LB 1998 Det litterære liv på Strandmøllen

Page 1

69r '88-996I

Suqeply I steletor1qrqslelrsre^rul)

sellv( :puelJJI J€ l€1rc 1e 'u'lq r^ res -al rJeH 'ureq 11 Je^o l8eJq eJeues ^elq 3o u8eruo 3o uluqueqdy r epe;epryrc rep '3oqrue1s ue rueq epe>lue>ls Jeuua1 '>lJeruueq lSleurruaq a,les gsSo ruo>1 [] p 36seq Solpotu ueq l1s.(>1

3o reuuel

-spunseJo e>lsuBp uap pelu eslapurqJoJ 3rpe1s r pols

ue^H gd ploqdo e8uel lrs

Ju

repal'r€IclorTqrqra^o '816I J'urslarN u.qroJ

peru sJs^oJluo{ elsau urs pe^ unnJg JEN'ues,^AeJC ue8J@f JossessusleJels -e[6q 'rorq sues^\eJq uerlsrJqJ pua uep -ue ue8ur JeA euJer.utuop JE ue lE 'le el

-ue4d

1ep 3o

'>uererys1" lepelqe8n;u

Surupelue r leuesalsleJ petu l{lguo>l r raru,^V6LI r eperelle ep^Eq unrug'(tep -ue Uols e>l{r uoru 'o1 ep ruallaru qe>ls -s3llaJ3uqels J0p JE^ lou lE'taIJJr.ueq

suur{ ruo>l porurJep i4ou f11rn1eu Je

uep eJJ unnrg pour a[1r,r8ue:l ed resr,r -eq ue8ut Ja Jep uetu'pour 3uru,re1s 1eB -u1pn Ju^ Jep 'uosJed ue e1n[1s 3o e8ul

-uoJ eqlley{ ue8urusra;o;spuul r elleJ

uerlsuqJ usqo|eprs sues,^Aorc erple

-aJdJJS Jepun puJruo 'pnJop unnlg peJ

Jepun unnJg ep 'e8rs le1ur 3op Ir^ o]lep ipuelsrq urs roJ unnrg erJ {El {lJ SlJp -le ueq rp:o;'eu8e,r sueJepuJ gd re11q re

-pour lu

pea.

Srleluelaq

eJ€B^ e>l>lr

epl^

ua^H '3urup1oq suerapeJ JB esleglsroJ urs r 1e1d Ueq e{>lr >lou 'unnJg peru ue8 -ES epeJEJJe eJeues 13ue1 1sr0;;ep 'uas 'J 'f JeruuEJ porurJec 'JaJ*lsnq -.^AeJC

ruos pJeA le8eru

e{{r uerlsrJqJ ueqol

e316;r re,r 3o ererure,rsspoquJ suoprl II1 gsSo eglq dnrlsraa.g 'aJpue ol 3o dnrls

-le^S'C 'H uellOurpuerlg gd ueror*lsnq Je uoAH III ro^o leoJ ^elq uuq Irlpur 'rqroy8uudg gd rueq elrue8 uas.4AeJC '3u1epurs suesaaJc uurlsrJqJ gd e1o1s 1e p1 pun,r8 Uuq e^Bq Jeuuel sueq Jelle ueq Eru'ue110rupue.rts pd ues,uerq ue -llsrJqJ 'lsruoSBlue urs Irl JepoJq ue soq - >snusrqceleJ seuJeleJ>l -olsrJv< poru ue8ellue - euJelelrJolne lSng1t1 et30s

NET-IOhICi{RIIS Vd AI-I

aJe^ lep pu1) '-repeq8rpuelsuro epe8

-l6tupuerls II] ruol ery1r S.reqreg

-.::l.rt:d ,TtBI

>./,

E D,t

,-

:1.\.\atQ .) . :t )iluO.Jpals . uallLttu - :l..ug nd a1t .',, tpttrt8t.to ..:. t,d {!tls --:::lut a;llp - ,.:lttaBa.sap -::r s)s -t,)4

n :,/

(7"2.

