Page 1

L-BAS 2003 Baskontoplan fรถr landsting


Upplysningar om rapportens innehåll lämnas på Landstingsförbundet av Åsa Hjortsberg Sandgren, tfn 08-452 77 32, e-post: ahj@lf.se

Beställning av rapporten kan göras direkt från Landstingsförbundets trycksaksbeställning, på tfn 020-31 32 30 eller fax 020-31 32 40. Kontoplanen kan även laddas ner från: www.lf.se/sek . © Landstingsförbundet, Samhällsekonomiska sekretariatet, 118 82 Stockholm, telefon 08-452 72 00 1:a upplagan, september 2002 isbn 91-7188-710-5 text: Åsa Hjortsberg Sandgren grafisk form och produktion: Elisabet Jonsson, Svenska Kommunförbundet Satt i Franklin Gothic och Janson Text. Tryckt på Colorit lavendelblå 160 gr (omslag), Multi Copy 100 gr (inlaga)

2

L-BAS 2003


Förord kommunala sektorn har sedan 1998 en lagstiftning som reglerar redovisningen i landsting och kommuner. Därför fanns det anledning att utveckla en ny baskontoplan för landsting som grundas på lagstiftningen men även tar hänsyn till de krav som ställs på uppföljning och jämförelser. Under 1996 och 1997 tog Samhällsekonomiska sekretariatet vid Landstingsförbundet fram en ny baskontoplan, l-bas 98. Denna kontoplan behöver ständigt uppdateras på grund av nyheter inom redovisningsområdet. Detta är den tredje versionen av l-bas och den benämns l-bas 2003. Kontoplanens struktur och indelning i kontogrupper bygger i första hand på bas 2000. Där den landstingskommunala särarten inte tillgodoses har egna kontogrupper upprättats. I kontoplanen har även Statistiska centralbyråns (scb) önskemål beaktats. Beträffande kontoklassindelningen görs ett avsteg från bas 2000 genom att personalkostnader redovisas först bland verksamhetens kostnader. Främsta motivet för avsteget är att personalen utgör landstingens i särklass största kostnad och bör således redovisas först bland kostnaderna. Avsteget påverkar kontoklasserna 4–7. Arbetet med att ta fram den ursprungliga l-bas 98 bedrevs i en referensgrupp. Gruppen bestod av Gunilla Finn och Conny Persson, Stockholms läns landsting, Pär Åkerblom, Landstinget Sörmland, Marianne Fredriksson och Annika Hjertqvist, Landstinget i Östergötland, Peter Yngve, Landstinget i Jönköpings län, Helena Nilsson, Landstinget i Kristianstads län, Hasse Larsson, Bohuslandstinget samt Annika Rausin, Malmö stad. Landstingsförbundets deltagare i gruppen har varit Åsa Hjortsberg Sandgren, Agneta Peterz och Marianne Andersson. Syftet med l-bas 2003 är att åstadkomma en kontoplan som fungerar som en ram för hur redovisningen i landstingen kan läggas upp. Dessutom ges bättre förutsättningar vid inlämnande av statistikuppgifter och jämförelser mellan landsting då kontoplanen definierar begreppen på ett enhetligt sätt. Ändringarna till denna version beror främst på önskemål från landstingen samt att vissa nya konton tillkommit. Nyheterna mot förra versionen finns listade på sidorna 6 –7. Stockholm i september 2002 Stefan Ackerby

L-BAS 2003

3


Innehåll Bakgrund .......................................................................................................................... 5 Nyheter .............................................................................................................................. 6 Kontoplanens uppbyggnad ............................................................................................ 8 Tillämpning .................................................................................................................... 10 Överväganden ................................................................................................................ 11 Översiktsschema för l-bas 2003 ............................................................................ 12

Kontoklasser 1. Tillgångar .................................................................................................................. 13 2. Eget kapital, avsättningar och skulder .................................................................. 25 3. Verksamhetens intäkter ............................................................................................ 34 4. Kostnader för personal och förtroendevalda ...................................................... 39 5. Kostnader för köpt verksamhet, inköp av material och varor samt bidrag .... 46 6 & 7. Övriga verksamhetskostnader ........................................................................ 49 8. Intäkter och kostnader utanför verksamhetsresultatet ...................................... 61 Sökordsregister .............................................................................................................. 69 Bilaga 1 • Kopplingstabeller ...................................................................................... 76 Bilaga 2 • Motparter .................................................................................................... 79 Bilaga 3 • Verksamhetsindelningen i översikt ........................................................ 81

4

L-BAS 2003


Bakgrund bas-kontoplanen är en standardkontoplan som utvecklades för företagssektorn på 1970-talet av Svenska Arbetsgivarföreningen och Sveriges Industriförbund. Ansvaret för bas-verksamheten ligger idag hos en styrgrupp, bas-gruppen, som består av företrädare för näringslivet, revisions- och redovisningsbranschen, undervisningsväsendet samt normbildare inom redovisningsområdet. bas-kontoplanen speglar externredovisningen, det vill säga transaktioner mellan den bokföringsskyldige och omvärlden. Strukturen i kontoplanen grundas på uppställningsformerna för resultat- och balansräkningen. Från och med 1998 gäller en ny lagstiftning som reglerar redovisningen i landsting och kommuner, i första hand berörs bokföring, årsredovisning och delårsrapporter. Lagen bygger på Redovisningsreglemente för kommuner och landsting som Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet rekommenderat sina medlemmar att anta, samt på den nya årsredovisningslagen (årl) för bland annat aktiebolag. Redovisningslagen är en ramlag med ett undantag, nämligen reglerna för hur pensionsavsättningar ska hanteras i bokföringen. Lagstiftningen berör kommuner och landsting samt kommunalförbund. Däremot påverkas inte de kommunala bolagen och stiftelserna av denna lagstiftning. Samtidigt som redovisningslagen infördes gjordes en ändring i kommunallagen som innebar ett återinförande av ett balanskrav. Balanskravet ställer stora krav på enhetlighet och stringens i redovisningen. Andra faktorer som ställer krav på en koncis redovisning är ett allt större nationellt intresse av att följa den ekonomiska utvecklingen i landstingssektorn samt att göra olika jämförelser. Även medlemskapet i eu medför ökad uppgiftslämnarplikt. Ovannämnda faktorer aktualiserade behovet av en ny kontoplan med tydligare definitioner. Samhällsekonomiska sekretariatet arbetade därför under 1996 och 1997 fram en ny baskontoplan för landsting, l-bas 98 som nu i den uppdaterade versionen benämns l-bas 2003. Sedan 1997 har Rådet för kommunal redovisning påverkan på normering av redovisningen i landsting och kommuner. Deras rekommendationer är, där så är möjligt, inarbetade i kontoplanen alternativt hänvisade till.

