Page 1

CVR-nr.: 78834412

Ă…rsrapport 2010 / 2011


MISSION Simplifying critical decision making ­ Systematic Årsrapport 2010 / 2011

Systematic A/S Søren Frichs Vej 39 8000 Aarhus C Danmark Telefon: +45 8943 2000 contact_dk@systematic.com www.systematic.com CVR-nr.: 78834412 Systematics årsrapport 2010/2011 findes også på www.systematic.com Tryk: Formula A/S Bestyrelse: Alex Holm Jensen (formand) Torben Ballegaard Sørensen (næstformand) Peter L. Ravn Niels Bo Theilgaard Richard Baker (medarbejdervalgt) Nikolaj Holm Bramsen (medarbejdervalgt)

3

LEDELSESBERETNING

11

RESULTATOPGØRELSE

12

AKTIVER PR. 30. SEPTEMBER 2011

13

PASSIVER PR. 30. SEPTEMBER 2011

14

EGENKAPITALOPGØRELSE

15

PENGESTRØMSOPGØRELSE

16

LEDELSESERKLÆRING

17

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING

18

NOTER

22

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Direktion: Michael Holm (koncernchef) Følgende aktionærer besidder mere end 5% af selskabets aktiekapital: Michael Holm Holding ApS, Lindevangsvej 17, 8240 Risskov AHJ Holding Århus ApS, Ryvangs Alle 14, 8240 Risskov E. Bank Lauridsen Holding A/S, Øresundsvej 7, 6715 Esbjerg N Revision: Deloitte Statsautoriseret Revisions­ partnerselskab

INTERNATiONAL software- og systemvirksomhed  Grundlagt i 1985 af Michael Holm  419 medarbejdere  Kontorer i Danmark, Storbritannien, USA og Finland  Kunder i 43 lande  Partnere i 24 lande  CMMI-certificeret på niveau 5  Omsætning: 372 mio. kr.  Resultat af primær drift: 38 mio kr.  59 mio. kr. i likvide beholdninger  Ingen bankgæld  Højtuddannede medarbejdere

Svanemærket tryksag 541-510

 Attraktiv arbejdsplads


VISION A leading international company in delivering reliable and straigthforward solutions to people who make critical decisions every day

Ledelsesberetning

Sunde finanser og solid platform for vækst

Systematic har i 2010/11 præsteret vækst i såvel omsætning som driftsresultat samtidig med, at den forretningsmæssige platform for vækst er styrket. På denne baggrund budgetteres der for 2011/12 med yderligere vækst i omsætningen og et uændret driftsresultat. Budgettet er baseret på en ordrebeholdning ved årets start svarende til cirka halvdelen af årets forventede omsætning. I 2011/12 er der planlagt en styrkelse af den internationale salgsorganisation, ligesom der vil blive investeret i salgsmodning af egne produkter til internatio­ nale markedsforhold. Systematic er en ledende international it-virksomhed, der leverer fremtidssikre, pålidelige og brugervenlige mission critical-produkter og løsninger til kunder inden for især forsvaret, politiet, sundhedssektoren, den offentlige sektor, finanssektoren og service­ erhverv. Systematic, der blev grundlagt i 1985, har hjemsted i Danmark med hovedsæde i Aarhus og afdeling i København. Vi har også datterselskaber i Storbritannien, USA og Finland samt salgs- og implementeringspartnere i 24 lande. Regnskabsåret 1. oktober 2010-30. september 2011 viser tilfreds­ stillende resultater. Koncernomsætningen er steget med 3 % til 372 mio. kr., det primære driftsresultat med 6 % til 38 mio. kr., egenkapitalen med 14 % til 107 mio. kr. og nettobeholdningen af likvide midler med 16 % til 59 mio. kr. Resultaterne er opnået samtidig med, at der i året har været egenfinansierede innovationsudgifter svarende til 12 % af omsætningen.

Forretningsområdet Healthcare viser også pæn fremgang, og den topmoderne elektroniske patientjournal, Columna, er under succesfuld udrulning på alle sygehuse i Danmarks næststørste region, Region Midtjylland, der har 1,2 mio. indbyggere. En stigende del af den danske omsætning leveres fra vores afdeling i København. Det gælder særligt de opgaver, hvor der arbejdes meget tæt sammen med kundens organisation, for eksempel i form af integrerede teams og løbende dialog med slutbrugerne. Koncernens driftsresultat på 38 mio. kr. (36 mio. kr. i 2009/10) svarer til en overskudsgrad på 10,2 %, hvilket ledelsen – set i lyset af de turbulente markedsvilkår – anser som tilfredsstillende. Den skærpede konkurrence på alle forretningsområder kræver fortsat effektivisering af alle grene af vores virksomhed. Her oplever vi en gunstig effekt af vores høje certificerede modenhed inden for softwareprocesser samt af mange års satsning på kompetenceopbygning inden for projektstyring. Det viser sig blandt andet i, at 93 % af alle årets milepæle-leverancer er afleveret til tiden, ligesom der kun i få tilfælde har været merforbrug i forhold til det forud­ estimerede timeforbrug. Det er ingen selvfølge for softwarevirksomheder, som leverer komplekse mission critical-systemer.

Systematic opererer inden for tre forretningsområder: Defence, Integration Services/Intelligence and National Security samt Healthcare. Defence, der udgør godt 40 % af omsætningen, har også i 2010/11 været præget af stramme forsvarsbudgetter verden over, ligesom transitionen fra primært projekt- til mere produktorienteret forretning har medført store udgifter til fortsat produktudvikling af især produktsuiten SitaWare (forkortelse for Situation Awareness), som nu har den bredde og dybde, vi ønsker. De senere års fremgang inden for Integration Services/Intelligence and National Security er fortsat i 2010/2011. Forretningsområdet tegner sig nu for over 40 % af den samlede omsætning. Der er i årets løb vundet flere markante opgaver i EU-udbud for offentlige styrelser mv.

Michael Holm Koncernchef


D&B vurderer Systematic på højeste kreditratingniveau

Likvide beholdninger på 59 mio. kr. og ingen bankgæld

Pengestrømme fra driftsaktiviteter beløber sig til 49 mio. kr. Likvi­ diteten er god med bankindeståender og værdipapirer på 59 mio. kr. ultimo regnskabsåret og ingen bankgæld.

geniører, der arbejder for Systematic, ligesom vi gennem transnationale teams og tæt daglig dialog skaber et fælles engagement omkring de konkrete projektopgaver.

Egenkapitalen pr. 30. september 2011 på 107 mio. kr. (94 mio. kr. pr. 30. september 2010) svarer til en soliditetsgrad på 42,4 %. Det internationale kreditvurderingsselskab Dun & Bradstreet vurderer os til det højeste niveau for kreditværdighed, AAA, en rating som kun cirka 4 % af alle virksomheder opnår.

Defence Forsvarsmarkedet for software- og systemleverancer er i forandring. Forsvarsbudgetter er under pres med krav i mange lande om be­ sparelser på 10-20 % eller mere.

Antallet af egne medarbejdere er i løbet af året reduceret fra 436 gennemsnitlig fuldtidsansatte til 419. I samme periode er antallet af fuldtidsansatte hos vores sourcingpartnere i Tjekkiet og Ukraine vokset fra 16 til 36. I samarbejdet med vores sourcingpartnere lægger vi vægt på at betragte medarbejderne herfra som kollegaer. Det gør vi ved aktivt at stimulere til udbygning af kompetencerne hos de softwarein-

Defence viser som følge af de vanskelige vilkår en tilbagegang i omsætningen på 4 % i forhold til 2009/10. Reduktionen skyldes en lavere omsætning på projektopgaver, mens der har været stigende indtægter fra produkter i form af licenser og vedligeholdelse. De færre midler til indkøb af nye it-systemer medfører en skarp prioritering hos forsvarenes indkøbsorganisationer. Langvarige udviklingsprojekter må vige til fordel for færdige hyldevarer – COTSprodukter (commercial off-the-shelf), der er overkommelige i pris

Nøgletal Resultat af primær drift

Omsætning Omsætning uden for det danske marked 353

35

372

175 135

30 128

130

104

07 06

08 07

09 08

10 09

20 15

28

10 0

07

08

08

09

10

09

10

11

71

76 66

40

07

08

09

500 87

50

49

25

07

7

08

10

11

Medarbejdere (gennemsnitlig fuldtidsansatte)

40

0

60

0

11

60

20

-11

-10

07

80

Mio. kr.

