Page 1


,

ghetto magazi ne


Baş Redaktor: Elik Elling,Tapdıq Soltanov Dizayn: Tapdıq Soltanov

Ghetto Magazine #2 Cənnətə Antenalar sayısı heçbir maddi gəlir güdmür.Elektron olduğu üçün çox da sikivizdə olmaya bilər.

ghettomagazine.info@gmail.com ghettomagazine.wordpress.com


Ri char dBr aut i gan: Yat ağı maGi r i r əm LosAngel es " dəs əni düş ünər ək y at ağı magi r i r əm. Bi r i i k i dəqi qəəv v əl i ş əy ər k ən s ev gi y l ə s i k i məbax dı m. Bugüni k i dəf əs əni ni ç i ndə ol duğunubi l mək öz ümüy ax ş ıhi s set di r i r .

Kaf kanı nPapağı daml ar aəməl i y y at k i mi t ök ül əny ağı şal t ı nda k af k anı npapağı nıx at ı r l adan bi rqabdondur may ey i r di m.

t av anagöz l ər i ni z i l l əmi şx əs t əs i y l ə bi rəməl i y y atmas as ıi di o dondur ma. daml ar aəməl i y y at k i mi t ök ül əny ağı şal t ı nda k af k anı npapağı nıx at ı r l adan bi rqabdondur may ey i r di m.

04.


Ul duz l ar ıİ şar əEdənBar maq

" Əgərbi r i s ənəbar mağı y l agünəş i gös t ər i rv əs əndəbar mağa bax ı r s ans aax maqs andeməl i .Əgərgünəş əbax s andahada ax maqs an,ç ünk i günəşgöz l ər i ni k oredər .Səni nbax mal ı ol duğun,bar maql agünəşar as ı ndauç anquş dur …" Bi r i nc i Qi t əl ər ar as ıNeol i ber al i z məQar ş ıİ ns anl ı qüz l əş məs i Üç ün Hav aÇoxy ağı ş l ıi di .Kül əkonubel i ndənt ut ar k ən,y ağı şbi r t ər əf dənobi r i y anas ov r ul ur duhar das a.O gec əBöy ükAnt oni oy l abi r l i k dəov aç ı x mı ş dı q.Böy ükAnt oni o,t ar l as ı ndak ıy eni c üc ər ənmi s i r l ər ədadananbi rpor s uğuöl dür məki s t əy i r di .Bi z por s uğugöz l əy ər k ənonuny er i nəy ağı şv əbi z i boşbi rdax madük anas ı ğı nmaqməc bur i y y ət i ndəbur ax ank ül əkgəl di .Böy ük Ant oni obi rk ünc əç ək i l i bot ur du,məndəeş i y əi l i ş di m.İ k i mi z də s i qar etç ək di k .O k əs di r di ,məns əy ağı ş ı n,hərz amank i ndən dahak apr i z l i ol ank ül əy i nt əs i r i y l ənec əbi ry er dənbi ry er ədoğr u əy i l di y i ni i z l əməy əbaş l adı m.Yağı ş l ak ül əy i nr əqs i bi t di y ada baş qabi ry er əgedi bor adadav am et di .Qı s amüddəts onr a y ağı ş danger i y əqal ant əkş ey , c ı r c ı r amal ar ı nv əqur bağal ar

05.


ar as ı ndak ıi ns anı nqul ağı nık aredəc əkr əqabəti di .Böy ük Ant oni onuoy andı r may ı m dey əs əsç ı x ar mamağaç al ı ş ar aqç öl ə ç ı x dı m.Hav a,ey ni l əar z ununt əmi nedi l di y i v əbi r bi r i nə bi r l əş ənbədənl ər i nr əqs i s onaç at dı ğız amank i k i mi , həl əy aşv ə nəml i i di . " Bax , "dedi Böy ükAnt oni o,qər bdək i bul udl ar ı nar as ı ndan ç ət i nl i k l əgör ünənbi rul duz ui ş ar əedər ək .Ul duz abax ı bi ç i mdə hüz nünv əağr ı l ıt ək l i y i nöl üağı r l ı ğı nıhi s set di m. Yenədəgül üms əy i bBöy ükAnt oi noməndəns or uş madani z ah et məy əbaş l adı m:" Bi rat al ars öz ünüx at ı r l adı m,y əqi nbel əbi r ş eyi di :Bar maqgünəş i gös t ər di y i ndə,y al nı zax maql arbar mağa bax ar . " Sev i nc l əgül i di Böy ükAnt oni o," Günəş əbax ı r s adahada ax maqdı r .Korol ar , "dedi .Böy ükAnt oni onunbut əəc c übl ü mənt i qi ,mənt am at al ars öz ününnəmənanıv er di y i ni ş ər hə haz ı r l anar k ənk ək əl əməməs əbəbol du.Böy ükAnt oni o gül məy ədav am et di ;mənəmi ,ş ər hi məmi ,y ox s agünəş ədey i l dəgünəş i gös t ər ənbar mağabax anax mağamıgül ür dü, anl amadı m. Böy ükAnt oni oy er əot ur ubs i l ahı nıbi rk ənar aqoy duv əok öhnə dax madük andangöt ür düy üal ət l əs i qar et i ni quc aql amağa baş l adı .Sus manı nv ədi nl əməni nz amanı nı ngəl di y i ni anl adı m. Yanı naot ur ubt ənbək i mi y andı r dı m. Böy ükAnt oni os i qar et i ndənbi rneç ənəf əsal dı qdans onr a baş l adıs özy ağı ş ı na.Söz l ərağı z ı ndant ök ül ər k ənt üs t ü üz ündəny umş al ı r dı l ars ank i ." Azəv v əl bar mağı ml aul duz u

06.


gös t ər mi r di m.Əl i ml əonadəy əbi l məküç ünnəqədərget məm gər əkdey ədüş ünür düm.Tam s ənəəl i ml əul duzar as ı ndak ı məs af əni hes abl ar s anmıdey əs or uş ac aqdı mk i ,s ənbubar maq v əgünəş l əəl aqədarat al ars öz ünüpar t l at dı n.Səni nat al ar s öz ündək i ax mağı ndahaağı l l ıbi ral t er nat i v i y ox du.Əgər günəş əbax s a,k orol mas abel əmüt l əqbüdr əy i bdüş əc ək . Çünk i y ux ar ı y abax ı r .Bar mağabax s a,özy ol undagedə bi l məy əc ək .Yaol duğuy er dəqal ac aqy adabar mağıi z l əy əc ək . İ k i y ol daç oxax maqc adı ;günəş əbax maqda,bar mağa bax maqda.Gör dünmü,böy ükgüc l ər i i z l əy ər əki r əl i l əy əbi l məz , y aş ay abi l məz s ən.Çünk i öl ç düy ündət əx mi net di y i nqədər böy ükol madı ql ar ı nıgör ər s ən.Günəç at maqüç ünget di y i mi z gec əgəl əc ək .Əgəry al nı zəl i nç oxy ax ı nı nabi ry er əbax s aq, ç oxuz ağagedəbi l mər i k .Ammaç oxuz aql ar abax s aqda büdr əy i bdüş ər i k .Yol umuz ui t i r ər i k . " Böy ükAnt oni os us du." Yax ş ı ,əl i nç oxy ax ı nı nav əç oxuz ağı na nec əbax abi l ər i k ?"dey əs or uş dum. Böy ükAnt oni obi rneç ənəf əsal dıs i qar et i ndənv əy eni dən danı ş mağabaş l adı :" Danı ş ar aqv ədi nl əy ər ək .Həm y anı mı z da həm dəç oxuz aql ar daol anl ar l adanı ş ı b,onl ar ıdi nl əy ər ək . " Böy ükAnt oni oy enəul duz ugös t ər di .Əl i nəbax dı ," Xəy al qur ar k əny ux ar ı dak ıul duz abax mağı nl az ı mdı ,ammaəgər döy üş ür s əns əul duz ugös t ər ənəl əbax mağı nl az ı mdı .Yaş amaq budur .Bi raş ağıbi ry ux ar ıbax arday anı r s an. "dedi . Böy ükAnt oni onunk əndi nəqay ı t dı q.Ay r ı l dı ğı mı z daş əf əq ç ox dans ök müş dü.Böy ükAnt oni oqapı y aqədərmənəy ol daş l ı q et di .Ti k anl ıməf t i l l ər i nobi r i t ər əf i nək eç di y i mdəonadönüb,

07.


" Böy ükAnt oni o,s ənul duz ugös t ər di y i ndəmənnəul duz anə əl i nəbax mı ş dı m, "dedi m. Böy ükAnt oni os öz ümük əs di :" Aa!Deməks əni k i s i ar as ı ndak ı məs af əy əbax dı n,el əmi ?" " Xey r , "dedi m." İ k i s i ar as ı ndak ıməs af əy ədəbax madı m. " " Nəy əbax dı nbəs ?" " Səni nəl i nl əul duzar as ı ndaday ananpor s uğabax dı m. " Böy ükAnt oni oy er əəy i l i bmənəv er məküz r əbi rş ey l ərax t ar dı . At ac aqbi rş eymi t apabi l mədi y ox s amənmi ç oxuz aqday dı m, bi l mi r əm.Həreht i mal das i l ahı nı ndol uol may ı ş ıməni m üç ün böy ükş ansi di . Əl i ny ax ı nl ar ı nıv əç oxç oxuz aql ar ı nıgör məy i s ı nay ar aq uz aql aş dı m.Yer dəv əgöy də,i ş ı qgec əni günl əgör üş dür məy ə haz ı r l anar k ən,y ağı şİ y ul uAv qus t aəl av əedi rv əməni m eni ş l ər i mc anı mıdahaazy andı r ı r dı .Bundanoni l s onr a, uz aqdaol duğumuz udüş ündük l ər i mi z l ədanı ş mağav əonl ar ı di nl əməy əhaz ı r l anı r dı q.Yəni ,s i z i .

s ubc omandant emar c os .

08.


