Page 1

KATALOOG 2013-2014


Hea haridustöötaja! Pakume oma kataloogis õppekavas esitatud nõuetele vastavaid väljaandeid ning loodame, et need tekitavad huvi nii õpilastes kui õpetajates. Meie autorite ring on jõudsalt laienenud ning kavandatud õppeväljaannete hulk täieneb pidevalt. Kõik selles kataloogis esitletud väljaanded järgivad uut õppekava ning valmivad hiljemalt järgmiseks õppeaastaks. Trükist ilmunud õpikuid-töövihikuid saate kohe tellida ja kasutama hakata.

Sisukamaid lahendusi soovides Teie kirjastus MAURUS

Tellimine, ettepanekud ja lisainfo: telefon 6971011, 59196117 e-post tellimine@kirjastusmaurus.ee www.kirjastusmaurus.ee

Rain Siemer Tegevjuht rain.siemer@kirjastusmaurus.ee Elo Kuks Müügijuht elo.kuks@kirjastusmaurus.ee


ALUSHARIDUS

LUGEMISLUST Küllike Kütimets, Tiiu Puik 2011, pehme köide, 17x21, 4-värvitrükk, 88 lk

Kogumik koosneb eesti, soome, leedu, kirgiisi, aafrika, indiaani, hiina ja tšuktši muinasjuttudest ning eesti lastekirjanike juttudest. Lugemispalad on mõeldud ennekõike selleks, et äratada 6-9 aastastes lastes huvi raamatute vastu ning aidata kaasa lugemisoskuse kujundamisele. Iga jutu juurde on teksti paremaks mõistmiseks lisatud harjutused ja ülesanded.

4


ALUSHARIDUS

PERE LOOD. KUULA JA LOE Getlin Luik, Küllike Kütimets 2011, pehme köide, 17,5x24,5, 4-värvitrükk, 64 lk

Raamat „Pere lood” on mõeldud lasteaia ja 1.–3. klassi lastele ettelugemiseks, kuulamiseks, ise lugemiseks ja ülesannete lahendamiseks. Kuulamisülesannete abil saab laps harjutada tähelepanelikku kuulamist. Ettelugemine äratab huvi lugemise vastu ning aitab arendada loovust, kujutlusvõimet ja uudishimu. Jutud ühe pere tegemistest on kirjutanud Getlin Luik, kuulamisülesanded nende juttude juurde koostanud Küllike Kütimets.

5


ALUSHARIDUS

ÕPIME RÕÕMUGA MATEMAATIKAT Anneli Liis, Rahel Rist, Evelyn Alus, Erika Naudi 2011, pehme köide, 17x21, 4-värvitrükk, 192 lk

Raamatust leiate luuletusi, liisusalme, mitmesuguseid vahvaid matemaatilisi mänge ja harjutuslehti nii laste arendamiseks kui ka lõbusaks ajaveetmiseks. Raamatus luuakse kujutlus arvust ja numbrist, õpitakse arvu nimetama ja numbriga tähistama, tutvustatakse hulga, arvu ja numbri vahelist seost. Õpitakse võrdlema arve ja neid liitma ja lahutama. Tehakse tutvust kella, geomeetriliste kujundite ja tekstülesannetega. Lisaks saab teadmisi proovile panna loogilist mõtlemist ja taibukust nõudvaid ülesandeid lahendades. Raamatust leiate arvu-, kujundi- ja loendamiskaardid. Kunstitegevuste kaudu õpivad lapsed tundma erinevaid kujundeid ning moodustama neist mustreid ja pilte. Piltide ja mustrite tegemisel saab laps kujundeid loendada, järjestada suuruse, pikkuse, laiuse, värvuse järgi. Kasutades erinevaid kunstivahendeid, õpivad lapsed orienteeruma paberil, märkama suuruste, vormide, värvuste mängu. Raamat püüab kaasa aidata laste loovuse, nutikuse, mõtlemise arendamisele, olles lõbusaks teejuhiks matemaatikamaailma.

6


ALUSHARIDUS

JOONISTA LOOMI Alexandra Kamis 2011, kõva köide, 27x20, 4-värvitrükk, 64 lk

Uudse ja lõbusa tehnikaga soovib autor näidata, et igaüks, kes tahab, võib edukalt loomi joonistada. Siit leiab terve hulga põneva joonistamistehnika abil ülesehitatud toredaid loomi. Järgides lihtsaid samm-sammult juhendeid, saavutad imetlusväärseid tulemusi.

7


EMAKEEL

TEKSTI VASTUVÕTT JA TEKSTILOOME Harjutusvihik gümnaasiumile Anne Kivimäe, Epp Priimägi 2011, pehme köide, 21x28, mustvalge, 112 lk

Uuenev emakeeleõpetus suunab õpilasi senisest enam töötama erilaadsete tekstidega. Harjutusvihik pakub võimalusi tööks alustekstidega: kuidas eristada olulist ebaolulisest, kuidas leida tekstist vajalik vastus küsimusele, kuidas vormistada sisult ja keelelt sobiv vastus, kuidas püstitada ja sõnastada probleemi. Lugemisülesannetele on lisatud ka võti. Harjutusvihik sobib gümnaasiumiklassidele, eriti 11. ja 12. klassi õpilastele töövihikuks, emakeeleõpetajale tugimaterjaliks eesti keele eksamiks valmistumisel.

