Page 1


HOGSKOLAN I BORAs Institutionen bibliotekshogskol~n SPECIALARBETE 1981:93

SVIIISIG PUIIIG/IIY VAG.

Gunvo~ A~~xan4er$son

G:a

Ryda~~vagen

511

00

KI~~

1.~.

Lena Lundquist Ringvagen 160, 2 tr 1 16

31

STOCKHOLM


VI FORSTAR INTE Vi vaxer upp i er stora stad vi lever mellan era vaggar av sten och vi forstAr inte vad det ar for en varld vi hamnat i Vi vill saga nagonting vi skriver vAra namn med stora bokstave:r .... se oss .... se oss .... vi finns! Men ni svarar bara med er forbannade reklam Vi forstAr inte Ni satter betyg pa oss ni ger oss inget arbete, inga bostader ni. j agar oss Vi ar rlidda, vi skar i era sliten vi vet inte vad vi ska gora av alit villd som vaxer i vAra hander Vi ar storstadsbam, vi ar era bam Vi ar maktlosa, vAT framtid tillhor er men vi vill leva Sa Hinge ni vandaliserar var generation ska ni fa se vart klotter vAra malningar, vAra skarsar .... Klotter fran tunnelbanan i Stockholm formedlad genom Dagens Nybeter ocb Dagens Dumbeter.


Nn_lhALI. Inneh;\11:

Sid:

Tack • ••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••• 2

....................... .................. Arbetets gl\ng. .................................... • 4 Forord ••

Var vandring i pressen •••••••••••••••••••••••••••• 5-7 Vad ar punk/ny v~g? •••• ••••••••••••••••••••••••••

.8-15

Intervju••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••16-22 Musikliv som lever.

..............................

.23-32

Texter .••••..••.•..•••..•...•.••.••.•••••••••••... 33-42 Kul turbidrag,. •

.................................. ...43-46

Fanzines • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 4 7-56

Schlager •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 57 Artiklar •••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .58-68 Skivor••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••69~94

Adresser till skivbolag ••••••••••••••••••••••••••• 95-97 Kfillor ••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 98

I


acK Till alia Er som hjalpt oss: Punk-Jonas i Bor!s, Svens Kallare och Sprangkullens bokhandel i Goteborg, Sveriges Radios Grammof'onarkiv i Stockholm, Lars Sundestrand pa Funtime, Per Hassling i Slobobans Undergang, Birgitta Larsson pa Spinnrock, Britta Svensson p~ VD och Hif'i & Musik, Punk-Bengt i Trollhattan, Skivmagasinet i Trollhattan, Robert Hammond i Abstract, Parlan i Peristaltiska Rorelser, .Mikael HAkansson med Svens Skivhylla, Peter Franzen i Torsas, Massproduktion, Heartwork och Stranded f'or skivlistor, Tommy Rander som var mindre hjalpsam, SA.M-distribution som ej hade tid, H~kan Lagher och Lars Nylin p~ Schlager, "Fanzinesredaktorer" och "Ski vbolagsdirektorer'' f'or de personliga breven, Mats, Goran Fait (f'oto) och Ingemar "Puppen" Larsson samt alia vanner och bekanta (mest manliga) med def'initioner och pekpinnar.

2

Jonas f'r~.n bandet Sakks och Honika Foto Lena

p~.

Clashkonsert.


For Med v~.rt arbete har vi velat f'~.nga upp den nya rockmusiken i Sverige som av vissa har kallats enbart punk och av andra ny v!Jg. Av vissa musikexperter har derma nya hogljudda v,\\.g dodf'orklarats (Tommy Rander). Ef'tersom vi har haf't begransad tid f'or specialarbetet, ej f'att ekonomisk hjalp f'r~.n Bibliotekshogskolan samt att vi vari t geograf'iskt begra.nsade ( Hogskolan ligger i Bor?..s), kan vi\r uppsa ts omojligtvis bli heltackande. Hela tiden bildas ocks<\ nya band och nya singlar spelas in, musikgrupper byter namn och f'anzines ges ut i ett par nummer och laggs sedan ner. Vi har begra.nsat oss till tiden 1977 (punkens f'odelse i 1981(juni) f'or vart materia1insamlande.

Sverige)-.

Vi har undersokt hur musiken har beskri vi ts i o1ika tidskrif'ter, dock inte skivrecensioner, och sam1at det i en artike1f'orteckning. Vi har vidare f'ortecknat f'anzines med adresser. Tyvarr har vi inte kunnat f'a tag p~ alla och darf'or ger vi inga kommentarer till "punkperiodican". Vi kan hel1er inte ge information om hur m~nga nr som kommit ut av varje f'anzines, ef'tersom vi inte har f'att nagra sadana upplysningar. I discograf'in har vi tagit upp band som vi e11er vara "experter" har def'inierat som ny vag. Vi har of'ta sta1lts inf'or det svara def'initionsurva1et. Vi har f'orsokt beskri va vad punk/ny vag st~.r :fi'or samt ge en bild av Sveriges bubblande musik1iv. Vi har f'att ut mycket av vart arbete och hoppas att nagra andra kommer att f'orts?..tta dokumentationen! FOR SA SKRIVER VI MUSIKHISTORIA I

Gunvor Alexandersson Lena Lundquist

3


ABBetets Intresset ~or punken vacktes till liv pa en konsert p~ Musikhuset i Boras, da. Pinlc Champagne och TT Reuter spelade. Vi ~ann en ny vitalitet och blev intresserade av att veta mera om den nya vagen. Jonas Dahlberg i davarande Borasbandet Sakks lanade oss singlar och stallde upp pa en del in~ormativa samtal.Vi gjorde ~le足 ra resor till Goteborg, dar vi kopte fanzines i Svens Kallare och pa Sprangkullens bokhandel. I de nummer vi ~ick tag pa kunde vi sedan ~a adresser till andra ~anzines och bestalla darigenom. Vi gick ocksa pa konserter och lyssnade pa de hoga och snabba tonerna. Vi har skrivit manga manga brev till fan~ines och skiybolag och fatt lite hjalp. Tyvarr fanns det pa olika hall en motvilja att dokumentera musiken. Radslan ~or musikstamplar var uppenbar. For att hi tta artiklar gick vi forst till Svenska Tidskri~ts足 artiklar, men fann inte sa mycket dar. Vi ~ick vanda oss till de antikommersiella bokhandlarna och till vara egna prenumerationer samt till vara vanners tidskri~ter. Discografin har vuxit ~ram med hjalp av Sveriges Radios Grammo~onarkiv, dar vi ~iclc boka tid och ga igenom arkivet med specialtillsta.nd. Tele~onsamtal med olika ski vbolag och "ski vexperter", besok i sma skiva~~t:irer samt lasning av Musikens Hakt, Schlager, Stormklockan och naturligtvis alla Fanzines har hjalpt oss med kartla.ggningen av den nya musiken.

En av alla konserter i Boras hosten 1981.

var pa. Attentat spelar pa Foto Lena


VAR VANDRING I PRESSEN Det hela borjade med att Britta Svensson laste var annons i Schlager da.r vi ef'tersokte f'anzines. Hon kontaktade Gunvor och gjorde en intervju for tidningen Vastgota Demokraten. Britta skrev ocks~. f'orkortad version av interv i Hif'i & Musik.

ALLT OM PUNKMUSIKEN SAMLAT PA ElT STALLE

- Jag ' blir inte riidd niir jag moter nagon med huset och sAg Pink Champagne TT-Reuter. punkstubbat hiirl For Gunvor Alexandersson har och - Vi blev intresserade av gjort sig besvaret att ta reda pa vad punken egent- banden och deras ratter. Vi villigen star rcir. Tillsammans med Lena Lundqvist har le veta vad de sjong om och var l10n forskat i den svenska punkens historia som ett de kom ifran, beriittar Gunvor. specialarbete pii bibliotekshogskolan. Lite skri~·et Tack vare Gunvor och Lena kommer punksinglar, Da upptackte de att det inte fanzines Ot"h tidningsartiklar om punk finnas katalo- finns mycket skrivet om svensk punk och nya vagen-musik. De giserade sii liingt mojligt. Gunvor Alex.andersson kommer fran Kinna och gar pa bibliotekshogskolan i Boras. In-

tresset for punkmusik vacktes nar hon och klasskamraten Lena Lundqvist var pA Musik-

gora den dokumentationen som ett specialarbete pa bibliotekshogskolan. Det var ett jattearbete de gav sig in pa. De har forsiikt sp4ra sA mfmga fanzines som mojligt. Ett fanzine iir en hemgjord tidning som handlar om punkmusik och aUt daromkring. Tidningar har de fatt betala sjiilva eftersom skolan inte har hittade nagra artiklar men ing- - nagra anslag for specialarbetena. en samlad dokumentation. Alia fanzines har sedan Det var da som Gunvor och Lena beslot sig for att sjiilva skrivits upp i ett kartotek dar det finns uppgift om vern som ger ut tidningen och vad den innchaller. Gunvor och Lena har ocksA skrivit till olika sltivbolag for att fa skivlistor pa deras nya ·vagen-utgivning. De har ocksa fAtt hjiilp av skivaffaren Svens Kiillare i Goteborg <Sven, som forresten ar fran Dalstorp, bar jobbat i skivbranschen ett 15-tal ar kanner till det mesta som givits ut).

Omiijligt

Till Gunvor Aleranderssons jobb hor a.tt sa.mla. in och kAta.logisera. alla svenska ffinzines det vill siiga.hemgjordapunktidningar. _ . '

Men trots att Gunvor och Lena ocksi fAtt komma in i det sA striingt bevakade grammofonarkivet pli Sveriges Radio i Stockholm, tror de inte 'att de kan fa sin discografi komplett. - Manga har sagt till oss att vi har tagit pli oss en omojlig uppgift, beriittar Gunvor. Vierkanner viir begransning, men gor sa gott vi kan! De har redan tagit mer tid pa sig an vad som ar vanligt for ett spcciala•·bete. Men efter sommarcn hoppas de vara klara. Da kommer det fardiga arbctet att innehAlla forutom discog•·afin och fanzineforteckningcn, en historik, en nuUigesrapport och en innehallsdekla•·ation av den nya vagen, ett artikclindex. over artiklar om nya vagen i tidskrifter, tidningar och backer, en forteck-


GunVIlT Ale:ra~ersson for kartotek over sven.tk4 fanzius och utgivna av punkband. Hon hoppas fd det s4 komplett som mu~n!O~'· (Foto:LennartSohlberg).

ning o~er musikgruppema, en intervju med punkare ur Garageligan i GOteborg, kasettband med musikexempel och en beskrivning av nligra biblioteks musikinkop.

Borde stilla upp - En del ·bibliotek visste inte ens vad vi talade om'niir vi frAgade om de kopte in nAgra nya vAgen-skivor, berattar Gunvor. Hade de nAgot sA var det de storsta grupperna som Ebba Gron och The Clash. · Hon tycker att biblioteken borde stlilla upp mer och ta till vara det som kommer frAn nya vAgen i Sverige. De ska ju vara ett alternativ till kommersialismen, men istlillet koper de fiesta bibliotek in de rockplattor som ocksa si:iljer biist. Gunvors och Lenas specialarbete kommer att finnas pli bibliotekshogskolans eget bibliotek, men de funderar ocksA pA att ge ut den i fl!gori fonn: De

bar redan Utt mlinga forfrAgningar fran folk som vill kopa ettexemplar.

Fc;rstir bittre Gunvor tycker att arbetet med specialarbetet bar varit roligt och gett benne mycket. - Jag blir inte riidd om jag moter nagon med punkstubbat hAr.'Nu tycker jag att jag biittre . forstAr ungdomar som spelar hArd och enkel rockmusik i ett hArtoch tufft samhiille. Men mAnga av kurskarnratema pli bibliotekshogskolan bar varit oforst!ende. "Hur viigar ni syssla med slnt? Ar inte 1 punkarna farliga?" iir n!got av vad Gunvoroch Lena fAtt bora. Men sjiilva tycker de att deras jobb iir viktigt. De vill inte ringa in och forsoka pressa in 1 ; nya vftgen i nAgon slags mall, utan' snarare fAnga upp .aktivi. teterna medan allting for\• farande pagar och fakta ar latt' tillgangliga. Britta Svensson

Till v£r fasa ser vi hur tidningar kan forvranga fakta i GT, Goteborgs tidningen den 17/6 pa skvallersidan Surret.

varrur bar dom

nalar I klnderna? Den svenska. punkrock· ens historia hl\ller nu pi\ att kartlaggas. Tvd unga da· mer vid Bibliotekshogsko· lan I Bords, Gunvor Alexandersson och Lena Lund· •qvist, har gett sig i kast med imnet i frc\ga och kommit sA lc\ngt att radslan for punkarna forsvunnit. - Jag blir inte langre radd om jag mater en yngling med punkhl\r, forsak· rar Gunvor. Jag torstdr. punkarna som spelar hArd musik I ett hl\rt samhalle. Narmast skall hon torsO· ka utrona varfor punkare ibland sticker in nAiar i kin· derna.


J.ltledan ilskan sjuder i vart blod skri ver vi foljande genmale: Genmale till GT 17/6 -81 sid 9 1•Varfor har dom ••• " Lena ar inte heller radd for punkarel Daremot ar bada damerna Gunvor och Lena radda for sensationshungriga journalister. Vi protesterar mot det kvinnofornedrande uttrycket nunga darner" samt det osakliga innehallet i lke Zetterstroms surriga rader i onsdagens GT. Istallet for detta svammel om spektakulara sakerhetsn~lar 9orde du ta reda pa fakta och inte bara stjala en ingress ur en series artikel i Vastgota Demokraten den 2/6. Las hela artikeln! · Vi har tydligen natt langre an herr redaktoren, som fortfarande tror att alit vad galler punkare handlar om sakerhetsnalar. Vart arbete omfattar en diskografi och en tidskriftsforteckning. Alltsa nagot seriosare an vad redaktorens blankare viii paskina. Vad menar du med din artikel? Varfor den missvisande bilden? Vi har ett forslag. Du, Ake Zetterstrom, borde aka pa fortbildningskurs for journalister i Kalmar. Kanske Hir du dig dar att skriva faktaunderbyggda, genomarbetade och intressanta artiklar istallet for ditt nuvarande surr. Gunvor Alexandersson Lena Lundquist

Inte minst ar de fiirtretade.i:iver att i Surret-notisen bli benfunnda "unga darner"~·

·:...: · Vi protesterar mot det kvinnofiirnedrande uttrycket, skri~er de. Jourhavande Surret-redakti:iren (en ung herre for i:ivrigt) viii vara van med alIa och kallar darfcir utredarna for personer i hopp om att ga fri fran kritik. Dock passar det kanske i sammanhanget ·med ett ryktbart citat fran Fritjo£ Nilsson Piraten: - Skriver man om en synal iir _det alltid nll.gon enogd som tar at sig.

personer i Bo-. ras tycker inte att Surret-redaktoren den ordinarie, nu semesterledige harom veckan · skrev rattvisande om en undersokning av punkrockens historia. Personerna i fraga, Gunvor Alexandersson och Lena Lundquist vid bibliotekshogskolan, hailer pa med en disco&'rafi pa en tidskriftsforteckning i amnet.

Nagra dagar senare fann vi svaret pa v~.rt genmale i form av en synal Surr-sidan.

pa


vad

ar

uNk

? ag. 0

Punk ar engel~ka och betyder dalig, usel, vilket val ocksa kan sagas karaktarisera den tidiga punkmusiken i sjuttiotalets Sverige, som spelades hogt, 'snabbt och pa hogst tre i'ckord. Enkelheten och den starka kanslan i musiken bjod i alla fall pa en ny vitalitet och ny kontakt med publiken och kan jamforas med sextiotalets "garagerock" i USA, da unga musiker spelade rockmusik i sina kallare.I likhet med "garagerocken" kom punkrocken med iden att "va.ga spela sji:ilv". Honnorsord ar amatorism och antiprofessionalism. Punkrocken var ocksa en protest mot den rockmusik, som var tekniskt perfekt och maskinmassig samt mot de progressiva musikrorelsebanden, som enligt punkarna avskarmat sig belt fran sin publik. -"Dom har inte varit med! - Dom som skriver texter OM forortsbarnen FOR den progressiva medelalderspubliken!", uttalar sig Ebba Gran om de gamla musikrorelsebanden. Om nya vagen skriver Birgitta Larsson och Ann-Helen Lundmark i sin uppsats"Punk",1980: 11 Begreppet ny vag''myntades i England. Detar ett annat, mer stadat namn for punken, som fick daligt rykte och darfor kallades nya vagen av arrangorerna for att de skulle kunna boka lokaler for spelningar". Vi bar valt att innefatta punkrocken i det vidare begreppet Ny Vag, for att fanga upp bela den aktiva spela-sjalv-rorelse som faktiskt lever i Sverige. Manga av banden vill heller inte bli kallade punkare, vilket val har att gora med det daliga ryktet om sakerhetsnalar och vald, som punken fick i borjan i massmedia och musikkritiken.Vi kan ocksa se att punken handlar om en livsstil, som kanske inte alla de som bara spelar enkel, hard rockmusik staller upp pa. Punkrockens enkla musik blev en ny inspiration for sjuttiotalets ungdomar att skapa musik pa egen hand.En musik som aven fortsatter in i vlrt svenska attiotal. HISTORIK I arbetsloshetens England vaxte den forsta punken fram som ett aggressivt protestfyllt skrik mot samhallets harda klasslagar.

8


Punken forde tillbaka rockmusiken dar den horde hemma pa Londons bakgator. Under hasten 1975 startade i London olika band bl.a Sex Pistols och senare The Clash. Hemmagjorda fanzines, enkla stencilerade tidningar, borjade ges ut med Sniffin Glue sam pionjar,

The Clash spelade pa Skandinavium i Goteborg i maj 1981. Foto Lena PUNKEN TILL SVERIGE I Sveri路ge hordes de forsta punkbanden hasten 1977. Da.r stod Skabb, Ebba Gran, Goteborg Sound, Problem och Kramineila路Gitarrer paden hogljudda musikaliska scenen. Med denna musik blev ~ter igen singelskivan popular. Det blev nu mojligt for smabanden att spela in en skiva billigt och med endast ett par intranade latar. Runt punkmusiken foddes ideer om samlingslokaler, dar man kunde spela levande musik. I Ragsved fanns Ebba Gran och jobbade aktivt i kulturforeningen Oasen for att fa "betongen att gunga". MUSIKEN -

HARD,

SNABB OCH ENKEL

Punkrockens ratter ar den tidiga rockmusiken. Den ar hard," enkel och snabb. Instrumenten sam anvands ar oftast trummor, bas, distade gitarrer (distorsion=tonen forvrangs genom overstyrning) och ibland synthesizer. Latarna ar valdigt korta och har ett plotsligt slut. Kannetecknande ar ocksa att musikerna spelar frenetiskt pa sina instrument och uppvisar ett starkt scenutspel.Det forekommer sallan nagra langre solopartier och aldrig anvands ojamna taktarter. Latarna har alltid texter och sjungs av en eller flera s&ngare. Arrangemangen i latarna gors inte ofta sa att s~ngaren framhavs, och darfor hors sallan texterna. ( Efter Birgitta Larssons och -~-Helen Lundmarks uppsats "Punk" )

8


Man kan dock marka en snabb utveckling av den tidiga punkmusiken. L~tarna har blivit n~got langre och grupperna blir ocksa skickligare musikaliskt.

VAD HANDLAR TEXTERNA OM? I texterna finns verkligheten, inte dold av symboler utan den star dar kylig rakt upp och ner utan pekpinnar. Banden sjunger om sig sjalva och om den verklighet som de befinner sig i. I texterna finns darfor arbetslosheten, atomkraftsfaran, militar och upprustning, datasamhallet, skolan, lumpen, formyndarmentalitet, relationer mellan foraldrar och tonaringar, tjejer och killar, prylsamhallet, "Svensson"••• Det ar hela tiden fraga om en beskrivande verklighet, vilket inte ar detsamma som att de p·ropagerar for den •.ll.nders Clason pa Statens Kulturrad sager: "Att beskriva verkligheten ar inte detsamma som att propagera for den" i samband med att Ebba Gron fAr kulturbidrag. Manga av bandens texter har pa det viset blivit missuppfattade t.ex nar det sjungs om att "jobba, jobba" (Raketerna) och droga sig ( Ebba Gron), sa far vi ju veta hur banden uppfattar situationen. Hur man maste jobba och vara lonsam i produktionen och hur man anvander droger for att fly bort fran allt eUinde. Nar pekpinnarna och losningarna saknas finns en risk att det uppst~.r misstolkningar. Risken ar ju ocksa att man borjar tanka sjalv ••• och kritiskt( ?) Det ar ett icke-etablerat sprak svordomar eller frackheter. Dar sig humor som ocksa framtrader i Herr Marmelad och hans skorpor,

som anvands och man drar sig varkenfor finns ocksa en ironi och en ordvitbandens punkiga namn t.ex Skabb, Tant Strul osv.

Det ar mest killar mellan 10-30 ar som spelar, vilket ocksa forklarar aggressiviteten och r&heten i texterna. Den verkligheten som killarna beskriver ar val inte densamma som tjejernas. Darfor ar det inte konstigt att killbandet B!odarna sjunger "Jag diggar ditt hal •• " nar tjejbandet Pink Champagne sjunger "Jag har en man och han ar av stal •• "

KVINNOSYNEN I ROCKMUSIKEN Britta Svensson, musikjournalist och skivrecensent, sager i radioprogrammet Barntillatet 20/11 1981: Vad sager egentligen rockmusiken till dom som lyssnar? "-Ti'll tjejerna har rocken alltid haft ett dominerande budskap: ett budskap som sager: var passiv och sot, var sexig och medgorlig. Tjejen ska sta i publiken eller hanga i omk.Hi.dningsrummet. Hon ska vara ett pynt p~ ski vomslaget. Hon ska la.ta sig manipuleras av de manliga skivbolagsdirektorerna om hon vagar ta ton sjalv.S~na ar tjejerna som rockmusikerna moter och s~na ar tjejerna de skriver om i sina l~tar. Under alla ar bar rockla.t efter rocklat bara beskrivit tjejer som objekt. Objekt for sex eller karlek. Eftersom det framst har skett pa engelska har ingen reagerat

JO


pa mer an de allra grovsta exemplen. For nar rockbanden borjade sjunga pa svenska, for en tio ar sen, da handlade texterna mest om samhalle och politik. Det ar forst pa senare ar som karlek och sex blivit populart att sjunga om pa svenska. Och plotsligt star rockmusikens kvirmosyn dar. Nalcen och ra. II

"-De flesta som skriver om rock i tidningarna ar killar och de reagerar sallan eller aldrig mot att konsrollerna i rockmusiken stammer sa d~.ligt med den svenska verkligheten.De unga tjejer som bar... jar lyssna pa rock i den tidiga tonaren far sig alltsa serverade forebzllder som mer liknar trmande dockor an sja.lvstandiga marmiskor. Forebilder som lockar oerhort starkt eftersom rockmusiken och hela kulturen runt omkring den har en san attraktionskraft pa unga manniskor. Som tjej accepterar man att det ar sa harman ska vara eller ocksa tanker man : "Faan oclcsa, na.r ska killarna visa lite solidari tet?" Ge alla tjejer som lyssnar pa rockmusik en uppmuntrande .. kick!. I stallet for att mangla ut samma budskap somâ&#x20AC;˘ forr. Var passiv, var sot, var sexig, var medgorlig. Killarnas latar om sex i dagens Sverige ar bara en beskrivning av verkligheten menar somliga. En rapport frAn ett kallt fosterland. Men som vanligt kan man sta.lla fragan : vilken verklighet valjer man att beskriva? Det firms bade killar och tjejer som i stallet agnar sig at att skriva texter om den fortvivlade langtan efter omhet och kontakt som firms under ytan hos bada konen.Dom talar om nat helt annat. Om svikna forhoppningar. Om taskiga konsroller som forhindrar alla kontaktforsok."

"-For i sjalva verket handlar det ju sa sallan om dom heta ston och dom perfekta kroppar som de flesta killar sjunger om."

