Page 1

El comentario de texto Para pruebas de acceso a grado superior

ELABORADO POR: Sandra Sรกnchez y Sylvie Bertin


INDICE 1. PROLOGO 2. INTRODUCCIÓN: Comentario de texto ¿Qué es? 3. APUNTES: 3.13.23.33.43.53.6-

Herramientas y recursos para un buen comentario de texto. El texto. Tipologia textual. caracterisicas del text. Propietats textuals. Como hacer un resumen.

4. COMENTARIOS SOBRE TEXTOS 4.14.2 4.34.44.54.64.74.84.94.104.144.15-

El meu microrelat. Sindrome postvacancional. Aprendre a llegir. Literatura i lector. Cal col.laborar. ¡Estudiar¡ ¿Para qué? Ritmo de crecimiento de la población. Uso del movíl. El mundo chino 1. El mundo chino 2. ¿Suerte o… Buena suerte? Parlem de valors?


5- PRUEBAS DE ACCESO A GRADO SUPERIOR

5.15.25.3-

CT 11 Simulación de Examen de Castellano CT 12 Simulación de Examen Univeridad Catalán CT 13 Simulación de Exament de Castellano

6- EJERCICIOS SOBRE COMENTARIO 6.16.26.36.4-

Questionario Tasca 2 Tipologias Tasca 3 Aplicació de la co-avaluació al TC Tasca 4

7- OPINIÓN PERSONAL 7.1 Sandra Sanchéz 7.2 Sylvie Bertin


1. PROLOGO Este dossier ha sido elaborado por dos alumnas de Preparación de prueba de acceso a grado superior, El contenido es una recopilación de tareas,recursos y textos , todos orientados a la materia de comentario de texto. Va dirigido a todos aquellos que esteis en nuestra Misma situación , como soporte de consulta, para Preparase para futuros exámenes de acceso. La finalidad es el aprendizaje compartido, que siempre da mejor resultado.

¡ Que el esfuerzo nos acompañe a superar el examen!

Sylvie Bertin Sandra Sánchez


2.

INTRODUCCIÓN

El comentari de text és un escrit que pren com a punt d'observació i anàlisi un text amb una unitat de significat. Com a exercici acadèmic, el redactor ha de precisar el contingut i ha d'il·lustrar la manera com es desenvolupa, tant formalment com de contingut. Amb la suma de tots els elements d'anàlisi, se n'ha d'obtenir la globalitat. Aquest tipus de text s'associa sovint amb els estudis de lletres i humanitats, on exerceix un paper fonamental com a treball acadèmic. És clar que en el comentari de text hi intervé tant la comprensió del text llegit (la intrepretació, el significat al·legòric, la comprensió dels recursos lingüístics, etc.) com la capacitat d'analitzar i reflectir en l'escrit la interpretació d'aquesta lectura. Els objectius, sovint implícits, d'un comentari són: Valorar el procés que segueix l'autor a l'hora d'expressar les seves idees. Opinar sobre el text prenent en consideració com ho fa l'autor del text. Determinar la idea principal. Valorar els arguments utilitzats per l'autor. Exposar l'opinió pròpia sobre el tema del text. En el comentari: No convé fer del text un pretext per a exposar els coneixements que es tenen sobre la matèria. No cal parafrasejar el text. No convé dir el mateix amb unes altres paraules. Cal distingir el comentari de la ressenya. Cal diferenciar el tipus de comentari. És habitual comentar obres literàries, notícies, articles d'actualitat, etc. No cal fer explícita la intenció de l'autor ni tanmateix el propòsit del redactor del comentari perquè queda sobreentès en qualsevol treball acadèmic.


3.

APUNTES

3 .1 Herramientas y recursos para un buen comentario de texto El contingut d'un comentari ha de seguir, en general, els aspectes següents: Situar el text Situar el text és explicitar la informació que es pot aportar sobre l'autor, l'època, el moviment, la localització del text o de l'obra, la finalitat, etc. Amb l'objectiu de saber extreure informació sobre aquest apartat, es proposen unes preguntes orientatives, les respostes de les quals seran útils per obtenir la primera informació a l'hora d'iniciar el comentari. Quin títol té el text? Què es pot dir del tema del text? Qui n'és l'autor o autora? De quina època és? Quina és la data de publicació del text? S'identifica l'autor amb algun corrent, moviment o tendència artística, ideològica, estètica...? Es pot relacionar l'autor amb altres autors coetanis? Hi mantenia cap mena de relació? Se'n pot extreure cap conclusió? El text té unitat? És un text complet? És un fragment? Quina rellevància té en el conjunt de l'obra? En quin mitjà s'ha publicat? En un diari? En un llibre? En una revista? En una catàleg? En suport digtital? Pot identificar-se el text amb cap gènere?: periodístic, científic, literari

Definir el tema Sovint, sol confondre's la definició del tema amb l'argument de l'obra. Si el tema és l'assumpte, la matèria o el motiu del text, l'argument es correspon amb el seu desenvolupament. De quin tema tracta? Quina és la idea central o tema del text? De quina manera l'autor suporta la idea central?


3.2

El texto.

Com es genera el tema? A partir d'un exemple, una anècdota, una opinió, una situació de comunicació...? Aporta diferents punts de vista? Es contrasta amb altres opinions o valoracions? La manera de tractar el tema, és temporal o atemporal? Quina mena de final té? Obert? Tancat?

Explicitar l'estructura Qualsevol text organitza la informació d'una determinada manera. Fer evident aquesta organització és un dels objectius d'aquest apartat. Cal conèixer l'organització que l'autor ha donat al contingut. Quins apartats té el text? Són iguals en extensió? Són explícits? Pot identificar-se amb facilitat la presentació, el nus i el desenllaç? El text respon a cap estructura tipificada? Se'n transgredeix cap de coneguda? Hi ha cap ordre en la presentació del contingut? La informació segueix un ordre ascendent (del concret al general) o descendent (del general al concret?

Analitzar l'estil Podem distingir dos plans diferents pel que fa a l'anàlisi de l'estil. D'una banda, podem extreure informació dels elements utilitzats per l'autor en l'elaboració del text. Atenent aquest aspecte, les respostes a les preguntes següents poden aportar-nos una informació molt útil: Quina mena d'informació es vehicula? Concreta? Abstracta? Quins recursos utilitza l'autor per introduir les seves idees? Exemples, anècdotes, experiències personals?... Quin tipus d'informació pesa més en el text? Fa servir recursos estilístics com ara la metàfora, l'exageració, l'analogia....? El text segueix un ordre que va del concret al general o del general al concret? De l'altra, i des d'un punt de vista més lingüístic, pot distingir-se l'anàlisi des dels diferents plans de la llengua: foneticofonològic, morfosintàctic i lexicosemàntic.


Foneticofonològic

acústica del text antiguitat del text segons la grafia trets dialectals registre signes de puntuació Morfosintàctic

categories gramaticals construcció de la frase tipus d'oracions adjectivació substantivació Lexicosemàntic

marca de registre especialitat sinònims, antònims, hiperònims, repeticions, cacofonies, sentits figurats... variació en l'expressió Extreure conclusions

Atenent els objectius d'un comentari, el redactor ha de tancar l'escrit amb la presentació de les conclusions del comentari. Això vol dir que la informació que s'ha detallat i desenvolupat en el comentari ha de desembocar en unes reflexions finals. Les respostes a les preguntes següents poden facilitar la manera d'orientar la informació en aquest apartat final. Què aporta de nou el text? Quina rellevància o significat té el text en el mitjà on s'ha publicat? I en el conjunt de l'obra de l'autor, si s'escau? El text compleix amb eficàcia el propòsit o la finalitat? Pot extreure-se'n cap tipus de valoració? Hi ha cap moralitat que sigui explícita o implícita en el text? El text que s'ha comentat provoca cap reflexió final? Se'n pot extreure cap conclusió de l'anàlisi feta? Hi ha punts foscos en el text que no s'han sabut aclarir? Exposo el nivell de dificultat que ha representat l'elaboració del comentari


3.3 Tipos ------------aspectos

Descriptivos

Evocan, 1. Intención representan y comunicativ sitúan objetos a Responden a: Cómo es

2 Modelos

Novelas y cuentos Postales y cartas Catálogos Guías turísticas Libros de viaje Suplementos semanales Reportajes Diarios

Tipologia textual narrativos

conversacion instructivos predictivos ales

Dan instruccione s, Relatan Representan recomienda hechos, por escrito n acciones, conversacion operaciones, acontecimient es indican os Qué pasa qué dicen procedimien tos cómo se hace Noticias periodísticas novelas y cuentos Cómics Rondallas Textos de historia Biografías, Memorias, Dietarios.Dia rios

Manuales de idiomas Diálogos de cuentos y novelas Piezas teatrales Entrevistas Debates y mesas redondas

Frases breves Yuxtaposició Adjetivos Verbos de ny Complementos acción coordinación nominales Variedad de Diversidad de Predicados tiempos entonación 3. nominales Conectores Interjecciones Elementos Adverbios y cronológicos , lingüísticos preposiciones Sustantivos interrogacion de lugar Adjetivos es, elipsis Figuras Adverbios Onomatopeya retóricas lugar s Deíxis, rutinas

explicativos

argumentati retóricos vos

Expresan opiniones para convencer

Expresan anticipación de hechos qué pasará

Hacen comprender un tema

.

por qué es así Qué pienso Qué te parece

Instruccione s uso Primeros auxilios Recetas de cocina Publicidad Normas de seguridad y legales Campañas preventivas

Previsiones meteorológicas Prospecciones socioeconómica s y políticas Programas electorales Horóscopos

Libros de texto Libros y artículos divulgativos Enciclopedia s diccionarios

Oraciones imperativas Perífrasis verbales de obligación Segunda persona Conectores de orden Signos de puntuación (topos y números.)

Verbos en futuro Conectores temporales Adverbios de probabilidad y locuciones (tal vez, quizá) Subordinación coordinación

Conectores explicativos Conectores de causa y consecuencia Conectores ordenadores

Presentación, Semejantes a Retóricos desarrollo los originales Conclusión explicativos sorprendentes (Resumen) Estándar

Estándar

Estándar Culto

Referencial

Apelativa

Poética Apelativa metalingüística

4. Estructura

Presentación Presentación genérica Nudo Detallismo con desenlace orden

Saludo Preparación tema Desarrollo tema despedida

Esquema

Temporalizació n Hipótesis Argumentos Conclusiones

5. Registros

Estándar Culto

stándar Culto

Estándar Coloquial

Estándar

Estándar

6. Funciones

Estándar Culto

Referencial, poética

Referencial Apelativa Fática

Apelativa Apelativa Referencial

Artículos de opinión. Crítica de prensa Discursos Publicidad Ensayos

Parecidos a los explicativos Silogismos,

Impacta formalmente en el receptor Cómo se dice

Publicidad Poesía Literatura popular Creación literaria

Figuras retóricas Repeticiones Juegos de palabras. Imperativos

razonamiento


3.4

Caracteristicas del texto

Las características estructurales de los textos son todos aquellos elementos que definen un texto como tal. Estas se dividen en: Características externas. Son aquellas que se observan a simple vista sin necesidad de leer el texto y se refiere a la distribución del contenido (párrafos) y el esquema de presentación.

Características internas. Estas son aquellas características que se observan al leer un texto tales como la objetividad, subjetividad, marcas textuales, modos discursivos y prototipos textuales. Objetividad se refiere a la cualidad por la que la redacción de los textos debe ser ajustada a un tema, contener lo más importante y ser coherente. Subjetividad es la cualidad por la que un texto contiene lo que quiere transmitir el escritor estampando su estilo y opinión singular. Marcas textuales son: Moralizadores que es el estilo personal o la especificación de los hechos a los que se refiere. Léxico utilizado si es coloquial, culto, vulgar, técnico, etc. Morfosintaxis es la manera de escribir las oraciones simples o compuestas, la selección del tiempo de los verbos. Conectores son las conjunciones coordinadas, preposiciones. Contexto se refiere principalmente al tiempo y espacio en que se desarrolla.

