LB 1988 fra Taarbæk Sogn

Page 1

LYNGBYBOGE,N 19BB

;Tw'tffi'

lffi

*! .,

ffi

7

r.*\y.

t t

B I

'l

*'t

r


SA 'zL-916l IeqreE.L I tsardeuSos .z06I.J .qlertuec lnod

-dnre11o1g ren (uepalsa8ulrurerE roJ pn luerluo) p.{s pour Buu,reus -pur e{rsls uop peru 3o g1 ueorlell6rupueJls pU }apuns s8uel pare e343u8ue qep 'e8r18elo{s slap }ap eleq ud aruruopuale e1sr6y eq '(9961 lsn8nu '6 roJ

opueprlels8uqrag

es) lepgrruospplspo oq Eq Jelsruorsued a8ueur JoJ palseFeperuruos 1epu,{ 1e uros tau,(ueq larel sJella J€q uep ie1sr6;1ep paur 1aureft sel8u sepeleSq arue.gg ur; 3uru8,(q euuap lepr .tunrluec l8rprpalprur ruos >nerlnueg< paur ryefun1eu epue8uequerurues uo uJ le ro; ue8uru8,{q

lo eJpeu uepueJls 3o ualo4s ruolletu eslepurqJoJ eJetuJeeu ue eqe{s lu 3o ra.r.o pn uelSrspn erpoqJoJ lepung ruo ueld epe116ls uelels JB suas 1u ,re e13ou r unrroluroqelsr,(p lerr(1s,ro1s ye ueslaJOSSqa{JrA Irl uetu req -epu{s

I}

apop rep

>opunls^e11" 1e11,(ueq op^eq

'{pqrslog

pruepru

uete}s

alaq Japun ra rsp arots u }ep,( 'd1efq rog B

-{ul eunruuo; leqreea-,(q8u&

-,(q8u,fi I ]orleDlorxeplelros '8u1sro; Je>lsauueu a8ueru req Suqplsula4 a

w reqg.LL1I

e>pllraperC BpI peru gr8 re,r uuq te Bo .gg-1191 .1u

'p1sre sueq a[B;p1 req uB] lr iSreqorg 'y'3 (arraq8,(q 3o) rale alsrpJ slepels eluleu 3o epau8q uelseu rep ,>epunlsleH< elpltuo rA '1o1s 1e

'uasueH {TBJ In

reZ86I esle11ssrq sueslaryIrl I reure-r) '(SeOt'S't) uesueH olre3

'(8gertrc)u 'oprslso suefelpuerlg s8uel p,(s poru a8erp le elpu,{3aq rA B4JoAq 3o'esuer8prou suSos gozr r@Bpn o[uos'(t8glrOq 3o 18rtu,(s epeq req 3o) uegelO6 eq slep ,(eu[6 eror ro; 1p[1s 3o uefe,rpuurls ropun g6; ls8uaelro; ueu) ualleqr€-pl e4 e)Hr ]aqOI Je rap le ,euIl.u6rpur o[ slap 'pp ueprs uepueJls r pu€A lprl

BS

ueru eru es 're8urus(1do e8uuru Bs laltups {U pF urs r 8ef prolq .epleq -rus8urulsro;:elJa euep JB esla]]asuoJ ue gd 1u; re8el (eunrutuo) >leq -reea-,(q8uz(1 roJ qu{sles 1sr;erSodoi->lsrrolsrH ;u lelr3 pn 9961 ua8o g r) uSog {eqreel ruo Ie>lrtre a}sr6J urru rage rB 69 nu Be[ re51

-fq8ufl

uasueuol

l

JEuunC urelpausaqaru

:reuosred epueSlOy peru rreysren 3ur 'gg6I-6S6I ulua8rog run{

'eperg I ]eper{oruoplelros u4 il51rri5 -ury [q1ye repl3o raletou aryIer ua F ue8uruero;pe oH Io^ES

"{

.r.u.ru JaIBC

-uodsarrol tperds re oprueH .Ig6I Lqpu -e1uu31en reploqepur leq '(Sf g) {aqre roJ ADIJU ten(ueq Je Jello{olord alur* 8861{)

NCOS XTSUVVI V}IC qleruec a

pueruJoJspunqroJ Je

le8elero; uasJalqd

'996l peuerc'suBpi


FraTharbrek Sogn som de i sig selv jo var, samtidig med at rr de ved mollen ansatte. Den nye ejer af StokkeruPgaard r-ar

kendt for sin politiske virksomhed midt i skal have veret en anset ornitolo-q: men

i

kendte medlem af Strnderforsamlinger den fra Stege. Imidlertid nedbrandte g Hage lod den genopfore i 1860 som en r ger. Den eneste af disse, der stod til tt ombygget, er sydflOjen (nr. 710): den ster ret gang eller passage i forbindelse med fra hvis vestlige side der gennem en rinte ved ostflOjens nordvestre hjorne i norGt

eller krogen mellem disse to bygninger Havslunde

set

fra qst

Det Kongelige Bibliotek

terrasse:

gaarden og (nord for denne) Stokkerup Kro; den forstes beliggenhed var syd for det sted, hvor det nrevnte senere >Havslunde< blev opfort (over for parkeringspladsen pi Strandvejens vestside). De to ejendomme var udflyttede fra den 1670 ved oprettelsen af den Kongelige Dyrehave nedrevne landsby Stokkerup, hvis 9 gArde lfl omkring den dam eller det gadekar, som endnu findes sydvest for Eremitageslottet. Om de kom til at ligge pfl egen jord eller landsbyens fallesjord, vides ikke; det var i hvert fald ikke god jord til agerbrug. Kroen l5 nordligere

og blev snart kaldt Springforbi Kro og efter krobevillingens ophor >Villa Springforbio, hvorom nrermere i Lyngby-Bogen 1956 samt efterskriften til denne artikel. I ovrigt kunne man her pege pA mOlleejernes forudseenhed, idet det fra 1697lykkedes familien Drewsen at opkobe og dermed laegge til Strandmollevirksomheden store dele af strrekningen mellem Strandvejen og stranden samt efterhinden et nrsten lige si langstrakt stykke jord med skovbevoksning pfl vejens landside; thi i forrige flrhundrede, da interessen for at ligge pA landet ved Oresunds bred starkt tog til, begyndte man si fra Strandmollen at srelge grunde til dette formil, hvortil de i hOj grad egnede sig, lidet udbyttegivende 126

Fru Alfred Hage havde forst varet

:::

havde i dette agteskab dotrene Johan: med digteren Carl Ploug); i hendes rs:= Vilhelmine (gift med komponisten He:

navnte sydfloj) og Louise samt sc:i: Alfred (Oremandsgaard) og en son. :. ste<) beholdt den store sommerbeh-=den var i Ovrigt efter en brandskade sn:; ten Sibbern og med indvendige dek.-:


LA 'ra>{llH 'rq3 Sroeg JE reuorlerolep a8rpua,rpu potu 3o uraqqrg ue1 -{alDIJe pe^ S9BI l Uoydoue8 qnrus apu>lspuuJq ua JeUe 139,16 r ren uep :Qtgi pop spueur urs rarye esleoqeqreutuos erols uep lploqaq (>e1s

-peg") e8eg rug 'tggl I tpluJ rep 'u6s ue 3o (pree8spueurerg) pe4lv '(pree8ue,ug) sauueqol ourauugs ltues asmo-I 3o (t6gp,(s eluleu -ue o uep I618I I epop rap 'esrell uelsruoduol peru gr8) aurulaqlr1 ouerlop selpoJ oBBH peur qe>1sefe sepueq r i(3no14 Fu3 uerefrp peur gt3) alluaperg 3o (euueg) euueqof euertgp qelsafe epop r ep^Er{ peu gr8 1ere,r ISJOJ ep^Bq e8eg per;yy rug 3o ueqaqcrl^q

