Page 1

TalasPlus! DigiOrderBon   Inleiding     Vanuit  de  markt  is  steeds  meer  vraag  gekomen  om  een  koppeling  met  bestaande   tandarts  softwarepakketten  te  faciliteren.  TalasPlus!  komt  hierin  tegemoet  door   een  verbinding  te  maken  met  de  software  van  Vertimart.  Op  moment  van   schrijven  bestaan  de  te  koppelen  pakketen  uit  Exquise  en  Complan.  In  dit   document  een  beknopte  beschrijving  van  de  werking  van  deze  koppeling.     Werkstukkenbibliotheek     De  opzet  van  de  tandartssoftware  dicteert  dat  het  Lab  een  werkstukken   bibliotheek  samenstelt  onder  gebruik  making  van  eigenschappen  en  werkplan   fases.  Het  idee  hierachter  is  dat  hoe  uitgebreider  deze  fases  en  eigenschappen   hoe  minder  ruimte  er  is  voor  incomplete  en/of  onduidelijke  opdrachten.  Om  de   werkstukken  te  beheren  is  er  een  editor  beschikbaar.     Editor    


In bovenstaand  scherm  is  het  overzicht  van  de  werkstukken  zichtbaar.  De   werkstukken  zijn  ingedeeld  in  negen  groepen,  deze  groepen  zijn  vast  en  worden   bepaald  door  de  software  aan  de  tandarts  zijde.  Via  de  knop  nieuw  werkstuk  kan   er  een  nieuw  werkstuk  worden  gemaakt.  Een  bestaand  werkstuk  wordt  geopend   door  dubbel  klikken  op  het  betreffende  werkstuk.    

  In  bovenstaande  scherm  is  een  werkstuk  met  bijbehorende  fases  geopend.  De   uren  geven  de  doorloop  tijd  van  dit  werkstuk  aan  en  bepalen  aan  de  tandarts   kant  de  mogelijke  retour  data  voor  dit  werkstuk.  Er  moet  altijd  minimaal  een   fase  per  werkplan  aanwezig  zijn,  dit  kan  bijvoorbeeld  alleen  aflevering  zijn  en   dan  het  aantal  dagen  (8  uur  is  een  werkdag)  dat  het  totale  proces  in  beslag   neemt.  Via  de  knop  werkplan  item  toevoegen  wordt  er  een  nieuwe  fase   toegevoegd.  Via  het  rode  kruis  kan  een  fase  verwijderd  worden.  Het  staat  een   ieder  vrij  om  de  indeling  van  de  werkplannen  zo  gedetailleerd  te  maken  als  men   goeddunkt.       De  code  van  het  werkstuk  moet  overeen  komen  met  de  code  zoals  die  in   TalasPlus!  is  aangemaakt.  Dit  om  bij  het  converteren  van  een  digitale  naar  een   reguliere  order  te  kunnen  matchen.  Via  de  dropdownbox  ‘Soort’  wordt  dit   werkstuk  ingedeeld  in  een  van  de  negen  voor  gedefinieerde  groepen.    Het  vlak   met  de  checkboxen  Kleur  noodzakelijk,  1  of  meer  elementen  noodzakelijk,  etc.   zijn  voor  gedefinieerde  eigenschappen  die  aan  een  werkstuk  kunnen  worden   meegegeven.  Achter  elke  op  dit  moment  geïmplementeerde  eigenschap  staat  een   getal  (1,2,4,32  en  512),  de  eigenschappen  die  voor  dit  werkstuk  gelden  worden   bi  elkaar  opgeteld  en  in  het  vlak  erboven  ingegeven.  In  het  voorbeeld,  515,   betekent  dit  dus  dat  de  eigenschappen  verplichte  retour  datum  (512),  1  of  meer   elementen  noodzakelijk  (2)  en  kleur  noodzakelijk  (1)  zijn  geselecteerd  (512+2+1   =  515).  Als  er  geen  eigenschappen  gelden  voor  betreffende  werkstuk  dan  dient   er  0  te  worden  ingevuld.  Via  het  veld  werkstuk  DNA  kan  er  extra  informatie   worden  opgegeven  welke  zichtbaar  is  voor  de  tandarts  bij  de  selectie  van  de   werkstukken.  Evenals  de  richtprijs  is  dit  geen  verplicht  veld.      


Onderstaand scherm  laat  het  tabblad  eigenschappen  zien.  Naast  de   voorgekookte  eigenschappen  is  het  ook  mogelijk  om  zelf  eigenschappen  aan  te   maken  en  toe  te  kennen  aan  werkstukken.    Tevens  is  het  mogelijk  om   eigenschappen  te  maken  die  op  opdracht  niveau  gelden  en  dus  bij  elke  opdracht   getoond  worden.      