3.5

Propiedades textuales

LA COHERÈNCIA La coherència textual és la propietat que dóna unitat de significació al text. Un text coherent presenta un tema central, que constitueix el fil conductor de tot el text, la informació necessària per a entendre'l, i una ordenació precisa. Un text coherent tindrà una unitat de registre, de to i d'estil. Per comprovar la coherència d'un text, cal revisar-lo, buscar problemes en


l'estructuració de les idees i cal comprovar el següent: - Que el text presenta un sentit global, d'acord amb la intenció inicial. - Que hi ha continuïtat entre les idees exposades, sense desequilibris ni contrasentits. -Que cap concepte queda ambigu. -Que les idees s'han ordenat tenint present què sap i què no sap el destinatari del text i les seves possibles reaccions. Si es detecta alguna inconcreció respecte dels aspectes assenyalats, cal fer l'esforç de replantejar-se el text ja sigui parcialment o en la seva totalitat.

LA COHESIÓ La cohesió textual és la propietat segons la qual les diferents parts d'un text estan ben travades per mitjà de mecanismes sintàctics. En un text cohesionat les parts, no tan sols estan semànticament relacionades (és a dir, hi ha coherència entre elles), sinó que a més, apareixen explícitament lligades a través de procediments com els següents: -Ús de connectors -El mateneiment de referents a través de la repetició de mots, l'el·lipsi, l'ús de sinònims o la substitució pronominal -L'ús correcte del signes de puntuació -El procés anomenat de deficició, que consisteix a intruduir en el discurs un nom encapçalat per un determinant indefinit i, poc despré reprendre'l encapçalant-lo per un determinant definit (article, demostratiu, etc.) Cal buscar la cohesió del text, és a dir, constatar que cada frase s'adequa a la interpretació de la resta d'oracions prèvies del discurs. Per tant, cal comprovar el següent: - Que el pas d'un paràgraf a un altre respon a una evolució en el discurs. - Que els connectors utilitzats serveixen com a senyals dels elements lingüístics. - Que els signes de puntuació organitzen i equilibren el text. -Que no hi ha incorreccions ortogràfiques, sintàctiques o lèxiques (a banda de les gramàtiques clàssiques, els correctors informàtics poden ser molt útils). - Que les convencions s'han utilitzat de manera coherent.


L'ADEQUACIÓ L'adequació és la propietat textual segons la qual dels diferents elements lingüístics de què disposa l'emissor, aquest tria aquells que encaixen (s'adeqüen) més a la situació comunicativa. Un text correctament adequat presenta un registre formal o informal, segons la situació de comunicació i pertany al gènere textual o classe de document (carta, esquela, epitafi, etc.) que més s'hi adiu. Per a una adequació correcta d'un text cal tenir en compte els aspectes de presentació, que formen part de l'acabat final: el domini de la veu i del llenguatge no verbal en els testos orals, i la cal·ligrafia, la polidesa, la presència de marges i espais en blanc o la inclusió de diferents recursos tipogràfics en els textos escrits.

LA CORRECCIÓ La correcció gramatical és una propietat inherent a qualsevol text en què s'utilitzi un registre formal. Les incorreccions poden ser de dos tipus:

1) Els vulgarismes: són col·loquialismes no normatius, és a dir, elements lingüístics que, malgrat el seu origen genuïnament català i que alguns siguin admissibles en registres col·loquals, el IEC ha considerat innecessaris o poc adients en la comunicació culta perquè són variants de les formes correctes.

2) Els barbarismes són elemenst lingüístics no admesos resultat de la interferència d'una altra llengua (catellanismes, gal·licismes, anglicismes, etc) Els vulgarismes i els barbarismes poden afectar els diferents nivells lingüístics. Així hi ha errors: -Morfologics: si afecten aspectes com el gènere, el nombre o la conjugació verbal. -Sintàctics: si estan relacionats amb qüestions com l'ordre en què es disposen les paraules a la frase, les constuccions, les pronominalitzacions, etc. -Lèxics: si es tracta de mots mal formats o d'estrangerismes no admesos. -Semàntics: si impliquen donar a un mot un significat que no té per la interferència d'una altra llengua. -També es donen errors de prosòdia (pronunciació) i d'ortografia.


3.6

Como hacer un resumen

El resumen es una actividad textual que consiste fundamentalmente en elaborar un nuevo texto reduciendo a lo esencial el contenido de otro, pero sin añadir información que no conste en ese texto de partida y sin emitir juicios personales, su corrección debe acomodarse a los siguientes criterios: 1. Que sea fiel al texto original,Que recoja con objetividad sólo los 2. 3. 4. 5.

6.

contenidos principales del texto de partida. Que no incluya información que no conste en el texto original. Que no incluya valoraciones ni juicios personales. Que sea proporcional. Se recomienda que en ningún caso la extensión del resumen sobrepase un tercio del texto propuesto. Que no repita literalmente secuencias y enunciados completos del original, razón por la que no es recomendable el uso de muletillas como El autor dice..., El texto trata de..., etc. Que se redacte de una forma personal.

3. CT 1:

COMENTARIOS DE TEXTO El meu microrelat

-No, no existe, siento decepcionarte. ¿Entonces…..quien cumplirá mi deseo? -Solo de ti dependerá, un deseo, no es nada mas ,que el anhelo irresistible, por conseguir un fin personal, o material, que uno cree inalcanzable, Un deseo transformado en meta, es la fuerza más poderosa con que podemos contar, de la resistencia y el sacrificio que cada uno le ponga, en el camino hacia el, dependerá de que se Haga realidad. Aunque diferentes unos a otro, en muchos aspectos, nos une el mismo fin, todos deseamos superar con éxito la prueba de Gs, para una mejora intelectual y profesional. ¡Animo nadie dijo que fuera fácil! ¡Suerte para todos!

Sandra sánchez


CT 1.-Mostra de microrelats 1º Estamos en agosto y yo todavía sigo subiendo la cuesta de enero DIEGO ALGABA MANSILLA. Correo electrónico

2º Se sentía amenazado por aquellas olas, venían y se iban, venían y se iban. Ni una se quedaba con él. M. JESÚS SILVA. Correo electrónico 3º Ya en el avión. Apagado el móvil. Cierro los ojos para imaginar el destino... Pasajeros del vuelo CO826, tendremos un retraso... @SUNDAYLAVIN. Domingo Lavin

4º Tras firmar el finiquito, se reunió con su familia en el apartamento de la playa y, simulando alegría, anunció que ya estaba de vacaciones. JOAQUÍN VALLS. Eskup

5º Se empeñó en recorrer andando aquella kilométrica playa. Cuando regresó, todo ufano, ella había desaparecido para siempre. RICARDO SEGURA. Correo electrónico

CT 2:

Sindrome posvacacional

Diuen els més entesos en l'art de les vacances que el millor moment és la nit immediatament anterior a començar-les. És l'instant de l'alegria, eufòria o alleugeriment, segons el cas. El clímax “vacacional” -al contrari del que succeeix amb altres plaers de la vida- es dóna a l'inici i no al final, i la nit prèvia és aquell moment que el compte enrere encara no ha començat, que el pastel del descans encara està per estrenar. És, tal vegada, el més semblat a la felicitat. Però, per sort o per desgràcia, la felicitat és efímera. .Per a un candidat a la síndrome “posvacacional”, passades les primeres hores, les coses no poden fer més que empitjorar. És com si estigués baixant per un pendent sense poder fer gens per a detenir l'automòbil i tenint la certesa que al final li espera el desastre. Són els optimistes, en canvi, els que encara sentint que el final s’acosta de forma inexorable són capaços de gaudir plenament del descans..Moltes persones conten aquest cap de setmana les últimes hores del seu estiueig. Uns ho afronten amb esportivitat i un raonable bon humor. Uns altres, no obstant això, ho passaran malament, alguns realment mal. Per a ells, un missatge d’ algú a qui el seu descans comença a quedar lluny. Hi ha vida després de les vacances. Promès. Félix Badia, Sotsdirector ÉS. La Vanguardia, 30-8-2008.


Actituts d´empendre unas vacançes Aquest text ens mostra les diferents actituts d´emprendre unes vacances, de com hi ha persones capaços de disfrutar-les i de com altres no son capaços de disfrutar-les pensant en que cada dia li queda un dia menys i que arriba el final, també ens mostra les diferents actituts a l´hora de començar la rutina diaria després de les vacances.

Sandra sánchez

CT 3: Aprendre a llegir Cuando se les dice el primer día de clase a los alumnos que el principal objetivo de la asignatura es enseñarles a leer, sus rostros expresan el diagnóstico que acaban de hacer: "Este profesor es un cachondo mental que pretende tomarnos el pelo". Días después, tras unas cuantas horas de deliberación sobre los primeros textos que han leído, tras haber dialogado acerca de ellos con el profesor y haber escuchado lo que sus compañeros entendieron en las mismas páginas que ellos han leído, la expresión de los rostros cambia bastante. Expresan entonces el descubrimiento de que leer no es una actividad tan automática como pensaban, que el sentido cambia mucho cuando hay la oportunidad de dar una cuantas vueltas a lo que otros han encontrado en esas mismas páginas que en una primera lectura parecían tener un sentido tan claro. JOSÉ LÁZARO Universidad Autónoma de Madrid -El País-02/09/2010

Lectura compartida la mejor forma de leer Guiño reflexivo de un profesor, a través de una esperiencia vivida con sus alumnos,a los que quiere enseñar a leer y los invita a compartir textos y debatir sobre ellos. La conclusión, es que la misma lectura compartida, por mas de un lector, con visiones e interpretaciónes distintas hace a uno replantearse y cuestionarse un mismo texto. Desde ese mismo momento es cuando se manifiesta que el mejor aprendizaje de lectura es aquel que sin duda es compartido. Sandra sánchez


José Lázaro explica l’evolució dels alumnes, des de que reben la primera lliçó, i amb incredulitat pensen que el professor li pren el pel al preguntar -li si han aprés a llegir, fins al punt no sols d’entendre on volia arribar si no de fer veure als alumnes que varies persones llegint un mateix text poden desembocar en diferents punts de vista.

David Galarzo

CT 4: Literatura y lector Un texto redactado con voluntad literaria constituye un acto de comunicación con aditivos. Uno expresa algo de cierta manera que aspira a ser tenida en cuenta como tal manera. El escritor que favorezca lo primero, lo que tradicionalmente ha venido llamándose el contenido, adoptará un tipo de escritura escueto, sobrio, de baja densidad ornamental. El que, por el contrario, resalte las propiedades estéticas preferirá las estructuras complejas y los modos expresivos alejados de la lengua estándar. Raro será que a una obra rica en pensamientos complejos, en datos históricos, en aciertos formales y hondura humana no la preceda un sostenido esfuerzo que fácilmente pudo prolongarse por espacio de varios años. Se comprende que al autor, durante el largo y a menudo penoso proceso de creación, lo haya animado la esperanza de ser algún día entendido, de dejar acaso una impronta positiva en esta y aquella conciencia y, si las cosas vienen bien dadas, de merecer aplauso, cuestión en absoluto desdeñable puesto que puede dar de comer. El autor cocina, el lector degusta. Si aquel no evitó que se le quemara la comida, si se propasó con la sal, si retiró la cazuela demasiado pronto del fuego, habrá fallado. No menos inútil habrá sido su empeño si el comensal destinado a deleitarse con la maravilla culinaria tiene un paladar de granito. De autores con talento y de lectores avezados se hace la literatura digna de tal nombre. De lectores exigentes con aquello que se les ofrece, pero también consigo mismos. Lo cual implica disposición por su parte a afinar el gusto, a superar dificultades de lectura, a enfrentarse con textos cuyos secretos no se dejan desentrañar así como así, antes bien con ayuda de una carga notable de dedicación y paciencia.