1s.a,ord

ue

apue,r6e1/qpn tepl apunr8 e31es

1e

,Brs epeu8a pe.m'

uell6tupuerls B{

BS

t

spunsero pe,r

ql

1apue1 gd e33q le roJ u3: ieprspuel suefazr ed Buruslo,raq.rol

a8rl uelseu le uapuur{Jega lurus uepu

-uru{eJls JB elap oJols uapaquosltr\a aqO4do te ues^\er6l uerlrrueJ sape:1:1 i1 seu:a[aa11oru ud e8ad _raq uE[u

euunl

-rage ltues 9961 uaSog-,{q8u,h r ararrr_L roqdo sue8uqF^oqoq rarye Bo ory r ara8qprou gl

ueor) .3ruqra8e

1r.1

prolF,

sapn 'prolsa11e; sua,(qspuel ra11a pror 'tapolsa8ulnuerg JoJ lse^p,{s sapug nt uep Suulruo gl eprg8 6 sr.l,q .drua11o, a8rla8uoy uop Jp uaqellerdo pa^ 0i9I -ua[a o1 aq '(eprslsa,r suefenpuerr5 u01do

^olq

>epunlslpH< aJeues at[L\ drua1:1o:

paqueSSrleq selsroJ uep :ASSUJJE]

iory

Ielollqlg e8qe8uoy teq

-se13 1e83,{qrea.o Srlesue ue e1 ra8uruS,(q o1 essrp rualletu ue8or1 rele ]eurofq r ifogprou eUOJdo p,(s-prou r eurolr{ er}se prou sue[6g1s6 pazr uap 1t1 Sue8rueuue8 rerr a^eqJolurl ue rueuua8 Jep aprs e8qlse.L svrq er; 'lgptsg epuaSSq roJ prou uep petu eslepurqroJ r e8ussed re11e SuuB 1er

trff:q W

-,t1spn l1nus 'lerynl ue pal pols uep :(g11 'ru) uefOgp,{s re ,1a33,{qruo lrysls puauo 'uoprs Je EJ JoJ Ip pols Jap 'essrp ;u elseue ueq .re3 -uel aJl r ruopue[e1s,{1 -rep8a: ue uros g9g1 r erOydoua8 uep poy e8eg ueru 'rege e8uel a1lr ueprg8 elpueJqpeu pluepruI 'a8a15 er; uep -uetuqolrols 'e8u11 par;1y ua8uqruesro;rapuels Je rualpetu elpue{ 1ep p1 ueprg8 uuq efyos 6rgl r uoru iSoyolruro lesup uo leJe^ eleq IB{s ygep 3o eparpunqre e8rr:o; I ]plu pequos{rrA a4s44od urs roJ }pue{ '3ueg 'g a Jelsruru re,r pree8dnJo)Uols ;e rela e,(u uaq JeA Jep

'euesuB uelloru pe^ op

ro; re8qoq pl prol aper4s uetu ]E peru Srprluus 'rezl o[ uSog

zrles 3rs r

ep ruos

tlaqtoolotg


FmTaarbek Sogn

Stokkerup

128

set

fra 6st

Det Kongelige Bibliotek

Interior fra stokkerup


6T

3ur3ue5 1sr:o1srq,{g

'dnta11o1g otl t@ua1uJ

{eto[qlg e8rlsBuoy geq

:ffi*

ffi

s,,

rft u* itPs

'trr

rr

6.

.

.C

,%

:

W

ffi :

uSoS

ZilqtDDJDtl


FmTaarbrek Sogn men kom i 1891 gennem datteren Johanne, der var blevet gift med den yngre Bissen (vilhelm Bissen), til disses datter Johanne (ligeledes kaldet Hanne), der havde mistet sin moder ved f6dslen; den sidstnavnte Johanne f. Bissen var i 1888 blevet gift med apoteker Alfred Benzon, og da disse to 1891 16 pi landet pi Damgaarden i ordrup, fodtes sonnen Boje der; det var den senere dr. scient. (1923) fraSorbonneuniversitetet (biologisk kemi), den kendte zoolog og kemiker BOje Benzon. Da moderen dode 1930 og faderen 7932, overtog sonnen 1933 ejendommen (nr.724), hvorfra dog allerede i 1891 den sydlige bygning var blevet udskilt som nr. 710; denne sidste kaldtes nu >Lille Stokkerup< (eller "solheim<) og adskiltes ved en gulstensmur fra de to nordlige huse; dens nye ejer blev etatsrAd Norstrand (Kulfirmaet), der ind i dette irhundrede videresolgte den til oliedirektor Waage. I1927 kom den til frk. Ragna Aller (carl Allers datter), der senere solgte den til murermester o.E Aagaard, som lod husets gule sten sandblase og udvidede og forbedrede det betydeligt; han dode imidlertid ved en forgiftningsulykke 1948, og hans enke havde det en del 6r. I de seneste ar

har datteren - fru Raff i vedbak - lejet bygningen ud til forst den rumenske, siden den venezuelanske ambassade. Dette var Strandvejen nr. 710; den er nu nedrevet, som n&vnt.

Allerede i 9O'erne havde A]fred Benzon ogs6 afhrendet det nordlige stykke af den oprindelige grund (altsi op mod >Havslunder.), idet hin solgte det til sin broder, forfatteren Otto Benzon, der i 1g95 byggede >Brinken< og boede der sammen med fru Emma, til hun efter skiiimissen overtog det senere >Kleis'Hus< ved Strandmollen (pi landsiden), og derefter med sin anden hustru Ellen f. Bramsen. Denne giftede sig efter Otto Benzons dOd (1927) med den ungarske maler Kunewald, men solgte villaen til direktor Kai Nielsen (Sten- og grusfirmaet carl Nielsen & co.), der gennemf6rte en rendring af det skovagtigt bevoksede areal og omdannede det i mere haveagtig retning; dennes datter Ruth blev gift med Prins Flemming, Greve Rosenborg. >Brinken< blev i 1977 af enkefru Nielsen og boet solgt til fru Lillian Kaufmann f. Salomonsen for 1,7 mill. kr. kontant; det var nr. 730,men nu nedrevet efter statens kob. 130

Dr. Boje Benzon, som har meddeh d overtog altsi i 1933 det midterste sry-ktr nordlige flOje af den gamle Stokkenq ofrede et storre belOb (35.000 kr.) pa r grund og opforte en ny bygning i

"baskfol

sen) lengere nord og tettere ved Sunder-

nar ved Strandvejen og var lsmmglig ir Her havde han si i mange flr til sin dod

sammen med sin hustru Else f. Tidemen land. I denne ejendom (nr.724) havde: tid tegnestuer. Nu bor der andre. idet Bc samlet i nr. 781 pi den anden side af Su: Hermed er vi langs Strandvejens Bakke, der ligesom Strandmollebaktcn baekbakken - har en vejkrumning. trafikken farlig som bakken ved Stran& Vi vender si attertilbage tilTaarbah St beboelserne pi Strandvejens landside- d er lige sfr smal som vandsiden. Sehm S vedkommende dengang ln i Vedbak Sog med dens ejere, da disse jo ejede megrr pfl begge sider af vejen, idet der dog (PapirmOllen n&vnes allerede L599 og e henvises til Eiler Nystroms, W Haseso

osi m

fr

skrifter samt Johan Chr. Drewsem op P. Fr. Rists Samling af Memoirer og Bm navnet varet knyttet til Strandmolleaovertog loh. Chr Drewsen (177-1&<11 ' der var gift med skuespilleren l!{ichad var vokset op i et hjem, hvor digtere- C ofte kom, 6vede stor indflydelse m.h.r landbrugsomrfldet, i det politiske lir sr (slesvigske) sag midt i forrige arhun&E somheden af sonnerne Christion

(1T+l


I€I ie'fuL-V1gI) poqilW 8o (ge1yeeil) ,qaqrqC eureuuos JE uopequos ->lrr^all0ru seSolrero trgl 'operpunqrg e8gro; 1]pnu 3es (als8rzrsals) eleuorl€u epuepu*rq uop r ltues nq e1s4g1od lep r .]epgJruos8ruqpuel ed gu:>luqsetu JE eslepue^ue 'l'q'tu asyap,(gpur rols epelp ,ruo1 ego qyo;s8uruler:oy 3o erelpdsan>1s 'ara18lp ro q ,uelq ]a r do 1es1o,r rea. tuos 'ur1eqd6 re11ep s8urso5 IeuqJrIAtr uerelydsanls peut gr8 JEA rep