Syfte • Ett av de viktigaste syftena med att ta fram en ny kontoplan är att definiera konton och med det definiera det som efterfrågas i bokslutsstatistiken. • Att landstingssektorn får en kontoplan som är mer lik företagsvärldens kontoplan

L-BAS 2003

5


Nyheter l-bas 2003, version 3 av l-bas, innehåller en hel del förändringar jämfört med tidigare version som kom ut i oktober 1999. Ändringarna är uppdelade i kontoklass 1–2 och 3–8. Kontoklass 1–2 • Anläggningsvärden ändrat till anskaffningsvärden i kontoklass 1. • Ändring av text till kontogrupp 10 ”Immateriella anläggningstillgångar” och konto 101 ”Balanserade utgifter”. • Uppdelning av investeringar i kontoklass 1 i underkonto 11x2 ”Årets investering, egenproducerade” och 11x3 ”Årets inköp”. • Nytt namn i kontoklass 1 på underkonto 12x2 ”Årets investeringar/inköp”. • Nytt underkonto i kontoklass 1, 11x5 och 12x5 ”Årets försäljning”. • Konto 119 ”Övriga byggnader och mark” tas bort. • Ändrat i texten från data till it generellt. • Ändringar i texten under 13 Finansiella anläggningstillgångar samt 18 Kortfristiga placeringar. Hänvisning till Rådets nya rekommendation nr 9, 2001. • Del av konto 165 Fordringar hos staten gällande skattefordringar flyttas till eget konto 178, se nedan. • Samlingskonto 171 under 17 ”Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter” tas bort. • Nytt konto 178 ”Upplupna skatteintäkter”. • Nytt konto 222 ”Avsättningar för särskild löneskatt”. • Konto 272 ”Personalens kvarskatt” tas bort. Arbetsgivaren betalar inte längre kvarskatt åt anställda via lönen. • Del av konto 287 ”Skulder till staten” gällande skatteskulder flyttas till eget konto 298. • Nytt konto 296 ”Upplupna pensionskostnader, individuella delen”. • Nytt konto 298 ”Förutbetalda skatteintäkter”.

Kontoklass 3–7 • Förtydligande i text om indelning av intäkter och kostnader i verksamhet och motpart. • Konto 301 ändras till ”Patientavgifter, öppen vård”. • Konto 302 ”Patientavgifter, besök hos annan personalkategori än läkare” är borttaget och ingår numer i konto 301”Patientavgifter, öppen vård”. • Konto 305 har nytt namn ”Patientavgifter, hemsjukvård m.m.”. • Nytt namn på kontogrupp 31 ”Försäljning av hälso- och sjukvård, exklusive tandvård. • Nytt namn på kontogrupp 33 ”Försäljning av regional utveckling”. • Kontogrupp 34 ”Övriga intäkter i landstingens huvudverksamhet” tas bort.

6

L-BAS 2003


• Kontogrupperna 35–36 ”Försäljning av övriga tjänster” delat upp i 35 ”Försäljning av medicinska tjänster” samt 36 ”Försäljning av tekniska tjänster”. • Ändring av text till underkonto 3971, 3972 och 3973. • Underkonto 4411 byter namn till ”Individuella delen av pfa 98”. • Ändring i underindelningen till konto 453 ”Löneskatt”. • Ändringar i text för konto 461, 463 och 464. • Nytt konto 555 ”Inhyrd personal för verksamhetsanknutna tjänster”. • Underkontona 5721 ”Livsmedel, råvaror” och 5722 ”Färdiglagade livsmedel” tas bort. • Konto 579 ”Övriga material och varor” tas bort. • Ny underindelning på konto 707 och 463; avdragsgill respektive ej avdragsgill representation. • Lagt ihop kontogrupp 71 med 64, och ändra konto 711 till 645, 714 till 643 och 715 till 647, för att samla material på ett ställe förutom det som ligger i kontoklass 5. • Ny text till konto 754 ”it-tjänster”. • Ändring av text till konto 781, 782 och 783. • Ny underindelning i kontogrupp 80 ”Skatteintäkter”. • Konto 811 ”Avgift för mervärdesskatt, skattefria verksamheter” tas bort. • Ändring i text på 82 ”Generella statsbidrag” och konto 821 ”Generellt invånarrelaterade statsbidrag”. • Nytt konto 826 ”Statsbidrag ökad tillgänglighet i vården”. • Ny text på underkonto 8591 ”Räntedel i årets pensionskostnad”.

L-BAS 2003

7


Kontoplanens uppbyggnad Kontostruktur l-bas 2003 följer till stora delar bas 2000 när det gäller struktur, grundbegrepp och definitioner. Eftersom landstingen bedriver en personalintensiv verksamhet har personalkostnaderna lagts i kontoklass 4 och inte i kontoklass 7 som bas 2000 förordar. Förändringen påverkar kontoklasserna 4–7 men kontogrupperingen inom kontoklasserna är i princip den samma som i bas 2000. Kontoplanen, som i första hand är avsedd för den externa redovisningen, är indelad i 8 kontoklasser. Kontoklassernas indelning följer huvudgrupperna i balans- och resultaträkningen. I kontoklass 1 och 2 redovisas tillgångar respektive eget kapital, avsättningar och skulder. Verksamhetens intäkter återfinns i kontoklass 3 och i kontoklasserna 4–7 redovisas verksamhetens kostnader. Kontoklass 8 omfattar intäkter och kostnader utanför verksamhetsresultatet, såsom skatteintäkter, generella bidrag samt finansiella kostnader och intäkter. Kontoklass 1 Tillgångar Kontoklass 2 Eget kapital, avsättningar och skulder Kontoklass 3 Verksamhetens intäkter Kontoklass 4 Kostnader för personal och förtroendevalda Kontoklass 5 Kostnader för köpt verksamhet och verksamhetsanknutna tjänster, inköp av material och varor samt bidrag Kontoklass 6 –7 Övriga kostnader Kontoklass 8 Intäkter och kostnader utanför verksamhetsresultatet För att underlätta för de landsting som använder l-planen, Baskontoplan för landsting eller bas 2000 har kopplingstabeller framställts mellan dessa och l-bas 2003. Kopplingstabellen är inlagd som bilaga 1. I kontoklass 3–8 används begreppen intäkter och kostnader i definitionerna. Detta är en förenkling då intäkter utgör periodiserade inkomster medan kostnader utgör periodiserade utgifter. Oftast sammanfaller begreppen inkomst/intäkt respektive utgift/kostnad. Det är endast i de fall där tiden mellan till exempel anskaffning (utgift) och användning (kostnad) sträcker sig över flera redovisningsperiod som begreppen inkomst och utgift används.