8


EMAKEEL

KEELEMEEL Krista Mägi, Piibe Leiger, Tiiu Puik, Ivika Hein 2012, kõva köide, 15x21, mustvalge, 240 lk

„Keelemeel“ on raamat, mis kutsub kasutajat keelemeelt parandama. Keelemeel on keele tajumise võime, keeletundlikkus, keelekriitiline vaimulaad, aga ka keeleteadmised ja keelearukus, oskus emakeelt kasutada ka siis, kui õpitu on meelest läinud. Käsiraamatus on 4 peatükki. „Sõna“ käsitleb olulisi teemasid, mida sõnadest oleks vaja teada: sõnaliigid, tähendus, käänamine, pööramine, õigekiri. „Lause“ annab ülevaate lauseliikidest, kirjavahemärkidest ja lausete moodustamisest. „Tekst“ räägib tekstiliikidest, tekstide koostamisest, stiilist ja vormistamisest. „Keeleabi“ juhatab muude allikate juurde, kust huviline võib abi saada, kui mõni keeleprobleem ette tuleb. Keeleküsimusi on püütud käsitleda lihtsalt, vältides keerukaid üksikjuhtumeid. Põhjalikumaid teadmisi vajav inimene peaks pöörduma ulatuslikuma käsiraamatu või kitsamat valdkonda vaatleva keeleteose poole. Teemade juures on enesekontrolliks ülesanded, mille vastused on raamatu lõpus. Lisatud on aineregister, mis kergendab vajaliku teema otsimist, ja levinumate võõrsõnaliste keeleterminite sõnastik.

9


EMAKEEL

KIRJANDUSE MÕISTEVARAMU Lisamaterjal gümnaasiumile Piret Järvela, Edward Kess 2012, pehme köide, 14x21, 2-värvitrükk, 56 lk

„Kirjanduse mõistevaramu” on lismaterjal gümnaasiumi uuenenud ainekava õppimiseks ja õpetamiseks. Kirjandusterminite valik lähtub kirjanduskursuste mõisteloendist. Uues ainekavas on autoreid ja teoseid ning sellega seoses kirjandustermineid, mida varem käsitletud ei ole. Ka tuntud mõisted on jõukohases sõnastuses seletatud. „Kirjanduse mõistevaramu” on eelkõige mõeldud koolide eesti keele kabinettidesse ja raamatukogudesse teatmekirjanduseks, sobib igale kirjandushuvilisele tundmatu või ununenud termini seletuseks.

Ilmub oktoober 2012 10


Anu Toots, Georg Sootla, Leif Kalev, Mari-Liis Jakobson, Ott Lumi, Raivo Vetik, Rein Rutsoo, Tõnis Saarts 2011, kõva köide, 16x23, must-valge, 600 lk

Esimene põhjalik eestikeelne poliitika ja valitsemise kõrgkooliõpik. See katab riigiteadusi terviklikult lääne õpikutes tavaks saanud viisil ja mõisteraamistikus, ning on algupärane: kirjutatud eesti autorite poolt eesti keeles. Ehkki mõeldud põhiõpikuks kõrgkoolis, on see ka hea käsiraamat üldhariduskoolide õpetajatele, poliitikutele, juhtidele ja poliitikahuvilistele. Õpik sisaldab lisaks sisupeatükkidele ühiskonnaõpetuse tundideks sobivaid aruteluküsimusi, samuti viiteid kasulikele internetiallikatele. Vähendatud mahus sobib õpik ka rakenduskõrgkoolidele ning kitsama huvikeskmega erialadele. Raamat koosneb 24-st peatükist, millest igaüks tegeleb ühe riigiteaduste lõiguga. Peatükid on jagatud kolme ossa. Neist esimene tutvustab üldmõisteid, teine keskendub poliitika ja kolmas valitsemise võtmeteemadele. Ülevaate osas on lahti seletatud, millega tegelevad poliitikateadused, kuidas toimib võim, kuidas suhestuvad omavahel riigid ja kodanikud, ning mida tähendab demokraatia meile toimimiskeskkonnana. Teises osas on kaetud erinevad kodanikeühiskonna ning poliitilise osalusega seotud teemad, samuti tutvustatakse poliitilist kultuuri ja kommunikatsiooni, erakondi ja valimisi, rahvusriiki ning mitmekultuurilisuse problemaatikat. Kolmandas osas tutvustatakse valitsemiskorraldust kui tervikut, aga juttu tuleb ka erinevatest avaliku võimu institutsioonidest täpsemalt; samuti poliitika kujundamisest ning avalikest poliitikatest; eraldi on poliitika ja valitsemine nii riigist kitsamal kui riigist laiemal tasandil. Õpikus on kujundatud emakeelne põhimõistete süsteem, mis on vajalik kõrgema raskusastmega jätkukursuste läbimisel. Läänelikku mõisteraamistikku muudavad lähedasemaks Eesti näited, mis peaks lihtsustama põhiteadmiste kiirendatud omandamist tööalaste või muude vajaduste tõttu. See teeb otstarbekaks õpiku kasutamise ka täiendkoolitusel, sealhulgas ametnike koolitamisel. üütud käsitleda lihtsalt, vältides keerukaid üksikjuhtumeid. Põhjalikumaid teadmisi vajav inimene peaks pöörduma ulatuslikuma käsiraamatu või kitsamat valdkonda vaatleva keeleteose poole. Teemade juures on enesekontrolliks ülesanded, mille vastused on raamatu lõpus. Lisatud on aineregister, mis kergendab vajaliku teema otsimist, ja levinumate võõrsõnaliste keeleterminite sõnastik.

