Page 1

XXII. évfolyam 2012. augusztus

Csurgó és Környéke Csurgó és Környéke Közéleti és kulturális lap

Megjelenik minden hónap harmadik hetében Ára: előfizetéssel: 100,-Ft/pl., alkalmanként: 150,- Ft/pl. Kiadja: Csurgó Város Önkormányzata Felelős kiadó: Füstös János polgármester Levélcím: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 2. Telefon: 82/571 014, 20/442 5335 Email cím:

csurgo.es.kornyeke@gmail.com csurgo.es.kornyeke@citromail.hu

főszerkesztő:

Szabó Sándor szerkesztők: Simon Mihály, Pál János, Füstös János igazgató, Vörös Mátyás, Sikesdi Vera

Tartalomból: In Memoriam Sótonyi László: 3.o.; Köszöntő augusztus 20-án: 4.o.; Fohász István Királyhoz! 5.o.; 2012. augusztus 20. képekben 6-7.o.; Levél az olvasótól az olvasónak; Új kenyér ünnepe Zákányban: 8.o.; Nyári kalandok a gyerekfelügyeletnél; Csurgói gitártábor: 9.o; Kié a föld? 10.o.; Csurgó Sportja: 11.o., Dr. Vértes László főorvos úr köszöntése; Leader hírek; Városi programok: 12.o.

Szent István küldetéséről Szent István királyunkat a magyar nép, mazza meg Szent István királyunknak a magyar nemzet szereti és tiszteli. Mi- államalkotó nagy művét, idézem: lyen megdöbbentő dolog az, hogy ezer év „Büszkék vagyunk arra, hogy Szent Isttávolából is, ezer év távlatában is Pannó- ván királyunk ezer évvel ezelőtt szilárd niától Székelyföldig, Felvidéktől a Vajda- alapokra helyezte a magyar államot és ságig, Kárpátaljától az Alföldig jönnek és hazánkat a keresztény Európa részévé jönnek Csángó országból és ezen az ün- tette.” Majd a keret záró fejezete így fonepen egybesereglenek a magyarok, em- galmaz: „Tiszteletben tartjuk történelmi lékeznek és ünnepelnek és tisztelik alkotmányunk vívmányait és a Szent KoSzent István királynak az emlékét. Va- ronát, amely megtestesíti Magyarország jon miért lehetséges ez? Vajon mi teszi alkotmányos állami folytonosságát és a tiszteletre méltóvá ezer év távlatából is nemzet egységét”. Szent István királyunkat? Mi a titka mindennek? Én azt A magyar történelmi hiszem, hogy egy alkotmány Szent szóval lehet erre váIstván királlyal kezlaszolni, az hogy dődött el. Szent Istérezzük talán nem is ván király törvényei, a történelmi ismereaz első alapkövei az teinkből fakadóan, ezer éves magyar de mégis érezzük történelmi alkotmámegtapasztalható nyunknak. Így hát módon, hogy Szent kedves Ünneplők, István király elhivakedves Emlékezők tott vezetőnk volt, méltán mondhatjuk Szent István király azt, hogy augusztus küldetéses vezetőnk 20-án együtt az orvolt, Szent István szág, együtt a nemkirály hivatásos vezet és együtt emlézetőnk volt, elhívott kezhetünk és együtt királya volt ennek a ünnepelhetünk, népnek, ennek a együtt emlékezheSzászfalvi László nemzetnek. Alkaltünk államalapító mas vezetője volt Szent István kiráakkor és ott ennek a nemzetnek, hogy lyunkra. államot alapítson, államot fundáljon és ezt a népet, ezt a nemzetet megőrizze és Kodály Zoltán gyönyörű kórusműben megtartsa. énekelte meg nagy királyunkat. A bozoki énekeskönyv Szent István éneke alapján Magyarország Alaptörvénye, amely eb- írta Az ének Szent István királyról című ben az esztendőben lépett hatályba, a kórusművét, énekeltük „ah hol vagy maHimnusznak a fohászával kezdődik gyarok tündöklő csillaga, ki voltál valaha „Isten áldd meg a magyart”, majd az országunk istápja, hol vagy István király, Alaptörvénynek a nemzeti hitvallása, téged magyar kíván”. mintegy keretbe fogalmazza bele, fogal-


