Page 1

Årsberättelse 2015-2016

Detta har vi gjort

AKTIVITETER UNDER ÅRET • Branschövergripande mässenkät • Revidering av sweboat.se • Prova-på båtlivet x 4 • Standardformat på prislistor

Årsberättelse 2015-2016_enkelsida.indd 1

2016-11-11 14:02:31


Innehållsförteckning 1. Sweboat - Båtbranschens Riksförbund ......................................... 3

1.1 Sweboat är ..................................................................................... 3 1.2 Vår målsättning är .......................................................................... 4 1.3 Medlemmar .................................................................................... 4

2. Aktiviteter under året ................................................................... 4

2.1 Information till medlemmar och bransch .......................................... 4 2.2 Revidering av hemsidan sweboat.se ................................................ 4 2.3 Sweboatdagarna ............................................................................. 5 2.4 Medlemssupport ............................................................................. 5 2.5 Nytt standardformat på prislistor ..................................................... 5 2.6 Företagsförsäkring ........................................................................... 5 2.7 Rabatter och medlemsfördelar ........................................................ 6 2.8 Statistik ............................................................................................ 6

3. Omvärldsbevakning och lobbying ................................................. 6 3.1 Riksdagens Båtlivsnätverk ............................................................... 6 3.2 Regeringskansliet och Näringsdepartementet ................................ 7 3.3 Myndigheter .................................................................................... 7 3.4 Remisser och Motioner .................................................................... 7 3.5 Konferenser ..................................................................................... 7 3.6 Sjösäkerhetsrådet ........................................................................... 7

4. Marknadsföring av båtlivet ............................................................ 8

4.1 För ett tryggt båtägande .................................................................. 8 4.2 Upptäck båtlivet .............................................................................. 8 4.3 SökBåt.se ....................................................................................... 9

5. Mässverksamhet i Sverige ............................................................ 9

5.1 Sweboats stora mässanalys .......................................................... 9 5.2 Sweboats flytande båtmässor ....................................................... 10 5.2.1 Öppna Varv på Orust ............................................................ 10 5.2.2 Allt på Sjön i Gustavsberg ...................................................... 10 5.3 Medverkan på andra mässor ............................................................ 11

6. PR och Massmedia ...................................................................... 11

6.1 Fakta om båtlivet ............................................................................ 11 6.2 Media och nyhetsbevakning .......................................................... 11

7. Båtlivets miljöfrågor ...................................................................... 12

7.1 Båtmiljörådet ............................................................................... 12 7.2 Båtretur ......................................................................................... 12

8. Kompetensutveckling .................................................................. 12 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5

Konsumetjuridik ........................................................................... Pärmar för Egenkontroll .............................................................. Föreläsningar ................................................................................ Praktiska yrkeskurser .................................................................. Gymnasie- och YH-utbildningar ....................................................

12 12 12 13 13

9. Internationellt .............................................................................. 13

9.1 ICOMIA ........................................................................................ 13 9.2 METS och internationella förfrågningar ...................................... 13 9.3 Standardisering ............................................................................. 14

10. Bemanning under året ............................................................... 14

10.1 Sweboats kansli .......................... .................................................. 14 10.2 Sweboats styrelse ........................................................................ 14

2

Årsberättelse 2015-2016_enkelsida.indd 2

2016-11-11 14:02:31


1. Sweboat -Båtbranschens Riksförbund

1.1 Sweboat är Båtbranschens Riksförbund är uppbyggt av totalt nio branschgrupperingar; • • • • •

Båttillverkarna, Marinmotorgruppen, Tillbehörsgruppen, Marinhandlarna, Servicevarven

samt associerade medlemmar i; • Svenska Bryggleverantörers förening • Finans- och Försäkringsgruppen • Allmänna Gruppen och • Gruppen för Utbildningar och Organisationer Det enskilda företaget är medlem i en, eller flera, av dessa grupper. Inom respektive grupp bedrivs arbete inom de områden som medlemmarna och gruppens styrelse fastställer och skapar resurser för. Medlemskap i en grupp beviljas företag som har en fast och väletablerad organisation och som tillverkar, säljer eller servar åt fritidsbåtsbranschens produkter. Övriga kriterier för medlemskap är att företaget; • • • • • •

genomgår en utbildning i konsumentjuridik har en miljöpolicy har en ansvarsförsäkring endast säljer CE-märkta båtar, gäller berörda medlemmar varudeklarerar begagnade båtar, gäller berörda medlemmar följer ARNs beslut i händelse av tvist