"- Tjejgruppen Pink Champagne sjunger "Det som hande honom verkar inte bra och det som jag fick vill jag inte ha." TJEJBAND De senaste aren har det dykt upp fler och fler rena kvirmogrupper eller band med overvagande kvirmliga medlemmar. Tjejer har tagit sig in pa de manliga musikomradena och borjat spela pa elinstrumenten. Spela-sjalv-tanken som genomsyrar den nya vagen och som ar ett arv fran musikrorelsens barndom och senare kvirmororelsen har fatt tjejer att ga ihop och vaga spela rock. USCH, Fega Plliopp, Pink Champagne, Tant Strul, Aptit, Mogel, Elegi, Tampax Street, Living Sacrifice och Extrem Exem ar nagra exempel tjejband som spelar nya vagen-rnusik. "Vad som ar utmarkande for kvinnomusiken som kommer fram nu ar att det bildas band hela tiden och de bildas utanfor kvirmororelsens trygga famn". (citat Birgitta Larsson) Tjejbandens textirmehall skiljer sig ganska markant fran killbandens.Texterna som tjejerna skriver visar upp en storre kanslosamhet och handlar mer om relationer mellan killar och tjejer och da utifran ett kvirmomedvetet synsatt.

ll


Ebba Gron ar "ung och k~.t" och vill "tranga in" explosivt och tror att tjejer bara vantar p~ invasionen. "La.gg dig ner" kommenderar Dag Vag tjejerna som lyssnar. Sadana manschauvinistiska intr!ng sru~nas i tjejernas musik. Dar £inner vi den andra sidan av samlevnaden : " •• men det gick, gick inte £or mig •• slem, sprut och sen var det slut •• " sjunger Pink Champagne. Hiir £inns £orstas ocksa samma ratt£ramma beskrivningar, dar det inte £inns nagon ordcensur men som har ett annat innehall, ett kvinnomedvetet.

Pink Champagne

J2

£r~n

Stockholm.


PUNK SOM LIVSSTIL ~ utr~dningen ~~N:!l~ra punkare ~ narbild" anser de f'lesta att "punken 1nnebar att kla s1g som man v1ll och vara sig sjalv och att man v~ll f'orandra samhallet. Pa_ vilket satt ar det inte sa manga som sager. Nagr~ ..menar att man sk~ verka f'or f'ler.a lokaler f'or ungdomar eller att hJalpa de utslagna 1 samhallet eller att det ska vara mer rattvist i samhallet."

Bjorn A. i f'anzinet URK skriver om att vara punk och tar upp olika orsaker till att man blir punkare : "En del blir punkare f'or att dom ar emot en hel del saker har i livet. Andra f'or att dom gillar punkmusiken. En del f'or att dom hade problem med f'oraldrarna, droger, var mobbade och s~.g en sorts losning genom punken, som ju handlar om att gora n~got sjalv. En del blir punkare f'or att bli uppmarksammade och visa att aven dom f'inns till." Andrc;t asikter som Bjorn A. har ar f'oljande :

Samhallet ska byggas ef'ter manniskorna och inte ef'ter maskinerna! Klasskillnader bor ej f'innas! Vi ar emot rasismen! Vi vill ha mer stallen f'or ungdomen att vara pa! Vi vill ha mer arbeten! Vi vill avskaf'f'a monarkin !. Vi ar emot karnk.raf'ten! Vi ar emot vald och snutar! Vi vill inte leva som Svensson gor!

Om punkkladseln sager BJorn A.

:

Vi vill se ut som vi sjalva vill! Vi vill chockera Svensson och liknande typer! Genom var kladsel och utseende gora f'olk uppmarksamma pa att det maste vara nagot f'el pa det har samhallet!

PUNKIGA MODEVAGOR Liksom musikrorelsevansterns kraglosa f'lanell-, velours- och palestinasjalsprotester snabbt sogs upp av kommersialismen och blev till ett vanstermode, har punkens kladprotester blivit mode och da f'ramf'or allt i Stockholm, dar man i vissa boutiquer kan kopa sin punkidentitet. Alltihop ar ett satt att gora en protest prof'itabel och rumsren. De som gar omkring med punkstubbat, f'argat har, ikladda leopardmonstrade jumprar, svarta jeans och laderjackor kallas blojpunkare av de som tar punken pa allvar och som vill f'a ga kladda som de sjalva vill.Hit hor ~- andra sidan ocksa viljan att chockera med en utmanande och okonventionell kliidsel. Hit hor ocksa den mangf'ald av knappar med olika identiteter, som man satter pa sig. Vad galler tjejernas kladsel ar det samma chock-regler som galler som hos killarna och samma varierande utstyrsel. Det svarta, sexiga i kladseln utmanar och chockerar.

13


HART SAMHALLE FODER HARD MUSIK

I ett samhalle dar det inte finns arbete at alla, framfor allt en hog ungdomsarbetsloshet, dar det finns en social press pa var och en att prestera fina resultat i skolan, foreningslivet, arbetslivet, dar det galler att vara valanpassad och inte avvika fran det sociala monstret. I ett sadant samhalle finns det de, som inte klarar de uppstallda kraven, som inteklararav att vara helt som andra eller som ifragasatter de sociala spelreglerna och inte vill vara med. Dar ar de ungdomarna, som vaxer upp i ett historielost forortsomrade, dar ar de, som kommer fran familjer med sociala problem men da.r ar ocksa de, som ej ::klarar av sina valsi tuerade foraldrars hoga krav.

Punkmusik for punkpublik.

14

P~.

scenen punkar KSM13 i Hedemora. Foto Go ran Fal t


Har kommer punken in som ett generationsuppror, som ett socialt skrik fr&n forortsbetong och plyschsoffor. Har ar Valfardssveriges bortglomda barn. I skuggan finns den intellektualisernde progressiva musiken. Det a.r har punken skriker ut sin aggressivi tet och "f!r betongen att gunga" i rockmusiken. Har finns.ingen vilja att komplicera budskapen. Det ar raka ror med eru~la raka budskap om den verklighet de lever i.o Inga pekpinnar ges och inte heller n!gra losningar. Det enda som hors ar det hopplosa skriket.

Anarki och kaos i Kungstradgarden. Punk:are demonstrerar i Syndikalisternas 1:a majtag 1981. (Foto Goran Falt)

Med nya vagen togs rockmusiken ned pa jorden igen. Banden spelar for en nara och pogande (hoppa och studsa) publik. Scenutspelet och lyssnamupplevelsen ar stark. Ofta knyts navarna bland publiken till de hogljudda tonerna. Ingar det i dansen eller ar det n!got mera? Pa var fraga om politisk hemvist och losningar pa samhallet i kris finns tydligen manga skiftande svar. (enligt vara intervjuer och observationer) Kritik och forakt riktas mot fackpampar och partibyrA.krater. !l.llarkin sprider "kri tik-mot-all t"-stamningar, men samtidigt finns en vilja att gora nagot at sin situation; att borja spela rock och skrika ut sina protester. Tyvarr verkar det ta slut vid skriket, ty viljan att organisera sig politiskt ar liten. 路 Vi ser i alla fall det positiva i nya vagen som den musikaliska ructivitet, som har fatt ungdomar att gora n!got, att skapa en aktiv kultur, sin egen i stallet for att sovas ned av den kommersiella kulturen.

15


latervj~& Sprangkullens bokca£e i Goteborg den 11 februari 1981: S:AMTAL MELLAN PER HASSLING I BANDET SLOBOBANS UNDERGANG OCH PXRLAN SVENSSON I PERISTALTISKA RORELSER OCH GUNVOR OCH LENA Gunvor: Vad tycker ni att punk ar? Per: Sjalva punkordet ar en massmediagrej. Punk ar inte hur man klar sig eller hur man ser ut. Det ar mer en attityd - en attityd till musiken. Man kan spela punk p~ en, tv~, tre, fyra och man kan spela reggaepunk eller valspunk, jazzpunk, tangopunk. Det har ingen betydelse bara attityden £inns dar till musiken. Parlan: Men sen finns det mt\nga som har den attityden att det ska vara enkelt och antiproffesionellt men som inte alls lever efter den. Ebba Gron ar ju javligt lanserade och erkanda och allt vad det heter. Det har ju g~tt s~ for m~nga. Per: Men fr~gan ar hur dom har lanserat sig. Dom har ju inte blivit lanserade utan dom har lanserat sig. Dom liksom Clash ar en av de grupper som h~llit stilen, som verkligen varit arliga rakt igenom hela tiden. Inte forsokt lura n~n. KOMMUNEN GOR INTE ETT PISS Lena: Hur jobbar Garageligan? Per: Vi jobbar improviserat. Hitills har vi mest kort egna grejor med Goteborgsband. Ett tag forra v;!\ren korde vi mycket mer gupper som kom uti£r~n. Men det blev for dyrt. Nu har vi r~d igen s~ nu ska vi borja jobba mer p~ att ta hit andra grupper som annars inte f~r den chansen. Det ar ett visst gap mellan Gamarna som tar hit alla stora grupper och Errols som tar hit

Jl

alla halvstora grupper som just ar p~ vag. (G.A.M.A Concerts ar en musik£orenign som ordnar konserter och Errols ar ett musikstalle i Goteborg. Var anm.) Det finns alltid ett stort gap till de grupper som inte gjort sig men som kanske and8. ar som bast. Gunvor: Vad har ni for lokal dar ni tranar? Per: Det finns val tre stallen. rivningsk~k i G~.rda, Fryshuset som ligger ute i Majorna - ett frysrum till en gamma! fiskfabrik - och s~ ar det So~kerbolaget som ligger under Alvsborgsbron. Och s~ ar det har i dessa lokaler. Det ar allts~ stallen dar ingen vill bo, ingen vill vara. Kommunen gor inte ett piss. En gamma!

Gunvor: Vad ar ni for personer i Garageligan? Var kommer ni ifr~n? Vad sysslar ni med? Per: Det ar nog javligt blandat. Parlan: Det finns allt frAn rika kopmanssoner frBn Askim och Tuved till £attiga nerknarkade ynglingar. Det finns inga stadgar som sager vilka som f~r vara med. Per: Manga g~r val sista qren i gymnasiet eller grundskolan. Det ar inte m~nga som arbetar. Eller det kanske det ar. Jag arbetar. Hela vqran grupp arbetar i alla fall. De fiesta hankar sig £ram. Pa.rlan: Om man vagrar att l~~ta sig £\ngas av systemet s~ blir det ,ju s~ att man tar bara n~~t jobb d.ll och d~.


MUSIK OCH TEXTER AR POLITIK Gunvor: Tror ni att man kan f'orandra samh8llet? Per: Ja, det ar klart. Det ar en javla kass installning att samhallet ar skit. Lena: Xr ni politiskt aktiva? Parlan: Det beror p~ vad man ri:Ucnar som poli tik. Man kan rakna musik och texter som politik. Per: Det beror p~ vad man menar. Har man varit med i f'acket och jobbat f'ackligt och gAtt studiecirklar i partiet (KAF), sa ar man politiskt ak:tiv. Parlan: Det ar ju inte s~ dar att man g~r ut p~ stan och samlar in pengar till El Salvador. Inte jag i alla f'all. Men en av sa.ngarna hos oss ar valdigt engagerad i Mellanamerikarorelsen. Per: Det var ju ocksR. en grej nar punken kom att alla skulle vara sA javla oengagerade och "politik ar skit" och "kasta alla partier at helvete" och "anarki f'or f'aan". Det var ju ingen som visste vad anarki var f'or nagot. Bara ett f'rackt marke att hanga pa sig. Det har andrats och blivit battre. Det har blivit mer politisk medvetenhet nu. Parlan: Dom f'lesta ar sa enkelspAriga. 11 Xr jag med i det partiet sA. 8.r det inget annat". "Dom sager sa och d~ ar det sa". MUSIKRORELSEN

ELEFANTKYRKOGARD

Gunvor: Finns det nagon motsattning mellan er och den progressiva musikrorelsen som Na~ tionalteatern, Motvind och Kabareorkestern? Per: National tea tern - vadtl. progressiv?

Farlan: Nationalteatern ar ju helt installerad i kommunen och spelar pa kommunal seen i Frolunda. De har ju ingenting med kampen att gora langre. Per: Den grundproggrorelse som f'anns den f'inns ju inte kvar f'or det f'orsta och dels var den i javligt stor motsattning till oss. Det var verkligen jobbigt. Men nu har det blivit battre. Garageligan pa Sprangkullen det ar ju nastan en och samma sak nu f'or tiden, tycker jag. Det ar ju inget f'el i att bli stor och prof'f'esionell och beromd och stjarna och allt sant dar. Hela grejen beror ju pB. vad man gor det till. 'Hen s~ f'ort man f'orlorar sina ratter ar man ute och sjunger. DA ar det helt vardelost. Och det ar det dom har gjort. Det f'inns ,f'aan inga rotter hos dom. Dom har levt sitt javla musikliv i tio Ar snart. Dom har inte jobbat ett handtag. Det ar den stora f'aran med att bli prof'f's. Man f'orlorar kontakt med arbetslivet. Man blir en halvmanniska som stiger upp klockan elva p& morgonen och spelar pa kvallen och skriver texter om hur det ar att Aka buss och leva pa hotellrum. De progressiva som f'inns kvar, t ex Nacksving, har belt f'or~ kastat allt vad Garageligan hailer pA med. De har inte gett ett handtag. Det ar ju manga som bar spelat in pa Nacksving men Nacksving har aldrig brytt sig om att ta hand om det sedan. De har aldrig distribuerat en platta med na.gra av va.ra band. De ar bara intresserade av sin javla pension. De ar som doende elef'anter pa en elef'antkyrkogard. Bara lagger sig ned och vantar p#.\ att dom ska do.


MAFFEUTRUSTNING ELLER TEXTHAFTEN Gunvor: Era texter - vad handlar dom om? Farlan: Vi har en del texter som ar politiska och handlar om Anders Wall. En del texter handlar bara om £lippade handelser. Bara pA kul. Men de £lesta texterna £orsoker vi ta fr:S\. n verkligheten, om grejor man har upp1evt. Lena: Hors era texter? { Skratt) Farlan: Vi £orsoker i alla fall. Lena: Ar det inte ni i Sloboban som har tankt dela ut texthaften p~ konserterna?

Par.1an: Jag tycker texterna ska gf?. £ram. Jag tycker f'olk ska kunna valja. Om dom vill osa d~ oser dom va. Om dom bara kommer f'or att dom tycker att det ar bra texter s~ fAr dom komma dit och tycka det ar bra texter och lyssna p~ dom och kanske even lara sig n~t av det. Per: Dom som spelar reggae, som ni och Knugens Haf som spelar a~ro-karib, ni har mycket lattare att f'a. £ram texterna. Men ett band som spelar mycket hardare musik med mycket mer dis tare gi tarrer - d~. ar det en teknisk £r&ga. D~ ar det ett helvete att £a f'ram texten. Parlan: Ensamma Hjartan f'R.r ju alltid f'ram sina texter bra.

Per: Jo, det ska vi gora. Gunvor: Pa. varje konsert sa blir man bara forbannad for man hor ju inte vad de sjunger om. Det ar ju himla viktigt att man hor. Lena: Ar det sA att det inte att £A fram texterna? Ar det en teknisk f'rtlga?

g~r

Parlan: Jo, det ar en teknisk f'rA ga. Man ftltr dra ner p~ forstarkaren. Per: Det ar en frRga om vad man vill prioritera. Texterna i sig ar ja.vligt viktiga. Men jag tycker inte att det ar s~ speciellt viktigt att texterna g~r f'ram nar man sta.r och lyssnar. DA har man f'orf'elat hela grejen. Ska man st1\ dar och "aha" lyssna och analysera "det dar var bra och det dar var mindre bra"? Df4. forlorar hel t musiken. Musik ska man dansa t·ill och kanna for. Musik ska man kanna i kroppen. Ar man intresserad av texten sa kan man g~ f'ram och fr~ga. "Vad handlar den texten om? Kan du inte beratta vad det ar? ". D~. a.r han intresserad. Annars ar man analyserande och dJl. a.r man inte Uingre spontan.

Jl

Per: Ja, det ar sant. Parlan: Men dom har ju h31lit p& la.nge ocks&. Per: Dom har ocks~ en maf'f'eutrustning som verkligen kan f'ramhava en text. Det ar ocks:& en £r~ga om pengar. Vi har inte rAd att ska£f'a en s~n utrustning s:&. vi kan fe!\. £ram texterna ordentligt. Lena: Texthaften verkar vara ett alternativ. Per: Ja; det ar ett javligt bra alternativ. AVVISAR INTE Nl1.GON PACKAD Lena: BUr stal1er ni er till droger, p~ seen till,exempel? Pfirlan: Jag tar garna b8.de en bars och en pipa innan s~ svanger det battre. Det ar helt individuellt, tycker jag. Man ska inte g,!,. ut och propagera £or det. Man ska inte propagera mot det. Man ska daremot upplysa om vad som kan banda med manniskor. Alla dess farliga sidor. For det har javligt m~nga f'arliga sidor. MRnga anti-


drogforbund tar bara fram dom negativa sidorna. Per: Det finns la inga positiva sidor i det heller? Perlan: Det finns det la for faan. Per: Det finns det for faan inte! ~ sager att du ga.rna tar en bars och en pipa fore du spelar s:!\ svanger det battre. Visst faan svanger det battre for dig. Du ar uppe i ditt javla moln men hur tror du att det sva.nger for publiken? Dom marker ju bara att du spelar fel och ser allmant dum ut. Publiken blir lidande p~. det. Det ar ju fanimej helt solklart. Pa.rlan: Ja, dom behover la inte komma d~.• Per: D". kan du ju st~ i din replokal och dricka bars och roka pipa och tycka att det svanger bra. Jag tycker att det ar en javla forkastlig installning. Vi har ju den grejen i Garageligan om banden disciplin och dom banden som spelar for Garageligan dom f~.r h~.lla sig till det. Okej, om dom tar en ol nar dom g~r och kakar en pizza. Hen ar det ett band som ar klart p:&verkade p:& seen dtl staller vi inte upp p~ dom darfor att v~ra spelningar ar s,). pass kollektivt upplagda. Vi l~nar ihop utrustning sA att vi slipper slapa p~ s~ mycket. Alla banden har n~gon torn i kassan och sitter och har hand om pengar. lr det dq mycket folk s~. kan det bli 67000 kronor i kassan och ar det folk som ar sletna d~ s~ ••• Det ballar~ur, det har vi markt. Det misstaget gjorde vi i borjan. Vad det galler publiken har vi aldrig avvisat ntln som har kommit och varit lite packad och vill in. Men daremot forsoker vi undvika att dom tar med sig

in. Vi har aldrig hart forbud och kart forbud pR affischer utan det har kommit av sig sjalvt. Gunvor: Genom att visa att ni kan spela nyktra s1. foregar ni ju med gott exempel. Farlan: Vi har en l~.t som heter "Pa vag in i helvetet" som en kille har skrivit som drack javligt mycket ett tag, verkligen sop ner sig. Det ar bra att man skriver en text om det och informerar manniskor om att det kan vara javligt farligt. Men det kan ju ocksa vara javligt roligt. Det ar en social grej. Det ar kultur i det har landet. Dom har ju druckit b~i.rs sen vikingatiden. MERA MOT DOM SOM DROGAR .P:.N MOT DROGER Gunvor: Att vagra supa och dricka ar val att inte foga sig i samhallet? Dom som styr det har samhallet dom vill val att man ska droga sig? Sitta framfor TV:n och vara passiv och bara konsumera. Per: Jag tycker det ar faan sa mycket mer revolutionart och va nykter an a va fUll. Jag har sv~rt att se kompisar ga ner sig och borja supa for h!\.rt. Jag tycker inte att det ar vars och ens ensak. Jag tycker det ar allas ansvar. Men jag tycker att m~nga av de har antidroggrejorna har slagit over helt ~.t helvete. Det har blivit mycket mera mot dom som drogar an mot droger. Det ar ju snett att dom som inte fixar att vara utan bars en kvall f~r sta. ute och frysa. TJEJER SJ1JNGER MER OM Ki~NSLOR Lena: Yr det skillnad pA tjej-

18


band och killband? Per: Textmassigt tror jag att det ar skillnad. Dom sjunger mera om sina kanslor. Det verkar sa nar man laser texter. Killar v~gar inte gora det utan dom sjunger mera om yttre abstrakta saker. Parlan: Tjejer snackar mycket mer sinsemellan. Om djupa prylar. Per: Dom lever mycket mer i ett kollektiv i banden an vad killarna gor. Men skillnad pa musik tycker jag inte att det ar. Men tjejerna ar of'ta mindre avancerade, mindre tuf'f'a, mer punk an vad killarna ar. Killarna ar of'ta inne f'or mer haf'tiga prylar. Sen tycker jag att det ar en javla skillnad mellan Stockholm och Goteborg. Det markte man tydligt under Kvinnomusikf'estivalen i somras i Slottsskogen. Alla tjejerna som kom f'ran Stockholm var utkladda, hart m~lade, javligt tuf'f'a, javligt klassiskt punkade. Medan tjejerna f'rr-l.n Goteborg var mera proggare, mera lesbiska och kvinnomedvetna. BARA HALLA GITARREN OCH SLA Lena: Har ni tagit musiklektioner? Parlan: Traf'f'ar man nagon som i:i.r battre sa givetvis f'r~.gar man honom hur man gor. Det ar bara att h~lla i pinnen och sla. och det ar bara att h~. lla i gitarren och sla s~ kommer ju ljudet. Ju mer man spelar ju battre blir man. Lena: Hur kommer latarna? Parlan: Vi jammar. Ibland sitter man hemma och spelar f'or sig sjalv. Sa kommer man p~ en bra grej och f'orsoker komma ih~.g den eller spela in den. P~ repet tar man upp den och f'ragar vad dom andra tycker och s~ kor man in den.

20

Per: Vi gor nastan allting p1 repet. Utom texterna. Det brukar bli s~. att man jammar eller varmer upp och sa ar det nan som har en f'rack slinga eller nat f'ra.ckt ackord och stl. bygger man utif'ran det. Och sa har man alltid texterna med sig och sa bladdrar man "Ja det passar ratt bra da.r" och sa stryker vi och sa gar man hem igen med en f'ardig vers och en ref'rang. Resten skriver man ut hemma. Lena: Vad ar pog::;t f'or nagot? Parlan: Det ar hoppa och studsa. Det ar ju sa valdsamt snabbt. Man kan inte dansa p~. na.got annat satt. Per: Det ar valdsamt trangt ocks~.. Sm~ trfm.ga lokaler. MER MODEPUNK I STOCKHOLM Gunvor: Har kommersialismen tagit over punken? Per: Dom f'orsoker koppla ihop disco och punk SB det blir nagon slags discopunk. N~t javla konstigt. Som pa Gul & Bl~., Hennes & Mauritz och Impuls - typiska innesta.llen dar korde de punkstil lite mer klassiskt, lite dyrare och lite mer sofistikerat. Men i Goteborg f'inns inte sa mycket s~.nt. Om man ti ttar pn. dom som ar pu~~s i Goteborg sa ar det knappast nara som ar modepunks, sAdana som koper sina kHider. Har ar mera en f'riare grej. Dom jag har sett av Stockholmspunksen ar javligt h~rt styrda utav modeJ¡ grejen â&#x20AC;˘ De koper sina kla.der i modebutiker t ex f'a.rdigrivna T-shirts. Parlan: Det ar ungef'ar som de i gamla musikrorelsen kopte Palestinasjalar. Det ar ju samma grej.


"BOG, PUNK OCH KOMMUNISTJAVEL" Lena: Finns det musikaliska skillnader mellan Stockholmsband och Goteborgsband? Parlan: I Stockholm ar det mer poppigt, utsl6tat. Per: Som Tommy H.ander sa.ger: "Bluesen har en h~.rdare f'orankring i Goteborg". I Stockholm ar det dekadenspop. Attityden ar annorlunda ocks3.â&#x20AC;˘ For det ar s~n koru~urrens. Dom br~kar och dom snackar skit om varandra. Parlan: Det ar mycket mer br;!\k mellan olika kategorier i Stockholm, raggare och punkare. Har ar det inte s1 mycket s~.nt. Per: Det har aldrig varit det heller. Farlan: Jo, f'or f'aan. Jag blivit antastad pa ba.de Vasagatan och Avenyn f'or att vara bog och punk och kommunistjavel. Per: Vem f'aan har inte blivit det? :Hen det har ju aldrig vari t sa. att raggarna gatt in f'or att sl~. puru>:s som i Stockholm dar det har varit ren f'orf'oljelse. Likadant i Malmo. Men i Gateborg har vi spelat pa raggarf'ester. Det har aldrig varit n~.t problem. Det har vari t roligt. VI SKA BLI NYA MUSIKRORELSEN Gunvor: Vad ska det bli av er i f'ramtiden? Tanker ni bilda f'amilj? Per: Vi ska bli den nya musikrorelsen. Farlan: Vi blir nog aldrig

n~t.

