ์ r เท่ากับข้อใดต่อไปนี 1. 4 2. 5 3. 6 4. 7 22. พาราโบลารู ปหนึ! งมีสมการเป็ น y = c − 2 x − x 2 มีคา่ สู งสุดเท่ากับ -2 จะมีจุดตัดแกน y คือจุดใด 1. (0,1) 2. (0,2) 3. (0,-3) 4. (0,-4) 20

23. ผลบวก ∑ (2⋅3 n ) มีคา่ เท่าไร n=1

1. 321 + 3 2. 3 21 − 2 3. 3 21 − 3 4. 320 − 1 24. จงหาผลบวกจํานวนเต็มจาก 10-100 ซึ! ง 7 หารเหลือเศษ 4 1.689 2. 890 3.780 4. 1071

(41)


32. จากแผนภาพ ต้น ใบ 3 2 3 4 5 4 4 2 5 6 1 6 2 1 ข้อใดต่อไปนีเป็ นจริ ง 1. ค่าเฉลี!ยเลขคณิ ต > ค่ามัธยฐาน 2. ค่ามัธยฐาน < ฐานนิยม 3. ฐานนิยม > ค่าเฉลี!ยเลขคณิต 4. ฐานนิยม < พิสัย 33. ข้อใดต่อไปนีถูก 1. มีขอ้ มูลบางชุดที!มีจาํ นวน 100 ค่าและค่าเฉลี!ยเลขคณิ ต, ค่ามัธยฐาน, ฐานนิยม มีคา่ เท่ากันหมด 2. ในข้อมูลชุดเดียวกัน การหาค่าเฉลี!ยเลขคณิตจากข้อมูล โดยตรงจะเท่ากับ การหาค่าเฉลี!ยเลขคณิตจากการแจกแจง ความถี! 3. ฐานนิยมของข้อมูลจะไม่เท่ากับค่าสูงสุด หรื อตํ!าสุดของ ข้อมูลชุดนัน 4. ค่ามัธยฐาน จะคือค่าเฉลี!ยเลขคณิ ต ของเปอร์เซ็นต์ไทด์ ที! 40 และ 60 34. กําหนดให้ตารางแจกแจงความถี!สะสมของคะแนนของนักเรี ยน ห้องหนึ!งเป็ นดังนี ช่วงคะแนน ความถี!สะสม 30-39 13 40-49 15 50-59 20 60-69 30 ข้อสรุ ปในข้อใดต่อไปนีถูกต้อง 1. นักเรี ยนที!ได้คะแนน 40-49 คะแนน มีจาํ นวน 50% 2. นักเรี ยนส่วนใหญ่ได้คะแนน 60-69 คะแนน 3. นักเรี ยนที!ได้คะแนนน้อยกว่า 49.5 คะแนน มีจาํ นวน มากกว่านักเรี ยนที!ได้คะแนนมากกว่า 59.5 คะแนน 4. นักเรี ยนที!ได้คะแนนมากกว่า 59.5 คะแนน มีจาํ นวนน้อย กว่านักเรี ยนที!ได้คะแนนช่วง 40-49 คะแนน 35. พิจารณาข้อความต่อไปนี (ก) การทดลองสุ่ มเป็ นการทดลองที!ทราบว่าผลลัพธ์อาจ เป็ นอะไรได้บา้ ง (ข) แต่ละผลลัพธ์ของการทดลองสุ่ มมีโอกาสเกิดขึนเท่าๆกัน ข้อสรุ ปใดต่อไปนีถูกต้อง 1.(ก) ถูก (ข) ถูก 2. (ก) ถูก (ข) ผิด 3.(ก) ผิด (ข) ถูก 4. (ก) ผิด (ข) ผิด

36. ในการโยนลูกเต๋ า ขนาดต่างกัน2ลูกพร้อมกันจงหาความน่าจะ เป็ นที!จะได้ผลรวมแต้มน้อยกว่า 5 2. 1 3. 1 4. 1 1. 1 2

3

6

12

37. ถุงใบหนึ! งมีลูกแก้วขนาดเท่ากัน 10 ลูก เป็ นสี แดง 3 ลูก สี น าํ เงิน 2 ลูก สี เขียว 5 ลูก สุ่มหยิบลูกแก้วออกมา 2 ลูก ทีละลูก โดยไม่ใส่ คืน จงหาความน่าจะเป็ นที!จะได้สีแดงกับสี น าํ เงิน อย่างละลูกเป็ นเท่าใด 1. 1

2. 1

2

15

3.

2 15

4.

3 50

38. นักเรี ยน GENIUS MATHS 40 คน มีผสู ้ มัครจะเป็ นหัวหน้า และรองหัวหน้า 5 คน เป็ นชาย 2 คน และหญิง 3 คน ซึ! งจะ ได้รับเลือกไว้ 2 คน เพื!อเป็ นหัวหน้าและรองหัวหน้า ความ น่าจะเป็ นที!จะเลือกได้ชาย 1 คนและหญิง 1 คนตรงกับข้อใด 1.

1 10

2. 1

3. 3

4. 4

5

5

5

39. กําหนดให้ ความน่าจะเป็ นที!หลอดไฟฟ้ าในห้องนําเสี ยเท่ากับ 0.2 ความน่าจะเป็ นที!หลอดไฟฟ้ าในห้องครัวเสี ยเท่ากับ 0.1 ความน่าจะเป็ นที!หลอดไฟฟ้ าในห้องนําหรื อห้องครัวเสี ย เท่ากับ 0.25 แล้วความน่าจะเป็ นที!หลอดไฟฟ้ าในห้องนําและ ห้องครัวเสี ยพร้อมกัน เท่ากับข้อใดต่อไปนี 1. 0.05 2. 0.1 3. 0.3 4. 0.75 40. จํานวนเลขสามหลักซึ! งหารด้วย 5 ลงตัว และตัวเลขหลักสิ บ แตกต่างจากตัวเลขหลัก ร้อยมีจาํ นวนทังหมดเท่าใด 1. 81 2. 162 3. 243 4. 324

(42)


เฉลยข้อสอบ 04 วิชาคณิตศาสตร์ 1.ตอบข้อ 2 2.ตอบข้อ 1 3.ตอบข้อ 2 4.ตอบข้อ 2 5.ตอบข้อ 4 6.ตอบข้อ 1 7.ตอบข้อ 3 8.ตอบข้อ 4 9.ตอบข้อ 2 10.ตอบข้อ 4 11.ตอบข้อ 4 12.ตอบข้อ 2 13.ตอบข้อ 3 14.ตอบข้อ 2 15.ตอบข้อ 3 16.ตอบข้อ 4 17.ตอบข้อ 4 18.ตอบข้อ 1 19.ตอบข้อ 4 20.ตอบข้อ 4