09. Na t t e f r o s t . p h o t ob y : p e t e r b e s t e


Kapi t anyeməyəçı xdıvət ayf al argəmi niəl əkeçi r di . mar aql ı dıi nsanl ar ı nsayıni yəbu qədərazdı ?mi l yonl ar l ai nsanı n i çi ndəni yəsadəcəbi rneçəadam? buağr ıver ən vəcansı zmüxt əl i f həyat l ar danbaşqaçar əyoxdur ?t ək bi l di kl ər işi ddət di rsanki . müt əxəssi sl i ksahəl ər i di r .şi ddət mövzusuol duğundaçi çəkki mi açı r l ar .eht i mal l ar ı mı zıqoxudanpox çi çəkl ər iki mi .pr obl em onl ar l a əl aqədət əsi ri çi ndəol manı n qaçı nı l mazl ı ğı ndadı r .evi məi şı q i st əyi r əmsə,kompüt er i m xar ab ol ubsa,avt omobi l i məyenir ezi n l azı mdı r sa,di şi miçəkdi r məm yada əməl i yyatkeçi r məyi ml azı mdı r sa onl ar amöht acam.mənidəhşət ə sal sal ardaanl ı qeht i yacl ar ı m üçün möht acqal mı şam göt l ər ə.dəhşət ə sal maqdayüngülqal ı rbuvaxt . ammaəhəmi yyət l imövzul ar dakımüvəf f əqi yyət si zl i kl ər ii l əşüur umu ağı r l aşdı r ı r l ar .məsəl ənhərgünhi ppodr omagedər kənmusi qiaxt ar ı şı ,yaxşı musi qiaxt ar ı şıi l ədüyməyəbası bdayanı r am.büt ünt ezl i kl ər dəpi s, t ək başı na,r uhsuz,mel odi yası z,yer si zbi rmusi qiçal ı r l ar .üst əl i kbubəst əl ər i n bəzi l ər imi l yonl ar l asat ı l ı rvəbəst əkar l ar ıözl ər i niger çəksənət çihesab edi r l ər .gəncbeyi nl ər əaxani yr əncbi rt üpür cəkdi rbumusi qi .i nanı r l arbu musi qi yə.t anr ı m.onl ar apoxver ,yal ayı budar l ar .ayı r abi l mi r l ər ?eşi də bi l mi r l ər ?i sl adı l mı şl ı ğı ,çoxunuhi ssedəbi l mi r l ər mi ? heçbi rşeyol madı ğı nai nanabi l mi r əm.f ər ql if r ekansl arsı nayı bdayanı r am. maşı nıal anıbi ri lol mayı bancaqf r ekansdəyi şdi r mədüyməsi ni nüzüsoyul ub. ağ,f i ldi şiki mi ,di şi niağar dı r . hə,əl bət t ə,kl assi kmusi qivar .kl assi kmusi qi yər azı yam.ammakl assi k musi qihəmi şəvarməni m üçün.hərgecəüçdör dsaatdi nl əyi r əm.amma

10.


Char l esBukowski

yenədəf ər ql ibi rmusi qi yəeht i yacduyur am.t apabi l mi r əm.t apabi l məl i yəm. buməninar ahatedi r .böyükbi rsahədənməhr um edi l mi şi k,al dadı l mı şı q. həyat l ar ıboyuncayaxşımusi qidi nl əməmi şnəqədərçoxi nsanvarbi r düşünün.üzl ər i ni nçür üməsi nə,düşünmədənöl dür məl ər i nə,ür əksi zl i kl ər i nə çaşmamaql azı mdı r . yaxşıdaəl dənnəgəl i r ?heç. f i l ml ərdəbər bat dı r .zamanzamant ənqi dçi l ər ioxuyuryadadi nl əyi r əm. möht əşəm bi rf i l m,deyi r l ər .gedi bbaxı r am.or adaot ur ubaxmaqki mihi ss edi r əm özümü;al dadı l mı ş,al danmı ş.səhnəl ər iəvvəl dənt əxmi nedi r əm.və xar akt er l ər i naşkari mpul sl ar ı ,onl arüçünəhəmi yyət l iol an,onl ar ıi t əl əyən şeyl ərel əuşaqt əhərvəacı nı l ası dı r .eşqsəhnəl ər ii səəsəbpozucudur . köhnəşapka,eyniqi ymət l it üpür cək.i nsanl ar ı nçoxf i l m seyret di kl ər i nə i nanı r am.t ənqi dçi l ər ,şübhəsi zdi r .bi rf i l miçoxbəyəndi kl ər i ndəbunubaxdı ğı n f i l ml ər l əmüqayi səetdeyi r l ər .dünyagör üşl ər i nii t i r i bl ər .üstüst əgəl ənyeni f i l ml ər l əbombar dmanat ut muşdul ar .f ər qi ndədeyi l di r l ərammai t mi şdi l ər . gör dükl ər if i l ml ər i nhar adasahamı sıpoxvəonl arar t ı qpoxut anı yabi l mi r l ər , qoxusunudaunudubl ar . t el evi zi yayai səheçgi r məyək. vəbi ryazarol ar aq… el əyəm ?nəysə.bi ryazarol ar aqbaşqayazı çı l ar ı oxumaqdaçət i nl i kçəki r əm.sı xı l ı r am.bi r i nci sicüml əni ,par aqr af ıot ur t mağı bi l mi r l ər .səhi f əyəbel əuzaqdanbaxmaqbel əi nsanaağr ıver i r .vəoxumağa başl adı ğı nı zdası xı l maqdanbet ərol ur sunuz.t empoyoxdur .qeyr i adiyada t əzəbi rşeyyoxdur .qumaryoxdur ,i st i l i kyoxdur ,l əzzətyoxdur .nəedi r l ər ? çoxçal ı şdı ql ar ıbəl l i di r .bəziyazı çı l ar ı nyazar kənacıçəkdi kl ər i nideməl ər i nə t əəcübl ənmi r əm, anl ayı r am. özyazı mt ut mayandabaşqaşeyl ərsı nayar am.səhi f əl ər əşər abt ökmüşl üyüm var .ki br i t l ə yandı r mı şamda." nəedi r sənor ada?t üst üi yigəl i rbur numa. " " heçnəyoxdu,gözəl i m.nar ahatol ma. " bi rdəf əzi bi lsəbət i m al ovl andı .sür ət l əbal konaçı xar ı büst ünəpi vət ökdüm.

11.


Char l esBukowski

boksmat çl ar ıseyret məkf aydal ı dı r .sevi r əm boksi zl əməyi .al ı nacaqdər sl ər , yazmaşəkl i nə,yazısənət i nət ət bi qol unacaqxüsusl arvarboksda.soldi r ək, sağkünc,kont r ayumr uq.i pl ər əyayxı nı br əqi bi nüst ünəgedi şl ər i nisevi r əm. t əkbi rf ür sət :qi ymət l əndi r di nqi ymət l əndi r di n.əl i ndəsəhi f əl ərqal arsonunda; yandı rat əşiel ədi r sə,t üst üsüt üst ül əsi n. kl assi kmusi qi ,si qarvəkompüt eryazı nıqı şqı r dı r ,qəhqəhəl ərat dı r ı r .kabusvar ibi rhəyat ı ndaf aydasıol ar . hərgünhi ppodr omagedər kənsaat l ar ı mızi bi l əat acağı mıbi l i r əm.gecəl ər məni mdiamma.başqayazar l arnəedi r l ər ?aynanı nqar şı sı nakeçi bqul aq məməl ər ii l əoynayı r l ar ?sonr adaonl ar ıyazar l ar .yadaanal ar ı nı .yada dünyanıxi l asedi r l ər ?busı xı cıt ər zdəyazmaqdani mt i naet si nl ərmənonl ar ı dünyanıxi l aset mi şhesabedəcəm.odur ğunvəköhnət üpür cəkt ər zi ndə yazmaqdani mt i naet si nl ər .yet ər !yet ər !yet ər !oxuyabi l əcəyi m bi rşey yoxdu?var ?düşünmür əm.t apsanı zmənəxəbərver i n.xeyrver məyi n.var . bi l i r əm;si zyazdı nı z.qal sı n.bi rdəf əadamı nbi r i ndənshakespear e sevmədi yi miyazmağahaqqı m ol madı ğı nıi zahedənuzunvəhi r sdol ubi r məkt ubal mı şdı m.gəncl ərmənəal danı bshakespear eoxumazəhmət i nəbel ə gi r məyəcəkdi l ər .bel əbi rt ər əf keşl i yəhaqqı m yoxi di .səhi f əl ər cəbunudeyi b dayanmı şdı .cavabl andı r madı m.ammabur adacavabl andı r acağam. Sİ KTİ RGETALA.MənTol st oy" udaSEVMİ RƏM! .

12.


bütün liderlər qəhbədir! 13.


Səy y ah

Düy üÜz ük

Səf ər

Yol s uz

Tı x anma

Ki ms əs i z

Çat ı ş maz l ı q

Səy y ah

Təc r übəs i z

Av ar a

Xəy al qı r ı ql ı ğı

Bər duş

Səhvanl ama

İ ş s i z

Ras tgəl mə

Köç ər i

Həs r ət ə

Hac ı

Bər badet mə

Mül k s üz

Yanı l ma

Di l ənç i

Günahi ş l əmə

Par ç al anmı ş

Səhv əy ol v er mə

Av ar a

Ax maql ı ğ

Mənəm

Bac ar ı qs ı z l ı q

TOM WAI TS

Təc r übəs i z

Qal i bi y y ət

14.


ŞENOLERDOĞAN: ` Fi l m ger eksi zveki t apl a al akasıol mayanyaşor t al amasıküçükser sem bi r ki t l eyar at t ı .

Şenol Er doğan. . . Banagör eönc es i y az ars onr as ış ai r . Tam bi rk af a dengi di r . Under gr oundPoet i x " i nedi t ör ü6: 45y ay ı nev i ni ny ay ı n y önet meni di r . Tabi i baz ıgöt übok l ul aronuKay bedenl erKul übündengençbi r oy unc uol ar akbi l i y or . Her ş ey denönc eUPGM" ni nör nekal dı ğıv eal ac ağıpr oj edi r . Şenol Er doğanav er di ği r öpor t aj danönc e; des t eği i ç i nt eş ek k ür l er .

15.