.:., ;,)l1t sap

- ,- ll)S\^Dl - t1utl9.tll) - :,i' '>uas :tO )lltL)J< .t

(uel

)p)lltg

ly

'{ltIDISpunJuus s3;eqte11 peru epeJesrledru.(s per8 ueSou r uaJep

-e; ]e '3opue Jeueru uauuOs lues.lo,arq

uErlsrrqJ polu epuoBlsapn lolur plsJ Uo^q r ap^Eq uuq 3o 'uepequrosu@>1s peur BS ruos ES eJ*^ lop epunl '3uu8 r :e,r.3-teqreg JEU uetrAI '8rr:e8eSuad 3o Sure8r;e uos (6191-9711 'ues,uerq ue -llslJqJ) uerepuJ Je ue8urrpl1s re,r.o 1e3 -rero; 13r13r:do :e (1991-1111) ues,lre:q uurlsrJq3 uur{of '>r@1uqu;< ye11 e8rleur -u le8eru 3o es8ue8 Ep uep pe,,r 3rs rep -1uq uere8uruldud le ';e.ro punr8 3r1eru -rr uepn e8gpl se;ellecreq rep :uell0ru -puerls peru peq8q apueppy-ud ue ruq rep 'e116rurrded ue gd uepJe^ II] eruruo{ uelpes 3.raqre11 'V a repel (19t1) >ras -lepueH suelpesJeleps8rg.. e.rrles urs

SUITUET,LLI-I IECI

:,..:r'lrH '3roqs1r:eparg gd unesnyl - ,".'i :)puaq utl nr1,t4d6lo ap)lltq !)n -.:.,', tag I-Bll y) Butsoy .t uasaotg ut1

]L

:.*

i

.W)

:xl

ffi

1

{V )![TUJ

ueslerN ueqrol


warum wir uns herum taumeln ist nicht

der Miihe werth, das man griimlich wilrde, wenn es nicht gelingen will. Wenn wir fort sind ist alles fort, nur das Gute nicht, was wir gethan haben, das lebt lange nach uns. Erindre Dem, kiere

Bruun, ved disse Linier Deres Ven Christian Drewsen. Strand Mollen d: 14

Nov: 1796.< Og pfl den f6lgende side st6r en indfprsel af >et Fruentimmer, der gnsker Dem Held, hvor De end er<<, Christian Drewsens tredje hustru Anna Christina Dorothea, f. Lassen. Et markeligt egteskab: 47 2r gammel og ikke, hvad man vilde kalde en ung piges drflm, giftede han sig med en fem-

tenirig

- hende,

der skrev

i

Bruuns

stambog. Det mA jo siges at vrere et ulige par, men hun klarede sig; alle taler

godt om hende, smukkest miske hen-

des jrevnaldrende steds6n

Johan Christian, der i sine erindringer skriver, at hun dannede sin smag, og dyrkede sin forstand s6ledes, >at hun i saa Henseende stod og staaer over alle de Fruentimmere, jeg har kiendt<. Hun vedligeholdt i sin lange enkestand en betydelig omgangskreds; i H. C. Andersens dagbog lrser vi, at han i 1842 har varet til middag hos Oehlenschldger sammen med hende. Hendes evne til at klare tilvrerelsen forklarer Johan Christian, der b6de satte pris pA hende og beundrede hende, med, at det var hovedet mere end hjertet, der styrede hende - bortset fra, n6r det gjaldt hendes b@rn. Hun var skoleveninde med Kamma

var s@sterdatter af Christian Drewsen, hvorved veninden Rahbek, som

170

formaliter blev hendes tante, og der er jo nok en skalm i 6jet hos Kamma, n6r hun altid omtaler den to 6r yngre veninde som >Tante Drewsen<.