Gunvor: ..i\r ni anti-Svensson? Per: Det ar bara nu. Farlan: :r-1an kan ,ju skaf'f'a barn

och f'ru utan att vara nAn .javla f'igur i systemet. Per: Men jag tror att dom f'lesta kommer att komma dit andtl.â&#x20AC;˘ Farlan: Ja, det blir val s:!i. nar man blir aldre att man vill ha det lugnare. Per: Eller sa blir vi som n~:gra overvintrade punks om tio ~r / som ga.r och huttrar i sina sonderrivna T-shirts. Precis som det gar en del overvintrade hippies och drar. Farlan: For tv~. ar sen sa hade jag illrott har och ett par byxor som var helt uppslit~ sade i kanten. Jag klippte och satte ihop det med sakerhetsnalar. Men det var ungdomstider. BfARA VI F.;\R RES AN BETALD Gunvor: Spelar ni ute i f'ororterna? Per: Det ar javligt SV<lrt f'or a tt f'ri tidsge!\.rdarna har aldrig n~ra pengar. Fororterna ar s~. javla uta:rmade sa det f'inns inga stallen att spela pa utom f'ri tidsga.rdarna. Half't-en av dom spelningar vi har haf't har vi inte f'att nagot betalt f'pr. Men i langden s~ funkar inte det f'or att man har ju utrustning f'or 10-15 ooo. Yi kan garna spela gratis men vi vill ha betalt f'or transporten. Det gar alltid p5 en 300 spann att transportera skiten nar man inte har buss. Det ar en javla dyr hobby. Jag kanner mig javligt acklig nar jag ska borja snacka gage. Men det beror p~. vilket stalle det ar ocksa. Xr det stora stallen sa f'orsoker man ju blAsa dom sa mycket man kan. Men p~ sm~.stallen som f'ri tidsg~.rdar och musikf'orum kan man gora det s8. billigt som man kan. Vi ?~er var som helst bara vi f'nr resan betald.

21


Gunvor: Kanner ni till Angereds£estivalen som var i september? Per: Ja, manga var kallade men £& var utvalda. Jag vet inte riktigt hur dom valde ut dom banden som skulle £& spela. Vad jag horde sa var det subjektiva val fran arrangorerna. Och sa var det vissa fritidsg~rdar som dom hade valt ut som £ick rosta vilka band dom tyckte skulle komma. Dom pengar som flot in skulle anvandas till att ge £ritidsgardarna mojligheter att kopa in band. Men vi har inte markt nan skillnad.

Gunvor: Sil at'~ man inte tappar bort den dar forankringen? Per: Ja, och dels att man har en £orsakring att man f~_r pengar sa man kan leva i alla fall. Parlan: Det blir nog ratt tra.kigt om man spelar jamt. Per: Nu ar man hungrig varenda gang man ar ute och spelar. Spelhungrig.

Lena: Vad ar vanligt att ni far pa en £ritidsgard? Per: Aldrig over 500 kronor. Det hander o£ta att det blir ren ekonomisk £orlust for man blir tvungen att ta ledigt fran jobbet. Man spelar ju mycket hellre an man jobbar. Det ar ju ingen som ersatter en £or £orlorad arbets£ortjanst och res a. SPELHUNGRIG Parlan: Drommen vore att h~_lla p8 med det pA hel tid och £a sa. bra be tal t s2, man kari leva p~ det. D8. skulle man ha tid att jobba med en massa ideer som man inte har tid med nu. FOr att fa igenom en ide i gruppen sa m~.ste man ju vara allihop. Och den tid som man traf£as m!t.ste man spela. Att snacka igenom alla ideer, det har man inte tid med. Det skulle man garna vilja. Per: Titta pa Ensamma Hjartan. Dom ar ju jatteproffs och det verkar som dom st&r helt stilla. Spelar bara gamla Stoneslatar som de gjorde £or tre 8r sen. Det vore bra att jobba tvA veckor och vara ledig tvi veckor eller ta ledigt hela sommaren och spela.

22

Per Hassling stillar sin spelhunger i Boras. Foto Lena


Musikliv

som

LevEr

Punken fodde en febrilt spelande musikvag, som boljar fram i stort sett Sveriges alla horn. Rockmusiken laver inte bara i storstaderna utan den tar sig ocksa utanfor storstadsgransen och f&r det stumma musiklivet pa mindre orter att vakna till liv. Ungdomar traffas i garage, kallare, pa fritidsgordar och pa musikstallen och lar sig sjalva att spela rock. Det bildas band, som inte gar att fora in i statistiska tabeller, eftersom det hela tiden bildas nya grupper och gamla band splittras samt att banden byter namn • .!<·len statistiken behovs inte for att forsta. vilken kraft rockmusikens nya vag har. En san kraft att t.om socialforvaltningar har fatt upp ogonen for vad ungdomar behover. Sa har t.ex projektet "Lat tusen stenar rulla" i Goteborg f:!\.tt m~nga av kopcentrumet femmans barn bort fran drog- och haschmissbruk och gett dem instrument och handledning. Resultatet? Mellan 20-40 band har bildats. Bandet Bakg:!\.rd har gjort lA.ten 5: ans barn: 5:ans barn Sitter ner pa centrum, 5:ans torg Fredag och klockan ar kvart over tolv Satter oss ner och diggar musik Polarn har ti:int snett och ar blek som ett lik. Kann dig stamplad, 5:ans barn ••• Vaknar upp pa 5:ans torg Hed hjalp av snutarnas trygga forsorg Sen gar man och ka.kar n~nting Sen gar man mest ingenting. Ka.nn dig stamplad, 5:ans barn ••• Nu f:i.r det roliga faktiskt slut Ar man for fUll, kommer en snut Han sager att vagen den ar ut Vi skall ju lara oss att veta hut. K8nn dig

st~implad,

5: ans barn •••

Text och musik: Bakgard Banden sla.ss ideligen for mer spellokaler och for att finansiera instrumenten bildar m:!\.nga en musikcirkel genom n:!igot studieforbund och f~r da bidrag. Konserten 8r en viktig del av musiken for banden, dtir en akti v publik betyder en lyckad spelning. Ofta ordnas spelningar med olika band, som dA. fA.r ta del av varandras musik.

Pa

de fiesta musik.stallen spelas musik utan droger, pa vissa stallen ar det formellt drogforbud, pa andra g:!\r banden fore med gott exempel och spelar nyktra. Vi vill i

fol.jande avsnitt ge en bild av nflgra orters musikliv.

23


I Goteborg ar m\nga av banden organiserade i Garageligan, som bildades 1978 av banden Bruset och Goteborg Sound. De ville skapa ett utrymme for den eru~la, h4rda rocken och ville inspirera ungdomar att starta egna band utan att behova vara proffs. ~fed namnet ville de visa att musiken var garagebandens musik. De band som a.r med i Garageligan a.r med och "styr" p~ stormoten. Alla hjalper till med att af'f'ischera inf'or konserter. Vid spelningar ska. de vara nyktra och darmed visa att det g::\r battre att spela nykter. Garageligan st~iller inte heller upp p8 att band skriver kontrakt for kommersiella skivbolag. Det ar viktigt att inte lamna basen. Band som

ing~r

i Garageligan ar:

Attentat Knugens Haf' Zapo Pressvack 93 Bruset Cortex Dom 1--iarodor Abstract Aptit Kung Karls Toalett Chiquita MB Garageligan har Goteborgs nyktraste publik utan formaningar och utan brak och utan vakter".(citat Lars Sundestrand) Genom att spela nyktert och inte ha nagra vakter, vaxer ett kompisf'ortroende f'ram mellan banden och publiken. 11

De stora spelstallena ar Spra.ngkullen och Rockers. SPRANGKULLEN Pa Sprangkullen har Garageligan spelningar varannan vecka. Sedan 1974 har "Foreningen Ett Hus i Centrum 11 f'unnits p::\ Sprangkullsgatan 19 A och varit ett centrum for socialistisk kultur och kul turkamp. "Men den al ternati va kul tur som Sprangkullen st~.r for betyder inte enbart musik och teater med ett politiskt innehall eller att delta i politiken. Den betyder ocks~ att visa upp ett alternativ till storsamhallets kultur, ett annat satt att vara tillsammans."(GOteborgskatalogen 79) ROCKERS I rivningskvarteren baJcom Ullevi ligger rockklubben Rockers som drivs av foreningen Hock Factory Peter Sohlberg-Larsen. Dar spelar bade sma och stora, okanda och kanda band.Det firms inga ~.ldersgranser och "i stallet for att satsa pa olrattigheter och mogen publik, satsar Rockers pa ungdomar och ny f'rasch musiJ<::-1',

24


skriver Lars Sundestrand i VD(Vastgota-Demokraten)den 23/10 1981. "De som driver Rockers ar sjalva unga, f'lera av dem har annu inte fyllt f'jorton ar, nagra Vru<ter i unif'orm f'inns inte, ungdomarna tar sjalva hand om inslappet ••• Rockers har under det sista aret blivit samlingspunkten f'or Goteborgs unga musikdiggare och sa f'orstas punkare •• 11 , f'ortsatter Lars Sundestrand.

TURNEER Nar banden inte spelar pa hemmaplan, ar de ute och spelar pa andra orter. Of'ta tacker gaget endast reskostnaderna, men det-ar-kulatt-spela-tanken f'ar ut manga av grupperna pa turne. De bjuder ocksa in band f'rA.n andra stallen. MUSDCFESTER Varen och sommaren ar musikf'esternas tid. Slottsskogen har f'att sta som estrad ett antal somrar, da. olika band har spelat. MUSIK MOT GRYNINGEN Den drogf'ria musikf'esten "Musik mot gryningen" i Angered, som ordnats tva ar i rad nu av musikcentra och f'ritidsgardarna, har haf't olika band pa repertoaren. I september 1980 stallde bl.a Attentat upp av Garageligan, men i ar (1981) stallde inga Garageligeband upp. Daremot spelade KSMB f'ran Stockholm. Varf'or? undrade vi. Per, Garageligans ordf'orande, ser dubbelmoralen i att spela nykter en dag av 365, som enligt honom galler manga av de band som har stallt upp och spelat pa s.k drogf'ria f'estivaler. Han vill i stallet verka f'or ett pekpinnef'ritt, drogf'ritt alternativ, genom att varje vecka spela utan droger. Vidare menar han, att man stanger ute dem, som man verkligen vill na, vakter och f'orbud.

riksdagsman" sjunger Slobobans


LAT TUSEN STENAR RULLA F8.ltassistenterna Hans JOhansson och Ove Sernhede har sedan 1979 anvant musiken som ett verktyg i sitt sociala arbete vid sidan av den vanliga lcurativa verksamheten. De har arbetat med de ungdomar som hell till i kopcentrumet Femman i Ostra Nordstan och som bara drev omkring och blev offer for passi viserande droger. l<""'al tassistenterna ville skapa ett alternativ till det kommersiella fritidsutbudet samt till drogmissbruk och apati. De arbetade fram resurser till musikanlaggningar i Hammarkullen och pa Hisingen. De ville att det ska finnas spelmojligheter i fororterna, dar 5:ans barn hor hemma. Grupperna organiseras som studiecirklar, men instrumenten har bekostats av socialforvaltningen. De far hjalp av en del musiker som redan "kan". Mellan 20-40 grupper spelar nu i musikprojektet och reser<sig upp med rockens hja.lp, den enkla och punkinspirerade.

ATT LAGGA AV Jag traskade over Hj~illbo torg, det var en dag i :Hars. Och jag taructe att aldrig mer skulle jag roka brass. Huvudet det sprangde och hjarnan kandes trang. Och jag som aldrig trott att man kunde karma sig san. Politikerna fortrycker, sitt eget folk. Inte undra pa att dom svagare gar och tar en holk. Man struntar i sej sjalv, och tjotar om politik. Och om det ar nan som fragar sa.ger man, vada, regeringen snackar skit. Man blaser en Frn.gar n:lin sa Och en dag sa Kommer pa ett

torsk for att fa sitt javla kitt. Stiger man, skot di tt Sa skoter jag mitt â&#x20AC;˘ aker man for olaga innehav. hem och far slita for 8 sptinn om dan.

Och nar man sen slapps ut, i den ljuva friheten. att aldrig mer ska jag till ett hem. D.!!. g2.ller det att k.ampa, och forsoka sta emot. Att aldrig gora det man en gang redan gjortâ&#x20AC;˘

I>¡tan t~inker

Text och musik: Illd&.d ( ingf.ir i L~.t tusen stenar rulla)

28


I Stockholm finns ingen motsvarighet till Garageligan i Gateborg. Det finns ingen som samlar alla de tusentals band som myllrar i Stockholms fororter. SAMLI~AN

SAMligan i Stockholm ar all ts~ inte detsamma som Garageligan. 路 SAMligan ar en musikeragd forening som tar hand om SAM-distributions information och fungerar som en bokningsbyr~ for grupper. Det har f'yra ansta.llda varav en arrangerar engelska band och de tre ovriga bokar svenska band. Bland annat bokar de turneer for Ebba Gron oah. Eldkvarn.

REPAR I T-BANAN Behovet av replokaler har gjort att grupper har g~tt samman och organiserat sig pd olika satt. M~.nga band hyr repeti tionslokal ihop. En del hyr av SL (Stockholms Lokaltrafik) i bunkerliknande lokaler i tunnelbandestationerna. OASEN I soderfororten R:!igsved saknades ocks:\ replokal och darfor vaxte Kulturforeningen Oasen fram med borjan 1974 d~ den forsta Sellstockfestivalen agde rum. Band traffades och spelade. Men forst nu, 1981, efter mycket br~k med olika motstandare har de fdtt lokalfragan ordnad. De ar nu med i Folkets Husrorelsen i R~gsved och haller till i Folkets Hus. Oasen ordnar spelningar s~ ofta de kan och de forsoker jobba drogfritt. Oasen har spelat in en samlingsskiva som heter "En dag maste路路 minting handa nar allt sldr in" med Ebba Gr9n, Slakthus Trotyl, Grisen Skriker, Trams, Katedral, Boojwah Kids, The Lirium och Urin. PUSS -

EN OMHETSHANDLING

En annan kul turforening ar Puss som h,!\lli t p~. i Farsta i tvA Ar. De ordnar musikcafeer varannan vecka i Farsta Forum, en lokal de lflnar av Foreningsr拢det. Vi pratade med Jan Lilja, ordforande, som betonar att Puss inte bara sysslar med musik utan aven med foto, teater och maleri.

Puss har 220 medlemmar och i stadgarna st~.r att de ska "Framja kul turli vet i Soderort". - .Allt vi gor ar mot droger, sager Jan. Puss har f~.tt bidrag fran Farsta Kul turkommi tte och fran Fri tidsforvaltningen men foreningen brottas med stora ekonomiska problem.


De har inga anstallda utan arbetet sker ideellt. Puss ar med i Kontaktna.tet som i:ir riksorganisation :for klll tur... och musik:foreningar i hela landet. Rockta.get var namnet pa ett samarbete mellan Stockholms musik:foreningar, de ar cirka 33 stycken! Foreningarna utbytte musikband mellan varandra och ordnade spelningar. Men Rocktaget slutade tu:f:fa dar:for att ingen helhjartat engagerade sig. Puss vill starta nagot liknartde Rocktaget igen. Hitills har Puss ordnat tva kulurmani:festationer. Den ena sommaren -80 da 24 konstnarer stallde ut och band spelade. Sommaren ~81 blev det "bara" musikgrupper som deltog pa Gubbangsgardet. -Vad star Puss :for?

-En omhetshandling mellan tva personer av skilda (?) kon. Det trodde jag alla kande till! SOMMARKONSERTER I somras ordnade Hoderna Museet spelningar med nya v~gare i tradgarden. {Dar upptiickte vi att det :f'aktiskt ar skillnad pa publiken i Stockholm och GOteborg. Modepunkarna ar i klar overvikt i Stockholm. Tyvarr serverades vin av Moderna Museets restaurant;) I L:\ngholmsparken och Ralambshovsparken kunde man ocksa sitta i graset och lyssna p! band. Och i Handen ordnade KU, Kommunistisk Ungdom, en musik:festival. Stockholm Lokalradio var med och ordnade konserter med lQkala band i Kungstradg~rden som direktsrondes i radio. MUSIKSTALLEN I STAN Andra stallen i Stockholm dar man kan lyssna pa den nya k~da och oka.nda musiken ar Mariahissen vid Slussen, Underground vid SergelsTorg, Ritz vid Medborgarplatsen, Berlin vid Berzeli Park och Club Piper pa Kungsholmen. UPPKOPT OCH AVVAPNAT MUSIKUPPROR Var kare :fotogra:f' och journalist Falt :f'ran Dalarna, gjorde sitt :forsta (och sista?) besok P"- Ritz, dar det ar stenhard A.ldersgrans pa 20 ar, och upp:fattade det sa har: "I lordags var ••• jag pa RITZ. Savitt jag :f'orstar stockholms nyaste och ballaste rock-sttille. Ligg_er vid l\ledborgarplatsen, "Malmens*' lokaler. Det var inget vidare. Dar harskade den nya hArdheten. Elegant inredning i svart och stalror. 40 spann i intrade och svindyra priser, 27:- :f'or en ol! Nngon har bestamt sig :for att tjana pengar pa hemlosa rockmusiker och kopstark ungdom. Var som att s:tiga in i ett nummer av Vecko-revyn. Under den konstgjorda stjarnhimlen exponerade sig de vana, ratt kladda. '·Otroligt tu:f:fa, lite punkinspirera t, Hiderbrallor, vas sa stalsmycken, lappar som sar, svarta naglar, kalla ogon, eller bara vilsna och osakra? Bodybildade killar i inte allt for

28


stora t-shirts ••• Sa skulle man nog vara~ darmed inte sagt att alla var det, de flesta var nog som vi, vanliga och nyfikna. Hen sta.mningen kandes just h~rd. Vulgar kommersialism som l~nat lite attribut av puru( och ny vag.

Pa scenen skulle Ralceterna och Diestinct spela. Men fr:\n 21-23.30 var det bara vanligt disco med blinkande str~lkastare och dito musik. Och en lat med Clash. Uttrakad dans. Nar sedan Diestinct antligen b~rjade spela, punkartade, var det med en sa helvetiskt trumhinnetrasande volym att jag gick ut efter tva latar. De var inget bra och jag h~rde inte vad de sj~ng. Vi drog hem strax darefter. Smasva.rande • • • • kan nog vara vart ett studiebes~k n~gon g!mg. Om inte annat att se hur ett musikuppror k~ps, avvapnas och utnyttjas av profi torerna." f~r

Steppan, s~.ngare i KSMB, skriker ut over motor• stadion i Hedemora. Ett skrik som inte ar drankt av den instangda, glittrande kommersialismen. Foto Goran Fal t

28


Trollha.ttan har nu f!\tt sitt musikcafe( 1981), dar det spelas rock pa lordagar. De vill ha en bred kulturell verksamhet och har t.ex ocks! filmvisningar. Kanske tanker de ocksa ordna viskvallar.Detta "Cafe Blase"' som det ocksa heter, ska enligt Punk-Bengt vara "drogbr~-fritt", men samtidigt tycker de inte om fonnyndarmentaliteten, som snarare stoter bort an f:lngar upp. Nagra band som spelar ny vag ar t.ex : Etrem Exem (tjejband) Flink och Flugorna Angest AB Hjerntvatt (Kronogardsband) The CUnts (Kronogardsband) Ung Gnu Horoskop V:!\.ren 81 deltog bl.a Etrem Exem i en musikfest mot rivningarna :i,. Trollhattan. Dar var ocksa Slobobans Undergang och Knugens Haf fran Goteborg. Var kare van socialsekreterare Larsson i Trollhattan Kronogardsprojektet:

~erattar

om

"I Kronogarden, ett av stadens nyare forortsomraden, har ungdomar jobbat f'ram en li ten musikvag med social:f'orval tningens hja.lp. Det var ungdomar, killar i aldern 13-18 ar, som inne i en asocial utvecklingsbana. Det gick daligt for dom i skolan och deras enda uttalade fritidsintresse var musik. Nagra av dom anammade det tradi~ tionella punkutseendet. Inom路 ramen for Kronogard~projektet, ett samhallsarbete路med syfte att f'orbattra boendesituationen i bostadsomradet, beslot man att satsa pa dessa ungdomar. Faltassistenter skaf'fade fram en lokal och socialforvaltningen bekostaoe en musiklarare, som hjalpte ungdomarna att bilda rockband. Atminstone 2 eller 3 band bildades och de har sedan senvaren 81 repeterat i sin lokal pa Kronogardstorget. Tva av grupperna gjorde sitt f'orsta scenframtradande i hostas p! Kronog~rdens dag. De spelade till sina unga kamraters fortjusning sa det danade i hela omradet. En av ungdomarnas pappor var dar och videof'ilmade tillsta.llningen. Heningen ar ocksa att banden ska spela pa musikcafeet och ev. musikf'estivaler. Detta ar ett utmarkt exempel pa hur man genom att samarbeta med myndigheter och organisationer och med ett litet tillskott kontanta medel kan hjalpa ungdomar att kanalisera sin overskottsenergi och skaparlust i konstruktiva banor."

ao


Mitt inne i Boras, i gamla systembolagets lokaler, lever musikftlreningen Musikhuset. Ftlreningen ftlddes med den "gamla" musikrtlrelsen n;:l\gon gang 72-73 och fram till 1980 har de kampat ftlr att fa ett eget musikhus.Husikhuset a.r nu den nya musikens forum i Boras. Band som Slobobans Undergang, Aptit, Attentat, Kabinett Dtld, Pink Champagne, Ebba Grtln, TT Reuter och Herr Marmelad och Hans Skorpor har varit dar och spelat. Men aven Peps Bluesband, Tegas och Smutsiga Hundarna. Punkband som spelar aktivt nu ar enl±gt Lena Oden, som ar anstalld pa Musikhuset, KAOS. Tidigare fanns banden Sa:k.ks, Censur, Combo 8, Djungelns lag, Prinsessan Panik och Legala Nyheter. Musikhuset haller drogfria konserter och "jobbar ftlr en kul.tur som stimulerar manniskor till tlkad medvetenhet och aktivt deltagande ftlr den kultur som inte ar baserad pa profittankande ••• "(ur Musikhusets malsattning)Pink Champagne fran Stockholm tyckte att drogftlrbudet resulterade i en "stlndagsskolestamning", nar de spelade pa Musikhuset. Men publiken htlll inte med!

Narkontakt av tredje graden (?) mellan spelande Slobobans och pogande publik p~ l-1usikhuset i Boras. Foto Lena

Underg~.ng

31


·KArlsHamn I Karlshamn finns musik£oreningen Rockslaget, som har over 800 medlemmar (1980). Alla arrangemang·av Rockslaget ar drogfria. De har haft problem med att overtyga kommunstyrelsen om att det ar fr~ga om kultur, det som de spelar. Rockslaget har c:a 35 band (·1980) och en mangd olika musikcirklar p! g!ng, dar man kan lara sig spela bas, gitarr och trummor. En egen tidning gor de ocks! som heter Rockslaget. }fusikforeningen Rockslaget har st!tt for musikuppsvinget i Karlshamn och kunnat visa att det gar att skapa en egen kultur utanfor de kommersiella ramarna.

Lulea I Lulea vaxer de.t up:p rockband i raskt tempo i olika bostadsomraden. Det finns (1981) ett 60-tal kallarband i staden. Samtidigt finns problemen med lokaler. Det £inns planer pa att starta en ny musikforening for att ta tillvara pa amatorgruppernas intressen, efter det att Tusen Toner (f.d musikforum) upplostes. Nagra band som finns ar Hetz, Hogspanning, Tiden Lider, Sprangd Anka, DDT. Rickard pa skivbolaget Manif'est tycker att " den nya musik de nya grupperna i dag skapar ar battre an den progressiva musikrorelsens. De handlar mer om ungdomens egen situation och ger inga pekpinnar. De spelar inte for 11 de redan fralsta" vilket var fallet med den progressiva musikrorelsen."

