Shri Vyasarajamata (Sosale) Shubha Kruth Samvathsara Kannada Pachanga 2022/23

Page 1

24

|| ²æà ªÀÄÆ®UÉÆÃ¥Á®PÀȵÉÆÚà «dAiÀÄvÉà ||

|| ²æà ªÁå¸ÀgÁeÉÆà «dAiÀÄvÉà ||

dUÀzÀÄÎgÀÄ ²æêÀÄ£ï ªÀÄzsÁéZÁAiÀÄðgÀ ªÀÄÆ® ªÀĺÁ¸ÀA¸ÁÜ£À ²æà gÁeÉÃAzÀæwÃxÀðgÀ ¥ÀƪÁ𢠪ÀÄpÃAiÀÄ

²æà ªÁå¸ÀgÁd ªÀÄoÀ (¸ÉÆøÀ¯É)

wgÀĪÀÄPÀÆqÀ®Ä, n. £ÀgÀ¹Ã¥ÀÄgÀ vÁ®ÆPÀÄ, ¨ÉÊgÁ¥ÀÄgÀ CAZÉÉ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ f¯Éè, PÀ£ÁðlPÀ

F ¥ÀAZÁAUÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀªÀgÀÄ PÀqÁØAiÀĪÁV F £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwðªÀiÁr ²æêÀÄoÀzÀ ¥ÀAZÁAUÀ «¨sÁUÀPÉÌ vÀ®Ä¦¸ÀĪÀÅzÀÄ. ²æêÀÄoÀzÀ ²µÀågÀ qÁmÁ ¸ÀAUÀæºÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ªÀÄvÀÄÛ ²æêÀÄoÀzÀ ²µÀågÉÆA¢UÉ ¸ÀA¥ÀPÀðªÀ£ÀÄß ¨É¼É¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV F ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀAUÀ滸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.

¥ÀÆtð ºÉ¸ÀgÀÄ :

...............................................................................................................................................................................................................................................

«¼Á¸À

...............................................................................................................................................................................................................................................

:

(vÁ®ÆèPÀÄ, f¯Éè

...............................................................................................................................................................................................................................................

¦£ïPÉÆÃqï ¸À»vÀ)

...............................................................................................................................................................................................................................................

ªÉƨÉʯï

:

............................................................................................................................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................................................................................................................

E-ªÉÄïï

:

...............................................................................................................................................................................................................................................

UÀÄgÀĪÀÄoÀ

:

...............................................................................................................................................................................................................................................

¢£ÁAPÀ :

¸À»1 24 || ²æà ªÀÄÆ®UÉÆÃ¥Á®PÀȵÉÆÚà «dAiÀÄvÉà ||

|| ²æà ªÁå¸ÀgÁeÉÆà «dAiÀÄvÉà ||

dUÀzÀÄÎgÀÄ ²æêÀÄ£ï ªÀÄzsÁéZÁAiÀÄðgÀ ªÀÄÆ® ªÀĺÁ¸ÀA¸ÁÜ£À ²æà gÁeÉÃAzÀæwÃxÀðgÀ ¥ÀƪÁ𢠪ÀÄpÃAiÀÄ

²æà ªÁå¸ÀgÁd ªÀÄoÀ (¸ÉÆøÀ¯É)

wgÀĪÀÄPÀÆqÀ®Ä, n. £ÀgÀ¹Ã¥ÀÄgÀ vÁ®ÆPÀÄ, ¨ÉÊgÁ¥ÀÄgÀ CAZÉÉ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ f¯Éè, PÀ£ÁðlPÀ

C£ÀÄUÀæºÀ¸ÀAzÉñÀ

²æêÀÄvÀàgÀªÀĺÀA¸À¥ÀjªÁædPÁZÁAiÀÄðgÁzÀ ¥ÀzÀªÁPÀå¥ÀæªÀiÁt¥ÁgÁªÁgÀ¥ÁjÃt ¸ÀªÀðvÀAvÀæ¸ÀévÀAvÀægÁzÀ ²æêÀÄzÉéöʵÀÚªÀ¹zÁÞAvÀ¥ÀæwµÁ×¥À£ÁZÁAiÀÄðgÁzÀ ²æêÀÄÆ®UÉÆÃ¥Á®PÀȵÀÚ - ²æêÀÄÆ®¥ÀmÁÖ©ügÁªÀÄ - ²æêÉÃzÀªÁå¸ÀzÉêÀgÀÄUÀ¼À ¥ÁzÀ¥ÀzÁägÁzsÀPÀgÁzÀ dUÀzÀÄÎgÀÄ ²æêÀÄ£ÀäzsÁéZÁAiÀÄðgÀ ªÀÄÆ®ªÀĺÁ¸ÀA¸ÁÜ£À ²æÃgÁeÉÃAzÀæwÃxÀð¥ÀǪÁð¢ªÀÄoÀ ²æêÁå¸ÀgÁdUÀÄgÀĸÁªÀð¨s˪ÀÄ«zÁåPÀuÁðlPÀ¹AºÁ¸À£Á¢üñÀégÀgÁzÀ

²æà ²æà 1008 ²æëzÁå²æñÀwÃxÀð ²æÃ¥ÁzÀAUÀ¼ÀªÀgÀÄ

C±ÉõÀ ¸ÀzÀãPÀÛjUÉ ªÀÄAUÀ¼ÀªÁUÀ¯ÉAzÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ C£ÀAvÀ£ÁgÁAiÀÄt¸ÀägÀuÉUÀ¼ÀÄ.

“DZÁgÀ¥Àæ¨sÀªÉÇà zsÀªÀÄðB zsÀªÀÄð¸Àå ¥Àæ¨sÀÄgÀZÀÄåvÀB” JA§ ªÀiÁw£ÀAvÉ ¸ÀzÁZÁgÀzÀ C£ÀĵÁ×£À¢AzÀ ªÀiÁvÀæªÉà zsÀªÀÄðzÀ ¥Á®£É ¸ÁzsÀå. zsÀªÀÄðzÀ £É¯ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ £É¯É¸ÀĪÀgÉÆà CªÀgÀ£ÀÄß ¨sÀUÀªÀAvÀ£ÀÄ C£ÀÄUÀ滸ÀÄvÁÛ£É. «»vÀªÁzÀ PÀªÀÄðªÀ£ÀÄß JA¢UÀÆ vÀåf¸À¨ÁgÀzÀÄ. ¨sÀUÀªÀAvÀ£À C¥ÀgÉÆÃPÀë ¥ÀqÉzÀªÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¤AiÀÄvÀPÀªÀÄðªÀ£ÀÄß DZÀj¸À¨ÉÃPÀÄ. G¥À¤µÀwÛ£À°è EzÀ£ÀÄß ¸ÀàµÀÖ¥Àr¸À¯ÁVzÉ -“PÀĪÀð£ÉßêÉúÀ PÀªÀiÁðt ffëµÉÃZÀÒvÀA ¸ÀªÀiÁB”.”DzÀÝjAzÀ “DZÁgÀ»Ã£ÀA £À ¥ÀÅ£ÀAw ªÉÃzÁB”, “PÀÄgÀÄ ¨sÀÄAPÀë÷é ZÀ PÀªÀÄð ¤dA ¤AiÀÄvÀA” JA§ ªÀiÁwUÉ C£ÀĸÁgÀªÁV £ÀªÉÄä®è ¸ÀvÀ̪ÀÄðUÀ¼À£ÀÆß ¨sÀUÀªÀAvÀ£À ¥ÀÇeÁgÀÆ¥ÀªÁV DZÀj¹ ²æÃPÀȵÀÚ£À CrzÁªÀgÉUÀ¼À°è ¸ÀªÀĦð¸À¨ÉÃPÀÄ. KPÁzÀ²ÃªÀævÀ-G¥ÀªÁ¸À, ZÁvÀĪÀiÁð¸ÀåªÀævÀ, «µÀÄÚ¥ÀAZÀPÀ, UÀæºÀuÁZÀgÀuÉ, ±ÁæzÀÞ, ±ÀĨsÀPÁAiÀÄð, EªÉ®èªÀÇ wy-ªÁgÀ-£ÀPÀëvÀæ-AiÉÆÃUÀ-PÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĸÀj¹zÀÄÝ, ¥ÀAZÁAUÀzÀ ¤tðAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ w¼ÀĪÀ½PÉ CvÀåªÀ±ÀåªÁVzÉ. ²æêÁå¸ÀgÁdgÀ ¸ÀvÀìA¥ÀæzÁAiÀÄ ºÁUÀÄ ²æêÀÄoÀzÀ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄ¥ÀæªÀvÀðPÀgÁzÀ ²æÃPÀA¨Á®ÆgÀÄ gÁªÀÄZÀAzÀæwÃxÀðgÀ PÉÆõÀ×PÀPÉÌ C£ÀĸÁgÀªÁV ²æêÀÄoÀzÀ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¥ÀAZÁAUÀªÀ£ÀÄß ¥ÀAZÁAUÀUÀtÂvÀPÁgÀgÁzÀ «zÁé£ï ²æà PÀgÀÆgÀÄ ªÁ¢gÁeÁZÁAiÀÄðgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²æà C£ÀAvÀ zÉñÀ¥ÁAqÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ¹zÀÞ¥Àr¹zÁÝgÉ. ²æêÀÄoÀzÀ ¥ÀæªÀÄÄR «zÁéA¸ÀgÀ vÀAqÀzÀ ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß ¹éÃPÀj¹ ¤tð¬Ä¸À¯ÁVzÉ. ²æêÀÄoÀzÀ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀiÁ£ÀĸÁgÀ ¤tÂðÃvÀ ¥ÀAZÁAUÀªÀ£ÀÄß C£ÀĸÀj¹ J®è ¨sÀPÀÛgÀÆ ¸ÉÆéÃavÀPÀªÀiÁð£ÀĵÁ×£À ¤gÀvÀgÁUÀ° JAzÀÄ £ÁªÀÅ D²¸ÀÄvÉÛêÉ. ªÉÄʸÀÆj£À ªÁtÂÃ¥Éæ¸ï£À ªÀiÁ°ÃPÀgÁzÀ ²æà J. ²æäªÁ¸À EªÀgÀÄ ªÀÄÄzÀætPÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß C®àPÁ®zÀ°è CZÀÄÑPÀmÁÖV ¤ªÀð»¹zÁÝgÉ. ¥ÀAZÁAUÀ¤tðAiÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄÄzÀætPÁAiÀÄðzÀ°è ²æêÀÄoÀPÉÌ ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹gÀĪÀ J®è «zÁéA¸ÀgÀ£ÀÄß, ªÀÄÄzÀæuÁ®AiÀÄzÀªÀgÀ£ÀÄß, J¯Áè ¨sÀPÀÛªÀUÀðªÀ£ÀÄß ²æêÀÄÆ®UÉÆÃ¥Á®PÀȵÀÚ£ÀÄ C£ÀÄUÀ滸À° JAzÀÄ ¥Áæyð¸ÀÄvÉÛêÉ.

ªÉÆPÁÌA : gÁAiÀĪÉîÆgÀÄ ªÀiÁUÀð²gÀ ±ÀÄPÀè vÀ¢UÉ. 7/12/2021

Ew C£ÀAvÁ£ÀAvÀ £ÁgÁAiÀÄt¸ÀägÀuÉUÀ¼ÀÄ ²æëzÁå²æñÀwÃxÀð ²æÃ¥ÁzÀAUÀ¼ÀªÀgÀÄ


2 24

²æúÀA¸À£ÁªÀÄPÀ ¥ÀgÀªÀiÁvÀä£À ¸ÁPÁëvÀàgÀA¥ÀgÉAiÀiÁzÀ ²æêÀÄ£ÀäzsÁéZÁAiÀÄðgÀ ªÀÄÆ®ªÀĺÁ¸ÀA¸ÁÜ£À 1. ²æúÀA¸À£ÁªÀÄPÀ ¥ÀgÀªÀiÁvÀä 2. ²æÃZÀvÀĪÀÄÄðR§æºÀäzÉêÀgÀÄ 3. ²æøÀ£ÀPÀwÃxÀðgÀÄ 4. ²æøÀ£ÀAzÀ£ÀwÃxÀðgÀÄ 5. ²æøÀ£ÀvÀÄ̪ÀiÁgÀwÃxÀðgÀÄ 6. ²æøÀ£ÁvÀ£ÀwÃxÀðgÀÄ 7. ²æÃzÀƪÁð¸ÀwÃxÀðgÀÄ 8. ²æÃeÁÕ£À¤¢üwÃxÀðgÀÄ 9. ²æÃUÀgÀÄqÀªÁºÀ£ÀwÃxÀðgÀÄ 10. ²æÃPÉʪÀ®å wÃxÀðgÀÄ 11. ²æÃeÁÕ£ÉñÀwÃxÀðgÀÄ 12. ²æÃ¥ÀgÀwÃxÀðgÀÄ 13. ²æøÀvÀå¥ÀædÕwÃxÀðgÀÄ 14. ²æÃ¥ÁædÕwÃxÀðgÀÄ 15. ²æÃCZÀÄåvÀ¥ÉæÃPÁëZÁAiÀÄðgÀÄ 16. ²æêÀÄ£ÀäzsÁéZÁAiÀÄðgÀÄ * ªÀiÁWÀ ±ÀÄ 9 17. ²æÃ¥ÀzÀä£Á¨sÀwÃxÀðgÀÄ * PÁwðPÀ PÀÈ 14 18. ²æãÀgÀºÀjwÃxÀðgÀÄ * ¥ÀŵÀå PÀÈ 7 19. ²æêÀiÁzsÀªÀwÃxÀðgÀÄ * ¨sÁzÀæ PÀÈ 30 20. ²æÃCPÉÆëèsÀåwÃxÀðgÀÄ * ªÀiÁUÀð PÀÈ 5 21. ²æÃdAiÀÄwÃxÀðgÀÄ * DµÁqsÀ PÀÈ 5 22. ²æëzÁå¢ügÁdwÃxÀðgÀÄ * ªÉʱÁR ±ÀÄ 3 23. ²æÃgÁeÉÃAzÀæwÃxÀðgÀÄ * ªÉʱÁR ±ÀÄ 15 24. ²æÃdAiÀÄzsÀédwÃxÀðgÀÄ * PÁwðPÀ ±ÀÄ 15 25. ²æÃ¥ÀÄgÀĵÉÆÃvÀÛªÀÄwÃxÀðgÀÄ * ZÉÊvÀæ ±ÀÄ 01

²æÃgÁeÉÃAzÀæwÃxÀðgÀ ¥ÀǪÁð¢ªÀÄoÀ

²æêÁå¸ÀgÁdªÀÄoÀzÀ

26. ²æçæºÀätåwÃxÀðgÀÄ * ªÉʱÁR PÀÈ 11 27. ²æêÁå¸ÀwÃxÀðgÀÄ (²æêÁå¸ÀgÁdgÀÄ) * ¥sÁ®ÄÎt PÀÈ 04 28. ²æòæäªÁ¸ÀwÃxÀðgÀÄ * ªÉʱÁR PÀÈ 5 29. ²æÃgÁªÀÄwÃxÀðgÀÄ *C±ÀéAiÀÄÄd±ÀÄ 14 30. ²æîQë÷äÃPÁAvÀwÃxÀðgÀÄ * ±ÁæªÀt ±ÀÄ 7 31. ²æòæÃ¥ÀwwÃxÀðgÀÄ * DµÁqsÀ ±ÀÄ 12 32. ²æÃPÀA¨Á®ÆgÀÄ gÁªÀÄZÀAzÀæwÃxÀðgÀÄ (¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄ¥ÀæªÀvÀðPÀgÀÄ) *ªÀiÁUÀð²gÀ ±ÀÄ 3 33. ²æîQëöäêÀ®è¨sÀwÃxÀðgÀÄ * ¥ÀĵÀå ±ÀÄ 5 34. ²æîQëöäãÁxÀwÃxÀðgÀÄ * ±ÁæªÀt ±ÀÄ 13 (²æêÁå¸ÀvÀæAiÀÄn¥ÀàtÂÃPÁgÀgÀÄ) 35. ²æîQëöäÃ¥ÀwwÃxÀðgÀÄ * PÁwðPÀ ±ÀÄ 11 36. ²æîQëöäãÁgÁAiÀÄtwÃxÀðgÀÄ * PÁwðPÀ ±ÀÄ 13 37. ²æÃgÀWÀÄ£ÁxÀwÃxÀðgÀÄ (²æñÉõÀZÀA¢æPÁZÁAiÀÄðgÀÄ) * DµÁqsÀ ±ÀÄ 4 38. ²æÃdUÀ£ÁßxÀwÃxÀðgÀÄ (²æà ¨sÁµÀå¢Ã¦PÁZÁAiÀÄðgÀÄ)* ¥ÀĵÀå ±ÀÄ 2 39. ²æòæãÁxÀwÃxÀðgÀÄ * ¥ÀĵÀå ±ÀÄ 4 40. ²æëzÁå£ÁxÀwÃxÀðgÀÄ * ªÉʱÁR ±ÀÄ 11 41. ²æëzÁå¥ÀwwÃxÀðgÀÄ * ªÉʱÁR ±ÀÄ 4 42. ²æëzÁåªÀ®è¨sÀwÃxÀðgÀÄ * ªÀiÁUÀð²gÀ ±ÀÄ 9 43. ²æëzÁåPÁAvÀwÃxÀðgÀÄ * eÉåõÀ× ±ÀÄ 9 44. ²æëzÁ夢üwÃxÀðgÀÄ * DµÁqsÀ PÀÈ 11

UÀÄgÀÄ¥ÀgÀA¥ÀgÉ

45. ²æëzÁå¥ÀÆtðwÃxÀðgÀÄ * ±ÁæªÀt ±ÀÄ 6 46. ²æëzÁå¹AzsÀÄwÃxÀðgÀÄ * DµÁqsÀ ±ÀÄ 9 47. ²æëzÁå²æÃzsÀgÀwÃxÀðgÀÄ * ZÉÊvÀæ PÀÈ 14 48. ²æëzÁå²æäªÁ¸ÀwÃxÀðgÀÄ * ªÉʱÁR ±ÀÄ 4 49. ²æëzÁå¸ÀªÀÄÄzÀæwÃxÀðgÀÄ * PÁwðPÀ ±ÀÄ 2 50. ²æëzÁågÀvÁßPÀgÀwÃxÀðgÀÄ * ªÉʱÁR PÀÈ 9 51. ²æëzÁåªÁj¢üwÃxÀðgÀÄ * ¨sÁzÀæ¥ÀzÀ ±ÀÄ 5 52. ²æëzÁå¥Àæ¸À£ÀßwÃxÀðgÀÄ * ªÀiÁUÀð²gÀ ±ÀÄ 1 55. ²æëzÁå¥ÀAiÉÆä¢üwÃxÀðgÀÄ * ¨sÁzÀæ¥ÀzÀ PÀÈ 10 54. ²æëzÁåªÁZÀ¸ÀàwwÃxÀðgÀÄ * PÁwðPÀ ±ÀÄ 11 55. ²æëzÁåªÀÄ£ÉÆúÀgÀwÃxÀðgÀÄ (dįÉÊ 2, 2017gÀAzÀÄ ¦ÃoÀvÁåUÀ)

²æúÀA¸À£ÁªÀÄPÀ ¥ÀgÀªÀiÁvÀä£À ¸ÁPÁëvÀàgÀA¥ÀgÉAiÀÄ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¦ÃoÁ¢ü¥ÀwUÀ¼ÀÄ

²æëzÁå²æñÀwÃxÀð²æÃ¥ÁzÀgÀÄ * DgÁzsÀ£Á ¢£ÀUÀ¼ÀÄ

±ÀÄ - ±ÀÄPÀè¥ÀPÀë

PÀÈ - PÀȵÀÚ¥ÀPÀë


3 24

²æêÁå¸ÀgÁdªÀÄoÀzÀ UÀÄgÀÄ¥ÀgÀA¥ÀgÉ 1. ²æòæêÀÄzÁ£ÀAzÀwÃxÀðgÀÄ C¨sÀæªÀÄA ¨sÀAUÀgÀ»vÀA CdqÀA «ªÀÄ®A ¸ÀzÁ | D£ÀAzÀwÃxÀðªÀÄvÀÄ®A ¨sÀeÉà vÁ¥ÀvÀæAiÀiÁ¥ÀºÀªÀiï|| ªÀiÁWÀ ±ÀÄzÀÞ £ÀªÀ«ÄÃ, §zÀjPÁ±ÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ 2. ²æÃ¥ÀzÀä£Á¨sÀwÃxÀðgÀÄ

7. ²æëzÁå¢ügÁdgÀÄ «zÁå¢üñÀ¥ÀzÁ¸ÀPÉÆÛà «zÁåP˱À®å¸ÀAAiÀÄÄvÀB | «zÁå¢ügÁdwÃxÁðSÉÆåà UÀÄgÀĨsÀÆðAiÀiÁzÀ©üõÀÖzÀB || ªÉʱÁR ±ÀÄzÀÞ vÀÈwÃAiÀiÁ, AiÀÄgÀUÉƼÀ 8. ²æÃgÁeÉÃAzÀæwÃxÀðgÀÄ «§ÄzsÉÃAzÀæªÀÄÄSÁ£ï ²µÁå£ï £ÀªÀPÀÈvÀéB ¸ÀÄzsÁA ¸ÀÄ¢üÃB |

²æêÀÄzsÀé¸ÀA¸ÉêÀ£À®§Þ±ÀÄzÀÞ«zÁå ¸ÀÄzsÁA¨sÉÆäzsÀAiÉÆĪÀįÁ AiÉÄà |

AiÉÆÄ¥ÁoÀAiÀÄvï ¸À gÁeÉÃAzÀæwÃxÉÆðà ¨sÀÆAiÀiÁzÀ©üõÀÖzÀB ||

PÀÈ¥Á®ªÀB ¥ÀAPÀd£Á¨sÀwÃxÁðB PÀÈ¥Á®ªÀ¸Áìöå£Àä¬Ä ¤vÀåªÉÄõÁªÀiï || PÁwðPÀ §ºÀļÀ ZÀvÀÄzÀð²Ã, £ÀªÀªÀÈAzÁªÀ£À (D£ÉUÀÄA¢) 3. ²æãÀgÀºÀj wÃxÀðgÀÄ ¨sÀÆzÉëÃvÀ£ÀAiÀiÁ¸ÀPÀÛgÀXéñÀ¥ÀzÀªÀiÁ£À¸ÀB | £ÀȺÀAiÀiÁðRåUÀÄgÀĨsÀÆðAiÀiÁzÀ¸À䢵ÁÖxÀð¹zÀÞAiÉÄÃ|| ¥ÀĵÀå §ºÀļÀ ¸À¥ÀÛ«ÄÃ, ºÀA¦ 4. ²æêÀiÁzsÀªÀwÃxÀðgÀÄ ªÀiÁzsÀªÁAXæAiÀÄÄUÁ¸ÀPÁÛ ªÀiÁzsÀªÁRåªÀÄĤñÀégÁB | CzÀ¨sÀæªÀÄzsÀéwÃxÁð AiÉÄà zÀzÀÄå¸ÉÛÄ©üõÀÖ¸ÀAvÀwªÀiï|| ¨sÁzÀæ¥ÀzÀ CªÀiÁªÁ¸Éå, ªÀÄtÆgÀÄ 5. ²æà CPÉëÆèsÀåwÃxÀðgÀÄ ²æêÀÄzÀæªÀiÁgÀªÀÄt¸À¢Îj¥ÁzÀ¸ÀAVªÁåSÁ夣ÁzÀzÀ°vÁT®zÀĵÀÖzÀ¥ÀðªÀiï | zÀĪÁð¢ªÁgÀt«zÁgÀtzÀPÀë¢ÃPÀëªÀÄPÉëÆèsÀåwÃxÀð ªÀÄÈUÀgÁdªÀĺÀA £ÀªÀiÁ«Ä|| ªÀiÁUÀð²gÀ §ºÀļÀ ¥ÀAZÀ«ÄÃ, ªÀļÀSÉÃqÀ 6. ²æÃdAiÀÄwÃxÀðgÀÄ avÉæöÊB ¥ÀzÉʱÀÑ UÀA©üÃgÉʪÁðPÉåöʪÀiÁð£ÉÊgÀRArvÉÊB | UÀÄgÀĨsÁªÀA ªÀåAdAiÀÄAwà ¨sÁw ²æÃdAiÀÄwÃxÀðªÁPï ||

DµÁqsÀ §ºÀļÀ ¥ÀAZÀ«ÄÃ

ªÉʱÁR ¥ÀÆtÂðªÀiÁ, AiÀÄgÀUÉƼÀ 9. ²æÃdAiÀÄzsÀédwÃxÀðgÀÄ gÀªÀiÁgÀªÀÄt¥ÁzÁ§ÓAiÀÄÄUÀ¯Á¸ÀPÀÛªÀiÁ£À¸ÀB | dAiÀÄzsÀédªÀÄĤÃAzÉÆæÄ¸Ë UÀÄgÀĨsÀÆðAiÀiÁzÀ©üõÀÖzÀB|| PÁwðPÀ ¥ÀÆtÂðªÀiÁ, AiÀÄgÀUÉƼÀ 10. ²æÃ¥ÀÄgÀĵÉÆÃvÀÛªÀÄwÃxÀðgÀÄ ¥ÀÄgÀĵÉÆÃvÀÛªÀÄ¥ÁzÁ§ÓºÀÈzÀAiÀıÁê¸ÀÛçPÉÆëzÀB | ¥ÀÄgÀĵÉÆÃvÀÛªÀÄwÃxÁðSÉÆåà UÀÄgÀĨsÀÆðAiÀiÁzÀ©üõÀÖzÀB || ZÉÊvÀæ ±ÀÄzÀÞ¥Àæw¥Àvï, UÀĺÁ¥ÀæªÉñÀ (C§ÆâgÀÄ) 11. ²æçæºÀätåwÃxÀðgÀÄ PÀA¸ÀzsÀéA¹¥ÀzÁA¨sÉÆÃd¸ÀA¸ÀPÉÆÛà ºÀA¸À¥ÀÄAUÀªÀB | §æºÀätåUÀÄgÀÄgÁeÁSÉÆåà ªÀvÀðvÁA ªÀĪÀÄ ªÀiÁ£À¸Éà || ªÉʱÁR §ºÀļÀ KPÁzÀ²Ã, C§ÆâgÀÄ 12. ²æêÁå¸ÀwÃxÀðgÀÄ (²æêÁå¸ÀgÁdgÀÄ) CyðPÀ°àvÀPÀ¯ÉÆàÄAiÀÄA ¥ÀævÀåyðUÀdPÉøÀjà | ªÁå¸ÀwÃxÀðUÀÄgÀĨsÀÆðAiÀiÁzÀ¸À䢵ÁÖxÀð¹zÀÞAiÉÄà || ¥sÁ®ÄÎt §ºÀļÀ ZÀvÀÄyðÃ, £ÀªÀªÀÈAzÁªÀ£À (D£ÉUÀÄA¢) 13. ²æòæäªÁ¸ÀwÃxÀðgÀÄ AiÀÄzÀÄ£ÁxÀ¥ÀzÁA¨sÉÆÃd¸ÀA¸ÀPÉÆÛà ºÀA¸ÀgÁtÄäzÉà | ²æäªÁ¸ÀUÀÄgÀĨsÀÆðAiÀiÁvï ªÁ¸À«Ã¸ÀÆ£ÀÄ¥ÀÆdPÀB|| ªÉʱÁR §ºÀļÀ ¥ÀAZÀ«ÄÃ, £ÀªÀªÀÈAzÁªÀ£À (D£ÉUÀÄA¢)


4 24

14. ²æÃgÁªÀÄwÃxÀðgÀÄ gÁªÀÄwÃxÀðªÀÄĤA ªÀAzÉà gÁªÀÄ¥ÁzÁ§Ó¨sÁ¸ÀPÀªÀiï | ¸ÀªÀÄåeÁå¸ÀÄ zsÀgÉñÁ£ÁA gÁªÀÄ¥ÁgÀªÀÄå¸ÁzsÀPÀªÀiï || C±ÀéAiÀÄÄd ±ÀÄzÀÞ ZÀvÀÄzÀð²Ã, £ÀªÀªÀÈAzÁªÀ£À (D£ÉUÀÄA¢) 15. ²æîQë÷äÃPÁAvÀwÃxÀðgÀÄ ®QëöäÃPÁAvÀUÀÄgÀÄA ªÀAzÉà ®PÀë÷äuÁAiÀÄðªÀĺÀA ¸ÀzÁ | gÀQëvÁ£ï ¸ÉéãÀ PÀĪÁðtA ®QëöäñÁ£ï ©üPÀëÄPÁ£À¦ || ±ÁæªÀt ±ÀÄzÀÞ ¸À¥ÀÛ«ÄÃ, ¥É£ÀÄPÉÆAqÀ 16. ²æòæÃ¥ÀwwÃxÀðgÀÄ ªÉÃAPÀmÉñÀ¥ÀzÁ¸ÀPÀÛA ªÁ¢¨sÀAUÀ«ZÀPÀëtªÀiï | ²æÃ¥ÀwÃAzÀæUÀÄgÀÄA ªÀAzÉà ¸ÀªÀðvÀAvÉæõÀÄ PÉÆëzÀªÀiï ||

DµÁqsÀ ±ÀÄzÀÞ zÁézÀ²Ã, gÁAiÀĪÉîÆgÀÄ 17. ²æÃPÀA¨Á®ÆgÀÄ gÁªÀÄZÀAzÀæwÃxÀðgÀÄ (¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄ¥ÀæªÀvÀðPÀgÀÄ)

ªÀAzÁgÀÄPÀ®àvÀgÀªÉà ªÁ¢PÉÊgÀªÀ¨sÁ£ÀªÉà | ²æÃgÁªÀÄZÀAzÀæUÀÄgÀªÉà £ÀªÀÄB PÁgÀÄtå¹AzsÀªÉà || ªÀiÁUÀð²gÀ ±ÀÄzÀÞ vÀÈwÃAiÀiÁ, gÁAiÀĪÉîÆgÀÄ 18. ²æîQëöäêÀ®è¨sÀwÃxÀðgÀÄ CxÀåð©üæìvÀPÀ®àzÀÄæB ªÁ¢ªÀÄvÉÛèsÀPÉøÀjà | ®QëöäêÀ®è¨sÀAiÉÆÃVÃAzÉÆæà ¨sÀÆAiÀiÁzÀ¸ÀäzÀ©üõÀÖzÀB || ¥ÀĵÀå ±ÀÄzÀÞ ¥ÀAZÀ«ÄÃ, ¨ÉîÆgÀÄ 19. ²æîQëöäãÁxÀwÃxÀðgÀÄ (²æêÁå¸ÀvÀæAiÀÄn¥ÀàtÂÃPÁgÀgÀÄ) £ÁxÀªÀiÁ£ÉõÀÖªÀÄAzÁgÀB ²æãÁxÀ¸ÀägÀuÁzÀgÀB | ®QëöäãÁxÁRåUÀÄgÀÄgÁræìvÁxÀð¥ÀæzÉÆĸÀÄÛ £ÀB || ±ÁæªÀt ±ÀÄzÀÞ vÀæAiÉÆÃzÀ²Ã, ²æÃgÀAUÀ 20. ²æîQëöäÃ¥ÀwwÃxÀðgÀÄ ®QëöäãÁxÁ©Þ¸ÀA¨sÀÆvÉÆà ®QëöäÃ¥ÀvÁåRåZÀAzÀæªÀiÁB | ¸ÁzsÀĸÀAzÉÆúÀPÀĪÀÄÄzÁªÉÆÃzÀ¸ÀìA¥ÁvÀÄ £À¸ÀìzÁ || PÁwðPÀ ±ÀÄzÀÞ KPÁzÀ²Ã, ²æÃgÀAUÀ

21. ²æîQëöäãÁgÁAiÀÄtwÃxÀðgÀÄ ¨sÀªÀ¸ÀAPÀl¸ÀAWÁvÀ¥ÀæzsÀéA¸ÀWÀl£ÁZÀtªÀiï | ®QëöäãÁgÁAiÀÄtªÀÄĤA ®PÀë÷äuÁAiÀÄðªÀĺÀA ¨sÀeÉà || PÁwðPÀ ±ÀÄzÀÞ vÀæAiÉÆÃzÀ²Ã, §zÀjPÁ±ÀæªÀÄ 22. ²æÃgÀWÀÄ£ÁxÀwÃxÀðgÀÄ (²æñÉõÀZÀA¢æPÁZÁAiÀÄðgÀÄ) ¸ÀªÀð¸ÀªÀðA¸ÀºÉñÁ£ÁA ¸À¨sÁ¸ÀÄ fvÀªÁ¢gÁmï | ¸ÀªÀðzÁ ¸ÀªÀðzÉÆà ¨sÀÆAiÀiÁzÀæ¥sÀÄ£ÁxÀªÀÄĤñÀégÀB || DµÁqsÀ ±ÀÄzÀÞ ZÀvÀÄyðÃ, wgÀĪÀÄPÀÆqÀ®Ä 23. ²æÃdUÀ£ÁßxÀwÃxÀðgÀÄ (²æèsÁµÀå¢Ã¦PÁZÁAiÀÄðgÀÄ) «zÀévÀàAPÀdªÀiÁvÁðAqÀB ªÁ¢ªÀÄvÉÛèsÀPÉøÀjà | dUÀ£ÁßxÀUÀÄgÀĨsÀÆðAiÀiÁvï eÁåAiÀĸÉà ±ÉæÃAiÀĸÉà ªÀĪÀÄ || ¥ÀĵÀå ±ÀÄzÀÞ ¢éwÃAiÀiÁ, PÀÄA¨sÀPÉÆÃt 24. ²æòæãÁxÀwÃxÀðgÀÄ ¥ÁæyðvÁ©üõÀÖ¸ÀAvÁ£ÀB ¥ÀævÀåyðªÀÄzÀ¨sÀAd£ÀB | ²æãÁxÀwÃxÀðUÀÄgÀÄgÁræìvÁxÀð¥ÀæzÉÆĸÀÄÛ £ÀB || ¥ÀĵÀå ±ÀÄzÀÞ ZÀvÀÄyðÃ, wgÀĪÀÄPÀÆqÀ®Ä 25. ²æëzÁå£ÁxÀwÃxÀðgÀÄ ªÁ¢AiÀÄÆxÀ¥À¸ÀAzÉÆúÀUÀªÀð¥ÁvÀ£ÀPÉøÀjà | £ÉÊd£ÁyvÀzÉÆà ¨sÀÆAiÀiÁ¢ézÁå£ÁxÀUÀÄgÀÄB ²æAiÉÄÊ || ªÉʱÁR ±ÀÄzÀÞ KPÁzÀ²Ã, PÀÄA¨sÀPÉÆÃt 26. ²æëzÁå¥ÀwwÃxÀðgÀÄ ªÁ¢ªÁgÀtUÀªÁðuÁA bÉÃzÉà PÀApÃgÀªÀ¸ÀìzÁ | «zÁå¥ÀwUÀÄgÀĨsÀÆðAiÀiÁ£Àä£Àä£ÉÆÄ©üõÀÖ¹zÀÞAiÉÄà || ªÉʱÁR ±ÀÄzÀÞ ZÀvÀÄyðÃ, PÀÄA¨sÀPÉÆÃt 27. ²æëzÁåªÀ®è¨sÀwÃxÀðgÀÄ «zÁåZÀA¢æPÀAiÀiÁ AiÀÄÄPÉÆÛà «zÁå¥ÀwPÀgÁA§ÄdB | «zÁåªÀ®è¨sÀwÃxÉðÃAzÀÄ«ðzÁåA AiÀÄZÀÒvÀÄ ªÉÄÄ£ÀWÁªÀiï||

ªÀiÁUÀð²gÀ ±ÀÄzÀÞ £ÀªÀ«ÄÃ, wgÀĪÀÄPÀÆqÀ®Ä


5 24

28. ²æëzÁåPÁAvÀwÃxÀðgÀÄ ZÀvÀÄBµÀ¶ÖPÀ¯ÁAiÀÄÄPÀÛB ¸ÀªÀðeÁÕA§Ä¢ü¥ÁgÀUÀB | «zÁåPÁAvÀUÀÄgÀĨsÀÆðAiÀiÁzÀ¸À䢵ÁÖxÀð¹zÀÞAiÉÄà || eÉåõÀ× ±ÀÄzÀÞ £ÀªÀ«ÄÃ, ¸ÉÆøÀ¯É 29. ²æëzÁ夢üwÃxÀðgÀÄ «zÁåUÀ¨sÀ¹Û«zsÀé¸ÁÛ«zÁåw«ÄgÀ¸ÀAvÀwB | «zÁ夢ügÀ«¨sÀÆðAiÀiÁzÀ¸À䢵ÁÖxÀð¹zÀÞAiÉÄà || DµÁqsÀ §ºÀļÀ KPÁzÀ²Ã, ¸ÉÆøÀ¯É 30. ²æëzÁå¥ÀÆtðwÃxÀðgÀÄ «zÀévÀÄ̪ÀÄÄzÀZÀAzÁæAiÀÄ ¨sÀPÀÛ¥ÀAPÀd¨sÁ£ÀªÉà | «zÁå¥ÀÆuÁðAiÀÄ UÀÄgÀªÉà £ÀªÀĸÀìªÉðõÀÖºÉÃvÀªÉà || ±ÁæªÀt ±ÀÄzÀÞ µÀ¶×Ã, ¸ÉÆøÀ¯É 31. ²æëzÁå²æùAzsÀÄwÃxÀðgÀÄ ¸ÀzÁåavÁªÀÄgÀvÀgÀÄB ºÀÈzÁå±ÀÑgÀå¥Àæ¨sÁªÀªÁ£ï | «zÁå²æùAzsÀÄAiÀÄwgÁmï zÀzÁå¢ézÁåA ªÀÄÄgÀ¢éµÀB || DµÁqsÀ ±ÀÄzÀÞ £ÀªÀ«ÄÃ, ¸ÉÆøÀ¯É 32. ²æëzÁå²æÃzsÀgÀwÃxÀðgÀÄ zÀĪÁð¢ªÀÄvÀÛªÀiÁvÀAUÀPÀApÃgÀªÀ GzÁgÀ¢üÃB | «zÁå²æÃzsÀgÀAiÉÆÃVñÀB ±ÉæÃAiÀĸÉà ¨sÀÆAiÀĸÉĸÀÄÛ ªÉÄà || ZÉÊvÀæ §ºÀļÀ ZÀvÀÄzÀð²Ã, ²æÃgÀAUÀ 33. ²æëzÁå²æäªÁ¸ÀwÃxÀðgÀÄ ¨sÉʶäÃeÁ¤¥ÀzÁA¨sÉÆÃdªÀiÁ£À£Á¸ÀPÀÛªÀiÁ£À¸ÀªÀiï | ªÀiˤªÀAiÀÄðA ¸ÀzÁ «zÁå²æäªÁ¸ÀªÀĺÀA ¨sÀeÉà || ªÉʱÁR ±ÀÄzÀÞ ZÀvÀÄyðÃ, ¸ÉÆøÀ¯É 34. ²æëzÁå¸ÀªÀÄÄzÀæwÃxÀðgÀÄ ²æêÀÄ¢ézÁå²æäªÁ¸ÀwÃxÀð¥Át¸ÀgÉÆÃd¨sÀÆB | PÀÈ¥ÁA «zÁå²æøÀªÀÄÄzÀæUÀÄgÀÄB PÀÄAiÀiÁðvÀìzÁ ªÀÄ¬Ä || PÁwðPÀ ±ÀÄzÀÞ ¢éwÃAiÀiÁ, ¸ÉÆøÀ¯É

35. ²æëzÁågÀvÁßPÀgÀwÃxÀðgÀÄ zÀĪÁð¢ªÀÄvÀÛ£ÁUÉÃAzÀæ«zÁgÀtªÀÄÈUÁ¢ü¥ÀB | «zÁågÀvÁßPÀgÀUÀÄgÀÄB ¸À¤ßzsÀvÁÛA ¸ÀzÁ ºÀÈ¢ || ªÉʱÁR §ºÀļÀ £ÀªÀ«ÄÃ, ¸ÉÆøÀ¯É 36. ²æëzÁåªÁj¢üwÃxÀðgÀÄ ²æÃPÀȵÁÚAXæAiÀÄÄUÁ¸ÀPÀÛªÀiÁ£À¸ÉÆà AiÀÄw¸ÀvÀÛªÀÄB | ²æêÀÄ¢ézÁåªÁj¢üªÉÄðà UÀÄgÀĨsÀÆðAiÀiÁzÀ©üõÀÖzÀB || ¨sÁzÀæ¥ÀzÀ ±ÀÄzÀÞ ¥ÀAZÀ«ÄÃ, ²æÃgÀAUÀ 37. ²æëzÁå¥Àæ¸À£ÀßwÃxÀðgÀÄ ²æêÀÄvÀÌøµÀÚ¥ÀzÁA¨sÉÆÃdªÀiÁ£À¸ÀA PÀ«¥ÀÄAUÀªÀªÀiï | ²æêÀÄ¢ézÁå¥Àæ¸À£Áß©ÞA UÀÄgÀÄA ªÀAzÉà ¤gÀAvÀgÀªÀiï || ªÀiÁUÀð²gÀ ¥ÀÆtÂðªÀiÁ, ¸ÉÆøÀ¯É 38. ²æëzÁå¥ÀAiÉÆä¢üwÃxÀðgÀÄ ²æÃPÀȵÀÚZÀgÀuÁA¨sÉÆÃdAiÀÄÄUÀ¼Á¸ÀPÀÛªÀiÁ£À¸Á£ï | «zÁå¥ÀAiÉÆä¢üUÀÄgÀÆ£ï ªÀAzÉĺÀA §Ä¢Þ±ÀÄzÀÞAiÉÄà || ¨sÁzÀæ¥ÀzÀ §ºÀļÀ zÀ±À«ÄÃ, wgÀĪÀÄPÀÆqÀ®Ä 39. ²æëzÁåªÁZÀ¸ÀàwwÃxÀðgÀÄ ±ÀÄPÀ±Á¸ÀÛç¸ÀÄzsÁA¨sÉÆÃzsË ZÀgÀAvÀA ºÀA¸À¥ÀÄAUÀªÀªÀiï | «zÁåªÁZÀ¸ÀàwA ªÀAzÉà ²æÃPÀȵÀÚ¥ÀzÀ¸ÀA²ævÀªÀiï || PÁwðPÀ ±ÀÄzÀÞ KPÁzÀ²Ã, wgÀĪÀÄPÀÆqÀ®Ä

40. ²æëzÁåªÀÄ£ÉÆúÀgÀwÃxÀðgÀÄ (dįÉÊ 2, 2017 gÀAzÀÄ ¦ÃoÀvÁåUÀ) 41. ²æëzÁå²æñÀwÃxÀð²æÃ¥ÁzÀgÀÄ (¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¦ÃoÁ¢ü¥ÀwUÀ¼ÀÄ)

vÀvÀéZÀA¢æPÁ ²æêÀÄoÀzÀ ªÀÄÄR¥ÀwæPÉUÉ ZÀAzÁzÁgÀgÁUÀ§AiÀĸÀĪÀªÀgÀÄ ¸ÀA¥ÀQð¹ +91 9980719729


6 24

²æÃPÀȵÀÚ¸ÀÄ¥Àæ¨sÁvÁµÀÖPÀªÀiï ²æêÀÄzsÀé¥Át¸ÀgÀ¹ÃgÀĺÀ¯Á°vÁAXæ¤ÃgÉÃd ©üõÀä£ÀÈ¥À¸ÀvÀæfzÀÄzÀãªÁ¨sÁåªÀiï | «¨sÁædªÀiÁ£À¤d¥Á±ÀéðAiÀÄÄUÁvÀð§AzsÉÆà ²æÃPÀȵÀÚ AiÀiÁzÀªÀ¥ÀvÉà vÀªÀ ¸ÀÄ¥Àæ¨sÁvÀªÀiï ¨sÀƨsÁgÀPÉò§PÀPÀA¸ÀªÀÄÄSÁªÀÄgÁjPÁ¯ÁªÀÄgÁWÀºÀgÀ¤fðvÀzÉêÀgÁd | §ÈAzÁgÀPÉÃAzÀæ£ÀÄvÀ ¢Ã£ÀzÀAiÀiÁ¸ÀªÀÄÄzÀæ ²æÃPÀȵÀÚ AiÀiÁzÀªÀ¥ÀvÉà vÀªÀ ¸ÀÄ¥Àæ¨sÁvÀªÀiï vÀÄAUÁ»gÁd¥sÀt±ÀÈAUÀPÀÈvÁAUÀºÁgÀ vÁævÀÄA ¤eÁ£ï ¤dPÀgÉÆÃzÀÞöÈvÀ±ÉÊ®gÁd | «¥Àæ¦æAiÀiÁaðvÀªÀgÁ£ÀߨsÀÄVµÀÖzÁvÀB ²æÃPÀȵÀÚ AiÀiÁzÀªÀ¥ÀvÉà vÀªÀ ¸ÀÄ¥Àæ¨sÁvÀªÀiï £ÁjêÀÄtÂêÀ¸À£ÀZÉÆÃgÀ £ÀUÁ¢ügÀÆqsÀ £Á£Á«£ÉÆÃzÀgÀvÀ vÁ¸ÀÄ «®fÓvÁ¸ÀÄ | vÀvÉàçêÀÄPÉÆÃ¥À¥ÀzÀ vÀvÀìªÀÄ©üõÀÖzÁ¬Ä£ï ²æÃPÀȵÀÚ AiÀiÁzÀªÀ¥ÀvÉà vÀªÀ ¸ÀÄ¥Àæ¨sÁvÀªÀiï CPÀÆægÀªÀAzÀå PÀÄn¯ÁPÀÈwªÀÄwÛçªÀPÁæ¯ÁªÀtåzÁvÀ GgÀÄ£ÁUÀºÀgÁ¸ÀÛªÀÄ®è | ¤zsÀÆðvÀªÉÊjPÀÄ® ªÀiÁzsÀÄgÀªÉÆÃzÀzÁvÀB ²æÃPÀȵÀÚ AiÀiÁzÀªÀ¥ÀvÉà vÀªÀ ¸ÀÄ¥Àæ¨sÁvÀªÀiï PÀÄAwøÀÄvÀ¦æAiÀÄ vÀ¢ÃAiÀĸÀªÀĸÀÛPÁAiÀÄðzsÀÄAiÀiÁð¸ÀªÀiÁAiÀÄð ±ÀĨsÀZÀAiÀÄð ªÀĪÀiÁ«ZÁAiÀÄð | DUÁA¸ÀÄågÀÆtå¦ ¨sÀdzÀãgÀuÉÊPÀPÁAiÀÄð ²æÃPÀȵÀÚ AiÀiÁzÀªÀ¥ÀvÉà vÀªÀ ¸ÀÄ¥Àæ¨sÁvÀªÀiï ZÀAqÁA±ÀĸÀÆ£ÀÄPÀgÀzÀAqÀ¸ÀªÀĦðvÉÆÃgÀÄ PÁAqÁ¥sÀ°ÃPÀÈw¥ÀmÉÆà AiÀÄÄ¢ü ±ÀPÀæ¸ÀÆ£ÉÆÃB |

|| 1 ||

|| 2 ||

PÀuÉÃð£À ¸ÁPÀªÀÄjzÀAqÀPÀÈzÀAqÀ£ÁxÀ ²æÃPÀȵÀÚ AiÀiÁzÀªÀ¥ÀvÉà vÀªÀ ¸ÀÄ¥Àæ¨sÁvÀªÀiï

|| 7 ||

²æêÀÄvÀì÷å PÀZÀÒ¥À ªÀgÁºÀ £ÀȺÀAiÀÄÄð¥ÉÃAzÀæ ²æêÀÄ£ï ¨sÀÈUÀÆzÀéºÀ gÀWÀÆzÀéºÀ ªÀȶڪÀAiÀÄð | ²æçÄzÀÞPÀ°ÌºÀjªÁfªÀÄÄSÉÊvÀgÉÃAiÀiÁB ²æÃPÀȵÀÚ AiÀiÁzÀªÀ¥ÀvÉà vÀªÀ ¸ÀÄ¥Àæ¨sÁvÀªÀiï

|| 8 ||

«zÁågÀvÁßPÀgÉÃuÉÆÃPÀÛA ¸ÀÄ¥Àæ¨sÁvÁµÀÖPÀA ¥ÀoÀ£ï | ±ËgÉãÁðªÀÄVjñÀ²æãÀȺÀgÉÃB ¦æAiÀÄvÁA ªÀæeÉÃvï || 9 || || Ew ²æëzÁågÀvÁßPÀgÀwÃxÀð«gÀavÀA ²æÃPÀȵÀÚ¸ÀÄ¥Àæ¨sÁvÁµÀÖPÀªÀiï ||

²æÃAiÀÄAvÉÆæÃzÁÞgÀPÀºÀ£ÀĪÀÄvï¸ÉÆÛÃvÀæªÀiï || 3 ||

|| 4 ||

|| 5 ||

|| 6 ||

£ÀªÀiÁ«Ä zÀÆvÀA gÁªÀĸÀå ¸ÀÄRzÀA ZÀ ¸ÀÄgÀzÀÄæªÀĪÀiï | ¦Ã£ÀªÀÈvÀÛªÀĺÁ¨ÁºÀÄA ¸ÀªÀð±ÀvÀÄ椪ÁgÀtªÀiï

|| 1 ||

£Á£ÁgÀvÀ߸ÀªÀiÁAiÀÄÄPÀÛPÀÄAqÀ¯Á¢«gÁfvÀªÀiï | ¸ÀªÀðzÁ„©üõÀÖzÁvÁgÀA ¸ÀvÁA ªÉÊ zÀÈqsÀªÀiÁºÀªÉÃ

|| 2 ||

ªÁ¹£ÀA ZÀPÀæwÃxÀð¸Àå zÀQët¸ÀÜVgË ¸ÀzÁ | vÀÄAUÁA¨sÉÆâüvÀgÀAUÀ¸Àå ªÁvÉãÀ ¥Àj±ÉÆéüvÉÃ

|| 3 ||

£Á£ÁzÉñÁUÀvÉʸÀì¢ãB ¸ÉêÀåªÀiÁ£ÀA £ÀÈ¥ÉÆÃvÀÛªÉÄÊB | zsÀÆ¥À¢Ã¥Á¢£ÉʪÉÃzÉåöÊB ¥ÀAZÀSÁzÉåöʱÀÑ ±ÀQÛvÀB

|| 4 ||

¨sÀeÁ«Ä ²æúÀ£ÀƪÀÄAvÀA ºÉêÀÄPÁAw¸ÀªÀÄ¥Àæ¨sÀªÀiï | ªÁå¸ÀwÃxÀðAiÀÄwÃAzÉæÃt ¥ÀÆfvÀA ¥ÀætÂzsÁ£ÀvÀB

|| 5 ||

wæªÁgÀA AiÀÄB ¥ÀoÉäßvÀåA ¸ÉÆÛÃvÀæA ¨sÀPÁÛöå ¢éeÉÆÃvÀÛªÀÄB | ªÁAcvÀA ®¨sÀvÉÄ©üõÀÖA µÀuÁä¸Á¨sÀåAvÀgÉà R®Ä

|| 6 ||

¥ÀÄvÁæyðà ®¨sÀvÉà ¥ÀÄvÀæA AiÀıÉÆÃyðà ®¨sÀvÉà AiÀıÀB | «zÁåyðà ®¨sÀvÉà «zÁåA zsÀ£Áyðà ®¨sÀvÉà zsÀ£ÀªÀiï

|| 7 ||

¸ÀªÀðxÁ ªÀiÁ„¸ÀÄÛ ¸ÀAzÉúÉÆà ºÀjB ¸ÁQëà dUÀvÀàwB | AiÀÄB PÀgÉÆÃvÀåvÀæ ¸ÀAzÉúÀA ¸À AiÀiÁw £ÀgÀPÀA zsÀÄæªÀªÀiï

|| 8 ||


7 24

²æúÀjUÀÄgÀĪÀÄAUÀ¼ÁµÀÖPÀªÀiï

AiÀÄvÁÌgÀÄt姯Á£ÀäAiÀiÁ AiÀÄzÀÄ¥ÀvÉÃB ¥ÁzÁ§Ó¸ÀA¸ÉêÀ£Á «zÁ嫵ÀÖgÀ£ÁxÀvÁ¥Àå¢üUÀvÁ ²æêÁå¸ÀAiÉÆÃVòvÀÄB | AiÉÆà ¨sÀPÁÛ÷å ¸ÀªÀÄ¥ÀÇdAiÀÄzÀåzÀÄ¥ÀvÉÃB ¥ÀzÁA§ÄeÁvÉà agÀA «zÁå²æÃ¥ÀzÀAiÀÄÄPÀìªÀÄÄzÀæ¥ÀzÀ¨sÀÈvï PÀÄAiÀiÁðzÀÄÎgÀĪÀÄðAUÀ¼ÀªÀiï

ªÉÊzÀ¨sÁåð ¸ÀºÀ ¸ÀvÀåAiÀiÁ ¥Àæ«®¸ÀvÁà±ÀéðzÀéAiÉÆà ªÉÃtĨsÀÈzÉÆÎÃ¥Á®B ¥ÀªÀ£ÁvÀä¨sÀÆ£ÀvÀ¥ÀzÀB ¹ÃvÉÆÃdÓ÷é¯ÁAPÀB ¥Àæ¨sÀÄB | ²æÃgÁªÉÆà ªÀgÀ¨ÁzÀgÁAiÀÄtvÀ£ÀÄB ²æÃgÀvÀßUÀ¨sÁð¤évÀB| ²æîQë÷äãÀȺÀj¸Àì¢VédAiÀÄgÀXéñÉÆà ¢±ÉãÀäAUÀ¼ÀªÀiï

|| 1 ||

²æêÀÄ¢él×®¸ÀAAiÀÄÄvÀ¸ÀÄÛªÀÄPÀ¥ÀÇBPÀȵÀÚB Qnà ªÀiÁzsÀªÀB | ¸ÀvÁå©üõÀäPÀeÉÃvÀ¢VédAiÀÄUÉÆÃ¥Á®B ¥Àæ¨sÀÄB ¸ÀAvÀvÉÃB | zÁvÁ PÀȵÀÚ G¨sÉà ²æAiÀiË ¥ÀjzÀzsÀzï zsÀ£ÀéAvÀjzÀðQëuÁªÀvÁðB ±ÀARªÀgÁ ºÀAiÀiÁ£À£À EªÉÄà PÀĪÀðAvÀÄ ¸À£ÀäAUÀ¼ÀªÀiï

|| 2 ||

²æãÁgÁAiÀÄtªÀÄÆvÀðAiÀÄB ¥ÀæZÀÄgÀ¢üêÀÄƯÉÆîè¸ÀvÀÄà¸ÀÛPÀªÀiï | ºÉʪÀiÁå gÁWÀªÀªÀÄÆvÀðAiÀÄB ±ÀÄPÀUÀÄgÉÆêÀÄÆðwð¸ÀìªÀĸÁÛ EªÉÄà | ²æêÀÄvÁàçdåºÀÈzÁ¢ªÀĸÀÌjPÀgÁA¨sÉÆÃeÁvÀ¸ÀA¸ÉëvÁB| ¸ÀªÁð©üõÀÖ¸ÀÄgÀzÀÄæªÀiÁB ¥ÀætªÀÄvÁA PÀĪÀðAvÀÄ ¸À£ÀäAUÀ¼ÀªÀiï || 3 || ¥ÁæeÉåÃPÀë¸ÀìºÀ¥ÀzÀä£Á¨sÀ£ÀȺÀjB ²æêÀiÁzsÀªÁPÉÆëèsÀågÁmï nÃPÁPÀÈzÀåwªÀA±ÀªÁ¢üð»ªÀÄUÀÄ«ðzÁå¢ügÁeÉÆà UÀÄgÀÄB | gÁeÉÃAzÀæ¸ÀìdAiÀÄzsÀéd¸Àì¥ÀÅgÀĵÉÆÃvÀÛA¸Á©üzsÉÆà AiÉÆÃVgÁmï §æºÀäuÉÆåà ªÀgÀZÀA¢æPÁ¢PÀÈ¢ªÉÄà PÀĪÀðAvÀÄ ¸À£ÀäAUÀ¼ÀªÀiï ²æêÀiÁ£ï ²æä®AiÀĸÀìgÁªÀÄUÀÄgÀÄgÁqï ®PÁë÷ä÷å¢PÁAvÁ©üzsÀB ²æÃ¥ÀvÁåºÀéAiÀÄ GZÀÑ¢üÃUÀÄðgÀĪÀgÀB ²æÃgÁªÀÄZÀAzÁæºÀéAiÀÄB | ®Që÷äêÀ®è¨sÀwÃxÀðªÀĸÀÌjªÀgÉÆà ®PÁë÷ä÷墣ÁxÁ©üzsÀB | ®Që÷äÃ¥ÀvÀå©üzsÀ±ÀÑ ¸ÀAvÀvÀªÀÄ«Äà PÀĪÀðAvÀÄ ¸À£ÀäAUÀ¼ÀªÀiï ®Që÷äñÀ©ÝvÀ£Á¢gÁAiÀÄt¥ÀzÀB ²æÃgÁWÀªÁ¢üñÀégÉÆà ¢üÃgÀ²êçÃdUÀzÁ¢£ÁxÀ¥ÀzÀ¨sÀÈvï ²æãÁxÀ£ÁªÀiÁ UÀÄgÀÄB | «zÁå£ÁxÀAiÀÄwñÀ GZÀѪÀÄw¨sÀÈzï «zÁå¥ÀwAiÉÆÃðVgÁqï «zÁåªÀ®è¨sÀ£ÁªÀĨsÀÈzÀåwªÀgÀB PÀĪÀðAvÀÄ ¸À£ÀäAUÀ¼ÀªÀiï

|| 4 ||

ªÉÊzÀ©üÃðqÀÄÎgÀĪÀÄAUÀ¼ÁµÀÖPÀ«ÄzÀA «zÁå¢gÀvÁßPÀgÀ¥ÉÇæÃPÀÛA £ÁªÀÄVjÃtßöȺÀAiÀÄÄðgÀÄPÀÈ¥Á¥ÁvÀævÀé¸ÀA¸ÁzsÀPÀªÀiï | ¨sÀPÁÛ÷å AiÀÄB ¥ÀoÀw ¥Àæ¨sÉÆÃAiÀÄðzÀÄ¥ÀvÉÃB ¥ÁzÁ§ÓAiÉÆøÀìA¸ÀägÀ£ï ¥Áæ¥ÉÇßÃw ¸ÀéªÀÄ¥ÉÃQëvÀA AiÀÄzÀÄ¥ÀvÉÃB PÁgÀÄtåvÉÆà ¢üÃgÀ¢üÃB || 9 || || Ew ²æëzÁågÀvÁßPÀgÀwÃxÀðAiÉÆÃVñÀégÀ«gÀavÀA ²æúÀjUÀÄgÀĪÀÄAUÀ¼ÁµÀÖPÀªÀiï ||

²æëd¬ÄÃAzÀæ©üPÀÄë«gÀavÀA - ²æêÁå¸ÀgÁd¸ÉÆÛÃvÀæªÀiï ªÀAzÉà ªÀÄÄPÀÄAzÀªÀÄgÀ«AzÀ¨sÀªÁ¢-ªÀAzÀåA EA¢A¢gÁ-¥ÀævÀvÀ-ªÉÄÃZÀPÀ-ªÀiÁ-PÀmÁPÉëöÊB | §A¢ÃPÀÈvÁ£À£ÀªÀĪÀÄAzÀ-ªÀÄwA «zÀzsÁåvï D£ÀAzÀwÃxÀð-ºÀÈzÀAiÀiÁA§Äd-ªÀÄvÀÛ¨sÀÈAUÀB

|| 1 ||

²æêÁå¸ÀAiÉÆÃVà ºÀj¥ÁzÀgÁVà ¨sÀPÁÛw¥ÀÆVà »vÀzÀPÀë¸À¢ÎÃB | vÁåVà «gÁVà «µÀAiÉÄõÀÄ ¨sÉÆÃVà ªÀÄÄPËÛ ¸ÀzÁVÃvÀ¸ÀÄgÉÃAzÀæ¸ÀAVà || 2 || ®Që÷äñÀ-¥ÁzÁA§Äd-ªÀÄvÀÛ¨sÀÈAUÀB ¸ÀzÁ zÀ±À¥ÀædÕ-£ÀAiÀÄ-¥Àæ¸ÀAUÀB | CzÉéöÊvÀªÁzÉà PÀÈvÀªÀÄÆ®-¨sÀAUÉÆà ªÀĺÁªÀæwñÉÆà «µÀAiÉÄõÀé¸ÀAUÀB

|| 5 ||

|| 8 ||

|| 3 ||

¸ÀzÁ¸ÀzÁAiÀÄvÀÛ-ªÀĺÁ£ÀĨsÁªÀB ¨sÀPÁÛWÀ-vÀƯÉÆÃZÀÑAiÀÄ-wêÀæ-zÁªÀB | zËdð£Àå-«zsÀéA¸À£À-zÀPÀë-gÁªÀB ²µÉåõÀÄ AiÉÆà AiÀÄZÀÒw ¢ªÀåUÁªÀB || 4 || CzÉéöÊvÀ-zÁªÁ£À®-PÁ®ªÉÄÃWÉÆà gÀªÀiÁgÀªÀÄ-¸ÉßúÀ-«zÁjvÁWÀB | ªÁUÉéöÊRjÃ-¤fðvÀ-¸ÀA±ÀAiÀiËWÉÆà ªÀiÁAiÀiÁªÀÄvÀ-ªÁævÀ-»ªÉÄà ¤zÁWÀB ||5||

|| 6 ||

«zÁåPÁAvÀAiÀÄwñÀégÀB ¥ÀæZÀÄgÀ¢üëðzÁ夢üAiÉÆÃðVgÁqï «zÁå¥ÀÇtð¥ÀzÉÆÄxÀ ªÀĸÀÌjªÀgÀB vÀvÁàtÂ¥ÀzÉÆäâvÀB | «zÁå²æÃAiÀÄÄvÀ¹AzsÀÄ£ÁªÀÄAiÀÄwgÁqï «zÁåAiÀÄÄvÀ²êçÃzsÀgÉÆà «zÁå²æä®AiÀıÀÑ ¸ÀAvÀvÀªÀÄ«Äà PÀĪÀðAvÀÄ ¸À£ÀäAUÀ¼ÀªÀiï || 7 ||

ªÀÄzsÀé¹zÁÞAvÀ-zÀÄUÁÞ©Þ-ªÀÈ¢Þ-¥ÀÆtð-PÀ¯ÁzsÀgÀB | ªÁå¸ÀgÁd-AiÀÄwÃAzÉÆæà ªÉÄà ¨sÀÆAiÀiÁ¢Ã¦ìvÀ-¹zÀÞAiÉÄÃ

|| 6 ||

AiÀÄ£ÁߪÀÄ-UÀæºÀuÁzÉêÀ ¥Á¥ÀgÁ²B ¥À¯ÁAiÀÄvÉà | ¸ÉÆÄAiÀÄA ²æêÁå¸À-AiÉÆÃVÃAzÉÆæà ¤ºÀAvÀÄ zÀÄjvÁ¤ £ÀB

|| 7 ||


8 24

AiÀÄ£ÀäöÈwÛPÁ-zÀ±Àð£À-ªÀiÁvÀæ-©üÃvÀB PÀéavï ¦±ÁZÀ¸ÀÛzÀ£ÀÄ-ªÀævÉèsÀåB | zÀvÁé zsÀ£ÀA ªÁAcvÀªÀiÁ¥À vÀ¸Àå vÉʪÀiÁðfðvÁAiÀiÁªÀÄagÉÃt ªÀÄÄQÛªÀiï || 8 ||

¥ÁæAiÀÄZÀÒ¤ßd-¥ÁzÀ-AiÀÄÄUÀä-¸ÀgÀ¹ÃeÁ¸ÀPÀÛ-£ÀñuÁA ªÀÄÄzÁ ¸ÉÆÄAiÀÄA ªÁå¸À-ªÀÄĤñÀégÉÆà ªÀĪÀÄ ¨sÀªÉÃvï vÁ¥ÀvÀæAiÀÄPÁëAvÀAiÉÄà || 21 ||

AiÀÄvË̲PÁ-£Á¹PÁPÀÛ-d¯Á¤ßB±ÀAQvÉà £ÀgÉà | ªÁåWÉÆæà ªÀĺÁ£À¦ ¸ÀàçµÀÄÖA £Á±ÀPÀvï vÀ«ÄºÁ±ÀæAiÉÄÃ

|| 9 ||

ªÀÄzsÀé-¨sÀPÉÆÛà ªÁå¸À²µÀå-¥ÀÆtð¥ÀædÕ-ªÀÄvÁ£ÀÄUÀB | ªÁå¸ÀgÁd-ªÀÄĤ±ÉæõÀ×B ¥ÁvÀÄ £ÀB PÀÈ¥ÀAiÀiÁ UÀÄgÀÄB

|| 22 ||

|| 10 ||

ªÁå¸ÀgÁeÉÆà ªÁå¸ÀgÁd Ew ¨sÀPÁÛ÷å ¸ÀzÁ d¥À£ï | ªÀÄÄZÀåvÉà ¸ÀªÀð-zÀÄBSÉèsÀå¸ÀÛzÀAvÀAiÀiÁð«ÄuÉÆà §¯Ávï

|| 23 ||

|| 10 ||

¸ÀÄÛªÀ£ÀߣÉãÀ ªÀÄAvÉæÃt ªÁå¸ÀgÁeÁAiÀÄ ¢üêÀÄvÉà | C©üµÉÃPÁZÀð£Á¢Ã£ï AiÀÄB PÀÄgÀÄvÉà ¸À » ¨sÀQÛ(ªÀÄÄQÛ)¨sÁPï

|| 24 ||

|| 12 ||

UÀÄgÀĨsÀPÁÛ÷å ¨sÀªÉâéµÀÄÚ-¨sÀQÛgÀªÀå©üZÁjtÂà | vÀAiÀiÁ ¸ÀªÀðA ®¨sÉâÞêÀiÁA¸ÀÛ¸ÁäzÉÃvÀvï ¸ÀzÁ ¥ÀoÉÃvï

|| 25 ||

|| 13 ||

vÁvÀàAiÀÄðZÀA¢æPÁAiÀÄÄPÀÛA £ÁåAiÀiÁªÀÄÈvÀ-PÀ¯Á¤¢üªÀiï | vÀPÉÆÃðqÀÄvÁAqÀªÀPÀÈvÀA ªÁå¸ÀwÃxÀð-«zsÀÄA ¨sÀeÉÃ

|| 26 ||

zÁéwæA±ÀvÀì¥ÀÛ-±ÀvÀPÀ-ªÀÄÆwÃðºÀð£ÀĪÀÄvÀB ¥Àæ¨sÉÆÃB | ¥ÀæwµÁ×vÁ ¸ÀäöÈw-SÁåvÀ¸ÀÛA ¨sÀeÉà ªÁå¸ÀAiÉÆÃV£ÀªÀiï ¹ÃªÀiÁ£ÀA vÀvÀæ vÀvÉæöÊvÀå PÉëÃvÉæõÀÄ ZÀ ªÀĺÁ-ªÀÄwB | ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÁåvÀæ ªÀÄAiÀiÁðzÁA ®§ÞªÁA¸À۫ĺÁ±ÀæAiÉÄà ªÀÄzsÀé-zÉòPÀ-¹zÁÞAvÀ-¥ÀæªÀvÀðPÀ-²gÉÆêÀÄtÂB | ¸ÉÆÄAiÀÄA ²æêÁå¸ÀAiÉÆÃVÃAzÉÆæà ¨sÀÆAiÀiÁ¢Ã¦ìvÀ-¹zÀÞAiÉÄà ¨sÀÆvÀ-¥ÉæÃvÀ-¦±ÁZÁzÁå AiÀĸÀå ¸ÀägÀt-ªÀiÁvÀævÀB | ¥À¯ÁAiÀÄAvÉà ²æãÀȹAºÀ¸ÁÜ£ÀA vÀªÀĺÀªÀiÁ±ÀæAiÉÄÃ

Ew ²æëd¬ÄÃAzÀæ©üPÀÄëuÁ «gÀavÀA ²æêÁå¸ÀgÁd¸ÉÆÛÃvÀæA ¸ÀA¥ÀÆtðªÀiï

ªÁvÀ-dégÁ¢-gÉÆÃUÁ±ÀÑ ¨sÀPÁÛ÷å AiÀĪÀÄÄ¥À¸ÉêÀvÀB | zÀÈqsÀ-ªÀævÀ¸Àå £À±ÀåAw ¦±ÁZÁ±ÀÑ vÀªÀiÁ±ÀæAiÉÄÃ

|| 14 ||

vÁgÀ¥ÀƪÀðA ©AzÀÄAiÀÄÄPÀÛA ¥ÀæxÀªÀiÁPÀëgÀ¥ÀƪÀðPÀªÀiï | ZÀvÀÄxÀåðAvÀA ZÀ vÀ£ÁߪÀÄ £ÀªÀÄB ±À¨ÁÝ¢é¨sÀƶvÀªÀiï

|| 15 ||

¥ÁoÀAiÀÄAvÀA ªÀiÁzsÀé£ÀAiÀÄA ªÉÄÃWÀ-UÀA©üÃgÀAiÀiÁ VgÁ | zsÁåAiÀÄ£ÁߪÀvÀðAiÉÄÃzÀå¸ÀÄÛ ¨sÀPÁÛ÷å ªÉÄÃzsÁA ¸À «AzÀw

|| 16 ||

gÀvÀß-¹AºÁ¸À£ÁgÀÆqsÀA ZÁªÀÄgÉÊgÀ©ü«ÃfvÀªÀiï | zsÁåAiÀÄ£ÁߪÀvÀðAiÉÄÃzÀå¸ÀÄÛ ªÀĺÀwÃA ²æAiÀĪÀiÁ¥ÀÄßAiÀiÁvï

|| 17 ||

¥ÀæºÁèzÀ¸ÁåªÀvÁgÉÆÄ¸Ë ±ÉõÀ¸Áå£ÀÄ-¥ÀæªÉñÀªÁ£ï | vÉãÀ vÀvÉìë£ÁA £ÀñuÁA ¸ÀªÀðªÉÄÃvÀzÀãªÉÃzÀÄÞçªÀªÀiï

|| 18 ||

£ÀªÉÆà ªÁå¸À-ªÀÄĤÃAzÁæAiÀÄ ¨sÀPÁÛ©üõÀÖ-¥ÀæzÁ¬Ä£Éà | £ÀªÀÄvÁA PÀ®àvÀgÀªÉà ¨sÀdvÁA PÁªÀÄzsÉãÀªÉÃ

|| 19 ||

ªÁå¸ÀgÁd-UÀÄgÉÆà ªÀĺÀåA vÀévÀàzÁA§Äd-¸Éë£Éà | zÀÄjvÁ¤ ºÀ£À ¸ÀªÁðt AiÀÄZÀÒ ²ÃWÀæA ªÀÄ£ÉÆÃgÀxÁ£ï

|| 20 ||

AiÉÆà ªÁå¸ÀvÀæAiÀÄ-¸ÀAdÕPÁ£ï zÀÈqsÀvÀgÁ£ï ªÀÄzsÁéAiÀÄð-±Á¸ÁÛçªÀ°ÃgÀPÁë£ï ªÀdæ-²¯ÁPÀÈwÃ£ï §ºÀÄ-ªÀÄwB PÀÈvÁé ¥ÀgÉÊzÀÄð¸ÀÛgÁ£ï |

¸ÀÆAiÀÄð¹zÁÞAvÀ ªÀÄvÀÄÛ zÀÈPï ¥ÀAZÁAUÀUÀ¼À «ªÀgÀuÉ 1) ¸ÀÆAiÀÄð¹zÁÞAvÀ ªÀÄvÀÄÛ zÀÈPï ¥ÀAZÁAUÀzÀ°è PÉÆnÖgÀĪÀ ¸ÀÆAiÉÆðÃzÀAiÀÄzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀåvÁå¸À«gÀÄvÀÛzÉ. 2) ¸ÀÆAiÀÄð¹zÁÞAvÀzÀ ¸ÀÆAiÉÆðÃzÀAiÀĪÀ£ÀÄß ºÀ§â-ºÀj¢£À ªÀÄÄAvÁzÀ zsÀªÀÄð±Á¸ÀÛçzÀ DZÀgÀuÉUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ zÀÈPï ¥ÀAZÁAUÀzÀ ¸ÀÆAiÉÆðÃzÀAiÀĪÀ£ÀÄß eÁvÀPÀ, «ªÁºÁ¢ ªÀÄĺÀÆvÀðUÀ½UÉ G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 3) ¸ÀAPÀæªÀÄtzÀ ¥ÀªÀð¥ÀÅtå PÁ®zÀ°è ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÁߣÀ, vÀ¥Àðt, zÁ£Á¢UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 4) ¥ÀAZÁAUÀzÀ°è ¸ÀÆa¹gÀĪÀ «ªÁºÁ¢ ªÀÄĺÀÆvÀðªÀ£ÀÄß ¸ÀܽÃAiÀÄ eÉÆåÃwµÀÌgÀ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¹ ¤±ÀѬĹPÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ.

²æÃ¥ÁzÀAUÀ¼ÀªÀgÀ ¥ÁzÀ¥ÀÆeÉ ªÀÄvÀÄÛ ©üPÉë ¸ÉêÉUÁV F PɼÀPÀAqÀ zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¹. ªÉƨÉʯï : 9738406661


24 9

EvÀgÀ ªÀĺÀ¤ÃAiÀÄgÀ DgÁzsÀ£ÉUÀ¼ÀÄ 1. ²æë§ÄzsÉÃAzÀæwÃxÀðgÀÄ DPÉÃgÀ®A vÀxÁ¸ÉÃvÀĪÀiÁUÀAUÁA ZÁ»ªÀiÁ®AiÀĪÀiï | ¤gÁPÀÈvÁzÉéöÊvÀ±ÉʪÀA «§ÄzsÉÃAzÀæUÀÄgÀÄA ¨sÀeÉà || ªÀiÁUÀð²ÃµÀð ±ÀÄzÀÞ zÀ±À«ÄÃ, wgÀÄ£À¯Ééð 2. ²æòæÃ¥ÁzÀgÁdgÀÄ PÁ¯Éà ¥sÀ®w PÀ®àzÀÄæB aAvÁªÀÄtÂgÀ¦ AiÀiÁZÀ£Éà zÁvÁ | ªÀµÀðw ¸ÀPÀ®ªÀÄ©üõÀÖA zÀ±Àð£ÀªÀiÁvÁævï ²æÃ¥ÁzÀgÁtÄä¤B || eÉåõÀ× ±ÀÄzÀÞ ZÀvÀÄzÀð²Ã, £ÀgÀ¹AºÀwÃxÀð, ªÀÄļÀ¨ÁV®Ä 3. ²æêÁ¢gÁdwÃxÀðgÀÄ PÁªÀÄzsÉãÀÄAiÀÄðxÁ ¥ÀƪÀðA ¸ÀªÁð©üõÀÖ¥sÀ®¥ÀæzÁ | vÀxÁ PÀ¯Ë ªÁ¢gÁd²æÃ¥ÁzÉÆÄ©üõÀÖzÀB ¸ÀvÁªÀiï || ¥sÁ®ÄÎt §ºÀļÀ vÀÈwÃAiÀiÁ, ¸ÉÆÃzÉ 4. ²æëd¬ÄÃAzÀæwÃxÀðgÀÄ ¨sÀPÁÛ£ÁA ªÀiÁ£À¸ÁA¨sÉÆÃd¨sÁ£ÀªÉà PÁªÀÄzsÉãÀªÉà | £ÀªÀÄvÁA PÀ®àvÀgÀªÉà d¬ÄÃAzÀæUÀÄgÀªÉà £ÀªÀÄB || eÉåõÀ× §ºÀļÀ vÀæAiÉÆÃzÀ²Ã, PÀÄA¨sÀPÉÆÃt 5. ²æÃUÉÆëAzÀ MqÉAiÀÄgÀÄ (²æêÁå¸ÀgÁdgÀ ²µÀågÀÄ) vÀÄAUÀ¨sÀzÁæ£À¢ÃwÃgÉà ZÀgÀAvÀA zÀıÀÑgÀA vÀ¥ÀB | ªÀAzÉà UÉÆëAzÀwÃxÁðRåA ªÀÄĤA eÁÕ£À¸ÀªÀÄÈzÀÞAiÉÄà || ¥sÁ®ÄÎt §ºÀļÀ ¥ÀAZÀ«ÄÃ, £ÀªÀªÀÈAzÁªÀ£À 6. ²æÃ¥ÀÅgÀĵÉÆÃvÀÛªÀÄ MqÉAiÀÄgÀÄ (²æêÁå¸ÀgÁdgÀ ²µÀågÀÄ) ²æÃUÉÆæãÁxÀ¥ÁzÁ§ÓªÀÄzsÀĪÀævÀªÀÄjAzÀªÀĪÀiï | ªÁå¸ÀAiÉÆÃVPÀÈ¥Á¥ÁvÀæA ¥ÀŪÀÄÄvÀÛªÀÄUÀÄgÀÄA ¨sÀeÉà || ¥sÁ®ÄÎt §ºÀļÀ ¥ÀAZÀ«ÄÃ, PÀÄAfªÉÄÃqÀÄ. 7. ²æÃgÀWÀÆvÀÛªÀÄwÃxÀðgÀÄ ¥ÀætªÀÄvÁ̪ÀÄzsÉãÀÄA ZÀ ¨sÀdvÀÄìgÀvÀgÀÆ¥ÀªÀĪÀiï | ²æèsÁªÀ¨ÉÆÃzsÀPÀÈvÁàzÀaAvÁªÀÄtªÀÄÄ¥Á¸ÀäºÉà || ¥ÀĵÀå ±ÀÄzÀÞ KPÁzÀ²Ã, wgÀÄPÉÆìĮÆgï

8. ²æÃgÁWÀªÉÃAzÀæwÃxÀðgÀÄ (²æÃgÁAiÀÄgÀÄ) ¥ÀÆeÁåAiÀÄ gÁWÀªÉÃAzÁæAiÀÄ ¸ÀvÀåzsÀªÀÄðgÀvÁAiÀÄ ZÀ | ¨sÀdvÁA PÀ®àªÀÈPÁëAiÀÄ £ÀªÀÄvÁA PÁªÀÄzsÉãÀªÉà || ±ÁæªÀt §ºÀļÀ ¢éwÃAiÀiÁ, ªÀÄAvÁæ®AiÀÄ 9. ²æîQë÷ää¢üwÃxÀðgÀÄ (²æñÉõÀZÀA¢æPÁZÁAiÀÄðgÀ ²µÀågÀÄ) gÀWÀÄ£ÁxÀPÀgÁ¨ÉÆÓÃvÀÜA gÀWÀÄ£ÁxÀ¥ÀzÁZÀðPÀªÀiï | ®Që÷ää¢üUÀÄgÀÄA ªÀAzÉà ªÉÊgÁUÁå¢UÀÄuÁtðªÀªÀiï || ²æÃgÀAUÀA 10. ²æÃUÉÆÃ¥Á®MqÉAiÀÄgÀÄ (²æëzÁå¥ÀÇtðwÃxÀðgÀ ²µÀågÀÄ) DzË ±ÉõÁAiÀÄð«¥ÉÆæÄ¥Àå»VjgÀªÀÄuÁ£ÀÄUÀæºÁzÁݸÀ£ÁªÀiÁ | «zÁå¥ÀÆuÁðAiÀÄðwÃxÁðzÀåwªÀgÀªÀ¥ÀĵÀB SÁåvÀUÉÆÃ¥Á®zÁ¸ÀB ²æÃPÀȵÁÚvï ¸ÁªÀð¨s˪ÀiÁvï «gÀavÀ¤®AiÀÄB ²æäªÁ¸À¸Àå £ÁªÀiÁß ¥ÁAiÀiÁzÉÆÎÃ¥Á®ºÀA¸ÉÆÃAiÀÄwªÀgÀPÀÈ¥ÀAiÀiÁ ®§ÞvÀÄAiÀiÁð±ÀæªÉÆĸË|| ±ÁæªÀt ±ÀÄzÀÞ ¥Àæw¥Àvï, ©½ÃPÉgÉ (ªÉÄʸÀÆgÀÄ) 11. ²æÃ¥ÀÄgÀAzÀgÀzÁ¸ÀgÀÄ ªÀÄ£Àä£ÉÆÄ©üõÀÖªÀgÀzÀA ¸ÀªÁð©üõÀÖ¥sÀ®¥ÀæzÀªÀiï | ¥ÀÄgÀAzÀgÀUÀÄgÀÄA ªÀAzÉà zÁ¸À±ÉæõÀ×A zÀAiÀiÁ¤¢üªÀiï || ¥ÀĵÀå CªÀiÁªÁ¸Éå, ºÀA¥É 12. ²æëdAiÀÄzÁ¸ÀgÀÄ CeÁÕ£Àw«ÄgÀZÉÒÃzÀA §Ä¢Þ¸ÀA¥ÀvÀàçzÁAiÀÄPÀªÀiï | «eÁÕ£À«ªÀÄ®A ±ÁAvÀA «dAiÀiÁRåUÀÄgÀÄA ¨sÀeÉà || PÁwðPÀ ±ÀÄzÀÞ zÀ±À«ÄÃ, a¥ÀàVj 13. ²æÃUÉÆÃ¥Á®zÁ¸ÀgÀÄ DUÀvÁ¢wæPÁ®dÕA DUÀªÀiÁxÀð«±ÁgÀzÀªÀiï | vÁåUÀ¨sÉÆÃUÀ¸ÀªÀiÁAiÀÄÄPÀÛA ¨sÁUÀuÁÚAiÀÄðUÀÄgÀÄA ¨sÀeÉà || ¥ÀĵÀå §ºÀļÀ CµÀÖ«ÄÃ, GvÀÛ£ÀÆgÀÄ 14. ²æÃdUÀ£ÁßxÀzÁ¸ÀgÀÄ d®eÉõÀÖ¤¨sÁPÁgÀA dUÀ¢Ã±À¥ÀzÁ±ÀæAiÀĪÀiï | dUÀwÃvÀ®«SÁåvÀA dUÀ£ÁßxÀUÀÄgÀÄA ¨sÀeÉà || ¨sÁzÀæ¥ÀzÀ ±ÀÄzÀÞ £ÀªÀ«ÄÃ, ªÀiÁ¤é


8 10 24 || ²æêÀÄÆ®¥ÀmÁÖ©ügÁªÉÆà «dAiÀÄvÉà ||

|| ²æêÀÄÆ®UÉÆÃ¥Á®PÀȵÉÆÚà «dAiÀÄvÉà ||

|| ²æêÉÃzÀªÁå¸ÉÆà «dAiÀÄvÉà ||

CxÀ ¥ÀAZÁAUÀ ¦ÃpPÁ

wxÉñÀÑ ²æAiÀĪÀiÁ¥ÉÇßw ªÁgÁzÁAiÀÄĵÀåªÀzsÀð£ÀA | £ÀPÀëvÁæzÀÞgÀvÉà ¥Á¥ÀA AiÉÆÃUÁzÉÆæÃUÀ¤ªÁgÀtA ||10||

ZÉÊvÁæzÁªÀŵÀ¹ ¸ÀägÀ£ï gÀWÀÄ¥ÀwA ZÉÆÃvÁÜAiÀÄ ZÀAzÀæA ¸ÀägÉÃvï ªÀÈzÁÞeÁÕªÀÄ£ÀÄUÀȺÀå ¤A§PÀzÀ®A ¥Áæ¸Ádå¥ÁvÉæà ¸ÀéPÀA |

PÀgÀuÁvÁÌAiÀÄð¹¢Þ¸ÁåvÀàAZÁAUÀ¥sÀ®ªÀÄÄvÀÛªÀÄA | EwÃzÀA ªÀvÀìgÀ¥sÀ®A ªÀvÀìgÁ¢wxË ±ÀĨsÀA || 11 ||

ªÀPÀÛçA «ÃPÀë÷å ZÀ zÀ¥ÀðuÉà ¸ÀĪÀÄ£À¸ÉÆà zÉʪÀdÕ«ÄvÁæ¤évÀB ¥ÀAZÁAUÀA ±ÀÄætÄAiÀiÁ£ÀßöÈ¥ÀB ¥ÀæªÀÄÄ¢vÀB ¸ÀA¨sÁªÀå ªÀi˺ÀÆwðPÁ£ï|

AiÀÄB±ÀÈuÉÆÃw £ÀgÉÆà ¨sÀPÁÛ÷å ªÀvÀìgÀA ¸À ¸ÀÄTà ¨sÀªÉÃvï ||

C¨ÁÞzË «ÄvÀæ¸ÀAAiÀÄÄPÉÆÛà ªÀÄAUÀ®¸ÁߣÀªÀiÁZÀgÉÃvï ªÀ¸ÉÛçöÊgÁ¨sÀgÀuÉÊzÉÃðºÀªÀÄ®APÀÈvÀå vÀvÀB ±ÀÄaB || 1 || zÉêÀ¢éeÁ£ï ¸ÀªÀĨsÀåZÀåð ¥ÀæUÀȺÀå ¨ÁæºÀäuÁ²µÀB | ¨sÀPÀë¬ÄvÁé ¤A§¥ÀvÀæA ±ÀÈtÄAiÀiÁzÀéµÀðdA ¥sÀ®ªÀiï || 2 || ªÀvÀìgÁzË ªÀ¸ÀAvÁzË §°gÁeÉåà vÀxÉʪÀ ZÀ | vÉÊ®¸ÁߣÀªÀÄPÀĪÁðuÉÆà £ÀgÀPÀA ¥Àæw¥ÀzÀåvÉà || 3 || vÉʯÉà ®Që÷ädð¯Éà UÀAUÁ ªÀvÀìgÁ¢wxË ±ÀĨsÉà | C®Që÷ä¥ÀjºÁgÁxÀðA ªÀÄAUÀ®¸ÁߣÀªÀiÁZÀgÉÃvï || 4 || vÉʯÁ¨sÀåAUÀ¸ÁߣÀªÀiÁzË ZÀ PÀÈvÁé ¦ÃAiÉÆõÉÆÃvÀÜA ¥Áj¨sÀzÀæ¸Àå ¥ÀvÀæA| ¨sÀPÉëÃvËìRåA ªÀiÁ£ÀzÀA ªÁå¢ü£Á±ÀA ¢ÃWÁðAiÀÄĵÀåA ®¨sÀåvÉà ªÀµÀðªÀÄƯÉà || 5 || ±ÀvÁAiÀÄĪÀðdæzÉúÁAiÀÄ ¸ÀªÀð¸ÀA¥ÀvÀÌgÁAiÀÄ ZÀ | ¸ÀªÁðjµÀÖ«£Á±ÁAiÀÄ ¤A§PÀA zÀ®¨sÀPÀëtA || 6 ||

UÀvÀ±Á°ªÁºÀ£À ±ÀPÉ 1944 £Éà ²æñÀĨsÀPÀÈvï£ÁªÀÄ ¸ÀAªÀvÀìgÀ ¥ÀAZÁAUÀ±ÀæªÀt¥sÀ® AiÀÄB ±ÀÈuÉÆÃw ªÀÄzsÀıÀÄPÀè¥ÀPÀëPÉà ªÀµÀð£ÁxÀ ¸ÀaªÁ¢PÀA ¥sÀ®A| ¥Áæ¥ÀÅößAiÀiÁzÀÄÝjvÀªÀÄÄPÀÛ«UÀæºÀA ZÁAiÀÄÄgÀxÀðªÀÄvÀÄ®A AiÀıÀB ¸ÀÄRA || ±ÀÄævÁé gÁd¥sÀ®A ¨sÀªÀAw ¸ÀÄT£ÉÆà ±ÀÄævÁé ¥sÀ®A ªÀÄAwæuÉÆà §ÄzsÀÄåvÁìºÀ¸ÀÄQÃvÀðAiÀÄB ¨sÀl¥ÀvÉÃB ¸À¸Áå¢ü£ÁxÀ¸Àå ZÀ || ±ÀÄævÁéWÉÃð±À¥sÀ®A gÀ¸Á¢ü¥À¥sÀ®A zsÁ£Áå¢ü£ÁxÀ¸Àå ZÀ | ±ÀÄævÁé ¤ÃgÀ¸À£ÁAiÀÄPÀ¸Àå ZÀ ¥sÀ®A ZÉʱÀéAiÀÄðªÀAvÀB ¸ÀzÁ|| DAiÀÄĪÀÈð¢ÞA ¥ÀÅvÀæ ¥ËvÁæ©üªÀÈ¢ÞA ¤vÁågÉÆÃUÀåA ¸ÀA¥ÀzÀA ZÁ£À¥ÁAiÀÄA Caá£ÁߣÁªÀÄÄvÀìªÁ£ÁªÀĪÁ¦ÛA AiÀÄZÀávÀåAvÉà ªÀvÀìgÁ¢üñÀªÀÄÄSÁåB ||

vÀvÁæzË ¸ÁAUÉÆÃ¥ÁAUÀA ªÀvÀìgÀ¸Àå §æºÀätB d£Àä¥sÀ®A AiÉÄà ±ÀÈtéAw vÉà PÀævÀÄ¥sÀ®A ¨sÀdAvÉà £ÁvÀæ ¸ÀA±ÀAiÀÄB || JAzÀÄ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÉÆzÀ®Ä §æºÀä£À ¢£À CªÀ£À DAiÀÄÄB ¥ÀæªÀiÁuÁ¢UÀ¼À£ÀÄß C¤µÀÖ ¥ s À ® ¤ªÀÈwÛ , EµÀÖ ¥ s À ®¥Áæ ¦ Û U ÁV w½AiÀĨÉÃPÀÄ. ¸Àé ¹ Û ²æ à ¸ÀÆAiÀÄð¹zÁÞAvÀªÀÄvÀ¢AzÀ dUÀwÛ£À GvÀàwÛ¹Üw®AiÀÄUÀ½UÉ PÁgÀt£ÁzÀ ²æà ªÀĺÁ«µÀÄÚ«£À £Á©ü PÀªÀÄ®¢AzÀ GzÀ¬Ä¹zÀ ZÀvÀĪÀÄÄðR§æºÀä£À ¢£À ¥ÀæªÀiÁt ªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ D ¢£ÀzÀ «±ÉõÀªÀ£ÀÄß PÀÆqÀ w½AiÀĨÉÃPÀÄ. §æºÀä£À ¢£ÀªÉAzÀgÉ ZÀvÀÄAiÀÄÄðUÀ¸ÀºÀ¸Áæ t  §æ º ÀäuÉÆà ¢£ÀªÀÄÄZÀåvÉÔJAzÀÄ ¥Àæ ¹ zÀÞ ª ÁVzÉ. PÀÈvÀ,vÉæÃvÁ,zÁé¥ÀgÀ, PÀ°AiÀÄÄUÀUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ¸Á«gÀªÁzÀgÉ (MAzÀÄPÀ®à) §æºÀä£À 1 ºÀUÀ®Ä. CAvÀºÀÄzÉà ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ PÀ®àªÁzÀgÉ 1 gÁwæ. »ÃUÉ JgÀqÀÄ PÀ®àUÀ¼À ºÀUÀ®Ä gÁwæUÀ½AzÀ §æºÀä£À MAzÀÄ ¢£ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. EAvÀºÀ 360 ¢£ÀUÀ½UÉ 1 ¸ÀAªÀvÀìgÀ. EAvÀºÀ £ÀÆgÀĸÀAªÀvÀìgÀUÀ¼ÀÄ ²æçæºÀäzÉêÀgÀ DAiÀÄÄB ¥ÀæªÀiÁtªÀÅ. F 100 ªÀµÀðUÀ¼À°è FUÀ 50 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ UÀw¹ªÉ. 2£Éà ¥ÀgÁzsÀðªÁzÀ FUÀ 51£Éà ªÀµÀðzÀ°è ¥ÀæxÀªÀÄ ªÀiÁ¸À ¥ÀæxÀªÀÄ ¥ÀPÀë ¥ÀæxÀªÀÄ ¢£ÀªÁzÀ ²æñÉéÃvÀ ªÀgÁºÀPÀ®àzÀ°è ºÀUÀ®Ä 13 WÀ½UÉ 42 ¥À¼ÀUÀ¼ÀÄ UÀw¹ªÉ. EµÀÖgÀ°è ¸ÁéAiÀÄA¨sÀĪÀ, ¸ÁégÉÆÃaµÀ, GvÀÛªÀÄ, vÁ¥À¸À, gÉʪÀvÀ, ZÁPÀÄëµÀªÉA§ 6 ªÀÄ£ÀéAvÀgÀUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÉzÀÄ ºÉÆÃV 7£ÉAiÀÄzÁzÀ ªÉʪÀ¸ÀévÀ ªÀÄ£ÀéAvÀgÀzÀ°è 27 ªÀĺÁ AiÀÄÄUÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄVzÀÄ, 28£ÉAiÀÄ ªÀĺÁAiÀÄÄUÀzÀ°è ªÀÄÆgÀÄ¥ÁzÀUÀ¼ÀÄ UÀw¹ ºÉÆÃVªÉ. E£ÀÄß ªÀĺÁAiÀÄÄUÀªÉAzÀgÉ 43 ®PÀë 20 ¸Á«gÀ ¸ÀAªÀvÀìgÀUÀ¼ÀÄ. EzÀgÀ°è PÀÈvÀAiÀÄÄUÀ 17 ®PÀë 28 ¸Á«gÀ¸ÀAªÀvÀìgÀUÀ¼ÀÄ vÉæÃvÁAiÀÄÄUÀ 12 ®PÀë 96 ¸Á«gÀ¸ÀAªÀvÀìgÀUÀ¼ÀÄ zÁé¥ÀgÀAiÀÄÄUÀ 8 ®PÀë 64 ¸Á«gÀ¸ÀAªÀvÀìgÀUÀ¼ÀÄ PÀ°AiÀÄÄUÀ 4 ®PÀë 32 ¸Á«gÀ ¸ÀAªÀvÀìgÀUÀ¼ÀÄ. 28£ÉAiÀÄ ªÀĺÁAiÀÄÄUÀzÀ ªÀÄÆgÀÄ AiÀÄÄUÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄVzÀÄ £Á®Ì£ÉAiÀÄ PÀ°AiÀÄÄUÀzÀ°è 5123 ¸ÀAªÀvÀìgÀUÀ¼ÀÄ PÀ¼É¢ªÉ. G½zÀ PÀ°AiÀÄÄUÀ 4 ®PÀëzÀ 26 ¸Á«gÀzÀ 877 ¸ÀAªÀvÀìgÀUÀ¼ÀÄ. F PÀ°AiÀÄÄUÀzÀ°è 6 d£À gÁdgÀÄ ±ÀPÀPÀvÀðgÀÄ. ªÉÆzÀ®Ä ºÀ¹Û£ÁªÀwAiÀÄ°è zsÀªÀÄðgÁd£À ±ÀPÉ 3044


24 11

ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ, £ÀAvÀgÀ GdӬĤAiÀÄ°è «PÀæªÀÄgÁd£À UÀvÀ±ÀPÉ 135 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ, ¥ÀæwµÁ×£À £ÀUÀgÀzÀ°è ±Á°ªÁºÀ£À ±ÀPÉ 18000 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ, £ÀAvÀgÀ ªÉÊvÀgÀtÂAiÀÄ «dAiÀiÁ©ü£ÀAzÀ£À UÀvÀ±ÀPÉ 10,000 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ, £ÀAvÀgÀ PÁªÉÃj wÃgÀzÀ°è £ÁUÁdÄð£À UÀvÀ±ÀPÉ 4 ®PÀë ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ, £ÀAvÀgÀ UËqÀzÉñÀzÀ°è PÀ°Ì¨sÀÆ¥Àw UÀvÀ±ÀPÉ 822 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ. ²æà ²æà ªÀÄzsÁéZÁAiÀÄðgÀ UÀvÀ±ÀPÉ 822 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ, ²æà ²æà gÁWÀªÉÃAzÀæ ¸Áé«ÄUÀ¼À UÀvÀ±ÀPÉ 352 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ, FUÀ ²æà ±Á°ªÁºÀ£À UÀvÀ ±ÀPÉAiÀÄ°è 1944 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ UÀw¹ªÉ. ªÀvÀðªÀiÁ£À ±ÀPÉ 1945. £ÀªÀÄðzÁ zÀQëtzÉñÀzÀ ªÀÄAvÁæ®AiÀÄzÀ°è ZÉÊvÀæ±ÀÄPÀè¥Àæw¥ÀwÛ¤AzÀ ²æà ±ÀĨsÀPÀÈvÀÄ £ÁªÀÄ ¸ÀAªÀvÀìgÀzÀ DgÀA¨sÀªÀÅ. || ¸ÀªÉÃð d£ÁB ¸ÀÄT£ÉÆà ¨sÀªÀAvÀÄ ||

gÁd ¸ÉãÁ¢ü¥À ¥ÀgÀ¸À¸Áå¢ü¥À gÀ¸Á¢ü¥À CWÁð¢ü¥À

²æñÀĨsÀPÀÈvï ¸ÀAªÀvÀìgÀzÀ £ÀªÀ£ÁAiÀÄPÀgÀÄ gÁeÁ¢£ÀªÀ£ÁAiÀÄPÀgÀÄ ±À¤ §ÄzsÀ UÀÄgÀÄ ªÀÄAUÀ¼À §ÄzsÀ

ªÀÄAwæ ¥ÀƪÀð¸À¸Áå¢ü¥À zsÁ£Áå¢ü¥À ¤ÃgÀ¸Á¢ü¥À ªÉÄÃWÁ¢ü¥À

UÀÄgÀÄ gÀ« ±ÀÄPÀæ gÀ« §ÄzsÀ

PÉÆñÁ¢ü¥À

gÀ«

G¥À£ÁAiÀÄPÀgÀÄ

¥À±Áé¢ü¥À

gÀ«

C±Áé¢ü¥À

±À¤

UÀeÁ¢ü¥À

UÀÄgÀÄ

AiÀÄÄzÁÞ¢ü¥À

§ÄzsÀ

ªÁå¥ÁgÁ¢ü¥À

§ÄzsÀ

bÀvÁæ¢ü¥À

±À¤

ªÀåªÀºÁgÁ¢ü¥À

ZÀAzÀæ

zÉêÁ¢ü¥À

±À¤

zÀæªÁå¢ü¥À

§ÄzsÀ

£ÀgÁ¢ü¥À

gÀ«

ªÀ¸ÁÛç¢ü¥À

ZÀAzÀæ

¹ÛçÃuÁªÀÄ¢ü¥À

UÀÄgÀÄ

gÀvÁߢü¥À

§ÄzsÀ

¸À¥Áð¢ü¥À

§ÄzsÀ

ªÀiÁAUÀ¯Áå¢ü¥À

ªÀÄAUÀ¼À

ªÀÄÈUÁ¢ü¥À

gÀ«

ªÀÈPÁë¢ü¥À

±ÀÄPÀæ

¥À±ÀÄ£ÁAiÀÄPÀ

§®gÁªÀÄ

¸ÀªÉðõÁªÀÄ¢ü¥À

±À¤

gÁ² DAiÀÄ ªÀåAiÀÄ ªÉÄõÀ 8 5 PÀlPÀ 2 8 vÀįÁ 2 14 ªÀÄPÀgÀ 14 11 £ÀPÀëvÀæ C²é gÉÆû ¥ÀÅ£À ªÀÄWÀ ºÀ¸ÁÛ «±Á ªÀÄÆ® ±ÀæªÀ ¥ÀǨsÁ

ªÉÄõÁ¢gÁ²UÀ¼À DAiÀÄ-ªÀåAiÀÄ gÁ² DAiÀÄ ªÀȵÀ¨sÀ 2 ¹AºÀ 5 ªÀȲÑPÀ 8 PÀÄA¨sÀ 14

ªÀåAiÀÄ 14 5 5 11

PÀAzÁAiÀÄ ¥sÀ®

gÁ² «ÄxÀÄ£À PÀ£Áå zsÀ£ÀÄµï «ÄãÀ

D¢ ªÀÄzsÀå CAvÀå £ÀPÀëvÀæ D¢ ªÀÄzsÀå CAvÀå £ÀPÀëvÀæ 5 0 4 ¨sÀgÀ 0 1 2 PÀÈwÛ 6 0 3 ªÀÄÈUÀ 1 1 1 DzÁðæ 7 0 2 ¥ÀŵÀå 2 1 0 D±Éèà 0 0 1 ¥ÀÇ¥sÀ 3 1 4 G¥sÀ 1 0 0 avÁæ 4 1 3 ¸Áéw 2 0 4 C£ÀÆ 5 1 2 eÉõÀ× 3 0 3 ¥ÀǵÁ 6 1 1 GµÁ 4 0 2 zsÀ¤ 7 1 0 ±ÀvÀ 5 0 1 G¨sÁ 0 1 4 gÉêÀ

ªÀ馅 07 ªÁvÀ 13 vÀȵÁ 05 PÉÆæÃzsÀ 11 ¥sÀ®¤µÀàwÛ 11 CwªÀ馅 19 gÀvÀß 11 HtðªÀ¸ÀÛç 17 vÁªÀÄæ 17 vÀæ¥ÀÅ 9 ¥Á¥À¥ÀæPÀÈw 07 C£ÁZÁgÀ 09 ZÉÆÃgÀ¨sÀAiÀÄ 13 «µÀ£Á±À 05 zÀÆåvÀ 05 ªÀiÁgÀt£Á±À 07 GZÁÑl£À 07 ¦vÀÛ¥ÀæPÀÈw 13 C¥ÀAiÀıÀ 17 ¨sÀÆvÀ¨ÁzsÉÆÃ¥À±ÀªÀÄ£À 11 ¸ÉéÃzÀd 11 ¸ÀªÀð¤µÀàwÛ 8

CxÀ ªÀȵÁÖ÷墫A±ÉÆÃ¥ÀPÀUÀ¼ÀÄ

zsÁ£Àå 05 ¥ÀæeÁªÀÈ¢Þ 15 ¤zÁæ 05 zÀAqÀ 03 GvÁìºÀ 9 C£ÁªÀ馅 07 ªÀ¸ÀÛç 09 PËëªÀÄ 13 ªÀAUÀ 19 ¦vÀÛ® 13 ¥ÀÅtå¥ÀæPÀÈw 07 ªÀÄgÀt 01 ZÉÆÃgÀ£Á±À 11 ¸ÉêÀPÀvÀé 09 ¥ÀÅA±ÀÑ°ÃPÀgÀt 01 ¸ÀÛA¨sÀ£À 07 GZÁÑl£À£Á±À 17 PÀ¥sÀ¥ÀæPÀÈw 01 UÀªÀð 03 UÀæºÀzÉÆõÀ 13 G¢âd 17

vÀÈt 05 ¥ÀæeÁPÀëAiÀÄ 15 D®¸Àå 13 ¨sÉÃzÀ 01 ±À®¨sÀ 03 ¸ÀéZÀPÀæ 09 WÀÈvÀ 09 ªÀ®Ì® 11 PÁA¸Àå 17 ¹Ã¸À 17 ªÁå¢ü 05 d£À£À 07 CVߨsÀAiÀÄ 15 ¸Áé«ÄvÀé 07 eÁgÀt 11 ¸ÀÛA¨sÀ£À£Á±À 05 ªÀ²ÃPÀgÀt 09 zÀéAzÀéd 05 GUÀævÁ 05 UÀæºÀzÉÆõÉÆÃ¥À±ÀªÀÄ£À 15 ¥ÀÅtå 21

DAiÀÄ 8 8 5 5

ªÀåAiÀÄ 11 11 11 11

D¢ ªÀÄzsÀå CAvÀå 3 2 0 4 2 4 5 2 3 6 2 2 7 2 1 0 2 0 1 2 4 2 2 3 3 2 2

²ÃvÀ 13 gÁd«UÀæºÀ 11 GzÉÆåÃUÀ 11 ªÉÄÊwæà 13 ¸ÀÄR 03 ¥ÀgÀZÀPÀæ 15 vÉÊ® 05 ¨sÀÆdð¥ÀvÀæ 15 gÀdvÀ 11 GUÀæ¥ÀæPÀÈw 01 ¨sÉʵÀdå 05 zÉñÉÆÃ¥ÀzÀæªÀ 13 CVߣÁ±À 09 ¤dzsÀ£À 17 eÁgÀt£Á±À 01 ªÉÆúÀ£À 01 ªÀ²ÃPÀgÀt£Á±À 17 ¸À¤ß¥ÁvÀ 09 ¥Àæ¥ÀAZÀ 07 CAqÀd 13 ¥Á¥À 21

GµÀÚ 17 PÀÄëzsÁ 13 ±ÁAw 13 gÀ¸À¤µÀàwÛ 07 ªÀÄƵÀPÀ 15 ¥ÀgÀZÀPÀæ£Á±À 03 zÀÄPÀÆ® 05 ¸ÀĪÀtð 11 ¯ÉÆúÀ 19 ¸ËªÀÄå¥ÀæPÀÈw 01 DZÁgÀ 11 zÉñÀ±ÁAw 01 «µÀ¨sÀAiÀÄ 11 ¥ÀgÀzsÀ£À 05 ªÀiÁgÀt 05 ªÉÆúÀ£À £Á±À13 ªÁvÀ¥ÀæPÀÈw 07 AiÀıÀ 13 ¨sÀÆvÀ¨ÁzsÁ 09 dgÁAiÀÄÄd 05 ¯Á¨sÀ 42


24 12

²æà ±ÀĨsÀPÀÈvï£ÁªÀÄ ¸ÀAªÀvÀìgÀ ¥sÀ®A ¸ÀĪÀtðgÀvÀßzsÁ£Áå¤ dUÀvÀìªÀðA ZÀgÁZÀgÀªÀiï | ¨ÁæºÀäuÁ±ÉÑöʪÀ ¸ÀAvÀĵÁÖB ±ÀĨsÀPÀÈzÀévÀìgÉà ¦æAiÉÄà || ±ÀĨsÀPÀÈvï £ÁªÀÄ ¸ÀAªÀvÀìgÀzÀ°è dUÀwÛ£À°ègÀĪÀ ¸ÀPÀ® ZÀgÁZÀgÀ ¥ÁætÂUÀ¼ÀÆ, ¸ÀĪÀtð, gÀvÀß ªÀÄvÀÄÛ zsÁ£ÀåUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀÄÈ¢ÞAiÀiÁUÀĪÀŪÀÅ. ¨ÁæºÀätgÀÄ ¸ÀAvÀĵÀÖgÁVgÀĪÀgÀÄ.

¥ÀgÀ¸À¸Áå¢ü¥À UÀÄgÀÄ ¥sÀ®A D£ÀAzÀB ¸ÀªÀð¯ÉÆÃPÁ£ÁA ¸ÀĪÀȶֱÀÑ ¥ÀæeÁAiÀÄvÉà | ¤µÀàwÛB ¸ÀªÀð¸À¸Áå£ÁA AiÀÄvÀæ ¸À¸Áå¢ü¥Éà UÀÄgË || »AUÁgÀÄ ¨É¼ÉUÉ C¢ü¥ÀwAiÀÄÄ UÀÄgÀĪÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ zÉñÀzɯÉèqÉ GvÀÛªÀĪÁV ªÀļÉAiÀiÁV, J®è jÃwAiÀÄ ¨É¼ÉUÀ¼ÀÄ GvÀÛªÀÄ ¥sÀ¸À®£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀÅzÀjAzÀ ¸ÀªÀĸÀÛ fëUÀ¼ÀÄ D£ÀAzÀªÀ£ÀÄß ºÉÆAzÀĪÀgÀÄ.

gÁeÁ ±À¤ ¥sÀ®A

zsÁ£Áå¢ü¥À ±ÀÄPÀæ ¥sÀ®A

±À£ÉʱÀÑgÉÆà gÁdåPÀÈvÉà ¸ÀPÀÈdÓ®A ¥Àæ¨sÀÆvÀgÉÆÃUÉÊB ¥Àj¦ÃqÀåvÉà d£ÁB | PÀȵÁÚ¤ zsÁ£Áå¤ ¥sÀ®Aw ¨sÀƪÀiË ZÀAqÁ®ªÀÄÄSÁå ¸ÀÄT£ÉÆà ¨sÀªÀAw || ±À¤AiÀÄÄ gÁd£ÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ zÉñÀzÀ C®è°è ªÀiÁvÀæ ªÀļÉAiÀÄÄ ©Ã¼ÀĪÀÅzÀÄ. EzÀjAzÀ wêÀæªÁzÀ gÉÆÃUÀUÀ½AzÀ d£ÀgÀÄ ¦Ãr¸À®àqÀĪÀgÀÄ. ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è PÀ¥ÀÅöà zsÁ£ÀåUÀ¼ÀÄ ZÉ£ÁßV ¨É¼ÉzÀgÉ, ZÀAqÁ®gÉà ªÉÆzÀ¯ÁzÀ d£ÀgÀÄ ¸ÀÄRªÀ£ÀÄß C£ÀĨsÀ«¸ÀĪÀgÀÄ.

±ÀÄPÉæà zsÁ£Áå¢ü¥Éà AiÀÄvÀæ ¸ÀÄ©üPÀëA vÀvÀæ eÁAiÀÄvÉà | ±ÉéÃvÀ zsÁ£ÀåA ¸ÀÄ¥sÀ°vÀA ¸ÀÄ©üPÀëA ¸ÁåZÀÑ ¨sÀÆvÀ¯Éà || zsÁ£Áå¢ü¥ÀwAiÀÄÄ ±ÀÄPÀæ£ÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ zÉñÀzɯÉèqÉ ©½ §tÚzÀ zsÁ£ÀåUÀ¼ÀÄ ZÉ£ÁßV ¨É¼ÉzÀÄ ¸ÀÄ©üPÉëAiÀiÁUÀĪÀÅzÀÄ.

ªÀÄAwæ UÀÄgÀÄ ¥sÀ®A ¥ÀæZÀÄgÀA ªÀµÀðw ªÉÄÃWÉÆà ¸ÀÄT£ÀB ¥ÁyðªÁ ¥ÀæeÁB | §ºÀÄQëÃgÀ¥ÀæzÁ UÁªÉÇà AiÀÄvÀæ ªÀÄAwæà UÀÄgÀĨsÀðªÉÃvï || ªÀÄAwæAiÀÄÄ UÀÄgÀĪÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÉÄÃWÀUÀ¼ÀÄ GvÀÛªÀĪÁV ªÀļÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄj¸ÀĪÀªÀÅ. EzÀjAzÀ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°ègÀĪÀ d£ÀgÀÄ ¸ÀÄTUÀ¼ÁUÀĪÀgÀÄ. ºÀ¸ÀÄUÀ¼ÀÄ ZÉ£ÁßV ºÁ®£ÀÄß PÉÆqÀĪÀŪÀÅ.

¸ÉãÁ¢ü¥À §ÄzsÀ ¥sÀ®A ªÁvÁºÀvÁ ªÁjzsÀgÁ PÀzÁazÀéµÀðAw ¸À¸Áå¤ ¥sÀ¯Á¤évÁ¤ | ¯ÉÆÃPÁB ¸ÀzÁ ¦ÃrvÀPÁªÀÄZÁgÉÊB ¸ÉãÁ¢ü¥ÀvÉåà R®Ä ZÀAzÀæ¥ÀÅvÉæà || ¸ÉãÁ¢ü¥ÀwAiÀÄÄ §ÄzsÀ£ÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ UÁ½¬ÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄ®àlÖ ªÉÆÃqÀUÀ¼ÀÄ PÉ®ªÉǪÉÄä ªÀļÉÃAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄj¹zÀgÉ, PÉ®ªÉǪÉÄä UÁ½¬ÄAzÀ ZÀzÀÄj ºÉÆÃUÀĪÀŪÀÅ. EzÀjAzÀ ¸À¸ÀåUÀ¼ÀÄ ¥sÀ®UÀ½AzÀ ¸ÀªÀÄÈzÀÞªÁUÀĪÀŪÀÅ. ¥ÀæeÉUÀ¼ÀÄ PÁªÀÄ£À ¨ÁzsÉUÉƼÀUÁUÀĪÀgÀÄ.

¥ÀǪÀð¸À¸Áå¢ü¥À gÀ« ¥sÀ®A PÀéavÀàZÀåAw zsÁ£Áå¤ PÀéavÀàZÉåãÀß ¨sÀÆvÀ¯Éà | ªÁå¢ü AiÀÄÄzÀÞ¨sÀAiÀÄA WÉÆÃgÀA ¸À¸Áå£ÁªÀÄ¢ü¥Éà gÀªË || ªÀÄÄAUÁgÀÄ ¨É¼ÉUÉ C¢ü¥ÀwAiÀÄÄ gÀ«AiÀiÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ PÉ®ªÉÇAzÀÄ ¥ÀæzÉñÀ UÀ¼À°è ¨É¼ÉAiÀÄÄ GvÀÛªÀĪÁV ¨É¼ÉzÀgÉ, PÉ®ªÉÇAzÀÄ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è ¨É¼ÉAiÀÄÄ ¸ÀjAiÀiÁV ¨É¼ÉAiÀįÁgÀzÀÄ. zÉñÀzɯÉèqÉ WÉÆÃgÀªÁzÀ ªÁå¢ü ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄÄzÀÞzÀ ¨sÀAiÀĪÀÅ vÀ¯ÉzÉÆÃgÀĪÀÅzÀÄ.

gÀ¸Á¢ü¥À ªÀÄAUÀ¼À ¥sÀ®A gÀ¸ÉñÉÆà ¨sÀÆ«Ä ¥ÀÅvÀæ±ÉÑÃvï ¸Àé®àvÉÆÃAiÀiÁ ªÀ¸ÀÄAzsÀgÁ | «PÀæAiÀÄA ¸ÀªÀðªÀ¸ÀÆÛ£ÁA PÀvÀðªÉÇåà zsÁ£Àå¸ÀAUÀæºÀB || gÀ¸Á¢ü¥ÀwAiÀÄÄ ªÀÄAUÀ¼À£ÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è ¸Àé®à ªÀļÉAiÀÄÄ ©Ã¼ÀĪÀÅzÀÄ. EzÀjAzÀ J¯Áè «zsÀªÁzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ vÉÃf¬ÄAzÀ ªÀiÁgÀ®àqÀĪÀŪÀÅ. DzÀÄzÀjAzÀ zsÁ£ÀåUÀ¼À ¸ÀAUÀæºÀ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ GvÀÛªÀÄ.

¤ÃgÀ¸Á¢ü¥À gÀ« ¥sÀ®A ¤ÃgÀ¸Á¢ü¥ÀvË ¸ÀÆAiÉÄðà vÁªÀÄæZÀAzÀ£ÀAiÉÆÃgÀ¦ | gÀvÀߪÀiÁtÂPÀåªÀÄÄPÁÛ£ÁA eÁAiÀÄvÉà ªÀÈ¢ÞgÀÄvÀÛªÀiÁ || ¤ÃgÀ¸Á¢ü¥ÀwAiÀÄÄ gÀ«AiÀiÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÀiÁtÂPÁå¢UÀ¼ÀÄ vÉÃfAiÀiÁUÀĪÀŪÀÅ.

vÁªÀÄæ,

ZÀAzÀ£À,

gÀvÀß,

CWÁð¢ü¥À §ÄzsÀ ¥sÀ®A CWÁð¢ü£ÁxÉà AiÀÄ¢ ZÀAzÀæ¥ÀÅvÉæà ªÀȵÀÖ÷åWÀð zsÁ£Áå¤ §ºÀƤ ZÀ ¸ÀÄåB | PÀĪÀiÁgÀ ¥ÁµÀAqÀ dqÉÃAzÀæeÁ°¤ ¥Àæ¨sÀÆvÀºÁ¸Áå¢ gÀvÁ ¥ÀgÉà d£ÁB || CWÁð¢ü¥ÀwAiÀÄÄ §ÄzsÀ£ÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ GvÀÛªÀĪÁzÀ ªÀļÉAiÀÄÄ ©Ã¼ÀĪÀÅzÀÄ. zsÁ£ÀåUÀ¼ÀÄ ZÉ£ÁßV ¨É¼ÉzÀÄ, vÉÃf¬ÄAzÀ ªÀiÁgÀ®àqÀĪÀŪÀÅ. PÀĪÀiÁgÀgÀÄ, ¥ÁµÀArPÁAiÀÄðUÀ¼À°è ¤gÀvÀgÀÆ, dqÀgÀÆ, EAzÀæeÁ®zÀ°è D¸ÀPÀÛgÀÆ, ºÁ¸Áå¢UÀ¼À°è d£ÀgÀÄ gÀvÀgÁUÀĪÀgÀÄ.

ªÉÄÃWÁ¢ü¥À §ÄzsÀ ¥sÀ®A ¨sÀªÀAw §ºÀªÉÇà ªÉÄÃWÁ d®¥ÀÇuÁð ªÀ¸ÀÄAzsÀgÁ | §ºÀÄzsÁ£Áå¤ eÁAiÀÄAvÉà ªÉÄÃWÁ£ÁªÀÄ¢ü¥Éà §ÄzsÉà ||


13 24

ªÉÄÃWÁ¢ü¥ÀwAiÀÄÄ §ÄzsÀ£ÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄÄ d®¢AzÀ ¥ÀÇtðªÁUÀĪÀÅzÀÄ. J¯Áè jÃwAiÀÄ zsÁ£ÀåUÀ¼ÀÄ GvÀÛªÀÄ ¥sÀ¸À®£ÀÄß PÉÆqÀĪÀŪÀÅ. ¥À±ÀÄ¥Á®PÀ §®gÁªÀÄ ¸ÀĪÀȶÖB ¸ÀªÀðzÉñÁ£ÁA ¸ÀªÀð¸À¸Àå¸ÀªÀÄÈzÀÞAiÀĪÀiï | ªÀÄzsÀåzÉñÉà ¸ÀÄ©üPÀëA ZÀ gÁªÀiÁ±ÉÑÃvÀà±ÀÄ£ÁAiÀÄPÉà || §®gÁªÀÄ£ÀÄ ¥À±ÀÄ¥Á®PÀ£ÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ Erà zÉñÀzÀ°è J¯ÉèqÉ ¸ÀĪÀȶÖAiÀÄÄAmÁUÀĪÀÅzÀÄ. EzÀjAzÀ J¯Áè jÃwAiÀÄ ¸À¸ÀåUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀÄÈzÀÞªÁV ¨É¼ÉzÀÄ ¥sÀ¸À®£ÀÄß PÉÆqÀĪÀŪÀÅ. d£À ºÁUÀÆ ¥À±ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄRªÀ£ÀߣÀĨsÀ«¸ÀĪÀgÀÄ. «±ÉõÀªÁV ªÀÄzsÀåzÉñÀzÀ°è ¸ÀÄ©üPÉëAiÀÄÄAmÁUÀĪÀÅzÀÄ.

DªÀvÀð £ÁªÀÄPÀ ªÉÄÃWÀ ¥sÀ® ªÀĺÁ¨sÀAiÀÄA ªÀĺÁªÁAiÀÄÄ ¸ÉÃAzÀæZÁ¥À ¸ÀUÀfðvÀªÀiï | ªÀÈ¢ÞB ¸ÁåvÀÆàªÀð¸À¸Áå£ÁªÀiÁªÀvÉÆÃð ªÉÄÃWÀ¸Àå ®PÀëtªÀiï || F ªÀµÀð DªÀvÀð £ÁªÀÄPÀ ªÉÄÃWÀªÀÅ ªÉÄÃgÀIJRgÀzÀ°è GvÀàwÛAiÀiÁV §ºÀ¼À UÁ½¬ÄAzÀ PÀÆrzÀÄÝ, «ÄAZÀÄ-UÀÄqÀÄUÀÄUÀ½AzÀ PÀÆrzÀ ªÀļÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄj¹ ªÀĺÁ¨sÀAiÀĪÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. ªÀÄÄAUÁgÀÄ ªÀļÉAiÀÄÄ GvÀÛªÀĪÁV ©zÀÄÝ ¨É¼ÉAiÀÄÄ GvÀÛªÀÄ ¥sÀ¸À®£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ.

PÀÄA¨sÀUÀvÀ UÀÄgÀÄZÁgÀ ¥sÀ® ºÀÈzÀAiÀiÁ£ÀA¢¤Ã zsÁwæà ¥sÀ°vÁ ZÀ ¸ÀĪÀȶ֩üB | CeÁvÀ±ÀvÀæªÀB ¸ÀªÉÃð PÀÄA¨sÀUÉà zÉêÀ¥ÀÇfvÉà || UÀÄgÀĪÀÅ PÀÄA¨sÀgÁ²AiÀÄ°è ¸ÀAZÀj¸ÀĪÁUÀ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄÄ ¸ÀĪÀȶ֬ÄAzÀ ¥sÀ®¨sÀjvÀªÁV, ¸ÀªÀðjUÀÆ ºÀÈzÀAiÀiÁ£ÀAzÀzÁAiÀÄPÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ. d£ÀgÉ®ègÀÆ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ªÉÄÊwæ¬ÄAzÀ PÀÆrzÀªÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ.