34

20

107 94

20

6

100

51

40

Mio. kr.

100 80

25

0

11 10

59

50

4 | Systematic

38

Pengestrømme vedr. drift

60

-20

34

5

Likvide beholdninger

30

36

10

100 50 50 0 0

120 38

Mio. kr.

200 100 150

338

361

09

10

11

Antal medarbejdere

300 150 250

375

Egenkapital

40

Mio. kr.

Mio. Mio.kr.kr.

400 200 350

400

447

459

08

09

394

16

36

436

419

10

11

300 200 100 0

07

Outsourcing


1/3 af vores projektforretning er store projekter på mere end 20.000 timer

Omsætning 2010/2011

r.

Vi har konsekvent fulgt en strategi, som vi påbegyndte i 2007, med at omstille vores Defence-forretning fra hovedsageligt at være projektorienteret til også at være produkt- og serviceorienteret. Efter store egenfinansierede investeringer, også i 2010/2011, står vi nu med en omfattende produktportefølje for kommando- og kontrolsystemer, SitaWare-suiten. Sammen med vores anerkendte IRISprodukter inden for militær ”messaging interoperability” er vi godt positioneret til at vinde internationale forsvarsopgaver. Årets største nyskabelse på produktsiden er SitaWare Frontline, der repræsenterer en ny SitaWare-generation af Battle Managementsystemer til den taktiske førers værktøjskasse til situationsoverblik og planlægning, i og uden for køretøjet.

372 mio. kr.

efence

med hensyn til anskaffelse og vedligeholdelse, hurtigt kan sættes i drift og typisk løser op til 80 % af de stillede krav. ”Cost-efficiency” og minimering af risiko for væsentlige mangler i leverance og brugbarhed er i fokus.

Omsætning 2010/2011

D io. kr. m 152

ion egrat53 m Servic t n I 1 io. k

S /IN s e

Healthcare 6 7 m io.kr

Produktet er tæt integreret med SitaWare Headquarters og benytter IRIS som messaging system. Frontline har en intuitiv og enkel brugergrænseflade og giver en effektiv kommunikation samtidig med, at udgifter til drift og vedligehold holdes på et minimum. 2010/11 har budt på flere nye SitaWare-kunder. Efter en flerårig evaluerings- og udvælgelsesproces har vi således realiseret det første salg til det tyske forsvar. Opgaven er vundet i tæt sam­arbejde med den tyske SAP-koncern, med hvilken der er indgået en global partneraftale.

Femårsoversigt Koncern (1000 DKK)

2010/11

2009/10

2008/09

2007/08

2006/07

Årets omsætning

372.241

360.930

353.216

375.052

338.073

38.028

35.925

5.723

37.736

34.045

Resultat af primær drift Resultat af finansielle poster Årets resultat efter skat og minoritetsinteresser Balancesum

(701)

143

185

369

2.377

26.870

26.651

3.442

27.081

26.981

251.302

245.828

206.697

245.545

199.221

Likvide beholdninger fratrukket bankgæld

58.622

50.716

27.558

(10.531)

34.068

Driftskapital

64.476

56.105

32.049

56.495

57.154

Egenkapital

106.531

93.550

65.895

76.274

71.127

48.589

49.892

87.100

7.084

25.233

Pengestrømme vedr. drift Innovation (procesforbedring og produktudvikling)

44.771

38.592

44.122

35.284

28.873

100.783

129.935

128.370

174.892

135.041

Overskudsgrad

10,2%

10,0%

1,6%

10,1%

10,1%

Egenkapitalens forrentning

26,9%

33,4%

4,8%

36,7%

41,2%

Soliditetsgrad

42,4%

38,1%

31,9%

31,1%

35,7%

Innovation i procent af omsætning

12,0%

10,7%

12,5%

9,4%

8,5%

Gennemsnitligt antal medarbejdere

419

436

459

447

394

Omsætning pr. medarbejder (gns. fuldtidsansatte, 1000 DKK)

888

828

770

839

858

Omsætning uden for det danske marked Nøgletal

Systematic | 5


Halvdelen af vores kunder har været hos os i 7 år eller mere Thomas Fredenslund Director in The Danish Ministry of Taxation

”I Skatteministeriet oplever vi Systematic som en kompetent, konstruktiv og målrettet samarbejdspartner i itudviklings­projekter. Systematic er en virksomhed med en god evne til at sætte sig i vores sted og forstå vores udfordringer og behov i projektsammenhæng.”

43 lande gør brug af Systematics løsninger

Ud over aftalen med SAP er der også indgået aftaler med forhand­ lere og implementeringspartnere i centrale markedsområder, blandt andet USA, Sydamerika, Fjerne Østen og Østeuropa. Der er endvidere indgået OEM-aftaler (”Original Equipment Manufacturer”) med leverandører af håndholdte terminaler, hvorefter disse kan indbygge SitaWare Frontline som en integreret del af deres løsning. På udvalgte markeder vil vi etablere egne salgs- og repræsentationskontorer. Det gælder i første omgang Sverige og Australien. Der forhandles til flere sider om større licenssalg, blandt andet i form af ”frit-valg-på-alle-hylder”-aftaler, hvor forsvarskunden får adgang til hele vores eksisterende produktpalette samt mulighed for at øve indflydelse på fremtidige udviklingsplaner. Vedrørende projektopgaver har vi vundet en større opgave for det danske søværns Electronic Warfare Operations Centre. Der løses

Fakta om Systematic Columna i Region Midtjylland Region Midtjylland er med sine 1,25 millioner indbyggere Danmarks næststørste region.  Anvendes på samtlige hospitalsenheder  9.500 forskellige brugere i løbet af en dag  5,5 mio. personer er registreret i Columna, heraf 720.000 patienter med registrerede data  3.300 indlagte og 10.000 ambulante patienter registreres pr. dag  18.500 journallæsninger pr. dag  35-40.000 laboratoriesvar pr. dag – i travle perioder op til 6.500 pr. time  28.000 medicinadministrationer pr. dag

6 | Systematic

fortsat en række mindre projektopgaver, såvel i Danmark som internationalt, såvel inden for landbaserede operationer som sø-, luft- og fællesværn. Healthcare 2010/2011 har budt på mange successer for vores Healthcare-forretning. Omsætningen viser en fremgang på 18 % i forhold til året før og indtjeningen er tilfredsstillende. Vi har indgået en samarbejds­ aftale med Cetrea A/S, Aarhus om salg af deres innovative informations- og planlægningstavler (Columna Clinical Logistics), og vi er i fuld gang med at opbygge en organisation til internationalt salg af vores samlede Columna-produktsuite. Der budgetteres for 2011/12 med yderligere vækst i omsætningen. Som følge af investering i tilpasning og udbygning af vores epj-løsning Columna til andre landes standarder og markedsforhold samt øgede salgsomkostninger og udgifter til deltagelse i flere store internationale udbudssager forventes der i 2011/12 en lavere ind­tjening. Columna Clinical Information System er ved udgangen af regnskabs­ året taget i brug på hovedparten af sygehusene i Region Midtjylland. Implementeringen på de resterende sygehuse sker inden udgangen af 2012. Herefter står Region Midtjylland med en af de mest moderne og fuldt integrerede patientjournaler i Europa, hvilket allerede nu giver stor opmærksomhed med mange delegationsbesøg og forespørgsler om partnerskaber, demoer m.v. Der er i Danmark – som i andre lande – et stort pres på sundhedssektoren. Det skyldes mange forhold, herunder ændringer i befolkningens demografi med flere ældre borgere, flere og dyrere behandlingsmuligheder, nye teknologiske muligheder med telemedicin, direkte patientinvolvering ved blandt andet kroniske sygdomme m.v. Velfungerende epj for alle patienter står centralt i dette billede, men udgør kun en del af svaret på de store udfordringer. Dette skærper behovet for tværfaglige og tværsektorielle systemer. Systematic arbejder derfor med at få Columna udbredt som en bred