32


TER Har foljer n~gra texter som visar en kritisk installning till samhallet. Forst en text av KSMB som kan sagas vara en programforklaring till varfor musilmn lAter som den l~ter: "Tidens tempo". av KSMB

Tid ens tempo Varfor varf'or varfor varfor Det det det det det och

tror tror tror tror

du du du du

vi vi vi vi

lAter som vi later spelar som vi gor skriker 2 grater vandar och forstor

ar tidens tempo ar gatans musik ar tid ens tempo 2 den a.r ra ar tid ens tempo ar slammer 2 ~krik vad du an tycker sa firms den dar anda

F\lllt av fortryck runt omkring dej jamt men Om du Vander ryggen till sa blir det ratt bekvamt du tvingar dej att blunda du vagar inte se du vagar inte titta pa varlden som den ar I en varld fUll av djungelns lagar I en tid fylld av forstorda liv med en framtid spadd som krisens dagar Da. blir musiken dest:ruktiv Ja da blir musiken dest:ruktiv St~.r pa formedlingen i deras lobb Nar jag gick ur plugget fick jag inget jobb Jag tar vad som heist jag ar desperat Men nar jag gar .2. stamplar sager du att jag ar lat. Det ar tidens tempo osv â&#x20AC;˘â&#x20AC;˘â&#x20AC;˘ Bandet Grisen Skriker kallar derma musik "V;\r tids folkmusik" och forklarar den i "Ett tusen punks": V~r

tids folkmusik

av Grisen Skriker

Aldrig sa m!nga band som nu Bra eller daliga, spelar det nan roll? Nar dom anda firms Inga smekande toner, med nan fiol fran Dalarna Men det ar folkmusik, var tids folkmusik VAR TIDS FOLKMUSIK Det ligger i tidens tempo, att vara passivt aggressiv Musiken l:ir v~rt eget sa.tt att vara aktiva Aldrig sa manga band som nu Bra eller daliga, spelar det nan roll? Nar dom a.nda firms LA LA LA LA LA

33


Ett tusen punks Da dd da dd

av Grisen Skriker

kapitalismen vaxte sig stark nazisterna borja vinna mark det £anns en snut i varje knut du inte langre stod ut.

Det var da vi kom, et tusen punks Da USA stod med £laggan i topp da det inte £anns nat happ da pressen bara ljog dd Travolta och skate-boards bara dog. Det var da vi kom, ett tusen punks Da discoteken blev blev ett dotrist svar du inte hade nagra pengar kvar eller trostkopte £or att bli glad da det £anns en orattvis lag

da

Det var da vi kom, ett tusen PUNKISAR Hos de som spelar denna musik finner vi ett starkt motstand mot militartjansten och overhuvudtaget mot militaren samt upprustning. Slobobans Undergang sjunger "Ett skjut for freden" och Attentat har gjort "Meningslos dag". Ett skjut £or freden

av Slobobans Undergang

Nu ar jag nastan fardig med ett ar av mitt liv, som jag alltid ska angra att jag gav mig in pa. Men som manga andra torska jag pa deras snack Om att gora lumpen ar en plikt mot mitt fosterland Jag har 5 dagar kvar Fy £an, vad jag angrar mig Jag skulle aldrig gjort den i da o Jag vill bara saga dej: INTE ETI' ORE ELLER EN MAN TILL VlR MILITAR! Det enda sakra sattet att undvika krig ar om alla vagrar bara vapen Da kan dom sta och skrika sitt manover o attack for det finns anda. ingen som kommer att vilja skjuta. Meningslosa dagar blir till meningslosa ar som vi kunde

34


gjort sa mycket annat nyttigt pa. Jobba pa ett sjukhus eller ga och rensa sly isti=Ulet :for att la.ra oss att bli aggressiva Jag har 5 dagar kvar osv. Jag kan bara uppmana dej att lata bli, :for du kommer anda inte att lara dej nat bra. Sa VAGRA BARA VAPEN BE DOM DRA AT HELVETE, sa har vi tagit annu ett steg pa vagen. Jag har osv.

5 dagar kvar

En meningslos dag

av Attentat

Jag blir sale avatt ga har a lyda order bland militarer som inte duger till nat annat dom e ju slut i huvet nat sa :forbannat ANNU EN MENINGSLOS DAG JAG KANNER BARA ACKEL l HAT Hor upp nu din javla be:f'alski t du skulle aldrig kunna klara dej civilt utan:for dom har taggtradstangslena e du bara en oduglig skit ANNU EN MENINGSLOS DAG JAG KANNER BARA ACKEL A HAT Om jag :fryser a vill ha min palsmossa pa sa far jag inte ha den pa :forran det e minus 5 grader jag tror fanimej jag far spader

.

:路; .路.. n

ANNU EN MENINGSLOS DAG JAG KANNER . .'BARA ACKEL A HAT Manga latar handlar om :foraktet :for den kommersiella ungdomskulture.n med disco och discomode. Perverts sjunger "Du e plast" och &lo sjunger "Discoackel":

Du e plast

av Perverts

Du e plast men det fattar du inte sjalv Du tror att du ar ba.st men du e plast, fraga mej

35


Du vakna upp i morse undrade a sa Ska jag visa upp mej pa Ljunggrens idag Jag fraga om din stil du sa att den va ratt Men lyssna noga nu ja lyssna javla spratt Du tror att du e haftig nar du sitter pa ditt fik men du e sam alla andra du e gjord pa en fabrik Du e plast men det fattar du inte sjalv

Na, du tror att du e ba.st men du e plast, fraga mej. Discoackel

av Glo

Har du sett dam pa gatan nagon gang dam sam inte forstar va sam e pa gang luggen e sne a klacken e haag dessa javla diskobog du sam tror att de e inne att se ut sa du gar pa allting fran Gul a Bla du m'!ste lara dej att ,_, tanka sjalv halla pa sa har det blir ju bara skall Om de vuxnas syn p~ ungdomar och om ungdomars syn pa den vuxna "Svensson II handlar manga texter om. Inte mot Svensson sam s'adan med barn, jobb, bil och inrutade rutiner utan mot den passivitet sam praglar mangaâ&#x20AC;˘~vuxnas tillvaro. Skabb sjunger om "Den ljuva ungdomen", Ebba Gran om "Vad ska du bli" och Glo ''Du gor som du vill". Den ljuva ungdomen

av Skabb

Vuxna sager att ungdomen ar den basta tid man har II

Da ar man fri II

och framtiden ar klar

"

Dam vet inte bur fel dam har II

flipperspel, moppe, Mac Donalds hamburgerbar Den ljuva ungdomen kapitalet tar varenda spann man har den ljuva ungdomen tva dar inte ett ore kvar Nar man gar i skolan ska man inte stalla krav och jobba i elevradet

3&


ger inget resultat dom tror visst man ar dod

"

och snart blir deras slav

" Dom vet inte hur £el dom har •• Det ar inte draget att g~ och hanga p~ stan ar det det dom vuxna tror tror ar kul som £aan ar det det som ar battre

"

an nar dom var barn Dom vet inte hur £el dom har •• Vad ska du bli?

av Ebba Gron

Vad ska du bli nar du blir stor ska du bli som £ar och mor ska du bli en boss en forsaljare eller disponent n~stans eller kanske nojer du dej med vilket javla skitjobb som helst du bara bryr dej inte alls det £ar ga som det gar vad ska du bli nu ar du ung och rebellisk som £an du satter h~rt mot hart och du vet vad du vi11 och du vill inte bli en av dom dar fortsatt £ortsatt a va rebell £ortsatt fortsatt och va dej sjalv fortsatt £ortsatt a va rebell hur skarre bli med din framtid da hur skarre bli om n!ra ar ska du sjunka in i en £otolj va ska handa med dej VAD SKA DU BLI? gauppgatilljobbetjobbajobbaatalunch samma sak bander i morron jobbaakatrickhemosattasigoglo det e inget liv det e slaveri


Du gor som dom vill

av Glo

Jobba h~rt ~ sen hem satt dej sen £ram£or TV:N ja £or £aan de e de dom vill Ta £or dej ta det lugnt satt dej ner ta en grogg ja £or £aan de e de dom vill

Du lyder bara och gor som dom vill du lyder bara och sitter dar still hor p£ mej lyssna £int de e sa dom sajer ja £or £aan de e de dom vill En rapport £ran "SAAB:s sketna golv" ger Lob i jag garantera dej": Det kan jag garantera dej

av

Lob

Vi st!r tillsammans pa SAAB:s sketna golv ~ trycker in bitar jam£ort med herr AHLBERG Big Boss e vi enbart sm~ skitar Men det kan jag garantera dej att om du st!r har ett tag till ja det kan jag garantera dej ett d~ blir du do precis som en sill Nar du st!tt har i tio ~r far du en £est pa Henriksberg nar du st!tt har i tretti £~r du en klocka som andrar £arg Men det kan jag garantera dej att vid det laget e du do ja det kan jag garantera dej att b~de kroppen ~- hjarnan e slo Dom kallar S.~B £or ett vandrarhem i borjan undrar jag var£or nu e£ter tv~ ar p! deras sketna golv har jag slutat £raga mej det Niljon e £or javlig med buller a med skit a med stress a £an ta dej om du blir sjuk nan da £or s~nt £orstar dom inte ett PEss

31

laten "Det kan


Flera latar handlar om rRdslan for den penningstarka karnkraftsindustrin. KSMB sjunger "Atomreggea" och Slobobans Unders!ng " Atomkras ch" : Atomreggea

av KSMB

Tank om allt g~.r pajj. Jag a.r faktiskt javligt skraj. Det var da ett javla gnall. Det har ju ej vart n;!\.n small. Mitt liv star pa spel for ni leker med det. Strejkande vader va.ntar dej. Du ar for feg sa du sager nej. Ja, ja, ja, ja,ja vill aka till Harrisburg Men sig hur som

det finns andra satt som e lika latt. Tank om alla hogg ved. Tank dig Sverige utan trad. Jag ar ung och aktiv men langt blir mitt liv? Ni ungdomar tank blott pa er. Vi da ar 65 och mer.

Ja, ja, ja, ja, ja vill aka till Harrisburg .Det ar farligt med uran. Det kan skada vara barn. Sluta gnall p! Barseback. Vanta med gnallet tills det g!tt Hi.ck. Men var moder jord har gatt om vind och sol. Men alternativen ar det ingenting med For vi tja.nar inga pengar p! det. Ja, ja, ja, ja, ja vill aka till Harrisburg Atomkrasch

av Slobobans Undergang

Den 23 mars var det val har i Svea Om karnkraft var mening vi skulle saga Det blev ett JA, och fan tro det Valfardsfragan den blev for het Prylar gor mig lycklig jag vill vara glad Karnkraften ger mÂąg precis vad jag vill ha Niljoaktivister hall er stora trut Var varld ar forbrukningsvara vet hut! Jag skiter val i kommande generation VARFORDA??? Vi lever ju i allienation! Prylar gor mig lycklig jag vill vara glad Karnkraften ger precis vad jag vill ha Det finns ett tomrum i mitt brest Jag koper prylar for att fa trost Debatten innan valet gav mig ingen ro Hen nu k~tnner jag mig trygg, hurray hurooo!!!

38


Motsattningarna mellan den gamla och nya musikrorelsen ar omdiskuterade. "Vi ska visa dom" sjunger Grisen Skriker: Vi ska visa dom

av Grisen Skriker

Dom tror vi ar facister Dom tror vi ar sadister Dom lta:ll'ar osS' ninilister o pop-anarkisteer Dom tror vi inte menar allvar me det vi gor dom sager att vi bara br!kar o f'orstor men vi ska visa dom vilka vi ar Ja vi ska visa dom va saker pa det Ja vi ska visa dom vilka vi ar Ja vi ska visa dom lita pa det For vi ar inga f'acister o inte f'aan sadister o inte he~ler nihilister o inte f'aan pop-anarkister Men jag e s~ ja.vla trott p~. 68 progressivitet nu behovs det nya band nya kraf'ter ForstAr ni det? For vi ska visa dom vilka vi ar Ja vi ska visa er va s1:i.ker pA de Men om vansterorganisationerna motarbetar varann, hur kan det da bli battre o du ska veta att min avsikt e sann Men rodingar vakna nu upp ur ert dagdrommeri till nagot verklighetsnara, sA f'orstAr nog Axa ni att det ar dags att visa dom vilka ni ar. Ni maste visa dom f'atta det Ja vi ska visa dom vilka vi e Jag ska visa dej vern jag e.

40


Synen pa karlek och sex ar olika i killbanden och tjejbanden texter. Har tva texter av killband, Dag Vag och Ebba Gron, och en text av tjejbandet Pink Champagne:

Lagg dig ner

av Dag Vag

Ta och lagg dej ner Lat mej styra in stota och lagg dej ner De e sa skont De e sa bra Du vet vad jag vill ha Ta och lagg dej ner Lat mig styra in stota och lagg dej ner

Ung & kat Jag Jag Jag Jag

av Ebba Gron

vill bar~ kanna kottets lusta vill inte aga och ra om dig vill va som djuren i naturen vill inte bara, bara vara din

Jag vill bara kanna kottets lusta hora hur du rister och frustar vara nara men anda langt borta Du e vat och jag e ung & kat ung & kat Karleken Jag vill Karleken Jag vill Jag vill Jag vill

ar blind garna se ar blind garna se gam a se nanting se

Jag vill bara kanna kottets lusta inte alltid bara vara vi tva kamra ter a.ven andra Jag vill inte bara, bara vara din Jag vill bara kanna kottets lusta kanna hur du frustar tranga in i dig minst ett par meter Du v~t och jag ar ung & kat ung & kat

e

Karleken a.r blind Jag vill garna se Jag vill garna se nanting

(Obs! Dessa tva latar har vi skrivit upp efter att ha lyssnat pa ski vorna. Vi kan ha hort fel â&#x20AC;˘â&#x20AC;˘â&#x20AC;˘ )

41


St!lmannen/Kvinnan!

av Pink Champagne

Ensam i mitt rum om natten saknar jag de kata skratten Jag har en man och han ar av stÂŁ1 vi kan mer an vi tal Va ere Va ere Va ere for nat? Va ere Va ere Va ere for nat? Ett flygplan En maskin -En karleksnatt for dig och mig En mekanism En konstruktion -En karleksnatt for dig och mig Och det som hande honom verkar inte bra Och det som jag fick det vill jag inte ha For det gick Det gick Gick inte for mig For det gick Det gick Gick i~te for mig Frusna hander Stretande -En ~rleksnatt for dig Han ar sa stray Och jag -En xarleksnatt for dig

ben och mig var for len och mig

Ensam i huden mitt i natten saknar jag dom tillfredstallda skratten Och har ligger tva ambitiosa lik Va ere for nat en natts teknik Svettiga fotter -En karleksnatt Fysisk panik Ah -En karleksnatt

Tillgjorda skrik for dig och mig vilken skit for dig och mig

Mitt flamt Mitt flamt

42

1h

vilket skamt


KULTURBIDRAG Stat ens Kul turr~.d ger bidrag till de f'ria grupperna som sysslfl.r med teater, dans och musik. 1981 .f'ick 127 musikgrupper dela p~ 5,3 miljoner kronor. Som villkor f'or bidragen galler bland annat att gruppen inte ska vara f'ast anstalld inom en institution. Den ska arbeta inom yrkesmassiga former och den ska ha h~llit p<\ och spelat i tre ÂŁ.r. For att f'a geograf'isk spridning p>l musikverksamheten i landet, gar bidragen i ar i f'lera f'all till turneverksamhet f'or banden. Kulturradet beklagar att inte kommunerna staller upp med pengar till sina f'ria grupper. Av nya-vagen-banden

f'~.r

bland annat f'oljande grupper bidrag:

Attentat, Goteborg, f'a.r 10 000 kr f'or inkop av utrustning som ska kunna anvandas inom f'oreningen Garageligan. Cosmic Overdose, Kalmar, f'ar 15 000 kr f'or turneverksamhet. Dag Vag och Eldkvarn, b~da f'ran Stockholm, f'ar 20 000 kr varde::ra f'or f'ritidsgards- och skolverksamhet. Elegi, Stockholm, f'ar 10 000 kr f'or verksamheten. Kraldjursanstalten, Stockholm, f':!\.r 20 000 kr f'or verksamheten. ~'

Stockholm

f'ar 20 OOO.kr f'or uppsokande verksamhet.

Dala-Rock 81 i Hedemora. Pa scenen KSMB (Kurt Sunes med Berits) f'ran Stockholm. Foto Gorari. Fal t

43


Mogel, Stockholm, far 20 000 kr for verksamhete • Pink ChamEas:!!e , Stockholm

far 10 000 kr for verksamheten.

Problem, Malmo, far 10 000 kr for inkop av utrustning. sta.alfagel, Stockholm

f~.r

15 000 kr for turneverksamhet.

Tant Strul, Stockholm,

f~.r

10 000 kr for verksamheten.

lven tidskrifter f£r bidrag av Kulturradet. RIP och Funtime, tv~. fanzines, rak:nas nu som kul turtidskrifter och far liksom Schlager kulturbidrag. EBBA GRON OCH KULTURBIDRAGET Nar Ebba Gron :fick kulturbidrag 1980 (50 000 kr) stl hojdes arga roster.; Antiarog:koaiTtionen.·;-som-mycicet·--suspekta.-Eiiropeis:ka Arbetarpartiet (EAP) bildat, skrev i ett pressmeddelande till Kulturradet att: -statens Kulturrad fortsa.tter att oka sitt stod till narkotikaforespr~~ande flumgrupper medan musiker som lar barnen ansvar och koncentration :far se sina anslag minska. Vilka grupper det ar som lar barnen ansvar och koncentration ger inte Antidrogkoalitionen exempel pa. Som exempel pa. att Ebba Gron "sprider terroristromantik och narkotikapropaganda" har Antidrogkoalitionen plockat ut nagra rader frF.i.n gruppens lat UNG & SANKT: "Har aldrig nara pengar, det ga.r mig P~- nerverna. Det ar inte sa javla konstigt att man drogar ner sig, me droger, me draager. Kopa droger for pengarna e en bra investering, for i droger behover man ej betala nan skatt. De' bra :for mig •••" Antidrogkoalitionen sa.ger till och med att Kulturradet "haller pa att genomdriva en medveten marknads:foring av narkotil<:a". Anders Clason pa Kulturradet svarar att de inte censurerar konsten. Han sager vidare•bland annat: -Kulturradet har i uppdrag att :fordela bidrag till musik ur alla genrer. Vi kan inte utesluta den ungdomsmusik som arbetar seriost och ar en del av ungdomskulturen. Vi gar inte in och kontrollerar enskilda texter nar vi beslutar om stod utan gor en mycket serios och noggrann kulturpolitisk och musikpolitisk provning eftersom konkurrensen ar hard mellan olika grupper. -Va.r erfarenhet ar ocks::ll att de flesta musikgrupper och arrangerande musik:foreningar arbetar ~ drogmissbruk och ser som en social uppgi:ft att engagera manga ungdomar i musiklivet, just for att :forhindra att drogmissbruket sprider sig.

44


-Konst ar f'arlig i den meningen att den of'ta be; .~river det omgivande samhallet p~ ett mer personligt, direkt och traf'f'ande satt an andra gor. Men ett samhalle blir verkligt f'arligt om det f'orsoker tysta den beskrivningen och f'orsoker satta munkavle p! dem som vill tala om hur de upplever en aktuell kultursituation. Det ar vad ungdomsmusikgrupperna of'ta gor. Att beskriva verkligheten ar inte detsamma som att propagera f'or den.

UNG

&

Sft:NKT

av Ebba Gron 1978

JOBBAR SOM FAAN FAR INGENTING FOR DET VILKEN.. JAVLA FRAMTID ALLTING OKAR I VINST I SVINENS LONEKUVERT

HAR ALDRIG NJ~.RA PENGAR DET GAR MEJ p_,.\ NERVEP..NA DET AR INTE sl JAVLA KONSTIGT ATT MAN DROGAR NER SEJ ME DROGER, ME DRlAGER

FORSOKER ST X UT HALLA MIG ST.ARK NEN DET GP.R INTE NEJ DET AR SA JAVLA svART

KOPA DROGER FOR PENGARNA XR EN BRA INVESTERING FOR I DROGER BEHOVER MAN EJ BETALA NAN SKATT DET XR BRA FOR MEJ

JAG

t UNG & SAID<T

JAG tUNG & SANKT ••••••••

'

Tre visa

man

i

Ragsved: Ebba Gron. (Foto Lars Sunderstrand)

45


An

s

VAD BETYDER FANZINE?

â&#x20AC;˘

FANZINE ar en f'orkortning av de engelska orden "f'an" som betyder idoldyrkare och "magazine" som betyder tidning. Fanzines ar musil<:tidningar som f'lir sin speciella ut:formning av punkoch nya-v8.gen-hanf'orda amatorjournalister - ungdomar som har nS.got att beratta om musikkonserter, musikgrupper och nya singlar. Den engelska Sni:f:fin' Glue ar urtypen :for alla musik:fanzines. Den :foddes med punkrorelsen i England 1976 och blev startsignalen till en vag av sma musiktidningar som skulle gora sig synlig pa m&nga stallen i Sverige. SVENSKA FANZINES De :forsta :fanzines i Sverige som kom var klart engelskinspirerade, till exempel Go Punk, Shit Magazine, Spunk, Raw Power, No Fun och Punk Magazine. S~_val namnen som innehallet var engelska spegelbilder. Imitationerna :fylldes ut med ett stort antal skivrecensioner. Med tiden utvecklades emellertid tidningarna och vi :fick ett svenskt innehall med rapporter :fran svenskt musikliv. N?gra exempel ar Urk, Stress, Ogras, Obscen och Dagens Dumheter. I NNE HALL Sta.ndardinnehallet bestar av intervjuer med band, skiv- och konsertrecensioner, "punkcollage" av f'oton pa bandmedlemmar, texter till olika latar och tips pa :fanzines. Hos vissa :fanzines idag :finns ambitionen att utveckla en egen stil och darmed narma sig de allmankulturella tidskri:fterna med artiklar om :film, dikter, reportage :frAn samha.llet men naturligtvis med tyngdpunkten ph musiken. Tre ambi tiosa exempel ar Fun time f'ran Goteborg, Rip :fran Stockholm och Jorvars Gosskor f'r8.n Linkoping. UTSEENDE Layouten har :fran borjan praglats av enkel antipro:f:fessionalism och mnnga h~i:ftade 11 blaskor 11 har g.jorts medvetet slarviga :for att se punkiga ut. Numera kan man ~ven mnrka utvecklingstendenser som g!Ar mot "snyggare 11 tryck och mera vi:llsorterat material. Pa detta omrAde intar li'untime, Hip och Jorvars Gosskor och Dr Krall en framtradande plats. Storsta betydelsen ges d2ck amatorismen av de :flesta fanzineredaktionerna, som vill att skrivandets verk ska kunna vara allas verk. Man kan ocksa marka ett visst motstand tÂąil "det pro:ff'siga fanzinet" av enklare redaktioner.


HUR OFTA KOMMER DE UT?

Ho.r :firms ma.nga variabler. En del :fanzines kommer endast ut i ett par nummer och pa "ledarsidan" kan man Hisa om nasta nummers utgivning OM det kommer ut. Bristande tekniska och ekonomiska resurser ar storsta hindret :for en regelbunden utgivning. Tidningarna sprids o:fta genom ombud och p~ konserter, var:for de kan vara svara att :fA tag i. NAgot konkurrenstankande verkar inte :finnas. I de :flesta :fanzines kan man :fa adresser till andra som man kan bestalla genom att skicka in en :femma plus porto.

N~gra :fanzines utslangda pa bordet. Foto Lena

48


ranzinesfoptee~niag Adrenalin //. - Linkoping. Sickenga, Bokhagsvagen 26, 582 70 Linkoping Alien //. - Asa. Hakan lJassberg, Centrumvagen 8 B, 430 31 Asa Anarki & Kaos //. - Solnao Angkarrsgatan 18, 171 58 Solna Attentat & Terror//. - Lindome. Mikael Karlsson, Sandstensvagen 51, 437 DO Lindome Basta! //. - Ramsele. Pl. 3361 Stromnas, 880 40 Ramsele Beat//. - Lulea. c/o Monika Bjurstrom, Kattinggrand 16, 951 56 Lulea Bomben //. - Lindome. c/o Robert Holm, Ootegarden 17, 437 DO Lindome Breakout//. - Johanneshov. c/o Marcus, Valla Torg 81, 121 69 Johanneshov Censur //. - Balsta. lJejdsten, Runbrova~en 17, 198 00 Balsta

48


Dagens Dumheter //. - Hagersten. Peter Lindqvist, Erikslundsgatan 7, 126 32 Hagersten Dr. Krall //. - Akarp. c/o A. Torgander, Harakarrsvagen 4, 232 02 Akarp Dum Dum Paper//. - Asa. c/o Wassberg, Centrumvagen 8 B, 430 31 Asa Fanx //. - Jonkoping. Mats Cronvik, Idrottsvagen 16, 552 44 Jonkoping Funtime //. - Goteborg. Lars Sundestrand, Bjorcksgatan 50, 416 52 Goteborg Hase & Igel forlag //. - Hisings Karra. Hennings son, Box 41, 425 01 Hisings Karra Helt Otroligt //. - Umea. Kvarnvagen 1, 902 49 Umea Horoskopet //. - Sundsvall. c/o Patrick Tanner, Linjevagen 21, 852 59 Sundsvall

lQ. //. - Malmo. Blekingeborgsgatan 34, 214 63 Malmo

50


Jarxplanx //. - Jonkoping. Mats Cronvik, Idrottsvagen 16, 552 44 Jonkoping Jorvars Gosskor //. - Linkoping. Gustav Dolling, Stenstorpsvagen 25, 582 69 Linkoping Kaotisk Tambur //. - Vallentuna. Jojo Naslund, Lars Hardsvagen 31, 186 00 Vallentuna Kass //. - Olofstrom. c/o Jesper Henningsson, Eddavagen 9, 293 00 Olofstrom Kloak Stank//. - Stockholm. Magnus Jonsson, Borgargatan 14, 117 34 Stockholm Kludd //. - Johanneshov. c/o Gartz, Bolmensvagen 18, 121 64 Johanneshov Kramp //. - Kristinehamn. Akervagen 30 c, 681 00 Kristinehamn Liden Sag//. - Vaxjo. c/o Teselius, Furutavagen 21 A, 352 54 Vaxjo Massproduktion //. - Sundsvall. Tanner, Linjevagen 21, 852 59 Sundsvall Moderna Tider //. - Solna.