İ çkikaf ası yl ayaz ı l anşi i r l ei çki si zyaz ı l anşi i rar ası ndakif ar knedi r sanagör e? İ ç k i ni nt ür ev i v emi k t ar ı y l ai l i nt i l i el bet t e,k af aaç ı c ıdur uml ar ı ol uş t ur abi l i y or s am bes l ey i c i ,y ar at ı c ı dı r ,t er tdet epebi l i rel bet ,geber t i p bay ı l t abi l i r ,s aç mal at t ı r abi l i r ,k ahv al t ı dadomat esy emeky aday ememek gi bi bi rdur um,hery az ank i ş i ni nbec er ebi l ec eği bi rş eydeği l di ri ç mek , heri ç eni ndebec er emey ec eği ş ey di rel bety az mak . . . Geçenaykadı köyeuğr adı kar kadaşl a. şöyl ebii ddi aayapt ı k. ben dedi m ki , az çokpopül er l eşmeyeyönel i miol du6: 45’ i n. 5ki şi ye sor sak, 23ki şidi r ektadr esit ar i feder . döndübanadediki : ” si kt i ret , 1 ki şibi l ebul ur sanant i kamuamel esiyapadama. ”Har bi denhakl ı çı kt ı . buf i l mi ndoğuşu, gr af f i t ir ekl aml ar ı ( nekadarr ekl amsaar t ı k)bi kı sı m kadı köyi nsanı nıkaz anmanı z ayar dı m et mi şt i rdi ye düşündüm. yanı l mı şı m. . senneekl emeki st er si n? * Of i l mi ns anl ar ı nk onuş t uğuanl amdabeni ms i k i mdedeği l ,güz el bi ri ş t i , k aanv emet ei ç i nmut l uol abi l i r i m benanc ak ,oy ı l l ar day apt ı k l ar ı av angar ddur aney l emi nbunc ay ı l s onr ak i mani dars onuc u.Fi l m ger ek s i zv ek i t apl aal ak as ıol may any aşor t al amas ık üç üks er s em bi rk i t l e y ar at t ı ,bar l ari ç i ndebeni mi ç i ndebuböy l e.s adec ebi rf i l mdi . Ger çek“ buduragayaa! ”dedi ği n35under gr oundf i l m öner i si nde bul unabi l i r mi si n? * Benpr of es y onel s i nemay ıy ı l l arev v el i z l emey i bı r ak t ı m,baş t anewy or k newwav eol maküz er ebenz erdüny ay apı l anmal ar ı nı ny er al t ıör güt l enmel er i ni ni ğr ençk ı s al ar ıbeni mi z l edi k l er i m,t r ams gr es s i ni ş l erdahaç ok , f i l mdenç ok" par ç a" l ar ,y önet menl er i deği l de" mak er " l ar ıol ani ş l er ,ç ok güz el bl ogl arv ar ,s oundey e,ubugi bi ,k l as i k l eş mi şdahas ık ül t l eş mi ş uz unmet r aj f i l ml erbağı ms ı zol anl ar dadahi l beni mi ç i nç okş eyi f ade et mi y or .i nanı ngöz denv ez i hi ndenuz akamahay at ı nı z ıs i k i pat ac ak enaz ı ndanf i l ms el anl amda-ç oki şv ardı ş ar dabi y er l er de,ben2s ene boy unc a500ünüz er i ndeunder gr oundv eav angar dol ar akadl andı r dı ğı m f i l mv i deoper f or mansv ek ons eri ş l er i ni gös t er di mi ns anl ar a,herayç ok f al ai ns anüc r et s i zol ar akgel i pbuf i l ml er i i z l edi , " haber daret mek "i y i bi rş eyl ak i ni ns anl ar ı ndabi r azdahaf az l amer ak

16.


et mes i v ei ş i npeş i nedüş mes i ger ek l i l i ği nei nanı y or um. Sanagör eedebi yyatf ahi şel i ğinedi rabi ?Bi z egör ebaşt aedi t or pi çl i ğibi rdeçevi r menhat al ar ı . , mesel abi z i m bur dagoogl e t r ansl at e’ l eki t apçevi r i siyapanher i f l ervar . . * hay s i y et i nol madı ğıboz ukegol ar ı nol duğuher" i ş "s ahas ı nı nf ahi ş el er i y av ş ak l ar ıv dol ac ak t ı rel bet ,dahak öt üs übunl ar ai nananl ardaol ac ak hep. Sexpi st ol si l kkonser i nimanchest er‘ dadeği ldekadi köydeküçük bibar daver seydibukadardünyacaünl üpunkgr upuol abi l i r mi ydi . ? * Kadı k öy de15s enedi rmüz i ky apanadaml ar ı nç oğununal bümübi l ey ok , bi s i kol s ay dıoml ar aol ur du,popül er l i kbel eş ç i l i ği ni y ak al ay anl arbi l e bar l ar das ar hoş l ar aç al mak t ank ur t ul amı y or s amay as ı nday ok k adı k öy ün,s ak i ns ak i nt ak ı l anbi rbl uesk as abas ıas l ı ndabur as ı , f az l as ı nıy ük l emey eç al ı ş makhat aol ur . Günümüz del oserkavr amıanaanl amı ndanbayabikaydı ger çek l osernedi rabi ?Ki mdi r ?Neyernei çer ?Nası lbiyaşam t ar z ıser gi l er ? * Los erk endi di l i ndek i anl amdak ul l anı l mı y ort ür k i y ede,l os erk ay beden deği l di r ,k ay bedenbaş k abi ş ey di r ,hel ek i t ür k ç edek i k ay beden,t ı pk ı t ut unamay ans aç mal ı ğıgi bi ,bununi ç i ndi l bi l i mc i ol may ager eky ok , bi r az c ı kdüny aal t k ül t ür ünügöz l eml emekk af i ,heps i T. Cs aç mal ı k l ar ı . Sanagor ebl ackmet al i ndevr i mci l er iki ml er ? * Endüs t r i y el ol ar akdev r i mc i l er i k es i nl i k l eBur z um v eMay hem, s onr as ı ndak i " pur e"adıal t ı ndak i bi r bi r i ni k opy al amac ıs t er i l mek ani kv e ek onomi ks oundus i k ey i m.bl as c kmet al k aba,hat al ı ,k i r l i bi rs ounddur , pi sbi rf ot ok opi di rheps i bu,önc es i ndei s ek es i nl i k l eher ş ey i neş i ği Bat hor y ' di r .

17.


Beatkuşağıol sun, kar şıkül t ürol sunUP, 6: 45yayı nser i si nden payl aşı ml ar danbiçokbi l giedi ndi k. Senhal i yl ebui şi nt am i çi ndesi npeki , 60l ar ıyadakar şıkül t ürdedi ği nyaşam bi çi mi nkendi hayat ı ndanekadaruygul uyosun? * Benör enedi ği mş ey l er i y aş adı ğı mi ç i nbenol madı m el bet t e,ben ol duğum i ç i ni ç i ndebul unduğum k ül t ür emey l et t i m.İ ns anı nk endi s i nden baş k abi r ş ey i y aş amakgi bi bi rş ans ıy ok t ur .y aş ay anv ar s ak i v ar -ben onl ar aş ar ş at anf al andahi demi y or um ar t ı k ,i ns anı ny aş ıbüy üdük ç e mus ammas ev i y es i dey ük s el i y or .Al l aht anbok unbokol duğuherdai m bel l i ol uy orda. . Postr ock’ t ant aşakl ıgur upf ovor i l er i nki ml er ? * KanadaSound' unt amamı nıs ev er i m. Çokkar şı l aşt ı ğı nsor uol abi l i r. . hocam beatkuşağıseni ni çi n edebi yyatakı mı ndanöncenedi r ? * BeatKuş ağıs adec ebi redebi y att ür üdür ,k endi s i ndenönc ek i v es onr ak i k uş ak l ar daol duğugi bi .t üm popül er l i k l er i ni s av aşps i k ol oj i s i ek onomi s i v edeği ş i ms ür ec i negi r enk l i s eahl ak ı nı nodönemk i y apı s ı nabor ç l ul ar , bak maGi ns ber g,For d' al afç ak ı y oramaent ot al deFor d' danbi rf ar k ı ol amay nş ek i l dePenguen' denay nıs er i ür et i m mant ı ğı y l aç ı k t ıherbok u, hem depar as ıpeş i nas l ı ndak endi ş i i r i ni ç okf enabec er mi şol du. bunl ar ıdagör ebi l mekger ekel bet t e. Sonsor u:Hangişampuan? * Sabahs ek s i ndenhaz z et mem,mümk üns ek adı ngi t mi şol s un,gönder mekpekhoşol muy ork ov makdeni y oronas anı r ı m.

r öpor t aj ıger çekl eşt i r en:el i kel l i ng

18.


19.


BƏDƏNPORNOSU ŞenolEr doğan Ağpər dəy əək sol unangör ünüş l ər i i z l əy i r əm… Mənc əbubi rSt an Br ak hagef i l mi di .Rəng par t l amal ar ıv əas i dl əy anmı ş pel i k ül y ans ı mal ar ı .Çı l paqbi r qadı nı ngör ünüş ünüi z l əy i r əm i ndi . Vək adr aj abi rbaş qabədəngi r i r . Ki ş i .O daç ı l paq.Azs onr abi r k ör pəni nanas ı nı nr əhmi ndəni ç düny anıt ər kedi ş i ni i z l əy əc əy əm. Bi rbədəndənbi rbaş qabədəni n ç ı x mas ı nı nhok us pok us unu. Bi rağac ı ngöv dəs i nəbax ı nı r am. Ət r af ı ndat am bi rdöv rat ı b.Ağac ı n göv dəs i nəbi rür əki ş ar əs ni i ç i ndə qaz ı t mı şSG hər f l ər i ni gör ür əm. Sı f ı rqol bi rt s hi r tgey mi şadamı n qal ı nbədəni ndək i ür əkv əi ç i ndək i SG hər f l ər i ni düş ünür əm. Bədənl ər i düş ünür əm. Bi rCol dCutv i deos unux at ı r l ay ı r am:El ek t r obeat l erbi rmot or l umi ş ar ı n s əs i ni bəs l əy i r .Yağı şMeş əl ər i ni k əs i radaml ar .Bi rbədəni nor qanı nda üz v l əş ənmaş ı nbi rağac ı nk ök l ər i y l əol aner al ı qəl aqəs i ni k əs i r . Bədəni nəbax ı r am adamı n,di qqət l i c ə. Bi rGuyDebor df i l mk ol aj ı nı ni ç ər i s i ndəHi t l erk adr l ar ıgör ür əm. Çağı r ı ş ı ml ar ,hal üs i noj eni ki maj i nas y onl aröl übədənl ər əv ur ur .