93 procent af alle Systematics milepæle er godkendt og leveret til tiden

sundhedsplatform, der også er tilgængelig for blandt andre prakti­ serende læger, den kommunale pleje og patienten selv. Vi vil samtidig engagere os på tilgrænsende områder, hvor vores sundhedsfaglige viden samt softwarekompetencer kan være med til at gøre en forskel og understøtte vores primære forretning. Integrations Services og Intelligence and National Security IS/INS har fordoblet sin omsætning over de seneste tre år og viser også i 2010/2011 fremgang. Indtjeningen er som i tidligere år tilfredsstillende. Der budgetteres for 2011/2012 med en vækst på 10 % i omsætningen og en mindre reduktion i indtjeningen. Sidstnævnte som følge af udbygning af salgsorganisationen samt forventninger om fortsat skærpet konkurrence. Selv om praktisk taget hele omsætningen genereres i Danmark gælder det, at de fleste projekt- og serviceopgaver vindes i konkurrence med såvel danske som udenlandske software- og systemhuse. Der er i 2010/2011 blandt andet vundet opgaver for offentlige kunder som SKAT, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Erhvervs- og Byggestyrelsen, Rigspolitiet og PET, mens der for den private sektor har været opgaver for blandt andre e-nettet, Mærsk Line, ATP, Danske Fragtmænd, Vestas og Videncenter for Landbrug.

Levering af milepæle til tiden 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

90%

94%

92%

95%

Leveret før tiden 93%

Leveret til tiden Mindre end 1 uge forsinket 1-4 uger forsinket Mere end 4 uger forsinket

07

08

09

10

11

blandt andet ved hjælp af vores anerkendte prototyping-metoder samt en løbende og tæt dialog med slutbrugerne. Integrerede teams skaber samtidig mulighed for videnoverførsel og læring hos kundens medarbejdere omkring vores udviklingsproces­ ser. Vi ser dette forhold som en interessant forretningsmulighed og har derfor iværksat salgsinitiativer over for udvalgte kunder, såvel offentlige som private. En anden tendens i tiden er, at stadig flere kunder ønsker ”onepoint-of-contact”/”one-stop-shopping”. Softwareleverandøren skal ikke blot udvikle og vedligeholde applikationen, men også påtage sig ansvaret for drift med fuld ”life cycle management”. Vi har i 2010/11 indgået de første kontrakter, hvori der indgår cloud compu­ ting og hosting (via hosting partner) som en del af den samlede ydelse. Vi har ambitioner om internationalisering også inden for IS-forretningsområdet. Indtil videre fokuserer vi dog på de mange muligheder i det danske marked. Vi følger gerne vores kunder ud over landegrænser, ligesom vi er åbne over for at deltage i særlige opgaver internationalt, hvis der kan etableres et stærkt partnerskab med veletablerede lokale kolleger.

Opgaverne relaterer sig typisk til forretningskritiske systemer hos kunden. Her kan vi i mange tilfælde udnytte teknologier og erfa­ ringer fra mission critical-systemer hos forsvars- og sundheds­ kunder. I alle tilfælde er det dog vores evne til at levere løsninger til tiden, med den rette kvalitet og til budgettet, som værdsættes højest af kunderne.

Levering til tiden Systematic leverer kvalitet til tiden. Der gælder også i 2010/2011, hvor 93 % af alle milepæle blev leveret til tiden. Kun 3 % af samtlige var forsinket i mere end en uge. Flere af årets nye kunder angiver levering til tiden som afgørende for deres valg af software- og sy­ stemleverandør.

Systematic er kendt for høj procesmodenhed kombineret med erfa­ ring i at arbejde agilt og lean med selv komplekse udviklingsopgaver. Vi oplever en stigende interesse fra vores kunder til at del­ tage aktivt i disse forløb. Der etableres i disse tilfælde integrerede teams på kundens lokation. Det skaber mulighed for at løse opga­ verne uden forudgående dybe og tidskrævende kravspecifikationer

Leveringsevnen hænger sammen med vores ”vi kan og vi vil”-kultur samt et dokumenteret højt modenhedsniveau i vores udviklings­ processer – et niveau, som over en årrække har krævet en stor egenfinansieret indsats. Systematic er én blandt kun 15 softwarevirksomheder i Europa, som er certificeret til det højeste CMMI-niveau 5 efter den internationalt anerkendte moden-

Systematic | 7


CMMI 5

Styr på udviklingsprocesserne = Kvalitet og levering til tiden

SCRUM

MERVÆRDI

Flere forløb frem for ét langt = Tæt kundedialog og bedre løsninger

LEAN

Løbende effektiviseringer = Omkostningseffektive ydelser

hedsmodel, Capability Maturity Model Integration. Vores processer til softwareudvikling forbedres til stadighed med henblik på at kombinere sikkerhed og kvalitet med krav til effekti­vitet, innovation og hastighed. Vi kombinerer derfor de solide CMMI-­principper med det bedste fra lean og agile udviklingsmetoder.

wareingeniører og andre medarbejdergrupper. Vi værner om vores stærke virksomhedskultur, som blandt andet er karakteriseret ved, at alt arbejde foregår i teams, hvor der er ligeværdighed, respekt for hinanden, involvering og videndeling, ansvarlighed i forhold til kvalitet og leverancer samt en anerkendende tilgang med fejring af resultater.

Kompetente medarbejdere og attraktiv arbejdsplads Konkurrencen kræver, at Systematic hele tiden skal være et skridt foran. Evnen til at levere kvalitetsydelser til vores kunder hænger i høj grad sammen med uddannelsesniveau, kompetencer og engagement hos vores medarbejdere.

Systematic er kendt som en attraktiv arbejdsplads blandt it-ingeniører. Således opnåede vi i 2011 en tredjeplads blandt alle itvirksomheder i Danmark i Ingeniørens årlige ”Profilanalyse” over de mest attraktive arbejdspladser. Der var endda tale om en første­ plads vedrørende den såkaldte ”performance-score”, der sammenfatter ti spørgsmål om ledelse, mulighed for faglig udvikling, evnen til at sikre en god balance mellem familieliv og arbejdsliv, indflydelse, selvstændighed i arbejdet m.v.

Vi arbejder systematisk med at udvikle vores virksomhed, således at den er en attraktiv arbejdsplads for markedets dygtigste soft­

Systematics medarbejdere  74% er softwareudviklere, 7% er domænespecialister, og 19% er stabsmedarbejdere.  59% af softwareudviklerne har en Ph.d. eller kandidatgrad, 22% er diplomingeniører, og 19% er datamatikere eller andet.  Tilsammen 584 certificeringer.  Gennemsnitlig erhvervsanciennitet er 12,0 år.  Uddannelses- og kursusudgifter svarende til 5,4% af de samlede lønomkostninger.  Gennemsnitsalderen er 37 år.  Gennemsnitligt årligt sygefravær er 4,5 dage.