'pueru euua6l 'uepoquo$lrI^ (I19I-LLLI) uasuatq n .qq Bo1re.r.o p6p suerepeJ pa^ 0IBI larg I 'uellptupuerls Ip ]eudul tere^ teuleu -ues^\erq ruq €69I ueprg '(e,larg 3o rerrourell;e Surlues slsRl .JC a 3o suesnel3 'p1 r) raqau8aldo sues,r.eJc .rqJ uurlof ]tuBS reUuIS e8qlelsrog spp^ur.I ueJJetS 3o se1su11 '7y1 ,sru@r1s,(51relrg II1 sesrlueq (yg913ue? plnJ I pleJ ue^g r re 3o 6691 eporelle sauleu uellorurrde4) opuetutuo>lpel sprl erpl€B uap ro;8op rep lepl ,ue[e.t ;e reprs a88eq gd u3o5 >1eqree1 r JaleoJB erols le8eur epa[e o[ esstp ep ,arafe suap peru

lpg so e8qye4saq 8op n 1n 'u8og {aqpe1 I ul Sue8uap epuoruuo>lpe , slepaspe^oq JoJ uellpupuerls tuo^les 'ueprspuun ruos letus gs a8g re uelseu a>ll,ts elsJOJ lep gd rap 'eprspuel sue[e,rpuerlg ed aureqeoqeq nu ro; asuer8prou suSog leqree;11e8eq14 re1le €s Japua rA e31oy 1u

'ue[6upueJls pe^ ue{{eq ruos Sqre; ue>plq€Jl ro; 3o fue1s BS reu a>pp 8op uaru '3uuuru1[e,r ua JBq - ua{{pq{aeq -reul esSo purS sn ue p1 3o - ue{IeqellotupueJ]s urosaSq rap (e>l{eg drue11o1g;e uepoJ leuu eprsls6 suefe,rpuurlg s8uul n re peurreH Ip .Ju 'ue[ezlpuerlg Je eprs uopup uep gd IBZ I lelruus

Ja pequos{Jr^euEl{er se6s8reg 1ep1 'erpuu rep roq nN .renlseu8et pp ua egs8reg seuoql uaqueprs eprcq (y72.ru) ruopuela euuep I .puEI lo-I gd eslruurg p{ uaslerN puutueprl'J eslg rulsnq urs paru uerurups eslaoqeqsJeleq eure.Ol r lsprs pop urs Irl JE eSueru r ES uur{ ep^Eq JeH 'rearl 3o e{{aq Je aluraplapur Sqeruuel ru,r 3o uefalpuerlg pel Jeu 1er ul re8uruS,(q e.rp1e ap lepr 'lapung pa,r ere11e1 3o prou ere8uel (ues -uu11 SuruuaH 11olDlre) Irls >{sDISBq< r 8uru8,(q,(u ue eU@Jdo Bo punr8 urs ye Suueueld ereplnurs ue ed ('.rl OOO.SS) qolaq errols le apa4o 'alupau urep pol uuq ipruu8drua{{ots epue8 uep ye e[Og a8qprou ol ep paru punr8 erols uap Je all,(1s elsrelpru ]ep €t6I r gsllu Boga,ro ':eqeu8eldo essrp Ju elsotu lep llappatu JEr.I tuos ,uozuag a[gg .rq

,691

.ru le aJpeu nu uoru rea, lap :luetuo: 'J uuetuJnu) u€llll-I n:3 IIl flos laoq io >uo{upg<'Sroquasog eAaJC,Bururua Jellup seuuep iSuruler Bq8ea,req eratu r

->lo aq f43e,ro1s 1ap;e Sugpue ua auo-: IrEJ lauuurJsruS 3o -ue15) uaqarN Ie) : 'pyu.tauny repur elsre?un uep patu (_

8rs epagr8 euueq .uasruerg .J uell:J rur.\-r '(ueprspuul gd) uelOtupuerts pe^ )snH -

,uuurg

-sttuslDls Je]Jo unq [1 ru; paru ueu] epe83,(q S68I I rep ,uozueg oDO uarau upq lepl'(>epun1szr,u11< poru do es1p.) prn a8qprou lep lepuegu es8o uozueg pa-u

-fe,rpuerlg rBA oue(I

uep lsr6J Je alseues -roJ ua

pe

111

'"on.rffiiln;;

pn ue8uru8,(q

ap I

1e[a1

_ {:eqp

'rB Iep ue lap ap^Eq a{u3

prue1prut epgp ueq

lfqapu:c

3o aselqpues uels ep8 slesnq pol uros .(ra11ep 1p uep a131os areuas rap sJa1fy- I trro1. LZ6I1 'a8ee16 r61{arrperto p1 uap } r pur rap '(leuur4p;1) puerlsroll pust a8qprou 01 ep pq rmusuelqn8 ue po.\ "drue11o1g ellr-J< nu selple{ etsprs auu

iq

rer Buru8fq e8rp,{s uep 16gI r eparale -ue[a 9961 ueuu6s Solrelo ,7961 uarape-1i 'uozuag afBg re4ute>1Bo Bolooz alpual -rolruneuuoqJos er; (gZ6t) .luercs .Jp erd -uOs

sotpOJ'druprg r uepree8ueq ed rap

'uozueg pe4IV ra>1e1ode paru gr8 lara1q eluleulsprs uop :uelspoJ pel repou tns t .t 1e>1 sapele8rl) euueqol ra]lup sassrp [t u uap pau gr8 lelolq JuAJep ,auueqol ua:a

uSog >1aqtoo1 otg


FmTaarbrek Sogn

Brinken (Strandvejen 730)

Byhistorisk Samling

hvilke den fdrste blev eneejer, da Michael fra 1863 helt helligede sig den i Silkeborg oprettede tilsvarende papirfabrikation. Christian Drewsen var en ikke helt almindelig personlighed og havde mange interesser; han var derimod ikke nogen udprreget forretningsmand og lod i sine senere 6r ledelsen ga over til forskellige bestyrere og direktorer, si han kunne fi mere tid til at dyrke sine interesseomrider, bl.a. entomologien, hvor han var meget kyndig. Han var gift med Ernestine f. Jacobsen (t. 1799 pi Christiansholm ved Klampenborg, hvor faderen var forvalter), og begge blev meget gamle, sA de niede at fejre jernbryllup (70 6r) med en strfllende fest med illumination og hyldest fra fjern og nar; det fortalles, at den davrerende kronprins (den senere kong Frederik VIII) kom pi visit og underholdt sig gemytligt med det gamle par. Man ved ogsA at sige, at Christian Drewsen i sin hoje alderdom under en tur med et barnebarn faldt gennem isen, men reddede sig op og tarrede sig selv og sit tOi ved en kakkelovn uden af fi m6n af den kolde dukkert, og at han i den forbindelse havde sagt til den lille: >Det er ikke verd, at vi fortreller bedstemoder om det her!< 132

StrandvejenT24, hvor tidligere Lille

Stokkry IL

Parret havde tre d6tre, som berarede

I

Marie (egl. Johanne Marie), der ret til derik (Fritz) Wiehe i Slagelse. og nl hru nedenfor omtalte villa Strandrej 87-{- Al ise gift med nedennrvnte direLtor Xr Den anden datter af Marie Wiebe rz kunstneren Alfred Thielemann. der C navnte buste af hendes bedstefader.Ioh af de to sidstnevnte er komponisen kr gamle fru Drewsen dode 1/10 1897 tet j

papirfabril virksomheden, og dermed ogsa fru \b flytte og kom si til at bo i Gentofte- hn Den anden datter var Emestine: hrm h blev hjemme hos forreldrene og fortlr kobte hun den nedenfor omtalte dirc Ophelia (opkaldt efter sin farmoderl bl de Drewsenske ejendomme