51


Lars Nylin, Kungshamra 41022, 171 70 Solna Modernes pop //. - Vasteras. c/o Andersson, Gesallgatan 18, 722 20 Vasteras Musikexpressen //. - Stockholm. Lundgren, Vanadisvagen 10, 3 tr, 113 46 Stockholm Nauseating//. - Hagersten. Box 409, 126 04 Hagersten Neuros //. - Norsborg. Gronlund, Alhagsvagen 114, 145 59 Norsborg New Muzak//. - Gavle. c/o Sterner, Klasbarsvagen 32, 803 61 Gavle No Fun//. - Jarfalla. Magnus Hagstrom, Kopparvagen 29, 175 72路 Jarfalla Obscen //. - Tumba. Peter Schuhmacher, Skackinglevagen 74, 147 DO Tumba Odelad //. - Goteborg. Andersson-Neenan, Kungshojdsgatan 9, 411.20 Goteborg Ogras //. - Jonkoping.

52

Mats Larsson, S:t Pauligatan 22, 552 58 Jonkoping


Pennan Gloder //. - Hagersten. c/o Lodin, Kristallvagen 113, 126 39 Hagersten Pods¢1 //. - Lidesberg. c/o Magnus Qvist, Tranbarsvagen 9, 711 00 Lidesberg Punk Paper//. - Norsborg. Klyvningsvagen 16, 145 60 Norsborg Rackaff //. - Norsborg. Flodin, Storskiftesvagen 158, 145 60 Norsborg R~

Power//. - StockRolm.

Hamren, Hasselby Strandvag 11, 162 39 Stockholm Revolt into style //. - Linkoping. Gersen / Ross, Linnegatan 7, 582 25 Linkoping Riot (Punk 25) //.

~

Karlstad.

Willard, Parkgatan 11, 562 22 Karlstad RIP//. - Vallingby. Blaklocksvagen 3, 162 39 Vallingby

Rockkontroll //. - Tierp. Steinvall, Oanielsvagen 6, 815 00 Tierp Rockslaget //. - Karlshamn.

53


Box 106, 292 00 Karlshamn

Roots Rock Reggae //. - Stockholm. c/o Sterner, Frejagatan 93 nb, 113 26 Stockholm Rubber Soul //. - Huddinge. Per Llirten, Terapivagen 18 B,9 tr, 141 56 Huddinge Skandal //. - Linkoping. Andersson, Rydsvagen 192 B, 582 48 Linkoping Skrap //. - Lindome. Ulf Karlsson, Sandstensvagen 51, 437 00 Lindame Social Press //. - Lund. Nils, Bjelkegatan 2 B, 3 tr, 222 20 Lund Socialt liv //. - Malmo. Astrand, Sodra Forstadsgatan 93 A, 214 20

~lalmo

Stranded //. - Stocksund. Klas Lunding, Box 11, 182 74 Stocksund

Stress//. - Norsborg. c/o Stefan Wallin, Namndemannavagen 134, 145 57 Norsborg Teenage Depression //. - Kalmar.

54

Andersson, Tackjarnsvagen 80, 394 70 Kalmar


Tin Can People //. - Oxie. c/o Jonas Olsson, Fankalsvagen 18, 230 30 Oxie Trash //. - Lindome. Karlsson, Sandstensvagen 51, 437 00 Lindome Tristess //. - Linkoping. Peter Kagerland, Luftvarnsgatan 18, 路 582 65 Linkoping Unkraut //. - Jonkoping. Musique, Box 3036, 550 03 Jonkoping Urk //. - Balsta. Bjorn Andersson, Runbrovagen 24, 198 oo Balsta Utopia//. - Johanneshov. c/o Lena lJennbo, Malgomajvagen 17, 121 72 Johanneshov Utslag //. - Stockholm. Blecktornsgrand 7, 117 24 Stockholm White Noise //. - Lerum. Cecilia Moen, Torpadalsstigen 11, 443 00 Lerum X-Rated //. 路- Norsborg. Klyvningsvagen 16, 145 60 Norsborg

55


Zer@x // â&#x20AC;˘ - Norsborg. Bji::i rn H'ellstrom, Storskiftesvagen 138, 145 60 Norsborg Zapo //. - Solna. c/o Patrik Forshage, Sommarvagen 3, 171 40 Solna Zata //. - Mjalby. Barnstensvagen 6, 595 oo Mjalby 1976 (Punkvawe) //. - Nacka. Nilsson, Midgardsvagen 3 131 47 Nacka

Tillagg:

c,

Imse Vimse //. -Bor!s. Ove Rall, Tokarpsgatan 28, 502 43 Bor!s Neukoln //. - Stenungsund. Robert Lagerstrom, Pilv. 3, 444 00 Stenungsund


Utgivare/agare: Foreningen Rockmani Ansvarig utgivare {1982): HAkan Lahger RedaktOr ( 1982) : HAkan Lahger

Den svenska rocktidningen

I redaktionen (1982): Lars Nylin Mats Lundgren Thure Soneson Lars Esseuus Bengt Eriksson Susanne Ljung Clark Kent

SCHLAGER EFTER MUSIKENS MAKT Vi har inte skrivit upp n~gra artiklar ~r~n Schlager ~or det skulle bli ett arbete ~or sig. Vi har dar~or valt att skriva n~gra ord om den. Schlager ar en musiktidning som speglar den nya musikrorelsen precis som Husikens Makt skrev om den gamla. Flera av de anstallda har tidigare skri vi t i Musikens ?>1akt som lades rier i borjan av 1980 och de har en socialistisk installning till samhallet. Den 10:e oktober 1980 kom ~orsta numret av Schlager och den kommer ut varannan ~redag. Schlager har tonvikten lagd p£ rock men tar aven upp, recenserar och debatterar film, teater och litteratur. Liksom en del andra kulturtidskri~ter ~~r Schlager kulturbidrag fr~n Statens Kulturr~d. Var~or namnet Schlager? - Det ar ett provocerande namn och vi gillar att vara karingen mot strommen, sager Thore Sonesson i en artikel av Berti! H~kans­ son i Stormklockan nummer 8 1980.

Jonas Almqvist, som gjorde ~anzinet Anarki & Kaos och som jobbar med radioprogrammet Ny V!g, ar kritisk till Schlager som han menar ar ett hot mot alla ~anzines. I en intervju gjord av Ste~an Walin i f'anzinet Stress nummer 2, sager han: ... Fors·t kom alla fanzines och banade va.gen ~or en svensk rocktiding • • • Och nu kommer Schlager da nar hela den har mar.knaden ~inns, med en pro~fstidning med pro~~sjournalister som ~orsoker spela rockmanniskor som skri ver om sin egen musik •. Fast det ar dom inte, dom har borjat p~ stora tidningar, Dagens Nyheter, Aftonbladet och radion ••••. -FoUt koper Schlager istallet for pun..l<.tidningarna och d~ nar dom laser vad dom dar proffsiga journalisterna skrivit, dom ar ju vana att gora intervjuer, dom ~ar ju reda pa allt do~ vill ha reda p~. Sen ar ju loppet kort, da har alia punktidningar inte en chans liksom. Schlager nr en san tidning man borde utrota.


â&#x20AC;˘

OfriK(lAr Storsta kallan, om du vill lasa om ny svensk rock, ar alla fanzines. Men vill du lasa vad andra - icke fanzinemedarbetare tyckt och taru~t om musiken och det som finns runtomkring den, sa kan du g~ till dessa artiklar. Du far veta vem som skrivit artikeln, vilken rubrik den har och i vilken tidskrift, nummer och sida, som du kan lasa den pa. Vi har ocksa'skrivit en kommentar till varje artikel om vad den handlar om. VAR HITTAR JAG TIDSKRIFTEN?

Om du vil.i veta mer om de tidskrifter vi tittat i sa kan du ga till: Kulturtidskrifter 1982 : Ny katalog over 204 kulturtidskrifter utgiven av Statens Kulturrad. Dar far du en kort presentation av de tidskrifter som f"'.r kulturbidrag av Statens Kulturrad. Du far aven adressuppgifter. Svensk tidskriftsforteckning utges vart tredje ;!l.r av Bibliografiska institutet och fortecknar (utan kommentarer) cirka 2600 tidskrifter. Du far adressuppgifter. Svenska tidskriftsartiklar utges av Bibliotekstjanst och dar kan du hitta artiklar i cirka 400 tidskrifter. Den kommer haftesvis varje ma.nad och ar darfor aktuell. Den ar mycket bra om man vill ha tag i artiklar i ett visst amne. Vi har haft viss hjalp av den i v~rt arbete. Vingst bak star vilka bibliotek som prenumererar pa vilka tidskrifter sa du vet var du latt kan hitta artiklarna. Svenska tidningsartiklar hjalper dig hitta artiklar i dagtidningar. Den kommer ocksa varje manad. Vi har inte anvant oss av den for detta arbete men letar du efter artiklar i dagstidningar sa ar detta ett utmarkt hjalpmedel. Dessa fyra titlar hittar du pa biblioteket pa avdelning Aa.

58


APtikeJfoPtecJGniq Aldman, Lars: -Jamntjock,gnisslande,kommersiell=nya vagen. (Musikens Makt ; 1979, nr 3, s. 16) Kritisk granskriing av den

ny~

vagen.

Aldman, Lars: Lasse till Lasse:-Du rider pa avundsjukan mellan aktivister och musiker. - (Musikens Makt ; 1977, nr 5-6, s. 22) Svar pa Lars Abergs artikel "Punktera punken och stark musikr~relsenJ" (Musikens Makt ; 1977, nr 4, s. 14) t Algestam, Alf: 60 kallarband i Lulea : mer an discons nonsens. (Musikens Makt ; 1979, nr 11-12, s. 6) Om kallarbanden i Lulea. Aronsson, G.: Pink Champagne. - (Aguirre ; 1980, nr 3-4, s. 2931)

Om tjejbandet Pink Champagne fran Stockholm.

Axman, Peter: Oagens Ungdom : respekt- och skaml~s. - (299 ; 1981, nr 1, s. 42-44) Om gruppen Dagens Ungdom fran Hudiksvall. Axman, Peter: "Du din javla sopaooo"â&#x20AC;˘ - (Inferi ; 1979, nr 3-4, s. 28-31)

Intervju med bandet Traste & Superstararna fran Bollnas.

Axman, Peter: Musik. - (299 ; 1981, nr 2, s. 16-22) Samtal med manniskdr bakom tre oberoende svenska skivbolag - Stranded,Heartwork och Mistlur. Berglund, Solveig: Pink Champagne.- (ETC; 1980, nr 9, s. 38) Om tjejbandet Pink Champagne fran Stockholm. Bjurstrom, Erling: Punken : sjuttiotalets ungdomsrevolt. Ingar i Generationsupproret / Erling Bjurstr~m. - Stockholm, 1980o -

S.

106-107.

Om punken -sam socialt och mueikaliskt fenomen. Slam, Hans: Nar luften gar ur punken. - (Vastfronten : ovningstidning for Journalisthogskolan i G~teborg ; 19797, nr 9, s.. 22-23) Lite om punkens utveckling i England och Sverige.

58


Blagult larm / Ulf Lindqvist, Lennart Persson, Anne Kummila. 1978, nr 8, s. 31) (u;rm Om gruppen Madhouse fran Nacka, gruppen Bruset fran G~teborg och gruppen Stry frAn Skane. Borggard, Cecilia: "Vi vill ha nanstans att trMffas och trivas, har traffas man bara!". - (Ung~omsaret ; 1979, s. 8-11) Bilder fran affarscentret Gallerian i Stockholm. Branholm, Ante: Fukt. - (Musikens Makt ; 1979, nr 5-6, s. 18) Om bandet Fukt fran Stockholm. Branholm, Ante: Fukt, Suck och Ruff : vilken ~verraskning. -(Stormklockan ; 1979, maj-nr, So 42) Om de tre svenska banden Fukt, Suck och Ruffo Branholm, Ante: Raddar singeln h~sten. - (Stormklockan ; 1978, nr 9, s. 30) Ante Branholm talar om den nya vagens vitalitet och gar ass exempel pa vitala singlar. Branholm, Ante: Stockholmsrock sam svanger. - (Stormklockan ;1979, nr 8, s. 30) Om Stockholmsbanden Fukt, Suck och Ruff. Dahl, Johan Peder: Ungdomsrevolt?. - (Musikens Makt ; 1977, nr 8, 8.15) Svar pa Bengt Erikssons artikal Punk - kan det va' nat? (Musikens Makt ; 1977, nr ?, s. 7) De Verdier, Ulla: Punk a nostalgi. - (Musikens Makt ; 1979, nr 9, s. 14)

Docent D~d s. 23-26)

Musikforum i Uppsala bjuder pa 60-talsnostalgi och nya vageno Gudibrallan och Ravjunk spelar ihop. ett spel om det sam anda sker. - (299 Intervju mad Skanebandet Docent

1980, nr 3-4,

D~d.

Drogfritt pa Systemet : musikhusets beloning for langt och traget arbete. - (Stormklockan ; 1981, nr 1, s. 28-29) Artikel om Musikhuset i Boras sam skall bli "samlingsplatsen f~r den nya musiken i hela Sjuharadsbygden. Elmer, Derek: Manniskor behover uppmuntrano - (Kontakten nr 2, s. 4-5) Intervju mad Ebba Gran.

80

1981,


Eriksson, Bengt: Min svenska rock. - (Hifi & Musik ; 1977, nr 9, s. 31-34, 107) . Bengt Eriksson skriver sin svenska rockhistoria frAn Beatlesfebern till punkrocken. Eriksson, Bengt: Den nya rorelsen - och den gamla. - (Hifi & Musik ; 1980, nr 2, s. 30-32) Bengt Eriksson ser punkrocken sam den "nya musikrorelsen" och jamfor den med "den gamla".Han tar upp motsattningarna mellan den nya och gamla musiken. Eriksson, Bengt: Popmusiken 197B-79o - (Nar var hur? ; 1980, s. 360~ 364) Ett avsnitt i artikeln handler om tvisterna mellan punkbanden och musikrorelsens "Aldringar". Eriksson, Bengt: Problem : ung svensk rock. - (Musikens Makt nr 8, So 16) Om Malmogruppen Problem.

1978,

Eriksson, Bengt: Punk - kan det va' nat?. - (Musikens Makt ; 1977, nr 7, s. 7) Bengt Eriksson diskuterar den engelska punkrocken och ser pa den som anti-fascistisk och anti-rasistisk. Han anknyter ocksA till Sverige. Eriksson, Bengt: Punkrock. - (Hifi & Musik ; 1977, nr 1, s. 14-15, 17} Om engelska punkinfluenser och svenska gArdsband. Eriksson, Bengt: Syntrocken pA frammarsch. - (Tonfallet ; 1980, nr 13, 6-7) Om syntrocken eller industrirocken samt banden stAAlfagel och Cosmic Overdose.

s

0

Fiendens Musik : Fiendens Musik:-Vi har fAtt nog av pekpinnar,magister Aldman!. - (Musikens Makt ; 1979, nr 3, s. 16-17) Svar pa Lars Aldmans artikel "Jamntjock,gnisslande, kommersiell=nya vagen. (Musikens Makt ; 1979, nr 3, s. 16) Fjallback, Svante: Lat tusen stenar rulla : an raddning for femmangangen?'. - (Stormklockan ; 1980, nr 10, s. 16-18) Om socialarbetarnas jobb m1;3d projektet 11 LAt tusen stenar rulla" i Goteborg, ett musikprojekt med uppgift att med rockmusikens hjalp aktivera ungdomen oc~ fa den bort fran drogerna.

81


Flemming, Gosta och Wigardt : Rock mot atomkraft antikarnkraftgalan : sam ett kendo-svard mot konsekvensutredningen. - (Musikens Makt ; 1979, nr 11-12, s. 8-9) Om Rock. mot atomkraft-konserterna pA Konstfack i Stockholm helgen 23,24, och 25 november,dar bloa Dag Vag, Ebba Gran och Dr Zeke spelade. Fler band an nAgonsino - (~tormklockan ; 1981, nr 3, s. 24-25) Om LuleAs kallarband. Forssell( Tomas: En enad distribution. - (Stormklockan ; 1978, nr 9, s. 29)

Om motsattningen inom musikrorelsen:mellan form och innehAll,proffs oc~ amatorer samt distributionsfrAgan. forssell, Tomas: Punk och fAgelfri?. â&#x20AC;˘ (Stormkldckan ; 1978, nr 1, s. 27) Tomas Forssell ger sin syn pA punken,som "har sugits upp och blivit spekulation". Forsstram, Anders: Malmoattack. - (Stormklockan ; 1980, nr 10, s. 28) Kommunistisk Ungdom arrangerar en musikmanifestation pA ett rockcafe i Malmo, dar Klippanband deltog. Forsstrom, Anders: Rockslaget. - (Stormklockan ; 1980, nr 9, s. 1921) Om musikforeningen Rockslaget i Karlshamn, dar 35 band ar medlemmar.Rockslaget firar sin forsta fodelsedag och gastband ar bl.a Ebba Gran. Gatu, Harald: Morbyligan. - (ETC ; 1980, nr 2, so 27-28) Om bandet Morbyligan frAn Stockholm. Gertten, Magnus: Inte latt vara punkjavel. - (Den hialose ; 1980, nr 4, So 2-3) Intervju med Ulf Lethin,17 Ar, sam $pelar elgitarr i ett nya vAgen-band i Malmoo Holmgvist, Goran: Disco och punk ocksA vansterns musik. - (Hjarnstorm ; 1980, nr 7-8, s. ?)

Holmgvist, Goran: Vanstern och rockmusiken â&#x20AC;˘. - (Hjarnstorm ; 198?, nr 6, s. 12-16) Om den nya vAgens rockgang och den partibundna musikrorelsen.

82


Hoagland, Rikard: Brass eller Puss i Farsta?o - (Stormklackan ; 1981, nr 2, s. 38-39) . Om kulturforeningen Puss i Farsta i Stockhalm,som ardnar spelningar for foreningens egna band ach bjuder in andra band. Hakansson, Bertil: Forortskulturen leverJ. - (Musikens Makt ; 1978, nr 3, s. 12-13) Om Goteborgs forarter, dar det borjar vaxa fram "en gnista av aktivitet sam haller pa att gora fororterna till nagat mer an forvaringsplats av arbetskraft. Intervju med bl.a bandet Stratospere fran Lovgardet. Hakansson, Bertil: Spelmanssammar! : Vad har han g~mensamt med punkganget Stick?o - (Musikens Makt ; 1979, nr 5-6, s. 7-8) En jamforelse mellan punkvagen och spelmansrorelseno "Spela sjalv" - gemensamt drag. Hakansson, Bertil: Sprangkullen borjar fungera : storrs egenaktivitet â&#x20AC;˘ - (Musikens Makt ; 1979, nr 3, s. 7) om musikstallet Sprangkullen i Goteborg. Forhallandet mellan Sprangkullens musikrorelsemanniskor ach nya vagenbanden och punkarna. Jaresand, Micke: Oag Vag â&#x20AC;˘ - (ETC-special ; 1980, s. 27-28) Om bandet Oag Vag fran Stockholm. Jaresand, Micke: Manadens skiva. - (ETC ; 1981, nr 1-Z, s. 28) Om bandet Kai-Martin & Stick fran Gotebargo Jaresand, Micke: Manadens skiva : singel. - (ETC ; 1981, nr 6, so 33) Om grupperna Staalfagel, Kai-Martin & Stick, Commando M Pigg ach Pink Champagne) Jaresand, Micke: Manadens skiva : Staalfagel. - (ETC 39) om bandet Staalfagel fran Stockholm.

1980, nr 9, s.

Johansson, Ulf: Oragspel och socialism. - (Stormklockan ; 1980, nr 2, s. 14)

Ale Moller uttalar sig om musikrorelsen och punken. Jonsson, Karl G: Vad skulls Greta saga?. - (Starmklackan ; 1980, nr 7, s. 35)

Om bandet Garbochacko

83


Kraldjursanstalten. - (Aguirre_; 1980, nr 3-4,

s. 8-9)

Intervju med Kraldjursanstalten. Kagstrom, Per: Rockpile och Ebba Gran : raka ror, olika spar. (Musikens Makt ; 1980, nr 3, s. 5) ¡ Om banden Rockpile och Ebba Gran pa konsert i Goteborgs konserthus. Lagher, Hakan: Blagula protestrockare. - (Nar var hur? ; 1981, s. 330-332) Om den nya svenska rockmusiken, Ebba Gran och Ragsved, tjejbanden och Oag Vag. Larsson, Mona: Punk och fagelfri?. - (Folket i Bild Kulturfront ; 1979, nr 11, s. 2-6) Mona Larsson ger sin analys av punken som livsstil och identitet. Larsson, Stig: Vada framtid : punkrock i Stockholm. - (Krut ; 1979,

h 9, s.

~5-57)

Analys av punkvagen, punkarnas livsstil och farhallande till¡ vanstern.

Lundgren, Mats: MNW 10 ar. - (Hifi & Musik ; 1980, nr 1, s. 26-27) Om det icke-kommersiella skivbolaget Musiknatet Waxholm. M.Lundgren ger sin syn pa hur den nya svenska vagen forandrade MNW:s gamla roll. Lundgren, Mats: Punk : konsert pa hemmaplan. - (Musikens Makt ; 1978, nr 9, s. 24) Om en punkkonsert med bl .â&#x20AC;˘ a Ebba Gran i Ragsved. Om kulturforeningen Oasen. Nilsson, Tusse: Aguirre intervjuar T-shirts. - (Aguirre ; 1981, nr 2, s. 4-5) Intervju med bandet T-shirts.

o.

.

Nordlund, Stig: Punk fran A till Ingar i Popen i dag 1977/78. - Stockholm, 1977, s. 62-64. Litet punklexikon om hur man sag pa punken 1977/78. Persson, Lennart: Popmusiken 177-78. - (Nar var hur? ; 1979, s. 354360) Resume over rock-, country-, jazz- och popmusiken i England, USA och Sverige. Litet avsnitt om nya vagen i Sverige aret 1977/78.


Peterson, ·Jan: Saxat ur Kontakten. - (Musikens Makt ; 1979, nr 1112, s. 6-7) Ur Kontaktnatets interntidning Kontakten. Jan Peterson diskuterar den gamla och nya musikrorelsen och efterlyser ett samarbete mellan de gamla och de nya musikerna. Punk o sAnt - Ebba Gran / HAkan Lagher, Thore Soneson, Barbro Paulson. - (Musikens Makt ; 1978, nr 7, s. 12-13) Om den nya rockmusiken, banden, singlarna och konserterna sam "valler fram". Om Ebba Gran och RAg_sved. Qrater, Lorans: Punk. - (Den hialose ; 1980, nr 4, s. 4-5) Om nya

vAgen-k~lturen

i

Malmo.