8 | Systematic

Vi har en offensiv holdning til kompetenceudvikling, både af hensyn til virksomhedens og den enkelte medarbejders behov. Behov afdækkes løbende via udviklingssamtaler og dækkes via en bred vifte af tilbud, såvel faglige som personlige og ledelsesmæssige. Ud over traditionel kursusaktivitet foregår en del af kompetenceudviklingen i regi af vores 15 Knowledge Networks. Kompetente og robuste projektledere er værdsatte, ikke alene af os selv, men også i høj grad af vores kunder. Udvikling og pleje af projekt­ledere indgår derfor med vægt i vores kompetenceunivers. Vi uddanner cirka ti nye projektledere om året. De starter typisk som softwareudviklere og tiltræder et formelt uddannelsesforløb, når ta­lentet er identificeret og interessen til stede. Forløbet består blandt andet af afprøvning af evner via teamlederrolle som scrummaster samt deltagelse i 17 dages intensiv projekt­ lederuddannelse.


Hellere uddanne vores medarbejdere og risikere, at de rejser, end lade være og de bliver

Systematic mærker, at mobiliteten hos højtuddannede softwareudviklere er stigende. Der uddannes for få på universiteterne, ligesom netop vores medarbejdere er attraktive i markedet. Vi havde i 2010/2011 en medarbejderomsætning på 14,3 %, hvilket er højere end vores målsætning på 10 %, højst 12 %. ”Fastholdelse” bliver et indsatsområde i 2011/12. Samfundsansvar At hjælpe og styrke den verden, vi skal leve i fremover, er en integreret del af vores identitet og udgør en rettesnor for vores handlinger. Vi ønsker at agere ansvarligt i vores hverdag og afveje forretningsinteresser under hensyntagen til mennesker, miljø og samfund. I vores Code of Conduct har vi tydeliggjort, hvordan virksomheden såvel som vores medarbejdere bør agere i forskellige sammenhænge, så vi altid optræder ansvarligt, bæredygtigt og etisk korrekt. Vi respekterer vores medarbejdere som individer, og vi ønsker at have en stor bredde i medarbejderskaren. Vi arbejder aktivt for at integrere medarbejdere med handicaps eller anden etnisk baggrund, herunder medarbejdere fra outsourcingpartnere, som kommer til Systematic og arbejder i en midlertidig periode.

Vi ser trods dette med optimisme på fremtiden. Det skyldes, at Systematic har vundet konkurrencekraft gennem de senere års effektiviseringstiltag og investeringer i egne produkter. Platformen for vækst er hermed styrket. Vi budgetterer for 2011/12 med en vækst i omsætningen og fastholdt indtjening. Budgettet er baseret på en ordrebeholdning ved årets start på cirka halvdelen af årets forventede omsætning. Indtægter fra salg af licenser og vedligeholdelse af egne produkter udgør en stigende andel af omsætningen, hvorfor budgettet er følsomt over for timingen af større produktsalg. Koncerndirektør Lars Johansson fratræder efter eget ønske ved udgangen af 2011 og indtræder i Systematics bestyrelse. Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtrådt forhold, som væsentligt forrykker vurderingen af årsrapporten.

Alex Holm Jensen Formand for bestyrelsen

Michael Holm Koncernchef

Der henvises i øvrigt til redegørelsen for samfundsansvar på vores hjemmeside www.systematic.com/samfundsansvar. Positive forventninger til 2011/2012 Op mod 80 % af Systematics forretning er relateret til offentlige kunder, det være sig forsvaret, politiet, sygehuse, offentlige styrelser m.v. Fælles er, at de alle er undergivet stramme budgetter i disse år. Det har betydning for anskaffelsen af såvel projektopgaver som softwarelicenser.

Systematic | 9


Systematic – et projekthus med flere og flere produkter Systematic blev etableret i 1985 som et software- og systemhus med fokus på projekt- og udviklingsopgaver. Hver enkelt opgave var kundespecifik, om end vi selvfølgelig nyttiggjorde erfaringer fra sag til sag. I dag er en stigende del af vores forretning baseret på egne softwareprodukter. Herved opnår vores kunder brugervenlige og gennemtestede løsninger, der kan leveres med det samme og er væsentligt billigere i anskaffelse end tilsvarende kundespecifikke løsninger. Fælles for produkterne er, at de bygger på internationale standarder og en åben arkitektur, der tillader integration og sameksistens med andre systemer. Vi lægger stor vægt på at gøre produkterne skalerbare, således at de kan fungere i en større sammenhæng end den, hvori de først indgår.

IRIS er et ”military messaging”-produkt, der anvendes af over 100.000 brugere i mere end 30 lande. IRIS er vores ældste produkt, men udbygges stadig med ny funktionalitet og teknologi, senest med webteknologi. SitaWare er en omfattende produktsuite til brug inden for kommando- og kontrolsystemer. SitaWare, der er af nyere dato, har skabt stor opmærk-

10 | Systematic

somhed hos forsvarsindustrien verden over, og produktet er allerede i brug i mere end ti lande. Produktet har gode anvendelsesmuligheder uden for forsvaret, eksempelvis til grænsekontrol og bekæmpelse af større skovbrande, hvor der er behov for et opdateret ”situation awareness”-billede.

EWare er et databaseværktøj, der omsætter aflyttede elektroniske signaler fra forskelligt militært udstyr til et situationsbillede af ”the Electronic Battlefield”. Produktet er et nicheprodukt, som er i brug i tre lande. Columna Clinical Information System vores nyeste produkt, er en topmoderne integreret elektronisk patientjournal, der effektivt understøtter det kliniske arbejde på sygehuse. Systemet består af en integrationsplatform samt en række moduler til blandt andet journalføring, medicinering, bestilling af prøver og svar, booking, administration af patientdata m.v. Columna er under implementering i hele Region Midtjylland, Danmark. Columna har vakt stor interesse hos sundhedsorganisationer i mange lande.


Resultatopgørelse for året Koncern

Moderselskab

2010/11

2009/10

2010/11

2009/10

DKK

1000 DKK

DKK

1000 DKK

Omsætning

372.240.945

360.930

328.661.053

321.517

Projektomkostninger

(27.134.386)

(23.018)

(31.025.468)

(27.193)

Andre eksterne omkostninger

(61.773.703)

(57.535)

(49.238.973)

(47.065)

(218.204.735)

(223.327)

(188.508.916)

(192.557)

(27.100.445)

(21.125)

(21.163.434)

(17.540)

38.027.676

35.925

38.724.262

37.162

(1.578.189)

(2.796)

Note

1 Personaleomkostninger 2 Af- og nedskrivninger Driftsresultat

Indtægter af kapitalandele i datterselskaber 3 Nettofinansiering

(700.985)

143

(735.564)

2.158

Resultat før skat

37.326.691

36.068

36.410.509

36.524

4 Skat af årets resultat

(9.540.692)

(9.275)

(9.540.692)

(9.873)

27.785.999

26.793

26.869.817

26.651

(916.182)

(142)

26.869.817

26.651

Årets resultat

Minioritetsinteressernes andel af datterselskabers resultat

Moderselskabets andel af årets koncernresultat

Forslag til resultatdisponering Udbytte for regnskabsåret Henlagt reserve for nettoopskrivning af kapitalandele Overført til næste år

13.000.000 (10.945.067) 24.814.884 26.869.817

Systematic | 11


Aktiver pr. 30. september 2011 Koncern

Moderselskab

2010/11

2009/10

2010/11

2009/10

DKK

1000 DKK

DKK

1000 DKK

5 Immaterielle anlægsaktiver

55.182.509

55.093

51.662.956

47.349

6 Materielle anlægsaktiver

10.293.948

10.803

8.862.625

9.286

7,14 Finansielle anlægsaktiver

10.850.382

10.682

23.246.078

36.291

Anlægsaktiver i alt

76.326.839

76.578

83.771.659

92.925

Tilgodehavender for salg

86.458.249

93.367

58.180.536

77.694

15.513.135

11.221

15.189.906

11.221

5.000.000

5.000

10.624.820

8.850

0

2.558

0

1.326

9.381.358

6.388

7.717.729

5.297

Andre værdipapirer og kapitalandele

33.421.014

0

33.421.014

0

Likvide beholdninger

25.201.459

50.716

18.016.292

35.740

Omsætningsaktiver i alt

174.975.215

169.250

143.150.297

140.128

Aktiver i alt

251.302.054

245.828

226.921.956

233.053

Note

Aktiver

8 Igangværende arbejder for fremmed regning Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Selskabsskat Andre tilgodehavender