11

KODANIKUÕPETUS

POLIITIKA JA VALITSEMISE ALUSED


KEEMIA

KEEMIA TÖÖVIHIK 8. KLASSILE Martin Saar, Neeme Katt. 2012, pehme köide, 21x29, 2-värvitrükk, 104 lk

„Keemia töövihik 8. klassile“ järgib uue ainekava õppesisu teemasid ja alateemade järjestust. Kuna põhikooli uus ainekava erineb õppesisu poolest varem kehtinust vähe, siis saab töövihikut kasutada paralleelselt nii uute kui vanade õpikutega. Töövihik on üles ehitatud selliselt, et iga alateema sisaldab eri tüüpi ja erineva eesmärgistusega ülesandeid. Peatüki keskme moodustavad harjutusülesanded uue materjali ja selle põhimõistete kinnistamiseks ja õpitu kordamiseks. Need on esitatud tabelite ja lünktekstidena, toodud on valikvastustega ülesandeid ja rühmitamisi, keskseid mõisteid käsitlevaid lühiküsimusi. Sellele lisanduvad õpilaskatsete juhendid, küsimused näitkatsete kohta ja IKt kasutamisele suunavad ülesanded. Uudne on üldpädevusi arendavate ülesannete valik, mis aitab õpilasel harjuda põhikooli keemia lõpueksami ülesannete laadiga. Nii on tähelepanu pööratud informatsiooni esitamisele väga erineval kujul. töövihikust leiab diagramme, skeeme, pilte ja keemiaalaseid tarbe ning ilukirjanduslikke tekste, see tähendab ülesandeid, mis suunavad õpilast arendama funktsionaalse lugemise oskust. töövihik suunab õpilast käsitlema aineid ja nendega toimuvaid muundumisi nii makro- ja mikro- kui ka sümboltasandil. Ülesannete sisu koostamisel on eelistatud argielulisi aineid ja nende muundumisi. Autorid soovivad, et töövihiku kasutamine laiendaks õpilaste silmaringi.

12


KEEMIA

KEEMIA TUNNIKONTROLLID JA KONTROLLTÖÖD 8. KLASSILE Martin Saar, Neeme Katt 2012, pehme köide, 21x29, 2-värvitrükk, 80 lk

„Keemia tunnikontrollide ja kontrolltööde kogumik 8. klassile“ on mõeldud õpilaste teadmiste kontrollimiseks, kuid seda saab kasutada ka õpitu kordamiseks. Kogumik on üles ehitatud vastavalt uue ainekava õppesisu teemadele ja alateemade järjestusele Kuna selles pole olulisi erinevusi võrreldes senikehtinuga, siis on kogumikku võimalik kasutada paralleelselt nii uute kui vanade õpikutega. Tööde küsimuste laad on mitmekesine, sisaldades muuhulgas üld-pädevustele suunatud ülesandeid. Tööde koostamisel on valitud ülesanded selliselt, et need kontrollivad nii põhiteadmiste omandamist ja oskuste kujunemist kui ka annavad õpetajale tagasisidet õppimise ja õpetamise efektiivsuse ning selle kohta, millised on õpilaste kujunenud arusaamad. Iga teema on kogumikus esindatud ühe kontrolltööga, millele lisanduvad alateemade tunnikontrollid. Tunnikontrolle on rohkesti, osa neist võib kasutada ka harjutamiseks. Kõik tööd on koostatud kahes variandis.

13


KEEMIA

KEEMIA TÖÖVIHIK 9. KLASSILE Martin Saar, Neeme Katt. 2012, pehme köide, 21x29, 2-värvitrükk, 120 lk

„Keemia töövihik 9. klassile“ järgib uue ainekava õppesisu teemasid ja alateemade järjestust. Kuna põhikooli uus ainekava erineb õppesisu osas varem kehtinust vähe, siis saab töövihikut kasutada paralleelselt nii uute kui ka vanade õpikutega. Õppevahend jätkab 8. klassi töövihikust juba tuttavaks saanud stiili. Iga alateema sisaldab eri tüüpi ja erineva eesmärgistusega ülesandeid, õpilaskatsete juhendeid, küsimusi näitkatsete kohta ja IKT kasutamisele suunavad ülesandeid. Lisaks ülesannetele on töövihikusse koondatud ka tähtsaimad mõisted, reeglid, valemid ja näpunäited reaktsioonivõrrandite koostamiseks. Esimeses peatükis korratakse ühes uue materjali omandamisega ka 8. klassi õppematerjali. Kuna 9. klassi keemiakursuse põhirõhk on argielu ja loodusega seotud teemadel, siis sisaldab ka töövihik rohkem vastavaid ülesandeid. Süsinikuühendite teema juures on toodud mitmeid artikleid, mis suunavad õpilasi koguma ja analüüsima teavet igapäevastest publitsistlikest tekstidest ja tarbetekstidest. Paljud ülesanded arendavad üldpädevusi, arendavad funktsionaalse lugemise oskust ja erineval kujul esitatud info kasutamise oskust. Töövihiku lõpus on ülesanded põhikooli keemiaõpingute kordamiseks.

14


KEEMIA

KEEMIA TUNNIKONTROLLID JA KONTROLLTÖÖD 9. KLASSILE Martin Saar, Neeme Katt 2013, pehme köide, 21x29, 96 lk

„Keemia tunnikontrollide ja kontrolltööde kogumik 9. klassile“ on mõeldud õpilaste teadmiste kontrollimiseks, kuid seda saab kasutada ka õpitu kordamiseks. Kogumik on üles ehitatud vastavalt uue ainekava õppesisu teemadele ja alateemade järjestusele. Kuna selles pole olulisi erinevusi võrreldes senikehtinuga, siis on kogumikku võimalik kasutada paralleelselt nii uute kui vanade õpikutega. Tööde küsimuste laad on mitmekesine, sisaldades muuhulgas üldpädevustele suunatud ülesandeid. Tööde koostamisel on valitud ülesanded selliselt, et need kontrollivad nii põhiteadmiste omandamist ja oskuste kujunemist kui ka annavad õpetajale tagasisidet õppimise ja õpetamise efektiivsuse ning selle kohta, millised on õpilaste kujunenud arusaamad. Iga teema on kogumikus esindatud ühe kontrolltööga, millele lisanduvad alateemade tunnikontrollid. Tunnikontrolle on rohkesti, osa neist võib kasutada ka harjutamiseks. Kõik tööd on koostatud kahes variandis. Kogumik lõpeb kahe mahukama tööga: põhivara kordamine (kahes variandis) võtab kokku põhikooliõpingute peamise materjali (aatomi ehitus, anorgaanilised ained, süsinikuühend, arvutusülesanded) ning põhikooli keemiaeksami proovitöö (ühes variandis) sarnaneb ülesehituselt, sisult ja mahult lõpueksamiga.