FERNANDO ARAMBURU 08/10/2011 Babelia

Esfuerzo e implicación,para una mayor comprensión


Detrás de cada texto literario hay un autor cuyo propósito es legar al lector mediante su esrito. Para ello se ayudara de una diversidad de palabras, letrasY vocabulario, a ello en ocasiones le sumara el buen gusto, la personalidad y el estilo. Un proyecto literario puede durar hasta años de trabajo, por lo que supondrá un enorme esfuerzo y sacrificio Para el escritor. Pero si al final, el mensaje que el escritor quería transmiti, no llega al lector adecuado, según el nivel de exigencia lectora que ese texto precisa . el esfuerzo y dedicación del autor no recibirá el reconocimiento esperado y en ocasiones llegara al fracaso literario. SANDRA SÁNCHEZ

4.5 Cal col.laborar Fa temps que intento explicar a qui em vulgui escoltar que el món de l'educació primària, secundària i superior està canviant radicalment davant els nostres ulls i que els protagonistes d'aquests canvis no són els governs ni els responsables d'institucions educatives. Els protagonistes tenen entre 7 i 20 anys. Segons dades del Pew Internet Center, durant el curs 2007- 2008 més d'un milió d'estudiants de secundària nordamericans van seguir els seus cursos per Internet, i el més important és que aquesta xifra representa un creixement del 47% respecte al curs anterior. Segons el mateix estudi, el passat curs, els estudiants universitaris d'Estats Units que van optar per seguir els seus cursos on line van arribar gairebé als quatre milions. Aquestes xifres expliquen la preocupació de la Secretaria d'Educació del Govern de Obama pel tema i l'encàrrec d'un estudi sobre l'impacte de les TIC en l'educació. Les conclusions són molt clares: entre l'aprenentatge tradicional i l'aprenentatge virtual, és més eficient, té millors resultats i desperta més interès en els estudiants el virtual. Però les opinions més favorables i els millors resultats els trobem en un model híbrid, part presencial, part online. Passa que els joves, acostumats a viure en un entorn digital no accepten, ni en la universitat ni en la seva vida en general, la passivitat. Han crescut amb Internet i són actius, col·laboradors, interactius i multitasca, i en entorns més madurs, com el nord-americà, abandonen les aules, però no els estudis. Busquen i troben maneres alternatives d'accés al coneixement organitzant les seves pròpies comunitats d'aprenentatge. Un exemple. Si busquem en YouTube a Walter Lewin, un astrofísic del MIT trobarem múltiples vídeos de les seves classes i veurem l'aula gairebé buida. En canvi, cada vídeo ha estat vist per unes 250.000 persones i les emissions dels seus cursos per Internet són seguides per milions d'estudiants. En Espanya, el 60,5% de centres de primària i secundària encara no disposen d'un pla específic per a la introducció de les TIC, només el 17,5% del professorat les utilitza per a millorar les seves classes mentre que el 84,7% de l'alumnat afirma que troba en Internet tota la informació que necessita per a estudiar. La situació en la universitat no és millor. Les nostres investigacions ens mostren que els professors, siguin de primària, secundària o superior tendeixen a utilitzar Internet en tot cas per a mantenir els patrons tradicionals de la docència, no per a innovar o per a transformar el model pedagògic.

IMMA TUBELLA La Vanguardia 01/09/2009


sin colaboración de las instituciones,no podra haber cambio Estudios realizados por la secretaria del gobierno de Obama en 2009, sobre la aplicación del tic en el sistema educativo, de estudiantes de primaria, secundaria y estudios superiores, no hace más que evidenciar estadísticamente, que la mayoría de jóvenes, en la actu alidad, están mucho más interesados en una formación virtual, que en una presencial . Ellos están creciendo en una sociedad activa y digitalizada, por lo que es imprescindible ajustar y revisar el plan de estudios actual para ajustarlo a las necesidades reales de nuestros estudiantes actuales. Por ello, Inma tubella, actual rectora de la UOC, y conocedora de esta realidad con la que se encuentra todos los días, tiene muy claro que el mejor sistema educacional debería pasar, por ser una combinación de formación virtual y

presencial, pero para ello, han de implicarse mucho mas las administraciones educativas de nuestro país, ya que son los que deben generar y abastecer de los recursos necesarios a profesores y alumnos para que puedan Participar y beneficiarse de una formación presencial-virtual. Sandra sánchez

4.6

¡Estudiar¡ ¿Para qué?

ntinuando con su rigurosa auscultación de nuestro sistema educativo, la Fundació Jaume Bofill ha publicado los resultados de un informe sobre el estado de la educación en Catalunya. La prensa ha informado del contenido del informe, por lo cual remito al lector al archivo de este diario para conocer los datos que, junto a los del informe Pisa de la OCDE, presentan un panorama grave: estamos destruyendo el futuro del país. Estamos en el tramo inferior de los países desarrollados en cuanto a capacidad académica de los estudiantes. Pero además ahora se acentúa el altísimo grado de abandono escolar. España va mal y Catalunya es la número 12 en el ranking de comunidades autónomas, liderado por Euskadi. El abandono de estudios entre 18 y 24 años en Catalunya es del 34,1%, frente a una media española del 30,8%, tasas más de dos veces más altas que en Europa. Y se ha incrementado en cinco puntos con respecto al año 2000. Entre los jóvenes de 20 a 24 años, tan sólo un 61,3% de los españoles y un 60,3% de los catalanes han completado su educación secundaria, en contraste con la media europea del 75%. O sea, estamos en una sociedad de la información desinformada, tal como concluimos en el estudio sobre la sociedad red en Catalunya que acabamos de publicar con Imma Tubella.


La educación es el recurso clave en un mundo en el que la fuente de poder y •a es la capacidad de procesar información para transformarla en conocimiento aplicado. Y mal podemos hacerlo cuando el 55% de la población adulta no ha completado sus estudios secundarios. Es cierto que esto es una herencia del franquismo, cuyo retraso educativo conllevó un bajo nivel de estudios en la población que ahora tiene más de 50 años. Pero si las nuevas generaciones se sitúan en un 40% que no va más allá de completar sus estudios primarios y si el fenómeno se agrava (en el 2000 era un 32%), quiere decir que nos alejamos cada vez más de los parámetros de la sociedad de la información realmente existente. ¿Por qué este abandono escolar masivo? Mirando a los países líderes en la calidad educativa y en tasas de graduación En Cuba se cuida la educación de los educadores y aunque la paga se sitúa en los mismos niveles que los demás sueldos, los maestros están altamente considerados. Y en el este de Asia, la cultura confucionista hace de la educación de los hijos el centro de la familia No es que las madres catalanas descuiden a sus hijos (los padres no se ocupan de ellos más que para reñirles). Pero en las condiciones de vida de las supermujeres que tienen que trabajar, cuidar del hogar casi por entero, gestionar al marido y ocuparse de sus hijos, tener además que pelear por la noche para que estudien está más allá de su nivel de energía. Así, la familia no puede gestionar a los chicos y chicas, se los carga a la escuela, y los enseñantes dicen, con razón, que no pueden sustituir a los padres, Por lo que los jóvenes andan a su aire. Y en ese mundo de libertad, interviene el factor en mi opinión decisivo del abandono escolar: el desfase cultural y tecnológico entre los jóvenes de hoy y un sistema escolar que no ha evolucionado con la sociedad y con el entorno digital. Jóvenes que acceden a toda la información por internet, que construyen sus redes autónomas en torno a los móviles, que chatean y navegan, que se forman jugando y se informan comunicando, simplemente no soportan la disciplina arbitraria de unas clases anticuadas con enseñantes desbordados a quienes nadie les prepara para la nueva pedagogía. Y no es que sean reacios a internet. El estudio de la UOC sobre las escuelas de Catalunya muestra un alto nivel de uso de internet por parte de los enseñantes. En su casa. Pero en la escuela, aunque hay conexión a internet en todas, no está integrado en el currículo ni en la organización de la enseñanza. La idea de que una joven de hoy se cargue una mochila de libros de texto aburridos definidos por burócratas ministeriales y se encierre en un aula a soportar un discurso irrelevante en su perspectiva y que todo esto lo aguante en nombre del futuro es simplemente absurda. Y eso que los datos demuestran que cuanta más educación mejor trabajo se consigue y más dinero se gana. A corto plazo abundan los empleos subcualificados y subpagados en una economía como la nuestra de baja productividad y escaso conocimiento, en una inversión del pelotazo y en un mercado especulativo basado en el turismo y la construcción. De modo que el desfase entre los jóvenes y la escuela se mezcla con la adecuación de una cultura de la urgencia y de la autonomía a un mercado de trabajo en el que abundan las tareas de bajo nivel. Se genera una espiral en la que los jóvenes se dan cuenta de su error demasiado tarde y el país se convierte en una economía de servicios


dependiente de vender a otros nuestra calidad de vida y, en ese comercio, destruirla. Manuel Castells

Formarse y prepararse, para optar a un empleo de calidad Estado actual grave de la educación en España. Baja capacidad académica. En comparación con otros países. Se acentúa el alto índice de abandono escolar. Más del 5o de la población adulta no termino sus estudios secundarios. Los estudiantes actuales son mas tecnológicos y digitales. Los padres erróneamente derivan toda responsabilidad educacional a los profesores. La formación académica de calidad cuesta dinero y no está al alcance de todos. Es evidente que se necesita una restructuración del sistema académico Urgente implicación de padres políticos y profesores, con recursos adaptados a la necesidad actual. El fracaso educativo , nos aleja de un futuro de profesionales, de calidad,

Sandra Sánchez

4.7-

Ritmo de crecimiento de la población


Sociedad

El País, viernes 8 de octubre de 2010

El ritmo de crecimiento de la población se frena para una década CARMEN MORÁN - Madrid - 08/10/2010 La población española va a crecer a un ritmo mortecino la próxima década. El número de habitantes apenas se elevará un 2,7% mientras que en los primeros 10 años de este siglo lo hizo en un 14%. Según estas proyecciones demográficas del INE, en 2020 habría 47.234.924 habitantes.Tres factores contribuyen a ello: la baja natalidad, la alta esperanza de vida y el inferior flujo de inmigrantes. Según estos cálculos, la esperanza de vida aumentará 1,7 años en los varones, hasta los 80,1 años, y 1,5 años en las mujeres, hasta los 86,1 años. Además, la proporción entre los que no están en edad de trabajar (pasivos) y los que sí lo están (activos) se elevará de forma importante (seis puntos) durante los próximos 10 años, hasta el 55,1%. En algunas regiones el crecimiento de la población será, si se cumplen las previsiones, sencillamente, negativo. Es el caso de Asturias (-3,2%), País Vasco (-2%), Castilla y León (-1,9%), Galicia (-1,6%) y la Rioja (-1,3%). En algunas de ellas el número de nacimientos se verá superado por el de defunciones. "Se trata de regiones muy envejecidas que además no han atraído inmigración y que ya venían afectadas desde hace tiempo por la desnatalidad. La excepción sería el País Vasco, aunque también ha perdido parte de su población en edad de procrear", explica la catedrática de Geografía Humana de la Complutense Aurora García Ballesteros. La mayoría de estas regiones sufrieron y sufren el fenómeno de la emigración, que resta a su población cohortes de mujeres en edad de procrear. "Eso no se recupera en dos días. Las políticas de recuperación de la natalidad deberían ser más potentes aún en estos sitios, por esa razón", añade García Ballesteros.En todo caso la falta de madres afecta a toda España, que acusa a su vez la baja natalidad de años atrás. Y esto es fundamental, porque la fecundidad llegará a 1,5 hijos por mujer en 2019, mientras que en 2009 estaba en 1,4.