20.


Bi rr ahi bi nc əs ədi ni mi ş ar l apar ç al ay ı bt əbi ət əs ov ur urmür i dl ər i , y ük s əkbi rdağı nt əpəs i ndən. Vəbi rdöv l ətk anal ı ,Fəl əs t i nl i öl üuş aql ar ı nbədənl ər i ni gös t ər i rdüny ay a.Vər əngl i A4k ağı z l ar abas ı l ı röl übədənl ər . Kəbədəy ük s əkot el i ndamı ndangünəş i nal t ı ndat əv afedəni ns anl ar ı i z l əy i r əm;ağl ar abür ünmüş ,t ək bi rbüt ünol muşmi nl ər l əbədən… Bi rdər i y əox ş ay ı radam,i nc əv əy ük s əkdəbl i döy məi y nəs i y l ə.Mi ndi y i mühər r i k i ngöv dəs i ndək i ( özç ək di y i )al ov udüş ünür əm.Bədəni boy danboy adöy ül müşmet al .Met al danbi rbədən.Met al ı nv əadamı n bədəni ni düş ünür əm. Cy ber l əni rbədən… dəy i ş i r . Saçdi bl ər i ş am v əboy aqı r ı nt ı s ıPunk . 1998:Sol qol umunç i y i ni məy ax ı ny er i ndə7s m uz unl uğunda dər i nl əş ənbi rk əs i kaç ı r am bı ç aqı ml a.Sür ət l əaç ı l ı ri k i dər i ar as ı ndak ı məs af ə,qər i bəqans ı zbi rağ.Bar mağı mıs ox ur am ağı rağı ri ç ər i y ə.Bi r götdeş i y i nədey i l ammay aşbi ramc ı ğabənz əy i radətgör ən,qan s üz ül ür ,i nc əbi rs ı z ı l t ı … Pol i s i nv ur duğui ns anbədəni .Pol i s i nv ur duğui ns anbədəni s i y as i bi r oby ek thal ı naç ev r i l i rs ür ət l ə.Tel ev i z i y ay aç ı x ı roby ek t l əş əndöy ül müş bədənədədi k odl ar aay r ı l mı şol ar aq,webi ni ç i nədüş ür y ay ı ml anı ş ı ndandər hal s onr a. Təş k i l att ər əf i ndənöl dür ül müşbi rbədəngör ür əm x al qmənf əət l ər i nə x i dmətedən. Bədəns əl x i dmətç ev r i l i röl üml ə. İ s t i qamət s i zbi rmani f es t ool urbədən:ç ı x ar l ari s t i qamət i ndəqı ş qı r

21.


bağı rmənas ıol may anbi rdi l dəox unani ç l ər i s i y as i k or l anmı şi r i ndol u k ar l aş mı şqul aql ar a. Bay r ağas ar ı l ıbi rbədəngör ür əm.Bay r ağas ar ı l ıbi rbədənöl dük dən s onr aç oxş eyedəbi l məz ." Et di r i l əbi l əramma! "dey ədüş ünür əm. Bi rbədəni ddi aedi r ,öz ünüs ənətəs ər i ol ar aqt əqdi m et di y i ni . Nəy i heç l i y i r di y ux ugör məüz r l ü,hal üs i nas y onbağı ml ı s ıç i ç ək uş aql ar ıç ı l paqbədənl ər i CI At ər əf i ndənəl ək eç ər i l mi ş k ənv əbi r heç k ənr uhi x əs t əv ar l ı ql ar ı . Homos ek s ual hər ək ət l ər dəFr i s c odak api t al i z mi bəs l əy i rak t i v pas s i v bədənl ər . Öz ünüy ax anbi rbədəngör ür əm,bədəni ni r əngl əy ənbi rqadı n gör ür əm,t ar l adaş i t i l ək ənbi rbədəni ny anı ndank eç i rs ür ət l əməni daş ı y anqat ar . Si k i ş ənv ənat r i um i f r azedənbədənl ər i di nl əy i r əm. Çı l paql ı ğı y l a,bəz i l ər i ni nk ai nat ı ndagünahav əaz ğı nl ı ğagi r ənbədən, gey i nməməc bur l uğuv ək api t al i z mi doy uz dur maqməc bur i y y ət i ndə ol anbədən. Bədəni i ş ç i l i kadıal t ı ndak öl əl əş di r əndi gərağbədənl ər . Oy adabu,s ər gi l ənənbədən,qadı nı ndeş i y i nəs ı x ı ş ank i ş i göz ü, k onk r et l əş i bt üpür c ək l əş ənş əhv ət ,bey i ns per mas ıt es t os t er on. Ay aql ar ı nı nar as ı ndav agi nas ı nıs ı x ı ş dı r ı bqı v r ı l ı rqı z . Mar k etətr ey onu,f i l et o,ev ,azbi ş mi ş ,qanl ı … Vi y anaAk s i y oner l er i ,əs gərc əs ədl ər i ,par t i z anqadı nı ns ol qol ubi l əy i y ox .

22.


Paul gr eengr as s ’ i ni dar əet di y i f i l mi mi z30y anv ar1972c i i l dəi ngi l i s or dus ununş i mal i r l andi y adak ıder r yböl gəs i ndəi ns anhaqql ar ıüç ün edi l ənnümay i ş i qanl ış ək i l dəbas dı r mas ıhadi s əs i ni ax t ar ı r .der r y böl gəs i bar r i k adal ar l aç ev r i l i v əəs gər i ngi r əbi l mədi y i böl gəi k ən əs gər l ərbuböl gəy əgi r i bs i l ahs ı z14adamıöl dür müş dür( 6′ s ı17 y aş ı ndadı r ) .əs gərt ər əf i ndənöl üv əy ar al ıy ox dur .hadi s əl ər i ni n ar dı ndanor duböl gədəöl ənl ər i ngünahs ı zk əs l ərol duğunuqəbul et mi ş l ak i ni l kat əş i i r a( i r l andi y ar es publ i k aor dus u)x adi ml ər i ni naç dı ğı möv z us undai s r aret mi ş di r-hadi s əni nar dı ndanhərhans ıbi rs i l ah t apı l mamı ş dı r .hadi s əs onr as ı ndaaç ı l ani s t i nt aqt amami l əor dunu günahs ı zol duğunus übutet di r mi ş di r ,s onr as ı ndadadahaəv v əl i r ay a s i mpat i y aduy any üz l ər l əəs gərdöy üş məküç üni r at ər əf l ər i nə k eç mi ş di r .25i l dav am edəc əkmübar i z ədöv r üdəbel əc əbaş l amı ş dı r . I r a’ y as i mpat i y abəs l əmər eak s i y as ı naqar ş ı l ı qi r a’ nı nday üz l ər l ə günahs ı zv ət əndaş ıöl dür düy üger ç əy i ni unut may ı n. 19mük af atal mı şs ənədl i j anr ı ndaol anbuf i l mi s əhadi s əl ər i həqi qətv ə i ns anl ı qi l əi z ahet məs i bar əs i ndəx üs us i l ət əqdi rt opl amı ş ,f i l mi n ar dı ndani ngi l i shök umət i 30i l s onr at ək r ari s t i nt aqaç maq məc bur i y y ət i ndəqal mı ş dı r .öl k əmi z dəy aş anmı şqanl ıbaz ar ı nv əs i v as qı r ğı nı nı nf i l mi ni nç ək i l məməs i i s ədüş ündür üc üol mağadav am et mək dədi r .

23.


l ebal l onr ouge. hamı nı z ı npox dan,r əngs i zv ə s i k i kbi rhəy at ıol duğunubi l i r əm. hamı nı zmənf əət ç i ,göt əgi r ən, pi s ,y al anç ıv əgöt s ünüz ! . . bəs di r !nəy i i z ahedi r s ən mənə… ni y əəs əbi l əş di m? HEÇ! . .böy üməks ənəy ar amadı göt . .2pi v əal gəl ,bur əngl i t abl et k al ar danudaq. .y ox dur bel əbi rqı r mı z ıağa! al ber tl amor i s s eni ni dar əet di y i , özuş aql ar ıv əməhəl ə bi c bal al ar ı nı noy nadı ğı ,par i s l i ş ar l ar ı nr ol al dı ğı ,Cannes ' dəən y ax ş ıqı s af i l mdi r ,Os c ar daən y ax ş ıs s enar i mük af at l ı ,‘ popi l i s t c əmi y y ətpol i s i ni i z l ər k ənat a

t ər əf dənnənəni z ək ür əy i ni z i k i s əl əy i r mi şhi s s i v er ən,1956i s t ehs al ı ,qı s a ammaağı rf i l mdi r . .