De branschgemensamma exportaktiviteterna drivs i Sweboat Export Association med deltagande av företag som är medlem i någon av föreningarna. 3 Årsberättelse 2015-2016_enkelsida.indd 3

2016-11-11 14:02:33


1.2 Vår målsättning är

• att vara till nytta för våra medlemmar och ta tillvara branschgemensamma intressen • att skapa/påverka gynsamma politiska, affärs- och opinionsmässiga förutsättningar för båtbranschen • att vara båtbranschens överordnade representations-/referensorgan samt vara talesman i branschprioriterade frågor • att medverka till att upprätthålla en positiv inställning till båt- och sjöliv och skapa förståelse för branschens roll och vikt i samhället.

1.3 Medlemmar Per sista oktober 2016 var antalet medlemmar 404. De fördelar sig på de olika branschföreningarna och grupperna enligt följande, med föregående års siffror inom parentes: Båttillverkarna 15 (12) Marinmotorgruppen 14 (14) Tillbehörsgruppen 56 (60) Marinhandlarna 131 (124) Servicevarven 149 (152) Svenska Brygglev. förening 12 (11) Allmänna Gruppen 6 5) Finans- och Försäkringsgruppen 11 (12) Utbildningar och Organisationer 10 (10) Totalt 404 (400) Under det gångna året har 24 nya företag antagits som medlemmar i Sweboat.

2. Aktiviteter under året

2.1 Information till medlemmar och bransch Information till medlemmar sker löpande i våra olika kanaler intranät, hemsida, nyhetsbrev, facebook och vår branschtidning Båtbranschen. Tidningen Båtbranschen ges ut med 8 nummer per år. Lars-Åke Redéen är redaktör och ansvarig för det redaktionella innehållet, annonsförsäljningen sköts av Henrik Salén på Marina Media. Tidningen distribueras till ca 2 200 namngivna mottagare i hela branschen.

2.2 Revidering av hemsidan sweboat.se Inför Båtmässan i Göteborg släppte vi en reviderad version av vår hemsida, sweboat.se. Sidan är numera uppdelad i tre delar, Privatpersoner, Företag, Myndigheter & Press samt Medlemmar. Startsidan är gemensam och där väljer man ingång. Menyer och innehåll i respektive del är anpassat för respektive målgrupp. Tanken med förändringen var att renodla innehållet utifrån vilken typ av besökare som går in på sidan istället för som tidigare där alla besökare fick leta igenom allt innehåll för att hitta det de sökte. Med den nya strukturen blir det lättare för besökarna att orientera sig och snabbare att hitta relevant information. 4

Årsberättelse 2015-2016_enkelsida.indd 4

2016-11-11 14:02:34


2.3 Sweboatdagarna 2016 års Sweboatdagar hålls i Stenungsbaden på Stenungsbaden Yacht Club 24-25 november. Utöver information från Förbundsstyrelsen och årsmöten i respektive branschförening står föreläsningar på programmet. Deltagarna väljer två av tre föreläsningar inom områdena Digital marknadsföring, HR i praktiken och Vinnande beteende. Vi har även en föreläsning i Konsumentjuridik gemensam för alla samt en stunds inspiration med en av grundarna av The Yacht Week. Första dagens program avslutas med “After Sail” och middag. Totalt deltar 160 medlemmar från 93 företag. Nästa år hålls Sweboatdagarna på Östkusten, preliminära datum är 23-24 november.