12 | Systematic


Passiver pr. 30. september 2011 Koncern

Moderselskab

2010/11

2009/10

2010/11

2009/10

DKK

1000 DKK

DKK

1000 DKK

10.000.000

10.000

10.000.000

10.000

0

0

0

10.945

Overført overskud

83.531.445

70.150

83.531.445

59.205

Foreslået udbytte for regnskabsåret

13.000.000

13.400

13.000.000

13.400

106.531.445

93.550

106.531.445

93.550

935.865

74

25.207.000

31.320

25.353.000

31.918

25.207.000

31.320

25.353.000

31.918

Medarbejderobligationer

6.438.944

6.439

6.438.944

6.439

Finansiel leasingforpligtelse

1.689.967

1.300

1.689.967

1.300

8.128.911

7.739

8.128.911

7.739

1.249.618

1.250

1.249.618

1.249

0

0

0

4.081

4.497.328

19.983

4.466.504

15.326

9.401.526

6.462

8.103.752

5.502

Selskabsskat

15.173.721

0

15.173.721

0

Anden gæld, herunder skatter og bidrag til social sikring

59.340.352

71.921

56.058.236

67.397

11 Periodeafgrænsningsposter

20.836.288

13.529

1.856.769

6.291

Kortfristet gæld i alt

110.498.833

113.145

86.908.600

99.846

Gældsforpligtelser i alt

118.627.744

120.884

95.037.511

107.585

Passiver i alt

251.302.054

245.828

226.921.956

233.053

Note

Passiver Aktiekapital Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode

Egenkapital i alt

Minioritetsinteresser i datterselskaber

9 Udskudt skat Hensatte forpligtelser i alt

10 Langfristet gæld i alt

Finansiel leasingforpligtelse Gæld til datterselskaber 8 Modtagne forudbetalinger fra kunder Leverandørgæld

12 13 14 15

Revisorhonorar Leasingforpligtelser Eventualforpligtelser Ejerforhold

Systematic | 13


Egenkapitalopgørelse Koncern

Moderselskab

2010/11

2009/10

2010/11

2009/10

DKK

1000 DKK

DKK

1000 DKK

10.000.000

10.000

10.000.000

10.000

Saldo pr. 01.10.2010

0

0

10.945.067

10.282

Henlagt af årets resultat

0

0

(10.945.067)

663

Saldo pr. 30.09.2011

0

0

0

10.945

70.150.088

55.895

59.205.021

45.613

(488.460)

1.004

(488.460)

1.004

Henlagt af årets resultat

13.869.817

13.251

24.814.884

12.588

Saldo pr. 30.09.2011

83.531.445

70.150

83.531.445

59.205

13.400.000

0

13.400.000

0

(13.400.000)

0

(13.400.000)

0

Foreslået udbytte for regnskabsåret

13.000.000

13.400

13.000.000

13.400

Saldo pr. 30.09.2011

13.000.000

13.400

13.000.000

13.400

106.531.445

93.550

106.531.445

93.550

Note

Aktiekapital Aktiekapitalen pr. 30.09.2011 består af 10.000 aktier a kr. 1.000 Aktierne er ikke opdelt i klasser Der har ikke været bevægelse på aktiekapitalen de seneste 5 år Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode

Overført overskud Saldo pr. 01.10.2010 Valutakursregulering af udenlandske datterselskabers egenkapital og resultat

Foreslået udbytte for regnskabsåret Saldo pr. 01.10.2010 Udbetalt udbytte

Egenkapital i alt pr. 30.09.2011

14 | Systematic


Pengestrømsopgørelse Koncern 2010/11

2009/10

1000 DKK

1000 DKK

Resultat efter skat

27.786

26.793

Afskrivninger

27.100

21.125

282

285

9.541

9.275

(18.197)

(4.372)

2.077

(3.214)

48.589

49.892

(21.700)

(22.112)

Investering i materielle anlægsaktiver

(5.407)

(5.757)

Investering i finansielle anlægsaktiver

74

7

Salg af anlægsaktiver

53

0

(26.980)

(27.862)

390

479

(13.400)

0

(693)

649

(13.703)

1.128

Ændring i likvider

7.906

23.158

Likvide midler primo

50.716

27.558

Likvide midler ultimo

58.622

50.716

Note

Afskrivninger indregnet under udviklingsprojekter Skat af årets resultat 16 Ændring i driftskapital Betalt selskabsskat Pengestrømme vedrørende drift

Investering i immaterielle anlægsaktiver

Pengestrømme vedrørende investeringer

Ændring finansiel leasingforpligtelse Betalt udbytte Urealiserede kursreguleringer Pengestrømme vedrørende finansiering

Systematic | 15
Systematics bestyrelse – fra venstre Peter, Torben, Niels, Alex, Nikolaj og Richard.

Ledelseserklæring Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2010 - 30. september 2011 for Systematic A/S. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver, finansielle stilling og resultat samt af koncernens pengestrømme. Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, ledelsesberetningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Aarhus, den 25. januar 2012 Direktion

Michael Holm Koncernchef og CEO Bestyrelse

Alex Holm Jensen Torben Ballegaard Sørensen Formand Næstformand

Peter L. Ravn Niels Bo Theilgaard Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem

Alex Holm Jensen Formand for bestyrelsen. Anses ikke for at være uafhængig grundet medejerskab af og tidligere ansættelse i Systematic A/S. Født 1942. Indtrådt 1993. Ejer af AHJ Holding Århus ApS. Bestyrelsesmedlem i Grandes Hesses A/S. Torben Ballegaard Sørensen Næstformand for bestyrelsen. Anses for at være uafhængig. Født 1951. Indtrådt 2009. Professionelt bestyrelsesmedlem. Tidligere koncernchef i Bang & Olufsen a/s. Bestyrelsesnæstformand i Monberg & ­Thorsen A/S. Bestyrelsesmedlem i LEGO A/S, AB Electrolux, Tajco Group A/S, Pandora Holding A/S, AS3 Companies A/S og Egmont ­International Holding A/S. Peter L. Ravn Anses for at være uafhængig. Født 1955. Indtrådt 2009. Koncernchef i SimCorp A/S siden 2001. Niels Bo Theilgaard Anses for at være uafhængig. Født 1952. Indtrådt 2009. Ejer af NBTI ApS. Adm. direktør i GamesOnTrack A/S. Tidligere General Mana­ger i Microsoft Business Solutions ApS. Bestyrelses­ medlem i Marstrand Innovation A/S og Array Licensor aps. Richard Baker Medarbejdervalgt. Født 1954. Indtrådt 2011. Senior Consultant – Defence Sales Support i Systematic Software Engineering Ltd. Nikolaj Holm Bramsen Medarbejdervalgt. Født 1977. Indtrådt 2011. Project Manager i Systematic A/S.

Nikolaj Holm Bramsen Richard Baker Medarbejderrepræsentant Medarbejderrepræsentant

16 | Systematic


Den uafhængige revisors påtegning Til aktionærerne i Systematic A/S Påtegning på koncernregnskab og årsregnskab Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Syste­matic A/S for regnskabsåret 1. oktober 2010 - 30. september 2011 omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter for henholdsvis koncernen og selskabet samt pengestrømsopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at koncernregnskabet og årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet.

Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2011 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. oktober 2010 - 30. september 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Ledelsen har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. Aarhus, den 25. januar 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Christian K. Jørgensen Statsautoriseret revisor

Michael Bach Statsautoriseret revisor

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Systematic | 17


Noter Koncern 2010/11 DKK 1 Personaleomkostninger Gager og feriepenge Pensionsordninger Sociale omkostninger (AER, ATP, kompensation) Øvrige personaleomkostninger Gennemsnitlige antal medarbejdere Vederlag til direktion og bestyrelse Andel af årets samlede personaleomkostninger indregnet under udviklingsprojekter 2 Af- og nedskrivninger Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Andel af årets afskrivninger indregnet under udviklingsprojekter 3 Nettofinansiering Renteomkostninger m.v. Renteindtægter m.v. Valutakursregulering m.v.