21.ตอบข้อ 2 22.ตอบข้อ 3 23.ตอบข้อ 3 24.ตอบข้อ 1 25.ตอบข้อ 4 26.ตอบข้อ 3 27.ตอบข้อ 3 28.ตอบข้อ 3 29.ตอบข้อ 1 30.ตอบข้อ 2 31.ตอบข้อ 4 32.ตอบข้อ 3 33.ตอบข้อ 1 34.ตอบข้อ 3 35.ตอบข้อ 3 36.ตอบข้อ 3 37.ตอบข้อ 2 38.ตอบข้อ 3 39.ตอบข้อ 1 40.ตอบข้อ 2

(43)


05 วิทยาศาสตร์ ข้ อสอบปรนัยจํานวน 80 ข้ อ

เก็งข้ อสอบและเฉลยโดย อาจารย์สุรศักดิ# เมาเทือก จากศูนย์ วชิ าการ RAC


ข้ อสอบ 05 วิทยาศาสตร์ 1. สิงมีชีวิตในข้อใดทีไม่ถือว่าเป็ นสิ งมีชีวิตทีสร้างอาหารเอง ไม่ได้ดาํ รงชีวติ โดยการหลัง เอนไซม์ออกมาย่อยสลายซากพืช ซากสัตว์กลายเป็ นอินทรี ยสารโมเลกุลเล็ก ๆ แล้วดูดซึมเข้าสู่ เซลล์ 1. เห็ด 2. แบคทีเรี ย 3. รา 4. มอส 2. สัตว์ในข้อใดทีน่าจะมีจาํ นวนมากที สุดในพื3นทีทีมีฝนตกชุก เกือบตลอดปี และมีความชุ่มชื3นในดินค่อนข้างสูงสมําเสมอทั3งปี 1. กระรอก 2. งู 3. หนู 4. แมว 3. ในห่ วงโซ่อาหารนี3ทีลาํ ดับใดจะพบว่าปริ มาณยาฆ่าแมลงสะสม อยูม่ ากทีสุดต่อหน่วย/ตัวเป็ นอันดับสอง พืชนํ3า แพลงตอนสัตว์ ปลาเล็ก ปลาใหญ่ 1. พืชนํ3า 2. แพลงตอนสัตว์ 3. ปลาเล็ก 4. ปลาใหญ่ 4. ในระบบนิเวศแห่ งหนึง มีสายโซ่ ดงั นี3 ต้นหญ้า – ตัก; แตน – นก - เหยีย ว หากพลังงานเริ มต้นที 1,000 kcal พลังงานทีถกู ถ่ายทอดไปยัง ผูบ้ ริ โภคลําดับที 1 จะมีคา่ กี kcal 1. 10,000 2. 100 3. 10 4. 1 5. ตามหลักของการอยูร่ ่ วมกันแบบภาวะล่าเหยือ หากจํานวนเสื อ ในอุทยานแห่งชาติมีจาํ นวนเพิมขึ3น จํานวนกวางในอุทยาน แห่งชาติเขาใหญ่จะเกิดการเปลียนแปลงในช่วงเวลานั3นเป็ น อย่างไรเพราะเหตุใด 1. ไม่เปลียนแปลง เพราะเสื อกินสัตว์ได้หลายชนิ ด 2. ลดลง เพราะถูกเสื อกิน 3. เปลียนแปลงจนมีจาํ นวนเท่าๆ กับเสื อ เพราะต่างอยูค่ นที แหล่งทีอยู่ 4. เพิมขึ3น เพราะกวางต้องเร่ งสืบพันธุ์ 6. ข้อใดสามารถเกิดขึ3นได้จากการทีตะกัว แคดเมียม นิเกิล จากนํ3าทิง3 โรงงานอุตสาหกรรมปะปนลงสู่ แหล่งนํ3าในปริ มาณน้อย สิ งใดที เกิดขึ3นได้ 1. แพลงตอนตาย 2. นํ3าเกิดการเน่าเสี ย 3. คนทีกินปลาจากแหล่งนํ3านี3 สมําเสมออาจเป็ นโรคพิษจาก โลหะหนัก 4. สิ งมีชีวติ ทั3งในแหล่งนํ3าและโดยรอบเป็ นโรคพิษจากโลหะหนัก 7. ก๊าชชนิดใดทีพบว่าเป็ นสาเหตุของภาวะภูมิอากาศเปลียนแปลง (Climate Change) มากทีสุด 1. คาร์บอนไดออกไซด์ 2. คาร์บอนมอนนอกไซด์ 3. ไฮโดรเจนซัลไฟด์ 4. คลอโรฟลูออโรคาร์บอน

8. การใช้นาํ กระดาษทีใช้แล้วไปทําผลิตภัณฑ์ทีเป็ นโต๊ะ เก้าอี3 ตรงกับ หลักการ 4R ในข้อใด 1. Reduce 2. Reuse 3. Recycle 4. Repair 9. ออร์ แกแนลชนิดใดต่อไปนี3ทีพบเฉพาะในเซลล์ใบดอกกุหลาบ ไม่พบในเซลล์ของเนื3 อเยือของกระต่าย 1. นิวเคลียส 2.ไลโซโซม 3. เยือ หุม้ เซลล์ 4.ผนังเซลล์ 10.หนามของพืชในทะเลทรายเช่นกระบองเพชร มีประโยชน์อย่างไร 1. ทําให้พืชหายใจได้ดีข3 นึ 2. ทําให้ลดพื3นทีในการถูกแสงแดดทําลาย 3. ลดการคายนํ3าจากใบ 4. ประหยัดพลังงานในการสังเคราะห์แสง 11.หากมีการรับประทานอาหารรสเค็มจัดทําให้รู้สึกหิวนํ3ามากจึง ดืมนํ3าเข้าไปมาก ๆ จนรู ้สึกอิม เมือกําหนดลําดับกลไกในการ รักษาสมดุลของร่ างกาย ดังนี3 ก. เลือดใสขึ3น เพราะนํ3าออสโมซิ สเข้าสู่กระแสเลือด ข. หน่วยไตชะลอการดูดนํ3ากลับเข้าสู่ กระแสเลือด ค. สมองส่วนไฮโพทาลามัสยับยั3งต่อมใต้สมองส่วนท้าย ง. ต่อมใต้สมองส่ วนท้ายถูกยับยั3งการหลัง ฮอร์โมนแอนติไดยูเรติก ข้อใดเรี ยงลําดับกลไกได้ถูกต้อง 1. ก. ข. ค. ง. 2. ก. ค. ง. ข. 3. ค. ข. ก. ง. 3. ค. ก. ง. ข. 12. ข้อใดกล่าวถึงโครโมโซม (Chromosome) ไม่ถกู ต้อง 1. สร้างพลังงานให้กบั เซลล์ 2. เป็ นสารทางพันธุกรรม 3. หากมีการเกินมาหรื อขาดหายไปของโครโมโซม จะมีผลให้ ร่ างกายเกิดความผิดปกติ 4. เป็ นตัวกําหนดลักษณะต่างๆเช่น สี ตา สี ผม ความสูง และ ควบคุม การทํางาน ของร่ างกาย 13. เมืออุณหภูมิของสิ งแวดล้อม 25 องศาเซลเซี ยส หากอุณหภูมิ สิ งแวดล้อมสูงขึ3นเป็ น 30 องศาเซลเซี ยส สิงมีชีวติ ชนิดใดที อุณหภูมิร่างกายเปลียนแปลงไปตามอุณหภูมิทีสูงขึ3น 1. หนูนา 2. วาฬ 3. แมวนํ3า 4. จิง3 จก 14. โรคไข้หวัด 2009 ทีกาํ ลังเป็ นปั ญหาในปั จจุบนั ได้เกิดจากสาเหตุใด 1. ยีสต์ 2. ไวรัส 3. แบคทีเรี ย 4. รา 15. ปั สสาวะของคนสุ ขภาพปกติไม่พบสารในข้อใด 1. ยูเรี ย 2. ไอออนต่างๆ 3. กรดอะมิโน 4. กรดยูริก