8

L-BAS 2003


Kontoplanens grundbegrepp De grundbegrepp som genomgående används i kontoplanen är kontoklass, kontogrupp, konto och underkonto, enligt så kallad decimalklassificering:

1 Kontoklass 1, Tillgångar 11 Kontogrupp 11, Byggnader och mark 111 Konto 111, Byggnader 1112 Underkonto 1112, Årets investering i byggnader, egenproducerade

Kontogruppen är en grupp likartade konton med en sammanfattande benämning. Kontoplanen eftersträvar en överskådlighet och logisk indelning på två positioner. Strukturen på kontogruppsnivå framgår av översiktsschemat. Konto är kontoplanens grundbegrepp. För att kunna användas på ett enhetligt sätt har varje konto definierats på tre positioner. Underkonton utnyttjas i vissa fall för ytterligare uppdelningar på fyra positioner.

Uppgifter som efterfrågas i bokslutsstatistiken I kontoplanen har hänsyn tagits till de uppgifter om intäkter/inkomster och kostnader/utgifter som efterfrågas i bokslutsstatistiken till Landstingsförbundet och scb. För att underlätta uppgiftslämnandet till bokslutsstatistiken har kontoplanen kompletterats med uppgifter om vilka konton som efterfrågas i bokslutsstatistiken. För att urskilja de kontogrupper, konton och underkonton som är obligatoriska uppgifter i statistiken har dessa markerats med kursiv stil, enligt följande exempel:

14 Förråd med mera I kontogruppen redovisas omsättningstillgångar som förråd och lager. I bokslutsstatistiken efterfrågas Förråd med mera, det vill säga kontogrupp 14. Observera att statistikuppgifterna kan ändras över tiden. I bokslutsstatistiken krävs redovisning av intäkter och kostnader uppdelat på område/delområde enligt Verksamhetsindelning för landsting och regioner, vi 2000 samt motpart. Motpart kan tas fram via underkonto eller via annan koddel. Alternativt kan motpart tas fram via reskontra. Motparterna redovisas och definieras i bilaga 2. Områden och delområden framgår av bilaga 3.

L-BAS 2003

9


Tillämpning vid tillämpning av kontoplanen har anpassning skett till lagen om kommunal redovisning. Från den 1 juli 1997 ansvarar Rådet för kommunal redovisning för uttolkningen av god redovisningssed för landsting och kommuner. Där så är möjligt har hänvisningar gjorts till Rådets rekommendationer i kontoplanen. Där det är relevant görs även hänvisningar till Föreningen Auktoriserade Revisorers (far:s) rekommendationer. Ur Landstingsförbundets perspektiv är det de verbala definitionerna som är det centrala med kontoplanen. Hur de olika kontona sedan numreras och sorteras är av underordnad betydelse. Kontoplanen ska ses en ram för hur den egna redovisningen kan läggas upp i respektive landsting. Där avvikelser är önskvärda och lämpliga ska givetvis landstinget göra dessa. Dock bör beaktas vad som efterfrågas i bokslutsstatistiken så att statistiken kan besvaras trots avvikelser i den egna kontoplanen. Ett alternativ till att byta till den nya kontoplanen kan vara att skuggkoda sin kontoplan med de nya kontona. När det gäller avräknings- och genomgångskonton har dessa inte tagits upp som egna konton i l-bas 2003. Orsaken är att de ej innehåller belopp vid bokslutsarbetet. Om behov finns för avräknings- och genomgångskonton eller liknande kan de läggas upp i landstingets egna kontoplan. I kontoplanen finns flera kontogrupper som är lediga för eget bruk. l-bas 2003 är utformad på en övergripande nivå vilket medför att kompletteringar och anpassningar troligtvis är nödvändiga i respektive landsting. Specifika konton för investeringsutgifter respektive -inkomster har inte lagts upp i kontoplanen. Dessa utgifter och inkomster konteras direkt mot balanskontona. Där specifikation sker i olika försystem eller sidoordnad redovisning ska huvudbokföringen begränsas med hänsyn till detta. Detta gäller exempelvis personalkostnadsredovisning och redovisning av anläggningstillgångar där en omfattande statistik finns i lönesystemet respektive anläggningsregister. Redovisningsmetoder för periodisering av varu- och materialförbrukning har likaså sin utgångspunkt i att kommunerna har sidoordnade system för förrådsredovisning.

10

L-BAS 2003


Överväganden på nationell nivå finns flera olika användare av statistik från landstingen med delvis olika syften. Här kan exempelvis nämnas Socialstyrelsen, scb, departement samt Landstingförbundet. En svårighet är att man ur ett centralt och nationellt perspektiv gärna vill se landstingen, och kommunerna, indelade i olika verksamheter på ett enhetligt sätt. I många fall blir detta svårt att hantera då landsting i allt högre grad, av bland annat effektivitetsskäl, väljer olika organisationsformer. Den information som efterfrågas på nationell nivå är i många fall en annan än den som är relevant för uppföljningen i det egna landstinget. Det blir naturligtvis enklare att besvara bokslutsstatistiken om landstinget anpassar sin redovisning därefter. Konsekvenserna av en sådan långtgående anpassning kan innebära att landstinget inte kan få ekonomisk information som är anpassad till den egna organisationen. Det är därför inte rimligt att organisera såväl den externa som den interna redovisningen helt efter de nationella kraven på uppföljning. Detta är dock ett problem som måste hanteras ute i landstingen på bästa möjliga sätt för alla parter.