2009/10 1000 DKK

200.003.868 12.247.871 4.987.039 965.957 218.204.735 419 7.153.977 19.455.099

204.160 12.542 4.815 1.810 223.327 436 5.872 19.857

175.091.802 10.580.131 2.571.146 265.837 188.508.916 362 7.153.977 18.243.618

178.109 10.843 2.361 1.244 192.557 377 5.872 18.413

21.576.287 5.524.158 27.100.445 282.167

16.538 4.587 21.125 285

16.170.172 4.993.262 21.163.434 282.167

13.496 4.044 17.540 285

(308.639) 1.487.612 (1.879.958) (700.985)

(389) 563 (31) 143

(301.047) 1.466.827 (1.901.344) (735.564) 0

(357) 627 1.888 2.158 350

(16.105.692) 6.565.000 (9.540.692)

0 -9.275 (9.275)

(16.105.692) 6.565.000 (9.540.692)

0 (9.873) -9.873

Øvrige rettigheder

I alt

Heraf udgør renteindtægter vedr. koncernmellemværende 4 Skat af årets resultat Beregnet selskabsskat Regulering af udskudt skat

Moderselskab 2010/11 2009/10 DKK 1000 DKK

Koncern

Moderselskab

Udviklingsprojekter

Øvrige rettigheder

Koncerngoodwill

I alt

Udviklingsprojekter

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

95.780.810 (34.904) 21.700.492 0 117.446.398

2.047.732 (53) 0 0 2.047.679

8.793.390 0 0 (8.793.390) 0

106.621.932 (34.957) 21.700.492 0 128.287.467

88.586.939 0 20.484.444 0 109.071.383

1.980.680 0 0 0 1.980.680

90.567.619 0 20.484.444 0 111.052.063

Afskrivninger pr. 01.10.2010 Afskrivning på afhændede aktiver Af- og nedskrivninger 2010/11 Af- og nedskrivninger pr. 30.09.2011

45.584.195 0 17.299.944 62.884.139

1.018.270 0 409.159 1.427.429

4.926.206 (8.793.390) 3.867.184 0

51.528.671 0 21.576.287 73.104.958

42.228.595 0 15.774.036 58.002.631

990.340 0 396.136 1.386.476

43.218.935 0 16.170.172 59.389.107

Bogført værdi pr. 30.09.2011

54.562.259

620.250

0

55.182.509

51.068.752

594.204

51.662.956

50.196.615

1.029.462

3.867.184

55.093.261

46.358.344

990.340

47.348.684

5 Immaterielle anlægsaktiver Kostpris pr. 01.10.2010 Kursregulering Tilgang i året Afgang i året Kostpris pr. 30.09.2011

Bogført værdi pr. 30.09.2010

18 | Systematic


Ombygning af lejede lokaler

Biler

Edbudstyr

Inventar

I alt

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

7.834.254 (5.412) 616.584 0 8.445.426

806.201 0 0 0 806.201

30.768.689 17.113 3.362.279 (52.845) 34.095.236

12.085.577 (11.657) 1.479.460 0 13.553.380

51.494.721 44 5.458.323 (52.845) 56.900.243

Afskrivninger pr. 01.10.2010 Afskrivning på afhændede aktiver Af- og nedskrivninger 2009/10 Af- og nedskrivninger pr. 30.09.2011

6.383.859 0 681.547 7.065.406

227.159 0 128.676 355.835

23.385.561 (1.726) 4.494.148 27.877.983

10.695.380 0 611.691 11.307.071

40.691.959 (1.726) 5.916.062 46.606.295

Bogført værdi pr. 30.09.2011

1.380.020

450.366

6.217.253

2.246.309

10.293.948

Bogført værdi pr. 30.09.2010

1.450.395

579.042

7.383.128

1.390.197

10.802.762

0

450.366

1.731.627

950.868

3.132.861

6.247.438 616.584 0 6.864.022

806.201 0 0 806.201

27.674.474 3.154.813 (52.845) 30.776.442

9.369.094 1.239.496 0 10.608.590

44.097.207 5.010.893 (52.845) 49.055.255

5.443.797 0 536.761 5.980.558

227.159 0 128.676 355.835

20.706.414 (1.726) 4.183.650 24.888.338

8.434.309 0 533.590 8.967.899

34.811.679 (1.726) 5.382.677 40.192.630

Bogført værdi pr. 30.09.2010

883.464

450.366

5.888.104

1.640.691

8.862.625

Bogført værdi pr. 30.09.2010

803.641

579.042

6.968.060

934.785

9.285.528

0

450.366

1.731.627

950.868

3.132.861

Koncern 6 Materielle anlægsaktiver Kostpris pr. 01.10.2010 Kursregulering Tilgang i året Afgang i året Kostpris pr. 30.09.2011

Indregnede finansielt leasede aktiver udgør pr. 30.09.2011 Moderselskab 6 Materielle anlægsaktiver Kostpris pr. 01.10.2010 Tilgang i året Afgang i året Kostpris pr. 30.09.2011 Afskrivninger pr. 01.10.2010 Afskrivning på afhændede aktiver Af- og nedskrivninger 2010/11 Af- og nedskrivninger pr. 30.09.2011

Indregnede finansielt leasede aktiver udgør pr. 30.09.2011

Systematic | 19


Husleje depositum DKK

Andre værdipapirer DKK

I alt DKK

4.359.153 92.000 (166.021) 4.285.132

6.322.737 0 0 6.322.737

10.681.890 92.000 (166.021) 10.607.869

0 0 0 0

0 0 242.513 242.513

0 0 242.513 242.513

Bogført værdi pr. 30.09.2011

4.285.132

6.565.250

10.850.382

Bogført værdi pr. 30.09.2010

4.359.153

6.322.737

10.681.890

Husleje depositum

Andre værdipapirer

Kapitalinteresser i datterselskaber

I alt

DKK

DKK

DKK

DKK

4.359.153 92.000 (166.021) 4.285.132

6.322.737 0 0 6.322.737

14.664.110 0 0 14.664.110

25.346.000 92.000 (166.021) 25.271.979

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 242.513 0 242.513

10.945.067 (2.671.819) (488.460) (1.578.189) (12.796.950) 0 4.321.937 (2.268.414)

10.945.067 (2.671.819) (488.460) (1.578.189) (12.796.950) 242.513 4.321.937 (2.025.901)

Bogført værdi pr. 30.09.2011

4.285.132

6.565.250

12.395.696

23.246.078

Bogført værdi pr. 30.09.2010

4.359.153

6.322.737

25.609.177

36.291.067

Koncern 7 Finansielle anlægsaktiver Kostpris pr. 01.10.2010 Tilgang i året Afgang i året Kostpris pr. 30.09.2011 Afskrivninger pr. 01.10.2010 Afskrivning på afhændede aktiver Af- og nedskrivninger 2010/11 Af- og nedskrivninger pr. 30.09.2011

Moderselskab 7 Finansielle anlægsaktiver Kostpris pr. 01.10.2010 Tilgang i året Afgang i året Kostpris pr. 30.09.2011 Op-/nedskrivning pr. 01.10.2010 Modregnet i tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder primo Valutakursreguleringer Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder Modtaget udbytte Op- og nedskrivninger i øvrigt Modregnet i tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder ultimo Op-/nedskrivning pr. 30.09.2011