«ÄãÀUÀvÀ UÀÄgÀÄZÁgÀ ¥sÀ® £Á£ÁªÀ£ÉÆÃzÁå£ÀvÀmÁPÀ¸À¸Àå ªÀĺÉÆÃvÀìªÁ£ÉÃPÀªÀÄRQæAiÀiÁzÁåB | «ÄãÀ¹ÜvÉà zÉêÀUÀÄgË zsÀjwæà gÀªÀiÁåB QëwñÁ ¸ÀÄT£ÀB ¥ÀgÉà vÉà || UÀÄgÀĪÀÅ «ÄãÀgÁ²AiÀÄ°è ¸ÀAZÀj¸ÀĪÁUÀ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄÄ £Á£Á«zsÀªÁzÀ GzÁå£ÀªÀ£ÀUÀ½AzÀ, ¸ÀgÉÆêÀgÀUÀ½AzÀ, ªÀĺÉÆÃvÀìªÀUÀ½AzÀ, C£ÉÃPÀ«zsÀªÁzÀ AiÀÄdÕ-AiÀiÁUÁ¢UÀ½AzÀ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀªÁV UÉÆÃZÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ. gÁdgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄRªÀ£ÀߣÀĨsÀ«¸ÀĪÀgÀÄ. ªÀÄPÀgÀUÀvÀ ±À¤ZÁgÀ ¥sÀ® £ÀPÀæ¹ÜvÉà ¨sÁ£ÀĸÀÄvÉà ZÀ ©üÃwB ¸ÁåzÀzsÀðªÀÈ¢ÞªÀÄðºÀwà ZÀ ªÀȶÖB | zÀ±ÁtðzÉñÁ AiÀĪÀ£Á±ÀÑ £ÀµÁÖB ¥ÀÅgÉÆûvÁ«¥Àæ©üµÀ Yõï £ÀÈ¥Á¯ÁB ||

±À¤AiÀÄÄ ªÀÄPÀgÀgÁ²AiÀÄ°ègÀĪÁUÀ ¸ÀªÀĸÀÛ d£ÀjUÉ £Á£Á«zsÀªÁzÀ ©üÃwAiÀÄÄAmÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¸ÀªÀĸÀÛ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À ¨É¯ÉAiÉÄÃjPÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÀÄ. CwAiÀiÁzÀ ªÀÄ¼É ©Ã¼ÀĪÀÅzÀÄ. PÉÆøÀ®zÉñÀzÀ°ègÀĪÀ d£ÀgÀ, AiÀĪÀ£ÀgÀ ºÁUÀÆ ¥ÀÅgÉÆûvÀgÁzÀ ¨ÁæºÀät, ªÉÊzÀå ªÀÄvÀÄÛ gÁdgÀÄUÀ½UÉ ¥Áæt©üÃwAiÀÄÄAmÁUÀĪÀÅzÀÄ. DzÁæð¥ÀæªÉñÀ ¥sÀ®A F ªÀµÀð DzÁæð £ÀPÀëvÀæªÀÅ 22-06-2022 §ÄzsÀªÁgÀ eÉåõÀ× PÀȵÀÚ £ÀªÀ«Ä gÉêÀw £ÀPÀëvÀæzÀ°è gÁwæ 8.06 ¤.PÉÌ (35 WÀ 31 ¥sÀ) ¥ÀæªÉñÀªÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ zÉñÀzɯÉèqÉ ªÀÄ¼É ¸ÀªÀÄÈ¢ÞAiÀiÁV ¨É¼ÉUÀ¼ÀÄ GvÀÛªÀÄ¥sÀ®ªÀ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀªÀÅ. £ÀªÀ«Ä ¥sÀ® - gÀPÀÛ ¸ÀA§A¢ü K¼ÀÄ «zsÀªÁzÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ½AzÀ ¨sÀAiÀÄ GAmÁUÀÄvÀÛzÉ. §ÄzsÀªÁgÀ ¥sÀ® - ¨ÁæºÀätjUÉ PÀ¯ÁåtªÁUÀĪÀÅzÀÄ. gÉêÀw £ÀPÀëvÀæ¥sÀ® - zsÁ£ÀåUÀ¼ÀÄ «¥sÀÅ®ªÁV ¨É¼ÉAiÀÄĪÀªÀÅ. ±ÉÆèsÀ£À AiÉÆÃUÀ ¥sÀ® - ¸ÀªÀĸÀÛ fëUÀ¼ÀÆ, gÁdgÀÄUÀ¼ÀÆ GvÀÛªÀÄ PÉ®¸ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀgÀÄ. gÁwæ ¥ÀæªÉñÀ ¥sÀ® - zÉñÀzɯÉèqÉ GvÀÛªÀÄ ªÀļÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÀjAzÀ ¸ÀªÀð¸À¸ÀåUÀ¼ÀÄ GvÀÛªÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀŪÀÅ. UÉÆêÀÅUÀ½UÉ ¸ÀÄRªÁzÀgÉ, zÉñÀzÀ £ÁAiÀÄPÀgÀÄUÀ¼ÀÄ AiÀÄÄzÀÞzÀ°è ¤gÁ¸ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆAzÀĪÀgÀÄ. ªÀ馅 ¥ÀæªÀiÁt 3 C¢üPÀ ªÀȶÖAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. zÀ±À¨sÁUÁB ¸ÀªÀÄÄzÉæõÀÄ µÀqÁãUÁB ¥ÀªÀðvÉõÀÄ ZÀ | ZÀvÁégÉÆà ¨sÀÄ« ¥Àdð£ÉÆåà ºÉåêÀA ªÀµÀðw ZÀ wæzsÁ ||

PÀPÀð¸ÀAPÀæªÀÄt ²æñÀĨsÀPÀÈvï £ÁªÀÄ ¸ÀAªÀvÀìgÀ DµÁqsÀ PÀȵÀÚ ZÀvÀÄyð ¨sÁ£ÀĪÁgÀ vÁ. 17-072022 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.58 ¤. PÉÌ (12 WÀn 44 ¥À¼À) ¸ÀÆAiÀÄð£ÀÄ PÀPÀðgÁ²AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæªÉò¸ÀÄvÁÛ£É. "«A±Àw (wæA±Àw ªÁ) PÀPÀðlUÉà ¥ÀǪÉÃð" ¥ÀæªÀiÁtzÀAvÉ PÀPÁðlPÀ ¸ÀAPÀæªÀÄtzÀ°è ¸ÀAPÀæªÀÄtQÌAvÀ ¥ÀǪÀðzÀ°è 30 WÀ½UÉ ¸ÀAPÀæªÀÄt ¥ÀÅtåPÁ® JA¢gÀĪÀÅzÀÄ. ¸ÀÆAiÀÄð£ÀÄ PÀPÀðgÁ²AiÀÄ£ÀÄß 17-07-2022 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-58 ¤.PÉÌ ¥Àæ ª ÉñÀ ªÀiÁqÀÄwÛ g ÀĪÀÅzÀjAzÀ 17-07-2022 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ¸ÀÆAiÉÆÃðzÀAiÀÄ¢AzÀ ¨É½UÉÎ 10-58 ¤.zÀªÀgÉUÉ PÀPÀð¸ÀAPÀæªÀÄtzÀ ¤«ÄvÀÛ zÀQëuÁAiÀÄ£À ¥ÀªÀð¥ÀÅtåPÁ®«gÀĪÀÅzÀÄ. D ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÁߣÀ, vÀ¥Àðt, zÁ£Á¢UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ.


24 14

ªÀÄPÀgÀ ¸ÀAPÀæªÀÄt ²æñÀĨsÀPÀÈvï £ÁªÀÄ ¸ÀAªÀvÀìgÀ ¥ÀŵÀå PÀȵÀÚ CµÀÖ«Äà ±À¤ªÁgÀ vÁ. 14.01.2023 gÀAzÀÄ gÁwæ 26.18 ¤. PÉÌ (48WÀn 42¥À¼À) avÁÛ £ÀPÀëvÀæzÀ°è ¸ÀÆAiÀÄð£ÀÄ ªÀÄPÀgÀ gÁ²AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæªÉò¸ÀÄvÁÛ£É. DzÀÄzÀjAzÀ vÁ. 14.01.2023 ±À¤ªÁgÀzÀAzÀÄ ¨sÉÆÃVºÀ§â. ¸ÀAPÀæªÀÄt ¥ÀÅtåPÁ® : ²æñÀĨsÀPÀÈvï £ÁªÀÄ ¸ÀAªÀvÀìgÀ ¥ÀŵÀå PÀȵÀÚ CµÀÖ«Äà ±À¤ªÁgÀ vÁ. 14-1-2023 gÀAzÀÄ gÁwæ 26.18 ¤.PÉÌ ¸ÀÆAiÀÄð£ÀÄ ªÀÄPÀgÀgÁ²AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæªÉò¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀjAzÀ vÁ. 15-1-2023 ¨sÁ£ÀĪÁgÀzÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ¸ÀÆAiÉÆÃðzÀAiÀÄ¢AzÀ ªÀÄzsÁåºÀß 2.18¤.zÀªÀgÉUÉ GvÀÛgÁAiÀÄt ¥ÀªÀð¥ÀÅtå PÁ® EgÀĪÀÅzÀÄ. DzÀPÁgÀt GvÀÛgÁAiÀÄt ¥ÀªÀðPÁ® ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÁߣÀzÁ£Á¢ µÀmïw® PÀªÀÄðUÀ¼À£ÀÄß DZÀj¸À¨ÉÃPÀÄ. ªÀÈAzÁªÀ£ÀUÀ½UÉ d¯Á©üµÉÃPÀ, ¥ÀAZÁªÀÄÈvÀ, zÉêÀ¥ÀÇeÉ, £ÉʪÉÃzÀå, ªÉʱÀézÉêÀ, ºÀ¸ÉÆÛÃzÀPÁ¢UÀ¼À£ÀÄß ¥Àæw¤vÀåzÀAvÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. ªÀÄPÀgÀ¸ÀAPÀæªÀÄt ¸ÀégÀÆ¥À : ¸ÀAeÁÕ - WÉÆÃgÁ, ¢±ÁªÀÄÄR - ¥ÀǪÀð, ¢±ÁUÀªÀÄ£À - zÀQët, ¢±ÁzÀ馅 - £ÉÊgÀÄvÀå, ªÁºÀ£À - ªÀgÁºÀ, G¥ÀªÁºÀ£À ªÀȵÀ¨sÀ, vÀvï ¥sÀ® - ¦ÃqÁ, ªÀ¸ÀÛç - º¹gÀÄ, ¹Üw - wµÀ×£ï, ¨sÀƵÀt - gÀdvÀ, DAiÀÄÄzsÀ - RqÀÎ, ¥ÁvÀæ - vÁªÀÄæ, ¨sÀPÀët - ©üPÉë, ¯ÉÃ¥À£À - ZÀAzÀ£À, eÁw - ¸À¥Àð, ¥ÀŵÀà - §PÀÄ®, ¥sÀ® - DªÀÄæ, D¨sÀgÀt - ªÀÄÄvÀÄÛ, PÀAZÀÄPÀ - ±ÀÄPÀªÀtð, CªÀ¸ÉÜ PÀ£Áå, ¸ÁߣÀ-¸ÁߣÉÆÃzÀPÀ - CUÀgÀÄ, bÀvÀæ - ºÀ¼À¢. ¸ÀAPÀæ ª ÀÄt £ÁªÀiÁ¢UÀ¼ÀÄ : ªÁgÀ£ÁªÀÄ - WÉÆÃgÁ £ÁªÀÄPÀ ¸ÀAPÀæªÀÄtªÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ ±ÀÆzÀæjUÉ ¸ÀÄRªÀÅAmÁUÀĪÀÅzÀÄ. EvÀgÀjUÉ ¦ÃqÉAiÀÄÄAmÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¸ÀªÀĸÀÛjÃwAiÀÄ zsÁ£ÀåUÀ¼À ¨ÁºÀļÀå¢AzÀ ¸ÀÄR ¸ÀªÀÄÈ¢ÞAiÀiÁUÀĪÀÅzÀÄ. zÀQët UÀªÀÄ£À ¥sÀ® - ªÀiÁ®ªÀ, zÀzÀÄðgÀ, ¥ÁAqÀå zÉñÀzÀ £ÁAiÀÄPÀgÀÄUÀ½UÉ GvÀÛgÀ zÉñÀzÀ gÁdgÀÄUÀ½AzÀ DPÀæªÀÄt©üÃw, zsÀ£À, zsÁ£ÀåUÀ¼À C¥ÀºÀgÀt ¨sÀAiÀÄ. £ÉÊgÀÄvÀå zÀ馅 ¥sÀ® - PÉÆAPÀtzÉñÀzÀ°ègÀĪÀ d£ÀgÀÄUÀ½UÉ gÁdgÀÄUÀ½AzÀ ¦ÃrvÀgÁV zÀÄBTvÀgÁUÀĪÀgÀÄ. gÁwæ ZÀvÀÄxÀðAiÀiÁªÀÄzÀ ¥sÀ® - JªÉÄä, ªÀȵÀ¨sÀ, UÉÆÃ, PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß gÀQë¸ÀĪÀªÀgÀ ªÀÄgÀt.

ªÁºÀ£À

ªÀgÁºÀ

-

C£ÉÃPÀ

gÁdgÀÄUÀ¼ÀÄ

¨ÁtUÀ¼À

¸ÀªÀÄƺÀ¢AzÀ

ºÉÆqÉAiÀÄ®àlÖªÀgÁV ªÀÄgÀt ºÉÆAzÀĪÀgÀÄ. ºÀ½îUÀ¼À°è ªÁ¸À ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄrPÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÀĪÀªÀgÀÄ gÁdgÀÄUÀ½AzÀ ¦ÃqÉAiÀÄ£ÀߣÀĨsÀ«¸ÀĪÀgÀÄ. G¥ÀªÁºÀ£À ªÀȵÀ¨Às-zÀQt ë zÉñÀzÀ°è ¸ÀÄ©PüÉA ë iÀiÁzÀgÉ, GvÀgÛÀ zÉñÀzÀ°è gÁdgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀt ºÉÆAzÀĪÀgÀÄ. ¨ÀsÆ«ÄAiÀÄÄ ¨ÉAQ ªÀÄvÀÄÛ PÀ¼Àj î AzÀ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁUÀÄvÀzÛÉ. ¸ÀAPÀæªÀÄt¥sÀ® : AiÀiÁªÀ AiÀiÁªÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¹éÃPÀj¸ÀĪÀ£ÉÆà D ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ vÀÄnÖAiÀiÁUÀĪÀŪÀÅ, E®èªÉà £Á±ÀºÉÆAzÀĪÀŪÀÅ. EzÀjAzÀ ªÀvÀðPÀjUÉ ©üÃwAiÀÄÄAmÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¸ÀAPÀæªÀÄt£ÀÄ AiÀiÁªÀ ¢Q̤AzÀ §A¢gÀĪÀ£ÉÆà D ¢QÌ£À zÉñÀUÀ½UÉ ¸ËRåªÀÅ. ¸ÀAPÀæªÀÄt£ÀÄ AiÀiÁªÀ ¢QÌUÉ UÀªÀÄ£À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ£ÉÆà D ¢QÌ£À zÉñÀUÀ½UÉ zÀÄBRªÀÅ. ¸ÀAPÀæªÀÄt£À zÀ馅 AiÀiÁªÀ ¢QÌ£À PÀqÉUÉÆà D ¢QÌ£À zÉñÀUÀ½UÉ ««zsÀ jÃwAiÀÄ ºÁ¤AiÀÄÄAmÁUÀĪÀŪÀÅ.

d£Àä£ÀPÀëvÁæ£ÀĸÁgÀ ¸ÀAPÀæªÀÄt¥sÀ® ¥ÀæAiÀiÁt

¸ÀÄR

¦ÃqÁ

ªÀ¸ÀÄÛ¯Á¨sÀ

zÀæªÀåºÁ¤

zÀæªÀå¯Á¨sÀ

zsÀ£À

G¨sÁ gÉêÀ

ªÀÄÈUÀ

¥ÀŵÀå

avÁæ

C£ÀÆ eÉõÀ×

¸Áéw

ªÀÄÆ® ¥ÀǵÁ ±ÀvÀ

C²é ¨sÀgÀ

DzÁðæ

ªÀÄWÀ ¥ÀÇ¥sÀ

«±Á

GµÁ ±ÀæªÀ

PÀÈwÛ gÉÆû

¥ÀÅ£À

G¥sÀ ºÀ¸ÁÛ

¥ÀǨsÁ

D±ÉèÃ

DAiÀiÁ £ÀPÀëvÀæzÀªÀjUÉ PÉÆõÀÖPÀzÀ°è w½¹zÀAvÉ F ªÀµÀð ªÀÄPÀgÀ¸ÀAPÁæAw ¥sÀ®ªÀÅ zÉÆgÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ.

±ÀÄPÁæ¸ÀÛ «ZÁgÀ ±ÀÄPÀæ

27/09/2022 C¸ÀÛ 19/11/2022 GzÀAiÀÄ

UÀÄgÀÄ-±À¤ ¸ÀAZÁgÀ PÁ®UÀ¼ÀÄ 13/04/2022 UÀÄgÀÄ-«ÄãÀgÁ²¥ÀæªÉñÀ 28/04/2022 ±À¤-PÀÄA¨sÀgÁ²¥ÀæªÉñÀ 12/07/2022 ±À¤ ªÀQæÃ-ªÀÄPÀgÀ ¥ÀæªÉñÀ 17/01/2023 ±À¤-PÀÄA¨sÀ ¥ÀæªÉñÀ

UÀæºÀt «ZÁgÀ ±ÀĨsÀPÀÈvï£ÁªÀÄ ¸ÀAªÀvÀìgÀzÀ°è ¸ÀA¨sÀ«¸ÀĪÀ UÀæºÀtUÀ¼ÀÄ 1) 30-04-2022 : ¸ÀÆAiÀÄðUÀæºÀt - ¨sÁgÀvÀ zÉñÀzÀ°è UÀæºÀtzÀ DZÀgÀuÉ CUÀvÀå«®è. 2) 16-05-2022 : ZÀAzÀæUÀæºÀt - ¨sÁgÀvÀ zÉñÀzÀ°è UÀæºÀtzÀ DZÀgÀuÉ CUÀvÀå«®è.


15

±ÀĨsÀPÀÈvï ¸ÀAªÀvÀìgÀzÀ UÀæ¸ÁÛ¸ÀÛ RAqÀUÁæ¸À ¸ÀÆAiÀÄðUÀæºÀt ²æñÀĨsÀPÀÈvï £ÁªÀÄ ¸ÀAªÀvÀìgÀ D²éÃd PÀȵÀÚ CªÀiÁªÁ¸Áå vÁ.25-10-2022 £Éà ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ avÁÛ £ÀPÀëvÀæ vÀįÁgÁ²AiÀÄ°è ¸ÀÆAiÀÄð¤UÉ PÉÃvÀÄUÀæ¸ÀÛ RAqÀUÁæ¸À UÀæºÀtªÀÅ ¸ÀA¨sÀ«¸À°zÉ. ¥À ªÉÆÃPÀë UÀæºÀtzÀ ¸Àà±Àð-ªÉÆÃPÁë¢ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ ¸Àà±Àð UÀæºÀt¸Àà±Àð ¸ÀAeÉ 05:14 G UÀæºÀtªÀÄzsÀå ¸ÀAeÉ 05:47 zÀ UÀæ¸ÁÛ¸ÀÛ(gÀ«C¸ÀÛ) ¸ÀAeÉ 06:00*** UÀæºÀtªÉÆÃPÀë ¸ÀAeÉ 06:20

¥ÀÆ

¸ÀܼÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÉÄʸÀÆgÀÄ §¼Áîj vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ PÉÆïÁgÀ ¨É¼ÀUÁA ¸ÉîA ZÉ£ÉßöÊ ²æÃgÀAUÀ ªÀÄzsÀÄgÉÊ PÀAa PÉÆAiÀĪÀÄvÀÆÛgÀÄ ªÉ®ÆègÀÄ ºÉÊzÀgÁ¨Ázï ¥É£ÀÄPÉÆAqÀ C£ÀAvÀ¥ÀÄgÀA

***

UÀæºÀt ¥ÁægÀA¨sÀ PÁ® ¸ÀA. 5.12 ¸ÀA. 5.13 ¸ÀA. 5.04 ¸ÀA. 4.59 ¸ÀA. 5.12 ¸ÀA. 5.00 ¸ÀA. 5.17 ¸ÀA. 5.14 ¸ÀA. 5.21 ¸ÀA. 5.24 ¸ÀA. 5.14 ¸ÀA. 5.18 ¸ÀA. 5.13 ¸ÀA. 4.59 ¸ÀA. 4.59 ¸ÀA. 5.02

¸ÀÆAiÀÄð¸ÀÛ PÁ® ¸ÀA. 5.55 ¸ÀA. 6.00 ¸ÀA. 5.57 ¸ÀA. 5.54 ¸ÀA. 5.53 ¸ÀA. 6.06 ¸ÀA. 5.54 ¸ÀA. 5.44 ¸ÀA. 5.53 ¸ÀA. 5.56 ¸ÀA. 5.47 ¸ÀA. 6.00 ¸ÀA. 5.49 ¸ÀA. 5.48 ¸ÀA. 5.42 ¸ÀA. 5.51

DAiÀiÁ ¥ÀæzÉñÀzÀ ¸ÀÆAiÀiÁð¸ÀÛ ¸ÀªÀÄAiÀĪÀ£ÀÄß CAvÀgïeÁ®zÀ ªÀÄÆ®PÀ w½zÀÄ ªÉÆÃPÀë¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

ªÉÃzsÀ/¨sÉÆÃd£À «ZÁgÀ- F ¸ÀÆAiÀÄðUÀæºÀtªÀÅ ºÀUÀ®Ä £Á®Ì£ÉAiÀÄ AiÀiÁªÀÄzÀ°è DUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¸ÀÆAiÉÆÃðzÀAiÀÄ¢AzÀ¯Éà ªÉÃzsÀ ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÁVà F ¢£À ¥ÀÆwð ¨sÉÆÃd£ÀPÉÌ CªÀPÁ±À«gÀĪÀÅ¢®è. 26-10-2022 §ÄzsÀªÁgÀ ¸ÀÆAiÉÆÃðzÀAiÀÄzÀ £ÀAvÀgÀ ¤vÀå ¥ÀÆeÁ¢UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. vÀ¥Àðt «ZÁgÀ - DAiÀiÁ ¸ÀܼÀzÀ UÀæºÀt ¸Àà±Àð ¸ÀªÀÄAiÀÄ¢AzÀ ¸ÀÆAiÀÄð C¸ÀÛªÀÄzÉƼÀUÉ vÀ¥Àðt PÉÆqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. ±ÁæzÀÞ «ZÁgÀ - CªÀiÁªÁ¸Áå PÁ® ±ÁæzÀÞ ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀÄ ªÀÄgÀÄ¢£À ¸ÀÆAiÉÆÃðzÀAiÀÄzÀ £ÀAvÀgÀ ±ÁæzÀÞ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. «±ÉõÀ «ZÁgÀ - F ¢£À §ÈAzÁªÀ£ÀUÀ½UÉ ¥ÀAZÁªÀÄÈvÀ, ºÀ¸ÉÆÛÃzÀPÀ, ¥sÀ® ¸ÀªÀÄ¥ÀðuÉ EgÀĪÀÅ¢®è. ¨Á®PÀgÀÄ, ªÀÈzÀÞgÀÄ, UÀ©üðt¹ÛçÃAiÀÄgÀÄ, C±ÀPÀÛgÀÄ, C£ÁgÉÆÃUÀå¦ÃrvÀgÀÄ EªÀgÀÄ UÀæºÀt ©lÖ ªÉÄÃ¯É ¸ÁߣÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁr, C¯ÉÆàÃ¥ÀºÁgÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. ±ÁAw «ZÁgÀ - avÁÛ £ÀPÀvëÀæ vÀįÁ gÁ²AiÀÄ°è ¸ÀÆAiÀÄð¤UÉ PÉÃvÀÄUÀºæÀt ªÁUÀÄwgÛÀĪÀÅzÀjAzÀ D £ÀPÀvëÀ,æ gÁ²AiÀĪÀjUÉ «±ÉõÀ zÉÆõÀ«gÀĪÀÅzÀjAzÀ UÀºæÀt±ÁAw ªÀiÁr¸ÀvÀPÀzÌÀÄ.Ý d£ÀägÁ² UÀæºÀt ¥sÀ® zsÀ£ÀÄ, «ÄãÀ, PÀPÀð, ¹AºÀ gÁ²AiÀĪÀjUÉ ªÀȲÑPÀ, PÀÄA¨sÀ, ªÉÄõÀ, «ÄxÀÄ£À gÁ²AiÀĪÀjUÉ vÀįÁ, ªÀÄPÀgÀ, ªÀȵÀ¨sÀ, PÀ£Áå gÁ²AiÀĪÀjUÉ

±ÀĨsÀ ¥sÀ® «Ä±Àæ¥sÀ® C¤µÀÖ¥sÀ®

¥ÀÇtðUÁæ¸À UÀæ¸ÉÆÛÃzÀAiÀÄ ZÀAzÀæUÀæºÀt ²æñÀĨsÀPÀÈvï £ÁªÀÄ ¸ÀAªÀvÀìgÀ PÁwðPÀ ±ÀÄPÀè ¥ÀÇtÂðªÀiÁ vÁ. 08-11-2022 £Éà ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ ¨sÀgÀtÂà £ÀPÀëvÀæ ªÉÄõÀgÁ²AiÀÄ°è ZÀAzÀæ¤UÉ gÁºÀÄUÀæ¸ÀÛ ¥ÀÇtð/RAqÀUÁæ¸À UÀæ¸ÉÆÛÃzÀAiÀÄ UÀæºÀtªÀÅ ¸ÀA¨sÀ«¸À°zÉ. ¥À ªÉÆÃPÀë UÀæºÀtzÀ ¸Àà±Àð-ªÉÆÃPÁë¢ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ UÀæºÀt¸Àà±Àð ¸À«Ä䮣À UÀæºÀtªÀÄzsÀå G¤ä®£À ¸ÀÆAiÀiÁð¸ÀÛ UÀæºÀtªÉÆÃPÀë

ªÀÄzsÁåºÀß 02-39 ªÀÄzsÁåºÀß 03-47 ¸ÀAeÉ 04-29 ¸ÀAeÉ 05-12 ¸ÀAeÉ 06-00*** ¸ÀAeÉ 06-19

***

G

zÀ ¸Àà±Àð

¥ÀÆ

*** DAiÀiÁ ¥ÀæzÉñÀzÀ ¸ÀÆAiÀiÁð¸ÀÛ ¸ÀªÀÄAiÀĪÀ£ÀÄß CAvÀgïeÁ®zÀ ªÀÄÆ®PÀ w½zÀÄPÉÆAqÀÄ ¸Àà±Àð¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. ªÉÆÃPÀë¸ÁߣÀ ¸ÀAeÉ 6.19gÀ £ÀAvÀgÀ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.


24 16

ªÉÃzsÀ / ¨sÉÆÃd£À «ZÁgÀ - F ZÀAzÀæUÀæºÀtªÀÅ ºÀUÀ®Ä ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ AiÀiÁªÀÄzÀ°è DUÀÄwÛ g ÀĪÀÅzÀjAzÀ UÀæ º Àt¸Àà ± ÀðQÌ A vÀ ªÀÄÆgÀÄ AiÀiÁªÀÄ CAzÀgÉ ¸ÀÆAiÉÆÃðzÀAiÀÄ¢AzÀ¯Éà ªÉÃzsÀªÀÅ ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ. ªÉÆÃPÀë £ÀAvÀgÀzÀ°è ¸ÁߣÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁr zÉêÀ¥ÀÇeÉ, £ÉʪÉÃzÀå ªÀiÁr, ¨sÉÆÃd£À ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. vÀ¥Àðt «ZÁgÀ - DAiÀiÁ ¸ÀܼÀzÀ ¸ÀÆAiÀiÁð¸ÀÛ £ÀAvÀgÀzÀ°è ¸ÀAeÉ 6.00 jAzÀ 6.19gÀ M¼ÀUÉ vÀ¥Àðt PÉÆqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. ±ÁæzÀÞ«ZÁgÀ-¥ÀÇtÂðªÀiÁ PÁ® ±ÁæzÀÞªÀiÁqÀĪÀªÀgÀÄ UÀæºÀt ©lÖ£ÀAvÀgÀ ±ÁæzÀÞ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. «±ÉõÀ «ZÁgÀ - §ÈAzÁªÀ£À«gÀĪÀ ¸ÀܼÀUÀ¼À°è ªÀÄÆgÀÄ ¨Áj wÃxÀð PÉÆlÄÖ, UÀAzsÁPÀëvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÀaÑ ªÀÄAUÀ¼ÁgÀwAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. F ¢£À §ÈAzÁªÀ£ÀUÀ½UÉ ¥ÀAZÁªÀÄÈvÀ, ºÀ¸ÉÆÛÃzÀPÀ, ¥sÀ® ¸ÀªÀÄ¥ÀðuÉ EgÀĪÀÅ¢®è. ¨Á®PÀgÀÄ, ªÀÈzÀÞgÀÄ, UÀ©üðt¹ÛçÃAiÀÄgÀÄ, C±ÀPÀÛgÀÄ, C£ÁgÉÆÃUÀå¦ÃrvÀgÀÄ ¨É½UÉÎ 11-39 ¤.zÉƼÀUÉ C¯ÉÆàÃ¥ÀºÁgÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. ¥ÀÅ£ÀB UÀæºÀt ©lÖ ªÉÄÃ¯É ¸ÁߣÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁr, zÉêÀ¥ÀÇeÉ, £ÉʪÉÃzÀå ªÀiÁr, ¨sÉÆÃd£À ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. ±ÁAw «ZÁgÀ - ¨sÀgÀtÂà £ÀPÀëvÀæ ªÉÄõÀgÁ²AiÀÄ°è ZÀAzÀæ¤UÉ gÁºÀÄUÀæ¸ÀÛ ¥ÀÇtð/RAqÀUÁæ¸À UÀæ¸ÉÆÛÃzÀAiÀÄ UÀæºÀtªÁUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀjAzÀ D £ÀPÀëvÀæ, gÁ²AiÀĪÀjUÉ «±ÉõÀ zÉÆõÀªÀÅ. CªÀgÀÄ gÁºÀÄ, ZÀAzÀægÀ ªÀÄÆwðUÀ¼À£ÀÄß §AUÁgÀ¢AzÀ ªÀiÁr¹ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÇf¹, AiÉÆÃUÀåjUÉ zÁ£À PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. d£ÀägÁ² ªÀ±À¢AzÀ UÀæºÀt ¥sÀ® «ÄxÀÄ£À, PÀ£Áå, ªÀÄPÀgÀ, PÀÄA¨sÀ gÁ²AiÀĪÀjUÉ ±ÀĨsÀ ¥sÀ®. ªÀȵÀ¨sÀ, ¹AºÀ, vÀįÁ, zsÀ£ÀÄ gÁ²AiÀĪÀjUÉ «Ä±Àæ¥sÀ®. ªÉÄõÀ, PÀPÀð, ªÀȲÑPÀ, «ÄãÀ gÁ²AiÀĪÀjUÉ C¤µÀÖ¥sÀ®.

UÀæºÀtPÁ®zÀ°è ªÀiÁqÀvÀPÀÌ PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ UÀæºÀt¸Àà±ÀðPÁ®¢AzÀ »rzÀÄ ªÉÆÃPÀëPÁ®zÀªÀgÉUÉ AiÀiÁªÀ ªÀ¸ÀÄÛ«£À ¸ÀA¥ÀPÀðªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀzÉÃ, GlÖ §mÉÖAiÉÆA¢UÉ ¸ÁߣÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁr UÁAiÀÄwæÃd¥À, zÉêÀ¥ÀÇeÉ, ºÉÆêÀÄ, vÀ¥Àðt, ±ÁæzÀÞ, «µÀÄÚ ¸ÀºÀ¸Àæ£ÁªÀĸÉÆÛÃvÀæ ªÀÄÄAvÁzÀ ¸ÉÆÛÃvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¥ÁgÁAiÀÄt ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. UÀæºÀtzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¨sÁUÀzÀ°è zÉêÀ¸ÁÜ£ÀUÀ½UÉ ºÉÆÃV £ÀªÀĸÁÌgÀ, ¥ÀæzÀQëuÉ, zÁ£À-zsÀªÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. UÀæºÀtPÁ®zÀ°è ªÀÄÈvÁ±ËZÀ, ªÀÈ¢ÞUÀ½zÀÝgÀÆ ¸ÁߣÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁr UÁAiÀÄwæ d¥À, ¥ÁgÁAiÀÄuÁ¢UÀ¼À£ÀÄß CªÀ±Àå ªÀiÁqÀ¯ÉèÉÃPÀÄ.

UÀæºÀt ±ÁAw ªÀÄAvÀæ ¸ÀÆAiÀÄð/ZÀAzÀæUÀæºÀtzÀ gÁ²AiÀĪÀgÀÄ, EvÀgÀgÀÄ UÀæºÀt »rzÁUÀ PɼÀPÀAqÀ ªÀÄAvÀæªÀ£ÀÄß (JgÀqÀÄ CxÀªÁ LzÀÄ ¨Áj) ¥Àp¸À¨ÉÃPÀÄ.

AiÉÆÃ¸Ë ªÀdæzsÀgÉÆà zÉêÀB D¢vÁå£ÁA ¥Àæ¨sÀĪÀÄðvÀB | ¸ÀºÀ¸Àæ£ÀAiÀÄ£ÀB ±ÀPÉÆæà UÀæºÀ¦ÃqÁA ªÀå¥ÉÇúÀvÀÄ || ªÀÄÄRA AiÀÄB ¸ÀªÀðzÉêÁ£ÁA ¸À¥ÁÛaðgÀ«ÄvÀzÀÄåwB | ¸ÀÆAiÉÆÃð/ZÀAzÉÆæÃ¥ÀgÁUÀ ¸ÀA¨sÀÆvÁA CVßB¦ÃqÁA ªÀå¥ÉÇúÀvÀÄ || AiÀÄB PÀªÀÄð¸ÁQëà ¯ÉÆÃPÁ£ÁA zsÀªÉÆÃð ªÀÄ»µÀªÁºÀ£ÀB | AiÀĪÀÄB ¸ÀÆAiÉÆÃð/ZÀAzÉÆæÃ¥ÀgÁUÉÆÃvÁÜA UÀæºÀ¦ÃqÁA ªÀå¥ÉÇúÀvÀÄ || gÀPÉÆëÃUÀuÁ¢ü¸ÁìPÁë¤ßïÁAd£À ¸ÀªÀÄ¥Àæ¨sÀB | RqÀκÀ¸ÉÆÛÃwæ©üêÀıÀÑ UÀæºÀ¦ÃqÁA ªÀå¥ÉÇúÀvÀÄ || £ÁUÀ¥Á±ÀzsÀgÉÆà zÉêÀB ¸ÀzÁ ªÀÄPÀgÀªÁºÀ£ÀB | ¸Àd¯Á¢ü¥ÀwzÉÃðªÉÇà UÀæºÀ¦ÃqÁA ªÀå¥ÉÇúÀvÀÄ || ¥ÁætgÀÆ¥ÉÇà » ¯ÉÆÃPÁ£ÁA ¸ÀzÁ PÀȵÀÚªÀÄÈUÀ¦æAiÀÄB | ªÁAiÀÄıÀÑ ¸ÀÆAiÉÆÃð/ZÀAzÉÆæÃ¥ÀgÁUÉÆÃvÁÜA UÀæºÀ¦ÃqÁA ªÀå¥ÉÇúÀvÀÄ || AiÉÆÄ¸Ë ¤¢ü¥ÀwzÉÃðªÀB RqÀÎ ±ÀÆ® UÀzÁzsÀgÀB | ¸ÀÆAiÉÆÃð/ZÀAzÉÆæÃ¥ÀgÁUÀ PÀ®ÄµÀA zsÀ£ÀzÉÆÄvÀæ ªÀå¥ÉÇúÀvÀÄ || AiÉÆĸÁ«AzÀÄ zsÀgÉÆà zÉêÀB ¦£ÁQªÀȵÀªÁºÀ£ÀB | ¸ÀÆAiÉÆÃð/ZÀAzÉÆæÃ¥ÀgÁUÀ ¥Á¥Á¤ «£Á±ÀAiÀÄvÀÄ ±ÀAPÀgÀB || vÉæöʯÉÆÃPÉåà AiÀiÁ¤ ¨sÀÆvÁ¤ ¸ÁܪÀgÁt ZÀgÁt ZÀ | §æºÁ䫵ÀÚ÷éPÀðgÀÄzÁæ±ÀÑ zÀºÀAvÀÄ ªÀĪÀÄ ¥ÁvÀPÀA || JAzÀÄ ¥ÁgÁAiÀÄt ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ.

vÁªÀÄæzÀ vÀUÀr£À°è F ªÀÄAvÀæ§gÉzÀÄ ºÀuÉUÉ PÀnÖPÉÆAqÀÄEAzÉÆæà £À¯ÉÆà zÀAqÀzsÀgÀ±ÀÑ PÁ®B | ¥Á±ÁAiÀÄÄzsÉÆà ªÁAiÀÄÄzsÀ£ÉñÀgÀÄzÀæB || ªÀÄdÓ£ÀäIÄUÉÆãà ªÀĪÀÄgÁ² ¸ÀA¸ÁÜB | PÀĪÀðAvÀÄ ¸ÀÆAiÀÄð/ZÀAzÀæUÀæºÀzÉÆõÀ±ÁAwA ||

JAzÀÄ UÀUÁðZÁAiÀÄð ¸ÀäöÈw ªÁPÀåzÀAvÉ ¨É½îAiÀÄ ¸ÀÆAiÀÄð/ZÀAzÀæ©A§, ¸ÀĪÀtð£ÁUÀ ¥ÀæwªÉÄ, vÀÄ¥Àà¢AzÀ vÀÄA§®àlÖ vÁªÀÄæ-PÀAZÀÄ ¥ÁvÉæAiÀÄ ªÉÄðlÄÖ, ¥ÀÇf¹, ¥ÀÇeÁ£ÀAvÀgÀ zÀ°è ¸ÀvÁàvÀæjUÉ zÁ£À ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. ¸ÀAPÀ®à - CzÀå ¥ÀǪÉÇÃðZÀÑjvÀ KªÀA UÀÄt «±ÉõÀt «²µÁÖAiÀiÁA ±ÀĨsÀwxË ¸ÀÆAiÀÄð/ZÀAzÀæ UÀæºÁAvÀAiÀiÁð«Ä ¨sÁgÀwÃgÀªÀÄt ªÀÄÄRå¥ÁæuÁAvÀUÀðvÀ ²æà ®Që÷äãÁgÀ¹AºÀ ¥ÉæÃgÀtAiÀiÁ ²æîQë÷äãÁgÀ¹AºÀ¦æÃvÀåxÀðA ¸ÀÆAiÉÆÃð/ ZÀAzÉÆæÃ¥ÀgÁUÀ ¦ÃqÁ ¥ÀjºÁgÁxÀðA £ÁUÀ¥ÀæwªÀiÁAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀÆAiÀÄð/ZÀAzÀæ ©A§zÁ£ÀA, DzË ¥ÀÇeÁA ZÀ PÀjµÉåà || JAzÀÄ ¥ÀÇf¹ zÁ£ÀªÀÄAvÀæ vÀªÉÆêÀÄAiÀÄ ªÀĺÁ©üêÀÄ ¸ÉÆêÀÄ ¸ÀÆAiÀÄ𠫪ÀÄzÀð£ÀB | ºÉêÀÄ vÁgÁ ¥ÀæzÁ£ÉãÀ ªÀĪÀÄ ±ÁAw ¥ÀæzÉÆà ¨sÀªÀ | «zsÀÄAvÀÄzÀ £ÀªÀĸÀÄÛ¨sÀåA ¹A»PÁ£ÀAzÀ£ÁZÀÄåvÀ || zÁ£ÉãÁ£ÉãÀ £ÁUÀ¸Àå gÀPÀë ªÀiÁA ªÉÃzsÀeÁzÀãAiÀiÁvï ||

JAzÀÄ zÀQëuÉ ¸À»vÀ zÁ£À ªÀiÁr PÀȵÁÚ¥Àðt ©qÀ¨ÉÃPÀÄ.


17 24

²æêÀÄoÀzÀ°è (¸ÀA¸ÁÜ£À) «±ÉõÀ ¢£ÀUÀ¼À DZÀgÀuÉ

²æñÀĨsÀPÀÈvï£ÁªÀÄ ¸ÀAªÀvÀìgÀzÀ «±ÉõÀ ºÀ§âzÀ ¢£ÀUÀ¼ÀÄ ZÁAzÀæªÀiÁ£ÀAiÀÄÄUÁ¢ ZÉÊvÀæUËjêÀævÀ ²æÃgÁªÀÄ£ÀªÀ«Äà avÁæ¥ÀÇtÂðªÀiÁ CPÀëAiÀÄvÀ¢UÉ £ÀgÀ¹AºÀdAiÀÄAwà ¢Ã¥À¸ÀÛA¨sÀUËjêÀævÀ £ÁUÀZÀvÀÄyð £ÁUÀ ¥ÀAZÀ«Äà IÄUÉéÃzÀ G¥ÁPÀªÀÄð ªÀgÀªÀĺÁ®QëöäêÀævÀ AiÀÄdĪÉÃðzÀ G¥ÁPÀªÀÄð ²æÃPÀȵÀÚ d£ÁäµÀÖ«Äà ¸ÀétðUËjêÀævÀ UÀuÉñÀZÀvÀÄyðà C£ÀAvÀZÀvÀÄzÀð²Ã ±ÀgÀ£ÀߪÀgÁwæà DgÀA¨sÀ ¸ÀgÀ¸Àéwà DªÁºÀ£É ¸ÀgÀ¸Àéwà ¥ÀÇeÉ, zÀÄUÁðµÀÖ«Äà ªÀĺÁ£ÀªÀ«Äà «dAiÀÄzÀ±À«ÄÃ, §ÄzÀÞdAiÀÄAwÃ, ªÀÄzsÀédAiÀÄAwà ¤ÃgÀÄ vÀÄA§ÄªÀ ºÀ§â £ÀgÀPÀZÀvÀÄzÀð²Ã, zsÀ£À®QëöäÃ¥ÀÇeÁ ¢Ã¥ÁªÀ°Ã CªÀiÁªÁ¸Áå §°¥ÁqÀå GvÁÜ£ÀzÁézÀ²Ã, vÀļÀ¹Ã«ªÁºÀ ºÀ£ÀĪÀÄzÀéçvÀ ªÀÄPÀgÀ¸ÀAPÀæªÀÄt gÀxÀ¸À¥ÀÛ«Äà ©üõÁäµÀÖ«Äà ªÀÄzsÀé£ÀªÀ«Äà ªÀĺÁ²ªÀgÁwæà ºÉÆýPÁ, PÁªÀÄzÀºÀ£À

-

2/4/2022 4/4/2022 10/4/2022 16/4/2022 3/5/2022 14/5/2022 28/7/2022 1/8/2022 2/8/2022 2/8/2022 5/8/2022 11/8/2022 19/8/2022 30/8/2022 31/8/2022 9/9/2022 26/9/2022 2/10/2022 3/10/2022 4/10/2022 5/10/2022 23/10/2022

-

24/10/2022 26/10/2022 5/11/2022 5/12/2022 15/1/2023 28/1/2023 29/1/2023 30/1/2023 18/2/2023 6/3/2023

02/04/2022 - ²æäïÁzÉëPÀgÁaðvÀ ªÀÄÆ®UÉÆÃ¥Á®PÀȵÁÚ¢ {26/10/2022 { ¥ÀæwªÉÄUÀ½UÉ ªÀĺÁ©üµÉÃPÀ. 03/04/2022

-² æ à ² æ à ¤ ª Á ¸ À w à x À ð g À Ä ² æ à g Á ª À Ä w à x À ð j U É ²æãÀgÀ¹AºÀªÀÄAvÀæ G¥ÀzÉò¹zÀ ¢£À, «±ÉõÀ¥ÀÇeÉ. 10/04/2022 - ²æ à gÁªÀÄ£ÀªÀ«ÄÃ, ²æ à ªÀÄÆ® ¥ÀmÁÖ © ü g ÁªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¢VédAiÀÄgÁªÀÄ zÉêÀjUÉ ¥ÀAZÁªÀÄÈvÀ C©üµÉÃPÀ. 08/05/2022 - ²æà ªÁå¸ÀgÁdgÀ ªÀzsÀðAvÀÄåvÀìªÀ - «±ÉõÀ ¥ÀÆeÉ. 14/05/2022 - ²æÃdAiÀÄwÃxÀðgÀPÀgÁaðvÀ ²æîQëöäãÀgÀ¹AºÀ zÉêÀjUÉ ¥ÀAZÁªÀÄÈvÀ C©üµÉÃPÀ 10/07/2022 ¸ÀÄzÀ±Àð£ÀºÉÆêÀÄ, vÀ¥ÀÛªÀÄÄzÁæzsÁgÀt, ¥ÀÇuÁðºÀÄwPÁ®zÀ°è 7/09/2022 - ²æêÁå¸ÀgÁdgÀ ¸ÀéºÀ¸ÀÛ¤«ÄðvÀ AiÀÄdÕªÀgÁºÀ, ¨sÀƪÀgÁºÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÁ¸ÀÄzÉêÀ ªÀÄÆwðUÀ½UÉ ¥ÀÅ£ÀB¥ÀÇeÉ. 4/10/2022 13/07/2022 - ªÀÄÈwÛPÁ ¸ÀAUÀæºÀuÉÆÃvÀìªÀ 26/07/2022 - ²æÃUÀ¼ÀªÀgÀ ZÁvÀĪÀiÁð¸Àå¸ÀAPÀ®à, ªÉÃzÀªÁå¸ÀzÉêÀgÀ ¥ÀÇeÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÀ¹(ºÀ¹zÀ) zÀ¨Áðgï DZÀgÀuÉ. 19/08/2022 - ²æÃPÀȵÀÚ d£ÁäµÀÖ«ÄÃ, gÁwæ ²æÃPÀȵÀÚ ¥ÀÆeÉ ªÀÄvÀÄÛ CWÀåð¥ÀæzÁ£À 12.14PÉÌ, ºÀ¹(ºÀ¹zÀ) zÀ¨Áðgï DZÀgÀuÉ. /0 /202 27 8 2 - ²æêÀÄoÀzÀ zÁ¸ÀjAzÀ ¥Àr©üPÉë vÀA©lÄÖ ¢Ã¥ÉÆÃvÀìªÀ 10/09/2022 - ²æòæÃ¥ÁzÀAUÀ¼ÀªÀjUÉ vÀįÁ¨sÁgÀ ¸ÉÃªÉ (²æà ²æãÁxÀwÃxÀðgÀ 5/10/2022 PÀgÁaðvÀ ªÉÃzÀªÁå¸À ¥ÀæwªÉÄAiÀÄ ¸À»vÀ) 24/10/2022 - ¥À²ÑªÀÄ eÁUÀgÀ ªÀÄAUÀ¼ÁgÀw ¥ÁægÀA¨sÀ, DgÀwPÁ®zÀ°è ²æÃUÀ¼ÀªÀjAzÀ £ÀvÀð£À¸ÉÃªÉ 08/12/2022 - ¸ÀºÀ¸Àæ ±ÀASÁ©üµÉÃPÀ 18/02/2023 - ²ªÀgÁwæ - ²æêÁå¸ÀgÁdjAzÀ ¥ÀgÁfvÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀ¨sÀlÖ ¸ÀªÀĦðvÀ ¸ÀánPÀ °AUÀPÉÌ ¥ÀæzÉÆõÀPÁ®zÀ°è C©üµÉÃPÀ-¥ÀÇeÉzÀ±Àð£À 20/02/2023 - ²æÃPÀȵÀÚzÉêÀgÁAiÀĤUÉ PÀĺÀÆAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀ ¢£À

{

{

{

{

{

{

03/07/2022, 26/12/2022, 25/12/2022 - ²æêÀÄzÀݱÀ¥ÀæªÀÄw zÀ±Àð£À 10/03/2023 - 12/03/2023 ¥ÀæPÁ²¤ «zÀévÀì¨sÁ


24 18

²æà ªÁå¸ÀgÁd ªÀÄoÀzÀ UÀÄgÀÄUÀ¼À DgÁzsÀ£Á ¢£ÀUÀ¼ÀÄ - ªÀiÁ¸ÀPÀæªÀÄzÀ°è 2022-2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

²æÃ¥ÀÄgÀĵÉÆÃvÀÛªÀÄwÃxÀðgÀÄ-UÀĺÁ¥ÀæªÉñÀ (C§ÆâgÀÄ) - ZÉÊvÀæ ±ÀÄzÀÞ ¥Àæw¥Àvï ²æëzÁå²æÃzsÀgÀwÃxÀðgÀÄ-²æÃgÀAUÀ - ZÉÊvÀæ §ºÀļÀ ZÀvÀÄzÀð²Ã ²æëzÁå¢ügÁdgÀÄ-AiÀÄgÀUÉƼÀ - ªÉʱÁR ±ÀÄzÀÞ vÀÈwÃAiÀiÁ ²æëzÁå¥ÀwwÃxÀðgÀÄ-PÀÄA¨sÀPÉÆÃt - ªÉʱÁR ±ÀÄzÀÞ ZÀvÀÄyðà ²æëzÁå²æäªÁ¸ÀwÃxÀðgÀÄ-¸ÉÆøÀ¯É - ªÉʱÁR ±ÀÄzÀÞ ZÀvÀÄyðà ²æëzÁå£ÁxÀwÃxÀðgÀÄ-PÀÄA¨sÀPÉÆÃt - ªÉʱÁR ±ÀÄzÀÞ KPÁzÀ²Ã ²æÃgÁeÉÃAzÀæwÃxÀðgÀÄ-AiÀÄgÀUÉÆüÀ - ªÉʱÁR ±ÀÄzÀÞ ¥ËtÂðªÀiÁ ²æòæäªÁ¸ÀwÃxÀðgÀÄ-£ÀªÀªÀÈAzÁªÀ£À - ªÉʱÁR §ºÀļÀ ¥ÀAZÀ«Äà ²æëzÁågÀvÁßPÀgÀ wÃxÀðgÀÄ-¸ÉÆøÀ¯É - ªÉʱÁR §ºÀļÀ £ÀªÀ«Äà ²æçæºÀätåwÃxÀðgÀÄ-C§ÆâgÀÄ - ªÉʱÁR §ºÀļÀ KPÁzÀ²Ã ²æëzÁåPÁAvÀwÃxÀðgÀÄ-¸ÉÆøÀ¯É - eÉåõÀ× ±ÀÄzÀÞ £ÀªÀ«Äà ²æÃgÀWÀÄ£ÁxÀwÃxÀðgÀÄ(±ÉõÀZÀA¢æPÁZÁAiÀÄðgÀÄ)-wgÀĪÀÄPÀÆqÀ®Ä -DµÁqsÀ ±ÀÄzÀÞ ZÀvÀÄyðà ²æëzÁå²æùAzsÀÄwÃxÀðgÀÄ-¸ÉÆøÀ¯É - DµÁqsÀ ±ÀÄzÀÞ £ÀªÀ«Äà ²æòæÃ¥ÀwwÃxÀðgÀÄ-gÁAiÀĪÉîÆgÀÄ - DµÁqsÀ ±ÀÄzÀÞ zÁézÀ²Ã ²æÃdAiÀÄwÃxÀðgÀÄ-DµÁqsÀ §ºÀļÀ ¥ÀAZÀ«Äà ²æëzÁ夢üwÃxÀðgÀÄ-¸ÉÆøÀ¯É - DµÁqsÀ §ºÀļÀ KPÁzÀ²Ã ²æëzÁå¥ÀÆtðwÃxÀðgÀÄ-¸ÉÆøÀ¯É - ±ÁæªÀt ±ÀÄzÀÞ µÀ¶×à ²æîQëöäÃPÁAvÀwÃxÀðgÀÄ-¥É£ÀPÉÆAqÀ - ±ÁæªÀt ±ÀÄzÀÞ ¸À¥ÀÛ«Äà ²æîQëöäãÁxÀwÃxÀðgÀÄ-²æÃgÀAUÀ - ±ÁæªÀt ±ÀÄzÀÞ vÀæAiÉÆÃzÀ²Ã ²æëzÁåªÁj¢üwÃxÀðgÀÄ-²æÃgÀAUÀ - ¨sÁzÀæ¥ÀzÀ ±ÀÄzÀÞ ¥ÀAZÀ«Äà ²æëzÁå¥ÀAiÉÆä¢ü wÃxÀðgÀÄ-wgÀĪÀÄPÀÆqÀ®Ä - ¨sÁzÀæ¥ÀzÀ §ºÀļÀ zÀ±À«Äà ²æêÀiÁzsÀªÀwÃxÀðgÀÄ-ªÀÄtÆgÀÄ - ¨sÁzÀæ¥ÀzÀ §ºÀļÀ CªÀiÁªÁ¸Éå ²æÃgÁªÀÄwÃxÀðgÀÄ-£ÀªÀªÀÈAzÁªÀ£À - D±ÀéAiÀÄÄd ±ÀÄzÀÞ ZÀvÀÄzÀð²Ã ²æëzÁå¸ÀªÀÄÄzÀæwÃxÀðgÀÄ-¸ÉÆøÀ¯É - PÁwðÃPÀ ±ÀÄzÀÞ ¢éwÃAiÀiÁ ²æîQëöäÃ¥ÀwwÃxÀðgÀÄ-²æÃgÀAUÀ - PÁwðÃPÀ ±ÀÄzÀÞ KPÁzÀ²Ã ²æëzÁåªÁZÀ¸ÀàwwÃxÀðgÀ DgÁzsÀ£É-wgÀĪÀÄPÀÆqÀ®Ä - PÁwðÃPÀ ±ÀÄzÀÞ KPÁzÀ²Ã ²æòæîQëöäãÁgÁAiÀÄtwÃxÀðgÀÄ-§zÀjPÁ±ÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ - PÁwðÃPÀ ±ÀÄzÀÞ vÀæAiÉÆÃzÀ²Ã

28 ²æÃdAiÀÄzsÀédwÃxÀðgÀÄ-AiÀÄgÀUÉƼÀ - PÁwðÃPÀ ±ÀÄzÀÞ ¥ËtÂðªÀiÁ 8/11/2022 29 ²æ à ¥ÀzÀä£Á¨s À wÃxÀðgÀÄ-£ÀªÀªÀÈAzÁªÀ£À PÁwðÃPÀ §ºÀļÀ ZÀvÀÄzÀð²Ã 22/11/2022 2/4/2022 29/4/2022 30 ²æÃPÀA¨Á®ÆgÀÄ gÁªÀÄZÀAzÀæwÃxÀðgÀÄ-gÁAiÀĪÉîÆgÀÄ - ªÀiÁUÀð²gÀ ±ÀÄzÀÞ vÀÈwÃAiÀiÁ 26/11/2022 3/5/2022 31 ²æ à «zÁåªÀ®è ¨ s À wÃxÀðgÀÄ-wgÀĪÀÄPÀÆqÀ®Ä ªÀi Á UÀð²gÀ ±ÀÄzÀÞ £ÀªÀ«Äà 2/12/2022 4/5/2022 8/12/2022 4/5/2022 32 ²æëzÁå¥Àæ¸À£ÀßwÃxÀðgÀÄ-¸ÉÆøÀ¯É - ªÀiÁUÀð²gÀ ±ÀÄzÀÞ ¥ËtÂðªÀiÁ 13/12/2022 12/5/2022 33 ²æÃCPÉëÆèsÀåwÃxÀðgÀÄ-ªÀļÀSÉÃqÀ - ªÀiÁUÀð²gÀ §ºÀļÀ ¥ÀAZÀ«Äà 25/12/2022 16/5/2022 34 ²æÃdUÀ£ÁßxÀwÃxÀðgÀÄ-PÀÄA¨sÀPÉÆÃt - ¥ÀĵÀå ±ÀÄzÀÞ ¢éwÃAiÀiÁ 27/12/2022 20/5/2022 35 ²æòæãÁxÀwÃxÀðgÀÄ-wgÀĪÀÄPÀÆqÀ®Ä - ¥ÀĵÀå ±ÀÄzÀÞ ZÀvÀÄyðà 27/12/2022 24/5/2022 36 ²æîQëöäêÀ®è¨sÀwÃxÀðgÀÄ-¨ÉîÆgÀÄ - ¥ÀĵÀå ±ÀÄzÀÞ ¥ÀAZÀ«Äà 14/1/2023 26/5/2022 37 ²æãÀgÀºÀjwÃxÀðgÀÄ-ºÀA¥É - ¥ÀĵÀå §ºÀļÀ ¸À¥ÀÛ«Äà 38 ²æ à ªÀÄzÁ£ÀAzÀ wÃxÀðgÀÄ-§zÀjÃPÁ±Àæ ª ÀÄ ¥Àæ ª ÉñÀ 8/6/2022 - ªÀiÁWÀ±ÀÄzÀÞ £ÀªÀ«Äà 30/1/2023 3/7/2022 39 ²æêÁå¸ÀwÃxÀðgÀÄ(ªÁå¸ÀgÁdgÀÄ)-£ÀªÀªÀÈAzÁªÀ£À - ¥sÁ®ÄÎt §ºÀļÀ ZÀvÀÄyðà 11/3/2023 8/7/2022 11/7/2022 EvÀgÀ ªÀĺÀ¤ÃAiÀÄgÀ DgÁzsÀ£Á ¢£ÀUÀ¼ÀÄ 2022-2023 18/7/2022 13/6/2022 24/7/2022 1 ²æòæÃ¥ÁzÀgÁdgÀÄ-ªÀÄļÀ¨ÁV®Ä - eÉåõÀ× ±ÀÄzÀÞ ZÀvÀÄzÀð²Ã 3/8/2022 2 ²æëd¬ÄÃAzÀæwÃxÀðgÀÄ-PÀÄA¨sÀPÉÆÃt - eÉåõÀ× §ºÀļÀ vÀæAiÉÆÃzÀ²Ã 26/6/2022 4/8/2022 3 ²æÃUÉÆÃ¥Á®MqÉAiÀÄgÀÄ-©½PÉgÉ (ªÉÄʸÀÆgÀÄ) - ±ÁæªÀt ±ÀÄzÀÞ ¥Àæw¥Àvï 29/8/2022 10/8/2022 4 ²æÃgÁWÀªÉÃAzÀæwÃxÀðgÀÄ-ªÀÄAvÁæ®AiÀÄ - ±ÁæªÀt §ºÀļÀ ¢éwÃAiÀiÁ 13/8/2022 5 ²æÃdUÀ£ÁßxÀzÁ¸ÀgÀÄ-ªÀiÁ£À« - ¨sÁzÀæ¥ÀzÀ ±ÀÄzÀÞ £ÀªÀ«Äà 4/9/2022 1/9/2022 6 ²æëdAiÀÄzÁ¸ÀgÀÄ-a¥ÀàVj - PÁwðÃPÀ ±ÀÄzÀÞ zÀ±À«Äà 3/11/2022 3/12/2022 20/9/2022 7 ²æë§ÄzsÉÃAzÀæwÃxÀðgÀÄ-wgÀÄ£À¯Ééð - ªÀiÁUÀð²gÀ ±ÀÄzÀÞ zÀ±À«Äà 2/1/2023 25/9/2022 8 ²æÃgÀWÀÆvÀÛªÀÄwÃxÀðgÀÄ-wgÀPÉÆÌìĮÆgÀÄ - ¥ÀĵÀå ±ÀÄzÀÞ KPÁzÀ² 15/1/2023 8/10/2022 9 ²æÃUÉÆÃ¥Á®zÁ¸ÀgÀÄ-GvÀÛ£ÀÆgÀÄ - ¥ÀĵÀå §ºÀļÀ CµÀ׫Äà 21/1/2023 27/10/2022 10 ²æÃ¥ÀÄgÀAzÀgÀzÁ¸ÀgÀÄ-ºÀA¥É - ¥ÀĵÀå §ºÀļÀ CªÀiÁªÁ¸Éå 10/3/2023 4/11/2022 11 ²æêÁ¢gÁdwÃxÀðgÀÄ-¸ÉÆÃzÉ - ¥sÁ®ÄÎt §ºÀļÀ vÀÈwÃAiÀiÁ 12 ²æÃUÉÆëAzÀ MqÉAiÀÄgÀÄ-£ÀªÀªÀÈAzÁªÀ£À - ¥sÁ®ÄÎt §ºÀļÀ ¥ÀAZÀ«Äà 12/3/2023 4/11/2022 13 ²æÃ¥ÀÅgÀĵÉÆÃvÀÛªÀÄMqÉAiÀÄgÀÄ-PÀÄAfªÉÄÃqÀÄ -¥sÁ®ÄÎt §ºÀļÀ ¥ÀAZÀ«Äà 12/3/2023 6/11/2022


24 19

²æà ±ÀĨsÀPÀÈvï £ÁªÀÄ ¸ÀAªÀvÀìgÀzÀ°è §gÀĪÀ µÀtÚªÀwà (96) ±ÁæzÀÞwyUÀ¼ÀÄ K¦æ¯ï 2022 3/4/2022 4/4/2022 14/4/2022 16/4/2022 19/4/2022 28/4/2022 30/4/2022

dƯÉÊ 2022 ªÉÊzsÀÈw GvÀÛªÀĪÀÄ£Áé¢ ªÉÄõÀ¸ÀAPÀæªÀÄt gËZÀÒPÀ¸ÁªÀtÂð ªÀÄ£Áé¢ ªÀåwÃ¥ÁvÀ ªÉÊzsÀÈw ZÉÊvÀæ-CªÀiÁªÁ¸Éå

23/5/2022 30/5/2022

vÉæÃvÁAiÀÄÄUÁ¢ ªÀȵÀ¨sÀ¸ÀAPÀæªÀÄt, ªÀåwÃ¥ÁvÀ ªÉÊzsÀÈw ªÉʱÁR-CªÀiÁªÁ¸Éå

dÆ£ï 2022 9/6/2022 14/6/2022 15/6/2022 18/6/2022 28/6/2022

«.¸ÀÆ. -

01) 02) 03) 04) 05)

28/7/2022 30/7/2022

DUÀ¸ïÖ 2022

ªÉÄà 2022 3/5/2022 15/5/2022

5/7/2022 9/7/2022 13/7/2022 14/7/2022 17/7/2022

ªÀåwÃ¥ÁvÀ ¨sËZÀÒPÀ¸ÁªÀtÂð ªÀÄ£Áé¢ «ÄxÀÄ£À¸ÀAPÀæªÀÄt ªÉÊzsÀÈw eÉåõÀ×-CªÀiÁªÁ¸Éå

8/8/2022 17/8/2022 19/8/2022

24/8/2022 26/8/2022 30/8/2022

ªÀåwÃ¥ÁvÀ ZÁPÀÄëµÀªÀÄ£Áé¢ zsÀªÀÄð¸ÁªÀtÂð ªÀÄ£Áé¢ ªÉÊzsÀÈw PÀPÀð¸ÀAPÀæªÀÄt zÀQëuÁAiÀÄ£À ¥ÀÄtåPÁ® DµÁqsÀ-CªÀiÁªÁ¸Éå ªÀåwÃ¥ÁvÀ ªÉÊzsÀÈw ¹AºÀ¸ÀAPÀæªÀÄt ¸ÀÆAiÀÄð¸ÁªÀtÂð ªÀÄ£Áé¢* ªÀåwÃ¥ÁvÀ ±ÁæªÀt-CªÀiÁªÁ¸Éå vÁ¥À¸ÀªÀÄ£Áé¢

¸É¥ÀÖA§gï 2022

3/9/2022 ªÉÊzsÀÈw 11-09-2022 / 25-09-2022 ªÀĺÁ®AiÀÄ ¥ÀPÁë 28/9/2022 ªÉÊzsÀÈw

CPÉÆÖçgï 2022 4/10/2022 14/10/2022

¸ÁégÉÆÃaµÀªÀÄ£Áé¢ ªÀåwÃ¥ÁvÀ

(wAUÀ¼À PÀæªÀÄzÀ°è)

18/10/2022 24/10/2022 25/10/2022

vÀįÁ¸ÀAPÀæªÀÄt 15/1/2023 ªÀÄPÀgÀ ¸ÀAPÀæªÀÄt, ªÉÊzsÀÈw CµÀÖPÁ±ÁæzÀÞ D±ÀéAiÀÄÄd CªÀiÁªÁ¸Éå* 16/1/2023 C£ÀéµÀÖPÁ±ÁæzÀÞ 21/1/2023 ¥ÀŵÀå-CªÀiÁªÁ¸Éå £ÀªÀA§gï 2022 23/1/2023 ªÀåwÃ¥ÁvÀ 2/11/2022 PÀÈvÀAiÀÄÄUÁ¢ 28/1/2023 ªÉʪÀ¸ÀévÀªÀÄ£Áé¢ 5/11/2022 ¸ÁéAiÀÄA¨sÀĪÀªÀÄ£Áé¢ 8/11/2022 EAzÀæ¸ÁªÀtÂðªÀÄ£Áé¢, ¥sɧæªÀj 2023 ªÀåwÃ¥ÁvÀ 2/2/2023 ªÉÊzsÀÈw 17/11/2022 ªÀȲÑPÀ¸ÀAPÀæªÀÄt 12/2/2023 ¥ÀǪÉðÃzÀÄå±ÁæzÀÞ 18/11/2022 ªÉÊzsÀÈw 13/2/2023 PÀÄA¨sÀ¸ÀAPÀæªÀÄt, 23/11/2022 PÁwðPÀ-CªÀiÁªÁ¸Éå CµÀÖPÁ±ÁæzÀÞ 14/2/2023 C£ÀéµÀÖPÁ±ÁæzÀÞ r¸ÉA§gï 2022 18/2/2023 ªÀåwÃ¥ÁvÀ 4/12/2022 ªÀåwÃ¥ÁvÀ* 19/2/2023 ªÀiÁWÀ-CªÀiÁªÁ¸Éå 13/12/2022 ªÉÊzsÀÈw 20/2/2023 zÁé¥ÀgÀAiÀÄÄUÁ¢ 15/12/2022 ¥ÀǪÉðÃzÀÄå±ÁæzÀÞ 27/2/2023 ªÉÊzsÀÈw 16/12/2022 zsÀ£ÀĸÀAPÀæªÀÄt, CµÀÖPÁ±ÁæzÀÞ ªÀiÁZïð 2023 17/12/2022 C£ÀéµÀÖPÁ±ÁæzÀÞ §æºÀä¸ÁªÀtÂðªÀÄ£Áé¢ 23/12/2022 ªÀiÁUÀð²gÀ-CªÀiÁªÁ¸Éå 7/3/2023 14/3/2023 ¥ÀǪÉðÃzÀÄå±ÁæzÀÞ 29/12/2022 ªÀåwÃ¥ÁvÀ 15/3/2023 «ÄãÀ¸ÀAPÀæªÀÄt CµÀÖPÁ±ÁæzÀÞ d£ÀªÀj 2023 16/3/2023 C£Àé µÀÖPÁ±ÁæzÀÞ 2/1/2023 gÉʪÀvÀªÀÄ£Áé¢* ªÀåwÃ¥ÁvÀ 8/1/2023 ªÉÊzsÀÈw 21/3/2023 ¥sÁ®ÄÎt-CªÀiÁªÁ¸Éå 14/1/2023 ¥ÀǪÉðÃzÀÄå±ÁæzÀÞ gÀÄzÀæ¸ÁªÀtÂðªÀÄ£Áé¢

* KPÁzÀ±Áå¢ G¥ÀªÁ¸À¢£ÀUÀ¼À°è µÀtÚªÀwñÁæzÀÞ §AzÀgÉ D ¢£À vÀvÀàçw¤¢üAiÀiÁV ¥ÀªÀªÀiÁ£À¸ÀÆPÀÛ ¥Àp¸À¨ÉÃPÀÄ. # JgÀqÀÄ ±ÁæzÀÞUÀ¼ÀÄ MAzÉà ¢£À §AzÁUÀ MAzÉà ¸À® vÀ¥Àðt PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. $ zÁézÀ²ÃAiÀÄ ¢£ÀzÀ°è µÀtÚªÀwñÁæzÀÞ §AzÀgÉ D ¢£À ¸ÀÆAiÉÆÃðzÀAiÀÄ PÁ®zÀ°èAiÉÄà vÀ¥ÀðuÁ¢UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄV¹ ¥ÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ.

CªÀiÁªÁ¸Éå AiÀÄÄUÁ¢UÀ¼ÀÄ ªÀÄ£Áé¢UÀ¼ÀÄ ¸ÀAPÀæªÀÄtUÀ¼ÀÄ ªÉÊzsÀÈw

12 4 14 12 12

DªÀıÁæzÀÞ (¦AqÀ¸À»vÀªÁV, C¥ÀgÁºÀÚ, C¢üPÀªÀiÁ¸ÉĦ PÁAiÀÄðA) ¸ÀAPÀ®à±ÁæzÀÞ (vÀ¥Àðt ªÀiÁvÀæ, ¥ÀǪÁðºÀÚ, C¢üPÀªÀiÁ¸ÉĦ PÁAiÀÄðA) ¸ÀAPÀ®à±ÁæzÀÞ (vÀ¥Àðt ªÀiÁvÀæ, ¥ÀǪÁðºÀÚ, C¢üPÀªÀiÁ¸ÉĦ PÁAiÀÄðA) ¥ÀªÀðPÁ®zÀ°è ¸ÀAPÀ®à±ÁæzÀÞ (vÀ¥ÀðtªÀiÁvÀæ) ¸ÀAPÀ®à±ÁæzÀÞ (vÀ¥ÀðtªÀiÁvÀæ.¥ÀǪÁðºÀßzÀ°è)

06) 07) 08) 09) 10)

ªÀåwÃ¥ÁvÀ ªÀĺÁ®AiÀÄ

12 15 ¥ÀǪÉÃðzÀÄå±ÁzæÀÞ 5 CµÀÖPÁ±ÁæzÀÞ 5 C£ÀéµÀÖPÁ±ÁæzÀÞ 5

¸ÀAPÀ®à±ÁæzÀÞ (¥ÀǪÁðºÀßzÀ°è vÀ¥ÀðtªÀiÁvÀæ)

(¦AqÀ¸À»vÀªÁV) (¦AqÀ¸À»vÀªÁV) (¦AqÀ¸À»vÀªÁV) (¦AqÀ¸À»vÀªÁV)


24 20

¸ÀAPÀæªÀÄtUÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 14/04/22 15/05/22 15/06/22 17/07/22 17/08/22 17/09/22 18/10/22 17/11/22 16/12/22 14/01/23 13/02/23 15/03/23

¸ÀAPÀæªÀÄt ªÉÄõÀ ªÀȵÀ¨sÀ «ÄxÀÄ£À PÀlPÀ ¹AºÀ PÀ£Áå vÀįÁ ªÀȲÑPÀ zsÀ£ÀÄµï ªÀÄPÀgÀ PÀÄA¨sÀ «ÄãÀ

WÀA.¤. 11.01 09.26 19.30 10.58 22.22 22.49 09.26 06.53 18.40 26.18 13.03 08.44

ªÁgÀ UÀÄgÀÄ gÀ« §ÄzsÀ gÀ« §ÄzsÀ ±À¤ ªÀÄAUÀ¼À UÀÄgÀÄ ±ÀÄPÀæ gÀ« ¸ÉÆêÀÄ §ÄzsÀ

¥ÀªÀð¥ÀÅtåPÁ® (¸ÁߣÀ, vÀ¥ÁðuÁ¢UÀ¼ÀÄ PÉÆqÀĪÀ PÁ®) ¢£ÁAPÀ 14/04/22 15/05/22 15/06/22 17/07/22 17/08/22 17/09/22 18/10/22 17/11/22 16/12/22 15/01/23 13/02/23 15/03/23

¥ÀÅtå PÁ® ¨É½UÉÎ 7.01 ¤.¢AzÀ ªÀÄzsÁåºÀß 03.01 ¤.zÀªÀgÉUÉ, ¸ÀÆAiÉÆÃðzÀAiÀÄ¢AzÀ ¨É½UÉÎ 09.26 ¤.zÀªÀgÉUÉ, ªÀÄzsÁåºÀß 01.06 ¤.¢AzÀ ¸ÀÆAiÀiÁð¸ÀÛzÀªÀgÉUÉ ¸ÀÆAiÉÆÃðzÀAiÀÄ¢AzÀ ¨É½UÉÎ 10.58 ¤.zÀªÀgÉUÉ ªÀÄzsÁåºÀß 03.58 ¤.¢AzÀ ¸ÀÆAiÀiÁð¸ÀÛzÀªÀgÉUÉ ªÀÄzsÁåºÀß 04.25 ¤.¢AzÀ ¸ÀÆAiÀiÁð¸ÀÛzÀªÀgÉUÉ ¸ÀÆAiÉÆÃðzÀAiÀÄ¢AzÀ ªÀÄzsÁåºÀß 3.30 ¤.zÀªÀgÉUÉ ¸ÀÆAiÉÆÃðzÀAiÀÄ¢AzÀ ¨É. 6.53 ¤.zÀªÀgÉUÉ ªÀÄzsÁåºÀß 12.18 ¤.¢AzÀ ¸ÀÆAiÀiÁð¸ÀÛzÀªÀgÉUÉ ¸ÀÆAiÉÆÃðzÀAiÀÄ¢AzÀ ªÀÄ. 2.18¤.zÀªÀgÉUÉ ¸ÀÆAiÉÆÃðzÀAiÀÄ¢AzÀ ªÀÄzsÁåºÀß 01.03 ¤.zÀªÀgÉUÉ ¨É½UÉÎ 8.44 ¤.¢AzÀ ªÀÄzsÁåºÀß 03.08 ¤.zÀªÀgÉUÉ

²æñÀĨsÀPÀÈvï ¸ÀAªÀvÀìgÀzÀ «ªÁºÁ¢ ªÀÄĺÀÆvÀðUÀ¼ÀÄ «ªÁºÀ ªÀÄĺÀÆvÀðUÀ¼ÀÄ

¢£ÁAPÀ 03/05/2021 4/21/2022 4/25/2022 5/4/2022 5/20/2022 4/25/2022 6/1/2022 6/6/2022 6/10/2022 6/13/2022 6/22/2022 6/23/2022 11/28/2022 12/2/2022 1/26/2023 1/27/2023 2/9/2023 2/22/2023 2/23/2023 2/24/2023 3/9/2023

wy ªÀiÁ¸À ¥ÀPÀë ¸À¥ÀÛ«Äà ZÉÊvÀæ PÀȵÀÚ ¥ÀAZÀ«Äà ZÉÊvÀæ PÀȵÀÚ zÀ±À«Ä ZÉÊvÀæ PÀȵÀÚ ZÀvÀÄyðà ªÉʱÁR ±ÀÄPÀè ¥ÀAZÀ«Äà ªÉʱÁR PÀȵÀÚ zÀ±À«Ä ªÉʱÁR PÀȵÀÚ ¢éwÃAiÀiÁ eÉåõÀ× ±ÀÄPÀè µÀ¶×Ãs eÉåõÀ× ±ÀÄPÀè zÀ±À«Ä eÉåõÀ× ±ÀÄPÀè ZÀvÀÄzÀð²Ã eÉåõÀ× ±ÀÄPÀè £ÀªÀ«Äà eÉåõÀ× PÀȵÀÚ zÀ±À«Ä eÉåõÀ× PÀȵÀÚ ¥ÀAZÀ«Äà ªÀiÁUÀð²gÀ±ÀÄPÀè £ÀªÀ«Äà ªÀiÁUÀð²gÀ±ÀÄPÀè ¥ÀAZÀ«Äà ªÀiÁWÀ ±ÀÄPÀè µÀ¶×Ãs ªÀiÁWÀ ±ÀÄPÀè ZÀvÀÄyðà ªÀiÁWÀ PÀȵÀÚ vÀÈwÃAiÀiÁ ¥sÁ®ÄÎt ±ÀÄPÀè ZÀvÀÄyðà ¥sÁ®ÄÎt ±ÀÄPÀè ¥ÀAZÀ«Äà ¥sÁ®ÄÎt ±ÀÄPÀè ¢éwÃAiÀiÁ ¥sÁ®ÄÎt PÀȵÀÚ

ªÁgÀ ¸ÉÆêÀÄ UÀÄgÀÄ ¸ÉÆêÀÄ §ÄzsÀ ±ÀÄPÀæ §ÄzsÀ §ÄzsÀ ¸ÉÆêÀÄ ±ÀÄPÀæ ¸ÉÆêÀÄ §ÄzsÀ UÀÄgÀÄ ¸ÉÆêÀÄ ±ÀÄPÀæ UÀÄgÀÄ ±ÀÄPÀæ UÀÄgÀÄ §ÄzsÀ UÀÄgÀÄ ±ÀÄPÀæ UÀÄgÀÄ

£ÀPÀëvÀæ GµÁ ªÀÄÆ zsÀ¤ ªÀÄÈUÀ GµÁ G¨sÁ ªÀÄÈUÀ ªÀÄWÀ avÁÛ C£ÀÄ gÉêÀ C²é GµÁ G¨sÁ G¨sÁ gÉêÀ GvÀÛ G¨sÁ gÉêÀ C²é ºÀ¸ÁÛ

®UÀß C©üfvï C©üfvï C©üfvï C©üfvï C©üfvï «ÄxÀÄ£À C©üfvï «ÄxÀÄ£À C©üfvï C©üfvï C©üfvï C©üfvï zsÀ£ÀÆ zsÀ£ÀÆ PÀÄA¨sÀ PÀÄA¨sÀ C©üfvï C©üfvï C©üfvï C©üfvï C©üfvï

¢£ÁAPÀ 4/6/2022 4/7/2022 4/24/2022 5/4/2022 5/6/2022 5/20/2022 6/1/2022 6/3/2022 1/26/2023 1/27/2023 2/9/2023 2/22/2023 2/23/2023 2/24/2023 3/9/2023

wy ¥ÀAZÀ«Äà µÀ¶×Ãs £ÀªÀ«Äà ZÀvÀÄyðà ¥ÀAZÀ«Äà ¥ÀAZÀ«Äà ¢éwÃAiÀiÁ ZÀvÀÄyðà ¥ÀAZÀ«Äà µÀ¶×Ãs ZÀvÀÄyðà vÀÈwÃAiÀiÁ ZÀvÀÄyðà ¥ÀAZÀ«Äà ¢éwÃAiÀiÁ

ªÁgÀ §ÄzsÀ UÀÄgÀÄ gÀ« §ÄzsÀ ±ÀÄPÀæ ±ÀÄPÀæ §ÄzsÀ ±ÀÄPÀæ UÀÄgÀÄ ±ÀÄPÀæ UÀÄgÀÄ §ÄzsÀ UÀÄgÀÄ ±ÀÄPÀæ UÀÄgÀÄ

£ÀPÀëvÀæ gÉÆû ªÀÄÈUÀ ±ÀæªÀ ªÀÄÈUÀ ¥ÀÅ£À GµÁ ªÀÄÈUÀ ¥ÀÅ£À G¨sÁ gÉêÀ GvÀÛ G¨sÁ gÉêÀ C²é ºÀ¸ÁÛ

®UÀß UÀA.¤. «ÄãÀ/ªÀȵÀ¨sÀ 6.30/9.30 ªÀȵÀ¨sÀ 9.30 ªÀȵÀ¨sÀ 8.00 ªÀȵÀ¨sÀ/«ÄxÀÄ£À 7.45/8.50 «ÄxÀÄ£À 9.50 «ÄxÀÄ£À 8.00 «ÄxÀÄ£À 8.10 «ÄxÀÄ£À 8.00 PÀÄA¨sÀ 10.00 «Äã 9.50 «Äã 9.15 «Äã 8.20 «Äã 8.15 «Äã 8.50 «Äã 7.10

G¥À£ÀAiÀÄ£À ªÀÄĺÀÆvÀðUÀ¼ÀÄ

ªÀiÁ¸À ZÉÊvÀæ ZÉÊvÀæ ZÉÊvÀæ ªÉʱÁR ªÉʱÁR ªÉʱÁR eÉåõÀ× eÉåõÀ× ªÀiÁWÀ ªÀiÁWÀ ªÀiÁWÀ ¥sÁ®ÄÎt ¥sÁ®ÄÎt ¥sÁ®ÄÎt ¥sÁ®ÄÎt

¥ÀPÀë ±ÀÄPÀè ±ÀÄPÀè PÀȵÀÚ ±ÀÄPÀè ±ÀÄPÀè PÀȵÀÚ ±ÀÄPÀè ±ÀÄPÀè ±ÀÄPÀè ±ÀÄPÀè PÀȵÀÚ ±ÀÄPÀè ±ÀÄPÀè ±ÀÄPÀè PÀȵÀÚ

UÀA.¤.

7.20 7.00

9.20 7.45 9.30 9.30


24 21

²æñÀĨsÀPÀÈvï£ÁªÀÄ ¸ÀAªÀvÀìgÀzÀ «±ÉõÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ vÁ. 19/08/2022 ²æà PÀȵÁÚµÀÖ«ÄÃAiÀÄAzÀÄ ZÀAzÉÆæÃzÀAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÉÄʸÀÆgÀÄ §¼Áîj ` vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ PÉÆïÁgÀ ¨É¼ÀUÁA ¸ÉîA ZÉ£ÉßöÊ ²æÃgÀAUÀ ªÀÄzsÀÄgÉÊ PÀAa ªÉ®ÆègÀÄ ºÉÊzÀgÁ¨Ázï ¥É£ÀUÉÆAqÀ C£ÀAvÀ¥ÀÄgÀA PÉÆAiÀĪÀÄvÀÆÛgÀÄ

vÁ. 24/10/2022 £ÀgÀPÀ ZÀvÀÄzÀð² ZÀAzÉÆæÃzÀAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ

gÁ.12.09 gÁ.12.14 gÁ.12.08 gÁ.12.11 gÁ.12.07 gÁ.12.17 gÁ.12.09 gÁ.11.58 gÁ.12.08 gÁ.12.12 gÁ.12.01 gÁ.12.03 gÁ.11.58 gÁ.12.07 gÁ.12.06 gÁ.12.15

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÉÄʸÀÆgÀ §¼Áîj vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ PÉÆïÁgÀ ¨É¼ÀUÁA ¸ÉîA ZÉ£ÉßöÊ ²æÃgÀAUÀ ªÀÄzsÀÄgÉÊ PÀAa ªÉ®ÆègÀÄ ºÉÊzÀgÁ¨Ázï ¥É£ÀUÉÆAqÀ C£ÀAvÀ¥ÀÄgÀA PÉÆAiÀĪÀÄvÀÆÛgÀÄ

ªÀævÀUÀæºÀtPÉÌ §gÀĪÀ ¢£ÀUÀ¼ÀÄ ²æêÀgÀªÀĺÁ®Qëäà ªÀævÀ 05/08/2022

±ÀÄPÀæªÁgÀ

C£ÀAvÀZÀvÀÄzÀð² ªÀævÀ 09/09/2022

±ÀÄPÀæªÁgÀ

«µÀÄÚ¥ÀAZÀPÀ ªÀævÀ

¨sÁ£ÀĪÁgÀ

04/12/2022

²æà ±ÀĨsÀPÀÈvï ¸ÀAªÀvÀìgÀzÀ ªÀµÀð ¨sÀ«µÀå ¥sÀ®

ªÁgÀÄtÂAiÉÆÃUÀ

¥Áæ.5.53 ¥Áæ.5.56 ¥Áæ.5.57 ¥Áæ.5.55 ¥Áæ.5.50 ¥Áæ.6.07 ¥Áæ.5.49 ¥Áæ.5.42 ¥Áæ.5.47 ¥Áæ.5.48 ¥Áæ.5.44 ¥Áæ.5.46 ¥Áæ.11.52 ¥Áæ.5.53 ¥Áæ.5.54 ¥Áæ.5.54

UËjÃ-UÀt¥Àw PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀ ªÀĺÀÆvÀð:

UËj ºÀ§â¢AzÀ 3£Éà ¢£À 01/09/2022 UÀÄgÀĪÁgÀ ¥ÀAZÀ«Äà ¸Áéwà £ÀPÀëvÀæzÀ°è PÀ¼ÀÄ»¸À§ºÀÄzÀÄ.

20/02/2023 ¸ÉÆêÀĪÁgÀ ªÀiÁWÀ PÀȵÀÚ CªÀiÁªÁ¸Éå ªÁgÀÄtÂÃAiÉÆÃUÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ «±ÉõÀ ±ÁæzÀÞPÀªÀÄðUÀ¼À£ÀÄß, UÀAUÁ¢ ªÀĺÁ£À¢UÀ¼À°è ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀjAzÀ «±ÉõÀ ¥sÀ® §gÀÄvÀÛzÉ.

²æñÀĨsÀPÀÈvï£ÁªÀÄ ¸ÀAªÀvÀìgÀ ¥ÀÆtð UÀÄgÀĪÀÅ «ÄãÀgÁ²AiÀÄ°è ¸ÀAZÀj¸ÀÄvÁÛgÉ. gÁºÀÄ-PÉÃvÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ ¸ÀAªÀvÀìgÀzÀ DgÀA¨sÀ¢AzÀ CAvÀåzÀªÀgÉUÉ PÀæªÀĪÁV ªÉÄõÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀįÁzÀ°è ¸ÀAZÀj¸ÀÄvÁÛgÉ. ±À¤AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 29-04-2022jAzÀ 12-7-2022gÀªÀgÉUÉ ºÁUÀÄ 17-012023jAzÀ ªÀµÀð CAvÀåzÀªÀgÉUÉ PÀÄA¨sÀgÁ²AiÀÄ°è ¸ÀAZÀj¸ÀÄvÁÛ£É. DUÀ ªÀÄPÀgÀ-PÀÄA¨sÀ-«ÄãÀgÁ²UÉ ¸ÁqÉøÁw ªÀÄvÀÄÛ vÀįÁ ºÁUÀÆ PÀlPÀ gÁ² CªÀjUÉ PÀæªÀĪÁV ¥ÀAZÀªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CµÀÖªÀÄ ±À¤AiÀÄ zÀĵÀà®UÀ¼ÀÄ zÉÆgÉAiÀÄÄvÀÛªÉ. £ÀAvÀgÀ 12-07-2022jAzÀ 17-01-2023ªÀgÉUÉ ±À¤ ªÀÄPÀgÀ gÁ²AiÀÄ°è ¸ÀAZÀj¸ÀÄwÛzÀÄÝ, DUÀ zsÀ£ÀÄ-ªÀÄPÀgÀ-PÀÄA¨sÀgÁ²AiÀĪÀjUÉ ¸ÁqÉøÁw ªÀÄvÀÄÛ PÀ£Áå ºÁUÀÆ «ÄxÀÄ£À gÁ²AiÀĪÀjUÉ PÀæªÀĪÁV ¥ÀAZÀªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CµÀÖªÀÄ ±À¤AiÀÄ zÀĵÀá®UÀ¼ÀÄ zÉÆgÉAiÀÄÄvÀÛªÉ. UÀÄgÀÄ«£À gÁ² ¥ÀjªÀvÀð£Á ¸ÀªÀÄAiÀĪÀÅ ZÀAzÀæ£À ¹ÜwUÉ C£ÀĸÁgÀ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ªÀÄÆwðPÁgÀPÀ£ÁV ¥sÀ® ¤ÃqÀÄvÁÛ£É. 13/04/2022gÀ gÁ² ¥ÀjªÀvÀð£Á ªÀÄÆwð ¤tðAiÀÄ gÁ² ¹AºÀ-«ÄãÀ-vÀįÁ PÀlPÀ-ªÉÄõÀ-zsÀ£ÀÄ «ÄxÀÄ£À-PÀÄA¨sÀ-ªÀȲÑPÀ ªÀȵÀ¨sÀ-ªÀÄPÀgÀ-PÀ£Áå

ªÀÄÆwð ¸ÀĪÀtðªÀÄÆwð gÀdvÀ ªÀÄÆwð vÁªÀÄæªÀÄÆwð ¯ÉÆúÀªÀÄÆwð

¥sÀ® aAvÉ ±ÀĨsÀ ¯Á¨sÀ PÀµÀÖ

29/04/2022gÀ UÀÄgÀÄ gÁ² ¥ÀjªÀvÀð£Á ªÀÄÆwð ¤tðAiÀÄ gÁ² ªÀÄÆwð ¥sÀ® «ÄãÀ-vÀįÁ-ªÀȵÀ¨sÀ ¸ÀĪÀtðªÀÄÆwð aAvÉ PÀÄA¨sÀ-ªÀȲÑPÀ-PÀlPÀ gÀdvÀ ªÀÄÆwð ±ÀĨsÀ ªÀÄPÀgÀ-PÀ£Áå-«ÄxÀÄ£À vÁªÀÄæªÀÄÆwð ¯Á¨sÀ zsÀ£ÀÄ-¹AºÀ-ªÉÄõÀ ¯ÉÆúÀªÀÄÆwð PÀµÀÖ


24 22

12/07/2022gÀ gÁ² ¥ÀjªÀvÀð£Á ªÀÄÆwð ¤tðAiÀÄ gÁ² zsÀ£ÀÄ-PÀlPÀ-PÀÄA¨sÀ ªÀȲÑPÀ-¹AºÀ-ªÉÄõÀ vÀįÁ-«ÄxÀÄ£À-«ÄãÀ PÀ£Áå-ªÀȵÀ¨sÀ-ªÀÄPÀgÀ

ªÀÄÆwð ¸ÀĪÀtðªÀÄÆwð gÀdvÀ ªÀÄÆwð vÁªÀÄæªÀÄÆwð ¯ÉÆúÀªÀÄÆwð

¥sÀ® aAvÉ ±ÀĨsÀ ¯Á¨sÀ PÀµÀÖ

17-01-2023jAzÀ ªÀµÁðAvÀåzÀªÀgÉUÉ ªÀÄvÉÛ ±À¤AiÀÄÄ PÀÄA¨sÀgÁ²AiÀÄ°è ¸ÀAZÀj¸ÀÄvÁÛ£É. 17/01/2023gÀ UÀÄgÀÄ gÁ² ¥ÀjªÀvÀð£Á ªÀÄÆwð ¤tðAiÀÄ gÁ² ªÀÄÆwð ¥sÀ® ªÀȲÑPÀ-«ÄxÀÄ£À-ªÀÄPÀgÀ ¸ÀĪÀtðªÀÄÆwð aAvÉ vÀįÁ-PÀlPÀ-«ÄãÀ gÀdvÀ ªÀÄÆwð ±ÀĨsÀ PÀ£Áå-ªÀȵÀ¨sÀ-PÀÄA¨sÀ vÁªÀÄæªÀÄÆwð ¯Á¨sÀ ¹AºÀ-ªÉÄõÀ-zsÀ£ÀÄ ¯ÉÆúÀªÀÄÆwð PÀµÀÖ

1) ªÉÄõÀ gÁ² : UÀÄgÀĪÀÅ 12£Éà ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀAZÀj¸ÀÄvÁÛ£É. ±À¤AiÀÄÄ 10 ªÀÄvÀÄÛ 11£Éà ¸ÁÜ£ÀzÀ°è ¸ÀAZÀj¹zÀgÉ gÁºÀÄ-PÉÃvÀÄUÀ¼ÀÄ PÀæªÀĪÁV 1-7£Éà ¸ÁÜ£ÀzÀ°ègÀÄvÁÛgÉ. F ªÀµÀðªÀÅ C¢üPÀ C±ÀĨsÀ ¥sÀ®UÀ½AzÀ PÀÆrgÀÄvÀÛzÉ. ªÀµÁðgÀA¨sÀzÀ°è GzÉÆåÃUÀzÀ°è GvÀÛªÀÄ ¥sÀ°vÁA±À PÉÆqÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ PÉ®¸ÀzÀ dªÁ¨ÁÝj¬ÄAzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ MvÀÛqÀ C¢üPÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. ªÉʪÁ»PÀ fêÀ£ÀzÀ°è ªÉÊgÁUÀå ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ §gÀĪÀÅzÀÄ. «ªÁºÀ PÁAiÀÄðUÀ¼À°è CqÉvÀqÉ, «WÀß PÁtÄvÀÛªÉ. dįÉÊ £ÀAvÀgÀ ªÁå¥ÁgÀ-ªÀåªÀºÁgÀzÀ°è DPÀ¹äPÀ ºÁ¤, C¢üPÀ ºÀtªÀ£ÀÄß, C¢üPÀ Rað£À ¥Àæ¸ÀAUÀ¢AzÀ ¸ÀA¸ÁgÀzÀ°è dUÀ¼À, GzÉÆåÃUÀ¸ÀÜjUÉ ªÉÄð£À C¢üPÁjUÀ¼À QjQj, gÁdPÁgÀtÂUÀ½UÉ C¥ÀAiÀıÀ¸ÀÄì, zsÁ«ÄðPÀ ªÀÄÄRAqÀjUÉ C¥ÀªÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀªÀiÁ£À. «zÁåyðUÀ½UÉ ¤jÃQëvÀ ¥sÀ® zÉÆgÉAiÀÄĪÀÅ¢®è. PÉ®¸À-PÁAiÀÄðUÀ¼À°è ¤gÀÄvÁìºÀ, d«ÄãÀÄ, D¹Û «ZÁgÀzÀ°è dUÀ¼À, PÉÆÃlÄð-PÀbÉÃj, «µÀAiÀÄzÀ°è C¥ÀdAiÀÄ. ¥ÀjºÁgÀ : £ÁgÁAiÀÄt ¥ÀArvÁZÁAiÀÄð PÀÈvÀ ²ªÀ¸ÀÄÛw ªÀÄvÀÄÛ ²æà ªÁ¢gÁd PÀÈvÀ zÀÄUÁð¸ÀÄÛw ¥Àæw¤vÀå ¥Àp¹.

2) ªÀȵÀ¨sÀ gÁ² : UÀÄgÀĪÀÅ ªÀµÀð¥ÀÆtð 11£Éà ¸ÁÜ£ÀzÀ°ègÀÄvÁÛ£É. ±À¤AiÀÄÄ 9 ªÀÄvÀÄÛ 10£Éà ¸ÁÜ£ÀzÀ°è ¸ÀAZÀj¸ÀÄvÁÛ£É. gÁºÀÄ-PÉÃvÀÄUÀ¼ÀÄ PÀæªÀĪÁV 126£Éà ¸ÁÜ£ÀzÀ°ègÀÄvÁÛgÉ. F ¸ÀAªÀvÀìgÀªÀÅ C£ÉÃPÀ ±ÀĨsÀ ¥sÀ®UÀ½AzÀ PÀÆrgÀÄvÀÛzÉ. ¯Á¨sÀzÀ UÀÄgÀÄ«¤AzÀ C£ÉÃPÀ jÃwAiÀÄ ¯Á¨sÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄ«j. ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è «ªÁºÀG¥À£ÀAiÀÄ£Á¢ ±ÀĨsÀ PÁgÀåUÀ¼ÀÄ dgÀÄUÀĪÀŪÀÅ. ªÀÄPÀ̽AzÀ ¸ÀAvÀ¸À, PÉ®ªÀjUÉ ¸ÀAvÁ£À ¨sÁUÀå, §AzsÀÄUÀ½AzÀ ¸ÀºÀPÁgÀ zÉÆgÉAiÀÄ°zÉ. DgÀ£Éà PÉÃvÀÄ«¤AzÀ ±ÀvÀÄæ£Á±ÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¨sÁUÀå ªÀÄvÀÄÛ PÀªÀÄðzÀ ¸ÀégÁ² ±À¤ ¸ÀAZÁgÀ¢AzÀ ¨sÁUÀåzÀ°è «±ÉõÀ ¥ÀæUÀwAiÀiÁUÀĪÀÅzÀÄ. AiÀÄĪÀPÀjUÉ GzÉÆåÃUÀ ¯Á¨sÀ, PÉ®ªÀjUÉ §rÛAiÉÆÃUÀ«zÉ. ªÁå¥ÁgÀ-ªÀåªÀºÁgÀzÀ°è ¥Àj±ÀæªÀÄ¢AzÀ «±ÉõÀ ¥ÀæUÀw PÁtÄwÛÃj. «zÁåyðUÀ½UÉ GvÀÛªÀÄ ¥sÀ°vÁA±À, gÁdPÁgÀtÂUÀ½UÉ M¼ÉîAiÀÄ ¸ÁÜ£À-ªÀiÁ£À zÉÆgÉAiÀÄ°zÉ. DzÀgÉ ªÀåAiÀĸÁÜ£ÀzÀ gÁºÀÄ«¤AzÀ RZÀÄð PÀAqÀÄ §gÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆÃUÀåzÀ°è ¸Àé®à vÉÆAzÀgÉ PÁtĪÀÅzÀÄ. PÉ®ªÀjUÉ ªÀiÁAwæPÀ zÉÆõÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¥ÀjºÁgÀ : ²æà ªÁ¢gÁdPÀÈvÀ zÀÄUÁð¸ÉÆÛÃvÀæ ¥Àæw¤vÀå ¥Àp¹j. 3) «ÄxÀÄ£À gÁ² : UÀÄgÀĪÀÅ ªÀµÀð ¥ÀÆtð 10£Éà gÁ²AiÀÄ°è ¸ÀAZÀj¸ÀÄvÁÛ£É. ±À¤AiÀÄÄ 8 ªÀÄvÀÄÛ 9£Éà ¸ÁÜ£ÀzÀ°è ¸ÀAZÀj¸ÀÄvÁÛ£É. gÁºÀÄPÉÃvÀÄUÀ¼ÀÄ PÀæªÀĪÁV 11-5£Éà ¸ÁÜ£ÀzÀ°ègÀÄvÁÛgÉ. F ¸ÀAªÀvÀìgÀªÀÅ C£ÉÃPÀ ±ÀĨsÁ±ÀĨsÀ ¥sÀ®UÀ½AzÀ PÀÆrgÀÄvÀÛzÉ. ºÀvÀÛ£Éà ¸ÁÜ£ÀzÀ UÀÄgÀĪÀÅ §ºÀ¼À ¥Àj±ÀæªÀÄ¢AzÀ GzÉÆåÃUÀzÀ°è ¥ÀæUÀw PÉÆqÀÄvÁÛ£É. ªÁå¥ÁgÀ-ªÀåªÁºÀgÀUÀ¼À°è ºÉƸÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ ¨ÉÃqÀ, EgÀĪÀ ªÀåªÀºÁgÀªÉà CvÀåAvÀ PÀÄApvÀ ¹ÜwAiÀÄ°è ¸ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¥ÁægÀA¨sÀzÀ°è ¨sÁUÀåzÀ ±À¤AiÀÄÄ ¸Àé®à ªÀÄ£À¹ìUÉ ¸ÀAvÉÆõÀ PÉÆqÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ dįÉʬÄAzÀ ¯Áp ±À¤AiÀÄ ¥Àæ¨sÁªÀ¢AzÀ C¢üPÀ ºÀtªÀåAiÀÄ, UÀȺÁ®APÁgÀ ªÀ¸ÀÄÛ Rjâ, ªÉʨsÉÆÃUÀ fêÀ£ÀPÁÌV ¸Á® ªÀiÁqÀĪÀ ¥Àj¹Üw, ¯Á¨sÀzÀ gÁºÀÄ«¤AzÀ »jAiÀÄgÀ DgÉÆÃUÀåzÀ°è ¸ÀÄzsÁgÀuÉ PÀAqÀħgÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ ¥ÀAZÀªÀÄ PÉÃvÀÄ«¤AzÀ ªÀÄPÀ̽UÉ vÉÆAzÀgÉ, «ªÁºÁ¢ ±ÀĨsÀPÁAiÀÄðUÀ½UÉ CqÉvÀqÉ, ªÀiÁ£À¹PÀ QjQj PÀAqÀħgÀĪÀÅzÀÄ. «zÁåyðUÀ½UÉ ¸ÉÆð£À C£ÀĨs À ªÀ, gÁdPÁgÀtÂUÀ½UÉ ¥Àj±ÀæªÀÄ¢AzÀ ¸Àé®à ¥sÀ® zÉÆgÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. ¥ÀjºÁgÀ : ¥Àæw¤vÀå ²æà ºÀjªÁAiÀÄĸÀÄÛw ¥Àp¹j.


24 23

04) PÀlPÀgÁ² : UÀÄgÀĪÀÅ ªÀµÀð ¥ÀÆtð 9£Éà ¸ÁÜ£ÀzÀ°ègÀÄvÁÛ£É. ±À¤AiÀÄÄ 7-8£Éà ¸ÁÜ£ÀzÀ°è ¸ÀAZÀj¸ÀÄvÁÛ£É. gÁºÀÄ-PÉÃvÀÄUÀ¼ÀÄ PÀæªÀĪÁV 10-4£Éà ¸ÁÜ£ÀzÀ°ègÀÄvÁÛgÉ. F ¸ÀAªÀvÀìgÀªÀÅ C£ÉÃPÀ ±ÀĨsÁ±ÀĨsÀ «Ä±Àæ¥sÀ®UÀ½AzÀ PÀÆrgÀÄvÀÛzÉ. ¨sÁUÀåzÀ UÀÄgÀÄ«¤AzÀ ¨sÁUÀåzÀ°è G£Àßw PÁtÄ«j. «ªÁºÀG¥À£ÀAiÀÄ£Á¢ ±ÀĨsÀPÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ dgÀUÀĪÀŪÀÅ. ªÀÄPÀ̽AzÀ ¸ÀAvÀ¸À, §AzsÀÄUÀ½AzÀ ¸ÀºÀPÁgÀ zÉÆgÉAiÀÄ°zÉ. DzÀgÉ CµÀÖªÀÄ ±À¤¬ÄAzÀ dįÉʪÀgÉUÉ C¢üPÀ RZÀÄð PÀAqÀÄ §gÀ°zÉ. dįÉÊ £ÀAvÀgÀ ªÉʪÁ»PÀ fêÀ£ÀzÀ°è C£ÀªÀ±ÀåPÀ QjQj, ¥ÉæëÄUÀ¼À°è «gÀ¸À PÀAqÀħgÀ°zÉ. gÁºÀÄ-PÉÃvÀÄUÀ¼À ¥Àæ¨sÁªÀ¢AzsÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÁ¬Ä-vÀAzÉ, CxÀªÁ »jAiÀÄgÀ DgÉÆÃUÀåzÀ°è vÉÆAzÀgÉ PÁtĪÀÅzÀÄ. ¨sÁUÀåzÀ UÀÄgÀÄ«¤AzÀ K£ÉÆà vÉÆAzÀgÉ §AzÀgÀÆ UÀÄgÀÄUÀ¼À C£ÀÄUÀæºÀ¢AzsÀ PÀgÀV ºÉÆÃUÀĪÀŪÀÅ. PÉ®ªÀjUÉ ¸ÀAvÁ£À ¨sÁUÀå«zÉ. «zÁåyðUÀ½UÉ GvÀÛªÀÄ ¥sÀ°vÁA±À §gÀ°zÉ. UÀÄgÀÄUÀ¼À C£ÀÄUÀæºÀ¢AzÀ C£ÉÃPÀjUÉ G£ÀßvÀ ¸ÁÜ£À-ªÀiÁ£À ºÀÄzÉÝ zÉÆgÉAiÀÄ°zÉ. ¥ÀjºÁgÀ : ¥Àæw¤vÀå ²æúÀj ªÁAiÀÄÄ ¸ÀÄÛw ¥Àp¹j. 05) ¹AºÀgÁ² : UÀÄgÀĪÀÅ ¥ÀÆtðªÀµÀð 8£Éà ¸ÁÜ£ÀzÀ°è ¸ÀAZÀj¸ÀÄvÁÛ£É. ±À¤AiÀÄÄ 6 ªÀÄvÀÄÛ 7£Éà ¸ÁÜ£ÀzÀ°è ¸ÀAZÀj¸ÀÄvÁÛ£É. gÁºÀÄ-PÉÃvÀÄUÀ¼ÀÄ PÀæªÀĪÁV 9-3£Éà ¸ÁÜ£ÀzÀ°è ¸ÀAZÀj¸ÀÄvÁÛgÉ. F ¸ÀAªÀvÀìgÀªÀÅ ¤jÃPÉëAiÀÄAvÉ £ÀqÉAiÀÄĪÀÅ¢®è. C£ÉÃPÀ PÀµÀÖ-£ÉÆë£À WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ dgÀÄUÀÄvÀÛªÉ. C¢üPÀ ºÀt ªÀåAiÀÄ, ¥Àw-¥ÀwßAiÀÄgÀ°è «gÀ¸À, «ªÁºÁ¢ ±ÀĨsÀ PÁAiÀÄðUÀ¼À°è C£ÉÃPÀ «WÀßUÀ¼ÀÄ PÀAqÀħgÀÄvÀÛzÉ. GzÉÆåÃUÀPÁÌV C¯ÉzÁl PÀAqÀħgÀĪÀÅzÀÄ. dįÉÊ £ÀAvÀgÀ zÉêÀvÁ DgÁzsÀ£É¬ÄAzÀ ¤zsÁ£ÀUÀwAiÀÄ°è ªÁå¥ÁgÀ-ªÀåªÀºÁgÀzÀ°è ¥ÀæUÀw PÁtĪÀÅzÀÄ. ¸ÀºÉÆÃzÀgÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆAzÁtÂPÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÀÄ. DzÀgÉ ¨sÁUÀåzÀ gÁºÀÄ«¤AzÀ C£ÁªÀ±ÀåPÀ ªÀÄ£À¹ìUÉ QjQj, ªÀÄPÀ̼À PÁgÀå¢AzÀ ªÀÄ£À¹ìUÉ C¸ÀªÀiÁzsÁ£À PÀAqÀħgÀĪÀÅzÀÄ. ªÁå¥ÁgÀ¸ÀÜgÀÄ ºÉƸÀ AiÉÆÃd£ÉUÉ PÉʺÁPÀĪÀÅzÀÄ ¨ÉÃqÀ. PÉ®ªÀjUÉ C¢üPÁgÀ ºÁ¤-»A§rÛAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. «zÁåyðUÀ½UÉ ¤jÃQëvÀ AiÀıÀ¸ÀÄì zÉÆgÉAiÀÄĪÀÅ¢®è. gÁdPÁgÀtÂUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ

zsÀªÀÄðUÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ «gÉÆâüUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄlÖ ºÁQzÀgÀÆ CªÀªÀiÁ£ÀªÁUÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀð §gÀÄvÀÛªÉ. ¥ÀjºÁgÀ : ¥Àæw¤vÀå C¥ÀàuÁÚZÁAiÀÄð PÀÈvÀ ²æà gÁWÀªÉÃAzÀæ ¸ÉÆÛÃvÀæ ¥Àp¹j. 06) PÀ£ÁågÁ² : UÀÄgÀĪÀÅ ªÀµÀð ¥ÀÆtð 7£Éà ¸ÁÜ£ÀzÀ°ègÀÄvÁÛ£É. ±À¤AiÀÄÄ 5 ªÀÄvÀÄÛ 6£Éà ¸ÁÜ£ÀzÀ°è ¸ÀAZÀj¸ÀÄvÁÛ£É. gÁºÀÄ-PÉÃvÀÄUÀ¼ÀÄ PÀæªÀĪÁV 8-1£ÉøÁÜ£ÀzÀ°è ¸ÀAZÀj¸ÀÄvÁÛgÉ. ªÀµÁðgÀA¨sÀªÀÅ CvÀåAvÀ ¸ÀAvÀ¸À¢AzÀ PÀÆrgÀÄvÀÛzÉ. UÀÄgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±À¤ §®UÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ GzÉÆåÃUÀ¥Áæ¦Û, ªÀåªÀºÁgÀ-ªÁå¥ÁgÀUÀ¼À°è UÀt¤ÃAiÀÄ ¥ÀæUÀw PÀAqÀħgÀÄvÀÛzÉ. PÀAPÀt ¨sÁUÀå PÀÆr§gÀ°zÉ. PÉ®ªÀjUÉ ¸ÀAvÁ£À ¥Áæ¦ÛAiÀiÁUÀ°zÉ. PÀÄlÄA§zÀ°è ªÀÄAUÀ¼À PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ dgÀUÀĪÀŪÀÅ. ¸ÀgÀPÁj £ËPÀgÀjUÉ §rÛAiÉÆÃUÀ, DzÀgÉ CµÀÖªÀÄ gÁºÀÄ«¤AzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÁzsÀåvÉ EzÉ. dįÉÊ £ÀAvÀgÀ ¥ÀAZÀªÀÄ ±À¤ vÉÆAzÀgÉ PÁtĪÀÅzÀÄ. PÉ®ªÀjUÉ DgÉÆÃUÀå ¸ÀªÀĸÉå PÀAqÀÄ §gÀĪÀÅzÀÄ. ªÀÄPÀ̼À «µÀAiÀÄzÀ°è QjQj. ¢éwÃAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀzÀ PÉÃvÀÄ«¤AzÀ §gÀĪÀ DzÁAiÀÄPÉÌ «WÀß eÉÆvÉUÉ PÀÄlÄA§zÀ°è «gÀ¸À PÁtĪÀÅzÀÄ. d£ÀªÀj £ÀAvÀgÀ ªÀÄvÉÛà ZÉÃvÀjPÉ PÁtÄ«j. «zÁåyðUÀ½UÉ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è dAiÀÄ, ¥ÉæêÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è ¸À¥sÀ®vÉ, UÀȺÁ®APÁgÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À RjâUÁV zsÀ£ÀªÀåAiÀĪÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¥ÀjºÁgÀ : ¥ÁætzÉêÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ zÀÄUÁð zÉëAiÀÄ DgÁzsÀ£É¬ÄAzÀ ±ÀĨsÀ¥sÀ®. 07) vÀįÁgÁ² : UÀÄgÀĪÀÅ ªÀµÀð¥ÀÆwð 6£Éà ¸ÁÜ£ÀzÀ°è ¸ÀAZÁgÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É. ±À¤ ªÀĺÁvÀä£ÀÄ 4-5£Éà ¸ÁÜ£ÀzÀ°è ¸ÀAZÀj¸ÀÄvÁÛ£É. gÁºÀÄPÉÃvÀÄUÀ¼ÀÄ PÀæªÀĪÁV 7-1£Éà ¸ÁÜ£ÀzÀ°ègÀÄvÁÛgÉ. ¤ªÀÄä gÁ²UÉ F ¸ÀAªÀvÀgìÀzÀ°è ±ÀĨÀs¥Às®UÀ½VAvÀ C±ÀĨÀs ¥Às®UÀ¼Éà C¢PüÀªÁV zÉÆgÉAiÀÄÄvÀªÛÉ. ªÀµÁðgÀA¨ÀsªÀÅ ¸ÀªÁ°¤AzÀ PÀÆrgÀÄvÀzÛÉ. C£ÉÃPÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀªÛÉ. «ªÁºÀ PÁAiÀÄðzÀ°è CqÉvÀqÉ, DgÉÆÃUÀåzÀ°è ¸ÀªÀĸÉå, ªÁå¥ÁgÀ ªÀåªÀºÁgÀzÀ°è ¨Á s j £ÀµÀ.Ö GzÉÆåÃVUÀ½UÉ »jAiÀÄ C¢üPÁjUÀ½AzÀ QjQj, PËlÄA©PÀ PÀ®ºÀUÀ¼ÀÄ C¢üPÀªÁUÀÄvÀÛªÉ. «zÁåyðUÀ½UÉ C¢PüÀ ¥Àj±ÀªæÀÄ¢AzÀ C®à ¥Às®. gÁdQÃAiÀÄ d£ÀjUÉ CªÀªÀiÁ£À, ªÀÄPÀ½ Ì AzÀ ªÀÄ£À¹£ìÀ ¨ÉøÀgÀ, PÉ®ªÀjUÉ zÉêÀgÀÄ-zÀsªÀÄðUÀ½AzÀ «±Á¸éÀ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ. gÁ²¸ÀÜ PÉÃvÀÄ«¤AzÀ ªÀÄ£À¹UìÉ AiÀiÁªÁUÀ®Æ QjQj EgÀĪÀÅzÀÄ.


24 24

7£Éà gÁºÀÄ«¤AzÀ ¥Àw-¥ÀwßAiÀÄgÀ°è PÀ®ºÀ, ¥ÉÃæ«ÄUÀ¼ÀÄ zÀÆgÀªÁUÀĪÀ ¸ÀA¨ÀsªÀ, ¸ÀºÉÆÃzÀgÀgÀ°è ©£üÁß©¥üÁA æ iÀÄ PÁtĪÀÅzÀÄ. ªÀÄAUÀ® PÁAiÀÄðUÀ½UÉ C£ÉÃPÀ «WÀßUÀ¼ÀÄ §gÀĪÀŪÀÅ. ªÁå¥ÁgÀzÀ°è ºÉƸÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ½UÉ PÉÊ ºÁPÀ¨ÉÃr. ¥ÀjºÁgÀ : ºÀjªÁAiÀÄĸÀÄÛwAiÉÆA¢UÉ ²ægÁWÀªÉÃAzÀæ ¸ÉÆÛÃvÀæ ¤vÀå ¥Àp¹j. 08) ªÀȲÑPÀ gÁ² : UÀÄgÀĪÀÅ 5£Éà ¸ÁÜ£ÀzÀ°è ¸ÀAZÀj¸ÀÄvÁÛ£É. ±À¤ ªÀĺÁvÀä£ÀÄ 3 ªÀÄvÀÄÛ 4£Éà ¸ÁÜ£ÀzÀ°è ¸ÀAZÁgÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É. gÁºÀÄPÉÃvÀÄUÀ¼ÀÄ PÀæªÀĪÁV 6-12£Éà ¸ÁÜ£ÀzÀ°ègÀÄvÁÛgÉ. F ¸ÀAªÀvÀìgÀªÀÅ ¤ªÀÄUÉ ±ÀĨsÀ ¥sÀ®zÁAiÀÄPÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀAZÀªÀÄ UÀÄgÀÄ«¤AzÀ «zÁåyðUÀ½UÉ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è ¥ÀÆtð AiÀıÀ¸ÀÄì, C£ÉÃPÀjUÉ ¸ÀAvÁ£À ¥Áæ¦Û, ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è «ªÁºÀ-G¥À£ÀAiÀÄ£Á¢ ±ÀĨsÀ PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ dgÀUÀĪÀŪÀÅ. dįÉÊ £ÀAvÀgÀ 3£Éà ±À¤¬ÄAzÀ §ºÀ¼À C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀĪÀÅzÀÄ. C£ÉÃPÀjUÉ ºÉƸÀ ªÀÄ£É RjâAiÉÆÃUÀ«zÉ. L±ÁgÁ«Ä ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß Rjâ¸ÀÄ«j. L±ÁgÁ«Ä ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß Rjâ¸ÀÄ«j. 6£Éà ¸ÁÜ£ÀzÀ gÁºÀÄ«¤AzÀ J®è ±ÀvÀÄæUÀ¼À£ÀÄß ¤AiÀÄAvÀætzÀ°è ElÄÖPÉƼÀÄî«j. ¤gÀÄzÉÆåÃVUÀ½UÉ GvÀÛªÀÄ GzÉÆåÃUÀ ¥Áæ¦Û, ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ½AzÀ ¥Àæ±ÀA¸É, §rÛAiÉÆÃUÀ«gÀĪÀÅzÀÄ. DzÀgÉ ªÀåAiÀĸÁÜ£ÀzÀ PÉÃvÀÄ«¤AzÀ DgÉÆÃUÀåzÀ°è ¸Àé®à vÉÆAzÀgÉ §gÀĪÀÅzÀÄ. ªÀÄÆvÀæ «PÁgÀ-PɪÀÄÄä-£ÉUÀr EvÁå¢ ªÁå¢üUÀ¼ÀÄ PÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. d£ÀªÀj £ÀAvÀgÀ PÀÄlÄA§zÀ°è ¸Àé®à ©ü£Áß©ü¥ÁæAiÀÄ PÁt§ºÀÄzÀÄ. MmÁÖgÉ F ªÀµÀð C£ÀÄPÀÆ®PÀgÀ«zÉ. ¥ÀjºÁgÀ : UÀuÉñÀ CxÀªÀð ²ÃµÁð ¥Àp¹j. 09) zsÀ£ÀÄ gÁ² : UÀÄgÀĪÀÅ 4£Éà ¸ÁÜ£ÀzÀ°è ¸ÀAZÀj¹zÀgÉ ±À¤AiÀÄÄ 2 ªÀÄvÀÄÛ 3£Éà ¸ÁÜ£ÀzÀ°è ¸ÀAZÀj¸ÀÄvÁÛ£É. gÁºÀÄ-PÉÃvÀÄUÀ¼ÀÄ PÀæªÀĪÁV 511£Éà ¸ÁÜ£ÀzÀ°ègÀÄvÁÛgÉ. F ªÀµÀðªÀÅ C£ÉÃPÀ «Ä±Àæ¥sÀ®UÀ½AzÀ PÀÆrgÀÄvÀÛzÉ. ªÀµÁðgÀA¨sÀªÀÅ GvÁìºÀ¢AzÀ PÀÆrgÀÄvÀÛzÉ. dįÉʪÀgÉUÉ ¸ÁqÉøÁw ¥Àæ¨sÁªÀ PÀrªÉÄAiÀiÁV ¸Àé®à ªÀÄ£À¹ìUÉ £ÉªÀÄä¢AiÀiÁUÀĪÀÅzÀÄ. §ºÀ¼À ¥Àj±ÀæªÀÄ¢AzÀ ªÁå¥ÁgÀ ªÀåªÀºÁgÀzÀ°è ¤zsÁ£À ¥ÀæUÀw PÁtĪÀÅzÀÄ. ¥ÀæAiÀÄvÀߢAzÀ PÉ®ªÀjUÉ GzÉÆåÃUÀ ¥Áæ¦ÛAiÀiÁUÀĪÀÅzÀÄ. FUÀ §rÛ, ¥Àæ±ÀA¸ÉAiÀÄ C¥ÉÃPÉë ¨ÉÃqÀ. ¥ÀAZÀªÀÄ gÁºÀÄ«¤AzÀ ªÀÄPÀ̼À DgÉÆÃUÀåzÀ°è KgÀÄ¥ÉÃgÀÄ PÁtĪÀÅzÀÄ.

«ªÁºÀUÀ½UÉ CqÉvÀqÉ, GzÉÆåÃUÀzÀ°è ¸ÁÜ£À §zÀ¯ÁªÀuÉ, D¹Û ¸ÀA§A¢ü ªÁzÀ «ªÁzÀUÀ¼À°è C¥ÀdAiÀÄ, ¸ÀÄ®¨sÀªÁV ¢£ÀUÀ¼ÀÄ NqÀ¯ÁgÀªÀÅ. ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ RZÀÄðUÀ¼À°è ºÉZÀѼÀ, vÁ¬ÄAiÀÄ DgÉÆÃUÀåzÀ°è vÉÆAzÀgÉ, ¥Àw¥ÀwßAiÀÄgÀ°è C£ÀªÀ±ÀåPÀ «gÀ¸À, gÁdPÁgÀtÂUÀ½UÉ ¸ÁÜ£À£Á±À, PÀÄlÄA§ PÀ®ºÀ PÀAqÀÄ §gÀĪÀÅzÀÄ. 11£Éà ¸ÁÜ£ÀzÀ PÉÃvÀÄ«¤AzÀ ¸Àé®à ¯Á¨sÀ PÁtÄ«j. d£ÀªÀj £ÀAvÀgÀ ¸ÁqÉøÁw vÉÆAzÀgɬÄAzÀ ªÀÄÄPÀÛgÁUÀÄ«j. ¥ÀjºÁgÀ : £ÁgÁAiÀÄt ¥ÀArvÁZÁAiÀÄðPÀÈvÀ ²ªÀ¸ÀÄÛwAiÉÆA¢UÉ ºÀjªÁAiÀÄĸÀÄÛw ¤vÀå ¥Àp¹. 10) ªÀÄPÀgÀ gÁ² : UÀÄgÀĪÀÅ ªÀµÀð ¥ÀÆtð 3£Éà ¸ÁÜ£ÀzÀ°è ¸ÀAZÀj¸ÀÄvÁÛ£É. ±À¤AiÀÄÄ 1 ªÀÄvÀÄÛ 2£Éà ¸ÁÜ£ÀzÀ°è ¸ÀAZÀj¸ÀÄvÁÛ£É. gÁºÀÄPÉÃvÀÄUÀ¼ÀÄ PÀæªÀĪÁV 4-10£Éà ¸ÁÜ£ÀzÀ°ègÀÄvÁÛgÉ. F ªÀµÀðªÀÅ C£ÉÃPÀ ±ÀĨsÁ±ÀĨsÀ ¥sÀ®UÀ½AzÀ PÀÆrgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ jAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉßûvÀjAzÀ C£ÉÃPÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À°è ¸ÀºÁAiÀÄ zÉÆgÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. ¥Àw-¥ÀwßAiÀÄgÀ°è C£ÁªÀ±ÀåPÀªÁV dUÀ¼À, §AzsÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ D¹Û ªÀÄvÀÄÛ ºÀtPÁ¹£À «ZÁgÀªÁV dUÀ¼À, C£ÁªÀ±ÀåPÀªÁV C¢üPÀ RZÀÄð, ªÀÄAUÀ®PÁgÀåUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄAzÀÆrPÉAiÀiÁUÀĪÀŪÀÅ. ªÁå¥ÁjUÀ½UÉ ¥Àæw¸Àà¢üðUÀ½AzÀ QjQj, gÁdQÃAiÀÄ d£ÀjUÉ C¢üPÀ ¥ÀæAiÀÄvÀߢAzÀ C®à ¯Á¨sÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ. GzÉÆåÃUÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è ¸ÀºÀ GzÉÆåÃVUÀ½AzÀ vÉÆAzÀgÉ, «zÁåyðUÀ½UÉ §ºÀ¼À ¥ÀæAiÀÄvÀߢAzÀ C®à¯Á¨sÀ, ¥ÉæëÄUÀ¼ÀÄ ªÉÊ ªÀÄ£À¹ì¤AzÀ zÀÆgÀªÁUÀÄ«PÉ, vÀAzÉ-vÁ¬Ä, »jAiÀÄgÀ CgÉÆÃUÀåzÀ°è KgÀÄ¥ÉÃgÀÄ, DzÀgÉ ¨sÁUÀå¸ÁÜ£À £ÉÆÃqÀÄwÛgÀĪÀ UÀÄgÀÄ«¤AzÀ ¥ÀæAiÀÄvÀߢAzÀ ¸Àé®à £ÉªÀÄä¢ ¹UÀĪÀÅzÀÄ. PÉ®ªÀjUÉ ¸Á®¨ÁzsɬÄAzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ £ÉÆêÀÅ. ¥ÀjºÁgÀ : ²Ãæ ºÀjªÁAiÀÄĸÀÄw Û ¬ÄAzÀ ¥Át æ zÉêÀjUÉ ªÀÄzÀsÄ C©µüÉÃPÀ ªÀiÁrj. 11) PÀÄA¨sÀ gÁ² : ªÀµÀð ¥ÀÆtð UÀÄgÀĪÀÅ 2£Éà ¸ÁÜ£ÀzÀ°ègÀÄvÁÛ£É. ±À¤AiÀÄÄ 12 ªÀÄvÀÄÛ 1£Éà ¸ÁÜ£ÀzÀ°è ¸ÀAZÀj¸ÀÄvÁÛ£É. gÁºÀÄ-PÉÃvÀÄUÀ¼ÀÄ PÀæªÀĪÁV 3-9£Éà ¸ÁÜ£ÀzÀ°ègÀÄvÁÛgÉ. F ªÀµÀð «Ä±Àæ¥sÀ®UÀ½AzÀ PÀÆrgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÁqÉøÁwAiÀÄ zÀAµÁÖ°UÀ¼ÀÄ zÉÆgÉvÀgÀÆ ¸ÀºÀ UÀÄgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÁºÀÄ §®¢AzÀ £ÉªÀÄä¢AiÀÄ ¢£ÀUÀ¼À£ÀÄß


24 25

PÁtÄwÛÃj. PÉ®ªÀjUÉ ¥ÀæAiÀÄvÀߢAzÀ «ªÁºÀ PÀÆr §gÀĪÀÅzÀÄ. PÉ®ªÀjUÉ ¸ÀAvÁ£À ¥Áæ¦Û, ¥Àw-¥ÀwßAiÀÄgÀ°è ¸ÁªÀÄgÀ¸Àå EgÀĪÀÅzÀÄ, ¥ÀæAiÀÄvÀߢAzÀ PÉ®ªÀjUÉ GzÉÆåÃUÀ ¯Á¨sÀ, ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ-¸ÉßûvÀjAzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ, ªÁå¥ÁjUÀ¼ÀÄ ºÉƸÀ AiÉÆÃd£É ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¨ÉÃqÀ, gÁdPÁgÀtÂUÀ¼ÀÄ £ÀAiÀĪÁV ªÀwð¸À¨ÉÃPÀÄ, ªÀiÁ£À¹PÀ MvÀÛqÀ C¢üPÀªÁVgÀĪÀÅzÀÄ. ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ¼À MvÀÛqÀzÀ ªÀÄzsÉåAiÀÄÄ §rÛAiÉÆÃUÀ, PÀÄlÄA§zÀ°è ¸ÁªÀÄgÀ¸Àå PÀAqÀÄ §gÀĪÀÅzÀÄ. zsÁ«ÄðPÀ PÁgÀåUÀ¼À°è «WÀßUÀ¼ÀÄ §gÀ§ºÀÄzÀÄ. zsÁ«ÄðPÀ ªÀÄÄRAqÀjUÉ «±ÉõÀ ¸À£Áä£ÀUÀ¼ÀÄ §AzÀgÀÆ C¥ÀªÁzÀ vÀ¥ÀàzÀÄÝ, ºÀ¼ÉAiÀÄ ¸Á®UÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ §gÀ§ºÀÄzÀÄ. ¸ÁqÉøÁwAiÀÄ ±À¤¬ÄAzÀ ¸Àé®à vÉÆAzÀgÉUÀ¼ÀÄ PÀAqÀÄ §gÀĪÀÅzÀÄ. ¥ÀjºÁgÀ : ¥ÀªÀªÀiÁ£ÀºÉÆêÀÄ ªÀiÁrj ºÁUÉ ¤vÀå ¥Át æ zÉêÀgÀ zÀ±Àð£À ªÀiÁrj.