Al otro lado están las regiones que se mantienen mejor: Castilla-La Mancha (6,4%), Islas Baleares (6,4%), Murcia (6%), Navarra (5,5%), la Comunidad de Madrid (5,4%) y Andalucía


(5%). "Lo de Castilla-La Mancha puede tener una explicación por su frontera con Madrid, de donde recibe mucha población residente. Y para el resto hay que tener en cuenta que mantenían una natalidad más alta y que reciben inmigración", dice García Ballesteros. La realidad socioeconómica de un país, con políticas de apoyo a la crianza, es determinante para elevar la natalidad. Y también para la vejez, porque sin medidas de atención a los dependientes, en aumento, la buena noticia de la alta esperanza de vida puede agriarse. El número de inmigrantes que llegue a España es por completo significativo cuando se habla de natalidad, porque es una población joven que ve mejoradas sus condiciones económicas. En ocasiones esto ha sostenido los pobres datos que salían de las maternidades españolas. En 2007 llegaron un millón de inmigrantes a España, pero este año apenas serán 460.000, un número ligeramente inferior al del año pasado. El saldo migratorio entre los que entran y los que salen dejaría una cifra de 684.000 personas más en los próximos 10 años. Pero todo esto son proyecciones teniendo en cuenta las últimas tendencias o los últimos datos. Y la realidad a veces se empeña en torcer las estadísticas, crisis o recuperación económica mediante.

La economía del país flaqueara, si no aumenta el número de nacimientos Las estadísticas, sobre el leve aumento de la población española en estos últimos años Evidencian, que la mortalidad decrece, pero el número de nacimientos no aumenta. Las jóvenes españolas con edad de procrear, cada vez tienen menos hijos y las inmigrantes que anteriormente sumaban nacimientos en España, ahora eligen emigrar a otros países. Por lo que en unos años, tendremos más población anciana y poca joven que cotice y pueda ayudar a sostener la economía del país cubriendo la necesidad de los pensionistas.

Es evidente que si las autoridades no se implican en abastecer de recursos, para fomentar la natalidad a nuestras actuales y futuras generaciones, España en diez años se encontrara con problema.


De todos modos estos solo son datos y las circunstancias reales de la actualidad diaria pueden anular las estadísticas.

4.8

Uso del movíl

CADA VEZ QUE VENGO de visita a España una de las grandes diferencias que nota con J apon es la forma de usar el telefono movil de españoles y japoneses. La mayoria de las veces que veais a un japones usando un movil estara mirando la pantalla. Los moviles japoneses estan diseñados mas con la idea de comunicarse via texto que via voz, por eso tienen las pantallas mas grandes del mundo. La resolucion de pantalla de los Ultimos modelos es de 800x480, una resolucion mas que decente para navegar por la red con cierta comodidad o para escribir e-mails con facilidad. Ademas de ser moviles diseñados para navegar, las tarifas planas de datos con precios mas que razonables ha hecho que casi todo el mundo navegue con el movil todo el rato sin miedos. Otra de las utilidades que se ha puesto de moda Ultimamente es ver television digital terrestre utilizando tecnologia lseg, a dia de hoy ya hay mas de 30 milIones de personas en Japon con una television en el bolsillo. Son varios los fabricantes de moviles estadounidenses y europeos que han intentado entrar varias veces en el mercado japones, casi todos fracasaron porque estaban diseñados para hablar, mas que para scribir, navegar o ver la television. Por ejemplo, Motorola intento durante años introducir algunos de sus moviles de exito en el mundo, se gasto mucho dinero en publicidad intentando vender sus modelos Razr, populares fuera de Japon por ser pequeños y ultra-finos. Pero el concepto de un movil enano nunca llego a cuajar en los japoneses y Motorota dejo de vender sus Razr en J apon. Uno de los unicos moviles no japoneses que estan teniendo exito en Japon es el iPhone, precisamente porque es grandecillo y .esta diseñado para navegar por la red e interactuar con el aparato mas que para hablar. La semana pasada viaje por primera vez en el AVE de Barcelona a Madrid. Acostumbrado al tren bala japones solo note dos grandes diferencias: el paisaje y el ruido. Durante las mas de dos horas de trayecto entre las dos ciudades españolas fueron decenas las conversaciones telefonicasy melodias de moviles que pude escuchar. En Japon no recuerdo cuando fue la ultima vez que oi una melodia de un movil. Hablar por telefono dentro de un tren esta tan mal visto, es de tan mala educacion, que en muy rara ocasión ves a alguien haciendolo. En el tren bala japones reina el silencio, en el AVE español reina una verborrea continua, tanto de conversaciones entre pasajeros como de conversaciones a distancia via telefono movil. El silencio es algo muy apreciado por los japoneses. Es una de las primeras cosas que notas cuando llegas a Japon, a veces estas rodeado de centenares de personas y te das cuenta de que nadie esta hablando. Son discretos y silenciosos, no suelen utilizar el movil para hablar en presencia de desconocidos, solo cuando estan a solas. En Estados Unidos ya estan saltando las voces de alarma ante el problema de hablar todos ala vez con el movil en lugares publicos, especialmente dentro de trenes, autobuses y aviones. Una solucion sencilla, recomendada en algunos trenes de larga distancia en Japon es emplear las areas entre los

vagones en el caso de que sea imprescindible tener que hablar por telefono. El tener una forma de ser algo mas discreta y silenciosa comparada con la nuestra ha hecho que los moviles japoneses tengan las pantallas y los teclados mas grandes. La popularizacion de los smartphones en occidente seguramente tambien incremente el tiempo de navegacion por la red y reduzca el tiempo de habla; aun asi, seguramente llegara el momento en que, como en Estados Unidos o en Ja-


pon, se implanten normas o recomendaciones sobre donde se puede hablar con el telefono y donde no. Esperemos que asi sea, incluso en un pais tan ruidoso como España. HECTOR GARCiA Ciberp@ís 8/10/2009

Japón, ejemplo cívico en el uso del teléfono móvil. Japón es uno de los países con más civismo en el uso del móvil, siendo más discretos y silenciosos en la manera de utilizarlo, que en otros países como el nuestro, el cual no respeta la armonía y el silencio en los lugares públicos, llegando a extremos de ocasionar molestias a la población. EEUU se está planteando crear una normativa de respeto publico en el uso del móvil. Sería aconsejable copiar el ejemplo e instaurar unas normas para todos para una mejora en la convivencia ciudadana en el uso de la telefonía móvil Sandra Sánchez

4.9

El mundo chino 1

En pleno acelerón por las oportunidades que brinda la crisis que oxida a Occidente, China despliega sus tentáculos por todo el planeta. Mientras Occidente y las instituciones internacionales predican en África, Asia y América Latina sobre valores democráticos y las bondades del libre comercio, China deshace el statu quo apoyada en una diplomacia sin complejos, unas empresas propulsadas con el poderío financiero estatal y una migración que hace honor a un espíritu emprendedor cosechado durante siglos. "A los chinos no se les ve... pero están en todas partes", acertó a resumir, en una sola frase, un tendero de Egipto, uno de los 25 países de África, América Latina y Asia que desde 2009 hemos explorado siguiendo las huellas de la que -pocos dudan- será la próxima superpotencia. Seguíamos la pista de los shanta sini (chinos bolsa, en árabe), emigrantes chinos que recorren infatigablemente las cuatro esquinas del país, desde las pirámides hasta Alejandría, para llevar casa por casa sus productos textiles. Escurridizos y celosos de su anonimato, les veíamos por los barrios populares cargando pesados fardos. Un ejército chino de emigrantes pobres que se ha convertido en amo y señor de la venta ambulante en Egipto. Alimentado por la inmigración ilegal, este negocio con traza piramidal y copado verticalmente destapa algunas fortalezas inherentes al pueblo chino.

Primero, el olfato para los negocios. Detectaron un nicho entre tantas mujeres egipcias que, sobradas de kilos, prefieren probarse la ropa en la intimidad de sus hogares a hacerlo en los comercios. Segundo, su talento para reducir costes. Importan las telas desde Cantón a través de Libia, el país con el más ventajoso acuerdo comercial con China de la región. En la costura también ahorran: en pisos insalubres, emplean mano de obra local, más barata. Resultado: desplazaron a la industria local y algunos ya diversifican sus negocios hacia otros sectores.


Egipto fue el primero de entre dos docenas de países en los que constatamos el impacto de la expansión china. Ahora, con la investigación concluida, el diagnóstico del tendero egipcio no puede ser más certero: el gigante asiático está convirtiéndose en una potencia global, pero lo está haciendo casi en silencio. Aunque no quiere decir que el crujir de los movimientos tectónicos que provoca su irrupción internacional no sea, por momentos, estruendoso.

China, creciente potencia económica Mientras occidente está sumido en una importante crisis económica, china, no hace más que aumentar su capital convirtiéndose en una de las grandes potencias económicas mundiales El secreto de ello es, haber sabido beneficiarse de los recursos de ayuda del actual sistema financiero y de contar con una población patriota y nacionalista de entrega laboral absoluta por su país , trabajadora incansable y con gran visión de negocio, distribuidora y exportadora de sus productos con gran éxito en África , Asia y América latina . La realidad revela que china en su pleno y actual desarrollo económico y con gran poder de conquista territorial exportadora y empresaria, siembra la duda en respuesta a la pregunta de ¿ cual serán los efectos que acabara producie ndo en los mercados internacionales?. Sandra Sánchez

4. 10

El mundo chino ya está aquí (II)

El imparable avance del mundo chino es, desde luego, consecuencia de una mezcla de eficacia, musculatura y miserias, incluida la falta de escrúpulos. La ofensiva es visible sobre todo en el mundo en desarrollo, que ofrece mercados vírgenes para los productos Made in China y abundantes reservas de materias primas para garantizar su suministro futuro. Ahí ejerce de banquero del mundo y refuerza su poder blando. Y, en el cuerpo a cuerpo, Pekín se muestra intratable.

De entrada, porque cuenta con un arma letal: su pegada financiera. Se sirven de los policy banks -bancos de desarrollo como el Exim Bank y el China Development Bank- para tirar de diplomacia de chequera y, así, conceder a terceros créditos millonarios bajo condiciones habitualmente clasificadas como confidenciales. O dispensan a sus empresas financiación


ilimitada dándoles una ventaja comparativa impagable y, con ello, servir a los objetivos estratégicos nacionales, que no siempre coinciden con los comerciales. La no imposición de requisitos políticos -aparte de lealtad al principio de una sola China- es otro factor de indiscutible eficacia en medio del autoritarismo y corrupción imperantes. Que las empresas públicas sean la avanzadilla de los intereses estratégicos no es nuevo. Pero sí que actúen sin tener que rendir cuentas. Ello explica por ejemplo que China National Petroleum Corporation (CNPC) sea el jugador dominante en Sudán y que en Irán aprovechen el vacío provocado por las sanciones para copar el sector energético. En la República Democrática del Congo, Kazajistán o Vietnam, donde la corrupción es parte de los negocios, el modus operandi chino encaja cabalmente. Si los occidentales son vistos como Intervencionistas, la opción de China se antoja como una atractiva alternativa por su disposición a jugar sin importar las reglas. Otro tanto ocurre en Venezuela, donde un Chávez en plena cruzada bolivariana ha pretendido reclutar -sin éxito- a Pekín para su alianza antiEstados Unidos. Wikileaks dibujó el trato preferencial: crudo venezolano para China a cinco dólares el barril. Con su voraz demanda, el gigante no solo es un cliente fiable a largo plazo, sino que en la misma jugada ofrece financiación para desarrollar infraestructuras; las cuales ejecutan empresas chinas con materiales y -casi siempre- mano de obra chinas. Ello les permite ser más rápidos y baratos. En Angola, las empresas, obreros y bancos chinos se han echado a la espalda la reconstrucción del país a cambio de un flujo de petróleo que ha hecho de Luanda su segundo suministrador. Solo en África han levantado ya más de medio centenar de estadios de fútbol y construyen un centenar de presas por todo el globo. También el nacionalismo juega un papel clave. Además de la loable capacidad de sacrificio, los obreros chinos desplegados por el planeta trabajan comprometidos "por China, la empresa y el sueldo". Compromiso inquebrantable patente desde la Amazonía ecuatoriana, donde hay en marcha una presa, hasta el desierto en la frontera entre Uzbekistán y Turkmenistán, donde miles de chinos han construido un gasoducto de 7.000 kilómetros para llevar el gas a las cocinas de Shanghái. Los patrones chinos, ajenos a los alojamientos de lujo y sueldos de cinco cifras de sus colegas occidentales, se arremangan como pocos. Ingenieros, arquitectos y doctorados en las mejores universidades de China trabajan durante 11 meses, durmiendo en campamentos junto a la tropa en precarios habitáculos con poco más que una cama con mosquitera. Contribuyen a que sus empresas ganen las licitaciones.