L-BAS 2003

11


Översiktsschema för L-BAS 2003 1 Tillgångar

2 Skulder o eget kapital

3 Verksamhetens intäkter

4 Kostnader för personal o förtroednevalda

10 Immateriella tillgångar

20 Eget kapital

30 Patientavgifter o andra avgifter

40 Lön arbetad tid

11 Mark o byggnader

21

31 Försäljning av hälso- o sjukvård, exkl. tandvård

41 Lön ej arbetad tid

12 Maskiner o inventarier

22 Avsättningar

32 Försäljning av tandvård

42

13 Finansiella anläggningstillgångar

23 Långfristiga skulder

33 Försäljning av regional utveckling

43 Kostnadsersättningar o naturaförmåner

14 Förråd m.m.

24 Kortfristiga skulder till leverantörer

34

44 Pensionskostnader

15 Kundfordringar

25

35 Försäljning av medicinska tjänster

45 Sociala o andra avgifter enligt lag o avtal

16 Övriga kortfristiga fordringar

26 Moms o särskilda punktskatter

36 Försäljning av tekniska tjänster

46 Övriga personalkostnader

17 Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter

27 Personalens skatt, avgifter o löneavdrag

37 Försäljning av material o varor

47

18 Kortfristiga placeringar

28 Övriga kortfristiga skulder

38 Erhållna bidrag

48

19 Kassa och bank

29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

39 Övriga intäkter

49

5 Kostnader för köpt verksamhet, inköp av material o varor samt bidrag

6 Övriga verksamhetskostnader

7 Övriga verksamhetskostnader

8 Intäkter o kostnader utanför verksamhetsresultatet

50 Köp av verksamhet

60 Lokal- o fastighetskostnader

70 Representaton o övriga försäljningskostnader

80 Skatteintäkter

51 d:o

61

71

81 Avgifter till staten

52 d:o

62 Hyra av anläggningstillgångar

72 Tele och post

82 Generella statsbidrag

53 d:o

63 Energi m.m.

73 Försäkringsavgifter o övriga riskkostnader

83 Inkomst- o kostnadsutjämning

54 d:o

64 Förbrukningsinventarier o förbrukningsmateriel

74

84 Finansiella intäkter

55 Verksamhetsanknutna tjänster

65 Reparation o underhåll

75 Övriga tjänster

85 Finansiella kostnader

56 Läkemedel, sjukvårdsartiklar o medicinskt material

66 Kostnader för transportmedel

76 Övriga kostnader

86

57 Material o varor

67 Transporter och frakter

77 Nedskrivningar o återföring av nedskrivningar

87 Extraordinära intäkter

58 Lämnade bidrag

68 Resekostnader

78 Förlust vid avyttring av anläggningstillgångar

88 Extraordinära kostnader

59

69 Information och pr

79 Avskrivningar

89 Årets resultat

12

L-BAS 2003


1. Tillgångar 1

i kontoklass 1 redovisas landstingets samtliga tillgångar indelade i anläggningstillgångar och omsättningstillgångar. Anläggningstillgångar omfattar: • Immateriella anläggningstillgångar • Materiella anläggningstillgångar – Mark och byggnader – Maskiner och inventarier • Finansiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar omfattar: • Förråd med mera • Kortfristiga fordringar • Kortfristiga placeringar • Kassa och bank I Lagen om kommunal redovisning framgår gränsdragningen mellan anläggningstillgång och omsättningstillgång av 6 kap. 1§. För mer utförliga definitioner av anläggningstillgångar samt anvisningar om avskrivningar av anläggningstillgångar se skriften Avskrivningar för landsting och regioner utgiven av Landstingsförbundet. Tillgångar i landstingens koncernföretag ska särredovisas på respektive konto. Detta kan göras via separat konto, underkonto eller via annan koddel (motpart). Beträffande uppgiftslämnandet bör följande observeras: I kontoplanen saknas särskilda konton för investeringar i anläggningstillgångar. För att underlätta uppgiftslämnandet och framtagande av finansieringsanalys kan underkonton läggas upp enligt förslag under kontogrupp 11 och 12.

10 Immateriella anläggningstillgångar I denna kontogrupp redovisas immateriella anläggningstillgångar och rättigheter som förvärvats eller upparbetats internt av landstinget. Till denna grupp hör balanserade utgifter men även hyresrätt och goodwill. Se även Rådet för kommunal redovisnings rekommendation nr 12 om Immateriella anläggningstillgångar. Ackumulerade avskrivningar redovisas som korrektiv post som underindelning inom respektive konto. I bokslutsstatistiken efterfrågas Immateriella anläggningstillgångar totalt, det vill säga kontogrupp 10.

101 Balanserade utgifter På kontot redovisas nedlagda utgifter för utveckling, såsom administrativ utveckling och utveckling av dataprogram om de är av väsentligt värde för L-BAS 2003

13


verksamheten under kommande år och kan försäljas eller på annat sätt leda till intäkter för landstinget. 1011 Ingående anskaffningsvärden, balanserade utgifter 1012 Årets investering, balanserade utgifter

1

1018 Investeringsbidrag, balanserade utgifter 1019 Ackumulerade avskrivningar, balanserade utgifter

11 Mark och byggnader Med en anläggningstillgångs anskaffningsvärde avses utgifterna för anläggningens förvärv eller tillverkning. I anskaffningsvärdet ska samtliga utgifter för förvärvet eller tillverkningen medräknas. Detta innebär att till förvärvet direkt hänförbara kostnader som transporter, tullavgifter, monteringskostnader och övriga hanteringskostnader ska inkluderas i anskaffningsvärdet. Indirekta kostnader, i form av administration och projektering, bör också inräknas i anskaffningsvärdet. Investeringar, som sträcker sig över en längre tid, kan påföras en ränta under byggnadstiden. Årets investeringar och försäljningar av anläggningstillgångar ska ingå i respektive kontogrupp. För årets investeringar kan särredovisning ske genom underkonto. Investeringsbidrag minskar avskrivningsunderlaget och krediteras tillgångskontot. Inkomsten kan särredovisas genom underindelning av kontot. Anläggningstillgång som fortlöpande minskar i värde ska årligen belastas med värdeminskning. Avskrivningsbeloppet ska anpassas till lämplig plan med hänsyn till tillgångens uppskattade ekonomiska livslängd. Avskrivningarna ska påbörjas vid den tidpunkt då en anläggning tas i bruk. Värdeminskning genom planenlig avskrivning redovisas som korrektiv post i underindelning inom respektive konto. Specifikation av byggnader bör ske i en not till balansräkningen. En särredovisning av mark- och byggnadsvärde för respektive konto rekommenderas där så är möjligt, eftersom markvärdet inte ska ligga till grund för avskrivningar. I bokslutsstatistiken efterfrågas Mark och byggnader totalt, det vill säga kontogrupp 11. Dessutom ska konto 113 särredovisas. För konto 111 Byggnader och 113 Mark ska årets inköp besvaras i statistiken.