12. «ÄãÀgÁ² : UÀÄgÀĪÀÅ 1£Éà ¸ÁÜ£ÀzÀ°ègÀÄvÁÛ£É. ±À¤AiÀÄÄ 11 ªÀÄvÀÄÛ 12£Éà ¸ÁÜ£ÀzÀ°è ¸ÀAZÀj¸ÀÄvÁÛ£É. gÁºÀÄ-PÉÃvÀÄUÀ¼ÀÄ PÀæªÀĪÁV 2-8£Éà ¸ÁÜ£ÀzÀ°è ¸ÀAZÀj¸ÀÄvÁÛgÉ. ªÀµÁðgÀA¨sÀªÀÅ ¤jÃPÉëAiÀĵÀÄÖ G¯Áè¸ÀzÀ°è EgÀĪÀÅ¢®è. ¸ÁqÉøÁwAiÀÄ zÀĵÀá®UÀ¼ÀÄ C£ÀĨsÀªÀPÉÌ §gÀÄvÀÛªÉ. PËlÄA©PÀ PÀ®ºÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀA¸ÁgÀPÁÌV C¢üPÀ ¥ÀæªÀiÁtzÀ RZÀÄð, vÉÆÃjPÉAiÀÄ §zÀÄQUÁV ºÀtªÀåAiÀÄ, PÉ®ªÀjUÉ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀ, E£ÀÆß PÉ®ªÀjUÉ DgÉÆÃUÀå vÉÆAzÀgÉ PÀAqÀħgÀĪÀÅzÀÄ, dįÉÊ £ÀAvÀgÀ ¯Á¨s À ¸ÁÜ £ ÀzÀ ±À¤¬ÄAzÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ ¸Á® ªÀÄgÀÄ¥ÁªÀwAiÀiÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¸Àé ® à ª ÀÄnÖ U É ºÀtPÁ¸ÀÄ ¥Àj¹Ü w ¸ÀÄzsÁgÀuÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¤gÀÄzÉÆåÃVUÀ½UÉ C¢üPÀ ¥ÀæAiÀÄvÀߢAzÀ GzÉÆåÃUÀ ¯Á¨sÀ, ªÁå¥ÁgÀ ªÀåªÀºÁgÀzÀ°è ¤zsÁ£ÀUÀwAiÀÄ°è ¥ÀæUÀw PÁtÄ«j. d£ÀªÀj¬ÄAzÀ ªÀÄvÉÛ ¸ÁqɸÁwAiÀÄ ¥ÁægÀA¨sÀªÁV ¸ÀªÁ°£À ¢£ÀUÀ¼À£ÀÄß JzÀÄj¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. ªÀiÁAwæPÀ zÉÆõÀ PÀAqÀÄ §gÀĪÀÅzÀÄ. ªÀÄ£À¸ÀÄì £ÉªÀÄä¢ E®èzÉ C±ÁAvÀªÁVgÀĪÀÅzÀÄ. ¥ÀjºÁgÀ : ¤vÀå gÁAiÀÄgÀ zÀ±Àð£À ªÀiÁr ºÁUÀÆ ²ªÀ¸ÀÄÛw ¥Àp¹j.

ªÀÄ¼É £ÀPÀëvÀæUÀ¼À£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀĪÀ PÉÆõÀÖPÀ ¢£ÁAPÀ 14/04/2022 27/04/2022 11/05/2022 25/05/2022 8/06/2022 22/06/2022 6/07/2022 20/07/2022 3/08/2022 17/08/2022 31/08/2022 14/09/2022 27/09/2022 11/10/2022 24/10/2022 7/11/2022 20/11/2022 3/12/2022 16/12/2022 29/12/2022 11/01/2023 24/01/2023 6/02/2023 19/02/2023 5/03/2023 18/03/2023 31/03/2023 31/03/2023

£ÀPÀëvÀæ C²é ¨sÀgÀ PÀÈwÛ gÉÆû ªÀÄÈUÀ DzÁðæ ¥ÀÅ£À ¥ÀŵÀå D±Éèà ªÀÄWÀ ¥ÀÇ¥sÀ G¥sÀ ºÀ¸ÁÛ avÁæ ¸Áéw «±Á C£ÀÆ eÉõÀ× ªÀÄÆ® ¥ÀǵÁ GµÁ ±ÀæªÀ zsÀ£ ±ÀvÀ ¥ÀǨsÁ G¨sÁ gÉêÀ gÉêÀ

UÀA.¤. 11 01 27 18 22 17 19 44 19 12 20 06 21 48 23 15 23 40 22 22 18 51 12 47 27 55 16 17 25 54 09 02 13 55 16 59 18 40 19 30 20 06 21 13 23 24 27 09 08 54 17 01 27 44 27 44

£ÀPÀëvÀæ G¥sÀ G¨sÁ G¥sÀ G¨sÁ G¥sÀ gÉêÀ ºÀ¸ÁÛ C²é avÁæ C²é avÁæ ¨sÀgÀ avÁæ C²é avÁæ C²é ºÀ¸ÁÛ gÉêÀ G¥sÀ G¨sÁ ¥ÀÇ¥sÀ ±ÀvÀ ªÀÄWÀ zsÀ¤ D±Éèà ±ÀæªÀ D±Éèà D±ÉèÃ

¥ÀÄ ¥ÀÅ ¥ÀÅ ¥ÀÅ ¥ÀÅ ¥ÀÅ ¹Ûçà ¹Ûçà ¹Ûçà ¹Ûçà ¹Ûçà ¹Ûçà ¹Ûçà ¹Ûçà ¹Ûçà ¹Ûçà £À¥ÀÅA £À¥ÀÅA £À¥ÀÅA ¥ÀÅ ¥ÀÅ ¥ÀÅ ¥ÀÅ ¥ÀÅ ¥ÀÅ ¥ÀÅ ¥ÀÅ ¥ÀÅ ¥ÀÅ

¹Ûçà ¹Ûçà ¥ÀÅ ¹Ûçà ¥ÀÅ ¹Ûçà ¥ÀÅ ¹Ûçà ¥ÀÅ ¹Ûçà ¥ÀÅ ¹Ûçà ¥ÀÅ ¹Ûçà ¥ÀÅ ¹Ûçà ¥ÀÅ ¹Ûçà ¥ÀÅ ¹Ûçà ¥ÀÅ ¹Ûçà ¥ÀÅ ¹Ûçà ¥ÀÅ ¹Ûçà ¥ÀÅ ¹Ûçà ¹ÛçÃ

gÀ ZÀA ZÀA ZÀA ¸ÀÆ ¸ÀÆ ZÀA ZÀA ZÀA ZÀA ZÀA ¸ÀÆ ¸ÀÆ ¸ÀÆ ¸ÀÆ ¸ÀÆ ¸ÀÆ ¸ÀÆ ¸ÀÆ ¸ÀÆ ZÀA ZÀA ZÀA ZÀA ¸ÀÆ ¸ÀÆ ZÀA ZÀA ZÀA

ZÀA ¸ÀÆ ZÀA ¸ÀÆ ZÀA ¸ÀÆ ZÀA ¸ÀÆ ZÀA ¸ÀÆ ZÀA ¸ÀÆ ZÀA ¸ÀÆ ZÀA ¸ÀÆ ZÀA ¸ÀÆ ZÀA ¸ÀÆ ZÀA ¸ÀÆ ¸ÀÆ ZÀA ZÀA ZÀA ZÀA ZÀA ZÀA

¥ÀvÀ£À-ªÁ¸À ¸ÀªÀÄÄzÀæ-ºÀÆUÁgÀ ¸ÀªÀÄÄzÀæ-ºÀÆUÁgÀ vÀl-gÀdPÀ ¸ÀA¢ü-ªÉʱÀå ¥ÀªÀðvÀ-PÀÄA¨ÁgÀ ¸ÀA¢ü-ªÉʱÀå vÀl-gÀdPÀ ¸ÀªÀÄÄzÀæ-ºÀÆUÁgÀ ¸ÀªÀÄÄzÀæ-ºÀÆUÁgÀ vÀl-gÀdPÀ ¸ÀA¢ü-ªÉʱÀå ¥ÀªÀðvÀ-PÀÄA¨ÁgÀ ¸ÀA¢ü-ªÉʱÀå vÀl-gÀdPÀ ¸ÀªÀÄÄzÀæ-ºÀÆUÁgÀ ¸ÀªÀÄÄzÀæ-ºÀÆUÁgÀ vÀl-gÀdPÀ ¸ÀA¢ü-ªÉʱÀå ¥ÀªÀðvÀ-PÀÄA¨ÁgÀ ¸ÀA¢ü-ªÉʱÀå vÀl-gÀdPÀ ¸ÀªÀÄÄzÀæ-ºÀÆUÁgÀ ¸ÀªÀÄÄzÀæ-ºÀÆUÁgÀ vÀl-gÀdPÀ ¸ÀA¢ü-ªÉʱÀå ¸ÀA¢ü-ªÉʱÀå ¥ÀªÀðvÀ-PÀÄA¨ÁgÀ ¥ÀªÀðvÀ-PÀÄA¨ÁgÀ

ªÀÈ¶× Cw Cw ¸ÀĪÀÈ RAqÀ vÀĵÁgÀ RAqÀ ¸ÀĪÀÈ Cw Cw ¸ÀĪÀÈ RAqÀ vÀĵÁgÀ RAqÀ ¸ÀĪÀÈ Cw Cw ¸ÀĪÀÈ RAqÀ vÀĵÁgÀ RAqÀ ¸ÀĪÀÈ Cw Cw ¸ÀĪÀÈ RAqÀ RAqÀ vÀĵÁgÀ vÀĵÁgÀ


26 23

²æñÀĨsÀPÀÈvï£ÁªÀĸÀAªÀvÀìgÀzÀ°è §gÀĪÀ «µÀÄÚ¥ÀAZÀPÉÆÃ¥ÀªÁ¸À, zÀ±À«ÄÃ, KPÁzÀ²Ã, zÁézÀ²Ã, ºÀÄtÂÚªÉÄ, CªÀiÁªÁ¸ÉåUÀ¼À£ÀÄß w½¸ÀĪÀ PÉÆõÀ×PÀ ªÀiÁ¸À

ZÉÊvÀæ

ªÉʱÁR

eÉåõÀ×

DµÁqsÀ

±ÁæªÀt

9/7/2022

¨sÁzÀæ¥ÀzÀ

D²éd

PÁwÃðPÀ ªÀiÁUÀð²gÀ

¥ÀŵÀå

ªÀiÁWÀ

¥sÁ®ÄÎt

±ÀÄPÀè zÀ±À«ÄÃ

11/4/2022 11/5/2022 9/6/2022

7/8/2022

6/9/2022 5/10/2022 3/11/2022 3/12/2022

1/1/2023

31/1/2023

2/3/2023

±ÀÄPÀè KPÁzÀ²Ã

12/4/2022 12/5/2022 10/6/2022 10/7/2022 8/8/2022

7/9/2022 6/10/2022 4/11/2022 4/12/2022

2/1/2023

1/2/2023

3/3/2023

±ÀÄPÀè zÁézÀ²Ã

13/4/2022 13/5/2022 11/6/2022 11/7/2022 9/8/2022

8/9/2022 7/10/2022 5/11/2022 5/12/2022

3/1/2023

2/2/2023

4/3/2023

ºÀÄtÂÚªÉÄ

zÀªÀ£ÀzÀ

ºÉƹۮ

§£ÀzÀ

¨sÁgÀvÀ

ºÉÆð

8/12/2022

DV

PÁgÀ

PÀrèUÁgÀ

£ÀÆ®

C£ÀAvÀ£À

¹ÃV

UËj

¢£ÁAPÀ

16/4/2022 16/5/2022 14/6/2022 13/7/2022 12/8/2022 10/9/2022 9/10/2022 8/11/2022

6/1/2023

5/2/2023

7/3/2023

PÀȵÀÚ zÀ±À«ÄÃ

26/4/2022 25/5/2022 23/6/2022 23/7/2022 22/8/2022 20/9/2022 20/10/2022 19/11/2022 18/12/2022 17/1/2023

15/2/2023

17/3/2023

PÀȵÀÚ KPÁzÀ²Ã

27/4/2022 26/5/2022 24/6/2022 24/7/2022 23/8/2022 21/9/2022 21/10/2022 20/11/2022 19/12/2022 18/1/2023

16/2/2023

18/3/2023

PÀȵÀÚ zÁézÀ²Ã

28/4/2022 27/5/2022 25/6/2022 25/7/2022 24/8/2022 22/9/2022 22/10/2022 21/11/2022 20/12/2022 19/1/2023

17/2/2023

19/3/2023

²ªÀgÁwæ

AiÀÄÄUÁ¢

20/2/2023

21/3/2023

2/1/2023

1/2/2023

3/3/2023

6/1/2023

5/2/2023

7/3/2023

CªÀiÁªÁ¸Éå CPÀëvÀÛ¢UÉ ¨ÁzÁ«Ä ªÀÄuÉÚwÛ£À

¢£ÁAPÀ

£ÁUÀ£À

¨É£ÀPÀ£À

¸ÀªÀð¦vÀÈ ¢Ã¥ÁªÀ½

bÀnÖ

J¼ÀÄî

CªÀÄÈvÀ£À

30/4/2022 30/5/2022 29/6/2022 28/7/2022 27/8/2022 25/9/2022 25/10/2022 23/11/2022 23/12/2022 21/1/2023

«µÀÄÚ¥ÀAZÀPÀ G¥ÀªÁ¸ÀUÀ¼ÀÄ ±ÀÄPÀè KPÁzÀ²Ã

12/4/2022 12/5/2022 10/6/2022 10/7/2022 8/8/2022

ºÀÄtÂÚªÉÄ

16/4/2022 16/5/2022 14/6/2022 13/7/2022

±ÀæªÀuÁ

24/4/2022

G¥ÀªÁ¸À«®è 29/11/2022 26/12/2022

19/2/2023

18/3/2023

PÀȵÀÚ KPÁzÀ²Ã

27/4/2022 26/5/2022 24/6/2022 24/7/2022 23/8/2022 21/9/2022 21/10/2022 20/11/2022 19/12/2022 18/1/2023

16/2/2023

18/3/2023

CªÀiÁªÁ¸Éå

30/4/2022 30/5/2022 29/6/2022 28/7/2022 27/8/2022 25/9/2022 25/10/2022

G¥ÀªÁ¸À«®è 23/12/2022 21/1/2023

20/2/2023

21/3/2023

G¥ÀªÁ¸À«®è

18/6/2022 15/7/2022

7/9/2022 6/10/2022 4/11/2022 4/12/2022

G¥ÀªÁ¸À«®è

10/9/2022 9/10/2022 8/11/2022

G¥ÀªÁ¸À«®è

8/9/2022

G¥ÀªÁ¸À«®è

G¥ÀªÁ¸À«®è

«±ÉõÀ ¸ÀÆZÀ£É - KPÁzÀ²Ã zÁézÀ²Ã ¢£ÀzÀ°è §gÀĪÀ ºÀjªÁ¸ÀgÀzÀ ¸ÀªÀÄAiÀĪÀ£ÀÄß D ¢£ÀzÀ ¥ÀAZÁAUÀzÀ°è £ÉÆÃqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.


27

²æà ±ÀĨsÀPÀÈvï£ÁªÀÄ ¸ÀAªÀvÀìgÀzÀ zÉÊ£ÀA¢£À zÀÈUÀÎtÂvÀ ®UÀß ¨sÉÆÃUÀåUÀ¼ÀÄ ¢. K¦æ¯ï-2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1.47 1.39 1.30 1.22 1.14 1.06 0.56 0.48 0.41 0.31 0.24 0.15 0.07 4.30 ªÉÄõÀ 4.21 4.14 4.04 3.57 3.47 3.39 3.30 3.22 3.13 3.05 2.56 2.48 2.39 2.30 2.22

ªÉÄÃ

dÆ£ï

2.13 2.30 2.03 2.20 1.55 2.10 1.45 2.00 1.36 1.49 1.28 1.39 1.18 1.30 1.10 1.19 1.00 1.10 0.52 1.00 0.43 0.49 0.33 0.39 0.24 0.29 0.15 0.19 0.06 0.08 5.02 ªÀȵÀ¨sÀ 5.27 «ÄxÀÄ£À 4.54 5.16 4.45 5.05 4.34 4.56 4.26 4.45 4.16 4.34 4.07 4.24 3.57 4.15 3.47 4.03 3.37 3.54 3.29 3.42 3.18 3.32 3.08 3.22 2.59 3.12 2.49 3.01 2.39

dįÉÊ

DUÀ¸ïÖ

(WÀ½UÉ-«WÀ½UÉ)

¸É¥ÀAÖ§gï CPÉÆÃÖ§gï £ÀªÉA§gï r¸ÉA§gï d£ÀªÀj

2.50 2.48 2.42 2.39 2.37 2.32 2.30 2.28 2.22 2.18 2.16 2.12 2.08 2.07 2.01 1.57 1.57 1.52 1.47 1.47 1.42 1.36 1.36 1.33 1.26 1.26 1.22 1.16 1.16 1.14 1.06 1.06 1.03 0.54 0.56 0.53 0.45 0.45 0.44 0.33 0.35 0.33 0.24 0.26 0.24 0.13 0.15 0.15 0.03 PÀPÀð 0.04 0.04 ¹AºÀ 5.14 5.01 4.57 PÀ£Áå 5.02 4.50 4.47 4.53 4.41 4.37 4.43 4.30 4.28 4.31 4.20 4.17 4.21 4.11 4.07 4.11 4.00 3.59 4.00 3.51 3.48 3.50 3.41 3.38 3.39 3.30 3.29 3.30 3.21 3.18 3.18 3.11 3.08 3.08 3.01 3.00 2.59 2.52

2.49 2.39 2.30 2.20 2.10 2.00 1.49 1.41 1.30 1.21 1.11 1.00 0.51 0.41 0.30 0.19 0.09 5.15 vÀįÁ 5.04 4.54 4.45 4.34 4.24 4.14 4.03 3.54 3.42 3.32 3.22 3.12 3.01

2.50 2.40 2.30 2.20 2.08 1.59 1.47 1.36 1.26 1.16 1.05 0.54 0.44 0.33 0.22 0.11 0.00 5.18 ªÀÈ²Ñ 5.07 4.57 4.45 4.34 4.24 4.13 4.01 3.51 3.39 3.28 3.16 3.06

2.55 2.44 2.32 2.22 2.10 1.59 1.47 1.36 1.26 1.15 1.03 0.52 0.41 0.30 0.19 0.07 5.15zsˣˀ 5.04 4.53 4.41 4.30 4.20 4.07 3.57 3.45 3.35 3.24 3.13 3.02 2.52 2.40

2.30 2.18 2.08 1.57 1.47 1.36 1.26 1.15 1.05 0.53 0.44 0.33 0.22 0.13 0.03 4.37 ªÀÄPÀ 4.27 4.16 4.05 3.55 3.45 3.35 3.25 3.15 3.06 2.56 2.46 2.37 2.28 2.18 2.07

- 2022-2023 ¥sɧæªÀj

ªÀiÁZïð

1.59 1.48 1.39 1.30 1.21 1.11 1.03 0.52 0.44 0.35 0.26 0.16 0.07 4.15 PÀÄA¨sÀ 4.05 3.57 3.47 3.38 3.30 3.22 3.13 3.03 2.55 2.46 2.37 2.30 2.20 2.12

2.03 1.55 1.47 1.37 1.30 1.21 1.13 1.05 0.56 0.48 0.39 0.30 0.22 0.15 0.06 4.08 «ÄãÀ 4.00 3.52 3.44 3.35 3.28


28

¸ÀÆAiÀÄð¹zÁÞAvÀ ¥ÀAZÁAUÀ - ²æñÀĨsÀPÀÈvï ¸ÀAªÀvÀìgÀ

²æñÁ°ªÁºÀ£À UÀvÀ±ÀPÉ 1944 ²æÃ¥À¢ä¤Ã«µÀÚªÉà £ÀªÀÄB vÁ

ªÁ

wy

WÀ.«

£ÀPÀëvÀæ

WÀ.« AiÉÆÃUÀ

GvÀÛgÁAiÀÄt-ªÀ¸ÀAvÀ IÄvÀÄ

WÀ.«

PÀgÀt

gÀ.G

¢.ªÀiÁ

ZÉÊvÀæªÀiÁ¸À ±ÀÄPÀè¥ÀPÀë zsÀªÀÄð±Á¸ÀÛç «ZÁgÀ

K¦æ¯ï 2022

2

±À¤

¥Àæw

13 02

gÉêÀ

11 56

LAzÀæ

5 15

§ªÀ

6 27

30 18

3

gÀ«

¢éwÃ

14 12

C²é

14 38

ªÉÊzsÀÈ

3 17

PË®

6 26

30 20 UËjòªÀjUÉ zÀªÀÄ£ÀPÁ¥ÀðuÉ, ¨Á¯ÉÃAzÀÄ¥ÀÇeÁ

4

¸ÉÆà vÀÈw

16 37

¨sÀgÀ

18 33

«µÀÌ

2 19

UÀgÀ

6 26

30 22 ªÀÄvÀìådAiÀÄAwÃ, ZÉÊvÀæUËjêÀævÀ, GvÀÛªÀĪÀÄ£Áé¢

5

ªÀÄA ZÀvÀÄ

20 09 PÀÈwÛ

2 15

¨sÀzÀæ

6 26

30 23 «£ÁAiÀÄQÃZÀvÀÄyð

ZÀvÀÄ

6

§ÄzsÀ ¥ÀAZÀ

24 36 gÉÆû 29 24 D0iÀÄÄ 2 56

¨Á®

6 25

30 25 £ÁUÀ¤UÉ zÀªÀÄ£Á¥ÀðuÉ, PÀƪÀÄðPÀ¯Áà¢,

¥ÀAZÀ

7

UÀÄgÀÄ µÀ¶×Ã

29 38 ªÀÄÈUÀ

35 48 ¸Ë¨sÁ

4 09

vÉÊvÀ

6 25

30 27 ¸ÀÌAzÀ¤UÉ zÀªÀÄ£Á¥ÀðuÉ

µÀ¶×Ã

8

±ÀÄPÀæ

¸À¥ÀÛ

34 53 DzÁðæ

42 22 ±ÉÆèsÀ 5 40

UÀgÀ

6 25

30 28 ¸ÀÆAiÀÄð¤UÉ zÀªÀÄ£Á¥ÀðuÉ

¸À¥ÀÛ

9

±À¤

CµÀÖ

39 52 ¥ÀÅ£À

48 38 Cw

7 09

¨sÀzÀæ

6 24

CµÀÖ

10 gÀ«

£ÀªÀ

44 13

54 15

8 16

¨Á®

6 24

30 30 zÀÄUÁðµÀÖ«ÄÃ, ¨sÀªÁ£ÀÄåvÀàwÛ, C±ÉÆÃPÀPÀ°PÁ¥Áæ±À£À, 30 32 *²æÃgÁªÀÄ£ÀªÀ«ÄÃ, ²æêÀÄoÀzÀ°è -

£ÀªÀ zÀ±À

11

¸ÉÆà zÀ±À

¥ÀŵÀå

23 32 ¦æÃw

¸ÀÄPÀ

²Ãæ±ÀĨÀsPÀÈvï ¸ÀAªÀvÀgìÁgÀA¨Às (AiÀÄÄUÁ¢ºÀ§)â

±ÁæzÀÞ

¢éwà vÀÈw ±ÁæzÁÞ¨sÁªÀ

47 37 D±ÉèÃ

58 56 zsÀÈw

8 50

vÉÊvÀ

6 24

30 33 zsÀªÀÄðgÁd¤UÉ zÀªÀÄ£ÀPÁ¥ÀðuÉ

12 ªÀÄA KPÁ

49 53 ªÀÄWÀ

C gÁ

±ÀÆ®

8 35

ªÀtÂ

6 23

30 35 ¸ÀªÉðñÁªÉÄÃPÁzÀ²Ã(PÁªÀÄzÁ), ²ÃæPÀȵÀqÚÉÆïÉÆÃvÀªìÀ

±ÁæzÁÞ¨sÁªÀ

13 §ÄzsÀ zÁézÀ

50 53 ªÀÄWÀ

02 30 UÀAqÀ

7 26

§ªÀ

6 23

30 37 ºÀjªÁ¸ÀgÀ ¨É. 8.27 ¤.zÀ £ÀAvÀgÀ ¥ÁgÀuÉ

KPÁ,zÁézÀ

14 UÀÄgÀÄ vÀæ0iÉÆÃ 50 36 ¥sÀÇ¥sÀ

04 49 ªÀÈ¢Þ

5 17

PË®

6 23

30 38 ªÉÄõÀ ¸ÀAPÀæªÀÄt, ¨É. 7.01 ¤. - ªÀÄ. 3.01 ¤.zÀªÀgÉUÉ

vÀæAiÉÆÃ

15 ±ÀÄPÀæ

ZÀvÀÄgï 49 03 GvÀÛ

05 53 zsÀÄæªÀ/ªÁåWÀ 2 08/58 01 UÀgÀ

6 22

30 40 ²ªÁ¤UÉ zÀªÀÄ£Á¥ÀðuÉ, ²æãÀȹAºÀqÉÆïÉÆÃvÀìªÀ

ZÀvÀÄgï

16 ±À¤

¥ÀÇtÂð 46 23 ºÀ¸ÁÛ

05 46 ºÀµÀð

6 22

30 42 avÁæ¥ÀÇtÂðªÀiÁ, ºÀ£ÀĪÀÄdÓAiÀÄAwÃ

¥ÀÇtÂð

53 02 ¨sÀzÀæ

2) ²æêÀÄoÀzÀ°è-ªÀĺÁ©üµÉÃPÀ, C¨sÀåAd£À, ¤A§PÀzÀ¼À¨sÀPÀëtA, ¥ÀAZÁAUÀ±ÀæªÀt, PÀ¯Áà¢, ²æÃgÁªÀÄ£ÀªÀgÁvÁæöågÀA¨sÀ, ZÀAzÀæzÀ±Àð£À, ²æÃ¥ÀÄgÀĵÉÆÃvÀÛªÀÄwÃxÀðgÀ UÀĺÁ¥ÀæªÉñÀ (C§ÆâgÀÄ) 5) ºÀAiÀĪÀævÀ UÀuÉñÀ¤UÉ zÀªÀÄ£Á¥ÀðuÉ 6) ²æëµÀÄÚqÉÆïÉÆÃvÀìªÀ 9) §æºÀä¥ÀÅvÁæ£À¢Ã ¸ÁߣÀ¢AzÀ «±ÉõÀ¥sÀ® 10) ²æêÀÄÆ®¥ÀmÁÖ©ügÁªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²æâVédAiÀÄgÁªÀÄ zÉêÀjUÉ ¥ÀAZÁªÀÄÈvÁ©üµÉÃPÀ 13) ²æëµÀÄÚ«UÉ zÀªÀÄ£Á¥ÀðuÉ 14) ¥ÀªÀð¥ÀÄtåPÁ®, ¥ÀæzÉÆõÀ, C£ÀAUÀvÀæ0iÉÆÃzÀ²Ã, C£ÀAUÀ¥ÀÇd, ªÀÄ£ÀäxÀ¤UÉ zÀªÀÄ£Á¥ÀðuÉ 16) zÀªÀ£À¥ÀÇtÂðªÀiÁ, C£ÁézsÁ£À, «µÀÄÚ¥ÀAZÀPÉÆÃ¥ÀªÁ¸À, ªÉʱÁR¸ÁߣÁgÀA¨sÀ, AiÀĪÁUÀæºÀt, avÀæªÀ¸ÀÛç, avÁæ£Àß-zÀzsÀå£ÀßzÁ£À, ¸ÀªÀðzÉêÀvÉUÀ½UÉ zÀªÀÄ£Á¥ÀðuÉ, gËZÀÑPÀ¸ÁªÀtÂðªÀÄ£Áé¢, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ PÀgÀUÀ * 10) ²æÃgÁªÀÄ£ÀªÀ«Äà CWÀåð ªÀÄAvÀæ - P˸À¯ÁåUÀ¨sÀð¸ÀA¨sÀÆvÀ ¸ÀzÁ ¸Ë«ÄwæªÀvÀì® | eÁ£ÀQøÀ»vÉÆà gÁªÀÄ UÀȺÁuÁWÀåðA £ÀªÉÆĸÀÄÛ vÉà || P˸À¯Áå£ÀAzÀ£ÉÆà «ÃgÀ gÁªÀuÁ¸ÀÄgÀªÀÄzÀð£À | ¹ÃvÁ¥ÀvÉà £ÀªÀĸÀÄÛ¨sÀåA UÀȺÁuÁWÀåðA £ÀªÉÆĸÀÄÛ vÉà ||


29

¸ÀÆAiÀÄð¹zÁÞAvÀ ¥ÀAZÁAUÀ - ²æñÀĨsÀPÀÈvï ¸ÀAªÀvÀìgÀ

²æñÁ°ªÁºÀ£À UÀvÀ±ÀPÉ 1944 ²æÃPÀªÀįÁªÀÄzsÀĸÀÆzÀ£ÁAiÀÄ £ÀªÀÄB vÁ

ªÁ

17

gÀ«

wy ¥Àæw

WÀ.«

£ÀPÀëvÀæ

42 43 avÁÛ

WÀ.« AiÉÆÃUÀ 04 33 ªÀdæ

¸ÁéwÃ/«±Á 02 24/59 27 ¹¢Þ

GvÀÛgÁAiÀÄt-ªÀ¸ÀAvÀ IÄvÀÄ

WÀ.« 47 14

PÀgÀt

gÀ.G

¢.ªÀiÁ

ZÉÊvÀæªÀiÁ¸À PÀȵÀÚ¥ÀPÀë zsÀªÀÄð±Á¸ÀÛç «ZÁgÀ

K¦æ¯ï 2022 ±ÁæzÀÞ

¨Á®

6 21

30 43 ¥ÀÇtÂðªÀiÁ¹Ã¶×

¥Àæw

40 46 vÉÊvÀ

6 21

30 45

¢éwÃ

18 ¸ÉÆà ¢éwÃ

38 11

19 ªÀÄA vÀÈw

32 59 C£ÀÄ

55 56 ªÀåwÃ

33 46 ªÀtÂ

6 21

30 47

vÀÈw

20 §ÄzsÀ ZÀvÀÄ

27 18

eÉåÃ

52 00 ªÀj

26 23 §ªÀ

6 20

30 48

ZÀvÀÄ

21 UÀÄgÀÄ ¥ÀAZÀ

21 19

ªÀÄÆ

47 51

18 45

vÉÊvÀ

6 20

30 50

¥ÀAZÀ,µÀ¶×Ã

22 ±ÀÄPÀæ

µÀ¶×Ã

15 14

¥ÀǵÁ 43 43 ²ªÀ

11 01

ªÀtÂ

6 20

30 51

¸À¥ÀÛ

23 ±À¤

¸À¥ÀÛ

09 16

GµÁ

39 49 ¹zÀÞ/¸ÁzsÀå 03 23/55 59 §ªÀ

6 19

30 53

CµÀÖ

24 gÀ«

CµÀÖ/£ÀªÀ 03 37/58 27 ±ÀæªÀ

36 19

48 59 PË®

6 19

30 54 «µÀÄÚ¥ÀAZÀPÉÆÃ¥ÀªÁ¸À

£ÀªÀ

¥Àj

±ÀĨsÀ

25 ¸ÉÆà zÀ±À

53 59 zsÀ¤

33 27 ±ÀÄPÀè

42 32

ªÀtÂ

6 19

30 56

zÀ±À

26 ªÀÄA KPÁ

50 22 ±ÀvÀ

31 22

§æºÀä

36 43

§ªÀ

6 18

30 58 zÀ±ÀªÀÄå£ÀĵÁ×£À, ºÀjªÁ¸ÀgÀ gÁwæ 8.49 ¤.¢AzÀ

KPÁ

27 §ÄzsÀ zÁézÀ

47 45 ¥ÀǨsÁ 30 14

LAzÀæ

31 43

PË®

6 18

30 59 ¸ÀªÉðõÁªÉÄÃPÁzÀ²Ã (ªÀgÀÆy¤Ã)

30 12

ªÉÊzsÀÈ

27 37

UÀgÀ

6 17

31 01

¥ÁgÀuÉ, ¥ÀæzÉÆõÀ

zÁé,vÀæ

«µÀÌ

24 29

¨sÀzÀæ

6 17

31 02

²æëzÁå²æÃzsÀgÀwÃxÀðgÀ DgÁzsÀ£É (²æÃgÀAUÀ)

ZÀvÀÄgï

22 20 ZÀvÀÄ

6 17

31 04

zÀ±Àð, «µÀÄÚ¥ÀAZÀPÉÆÃ¥ÀªÁ¸À

CªÀiÁ

28 UÀÄgÀÄ vÀæ0iÉÆÃ 46 18

G¨sÁ

29 ±ÀÄPÀæ

ZÀvÀÄgï 46 05 gÉêÀ

31 21

30 ±À¤

CªÀiÁ

33 46 ¦æÃw

47 09 C²é

±ÁæzÁÞ¨sÁªÀ

29) ªÀiÁ¸À²ªÀgÁwæ 30) C£ÁézsÁ£À, ªÉʱÀézÉêÀ, §°ºÀgÀt, ¦AqÀ¦vÀÈAiÀÄdÕ

K. 2) ²æÃ¥ÀÄgÀĵÉÆÃvÀÛªÀÄwÃxÀðgÀÄ - ¥ÀÄgÀĵÉÆÃvÀÛªÀÄ¥ÁzÁ§ÓºÀÈzÀAiÀıÁê¸ÀÛçPÉÆëzÀB | ¥ÀÄgÀĵÉÆÃvÀÛªÀÄwÃxÁðSÉÆåà UÀÄgÀĨsÀÆðAiÀiÁzÀ©üõÀÖzÀB || 29) ²æëzÁå²æÃzsÀgÀwÃxÀðgÀÄ zÀĪÁð¢ªÀÄvÀÛªÀiÁvÀAUÀPÀApÃgÀªÀ GzÁgÀ¢üÃB | «zÁå²æÃzsÀgÀAiÉÆÃVñÀB ±ÉæÃAiÀĸÉà ¨sÀÆAiÀĸÉĸÀÄÛ ªÉÄà ||


30

¸ÀÆAiÀÄð¹zÁÞAvÀ ¥ÀAZÁAUÀ - ²æñÀĨsÀPÀÈvï ¸ÀAªÀvÀìgÀ

²æñÁ°ªÁºÀ£À UÀvÀ±ÀPÉ 1944 ²æÃPÀªÀįÁªÀÄzsÀĸÀÆzÀ£ÁAiÀÄ £ÀªÀÄB vÁ

ªÁ

1

gÀ«

2

wy ¥Àæw

WÀ.«

£ÀPÀëvÀæ

WÀ.« AiÉÆÃUÀ

GvÀÛgÁAiÀÄt-ªÀ¸ÀAvÀ IÄvÀÄ

WÀ.«

PÀgÀt

gÀ.G

¢.ªÀiÁ

ªÉʱÁRªÀiÁ¸À ±ÀÄPÀè¥ÀPÀë zsÀªÀÄð±Á¸ÀÛç «ZÁgÀ

ªÉÄà 2022 ±ÁæzÀÞ

49 27

¨sÀgÀ

37 26

D0iÀÄÄ 21 13

QA¸ÀÄÛ 6 16

31 05 ²æêÉÃAPÀmÉñÀPÀ¯Áåt ¥ÀÅgÁuÁgÀA¨sÀ, zÀ±ÉÃð¶Ö

¥Àæw

¸ÉÆà ¢éwÃ

52 53

PÀÈwÛ

42 11

¸Ë¨sÁ 21 00

¨Á®

6 16

31 07 ZÀAzÀæzÀ±Àð£À.

¢éwÃ

3

ªÀÄA vÀÈw

57 14

gÉÆû 47 52

±ÉÆèsÀ 21 36

vÉÊvÀ

6 16

31 08 CPÀëAiÀÄ vÀÈwÃAiÀiÁ

vÀÈw

4

§ÄzsÀ ZÀvÀÄ

C.gÁ

ªÀÄÈUÀ

54 10

Cw

22 47

ªÀtÂ

6 15

31 09 ²æëzÁå¥ÀwwÃxÀðgÀDgÁzsÀ£É (PÀÄA¨sÀPÉÆÃt)

ZÀvÀÄ

5

UÀÄgÀÄ ZÀvÀÄ

02 11

DzÁðæ C. gÁ.

¸ÀÄPÀ

24 20 ¨sÀzÀæ

6 15

31 11

¥ÀAZÀ

6

±ÀÄPÀæ ¥ÀAZÀ

07 19

DzÁðæ 00 45

zsÀÈw

25 56

¨Á®

6 15

31 12

µÀ¶×Ã

7

±À¤

µÀ¶×Ã

12 13

¥ÀÅ£À

07 07

±ÀÆ®

27 14

vÉÊvÀ

6 14

31 14

¸ÀÌAzÀ¥ÀÆeÁ

8

gÀ«

¸À¥ÀÛ

16 30

¥ÀŵÀå

12 55

UÀAqÀ

28 02 ªÀtÂ

6 14

31 15

²æêÁå¸ÀgÁdgÀ ªÀzsÀðAw, UÀAUÉÆÃvÀàwÛ

9

¸ÉÆà CµÀÖ

19 50

D±ÉèÃ

17 51

ªÀÈ¢Þ

28 04 §ªÀ

6 14

31 16

zÀÄUÁðµÀÖ«ÄÃ, ²Ãæ±ÉõÀzÁ¸ÀgÀ DgÁzÀs£É (ªÉÆzÀ®PÀ®Ä)è

10

ªÀÄA £ÀªÀ

22 03

ªÀÄWÀ

21 40

zsÀÄæªÀ

27 13

PË®

6 13

31 18

11

§ÄzsÀ zÀ±À

22 59

¥sÀÇ¥sÀ

24 16

ªÁåWÁ 25 22

UÀgÀ

6 13

31 19

12

UÀÄgÀÄ KPÁ

22 39

GvÀÛ

25 37

ºÀµÀð

22 31

¨sÀzÀæ

6 13

31 20 ¸ÀªÉðõÁªÉÄÃPÁzÀ²Ã(ªÉÆû¤Ã)

±ÁæzÁÞ¨sÁªÀ

13

±ÀÄPÀæ zÁézÀ

21 05

ºÀ¸ÁÛ

25 46

ªÀdæ

18 42

¨Á®

6 12

KPÁ,zÁézÀ

14

±À¤

vÀæ0iÉÆÃ 18 22

avÁÛ

24 48

¹¢Þ

13 58

vÉÊvÀ

6 12

31 22 ¥ÁgÀuÉ,ªÀ¸ÀAvÀzÁézÀ²Ã-ªÀÄzsÀĸÀÆzÀ£À ¥ÀÇeÁ * 31 23 ²æêÉÃzÀªÁå¸ÀdAiÀÄAwÃ, ²æãÀȹAºÀdAiÀÄAwÃ

15

gÀ«

ZÀvÀÄgï 14 39

¸Áéwà 22 50

ªÀåwÃ

08 23 ªÀtÂ

6 11

31 24 ªÀȵÀ¨sÀ ¸ÀAPÀæªÀÄt ¸ÀÆAiÉÆÃðzÀAiÀÄ¢AzÀ ¨É.9.26 ¤.ªÀgÉUÉ

¥ÀÇtÂð

16

¸ÉÆà ¥ÀÇtÂð 10 05

20 04 ªÀj/¥Àj 02 08/55 17 §ªÀ

6 11

31 25 CVºÀÄtÚªÉÄ, «µÀÄÚ¥ÀAZÀPÉÆÃ¥ÀªÁ¸À

¥Àæw

«±Á

¸À¥ÀÛ ±ÁæzÁÞ¨sÁªÀ CµÀÖ £ÀªÀ

²æêÉÃAPÀmÉñÀPÀ¯ÁåuÉÆÃvÀìªÀ ¥ÀÅgÁtªÀÄAUÀ¼À

zÀ±À

vÀæ,ZÀ

3) ²æëzÁå¢ügÁdwÃxÀðgÀ DgÁzsÀ£É (AiÀÄgÀUÉƼÀ), vÉæÃvÁAiÀÄÄUÁ¢, ¤Ã®¯ÉÆûvÀPÀ¯Áà¢, UÀAUÁ¸ÁߣÀ, UÀAzsÀ¯ÉÃ¥À£À, ¸ÀªÀÄÄzÀæ¸ÁߣÀ¢AzÀ ªÀĺÁ¥sÀ®, zsÀªÀÄðWÀlzÁ£À 4) ²æëzÁå²æäªÁ¸ÀwÃxÀðgÀ DgÁzsÀ£É(¸ÉÆøÀ¯É), «£ÁAiÀÄQÃZÀvÀÄyð 8) ¨sÁ£ÀĸÀ¥ÀÛ«Äà 12) ²æëzÁå£ÁxÀwÃxÀðgÀ DgÁzsÀ£É (PÀÄA¨sÀPÉÆÃt) 14) ²æêÀÄoÀzÀ°è ²æÃdAiÀÄwÃxÀðPÀgÁaðvÀ ²æîQë÷äãÀȹAºÀzÉêÀjUÉ ¥ÀAZÁªÀÄÈvÁ©üµÉÃPÀ, ªÉʱÁR¸ÁߣÀ-CAvÀå¥ÀŵÀÌjtÂà 15) ¥ÀªÀð¥ÀÄtåPÁ®, C£ÁézsÁ£À 16) PÀƪÀÄðdAiÀÄAwÃ, ªÉʱÁR¸ÁߣÀ¸ÀªÀiÁ¦Û, ªÀ¸ÀAvÀ¥ÀÇeÁ ¸ÀªÀiÁ¦Û, ²æÃgÁeÉÃAzÀæwÃxÀðgÀ DgÁzsÀ£É (AiÀÄgÀUÉƼÀ), ¥ÀÇtÂðªÀiÁ¹Ã¶Ö 3) ²æëzÁå¢ügÁdgÀÄ - «zÁå¢üñÀ¥ÀzÁ¸ÀPÉÆÛà «zÁåP˱À®å¸ÀAAiÀÄÄvÀB | «zÁå¢ügÁdwÃxÁðSÉÆåà UÀÄgÀĨsÀÆðAiÀiÁzÀ©üõÀÖzÀB ||

*

14) ²æà £ÀgÀ¹AºÀ dAiÀÄAw CWÀåðªÀÄAvÀæ - ¥ÀjvÁæuÁAiÀÄ ¸ÁzsÀÆ£ÁA zsÁåvÉÆà «µÉÆÚà £ÀÈPÉøÀj£ï | UÀȺÁuÁWÀåðA ªÀÄAiÀiÁ zÀvÀÛA ¸À®Qëöäà £ÀȺÀgÉà ¸ÀéAiÀĪÀiï ||


31

¸ÀÆAiÀÄð¹zÁÞAvÀ ¥ÀAZÁAUÀ - ²æñÀĨsÀPÀÈvï ¸ÀAªÀvÀìgÀ

²æñÁ°ªÁºÀ£À UÀvÀ±ÀPÉ 1944 ²æÃgÀªÀiÁwæ«PÀæªÀiÁAiÀÄ £ÀªÀÄB wy

WÀ.«

£ÀPÀëvÀæ

WÀ.« AiÉÆÃUÀ

GvÀÛgÁAiÀÄt-ªÀ¸ÀAvÀ IÄvÀÄ

WÀ.«

PÀgÀt

gÀ.G

¢.ªÀiÁ

ªÉʱÁRªÀiÁ¸À PÀȵÀÚ¥ÀPÀë zsÀªÀÄð±Á¸ÀÛç «ZÁgÀ

ªÉÄÃ- 2022

ªÁ

±ÁæzÀÞ

17

ªÀÄA ¥Àæw/¢éwà 04 51/59 06 C£ÀÄ

16 40

²ªÀ

48 02 PË®

6 11

31 26

¢éwÃ

18

§ÄzsÀ vÀÈw

53 04 eÉåÃ

12 49

¹zÀÞ

40 29 ªÀtÂ

6 10

31 28

vÀÈw

19

UÀÄgÀÄ ZÀvÀÄ

46 55 ªÀÄÆ

08 42 ¸ÁzsÀå

32 49

§ªÀ

6 10

31 29

ZÀvÀÄ

20 ±ÀÄPÀæ ¥ÀAZÀ

40 52 ¥ÀǵÁ 04 32 ±ÀĨsÀ

25 12

PË®

6 10

31 30 ²æòæäªÁ¸ÀwÃxÀðgÀ DgÁzsÀ£É (£ÀªÀªÀÈAzÁªÀ£À)

¥ÀAZÀ

21

35 08 GµÁ/±ÀæªÀt 00 34/56 57 ±ÀÄPÀè 29 54 zsÀ¤ 53 55 §æºÀä

17 48

UÀgÀ

6 09

31 31

µÀ¶×Ã

10 44

¨sÀzÀæ

6 09

31 32

¸À¥ÀÛ

LAzÀæ/ªÉÊzsÀÈw 04 12/58 16 PË®

6 09

31 33

CµÀÖ

«µÀÌ

53 09 UÀgÀ

6 09

31 34 ²æëzÁågÀvÁßPÀgÀwÃxÀðgÀ DgÁzsÀ£É (¸ÉÆøÀ¯É)

£ÀªÀ

48 53 ¨sÀzÀæ

6 08

31 35

zÀ±À

±À¤

22 gÀ«

µÀ¶×à ¸À¥ÀÛ

23 ¸ÉÆà CµÀÖ

25 20 ±ÀvÀ

24 ªÀÄA £ÀªÀ

21 37

¥ÀǨsÁ 50 15

25 §ÄzsÀ zÀ±À

18 54

G¨sÁ

49 58 ¦æÃw

26 UÀÄgÀÄ KPÁ

17 20

gÉêÀ

50 50 D0iÀÄÄ 45 34

¨Á®

6 08

27 ±ÀÄPÀæ zÁézÀ

16 59

C²é

52 58 ¸Ë¨sÁ

43 16

vÉÊvÀ

6 08

31 36 ¸ÀªÉðõÁªÉÄÃPÁzÀ²Ã(C¥ÀgÁ), ²æçæºÀätåwÃxÀðgÀ DgÁzsÀ£É (C§ÆâgÀÄ) ±ÁæzÁÞ¨sÁªÀ 31 37 ¥ÁgÀuÉ, ¥ÀæzÉÆõÀ KPÁ,zÁézÀ

28 ±À¤

vÀæ0iÉÆÃ 17 54

¨sÀgÀ

56 20 ±ÉÆèsÀ 41 59

ªÀtÂ

6 07

31 38

vÀæ0iÉÆÃ

29 gÀ«

ZÀvÀÄgï 20 05 PÀÈwÛ

C.gÁ.

Cw

41 39

±ÀPÀÄ

6 07

31 39 ªÀiÁ¸À²ªÀgÁwæ

ZÀvÀÄgï

00 51

¸ÀÄPÀ

42 08 £ÁUÀ

6 07

31 40 ¨sÁªÀÅPÁªÀiÁªÁ¸Àå, zÀ±Àð, CªÀiÁ¸ÉÆêÀĪÀwêÀævÀ

CªÀiÁ

30 ¸ÉÆà CªÀiÁ

23 24 PÀÈwÛ

51 37

«µÀÄÚ¥ÀAZÀPÀ G¥ÀªÁ¸À«®è, zsÀ¤µÀ×£ÀªÀPÁgÀA¨sÀ

30) ±À£ÉʱÀÑgÀdAiÀÄAwÃ, ¨sÁªÀÅPÀ¢£À, C£ÁézsÁ£À, ªÉʱÀézÉêÀ, §°ºÀgÀt, ¦AqÀ¦vÀÈAiÀÄdÕ, «µÀÄÚ¥ÀAZÀPÉÆÃ¥ÀªÁ¸À, zsÀ¤µÁ×£ÀªÀPÀ¸ÀªÀiÁ¦Û ªÉÄÃ-4) ²æëzÁå¥ÀwwÃxÀðgÀÄ - ªÁ¢ªÁgÀtUÀªÁðuÁA bÉÃzÉà PÀApÃgÀªÀ¸ÀìzÁ | «zÁå¥ÀwUÀÄgÀĨsÀÆðAiÀiÁ£Àä£Àä£ÉÆéüõÀÖ¹zÀÞAiÉÄà || ªÉÄÃ-4) ²æëzÁå²æäªÁ¸ÀwÃxÀðgÀÄ - ¨sÉʶäÃeÁ¤¥ÀzÁA¨sÉÆÃdªÀiÁ£À£Á¸ÀPÀÛªÀiÁ£À¸ÀªÀiï | ªÀiˤªÀAiÀÄðA ¸ÀzÁ «zÁå²æäªÁ¸ÀªÀĺÀA ¨sÀeÉà || ªÉÄÃ-12) ²æëzÁå£ÁxÀwÃxÀðgÀÄ - ªÁ¢AiÀÄÆxÀ¥À¸ÀAzÉÆúÀUÀªÀð¥ÁvÀ£ÀPÉøÀjà | £ÉÊd£ÁyvÀzÉÆà ¨sÀÆAiÀiÁ¢ézÁå£ÁxÀUÀÄgÀÄB ²æAiÉÄÊ || ªÉÄÃ-16) ²æÃgÁeÉÃAzÀæwÃxÀðgÀÄ - «§ÄzsÉÃAzÀæªÀÄÄSÁ£ï ²µÁå£ï £ÀªÀPÀÈvÀéB ¸ÀÄzsÁA ¸ÀÄ¢üÃB | AiÉÆÄ¥ÁoÀAiÀÄvï ¸À gÁeÉÃAzÀæwÃxÉÆðà ¨sÀÆAiÀiÁzÀ©üõÀÖzÀB ||

20) ²æòæäªÁ¸ÀwÃxÀðgÀÄ - AiÀÄzÀÄ£ÁxÀ¥ÀzÁA¨sÉÆÃd¸ÀA¸ÀPÉÆÛà ºÀA¸ÀgÁtÄäzÉà | ²æäªÁ¸ÀUÀÄgÀĨsÀÆðAiÀiÁvï ªÁ¸À«Ã¸ÀÆ£ÀÄ¥ÀÆdPÀB || 24) ²æëzÁågÀvÁßPÀgÀwÃxÀðgÀÄ - zÀĪÁð¢ªÀÄvÀÛ£ÁUÉÃAzÀæ«zÁgÀtªÀÄÈUÁ¢ü¥ÀB | «zÁågÀvÁßPÀgÀUÀÄgÀÄB ¸À¤ßzsÀvÁÛA ¸ÀzÁ ºÀÈ¢ || 26) ²æçæºÀätåwÃxÀðgÀÄ - PÀA¸ÀzsÀéA¹¥ÀzÁA¨sÉÆÃd¸ÀA¸ÀPÉÆÛà ºÀA¸À¥ÀÄAUÀªÀB | §æºÀätåUÀÄgÀÄgÁeÁSÉÆåà ªÀvÀðvÁA ªÀĪÀÄ ªÀiÁ£À¸Éà ||


32

¸ÀÆAiÀÄð¹zÁÞAvÀ ¥ÀAZÁAUÀ - ²æñÀĨsÀPÀÈvï ¸ÀAªÀvÀìgÀ

²æñÁ°ªÁºÀ£À UÀvÀ±ÀPÉ 1944 ²æÃgÀªÀiÁwæ«PÀæªÀiÁAiÀÄ £ÀªÀÄB wy

WÀ.«

£ÀPÀëvÀæ

WÀ.« AiÉÆÃUÀ

GvÀÛgÁAiÀÄt-VæõÀä IÄvÀÄ

ªÁ

31

ªÀÄA ¥Àæw

27 37

gÉÆû 06 21

zsÀÈw

43 16

§ªÀ

6 06

31 40 zÀ±ÉÃð¶×, zÀ±ÀºÀgÀªÀævÁgÀA¨sÀ, PÀgÀ«ÃgÀªÀævÀ,

¥Àæw

1

§ÄzsÀ ¢éwÃ

32 26

ªÀÄÈUÀ

12 32

±ÀÆ®

44 49

PË®

6 06

31 41

¢éwÃ

2

UÀÄgÀÄ vÀÈw

37 31

DzÁðæ 19 04

UÀAqÀ

46 30 vÉÊvÀ

6 06

31 42 gÀA¨sÁªÀævÀ

vÀÈw

3

±ÀÄPÀæ ZÀvÀÄ

42 22

¥ÀÅ£À

25 32 ªÀÈ¢Þ

47 57

ªÀtÂ

6 06

31 43 «£ÁAiÀÄQÃZÀvÀÄyð

ZÀvÀÄ

4

±À¤

¥ÀAZÀ

46 36

¥ÀŵÀå

31 29

48 55 §ªÀ

6 05

31 43 ²æêÉÆúÀ£ÀzÁ¸ÀgÀ DgÁzsÀ£É

¥ÀAZÀ

5

gÀ«

µÀ¶×Ã

49 56

D±ÉèÃ

36 37 ªÁåWÁ 49 11

6 05

31 44

µÀ¶×Ã

6

¸ÉÆà ¸À¥ÀÛ

52 08

ªÀÄWÀ

40 43 ºÀµÀð

48 34 UÀgÀ

6 05

31 45

¸À¥ÀÛ

7

ªÀÄA CµÀÖ

53 06

¥sÀÇ¥sÀ

43 36 ªÀdæ

46 59

¨sÀzÀæ

6 05

31 45 zÀÄUÁðµÀÖ«ÄÃ, ±ÀÄPÁèzÉë¥ÀÇeÉ

CµÀÖ

8

§ÄzsÀ £ÀªÀ

52 46

GvÀÛ

45 14

44 23

¨Á®

6 04

31 46 ²æëzÁåPÁAvÀwÃxÀðgÀ DgÁzsÀ£É(¸ÉÆøÀ¯É)

£ÀªÀ

9

UÀÄgÀÄ zÀ±À

51 14

ºÀ¸ÁÛ

45 38 ªÀåwÃ

40 48 vÉÊvÀ

6 04

31 46 zÀ±ÀºÀgÀªÀævÀ¸ÀªÀiÁ¦Û, ¨sÁVÃgÀyÃdAiÀÄAwÃ

zÀ±À

10

±ÀÄPÀæ KPÁ

48 31

avÁÛ

44 55 ªÀj

36 16

ªÀtÂ

6 04

31 47 ¸ÀªÉðõÁªÉÄÃPÁzÀ²Ã(¤dð¯Á)

±ÁæzÁÞ¨sÁªÀ

11

±À¤

zÁézÀ

44 48

¸Áéwà 43 10

30 54 §ªÀ

6 04

31 47 ºÀjªÁ¸ÀgÀ ¨É. 7.06 ¤.zÀ £ÀAvÀgÀ ¥ÁgÀuÉ

KPÁ,zÁézÀ

12

gÀ«

vÀæ0iÉÆÃ 40 14

«±Á

40 34 ²ªÀ

24 49

PË®

6 03

31 48 ¥ÀæzÉÆõÀ

vÀæ0iÉÆÃ

13

¸ÉÆà ZÀvÀÄgï 34 59

C£ÀÄ

37 17

¹zÀÞ

18 07

UÀgÀ

6 03

31 48 ²æÃ¥ÁzÀgÁdgÀ DgÁzsÀ£É (ªÀÄļÀ¨ÁV®Ä)

ZÀvÀÄgï

14

ªÀÄA ¥ÀÇtÂð 29 14

eÉåÃ

33 31

¸ÁzsÀå

10 58

¨sÀzÀæ

6 03

31 48 PÁgÀºÀÄtÂÚªÉÄ, ªÀl¸Á«wæà ¥ÀÇeÁ, bÀvÀæzÁ£À

¥ÀÇtÂð

¹¢Þ

¥Àj

PÀgÀt

PË®

gÀ.G

¢.ªÀiÁ

zsÀªÀÄð±Á¸ÀÛç «ZÁgÀ

ªÉÄÃ-dÆ£ï 2022

zsÀÄæªÀ

WÀ.«

eÉåõÀתÀiÁ¸À ±ÀÄPÀè¥ÀPÀë ±ÁæzÀÞ

31) ¨sÁªÀÅPÀ PÀj¢£À, ZÀAzÀæzÀ±Àð£À 3) GªÀiÁªÀvÁgÀ ¹ÛçÃAiÀÄjAzÀ ²æà GªÀiÁ¥ÀÇeÁ 9) UÀAUÁªÀvÁgÀ-UÀAUÁ¥ÀÇeÁ 11) ²æÃwæ«PÀæªÀÄ dAiÀÄAwÃ-²æÃwæ«PÀæªÀÄ ¥ÀÇeÁ, ±ÀPÀðgÉÆÃzÀPÀÄA¨sÀzÁ£À 14) C£ÀqÁéºÀ¥ÀÇtÂðªÀiÁ, w®zÁ£À¢AzÀ C±ÀéªÉÄÃzsÀ¥sÀ®, ¨sËZÀÒPÀ¸ÁªÀtÂðêÀÄ£Áé¢, C£ÁézsÁ£À, «µÀÄÚ¥ÀAZÀPÉÆÃ¥ÀªÁ¸À

8) ²æëzÁåPÁAvÀwÃxÀðgÀÄ ZÀvÀÄBµÀ¶ÖPÀ¯ÁAiÀÄÄPÀÛB ¸ÀªÀðeÁÕA§Ä¢ü¥ÁgÀUÀB | «zÁåPÁAvÀUÀÄgÀĨsÀÆðAiÀiÁzÀ¸À䢵ÁÖxÀð¹zÀÞAiÉÄà || 13) ²æòæÃ¥ÁzÀgÁdgÀÄ PÁ¯Éà ¥sÀ®w PÀ®àzÀÄæB aAvÁªÀÄtÂgÀ¦ AiÀiÁZÀ£Éà zÁvÁ | ªÀµÀðw ¸ÀPÀ®ªÀÄ©üõÀÖA zÀ±Àð£ÀªÀiÁvÁævï ²æÃ¥ÁzÀgÁtÄä¤B ||


33

¸ÀÆAiÀÄð¹zÁÞAvÀ ¥ÀAZÁAUÀ - ²æñÀĨsÀPÀÈvï ¸ÀAªÀvÀìgÀ

²æñÁ°ªÁºÀ£À UÀvÀ±ÀPÉ 1944 ²æêÀȵÁPÀ¦ÃªÁªÀÄ£ÁAiÀÄ £ÀªÀÄB vÁ

ªÁ

wy

WÀ.«

£ÀPÀëvÀæ

WÀ.« AiÉÆÃUÀ

GvÀÛgÁAiÀÄt-VæõÀä IÄvÀÄ

WÀ.«

PÀgÀt

29 26 ±ÀĨsÀ/±ÀÄPÀè 03 30/55 52 PË®

15

§ÄzsÀ ¥Àæw

23 09 ªÀÄÆ

16

UÀÄgÀÄ ¢éwÃ

16 58

¥ÀǵÁ 25 16

§æºÀä

48 15

17

±ÀÄPÀæ vÀÈw

10 52

GµÁ

21 13

18

±À¤

ZÀvÀÄ/¥ÀAZÀ 05 04/59 45 ±ÀæªÀ

19

gÀ«

µÀ¶×Ã

gÀ.G

¢.ªÀiÁ

eÉåõÀתÀiÁ¸À PÀȵÀÚ¥ÀPÀë zsÀªÀÄð±Á¸ÀÛç «ZÁgÀ

dÆ£ï-2022 ±ÁæzÀÞ

6 03

31 49

UÀgÀ

6 03

31 49

LAzÀæ

40 49 ¨sÀzÀæ

6 02

31 49

ªÀiÁgÉúÀ½î £ÀgÀ¹AºÀ gÀxÀ

ZÀvÀÄ

17 30

ªÉÊzsÀÈ

33 42

¨Á®

6 02

31 49

«µÀÄÚ¥ÀAZÀPÉÆÃ¥ÀªÁ¸À

¥ÀAZÀ

55 05 zsÀ¤

14 19

«µÀÌ

27 05

UÀgÀ

6 02

31 50

µÀ¶×Ã

20 ¸ÉÆà ¸À¥ÀÛ

51 15

±ÀvÀ

11 50

¦æÃw

21 03

¨sÀzÀæ

6 02

31 50

¸À¥ÀÛ

21

ªÀÄA CµÀÖ

48 26

¥ÀǨsÁ 10 14

¨Á®

6 02

31 50 PÁ¯ÁµÀÖ«ÄÃ

CµÀÖ

22 §ÄzsÀ £ÀªÀ

46 43

G¨sÁ

09 40 ¸Ë¨sÁ

vÉÊvÀ

6 01

31 50

£ÀªÀ

23 UÀÄgÀÄ zÀ±À

46 15

gÉêÀ

10 16

±ÉÆèsÀ 07 54

ªÀtÂ

6 01

31 50

zÀ±À

24 ±ÀÄPÀæ KPÁ

47 01

C²é

12 05

Cw

05 26 §ªÀ

6 01

31 50 ¸ÀªÉÃðµÁªÉÄÃPÁzÀ²Ã (AiÉÆÃV¤Ã)

±ÁæzÁÞ¨sÁªÀ

25 ±À¤

zÁézÀ

49 05

¨sÀgÀ

15 11

¸ÀÄPÀ

03 57

6 01

31 50 ºÀjªÁ¸ÀgÀ ¨É. 7.03¤.zÀ £ÀAvÀgÀ ¥ÁgÀuÉ

KPÁ,zÁézÀ

26 gÀ«

vÀæ0iÉÆÃ 52 15

PÀÈwÛ

19 26

zsÀÈw

03 28 UÀgÀ

6 01

31 50 ²æëd¬ÄÃAzÀæwÃxÀðgÀ DgÁzsÀ£É (PÀÄA¨sÀPÉÆÃt)

vÀæ0iÉÆÃ

D0iÀÄÄ 15 47 11 22

PË®

«ÄxÀÄ£À ¸ÀAPÀæªÀÄt ªÀÄ. 01.06jAzÀ ¸ÀÆAiÀiÁð¸ÀÛzÀªÀgÉUÉ

¥Àæw ¢éwÃ, vÀÈw

27 ¸ÉÆà ZÀvÀÄgï 56 22

gÉÆû 24 43 ±ÀÆ®

03 50 ¨sÀzÀæ

6 01

31 50 ªÀiÁ¸À²ªÀgÁwæ

ZÀvÀÄgï

28 ªÀÄA CªÀiÁ

C.gÁ.

ªÀÄÈUÀ

04 53 ZÀvÀÄ

6 01

31 50 zÀ±Àð, C£ÁézsÁ£À, ªÉʱÀézÉêÀ, §°ºÀgÀt

CªÀiÁ

29 §ÄzsÀ CªÀiÁ

01 08

DzÁðæ 37 15

06 24 £ÁUÀ

6 01

31 49

¥Àæw

30 45 UÀAqÀ ªÀÈ¢Þ

ªÀÄuÉÚwÛ£À CªÀiÁªÁ¸Áå ¨Á®PÀjAzÀ ªÀÄuÉÚwÛ£À¥ÀÇeÉ,

15) ¥ÀªÀð¥ÀÄtåPÁ®, ¥ÀÇtÂðªÀiÁ¹Ã¶Ö 26) ¥ÀæzÉÆõÀ 28) ¦AqÀ¦vÀÈAiÀÄdÕ, «µÀÄÚ¥ÀAZÀPÉÆÃ¥ÀªÁ¸À«®è 29) «µÀÄÚ¥ÀAZÀPÉÆÃ¥ÀªÁ¸À, zÀ±ÉÃð¶×

26) ²æëd¬ÄÃAzÀæwÃxÀðgÀÄ ¨sÀPÁÛ£ÁA ªÀiÁ£À¸ÁA¨sÉÆÃd¨sÁ£ÀªÉà PÁªÀÄzsÉãÀªÉà | £ÀªÀÄvÁA PÀ®àvÀgÀªÉà d¬ÄÃAzÀæUÀÄgÀªÉà £ÀªÀÄB ||


34

¸ÀÆAiÀÄð¹zÁÞAvÀ ¥ÀAZÁAUÀ - ²æñÀĨsÀPÀÈvï ¸ÀAªÀvÀìgÀ

²æñÁ°ªÁºÀ£À UÀvÀ±ÀPÉ 1944 ²æêÀȵÁPÀ¦ÃªÁªÀÄ£ÁAiÀÄ £ÀªÀÄB vÁ

ªÁ

wy

WÀ.«

£ÀPÀëvÀæ

WÀ.« AiÉÆÃUÀ

30 UÀÄgÀÄ ¥Àæw

06 10

¥ÀÅ£À

43 45 zsÀÄæªÀ

1

±ÀÄPÀæ ¢éwÃ

11 00

¥ÀŵÀå

2

±À¤

vÀÈw

15 16

3

gÀ«

ZÀvÀÄ

18 37

4

GvÀÛgÁAiÀÄt-VæõÀä IÄvÀÄ

WÀ.«

PÀgÀt

gÀ.G

¢.ªÀiÁ

DµÁqsÀªÀiÁ¸À ±ÀÄPÀè¥ÀPÀë zsÀªÀÄð±Á¸ÀÛç «ZÁgÀ

dÆ£ï-dįÉÊ 2022 ±ÁæzÀÞ

08 06 §ªÀ

6 00

31 49 ZÀAzÀæzÀ±Àð£À

¢éwÃ

49 51

ªÁåWÁ 09 38 PË®

6 00

31 49 DµÁqsÀ ±ÀÄPÀæªÁgÀ

vÀÈw

D±ÉèÃ

55 11

ºÀµÀð

ZÀvÀÄ

ªÀÄWÀ

¸ÉÆà ¥ÀAZÀ

5

10 44

UÀgÀ

6 00

31 49 ²æÃPÉñÀªÀ MqÉAiÀÄgÀ DgÁzsÀ£É, ¥ÉÆUÀ¼ÀÆgï

59 32 ªÀdæ

11 09

¨sÀzÀæ

6 00

31 48 ²ÃægW À ÄÀ£Áxw À ÃxðÀgÀ (±ÃɵZ À AÀ¢P æ ÁZÁAiÄÀðgÄÀ) DgÁz£ Às É ±ÁæzÁÞ¨sÁªÀ

20 53 ¥sÀÇ¥sÀ

00 00 ¹¢Þ

10 45

¨Á®

6 00

31 48

¥ÀAZÀ

ªÀÄA µÀ¶×Ã

21 55

¥sÀÇ¥sÀ

02 42 ªÀåwÃ

09 22 vÉÊvÀ

6 00

31 48 ¸ÀÌAzÀµÀ¶×Ã

µÀ¶×Ã

6

§ÄzsÀ ¸À¥ÀÛ

21 40

GvÀÛ

04 37 ªÀj

06 58 ªÀtÂ

6 00

31 47 ªÉʪÀ¸ÀévÀ¸ÀÆAiÀÄð¥ÀÇeÁ

¸À¥ÀÛ

7

UÀÄgÀÄ CµÀÖ

20 10

ºÀ¸ÁÛ

05 18

¥Àj/²ªÀ 03 35/59 14 §ªÀ

6 00

31 47 zÀÄUÁðµÀÖ«ÄÃ

CµÀÖ

8

±ÀÄPÀæ £ÀªÀ

17 32

avÁÛ

04 49 ¹zÀÞ

54 01

6 00

31 46 ²æëzÁå²æùAzsÀÄwÃxÀðgÀ DgÁzsÀ£É (¸ÉÆøÀ¯É)

£ÀªÀ,zÀ±À

9

±À¤

zÀ±À

13 52

¸ÁéwÃ

03 17

48 03 UÀgÀ

6 00

KPÁ

10

gÀ«

KPÁ

09 20 «±Á/C£ÀÆ 00 51/57 42 ±ÀĨsÀ

41 28

¨sÀzÀæ

6 00

31 46 ZÁPÀÄëµÀªÀÄ£Áé¢ 31 45 *¸ÀªÉÃðµÁªÉÄÃPÁzÀ²Ã(±ÀAiÀĤÃ), ¥ÀæxÀªÉÄÊPÁzÀ²Ã,

11

¸ÉÆà zÁézÀ/vÀæAiÉÆà 04 07/58 23 eÉåÃ

54 01

±ÀÄPÀè

34 23

¨Á®

6 00

31 44 ¨É. 7.36¤.zÀ M¼ÀUÉ ¥ÁgÀuÉ

zÁé, vÀæ

12

ªÀÄA ZÀvÀÄgï 52 19

49 59 §æºÀä

26 59

UÀgÀ

6 00

31 44 ±ÀÄPÀè CAUÁgÀPÀZÀvÀÄzÀð²Ã

ZÀvÀÄgï

13

§ÄzsÀ ¥ÀÇtÂð 46 06 ¥ÀǵÁ 45 48 LAzÀæ

19 22

¨sÀzÀæ

6 00

31 43 ªÁå¸À¥ÀÇtÂðªÀiÁ, zsÀªÀÄð¸ÁªÀtÂð ªÀÄ£Áé¢,

¥ÀÇtÂð

ªÀÄÆ

¸ÁzsÀå

PË®

±ÁæzÁÞ¨sÁªÀ

3) (wgÀĪÀÄPÀÆqÀ®Ä), «£ÁAiÀÄQÃZÀvÀÄyð 8) ²æëzÁå²æñÀwÃxÀð ²æÃ¥ÁzÀAUÀ¼ÀªÀgÀ ªÉÃzÁAvÀ¸ÁªÀiÁædå ¥ÀmÁÖ©üµÉÃPÉÆÃvÀìªÀ, DµÁqsÀ ±ÀÄPÀæªÁgÀ 10) vÀ¥ÀÛªÀÄÄzÁæzsÁgÀt ZÁvÀĪÀiÁð¸ÀåªÀævÁgÀA¨sÀ, UÉÆÃ¥ÀzÀäªÀævÀ, ²æëµÀÄÚ±ÀAiÀÄ£ÉÆÃvÀìªÀ, *±ÁPÀªÀævÁgÀA¨sÀ 11) ²æêÁªÀÄ£À ¥ÀÆeÉ, ¥ÀAZÀUÀªÀåºÉÆêÀÄ, ²æòæÃ¥ÀwwÃxÀðgÀ DgÁzsÀ£É(gÁAiÀĪÉîÆgÀÄ), ¸ÉÆêÀÄ¥ÀæzÉÆõÀ 13) PÀvÀÛ®UÀqÀÄ«£À ºÀÄtÂÚªÉÄ, ªÀÄÈwÛPÁ¸ÀAUÀæºÀuÉÆÃvÀìªÀ, «µÀÄÚ¥ÀAZÀPÉÆÃ¥ÀªÁ¸À 3) ²æÃgÀWÀÄ£ÁxÀwÃxÀðgÀÄ (²æà ±ÉõÀZÀA¢æPÁZÁAiÀÄðgÀÄ) - ¸ÀªÀð¸ÀªÀðA¸ÀºÉñÁ£ÁA ¸À¨sÁ¸ÀÄ fvÀªÁ¢gÁmï | ¸ÀªÀðzÁ ¸ÀªÀðzÉÆà ¨sÀÆAiÀiÁzÀæ¥sÀÄ£ÁxÀªÀÄĤñÀégÀB || 8) ²æëzÁå²æùAzsÀÄwÃxÀðgÀÄ - ¸ÀzÁåavÁªÀÄgÀvÀgÀÄB ºÀÈzÁå±ÀÑgÀå¥Àæ¨sÁªÀªÁ£ï | «zÁå²æùAzsÀÄAiÀÄwgÁmï zÀzÁå¢ézÁåA ªÀÄÄgÀ¢éµÀB || 11) ²æòæÃ¥ÀwwÃxÀðgÀÄ - ªÉÃAPÀmÉñÀ¥ÀzÁ¸ÀPÀÛA ªÁ¢¨sÀAUÀ«ZÀPÀëtªÀiï | ²æÃ¥ÀwÃAzÀæUÀÄgÀÄA ªÀAzÉà ¸ÀªÀðvÀAvÉæõÀÄ PÉÆëzÀªÀiï ||

*10) ±ÁPÀªÀævÀ ¸ÀAPÀ®à ªÀÄAvÀæB ±ÁPÀªÀævÀA ªÀÄAiÀiÁ zÉêÀ UÀÈ»ÃvÀA ¥ÀÄgÀvÀ¸ÀÛªÀ | ¤«ðWÀßA ¹¢ÞªÀiÁAiÀiÁvÀÄ ¥Àæ¸ÁzÁvÉÛà gÀªÀiÁ¥ÀvÉà ||


35

¸ÀÆAiÀÄð¹zÁÞAvÀ ¥ÀAZÁAUÀ - ²æñÀĨsÀPÀÈvï ¸ÀAªÀvÀìgÀ

²æñÁ°ªÁºÀ£À UÀvÀ±ÀPÉ 1944 ²æÃzsÀ£Áå²æÃzsÀgÁAiÀÄ £ÀªÀÄB vÁ

ªÁ

14

wy

GvÀÛgÁAiÀÄt / zÀQëuÁAiÀÄ£À-VæõÀä IÄvÀÄ

WÀ.«

£ÀPÀëvÀæ

UÀÄgÀÄ ¥Àæw

39 59

GµÁ

41 42

gÀ.G

¨Á®

6 00

31 42 ¥ÀÇtÂðªÀiÁ¹Ã¶Ö

¥Àæw

15

±ÀÄPÀæ ¢éwÃ

34 09

±ÀæªÀ

37 53 «µÀÌ/¦æÃw 04 15/57 03 vÉÊvÀ

6 00

31 42 «µÀÄÚ¥ÀAZÀPÉÆÃ¥ÀªÁ¸À

¢éwÃ

16

±À¤

vÀÈw

28 46 zsÀ¤

34 33 D0iÀÄÄ 50 19

ªÀtÂ

6 00

31 41

vÀÈw

17

gÀ«

ZÀvÀÄ

24 02

±ÀvÀ

31 54

¨Á®

6 00

31 40 PÀPÀð¸ÀAPÀæªÀÄt - (zÀQëuÁAiÀÄ£À ¥ÀÄtåPÁ®)

ZÀvÀÄ

18

¸ÉÆà ¥ÀAZÀ

20 07

¥ÀǨsÁ 30 04 ±ÉÆèsÀ 38 44 vÉÊvÀ

6 00

31 39 ²æêÀÄdÓAiÀÄwÃxÀðgÀ DgÁzsÀ£É

¥ÀAZÀ

19

ªÀÄA µÀ¶×Ã

17 13

G¨sÁ

29 15

Cw

34 08 ªÀtÂ

6 00

31 38

20 §ÄzsÀ ¸À¥ÀÛ

15 24

gÉêÀ

29 34 ¸ÀÄPÀ

30 29 §ªÀ

6 00

31 38

CµÀÖ

21

14 50

C²é

31 05

27 47

6 00

31 37 PÁ¯ÁµÀÖ«ÄÃ

£ÀªÀ

22 ±ÀÄPÀæ £ÀªÀ

15 31

¨sÀgÀ

33 52 ±ÀÆ®

26 08 UÀgÀ

6 00

31 36 DµÁqsÀ ±ÀÄPÀæªÁgÀ

zÀ±À

23 ±À¤

zÀ±À

17 29

PÀÈwÛ

37 52 UÀAqÀ

25 27

6 00

31 35

±ÁæzÁÞ¨sÁªÀ

24 gÀ«

KPÁ

20 34

gÉÆû 42 55 ªÀÈ¢Þ

25 38 ¨Á®

6 00

31 34 ¸ÀªÉÃðµÁªÉÄÃPÁzÀ²Ã(PÁªÀÄzÁ)

±ÁæzÁÞ¨sÁªÀ

25 ¸ÉÆà zÁézÀ

24 38

ªÀÄÈUÀ

26 33

vÉÊvÀ

6 00

31 33 ¥ÁgÀuÉ, ¸ÉÆêÀÄ¥ÀæzÉÆõÀ

KPÁ,zÁézÀ

ªÁåWÁ 27 59

ªÀtÂ

06 00 31 32 ²æÃUÀ¼ÀªÀgÀ ZÁvÀĪÀiÁð¸Àå¸ÀAPÀ®à

vÀæ0iÉÆÃ

ªÉÊzsÀÈ

¸Ë¨sÁ

zsÀÈw

48 48 zsÀÄæªÀ

WÀ.«

11 44

44 10

PË® ¨sÀzÀæ

¢.ªÀiÁ

zsÀªÀÄð±Á¸ÀÛç «ZÁgÀ

dįÉÊ- 2022

PÀgÀt

UÀÄgÀÄ CµÀÖ

WÀ.« AiÉÆÃUÀ

DµÁqsÀªÀiÁ¸À PÀȵÀÚè¥ÀPÀë ±ÁæzÀÞ

µÀ¶×Ã,¸À¥ÀÛ

26 ªÀÄA vÀæ0iÉÆà 29 22

DzÁðæ 55 13

27 §ÄzsÀ ZÀvÀÄgï 34 24

¥ÀÅ£À

00 00 ºÀµÀð

29 39

¨sÀzÀæ

6 00

31 31

ªÀiÁ¸À²ªÀgÁwæ

ZÀvÀÄgï

28 UÀÄgÀÄ CªÀiÁ

¥ÀÅ£À

01 45

31 13

ZÀvÀÄ

6 00

31 31

zÀ±Àð, £ÁUÀ£À-©üêÀÄ£À CªÀiÁªÁ¸Àå

CªÀiÁ

39 17

ªÀdæ

15) C±ÀÆ£Àå±ÀAiÀÄ£ÀªÀævÀ, DµÁqsÀ ±ÀÄPÀæªÁgÀ 17) ¸ÀÆAiÉÆÃðzÀAiÀÄ¢AzÀ ¨É. 10.58 ¤.zÀªÀgÉUÉ ¥ÀªÀð¥ÀÄtåPÁ® («.¸ÀÆ. ºÉaÑ£À «ªÀgÀPÉÌ ¥ÀÄl 13 £ÉÆÃrj) 24) ²æëzÁ夢üwÃxÀðgÀ DgÁzsÀ£É (¸ÉÆøÀ¯É), ²æëzÁå²æñÀwÃxÀð ²æÃ¥ÁzÀAUÀ¼ÀªÀgÀ d£Àä£ÀPÀëvÀæ 28) eÉÆåÃw©üðêÉÄñÀégÀªÀævÀ, ¢Ã¥À¸ÀÛA¨sÀUËjêÀævÀ, £ÀªÀªÀzsÀÄUÀ½AzÀ LzÀĪÀµÀðUÀ¼À ªÀÄAUÀ¼ÀUËjà ªÀævÀ, C£ÁézsÁ£À, ªÉʱÀézÉêÀ, §°ºÀgÀt, ¦AqÀ¦vÀÈAiÀÄdÕ, «µÀÄÚ¥ÀAZÀPÉÆÃ¥ÀªÁ¸À 18) ²æÃdAiÀÄwÃxÀðgÀÄ - avÉæöÊB ¥ÀzÉʱÀÑ UÀA©üÃgÉʪÁðPÉåöʪÀiÁð£ÉÊgÀRArvÉÊB | UÀÄgÀĨsÁªÀA ªÀåAdAiÀÄAwà ¨sÁw ²æÃdAiÀÄwÃxÀðªÁPï || 24) ²æëzÁ夢üwÃxÀðgÀÄ - «zÁåUÀ¨sÀ¹Û«zsÀé¸ÁÛ«zÁåw«ÄgÀ¸ÀAvÀwB | «zÁ夢ügÀ«¨sÀÆðAiÀiÁzÀ¸À䢵ÁÖxÀð¹zÀÞAiÉÄà ||


36

¸ÀÆAiÀÄð¹zÁÞAvÀ ¥ÀAZÁAUÀ - ²æñÀĨsÀPÀÈvï ¸ÀAªÀvÀìgÀ

²æñÁ°ªÁºÀ£À UÀvÀ±ÀPÉ 1944 ²æÃzsÀ£Áå²æÃzsÀgÁAiÀÄ £ÀªÀÄB vÁ

ªÁ

wy

WÀ.« AiÉÆÃUÀ

zÀQëuÁAiÀÄ£À-ªÀµÀð IÄvÀÄ

£ÀPÀëvÀæ

29 ±ÀÄPÀæ ¥Àæw

43 37

¥ÀŵÀå

07 58 ¹¢Þ

32 24

QA¸ÀÄÛ 6 00

31 29 ²æÃUÉÆÃ¥Á®MqÉAiÀÄgÀ DgÁzsÀ£É(©½PÉgÉ), zÀ±ÉÃð¶×

¥Àæw

30 ±À¤

¢éwÃ

47 04

D±ÉèÃ

13 30

ªÀåwÃ

32 56

¨Á®

6 00

31 27 ZÀAzÀæzÀ±Àð£À, ±ÁæªÀt ±À¤ªÁgÀ

¢éwÃ

31

gÀ«

vÀÈw

49 27

ªÀÄWÀ

18 05

ªÀj

32 40 vÉÊvÀ

6 00

31 26

vÀÈw

1

¸ÉÆà ZÀvÀÄ

50 35

¥sÀÇ¥sÀ

21 32

¥Àj

31 26

ªÀtÂ

6 01

31 25 £ÁUÀZÀvÀÄyð, «£ÁAiÀÄQÃZÀvÀÄyð

ZÀvÀÄ

2

ªÀÄA ¥ÀAZÀ

50 27

GvÀÛ

23 43 ²ªÀ

29 13

§ªÀ

6 01

31 24 £ÁUÀ¥ÀAZÀ«ÄÃ, IÄUÉéâ ¤vÀå-£ÀÆvÀ£ÉÆÃ¥ÁPÀªÀÄð

¥ÀAZÀ

3

§ÄzsÀ µÀ¶×Ã

49 04

ºÀ¸ÁÛ

24 41

25 59

PË®

6 01

31 23 PÀ°ÌdAiÀÄAwÃ, ²æëzÁå¥ÀÆtðwÃxÀðgÀ DgÁzsÀ£É (¸ÉÆøÀ¯É) µÀ¶×Ã

4

UÀÄgÀÄ ¸À¥ÀÛ

46 33

avÁÛ

24 26 ¸ÁzsÀå

21 47

UÀgÀ

6 01

31 21

5

±ÀÄPÀæ CµÀÖ

42 58

¸Áéwà 23 08 ±ÀĨsÀ

16 42

¨sÀzÀæ

6 01

31 20 ªÀgÀªÀĺÁ®Që÷äêÀævÀ, zÀÄUÁðµÀÖ«ÄÃ

CµÀÖ

6

±À¤

£ÀªÀ

38 31

«±Á

20 53 ±ÀÄPÀè

10 50

¨Á®

6 01

31 19

£ÀªÀ

7

gÀ«

zÀ±À

33 21

C£ÀÄ

17 53

§æºÀä/LAzÀæ 04 20/57 19 vÉÊvÀ

6 01

31 18

8

¸ÉÆà KPÁ

27 41

eÉåÃ

14 18

ªÉÊzsÀÈ

49 55

ªÀtÂ

6 01

31 16

¸ÀªÉÃðµÁªÉÄÃPÁzÀ²Ã(¥ÀÅvÀæzÁ)*

±ÁæzÁÞ¨sÁªÀ

9

ªÀÄA zÁézÀ

21 39

ªÀÄÆ

10 19

«µÀÌ

42 18

¨Á®

6 02

31 15

¥ÁgÀuÉ, ¥À«vÀæzÁézÀ²Ã

K,zÁé,vÀæ

10

§ÄzsÀ vÀæ0iÉÆà 15 28

¥ÀǵÁ 06 09 ¦æÃw

34 37

vÉÊvÀ

6 02

31 14

²æîQëöäãÁxÀ wÃxÀðgÀ DgÁzsÀ£É (²æÃgÀAUÀ)

ZÀvÀÄgï

11

UÀÄgÀÄ ZÀvÀÄgï 09 21

GµÁ/±ÀæªÀ 02 00/58 06 D0iÀÄÄ 27 04

ªÀtÂ

6 02

31 12

AiÀÄdĪÉðâà ¤vÀå-£ÀÆvÀ£ÉÆÃ¥ÁPÀªÀÄð

¥ÀÇtÂð

12

±ÀÄPÀæ ¥ÀÇtÂð/¥Àæw 03 31/58 08 zsÀ¤

§ªÀ

6 02

31 11

²æëµÀÄÚ«UÉ-¸ÀªÀðzÉêÀgÀÄUÀ½UÀÆ ¥À«vÁægÉÆÃ¥ÀuÉ

¥Àæw

54 38 ¸Ë¨sÁ

19 46

PÀgÀt

gÀ.G

¢.ªÀiÁ

zsÀªÀÄð±Á¸ÀÛç «ZÁgÀ

dįÉÊ-DUÀ¸ïÖ 2022

WÀ.«

¹zÀÞ

WÀ.«

±ÁæªÀtªÀiÁ¸À ±ÀÄPÀè¥ÀPÀë

²æîQëöäÃPÁAvÀwÃxÀðgÀ DgÁzsÀ£É(¥É£ÀÄPÉÆAqÀ) ±ÁæªÀt ±À¤ªÁgÀ

±ÁæzÀÞ

¸À¥ÀÛ

zÀ±À

2) ªÀÄAUÀ¼ÀUËjà 3) ²jAiÀiÁ¼ÀµÀ¶×Ã, §ÄzsÀ-§ÈºÀ¸Ààw¥ÀÇeÁ 4) ²ÃvÀ¯Á¸À¥ÀÛ«Äà ªÀiË£ÉãÀ ¸ÀÆAiÀÄð ¥ÀÇeÁ 8) ±ÁPÀªÀævÁ ¸ÀªÀiÁ¦Û, zÀ¢üêÀævÁgÀA¨sÀ 9) «µÀÄÚ«UÉ ¥À«vÁægÉÆÃ¥ÀuÉ, ¨s˪ÀÄ¥ÀæzÉÆõÀ, ªÀÄAUÀ¼ÀUËjà 10) §ÄzsÀ-§ÈºÀ¸Ààw¥ÀÇeÁ 11) «µÀÄÚ¥ÀAZÀPÉÆÃ¥ÀªÁ¸À«®è 12) ºÀAiÀÄVæêÀ dAiÀÄAwÃ, £ÀƮĺÀÄtÂÚªÉÄ, gÀPÁë§AzsÀ£À, C£ÁézsÁ£À, «µÀÄÚ¥ÀAZÀPÉÆÃG¥ÀªÁ¸À«®è, UÁAiÀÄwæ ¥Àæw¥Àvï, ¥ÀÇtÂðªÀiÁ¹Ã¶Ö 29) ²æÃUÉÆÃ¥Á®MqÉAiÀÄgÀÄ - DzË ±ÉõÁAiÀÄð«¥ÉÆæÄ¥Àå»VjgÀªÀÄuÁ£ÀÄUÀæºÁzÁݸÀ£ÁªÀiÁ «zÁå¥ÀÆuÁðAiÀÄðwÃxÁðzÀåwªÀgÀªÀ¥ÀĵÀB SÁåvÀUÉÆÃ¥Á®zÁ¸ÀB | ²æÃPÀȵÁÚvï ¸ÁªÀð¨s˪ÀiÁvï «gÀavÀ¤®AiÀÄB ²æäªÁ¸À¸Àå £ÁªÀiÁß ¥ÁAiÀiÁzÉÆÎÃ¥Á®ºÀA¸ÉÆà AiÀÄwªÀgÀPÀÈ¥ÀAiÀiÁ ®§ÞvÀÄAiÀiÁð±ÀæªÉÆÄ¸Ë || 3) ²æëzÁå¥ÀÆtðwÃxÀðgÀÄ - «zÀévÀÄ̪ÀÄÄzÀZÀAzÁæAiÀÄ ¨sÀPÀÛ¥ÀAPÀd¨sÁ£ÀªÉà | «zÁå¥ÀÆuÁðAiÀÄ UÀÄgÀªÉà £ÀªÀĸÀìªÉðõÀÖºÉÃvÀªÉà || 4) ²æîQëäÃPÁAvÀwÃxÀðgÀÄ - ®QëöäÃPÁAvÀUÀÄgÀÄA ªÀAzÉà ®PÀë÷äuÁAiÀÄðªÀĺÀA ¸ÀzÁ | gÀQëvÁ£ï ¸ÉéãÀ PÀĪÁðtA ®QëöäñÁ£ï ©üPÀëÄPÁ£À¦ ||

* 8) ±ÁPÀªÀævÀ ¸ÀªÀÄ¥Àðt ªÀÄAvÀæ - G¥ÁAiÀÄ£À«ÄzÀA zÉêÀ ªÀævÀ¸ÀA¥ÀÆwðºÉÃvÀªÉà | ±ÁPÀA vÀÄ ¢édªÀAiÀiÁðAiÀÄ ¸À»gÀtåA zÀzÁªÀÄåºÀªÀiï || zÀ¢üªÀævÀ ¸ÀAPÀ®à ªÀÄAvÀæ - zÀ¢ü ¨sÁzÀæ¥ÀzÉà ªÀiÁ¸Éà ªÀdð¬ÄµÉåà ¸ÀzÁ ºÀgÉà | EªÀÄA PÀjµÉåà ¤AiÀĪÀÄA ¤«ðWÀßA PÀÄgÀÄ PÉñÀªÀ ||


37

¸ÀÆAiÀÄð¹zÁÞAvÀ ¥ÀAZÁAUÀ - ²æñÀĨsÀPÀÈvï ¸ÀAªÀvÀìgÀ

²æñÁ°ªÁºÀ£À UÀvÀ±ÀPÉ 1944 ²æêÀÈzÁÞºÀȶÃPÉñÁAiÀÄ £ÀªÀÄB wy

WÀ.«

£ÀPÀëvÀæ

WÀ.« AiÉÆÃUÀ

zÀQëuÁAiÀÄ£À-ªÀµÀð IÄvÀÄ

ªÁ

WÀ.«

13

±À¤

¢éwÃ

53 24

±ÀvÀ

14

gÀ«

vÀÈw

49 27

¥ÀǨsÁ 49 45 Cw

15

¸ÉÆà ZÀvÀÄ

46 29

G¨sÁ

48 41

16

ªÀÄA ¥ÀAZÀ

44 39

gÉêÀ

48 43 ±ÀÆ®

52 15

17

§ÄzsÀ µÀ¶×Ã

44 01

C²é

49 58 UÀAqÀ

18

UÀÄgÀÄ ¸À¥ÀÛ

44 40

¨sÀgÀ

19

±ÀÄPÀæ CµÀÖ

46 36

PÀÈwÛ

PÀgÀt

gÀ.G

¢.ªÀiÁ

±ÁæªÀtªÀiÁ¸À PÀȵÀÚ¥ÀPÀë zsÀªÀÄð±Á¸ÀÛç «ZÁgÀ

DUÀ¸ïÖ-2022

±ÁæzÀÞ

vÉÊvÀ

6 02

31 09 ²æÃgÁWÀªÉÃAzÀæwÃxÀðgÀ DgÁzsÀ£É (ªÀÄAvÁæ®AiÀÄ)

¢éwÃ

06 35 ªÀtÂ

6 02

31 08

vÀÈw

¸ÀÄPÀ/zsÀÈw 00 57/56 09 §ªÀ

6 03

31 07

ZÀvÀÄ

6 03

31 05 ªÀÄAUÀ¼ÀUËjÃ

¥ÀAZÀ

49 20 UÀgÀ

6 03

31 04 ¹AºÀ¸ÀAPÀæªÀÄt ªÀÄ. 3.58¤.¢AzÀ C¸ÀÛªÀÄzÀªÀgÉUÉ

µÀ¶×Ã

52 26 ªÀÈ¢Þ

47 24

6 03

31 02

¸À¥ÀÛ

56 10

46 28 ¨Á®

6 03

31 01

vÉÊvÀ

6 03

30 59 ¥ÁævÀB ¥ÁgÀuÉ, ±ÁæªÀt ±À¤ªÁgÀ

51 48

±ÉÆèsÀ 12 54

zsÀÄæªÀ

¨sÀzÀæ

*

²æÃPÀȵÀÚ d£ÁäµÀÖ«ÄÃ

±ÁæzÁÞ¨sÁªÀ

20 ±À¤

£ÀªÀ

49 41

gÉÆû C.gÁ.

21

zÀ±À

53 45

gÉÆû 00 59 ºÀµÀð

47 11

ªÀtÂ

6 04

30 58

zÀ±À

22 ¸ÉÆà KPÁ

58 29

ªÀÄÈUÀ

48 28 §ªÀ

6 04

30 56 zÀ±ÀªÀÄå£ÀĵÁ×£À, ºÀjªÁ¸ÀgÀ gÁwæ 10.59¤.¢AzÀ

KPÁ

23 ªÀÄA zÁézÀ

C.gÁ

DzÁðæ 13 01

¹¢Þ

50 03 PË®

6 04

30 55 ¸ÀªÉÃðµÁªÉÄÃPÁzÀ²Ã(CeÁ), ªÀÄAUÀ¼ÀUËjÃ

24 §ÄzsÀ zÁézÀ

03 34

¥ÀÅ£À

19 34

ªÀåwÃ

51 37

vÉÊvÀ

6 04

30 53 ¥ÁgÀuÉ, §ÄzsÀ-§ÈºÀ¸Ààw¥ÀÇeÁ, ¥ÀæzÉÆõÀ

zÁé/vÀæ

25 UÀÄgÀÄ vÀæ0iÉÆÃ 08 32

¥ÀŵÀå

25 52 ªÀj

52 50 ªÀtÂ

6 05

30 52 ªÀiÁ¸À²ªÀgÁwæ

ZÀvÀÄgï

26 ±ÀÄPÀæ ZÀvÀÄgï 12 58

D±ÉèÃ

31 35

53 28 ±ÀPÀÄ

6 05

30 50 zÀ±Àð, C£ÁézsÁ£À, ªÉʱÀézÉêÀ, §°ºÀgÀt

CªÀiÁ

27 ±À¤

ªÀÄWÀ

36 24 ²ªÀ

53 19

6 05

30 48 ¨É£ÀPÀ£À CªÀiÁªÁ¸Àå, zÀ±ÉÃð¶×

gÀ«

CªÀiÁ

16 33

ªÁåWÁ 46 27

PË®

06 42 ªÀdæ

¥Àj

£ÁUÀ

CµÀÖ/£ÀªÀ

±ÁæzÁÞ¨sÁªÀ

±ÁæzÁÞ¨sÁªÀ

13) ±ÁæªÀt ±À¤ªÁgÀ 17) ¥ÀªÀð¥ÀÄtåPÁ®, §ÄzsÀ-§ÈºÀ¸Ààw¥ÀÇeÁ 19) ZÀAzÉÆæÃzÀAiÀÄ gÁwæ 12.14 ¤.PÉÌ CWÀðå (ºÉaÑ£À «ªÀgÀPÉÌ ¥ÀÄ. 21 £ÉÆÃrj), PÁ¯ÁµÀÖ«Äà ªÀÄ£Áé¢ 27) PÀıÀUÀæºÀt «µÀÄÚ¥ÀAZÀPÉÆÃ¥ÀªÁ¸À, ±ÁæªÀt ±À¤ªÁgÀ D. 10) ²æîQëöäãÁxÀwÃxÀðgÀÄ (²æêÁå¸ÀvÀæAiÀÄn¥ÀàtÂÃPÁgÀgÀÄ) - £ÁxÀªÀiÁ£ÉõÀÖªÀÄAzÁgÀB ²æãÁxÀ¸ÀägÀuÁzÀgÀB | ®QëöäãÁxÁRåUÀÄgÀÄgÁræìvÁxÀð¥ÀæzÉÆĸÀÄÛ £ÀB ||

* 19) PÀȵÁÚWÀåð ªÀÄAvÀæ - eÁvÀB PÀA¸ÀªÀzsÁxÁðAiÀÄ ¨sÀƨsÁgÉÆÃvÁÛgÀuÁAiÀÄ ZÀ | PËgÀªÁuÁA «£Á±ÁAiÀÄ zÉÊvÁå£ÁA ¤zsÀ£ÁAiÀÄ ZÀ || ¥ÁAqÀªÁ£ÁA »vÁxÁðAiÀÄ zsÀªÀÄð¸ÀA¸ÁÜ¥À£ÁAiÀÄ ZÀ | UÀȺÁuÁWÀåðA ªÀÄAiÀiÁ zÀvÀÛA zÉêÀPÁå ¸À»vÉÆà ºÀgÉà || zÉêÀQøÀ»vÀ²æÃPÀȵÁÚAiÀÄ £ÀªÀÄB || EzÀªÀÄWÀåðA ¸ÀªÀÄ¥ÀðAiÀiÁ«Ä || ZÀAzÁæWÀåð ªÀÄAvÀæ - QëÃgÉÆÃzÁtðªÀ¸ÀA¨sÀÆvÀ CwæUÉÆÃvÀæ¸ÀªÀÄÄzÀãªÀ | UÀȺÁuÁWÀåðA ªÀÄAiÀiÁ zÀvÀÛA gÉÆûuÁå ¸À»vÀB ±À²£ï || gÉÆûtÂøÀ»vÁAiÀÄ ²æÃZÀAzÁæAiÀÄ £ÀªÀÄB || EzÀªÀÄWÀåðA ¸ÀªÀÄ¥ÀðAiÀiÁ«Ä ||


38

¸ÀÆAiÀÄð¹zÁÞAvÀ ¥ÀAZÁAUÀ - ²æñÀĨsÀPÀÈvï ¸ÀAªÀvÀìgÀ

²æñÁ°ªÁºÀ£À UÀvÀ±ÀPÉ 1944 ²æêÀÈzÁÞºÀȶÃPÉñÁAiÀÄ £ÀªÀÄB vÁ

ªÁ

28 gÀ«

wy ¥Àæw

WÀ.«

£ÀPÀëvÀæ

WÀ.« AiÉÆÃUÀ

zÀQëuÁAiÀÄ£À-ªÀµÀð IÄvÀÄ

WÀ.«

PÀgÀt

gÀ.G

¢.ªÀiÁ

¨sÁzÀæ¥ÀzÀªÀiÁ¸À ±ÀÄPÀè¥ÀPÀë DUÀ¸ïÖ-¸É¥ÉÖA§gï 2022

zsÀªÀÄð±Á¸ÀÛç «ZÁgÀ

±ÁæzÀÞ

19 03

¥sÀÇ¥sÀ

40 07 ¹zÀÞ

52 15

§ªÀ

6 05

30 47 ¥ÉÇæõÀ×¥À¢Ã¥ÁægÀA¨sÀ, ZÀAzÀæzÀ±Àð£À

¥Àæw

29 ¸ÉÆà ¢éwÃ

20 19

GvÀÛ

42 35 ¸ÁzsÀå

50 11

PË®

6 05

30 45

¢éwÃ

30 ªÀÄA vÀÈw

20 18

ºÀ¸ÁÛ

43 49 ±ÀĨsÀ

47 05

UÀgÀ

6 06

30 44 ¸ÀétðUËjÃ-ºÀjvÁ°PÁªÀævÀ, vÁ¥À¸ÀªÀÄ£Áé¢

vÀÈw

31

§ÄzsÀ ZÀvÀÄ

19 03

avÁÛ

43 51

43 02 ¨sÀzÀæ

6 06

30 42 «£ÁAiÀÄQÃ-UÀuÉñÀZÀvÀÄyÃð ZÀAzÀæzÀ±Àð£À¤µÉÃzsÀ

ZÀvÀÄ

1

UÀÄgÀÄ ¥ÀAZÀ

16 37

¸ÁéwÃ

42 46 §æºÀä

38 05 ¨Á®

6 06

30 40 IĶ¥ÀAZÀ«Äà (ªÀævÀUÀæºÀtPÉÌ §gÀĪÀÅ¢®è)###

2

±ÀÄPÀæ µÀ¶×Ã

13 09

«±Á

40 43 LAzÀæ

32 20 vÉÊvÀ

6 06

30 39 ¸ÀÆAiÀÄðµÀ¶×Ã-¨sÁ¸ÀÌgÀ¥ÀÇeÁ, PÁwðPÉÃAiÀÄzÀ±Àð£À

¸À¥ÀÛ

3

±À¤

08 47 C£ÀÄ

37 52 ªÉÊzsÀÈ

25 54

ªÀtÂ

6 07

30 37 CªÀÄÄPÁÛ¨sÀgÀt¸À¥ÀÛ«ÄÃ

CµÀÖ

4

gÀ« CµÀÖ/£ÀªÀ 03 43/58 07 eÉåÃ

34 24 «µÀÌ

18 56

§ªÀ

6 07

30 35 zÀÄUÁðµÀÖ«ÄÃ, zÀƪÁðµÀÖ«ÄÃ

£ÀªÀ

5

¸ÉÆà zÀ±À

52 09 ªÀÄÆ

30 30 ¦æÃw

11 33

vÉÊvÀ

6 07

30 34

zÀ±À

6

ªÀÄA KPÁ

46 01

¥ÀǵÁ 26 20 D0iÀÄÄ/¸Ë¨sÁ 03 55/56 12 ªÀtÂ

6 07

KPÁ

7

§ÄzsÀ zÁézÀ

39 57 GµÁ

8

¸À¥ÀÛ

±ÀÄPÀè

¥ÀAZÀ,µÀ¶×Ã

22 10

±ÉÆèsÀ 48 33 §ªÀ

6 08

30 32 zÀ±ÀªÀÄå£ÀĵÁ×£À, ºÀjªÁ¸ÀgÀ gÁwæ 7.08¤.¢AzÀ 30 31 ¸ÀªÉÃðµÁªÉÄÃPÁzÀ²Ã(¥ÀjªÀwð¤Ã)*

UÀÄgÀÄ vÀæ0iÉÆà 34 09 ±ÀæªÀ

18 11

Cw

41 07

6 08

30 29 ¥ÁgÀuÉ, zÀ¢üªÁªÀÄ£ÀdAiÀÄAwÃ, ¥ÀæzÉÆõÀ

zÁé/vÀæ

9

±ÀÄPÀæ ZÀvÀÄgï 28 47 zsÀ¤

14 36

¸ÀÄPÀ

34 06 UÀgÀ

6 08

30 27 C£ÀAvÀZÀvÀÄzÀð²Ã, (ªÀævÀUÀæºÀtPÉÌ §gÀÄvÀÛzÉ)

ZÀvÀÄgï

10

±À¤

11 35

zsÀÈw

27 35

6 09

30 26 C£ÀAvÀºÀÄtÂÚªÉÄ, ¥ÉÇæõÀ×¥À¢Ã±ÁæzÀÞ, C£ÁézsÁ£À

¥ÀÇtÂð

¥ÀÇtÂð 24 04 ±ÀvÀ

PË® §ªÀ

±ÁæzÁÞ¨sÁªÀ

28) ²æêÀÄoÀzÀ°è ¨sÁUÀªÀvÀ¥ÀæªÀZÀ£À¥ÁægÀA¨sÀ 30) ªÀgÁºÀdAiÀÄAwÃ, ¸ÁªÀÄUÉÆÃ¥ÁPÀªÀÄð 1) ²æëzÁåªÁj¢üwÃxÀðgÀ DgÁzsÀ£É(²æÃgÀAUÀ) 4) ²æÃdUÀ£ÁßxÀzÁ¸ÀgÀ DgÁzsÀ£É(ªÀiÁ£À«) 7) vÀ¥ÀÛªÀÄÄzÁæzsÁgÀt, zÀ¢üªÀævÀ¸ÀªÀiÁ¦Û, zÀ¢üzÁ£À, QëÃgÀªÀævÁgÀA¨sÀ 8) «µÀÄÚ¥ÀAZÀPÉÆÃ¥ÀªÁ¸À 10) ²æêÀÄoÀzÀ°è ¨sÁUÀªÀvÀ¸À¥ÁÛºÀ ªÀÄAUÀ¼À, ¸ÀA£Áå¹UÀ¼À ZÁvÀĪÀiÁð¸Àå ªÀævÀ¢ÃPÁë¸ÀªÀiÁ¦Û ¹ÃªÉÆîèAWÀ£À, «µÀÄÚ¥ÀAZÀPÉÆÃ¥ÀªÁ¸À 1) ²æëzÁåªÁj¢üwÃxÀðgÀÄ- ²æÃPÀȵÁÚAXæAiÀÄÄUÁ¸ÀPÀÛªÀiÁ£À¸ÉÆà AiÀÄw¸ÀvÀÛªÀÄB | ²æêÀÄ¢ézÁåªÁj¢üªÉÄðà UÀÄgÀĨsÀÆðAiÀiÁzÀ©üõÀÖzÀB || * ) zÀ¢üªÀævÀ¸ÀªÀÄ¥ÀðtªÀÄAvÀæ - ¸ÀAPÀµÀðt £ÀªÀĸÀÄÛ¨sÀåA ±ÁæªÀuÉà ªÀÄvÀÌøvÉãÀ ZÀ | zÀ¢üªÀævÉãÀ zÉêÉñÀ ¦æÃvÉÆà ¨sÀªÀ d£ÁzÀð£À || 7 QëÃgÀªÀævÀ ¸ÀAPÀ®à ªÀÄAvÀæB - QëÃgÀªÀævÀ«ÄzÀA zÉêÀ UÀÈ»ÃvÀA ¥ÀÄgÀvÀ¸ÀÛªÀ | ¤«ðWÀßA ¹¢ÞªÀiÁAiÀiÁvÀÄ ¥Àæ¸ÁzÁvÉÛà gÀªÀiÁ¥ÀvÉà || £ÀªÀĸÉÛà ¥ÀzÀä£Á¨sÁAiÀÄ £ÀªÀĸÉÛà d®±Á¬Ä£Éà | vÀĨsÀåªÀÄWÀåðA ¥ÀæAiÀÄZÁÒ«Ä ¨Á®ªÁªÀÄ£ÀgÀƦuÉà ||

### UËjÃ-UÀt¥Àw PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀ ªÀĺÀÆvÀð: UËj ºÀ§â¢AzÀ 3£Éà ¢£À 1/09/2021 UÀÄgÀĪÁgÀ ¥ÀAZÀ«Äà ¸Áéwà £ÀPÀëvÀæzÀ°è PÀ¼ÀÄ»¸À§ºÀÄzÀÄ. PÉêÀ® UÀt¥Àw ºÀ§âªÀ£ÀÄß DZÀj¸ÀĪÀªÀgÀÄ ºÀ§âzÀAzÉà CxÀªÁ ªÀÄgÀÄ¢£À «¸Àdð£É ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ


39

¸ÀÆAiÀÄð¹zÁÞAvÀ ¥ÀAZÁAUÀ - ²æñÀĨsÀPÀÈvï ¸ÀAªÀvÀìgÀ

²æñÁ°ªÁºÀ£À UÀvÀ±ÀPÉ 1944 ²æÃAiÀÄeÁÕ¥ÀzÀä£Á¨sÁAiÀÄ £ÀªÀÄB vÁ

ªÁ

11

gÀ«

12

wy ¥Àæw

WÀ.«

£ÀPÀëvÀæ

WÀ.« AiÉÆÃUÀ

zÀQëuÁAiÀÄ£À-ªÀµÀð IÄvÀÄ

WÀ.«

PÀgÀt

gÀ.G

¢.ªÀiÁ

¨sÁzÀæ¥ÀzÀªÀiÁ¸À PÀȵÀÚ¥ÀPÀë zsÀªÀÄð±Á¸ÀÛç «ZÁgÀ

¸É¥ÉÖA§gï-2022 ±ÁæzÀÞ

20 09 ¥ÀǨsÁ 09 20 ±ÀÆ®

21 44

PË®

6 09

30 24 ¥ÀÇtÂðªÀiÁ¹Ã¶Ö, ªÀĺÁ®AiÀÄ¥ÀPÁëgÀA¨sÀ

¸ÉÆà ¢éwÃ

17 13

G¨sÁ

08 02 UÀAqÀ

16 40

UÀgÀ

6 09

30 22

vÀÈw

13

ªÀÄA vÀÈw

15 24

gÉêÀ

07 47 ªÀÈ¢Þ

12 30

¨sÀzÀæ

6 09

30 20

ZÀvÀÄ

14

§ÄzsÀ ZÀvÀÄ

14 47

C²é

08 45 zsÀÄæªÀ

09 18

¨Á®

6 10

30 19 ªÀĺÁ¨sÀgÀtÂñÁæzÀÞ

¥ÀAZÀ

15

UÀÄgÀÄ ¥ÀAZÀ

15 28

¨sÀgÀ

10 56

ªÁåWÁ 07 04 vÉÊvÀ

6 10

30 17

µÀ¶×Ã

16

±ÀÄPÀæ µÀ¶×Ã

17 25

6 10

30 15

17

±À¤

¸À¥ÀÛ

20 33 gÉÆû 18 57

05 33 §ªÀ

6 11

30 14 PÀ£Áå¸ÀAPÀæªÀÄt ªÀÄ. 04.25¤.¢AzÀ C¸ÀÛªÀÄzÀªÀgÉUÉ

¸À¥ÀÛ

18

gÀ«

CµÀÖ

24 29 ¹¢Þ

06 04 PË®

6 11

30 12 CµÀÖPÁ±ÁæzÀÞ, ªÀÄzsÁåµÀÖ«ÄÃ, PÁ¯ÁµÀÖ«ÄÃ

CµÀÖ

19

¸ÉÆà £ÀªÀ

29 29 DzÁðæ

30 42 ªÀåwÃ

07 09 UÀgÀ

6 11

30 10 ªÀåwÃ¥ÁvÀ±ÁæzÀÞ, C£ÀéµÀÖPÀ±ÁæzÀÞ, C«zsÀªÁ£ÀªÀ«ÄÃ

£ÀªÀ

20 ªÀÄA zÀ±À

34 39 ¥ÀÅ£À

37 13

ªÀj

08 37

ªÀtÂ

6 11

30 09 ²æëzÁå¥ÀAiÉÆä¢üwÃxÀðgÀ DgÁzsÀ£É (wgÀĪÀÄPÀÆqÀ®Ä) zÀ±À

21

39 43 ¥ÀŵÀå

43 37 ¥Àj

10 08

§ªÀ

6 12

30 07 ¸ÀªÉÃðµÁªÉÄÃPÁzÀ²Ã(EA¢gÁ)

±ÁæzÁÞ¨sÁªÀ

44 15

D±ÉèÃ

49 30 ²ªÀ

11 23

PË®

6 12

30 05 ¥ÁgÀuÉ,AiÀÄwzÁézÀ²Ã, ¸À£Áå¹£ÁA ªÀĺÁ®AiÀÄ,

KPÁ,zÁézÀ

23 ±ÀÄPÀæ vÀæ0iÉÆà 47 57 ªÀÄWÀ

54 32 ¹zÀÞ

12 06

UÀgÀ

6 12

30 03 PÀ°AiÀÄÄUÁ¢, ªÀÄWÀvÀæAiÉÆÃzÀ²Ã ±ÁæzÀÞ, ¥ÀæzÉÆõÀ

vÀæ0iÉÆÃ

24 ±À¤

ZÀvÀÄgï 50 33 ¥sÀÇ¥sÀ

58 31

12 04

¨sÀzÀæ

6 13

30 02 WÁvÀZÀvÀÄzÀð²Ã±ÁæzÀÞ, ±À¸ÁÛç¸ÀÛçºÀvÁ£ÁA ªÀĺÁ®AiÀÄ,

ZÀvÀÄgï

25 gÀ«

CªÀiÁ

00 00 ±ÀĨsÀ

11 10

ZÀvÀÄ

6 13

30 00 ²æêÀiÁzsÀªÀwÃxÀðgÀ DgÁzsÀ£É (ªÀÄtÆgÀÄ)

CªÀiÁ

§ÄzsÀ KPÁ

22 UÀÄgÀÄ zÁézÀ

ºÀµÀð

05 51

ªÀdæ

24 40 ªÀÄÈUÀ

51 56

PÀÈwÛ

GvÀÛ

14 23

¸ÁzsÀå

ªÀtÂ

«¸ÀÆ. - ±ÁæzÀÞ C¨sÁªÀ PÁgÀt PÁ®±ÁæzÀÞ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢®è DzÀgÉ ªÀĺÁ®AiÀÄ ¥ÀPÀë±ÁæzÀÞ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ, ¤vÀåw®vÀ¥Àðt PÉÆqÀvÀPÀÌzÀÄÝ

¥Àæw,¢éwÃ

±ÁæzÁÞ¨sÁªÀ

17) ¥ÀªÀð¥ÀÄtåPÁ®, ¥ÀǪÉðÃzÀÄå±ÁæzÀÞ 22) ²æÃAiÀÄwgÁd MqÉAiÀÄgÀ DgÁzsÀ£É (vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ), ²æñÉõÀZÀA¢æPÁZÁAiÀÄðgÀ ²µÀågÁzÀ ²æîQë÷ää¢üwÃxÀðgÀ DgÁzsÀ£É (²æÃgÀAUÀ) 23) UÀdZÁÒAiÀıÁæzÀÞ 24) ªÀiÁ¸À²ªÀgÁwæ 25) zÀ±Àð, §°ºÀgÀt, ¸ÀªÀð¦vÀÈ CªÀiÁªÁ¸Àå, ¸ÀªÀĸÀÛ¦vÀÈUÀ¼À ªÀĺÁ®AiÀÄ, «µÀÄÚ¥ÀAZÀPÉÆÃ¥ÀªÁ¸À, C£ÁézsÁ£À, ªÉʱÀézÉêÀ

20) ²æëzÁå¥ÀAiÉÆä¢üwÃxÀðgÀÄ - ²æÃPÀȵÀÚZÀgÀuÁA¨sÉÆÃdAiÀÄÄUÀ¼Á¸ÀPÀÛªÀiÁ£À¸Á£ï | «zÁå¥ÀAiÉÆä¢üUÀÄgÀÆ£ï ªÀAzÉĺÀA §Ä¢Þ±ÀÄzÀÞAiÉÄà || 25) ²æêÀiÁzsÀªÀwÃxÀðgÀÄ - ªÀiÁzsÀªÁAXæAiÀÄÄUÁ¸ÀPÁÛ ªÀiÁzsÀªÁRåªÀÄĤñÀégÁB | CzÀ¨sÀæªÀÄzsÀéwÃxÁð AiÉÄà zÀzÀÄå¸ÉÛÄ©üõÀÖ¸ÀAvÀwªÀiï ||


40

¸ÀÆAiÀÄð¹zÁÞAvÀ ¥ÀAZÁAUÀ - ²æñÀĨsÀPÀÈvï ¸ÀAªÀvÀìgÀ

²æñÁ°ªÁºÀ£À UÀvÀ±ÀPÉ 1944 ²æÃAiÀÄeÁÕ¥ÀzÀä£Á¨sÁAiÀÄ £ÀªÀÄB vÁ

ªÁ

wy

WÀ.«

£ÀPÀëvÀæ

WÀ.« AiÉÆÃUÀ

zÀQëuÁAiÀÄ£À-±ÀgÀzï IÄvÀÄ

WÀ.«

PÀgÀt

gÀ.G

¢.ªÀiÁ

D±ÀéAiÀÄÄdªÀiÁ¸À ±ÀÄPÀè¥ÀPÀë

¸É¥ÉÖA§gï-CPÉÆÖçgï 2022

zsÀªÀÄð±Á¸ÀÛç «ZÁgÀ

±ÁæzÀÞ

26 ¸ÉÆà ¥Àæw

52 02 GvÀÛ

01 16

±ÀÄPÀè

09 15

QA¸ÀÄÛ 6 13

29 58 ±ÀgÀ£ÀߪÀgÁvÉÆæÃvÀìªÁgÀA¨sÀ, zsÀéeÁgÉÆúÀt,

¥Àæw

27 ªÀÄA ¢éwÃ

50 52 ºÀ¸ÁÛ

02 46 §æºÀä

06 21

¨Á®

6 14

29 56 ZÀAzÀæzÀ±Àð£À, ±ÀÄPÁæ¸ÀÛ

¢éwÃ

28 §ÄzsÀ vÀÈw

48 32 avÁÛ

03 04 LAzÀæ/ªÉÊzsÀÈ 02 28/57 40 vÉÊvÀ

6 14

29 55 ¸À¥ÀÛgÁvÉÆæÃvÀìªÁgÀA¨sÀ

vÀÈw

29 UÀÄgÀÄ ZÀvÀÄ

45 09 ¸ÁéwÃ

02 14

52 02 ªÀtÂ

6 14

29 53 «£ÁAiÀÄQÃZÀvÀÄyðÃ

ZÀvÀÄ

30 ±ÀÄPÀæ ¥ÀAZÀ

40 53 «±Á/C£ÀÆ 00 23/57 43 ¦æÃw

45 41

§ªÀ

6 15

29 51 G¥ÁAUÀ®°vÁªÀævÀ, ¥ÀAZÀgÁvÉÆæÃvÀìªÁgÀA¨sÀ

¥ÀAZÀ

1

±À¤

µÀ¶×Ã

35 53 eÉåÃ

54 22 D0iÀÄÄ 38 46

PË®

6 15

29 50

µÀ¶×Ã

2

gÀ«

¸À¥ÀÛ

30 20 ªÀÄÆ

50 32 ¸Ë¨sÁ

31 25

UÀgÀ

6 15

29 48 ¸ÀgÀ¸Àéwà DªÁºÀ£É, wægÁvÉÆæÃvÀìªÁgÀA¨sÀ

¸À¥ÀÛ

3

¸ÉÆà CµÀÖ

24 26 ¥ÀǵÁ 46 25 ±ÉÆèsÀ 23 47

§ªÀ

6 16

29 46 ¸ÀgÀ¸ÀéwÃ¥ÀÇeÁ, zÀÄUÁðµÀÖ«ÄÃ-zÀÄUÁð¥ÀÇeÁ

CµÀÖ

4

ªÀÄA £ÀªÀ

18 23

GµÁ

42 14

Cw

16 00

PË®

6 16

29 44 ¸ÀgÀ¸Àéwç°, ªÀĺÁ£ÀªÀ«ÄÃ-±À¸ÁÛç¸ÀÛç¨sÀAqsÁgÁ¢,

£ÀªÀ,zÀ±À

5

§ÄzsÀ zÀ±À

12 22

±ÀæªÀ

38 11

¸ÀÄPÀ

08 14

UÀgÀ

6 16

29 43 «dAiÀÄzÀ±À«ÄÃ, §ÄzÀÞdAiÀÄAwÃ, ªÀÄzsÀédAiÀÄAwÃ,

KPÁ

34 29 zsÀÈw/±ÀÆ® 00 41/53 30 ¨sÀzÀæ

6 17

29 41 ¸ÀªÉÃðµÁªÉÄÃPÁzÀ²Ã(¥Á±ÁAPÀıÀ)*

31 19

6

UÀÄgÀÄ KPÁ

06 38 zsÀ¤

7

±ÀÄPÀæ zÁézÀ/vÀæAiÉÆà 01 20/56 42 ±ÀvÀ

8

±À¤

ZÀvÀÄgï 52 51

9

gÀ«

¥ÀÇtÂð 49 58 G¨sÁ

«µÀÌ

±ÁæzÁÞ¨sÁªÀ

UÀAqÀ

46 47

¨Á®

6 17

29 39 ¸ÁzÀs£É zÁzéÀ²Ã (¨É. 6.49¤.zÀ M¼ÀUÉ)¥ÁgÀuÉ, ¥ÀzæÉÆõÀ zÁé,vÀæ0iÉÆÃ

¥ÀǨsÁ 28 53 ªÀÈ¢Þ

40 41

UÀgÀ

6 17

29 37 ²æÃgÁªÀÄwÃxÀðgÀ DgÁzsÀ£É (£ÀªÀªÀÈAzÁªÀ£À)

ZÀvÀÄgï

35 20 ¨sÀzÀæ

6 18

29 36 ¹ÃUɺÀÄtÂÚªÉÄ, PÁwðPÀ¸ÁߣÁgÀA¨sÀ, C£ÁézsÁ£À,

¥ÀÇtÂð

27 20 zsÀÄæªÀ

26) WÀl¸ÁÜ¥À£À, ¢Ã¥À¸ÀAAiÉÆÃd£À, ¸ÀZÁÒ¸ÀÛç¥ÁgÁAiÀÄt, ªÉAPÀmÉñÀPÀ¯Áåt¥ÀÅgÁuÁgÀA¨sÀ, zÀ±ÉðöÖ, zË»vÀæPÀvÀðÈPÀ ªÀiÁvÁªÀĺÀ±ÁæzÀÞ 4) DAiÀÄÄzsÀ¥ÀÇeÁ, UÉÆÃ-UÀeÁ±ÀégÀxÀ¥ÀÇeÁ, ¸ÁégÉÆÃaµÀªÀÄ£Áé¢ 5) ªÉAPÀmÉñÀPÀ¯Áåt ¥ÀÅgÁt ªÀÄAUÀ¼À, C¥ÀgÁfvÀ-±À«ÄÃ¥ÀÇeÁ, ¸ÀgÀ¸Àéwë¸Àdð£É-WÀl«¸Àdð£À, ¹ÃªÉÆîèAWÀ£À, «µÀÄÚ¥ÀAZÀPÉÆÃ¥ÀªÁ¸À«®è 6) QëÃgÀªÀævÀ¸ÀªÀiÁ¦Û, QëÃgÀzÁ£À, ¢ézÀ¼ÀªÀævÁgÀA¨sÀ 8) PÉÆÃeÁUÀgÀªÀævÀ, gÁwæAiÀÄ°è ®Që÷äÃ¥ÀÇeÁ, EAzÀæ¥ÀÇeÁ, CPÀëQæÃqÁ, eÁUÀgÀt 9) DUÀæAiÀÄuÉö×, £ÀªÁ£ÀߨsÀPÀët, eÉåõÁ×¥ÀvÀå ¤ÃgÁd£À, «µÀÄÚ¥ÀAZÀPÉÆÃ¥ÀªÁ¸À

8) ²æÃgÁªÀÄwÃxÀðgÀÄ - gÁªÀÄwÃxÀðªÀÄĤA ªÀAzÉà gÁªÀÄ¥ÁzÁ§Ó¨sÁ¸ÀPÀªÀiï | ¸ÀªÀÄåeÁå¸ÀÄ zsÀgÉñÁ£ÁA gÁªÀÄ¥ÁgÀªÀÄå¸ÁzsÀPÀªÀiï ||

*6) QëÃgÀªÀævÀ¸ÀªÀÄ¥ÀðtªÀÄAvÀæ - ²æÃ¥ÀæzÀÄåªÀÄß £ÀªÀĸÀÄÛ¨sÀåA ªÀiÁ¸ÀªÀiÁgÀ¨sÀå AiÀÄvÀÌøvÀªÀiï | EµÀÖzÉÆà ¨sÀªÀ ¸ÀªÉðñÀ UÀÈ»ÃvÁé vÀÄ ¥ÀAiÉÆêÀævÀªÀiï || ¢ézÀ®ªÀævÀ ¸ÀAPÀ®àªÀÄAvÀæ - PÁwðPÉà ¢ézÀ®A zsÁ£ÀåA ªÀdð¬ÄµÉåà ¸ÀzÁ ºÀgÉà | EªÀÄA PÀjµÉåà ¤AiÀĪÀÄA ¤«ðWÀßA PÀÄgÀÄ PÉñÀªÀ ||