Vi nrermer os nu den periode, hvor litteratur og teater kom til at spille en rolle i Strandmpllens liv. Den teatergale Rahbek blev indf6rt pA Strandm6llen af skuespilleren Steffen Heger, og Johan Christian blev gift med skuespillerparret Rosings datter med det ildevarslende navn Ophelia. Pudsigt nok havde Johan Christian gjort bekendtskab med Rosing, da han havde pebet et stykke ud, som Rosing spillede i, men denne kunde Abenbart ikke st6 for den unge mands idealistiske entusiasme. Rosings aldre - og ganske udramatiske - s6n kammerrAd Michael Rosing efterlod sig nogle erindringsskitser, hvoriblandt en prregtig skildring af en julekomedie p5 Strandm6llen i 1806. Man skulle spille >Kerlighed uden Str6mper< og Kotze-

bues ,De pudseerlige Arvinger<, og man havde lejet en sal p6 Bellevue til formilet. Vi citerer kammerr6den: >Nrste Morgen [det har varet 1. juledag, men det har man ibenbart ikke taget

si hOjtideligt] rejste Drewsen, Ernst Recke, Rahbek og jeg tillige med Haand-

varksfolk til Bellewe for at arrangere Teatret. Da vi havde arbejdet en Times Tid i den meget kolde Sal, fr6s vi alle dygtigt, og Drewsen tog deraf Anledning til at bede gamle Bagge skaffe en varm Frokost og nogle Bouteiller Madeira Vin. Men denne Frokost havde nar ganske Adelagt det Hele - i hvert Fald forstyrrede den virkelig vor Glrede, thi som sredvan-

lig, hvor der var Vin. hler F 'overstadig. at vi alle n ivled'

: -'

der. Det var fortrredelist fL':

--> '--

kunde blive rdru. til han -:-: skulde spille Peter Falks R--: pudserlige Arvinger". hro:-- :'-Scenen, tra StYkket besrnc': :Drewsen isar var fortorn;' ': sig over Rahbek. Imidleni: -=-r- ham i Seng. og da vi Kl. t.' '< ' : : Strandm0llen, lod han h":- =' The at drikke, og efter t'<:.-:-:= ninger fik han nogen Sor-rl'

Nok var Rahbek bler'=: =:

Rosing fortaller videre. ;- r:1 havde glemt hele rollen ^ -r' uden Str@mper<< 1)4r r i G:'-; "-

for Rahbek... OPheliu ::'- :: deklamerede godt oe m.i ;--::

hun havde dengang den -=- '=' me, man kunde hore." Lystighederne tos. im:c': :1' : Forskellige forhold hiJ:. : -=: begivenhederne i l.Sll-' -l -- ---:: ans stigende oPtzgethcc :: :': - faderen dPde i lEltt- 0i ': -''agteskabet med OPhei:" :-:: der skriver meget ubarr:-:.. '::'

>Jeg undlader vidtlofi:i: ': mig om dette ulYkkeliss-' ': ' skaber; men hvor \land=:' :: og ryggeslos i hPieste.,i-'

"''

maa en brav Kone on:s'-=: vid.< Det er strrke or,l: :'t:Johan Christian selr-l

":i i ,hverken for mig eller rn::- sandvarigLYkke og endi=-' :-' Han erkender fakta.

villigen levede afsondred= :-

-'


ILI :lelrc :elleH r reSBlr{3suelgeo Irl ^orq -o)p{Bus l3uel 1e ErurrrB) Je^rDIS g0gl