24.


novi embr eyəninoyabracher omañas‘ ı n2003cüi l dəçəkdi yivəböyükbi r hər t ər əf l it əşəkkür əl ai yqol anbi rf i l m.qüsuraxt ar sant apabi l məzsən, poxl amağaçal ı şsançal ı şmazsan,ot ur ubbaxı r sansonr ager i yəudqunmaq qal ı r .şi ddət l ət övsi yəet mi r əm,i zl əməsəni zi t i r ər si ni zdeyi r əm.aşağı dada bi rspoi l ermövcuddur .əsl açəki nməyi n. i cazəver səni z,si zl ər əki çi kbi rhekayəmiçat dı r acam.keçəngünbusəhnəni əl əkeçər i b,səsi mi zieşi t di r məyəqər arver di k.onagör ə...bi r !i ki !üç!dör d! bunuet di kçünkibezdi r di l ərbi zi .bəl i !yor ul duq!t ükəndi k!ümi di mi zii t i r di k! çünkii ndi kivaxt dat eat rvəsənəthəqi qət əni yver mi şhal dadı r .düzdür !l eş i yver ənkomi t əot aql ar ı ,dövl ətməmur l ar ı ,t i car ət ,r ekl amçı l ı q,cı ndı r l ı q, r ahat ı nadüşkünl ük,boşzaman,cançət i nl i yi ,bür okr at i yavəyal an-dol an! bi rt əksənətyoxdur !yazı qsənət i m!sənətar t ı qyoxdur !ar t ı qyal nı zsənət t i car ət i ,sənətbi r ası ,yadasənət it əşvi qet mət i car ət iol acaq.bi rbaşqabank hesabıdaha,ədədl ər it opl amasənət i .ammabi zbunaal ətol mayacağı q! çünkibi zl ər ...azadı q!bi zl ərsənət i nür əkl ər idəyi şdi r əbi l əcəyi nəi nanı r ı q. vəonl ar agücver əbi l əcəyi nə...sənət ,i nsanl ar ayaşadı ql ar ı nıhi sset di r ə bi l ər .sənət ,ki şivəqadı nr uhunaçat abi l ər .sənətcəmi yyət əşüurgət i r ər . bi zl ər idahayaxşıbi rf ər dedər .sənətuni ver salol abi l ər .sər hədsi z,hərcür di ndənvəi r qdənmüst əqi l .sənət ,bi rsi l ahol abi l ər .ammabi rdekor asi ya əsl a!ger çəkbi rsi l ah.si l ahsəsieşi di l məl i di r !hədəfvur ul mal ı dı r !

25.


nov ay az eml y a( 1990)

novayazeml ya.1990 90′ l ar danpankı nənsadə,ənçi yhal ıyadar i ki t i kibom bom.i zahet məyə eht i yacyoxdur ,musi qiki minecəgəl didi nl əyi n. NovayaZeml ya,Avr opaQi t əsi ni nənşi malucl ar ı nda,Rusi ya Feder asi yası nabağl ıər azi dədi r .RuscadaYeniYermənası nıver i r .Ar xt i q Okeanı ndaol anNovayaZeml ya,Rusi yanı nAr hangel skObl ast ı nabağl ı dı r . 2002cii l i nməl umat l ar ı nagör əadanı n2. 716saki nivar . NovayaZeml ya,i kiböyükadadanmeydanagəl i r .Sever nyvəYuj nyAdası nı bi r bi r i ndənMat oçki nBoğazıayı r ı r .Bui kiadai səQur uDəni zii l əBar ent s Dəni zi nibi r bi r i ndənayı r ı r .ər azi l ər i ni ncəmisahədə90. 650km2′ di r .Novaya Zeml yaSoyuqDöyüşdövr üboyuncaəhəmi yyət l ibi rsahəol muş, ümumi yyət l ənüvət estsahəsiol ar aqi st i f adəedi l mi şdi r .Adal arümumi yyət l ə buzl ari l əör t ül müşdağl ı qər azi l ər dənmeydanagəl i r . adanal ı -bedi a -çoxyal ama -oyayl anı nçi meni ne -r i ki t i kibom bom -unDOSt r es -yaşdıyoxsaqur u

26.

-


Cəl i l Cav anş i r t r ans s ek s ual l ac i ns i əl aqə Tr ans s ek s ual l ac i ns i əl aqə İ ş dəny or ğungəl i bdaşk i mi y er i mə uz anmı ş dı m.Tel ef onumus öndür üby at maq, y or ğunl uğumuç ı x ar maqi s t əy i r di m. İ ş dəo qədəror abur aqaç ı r am k i ,gör düy üm i ş i n nət i c əs i ol mas ada,ç oxy or ul ur am.Hər dən mənəel əgəl i rk i ,mənk api t al i z mi məhzbu c ürz ehni v əf i z i k i i s t i s mar agör əs ev mi r əm. Bəz əns ahi bk ar ,t əbi r i c ai z s ə,eş ş əkk i mi anqı r ı r .Ci ddi c əhdl əanl at maqi s t əy i rk i ,bu dük anı nda,y ax ı nl ı qdak ık af eni ndəs ahi bi odur .Mənənə,qar daş ı m,s əni n mi l y onl ar ı ndan! ?Büt üngünüv i t r i ndüz əl t , müş t ər i l ər l ədi l t ap,v ax t ık eç mi şməhs ul l ar ı t əz əməhs ul k i mi müş t ər i y əs ox uş dur … Büt ünbups i x ol oj i gər gi nl i k dəns onr abi rdə s əni neş ş əkk i mi anqı r mağı nadöz məl i y əm?! Adam mi l y onerol andat abeç i l i y i ndək i i ş ç i ni nüs t ünəeş ş əkk i mi anqı r mal ı dı r ?! Hər dəndüş ünür əm k i ,bi z i ms ahi bk areş ş əkk i mi anqı r mı r ,ax t al ananer k əkdanak i mi böy ür ür . Nəi s ə,l apunut muş dum,mənmar k et dəs at ı c ıi ş l əy i r əm.Mar k et i nv əy ax ı nl ı qdak ı k af eni ns ahi bi əy al ət dənMos k v ay a,or dandapay t ax t aqədər“ əz abl ı ”bi ry ol k eç mi ş əs l k api t al i s t di r .Onunüç üni ns any ox dur .Hərş eyəmt əə,k api t al v əəş y adı r .Təs əv v ür edi n,mar k et i nx i dmət ç i s i ni v əy af əhl əs i ni danl ay andaböy ür əböy ür əs əs i ni uc al dı r : “ Nəs əneees ən?Bugünqov s am,i tk i mi ac ı ndangəbər əc ək s ənqapı l ar da…” Di qqətedi nha,k i ms əny oxməhznəs ən… Buax t al anmı şdanak i mi ( bəl k ədədonuzk i mi )bağı r anbi z nes menk api t al i s tş anl ı k ar y er as ı naMos k v abaz ar l ar ı nı nbi r i ndəar abaç ık i mi baş l ay ı b.Onabunak əf gəl əgəl əgəl i bmi l y onerol ubv əhəy at danal dı ğıbüt ünz ər bəl ər i həy at aqay t ar mağa qey r ət i v əgüc üç at madı ğı ndanəl i ni nal t ı ndak ıi ns anl ar aəz i y y ətv er i r .Hərgünmənf i ener j i y l əy ek l ənmi şhal dai ş dənç ı x ı bmet r oy l aev ət əl əs i r əm.Bəz əny eməky edi y i m y er də,mas anı nbaş ı ndamür gül əy i r əm.Xül as ə,buk api t al i s tt ör t ök ünt üs ü y aş amağı mı ndadı nıt amam qaç ı r ı b.Baş qabi ri ş dəy ox uduk i ,gedi mi ş l əy i m.Həl ək i s ubay am,–döz ür əm,ammaev l ənəndəns onr abi rgündəbuk api t al i s tc anav ar ı n

27.


y anı ndai ş l əməy əc əm.Buz al ı m məni günər z i ndəoqədərbez di r i rk i ,əs əbi mdən i nqi l abi x əy al l ar aqapı l ı r am. Uni v er s i t et dəÇeGev ar a,Leni nv əMar k shaqqı ndax ey l i ox umuş am.Büt üns os i al i s t l i der l ər i ni dəy ax ş ıt anı y ı r am.Təl əbəv ax t ıs ol i dey al ıdos t l ar ı mç oxol ub.Onl ar ı nç ox u i mk anl ıat al ar ı nı nhes abı nay ax ş ıdöv l əti ş l ər i ndəç al ı ş s al arda,onl ar danmənəx ey l i s ol s öhbət l ər i nx at i r əl ər i qal ı b.

Yax ş ıy adı mdadı r ,hamı mı züs t ündəÇeGev ar anı nş ək l i ol anuc uzf ut bol k al ar gey i nməy i x oş l ay ar dı q.Cəmi bi ri l önc əy əqədərk umi r i mi z“ Dəni z ”Gənc l ərHər ək at ı , onunal ov l ul i der i As i m Çei di .Hamı mı zFac ebookak k aunt l ar ı mı z daÇeni nş ək l i ni pr of i l ş ək l i el əmi ş di k .Sonr adanöy r əndi kk i ,bi z i mk umi r i mi zAs i m Çev əonay ax ı n ol andi gəruş aql arpul uk ompr ador l ar danv əAmer i k anbur j uaz i y as ı nı n mal i y y əl əş di r di y i t əş k i l at l ar danal ı r .

Uni v er s i t et i qur t ar ank i mi məni hər bi x i dmət əç ağı r dı l ar .Ant i mi l i t ar i s tv əs ol ç ui dey ay a s adi qqal ı bəs gər l i k dəny ay ı ndı m.“ Yay ı ndı m”dey əndək i ,r ay onday aş ay anat am i k i s ağmal i nəkv əüçqoy uns at ı bməni “ k oms av at ”el ət di r di .El əogündəndəmühar i bə ş ər ai t i ndəol anöl k əmi z dənor mal i şy er l ər i ni nqapı s ıüz üməbağl andı .Bi r i k i ay r ay ondaav ar al anı bBak ı y a,f əhl əi ş l əy ənqar daş ı mı ny anı nagəl di m.

Bi r i k i həf t əonunhes abı nay ey i bi ç i böz üməi şax t ar andans onr at əs adüf əni ndi k i i ş y er i mi ns ahi bi i l ər as t l aş dı m.Təl əbəl i k dəns açuz at dı ğı mav əs əl i qəl i gey i ndi y i məgör ə k api t al i s t“ donuz ” ungöz üməni t ut duv əogündənbaş l adı m mar k et dəs at ı c ıi ş l əməy ə. Yük s əkmaaşal mas am da,bi r t əhəray ı ns onunaç ı x ı r dı m. Sahi bk ar ı nbağı r t ı s ı nıpey s ər əv er əv er əs əmi mi qəl bdəni nandı ğı ms ol i dey adan s apmadanç al ı ş ı r dı m.Bel əc ə,günl əry av aş y av aşk eç i r ,məni s əi x t i s as ı mauy ğuni ş t apmaqdanəl i mi üz üb,s at ı c ı l ı ql abar ı ş ı r dı m.