Csurgó és Környéke XXI. évfolyam 2012. augusztus Vajon a XXI. század kezdetén, amikor a magyarság hajója ugyanúgy hánykolódik, mint ezer esztendővel ezelőtt, vajon tudunk-e így reá tekinteni, mint a magyarok a tündöklő csillagára és vajon kívánjuk-e Szent István királynak az útmutatását, örökségét, élő emlékezetét, úgy ahogyan az ének fogalmazott: téged magyar kíván. Szokolay Sándor Kossuth díjas zeneszerzőnk a millennium ünnepére Symphonia Hungarorum címmel egy oratóriumot komponált Szent István és Szent Gellért emlékére négy tételben. Nagyon érdekes ez a négy tétel, hiszen az első tételnek a címe az, hogy Úton, a második tétel címe az, hogy Hitben, a harmadik tétel címe Háborúságban és a befejező, záró tétel címe Megmaradásban. Vajon nem ugyanígy kell-e tekintenünk az egész magyarság, a egész magyar államiság fennállásának és nem ugyanígy kellene tekintenünk a saját személyes életünkre, személyes lélekfejlődésünkre, jellemfejlődésünkre. Úton, hitben, háborúságban és megmaradásban. A keresztény világ közvéleménye annak idején biztosra vette azt, hogy az ezredik évben bekövetkezik a végítélet, amely gondolat még magát II. Szilveszter pápát, a császárt is megnyugtalanította. Erről István király biztosan tudott, de ahogyan Győrfi István történészünk fogalmazza meg nagy művében, István király és műve című művében, idézem: „De ahogy őt a világ hiedelmével szemben, inkább a megújulás gondolata hatotta át, azt a koronázásnak éppen 1001. január 1-re való kitűzése bizonyítja. Szent István királyt az ezredfordulón nem a különböző hiedelmek izgatták, hanem a megújulásnak a gondolata vezette és vezérelte. A megújulásnak a feladata hatotta át, úgy is mondhatnánk, hogy a megújítás hivatása hatotta át egész életét. Megújító, mindent alapvetően megújító, átalakító, átszervező királyunk volt. Szent István király a hitnek az embere volt, a keresztény hitnek az embere és példaképe volt. Aztán Szent István királyunk a határozott, keménykezű, szervezett államnak a képviselője volt. Kimondhatjuk nyugodtan ezer évvel utána a rendnek az embere volt. Mert rendet szeretett volna itt a Kárpát-medencében mert tudta, mert bizonyos volt afelől, hogy rend nélkül, rendezettség nélkül kemény, határozott állam nélkül a magyarság elpusztul, a magyarság elvész. Szent István király a magyarság embere volt, a nemzetben gondolkodó ember volt, akit ma sem lehet kijátszani nemzeti gondolattal szemben, bár sokan megpróbálják. És Szent István királyunk a keresztény Európa elkötelezett embere volt, hiszen őt magát is példakánt állították a késő utókor pápái, egyházi vezetői, királyai, követői, császárai a népek elébe. Ez a mai ünnepünk erőt adhat számunkra is a mindennapi küzdelmeinkben, a válságokat átélő Európa és a világ közepén. Az elmúlt évszázadok és a mai sikerek választ adnak arra, hogy honnan származik, hogy honnan származhat az a belső erő, amiből a XXI. száOldal 2

zad elején előre tekinthetünk és újjá építhetjük ezt az országot. Ha a mögöttünk álló évszázadok küzdelmére gondolunk, ha nemzetünk, kultúránk, hitünk megmaradásáért tett erőfeszítéseinkre gondolunk, ha a közös sikerekre gondolunk, ha egy-egy magyar ember nagyszerű teljesítményére gondolunk, akkor láthatjuk, hogy a helytállás, a munka és az egymás iránt érzett tisztelet és felelősség hozta meg mindig a sikert a magyarság számára. A helytállás, a kitartás, a munka az egymás iránti tisztelet és felelősség úgy is mondhatnánk, hogy mindig meghozta a maga gyümölcsét, a maga sikerét. Az elmúlt ezer évben azt tapasztaltuk, hogy ez a nemzet csak akkor volt sebezhető, amikor letért a szentistváni útról. Amikor hiányzott a hit és az erő a helytálláshoz, amikor féltünk lépni, cselekedni, egymásba kapaszkodni úgyis mondhatnánk, hogy amikor féltünk önmagunk lenni, amikor mindig másokhoz akartunk igazodni, amikor féltünk magyarok lenni. Amikor nem tudtunk kiállni önmagunkért és egymásért, vagy amikor úgy gondoltuk kényelmesen, hogy majd mások megoldják helyettünk a mi saját problémáinkat. Azokban az időkben azonban, amikor rendelkeztünk azokkal az erőkkel a magyar nemzet egész Európát meghatározó tettekre volt képes, pedig akkor még mostohábbak voltak a körülmények, mint ma. Európát mi mindig megvédtük. Vérrel, áldozattal, s olykor a szabadságunk feláldozásával is. Sportolóink most Londonban bizonyították, hogy tűnjék bármilyen elérhetetlennek a kitűzött cél kitartással, akaraterővel, lemondással és munkával igenis megvalósíthatóak az álmok. Példát kell vennünk odaadásukból, és erőt kell merítenünk sikereikből. Okkal bizakodhatunk ma abban, hogy Szent István királyunk példáját, sikeres olimpikonjaink példáját és az elmúlt évszázadok magyarjainak példáját magunk előtt látván, hogy mi mai magyarok is, mi mai Magyarország mi mai magyar nemzet is minden nehézség ellenére is helyt tudunk állni, helyt fogunk állni a változó és a válságokkal súlyos terhelt világban. Sokat végeztünk, de még mindig nem eleget. Hiszen egy egész országot kell megújítanunk, nyugodtan mondhatom, hogy egy egész Kárpát-medencét kell megújítanunk, azonban hittel, kitartással, munkával újjá lehet építeni és fel lehet virágoztatni Magyarországot és a magyar nemzetet. Vegyünk hát példát Szent István király és az előttünk éltek életéből, tetteiből, művéből és bizonyosak lehetünk abban, hogy ez a nép, ez a nemzet élni fog, megmarad és lesz neki boldog jövendője. A XIII. század végi ismeretlen költő Szent István királyt magasztaló versével fejezem be ünnepi gondolataimat: ” immár felvitték a mennybe az angyali csapatok, boldogok közt mindörökké fénylőn uralkodni fog. Holt királyukért könnyeznek jámbor szívű magyarok, újításuknak örvendeznek a mennyei angyalok”. Szászfalvi László