(46)


16. จากข้อความดังกล่าว ก. คนทีมีหมูเ่ ลือด A รับเลือดจากคนทีมีหมูเ่ ลือด AB ได้ เพราะมีแอนติเจนเหมือนกัน ข. คนทีมีหมูเ่ ลือด B รับเลือดจากคนทีมีหมูเ่ ลือด AB ได้ เพราะมีแอนติเจนเหมือนกัน ค. คนทีมีหมูเ่ ลือด AB ให้เลือกแก่คนทีมีหมูเ่ ลือดใดก็ได้ เพราะไม่มีแอนติบอดี A และ B ง. คนทีมีหมูเ่ ลือด O ให้เลือดแก่คนทีมีหมูเ่ ลือดใดก็ได้ เพราะไม่มีแอนติเจน A และ B มีขอ้ ผิดกีขอ้ 1. 1 ข้อ 2. 2 ข้อ 3. 3 ข้อ 4. 4 ข้อ 17.ถ้าลําดับนิวคลีโอไทล์บนสายหนึงของดีเอ็นเอเป็ น ‘3 CCAATAT 5’ นิวคลีโอไทล์ทีเป็ นคูส่ ายของดีเอ็นเอ ส่วนนี3จะมีลาํ ดับเบสเป็ นอย่างไร 1. ‘3CAAGTTA5’ 2. ‘5GTTCAAT3’ 3. ‘5GGTTATA3’ 4. ‘3CTTGAAT5’ 18. ลูกทีเกิดจากพ่อและแม่ทีมีลกั ษณะอย่างไร ทีจะมีโอกาสเป็ น โรคทางพันธุกรรมกับมีลกั ษณะทีเป็ นปกติในอัตราส่วนที เท่าๆกัน 1. เป็ นโรค x พาหะ 2. เป็ นโรค x ปกติ 3. พาหะ x พาหะ 4. เป็ นโรค x เป็ นโรค 19. จากข้อความต่อไปนี3 ก. การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิ สจะได้เซลล์ใหม่ 4 เซลล์ แต่การแบ่งแบบไมโทซิ สจะได้เซลล์ใหม่สอง เซลล์ ข. การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิ สจะได้เซลล์ใหม่ทีมีโครโมโซม เท่าเดิม แต่การแบ่งเซลล์ แบบไมโทซิ สจะได้เซลล์ใหม่ที มีโครโมโซมเพิมขึ3น 2 เท่า ค. การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิ สเป็ นการแบ่งเซลล์เพือเพิม จํานวนเซลล์ในร่ างกาย แต่การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิ ส เป็ นการแบ่งเพือสร้างเซลล์สืบพันธุ์ ง. การแบ่งแบบไมโอซิ สทําให้ได้เซลล์ใหม่ทีมีพนั ธุกรรม เหมือนเซลล์ต3 งั ต้น แต่การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิ สทําให้ ได้เซลล์ใหม่ทีมีพนั ธุ กรรมต่างไปจากเดิม ข้อใดผิด 1. เฉพาะ ก. 2. ก. ข. 3. ค. ง. 4. ข. ค. และ ง. 20. ข้อใดคือศักยภาพในการอยูร่ อดในกระบวนการคัดเลือกทาง ธรรมชาติมากของสิ งมีชีวิต 1. กินอาหารได้หลายอย่าง 2. ทนอุณหภูมิได้เป็ นช่วงกว้าง 3. มีลกู เยอะ 4. กินจุ

21. เมือนํานํ3ามันสําหรับประกอบอาหาร X และ Y ปริ มาตร เท่ากัน มาอุน่ ให้ร้อนแล้วหยดสารละลายทิงเจอร์ไอโอดีนที ละหยดและคนรอจนสี ทิงเจอร์ไอโอดีนหายไป แล้วเติมหยด ต่อไป นับจํานวนหยดทีเติมจนกระทัง หยดสุ ดท้ายทีไม่หายไป ได้ผลการทดลองดังตาราง นํา มัน จํานวนหยด x 35 Y 15 นํ3ามันชนิดใดเหมาะแก่การบริ โภคมากทีสุด เพราะเหตุใด 1. นํ3ามัน X เพราะมีกรดไขมันอิมตัวมากทีสุด 2. นํ3ามัน Y เพราะมีกรดไขมันอิมตัวมากทีสุด 3. นํ3ามัน X เพราะมีกรดไขมันไม่อิมตัวมากทีสุด 4. นํ3ามัน Y เพราะมีกรดไขมันไม่อิมตัวมากทีสุด 22.ข้อใดกล่าวถึงสารอินซูลินไม่ถูกต้อง 1. เป็ นโปรตีน 2. เป็ นฮอร์โมนทีตบั อ่อนสร้างขึ3น 3. ใช้ฉีดให้ผปู ้ ่ วยโรคเบาหวานบางชนิด 4. กระตุน้ ให้ไกลโคเจนเปลียนเป็ นกลูโคส 23.ไคตินและเซลลูโลสเหมือนกันอย่างไร 1. เป็ นแหล่งพลังงานให้ร่างกาย 2. ช่วยกระตุน้ ให้ลาํ ไส้ใหญ่เคลือนไหว 3. จัดอยูใ่ นกลุ่มคาร์โบไฮเดรตประเภทโครงสร้างทีเป็ นเส้นใย 4. โครงสร้างระหว่างมอนอแซ็กคาไรด์ทีเป็ นองค์ประกอบ 24.ข้อใดแตกต่างจากข้ออืน 1. โปรตีน : กรดอะมิโน 2. แป้ ง : กลูโคส 3. ไขมัน : กรดไขมัน 4. ไกลโคเจน : กลูโคส 25.ปฏิกริ ิ ยาการเผาไหม้ทีสมบูรณ์ จะมีลกั ษณะสําคัญยกเว้นข้อใด 1. ให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และนํ3า 2. มีเถ้าถ่านหรื อฝุ่ นละอองเกิดขึ3น 3. ใช้ปริ มาณแก๊สออกซิ เจนจํานวนมาก 4. เป็ นปฏิกิริยาทีเกิดขึ3นแล้วจะคายพลังงานออกมา 26. ข้อผิดถูกเกียวกับแก๊สหุงต้ม 1. ได้จากการเผา 2. ได้จากการแยกแก๊สธรรมชาติ 3. มีกลิน 4. เป็ นของผสมระหว่างโพรเพนและมีเทน 39 27. จากสัญลักษณ์นิวเคลียร์ ของธาตุโพแทสเซี ยม 19 K ข้อใดไม่ ถูกต้อง 1. มีเลขมวลเท่ากับ 19 2. มีจาํ นวนโปรตอนเท่ากับ 19 3. มีจาํ นวนนิวตรอนรวมกับโปรตรอนเท่ากับ 39 4. มีจาํ นวนอิเล็กตรอนเท่ากับ 39 (47)