41

¸ÀÆAiÀÄð¹zÁÞAvÀ ¥ÀAZÁAUÀ - ²æñÀĨsÀPÀÈvï ¸ÀAªÀvÀìgÀ

²æñÁ°ªÁºÀ£À UÀvÀ±ÀPÉ 1944 ²æÃEA¢gÁzÁªÉÆÃzÀgÁAiÀÄ £ÀªÀÄB wy

WÀ.«

£ÀPÀëvÀæ

WÀ.« AiÉÆÃUÀ

zÀQëuÁAiÀÄ£À-±ÀgÀzï IÄvÀÄ PÀgÀt

gÀ.G

¢.ªÀiÁ

zsÀªÀÄð±Á¸ÀÛç «ZÁgÀ

CPÉÆÖçgï 2022

ªÁ

10

¸ÉÆà ¥Àæw

48 13

gÉêÀ

26 50 ªÁåWÁ 30 52 ¨Á®

6 18

29 34 ¥ÀÇtÂðªÀiÁ¹Ã¶Ö

¥Àæw

11

ªÀÄA ¢éwÃ

47 42

C²é

27 31

12

§ÄzsÀ vÀÈw

48 28

¨sÀgÀ

13

UÀÄgÀÄ ZÀvÀÄ

50 30

PÀÈwÛ

14

±ÀÄPÀæ ¥ÀAZÀ

53 44

15

±À¤

µÀ¶×Ã

16

gÀ«

¸À¥ÀÛ

17

±ÁæzÀÞ

27 20

vÉÊvÀ

6 19

29 32

¢éwÃ

29 25 ªÀdæ

24 46

ªÀtÂ

6 19

29 31

vÀÈw

32 34 ¹¢Þ

23 13

§ªÀ

6 19

29 29 PÀPÀðZÀvÀÄyÃð

ZÀvÀÄ

gÉÆû 36 54 ªÀåwÃ

22 37

PË®

6 20

29 27

¥ÀAZÀ

57 57

ªÀÄÈUÀ

42 13

ªÀj

22 50 UÀgÀ

6 20

29 26

µÀ¶×Ã

C gÁ

DzÁðæ 48 18

¥Àj

23 43

6 20

29 24

¸À¥ÀÛ

¸ÉÆà ¸À¥ÀÛ

02 51

¥ÀÅ£À

54 47 ²ªÀ

25 02 §ªÀ

6 21

29 22

CµÀÖ

18

ªÀÄA CµÀÖ

08 07

¥ÀŵÀå

C.gÁ

¹zÀÞ

26 29

PË®

6 21

29 20 vÀįÁ¸ÀAPÀæªÀÄt ¸ÀÆAiÉÆÃðzÀAiÀÄ¢AzÀ ªÀÄ. 3.30¤.zÀªÀgÉUÉ

£ÀªÀ

19

§ÄzsÀ £ÀªÀ

13 17

¥ÀŵÀå

01 15

¸ÁzsÀå 27 45

UÀgÀ

6 22

29 19

zÀ±À

20 UÀÄgÀÄ zÀ±À

17 55

D±ÉèÃ

07 16

±ÀĨsÀ

28 33 ¨sÀzÀæ

6 22

29 17

±ÁæzÁÞ¨sÁªÀ

21

21 41

ªÀÄWÀ

12 31

±ÀÄPÀè

28 39 ¨Á®

6 22

29 16 ¸ÀªÉÃðµÁªÉÄÃPÁzÀ²Ã(gÀªÀiÁ)

±ÁæzÁÞ¨sÁªÀ

24 22

¥sÀÇ¥sÀ

16 45

§æºÀä

27 56

vÉÊvÀ

6 23

29 14 ¥ÁgÀuÉ, ±À¤¥ÀæzÉÆõÀ, UÉÆêÀvÀìzÁézÀ²Ã

KPÁ,zÁézÀ

±ÀÄPÀæ KPÁ

ºÀµÀð

WÀ.«

D±ÀéAiÀÄÄdªÀiÁ¸À PÀȵÀÚ¥ÀPÀë

¨sÀzÀæ

22 ±À¤

zÁézÀ

23 gÀ«

vÀæ0iÉÆÃ 25 49

GvÀÛ

19 48

LAzÀæ

26 13

ªÀtÂ

6 23

29 12 d®¥ÀÆtð vÀæAiÉÆÃzÀ²Ã,

vÀæ0iÉÆÃ

24 ¸ÉÆà ZÀvÀÄgï 25 58

ºÀ¸ÁÛ

21 35

ªÉÊzsÀÈ

23 31

±ÀPÀÄ

6 23

29 11

ZÀvÀÄgï

25 ªÀÄA CªÀiÁ

avÁÛ

22 10

«µÀÌ

19 50

£ÁUÀ

6 24

29 09 UÀæ¸ÁÛ¸ÀÛ RAqÀUÁæ¸À ¸ÀÆAiÀÄðUÀæºÀt («ªÀgÀPÉÌ ¥ÀÄl 15) ±ÁæzÁÞ¨sÁªÀ

24 52

£ÀgÀPÀZÀvÀÄzÀð²Ã, AiÀĪÀÄvÀ¥Àðt, ªÀiÁ¸À²ªÀgÁwæ

18)¥ÀªÀð¥ÀÄtåPÁ®, PÁ¯ÁµÀÖ«Äà 23) ¤ÃgÀÄ vÀÄA§ÄªÀ ºÀ§â, AiÀĪÀĢåÀzÁ£À, UÉÆÃwægÁvÀæªÀævÀ 24) ZÀAzÉÆæÃzÀAiÀÄ ¥ÁævÀB ¨É. 5.56PÉÌ C¨sÀåAd£À £ÁjÃPÀÈvÀ ¤ÃgÁd£À (ºÉaÑ£À «ªÀgÀPÉÌ ¥ÀÄl 21 £ÉÆÃrj), ¥À²ÑªÀÄeÁUÀgÀªÀÄAUÀ¼ÁgÀw ¥ÁægÀA¨sÀ, C¨sÀåAd£À gÁwæAiÀÄ°è ®QëÃ¥ÀÇeÁ, CzsÀðgÁwæAiÀÄ £ÀAvÀgÀ C®Që÷äà GZÁÒÑl£À 25) zÀ±Àð, §°ºÀgÀt, ¦AqÀ¦vÀÈAiÀÄdÕ, DPÁ±À¢Ã¥À, «µÀÄÚ¥ÀAZÀPÉÆÃ¥ÀªÁ¸À, C£ÁézsÁ£À, ªÉʱÀézÉêÀ, G¯ÁÌzÀ±Àð£À

* 24) AiÀĪÀÄvÀ¥Àðt ªÀÄAvÀæB - AiÀĪÀÄA vÀ¥ÀðAiÀiÁ«Ä, zsÀªÀÄðgÁdA vÀ¥ÀðAiÀiÁ«Ä, ªÀÄÈvÀÄåA vÀ¥ÀðAiÀiÁ«Ä, CAvÀPÀA vÀ¥ÀðAiÀiÁ«Ä, ªÉʪÀ¸ÀévÀA vÀ¥ÀðAiÀiÁ«Ä, PÁ®A vÀ¥ÀðAiÀiÁ«Ä, ¸ÀªÀð¨sÀÆvÀPÀëAiÀÄA vÀ¥ÀðAiÀiÁ«Ä, OzÀÄA§gÀA vÀ¥ÀðAiÀiÁ«Ä, zÀzsÀßA vÀ¥ÀðAiÀiÁ«Ä, ¤Ã®A vÀ¥ÀðAiÀiÁ«Ä, ¥ÀgÀªÉÄöףÀA vÀ¥ÀðAiÀiÁ«Ä, ªÀÈPÉÆÃzÀgÀA vÀ¥ÀðAiÀiÁ«Ä, avÀæA vÀ¥ÀðAiÀiÁ«Ä, avÀÄæUÀÄ¥ÀÛA vÀ¥ÀðAiÀiÁ«Ä ||


42

¸ÀÆAiÀÄð¹zÁÞAvÀ ¥ÀAZÁAUÀ - ²æñÀĨsÀPÀÈvï ¸ÀAªÀvÀìgÀ

²æñÁ°ªÁºÀ£À UÀvÀ±ÀPÉ 1944 ²æÃEA¢gÁzÁªÉÆÃzÀgÁAiÀÄ £ÀªÀÄB vÁ

ªÁ

wy

WÀ.«

£ÀPÀëvÀæ

WÀ.« AiÉÆÃUÀ

zÀQëuÁAiÀÄ£À-±ÀgÀzï IÄvÀÄ

WÀ.« 15 12

PÀgÀt

gÀ.G

¢.ªÀiÁ

PÁwÃðPÀªÀiÁ¸À ±ÀÄPÀè¥ÀPÀë

CPÉÆÖçgï-£ÀªÉA§gï 2022

zsÀªÀÄð±Á¸ÀÛç «ZÁgÀ

±ÁæzÀÞ

26 §ÄzsÀ ¥Àæw

22 35 ¸ÁéwÃ

21 34

¦æÃw

§ªÀ

6 24

29 07 §°¥ÁqÀå, ²æêÀÄoÀzÀ°è- ªÀĺÁ©üµÉÃPÀ

CªÀiÁ,¥Àæw

27 UÀÄgÀÄ ¢éwÃ

19 16

«±Á

19 57

D0iÀÄÄ 09 43 PË®

6 25

29 06 AiÀĪÀÄ¢éwÃAiÀiÁ,

¢éwÃ,vÀÈw

28 ±ÀÄPÀæ vÀÈw

15 02

C£ÀÄ

17 26

¸Ë¨sÁ/±ÉÆèsÀ 03 30/56 41 UÀgÀ

6 25

29 04 ¨sÀV¤ÃvÀÈwÃAiÀiÁ

ZÀvÀÄ

29 ±À¤

ZÀvÀÄ

10 05

eÉåÃ

14 13

Cw

49 23

¨sÀzÀæ

6 25

29 02 «£ÁAiÀÄQÃZÀvÀÄyð

¥ÀAZÀ

30 gÀ«

¥ÀAZÀ/µÀ¶×à 04 36/58 47 ªÀÄÆ

10 29

¸ÀÄPÀ

41 45

¨Á®

6 26

29 01 ¥ÁAqÀªÀ¥ÀAZÀ«ÄÃ, ªÀ»ßµÀ¶×Ã, CVߥÀÇeÁ

µÀ¶×Ã

33 56

UÀgÀ

6 26

28 59 PÀ¯Áà¢

¸À¥ÀÛ

31

¸ÉÆà ¸À¥ÀÛ

52 47 ¥ÀǵÁ 06 25 zsÀÈw

1

ªÀÄA CµÀÖ

46 51

GµÁ/±ÀæªÀ 02 13/58 08 ±ÀÆ®

26 06 ¨sÀzÀæ

6 26

28 58 zÀÄUÁðµÀÖ«ÄÃ, UÉÆÃ¥ÁµÀÖ«ÄÃ-UÉÆÃ¥ÀÇeÁ

CµÀÖ

2

§ÄzsÀ £ÀªÀ

41 11

zsÀ¤

54 20 UÀAqÀ

18 25

¨Á®

6 27

28 56 PÀÈvÀAiÀÄÄUÁ¢

£ÀªÀ

3

UÀÄgÀÄ zÀ±À

35 59 ±ÀvÀ

51 02

11 02

vÉÊvÀ

6 27

28 55 ²æëdAiÀÄzÁ¸ÀgÀ DgÁzsÀ£É(a¥ÀàVj)

zÀ±À

4

±ÀÄPÀæ KPÁ

31 25

¥ÀǨsÁ 48 25 zsÀÄæªÀ/ªÁåWÀ 04 06/57 46 ªÀtÂ

6 28

28 53 ¸ÀªÉðõÁªÉÄÃPÁzÀ²Ã(¥Àæ¨ÉÆâü¤Ã)*

±ÁæzÁÞ¨sÁªÀ

5

±À¤

zÁézÀ

27 40 G¨sÁ

6

gÀ«

vÀæ0iÉÆà 24 54 gÉêÀ

7

¸ÉÆà ZÀvÀÄgï 23 17

8

ªÀÄA ¥ÀÇtÂð 22 52 ¨sÀgÀ

C²é

ªÀÈ¢Þ

46 38 ºÀµÀð

52 08 ¨Á®

6 28

28 52 ¥ÁgÀuÉ, GvÁÜ£ÀzÁézÀ²Ã-vÀļÀ¹ÃzÁªÉÆÃzÀgÀ «ªÁºÀ KPÁ,zÁézÀ

45 54 ªÀdæ

47 20

vÉÊvÀ

6 28

28 50 CAvÀå¥ÀŵÀÌgÀtÂÃ, ªÉÊPÀÄAoÀZÀvÀÄzÀð²Ã

vÀæ0iÉÆÃ

46 17

43 26

ªÀtÂ

6 29

28 49 zsÁwæºÀªÀ£À, ªÀ£À¨sÉÆÃd£À

ZÀvÀÄgï

40 31

§ªÀ

6 29

28 47 ¥ÀÇtðUÁæ¸À UÀæ¸ÉÆÛÃzÀAiÀÄ ZÀAzÀæUÀæºÀt («ªÀgÀPÉÌ ¥ÀÄl 15)

¥ÀÇtÂð

¹¢Þ

47 55 ªÀåwÃ

26) LzÀħtUÚÀ½AzÀ §°ÃAzÀ£æÀ£ÀÄß §gÉzÀÄ gÁd£À£ÀÄß ¥ÀÇf¸À¨ÉÃPÀÄ, UÉÆÃ¥ÀÇeÁ, UÉÆêÀzÀsð£À¥ÀÇeÁ, £ÁjÃPÀÈvÀ¤ÃgÁd£À, £ÀÆvÀ£ÀªÀ¸ÀzçÛÁ s gÀt, ªÀiÁUÀð¥Á°Ã§AzÀs£À, «PÀªæÀıÀPÁgÀA¨Às 2080, zÀ±Éðö,Ö ZÀAzÀzæÀ±Àð£À 27) ¨ÀsV¤ÃºÀ¸À¨ÛÉsÆÃd£À, avÀUæÀÄ¥ÀÛ AiÀĪÀÄgÀ ¥ÀÇeÁ, AiÀĪÀÄÄ£Á£À¢Ã¸ÁߣÀ, ²æëzÁå¸ÀªÀÄÄzÀæwÃxÀðgÀ DgÁzsÀ£É (¸ÉÆøÀ¯É) 1) UÉÆÃ¥ÀæzÀQëuÉ, «µÀÄÚ¥ÀAZÀPÀ G¥ÀªÁ¸À«®è 2) PÀƵÁäAqÀ£ÀªÀ«Ä-PÀÄA§¼ÀPÁ¬ÄzÁ£À, ªÀÄxÀÄgÁ¥ÀæzÀQëuÉ 4) ²æîQëöäÃ¥ÀwwÃxÀðgÀ DgÁzsÀ£É (²æÃgÀAUÀ), ²æëzÁåªÁZÀ¸ÀàwwÃxÀðgÀ DgÁzsÀ£É (wgÀĪÀÄPÀÆqÀ®Ä), vÀ¥ÀÛªÀÄÄzÁæzsÁgÀt, ©üõÀä¥ÀAZÀPÀ ªÀævÀUÀæºÀtPÉÌ §gÀÄvÀÛzÉ 5) ¥Àæ¨ÉÆÃzsÉÆÃvÀìªÀ, QëÃgÁ©Þ¥ÀÇeÁ, ZÁvÀĪÀiÁð¸Àå ªÀævÀ¸ÀªÀiÁ¦Û, ¸ÁéAiÀÄA¨sÀĪÀªÀÄ£Áé¢, ±À¤¥ÀæzÉÆõÀ 6) ²æîQëöäãÁgÁAiÀÄt wÃxÀðgÀ §zÀjPÁ±ÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ 8) ªÁå¸À¥ÀÇtÂðªÀiÁ-ªÁå¸À¥ÀÇeÁ, ®PÀë¢Ã¥ÉÇÃvÀìªÀ PÁwðPÀ¸ÁߣÀ¸ÀªÀiÁ¦Û, «µÀÄÚ¥ÀAZÀPÉÆÃ¥ÀªÁ¸À, PÁªÀÄåªÀȵÉÆÃvÀìUÀð, EAzÀæ¸ÁªÀtÂðªÀÄ£Áé¢, ²æÃdAiÀÄzsÀédwÃxÀðgÀ DgÁzsÀ£É (AiÀÄgÀUÉƼÀ)

* 4) ¢ézÀ®ªÀævÀ¸ÀªÀÄ¥ÀðtªÀÄAvÀæ - C¤gÀÄzÀÞ £ÀªÀĸÀÄÛ¨sÀåA ¢ézÀ¯ÁRåªÀævÉãÀ ZÀ | ªÀÄvÀÌøvÉãÁ²é£Éà ªÀiÁ¸Éà ¥Àæ¸À£ÉÆßà ¨sÀªÀ ªÉÄà ¥Àæ¨sÉÆà ||


43

¸ÀÆAiÀÄð¹zÁÞAvÀ ¥ÀAZÁAUÀ - ²æñÀĨsÀPÀÈvï ¸ÀAªÀvÀìgÀ

²æñÁ°ªÁºÀ£À UÀvÀ±ÀPÉ 1944 ²æà ²æÃPÉñÀªÁAiÀÄ £ÀªÀÄB 9

§ÄzsÀ ¥Àæw

23 46

PÀÈwÛ

50 46

ªÀj

38 37

PË®

6 29

28 46 ¥ÀÇtÂðªÀiÁ¹Ã¶Ö

¥Àæw

10

UÀÄgÀÄ ¢éwÃ

25 57

gÉÆû 54 50

¥Àj

37 40

UÀgÀ

6 30

28 44

¢éwÃ

11

±ÀÄPÀæ vÀÈw

29 19

ªÀÄÈUÀ

59 57

²ªÀ

37 35

¨sÀzÀæ

6 30

28 43 ²æÃPÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ dAiÀÄAw

vÀÈw

12

±À¤

ZÀvÀÄ

33 40

DzÁðæ 00 00

¹zÀÞ

38 14

§ªÀ

6 31

28 42 zsÁwæºÀªÀ£À, ªÀ£À¨sÉÆÃd£À

ZÀvÀÄ

13

gÀ«

¥ÀAZÀ

38 42

DzÁðæ 05 52

¸ÁzsÀå 39 21

PË®

6 31

28 40

¥ÀAZÀ

14

¸ÉÆà µÀ¶×Ã

44 04

¥ÀÅ£À

12 18

±ÀĨsÀ

40 44 UÀgÀ

6 31

28 39

µÀ¶×Ã

15

ªÀÄA ¸À¥ÀÛ

49 17

¥ÀŵÀå

18 49

±ÀÄPÀè

42 00 ¨sÀzÀæ

6 32

28 38

¸À¥ÀÛ

16

§ÄzsÀ CµÀÖ

53 58

D±ÉèÃ

24 58

§æºÀä

42 54

¨Á®

6 32

28 36 PÁ¯ÁµÀÖ«ÄÃ, PÁ®¨sÉÊgÀªÀdAiÀÄAwÃ

CµÀÖ

17

UÀÄgÀÄ £ÀªÀ

57 46

ªÀÄWÀ

30 26

LAzÀæ 43 11

vÉÊvÀ

6 32

28 35 ªÀȲÑPÀ ¸ÀAPÀæªÀÄt ¸ÀÆAiÉÆÃðzÀAiÀÄ¢AzÀ ¨É. 6.53¤.zÀªÀgÉUÉ

£ÀªÀ

18

±ÀÄPÀæ zÀ±À

C gÁ

¥sÀÇ¥sÀ

34 54

ªÉÊzsÀÈ 42 39

ªÀtÂ

6 33

28 34

zÀ±À

19

±À¤

zÀ±À

00 29

GvÀÛ

38 15

«µÀÌ

¨sÀzÀæ

6 33

28 32 ±ÀÄPÉÆæÃzÀAiÀÄ

KPÁ

KPÁ

01 55

ºÀ¸ÁÛ

40 20

¦æÃw 38 45 ¨Á®

6 33

28 31 ¸ÀªÉÃðµÁªÉÄÃPÁzÀ²Ã(GvÀàwÛ)

02 06

avÁÛ

41 11

D0iÀÄÄ 35 18

vÉÊvÀ

6 34

28 30 ¥ÁgÀuÉ, zsÀ£ÀéAvÀjÃdAiÀÄAwÃ,

zÁé,vÀæ

22 ªÀÄA vÀæ0iÉÆÃ/ZÀvÀÄgï 00 59/58 44 ¸ÁéwÃ

40 51

¸Ë¨sÁ 30 54 ªÀtÂ

6 34

28 29 ²æÃ¥ÀzÀä£Á¨sÀwÃxÀðgÀ DgÁzsÀ£É (£ÀªÀªÀÈAzÁªÀ£À)

ZÀvÀÄgï

23 §ÄzsÀ CªÀiÁ

39 27

6 35

28 28 ZÉnÖ CªÀiÁªÁ¸Àå, zÀ±Àð, C£ÁézsÁ£À, ªÉʱÀézÉêÀ,

CªÀiÁ

¸ÉÆà zÁézÀ

55 24

£ÀPÀëvÀæ

«±Á

WÀ.« AiÉÆÃUÀ

WÀ.«

41 12

±ÉÆèsÀ 25 37

PÀgÀt

ZÀvÀÄ

gÀ.G

¢.ªÀiÁ

zsÀªÀÄð±Á¸ÀÛç «ZÁgÀ

£ÀªÉA§gï 2022

ªÁ

21

WÀ.«

zÀQëuÁAiÀÄ£À-±ÀgÀzï IÄvÀÄ

20 gÀ«

wy

PÁwÃðPÀªÀiÁ¸À PÀȵÀÚ¥ÀPÀë ±ÁæzÀÞ

±ÁæzÁÞ¨sÁªÀ

17) ¥ÀªÀð¥ÀÄtåPÁ® 21) ¸ÉÆêÀÄ¥ÀæzÉÆõÀ, PÉÆ£É PÁwðÃPÀ ¸ÉÆêÀĪÁgÀ 22) ªÀiÁ¸À ²ªÀgÁwæ 23) §°ºÀgÀt, ¦AqÀ¦vÀÈAiÀÄdÕ, «µÀÄÚ¥ÀAZÀPÉÆÃ¥ÀªÁ¸À«®è C. 27) ²æëzÁå¸ÀªÀÄÄzÀæ wÃxÀðgÀÄ - ²æêÀÄ¢ézÁå²æäªÁ¸ÀwÃxÀð¥Át¸ÀgÉÆÃd¨sÀÆB | PÀÈ¥ÁA «zÁå²æøÀªÀÄÄzÀæUÀÄgÀÄB PÀÄAiÀiÁðvÀìzÁ ªÀÄ¬Ä || £À. 4) ²æîQëöäÃ¥ÀwwÃxÀðgÀÄ - ®QëöäãÁxÁ©Þ¸ÀA¨sÀÆvÉÆà ®QëöäÃ¥ÀvÁåRåZÀAzÀæªÀiÁB | ¸ÁzsÀĸÀAzÉÆúÀPÀĪÀÄÄzÁªÉÆÃzÀ¸ÀìA¥ÁvÀÄ £À¸ÀìzÁ || £À. 4) ²æëzÁåªÁZÀ¸ÀàwwÃxÀðgÀÄ - ±ÀÄPÀ±Á¸ÀÛç¸ÀÄzsÁA¨sÉÆÃzsË ZÀgÀAvÀA ºÀA¸À¥ÀÄAUÀªÀªÀiï | «zÁåªÁZÀ¸ÀàwA ªÀAzÉà ²æÃPÀȵÀÚ¥ÀzÀ¸ÀA²ævÀªÀiï || £À. 6) ²æîQëöäãÁgÁAiÀÄtwÃxÀðgÀÄ - ¨sÀªÀ¸ÀAPÀl¸ÀAWÁvÀ¥ÀæzsÀéA¸ÀWÀl£ÁZÀtªÀiï | ®QëöäãÁgÁAiÀÄtªÀÄĤA ®PÀë÷äuÁAiÀÄðªÀĺÀA ¨sÀeÉà || £À. 8) ²æÃdAiÀÄzsÀédwÃxÀðgÀÄ - gÀªÀiÁgÀªÀÄt¥ÁzÁ§ÓAiÀÄÄUÀ¯Á¸ÀPÀÛªÀiÁ£À¸ÀB | dAiÀÄzsÀédªÀÄĤÃAzÉÆæÄ¸Ë UÀÄgÀĨsÀÆAiÀiÁðzÀ©üõÀÖzÀB || 22) ²æÃ¥ÀzÀä£Á¨sÀwÃxÀðgÀÄ - ²æêÀÄzsÀé¸ÀA¸ÉêÀ£À®§Þ±ÀÄzÀÞ«zÁå¸ÀÄzsÁA¨sÉÆäzsÀAiÉÆĪÀįÁ AiÉÄà | PÀÈ¥Á®ªÀB ¥ÀAPÀd£Á¨sÀwÃxÁðB PÀÈ¥Á®ªÀ¸Áìöå£Àä¬Ä ¤vÀåªÉÄõÁªÀiï ||


44

¸ÀÆAiÀÄð¹zÁÞAvÀ ¥ÀAZÁAUÀ - ²æñÀĨsÀPÀÈvï ¸ÀAªÀvÀìgÀ

²æñÁ°ªÁºÀ£À UÀvÀ±ÀPÉ 1944 ²æòæÃPÉñÀªÁAiÀÄ £ÀªÀÄB vÁ

ªÁ

wy

WÀ.«

£ÀPÀëvÀæ

WÀ.« AiÉÆÃUÀ

zÀQëuÁAiÀÄ£À-ºÉêÀÄAvÀ IÄvÀÄ WÀ.«

PÀgÀt

gÀ.G

¢.ªÀiÁ

ªÀiÁUÀð²gÀªÀiÁ¸À ±ÀÄPÀè¥ÀPÀë £ÀªÉA§gï-r¸ÉA§gï 2022

zsÀªÀÄð±Á¸ÀÛç «ZÁgÀ

±ÁæzÀÞ

24 UÀÄgÀÄ ¥Àæw

51 11

C£ÀÄ

37 07 Cw

19 34

QA¸ÀÄÛ 6 35

28 26 zÀ±ÉÃð¶Ö

¥Àæw

25 ±ÀÄPÀæ ¢éwÃ

46 16

eÉåÃ

34 04 ¸ÀÄPÀ

12 52

¨Á®

6 35

28 25 ZÀAzÀæzÀ±Àð£À

¢éwÃ

26 ±À¤

vÀÈw

40 49

ªÀÄÆ

30 26 zsÀÈw/±ÀÆ® 05 39/58 05 vÉÊvÀ

6 36

28 24 ²ÃæPAÀ¨Á®ÆgÄÀ gÁªÄÀZAÀzw æ À ÃxðÀgÀ DgÁz£ À s )É (gÁAiÄÀª® É Æg è ÄÀ) vÀÈw

27 gÀ«

ZÀvÀÄ

35 02

¥ÀǵÁ 26 26 UÀAqÀ

50 16

ªÀtÂ

6 36

28 23 «£ÁAiÀÄQÃZÀvÀÄyÃð

ZÀvÀÄ

28 ¸ÉÆà ¥ÀAZÀ

29 05

GµÁ

22 14

ªÀÈ¢Þ

42 22

§ªÀ

6 36

28 22 £ÁUÀ¥ÀAZÀ«ÄÃ-£ÁUÀ¥ÀÇeÁ

¥ÀAZÀ

29 ªÀÄA µÀ¶×Ã

23 13

±ÀæªÀ

18 06

zsÀÄæªÀ

34 34

vÉÊvÀ

6 36

28 21 ¸ÀÌAzÀ-¸ÀħæºÀätå-ZÀA¥ÁµÀ¶×Ã,

30 §ÄzsÀ ¸À¥ÀÛ

17 38

zsÀ¤

14 13

ªÁåWÁ 27 02

ªÀtÂ

6 38

28 20 ¸ÀÆAiÀÄðªÀævÀ

CµÀÖ

1

UÀÄgÀÄ CµÀÖ

12 31

±ÀvÀ

10 47

ºÀµÀð

19 54

§ªÀ

6 37

28 20 zÀÄUÁðµÀÖ«ÄÃ

£ÀªÀ

2

±ÀÄPÀæ £ÀªÀ

08 03

¥ÀǨsÁ 08 00 ªÀdæ

13 19

PË®

6 37

28 19 ²æëzÁåªÀ®è¨sÀwÃxÀðgÀ DgÁzsÀ£É (wgÀĪÀÄPÀÆqÀ®Ä)

zÀ±À

3

±À¤

zÀ±À

04 25

G¨sÁ

06 01

07 24

UÀgÀ

6 38

28 18 ²æë§ÄzsÉÃAzÀæwÃxÀðgÀ DgÁzsÀ£É (wgÀÄ£À¯Ééð)

KPÁ

4

gÀ«

KPÁ

01 48

gÉêÀ

05 02 ªÀåwÃ/ªÀj 02 16/58 03 ¨sÀzÀæ

6 38

28 17 ¸ÀªÉÃðµÁªÉÄÃPÁzÀ²Ã(ªÉÆÃPÀëzÁ)

5

¸ÉÆà zÁézÀ

00 19

C²é

05 09 ¥Àj

54 46

¨Á®

6 38

28 16 ¸ÁzÀs£É zÁzéÀ²(¨É.6.46¤.zÀ M¼ÀUÉ)¥ÁgÀuÉ, ºÀ£ÀĪÀÄzÀvçéÀ zÁé,vÀæ0iÉÆÃ

6

ªÀÄA vÀæ0iÉÆà 00 05 ¨sÀgÀ

06 29 ²ªÀ

52 29

vÉÊvÀ

6 39

28 16

ZÀvÀÄgï

7

§ÄzsÀ ZÀvÀÄgï 01 08

PÀÈwÛ

09 04 ¹zÀÞ

51 11

ªÀtÂ

6 39

28 15 zÀvÀÛdAiÀÄAwÃ

¥ÀÇtÂð

8

UÀÄgÀÄ ¥ÀÇtÂð 03 28

gÉÆû 12 52

¸ÁzsÀå 50 47

§ªÀ

6 39

28 14 ²æêÀÄoÀzÀ°è ¸ÀºÀ¸Àæ±ÀASÁ©üµÉÃPÀ

¥Àæw

¹¢Þ

µÀ¶×Ã,¸À¥ÀÛ

±ÁæzÁÞ¨sÁªÀ

29) «µÀÄÚ¥ÀAZÀPÉÆÃ¥ÀªÁ¸À 3) PÀ¯Áࢠ4) «µÀÄÚ¥ÀAZÀPÀªÀævÀUÀæºÀtPÉÌ §gÀÄvÀÛzÉ. VÃvÁdAiÀÄAwÃ-VÃvÁ¥ÁgÁAiÀÄt 5) ¸ÉÆêÀÄ¥ÀæzÉÆõÀ 8) ºÉƹۮºÀÄtÂÚªÉÄ, ²æëzÁå¥Àæ¸À£ÀßwÃxÀðgÀ DgÁzsÀ£É (¸ÉÆøÀ¯É) «µÀÄÚ¥ÀAZÀPÉÆÃ¥ÀªÁ¸À«®è 26) ²æÃPÀA¨Á®ÆgÀÄ gÁªÀÄZÀAzÀæwÃxÀðgÀÄ (¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄ¥ÀæªÀvÀðPÀgÀÄ) - ªÀAzÁgÀÄPÀ®àvÀgÀªÉà ªÁ¢PÉÊgÀªÀ¨sÁ£ÀªÉà | ²æÃgÁªÀÄZÀAzÀæUÀÄgÀªÉà £ÀªÀÄB PÁgÀÄtå¹AzsÀªÉà || 2) ²æëzÁåªÀ®è¨sÀwÃxÀðgÀÄ - «zÁåZÀA¢æPÀAiÀiÁ AiÀÄÄPÉÆÛà «zÁå¥ÀwPÀgÁA§ÄdB | «zÁåªÀ®è¨sÀwÃxÉðÃAzÀÄ«ðzÁåA AiÀÄZÀÒvÀÄ ªÉÄÄ£ÀWÁªÀiï || 3) ²æë§ÄzsÉÃAzÀæwÃxÀðgÀÄ - DPÉÃgÀ®A vÀxÁ¸ÉÃvÀĪÀiÁUÀAUÁA ZÁ»ªÀiÁ®AiÀĪÀiï | ¤gÁPÀÈvÁzÉéöÊvÀ±ÉʪÀA «§ÄzsÉÃAzÀæUÀÄgÀÄA ¨sÀeÉà || 8) ²æëzÁå¥Àæ¸À£ÀßwÃxÀðgÀÄ - ²æêÀÄvÀÌøµÀÚ¥ÀzÁA¨sÉÆÃdªÀiÁ£À¸ÀA PÀ«¥ÀÄAUÀªÀªÀiï | ²æêÀÄ¢ézÁå¥Àæ¸À£Áß©ÞA UÀÄgÀÄA ªÀAzÉà ¤gÀAvÀgÀªÀiï ||


45

¸ÀÆAiÀÄð¹zÁÞAvÀ ¥ÀAZÁAUÀ - ²æñÀĨsÀPÀÈvï ¸ÀAªÀvÀìgÀ

²æñÁ°ªÁºÀ£À UÀvÀ±ÀPÉ 1944 ²æîQëöäãÁgÁAiÀÄuÁAiÀÄ £ÀªÀÄB vÁ

ªÁ

9

wy

WÀ.«

£ÀPÀëvÀæ

±ÀÄPÀæ ¥Àæw

06 58

ªÀÄÈUÀ

10

±À¤

¢éwÃ

11 27

11

gÀ«

vÀÈw

12

WÀ.« AiÉÆÃUÀ

WÀ.«

PÀgÀt

gÀ.G

¢.ªÀiÁ

zsÀªÀÄð±Á¸ÀÛç «ZÁgÀ

r¸ÉA§gï 2022

±ÁæzÀÞ

±ÀĨsÀ

51 10

PË®

6 39

28 14 ¥ÀÇtÂðªÀiÁ¹Ã¶Ö

¢éwÃ

DzÁðæ 23 33

±ÀÄPÀè

52 07

UÀgÀ

6 40

28 13

vÀÈw

16 36

¥ÀÅ£À

29 54

§æºÀä

53 24

¨sÀzÀæ

6 40

28 12

±ÁæzÁÞ¨sÁªÀ

¸ÉÆà ZÀvÀÄ

22 03

¥ÀŵÀå

36 27

LAzÀæ 54 42

¨Á®

6 40

28 12

ZÀvÀÄ

13

ªÀÄA ¥ÀAZÀ

27 18

D±ÉèÃ

42 43

ªÉÊzsÀÈ 55 43

vÉÊvÀ

6 40

28 11

14

§ÄzsÀ µÀ¶×Ã

32 00

ªÀÄWÀ

48 23

«µÀÌ

ªÀtÂ

6 41

28 11

15

UÀÄgÀÄ ¸À¥ÀÛ

35 47

¥sÀÇ¥sÀ

53 06

¦æÃw 55 54

¨sÀzÀæ

6 41

28 11

16

±ÀÄPÀæ CµÀÖ

38 27

GvÀÛ

56 43

D0iÀÄÄ 54 44 ¨Á®

6 41

28 10 zsÀ£ÀÄgï ¸ÀAPÀæªÀÄt, ªÀÄ. 12.18¤.¢AzÀ C¸ÀÛªÀÄzÀªÀgÉUÉ

CµÀÖ

17

±À¤

£ÀªÀ

39 51

ºÀ¸ÁÛ

59 07

¸Ë¨sÁ 52 34

vÉÊvÀ

6 41

28 10 zsÀ£ÀĪÀiÁð¸À ¥ÀÆeÁgÀA¨sÀ, C£ÀéµÀÖPÀ±ÁæzÀÞ

£ÀªÀ

18

gÀ«

zÀ±À

39 57

avÁÛ

00 00

±ÉÆèsÀ 49 26

ªÀtÂ

6 41

28 10

zÀ±À

19

¸ÉÆà KPÁ

38 49

avÁÛ

00 14

20 ªÀÄA zÁézÀ 21

17 47

zÀQëuÁAiÀÄ£À-ºÉêÀÄAvÀ IÄvÀÄ

ªÀiÁUÀð²gÀªÀiÁ¸À PÀȵÀÚ¥ÀPÀë

36 30 ¸ÁéwÃ/«±Á 00 10/59 01

56 11

²æêÀÄzÀPÉÆëèsÀåwÃxÀðgÀ DgÁzsÀ£É (ªÀļÀSÉÃqÀ)

¥ÀAZÀ µÀ¶×Ã

¥ÀǪÉðÃzÀÄå±ÁæzÀÞ, PÁ¯ÁµÀÖ«Ä

¸À¥ÀÛ

Cw

45 19

§ªÀ

6 42

28 09 ¸ÀªÉÃðµÁªÉÄÃPÁzÀ²Ã(¸À¥sÀ¯Á)

±ÁæzÁÞ¨sÁªÀ

¸ÀÄPÀ

40 18

PË®

6 42

28 09 ¥ÁgÀuÉ

KPÁ,zÁézÀ

34 28 UÀgÀ

6 42

28 09 ¥ÀæzÉÆõÀ

vÀæ0iÉÆÃ

§ÄzsÀ vÀæ0iÉÆà 33 07

C£ÀÄ

56 54

zsÀÈw

22 UÀÄgÀÄ ZÀvÀÄgï 28 53

eÉåÃ

54 00

±ÀÆ® 27 57

¨sÀzÀæ

6 42

28 09 ªÀiÁ¸À ²ªÀgÁwæ

ZÀvÀÄgï

23 ±ÀÄPÀæ CªÀiÁ

ªÀÄÆ

50 29

UÀAqÀ 20 53 £ÁUÀ

6 42

28 09 zÀ±Àð, J¼ÀîªÀiÁªÁ¸Éå, C£ÁézsÁ£À, ªÉʱÀézÉêÀ, §°ºÀgÀt

CªÀiÁ

23 58

16) ¥ÀªÀð¥ÀÄtåPÁ®, CµÀÖPÁ±ÁæzÀÞ 23) ¦AqÀ¦vÀÈAiÀÄdÕ. «µÀÄÚ¥ÀAZÀPÉÆÃ¥ÀªÁ¸À

13) ²æà CPÉëÆèsÀåwÃxÀðgÀÄ ²æêÀÄzÀæªÀiÁgÀªÀÄt¸À¢Îj¥ÁzÀ¸ÀAVªÁåSÁ夣ÁzÀzÀ°vÁT®zÀĵÀÖzÀ¥ÀðªÀiï | zÀĪÁð¢ªÁgÀt«zÁgÀtzÀPÀë¢ÃPÀëªÀÄPÉëÆèsÀåwÃxÀðªÀÄÈUÀgÁdªÀĺÀA £ÀªÀiÁ«Ä ||


46

¸ÀÆAiÀÄð¹zÁÞAvÀ ¥ÀAZÁAUÀ - ²æñÀĨsÀPÀÈvï ¸ÀAªÀvÀìgÀ zÀQëuÁAiÀÄ£À-ºÉêÀÄAvÀ IÄvÀÄ

²æñÁ°ªÁºÀ£À UÀvÀ±ÀPÉ 1944 ²æîQëöäãÁgÁAiÀÄuÁAiÀÄ £ÀªÀÄB vÁ

ªÁ

wy

WÀ.«

£ÀPÀëvÀæ

WÀ.« AiÉÆÃUÀ

24 ±À¤

¥Àæw

18 30

¥ÀǵÁ 46 34 ªÀÈ¢Þ

25 gÀ«

¢éwÃ

12 44

GµÁ

WÀ.«

gÀ.G

¢.ªÀiÁ

r¸ÉA§gï 2022-d£ÀªÀj 2023

zsÀªÀÄð±Á¸ÀÛç «ZÁgÀ

±ÁæzÀÞ

§ªÀ

6 42

28 09 zÀ±ÉðöÖ, ZÀAzÀæzÀ±Àð£À

42 24 zsÀÄæªÀ/ªÁåWÀ 05 36/57 42 PË®

6 43

28 09 ²ÃædU£ À Áßxw À ÃxðÀgÀ DgÁz£ Às É (²Ãæ¨ÁsµåÀ¢Ã¦PÁZÁAiÄÀðgÄÀ)

06 49 ±ÀæªÀ

38 14

ºÀµÀð

49 50 UÀgÀ

6 43

28 09 «µÀÄÚ¥ÀAZÀPÀ G¥ÀªÁ¸À

ZÀvÀÄ

27 ªÀÄA ZÀvÀÄ/¥ÀAZÀ 01 00/55 30 zsÀ¤

34 18

ªÀdæ

42 11

¨sÀzÀæ

6 43

28 09 ²æîQëöäêÀ®è¨sÀwÃxÀðgÀ DgÁzsÀ£É (¨ÉîÆgÀÄ)

¥ÀAZÀ

28 §ÄzsÀ µÀ¶×Ã

50 28 ±ÀvÀ

30 45 ¹¢Þ

34 53

PË®

6 43

28 09

µÀ¶×Ã

29 UÀÄgÀÄ ¸À¥ÀÛ

46 06 ¥ÀǨsÁ 27 48 ªÀåwÃ

28 05 UÀgÀ

6 43

28 10 zsÀ£ÀĪÀåðwÃ¥ÁvÀ AiÉÆÃUÀ

¸À¥ÀÛ

30 ±ÀÄPÀæ CµÀÖ

42 36 G¨sÁ

25 38 ªÀj

21 54

¨sÀzÀæ

6 43

28 10 zÀÄUÁðµÀÖ«ÄÃ

CµÀÖ

31

±À¤

£ÀªÀ

40 07 gÉêÀ

24 25 ¥Àj

16 29

¨Á®

6 43

28 10

£ÀªÀ

1

gÀ«

zÀ±À

38 45 C²é

24 16

11 55

vÉÊvÀ

6 43

28 10 ²æÃPÀÄAqÀ®Vj DZÁAiÀÄðgÀ DgÁzsÀ£É

zÀ±À

2

¸ÉÆà KPÁ

38 41

25 20 ¹zÀÞ

08 18

ªÀtÂ

6 43

28 11

¸ÀªÉÃðµÁªÉÄÃPÁzÀ²Ã(¥ÀÅvÀæzÁ), ªÉÊPÀÄAoÀ KPÁzÀ²Ã

±ÁæzÁÞ¨sÁªÀ

3

ªÀÄA zÁézÀ

39 52 PÀÈwÛ

27 38 ¸ÁzsÀå

05 39 §ªÀ

6 44

28 11

¥ÁgÀuÉ, ªÀÄÄPÉÆÌÃnzÁézÀ²Ã

KPÁ,zÁézÀ

4

§ÄzsÀ vÀæ0iÉÆà 42 22 gÉÆû 31 10

±ÀĨsÀ

04 01

PË®

6 44

28 12 ¥ÀæzÉÆõÀ

vÀæ0iÉÆÃ

5

UÀÄgÀÄ ZÀvÀÄgï 46 00 ªÀÄÈUÀ

35 51

±ÀÄPÀè

03 19

UÀgÀ

6 44

28 12

ZÀvÀÄgï

6

±ÀÄPÀæ ¥ÀÇtÂð 50 35 DzÁðæ

41 27

§æºÀä

03 26 ¨sÀzÀæ

6 44

28 13 §£ÀzÀ ºÀÄtÂÚªÉÄ, ªÀiÁWÀ¸ÁߣÁgÀA¨sÀ,

¥ÀÇtÂð

26 ¸ÉÆà vÀÈw

¨sÀgÀ

²ªÀ

13 23

PÀgÀt

¥ÀĵÀå ªÀiÁ¸À ±ÀÄPÀè¥ÀPÀë ¥Àæw,¢éwà vÀÈw

25) (PÀÄA¨sÀPÉÆÃtA) 27) ²æòæãÁxÀwÃxÀðgÀ DgÁzsÀ£É (wgÀĪÀÄPÀÆqÀ®Ä) 2) gÉʪÀvÀªÀÄ£Áé¢, ²æÃgÀWÀÆvÀÛªÀÄwÃxÀðgÀ DgÁzsÀ£É (wgÀÄPÉÆÌìĮÆgÀÄ) 6) C£ÁézsÁ£À, «µÀÄÚ¥ÀAZÀPÉÆÃ¥ÀªÁ¸À

25) ²æÃdUÀ£ÁßxÀwÃxÀðgÀÄ (²æèsÁµÀå¢Ã¦PÁZÁAiÀÄðgÀÄ) - «zÀévÀàAPÀdªÀiÁvÁðAqÀB ªÁ¢ªÀÄvÉÛèsÀPÉøÀjà | dUÀ£ÁßxÀUÀÄgÀĨsÀÆðAiÀiÁvï eÁåAiÀĸÉà ±ÉæÃAiÀĸÉà ªÀĪÀÄ ||

27) ²æîQëöäêÀ®è¨sÀwÃxÀðgÀÄ - CxÀåð©üæìvÀPÀ®àzÀÄæB ªÁ¢ªÀÄvÉÛèsÀPÉøÀjà | ®QëöäêÀ®è¨sÀAiÉÆÃVÃAzÉÆæà ¨sÀÆAiÀiÁzÀ¸ÀäzÀ©üõÀÖzÀB || 27) ²æòæãÁxÀwÃxÀðgÀÄ - ¥ÁæyðvÁ©üõÀÖ¸ÀAvÁ£ÀB ¥ÀævÀåyðªÀÄzÀ¨sÀAd£ÀB | ²æãÁxÀwÃxÀðUÀÄgÀÄgÁræìvÁxÀð¥ÀæzÉÆĸÀÄÛ £ÀB || 2) ²æÃgÀWÀÆvÀÛªÀÄwÃxÀðgÀÄ - ¥ÀætªÀÄvÁ̪ÀÄzsÉãÀÄA ZÀ ¨sÀdvÀÄìgÀvÀgÀÆ¥ÀªÀĪÀiï | ²æèsÁªÀ¨ÉÆÃzsÀPÀÈvÁàzÀaAvÁªÀÄtªÀÄÄ¥Á¸ÀäºÉÃ||


47

¸ÀÆAiÀÄð¹zÁÞAvÀ ¥ÀAZÁAUÀ - ²æñÀĨsÀPÀÈvï ¸ÀAªÀvÀìgÀ

²æñÁ°ªÁºÀ£À UÀvÀ±ÀPÉ 1944 ²æà PÀªÀįÁªÀiÁzsÀªÁAiÀÄ £ÀªÀÄB ªÁ

gÀ.G

7

±À¤

¥Àæw

55 48

¥ÀÅ£À

47 42 LAzÀæ

04 12

¨Á®

6 44

28 13 ¥ÀÇtÂðªÀiÁ¹Ã¶Ö

¥Àæw

8

gÀ«

¢éwÃ

C gÁ

¥ÀŵÀå

54 15

05 24 vÉÊvÀ

6 44

28 14 zsÀ£ÀĪÉÊðzsÀÈwAiÉÆÃUÀ

¢éwÃ

9

¸ÉÆà ¢éwÃ

01 16

D±ÉèÃ

00 00 «µÀÌ

06 44 UÀgÀ

6 44

28 15

vÀÈw

10

ªÀÄA vÀÈw

06 31

D±ÉèÃ

00 38 ¦æÃw

07 52

6 44

28 15

ZÀvÀÄ

11

§ÄzsÀ ZÀvÀÄ

11 09

ªÀÄWÀ

06 29 D0iÀÄÄ 08 33 ¨Á®

6 44

28 16

¥ÀAZÀ

12

UÀÄgÀÄ ¥ÀAZÀ

14 52

¥sÀÇ¥sÀ

11 27

¸Ë¨sÁ

6 44

28 17

±ÁæzÁÞ¨sÁªÀ

13

±ÀÄPÀæ µÀ¶×Ã

17 26

GvÀÛ

15 21

±ÉÆèsÀ 07 42

ªÀtÂ

6 44

28 17

µÀ¶×Ã

14

±À¤

¸À¥ÀÛ

18 44

ºÀ¸ÁÛ

18 01

Cw

05 53 §ªÀ

6 44

28 18 ²æãÀgÀºÀjwÃxÀðgÀ DgÁzsÀ£É (ºÀA¦), ¥ÀǪÉðÃzÀÄå±ÁæzÀÞ

¸À¥ÀÛ

15

gÀ«

CµÀÖ

18 43

avÁÛ

19 27

¸ÀÄPÀ/zsÀÈw 03 06/59 20 PË®

6 44

28 19 ªÀÄPÀgÀ ¸ÀAPÀæªÀÄt-¸ÀÆAiÉÆÃðzÀAiÀÄ¢AzÀ ªÀÄ. 2.18¤.zÀªÀgÉUÉ CµÀÖ,£ÀªÀ

16

¸ÉÆà £ÀªÀ

17 29

¸Áéwà 19 40

±ÀÆ®

54 37

UÀgÀ

6 44

28 20 C£ÀéµÀÖPÀ±ÁæzÀÞ

zÀ±À

17

ªÀÄA zÀ±À

15 03

«±Á

18 45

UÀAqÀ

49 04 ¨sÀzÀæ

6 44

28 21

KPÁ

18

§ÄzsÀ KPÁ

11 37

C£ÀÄ

16 52

ªÀÈ¢Þ

42 47

¨Á®

6 44

28 22 ¸ÀªÉÃðµÁªÉÄÃPÁzÀ²Ã(µÀnÛ®)

±ÁæzÁÞ¨sÁªÀ

19

UÀÄgÀÄ zÁézÀ

07 19

eÉåÃ

14 08

zsÀÄæªÀ

35 54

vÉÊvÀ

6 44

28 23 ¥ÁgÀuÉ,¥ÀæzÉÆõÀ

zÁé,vÀæ0iÉÆÃ

20 ±ÀÄPÀæ vÀæ0iÉÆÃ/ZÀvÀÄ 02 19/56 50 ªÀÄÆ

10 45

ªÁåWÁ 28 32 ªÀtÂ

6 44

28 24 ªÀiÁ¸À ²ªÀgÁwæ

ZÀvÀÄgï

6 43

28 25 zÀ±Àð, C£ÁézsÁ£À, ªÉʱÀézÉêÀ, §°ºÀgÀt,

CªÀiÁ

±À¤

CªÀiÁ

WÀ.«

51 02

£ÀPÀëvÀæ

WÀ.« AiÉÆÃUÀ ªÉÊzsÀÈ

¥ÀǵÁ 06 55 ºÀµÀð

WÀ.«

¨sÀzÀæ

08 32 vÉÊvÀ

20 52 ZÀvÀÄ

¢.ªÀiÁ

zsÀªÀÄð±Á¸ÀÛç «ZÁgÀ

d£ÀªÀj 2023

PÀgÀt

21

wy

zÀQëuÁAiÀÄ£À / GvÀÛgÁAiÀÄt-ºÉêÀÄAvÀ IÄvÀÄ

¥ÀĵÀå ªÀiÁ¸À PÀȵÀÚ¥ÀPÀë ±ÁæzÀÞ

14) ¨ÉÆÃV ºÀ§â 15) GvÀÛgÁAiÀÄt ¥ÀªÀð¥ÀÄtåPÁ®, µÀnÛ® PÀªÀiÁð£ÀĵÁ×£À, (ºÉaÑ£À «ªÀgÀPÉÌ ¥ÀÄl 14£ÉÆÃrj) ²æÃUÉÆÃ¥Á®zÁ¸ÀgÀ DgÁzsÀ£É (GvÀÛ£ÀÆgÀÄ), CµÀÖPÁ±ÁæzÀÞ, PÁ¯ÁµÀÖ«Ä 21) ¦AqÀ¦vÀÈAiÀÄdÕ, ²æÃ¥ÀÅgÀAzÀgÀzÁ¸ÀgÀ DgÁzsÀ£É (ºÀA¦), CªÀÄÈvÀ£À CªÀiÁªÁ¸Éå, «µÀÄÚ¥ÀAZÀPÉÆÃ¥ÀªÁ¸À

14) ²æãÀgÀºÀj wÃxÀðgÀÄ ¨sÀÆzÉëÃvÀ£ÀAiÀiÁ¸ÀPÀÛgÀXéñÀ¥ÀzÀªÀiÁ£À¸ÀB | £ÀȺÀAiÀiÁðRåUÀÄgÀĨsÀÆðAiÀiÁzÀ¸À䢵ÁÖxÀð¹zÀÞAiÉÄà ||


48

¸ÀÆAiÀÄð¹zÁÞAvÀ ¥ÀAZÁAUÀ - ²æñÀĨsÀPÀÈvï ¸ÀAªÀvÀìgÀ

²æñÁ°ªÁºÀ£À UÀvÀ±ÀPÉ 1944 ²æà PÀªÀįÁªÀiÁzsÀªÁAiÀÄ £ÀªÀÄB vÁ

ªÁ

22 gÀ«

wy ¥Àæw

WÀ.«

£ÀPÀëvÀæ

WÀ.« AiÉÆÃUÀ

45 07 GµÁ/±ÀæªÀ 02 48/58 37 ªÀdæ

GvÀÛgÁAiÀÄt-²²gÀ IÄvÀÄ

WÀ.« 12 59

PÀgÀt

gÀ.G

QA¸ÀÄÛ 6 43

¢.ªÀiÁ

ªÀiÁWÀ ªÀiÁ¸À ±ÀÄPÀè¥ÀPÀë zsÀªÀÄð±Á¸ÀÛç «ZÁgÀ

d£ÀªÀj-¥sɧæªÀj 2023

±ÁæzÀÞ

28 26 zÀ±ÉðöÖ, ªÀÄzsÀé£ÀªÀgÁvÁægÀA¨sÀ, ¸ÀªÀðªÀÄÆ® ¥ÁgÁAiÀÄt ¥Àæw

54 37 ¹¢Þ/ªÀåwà 05 07/57 23 ¨Á®

6 43

28 27 ZÀAzÀæzÀ±Àð£À

¢éwÃ

50 58 ªÀj

49 58 vÉÊvÀ

6 43

28 28

vÀÈw

25 §ÄzsÀ ZÀvÀÄ

28 52 ¥ÀǨsÁ 47 53 ¥Àj

43 00 ªÀtÂ

6 43

28 29 «£ÁAiÀÄQÃZÀvÀÄyð, UÀuÉñÀdAiÀÄAwÃ

ZÀvÀÄ

26 UÀÄgÀÄ ¥ÀAZÀ

24 34

G¨sÁ

45 32 ²ªÀ

36 37

¨Á®

6 43

28 31 ªÀ¸ÀAvÀ¥ÀAZÀ«ÄÃ, ªÀ¸ÀAvÉÆÃvÀìªÁgÀA¨sÀ

¥ÀAZÀ

27 ±ÀÄPÀæ µÀ¶×Ã

21 09

gÉêÀ

44 04 ¹zÀÞ

30 57

vÉÊvÀ

6 43

28 32 PÀĪÀiÁgÀµÀ¶×Ã, ¨sÉÆÃV

µÀ¶×Ã

28 ±À¤

¸À¥ÀÛ

18 44

C²é

43 41

26 06 ªÀtÂ

6 43

28 33 *gÀxÀ¸À¥ÀÛ«ÄÃ-gÀxÀ¸ÀÜ ¸ÀÆAiÀÄð¥ÀÇeÁ,

¸À¥ÀÛ

29 gÀ«

CµÀÖ

17 30

¨sÀgÀ

44 28 ±ÀĨsÀ

22 11

§ªÀ

6 43

28 34 zÀÄUÁðµÀÖ«ÄÃ, ©üõÁäµÀÖ«ÄÃ-©üõÀä vÀ¥Àðt

CµÀÖ

30 ¸ÉÆà £ÀªÀ

17 30

PÀÈwÛ

46 30 ±ÀÄPÀè

19 13

PË®

6 43

28 36 ²æêÀÄzsÀé£ÀªÀ«ÄÃ, ¥ÁævÀBgÀxÉÆÃvÀìªÀ

£ÀªÀ

31

ªÀÄA zÀ±À

18 49

gÉÆû 49 46 §æºÀä

17 17

UÀgÀ

6 42

28 37

zÀ±À

1

§ÄzsÀ KPÁ

21 23

ªÀÄÈUÀ

16 18

¨sÀzÀæ

6 42

28 38 ¸ÀªÉÃðµÁªÉÄÃPÁzÀ²Ã(dAiÀÄ)

±ÁæzÁÞ¨sÁªÀ

2

UÀÄgÀÄ zÁézÀ

25 05

DzÁðæ 59 37 ªÉÊzsÀÈ

16 11

¨Á®

6 42

28 40 ¥ÁgÀuÉ, ©üêÀÄzÁézÀ²Ã, w¯ÉÆÃvÀàwÛ, ¥ÀæzÉÆõÀ

KPÁ,zÁézÀ

3

±ÀÄPÀæ vÀæ0iÉÆà 29 43

¥ÀÅ£À

00 00 «µÀÌ

16 48

vÉÊvÀ

6 42

28 41 PÀ¯Áà¢, CAvÀå¥ÀŵÀÌgÀtÂÃ

vÀæ0iÉÆÃ

4

±À¤

ZÀvÀÄgï 34 57

¥ÀÅ£À

05 46 ¦æÃw

17 55

UÀgÀ

6 42

28 43

ZÀvÀÄgï

5

gÀ«

¥ÀÇtÂð 40 23

¥ÀŵÀå

12 18

D0iÀÄÄ 19 16

¨sÀzÀæ

6 42

28 44 ¨sÁgÀvÀºÀÄtÂÚªÉÄ ªÁå¸À¥ÀÇeÉ-ªÁå¸À¥ÀÇtÂðªÀiÁ,

¥ÀÇtÂð

23 ¸ÉÆà ¢éwÃ

39 19

zsÀ¤

24 ªÀÄA vÀÈw

33 50 ±ÀvÀ

54 12

¸ÁzsÀå

LAzÀæ

22) «µÀÄÚ¥ÀAZÀPÉÆÃ¥ÀªÁ¸À«®è 28) ªÉʪÀ¸ÀévÀªÀÄ£Áé¢-vÀ¥Àðt 30) ²æêÀÄzÁ£ÀAzÀwÃxÀðgÀÄ §zÀjÃPÁ±ÀæªÀÄ ¥ÀæªÉò¹zÀ ¢£À, ¸ÀĪÀÄzsÀé«dAiÀÄ ªÀÄAUÀ¼À 5) ªÀiÁWÀ¸ÁߣÀ¸ÀªÀiÁ¦Û, «µÀÄÚ¥ÀAZÀPÉÆÃ¥ÀªÁ¸À, C£ÁézsÁ£À 10) ²æà ²æêÀÄzÁ£ÀAzÀwÃxÀðgÀÄ - C¨sÀæªÀÄA ¨sÀAUÀgÀ»vÀA CdqÀA «ªÀÄ®A ¸ÀzÁ | D£ÀAzÀwÃxÀðªÀÄvÀÄ®A ¨sÀeÉà vÁ¥ÀvÀæAiÀiÁ¥ÀºÀªÀiï || * 28) gÀxÀ¸À¥ÀÛ«Äà ¸ÁߣÀ ªÀÄAvÀæB

AiÀÄzÀådÓ£ÀäPÀÈvÀA ¥Á¥ÀA ªÀÄAiÀiÁ ¸À¥ÀÛ¸ÀÄ d£Àä¸ÀÄ | vÀ£Éäà gÉÆÃUÀA ZÀ ±ÉÆÃPÀA ZÀ ªÀiÁPÀjà ºÀAvÀÄ ¸À¥ÀÛ«Äà || ¸À¥ÀÛ¸À¥ÀÛ¦æAiÉÄà zÉë ¸À¥ÀÛ¯ÉÆÃPÀ¸ÀÄ¥ÀÆfvÉà | ¸À¥ÀÛd£ÁäfðvÀA ¥Á¥ÀA ºÀgÀ ¸À¥ÀÛ«Ä ¸ÀvÀégÀªÀiï || £Ë«Ä ¸À¥ÀÛ«Ä zÉë vÁéA ¸À¥ÀÛ¯ÉÆÃPÉÊPÀªÀiÁvÀgÀªÀiï | ¸À¥ÁÛPÀð¥ÀvÀæ¸ÁߣÉãÀ ªÀĪÀÄ ¥Á¥ÀA ªÀå¥ÉÆúÀvÀÄ || KvÀdÓ£ÀäPÀÈvÀA ¥Á¥ÀA AiÀÄZÀÑ d£ÁäAvÀgÁfðvÀªÀiï | ªÀÄ£ÉÆêÁPÁÌAiÀÄdA AiÀÄZÀÑ eÁÕvÁeÁÕvÉà ZÀ AiÉÄà ¥ÀÄ£ÀB

***


49

¸ÀÆAiÀÄð¹zÁÞAvÀ ¥ÀAZÁAUÀ - ²æñÀĨsÀPÀÈvï ¸ÀAªÀvÀìgÀ

²æñÁ°ªÁºÀ£À UÀvÀ±ÀPÉ 1944 ²æà ¥ÀzÁäUÉÆëAzÁAiÀÄ £ÀªÀÄB wy

ªÁ

gÀ.G

6

¸ÉÆà ¥Àæw

45 33

D±ÉèÃ

18 46

20 33 ¨Á®

6 42

28 45 ¥ÀÇtÂðªÀiÁ¹Ã¶Ö

¥Àæw

7

ªÀÄA ¢éwÃ

50 05

ªÀÄWÀ

24 46 ±ÉÆèsÀ 21 27

vÉÊvÀ

6 41

28 47

¢éwÃ

8

§ÄzsÀ vÀÈw

53 40

¥sÀÇ¥sÀ

29 58 Cw

21 44

ªÀtÂ

6 41

28 48 ²Ã© ²æãÀgÀ¹AºÀ¸Áé«ÄgÀxÉÆÃvÀìªÀ

vÀÈw

9

UÀÄgÀÄ ZÀvÀÄ

56 07

GvÀÛ

34 08 ¸ÀÄPÀ

21 14

§ªÀ

6 41

28 50

ZÀvÀÄ

10

±ÀÄPÀæ ¥ÀAZÀ

57 15

ºÀ¸ÁÛ

37 06 zsÀÈw

19 48

PË®

6 41

28 51

¥ÀAZÀ

11

±À¤

µÀ¶×Ã

57 07

avÁÛ

38 50 ±ÀÆ®

17 23

UÀgÀ

6 41

28 53

µÀ¶×Ã

12

gÀ«

¸À¥ÀÛ

55 43

¸Áéwà 39 19

13 59

¨sÀzÀæ

6 40

28 54 ¥ÀǪÉðÃzÀÄå±ÁæzÀÞ

¸À¥ÀÛ

13

¸ÉÆà CµÀÖ

53 10

«±Á

38 40 ªÀÈ¢Þ

6 40

28 56 PÀÄA¨sÀ ¸ÀAPÀæªÀÄt ¸ÀÆAiÉÆÃðzÀAiÀÄ¢AzÀ ªÀÄ. 01.03¤.zÀªÀgÉUÉ

CµÀÖ

14

ªÀÄA £ÀªÀ

49 37

C£ÀÄ

36 59 zsÀÄæªÀ/ªÁåWÁ 04 22/58 21 vÉÊvÀ

6 40

28 57 C£ÀéµÀÖPÀ±ÁæzÀÞ

£ÀªÀ

15

§ÄzsÀ zÀ±À

45 13

eÉåÃ

34 27 ºÀµÀð

51 41

ªÀtÂ

6 40

28 59

zÀ±À

16

UÀÄgÀÄ KPÁ

40 09

ªÀÄÆ

31 12

44 31

§ªÀ

6 40

29 01 ¸ÀªÉÃðµÁªÉÄÃPÁzÀ²Ã(«dAiÀiÁ)

±ÁæzÁÞ¨sÁªÀ

17

±ÀÄPÀæ zÁézÀ

34 36

¥ÀǵÁ 27 28 ¹¢Þ

36 58 PË®

6 39

29 02 ¥ÁgÀuÉ, ¥ÀæzÉÆõÀ

KPÁ,zÁézÀ

18

±À¤

vÀæ0iÉÆÃ 28 45

GµÁ

23 24 ªÀåwÃ

29 11

UÀgÀ

6 39

29 04 ªÀĺÁ²ªÀgÁwæ

vÀæ0iÉÆÃ

19

gÀ«

ZÀvÀÄgï 22 48

±ÀæªÀ

19 13

ªÀj

21 20

±ÀPÀÄ

6 39

29 05 zÀ±Àð, «µÀÄÚ¥ÀAZÀPÉÆÃ¥ÀªÁ¸À

ZÀ, C

zsÀ¤

15 10

¥Àj

13 35

£ÁUÀ

6 39

29 07 ªÁgÀÄt 0iÉÆÃUÀ, CªÀiÁ¸ÉÆêÀĪÀwêÀævÀ

¥Àæw

16 59

£ÀPÀëvÀæ

WÀ.« AiÉÆÃUÀ ¸Ë¨sÁ

UÀAqÀ

ªÀdæ

WÀ.«

09 36 ¨Á®

¢.ªÀiÁ

zsÀªÀÄð±Á¸ÀÛç «ZÁgÀ

¥sɧæªÀj 2023

PÀgÀt

20 ¸ÉÆà CªÀiÁ

WÀ.«

GvÀÛgÁAiÀÄt-²²gÀ IÄvÀÄ

ªÀiÁWÀ ªÀiÁ¸À PÀȵÀÚ¥ÀPÀë ±ÁæzÀÞ

13) ¥ÀªÀð¥ÀÄtåPÁ®, PÁ¯ÁµÀÖ«ÄÃ, CµÀÖPÁ±ÁæzÀÞ 18) ²æêÀÄoÀzÀ°è «±ÉõÀ-²æêÁå¸ÀgÁdjAzÀ ¥ÀgÁfvÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀ¨sÀlÖ¸ÀªÀĦðvÀ¸ÀánPÀ °AUÀPÉÌ ¥ÀæzÉÆõÀPÁ®zÀ°è C©üµÉÃPÀ¥ÀÇeÉ-zÀ±Àð£À, ²æëµÀÄÚwÃxÀðgÀ DgÁzsÀ£É(ªÀiÁzÀ£ÀÆgÀÄ) 20) zÁé¥ÀgÀAiÀÄÄUÁ¢ ²æÃPÀȵÀÚzÉêÀgÁAiÀĤUÉ PÀĺÀÄAiÉÆÃUÀ PÀ¼ÉzÀ ¢£À. C£ÁézÁ£À, ªÉʱÀézÉêÀ, §°ºÀgÀt, ¦AqÀ ¦vÀÈAiÀÄdÕ, «µÀÄÚ¥ÀAZÀPÉÆÃ¥ÀªÁ¸À, zÀ±ÉðÃ¶Ö * * * ¥sÉ. 28) ©üõÀävÀ¥Àðt ªÀÄAvÀæB ©üõÀäB ±ÁAvÀ£ÀªÉÇà ¢üÃgÀB ¸ÀvÀåªÁ¢Ã fvÉÃA¢æAiÀÄB | D©ügÀ¢ãgÀªÁ¥ÉÆßÃvÀÄ ¥ÀÄvÀæ¥ËvÉÆæÃavÁA QæAiÀiÁªÀiï || ªÉÊAiÀiÁWÀæ¥À(¥Á)zÀUÉÆÃvÁæAiÀÄ ¸ÁAPÀÈvÀå¥ÀæªÀgÁAiÀÄ ZÀ | C¥ÀÄvÁæAiÀÄ zÀzÁªÉÄåÃvÀdÓ®A ©üõÁäAiÀÄ ªÀªÀÄðuÉà || ªÀ¸ÀÆ£ÁªÀĪÀvÁgÁAiÀÄ ±ÀAvÀ£ÉÆÃgÁvÀäeÁAiÀÄ ZÀ | CWÀåðA zÀzÁ«Ä ©üõÁäAiÀÄ D¨Á®§æºÀäZÁjuÉà ||


50

¸ÀÆAiÀÄð¹zÁÞAvÀ ¥ÀAZÁAUÀ - ²æñÀĨsÀPÀÈvï ¸ÀAªÀvÀìgÀ

²æñÁ°ªÁºÀ£À UÀvÀ±ÀPÉ 1944 ²æà ¥ÀzÁäUÉÆëAzÁAiÀÄ £ÀªÀÄB vÁ

ªÁ

wy

21

ªÀÄA ¥Àæw

22 §ÄzsÀ ¢éwÃ

WÀ.«

£ÀPÀëvÀæ

WÀ.« AiÉÆÃUÀ

11 30

±ÀvÀ

11 25

06 32

¥ÀǨsÁ 08 12

GvÀÛgÁAiÀÄt-²²gÀ IÄvÀÄ

WÀ.«

PÀgÀt

gÀ.G

¢.ªÀiÁ

¥sÁ®ÄÎt ªÀiÁ¸À ±ÀÄPÀè¥ÀPÀë ¥sɧæªÀj-ªÀiÁZïð 2023

zsÀªÀÄð±Á¸ÀÛç «ZÁgÀ

±ÁæzÀÞ

²ªÀ/¹zÀÞ 06 05/58 59 §ªÀ

6 39

29 09 ¥ÀAiÉÆêÀævÁgÀA¨sÀ, ZÀAzÀæzÀ±Àð£À

¢éwÃ

¸ÁzsÀå

52 26

PË®

6 38

29 10 ²æÃUÀÄgÀĸÁªÀð¨s˪ÀÄgÀ ¥ÀmÁÖ©üµÉÃPÀ ¢£À

vÀÈw

23 UÀÄgÀÄ vÀÈw/ZÀvÀÄ 02 15/58 50 G¨sÁ

05 40 ±ÀĨsÀ

46 34

UÀgÀ

6 38

29 12 «£ÁAiÀÄQà ZÀvÀÄyð

ZÀvÀÄ

24 ±ÀÄPÀæ ¥ÀAZÀ

56 28

gÉêÀ

04 00 ±ÀÄPÀè

41 30

§ªÀ

6 38

29 14

¥ÀAZÀ

25 ±À¤

µÀ¶×Ã

55 16

C²é

03 22 §æºÀä

37 18

PË®

6 38

29 15

µÀ¶×Ã

26 gÀ«

¸À¥ÀÛ

55 18

¨sÀgÀ

03 52 LAzÀæ

34 05 UÀgÀ

6 37

29 17 ²æÃUÀÄgÀĸÁªÀð¨s˪ÀÄgÀ ªÀzsÀðAw (d£À䢣À)

¸À¥ÀÛ

27 ¸ÉÆà CµÀÖ

56 39

PÀÈwÛ

05 37 ªÉÊzsÀÈ

31 52

6 37

29 19 zÀÄUÁðµÀÖ«ÄÃ

CµÀÖ

28 ªÀÄA £ÀªÀ

59 15

gÉÆû 08 36 «µÀÌ

30 38 ¨Á®

6 37

29 20

£ÀªÀ

1

§ÄzsÀ zÀ±À

C gÁ

ªÀÄÈUÀ

30 19

vÉÊvÀ

6 37

29 22

zÀ±À

2

UÀÄgÀÄ zÀ±À

02 58

DzÁðæ 18 00

D0iÀÄÄ 30 47

UÀgÀ

6 36

29 24

KPÁ

3

±ÀÄPÀæ KPÁ

07 34

¥ÀÅ£À

24 01

¸Ë¨sÁ

31 50

¨sÀzÀæ

6 36

29 26 ¸ÀªÉÃðµÁªÉÄÃPÁzÀ²Ã (DªÀÄ®QÃ)

4

±À¤

zÁézÀ

12 46

¥ÀŵÀå

30 30 ±ÉÆèsÀ

33 12

¨Á®

6 36

29 27 ¥ÁgÀuÉ, ±À¤¥ÀæzÉÆõÀ

zÁézÀ

5

gÀ«

vÀæ0iÉÆÃ 18 07

D±ÉèÃ

37 01

Cw

34 37

vÉÊvÀ

6 35

29 29 ¥ÀAiÉÆêÀævÀ¸ÀªÀiÁ¦Û

vÀæ0iÉÆÃ

6

¸ÉÆà ZÀvÀÄgï 23 12

ªÀÄWÀ

43 10

¸ÀÄPÀ

35 44

ªÀtÂ

6 35

29 31 ºÉÆýPÁ-PÁªÀÄzÀºÀ£À

ZÀvÀÄgï

7

ªÀÄA ¥ÀÇtÂð 27 36

¥sÀÇ¥sÀ

48 35 zsÀÈw

36 18

§ªÀ

6 35

29 32 §æºÀä¸ÁªÀtÂðà ªÀÄ£Áé¢,ºÉÆýà ºÀÄtÂÚªÉÄ

¥ÀÇtÂð

12 47

¦æÃw

¨sÀzÀæ

7) ²æÃzÉêÀgÁAiÀÄ£ÀzÀÄUÀð (PÀjVj) gÀxÉÆÃvÀìªÀ, «µÀÄÚ¥ÀAZÀPÉÆÃ¥ÀªÁ¸À, zsÀưêÀAzÀ£À

±ÁæzÁÞ¨sÁªÀ


51

¸ÀÆAiÀÄð¹zÁÞAvÀ ¥ÀAZÁAUÀ - ²æñÀĨsÀPÀÈvï ¸ÀAªÀvÀìgÀ

²æñÁ°ªÁºÀ£À UÀvÀ±ÀPÉ 1944 ²æà ¥À¢ä¤Ã«µÀÚªÉà £ÀªÀÄB vÁ

ªÁ

wy

WÀ.«

8

§ÄzsÀ ¥Àæw

31 03

9

UÀÄgÀÄ ¢éwÃ

10

£ÀPÀëvÀæ GvÀÛ

WÀ.« AiÉÆÃUÀ

GvÀÛgÁAiÀÄt-²²gÀ IÄvÀÄ

WÀ.«

PÀgÀt

gÀ.G

¢.ªÀiÁ

¥sÁ®ÄÎt ªÀiÁ¸À PÀȵÀÚ¥ÀPÀë zsÀªÀÄð±Á¸ÀÛç «ZÁgÀ

ªÀiÁZïð 2023

±ÁæzÀÞ

53 00 ±ÀÆ®

36 08 PË®

6 35

29 34 ¥ÀÇtÂðªÀiÁ¹Ã¶Ö, ªÀ¸ÀAvÀ ¥Àæw¥Àvï

¥Àæw

33 20 ºÀ¸ÁÛ

56 16

UÀAqÀ

35 04 vÉÊvÀ

6 34

29 36 ²æêÁå¸ÀgÁdgÀ DgÁzsÀ£Á¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ UÉÆÃ¥ÀÇeÁ-

¢éwÃ

±ÀÄPÀæ vÀÈw

34 20 avÁÛ

58 17

ªÀÈ¢Þ

33 01

ªÀtÂ

6 34

29 38 ²æêÁå¸ÀgÁdgÀ ¥ÀǪÁðgÁzsÀ£É-

vÀÈw

11

±À¤

ZÀvÀÄ

34 03 ¸ÁéwÃ

59 03 zsÀÄæªÀ

29 59

§ªÀ

6 34

29 39 ²æêÁå¸ÀgÁdgÀ ªÀÄzsÁågÁzsÀ£É (£ÀªÀªÀÈAzÁªÀ£À)

ZÀvÀÄ

12

gÀ«

¥ÀAZÀ

32 32 «±Á

58 40 ªÁåWÁ 25 58 PË®

6 34

29 41 ²æêÁå¸ÀgÁdgÀ GvÀÛgÁgÁzsÀ£É,

¥ÀAZÀ

13

¸ÉÆà µÀ¶×Ã

29 52 C£ÀÄ

57 12

ºÀµÀð

21 03

UÀgÀ

6 33

29 43

µÀ¶×Ã

14

ªÀÄA ¸À¥ÀÛ

26 12

eÉåÃ

54 51

ªÀdæ

15 19

§ªÀ

6 33

29 45 ¥ÀǪÉðÃzÀÄå±ÁæzÀÞ

¸À¥ÀÛ

15

§ÄzsÀ CµÀÖ

21 42

ªÀÄÆ

51 46

¹¢Þ

08 54 PË®

6 33

29 46 «ÄãÀ¸ÀAPÀæªÀÄt ¨É. 8.44¤.¢AzÀ ªÀÄ. 3.08¤.zÀªÀgÉUÉ

CµÀÖ

16

UÀÄgÀÄ £ÀªÀ

16 33

¥ÀǵÁ 48 07 ªÀåwÃ/ªÀjà 01 56/54 31 UÀgÀ

6 32

29 48 C£ÀéµÀÖPÀå±ÁæzÀÞ

17

±ÀÄPÀæ zÀ±À

10 55

GµÁ

6 32

29 50

18

±À¤

19

gÀ«

44 07 ¥Àj

46 51

KPÁ/zÁézÀ 05 00/58 59 ±ÀæªÀ

39 57 ²ªÀ

39 03 ¨Á®

6 32

29 52 ¸ÀªÉÃðµÁªÉÄÃPÁzÀ²Ã(¥Á¥À«ªÉÆÃZÀ¤Ã)

±ÁæzÁÞ¨sÁªÀ

vÀæ0iÉÆà 53 07 zsÀ¤

35 51

31 19

UÀgÀ

6 31

29 53 ¥ÁgÀuÉ, ¥ÀæzÉÆõÀ

zÁé,vÀæ0iÉÆÃ

23 47

¨sÀzÀæ

6 31

29 55 ªÀiÁ¸À ²ªÀgÁwæ

ZÀvÀÄgï

42 35 ¥ÀǨsÁ 28 40 ±ÀĨsÀ

16 37

ZÀvÀÄ

6 31

29 57 zÀ±Àð, C£ÁézsÁ£À, ªÉʱÀézÉêÀ, §°ºÀgÀt,

CªÀiÁ

38 17

09 57

QA¸ÀÄÛ 6 30

29 59 ZÁAzÀæ0iÀÄÄUÁ¢, ±ÉÆèsÀ£ÀPÀÈvï¸ÀAªÀvÀìgÁgÀA¨sÀ

¥Àæw

20 ¸ÉÆà ZÀvÀÄgï 47 35 ±ÀvÀ 21

ªÀÄA CªÀiÁ

22 §ÄzsÀ ¥Àæw

G¨sÁ

¹zÀÞ

32 02 ¸ÁzsÀå 25 57 ±ÀÄPÀè

¨sÀzÀæ

£ÀªÀ/zÀ±À KPÁ

8) ZÀÆvÀ PÀĸÀĪÀÄ ¨sÀPÀët, PÀj¢£À 9) zsÀéeÁgÉÆúÀt, ¥ÁæxÀð£ÉÆÃvÀìªÀ, ®Që÷äÃ¥ÀÇeÁ, zsÁ£ÉÆåÃvÀìªÀ-¥ÀÇeÉ, ²æøÀÄ¢üÃAzÀæwÃxÀðgÀ DgÁzsÀ£É (£ÀªÀªÀÈAzÁªÀ£À 10) ²æêÁ¢gÁdgÀ DgÁzsÀ£É(¸ÉÆÃAzÁ) 12) ²æÃUÉÆëAzÀ MqÉAiÀÄgÀ DgÁzsÀ£É (£ÀªÀªÀÈAzÁªÀ£À), ²æÃ¥ÀÅgÀĵÉÆÃvÀÛªÀÄ MqÉAiÀÄgÀ DgÁzsÀ£É, gÀAUÀ¥ÀAZÀ«Äà (PÀÄAfªÉÄÃqÀÄ) 15) DµÀÖPÁ±ÁæzÀÞ, PÁ¯ÁµÀÖ«Ä 21) ¦AqÀ¦vÀÈAiÀÄdÕ, ªÀÄ£Áé¢, «µÀÄÚ¥ÀAZÀPÉÆÃ¥ÀªÁ¸À 9) ²æøÀÄ¢üÃAzÀæwÃxÀðgÀÄ - PÀıÁUÀæªÀÄvÀAiÉÄà ¨sÁ£ÀÄzÀÄåvÀAiÉÄà ªÁ¢©üÃvÀAiÉÄà | DgÁ¢üvÀ²æÃ¥ÀvÀAiÉÄà ¸ÀÄ¢üÃAzÀæAiÀÄvÀAiÉÄà £ÀªÀÄB || 10) ²æêÁ¢gÁdwÃxÀðgÀÄ - PÁªÀÄzsÉãÀÄAiÀÄðxÁ ¥ÀƪÀðA ¸ÀªÁð©üõÀÖ¥sÀ®¥ÀæzÁ | vÀxÁ PÀ¯Ë ªÁ¢gÁd²æÃ¥ÁzÉÆÄ©üõÀÖzÀB ¸ÀvÁªÀiï || 11) ²æêÁå¸ÀwÃxÀðgÀÄ (²æêÁå¸ÀgÁdgÀÄ) - CyðPÀ°àvÀPÀ¯ÉÆàÄAiÀÄA ¥ÀævÀåyðUÀdPÉøÀjà | ªÁå¸ÀwÃxÀðUÀÄgÀĨsÀÆðAiÀiÁzÀ¸À䢵ÁÖxÀð¹zÀÞAiÉÄà || 12) ²æÃUÉÆëAzÀ MqÉAiÀÄgÀÄ - vÀÄAUÀ¨sÀzÁæ£À¢ÃwÃgÉà ZÀgÀAvÀA zÀıÀÑgÀA vÀ¥ÀB | ªÀAzÉà UÉÆëAzÀwÃxÁðRåA ªÀÄĤA eÁÕ£À¸ÀªÀÄÈzÀÞAiÉÄà || 12) ²æÃ¥ÀÅgÀĵÉÆÃvÀÛªÀÄ MqÉAiÀÄgÀÄ - ²æÃUÉÆæãÁxÀ¥ÁzÁ§Ó-ªÀÄzsÀĪÀævÀªÀÄjAzÀªÀĪÀiï | ªÁå¸ÀAiÉÆÃVPÀÈ¥Á¥ÁvÀæA ¥ÀŪÀÄÄvÀÛªÀÄUÀÄgÀÄA ¨sÀeÉà ||


52

zÀÈUÀÎtÂvÀ ¥ÀAZÁAUÀ - ²æñÀĨsÀPÀÈvï ¸ÀAªÀvÀìgÀ

²æñÁ°ªÁºÀ£À UÀvÀ±ÀPÉ 1944 ²æà ¥À¢ä¤Ã«µÀÚªÉà £ÀªÀÄB vÁ

ªÁ

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

±À gÀ ZÀ PÀÄ §Ä UÀÄ ±ÀÄ ±À gÀ ZÀ PÀÄ §Ä UÀÄ ±ÀÄ ±À gÀ ZÀ PÀÄ §Ä UÀÄ ±ÀÄ ±À gÀ ZÀ PÀÄ §Ä UÀÄ ±ÀÄ ±À

wy

²æÃPÀªÀįÁªÀÄzsÀĸÀÆzÀÀ£ÁAiÀÄ £ÀªÀÄB

GvÀÛgÁAiÀÄt-ªÀ¸ÀAvÀ IÄvÀÄ

WÀ.« £ÀPÀëvÀæ

¥Àæw 14 10 ¢éwà 15 52 vÀÈw 19 5 ZÀvÀÄ 23 41 ¥ÀAZÀ 29 23 µÀ¶×à 35 43 ¸À¥ÀÛ 42 6 CµÀÖ 47 54 £ÀªÀ 52 35 zÀ±À 55 44 KPÁ 57 6 zÁézÀ 56 37 vÀæ0iÉÆà 54 23 ZÀvÀÄgï 50 38 ¥ÀÇtÂð 45 37 ¥Àæw 39 41 ¢éwà 33 8 vÀÈw 26 16 ZÀvÀÄ 19 23 ¥ÀAZÀ 12 43 µÀ¶×à 6 30 ¸À¥ÀÛ/CµÀÖ 0 52/55 58 £ÀªÀ 51 57 zÀ±À 48 51 KPÁ 46 47 zÁézÀ 45 47 vÀæ0iÉÆà 45 56 ZÀvÀÄgï 47 15 CªÀiÁ 49 46

ZÉÊvÀæªÀiÁ¸À K¦æ¯ï 2022

gÉêÀ C²é ¨sÀgÀ PÀÈwÛ gÉÆû ªÀÄÈUÀ DzÁðæ ¥ÀÅ£À ¥ÀŵÀå ¥ÀŵÀå D±Éèà ªÀÄWÀ ¥sÀÇ¥sÀ GvÀÛ ºÀ¸ÁÛ avÁÛ/¸Áé«Ä «±Á C£ÀÄ eÉåà ªÀÄÆ ¥ÀǵÁ GµÁ ±ÀæªÀ zÀ¤ ±ÀvÀ ¥ÀǨsÁ G¨sÁ gÉêÀ C²é

WÀ.« AiÉÆÃUÀ 12 35 15 47 20 26 26 26 33 27 41 3 48 39 55 39 0 0 1 34 5 55 8 32 9 22 8 31 6 14 2 47/58 29 53 43 48 45 43 52 39 19 35 18 31 57 29 25 27 46 27 6 27 29 28 58 31 35 35 22

WÀ.«

LAzÀæ 5 27 ªÉÊzsÀÈ 3 53 «µÀÌ 3 30 ¦æÃw 4 13 D0iÀÄÄ 5 51 ¸Ë¨sÁ 8 6 ±ÉÆèsÀ 10 35 Cw 12 52 ¸ÀÄPÀ 14 31 zsÀÈw 15 10 ±ÀÆ® 14 35 UÀAqÀ 12 35 ªÀÈ¢Þ 9 9 zsÀÄæªÀ/ªÁåWÁ 4 21/58 22 ºÀµÀð 51 25 ªÀdæ 43 44 ¹¢Þ 35 34 ªÀåwà 27 10 ªÀj 18 46 ¥Àj 10 32 ²ªÀ/¹zÀÞ 2 39/55 15 ¸ÁzsÀå 48 28 ±ÀĨsÀ 42 22 ±ÀÄPÀè 37 1 §æºÀä 32 28 LAzÀæ 28 46 ªÉÊzsÀÈ 25 58 «µÀÌ 24 4 ¦æÃw 23 7

PÀgÀt

WÀ.«

«µÀ

§ªÀ PË® UÀgÀ ¨sÀzÀæ ¨Á® PË® UÀgÀ ¨sÀzÀæ ¨Á® vÉÊvÀ ªÀt §ªÀ PË® UÀgÀ ¨sÀzÀæ ¨Á® vÉÊvÀ ¨sÀzÀæ ¨Á® vÉÊvÀ ªÀt §ªÀ vÉÊvÀ ªÀt §ªÀ PË® UÀgÀ ¨sÀzÀæ ZÀvÀÄ

14 10 15 52 19 5 23 41 29 23 2 32 8 56 15 3 20 18 24 13 26 27 26 53 25 31 22 31 18 9 12 42 6 27 26 16 19 23 12 43 6 30 0 52 23 59 20 25 17 49 16 17 15 51 16 34 18 29

0 0 7 11 0 0 0 0 12 59 0 0 6 40 24 10 19 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 5 4 33 3 14 3 55 3 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 35 26 5

CªÀÄÈvÀ gÀ.G. 8 25/58 43 0 0 9 24 21 46 26 26 18 11 22 27 50 53 45 58 0 0 3 29 4 8/55 5 0 0/52 41 0 0/53 38 0 0/49 29 0 0/39 50 35 11 26 34 25 16 26 6 25 38 18 20 5 57 3 53 10 42 8 43 18 3 26 43 17 33

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

19 18 18 17 16 16 15 15 14 13 13 12 12 11 11 10 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5 5 4 4

gÀ.C. 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

33 33 33 33 zsÀ¤ 33 33 33 33 UÀÄ gÀ,§Ä gÁ 33 PÀÄ,±ÀÄ 16/04/2022 33 ¥ÀÆtÂðªÀiÁ ±À 33 33 PÉà ZÀ 33 33 33 33 34 34 34 34 34 zsÀ¤ 34 34 34 ±ÀÄ,UÀÄ gÀ,ZÀ §Ä gÁ 34 PÀÄ,±À 35 30/04/2022 CªÀiÁªÁ¸Áå 35 35 PÉà 35


53

zÀÈUÀÎtÂvÀ ¥ÀAZÁAUÀ - ²æñÀĨsÀPÀÈvï ¸ÀAªÀvÀìgÀ

²æñÁ°ªÁºÀ£À UÀvÀ±ÀPÉ 1944 ²æÃPÀªÀįÁªÀÄzsÀĸÀÆzÀÀ£ÁAiÀÄ £ÀªÀÄB vÁ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ªÁ

gÀ ZÀ PÀÄ §Ä UÀÄ ±ÀÄ ±À gÀ ZÀ PÀÄ §Ä UÀÄ ±ÀÄ ±À gÀ ZÀ PÀÄ §Ä UÀÄ ±ÀÄ ±À gÀ ZÀ PÀÄ §Ä UÀÄ ±ÀÄ ±À gÀ ZÀ

wy

¥Àæw ¢éwà vÀÈw vÀÈw ZÀvÀÄ ¥ÀAZÀ µÀ¶×à ¸À¥ÀÛ CµÀÖ £ÀªÀ zÀ±À KPÁ zÁézÀ vÀæ0iÉÆà ZÀvÀÄgï ¥ÀÇtÂð ¥Àæw/¢éwà vÀÈw ZÀvÀÄ ¥ÀAZÀ µÀ¶×à ¸À¥ÀÛ CµÀÖ £ÀªÀ zÀ±À KPÁ zÁézÀ vÀæ0iÉÆà ZÀvÀÄgï CªÀiÁ

WÀ.« £ÀPÀëvÀæ

53 26 58 10 0 0 3 47 9 59 16 19 22 20 27 30 31 21 33 33 33 51 32 13 28 42 23 32 16 59 9 24

1 9/52 36

44 8 36 7 28 50 22 36 17 37 14 4 12 1 11 29 12 23 14 37 18 2 22 25 27 37

¨sÀgÀ PÀÈwÛ gÉÆû ªÀÄÈUÀ ªÀÄÈUÀ DzÁðæ ¥ÀÅ£À ¥ÀŵÀå D±Éèà ªÀÄWÀ ¥sÀÇ¥sÀ GvÀÛ ºÀ¸ÁÛ avÁÛ ¸Áéwà «±Á C£ÀÄ eÉåÃ/ªÀÄÆ ¥ÀǵÁ GµÁ ±ÀæªÀ zsÀ¤ ±ÀvÀ ¥ÀǨsÁ G¨sÁ gÉêÀ C²é ¨sÀgÀ PÀÈwÛ PÀÈwÛ

ªÉʱÁRªÀiÁ¸À ªÉÄÃ-2022

²æÃgÀªÀiÁwæ«PÀæªÀiÁAiÀÄ £ÀªÀÄB

GvÀÛgÁAiÀÄt-ªÀ¸ÀAvÀ IÄvÀÄ WÀ.« AiÉÆÃUÀ

40 17 46 15 53 7 0 0 0 35 8 16 15 42 22 21 27 48 31 39 33 40 33 47 32 4 28 42 23 59 18 18 12 0 5 29/59 7 53 18 48 21 44 32 42 3 41 1 41 29 43 25 46 42 51 12 56 44 0 0 3 7

WÀ.«

PÀgÀt

D0iÀÄÄ 23 4 QA¸ÀÄÛ ¸Ë¨sÁ 23 53 ¨Á® ±ÉÆèsÀ 25 28 vÉÊvÀ Cw 27 38 UÀgÀ ¸ÀÄPÀ 30 9 ¨sÀzÀæ zsÀÈw 32 40 ¨Á® ±ÀÆ® 34 51 vÉÊvÀ UÀAqÀ 36 19 ªÀt ªÀÈ¢Þ 36 45 §ªÀ zsÀÄæªÀ 35 52 ¨Á® ªÁåWÁ 33 31 vÉÊvÀ ºÀµÀð 29 37 ªÀt ªÀdæ 24 14 §ªÀ ¹¢Þ 17 28 vÉÊvÀ ªÀåwà 9 33 ªÀt ªÀj 0 45/51 19 §ªÀ ²ªÀ 41 36 PË® ¹zÀÞ 31 53 ªÀt ¸ÁzsÀå 22 28 §ªÀ ±ÀĨsÀ 13 37 PË® ±ÀÄPÀè/¨ÁæºÀä 5 33/58 29 ªÀt LAzÀæ 52 32 §ªÀ ªÉÊzsÀÈ 47 48 PË® «µÀÌ 44 16 UÀgÀ ¦æÃw 41 56 ¨sÀzÀæ D0iÀÄÄ 40 41 ¨Á® ¸Ë¨sÁ 40 25 vÉÊvÀ ±ÉÆèsÀ 41 1 ªÀt Cw 42 18 ±ÀPÀÄ ¸ÀÄPÀ 44 10 £ÁUÀ

WÀ.«

21 35 25 47 30 58 3 47 9 59 16 19 22 20 27 30 31 21 2 39 3 53 3 14 0 40 23 32 16 59 9 24 1 9 18 23 10 7 2 23 22 36 17 37 14 4 12 1 11 29 12 23 14 37 18 2 22 25 27 37

«µÀ

2 37 14 33 32 7 10 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 54 12 44 0 0 0 0 0 0 0 0 7 15 16 3 41 32 18 27 30 59 0 0

CªÀÄÈvÀ gÀ.G.

28 41 45 37

37 0 32 9

0 0/41 24

0 0 10 18 5 59 24 46 26 37 18 35 17 12 18 54 14 58 5 5/59 41 0 0/49 59 0 0/47 4 0 0/45 58 43 36 34 45 21 13 18 7 24 20 22 20 32 5 41 28 32 53 44 42 57 35 0 0

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

3 3 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 59 59 59 59 58 58 58 58 58 58 57 57 57 57 57 57 57 57

gÀ.C.

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

35 35 35 36 36 zsÀ¤ 36 36 36 gÀ,§Ä ±ÀÄ,UÀÄ gÁ 37 37 PÀÄ,±À 16/05/2022 37 ¥ÀÆtÂðªÀiÁ 37 ZÀ,PÉà 37 38 38 38 38 39 39 39 39 40 zsÀ¤ 40 40 40 PÀÄ, UÀÄ ±ÀÄ, gÁ gÀ,§Ä ZÀ 41 ±À 41 30/05/2022 CªÀiÁªÁ¸Áå 41 42 PÉà 42


54

zÀÈUÀÎtÂvÀ ¥ÀAZÁAUÀ - ²æñÀĨsÀPÀÈvï ¸ÀAªÀvÀìgÀ

²æñÁ°ªÁºÀ£À UÀvÀ±ÀPÉ 1944 ²æÃgÀªÀiÁwæ«PÀæªÀiÁAiÀÄ £ÀªÀÄB vÁ

31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

ªÁ

PÀÄ §Ä UÀÄ ±ÀÄ ±À gÀ ZÀ PÀÄ §Ä UÀÄ ±ÀÄ ±À gÀ ZÀ PÀÄ §Ä UÀÄ ±ÀÄ ±À gÀ ZÀ PÀÄ §Ä UÀÄ ±ÀÄ ±À gÀ ZÀ PÀÄ §Ä

wy

²æêÀȵÁPÀ¦ÃªÁªÀÄ£ÁAiÀÄ £ÀªÀÄB

GvÀÛgÁAiÀÄt-VæõÀä IÄvÀÄ

WÀ.« £ÀPÀëvÀæ

¥Àæw 33 24 ¢éwà 39 34 vÀÈw 45 50 ZÀvÀÄ 51 52 ¥ÀAZÀ 57 20 µÀ¶×à 0 0 µÀ¶×à 1 48 ¸À¥ÀÛ 4 55 CµÀÖ 6 24 £ÀªÀ 6 2 zÀ±À/KPÁ 3 43/59 31 zÁézÀ 53 36 vÀæ0iÉÆà 46 13 ZÀvÀÄgï 37 42 ¥ÀÇtÂð 28 28 ¥Àæw 18 55 ¢éwà 9 27 vÀÈw/ZÀvÀÄ 0 32/52 33 ¥ÀAZÀ 45 53 µÀ¶×à 40 50 ¸À¥ÀÛ 37 37 CµÀÖ 36 19 £ÀªÀ 36 55 zÀ±À 39 15 KPÁ 43 1 zÁézÀ 47 55 vÀæ0iÉÆà 53 34 ZÀvÀÄgï 59 38 CªÀiÁ 0 0 CªÀiÁ 5 51

eÉåõÀתÀiÁ¸À dÆ£ï 2022

gÉÆû ªÀÄÈUÀ DzÁðæ ¥ÀÅ£À ¥ÀŵÀå D±Éèà ªÀÄWÀ ¥sÀÇ¥sÀ GvÀÛ ºÀ¸ÁÛ avÁÛ ¸Áéwà «±Á C£ÀÄ eÉåà ªÀÄÆ ¥ÀǵÁ GµÁ ±ÀæªÀ/zsÀ¤ ±ÀvÀ ¥ÀǨsÁ G¨sÁ gÉêÀ gÉêÀ C²é ¨sÀgÀ PÀÈwÛ gÉÆû ªÀÄÈUÀ DzÁðæ

WÀ.« AiÉÆÃUÀ

10 8 17 36 25 15 32 48 39 54 46 9 51 11 54 40 56 23 56 12 54 8 50 19 45 1 38 34 31 24 23 56 16 36 9 53 4 10/59 53 57 15 56 30 57 39 0 0 0 35 5 8 10 57 17 42 25 2 32 38 40 16

WÀ.«

zsÀÈw 46 27 ±ÀÆ® 48 59 UÀAqÀ 51 34 ªÀÈ¢Þ 53 57 zsÀÄæªÀ 55 54 ªÁåWÁ 57 5 ºÀµÀð 57 16 ªÀdæ 56 12 ¹¢Þ 53 41 ªÀåwà 49 39 ªÀj 44 3 ¥Àj 37 0 ²ªÀ 28 40 ¹zÀÞ 19 18 ¸ÁzsÀå/±ÀĨsÀ 9 12/58 42 ±ÀÄPÀè 48 9 §æºÀä 37 53 LAzÀæ 28 16 ªÉÊzsÀÈ 19 36 «µÀÌ 12 11 ¦æÃw 6 10 D0iÀÄÄ/¸Ë¨sÁ 1 42/58 47 ±ÉÆèsÀ 57 19 Cw 57 8 ¸ÀÄPÀ 58 1 zsÀÈw 59 41 ±ÀÆ® 0 0 ±ÀÆ® 1 53 UÀAqÀ 4 23 ªÀÈ¢Þ 6 58

PÀgÀt

QA¸ÀÄÛ ¨Á® vÉÊvÀ ªÀt §ªÀ PË® vÉÊvÀ ªÀt §ªÀ PË® UÀgÀ §ªÀ PË® UÀgÀ ¨sÀzÀæ PË® UÀgÀ ¨sÀzÀæ PË® UÀgÀ ¨sÀzÀæ ¨Á® vÉÊvÀ ªÀt §ªÀ PË® UÀgÀ ¨sÀzÀæ ZÀvÀÄ £ÁUÀ

WÀ.«

«µÀ

0 27 0 0 6 28 0 0 12 42 0 0 18 52 0 0 24 37 0 0 29 35 16 31 1 48 20 0 4 55 13 41 6 24 14 33 6 2 18 43 3 43 16 53 26 31 8 34 19 53 4 23 11 59 0 0 3 8 0 0 18 55 0 0 9 27 0 0 0 32 0 0 19 14 0 0 13 19 18 8 9 7 14 6 6 49 21 59 6 28 30 10 7 57 0 0/55 34 11 3 0 0 15 25 0 0 20 42 0 0 26 35 3 52 32 44 0 0 5 51 0 0

CªÀÄÈvÀ gÀ.G.

2 19/53 59 0 05/8 13 0 0 27 13 23 14 42 55 45 54 39 4 39 14 42 36 40 2 31 5 26 17 16 40 13 17 11 8 7 15/56 48 0 0/41 43 0 0/36 47 41 5 37 47 46 31 55 30 59 54/46 54 0 0/59 0 0 0 12 18 17 21 9 10 13 26

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6

57 57 57 57 57 57 57 57 58 58 58 58 58 58 58 58 59 59 59 59 59 0 0 0 0 1 1 1 1 2

gÀ.C.

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

42 42 43 43 43 44 44 44 44 45 45 45 46 46 46 46 47 47 47 47 47 48 48 48 48 48 49 49 49 49

zsÀ¤

PÉÃ,UÀÄ ±ÀÄ,gÁ ±À

gÀ,§Ä

14/06/2022 ¥ÀÆtÂðªÀiÁ ZÀ

PÉÃ

zsÀ¤

PÀÄ,gÁ §Ä,±ÀÄ 29/06/2022 CªÀiÁªÁ¸Áå

gÀ,ZÀ


55

zÀÈUÀÎtÂvÀ ¥ÀAZÁAUÀ - ²æñÀĨsÀPÀÈvï ¸ÀAªÀvÀìgÀ

²æñÁ°ªÁºÀ£À UÀvÀ±ÀPÉ 1944 ²æêÀȵÀPÀ¦ÃªÁªÀÄ£ÁAiÀÄ £ÀªÀÄB vÁ

30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

ªÁ

UÀÄ ±ÀÄ ±À gÀ ZÀ PÀÄ §Ä UÀÄ ±ÀÄ ±À gÀ ZÀ PÀÄ §Ä UÀÄ ±ÀÄ ±À gÀ ZÀ PÀÄ §Ä UÀÄ ±ÀÄ ±À gÀ ZÀ PÀÄ §Ä UÀÄ

wy

WÀ.« £ÀPÀëvÀæ

¥Àæw 11 59 ¢éwà 17 48 vÀÈw 23 7 ZÀvÀÄ 27 42 ¥ÀAZÀ 31 16 µÀ¶×à 33 35 ¸À¥ÀÛ 34 25 CµÀÖ 33 33 £ÀªÀ 30 55 zÀ±À 26 29 KPÁ 20 24 zÁézÀ 12 52 vÀæ/ZÀvÀÄgï 4 13/54 49 ¥ÀÇtÂð 45 5 ¥Àæw 35 28 ¢éwà 26 25 vÀÈw 18 23 ZÀvÀÄ 11 49 ¥ÀAZÀ 7 2 µÀ¶×à 4 18 ¸À¥ÀÛ 3 43 CµÀÖ 5 13 £ÀªÀ 8 32 zÀ±À 13 19 KPÁ 19 4 zÁézÀ 25 19 vÀæ0iÉÆà 31 37 ZÀvÀÄgï 37 39 CªÀiÁ 43 10

DµÁqsÀªÀiÁ¸À dįÉÊ 2022 ²æÃzsÀ£Áå²æÃzsÀgÁAiÀÄ £ÀªÀÄB

GvÀÛgÁAiÀÄt / zÀQëuÁAiÀÄ£À-VæõÀä IÄvÀÄ WÀ.« AiÉÆÃUÀ

¥ÀÅ£À 47 41 ¥ÀŵÀå 54 44 D±Éèà 0 0 D±Éèà 1 8 ªÀÄWÀ 6 42 ¥sÀÇ¥sÀ 11 8 GvÀÛ 14 12 ºÀ¸ÁÛ 15 40 avÁÛ 15 24 ¸Áéwà 13 21 «±Á 9 36 C£ÀÄ/eÉåõÀ× 4 21/57 55 ªÀÄÆ 50 40 ¥ÀǵÁ 43 2 GµÁ 35 30 ±ÀæªÀ 28 33 zsÀ¤ 22 40 ±ÀvÀ 18 16 ¥ÀǨsÁ 15 42 G¨sÁ 15 11 gÉêÀ 16 48 C²é 20 24 ¨sÀgÀ 25 41 PÀÈwÛ 32 16 gÉÆû 39 39 ªÀÄÈUÀ 47 22 DzÁðæ 55 2 ¥ÀÅ£À 0 0 ¥ÀÅ£À 2 19

WÀ.«

zsÀÄæªÀ 9 30 ªÁåWÁ 11 47 ºÀµÀð 13 43 ªÀdæ 15 6 ¹¢Þ 15 45 ªÀåwà 15 29 ªÀj 14 5 ¥Àj 11 25 ²ªÀ 7 20 ¹zÀÞ /¸ÁzsÀå 1 48/54 52 ±ÀĨsÀ 46 38 ±ÀÄPÀè 37 19 §æºÀä 27 12 LAzÀæ 16 36 ªÉÊzsÀÈ/«µÀÌ 5 52/55 25 ¦æÃw 45 36 D0iÀÄÄ 36 46 ¸Ë¨sÁ 29 14 ±ÉÆèsÀ 23 16 Cw 19 0 ¸ÀÄPÀ 16 26 zsÀÈw 15 29 ±ÀÆ® 15 55 UÀAqÀ 17 25 ªÀÈ¢Þ 19 39 zsÀÄæªÀ 22 15 ªÁåWÁ 24 54 ºÀµÀð 27 22 ªÀdæ 29 27

PÀgÀt

§ªÀ PË® UÀgÀ ¨sÀzÀæ ¨Á® PË® UÀgÀ ¨sÀzÀæ ¨Á® UÀgÀ ¨sÀzÀæ ¨Á® vÉÊvÀ ¨sÀzÀæ ¨Á® vÉÊvÀ ¨sÀzÀæ ¨Á® vÉÊvÀ ªÀt §ªÀ PË® UÀgÀ ¨sÀzÀæ ¨Á® vÉÊvÀ ªÀt ¨sÀzÀæ ZÀvÀÄ

WÀ.«

11 59 17 48 23 7 27 42 31 16 2 34 4 8 4 8 2 25 26 29 20 24 12 52 4 13 19 57 10 16 0 50 18 23 11 49 7 2 4 18 3 43 5 13 8 32 13 19 19 4 25 19 31 37 4 40 10 26

«µÀ

15 21 11 27 31 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 3 13 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 15 0 0 0 0 18 45 0 0 12 43 30 22 0 0

CªÀÄÈvÀ gÀ.G.

42 19 38 16 58 7 0 0 1 35/55 29 0 0/56 51 0 0 1 53 0 0/53 45 0 0/50 37 0 0/42 16 0 0/39 52 38 9 34 4 22 59 6 59 0 0 2 57/57 53 0 0 4 41 12 7 2 42 14 7 27 11 32 16 24 9 28 30 57 16 0 0/52 59

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9

gÀ.C.

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

49 49 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 49 49 49 49 49 49 48 48 48

zsÀ¤

gÀ,§Ä ±ÀÄ

UÀÄ

PÀÄ,gÁ

±À

13/07/2022 ¥ÀÆtÂðªÀiÁ

PÉÃ

zsÀ¤

PÀÄ,gÁ

±ÀÄ

gÀ,§Ä 28/07/2022 ZÀ CªÀiÁªÁ¸Áå


56

zÀÈUÀÎtÂvÀ ¥ÀAZÁAUÀ - ²æñÀĨsÀPÀÈvï ¸ÀAªÀvÀìgÀ

²æñÁ°ªÁºÀ£À UÀvÀ±ÀPÉ 1944 ²æÃzsÀ£Áå²æÃzsÀgÁAiÀÄ £ÀªÀÄB vÁ

29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

ªÁ

±ÀÄ ±À gÀ ZÀ PÀÄ §Ä UÀÄ ±ÀÄ ±À gÀ ZÀ PÀÄ §Ä UÀÄ ±ÀÄ ±À gÀ ZÀ PÀÄ §Ä UÀÄ ±ÀÄ ±À gÀ ZÀ PÀÄ §Ä UÀÄ ±ÀÄ ±À

wy

¥Àæw ¢éwà vÀÈw ZÀvÀÄ ¥ÀAZÀ µÀ¶×à ¸À¥ÀÛ CµÀÖ £ÀªÀ zÀ±À KPÁ zÁézÀ vÀæ0iÉÆà ZÀvÀÄgï ¥ÀÇtÂð/¥Àæw ¢éwà vÀÈw ZÀvÀÄ ¥ÀAZÀ µÀ¶×à ¸À¥ÀÛ CµÀÖ £ÀªÀ zÀ±À KPÁ zÁézÀ zÁézÀ vÀæ0iÉÆà ZÀvÀÄgï CªÀiÁ

²æêÀÈzÁÞºÀȶÃPÉñÁAiÀÄ £ÀªÀÄB

zÀQëuÁAiÀÄ£À-ªÀµÀð IÄvÀÄ

WÀ.« £ÀPÀëvÀæ

48 1 52 8 55 23 57 40 58 52 58 48 57 21 54 26 50 1 44 10 37 3 28 57 20 11 11 8 2 15/53 59 46 46 41 1 37 6 35 15 35 33 37 53 41 59 47 22 53 29 59 47 0 0 5 46 11 5 15 30 18 57

±ÁæªÀtªÀiÁ¸À dįÉÊ-DUÀ¸ïÖ 2022

¥ÀŵÀå D±Éèà ªÀÄWÀ ¥sÀÇ¥sÀ GvÀÛ ºÀ¸ÁÛ avÁÛ ¸Áéwà «±Á C£ÀÄ eÉåà ªÀÄÆ ¥ÀǵÁ GµÁ/±ÀæªÀ zÀ¤ ±ÀvÀ ¥ÀǨsÁ G¨sÁ gÉêÀ C²é ¨sÀgÀ PÀÈwÛ gÉÆû ªÀÄÈUÀ ªÀÄÈUÀ DzÁðæ ¥ÀÅ£À ¥ÀŵÀå D±Éèà ªÀÄWÀ

WÀ.« AiÉÆÃUÀ

9 3 15 7 20 26 24 51 28 17 30 34 31 33 31 6 29 10 25 47 21 4 15 15 8 39 1 42/54 50 48 30 43 11 39 19 37 16 37 16 39 22 43 27 49 12 56 7 0 0 3 40 11 18 18 35 25 9 30 50 35 33

WÀ.«

¹¢Þ 31 4 ªÀåwà 32 7 ªÀj 32 31 ¥Àj 32 13 ²ªÀ 31 6 ¹zÀÞ 29 3 ¸ÁzsÀå 25 57 ±ÀĨsÀ 21 42 ±ÀÄPÀè 16 15 §æºÀä 9 35 LAzÀæ/ªÉÊzsÀÈ 1 47/53 1 «µÀÌ 43 28 ¦æÃw 33 28 D0iÀÄÄ 23 19 ¸Ë¨sÁ 13 23 ±ÉÆèsÀ/Cw 4 3/55 40 ¸ÀÄPÀ 48 32 zsÀÈw 42 56 ±ÀÆ® 39 1 UÀAqÀ 36 48 ªÀÈ¢Þ 36 11 zsÀÄæªÀ 36 55 ªÁåWÁ 38 40 ºÀµÀð 41 2 ªÀdæ 43 36 ¹¢Þ 46 1 ªÀåwà 47 59 ªÀj 49 19 ¥Àj 49 54 ²ªÀ 49 44

PÀgÀt

QA¸ÀÄÛ ¨Á® vÉÊvÀ ªÀt §ªÀ PË® UÀgÀ ¨sÀzÀæ ¨Á® vÉÊvÀ ªÀt §ªÀ vÉÊvÀ ªÀt §ªÀ vÉÊvÀ ªÀt §ªÀ PË® UÀgÀ ¨sÀzÀæ ¨Á® vÉÊvÀ ªÀt §ªÀ PË® vÉÊvÀ ªÀt ±ÀPÀÄ £ÁUÀ

WÀ.«

15 37 20 5 23 46 26 32 28 16 28 49 28 3 25 52 22 12 17 5 10 39 3 5 20 11 11 8 2 15 20 24 13 52 8 57 6 0 5 12 6 33 9 49 14 37 20 24 26 38 32 47 5 46 11 5 15 30 18 57

«µÀ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 29 6 32 0 0 4 2 8 47 30 40 6 34 17 56 35 30 13 38 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 5 7

CªÀÄÈvÀ gÀ.G.

0 0 12 25 15 37 9 27 11 4 16 49 17 8 11 9 9 47 3 9 2 40 2 38/59 46 0 0/49 19 0 0/33 31 26 54 28 25 22 12 27 18 32 57 22 18 32 17 44 21 48 56 40 39 0 0/44 56 0 0 13 41 9 17 28 17 30 56

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13

gÀ.C.

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

48 47 47 47 46 46 46 45 45 45 44 44 44 43 43 42 42 41 41 40 40 39 39 38 38 37 36 36 35 35

zsÀ¤

UÀÄ

±À,ZÀ

PÀÄ

12/08/2022 ¥ÀÆtÂðªÀiÁ

gÀ,±ÀÄ §Ä

PÉÃ

zsÀ¤

PÀÄ

27/08/2022 CªÀiÁªÁ¸Áå

PÉÃ

±ÀÄ gÀ,ZÀ §Ä


57

zÀÈUÀÎtÂvÀ ¥ÀAZÁAUÀ - ²æñÀĨsÀPÀÈvï ¸ÀAªÀvÀìgÀ

²æñÁ°ªÁºÀ£À UÀvÀ±ÀPÉ 1944 ²æêÀÈzÁÞºÀȶÃPÉñÁAiÀÄ £ÀªÀÄB vÁ

28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

ªÁ

gÀ ZÀ PÀÄ §Ä UÀÄ ±ÀÄ ±À gÀ ZÀ PÀÄ §Ä UÀÄ ±ÀÄ ±À gÀ ZÀ PÀÄ §Ä UÀÄ ±ÀÄ ±À gÀ ZÀ PÀÄ §Ä UÀÄ ±ÀÄ ±À gÀ

wy

WÀ.« £ÀPÀëvÀæ

¥Àæw 21 23 ¢éwà 22 52 vÀÈw 23 23 ZÀvÀÄ 22 57 ¥ÀAZÀ 21 33 µÀ¶×à 19 8 ¸À¥ÀÛ 15 39 CµÀÖ 11 8 £ÀªÀ/zÀ±À 5 38/59 14 KPÁ 52 10 zÁézÀ 44 41 vÀæ0iÉÆà 37 6 ZÀvÀÄgï 29 49 ¥ÀÇtÂð 23 11 ¥Àæw 17 37 ¢éwà 13 28 vÀÈw 11 3 ZÀvÀÄ 10 33 ¥ÀAZÀ 12 1 µÀ¶×à 15 19 ¸À¥ÀÛ 20 5 CµÀÖ 25 52 £ÀªÀ 32 4 zÀ±À 38 6 KPÁ 43 26 zÁézÀ 47 44 vÀæ0iÉÆà 50 47 ZÀvÀÄgï 52 32 CªÀiÁ 53 1

¥sÀÇ¥sÀ GvÀÛ ºÀ¸ÁÛ avÁÛ ¸Áéwà «±Á C£ÀÄ eÉåà ªÀÄÆ ¥ÀǵÁ GµÁ ±ÀæªÀ zsÀ¤ ±ÀvÀ ¥ÀǨsÁ G¨sÁ gÉêÀ C²é ¨sÀgÀ PÀÈwÛ gÉÆû ªÀÄÈUÀ DzÁðæ ¥ÀÅ£À ¥ÀŵÀå D±Éèà ªÀÄWÀ ¥sÀÇ¥sÀ GvÀÛ

¨sÁzÀæ¥ÀzÀªÀiÁ¸À DUÀ¸ïÖ-¸É¥ÉÖA§gï 2022

zÀQëuÁAiÀÄ£À-ªÀµÀð IÄvÀÄ WÀ.« AiÉÆÃUÀ

39 19 42 9 44 2 44 59 44 58 43 56 41 51 38 44 34 40 29 50 24 28 18 52 13 24 8 30 4 33 1 56 0 58 1 52 4 40 9 17 15 21 22 25 29 54 37 15 43 56 49 37 54 5 57 17 59 17

WÀ.«

¹zÀÞ 48 47 ¸ÁzsÀå 47 5 ±ÀĨsÀ 44 38 ±ÀÄPÀè 41 25 §æºÀä 37 25 LAzÀæ 32 36 ªÉÊzsÀÈ 26 56 «µÀÌ 20 24 ¦æÃw 13 5 D0iÀÄÄ/¸Ë¨sÁ 5 3/56 29 ±ÉÆèsÀ 47 35 Cw 38 37 ¸ÀÄPÀ 29 54 zsÀÈw 21 44 ±ÀÆ® 14 25 UÀAqÀ 8 15 ªÀÈ¢Þ 3 27 zsÀÄæªÀ/ªÁåWÁ 0 9/58 24 ºÀµÀð 58 6 ªÀdæ 59 1 ¹¢Þ 0 0 ¹¢Þ 0 50 ªÀåwà 3 7 ªÀj 5 27 ¥Àj 7 27 ²ªÀ 8 47 ¹zÀÞ 9 15 ¸ÁzsÀå 8 43 ±ÀĨsÀ 7 10

PÀgÀt

§ªÀ PË® UÀgÀ ¨sÀzÀæ ¨Á® vÉÊvÀ ªÀt §ªÀ PË® ªÀt §ªÀ PË® UÀgÀ §ªÀ PË® UÀgÀ ¨sÀzÀæ ¨Á® vÉÊvÀ ªÀt §ªÀ PË® UÀgÀ ªÀt §ªÀ PË® UÀgÀ ¨sÀzÀæ ZÀvÀÄ

WÀ.«

«µÀ

²æÃAiÀÄeÁÕ¥ÀzÀä£Á¨sÁAiÀÄ £ÀªÀÄB

CªÀÄÈvÀ gÀ.G.

21 23 0 0 24 13 22 52 0 0 25 12 23 23 5 43 30 28 22 57 6 16 30 38 21 33 0 0 24 54 19 8 0 0 24 14 15 39 0 0 18 41 11 8 0 0 19 48 5 38 0 0 21 39 25 41 0 0 20 40 18 26 0 0 11 44/57 6 10 54 0 0 0 0/51 32 3 25 0 0 0 0/53 42 23 11 0 0 0 0/47 33 17 37 0 0 0 0/52 8 13 28 0 0 0 0/56 47 11 3 0 0/53 23 57 29/45 12 10 33 0 0 0 0/53 46 12 1 0 0 0 0 15 19 0 0 4 33 20 5 0 0 8 16/59 33 25 52 0 0 0 0 32 4 0 0 3 34 5 7 5 26 32 20 10 49 0 0 28 2 15 38 20 54 47 4 19 18 23 48 49 30 21 41 17 5 42 21 22 47 17 48 42 36

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

gÀ.C.

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

34 33 33 32 32 31 30 30 29 28 28 27 26 26 25 24 24 23 22 21 21 20 19 19 18 17 17 16 15

zsÀ¤

UÀÄ ZÀ ±À

PÀÄ

10/09/2022 ¥ÀÆtÂðªÀiÁ

PÉÃ

gÀ,±ÀÄ §Ä

zsÀ¤

UÀÄ ±À

PÀÄ

25/09/2022 CªÀiÁªÁ¸Áå

PÉÃ

ZÀ gÀ,§Ä ±ÀÄ


58

²æñÁ°ªÁºÀ£À UÀvÀ±ÀPÉ 1944 ²æÃAiÀÄeÁÕ¥ÀzÀä£Á¨sÁAiÀÄ £ÀªÀÄB vÁ

26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

ªÁ

ZÀ PÀÄ §Ä UÀÄ ±ÀÄ ±À gÀ ZÀ PÀÄ §Ä UÀÄ ±ÀÄ ±À gÀ ZÀ PÀÄ §Ä UÀÄ ±ÀÄ ±À gÀ ZÀ PÀÄ §Ä UÀÄ ±ÀÄ ±À gÀ ZÀ PÀÄ

wy

WÀ.« £ÀPÀëvÀæ

¥Àæw 52 21 ºÀ¸ÁÛ ¢éwà 50 42 ºÀ¸ÁÛ vÀÈw 48 10 avÁÛ /¸Áéwà ZÀvÀÄ 44 53 «±Á ¥ÀAZÀ 40 57 C£ÀÄ µÀ¶×à 36 27 eÉåà ¸À¥ÀÛ 31 28 ªÀÄÆ CµÀÖ 26 4 ¥ÀǵÁ £ÀªÀ 20 22 GµÁ zÀ±À 14 31 ±ÀæªÀ KPÁ 8 41 zsÀ¤ zÁézÀ/vÀæAiÉÆà 3 7/58 2 ±ÀvÀ ZÀvÀÄgï 53 45 ¥ÀǨsÁ ¥ÀÇtÂð 50 31 G¨sÁ ¥Àæw 48 36 gÉêÀ ¢éwà 48 13 C²é vÀÈw 49 28 ¨sÀgÀ ZÀvÀÄ 52 20 PÀÈwÛ ¥ÀAZÀ 56 40 gÉÆû µÀ¶×à 0 0 ªÀÄÈUÀ µÀ¶×à 2 7 DzÁðæ ¸À¥ÀÛ 8 13 ¥ÀÅ£À CµÀÖ 14 23 ¥ÀŵÀå £ÀªÀ 20 2 ¥ÀŵÀå zÀ±À 24 40 D±Éèà KPÁ 27 54 ªÀÄWÀ zÁézÀ 29 33 ¥sÀÇ¥sÀ vÀæ0iÉÆà 29 35 GvÀÛ ZÀvÀÄgï 28 4 ºÀ¸ÁÛ CªÀiÁ 25 11 avÁÛ

D±ÀéAiÀÄÄdªÀiÁ¸À ¸É¥ÉÖA§gï-CPÉÆÖçgï 2022

zÀÈUÀÎtÂvÀ ¥ÀAZÁAUÀ - ²æñÀĨsÀPÀÈvï ¸ÀAªÀvÀìgÀ

²æÃEA¢gÁzÁªÉÆÃzÀgÁAiÀÄ £ÀªÀÄB

zÀQëuÁAiÀÄ£À-±ÀgÀzï IÄvÀÄ WÀ.« AiÉÆÃUÀ

0 0 0 10 0 5/59 10 57 31 55 15 52 27 49 10 45 31 41 36 37 36 33 43 30 11 27 18 25 20 24 33 25 11 27 22 31 9 36 24 42 51 50 3 57 28 0 0 4 31 10 42 15 36 19 1 20 50 21 9 20 5

WÀ.«

±ÀÄPÀè 4 40 §æºÀä/LAzÀæ 1 16/57 6 ªÉÊzsÀÈ 52 15 «µÀÌ 46 47 ¦æÃw 40 49 D0iÀÄÄ 34 22 ¸Ë¨sÁ 27 32 ±ÉÆèsÀ 20 21 Cw 12 55 ¸ÀÄPÀ 5 19/57 43 ±ÀÆ® 50 17 UÀAqÀ 43 12 ªÀÈ¢Þ 36 41 zsÀÄæªÀ 30 58 ªÁåWÁ 26 13 ºÀµÀð 22 37 ªÀdæ 20 16 ¹¢Þ 19 11 ªÀåwà 19 18 ªÀj 20 25 ¥Àj 22 16 ²ªÀ 24 28 ¹zÀÞ 26 35 ¸ÁzsÀå 28 15 ±ÀĨsÀ 29 5 ±ÀÄPÀè 28 51 §æºÀä 27 24 LAzÀæ 24 40 ªÉÊzsÀÈ 20 44 «µÀÌ 15 41

PÀgÀt

QA¸ÀÄÛ ¨Á® vÉÊvÀ ªÀt §ªÀ PË® UÀgÀ §ªÀ PË® UÀgÀ ¨sÀzÀæ ¨Á® UÀgÀ ¨sÀzÀæ ¨Á® vÉÊvÀ ªÀt §ªÀ PË® UÀgÀ ªÀt §ªÀ PË® UÀgÀ ¨sÀzÀæ ¨Á® vÉÊvÀ ªÀt ±ÀPÀÄ £ÁUÀ

WÀ.«

22 42 21 32 19 26 16 32 12 56 8 44 4 0 26 4 20 22 14 31 8 41 3 7 25 54 22 8 19 33 18 23 18 48 20 51 24 28 29 22 2 7 8 13 14 23 20 2 24 40 27 54 29 33 29 35 28 4 25 11

«µÀ

22 30 0 0 0 0 14 38 8 59 10 27 13 12 13 33 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 47 0 0 0 0 16 19 0 0 8 8 25 36 21 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CªÀÄÈvÀ gÀ.G.