Csurgó és Környéke XXI. évfolyam 2012. augusztus

In Memoriam Sótonyi László (1937-2012) Élünk és meghalunk…tudjuk, ez az élet rendje. Azonban, hogy a két végpont között az évek hogyan telnek, az csak rajtunk múlik. Vannak emberek, akik feladattal születnek. Ő rátalált a saját feladatára, és abból jelesre vizsgázott. Gyerekkorom óta ismertem, de igazán csak felnőttként kerültem vele szorosabb kapcsolatba. Ami szinte elkerülhetetlen volt, hiszen a testnevelés és sport valamennyi területén szerepet vállalt. Segített, a diákolimpiai versenyek rendezésénél, saját játékosi, edzői pályafutásom során, véleményére, szakmai tudására mindig számíthattam. Munkájában precíz, pontos, érdeklődő ember volt. Ezt támasztják alá jegyzetei, melyekből volt szerencsém dolgozni… csodájára jártak kollegáim a tanári szobában… Munkáját nem csak hanem a megyében szinten is elismerésre lálták, ezt bizonyítja nek száma.

itt Csurgón, és országos méltónak takitüntetései-

Elment közülünk egy igazi pedagógus, munkájának mestere…akinek talán a hitvallása volt elrejtve ebben az újságban a vele készült riportban. Azt üzente a kézilabdával foglalkozó szakembereknek, hogy: „A sportra, a játékra, minden gyerek rávehető. Csurgón kevés kitörési lehetőség van, a kézilabda az egyik ezek közül. Fertőzzenek meg minél több gyereket, mert ezt ki kell használni! Fektessenek nagyobb hangsúlyt, az utánpótlás nevelésre, bár kicsi a terület, ahonnan válo-

gathatunk, mi ezzel is tudunk eredményeket elérni! Bíztassák a gyerekeket a tanulásra is, hiszen a sportkarrier nem szól az ember élete végéig (főként, ha egy sérülés derékba töri az ígéretesen induló pályafutást), utána is biztosítani

sportcsarnokunkat róla nevezzék el. Élünk és meghalunk…tudjuk, ez az élet rendje. Azonban, hogy a két végpont között az évek hogyan telnek, az csak rajtunk múlik. Vannak, akiknek a neve a homályba vész, és vannak, akik örökké világítanak, utat mutatnak. Sótonyi tanár bácsi, Te az utóbbiak közé tartozol. Balogh Veronika Sótonyi László kitüntetései: 1966- Járási Sportbizottsági munkáért 1967- Testnevelés és sport érdemes dolgozója 1977- Úttörővezetői Érdemérem 1980- Kiváló Munkáért kitüntető jelvény 1980- Magyar Diáksportért 1987- Somogy megye Sportmozgalmában végzett kimagasló munkájáért

1988- Magyar Népköztársaság Érkell a megélhetést. Jó példa erre az demérem, ezüst fokozat én két fiam életpályája. Nem utolsó 1991- Szaktanácsadói Munkáért sorban egy szakember legyen érdeklődő minden irányban, tanuljon, 1993- Toldi Miklós Díj képezze önmagát!” 1993- Csurgó Sportjáért Csak álltam a temetésen, és a mér1996- Magyar Diáksportért jelvény hetetlen szomorúságba egy kis öröm Magyar Kézilabdázásért is vegyült…igen, boldog vagyok, 1999hogy ő még láthatta ennek az újság- arany jelvény nak a hasábjain életének történetét, 2001- Somogy Polgáraiért azt, hogy ebben a kisvárosban büszkék vagyunk a munkájára, elismer- 2001- Magyar Köztársaság aranyjük tevékenységét. Tudjuk és érté- érem keljük, hogy az Ő áldozatos, éveken 2006- Magyar Diáksportért jelvény át tartó munkájának gyümölcsét most szüreteljük: több ezer szurkoló 2007- Csurgói labdarúgás utánpótelőtt játszhat a Csurgói Városi lásáért Sportcsarnokban a férfi NB-I-es 2009- Magyar Sportdíj II. fokozat kézilabda csapat. Csak támogatni tudom a kezdeményezést, hogy Oldal 3


Csurgó és Környéke XXI. évfolyam 2012. augusztus

Köszöntő augusztus 20-án

emelte a Magyar Köztársaság hivatalos állami ünnepének rangjára. Tisztelt csurgóiak!