Ahora bien, esa fórmula ganadora, exportada de los focos industriales de China al resto del mundo, no puede deslindarse de las míseras condiciones laborales que ofrecen las empresas chinas a sus empleados locales, sobre todo por comparación con los sueldos, horarios, trato y prestaciones de su competencia extranjera. En palabras de un sociólogo de Maputo que hizo la


comparativa, "el sistema chino se basa en la máxima producción; en él, el trabajador local es solo un ser anónimo". Las zonas mineras de Zambia y Perú, donde China tiene grandes inversiones, son sendos polvorines que estallan periódicamente con revueltas, disturbios y muertos. Comprobamos que, por razones laborales o medioambientales, el descontento es allí grande, más allá del chollo que China supone para las élites. Sobre el terreno no faltan quienes se preguntan si la oportunidad de desarrollo que ofrece China a los países pobres no es más que un mito. Así, constatamos que en las minas de cobre del Congo o en los bosques de Siberia, las empresas chinas exportan la materia prima en bruto, sin crear una industria de procesamiento que añada valor localmente. También surgen dudas acerca del volumen exportado, que es sobre el que se paga impuestos. Y tampoco parece que generen riqueza a través del empleo local, visto el escenario laboral. "Los chinos están esquilmando grandes cantidades de dinero y están devolviendo muy poco al país", nos dijo un líder sindical en Zambia. Pese a la retórica ganador-ganador de Pekín, el avance chino no puede desprenderse del tinte neocolonialista. Más aun cuando la conquista avanza sobre los raíles diseñados por la dictadura china y, por tanto, exenta de los contrapesos de los sistemas democráticos. Sin apenas sociedad civil ni ONG independientes, sin una prensa libre ni oposición política y con un sistema judicial que jamás atacaría el corazón del sistema, la élite gobernante dispone de un cheque en blanco para ejecutar sin rendir cuentas. La fórmula permite

atajos y multiplica la eficacia, pero alimenta los excesos. La opacidad china, por supuesto, proporciona un margen de maniobra diferencial. Es indiscutible que el poderío chino está propagándose por el mundo como un fuego de combustión lenta, pero requerimos de perspectiva temporal para saber si, con su modelo y recetas, China está inoculando el virus o la vacuna. HERIBERTO ARAÚJO Y JUAN PABLO CARDENAL El País 11/02/2011

China avanza y se expande imparablemente. China avanza imparablemente expandiondese, acaparando el mercado del comercio en occidente de países desarrollados,exportando materia prima propia. Los factores influyentes de este desarrollo son:


-El Respaldado financieramente por sus propios bancos nacionales, -La mano de obra de chinos nacionalistas emprendedores y entregados a su patria, que soportan condiciones laborales miserables y explotadoras, pero responsables del crecimiento productivo económico empresarial -Falta de requisitos políticos democráticos. Esto hace que cada vez sea más fuerte económicamente y pase por delante de la competencia,aunque para ello vulnere los derechos democráticos.

Sandra Sánchez

4.14

¿Suerte o… Buena suerte?

-------------------------------------------------------------------------------------------¿Por qué se dice que alguien tiene buena suerte? ¿Qué caracteriza a las personas afortunadas? Mientras la suerte depende del azar y es incontrolable, la buena se genera con esfuerzo y actitudes positivas. No es tanto una cuestión aleatoria, sino de trabajar para conseguir lo que uno quiere. Por Alex Rovira Celma.

A menudo, en conversaciones con compañeros, amigos o familiares oímos la referencia a un tercero en términos: "¡Fulano de tal sí que tiene buena suerte!". Esta expresión nos lleva a pensar en que la fortuna parece favorecer al sujeto que es objeto de la conversación. Pero si analizamos en detalle los motivos por los que se le atribuye esa buena fortuna, observamos en la mayoría de casos que detrás de ella existe un conjunto de elementos que nos llevan a pensar que no se trata de una cuestión de puro azar, sino que la buena suerte de la persona es más el resultado de su trabajo y de sus actitudes que de los caprichos de lo aleatorio. Por eso conviene diferenciar dos conceptos: suerte, por un lado, y buena suerte, por otro. La suerte, entendida como la define el diccionario, tiene que ver con el azar. Se trata de la aparición de circunstancias no controlables ni reproducibles por la voluntad humana y cuyos efectos, favorables o adversos, tienden a ser efímeros. Por otro lado, la buena suerte, dicen quienes consideran tenerla, la crea uno mismo: uno es la causa de su buena suerte. ¿Cuáles son entonces los elementos que definen a las personas que consideran que tienen buena suerte en la vida? A continuación, los más representativos: Tienen una actitud positiva ante las experiencias, incluso cuando éstas, de entrada, aparecen como un revés, una dificultad o una crisis. Su optimismo se ancla no en la ingenuidad, sino en la lucidez y en el compromiso con su trabajo. Cuando la adversidad se presenta, se cuestionan en qué medida han contribuido a la situación y actúan para resolver la circunstancia que se haya generado. Se saben responsables de sus actos. Ante el error o la adversidad, no culpan a un tercero, sino que se preguntan en qué medida ellos son, consciente o inconscientemente, causa de lo que les ha ocurrido, y cómo pueden enmendarlo. No viven el error como una mácula en su currículo o algo de lo que avergonzarse, sino que hacen de él una fuente de aprendizaje. Disponen de buenas dosis de asertividad y autoestima. Ello les lleva a mantenerse fieles a su propósito, a perseverar, a trabajar para crear las condiciones que favorezcan la aparición del anhelo que persiguen. Emplean su imaginación para ver con la mente su anhelo realizado. Funcionan con un "hay que creerlo para verlo", y no con un "hay que verlo para creerlo". Son perseverantes: no postergan las cuestiones que tienen pendientes de resolver. O lo resuelven de inmediato o lo delegan o lo tiran a la papelera.

Tienden a atribuir un significado constructivo a lo que les sucede. Una misma circunstancia puede ser vivida, según la persona, como un golpe de mala suerte o un regalo de la vida que permite abrir la conciencia a un modo nuevo de percibirse a sí mismo y a los demás, y a actuar de manera diferente. Esta segunda reflexión es habitual de los creadores de buena suerte. Un cuento. Sobre este punto quisiera extenderme y tomar una metáfora que considero sumamente ilustrativa. Existe un cuento que muestra claramente la actitud esencial de este tipo de personas. Dice así: Un día, un bellísimo caballo decidió bajar de las montañas y entrar en la aldea en la que vivía un anciano labrador. El caballo se detuvo en el establo del anciano. Los habitantes del pueblo, al ver tan bello ejemplar bebiendo y descansando en el establo del labrador, fueron a avisarle: "¡Ven, vamos a


verlo!". El anciano acompañó a todos sus vecinos, que, agitados, le llevaban del brazo hasta su propio establo. Cuando llegaron, la multitud celebraba la fortuna del abuelo: "¡Qué buena suerte has tenido!". A lo que el anciano respondió: "¿Buena suerte?, ¿mala suerte?, ¡quién sabe!". Al día siguiente, el caballo regresó a las montañas. Los vecinos se dieron cuenta y, cuando avisaron al anciano y lamentaron lo ocurrido, éste les replicó: "¿Mala suerte?, ¿buena suerte?, ¡quién sabe!". Pasó una semana y el caballo volvió de las montañas con toda su manada y fueron a parar de nuevo al establo del anciano, ya que siempre tenía a punto agua y comida. Al ver el maravilloso espectáculo, los vecinos se agolparon en la puerta de la casa del labrador y le felicitaron, entre entusiasmo, envidia y admiración, por su renovada buena suerte. Éste, con tranquilidad, les respondió: "¿Buena suerte?, ¿mala suerte?, ¡quién sabe!". Los caballos permanecieron en el establo bajo los atentos cuidados del menor de los hijos del anciano. Un día, el muchacho intentó domar a uno de ellos. Pero tal era la fuerza y brío del caballo, que el joven cayó al suelo y se rompió ambas piernas y los brazos. Todo el mundo se enteró del grave accidente y consideró aquello una gran desgracia. No así el labrador, que se limitó a decir: "¿Mala suerte?, ¿buena suerte?, ¡quién sabe!". Unas semanas más tarde, el ejército de aquella nación entró en el poblado para reclutar a todos los jóvenes. Estaban llamados a ir a una terrible guerra de la que muy pocos regresarían con vida. Cuando vieron al hijo del labrador con las extremidades rotas, le dejaron tranquilo, ya que sería un problema contar con alguien incapacitado. De nuevo, los vecinos fueron a felicitar al labrador, a su hijo y al resto de la familia por esa buena noticia, pero, otra vez, el anciano asomó su cabeza por la puerta y encogiéndose de hombros dijo: "¿Ha sido buena suerte?, ¿mala suerte?, queridos vecinos, ¡quién sabe!". Alex Rovlra Celma es profesor de Esade, conferenciante y escritor.

La suerte, ¿Esperar ha tenerla, o trabajar para alcanzarla? Frecuentemente,se alude a la expresión “tener buena suerte” haciendo referencia a tener una buena racha, o a que las cosas te son favorables en diferentes hambitos ,como si de un premio se tratara. Pero aunque la suerte se puede conseguir de forma fortuïta al azar, o por casualidad,dificilmente sera alcanzable, La buena suerte,hay que cultivarla, viene dada, como resultado, de nuestro esfuerzo,sacrificio,perseverancia y por una actitud positiva, ante las situaciones de relación personales y sociales y en las metas que nos fijamos dia a dia en el peregrinaje de nuestra vida.

4.15

Parlem de valors?

Una de les expressions més freqüents en el paisatge social, polític, religiós i econòmic és la referent als valors. La trobem en tots els teixits verbals dels diferents colors ideològics, des dels fanatisme intolerant fins als dels que situen la tolerància com a norma bàsica de vida.