111 Byggnader På detta konto redovisas anskaffningsvärdet för byggnader. Till anskaffningsvärdet räknas även sådan utrustning som är nödvändig för byggnadens allmänna funktion. För gränsdragning mellan byggnader och byggnadsinventarier gäller följande: Inventarier räknas som byggnadsinventarier om verksamheten ställer speciella krav på dessa. Inventarier relaterade till byggnadens allmänna funktion är ej byggnadsinventarier utan ingår i byggnadsvärdet. Planenliga avskrivningar debiteras underkonto 7921 Avskrivning på byggnader och redovisas som korrektiv post på underkonto.

14

L-BAS 2003


1111 Ingående anskaffningsvärden, byggnader 1112 Årets investering i byggnader, egenproducerade 1113 Årets inköp, byggnader 1115 Årets försäljning, byggnader

1

1118 Investeringsbidrag, byggnader 1119 Ackumulerade avskrivningar, byggnader

Kontot efterfrågas i bokslutsstatistiken.

113 Mark På detta konto redovisas fastighetens markvärde, det vill säga anskaffningsvärdet för mark. Markvärdet är inte föremål för avskrivning. Eventuell värdenedgång justeras via nedskrivning. För indelning i underkonton se konto 111. Kontot efterfrågas i bokslutsstatistiken.

115 Markanläggningar Med markanläggningar menas på marken uppförda anordningar av permanent natur samt vissa slag av markarbeten. Som anskaffningsvärde för markanläggning räknas: • Markarbeten genom vilka marken görs plan eller fast, såsom röjning av träd, buskar och annat, schaktning av jord och bergsmassor, uppförande av stödmurar samt torrläggning av marken. • Olika anordningar såsom vägar och tillfarter, körplaner, parkerings platser, planteringar och dylikt. • Brunnar, källare och tunnlar eller dylikt i den mån de ej vid fastighetstaxeringen är att hänföra till byggnad. • Avskrivningsunderlaget för markanläggningen utgörs i princip av den faktiska anskaffningskostnaden under den tid fastigheten innehafts. • Utgifter för anläggningar avsedda att användas endast ett fåtal år kostnadsförs direkt. En anläggning som är avsedd att användas en tid av endast tre år anses som tillfällig. För indelning i underkonton se konto 111. Planenliga avskrivningar debiteras underkonto 7925 Avskrivning på markanläggningar och redovisas som korrektiv post på underkonto.

117 Pågående till- och ombyggnad Detta konto används för redovisning av utgifter som avser pågående tilleller ombyggnad av byggnader och som medför en höjning av byggnadsvärdet (se även skriften Avskrivningar för landsting och regioner under avsnitt Ny-, till- och ombyggnad). När byggnadsarbetena avslutats överförs utgiften till konto 111 Byggnader.

118 Pågående nybyggnad Detta konto används för redovisning av utgifter för pågående byggnadsarbeten vid uppförande av en ny byggnad. När byggnadsarbetena avslutats och byggnaden är färdig överförs utgiften till konto 111 Byggnader.

L-BAS 2003

15


12 Maskiner och inventarier

1

I denna kontogrupp redovisas anskaffning av maskiner och inventarier som har en ekonomisk livslängd överstigande tre år och som inte är av ringa värde. I anskaffningsvärdet inräknas alla utgifter fram till den tidpunkt då tillgången är färdig att tas i bruk. Även utgifter för värdehöjande förbättringar inräknas i tillgångens värde. Angående hantering av avskrivningar, se anvisningar till kontogrupp 11. Investeringsbidrag minskar avskrivningsunderlaget. Särredovisning kan ske genom underindelning av respektive tillgångskonto. Värdeminskning genom planenlig avskrivning redovisas som korrektiv post i underindelning inom respektive konto. I bokslutsstatistiken efterfrågas Maskiner och inventarier totalt, det vill säga kontogrupp 12.

121 IT-utrustning Detta konto visar anskaffningsvärdet för it-utrustning. Planenliga avskrivningar debiteras underkonto 7931 Avskrivning på itutrustning. 1211 Ingående anskaffningsvärden, IT-utrustning 1212 Årets investeringar, IT-utrustning 1215 Årets försäljning, IT-utrustning 1218 Investeringsbidrag, IT-utrustning 1219 Ackumulerade avskrivningar, IT-utrustning

122 Medicinteknisk apparatur På detta konto redovisas anskaffningsvärdet för medicinteknisk apparatur. För indelning i underkonton se konto 121. Planenliga avskrivningar debiteras underkonto 7932 Avskrivning på medicinteknisk apparatur.

123 Byggnadsinventarier På detta konto redovisas anskaffningsvärdet för byggnadsinventarier. För gränsdragning mellan byggnader och byggnadsinventarier gäller följande: Inventarier räknas som byggnadsinventarier om verksamheten ställer speciella krav på dessa. Inventarier relaterade till byggnadens allmänna funktion är ej byggnadsinventarier utan ingår i byggnadsvärdet. För indelning i underkonton se konto 121. Planenliga avskrivningar debiteras underkonto 7933 Avskrivning på byggnadsinventarier.

124 Bilar och andra transportmedel På detta konto redovisas anskaffningsvärdet för motordrivna fordon, exempelvis personbilar, lastbilar och dylikt. I anskaffningsvärdet för personbilar ingår i de flesta fall även mervärdesskatt. För indelning i underkonton se konto 121.