2.4 Medlemssupport Ett stort antal medlemsföretag har under året fått besök från Sweboat. Det personliga mötet är viktigt för att lära känna varandra och få förståelse för olika företags behov och förutsättningar. Besöken är alltid givande och ger en direkt inblick och uppdatering av verkligheten i branschen. Under året har vi märkt en ökad efterfrågan gällande juridisk rådgivning från medlemsföretag. Även fler och fler kunder hör av sig och efterfrågar råd i samband med sitt köp eller beställning av tjänst men för dem gäller nästan alltid att de får vända sig till konsumentrådgivaren i kommunen där de bor. Det märks tydligt att kunder sätter ett stort värde på att företaget är medlem i en branschorganisation. Medlemskap i Sweboat är en viktig del i köpet och borgar för en trygg affär. Sedan februari 2016 har vi en person anställd på västkusten för att öka tillgängligheten till Sweboat för våra medlemmar i sydväst.

2.5 Nytt standardformat på prislistor Marinhandlarna har med stöd från Servicevarven och med övriga föreningars positiva inställning tagit fram en branschstandard för prislistor. Syftet är att underlätta och effektivisera både för återförsäljar- och leverantörsledet och på så sätt öka både affärsmässigheten och lönsamheten i branschen. En gemensam standard gör det lättare att hantera prislistor och hålla dem uppdaterade samt minskar kostnaderna både i pengar och arbetstid för återförsäljare som inte längre behöver låta anpassa sina olika leverantörers prislistor till sina ekonomi-/affärssystem. Standarden kommer att gälla från och med 2017.

2.6 Företagsförsäkring Vår försäkringsmäklare, Howden, har hjälpt ett flertal av våra medlemmar med att teckna bra försäkringar för just sin verksamhet. I dags läge är det 62 företag som använder försäkringen via Howden. 5

Årsberättelse 2015-2016_enkelsida.indd 5

2016-11-11 14:02:35


2.7 Rabatter och medlemsfördelar På Mina Sidor finns våra medlemsfördelar presenterade, stora som små. Några av de företag som vi samarbetar med har fasta erbjudanden som gäller löpande över tid andra erbjuder olika kampanjer under året.

2.8 Statistik Sweboat deltar i produktion av och distribuerar nationell och internationell marknadsstatistik. Den nationella statistiken består av import och export där uppgifterna kommer ifrån Statistiska Centralbyrån. När det gäller statistik över båttillverkning samlar vi själva in uppgifter direkt från tillverkarna, både medlemmar och icke-medlemmar. Bägge dessa statistikunderlag sammanställs i broschyren “Statistik för båtindustrin” en gång per år. Import- och exportstatistiken publiceras kvartalsvis på vår hemsida under rubriken Branschfakta/Statistik. Vi sammanställer, med våra medlemmars hjälp, försäljningsstatistik över begagnade båtar där faktiska avslutspriser redovisas. Det som rapporteras in på Mina Sidor publiceras vartefter på sajten SökBåt.se. Den samlade statistiken kommer ut i tryckt form en gång om året, lagom till Båtmässan i Göteborg. Vi levererar statistik till ICOMIAs årliga utgåva med statistik från alla medlemsländer. Denna statistiksammanställning över alla medlemsländers uppgifter finns att ladda ned gratis för våra medlemmar under Mina Sidor. (Ordinarie pris €800.) På intranätet finns också internationell kvartalsstatistik bl a över tillväxt, inflation, produktion, arbetslöshet och mycket mer från 46 medlemsländer.

3. Omvärldsbevakning och lobbying 3.1 Riksdagens Båtlivsnätverk Den 20 april arrangerade vi en båtlunch i Riksdagshuset, tillsammans med Svenska Båtunionen. Inför ett 20-tal riksdagsledamöter berättade vi om vår bransch, våra utmaningar, behovet av exportstöd med mera. Den 14 juni arrangerade vi den årliga båtutflykten för nätverket och i år hämtade vi ett 30-tal Riksdagsledamöter vid slottstrappan i centrala Stockholm i åtta olika fritidsbåtar. Sedan gick färden till Lidingö och våra medlemsföretag SeaCastle och Sjöboden Jollesport som fick chansen att berätta om sina verksamheter. Den här träffen är, enligt ledamöterna själva, den nätverksträff i Riksdagen som lockar flest deltagare! I skrivande stund planerar vi för en ytterligare lunch i Riksdagshuset innan året är slut. Den 30 november skall vi, tillsammans med Svenska Båtunionen, berätta om läget gällande navigationsutbildningar. Vi ska också följa upp de strategier som Regeringen antagit under året; en Maritim strategi och en Exportstrategi. Båda dessa förväntas gynna båtbranschen. 6