37.อาหารในข้ นข้อใดทีทาํ ปฏิกิริ ยากับคอปเปอร์ซลั เฟต ในสภาวะเบส ให้สีของสารละลายทีคอปเปอร์ซัลเฟต ในสภาวะเบส แตกต่าง จากสีอืนๆ 1. นํ3าเต้าหู ้ 2. นํ3าเชือม 3. ขนมปั งปิ3 ง 4. ปาท่องโก๋ 38.พิพิจารณาข้อความ เกียวกับการกลัน นํ3ามันปิ โตรเลียม

28.ธาตุใดมีจาํ นวนเวเลนซ์อิเล็กตรอนมากทีสุด 19 23 32 40 1. 9 F 2. 11 Na 3. 16 S 4. 20 Ca 29.ธาตุ ธาตุทีกาํ หนดให้ ธาตุใดไม่ใช่โลหะชนิดทีสารประกอบของ ธาตุเหล่านี3จะมีสี 2. Mo (molybdenum) 1. Mn (manganese) 3. Mg (magnesium) 4. Md (mendelevium) 30.ธาตุ ธาตุทีมีจาํ นวนโปรตรอนต่อไปนี3 มีสมบัติแตกต่างจากพวกมาก ทีสุด 1. 12 2. 20 3. 36 4. 56 31.ข้อใดเป็ นสารประกอบทีเกิ เกิดพันธะทีมีการให้และรับอิเล็กตรอน 1. O3 2. NaC1 3. CH4 4. NO2 11 32.ธาตุชนิดหนึง ทีมีสัญลักษณ์นิวเคลียร์เป็ น 5 B จะ มีการจัด อิเล็กตรอนตามระดับพลังงานจะมีจาํ นวนอิเล็กตรอนวงนอก สุดจํานวนเท่าใด 1. 3 2. 4 3. 5 4. 11 33. X มีเวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ 2 และมีเลขอะตอมเท่ากับ 38 เมือ มีการจัดอิเล็กตรอนแล้ว เวเลนซ์อิเล็กตรอนนี3 จะอยูใ่ นระดับ พลังงานทีเท่าใด 1. 3 2. 4 3. 5 4. 6

ก. เป็ นกระบวนการแยกทางกายภาพด้วยการกลัน แบบลําดับ ส่วน ข. จํานวนอะตอมคาร์บอนของ A มากกว่า B ค. จุดเดือดและความหนืดของ A มากกว่า C ข้อใดถูก 1. ก. เท่านั3น 2. ก. และ ค. เท่านั3น 3. ข. และ ค. เท่านั3น 4. ก. ข. และ คค. 39. ทดลองผสมสารตั3งต้น 2 ชนิดเข้าด้วยกัน ได้ผลการทดลองดังนี3 ชุด การทดลอง ก.

จงใช้ ผลการทดลองต่อไปนีต อบข้ อ 34-35 นํ3ามัน พืช

ปริ มาณเป็ นร้อยละ

A

กรด โอลิอิก 25

กรด ไลโนเลอิก 50

กรด สเตียริ ก 5

กรด ปาล์มิติก 10

B

10

5

55

25

C

5

30

15

45

สาร ตั3งต้น 1 กรดเข้มข้น ใสไม่มีสี กรดเข้มข้น ใสไม่มีสี

สาร ตั3งต้น 2 ของแข็งสีขาว

ลักษณะ ผลิตภัณฑ์ เกิดฟองแก๊ส

นํ3า

ค.

ของแข็งสี ขาว

นํ3า

ง.

กรดเจือจาง สารละลาย ใสไม่มีสี

เบสเจือจาง สารละลายใส ไม่มีสี

สารละลาย ใสไม่มีสี ร้อนขึ3น สารละลาย ใสไม่มีสี เย็นลง สารละลาย ใสไม่มีสี

ข.

34.นํ3ามันชนิดใด ทีพบมากในพวกนํ3ามันพืช 1. A 2. B 3. C 4. B และ C 35.ข้อใดถูก 1. นํ3ามันพืช A แข็งตัวได้เร็ วทีสุดในตูเ้ ย็น 2. นํ3ามันพืช C มีปริ มาณกรดไขมันอิมตัวมากกว่ากรดไขมัน ไม่อิมตัว 3. นํ3ามันพืช B เป็ นวัตถุดิบทีดีสาํ หรับปฏิกิริยาเติมไฮโดรเจน ทําเนยเทียม 4. นํ3ามันพืช A มีจดุ เดือดสูงทีสุด เพราะมีกรดไขมันไม่อิมตัวมาก 36.ผ้ผ้าฝ้ าย มีองค์ประกอบทางชีวโมเลกุลต่างจากข้อใด 1. ข้าวเหนียว 2. กระดาษสา 3. ผ้าไหมมัดหมี 4. กระดองปู

ชุดการทดลองใดไม่ถือว่าเป็ นปฏิกิริยาเคมี 1. ก. ข. และ ค. เท่านั3น 2. ข. และ ค. เท่านั3น 3. ก. และ ง. เท่านั3น 4. ก. ข. ค. และ ง. 40.หากปล่อยสาร X จํานวน 1 กรัม ไว้ เมือเวลาผ่านไป 15.9 ปี จะเหลือ อยูก่ กี รัม หากสาร X 10 กรัมสลายตัวเหลือ 5 กรัม ใช้เวลา 5.3 ปี 1. 0.5 2. 0.25 3. 0.33 4. 0.125

(48)