16

L-BAS 2003


Planenliga avskrivningar debiteras underkonto 7934 Avskrivning på bilar och andra transportmedel.

126 Förbättringsutgifter på fastigheter ej ägda av landstinget

1

Detta konto används för redovisning av utgifter för ny-, till- eller ombyggnad på fastigheter ej ägda av landstinget, då fastighetsägaren, och inte nyttjanderättshavaren, omedelbart blir ägare till det som utförts/anskaffats. Är fastigheten avsedd att nyttjas under kortare tid än tre år ska förbättringsutgiften kostnadsföras direkt om en sådan kostnadsföring inte väsentligt påverkar bedömningen av verksamhetens resultat och ställning. För indelning i underkonton se konto 121. Planenliga avskrivningar debiteras underkonto 7936 Avskrivning på förbättringsutgifter på fastigheter ej ägda av landstinget.

127 Inventarier i annans fastighet På detta konto redovisas anskaffningsvärdet för byggnads- och markinventarier samt andra inventarier i annans fastighet. För indelning i underkonton se konto 121. Planenliga avskrivningar debiteras underkonto 7937 Avskrivning på inventarier i annans fastighet.

128 Konst På kontot redovisas inventarier som utgörs av konstföremål såsom tavlor, skulpturer och dylikt. 1281 Ingående anskaffningsvärden, konst 1282 Årets investeringar, konst

129 Övriga maskiner och inventarier På detta konto redovisas andra maskiner och inventarier än de som omfattas av kontona 121–128. För indelning i underkonton se konto 121. Planenliga avskrivningar debiteras underkonto 7939 Avskrivning på övriga maskiner och inventarier.

13 Finansiella anläggningstillgångar I denna kontogrupp redovisas värdepapper som förvärvats för långfristig placering eller avser långfristiga fordringar. Kortfristiga placeringar redovisas i kontogrupp 18. Avgörande för om en placering är lång- eller kortfristig är avsikten med placeringen. Se även Rådet för kommunal redovisnings rekommendation nr 9 2001, Klassificering av finansiella tillgångar. Med en finansiell anläggningstillgång förstås en sådan tillgång som ej omsätts i den normala verksamheten. För nedskrivning av värdet på värdepapper och långfristiga fordringar som bedömts som varaktiga krediteras konto 139 Värdereglering av värdepapper och långfristiga fordringar och debiteras konto 857 Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar. När det gäller uppskrivning av finansiella anläggningstillgångar får tillgångar som har ett tillförlitligt och bestående värde som väsentligt överstiger bokfört värde skrivas upp. Detta under förutsättning att uppskrivning sker till högst det värde som står i överensstämmelse med god redovisL-BAS 2003

17


ningssed. Observera att en uppskrivning ej får tas med i resultaträkningen utan ska föras direkt till posten eget kapital i balansräkningen. I samband med uppskrivningen ska det lämnas upplysning om storleken på det uppskrivna beloppet i not.

1

I bokslutsstatistiken efterfrågas Finansiella anläggningstillgångar totalt, det vill säga kontogrupp 13. Dessutom ska värdepapper, andelar och bostadsrätter totalt, det vill säga konto 131 och 132 samt konto 138 särredovisas.

131 Aktier, andelar och bostadsrätter (långfristig placering) På detta konto redovisas aktier, andelar och bostadsrätter som innehas stadigvarande. Aktier och andelar som förvärvats för kortfristig placering (högst ett år från balansdagen) redovisas på konto 181. Kontot efterfrågas i bokslutsstatistiken.

132 Obligationer och andra värdepapper (långfristig placering) På detta konto redovisas obligationer och andra värdepapper som förvärvats för långfristig placering. Obligationer och andra värdepapper som förvärvats för kortfristig placering (högst ett år från balansdagen) redovisas på konto 182. Kontot efterfrågas i bokslutsstatistiken.

138 Långfristiga fordringar Kontot används för redovisning av utlämnade lån (både till anställda och utomstående) eller andra fordringar med längre amorteringstid än ett år. Den del som ska amorteras under nästa räkenskapsår omförs i samband med bokslut till konto 164 Kortfristig del av långfristiga fordringar. Kontot efterfrågas i bokslutsstatistiken.

139 Värdereglering av värdepapper (långfristig placering) och långfristiga fordringar Värdepapper för långfristig placering och långfristiga fordringar upptas i balansräkningen till anskaffningsvärdet. Har värdet varaktigt gått ner ska nedskrivning ske. Kontot krediteras med nedskrivningen och debiteras motkonto 857 Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar. Konto 139 är ett korrektiv konto till kontona 131–138.

14 Förråd med mera I kontogruppen redovisas omsättningstillgångar som förråd och lager. I bokslutsstatistiken efterfrågas Förråd med mera totalt, det vill säga kontogrupp 14.

141 Förråd och lager Kontot används på två olika sätt beroende på om landstinget har löpande förråd-/lagerredovisning eller ej. Med ”löpande förråd-/lagerredovisning” menas sådan redovisning där materialförbrukningen löpande redovisas med

18

L-BAS 2003


1

materialrekvisitioner vid uttag av material från förråd/lager eller i samband med fakturering. Om landstinget saknar löpande förråd-/lagerredovisning, visar lagersaldot det värde som konstaterats vid den senaste inventeringen (materialinköp bokförs i kontoklass 5). Vid denna redovisningsmetod är materialförbrukningen ej periodiserad, varför något riktigt resultat för verksamheten inte kan beräknas utan lagerinventering eller lagerberäkning. När lagervärdet ändras på grundval av inventering, ska ändringen redovisas mot kontoklass 5. Om landstinget har löpande lagerredovisning debiteras konto 141 vid inköp av varor/material och krediteras vid uttag ur förråd/lager (motkonto vid uttag kontoklass 5). I bokslutet ska förråden inventeras och tas upp till det lägsta av verkligt värde eller anskaffningsvärde. Eventuella pris- eller kvantitetsdifferenser regleras på kontot med motkontering i kontoklass 5.

15 Kundfordringar I kontogruppen redovisas i första hand fordringar som grundar sig på utställda fakturor. Andra kortfristiga fordringar redovisas i kontogrupp 16 och 17. I bokslutsstatistiken efterfrågas Kundfordringar totalt, det vill säga kontogrupp 15.