Årsberättelse 2015-2016_enkelsida.indd 6

2016-11-11 14:02:36


3.2 Regeringskansliet och Näringsdepartementet Båtbranschen bjuds in ett par gånger om året till Regeringskansliet och Näringsdepartementet, för att tillsammans med sjöfartsnäringen ges chans att göra vår röst hörd. RUT & ROT, Exportbidrag, Turistmoms, miljöinventeringar etc är områden som Sweboat tar upp på dessa möten. I år har Infrastrukturministern haft särskilt stort fokus på trafiksäkerhet och den Maritima Strategin, där hon har varit värd för vissa av dessa träffar. Sweboat har återigen blivit lovade ett möte med Näringsministern, men än en gång har annat kommit i vägen för ministern.

3.3 Myndigheter Transportstyrelsen är vår stora kontrahent i de flesta ärenden som rör vår bransch. Vi har en god och öppen relation som kanske inte alltid går hand i hand med de beslut som fattas eller hur en fråga drivs men det är alltid med god ton och respekt som vi möts. Havs- och Vattenmyndigheten och Sjöfartsverket är två andra myndigheter som vi träffar och har goda relationer med.

3.4 Remisser och Motioner Sweboat är numera en självklar så kallad Remissinstans. Det betyder att när något är på gång, med till exempel förslag till införande eller förändring av lagar och föreskrifter, så har vi chans att yttra oss. Två remisser/förslag som vi fått i år, och som vi ställt oss positiva till, är Regelförenklingar för Sjöfarten och Nya nationella förskrifter som föreslår bl a egenkontroll av säkerheten på yrkesfartyg istället för omfattande inspektioner. På vår hemsida hittar du alltid våra remiss svar. Varje år motionerar ett antal Riksdagsledamöter kring frågor som berör båtbranschen. Det är ledamöternas väg att gå för att få ut förslag på förändringar, utveckling av frågor etc. Här har vi en chans att påverka våra folkvalda att motionera för oss! Mer finns att läsa på Riksdagen.se

3.5 Konferenser Under hösten deltog Sweboat i en nationell båtmiljökonferens, där diskuterades bland annat frågan om båtbottenfärgens vara eller icke vara, för att minska miljöpåverkan i våra svenska vatten.

3.6 Sjösäkerhetsrådet Transportstyrelsen är huvudman för Sjösäkerhetsrådet som består av totalt 20 organisationer och myndigheter. Sweboat är en mycket aktiv medlem i rådet och är ofta behjälplig i arbetsutskott och med båtar och produkter på mässor och andra arrangemang. Rådet ses tre gånger per år och mötena är mycket uppskattade bland samtliga i rådet, vilket märks på den närmast hundraprocentiga närvaron på alla möten. För ett par år sedan gav regeringen Transportstyrelsen i uppdrag att arbeta fram ”Strategi Säkrare Båtliv 2020” – med syftet att halvera antalet allvarliga olyckor och dödsfall i båtlivet. 7

Årsberättelse 2015-2016_enkelsida.indd 7

2016-11-11 14:02:38


4. Marknadsföring av båtlivet 4.1 För ett tryggt båtägande… Med start på vårmässorna och fram till midsommar har vi marknadsfört er medlemmar i kampanjen ”För ett tryggt båtägande – anlita en Sweboatmedlem”. Syftet är att få fler konsumenter att välja att handla av/anlita en Sweboatmedlem vilket ger er en konkurrensfördel mot icke-medlemmar. Kampanjen ska även stärka Sweboat som varumärke och som ett begrepp för trygghet och seriositet. Konsumenten ska helt enkelt veta vad Sweboats logotype innebär när man ser den ute hos er. Kampanjen har synts på inomhusmässorna, blocket.se, båtsajter samt båttidningar.