Via  de  dropdownbox  kan  worden  bepaald  op  welke  niveau  deze  eigenschap   geldig  is  werkstuk  of  opdracht.  Via  ‘Add  Keuze’  kan  er  een  nieuwe  keuze  worden   ingegeven.  Bijvoorbeeld  bij  Opbouw  kan  die  klant  kiezen  uit  Titaan  of  Zirkon   opbouw.  Via  de  checkbox  kan  worden  aangegeven  of  deze  keuze  verplicht  is.   Worden  er  geen  keuzes  aangemaakt  dan  zal  er  een  vrij  tekst  vak  voorzien  van  de   ingegeven  omschrijving  getoond  worden.     Via  de  knop  ‘Add  Bij  Codes’  kan  (mits  de  eigenschap  op  werkstuk  niveau  staat   ingesteld)  worden  aangegeven  voor  welke  werkstukken  deze  eigenschap   allemaal  geldt.    Dit  is  terug  te  zien  in  het  tabblad  ‘Bij  Codes’:    


Via de  knop  ‘Add  Bij  Codes’  kunnen  de  codes  worden  aangepast:    

  Via  het  tabblad  XML  en  de  knop  genereer  wordt  er  een  xml  bestand  aangemaakt,   welke  eenmalig  geüpload  moet  worden  naar  de  klant.      

  Nadat  de  werkstukken  bibliotheek  bij  de  tandarts  is  ingelezen  kunnen  er   opdrachten  worden  aangemaakt.  Vanaf  dat  moment  vindt  er   berichtenuitwisseling  plaats  tussen  lab  en  tandarts  via  xml  bestanden.  Eventuele   wijzigingen  in  de  werkstukken  bibliotheek  worden  via  deze  berichten   automatisch  meegestuurd  naar  de  tandarts.  Via  de  knop  publiceer  wordt  de  


laatste versie  van  de  bieb  in  de  database  gezet,  deze  wordt  in  de  uitgaande   berichten  meegenomen.   Bij  de  klant         De  software  die  bij  de  tandarts  gebruikt  wordt  heeft  niks  met  TalasPlus!  van   doen,  licenties  en  storingen  moeten  door  de  tandarts  zelf  met  de  betreffende   leverancier  worden  geregeld.  Onderstaande  scherm  toont  wat  de  tandarts  ziet,   het  hoofdscherm  van  zijn  software  met  in  het  grote  vak  een  overzicht  van   verzonden  opdrachten.    

  Onderstaande  scherm  laat  een  vertaling  zien  van  de  werkstukken  bibliotheek   naar  wat  de  tandarts  op  zijn  scherm  ziet:   De  negen  voor  gedefinieerde  groepen   met  daarin  de  werkstukken  zoals  die   door  het  lab  zijn  aangemaakt.  Het  gele   vlak  laat  zien  welke  van  de  standaard   eigenschappen  zijn  geselecteerd  voor   het  betreffende  werkstuk.                    


Het onderstaande  opdracht  scherm  laat  de  eigenschappen  en  de  gewenste  retour   datum  zien  welke  afgeleid  zijn  van  de  fases  zoals  die  in  het  werkplan  in  de   werkstukken  bibliotheek  zijn  aangemaakt.    

  Nadat  de  opdracht  volledig  is  ingevuld  wordt  via  de  knop  verzenden  de  opdracht   naar  het  lab  gestuurd.        


Bij het  Lab     Via  de  TalasPlus!  berichtenlezer  worden  de  berichten  van  de  tandarts  ingelezen   en  de  uitgaande  berichten  (tab  outbox)  verzonden  …      

  Binnen  het  orderoverzicht  van  TalasPlus!  is  er  een  extra  knop  gekomen  met   ‘Digitale  Opdrachten’  In  dit  overzicht  is  te  zien  welke  nieuwe  opdrachten  er  zijn   binnen  gekomen.      


Via de  optie  bekijk  opdrachtbon  kan  er  de  inhoud  van  de  opdracht  worden   bekeken:    

Door  te  dubbelklikken  of  op  de  knop  converteer  naar  order  te  drukken  kan  van   deze  digitale  opdracht  een  TalasPlus!  opdracht  gemaakt  worden:    

De  hyperlink  ‘Order  nr’  zal  bij  klikken  de  digitale  opdracht  tonen,  deze  is  dus   bijgevoegd  bij  de  order.  Eventuele  bijlagen  zoals  foto’s,  spectroshade  bestanden   en  kleurkaarten  worden  ook  automatisch  bij  de  order  gevoegd.  Op  het  moment   van  converteren  gaat  er  een  berichtje  naar  de  tandarts  dat  de  order  is  


geaccepteerd en  wordt  aangegeven  onder  welk  ordernummer  zijn  opdracht  bij   lab  geboekt  is.    Via  de  meeste  rechts  knop  in  de  toolbar  (papiertje  met   paperclipje)  is  het  mogelijk  om  zelf  een  bericht  over  betreffende  order  naar  de   tandarts  te  sturen:    

  In  het  orderoverzicht  is  door  het  wereldbol  icoontje  te  zien  dat  het  een  digitale   opdracht  betreft:         De  tandarts  zal  na  het  inlezen  van  de  nieuwe  berichten  in  zijn  opmerkingen  veld   de  automatisch  aangemaakte  tekst  zien:    

Als  er  een  dagnota  van  een  digitale  opdracht  wordt  aangemaakt  dan  zal  er  ook   een  automatisch  bericht  naar  de  tandarts  gaan.    

TalasPlus! De Digital Opdracht  

Vanuit de markt is steeds meer vraag gekomen om een koppeling met bestaande tandarts softwarepakketten te faciliteren. TalasPlus! komt hieri...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you