Üz üm ay ağı nı z ı nal t ı nda,s onunc udəf ənəv ax t“ baz l ı q”el ədi y i mi dət əmi zy adı mdan ç ı x ar mı ş am.Dey əs ən,i k i nc i k ur s daox uy andaGür c üs t anahans ı s ak onf r ans a gedəndəot el dəbi rgür c üqı z ı nabi razpul v er i bs əhər əqədərdüny ay agəl di y i nəonu peş manel əmi ş di m.

28.


Hə…Həmi ngüni ş dəny or ğungəl i bdaşk i mi y er i məuz anmı ş dı m.Tel ef onumus öndür üb y at maq,y or ğunl uğumuç ı x ar maqi s t əy i r di m.Fi k i r l əş di y i mk i mi ,t el ef onus öndür üb, göz ümüy umdum.Lapunut muş dum,həmi ngünmaaş ı mıdaal dı ğı m üç ünöz ümül ap y or ğunhi s sedi r di m.El əbi l c i bi mdək i qəpi k qur uşmənəağı r l ı qel əy i r di .Əl i mc i bi mi n üs t ündə,k api t al i s t“ donuz ” us öy əs öy əy ux uy aget di m. Hek ay əbur aç at andahi s sel əy i r əm k i ,i ndi y əqədərdanı ş dı ql ar ı mı n,əs asmət l əbə qət i y y əndəx l i y ox dur .Sadəc ə,ağz ı m qı z ı b.Buqədərs öhbət i k ağı z ak öç ür düy ümü gör əndəns onr adas i l məy əəl i m gəl mədi .Əs l i ndə,haqqı ndabəhsel ədi y i m adam mən dey i l əm.Məny az ı ç ı y am v əbuhek ay əni y az maqüç ünguy ai deal bi rs t r uk t urqur ur am. Səhər dəns i z i nl ədanı ş ans at ı c ıoğl anməni ms ol ç udos t umdurv əbəx t i gət i r mədi y i ndən mar k et dəs at ı c ıi ş l əy i r .Ənböy ükar z us uy ax ş ı c aəy l ənmək ,di v ar l ar aş üar l ary az ı b qaç maq,mi t i nql ər dəpol i ss əddi ni nqar ş ı s ı ndat əkday anı b“ Az adl ı q”qı ş qı r maq,bi rdə y ax ş ı c a“ baz l ı q”el əmək di r .Ammai ndi y əqədərnəadam k i mi əy l ənəbi l i b,nə mi t i nql ər dəönc ər gəy ək eç əbi l i b,nədək i ş i k i mi “ baz l ı q”el əy i b. Et i r afel əməs ədə,bi l i r əm k i ,əny ax ş ıhal dagündəi k i dəf ə( s əhəri ş əget məmi ş ,bi rdə ax ş am ç i məndə)mat s ur bas i y ai l əməş ğul ol ur .El ət əl əbəv ax t ı ndanbi zona“ y anı q” dey i r di k .Bədəni ndət opl anans ek s ual ener j i ni nt əs i r i ndəngöz l ər i par parpar ı l day ı r . Göz ümüy umank i mi gür c üqı z ıy ux umagi r di .Sal ams ı z k əl ams ı zy or ğanıqal dı r dıv ə bədəni məs ar ı l dı .Onuquc aql ay ank i mi ,ak r obat i kf əndl əal t ı mabas dı mv əi z ahagəl məz eht i r as l as ev i ş məy əbaş l adı q.Bi r dənel əbi l göy üny eddi nc i qat ı ndany er ədüş düm. Yax ş ık i ,v ax t ı ndaoy anı böz ümühamamaç at dı r abi l di m.Tezbaz arş al v ar ı mıç ı x ar ı bbi r k ənar aat dı m.Hi s sel ədi mk i ,bi raz dagecoy ans ay dı mi ndi əy ni mdək i c i nsş al v ar ı s abahi ş əgey i nəbi l məy əc ək di m.Məni m dət ər s l i k dənəy ni məgey i nməy əc əmi bi r ş al v ar ı mv ar .Onudabat ı r s am,s abahi ş əget məks ual al t ı nadüş əbi l ər di .On dəqi qədəns onr ahal s ı zv ət aqət s i z ,s us amı şhal dahamamdanç ı x ı bot ağı mak eç di m. Saatbi r əonbeşdəqi qəqal ı r dı . Gür c üqı z ı nı nar x as ı nc ay ağl ıbi rs öy üşgöndər i bs oy uduc udans ugöt ür übi ç di m.Hi s s el əy i r di mk i ,eht i r as danbədəni mx ey l i gər gi nl əş i b.Bi rs i qar ety andı r ı bev dənç ı x ı b y ax ı nl ı qda24s aati ş l əy əni nt er net k l ubay ol l andı m.Əl abi rv ar i ant ı mv ari di . Dedi m ax ı ,dos t umunmat s ur bas i y ai l əməş ğul ol maqdanbaş qaç ı x ı şy ol uy oxi di .Bel ə k as ı boğl anl ar ai ndi heçbi rqadı ny ax ı nl ı qgös t ər mi r .Zav al l ıbüt üns ek s ual f ant az i y al ar ı nıanc aqhamamda,t ək baş ı nager ç ək l əş di r i r .Nəi s ə,onundanı ş ac ağı əhv al atbuy er dəməni m öz ümədəmar aql ıgəl i r .Dey i r əm,əgərməs l əhət di r s ə,dav am el əs i n.

29.


30.


Edi eSedgwi c k Tər c ümə:Ul v i aAy az Sant aBar bar al ıv ar l ıbi rai l əni nqı z ı ol anEdi eSedgwi c k i nnəs i l i İ ngi l t ər ə Kr al Ai l əs i nəuz anank ök l üv əv ar l ı ql ı bi rai l ədəngəl i r di .At as ıFr anc i s Mi nt ur n" Duk e"Sedgwi c k ,hək i ml ər i n uş aqs ahi bi ol mamas ı nı nl az ı m ol duğunudey ənbi rr uhx əs t əs i i di . Duk ei s əbut öv s i y əy əs ək k i zuş aq ək ər əkc av abv er mi ş di .i z di haml ıbi r ai l ədəböy üy ənEdi e,i k i qar daş ı nı gəncy aş dai t i r di ." Mi nt y "26y aş ı nda adgünündənəv v əl öz ünüas mı ş dı , " Bobby "i s əYeni i l gec əs i Har l ey Dav i ds onunubi rav t obus adoğr u s ür müş dü.Edi eni nat as ı ndanni f r ət et məsi ni nənböyüksəbəbiqar daşl ar ı nı nöl ümündənat ası nı ngünahkarbi l məsi di r . Edi eni nat asıhəqi qət ənheçbi rt anı ması ğmayacaqqədərqor xuncdər əcədəxəst ə i di .Ar vadı nı nyol daşl ar ı nı ,uşaql ar ı nı nyol daşl ar ı nıvəEdi eni ndedi yi nəgör əözünə bel ət əcavüzedi r di .Edi eHar war daget məküçünKal i f or ni yadanayr ı l dı ğı nda çoxdanağı lxəst əxanal ar ı ndayat mı ş,anor eksi amüal i cəsigör müşvəabor t ol muşdu. Ki msədahaəvvəlonunki mibi rşeygör məmi şdi ;şəf f afbi rçi mər l i kgeyi mi ,qar a kal qot kavəbi rsüvet er dənbaşqabi rşeygeymi r ,par t i l ər dənçı xmı r dı .Par i sHi l t ona qədəruzananpar t iqı zışəxsi yyət i ni ni l ksahi biO ol du. . .Ancaqoheçbi rzamanbi r Par i sHi l t onol madı . . .Ki msəonunhar adaol acağı nıbi l məzdi ,əvvəl dənönünə qı r mı zıxal çal arsər i l məzdi .Dövr ünənəhəmi yyət l ii kiul duzuAndyWar holvəBob Dyl anı ni l ham pər i siol maqonayet i r di .O bi ryeral t ıpər i sii di .Mar i l ynMonr oeyl ə JoanD' ar car ası ndabi ryer dəi di . 1960l ar daNewYor kunyer al t ısənətdünyası ,PopAr taxı nı nı ndahi l ər i ndənAndy War hol unsayı l ı r dı .NewYor kdabi rt er asqat ı ndakıdi var l ar ıal ümi ni uml aköhnəbi r t ökül müşFabr i ki ndə,al t er nat i vmədəni yyət i nsənət çi l ər i niət r af ı ndayı ğı rvəar dı cı l i st ehsalobyekt l ər i nii st i f adəedər əkbur j uaəxl aqqaydal ar ı naqar şıdayanan əsər l ərver i r di . Əhəmi yyət si zl i yibi raf or i zm ki mii st i f adəedənEdi e,Fabr i kəaddı m at dı ğıvəqar a gözl ər i niWar hol at i kdi yiandaonunr uhunuoğur l amı şdı .Qı sazamandaEdi e, War holf i l ml ər i ni nul duzuol acaqvəFabr i ki nkr al i çasıel anedi l əcəkdi .Ar t ı qovə Andyi nadl ar ıbi r l i kdəxat ı r l anacaqdı . Edi esaçl ar ı nıAndyi nki l ər əuyğungəl si ndeyəgümüşr əngi nəbel əboyat mı şt ı . Fot oşəki l l ər iVoguevəLi f ej ur nal l ar ı ndai şt i r aket məyəbaşl adı .Oğl ansayağı

31.