46 50 0 0/46 0 0 0/39 23 38 0 32 6 33 20 35 53 36 4 28 28 15 8 11 10 15 0 9 59 15 27 20 22 8 38 16 37 26 31 29 27 20 12 23 49 52 34 48 32 0 0 8 10 11 2 4 7 4 19 8 5 6 22/58 2

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 15 15

gÀ.C.

18 15 18 14 18 13 18 13 18 12 18 11 18 11 18 10 18 9 18 9 18 8 18 7 18 7 18 6 18 5 18 5 18 4 18 4 18 3 18 3 18 2 18 1 18 1 18 0 17 60 17 59 17 59 17 59 17 58 17 58

zsÀ¤

UÀÄ,ZÀ ±À

PÀÄ

09/10/2022 ¥ÀÆtÂðªÀiÁ

PÉÃ

gÀ,§Ä ±ÀÄ

zsÀ¤

UÀÄ ±À

PÀÄ

25/10/2022 CªÀiÁªÁ¸Áå gÀ,±ÀÄ ZÀ,PÉÃ

§Ä


59

²æñÁ°ªÁºÀ£À UÀvÀ±ÀPÉ 1944 ²æÃEA¢gÁzÁªÉÆÃzÀgÁAiÀÄ £ÀªÀÄB vÁ

26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

ªÁ

§Ä UÀÄ ±ÀÄ ±À gÀ ZÀ PÀÄ §Ä UÀÄ ±ÀÄ ±À gÀ ZÀ PÀÄ §Ä UÀÄ ±ÀÄ ±À gÀ ZÀ PÀÄ §Ä UÀÄ ±ÀÄ ±À gÀ ZÀ PÀÄ §Ä

wy

WÀ.« £ÀPÀëvÀæ

zÀÈUÀÎtÂvÀ ¥ÀAZÁAUÀ - ²æñÀĨsÀPÀÈvï ¸ÀAªÀvÀìgÀ

PÁwÃðPÀªÀiÁ¸À CPÉÆÖçgï-£ÀªÉA§gï 2022

²æà ²æÃPÉñÀªÁAiÀÄ £ÀªÀÄB

zÀQëuÁAiÀÄ£À-±ÀgÀzï IÄvÀÄ WÀ.« AiÉÆÃUÀ

WÀ.«

¥Àæw 21 10 ¸Áéwà 17 54 ¦æÃw 9 42 ¢éwà 16 17 «±Á 14 49 D0iÀÄÄ/¸Ë¨sÁ 2 58/55 42 vÀÈw 10 47 C£ÀÄ 11 8 ±ÉÆèsÀ 48 4 ZÀvÀÄ/¥ÀAZÀ 4 56/58 57 eÉåà 7 5 Cw 40 16 µÀ¶×à 53 1 ªÀÄÆ/¥ÀƪÁð 2 54/58 49 ¸ÀÄPÀ 32 28 ¸À¥ÀÛ 47 20 GµÁ 54 59 zsÀÈw 24 49 CµÀÖ 42 3 ±ÀæªÀ 51 32 ±ÀÆ® 17 26 £ÀªÀ 37 16 zÀ¤ 48 37 UÀAqÀ 10 24 zÀ±À 33 6 ±ÀvÀ 46 20 ªÀÈ¢Þ/zsÀÄæªÀ 3 50/57 49 KPÁ 29 41 ¥ÀǨsÁ 44 48 ªÁåWÁ 52 24 zÁézÀ 27 6 G¨sÁ 44 8 ºÀµÀð 47 42 vÀæ0iÉÆà 25 29 gÉêÀ 44 26 ªÀdæ 43 47 ZÀvÀÄgï 24 57 C²é 45 49 ¹¢Þ 40 44 ¥ÀÇtÂð 25 35 ¨sÀgÀ 48 21 ªÀåwà 38 36 ¥Àæw 27 28 PÀÈwÛ 52 6 ªÀj 37 25 ¢éwà 30 36 gÉÆû 57 2 ¥Àj 37 12 vÀÈw 34 56 ªÀÄÈUÀ 0 0 ²ªÀ 37 51 ZÀvÀÄ 40 16 ªÀÄÈUÀ 3 2 ¹zÀÞ 39 16 ¥ÀAZÀ 46 20 DzÁðæ 9 54 ¸ÁzsÀå 41 13 µÀ¶×à 52 40 ¥ÀÅ£À 17 16 ±ÀĨsÀ 43 23 ¸À¥ÀÛ 58 45 ¥ÀŵÀå 24 40 ±ÀÄPÀè 45 25 CµÀÖ 0 0 D±Éèà 31 34 §æºÀä 46 55 CµÀÖ 4 0 ªÀÄWÀ 37 28 LAzÀæ 47 33 £ÀªÀ 8 0 ¥sÀÇ¥sÀ 41 55 ªÉÊzsÀÈ 47 1 zÀ±À 10 20 GvÀÛ 44 40 «µÀÌ 45 5 KPÁ 10 48 ºÀ¸ÁÛ 45 33 ¦æÃw 41 40 zÁézÀ 9 21 avÁÛ 44 37 D0iÀÄÄ 36 47 vÀæ0iÉÆà 6 6 ¸Áéwà 42 1 ¸Ë¨sÁ 30 32 ZÀvÀÄgï/CªÀiÁ 1 15/55 8 «±Á 38 2 ±ÉÆèsÀ 23 6

PÀgÀt

§ªÀ PË® UÀgÀ ¨sÀzÀæ PË® UÀgÀ ¨sÀzÀæ ¨Á® vÉÊvÀ ªÀt ¨Á® vÉÊvÀ ªÀt §ªÀ PË® UÀgÀ ªÀt §ªÀ PË® UÀgÀ ¨sÀzÀæ ¨Á® PË® UÀgÀ ¨sÀzÀæ ¨Á® vÉÊvÀ ªÀt ±ÀPÀÄ

WÀ.«

21 10 16 17 10 47 4 56 25 59 20 11 14 41 9 37 5 7 1 18 27 6 25 29 24 57 25 35 27 28 30 36 2 38 7 31 13 15 19 29 25 42 31 23 4 0 8 0 10 20 10 48 9 21 6 6 1 15

«µÀ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 26 6 19 2 58 7 49 3 50 10 25 16 10 37 31 12 43 22 7 37 19 14 24 0 0 0 0 0 0 0 0 2 35 6 50 0 0 3 8 8 24 7 40 0 0 0 0

CªÀÄÈvÀ gÀ.G.

0 0/55 56 0 0/48 42 0 0/48 30 0 0/49 57 0 0/49 33 41 54 28 55 25 46 30 55 27 12 34 11 40 22 29 18 37 47 47 43 50 22 40 47 0 0/44 3 0 0 12 38 8 51 29 17 33 6 27 5 28 14 32 44 31 16 23 24 19 55

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

15 15 15 16 16 16 16 16 17 17 17 18 18 18 19 19 19 20 20 20 21 21 22 22 22 23 23 24 24

gÀ.C.

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

57 57 56 56 56 55 55 55 54 54 54 54 53 53 53 53 53 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52

zsÀ¤

UÀÄ ±À

ZÀ,gÁ

PÀÄ

08/11/2022 ¥ÀÆtÂðªÀiÁ gÀ,§Ä ±ÀÄ,PÉÃ

zsÀ¤

UÀÄ ±À

PÀÄ

23/11/2022 CªÀiÁªÁ¸Áå

gÀ,§Ä ZÀ,PÉà ±ÀÄ


60

zÀÈUÀÎtÂvÀ ¥ÀAZÁAUÀ - ²æñÀĨsÀPÀÈvï ¸ÀAªÀvÀìgÀ

²æñÁ°ªÁºÀ£À UÀvÀ±ÀPÉ 1944 ²æà ²æÃPÉñÀªÁAiÀÄ £ÀªÀÄB vÁ

24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

ªÁ

UÀÄ ±ÀÄ ±À gÀ ZÀ PÀÄ §Ä UÀÄ ±ÀÄ ±À gÀ ZÀ PÀÄ §Ä UÀÄ ±ÀÄ ±À gÀ ZÀ PÀÄ §Ä UÀÄ ±ÀÄ ±À gÀ ZÀ PÀÄ §Ä UÀÄ ±ÀÄ

wy

WÀ.« £ÀPÀëvÀæ

¥Àæw 48 4 ¢éwà 40 26 vÀÈw 32 37 ZÀvÀÄ 24 59 ¥ÀAZÀ 17 52 µÀ¶×à 11 34 ¸À¥ÀÛ 6 18 CµÀÖ/£ÀªÀ 2 14/59 28 zÀ±À 57 58 KPÁ 57 44 zÁézÀ 58 41 vÀæ0iÉÆà 0 0 vÀæ0iÉÆà 0 43 ZÀvÀÄgï 3 46 ¥ÀÇtÂð 7 45 ¥Àæw 12 35 ¢éwà 18 8 vÀÈw 24 14 ZÀvÀÄ 30 38 ¥ÀAZÀ 36 59 µÀ¶×à 42 49 ¸À¥ÀÛ 47 41 CµÀÖ 51 6 £ÀªÀ 52 43 zÀ±À 52 19 KPÁ 49 49 zÁézÀ 45 19 vÀæ0iÉÆà 39 5 ZÀvÀÄgï 31 26 CªÀiÁ 22 48

ªÀiÁUÀð²gÀªÀiÁ¸À £ÀªÉA§gï-r¸ÉA§gï 2022

zÀQëuÁAiÀÄ£À-ºÉêÀÄAvÀ IÄvÀÄ

WÀ.« AiÉÆÃUÀ

C£ÀÄ 33 1 eÉåà 27 19 ªÀÄÆ 21 21 ¥ÀǵÁ 15 29 GµÁ 10 5 ±ÀæªÀ 5 26 zsÀ¤/±ÀvÀ 1 48/59 22 ¥ÀǨsÁ 58 9 G¨sÁ 58 12 gÉêÀ 59 28 C²é 0 0 C²é 1 51 ¨sÀgÀ 5 18 PÀÈwÛ 9 44 gÉÆû 15 2 ªÀÄÈUÀ 21 6 DzÁðæ 27 51 ¥ÀÅ£À 35 6 ¥ÀŵÀå 42 34 D±Éèà 49 55 ªÀÄWÀ 56 42 ¥sÀÇ¥sÀ 0 0 ¥sÀÇ¥sÀ 2 26 GvÀÛ 6 43 ºÀ¸ÁÛ 9 13 avÁÛ 9 43 ¸Áéwà 8 11 «±Á/C£ÀÆ 4 46/59 45 eÉåà 53 28 ªÀÄÆ 46 23

WÀ.«

Cw 14 45 ¸ÀÄPÀ/zsÀÈw 5 44/56 23 ±ÀÆ® 46 58 UÀAqÀ 37 46 ªÀÈ¢Þ 29 3 zsÀÄæªÀ 21 2 ªÁåWÁ 13 53 ºÀµÀð 7 42 ªÀdæ/¹¢Þ 2 31/58 23 ªÀåwà 55 12 ªÀj 52 56 ¥Àj 51 30 ²ªÀ 50 51 ¹zÀÞ 50 55 ¸ÁzsÀå 51 37 ±ÀĨsÀ 52 54 ±ÀÄPÀè 54 38 §æºÀä 56 41 LAzÀæ 58 50 ªÉÊzsÀÈ 0 0 ªÉÊzsÀÈ 0 47 «µÀÌ 2 15 ¦æÃw 2 53 D0iÀÄÄ 2 21 ¸Ë¨sÁ/±ÉÆèsÁ 0 25/56 56 Cw 51 47 ¸ÀÄPÀ 45 3 zsÀÈw 36 56 ±ÀÆ® 27 39 UÀAqÀ 17 32

PÀgÀt

QA¸ÀÄÛ ¨Á® vÉÊvÀ ¨sÀzÀæ ¨Á® vÉÊvÀ ªÀt §ªÀ vÉÊvÀ ªÀt §ªÀ PË® vÉÊvÀ ªÀt §ªÀ PË® UÀgÀ ¨sÀzÀæ ¨Á® PË® UÀgÀ ¨sÀzÀæ ¨Á® vÉÊvÀ ªÀt §ªÀ PË® UÀgÀ ¨sÀzÀæ £ÁUÀ

WÀ.«

21 34 14 14 6 31 24 59 17 52 11 34 6 18 2 14 28 42 27 50 28 11 29 41 0 43 3 46 7 45 12 35 18 8 24 14 30 38 3 49 9 56 15 17 19 25 21 55 22 31 21 3 17 33 12 14 5 20 22 48

«µÀ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 21 24 28 31 10 53 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 0 0 21 14 26 8 21 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 16 14 5

²æîQëöäãÁgÁAiÀÄuÁAiÀÄ £ÀªÀÄB

CªÀÄÈvÀ gÀ.G.

11 35 9 47 9 17 7 0/57 50 0 0/43 44 0 0/39 40 0 0/44 24 40 51 48 33 55 46 45 32 0 0/55 5 0 0 5 49 8 5/59 24 0 0 0 0 31 1 27 16 48 9 52 47 47 47 0 0/50 24 0 0/56 35 0 0/56 37 0 0/49 50 0 0/49 6 0 0/38 59 36 47 35 15

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 32 32 33 34 34 35 35 36 36 37 37 38 38 39 39 40

gÀ.C.

17 52 17 52 17 52 17 52 17 53 zsÀ¤ 17 53 17 53 17 53 gÁ PÀÄ,ZÀ UÀÄ 17 53 17 54 08/12/2022 17 54 ¥ÀÆtÂðªÀiÁ ±À 17 54 PÉà 17 54 §Ä,±ÀÄ gÀ 17 55 17 55 17 55 17 56 17 56 17 57 17 57 17 57 17 58 zsÀ¤ 17 58 17 59 17 59 gÁ UÀÄ PÀÄ 17 60 23/12/2022 18 0 CªÀiÁªÁ¸Áå 18 1 ±À 18 1 gÀ,§Ä PÉà 18 2 ±ÀÄ,ZÀ


61

zÀÈUÀÎtÂvÀ ¥ÀAZÁAUÀ - ²æñÀĨsÀPÀÈvï ¸ÀAªÀvÀìgÀ zÀQëuÁAiÀÄ£À / GvÀÛgÁAiÀÄt-ºÉêÀÄAvÀ IÄvÀÄ

²æñÁ°ªÁºÀ£À UÀvÀ±ÀPÉ 1944 ²æîQëöäãÁgÁAiÀÄuÁAiÀÄ £ÀªÀÄB vÁ

24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

ªÁ

±À gÀ ZÀ PÀÄ §Ä UÀÄ ±ÀÄ ±À gÀ ZÀ PÀÄ §Ä UÀÄ ±ÀÄ ±À gÀ ZÀ PÀÄ §Ä UÀÄ ±ÀÄ ±À gÀ ZÀ PÀÄ §Ä UÀÄ ±ÀÄ ±À

wy

WÀ.« £ÀPÀëvÀæ

WÀ.« AiÉÆÃUÀ

¥Àæw 13 37 ¥ÀǵÁ 38 58 ¢éwÃ/vÀÈwà 4 21/55 29 GµÁ 31 42 ZÀvÀÄ 47 23 ±ÀæªÀ 25 2 ¥ÀAZÀ 40 30 zsÀ¤ 19 24 µÀ¶×à 35 7 ±ÀvÀ 15 9 ¸À¥ÀÛ 31 28 ¥ÀǨsÁ 12 33 CµÀÖ 29 39 G¨sÁ 11 44 £ÀªÀ 29 36 gÉêÀ 12 39 zÀ±À 31 11 C²é 15 12 KPÁ 34 9 ¨sÀgÀ 19 8 zÁézÀ 38 14 PÀÈwÛ 24 13 vÀæ0iÉÆà 43 10 gÉÆû 30 8 ZÀvÀÄgï 48 43 ªÀÄÈUÀ 36 41 ¥ÀÇtÂð 54 41 DzÁðæ 43 40 ¥Àæw 0 0 ¥ÀÅ£À 50 56 ¥Àæw 0 54 ¥ÀŵÀå 58 19 ¢éwà 7 15 D±Éèà 0 0 vÀÈw 13 30 D±Éèà 5 37 ZÀvÀÄ 19 24 ªÀÄWÀ 12 39 ¥ÀAZÀ 24 37 ¥sÀÇ¥sÀ 19 4 µÀ¶×à 28 47 GvÀÛ 24 30 ¸À¥ÀÛ 31 30 ºÀ¸ÁÛ 28 36 CµÀÖ 32 26 avÁÛ 31 0 £ÀªÀ 31 23 ¸Áéwà 31 29 zÀ±À 28 15 «±Á 29 56 KPÁ 23 8 C£ÀÄ 26 26 zÁézÀ 16 16 eÉåà 21 13 14 39 vÀæ0iÉÆÃ/ZÀvÀÄgï 7 59/58 44 ªÀÄÆ CªÀiÁ 48 57 ¥ÀǵÁ/GµÁ 7 9/59 13

WÀ.«

ªÀÈ¢Þ/zsÀÄæªÀ 6 56/56 13 ªÁåWÁ 45 45 ºÀµÀð 35 52 ªÀdæ 26 53 ¹¢Þ 19 5 ªÀåwà 12 37 ªÀj 7 35 ¥Àj 3 58 ²ªÀ 1 40 ¹zÀÞ 0 31 ¸ÁzsÀå 0 19 ±ÀĨsÀ 0 52 ±ÀÄPÀè 1 59 §æºÀä 3 31 LAzÀæ 5 20 ªÉÊzsÀÈ 7 19 «µÀÌ 9 23 ¦æÃw 11 22 D0iÀÄÄ 13 7 ¸Ë¨sÁ 14 22 ±ÉÆèsÀ 14 53 Cw 14 23 ¸ÀÄPÀ 12 35 zsÀÈw 9 19 ±ÀÆ®/UÀAqÀ 4 26/57 56 ªÀÈ¢Þ 49 55 zsÀÄæªÀ 40 38 ªÁåWÁ 30 20 ºÀµÀð 19 24

PÀgÀt

§ªÀ PË® ªÀt §ªÀ PË® UÀgÀ ¨sÀzÀæ PË® vÉÊvÀ ªÀt §ªÀ PË® UÀgÀ ¨sÀzÀæ ¨Á® PË® UÀgÀ ¨sÀzÀæ ¨Á® vÉÊvÀ ªÀt ¨sÀzÀæ ¨Á® vÉÊvÀ ªÀt ¨Á® vÉÊvÀ ªÀt ZÀvÀÄ

WÀ.«

13 37 4 21 21 27 13 55 7 42 3 7 0 20 29 36 0 12 2 32 6 6 10 39 15 55 21 41 27 47 0 54 7 15 13 30 19 24 24 37 28 47 0 20 2 10 2 8 0 4 23 8 16 16 7 59 23 50

«µÀ

¥ÀĵÀå ªÀiÁ¸À r¸ÉA§gï-22 d£ÀªÀj 2023

²æÃPÀªÀįÁªÀiÁzsÀªÁAiÀÄ £ÀªÀÄB

CªÀÄÈvÀ gÀ.G.

10 22 31 24 0 0 20 33 0 0 4 47/58 41 0 0 0 0 0 0 0 0/56 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 33/59 22 7 45 0 0 0 0 9 21 0 0 20 47 11 13 24 26 0 0 15 22 3 15 18 53 20 26 47 22 16 34 43 31 37 26 0 0 0 0 4 21 0 0 9 11 0 0 4 40 0 0 8 14 0 0 15 58 0 0 17 48 0 0 12 48 0 0 12 0 0 0 5 27 0 0 4 35 0 0 3 48/59 59 0 0 0 0/48 38

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

40 41 41 42 42 42 43 43 44 44 44 45 45 45 46 46 46 47 47 47 47 47 48 48 48 48 48 48 48

gÀ.C.

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 9 9 10 10 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 18

zsÀ¤

UÀÄ ±ÀÄ,±À

PÀÄ

05/01/2023 ¥ÀÆtÂðªÀiÁ

gÀ,§Ä

PÉÃ

zsÀ¤ zsÀ¤

UÀÄ ±À gÀ,±ÀÄ §Ä,ZÀ

PÀÄ

21/01/2023 CªÀiÁªÁ¸Áå

PÉÃ


62

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ªÁ

gÀ ZÀ PÀÄ §Ä UÀÄ ±ÀÄ ±À gÀ ZÀ PÀÄ §Ä UÀÄ ±ÀÄ ±À gÀ ZÀ PÀÄ §Ä UÀÄ ±ÀÄ ±À gÀ ZÀ PÀÄ §Ä UÀÄ ±ÀÄ ±À gÀ ZÀ

wy

WÀ.« £ÀPÀëvÀæ

¥Àæw 39 9 ¢éwà 29 50 vÀÈw 21 26 ZÀvÀÄ 14 26 ¥ÀAZÀ 9 11 µÀ¶×à 5 56 ¸À¥ÀÛ 4 49 CµÀÖ 5 44 £ÀªÀ 8 30 zÀ±À 12 45 KPÁ 18 6 zÁézÀ 24 7 vÀæ0iÉÆà 30 26 ZÀvÀÄgï 36 48 ¥ÀÇtÂð 42 59 ¥Àæw 48 51 ¢éwà 54 16 vÀÈw 59 4 ZÀvÀÄ 0 0 ZÀvÀÄ 3 3 ¥ÀAZÀ 5 57 µÀ¶×à 7 32 ¸À¥ÀÛ 7 33 CµÀÖ 5 50 £ÀªÀ/zÀ±À 2 18/57 2 KPÁ 50 14 zÁézÀ 42 12 vÀæ0iÉÆà 33 18 ZÀvÀÄgï 23 59 CªÀiÁ 14 43

±ÀæªÀ zsÀ¤ ±ÀvÀ ¥ÀǨsÁ G¨sÁ gÉêÀ C²é ¨sÀgÀ PÀÈwÛ gÉÆû ªÀÄÈUÀ DzÁðæ ¥ÀÅ£À ¥ÀÅ£À ¥ÀŵÀå D±Éèà ªÀÄWÀ ¥sÀÇ¥sÀ GvÀÛ ºÀ¸ÁÛ avÁÛ ¸Áéwà «±Á C£ÀÄ eÉåà ªÀÄÆ ¥ÀǵÁ GµÁ ±ÀæªÀ zsÀ¤

ªÀiÁWÀ ªÀiÁ¸À d£ÀªÀj-¥sɧæªÀj 2023

zÀÈUÀÎtÂvÀ ¥ÀAZÁAUÀ - ²æñÀĨsÀPÀÈvï ¸ÀAªÀvÀìgÀ

²æñÁ°ªÁºÀ£À UÀvÀ±ÀPÉ 1944 ²æà PÀªÀįÁªÀiÁzsÀªÁAiÀÄ £ÀªÀÄB

²æÃ¥ÀzÁäUÉÆëAzÁAiÀÄ £ÀªÀÄB

GvÀÛgÁAiÀÄt-²²gÀ IÄvÀÄ WÀ.« AiÉÆÃUÀ

51 22 44 6 37 54 33 13 30 21 29 31 30 44 33 52 38 37 44 37 51 27 58 45 0 0 6 12 13 34 20 41 27 26 33 40 39 13 43 49 47 15 49 14 49 36 48 12 45 4 40 21 34 21 27 25 20 2 12 39

WÀ.«

ªÀd/¹¢Þ 8 13/57 9 ªÀåwà 46 38 ªÀj 37 0 ¥Àj 28 36 ²ªÀ 21 41 ¹zÀÞ 16 23 ¸ÁzsÀå 12 44 ±ÀĨsÀ 10 40 ±ÀÄPÀè 9 59 §æºÀä 10 25 LAzÀæ 11 41 ªÉÊzsÀÈ 13 28 «µÀÌ 15 32 ¦æÃw 17 40 D0iÀÄÄ 19 43 ¸Ë¨sÁ 21 35 ±ÉÆèsÀ 23 8 Cw 24 18 ¸ÀÄPÀ 24 57 zsÀÈw 24 54 ±ÀÆ® 23 59 UÀAqÀ 22 0 ªÀÈ¢Þ 18 46 zsÀÄæªÀ 14 10 ªÁåWÁ 8 9 ºÀµÀð/ªÀdæ 0 46/52 7 ¹¢Þ 42 30 ªÀåwà 32 10 ªÀj 21 29 ¥Àj 10 50

PÀgÀt

QA¸ÀÄÛ ¨Á® UÀgÀ ¨sÀzÀæ ¨Á® vÉÊvÀ ªÀt §ªÀ PË® UÀgÀ ¨sÀzÀæ ¨Á® vÉÊvÀ UÀgÀ ¨sÀzÀæ ¨Á® vÉÊvÀ ªÀt §ªÀ ¨Á® vÉÊvÀ ªÀt §ªÀ PË® UÀgÀ §ªÀ PË® UÀgÀ ±ÀPÀÄ £ÁUÀ

WÀ.«

14 4 4 26 21 26 14 26 9 11 5 56 4 49 5 44 8 30 12 45 18 6 24 7 30 26 3 38 9 55 15 56 21 35 26 41 31 4 3 3 5 57 7 32 7 33 5 50 2 18 23 37 16 14 7 48 23 59 14 43

«µÀ

11 11 3 23 3 24 0 0 0 0 0 0 23 41 0 0 9 21 25 47 3 26 18 15 35 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 9 8 18 5 2 6 39 0 0 4 46 6 47 5 12 0 0 0 0 0 0

CªÀÄÈvÀ gÀ.G.

32 1 24 26 24 55 17 53 22 3 26 48 15 27 24 23 35 22 39 2 30 9 33 57 35 44 0 0/58 52 0 0 19 28 24 1 19 18 22 51 30 58 33 39 29 52 30 50 26 10 27 33 28 52 26 45 16 26 0 0/52 53 0 0/52 47

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

48 49 49 49 49 49 48 48 48 48 48 48 48 48 47 47 47 47 47 46 46 46 45 45 45 44 44 44 43 43

gÀ.C.

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

18 19 19 20 20 zsÀ¤ 20 21 21 gÁ PÀÄ UÀÄ 22 22 ±ÀÄ,±À 05/02/2023 23 ¥ÀÆtÂðªÀiÁ gÀ 23 §Ä PÉà 23 24 24 25 25 25 26 26 26 27 zsÀ¤ 27 27 27 ±ÀÄ,UÀÄ gÁ PÀÄ 28 gÀ,±À 20/02/2023 ZÀ 28 28 §Ä CªÀiÁªÁ¸Áå 28 PÉà 29


63

zÀÈUÀÎtÂvÀ ¥ÀAZÁAUÀ - ²æñÀĨsÀPÀÈvï ¸ÀAªÀvÀìgÀ

²æñÁ°ªÁºÀ£À UÀvÀ±ÀPÉ 1944 ²æà ¥ÀzÁäUÉÆëAzÁAiÀÄ £ÀªÀÄB vÁ

21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

ªÁ

PÀÄ §Ä UÀÄ ±ÀÄ ±À gÀ ZÀ PÀÄ §Ä UÀÄ ±ÀÄ ±À gÀ ZÀ PÀÄ §Ä UÀÄ ±ÀÄ ±À gÀ ZÀ PÀÄ §Ä UÀÄ ±ÀÄ ±À gÀ ZÀ PÀÄ

wy

WÀ.« £ÀPÀëvÀæ

¥sÁ®ÄÎt ªÀiÁ¸À ¥sɧæªÀj-ªÀiÁZïð 2023

²æÃ¥À¢ä¤Ã«µÀÚªÉà £ÀªÀÄB

GvÀÛgÁAiÀÄt-²²gÀ IÄvÀÄ WÀ.« AiÉÆÃUÀ

¥Àæw/¢éwà 5 58/58 11 ±ÀvÀ/¥ÀƨsÁ 5 46/59 50 vÀÈw 51 49 G¨sÁ 55 20 ZÀvÀÄ 47 12 gÉêÀ 52 37 ¥ÀAZÀ 44 38 C²é 51 54 µÀ¶×à 44 11 ¨sÀgÀ 53 16 ¸À¥ÀÛ 45 49 PÀÈwÛ 56 37 CµÀÖ 49 16 gÉÆû 0 0 £ÀªÀ 54 11 gÉÆû 1 41 zÀ±À 0 0 ªÀÄÈUÀ 8 3 zÀ±À 0 5 DzÁðæ 15 13 KPÁ 6 26 ¥ÀÅ£À 22 45 zÁézÀ 12 48 ¥ÀŵÀå 30 12 vÀæ0iÉÆà 18 50 D±Éèà 37 16 ZÀvÀÄgï 24 17 ªÀÄWÀ 43 44 ¥ÀÇtÂð 28 59 ¥sÀÇ¥sÀ 49 28 ¥Àæw 32 52 GvÀÛ 54 24 ¢éwà 35 52 ºÀ¸ÁÛ 58 27 vÀÈw 37 54 avÁÛ 0 0 ZÀvÀÄ 38 54 avÁÛ 1 35 ¥ÀAZÀ 38 44 ¸Áéwà 3 39 µÀ¶×à 37 21 «±Á 4 34 ¸À¥ÀÛ 34 39 C£ÀÄ 4 14 CµÀÖ 30 40 eÉåÃ/ªÀÄÆ 2 38/59 45 £ÀªÀ 25 26 ¥ÀǵÁ 55 43 zÀ±À 19 7 GµÁ 50 44 KPÁ 11 56 ±ÀæªÀ 45 3 zÁézÀ/vÀæAiÉÆà 4 10/56 10 zÀ¤ 39 1 ZÀvÀÄgï 48 22 ±ÀvÀ 33 1 CªÀiÁ 41 7 ¥ÀǨsÁ 27 27

WÀ.«

²ªÀ/¹zÀÞ 0 34/51 4 ¸ÁzsÀå 42 40 ±ÀĨsÀ 35 40 ±ÀÄPÀè 30 16 §æºÀä 26 31 LAzÀæ 24 25 ªÉÊzsÀÈ 23 49 «µÀÌ 24 26 ¦æÃw 25 57 D0iÀÄÄ 28 1 ¸Ë¨sÁ 30 17 ±ÉÆèsÀ 32 28 Cw 34 21 ¸ÀÄPÀ 35 45 zsÀÈw 36 36 ±ÀÆ® 36 50 UÀAqÀ 36 23 ªÀÈ¢Þ 35 13 zsÀÄæªÀ 33 14 ªÁåWÁ 30 23 ºÀµÀð 26 34 ªÀdæ 21 45 ¹¢Þ 15 54 ªÀåwà 9 2 ªÀj/¥Àj 1 14/52 39 ²ªÀ 43 31 ¹zÀÞ 34 6 ¸ÁzsÀå 24 41 ±ÀĨsÀ 15 35

PÀgÀt

§ªÀ vÉÊvÀ ªÀt §ªÀ PË® UÀgÀ ¨sÀzÀæ ¨Á® vÉÊvÀ UÀgÀ ¨sÀzÀæ ¨Á® vÉÊvÀ ªÀt §ªÀ ¨Á® vÉÊvÀ ªÀt §ªÀ PË® UÀgÀ ¨sÀzÀæ ¨Á® UÀgÀ ¨sÀzÀæ ¨Á® vÉÊvÀ ¨sÀzÀæ ZÀvÀÄ

WÀ.«

5 58 25 3 19 32 15 53 14 21 14 56 17 30 21 43 27 8 0 5 6 26 12 48 18 50 24 17 28 59 1 2 4 28 6 59 8 29 8 54 8 8 6 7 2 48 25 26 19 7 11 56 4 10 22 18 14 46

«µÀ

CªÀÄÈvÀ gÀ.G.

0 0 0 0/44 43 24 53 47 8 26 45 49 48 44 51 36 53 19 10 43 47 27 39 53 8 42 44 55 50 0 0 0 0/46 29 0 0 0 0/50 2 0 0 0 0 0 0 18 50 0 0 15 4 8 50 35 36 13 21 39 53 8 29 34 45 11 46 37 44 19 38 45 14 22 17 47 30 0 0 0 0/43 39 0 0 0 0/44 58 0 0 0 0/41 7 0 0 0 0/43 55 0 0 0 0/47 11 24 48 47 8 16 39 38 38 0 0 24 3 0 0 18 6 0 0 19 12 0 0 11 38

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

42 42 42 41 41 40 40 39 39 38 38 37 36 36 35 35 34 34 33 32 32 31 30 30 29 29 28 27 27

gÀ.C.

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

29 29 29 29 30 zsÀ¤ 30 30 30 ±ÀÄ,UÀÄ gÁ PÀÄ 30 gÀ,§Ä 30 ±À 07/03/2023 31 ¥ÀÆtÂðªÀiÁ 31 PÉà 31 31 31 31 31 31 31 32 32 32 32 32 32 gÀ,§Ä gÁ,±ÀÄ UÀÄ 32 ±À,ZÀ 21/03/2023 32 CªÀiÁªÁ¸Áå 32 32

PÉÃ

PÀÄ


64

²æà ±ÀĨsÀPÀÈvï£ÁªÀÄ ¸ÀAªÀvÀìgÀzÀ zÀÈPï £ÀPÀëvÀæ CAvÀå PÁ®UÀ¼ÀÄ 2022 - 2023 K¦æ¯ï-2022 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 3 24

gÉêÀ C²é ¨sÀgÀ PÀÈwÛ gÉÆû ªÀÄÈUÀ DzÁðæ ¥ÀÅ£À ¥ÀŵÀå ¥ÀŵÀå D±Éèà ªÀÄWÀ ¥sÀÇ¥sÀ GvÀÛ ºÀ¸ÁÛ

12 35 15 47 20 26 26 26 33 27 41 3 48 39 55 39 0 0 1 34 5 55 8 32 9 22 8 31 6 14 avÁÛ/¸Áéwà 2 47 58 29 «±Á 53 43 C£ÀÄ 48 45 eÉåà 43 52 ªÀÄÆ 39 19 ¥ÀǵÁ 35 18 GµÁ 31 57 ±ÀæªÀ 29 25

25 26 27 28 29 30

zsÀ¤ ±ÀvÀ ¥ÀǨsÁ G¨sÁ gÉêÀ C²é

27 46 27 6 27 29 28 58 31 35 35 22

ªÉÄà - 2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

¨sÀgÀ 40 17 PÀÈwÛ 46 15 gÉÆû 53 7 ªÀÄÈUÀ 0 0 ªÀÄÈUÀ 0 35 DzÁðæ 8 16 ¥ÀÅ£À 15 42 ¥ÀŵÀå 22 21 D±Éèà 27 48 ªÀÄWÀ 31 39 ¥sÀÇ¥sÀ 33 40 GvÀÛ 33 47 ºÀ¸ÁÛ 32 4 avÁÛ 28 42 ¸Áéwà 23 59 «±Á 18 18 C£ÀÄ 12 0 eÉåÃ/ªÀÄÆ 5 29 59 7

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

¥ÀǵÁ GµÁ ±ÀæªÀ zsÀ¤ ±ÀvÀ ¥ÀǨsÁ G¨sÁ gÉêÀ C²é ¨sÀgÀ PÀÈwÛ PÀÈwÛ gÉÆû

53 18 48 21 44 32 42 3 41 1 41 29 43 25 46 42 51 12 56 44 0 0 3 7 10 8

13 14 15 16 17 18

C£ÀÄ eÉåà ªÀÄÆ ¥ÀǵÁ GµÁ ±ÀæªÀ/zsÀ¤

38 34 31 24 23 56 16 36 9 53 4 10 59 53 19 ±ÀvÀ 57 15 20 ¥ÀǨsÁ 56 30 21 G¨sÁ 57 39 22 gÉêÀ 0 0 23 gÉêÀ 0 35 24 C²é 5 8 25 ¨sÀgÀ 10 57 dÆ£ï-2022 17 42 1 ªÀÄÈUÀ 17 36 26 PÀÈwÛ 2 DzÁðæ 25 15 27 gÉÆû 25 2 3 ¥ÀÅ£À 32 48 28 ªÀÄÈUÀ 32 38 4 ¥ÀŵÀå 39 54 29 DzÁðæ 40 16 47 41 5 D±Éèà 46 9 30 ¥ÀÅ£À 6 ªÀÄWÀ 51 11 dƯÉÊ -2022 7 ¥sÀÇ¥sÀ 54 40 1 ¥ÀŵÀå 54 44 0 0 8 GvÀÛ 56 23 2 D±Éèà 1 8 9 ºÀ¸ÁÛ 56 12 3 D±Éèà 6 42 10 avÁÛ 54 8 4 ªÀÄWÀ 11 8 1 ¸Áéwà 50 19 5 ¥sÀÇ¥sÀ 14 12 12 «±Á 45 1 6 GvÀÛ

7 8 9 10 11 12 13 4 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ºÀ¸ÁÛ 15 40 avÁÛ 15 24 ¸Áéwà 13 21 «±Á 9 36 C£ÀÄ/eÉåà 4 21 57 55 ªÀÄÆ 50 40 ¥ÀǵÁ 43 2 GµÁ 35 30 ±ÀæªÀ 28 33 zsÀ¤ 22 40 ±ÀvÀ 18 16 ¥ÀǨsÁ 15 42 G¨sÁ 15 11 gÉêÀ 16 48 C²é 20 24 ¨sÀgÀ 25 41 PÀÈwÛ 32 16 gÉÆû 39 39 ªÀÄÈUÀ 47 22 DzÁðæ 55 2 ¥ÀÅ£À 0 0 ¥ÀÅ£À 2 19 ¥ÀŵÀå 9 3 D±Éèà 15 7 ªÀÄWÀ 20 26

DUÀµïÖ -2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

¥sÀÇ¥sÀ 24 51 GvÀÛ 28 17 ºÀ¸ÁÛ 30 34 avÁÛ 31 33 ¸Áéwà 31 6 «±Á 29 10 C£ÀÄ 25 47 eÉåà 21 4 ªÀÄÆ 15 15 ¥ÀǵÁ 8 39 GµÁ/±ÀæªÀ 1 42 54 50 zsÀ¤ 48 30 ±ÀvÀ 43 11 ¥ÀǨsÁ 39 19 G¨sÁ 37 16 gÉêÀ 37 16 C²é 39 22 ¨sÀgÀ 43 27 PÀÈwÛ 49 12 gÉÆû 56 7 ªÀÄÈUÀ 0 0 ªÀÄÈUÀ 3 40 DzÁðæ 11 18 ¥ÀÅ£À 18 35 ¥ÀŵÀå 25 9

26 27 28 29 30 31

D±Éèà ªÀÄWÀ ¥sÀÇ¥sÀ GvÀÛ ºÀ¸ÁÛ avÁÛ

30 50 35 33 39 19 42 9 44 2 44 59

¸É¥ÉÖA§gï-2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

¸Áéwà «±Á C£ÀÄ eÉåà ªÀÄÆ ¥ÀǵÁ GµÁ ±ÀæªÀ zsÀ¤ ±ÀvÀ ¥ÀǨsÁ G¨sÁ gÉêÀ C²é ¨sÀgÀ PÀÈwÛ gÉÆû ªÀÄÈUÀ DzÁðæ ¥ÀÅ£À

44 58 43 56 41 51 38 44 34 40 29 50 24 28 18 52 13 24 8 30 4 33 1 56 0 58 1 52 4 40 9 17 15 21 22 25 29 54 37 15


65

18 ¥ÀŵÀå 0 0 19 ¥ÀŵÀå 4 31 20 D±Éèà 10 42 21 ªÀÄWÀ 15 36 22 ¥sÀÇ¥sÀ 19 1 23 GvÀÛ 20 50 24 ºÀ¸ÁÛ 21 9 25 avÁÛ 20 5 26 ¸Áéwà 17 54 27 «±Á 14 49 CPÉÆÖçgï- 2022 28 C£ÀÄ 11 8 1 eÉåà 52 27 29 eÉåà 7 5 2 ªÀÄÆ 49 10 30 ªÀÄÆ/¥ÀǵÁ 2 54 3 ¥ÀǵÁ 45 31 58 49 4 GµÁ 41 36 31 GµÁ 54 59 5 ±ÀæªÀ 37 36 £ÀªÉA§gï - 2022 6 zsÀ¤ 33 43 51 32 7 ±ÀvÀ 30 11 1 ±ÀæªÀ 48 37 8 ¥ÀǨsÁ 27 18 2 zsÀ¤ 46 20 9 G¨sÁ 25 20 3 ±ÀvÀ 10 gÉêÀ 24 33 4 ¥ÀǨsÁ 44 48 11 C²é 25 11 5 G¨sÁ 44 8 12 ¨sÀgÀ 27 22 6 gÉêÀ 44 26 45 49 13 PÀÈwÛ 31 9 7 C²é 48 21 14 gÉÆû 36 24 8 ¨sÀgÀ 52 6 15 ªÀÄÈUÀ 42 51 9 PÀÈwÛ 16 DzÁðæ 50 3 10 gÉÆû 57 2 0 0 17 ¥ÀÅ£À 57 28 11 ªÀÄÈUÀ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

¥ÀŵÀå D±Éèà ªÀÄWÀ ¥sÀÇ¥sÀ GvÀÛ ºÀ¸ÁÛ ºÀ¸ÁÛ avÁÛ «±Á C£ÀÄ

43 56 49 37 54 5 57 17 59 17 60 00 0 10 0 5 57 31 55 15

12 ªÀÄÈUÀ 13 DzÁðæ 14 ¥ÀÅ£À 15 ¥ÀŵÀå 16 D±Éèà 17 ªÀÄWÀ 18 ¥sÀÇ¥sÀ 19 GvÀÛ 20 ºÀ¸ÁÛ 21 avÁÛ 22 ¸Áéwà 23 «±Á 24 C£ÀÄ 25 eÉåà 26 ªÀÄÆ 27 ¥ÀǵÁ 28 GµÁ 29 ±ÀæªÀ 30 zsÀ¤/±ÀvÀ

3 2 9 54 17 16 24 40 31 34 37 28 41 55 44 40 45 33 44 37 42 1 38 2 33 1 27 19 21 21 15 29 10 5 5 26 1 48 59 22

r¸ÉA§gï - 2022 1 2 3 4 5 6 7 8

¥ÀǨsÁ G¨sÁ gÉêÀ C²é C²é ¨sÀgÀ PÀÈwÛ gÉÆû

9 10 11 12 13 14 5 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ªÀÄÈUÀ 21 6 DzÁðæ 27 51 ¥ÀÅ£À 35 6 ¥ÀŵÀå 42 34 D±Éèà 49 55 ªÀÄWÀ 56 42 ¥sÀÇ¥sÀ 0 0 ¥sÀÇ¥sÀ 2 26 GvÀÛ 6 43 ºÀ¸ÁÛ 9 13 avÁÛ 9 43 ¸Áéwà 8 11 «±Á/C£ÀÄ 4 46 59 45 eÉåà 53 28 ªÀÄÆ 46 23 ¥ÀǵÁ 38 58 GµÁ 31 42 ±ÀæªÀ 25 2 zsÀ¤ 19 24 ±ÀvÀ 15 9 ¥ÀǨsÁ 12 33 G¨sÁ 11 44 gÉêÀ 12 39

58 9 58 12 59 28 0 0 1 51 5 18 d£ÉªÀj - 2023 9 44 1 C²é 1512 15 2 2 ¨sÀgÀ 19 8

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

PÀÈwÛ gÉÆû ªÀÄÈUÀ DzÁðæ ¥ÀÅ£À ¥ÀŵÀå D±Éèà D±Éèà ªÀÄWÀ ¥sÀÇ¥sÀ GvÀÛ ºÀ¸ÁÛ avÁÛ ¸Áéwà «±Á C£ÀÄ eÉåà ªÀÄÆ

24 13 30 8 36 41 43 40 50 56 58 19 0 0 5 37 12 39 19 4 24 30 28 36 31 0 31 29 29 56 26 26 21 13 14 39 ¥ÀǵÁ/GµÁ7 9 59 13 ±ÀæªÀ 51 22 zsÀ¤ 44 6 ±ÀvÀ 37 54 ¥ÀǨsÁ 33 13 G¨sÁ 30 21 gÉêÀ 29 31 C²é 30 44 ¨sÀgÀ 33 52

30 PÀÈwÛ 38 37 25 ¨sÀgÀ 53 16 1 gÉÆû 44 37 26 PÀÈwÛ 56 37 ¥É§æªÀj - 2023 27 gÉÆû 0 0 1 ªÀÄÈUÀ 51 27 28 gÉÆû 1 41 2 DzÁðæ 58 45 ªÀiÁZïð - 2023 3 ¥ÀÅ£À 0 0 1 ªÀÄÈUÀ 8 3 4 ¥ÀÅ£À 6 12 2 DzÁðæ 15 13 5 ¥ÀŵÀå 13 34 3 ¥ÀÅ£À 22 45 6 D±Éèà 20 41 4 ¥ÀŵÀå 30 12 7 ªÀÄWÀ 27 26 5 D±Éèà 37 16 8 ¥sÀÇ¥sÀ 33 40 6 ªÀÄWÀ 43 44 9 GvÀÛ 39 13 7 ¥sÀÇ¥sÀ 49 28 10 ºÀ¸ÁÛ 43 49 8 GvÀÛ 54 24 11 avÁÛ 47 15 9 ºÀ¸ÁÛ 58 27 12 ¸Áéwà 49 14 10 avÁÛ 0 0 13 «±Á 49 36 11 avÁÛ 1 35 14 C£ÀÄ 48 12 12 ¸Áéwà 3 39 15 eÉåà 45 4 13 «±Á 4 34 16 ªÀÄÆ 40 21 14 C£ÀÄ 4 14 17 ¥ÀǵÁ 34 21 15 eÉåÃ/ªÀÄÆ 2 38 18 GµÁ 27 25 59 45 19 ±ÀæªÀ 20 2 20 zsÀ¤ 12 39 16 ¥ÀǵÁ 55 43 21 ±ÀvÀ/¥ÀǨsÁ 5 46 17 GµÁ 50 44 45 3 59 50 18 ±ÀæªÀ 39 1 22 G¨sÁ 55 20 19 zsÀ¤ 33 1 23 gÉêÀ 52 37 20 ±ÀvÀ 24 C²é 51 54 21 ¥ÀǨsÁ 27 27


24 66

²æà ±ÀĨsÀPÀÈvï ¸ÀAªÀvÀìgÀzÀ zÀÈPï UÀæºÀUÀ¼À £ÀPÀëvÀæ ¥ÁzÀ CAvÀå PÁ®UÀ¼ÀÄ 2022 - 2023 gÀ«

16.07.2022 20.07.2022 31.03.2022 gÉêÀ 1 19 25 3.04.2022 gÉêÀ 2 28 28 23.07.2022 7.04.2022 gÉêÀ 3 13 42 27.07.2022 10.04.2022 gÉêÀ 4 23 06 30.07.2022 14.04.2022 C²é 1 08 41 3.08.2022 17.04.2022 C²é 2 18 26 6.08.2022 20.04.2022 C²é 3 28 19 10.08.2022 24.04.2022 C²é 4 14 21 13.08.2022 27.04.2022 ¨sÀgÀ 1 24 31 17.08.2022 1.05.2022 ¨sÀgÀ 2 10 48 20.08.2022 4.05.2022 ¨sÀgÀ 3 21 15 24.08.2022 8.05.2022 ¨sÀgÀ 4 07 50 27.08.2022 11.05.2022 PÀÈwÛ 1 18 35 30.08.2022 14.05.2022 PÀÈwÛ 2 29 29 3.09.2022 18.05.2022 PÀÈwÛ 3 16 30 6.09.2022 21.05.2022 PÀÈwÛ 4 27 38 10.09.2022 25.05.2022 gÉÆû 1 14 51 13.09.2022 28.05.2022 gÉÆû 2 26 09 17.09.2022 1.06.2022 gÉÆû 3 13 32 20.09.2022 4.06.2022 gÉÆû 4 25 01 23.09.2022 8.06.2022 ªÀÄÈUÀ 1 12 36 27.09.2022 11.06.2022 ªÀÄÈUÀ 2 24 17 30.09.2022 15.06.2022 ªÀÄÈUÀ 3 12 03 4.10.2022 18.06.2022 ªÀÄÈUÀ 4 23 51 7.10.2022 22.06.2022 DzÁðæ 1 11 41 10.10.2022 25.06.2022 DzÁðæ 2 23 32 14.10.2022 29.06.2022 DzÁðæ 3 11 24 17.10.2022 2.07.2022 DzÁðæ 4 23 16 20.10.2022 6.07.2022 ¥ÀÅ£À 1 11 10 24.10.2022 9.07.2022 ¥ÀÅ£À 2 23 06 27.10.2022 13.07.2022 ¥ÀÅ£À 3 11 01 30.10.2022

¥ÀÅ£À ¥ÀŵÀå ¥ÀŵÀå ¥ÀŵÀå ¥ÀŵÀå D±Éèà D±Éèà D±Éèà D±Éèà ªÀÄWÀ ªÀÄWÀ ªÀÄWÀ ªÀÄWÀ ¥sÀÇ¥sÀ ¥sÀÇ¥sÀ ¥sÀÇ¥sÀ ¥sÀÇ¥sÀ GvÀÛ GvÀÛ GvÀÛ GvÀÛ ºÀ¸ÁÛ ºÀ¸ÁÛ ºÀ¸ÁÛ ºÀ¸ÁÛ avÁÛ avÁÛ avÁÛ avÁÛ ¸Áéwà ¸Áéwà ¸ÁéwÃ

4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

22 56 10 48 22 36 10 20 21 60 09 36 21 10 08 39 20 04 07 22 18 33 05 35 16 30 27 17 13 57 24 30 10 56 21 13 07 21 17 18 27 05 12 42 22 10 07 30 16 42 25 45 10 38 19 22 27 55 12 17 20 31 28 37

3.11.2022 6.11.2022 9.11.2022 13.11.2022 16.11.2022 19.11.2022 23.11.2022 26.11.2022 29.11.2022 3.12.2022 6.12.2022 9.12.2022 12.12.2022 16.12.2022 19.12.2022 22.12.2022 26.12.2022 29.12.2022 1.01.2023 4.01.2023 8.01.2023 11.01.2023 14.01.2023 17.01.2023 21.01.2023 24.01.2023 27.01.2023 31.01.2023 3.02.2023 6.02.2023 9.02.2023 13.02.2023

¸Áéwà 4 «±Á 1 «±Á 2 «±Á 3 «±Á 4 C£ÀÄ 1 C£ÀÄ 2 C£ÀÄ 3 C£ÀÄ 4 eÉåà 1 eÉåà 2 eÉåà 3 eÉåà 4 ªÀÄÆ 1 ªÀÄÆ 2 ªÀÄÆ 3 ªÀÄÆ 4 ¥ÀǵÁ 1 ¥ÀǵÁ 2 ¥ÀǵÁ 3 ¥ÀǵÁ 4 GµÁ 1 GµÁ 2 GµÁ 3 GµÁ 4 ±ÀæªÀ 1 ±ÀæªÀ 2 ±ÀæªÀ 3 ±ÀæªÀ 4 zsÀ¤ 1 zsÀ¤ 2 zsÀ¤ 3

12 35 20 26 28 10 11 46 19 14 26 34 09 46 16 52 23 53 06 50 13 43 20 32 27 17 09 58 16 34 23 07 05 38 12 08 18 38 25 09 07 40 14 12 20 45 27 17 09 51 16 28 23 08 05 53 12 43 19 39 26 39 09 44

16.02.2023 19.02.2023 23.02.2023 26.02.2023 1.03.2023 5.03.2023 8.03.2023 11.03.2023 15.03.2023 18.03.2023 21.03.2023 25.03.2023 28.03.2023 31.03.2023 4.04.2023 7.04.2023 10.04.2023 14.04.2023 17.04.2023 21.04.2023 24.04.2023 28.04.2023 28.04.2023

zsÀ¤ 4 ±ÀvÀ 1 ±ÀvÀ 2 ±ÀvÀ 3 ±ÀvÀ 4 ¥ÀǨsÁ 1 ¥ÀǨsÁ 2 ¥ÀǨsÁ 3 ¥ÀǨsÁ 4 G¨sÁ 1 G¨sÁ 2 G¨sÁ 3 G¨sÁ 4 gÉêÀ 1 gÉêÀ 2 gÉêÀ 3 gÉêÀ 4 C²é 1 C²é 2 C²é 3 C²é 4 ¨sÀgÀ 1 ¨sÀgÀ 1

16 54 24 09 07 30 14 60 22 37 06 24 14 20 22 23 06 34 14 52 23 19 07 54 16 40 25 36 10 42 19 59 29 24 14 58 24 40 10 30 20 30 06 40 06 40

zsÀ¤ zsÀ¤ zsÀ¤ ±ÀvÀ ±ÀvÀ ±ÀvÀ ±ÀvÀ ¥ÀǨsÁ

28 30 14 27 24 20 10 10 19 60 05 52 15 47 25 49

PÀÄd 2.04.2022 7.04.2022 11.04.2022 16.04.2022 20.04.2022 25.04.2022 29.04.2022 3.05.2022

2 3 4 1 2 3 4 1

8.05.2022 12.05.2022 17.05.2022 21.05.2022 26.05.2022 30.05.2022 4.06.2022 8.06.2022 13.06.2022 17.06.2022 22.06.2022 27.06.2022 1.07.2022 6.07.2022 11.07.2022 16.07.2022 21.07.2022 26.07.2022 31.07.2022 5.08.2022 10.08.2022 16.08.2022 21.08.2022 27.08.2022 2.09.2022 9.09.2022 16.09.2022 24.09.2022 3.10.2022 16.10.2022 13.11.2022 25.11.2022

¥ÀǨsÁ ¥ÀǨsÁ ¥ÀǨsÁ G¨sÁ G¨sÁ G¨sÁ G¨sÁ gÉêÀ gÉêÀ gÉêÀ gÉêÀ C²é C²é C²é C²é ¨sÀgÀ ¨sÀgÀ ¨sÀgÀ ¨sÀgÀ PÀÈwÛ PÀÈwÛ PÀÈwÛ PÀÈwÛ gÉÆû gÉÆû gÉÆû gÉÆû ªÀÄÈUÀ ªÀÄÈUÀ ªÀÄÈUÀ ªÀÄÈUÀ ªÀÄÈUÀ

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 2 1

11 60 22 23 08 60 19 56 07 12 18 53 07 02 19 45 09 05 23 07 13 57 05 40 22 25 16 19 11 29 08 07 06 25 06 36 08 59 13 53 21 44 09 06 24 44 21 37 25 09 13 31 14 12 09 39 14 33 11 56 13 54 14 55


24 67

4.12.2022 13.12.2022 23.12.2022 3.02.2023 15.02.2023 24.02.2023 5.03.2023 13.03.2023 20.03.2023 27.03.2023 2.04.2023 9.04.2023 15.04.2023 22.04.2023 28.04.2023 28.04.2023

gÉÆû gÉÆû gÉÆû gÉÆû gÉÆû ªÀÄÈUÀ ªÀÄÈUÀ ªÀÄÈUÀ ªÀÄÈUÀ DzÁðæ DzÁðæ DzÁðæ DzÁðæ ¥ÀÅ£À ¥ÀÅ£À ¥ÀÅ£À

4 3 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 2

15 41 09 54 18 31 21 05 16 41 27 48 12 36 05 47 12 23 11 25 28 43 17 29 26 39 08 50 12 31 12 31

G¨sÁ gÉêÀ gÉêÀ gÉêÀ gÉêÀ C²é C²é C²é C²é ¨sÀgÀ ¨sÀgÀ ¨sÀgÀ ¨sÀgÀ PÀÈwÛ PÀÈwÛ PÀÈwÛ PÀÈwÛ gÉÆû

4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1

08 57 24 44 15 59 06 50 21 24 11 52 26 25 17 18 08 47 25 16 19 10 15 03 13 40 16 11 24 15 17 18 26 39 17 52

§ÄzsÀ 31.03.2022 1.04.2022 3.04.2022 5.04.2022 6.04.2022 8.04.2022 9.04.2022 11.04.2022 13.04.2022 14.04.2022 16.04.2022 18.04.2022 20.04.2022 22.04.2022 24.04.2022 27.04.2022 30.04.2022 6.05.2022

14.05.2022 21.05.2022 27.05.2022 9.06.2022 14.06.2022 18.06.2022 21.06.2022 23.06.2022 26.06.2022 28.06.2022 30.06.2022 2.07.2022 3.07.2022 5.07.2022 7.07.2022 8.07.2022 10.07.2022 12.07.2022 13.07.2022 15.07.2022 16.07.2022 18.07.2022 19.07.2022 21.07.2022 23.07.2022 24.07.2022 26.07.2022 28.07.2022 30.07.2022 31.07.2022 2.08.2022 4.08.2022 6.08.2022 8.08.2022 11.08.2022 13.08.2022

PÀÈwÛ PÀÈwÛ PÀÈwÛ PÀÈwÛ PÀÈwÛ gÉÆû gÉÆû gÉÆû gÉÆû ªÀÄÈUÀ ªÀÄÈUÀ ªÀÄÈUÀ ªÀÄÈUÀ DzÁðæ DzÁðæ DzÁðæ DzÁðæ ¥ÀÅ£À ¥ÀÅ£À ¥ÀÅ£À ¥ÀÅ£À ¥ÀŵÀå ¥ÀŵÀå ¥ÀŵÀå ¥ÀŵÀå D±Éèà D±Éèà D±Éèà D±Éèà ªÀÄWÀ ªÀÄWÀ ªÀÄWÀ ªÀÄWÀ ¥sÀÇ¥sÀ ¥sÀÇ¥sÀ ¥sÀÇ¥sÀ

4 3 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

21 09 19 59 27 56 17 08 22 24 12 27 11 15 25 09 09 01 12 24 12 23 09 39 28 44 21 60 13 55 28 49 18 51 08 24 21 39 10 48 24 03 13 36 27 32 18 05 09 18 25 20 18 19 12 17 07 22 27 40 25 19 24 22 24 58 27 16 07 28 13 50

15.08.2022 18.08.2022 20.08.2022 23.08.2022 26.08.2022 30.08.2022 4.09.2022 15.09.2022 19.09.2022 22.09.2022 25.09.2022 8.10.2022 11.10.2022 14.10.2022 16.10.2022 18.10.2022 20.10.2022 22.10.2022 24.10.2022 26.10.2022 28.10.2022 30.10.2022 1.11.2022 3.11.2022 5.11.2022 7.11.2022 9.11.2022 11.11.2022 13.11.2022 15.11.2022 17.11.2022 20.11.2022 22.11.2022 24.11.2022 26.11.2022 28.11.2022

¥sÀÇ¥sÀ GvÀÛ GvÀÛ GvÀÛ GvÀÛ ºÀ¸ÁÛ ºÀ¸ÁÛ ºÀ¸ÁÛ GvÀÛ GvÀÛ GvÀÛ GvÀÛ GvÀÛ ºÀ¸ÁÛ ºÀ¸ÁÛ ºÀ¸ÁÛ ºÀ¸ÁÛ avÁÛ avÁÛ avÁÛ avÁÛ ¸Áéwà ¸Áéwà ¸Áéwà ¸Áéwà «±Á «±Á «±Á «±Á C£ÀÄ C£ÀÄ C£ÀÄ C£ÀÄ eÉåà eÉåà eÉåÃ

4 1 2 3 4 1 2 1 4 3 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

22 40 10 28 26 01 22 36 26 29 19 16 21 09 11 35 18 16 22 54 28 17 22 54 21 07 07 29 12 23 14 32 15 09 14 56 14 21 13 40 13 06 12 46 12 47 13 09 13 57 15 09 16 46 18 46 21 08 23 51 26 52 06 10 09 43 13 29 17 27 21 37

30.11.2022 3.12.2022 5.12.2022 7.12.2022 9.12.2022 12.12.2022 14.12.2022 16.12.2022 19.12.2022 22.12.2022 27.12.2022 30.12.2022 4.01.2023 7.01.2023 9.01.2023 12.01.2023 25.01.2023 29.01.2023 1.02.2023 4.02.2023 7.02.2023 9.02.2023 12.02.2023 14.02.2023 16.02.2023 18.02.2023 21.02.2023 23.02.2023 25.02.2023 27.02.2023 1.03.2023 3.03.2023 5.03.2023 7.03.2023 9.03.2023 10.03.2023

eÉåà ªÀÄÆ ªÀÄÆ ªÀÄÆ ªÀÄÆ ¥ÀǵÁ ¥ÀǵÁ ¥ÀǵÁ ¥ÀǵÁ GµÁ GµÁ GµÁ ¥ÀǵÁ ¥ÀǵÁ ¥ÀǵÁ ¥ÀǵÁ ¥ÀǵÁ ¥ÀǵÁ ¥ÀǵÁ GµÁ GµÁ GµÁ GµÁ ±ÀæªÀ ±ÀæªÀ ±ÀæªÀ ±ÀæªÀ zsÀ¤ zsÀ¤ zsÀ¤ zsÀ¤ ±ÀvÀ ±ÀvÀ ±ÀvÀ ±ÀvÀ ¥ÀǨsÁ

4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 4 3 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1

25 59 06 36 11 34 16 59 23 04 06 10 14 58 26 25 18 54 22 05 28 39 22 49 16 09 08 32 20 56 20 49 13 49 12 14 17 22 14 39 07 13 20 26 07 18 16 08 23 23 29 14 09 45 13 06 15 21 16 33 16 46 15 60 14 18 11 43 08 15 27 58

12.03.2023 14.03.2023 16.03.2023 17.03.2023 19.03.2023 21.03.2023 22.03.2023 24.03.2023 26.03.2023 27.03.2023 29.03.2023 31.03.2023 2.04.2023 4.04.2023 6.04.2023 8.04.2023 11.04.2023 16.04.2023 27.04.2023 27.04.2023

¥ÀǨsÁ ¥ÀǨsÁ ¥ÀǨsÁ G¨sÁ G¨sÁ G¨sÁ G¨sÁ gÉêÀ gÉêÀ gÉêÀ gÉêÀ C²é C²é C²é C²é ¨sÀgÀ ¨sÀgÀ ¨sÀgÀ ¨sÀgÀ ¨sÀgÀ

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 2 2

22 52 17 03 10 34 27 29 19 52 11 53 27 39 19 21 11 11 27 26 20 31 14 50 11 02 10 04 13 27 23 39 22 25 05 56 06 60 06 60

¥ÀǨsÁ G¨sÁ G¨sÁ G¨sÁ G¨sÁ G¨sÁ G¨sÁ G¨sÁ G¨sÁ G¨sÁ G¨sÁ gÉêÀ gÉêÀ gÉêÀ

4 1 2 3 4 3 2 1 2 3 4 1 2 3

11 24 16 49 08 08 17 35 25 34 23 24 17 58 28 43 22 44 13 03 14 33 11 53 06 21 10 19

UÀÄgÀÄ 13.04.2022 28.04.2022 15.05.2022 3.06.2022 30.06.2022 25.08.2022 23.09.2022 19.10.2022 28.12.2022 21.01.2023 8.02.2023 24.02.2023 11.03.2023 25.03.2023


24 68

8.04.2023 gÉêÀ 21.04.2023 C²é 21.04.2023 C²é

4 1 1

07 28 27 36 27 36

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1

08 32 12 21 15 16 17 24 18 50 19 41 19 58 19 47 19 09 18 08 16 46 15 05 13 06 10 51 08 22 05 39 26 43 23 36 20 19 16 51 13 14 09 28 05 33 25 31 21 21 17 04 12 39 08 08 27 31 22 46 17 56

±ÀÄPÀæ 31.03.2022 3.04.2022 6.04.2022 9.04.2022 12.04.2022 15.04.2022 18.04.2022 21.04.2022 24.04.2022 27.04.2022 30.04.2022 3.05.2022 6.05.2022 9.05.2022 12.05.2022 15.05.2022 17.05.2022 20.05.2022 23.05.2022 26.05.2022 29.05.2022 1.06.2022 4.06.2022 6.06.2022 9.06.2022 12.06.2022 15.06.2022 18.06.2022 20.06.2022 23.06.2022 26.06.2022

zsÀ¤ zsÀ¤ ±ÀvÀ ±ÀvÀ ±ÀvÀ ±ÀvÀ ¥ÀǨsÁ ¥ÀǨsÁ ¥ÀǨsÁ ¥ÀǨsÁ G¨sÁ G¨sÁ G¨sÁ G¨sÁ gÉêÀ gÉêÀ gÉêÀ gÉêÀ C²é C²é C²é C²é ¨sÀgÀ ¨sÀgÀ ¨sÀgÀ ¨sÀgÀ PÀÈwÛ PÀÈwÛ PÀÈwÛ PÀÈwÛ gÉÆû

29.06.2022 2.07.2022 4.07.2022 7.07.2022 10.07.2022 13.07.2022 15.07.2022 18.07.2022 21.07.2022 24.07.2022 27.07.2022 29.07.2022 1.08.2022 4.08.2022 6.08.2022 9.08.2022 12.08.2022 15.08.2022 17.08.2022 20.08.2022 23.08.2022 26.08.2022 28.08.2022 31.08.2022 3.09.2022 5.09.2022 8.09.2022 11.09.2022 13.09.2022 16.09.2022 19.09.2022 21.09.2022 24.09.2022 27.09.2022 29.09.2022 2.10.2022

gÉÆû gÉÆû gÉÆû ªÀÄÈUÀ ªÀÄÈUÀ ªÀÄÈUÀ ªÀÄÈUÀ DzÁðæ DzÁðæ DzÁðæ DzÁðæ ¥ÀÅ£À ¥ÀÅ£À ¥ÀÅ£À ¥ÀÅ£À ¥ÀŵÀå ¥ÀŵÀå ¥ÀŵÀå ¥ÀŵÀå D±Éèà D±Éèà D±Éèà D±Éèà ªÀÄWÀ ªÀÄWÀ ªÀÄWÀ ªÀÄWÀ ¥sÀÇ¥sÀ ¥sÀÇ¥sÀ ¥sÀÇ¥sÀ ¥sÀÇ¥sÀ GvÀÛ GvÀÛ GvÀÛ GvÀÛ ºÀ¸ÁÛ

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1

12 59 07 56 26 47 21 32 16 10 10 43 29 10 23 31 17 46 11 56 05 59 23 56 17 48 11 34 29 14 22 49 16 18 09 41 26 59 20 11 13 19 06 21 23 18 16 11 08 59 25 42 18 21 10 56 27 26 19 53 12 16 28 36 20 53 13 06 29 17 21 25

5.10.2022 8.10.2022 10.10.2022 13.10.2022 16.10.2022 18.10.2022 21.10.2022 23.10.2022 26.10.2022 29.10.2022 31.10.2022 3.11.2022 6.11.2022 8.11.2022 11.11.2022 14.11.2022 16.11.2022 19.11.2022 22.11.2022 24.11.2022 27.11.2022 30.11.2022 2.12.2022 5.12.2022 8.12.2022 10.12.2022 13.12.2022 16.12.2022 18.12.2022 21.12.2022 24.12.2022 26.12.2022 29.12.2022 1.01.2023 3.01.2023 6.01.2023

ºÀ¸ÁÛ ºÀ¸ÁÛ ºÀ¸ÁÛ avÁÛ avÁÛ avÁÛ avÁÛ ¸Áéwà ¸Áéwà ¸Áéwà ¸Áéwà «±Á «±Á «±Á «±Á C£ÀÄ C£ÀÄ C£ÀÄ C£ÀÄ eÉåà eÉåà eÉåà eÉåà ªÀÄÆ ªÀÄÆ ªÀÄÆ ªÀÄÆ ¥ÀǵÁ ¥ÀǵÁ ¥ÀǵÁ ¥ÀǵÁ GµÁ GµÁ GµÁ GµÁ ±ÀæªÀ

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1

13 30 05 33 21 34 13 33 05 31 21 26 13 20 29 13 21 05 12 55 28 44 20 33 12 21 28 08 19 55 11 41 27 26 19 12 10 57 26 42 18 27 10 12 25 57 17 42 09 27 25 12 16 58 08 45 24 31 16 19 08 07 23 57 15 47 07 38 23 31 15 26

9.01.2023 11.01.2023 14.01.2023 17.01.2023 19.01.2023 22.01.2023 25.01.2023 27.01.2023 30.01.2023 2.02.2023 4.02.2023 7.02.2023 10.02.2023 12.02.2023 15.02.2023 18.02.2023 21.02.2023 23.02.2023 26.02.2023 1.03.2023 3.03.2023 6.03.2023 9.03.2023 12.03.2023 14.03.2023 17.03.2023 20.03.2023 23.03.2023 25.03.2023 28.03.2023 31.03.2023 3.04.2023 6.04.2023 9.04.2023 11.04.2023 14.04.2023

±ÀæªÀ ±ÀæªÀ ±ÀæªÀ zsÀ¤ zsÀ¤ zsÀ¤ zsÀ¤ ±ÀvÀ ±ÀvÀ ±ÀvÀ ±ÀvÀ ¥ÀǨsÁ ¥ÀǨsÁ ¥ÀǨsÁ ¥ÀǨsÁ G¨sÁ G¨sÁ G¨sÁ G¨sÁ gÉêÀ gÉêÀ gÉêÀ gÉêÀ C²é C²é C²é C²é ¨sÀgÀ ¨sÀgÀ ¨sÀgÀ ¨sÀgÀ PÀÈwÛ PÀÈwÛ PÀÈwÛ PÀÈwÛ gÉÆû

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1

07 22 23 20 15 20 07 23 23 28 15 36 07 48 24 02 16 21 08 43 25 09 17 41 10 17 26 58 19 46 12 39 05 39 22 45 15 60 09 21 26 51 20 30 14 18 08 15 26 23 20 42 15 12 09 54 28 49 23 57 19 20 14 59 10 53 07 05 27 35 24 25

17.04.2023 20.04.2023 23.04.2023 26.04.2023 29.04.2023 29.04.2023

gÉÆû gÉÆû gÉÆû ªÀÄÈUÀ ªÀÄÈUÀ ªÀÄÈUÀ

2 3 4 1 2 2

21 19 17 15 14 14

35 09 07 31 25 25

zsÀ¤ zsÀ¤ zsÀ¤ zsÀ¤ zsÀ¤ zsÀ¤ ±ÀvÀ ±ÀvÀ ±ÀvÀ

3 2 1 2 3 4 1 2 2

10 02 10 33 05 34 20 59 17 07 24 07 24 28 27 46 27 46

PÀÈwÛ ¨sÀgÀ ¨sÀgÀ ¨sÀgÀ ¨sÀgÀ C²é C²é C²é

1 4 3 2 1 4 3 3

11 18 08 57 06 37 28 16 25 56 23 35 21 15 21 15

«±Á «±Á «±Á ¸Áéwà ¸Áéwà ¸Áéwà ¸Áéwà ¸ÁéwÃ

3 2 1 4 3 2 1 1

11 18 08 57 06 37 28 16 25 56 23 35 21 15 21 15

±À¤ 29.04.2022 12.07.2022 29.08.2022 14.12.2022 17.01.2023 14.02.2023 14.03.2023 15.04.2023 15.04.2023

gÁºÀÄ 12.04.2022 14.06.2022 16.08.2022 17.10.2022 19.12.2022 20.02.2023 24.04.2023 24.04.2023

PÉÃvÀÄ 12.04.2022 14.06.2022 16.08.2022 17.10.2022 19.12.2022 20.02.2023 24.04.2023 24.04.2023


24 69

UÉÆÃvÀæ ¥ÀæªÀgÀ PÉÆõÀ×PÀ 1. Cd -

(1) «±Áé«ÄvÀæ, ªÀiÁzsÀÄZÀÒAzsÀ¸À, Cd (3), (2) «±Áé«ÄvÀæ, D±ÀägÀxÀå, ªÁzsÀÄ®(3) 2. CµÀÖPÀ (1) «±Áé«ÄvÀæ, ªÀiÁzsÀÄZÀÑAzÀ¸À, CµÀÖPÀ(3) (2) «±Áé«ÄvÀæ, CµÀÖPÀ(2) 3. CµÀÖPÀ «±Áé«ÄvÀæ, CµÀÖPÀ, ¯Ë»vÀ(3) 4. CWÀªÀĵÀðt - «±Áé«ÄvÀæ, CWÀªÀĵÀðt, P˲PÀ(3) 5. Cwy DvÉæÃAiÀÄ, CZÀð£Á£À¸À, Cwy(3) 6. CUÀ¸ÀÛöå 1. CUÀ¸ÀÛöå zÁqsÀåðZÀÄåvÀ, EzsÀäªÁºÀ (3) 2. CUÀ¸ÀÛöå zÁqsÀåðZÀÄåvÀ, ¸ÉÆêÀĪÁºÀ (3) 7. CVߪÉñÀå - DAVÃgÀ¸À, ¨ÁºÀð¸ÀàvÀå, ¨sÁgÀzÁéd (3) 8. CUÀ¸ÁÛgÀ - CUÀ¸ÀÛöå ªÀĺÉÃAzÀæ, ªÀiÁAiÉÆèsÀĪÀ (3) 9. C±ÀägÀxÀå - «±Áé«ÄvÀæ, C±ÀägÀxÀå, ªÁzsÀÄ® (3) 10. DvÀä¨sÀĪÀ- DAVÃgÀ¸À, ¨ÁºÀð¸ÀàvÀå, ¨sÁgÀzÁéd (3) 11. DvÉæÃAiÀĸÀ - DvÉæÃAiÀÄ, DZÀð£Á£À¸À, ±ÁåªÁ±Àé (3) 12. DAiÀiÁ¸Àå O²dUËvÀªÀÄ-DAVÃgÀ¸À, DAiÀiÁ¸Àå, O²d, UËvÀªÀÄ, PÁQëªÀvÀ(5) 13. DvÉæÃAiÀÄ - DAVÃgÀ¸À, ¨ÁºÀð¸ÀàvÀå, ¨sÁgÀzÁéd, ±ÉÊ£Àå, UÁUÀåð (5) 14. DAVÃgÀ¸À - 1. DAVÃgÀ¸À, CA§jõÀ, ºÁjÃvÀ (3) 2. DAVÃgÀ¸À, CA§jõÀ, AiÀi˪À£Á±Àé (3) 15. EAzÀæP˲PÀ - «±Áé«ÄvÀæ, LAzÀæ, P˲PÀ (3) 16. EzsÀäªÁºÀ - CUÀ¸ÀÛöå, zÁ®ãöåZÀÄåvÀ, EzsÀäªÁºÀ (3) 17. G¥ÀªÀÄ£ÀÄå (ªÀ¹µÀ×) - ªÁ¹µÀ×, D¨sÀgÀzÀé¸ÀªÀå, LAzÀæ, ¥ÀæªÀÄzÀ (3) 18. IÄPÀë¸À 1. DAVÃgÀ¸À, ¨ÁºÀð¸ÀàvÀå, ¨sÁgÀzÁéd, ªÁAzÀ£À, ªÀiÁvÀªÀZÀ¸À (5) 2. DAVÃgÀ¸À, ªÁAzÀ£À, ªÀiÁvÀªÀZÀ¸À (3) 19. OZÀxÀå UËvÀªÀÄ - 1. DAVÃgÀ¸À, OZÀxÀå, UËvÀªÀÄ (3) 2. DAVÃgÀ¸À, OZÀxÀå, O²d (3) 20. O±À¸À£À - DAVÃgÀ¸À, UËvÀªÀÄ, O±À£À¸À (3) 21. O²dUËvÀªÀÄ - DAVÃgÀ¸À, O²d, UËvÀªÀÄ (3) 22. PÀgÉÃtÄ¥Á® - DAVÃgÀ¸À, UËvÀªÀÄ, PÀgÉÃtÄ¥Á® (3)

23. PÀ¦ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀÄzÀÞ PÀ¦ - DAVÃgÀ¸À, DªÀÄ»ÃAiÀĪÀ, OgÀÄPÀëAiÀÄ (3) 24. PÀté¸À 1. DAVÃgÀ¸À, Cd«ÄÃqsÀ, PÁté (3) 2. DAVÃgÀ¸À, ¥sËgÀ, PÁté (3) 25. PÀvÀ «±Áé«ÄvÀæ, PÁvÁå, Qî (3) 26. PÀ¥ÉÆÃvÀgÉÃvÀ¸À-«±Áé«ÄvÀæ, PÀ¥ÉÆÃvÀgÉÃvÀ¸À (2) 27. PÀxÀPÀ «±Áé«ÄvÀæ, PÀxÀPÀ (2) 28. PÁ±Àå¥À PÁ±Àå¥À, DªÀvÁìgÀ, D¹vÀ (3) PÁ±Àå¥À DªÀvÁìgÀ, £ÉÊzÀÄæªÀ (3) 29. PÁvÀå 1. «±Áé«ÄvÀæ, PÁvÀå, DQëî (3) 2. ¸Áw, ¸Ë°zÁéj, «±Áé«ÄvÀæ (3) 30. PÁQëêÀvÀ - DAVÃgÀ¸À, OZÀxÀå, UËvÀªÀÄ, O²d, PÁQëªÀvÀ (5) 31. PÁ¦¨sÀĪÀ - DAVÃgÀ¸À, vÉÊwÛj, PÁ¦¨sÀĪÀ (3) 32. PÁªÀÄPÁAiÀÄ£À «±Áé«ÄvÀæ - «±Áé«ÄvÀæ, zÉêÀ±ÀæªÀ¸À, zÉʪÀvÀgÀ¸À (3) 33. PÀÄvÀìvÀ 1. DAVÃgÀ¸À, CA§jõÀ, AiÀi˪À£Á±Àé (3) 2.ªÀiÁAzsÁvÀæ, CA§jõÀ, AiÀi˪À£Á±Àé (3) 3. DAVÃgÀ¸À, ªÀiÁAzsÁvÀæ, PËvÀì (3) 34. PËAr£Àå - ªÁ¹µÀ×, ªÉÄÊvÁæªÀgÀÄt, PËAr£Àå (3) 35. P˪ÀÄAqÀ - DAVÃgÀ¸À, OZÀxÀå, PÁQëêÀvÀ, UËvÀªÀÄ, P˪ÀÄAqÀ (5) 36. P˲PÀ 1. «±Áé«ÄvÀæ, zÉêÀgÁvÀ, OzÀ® (3) 2. «±Áé«ÄvÀæ, CWÀªÀĵÀðt, P˲PÀ (3) 37. P˲PÀ«±Áé«ÄvÀæ- «±Áé«ÄvÀæ, CWÀªÀĵÀðt, P˲PÀ (3) 38. UÁvÀìðªÀÄzÀ - ¨sÁUÀðªÀ, UÁvÀìðªÀÄzÀ (2) 39. UÁUÀåð 1.DAVÃgÀ¸À, ¨ÁºÀð¸ÀàvÀå, ¨sÁgÀzÁéd, UÁUÀåð, ±ÉÊ£Àå (5) 2. DAVÃgÀ¸À, ±ÉÊ£Àå, UÁUÀåð (3) 40. UÁ«¶×gÀ 1. DvÉæÃAiÀÄ, UÁ«¶×gÀ, ¥ËªÀðwxÀ (3) 2. DvÉæÃAiÀÄ, DZÀð£Á£À¸À, UÁ«¶×gÀ (3) 41. UÁUÀåð ¨sÁgÀzÁéd, UÁUÀåð, ±ÉÊ£Àå (3) 42. UÁy£À «±Áé«ÄvÀæ, UÁy£À, gÉʪÀt (3) 43. UËvÀªÀÄ DAVÃgÀ¸À, DAiÀiÁ¸Àå, UËvÀªÀÄ (3) 44. WÀÈvÀP˲PÀ - «±Áé«ÄvÀæ, WÀÈvÀP˲PÀ (2)


24 70

45. dªÀÄzÀVß -

46. dªÀÄzÀVß 47. eÁvÀÆPÀtåð 48. ¢ÃWÀðvÀªÀĸÀ 49. zÉʪÀvÀgÀ¸À 50. zsÀ£ÀAdAiÀÄ 51. zsÀ£ÀAdAiÀÄ 52. zsÀ¨sÀðªÁºÀ 53. £ÉÊzsÀÄæªÀ 54. £ÉʪÀÄyvÀ 55. ¥ÀgÁ±ÀgÀ 56. ¥ÁxÀð 57. ¥ÁµÀðzÀ±Àé 58. ¥ÀÆgÉÆÃzsÀ¸À 59. ¥ÀÆgÀt 60. ¥ÀÆtðªÀiÁ¸À 61. ¥ÀÆvÀªÀiÁ£À¸À 62. 63. 64. 65. 66. 67.

¥ÀȵÀzÀ±Àé ¥ËgÀt ¥ËwæPÀ ¥ËgÀt ¥ËgÀÆgÀªÀ ¥ËtÂPÀ

1 ¨sÁUÀðªÀ, ZÁåªÀ£À, C¥ÀߪÁ£À, OªÀð, eÁªÀÄzÀUÀßöå (5) 2 ¨sÁUÀðªÀ, OªÀð, eÁªÀÄzÀUÀßöå (3) 3 eÁªÀÄzÀUÀßöå, ªÀvÀì, ¨sÁUÀðªÀ (3) 4 eÁªÀÄzÀUÀßöå ©zÁ, ¨sÁUÀðªÀ (3) 5 ¨sÁUÀðªÀ, ZÁåªÀ£À, D¥ÀߪÁ£À (3) 6 eÁªÀÄzÀUÀßöå, ZÁåªÀ£À, D¥ÀߪÁ£À (3) 7 ¨sÁUÀðªÀ, ZÁåªÀ£À, D¥ÀߪÁ£À, D¶ÚµÉÃt, C£ÀÆ¥À (3) ªÀvÀì, ZÁåªÀ£À, D¥ÀߪÁ£À (2) - ªÁ¹µÀ×, DvÉæÃAiÀÄ, eÁvÀÆPÀtåð (3) - DAVÃgÀ¸À, OZÀxÀå, PÁQëêÀvÀ, UËvÀªÀÄ, zÉÊWÀðvÀªÀĸÀ (5) - «±Áé«ÄvÀæ, zÉʪÀ±ÀæªÀ¸À, zÉêÀvÀgÀ¸À (3) - «±Áé«ÄvÀæ, ªÀiÁzsÀÄZÀÒAzÀ¸À, zsÁ£ÀAdAiÀÄ (3) - DvÉæÃAiÀÄ, CZÀð£Á£À¸À, zsÁ£ÀAdAiÀÄ (3) - CUÀ¸ÀÛöå, zÁ®áöåZÀÄåw, zsÀ¨sÀðªÁºÀ (3) - PÁ±Àå¥À, DªÀvÁìgÀ, £ÉÊzsÀÄæªÀ (3) - ¨sÁUÀðªÀ, ZÁåªÀ£À, D¥ÀߪÁ£À, ¨ÉÊdªÀ, £ÉʪÀÄyvÀ (5) - ªÁ¹µÀ×, ±ÁPÀÛöå, ¥ÁgÁ±ÀAiÀÄð (3) - ¨sÁUÀðªÀ, ªÉÊ£Àå, ¥ÁxÀð (3) - CµÁÖzÀĵÀÖç, ªÉÊgÀÆ¥Àå, ¥ÁµÀðzÀ±Àé (3) - ¨sÁUÀðªÀ, ªÁvÀì, ¥ËgÉÆÃzsÀ¸À (3) - «±Áé«ÄvÀæ, zÉêÀgÁvÀ, ¥ËgÀt (3) - CUÀ¸ÀÛöå, ¥ËgÀÚªÀiÁ¸À, ªÁgÀt (3) - 1. ªÁ¹µÀ×, ªÉÄÊvÁæªÀgÀÄt, G¥ÀªÀÄ£ÀÄå (3) 2. ¸ÁARå, ¸ÁAPÀÈvÀå, UËgÀªÉâà (3) - DAVÃgÀ¸À, ¥ÁµÀðzÀ±Àé, ªÉÊgÀÆ¥Àå (3) - «±Áé«ÄvÀæ, ¥ËgÀt (2) - DvÉæÃAiÀÄ, ªÁªÀÄgÀxÀå, ¥ËwæPÀ (3) - CUÀ¸ÀÛöå, ¥ËtðªÀiÁ¸À, ¥ËgÀt (3) - ªÀiÁ£ÀªÀ, K®, ¥ËgÀÆgÀªÀ¸À (3) - CUÀ¸ÀÛöå, ¥ÉÊ£ÁAiÀÄvÀ, ¥ËtÂPÀ (3)

68. ¨ÁzÀgÁAiÀÄt - 1. DAVÃgÀ¸À, «µÀÄÚªÀÈzÀÞ, ¨ÁzÀgÁAiÀÄt(3) 2. DAVÃgÀ¸À, ¥ËgÀPÀÄvÀì, vÁæ¸ÀzÀ¸ÀåªÀ (3) 69. ©zÀ 1. ¨sÁUÀðªÀ, ZÁåªÀ£À, D¥ÀߪÁ£À, OªÀð, ¨ÉÊzÀ (5) 2. ¨sÁUÀðªÀ, OªÀð, eÁªÀÄzÀUÀßöå (3) 3. ¨sÁUÀðªÀ, OªÀð, C¥ÀߪÁ£À (3) 70. ©ÃeÁªÁ¥À1. DvÉæÃAiÀÄ, CZÀð£Á£À¸À, CwzsÉÃw (3) 2. DvÉæÃAiÀÄ, CZÀð£Á£À¸À, UÁ«µÀÖ (3) 71. §ÈºÀzÀÄPÀÜöåç - DAVÃgÀ¸À, ¨ÁºÀðzÀÄPÀÜ, UËvÀªÀÄ (3) 72. ¨ÉÊdªÀ - ¨sÁUÀðªÀ, ZÁåªÀ£À, D¥ÀߪÁ£À, ¨ÉÊdªÀ, £ÉʪÀÄyvÀ (5) 73. ¨sÁgÀzÁéd - DAVÃgÀ¸À, ¨ÁºÀð¸ÀàvÀå, ¨sÁgÀzÁéd (3) 74. ªÀÄAiÉÆèsÀĪÀ - CUÀ¸ÀÛöå, ¥ËtðªÀiÁ¸À, ¥ËgÀt (3) 75. ªÀiÁ£ÀªÀ - ªÀiÁ£ÀªÀ (1) 76. ªÀiÁoÀgÀ - ¨sÁUÀðªÀ, ±ÁoÀgÀ, ªÀiÁoÀgÀ (3) 77. «ÄvÀæAiÀÄĪÀ - ¨sÁUÀðªÀ, ªÁzÀæöå±Àé, zÉʪÉÇÃzÁ¸À (3) 78. ªÀÄÄzÀή¸À - DvÉæÃAiÀÄ, CZÀð£Á£À¸À, ¥ËªÀðwxÀ (3) 79. ªÀiËzÀήå - 1 DAVÃgÀ¸À, ¨s˪ÀÄåð±Àé, ªÀiËzÀήå (3) 2 vÁPÀëöåð, ¨s˪ÀÄåð±Àé, ªÀiËzÀήå (3) 80. ªÀiËAUÀ® - ¨sÁ®AzÀ£À, ªÁvÀì¦æ, ªÀiËAUÀ® (3) 81. ªÀiË£À¨sÁUÀðªÀ - ¨sÁUÀðªÀ, «ÃvÀºÀªÀå, ¸ÁªÉÃzÀ¸À (3) 82. AiÀĸÀÌ - ¨sÁUÀðªÀ, ªÉÊvÀºÀªÀå, ¸ÁªÉÃzÀ¸À (3) 83. AiÀÄdÕªÁºÀ - CUÀ¸ÀÛöå, zÁqsÀåðZÀÄåvÀ, AiÀÄdÕªÁºÀ (3) 84. gÀyÃvÀgÀ - 1 DAVÃgÀ¸À, ªÉÊgÀÆ¥À, ¥ÁµÀðzÀ±Àé (3) 2 DAVÃgÀ¸À, ¥ÁµÀðzÀ±Àé, gÁyÃvÀgÀ (3) 85. gÁºÀÆUÀt - DAVÃgÀ¸À, gÁºÀÆUÀt, UËvÀªÀÄ (3) 86. gÁWÀªÀ¸À - DAVÃgÀ¸À, gÁWÀªÀÀ, UËvÀªÀÄ (3) 87. gÉÆût - «±Áé«ÄvÀæ, ªÀiÁzsÀÄZÀÒAzÀ¸À, gË»t (3) 88. gÉʨsÀå - PÁ±Àå¥À, DªÀvÁìgÀ, gÉʨsÀå (3) 89. gÉʪÀt - «±Áé«ÄvÀæ, UÁ¢ü£À, gÉʪÀt (3) 90. gËvÀÜPÀ - 1. «±Áé«ÄvÀæ, gËvÀÜPÀ, gÉʪÀt (3) 2. «±Áé«ÄvÀæ, UÁ¢ü£À, gÉʪÀt (3)


24 71

91. gËPÀëPÀ

- 1. «±Áé«ÄvÀæ, UÁy£À, gÉʪÀt (3) 2. «±Áé«ÄvÀæ, gËPÀëPÀ, gÉʪÀt (3) 92. ¯ÉÆûvÀ - «±Áé«ÄvÀæ, C¥ÀàPÀ, ¯Ë»vÀ (3) 93. ¯ÉÆûvÀ¸À - «±Áé«ÄvÀæ, zÉêÀgÁvÀ (2) 94. ¯ËUÁQë - 1. PÁ±Àå¥À, DªÀvÁìgÀ, ªÁ¹µÀÖ (3) 2. ªÁ¹µÀÖ, DªÀvÁìgÀ, PÁ±Àå¥À (3) 95. ªÀ¹µÀÖ - 1. ªÁ¹µÀÖ (1) 2. ªÁ¹µÀÖ, ªÉÄÊvÁæªÀgÀÄt, PËAr£Àå (3) 96. ªÀvÀì - ¨sÁUÀðªÀ, ZÁåªÀ£À, D¥ÀߪÁ£À, ªÁvÀì, ¥ËgÉÆÃzsÀ¸À(5) 97. ªÁªÀÄzÉêÀ - 1. DAVÃgÀ¸À, ªÁªÀÄzÉêÀ, UËvÀªÀÄ (3) 2. DAVÃgÀ¸À, ªÁªÀÄzÉêÀ, ¨ÁºÀðzÀÄPÀÜ (3) 98. ªÁUÀÆãvÀ¸À - DvÉæÃAiÀÄ, DZÀð£Á£À¸À, ªÁUÀÆãvÀ (3) 99. ªÁvÀì¦æ - ªÁvÀì¦æ (1) 100. ªÁªÀÄgÀxÀå - 1. DvÉæÃAiÀÄ, DZÀð£Á£À¸À, CwxÀ (3) 2. DvÉæÃAiÀÄ, DZÀð£Á£À¸À, UÁ«µÀÖ (3) 101. ªÁzÀæöå±Àé - ¨sÁUÀðªÀ, zÉʪÉÇÃzÁ¸À, ªÁzÀæöå±Àé (3) 102. ªÁzsÀÄ® - AiÀiÁ¸Àå, ªÁzsÀÆ®, ªÀiË£ÀªÉÆÃPÀ (3) 103. «±Áé«ÄvÀæ - «±Áé«ÄvÀæ, zÉêÀgÁvÀ, ZËzÀÄ® (3) 104. «µÀÄÚªÀÈzÀÞ¸À - DAVÃgÀ¸À, ¥ËgÀPÀÄvÀì, vÁæ¸ÀzÀ¸ÀåªÀ (3) 105. ªÉÊtªÀ - «±Áé«ÄvÀæ, UÁ¢ü£À, ªÉÊtªÀ (3) 106. ªÉÊ£Àå - ªÉÊ£Àå, ¨sÁUÀðªÀ, ¥ÁxÀð (3) 107. ±ÀoÀªÀĵÀðt - DAVÃgÀ¸À, ¥ËgÀPÀÄvÀé, vÁæ¸ÀzÀ¸ÀåªÀ (3) 108. ±ÁAr®å - 1. ±ÁAr®, C¹vÀ, zÉʪÀ® (3) 2. PÁ±Àå¥À, C¹vÀ, zÉʪÀ® (3) 3. PÁ±Àå¥À, DªÀvÁìgÀ, C¹vÀ, (3) 4. PÁ±Àå¥À, DªÀvÁìgÀ, ±ÁAr®å (3) 5. C¹vÀ, zÉʪÀ®, PÁ±Àå¥À (3) 109. ±Á®APÁAiÀÄ£À - «±Áé«ÄvÀæ, ±Á®APÁAiÀÄ£À, P˲PÀ (3) 110. ±ÁoÀgÀ - ¨sÁUÀðªÀ, ±ÁoÀgÀ, ªÀiÁoÀgÀ (3) 111. ±ÁgÀzÀévÀ - DAVÃgÀ¸À, UËvÀªÀÄ, ±ÁgÀzÀévÀ (3)

112. ±ÁPÀæ 113. ±ÀÄ£ÀPÀ

- CUÀ¸ÀÛöå, ºÉʪÀĪÀZÀð, ºÉʪÉÆÃzÀPÀ (3) - 1. ¨sÁUÀðªÀ, ±Ë£ÀºÉÆÃvÀæ, UÁvÀìðªÀÄzÀ (3) 2. ±Ë£ÀPÀ, ¨sÁUÀðªÀ, UÁvÀìðªÀÄzÀ (3) 114. ²æêÀvÀì - ¨sÁUÀðªÀ, ZÁåªÀ£À, D¥ÀߪÁ£À, OªÀð, ²æêÀvÀì (5) 115. ±ÉåöÊvÀ - ±ÉåöÊvÀ, ªÉÊ£Áå, ¥ÁxÀð (3) 116. ±Ë£ÀPÀ - ±Ë£ÀPÀ (1) 117. ±ËAUÀ ±ÉʲgÀ - 1. DAVÃgÀ¸À, ¨ÁºÀð¸ÀàvÀå, ¨sÁgÀzÁéd, PÁvÀ, DwÌî (5) 2. DAVÃgÀ¸À, PÁvÀå, DwÌî (3) 3. DAVÃgÀ¸À, ¨ÁºÀð¸ÀàvÀå, ¨sÁgÀzÁéd, ±ËAUÀ, ±ÉʲgÀ (5) 118. ±ËæªÀÄvÀ - «±Áé«ÄvÀæ, zÉʪÀ±ÀæªÀ¸À, zÉʪÀvÀgÀ¸À (3) 119. ¸ÀvÀåªÀÄÄUÀæöå - DAVÃgÀ¸À, ¨s˪ÀÄðå±Àé, ªÀiËzÀήå (3) 120. ¸ÁºÀÄ® - «±Áé«ÄvÀæ, ¸ÁºÀÄ®, ªÀiÁºÀÄ® (3) 121. ¸ÁA¨sÀªÁºÀ - CUÀ¸ÀÛöå, zsÀqÀåðZÀÄåvÀ, ¸ÁA¨sÀªÁºÀ (3) 122. ¸ÁgÀªÁºÀ - CUÀ¸ÀÛöå, zÁ®ÑöåZÀÄåvÀ, ¸ÁgÀªÁºÀ (3) 123. ¸ÀĪÀgÀÚgÉÃvÀ¸À - «±Áé«ÄvÀæ, PÁ¥ÁvÀgÀ¸À (2) 124. ¸ÀĪÀÄAvÀUÀ®¸À - DvÉæÃAiÀÄ, ¸ËªÀÄAUÀ®, ±ÁåªÁ±Àé (3) 125. ¸ÉÆêÀÄgÁdPÀ - DAVÃgÀ¸À, ¸ËªÀÄgÁdå, UËvÀªÀÄ (3) 126. ¸ÉÆêÀĪÁºÀ - CUÀ¸ÀÛöå, zÁqsÀåðZÀÄåvÀ, ¸ËªÀĪÁºÀ (3) 127. ¸ÀAPÀÈw - 1. DAVÃgÀ¸À, ¸ÁAPÀÈvÀå, UËgÀÄ«ÃvÀ (3) 2. ±ÁPÀÛöå, UËgÀÄ«ÃvÀ, ¸ÁAPÀÈvÀå (3) 128. ºÀjvÀ¸À - 1. DAVÃgÀ¸À, CA§jõÀ, AiÀi˪À£Á±Àé (3) 2. DAVÃgÀ¸À, CA§jõÀ, ªÀiÁAzsÁvÀ (3) ¦AUÀ, ±ÀAR, zÀ¨sÀð, ¨sÉʪÀÄUÀªÀ UÉÆÃvÀæUÀ½UÀÆ ºÀjvÀ¸À UÉÆÃvÀæzÀ ¥ÀæªÀgÀªÉà DUÀĪÀÅzÀÄ. 129. »gÀtågÉÃvÀ¸À - «±Áé«ÄvÀæ, ºÉÊgÀtågÉÃvÀ¸À (2) 130. »ªÉÆÃzÀPÀ - CUÀ¸ÀÛöå, ºÉʪÀĪÀtð, ºÉʪÉÆÃzÀPÀ (3) 131. ºÀA¸ÀfºÀé - DAVÃgÀ¸À, vÁªÀå, ªÀiËzÀήå (3) 1 KPÁµÉÃðAiÀÄ,

2 zÁéµÉðÃAiÀÄ,

3 vÁæöåµÉðÃAiÀÄ, 4 ¥ÀAZÁµÉðÃAiÀÄ.


72 24

ªÀiÁ¸ÀzsÀªÀÄðUÀ¼ÀÄ ZÉÊvÀæªÀiÁ¸ÀzÀ «±ÉõÀ AiÀÄÄUÁ¢ - ¸ÀAªÀvÀìgÀzÀ ¥ÁægÀA¨sÀzÀ ¢ªÀ¸À. ªÀ¸ÀAvÀIÄvÀÄ«£À ¥ÁægÀA¨sÀzÀ ¢ªÀ¸À. ºÁUÉAiÉÄà §°¥Àæw¥ÀzÁ ¢£À vÉʯÁ¨sÀåAUÀ ªÀiÁqÀ¢gÀĪÀªÀgÀÄ £ÀgÀPÀªÀ£ÀÄß ºÉÆAzÀĪÀgÀÄ JAzÀÄ ªÀZÀ£À«gÀĪÀÅzÀjAzÀ EAzÀÄ CªÀ±ÀåªÁV vÉʯÁ¨sÀåAUÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¯ÉèÉÃPÀÄ. ¥Áæ¥ÉÛĹä£ï ªÀvÀìgÉà ¤vÀåA ªÀÄzÀÎøºÉà ªÀÄAUÀ®A PÀÄgÀÄ F ªÀÄAvÉÆæÃZÁÑgÀ¥ÀƪÀðPÀªÁV zÉêÀjUÉ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀªÀÄ¥ÀðuÉ ªÀiÁr CzÉà JuÉÚ¬ÄAzÀ vÉʯÉà ®QëöäÃdð¯Éà UÀAUÁ ªÀvÀìgÁ¢wxË ±ÀĨsÉà | C®QëöäÃ¥ÀjºÁgÁxÀðA ªÀÄAUÀ¼À¸ÁߣÀªÀiÁZÀgÉÃvï || JA§ F ªÀÄAvÀæ¢AzÀ C¨sÀåAUÀ¸ÁߣÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁr £ÀÆvÀ£À ªÀ¸ÀÛçzsÁgÀt ªÀiÁr EAzÀæzsÀéeÁgÉÆúÀt ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. (EAzÀæzsÀéd £ÀªÀĸÉÛĸÀÄÛ ¸ÀªÁð©üõÀÖ¥sÀ®¥ÀæzÀ | ¥Áæ¥ÉÛĹä£ï ªÀvÀìgÉà ¤vÀåA ªÀÄzÀÎøºÉà ªÀÄAUÀ®A PÀÄgÀÄ || F ªÀÄAvÀæ¢AzÀ EAzÀæzsÀéd ¥ÀÆeÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ.) ªÀµÀðzÀ°è J¯Áè PÁAiÀÄðUÀ¼À°è PÀ» C£ÀĨsÀªÀzÉÆA¢UÉ ¹» ¥sÀ® C£ÀĨsÀ«¸ÀĪÀ PÀÄgÀĺÁV ±ÀvÁAiÀÄĪÀðdæzÉúÁAiÀÄ ¸ÀªÀð¸ÀA¥ÀvÀÌgÁAiÀÄ ZÀ | ¸ÀªÁðjµÀÖ«£Á±ÁAiÀÄ ¤A§PÀA zÀ¼À¨sÀPÀëtªÀiï || F ªÀÄAvÀæ¢AzÀ ¨ÉêÀÅ, ¨É®è, ªÉÄt¸ÀÄ, fÃjUÉ, CdªÁ£À ªÀÄvÀÄÛ EAUÀÄ EªÀÅUÀ¼À «Ä±Àæt w£ÀߨÉÃPÀÄ, ¸ÀªÀðjUÀÆ ¸ÀÄR-±ÁAw §AiÀĸÀ¨ÉÃPÀÄ. ¸ÁAiÀÄAPÁ® UÉÆÃzsÀƽ ªÀÄĺÀÆvÀðzÀ°è ¨ÁæºÀätjAzÀ ¥ÀAZÁAUÀªÀ£ÀÄß ¥ÀÆeÉ ªÀiÁr¹, zÁ£À PÉÆlÄÖ ¥ÀAZÁAUÀ ¥sÀ® ±ÀæªÀt ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. ¥ÀAZÁAUÀ ±ÀæªÀt ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ DAiÀÄĪÀÈð¢AÞ ¥ÀÄvÀ¥æËvÁ© æ ªüÀÈ¢AÞ ¤vÁågÉÆÃUÀåA ¸ÀA¥ÀzÀA ZÁ£À¥ÁAiÀiÁªÀiï | CaÒ£ÁߣÁªÀÄÄvÀìªÁ£ÁªÀĪÁ¦ÛA AiÀÄZÀÒAvÉåÃvÉà ªÀvÀìgÁ¢üñÀªÀÄÄSÁåB || ¥Àæ¥ÁzÁ£À : ZÉÊvÀæ ±ÀÄ. ¥ÁqÀå¢AzÀ £Á®ÄÌ wAUÀ¼ÀªÀgÉUÉ ¥Àæ¥Á (CgÀªÀnÖUÉ) £ÀqɸÀĪÀÅzÀÄ CvÀåAvÀ ¥ÀÄtåPÁgÀPÀªÁzÀzÀÄÝ. CzÀgÀ ¥ÁægÀA¨sÀªÀ£ÀÄß ¥Àæ¥ÉÃAiÀÄA ¸ÀªÀð¸ÁªÀiÁ£Áå ¨sÀÆvÉèsÀåB ¥Àæw¥Á¢vÁ | C¸ÁåB ¥ÀæzÁ£ÁwàvÀgÀ¸ÀÛø¥ÀåAvÀÄ » ¦vÁªÀĺÁB || JAzÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. zsÀªÀÄðWÀlzÁ£À - ªÀ¸ÀAvÀ IÄvÀÄ«£À°è GzÀPÀÄA¨sÀzÁ£ÀPÉÌ «±ÉõÀ ¥sÀ®. GzÀPÀÄA¨sÀªÀ£ÀÄß ªÀ¸ÀÛç¢AzÀ ªÀÄÄaÑ KµÀ zsÀªÀÄðWÀmÉÆà zÀvÉÆÛà §æºÀ䫵ÀÄÚ²ªÁvÀäPÀB | C¸Àå ¥ÀæzÁ£ÁvÀìPÀ¯Á ªÀĪÀÄ ¸ÀAvÀÄ ªÀÄ£ÉÆÃgÀxÁB || JAzÀÄ ¨ÁæºÀätjUÉ zÁ£À ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ.

«µÀÄÚ-zÀªÀÄ£Á¥ÀðuÉ- Erà ªÀµÀð ªÀiÁrzÀ PÀªÀÄðUÀ¼À ªÉÊPÀ®å¥ÀjºÁgÀPÁÌV «µÀÄÚ«UÉ zÀªÀÄ£ÀPÁ¥ÀðuÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. zÀªÀÄ£ÀPÀªÀ£ÀÄß PÉÊAiÀÄ°è »rzÀÄPÉÆAqÀÄ zÉêÀgÀ JzÀÄj£À°è C±ÉÆÃPÁAiÀÄ £ÀªÀĸÀÄÛ ¨ s À åA PÁªÀĹÛçñÉÆÃPÀ£Á±À£À | ±ÉÆÃPÁwðA ºÀgÀ ªÉÇà ¤vÀåªÀiÁ£ÀAzÀA d£ÀAiÀĸÀé ªÉÄà || »ÃUÉ ¥Áæyð¹zÀ £ÀAvÀgÀ ªÀ¸ÀAvÁAiÀÄ £ÀªÀĸÀÄÛ¨sÀåA ªÀÈPÀëUÀÄ®ä®vÁ±ÀæAiÀÄ | ¸ÀºÀ¸ÀæªÀÄÄR¸ÀAªÁ¸ÀPÁªÀÄgÀÆ¥À £ÀªÉÆĸÀÄÛ vÉà || JA§ÄzÁV ªÀ¸ÀAvÀ£À£ÀÄß, PÁªÀĨsÀ¸Àä¸ÀªÀÄÄzÀÆãvÀgÀw¨sÁµÀà¥Àj¥ÀÄèvÀ | IĶUÀAzsÀªÀðzÉêÁ¢ «ªÉÆúÀPÀ £ÀªÉÆĸÀÄÛ vÉà || JA§ÄzÁV PÁªÀiÁAvÀUÀðvÀ ¥ÀæzÀÄåªÀÄߣÀ£ÀÄß ¥ÀÆf¹ zÀªÀÄ£ÀPÀªÀ£ÀÄß PÉÊAiÀÄ°è »rzÀÄ zÉêÀ zÉêÀ dUÀ£ÁßxÀ ªÁAcvÁxÀð¥ÀæzÁAiÀÄPÀ | ºÀÈ¢¸ÁÜ£ï ¥ÀÆgÀAiÉÄà PÁªÀiÁ£ï ªÀĪÀÄ PÁªÉÄñÀéjææAiÀÄ || EzÀA zÀªÀÄ£ÀPÀA zÉêÀ UÀȺÁt ªÀÄzÀ£ÀÄUÀæºÁvï | EªÀiÁA ¸ÁAªÀvÀìjÃA ¥ÀÆeÁA ¨sÀUÀªÀ£ï ¥Àj¥ÀÆgÀAiÀÄ || JA§ÄzÁV ¥Áæyð¹ £ÁgÁAiÀÄt ªÀÄAvÀæ¢AzÀ zÀªÀÄ£ÀPÀªÀ£ÀÄß zÉêÀjUÉ ¤ªÉâ¸À¨ÉÃPÀÄ. (MAzÀÄ ®vÁ«±ÉõÀPÉÌ zÀªÀÄ£ÀPÀ J£ÀÄߪÀgÀÄ.) EzÀÄ PÁªÀÄ£À¨sÀ¸Àä¢AzÀ ºÀÄnÖzÀÄÝ. ZÉÊvÀæ ±ÀÄ. ©¢UÉUÉ UËjÃ-¥ÀgÀªÉÄñÀégÀjUÉ, ZËwUÉ UÀuÉñÀ¤UÉ, ¥ÀAZÀ«Äà £ÁUÀjUÉ, µÀ¶×à ¸ÀÌAzÀ¤UÉ, ¸À¥ÀÛ«Äà ¸ÀÆAiÀÄð¤UÉ, £ÀªÀ«Äà zÀÄUÁðzÉëUÉ, zÀ±À«Äà zsÀªÀÄðgÁd¤UÉ, zÁézÀ² «µÀÄÚ«UÉ, vÀæAiÉÆÃzÀ²Ã ªÀÄ£ÀäxÀ¤UÉ, ZÀvÀÄzÀð²Ã ²ªÀ¤UÉ ºÁUÀÆ ¥ËtÂðªÉÄUÉ ¸ÀPÀ® zÉêÀvÉUÀ½UÉ zÀªÀÄ£ÀPÁ¥ÀðtªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. ¨Á¯ÉÃAzÀÄ¥ÀÆeÁ - ¸ÀÆAiÀiÁð¸ÀÛ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¸ÁߣÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁr UÀUÀ£ÀzÀ°ègÀĪÀ ZÀAzÀæ£À CxÀªÁ CQÌAiÀÄ ZÀAzÀæ©A§ªÀ£ÀÄß ªÀiÁr “¨Á®ZÀAzÀæªÀĸÉà £ÀªÀÄB” F ªÀÄAvÀæ¢AzÀ ¥ÀÆeÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. ªÀÄÄAzÉ ¥Àæw wAUÀ¼ÀÄ ZÀAzÀæzÀ±Àð£ÀzÀ ¢£À MAzÀÄ ªÀµÀðzÀªÀgÉUÉ F ªÀævÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀÅzÀjAzÀ ¸ÀÄR ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁUÀå¥Áæ¦ÛAiÀiÁUÀĪÀÅzÀÄ. DAzÉÆî£ÀªÀævÀ - zÉÆïÉÆÃvÀìªÀ - ZÉÊvÀæ ±ÀÄzÀÞ vÀ¢UÉ ²æÃgÁªÀĤUÉ ªÀÄvÀÄÛ UËj-ºÀgÀjUÉ, ¥ÀAZÀ«Äà «µÀÄÚ«UÉ, KPÁzÀ²Ã ²æÃPÀȵÀÚ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ ZÀvÀÄzÀð²Ã £ÀgÀ¹AºÀ¤UÉ zÉÆïÉÆÃvÀìªÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. UËjÃvÀÈwÃAiÀiÁ- ¸Ë¨sÁUÀå, ¥ÀÄvÀæ ªÀÄvÀÄÛ C«aÒ£ÀßzÁA¥ÀvÀå ¸ÀÄR¥Áæ¦ÛAiÀÄ ¤«ÄvÀÛDAzÉÆðPÁzÀ°è UËjúÀgÀ ¥ÀÆeÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr, vÁ£ÀÄ ºÁ®Ä,


73 24

ªÉƸÀgÀÄ, vÀÄ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ eÉãÀÄ w£ÀßzÉà ¸ÀĪÁ¹¤AiÀÄjUÉ Gr vÀÄA© ¸ÀvÀÌj¨ÉÃPÀÄ. EA¢¤AzÀ CPÀëAiÀÄ vÀÈwÃAiÀiÁªÀgÉUÉ MAzÀÄ wAUÀ¼ÀÄ ¥Àæw ¤vÀå ªÀiÁrzÀ°è «±ÉõÀ ¥sÀ®. F ¢£ÀªÉà ¸ÀĪÁ¹¤AiÀÄgÀÄ ¥ÀÄvÀæ ¸ÀÄR¥Áæ¥ÀÛöåxÀð ¸Ë¨sÁUÀå±ÀAiÀÄ£À ªÀævÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. ²æÃgÁªÀÄ£ÀªÀ«Äà - gÁPÀë¸ÀgÀ ªÀzsÉAiÀÄ ¤«ÄvÀÛ zÉêÀvÉUÀ½AzÀ ¥ÁæyðvÀ£ÁzÀ ²æúÀjAiÀÄÄ zÁ±ÀgÀyAiÀiÁV CªÀvÀj¹ dUÀwÛ£À PÉëêÀÄPÉÌAzÀÄ PÀn§zÀÞ£ÁzÀ, ¹ÃvÁ¥ÀwAiÀiÁzÀ, ²æÃgÁªÀÄZÀAzÀæ£À CªÀvÁgÀzÀ ±ÀĨsÀ¢ªÀ¸ÀªÀÅ EzÁVzÉ. ªÀÄ£ÉAiÀÄ GvÀÛgÀ¨sÁUÀzÀ°è «±ÉõÀªÁV ¹zÀÞ¥Àr¹zÀ ªÀÄAl¥ÀzÀ°è ²æÃgÁªÀÄ£À ¥ÀæwªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ElÄÖ µÉÆÃqÀ±ÉÆÃ¥ÀZÁgÀ ¥ÀÆeÉ ªÀiÁr gÁªÀÄ£À PÀxÉAiÀÄ£ÀÄß PÉüÀÄvÁÛ £ÀÈvÀåVÃvÁ¢UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. ²æÃgÁªÀÄzÉêÀgÀ eÉÆvÉUÉ P˸À¯Áå ªÀÄvÀÄÛ zÀ±ÀgÀxÀgÀ£ÀÆß ¥ÀÆeÉ ªÀiÁr ²æÃgÁªÀĤUÉ ¥sÀ®-¥ÀĵÀàd®UÀ¼À£ÀÄß ±ÀARzÀ°è vÀÄA© CWÀåðªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. gÁªÀÄ£ÀªÀ«Äà CWÀåð ªÀÄAvÀæ - P˸À¯ÁåUÀ¨sÀð¸ÀA¨sÀÆvÀ ¸ÀzÁ ¸Ë«ÄwæªÀvÀì® | eÁ£ÀQà ¸À»vÉÆà gÁªÀÄ UÀȺÁuÁWÀåðA £ÀªÉÆĸÀÄÛ vÉà || P˸À¯Áå£ÀAzÀ£ÉÆà «ÃgÀ gÁªÀuÁ¸ÀÄgÀ ªÀÄzÀð£À | ¹ÃvÁ¥ÀvÉà £ÀªÀĸÀÄÛ¨sÀåA UÀȺÁuÁWÀåðA £ÀªÉÆĸÀÄÛ vÉà || ºÀ£ÀĪÀÄdÓAiÀÄAwà - ²æÃgÁªÀÄzÀÆvÀ£ÁV CAd£ÁzÉëAiÀÄ vÀ¥À¹ìUÉ M°zÀÄ ¨sÀUÀªÀvÁÌAiÀÄð ¥ÀgÀ£ÁzÀ ªÁAiÀÄÄ¥ÀÄvÀæ£ÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£À£ÀÄß £É£ÉzÀªÀgÀ ªÀÄ£ÀzÀ°è PÉÆÃngÀÆ¥À¢AzÀ ªÀåPÀÛ£ÁUÀÄwÛgÀĪÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀzÉêÀgÀÄ CªÀvÁgÀ ªÀiÁrzÀ ¸ÀAvÉÆõÀzÀ ¢ªÀ¸À. ªÉʱÁR¸ÁߣÀ- ZÉÊvÀæ ±ÀÄPÀè ¥ Ët ð ªÀiÁ ¢£À¢AzÀ ªÉʱÁR ±ÀÄPÀè¥ËtÂðªÀiÁzÀªÀgÉUÉ MAzÀÄ wAUÀ¼À ¥ÀAiÀÄðAvÀ ¥ÁævÀB¸ÁߣÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁr ªÀiÁ¸À¤AiÀiÁªÀÄPÀ£ÁzÀ ªÀÄzsÀĸÀÆzÀ£À¤UÉ CWÀåðªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. ªÉʱÁR¸ÁߣÀ ªÀÄAvÀæ - ªÉʱÁRA ¸ÀPÀ®A ªÀiÁ¸ÀA ªÉÄõÀ¸ÀAPÀæªÀÄuÉà gÀªÉÃB | ¥ÁævÀB ¸À ¤AiÀĪÀÄB ¸Á߸Éåà ¦æÃAiÀÄvÁA ªÀÄzsÀĸÀÆzÀ£ÀB || ªÀÄzsÀĺÀAvÀÄB ¥Àæ¸ÁzÉãÀ ¨ÁæºÀäuÁ£ÁªÀÄ£ÀÄUÀæºÁvï | ¤«ðWÀߪÀĸÀÄÛ ªÉÄà ¥ÀÄtåA ªÉʱÁR¸ÁߣÀªÀÄ£ÀéºÀªÀiï || ªÀiÁzsÀªÉà ªÉÄõÀUÉà ¨sÁ£Ë ªÀÄÄgÁgÉà ªÀÄzsÀĸÀÆzÀ£À | ¥ÁævÀB¸ÁߣÉãÀ ªÉÄà £ÁxÀ ¥sÀ®zÉÆà ¨sÀªÀ ¥Á¥ÀºÀ£ï || ªÉʱÁSÉà ªÉÄõÀUÉà ¨sÁ£Ë ¥ÁævÀB¸ÁߣÀA PÀgÉÆêÀÄåºÀªÀiï | wÃxÉðà d®ªÀÄAiÉÄà ¥ÀÄuÉåà ¥ÀĤû ªÀÄzsÀĸÀÆzÀ£À ||

CWÀåðªÀÄAvÀæ:- ªÉʱÁSÉà ªÉÄõÀUÉà ¨sÁ£Ë ¥ÁævÀB¸ÁߣÀ¥ÀgÁAiÀÄtB | CWÀåðA vÉĺÀA ¥ÀæzÁ¸Áå«Ä UÀȺÁt ªÀÄzsÀĸÀÆzÀ£À || UÀAUÁzÁåB ¸ÀjvÀ¸ÀìªÁð¹ÛÃxÁð¤ ZÀ ºÀæzÁ±ÀÑ AiÉÄà | ¥ÀæUÀÈ»ÃÚvÀ ªÀÄAiÀiÁ zÀvÀÛªÀÄWÀåðA ¸ÀªÀÄåPï ¥Àæ¹ÃzÀvÀ | IĵÀ¨sÀB ¥Á¦£ÁA ±Á¸ÁÛ vÀéA AiÀĪÀÄB ¸ÀªÀÄzÀ²ð£ÀB | UÀȺÁuÁWÀåðA ªÀÄAiÀiÁ zÀvÀÛA AiÀÄxÉÆÃPÀÛ¥sÀ®zÉÆà ¨sÀªÀ ||

ªÉʱÁR ªÀiÁ¸ÀzÀ «±ÉõÀ ZÉÊvÀæ ±ÀÄzÀÞ ¥ËtÂðªÉĬÄAzÀ ªÉʱÁR ±ÀÄzÀÞ ¥ËtÂðªÉÄAiÀĪÀgÉUÉ ªÀiÁ¸À¤AiÀiÁªÀÄPÀ £ÁzÀ ªÀÄzsÀĸÀÆzÀ£À£À ¦æÃvÀåxÀðªÁV ¥ÁævÀB¸ÁߣÀ, w®vÀ¥Àðt, GzÀPÀÄA¨sÀzÁ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. F ªÀiÁ¸ÀzÀ°è zÉêÀjUÉ UÀAzsÀ¯ÉÃ¥À£À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀjAzÀ «±ÉõÀ ¥sÀ® ¥Áæ¦Û. CPÀëAiÀÄvÀÈwÃAiÀiÁ - F ¢£À ¥ÀÄtå£À¢AiÀÄ°è ¸ÁߣÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁr ¦vÀÈUÀ½UÉ w®vÀ¥ÀðtªÀ£ÀÄß PÉÆlÄÖ GzÀPÀÄA¨sÀªÀ£ÀÄß zÁ£À ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. zÉêÀjUÉ UÀAzsÀ¯ÉÃ¥À£À ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. AiÀĪÀ(dªÉ UÉÆâü)¢AzÀ ºÉÆêÀÄ, AiÀĪÀzÁ£À, AiÀĪÀ¨sÀPÀët ªÀiÁqÀĪÀÅzÀjAzÀ ¸ÀªÀð ¥Á¥À ¥ÀjºÁgÀªÀÅ. AiÀÄB ¥À±Àåw vÀÈwÃAiÀiÁAiÀiÁA PÀȵÀÚA ZÀAzÀ£À¨sÀƶvÀªÀiï | ªÉʱÁR¸Àå ¹vÉà ¥ÀPÉëà ¸À AiÀiÁvÀåZÀÄåvÀªÀÄA¢gÀªÀiï || ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄdAiÀÄAwà - F ¢£À ¥ÀæzÉÆõÀ PÁ®zÀ°è ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ zÉêÀgÀ£ÀÄß ¥ÀÆeÉ ªÀiÁr dªÀÄzÀV߸ÀÄvÉÆà «ÃgÀ PÀëwæAiÀiÁAvÀPÀgÀ ¥Àæ¨sÉÆà | UÀȺÁuÁWÀåðA ªÀÄAiÀiÁ zÀvÀÛA PÀÈ¥ÀAiÀiÁ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ || F ªÀÄAvÀæ¢AzÀ CWÀåðªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. UÀAUÉÆÃvÀàwÛ - ±ÀÄPÀè ¸À¥ÀÛ«Ä dºÀÄßIĶAiÀÄ Q«¬ÄAzÀ UÀAUÉAiÀÄÄ GzÀ㫹zÀ ¢£À. UÀAUÁ¥ÀÆeÉAiÀÄ£ÀÄß CªÀ±ÀåªÁV ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. ²æäªÁ¸À ¥ÀzÁäªÀwà ¥ÀjtAiÀÄ ¢£À - ±ÀÄPÀè zÀ±À«Ä ¸Áé«Ä ªÉÃAPÀmÉñÀ£ÀÄ ¥ÀzÁäªÀwAiÀÄ£ÀÄß ªÀj¹zÀ ¢£À. F ¢£À ªÉÃAPÀmÉñÀ ªÀiÁºÁvÉäöå ¥ÀÄgÁtzÀ ªÀÄAUÀ¼À ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. ªÉÃzÀªÁå¸ÀdAiÀÄAwà - vÀæAiÉÆÃzÀ²Ã ªÁå¸À¥ÀÆeÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. £ÀgÀ¹AºÀdAiÀÄAwà - ZÀvÀÄzÀð²ÃAiÀÄAzÀÄ ¥ÀæºÁèzÀ¤UÉ ¸ÀAzsÁåPÁ®zÀ°è £ÀgÀ¹AºÀzÉêÀgÀÄ ¥ÀævÀåPÀëªÁV »gÀtåPÀ²¥ÀÄ«£À ¸ÀAºÁgÀ ªÀiÁrzÀ ¢£À. £ÀgÀ¹AºÀzÉêÀjUÉ «±ÉõÀ ¥ÀÆeÉ £Àqɹ ¥ÀjvÁæuÁAiÀÄ ¸ÁzsÀÆ£ÁA zsÁåvÉÆÃ


24 74

«µÉÆÚà £ÀÈPÉøÀj£ï | UÀȺÁuÁWÀåðA ªÀÄAiÀiÁ zÀvÀÛA ¸À®Qëöäà £ÀȺÀjB ¸ÀéAiÀĪÀiï || JA§ ªÀÄAvÀæ¢AzÀ CWÀåðªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. CAvÀå¥ÀĵÀÌjtÂÃ- ªÉʱÁR ¸ÁߣÀzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ¢£ÀUÀ¼ÀÄ CAzÀgÉ vÀæAiÉÆÃzÀ², ZÀvÀÄzÀð²Ã, ¥ËtÂðªÉÄ EªÀÅUÀ½UÉ CAvÀå¥ÀĵÀÌjtÂà JAzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ. F ¢£ÀUÀ¼À°è «±ÉõÀªÁV ¥ÁævÀB ¸ÁߣÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁr ªÁå¸À¥ÀÆeÉ ªÀiÁr GzÀPÀÄA¨sÀ, zÀzsÉÆåÃzÀ£À, PÉÆøÀA§j, ¥Á£ÀPÀ, ©Ã¸ÀtÂUÉ, bÀwæ zÁ£À PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. ªÉʱÁR ¥ËtÂðªÀiÁ ¢£À PÀȵÁÚf£À zÁ£À ªÀiÁrzÀgÉ ¨sÀÆzÁ£ÀzÀ ¥sÀ® ¹UÀĪÀÅzÀÄ. ¦vÀÈUÀ½UÉ w®vÀ¥Àðt PÉÆqÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÀĺÁ¥sÀ®¥Áæ¦Û EzÉ.

eÉåõÀ× ªÀiÁ¸ÀzÀ «±ÉõÀ

±ÀAiÀÄ£ÉÊPÁzÀ² - DµÁqsÀ ±ÀÄzÀÞ KPÁzÀ² ¢£ÀzÀ°è UÀÄgÀÄUÀ½AzÀ vÀ¥ÀÛ ªÀÄÄzÁæzsÁgÀt ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ zÉêÀjUÉ «±ÉõÀªÁzÀ ¥ÀÆeÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr CWÀåðªÀ£ÀÄß PÉÆlÄÖ ZÁvÀĪÀiÁð¸Àå ªÀævÀzÀ ¸ÀAPÀ®àªÀ£ÀÄß ªÀiÁr ªÀÄAZÀzÀ°è «µÀÄÚ¥ÀæwªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄ®V¹ ¸ÀÄ¥ÉÛà vÀé¬Ä dUÀ£ÁßxÀ dUÀvÀÄì¥ÀÛA ¨sÀªÉâzÀªÀiï | «§ÄzÉÞà ZÀ «§ÄzÉÞöåÃvÀ ¥Àæ¸À£ÉÆßà ªÉÄà ¨sÀªÁZÀÄåvÀ || JAzÀÄ ¥Áæyð¹ gÁwæAiÀÄ°è eÁUÀgÀuÉ ªÀiÁr, zÁézÀ²Ã¢£ÀzÀ°è ¥ÀÄ£ÀB ¥ÀÆf¹ ¥ÁgÀuÉ ªÀiÁr vÀæAiÉÆÃzÀ²¢£ÀzÀ°è ªÁzÀåUÀ½AzÀ ¥ÀgÀªÀÄvÀä£À£ÀÄß ¸Éë¸À¨ÉÃPÀÄ. vÀ¥ÀÛªÀÄÄzÁæzsÁgÀt- zÉúÀ±ÀÄ¢ÞUÁV ªÉʵÀÚªÀgÀÄ ¸ÀÄzÀ±Àð£À ºÉÆêÀĪÀ£ÀÄß ªÀiÁr¹ vÀªÀÄä ªÀÄoÁ¢üñÀ UÀÄgÀÄUÀ½AzÀ vÀ¥ÀÛªÀÄÄzÁæ (ZÀPÀæ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀAR ªÀÄÄzÁæ) UÀ¼À£ÀÄß ºÁQ¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. G¥À«ÃvÀA ²SÁ ZÉʪÀ HzsÀéð¥ÀÄAqÀæA vÀxÉʪÀ ZÀ | ZÀPÀæ¯ÁAbÀ£À»Ã£À¸Àå «¥Àæ¸Àå «¥sÀ®A ¨sÀªÉÃvï || vÀ¥ÀÛªÀÄÄzÁæ»Ã£À£ÁzÀªÀ¤UÉ HzsÀéð¥ÀÄAqÀæ, AiÀÄeÉÆÕÃ¥À«ÃvÀzsÁgÀt ²SÁ EªÀÅUÀ¼ÀÄ ¤µÀÒ®ªÁUÀÄvÀÛªÉ. ¥ÀævÀ¥ÀÛA «¢ü£Á ªÀºËß ¸ÀºÀ¸ÁægÀA ¸ÀĪÀtðPÀªÀiï | ¥ÀætvÁAiÀÄ ¸Àé²µÁåAiÀÄ ºÀA¸ÉÆà UÀÄgÀÄgÀxÁAPÀAiÉÄÃvï || F vÀ¥ÀÛ ª ÀÄÄzÁæ z s Á gÀuÉAiÀÄ£ÀÄß UÀÄgÀÄUÀ½AzÀ¯Éà ¥ÀqÉAiÀĨÉÃPÉ£ÀÄßvÀÛ z É ªÀiÁPÀðAqÉÃAiÀÄ¥ÀÄgÁt »ÃUÉ ¥ÀævÀ¥ÀÛA ©¨sÀÈAiÀiÁZÀÑPÀæA ±ÀARA ZÀ ¨sÀÄdªÀÄÆ®AiÉÆÃB | ±ËævÀ¸ÁävÀðA ZÀ ¹zÀÞöåxÀðA ZÀPÀæA «¢ü«zsÁ£ÀvÀB || ±ÀÄævÀÄåPÀÛªÁzÀ PÀªÀÄðUÀ¼ÀÄ ¹¢Þ¸À¨ÉÃPÁzÀgÉ vÀ¥ÀÛ ªÀÄÄzÁæzsÁgÀuÉ CªÀ±Àå PÀvÀðªÀåªÀÅ.

eÉåõÀ× ª ÀiÁ¸ÀzÀ°è ªÀiÁ¸À¤AiÀiÁªÀÄPÀ£ÁzÀ wæ « PÀæ ª ÀÄzÉêÀgÀ ¦æÃvÀåxÀðªÁV ZÀAzÀ£À, bÀwæ, ©Ã¸ÀtÂUÉ, GzÀPÀÄA¨sÀ ¥ÁzÀgÀPÉë EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀvÁàvÀæjUÉ zÁ£ÀªÀiÁqÀĪÀÅzÀjAzÀ gÁdå¥ÀzÀ« ¯Á¨sÀ JAzÀÄ ºÉüÀ®ànÖzÉ. ¨sÁVÃgÀyà dAiÀÄAwÃ- zÀ±À«ÄÃAiÀÄAzÀÄ ¨sÀVÃgÀxÀ£À ¥ÀæAiÀÄvÀߢAzÀ UÀAUÁzÉë ¨ÀsÆ«ÄUÉ §AzÀ ¢£À. «±ÉõÀªÁV UÀAUÁ¥ÀÆeÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. wæ«PÀæªÀÄ dAiÀÄAwÃ- eÉåõÀ× ±ÀÄzÀÞ zÁézÀ² ¢ªÀ¸À wæ«PÀæªÀÄ zÉêÀgÀ ¥ÀÆeÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr zÉêÀ zÉêÀ ºÀȶÃPÉñÀ ¸ÀA¸ÁgÁtðªÀvÁgÀPÀ | GzÀPÀÄA¨sÀ¥ÀæzÁ£ÉãÀ AiÀiÁ¸Áå«Ä ¥ÀgÀªÀiÁA UÀwªÀiï || F ªÀÄAvÀæ¢AzÀ GzÀPÀÄA¨sÀ zÁ£À ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. F zÁézÀ²AiÀÄAzÀÄ ¥sÀ¯ÁºÁgÀ¥ÀÆeÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ «±ÉõÀ. ªÀl¸Á«wæêÀævÀ- ¹ÛçÃAiÀÄgÀÄ ¸ËªÀÄAUÀ®å¥Áæ¦ÛUÁV eÉåõÀ× ±ÀÄzÀÞ vÀæAiÉÆÃzÀ²-ZÀvÀÄzÀð²-¥ËtÂðªÀiÁ F ªÀÄÆgÀÄ ¢£ÀUÀ¼À°è zÀA¥Àw¥ÀÆeÁ, ZÁvÀĪÀiÁð¸Àå ªÀævÀ ¨sÉÆÃd£À ªÀiÁr¹, ¥ËtÂðªÀiÁ ¢£À ZÀAzÉÆæÃzÀAiÀÄPÉÌ ªÀlªÀÈPÀëzÀ PɼÀUÉ DµÁqsÀ ±ÀÄPÀè zÀ±À«Ä¬ÄAzÀ PÁwðÃPÀ ±ÀÄPÀè zÁézÀ² (GvÁÜ£À¸Á«wæÃ¥ÀÆeÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr ¸ÀvÀåªÁ£ï-¸Á«wæAiÀÄgÀ PÀxÉAiÀÄ£ÀÄß PÉüÀ¨ÉÃPÀÄ. ¥Àæ ¨ ÉÆÃzs ÀzÁézÀ² ªÀgÉV£À £Á®ÄÌ wAUÀ¼À PÁ®ªÀÅ ¥ÀæzsÁ£ÀªÁV dUÀvÀÆàeÉåà dUÀ£ÁävÀB ¸Á«wæ ¥ÀwzÉʪÀvÉà | ¥ÀvÁå ¸ÀºÀ C«AiÉÆÃUÀA ªÉÄà ªÀl¸ÉÃÜ PÀÄgÀÄ vÉà £ÀªÀÄB || JAzÀÄ ¥Áy æ ð¸À¨ÉÃPÀÄ. “ZÁvÀĪÀiÁð¸Àå” J¤¸ÀÄvÀÛzÉ. F PÁ®zÀ°è ²æà ªÀĺÁ«µÀÄÚªÀÅ (AiÉÆÃUÀ) ¤zÉæAiÀÄ°ègÀĪÀ£ÀÄ. F PÁ®zÀ £Á®ÄÌwAUÀ¼ÀÄUÀ¼À°è PÀæªÀĪÁV ±ÁPÀ ºÁUÀÆ DµÁqsÀ ªÀiÁ¸ÀzÀ «±ÉõÀ ¥sÀ®UÀ¼À£ÀÄß (±ÁPÀªÀævÀ) ªÉƸÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÀjAzÀ ªÀiÁrzÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼ÀÄ DµÁqsÀ ªÀiÁ¸ÀzÀ°è ªÀiÁ¸À¤AiÀiÁªÀÄPÀ£ÁzÀ ªÁªÀÄ£À£À ¦æÃvÀåxÀðªÁV bÀwæ, (zÀ¢üªÀævÀ), ºÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ CzÀjAzÀ ªÀiÁrzÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼ÀÄ(QëÃgÀªÀævÀ) ªÀÄvÀÄÛ ZÀ¥Àà°UÀ¼À£ÀÄß zÁ£À ªÀiÁrzÀgÉ «±ÉõÀ ¥sÀ® GAlÄ.