Es parla de l’educació en valors, de transmetre valors, de la pèrdua de valors, de l’escala de valors, de la falta de valors, de la recuperació dels valors, del menyspreu pels valors. Un seguit de frases que es pot allargar fins a l’infinit. La més repetida, possiblement, encara que en això no hi ha estadístiques ni n’hi pot haver, és la que reclama una escala de valors ben classificats, com si es tractés de la Lliga de futbol o del rànquing dels tennistes de l’ATP. No és fàcil establir aquesta escala i, fins i tot, hi afegiria que resulta impossible, si analitzem les múltiples proposicions que fan els teòrics que les formulen. Dir valors és una expressió genèrica i, per tant, indefinida. És com un nom amb uns cognoms que és necessari precisar per situar-ne la identitat. Al subsòl de la nostra cultura hi ha un consens i un sentiment compartit a l’hora d’assenyalar les paraules que defineixen determinats valors, almenys les més significatives, on situem el lloc on roman aquest terme. Es tracta de construir la pròpia identitat en relació amb els altres per articular una convivència harmònica i pacífica. Per tant, els valors són fulls de ruta per viure i conviure. Unes creences estables i bàsiques que distingeixen entre el que és bo i el que és dolent. Es tracta de valors formulats en positiu, del no mataràs mosaic al de respecta la vida, perquè l’única manera d’equivocar-se és fer patir els altres i, per tant, l’única manera d’encertar-la és procurar-los la màxima felicitat possible. A l’hora d’establir el catàleg dels valors, no hi ha uniformitat ni acord en el nombre, però sí un cert consens en molts d’aquests i en la consideració que n’hi ha de dos tipus, els valors instrumentals i els valors terminals. Els instrumentals radiquen en les persones, els terminals expressen els fins desitjables de l’existència, les metes a les quals ens hem de dirigir. En el capítol dels valors instrumentals és evident que les persones poden ser alegres, ambicioses, capaces, responsables, corteses, tolerants, valentes, servicials, lògiques, honrades, afectuoses, netes, imaginatives. Les qualitats que acabo d’enumerar es poden enquadrar totes en una escala de valors, però no es tracta d’una llista exhaustiva, sinó oberta. L’altre apartat és el dels valors terminals. Aquests en són alguns: la pau, la igualtat, la llibertat, la felicitat, el plaer, la virtut, l’honor, la saviesa, la seguretat, l’harmonia interna, una vida emocionant, la família, la seguretat nacional, una vida confortable, el reconeixement social. Però, com podeu veure, es tracta d’una paraula de contingut ample i que al llarg de la història s’ha anat transformant. No hi ha dubte que la llibertat i la felicitat són valors i que s’han citat com a tals al llarg dels segles, però no significaven el mateix en la

cultura grecollatina que en la cristiandat medieval, al Segle de les Llums o a la postmodernitat que estem vivint. Si llegim assajos o llibres costumistes sobre l’honor, les diferències són abismals. Apel·lant a la mateixa paraula es defensen coses diferents. Per als cavallers espanyols de finals de l’edat mitjana, el gran lloc on romania l’honor era entre les cames de les seves dones. La


llibertat també s’ha entès de maneres diverses. Els fonamentalistes entenien i entenen que només hi ha d’haver llibertat per a la veritat, no per a l’error. Però la veritat la defineixen ells. És fàcil parlar de valors. El que és difícil és practicar-los. ALFONSO S. Palomares-Periodista- El Periódico de Catalunya 13-11-2009

Valores, mejor ponerlos en práctica, que hablar de ellos. En nuestro día a día, es frecuente, oír hablar mucho de valores, es curioso porque cada uno dice la suya, ya, que no dejan de ser creencias de uno mismo o del entorno en el que vive. Los hay de todo tipo, todos han de ser tan respetables como el nuestr o, se pueden clasificar en dos tipos, los instrumentales, que son aquellos que radican en las propias personas y los instrumentales que son las metas hacia donde uno quiere dirigir sus valores. Los valores no siempre han sido los mismos, se han ido modifi cando con el paso de los años acoplándose a las necesidades o ideologías de la sociedad de cada época. Los valores para que se lleven a cabo, no sirve solo en hablar de ellos, sino en ejecutarlos.

5. PRUEBA DE ACCESO Informació general Per poder fer la prova d'accés a grau superior cal tenir complerts els 19 anys o complir-los durant l'any 2011. També la poden fer les persones que tenen 18 anys (o els compleixen durant l'any 2011) i tenen un títol (o el resgurd d'un títol) de tècnic o tècnica del mateix grup d'itineraris al qual pertany el cicle formatiu de grau superior pel qual fan la prova d'accés. La prova es porta a terme als instituts dependents del Departament d'Ensenyament que determinin els serveis territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona.

La inscripció a la prova s'ha de fer per Internet, mitjançant l'aplicació disponible en aquesta pàgina. El dia de la prova és imprescindible portar: - original del document nacional d'identitat o d'un document d'identificació equivalent i - el material específic. Les persones amb necessitats específiques derivades de discapacitats físiques, psíquiques o


sensorials o altres trastorns greus que tinguin la declaració legal de disminució poden sol·licitar els recursos addicionals necessaris per desenvolupar la prova (vegeu l'apartat 5 de la convocatòria). Sol·licitud de reconeixement de necessitats específiques a efectes de la prova d'accés a ensenyaments de formació professional inicial i ensenyaments esportius [PDF]

Les persones inscrites que no es puguin presentar a la prova per causes alienes a la seva voluntat (i ho acreditin documentalment) poden sol·licitar de presentar-se a la convocatòria d'incidències del 25 de maig del 2011 en els instituts que es determinin (vegeu l'apartat 13.1.2 de la convocatòria). Calendari Del 14 al 27 de març del 2011: inscripció a les proves Fins al 22 de març del 2011: o presentació de la sol·licitud d'exempció de llengua catalana, o presentació de la sol·licitud d'exempció de la part específica de la prova per experiència laboral, esportiva o en tasques de voluntariat o presentació de la sol·licitud d'adequació de la prova a necessitats específiques. 26 d'abril del 2011: assignació de centre per presentar la documentació i fer la prova Del 26 d'abril al 3 de maig del 2011: presentació de la documentació Fins al 3 de maig del 2011: o presentació de la sol·licitud d’exempció de la part comuna de la prova, o presentació de la sol·licitud d’exempció de la part específica de la prova pel fet d'al·legar el títol de tècnic/a del mateix grup d’itineraris o per acreditació de competències o superació dels crèdits associats a una unitat de competència o presentació de la sol·licitud d’exempció de la matèria específica de química. 4 de maig del 2011: publicació de les llistes provisionals de persones admeses i excloses a les proves Del 4 al 6 de maig del 2011: període per presentar reclamacions 9 de maig del 2011: publicació de les llistes definitives de persones admeses i excloses i de les exempcions atorgades 17 de maig del 2011: part específica de la prova 18 de maig del 2011: part comuna de la prova 27 de maig del 2011: publicació de les qualificacions provisionals Del 27 al 30 de maig del 2011: període per presentar reclamacions 1 de juny del 2011: publicació de les qualificacions definitives i lliurament de certificats 7 de juny del 2011: termini per presentar una segona reclamació

Les presentacions i reclamacions s'han de fer abans de les 18 h de l'últim dia del termini.

Inscripció i pagament La inscripció a la prova es pot tramitar en línia o per alguna de les diferents vies que preveu la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.


Formulari d'inscripció La presentació de la sol·licitud implica l'autorització al Departament d'Ensenyament per obtenir, mitjançant les seves bases de dades, les dades acadèmiques de la persona sol·licitant i per obtenir del Departament de Benestar Social i Família les dades que acreditin la pertinència a una família nombrosa, si és el cas. El pagament de la taxa d'inscripció s'ha de fer per Internet (amb targeta bancària, a l'aplicació d'inscripció) o presencialment (amb la carta de pagament obtinguda en el moment de fer la inscripció) a les oficines de "la Caixa", o bé per ServiCaixa. Sol·licitud de devolució de taxa o preu públic [PDF, 468,28 KB.]

Documentació Del 26 dabril al 3 de maig del 2011, les persones inscrites han de presentar, al centre assignat per fer la prova, la documentació següent: - una fotocòpia del document nacional d'identitat o document equivalent d'identificació, - una fotocòpia del resguard d'inscripció a la prova, - el document justificatiu de bonificació o exempció de la taxa, si és el cas, - el document justificatiu de l'exempció parcial de la prova d'accés, si és el cas i - el currículum formatiu, professional i d'experiència i documentació justificativa o la renúncia explícita a presentar-lo (vegeu l'apartat 13 de la convocatòria). Centres examinadors La prova es porta a terme en els instituts dependents del Departament d'Ensenyament que determinen els serveis territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona. Les persones que cursen qualsevol ensenyament en un institut dependent del Departament d'Ensenyament no es poden inscriure a fer la prova en aquest institut (excepte en les comarques on hi hagi un sol centre examinador o en el cas dels ensenyaments esportius). A les persones que estan exemptes d'una part de la prova se'ls assignen instituts de la comarca a la qual pertany l'adreça que han fet constar a la inscripció. A les persones que s'inscriuen en instituts d'una comarca a la qual no pertany l'adreça de residència que fan constar en la inscripció, se'ls pot assignar un institut de la comarca d'aquesta adreça.

L'adreça que s'indica en la inscripció ha de ser el lloc de residència habitual i s'ha de poder demostrar en presentar la documentació a l'institut assignat; si no és així es pot assignar un altre centre per fer la prova.


Material per fer la prova El dia de la prova, cada aspirant ha de portar un bolígraf blau o negre i el següent material específic de cada matèria: Part comuna Matemàtiques: calculadora científica, regle graduat, semicercle graduat (transportador), llapis, goma d’esborrar i compàs

No s'ha de portar cap material específic per a les matèries llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera anglesa i llengua estrangera francesa. Part específica Biologia: calculadora científica Ciències de la Terra i el medi ambient: calculadora científica, llapis, goma d’esborrar i dos llapis de colors Química: calculadora científica Física: calculadora científica Tecnologia industrial: calculadora científica Dibuix tècnic: llapis HB, goma d’esborrar, regle graduat, joc d’escaire i cartabó, compàs i cinta adhesiva Geografia: calculadora científica Economia de l’empresa: calculadora científica

No s'ha de portar cap material específic per a les matèries d'educació física, psicologia i sociologia, segona llengua estrangera anglès i segona llengua estrangera francès.

Exempcions de la prova d'accés Exempció de la matèria de llengua catalana La poden sol·licitar (fins al 22 de març del 2011) les persones que acrediten menys de dos anys de residència a Catalunya fins al dia de la prova i no han estudiat llengua catalana en la seva escolarització. La sol·licitud s'ha de fer al Servei d'Immersió i Ús de la Llengua del Departament d'Ensenyament. Exempció de la part comuna

Es pot sol·licitar per haver superat: la prova d'accés a cicles de grau superior de formació professional, la prova d'accés de caràcter general als ensenyaments esportius de grau superior, la prova d'accés de caràcter general a cicles de grau superior d'ensenyaments d'arts plàstiques i disseny o als ensenyaments substitutoris de les proves d'accés a un cicle formatiu diferent del cicle a què es vol accedir.


La qualificació obtinguda anteriorment en una prova pot ser la nota de la part comuna de la prova d'aquesta convocatòria. La sol·licitud s'ha de presentar (fins al 3 de maig del 2011) a qualsevol institut on es cursen cicles formatius de formació professional dependents del Departament d'Ensenyament. Exempció de la matèria específica de química La poden sol·licitar les persones que tenen el títol de tècnic o tècnica en operacions d'ennobliment. La sol·licitud s'ha de presentar (fins al 3 de maig del 2011) a qualsevol institut on es cursen cicles formatius de formació professional dependents del Departament d'Ensenyament. Exempció de la part específica La poden sol·licitar: 1) Les persones que tenen un títol de tècnic o tècnica del mateix grup d'itineraris que el cicle formatiu de grau superior a què es vol accedir. Grups d'itineraris de les famílies professionals (i cicles formatius) de formació professional [PDF, 27,99 KB.]

La sol·licitud s'ha de presentar (fins al 3 de maig del 2011) a qualsevol institut on es cursen cicles formatius de formació professional dependents del Departament d'Ensenyament.

2) Les persones que tenen experiència laboral, esportiva o en tasques de voluntariat relacionades amb el cicle formatiu a què volen accedir. La sol·licitud s'ha de presentar (fins al 22 de març del 2011) a la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial.

3) Per al cicle formatiu de grau superior d'animació d'activitats físiques i esportives, les persones que acrediten la condició d'esportistes d'alt nivell o d'alt rendiment. La sol·licitud s'ha de presentar (fins al 22 de març del 2011) a la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial.


4) La poden sol·licitar les persones aspirants que hagin acreditat, com a mínim, una unitat de

competència, o hagin validat per experiència laboral unitats formatives, crèdits o mòduls, associades a unitats de competència, mitjançant el programa "Qualifica't", del cicle formatiu de grau superior que es vol cursar. Cal fer la sol·licitud (fins al 3 de maig del 2011) a l'institut on actua la comissió avaluadora. Sol·licitud d'exempció parcial de la prova d'accés als cicles formatius de formació professional inicial de grau superior [PDF, 252,16 KB.]

La sol·licitud s'ha de presentar abans de les 18 hores de l'últim dia del termini. Exempció total de la prova

La poden sol·licitar les persones que compleixen algun dels requisits d'exempció de la part comuna i algun dels requisits de la part específica.