gör ünüşüuni seksmodası nı ni l knümunəsii di .Ancaqhamarüzündəkiməsum i f adəniheçsi l mədi yihət t ahərgünyenibi rqatmaki yaj ı nal t ı nagi zl ədi r di .Spi r tvə nar kot i küzündən həyat ıqar abasmayaçevr i l məyəbaşl amı şdı .Ağı zı ndayananbi r si qar et l əyuxuyagedi r di .Hət t abi rdəf əqal dı ğıot aqdaşaml ar ıaşı r dı byanğı n t ör ət mi şdi . Onunadı namahnı l aryazmı şbi rçoxsənət çi dənbi r idəBobDyl ani di ." JustLi kea Woman, "" Leopar dski nPi l l boxHat , "hət t a" JustLi keaRol l i ngSt one, "onahəsr ol unanDyl anmahnı l ar ıar ası ndai di . Edi e,r okmüğənni si nə aşi qol muşdu.Böyükqar daşı nı nsöyl ədi yi nəgör əi ki si ar ası ndabi rəl aqəvar dıvəEdi ehəddi ndənar t ı qdozadanxəst əxanaya qal dı r ı l dı ğı ndahami l əol duğuor t ayaçı xmı şdı .Ancaqhəki ml ərhəddi ndənar t ı qdoza vəanor eksi denöt ər ikör pəni nsağl aml ı ğı ndannar ahatol duql ar ıüçünonuabor t a r azısal mı şdı l ar .O günl ər dəDyl anı nsevgi l i siJoanBaezi divəWar holqəddar caona BobDyl anı nSar aLowndsi l əevl əndi yi nisöyl ədi yi ndəEdi eçox sar sı l mı şdı . həyat ı ndamənəviçökünt üməhsodönəmdəi diSonbi rgücl əFabr i kivə War hol ut ər ket di . Ancaqekanomi yasıpozul mağabaşl amı şdı .Vogue,adınar kot i kası l ı l ı ğı yl abi r l i kdə xat ı r l ananbat aql ı ğabat mı şbi r i yl əçal ı şmaqi st əmi r di .Ar t ı qyeniköçdüyüməşhur Chel seaHot el i ndəkiot ağı nı nödəni şi nibel əödəyəbi l məyəcəkvəzi yyət əgəl mi şdi . Sonf i l mi" Ci ao!Manhat t an" daüst süzavt ost opçəkənvəot ağı nıevi ni nboşhovuzunadaşı yanözündənbel ədahaqər i bəbi rxar akt er icanl andı r dı .Fi l mi nçəki l i şl ər i bi t di kdənbi rneçəhəf t əsonr adahəddi ndənar t ı qdozadabar bi t ur atal ar aqhəyat ı na sonver əcəkdi .Öl düyündər eabi l i t asi yamər kəzi ndət anı şol duğuMi chaelPosti l ə evl ii diİ yi r mi dənçoxşokmüal i cəsikeçi r mi şdivənar kot i kdənbeyni nəgedən damar l arbel ət ı xanmağabaşl amı şdı . Onunhəyat ıpi sbi rqəzai di .Bi rmənzi l i nənüstqat ı ndandüşənoyuncaqbi rkör pəni xat ı r l adı r dı . özünüt opar l ayı bəl əal abi l mi rvəhərsəf ər i ndəbi razdahapar çal anı r dı . Sonundayer ədüşdüvəheçbaşl amamasıl azı m ol anbul ənət l ihekayəsonaçat dı . Bi ruşaqmel odi yası nıxat ı r l adanbi rmusi qi siol mal ıi diammaoözdağı l ma si mf oni yası nıdahadoğul madanbəst əl əmi şdi .

32.


BLACK METAL.

33.


90l ıi l l ər i nbaş ı ndaar dar da gəl ənk i l s əy anğı nl ar ıv ə hadi s əl ərəs nas ı nda3adamı n həy at ı nıi t i r məs i Nor v eçx al qı nı n di nc l i y i ni qaç ı r mağabəsi di . Qəz et l ər i nbaş l ı ql ar ıs ank i t ək əl dənç ı x mı şk i mi i di Sər həf t anı nmaz !qar anl ı qgənc l ər hüc uml ar adav am edi r . Xal qı n hadi s əl ər dənməs ul i y y ət l i t ut ul angənc l ər əqar ş ıt ol er ant l ı ğı t amami l ət ük ənmi ş di .medi a öz ünəhədəfol ar aqbl ac kmet al qr upl ar ı nıs eç mi ş di .Bl ac kmet al dey i l i nc ədəağl agəl əni l kad May hemdi . May hemi ni l khey ətdəy i ş məs i v əy ük s əl i ş i əf s anəv ok al i s t Dead' i nİ s v eç l i met al qr upuMor bi d( s adec əDec emberMoon adl ıdemoday eral dı ) danay r ı l ı bMay hemdəMes s i ahı ny er i nə k eç məs i y l əol du. 1991dəç ı x dı ql ar ıAl mani y adöv r ündəMay hem ənex t r emes əhnəs i ndək ons er tv er i r di .Deads əhnədəül gücv ə k əs i c i al ət l ər l əöz ünük əs ər k əndonuzbaş l ar ıhav adauç uş ur du. Budöv r ünbi t i mi ndənqı s amüddəts onr aDeadEur ony mous un dük anı ndat üf əngl əöz ünüv ur du.Çoxazdanı ş ani ç i nəqapanı q mel anx ol i y anı ndi bi nəv ur muşbi r i y di .Budüny ay aai dol madı ğı nı düş ünər di .Kons er t l ərDead` l əbi r l i k dəöl ümc ül bi rhav ay a bür ünmüş dü;k ons er t l ər əgət i r di y i öl üquz ğunui l əmahnı l ar a " öl ümünnəf əs i ni i y l əy i n"dey ər əkbaş l ay ı r dı .Eur ony mous dük anı ndac əs ədi ni t apdı ğı ndaş ək i l l ər i ni ç ək di v ədahas onr a

34.


al bom qapaql ar ı ndai s t i f adəet di .Ger i y əi r oni kbi rqey d bur ax mı ş dı " Ex c us eal l t hebl ood" . 1992' dəMay hem" Li v een Lei pz i ng" adl ır əs mi l i v eal bomuDeadı nx at i r əs i nə y ay ı nl adı . Qapaqdai s ə" Di edByHi s sOwnHands " y az ı r dı .

May hem Nor v eç dəağal ı qel əməy əbaş l ay anbl ac kmet al dal ğas ı nı nöndər i i di . . . may hem v ədi gərbl ac kmet al qr upl ar emper or , i mmor t al , bur z um, s at y r i c on, dar k t hr one. . v əb.qr up üz v l ər i ni nhəy at ıv ədav r anı ş l ar ımedi aüç üny ax ş ıbi r v əs ai t , Nor v eç l i di ndar l arüç üni s əas anv əgöz dənç ı x ar ı l abi l ərbi r hədəfi di .Anc aqqr upunqı z dı r mal ıpər əs t i ş k ar l ar ıdaol ubbi t əni s ey ret mək l ək i f ay ət l ənəc əkk i mi gör ünmür dü.Ki f ay ət l ənmədi l ər də.May hem haqqı ndadav aml ıpi sş ey l əry az anbi rj ur nal i s t i n ev i nəi k i göz ününar as ı nabı ç aqbat mı şbi rdonuzbaş ıat dı l ar . Bununüz ər i nəj ur nal i s tbi rdahaqr uphaqqı ndat əks özbel ə y az madı . göt üç at madıt əbi i k i .

DEAD( YNGVEOHLİ N) 1983c üi l dəgi t ar i s t v ok al i s tEur ony mous( Öy s t ei nAar s et hDes t r uc t or )bas i s tNec r oBut hc er( J ör nSt ubber ud)v əbar aban Manhei m( Kj et i l Manhei m)t ər əf i ndənqur ul anqr upMani ac ı nda ( Sv enEr i kKr i s t i ans en)qr upadax i l ol mas ı y l ai l ks t udi y aal boml ar ı ol anDeat hc r us hıç ı x ar dı l ar .Bas ı l anmi nk opi y aqı s az amanda t ük əndi .1988y ay ı ndaManhei mv əMani acqr updanay r ı l ar aq May hemıy ar ıy ol dabur ax dı .Bat er i s tManhei m ar t ı qger ç əkbi ri ş

35.


t apmas ıl az ı m ol duğunaqər ar v er mi ş di .Mani aci s ə müv əf f əqi y y ət s i zi nt i har c əhdl ər i ar dı ndanbi rağı l x əs t əx anas ı nay at ı r dı l mı ş dı . Qr upüz v l ər i s əhnədəet di k l ər i gi c dı l l ağl ı ql arüc bat ı ndan Nor v eç dəc anl ıper f or mans gös t ər əc əks əhnət apabi l mi r di .Kons er tv er məky er i nə demol arhaz ı r l ay ı bbl ac kmet al ağı r l ı ql ıy az ı l arnəş redən f anz i nl ər əgöndər məy ə baş l adı l ar .Fanz i nl ər s ay əs i ndəMay heməbi rç ox hey r anmək t ubugəl məy əbaş l adı .Eur ony mousmək t ubl ar ı c av abs ı zbur ax mı r dı .Deadi l ət anı şol mal ar ıdabumək t ub y ol daş l ı ğıs ay əs i ndəol du.KöhnəMor bi di ş ç i s i ol anİ s v eç l i Dead ( Yngv eOhl i n)May heməqat ı l maqüz r əEur ony moust ər əf i ndən Nor v eç ədəv ətedi l di .Bal ans s ı zdav r anı ş l ar ıi l əbi l i nən19 y aş ı ndak ıbugəncx ar i c i gör ünüş üy l əNor v eçbl ac kmet al i c t i mai y y ət i t ər əf i ndəndər hal məni ms əndi . Deaduş aql ı ğı ndak eç i r di y i ağı rbi rx əs t əl i küz ündənöl ümdən dönmüş dü.But əc r übəonunhəqi qət ənöl düy ünüv əəs l i ndə baş qabi rdüny adangəl ənf öv qəl bəş ərbi rv ar l ı qol duğunu düş ünməs i nəy ol aç mı ş dı .Düş ünc əl ər i y al nı zmahnıs öz l ər i ni t əs i ret mək l əqal mamı şDeadi nqər i bədav r anı ş l ar ıqr upüz v l ər i dax i l hərk əs i ndi qqət i ni ç ək məy əbaş l amı ş dı .Dead19y aş ı nda

36.