Tisztelt Miniszteri biztos Úr, Polgármester Úr, Plébános Úr, kedves csurgóiak, Szent István ki- Minden ünneplésnek, minden megemlékezésnek rály népe! azaz értelme, hogy hitet és erőt merítsünk őseink példájából illetve , hogy levonjuk a történelmünkAugusztus 20-án I. István királyunk szentté avaben rejlő tanulságokat. Hitet és erőt meríteni fontásának napjára emléketos, mert csak akkor van zünk, amely 1991-től államesélyünk a megmaradásra , alapító Szent István király ha mindnyájunkban benne napjaként, ismét hivatalos él az egész magyar történeállami és egyházi ünnep lett. lem, az egész magyar kultúSzent István király napja, a ra. Annak tudata és büszkekeresztény magyar államalasége, hogy érdemes ehhez a pítás, a magyar állam ezernemzethez tartozni, hogy éves folytonosságának emléknincs még egy nép a földön napja is egyben. István uralaki annyi Nobel díjast adott kodása alatt még augusztus volna az emberiségnek mint 15-ét Nagyboldogasszony a magyarság, nincs még egy napját avatta ünneppé, akcsalád az egész világtörténekor hívta össze Fehérvárra a lemben aki annyi szentet királyi tanácsot, azon a naadott volna az egyháznak pon ajánlotta fel az országot mint az Árpád ház. Szűz Máriának és 1038-ban Ő maga is azon a napon halt Engedjék meg, hogy megemmeg. Az ünnepi dátumot lítsem sportolóinkat is hiSzent László király tette át szen mindenkiben frissek augusztus 20-ra, mert 1083még a londoni Olimpia emban ezen a napon Gergely lékei, az Olimpia a nemzeti pápa hozzájárulásával oltárérzés kifejezésének legtiszra emeltette I. István relikvitább formája, a nemzeti öszDr. Orbán Csaba áit a székesfehérvári baziliszetartozásé melyhez nem kában, ami szentté avatásáellenségkép kell, hanem köval volt egyenértékű. zös Hősök. Az 1848-as szabadságharc leverése után hosszú ideig nem tarthatták meg a nemzeti ünnepet, hiszen Szent István a független magyar állam szimbóluma volt. Csak a kiegyezés után nyerte vissza az ünnep régi fényét. A II. világháború után először az új kenyér ünnepének nevezték, majd a Rákosi féle alkotmány hatályba lépését is erre a napra időzítették és alkotmány napjaként ünnepelték. 1991-ben az első szabad választáson létrejött országgyűlés a nemzeti ünnepek közül Szent István napját Oldal 4

Szent István idején pontosan ugyanaz volt a megmaradás parancsa mint 1848-ban, vagy 1956ban. Szent István korában ezt úgy fogalmazták meg, hogy a keresztény Európához való csatlakozás és a szuverén magyar állam megteremtése. 1848-ban polgári átalakulás és a nemzeti függetlenség kivívása, 56-ban a polgári demokrácia, jogállam megteremtése, a diktatúra eltörlése és a nemzeti függetlenség megteremtése, vagyis az oroszok hazaküldése volt a parancs. Tehát mindig kettős feladat volt: az éppen aktuális társadalmi átalakulás , az idők szavának megértése és a nemzeti függetlenség biztosítása, ez a magyar megmaradás feltétele.


Csurgó és Környéke XXI. évfolyam 2012. augusztus

Manapság a technika fejlődése lehetőséget teremt a nemzet határon átívelő újraegyesítésére, a világ összmagyarságának összefogására, az ország függetlenségi harcát pedig a nemzetközi pénzvilággal szemben kell megvívnunk.

ség kétségbe vonását. Nem lettünk provinciája sem a Német-Római császárságnak, sem a Bizánci Birodalomnak. Vaskézzel járt el nem csak Koppánnyal hanem nagybátyjával az erdélyi Gyulával, Ajtonnyal, Vatával, Aba Sámuellel is, de amikor - uralkodása vége felé - a megváltozott német-római politikai viSzent István a kereszténység sziklafundamentumá- szonyok között a német császár megpróbálta hűbéra építette fel a maresévé tenni MagyarorFohász István királyhoz ! gyar nemzet katedráliszágot, határozottan sát. Ezért maradtunk szembeszállt és kiverte meg mi magyarok és az országból. Szent István királyunk igaz magyar ember, ezért tűntek el a hozhallgasd meg fohászunk, hogy segítsed nemzeted. zánk hasonló, velünk Ha végignézünk a maKarddal és kereszttel atyai kezedben, rokon keleti népek a gyar történelmen, azt hunok, az avarok, a látjuk, hogy mindig aks mély hittel az egy igaz Istenben, besenyők. A kedvező kor torkollott katasztróországot adtál egy vándorló népnek, politikai helyzet felisfába ha lecsúsztunk a s otthont teremtettél a Kárpátok tövében. merése és az akkor szent istváni útról, akár Szigorú kézfogással tartottad a gyeplőt, még keresztény Eurójobbra akár balra. Akpa szerkezeti alapjait kor gyarapodott , gazs meg mutattad népednek az égi legelőt. formáló politikai progdagodott a nemzet lelAjánlottad hazánk Szent Szűz Máriának, ramhoz való tudatos kileg és anyagilag is, hogy védjen meg bennünket a népek viharában. csatlakozás minden amikor hűségesek volS most az égi ország díszes kapujából, bizonnyal Szent István tunk a szent istváni kérünk segítsd néped a világ bajából! érdeme, aki ezzel örökséghez. megteremtette a minNekünk, Szent István Légy kegyes pártfogónk, mutass utat nekünk, dennapok szervezőnépének van egy kühogy e bűnös világ kárt ne tegyen bennünk! munkájának keretét, lönleges erőnk, az, Segíts megtartani lelkünk tisztaságát, létrehozta a királyi várhogy van felettünk egy mi magyar hitünknek régi igazságát. megyerendszert és az védőpajzs, az örök maegyház szerkezetét. gyarok védőpajzsa. Őrizd meg népedet a te szellemedben, Azzal, hogy a II. SzilSzent István és Szent hogy meg maradjon hitünk az egy igaz Istenben! veszter pápától kapott László, Hunyadi János Istápold ó nagy Úr a magyar népedet, Szent Koronát felajánés Hunyadi Mátyás, adjon erőt nekünk szentséges jobb kezed! lotta a Szűzanyának, a Rákóczi és Széchenyi magyar történelemnek örök magyarsága. Ők Itt szobrodnál állva, halld meg hát fohászunk! transzcendens távlatot a mi útmutató csillagaSzent István királyunk, légy ezerszer áldott! adott, megteremtette a ink és ezek között a Regnum Marianumcsillagok között is Vargáné Hegedűs Magdolna Mária országa eszmét, Szent István a sarkcsilmely megerősítette a lag mely a magyar keresztény közösségérzést, melynek összetartó megmaradás felé vezető utat mutatja. ereje sorsdöntő volt a kritikus 11-13. században és fontos ma is. Szent István szuverén magyar államot Dr. Orbán Csaba (Elhangzott 2012. augusztus 20-án a városi ünnepségen) hozott létre, úgy lett része a keresztény Európának, hogy egy pillanatig sem tűrte, a magyar függetlenOldal 5