Ilmub august 2013

15


KEEMIA

ORGAANILISED ÜHENDID JA NENDE OMADUSED KEEMIA ÕPIK GÜMNAASIUMILE I OSA Ants Tuulmets 2012, pehme köide, 18,5×24, 4-värvitrükk, 80 lk.

Gümnaasiumi keemia kohustuslik ainekava kahanes kolmele kursusele ning seetõttu on ainesisus uus lähenemine. Keemia õpetus algab orgaanilise keemia kursustest, millesse on lihtsustatult sisse põimitud vajalikud üldise keemia teemad ja mõisted (keemilise reaktsiooni kiirus ja seda mõjutavad tegurid, pöörduvad reaktsioonid, happelisus ja aluselisus, vesinikside jne). Õpik arvestab keemia ainekava eesmärke, õppesisu ja õpitulemusi, samuti riikliku õppekava üldpädevusi ja läbivaid teemasid. Uus ainekava on suunatud eeskätt meid ümbritsevate tehislike ja looduslike materjalide kirjeldamisele ja nende omaduste tutvustamisele. Nimetatud eesmärkide kohaselt on õpik kirjutatud jutustavas laadis. Õpik sisaldab vähe valemeid ja keemiliste reaktsioonide võrrandeid ning nende mehhanisme, sest nende päheõppimine ei saa olla omaette eesmärk. Selline lähenemine püüab õpilastele näidata, et keemia pole midagi elukauget vaid praktiline igapäevane elu. Õpikus on pühendatud palju tähelepanu säästlikule suhtumisele keskkonda, selgitatakse keemilisi nähtusi meid ümbritsevas maailmas, ainete kasutamisvõimalusi ja mõju inimesele, tervisliku toitumise aluseid. Lisaks tihedale seosele bioloogia ja inimesega on analüüsitud ka keemiatööstuse kui tänapäeva maailma ühe juhtiva tööstusharu arengut. Õppetöö oluliseks osaks peab kujunema arutelu, mis seob kursuses saadud ja igapäevaelus kogetud teadmiste seostamisele. Õpikute tekstid on sisu järgi jaotatud 9 osaks ja 44 peatükiks. Seepärast ei peaks arvama, et iga peatükk kujutab endast omaette õppetükki. Ühes tunnis võidakse käsitleda mitut peatükki ja mõne peatüki kallal tuleb töötada mitu tundi. Põhiline töö hakkab toimuma töövihikuga ja see õpetab muuseas ka reaktsioonivõrrandeid kirjutama, kui selleks vajadus tekib. Töövihikus on harjutused, ülesanded ning juhised uurimuslikeks ja praktilisteks töödeks ja aruteludeks.

16


KEEMIA

ORGAANILISED ÜHENDID JA NENDE OMADUSED KEEMIA TÖÖVIHIK GÜMNAASIUMILE I OSA Liina Karolin-Salu 2012, pehme köide, 21x29, 2-värvitrükk, 80 lk

Töövihikud on liigendatud analoogiliselt A. Tuulmetsa I ja II kursuse õpikutega, et neid oleks mugav koos kasutada. Töövihikud sisaldavad harjutusi ja ülesandeid (ka IKT) õppekavas ja ainekavas seatud eesmärkide saavutamiseks ning juhised uurimuslikeks töödeks, praktilisteks töödeks ja aruteludeks. Ülesannete lahendused, IKT ülesannete materjalid, uurimuslike tööde ja arutelude juurde kuuluvad lisamaterjalid on kasutatavad internetipõhiselt.

17


KEEMIA

ORGAANILINE KEEMIA MEIE ÜMBER KEEMIA ÕPIK GÜMNAASIUMILE II OSA Ants Tuulmets 2013, pehme köide, 18,5x24, 4-värvitrükk, 120 lk

Gümnaasiumi keemia kohustuslik ainekava kahanes kolmele kursusele ning seetõttu on ainesisus uus lähenemine. Keemia õpetus algab orgaanilise keemia kursustest, millesse on lihtsustatult sisse põimitud vajalikud üldise keemia teemad ja mõisted (keemilise reaktsiooni kiirus ja seda mõjutavad tegurid, pöörduvad reaktsioonid, happelisus ja aluselisus, vesinikside jne). Õpik arvestab keemia ainekava eesmärke, õppesisu ja õpitulemusi, samuti riikliku õppekava üldpädevusi ja läbivaid teemasid. Uus ainekava on suunatud eeskätt meid ümbritsevate tehislike ja looduslike materjalide kirjeldamisele ja nende omaduste tutvustamisele. Nimetatud eesmärkide kohaselt on õpik kirjutatud jutustavas laadis. Õpik sisaldab vähe valemeid ja keemiliste reaktsioonide võrrandeid ning nende mehhanisme, sest nende päheõppimine ei saa olla omaette eesmärk. Selline lähenemine püüab õpilastele näidata, et keemia pole midagi elukauget vaid praktiline igapäevane elu. Õpikus on pühendatud palju tähelepanu säästlikule suhtumisele keskkonda, selgitatakse keemilisi nähtusi meid ümbritsevas maailmas, ainete kasutamisvõimalusi ja mõju inimesele, tervisliku toitumise aluseid. Lisaks tihedale seosele bioloogia ja inimesega on analüüsitud ka keemiatööstuse kui tänapäeva maailma ühe juhtiva tööstusharu arengut. Õppetöö oluliseks osaks peab kujunema arutelu, mis seob kursuses saadud ja igapäevaelus kogetud teadmiste seostamisele. Õpikute tekstid on sisu järgi jaotatud 9 osaks ja 44 peatükiks. Seepärast ei peaks arvama, et iga peatükk kujutab endast omaette õppetükki. Ühes tunnis võidakse käsitleda mitut peatükki ja mõne peatüki kallal tuleb töötada mitu tundi. Põhiline töö hakkab toimuma töövihikuga ja see õpetab muuseas ka reaktsioonivõrrandeid kirjutama, kui selleks vajadus tekib. Töövihikus on harjutused, ülesanded ning juhised uurimuslikeks ja praktilisteks töödeks ja aruteludeks.