4.2 Upptäck Båtlivet Årets kampanj var en blandning av både digital marknadsföring och fysiska events. Den digitala marknadsföringen bestod av sex stycken nyinspelade inspirationsfilmer som annonserades på sociala medier och på nyhetssajter. Resultatet blev mycket bra med över två miljoner sammanlagda visningar på till exempel Facebook. Intresset för rörlig media ökar och vår Youtubekanal med sina 28 instruktions- och inspirationsfilmer haft över 450 000 visningar under året. Även sajten upptäckbåtlivet.se har fått en ansiktslyftning och förändrad struktur som gjort det lättare att hitta rätt och låta sig inspireras.

Årets stora eventsatsning blev ÅF-Offshore Race på Skeppsholmen i Stockholm. Det blev en mycket lyckad satsning där vi hade ett tiotal båtar med instruktörer fördelade på två prova-på 8

Årsberättelse 2015-2016_enkelsida.indd 8

2016-11-11 14:02:41


bryggor, en för segling och en för motorbåtar. Vi nådde till stor del rätt målgrupp, dvs dem som inte äger båt idag och alla var mycket positiva och glada för en prova-på tur. Totalt räknar vi med att över 600 personer kom ut på vattnet under helgen! Ett stort tack till de medlemmar som ställde upp med både båtar och instruktörer. Vidare har vi fortsatt satsningen på Båtens Dag, i år var datumet den 28 maj. Totalt deltog 31 st av er medlemmar på 24 platser trots att det är en hektisk tid för just då, roligt att ni valde att vara med! Upptäck båtlivet har även deltagit med prova-på aktiviteter under Skärgårdsstiftelsens event En dag i skärgården samt flytande båtmässorna Öppna Varv på Orust och Allt på Sjön i Gustavsberg.

4.3 SökBåt.se Vår annonssajt SökBåt.se fortsätter att öka i popularitet bland konsumenterna. Antalet besökare är nu under högsäsong uppe i över 3 500 per dag. Hittills har sajten haft över en miljon besökare sedan årsskiftet! Det största antalet besökare kommer från sök på Google men även satsningen på Facebook där alla nya annonser visas har gett bra resultat tillsammans med direkttrafik genom marknadsföring. Antalet medlemsföretag kopplade till sajten är nu upp i över 130 st och många använder det bakomliggande publiceringssystemet som förenklar all annonshantering genom att hantera alla annonser på en plats och sedan publicera dem på den egna sajten, blocket.se, sökbåt.se, livetombord.se, Facebook m.fl. I SökBåt.se finns även vår databas med fakta, bilder och prisstatistik på över 9 000 båtar. Den uppdateras kontinuerligt med nya båtar och finns tillgänglig för er medlemmar att prenumerera på för att använda i egna applikationer.

5. Mässverksamhet i Sverige 5.1 Sweboats stora mässanalys I slutet av 2015 genomförde Sweboat en stor mässanalys i hela branschen med hjälp av ett undersökningsföretag. Resultatet av undersökningen presenterades på inomhusmässorna i Göteborg och i Stockholm. Förutom webbenkäten som gick ut till 800 företag så genomfördes tre workshops i de olika branschsegmenten. De stora frågorna är längden och frekvensen på inomhusmässorna medan de flytande mässorna är bra som de är. Det gick inte att tyda en klar majoritet för det ena eller andra alternativet, varför inomhusmässornas längd och frekvens för tillfället har lämnats därhän – medan två andra frågor har tagits vidare ett steg; Prisvärdhet och Fönyelse. Med dessa två ord som ledstjärna har en Mässanalysgrupp bildats, bestående av personer från utvalda delar av branschen. Gruppen har påbörjat sitt arbete och vi kommer löpande att kommunicera om det arbete som görs och vart det leder. 9

Årsberättelse 2015-2016_enkelsida.indd 9

2016-11-11 14:02:43


5.2 Sweboats flytande båtmässor Sweboat arrangerar årligen två flytande båtmässor, en på västkusten och en på ostkusten. Genom att själva vara arrangör kan vi göra dem på de bästa villkoren för branschen och kunna erbjuda både fri entré och gratis parkering, faktorer som uppskattas av både besökare och utställare.