ttr e>lspog rol>ledsur peur Ur3 (rapoureJ urs roga tpp{do) nyaqdg ^elq rollep erper] uo(I '3qoqr611a,rrp elplruo roJuepau uep unq elq6>l pop souaJplsroJ rago igr8n .teyq:oy 3o euerpleroJ sor{ euluefq ,relq unq 3o'uzruu sreporu urs ep^Rq uwqiawlsautE JEA JeDEp uepue uaq ' lerurue8 re 16 ,16I epop unq :o.tq ' egolueg I oq ]u Ir1 ES urol 3o ep,{g e]leru unq us 'snq seqer4\ elJeIN ruJ esSo peuuep 3o 'uepeqruos>lJr^ 1a[a ep,ruq 688I e{ rep'eurel4rquyrded euruopuale e>lsuos^,reJq ep all€ lplEJIr] '(puuru urs rega rg la) ,681 0I/I epop uas.a.r,erq nr; elure8 uep eC '(OOS1 'l ) uuurualaql ra4 uelsuodtuo>l ro alulaulsprs o] ap Je uos ue iuas,,rerq u€DSrJr{J u€qol JepEJelspaq sepuaq Ju elsnq a}u.^.au roJuepou uep uoJpn e^uq p{s rep 'uuetuelalql pe4l\/ uaraulsun{

peru gr8 rep 'ul?e{lltrl rEA eqer4\ errEIAI J€ raltep uapu€ uaq ^elquaul ']8mp epop 'uesuel-3oJ;E Jol>lerrp elu^euuepeu palu gr3 esr -nol arJury erlpp sepuaqJV 'g1g fe,rpuerls €llr^ e]lelruo JoJuapeu ^alq uep epe83,{q roJrap uarapeJ ruo q Ip 3o 'eqe8ulg l eqel \ (apg) lpep

'o1

Surluug 1sr:o1srq,{g

epeJe^aq uos 'er1gp aJ] ap^uq loued

J€Bu

:ueu.nulsualq pl Suru1{u4rl

fgpp

-arg rol{er reryo o>lue ,re1q

tar rep

'(erru1A1

euuer{of

drua14otg a1y7 ata8qp4

tottl

'1Ba) a1to1rt1

'p71 ualaapuottg

>iJer{ lep tuo Jepouelspaq Jell;

:elp uap [1l3es ep^uq eslepurqroJ uap r u9tu eJ Je uapn u^ole)ple>l ue pan fot r epoppoJ uor.u 'uesr ruauua8 lpleJ uJEqarL

Je

-raple a[6q urs r uos^\oJq ueusgq3 1s .ao. lap poru 13n,(tue8 3rs lploq.rapun Bo lrsr eraues uep) suFduoq epueJelep uep tE 1sap1,(q 3o uorleununru peIII lseJ epualE arfay le epeeu ap es ,e1uu8 le8au .ra1q -apEJ Jo^q 'Sroqueduel) pe^ ruloqsueF eurlserug peur gr8 rerr ue11 .Brpu,(1 taiau 'e'1q tepgnuoossaJelur eus a>1r.{p le Lrr -011erp 3o arar.(1saq e8rqe>1sro; gl:a.ro e

all

3o puerus8urulerJoJ le8erdpn ua8ou e8ueru epneq 3o peq8quos:ed Brlapuiurl

ueqsuqJ'uorlp{lrqeFrdud apua:e.rs1u E{ Iepr1rw Ep .r

8rs ape8qlaq lleq €9gI Suqrue5 1sr:o1srq,{g

t-3F

uSog

1aqnol otg


FraTharbrek Sogn

Nielsen fra Haderslev og kom, da hendes mand i hvert fald for en tid blev leder af filialen Orholm Papirfabrik, ogsi til at bo nrer hjemstavnen, nemlig pA Orholm Hovedgaard. Tret syd for 6en ligger endnu en to-etagers villa, nu tret trangt af fabriks-bygningerne; den er bygget af Chr. Drewsen i 1860'erne eller 1870'erne, trenkt som enkebolig, oplyser direktor Bjorn Jensen pi StrandmOllen; denne ret store villa blev overtaget af den fornavnte fru Emma Benzon (datter af hrs. Octavius Hansen) pi grund af hendes skilsmisse fra forfatteren Otto Benzon. I den store have foran huset har der stiet den i det foregiende nrvnte broncebuste af Johan Christian Drewsen; den skal senere vare flyttet til SOllerOd Kirkegflrd. Fru Benzon blev 1913 gift med Erik Scavenius, den senere udenrigsminister, der dengang var gesandt. Under Forste Verdenskrig kobte kunsthandler Kleis huset, hvis have nAede helt ud til Strandvejen og endda blev storre, da samme vejstrrekning i 1915 rykkedes lengere mod Ost for at fi et mindre skarpt sving; endnu stAr indgangspillerne til haven, der imidlertid nu er forandret til en tiltrrengt girdsplads for virksomheden. I sit andet blode sving mod nord forer vejen sA passagen videre Ost om m0llen. Disse vejreguleringer samt bakkeafgravningen foregik som naevnt dels 1914-19, dels ogsi 1927 med overfladebehandling og anlag affortove og kantsten og endelig i 1960'erne, hvor der ogsi skaffedes vige- og parkeringspladser pi vejens vestside ved at bruge et par rester af den tidligere vej, der havde giet vestligere langs de to gamle huse (nr. BB5 og 883 regnet nordfra). Pi strandsiden afvejen lige nord for krobygningen pi den nuvaerende parkeringsplads, men langs vejen li et gammelt strAtrekt hus med skenkestue og et lille udsalg for Strandmollens folk, men i flere flr har kroen ejet det og brugt det til bolig for sine ansatte, en tid vist ogsfl for kroens ejer; det forsvandt ved vejudvidelsen 1967. Med hensyn til den for trafik sfl uheldigt beliggende >Kleis' grund< gik det si sidan, at en datter af kunsthandler Kleis, fru Ellen Bramsen (gift med assurandor B., en broder til Otto Benzons anden hustru), havde sommerbolig d6r i nogle 6r (til 1946) sammen med og efter sin moder, hvorefter Chr. Nielsen, der nu ledede Strandmollen, kobte huset, der bl.a. blev bolig for en maskinmester. 134

Lidt sydligere og vestligere nar \ bygning opfore beregnet til direktorr selv til at bo der, men blev pa selre sikrede sig og sin hustru bolig. ogsa e var blevet overtaget af De forenede l tid papirfabrikationen 1898 og solg

Christensen, der indrettede en ma omridet, men opgav efter en halv s nu ubrugte og var ved at forfalde. da Sydsjalland (1877-1967) kobte dem t

(til autogensvejsning), industriga: n det en glimrende handelsvirksomhe mange rejser i Europa i forbindelse dod tilhorer nu hele virksomheden forste direkt@r, der kom til at bo i de Krog-Jensen; denne, der oprindelig med Christian Drewsens datterdatt fabriksbestyrer pi Strandmollen og

datter Asta konfirmeret i Taarbrl Kjeldsen der og derefter direktor Ti stine Drewsen d6de 1897 (et ar eft, den foran nevnte villa (Wiehes hu langs vejen papirfabrikkerne. Den u som moderen, kObte da villaen (dir, blive pi sin hjemegn og boede der. t

hvorefter kolonialgrosserer I. sommerbolig. Han kobte ligeledes Strandvejen (oprindeligt arbejderh det nordlige (kaldet >Prrestehnget

i

1914,

port, redskabsrum samt thestue for lige rOdkalkede, som blev lejet ud til indrettede sig en hyggelig lejlighe boede her bl.a. skraddermestrene I til den store gri villa Tharbrk Strar


s€r

I]

sueselsnf JeJassoJB Je$A '6S [a,rpuerlg >leqreeJ e1p,r gr8 ero]s uep epel1l(g ep llpur'uessul euerporg euarlsaureppeDls 'E'lq req apeoq uopuuoC '[tsopuoq leuure8 1 peq311[e1 3qe33,(q ua 8rs epe]]arpur req Jep 'uloH e{loC uapueulsroJ Irl pn }e[e1 a,e1q uros 'epe>lle{pgr oBJI -p.{s eJeues 'uau11lr ed uerlru€J JoJ an}saq} }tuES runJsqelsper 'god 1ap -u3o,r 1e11erpul rep ro^,q '(>ua8ueyelserd< ]epp>l) a311prou 1ep ^elq 1sr6;' (uellotupuerls repun re8qoqrepfeqre fllepuudo) uele,rpuerl5 s8uel esnq a1uu3 elun*urpJ ol ep sepele8q elqp>l upH 'Sqoqreruuros ruos ]esnq epe^JelqJe ueselsnf 6'1 reressor8leruolol regerorrq '461 I laurure8 rE 06 pe a31epop unq 1p 'rgp apaoq 3o u8euelq urs gd a,r11q auun{ 1e ro; a8eqp (ue8qoqr0t{errp) uaulpl up elqo>l 'uaraporu tuos e8q euqseurg peq Jap'rapep agr8n ueq 'eue{{uquprded uelel s8uel esnq al>lalurls epue8 o1 ep 3o (snq seqarl6) u1p,r elu,reu ueJoJ uep ]ruBS ueellr^ ]pleJlp