Ilmub jaanuar 2013

18


KEEMIA

ORGAANILINE KEEMIA MEIE ÜMBER KEEMIA TÖÖVIHIK GÜMNAASIUMILE II OSA Liina Karolin-Salu 2013, pehme köide, 21x29, mustvalge, 80 lk

Töövihikud on liigendatud analoogiliselt A. Tuulmetsa I ja II kursuse õpikutega, et neid oleks mugav koos kasutada. Töövihikud sisaldavad harjutusi ja ülesandeid (ka IKT) õppekavas ja ainekavas seatud eesmärkide saavutamiseks ning juhised uurimuslikeks töödeks, praktilisteks töödeks ja aruteludeks. Ülesannete lahendused, IKT ülesannete materjalid, uurimuslike tööde ja arutelude juurde kuuluvad lisamaterjalid on kasutatavad internetipõhiselt.

Ilmub jaanuar 2013

19


KEEMIA

ANORGAANILISTE AINETE OMADUSED JA RAKENDUSED KEEMIA ÕPIK GÜMNAASIUMILE III OSA Lembi Tamm 2013, pehme köide, 18,5x24, 4-värvitrükk, 140 lk

Vastavalt uuele ainekavale on anorgaaniline keemia kolmas (ja viimane) kohustuslik keemia kursus gümnaasiumis. Kirjastatav anorgaanilise keemia õpik vastab uue ainekava põhimõtetele nii materjali valiku kui ka käsitluse sügavuse poolest ning on mõeldud jätkuks Ants Tuulmetsa poolt koostatud gümnaasiumi orgaanilise keemia kursuste õpikule. Anorgaanilise keemia õpik arvestab keemia ainekavas püstitatud eesmärke, õppesisu ja õpitulemusi ning lähtub riiklikus õppekavas esitatud üldpädevustest ning läbivatest teemadest. Eesmärgiks on kujundada õpilastel ettekujutus põhilistest seaduspärasustest anorgaanilises keemias, seostatult nende rakendusvõimalustega tehnoloogias ja igapäevaelus. Palju tähelepanu on pööratud õppematerjali näitlikustamisele ja seoste loomisele, vältides samas ülearust faktilise materjali kokkukuhjamist. Olulisel kohal on säästliku suhtumise kujundamine ümbritsevasse keskkonda, õpitava seostamine inimühiskonna arenguga ajaloos ja tänapäeval. Arutelu kui üks tähtis õppetöö vorm võimaldab õpilastel õpitavat paremini mõista ja tihedamalt seostada igapäevaelu probleemidega ning seega muuta ka õpilastele huvipakkuvamaks. Kogu õppematerjal on jaotatud kolme suuremasse ossa. Esimene osa käsitleb keemiliste elementide ja nende ühendite üldisi omadusi, toetudes perioodilistele seaduspärasustele elementide aatomiehituses. Teises osas vaadeldakse põhjalikumalt metallide omadusi ja rakendusvõimalusi praktikas, pöörates tähelepanu probleemide mõistmisele ja seoste loomisele. Kolmandas osas süvendatakse õpilaste teadmisi anorgaaniliste ainete põhiklassidest ning selgitatakse põhjalikumalt elektrolüütide omadusi ja keemilisi reaktsioone elektrolüütide lahustes, rõhutades vee osatähtsust nendes protsessides. Õpiku lõpus on esitatud mitmesugused tabelid arvuliste andmete või muu teabega, mida õpilastel on võimalik kasutada aruteludes või probleemülesannete lahendamisel. Õppematerjali võimaldab paremini mõista ning kinnistada töövihikus toodud harjutuste tegemine ja ülesannete lahendamine. Töövihikus antakse ka põhjalikumaid juhiseid laboratoorsete katsete ja uurimuslike tööde tegemiseks. 20

Ilmub august 2013


KEEMIA

ANORGAANILISTE AINETE OMADUSED JA RAKENDUSED KEEMIA TÖÖVIHIK GÜMNAASIUMILE III OSA Martin Saar 2013, pehme köide, 21x29, must-valge, 80 lk

Töövihik järgib uut keemia ainekava ning moodustab ühtse õppekomplekti Lembi Tamme õpikuga. Sarnaselt õpikuga on töövihik jaotatud kolme suuremasse peatükki, iga peatüki lõpus on valik üldistavaid kordamisülesandeid. Iga peatükk algab ülesannetega põhivarast, millele järgnevad ülesanded erinevatest rakendusvõimalustest, õpilas- ja näitkatsed ning ülesanded IKT rakendamisega. Katsejuhendid on üles ehitatud erinevalt: osa sobib eelkõige põhimaterjali kinnistamiseks ja näitlikustamiseks, osa on püstitatud aga uurimuslike probleemülesannetena. Töövihiku koostamisel on silmas peetud, et ülesanded oleksid silmaringi avardavad ning seostaksid õpitavat looduses toimuva ja tööstuses rakendatavaga. Mitmed ülesanded arendavad õpilaste funktsionaalse lugemise oskust ning suunavad infot leidma ja esitama graafiliselt. Muundumisi käsitletakse paralleelselt makro-, mikro- ning sümboltasandil. Ülesannete koostamisel on arvesse võetud nii läbivaid teemasid kui ka lõimingut teiste õppeainetega. Töövihikus on esitatud erineva raskusastmega ülesandeid, mistõttu sobib see kasutamiseks ka koolides, kus on keemiakursuste arv mõnevõrra suurem minimaalsest või materjali käsitlus pisut sügavam.