5.2.1 Öppna Varv på Orust För 21:a året i rad arrangerade Sweboat Öppna Varv i Ellös och i Henån. Det gör vi tillsammans med Hallberg-Rassy Varvs AB, Yacht Center Orust och Orust Kommun. Detta år var sig inte riktigt likt eftersom det numera finns en flytande båtmässa även på Marstrand, arrangerad av Västsvenska Båtbranschen. Trots att merparten av motorbåtsutställare valde att vara i Marstrand blev årets mässa i Ellös och Henån på Orust lyckad med nöjda besökare och utställare. Antal tillbehörsutställare ökade till nytt rekord (total över 100 st) medan antalet båtar sjönk till ca 130 av ovan nämnda anledning. Årets Öppna Varv lockade ca 20 000 besökare vilket är på samma nivå som tidigare år.

5.2.2 Allt på Sjön i Gustavsberg Årets mässa var den bästa hittills enligt många utställare vilket berodde på rekordmånga besökare (ca 24 000) med bättre geografisk spridning än tidigare. Mässan har nu efter sex år blivit känd i hela landet och lockar även fler internationella besökare och utställare än tidigare. Detta gör att mässan i sin nuvarande form har nått sin maxkapacitet utrymmesmässigt (270 10

Årsberättelse 2015-2016_enkelsida.indd 10

2016-11-11 14:02:45


båtar/80 tillbehörsutställare) och vi arbetar nu tillsammans med Värmdö Kommun på att utvidga mässområdet, både på land och i vattnet för att göra mässan till den största i Norden!

5.3 Medverkan på andra mässor Sweboat deltog på Båtmässan i Göteborg i februari, Allt för sjön i Stockholm i mars och Båtmässan i Marstrand med en monter där vi marknadsförde våra medlemmar under devisen “För ett tryggt båtägande -vänd dig till en Sweboatmedlem” och presenterade Upptäck Båtlivet och SökBåt.se. I vår roll som medarrangör till inomhusmässorna, Båtmässan i Göteborg och Allt för sjön i Stockholm, välkomnar och informerar vi besökarna, registrerar utställda båtar med monternummer i vår databas SökBåt.se och marknadsför båtlivet generellt under parollen Upptäck Båtlivet.

6. PR och Massmedia 6.1 Fakta om båtlivet

Årets upplaga av “Fakta om båtlivet i Sverige 2016” (Fob) är en 40-sidig trycksak i fickformat med en upplaga på 10 000 exemplar. Alla grunddata är i år uppdaterade utfirån den stora Båtlivsundersökningen som Transportstyrelsen gjorde hösten 2015 och presenterade i samband med Allt för sjön på Stockholmsmässan. Foldern distribueras till massmedia, medlemmar, kommuner, riksdagsledamöter m fl. Sweboat står som huvudavsändare för Fob, men den produceras i ett stort och värdefullt samarbete med 21 andra parter som på olika sätt är knutna till båtlivet i Sverige. Det är båtmässorna i Stockholm och Göteborg, Håll Sverige Rent, Kustbevakningen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Naturvårdverket, Polisen, Sjöräddningssällkapet, Sjösäkerhetsrådet, Sportfiskarna, Svenska Livräddningssällskapet, Svenska Båtunionen, Svenska Kanotförbundet, Svenska Kryssarklubben, Svenska Seglarförbundet, Tillväxtverket, Transportstyrelsen, Kemikalieinspektionen, Havs- och Vattenmyndigheten och Intiativet Hållbara Hav. Foldern används ofta av journalister för faktainhämtning till artiklar och inslag i olika medier.

6.2 Media och nyhetsbevakning I snitt har Sweboat kontakt med media någon gång per vecka. Vi publicerar debattartiklar i aktuella ämnen och skickar ut pressmeddelanden under året samt bevakar vad som skrivs i andra medier och rapporterar notiser av särskild vikt och/eller intresse under rubriken “Snabba klipp” på vår hemsida. Vi har omvärldsbevakning via Meltwater som bygger på ett 80-tal specifika sökord samt alla medlemmars företagsnamn. Via en RSS-feed så rullar dagens artiklar på vår hemsida. Sedan september månad prenumererar vi också på tjänsten “Offentliga Dokument” från Meltwater. Det innebär att vi får en daglig rapport över handlingar och dokument från Kommuner, Länstyrelser och myndigheter där något av våra sökord eller medlemmars företagsnamn omnämns.