151 Kundfordringar Kontot debiteras för utgående fakturor och krediteras för inbetalningar från kunder och kreditfakturor. Kontot kan vid behov underindelas i till exempel belånade och osäkra kundfordringar. Belånade kundfordringar är sådana kundfordringar som pantförskrivs hos kreditinstitut vid factoringavtal (belånade fordringar som fortfarande ägs av landstinget). Skulder till kreditinstitutet i samband med factoringavtalet redovisas på särskilt konto, 281 Avräkning, factoring. Observera att försålda kundfordringar vid factoring inte längre är landstingets egendom och således inte redovisas i balansräkningen. Om factoringföretaget inte övertagit förlustrisken föreligger dock en ansvarsförbindelse. Se även far:s rekommendation nr 6 om redovisning av avtal om försäljning eller belåning av företags kundfordringar (så kallad factoring).

159 Värdereglering av kundfordringar På detta konto krediteras belopp som motsvarar nedskrivning på sådana kundfordringar som inte anses helt säkra och därför kräver speciell bevakning. Samtidigt debiteras konto 735 Kundförluster som motkonto. Konto 159 är korrektiv konto till konto 151–158. Summan av kontona 151–158 och konto 159 visar det bokförda värdet av kundfordringar. När förluster på kundfordringar slutligen konstaterats förs kvarvarande belopp på konto 151–158 och 159 bort (konto 735 debiteras med det nominella fordringsbeloppet och krediteras med nedskrivningen).

L-BAS 2003

19


16 Övriga kortfristiga fordringar I denna kontogrupp redovisas andra kortfristiga fordringar än kund- och interimsfordringar, vilka redovisas i kontogrupp 15 respektive 17. Med kortfristiga fordringar avses sådana fordringar som förfaller till betalning inom ett år från bokslutsdagen.

1

I bokslutsstatistiken efterfrågas Övriga kortfristiga fordringar totalt, det vill säga kontogrupp 16. Dessutom ska konto 165 samt kortfristiga fordringar hos landstingets koncernföretag särredovisas.

161 Fordringar hos anställda På detta konto redovisas fordringar hos anställda, såsom kassaförskott, reseförskott, övriga förskott, lån till anställda och övriga fordringar hos anställda.

164 Kortfristig del av långfristiga fordringar På detta konto redovisas kortfristig del av långfristiga fordringar (fordringar som redovisas i kontogrupp 13) vilka förfaller till betalning inom ett år.

165 Fordringar hos staten Detta konto används för redovisning av fordringar hos staten avseende bland annat statsbidragsfordringar och fordringar för den sexprocentiga ersättningen vid upphandling. Fordringar hos staten för mervärdesskatt redovisas på konto 168 och upplupna skatteintäkter redovisas på konto 178 och således ej här. Kontot efterfrågas i bokslutsstatistiken.

166 Andra kortfristiga fordringar På detta konto redovisas andra kortfristiga fordringar än de som lagts upp på övriga konton i kontogruppen.

167 Ingående mervärdesskatt På detta konto debiteras avdragsgill ingående mervärdesskatt, dels för skattskyldiga verksamheter, dels för så kallade skattefria verksamheter. Mervärdesskatten framgår av inköpsfaktura, avräkningsnota med mera. Vid inköp av tjänster från utlandet och vid andra förvärv från annat euland sker momsbeskattning enligt den så kallade destinationsprincipen. Denna innebär att köparen beräknar och bokför utgående moms enligt den procentsats som gäller i köparens land. Om avdragsrätt föreligger för ingående moms beräknas även denna så kallade förvärvsskatt av köparen. Vid inköp från land utanför eu påförs införselmoms av tullverket. Avdrag för momsen får tidigast göras för den redovisningsperiod under vilken den skattskyldige har tagit emot en av tullverket utfärdad tullräkning. Landstingen har en särställning i momssystemet. Utöver de krav mervärdeskattelagen ställer på redovisning vid omsättning av skattepliktiga varor och tjänster, gäller av konkurrensskäl en särrutin. Denna innebär att landstingen i princip har en generell avdragsrätt även för övrig moms. Ingående moms för så kallade skattefria verksamheter återfås via en särskild ansökan till skattemyndigheten i Ludvika.

20

L-BAS 2003


Vid redovisning av moms till skattemyndigheten måste därför moms avseende skattskyldiga verksamheter skiljas från moms avseende skattefria verksamheter (så kallad Ludvikamoms). Denna uppdelning kan ske på underkonto. Även moms på tjänsteförvärv från utlandet och varuförvärv från andra eu-länder behöver särskiljas. För att underlätta redovisning av moms på momsdeklarationen kan en uppdelning på underkonto göras, se nedan:

1

1671 Ingående mervärdesskatt, skattskyldiga verksamheter

På detta underkonto debiteras avdragsgill ingående moms på anskaffningar till landstingens skattskyldiga verksamheter. 1675 Beräknad ingående mervärdesskatt på förvärv från utlandet till skattskyldiga verksamheter

På detta konto redovisas ingående moms (så kallad förvärvsskatt) avseende: • varor förvärvade från eu-land • tjänster förvärvade från utlandet 1677 Ingående mervärdesskatt, skattefria verksamheter (Ludvikamomsen)

På detta underkonto debiteras avdragsgill ingående moms på anskaffningar till landstingets skattefria verksamheter, så kallad Ludvikamoms. Denna moms redovisas i rekvisitionen till skattemyndigheten i Ludvika, tillsammans med annan avdragsgill ingående moms i de skattefria verksamheterna. 1678 Beräknad ingående mervärdesskatt på förvärv från utlandet till skattefria verksamheter

På detta konto redovisas ingående moms (så kallad förvärvsskatt) avseende: • varor förvärvade från eu-land • tjänster förvärvade från utlandet Denna moms redovisas i rekvisitionen till skattemyndigheten i Ludvika, tillsammans med annan avdragsgill ingående moms i de skattefria verksamheterna.