41.คลองทีตดั ตรงจากหมูบ่ า้ น ก ไปหมูบ่ า้ น ข มีความยาว 70 กิโลเมตร ขณะทีถนนจากหมูบ่ า้ น ก ไปหมูบ่ า้ น ข มีระยะทาง 79 กิโลเมตร ถ้าหากผู าหากผูใ้ หญ่บา้ นต้องการขนข้าวสาร จาก ่ หมูบา้ น ก ไปหมูบ่ า้ น ข โดยรถยนต์ระยะทางรวมทั ระยะทางรวมทั3งหมด ต่างจากระยะกระจัดเท่าใด 1. 9 กิโลเมตร 2. 70 กิโลเมตร 3. 79 กิโลเมตร 4. 149 กิโลเมตร 42.นายสุ ระศักดิv ขีร ถจักรยานออกจากหมูบ่ า้ นด้วยอั วยอัตราเร็ วคงตัว 20 กิโลเมตรต่อชัว โมง จะนานเท่าใดจึ าใดจึงจะเคลือนทีได้ระยะทาง 500 เมตร 1. 1.0 นาที 2. 1.5 นาที 3. 2.0 นาที 4. 2.5 นาที 42.หากฉันออกกําลังกายด้วยการวิ วยการวิง จากบ้านไปโรงเรี ยนด้วย อัตราเร็ ว 12 เมตรต่อนาที เป็ นเวลา 2 นาที วิง จากโรงเรี ยนไป สนามเด็กเล่นด้วยอัตราเร็ว 15 เมตร ต่อนาที อีก 3 นาที แล้ว เดินจากสนามเด็กเล่นไปร้านขายของด้วยอั วยอัตราเร็ ว 20 เมตรต่อ นาทีอีก 20 นาที จงหาอัตราเร็ วเฉลีย อวินาที 1. 13.53 เมตรต่อวินาที 2. 14.76 เมตรต่อวิ 3. 17.58เมตรต่อวินาที 4. 18.76 เมตรต่อวิ อวินาที จากข้อรู ปตอบคําถามข้อ 44 – 45

1

2

48.จากข้ จากข้อความทีกาํ หนดให้ขอ้ ใดถือว่าการเคลือนทีแบบโปรเจคไตล์ ก. โยนลูกบาสเก็ตบอลลงห่วง ข. ขว้างก้อนหิ นขึ3นตึก ค. ยิงลูกธนูเข้าเป้ าตาวัว ง. ขับรถยนต์เข้าถนนโค้ง 1. ก. และ ข.เท่านั3น 2. ก. และ ค. เท่านั3น 3. ข. และ ง. เท่านั3น 4. ก. ข. และ คค. 49.รถไต่ถงั เคลือนทีดววยอั ้ ยอัตราเร็วสมําเสมอและวิง ครบรอบได้ 9 รอบในเวลา 4 วินาที หากคิดในแง่ความถี ความถี ของการเคลือนที ความถีจะเป็ นเท่าใด 1. 2.25 Hz 2. 1.25 Hz 3. 0.25 Hz 4. 0.15 Hz 50.ถ้ามีคลืนเคลือนทีผา่ นจุด X จํานวน 80 ลูกคลืนในเวลา 0.40 วินาที ค่าความถีของคลืนนี3เป็ นกีเฮิ รตซ์ 1. 250 เฮิรตซ์ 2. 200 เฮิรตซ์ 3. 25เฮิรตซ์ 4. 20 เฮิรตซ์ 51.คลืนทีไม่ตอองอาศั ้ งอาศัยตัวกลางในการเคลือนที เป็ นคลืนใดต่อไปนี3 ก. คลืนแสง ข. คลืนผิวนํ3า ค.. คลืนเสี ยง คําตอบที ถูกต้องคือ 1. ทั3ง ก. ข. และ ค. 2. ข้อ ข. และ ข้อ ค. 3. ข้อ ก. เท่านั3น 4. ผิดทุกข้อ 52.เรื อหาปลาได้ส่งคลืนโซนาร์ไปยังฝูงปลา พบว่าคลืนเวลาที คลืนออกไปจากเครื องส่งจนกลั กลับมาถึงเครื องเป็ น 1.0 วินาที พอดีปลาทีอยูห่ ่างจากเรื อเท่าใด (กํกําหนดให้ความเร็ วของคลืน ในนํ3าเป็ น x เมตร ต่อวินาที ) 1. x เมตร 2. x เมตร

3

44.ความเร็ วในช่วงเวลาใดมีการเปลียนแปลง 1. ช่วงที 1 2. ช่วงที 2 3. ช่วงที 3 4. ช่วงที 1 และ 3 45.ความเร่ งในช่วง 25 – 50 วินาทีมีคา่ กีเมตร/วิวินาที2 1. 0 เมตร/วินาที2 2. 1เมตร/วินาที2 3. 25เมตร/วินาที2 4. 45เมตร/วินาที2 46.เมือปล่อยลูกหิ นจากตึกสูง หากเวลาผ่านไป 10 วินาที ลูกเหล็ก จะมีความเร็ วกีเมตร/วินาที (กําหนดค่าความเร่ งโน้มถ่วง = 10 เมตร/วิวินาที2) 1. 5 เมตร/วินาที 2. 10 เมตร/วินาที 3. 20 เมตร/วินาที 4. 100 เมตร/วิวินาที 47.ข้อใดไม่ถูกต้อง ถ้าปล่อยให้กอ้ นหิ นหล่นยอดตึกสู่พ3ืน การเคลือนทีของก้อนหิ นก่อนจะกระทบพื อนจะกระทบพื3นจะเป็ นตาม โดย ไม่คิดแรงต้านของอากาศ 1. ความเร่ งเพิมขึ3น 2. ความเร็วเพิม ขึ3นอย่างสมําเสมอ 3. ความเร่ งลดลงอย่างสมําเสมอ 4. ไม่มีขอ้ ใดถูก

2

3. 2x เมตร 4. X2 เมตร หล็กไฟฟ้ าจากความถีนอ้ ยไป 53.ข้อใดเป็ นการเรี ยงลําดับคลืนแม่เเหล็ มากทีถกู ต้อง 1. รังสี เอกซ์ อินฟราเรด ไมโครเวฟ 2. อินฟราเรด ไมโครเวฟ รังสี เอกซ์ 3. รังสี เอกซ์ ไมโครเวฟ อินฟราเรด 4. ไมโครเวฟ อินฟราเรด รังสี เอกซ์ 54.ข้อใดเป็ นเหตุผลทีเราไม่ได้ยนิ เสี ยง ก. ความถีคลืนเสี ยงตําเกินไป ข. ความถีคลืนเสี ยงสูงเกินไป ค. ความดังของเสี ยงน้อยเกินไป คําตอบที ถูกต้องคือ 1. ทั3ง ก. ข. และ ค. 2. ข้อ ข. และ ข้อ ค. 3. ข้อ ก. เท่านั3น 4. ผิดทุกข้อ

(49)