11

Årsberättelse 2015-2016_enkelsida.indd 11

2016-11-11 14:02:46


7. Båtlivets miljöfrågor 7.1 Båtmiljörådet

Sweboat bildar tillsammans med 15 andra organisationer Båtmiljörådet. Rådet står bakom ett 12-punkts program som innefattar de miljöfrågor som på ett eller annat sätt berör båtlivet och branschen. För att få någon form av fokus i så många frågor kommer man att lyfta upp tre frågor i taget som blir ”årets temafrågor” Mer information detta kommer i Sweboat Nyheter. Rådet ses tre gånger per år och har de senaste åren drivits av Havs och vattenmyndigheten - som inför 2015 har lämnat över ordförandeskapet till Transportstyrelsen (som startade rådet 2008).

7.2 Båtretur Under hösten 2016 har Sweboat tillsammans med bland andra Båtskroten, Svenska Båtunionen och Stena Recycling, fått ett bidrag på 500 000 kronor från Energimyndigheten i projektet RE:Source, i syfte att göra en förstudie, som sedan skall leda till ett större projekt, kring Båtar i en cirkulär ekonomi och om att hitta lönsamhet i materialåtervinning av framför allt glasfiber. Båtretur är etablerat, har hög kännedom och är i alla sammanhang mycket lovordat – men alldeles för få båtar kommer in i systemet! Vi i branschen – speciellt medlemmar i Sweboat som ju är delägare, måste se till att fler båtar kommer in i systemet!

8. Kompetensutveckling 8.1 Konsumentjuridik

Även i år har det genomförts ett antal konsumentjuridikutbildningar i Sweboats regi. Cirka 1 500 personer har hittills lärt sig mer om konsumenträtt och reklamationshantering sedan vi införde utbildningen som kriterium för medlemskap. Under Sweboatdagarna håller Halldins Advokater en genomgång av konsumentjuridik och hur den fungerar i praktiken genom att presentera några exempel på riktiga fall och frågeställningar.

8.2 Pärmar för Egenkontroll På de medlemsbesök som Sweboat gjort under året har det visat sig att våra Egenkontrollpärmar varit väl använda på många håll. De har varit till god hjälp för många när kommunernas Miljö & Hälsa samt Arbetsmiljöverket gjort både aviserade och oaviserade besök på en del arbetsplatser. I Sweboats pärmserie ingår pärmarna Egenkontroll Miljö, Systematiskt Brandskyddsarbete och Systematiskt Arbetsmiljöarbete för förebyggande miljö. och skyddsarbete hos våra medlemsföretag. Pärmarna går att beställa från kansliet.

8.3 Föreläsningar Under Sweboatdagarna ges tre föreläsningar inom ämnena Digital marknadsföring med Jajja Media Group, HR i praktiken med Wise Consulting och Vinnande beteende med Ohlin Consulting Group. (Se mer under avsnitt 3.3 Sweboatdagarna). 12

Årsberättelse 2015-2016_enkelsida.indd 12

2016-11-11 14:02:48


8.4 Praktiska yrkeskurser För att möta efterfrågan på praktiska yrkeskurser har Sweboat ett medlemsavtal med utbildningsföretaget Motivera AB.

8.5 Gymnasie- och YH-utbildningar Sweboat stödjer tre gymnasieutbildningar och en YH-utbildning med inriktningar mot marinteknik på Orust, i Uddevalla, Mariestad och Stockholm. Under året har vi varit engagerade i utvecklingen av två nya YH-utbildningar vars ansökningar nu skickats in till YH-myndigheten. I början av 2016 ges besked om utbildningarna får klartecken från myndigheten för yrkeshögskolan.

9. Internationellt 9.1 ICOMIA

ICOMIA (International Council of Marine Industry Associations) är båtbranschens internationella intresseorganisation och representerar 35 branschorganisationer liknande Sweboat, från 31 olika länder. Det operativa arbetet sköts av ett kansli på fyra personer, placerade i London. ICOMIAs arbete styrs av sex kommittéer: Technical, Environmental, Export, Statistics, Boat Shows och Grow Boating, vars ordförande är Mats Eriksson, Sweboat. Sam Behrmann är Sweboats kontrakterade representant i Technical Committe. Annika Lindqvist representerar Sweboat i Exporters Committe. Medlemsländerna ses till en tredagars kongress varje år i juni (2016 års kongress hölls i Trieste, Italien), på METS i november och på Boot i Düsseldorf i januari/februari. Sweboat är kända för att vara aktiva och bidragande i de flesta sammanhang.