Csurgó és Környéke XXI. évfolyam 2012. augusztus

2012. augusztus 20. képekben

Kenyérszentelés és áldás

Vargáné Hegedűs Magdolna mondja saját versét Oldal 6

Németh Boglárka szavalata


Csurgó és Környéke XXI. évfolyam 2012. augusztus

2012. augusztus 20. képekben Dingó János főszervező eligazítást tart

Én is tudok négykézláb mászni, nem csak a sörivók

Ez a fadarab is megteszi gitárnak

Jól szóltak a „Magyar Hangok”

Oldal 7


Csurgó és Környéke XXI. évfolyam 2012. augusztus

Levél az olvasótól az olvasónak…. (A Máriás-forrás emlékműve, II. János Pál és Petőfi szobra ügyében) A Máriás-forrás emlékműve: Képzeljünk el, egy háromszor kettőegész-öttized méteres (minimum két sukkos) téglafalat, - mint várfalat- középen egy félkör alakú átjáróval, minek két oldalán két nyílás található. Az egyik nyílás, Mária glóriával koszorúzott fejét rajzolja ki sematikusan:egy ovális nyílás fölötte- érintkezve vele- egy kör alakú nyílás. Másik nyílás egy kereszt alakú rés. A leírt és elképzelt két világítónyílást, ha üvegtéglával berakná egy ügyes kőműves (ezek bontott építőanyagként a sajtgyár nagy üzemcsarnokának falában megtalálhatóak (költségkímélés) ezeket ragasztva és nem habarccsal összerakva még fényesebb és a fénytörésnek köszönhetően színes tündöklő keresztet illetve Glórás Mária fejet láthatnánk. A már meglévő forrást fedő betonlapra szintén fugázott és jól megtisztított téglákból kör alakú kútkávát is kellene építeni, természetesen a kíváncsiskodókra is gondolván erős vasráccsal lefedve. A fal és a kút körül amennyit a terület csak elbír, sok - a mocsaras területet jól bíró nagy lombozatú fát kell ültetni megfelelő távolságra egymástól és a faltól, melyet időjárástól védő anyaggal (pl. kőbalzsam) impregnálni kellene - szakértők véleményét kikérve víztűrő (mocsári tölgy,szomorú fűz) és az oda vezető utak, ösvények mellé is sok-sok fát ültetni gondozni öntözni a helynek, területnek talajnak megfelelően. Jelzőtáblák, feliratok csak is fa táblákra kerüljenek! A Szentlélek Templom és környéke mint az Óváros központja így válhat fontos és híres vallási kegyhellyé, vallási turizmus és zarándokutak méltán híres állomásává, annak minden pozitív hozadékával együtt Csurgó javára. II. János Pál szobrának helyéül javaslatom változatlan, a Szentlélek templom dombjáról a szobor, lenézve a városra mintha szózatot intézne a városhoz (pro Urbi) és a világhoz (pro Orbi), vallási és politikai hovatartozás nélkül: -Dicsértessék a Jézus Krisztus; -Erős vár a mi Istenünk; -Perelj uram perlőimmel, harcolj én ellenségimmel — talán ezekben a sorokban van tömörítve az egyetemleges felelőssége leginkább Isten hű szolgájának, annak az utazó Pápának aki ugyanolyan hittel és jövőképpel utazott el Washingtonba, Moszkvába és akár Jeruzsálembe is, áldást osztva és békességre szólítva. Ami pedig a költőt (Petőfi Sándor) illeti teljes mértékben támogatom hogy a róla elnevezett téren felállított székely kapu közelében állítsák fel szobrát születése 190. évfordulója tiszteletére. Most pedig következzen néhány rímbe szedett mondatocska (Kányádi Sándor parafrázisaként)

Áll még az erős tanú Keresztúrnak kapufája úgy hírlik hogy ő hívta meg s át Petőfit Csurgón állni, először és utoljára Áldás békesség egész Csurgónak, Üdvözlettel, reménységgel: Dr. Soós Gyula Augusztus 20án szentmisével egybekötött kenyérszentelésre invitáltuk a zákányi polgárokat. Jankó Szabolcs polgármester már több ízben elmondta, kiemelten fontosnak tartja a helyiek összefogását a falu előremozdulása, fejlődése, egy élhetőbb Zákány kialakulása érdekében, ebben pedig a közösségformáló rendezvények jelentősége megkérdőjelezhetetlen. Rendezvényeink szervezésével, lebonyolításával kapcsolatban is említést érdemel a példaértékű összefogás, az augusztus 20-i megemlékezést Zákány Község Önkormányzata és az Egyházközség szervezte, lebonyolításába szülők, kisgyerekek is bekapcsolódtak.