La sol·licitud s'ha de presentar a la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial.

Sol·licitud d'exempció total de la prova d'accés als cicles formatius de grau superior de formació professional inicial pel fet de complir simultàniament algun requisit d'exempció de la part comuna i algun de la part específica [PDF, 251,04 KB.]

5.1 Nom:

CT 11 SIMULACIÓN EXAMEN DE LENGUA CASTELLANA ................................................

GS - Castellà

Grup: ……………………


La conjunción del envejecimiento de la población y de la contracción de la fuerza de trabajo interna va a acarrear a Europa consecuencias drásticas. Si no se toman medidas, se traducirá en una presión insostenible sobre los sistemas de pensiones, de sanidad y de protección social, y en unos resultados negativos para el crecimiento económico y la fiscalidad. Si Europa se toma en serio el tránsito a una sociedad del conocimiento, los esfuerzos por mejorar la eficiencia económica y elevar las capacidades de la población existente deben completarse con medidas activas para hacer frente a este desafío demográfico. Lo que no es menos importante, debe incluir un esfuerzo concertado para hacer de la UE un destino atractivo para los inmigrantes. Sin la migración, la UE sería incapaz de hacer frente a la escasez futura de mano de obra y de capacidades. (...) Las tendencias demográficas europeas se están afianzando. Europa combina los extremos demográficos de una esperanza de vida muy elevada y una tasa de fertilidad muy reducida. En la mayoría de los Estados miembros de la UE, la esperanza de vida -en la actualidad, un promedio de 75 años para los hombres y 82 para las mujeres- aumentará otros 15 a 20 años en el transcurso de este siglo. Considerando que cada mujer da a luz una media de 1,5 hijos y que cada vez más mujeres renuncian por completo a tener hijos, la población de Europa envejece y su fuerza de trabajo nativa desciende. Teniendo en cuenta que la actual edad media de jubilación en Europa (62 años para los hombres y un poco más de 60 años para las mujeres), si no se toman medidas compensatorias, en los próximos 40 años el coeficiente población activa/población inactiva caerá en picado, quedando cuatro trabajadores contribuyentes para mantener a cada tres jubilados. Es necesario actuar urgentemente para compensar esta tendencia negativa. Para empezar, deberían desarrollarse unas políticas natalistas tendentes a estabilizar o incrementar las tasas de fertilidad. Además, las consecuencias de la reducción de la mano de obra interna, incluidas las cuestiones afines de la financiación de los sistemas de sanidad y de los regímenes de pensiones, podrían contrarrestarse en parte mediante un aumento de la productividad. El crecimiento constante de la productividad permitiría una reforma de la asignación de recursos que podría contribuir a colmar la brecha creciente entre pensionistas y contribuyentes. Pero, al afianzarse las tendencias demográficas europeas, la incidencia de estas medidas no será suficiente. Al cabo, el desafío demográfico de la Unión Europea solo se afrontará mediante dos conjuntos de actuaciones complementarias: elevar los índices de participación en el mercado laboral (mujeres con niños, personas mayores …), y aplicar una política de inmigración equilibrada, justa y anticipatoria. Fragmento del Informe al Consejo Europeo del Grupo de Reflexión sobre el futuro de la UE en 2030

1. Comprensión del texto y expresión

[3,5 puntos]

1.1. Escriba un resumen que exponga las ideas principales expresadas en el texto.

[1,5 puntos]

1.2. Explique qué “va a acarrear a Europa consecuencias drásticas” y por qué cree que sucederá.[1 punto]

1.3. Proponga un sinónimo o explique el significado de las siguientes palabras. Preste atención a la adecuación de la palabra al contexto en el que se encuentra en el primer párrafo . [1 punto]

a) tránsito: b) capacidades: c) concertado: d) atractivo: 2. Expresión escrita

[3 puntos]

Elija UNA de las dos opciones siguientes y desarróllela en unas cien palabras. 2.1. Redacte un texto argumentativo que exponga su opinión sobre el envejecimiento de la población.


2.2. Redacte un texto predictivo en lenguaje cotidiano, sobre cómo podría aumentar la natalidad en nuestro país. 3. Reflexión lingüística

[3,5 puntos]

3.1. Indique la función sintáctica que realizan los sintagmas subrayados dentro de la oración: ropa combina los extremos demográficos» b) «La incidencia de estas medidas no será suficiente» 3.2. Explique por qué llevan tilde o acento las palabras acentuadas del último párrafo. [1 punto] 3.3. Escriba una expresión equivalente o un sinónimo de las siguientes expresiones subrayadas, que proceden del párrafo 4 texto: [1 punto] a) « Además, las consecuencias …»: b) « podrían contrarrestarse en parte…»: c) « incluidas las cuestiones afines… »: d) « colmar la brecha creciente…»: 3.4. Complete el cuadro siguiente con las categorías gramaticales y familia léxica correspondientes. [1 punto]

Verbo en infinitivo

Adjetivo atractivo

Nombre tránsito

migrar

CT 12

SIMULACIÓN EXAMEN DE LENGUA CATALANA

AU -Comentari de text:

Català

“Sol no pots, amb amics sí ". Han passat més de vint anys des que la mítica bola de vidre va encunyar aquest fantàstic lema. L'empitjorament en les expectatives i les condicions materials dels que llavors érem nens i dels que van néixer després, i no només les nostres, ens ha conduït a un estat de prenaufragi. El vaixell de la nostra societat fa aigües mentre que els tripulants sospitem que ha estat un sabotatge dels grans corsaris del nostre temps, els mercats. La crisi financera que va


esclatar el 2008 no s'ha tancat amb una refundació del capitalisme, sinó amb un desmantellament important de l'Estat de benestar. Socialitzades les pèrdues un cop més, posada la càrrega que van crear altres sobre les espatlles col · lectius dels més febles econòmicament, la disjuntiva entre el “campi qui pugui” i el “salvem-nos entre tots “ flota en l'aire. Però en aquesta disjuntiva hi ha una trampa. Les respostes individuals són pegats temporals i precaris que no van a salvar el vaixell. Davant d'un sabotatge organitzat de manera col · lectiva per les grans institucions financeres, només ens queda reaccionar de forma cooperativa, fent front a la violència econòmica que suposa la misèria planificada. Competir de forma salvatge per aconseguir un pot no ens salvarà de morir de fam i set en l'oceà. És cert que els valors de la competitivitat salvatge estan molt presents en la nostra societat. Però els nadius digitals tenim a internet un perfecte exemple del poder de les iniciatives col · lectives i cooperatives. Hem vist néixer i desenvolupar-se Wikipedia, Wikileaks, i milers de projectes semblants. Ha arribat el moment de superar el "què hi ha de lo meu?" i preguntar com està el de tots i totes. La joventut, però no només ella, ha d'encapçalar una àmplia resposta col · lectiva a les solucions individualistes. Com deien les àvies i mares de la plaça de Maig, l'altre sóc jo. Creiem un ecosistema social en el qual no es permeti que els taurons de les corporacions devoren a les persones. No es tracta només de reflotar la nau, es tracta de reconstruir partint d'un nou paradigma, cooperar és millor que competir. No deixem que segueixin atacant els nostres drets, construïm respostes col · lectives. Tomás Muñoz La Vanguardia 11/10/11 Cada pregunta es pot contestar en català o en castellà, indistintament. Les incorreccions d'ortografia, de lèxic, de morfologia o de sintaxi, tant en català com en castellà, restaran 0,1 punts per falta. Una mateixa falta es descomptarà nomes una vegada. En el conjunt de l'examen, el descompte per faltes serà com a màxim de 2 punts.

Comentari de text: 1- Resumeix el text en 80-100 paraules aproximadament … ……………………..…. . . . ..1.5 p 2- A. Reescriu evitant el llenguatge figurat l’expressió: “El vaixell de la nostra societat fa aigües mentre que els tripulants sospitem que ha estat un sabotatge dels grans corsaris del nostre temps, els mercats” .. . 0.5 p B. Canvia l’expressió popular sense que canviï el significat de "què hi ha de lo meu?" . . .. 0.5 p 3- Expressa la teva opinió argumentada (1 20 paraules aprox.) sobre cooperar o competir ...2 p 4- Posa un títol adequat al teu text ………………………….…………… …. 0.5 p

CT 13

SIMULACIÓN EXAMEN DE CATALAN

GS Català

CATALANA La lectura com a tortura Com que escriure en català no és un negoci del tot rodó, per dir-ho suaument, la majoria dels autors que fem servir aquest idioma ens veiem obligats a suplementar els ingressos provinents dels llibres amb tota mena de treballs: escrivim per als diaris, col·laborem amb les ràdios o de vegades les televisions, i fins i tot fem articles per a revistes com aquesta. Qualsevol cosa, de fet, que ens permeti arribar a finals de mes sense tenir una feina de debò. Ara bé, de totes les activitats complementàries disponibles, no n’hi ha cap que sigui tan rendible com les xerrades als instituts de secundària. Vas a tal escola, parles de quelcom més o menys literari, i t’embutxaques suficient per pagar la meitat del casal d’estiu del nen. Una bicoca.


Una pràctica nefasta L’únic problema amb aquestes xerrades –a diferència de les que es fan, posem per cas, a les biblioteques o a les presons– és que els assistents hi acudeixen per força. De vegades, és encara pitjor: no només obliguen els estudiants a escoltar el visitant de torn, sinó també a llegir un títol seu. És cert que, gràcies a això, venc un parell de centenars més de llibres cada any, però em sap greu que els lectors –els estudiants dels instituts en qüestió– no siguin voluntaris; de manera que en aquests casos els demano perdó. I els pregunto què els sembla la lectura obligatòria. El veredicte: és una pràctica nefasta. Una noia d’un institut de Vidreres fins i tot va explicar que, de tanta frustració que li causaven les lectures obligatòries, en tornar a casa –on hi havia una bona selecció de llibres– preferia fer qualsevol cosa menys llegir. Tant de bo que els responsables dels departaments corresponents del sistema educatiu català, en traguessin les conclusions pertinents: que és imprescindible –no aconsellable, imprescindible– que deixin d’obligar els estudiants del país (mitjançant els seus professors soferts) a combregar amb totxos de paper que fan que s’ennueguin de per vida i així dissuadirlos d’acostar-se, de grat, a la vora de l’immens oceà en expansió constant dels llibres i adonar-se que allà hi pot nedar tothom i que, a més a més, nedar-hi els farà sentir més espavilats i més inquiets i més clarividents i menys sols. En resum, és imprescindible, no convertir una cosa tan imprescindible com la lectura, en una mera assignatura. Matthew TREE, Descobrir Catalunya, 111

Exercici 1. Comprensió i expressió 3,5 PUNTS 1.1. Resumiu les idees essencials i el problema que l’autor planteja en aquest text. (1,5 PUNTS) 1.2. Expresseu amb les vostres pròpies paraules les conclusions a les quals l’autor considera que haurien d’arribar els responsables del sistema educatiu, i que s’expliciten a les últimes ratlles del text, que reproduïm a continuació: (1 PUNT) “…és imprescindible –no aconsellable, imprescindible– que deixin d’obligar els estudiants del país (mitjançant els seus professors soferts) a combregar amb totxos de paper que fan que s’ennueguin de per vida i així dissuadir-los d’acostar-se, de grat, a la vora de l’immens oceà en expansió constant dels llibres i adonar-se que allà hi pot nedar tothom i que, a més a més, nedar-hi els farà sentir més espavilats i més inquiets i més clarividents i menys sols.”

1.3. Expliqueu el significat que tenen en el text les expressions que apareixen a continuació: (1 PUNT) un negoci del tot rodó: de debò: una bicoca: posem per cas:

Exercici 2. Expressió escrita 3 PUNTS Trieu una de les dues opcions següents: 2.1. Redacteu un text d’unes 100 paraules sobre l’últim llibre que heu llegit.