Rask, P-0: Samtidigt i Solstan : en skal for konungen & ett slag mot hogern. - (Stormklockan ; 1981, nr 2, s. 20-21) KU-arrangemang "Rock mot unghogern" i Karlstad, dar 15 lokala band deltog. Rasmusson, Ludvig: Nu

ko~mer

tjejerna. - (VI ; 1981, nr 22, s. 26)

Qm tjejer och den nya rockmusiken. Rexed, Inga: Pqnk o sant.- (Musikens Makt; 1978, nr 7, s. 11) Om fanzines, punktidnin9arna sam foljer i punkens kolvatten. Han tar bl.a upp Anarki & Kaos samt funtime. Rexed, Inga: Var

pu~kbild

- ar den sann. - (Musikens

~akt

; 1978, nr

Intervju med Lars S~ndestrand, Brandy Wahlen och Mats Johnson om vad punk egentligen ar. Ringberg, Lars: Vill omsatta skrackfilmer i musik. - (Den hialose ; 1980, nr 7-8, s. 20-21) Intervju med Kabinett Dod, ett Skaneband. Rhoddan: Rock for jobb : -Vi kraver vettiga jobb och. en vettig fritid. - (Musikens Makt ; 1979, nr 5-6, s. 17-18) · Foreningen "Rock mot arbetslosheten" arrangerar en kulturfestival pa Arsta garde, dar Stockholms punkband· del tog. Salander, Gu~nar: Roc k mus1"k en har kommit ur sin atervandsgrand. Anno· 1978, s. 240-242) . ' Om rockmusiken i England, USA och Sverige 1978•

-( 85


Salander, Gunnar: Manga nya rockgrupper. • (Anno ; 1980, s. 242243) Om 1980 ars rockliv i England, USA och Sverige. Konsertlivet tas upp samt den nya rocktidningen Schlager. Sma skivbolag / Christian Wigardt, Falke Rubin, Magnus Gertten. TMUsikens Makt ; 1980, nr 2, s. 8-10) Om skivbolagen Sista Bussen och Amalthea. Solding, Staffan: Problem. - (Larm ; 1977, nr 5, s. 26) Om Malmogruppen Problem. Soneson, Th-o-xe: Fantastiskt att spela for bara tjejer. - (Musikens MakE ; 19 7 8, n r 8, s. 1 2-1 3) Intervju med tjejbandet Fega Pahop~ fran Stockholm sam var med och spelade pa kvinnafestivalen i Stockholm. Svensson, Britta: Nacksving pa Rander : i serien Folk i branschen 4 • - (Hifi & Musik ; 1981, nr 2, s. 22-23) Intervju med Tommy Rander om skivbolaget Nacksving, bl.a om dess likgiltighet for punkbanden i Goteborg. Svensson, Jan: Garageligans fest i Goteborg. - (Musikens Makt ; 1979, nr 8, s. 14) Garageligan ordnade musikfest i Slattsskogen den 18 aug. 16 band deltog. Svensson, Leif: Staalfagel : ett av dam nya band sam vaxer fram i '§"tij"Ckhaim. - (ETC ; 1980, nr 4, s. 22) Svensson, Per: Rackaff, URK, Teenage Depression : har finns den akta rockkanslan. - (Tonfallet ; 1980, nr 18, s. 7) Om nagra fanzines. Intervju med Mats Flodin sam gor Rackaff. Svensson, Per: Schlager : aen svenska rocktidningen. - (Tonfallet ; 1980, nr 17, s. 4) Om den nya musiktidningen Schlager; innehall och riktlinjer. P.: Reggae och punkrock. Ingar i artikeln "Popmusik" i Sohlmans musiklexikon, band 5. Stockholm, 1979, s. 99.

~'

Definition och utveckling av reggae- och punkmusiken.

88


lJallr.!:!ÂŁ, Lars: Rockaret bjod pa fin musik. - (Anno ; 1979, s. 255257) 0m rockmusiken 1979 i England och USA men framfor allt i Sver~ge bl.a om Klippan-musiken. lJigardt, Christian: Ebba Gron e rod. - (ETC ; 1980, nr 1, s. 22-24) lJigardt, Christian: Horisont Stockholm : nagra noter kring en ny musikrorelse. - (Tidskrift ; 1979, h 3, s. 31-33) Om punken i Stockholm. Zetterberg, Mats: Radsla. - (299 ; 1981, nr 2, so 14-15) Om bandet Radsla fran Lund. Aberg, Lars: Punktera punken och stark musikrarelsen!. - (Musikens Makt ; 1977, nr 4, s. 14-15) Lars Aberg efterlyser en aktiv prcgressiv musikrarelse i stallet for punken. A~) g, Lars: Ta punken pa allvar. - (Musikens Makt ; 1978, nr 7, s.

Lars Aberg vill har suga upp punkbanden i musikri:i relsen.

"Det kommer alltid att f'innas ett behov av punk och det kommeT alltid att f'innas manniskor som stAr f'or dess ideal och !\sikter." Mia O'Donnel, utgivare av Utopia.


TilHi.gg: Eriksson, Ingmarie: Oasen : musik pa jorden a vi pa benen. (Ungdomsaret ; 1980, s. 160-166) Om kultur£oreningen Oasen i Stockholms£oror~ ten Ragsved. Intervju med nagra av banden som ar aktiva dar. Karlsson, Henrik: Debatten kring Ebba Grons statsbidrag. -( Nutida l\fusik; 1980/81, nr 4, s. 33-35) Redogorelse £or debatten kring Ebba Grons kul turbidrag. Klintevall, Anders: Vi skiter inte i allt men tycker allt ar skit. -(Ungdomsaret ; 1980, s. 168-172) Intervju med Grisen Skriker £ran Stockholm. Lagher, Hdkan: Vaga vara tjej. -(Ungdomsaret ; 1980, s •. 173174) Om tjejbandet Mogel £ran Farsta. Nilsson, Christina: Rude Kids : rockdrommen som blev verklighet. -(Pop 81 ; 1981, s. 71) Om gruppen Rude Kids. Olson, Rickard: Samligan. -(Kontaktnatet.!:n Roll ; 1981, nr 1, iS. 26-27) Intervju med Hdkan Johansson i Samligan, en musikera.gd £orening som ordnar spelningar £or olika band. Wiclonan, Kerstin: Klader, smink, tatueringar : koder £or uppror och £oljsamhet. -(Paletten ; 1981, nr 2, s. 22-23) Bl.a handlar artikeln om punkarna och deras klader och symboler och vad de star £or. Wigardt, Christian: Nagra vinklar pa en pryl : i stan andra h~ll. -(Ca£e Existens ;1981, nr 1, s. 39-43)

~

pa

Om nutida slangord och £orsta delen handlar om ordet pogo som ar "ett hoppande e£ter musiken som inne£attar ett icke aggressivt knu££ande". Wigardt, Mats: Christian Wigardt om Ny Vag. -(Kontakten'n Roll ; 1981, nr 1, s. 21-22)

II

Om radioprogrammet Ny Vag som tar upp ny svensk rock, som annars inte spelas i radio.


â&#x20AC;˘ Hed den nya musikrorelsen blev singeln popular igen. Idag behover man inte vara proffs for att spela in en skiva. Grupper som kanske inte tri'i.nat sa la.nge hyr in sig i en ::#tudio och spelar in en singel som pressas i n~gra hundra exemplar och saljs till kompisar, genom fanzines och kanske till den lokala skivaffaren eller bokcaf,et. SmA skivbolag startar. vid sidan av de stora kommersiella samt vid sidan av de stora alternativa, progressiva som Nacksving med flera som inte ville veta av denna musik forst. Sma skivbolag som spelar in nya oki:inda grupper. - Det fir de sma oberoende skivbolagen som ar den nya musikrorelsens livligaste pulsAder, sager Peter Axman i en artikel i tidskriften 299 dar han intervjuar folk fran tre sma.bolag. Det ar Klas Lunding frA.n Stranded Records i Stockholm, Peter Yngen fran Mistlur i Stockholm och Henrik,Venant frAn Heartwork Records i Lund. MISTLUR "STORT"1 LITET BOLAG

Mistlur skots av tv~. killar p~ heltid - Peter Yngen och Stefan Glauman. De borjade redan 1977 med en ljudstudio i en buss. De spelade in en skiva med gruppen Skabb 1978. Den var en av de forsta punksingiarna i Sverige. Mistlur ar ett 11 stort" litet bolag med en 8rsomsattning kring miljonen. Ebba Gron och Morbyligans skivor ar ~1istlurs storsaljare. De ar hitills de enda produktioner som helt gatt ihop ekonomiskt. Killarna pa Mistlur tycker att det ar viktigt att ett litet oberoende skivbolag skaffar sig bredd och styrka och ett kapital for att kunna vara ett slagkraftigt alternativ. - Bak hornet vi:inta.r ju storbolagen, sager Peter Yngen. :t>Jistlur ger 1,50 kronor. i royaly for varje sald skiva. STRANDED -

SKIVBOLAG OCH FANZINE

Stranded Records skots av Klas Lunding "som i princip driver sitt bolag fr.'!,n pojkrummet i fori'ildrarhemmet". Han har gett ut samlingsskivan Pop-job och skivorna med Lustans Lakejer och har ger aven ut ett fanzine med namnet Stranded. Hasten 1979 kom forsta skivan - en live-EP inspelad pa numera nedlagda spelstallet t¡lusikverket. Klas Lunding vill att bolaget Stranded slca vara ett alternativ till bade de kommersiella bolagen och till de progressiva, dHr han t.:;ycker det finns begransningar for musikutgivningen.

88


-Jag ar bara en vanlig musika.lskare som vill ge ut bra musik. Jag vill att folk skall fa smalca 路 pa all t och bilda sig en egen uppfattning. Stranded ger 7-8 kronor/skiva i royalty. HEARTWORK DELAR LIKA Henrik Venant, centralgestalt kring musiken i Lund, motiverar sitt skivbolag Heartwork Records: -Det jag bryr mig om ar att skriva musik, skriva texter, sjunga. Att jag sedan har ett skivbolag, det ar ju mest for att kunna ge ut den musik jag s.jalv gor. Henrik Venant spelade tidigare i TT Reuter och ar nu en av fyra i Underjordiska Lyxorkestern. 1978 kom forsta skivan p~ Heartwork och den var med New Bondage. Samlingsskivan Punk Fi.r trevligt/Jazz ar farligt ar ocks8 en Venantproduktion. Heartwork delar lika 50/50 med banden som spelat in. SKIVBOLAG I HELA SVERIGE Andra ski vbolag som f~ngar upp den nya musikrorelsen ar Knnkuranz Rekl\.rds i Orebro, Hodernes Pop i VasterA.s, Massproduktion i Sundsvall, Dolores Records i Goteborg, Svenska Popfabriken i Klippan, Kloaak Hecords i Malmo och Mamma i Gavle. Med denna spridning av skivbolag firms det verkligen mojligheter att spela i den nya musik som spirar i alla Sveriges smastader. SKIVDISTR.IBUTION SAM-distribution distribuerar manga sm!bolags skivor. SAM startade 1971 av skivbolagen Musiknatet Waxholm MNW och Silence. SAM .kommer da och d! ut med kataloger over de skivor de distrbuerar, en LP-katalog och en singelkatalog. I dem kan vi lasa att SAM ar ett arbeta:ragt foretag med en kulturpolitisk ma.lsattning: "SAM-distributions syfte ar att inom v!rt omr!de verka for genomforandet av ett socialistiskt samhalle. Att verka for en kultur dar medansvar~kapande och frihet ar en sjalvklar ratt for varje manniska." Plattlangarna ar ocks~ ett alternativt distributionsbolag men med sate i GOteborg. Men de har inte p::\ samma satt som SAM st~itt nyavagen-skivornas distribution. SKIVOMSLAGEN Skivomslagen i:i.r ofta fulla med teckningar, foton pi\ bandet och ordvitsiga smeknamn pa medlemmarna. Attentat bestar av Jonsson, Paddan, Shitpansian och Nattstig. I Piruc Champagne spelar Karin, Stina Stubina, Gackande sGugge och :Cinn Komann och kor ar "Bambi p! hal is". Grisen Skrikers medlemmar ar Hasse IIjalp, Mats Mums, Per Preeision och Henrik Hemsk. Roliga kommentarer forekommer ocks! p! omslagen. P! Grisen Skrikers Sista EP star: "~lin rost ska nu komma fr!\n hoger" G. Bohman och "Hin rost ska komma fran en obestamd plats i rummet" O.Ullsten.


.VAR FORSTA SINGELKONTAKT

De £orsta skivorna vi kom i kontakt med var en bunt singlar vi l~nade av Jonas Dahlberg i bandet Sakks i Bor~s. I £anzines laste vi skivanmalningar och vi £ortecknade skivor sA pennorna glodde. Vi letade i Sveriges Radios grammo£onarkiv, dit det ~ bara ar att knalla in - utan vi £ick bevisa att det var i ett seriost sy£te - ett £orskningssy£te - vi skulle komma dit. SVENS SKIVHYLLA

Nar vi hAllit p~ ett bra tag £ick vi Svens Skivhylla i v~r hand. Hade vi vetat att Mikael H!kansson holl pa med samma sak hade vi inte gjort v~r £prteckning. Men nar vi hunnit sa pass l£ngt sa £ortsatte vi och kompletterade det vi saknade '£ran hans utmarkta £orteckning. Vi instammer med honom om att vi bor hjalpas at att komplettera listorna £or denna musik och denna uppsjo av singlar ar varda att g~ till historian! Vi ska nog tillagga att vi inte tagit med de grupper ur Svens Skivhylla som vi varit mycket osakra pa hur de verkligen later, vad de spelar £or sorts musik. VAR HITTAR DU SKIVORNA?

Vill du ha tag i skivorna sa kan vi tyvarr inte rekommendera er att ga till biblioteket och lyssna £or de har i mycket liten utstrackning kopt denna musikt bland annat pa grund av snavare ekonomi. Men ga garna dit och £o~sok paveTka deras skivinkop. Om du inte hittar skivorna i skiva££aren s~ be att £a titta i SAM-distributions kataloger eller vand dig direkt till skivbolaget. Vi har skrivit upp adresserna. till nagra smabolag.

VAR

SKIVLISTA

I den skivlista som £oljer har vi £orsokt £! med sa mycket som mojligt av den musik som den nya svenska musikrorelsen pressat till vinyl mellan 1977 och cirka juni 1981. Musikde£initionerna a.r sv~ra men vi har vari t ute e£ter det speciella oset som vi tycker karakteriserar denna tids musik. Se £or ovrigt vad vi skriver i kapitlet "Vad ar punk/ny vag?". Tyvarr har vi inte kunnat lyssna pa all musik utan vi har ibland £att lita till vad olika "musikexperter" sagt oss om vad som tillhor denna nya vag. Listan ar inte pl\ nagot vis heltackande. Den innehaller antagligen £elaktigheter och saknar manga grupper och skivor. Men vi · har ha£t ett enormt jobb med att £! ihop den. Ett roligt jobb!

Vi har valt bara upp de lingsski vor skrivit upp

att ta upp samlingsskivorna £or sig och vi raknar band pa dessa skivor som vi tycker hor hit. Sammed bara ett eller tv~. punk/nya vagen band, har vi p;\ respektive grupp i den "vanliga" skivlistan.


De u~pgifter du_fnr ar gruppens namn, skivans namn eller endast lntt1tlarna, sk1vbolagets ort, inspelnings;!lr, storlek ( s, EP, I~ASS, MP! ~s, LP) och skivbolag. Pn "enbandsLPskivor" bar vi 1nte skr1v1t upp vad lntarna heter. S = singel, 45 varv, 17 em, ofta 2 latar EP extended playing (utokad speltid), 45 varv, 17 em, ofta 4 l!tar MP = medium playing, 45 varv, 30 em, ofta 6 latar MS = maxi singel, 45 varv, 30 em , ofta 2 latar LP long playing, 33 varv, 30 em, ofta 10 latar KASS = kassettband

=

=

Alien Beat: Ge mej mer ; Jag irrar. - 1980. - S Mandarine Records MRS 5 Alien Beat: Ingen dansar ; Bara ett liv ; You'r so beautiful. 1980. - s Mandarine Records MRS 8 Alien Beat: Akrobat. - 1980?. - LP Mandarine Records MRLP 001 Allan Ladds: 13 nr ; Nattgatan. - Eskilstuna, 1979. - S Allan Ladds AL - 1S Allan Ladds: 1981 ; Du. - Eskilstuna, 1981. - S Pippaluckbolaget PLS 2 Allan Ladds: Manipulera ; Sa feg. - Eskilstuna, 1981. - S Pippaluckbolaget PLS 4 Attentat: Ge fan i mej ; Dod bland doda. - Askim, 1979·. - S Rykkman Records Rykk ett Attentat: Stilla dej inte. - Askim, 1979. - S Inneh!ll: Sla banka och sparka ; Omyndiga Hej gamle man Rykkamn Records Rykk deux Attentat: Born to be malaj. - Askim, 1980. - S Innehnll: Operahuset ; Meningslos dag Svarta faret Rykkman Records Rykk III Falsk reklam ; Raggare ge upp. The Baiters: Droga for att vaga - 1979· - s Attack Records Attack 01 Tomhet (till forfogande) The Baiters: Tryggare kan ingen vara • - Vaxholm, 1980. - S Nusiknatet Waxholm MNW 57 S Beat-Less: I natt ; Ga din vag. Forsa Ljud FOLS 10

~rsa,

1980. - S


Besokarna: Anna Greta Leijons ogon 1979. - s Heartwork Records HW 06 Besokarna: Kamikaze ; Discobranden Heartwork Records HW 14

31 timmars skrack. - Lund, T!gbang!rden. - Lund, 1981. - S

Bitch Boys: Haftig fredag ; Jag hatar Pallar inte trycket Cencur ; Diskotek. - Stockholm, 1979. - EP Musiklaget SLICK -7 Bitch Boys: Hela mitt liv ; Impopular. - Stockholm, 1979. - S Musiklaget SLICK -11 Bitch Boys: Jag trivs ; Konfunderad 80 Jogging. - 1980. - S Marilla Ma - s 171 Bitch Boys: H-son produktion. - 1980. - LP Marilla Bitch Boys: A'capella schumacher ; Gyllene pistolen Surrogat Lordagsrebell. - 1981. - EP Sound of Scandinavia SOS Blagobung: Karleken & doden. - Lund, 1981. - MP Heartwork Records HWMP 02 Blitzen: Domd ; Snart fast ; Fruset blod ; Gerilla. - Linkoping, 1979. - EP Dovhjort Records DOV 0001 Blodarna: Diggar ditt hAl (1-2). -Lund, 1979. - S Heartwork Records HW 09 Boojwah Kids: Beat. - Solna, 1980. - MP Inneh!ll: Linda ; Boojwah Bas-TU ; Den polsan glommer jag aldrig ; Pojke moter flicka ; Hatten av ; Med oasen mot asen Grisback fast productions GRIS 8007 Borta p! vinden: Nina nya discojeans 1980. - s Rundare Rekkords RR 1

Jag m!r s! javla bra. -

Bostonvark: Bostonvark. - Lund, 1980. - LP Ba.kh!ll Records Bruset: Nattsteg ; Radio aktiv. - Goteborg, 1978. - S Brus 01 Goteborg Sound GBG 003 Bruset: Ett fall for John Drake ; Nittio procent ; ltervandsgata ; Rik och lycklig ; Vitt brus. - Goteborg, 1979. - EP Goteborg Sound GBG 006 Bruset: Non stop Stockholm ; {Jag hatar) Sigmund Freud. - Goteborg, 1980. - S Nacksving 45-9


Branda Barn: Branda barn Vallingby, 1980. - s Rip Records RR 03 Broderna Grymm: Svensson Mistlur MLR 13 S Bugs: NRP ; De e £el Bugs 001

Andra behov··c; Vanner jag hade glomt. I

E 75. - Stockholm, 1980. - S

Uni£ormerade man

Butter Utter: Soho ; Corn Flakes jul. - Uppsala, 1977. - EP Leonid Brezjnev Records 01

Bloody mess. - 1979. - EP

Pl£ster pa saren

Javlarnas

Calcutta Trans£er: Howrah Station Mannen (som pa tunne~banan sket). - Stockholm, 1980. - S Mistlur MLR 17 S Calcutta Trans£er: Inte bara elande. - Stockholm, 1980. - LP Mistlur MLR 15 Calcutta Trans£er: India waits ; + - 0 ; Fet guru. - Stockholm, 1981. - s Mistlur MLR 20 S Chatterbox: The End ; Distant call ; Apache. - Stockholm, 1980. - S Adventure Records ADVSP 101 Chatterbox: Europop. - Stockholm, 1981. - LP Adventure Records ADVLP 102 Citizen Kane: FOrlorad ; Sprang ivag. - Stocksund, 1981. - S Image Records ISB 1 City Kent: Cancer ; Psalm. - Lund, 1979• - S Heartwork Records HW 08 City Kent: Blixtar. -Lund, 1981. - S Heartwork Records HW 18 Commando M. Pigg: Dagen utan a.nde Musiknatet Waxholm MNW 67 S Container: Livet stinker Jaktskivan 003

Kemal. - Vaxholm, 1981. - S

Together with you. -

1980. - S

Cortex: Sleepwalking ; Jesus i betong. - Lund, 1981. - S Heartwork Records Hlv 19 Cosmic Overdose: Observation galen ; Isolatorer. - Koppom, Silence Zing 108 Cosmic Overdose: Tonight ; Dead. - Koppom, • - S Silence ENG 302

• - s


Cosmic Overdose: Dada koko. - Koppom, 1980. - LP Silence SRS 4659 Cosmic Overdose: 4668. - Koppom, 1981. - LP Silence SRS 4668 Dag Vag (& Svagsinta): Dimma ; Nar v£rden slar till. - Sthlm, 1977• - S Ball Records 'BAS 1 Dag Vag: Flyger ; San't ar livet. - Stockholm, 1978. - S Ball Records BAS 2 Dag Vag: Dag Vag. - Koppom, 1979. - LP Silence SRS 4656 Dag Vag: Scenbuddism. - Koppom, 1980. - LP Silence SRS 4660 Dag Vag: Palsternacka. - Koppom, 1980. - LP Silence SRS 4665 Dag Vag: Trycke e for mycke ; Hellre- en raket. - Stockholm, 1980. - S Ball Records BAS 3 Dag Vag: M:lnga g~nger om. - Vaxholm, 1980. - LP Musiknatet Waxholm MNW 99 P (samlingsskiva: Nej till karnkraft) Dag Vag: Blot drom ; Muren och bockerna (upplasning till musik. Xven Kinesiska muren (Evert Taube).- Stockholm, 1981.- MS Ball Records BAS 4 Dagens Ungdom: Den sanningssokande hunden ; Husfaderns bekymmer ,; Nasta by ; Utskrivning av trupper. - Stockholm, 1980. - EP Mistlur MLR 9 S Diestinct: Ensam for en dag ; Ett gevar i min hand. - Sundsvall, 1981. - s Massproduktion DIE S-1 Docent Dod: Klockan ett ; Sven Jerrings rost. - 1979. - S Jaktski van JAKT 001 Docent Dod: Krig och karlek ; Hur kan det komma sig. - 1980. - S Jaktskivan JAKT 002 Docent Dod: Solglasogon ; Hjarta av guld ; Bensin i blodet ; Japan eller Kina ; Chick-e-chack ; Sla pa benen. - Lidingo, 1980. - MP Sonet Spotlight SMP -2 Docent Dod: Docent Dod. -· Lidingo, 1980. - LP Sonet SLP 2669 Dom F8.glarna: Pappa mamma bilen och jag Stockholm, 1981. - S Musiklaget SLICK MSS 18

Huset dar jag bor. -

Dom Dummaste: Martin Rossel, Lars Cleveman och Dom Dummaste. Huddinge/Goteborg, 1980. - KASS Sista Bussen SB 401 Dr. Zeke: Aldrig do ; Vild i skogen

• - s Silence Zing 109

Udda palsar. - Koppom, 1979


Ebba Gron: Antirock .. - Stockholm, 1978. - S Inneh!ll: Ung och sankt ; Profit Mistlur MLR 2 S Ebba Gron: Tyst for fan! ; Mona Tumbas Slim Club. - Stockholm,

1979· -

s

Ebba Gron: Totalpop. - Stockholm, 1979. - S Inneh£11: Vad ska du bli ; Hang Gud Mistlur MLR 8 S Ebba Gron: We're only in it for the drugs. - Stockholm, 1979. - LP Histlur MLR 10 Ebba Gron: Staten och kapitalet ; Ung & Ka.t. - Stockholm, 1980. - S Mistlur MLR 16 S Ebba Gron: Nu slackas tusen manniskoliv (melodi: Nu tandas tusen juleljus). - Stockholm, 1980. - EP Schlager Schlag 2 (samlingsskiva med Anders F Ronnblom och Ok Brothers Band) Ebba Gron: Karlek & uppror. - Stockholm, 1981. - LP Mistlur MLR 17 Eldkvarn: Pantad och s!ld. - Vaxholm, 1978. - LP Musiknatet Waxholm MNW 88 P Eldkvarn: Pojkar, pojkar, pojkar. - Vaxholm, 1979• - LP Musiknatet Waxholm. MNW 97 P Eldkvarn: Musik for miljonarer. - Koppom, 1980. - LP Silence SRS 4664 Eldkvarn: Sex ; Mitt i ett v!ld. - Koppom, 1981. - S Silence Zing 112 Elegi: Elegi. - Stockholm, 1981. - LP Musiklaget SLICK MSLP 16 Elvarket: Mans i Vasastad ; Direktoren .. - Stockholm, 1979. - S Musiklaget SLICK 6 Elvarket: Vill du leka med mej? ; Dum-dum. - Stockholm, 1980. - S Musiklaget SLICK 14 Elva.rket: Het vinter ; En morgon ; Stockholm behover hjalp ; Alska eller hata ; Maskin ; Jag vill leva ; Kakan. - Stockholm 1981. - MP Musiklaget SLICK MSMP 2 Ex-pop: Oh Rosalyn ; Penguins. - Gavle, 1980. Comm Records cm.n-1 002 FDS: Arabien ; Beskyddargladje 1980. - EP FDS

Kemisk lycka

s Paranoid. -

801

Fega P!hopp: H!lla masken Silence Zing 110

Parlor at svinen. - Koppom, 1980. - S

Fiendens Musik: En spark ratt i skallen (for Fiendens Musik). - Lund, 1978. - S Bellatrix BS 1

Du gar aldrig saker


Fiendens Musik: Pappa har alltid haft ratt Tredje taget. Lund, 1978. - S Bellatrix BS 2 Fiendens Musik: Moderata brudar Slutna sallskap Arabisk bonus. - Lund, 1979. - S Bellatrix BS 3 Fiendes Musik: Fiendens Musik. - Lund, 1979. - LP Bellatrix BLP 704 Fiendens Musik: Haftiga hasten och andra aventyr. - Lund, 1980. - LP Bellatrix BLP 708 Fiendens Musik: Musik mot gryningen ; Stadsbo. - Lund, 1981. - S Tredje Taget TTS 1 Four Mandarines: Silver son Johnnie Mandarin.,Records Foreman 1

Ease my pain. -

1977â&#x20AC;˘ - S

Garbochock: Invasion ; Cardigan Trauma. - Lund, 1980. - S Heartwork Records HW 16 Garbochock (Terraria): Ritual. -Lund, 1980. - LP Heartwork HWLP OJ Gigolos: Surfa pa Jag vill va' i Moskva. - Stocksund, 1980. - S Stranded Records REK 004 Glo: Diskoackel ; Du gor som du vill ; Hej-Hej. - Asa, 1979. - S --- Iemaj skivor 001 Glo: Nerv ; Pin-Up ; Det kan jag garantera dej ; 1980 (Terminalpatienten). - Asa, 1980. - EP Iemaj skivor 002 Glo: Ljus!ret kommer. - 1981. - LP Ljudsparet LSPLP 201 Grisen Skriker: Grisen Skrikers EP. - Koppom, 1979¡ - EP InnehA.ll: Dans a tills du dor ; Ett tusen punks ; Moglig svamp ; Sextiofem (Nar du fyller sextiofem) ; Tank om (jag dansa' som John Travolta) Silence Zing 106 Grisen Skriker: Grisen Skrikers sista EP. - Koppom, 1979. - EP En ol till ; Plast ; Vi ska visa dom ; Va.r tids folkmusik Silence Zing 107 Guds Barn: Rosta pa. mej ; Jag 1980. - s Heartwork Records HW 11

gorl~som

jag vill

Naskin. - Lund,

Goteborg Sound: Nan f~r inte va dum Rik man, fattig man. Goteborg, 1978. - s Goteborg Sound GBG 001 Goteborg Sound: Jag har fatt nog ; 1978. - Goteborg, 1978. - S Goteborg Sound GBG 002 Goteborg Sound: Ung & stark ; Pappas pojkar. - Goteborg, 1979. - S Goteborg Sound GBG 004


Goteborg Sound: Bjorn Borg ; ? (ensidig skiva). - Goteborg, 1979?