24 75

¢ézÀ¼À zsÁ£ÀåUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §ºÀÄ©Ãd ¥sÀ®UÀ¼ÀÄ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß vÀåf¸À¨ÉÃPÁzÀ «¢üAiÀÄÄ AiÀÄwUÀ½UÉ ªÀiÁvÀæªÀ®èzÉ EvÀgÀ D±ÀæªÀÄzÀªÀjUÀÆ, ¨ÁæºÀäuÁ¢ ¸ÀPÀ® ªÀtðUÀ¼À ¹ÛçÃ-¥ÀÄgÀĵÀjUÀÆ PÀqÁØAiÀĪÁV «»vÀªÁVzÉ. F £Á®ÄÌ ªÀiÁ¸ÀUÀ½UÉ PÀæªÀĪÁV ²æÃzsÀgÀ, ºÀȶPÉñÀ, ¥ÀzÀä£Á¨sÀ ªÀÄvÀÄÛ zÁªÉÆÃzÀgÀ JA§ ¨sÀUÀªÀzÀÆæ¥ÀUÀ¼ÀÄ ¤AiÀiÁªÀÄPÀ gÀÆ¥ÀUÀ¼ÁVªÉ. ZÁvÀĪÀiÁð¸Àå PÁ®zÀ°è EZÉÒ¬ÄzÀݪÀgÀÄ WÀÈvÀ, ®ªÀt, vÁA§Æ® EvÁå¢ C£ÉÃPÀ zÀæªÀåUÀ¼À vÁåUÀªÀ£ÀÆß ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. CzÀPÉÌ «±ÉõÀªÁzÀ ¥sÀ®UÀ¼ÀÄAlÄ. zsÁgÀt-¥ÁgÀt, ¥ÀgÁ£Àß, ®PÀë§wÛ, ®PÀë¥ÀæzÀQët, ®PÀë£ÀªÀĸÁÌgÀ, UÉÆÃ¥ÀzÀä EvÁå¢ EvÀgÀ C£ÉÃPÀ ªÀævÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀºÀ ¸ÁªÀÄxÀåð«zÀݪÀgÀÄ F PÁ®zÀ°è DZÀj¹ «±ÉõÀ¥ÀÄtåPÉÌ ¨sÁVUÀ¼ÁUÀ§ºÀÄzÀÄ.

ZÁvÀĪÀiÁð¸Àå ªÀævÀzÀ ¸ÀAPÀ®à ªÀÄAvÀæ ¸ÀÄ¥ÉÛà vÀé¬Ä dUÀ£ÁßxÀ dUÀvÀÄì¥ÀÛA ¨sÀªÉâzÀªÀiï | «§ÄzÉÞà ZÀ «§ÄzsÉåÃvÀ ¥Àæ¸À£ÉÆßà ªÉÄà ¨sÀªÁZÀÄåvÀ || ZÀvÀÄgÉÆà ªÁµÀÄðPÁ£Áä¸Á£ï zÉêÀ zÉêÀ dUÀvÀàvÉà | ¤«ðWÀßA ¹¢ÞªÀiÁAiÀiÁvÀÄ ¥Àæ¸ÁzÁvÀÛªÀ PÉñÀªÀ || UÀÈ»ÃvÉĹä£ï ªÀævÉà zÉêÀ ¥ÀAZÀvÀéA AiÀÄ¢ ªÉÄà ¨sÀªÉÃvï | vÀzÁ ¨sÀªÉÃvï ¸ÀĸÀA¥ÀÆtðA ¥Àæ¸ÁzÁvÉÛà d£ÁzÀð£À || JAzÀÄ ¸ÀAPÀ®à ªÀiÁr ªÀævÀªÀ£ÀÄß DZÀj¸À¨ÉÃPÀÄ. ±ÁPÀªÀævÀ- DµÁqsÀ ±ÀÄzÀÞ zÀ±À«Ä¬ÄAzÀ MAzÀÄ wAUÀ¼ÀªÀgÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀPÁj ºÁUÀÆ ¥sÀ®UÀ¼À£ÀÄß £ÉʪÉÃzÀå ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ, ºÀ¸ÉÆÛÃzÀPÀ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ w£ÀÄߪÀÅzÀÄ ¤¶zÀÞ.

±ÁPÀªÀævÀ ¸ÀAPÀ®à ªÀÄAvÀæB±ÁPÀªÀævÀA ªÀÄAiÀiÁ zÉêÀ UÀÈ»ÃvÀA ¥ÀÄgÀvÀ¸ÀÛªÀ | ¤«ðWÀßA ¹¢ÞªÀiÁAiÀiÁvÀÄ ¥Àæ¸ÁzÁvÉÛà gÀªÀiÁ¥ÀvÉà || JAzÀÄ ¸ÀAPÀ®à. ¢Ã¥À¸ÀÛA¨sÀ UËjêÀævÀ (©üêÀÄ£À CªÀiÁªÁ¸Àå) - F ¢£À ¢Ã¥ÀzÀ PÀA¨sÀzÀ°è UËjà ¥ÀÆeÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. F ¢£ÀªÉà ©üêÀÄ£À CªÀiÁªÁ¸Àå, PÉ®ªÀÅ PÀqÉ UÀAqÀ£À ¥ÀÆeÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¥ÀzÀÞw EzÉ.

C±ÀÆ£Àå±ÀAiÀÄ£À ªÀævÀ - DµÁqsÀ PÀȵÀÚ ©¢UÉ ZÀAzÉÆæÃzÀAiÀÄzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ®QëöäãÁgÁAiÀÄtgÀ ¥ÀæwªÉÄUÀ¼À£ÀÄß ±ÀAiÉÄåAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ElÄÖ ¥Àwßà ¨sÀvÀÄð«ðAiÉÆÃUÀA ZÀ ¨sÀvÁð ¨sÁAiÀiÁð¸ÀªÀÄÄzÀãªÀªÀiï | £Á¥ÀÄߪÀAw AiÀÄxÁ zÀÄBRA zÁA¥ÀvÁå¤ vÀxÁ PÀÄgÀÄ || F ªÀÄAvÀæ¢AzÀ ¥ÁæxÀð£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ZÀAzÀæ¤UÉ CWÀåð PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. EzÉà jÃwAiÀiÁV ±ÁæªÀt, ¨sÁzÀæ¥ÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ D²é£À PÀȵÀÚ ©¢UÉAiÀÄ ¢£ÀUÀ¼À°èAiÀÄÆ ¥ÀÆeÉ ªÀiÁr D ¥ÀæwªÉÄUÀ¼À£ÀÄß ¨ÁæºÀät¤UÉ zÁ£À ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. EzÀjAzÀ zÁA¥ÀvÀå¸ÀÄR ¥Áæ¦ÛAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. zsÁgÀt-¥ÁgÀt ªÀævÀ - ZÁvÀĪÀiÁð¸ÀåzÀ ªÉÆzÀ® wAUÀ¼À°è CxÀªÁ PÉÆ£ÉAiÀÄ wAUÀ¼À°è CxÀªÁ £Á®ÆÌ wAUÀ¼À°è ¢£À ©lÄÖ ¢£À G¥ÀªÁ¸À ºÁUÀÆ ¥ÁgÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀ ªÀævÀªÉà “zsÁgÀt-¥ÁgÀt ªÀævÀ”. ¨sÀUÀªÀAvÀ¤UÉ £ÀÆgÉAlÄ CWÀåðªÀ£ÀÄß ¸ÀºÀ F ªÀævÀzÀ PÁ®zÀ°è PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. ¥Àæw wAUÀ¼ÀÆ CxÀªÁ MmÁÖV MAzÀÄ ¨Áj GzÁå¥À£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀºÀ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. EA¢æAiÀÄ ¤UÀæºÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀð ¥Á¥ÀUÀ¼À ¥ÀjºÁgÀPÁÌV F zsÁgÀt-¥ÁgÀt ªÀævÀªÀ£ÀÄß ¸ÀªÀð¥ÀæAiÀÄvÀߢAzÀ®Æ CªÀ±Àå DZÀj¸À¨ÉÃPÀÄ. ®PÀë¥ÀæzÀQët ªÀævÀ - ZÁvÀĪÀiÁð¸Àå PÁ®zÀ°è F ®PÀë¥ÀæzÀQët ªÀævÀªÀ£ÀÄß DZÀj¸À¨ÉÃPÀÄ, DµÁqsÀ ªÀiÁ¸ÀzÀ°è ¥ÁægÀA©ü¹ PÁwðPÀzÀªÀgÉUÀÆ, vÁ£ÀÄ ªÀiÁrgÀĪÀ ¥Á¥ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥À±ÁÑ v ÁÛ ¥ À ¥ÀƪÀðPÀ ºÉýPÉÆAqÀÄ, ®PÀë¥ÀæzÀQëtªÀ£ÀÄß ¥ÀÆgÉʹ D£ÀAvÀgÀ GzÁå¥À£À ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. ¥ÀæzÀQëtªÀÄAvÀæ - C£ÀAvÁªÀåAiÀÄ «µÉÆÚà ²æîQëöäãÁgÁAiÀÄt ¥Àæ¨sÉÆà | dUÀ¢Ã±À £ÀªÀĸÀÄÛ¨sÀåA ¥ÀæzÀQët¥ÀzÉà ¥ÀzÉà || J£ÀÄßvÁÛ £ÀªÀĸÁÌgÀ ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ. §æºÀäºÀvÁå¢ ¥Á¥ÀUÀ¼ÀÄ, ªÀtð¸ÀAPÀgÁ¢ zÉÆõÀUÀ¼ÀÄ, ¥ÁwvÀåPÉÌ PÁgÀtªÁUÀĪÀ ¥Á¥ÀUÀ¼ÀÄ, C¨sÀPÀàöå¨sÀPÀëtgÀÆ¥À ¥Á¥ÀUÀ¼ÀÄ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ¸ÀPÀ® ¥Á¥ÀUÀ¼À £Á±ÀPÉÌ ¸ÁzsÀ£ÀªÉA§ÄzÁV F ®PÀë¥ÀæzÀQët ªÀævÀªÀÅ ªÀĺÁ«µÀÄÚ«¤AzÀ «»vÀªÁVzÉ; EzÀÄ ¥Á¥ÀªÉA§ PÀvÀÛ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjºÀj¸ÀĪÀ, ¥Á¥ÀUÀ¼À£Éß®è ¨sÀ¸ÀäªÁV¸ÀĪÀ C¥ÀƪÀðªÀævÀªÁVzÉ. ¥À«vÀæªÁzÀ F ªÀævÀzÀ C£ÀĵÁ×£À¢AzÀ »A¢£À d£ÀäUÀ¼À°è ªÀiÁrzÀ ¥Á¥ÀUÀ¼ÀÆ, F d£ÀäzÀ°è ªÀiÁrzÀ ¥Á¥ÀUÀ¼ÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄA¢£À d£ÀäzÀ°è ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁzÀ ¥Á¥ÀUÀ¼ÀÆ ¸ÀºÀ ¤²ÑvÀªÁVAiÀÄÆ ¥ÀjºÁgÀªÁUÀÄvÀÛªÉ.


24 76

®PÀë £ÀªÀĸÁÌgÀ ªÀævÀ : ®PÀë £ÀªÀĸÁÌgÀ ªÀævÀªÀ£ÀÄß DµÁqsÀ ªÀiÁ¸ÀzÀ ±ÀÄPÀè ¥ÀPÀëzÀ KPÁzÀ²AiÀÄAzÀÄ ±ÀªÀÄzÀªÀiÁ¢AiÀÄÄPÀÛ£ÁV ZÀPÀæ¥ÁtÂAiÀÄÆ zÉêÀzÉêÀ£ÀÆ DzÀ ²æúÀjAiÀÄ ¦æÃwUÁV CªÀ£À ªÀÄÄAzÉAiÉÄà ¥ÁægÀA©ü¸À¨ÉÃPÀÄ. J®è D±ÀæªÀÄzÀªÀjUÀÆ F ±ÀÄævÀÄåPÀÛªÁzÀ ªÀævÀªÀÅ «»vÀ; ¸ÀĪÀÄAUÀ°AiÀÄgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «zsÀªÉAiÀÄgÀÄ ¸ÀºÀ F ªÀævÀPÉÌ CºÀðgɤ¸ÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀAPÀ®à ªÀÄAvÀæB- ªÀĪÀÄ ®PÀë£ÀªÀĸÁÌgÀªÀævÀ¸Àå ¥ÀÄgÀĵÉÆÃvÀÛªÀÄ | ¤«ðWÉßãÀ ªÀævÀA ¸ÁAUÀA PÀÄgÀÄ vÀéA PÀÈ¥ÀAiÀiÁ ºÀgÉà || ¥Á¥À¥ÀAPÀ¤ªÀÄUÀßA ªÀiÁA ¥Á¥ÀªÉʱÀ¸À¨sÁd£ÀªÀiï | ªÀævÉãÁ£ÉãÀ ¸ÀĦæÃvÀB ¸ÀªÀÄÄzÀÞgÀ dUÀvÀàvÉà || CWÀåðªÀÄAvÀæB- zÉêÀzÉêÀ dUÀ£ÁßxÀ ¸ÀªÀðªÀævÀ¥sÀ®¥ÀæzÀ | ªÀævÉãÁ£ÉãÀ ¸ÀĦæÃvÉÆà UÀȺÁuÁWÀåðA ªÀÄAiÀiÁ„¦ðvÀªÀiï || UÉÆÃ¥ÀzÀä ªÀævÀ - DµÁqsÀ ªÀiÁ¸ÀzÀ ±ÀÄPÀè ¥ÀPÀëzÀ KPÁzÀ²AiÀÄAzÀÄ ¥ÁægÀA©ü¹ PÁwðPÀ±ÀÄPÀè zÁézÀ²AiÀĪÀgÉUÉ F UÉÆÃ¥ÀzÀä ªÀævÀªÀ£ÀÄß DZÀj¸À¨ÉÃPÀÄ. ¥Àæw¤vÀå UÉÆõÀÖ CxÀªÁ UÉÆêÀÅUÀ¼ÀÄ £É¯É¹gÀĪÀ ¸ÀܼÀUÀ¼À°è UÉÆêÀÄAiÀÄ¢AzÀ ¸Áj¹ UÉÆë£À avÀæªÀ£ÀÄß §gÉzÀÄ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É 33 ¸ÀASÉåAiÀÄ ¥ÀzÀäUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄ, UÀAzsÀ¥ÀĵÀàUÀ½AzÀ ¥ÀÆf¸À¨ÉÃPÀÄ; CµÉÖà ¸ÀASÉåAiÀÄ°è CWÀåð, ¥ÀæzÀQët, £ÀªÀĸÁÌgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ, CµÉÖà ¸ÀASÉåAiÀÄ°è C¥ÀÆ¥ÀUÀ¼À£ÀÄß ¨ÁæºÀätjUÉ zÁ£À ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. CWÀåð ªÀÄAvÀæB - CµÀÖzÀæªÀå¸ÀªÀiÁAiÀÄÄPÀÛA ¸Àétð¥ÁvÀæ¹ÜvÀA d®ªÀiï | CWÀåðA UÀȺÁt zÉêÉñÀ ¨sÀPÁÛ£ÁªÀĨsÀAiÀÄ¥ÀæzÀ || F ªÀævÀªÀ£ÀÄß LzÀÄ ªÀµÀð DZÀj¹ D£ÀAvÀgÀ GzÁå¥À£À ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. EzÀ£ÀÄß DZÀj¸ÀĪÀ ¹ÛçÃ-¥ÀÄgÀĵÀgÉ®ègÀÆ C©üõÀÖªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢ ¸ÀÄT¸ÀĪÀgÀÄ.

±ÁæªÀt ªÀiÁ¸ÀzÀ «±ÉõÀ £ÁUÀZÀvÀÄyð- F ¢£À ¹ÛçÃAiÀÄgÀÄ ªÀÄtÂÚ£À CxÀªÁ ¨É½îAiÀÄ £ÁUÀ¥Àà¤UÉ «±ÉõÀ jÃw¬ÄAzÀ ¥ÀÆeÉ ªÀiÁr ªÀlÄUÀ½UÉ aUÀ½, vÀA©lÄÖ ªÀÄÄAvÁzÀĪÀ£ÀÄß zÁ£ÀªÁV PÉÆlÄÖ D ¢£À ¥sÀ®ºÁgÀ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. C£Àß w£ÀߨÁgÀzÀÄ. F ¢£À¥ÀÆwð ªÀævÀ¸ÀÜgÁVAiÉÄà EgÀ¨ÉÃPÀÄ. £ÁUÀ¥ÀAZÀ«Ä- ªÀÄÈwÛPÉAiÀÄ°è £ÁUÀ£À£ÀÄß ªÀiÁr ¥ÀÆf¸À¨ÉÃPÀÄ. ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À ¨ÁV°£À JgÀqÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ UÉÆÃqÉUÀ¼À ªÉÄÃ®Æ UÉÆêÀÄAiÀÄ¢AzÀ

¸Áj¹ £ÁUÀgÀªÀ£ÀÄß §gÉzÀÄ ¥ÀÆf¸À¨ÉÃPÀÄ. ªÉÆzÀ®Ä ¨sÀUÀªÀAvÀ£À£ÀÄß £ÀAvÀgÀzÀ°è ±ÉõÀ, ªÁ¸ÀÄQ, vÀPÀëPÀgÀ£ÀÄß ¥ÀÆf¹ CªÀgÀ CAvÀUÀðvÀ ¸ÀAPÀµÀðt¤UÉ ºÁ®Ä, vÀA©lÄÖ, ¥ÁAiÀĸÀ, ¨sÀPÀëöåUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀªÀÄ¥ÀðuÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¨ÁæºÀätjUÉ ¨sÉÆÃd£À ªÀiÁr¹ AiÀÄxÁ±ÀQÛ zÀQëuÉ, vÁA§Æ®UÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. F ¢£À AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀzÁxÀð ºÉZÀÄѪÀÅzÀÄ, PÀjAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄjAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¤¶zÀÞ. ªÀÄAUÀ¼À UËjà ªÀævÀ- £ÀÆvÀ£ÀªÁV «ªÁºÀªÁzÀ ¸ÀĪÀÄAUÀ°AiÀÄgÀÄ LzÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À ¥ÀAiÀÄðAvÀ ±ÁæªÀt ªÀiÁ¸ÀzÀ°è ¥Àæw ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ zÀA¥Àw ¸ÀªÉÄÃvÀªÁV ªÀÄAUÀ¼ÀUËjAiÀÄ ¥ÀÆeÉ ªÀiÁr ¸ÀĪÁ¹¤AiÀÄjUÉ Gr vÀÄA© gÁwæ eÁUÀgÀuÉ ªÀiÁr ºÀ§âªÀ£ÀÄß DZÀj¸À¨ÉÃPÀÄ. EzÀjAzÀ ¢ÃWÀð ¸ËªÀÄAUÀ®å ¥Áæ¦ÛAiÀiÁUÀĪÀÅzÀÄ. LzÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À £ÀAvÀgÀ GzÁå¥À£É ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. ²jAiÀiÁ¼À µÀ¶×- PÉ®ªÀÅ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀĸÀÜgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÉƸÀgÀ£Àß ±Á«UÉ ¥ÁAiÀĸÀ ªÀÄvÀÄÛ G¦à£ÀPÁ¬Ä zÉêÀjUÉ ¤ªÉâ¹ ªÀģɪÀÄ£ÉUÉ ©ÃgÀ¨ÉÃPÉA§ ¥ÀzÀÞw EzÉ. ªÀgÀªÀĺÁ®Qëöäà ªÀævÀ- ±ÁæªÀt ªÀiÁ¸ÀzÀ JgÀqÀ£Éà ±ÀÄPÀæªÁgÀ F ªÀævÀ. ¸ÀévÀAvÀæªÁzÀ ªÀÄAl¥ÀªÀ£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¹, PÀ®±À«lÄÖ DªÁºÀ£Á¢ µÉÆÃqÀ±ÉÆÃ¥ÀZÁgÀUÀ½AzÀ ªÀgÀªÀĺÁ®QëöäAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÆf¸À¨ÉÃPÀÄ. zÀ¢üªÀævÀ- ±ÁæªÀt ±ÀÄzÀÞ KPÁzÀ²¬ÄAzÀ MAzÀÄ wAUÀ¼ÀªÀgÉUÉ ªÉƸÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÀjAzÀ ªÀiÁqÀ¯ÁzÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼À £ÉʪÉÃzÀå, ºÀ¸ÉÆÛÃzÀPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀPÀët ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ. ±ÁPÀªÀævÀ ¸ÀªÀÄ¥ÀðtªÀÄAvÀæ - G¥ÁAiÀÄ£À«ÄzÀA zÉêÀ ªÀævÀ¸ÀA¥ÀÆwðºÉÃvÀªÉà | ±ÁPÀA vÀÄ ¢édªÀAiÀiÁðAiÀÄ ¸À»gÀtåA zÀzÁªÀÄåºÀªÀiï|| ¸ÀªÀĦð¸À¨ÉÃPÀÄ. zÀ¢üªÀævÀ ¸ÀAPÀ®à ªÀÄAvÀæ - zÀ¢ü ¨sÁzÀæ¥ÀzÉà ªÀiÁ¸Éà ªÀdð¬ÄµÉåà ¸ÀzÁ ºÀgÉà | EªÀÄA PÀjµÉåà ¤AiÀĪÀÄA ¤«ðWÀßA PÀÄgÀÄ PÉñÀªÀ || JAzÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. «µÉÆÚÃB ¥À«vÁægÉÆÃ¥ÀtªÀiï - F ¢£À 3, 6, 12, 24, 27, 54, 108, 360 F ¥ÀæPÁgÀ AiÀÄxÁ±ÀQÛ C«aÒ£Àß vÀAvÀÄ«¤AzÀ CµÉÖà UÀAlÄUÀ½AzÀ PÀÆrzÀ zÁgÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁ¯ÉAiÀÄAvÉ ªÀiÁr ¥ÀgÀªÀiÁvÀä¤UÉ ¸ÀªÀĦð¹,


77 24

¨ÁæºÀätjUÉ PÉÆlÄÖ vÁ£ÀÆ ¸ÀºÀ zsÀj¸À¨ÉÃPÀÄ. «µÉÆÚà ¥À«vÁægÉÆÃ¥Àt ªÀÄAvÀæB- zÉêÀzÉêÀ £ÀªÀĸÀÄÛ¨sÀåA UÀȺÁuÉÃzÀA ¥À«vÀæPÀªÀiï | ¥À«wæÃPÀgÀuÁxÁðAiÀÄ ªÀµÀð¥ÀÆeÁ¥sÀ®¥ÀæzÀªÀiï|| ¥À«vÀæA ªÉÄà PÀÄgÀĵÁézÀå AiÀÄ£ÀäAiÀiÁ zÀĵÀÌøvÀA PÀÈvÀªÀiï | ±ÀÄzÉÆÞà ¨sÀªÁªÀÄåºÀA zÉêÀ vÀévÀàç¸ÁzÁvÀÄìgÉñÀégÀ || ªÀ£ÀªÀiÁ¯ÁA AiÀÄxÁ zÉêÀ P˸ÀÄÛ¨sÀA ¸ÀvÀvÀA ºÀÈ¢ | vÀzÀévÀà«vÀævÀAvÀÆ£ï vÀéA ¥ÀÆeÁA ZÀ ºÀÈzÀAiÉÄà ªÀºÀ || G¥ÁPÀªÀÄð- ¥ÀæwAiÉƧâ G¥À«ÃvÀ ¨ÁæºÀät£ÀÄ ¥Àæw ªÀµÀðªÀÇ ªÉÃzÁzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ C¢üPÁgÀ ¥Áæ¥ÀÛåxÀðªÁV AiÀÄxÁ«¢ü AiÀÄeÉÆÕÃ¥À«ÃvÀ ¥ÀÆeÁ, ºÉÆêÀÄ, zÁ£À ªÀÄvÀÄÛ zsÁgÀt ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. ºÁUÀÆ ±ÁAw¥ÁoÀ¥ÀƪÀðPÀ ªÉÃzÁzsÀåAiÀÄ£À ¥ÁægÀA¨sÀ ºÁUÀÆ £ÀÆvÀ¤ÃPÀgÀt ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. gÀPÁë§AzsÀ£À- C¥ÀgÁºÀß CxÀªÁ ¥ÀæzÉÆõÀ PÁ®zÀ°è AiÉÄãÀ §zÉÆÞà §°Ã gÁeÁ zÁ£ÀªÉÃAzÉÆæà ªÀĺÁ§®B | vÉãÀ vÁéªÀÄ©ü§zÁß«Ä ¥ÀPÉëà ªÀiÁZÀ® ªÀiÁZÀ® || F ªÀÄAvÀæ¢AzÀ gÁT PÀnÖ¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. ²æÃPÀȵÀÚdAiÀÄAw - zÀÄdð£ÀgÀ «£Á±ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁr, ¸ÀPÀ® ¸ÀdÓ£ÀgÀ ¸ÀAgÀPÀëtPÁÌV ªÀÄvÀÄÛzsÀªÀÄð ¸ÀA¸ÁÜ¥À£ÉUÁV ²æÃPÀȵÀÚ£À d£À£ÀªÁzÀ ¢£À. F ¢£À G¥ÀªÁ¸À ªÀiÁr, gÁwæ ZÀAzÉÆæÃzÀAiÀÄPÉÌ ²æÃPÀȵÀÚ£À «±ÉõÀ ¥ÀÆeÁ ªÀiÁr CWÀåð«vÀÄÛ ªÀÄgÀÄ¢£À ¥ÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. ±ÁæªÀt ªÀiÁ¸ÀzÀ PÀȵÀÚ¥ÀPÀëzÀ CµÀÖ«ÄAiÀÄÄ ¨sÀUÀªÀAvÀ£ÁzÀ ²æÃPÀȵÀÚ£ÀÄ CªÀvÁgÀ ªÀiÁrzÀ ¥ÀgÀªÀÄ ªÀÄAUÀ¼À ¢£ÀªÁVzÀÄÝ “²æÃPÀȵÁÚµÀÖ«Ä” JAzÉà ¥Àæ¹zÀÞªÁVzÉ. CAzÀÄ ZÀAzÉÆæÃzÀAiÀÄ [ªÀÄzsÀågÁwæ] ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è gÉÆûtÂà £ÀPÀëvÀæªÀÇ EzÀÝ°è EzÀPÉÌ “²æÃPÀȵÀÚdAiÀÄAw” J£ÀÄߪÀgÀÄ. CvÀåAvÀ ¥ÀÄtåPÀgÀªÀÇ, «±ÀõÀ ¥Á¥ÀºÀgÀªÀÇ DzÀ F ªÀævÀªÀÅ KPÁzÀ²Ã ªÀævÀzÀAvÉ G¥ÀªÁ¸À ªÀævÀªÁVzÉ. CAzÀÄ ¤ÃgÀÄ, DºÁgÀ ªÉÆzÀ¯ÁV K£À£ÀÆß JµÀÄÖ ªÀiÁvÀæªÀÇ ¹éÃPÀj¸ÀPÀÆqÀzÀÄ. ¨ÁæºÀäuÁ¢ ¸ÀPÀ® ªÀtðzÀªÀgÀÆ §æºÀäZÀAiÀiÁ𢠸ÀPÀ® D±ÀæªÀÄzÀªÀgÀÆ, ¹ÛçÃAiÀÄgÀÆ ªÉÆzÀ¯ÁV ¸ÀPÀ® ªÀiÁ£ÀªÀgÀÆ ¸ÀºÀ EzÀ£ÀÄß vÀ¥ÀàzÉ ¥ÀæwªÀµÀðªÀÇ DZÀj¸À¯ÉèÉÃPÀÄ. ªÀævÀzÀ ¢£ÀzÀAzÀÄ ¸ÀAzsÁåªÀAzÀ£Á¢ EvÀgÀ ¤vÁå»ßPÀªÀ£ÀÄß JA¢£ÀAvÉ ¸ÀPÁ®zÀ°è ¥ÀÆgÉʸÀ¨ÉÃPÀÄ. CAzÀÄ §æºÀäAiÀÄdÕ, O¥Á¸À£À ªÀÄvÀÄÛ ªÉʱÀézÉêÀUÀ¼À£ÀÄß DZÀj¸ÀPÀÆqÀzÀÄ; CAzÀÄ §gÀĪÀ ¦vÀȱÁæzÁÞ¢UÀ¼À£ÀÄß ¸ÀºÀ ¥ÁgÀuÉ ¢£ÀªÉà DZÀj¸À¨ÉÃPÀÄ. ¨É¼ÀUÉÎ JzÀÝ

£ÀAvÀgÀ zÀAvÀzsÁªÀ£À ªÀÄÄV¹zÀ ªÉÄÃ¯É UÉÆÃPÀįÁµÀÖ«Ä ¤AiÀĪÀĪÀ£ÀÄß ¹éÃPÀj¸À¨ÉÃPÀÄ. ¤AiÀĪÀÄ«®è¢zÀÝgÉ ¤µÀபÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¤AiÀĪÀÄ ¹éÃPÁgÀ ªÀÄAvÀæ “CzÀå ¹ÜvÁé ¤gÁºÁgÀB ±ÉÆéĨsÀÆvÉà ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ | ¨sÉÆÃPÁë«Ä ¥ÀÄAqÀjÃPÁPÀë dAiÀÄAwêÀævÀvÀvÀàgÀB” ²æà PÀȵÀÚdAiÀÄAw¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÁߣÀ, ¥ÀÆeÉ, ±ÀAiÀÄ£À, ¥ÁgÀt ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀiÁ¥À£ÀUÀ½UÉ PÀæªÀĪÁV “AiÉÆÃUÁAiÀÄ AiÉÆÃUÀ¥ÀvÀAiÉÄà AiÉÆÃUÉñÀégÁAiÀÄ AiÉÆÃUÀ¸ÀA¨sÀªÁAiÀÄ ²æà UÉÆëAzÁAiÀÄ £ÀªÉÆà £ÀªÀÄB” CzÀgÀAvÉAiÉÄà AiÀÄeÁÕAiÀÄ... «±ÁéAiÀÄ... ¸ÀªÁðAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zsÀªÀiÁðAiÀÄ... JA§ «±ÉõÀ ªÀÄAvÀæUÀ¼ÀÄ «»vÀªÁVzÀÄÝ, CªÀÅUÀ½AzÀ¯Éà D PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß DZÀj¸À¨ÉÃPÀÄ. CAzÀÄ ¸ÀAeÉ ªÀ¸ÀÄzÉêÀ, zÉêÀQ, £ÀAzÀUÉÆÃ¥À, AiÀıÉÆÃzÁ, §®gÁªÀÄ, ¸ÀĨsÀzÁæ ¸ÀªÉÄÃvÀ£ÁzÀ ¨Á®PÀȵÀÚ£À£ÀÄß «»vÀªÁzÀ «±ÉõÀ ªÀÄAvÀæUÀ½AzÀ ¥ÀÆf¸À¨ÉÃPÀÄ. VÃvÁ, «µÀÄÚ¸ÀºÀ¸Àæ£ÁªÀÄ, ¨sÁUÀªÀvÀ, ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀvÁvÀàAiÀÄð ¤tðAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ dAiÀÄAwätðAiÀÄ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ PÀÈwUÀ¼À ¥ÀæªÀZÀ£À ¥ÁgÁAiÀÄtUÀ¼À£ÀÄß «±ÉõÀªÁV £ÀqɸÀ¨ÉÃPÀÄ. [ªÀÄzsÀågÁwæAiÀÄ°è] ZÀAzÉÆæÃzÀAiÀĪÁUÀÄwÛgÀĪÀAvÉAiÉÄà ¥ÀgÀªÀĨsÀQÛ¬ÄAzÀ ²æÃPÀȵÀÚ¤UÉ CWÀåðªÀ¤ßÃAiÀĨÉÃPÀÄ. ±ÀQÛ¬ÄzÀݪÀgÀÄ eÁUÀgÀt ¸ÀºÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. ªÀiÁgÀ£ÉAiÀÄ ¢£À ²æÃPÀȵÀÚ£À£ÀÄß ªÀÄvÉÆÛªÉÄä ¥ÀÆf¹, ªÀÄoÀzÀ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄPÉÌ vÀPÀÌAvÉ ¸ÀPÁ®zÀ°è ¥ÁgÀuÉ ªÀiÁr zÁ£Á¢UÀ¼À£ÀÄß PÉÆlÄÖ PÀȵÁÚ¥Àðt ªÉ£ÀߨÉÃPÀÄ. ²æÃPÀȵÁÚµÀÖ«Ä dAiÀÄAwAiÀÄAzÀÄ ¥ÀÆtðªÁV ¤gÁºÁgÀªÉà ±Á¸ÀÛçUÀ¼À°è «»vÀªÁVzÉ. [CAzÀÄ ªÀÄzsÀågÁwæAiÀÄ°è CWÀåð¥ÀæzÁ£ÀzÀ £ÀAvÀgÀ ¥ÁgÀt ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄ PÉ®ªÀÅ ªÀÄ£ÉvÀ£À¸ÀÜ DZÁAiÀÄðgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÉAiÀiÁzÀgÀÆ ªÀÄÆ® ªÀÄoÀzÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ°è E®è]. »ÃUÉ ²æÃPÀȵÀÚ dAiÀÄAwAiÀÄÄ «zsÀÄåPÀÛªÁV DZÀj¹zÀ°è ªÀĺÁ¥ÀÄtåPÀgÀªÁVgÀĪÀAvÉ, DZÀj¸À¢zÀÝ ° è ºÀÄ°, ºÁªÀÅ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ »Ã£ÀAiÉÆäUÀ½UÀÆ £ÀgÀPÁzÀå£ÀxÀðUÀ½UÀÆ PÁgÀtªÁUÀÄvÀÛzÉ. ²æÃPÀȵÁÚWÀåð ªÀÄAvÀæB- eÁvÀB PÀA¸ÀªÀzsÁxÁðAiÀÄ ¨sÀƨsÁgÉÆÃvÁÛgÀuÁAiÀÄ ZÀ | PËgÀªÁuÁA «£Á±ÁAiÀÄ zÉÊvÁå£ÁA ¤zsÀ£ÁAiÀÄ ZÀ || ¥ÁAqÀªÁ£ÁA »vÁxÁðAiÀÄ zsÀªÀÄð¸ÀA¸ÁÜ¥À£ÁAiÀÄ ZÀ | UÀȺÁuÁWÀåðA ªÀÄAiÀiÁ zÀvÀÛA zÉêÀPÁå ¸À»vÉÆà ºÀgÉà || zÉêÀQøÀ»vÀ²æÃPÀȵÁÚAiÀÄ £ÀªÀÄB || EzÀªÀÄWÀåðA ¸ÀªÀÄ¥ÀðAiÀiÁ«Ä || JAzÀÄ ºÉý ªÀÄÆgÀÄ ¸À® CWÀåðªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ.


24 78

ZÀAzÁæWÀåð ªÀÄAvÀæB - QëÃgÉÆÃzÁtðªÀ¸ÀA¨sÀÆvÀ CwæUÉÆÃvÀæ¸ÀªÀÄÄzÀãªÀ | UÀȺÁuÁWÀåðA ªÀÄAiÀiÁ zÀvÀÛA gÉÆûuÁå ¸À»vÀB ±À²£ï || gÉÆûtÂøÀ»vÁAiÀÄ ²æÃZÀAzÁæAiÀÄ £ÀªÀÄB || EzÀªÀÄWÀåðA ¸ÀªÀÄ¥ÀðAiÀiÁ«Ä || JAzÀÄ ºÉý ªÀÄÆgÀÄ ¸À® CWÀåðªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. ZÀAzÁæWÀåð PÀæªÀÄ - ¥ÀĵÀÖ¥sÀ® UÀAzsÀUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀªÁV ±ÀARzÀ°è ¤ÃgÀ£ÀÄß ºÁ®£ÀÄß vÀÄA©¹PÉÆAqÀÄ, JgÀqÀÄ ªÉƼÀPÁ®ÄUÀ¼À£ÀÆßj ZÀAzÀæ¤UÉ CWÀåð PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. ¸ÀAvÁ£ÀUÉÆÃ¥Á®PÀȵÀªÚÀÄAvÀBæ - zÉêÀQøÀÄvÀUÉÆëAzÀ zÉêÀzÉêÀ dUÀvÀvàÉà | zÉû ªÉÄà vÀ£ÀAiÀÄA PÀȵÀÚ vÁªéÀĺÀA ±ÀgÀtA UÀvÀB || (¥ÀÄgÀĵÀgÀÄ UÀvÀB JAzÀÆ, ¹ÃçÛAiÀÄgÀÄ UÀvÁ JAzÀÆ J£ÀߨÉÃPÀÄ) ¸ÀzÁZÁgÀ¤µÀÖ «zÁA é ¸ÀjAzÀ G¥ÀzÉñÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÉà d¦¸À¨ÉÃPÀÄ. ¸ÀA é iÀÄA F ªÀÄAvÀæ d¦¸ÀĪÀÅzÀÄ ¥À±æÀ¸ÀªÛÀ®.è

¨sÁzÀæ¥ÀzÀ ªÀiÁ¸ÀzÀ «±ÉõÀ zsÀ£ÀéAvÀj dAiÀÄAw- ¨sÀUÀªÀAvÀ£ÁzÀ ªÀĺÁ«µÀÄÚªÀÅ zsÀ£ÀéAvÀj gÀÆ¥À¢AzÀ ¥ÁæzÀĨsÀ𫹠QëÃgÀ¸ÁUÀgÀ¢AzÀ CªÀÄÈvÀPÀ®±ÀªÀ£ÀÄß vÀAzÀ ±ÀĨsÀ ¢ªÀ¸À. gÉÆÃUÁ¢ G¥ÀzÀæªÀ£Á±ÀPÀ£ÁzÀ ²æÃzsÀ£ÀéAvÀj zÉêÀ£À£ÀÄß ¥ÀÆeÉ ªÀiÁr «±ÉõÀªÁV DvÀ£À PÀxÉAiÀÄ£ÀÄß ±ÀæªÀt ªÀiÁr DvÀ£À ¤«ÄvÀÛ ±ÀæzÉÞ-¨sÀQÛ G¼ÀîªÀgÁV ¥ÀÆeÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. ªÀgÁºÀ dAiÀÄAw- ªÀĺÁ«µÀÄÚªÀÅ ®AiÉÆÃzÀPÀzÀ°è ªÀÄļÀÄVzÀÝ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄïÉvÀÛ¯ÉAzÀÄ, »gÀuÁåPÀë£À£ÀÄß ¸ÀAºÀj¸À¯ÉAzÀÄ CªÀvÀj¹zÀ ¢£À. ¸ÀétðUËjà ªÀævÀ- ¸ÀvÀìAvÁ£À ªÀÄvÀÄÛ agÀPÁ® ¸ËªÀÄAUÀ®å ¥Áæ¦ÛUÁV ¹ÛçÃAiÀÄgÀÄ F ¢£À ¸ÀétðUËjà ¥ÀÆeÉAiÀÄ£ÀÄß µÉÆÃqÀ±ÉÆÃ¥ÀZÁgÀ ¸À»vÀ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. UÀuÉñÀ ZÀvÀÄyð- ¨sÀÆvÁPÁ±Á©üªÀiÁ¤AiÀiÁzÀ UÀuÉñÀ£À ªÀÄÈwÛPÉAiÀÄ ¥ÀæwªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr CzÀPÉÌ ¥Áæt¥ÀæwµÁ×¥ÀƪÀðPÀ µÉÆÃqÀ±ÉÆÃ¥ÀZÁgÀ ¸À»vÀ ¥ÀÆeÉ ªÀiÁr C£ÀAvÀZÀvÀÄzÀð²ÃªÀgÉUÉ ¥Àæw¤vÀå ¥ÀÆeÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr PÉÆ£ÉUÉ GvÀÛgÀ¥ÀÆeÁ ªÀiÁr d®zÀ°è «¸Àfð¸À¨ÉÃPÀÄ. F ¢£À ZÀAzÀæzÀ±Àð£À ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ. ¥Àæ ª ÀiÁzÀªÀ±Ávï zÀ±Àð£À ªÀiÁrzÀgÉ CzÀgÀ zÉÆõÀ¥ÀjºÁgÁxÀðªÁV F ªÀÄAvÀæªÀ£ÀÄß GZÀÒj¸À¨ÉÃPÀÄ.

¹AºÀB ¥Àæ¸ÉãÀªÀĪÀ¢üÃvï ¹AºÉÆà eÁA§ªÀvÁ ºÀvÀB | ¸ÀÄPÀĪÀiÁgÀPÀ ªÀiÁ gÉÆâøÀÛªÀ ºÉåõÀ ¸ÀåªÀÄAvÀPÀB || IĶ ¥ÀAZÀ«Ä- F ªÀævÀªÀÅ ¹ÛçÃAiÀÄgÀÄ IÄvÀÄ ¸ÀA¥ÀPÀðzÉÆõÀ¢AzÀ §gÀvÀPÀÌ ¥Á¥À¤ªÀÈwÛUÁV K¼ÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® F ¸À¥ÀÛ IĶUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÆeÁ ªÀiÁr GzÁå¥À£É ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. F ªÀævÀ vÁ¬ÄAiÀÄ ¤«ÄvÀÛ ªÀÄUÀ£ÀÄ CxÀªÁ ºÉAqÀwAiÀÄ ¤«ÄvÀÛ ¥ÀwAiÀÄÄ CªÀgÀ IÄvÀĸÀA¥ÀPÀð zÉÆõÀ ¤ªÀÈwÛAiÀÄ ±ÁAwUÁV ªÀiÁqÀĪÀ ¥ÀzÀÞw¬ÄzÉ. zÀ¢üªÀævÀ¸ÀªÀÄ¥ÀðtªÀÄAvÀæ (¨sÁzÀæ¥ÀzÀ ±ÀÄPÀè zÁézÀ²Ã) ¸ÀAPÀµÀðt £ÀªÀĸÀÄÛ¨sÀåA ±ÁæªÀuÉà ªÀÄvÀÌøvÉãÀ ZÀ | zÀ¢üªÀævÉãÀ zÉêÉñÀ ¦æÃvÉÆà ¨sÀªÀ d£ÁzÀð£À || QëÃgÀªÀævÀ- KPÁzÀ²¬ÄAzÀ MAzÀÄ wAUÀ¼ÀªÀgÉUÉ ºÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ CzÀjAzÀ ªÀiÁrzÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼À £ÉʪÉÃzÀå ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ, ºÀ¸ÉÆÛÃzÀPÀ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ ¸Éë¸ÀĪÀÅzÀÄ ¤¶zÀÞ. QëÃgÀªÀævÀ ¸ÀAPÀ®à ªÀÄAvÀæB - QëÃgÀªÀævÀ«ÄzÀA zÉêÀ UÀÈ»ÃvÀA ¥ÀÄgÀvÀ¸ÀÛªÀ | ¤«ðWÀßA ¹¢ÞªÀiÁAiÀiÁvÀÄ ¥Àæ¸ÁzÁvÉÛà gÀªÀiÁ¥ÀvÉà || ªÁªÀÄ£ÀdAiÀÄAw - £À¢Ã ¸ÁߣÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁr §AUÁgÀzÀ ªÁªÀÄ£À ¥ÀæwªÉÄAiÀÄ°èªÁªÀÄ£À zÉêÀgÀ£ÀÄß zsÁå£À ªÀiÁr ²æèsÀƫĸÀ»vÀA ¢ªÀåA ªÀÄÄPÁÛºÁgÀ«¨sÀƶvÀªÀiï | £ÀªÀiÁ«Ä ªÁªÀÄ£ÀA zÉêÀA ¨sÀÄQÛªÀÄÄQÛªÀgÀ¥ÀæzÀªÀiï || ªÁªÀÄ£ÉÆà §Ä¢Þ z ÁvÁ ZÀ zÀæ ª Àå¸ÉÆÜ Ã ªÁªÀÄ£ÀB ¸ÀäøvÀB | ªÁªÀÄ£À¸ÁÛgÀPÉÆèsÁ¨sÁåA ªÁªÀÄ£ÁAiÀÄ £ÀªÉÆà £ÀªÀÄB || JAzÀÄ ¥ÀÆf¹ ªÀÄÄA¢£À ªÀÄAvÀæ¢AzÀ CWÀåð PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ £ÀªÀĸÉÛà ¥ÀzÀä£Á¨sÁAiÀÄ £ÀªÀĸÉÛà d®±Á¬Ä£Éà | vÀĨsÀåªÀÄWÀåðA ¥ÀæAiÀÄZÁÒ«Ä ¨Á®ªÁªÀÄ£ÀgÀƦuÉà || £ÀªÀĸÁÌgÀ ªÀÄAvÀæ - £ÀªÀÄB ±ÁdÕðzsÀ£ÀĨÁðt¥ÁtAiÉÄà ªÁªÀÄ£ÁAiÀÄ ZÀ | AiÀÄdÕ¨sÀÄPï ¥sÀ®zÁvÉæà ZÀ ªÁªÀÄ£ÁAiÀÄ £ÀªÉÆà £ÀªÀÄB || JAzÀÄ £ÀªÀĸÀÌj¸À¨ÉÃPÀÄ. «µÀÄÚ¥ÀjªÀvÀð£À ªÀÄAvÁæB zÉêÀzÉêÀ dUÀ£ÁßxÀ ®PÁë£ÁA ¥ÀjªÀvÀðPÀ | ¥ÀjªÀÈvÀÛ«ÄzÀA ¸ÀªÀðA AiÉÄãÀ ¸ÁܪÀgÀdAUÀªÀĪÀiï | AiÀÄ¢ZÁÒZÉõÁÖ vÉÊgÉêÀ eÁUÀævÀì÷é¥À߸ÀĵÀĦ۩üB | dUÀ¢ÞvÁAiÀÄ ¸ÀÄ¥ÉÆÛĹ ¥Á±ÉéðãÀ ¥ÀjªÀvÀðAiÀÄ |


24 79

¥ÀjªÀvÀð£ÀPÁ¯ÉÆÄAiÀÄA dUÀvÀB ¥Á®£ÁAiÀÄ vÉà || vÀªÁ„AiÀÄA ±ÀPÉÆæĦ zsÀéeÉà wµÉ×ÃvÀìªÀÄÄvÀÄìPÀB | zÀȵÁÖ÷é vÀévÁàzÀPÀªÀÄ®A «ªÀÄÄAZÀ£ÀÆäzsÀð©üdð®ªÀiï || ªÀÄ»ÃvÀ®A ¥ÁªÀAiÀÄw ¥ÀæeÁ¥Á®£ÀºÉÃvÀÄPÀªÀiï | Ew ¸ÀA¥ÁæxÀåð zÉêÀ zÉêÉÃw «£ÀAiÀiÁvÉÆÛõÀAiÉÄÃvÀÛvÀB | ªÁ¸ÀÄzÉêÀ dUÀ£ÁßxÀ ¥Áæ¥ÉÇÛÄAiÀÄA zÁézÀ²Ã vÀªÀ | ¥Á±ÉéÃð£À ¥ÀjªÀvÀð¸Àé ¸ÀÄRA ¸À馻 ªÀiÁzsÀªÀ || C£ÀAvÀZÀvÀÄzÀð²Ã ªÀævÀ- ¥ÁævÀBPÁ®zÀ°è ¸ÁߣÀ-¸ÀAzsÁå-§æºÀäAiÀÄdÕ ªÀÄÄAvÁzÀ ¤vÀåPÀªÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁr ªÀÄÄV¹ QëÃgÀ±ÀAiÀÄ£À£ÁzÀ C£ÀAvÀ¥ÀzÀä£Á¨sÀ£À ªÀÄÆwðAiÀÄ£ÀÄß zsÁå£À ªÀiÁr «±ÉõÀ ªÀÄAl¥ÀzÀ°è µÉÆÃqÀ±ÉÆÃ¥ÀZÁgÀ ¥ÀƪÀðPÀ ¥ÀÆeÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr C£ÀAvÀ£À zÁgÀªÀ£ÀÄß C©üªÀÄAvÀæt ªÀiÁr ¨ÁæºÀätjUÉ zÁ£À PÉÆlÄÖ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è J®ègÀÆ zsÀj¸À¨ÉÃPÀÄ. C£ÀAvÀzÉÆÃgÀUÀæºÀt ªÀÄAvÀæB ¸ÀA¸ÁgÀUÀºÀégÀUÀĺÁ¸ÀÄ ¸ÀÄRA «ºÀvÀÄðA ªÁAbÀAw AiÉÄà PÀÄgÀÄPÀįÉÆÃzÀãªÀ ±ÀÄzÀÞ¸ÀvÁéB| ¸ÀA¥ÀÆdå ZÀ w¨æÀsĪÀ£ÉñÀªÀÄ£ÀAvÀzÉêÀA §zÀsßAw zÀQt ë PÀgÉà ªÀgÀzÉÆÃgÀPÀA vÉÃ|| ¥ËæµÀÖ¥À¢- AiÀiÁªÀ ªÀiÁ¸ÀzÀ ¥ËtÂðªÉÄAiÀÄ »AzÁUÀ°Ã, ªÀÄÄAzÁUÀ°Ã ¥ÀƪÁð¨sÁzÀæ¥ÀzÁ CxÀªÁ GvÀÛgÁ¨sÁzÀæ¥ÀzÁ £ÀPÀëvÀæ ¥Áæ¥ÀÛ«zÀÝgÉ D ªÀiÁ¸ÀPÉÌ ¥ËæµÀÖ¥ÀzÁ JAzÀÆ, DUÀ ªÀiÁqÀĪÀ PÁAiÀÄðPÉÌ ¥ËæµÀÖ¥À¢Ã J£ÀÄßvÁÛgÉ. F ¢£À ¨sÁUÀªÀvÀ ¸À¥ÁÛºÀ ªÀÄAUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. ¥Àæ¦vÁªÀĺÀgÀ, ¸À¥ÀwßÃPÀ ¦vÀÈvÀæAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁvÁªÀĺÀgÀ, ¸À¥ÀwßÃPÀ ¦vÀÈvÀæAiÀÄgÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¥ÁªÀðt±ÁæzÀÞªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. ¨sÁUÀªÀvÀ ¥ÀæªÀZÀ£À ªÀiÁr¹ ¥ËtÂðªÀiÁ ¢£À ªÀÄAUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁr AiÀÄxÁ±ÀQÛ ¨ÁæºÀät ¸ÀĪÁ¹¤Ã ¸ÀAvÀ¥ÀðuÉ ªÀiÁr¸À¨ÉÃPÀÄ. ¦vÀÈ¥ÀPÀë- ¨sÁzÀæ¥ÀzÀ PÀȵÀÚ¥ÀPÀëPÉÌ C¥ÀgÀ¥ÀPÀë ¦vÀÈ¥ÀPÀë JAzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ. F ¥ÀPÀë z À°è ¥Àæ w ¤vÀåªÀÇ ±Áæ z ÀÞ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ CxÀªÁ vÀAzÉAiÀÄ ªÀÄÈvÀwyAiÀÄAzÁzÀgÀÆ ¸ÀªÀĸÀÛ ¦vÀÈUÀ¼À ¦æÃwUÁV ¦AqÀ¥ÀæzÁ£À¥ÀƪÀðPÀ ±ÁæzÀÞ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ.

D±ÀéAiÀÄÄd ªÀiÁ¸ÀzÀ «±ÉõÀ £ÀªÀgÁvÉÆæÃvÀìªÀ- F ¢£À¢AzÀ «dAiÀÄzÀ±À«Ä ¢£ÀzÀªÀgÉUÀÆ PÀ®±À ¸ÁÜ¥À£É ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ, UÉÆA¨ÉUÀ¼À£ÀÄß EqÀĪÀÅzÀÄ, zÉêÀjUÉ «±ÉõÀ ¥ÀÆeÉ, £ÉʪÉÃzÀå ªÀÄÄAvÁzÀĪÀÅUÀ¼À£ÀÄß DZÀj¹ ªÉAPÀmÉñÀªÀiÁºÁvÀä÷å ¥ÀÄgÁtªÀ£ÀÄß ¥Àæw¤vÀå PÉüÀ¨ÉÃPÀÄ. ªÀiÁvÁªÀĺÀ±ÁæzÀÞ- vÀAzÉ fêÀAvÀ EzÀݪÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀiÁvÁªÀĺÀ ¤«ÄvÀÛªÁV CªÀ±ÀåªÁV ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ ±ÁæzÀÞPÀªÀÄð«zÀÄ. ¸ÀgÀ¸Àéwà ¥ÀÆeÁ- £ÀªÀgÁwæAiÀÄ°è ªÀÄÆ®£ÀPÀëvÀæ ¢£ÀzÀ°è ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß PÀÆr¹ ¥ÀlÖªÀ¸ÀÛç¢AzÀ ªÀÄÄaÑ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É UÀæAxÁ©üªÀiÁ¤ ¸ÀgÀ¸ÀéwèsÁgÀwÃAiÀÄgÀ£ÀÄß CªÀgÀ ¥ÀwUÀ¼ÁzÀ §æºÀä-ªÁAiÀÄÄUÀ¼À£ÀÄß CªÀgÀ CAvÀAiÀiÁð«Ä ®QëöäÃ¥Àw ¥ÀgÀªÀiÁvÀä£À£ÀÄß µÉÆÃqÀ±ÉÆÃ¥ÀZÁgÀUÀ½AzÀ ¥ÀÆf¹, ¥ÀAZÀSÁzÀå £ÉʪÉÃzÀå ªÀiÁr, §°zÁ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁr, ±ÀæªÀuÁ £ÀPÀëvÀæzÀ°è «¸Àdð£É ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. ªÀĺÁ£ÀªÀ«Äà DAiÀÄÄzsÀ ¥ÀÆeÁ- F ¢£À UÉÆÃ-UÀeÁ±Àé gÀxÀUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ ±À¸ÁÛç¸ÀÛç ¨sÀAqÁgÁ¢UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÆf¸À¨ÉÃPÀÄ. vÀªÀÄä ªÁå¥ÁgÀzÀ°è ¨ÉÃPÁzÀ DAiÀÄÄzsÀUÀ¼À£ÀÄß EAzÀÄ «±ÉõÀªÁV ¸ÀéZÀÒUÉƽ¹ ¥ÀÆeÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¥ÀzÀÞw. «dAiÀÄzÀ±À«Ä - £ÀªÀgÁwæ ¸ÀªÀiÁ¦Û ¢£À. ªÉAPÀmÉñÀªÀiÁºÁvÀäöå ¥ÀÄgÁt ªÀÄAUÀ¼À ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. F ¢£À ¨ÁæºÀät¨sÉÆÃd£ÀPÉÌ «±ÉõÀ ¥sÀ®ªÀÅ. ¸ÀgÀ¸Àéwà «¸Àdð£É ªÀiÁr ±ÁAw¥ÁoÀ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. ªÀÄzsÁåºÀß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¤ÃgÁd£À ªÀiÁqÀÄvÁÛ ºÉüÀ¨ÉÃPÁzÀ ªÀÄAvÀæ - ZÀvÀÄgÀAUÀ§®A ªÀĺÀåA ¤gÀ¤µÀÖA ªÀædwéºÀ | ¸ÀªÀðvÀæ «dAiÉÆà ªÉÄĸÀÄÛ vÀévÀàç¸ÁzÁvÀÄìgÉñÀéj || ±À«ÄÃ¥ÀÆeÁ - F ¢£À HgÀ ºÉÆgÀUÉ F±Á£Àå¢QÌ£À°ègÀĪÀ ±À«ÄêÀÈPÀë ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°è ºÉÆÃV ¥ÀÆeÉ ªÀiÁr ±À«ÄÃ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß vÀAzÀÄ J®èjUÀÆ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. ±À«ÄÃ¥ÀÆeÁ ªÀÄAvÀæ- CªÀÄAUÀ¯Á£ÁA ±ÀªÀĤÃA ±ÀªÀĤÃA zÀĵÀÌøvÀ¸Àå ZÀ | zÀÄB¸Àé¥ÀߣÁ²¤ÃA zsÀ£ÁåA ¥Àæ¥ÀzÉåĺÀA ±À«ÄÃA ±ÀĨsÁªÀiï || ±À«Äà ±ÀªÀÄAiÀÄvÉà ¥Á¥ÀA ±À«Äà ¯ÉÆûvÀPÀAlPÁ | zsÁjtådÄð£À¨ÁuÁ£ÁA gÁªÀĸÀå ¦æAiÀĪÁ¢[zÀ²ð]¤Ã || PÀjµÀåªÀiÁtAiÀiÁvÁæAiÀiÁ AiÀÄxÁPÁ®A ¸ÀÄRA ªÀÄAiÀiÁ |


24 80

vÀvÀæ ¤«ðWÀßPÀwæðà vÀéA ¨sÀªÀ ²æÃgÁªÀÄ¥ÀÆfvÁ || JAzÀÄ ¥ÀÇf¸À¨ÉÃPÀÄ. ªÀÄzsÀédAiÀÄAw - ²æêÀÄzsÁéZÁAiÀÄðgÀ d£À䢣À. ²æêÀÄzsÁéZÁAiÀÄðjAzÀ gÀavÀªÁzÀ ¸ÀªÀðªÀÄÆ® UÀæAxÀUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĪÀÄzsÀé«dAiÀÄzÀ ¥ÁgÁAiÀÄt, gÀxÉÆÃvÀìªÁ¢UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁr ¨ÁæºÀät¨sÉÆÃd£À ªÀiÁr¸À¨ÉÃPÀÄ. QëÃgÀªÀævÀ¸ÀªÀÄ¥ÀðtªÀÄAvÀæ (D±ÀéAiÀÄÄd ±ÀÄPÀè zÁézÀ²Ã) ²æÃ¥ÀæzÀÄåªÀÄß £ÀªÀĸÀÄÛ¨sÀåA ªÀiÁ¸ÀªÀiÁgÀ¨sÀå AiÀÄvÀÌøvÀªÀiï | EµÀÖzÉÆà ¨sÀªÀ ¸ÀªÉðñÀ UÀÈ»ÃvÁé vÀÄ ¥ÀAiÉÆêÀævÀªÀiï || JAzÀÄ ¸ÀªÀĦð¸À¨ÉÃPÀÄ. ¢ézÀ®ªÀævÀ- KPÁzÀ²¬ÄAzÀ MAzÀÄ wAUÀ¼ÀªÀgÉUÉ ¢ézÀ® ªÀÄvÀÄÛ §ºÀÄ©ÃdzsÁ£ÀåUÀ¼À£ÀÄß £ÉʪÉÃzÀå, ºÀ¸ÉÆÛÃzÀPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀPÀët ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¤¶zÀÞ. ¢ézÀ®ªÀævÀ ¸ÀAPÀ®àªÀÄAvÀæ- PÁwðPÉà ¢ézÀ®A zsÁ£ÀåA ªÀdð¬ÄµÉåà ¸ÀzÁ ºÀgÉà | EªÀÄA PÀjµÉåà ¤AiÀĪÀÄA ¤«ðWÀßA PÀÄgÀÄ PÉñÀªÀ || PÉÆÃeÁUÀgÀ ªÀævÀ- F ¢£À gÁwæ PÉÆÃeÁUÀgÀ ªÀævÀªÀ£ÀÄß DZÀj¸À¨ÉÃPÀÄ. gÁwæAiÀÄ°è PÀ¯ÉÆàÃPÀÛ ¥ÀÆeÁ«¢ü¬ÄAzÀ LgÁªÀvÁgÀÆqsÀ EAzÀæ ªÀÄvÀÄÛ ®QëöäÃ¥ÀÆeÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrzÀ°è ¸ÀA¥ÀvÀÄÛ C©üªÀÈ¢ÞAiÀiÁUÀĪÀÅzÀÄ. PÁwðPÀ¸ÁߣÀ ªÀÄAvÁæB- PÁwðPÉĺÀA PÀjµÁå«Ä ¥ÁævÀB¸ÁߣÀA d£ÁzÀð£À | ¦æÃvÀåxÀðA vÀªÀ zÉêÉñÀ zÁªÉÆÃzÀgÀ ªÀÄAiÀiÁ ¸ÀºÀ || zsÁåvÁ鄺ÀA vÁéA ZÀ zÉêÉñÀ d¯ÉĹä£ï ¸ÁßvÀĪÀÄÄzÀåvÀB vÀªÀ ¥Àæ¸ÁzÁvï ¥Á¥ÀA ªÉÄà zÁªÉÆÃzÀgÀ «£À±ÀåvÀÄ || CWÀåðªÀÄAvÀæB- ¤vÉåà £ÉÊ«ÄwÛPÉà PÀȵÀÚ PÁwðPÉà ¥Á¥À£Á±À£Éà | UÀȺÀuÁWÀåðA ªÀÄAiÀiÁ zÀvÀÛA vÀÄ®¸Áå ¸À»vÉÆà ºÀgÉà || ªÀæw£ÀB PÁwðPÉà ªÀiÁ¹ ¸ÁߣÀ¸Àå «¢üªÀ£ÀäªÀÄ | UÀȺÁuÁWÀåðA ªÀÄAiÀiÁ zÀvÀÛA gÁzsÀAiÀiÁ ¸À»vÉÆà ºÀgÉà || UÉÆêÀvÀìzÁézÀ²Ã - F ¢£À ¸ÀªÀvÀìUÉÆë£À ¥ÀÆeÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. QëÃgÉÆÃzÁtðªÀ¸ÀA¨sÀÆvÉà ¸ÀÄgÁ¸ÀÄgÀ£ÀªÀĸÀÌøvÉà | ¸ÀªÀðzÉêÀªÀÄAiÉÄà ªÀiÁvÀUÀÈðºÁuÁWÀåðA £ÀªÉÆĸÀÄÛ vÉà || »ÃUÉ ªÀÄAvÀæªÀ£ÀÄß ºÉý CWÀåðªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. G¢Ý£À ¨sÀPÀëöåªÀ£ÀÄß ªÀiÁr UÉÆÃUÁæ¸À PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. ¸ÀªÀðzÉêÀªÀÄAiÉÄà zÉë ¸ÀªÀðzÉêÉÊgÀ®APÀÈvÉà | ªÀiÁvÀ¥ÀÄðªÀiÁ©ü®¶vÀA ¸À¥sÀ®A PÀÄgÀÄ £ÀA¢¤Ã || »ÃUÉ ¥Áæyð¸À¨ÉÃPÀÄ. vÉÊ®¢AzÀ ¥ÀPÀéªÁzÀ

¥ÀzÁxÀðUÀ¼À£ÀÄß ºÁ®Ä, ªÉƸÀgÀÄ vÀÄ¥Àà EªÀÅUÀ½AzÁzÀ UÀªÀå¥ÀzÁxÀðUÀ¼À£ÀÄß w£ÀߨÁgÀzÀÄ. gÁwæAiÀÄ°è §æºÀäZÀAiÀÄð¢AzÀ EgÀ¨ÉÃPÀÄ. AiÀĪÀĢåÀzÁ£À - F ¢£À ¸ÁAiÀÄAPÁ® C¥ÀªÀÄÈvÀÄå ¥ÀjºÁgÀPÁÌV AiÀĪÀÄzÉêÀgÀ ¦æÃwUÁVAiÀÄÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÉ CAUÀ¼ÀzÀ°è ¢Ã¥ÀªÀ£ÀÄß ºÀZÀѨÉÃPÀÄ. ªÀÄÈvÀÄå£Á ¥Á±ÀzÀAqÁ¨sÁåA PÁ¯ÉãÀ ±ÁåªÀÄAiÀiÁ ¸ÀºÀ | vÀæAiÉÆÃzÀ±ÁåA ¢Ã¥ÀzÁ£Ávï ¸ÀÆAiÀÄðdB ¦æÃAiÀÄvÁA ªÀĪÀÄ || JAzÀÄ ºÉý ¢Ã¥À ºÀaÑ zÀQëtPÉÌ wgÀÄV PÉÊ ªÀÄÄVzÀÄ ¸ÀÆAiÀiÁðAvÀUÀðvÀ ®QëöäãÁgÁAiÀÄt¤UÉ C¦ð¸À¨ÉÃPÀÄ. d®¥ÀÆtðvÀæAiÉÆÃzÀ² - F ¢£À gÁwæ ¥ÀæxÀªÀÄAiÀiÁªÀÄzÀ°è «±ÉõÀ ¨sÀPÀàöå¨sÉÆÃeÁå¢UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁr ºÀjAiÀÄ ¥ÀÆeÉ ªÀiÁr ¸ÁߣÀzÀ ¤ÃgÀÄ PÁ¬Ä¸ÀĪÀ M¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ±ÀÄzÀÞ ªÀiÁr ¤ÃgÀÄ PÁ¬Ä¸ÀĪÀ ¥ÁvÉæAiÀÄ£ÀÄß vÉƼÉzÀÄ C®APÁgÀ ªÀiÁr CzÀgÀ°è ¤ÃgÀÄ vÀÄA© D ¤Ãj£À°è UÀAUÁ ¥ÀÆeÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. £ÀgÀPÀZÀvÀÄzÀð² - F ¢£À ¥ÁævÀBPÁ® ZÀAzÉÆæÃzÀAiÀÄzÀ ªÉüÉUÉ JzÀÄÝ ±ÀÄa¨sÀÆðvÀ£ÁV ©¹¤ÃgÀÄ, J¼ÉîuÉÚ, ¹ÃUÉ¥ÀÄr, UÀjPÉ.... ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß zÉêÀgÀ ªÀÄÄAzÉ ElÄÖ “vÉʯÉà ®QëöäÃdð¯Éà UÀAUÁ” JA§ jÃwAiÀÄ°è ®QëöäAiÀÄÄ ²æúÀjUÉ C¨sÀåAUÀ ¸ÁߣÀ ªÀiÁr¸ÀĪÀ¼ÉAzÀÄ ¨sÁ«¹, £ÁgÁAiÀÄt¤UÉ ¸ÀªÀĦð¹, ®Qëöä ªÀÄvÀÄÛJ¯Áè zÉêÀvÉUÀ½UÀÆ UÀÄgÀÄ»jAiÀÄjUÀÆ £ÀªÀĸÁÌgÀ ªÀiÁr, CªÀjAzÀ D²ÃªÁðzÀ ¥ÀqÉzÀÄ, UÀÄgÀÄUÀ¼À ¸À¤ß¢üAiÀÄ°è UÀÄgÀÄUÀ½AzÀ®Æ ªÀÄ£ÉAiÀįÁèzÀgÉ ¸ÀĪÀÄAUÀ°¹ÛçÃAiÀÄjAzÀ E®èªÉà vÀ£Àß ºÉAqÀw¬ÄAzÀ JuÉÚ ±Á¸ÀÛç «¢üAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ UÀjPÉUÀ½AzÀ C±ÀévÁܪÀiÁ §°ªÁåð¸ÉÆà ºÀ£ÀƪÀiÁA±ÀÑ «©üõÀtB | PÀÈ¥ÀB ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀıÀÑ ¸À¥ÉÛöÊvÉà agÀfë£ÀB || JA§ÄzÁV K¼ÀÄ ¸À® ¨sÀÆ«ÄUÉ ªÀÄÄlÖ¹ C£ÀAvÀgÀ ªÀÄÆgÀÄ ¸À® ¨sÀÆ«ÄUÀÆ ªÀÄÆgÀÄ ¸À® vÀ¯ÉUÀÆ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß vÀUÀÄ°¸À¨ÉÃPÀÄ. ªÀÄAUÀ¼À«¢ü¬ÄAzÀ JuÉÚ ±Á¸ÀÛç ªÀiÁr¹ §½PÀ C¨sÀåAUÀ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. AiÀĪÀÄvÀ¥Àðt- £ÀgÀPÀZÀvÀÄzÀð²AiÀÄ ¢£À ¸ÁߣÀªÁzÀ £ÀAvÀgÀ ®QëöäÃ¥ÀÆeÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr AiÀĪÀĤUÉ w®vÀ¥Àðt PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. vÀAzÉ §zÀÄQzÀݪÀgÀÄ AiÀÄeÉÆÕÃ¥À«ÃwAiÀÄgÁV AiÀĪÀ¸À»vÀ d®¢AzÀ zÉêÀwÃxÀð [ªÀÄzsÀåªÀiÁAUÀÄ°AiÀÄ CUÀæ¨sÁUÀ¢AzÀ] vÀ¥Àðt PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. vÀAzÉ E®èzÀªÀgÀÄ ¥ÁæaãÁ«ÃwAiÀÄgÁV ¦vÀÈwÃxÀð¢AzÀ w®vÀ¥Àðt PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. AiÀĪÀÄvÀ¥Àðt ªÀÄAvÀæBAiÀĪÀÄA vÀ¥ÀðAiÀiÁ«Ä, zsÀªÀÄðgÁdA vÀ¥ÀðAiÀiÁ«Ä, ªÀÄÈvÀÄåA vÀ¥ÀðAiÀiÁ«Ä, CAvÀPÀA vÀ¥ÀðAiÀiÁ«Ä, ªÉʪÀ¸ÀévÀA


81 24

vÀ¥ÀðAiÀiÁ«Ä, PÁ®A vÀ¥ÀðAiÀiÁ«Ä, ¸ÀªÀð¨sÀÆvÀPÀëAiÀÄA vÀ¥ÀðAiÀiÁ«Ä, ¢£À 1 2 3 4 5 OzÀÄA§gÀA vÀ¥ÀðAiÀiÁ«Ä, zÀzsÀßA vÀ¥ÀðAiÀiÁ«Ä, ¤Ã®A vÀ¥ÀðAiÀiÁ«Ä, ¥ÀĵÀà PÀªÀÄ® ©®é¥ÀvÀæ ¨sÀÈAUÀgÁd PÀgÀ«ÃgÀ ZÀA¥ÀPÀ ¥ÀgÀªÉÄöףÀA vÀ¥ÀðAiÀiÁ«Ä, ªÀÈPÉÆÃzÀgÀA vÀ¥ÀðAiÀiÁ«Ä, avÀæA zÉêÀgÀ CAUÀ ¥ÁzÀ ªÉÆtPÁ®Ä £Á©ü ¸ÀÌAzsÀ ªÀÄÄR vÀ¥ÀðAiÀiÁ«Ä, avÀÄæUÀÄ¥ÀÛA vÀ¥ÀðAiÀiÁ«Ä || UÉÆêÀÄAiÀÄ - QëÃgÀ zÀ¢üvÀÄ¥Àà ªÀĺÁ®QëöäÃ¥ÀÆeÁ- F ¢£À ®QëöäÃ¥ÀÆeÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ ºÁgÀ ¸ÀÛA¨sÀUÀ¼À ¢Ã¥ÀªÀ¤ßlÄÖ ¥ÀÆf¸À¨ÉÃPÀÄ. AiÀĪÀįÉÆÃPÀPÉÌ ¦vÀÈUÀ½UÉ zÁj UÉÆêÀÄÆvÀæ vÉÆÃj¸ÀĪÀAvÉ PÉƽîUÀ½AzÀ JwÛ ¨É¼ÀPÀÄ vÉÆÃj¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ zsÀªÀÄð±Á¸ÀÛç«zÉ. PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£À ¥ÀÆtÂðªÉÄAiÀÄAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ GzÁå¥À£ÁAUÀvÉéãÀ ¥ÀÆeÉ, zÁjzÁæöå©üªÀiÁ¤ zÉêÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ¨É¼ÀPÀÄ vÉÆÃj¹ ªÀģɬÄAzÀ Nr¸À¨ÉÃPÀÄ. ºÉÆêÀÄ, ¨ÁæºÀät ¨sÉÆÃd£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄV¹ ¸ÁAiÀÄAPÁ® LzÀÄ ºÀƪÀÅUÀ½AzÀ ¨sÀUÀªÀAvÀ£À ¸ÀªÀÄUÀæ ¥ÀæwªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÆf¸À¨ÉÃPÀÄ. ©üõÀäjUÉ CWÀåðªÀ£ÀÄß PÁwðPÀ ªÀiÁ¸ÀzÀ «±ÉõÀ PÉÆlÄÖ £ÀPÀëvÀæªÀ£ÀÄß PÀAqÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. §°¥Àæw¥ÀzÁ- C¨sÀåAUÀ ¸ÁߣÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁr LzÀÄ §tÚUÀ½AzÀ §°ÃAzÀæ£À£ÀÄß §gÉzÀÄ C°è §°ÃAzÀæ£À£ÀÄß §°gÁd £ÀªÀĸÀÄÛ¨sÀåA ©üõÁäWÀåðªÀÄAvÀæB - ¸ÀvÀåªÀævÁAiÀÄ ±ÀÄZÀAiÉÄà UÁAUÉÃAiÀiÁAiÀÄ ªÀĺÁvÀä£Éà | ©üõÁäAiÀÄ vÀzÀÝzÁªÀÄåWÀåðA Dd£Àä§æºÀäZÁjuÉà || zÉÊvÀåzÁ£ÀªÀªÀA¢vÀ | ¨sÀ«µÉåÃAzÀæ¸ÀÄgÁgÁvÉà «µÀÄÚ¸Á¤ßzsÀåzÉÆà ¨sÀªÀ || JAzÀÄ ¥ÀÆf¸À¨ÉÃPÀÄ. §°gÁd£À ¦æÃwUÁV K£ÁzÀgÀÆ zÁ£À ªÀiÁrzÀgÉ CzÀjAzÀ ¢ézÀ®ªÀævÀ¸ÀªÀÄ¥ÀðtªÀÄAvÀæ (PÁwðPÀ ±ÀÄPÀè zÁézÀ²Ã) ¥ÀgÀªÀiÁvÀä¤UÉ ¦æÃwAiÀiÁUÀĪÀÅzÀÄ. EAzÀÄ UÉÆÃ¥ÀÆeÁ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. ²æÃPÀȵÀÚ C¤gÀÄzÀÞ £ÀªÀĸÀÄÛ¨sÀåA ¢ézÀ¯ÁRåªÀævÉãÀ ZÀ | ºÁUÀÆ UÉÆêÀzsÀð£À ¥ÀÆeÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr ¨ÁæºÀät ¨sÉÆÃd£À ªÀiÁr¸À¨ÉÃPÀÄ. ªÀÄvÀÌøvÉãÁ²é£Éà ªÀiÁ¸Éà ¥Àæ¸À£ÉÆßà ¨sÀªÀ ªÉÄà ¥Àæ¨sÉÆà || AiÀĪÀÄ¢éwÃAiÀiÁ- AiÀĪÀÄÄ£ÁzÉëAiÀÄÄ vÀ£Àß ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ£ÁzÀ AiÀĪÀĤUÉ GvÁÜ£ÀzÁézÀ² - ZÁvÀĪÀiÁð¸ÀåªÀævÀ ¸ÀªÀÄ¥ÀðtªÀÄAvÀæ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀvÁÌgÀ ªÀiÁrzÀ ¢£À. CzÀPÉÌ J®ègÀÆ vÀªÀÄä CPÀÌ-vÀAVAiÀÄgÀ EzÀA ªÀævÀA ªÀÄAiÀiÁ zÉêÀ PÀÈvÀA ¦æÃvÉåöÊ vÀªÀ ¥Àæ¨sÉÆà | ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV GqÀÄUÉÆgÉUÀ¼À£ÀÄß PÉÆlÄÖ, ¨sÀV¤Ã ºÀ¸ÀÛ¢AzÀ ¨sÉÆÃd£À ªÀiÁr £ÀÆå£ÀA ¸ÀA¥ÀÆtðvÁA AiÀiÁvÀÄ vÀévÀàç¸ÁzÁdÓ£ÁzÀð£À|| §gÀ¨ÉÃPÀÄ. EzÀjAzÀ E§âjUÀÆ ¢ÃWÁðAiÀÄĵÀå, ¸ËªÀiÁAUÀ®å zÉêÉÇÃvÁÜ¥À£ÀªÀÄAvÁæB¥Áæ¦ÛAiÀiÁUÀĪÀÅzÀÄ. §æºÉäÃAzÀægÀÄzÉæÃAzÀæPÀĨÉÃgÀ¸ÀÆAiÀÄð¸ÉÆêÀiÁ¢©üªÀðA¢vÀ ªÀAzÀ¤ÃAiÀÄ | ¨sÀV¤ÃvÀÈwÃAiÀiÁ- CtÚvÀªÀÄäA¢gÀÄ CPÀÌvÀAVAiÀÄgÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄ §ÄzsÀå¸Àé zÉêÉñÀ dUÀ¤ßªÁ¸À ªÀÄAvÀæ¥Àæ¨sÁªÉÃt ¸ÀÄSÉãÀ zÉêÀ | ¨sÉÆÃd£À ªÀiÁr¹ GqÀÄUÉÆgÉ PÉÆlÄÖ ¸ÀAvÉÆõÀ¥Àr¸À¨ÉÃPÀÄ. EAiÀÄA vÀÄ zÁézÀ²Ã zÉêÀ ¥Àæ¨ÉÆÃzsÁxÀðA «¤«ÄðvÁ | UÉÆÃ¥ÁµÀÖ«Äà - F ¢£À UÉÆÃ¥ÀæzÀQëuÉ, UÉÆÃ¥ÀÆeɬÄAzÀ EµÁÖxÀðªÀ£ÀÄß vÀéAiÉÄʪÀ ¸ÀªÀð¯ÉÆÃPÁ£ÁA »vÁxÀðA ±ÉõÀ±Á¬Ä£Á || ¥ÀqÉAiÀħºÀÄzÀÄ. AiÀĪÀÄÄ£Á¸ÁߣÀªÀÅ CvÀåAvÀ ¥ÀÄtåPÀgÀªÀÅ. GwÛµÉÆ×ÃwÛµÀÖ UÉÆëAzÀ vÀåd ¤zÁæA dUÀvÀàç¨sÉÆà | PÀƵÁäAqÀ£ÀªÀ«ÄÃ- F ¢£À §ÆzÀUÀÄA§¼ÀPÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß zÁ£ÀªÁV UÀvÁ ªÉÄÃWÁ «AiÀÄZÉÑöʪÀ ¤ªÀÄð¯Á ¤ªÀÄð¯Á ¢±ÀB || ¨ÁæºÀätjUÉ PÉÆqÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÀĺÁ¥sÀ®ªÀÅ zÉÆgÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ. ±ÁgÀzÁ¤ ZÀ ¥ÀĵÁàt UÀȺÁt ªÀĪÀÄ PÉñÀªÀ | ©üõÀä¥ÀAZÀPÀªÀævÀ- PÁwðPÀ ±ÀÄzÀÞ KPÁzÀ² ¢£À ¥ÁægÀA©ü¸À¨ÉÃPÀÄ. EzÀA «µÀÄÚjw ¥ÉÆæÃPÀÛA ªÀÄAvÀæªÀÄÄvÁÜ¥À£Éà ºÀgÉÃB || UÉÆêÀÄAiÀÄ¢AzÀ ¸ÁߣÀ ªÀiÁr zÉêÀgÀ£ÀÄß ¥ÀÆf¹ ªÁ¸ÀÄzÉêÀ ªÀÄAvÀæªÀ£ÀÄß vÀÄ®¹Ã«ªÁºÀ -¸ÁAiÀÄAPÁ® ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è vÀÄ®¹Ã¸Á¤ßzsÀåzÀ°è 108 ¸À® d¦¸À¨ÉÃPÀÄ. zÁézÀ²¬ÄAzÀ ºÀÄtÂÚªÉÄAiÀĪÀgÉUÉ NA «µÀÚªÉà £ÀªÀÄB JA§ ªÀÄAvÀæ¢AzÀ 108 ¸À® vÀÄ¥Àà¢AzÀ ºÉÆêÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. zÁªÉÆÃzÀgÀ¥ÀÆeÁªÀiÁr vÀÄ®¹Ã-zÁªÉÆÃzÀgÀgÀ ªÀÄAUÀ¼ÁµÀÖPÀ ¸À»vÀ


24 82

«ªÁºÉÆÃvÀªìÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁr¹, ¢Ã¥À¢AzÀ «±ÉõÀªÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¨É¼ÀUÀ¨ÉÃPÀÄ. vÀÄ®¹Ã«ªÁºÀ ªÀÄAvÀæB- zÉëÃA PÀ£ÀPÀ¸ÀA¥À£ÁßA PÀ£ÀPÁ¨sÀgÀuÉÊAiÀÄÄðvÁªÀiï| zÁ¸Áå«Ä «µÀÚªÉà vÀĨsÀåA §æºÀä¯ÉÆÃPÀfVõÀAiÀiÁ || zsÁwæÃ¥ÀÆeÁ - zsÁwæúÀªÀ£À - £É°èVqÀzÀ PɼÀUÉ zÁªÉÆÃzÀgÀgÀƦ £ÁgÁAiÀÄt£À£ÀÄß µÉÆÃqÀ±ÉÆÃ¥ÀZÁgÁ¢UÀ½AzÀ ¥ÀÆf¹ ¨É®è-vÀªÉévÀÄ¥ÀàUÀ½AzÀ zsÁwæAiÀÄ £ÁªÀĪÀÄAvÀæUÀ½AzÀ ºÉÆêÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. zÉëà zsÁwæà £ÀªÀĸÀÄÛ¨sÀåA UÀȺÁt §°ªÀÄÄvÀÛªÀĪÀiï | «Ä²ævÀA UÀÄqÀ¸ÀÆ¥Á¨sÁåA ¸ÀªÀðªÀÄAUÀ®zÁ¬Ä¤Ã || ¥ÀÄvÁæ£ï zÉû ªÀĺÁ¥ÁæeÁÕ£ï AiÀıÉÆà zÉû ¤gÀAvÀgÀªÀiï | ¥ÀæeÁÕA ªÉÄÃzsÁA ZÀ ¸Ë¨sÁUÀåA «µÀÄÚ¨sÀQÛA ZÀ zÉû ªÉÄà || F ªÀÄAvÀæ¢AzÀ ¥ÀÆuÁðºÀÄwAiÀÄ£ÀÄß PÉÆlÄÖ £ÀAvÀgÀ ¨ÁæºÀät¸ÀĪÁ¹¤AiÀÄjUÉ ¨sÉÆÃd£À ªÀiÁr¹, vÁ£ÀÆ ¸ÀºÀ ¥Àæ¸ÁzÀªÀ£ÀÄß ¹éÃPÀj¸À¨ÉÃPÀÄ. EzÀjAzÀ ¥ÀgÁ£ÀߨsÉÆÃd£À, ±ÀÆzÁæ¢zÀȵÀÖªÁzÀ C£Àß ¨sÉÆÃd£ÀzÀ zÉÆõÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀjºÁgÀªÁUÀĪÀŪÀÅ. ªÀĺÁ®AiÀÄ UËtPÁ® ¸ÀªÀiÁ¦Û- PÉ®ªÀÅ C¥ÀjºÁAiÀÄð PÁgÀtUÀ½AzÀ ¥ÀPÀëªÀiÁ¸ÀzÀ°è ¦vÀÈUÀ¼À ±ÁæzÀÞªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ°PÉÌ DUÀzÀ ¥ÀPÀëzÀ°è CzÀ£ÀÄß ªÀȲÑPÀ¸ÀAPÀæªÀÄtzÀªÀgÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ MAzÀÄ ¢£À ±ÁæzÀÞªÀ£ÀÄß ªÀiÁr ¦vÀÈUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAvÉÆõÀ¥Àr¸À§ºÀÄzÀÄ. CzÀPÉÌ EzÉà UÀqÀĪÀÅ.

ªÀiÁUÀð²gÀ ªÀiÁ¸ÀzÀ «±ÉõÀ ZÀA¥ÁµÀ¶×à - ¸ÀħæºÀätå£À ¤«ÄvÀÛ ªÀlÄUÀ½UÉ ªÀ¸ÀÛçzÁ£À PÉÆlÄÖ ¨sÉÆÃd£À ªÀiÁr¸À¨ÉÃPÀÄ. EzÀjAzÀ CªÀ£À CAvÀUÀðvÀªÁzÀ ¸ÀAPÀµÀðt ¸ÀAvÀȦÛAiÀiÁUÀĪÀ£ÀÄ. VÃvÁdAiÀÄAwÃ-²æ à PÀȵÀÚ £ ÀÄ CdÄð£À¤UÉ ¨s À UÀªÀ¢Î à vÉAiÀÄ£ÀÄß G¥ÀzÉò¹zÀ ¥À«vÀæ ¢ªÀ¸À. ºÀ£ÀĪÀÄzÀéçvÀ- EzÀÄ C£ÀAvÀªÀævÀzÀAvÉ MAzÀÄ ªÀævÀ. C£ÀAvÀ ªÀævÀzÀ°è AiÀĪÀÄÄ£Á¥ÀÆeÉ ªÀiÁrzÀgÉ EzÀgÀ°è ¥ÀA¥Á ¥ÀÆeÉ. CzÀgÀ°è 14 UÀAlÄUÀ¼À zÉÆÃgÀ zsÀj¹zÀgÉ EzÀgÀ°è 13 UÀAlÄUÀ¼À zÁgÀªÀ£ÀÄß zsÀj¸À¨ÉÃPÀÄ. C£ÀAvÀ£À zÉÆÃgÀ gÀPÀÛªÀtðzÁÝzÀgÉ ºÀ£ÀĪÀÄzÀéçvÀzÀ°è ºÀ¼À¢AiÀÄ zÉÆÃgÀªÀ£ÀÄß zsÀj¸À¨ÉÃPÀÄ.

zÀvÀd Û AiÀÄAwÃ- F ¢£ÀzÀ°è C£À¸ÀÆAiÀiÁ JA§ Cwæ IĶAiÀÄ ¥ÀwßAiÀÄ°è ²ÃæºÀjAiÀÄÄ vÁ£ÁVAiÉÄà ¥ÀÄvÀvæÉÃé£À CªÀvÀj¹zÀ PÁgÀt Cw¥æÀÄvÀ£æÁzÀ EªÀ¤UÉ zÀvÁvÛÉÃæAiÀÄ£ÉAzÉà ºÉ¸ÀgÀÄ. PÁgÀt zÀvÁvÛÉÃæAiÀÄ £ÁªÀÄPÀ «µÀÄ« Ú £À ¥ÀÆeÉ, ¨Àsd£É, GvÀìªÁ¢UÀ¼À£ÀÄß DZÀj¸À¨ÉÃPÀÄ. ¨sÁUÀªÀvÀzÀ ªÀZÀ£ÀzÀAvÉ ¸ÉÆêÀÄ£ÀÄ §ºæÁäA±À¸ÀA¨ÀsÆvÀ£ÀÄ, zÀƪÁð¸À£ÀÄ gÀÄzÁA æ ±À¸ÀA¨ÀsÆvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zÀvÁvÛÉÃæAiÀÄ ¸ÁPÁvëï «µÀĪÚÀÅ JAzÀÄ ¹zÀªÞÁUÀĪÀÅzÀÄ. ªÀÄÆgÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ zÀvÁvÛÉÃæAiÀÄ ªÀÄÆwðAiÀÄÄ ¨Á s UÀªÀvÁ¢ ±Á¸ÀPçÛÉÌ «gÀÄzÀªÞÁV PÀAqÀħgÀÄvÀzÛÉ. F ¢£À zÀvÁvÛÉÃæAiÀÄ £ÁªÀÄPÀ ²Ã櫵ÀÄ« Ú £À ¥ÀÆeÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ.

zsÀ£ÀĪÀiÁð¸ÀzÀ «±ÉõÀ zsÀ£ÀĪÀiÁð¸ÀzÀ°è ªÀÄÄzÁΣÀß [ºÀÄVÎ] ªÀ£ÀÄß ²æúÀjUÉ ¤ªÉâ¸ÀĪÀªÀjUÉ ¸Á«gÀ ªÀµÀðUÀ¼À ¥ÀÆeÁ ¥sÀ®ªÀÅ MAzÉà ¢£ÀzÀ°è ®©ü¸ÀÄvÀÛzÉ. zsÀ£ÀĪÀiÁð¸ÀzÀ°è ºÀÄVÎAiÀÄ £ÉʪÉÃzÀå¢AzÀ ²æÃ¥ÀwAiÀÄÄ ¸ÀAvÉÆö¸ÀĪÀAvÉ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀ ªÀævÁ¢UÀ½UÀÆ M°AiÀįÁgÀ£ÀÄ. ±ÀvÀÄædAiÀÄ, ¢ÃWÁðAiÀÄĵÀå, zsÀ£À¸ÀA¥ÀvÀÄÛ, ªÉÃzÁ¢ ±Á¸ÁÛç¨sÁå¸À ªÉÆzÀ¯ÁzÀ J®èPÀÆÌ zsÀ£ÀĪÀiÁð¸ÀzÀ ¥ÀÆeÉAiÀÄÄ ¸ÁzsÀ£ÀªÁVzÉ; §AiÀÄPÉUÀ¼É®èªÀÇ ¥ÀÆgÉʸÀÄvÀÛªÉ; AiÉÆÃUÀªÀÅ ¹¢Þ¸ÀÄvÀÛzÉ; ¥Àæw d£ÀäzÀ®Æè ªÉʵÀÚªÀ£ÁVAiÉÄà d¤¸ÀĪÀ ªÀĺÁ¨sÁUÀåªÀÅ ®©ü¸ÀÄvÀÛzÉ. zs À £ÀĪÀiÁð¸ÀzÀ°è ¸ÀªÀð¥Àæ A iÀÄvÀߢAzÀ®Æ GµÀBPÁ®zÀ¯Éè à ²æúÀjAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÆf¸À¨ÉÃPÀÄ; ªÀÄÄzÁΣÀߪÀ£ÀÄß ¸ÀªÀĦð¸À¨ÉÃPÀÄ. C®à[¸ÁzsÀ£À] zÁézÀ²Ã EzÁÝUÀ G½zÉ®è PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAPÉÆÃZÀ ªÀiÁr ¸ÀPÁ®zÀ¯Éèà ¥ÁgÀt ªÀiÁqÀĪÀAvÉ zsÀ£ÀĪÀiÁð¸ÀzÀ®Æè ¥Àæw¤vÀå DZÀj¸À¨ÉÃPÀÄ. CgÀÄuÉÆÃzÀAiÀÄ PÁ®zÀ zÉêÀ¥ÀÆeÉAiÀÄÄ GvÀÛªÀÄ; £ÀPÀëvÀæUÀ¼ÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀzÀ ¥ÀÆeÉAiÀÄÄ ªÀÄzsÀåªÀÄ; ¸ÀÆAiÉÆðÃzÀAiÀÄ PÁ®zÀ ¥ÀÆeÉAiÀÄÄ CzsÀªÀÄ; ªÀÄzsÁåºÀß ªÀiÁqÀĪÀ ¥ÀÆeÉAiÀÄÄ ¤gÀxÀðPÀ. CQÌAiÀĵÉÖà ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è ºÉ¸ÀgÀÄ ¨ÉüÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉÃj¹ ªÀiÁqÀĪÀ ºÀÄVÎAiÀÄÄ GvÀÛªÉÆÃvÀÛªÀÄ; CQÌAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁtzÀ CzsÀðzÀµÀÄÖ ºÉ¸ÀgÀÄ ¨ÉüÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉÃj¹zÀgÉ ªÀÄzsÀåªÀÄ; CQÌAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁtQÌAvÀ PÁ®Ä¨sÁUÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ¨ÉüÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉÃj¹zÀgÉ CzsÀªÀÄ; CQÌAiÀÄ JgÀqÀgÀµÀÄÖ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è ºÉ¸ÀgÀÄ ¨ÉüÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉÃj¸ÀĪÀÅzÀÄ E£ÀÆß ±ÉæõÀÖ JAzÀÄ PÉ®ªÀÅ ªÀÄĤ±ÉæõÀÖgÀ C©ü¥ÁæAiÀÄ; vÀ£Àß


83 24

±ÀQÛ¬ÄgÀĪÀµÀÄÖ ±ÉæõÀÖ jÃwAiÀÄ°è ºÀÄVÎAiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ £ÉʪÉÃzÀå ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. JAvÀºÀ ¥Àæ¸ÀAUÀzÀ®Æè ºÉ¸ÀgÀĨÉüÉAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁtªÀÅ CQÌAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁtzÀ CzsÀðQÌAvÀ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀzÀAvÉ JZÀÑgÀªÀ»¸À¨ÉÃPÀÄ. zsÀ£ÀĪÀiÁð¸ÀzÀ°è ¥Àp¸À¨ÉÃPÁzÀ ®QëöäøÉÆÛÃvÀæ ²æÃzÉëà ¥ÀæxÀªÀÄA £ÁªÀÄ ¢éwÃAiÀĪÀĪÀÄÈvÉÆÃzÀãªÁ | vÀÈwÃAiÀÄA PÀªÀįÁ ¥ÉÆæÃPÁÛ ZÀvÀÄxÀðA ¯ÉÆÃPÀ¸ÀÄAzÀjà || ¥ÀAZÀªÀÄA «µÀÄÚ¥ÀwßÃw µÀµÀÖA ²æêÉʵÀÚ«Ãw ZÀ | ¸À¥ÀÛªÀÄA vÀÄ ªÀgÁgÉÆúÁ ºÀåµÀÖªÀÄA ºÀjªÀ®è¨sÁ || £ÀªÀªÀÄA ±ÁYÂÎðtÂà ¥ÉÆæÃPÁÛ zÀ±ÀªÀÄA zÉêÀzÉëPÁ | KPÁzÀ±ÀA ªÀĺÁ®QëöäÃB zÁézÀ±ÀA ¯ÉÆÃPÀ¸ÀÄAzÀjà | ²æ à ¥ÀzÁäPÀªÀįÁªÀÄÄPÀÄAzÀªÀÄ»¶Ã ®Që ö äÃ¹Û ç ¯ ÉÆÃPÉñÀé j à | ªÀiÁ QëÃgÁ©Þ¸ÀÄvÁ„gÀ«AzÀd£À¤Ã «zÁå¸ÀgÉÆÃeÁwäPÁ | ¸ÀªÁð©üõÀÖ¥sÀ®¥ÀæzÉÃw ¸ÀvÀvÀA £ÁªÀiÁ¤ AiÉÆà zÁézÀ±À | ¥ÁævÀB ±ÀÄzÀÞvÀgÁ ¥ÀoÀAw ¸ÀvÀvÀA ¸ÀªÁð£ï ®¨sÀAvÉà ±ÀĨsÁ£ï | ¨sÀzÀæ®QëöäøÀÛªÀA ¤vÀåA ¥ÀÄtåªÉÄÃvÀZÀÄÒ¨sÁªÀºÀªÀiï | v˯Éà ¸ÁßvÁ鄦 PÁªÉÃAiÀiÁðA d¥ÉÃzï ªÀÈPÀë¸À¤ßzsË || JAzÀÄ ¥Àp¸À¨ÉÃPÀÄ. MªÉÄä EAzÀæzÉêÀgÀÄ gÁdå¨sÀæµÀÖgÁzÁUÀ ±ÀaÃzÉëAiÀÄÄ ºÀÄVÎAiÀÄ £ÉʪÉÃzÀåªÀ¤ßvÀÄÛ ªÀĺÁ®QëöäAiÀÄ£ÀÄß F zÁézÀ±À £ÁªÀÄUÀ½AzÀ ¸ÀÄÛw¹zÀ¼ÀÄ. CzÀgÀ ¥sÀ®ªÁV EAzÀæzÉêÀjUÉ ¥ÀÄ£ÀB gÁdåªÀÅ zÉÆgÉvÀÄ ¸ÀÄTAiÀiÁzÀgÀÄ; DzÀÝjAzÀ ¨sÀUÀªÀAvÀ¤UÉ ºÀÄVÎAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀªÀĦð¹zÀ ªÉÄÃ¯É F ®QëöäÃzÁézÀ±À£ÁªÀĸÉÆÛÃvÀæªÀ£ÀÄß ¸ÀºÀ CªÀ±Àå ¥Àp¸À¨ÉÃPÀÄ. zsÀ£ÀĪÀåðwÃ¥ÁvÀAiÉÆÃUÀ- zsÀ£ÀĪÀiÁð¸ÀzÀ°è ªÀåwÃ¥ÁvÀAiÉÆÃUÀzÀ°è CgÀÄuÉÆÃzÀAiÀÄ PÁ®zÀ°è «µÀÄÚªÀ£ÀÄß ¥ÀÆf¹ ªÀåwÃ¥ÁvÀ ªÀĺÁ¸ÀvÀé ¸ÀªÀð¥Á¥À¥ÀæuÁ±À£À | ¸ÀºÀ¸Àæ¨ÁºÉÆà «±ÁévÀä£ï UÀȺÁuÁWÀåðA £ÀªÉÆĸÀÄÛ vÉà || ªÀåwÃ¥ÁvÀ £ÀªÀĸÉÛĸÀÄÛ £ÀªÀĸÉÛà «±ÀéªÀÄAUÀ® | «µÀÄÚZÀPÀæ¸ÀégÀÆ¥ÁAiÀÄ £ÀªÀĸÉÛà ¢ªÀåvÉÃd¸Éà || JA§ ªÀÄAvÀæ ¢ AzÀ «µÀÄÚ Z ÀPÀæ gÀƦAiÀiÁzÀ ªÀåwÃ¥ÁvÀzÉêÀvÉUÀ½UÉ CWÀåðªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. DªÉÄÃ¯É zÀQëuÁ©üªÀÄÄRªÁV ªÀA±ÀzÀéAiÀÄ ¦vÀÈUÀ¼À vÀȦÛUÁV CªÀgÀ£ÀÄß ¸Àäj¸ÀÄvÀÛ «µÀÄÚ¦æAiÀÄ ªÀåwÃ¥ÁvÀ ¦vÀñuÁªÀÄ£ÀÈt¥ÀæzÀ | ¦vÀñuÁA ªÀĪÀÄ ªÉÊPÀÄAoÀA ¥ÀæAiÀÄZÀÒ ¨sÀUÀªÀ£ï ºÀgÉà || vÀévÀàç¸ÁzÉãÀ ªÉÄà ¨sÀQÛgÀ¸ÉÛ÷éêÀªÀÄ£À¥Á¬Ä¤Ã |

eÁÕ£À«eÁÕ£ÀªÉÊgÁUÀåA ¥ÀæAiÀÄZÀÒ ¨sÀUÀªÀ£ÀäªÀÄ || JA§ ªÀÄAvÀæ¢AzÀ vÀ¥ÀðtªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. F ªÀåwÃ¥ÁvÀ ¢£ÀzÀ ¥ÀÆeÉAiÀÄÄ CzsÉÆðÃzÀAiÀiÁ¢ ªÀĺÁ¥ÀÄtåPÁ®QÌAvÀ ¸ÀºÀ¸Àæ ¥Á®Ä C¢üPÀ ¥ÀÄtå¥ÀæzÀªÁVzÉ.

¥ÀŵÀåªÀiÁ¸ÀzÀ «±ÉõÀ ªÀiÁWÀ¸ÁߣÀªÀÄAvÀæB - ªÀiÁWÀªÀiÁ¸Éà gÀlAvÁå¥ÀB QAazÀ¨sÀÄå¢vÉà gÀªË | §æºÀäWÀßA ªÁ ¸ÀÄgÁ¥ÀA ªÁ PÀA ¥ÀvÀAvÀA ¥ÀĤêÀĺÉà || zÀÄBRzÁjzÀæöå£Á±ÁAiÀÄ ²æëµÉÆÚøÉÆÛõÀuÁAiÀÄ ZÀ | ¥ÁævÀB¸ÁߣÀA PÀgÉÆêÀÄåzÀå ªÀiÁWÉà ¥Á¥À«£Á±À£ÀªÀiï || ªÀÄPÀgÀ¸ÉÜà gÀªË ªÀiÁWÉà UÉÆëAzÁZÀÄåvÀªÀiÁzsÀªÀ | ¸ÁߣÉãÁ£ÉãÀ ªÉÄà zÉêÀ AiÀÄxÉÆÃPÀÛ¥sÀ®zÉÆà ¨sÀªÀ || PÀȵÁÚZÀÄåvÀ ¤ªÀÄeÁå«Ä ¥Àæ¨sÁvÉĹä£ï ±ÀĨsÉÆÃzÀPÉà | C£ÉãÀ ªÀiÁWÀ¸ÁߣÉãÀ ¸ÀĦæÃvÉÆà ªÀiÁA ¸ÀªÀÄÄzÀÞgÀ || ªÀiÁWÀ¸ÁߣÀA PÀjµÁå«Ä ªÀÄPÀgÀ¸ÉÜà ¢ªÁPÀgÉà | D¸ÀªÀiÁ¦Û ªÀĺÁzÉêÀ ¤«ðWÀßA PÀÄgÀÄ ªÀiÁzsÀªÀ || JAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛ ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. ªÀiÁzsÀªÁWÀåð ªÀÄAvÀæB - vÀ¥À¸ÀåPÉÆðÃzÀAiÉÄà £ÀzÁåA ¸ÁßvÉÆĺÀA «¢ü¥ÀƪÀðPÀªÀiï | ªÀiÁzsÀªÁAiÀÄ zÀzÁ«ÄÃzÀªÀÄWÀåðA ¸ÀªÀÄåPï ¥Àæ¹ÃzÀvÀÄ || JAzÀÄ CWÀåð PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. ªÀÄPÀgÀ¸ÀAPÀæªÀÄt - F ¢£À J¼Àî£ÀÄß CgÉzÀÄ ªÉÄÊUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ, J¼ÀÄî ¢Ã¥À ºÀZÀѨÉÃPÀÄ, ªÉʱÀézÉêÀ ªÀiÁqÀĪÁUÀ w®¸À»vÀ ºÉÆêÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. ¸ÀPÀ®¦vÀÈUÀ½UÀÆ w®vÀ¥Àðt PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. J¼ÀÄî-¨É®è zÁ£À ªÀiÁr ¨sÀPÀët ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. F jÃw J½î£À DgÀÄ «zsÀ PÁAiÀÄð ªÀiÁqÀĪÀÅzÀjAzÀ ¸ÀPÀ® ¥Á¥ÀUÀ¼ÀÄ £Á±ÀªÁUÀÄvÀÛªÉ.

ªÀiÁWÀ ªÀiÁ¸ÀzÀ «±ÉõÀ gÀxÀ¸À¥ÀÛ«Ä- »A¢£À gÁwæ Hl ªÀiÁqÀzÉ CgÀÄuÉÆÃzÀAiÀÄ PÁ®PÉÌ ªÀÄÄAavÀªÁV ¥ÀÄtåwÃxÀðzÀ°è J¼ÀÄî, £É°è ZÀlÄÖ, JPÀÌzɯÉAiÀÄ£ÀÄß vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¸ÁߣÀ ªÀiÁr ¥ÁvÉæAiÀÄ°è PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ §wÛ ºÁQ


84 24

¢Ã¥ÀªÀ£ÀÄß ElÄÖ ¤Ãj£À°è ©qÀ¨ÉÃPÀÄ. ¸ÀÆAiÀÄð¤UÉ CWÀåðªÀ£ÀÄß PÉÆlÄÖ gÀxÀzÀ°è PÀĽwgÀvÀPÀÌ ¸ÀÆAiÀÄðzÉêÀgÀ£ÀÄß ¥ÀÆf¹, ¸ÀªÀĸÀÛ ¦vÀÈUÀ½UÉ w®vÀ¥ÀðtªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. gÀxÀ¸À¥ÀÛ«Äà ¸ÁߣÀ ªÀÄAvÀæB-AiÀÄzÀådÓ£ÀäPÀÈvÀA ¥Á¥ÀA ªÀÄAiÀiÁ ¸À¥ÀÛ¸ÀÄ d£Àä¸ÀÄ | vÀ£Éäà gÉÆÃUÀA ZÀ ±ÉÆÃPÀA ZÀ ªÀiÁPÀjà ºÀAvÀÄ ¸À¥ÀÛ«Äà || ¸À¥ÀÛ¸À¥ÀÛ¦æAiÉÄà zÉë ¸À¥ÀÛ¯ÉÆÃPÀ¸ÀÄ¥ÀÆfvÉà | ¸À¥ÀÛd£ÁäfðvÀA ¥Á¥ÀA ºÀgÀ ¸À¥ÀÛ«Ä ¸ÀvÀégÀªÀiï || £Ë«Ä ¸À¥ÀÛ«Ä zÉë vÁéA ¸À¥ÀÛ¯ÉÆÃPÉÊPÀªÀiÁvÀgÀªÀiï | ¸À¥ÁÛPÀð¥ÀvÀæ¸ÁߣÉãÀ ªÀĪÀÄ ¥Á¥ÀA ªÀå¥ÉÆúÀvÀÄ || KvÀdÓ£ÀäPÀÈvÀA ¥Á¥ÀA AiÀÄZÀÑ d£ÁäAvÀgÁfðvÀªÀiï | ªÀÄ£ÉÆêÁPÁÌAiÀÄdA AiÀÄZÀÑ eÁÕvÁeÁÕvÉà ZÀ AiÉÄà ¥ÀÄ£ÀB || JAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛ ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. ©üõÁäµÀÖ«Äà - F ¢£À GvÀÛgÁAiÀÄtªÀ£Éßà ¤jÃQë¸ÀÄwÛzÀÝ ©üõÁäZÁAiÀÄðgÀÄ ²æÃPÀȵÀÚ£À°è vÀªÀÄä ¥ÁætªÀ£ÀÄß ¸ÀªÀĦð¹zÀ ¢£À. C¥ÀÄvÀæPÀ£ÁzÀ EªÀgÀ ¦æÃvÀåxÀðªÁV J®ègÀÆ vÀ¥Àðt PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. F ¢£À C£ÀßzÁ£À¢AzÀ ªÀĺÁ¥sÀ®ªÀÅ. ©üõÀävÀ¥Àðt ªÀÄAvÀæB- ©üõÀäB ±ÁAvÀ£ÀªÉÇà ¢üÃgÀB ¸ÀvÀåªÁ¢Ã fvÉÃA¢æAiÀÄB| D©ügÀ¢ãgÀªÁ¥ÉÆßÃvÀÄ ¥ÀÄvÀæ¥ËvÉÆæÃavÁA QæAiÀiÁªÀiï || ªÉÊAiÀiÁWÀæ¥À(¥Á)zÀUÉÆÃvÁæAiÀÄ ¸ÁAPÀÈvÀå¥ÀæªÀgÁAiÀÄ ZÀ | C ¥ À Ä v Á æ A i À Ä zÀzÁªÉÄåÃvÀdÓ®A ©üõÁäAiÀÄ ªÀªÀÄðuÉà || ªÀ¸ÀÆ£ÁªÀĪÀvÁgÁAiÀÄ ±ÀAvÀ£ÉÆÃgÁvÀäeÁAiÀÄ ZÀ | CWÀåðA zÀzÁ«Ä ©üõÁäAiÀÄ D¨Á®§æºÀäZÁjuÉà || ªÉÄîÌAqÀ vÀ¥ÀðtªÀ£ÀÄß vÀAzÉ EzÀݪÀgÀÄ CQÌPÁ½¤AzÀ ¸ÀªÀåªÁVAiÀÄÆ, vÀAzÉ E®èzÀªÀgÀÄ J½î¤AzÀ C¥À¸ÀªÀå¢AzÀ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. ªÀÄzsÀé£ÀªÀ«Ä- ªÁAiÀÄÄ«£À CªÀvÁgÀ¨sÀÆvÀgÁzÀ ²æêÀÄzsÁéZÁAiÀÄðgÀÄ £ÀªÀÄä PÀtÂÚUÉ CzÀȱÀågÁV §zÀjPÁ±ÀæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ ªÉÃzÀªÁå¸ÀzÉêÀgÀ ¸À¤ß¢üUÉ vÉgÀ½zÀ ¢£À. F ¢£À ªÁAiÀÄĸÀÄÛw, ¸ÀĪÀÄzsÀé«dAiÀÄ ¥ÁgÁAiÀÄt, C©üµÉÃPÀ, gÀxÉÆÃvÀìªÀ, ¨ÁæºÀät ¨sÉÆÃd£Á¢UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. ¸ÀªÀðdÕgÀ ZÀjvÉæAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀArvÀjAzÀ ºÉý¹ PÉüÀ¨ÉÃPÀÄ.

CAvÀå¥ÀĵÀÌjtÂÃ- ªÀiÁWÀ ¸ÁߣÀzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ¢£ÀUÀ¼ÀÄ CAzÀgÉ vÀæAiÉÆÃzÀ²Ã-ZÀvÀÄzÀð²Ã-¥ËtÂðªÉÄ. EªÀÅUÀ½UÉ CAvÀå¥ÀĵÀÌgÀtÂà JAzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ. F ¢£ÀUÀ¼À°è«±ÉõÀªÁV ¥ÁævÀB¸ÁߣÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁr ªÁå¸À¥ÀÆeÉ ªÀiÁr «±ÉõÀzÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. ªÀĺÁ²ªÀgÁwæ- F ¢£À gÀÄzÀæ¥ÁoÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁr ²ªÀ¤UÉ «±ÉõÀ C©üµÉÃPÀ-¥ÀÆeÉ ªÀiÁr, ²ªÀ¸ÀÄÛwAiÀÄ ¥ÁgÁAiÀÄt ªÀiÁr, ¨sÉÆÃd£À ªÀiÁr¸À¨ÉÃPÀÄ. ²æêÁå¸ÀgÁdªÀÄoÀzÀ°è ²æêÁå¸ÀgÁdgÀÄ §¸ÀªÀ¨sÀlÖgÀ£ÀÄß ªÁzÀzÀ°è UÉzÀÝ ¸ÀànPÀ°AUÀzÀ ¥ÀÆeÁ «±ÉõÀªÁV dgÀÄUÀĪÀÅzÀÄ.

¥sÁ®ÄÎt ªÀiÁ¸ÀzÀ «±ÉõÀ ¥ÀAiÉÆêÀævÀ - F ªÀævÀPÉÌ ªÀiÁWÀ §ºÀļÀ CªÀiÁªÁ¸ÉåAiÀÄAzÉà ¸ÀAPÀ®à ªÀiÁr ¨sÀUÀªÀAvÀ£À£ÀÄß DªÁºÀ£À, D¸À£À, UÀAzsÀ, ¥ÀĵÀÖ, zsÀÆ¥À, ¢Ã¥À £ÉʪÉÃzÁå¢ G¥ÀZÁgÀUÀ½AzÀ ¥ÀÆf¸À¨ÉÃPÀÄ. ¨sÀUÀªÀAvÀ¤UÉ ºÁ°¤AzÀ¯Éà C©üµÉÃPÀ, ºÁ°¤AzÀ vÀAiÀiÁj¹zÀ ¥ÁAiÀĸÀzÀ £ÉʪÉÃzÀå ªÀiÁr ¨ÁæºÀätjUÉ ¨sÉÆÃd£À ªÀiÁr¹ vÁ£ÀÆ ¹éÃPÀj¸À¨ÉÃPÀÄ. ªÀÄgÀÄ¢£À JAzÀgÉ ¥Àæw¥ÀzɬÄAzÀ zÁézÀ²ÃAiÀÄ ªÀgÉUÉ PÉêÀ® ¨sÀUÀªÀAvÀ¤UÉ ¤ªÉâvÀ ºÁ®£ÀÄß ªÀiÁvÀæ ¹éÃPÀj¸À¨ÉÃPÀÄ. vÀæAiÉÆÃzÀ²AiÀÄAzÀÄ ¨ÁæºÀät ¸ÀAvÀ¥ÀðuÉ ªÀiÁr¹ vÁ£ÀÆ ¨sÉÆÃd£À ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. ºÉÆðPÁ¥ÀÆtÂðªÀiÁ- ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀvÀÄð¯ÁPÁgÀ ªÀÄAqÀ® ªÀiÁr zÀAqÀ¸À»vÀ PÁµÀÖzÀ awAiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ zÀÄAqÀÄgÁPÀ빬ÄAzÀ DzÀ ««zsÀ G¥À¸ÀUÀðUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CVߨÁzsÁ¢ zÉÆõÀUÀ¼À ¥ÀjºÁgÁxÀðªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÀ¯Á©üõÀÖ¥Áæ¥ÀÛöåxÀðªÁV ºÉÆðPÁ zÀºÀ£À ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. zsÀÆ°ªÀAzÀ£À - ºÉÆðPÁ zÀºÀ£ÀªÁzÀ ªÀÄgÀÄ¢£À ¥ÁævÀBPÁ®zÀ°è ºÉÆðPÁzÀºÀ£ÀzÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ºÁ¯ÉgÉzÀÄ «¨sÀÆwAiÀÄ£ÀÄß C©üªÀA¢¹ ¸ÀPÀ¯ÁAUÀUÀ½UÉ «¨sÀÆwAiÀÄ£ÀÄß ¯Éæ¹ £ÀAvÀgÀ ¸ÁߣÀ¥ÀÆeÁ¢UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. gÀAUÀ¥ÀAZÀ«Ä- ªÀ¸ÀAvÉÆÃvÀìªÀ. F ¢£À UɼÉAiÀÄgÉÆqÀUÀÆr §tÚ¢AzÀ QæÃqÁªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ.