Ilmub august 2013

21


AJALUGU

AJALOO LUGEMIK Gümnaasiumile Mart Laar, Lauri Vahtre 2012, pehme köide, 17x25, 4-värvitrükk, 320 lk

Ajalooõpetuse üks eesmärke on oskuste, mille hulka kuulub töö allikatega, harjutamine. Õpilastega allikate kasutamise oskuse kujundamine nõuab kõigepealt kättesaadavaid allikaid. Mart Laari ja Lauri Vahtre koostatud gümnaasiumiõpilastele mõeldud allikakogumik sisaldab rea tekste kaugemast ja lähemast minevikust nii kaugema kui lähema mineviku kohta, nii hästi tuttavaid kui kaunis vähe kasutatud tekste. Valitud tekstid iseloomustavad kirjeldatud aega, aga võimaldavad kriitiliselt hinnata allikate autoreid endidki. Allikate kasutamist hõlbustavad koostajate sissejuhatavad tekstid allikate ja nende autorite kohta. Asjahuviline leiab viidete järgi kergesti algtekstid, hulk allikaid on kättesaadavad interneti vahendusel mitmesugustes andmebaasides (nt Rahvusraamatukogu, Kirjandusmuuseum). XX sajandi ajalugu valgustavate allikate hulka on valitud katkendeid mälestustest, mis on osalt avaldamatagi või üsna raskesti kättesaadavad. Sama ajajärku iseloomustavad arhiiviallikad, mis kooliõpilastele on seni tundmatud. Allikakogumikus esitatud tekstid on mõeldud õpilastele ja õpetajatele Eesti ajaloo kursuse raames teadmiste täiendamiseks, süvendamiseks, maailmapildi avardamiseks. Kuigi enamjaolt on esitatud allikad trükitult või interneti vahendusel kättesaadavad, siis käepäraselt ühtede kaante vahel pole eesti koolidele niisugust kogumikku Eesti ajaloost viimasel paarikümnel aastal ilmunud.

Ilmub november 2012

22


AJALUGU

EESTI AJALUGU GÜMNAASIUMILE I osa Mart Laar, Lauri Vahtre 2013, kõva köide, 17x25, 4-värvitrükk

EESTI AJALUGU GÜMNAASIUMILE II osa Mart Laar, Lauri Vahtre 2013, kõva köide, 17x25, 4-värvitrükk

Ajalooõpetuse üks väga olulisi eesmärke on Eesti ajaloo tundmaõppimine. Mart Laari ja Lauri Vahtre kirjutatud kaheosaline gümnaasiumiõpilastele mõeldud Eesti ajaloo õpik viib õppuri, aga miks ka mitte juba koolitee läbinu lihtsas ja selges keeles ajalooradadele, mille keskmes on Eesti alade saatus. Käsitlus jõuab XX sajandi alguseni, murdejooneks on 17. sajand. Õpikus on jälgitud rakendatava õppekava nõudeid. Nii on antud suuremate teemade ees ülevaade Euroopas ja maailmas toimuvast, tekst ja illustratsioonid (sh kaart-skeemid) pakuvad võimalusi õpitulemuste arendamiseks ja saavutamiseks. Autorid esitavad Eesti ajaloo pika jutustusena, loobudes ülemäärasest faktikesksusest ning rõhutades aja ja sündmuste kulgemist mitmesuguste mõjurite toel. Samas on olulisim vajaminevast edasi antud. Õpik on mõeldud eeskätt õpilastele ja õpetajatele Eesti ajaloo kursuse raames teadmiste omandamiseks, täiendamiseks, süvendamiseks, maailmapildi avardamiseks. Kuigi enamjaolt on esitatu tuttav põhikoolis õpitust või ka varasemate käsitluste alusel, siis autorite jutustav stiil kõrvalpõigetega Eestist väljapoole loovad Eestist ja Eesti ajaloost omalaadse pildi.

Ilmuvad juuni 2013 23


FÜÜSIKA

MEHAANIKA Indrek Peil 2012, pehme köide, 17×25 4-värvitrükk, 96 lk.

Eesti Füüsika Selts on koostöös kirjastusega Maurus käivitanud uuele füüsika gümnaasiumi õppekavale vastavate õpikute väljaandmise. Õpikud (nii paberil kui ka e-õpikuna)

24


FÜÜSIKA

MEHAANIKA KURSUSE TÖÖVIHIK Enn Pärtel 2013, formaat B5, pehme köide, .

Töövihik põhineb õpikul I. Peil. Mehaanika. Töövihiku funktsioon on õppimise juhtimine riikliku õppekava poolt püstitatud nõutavate õpiväljundite saavutamiseks. Vihiku rubrikatsioon vastab õpiku peatükkidele: Kinemaatika, Dünaamika, Võnkumised ja lained, Jäävusseadused mehaanikas. Igas peatükis on toodud nõutavad õpitulemused riiklikust ainekavast, oluliste terminite sõnastik, ülesanded õpiväljundite saavutamiseks. Peatükk lõpeb materjali kordamisega. Töövihik koosneb ülesannetest, mis suunavad õpilasi oma teadmisi konstrueerima nii individuaalses töös kui rühmatöös. Praktiliste ja IKT (arvutisimulatsioonid) tööde juhendid on suunatud uurimuslikule tegevusele loodusteadusliku uurimismeetodi kohaselt. Ülesandeid on nii teoreetiliste teadmiste konstrueerimiseks kui ka teoreetiliste teadmiste rakendamiseks tehniliste seadmete tööpõhimõtete avamiseks. Töövihiku juhendid abistavad õpetajat kujundava hindamise rakendamisel.