55.ข้อใดถูกเกียวกับคลืนแม่เหล็กไฟฟ้ า 1. เป็ นคลืนตามยาว 2. เคลือนทีได้โดยอาศัยตัวกลาง 3. คลืนวิทยุ เอ เอ็ม มีความถีคงที 4. คลืนวิทยุสะท้อนในชั3นเรดิ โอสเฟี ยร์ 56.คลืนชนิดใดทีนาํ มาใช้ระบบ Radio Detection and Ranging 1. คลืนวิทยุ 2. ไมโครเวฟ 3. อินฟราเรด 4. อัลตราไวโอเลต 57.คลืนในข้อใดต่อไปนี3 จดั อยูใ่ นประเภทเดียวกัน 1. คลืนเสี ยง, คลืนนํ3า, คลืนในเส้นเชือก 2. คลืนเสี ยง, คลืนนํ3า, คลืนแสง 3. คลืนในเส้นเชือก, คลืนนํ3า, คลืนแม่เหล็กไฟฟ้ า 4. คลืนเสี ยง, คลืนในเส้นเชือก, คลืนแสง 58.เมือคลืนเคลือนทีจากบริ เวณหนึงไปยังอีกบริ เวณหนึ ง ปริ มาณ ทีมีการเปลียนแปลงได้แก่ปริ มาณใด ก. แอมพลิจูด (Amplitude) ข. ความยาวคลืน (Wave length) ค. ความถี (Frequency) ง. อัตราเร็ ว (Velocity) 1. ก. และ ข. เท่านั3น 2. ก. และ ค. เท่านั3น 3. ข. และ ง. เท่านั3น 4. ก. ข. และ ง. 59.ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของรังสี แกมมา ก. สามารถเลี3ยวเบนได้ในสนามไฟฟ้ า ข. มีอาํ นาจทะลุทะลวงน้อยกว่ารังสี บีตา ค. มีความถีบางช่วงเท่ากับรังสี เอกซ์ ง. มีอาํ นาจทะลุทะลวงมากกว่ารังสี แอลฟา 1. ก. และ ข. เท่านั3น 2. ก. และ ค. เท่านั3น 3. ข. และ ง. เท่านั3น 4. ก. ข. และ ง. 60.เพราะเหตุใดสเปกตรัมของคลืนแม่เหล็กไฟฟ้ าของแถบรังสี ต่างๆ มีชว่ งความถีทีซ้อนทับกันอยูแ่ ต่เรี ยกชือต่างกัน 1. มีอาํ นาจทะลุทะลวงต่างกัน 2. มาจากแหล่งกําเนิดต่างกัน 3. มีความเร็ วต่างกัน 4. มีสีตา่ งกัน 61.ข้อใดถูก ก. เสียงแหลม คือ เสี ยงทีมีความถีสูง ข.เสียงทีมีความถีนอ้ ยกว่า 20 เฮิร์ตซ์ เรี ยกว่า อินฟราซาวด์ ค. ระดับความเข้มเสี ยงมีหน่วยเป็ นวัตต์ตอ่ ตารางเมตร ง. คนทีมีระดับความเข้มเสี ยงสู งกว่าจะมีเสี ยงพูดทีดงั กว่า 1. ก. และ ข. เท่านั3น 2. ก. และ ค. เท่านั3น 3. ข. และ ง. เท่านั3น 4. ก. ข. และ ค.

62.การฝากสัญญาณเสียงไปกับคลืนในระบบวิทยุแบบ AM คลืนวิทยุทีได้จะมีลกั ษณะตามข้อใด ก. คลืนวิทยุจะเปลียนแปลงแอมพลิจูดตามแอมพลิจูดของ คลืนเสี ยง ข. คลืนวิทยุจะเปลียนแปลงแอมพลิจูดตามความถีของคลืนเสี ยง ค. คลืนวิทยุจะเปลียนแปลงความถีตามแอมพลิจูดของคลืนเสี ยง ง. คลืนวิทยุจะเปลียนแปลงความถีตามความถีของคลืนเสี ยง 1. ก. เท่านั3น 2. ก. และ ค. เท่านั3น 3. ข. และ ง. เท่านั3น 4. ก. ข. และ ค. 63.ข้อใดกล่าวถึงปฏิกิริยาฟิ ชชันถูกต้อง ก. เป็ นปฏิกิริยาแบบเดียวกับปฏิกิริยาในดวงอาทิตย์ ข. นิวเคลียสเดิมแตกออกเป็ นสองนิวเคลียสใหม่ ค. มวลทีหายไปกลายเป็ นพลังงาน ง. ก่อให้เกิดปฏิกริ ิ ยาลูกโซ่ 1. ก. และ ข. เท่านั3น 2. ก. และ ค. เท่านั3น 3. ข. และ ง. เท่านั3น 4. ข. ค. และ ง. 64.เมือยิงนิวตรอนเข้าไปในธาตุ โคบอลต์ –59 จะกลายเป็ นธาตุ ชนิดใด 1. โคบอลต์ - 58 2. โคบอลต์ – 60 3. นิเกิล – 58 4. นิเกิล – 60 65.องค์ประกอบของแก่นโลกชั3นนอกเป็ นอย่างไร ก. มีธาตุเหล็กและนิกเกิลหลอมเหลวเป็ นของเหลว ข. มีธาตุเหล็กและนิ กเกิลทีเป็ นของแข็ง ค. มีหินหนืดหลอมละลาย ง. มีหินแข็งทีเย็น 1. ก. เท่านั3น 2. ก. และ ค. เท่านั3น 3. ข. และ ง. เท่านั3น 4. ข. ค. และ ง. 66.หิ นชนิดใดทีมีเนื3 อเบา มีเนื3 อสี จาง เช่น สีขาว มีรูพรุ นเล็กๆ เต็ม ไปหมด จนบางครั3งสามารถลอยนํ3าได้ เนื3 อไม่เนียน เกิดจากหิ น ลาวาขึ3นมาเย็นตัวบนพื3นผิวโลก 1. หิ นทัฟฟ์ 2. หิ นบะซอลต์ 3. หิ นพัมมิช 4. หิ นไรโอไลต์ 67.เหตุใดคนในจังหวัดเชียงใหม่และพื3นทีใกล้เคียงจึงไม่สามารถ รับรู้แรงสัน สะเทือนจากแผ่นดินไหวที จีนเมือวันที 12 พ.ค. 51 แต่คนอยูท่ ีกรุ งเทพกลับสามารถรับรู ้แรงสัน สะเทือนจาก แผ่นดินไหวได้ 1. กรุ งเทพอยูใ่ กล้ศูนย์เกิดแผ่นดินไหวมากกว่าเชียงใหม่ 2. ชั3นดินของกรุ งเทพเป็ นชั3นดินอ่อนสามารถรับแรงสัน สะเทือน ได้ดี 3. กรุ งเทพเป็ นบริ เวณชั3นดินทีทรุ ดจึงรับแรงสัน สะเทือนได้เร็ วกว่า 4. เชียงใหม่เป็ นพื3นทีหุบเขาสลับกับทีราบหุบเขา คลืนแผ่นดินไหว จึงกระจายได้ชา้ (50)