. - s

.

Goteborg Sound

GBG 005

(Obs SvR's fragetecken)

Hemliga Bosse: New image ; Aldrig mera ensam. - Lund, 1979. - S Heartwork Records HW 03 Herr Marmelad &:··'Hans Skorpor: N~gonstans i Sverige, - ·Huddinge/ Goteborg, 1980. - S Innehall: Min soldat ; Volvo ; Visby Hotell Sista Bussen SB 203 Hets: Uran. - Sollentuna, ? • - S Alternativ AS 1 Hets: Fram mot nya m~l ; I natten. - Sollentuna, ? • - S ---- Alternativ AS 2 Hets: Hets. - Sollentuna, ? • - LP ---- Alternativ AS-13 Hjarnstorm: En ensam man ; Min skugga. - Stockholm, 1980. - MS Musiklaget SLICK XL-15 Homo Sapiens: Forsta avsked. - Stockholm, 1980. - LP DKMJ 8001 Egen produktion, egen distribution Horf'orst~.else:

ForUist javel 1980. - s CTR ctr 380

Dub-version. - Saltsjo-Duvnas?,

Inge Val: Antiparlamentarisk rebellrock. - Huddinge/Goteborg, 1979. - EP Innehall: Demokrati ; GatansParlament + 3 andra l~tar Sista Bussen 202 Insect: Rutan ; Nazi. - Kopenhamn, 1979. - LP Boredom Records IRMG 2-2 ( Inspelad med publik p~ Sal tlagret 791109) Samlingsskiva: Concert of' the Moment (Tre skivor med danska band forutom Insect och Usch) IQ 55: Livet ar en bluff' (ballades) kHping, 1979. - S Slam Records Slam 1

Bara

sv~righeter.

- Lin-

Kai Martin & Stick: Jag dansar inte ; Forsent (aldrig fHrsent) Binder min tid. - Goteborg, 1979. - S Puzzle Records PUZ 01 Kai :t-1artin & Stick: MF.ndag, ma.ndag ; Slav i VAr tid. - Lund, 1980

. - s He artwork Records

H\IT 10


Kai Martin & Stick: Biomusik. - Koppom, 1980. - LP Silence SRS 4663 Kai Martin & Stick: Bl~.tt ljus ; Man skall vara som ett vilddjur i ~r. - Koppom, 1981. - S Silence Zing 113 Knugens H£f: Alla kan inte alska. - Goteborg?, 1980. - S Innehall: Du ar inte ensam ; Sexkomplex. Knu -II Kriminella Gi tarrer: Vardad kladsel Forbjudna ljud. - Malmo, 1978. - s Kloaak MPGK 001 Kriminella Gitarrer: Silvias unge Hitlers barn. - Malmo, 1978

• - s Kloaak KPAK 02 Kriminella Gitarrer: 36 patroner Kloaak GABK 05

Svetsad. - Malmo, 1979. - S

Kraldjursanstalten: Som ett fyllo i ett minfalt - nu ar det allvar • - Vallentuna, 1980. - MP Innehall: Det loser sig atematiskt ; Det maste vara rabies hyllni~ till E.Gron ; Fet och feg ; Marl;l..tonloppet ; Ta over ; 20 koppar kaff'e - hyllning till }'fogel Urspar Zurr 0 Kraldjursanstalten: Voodoo boogie. - Vallentuna, 1981. - LP Urspar URS 6 KSMB: Tidens Tempo ; Atomreggae. - Vaxholm, 1980. - S - - ~1usiknatet Waxholm MN'w 56 S KSMB: Pavero Papa. - Vaxholm, 1980. - LP Musikna.tet \vaxholm MNW 62 S (samlingsskiva: Klart for laddning) KSMB: Torbjorns horor. - Vaxholm, 1979. - LP Musiknii.tet Waxholm MNW 100 P ( samlingsskiva: Musiknatet Waxholm 10 ar) KSMB: KSMB. - Vaxholm, 19~0. - LP Husiknatet i.Vaxholm MN!tl 101 P KSMB: Forord till livet ; Tanker pa dig. - Vaxholm, 1981. - S Musiknatet 1-Taxholm HN\1 63 S

Lars Lang: Lars Lang's Greatest Hit. - Gavle?, 1980. - EP Innehall: Chartertont ; Du snackar ; China ; Doomsday Fritt land PV Leather Nun: No rule ; Death Threats natt. - 1979. - EP Industrial Records IR 0006

Slow death

Ensam i

Liket Lever: Levande begravd ; Hjartats slag. - Huddinge/Goteborg, 1979. - s SB 104 Sista Bussen


Lipstick: Skugga ; Dromma & glomma 1981. - s Stranded Rekords REK 007

Tillsammans. - Stocksund,

Livin Sacrifice: Sant; Fuck o££ ; Jag yill inte bli stor sjuk. - Stockholm, 1981. - EP Rosa Honung Records Rosa 1 EP

Y-1ental-

Looping: Guldskugga ; Den underjordiska rymden. - Stockholm, 1980

• - s

:Husiklaget r-1LS 9 Looping: Sand mej en angel. - Stockholm, 1980. - LP Musiklaget MLLP 13 Lustans Lru<ejer: Diamanter ar en £1ickas basta van Tidens melodi. - Stocksund, 1980. - MS Stranded Rekords REK 003 Lustans Lakejer: Karlekens nojen Man med paraply. - Stocksund, 1980. - s Stranded Rekords REK 006 Lustans Lakejer: Lustans Lakejer. - Stocksund, 1980. ~ LP Stranded Rekords EKO 102 Lustans Lakejer: Skuggan av ett tvivel ; Begarets dunk;la mal. Stocksund, 1981. - S Stranded Rekords REK 010

On-Birds/Nackt. - Linkoping, 1980. - EP On-Birds: Pompeiji ; Stada ; Olle satt i kvarnen ; Rostig Mackt: En kristen Hirare ; Klicken ; Hasse :Hattsson ; Pappa ; Mat av plast . Jorvars Gosskor Records Jor 01 Madhouse: Innervoice ; Knockin' on Dylan's door. Hadline Records Shit-1 Martti LeThargie: Headexpansion

1977. - 5

Black telephone. - Lund, 1979

• - s Heart1-vork Records

HW 04

Mats Olofsson: Raket raket Trend TED 025

Silicon. - Sollentuna, 1981. - S

:tvlassmedia: Sveriges Radio ; Terroristsvin Saepo Discodivor. - Sundsvall, 1979. - EP ~lassproduktion Mass Z-01 Nassmedia: Das Jazz ; Jag vill inget. -· Sundsvall, 1979. - S Hassproduktion Mass Z-02 Nassmedia: Ingen hets. - Sundsvall, 1980. - EP Innehall: Inga stjarnor ; Glimrande ogon ; :Hardrom Kent Agen·Agent !-1assproduktion Hss Z-10

80


Nassmedia: Sista ackordet. - Sundsvall, 1980. - LP Massproduktion Mass Z-14 Minx: Racing ; Overgivna t~.rar. - Stocksund?, 1981. - S Image Records ISB 2 Panik/Hissbrukarna. - Forsa, 1980. - EP Missbrukarna: Du ar inte du ; SFF (sjung £or £an) stat ; De nakna och de doda Panik: Li vet ar mjolk ; Stans orginal Forsa Ljud Ft!>'LS 1 2 Got to have pop

The Moderns: The year o£ today comes ; Say yes. - ? • - EP

~fhen

Dator.-

the time

?

The Moderns: Ready £or the 80's Mandarine Records MR S-7 Mizz Nobody: Smittad DO 69

Identity. -

1980. - S

Ganja. - Lund?, 1978. - S

Mogel: Hall mej h~.rt ; Vad tanker du p~ ; Jag ar sa radd ; Jag orkar inte mer ; Maskiner ; Kanner sa £a. - Stockholm, 1980. - MP Nusiklaget SLICK MSMP 1 Taget Nattkram: Hall mej hart 1979. - s AMG Records 1 Nattkram: Nattkram. - 1981. - LP Sound o£ Scandinavia SOS Nerv: Vad ere £or £el p~ mej 1980. - s Nistlur MLR 11 S

For stressigt. - lkersberga,

Jag ar en arlig skit. - Stockholm,

New Bondage: Shru<ed & de£eated ; Got no job. - 1977• - S CBSS 01 HH22247 New Bondage: Backseat ; Heartbeats and heavy breaths. - Lund, 1978. - s Heartwork Records HW 02 New Bondage: Red lights to Paradise ; Tonight ; Nature's wrong • - Lund, 1980. - S Heartwork Records H\v 1 3 Niels: Mobbingbarn ; De e morron igen. - Lund, 1979. - S Bellatrix BS 4 N-Liners: Knut ; Bristol 1978. - EP Grishaga 001

Slapp inte taget

Salagatan 19. -

II


s

Noise: Inget ljus ; Tror du ; Hjalp. - 'Halmo, 1979. Kloaak BBK 04 Noise: Stopp! ; Rudolf. - Malmo, 1980. ~ s Kloaak PMMK 06

On-Birds/Mackt. - Lirucoping, 1980. - EP On-Birds: Pompeiji ; Stada ; Olle satt i kvarnen ; Rostig Hackt: En kristen Hi.rare ; Klicken ; Hasse Mattsson ; Pappa ; Nat av plast Jorvars Gosskor Records Jor 01 The Oilers/Studio Sex: (Dubbelplay). - Stocksund, 1981. - LP Stranded Rekords PAK 203

Pain: Feel the pain. - Stockholm, 1979. - EP ---- Inneh~ll: H.H. ; Man in the front· ; Steppin' stone snatchers Kaos Records KAOS 1 Pain: Next time ego ; Why complain?. - 1979. - S ---- Dar.k Records DRS 003 · Panik/Hissbrukarna. - Forsa, · 1980. - EP Missbrukarna: Du ar inte du ; SFF (sjung for fan) stat ; De nrutna oqh de doda Panik: Livet ar mjolk ; Stans orginal Forsa Ljud FOLS 12

Perverts: Ronka ; Du

• - s

e

Body

Dator

plast ; En massa logner. - Goteborg, 1979

Dolores Records DOL 002 Perverts: Nevergreens ; Dojjan ; Hets ; Jogg~ng (part 2) bag. - Goteborg, 1980. - EP Dolor~s Records DOL 003 PF Commando: Svenne Pop ; Raggare

. - s

; Drog-

Suburban kid. - Gavle, 1978

Comm Records COMM PF 1 PF Commando: Hanipulerade Mongon. - Gavle, 1979. - LP Comm Records COMM 001 PF Commando: TV ; Nu ska vi ha kul ; Rough Sound. ~ Gavle, 1980

• - s

Comm Hecords

COMM 04

PF Commando: Jag en duva. - Gavle, 1980. - LP Mamma TS 04

SKLP 04

The Pillisnorks: Belfast Gavle, 1980. - EP Mamma TS 02

82

White

Buche~wald

Tango

Industry. -


Pink Champagne: Stalmannen/Kvinnan Sarskild sort Sondagsskolehyckel. - Vaxholm, 1980. - S Nusiknatet Waxholm ~1NW 60 S Pink Champagne: Farligt vader ; Alternativa. - Vaxholm, 1981. - S Husikna.tet \.Vaxholm MNW 64 S Pizzoar: Pizzpop EP. - Sundsvall, 1980. - S InnehAll: C~ds barn ; Ar 3000 ; Visa lite kanslor press en Massprodulction Mass Z -05 Plast: I koket desperat ; Dagisbarn Fabrik. - Stocksund, 1980. - EP Stranded Rekords REK 002 P-Nissarna: Jugend ; Plastic Rip Record RR 02

Vecko-

En eventuell morgondag

Benzin. - Vallingby, 1980. - S

Problem: Va har jag gjort-? ; Ja vill inte ha 1'-!almo sta Kroppsvisit. - Halmo, 1978. - EP Larm Records Rock 0001 Problem: 90 000 ; Huller om buller. - England, 1978. - S Smash Records TAR 4 Problem: Ja vill inte ha ; Buckle shoe stomp. - England, 1978. - S Smash Records TAR 5 Problem: ··Problem. - England, 1978. - LP Smash Records SLEPT 4 Problem: N~n som du ; Jag ser igenom. - Lund, 1979. - S Bellatrix BS 5

Psynkopat: Hitsingel. - Stockholm, 1979• - S Inneh~.ll: Grottekvarn ; (Ej namngiven melodi) Mistlur MLR 5 S Psynkopat: Har vi nagon stil. - Stockholm, 1978. - LP :Histlur MLR 3

Push: Love u ; Zip demon. - Malmo?, 1978. - - Kraaf'tpop KOP 100 Push: Right guy ; Natty Babylon. - Malmo?, - - - Vulcaan Records VR 05 Push: Cecilia ; Girl dub. - Halmo?, 1980. ---- Vulcaan Records VR 06 Push: Delicious banality. -Dalby , 1981. ---- Svenska Popf'abriken VR 07

e

S 1979. - S S LP

Quiet: Snacket slut ; Monopoliserade sanningar. - Gavle, 1980. - S Hamma TS -03 Quiet_: Ovanligt vanlig- tje.i ; Verklighet. - Gavle, 1980. - S Ivlamma TS noll sex


Raketerna: Raketernas forsta singe!. - Stockholm, 1980. - S Inneh~ll: Namma och pappa ; Wirldens morker 1路!istlur MLR 18 S Raketerna: Mediumplay. - Stockholm, 1981. - MP Innehall: Lilla Amerika ; Telegram till folket Lilla Pappa ; Reagans Express Ansiktet ; Hemligheten Mistlur MLR 1 MP Rasta Hunden: Improvisationer vid stolpen 1980. - LP Massproduktion Mass Z-12 Razzia: For v~r frihet ; Depression. Noon Records SNS 803

(?). -

Sundsvall,

1980. - S

Reeperbahn: Havet ligger blankt Be-bop!.- 1979.- S Mercury 6062 063 Reeperbahn: Reeperbahn. - 1979. - LP Mercury 6363 026 Reeperbahn: Inget ; Borjan ; Blommor ; Utanf'or rrtuFen. - 1980. - EP Mercury 6230 010 (015) Reeperbahn: Lycklig ; Apparaten som visste f'or mycket. - 1980. - S Mercury 6016:>032 Reeperbahn: Till: mitt liv ; I ditt register. - 1981. - S Mercury 6016 042 Reklamation: Namnlos EP. - 1980. - EP Innehall: Trivs du i Hjo ; Svensson Fonstertittaren Reklamation Records NR 0001

Tacka din herre

Fons

Respect: Jag vill va' som Lennart Hyland ; Rysk roulette. - Saltsjo-Duvnas?, 1980. - s CTR 480 Rikets Affa.rer: Berlin ; Mitt enda liv. Pop Records PR 001

1979. - S

Rita Rem: Ut ur morkret. - Vasteras , 1981. - EP Inneh~ll: lren ga.r ; Idag och imorgon ; $vavar som pa moln ; Nattlig terror }-fodernes Pop Records SOLBA 1/2

Robert Widen: No religion. - Lund, 1979. - EP Inneh~ll: .li'lower sex ; ~路1echanical man ; _,.'\musement Park I don't understand He artwork r~ecords HW 01 Robert Widen: :Haria. - Lund, 1981. - LP Heartwork Records HWLP 05

84


Rockset: Pite& kommun ; Up in my room. - PiteA?, 1979. - S Frontalrock RS 001 Rottweiler: I'm down ; Wanna be your friend. - Staffanstorp, 1980. - S Rottweiler Records 8001 Rost: Levande rost. -Stockholm, 1981. - EP ---- Innehall: Call me honey ; Fools like me make love to you R&P Records RPEP -1

I just want to

Rude Kids: Charlie ; Raggare is a bunch of mother£uckers. - 1978.- S Polydor 2053 286 Rude Kids: Punk will never die ; Stranglers. - 1978. - S Polydor 2053 293 Rude Kids: Absolute,ruler ; Bettie Bop and the undertakers. 1979· - s Polydor 2053 302 Rude Kids: Safe Society. - 1979. - LP Polydor 2379 178 Rude Kids: Jealousy ; Next time I'll beat Bjorn Borg. - Lidingo, 1980. - s Sonet T--1 0006 Rude Kids: 1984 is here to stay. - Lidingo, 1981. - MP Innehall: Corrupted sound waves ; The hockey game ; Fashion is fashion ; Next time 1'11 beat Bjorn Borg ; Youth of today ; Too young too old Sonet Spotlight SMP -9 Rukorna/Terminalpatienten: ~\ntistadskivan.- Goteborg", 1980.- EP Rukorna: Folkmelodi ( Inleds & avslutas med "Die Fahne hoch", Horst \vessel-Lied, "'Du gamla du fria" framfors, melodilikheten minimal) (Obs SvR's kommentar) ; Ruset Terminalpatiente: 13 korta latar Antistatskivan ASS 001 Radsla: Mannen ; Som ett bevis ; Jag lamnar dig. - Lund, 1980. - S Heartwork Records HW 12 Ra.dlsa: Sanninge for pojkar ; Dodens puls ; Natten da m~nen •••• Lund, 1981. - MP (en sida 45 varv och en sida 33 varv) Heartwork ~ecords HWMP 01 Havjunk: Bohman, Bohman ; All along the lvatchtower. - Uppsala, ,,, 1979. - s StiB Records SUB Z 100 Ravjunk: EP med Ravjunk. - Uppsala, 1979. - EP Innehall: De utslagnas cafe ; Storstad ; Sa skitig s~ paj ; Holand Agius ; Se ut over stan ; Skjut jultomten no Sub Records SUB Z 102 R8v junk: Ens am p~. seen ; Maidens torn. - Uppsala, 1980. - S Sub Hecords SUB Z 103

85


The Same: Skona vAra liv ; De e bara b~g Vanity Fair VF -112

Jianger ni med. -

?• -

S

Scendrag: Jag vill inte ; Det far aldrig ta slut. - Sundsvall, 1981. - s Hassproduktion Nass Z-15 Schnabel: Herre med portf'olj ; Froken ur. Stranded Rekords REK 0~9

Stocksund, 1981 • - S

Shit Kids: Jag maste ha ett jobb ; Froso sjukhus J984 marknad ; ~tnn-Christin. - 1979. - EP Stendov Records EVQ 090401 Shit Kids: Pik mans flicka ; Helgen ar har Alexandra H:!lrding. - 1980. - EP Jamtangen Musikproduktion JMP 007

KottHarry

Silicon Carne: Existens ; Svart Vatten. - Stocksund, 1981. - S Stranded Rekords REK 008 Skabb: 78. - Stockholm, 1978. - S Innehall: Den ljuva ungdomen ·; Tro inte dina ogon er alltid Mistlur MLR 1 '"''S

Ni klarar

Skanstull: Skanstull nasta. - Stockholm , 1980. - MP Innehall: Flaskan ; Samma visa varje dag ; Tusen formule~ ringar ; Del ett ; Holiday on the moon ; Gud (del tre) Hemliga Bolaget HEM 002 Skanstull: Inga pengar ingen mat Ett steg narmare. - Stockholm 1980. - s Hemliga Bolaget HEM 004 Hog standard Passiv Slobobans Under,ang: :Hakt·galen ; Motvf'.ld bog. - Huddinge Goteborg, 1979. - EP Sista Bussen SB 201 Slobobans Undergang: Kommer du bli lonsam min van?. - Goteborg, 1980. - s Inneh~ll: Atomkrasch ; Ett skjut for freden ; Bli en av oss Goteborg Sound GBG 007 Slobobans Undergang: I nod och lust Lammkott. - 1981. - S Ljudsp:\ret Records LSPS 103 Snagg: Tidningsurklipp ping, 198 1 • - S ewe 105 ~:

Hja.l ten

S:\ ar ditt liv ; Spritens makt 1980. - s Hummer Records HUM 1

Lukrativ liten van. - Norrko-

Ja maste gn. - Linkoping,


Stain: 22 hastar ; De unga mannen. - Stockholm?, 1981. Europa Records EPA 001

s

Stormakt Gul: Tre minuters underh~llning ; Pendeltag till helvetat ; Hjarndod ; Dodshjalp. - Stockholm, 1980. - EP Musiklaget SLICK 13 Stormakt Gul: Ge oss pengar. - Stockholm, 1981. - MP Innehall: Skank en slant ; Liket lever ; Vinden va.nder ; Sondra och harska ; Vardelos ; Kaffe ocn hullar ; 15 ore ; Omhet Musiklaget SLICK MSMP 3

Stry & Stripparna: Sjunger Malmo City. - Lund, 1979. - EP Innehall: Inte intressant Fern sekunder ; Vietnam ; Malmo City Heartwork Records HW 05 Stry & Stripparna: Spelar stulna sanger. - Lund, ?. - MP Heantwork Records HWMP 03 The Oilers/Studio Sex: ( Dubbelpla.y). - Stocksund, 1981. - LP Stranded Rekords PAK 203 statt.lfagel: staalf'agel. - stockholm, 1980. - LP JI.Iusiklaget SLICK LP 14 Staalf'a.gel: Rock jugendt. - Stockholm, 1981. - S Inneha.ll: Betongklump genom f'onstret ; Tornrosa Musiklaget SLICK MSS 19 Svart: G~.van ; Jag ar inte din syster ; Ot~lighetens grans â&#x20AC;˘ - Stock.suild, 1980. - EP Stranded Rekords REK 005