Az új kenyér ünnepe Zákányban

A Szent István ünnepén tartott szentmise 10.30-kor kezdődött, a templomba érkezőket a bejáratnál terítőkre kirakott közel 500 darab megszentelésre váró kenyér fogadta, melyet népi ruhába öltözött óvodások, kisiskolások álltak körbe. Beszédében Laczkó Flórián plébános úr üdvözölte e rendezvény ötletét, ünnepeink fontosságára, jelenőségére, történelmünk tiszteletére hívta fel a figyelmet. A mise után Polgármester Úr átadta a távozóknak az ünnepi kenyeret, ezt követően a szalagos cipókkal zsúfolásig rakott kisbusszal, és lelkes segítőivel útnak indult, hogy a község minden háztartásába eljuttasson egy-egy ropogós héjú, illatos ünnepi cipót. A lakók nagy örömmel és meglepettséggel fogadták a kedves ajándékot. „A Magyarok Kenyere” program 2011-ben indult jótékonysági céllal, melyben idén Zákány Község Önkormányzata is részt vett. A program a nemzet egységét, az összetartozást és a szolidaritást szimbolizálja. Valójában egy „össznemzeti” kenyérről van tehát szó, amelybe nem csak hazai, hanem a határainkon túl élő honfitársaink által megtermelt búza is belekerült. Bízom benne, hogy ezek a megszentelt kenyerek az öszszefogást képviselik a zákányi emberek szívében is!” mondta el Jankó Szabolcs, polgármester. Pere Krisztina

Oldal 8


Csurgó és Környéke XXI. évfolyam 2012. augusztus

Nyári kalandok a gyermekfelügyeletnél…

Az élmények tárházának még korán sincs vége, hiszen a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál még mindig tart a nyár és a tervezett programok javában zajlanak. Balogh Veronika

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál ebben az évben is sikerült megszervezni a nyári gyermekfelügyeletet. Pályázati támogatásból (TÁMOP-5.2.5/A10/2-2010-0047)

TÁMOP-5.2.5/A-10/2-2010-0047

a tanév végétől augusztus 31.-ig járhatnak a gyerekek nap, mint nap reggel 8-16 óráig az intézménybe, ahol napi háromszori étkezés mellett két gyermekfelügyelő gondoskodik a résztvevők aktív pihenéséről, szabad-

*** Csurgói Gitártábor

idejük hasznos eltöltéséről. Az ide járó gyerekek mindennapjait, a kellemeset és a hasznosat összekötve, egész nyáron - a pályázatban foglalkoztatott pedagógusok segítségével – ismétlésre és a pótvizsgákra való felkészítéssel egészítették ki. A résztvevők (20 fő) a pályázat segítségével eljutottak a nyár folyamán kétszer a nagyatádi strandra és egy hetet tölthettek el a fonyódligeti táborban, ahonnan rengeteg új élménnyel tértek haza. Turi Veronika (11 éves) és Bakai Kitti (10 éves) kis táborozók elmondása szerint, a nagyon jól érezték magukat, nem bánták a kicsit korai kelést (7 kor volt az ébresztő), mert így többet fürödhettek a Balatonban, és több idő jutott a játékra. Az étel nagyon finom és kiadós volt, de akinek még ezen felül szüksége volt bármire, az a délutáni séták alkalmával a városban vásárolhatott magának. A vacsora után többféle program közül lehetett választani, Ők kétszer discóba mentek. A nap végére el is fáradtak, úgyhogy nem bánták a takarodót, bár ilyenkor még egy kicsit beszélgettek. Új ismerőseikkel együtt, akár most vissza mennének.

Kedves olvasó, szeretnék röviden a gitártáborról írni, elmondani élményeinket, beszámolni a táborról. Július 30-a és aug. 4-e között a Csurgói Evangélikus Gyülekezet helységeiben tartottuk napközis gitár táborunkat.18 gyermek vett részt a táborban, három felnőtt vezette: Oravecz András, Györgyiné Resch Dorina és Györgyi Zsolt. Három fiatal: Jeszencsák Lilla, Papp Dominika és Szerecz Dávid segítette a tábor életét. Csurgóról és környékéről illetve Öttevényből (Győr mellől) érkeztek fiatalok a táborba. Délután egy órától öt óráig tartott egy alkalom. A gitártanulás és gyakorlás mellett jutott alkalom játékra is. Alkalmunk zárásaként zenés áhítat volt az evangélikus templomban. Sok-sok élménnyel, sok-sok akkorddal a fejünkben (kezünkben) zártuk a tábort szombaton. Köszönjük a lakosoknak a sok élelmiszer és anyagi támogatást, vitorlázást. Istennek legyen hála a táborért, a sok örömért. Ha Isten engedi, jövőre ismét lesz Gitár tábor Csurgón. Györgyi Zsolt

Augusztus 9.-én Budapestre kirándult a kis csapat, ahol 50 gyerek, 18 szülő és 2 kísérő gyermekfelügyelő részvételével a Planetáriumba és a Csodák Palotájába látogattak el, majd a Fővárosi Nagy Cirkusz előadását tekintették meg. Oldal 9


Csurgó és Környéke XXI. évfolyam 2012. augusztus

Kié a föld? Évek óta hallani: a világot élelmiszerkatasztrófa fenyegetheti. Felértékelődik az a térség, amelyik jó termőfölddel és ivóvízzel jól ellátott. Márpedig nekünk szántóföldünk bőségesen van, arányaiban Dánia után a legtöbb. Édesvízi készleteink szintén bőségesek. A logika azt követelné, hogy jövőnket tekintve gazdagok vagyunk. A média ehelyett eladósodottságunkat, az ország kisebb eltartóképességét sugallja. Holott a magyar mezőgazdaság teljesítőképességének 40 %-án termel. Az idei rendkívül aszályos nyáron is learattak 4 millió tonna kenyérgabonát. A hazai szükséglet 1,2 millió tonna. Kukoricából is megterem 4 millió tonna, amely a hazai takarmány szükséglelet bőségesen fedezi.