-eurg ruJ apue8 uap

'(pueu

urs roga rg 1a)

691 ep6p

ues.,rner6l euDS

Ep uoru ie11or1r614errp regerep 3o rap uesplefy

rollerrp epeoq ereuas

'elrl)

IsqreEI r tereurrJuo{ Els\/

re}}Ep

:WOJ ELSI re8uue1,1 I uls 888I >py 3o uellorupuerls ed rer,(1seqs>lpqeJ

ueq ieqarl6 esrnoT elrcI tr re]lppre]]pp sues,&er6l uurlsuq) potu ^elq UrA JB^ ':e8euetr41 r ralelode re,r fqepuFdo rep 'auuep iuesuel-3or;E 'rq3 Inod rB^ '(tBB 'ru) Sgoq e,(u uep r oq tB {p urol rep 'rg11erp e1sr6; uac 'uepuoc ueslarN usqsur{J uopequo${Jr^ elsq nu reJoqlrl pop sueslerN uuqsuqJ JoUE 'peruJep eslapurqroJ r edorng r resfer aSueru le8elero; ep.tuq 3o 3.roqruu11 r pequo$lrr^slepueq apueluq3 ue lep ''ru'ru se8ulsnpur '(3urusfa,rsueSolne ill)

-feqredo ep^Bq uuq UIJE SueB r BU ueslerN

1€ JeUe

uorllnpord ue e11ps 3o urap elqOi(L96I-1191) pueletsp,(g uzrlslrqJ e8rgrrp uep ep '.epleFoJ 1e pel re,r 3o elSnrqn nu sJE seus ue rege a.e8do ueur 'lepgnuo

pols eura8uruS,(g 'qoyrol

gd ue33,(qsqqs 1e 3o

'r;lv

reressorSlnl

p

^leq

luqe;uqseu ue epopeJpur rap 'uasuelspqJ eflos 3o 868I uauoqelFqeprded pu

eleq lep

-relprur,ru8do eO 'Je)pluquy:1de4 opeuejoJ eq;e le8ulre,ro lo olq Je^ 688I ellorurrdud epuu8 uep lu rega gsSo '3r1oq ru1snq urs 3o 8ls opoDlrs uur.I Jo^q '3uru3,(qpe,roq suefiOtu e,r1es gd uetu 'rep oq 1€ [1 ^les ^elq aryy 3op ruo{ ueq :(69 'ru) 311oqro14errp {p }au8ereq er6;do 8uru3,(q ue uesrrraJq 'Jqf, pol ue^o{s pe^ Jeu areSt1lse,r 3o ere81p,{s 1pr1

uSog

'ralsatuuDlspru uo JoJ Bqoq rrelq .E.lq epepal nu Jep ,ueqar1q rrIJ JegaJo,rq

r lr

OVet ttt) re a13ou r -r9p Brloqreurtuo6 a ollo Ip rapoJq ue ,.8 ropueJnsse patu ,uepes Jolpueqlsurul es JE JeUBp ua 1e BS {gurl roJ uep

-31eq 13rplegn

1u

ui

pe^ lpue sroJ 1ep irele sueoDl JoJ es8o L p 1ap fruq 3o lap 1e[e uaoq rurl rE ar; ro; Spspn elll le Bo anlselue{s paru ueu .spulds8uualred apuar: ueferr s8uel

.(e4p-ri prou a8rl ua[an;e ueprspuerls 94 epue8 o1 ep s8uel era8glserr lae8 ap.req. red e8ruq lp pel eprslsa^ suelaa gd ra rep Jo q ,euJe,096l r Bqapua 1e

*

-ge>1s esSo

3o Surpueqaqepugre^o peru 176i e$o 43aro; ue8ururrer8;ea)pleq lrues ra8uFa;

eJeprl ua8essed gs uefea, raJOJ prou po

-oquos{rrl rog spuldsprg8 l8uaer1pl ua Ju eutelllds8uu8pur r.uls nupua :.i 'ueleq

p

lsO poru are8uel

sepellfu 961 r Burul

eppue 3o uelazrpuurls Ip pn llaq epasu

-lsuDl alqo{ SlDISuepraA a}sroc rapu:f -rurrus8Fuapn oJeues uap .snruanec5 :Lu rug 'pre?e1rl) porellos

1p

lep6n are.r

e-r

-lrq3 uErlotJe elsnqecuoJq alu^eu apu: lesnq UEJoJ e^ur{ eJoJS uep I .uoruag o sepueq;e punr8 ed (uesuu11 snrlstf,O . ruJ elu^euJ0J uep;e

leflege

o

elTrr

^alq .iqo; ud uesuel ur4[g $lli1erp res,{1do

rolle euJe.gg3l r uas^\or( .rqf, Jp la8E.rq

;e

fuerl lel nu ,e11n sre8ela-ol ua nup

-^e1sue[q reu oq 1e p1 gs'o

.rlFq:;ffrf

pp ue JoJ plEJ Ue^q r puptu sapuaq Bp

.rr

qnqoolotg


FmTaarbrek Sogn

$w F 5

tu

[.:'$}*

Li'$iW

W

strandmqllebakken med Drewsens btute. Man ser den oprindelige vejf4ring, hvis nonilige del Ost om mOllebygningen kan skimtes.Vejsvinget ved Strandmgllen var dengang langt skarpere end i dag. Privateje

kom villaen oppe ved skoven til at tilhore deres datter, der var gift med grosserer C. D. Gautier; han dOde i januar 1954. Huset havde nr. BB1 og 16 ved den lille vej , der forer ind i skoven sonden om Molledammen; det blev efter fru Gautiers bosaettelse i Holte solgt til skovstyrelsen og nedrevet. Husnummeret overfortes til >Skovgaarden< (se nedenfor). I Ovigt havde grosserer Gautier indrettet den fOrnrevnte >Prrestelange< (nr. BB5) til sommerbolig for sonnen pastor C. Gautier, der med sin familie stadig benytter den. Mod syd hOjt oppe pA bakken ligger den anden store villa, som Chr. Drewsen ogsfl har ladet opfore; den blev bygget 1873 af klinker fra Hveen. Dette hus skulle som f6r nrevnt vare bolig (Strandvejen 875) for Drewsens datter Marie Wiehe, der sA tidligt blev enke, men jo mAtte flytte. Den nye ejer af Strandmollen (De forenede Papirfabrikker) solgte huset til hotelejer Christensen (Hotel Cosmopolite pilhjOrnet af St. Kongensgade og Gothersgade), der havde tjent sine penge 136

Salomorxerx opindelige villa og vejsrrrga st svi.ng egnede sig ikke til modeme tmfik- o< i ffir

pi vinbjerge i Frankrig. og deon nogle 6r, indtil den under Forse \trd kant Frederik Salomonsen (fatter a-I r kel om Taarbek Sogn 1956 nalnte C: tor Emil Gliickstadt); denne byggede: hOjtliggende thepavillon, der skal har sum af 20.000 kr. Ved Landmandstrm penge; banken overtog ejendomm skinfabrikant Schmidt fra Esbjerg- de revisor Hertel \\fulff. Denne ejer bor noget til, men solgte den 717 l9t9 d erhvervede sin forste ejendom lang ovenn&vnte Fr. Salomonsen mistede den sydlige ende af den store hoitlE smukt gresareal med spredte trar- L

bl.a.