Jaqruesep .g .opueq 11 ecuelsrp >lsru -oJr lpI ua lJeq e^eq 18 seu,(s euJeSeH :loJe^ Juq pua unq uepJo^H _ .{eJl e^rs -saJdap pelu auo>l JeAS ue so Jesr^ (BJaq -sre>lrE Ju {ou}sl^) 0zgl e4 leruod sapueH '{uo I^rA1 a>plr Jap Je .lpnJqpau ,p1n; >lsrs.{J 30 re^ unq 13ge1efs uaur 1e uopunu e8el o{sgru;e te8rs lu uerep -oJq ruos()prluu4 r op0p< unq lv .ueu -ue1s gd epueq epuelua8 un>l epun{ ueq - JB gt ep re^ unq _ gIgI r opuer{ ES -ue8 prl ueSou JeUe ueq ep,la>11er>1sroy e4sue8 zr,e1q .reporu sepueq leJpuneq op^?q uEq rros .epueq epeJpuneq Jep '{_eqqug roUsDI sepuoq Bo purs sepueq

ed eperel uoslore^lrl lp .uel{ 1rp ,, BS 'tep [l ]seu Sorprq pue ES rep pB^H :euosred 91 gd Buruploqsnq ue er,,(1s 1u :ed lpereqroJ e{{l erleqdg rBA uoprol uep 36 'roJuopn ruuq gd epelua^ Bo uep -JeA ue pols Jep 1e 1elo ;ep lpo8 o[ ueq JEA 'uouoosluelleltp gd arelsla e8un e,trB epun>1 uerlsrJq3 u€rlof ruo^les 3o 'gn1s,rr1 e8qrnleu sopueq releel Bo Sues :ea, eJoulsun>louecs epue8enuer; 01 Ju Jall?p ruos ieslelsleJoJJoleal ue ueslepur(8eq erJ Io^ JB^ plorIJoJ seJoC ' rzgl I ep6p unq :oa.q,Sroqsuep -eJd r lsprslrl 3o ,es1e8e1g r Jels/s ue soq slep 'rqro;8urrd5 gd slep ,uellorupuerts

JoJu_opn epe^el

zIgI e4 uesA\aJC

erl

-eqdo l€ 'Je runl{Ey ueru ,erefflu eddeu sepr,l 'rorurue8 p.ro esstp peAH >.opurlN souo) ep@pJu ur{u JaUo uelg ua8ur ro; -Jep relse>l 3e[ 3o .re;e1 erols suor8rleg roa. peur 3e[ra8ls ,uoe: le AIos ruos ,uea1g elsroJ uep etsB>l ue(J .3uru1n15 sqe>lsol

-39, yot'poru epeJpuosJu ape^el ue8r11.r. -lq I^ le'peru selpue Bo e11.{1 Buu.t pues

[l ai6l euo>J ultu re11e 3nu roy uo>lJe^q< leqe>1sefe

le

.el>leJ rapue>lre ueH

6^les uerlsrJrlJ uer{ot

-re8rs pe,rq ueu ip,ro e>lJ€sls Je lacl >.pr^ -ue^ reprsuro 0p euo) uo eeru I rcp 'potg ayslt{p ,a1sa[@q z^eJq s@1se88,ft Bo Ja>l_uslrJC Je uapuew JoAq ueru :Jeqe{s -el8y olle JE els8qe>11,(1n e11ep ruo Bnu eperqpn 1u frry6pp1l repulpun Be1< frgafqrureqn le8eru Ja^rJIS Jep

:ruoJap

-orq sopueH .erleqdg peur laqe4safe epelfespln>1 gs 3o - 0IgI epdp uorepeJ _ I ue116ru.uded ye peqle8eldo epue8rls sue

-llsgq3 ueqof 'tggl I aurepeque,tr8eq

-s8rr1 :p1req Sorprq plor{roJ eBryle>1srog 'epue pruelprurr Bol eurepeq8rls{-I ue ,.er6{ epun{ uuur .eru -ure1g als8qfap uep Bue8uep ep^eq unq