hey r anmək t ubugəl məy əbaş l adı .Eur ony mousmək t ubl ar ı c av abs ı zbur ax mı r dı .Deadi l ət anı şol mal ar ıdabumək t ub y ol daş l ı ğıs ay əs i ndəol du.KöhnəMor bi di ş ç i s i ol anİ s v eç l i Dead ( Yngv eOhl i n)May heməqat ı l maqüz r əEur ony moust ər əf i ndən Nor v eç ədəv ətedi l di .Bal ans s ı zdav r anı ş l ar ıi l əbi l i nən19 y aş ı ndak ıbugəncx ar i c i gör ünüş üy l əNor v eçbl ac kmet al i c t i mai y y ət i t ər əf i ndəndər hal məni ms əndi . Deaduş aql ı ğı ndak eç i r di y i ağı rbi rx əs t əl i küz ündənöl ümdən dönmüş dü.But əc r übəonunhəqi qət ənöl düy ünüv əəs l i ndə baş qabi rdüny adangəl ənf öv qəl bəş ərbi rv ar l ı qol duğunu düş ünməs i nəy ol aç mı ş dı .Düş ünc əl ər i y al nı zmahnıs öz l ər i ni t əs i ret mək l əqal mamı şDeadi nqər i bədav r anı ş l ar ıqr upüz v l ər i dax i l hərk əs i ndi qqət i ni ç ək məy əbaş l amı ş dı .Dead19y aş ı nda heçgül məy ən, qapanı q, ç oxazdanı ş anv əəl dəndüş müşc ı l ı z bədəni y l əbi rc əs əddənf ər qs i zol anİ s v eç l i gəncv ok al i s ts əhnəy ə ç ı x madanəv v əl bi rqut udas ax l adı ğıqar ğal eş i ni i y l əy i rbel əc ə s əhnəy əç ı x dı ğı ndaöl üm hi s s i ni y aş ay ar aqmahnıs öy l əy ə bi l di y i nəi nanı r dı .Öl üm düş ünc əs i Deadi nş üur al t ı nael ə y er l əş mi ş di k i dav aml ıöz ünəz ər ərv er i r di .bi rk ons er t i ndə bədəni ni qı r ı qbi rş üş əy l ək əs ər əköl ümünəqani t i r mi şv əgec əni x əs t əx anadas onl andı r mı ş dı .Et di y i qər i bəl i k l ərbunl ar l ada məhduddey i l di .13c üəs r dəv əbadanöl əni ns anl ark i mi gör ünməküç ünüz ünür əngl əy i rs əhnəy əç ı x madangünl ərəv v əl pal t ar l ar ı nıt or pağabas dı r ı rv əs əs i ni ndahay ax ş ıç ı x mas ıüç ün x or aç al ı ş ı r dı .Bi röl üdənt əkf ər qi nəf əsal mas ıi di . Deadl əi l kmar aql ananqr upunbas ç ı s ıNec r oBut hc erol du.Dead Nec r oBut hc er ı ndəv ət i üz ər i nəEur ony mousv ədi gər l ər i i l əey ni ev i pay l aş mağabaş l adı .qr upauy ğunl aş mat əmi net məy i bac ar mı ş dı .buv əz i y y ətEur ony mous unqı s qanc l ı qdamar ı na

37.


bas mas ı nay et mi şi di .Nec r o But hc er ı nək s i nəqr upun qur uc us uEur ony mous Deadi nöz ününar ahathi s s et məs i üç ünəl i ndəngəl əni edi r di .Söy l ədi y i ş ey l əri s ə ç oxdəqi qbi r baş av əs ank i əmrv er i c i i di ;Seni s ev mi r i k . Onagör ədəöz ünü öl dür məl i s ən. Deadəmr l ər əuy duv ə8 Apr el 1991t ar i x i ndəöz əl l ər i y l əhəy at ı nas onv er di . əv v əl bi l ək l ər i ni k əs di . bi l ək l ər i ndənax anqanl a di v ar ay ol daş l ar ıüç ünbi r qey dy az dı qdans onr aal ı nı na bi l ək l ər i ni k əs di .bi l ək l ər i ndənax anqanl adi v ar ay ol daş l ar ıüç ün bi rqey dy az dı qdans onr aal ı nı nas öy k ədi y i t üf əngl əbey ni ni uç ur du. Büt ünbuqanüç ünüz ri s t əy i r əm (Par t i baş l as ı n) üz ər i ndəDeadi nz ar af atanl ay ı ş ı nıək set di r ənILov eTr ans i l v ani a nəş r l i bi rt s hor tv ari di .c əs ədi i l kt apanEur ony mouspol i s əx əbər v er məky er i nəç öl əç ı x ı bbi rf ot oapar atgöt ür məy i uy ğungör dü. Yol daş ı nı nc əs ədi ni nş ək i l l ər i ni ç ək di k dəns onr aqr upundi gər üz v l ər i ni ax t ar anEur ony mousonl ar aDeadi nöl ümünüqı s ac abel ə x əbərv er di :Tezbur agəl i n!Deadç oxc ool bi rş eyet di .Öz ünü öl dür dü. Qr upy ol daş l ar ıv əz i y y ət dənnar ahatol muş du.Gəncbi r adam t üf əngl əbey ni ni uç ur ar aqi nt i haret mi ş di v əqr upy ol daş ı bunubel əöz ünəç ı x art əmi net məküç üni s t i f adəedi r di .Eur ony mous unbudav r anı ş ış əx s i y y ət i v əbaş ı nagəl əc ək l ərhaqqı nda

38.


bi l ək l ər i ni k əs di .bi l ək l ər i ndənax anqanl adi v ar ay ol daş l ar ıüç ün bi rqey dy az dı qdans onr aal ı nı nas öy k ədi y i t üf əngl əbey ni ni uç ur du. Büt ünbuqanüç ünüz ri s t əy i r əm (Par t i baş l as ı n) üz ər i ndəDeadi nz ar af atanl ay ı ş ı nıək set di r ənILov eTr ans i l v ani a nəş r l i bi rt s hor tv ari di .c əs ədi i l kt apanEur ony mouspol i s əx əbər v er məky er i nəç öl əç ı x ı bbi rf ot oapar atgöt ür məy i uy ğungör dü. Yol daş ı nı nc əs ədi ni nş ək i l l ər i ni ç ək di k dəns onr aqr upundi gər üz v l ər i ni ax t ar anEur ony mousonl ar aDeadi nöl ümünüqı s ac a bel əx əbərv er di :Tezbur agəl i n!Deadç oxc ool bi rş eyet di . Öz ünüöl dür dü. Qr upy ol daş l ar ıv əz i y y ət dənnar ahatol muş du. Gəncbi radam t üf əngl əbey ni ni uç ur ar aqi nt i haret mi ş di v əqr up y ol daş ıbunubel əöz ünəç ı x art əmi net məküç üni s t i f adəedi r di . Eur ony mous unbudav r anı ş ış əx s i y y ət i v əbaş ı nagəl əc ək l ər haqqı ndak onk r eti puc l ar ıv er məy əbaş l amı ş dı . Deadi ni nt i har ı ndanqı s abi rmüddəts onr aEur ony mous unç ək di y i qanl ış ək i l May hemi nDawnoft heBl ac kHear t sal bomunun qapağı ndai s t i f adəedi l di .Nec r oBut hc erüç ünar t ı qbuqədər i ç ox i di v əqr updanay r ı l mağaqər arv er di .Anc aqMay hem ar t ı q t anı nmı şbi rqr upi di .Nec r oBut hc er ı ny ar at dı ğıboş l uğudol dur maqEur ony mousüç ündəç oxç ət i nol madı .1993i l i ndəEur ony mousqr upaöz ünüi r əl i dədeş i k deş i kedər əköl dür əc əkol anqat i l i Var gVi k er nes i y eni baş ç ıol ar aqgöt ür dü. Eur ony mous unDeadhaqqı ndadedi y i ' Ts hi r tününüz ər i nə c ənaz əmər as i mi el anı nıbas dı r anadam üç ünnəl ərdüş ünə bi l ər s i ni z .DeadMay hem üç ünt am ax t ar dı ğı m bi rş əx s i y y əti di Bu öl üm İ s k andi navöl k əl ər i ni uz unc abi rz amanməş ğul edəc ək

39.


hadi s əl ər i nf i t i l i ni y andı r mı ş dı .Eur oy nmousDeadi nöz ünüger ç ək Bl ac kmet al r uhununi t məs i v ək or l andı ğıüç ünöl dür düy ünü müdaf i əedi bdöy üşel anet mi ş di rbundanbaş qaar dar dagəl ən hüc uml ark i l k əy anğı nl ar ık i mi hər ək ət l ərmus i qi ni nons uzda qar anl ı qol ani mi c i ni ol duqc at əc av üz k arhal aç ev i r mi ş di r . Deadi bəl k ədəəf s anəedənonunş i z oi t l i y i y di özy az dı ğıəf s anəv i bl ac kmet al mahnı s ıt hef r eez i ngmoonuns öz l ər i ey ni z amanda onuəny ax ş ıi z ahedəns öz l ər di r : ev er y t hi ngher ehi ss oc ol d-Bur dahərş eyç oxs oy uqdur ev er y t hi ngher ehi ss odar k-Bur dahəry erç oxqar anl ı qdı r Ir ememberi t əl əasf r om adr eam -Xat ı r l ay ı r am bi ry ux uday mı ş k i mi ent hec or neroft hi st i me-Buz amanı nk ünc ündə Ir ememberi t əl əwasher eIdi ed-Xat ı r l ay ı r am bur aöl düy üm y er di byf ol l owi ngt hef r eez i ngmoon-Dondur uc uay ıi z l ər k ən dar k nes shi sgr owi ngt heet er ni t yopens-Qar anl ı qböy üy ür s ons uz l uqaç ı l ı r t hec emet ar yl i ght supagai nasenanc i entt i mes-Qəbi r i s t anl ı q y eni dəni ş ı ql anı rk eç mi ş dəol duğuk i mi f al l ans oul sdey əbehi ngmys t eps-Düş müşr uhl arməni m addı ml ar ı ml aöl ür byf ol l owi ngt hef r eez i ngmoon-Dondur uc uay ıi z l əy ər ək . .

40.


ghettomagazine. info@gmail. c om ghettomagazine. wordpress. c om

41.

Ghetto Magazine #2  

Ghetto Magazine vol.2

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you