Kapitalinteresser i datterselskaber omfatter: Aktier for nominelt GBP 52.632 (100%) i Systematic Software Engineering Ltd., The Coliseum Riverside Way, Camberley, Surrey GU153 YL, UK. Aktier for nominelt USD 88.800 (80%) i Systematic Software Engineering Inc., 5875 Trinity Parkway Suite 130, Centreville, Virginia 20120-1971, USA Aktier for nominelt EUR 2.500 (100%) i Systematic Oy Finland, Finlaysoninkuja 19 33210 Tampere, Finland Koncerngoodwill indregnet i værdien af kapitalinteresser udgør t.kr. 0 pr. 30. september 2011 Indtægter af kapitalandele i datterselskaber fremkommer således: Andel af resultat efter skat i datterselskaber Afskrivning på koncerngoodwill

Systematic Software Engineering Ltd Systematic Software Engineering Inc Systematic Oy Finland

2.288.995 (3.867.184) (1.578.189)

Ejerandel

Regnskabsmæssig resultat 10/11

Egenkapital

100% 80% 100%

285.576 4.580.891 (1.661.294)

8.634.073 4.697.474 (4.321.937)

Koncern 2010/11 DKK 8 Igangværende arbejder for fremmed regning Igangværende arbejder Aconto-faktureringer Nettoværdien er indregnet således i balancen Igangværende arbejde for fremmed regning Modtagne forudbetalinger fra kunder

2009/10 1000 DKK

192.960.319 (181.944.512) 11.015.807

215.144 (223.906) (8.762)

192.667.914 (181.944.512) 10.723.402

215.144 (219.249) (4.105)

15.513.135 (4.497.328) 11.015.807

11.221 (19.983) (8.762)

15.189.906 (4.466.504) 10.723.402

11.221 (15.326) (4.105)

I de igangværende arbejder er der indregnet et avancetillæg på 83.439.742 kr. mod 102.344.680 kr. i 2009/10. 20 | Systematic

Moderselskab 2010/11 2009/10 DKK 1000 DKK


Koncern 2010/11 DKK 9 Udskudt skat Udskudt skat påhviler følgende poster: Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Forpligtelser Skattemæssigt underskud til fremførsel

Moderselskab 2010/11 2009/10 DKK 1000 DKK

2009/10 1000 DKK

12.941.000 13.610.000 (1.344.000) 0 25.207.000

12.068 26.041 (3.443) (3.346) 31.320

13.087.000 13.610.000 (1.344.000) 0 25.353.000

12.068 26.041 (3.443) (2.748) 31.918

20.836.288 20.836.288

13.529 13.529

1.856.769 1.856.769

6.291 6.291

413.747 61.000 269.519 457.358

507 47 228 601

315.000 61.000 194.815 457.358

347 47 228 601

1.201.651

1.383

1.028.200

1.223

10 Langfristet gæld Den langfristede gæld forfalder indenfor 5 år 11 Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter vedrørende servicekontrakter

12 Revisorhonorar Honorar Deloitte A/S Revision Erklæringsopgaver med sikkerhed Skatterådgivning Andre ydelser

13 Leasingforpligtigelser For årene 2011-2014 har moderselskabet indgået operationelle leasingaftaler vedrørende personbiler. Den årlige leasingydelse udgør t.kr. 286. For moderselskabets kontorlokaler udgør lejeforpligtigelsen frem til tidligste fraflytning t.kr. 14.156 Koncernens lejeforpligtigelsen for kontorlokaler frem til tidligste fraflytning udgør t.kr. 15.954 14 Eventualforpligtigelser Vedrørende garantiforpligtigelser for almindelige forretningsmæssige aftaler er stillet bankgaranti på anfordringsvilkår på t.kr. 5.647 Af Andre værdipapirer i note 7 er t.kr. 6.560 pr. 30. september 2011 lagt til sikkerhed for medarbejderobligationer, som moderselskabet har udstedt som led i et medarbejderincitamentsprogram. 15 Ejerforhold Følgende aktionærer besidder mere end 5% af selskabets aktiekapital: Michael Holm Holding ApS, Lindevangsvej 17, 8240 Risskov AHJ Holding Århus ApS, Ryvangs Alle 14, 8240 Risskov E. Bank Lauridsen Holding A/S, Øresundsvej 7, 6715 Esbjerg N Følgende nærtstående parter har bestemmende indflydelse på Systematic A/S: Michael Holm, Lindevangsvej 17, 8240 Risskov Michael Holm Holding ApS, Lindevangsvej 17, 8240 Risskov Der er ikke gennemført transaktioner mellem nærtstående parter og Systematic A/S, som ikke er indgået på normale markedsvilkår Koncernforhold Systematic A/S og datterselskaber indgår i koncernregnskabet for Michael Holm Holding ApS. Koncern 2010/11 1000 DKK 16 Ændring i driftskapital Ændring i igangværende arbejder og modtagne forudbetalinger Ændring i tilgodehavender Ændring i øvrig kortfristet gæld

(19.778) 3.916 (2.335) (18.197)

2009/10 1000 DKK 35.145 (32.809) (6.708) (4.372)

Systematic | 21


Anvendt regnskabspraksis Generelt

Resultatopgørelse

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for store klasse C-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabsprincipper som sidste år.

Omsætningen Omsætning indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted. Igangværende arbejder for fremmed regning indregnes i omsætningen i takt med, at produktionen udføres, hvorved omsætningen svarer til salgsværdien af det i regnskabsåret udførte arbejde (produktionsmetoden).

I forhold til 2009/10 er beholdning af obligationer, som holdes til udløb, omklassificeret fra andre værdipapirer og kapitalandele under omsætningsaktiver til finansielle anlægsaktiver. I forbindelse med omklassifikationen er sammenligningstallene tilpasset. Resultat og egenkapital er ikke påvirket af omklassifikationen. Koncernregnskabet omfatter Systematic A/S (DK), Systematic Software Engineering Ltd (UK), Systematic Software Engineering Inc (USA) og Systematic Oy Finland (FI). Regnskabet for moderselskabet omfatter alene Systematic A/S. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde koncernen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når de er sandsynlige og kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Af konkurrencemæssige grunde gives der ikke segmentoplysninger. Projektomkostninger Projektomkostninger omfatter direkte omkostninger, der afholdes for at opnå omsætningen. Projektomkostninger vedrørende igangværende arbejder for fremmed regning indregnes på tidspunktet for deres afholdelse. Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter omkosntinger, der afholdes til husleje og administration af koncernen, samt kontorholdsomkostninger. Personaleomkostninger Personaleomkostninger omfatter gager med videre og omkostninger til personale og ledelse. Nettofinansiering Nettofinansiering omfatter renteindtægter og -omkostninger, rentedelen af finansielle leasingydelser, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gældsforpligtelser og transaktioner i fremmed valuta samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

Omregning af beløb i fremmed valuta Alle balanceposter i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs, eller til den kurs, hvortil de er kurssikret. Såvel realiserede som urealiserede kursgevinster og -tab føres over resultatopgørelsen.

Skat af årets resultat Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat. Aktuelle skatteforpligtelser, henholdsvis tilgodehavende aktuel skat, indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for acontoskat.

Koncernen

Balance

Konsolideringsprincipper Koncernregnskabet omfatter moderselskab samt datterselskaber. Alle regnskaber, der indgår i koncernregnskabet, er udarbejdet efter ensartede regnskabsprincipper. Koncernregnskabet er udarbejdet efter past-equity princippet ved sammenlægning af de enkelte selskabers regnskabsposter. Det er foretaget eliminering af koncerninterne transaktioner og mellemværender.

Immaterielle anlægsaktiver Udviklingsprojekter vedrørende produkter, der er klart definerede og identificérbare, hvor den tekniske udnyttelsesgrad, tilstrækkelige ressourcer og et potentielt marked eller udviklingsmulighed i virksomheden kan påvises, og hvor det er hensigten at fremstille, markedsføre eller anvende det pågældende produkt, indregnes som immaterielle anlægsaktiver. Øvrige udviklingsomkostninger indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen, når omkostningerne afholdes.