ieunl le8eur peru Bo lpo8 epe:eure11ep 'otleIAI epellds uqeqdg ... qaqqoy rc! 1tl ao7 Dls png tt ta,t, >>tedrtgrls uepn peq8rlrey< I .uallor aleq lruep ep^eq snJ urs r ueq le .eJopr^ JollegoJ Bursog uaru 'nrps le^olq {eqq€u rE^ >loN ,'u^os ue30u uEq {lJJaSuru -lsuldg e8rrgqeq:ege Bo ,o{{lrp 18 oqJ te8eu ea,r3 ureq uer1 po1 .rr11O,.rprnrl5 p e8eqp tuo{ 01 .l) 1,t ep Bo.Bue5 r ureq ues.&erq >lrJ pqrelprul .{eqqey :aa,o Brs eper8re 3o 1eu;@go; JEA Jesr uesl(eJq ueur'ollv so roy lS4eperuoJ ru^ te(I .rop -ue- lep 11 'repu,,(8eq 1e>l{,(1s er; ,ueuecS eed re ueq rJolq ,>re8un:y e8rlrespnd e(l( r o[oy s{led reled elpds eppls ueueuv Iuo uurl Ip ,nJpe a^rlq opun{

ueq ruo'eed epalzrr,q alle rA lE ,Brpelsreao eES

{eqqu6 .te1q ,urn JE^ Jop rolq

,Br1

-uu^pes ruos ql ,ape1g r apar:.(1sro; pled ue^q r - al a>1suu8

Jeu apluq lso{or.

'ur^ BJrapew Jallralnog

-ord ture^ ua eJJu>ls a33eg Surupep17 yu;ep 3o1 ua

1r1

-3,(p e1p pr s@-ry'pg aplol t saturl ue 1epleqre ap^Er{

ara8ueue 1u JoJ

en ellag

-pueeH peur e31p1 8ei

;-

-JeU lsuJg'uesmerg elsfa-i ta3e1 e4ry

pequoqe uetu JE

-etn[ 'l ]arr^ rer{ rep] ua;: :uepEJJeruure{ JeJalr

pl en^elleg gd 1es ua rai; 3o'>reSur,rry a8rlreaspn -azlo) 3o >redur6-rls uep a11rds e1p1s uBI I .90gI r ed arpeurolelnf ue 1e 3ur: ua lpuBlqrJoa,q';asplssiur 3rs polrega 3urso11 Ieeqril u6s - e{srleruBJpn e>1sue sEursoy'orusersnlue a{srts a3un uep JoJ Bls a>plr uE

euuep ueur 'r epelpds iui all,(1s 1e leqed op^Er.l uE peru qe{slpuo>leq uo[B u -of ep^eq 1ou 13rspn4 .eryar -uelsJe^aplr lep par.u Jel1€ -redrelpdsen>ls poru l;r8 ,r uerlol 3o .re3eg uoJJalS -Ie uall6rupue:19 gd lr6Jpul ale8releel ueCJ ArT suellorur ua a1lds urol Jeleel lu It :olq 'aporrad uep nu so r .>u3sA\eJC al

-uruel er8u,{ rg

01

uep JalEti

JEU'Eultu?x soq lelo r u1e Je Jep 3o 'a1ue1 sepuaq .\aJ


>Dersom De vil vide noget om Mdlerkonen saa jeg fortalle Dem at hun den 23.Dec: l:Chrestiqns Geburtsdag:/ skal spille Grethe i Kierlighed

var Fejl paa begge Sider<, og Barfod resumerer: >Der var bl.a. den Fejl, at de begge ... var altfor hrftige; de havde beg-

uden Str6mper, ogActriseru i de pudser-

Eksplosionen laa nar; de maatte, som

Iige Arvinger, paa Bellevue, og forresten kan jeg ogsaa sige Dem, at hun regtig har en bred Ryg til at brere gode

Drewsens Stedmoder forudsagde, >>enten leve det lykkeligste eller det ulykkeligste Samliv", og de levede dem begge."