Ilmub detsember 2012

25


FÜÜSIKA

Eesti Füüsika Selts on koostöös kirjastusega Maurus käivitanud uuele füüsika gümnaasiumi õppekavale vastavate õpikute väljaandmise.Õpikud (nii paberil kui ka e-õpikuna)

MIKRO- JA MEGAMAAILMA FÜÜSIKA Jaan Paver 2013, formaat B5

FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED Kalev Tarkpea formaat B5

ELEKTROMAGNETISM

ILUKIRJANDUS

Henn Voolaid, Kalev Tarkpea formaat B5

KUUES SÕRM Helga Nõu 2011, kõva köide, 17x24 mustvalge, 168 lk

„Kuues sõrm“ on Helga Nõu kolmas noorsooromaan (varem ilmunud „Pea suu!“ ja „Tõmba uttu!“), mis pälvis 2003. aastal noorsooromaanivõistlusel ühe kolmest võrdsest esimesest auhinnast. Karina peab tegema oma elu raskeima otsuse. Ta teab, mida temalt oodatakse, aga ta kardab. Väikeses maakohas varitseb tundmatu oht - lukustatud majja on maha jäetud väike laps ja kartulikeldrisse on peidetud terve kandekoti täis raha...

26

Ilmuvad august 2013


TÖÖÕPETUS

HAKKAME LEIUTAMA Arto Karsikas, Esa-Matti Järvinen, Esko Piippo, Mart Soobik, Merike Kesler, Ristomatti Ratia, Tiina Karhuvirta formaat B5, pehme köide, 4- värvitrükk, 32 lk

Õppematerjal ”Hakkame leiutama” - on mõeldud Sinule kasutamiseks! Siit saad põnevat uudset temaatikat ja pedagoogilisi meetodeid õppetööks. Õppematerjali eesmärgiks on võimaldada õpetajal teha õppetöö meeldivamaks ja kergemaks. Ühiskonnas räägitakse palju loovusest ja innovaatilisusest. Neid peetakse tähtsateks riikide ja ettevõtete konkurentsivõime võrdlemise aspektist. Kodanike loovuskasvatus algab just põhikoolis. Eriti oluline on loovust õppida põhikooli esimeses ja teises astmes. Õppematerjal ”Hakkame leiutama” on mõeldud kasutamiseks tööõpetuse ja tehnoloogiaõpetuse tundides ning ringitundides. Tehnoloogia ei ole pelgalt arvutid ja mobiiltelefonid, vaid see on aastatuhandete jooksul kogu inimkonna poolt loodud keskkond. Tehnoloogiaõpetuse eesmärgiks on inimese poolt ehitatud keskkonnast aru saamine (keskkonna mõistmine) ja selle edaspidine arendamine. Õppematerjal ”Hakkame leiutama” – edastab neid eesmärke konkreetselt, mõõdukalt lihtsalt ja ka kasutades materjale, mis tihti ei maksa midagi. Õppematerjal sisaldab mitmeid tehnoloogiaõpetusega liituvaid teemasid (nt elekter, elektroonika, energia), neis kõigis rakendatakse innovaatilist ja loovust kannustavat pedagoogikat. Õppematerjali eessõna on kirjutanud kuulus Soome leiutaja ja disainer Ristmatti Raita. Õppematerjali on koostanud Oulu ülikooli Teknokas – tehnoloogiakasvatuse keskus koostöös Eesti Tehnoloogiakasvatuse Liiduga. Liidu kodulehelt, www.tehnoloogia.ee, saad teavet tehnoloogiaõpetusest ja vajadusel tellida õppematerjali ”Hakkame leiutama” lisaeksemplare. Samuti on Sul nüüd soodne võimalus tasuta astuda Eesti Tehnoloogiakasvatuse Liidu liikmeks! Kasulikke hetki õppematerjali ”Hakkame leiutama” seltsis Soovivad: Mart Soobik Esa-Matti Järvinen

27


TÖÖÕPETUS

TEHNOLOOGIA JA LOOVUS Mart Soobik 2011, pehme köide, formaat 230x210, 4-värvitrükk, 152 lk