68.การเคลือนทีของแผ่นธรณี ภาคแบบใดทําให้เกิดร่ องลึกใต้ทะเล ลึกและแนวภูเขาไฟชายฝัง 1. แผ่นธรณี ภาคแยกออกจากกัน 2. แผ่นธรณี ภาคใต้มหาสมุทรชนกับแผ่นธรณี ภาคใต้มหาสมุทร 3. แผ่นธรณี ภาคใต้มหาสมุทรชนกับแผ่นธรณี ภาคพื3นทวีป 4. แผ่นธรณี ภาคพื3นทวีปชนกับแผ่นธรณี ภาคพื3นทวีป 69.สยามโมซอรัส สุธีธรนี มีอายุประมาณ 130 ล้านปี ไดโนเสาร์ สยามโมซอรัส สุธีธรนี ตั3งชือสกุลตามชือประเทศ หมายถึง สัตว์คลานจากสยาม และชือชนิดตาม ชือ นายวราวุธ สุ ธีธร นัก ธรณี ฝ่ายโบราณชีววิทยาทีมีส่วนสําคัญในการพบฟอสซิ ล ไดโนเสาร์ชนิดนี3 ทีภูประตูตีหมา อุทยานแห่งชาติภูเวียง เป็ น ไดโนเสาร์ทีมีลกั ษณะเป็ นอย่างไร 1. ฟั นคล้ายจระเข้ อาศัยอยูใ่ กล้แหล่งนํ3า กินปลาเป็ นอาหาร 2. เดิน 4 เท้า คอและหางยาว กินพืชเป็ นอาหาร 3. ปากคล้ายนกแก้ว กินพืชขนาดเล็ก 4. ขาหลังมีขนาดใหญ่ และแข็งแรง กินเนื3อเป็ นอาหาร 70.ข้อใดเรี ยงลําดับชั3นหิ นจากอายุนอ้ ยสุดไปยังอายุมากสุ ดได้ ถูกต้อง 1. หิ นทราย หิ นกรวดมน หิ นปูน หิ นดินดาน 2. หิ นดินดาน หิ นทราย หิ นกรวดมน หิ นปูน 3. หิ นดินดาน หิ นปูน หิ นกรวดมน หินทราย 4. หิ นดินดาน หิ นทราย หิ นปูน หิ นกรวดมน 71.ดาวดวงหนึงอยูห่ ่ างจากโลก 4 หมืนปี แสง คิดเป็ นระยะทาง ได้กกี ิโลเมตร 1. 3.8 x 1015 2. 3.8 x 1016 3. 3.8 x 1017 4. 3.8 x 1018 72.ระบบสุ ริยะตั3งอยูบ่ นแขนใดของกาแล็กซี ทางช้างเผือก 1. แขนของกลุม่ ดาวนายพราน 2. แขนของดาวสุนขั ใหญ่ 3. แขนของดาวลูกไก่ 4. แขนของดาวหมีใหญ่ 73.กลุม่ ดาวใดอยูใ่ นแนวทางช้างเผือก ก. กลุม่ ดาววัว ข. กลุม่ ดาวนกอินทรี ค. กลุม่ ดาวคนยิงธนู ง. กลุม่ ดาวลูกไก่ 1. ก. เท่านั3น 2. ก. และ ค. เท่านั3น 3. ก. ข. และ ค. 4. ข. ค. และ ง. 74.ดาวฤกษ์ทุกดวงมีลกั ษณะเหมือนกันในข้อใด ก. พลังงานและแหล่งกําเนิ ดธาตุตา่ งๆ ข. สี และอุณหภูมิผิว ค. ระยะห่างจากโลกและความสว่าง ง. มวลและองค์ประกอบทางเคมี 1. ก. เท่านั3น 2. ก. และ ค. เท่านั3น 3. ก. ข. และ ค. 4. ข. ค. และ ง.

75.ข้อใดกล่าวถึงวิวฒั นาการของดาวฤกษ์ได้ถูกต้อง 1. ถ้ามีมวลน้อย จะใช้เชื3อเพลิงในอัตรามากและมีชว่ งชีวิตสั3น 2. ถ้ามีมวลมาก จะใช้เชื3อเพลิงในอัตรามากและมีชว่ งชีวิตยาว 3. ถ้ามีมวลน้อย จะใช้เชื3อเพลิงในอัตราน้อยและมีช่วงชีวิตยาว 4. ถ้ามีมวลมาก จะใช้เชื3อเพลิงในอัตราน้อยและมีช่วงชีวิตยาว 76.ทฤษฎีบิกแบงสามารถอธิบายใช้อธิ บายปริ มาณของอนุภาคและ อุณหภูมิของเอกภพในเอกภพได้ตามข้อใด ก. อุณหภูมิของเอกภพลดลง ข. อุณหภูมิของเอกภพเพิมขึ3น ค. ปริ มาณของอนุภาคน้อยกว่าปฏิอนุภาค ง. ปริ มาณของอนุภาคมากกว่าปฏิอนุภาค 1. ก. ค. 2. ข. ค. 3. ก. ง. 4. ข. ง. 77.ดาวเคราะห์ดวงใดทีถือว่าเป็ นดาวเคราะห์หิน ก. ดาวศุกร์ ข. ดาวอังคาร ค. ดาวพุธ ง. ดาวพฤหัส 1. ก. เท่านั3น 2. ก. และ ค. เท่านั3น 3. ก. ข. และ ค. 4. ข. ค. และ ง. 78.ข้อใดเป็ นดาวเคราะห์ช3 นั นอกทั3งหมด 1. ดาวอังคาร ดาวพุธ ดาวพฤหัส ดาวศุกร์ ดาวเสาร์ 2. ดาวยูเรนัส ดาวเนปจูน ดาวพลูโต 3. ดาวพฤหัส ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัส ดาวเนปจูน ดาวพลูโต 4. ดาวเนปจูน ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัส ดาวพฤหัส 79. การทีจะทําให้ยานอวกาศหลุดจากวงโคจรรอบโลกออกไป โคจรรอบดวงอาทิตย์ยานอวกาศต้องมีความเร็ วมากกว่า ความเร็ วในข้อใด 1. ความเร็วโคจรรอบโลก 2. ความเร่ งโคจรรอบโลก 3. ความเร็วตามวิถีโค้งรอบโลก 4. ความเร็วของการหลุดพ้น 80. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง ก. ดาวเทียมสือสารของไทยไทยคมช่วยการสื อสารได้ทวั ประเทศไทยและประเทศในแถบอินโดจีนถึงเกาหลีและ ญีปนชายฝั ุ่ งตะวันออกของจีน ข. ดาวเทียมสํารวจทรัพยากรโลกบอกแหล่งทีมีการตัดไม้ ทําลายป่ า แหล่งทีมีการทับถมของตะกอน แหล่งทีมีปลา ชุกชุม ค. ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาถ่ายภาพเมฆและเก็บข้อมูลของ บรรยากาศในระดับสูง ช่วยการพยากรณ์อากาศได้รวดเร็ ว และถูกต้อง 1. ก. เท่านั3น 2. ก. และ ค. 3. ข. และ ค. 4. ก. ข. และ ค.