2.2. Redacteu un text argumentatiu d’unes 100 paraules a favor o en contra de la idea essencial que dóna l’autor en el seu text. Exercici 3. Reflexió lingüística (3,5 PUNTS) 3.1. Partint de fragments subratllats del text, canvieu les expressions que us presentem destacades per altres que tinguin un significat equivalent dins el seu context: (1 PUNT) Com que escriure en català no és...: ......................................................... …i fins i tot fem articles per a revistes...: ......................................................... Ara bé, de totes les activitats...: ............................................................... De vegades, és encara pitjor...: ................................................................ És cert que, gràcies a això, venc...: ........................................................... 3.2. A partir d’alguns dels adjectius i adverbis que apareixen al text, completeu el quadre següent amb la paraula que convingui en cada cas, seguint l’exemple següent: (1,5 PUNTS) Adjectiu masculí Bo

Adjectiu femení bona

Adverbi bonament suament

obligats complementàries rendible literari suficient 3.3. Escriviu les formes verbals del verb fer adients d’acord amb el context: (1 PUNT) La majoria dels autors fem servir aquest idioma. Cal que, cada dia més, els autors ............................ servir aquest idioma. Si les coses canviessin, molts més autors ............................ servir aquest idioma. M’agradaria que molts més autors ....................................... servir aquest idioma. Algun dia, molts més autors que ara .................................... servir aquest idioma.

6. EJERCICIOS 6.1 Questionari 8 DE OCTUBRE 2011

sandra Sánchez

A partir de la lectura de les primers pàgines (1-9) de “Apunts sobre comentari de text” reflexiona breument sobre les següents qüestions, comenta-ho amb els teus companys i anota les respostes.


A. Qüestions generals 1 Explica què és per a tu un text - És una unitat lingüística comunicativa. 2 Comenta breument en què consisteix l’adequació, la coherència i la cohesió del text -L’adequació:Es la propietat per la qual el text s’adapta al context comunicatiu. -La cohesió: Es la propietat per la qual hi ha uns lligams entre els elements lineals del text. -La coherència: Es una propietat semàntico-pragmatica del text 3 Quines capacitats penses que intervenen en el CT -La comprensió lectora,l anàlisi i la reflexió de la lectura. 4 Què es vol aconseguir amb el CT - La comprensió lectora,l anàlisi i la reflexió de la lectura.

B. Les activitats que cal fer per comentar un text es poden representar amb un triangle: el vèrtex A=transferència, el vèrtex B=Interpretació i el C=extrapolació. 1- Quines operacions del CT corresponen a cada vèrtex A: Es el que diu el tex B: com ho diu C:valoracio del text, a partir del text.... 2- D’aquestes , quines les fas amb facilitat i quines et són més exigents La que trobo mes fàcil es la a i las mes exigents la c

C. Respecte al subratllat 1- Consideres necessari subratllar el text, per què? - Si,ja que es una manera de recordar , on haig de parar mes atenció 2- Què subratllar, don surten els criteris? - Dates,dades,tecnicismes,classificacions 3- Quin és el teu estil, com penses que el podries millorar? Normalment,subbrayo amb colors fluorescents,en intentar posar signes,aixi no quedaria tant ratllat. D. Respecte a les idees principals 1- Per què val la pena anotar-les Per que ajudarà a començar a destacar notas per el posterior examen. 2- Com ho fas tu


Vaig fent un breu esquema. 3- En què ens pot ajudar anotar les idees principals En no oblidant-se de cap idea important. E. Respecte del resum 1- Què és el resum del text per a tu - Es intenta,compactar en poques lineas el contingut del text. 2- Quines són les característiques del resum La longitud,las idees clares, y la Caritat y la alògica. 3- Alguns detalls que cal tenir present a l’hora de resumir són ... - No manifesta idees pròpies,escollir sinònims adecuats.no posar mes de tres punts i a part, l ortografia,començar el resum directament..... 4- Quina utilitat trobes que pot tenir fer resums: Ajuda de maner ordenada a destacar lo mes important del text. Aquest qüestionari formarà part de l’avaluació de la Preparació de la Prova d’Accés. Representa el 10% del quadrimestre, 1 punt. La realització dels treballs, 70%. La participació a tm virtual, 20%. Tant l’assistència com les proves de simulació, són de necessari compliment per poder aplicar l’avaluació sumativa. Per completar aquest qüestionari pots consultar els apunts del curs: http://phobos.xtec.net/aramire3/moodle/mod/resource/view.php?id=82

6.2

Tasca 2

Tipologias TIPOLOGIAS TEXTUAL

Tipos de textos

Intención comunicativa

Modelos

Estructura

Descriptivos

Cómo es un objeto

Guías turísticas, reportajes, diarios.

Presentación genérica Detallismo con orden

Narrativos

Lo que sucede

Noticias, cómics, textos de

Presentación, Nudo, Desenlace


Descrip.-narrat. Argumentativos

Científicos Conversacionalesepistolares

Cómo son las cosas y qué ocurre Qué se defiende,Defender algo, rebatir algo, ambas cosas, o analizar un tema tomando una postura.

Qué se investigay yAnalizar algo con el método científico, Qué se cuenta

Instructivos

Cómo se hace

Didácticos o explicativos

Por qué es así, cómo es, qué es... Son fáciles de entender (si están bien hechos).

historia. Novelas, cuentos, cómics, reportajes, diarios... Artículos de opinión, discursos, ensayos, análisis comparativos, valoraciones...

Artículos científico-técnicos

Diálogos, teatro, entrevistas, cartas familiares, cartas para buscar trabajo y similares (denuncias, etc.). Instrucciones de uso, carteles de tráfico, manuales de primeros auxilios... Libros de texto, artículos divulgativos, fábulas, enciclopedias, diccionarios

Presentación, Nudo, Desenlace Introducción / Prst.,Desarrollo Conclusión.

Presentación,Exposición de datos Interpretación de datos,Conclusiones Saludos,Preparación del tema Desarrollo del tema,Despedida

Esquema (paso a paso, orden)

Presentación,Desarrollo,Resumen

6.3 Tasca 3 Aplicació de la co-avaluació (avaluació entre companys) al CT 1-Revisió del resum i títol Resum i títol valorat: CT ...14 . La suerte, ¿esperar a tenerla, o trabajar para encontrarla?.

Autor/a de l resum: Sandra Sánchez . . .

Amb aquesta valoració, feta entre companys,volem revisar els nostres exercicis de resum i títol fets a CT. Aplicarem els criteris treballats a classe, observarem el grau de presència dels indicadors de qualitat del resum (curt, complert i cohesionat, amb correcció ortogràfica i gramatical , i redacció personal) i del títol (avança o suggereix el tema, parteix o recull la intencionalitat, inclou missatge amb força) La co-avaluació ens permet reconèixer en els treballs dels companys els principis teòrics del CT, tant per la seva presència d’aquest principis com per la seva absència. Ens ajuda a corroborar, modificar i millorar la nostra pràctica, enfortint les nostres creences. Potencia el nostre aprenentatge i nodreix la nostra autoestima

Aspectes a valorar

Grau / nivell

Puntu ació

Company A -Punts assignats

Company B --Punts assignats

Reflexions de l’autor/a a partir d’aquesta valoració: 1-He fet bé... 2-Puc ... 3-Per millora, haig de


1-Imatge del text

-Te 2/3 paràgrafs -Te marges -Te un títol

2-Extensió

-70 paraules -80/100 paraules -120 paraules -Recull el tema -Inclou les idees bàsiques -No hi ha aportacions personals

3Contingut 4-Estil

-Presenta directament les idees o Utilitza la figura del narrador? -Utilitza expressions personals o Utilitza expressions del text? -Utilitza signes de puntuació

5Propietats del text

-És coherent: .molt .poc .gens -Està cohesionat: .molt .poc .gens -Ortogràfica: . sense faltes

6Correcció

-Gramatical

. 3, o menys . sense faltes . 3, o menys

-Avança o suggereix el tema

8-El títol

-Parteix o recull la intencionalitat

-Conté missatge -força Puntuació Total

1pu nt 1 1 0 1 -1 1 1 1 1 -1 1 -1 1 1 / -1 1 / -1 1 / 1 / 1 1 1 17

...1 ...0,5 ...1 ... ...1 ... ...1 ...1 1 ...1 ... ...1 ... ...1 ...1 ... ... ...1 ... ... ...1 ... ...1 ... ...1 ...1 ...1 ...16,5

1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1

1 0,5 1 1 1 16,5

Recomanacions: 1-Té qualitat en el següents aspectes ... A.Crec que és un bon resum del text. b -Cal millorar : B. El titulo lo substituiria por:

6.4

La suerte no esperarla,mejor trabajar para

Tasca 4

Comentari de text Registre de treballs i valoracions personals,1r quadrimestre Data

Número CT-1

Títol

Curs 2011-2012

Fet / No fet

Aspectes positius que he trobat

SI

Me ha servio, como iniciación a la escritura compartida.

El meu microrelat

No m’ha interessant tant per ...

La meva valoració... 8

CT-2

Sindrome postvacacional

SI

Me siento muy identificada

7

CT-3

Aprendre a llegir

SI

6

CT-4

Literatura i lector

SI

Super interesant , he aprendido mucho Estoy totalmente de acuerdo Con el escritor,siempre es mejor motivar para aprender,que obligar A leer. Me ha encantado.

CT-5

Cal colaborar

SI

CT-6

¡ Estudiar ! ¿para qué?

SI

6

7 Se me ha hecho un poco pesado en comprensión.

7


CT-7

CT -8

CT-9

“ RITMO DE CRECI.....

SI

Uso del movil

SI

El mundo chino 1

SI

CT-10

El mundo chino 2

SI

CT-11

Exam n de castellano

SI

CT-12

Examen de catal n

SI

CT-13

universidad

SI

CT-14

CT-15

Suerte o buena suerte SI

Parlem de valors

Es un articulo interesante ,como medida estadistica y de prevención, en la mejora para un buen futuro para el pais. Me gusta porque el escritor nos invita a reflexionar , y a copia, buenos habitos de respeto al progimo.r Estoy totalmente de acuerdo, antetodo hay que respetar e implantar un convenio regulador que ampare a los trabajadores chinos.

7

7

8

Se me ha hecho pesado ya que es una continuación del anterior , ceeo que con menos palabras , el Escritor podia decir lo mismo Me ha gustado mucho el tema del resumen, aunque me ha sido bastante dificil resumirlo en pocas lineas. Me ha servido para poner a prueba mi capacidad y nivela aprendido en estos meses gracias a la escuela.

7

5

5

No he tenido tiempo Para poder hacer esta prueba. Me gusta , ja que mi filosofia de vida siempre ha sido asi,,nunca espero que las oportunidades me caigan del cielo,siempre lucho por conseguir las por mi misma,con esfuerzo y empenño .

8

SI

5

7- OPINIÓN PERSONAL

7- 1 Todo empezó, como un trámite impuesto por el departamento de educación, para poder acceder a módulos superiores, que me permitan una mejora formativa y asi tener la oportunidad, de optar a un empleo más cualificado. La sorpresa ha sido, el haber podido reciclar y mejorar mis estudios e incluso aprender materias nuevas, como ha sido la de comentario de texto, La cual me ha aportado nuevos recursos interpretativos sobre un texto y su autor. No hay metas imposibles, aunque si difíciles de alcanzar, la constancia y el esfuerzo serán los mejores aliados, en el camino hacia el éxito. Tu decides.

Sandra Sánchez


7- 2 Este dossier me ha parecido muy interesante para recopilar, toda la informaci贸n y tareas Que hemos ido haciendo,durante el curso. Tambien me ha sido 煤til,para aprender nuevas habilidades informaticas y de internet. La materia de comentario de texto, me ha sido muy 煤til,como herramienta para poder Superar el examen de prueba de acceso a grado superior. Me siento preparada para realizar el pr贸ximo examen.

Sylvie Bertin

Dossier de comentario de texto  

Dossier de commentario de texto de Sandra y Sylvie

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you