Mit sem ért a törvény: A megyei napilap 2003. február 5-én megírhatta: „Hedrehely már Európa része Bellai József polgármester szerint, hiszen a község földjeinek mintegy 90 százaléka már külföldi tulajdonosé.” Nem tudok ügyészségi vizsgálatról, felháborodásról.

Kérdéseim: 1. Hány embert bocsátottak el? (Hány fővel nőtt ezzel a regisztrált munkanélküliek száma?) 2. Ki az új tulajdonos? 3. Találkozott-e polgármester úrral? 4. Ha igen, tájékoztatta-e terveiről, Ügyvéd ismerősöm mesélte: esetleges fejlesztési szándékairól? Észak- Dunántúlról aktatáskányi Negyven embert elbocsátottak, a pénzzel érkeztek ügynökök Hászékhelyét is elvitte Csurgóról, romfára és Taranyba. Neki csak ezzel városunk bevétele több milnevét, pecsétjét kellett volna adni lió forinttal csökkent. a szerződésekhez. Nem vitte rá a lelkiismerete- pedig százezer fo- 2012 május végéig be lehetett rintnál többet kereshetett volna jelenteni, ki akarja állami költségen a szövetkezetekből 1993 után naponta. kiadott részarány tulajdont kiméA lengyel uniós tárgyalások soretni. Hiába Európai Uniós elvárán, amikor a termőföld vásárlárás, a nagybérlők ellenérdekeltek sának kérdésére került sor, a lenA nagy, akár bekerített táblákon gyelek nem értették, mit kérdezbelül földmérők jelennek meg, és nek. Ez a hazánk, ezért hullattuk kitűzik a tulajdonos földjének haa vérünket - válaszolták. tárait, a megközelítést lehetővé Sok kritika illette a földárverése- tevő dűlőutakat is, amelyek viket. Aki földet akart szerezni, szont önkormányzati tulajdonban könnyen megtehette, ráadásul vannak. törvényes eszközökkel. Júliusban itt járt testvérvárosÖt évvel ezelőtt, 2007. május 22- unk, Haimhausen város küldöttén interpelláltam a testületi ülés- sége. Megkérdeztem, menyibe kerül ott Bajoroszágban egy hektár re: termőföld. 50- de inkább 70 ezer Tisztelt Polgármester Úr! eurót mondtak. Elképesztő ár. NáAz elmúlt hónapokban a csurgói lunk voltak, akik alig 20 éve foZrínyi Mezőgazdasági Rt. Kétszeri rintban sem sokkal kaptak többet tulajdonosváltásról értesülhet- érte, vagyis a lehetséges későbbi tünk. érték háromszázad részét.

A Kossuth Rádió 2012. augusztus 15-i Déli Krónika utáni vitaműsorában elhangzott, hogy a két évvel ezelőtti katasztrofálisan rossz termés éhséglázadást váltott ki Észak- Afrika két államában. Ez indította el azt a tömegmozgal- Az első még az ősz folyamán törmat, amely szinte minden hatal- tént, és nem titkolom, aggodalommat megdöntött. mal töltött el. Úgy hallottam, egy 2002 látszik határkőnek. Az év komlói gazdasági társaság vásáelején vizsgálat kezdődött a zseb- rolta meg. Komló tipikus bányászszerződések ügyében. Később am- vidék, agrár hagyományok nélkül. ennyire csak lehetett, munkájukat Nem tudtam, milyen perspektívát lehetetlenné tették. Ekkor kezdő- ígérhettek a felső-csurgói, alsoki, szentai, dött a lakosság tömeges eladósítá- nagymartoni, somogycsicsói egykori tszdolgosa is. zóknak Számottevő földterületet is Bárdudvarnok határa osztrák vásároltak az egykori Zrínyi Mg. kézben van. A temetőt is csak Szövetkezet területén. Baljóslatom egyezség útján bővíthették. beigazolódott: új, úgy tudom külföldi tulajdonosa lett az Rt-nek, Oldal 10

amely azonnal több embert elbocsátott.

2014-ben lejár a külföldiek földvásárlási moratóriuma. Ekkor elszabadulhat a pokol. Már most nehéz földet venni. A hazai gazdálkodók is keresik, de már most is nehezen tudják megfizetni. Az ország, a vidék jövője szempontjából nem mindegy, kié lesz a föld. H. J.


Csurgó és Környéke XXI. évfolyam 2012. augusztus

Csurgó Sportja Úszáseredmények június—július

Második éve veszünk részt a szabadtéri medencében megrendezésre kerülő Sellye Kupán, ahol a barcsi, szigetvári, harkányi, mohácsi, pécsi, sellyei, valamint Először versenyeztek Budapesten csurgói úszók. A horvát és szerb csapatok között a 6. helyen végeztünk. Császár-Komjády Uszodában a Mozdulj Csurgó Úszó Dergezné Szabó Sára Sportegyesület fiatal versenyzői (2003) Németh Dzsennifer és Fekete Tamás képviselhette városunkat a legnevesebb egyesületek között. Legjobb eredmé*** nyük: - Németh Dzsennifer

50m gyors

- Fekete Tamás50m mell

12. hely,

IV. Kőszegi Nemzetközi Ostrom Kupa

10. hely.