85 24

G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ eÉÆåÃwµÀå «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀAªÀvÀìgÀ 1. ¥Àæ¨sÀªÀ 2. «¨sÀªÀ 3. ±ÀÄPÀè 4. ¥ÀæªÉÆÃzÀ 5. ¥ÀæeÁ¥Àw 6. DAVÃgÀ¸À 7. ²æêÀÄÄR 8. ¨sÁªÀ 9. AiÀÄĪÀ 10. zsÁvÀÄ 11. F±ÀégÀ 12. §ºÀÄzsÁ£Àå 13. ¥ÀæªÀiÁyà 14. «PÀæªÀÄ 15. «µÀÄ 16. avÀæ¨sÁ£ÀÄ 17. ¸Àé¨sÁ£ÀÄ 18. vÁgÀt 19. ¥ÁyðªÀ 20. ªÀåAiÀÄ 21. ¸ÀªÀðfvï 22. ¸ÀªÀðzsÁjà 23. «gÉÆâüà 24. «PÀÈw 25. RgÀ 26. £ÀAzÀ£À 27. «dAiÀÄ 28. dAiÀÄ 29. ªÀÄ£ÀäxÀ

C©üªÀiÁ¤ zÉêÀvÉUÀ¼ÀÄ §æºÀä «µÀÄÚ gÀÄzÀæ UÀuÉñÀ ±ÀQÛ PÀĪÀiÁgÀ ²æêÀ°è UËjà ¨Áæ»äà ªÀiÁºÉñÀéjà PÀĪÀiÁjà ªÉʵÀÚ«Ã ªÁgÁ»Ã EAzÁætÂà ZÁªÀÄÄArà CgÉÆÃUÀ ¨sÁæd ¥ÀlgÀ ¸ÀAvÀAUÀ ¸ÀétðgÀ eÉÆåÃwµÀäw «¨sÁ£ÀÄ PÀ±Àå¥À gÀ« ¸ÀÆAiÀÄð ¨sÁ£ÀÄ RUÀ ¥ÀƵÀt »gÀtåUÀ¨sÀð

30. zÀĪÀÄÄðT 31. ºÉë¼ÀA©Ã 32. «¼ÀA©Ã 33. «PÁjà 34. ±ÁªÀðjà 35. ¥ÀèªÀ 36. ±ÀĨsÀPÀÈvï 37. ±ÉÆèsÀ£ÀPÀÈvï 38. PÉÆæâü 39. «±ÁéªÀ¸ÀÄ 40. ¥ÀgÁ¨sÀªÀ 41. ¥ÀèªÀAUÀ 42. QîPÀ 43. ¸ËªÀÄå 44. ¸ÁzsÁgÀt 45. «gÉÆâüPÀÈvï 46. ¥ÀjÃzsÁ« 47. ¥ÀæªÀiÁyà 48. D£ÀAzÀ 49. gÁPÀë¸À 50. £À¼À (C£À¼À) 51. ¦AUÀ¼À 52. PÁ¼ÀAiÀÄÄQÛ 53. ¹zÁÞyÃð 54. gË¢æà 55. zÀĪÀÄðw 56. zÀÄAzsÀÄ©ü 57. gÀÄ¢ügÉÆÃzÁÎj 58. GPÁÛQë 59. PÉÆæÃzsÀ£À

ªÀÄjÃa D¢vÀå ¸À«vÀÈ CPÀð ¨sÁ¸ÀÌgÀ CVß eÁvÀªÉÃzÀ ¸ÀºÉÆÃd¸À CfgÁªÀæ¨sÀ ªÉʱÁé£ÀgÀ ¥ÀgÁå¥À¸À ¥ÀAQÛgÁzsÀ¸À «¸À¦ðt ªÀÄvÀìöå PÀƪÀÄð ªÀgÁºÀ £ÀgÀ¹AºÀ ªÁªÀÄ£À gÁªÀÄ ¨sÁUÀðªÀ §®gÁªÀÄ PÀȵÀÚ PÀ°Ì §ÄzÀÞ zÀÄUÁð AiÀiÁvÀÄzsÁ£À ¨sÉÊgÀªÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¸ÀgÀ¸Àéwà zÁPÁë¬ÄtÂÃ

60. CPÀëAiÀÄ

®QëöäÃ

AiÀÄÄUÀUÀ¼ÀÄ ¤AiÀiÁªÀÄPÀ¨sÀUÀªÀzÀÆæ¥ÀUÀ¼ÀÄ 1. PÀÈvÀAiÀÄÄUÀ ªÁ¸ÀÄzÉêÀ 2. vÉæÃvÁAiÀÄÄUÀ ¸ÀAPÀµÀðt 3. zÁé¥ÀgÀAiÀÄÄUÀ ¥ÀæzÀÄåªÀÄß 4. PÀ°AiÀÄÄUÀ C¤gÀÄzÀÞ

IÄvÀÄUÀ¼ÀÄ

C©üªÀiÁ¤zÉêÀvÉUÀ¼ÀÄ

CAiÀÄ£ÀUÀ¼ÀÄ

C©üªÀiÁ¤zÉêÀvÉUÀ¼ÀÄ

1. ªÀ¸ÀAvÀ IÄvÀÄ 2. VæõÀä IÄvÀÄ 3. ªÀµÀð IÄvÀÄ 4. ±ÀgÀzÀÈvÀÄ 5. ºÉêÀÄAvÀIÄvÀÄ 6. ²²gÀIÄvÀÄ 1. GvÀÛgÁAiÀÄt 2. zÀQëuÁAiÀÄ£À

ªÀiÁ¸ÀUÀ¼ÀÄ

1. ZÉÊvÀæ 2. ªÉʱÁR 3. eÉåõÀ× 4. DµÁqsÀ 5. ±ÁæªÀt 6. ¨sÁzÀæ¥ÀzÀ 7. D±ÀéAiÀÄÄd 8. PÁwðPÀ

gÀÄzÀæ «ÄvÁæªÀgÀÄt ¥ÀÄgÀĵÀ «±ÉéÃzÉêÀvÉUÀ¼ÀÄ ²æà D¥ÀB ZÀAzÀæ ¸ÀÆAiÀÄð

zÉêÀvÉUÀ¼ÀÄ

«µÀÄÚ ªÀÄzsÀĸÀÆzÀ£À wæ«PÀæªÀÄ ªÁªÀÄ£À ²æÃzsÀgÀ ºÀȶÃPÉñÀ ¥ÀzÀä£Á¨sÀ zÁªÉÆÃzÀgÀ


24 86

9. ªÀiÁUÀð²gÀ 10. ¥ÀĵÀå 11. ªÀiÁWÀ 12. ¥sÁ®ÄÎt 13. C¢üPÀªÀiÁ¸À

PÉñÀªÀ £ÁgÁAiÀÄt ªÀiÁzsÀªÀ UÉÆëAzÀ ¥ÀÅgÀĵÉÆÃvÀÛªÀÄ

wyUÀ¼ÀÄ

zÉêÀvÉUÀ¼ÀÄ

1. ¥Àæw¥Àvï 2. ¢éwÃAiÀiÁ 3. vÀÈwÃAiÀiÁ 4. ZÀvÀÄyðà 5. ¥ÀAZÀ«Äà 6. µÀ¶×à 7. ¸À¥ÀÛ«Äà 8. CµÀÖ«Äà 9. £ÀªÀ«Äà 10. zÀ±À«Äà 11. KPÁzÀ²Ã 12. zÁézÀ²Ã 13. vÀæAiÉÆÃzÀ²Ã 14. ZÀvÀÄzÀð²Ã 15. ¥ÀÆtÂðªÀiÁ 16. CªÀiÁªÁ¸Éå

£ÀPÀëvÀæUÀ¼ÀÄ

1. C²é¤Ã 2. ¨sÀgÀt 3. PÀÈwÛPÁ 4. gÉÆût 5. ªÀÄÈUÀ²gÀ 6. DjzÁæ

CVß §æºÀä UËjà UÀt¥Àw ¸À¥Àð ¸ÀÌAzsÀ ¸ÀÆAiÀÄð F±ÀégÀ zÀÄUÁð D¢±ÉõÀ zsÀªÀÄð «µÀÄÚ PÁªÀÄ PÀ° ZÀAzÀæ ¦vÀÈUÀ¼ÀÄ

zÉêÀvÉUÀ¼ÀÄ

C²é¤Ã zÉêÀvÉUÀ¼ÀÄ AiÀĪÀÄ CVß ¥ÀæeÁ¥Àw ZÀAzÀæ gÀÄzÀæ

7. ¥ÀÄ£ÀªÀð¸ÀÄ 8. ¥ÀĵÀå 9. D±ÉèõÀ 10. ªÀÄR 11. ¥ÀĨÁâ 12. GvÀÛgÁ 13. ºÀ¸ÀÛ 14. avÀÛ 15. ¸Áéw 16. «±ÁSÁ 17. C£ÀÆgÁzsÀ 18. eÉåõÀ× 19. ªÀÄÆ® 20. ¥ÀƪÁðµÁqsÀ 21. GvÀÛgÁµÁqsÀ 22. ±ÀæªÀt 23. zsÀ¤µÁ× 24. ±ÀvÀ©üµÀ 25. ¥ÀƪÁð¨sÁzÀæ 26. GvÀÛgÁ¨sÁzÀæ 27. gÉêÀw

AiÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ

1. «µÀÌA¨sÀ 2. ¦æÃw 3. DAiÀÄĵÁä£ï 4. ¸Ë¨sÁUÀå 5. ±ÉÆèsÀ£À 6. CwUÀAqÀ 7. ¸ÀÄPÀªÀiÁð 8. zsÀÈw 9. ±ÀÆ®

C¢w §ÈºÀ¸Ààw ¸À¥Àð ¦vÀÈUÀ¼ÀÄ ¨sÀUÀ CAiÀÄðªÀiÁ ¸À«vÁ vÀéµÀàø ªÁAiÀÄÄ EAzÁæVß «ÄvÀæ EAzÀæ ¤IÄðw D¥ÀB «±ÉéÃzÉêÀvÉUÀ¼ÀÄ «µÀÄÚ ªÀ¸ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀgÀÄt CeÉÊPÀ¥Ávï C»§ÄðzÀßöå ¥ÀƵÁ

zÉêÀvÉUÀ¼ÀÄ

«±ÉéÃzÉêÀvÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀÄvï CVß zÀÄUÁð ¥ÀÈyéà C¢w ¸ÀÆAiÀÄð gÁt EAzÀæ

10. UÀAqÀ 11. ªÀÈ¢Þ 12. zsÀÄæªÀ 13. ªÁåWÁvÀ 14. ºÀµÀðt 15. ªÀdæ 16. ¹¢Þ 17. ªÀåwÃ¥ÁvÀ 18. ªÀjÃAiÀÄ 19. ¥ÀjWÀ 20. ²ªÀ 21. ¹zÀÞ 22. ¸ÁzsÀå 23. ±ÀĨsÀ 24. ±ÀÄPÀè 25. ¨ÁæºÀä 26. LAzÀæ 27. ªÉÊzsÀÈw

PÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1. §ªÀ 2. ¨Á®ªÀ 3. PË®ªÀ 4. vÉÊw® 5. UÀgÀ 6. ªÀtÂd 7. ¨sÀzÀæ 8. ±ÀPÀÄ£À 9. ZÀvÀĵÁàvï 10. £ÁUÀ 11. QA¸ÀÄÛWÀß

ªÀÄgÀÄvÀ ªÀÄgÀÄvÀ ¥ÁædÕ CVß ºÀj EAzÀæ »gÀtå «±ÉéÃzÉêÀvÉUÀ¼ÀÄ ªÁAiÀÄÄ ¥ÀªÀªÀiÁ£À¸ÉÆêÀÄ ¥ÀÈyé EAzÀæ «±ÉéÃzÉêÀvÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀÄvÀ EAzÀæ §æºÀä EAzÀæ CVß

zÉêÀvÉUÀ¼ÀÄ

¸ÀzÉÆåÃeÁvÀ ªÁªÀÄ£À CWÉÆÃgÀ vÀvÀÄàgÀĵÀ F±Á£À ¨sÀªÀ ¥ÁªÀðwÃ¥Àw «gÀÆ¥ÁPÀë ¤Ã®PÀAoÀ GªÀiÁ¥Àw ±ÀÆ°


87 24

±ÀĨsÁ±ÀĨsÀ PÁ®UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ±ÀPÀÄ£ÀUÀ¼ÀÄ

vÁgÁ§® - d£Àä£ÀPÀëvÀæ ªÉÆzÀ®Ä EµÀÖPÁ®zÀ £ÀPÀëvÀæzÀªÀgÉUÉ (JgÀqÀÆ ¸ÉÃj) ¯ÉPÀ̪ÀiÁr 9 jAzÀ ¨sÁV¹ §AzÀ ±ÉõÀªÀÅ 1. DzÀgÉ d£ÀävÁgÉ, 2. ¸ÀA¥ÀvÁÛgÉ, 3. «¥ÀvÁÛgÉ, 4. PÉëêÀÄvÁgÉ, 5. ¥ÀævÀåPïvÁgÉ, 6. ¸ÁzÀüPÀvÁgÉ, 7. ªÀzÀüvÁgÉ, 8. «ÄvÀævÁgÉ, 9 CxÀªÁ 0 §AzÀgÉ ªÉÄÊvÀævÁgÉ 2, 4, 6, 8, 9 vÁgÉUÀ¼ÀÄ M¼ÉîAiÀĪÀÅ. vÁgÁ±ÁAw - C¤ªÁAiÀÄð ¥ÀPÀëzÀ°è d£ÀävÁgÉUÉ ±ÁPÀ (vÀgÀPÁj) 3£Éà vÁgÉUÉ ¨É®è, 5£Éà vÁgÉUÉ G¥ÀÅà, 7£Éà vÁgÉUÉ J¼ÀÄî, a£Àß, ªÀ¸ÀÛç ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß zÁ£ÀªÀiÁrzÀgÉ vÁgÁzÉÆõÀªÀÅ ¥ÀjºÁgÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. ZÀAzÀ槮 - d£ÀägÁ²¬ÄAzÀ EµÀÖPÁ®zÀ°è ZÀAzÀæ¤gÀĪÀ gÁ²AiÀĪÀgÉUÀÆ (JgÀqÀÆ ¸ÉÃj) ¯ÉPÀÌ ªÀiÁr §AzÀ ªÉÆvÀÛªÀÅ 1. zÉúÀ¸ËRå, 2. PÀ®ºÀ, 3. zÀæªÀå¯Á¨sÀ, 4. gÉÆÃUÀ¨sÀAiÀÄ, 5. PÁAiÀÄð«¥ÀèªÀ, 6. ±ÀvÀÄæ£Á±À, 7. ¸ËRåªÀÈ¢Þ, 8. DgÉÆÃUÀåªÀÈ¢Þ, 9. PÁAiÀÄðvÁªÀĸÀ, 10. GzÉÆåÃUÀªÀÈ¢Þ, 11. EµÁÖxÀð¹¢Þ ºÁUÀÆ 12. zÀü£ÀªÀåAiÀÄ. ±ÀÄPÀè¥ÀPÀëzÀ°è 2, 5, 6, 9 EªÀÅUÀ¼ÀÆ PÀȵÀÚ¥ÀPÀëzÀ°è 4, 8, 12 EªÀÅUÀ¼ÀÆ GvÀÛªÀĪÉAzÀÄ PÉ®ªÀgÀ C©üªÀÄvÀ. ZÀAzÀæ±ÁAw - C¤ªÁðºÀ ¥ÀPÀëzÀ°è ZÀAzÀæUÀæºÀ¥ÀÇeÉ, ZÀAzÀæªÀÄAvÀæd¥À, CQÌzÁ£À EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁrzÀgÉ zÉÆõÀªÀÅ ¥ÀjºÁgÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. ±ÀÄPÀè¥ÀPÀëzÀ°è vÁgÁ§®ªÀ£ÀÆß, PÀȵÀÚ¥ÀPÀëzÀ°è ZÀAzÀ槮ªÀ£ÀÆß ªÀÄÄRåªÁV UÀªÀĤ¸À¨ÉÃPÀÄ. ¥ÀAZÀPÀ £ÉÆÃqÀĪÀ PÀæªÀÄ - EµÀÖPÁ®PÉÌ ¥Àæw¥ÀzÁ¢ (±ÀÄPÀè¥ÀPÀëzÀ ¥ÁqÀåzÀ ªÉÆzÀ®Ä) wyUÀ¼À£ÀÆß ªÉÄõÁ¢ ®UÀßUÀ¼À£ÀÆß PÀÆr¹ §AzÀ ªÉÆvÀÛªÀ£ÀÄß 9 jAzÀ ¨sÁV¸À®Ä ±ÉõÀªÀÅ 1 §AzÀgÉ ªÀÄÈvÀÄå, 2 §AzÀgÉ CVß, 4 §AzÀgÉ gÁd, 6 ZÉÆÃgÀ, 8 gÉÆÃUÀ¥ÀAZÀPÀ. EªÀÅ C±ÀĨsÀUÀ¼ÀÄ. ZÉÆÃgÀ, gÉÆÃUÀ¥ÀAZÀPÀUÀ¼À£ÀÄß gÁwæAiÀÄ®Æè, gÁd CVß ¥ÀAZÀPÀUÀ¼À£ÀÄß ºÀUÀ°£À®Æè, ªÀÄÈvÀÄå ¥ÀAZÀPÀªÀ£ÀÄß ºÀUÀ®Ä - gÁwæUÀ¼À®Æè ©lÄÖ©qÀ¨ÉÃPÀÄ. ®UÀߪÀÅ §°µÀתÁVzÀÝgÉ ¥ÀAZÀPÀzÉÆõÀ«®è. ®UÀß §°µÀתÁVzÀÝgÉ ¥ÀAZÀPÀzÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ E®èªÉAzÀÄ C©üdÕgÀ ªÀÄvÀ. ¥ÀAZÀPÀ ±ÁAw - C¤ªÁðºÀ ¥ÀPÀëzÀ°è ªÀÄÈvÀÄå¥ÀAZÀPÀPÉÌ ¢Ã¥À, CVߥÀAZÀPÀPÉÌ vÉÊ®, gÁd¥ÀAZÀPÀPÉÌ dA©ÃgÀ, ZÉÆÃgÀ¥ÀAZÀPÀPÉÌ ¯ÉÆúÀ, gÉÆÃUÀ¥ÀAZÀPÀPÉÌ züÁ£Àå EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß zÁ£ÀªÀiÁrzÀgÉ zÉÆõÀªÀÅ ¥ÀjºÁgÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. «ªÁºÀ, G¥À£ÀAiÀÄ£À, ªÀævÀZÀvÀĵÀÖAiÀÄ, ZË®UÀ½UÉ DAiÀiÁ wAUÀ¼ÀÄUÀ¼À DgÀA¨sÀ¢AzÀ®Æ, AiÀiÁvÉæ, UÀȺÀ¥ÀæªÉñÀ, gÁdzÀ±Àð£ÀUÀ½UÉ DAiÀiÁ ¥ÀPÀëUÀ¼À DgÀA¨sÀ¢AzÀ®Æ wyAiÀÄ£ÀÄß ¯ÉPÀÌ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. ®UÀß vÁådåPÁ® - ªÉÄõÀ, ªÀȵÀ¨sÀ, PÀ£Áå, zÀü£ÀÄ®ðUÀßUÀ¼À D¢¨sÁUÀzÀ®Æè, «ÄxÀÄ£À, ¹AºÀ, vÀįÁ, PÀÄA¨sÀ ®UÀßUÀ¼À ªÀÄzÀüå¨sÁUÀzÀ®Æè, «ÄãÀ, ªÀÄPÀgÀ, PÀPÀð, ªÀȲÑPÀUÀ¼À CAvÀå¨sÁUÀzÀ®Æè CzÀüðWÀ½UÉAiÀÄ PÁ® vÁådåªÀÅ. D PÁ®ªÀ£ÀÄß ©lÄÖ ±ÀĨsÀPÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ.

IÄvÀÄPÁ® - ¸ÉÆêÀÄ, §ÄzÀü, UÀÄgÀÄ, ±ÀÄPÀæªÁgÀUÀ¼ÀÆ, ¢éwÃAiÀiÁ, vÀÈwÃAiÀiÁ, ¥ÀAZÀ«ÄÃ, zÀ±À«ÄÃ, KPÁzÀ²Ã, vÀæAiÉÆÃzÀ²Ã wyUÀ¼ÀÆ, C²é¤Ã, gÉÆûtÂÃ, ªÀÄÈUÀ²gÁ, ¥ÀŵÀå, GvÀÛgÁ, ºÀ¸ÁÛ, avÁÛ, ¸Áéw, «±ÁSÁ, C£ÀÆgÁzüÁ, ªÀÄƯÁ, GvÀÛgÁµÁqsÁ, ±ÀæªÀuÁ, zÀü¤µÀ×, ±ÀvÀ©üµÁ, GvÀÛgÁ¨sÁzÀæ, gÉêÀw F £ÀPÀëvÀæUÀ¼ÀÆ, ªÀȵÀ¨sÀ, «ÄxÀÄ£À, PÀlPÀ, PÀ£Áå, vÀįÁ, zÀü£ÀĸÀÄì, «ÄãÀ ®UÀßUÀ¼ÀÆ, ¥ÁævÀBPÁ®ªÀÇ, ¥ÀǪÁðºÀߪÀÇ, ªÀÄzüÁåºÀßPÁ®ªÀÇ, ¥ÀǪÀðgÁwæAiÀÄÆ ¥ÀæxÀªÀÄ gÀeÉÆÃzÀ±Àð£ÀPÉÌ ±ÀĨsÀPÁ®UÀ¼ÀÄ. DAiÀÄĵÀ̪ÀÄð - ¢éwÃAiÀiÁ, vÀÈwÃAiÀiÁ, ¥ÀAZÀ«ÄÃ, ¸À¥ÀÛ«ÄÃ, zÀ±À«ÄÃ, vÀæAiÉÆÃzÀ²Ã wyUÀ¼ÀÆ ¸ÉÆêÀÄ, §ÄzÀü, UÀÄgÀĪÁgÀUÀ¼ÀÆ, C²é¤, ªÀÄÈUÀ²gÁ, ¥ÀÅ£ÀªÀð¸ÀÄ, ¥ÀŵÀå, ºÀ¸ÁÛ, avÁÛ, ¸Áéw, eÉåõÁ×, ±ÀæªÀuÁ, zÀü¤µÁ×, ±ÀvÀ©üµÁ, gÉêÀw £ÀPÀëvÀæUÀ¼ÀÆ, ¥ÀǪÁðºÀߪÀÇ, ±ÀĨsÀ®UÀߪÀÇ ±ÉæõÀתÁzÀªÀÅ. ±ÀĨsÀPÁ®zÀ°è ±Á¸ÉÆÛ ç à PÀÛ j ÃvÁå PËë g ÀªÀiÁr¹PÉƼÀÄî ª ÀÅzÀjAzÀ DAiÀÄĵÁå©ü ª ÀÈ¢Þ A iÀÄÆ, C±ÀĨsÀPÁ®zÀ°è ªÀiÁr¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀjAzÀ vÀ£ÀUÀÆ, vÀ£Àß PÀÄlÄA§PÉÌ ¸ÉÃjzÀªÀjUÀÆ DAiÀÄÄBQëÃtªÀÅ GAmÁUÀĪÀÅzÀjAzÀ F PÀªÀÄðPÉÌ DAiÀÄĵÀ̪ÀÄð JAzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ. ¥sÀ®ªÀÅ CzÀȵÀÖ¥sÀ®ªÁzÀÄzÀjAzÀ »AzÀÆ ±Á¸ÀÛçPÉÌ PÀlÄÖ¥ÀqÀĪÀªÀgÉ®ègÀÆ EzÀ£ÀÄß ªÀÄÄRåªÁV UÀªÀĤ¸À¨ÉÃPÀÄ. CtÚ-vÀªÀÄäA¢gÀÆ, vÀAzÉ-ªÀÄPÀ̼ÀÆ MAzÉà ¢ªÀ¸À ªÀiÁr¹PÉƼÀî¨ÁgÀzÀÄ. C¤ªÁAiÀÄðªÁVAiÀÄÆ, ±Á¸ÉÆÛçÃPÀÛ PÀªÀiÁðAUÀªÁVAiÀÄÆ C±ÀĨsÀPÁ®zÀ°è ªÀiÁr¹PÉƼÀî¯ÉèÉÃPÁzÀ ¸ÀA¨sÀªÀ GAmÁzÀgÉ ¥ÀÅ£ÀB ²ÃWÀæzÀ¯Éèà GvÀÛ ª ÀÄ ¢£ÀzÀ°è ªÀiÁr¹PÉƼÀÄî ª ÀÅzÀjAzÀ »A¢£À zÉÆõÀªÀÅ ¥ÀjºÁgÀªÁUÀĪÀÅzÉA§ÄzÀÄ ±Á¸ÀÛç¸ÀÛ¸ÀªÀÄävÀªÀÅ. ªÀiÁzÀüéjUÉ zÀ±À«Äà ªÀÄvÀÄÛ UÀÄgÀĪÁgÀ ¤µÉÃzÀü. ±ÀĨsÀ±ÀPÀÄ£ÀUÀ¼ÀÄ - ±ÀĨsÀæªÀ¸ÀÛç, §AUÁgÀ, vÀÄA©zÀ PÉÆqÀ, ªÁzÀå züÀé¤, ±ÀAR, PÀ£Àßr, ¨sÀvÀÛzÀ CgÀ¼ÀÄ, PÀÄzÀÄgÉ, D£É, DPÀ¼ÀÄ, CVß, ¸ÀÄUÀAzÀü zÀæªÀåUÀ¼ÀÄ, ©½AiÀÄ JvÀÄÛ, ªÉñÁå ¹ÛçÃ, ZÁªÀÄgÀ, «ÄãÀÄUÀ¼ÀÄ, UÉÆÃgÉÆÃZÀ£À, zÀ¨sÉð, UÉÆêÀÄAiÀÄ, ªÀÄtÄÚ, ¸ÉßûvÀ, aUÀj, ±ÀªÀ, CUÀ¸À, UÀjPÉ, ºÀÄ°è£À ºÉÆgÉ, ¨ÁæºÀät, ¸Á¹ªÉ, ªÉƸÀgÀÄ UÀrUÉ, F ¥ÀzÁxÀðUÀ¼ÀÄ ±ÀĨsÀ. ºÀA¸À¥ÀQë, ¸ÀA¨ÁgÀ PÁUÉ, ªÀÄÄAUÀĹ, £À«®Ä, ºÀA¸À, ªÉÄÃPÉ, PÀvÉÛAiÀÄ zÀüé¤ EªÀÅUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÁUÀ®Æ ±ÀĨsÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀÄvÀÛªÉ. C¥À±ÀPÀÄ£ÀUÀ¼ÀÄ - ¨sÀ¸Àä, C¹Û, PÀnÖUÉ, G¥ÀÅà, PÁ®ªÀÄj, PÀªÀiÁägÀ, ºÉAqÀ, OµÀ¢ü, PÀȵÀÚzüÁ£Àå, ªÀÄfÓUÉ, ºÀwÛ, PÉA¥ÀÅ ºÀÆUÀ¼ÀÄ, ZÀªÀÄð, ¨É®è, JuÉÚ, PÀ©ât, PɸÀgÀÄ, PÀvÉÛ, MAmÉ, ªÀÄ»µÀ §jAiÀÄ PÉÆqÀ, ¥ÁætÂUÀ¼À ²gÀBPÀA¥À, ¸À£Áå¹, ¸À¥Àð, PÀ¥Éà, ºÀ°è, ºÀA¢, ªÉÆ®, ¨ÉPÀÄÌ, £Á¬ÄUÀ¼À dUÀ¼À, ¥À±ÀÄUÀ¼À ¹Ã£ÀÄ, ¨ÉAQ ºÀwÛzÀ ªÀÄ£É EªÀÅUÀ¼ÀÄ C¤µÀÖ ¥sÀ®UÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀÄvÀÛªÉ. ¥À°èà ¥ÀvÀ£ÀzÀ ¥sÀ® - CAUÉõÀÄ ¥ÀvÀ£Éà - ²gÀ¹ - ®QëöäÃ¥ÀæzÀA (PÀ®ºÀB) ªÀÄÄSÉà -§AzÀüÄ zÀ±Àð£ÀA, ¨sÀÆæªÀÄzüÉåà - gÁeÁ£ÀÄUÀæºÀB, GvÀÛgÉÆõÉ×à - zÀü£ÀªÀåAiÀÄB,


24 88

CzÀügÉÆõÉ×Ã- zÀü£À¯Á¨sÀB, £Á¸ÁAvÉà - ªÁå¢ü¨sÀAiÀÄA, zÀQëtPÀuÉðà ¢ÃWÁðAiÀÄÄB ªÁªÀÄPÀuÉðà - ªÁtÂdå¯Á¨sÀB, £ÉÃvÀæAiÀÄÄUÉäà - PÁgÁUÀæºÀ¥Áæ¦Û, a§ÄPÉà - gÁdzÀAqÀB, ªÀPÉÛçà - ¨sÀAiÀÄA, PÀAoÉà - ±ÀvÀÄæ£Á±À, zÀQët¨sÀÄeÉà DgÉÆÃUÀåA, ªÁªÀĨsÀÄeÉà - ¹ÛçèsÉÆÃUÀB, ªÁªÀĪÀÄt§AzüÉà - AiÀıÀB, zÀQëtªÀÄt§AzüÉà - ªÀåxÁ, ¸ÀÛ£ÀAiÀÄÄUÉäà - zÉÆõÀB, GzÀgÉà - züÁ£Àå¯Á¨sÀB ¥Á±ÀéðAiÉÆÃB - §ºÀįÁ¨sÀB, HgÀÄ¥ÀæzÉñÉà - ¦vÁæjµÀÖA, eÁ£ÀÄdAWÀAiÉÆÃB ¸ÀÄRA, ¥ÁzÀAiÉÆÃB - ¥ÀæAiÀiÁtA, £ÀSÉõÀÄ - zÀü£ÀªÀåAiÀÄB, PÉñÁAvÉà ªÀÄÈvÀÄå¨sÀAiÀÄA, ¥ÀȵÀרsÁUÉà - ¸ËRåA. U˽à ¥ÀvÀ£À¥sÀ®ªÉÄêÀA eÉÕÃAiÀÄA - ¹ÛçÃuÁA ªÁªÀĨsÁUÉà - ¥ÀÅgÀĵÁuÁA zÀQët¨sÁUÉà U˽åÀvÀ£Éà ¥ÀǪÉÇðÃPÀÛ¥sÀ®«Äw ¥ÁæaãÁB ªÀzÀAw | ¸ÀªÉðõÁA ¥sÀ®A ¸ÀªÀÄ-«ÄvÁåzsÀĤPÁB ||

¸ÁªÀiÁ£Àå J¯Áè ±ÀĨsÀPÀªÀÄðUÀ¼À°èAiÀÄÆ ¤¶zÀÞ wy-ªÁgÀUÀ¼ÀÄ 1) ±ÀÄPÀè ¥Àæw¥Àvï G¨sÀAiÀÄ¥ÀPÀëUÀ¼À 9, 6, 4, 12, 14 ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÇtÂðªÀiÁ, CªÀiÁªÁ¸Éå, ªÀÈ¢Þ, PÀëAiÀÄ wyUÀ¼ÀÄ, 2) gÀ«, ±À¤, PÀÄdªÁgÀUÀ¼ÀÄ, 3) CªÀgÀ PÁ®ºÉÆÃgÁUÀ¼ÀÄ, 4) ¨sÀgÀtÂ, PÀÈwÛ, DzÁæð, ¥ÀÇ.¥sÀ., ¥ÀǵÁ, G.¨sÁ., avÁæ, eÉåõÁ×, «±ÁSÁ, ±ÀvÀvÁgÁ £ÀPÀëvÀæUÀ¼ÀÄ, 5) DµÁqsÀ, ¨sÁzÀæ¥ÀzÀ, ¥ÀŵÀå, 6) PÀPÀð, PÀ£Áå, zÀü£ÀÄ, PÀÄA¨sÀªÀiÁ¸ÀUÀ¼ÀÄ, 7) UÀÄgÀıÀÄPÁæ¸ÀÛUÀ¼ÀÄ, 8) ¸ÀAPÀæªÀÄt, AiÀÄÄUÁ¢ ªÀÄ£Áé¢UÀ¼ÀÄ, 9) gÁºÀÄPÁ®, UÀĽPÀPÁ®UÀ¼ÀÄ, 10) ªÀåwÃ¥ÁvÀ ªÉÊzÀüÈw ¨sÀzÁæPÀgÀt ªÀĺÁ¥ÁvÀUÀ¼ÀÄ; 11) £ÀPÀëvÀæ vÁådåUÀ¼ÀÄ, 12) zÀUÀÞ AiÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ, F 12 ªÀĺÁzÉÆõÀUÀ¼ÀÄ ¤¶zÀÞªÁzÀªÀÅUÀ¼ÀÄ. ®UÀßPÉÌ ±ÀĨsÀAiÉÆÃUÀ«zÀÝ°è ªÉÄîÌAqÀ zÉÆõÀUÀ¼À°è C£ÉÃPÀ«zÀÝgÀÆ ±ÀĨsÀPÁAiÀÄð

ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. ¤µÀÌçªÀÄtPÉÌ - G.¥sÀ. G.µÁ. G.¨sÁ. gÉêÀwÃ, gÉÆûtÂÃ, C²é¤Ã, ºÀ¸ÀÛ, ¥ÀŵÀå, C£ÀÄgÁzsÁ, ªÀÄÈUÀ²gÁ, avÁæ, ¥ÀÅ£ÀªÀð¸ÀÄ, ¸Áéwà £ÀPÀëvÀæUÀ¼ÀÄ ±ÀĨsÀPÀgÀ. ®UÀߪÁzÀ ªÉÄÃ¯É ªÉÆzÀ® ªÀµÀðzÀ°è UÀȺÀ¥ÀæªÉñÀPÉÌ zÉÆõÀ - ®UÀߪÁzÀ ªÉÄÃ¯É ªÉÆzÀ®Ä DµÁqsÀªÀiÁ¸ÀzÀ°è ªÀzÀüÆ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝgÉ CvÉÛUÉ zÉÆõÀ, PÀëAiÀĪÀiÁ¸ÀzÀ°èzÀÝgÉ vÀ£ÀUÉ zÉÆõÀ. eÉåõÀתÀiÁ¸ÀzÀ°èzÀÝgÉ ¨sÁªÀ¤UÉ zÉÆõÀ. ¥ÀŵÀåªÀiÁ¸ÀzÀ°èzÀÝgÉ ªÀiÁªÀ¤UÉ zÉÆõÀ. C¢üPÀªÀiÁ¸ÀzÀ°èzÀÝgÉ ¥ÀwUÉ zÉÆõÀ. ZÉÊvÀæªÀiÁ¸ÀzÀ°è vÀAzÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝgÉ vÀAzÉUÉ zÉÆõÀ, EªÀgÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¨sÀAiÀÄ«®è. PÀæAiÀÄ-«PÀæAiÀÄPÉÌ - C²é¤Ã, ¨sÀgÀtÂÃ, ±ÀæªÀt, avÁæ, «±ÁSÁ, ¥ÀǪÁðvÀæAiÀÄ, GvÀÛgÁvÀæAiÀÄ, PÀÈwÛPÁ, D±ÉèõÁ, gÀÉêÀwà £ÀPÀëvÀæUÀ¼ÀÄ ±ÀĨsÀPÀgÀ. UÀȺÀ¤ªÀiÁðtPÉÌ - gÉÆûtÂÃ, C²é¤Ã, G.¥sÀ., G.µÁ., G.¨sÁ., gÉêÀwÃ, ªÀÄÆ®, avÁÛ, ±ÀvÀvÁgÁ, ¸ÁéwÃ, zÀü¤µÁ×, ¥ÀŵÀå £ÀPÀëvÀæUÀ¼ÀÄ ±ÀĨsÀPÀgÀ.

¥Á®ÄUÁjPÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸Áé«Ä-¸ÉêÀPÀ ¸Á¯ÁªÀ½ -C CPÀëgÀ¢AzÀ O CPÀëgÀzÀªÀgÉUÉ CªÀUÀðªÉ¤¸ÀÄvÀÛzÉ. PÀ, R, UÀ, WÀ, Y = PÀªÀUÀð. ZÀ, bÀ, d, gÀhÄ, k=ZÀ ªÀUÀð. l, oÀ, qÀ, qsÀ, t = l ªÀUÀð. vÀ, xÀ, zÀ, zsÀ, £À = vÀ ªÀUÀð. ¥À, ¥sÀ, §, ¨sÀ, ªÀÄ = ¥À ªÀUÀð. AiÀÄ, gÀ, ®, ªÀ = AiÀÄ ªÀUÀð, ±À, µÀ, ¸À, ºÀ = ±À ªÀUÀð, CªÀUÀð - UÀgÀÄqÀ, PÀ ªÀUÀð ¨ÉPÀÄÌ, ZÀ ªÀUÀð - ¹AºÀ, l ªÀUÀð - £Á¬Ä, vÀ ªÀUÀð - ºÁªÀÅ, ¥À ªÀUÀð - E°, AiÀÄ ªÀUÀð - D£É, ±À ªÀUÀð - ºÀįÉè. ºÉ¸Àj£À ªÉÆzÀ®£Éà CPÀëgÀUÀ¼ÀÄ ¸ÁzsÀå¸ÁzsÀPÀjUÉ ªÉÊjªÀUÀðªÁVgÀ¨ÁgÀzÀÄ. vÀ£Àß ªÀUÀð¢AzÀ PÀæªÀĪÁV LzÀ£Éà ªÀUÀð ±ÀvÀÄægÁ². GzÁºÀgÀuÉUÉ - «±Àé£ÁxÀ F ºÉ¸ÀgÀÄ `AiÀÄ’ ªÀUÀð. ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ EzÀÄ `ZÀ’ ªÀUÀð. EªÀÅUÀ½UÉ D£É, ¹AºÀ ªÀUÀðªÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¸Á¯ÁªÀ½ E®è. AiÀiÁvÁæ¥ÀæPÀgÀt - ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ ¥ÀǪÀð¢QÌUÀÆ, ¸ÉÆêÀÄ, ±À¤ªÁgÀUÀ¼À°è zÀQët¢QÌUÀÆ §ÄzsÀ- UÀÄgÀĪÁgÀUÀ¼À°è ¥À²ÑªÀÄ¢QÌUÀÆ, ¨sÁ£ÀÄ-±ÀÄPÀæªÁgÀUÀ¼À°è GvÀÛgÀ¢QÌUÀÆ ¥ÀæAiÀiÁtªÀÅ ±ÀĨsÀPÀgÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. ¸ÉÆêÀÄ, §ÄzsÀ, UÀÄgÀÄ, ±ÀÄPÀæªÁgÀUÀ½UÀÆ, ¢éwÃAiÀiÁ, vÀÈwÃAiÀiÁ, ¥ÀAZÀ«ÄÃ, ¸À¥ÀÛ«ÄÃ, zÀ±À«ÄÃ, zÁézÀ²Ã, vÀæAiÉÆÃzÀ²Ã wyUÀ¼ÀÆ, C²é¤Ã, ªÀÄÈUÀ²gÁ, ¥ÀÅ£ÀªÀð¸ÀÄ, ¥ÀŵÁå, ºÀ¸ÁÛ, C£ÀÆgÁzsÁ, ªÀÄƯÁ, ±ÀæªÀuÁ, zsÀ¤µÁ×, gÉêÀwà £ÀPÀëvÀæUÀ¼ÀÆ, ªÀȵÀ¨sÀ, «ÄxÀÄ£À, PÀlPÀ, ¹AºÀ, vÀįÁ, zsÀ£ÀĸÀÄì, ªÀÄPÀgÀ, «ÄãÀ ®UÀßUÀ¼ÀÆ ±ÀĨsÀPÀgÀUÀ¼ÀÄ. ¥ÀæAiÀiÁtzÀ°è ªÀÄÄRåªÁV ¥ÀAZÀPÀ, AiÉÆÃV¤Ã, ªÁgÀ±ÀÆ¯É EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¸À¨ÉÃPÀÄ. AiÉÆÃV¤Ã ¢PÀÆê¯ÉUÀ½gÀĪÀ ¢QÌUÉ ¥ÀæAiÀiÁt ªÀiÁqÀPÀÆqÀzÀÄ. ¸ÉÆêÀÄ-±À¤ªÁgÀUÀ¼À°è 8 WÀ½UÉUÀ¼À ªÉÄîÆ, ªÀÄAUÀ¼À-§ÄzsÀªÁgÀUÀ¼À°è 12 WÀ½UÉUÀ¼À ªÉÄîÆ, ¨sÁ£ÀÄ-±ÀÄPÀæªÁgÀUÀ¼À°è 15 WÀ½UÉUÀ¼À ªÉÄîÆ, UÀÄgÀĪÁgÀ 22 WÀ½UÉUÀ¼À ªÉÄÃ®Æ ªÁgÀ±ÀƯÉAiÀÄ zÉÆõÀ«®è. £ÀªÀ«Äà ¢ªÀ¸À ¥ÀæAiÀiÁt ºÉÆgÀqÀĪÀÅzÀÆ, ºÉÆgÀl MA¨sÀvÀÛ£Éà ¢ªÀ¸À MAzÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV ¸ÉÃgÀĪÀÅzÀÆ, ¸ÉÃjzÀ MA¨sÀvÀÛ£Éà ¢£À ¥ÀÅ£ÀB ¥ÀæAiÀiÁt ºÉÆgÀqÀĪÀÅzÀÆ, Hj¤AzÀ ºÉÆgÀl MA¨sÀvÀۣɢ£À ¥ÀÅ£ÀB §AzÀÄ ¸ÉÃgÀĪÀÅzÀÆ PÀÆqÀzÀÄ. ±ÁAw - ¥ÀǪÀð¢QÌUÉ ¥ÀæAiÀiÁt ªÀiÁqÀĪÁUÀ ªÉƸÀgÀ£ÀÆß, zÀQët¢QÌUÉ ºÉÆgÀqÀĪÁUÀ JuÉÚAiÀÄ£ÀÆß, ¥À²ÑªÀÄPÉÌ ºÉÆgÀqÀĪÁUÀ ¨É®èªÀ£ÀÆß, GvÀÛgÀ¢QÌUÉ ºÉÆgÀqÀĪÁUÀ ºÁ®£ÀÆß ¹éÃPÀj¹ ºÉÆgÀlgÉ ªÁgÀ±ÀƯÉAiÀÄ zÉÆõÀ«®è. ¥Àæ A iÀiÁtPÉÌ ¸ÀªÀÄÄäR ZÀAzÀæ « ZÁgÀ - ZÀAzÀæ £ ÀÄ ªÉÄõÀ, ¹AºÀ, zsÀ£ÀÆgÁ²UÀ¼À°ègÀĪÁUÀ ¥ÀǪÀð¢QÌ£À®Æè, ªÀȵÀ¨sÀ, PÀ£Áå, ªÀÄPÀgÀUÀ¼À°ègÀĪÁUÀ zÀQët¢QÌ£À®Æè, «ÄxÀÄ£À, vÀįÁ, PÀÄA¨sÀgÁ²UÀ¼À°ègÀĪÁUÀ ¥À²ÑªÀÄ ¢QÌ£À®Æè, PÀlPÀ, ªÀȲÑPÀ, «ÄãÀgÁ² UÀ¼À°ègÀĪÁUÀ GvÀÛgÀ¢QÌ£À®Æè EgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ w½AiÀĨÉÃPÀÄ. ¥ÀæAiÀiÁtªÀiÁqÀvÀPÀ̪ÀjUÉ ZÀAzÀæ£ÀÄ JzÀÄjUÉ EzÀÝgÉ zsÀ£À¯Á¨sÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ËRå. §®¨sÁUÀzÀ°èzÀÝgÉ zsÀ£À¯Á¨sÀ. JqÀ¨sÁUÀzÀ°èzÀÝgÉ zsÀ£À£Á±À. »A¨sÁUÀzÀ°èzÀÝgÉ ¸ÀzÁ zÀÄBR F jÃw ¥sÀ®ªÀ£ÀÄß w½AiÀĨÉÃPÀÄ.


24 89

AiÉÆÃV¤Ã ¢PÀÄÌ ¥ÀǪÀð DUÉßÃAiÀÄ zÀQët £ÉÊIÄvÀå ¥À²ÑªÀÄ ªÁAiÀÄĪÀå GvÀÛgÀ F±Á£Àå DPÁ±À ¨sÀÆ«Ä

±ÀÄPÀèwy ¥Àæw-KPÁzÀ²Ã vÀÈwÃAiÀÄ-vÀæAiÉÆà ¥ÀAZÀ«ÄÃ-¥ÀÇtÂð ZËw-ZÀvÀÄzÀð²Ã µÀ¶×à ¸À¥ÀÛ«Äà ¢éwÃAiÀÄ-zÁézÀ²Ã CµÀÖ«Äà £ÀªÀ«Äà zÀ±À«ÄÃ

PÀȵÀÚwy µÀ¶× CµÀÖ«Äà zÀ±À«Äà £ÀªÀ«Äà ¥Àæw-KPÁzÀ²Ã ¢éwÃ-zÁézÀ²Ã ¸À¥ÀÛ«Äà vÀÈwÃAiÀÄ-vÀæAiÉÆÃzÀ²Ã ZËw-ZÀvÀÄzÀð²Ã ¥ÀAZÀ«ÄÃ-CªÀiÁªÁ¸Éå

¢Pï±ÀÆ¯É ¢PÀÄÌ ¥ÀǪÀð DUÉßÃAiÀÄ zÀQët £ÉÊIÄvÀå ¥À²ÑªÀÄ ªÁAiÀÄĪÀå GvÀÛgÀ F±Á£Àå DPÁ±À ¨sÀÆ«Ä

±ÀÄPÀèwy ¥Àæw-KPÁzÀ²Ã vÀÈwÃAiÀÄ-vÀæAiÉÆà ¥ÀAZÀ«ÄÃ-¥ÀÇtÂð ZËw-ZÀvÀÄzÀð²Ã µÀ¶×à ¸À¥ÀÛ«Äà ¢éwÃAiÀÄ-zÁézÀ²Ã CµÀÖ«Äà £ÀªÀ«Äà zÀ±À«ÄÃ

PÀȵÀÚwy µÀ¶× CµÀÖ«Äà zÀ±À«Äà £ÀªÀ«Äà ¥Àæw-KPÁzÀ²Ã ¢éwÃ-zÁézÀ²Ã ¸À¥ÀÛ«Äà vÀÈwÃAiÀÄ-vÀæAiÉÆÃzÀ²Ã ZËw-ZÀvÀÄzÀð²Ã ¥ÀAZÀ«ÄÃ-CªÀiÁªÁ¸Éå

GqÀÄzÀ±Á¨sÀÄQÛ«ZÁgÀ zÀ±Á«ZÁgÀ - d£Àä£ÀPÀëvÀæªÀÅ PÀÈwÛPÁ, GvÀÛgÀ ¥sÀ®ÄΤÃ, GvÀÛgÁµÁqsÀ DzÀgÉ d£ÀäPÁ®zÀ°è gÀ«zÀ±Á, gÉÆûtÂÃ, ºÀ¸ÀÛ, ±ÀæªÀtªÁzÀgÉ ZÀAzÀæzÀ±Á ªÀÄÈUÀ²gÁ, avÁæ, zÀü¤µÁ× DzÀgÉ PÀÄdzÀ±Á. DzÁæð, ¸ÁéwÃ, ±ÀvÀ©üµÁ DzÀgÉ gÁºÀÄzÀ±Á. ¥ÀÅ£ÀªÀð¸ÀÄ, «±ÁSÁ, ¥ÀǪÁð¨sÁzÁæ, DzÀgÉ UÀÄgÀÄzÀ±Á. ¥ÀŵÀå, C£ÀÆgÁzüÁ, GvÀÛgÁ¨sÁzÁæ DzÀgÉ ±À¤zÀ±Á. D±ÉèõÁ, eÉåõÁ×, gÉêÀwà DzÀgÉ §ÄzÀüzÀ±Á. ªÀÄSÁ, ªÀÄƯÁ, C²é¤Ã DzÀgÉ PÉÃvÀÄzÀ±Á. ¥ÀǪÀð¥sÀ®ÄΤÃ, ¥ÀǪÁðµÁqsÁ, ¨sÀgÀtÂà DzÀgÉ ±ÀÄPÀæzÀ±Á. 1) gÀ«zÀ±Á 6 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ, 2) ZÀAzÀæzÀ±Á 10 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ, 3) PÀÄdzÀ±Á 7 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ, 4) gÁºÀÄzÀ±Á 18 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ, 5) UÀÄgÀÄzÀ±Á 16 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ, 6) ±À¤zÀ±Á

19 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ, 7) §ÄzÀüzÀ±Á 17 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ, 8) PÉÃvÀÄzÀ±Á 7 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ, 9) ±ÀÄPÀæzÀ±Á 20 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ. MlÄÖ zÀ±ÁªÀµÀðUÀ¼ÀÄ 120, ±ÀÄPÀæzÀ±ÉAiÀiÁzÀ£ÀAvÀgÀ gÀ«zÀ±ÉAiÀÄÆ, C£ÀAvÀgÀ ZÀAzÀæzÀ±É ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀÅ £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛªÉ. d£Àä£ÀPÀëvÀæPÉÌ ªÉÄÃ¯É ºÉýgÀĪÀAvÉ d£ÀäPÁ®zÀ UÀæºÀzÀ±ÉAiÀÄÄ ¥ÀÇgÉʹzÀ £ÀAvÀgÀ PÀæªÀĪÁV ªÀÄÄA¢£À UÀæºÀUÀ¼À zÀ±ÉUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛªÉ. ¨sÀÄQÛ«ZÁgÀ : ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ UÀæºÀzÀ zÀ±ÉAiÀÄ®Æè CzÉà UÀæºÀzÀ ¨sÀÄQÛAiÀÄÄ ¥ÁægÀA¨sÀªÁV PÀæªÀĪÁV MA¨sÀvÀÄÛ UÀæºÀUÀ¼ÀÆ ªÀÄÄVzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄA¢£À UÀæºÀzÀ zÀ±ÉAiÀÄÆ, CzÀgÀ ¨sÀÄQÛUÀ¼ÀÆ PÀæªÀĪÁV £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛªÉ. d£Àä£ÀPÀëvÀæzÀ°è d£À£À PÁ®PÉÌ JµÀÄÖ WÀ½UÉUÀ¼ÀÄ ¨ÁQ EzÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß w½zÀÄPÉÆAqÀÄ d£ÀäPÁ®zÀ UÀæºÀzÀ±ÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀ ¨sÀÄQÛAiÀÄÄ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß vÉæöÊgÁ²PÀ jÃvÁå UÀÄt¹ w½zÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ.

£ÀPÀëvÀæUÀ½UÉ gÁ²UÀ¼ÀÄ

C²é¤Ã, ¨sÀgÀtÂÃ, PÀÈwÛPÁ 1£Éà ¥ÁzÀ - ªÉÄõÀgÁ²; PÀÈwÛPÁ 2,3,4£Éà ¥ÁzÀ, gÉÆûtÂÃ, ªÀÄÈUÀ²gÁ 1,2 ¥ÁzÀ - ªÀȵÀ¨sÀgÁ²; DzÁæð 3,4£Éà ¥ÁzÀ, ¥ÀÅ£ÀªÀð¸ÀÄ 1,2,3£Éà ¥ÁzÀ - «ÄxÀÄ£ÀgÁ²; ¥ÀÅ£ÀªÀð¸ÀÄ 4£Éà ¥ÁzÀ, ¥ÀŵÀå, D±ÉèõÁ PÀPÁðlPÀgÁ²; ªÀÄSÁ, ¥ÀÇ.¥sÀ., GvÀÛgÁ 1£Éà ¥ÁzÀ - ¹AºÀgÁ²; GvÀÛgÁ 2,3,4£Éà ¥ÁzÀ, ºÀ¸ÁÛ, avÁÛ 1,2£Éà ¥ÁzÀ - PÀ£ÁågÁ²; avÁæ 3,4£Éà ¥ÁzÀ, ¸Áéw, «±ÁSÁ 1,2,3£Éà ¥ÁzÀ - vÀįÁgÁ²; «±ÁSÁ 4£Éà ¥ÁzÀ, C£ÀÆ, eÉåõÁ× - ªÀȲÑPÀgÁ²; ªÀÄƯÁ, ¥ÀÇ.µÁ., GµÁ. 1£Éà ¥ÁzÀ - zÀü£ÀĸÀÄìgÁ²; G.µÁ. 2,3,4£Éà ¥ÁzÀ ±ÀæªÀt, zÀü¤µÁ× 1,2£Éà ¥ÁzÀ - ªÀÄPÀgÀgÁ²; zÀü¤µÁ× 3,4£Éà ¥ÁzÀ, ±ÀvÀ. ¥ÀÇ.¨sÁ. 1,2,3£Éà ¥ÁzÀ - PÀÄA¨sÀgÁ²; ¥ÀÇ.¨sÁ. 4£Éà ¥ÁzÀ, G.¨sÁ., gÉêÀwà - «ÄãÀgÁ².

AiÀĪÀÄPÀAlPÀ, CzsÀð¥ÀæºÁgÀ PÁ®UÀ¼ÀÄ ªÁgÀ ¨sÁ£ÀÄ ¸ÉÆêÀÄ ªÀÄAUÀ¼À §ÄzÀü UÀÄgÀÄ ±ÀÄPÀæ ±À¤

AiÀĪÀÄPÀAlPÀPÁ®

CzÀüð¥ÀæºÁgÀPÁ®

WÀAmɬÄAzÀ

WÀAmɬÄAzÀ

WÀAmɬÄAzÀ

WÀAmɬÄAzÀ

12.00 10.30 9.00 7.30 6.00 3.00 1.30

1.30 12.00 10.30 9.00 7.30 4.30 3.00

10.30 9.00 7.30 6.00 3.00 1.30 12.00

12.00 10.30 9.00 7.30 4.30 3.00 1.30


24 90

UÉÆÃZÁgÀ¥sÀ® ¸ÁÜ£À

gÀ«

1 d£Àä gÁ² ªÁå¢ü 2 ªÁåPÀÄ® 3 ±ÀĨsÀ 4 ±ÀvÀĨæÀsAiÀÄ 5 gÉÆÃUÀ 6 zÀæªÀå¯Á¨sÀ 7 ¸ÁÜ£À¯Á¨sÀ 8 ±ÀjÃgÀ¦ÃqÉ 9 ¨sÀAiÀÄ 10 zsÀ£À¯Á¨sÀ 11 ±ÀĨsÀªÀÈ¢ 12 zsÀ£ÀªÀåAiÀÄ

ZÀAzÀæ zÉúÀ¸ËRå zsÀ£ÀºÁ¤ zÀæªÀå¯Á¨sÀ gÉÆÃUÀ¨sÀAiÀÄ PÁAiÀÄð«PÀ®à ¸ÀAvÉÆõÀ ¸ËRåªÀÈ¢Þ gÉÆÃUÀªÀÈ¢Ý PÁgÀåvÁªÀĸÀ ¸ÁÜ£À¸ËRå EµÁÖgÀÜ ¹¢Þ zsÀ£ÀªÀåAiÀÄ

PÀÄ.±À.gÁ.PÉÃ.

§ÄzÀü

UÀÄgÀÄ

§Ä¢ÞPÉèñÀ ªÁå¢;ü ±ÀvÀĨæÀsAiÀÄ zÀæªÀå¯Á¨sÀ «gÉÆÃzsÀ PÀµÀÖ¥Áæ¦Û ®Që÷äÃPÀgÀ ¨sÀAiÀÄ PÀ®ºÀ ªÀÄÈvÀÄå¨sÀAiÀÄ PÁAiÀÄð£ÀµÀÖ ¨ÀsAiÀÄ, zÀªæÀå£ÀµÀÖ zÀæªÀå¯Á¨sÀ ±ÀvÀÄæ¨sÀAiÀÄ

¥ÀæAiÀiÁt ±ÀĨsÀ §Ä¢ÞPÉèñÀ eÁÕ£ÀªÀÈ¢Þ C¥ÀQÃwð zÀæªÀå¯Á¨sÀ ±ÉÆÃPÀ C£ÀÄPÀÆ® £ÀµÀÖ ®Q÷ëäÃPÀgÀvÀé ¸ÀAvÉÆõÀ £ÀµÀÖ

ªÀÄ£ÉÆêÀåxÉ zÀæªÀå¯Á¨sÀ ªÁå¢ü ¸ÉßúÀ£Á±À zÀæªÀå¯Á¨sÀ gÉÆÃUÀ¨sÀAiÀÄ ¹ÛçøËRå ªÁåPÀÄ® ¸ÀA¥ÀvÀÄÛ ¸ÁÜ£À£Á±À zsÀ£À¯Á¨sÀ zÀæªÀå¯Á¨sÀ

±ÀÄPÀæ ¸ËRå ®Që÷äÃPÀgÀ ¸ËRåªÀÈ¢Þ §AzsÀĸËRå zÀæªÀå¯Á¨sÀ ¸ÁÜ£À£Á±À ªÁå¢ü ¦æAiÀĪÁvÉð zÀæªÀå¯Á¨sÀ zsÀ£À£Á±À ¸ÀÄR¨ÉsÆÃd£À ±ÀĨsÀ¯Á¨sÀ

EzÀ£ÀÄß w½AiÀÄĪÀ PÀæªÀÄ : d£ÀägÁ²¬ÄAzÀ gÀ«, ZÀAzÀæ, PÀÄd, §ÄzsÀ, UÀÄgÀÄ, ±ÀÄPÀæ, ±À¤, gÁºÀÄ, PÉÃvÀÄ EªÀgÀÄ vÀvÁÌ®zÀ°è JµÀÖ£Éà ¸ÁÜ£ÀzÀ°ègÀĪÀgÉAzÀÄ w½zÀÄ, CzÀgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉýzÀ ¥sÀ®ªÀÅ D UÀæºÀUÀ¼À ¥sÀ®ªÉAzÀÄ w½AiÀĨÉÃPÀÄ. ªÀÄƯÁ £ÀPÀëvÀæ d£À£À«ZÁgÀ : C¨sÀÄPÀÛªÀÄÆ® : eÉåõÁ×£ÀPÀëvÀæzÀ°è PÉÆ£ÉAiÀÄ MAzÀÄ WÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄƯÁ£ÀPÀë v Àæ z À°è ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ JgÀqÀÄ WÀ½UÉUÀ¼ÀÄ C¨s À ÄPÀÛ ª ÀÄÆ®ªÉ¤¸ÀÄvÀÛ ª É. EzÀÄ ªÀÈzÀÞ ª À¹µÀ× g À ªÀÄvÀ. eÉåõÁ× £ ÀPÀë v Àæ z À PÉÆ£ÉAiÀÄ°èAiÀÄÆ, ªÀÄƯÁ£ÀPÀëvÀæzÀ DgÀA¨sÀzÀ°èAiÀÄÆ CzÀüð CzÀüð WÀ½UÉUÀ¼ÀÄ C¨sÀÄPÀÛªÀÄÆ®ªÉ¤¸ÀÄvÀÛªÉ. EzÀÄ §ÈºÀ¸ÀàwAiÀÄ ªÀÄvÀ. eÉåõÁ×£ÀPÀëvÀæzÀ°è PÉÆ£ÉAiÀÄ°èAiÀÄÆ, ªÀÄƯÁ£ÀPÀëvÀæzÀ°è DgÀA¨sÀzÀ°èAiÀÄÆ JgÀqÉgÀqÀÄ WÀ½UÉUÀ¼ÀÄ C¨sÀÄPÀÛ ªÀÄÆ®ªÉ¤¸ÀÄvÀÛªÉ. EzÀÄ §ÈºÀ£ÁßgÀzÀgÀ ªÀÄvÀ.

C¨sÀÄPÀÛªÀÄÆ®UÀAqÁAvÀA WÀnPÁ£ÁA ZÀvÀĵÀÖAiÀÄA | vÀvÉæöÊAzÁæAvÀåA WÀnÃzÀéAzÀéA ªÀÄƯÁzÀåzÀéAiÀĪÉÄêÀ ZÀ || C¨sÀÄPÀÛªÀÄÆ®¸ÀA¨sÀªÀA ¥ÀjvÀåeÉÃvÀÄÛ ¨Á®PÀA ¸ÀªÀiÁµÀÖPÀA ¦vÁ„xÀªÁ £À vÀ£ÀÄäRA «¯ÉÆÃPÀAiÉÄÃvï || vÀzÁzÀå¥ÁzÀPÉà ¦vÁ «¥ÀzÀåvÉà d£À£ÀåxÀ | vÀÈwÃAiÀÄPÉà zsÀ£ÀPÀëAiÀÄA ZÀvÀÄxÀðPÀB ±ÀĨsÁªÀºÀB || ªÀÄÆ®A ¸ÀÛA¨sÀvÀÛ÷é ZÀ±ÁêSÁ ¥ÀvÀæA ¥ÀŵÀàA ¥sÀ®A ²SÁ | ªÉÃzÁ±ÀÑ ªÀÄÄ£ÀAiÀıÉÑöʪÀ ¢±À±ÀÑ ªÀ¸ÀªÀ¸ÀÛxÁ || £ÀªÀ ¨ÁuÁ gÀ¸Á gÀÄzÁæ ªÀÄÆ®¨sÉÃzÁB ¥ÀæQÃwðvÁB |

ªÀÄƯÉà ªÀÄÆ®«£Á±ÁAiÀÄ ¸ÀÛA¨sÉà ºÁ¤zsÀð£ÀPÀëAiÀÄB | vÀéa ¨sÁævÀÈ«£Á±À±ÀÑ ±ÁSÁ ªÀiÁvÀÈ«£Á±ÀPÀÈvï || ¥ÀvÉæà ¸À¥ÀjªÁgÀ¸Àå ¥ÀŵÉàõÀÄ £ÀÈ¥ÀªÀ®è¨sÀB | ¥sÀ¯ÉõÀÄ ®¨sÀvÉà gÁdåA ²SÁAiÀiÁªÀÄ®àfëvÀªÀiï ||

vÁvÀàAiÀÄð : C¨sÀÄPÀÛªÀÄÆ®zÀ°è d¤¹zÀ ²±ÀĪÀ£ÀÄß vÀåf¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ CxÀªÁ 8 ªÀµÀðzÀªÀgÉUÉ vÀAzÉAiÀÄÄ ²±ÀÄ«£À ªÀÄÄRªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀĪÀÅzÀÄ M½vÀ®è. ªÀÄÆ®zÀ D¢¥ÁzÀªÁzÀgÉ vÀAzÉUÀÆ 2£Éà ¥ÁzÀªÁzÀgÉ vÁ¬ÄUÀÆ 3£Éà ¥ÁzÀªÁzÀgÉ zÀæªÁå¢UÀ½UÀÆ C¤µÀÖ. 4£Éà ¥ÁzÀ ±ÀĨsÀ. ªÀÄƯÁ£ÀPÀëvÀæzÀ DzÀåAvÀ 60 WÀnà DzÀgÉ ªÉÆzÀ°£À 4 WÀnà ªÀÄƯÁ £ÀPÀëvÀæ ªÀÈPÀëzÀ ¨ÉÃgÀÄ. EzÀgÀ°è d¤¹zÀgÉ ªÀÄÆ®«£Á±À, »ÃUÉAiÉÄà ªÀÄÄA¢£À 6 WÀnøÀÛA¨sÀ zsÀ£ÀPÀëAiÀÄ, C°èAzÀ 10 WÀnà vÉÆUÀmÉ = ¨sÁævÀȺÁ¤. C£ÀAvÀgÀzÀ 8 WÀnà PÉÆA¨ÉUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀȺÁ¤. ªÀÄÄA¢£À 9 WÀnà J¯ÉUÀ¼ÀÄ = ¥ÀjªÁgÀzÀ d£ÀjUÉ vÉÆAzÀgÉ, D ªÉÄð£À 5 WÀnà ºÀÆ, gÁd¦æÃw, C£ÀAvÀgÀzÀ 6 WÀnà ºÀtÄÚ, gÁdå¥Áæ¦Û. PÉÆ£ÉAiÀÄ 11 WÀnà ±ÁSÉ C®àfëvÀ. F jÃw ¥sÀ®UÀ¼ÀÄAmÁUÀÄvÀÛªÉ. DzÀåAvÀPÉÌ C£ÀĸÀj¹ WÀnà «WÀnUÀ¼À£ÀÄß vÉæöÊgÁ²PÁ£ÀĸÁgÀ £ÉÆÃrPÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ. ªÀÄÄRåªÁV ªÀÄƯÁ£ÀPÀëvÀæ d£À£ÀªÁzÀgÉ ±ÁAwQæAiÉÄ GvÀÛªÀÄ. ªÀÄƯÁ£ÀPÀëvÀæzÀ ªÁ¸À¸ÁÜ£À : ªÀȵÀ¨sÀ ªÀȲÑPÀ ¹AºÀ PÀÄA¨sÀ F £Á®ÄÌ wAUÀ¼ÀÄ ¸ÀéUÀð. «ÄxÀÄ£À vÀįÁ PÀ£Áå «ÄãÀ F £Á®ÄÌ wAUÀ¼ÀÄ ¥ÁvÁ¼À. ªÉÄõÀ zsÀ£ÀÄ PÀPÀð ªÀÄPÀgÀ F £Á®ÄÌ wAUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀåð. ªÀÄvÀåð¯ÉÆÃPÀzÀ ªÀÄÆ®ªÁ¸À zÀĵÀᮥÀæzÀªÁzÀÄzÀÄ. d£Àä£ÀPÀëvÀæ, £ÁªÀÄ£ÀPÀëvÀæUÀ¼À «ZÁgÀ : ``PÀÄAiÀiÁðvï µÉÆÃqÀ±ÀPÀªÀiÁðt d£ÀägÁ±Ë §¯Á¤évÉà | ¸ÀªÁðtå£Áå¤ PÀªÀiÁðt £ÁªÀÄgÁ±Ë §¯Á¤évÉÃ’’ || µÉÆÃqÀ±À PÀªÀÄðUÀ¼À£ÀÄß d£ÀägÁ²¬ÄAzÀ §®UÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃr ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. EvÀgÀ PÀªÀÄðUÀ¼À£ÀÄß £ÁªÀÄgÁ²UÀ½AzÀ §®UÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃr ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. zÉñÀ, UÁæªÀÄ, UÀȺÀ dégÀ, ªÀåªÀºÁgÀ, zÀÆåvÀ, zÁ£À, ªÀÄAvÀæ, ¸ÉêÁ, AiÀÄÄzÀÞ, ¥ÀÅ£À«ðªÁºÀ EvÁå¢UÀ½UÉ £ÁªÀÄ £ÀPÀëvÀæ¢AzÀ §¯Á§®ªÀ£ÀÄß w½AiÀÄvÀPÀÌzÀÄÝ. d£Àä®UÀß ¤tðAiÀÄ : ZÀAzÀæ®UÁߢü¥ÉÇà AiÀÄvÀæ vÀwÛçPÉÆÃtªÀÄxÁ¦ ªÁ | vÀvÀì¥ÀÛ«ÄwæPÉÆÃtA ªÁ Ew ®UÀ߸Àå ¤tðAiÀÄB || d£ÀäPÁ®zÀ°è ZÀAzÀæ¤gÀĪÀ ¸ÁÜ£ÀzÀ C¢ü¥Àw¬ÄAzÀ 5, 9 CxÀªÁ CªÀ¤AzÀ 7£Éà gÁ²¬ÄAzÀ 5, 9 gÁ²AiÀÄÄ d£Àä®UÀߪÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¨Á¯ÁjµÀÖzÉÆõÀ : d£Àä®UÀߢAzÀ 8gÀ°è ZÀAzÀæ, 7gÀ°è PÀÄd, 9gÀ°è gÁºÀÄ, ®UÀßzÀ°è ±À¤, 3gÀ°è UÀÄgÀÄ, 5gÀ°è ¸ÀÆAiÀÄð, 6gÀ°è ±ÀÄPÀæ, 7gÀ°è §ÄzsÀ, 2gÀ°è PÉÃvÀÄ, F ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À°èzÀÝgÉ ¨Á¯ÁjµÀÖzÉÆõÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ CxÀªÁ d£Àä®UÀߢAzÀ 1, 5, 6, 7, 8, 12 F ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À°è ¥Á¥ÀUÀæºÀUÀ½zÀÝgÀÆ CxÀªÁ CªÀgÀ zÀ馅 EzÀÝgÀÆ ¨Á¯ÁjµÀÖªÁUÀĪÀÅzÀÄ. QëÃtZÀAzÀæ£ÀÄ 1, 8, 12 gÀ°èzÀÝgÀÆ ¨Á¯ÁjµÀÖªÀÅ.


24 91

ªÀȶÖZÀPÀæ ªÀÄvÀÄÛ ªÀȵÀÖöå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ F zÉÆõÀPÉÌ ¨sÀAUÀ : UÀæºÀUÀ¼ÀÄ zÀħð®ªÁVzÀÝgÉ ¨Á¯ÁjµÀÖªÁUÀĪÀÅ¢®è CxÀªÁ PÉÃAzÀæ 1, 4, 7, 10 F ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À°è ±ÀĨsÀUÀæºÀUÀ½zÀÝgÉ ¨Á¯ÁjµÀÖªÁUÀĪÀÅ¢®è. ZÀAqÀ ªÁvÀ zÀºÀ£À ¸ËªÀÄå ¤ÃgÀ d® CªÀÄÈvÀ d£À£ÀPÁ®zÀ°è UÀæºÀ§® : d£Àä®UÀߢAzÀ PÉÃAzÀæ¸ÁÜ£ÀzÀ°è ±ÀĨsÀUÀæºÀUÀ¼ÀÄ GZÀÑ PÀÈwÛ gÉÆà ªÀÄÈUÀ DzÁæð ¥ÀÅ£À ¥ÀŵÀå D±ÉèõÁ ¸ÀéPÉëÃvÀæ, «ÄvÀæPÉëÃvÀæUÀ¼À°èzÀÝgÉ ±ÀĨsÀ¥sÀ® PÉÆqÀĪÀgÀÄ. ®UÀߢAzÀ 1, 5, 9, 10 F «±Á ¸Áéw avÁÛ ºÀ¸ÁÛ G.¥sÀ. ¥ÀÇ.¥sÀ. ªÀÄWÀ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À°è gÀ« ±À¤ PÀÄd¤zÀÝgÉ vÀAzÉUÉ PÀµÀÖªÀ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀgÀÄ. 2,7 ªÀiÁgÀPÀ C£ÀÆgÁzsÁ eÉåõÁ× ªÀÄƯÁ ¥ÀÇ.¨sÁ. G.µÁ. C©ü ±ÀæªÀuÁ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼ÀÄ 3,8 DAiÀÄĵÀå ¸ÁÜ£ÀUÀ¼ÀÄ. DAiÀÄĵÁÌgÀPÀ£ÀÄ ±À¤AiÀÄÄ 5, 6, 8, 11 F ¨sÀgÀt C²é¤ gÉêÀw G.¨sÁ. ¥ÀÇ.¨sÁ. ±ÀvÀ zÀü¤µÁ× ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À°èzÀÝgÉ ¥ÀÇtð DAiÀÄĵÀåªÀżÀîªÀ£ÁUÀÄvÁÛ£É. gÀ«, §ÄzÀü ±À¤ PÀÄd UÀÄgÀÄ ±ÀÄPÀæ ZÀAzÀæ ZÀAzÀæ d£Àä£ÀPÀëvÀæAiÀÄÄvÀ ªÁgÀ¥sÀ® : 1) gÀ«ªÁgÀ D®¸Àå, 2) ¸ÉƪÀĪÁgÀ ¸ÀÄR¨sÉÆÃd£À, ZÀAqÁ¢ £ÁrUÉ ¸ÀAZÁgÀªÀ±Ávï ªÀȶ֫ZÁgÀ w½AiÀĨÉÃPÀÄ. ªÉÄð£À 3) ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ ¨sÀæªÀÄt, 4) §ÄzsÀªÁgÀ- «zÁå©üªÀÈ¢Þ, 5) UÀÄgÀĪÁgÀ ¨sÉÆÃUÀ, 6) £ÁrUÀ¼À°è gÀªÁå¢UÀæºÀUÀ¼ÀÄ §AzÁUÀ ºÉ¸ÀjUÉ vÀPÀÌAvÉ ZÀAqÀªÁvÁ¢PÁgÀPÀgÀÄ ±ÀÄPÀæªÁgÀ zsÀ£À¯Á¨sÀ, 7) ±À¤ªÁgÀ gÉÆÃUÀ. DUÀÄvÁÛgÉ. UÀæºÀUÀ¼À°èAiÀÄÆ gÀ« ZÀAqÀ UÀæºÀ ZÀAqÀ£ÁrAiÀÄ°èzÀÝgÉ ZÀAqÀªÁzÀ ©¹®£ÀÄß ªÀȶ֫ZÁgÀ GAlĪÀiÁqÀÄvÁÛ£É. CzÉà jÃw PÀÄd£ÀÄ vÁ¥ÀzÁAiÀÄPÀ£ÀÄ, §ÄzÀü, ±À¤UÀ¼ÀÄ 1. CRÄ, ªÀÄAqÀÆPÀ, dA§ÆPÀ, ªÉÄõÀ ªÀÄAiÀÄÆgÀ, ªÀÄ»µÀ, RgÀ, ºÀ¹Û, C±Àé EªÀÅ ªÁvÀPÁgÀPÀgÀÄ (UÁ½AiÀÄÄ ºÉZÁÑV ©Ã¸ÀĪÀÅzÀÄ). ±ÀÄPÀæ, ZÀAzÀægÀÄ d®PÁgÀPÀgÀÄ, d¯Á¢ PÀæªÀĪÁV C²é£Áå¢ £ÀPÀëvÀæUÀ¼À ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ. EªÀÅUÀ¼À°è ªÉÆzÀ® ªÀÄÆgÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ £ÁrUÀ¼À°èzÁÝUÀ ªÀȶ֪ÀiÁqÀĪÀgÀÄ. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ±ÁæªÀt, ¨sÁzÀæ¥ÀzÀªÀiÁ¸ÀUÀ¼À°è F ªÀȶÖPÁgÀPÀgÀÄ, ªÀÄzÀüå ªÀÄÆgÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄzÀüåªÀÄ, PÉÆ£ÉAiÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ZÀPÀæ ¥ÀæPÁgÀ d® ¤ÃgÁªÀÄÈvÀ £ÁrUÀ¼À°è ºÉZÁÑV UÀæºÀUÀ¼ÀÄ §gÀÄvÀÛªÉ. F JgÀqÀÄ ªÀȶÖPÁgÀPÀUÀ¼À®è. EzÀ®èzÉ UÀæºÀUÀ¼À £Árà ¸ÀAZÁgÀ jÃvÁå ªÀȶÖAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß wAUÀ¼ÀÄUÀ¼À°è ªÀÄ¼É ºÉZÀÄÑ. w½¬Äj. gÁºÀÄPÁ® 2. DzÁæð £ÀPÀëvÀæ¢AzÀ ºÀvÀÄÛ £ÀPÀëvÀæUÀ¼ÀÄ ¹ÛçãÀPÀëvÀæUÀ¼ÀÄ. «±ÁSÁ £ÀPÀëvÀæ¢AzÀ E°è PÉÆnÖgÀĪÀ WÀAmÉ, ¤«ÄµÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀÆAiÉÆðÃzÀAiÀiÁ¸ÀÛUÀ¼ÉgÀqÀÆ 6 WÀAmÉUÉ DzÁUÀ, ªÀÄÆgÀÄ £ÀPÀëvÀæUÀ¼ÀÄ £À¥ÀÅA¸ÀPÀ £ÀPÀëvÀæUÀ¼ÀÄ. ªÀÄƯÁ £ÀPÀëvÀæ¢AzÀ ºÀ¢£Á®ÄÌ £ÀPÀëvÀæUÀ¼ÀÄ ºÀUÀ®Ä 12 WÀAmÉUÀ¼ÀÄ EgÀĪÁUÀ ¸ÀjAiÀiÁVgÀÄvÀÛªÉ. ºÀUÀ°£À ªÀÄvÀÄÛ GzÀAiÀiÁ¸ÀÛUÀ¼À ¥ÀÅgÀĵÀ £ÀPÀëvÀæUÀ¼ÀÄ. £À¥ÀÅA¸ÀPÀ £ÀPÀëvÀæ AiÉÆÃUÀªÁzÀgÉ UÁ½ ©Ã¸ÀĪÀÅzÀÄ, ¥ÀÅgÀĵÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ªÀåvÁå¸ÀªÁzÀAvɯÁè EªÀÅUÀ¼À£ÀÆß ªÀåvÁå¸ÀªÀiÁrPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. ¥ÀÅgÀĵÀ ¸ÀAAiÉÆÃUÀªÁzÀgÉ ©¹®Ä ºÉZÀÄѪÀÅzÀÄ. ¹ÛçÃ, ¥ÀÅgÀĵÀ ¸ÀAAiÉÆÃUÀªÁzÀgÉ ªÀȶÖAiÀiÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¹ÛçÃ, ¹Ûçà ¸ÀAAiÉÆÃUÀ-ªÁzÀgÉ ªÀȵÀÖöå¨sÁªÀ. EzÀÄ MAzÀÄ ¥ÀæPÁgÀ. UÀĽPÀPÁ® gÁºÀÄPÁ® vÀÈwÃAiÀÄ ¥ÁzÀ. ªÁgÀUÀ¼ÀÄ ºÀUÀ®Ä gÁwæ ºÀUÀ®Ä gÁwæ 3. ¸ÀÆAiÀÄð-¸ÀÆAiÀÄð AiÉÆÃUÀ«zÀÝgÉ ªÁAiÀÄĸÀAZÁgÀ, ZÀAzÀæ-AiÉÆÃUÀ«zÀÝgÉ. WÀAmÉ WÀAmÉ WÀAmÉ WÀAmÉ WÀAmÉ WÀAmÉ WÀAmÉ WÀAmÉ ªÉÄÃWÀ DZÁÒzÀ£É ªÀÄvÀÄÛ ªÀ馅 E®è. ¸ÀÆAiÀÄð, ZÀAzÀæ AiÉÆÃUÀªÁzÀgÉ ¬ÄAzÀ ªÀgÉUÉ ¬ÄAzÀ ªÀgÉUÉ ¬ÄAzÀ ªÀgÉUÉ ¬ÄAzÀ ªÀgÉUÉ ªÀȶÖAiÀiÁUÀĪÀÅzÀÄ. EzÀÄ MAzÀÄ ¥ÀæPÁgÀ JgÀqÀ£Éà ¥ÁzÀ. ¨sÁ£ÀÄ 4.30 6.00 6.00 7.30 3.00 4.30 9.00 10.30 4. EzÀgÀAvÉ ªÀĺÁ£ÀPÀëvÀæUÀ¼ÀÄ CAzÀgÉ ¸ÀÆAiÀiÁ𢠸ÀPÀ® UÀæºÀUÀ¼À £ÀPÀëvÀæUÀ¼ÀÄ ¸ÉÆêÀÄ 7.30 9.00 3.00 4.30 1.30 3.00 7.30 9.00 ºÀUÀ®Ä ¥ÀæªÉñÀªÁzÀgÉ ªÀȵÀÖ÷å¨sÁªÀ. gÁwæ¥ÀæªÉñÀªÁzÀgÉ ªÀȶָÀA¨sÀªÀ. EzÀÄ £Á®Ì£Éà ªÀÄAUÀ¼À 3.00 4.30 7.30 9.00 12.00 1.30 6.00 7.30 ¥ÁzÀ ªÀȶÖUÉ PÁgÀt. »ÃUÉ £Á®ÄÌ¥ÁzÀUÀ¼À°è ªÀȶָÀA¨sÀªÀ. §ÄzÀü 12.00 1.30 10.30 12.00 10.30 12.00 3.00 4.30 MAzÀÄ ¨sÁUÀzÀ°è DzÀgÉ - ¥ÁzÀªÀ馅 UÀÄgÀÄ 1.30 3.00 9.00 10.30 9.00 10.30 1.30 3.00 JgÀqÀÄ ¨sÁUÀzÀ°è DzÀgÉ - CzsÀðªÀ馅 ±ÀÄPÀæ 10.30 12.00 12.00 1.30 7.30 9.00 12.00 1.30 ªÀÄÆgÀÄ ¨sÁUÀzÀ°è DzÀgÉ - wæ¥ÁzÀªÀ馅 £Á®ÄÌ ¨sÁUÀzÀ°è DzÀgÉ - ¥ÀÇtðªÀ馅 JAzÀÄ w½AiÀĨÉÃPÀÄ. ±À¤ 9.00 10.30 1.30 3.00 6.00 7.30 10.30 12.00


24 92

£ÁªÀÄ £ÀPÀëvÀæ ¤tðAiÀÄ ºÉ¸Àj£À ªÉÆzÀ®£Éà CPÀëgÀ¢AzÀ £ÀPÀëvÀæªÀ£ÀÆß, ¥ÁzÀªÀ£ÀÆß w½AiÀÄĪÀ PÀæªÀÄ : C²é¤Ã - ZÀÄ (1) ZÉÃ(2) ZÉÆà (3), ® (4); ¨sÀgÀtÂà - °, ®Ä,¯ÉÃ, ¯ÉÆÃ; PÀÈwÛPÁ - C, E, G, K; gÉÆût - N, ªÁ, «, ªÀÅ; ªÀÄÈUÀ²gÁ - ªÉÃ, ªÉÇÃ, PÀ Q; DzÁæð - PÀÆ, WÀ, Y, bÀ; ¥ÀÅ£ÀªÀð¸ÀÄ - PÉÃ, PÉÆÃ, ºÀ; », ¥ÀŵÀå - ºÀÄ, ºÉÃ, ºÉÆÃ, qÀ; D±ÉèõÁ - r, qÀÄ, qÉÃ, qÉÆÃ; ªÀÄSÁ - ªÀÄ, «Ä, ªÀÄÄ, ªÉÄÃ; ¥ÀÇ.¥sÀ®ÄΤà - ªÉÆÃ, l, n, lÄ; GvÀÛgÁ mÉÃ, mÉÆÃ, ¥À, ¦; ºÀ¸ÀÛ - ¥ÀÇ, µÀ, t, oÀ; avÁæ - ¥É, ¥ÉÇ, gÀ, j; ¸Áéwà - gÀÄ, gÉÃ, gÉÆÃ, vÀ; «±ÁSÁ - w, vÀÄ, vÉÃ, vÉÆÃ; C£ÀÆgÁzüÁ - £À, ¤, £ÀÄ, £ÉÃ; eÉåõÁ× - £ÉÆ, AiÀÄ, ¬Ä, AiÀÄÄ; ªÀÄƯÁ - AiÉÄÃ, AiÉÆÃ, ¨sÀ, ©ü; ¥ÀǪÁðµÁqsÁ - ¨sÀÄ, zÀü, ¥sÀ, qsÀ; GvÀÛgÁµÁqsÁ - ¨sÉÃ, ¨sÉÆÃ, d, f; C©üfvï - dÄ, eÉ, eÉÆ, R; ±ÀæªÀt - T, RÄ, SÉÃ, SÉÆÃ; zÀü¤µÁ×- UÀ, V, UÀÄ, UÉ; ±ÀvÀ©üµÁ - UÉÆ, ¸À, ¹, ¸ÀÄ; ¥ÀǪÁð¨sÁzÁæ-¸ÉÃ, ¸ÉÆÃ,

zÀ, ¢; GvÀÛgÁ¨sÁzÁæ - zÀÄ, gÀhÄ, k, xÀ; gÉêÀwà - zÉÃ, zÉÆÃ, ZÀ, aÃ, GzÁ. PÀȵÀÚ ªÀÄÈ. 3£Éà ¥ÁzÀ, ºÀȵÀÚ - ¥ÀÅ£À 3£Éà ¥ÁzÀ; ²æÃzÀügÀ - ±ÀvÀ©üµÁ 3£Éà ¥ÁzÀ, PÉëÃvÀæ¥Á® - ºÀ¸ÁÛ 2£Éà ¥ÁzÀ, eÁÕ¤ - G.¨sÁ. 3£Éà ¥ÁzÀ, zËæ¥À¢ - gÉÃ. 2£Éà ¥ÁzÀ, ¨sÉÊgÀªÀ G.µÁ. 1£Éà ¥ÁzÀ, ZËqÉñÀéjà - C²é, 3£Éà ¥ÁzÀ, ¥ÀæzÀÄåªÀÄß - GvÀÛgÁ 3£Éà ¥ÁzÀ, UËjà - ±ÀvÀ©üµÁ 1£Éà ¥ÁzÀ ¸ÀAAiÀÄÄPÁÛPÀëgÀzÀ°è ¥ÀæxÀªÉÆÃZÀÑjvÀ ªÀtðªÉà UÁæºÀå. ºÀæ¸Àé ¢ÃWÁðPÀëgÀUÀ½UÉ ¨sÉÃzÀ«®è. ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ£ÁªÀÄUÀ¼À°è PÉÆ£ÉAiÀÄ £ÁªÀÄzÀ DzÀåPÀëgÀ UÁæºÀå. GzÁ. ªÉAPÀlgÁWÀÄ. E°è ªÉAPÀl JA§ £ÁªÀĪÀ£ÀÄß ©lÄÖ gÁWÀÄ £ÁªÀÄzÀ DzÀåPÀëgÀªÁzÀ WÀAmÉ - ¤«ÄµÀUÀ¼À gÁ’ CPÀëgÀPÉÌ avÁÛ 3£Éà ¥ÁzÀªÉAzÀÄ w½AiÀĨÉÃPÀÄ. EzÀgÀAvÉ gÁªÀÄPÀȵÀÚ, ©üêÀiÁ±ÀAPÀgÀ ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¸À¨ÉÃPÀÄ.

ªÀĺÁzÀ±Á ªÀÄvÀÄÛ CAvÀzÀð±Á ¸ÁzÀüPÀ PÉÆõÀÖPÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀĺÁzÀ±Á.6.ªÀ. PÀÈwÛ-GvÀÛ-G.µÁ CAvÀzÀð±Á

ZÀAzÀæªÀÄzÀ.10.ªÀ. gÉÆû-ºÀ¸ÀÛ-±ÀæªÀ CAvÀzÀð±Á

ªÀÄAUÀ¼ÀªÀÄ.zÀ.7.ªÀ. ªÀÄÈUÀ-avÁæ-zÀü¤ CAvÀzÀð±Á

gÁºÀĪÀÄ.zÀ.18.ªÀ. DzÁæð-¸Áéw-±ÀvÀ CAvÀzÀð±Á

UÀÄgÀÄ.ªÀÄ.zÀ.16.ªÀ. ¥ÀÅ£À-«±Á-¥ÀÇ.¨sÁ. CAvÀzÀð±Á

±À¤ªÀÄ.zÀ.19.ªÀ. ¥ÀŵÀå-C£ÀÄ-G.¨sÁ CAvÀzÀð±Á

§ÄzÀüªÀÄ.zÀ.17.ªÀ. D±ÉèÃ-eÉåÃ-gÉêÀ CAvÀzÀð±Á

PÉÃvÀĪÀÄ.zÀ.7ªÀ ªÀÄWÁ-ªÀÄƯÁ-C²é CAvÀzÀð±Á

±ÀÄPÀæªÀÄ.zÀ.20.ªÀ ¥ÀǪÀð¥ÀǵÁ,¨sÀgÀ CAvÀzÀð±Á

UÀæºÀ ªÀ. ªÀiÁ. ¢. UÀæºÀ

ªÀ.

¸ÀÆ. 0 3

18 ZÀA

0

10 ªÀÄA 0 4 27 gÁ 2 8

12 UÀÄ 2 1

18 ±À

3

0

3 §Ä 2

4

27 PÉÃ

0 4

27 ±ÀÄ

3

4

ZÀA 0 6

0

ªÀÄA

0

7

gÁ 1

24 ±À

12 §Ä 2

8

9 PÉÃ 0

11

27 ±ÀÄ

1

2

0

¸ÀÆ

1

0

ªÀÄA 0 4

6

1

6

UÀÄ 0 11 6

±À

§Ä 2 3

6

PÉÃ

1

1

9 ±ÀÄ 2

10 00 ¸ÀÆ 1

4

6

ZÀA

1

8

gÁ 0 10 24 UÀÄ

1

4

±À

§Ä 2 6

18 PÉÃ 0 11

6

±ÀÄ

3

2

0 ¸ÀÆ 0

10 6

ZÀA 0 7

00 ªÉÄÃ

1

2

UÀÄ 0 9

18 ±À

1

7

§Ä 0 11 27 PÉà 1

18 ±ÀÄ 1

0

¸ÀÆ 0

11

12 ZÀA 1

5

0

ªÀÄA 0 4

27 gÁ

3

0

±À

12 §Ä

1

5

PÉà 0 4 27 ±ÀÄ 3 0

18 ZÀA 1

7

0 ªÀÄA 0

11

27 gÁ

1

0 18 UÀÄ

2

8

4

0

ªÀÄA 1

1

9 gÁ 2

6

18 UÀÄ

0 11

6

±À

3

2

ªÉÄà 0 11

6

2

10 6 UÀÄ 2

3

6

±À

1

9

§Ä

2

10

24 UÀÄ

2

6

8

9

§Ä

0 11

1

2

0 11

ªÀiÁ. UÀæºÀ ªÀ. ªÀiÁ. ¢. UÀæºÀ ªÀ. ªÀiÁ. ¢. UÀæºÀ ªÀ. ªÀiÁ. ¢. UÀæºÀ ªÀ. ªÀiÁ. ¢. UÀæºÀ ªÀ. ªÀiÁ. ¢. UÀæºÀ ªÀ. ªÀiÁ.¢. UÀæºÀ

1

0 18 UÀÄ 2 4

1

9

0

0

8

¸ÀÆ 0 9

§Ä 0 10 6

PÉÃ

0

7

±ÀÄ 1

PÉÃ 0 4

6

±ÀÄ

1

8

¸ÀÆ 0

6

ZÀA 1

6

0

±ÀÄ 1

0

¸ÀÆ

0

6

ZÀA 0 7 0

ªÀÄA 1

0

18 gÁ 2 4

0

2 0

2 10 6

2 6

¸ÀÆ 0 10 24 ZÀA 1

12 ±À

2

1

27 PÉÃ

ªÀ. ªÀiÁ.


24 93

±ÀAPÀĸÁÜ¥À£Á¢ 21 ªÀÄĺÀÆvÀðUÀ½UÉ ±ÉæõÀתÁzÀ wxÁå¢ «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß w½¸ÀĪÀ ¥ÀzÀPÀ ªÀÄĺÀÆvÀðUÀ¼ÀÄ

wy

ªÁgÀ

1. ±ÀAPÀĸÁÜ¥À£É

3, 5, 7, 10 13, 14

2. UÀȺÀ¥ÀæªÉñÀ

®UÀß

¸ÁÜ£À±ÀÄ¢Þ

«±ÉõÁAPÀ

§Ä, UÀÄ, ±ÀÄ C²é, gÉÆû, ªÀÄÈUÀ, ¥ÀŵÀå, ¥ÀÅ£À, G.¥sÀ., ºÀ¸ÁÛ, C£ÀÆ, ±ÀæªÀt, zÀü¤, ±ÀvÀ, gÉêÀ,

ªÉÄõÀ, ªÀȵÀ, PÀPÀð ¹AºÀ

ZÀvÀÄxÀð ±ÀÄ¢Þ zÀü£ÀÄ, PÀÄA¨sÀ

-

2, 3, 5, 7 10, 13, 15

¸ÉÆÃ, §Ä UÀÄ, ±ÀÄ

C²é, gÉÆû, ªÀÄÈUÀ, ¥ÀŵÀå, ¥ÀÅ£À, ºÀ¸ÁÛ, ¸Áéw, C£ÀÆ, ±ÀæªÀt, zÀü¤, ±ÀvÀ, G.¨sÁ., gÉêÀw

ªÀȵÀ, ¹AºÀ, ªÀȲÑPÀ PÀÄA¨sÀ

zÁézÀ±À±ÀÄ¢Þ

gÁwæ ¥Àæ±À¸ÀÛ

3. ¤µÉÃPÀ

2, 3, 5 7, 10

¸ÉÆÃ, §Ä UÀÄ. ±ÀÄ.

C²é, gÉÆû, G.¥sÀ., ºÀ¸ÀÛ, ¸ÁéwÃ, C£ÀÆ. ªÀÄÆ® G.µÁ., ±ÀæªÀt, ±ÀvÀ, G.¨sÁ. gÉêÀw

ªÀȵÀ, ¹AºÀ, ªÀȲÑPÀ PÀÄA¨sÀ

®UÀß±ÀÄ¢Þ

ªÀiÁWÁ¢¥ÀAZÀPÀ ±ÀĨsÀ

4. UÀ¨sÁðzÁ£À

2, 3, 5, 7, 10 ¸ÉÆÃ, §Ä UÀÄ, ±ÀÄ.

gÉÆû, G.¥sÀ., ºÀ¸ÀÛ, ¸Áéw, C£ÀÆ, G.µÁ. ±ÀæªÀt, ±ÀvÀ, G.¨sÁ.

«ÄãÀ, ªÀȵÀ, «ÄxÀÄ, ¹AºÀ ®UÀß±ÀÄ¢Þ PÀPÀð, PÀÄA¨sÀ, PÀ£Áå, vÀįÁ, zÀü£ÀÄ

¥ÀAZÀ¥ÀªÀð ¢£ÀUÀ¼ÀÄ vÁådå

5. ¥ÀÅA¸ÀªÀ£À

2, 3, 5, 7 10, 13, 15

D¢, ªÀÄA UÀÄ

C²é, gÉÆû, ¥ÀŵÀå ºÀ¸ÀÛ, avÁÛ, ¸Áéw, ±ÀæªÀ, zÀü¤, ±ÀvÀ, G.¥sÀ., G.µÁ., G.¨sÁ., gÉêÀ, C£ÀÆ, ¥ÀÅ£À ªÀÄÆ®, ªÀÄÈUÀ²gÁ

«ÄãÀ, ªÉÄõÀ, zÀü£ÀÄ

£ÀªÀªÀÄ ±ÀÄ¢Þ

3£Éà wAUÀ¼ÀÄ UÁæºÀå

6. ¹ÃªÀÄAvÀ

2, 3, 5, 7 10, 13, 15

D¢, ªÀÄA UÀÄ

¥ÀÅA¸ÀªÀ£ÀPÉÌ ºÉýzÀ £ÀPÀëvÀæUÀ¼ÉÃ

ªÉÄõÀ, zÀü£ÀÄ, «ÄãÀ

£ÀªÀªÀÄ ±ÀÄ¢Þ

4-6-8 wAUÀ¼ÀÄ ±ÀĨsÀ

7. £ÁªÀÄPÀgÀt

2, 3, 5, 7 10, 13, 15

¸ÉÆÃ, §Ä UÀÄ, ±ÀÄ

C£ÀÆ, ¥ÀÅ£À, ªÀÄSÁ, G.¥sÀ., ¸Áéw, zÀü¤, ±ÀæªÀt gÉÆû, C²é, ªÀÄÈUÀ, gÉêÀw, ºÀ¸ÀÛ, ¥ÀŵÀå

ªÀȵÀ, ¹AºÀ, ªÀȲÑPÀ PÀÄA¨sÀ

CµÀÖªÀÄ ±ÀÄ¢Þ

1, 3, 5 wAUÀ¼À ±ÀĨsÀ

8. qÉÆïÁgÉÆÃ¥Àt 2, 3, 5, 7 10, 13

¸ÉÆÃ, §Ä UÀÄ, ±ÀÄ

gÉÆû, ªÀÄÆ®, G.¥sÀ., ¸Áéw, zÀü¤, ±ÀæªÀt avÁæ, C²é, ªÀÄÈUÀ, C£ÀÆ

ªÀȵÀ, «ÄxÀÄ, PÀPÀð PÀ£Áå, vÀįÁ, zÀü£ÀÄ, «ÄãÀ

CµÀÖªÀÄ ±ÀÄ¢Þ

¥ÀÅ00, 6, 8, 10 ¹Ûçà 5, 7, 9 ªÀiÁ¸ÀUÀ¼ÀÄ

2, 3, 5, 7

¸ÉÆÃ, §Ä

C²é, gÉÆû, ªÀÄÈUÀ, ¥ÀÅ£À, ¥ÀŵÀå, G.¥sÀ., ºÀ¸ÀÛ

ªÀȵÀ, «ÄxÀÄ, PÀPÀð

zÀ±ÀªÀÄ ±ÀÄ¢Þ

1, 6 ªÀiÁ¸ÀUÀ¼ÀÄ

10, 13,

UÀÄ, ±ÀÄ

avÁæ, ¸Áéw, C£ÀÆ, ±ÀæªÀt G.µÁ., zÀü¤, ±ÀvÀ, G.¨sÁ., gÉêÀw

PÀ£Áå, zÀü£ÀÄ, «ÄãÀ

10. PÀtðªÉÃzüÉ

2, 3, 5, 7 10

¸ÉÆÃ, §Ä UÀÄ, ±ÀÄ

DzÁæð, ªÀÄÈUÀ, gÉêÀ, ¥ÀÅ£À, ºÀ¸ÀÛ, avÁæ, G.¥sÀ. ±ÀæªÀt, zÀü¤, ¥ÀŵÀå, G.µÁ., G.¨sÁ.

ªÀȵÀ, «ÄxÀÄ, PÀPÀð, PÀ£Áå, vÀįÁ, zÀü£ÀÄ, «ÄãÀ

CµÀÖªÀÄ ±ÀÄ¢Þ GvÀÛgÁAiÀÄt, ¨É¸ÀªÀiÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨É¸À ¸ÀAªÀvÀìgÀ

11. PÉñÀRAqÀ£À

2, 3, 6, 7 10, 13

¸ÉÆÃ, §Ä UÀÄ, ±ÀÄ

C²é, ªÀÄÈUÀ, ¥ÀÅ£À, ¥ÀŵÀå, ºÀ¸ÀÛ, avÁæ, ¸Áéw ±ÀæªÀt, zÀü¤, ±ÀvÀ, gÉêÀw

ªÀȵÀ, «ÄxÀÄ, PÀPÀð PÀ£Áå, vÀįÁ, zÀü£ÀÄ, «ÄãÀ

CµÀÖªÀÄ ±ÀÄ¢Þ

9. C£ÀߥÁæ±À£À ±ÀĨsÀ

£ÀPÀëvÀæ

¥ÀǪÀðAiÀiÁªÀÄ


24 94

±ÀAPÀĸÁÜ¥À£Á¢ 21 ªÀÄĺÀÆvÀðUÀ½UÉ ±ÉæõÀתÁzÀ wxÁå¢ «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß w½¸ÀĪÀ ¥ÀzÀPÀ ªÀÄĺÀÆvÀðUÀ¼ÀÄ

wy

ªÁgÀ

£ÀPÀëvÀæ

®UÀß

¸ÁÜ£À±ÀÄ¢Þ

«±ÉõÁAPÀ

12. CPÀëgÀ¹éÃPÁgÀ

2, 3, 5, 7 10, 13

¸ÉÆÃ, §Ä UÀÄ, ±ÀÄ

C£ÀÆ, gÉêÀ, ºÀ¸ÀÛ, avÀÛ, ¸Áéw, C²é, ¥ÀÅ£À ¥ÀŵÀå, ±ÀæªÀt

ªÉÄõÀ ªÀȵÀ, PÀPÀð, ¹AºÀ zÀü£ÀÄ, PÀÄA¨sÀ, vÀįÁ, ªÀÄPÀgÀ

CµÀÖªÀıÀÄ¢Þ

GvÀÛgÁAiÀÄt 5£Éà ªÀµÀð

13. «zÁå¨sÁå¸À

2, 3, 5, 7 10, 13

¸ÉÆÃ, §Ä UÀÄ, ±ÀÄ, D¢

C²é, ºÀ¸ÀÛ, avÁÛ, ¸Áéw, ªÀÄÈUÀ, ¥ÀÅ£À, ¥ÀŵÀå, ªÀÄÆ® ¥ÀÇ.¥sÀ., ¥ÀÇ.µÁ., ¥ÀÇ.¨sÁ.

ªÉÄõÀ, PÀPÀð, vÀįÁ, ªÀÄPÀgÀ

14. G¥À£ÀAiÀÄ£À

2, 3, 5, 7 10, 13

§Ä, UÀÄ, ±ÀÄ

C£ÀÆ, gÉêÀ, C²é, ªÀÄÈUÀ, ¸ÁéwÃ, gÉÆû, G.¥sÀ. G.µÁ., G.¨sÁ., ¥ÀÅ£À, ¥ÀŵÀå, ±ÀæªÀt, zÀü¤, ±ÀvÀ ºÀ¸ÁÛ, avÁÛ

ªÉÄõÀ, ªÀȵÀ, «ÄxÀÄ, PÀPÀð ¹AºÀ, PÀÄA¨sÀ, «ÄãÀ

CµÀÖªÀıÀÄ¢Þ

±ÀÄPÀè¥ÀPÀë

15. «ªÁºÀ

2, 3, 5, 7 10, 13, 15

¸ÉÆÃ, §Ä UÀÄ, ±ÀÄ

ªÀÄÆ®, C£ÀÆ, ªÀÄÈUÀ, gÉÆû, ºÀ ¸ÀÛ, ¸Áéw, gÉêÀ ªÀÄSÁ, G.¥sÀ., G.µÁ., G.¨sÁ.

ªÀȵÀ, «ÄxÀÄ, PÀPÀð, PÀ£Áå vÀįÁ, zÀü£ÀÄ, «ÄãÀ

¸À¥ÀÛªÀıÀÄ¢Þ

KPÀ«A±ÀwzÉÆõÀ

16. ªÀzÀüÆ¥ÀæªÉñÀ

2, 3, 5, 7 10, 13

¸ÉÆÃ, §Ä UÀÄ, ±ÀÄ

ªÀÄÈUÀ, zÀü¤, G.µÁ., G.¨sÁ., ¥ÀÅ£À, ¥ÀŵÀå, gÉÆû C£ÀÆ, C²é, ºÀ¸ÀÛ, avÁÛ, ¸Áéw, ±ÀæªÀt, ±ÀvÀ

ªÀȵÀ, «ÄxÀÄ, PÀPÀð, PÀ£Áå vÀįÁ, zÀü£ÀÄ, «ÄãÀ

zÁézÀ±À±ÀÄ¢Þ

ºÀUÀ®Ä ±ÀĨsÀ

17. PÀAZÀÄPÀzüÁgÀt

2, 3, 5, 7 10, 13, 15

§Ä, UÀÄ, ±ÀÄ

C²é, avÁæ, gÀÉêÀ, ¥ÀŵÀå, C£ÀÆ, G.¥sÀ., G.µÁ. G.¨sÁ., ºÀ¸ÀÛ, ¸Áéw

ªÀȵÀ, «ÄxÀÄ, PÀPÀð, PÀ£Áå vÀįÁ, zÀü£ÀÄ, «ÄãÀ

-

¥ÀǪÁðºÀßzÀ°è

18. £ÀªÀªÀ¸ÀÛçzüÁgÀt

2, 3, 5, 7 10, 13

§Ä, UÀÄ, ±ÀÄ

ºÀ¸ÀÛ, G.¥sÀ., G.µÁ., G.¨sÁ., ¸Áéw, ¥ÀÅ£À, ¥ÀŵÀå C£ÀÆ, avÁÛ, gÉÆû, ±ÀvÀ, gÉêÀw

ªÀȵÀ, «ÄxÀÄ, PÀPÀð, PÀ£Áå vÀįÁ, ªÀÄPÀgÀ, PÀÄA¨sÀ

vÀÈwÃAiÀıÀÄ¢Þ

19. AiÀiÁvÁæ

2, 3, 5, 7

¸ÉÆÃ, §Ä

ªÀÄÈUÀ, C²é, ¥ÀŵÀå, ¥ÀÅ£À, ºÀ¸ÀÛ, C£ÀÆ, ±ÀæªÀt

ªÉÄõÀ, ªÀȵÀ, PÀPÀð, vÀįÁ

CµÀÖªÀıÀÄ¢Þ

±ÀÄPÀè¥ÀPÀë

10, 13, 15

UÀÄ, ±ÀÄ

ªÀÄÆ®, zÀü¤, gÉêÀ, G.¥sÀ., G.µÁ., G.¨sÁ.

zÀü£ÀÄ, ªÀÄPÀgÀ, «ÄãÀ

20. PÀÆ¥ÁgÀA¨sÀ

2, 3, 5, 7 10, 13, 15

¸ÉÆÃ, §Ä UÀÄ, ±ÀÄ

C£ÀÆ, G.¥sÀ., G.µÁ., ±ÀvÀ, ºÀ¸ÀÛ, ªÀÄSÁ ±ÀæªÀt, gÉÆû, ¥ÀŵÀå

«ÄxÀÄ, ªÀÄPÀgÀ, PÀPÀð, ªÀȲÑPÀ

-

DUÉßÃAiÀÄ, zÀQët, £ÉÊIÄvÀå, ªÁAiÀÄĪÀå, UÀȺÀ ªÀÄzÀüåUÀ¼À°è GvÀÛªÀĪÀ®è

21. ©ÃeÁªÁ¥À£À

2, 3, 5, 7 10, 13, 15

D¢, ¸ÉÆà §Ä, UÀÄ, ±ÀÄ

C²é, ºÀ¸ÀÛ, ¥ÀŵÀå, avÁÛ, gÉêÀ, ªÀÄÈUÀ, C£ÀÆ gÉÆû, ¸Áéw, ªÀÄÆ®, ªÀÄSÁ, ±ÀæªÀt, zÀü¤ G.¥sÀ., G.µÁ., G.¨sÁ.

ªÀȵÀ, «ÄxÀÄ, PÀPÀð, PÀ£Áå ªÀȲÑ, zÀü£ÀÄ, «ÄãÀ

¸À¥ÀÛªÀıÀÄ¢Þ

¥ÀAZÀ¥ÀªÀð jPÀÛwy ¥ÀæzÉÆõÀUÀ¼ÀÄ C±ÀĨsÀ.

C£ÀzÀüåAiÀÄ£À wyUÀ¼ÀÄ C±ÀĨsÀ


95 24

«ªÁºÉÆÃ¥ÀAiÀÄÄPÀÛªÁzÀ CµÀÖPÀÆlUÀ¼ÀÄ UÀæºÀªÉÄÊvÀæ, gÁ², ¢£À, £ÁrÃ, UÀt, EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß J¯Áè ªÀtðzÀªÀgÀÆ CªÀ±ÀåªÁV £ÉÆÃqÀ¨ÉÃPÀÄ. ¨ÁæºÀätjUÉ UÀæºÀªÉÄÊvÀæ, PÀëwæAiÀÄjUÉ UÀt, ªÉʱÀåjUÉ gÁ², ±ÀÆzÀæjUÉ AiÉÆäPÀÆl EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄRåªÁV £ÉÆÃqÀ¨ÉÃPÀÄ. PÀÆlUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ ªÀzsÀƪÀgÀj§âjUÀÆ d£Àä£ÀPÀëvÀæUÀ½gÀ¨ÉÃPÀÄ CxÀªÁ E§âjUÀÆ £ÁªÀÄ£ÀPÀëvÀæ¢AzÀ £ÉÆÃqÀ¨ÉÃPÀÄ. ªÀgÀ£À d£Àä£ÀPÀëvÀæPÀÆÌ PÀ£ÉåAiÀÄ £ÁªÀÄ£ÀPÀëvÀæPÀÆÌ £ÉÆqÀ§ºÀÄzÀÄ PÀ£ÉåAiÀÄ d£Àä£ÀPÀëvÀæPÀÆÌ, ªÀgÀ£À £ÁªÀÄ£ÀPÀëvÀæPÀÆÌ £ÉÆÃqÀPÀÆqÀzÀÄ. 1) ¢£ÀPÀÆl : PÀ£ÉåAiÀÄ £ÀPÀëvÀæ ªÉÆzÀ®Ä ªÀgÀ£À £ÀPÀëvÀæzÀªÀgÉUÉ (JgÀqÀÆ ¸ÉÃj) MA¨sÀvÉÆÛA¨sÀvÁÛV Jt¸ÀĪÁUÀ ¥ÀÅgÀĵÀ£À £ÀPÀëvÀæªÀÅ 2, 4, 6, 8, 9 DzÀgÉ GvÀÛªÀÄ. (UÀÄt 3). ºÁUÉ Jt¹zÁUÀ 1, 3, 5, 7 §AzÀgÉ C¤µÀÖ. ¸ÀÆZÀ£É :- ªÀgÀ£À £ÀPÀëvÀæ¢AzÀ Jt¸ÀĪÀÅzÀÆ PÉ®ªÀgÀ°è gÀÆrü¬ÄzÉ. DUÀ M§âgÀ £ÀPÀëvÀæ¢AzÀ Jt¸ÀĪÁUÀ ±ÀĨsÀªÀÇ, E£ÉÆߧâgÀ £ÀPÀëvÀæ¢AzÀ Jt¸ÀĪÁUÀ C±ÀĨsÀªÀÅ DVzÀÝgÉ ªÀÄzsÀåªÀÄ. 2) UÀtPÀÆl : C²é¤Ã, ªÀÄÈUÀ²gÁ, ¥ÀÅ£ÀªÀð¸ÀÄ, ¥ÀŵÀå, ºÀ¸ÀÛ, ¸ÁéwÃ, C£ÀÆgÁzüÁ, ±ÀæªÀuÁ, gÉêÀwà EªÀÅ MA¨sÀvÀÄÛ zÉêÀUÀt. ¨sÀgÀtÂÃ, gÉÆûtÂÃ, DzÁæð, ¥ÀǪÀð¥sÀ®ÄÎtÂÃ, GvÀÛgÀ ¥sÀ®ÄÎtÂÃ, ¥ÀǪÁðµÁqsÁ, GvÀÛgÁµÁqsÁ, ¥ÀǪÁð¨sÁzÁæ, GvÀÛgÁ¨sÁzÁæ F MA¨sÀvÀÄÛ ªÀÄ£ÀĵÀåUÀt. PÀÈwÛPÁ, D±ÉèõÀ, ªÀÄSÁ, avÁæ, «±ÁSÁ, eÉåõÁ×, ªÀÄƯÁ, zÀü¤µÁ×, ±ÀvÀ©üµÁ EªÀÅ MA¨sÀvÀÄÛ gÁPÀë¸ÀUÀt. ªÀzÀüƪÀgÀgÀ £ÀPÀëvÀæUÀ¼ÀÄ MAzÉà UÀtªÁVzÀÝgÉ GvÀÛªÀÄ (UÀÄ. 6). zÉêÀ-ªÀÄ£ÀĵÀåUÀtªÁzÀgÉ ªÀÄzÀüå (UÀÄ. 5). zÉêÀ-gÁPÀë¸ÀUÀtªÁzÀgÉ CzÀüªÀÄ (UÀÄ. 1). ªÀÄ£ÀĵÀå-gÁPÀë¸ÀUÀtªÁzÀgÉ ªÀÄÈvÀÄå (UÀÄ. 0). ¸ÀÆZÀ£É :- ¹Ûçà gÁPÀë¸ÀUÀtªÁzÀgÉ, ¥ÀÅgÀĵÀ gÁPÀë¸ÀUÀtªÉà DUÀ¨ÉÃPÀÄ. (UÀÄ. 6). 3) AiÉÆäPÀÆl : C²é¤Ã (¥ÀÅA), ±ÀvÀ©üµÁ (¹ÛçÃ) PÀÄzÀÄgÉ - ¨sÀgÀtÂà (¥ÀÅA), gÉêÀwà (¹ÛçÃ) D£É - gÉÆûtÂà (¥ÀÅA), ªÀÄÈUÀ²gÁ (¹ÛçÃ) ºÁªÀÅ - ªÀÄƯÁ (¥ÀÅA), DzÁæð (¹ÛçÃ) £Á¬Ä - ªÀÄSÁ (¥ÀÅA), ¥Àŧâ (¹ÛçÃ) E° - D±ÉèõÁ (¥ÀÅA), ¥ÀÅ£ÀªÀð¸ÀÄ (¹ÛçÃ) ¨ÉPÀÄÌ - ¸Áéwà (¥ÀÅA), ºÀ¸ÁÛ (¹ÛçÃ) JªÉÄä - «±ÁR (¥ÀÅA), avÁæ (¹ÛçÃ) ºÀÄ° eÉåõÁ× (¥ÀÅA), C£ÀÄ (¹ÛçÃ) fAPÉ - G.¥sÀ. (¥ÀÅA), G.¨sÁ. (¹ÛçÃ) ºÀ¸ÀÄ - C©üfvï (¥ÀÅA), G.µÁ. (¹ÛçÃ) §¨sÀÄæ - ¥ÀÇ.µÁ. (¥ÀÅA), ±ÀæªÀt (¹ÛçÃ) PÀ¦ - ¥ÀÇ.¨sÁ. (¥ÀÅA), zÀü¤µÁ× (¹ÛçÃ) ¹AºÀ. E°è ºÉüÀ®àlÖ JgÀqÉgÀqÀÄ £ÀPÀëvÀæUÀ¼À°è ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄzÀÄ ¥ÀÅgÀĵÀ£À £ÀPÀëvÀæªÁVzÀÝgÉ GvÀÛªÀÄ. ¹ÛçÃ-¥ÀÅgÀĵÀgÀÄ MAzÉà ¥ÁætÂAiÀiÁVzÀÝgÀÆ GvÀÛªÀÄ (UÀÄ. 4). ¨ÉÃgÉ ¥ÁætÂAiÀiÁVzÀÄÝ ªÉÊgÀ«®è¢zÀÝgÉ ªÀÄzsÀåªÀÄ (UÀÄ. 2). ªÉÊgÀAiÉÆä JA¢UÀÆ DUÀzÀÄ. ªÉÊgÀ¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ : UÉÆêÀÅ-ºÀÄ°, D£É-¹AºÀ, PÀÄzÀÄgÉ-JªÉÄä, £Á¬Ä-fAPÉ, ªÀÄÄAUÀĹ-ºÁªÀÅ, PÉÆÃw-ªÉÄÃPÉ, ¨ÉPÀÄÌ-E°. EªÀÅUÀ½UÉ UÀÄt (0).