Dage, og at hun siger om Bonderne /:det beskylder i det mindste Job hende for:/ at de skal skienkes og benkes.<< (Job, eller Onkel Job var Bakkehusnavnet for J. P. Mynster). Og fra det fglgende efterir lidt mere af samme skuffe: >Mollerkonen lever i hoieste Philistervelgaaende, og er r&g/lg saa bred, og representerer rcegtig det kornrige Sirelland." Den forelskede Oehlenschkiger har Abenbart ment. at en lille finte vilde sig overfor Christiane Heger. I juli

g@re

1800 var hun pA bes6g hos sin fretter Jo-

han Christian pi Strandmpllen og fik brev fra Adam. at hun skal hilse Mad. Drewsen, ikke dronningen af Golkonda, men dronningen over alle hjerter. Med den f6rste (en opera af J. A. P. Schulz) mente han Ophelia, med den anden >Tante Drewsen., den reldre Drewsens unge kone. Frederik Barfod arbejdede meget pA en biografi af Johan Christian Drewsen. Ved sin store bredde og overvreldende detailrigdom egnede den sig ikke til trykken, men hans datters6n L. E la Cour publicerede den i uddrag i >Folkelaesning< 7914115. Barfods skildring har den vaerdi, at han har en del oplysninger fra Drewsen selv, siledes ytringen, at >der 172

ge

Ild paa Tungen og Krudt i Barmen, og

Ved deres bryllup i november 1798 optridte den unge Oehlenschlitger med if6lge Barfod - ,en lang, nu vistnok tabt Vise om Papirmagerkunstens Herligheder<. Han var blevet indfprt pA Strandm@llen af Rosing, men hans frerden pd stedet ophgrte allerede i1799 efter etha-

nekyllingeagtigt skrenderi med Peder Heger, som det ikke l@nner sig at gA i detailler med. Oehlenschliigers forbindelse med Christianes m6drene familie var isar den reldre Drewsen og hans unge kone, der efter Johan Christians giftermAl havde taget ophold p5 Springforbi. Et minde om hans bes6g d6r er et digt i Rahbeks >Danske Tilskuer" 8. juni 1801. Foraarsmorgenen paa Springforbi, med bl.a. f6lgende vers:

StrandmPllen ca. I 8-lrt. S. : hgjre, dengang smederts ltu:.

., -.

-

til at h6re tii i:a::. skatte. Hvad der imidler-:; r- sere os her, er at det har :r:::: kaldes nu nSonntrcrr:t:'::='. Strandmqllen< og slutter:

ved kom Misunder du den danske Mand en Brink, som vover sig at reise paa Sjrellands lave Agerstrand, hvor ingen hOie Fielde kneise? Misund ham ei sin Noisomhed, misund ham ei sin stille Glade. vnrn, danske Hav! v&rn om det Sted. hvor danske Dyder har sit Srede.

Oehlenschlziger trykte digtet op

i

sine

samlede digte 1823, men i en bearbejdet og strammet form, uden at det dog der-

Misund ei Kjerlighed sin G= varn, danske Hav. \'Errr irr- .r: hvor Gjrcstfriheden har s:: S=.

Selvom det horer til ismai-:-=" den sidste linje med nr;--j ges at hentyde til det b*.'i ,

mi


ELI -!e1

rueq gs 3o Surrpuneq urs roSglqcsuel

-qe6 eSue8 eJeU opeupr^eq ues,^AeJcl 'ZZ8I lsnSne r uesqocef eurlserug peru

-qeo ruos '3gseq 1ep p1 ep,(1ueq te se8 -u1ue peq8qeruu peru efuq elsprs uep Brrr 'ue8uqep;es8urlgrus

g

guuegt8 suasl(eJc uerlslJqJ er8u,( uep Esllu - (au^EuJoJ errrrues ep;e8mq Srpuels -oq uerTrrueJ le 'l3qrea.saq lprl Je lep) sue

-Ilsur{J uos

elspl€B suErlsrrq3

-,fiueq,re8elqcsuelqeo

1e

uEqof Iq Jap

'gd e11e8 o[

14:er@q tep ruo^les

iopes lrs mquapaqt$tsa[g rcrrq 'pals ]op ruo uJe.\ zre11 elsuep 'urezr :epalg urs paq8qtnly za punsryl