LEI

le8eru 3o Srlesue ue ar6;do lapel '.re€eJl elpards peur IeeJussr8 11nrus 1a tuos re33r1 rap 'punr8 epueSSmtgq eJols uep J? apue e8r1p,(s uep 3op ueq ep,ruq'enuro;3o snq epelsur uesuoruoles 'JC elu^euuelo r

uopq

'eprslsaa, sueler.puurlg s8uel ruopuele e]sJOJ urs epa^JalqJe

'[]

pouJoq rep 'leuese,rrrolssluls lll 6t6I Lfi uep a131os ueu ]e8ou epe88,{q 3o ru e8ueru r Jeq epeoq refe euueq 'JJITVK IeuaH rosrleJ -pe oq 1p uep epepuaryu reDE rap 'Srefqsg Bq tprtuqos ]uE{rrq€JUDIS -erusSruqpuel U] uep eflos 3o ueuuopuale Soge,lo ue{ueq ie8uad eurs uuq epelsru zz61\eq sua>lu€qspuErupuET pa^'q 000'02 Je tuns erols pp uap JeUe uap lolso{ e^Eq IEIS rep 'uoyyrledeql apueSSqltOq uep uafelpuurls pour pn ue uq r epa88,{q euuep i(lpetslcnlg lrrug rO1 ->lerrp{u€q 1q 3o uesuoruops IrEJ otu^eu 9961 uSog 1eqrEEI ruo IeI -lue uru r epunls^BH Jepun uep p re11ey) uasuouroles >lgepoJC lue>l -uquJropal It 13los.telq 8F>lsuapro1 eisroC repun uap glpur '.rg a13ou ueruruopuale gs op^eq eJ]Op seuuop 3o '3rr1uerg r e8relqun Ed 'e'tq Surlureg >1suo1srq,{g adn>1s

nq

'ptalnBat pp talq auta,6g61 r 3o '1t{ou autapotu 1u a1lt 3r apau&a 3ur,ts 'uilppqaildutpuotlg pd 6tat@ eBunslat 3o olyt aSllapuudo suasuotuolog

a8uod eurs luafi ep,req rap ,(apu8srarpr -rotq gd elqodoruso3 leloH) uesualslrq-1pqep1du4 opaueroJ eC) uaflOupuen( ]A1pll ES rap .eqrrr

o[ ueu

'e>1ue nelq

(g1g uatezrpup4s) BIIoq era^ lu^;eu ro-I

€{ re>lurDl Aelq 1aBB,{q uep :31 Je €/BI 'JqJ ruos'e1pzr arols uepup uep rabTq u .3.ro1sed

patu Jep terlnug u"rur, ,o, -uelalssJd<< olu^euJoJ u"p 1"11rrp* re '(ropepeu es) >uepree8lo{S( sauo1p 3o ueqer,(1s,ro1s g1 flos elloH eqeu; I :uel'uluppellol tr uro uepuos ue^o{s r ptII I88 'ru ap^Erl losnH '7961 renuel r apop peru gt3 rua, rep ,ra11ep seJep arpqlt 1E a[e1e,r116

-t1tls lSuol Suo?uap n^uall\wpuo4s pat a8qptou naq ,&uu@!tat

p*ut t,z.l aBppultdo urp ,r, uo11-:o

affi

u&og

>laEoolotg


Fra Taarbek Sogn kostbar villa (nr. 863) i rode sten (>Strandmollebakken<), til fordel for hvilken han - dog forgaeves - havde sogt om tilladelse til at nedrive den nordlige aldre ejendom, som skovstyrelsen nu vil fjerne. I en periode havde Salomonsen meget prisvrerdigt ladet den anvende som rekreationshjem for wienerb6rn; men begge ejendomme endte jo hos Landmandsbanken, der i 1924 solgte den nye bygning til direktOr G. Thorsen (Det kgl. octroierede Brandassurance-Kompagni), og efter dennes dod erhvervedes den af direktor Poul Ingholt (Landmandsbanken). Ogs[ stald- og garagebygningen (>Skovgaarden") ved grundens nordlige grense helt inde mod skoven n6ede Fr. Salomonsen at fA bygget, og der indrettedes funktionarboliger oven over garagerne. Det kan tilfojes, at mellem de to store villaer, som Fr. Salomonsen altsA en tid ejede begge to, 16 der som en kile et ganske smalt jordstykke, som mflske gik helt hen til skoven; denne strimmel jord var kort fOr krigen blevet solgt af froken Christensen i nr. 875 til hvidevaregrosserer

Schieltved (Vesterbrogade), som lod murermester Jensen ("Spurpi grunden med trappe fra vejen op til huset. Schieltved havde i fire somre boet hos graver Thomsens tante i hendes gamle hus Strandvejen nr.827, men fik altsi nu selv et hus opfort, hvilket voldte Fr. Salomonsen megen aergrelse, da det jo brod sammenhrengen i hans grunde. Man sagde, at han overvejede at indeslutte Schieltveds hus og grund mellem to hOje plankevarker; det var nu dog vel ikke denne trussel sA meget som personlige sorger, der knakkede grosserer Schieltveds livsmod, og efter hans tragiske dOd solgte enken hus og grund til Salomonsen. Murermester Jensen kom siledes til ikke 10 ir efter opforelsen at nedbryde sit hus; af ven<) bygge en ret hoj og smal hvid villa oppe

dets sten skal Brasens hus Edelslundsvej 3

vrre opfOrt.

PA denne

omsi-

der erhvervede grund indrettede Salomonsen nogle kostbare drivhuse, der >indviedes< med festmiddag og illumination. I sine velmagtsdage tankte Salomonsen ogs6 pA at k0be Konows ejendom pi den modsatte side af Strandvejen og bygge en bro over vejen, si man uhindret kunne gA over pi strandgrunden og ned til vandet, hvad der dog heldigvis ikke blev til noget. Efter hans og bankens krak kObte den nordlige nabo I.P. Justesen hele garageanlaegget for at undgi et 138

r heder, bl.a. for tiden beboet af Galir stojende mekanikervarksted pa dere

berg og hustru. Pfr samme tidspmkt cd af de to gamle stratakte huse langs wf en anselig og prasentabel grund- C4 881) og mellem denne og Salommelr mod skoven (Jernbanestien). Fra amtets lidt sydligere liggende scq tede det areal, hvor nu de to komr domme ligger taet mod vejen. samt str:holts villa (863), befandt sig endnu i bq uberort tilstand og helt ned til Springfo med en dam ud mod Strandvejen: ddl Vagn Aagesen ogkammerherre O.C- S grresning for deres vaeddelobshese- og med hurdler til hestenes trrnine len!:g dens sydside op mod stenpladsen Qg

som de senere solgte til deres tranerle aftrandedes til Gyldendals Forlaes drd hans irskfodte hustru fru 11u1h1sâ‚Źa lod I den og et stykke fra Strandvejen op{r

meget anseligt bjelkehus i engekt sril niede helt op til taget, (nr. 859) med I Hegel beholdt endnu en tid hele -snd trseer over mod Strandvejen. men sol mest Strandvejen) til entreprenor I ,rri nevnte staldbygning af Carlsen. sm r sine heste til Galopbanen, og lod den r celler fra i sin grunds sydostlige hi{rr Fischer, Dana Lysfabrik) og tante a I konfektureforretning pfl Frederili-Sen

par h

stok<); disse fik bygget hver sit hegn imellem, sl at gresplanerne si nede en kOn helhed; det er elendm

I


6tr -lsprs topr'Igg 3o €gg 'g9g ouetutuopue[a re 1ep ipeqlaq uOI ue epeu -uep 3o uepupurq r Jezro ry8 e8rs lp ES or.ueueldserS 1u es ,rueleur u8aq ed:e1s uepn apuru8 essrp gd snq aued US ra^q 1e33.{q >lrJ essrp i(>1o1s