4) gÁ²PÀÆl : ¹ÛçÃgÁ²¬ÄAzÀ ¥ÀÅgÀĵÀgÁ²AiÀÄÄ 2, 9, 6, DzÀgÉ C±ÀĨsÀªÀÅ. ¹ÛçÃ-¥ÀÅgÀĵÀgÀ gÁ²UÀ¼ÀÄ MAzÉà DVzÀÝgÀÆ CxÀªÁ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ªÀÄÆgÀÄ, £Á®ÄÌ, K¼À£Éà gÁ²UÀ¼ÁzÀgÀÆ GvÀÛªÀĪÀÅ. ¹ÛçÃ-¥ÀÅgÀĵÀgÀ gÁ²UÀ¼À C¢ü¥ÀwAiÀÄÄ M§â£Éà DzÀgÀÆ CxÀªÁ gÁ±Àå¢ü¥ÀwUÀ½UÉ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ «ÄvÀævÀé«zÀÝgÀÆ ±ÀĨsÀªÀÅ. ¹ÛçÃgÁ²¬ÄAzÀ ¥ÀÅgÀĵÀgÁ²AiÀÄÄ 5£ÉAiÀÄ-zÁVzÀÝgÀÆ ±ÀĨsÀªÉAzÀÄ PÉ®ªÀgÀ ªÀÄvÀ. (UÀÄ. 7). 5) UÀæºÀªÉÄÊvÀæPÀÆl : gÁ±Àå¢ü¥ÀwUÀ¼ÀÄ : ªÉÄõÀ-ªÀȲÑPÀUÀ½UÉ PÀÄd. ªÀȵÀ¨sÀvÀįÁUÀ½UÉ ±ÀÄPÀæ. «ÄxÀÄ£À-PÀ£ÉåUÀ½UÉ §ÄzÀü. PÀlPÀPÉÌ ZÀAzÀæ. ¹AºÀPÉÌ ¸ÀÆAiÀÄð, zÀü£ÀÄ-«ÄãÀUÀ½UÉ UÀÄgÀÄ. ªÀÄPÀgÀ-PÀÄA¨sÀUÀ½UÉ ±À¤. ªÀzÀüƪÀgÀgÀ d£Àä®UÀß £ÀªÁA±ÀUÀ½AzÀ®Æ UÀæºÀªÉÄÊvÀæPÀÆl-ªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀĪÀ ªÁrPÉAiÀÄÄAlÄ. UÀæºÀ ±ÀvÀÄæ «ÄvÀæ gÀ« ±À¤, ±ÀÄPÀæ ZÀAzÀæ, PÀÄd, UÀÄgÀÄ ZÀAzÀæ .... gÀ«, §ÄzÀü PÀÄd §ÄzsÀ UÀÄgÀÄ, ZÀAzÀæ, gÀ« §ÄzsÀ ZÀAzÀæ gÀ«, ±ÀÄPÀæ UÀÄgÀÄ §ÄzÀü, ±ÀÄPÀæ gÀ«, ZÀAzÀæ, PÀÄd ±ÀÄPÀæ gÀ«, ZÀAzÀæ §ÄzÀü, ±À¤ ±À¤ gÀ«, ZÀAzÀæ, PÀÄd §ÄzÀü, ±ÀÄPÀæ ±ÀvÀÄæ CxÀªÁ «ÄvÀægÀ®èzÀªÀgÀÄ ¸ÀªÀÄgɤ¸ÀĪÀgÀÄ. ¹ÛçÃ-¥ÀÅgÀĵÀgÀ gÁ±Àå¢ü¥ÀwUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ «ÄvÀægÁVzÀÝgÉ GvÀÛªÀÄ (UÀÄ. 5). M§â£ÀÄ «ÄvÀæ, E£ÉÆߧâ£ÀÄ ¸ÀªÀĪÁVzÀÝgÉ ªÀÄzsÀåªÀÄ (UÀÄ. 4). E§âgÀÆ ¸ÀªÀÄgÁzÀgÉ (UÀÄ. 2). M§â£ÀÄ ¸ÀªÀÄ, E£ÉÆߧâ£ÀÄ ±ÀvÀÄæªÁzÀgÉ CzÀüªÀÄ (UÀÄt 1). C£ÉÆåãÀå ±ÀvÀÄæUÀ¼ÁzÀgÉ UÀÄt ±ÀÆ£Àå. KPÁ¢ü¥ÀvÀåªÁzÀgÉ (UÀÄ. 5). 6) ªÀ±ÀåPÀÆl : ªÉÄõÀPÉÌ ¹AºÀ, ªÀȲÑPÀ. ªÀȵÀ¨sÀPÉÌ PÀlPÀ, vÀįÁ. «ÄxÀÄ£ÀPÉÌ PÀ£Áå. PÀlPÀPÉÌ ªÀȲÑPÀ, zÀü£ÀĸÀÄì. ¹AºÀPÉÌ vÀįÁ. PÀ£ÉåUÉ «ÄãÀ, «ÄxÀÄ£À. vÀįÁUÉ ªÀÄPÀgÀ, PÀ£Áå. ªÀȲÑPÀPÉÌ PÀlPÀ. zÀü£ÀĹìUÉ «ÄãÀ, ªÀÄPÀgÀPÉÌ ªÉÄõÀ, PÀÄA¨sÀ. PÀÄA¨sÀPÉÌ ªÉÄõÀ. «ÄãÀPÉÌ ªÀÄPÀgÀ. F jÃw ¹ÛçÃ-¥ÀÅgÀĵÀgÀ gÁ²UÀ¼ÀÄ ªÀ±ÀågÁVzÀÝgÉ GvÀÛªÀÄ (UÀÄ. 2). 7) ªÀtðPÀÆl : PÀlPÀ, ªÀȲÑPÀ, «ÄãÀgÁ²UÀ¼ÀÄ ¨ÁæºÀätgÁ²UÀ¼ÀÄ. ªÉÄõÀ, ¹AºÀ, zÀü£ÀĸÀÄì gÁ²UÀ¼ÀÄ PÀëwæAiÀÄ gÁ²UÀ¼ÀÄ. ªÀȵÀ¨sÀ, PÀ£Áå, ªÀÄPÀgÀ gÁ²UÀ¼ÀÄ ªÉʱÀågÁ²UÀ¼ÀÄ. «ÄxÀÄ£À, vÀįÁ, PÀÄA¨sÀ gÁ²UÀ¼ÀÄ ±ÀÆzÀægÁ²UÀ¼ÀÄ. PÀ£ÉåAiÀÄ gÁ²VAvÀ ¥ÀÅgÀĵÀ£À gÁ²AiÀÄÄ GvÀÛªÀÄ ªÀtðªÁVzÀÝgÉ ±ÀĨsÀªÀÅ (UÀÄ. 1). 8) £ÁrÃPÀÆl : C²é¤Ã, DzÁæð, ¥ÀÅ£ÀªÀð¸ÀÄ, GvÀÛgÀ¥sÀ®ÄΤÃ, ºÀ¸ÀÛ, eÉåõÁ×, ªÀÄƯÁ, ±ÀvÀ©üµÀ, ¥ÀǪÁð¨sÁzÁæ, EªÀÅ ¥ÀæxÀªÀÄ £Ár. ¨sÀgÀtÂÃ, ªÀÄÈUÀ²gÁ, ¥ÀŵÀå, ¥ÀǪÀð¥sÀ®ÄΤÃ, avÁæ, C£ÀÄgÁzüÁ, ¥ÀǪÁðµÁqsÁ, zÀü¤µÁ×, GvÀÛgÁ¨sÁzÀæ EªÀÅ ªÀÄzÀüåªÀÄ £Ár. PÀÈwÛPÁ, gÉÆûtÂÃ, D±ÉèõÁ, ªÀÄSÁ, ¸ÁéwÃ, «±ÁSÁ,


96 24

GvÀÛgÁµÁqsÁ, ±ÀæªÀuÁ, gÉêÀwà EªÀÅ vÀÈwÃAiÀÄ ¥Á±Àéð£Ár. zÀA¥ÀwUÀ¼À £ÀPÀëvÀæUÀ¼ÀÄ MAzÉà £ÁrAiÀÄ°ègÀPÀÆqÀzÀÄ. MAzÉà £ÁrAiÀiÁzÀgÀÆ MAzÉà gÁ²AiÀiÁV ¨ÉÃgÉ £ÀPÀëvÀæªÁVzÀÝgÀÆ CxÀªÁ MAzÉà £ÀPÀëvÀæªÁV ©ü£ÀßgÁ²AiÀiÁVzÀÝgÀÆ £ÀPÀëvÀæ MAzÉà EzÀÄÝ ZÀgÀt¨sÉÃzÀªÁzÀgÀÆ £ÁrzÉÆõÀ«®è. «ªÁºÀªÀÅ ±ÀĨsÀªÀÅ (UÀÄ. 8). 9) ¥ÀAZÀPÀÆlUÀ¼ÀÄ : gÉêÀw¬ÄAzÀ ªÀÄÈUÀ²gÁzÀªÀgÉUÉ ¸Àétð¥ÁzÀ - aAvÁ; DzÁæð¢AzÀ ¸ÁéwAiÀĪÀgÉUÉ gÀdvÀ¥ÁzÀ - zÀü£À¯Á¨sÀ; «±ÁSÁ, C£ÀÆgÁzÀü, eÉåõÁ×, ªÀÄƯÁ, ¯ÉÆúÀ¥ÁzÀ - zÀÄBR; ¥ÀÇ.µÁ. ¢AzÀ G.¨sÁ.zÀªÀgÉUÉ vÁªÀÄæ¥ÁzÀ ±ÀĨsÀ¥ÀæzÀ. ±ÀÆzÁæ¢UÀ½UÉ ¥ÁzÀ, AiÉÆä, UÀt, gÁ², £Ár F LzÀÄ PÀÆlUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæ £ÉÆÃqÀ¨ÉÃPÀÄ. ªÀĺÁ£ÀPÀëvÀæ : ªÀzÀüƪÀgÀgÀ £ÀPÀëvÀæUÀ¼À°è AiÀiÁgÉƧâgÀ £ÀPÀëvÀæªÁzÀgÀÆ ªÀÄÈUÀ²gÁ, ªÀÄSÁ, ¸Áéw, C£ÀÆgÁzüÁ EªÀÅUÀ¼À¯ÉÆèAzÀÄ £ÀPÀëvÀæªÁVzÀÝgÉ CAvÀºÀ ªÀzÀüƪÀgÀjUÉ AiÀiÁªÀ PÀÆlªÀ£ÀÆß ¥ÀjUÀt¸ÀzÉà «ªÁºÀªÀ£ÀÄß £ÀqɸÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ±Á¸ÀÛçzÀ°è ºÉýzÉ. zÀA¥ÀwUÀ¼À KPÀ£ÀPÀëvÀæ «ZÁgÀ : ªÀÄÈUÀ²gÁ, avÁæ, zÀü¤µÁ×, EªÀÅUÀ¼À¯ÉÆèAzÁzÀgÉ gÉÆÃUÀ¨ÁzüÉ, PÀÈwÛPÁ, ¥ÀÅ£ÀªÀð¸ÀÄ, GvÀÛgÀ¥sÀ®ÄΤÃ, «±ÁSÁ, GvÀÛgÁµÁqsÁ EªÀÅUÀ¼À¯ÉÆèAzÁzÀgÉ ªÀÄÈvÀÄå¨sÀAiÀÄ «ÄPÀÌ £ÀPÀëvÀæUÀ¼À¯ÉÆèAzÁzÀgÉ ±ÀĨsÀ JAzÀÄ MAzÀÄ ªÀZÀ£À«zÉ. ¥ÀǪÁð¨sÁzÀæ, ¸ÁéwÃ, ºÀ¸ÁÛ, D±ÉèõÁ, ±ÀæªÀuÁ, ¥ÀŵÀå, eÉåõÁ× F £ÀPÀëvÀæUÀ¼À¯ÉÆèAzÀÄ ªÀzÀüƪÀgÀgÀ £ÀPÀëvÀæ KPÀ£ÀPÀëvÀæªÁVzÀÝgÀÆ zÉÆõÀ«®è. «ªÁºÀªÀ£ÀÄß £ÀqɸÀ§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ MAzÀÄ ªÀZÀ£À«zÉ. ¹ÛçÃ¥ÀǪÀð£ÀPÀëvÀæ «ZÁgÀ : gÉÆûtÂÃ, ºÀ¸ÁÛ, ¥ÀÅ£ÀªÀð¸ÀÄ EªÀÅUÀ¼À¯ÉÆèAzÀÄ ªÀgÀ£À £ÀPÀëvÀæªÁVzÀÝgÉ ªÀzÀüÄ«£À £ÀPÀëvÀæªÀÅ CzÀgÀ ªÉÆzÀ®£Éà £ÀPÀëvÀæªÁVzÀÝgÀÆ zÉÆõÀ«®è. «ªÁºÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. ¹ÛçÃ¥ÀǪÀð¥ÁzÀ«ZÁgÀ : C²é¤Ã, PÀÈwÛPÁ, ªÀÄÈUÀ²gÁ, ªÀÄSÁ, ºÀ¸ÁÛ, ¸ÁéwÃ, ¥ÀǪÁðµÁqsÁ, ±ÀvÀ©üµÁ EªÀÅUÀ¼À°è PÀ£ÉåAiÀÄzÀÄ ¥ÀǪÀð¥ÁzÀªÁVAiÀÄÆ, ªÀgÀ£ÀzÀÄ CzÀgÀ ªÀÄÄA¢£À ¥ÁzÀ-ªÁVAiÀÄÆ EzÀÝgÀÆ, ªÀzÀüƪÀgÀgÀ gÁ²UÀ¼ÀÄ MAzÉà DzÀ ¥ÀPÀëzÀ°è zÉÆõÀ«®è. «ªÁºÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. zÀĵÀÖ£ÀPÀëvÀæ d£À£À «ZÁgÀ : C²é¤Ã, ªÀÄSÁ, ªÀÄƯÁ £ÀPÀëvÀæUÀ¼À 1£Éà ZÀgÀtzÀ°è ²±ÀĪÀÅ ºÀÄnÖzÀgÉ vÀAzÉUÉ UÀAqÀ. 2£Éà ZÀgÀtzÀ°è vÁ¬ÄUÉ UÀAqÀ. 3£Éà ZÀgÀtzÀ°è zÀæªÀåºÁ¤. 4£Éà ¥ÁzÀzÀ°è ±ÀĨsÀ. D±ÉèõÁ, eÉåõÁ×, gÉêÀwà £ÀPÀëvÀæUÀ¼À 1£Éà ZÀgÀtªÀÅ ±ÀĨsÀ. 2£Éà ZÀgÀtzÀ°è zÀü£À£Á±À, 3£Éà ¥ÁzÀzÀ°è vÁ¬ÄUÉ UÀAqÀ, 4£Éà ZÀgÀtzÀ°è vÀAzÉUÉ UÀAqÀ. eÉåõÁ×AvÀåzÀ°è 2 WÀ½UÉ ªÀÄƯÁ¢AiÀÄ°è 2 WÀ½UÉ EªÀÅUÀ¼À C¨sÀÄPÀÛªÀÄÆ®ªÉ¤¸ÀÄvÀÛzÉ. EªÀÅUÀ¼À°è ºÀÄnÖzÀ ªÀÄUÀÄ«UÀÆ, vÀAzÉ-vÁ¬ÄUÀ½UÀÆ UÀAqÀ. ¥ÀŵÀå£ÀPÀëvÀæ 2, 3£Éà ZÀgÀt, GvÀÛgÀ ¥sÀ®ÄΤà 1£Éà ZÀgÀt, ¥ÀǪÁðµÁqsÀ 3£Éà ZÀgÀtUÀ¼À°è UÀAqÀÄ d¤¹zÀgÉ vÀAzÉUÀÆ, ºÉtÄÚ d¤¹zÀgÉ vÁ¬ÄUÀÆ C¤µÀÖªÀÅAmÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¥ÀŵÀå£ÀPÀëvÀæPÉÌ 3 wAUÀ¼ÀÄ zÉÆõÀ, PÀgÀĸÀ»vÀ DPÀ½£À zÁ£À, GvÀÛgÀ ¥sÀ®ÄΤUÉ 2 wAUÀ¼ÀÄ zÉÆõÀ. J¼ÀÄî vÀÄA©zÀ ¥ÁvÉæAiÀÄ zÁ£À, ¥ÀǪÁðµÁqsÀPÉÌ

8 wAUÀ¼ÀÄ zÉÆõÀ, §AUÁgÀ CxÀªÁ ªÀ¸ÀÛç zÁ£À. avÁæPÉÌ 7 wAUÀ¼ÀÄ zÉÆõÀ, PÀÄj CxÀªÁ PÀA§½ zÁ£À. C²é¤Ã, ªÀÄSÁ, gÉêÀwUÀ½UÉ 3 wAUÀ¼ÀÄ zÉÆõÀ, §AUÁgÀ, £ÀªÀzüÁ£Àå, ªÀ¸ÀÛç zÁ£À. D±ÉèõÀPÉÌ 8 wAUÀ¼ÀÆ, eÉåõÀ×PÉÌ 16 wAUÀ¼ÀÆ ªÀÄÆ®PÉÌ 8 ªÀµÀðUÀ¼ÀÆ zÉÆõÀ, EªÀÅUÀ½UÉ UÉÆêÀÄÄR¥Àæ¸ÀªÀ, ±ÁAw, vÀvÀÛ£ÀßPÀëvÀæzÀ ±ÁAw ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀUÀæºÀzÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. ±ÁAw ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀªÉà vÀAzÉAiÀÄÄ ²±ÀÄ«£À ªÀÄÄRªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¨ÉÃPÀÄ. ¹ÛçÃd£Àä£ÀPÀëvÀæzÉÆõÀ«ZÁgÀ : ªÀÄƯÁ£ÀPÀëvÀæzÀ°è ºÀÄnÖzÀ ¹ÛçÃAiÀÄÄ ªÀiÁªÀ¤UÀÆ, D±ÉèõÁ £ÀPÀëvÀæzÀªÀ¼ÀÄ CvÉÛUÀÆ zÉÆõÀPÀgÀ¼ÀÄ JAzÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ºÉýzÉ. DzÀgÀÆ ªÀÄƯÁ£ÀPÀëvÀæ 1, 2, 3£Éà ¥ÁzÀUÀ¼À°è ºÀÄnÖzÀgÉ ªÀiÁªÀ¤UÀÆ, D±ÉèõÁ 2, 3, 4£Éà ¥ÁzÀUÀ¼À°è ºÀÄnÖzÀgÉ CvÉÛUÀÆ, «±ÁSÁ £ÀPÀëvÀæ 4£Éà ¥ÁzÀzÀ°è ºÀÄnÖzÀªÀ¼ÀÄ ªÉÄÊzÀÄ£À¤UÀÆ, eÉåõÁ×£ÀPÀëvÀæ 4£Éà ¥ÁzÀzÀªÀ¼ÀÄ UÀAqÀ£À CtÚ¤UÀÆ zÀĵÀÖ¥sÀ®¥ÀæzÀ¼ÁUÀÄvÁÛ¼É. ªÉÄÃ¯É ºÉýzÀ £ÀPÀëvÀæzÉÆõÀªÀÅ ¹ÛçÃAiÀÄjUÉ ºÉÆgÀvÀÄ ¥ÀÅgÀĵÀjUÉ E®è. d£ÀäeÁvÀPÀzÀ°è ±ÀĨsÀAiÉÆÃUÀ«zÀÝgÉ F zÉÆõÀUÀ½UÉ ¥Á槮å«gÀĪÀÅ¢®è. ªÉÄÃ¯É ºÉýzÀ £ÀPÀëvÀæUÀ½AzÀ AiÀiÁªÀ ¨sÁUÀPÉÌ zÉÆõÀªÀÅ GPÀÛªÁVzÉAiÉÆà D ¨sÁªÀUÀ¼À C¢ü¥ÀwUÀ¼ÀÄ 9£Éà ªÀÄ£ÉAiÀįÁèUÀ°Ã CxÀªÁ ±ÀĨs À ¸ÁÜ £ À-UÀ¼À¯Áè U À°Ã EzÀÝ g É ±ÀĨs À UÀæ º ÀUÀ½AzÀ £ÉÆÃqÀ®à n Ö z ÀÝ g É, §®±Á°UÀ¼ÁVzÀÝgÉ, D ¨sÁªÀªÁUÀ°Ã, ZÀAzÀæ£ÁUÀ°Ã, ¨sÁªÁ¢ü¥À£ÁUÀ°Ã §°µÀ×£ÁVzÀÝgÉ, D ¨sÁªÀUÀ½UÉ ºÉüÀĪÀ J®è zÉÆõÀUÀ¼ÀÆ £Á±ÀªÁUÀĪÀªÀÅ JAzÀÄ ºÉýzÉ. CAUÁgÀPÀ (PÀÄd) zÉÆõÀ«ZÁgÀ : «ªÁºÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÉÆzÀ®Ä ªÀzsÀƪÀgÀgÀ eÁvÀPÀUÀ¼À°è PÀÄdzÉÆõÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄRåªÁV UÀªÀĤ¸À¨ÉÃPÀÄ. d£Àä®UÀߢAzÀ®Æ, ZÀAzÀæ®UÀß(d£ÀägÁ²)¢AzÀ®Æ, ±ÀÄPÀæ¤gÀĪÀ gÁ²¬ÄAzÀ®Æ, PÀÄdzÉÆõÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¨ÉÃPÀÄ. ªÀzÀüƪÀgÀjUÉ PÀÄdzÉÆõÀªÀÅ ¸ÀªÀĪÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. ¹ÛçÃVAvÀ ¥ÀÅgÀĵÀ¤UÉ ¸Àé®à ºÉZÁÑVzÀÝgÀÆ ¨ÁzsÀPÀ«®è. ¹ÛçÃUÉ ºÉZÁÑVgÀPÀÆqÀzÀÄ. ®UÀߢAzÀ, ZÀAzÀæ¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀÄPÀæ¤AzÀ 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12 F ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À°è PÀÄd¤zÀÝgÉ PÀÄdzÉÆõÀªÀÅAlÄ. ZÀAzÀæ£À ªÀÄvÀÄÛ gÀ«AiÀÄ PÉëÃvÀæUÀ¼ÁzÀ PÀlPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹AºÀ®UÀßUÀ¼À°è, PÀÄdPÉëÃvÀæªÁzÀ ªÉÄõÀ, ªÀȲÑPÀUÀ¼À°è ºÀÄnÖzÀ ¹ÛçÃ¥ÀÅgÀĵÀjUÉ PÀÄd£ÀÄ zÉÆõÀPÁjAiÀiÁUÀĪÀÅ¢®è. PÀÄdzÉÆõÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀĪÁUÀ PÀÄd¤UÉ §®ªÉµÀÄÖ zÉÆõÀªÉµÀÄÖ JA§ÄzÀ£ÀÄß ZÉ£ÁßV w½zÀÄ ºÉüÀ¨ÉÃPÀÄ. ªÀzsÀƪÀgÀgÀ eÁvÀPÀUÀ¼À°è MAzÀPÉÌ PÀÄdzÉÆõÀ«zÀÄÝ, ªÀÄvÉÆÛAzÀPÉÌ E®è¢zÀÝgÉ ºÁV®è¢gÀĪÀ eÁvÀPÀzÀ°è ¢éwÃAiÀÄ, ZÀvÀÄxÀð, ¥ÀAZÀªÀÄ, ¸À¥ÀÛªÀÄ, CµÀÖªÀÄ ¸ÁÜ£ÀUÀ½UÀÆ, D ¨sÁªÁ¢ü¥ÀwUÀ½UÀÆ EvÀgÀ UÀæºÀUÀ¼À zÉÆõÀ-«zÉAiÉÄà JA§ÄzÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¨ÉÃPÀÄ. MAzÀÄ eÁvÀPÀPÉÌ AiÀiÁªÀ UÀæºÀzÉÆõÀªÀÇ E®èzÀ ¥ÀPÀë «ªÁºÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀPÀÆqÀzÀÄ. EvÀgÀ UÀæºÀUÀ½AzÀ zÉÆõÀ«gÀĪÀ ¥ÀPÀë «ªÁºÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. ZÀAzÀæ¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀÄPÀæ¤AzÀ PÀÄdzÉÆõÀªÀÅ ¸ÀªÀiÁ£À §®ªÀżÀîzÀÄÝ. ®UÀߢAzÀ PÀÄdzÉÆõÀªÀÅ ZÀAzÀæ, ±ÀÄPÀæjAzÀ PÀÄdzÉÆõÀQÌAvÀ JgÀqÀgÀµÀÄÖ §®ªÀżÀîzÀÄÝ.


24 97

F PÉÆõÀÖPÀzÀ°è JqÀ¢AzÀ §®PÉÌ ªÀgÀ£À £ÀPÀëvÀæ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ¥ÁzÀ ¸ÀASÉå PÉÆnÖzÉ. ªÀgÀ£À £ÀPÀëvÀæzÀ PɼÀUÉ ªÀzÀüÆ £ÀPÀëvÀæ, ¥ÁzÀ ¸ÀASÉå PÉÆnÖzÉ. ªÀgÀ£À gÁ², £ÀPÀëvÀæ ªÀÄvÀÄÛ ZÀgÀt ªÀzÀüÄ«£À gÁ², £ÀPÀëvÀæ ZÀgÀt

ªÉÄà µÀ

C4 ¨sÀ 4 PÀÈ 1

ªÉÄõÀ C. ¨sÀ. 4 4 28 33 33 28 27 28

PÀÈ. 1 27 28 28

PÀÈ. 3 17 18 18

ªÀȵÀ¨sÀ gÉÆÃ. ªÀÄÈ. 4 2 23 22 27 14 10 16

«ÄxÀÄ£À ªÀÄÈ. Dgï. ¥ÀÅ. 2 4 3 25 17 17 27 25 25 19 19 19

¥ÀÅ. 4 22 30 24

PÀPÀðl ¹AºÀ ¥ÀÅå. D±ÉèÃ. ªÀÄ. ºÀÄ. G. 4 4 4 1 2 30 27 20 24 14 22 24 19 17 24 27 22 15 19 20

PÀ£Áå G. ºÀ. 4 2 9 10 19 18 15 14

a. 2 12 3 17

vÀįÁ a. ¸Áé. 4 3 22 28 13 28 27 14

«. 1 22 21 19

«. 4 18 18 16

ªÀȲÑPÀ C. 4 24 17 19

eÉåÃ. 4 13 19 25

zÀü£ÀÄ ªÀÄÆ. ¥ÀÅ. 4 1 12 24 19 17 25 19

G. 2 23 25 11

ªÀÄPÀgÀ G. ±Àæ. 4 2 25 26 27 26 13 13

PÀÄA¨sÀ zÀü . zÀü. ±À. 2 4 3 20 19 14 10 9 19 25 24 25

¥ÀÇ. 1 15 23 18

«ÄãÀ ¥ÀÇ. G. gÉà 4 4 4 14 23 26 22 16 25 17 19 10

ªÀÈ µÀ ¨sÀ

PÀÈ 3 gÉÆà 4 ªÀÄÈ 2

19 19 19 23 23 11 27 17 21

28 18 26 20 28 26 27 35 28

17 17 17 26 23 22 18 23 22

21 23 26 27 26 19

19 12 21

19 21 22 10 24 27 19 15 24

20 25 23

18 23 25 18 25 11

22 9 14 17 15 8 10 24 17

21 24 30 14 29 23 23 21 24

22 13 14

15 7 19 11 10 16

12 10 24 16 18 19 21 26 12

29 30 23 24 24 29 17 26 28

20 22 13 26 27 19 25 18 27

«Ä xÀÄ £À

ªÀÄÈ 2 Dgï 4 ¥ÀÄ 3

26 27 21 18 26 21 18 25 21

19 26 19 19 24 25 19 22 23

28 33 31 34 28 35 31 24 28

18 11 12 20 14 21

13 12 15

22 19 27 21 27 20 21 25 19

32 24 23

34 20 24 27 24 26

13 27 19 20 27 20 19 27 21

13 13 14 13 19 5 14 20 5

23 19 25 15 28 27 14 27 27

19 24 10 21 22 17 21 22 16

12 19 18

21 22 12 17 13 16

24 17 26 18 26 26 17 26 26

PÀ PÀð l

¥ÀÄ 1 ¥ÀÄ 4 D4

¹ A ºÀ

ªÀÄ 4 ºÀÄ 4 G1

PÀ £Áå

G3 ºÀ 4 a2

vÀÄ ¯Á

a2 ¸Áé 4 «3

ªÀÈ ²Ñ PÀ zsÀ £ÀÄ

J1 C4 eÉåà 4

ªÀÄ PÀ gÀ

G3 ±Àæ 4 zsÀ 2

PÀÄ A ¨sÀ

zsÀ 2 ±À 4 ¥ÀÆ. 3

«Äà £À

¥ÀÆ 1 G4 gÉà 4

21 29 25 19 25 15 11 11 12 22 29 21 16 23 10 11 25 24 27 28 20 19 14 17 14 23 25

21 23 18 16 20 21 20 20 23 23 11 15 19 23 28 19 14 6 12 17 23 30 31 5 19 21 13

17 10 11 20 18 27 31 32 18 12 26 18 11 10 12 20 19 25 19 23 8 11 20 23 23 17 25

24 34 27 16 22 14 17 19 21 19 27 20 18 25 9 7 22 22 28 28 21 12 6 11 17 26 25

28 29 28 16 16 18 20 22 25 25 13 17 14 20 25 23 16 8 14 14 27 18 19 12 17 20 13

16 18 15 28 30 26 15 16 20 24 12 16 24 24 31 24 19 8 4 5 18 24 24 18 16 17 12

16 15 19 14 24 16 28 26 24 27 25 17 17 24 11 13 28 28 24 23 15 17 10 15 16 28 24

17 25 19 14 20 15 27 28 27 20 27 18 18 25 11 13 27 28 24 24 17 19 10 15 16 26 25

19 11 24 23 9 16 16 20 19 28 28 33 21 6 19 26 12 20 22 24 29 18 26 18 11 2 12

19 19 14 24 23 22 18 20 27 22 9 16 28 28 31 22 16 8 12 12 26 25 26 20 19 18 10

7 17 22 24 20 9 14 15 27 27 23 27 21 15 14 28 27 25 14 14 20 29 22 15 14 23 27

26 26 13 3 19 20 24 23 15 23 21 15 11 15 20 13 23 16 28 26 25 16 17 22 28 29 23

12 4 17 23 9 17 16 19 16 18 21 24 24 11 24 28 14 22 15 17 17 28 33 27 15 5 13

5 13 18 24 19 10 9 10 24 26 22 26 25 20 17 21 23 23 16 17 33 33 28 19 7 24 15

16 26 17 17 23 15 17 16 19 12 18 13 19 24 9 16 29 29 29 28 24 16 8 16 28 33 29

ªÀÄ 4 ºÀÄ 4 G1

28 20 23 19 17 25 21 18 14 14 28 22 16 14 17 19 17 25 28 26 11 10 20 24 21 15 23

24 26 21 15 19 20 16 67 19 28 16 20 14 18 23 25 19 11 14 14 26 25 26 19 16 18 10

24 25 11 9 23 26 25 23 18 18 14 9 13 22 22 12 18 10 16 17 19 25 21 30 23 27 17

25 18 19 18 15 24 24 24 10 10 24 17 21 20 29 12 10 16 22 26 11 17 27 31 25 28 26

10 18 11 20 26 19 31 19 22 20 26 20 12 11 2 14 26 26 24 19 16 18 12 17 17 25 24

13 24 12 19 25 17 23 23 24 18 27 20 12 19 4 12 27 27 21 21 14 17 12 17 17 26 25

34 28 28 18 16 25 17 26 11 11 26 20 18 17 1 17 14 22 28 28 13 4 13 19 25 19 27

20 14 15 30 28 34 23 20 6 10 24 19 22 20 23 28 17 24 20 18 4 10 19 24 22 12 12

14 12 17 26 34 28 17 15 13 17 25 17 21 28 15 9 25 25 21 20 10 18 11 16 14 25 22

19 11 24 19 5 12 24 28 28 20 21 26 26 11 24 26 12 20 15 17 15 17 25 17 18 9 19

26 25 11 10 24 25 25 26 19 27 28 19 7 20 14 21 27 19 21 21 24 20 21 26 18 19 10

20 20 16 15 17 16 16 18 25 33 20 28 15 16 19 26 20 12 14 14 28 24 26 20 12 11 4

25 17 19 24 22 30 26 26 11 6 21 16 27 28 30 16 15 23 27 27 12 11 20 26 25 18 26

10 20 25 32 24 16 12 13 25 20 16 21 31 31 28 16 17 17 21 21 26 25 18 11 9 20 21

20 12 15 19 17 25 29 27 13 13 27 21 15 13 16 28 28 35 24 22 6 15 24 29 28 21 28

20 20 7 8 24 25 29 28 21 21 19 13 7 21 16 15 34 28 17 15 14 23 24 29 28 29 20

UÀÄt¸ÀASÉåAiÀÄ°è 18QÌAvÀ PÀrªÉÄAiÀiÁzÀgÉ CzÀÄ C±ÀĨsÀ : : 19 jAzÀ 36gÀªÀgÉUÉ GvÀÛªÀÄ JAzÀÄ w½AiÀĨÉÃPÀÄ.

27 27 13 4 18 20 24 24 17 25 22 15 11 26 20 14 22 15 27 28 27 18 17 22 28 29 21

21 13 26 17 5 11 15 18 15 23 26 29 25 12 25 19 5 13 25 27 28 18 24 28 24 14 22

9 17 11 17 23 15 14 13 16 18 25 20 19 24 10 14 28 28 21 20 17 27 29 28 15 21 17

25 18 20 18 16 26 28 26 10 3 19 12 18 17 20 24 22 30 30 29 15 6 24 22 33 28 33

24 26 12 12 24 24 26 26 19 12 11 4 9 26 20 26 30 22] 22 23 22 13 15 19 30 33 28


98 24

¸ÀAQë¥ÀÛ AiÀÄeÉÆÕÃ¥À«ÃvÀzsÁgÀuÉ ¸ÀvÀìAUÀ±ÀÑ «ªÉÃPÀ±ÀÑ ¤ªÀÄð®A £ÀAiÀÄ£ÀzÀéAiÀĪÀiï | AiÀĸÀå £Á¹Û £ÀgÀB ¸ÉÆÄAzsÀB PÀxÀA £À ¸ÁåzÀªÀiÁUÀðUÀB || ¸ÀvÀìAUÀ ºÁUÀÆ «ªÉÃPÀ - EªÉgÀqÀÆ ¤ªÀÄð®ªÁzÀ JgÀqÀÄ PÀtÄÚUÀ½zÀÝAvÉ. AiÀiÁjUÉ EªÉgÀqÀÆ E®èªÉÇà CªÀ£ÀÄ PÀÄgÀÄqÀ£Éà ¸Àj. EAvÀºÀªÀ£ÀÄ zÁj vÀ¥Àà¢gÀÄvÁÛ£ÉAiÉÄÃ? d£Àä£Á eÁAiÀÄvÉà ±ÀÆzÀæB PÀªÀÄðuÁ eÁAiÀÄvÉà ¢édB | ªÉÃzÀ¥ÁoÉãÀ «¥ÀævÀéA §æºÀäeÁÕ£ÉãÀ ¨ÁæºÀätB || ºÀÄlÄÖ ª ÁUÀ AiÀiÁªÀ ¸ÀA¸ÁÌ g ÀªÀÇ EgÀĪÀÅ¢®è ª ÁzÀÝ j AzÀ CªÀ£ÀÄ ±ÀÆzÀæ£É¤¸ÀÄvÁÛ£É. DzÀgÉ G¥À£ÀAiÀÄ£À, UÁAiÀÄwæà G¥ÀzÉñÀ, ¸ÀAzsÁåªÀAzÀ£É, zÉêÀgÀ¥ÀÆeÁ EvÁå¢UÀ½AzÀ ¢éd£É¤¸ÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ ªÉÃzÁzsÀåAiÀÄ£À¢AzÀ «¥Àæ£É¤¹ §æºÀäeÁÕ£À ¥ÀqÉzÀÄ ¨ÁæºÀät J¤¸ÀÄvÁÛ£É. ¢éd£ÁUÀ®Ä G¥À£ÀAiÀÄ£ÀªÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. AiÀÄeÉÆÕÃ¥À«vÀzsÁgÀuÉ DUÀ¨ÉÃPÀÄ. F AiÀÄeÉÆÕÃ¥À«ÃvÀPÀÆÌ ¸ÀA¸ÁÌgÀªÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. ¨ÁæºÀätgÀÄ ºÀwÛAiÀÄ £ÀÆ°£À d¤ªÁgÀªÀ£ÀÄß ºÁQPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. EzÀÄ ªÀÄÆgÀÄ J¼ÉUÀ½zÀÄÝ 96 CAUÀÄ® GzÀÝ«gÀ¨ÉÃPÀÄ. D ªÀÄÆgÀÄ J¼ÉUÀ¼À®Æè ªÀÄÆgÀÄ-ªÀÄÆgÀÄ J¼ÉUÀ½zÀÄÝ MlÄÖ MA¨sÀvÀÄÛ J¼É DUÀÄvÀÛzÉ. EzÀPÉÌ MAzÀÄ §æºÀäUÀæAy EgÀ¨ÉÃPÀÄ. F AiÀÄeÉÆÕÃ¥À«ÃvÀªÀÅ JqÀ¨sÀÄdzÀ ªÉÄð¤AzÀ §®¨sÁUÀzÀ°è PɼÀUÉ CAzÀgÉ £Á©üAiÀĪÀgÉUÉ EgÀ¨ÉÃPÀÄ. CzÀÄ £Á©üUÉ ªÉÄïÁUÀ°Ã PɼÀUÁUÀ°Ã ºÉÆÃUÀ¨ÁgÀzÀÄ. ¸ÀAPÀ®à : DZÀªÀÄ£À ªÀiÁr, ¥ÁæuÁAiÀiÁªÀÄ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀAPÀ®à - ±ÀĨsÉà ±ÉÆèsÀ£Éà ªÀÄĺÀÆvÉðà ................ KªÀA UÀÄt «±ÉõÀt «²µÁÖAiÀiÁA ±ÀĨsÀwxË ªÀĪÀÄ ¸ÀPÀ®«zsÀ ±ËævÀ¸ÁävÀð ¤vÀåPÀªÀiÁð£ÀĵÁ×£ÀAiÉÆÃUÀåvÁ¹zÀÞöåxÀðA (D±ËZÀ¥ÀjºÁgÁxÀðA) CgÀÄAzsÀwøÀ»vÀPÀ±Àå¥Á¢ ¸À¥ÀÛµÀåðAvÀUÀðvÀ ªÀÄ£ÀÄ£ÁªÀÄPÀ ²æèsÁgÀwÃgÀªÀÄt ªÀÄÄRå¥ÁæuÁAvÀUÀðvÀ ²æêÉÃzÀªÁå¸À ¥ÉæÃgÀtAiÀiÁ ªÀÄ£ÀÄ£ÁªÀÄPÀ ²æèsÁgÀwÃgÀªÀÄt ªÀÄÄRå¥ÁæuÁAvÀUÀðvÀ ²æêÉÃzÀªÁå¸À¦æÃvÀåxÀðA AiÀÄeÉÆÕÃ¥À«ÃvÁ©üªÀÄAvÀætA ¥Áæt¥ÀæwµÁ×A ZÀ PÀjµÉåà | JAzÀÄ ºÉý AiÀÄeÉÆÕÃ¥À«ÃvÀªÀ£ÀÄß MAzÀÄ ªÀÄÄvÀÄÛUÀzÀ ©r J¯É CxÀªÁ vÁªÀÄæzÀ vÀmÉÖAiÀÄ°èlÄÖ ºÀvÀÄÛ ¸Áj UÁAiÀÄwæ ªÀÄAvÀæ¢AzÀ C©üªÀÄAwæ¸À¨ÉÃPÀÄ. (G¥ÁPÀªÀÄðzÀ°è ¸À¥ÀÛ¶ðUÀ¼À §½ ElÄÖ vÀAzÀ d¤ªÁgÀªÀ£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¸À¨ÉÃPÀÄ. D AiÀÄeÉÆÕÃ¥À«ÃvÀzÀ°è zÉêÀvÁªÁºÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß F ªÀÄÄAzÉ ºÉýzÀAvÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ.)

NA NAPÁgÁAvÀUÀðvÀ ªÀÄ£ÀÄ£ÁªÀÄPÀ ¨sÁgÀwÃgÀªÀÄt ªÀÄÄRå¥ÁæuÁAvÀUÀðvÀ C¤gÀÄzÀÞA ¥ÀæxÀªÀÄ vÀAvË £Àå¸Á«Ä | NA CUÀßöåAvÀUÀðvÀ ªÀÄ£ÀÄ£ÁªÀÄPÀ ¨sÁgÀwÃgÀªÀÄt ªÀÄÄRå¥ÁæuÁAvÀUÀðvÀ ¥ÀæzÀÄåªÀÄßA ¢éwÃAiÀÄ vÀAvË £Àå¸Á«Ä | NA £ÁUÁAvÀUÀðvÀ ªÀÄ.¨sÁ.ªÀÄÄ. ¸ÀAPÀµÀðtA vÀÈwÃAiÀÄvÀAvË £Àå¸Á«Ä | NA ¸ÉÆêÀiÁAvÀUÀðvÀ ªÀÄ.¨sÁ.ªÀÄÄ. ªÁ¸ÀÄzÉêÀA ZÀvÀÄxÀðvÀAvË £Àå¸Á«Ä | NA ¦vÀæAvÀUÀðvÀ ªÀÄ.¨sÁ.ªÀÄÄ. £ÁgÁAiÀÄtA ¥ÀAZÀªÀÄvÀAvË £Àå¸Á«Ä | NA ¥ÀæeÁ¥ÀvÀåAvÀUÀðvÀ ªÀÄ.¨sÁ.ªÀÄÄ. ªÁ¸ÀÄzÉêÀA µÀµÀÖvÀAvË £Àå¸Á«Ä | NA ªÁAiÀÄÄéAvÀUÀðvÀ ªÀÄ.¨sÁ.ªÀÄÄ. ¸ÀAPÀµÀðtA ¸À¥ÀÛªÀÄvÀAvË £Àå¸Á«Ä | NA¸ÀÆAiÀiÁðAvÀUÀðvÀ ªÀÄ.¨sÁ.ªÀÄÄ. ¥ÀæzÀÄåªÀÄßA CµÀÖªÀÄvÀAvË £Àå¸Á«Ä | NA «±ÉéÃzÉêÁAvÀUÀðvÀ ªÀÄ.¨sÁ.ªÀÄÄ. C¤gÀÄzÀÞA £ÀªÀªÀÄvÀAvË £Àå¸Á«Ä || NA wæUÀÄtÂÃPÀÈvÀ¥ÀæxÀªÀÄvÀAvË IÄUÉéÃzÀA vÀvÀàçw¥ÁzÀåA ªÀÄ.¨sÁ.ªÀÄÄ. C¤gÀÄzÀÞªÀiÁªÁºÀAiÀiÁ«Ä | NA wæ U ÀÄt à PÀÈvÀ¢é w ÃAiÀÄvÀAvË AiÀÄdĪÉÃðzÀA vÀvÀà ç w ¥ÁzÀåA ªÀÄ.¨sÁ.ªÀÄÄ.¥ÀæzÀÄåªÀÄߪÀiÁªÁºÀAiÀiÁ«Ä | NA wæUÀÄtÂÃPÀÈvÀvÀÈwÃAiÀÄvÀAvË ¸ÁªÀĪÉÃzÀA vÀvÀàçw¥ÁzÀåA ªÀÄ.¨sÁ.ªÀÄÄ. ¸ÀAPÀµÀðtªÀiÁªÁºÀAiÀiÁ«Ä | NA CxÀªÀðªÉÃzÀA vÀvÀàçw¥ÁzÀåA ªÀÄ.¨sÁ.ªÀÄÄ. ªÁ¸ÀÄzÉêÀA UÀæAxË DªÁºÀAiÀiÁ«Ä| «µÀÄÚA DªÁºÀAiÀiÁ«Ä | §æºÁätA DªÁºÀAiÀiÁ«Ä | gÀÄzÀæA DªÁºÀAiÀiÁ«Ä | £ÀAvÀgÀ ºÀvÀÄÛ UÁAiÀÄwæà d¥À ªÀiÁr AiÀÄeÉÆÕÃ¥À«ÃvÀªÀ£ÀÄß F PɼÀV£À ªÀÄAvÀæ¢AzÀ ¸ÀÆAiÀÄð¤UÉ vÉÆÃj¸À¨ÉÃPÀÄ. “GzÀÄvÀåA eÁvÀªÉÃzsÀ¸ÀA zÉêÀA ªÀºÀAw PÉÃvÀªÀB | zÀȱÉà «±ÁéAiÀÄ ¸ÀÆAiÀÄðA||” JAzÀÄ. AiÀÄeÉÆÕÃ¥À«ÃvÀªÀ£ÀÄß §® ªÉÄïÁãUÀzÀ°è »rzÀÄ PÉÆAqÀÄ JqÀ CAUÉÊAiÀÄ£ÀÄß PɼÀ¨sÁUÀ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À ªÀÄAvÀæªÀ£ÀÄß ºÉüÀÄvÁÛ AiÀÄeÉÆÕÃ¥À«ÃvÀªÀ£ÀÄß JqÀ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ®Æ §®¨sÀÄdzÀ PɼÀUÀÆ §gÀĪÀAvÉ zsÀj¹ DZÀªÀÄ£À ªÀiÁr 10 UÁAiÀÄwæà d¥À ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. §æºÀäZÁjUÀ¼ÀÄ MAzÉà AiÀÄeÉÆÕÃ¥À«ÃvÀ zsÀj¸À¨ÉÃPÀÄ. UÀȺÀ¸ÀÜgÀÄ UÀȺÀ¸ÁܱÀæªÀÄ ¹zÀÞöåxÀðªÁV F PɼÀV£À ªÀÄAvÀæUÀ¼À£ÀÄß ºÉý E£ÉÆßAzÀÄ AiÀÄeÉÆÕÃ¥À«ÃvÀ zsÀj¸À¨ÉÃPÀÄ. GvÀÛjÃAiÀiÁxÀðªÁV vÀÈwÃAiÀÄ AiÀÄeÉÆÕÃ¥À«ÃvÀªÀ£ÀÄß, ¸ÀºÁAiÀiÁxÀðªÁV ZÀvÀÄxÀð AiÀÄeÉÆÕÃ¥À«ÃvÀªÀ£ÀÆß zsÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. AiÀÄeÉÆÕÃ¥À«ÃvÀA ¸ÀºÀdA §æºÀäuÉÆà «zÀĵÁA ¦æAiÀÄA | ±ËævÀ¸ÁävÁð¢PÁ£ÁA ZÀ PÀªÀÄðuÁªÀÄ¢üPÁgÀzÀªÀiï | ªÀĪÀÄ ¨ÁæºÀätå¹zÀÞöåxÀðA ªÀºÁ«Ä vÁéªÀÄvÀA¢ævÀB |


24 99

¥Á«vÀæöåA §®ªÀiÁAiÀÄĵÀåA ²æAiÀÄA PÁAwªÀÄgÉÆÃUÀvÁªÀiï | ºÀjvÀzÀãPÀÛ¸ÉêÁA ZÀ ¸ÀzÁ PÀÄgÀÄ dUÀwàçAiÀÄ | Ew ¸ÀA¥ÁæxÀåð «¥Àæ¸ÀÄÛ G¥À«ÃvÀA ªÀºÉÃvï vÀvÀB | AiÀÄeÉÆÕÃ¥À«ÃvÀzsÁgÀtªÀÄAvÀæB - AiÀÄeÉÆÕÃ¥À«ÃvÀ Ew ªÀÄAvÀæ¸Àå ¥ÀgÀ§æºÀä IĶB ¥ÀgÀªÀiÁvÁä zÉêÀvÁ wæµÀÖ¥ï bÀAzÀB AiÀÄeÉÆÕÃ¥À«ÃvÀ zsÁgÀuÉà «¤AiÉÆÃUÀB | AiÀÄeÉÆÕÃ¥À«ÃvÀA ¥ÀgÀªÀÄA ¥À«vÀæA ¥ÀæeÁ¥ÀvÉÃAiÀÄðvï ¸ÀºÀdA ¥ÀÄgÀ¸ÁÛvï | DAiÀÄĵÀåªÀÄUÀæöåA ¥ÀæwªÀÄÄAZÀ ±ÀĨsÀæA AiÀÄeÉÆÕÃ¥À«ÃvÀA §®ªÀĸÀÄÛ vÉÃdB || (G¥ÁPÀÈvË ¸ÀÆvÀPÉà ZÀ UÀvÉà ªÀiÁ¸ÀZÀvÀĵÀÖAiÉÄà | zsÀÈvÁé £ÀªÉÇÃ¥À«ÃvÀA ZÀ «¸ÀÈeÉÃfÓÃtðPÀA vÀxÁ ||) AiÀÄeÉÆÕÃ¥À«ÃvÀ «¸Àdð£À PÀæªÀÄ - UÁAiÀÄwæ ªÉÃzÀªÀiÁvÁ¢ ¸ÀÆvÀægÀÆ¥ÉÃt wµÀÖ¹ | ¥ÀƪÀð¸ÀÆvÀæUÀvÀA vÉÃeÉÆà £ÀÆvÀ£Éà ¸ÁÜ¥ÀAiÀiÁªÀÄåºÀªÀiï | G¥À«ÃvÀA ©ü£ÀßvÀAvÀÄA fÃtðA PÀ±Àä®zÀƶvÀªÀiï | «¸ÀÈeÁ«Ä d¯Éà §æºÀäªÀZÉÆðà ¢ÃWÁðAiÀÄÄgÀ¸ÀÄÛ ªÉÄà || »ÃUÉ ºÉý AiÀÄeÉÆÕÃ¥À«ÃvÀªÀ£ÀÄß ¥ÁzÀzÀ PÀqɬÄAzÀ vÉUÉzÀÄ “¸ÀªÀÄÄzÀæA UÀZÀÒ ¸ÁéºÁ” JAzÀÄ ¤Ãj£À°è ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ. ¥ÀAZÀUÀªÀåªÉÄaî£À (DµÁqÀ ±ÀÄzÀÞ zÁézÀ²Ã) UÉÆêÀÄÆvÀæªÀ£ÀÄß UÁAiÀÄwæà ªÀÄAvÀæ¢AzÀ, UÉÆêÀÄAiÀĪÀ£ÀÄß UÀAzsÀzÁégÁA zÀÄgÁzsÀµÁðA ¤vÀå¥ÀĵÁÖA PÀjötÂêÀiï | F±ÀéjÃA ¸ÀªÀð¨sÀÆvÁ£ÁA vÁ«ÄºÉÆÃ¥ÀºÀéAiÉÄà ²æAiÀÄA || F ªÀÄAvÀæ¢AzÀ, ºÁ®£ÀÄß D¥ÁåAiÀĸÀé ¸ÀªÉÄÃvÀÄvÉà «±ÀévÀ¸ÉÆìêÀĪÀȵÀÚöåA ¨sÀªÁ ªÁd¸Àå ¸ÀAUÀxÉà || F ªÀÄAvÀæ¢AzÀ, ªÉƸÀgÀ£ÀÄß, zÀ¢üPÁæªÉÇÚà CPÁjµÀA fµÉÆÚÃgÀ±Àé¸Àå ªÁf£ÀB, ¸ÀÄgÀ©ü£ÉÆà ªÀÄÄSÁPÀgÀvï ¥ÀætDAiÀÄÆA¶ vÁjµÀvï || F ªÀÄAvÀæ¢AzÀ, vÀÄ¥ÀàªÀ£ÀÄß ±ÀÄPÀæªÀĹ eÉÆåÃwgÀ¹ F ªÀÄAvÀæ¢AzÀ, ¥ÁvÉæAiÀÄ°è ºÁQ MAzÀÄ zÀ¨sÉðAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ NAPÁgÀ¢AzÀ PÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ. ¥Áæ±À£ÀªÀÄAvÀæ AiÀÄvÀÛ÷éUÀ¹ÜUÀvÀA ¥Á¥ÀA zÉúÉà wµÀ×w ªÀiÁªÀÄPÉà | ¥Áæ±À£ÁvÀàAZÀUÀªÀå¸Àå zÀºÀvÀåVßjªÉÃAzsÀ£ÀªÀiï || F ªÀÄAvÀæªÀ£ÀÄß ºÉý ¥Áæ±À£À ªÀiÁr DZÀªÀÄ£À ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ.

|| ²æêÀÄ£ÀäzsÀéªÀ®è¨sÀ d£ÁzÀð£À ªÁ¸ÀÄzÉêÁAiÀÄ £ÀªÀÄB ||

vÀ¥Àðt ¸ÀAPÀ®àUÀ¼ÀÄ DZÀªÀÄ£À ªÀiÁr ¥À«vÀæzsÁgÀt ªÀÄAvÀæ - ¥À«vÀæA vÉà «vÀvÀA §æºÀät¸ÀàvÉà ¥Àæ¨sÀÄUÁðvÁæt ¥ÀAiÉÄÃ𶠫±ÀévÀB | CvÀ¥ÀÛvÀ£ÀÆ£Àð vÀzÁªÉÆà C±ÀÄßvÉà ±ÀÈvÁ¸À EzÀéºÀAvÀ¸ÀÛvÀìªÀiÁ±ÀvÀ || JAzÀÄ ¥À«vÀæªÀ£ÀÄß zsÁgÀuÉ ªÀiÁr, ¥ÀÄ£ÀgÁZÀªÀÄ£À, ¥ÁæuÁAiÀiÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ F ªÀÄÄAzÉ w½¹gÀĪÀAvÉ ¸ÀAPÀ®à ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. ²æà UÉÆëAzÀ UÉÆëAzÀ «µÉÆÚÃgÁdÕAiÀiÁ ¥ÀæªÀvÀðªÀiÁ£À¸Àå CzÀå §æºÀätB ¢éwÃAiÀÄ¥ÀgÁzsÉðÃ, ±ÉéÃvÀªÀgÁºÀPÀ¯ÉàÃ, ªÉʪÀ¸ÀévÀªÀÄ£ÀéAvÀgÉÃ, PÀ°AiÀÄÄUÉÃ, ¥ÀæxÀªÀÄ¥ÁzÉÃ, dA§Æ¢éÃ¥É, ¨sÀgÀvÀªÀµÉðÃ, ¨sÀgÀvÀRAqÉÃ, zÀAqÀPÁgÀuÉåÃ, UÉÆÃzÁªÀAiÀiÁðB zÀQëuÉà wÃgÉà ±Á°ªÁºÀ£À±ÀPÉÃ, ¨ËzÁÞªÀvÁgÉÃ, gÁªÀÄPÉëÃvÉæÃ, ¸Á°UÁæªÀÄ ºÀj UÀÄgÀÄ ªÀÈAzÁªÀ£À-«µÀÄÚ-ªÉʵÀÚªÀ ¸À¤ßzsË C¹ä£ï ªÀvÀðªÀiÁ£Éà ZÁAzÀæªÀiÁ£ÉãÀ ¥Àæ¨sÀªÁ¢ µÀ¶×¸ÀAªÀvÀìgÁuÁA ªÀÄzsÉåÃ..... ¸ÀAªÀvÀìgÉÃ, GvÀÛgÁAiÀÄuÉà / zÀQëuÁAiÀÄ£ÉÃ, ..... IÄvË, ..... ªÀiÁ¸ÉÃ, ±ÀÄPÀè¥ÀPÉëà /PÀȵÀÚ¥ÀPÉëà ..... wxË, ..... ªÁ¸ÀgÀ AiÀÄÄPÁÛAiÀiÁA «µÀÄÚ£ÀPÀëvÀæ, «µÀÄÚAiÉÆÃUÀ, «µÀÄÚPÀgÀt KªÀA UÀÄt«±ÉõÀt «²µÁÖAiÀiÁA ¥ÀÄtåwxË ..... (¥ÁæaãÁ«Ãw) (F ¸ÀAPÀ®àªÀ£ÀÄß ªÉÆzÀ®°è ºÉýPÉÆAqÀÄ, AiÀiÁªÀ ¸ÀAzÀ¨sÀð ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛªÁV vÀ¥Àðt PÉÆqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉÆà D ¸ÀAPÀ®àªÀ£ÀÄß ¸ÉÃj¹ ºÉý vÀ¥Àðt PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ). 1. PÁ®±ÁæzÀÞ CxÀªÁ ªÀiÁvÁ¦vÀÈUÀ¼À ªÁ¶ðPÀ ±ÁæzÁÞAUÀ (EzÀ£ÀÄß vÀ£Àß vÀAzÉ, vÁ¬Ä CxÀªÁ vÁ¬ÄAiÀÄ vÀAzÉ CxÀªÁ vÁ¬ÄAiÀÄ vÁ¬Ä EªÀgÀ PÁ®±ÁæzÀÞ CxÀªÁ ¥ÀæwªÁ¶ðPÀ ±ÁæzÀÞzÀ°è ºÉýPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ. AiÀiÁgÀ ±ÁæzÀÞªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉÆà D ªÀUÀðzÀ°è£À ªÀÄƪÀjUÉ ªÀiÁvÀæ ªÀÄÆgÀÄ- ªÀÄÆgÀÄ ¸À® C¥À¸ÀªÀå¢AzÀ w®¸À»vÀ vÀ¥Àðt PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ). C¸Àävï ¦vÀæAvÀUÀðvÀ ªÀÄ£ÀÄ£ÁªÀÄPÀ ²æà ¨sÁgÀwÃgÀªÀÄt ªÀÄÄRå¥ÁæuÁAvÀUÀðvÀ ²æêÀÄ£ÀäzsÀéªÀ®è¨sÀ d£ÁzÀð£À ªÁ¸ÀÄzÉêÀ ¥ÉæÃgÀuÁAiÀÄ, ²æêÀÄ£ÀäzsÀéªÀ®è¨sÀ d£ÁzÀð£À ªÁ¸ÀÄzÉêÀ ¦æ à vÀåxÀðA ¦vÀÈuÁªÀÄPÀë A iÀÄ ¥ÀÄtå ¯ÉÆÃPÁªÁ¥ÀÛ ö åxÀðA ¦vÀÄB/ªÀiÁvÀÄB/ªÀiÁvÁªÀĺÀ¸Àå/ªÀiÁvÁªÀĺÁå/ ¥Àæw¸ÁAªÀvÀìjPÀ ±ÁæzÁÞAUÀ (zÉñÀ, PÁ®zÉúÀzsÀªÀÄð ªÉÊ¥ÀjÃvÉåãÀ) ¥ÀgÉĺÀ¤ PÀvÀðªÀå w®vÀ¥ÀðtA (C¥ÀPÀȵÀå) ¸ÀzÀåB PÀjµÉåà || 2. CªÀiÁªÁ¸Éå / zÀ±Àð (F ¸ÀAPÀ®àªÀ£ÀÄß CªÀiÁªÁ¸ÉåAiÀÄ ¢£À- CAzÀgÉ ¥ÀAZÁAUÀzÀ°è ‘zÀ±Àð’ JAzÀÄ ¸ÀÆa¹gÀĪÀ ¢£À- vÀ¥Àðt PÉÆqÀĪÁUÀ ºÉýPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. EzÀ£ÀÄß ¦vÀÈ, ¦vÁªÀĺÀ, ¥Àæ¦vÁªÀĺÀ, ªÀiÁvÀÈ, ¦vÁªÀÄ», ¥Àæ¦vÁªÀÄ», ªÀiÁvÁªÀĺÀ, ªÀiÁvÀÄB ¦vÁªÀĺÀ,


100 24

ªÀiÁvÀÄB ¥Àæ¦vÁªÀĺÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁvÁªÀÄ», ªÀiÁvÀÄB ¦vÁªÀÄ», ªÀiÁvÀÄB ¥Àæ¦vÁªÀÄ» F ºÀ£ÉßgÀqÀÄ d£ÀPÉÌ ªÀiÁvÀæ w®¸À»vÀ C¥À¸ÀªÀå¢AzÀ vÀ¥Àðt PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ). C¸Àävï (¦vÁæ¢ zÁézÀ±À) ¦vÀÈuÁA (¦vÁæ¢ zÁézÀ±À¦vÀÈuÁA ªÀÄzsÉåà ªÀiÁvÀȪÀUÀð/ªÀiÁvÁªÀĺÀªÀUÀð/ªÀiÁvÁªÀÄ»ªÀUÀðA ¥ÀjvÀådå EvÀgÉõÁA) ¦vÀÈuÁªÀÄAvÀUÀðvÀ ªÀÄ£ÀÄ£ÁªÀÄPÀ ²æ à ¨s Á gÀwÃgÀªÀÄtªÀÄÄRå¥Áæ u ÁAvÀUÀðvÀ ²æêÀÄ£ÀäzsÀéªÀ®è¨sÀd£ÁzÀð£À ªÁ¸ÀÄzÉêÀ¥ÉæÃgÀtAiÀiÁ, ²æêÀÄ£ÀäzsÀéªÀ®è¨sÀd£ÁzÀð£À ªÁ¸ÀÄzÉêÀ ¦æÃvÀåxÀðA ¦vÀÈuÁªÀÄPÀëAiÀÄ ¥ÀÄtå¯ÉÆÃPÁªÁ¥ÀÛöåxÀðA zÀ±Àð±ÁæzÁÞAUÀ / zÀ±Àð¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ w®vÀ¥ÀðtA PÀjµÉåà || 3. ¸ÀAPÀæªÀÄt (F ¸ÀAPÀ®àªÀ£ÀÄß GvÀÛgÁAiÀÄt ¥ÀÄtåPÁ® CxÀªÁ zÀQëuÁAiÀÄ£À ¥ÀÄtåPÁ® CxÀªÁ EvÀgÀ ¸ÀAPÀæªÀÄt¢£ÀUÀ¼À°è vÀ¥Àðt PÉÆqÀĪÁUÀ ºÉýPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. EzÀ£ÀÄß ªÀÄÈvÀgÁzÀ ¸ÀªÀĸÀÛ§AzsÀÄUÀ½UÀÆ, ªÉÄÃ¯É ºÉýzÀ 12 d£ÀUÀ½UÉ ªÀÄÆgÀĪÀÄÆgÀgÀAvÉAiÀÄÆ, G½zÀªÀjUÉ CªÀgÀªÀgÀ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ vÀ¥Àðt PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ). GvÀÛgÁAiÀÄuÉà ªÀÄPÀgÀ¸ÀAPÀæªÀÄt ªÀĺÁ¥ÀªÀðPÁ¯Éà / zÀQëuÁAiÀÄ£Éà PÀPÁðlPÀ ¸ÀAPÀæªÀÄt ªÀĺÁ¥ÀªÀðPÁ¯Éà (¥Àæw ¸ÀAPÀæªÀÄtzÀ°èAiÀÄÆ DAiÀiÁ ¸ÀAPÀæªÀÄtzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ºÉýPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ) ¦vÁæ¢ ¸ÀªÀĸÀÛ¦vÀÈuÁªÀÄAvÀUÀðvÀªÀÄ£ÀÄ£ÁªÀÄPÀ ²æèsÁgÀwÃgÀªÀÄt ªÀÄÄRå¥Áæ u ÁAvÀUÀðvÀ ²æ à ªÀÄ£Àäzs À é ª À®è ¨ s À d£ÁzÀð£ÀªÁ¸ÀÄzÉêÀ¥Éæ à gÀtAiÀiÁ ²æêÀÄ£ÀäzsÀéªÀ®è¨sÀd£ÁzÀð£ÀªÁ¸ÀÄzÉêÀ¦æÃvÀåxÀðA ¸ÀzÀåB w®vÀ¥ÀðtA PÀjµÉåà || 4. ¸ÀÆAiÀÄðUÀæºÀt / ZÀAzÀæUÀæºÀt (F ¸ÀAPÀ®àªÀ£ÀÄß ¸ÀÆAiÀÄðUÀæºÀt / ZÀAzÀæUÀæºÀtPÁ®zÀ°è vÀ¥ÀðtPÉÆqÀĪÁUÀ ºÉýPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. EzÀ£ÀÄß ¸ÀªÀĸÀÛ¦vÀÈUÀ½UÀÆ C¥À¸ÀªÀå¢AzÀ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ). ¸ÀÆAiÉÆðÃ¥ÀgÁUÀ ¥ÀÄtåPÁ¯ÉÃ/ZÀAzÉÆæÃ¥ÀgÁUÀ ¥ÀÄtåPÁ¯Éà ¦vÁæ¢ ¸ÀªÀĸÀÛ ¦vÀÈuÁ ªÀÄPÀëAiÀÄ¥ÀÄtå¯ÉÆÃPÁªÁ¥ÀÛöåxÀðA ¦vÁæ¢ ¸ÀªÀĸÀÛ¦vÀÈuÁªÀÄAvÀUÀðvÀ ªÀÄ£ÀÄ£ÁªÀÄPÀ ²æèsÁgÀwÃgÀªÀÄtªÀÄÄRå¥ÁæuÁAvÀUÀðvÀ ²æêÀÄ£ÀäzsÀéªÀ®è¨sÀd£ÁzÀð£À ªÁ¸ÀÄzÉêÀ ¥ÉæÃgÀtAiÀiÁ ²æêÀÄ£ÀäzsÀéªÀ®è¨sÀd£ÁzÀð£ÀªÁ¸ÀÄzÉêÀ¦æÃvÀåxÀðA ¸ÀzÀåB w®vÀ¥ÀðtA PÀjµÉåÃ|| 5. ¦vÀÈ¥ÀPÀë / ªÀĺÁ®AiÀÄ (EzÀ£ÀÄß ¦vÀÈ¥ÀPÀëzÀ°è ¥Àæw¤vÀåzÀ®Æè CxÀªÁ ¥ÀPÀë (±ÁæzÀÞ ªÀiÁrzÀ ¢£ÀzÀ°è CxÀªÁ ªÀĺÁ®AiÀÄ CªÀiÁªÁ¸ÉåAiÀÄAzÀÄ ¸ÀªÀĸÀÛ¦vÀÈUÀ½UÀÆ vÀ¥Àðt PÉÆqÀĪÁUÀ ºÉýPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ). PÀ£ÁåUÀvÉà ¸À«vÀj DµÁqsÁ墥ÀAZÀªÀĺÁ C¥ÀgÀ¥ÀPÉëà ¸ÀPÀÈ£ï ªÀĺÁ®AiÀÄ ¥ÀªÀðPÁ¯Éà / ªÀĺÁ®AiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ / ªÀĺÁ®AiÀıÁæzÁÞAUÀ ¦vÁæ¢ ¸ÀªÀĸÀÛ ¦vÀÈuÁªÀÄPÀëAiÀÄ ¥ÀÄtå¯ÉÆÃPÁªÁ¥ÀÛöåxÀðA ¦vÁæ¢ ¸ÀªÀĸÀÛ¦vÀÈuÁªÀÄAvÀUÀðvÀ

²æèsÁgÀwÃgÀªÀÄt ªÀÄÄRå¥ÁæuÁAvÀUÀðvÀ ²æêÀÄ£ÀäzsÀéªÀ®è¨sÀ d£ÁzÀð£ÀªÁ¸ÀÄzÉêÀ ¥ÉæÃgÀtAiÀiÁ ²æêÀÄ£ÀäzsÀéªÀ®è¨sÀd£ÁzÀð£ÀªÁ¸ÀÄzÉêÀ¦æÃvÀåxÀðA ¸ÀzÀåB w®vÀ¥ÀðtA PÀjµÉåà || PÉÆ£ÉAiÀÄ°è F PɼÀV£À ªÀÄAvÀæªÀ£ÀÄß ºÉýPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ vÀ¥ÀðtªÀ£ÀÄß PÀæªÀħzÀÞªÁzÀ ¸ÀA¸ÁÌgÀ«®èzÉ ªÀÄÈvÀgÁzÀªÀjUÁV PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. D§æºÀä¸ÀÛA§¥ÀAiÀÄðAvÀA zÉêÀ¶ð¦vÀȪÀiÁ£ÀªÁB | vÀÈ¥ÀåAvÀÄ ¦vÀgÀ¸ÀìªÉðà ªÀiÁvÀȪÀiÁvÁªÀĺÁzÀAiÀÄB || CwÃvÀPÀÄ®PÉÆÃnãÁA ¸À¥ÀÛ¢éÃ¥À¤ªÁ¹£ÁªÀiï | D§æ º Àä¨s À ĪÀ£Á¯ÉÆè à PÁ¢zÀªÀĸÀÄÛ w¯ÉÆÃ(PÀıÉÆÃ)zÀPÀªÀiï || £ÀAvÀgÀ AiÀÄeÉÆÕÃ¥À«ÃvÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁ¯ÁPÁgÀªÁV ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¨sÁUÀªÀ£ÀÄß G½zÀ ¤Ãj¤AzÀ F ªÉÄð£À ªÀÄAvÀæ ºÉýPÉÆAqÀÄ »Ar PÀtÂÚUÉ MwÛPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. AiÉÄà PÉà ZÁ¸ÀävÀÄ̯Éà eÁvÁ C¥ÀÄvÁæ UÉÆÃwæuÉÆà ªÀÄÈvÁB | vÉà UÀȺÀÚAvÀÄ ªÀÄAiÀiÁ zÀvÀÛA ¸ÀÆvÀ椶ëÃqÀ£ÉÆÃzÀPÀªÀiï || PÉÆ£ÉAiÀÄ°è F PɼÀV£À ªÀÄAvÀæ ºÉýPÉÆAqÀÄ ¸ÀªÀÄ¥ÀðuÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. AiÀĸÀå ¸ÀäøvÁå ZÀ £ÁªÉÆÃPÁÛöå vÀ¥À¸ÀÛ¥ÀðtQæAiÀiÁ¢µÀÄ | £ÀÆå£ÀA ¸ÀA¥ÀÆtðvÁA AiÀiÁw ¸ÀzÉÆåà ªÀAzÉà vÀªÀÄZÀÄåvÀªÀiï || ªÀÄAvÀæ»Ã£ÀA QæAiÀiÁ»Ã£ÀA ¨sÀQۻãÀA d£ÁzÀð£À | AiÀÄvÀÌøvÀA vÀÄ ªÀÄAiÀiÁ zÉêÀ ¥Àj¥ÀÆtðA vÀzÀ¸ÀÄÛ ªÉÄà || C£ÉãÀ w®vÀ¥ÀðuÉãÀ ¦vÀæAvÀAiÀiÁð«Ä /¦vÁæ¢ zÁézÀ±À¦vÀÈuÁªÀÄAvÀUÀðvÀ /¦vÁæ¢ ¸ÀªÀĸÀÛ¦vÀÈuÁªÀÄAvÀUÀðvÀªÀÄ£ÀÄ£ÁªÀÄPÀ ²æèsÁgÀwÃgÀªÀÄt ªÀÄÄRå¥ÁæuÁAvÀUÀðvÀ ²æêÀÄ£ÀäzsÀéªÀ®è¨sÀd£ÁzÀð£ÀªÁ¸ÀÄzÉêÀB ¦æÃAiÀÄvÁA ¦æÃvÉÆà ªÀgÀzÉÆà ¨sÀªÀvÀÄ ||

w®vÀ¥Àðt ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ DZÀªÀÄ£À, GzÀÞgÀuÉ, ¥ÀAZÀ¥ÁvÉæ, vÀ¥Àðt ¤Ãj£À vÀA©UÉ, GzÀÞgÀuÉ (vÁªÀÄæ CxÀªÁ ¨É½î), PÀjà J¼ÀÄî, zÀ¨sÉð ¥À«vÀæ CxÀªÀ ¥À«vÀæzÀ GAUÀÄgÀ, ¤ªÀiÁð®å vÀļÀ¹ wÃxÀð, ¦vÀÈUÀ¼À «ªÀgÀ. F PɼÀPÀAqÀ jÃwAiÀÄ°è zÁézÀ±À ¦vÀÈUÀ¼À- ¸ÀªÀð¦vÀÈUÀ¼À ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ ElÄÖPÉÆAqÀgÉ ¸ÀÄ®¨sÀ. 1. zÁézÀ±À ¦vÀÈUÀ¼ÀÄ (12) C¸Àävï ¦vÀgÀA- ±ÀªÀiÁðtA- UÉÆÃvÀæA ªÀ¸ÀÄgÀÆ¥ÀA vÀzÀAvÀAiÀiÁð«Ä ¨sÁgÀwÃgÀªÀÄt ªÀÄÄRå¥ÁæuÁAvÀUÀðvÀ ¥ÀæzÀÄåªÀÄßA ¸ÀézsÁ £ÀªÀÄB vÀ¥ÀðAiÀiÁ«Ä, vÀ¥ÀðAiÀiÁ«Ä vÀ¥ÀðAiÀiÁ«Ä. C¸Àävï ¦vÁªÀĺÀA- ±ÀªÀiÁðtA- UÉÆÃvÁææA gÀÄzÀægÀÆ¥ÀA- ¸ÀAPÀµÀðtA vÀ¥ÀðAiÀiÁ«Ä (3 ¸À®)


24 101

C¸Àävï ¥Àæ¦vÁªÀĺÀA- ±ÀªÀiÁðtA- UÉÆÃvÁææA D¢vÀågÀÆ¥ÀA- ªÁ¸ÀÄzÉêÀA vÀ¥ÀðAiÀiÁ«Ä (3) C¸Àävï ªÀiÁvÀgÀA- zsÁA- UÉÆÃvÁææA ªÀ¸ÀÄgÀÆ¥ÀA- ¥ÀæzÀÄåªÀÄßA - vÀ¥ÀðAiÀiÁ«Ä (3) C¸Àävï ¦vÁªÀÄ»ÃA-zsÁA- UÉÆÃvÁææA gÀÄzÀægÀÆ¥ÀA- ¸ÀAPÀµÀðtA - vÀ¥ÀðAiÀiÁ«Ä (3) C¸Àävï ¥Àæ¦vÁªÀÄ»ÃA - zsÁA- UÉÆÃvÁææA D¢vÀågÀÆ¥ÀA- ªÁ¸ÀÄzÉêÀA vÀ¥ÀðAiÀiÁ«Ä (3) C¸Àävï ªÀiÁvÁªÀĺÀA-±ÀªÀiÁðtA-UÉÆÃvÁAæ ªÀ¸ÀÄgÀÆ¥ÀA-¥ÀzæÀÄåªÀÄßA vÀ¥ÀðAiÀiÁ«Ä (3) C¸Àävï ªÀiÁvÀÄB ¦vÁªÀĺÀA- ±ÀªÀiÁðtA- UÉÆÃvÁææA gÀÄzÀægÀÆ¥ÀA ¸ÀAPÀµÀðtAvÀ¥ÀðAiÀiÁ«Ä (3) C¸Àävï ªÀiÁvÀÄB ¥Àæ¦vÁªÀĺÀA- ±ÀªÀiÁðtA- UÉÆÃvÁææA D¢vÀågÀÆ¥ÀA ªÁ¸ÀÄzÉêÀAvÀ¥ÀðAiÀiÁ«Ä (3) C¸Àävï ªÀiÁvÁªÀÄ»ÃA-zsÁA- UÉÆÃvÁææA ªÀ¸ÀÄgÀÆ¥ÀA- ¥ÀæzÀÄåªÀÄßA vÀ¥ÀðAiÀiÁ«Ä (3) C¸Àävï ªÀiÁvÀÄB ¦vÁªÀÄ»ÃA-zÁ s A- UÉÆÃvÁAæ gÀÄzÀgæÀÆ¥ÀA ¸ÀAPÀµÀðtA vÀ¥ÀðAiÀiÁ«Ä (3) C¸Àävï ªÀiÁvÀÄB ¥Àæ¦vÁªÀÄ»ÃA- zsÁA- UÉÆÃvÁæA D¢vÀågÀÆ¥ÀA ªÁ¸ÀÄzÉêÀA vÀ¥ÀðAiÀiÁ«Ä (3) 2.

¸ÀªÀð¦vÀÈUÀ¼ÀÄ EªÀgÉ®èjUÀÆ ¨ÁAzsÀªÀå, ºÉ¸ÀgÀÄ (UÀAqÀ¸ÁzÀgÉ ±ÀªÀiÁðtA, ºÉAUÀ¸ÁzÀgÉ zsÁA C£ÀÄß ¸ÉÃj¹) UÉÆÃvÀæ ºÉüÀ¨ÉÃPÀÄ. J®èjUÀÆ ªÀ¸ÀÄgÀÆ¥ÁA JAzÀÄ ºÉý‘vÀzÀAvÀgÁå«Ä ¨sÁgÀwÃgÀªÀÄt ªÀÄÄRå¥ÁæuÁAvÀUÀðvÀ ¥ÀæzÀÄåªÀÄßA ¸ÀézsÁ £ÀªÀÄB vÀ¥ÀðAiÀiÁ«Ä, vÀ¥ÀðAiÀiÁ«Ä, vÀ¥ÀðAiÀiÁ«Ä JAzÀÄ ªÀÄAvÉÆæÃZÁÑgÀt ªÀiÁr ªÀÄÆgÀÄ ¸À® w® vÀ¥Àðt PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. ¸ÀªÀð¦vÀÈUÀ¼À ¥ÀnÖ F PɼÀV£ÀAwzÉ - ¸ÀªÀð¦vÀÈUÀ¼ÀÄ ¨ÁAzsÀªÀgÀÄ, UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ, DZÁAiÀÄðgÀÄ, AiÀÄdªÀiÁ£ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉßûvÀgÀÄ (ªÀÄÈvÀgÁzÀ ¸ÀA§AzsÀzÀªÀgÀ£ÀÄß ¸ÀªÀð¦vÀÈUÀ¼À ¥ÀnÖAiÀÄ°è ¥Àj²Ã°¹) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

C¸Àävï ¥ÀwßÃA (vÀ£Àß ºÉAqÀw) C¸Àävï ¸ÀÄvÀA (vÀ£Àß ªÀÄUÀÄ) C¸Àävï ¸ÀÄßµÁA (¸ÉƸÉ) C¸Àävï zÀÄ»vÀgÀA (ªÀÄUÀ¼ÀÄ) vÀzÀãvÁðgÀA eÁªÀiÁvÀ (DPÉAiÀÄ UÀAqÀ) vÀvï ¥ÀÄvÀæA (zË»vÀæA) vÀvï ¥ÀÄwæÃA (zË»wæÃA)

8. C¸Àävï ¨sÁævÀgÀA (CtÚ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄäA¢gÀÄ) 9. vÀvï ¥ÀwßÃA (CªÀgÀ ºÉAqÀw) 10. vÀvÀÄàvÀæA (CªÀgÀ ªÀÄUÀ) 11. C¸Àävï ¨sÀV¤ÃA (CPÀÌ vÀAVAiÀÄgÀÄ) 12. vÀzÀãvÁðgÀA (CªÀgÀ UÀAqÀ) 13. vÀvÀÄàvÀæA (CªÀgÀ ªÀÄUÀ) 14. C¸Àävï ¦vÀȪÀåA (zÉÆqÀØ¥Àà-aPÀÌ¥Àà) 15. vÀvï ¥ÀwßÃA (CªÀgÀ ºÉAqÀw) 16. vÀvÀÄàvÀæA (CªÀgÀ ªÀÄUÀ) 17. ¦vÀÈ ¨sÀV¤ÃA (vÀAzÉAiÀÄ CPÀÌvÀAVAiÀÄgÀÄ) 18. vÀzÀâvÁðgÀA (CªÀgÀ UÀAqÀ) 19. vÀvÀÄàvÀæA (CªÀgÀ ªÀÄUÀ) 20. C¸Àävï ªÀiÁvÀÄ®A (¸ÉÆÃzÀgÀªÀiÁªÀ) 21. vÀvï ¥ÀwßÃA (CªÀgÀ ºÉAqÀw) 22. vÀvÀÄàvÀæA (CªÀgÀ ªÀÄUÀ) 23. ªÀiÁvÀȨsÀV¤ÃA (vÁ¬ÄAiÀÄ CPÀÌvÀAVAiÀÄgÀÄ) 24. vÀzÀâvÁðgÀA (CªÀgÀ UÀAqÀ) 25. vÀvÀÄàvÀæA (CªÀgÀ ªÀÄUÀ) 26. C¸Àävï ±Àé±ÀÄgÀA (ºÉtÄÚ PÉÆlÖ ªÀiÁªÀ) 27. ±Àé±ÀÆæA (CªÀgÀ ºÉAqÀw CAzÀgÉ CvÉÛ) 28. ±Áå®PÀA (CªÀgÀ ªÀÄUÀ) 29. C¸Àävï UÀÄgÀÄA (UÁAiÀÄwæà ªÀÄAvÀæ G¥ÀzÉò¹zÀ UÀÄgÀÄ) 30. vÀvï ¥ÀwßÃA (CªÀgÀ ºÉAqÀw) 31. C¸Àävï CZÁAiÀÄðA (¸ÀZÁѸÀÛç G¥ÀzÉò¹zÀ UÀÄgÀÄ) 32. vÀvï ¥ÀwßÃA (CªÀgÀ ºÉAqÀw) 33. C¸Àävï ¸Áé«Ä£ÀA (AiÀÄdªÀiÁ£À) 34. vÀvï ¥ÀwßÃA (CªÀgÀ ºÉAqÀw) 35. C¸Àävï ¸ÀSÁAiÀÄA (¸ÉßûvÀ, »vÉʶ, PÀµÀÖPÁ®zÀ°è ¸ÀºÁAiÀĪÀiÁrzÀªÀ) 36. vÀvï ¥ÀwßÃA (CªÀgÀ ºÉAqÀw) 37. C¸Àävï ²µÀåA (vÁ£ÀÄ G¥ÀzÉñÀ ªÀiÁrzÀ ²µÀå)


102 24 || ²æÃUÀÄgÀĨsÉÆåãÀªÀÄB ||

D±ËZÀ ¤tðAiÀÄ (C) eÁvÁ±ËZÀ

1 2 3 4 5

1,2,3, £Éà wAUÀ¼À°è UÀ¨sÀð¸ÁæªÀªÁzÀgÉ vÁ¬ÄUÉ ªÀiÁvÀæ gÀd¸Àé¯Á ªÉÄÊ°UÉ, vÀAzÉ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ J®èjUÀÆ ¸ÁߣÀ ªÀiÁvÀæ 4£Éà wAUÀ¼À°è UÀ¨sÀð¸ÁæªÀªÁzÀgÉ vÁ¬ÄUÉ ªÀiÁvÀæ 4 ¢£À gÀd¸Àé¯Á ªÉÄÊ°UÉ, vÀAzÉ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ J®èjUÀÆ ¸ÁߣÀªÀiÁvÀæ 5£Éà wAUÀ¼À°è UÀ¨sÀð¥ÁvÀªÁzÀgÉ vÁ¬ÄUÉ ªÀiÁvÀæ 5 ¢£À gÀd¸Àé¯Á ªÉÄÊ°UÉ, vÀAzÉ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ¸À¦AqÀjUÉ 3¢£À eÁvÁ±ËZÀ (ªÀÈ¢Þ) 6£Éà wAUÀ¼À°è UÀ¨sÀð¥ÁvÀªÁzÀgÉ vÁ¬ÄUÉ ªÀiÁvÀæ 6 ¢£À gÀd¸Àé¯Á ªÉÄÊ°UÉ- vÀAzÉ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ¸À¦AqÀjUÉ ¢£À eÁvÁ±ËZÀ 7£Éà wAUÀ½¤AzÀ DgÀA©ü¹ ªÀÄUÀĪÀÅ ºÀÄlÄÖªÀªÀgÉUÉ vÁ¬ÄUÉ ªÀiÁvÀæ 10 ¢£À gÀd¸Àé¯Á ªÉÄÊ°UÉ- vÀAzÉ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ¸À¦AqÀjUÉ 10¢£À eÁvÁ±ËZÀ¸À¦AqÀgÉAzÀgÉ- ªÀÄÆ®¥ÀÄgÀĵÀjAzÀ 7 vÀ¯ÉªÀgÉV£ÀªÀgÀ ¸ÀªÀiÁ£ÉÆÃzÀPÀjUÉ 3¢£À eÁvÁ±ËZÀ¸ÀªÀiÁ£ÉÆÃzÀPÀgÉAzÀgÉ ªÀÄÆ® ¥ÀÄgÀĵÀ¤AzÀ 8 jAzÀ 15 vÀ¯ÉªÀgÉV£ÀªÀgÀÄ ¸ÀUÉÆÃvÀæjUÉ 1¢£À eÁvÁ±ËZÀ ¥ÀÄgÀĵÀ¤AzÀ 8 jAzÀ 15 vÀ¯ÉªÀgÉV£ÀªÀgÀÄ ¸ÀUÉÆÃvÀæjUÉ 1 ¢£À eÁvÁ±ËZÀ

¸ÀÆZÀ£É :- UÀAqÀ£ÀÄ D PÁ®zÀ°è ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄnÖzÀgÉ ºÉAqÀwUÉ EgÀĪÀµÉÖà ªÉÄÊ°UÉ UÀAqÀ¤UÀÆ §gÀÄvÀÛzÉ. vÀAzÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¥Àæ¸À«¹zÀgÉ vÀAzÉ-vÁ¬ÄUÀ½UÉ 3 ¢£À eÁvÁ±ËZÀ, CzÉêÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¹¸ÀĪÀ CtÚ-vÀªÀÄäA¢jUÉ 1 ¢£À eÁvÁ±ËZÀ, aPÀÌ¥Àà ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀjUÉ ¸ÁߣÀ ªÀiÁvÀæ, aPÀÌ¥Àà ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀgÀÄ vÀAzÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀįÉèà ªÁ¹¸ÀÄwzÀÝgÉ 1 ¢£À eÁvÁ±ËZÀ 7 UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¥Àæ¸À«¹zÀgÉ vÀAzÉ-vÁ¬Ä ªÉÆzÀ¯ÁzÀ J®èjUÀÆ ¸ÁߣÀ ªÀiÁvÀæ, eÁvÁ±ËZÀ E®è. 8 ªÀÄUÀÄ ºÀÄnÖzÀ ªÉÄÃ¯É £Á®ZÉÒÃzÀQÌAvÀ vÁ¬ÄUÉ ªÀiÁvÀæ 10 ¢£À gÀd¸Àé¯Á ªÉÄÊ°UÉ- vÀAzÉ ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀjUÉ 3 ¢£À ªÉÆzÀ®Ä ªÀÄUÀĪÀÅ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀgÉ eÁvÁ±ËZÀ, ªÀÄÈvÁ±ËZÀ E®è. 9 ªÀÄUÀÄ«£À £Á®ZÉÒÃzÀªÁzÀ ªÉÄÃ¯É 10 ¢£ÀzÀ vÁ¬ÄUÉ ªÀiÁvÀæ 10 ¢£À gÀd¸Àé¯Á ªÉÄÊ°UÉ- vÀAzÉ ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀjUÉ 10 ¢£ÀzÀªÀgÉUÉ eÁvÁ±ËZÀ, M¼ÀUÉ ªÀÄUÀÄ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀgÉ. ªÀÄÈvÁ±ËZÀ E®è (D) ¸ÀtÚªÀÄPÀ̼À ªÀÄÈvÁ±ËZÀ, 1. UÀAqÀĪÀÄPÀ̼À ªÀÄgÀt 1 ºÀvÀÄÛ¢£ÀzÀ £ÀAvÀgÀ £ÁªÀÄPÀgÀtPÉÌ ªÀÄÄAZÉ (12 ¢£ÀzÉƼÀUÉ) vÀAzÉ-vÁ¬ÄUÀ½UÉ ªÀiÁvÀæ 3 ¢£À.- ¸À¦AqÀjUÉ (3 vÀ¯ÉAiÀĪÀgÉUÉ) ¸ÁߣÀªÀiÁvÀæ. 2 £ÁªÀÄPÀgÀuÁ£ÀAvÀgÀ ºÀ®Äè §gÀĪÀªÀgÉUÉ (7 wAUÀ¼ÀªÀgÉUÉ) vÀAzÉ-vÁ¬ÄUÀ½UÉ ªÀiÁvÀæ 3 ¢£À- ¸À¦AqÀjUÉ (3 vÀ¯ÉAiÀĪÀgÉUÉ) ºÀƽzÀgÉ ¸ÁߣÀªÀiÁvÀæ, zÀºÀ£À ªÀiÁrzÀgÉ 1 ¢£À. 3 ºÀ®Äè §AzÀªÉÄÃ¯É ZË®zÀªÀgÉUÉ (3 ªÀµÀðzÀ M¼ÀUÉ). vÀAzÉ-vÁ¬ÄUÀ½UÉ 3 ¢£À.- ¸À¦AqÀjUÉ (3 vÀ¯ÉAiÀĪÀgÉUÉ) MAzÀÄ ¢£À. 4 ZË®ªÁzÀ ªÉÄÃ¯É G¥À£ÀAiÀÄ£ÀzÀªÀgÉUÉ (8 ªÀµÀðzÀ M¼ÀUÉ) vÀAzÉ-vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ J¯Áè ¸À¦AqÀjUÉ 3 ¢£À, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ CPÀÌvÀAVAiÀÄjUÉ ¸ÁߣÀªÀiÁvÀæ. 2. ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼À ªÀÄgÀt 1 ºÀvÀÄÛ¢£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÀ®Äè §gÀĪÀªÀgÉUÉ (7 wAUÀ¼À M¼ÀUÉ) vÀAzÉ-vÁ¬ÄUÀ½UÉ 1 ¢£À, ¸À¦AqÀjUÉ (3 vÀ¯ÉAiÀĪÀgÉUÉ) ¸ÁߣÀªÀiÁvÀæ. 2 ºÀ®Äè §AzÀ ªÉÄÃ¯É 3 ªÀµÀðzÀ M¼ÀUÉ vÀAzÉ-vÁ¬ÄUÀ½UÉ 3 ¢£À, ¸À¦AqÀjUÉ (3 vÀ¯ÉAiÀĪÀgÉUÉ) ¸ÁߣÀªÀiÁvÀæ. 6


24 103

3 4

3 ªÀµÀðzÀ ªÉÄÃ¯É ªÁUÁÝ£À¥ÀAiÀÄðAvÀ ªÁUÁÝ£ÀªÁzÀ ªÉÄÃ¯É «ªÁºÀzÀ M¼ÀUÉ

vÀAzÉ-vÁ¬ÄUÀ½UÉ 3 ¢£À, ¸À¦AqÀjUÉ (3 vÀ¯ÉAiÀĪÀgÉUÉ) MAzÀÄ ¢£À. vÀAzÉ-vÁ¬ÄUÀ½UÀÆ, ¸À¦AqÀjUÀÆ (7 vÀ¯ÉAiÀĪÀgÉUÉ) 3¢£À-¤±ÀÑAiÀĪÁzÀ UÀArUÀÆ, CªÀ£À vÀAzÉvÁ¬Ä ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ¸À¦AqÀjUÀÆ (7 vÀ¯ÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ) 3 ¢£À.

¸ÀÆZÀ£É :- 1. G¥À£ÀAiÀÄ£ÀªÁUÀzÀ UÀAqÀĪÀÄPÀ̽UÉ ºÁUÀÆ PÀ£ÉåAiÀÄjUÉ vÀAzÉvÁ¬ÄAiÀÄ ºÉÆgÀvÁV AiÀiÁgÀÄ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀgÀÆ C±ËZÀ«®è. ¸ÁߣÀªÀiÁvÀæ. DzÀgÉ 8 ªÀµÀð «ÄÃjzÀ UÀAqÀĪÀÄPÀ̽UÉ, 10 ªÀµÀð «ÄÃjzÀ ºÉtÄÚªÀÄPÀ̽UÉ C±ËZÀ GAlÄ.

1

E. EvÀgÀ G¥À¤ÃvÀ ¥ÀÄgÀĵÀgÀ ºÁUÀÆ «ªÁ»vÀ¹ÛçÃAiÀÄgÀ ªÀÄgÀtzÀ°è C±ËZÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀgÀ¸ÀA§AzsÀ UÀAqÀĪÀÄPÀ̽UÉ vÀAzÉ, vÁ¬Ä, ¸À¥ÀwßÃ(ªÀÄ®vÁ¬Ä) 10 ¢£À, ¨ÉÃgÉAiÀÄ UÉÆÃvÀæPÉÌ zÀvÀÄÛ ºÉÆÃzÀªÀjUÉ 3 ¢£À

ºÉtÄÚªÀÄPÀ̽UÉ 3 ¢£À- 10 ¢£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÁvÉð w½zÀgÉ ¥ÀQëtÂÃ=MAzÀĪÀgÉ ¢£À (##)

(##) ¥ÀQëtÂà ¤tðAiÀÄ - gÁwæªÀÄgÀtªÁzÀgÉ D gÁwæ, ªÀÄÄA¢£À ºÀUÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ gÁwæ C±ËZÀ. ¸ÀÆAiÀÄð£À£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÁߣÀ. ºÀUÀ®Ä ªÀÄgÀtªÁzÀgÉ D ºÀUÀ®Ä, gÁwæ, ªÀÄÄA¢£À ºÀUÀ®Ä C±ËZÀ. £ÀPÀëvÀæªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÁߣÀ. 2 3

ªÀÄUÀ «ªÁ»vÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ vÀAzÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄgÀtªÁzÀgÉ. UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄgÀtªÁzÀgÉ. UÁæªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ªÀÄgÀtªÁzÀgÉ.

3 4 5 6 7 8 9 10 11

¦vÁªÀĺÀ (vÀAzÉAiÀÄ vÀAzÉ), ¦vÁªÀĻà (vÀAzÉAiÀÄ vÁ¬Ä) ªÉƪÀÄäUÀ (ªÀÄUÀ£À ªÀÄUÀ) «ªÁ»vÀ ªÉƪÀÄäUÀ¼ÀÄ (ªÀÄUÀ£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ) ªÀiÁvÁªÀĺÀ (vÁ¬ÄAiÀÄ vÀAzÉ) ªÀiÁvÁªÀĻà (vÁ¬ÄAiÀÄ vÁ¬Ä) G¥À¤ÃvÀ zË»vÀæ (ªÀÄUÀ¼À ªÀÄUÀ) C£ÀÄ¥À¤ÃvÀ zË»vÀæ zË»wæà (ªÀÄUÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÀÄ) UÀAqÀ, ºÉAqÀw

vÀAzÉ vÁ¬ÄUÉ 10 ¢£À. vÀAzÉ, vÁ¬Ä, ªÀÄ®vÁ¬ÄUÉ 3 ¢£À. CzÉà ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÀ aPÀÌ¥Àà ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀjUÉ 1 ¢£À. vÀAzÉvÁ¬ÄUÉ, ªÀÄ®vÁ¬ÄUÉ 3 ¢£À. aPÀÌ¥Àà ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀjUÉ 1 ¢£À. vÀAzÉ vÁ¬ÄUÉ ¥ÀQëtÂÃ, aPÀÌ¥Àà ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀjUÉ ¸ÁߣÀªÀiÁvÀæ. - ªÉƪÀÄäUÀ¤UÉ 10 ¢£À. «ªÁ»vÀ ªÉƪÀÄäUÀ½UÉ ¸ÀéUÀȺÀ°è 3 ¢£À ¨ÉÃgÉ PÀqÉ ¥ÀQëtÂÃ. ¦vÁªÀĺÀ ¦vÁªÀĻà EªÀjUÉ 10 ¢£À ¦vÁªÀĺÀ ¦vÁªÀĻà EªÀjUÉ ¸ÁߣÀªÀiÁvÀæ ªÉƪÀÄäUÀ¤UÉ 3 ¢£À, UÁæªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ¥ÀQëtÂÃ. ªÉƪÀÄäUÀ½UÉ 3 ¢£À, UÁæªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ¥ÀQëtÂÃ. ªÉƪÀÄäUÀ¤UÉ ¥ÀQëtÂà CxÀªÁ 3 ¢£À. ªÉƪÀÄäUÀ½UÉ ¥ÀQëtÂÃ. ªÀiÁvÁªÀĺÀ¤UÉ 3 ¢£À. ªÀiÁvÁªÀÄ»UÉ 3 ¢£À. ªÀiÁvÁªÀĺÀ¤UÉ ¥ÀQëtÂÃ. ªÀiÁvÁªÀÄ»UÉ ¥ÀQëtÂÃ. ªÀiÁvÁªÀĺÀ¤UÉ ¸ÁߣÀªÀiÁvÀæ. ªÀiÁvÁªÀÄ»UÉ ¸ÁߣÀªÀiÁvÀæ. ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ 10 ¢£ÀUÀ¼ÀÄ


24 104

12

16 17

C. ¦vÀȪÀå (vÀAzÉAiÀÄ vÀªÀÄä) D. ¦vÀȪÀå¥Àwßà (aPÀÌ¥Àà£À ºÉAqÀw) E. ¦vÀȪÀå¥ÀÄvÀæ (aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄUÀ) C. ªÀiÁvÀÄ® (¸ÉÆÃzÀgÀªÀiÁªÀ) D. G¥ÀPÁgÀ ªÀiÁrzÀ ¸ÉÆÃzÀgÀªÀiÁªÀ E. ¸ÀéUÀȺÀzÀ°è ªÀiÁvÀÄ®£À ªÀÄgÀt F. C£ÀÄ¥À¤ÃvÀ ªÀiÁvÀÄ®£À ªÀÄgÀt G. UÁæªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ªÀiÁvÀÄ®£À ªÀÄgÀt ¸Á¥ÀvÀß ªÀiÁvÀÄ® (ªÀÄ®vÁ¬ÄAiÀÄ CtÚ-vÀªÀÄä) ªÀiÁvÀįÁ¤Ã (¸ÉÆÃzÀgÀªÀiÁªÀ£À ºÉAqÀw) C. ¸Á¥ÀvÀß ªÀiÁvÀįÁ¤Ã ¸ÉÆÃzÀgÀ½AiÀÄ ªÀÄ®¸ÉÆÃzÀgÀ C½AiÀÄ C£ÀÄ¥À¤ÃvÀ ¸ÉÆÃzÀgÀ½AiÀÄ ¸ÉÆÃzÀgÀ ¸ÉÆ¸É CtÚ-vÀªÀÄäA¢gÀÄ

UÀAqÀĪÀÄPÀ̽UÉ 10 ¢£À. UÀAqÀĪÀÄPÀ̽UÉ 10 ¢£À. UÀAqÀĪÀÄPÀ̽UÉ 10 ¢£À. ¸ÉÆÃzÀgÀ½AiÀĤUÉ ¥ÀQëtÂÃ. ¸ÉÆÃzÀgÀ½AiÀĤUÉ 3 ¢£À. ¸ÉÆÃzÀgÀ½AiÀĤUÉ 3 ¢£À. ¸ÉÆÃzÀgÀ½AiÀĤUÉ 1 ¢£À. ¸ÉÆÃzÀgÀ½AiÀĤUÉ 1 ¢£À. ¸ÉÆÃzÀgÀ½AiÀĤUÉ 1 ¢£À. ¸ÉÆÃzÀgÀ½AiÀĤUÉ ¥ÀQëtÂÃ. ¸ÉÆÃzÀgÀ½AiÀĤUÉ ¸ÁߣÀªÀiÁvÀæ. ¸ÉÆÃzÀgÀªÀiÁªÀ¤UÉ 3 ¢£À. ¸ÉÆÃzÀgÀªÀiÁªÀ¤UÉ 3 ¢£À. ¸ÉÆÃzÀgÀªÀiÁªÀ¤UÉ ¥ÀQëtÂÃ. ¸ÉÆÃzÀgÀªÀiÁªÀ¤UÉ ¸ÁߣÀªÀiÁvÀæ. UÀAqÀ¸ÀjUÉ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ 10 ¢£À.

18

CPÀÌ-vÀAVAiÀÄgÀÄ

CtÚ-vÀªÀÄäA¢jUÉ ¸ÀéUÀȺÀzÀ°è 3 ¢£À UÀȺÁAvÀgÀzÀ°è ¥ÀQëtÂà UÁæªÀiÁAvÀgÀzÀ°è 1 ¢£À. C½AiÀĤUÉ-¸À¤ßzsÁ£ÀzÀ°è 3 ¢£À C½AiÀĤUÉ 3 ¢£À C½AiÀĤUÉ 1 ¢£À C½AiÀĤUÉ ¥ÀQëtÂà CxÀªÁ 1 ¢£À CvÉÛªÀiÁªÀA¢jUÉ ¸ÁߣÀªÀiÁvÀæ CxÀªÁ 1 ¢£À ¸ÀéUÀȺÀzÀ°è 3 ¢£À ¨sÁªÀ¤UÉ 1 ¢£À CxÀªÁ ¸ÁߣÀªÀiÁvÀæ ¨sÁªÀ¤UÉ ¸ÁߣÀªÀiÁvÀæ ¸ÁߣÀªÀiÁvÀæ

13

14 15

19

CvÉÛ ªÀiÁªÀA¢gÀÄ G¥ÀPÁgÀªÀiÁrzÀ CvÉÛ ªÀiÁªÀA¢gÀÄ zÉñÁAvÀgÀzÀ°è ºÉAqÀwAiÀÄ ªÀÄgÀuÁ£ÀAvÀgÀ 20 C½AiÀÄ 21 ±Áå®PÀ (ºÉAqÀwAiÀÄ CtÚ, vÀªÀÄä) C£ÀÄ¥À¤ÃvÀ ±Áå®PÀ (ºÉAqÀwAiÀÄ ªÀÄgÀuÁ£ÀAvÀgÀ) 22 ¸Áå®PÀ£À ªÀÄUÀ

ºÉtÄÚªÀÄPÀ̽UÉ ¸ÁߣÀªÀiÁvÀæ. ºÉtÄÚªÀÄPÀ̽UÉ ¸ÁߣÀªÀiÁvÀæ. ºÉtÄÚªÀÄPÀ̽UÉ ¸ÁߣÀªÀiÁvÀæ. ¸ÉÆÃzÀgÀ¸ÉƸÉUÉ ¥ÀQëtÂÃ. ¸ÉÆÃzÀgÀ¸ÉƸÉUÉ 3 ¢£À. ¸ÉÆÃzÀgÀ¸ÉƸÉUÉ 3 ¢£À. ¸ÉÆÃzÀgÀ¸ÉƸÉUÉ 1 ¢£À. ¸ÉÆÃzÀgÀ¸ÉƸÉUÉ 1 ¢£À. ¸ÉÆÃzÀgÀ¸ÉƸÉUÉ 1 ¢£À. ¸ÉÆÃzÀgÀ¸ÉƸÉUÉ ¥ÀQëtÂÃ. ¸ÉÆÃzÀgÀ¸ÉƸÉUÉ ¸ÁߣÀªÀiÁvÀæ. ¸ÉÆÃzÀgÀªÀiÁªÀ£À ºÉAqÀwUÉ 3 ¢£À. ¸ÉÆÃzÀgÀªÀiÁªÀ£À ºÉAqÀwUÉ 3 ¢£À. ¸ÉÆÃzÀgÀªÀiÁªÀ£À ºÉAqÀwUÉ ¥ÀQëtÂÃ. ¸ÉÆÃzÀgÀªÀiÁªÀ£À ºÉAqÀwUÉ ¸ÁߣÀªÀiÁvÀæ. CPÀÌvÀAVAiÀÄjUÉ ¸ÀéUÀȺÀzÀ°è 3 ¢£À UÀȺÁAvÀgÀzÀ°è ¥ÀQëtÂà UÁæªÀiÁAvÀgÀzÀ°è 1 ¢£À. CPÀÌ-vÀAVAiÀÄjUÉ ¸ÀéUÀȺÀzÀ°è 3 ¢£À UÀȺÁAvÀgÀzÀ°è ¥ÀQëtÂà UÁæªÀiÁAvÀgÀzÀ°è 1 ¢£À. C¸À¤ßzsÁ£ÀzÀ°è ¥ÀQëtÂÃ


24 105

23 ±Á°PÁ (ºÉAqÀwAiÀÄ CPÀÌvÀAV) 24 CPÀÌvÀAVAiÀÄgÀ UÀAqÀ 25 CPÀÌvÀAVAiÀÄgÀ ªÀÄUÀ CPÀÌvÀAVAiÀÄgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ 26 vÁ¬ÄAiÀÄ CPÀÌ vÀAVAiÀÄgÀÄ ªÀÄ®vÁ¬ÄAiÀÄ CPÀÌvÀAV ¸ÀéUÀȺÀzÀ°è vÁ¬ÄAiÀÄ CPÀÌ vÀAVAiÀÄgÀÄ 27 vÀAzÉAiÀÄ CPÀÌ vÀAVAiÀÄgÀÄ (¸ÉÆÃzÀgÀvÉÛ) ªÀÄ® ¸ÉÆÃzÀgÀvÉÛ 28 ¸ÉÆÃzÀgÀvÉÛAiÀÄ UÀAqÀ 29 DvÀä§AzsÀÄvÀæAiÀÄ - ¸ÉÆÃzÀgÀªÀiÁªÀ£À ªÀÄUÀ, ¸ÉÆÃzÀgÀvÉÛAiÀÄ ªÀÄUÀ,aPÀÌ¥Àà zÉÆqÀتÀÄä£À ªÀÄUÀ C£ÀÄ¥À¤ÃvÀ DvÀä§AzsÀÄvÀæAiÀÄ 30 ¦vÀȧAzsÀÄvÀæAiÀÄ - vÀAzÉAiÀÄ ¸ÉÆÃzÀgÀªÀiÁªÀ£ÀªÀÄUÀ, vÀAzÉAiÀÄ ¸ÉÆÃzÀgÀvÉA Û iÀÄ ªÀÄUÀ, vÀAzÉAiÀÄ aPÀªÌÀÄä-zÉÆqÀªØÀÄä£À ªÀÄUÀ 31 ªÀiÁvÀȧAzsÀÄvÀæAiÀÄ - vÁ¬ÄAiÀÄ ¸ÉÆÃzÀgÀªÀiÁªÀ£ÀªÀÄUÀ, vÁ¬ÄAiÀÄ ¸ÉÆÃzÀgÀvÉÛ ªÀÄUÀ, vÁ¬ÄAiÀÄ aPÀªÌÀÄäzÉÆqÀªØÀÄä ªÀÄUÀ ¸ÀÆZÀ£É :- 29,30,31 ºÉýzÀÝgÀ°è ºÉtÄÚªÀÄPÀ̽UÉ 32 29,30,31gÀ°è ªÀÄUÀ¤UÉ §zÀ¯ÁV ªÀÄUÀ¼ÀÄ C. «ªÁ»vÀ¼ÀÄ, D. C«ªÁ»vÀ¼ÀÄ 33 vÀAzÉAiÀÄ ¸ÉÆÃ.ªÀiÁªÀ£À ºÉAqÀw vÁ¬ÄAiÀÄ ¸ÉÆÃ.ªÀiÁªÀ£À ºÉAqÀw vÀAzÉAiÀÄ ¸ÉÆÃzÀgÀvÉÛAiÀÄ UÀAqÀ vÁ¬ÄAiÀÄ ¸ÉÆÃzÀgÀvÉÛAiÀÄ UÀAqÀ vÀAzÉAiÀÄ aPÀ̪ÀÄä zÉÆqÀتÀÄä£À UÀAqÀ vÁ¬ÄAiÀÄ aPÀ̪ÀÄä zÉÆqÀتÀÄä£À UÀAqÀ 34 ¦vÀȧAzsÀÄvÀæAiÀÄ, ªÀiÁvÀȧAzsÀÄvÀæAiÀÄ AiÀiÁªÀ zÉêÀzÀvÀÛ£ÀzÉÆÃ, 35 ¨ÉÃgÉAiÀÄ UÉÆÃvÀæzÀ zÀvÀÄÛ vÀAzÉ vÁ¬ÄUÀ¼ÀÄ

¨sÁªÀ¤UÉ ¸ÁߣÀªÀiÁvÀæ CxÀªÁ 1 ¢£À ¨sÁªÀªÉÄÊzÀÄ£ÀjUÉ ¸ÁߣÀªÀiÁvÀæ

UÀAqÀĪÀÄPÀ̽UÉ ¥ÀQëtÂà UÀAqÀĪÀÄPÀ̽UÉ ¥ÀQëtÂà UÀAqÀĪÀÄPÀ̽UÉ ¥ÀQëtÂà ¸ÉÆÃzÀgÀ½AiÀĤUÉ ¥ÀQëtÂÃ, ¸ÀéUÀȺÀzÀ°è 3 ¢£À ¸ÉÆÃzÀgÀ½AiÀĤUÉ ¸ÁߣÀ ¸ÉÆÃzÀgÀ½AiÀĤUÉ ¸ÁߣÀ ¸ÀéUÀȺÀzÀ°è 3 ¢£À, ¨ÉÃgÉAiÀÄ PÀqÉ ¥ÀQëtÂÃ

£Á¢¤AiÀÄjUÉ ¸ÁߣÀªÀiÁvÀæ ¸ÀéUÀȺÀzÀ°è 3 ¢£À ¨ÉÃgÉ PÀqÉ¥ÀQëtÂà aPÀ̪ÀÄä zÉÆqÀتÀÄä¤UÉ ¸ÁߣÀªÀiÁvÀæ ºÉtÄÚªÀÄPÀ̽UÉ ¥ÀQëtÂà ºÉtÄÚªÀÄPÀ̽UÉ ¥ÀQëtÂà ºÉtÄÚªÀÄPÀ̽UÉ 3 ¢£À ¸ÉÆÃzÀgÀ¸ÉƸÉUÉ ¥ÀQëtÂÃ, ¸ÀéUÀȺÀzÀ°è 3 ¢£À ¸ÉÆÃzÀgÀ¸ÉƸÉUÉ ¸ÁߣÀ ¸ÉÆÃzÀgÀ¸ÉƸÉUÉ ¸ÁߣÀ ¸ÀéUÀȺÀzÀ°è 3 ¢£À, ¨ÉÃgÉAiÀÄ PÀqÉ ¥ÀQëtÂÃ

¸ÁߣÀªÀiÁvÀæ ¸ÀéUÀȺÀzÀ°è 3 ¢£À¨ÉÃgÉ PÀqÉAiÀÄ°è ¥ÀQëtÂÃ

¸ÁߣÀªÀiÁvÀæ ¸ÀéUÀȺÀzÀ°è 3 ¢£À¨ÉÃgÉ PÀqÉAiÀÄ°è ¥ÀQëtÂÃ

¸ÀéUÀȺÀzÀ°è 3 ¢£À¨ÉÃgÉ PÀqÉAiÀÄ°è ¥ÀQëtÂÃ

¸ÀéUÀȺÀzÀ°è 3 ¢£À¨ÉÃgÉ PÀqÉAiÀÄ°è ¥ÀQëtÂÃ

¸ÁߣÀªÀiÁvÀæ JAzÀÄ PÉ®ªÀÅ PÀqÉ EzÉ. CªÀgÀªÀgÀ UÀAqÀĪÀÄPÀ̽UÉ 1 ¢£À ¸ÁߣÀªÀiÁvÀæ ¸ÁߣÀªÀiÁvÀæ ¸ÁߣÀªÀiÁvÀæ ¸ÁߣÀªÀiÁvÀæ ¸ÁߣÀªÀiÁvÀæ ¸ÁߣÀªÀiÁvÀæ ¸ÁߣÀªÀiÁvÀæ D zÉêÀzÀvÀÛ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ£ÁzÁUÀ ¦vÀȧAzsÀÄvÀæAiÀÄ, zÀvÀÄÛ ªÀÄUÀ¤UÉ 3 ¢£À, PÀªÀiÁðAUÀ D±ËZÀ 10 ¢£À

PÀįÁZÁgÀzÀAvÉ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. ºÉtÄÚªÀÄPÀ̽UÉ 1 ¢£À ¸ÁߣÀªÀiÁvÀæ ¸ÁߣÀªÀiÁvÀæ ¸ÁߣÀªÀiÁvÀæ ¸ÁߣÀªÀiÁvÀæ ¸ÁߣÀªÀiÁvÀæ ¸ÁߣÀªÀiÁvÀæ ¸ÁߣÀªÀiÁvÀæ ªÀiÁvÀȧAzsÀÄvÀæAiÀÄPÉÌ ¸ÁߣÀªÀiÁvÀæ


24 106

36 37 38 39 40

¨ÉÃgÉAiÀÄ UÉÆÃvÀæzÀ zÀvÀÄÛ¥ÀÄvÀæ zÀvÀÛPÀ£À ¥ÀÄvÀæ ¥ËvÁæ¢UÀ¼ÀÄ zÀvÀÄÛPÉÆlÖ zÀvÀÄÛ ¹éÃPÀj¹zÀªÀgÀ ¸À¦AqÀgÀÄ UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ (ªÀÄAvÉÆÃæ¥ÀzÉñÀPÀgÀÄ,±ÁAw¥ÀƪÀðPÀªÁV ¸ÀZÁ¸ÒÉÆÃçÛ¥ÀzÉñÀPÀgÀÄ) ²µÀå (vÀ¤ßAzÀ G¥À¤ÃvÀ£ÁVzÀÝgÉ) ¨ÉÃgÉAiÀĪÀjAzÀ G¥À¤ÃvÀ 41 DZÁAiÀÄð (¸ÀªÀÄUÀæ¸Àé±ÁSÁ CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁr¹zÀªÀgÀÄ) 42 UÀÄgÀÄ¥ÀwßÃ, UÀÄgÀÄ¥ÀÄvÀæ, DZÁAiÀÄð¥ÀwßÃ, ¥ÀÄvÀæ. 43 G¥ÁzsÁåAiÀÄgÀÄ (KPÀzÉñÁzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁr¹zÀªÀgÀÄ) 44 ²µÀå 45 IÄwédgÀÄ C. §ºÀÄPÁ® D. C®àPÁ®

zÀvÀÄÛ vÀAzÉvÁ¬ÄUÉ 3 ¢£À, ºÀqÉzÀ vÀAzÉvÁ¬ÄUÉ 3 ¢£À, G½zÀ ¸À¦AqÀjUÉ 1 ¢£À zÀvÀÄÛ PÉÆlÖ ªÀÄvÀÄÛ zÀvÀÄÛ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀªÀgÀ ¸À¦AqÀjUÉ 1 ¢£À zÀvÀÄÛPÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ zÀvÀÛPÀ£À ¥ÀÄvÀæ¥ËvÁæ¢UÀ½UÉ 1 ¢£À ²µÀå¤UÉ 3 ¢£À ²µÀå¥ÀwßUÉ ¸ÁߣÀªÀiÁvÀæ UÀÄgÀÄ«UÉ 3 ¢£À UÀÄgÀÄ¥ÀwßUÉ ¸ÁߣÀªÀiÁvÀæ UÀÄgÀÄ«UÉ ¥ÀQëtÂà UÀÄgÀÄ¥ÀwßUÉ ¸ÁߣÀªÀiÁvÀæ ²µÀå¤UÉ 3 ¢£À ²µÀå¥ÀwßUÉ ¸ÁߣÀªÀiÁvÀæ ²µÀå¤UÉ 1 ¢£À ²µÀå¥ÀwßUÉ ¸ÁߣÀªÀiÁvÀæ ²µÀå¤UÉ ¸ÁߣÀªÀiÁvÀæ DZÁAiÀÄðjUÉ ¥ÀQëtÂà DZÁAiÀÄðtÂUÉ ¸ÁߣÀ G¥ÁzsÁåAiÀÄjUÉ ¸ÁߣÀ AiÀÄdªÀiÁ£À¤UÉ 3 ¢£À AiÀÄdªÀiÁ£À¤UÉ 1 ¢£À

UËjÃ¥ÀAZÁAUÀ

ºÀUÀ®Ä UÀAmÉ

gÀ«

ZÀAzÀæ

ªÀÄAUÀ

§ÄzsÀ

UÀÄgÀÄ

6.00-7.30

GzÉÆå CªÀÄÈ

gÉÆÃUÀ

«µÀ

GzÉÆå gÉÆÃUÀ «µÀ

6.00-7.30 ±ÀĨsÀ

gÉÆÃUÀ dégÀ

7.30-9.00

¯Á¨sÀ

GzÉÆå CªÀÄÈ

«µÀ

«µÀ

±ÀÄPÀæ

±À¤

UÀAmÉ

gÁwæ gÀ«

ZÀAzÀæ

ªÀÄAUÀ

dégÀ

CªÀÄÈ

7.30-9.00 CªÀÄÈ

¯Á¨sÀ

GzÉÆå PÀ®ºÀ

§ÄzsÀ

UÀÄgÀÄ

±ÀÄPÀæ

¯Á¨sÀ

¸ÀÄR

CªÀÄÈ «µÀ

GzÉÆåà gÉÆÃUÀ

gÉÆÃUÀ dégÀ

±À¤ GzÉÆåÃ

9.00-10.30 «µÀ

GzÉÆå dégÀ

gÉÆÃUÀ dégÀ

CªÀÄÈ

dégÀ

9.00-10.30 dégÀ

10.30-12

CªÀÄÈ

dégÀ

¯Á¨sÀ

GzÉÆåà ¯Á¨sÀ

PÀ®ºÀ

GzÉÆåÃ

10.30-12

12.00-1.30

±ÀĨsÀ

¯Á¨sÀ

CªÀÄÈ

gÉÆÃUÀ CªÀÄÈ ¯Á¨sÀ

±ÀĨsÀ

12.00-1.30 PÀ®ºÀ

gÉÆÃUÀ gÉÆÃUÀ

±ÀĨsÀ

GzÉÆåà ±ÀĨsÀ

PÀ®ºÀ

1.30-3.00

zsÀ£À

CªÀÄÈ

GzÉÆåà ±ÀĨsÀ

«µÀ

¯Á¨sÀ

1.30-3.00 ¯Á¨sÀ

CªÀÄÈ

¯Á¨sÀ

dégÀ

zsÀ£À

gÉÆÃUÀ

3.00-4.30

CªÀÄÈ

¯Á¨sÀ

«µÀ

zsÀ£À

PÀ®ºÀ zsÀ£À

zsÀ£À

3.00-4.30 GzÉÆåà «µÀ

GzÉÆåà zsÀ£À

¯Á¨sÀ

CªÀÄÈ CªÀÄÈ

4.30-6.00

«µÀ

zsÀ£À

¯Á¨sÀ

CªÀÄÈ

dégÀ

¯Á¨sÀ

4.30-6.00 gÉÆÃUÀ dégÀ

zsÀ£À

GzÉÆåà «µÀ

±ÀĨsÀ ¯Á¨sÀ

gÉÆÃUÀ zsÀ£À

¯Á¨sÀ

¯Á¨sÀ

«µÀ

PÀ®ºÀ

PÀ®ºÀ ±ÀĨsÀ

GzÉÆåà ¯Á¨sÀ

¯Á¨sÀ CªÀÄÈ

¯Á¨sÀ

¯Á¨sÀ


24 107

List of Sri Vyasaraja Mutt (Sosale) Branches Sl. Branch Details No 1 Sri Vyasaraja Matha (Sosale), No.1, Benne Govindappa road, Gandhi Bazar, Bengaluru- 560004 Karnataka 2

3

Incharge Details Sri Ramesh 8660764348 9448846399 080-26613348

Sri Vyasaraja Matha (Sosale), Sri Koppa Ramarao No.64, Middle School Road, Prakash Vishweshwarapura (V.V.Puram), 8762853196 Bengaluru- 560004 Karnataka Sri Vyasaraja Matha (Sosale), Sri. Ram Mohan 1160, 5th Main Road, A Block 9343402224 Milk Colony,Subramanyanagar, 2 State, Rajaji Nagar, Bengaluru- 560010, Karnataka

4

Sri Vyasaraja Matha (Sosale), Sri J. Narasimha Gopalakrishna Temple Street, Murthy Chickpet, Bengaluru – 560053. 95915 44464 Karnataka

5

Sri Vyasaraja Matha (Sosale), No.12/A, 1st Cross, Ganesha Block, Mahalakshmi Layout, Bangalore-560098, Karnataka

Sri Narasimha Murthy. K.N 9845351327 7483496518 080-23590120

Sri Vyasatirtha Vidyapeeta Sri Vyasaraja Matha (Sosale), 1226, 3rd Main, 2nd Cross, Krishnamurthypuram, Mysore – 570 004 Karnataka

Sri Vasu 9880708461

6

7

Sri Vyasaraja Matha (Sosale), K.R. Road, Vidyanagar, Mandya – 571401 Karnataka

Sri Krishnamurthy 9980753237

8

Sri Vyasaraja Matha (Sosale), Yalandur - 571 441. Chamarajanagar District. Karnataka

Sri Sethu Madhava Rao 9945766151

9

Sri Vyasaraja Matha (Sosale), Poornaiah Street, Srirangapatna – 571438 Mandya." Karnataka

Sri Gopala Krishna 9742067464 08236 292741 9483488382

Google Map Link QR Code

10 Sri Vyasaraja Matha (Sosale), Near Football ground, Bannnur, Mandya. Dist. Karnataka

Sri Gururaja 9845450219

11 Sri Vyasaraja Matha (Sosale) Sosale Village T. Narasipura Taluk. Mysore Dist - 571120 Karnataka

Sri Sridhar 9481188054, 8073243696

12 Sri Vyasaraja Matha (Sosale), Vyasarajapura, Sosale Post, Mysore, Karnataka

Sri Sridhar 9481188054, 8073243696

13 Sri Vyasaraja Matha (Sosale), Tirumakudalu, Byrapura Post, Narasipura Taluk, Mysore. Karnataka

Sri Sridhar T. (9481188054) Sri T.G.Venkanna -8073243696


24 108

14 Sri Vyasaraja Matha (Sosale), Sri Anil. N Fort Brahmin’s Street, 7892591318 Kanakapura - 562117, 9986163307 Ramanagara Dist., Karnataka 15 Sri Vyasaraja Matha (Sosale), Sri Madhava Bommarasayyana Agrahara, Murthy Thirthahalli - 577432 9480141387 Shimoga Dist., 08181-229089 Karnataka 16 Sri Vyasaraja Matha (Sosale) Sri V. R. Shamachar Agrahara, 7204391300 Mulabagal – 563 131 Karnataka 17 Sri Vyasaraja Matha (Sosale), Sri T. R. Prahlada Achar Street, Rao Chickpet, Tumkur-572 101 0816-2278590 Karnataka 18 Sri Vyasaraja Matha (Sosale), Sri Narasimha Kunigal Road, Rangan Melkote - 561 205. 9448813203 Mandya, Karnataka 19 Sri Vyasaraja Matha (Sosale), Sri Narahari Car Street, 9844368783 Udupi. Karnataka 20 Sri Vyasaraja Matha (Sosale) Sri Ashok Kulkarni Radio Park, Kaul Bazaar, 9731711676 Bellary - 563 101. Karnataka

ANDHRA PRADESH BRANCHES 21 Sri Vyasaraja Matha (Sosale), No.2. Kolaigunta, Medaramitta Ring road, Tirumala Andhra Pradesh

Sri Sachin 8330958713 Sri Gururaja Venu 9666896346 0877-2270352

22 Sri Vyasaraja Matha (Sosale), Sri P. Krishna Murthy Sri Lakshmikantha Tirtha 9849874609 Brindavana saniidhi, Penukonda – 515 120, Andhra Pradesh 23 Sri Vyasaraja Matha (Sosale), Sri Subba Rao Ramasahitha Sri Satyanarayana 9490891719 Swamy Mandira, Sri Ravindrababu Brahmin’s Street, Santepet, 9494473765 Nellore – 524 001 Andhra Pradesh 24 Sri Vyasaraja Matha (Sosale), 21/280, Old Town, Ananthapur – 515001 Andhra Pradesh

Sri B.Vijayendra Murthy 9052518144 08554-238464

TAMIL NADU BRANCHES 25 Sri Vyasaraja Matha (Sosale), Dakshina Navabrindavanam, Sri Guru Raghavendra Brindavana Seva Trust, (RayaVellore- Presently called Shenbakkam) Sri Madhwavijaya Nagar, Shenbakkam, Vellore - 632008 Tamil Nadu

Sri Krishnamurthi Rao - 9487159412

Sri Sundar 9994592784


24 109

25 Sri Vyasaraja Matha (Sosale), No.1, East Tank Square Street, Chennai – 600 005 Tamil Nadu

Sri Madhavan Triplicane, 9940206794 Sri Ramakrishnachar 9940317614 044-4318 3676

27 Sri Vyasaraja Matha (Sosale), No.67, First Agraharam, Salem – 636 006 Tamil Nadu

Sri Prasanna 0427-4050001 8637464628 9003310880

28 Sri Vyasaraja Matha (Sosale) No.194, East Uthra Street, Srirangam, Trichy – 6 Tamil Nadu

Sri Prasath 8925104718

29 Sri Vyasaraja Matha (Sosale), South Mada Street, Vishnu Kanchi Kanchipuram - 631501 Tamil Nadu

Sri Mahesh Achar 9940368571

30 Vyasaraja Matha (Sosale), Sri Jagannatha Thirthar Brindavanam, 128, T.S.R. Big Street, Kumbakonam, Tamil Nadu

Sri Gururajan 9994397295

31 Sri Vyasaraja Matha (Sosale), Rangai Gowder St, Town Hall, Coimbatore - 641001 Tamil Nadu

Sri Ramachandrachar +91 93455 78460 +91 93847 41427

32 Sri Vyasaraja Matha (Sosale) N car Street, Srimushnam Cuddalore District Pincode - 608703, Tamilnadu

Sri Gururaja +91 96002 05826

²æêÁå¸ÀgÁdAiÀÄw«gÀavÀ ²æäªÁ¸À¸ÉÆÛÃvÀæªÀiï ¥ÁævÀB ¸ÀägÁ«Ä gÀªÀÄAiÀiÁ ¸ÀºÀ ªÉÃAPÀmÉñÀA ªÀÄAzÀ¹ävÀA ªÀÄÄR¸ÀgÉÆÃgÀĺÀPÁAwgÀªÀÄåªÀiï | ªÀiÁtÂPÀåPÁAw«®¸À£ÀÄäPÀÄmÉÆÃzsÀéð¥ÀÅAqÀæA ¥ÀzÁäPÀë®PÀëªÀÄtÂPÀÄAqÀ®ªÀÄArvÁAUÀªÀiï || 1 || ¥ÁævÀ¨sÀðeÁ«Ä PÀgÀgÀªÀÄå¸ÀıÀARZÀPÀæA ¨sÀPÁÛ¨sÀAiÀÄ¥ÀæzÀPÀn¸ÀÜ®zÀvÀÛ¥ÁtªÀiï | ²æêÀvÀìP˸ÀÄÛ¨sÀ®¸À£ÀätÂPÁAZÀ£ÁqsÀåA ¦ÃvÁA§gÀA ªÀÄzÀ£ÀPÉÆÃn¸ÀĪÉÆúÀ£ÁAUÀªÀiï || 2 || ¥ÁævÀ£ÀðªÀiÁ«Ä ¥ÀgÀªÀiÁvÀä¥ÀzÁgÀ«AzÀA D£ÀAzÀ¸ÁAzÀ椮AiÀÄA ªÀÄt£ÀÆ¥ÀÅgÁqsÀåªÀiï | KvÀvÀìªÀĸÀÛdUÀvÁ«Äw zÀ±ÀðAiÀÄAvÀA ªÉÊPÀÄAoÀªÀÄvÀæ ¨sÀdvÁA PÀgÀ¥À®èªÉãÀ || 3 || ªÁå¸ÀgÁdAiÀÄw¥ÉÇæÃPÀÛA ±ÉÆèÃPÀvÀæAiÀÄ«ÄzÀA ±ÀĨsÀªÀiï | ¥ÁævÀBPÁ¯Éà ¥ÀoÉÃzÀå¸ÀÄÛ ¥Á¥ÉèsÉÆåà ªÀÄÄZÀåvÉà £ÀgÀB

|| 4 ||

²æîWÀIJªÀ¸ÀÄÛwB ®°vÀZÀAzÀ椨sÁ£À£À¸ÀĹävÀA ²ªÀ¥ÀzÀA ²ªÀzÀA ¸ÀägÀvÁA ²ªÀªÀiï | «±ÀzÀPÉÆÃnvÀnvÀàç¨sÀAiÀiÁ AiÀÄÄvÀA ²ªÀdAiÀiÁ ²ªÀAiÀiÁ ²ªÀAiÀiÁ AiÀÄÄvÀªÀiï ||1|| £Àl£À£Álå£ÀlA £ÀlUÁAiÀÄPÀA d£ÀªÀÄÄzÀA d®eÁAiÀÄvÀ¯ÉÆÃZÀ£ÀªÀiï | ¨sÀÄdUÀ¨sÀƵÀt¨sÀƶvÀ«UÀæºÀA ¥ÀætªÀÄ ºÉà d£ÀvÉà d£ÀªÀ®è¨sÀªÀiï

||2||

±ÀÄæw±ÀvÀ¥Àæ¨sÀAiÀiÁ ¥Àæ¨sÀAiÀiÁ AiÀÄÄvÀA ºÀj¥ÀzÁ§Ó¨sÀªÁA ²gÀ¸Á zsÀÈvÀªÀiï | ²ªÀ ²ªÉÃw ²ªÉÃw ²ªÉÃw ªÉÊ ¨sÀªÀ ¨sÀªÉÃw ¨sÀªÉÃw ¨sÀªÉÃw ªÁ | ªÀÄÈqÀ ªÀÄÈqÉÃw ªÀÄÈqÉÃw ªÀÄÈqÉÃw ªÉÊ ¨sÀdw AiÀÄB ¸ÀvÀvÀA ¥ÀætvÁ«ÄAiÀiÁvï ||3|| || Ew ²æêÁå¸ÀgÁdAiÀÄwgÁd«gÀavÁ ²æîWÀIJªÀ¸ÀÄÛwB ||


24 110

²æêÀÄÆ®UÉÆÃ¥Á®PÀȵÉÆÚà «dAiÀÄvÉÃ

²æêÁå¸ÀgÁeÉÆà «dAiÀÄvÉÃ

²æêÁå¸ÀgÁdªÀÄoÀ (¸ÉÆøÀ¯É)

²æêÁå¸ÀwÃxÀð«zÁå¦ÃoÀPÉÌ ¥ÀæªÉñÁªÀPÁ±À

k ¥ÀgÀªÀÄ¥ÀÇdå ²æêÁå¸ÀgÁdªÀÄoÁ¢üñÀgÁzÀ ²æà ²æà 1008 ²æëzÁå²æñÀwÃxÀð²æÃ¥ÁzÀAUÀ¼ÀªÀjAzÀ ¥ÀǪÁð±ÀæªÀÄzÀ°è ²æÃPÉëÃvÀæ wgÀĪÀÄPÀÆqÀ°£À°è ¸ÁÜ¥À£ÉUÉÆArzÀÄÝ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ªÉÄʸÀÆj£À PÀȵÀÚªÀÄÆwð¥ÀÅgÀA ²æêÁå¸ÀgÁdªÀÄoÀzÀ°è ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÀÄ°gÀĪÀ ²æêÁå¸ÀwÃxÀð«zÁå¦ÃoÀPÉÌ 8 jAzÀ 14 ªÀµÀðzÀ ªÀlÄUÀ½UÉ ¥ÀæªÉñÁªÀPÁ±À«zÉ.

k ªÉÃzÀ-¸Á»vÀå-ªÁåPÀgÀt-£ÁåAiÀÄ-«ÄêÀiÁA¸À-ªÉÃzÁAvÀ±Á¸ÀÛçUÀ¼À°è vÀ¼À¸Àà²ð CzsÀåAiÀÄ£ÀzÉÆA¢UÉ GvÀÛªÀÄ¥ËgÉÆûvÀå²PÀëtªÀ£ÀÄß «zÁåyðUÀ½UÉ GavÀ¨sÉÆÃd£Á¢ ªÀåªÀ¸ÉÜUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

k DAUÀè¨sÁµÁ ²PÀëtzÀ eÉÆvÉUÉ J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹. - JA.J. (DZÁAiÀÄð) ºÁUÀÆ ¦ºÉZï.r. («zÁåªÁj¢ü) ¥ÀzÀ«AiÀĪÀgÉUÉ CzsÀåAiÀÄ£ÁªÀPÁ±À PÀ°à¹, PÀA¥ÀÆålgï ²PÀëtPÀÆÌ «±ÉõÀ vÀgÀ¨ÉÃw ºÁUÀÆ ¥ÉÇæÃvÁìºÀ ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

k WÀ£ÁAvÀªÉÃzÁzsÀåAiÀÄ£ÀPÉÌ ¥ÀævÉåÃPÀ ²PÀët ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

k «zÁå¦ÃoÀzÀ°è CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁrzÀ «zÁåyðUÀ½UÉ ¸ÀévÀB ²æÃ¥ÁzÀAUÀ¼ÀªÀgÀÄ ²æªÀÄ£ÁßöåAiÀĸÀÄzsÁ-ZÀA¢æPÁ¢ UÀæAxÀUÀ¼À ¥ÁoÀªÀiÁqÀĪÀgÀÄ.

ªÁå¸ÀvÀæAiÀÄ CzsÀåAiÀÄ£ÀPÉÌ «±ÉõÁªÀPÁ±À :

k ²æêÀÄ£ÁßöåAiÀĸÀÄzsÁ CzsÀåAiÀÄ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄV¹gÀĪÀ «zÁåyðUÀ½UÉ ªÀÄÆgÀĪÀµÀðUÀ¼À ªÁå¸ÀvÀæAiÀÄzÀ «±ÉõÀ CzsÀåAiÀÄ£ÀPÁÌV AiÉÆÃUÀåªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

k ªÁå¸ÀvÀæAiÀÄzÀ «±ÉõÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß DAiÀÄÄÝPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¥Àæ§AzsÀªÀ£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¸ÀĪÀ «zÁåyðUÀ½UÉ «zÁåyðªÉÃvÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤Ãr ¥ÉÆæÃvÁ컸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

k C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ªÉÄà 15gÀ M¼ÀUÉ ¸ÀA¸ÉÜUÉ Cfð ¸À°è¸À¨ÉÃPÀÄ. eÉÆvÉUÉ vÁªÀÅ »AzÉ NzÀÄwÛzÀÝ ¸ÀA¸ÉܬÄAzÀ ªÀUÁðªÀuÉ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß (n.¹.) CªÀ±ÀåªÁV vÀgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

ºÉaÑ£À «ªÀgÀUÀ½UÁV ¸ÀA¥ÀQð¹ : zÀÆgÀªÁt : 9480504473, 9482961512, 9379887877

¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀÄ

²æêÁå¸ÀwÃxÀð «zÁå¦ÃoÀ ²æêÁå¸ÀgÁdªÀÄoÀ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.