(51)


เฉลยข้อสอบ 05 วิทยาศาสตร์ 38. ตอบข้อ 39. ตอบข้อ 40. ตอบข้อ 41. ตอบข้อ 42. ตอบข้อ 43. ตอบข้อ 44. ตอบข้อ 45. ตอบข้อ 46. ตอบข้อ 47. ตอบข้อ 48. ตอบข้อ 49. ตอบข้อ 50. ตอบข้อ 51. ตอบข้อ

1. ตอบข้อ 2. ตอบข้อ 3. ตอบข้อ 4. ตอบข้อ 5. ตอบข้อ 6. ตอบข้อ

4. มอส 2. งู 3. ปลาเล็ก 2.100 2. ลดลง เพราะถูกเสื อกิน 3. คนทีกินปลาจากแหล่งนํ3านี3 สมําเสมออาจเป็ นโรค พิษจากโลหะหนัก 7. ตอบข้อ 1. คาร์บอนไดออกไซด์ 8. ตอบข้อ 3. Recycle 9. ตอบข้อ 4. ผนังเซลล์ 10. ตอบข้อ 3. ลดการคายนํ3าจากใบ 11. ตอบข้อ 2. ก. ค. ง. ข. 12. ตอบข้อ 1. สร้างพลังงานให้กบั เซลล์ 13. ตอบข้อ 4. จิง3 จก 14. ตอบข้อ 2.ไวรัส 15. ตอบข้อ 3. กรดอะมิโน 16. ตอบข้อ 3. 3 ข้อ 17. ตอบข้อ 3. ‘5GGTTATA3’ 18. ตอบข้อ 1. เป็ นโรค x พาหะ 19. ตอบข้อ 4. ข. ค. และ ง. 20. ตอบข้อ 1. กินอาหารได้หลายอย่าง 21. ตอบข้อ 3. นํ3ามัน X เพราะมีกรดไขมันไม่อิมตัวมากทีสุด 22. ตอบข้อ 4. กระตุน้ ให้ไกลโคเจนเปลียนเป็ นกลูโคส 23. ตอบข้อ 3. จัดอยูใ่ นกลุ่มคาร์โบไฮเดรตประเภทโครงสร้าง ทีเป็ นเส้นใย 24. ตอบข้อ 3. ไขมัน : กรดไขมัน 25. ตอบข้อ 2. มีเถ้าถ่านหรื อฝุ่ นละอองเกิดขึ3น 26. ตอบข้อ 2. ได้จากการแยกแก๊สธรรมชาติ 27. ตอบข้อ 1. มีเลขมวลเท่ากับ 19 19

52. ตอบข้อ 53. ตอบข้อ 54. ตอบข้อ 55. ตอบข้อ 56. ตอบข้อ 57. ตอบข้อ 58. ตอบข้อ 59. ตอบข้อ 60. ตอบข้อ 61. ตอบข้อ 62. ตอบข้อ 63. ตอบข้อ 64. ตอบข้อ 65. ตอบข้อ 66. ตอบข้อ 67. ตอบข้อ

F

28. ตอบข้อ 1. 9 29. ตอบข้อ 3. Mg (magnesium) 30. ตอบข้อ ไม่ทราบคําตอบ 31. ตอบข้อ ไม่ทราบคําตอบ 32. ตอบข้อ 1. 3 33. ตอบข้อ 3. 5 34. ตอบข้อ 1. A 35. ตอบข้อ 2. นํ3ามันพืช C มีปริ มาณกรดไขมันอิมตัวมากกว่า กรดไขมันไม่อิมตัว 36. ตอบข้อ 3. ผ้าไหมมัดหมี 37. ตอบข้อ 1. นํ3าเต้าหู ้

68. ตอบข้อ 69. ตอบข้อ 70. ตอบข้อ 71. ตอบข้อ 72. ตอบข้อ 73. ตอบข้อ 74. ตอบข้อ (52)

1. ก. เท่านั3น 2. ข.และ ค. เท่านั3น 4. 0.125 1. 9 กิโลเมตร 2. 1.5 นาที 4. 18.76 เมตรต่อวินาที 4. ช่วงที 1 และ 3 1. 0 เมตร/วินาที2 4. 100 เมตร/วินาที 3. ความเร่ งลดลงอย่างสมําเสมอ 4. ก. ข. และ ค. 1. 2.25 Hz 2. 200 เฮิรตซ์ 3. ข้อ ก. เท่านั3น 2. x เมตร 2 4. ไมโครเวฟ อินฟราเรด รังสี เอกซ์ 1. ทั3ง ก. ข. และ ค. 3. คลืนวิทยุ เอ เอ็ม มีความถีคงที 2. ไมโครเวฟ 1. คลืนเสี ยง, คลืนนํ3า, คลืนในเส้นเชือก 4. ก. ข. และ ง. 1. ก. และ ข. เท่านั3น 2. มาจากแหล่งกําเนิดต่างกัน 4. ก. ข. และ ค. 1. ก. เท่านั3น 4. ข. ค. และ ง. 2. โคบอลต์ – 60 1. ก. เท่านั3น 3. หิ นพัมมิช 2. ชั3นดินของกรุ งเทพเป็ นชั3นดินอ่อนสามารถรับ แรงสัน สะเทือนได้ดี 3. แผ่นธรณี ภาคใต้มหาสมุทรชนกับแผ่นธรณี ภาคพื3นทวีป 1. ฟั นคล้ายจระเข้ อาศัยอยูใ่ กล้แหล่งนํ3า กินปลา เป็ นอาหาร 1. หิ นทราย หิ นกรวดมน หิ นปูน หิ นดินดาน 3. 3.8 x 1017 1. แขนของกลุม่ ดาวนายพราน 3. ก. ข. และ ค. 1. ก. เท่านั3น


75. ตอบข้อ 3. ถ้ามีมวลน้อย จะใช้เชื3อเพลิงในอัตราน้อยและมี ช่วงชีวิตยาว 76. ตอบข้อ 3. ก. ง. 77. ตอบข้อ 3. ก. ข. และ ค. 78. ตอบข้อ 4. ดาวเนปจูน ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัส ดาวพฤหัส 79. ตอบข้อ 4. ความเร็ วของการหลุดพ้น 80. ตอบข้อ 4. ก. ข. และ ค.

(53)

FreeNet53  

FreeNet53 by Taro free net