-ug< ue;urSolq JoJ razro epeSSreqs>lueperC ud SurularroyernlleJuol ue epleq rep) ra1s6s sauuop yq 3o e1uel 3o (lFqeys[1 euuq ,raqcsrg rOllarrp) Ieluo snJlsnq urs Ip aurglq a8rllsBp,{s spun-r8 urs r ErJ Jellao -red o1 ueq eflos udreq 'e lrpeu uep pol 3o 'ueueqdoleg 1p elseq eurs paur fuel roJ lpll ep^Er{ uqrep uros 'ues1:u3 ge 3uru3,{qp1e1s elu^eu uep alq6{ ESSo rap 'uesuu11 spgne.I Jguerderlue p (uete,rpueJls lseru -reu) yep a8rtts6pr(s uep ES e131os ueru 'uelelpuerlg poru Je^o JeaJl JE lesueDlruo ueturuep petu uopuru3 elaq pq ue nupua lploqaq le8eg 'DIalDIrB ruos uesueH Suruueg paur (6Sg 'ru) ,teSel p do qeq epegu

rep 'urm:elprru uols le patu ylls lsye8ua r snqe>11efq l8qasue le8eu 'lSqeuuopuela 3o 11mus 1e a:6;do uelanpuer15 er; e11,(1s 1e Bo uep -uru3;e eprs eSqp:ou uep l 116I pol uaelqtey nU nrlsnq atp6J{srr su€Ll 3o auueq 'ye8ag {geperg ro}1alp s8upog sppuepy.{g Ir} sepepueqe pere e8u,r6 1ep 3o 'uasyre3 suef JausJ] seJap II] e13yos araues ap ruos

'3uru3,{qpp1s rols ue ep epe33,(q uaspelduals pour do aprsp,ts suep -uru3 s8uul 'eprslsa slalpeJu s8uel Suruer] sauelsaq Irl Jelprnq por.u euuq8ugds ue sapaperpur rep 3o 'elsoqsqoleppel serep ro; Buuser8 In uellgrupuprlg ;e 8rs snruo €cS 'J ' O eJJergaur.uu4 3o uese8ey u8en lelolpeJer.urue{ epe^JelrlJe al}ap iualezrpuurlg poru pn tuep ua peru pereser8 atuleuroJ 1ap le,rrqro;8uudg p peu tleq 3o puelqrl u6reqn

r eparpunr.Ire Uo^ Jp ueslapu,{8eq r nupue 8rs lpue;eq ,(g9g) ep,r s11oq -8uI Ip ualeq potu do ue8uruleJls ltues 'ua[e,r pour lel re33q eruruop -uefeseslaoqeq sre8ela-ol eleunrutuo{ ol ep nu JoAr1 ,pere lep epel

-1u;tuo gsSo are311pq uros'spelduels apue33r1 ere8qp,(s

lp[

s]elru€ BJC

' (ue4seuuqurel) ueno>1s poru do fe,r e1p1 ua re8 gZg 'ru ellr^ suesuouopg 3o euuep rualletu 3o (tgg

'ru) >uepree8lolsr. rappeq ueSereg 'punr8 lequlueserd 3o Srlasue ue gy le epegudo ueq pe^rolq 'ua[e.t sBuul esnq ol>laler]s epue8 o1 ep;e a8qp,(s 1ep gsSo uuq apa^Je qra 1>lundspp euruus Bd .ulsnq 3o Sreq

.u.lq .repeq

-ueJqBC reressor8 uOsreSrAS sJerlnug J€ ]aoqeq uepr] roJ -Sqtel epo8 epaperpuilu 3o pals e11ep gd pal$lra^re>lrue{etu epua[61s

1a g8pun 1u ro;1e38e1ueeBe:e8 elaq u 31q0{ >leDI sue>lueq 30 sueq rauE -]

Jap

pe^q'lapuel

1p

peu Bo uapun-Gpu

uur.u Bs 'uefel rezro oJq ue aBB{q 6o uep gd ruopuefa s^\ouo) aqo>1 te ed -s18eru1el eurs

I .uoquurunp Bo Bupp

-nq^lrp aruqlso{ e13ou uesuoruoles ep -rsuo euuep Ed 'uoJdo aren g faaspuntr! ;e lsnq 1rs ep,{rqpeu le ueslerpJdo:aq: -uef rolser.uroJnl^I .uesuouops [Il pm -e4 suuq JalJa 3o ,porus,rrl spe^llerqts l a8quosred uos le8eur es Iessrul auuap -e1ue1d e[Oq o1 tueJloru punr8 Bo snq -JoAo uErI 1e 'ep8es ue61 .epun:8 sueq r atplo.r

'esler8re ue8eru uasuoruoles

fJ

Eslle {lJ uetuu' LZg.ru uefazrpue4s mq raler8 soq laoq eJ(uos oJg r ep^pq pa

addu4 paru uapuru8 gd addo

el1ra

pr\q

-rnd5<) uesuef JelserruaJnur pol ruc Sfg Ju r uasuE rerossor8are^eppq 1p

ue8pl

JOJ

uo{

rezr

prof lerutuuts arru+

ruos 'a>11.{1spro[ 11urus elsue8 te all ue ue esIJE uasuouolBs .Jl r.uos .JaEllL\ alo

laq 'eure8ere8 relo uazro ra8rloq:euor -3,(q gy te uesuotuolus .rC epegu ua\o{s

suepunr8 perr (>uepreeSrro>1g") ua8urd -ueqspuuupuel) lloq8ul Inod ror{arp

-uep Ja+e 3o'(ru8edruo;-eJuernssrprrr

-roql'C r6Dlorrp p 3uru8,{q a,{u uap a -puE-I soq o[ alpua eruuopuefa atEaq u -BeJ{eJ ruos epuoluu uop leppl l8rpr*.r.i epoped ua 1 'eureft IrA nu uasJarfls.rols uep e^upou ]E Irl eslapBlJrl ruo l8os ap.rm roJ IeproJ Irt

'(>ua4leqal6upuers. ) u:

uSog >1atqtoo1 otg


Fra Timrbek Sogn

ninger) har nr. 845 og blev bygget ca- H sen, der af Strandmollen erhvenede rrt vej; desuden byggedes flere drivhrxe- I hver sommer i mange 6r manufalrrrn3n senere kObte >Rodehus< (nr. 801).

Ch-

skowasenet det store stykke jord. derti kystbanens anlrggelse nedlagte skcrt mindestenen for forstbotanikeren prol dyrkedes mange havesager, isar iorfr Jensen sin grund, der nu nermest krmt lige; og samtidig ophorte hans lei"mfl1 jord; pi dette areal opforte staten

krc

lig. Villaen (nr. 845) kom efter flere ci eje; han var kommet hertil pa gnmd f Men dette solide hus har for nogle ir t

Frederik Hegels villa ,Hegnslund. (Strandvejen 859).

Byhistorisk Samling

ringsplads; det samme gaelder det s1fi Jensens svoger handelsgartner Sofirs ! kant Bent Uhrskov og i den orerge samt efter disse fhv. stiftamtm":: kilde stifter B. H. Rossel. Til Chr. Jcns den bagved liggende grund Springfut mer Poul Gammeltofts og hustnr-s rile Det ses, at Matrikelv&senet har sn

l

nrevnte grund udskiltes til direktor M. Fischer. Direktor Hegel solgte i Ovrigt 1939 bjrlkehuset (kaldet >Hegnslund<, Strandvejen nr. 859) og dets stadig anselige areal til landsretssa}forrer Eilers, hvis enke (si-

den gift med civilingenior Jan Friis-Hansen) beholdt det i nogle 6r, hvorefter parret flyttede til Taarbak Strandvej nr. 18. Ingholts store villa er nu overtaget af skovstyrelsen, og den syd for liggende have er omdannet til et kOnt grasareal. Amtet havde sidst i 90'erne erhvervet det f0rnrevnte areal (syd for Hegels grund) til plads for skarver og andet vejmateriale, men afstod senere den Ostlige del deraf ud mod Strandvejen til LyngbyTaarbrek kommune, der i den boligfattige tid omkring 1920 gnskede at bygge nogle billige boliger (>Kommunehuset<); senere - i 1940 - byggede man foran dette to-etagers hus et lignende helt ud langs Strandvejen til anvendelse som aldersrenteboliger (nr. 847); bag disse - altsA mod vest - har amtet endnu en del tilbage af sin materialeplads. Den nreste ejendom mod syd (og tret ind mod de to kommunale byg740

si der kunne u@ som bekendt blevet anderledes! Det l

mellem numrene,

begge sider af Strandvejen. Flere af de omtalte bygninger er sila revet, og flere vil f6lge, siledes at derP

levej

pi

ostsiden af Strandvejen

efter.!