Sar

Tant Strul: Pappas tant ; Tomheten. - Vaxholm, 1980. - S Nusiknatet \vaxholm MNW 61 S Tant Strul: Alice underbar ; Hjartan sla. - Vaxholm, 1981. - S Husiknatet 1vaxholm MNW 65 S TBC: ~1usik i plast ; Lillbabs ( varldens trAkigaste kvinna) Logn logn logn. - 1978. - s Mjalthugg Records TA 1 TBC: TBC live. - 1981. - EP Mjalthugg Records TA 4

Rukorna/Terminalpatienten: Antistatskivan. - Goteborg, 1980. - EP Rukorna: Folkmelodi ; Ruset Terminalpatienten: 13 korta la.tar Torsson: Elmis - jordbruksu_tstM.llning ; Ga mot strommen. - Nalmo '! ' 1978. - s (Kloaak) Svenska Popf'abriken SPFK 03


Torsson: Son av Ayatollah ; Lingonplockning. - Dalby , 1980. - S (Kloaak) Svenska Popfabriken SPFK 07 Torsson/Sticky Bomb: Att.kunna men inte vilja. Dalby, 1980. - LP Svenska Popfabriken SP 08 Traste & Superstararna: Pengar Traktor. - 1979. - S Mesrock TS Traste & Superstararna: Traste & Superstararna. - Gavle, 1980. - LP Mamma SKLP 0 3

e

Travolta Kids: Veckans brott ; Titta pa den dar ; Jag kleptoman ; Jag vill ha mer. - 1979. - EP (Skivan ar gjord i samarbete mellan Gomorra Studios, skivbolaget Urspar och Travolta Kids for Rock for Jobb) (Obs SvR's anmarkning) Broderna Surf SUR 001 Z Travolta Kids: Det kanns okej Ingen vet Tanker pa dej. Stockholm, 1980. - S Nistlur MLR 10 S Travolta Kids: Travolta Kids. - Stockholm, 1980. - LP Mistlur MLR 13 Trots: I natt ska det brinna 1980. - s Sista Bussen SB 112

Frammande. - Huddinge/Goteborg,

Trots Allt: Undra' va Mats Olsson skriver idag? Hudding~/Goteborg, 1978. - S Sista. Bussen SB 107

Tio i fyra. -

T-shirts: 1valk on water ; Is it gone. - Lidingo, 1980. - S So net T-shirts: T-shirts MP. - 1980. - MP TST: I vaktarnas varld ; I'm looking at you punx. - 1981. - EP TST 001 TT Garderob 100: Mitt liv Elbananza TTG 100

Innocent

V-as

Parkeringsdack. - 1979. - S

TT Reuter: Hor inte till ; Inuti mig. - Lund, 1979. - S Heartwork r?.ecords HW 07 TT Reuter: Kontroll av den udda guden. - Lund, 1979. - LP Heartwork Records HWLP 01 TT Reuter: Den udda gudens puls 2000 ~r. - Lund, 1980. - S IIeartwork Records HW 17 TT Reuter: Strandsatt ; Inuti mig ; Skog av glas. - Lund, 1980. Heartwork Records HW 15 TT Reuter: Sang Dans Sex. -Lund, 1981. - LP Heartwork necords HWLP 04

aa

_:~s


TT Reuter: Guldpojken. - Innd, ?. Heartwork Records HW 19

~

s

TV 3: Telefonterror ; Min enda van. - Stockholm, 1980. - S Nusiklaget SLICK 16 Usch: LTO ; Ditt eget liv Relationer ; Valj dina ord. - Lund, 1979• - EP Bellatrix BEP 1 Usch: 0111111 ; Schack ; Aecepterad ; TUnnelbanan ; Ditt eget liv :-=-Kopenhamn, 1979. - LP Boredom Records IRMG 2-3 (Inspelad med publik p~ Saltlagret 791109) Samlingsskiva: Concert of the Moment (T¥-e sk~vor med danska band forutom Insect och Usch)

Urrk: Gamma! ; De e 8ax ; Lordagsurrkare. - Stockholm, 1978. - S egen produktion, egen distribution

Vacum: Osaker? ; Betongcity ; Vad skulle du gora ; Vacum Vad har du gjort ; Plastbarn. - Sundsvall, 1979. - EP Massproduktion Mass Z-03 Vacum: Maskerad ; Nr 20006 ; Den perfekta manniskan. - Sundsvall,

1980. - s

~1assproduktion

~!ass

Z-07

Vacum: Radd for tystnaden. ~ Sundsvall, 1980. - LP Nassproduktion ~1ass Z-11 Warheads: Dagen ar natt ; Desperat$ ; Center of lies Gud ( ar bara snack). - Va.llingby, 1979. "'~" EP Rip Records RR 791101 1vatabout: Rasismen ; Snutstat Hjarndod. - 1979. - EP Broderna Surf SUR 003 Z

Herre

P£ Stockholms alla discoteque

Von Gam: Mode ; Hasse Parasit. - Aryd, 1980. - S GAM Produktion VG -01

Yoaccim and the Euros: Snygg och stygg ; Nice and nasty dub. Linkoping, 7. - S D~vhjort Records DAV 0002 Zeppo and the Zepp-Zepps: Ode to Jo:Q.nny Rotten

1978. - s

Igloo Records

I'm so bored. -

IR 001

88


Zion Steppers: Zion Steppers dub Hemliga Bolaget HEM 003

Hells driver. -

?. - S

Ztation: Varsomhelst ; Om du vill. - 1981. - S Ztation Records ZTA1 0001 1

Ake Octan: Holly \folly ; Lever i en annan varld ; Moderna pojkar moderna flickor ; Bara en spegel ; Fri ; Som alla andra gor. Lidingo, 1980. - MP Sonet Spotlight SMP -7 Ask~darna: For det ar kul. -

Norrkoping, 1981. - EP Please everybody ; Radion ; Arbetslos ; Sjungarlaten Publik skivor

2760: Firework ; City streets ; Living in the frozen north clopedias ; Rebels ; Jungle Music. - Stockholm, 1980. - MP Adventure Records ADVMP 100

80

Ency-


sanalingsskivo• Aktiv PR. - Esklistuna, 1981. - LP Pippaluckbolaget PLP 1 Inneh~ll:

-

Trick: Morkradd ; Tu£fa grabbar Makka Spla£f: Lumpargrabbar ; Jah jah music Kontaktlim: V~ga visa vern du ar ; Lordagsalkoholisten G~ a bada: Dum och naiv ; Aktersnurran ; Vad jag saknar Skakha: Tant Raffa ; Banan reggae Telegrafen: Vintervarnaren Allan Ladds: Den gamla goda tiden

Andra Brand.en samlings-EP ( Sundsvallspunk: vol. 2). - Sundsvall, 1980. - EP Massproduktion Mass Z-06 Inneh~.11:

-

The Same: Kuken i s tyret Invasion: Avgor sjalv Branda Barn: Skit i vad dom sager Vacum: Pa kredit ; Inl~st

Andra Brander samlings-LP. - Sundsvall, 1981. - LP Massproduktion Mass Z-13 Medverkande band: Micke Mek, Divine Comedia, Avantgaam, Massmedia, Scendrag, Picnic Boys, Krank:, Vacum, Rasta Hunden Ames Korvbar. - Linkoping, 1981. - KASS Jorvars Gosskor Records Jor 02 Medverkande band: IQ 55, On-Birds, Dessauskolan, Gala, Dom Dummaste, Trumbonerna, Lordagsexpressen, Kanonball

Bakverk 80. - Vaxholm, 1979• - LP Musiknatet Waxholm MNW 98 P Innehall: - KSMB: ABAB (Almanna Bevakningsbolaget) ; Harding ; Militarlaten ; Forortsbarn ; flag vill do ; MUF Travolta Kids: Sune ; Tryck pa knappen ; Tunnbrodsrulle ; Nick Carter ; .Bli polis ; Bill a Bull ; Ti tta pa den dar Incest Brothers: Lordagspunk ; Disko£nas~ ; Oskyldig ; Pubertetsproblem ; Svensson ; Arbetslos Drag utan droger I och II. - Norrtalje., 1980/81. - 2 olika LP (ej dubbel) Talje Musikklubb TMK 001-002 Medverkande band: manga olika, bland andra Studio Sex Eldbegangelse. -Lund, 1981. - KASS Krall Kassetter 1981 Dr. 01 Nedverkande band: Kabinett Dod. Baxter Pat, Justine, Hemliga Bosse, Radsla, Blodarna, Silverdodsskolan, Besokarna med £lera

IJ


Hemliga V!gen. - Stockholm?, 1980. - LP Hemliga Bolaget HEM 001 Innehall: - Aktiespararnas Arsmote: ;'Paris ; Lycka till - Zion Steppers: Helldriver ; Zion Steppers dub - The Moderns: When the time comes - Skanstull: Ingen kansla ; Ett och tva blir tolv Cellskrack: Fristad ; Vad ska vi gora - Corn£lakes: Huldas bod (1-2) Lajv pa Kulan. - Lidingo, 1981. - LP Kulan Records FKLP 1 Innehall: - Big Pats: Var£or - Enola Gay: Paradis - Rendevu: PA vilken sida - Ekovox: Natt i city - V.B.S.(Vem bryr sig?): Beg - Cauze: Ens am - Phase III: 1935 - Attention: Fi££ig man - Standaktiga Tennsoldaterna: Sa kallt Let it out. - Stockholm, 1980. - LP Adventure Records ADVLP 100 Innehall: - The Moderns: Tell me where the action is ; She said go Warheads: Today can't be worser than tomorrow ; I lost my legs in the war - 2760: Vivle le rock ; Rocky buys a records - Chatterbox: Sista chansen ; Illusioner - The Stoodes: Psycotic ; Gun£ight Let it out II. - Stockholm, 1981. - LP Adventure Records/ ADVLP 101 Medverkande manga band Ljud £ran Friberga (£ritidsgard). - 1978. - LP Broderna Sur£ SUR 001 Inneh~.11:

-Chilly Chimes:: The king and the Queen; Katti har inga kamrater - Fi£th Avenue: Night walker ; Underground lady - Overdoze: · They are gone ; Run through the desert - High Voltage: I'm a £ool ; I saw her - Superstition (eller Superstion): Mrs Blue ; Real Cardiac - Santa Luzia: Saj alskar du maj ; Tysta gatan Oasen (Kultur£oreninge i ting banda nar allt slar Musiknatet Waxholm Inneh£11: - Ebba Gron: Skjut en

82

Ragsved~ Stockholm): En dag mAste nagon~ in. - Vaxholm, 1979. - LP

MNW

94

P

snut ; Brackor ; (~1elodi utan namn)


- The Lerium: En ny dag: En dag m~ste n~'nting handa nar allt sl~r in ; Nu (tal & instrument) - Boojhwa Kids: Med en duns alutar alla hoppas - Katedral: Orientella paralleller - Grisen Skriker: Karleksjakten ; Xr jag s~ dum - Slakthus Trotyl: Krav en oas - Trams: Snutar ar nazister ; Tiga kaft - Eva ; Utva.g Popjob: Svenska Rock-Grupper. - Stocksund, 1980. - LP Stranded Rekords EKO 101 Inneh"ll: - Lustans Lakejer: Harifr£n till evigheten (Avslutas med n~g­ ra takter fr£n temat ur The Godfather (Rota)) ; Semen inte rora - Kai Martin & Stick: Spel ; Telefon - N-Liners: Nytt ljus ; Vill du bli min soldat - Schnabel: Molotov Cocktail ; Ut dom gro - Studio Sex: All the night Keep ite closer Lund, 1980. - LP Heartwork Records HWLP 02 Inneh£11: Garbochock: Boka & trangas ; Skaka sakta d.Kon: The leader ; Roster Martti Lethargie: Hemlighet 'l' Ona turlig ondska TT Reuter: Sakta in i allt (live) ; Bilder av ett morker Robert Widen: Kamps~g City Kent: Snutl~ten R. Metzenger: Den udda gudens puls (Venant) Hemliga Bosse & Rebellerna: Alla & jag Soldat Opiat: Ingenting alls

Punk ar trevligt/Jazz ar farligt. -

-

Ruff & Fukt & Suck. - Goteborg, 1979. - LP Avanti AVLP 07 Innehall: - Ruff: Barnen leker doktor Jag sitter och vantar ; Massen ; Mamma jobbar och jobbar - FUkt: Ja' e en sa'n pilot ; Vicky 55:an ; Psykiska batonger ; Nu vet du vern jag -. Suck: Mor~.far ; Vilda has tar ; Ann-Sofie

e

Schlager EP. - Stockholm, 1980. - EP Schlager SCHlag 1 Inneh~.ll:

- staAlf£gel: Fodd l~b - Dag Vag: Hej Schweiz - Svagsinta: Idioten Schlager Sommarkassett. - Stockholm, 1981. - KASS Schlager Schlag 3 Inneh!.i.ll: - Stain: Tidens vind

83


- Eldkvarn: En gammal batt satts p~ mitt huvud Kai Martin & Stick: Man skall vara som ett vilddjur i Ar (slow-version) - E.C. 80: Honey I'm sorry - Ratata: Ett + ett - Lustans Lakejer: Begarets dunkla mal (remix) - TT Reuter: Den gudomlige - Traste & Superstararna: Askungen - Kitchen & The Plastic Spoons: Blatta - Radsla: Maskerad - KSMB: Oru basta - Kriget: Hoghus - Klo: Why do you keep me hangin' on (Bettan}

Sundsvallspunk vol. 1. - Sundsva11, 1979• - EP Massproduktion Mass Z-04 Inneh£11: - Massmedia: Erkann ; Maktmissbruk - Vacum: Svart-vitt - Forbjudna Ljud: Varning for maskiner ; Falskhet Sundsva11spunk vol. 2

se Andra Branden

Svensk pop = Musik fr!n Perstorp & Klippan. - Malmo?, 1979. - LP Svensk Pop SP 07 Inneh£11: - Torsson: Klippans centrum ; Konsum - Moise: Jag bar det bra ; Hon ar a11t jag bar ; Hogervind - The Push: Overclass ; Natty Rear - Krimine11a Gitarrer: 620415-1952 Stig Bomb ; Knugen skuk (erotisk text) - Olle Bop: Doktor hjalp Sveriges storsta singel. - Stockholm, 1980. - LP Mistlur MLR 19 S , ,Inneh!11 : - Ebba Gron: Tyst for fan - Nerv: Vad ere £or fel p! mej - Calcutta Transfer: Howrah -.Kriget: Nar vi anda ar har - Broderna Grymm: ~ensson - Travolta Kids: Hon alskar honom - Skabb: Den ljuva ungdomer - Dagens Ungdom: Hus£aderns bekymmer 018/Tio grupper. - Uppsala, 1980. - LP Svenska JAve Records SLLP 07 Medverkande band: The Stain, N-Liners, Rune Strutz, Ravjunk, Automatic, Caiza, Olle, Lepra, .Allan Ball, The Original Rumies, Lars Garage


AdPesse• till

s~ivlaolag

Adventure Records Strindbergsg. 35 115 31 Stockholm

Europa c/o Musiklaget

Alternativ c/o Janne Hansson Lillhersbyv. 10 191 45 Sollentuna

Forsa Ljud Box 11 820 65 ·Forsa

Antistatskivan c/o Lars Sunderstrand Bjorcksg. 50 416 52 Goteborg Avanti Uddevallag. 14 416 70 GOteborg Bakhl'\11 Records tel. 046/13 77 06 Ball Records c/o Odeltorp Sk!neg. 84 116 37 Stockholm Bellatrix Music Production Box 10107 220 10 Lund CBSS Records c/o Heartwork Comm Records c/o Jansson N. Kopmansg. 24 E 803 52 Gavle CTR Studio Duvnasv. 58 131 50 Slatsjo-Duvnas

ewe c/o Anders Ekelund Broddg. 22 B 602 22 Norrkoping Dolores Records Bomg. 4 412 64 Goteborg Records c/o Joachim Bjork Skogslyckeg. 3 A, 3tr 582 56 Linkoping

D~vhjort

Gam Produktion c/o Ul£ Petersson Aviken 36o 4.3 Aryd Gomorra Studios SUR (Brode rna Sur£?) c/o Lundberg Hamng. 30 185 00 Vaxholm Grisback c/o Beijerstrand Gustavsv. 7 171 49 Solna Heartwork Records Box 1609 221 01 Lund Hemliga Bolaget Dotun Adebayo c/o Sterner Frejg. 93 B 113 26 Stockholm Homo Sapiens Daniel tel. 08/87 40 46 Iemaj skivor Glo Magnusson Chris tmansv. 1 430 31 Asa Image c/o Stranded Gosskor Records c/o Dolling Stentorpsv. 25 582 69 Linkoping Jorv~s

Kaos Records c/o Records Pool Box 403 101 25 Stockholm

85


Kloaak c/o Pah.lsson Kopmansg. 7 214 45 Malmo

Pippaluckbolaget Kulturforeningen AllKonst Box 229 631 03 Eskilstuna

Kraaftpop c/o Kloaak

Publik Skivor c/o Jan Jonsheim Enebyg. 45 602 ,, 18 Norrkoping

Krall Kassetter Tunav. 39 G:629 223 63 路 Lund Kulan Records c/o Fritidsg~rden Kulan Hogsatrav. 6 18 1 58 Lidingo Larm

Han tverkarg. 11 211 55 Malmo Leonid.Bresjnev ~ecords c/o T. Jansson Kungsangsg. 36 C 753 22 Uppsala Ljudsp~ret GOteborg Jan Hulten tel. 031/15 31 10

Mamma ek. for. Box 7012 800 07 Gavle Massproduktion Box 2035 850 02 Sundsvall Mistlur Maria Prastg~rdsg. 31 116 52 Stockholm Modernes Pop c/o Andersson Gesallg. 18 722 20 Vaster!s Musiklaget/Slick Fatbu:rsg. 10 116 52 Stockholm Musiknatet Waxholm Fack 185 00 Vaxholm Nacksving Norra Hamng. 4 411 14 Goteborg

88

Puzzle c/o Lowen-Aberg Nordhemsg. 60 413 09 Goteborg R & P Records Bergsg. 34 112 23 Stockholm RIP-Records Bldklocksv. 3 162 39 V~llingby Rosa Honung Records PR 100 44 Stockholm 70 Rottweiler Records c/o Johansson Akershus 7 A 245 00 Staffanstorp Rykkman Records c/o Jonsson Svartmossev. 18 436 00 Askim Schlager Box 3131 103 62 Stockholm Silence Records AB Naved Skolan 670 41 Koppom Sista Bussen Mossv. 168 141 44 Huddinge

Skanstorget 17 411 22 GOteborg

Stranded Rekords Box 11 182 71 Stocksund Subverskivbolaget (Sub Records) Box 301 751 05 Uppsala Svenska Love lAB Box 301 751 05 Uppsala.


Svenska Popfabriken Lansmans v. 2 240 10 Dalby Trend Box-<2078 191 02 Sollentuna

DISTRIBUTIONSBOLAG SAM-distribution Fack 185 00 Vaxholm Plattlangarna Norra Hamng. 4 411 14 Gijteborg

Talje Musikklubb c/o Nilsson Estunav. 8 761 00 Norrtalje Urrk Krille 08/716 46 60 Ursp!r Olsborgsv. 1 2 186 00 Yallentuna

"Jag hatar bela Borgerligheten Ja jag hatar hela kungahuset Fijr vi ska bevapna oss ja vi fran fororterna ska bevapna .2.!!."

Vulcaan Records c/o Kloaak

AMG Records 0764/217 14

Robert Hammond i Abstract

Mental istid

av Ebba Gron

Det enda som hors

& det enda som stor & det enda som egentligen lever i mitt nya hem i mitt nya liv e're fakt卤skt hon som bestammer hon e' moder dator alias v!r mor den nya tidens centrala punkt hon korrigerar ditt mentala system sa du passar in i tidens g!ng For pa avstjalpningscentralen r!der tystnad & fUll kontroll Pa avstjalpningscentralen 路spelar ingenting langre nan roll For den nya tiden har kommit s! fort Ditt liv flimrar fort forbi 路P~- ett data kort Den totala makt den totala kontroll den totala totalitara Jag sitter tyst jag f!r inte grata det skulle dom aldrig forlata For p! avstjalpningscentralen rader tystnad och fUll kontroll Pa avstjalpningscentralen spelar ingenting langre n!n roll Den nya tiden den kommit sa fort Ditt liv flimrar fort forbi pa ett data kort MENTAL MENTAL ISTID


IGIIIOI' Vara kallor ar huvudsakligen fanzines, artiklar, skivor, radioprogram, konserter vi varit p! samt samtal ~ed personer vi namnt i texten. FBljande lista fortecknar darfor endast ett urval av de viktigaste. Bjurstrom,iErling: Generationsupproret : ungdomskulturer, ungdomsrorelser fr!n 50-tal till 80-tal. - Stockholm, 1980. Larsson, Birgitta: Punk / Birgitta Lars~on & Ann-Helen Lundmark. - Goteborg, 1980. Ett specialarbete vid musikvetenskapliga institutionen i Goteborg. L!t tusen stenar rulla : om kuratorsgrupper.nas musikverksamhet : ill.

~tgiven av Goteborgs Socialforvaltning. - 8 s.

N!gra punkare i narbild / Jonas Wall, Lillemor Karlsson, Eva Olivestedt, Eva Schiller. - Stockholm, 1980. - (Social utslagning och ekonomisk brottslighet : olampliga ungdomsmiljoer ; delrapport 14) Schlaier // : den svenska rocktidningen. - Stockholm, 1980 (arg.1) 2 nr/!r Kataloger: Katalog: skivor och kassetter / utgiven av GI.,F ( Grammofonleverantorernas forening). - Solna, 1980. Sprangkullens bokcafes skivkatalog Svens Skivhylla : en svensk sm!bolagskatalog / Gustav Dolling, Mikael Hakansson, Goran Runberger. - Linkoping, 1981. NSUs Musikkrets, c/o Dolling, Stentorpsv. 25, 582 69 Linkoping Sveriges Radios Grammofonarkivs kataloger Ovrigt: Fanzines : lista fran Jonas ~ H!kan. - 2 bl. Sveriges Riksradio, Ny Vag, 105 10 Stockholm Sorman, Leif: I morgon kan varenda fanzine vara dod i Sverige just nu. - {Ung 1980-09-14) Bilaga till Aftonbladet.

30 fanzines

Telefonsamtal med Stefan Karlsson pa Kulturforeningen Oasen 811126 Telefonsamtal med Jan Lilja p! Kulturforeningen Puss 811126

sa

..

,


Han flyttar hemifran har problem med mor o. kanner att han inte langre kan stanna kvar· Far en lagenhet hogsf upp i ett hyreshus dar han • Lever i Isole

Fram o. varje dag for att tyst o. sammanbiten jobba for en dalig lon Sen kommer han hem sa trott att han inte langre orkar gora for han Lever i Isole

Inget blir s om hade tankt sig det Inga brudar, vanner eller hall i gAng endast tysta grannar som h~ inte vet nagot dar han Lever. i Isoleri~g •••. ·

l~f_.

t~;~D ~~··

Lonen gar till prylar som skall ta gadden av hans ensamhet Hans arbete ger honom inte nagon mojlighet att verkligen lara karma nan i tystnad Aker han sen hem till sin moderna lagenhet dar han Lever i Isolering Lever i Isolering .••

FrAn Funtime med till~telse av Lars Sunderstrand

1


BADA – BORÅS AKADEMISKA DIGITALA ARKIV

Detta är ett inskannat och digitaliserat specialarbete från BHS (Bibliotekshögskolan) vid Högskolan i Borås. Specialarbeten skrevs som examensarbete på bibliotekarieutbildningen mellan åren 1974 och 1996. Bibliotek & läranderesurser (BLR) vid Högskolan i Borås har utfört digitaliseringen och har använt de exemplar som funnits i bibliotekets samlingar i befintligt skick. De digitaliserade specialarbetena är publicerade i Borås Akademiska Digitala Arkiv (BADA), som är högskolans system för digital publicering. http://bada.hb.se Upphovsrätten tillhör författarna. Publiceringsår i BADA: 2012

Uppsats 1981 nr 93  
Uppsats 1981 nr 93  

pecialarbete vid Högskolan i Borås 1981/93. ISSN 0357-1128. Av Gunvor Alexandersson och Lena Lundqvist. 104 sidor

Advertisement