-rep 3op lep lB uepn'ruJ 1epfeqrueq ue r uaru'tzgI r do 1e13rp e1>1,fu1 r

aurs

'epes 1IS rcq tap.i 'pels urc ury.^ j^D lep 'ep*lc ellrts urs r 'perlruosroN urs

ue>1

1ep i1e111 IeUIIS rBq lep lu Je 'Jeq so eles -seJelur uB>l pruelprur Jap pe^H 'eDE>ls e8rletsrurn sueq It ertq le IIt ruo>l pe^

-^\arc ('C 'f CEIe) uertsur{J afoseq 3a[

:Jellnls Eo >>ua77@rupuottg ueueSloru;aruruos<< nu saple{

peru es pe^q uel 're8ep -sruop8u6l eupun^s aperpulre fqequ>1s

ln luapeq8qra>l

-uea, 3o 8rru p0qpur epuerpaq tuos 'ues ep< 're8uupurJo eurs r Jelelruo ra8eyqcsuel

eed

r

tesreu{ eplorj er 'puerlsre8y ea.e1 esreJ ]E 3rs te,to,r

pUEIN e>lsuup ue :SJA,\

'otlail/upuotts apuafi)Anu

'3ur1ueg 1sr:o1srq,{g 11t

uap ta 'snq suaparus Sun8uap ,al0t1

utap{ uaButuS[g '(0019 ilt ']Dl patsnoH) tutoH 't 'g 'H lD Suuamlotrlag .1tBt .tn uallqlupuDtts

peu'qtotButtdg ood tra 'I08I Iun['8 >ren>lslrl eIS r 13rp 1e re rep 36seq sue

':

" i'.

i!

'rqro;3ur:dg gd ploqdo

-:agf

-1.

I:'

sr g 1.r1.

1a

suerlsrJr{J ueqof r

a3un suuq 3o uesrrrerq JeA erlrrueJ oueJporu seL

i i

'

l ":, .l.'

.

eslepurqroJ sre8elqcsualq: -ep I BB 1e 3rs :euu@1 a>1>1r 1

T ,I ':'

i

L1

I

reped peru uepuels

I

1

-Bq ]e reue 66LI r eperellE

!:

ed uep.rea; sueq ueru '3ui

-

I

-pu€rts gd g6ypur le^elq -aq8rlreg suelsun>pe8urutqel {ou}sll nu '3ue1 ue.

'.ii .1. :! .t,'

,

1!' )r..;.

'.

paur re8ulqcsueyqeg e8ut

g6LI requea.ou r dnldrq >'e33eq tuap epe^el als8qep1,{p 1ep re11a e1s8rl

uelue('ep8uspnro; repotu

tuos '.elleeru ap 3eu

ee1

3o'uerurug I tpnr) 3o ua8 -3eq ep,nuq ep ie8rgeq:oyr ap 1e '1fag uep 'e'lq re^ -er poJrug 3o'>repr5 e33a


lighedsvis som gest, men efter Ophelias forsvinden fra Strandmollens scene var det ikke lengere kunstens og litteraturens folk, der befolkede den, men representanter for politikken og det praktiske 1iv.

Vi kan dog ikke forlade litteraturen uden at tage hatten af for H. C. Andersen, selvom han ikke gjorde 'vesit', som han gerne staver det, da han k6rte forbi 1864. Han noterer en enkelt gang, at han har vreret til middag hos J. C. Drewsen, men den gensidige sympati synes at have vaeret begrrenset. Pd hjemvejen fra Orientrejsen m@der han i Burgtheater i Wien J. C. Drewsen og hans anden kone, Emmy: >De syntes hpist ligegyldige for M@det med mig, det stak meget dansk af mod den Kjerlighed de Tydske og alle Fremmede paa Reisen have viist mig; det var som vi m6dte hinanden paa