Riiklik põhikooli õppekava kehtestab koolides õppeaine nimetusega tehnoloogiaõpetus. Kuna aine õpetamiseks ei olnud kooliõpikut, siis otsustasime koostada ise vastavasisuline trükise õpilastele. Moodustatud meeskonna liikmed kirjutasid vastavalt koostatud sisuteemadele konkreetsed õpiku osad, mille sisutoimetaja ühtseks tervikuks kokku lõimis. Püüdlesime selles suunas, et õpik oleks võimalikult kaasaegne ja sisaldaks tänapäevaseid näiteid ümbritsevast elust. Õpik jaguneb kahte ossa: esimene osa on teoreetiline, ehk tehniline ja tehnoloogiline teave, kokku 20 teemat. Teine osa on praktiline, ehk tööd, mida teha õpilastega õppetundides, kokku 44 tööd. Nende tööde juures on oluline õpilaste loov lähenemine ja variante tööde eripalgeliseks valmistamiseks on mitmeid. Läbivalt on õpikus esitatud probleeme, millele õpilane peab hankima lisateavet ja leidma omapoolse lahenduse. Inimkonna elukvaliteeti viivad edasi need inimesed, kelle isiksuse üheks omaduseks on võime luua uusi ühiskonnale vajalikke väärtusi, kas siis kaunite kunstide või teaduse ja tehnoloogia vallas. Sellist võimet nimetatakse loovuseks ja seeläbi korda saadetut loominguks. Loominguks on igal inimesel kaasa sündinud teatud eeldused, kuid need võivad ilma pideva treeninguta kängu jääda. Tehnilise loomingu jaoks vajaminevaid omadusi saab arendada mitmesuguseid probleemülesandeid lahendades, olemasolevaid tehnoloogiaid täiustades ja uusi tooteid konstrueerides. Nende tegevuste juures rakenduvad inimesel mitmesugused psühholoogilised protsessid nagu kujutlusvõime, analüütiline mõtlemine, ruumitaju jne. Nende omaduste kogumit nimetataks mõnikord ka tehniliseks taibuks. Kokkuvõttes on õpiku mõte kasvatada nutikaid noori, kes suudavad aastate pärast eluteel hästi hakkama saada. Õpik on illustreeritud värviliste piltide ja joonistega, kokku on õpikus 151 lehekülge. Õpik on ette nähtud kasutamiseks tehnoloogiaõpetuse tundides klassides 4-9. Õpiku üks eksemplar saadetakse tasuta posti teel kõikides üldhariduskoolidesse ja õpikuid on võimalik koolidel tellida. Samuti toimuvad õpetajatele täienduskoolitused tehnoloogiaõpetuse ainekava ja ka õpiku kasutamiseks koolitundides, vt www.tehnoloogia.ee

28


TELLIMISLEHT pealkiri

soodushind

hind

kogus

ALUSHARIDUS LUGEMISLUST

6,50 €

8€

PERELOOD

6,50 €

8€

ÕPIME RÕÕMUGA MATEMAATIKAT

6,50 €

8€

JOONISTA LOOMI

6,50 €

8€

3,50 €

3,90 €

15 €

16,50 €

5,80 €

6,50 €

18 €

20 €

KEEMIA TÖÖVIHIK 8. KLASSILE

2,95 €

3,60 €

KEEMIA TUNNIKONTROLLID JA KONTROLLTÖÖD 8. KLASSILE

3,50 €

4,20 €

KEEMIA TÖÖVIHIK 9. KLASSILE

3,20 €

3,90 €

KEEMIA TUNNIKONTROLLID JA KONTROLLTÖÖD 9. KLASSILE

3,50 €

4,20 €

KEEMIA ÕPIK GÜMNAASIUMILE I OSA

11,20 €

13,50 €

KEEMIA TÖÖVIHIK GÜMNAASIUMILE I OSA

3,60 €

4,30 €

KEEMIA ÕPIK GÜMNAASIUMILE II OSA

11,20 €

13,50 €

KEEMIA TÖÖVIHIK GÜMNAASIUMILE II OSA

3,60 €

4,30 €

KEEMIA ÕPIK GÜMNAASIUMILE III OSA

11,20 €

13,50 €

KEEMIA TÖÖVIHIK GÜMNAASIUMILE III OSA

3,60 €

4,30 €

AJALOO LUGEMIK GÜMNAASIUMILE

13,90 €

15,90 €

EESTI AJALUGU GÜMNAASIUMILE I OSA

12,90 €

14,50 €

EESTI AJALUGU GÜMNAASIUMILE II OSA

12,90 €

14,50€

MEHAANIKA

11,95 €

12,90 €

MEHAANIKA KURSUSE TÖÖVIHIK

3, 50 €

3,90 €

MIKRO- JA MEGAMAAILMA FÜÜSIKA

11,95 €

12,90 €

FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED

11,95 €

12,90 €

ELEKTROMAGNETISM

11,95€

12,90 €

8,50 €

10 €

HAKKAME LEIUTAMA

4,60 €

4,90 €

TEHNOLOOGIA JA LOOVUS

14,90 €

18,90 €

EMAKEEL TEKSTI VASTUVÕTT JA TEKSTILOOME KEELEMEEL KIRJANDUSE MÕISTEVARAMU

KODANIKUÕPETUS POLIITIKA JA VALITSEMISE ALUSED

KEEMIA

AJALUGU

FÜÜSIKA

ILUKIRJANDUS KUUES SÕRM

TÖÖÕPETUS

• Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu. • Soodushind kehtib ainult haridusasutustele ja ainult 2013–2014 ettetellimise jaoks ajavahemikus 15. oktoobrist kuni 31. jaanuarini 2013.

SUMMA KOKKU

summa


KAUBA SAAJA ÕPPEASUTUSE NIMI AADRESS KONTAKTISIK AMET E-POST TELEFON PITSAT JA ALLKIRI

MAKSJA ÕPPEASUTUSE NIMI AADRESS KONTAKTISIK AMET E-POST TELEFON PITSAT JA ALLKIRI

Tellimine

e-pood: www.kirjastusmaurus.ee e-post: tellimine@kirjastusmaurus.ee telefon: 6 971 011, 59196117 posti teel: Kirjastus Maurus, Lõõtsa 8, 11415 Tallinn OÜ MAURUS KIRJASTUS REGISTRIKOOD 12006031 SWEDBANK A/A 221050769921 AADRESS: LÕÕTSA 8, TALLINN 11415 MÜÜGIOSAKONNA TELEFON 6 971 011


MÄRKUSED:


OÜ MAURUS KIRJASTUS Lõõtsa 8, Tallinn 11415 Tel 6971011, 59196117 www.kirjastusmaurus.ee tellimine@kirjastusmaurus.ee

Kataloog 2013/14  
Kataloog 2013/14  
Advertisement