For de udenlandske datterselskaber er posterne i resultatopgørelsen indregnet til transaktionskursen. Balancen omregnes til balancedagens kurs. Valuta­kurs­regu­lerin­gen ved omregningen af primoegenkapitalen samt valuta­kursregulering af resultat­opgørel­sen fra transaktionsdagens kurs til balancedagens kurs er foretaget over egenkapitalen. Virksomhedssammenslutninger Nyerhvervede eller nystiftede selskaber indregnes i koncernregnskabet fra henholdsvis overtagelsestidspunktet og stiftelsestidspunktet. Solgte eller afviklede selskaber indregnes i den konsoliderede resultatopgørelse frem til henholdsvis afståelsestidspunktet og afviklingstidspunktet. Ved køb af nye virksomheder anvendes overtagelsesmetoden, hvorefter de nytilkøbte virksomheders identificerbare aktiver og forpligtelser måles til dagsværdi på overtagelsestidspunktet. Der hensættes til dækning af omkostninger ved besluttede og offentliggjorte omstruktureringer i den erhvervede virksomhed i forbindelse med overtagelsen. Der tages hensyn til skatteeffekten af de foretagne omvurderinger. Positive forskelsbeløb (goodwill) mellem kostprisen for den erhvervede kapitalandel og dagsværdien af de overtagne aktiver og forpligtelser indregnes under immaterielle anlægsaktiver og afskrives over 5 år. Minoritetsinteresser Minoritetsinteressernes andel af datterselskernes resultat og egenkapital er særskilt anført i henholdsvis resultatopgørelse og balance.

22 | Systematic

Kostprisen for udviklingsprojekter omfatter omkostninger, herunder gager og afskrivninger, der direkte og indirekte kan henføres til udviklingsprojekterne. Efter færdiggørelse af udviklingsprojektet afskrives udviklingsprojektet lineært over den budgetterede salgsperiode, dog maksimalt 5 år. Udviklingsprojekter nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige. Øvrige rettigheders værdi måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Øvrige rettigheder afskrives over 5 år eller nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Materielle anlægsaktiver Anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af foretagne af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte knyttet til anskaffelsen samt omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For finansielt leasede aktiver er kostprisen den laveste værdi af dagsværdien af aktivet og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Afskrivninger beregnes lineært over aktivernes forventede økonomiske brugstid, der er fastsat til: edb-udstyr 3 år, inventar 5 år, biler 6-7 år. Indretning af lejede lokaler afskrives over lejeperioden. Anskaffelsen af specifikke edb-programmer til udvikling af software er aktiveret og afskrives som edb-udstyr, hvorimod anskaffelsen af generelle programmer er udgiftsført i resultatopgørelsen.


Kapitalinteresser i datterselskaber Kapitalinteresser (aktier) i datterselskaber indregnes og måles efter equity-metoden, hvilket indebærer, at aktierne optages i balancen til den forholdsmæssige ejerandel af datterselskabernes regnskabsmæssige indre værdi efter fradrag af urealiserede interne avancer. Såfremt et datterselskab har en negativ egenkapital, modregnes den negative egenkapital i et eventuelt tilgodehavende hos datterselskabet. I resultatopgørelsen medtages den forholdsmæssige ejerandel af datterselskabernes regnskabsmæssige årsresultat efter fradrag af elimineringer. Datterselskabernes årsresultat efter skat indgår i regnskabsposten »Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder«. Resultatopgørelsen for de udenlandske datterselskaber omregnes til danske kroner til transaktionskursen. Balancen omregnes tilstatusdagens kurs. Den kursdifference, der opstår ved omregning af investeringen i datterselskaberne ved årsregnskabets begyndelse til kursen ved årets udgang, posteres direkte på egenkapitalen. Det samme gør kursregulering som følge af omregning af resultatopgørelsen til transaktionskursen. Ved køb af kapitalandele i datterselskaber og associerede selskaber anvendes overtagelsesmetoden, jf. beskrivelsen ovenfor under koncernregnskab.

Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen for koncernen præsenteres efter den indirekte metode og viser pengestrømme vedrørende drift, investeringer og finansiering samt koncernens likvider ved årets begyndelse og slutning. Der er ikke udarbejdet særskilte pengestrømme for moderselskabet, da denne er indeholdt i pengestrømsopgørelsen for koncernen. Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter - opgøres som driftsresultatet reguleret for ikke kontante driftsposter, ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat. Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter - omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver. Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter - omfatter optagelse, afdrag og kursregulering på finansielle forpligtigelser samt betaling af udbytte.

Andre værdipapirer Børsnoterede obligationer værdiansættes til amortiseret kostpris baseret på en forholds­ mæssig indtægtsførsel eller udgiftsførsel over restløbetiden af forskellen mellem anskaffelsespris og nominel værdi. Børsnoterede aktier måles til dagsværdi. Ikke-børsnoterede aktier måles til en vurderet dagsværdi, og hvor en sådan værdi ikke findes til kostpris.

Nøgletalsberegning

Igangværende arbejder for fremmed regning Igangværende arbejder for fremmed regning (entreprisekontrakter) måles til salgsværdien af det på balancedagen udførte arbejde. Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde.

„„ Overskudsgrad Driftsresultat x 100 Nettoomsætning

Færdiggørelsesgraden for det enkelte projekt er beregnet som forholdet mellem det anvendte ressourceforbrug og det totale budgetterede ressourceforbrug. Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller forudbetaling afhængig af, om nettoværdien, opgjort som salgssummen med fradrag af modtagne forudbetalinger, er positiv eller negativ. Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter samt finansieringsomkostninger indregnes i resultatopgørelsen, når de afholdes. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventet tab. Egenkapital Udbytte indregnes som en gældsforpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen. Det foreslåede udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Nøgletallene angivet under 5-årsoversigten er beregnet som følger:

„„ Egenkapitalens forrentning Årets resultat x 100 Gennemsnitlig egenkapital „„ Soliditetsgrad Egenkapital x 100 Balancesum „„ Driftskapital Omsætningsaktiver - kortfristet gæld „„ Innovation (procesforbedring og produktudvikling) Opgøres som interne procesforbedringer samt summen af de udviklingsaktiviteter som opfylder betingelsen for at blive aktiveret under immaterielle anlægsaktiver og de udviklingsaktiviteter som løbende driftsføres i året. Opgøres til kostpris.

Udskudt skat Udskudt skat indregnes og måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser i de respektive lande, der med lovgivningen på balancedagen vil være gældende, når den udskudte skat udløses som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. Leasingforpligtelser Leasingforpligtelser vedrørende finansielt leasede aktiver indregnes i balancen som gældsforpligtelser og måles efter første indregning til amortiseret kostpris. Leasingydelsernes rentedel indregnes over kontrakternes løbetid i resultatopgørelsen som en finansiel omkostning. Andre finansielle forpligtelser Andre finansielle forpligtelser indregnes til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne indtægter til resultatføring i efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Systematic | 23


* Sverige Storbritannien

Finland Danmark

USA

*Australien

* Åbner 2012

Simplicity Performance

Forward-thinking Danmark

Storbritannien

USA

Finland

Søren Frichs Vej 39

The Coliseum

5875 Trinity Parkway, Suite 130

Finlaysoninkuja 19

8000 Aarhus C

Riverside Way

Centreville

33210 Tampere

Telefon: +45 8943 2000

Camberley, Surrey

Virginia 20120

Telefon: +358 207 463 870

GU15 3YL

Telefon: +1 703 385 7522

Landgreven 3

Telefon: +44 1276 675533

1301 København K DES470 - Jan 2012

Telefon: +45 8943 2000

Kesteven Business Centre 2 Kesteven Street Sleaford, Lincolnshire NG34 7DT Telefon: +44 1529 303322

www.systematic.com

Systematic Årsrapport 2010-2011  
Systematic Årsrapport 2010-2011  

Systematic Årsrapport 2010-2011