Strandmollekroen, kun vil vere en e* i sin tid BOje Benzon boede ("Stotta fra enkelte huse naer ved og lans 5O blive stAende: Foruden de to gamle h Strandm0llen (nr. 885 og 883) endril


WI r ueuo[hudeqt peur uoullr^ erapr^pue (ggg 3o Sgg 'rr) uellorupuerts JoJ uepu6s a8ll uefazr. s8uul asnq elue8 o1 ep uapnroC :opuegls e^rlq apueSlo; unl IrA - [ezrrqro;3uFdg s8uey 3o pen rau esnq allo{ue u4 losuoq - ueprslsel gd 3o '("dnre{Iols<) epeoq uozrog e[6g pr1 urs r rcttq'y77 '.ru Squau 'e8eq14 11e1ue ua aJs^ Ir^ un1 'ueorlellourpueJls eq lasuoq'>gg ueldrqro;3uudg" raga uele,rpuer]S JE uoprslsg gd [e,ra1 -rderapl er;prou ue8urulerls ed Jep 1e sepelgs erelJ 3o 'le,rer

'e310; I^

-peu la^alq aslelrrlsoq euuep ueprs Je ra8uru8f,q elpltuo ep

JE

erelC

'ua[e.tpuer15 ;u reprs a33aq

gd punr8salleJ rols uae Ja^rlq leq isopelJepue le^elq lpue{eq ruos re ue8uqlnpn uetu i1e1 se11,fispn euun{ Jep BS 'euaJtunu tualletu puelsJe po8 peu eueJrunusnq les Jeq lauesalla>lrJlel 1€ 'sas 1aq tr 'uas1er,fislo1s;u sefe nu Jap 'e1pr sn:1snq 3o sgolleurueC Inod Joru

-ruopslaJelsefOq pau 7 'ru fe,rrqro;8uudg punr8 apue33r1 pen8eq uap gsSo rer6q apunr8 aflosur; suesuaf 'rqf, III'lessog 'H'g ralJrls eppl -sog 3o r@3urs1a11 'sulequoq6) JoJ puerultu€Ulls ' W essrp JoUe lru€s 'sqer;E '6'g rgrua8ur peq8qtel alsre^O uep r 3o tueg }u€I ^o{srqn -lrquJ lspls epaoq req iueqer5l snJos reuge8qepueq reSo,ts suasuef p g6ydo'(Ir8 'rr) snqoqeu a8qp,(s rep1a3 erurups 1ep ispuldsSurr lep ro; Juq snq eprTos anep uey{

-eryed ua ro; a8n lellgru ueprs

-3,(q

apumuuo{ o} op poru pur 1;e1 a-o

e8eqpl Iep ue nupua lelruu ruq - lsa,\ ra8qoqaluarsJeple tuos eslepue^r.re [u -3g te snq sre8ele-o1 e1]ap uEJoJ uerrr

-nqeunruuo)<) re8rloq a8rlpq apou pll aBulBJBrIoq uop r rep 'eunruuol poiu pn e8qls@ uep erauas Jerep Iep (pun:B qa8: 3o re.uels rog speld

p

le^-ra^qJe auJe.06 I ]sprs ep^B[l

lalurt-

Ja eleq epueSSq roy p,{s uap 3o .uas1 erols slloq8ul 'BI 'ru [arpuer15 1:eq

'ru e13ou I lep lploqaq (uesueg-srug -rs) elue sm,q'srapg reJOJBBSSlaJsprrEl (6S8 'ru ua[a,rpue45 '>pun1su8a11. 1 'rer{rsrC .tr\ ro

eflos la8eg rol{errq Suqrue5 lsrrolsrq,(g

'/4,a,

JE e13ou

'pue11s,(11 ploqroJ e8qo:n ep;e punr8 gd pgeq leruruo>l ru,r uuq iele $lrqcseug lueIlrqeJ I €g6I I erefa ereg roge uo{ (Sru 'ru) ueulpn '3r1 -oqrepuelsJoJ peru uapreu8sSgsrog ue1uls ag6;do IEerB e11ep gd iprol sua^o>ls Je ep1,$s Uols leJ 1e ud prueley sueq ag6qdo Srp4rues 3o le8q -epuudo uep Ju IeperpaJl ue rel un{ }saruJsu nu Jep 'puru8 urs uesuef eflos 9161 1 'r3ruy1snq 3o reqprol:asr 'ra8usezreq a8ueru sapey.(p JeH 'Jgls nu uuerureddg rosse;ord uoJe>lruuloqlsJoJ JoJ uauelsepunu rolq 'luerluro gl tuos '.snqJeqollo{s efulpeu es1a33e1ue sueueqls,(1 pe tap 1q eu6q slep 1q ereSlprt rep 'pro[ e1q.{]s orots lap }euese^Ao1s -stuls Je uopnsap epefay uesuof 'lIJ ' (tOg 'ru) >>snqepo]I< etq6>l aroues rep 'uqos,(te1 ue{lr1y[ JoJessor8rnlle;nuur.u Je e8ueu r Joruruos JeAq epeoq a8ele a1s;epun suoullr^, I 'esnq^rJp areg sapa83.{q uepnsap ife,r

-rqro;8uudg Ip peu 1a11,{1spuru3 epe^lalqJe uall6rupuer}g;e rap 'ues raupu8qapuuq Jp 0ggl 'ec 1e33,(q zreyq 3o gt3 'ru req (ra8uru

-uo[

'lIJ

u&og

4aqnolotE


FraTaarbek Sogn

Johannes Boager

PA SPORET AF DET

Det Kongelige Bibliotek

Villa Springforbi

haven (nr. 875) og >Villa Hegnslund< (nr. 859) samt jo statsskowrsenets egne huse

trt

ved jernbanelinien og syd for Springforbivej (>TVen-

Hus,. (nr. 801) og >Taarbaklund< "ROde (nr. 781) samt muligvis >Noddebo< (nr. 787). - Her er altse tale om et villakvarter, der er ved at forsvinde, det doende Springforbi, og beretningen herom vil blive afsluttet i en kommende artikel. dehus<<), og laengere mod syd

Arkaolog-klubben >>Flsekken<< begl,* ir arbejdet i LyngbyTaarbak Kommtske udgravninger og undenogelser i sr Nationalmuseet i Kobenhavn. Resultater fra to st6rre udgrarningre riksdal og om Sorgenfri Slotshare- B udmOntet i saerlige publikationer. hrud misk stOtte. I to Lyngby-Bager 1976 og 1981b ken<<s udgravninger, og i denne I+rg[+ historiske bondesamfund ved Qngbtq selve det gamle Lyngby nar Kirkebal& Fo rhis to ris ke b on de s amfiind v ed

P.S. Foruden fotografiet bringes her en lille tilfOjelse til omtalen af >Villa Springforbi< i den forste Taarbrk-artikel (Lyngby-Bogen 1956,

s. 48 m og sartrykket s. 10 m): Som nrevnt var den nu langst forsvundne bygning en kort tid i direktor Anton Pedersens besiddelse, men lrenge nok til, at denne fik fortsat C. E Funcks og Karlssons forbedringer og udsmykninger; han havde sAledes fra Frankrig hjembragt kostbare silketapeter til pryd for det lille, >nysselige" slot, ligesom han udstyrede vserelserne med konne ting, idet han f.eks. i bade-

varelset lod opsaette et badekar udhugget af en enkelt stor marmorblok, som siden blev kobt af Chr. Nielsen pi Strandmollen; ligeledes fik han anbragt smukke granit- og sandsten over indgangsdoren til huset og over hegnsmurens port. r42

f

Lv1gfo

Mange arkaologiske undenogelser H flintredskaber og flintafslag samt red Dyrehavegirds- og Hvidegirdsomrlh har der veret bondesamfund alere&I brudte slebne flintOkserer medtil atfut nings- og bondetid her ved Lyngb Fund af en bestemt type keramikdl tilstedevrrelse af dette tidlige bmk kultur.,. Skir af denne keramik med er r

Johannes Boager stiftede ir veret dens formand.

i

1963

arkeolq-Iffi


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.