Az Országos Bajnokság versenysorozatában először vett részt egyesületünk. A szintidők teljesítésével Varga Dominika (2001) képviselhette Csurgót az Országos Vidékbajnokságon Székesfehérváron. Legjobb eredményét 50m hátúszásban érte el a 2000-2001-es mezőnyben. 50m-es medencében sikerült idei legjobb idejét úszni és a 37,49-cel a 11. helyen végzett, míg a 2001-es születésűek között a 4. időeredmény az övé. Július 1-jén zárta a versenyszezont a csurgói úszó csapat. Nem teljes csapattal, 10 fővel utaztunk Sellyére, ahol a következő eredményeket értük el: - Dömötör Marcell (2001)

„Aranyos bokszolók”

50m gyors

1. hely

100m vegyes

1. hely

Csurgói Spartacus Boksz Klub meghívást kapott IV. Ostrom Kupa nemzetközi ökölvívó versenyre, amely 2012. augusztus 10-11-én került megrendezésre Kőszegen. A két napos torna kiváló lehetőséget biztosított a csurgói klub fiatal ökölvívóinak, hogy éles versenyben is megmérettessék magukat. A versenyen a fiatalok kiváló eredményeket értek el: Dudli Dávid 46 kilogrammban, Horváth Tibor 63 kilogrammban szereztek aranyérmet.

50m hát2. hely - Varga Krisztián (2001)

50m mell

4. hely

50m mell

1. hely

50m gyors

2. hely

100m vegyes

3. hely

50m hát

5. hely

- Kollár Zoltán (2000) 50m mell

3. hely

50m hát

3. hely

100m vegyes

4. hely

50m gyors

6. hely

100m mell

4. hely

100m vegyes

6. hely

Botos András véleménye szerint a gyerekekben nagy Az idősebbek a felnőtt mezőnyben kerültek értékelésre potenciál van, így nem lepődött meg a kivalló eredés pontszerző helyet értek el: ményeken. - Vass Ákos (1997) - Patak Letícia (1998)

Az egyesület köszönetét fejezi ki Csurgó Város Önkormányzatának a tornán való részvételért!

100m női mell 5. hely Oldal 11


Csurgó és Környéke XXI. évfolyam 2012. augusztus Megjelent a 97/2012 (VIII.15.) IH Közle- Szeptemberi programok a mény \"A Darányi Ignác Terv Új Magyarország Vidékfejlesztési Program kereté- Sportcsarnokban ben támogatásban részesült kedvezményezettek tájékoztatási és nyilvánosság- 2012.08.24-26. 8:00 órától I. Somogy Kupa Nemzetköra vonatkozó kötelezettségeiről\" cím- zi Férfi Ifjúsági és Junior kézilabda torna mel. 2012.09.07. 18:00 óra Csurgói KK – Ceglédi KKSE NB I-es Férfi kézilabda mérkőzés

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásából megvalósuló projektekre vonatkozóan az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 2006. december 15 -i bizottsági 1974/2006/EK rendelet VI. melléklete, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 25. § (3)-(4) bekezdése állapít meg szabályokat az arculati elemekről, amely elsősorban a lakosság tájékoztatását biztosítja.

2012.09.19. 18:00 óra Csurgói KK – Varióató Pécs KC NB I-es Férfi kézilabda mérkőzés 2012.09.22. 10:00 órától Európai Autómentes nap és Mobilitási hét

„Közlekedj okosabban, élj egészségesebben” Biciklitúra Ágneslakra Bicikliszépségverseny Futóverseny Sportvetélkedők Városi felvonulás biciklivel Városi vetélkedő

Az Irányító Hatóság ezúton hívja fel a támogatásban 2012.09.29. 18:00 óra Csurgói KK – Balatonfüredi KSE részesült kedvezményezettek szíves figyelmét, hogy a NB I-es Férfi kézilabda mérkőzés Darányi Ignác Terv Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében alkalmazandó arculati elemeket a Dr. Vértes László köszöntése jelen IH közlemény mellékleteként közzétett Arculati Kézikönyv tartalmazza. Az arculati kézikönyv és a kapcsolódó vektorgrafikus állományban letölthető file-ok az alábbi linkeken érhetők el: http://www.kormany.hu/download/1/e2/a0000/97-2012% 20IH%20kozlemeny.zip#!DocumentBrowse http://www.kormany.hu/hu/dok?source=5&type=401#! DocumentBrowse A cikk a Vidékünk a Jövőnk Szövetség támogatásával jött létre.

Bensőséges ünnepségen köszöntötték a Város és az Egészségügyi Centrum vezetői, valamint a meghívott vendégek Dr. Vértes László főorvos urat (aki lapunk rendszeres szerzője) 80. születésnapja alkalmából.

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Oldal 12

Az ünnepségről és a főorvos úr tanulságos életútjáról, csurgói kötődéséről lapunk következő számában számolunk be részletesen.

CSURGÓ ÉS KÖRNYÉKE 2012. AUGUSZTUS  
CSURGÓ ÉS KÖRNYÉKE 2012. AUGUSZTUS  
Advertisement