i

Gaden i Kj6benhavn.< Ovenp6 det er det nok et udtryk for selvhrevdelse, at

Andersen sender et af de f6rste exemplarer af En Digters Bazar til, fru Drewsen, som han iBwigt finder ut6lelig, >altid denne Drillen Overseeno. Nej, Andersens Drewsener var Johan Christians Iillebror, justitiarius Adolph Drewsen - og hans s6n, >Lille Viggo<, begge gift med Colliner; der er flere familiebind mellem de to slaegter. Da Andersen bes6gte Silke-

borg Papirfabrik i 1850, var det Adolph Drewsens son Valdemar, der viste ham omkring. Det var som bekendt i Silkeborg, Andersen fik id6en til >I-aserne<.

Ellers er de litterrere relationer f6; een kan dog navnes: I 1854 boede Christian Winther med sin Julie i det fredede >R6de Hus< ved Springforbi, og her blev en vaesentlig del af Hjortens

Flugt til. Det faldt ham naturligt at aflregge visit pi Strandmpllen - hans fader havde omkring 1790varet huslerer der, >en Mand af lidet Genie< siger Johan Christian. Om Christian Drewsen ikke har varet hjemme eller han ikke har vreret interesseret i at gLre bekendtskab

med den ikke ganske ubergmte digter, nok er det, som Gunnar Sandfeld pipeger i >S6ller0d som det var engang< (7. samling 1980), at det var Drewsens unge nevg Hans Henrik Pingel, der viste gresterne rundt pA varket.

Det var Hegerne og Rosingerne, der sluttede kontakten mellem StrandmolIen og kunsten; hvad der derudover er nrevnt, er spredte tilfaldigheder, og lugten af kludene, der ogsd stak H. C. Andersen i nresen, har omgivet Strandmgllen intensere end guldalderens restetiske atmosfare.

Henvisninger: Artiklen er uddrag af et foredrag holdt i Det danske Guldalderselskab. Der henvises i almindelighed til: Strandmgllen. optegnelser af Johan christian Drewsen. 1916. (Memoirer og Breve, 25).

TorbenNielsen:Flugtenover@resund.I:FundogForskning.VIII. lg6l,s.24_52.

H. C. Andersens Dagb6ger. I-X11.1977-j7 Robert Neiiendam: Rosingiana. I hans: Epoker og personligheder fra Teatrets verden. 1964, s. 9-35 Breve fra og til Adam Oehlenschliiger.2.-3. raekke. lg53-96. Specielle henvisninger findes i teksten. .

774

86rge Graversen

CHRISTIAN NIEL Om StrandmOllen os c::.: fortid som papirfahnk :

,

-'

mange skildringer. For:: : : historien om familien D:=;

virke gennem 5 gener:::-: mange. Da papirfahr:.rr=: 1898. fulgte Alfred Chr:::=:. pfl at anlregge et skibsL,r::=: den. Projektet blev opE:', =: hele stod nu tomt. kun ni =.= blev fra l9ll benviit: : nering af dekoratiorre

r:::

-:.

atret i Dyrehaven. Br E:--:starkt forfald. indtil C:: -: kpbte Strandmollen l7917.

De oplysninser. der :: \it.==-

,

personen Christian

ke pi Strandmpllen g.:::: derimod meget sparsc':::-*: Nielsen blev fodt den -tr. :=: Sverdborg sogn. Pres:.- .:: fredrene og modrene s::= gammel bondeslagt. H": '. trygge. men beskednc .i': domshjem.

Alenkjaru;"::

.

Sydsjalland. var med :::.= agerjord efter datidens ::..-, anselig g6rd. men aren; :.:: skiftet var h6rde tider -::

.

brug. Pd Alenkjaerea::: ' b@rn at fOde og klad= .. Borge Graversen

(I

al

I

-u: . ,:

--

.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.