9.2 METS och internationella förfrågningar Sweboat arrangerar en paviljong på den årliga tillbehörsmässan METS Trade i Amsterdam för de medlemsföretag som önskar delta. Årets mässa pågick 1517 november. I år deltog 16 företag i 15 montrar i den svenska paviljongen. Tre medlemsföretag ställde ut i Marina and Yard Pavilion och ytterligare sex ställde ut i egen regi i olika hallar, varav två i sina internationella koncernmontrar. Den svenska paviljiongen flyttade till en ny hall i år, hall 12, tillsammans med de övriga skandinaviska paviljongerna. I år besökte Sveriges ambassadör i Nederländerna, Per Holmström, paviljongen för andra gången. Totalt var det 1 465 företag från 46 länder som ställde ut och drygt 20.000 besökare från 110 länder. Exportförfrågningar såväl som förfrågningar om distributörer och agenter distribueras löpande till aktuella medlemsföretag. En rad kontakter med och förfrågningar från utländsk media har förekommit under året. 13

Årsberättelse 2015-2016_enkelsida.indd 13

2016-11-11 14:02:53


9.3 Standardisering ISO/TC 188 ”Fritidsbåtar”, höll sin årliga mötesvecka i London 27 juni -1 juli hos BSI (British Standards Institution). Under veckan i London gick arbetsgrupperna igenom kommentarer inkomna från medlemsländerna och beslutade om vilka ISO standarder som är i behov av revision. Kommitteen har bildat en undergrupp TC 188/SC2 med ansvar för standarder som rör motorer och framdrivningssystem. Sam Behrman är på uppdrag av Sweboat ordförande i den svenska spegelkommittén för båtstandardisering, SIS TK/232. Kommittén arbetar i princip som en svensk remissinstans till ISO/TC 188 och avger yttranden angående revisioner och förslag till nya EN/ISO standarder.

10. Bemanning under året 10.1 Sweboats kansli

Under året har kansliet bemannats av • • • • • • •

Mats Eriksson, vd Ann-Cathrine Svensson, ekonomi/admin Annika ”Nicke” Lindqvist, kommunikation Patric Borén, mässor/marknad Stefan Pålsson, medlemssupport (t o m 17 maj 2016) Stefan Berne, medlemssupport västkusten (fr o m 5 februari 2016) Thomas Greberg, medlemssupport (fr o m 8 augusti 2016)

10.2 Sweboats styrelse Under året har förbundsstyrelsen bestått av • • • • • • • •

Ulf Jarlerud, Styrelseordförande Eva Nicklasson, Cremo Produktions AB Lars Johansson, KGK Motor AB Crister Torninger, Mind and Space Peter Magnusson, R.M. Marinshopen AB Björn Sandhaag, MarinDepån AB Göran Gross, Dyviks Varv AB Mats Eriksson, Sweboat

14

Årsberättelse 2015-2016_enkelsida.indd 14

2016-11-11 14:02:54


Årsberättelse 2015-2016_enkelsida.indd 15

2016-11-11 14:02:55


Tel vx 08-449 55 90 - Fax 08-449 55 95 - E-post info@sweboat.se

Årsberättelse för Sweboat 2015/2016 November 2016

Sweboat - Båtbranschens Riksförbund www. sweboat.se, upptäckbåtlivet.se, sökbåt.se, alltpasjon.nu & oppnavarv.nu Postadress Besöksadress Box 92065 Kryssargatan 2 120 07 STOCKHOLM 120 63 STOCKHOLM

Årsberättelse 2015-2016_enkelsida.indd 16

2016-11-11 14:02:57

Årsberättelse 2015 2016 enkelsida  

Årsberättelsen för Sweboat -Båtbranschens Riksförbund "Detta har vi gjort" 2015/2016

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you