168 Fordran mervärdesskatt, redovisningskonto Kontot används som momsredovisningskonto då landstinget redovisar högre ingående än utgående moms, det vill säga har en fordran hos staten. För redovisning av moms till skattemyndigheten måste moms avseende skattskyldiga verksamheter skiljas från moms avseende skattefria verksamheter (så kallad Ludvikamoms). Denna uppdelning sker på underkonto enligt följande: 1681 Fordran mervärdesskatt, redovisningskonto skattskyldiga verksamheter

Har landstinget vid bokslut en fordran för mervärdesskatt ska (debet-) saldot överföras från konto 265 till underkonto 1681. För skattskyldiga verksamheter har landstinget normalt en skatteskuld till staten, vilken redovisas på konto 265.

L-BAS 2003

21


1687 Redovisningskonto mervärdesskatt för landstingets skattefria verksamheter (Ludvikamomsen)

Underkontot används för redovisning av den ingående moms för landstingets skattefria verksamheter, så kallad Ludvikamoms. Hit förs saldot från underkonto 1677–1678.

169 Värdereglering av övriga kortfristiga fordringar

1

På detta konto krediteras belopp som motsvarar nedskrivning på fordringar som bedömts som osäkra med konto 738 Förluster på kortfristiga fordringar som motkonto. Konto 169 är korrektiv konto till konto 161–166. Summan av kontona 161–166 och konto 169 visar det bokförda värdet av diverse kortfristiga fordringar. Då en förlust har konstaterats förs kvarvarande belopp på kontona 161–166 och 169 bort (konto 738 debiteras med det nominella fordringsbeloppet och krediteras med nedskrivningen).

17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter I denna kontogrupp redovisas alla periodavgränsningskonton med debetsaldo, det vill säga interimsfordringar. Gruppen omfattar förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Kontona i denna kontogrupp används vid periodisering av kostnader respektive intäkter vid årsbokslut eller vid delårsrapporter. Interimskonton debiteras med de periodiserade beloppen med respektive kostnads- eller intäktskonto som motkonto. Vid nästa räkenskapsperiods början återförs saldon på interimskonton till respektive kostnads- eller intäktskonto. I bokslutsstatistiken efterfrågas Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter totalt, det vill säga kontogrupp 17. Dessutom ska konto 178 särredovisas.

178 Upplupna skatteintäkter Detta konto är ett interimskonto för periodisering av skatteintäkter. Kontot debiteras vid räkenskapsperiodens slut för upplupna ej erhållna skatteintäkter med konto 803 Justeringspost av skatteintäkter som motkonto. Se rekommendation nr 4 från Rådet för kommunal redovisning. Kontot efterfrågas i bokslutsstatistiken.

18 Kortfristiga placeringar I denna kontogrupp redovisas kortfristiga placeringar av likvida medel i värdepapper. Vid gränsdragningen mot långfristiga placeringar avgör syftet med placeringen. Placeringar som gjorts för långsiktigt innehav redovisas i kontogrupp 13. Se även Rådet för kommunal redovisnings rekommendation nr 9 2001, Klassificering av finansiella tillgångar. I bokslutsstatistiken efterfrågas Kortfristiga placeringar totalt, det vill säga kontogrupp 18. Dessutom ska kontona 181 och 182 särredovisas.

181 Aktier och andelar (kortfristig placering) Kontot används i förekommande fall för aktier och andelar som förvärvats och som avses att avyttras inom ett år från balansdagen.

22

L-BAS 2003


Aktier och andelar som förvärvats för långfristig placering redovisas på konto 131. Kontot efterfrågas i bokslutsstatistiken.

182 Obligationer och andra värdepapper (kortfristig placering)

1

Kontot används för obligationer och andra värdepapper som förvärvats för kortfristig placering (högst ett år från balansdagen) av likvida medel. Köpta obligationer bokförs till anskaffningsvärde inklusive kurtage och fondstämpel. Obligationsräntor bokförs som en intäkt på konto 842 först när de förfaller till betalning. Upplupna räntor från senaste ränteterminer till bokslutsdagen kan tas upp i balansräkningen som tillgång under kontogrupp 17. Obligationer och andra värdepapper som förvärvats för långsiktig placering redovisas på konto 132. Kontot efterfrågas i bokslutsstatistiken.

189 Värdereglering av kortfristiga placeringar Kontot används vid bokslut om marknadsvärdet för kortfristiga placeringar på balansdagen skulle understiga anskaffningsvärdet. Kontot krediteras med nedskrivningsbeloppet med konto 859 som motkonto.

19 Kassa och bank I denna kontogrupp redovisas kassa-, postgiro- och bankbehållningar. I bokslutsstatistiken efterfrågas Kassa och bank totalt, det vill säga kontogrupp 19. Dessutom ska kontona 191 och 194 särredovisas.

191 Kassa Kontot används endast för kontanta transaktioner. Hit räknas även erhållna checkar, postväxlar och postanvisningar som inte insatts på eget bankkonto. Om flera separata kassor, till exempel handkassor, förekommer kan särskilda underkonton läggas upp för dessa. Kontot efterfrågas i bokslutsstatistiken.

192 Postgiro Kontot används för postgirotransaktioner. Om flera postgirokonton förekommer kan särskilda underkonton läggas upp för varje enskilt postgirokonto.

193 Checkräkningskonto Kontot avser checkräkningskonto utan kredit. Alternativt kan kontot användas för checkräkning med kredit i kombination med konto 233, Checkräkningskredit. Beroende på om checkräkningskrediten utnyttjas eller ej bör, enligt god redovisningssed, redovisningen skifta mellan konto 193 och konto 233. Av praktiska skäl kan det vara lämpligt att löpande bokföring endast sker på konto 193, trots att det innebär att kontot kan visa ett minussaldo. I samband med bokslut eller delårsrapport måste dock omföring ske så att utL-BAS 2003

23


nyttjad checkkredit redovisas på konto 233. Ej utnyttjad del av beviljad kredit redovisas i not. I far:s rekommendation nr 5 behandlas redovisning av kreditavtal i årsbokslut.

194 Bank (övriga konton)

1

Kontot används för samtliga bankkonton utom checkräkningskonto. Om flera bankkonton förekommer kan särskilda underkonton läggas upp för dessa. Här ingår även bankgiro, vid behov kan eget konto för bankgiro läggas upp. Kontot efterfrågas i bokslutsstatistiken.

196 Checkräkningskonto, koncernkonto Kontot är ett gemensamt checkräkningskonto för landstingskoncernen. Kontot utgör huvudkonto till en grupp underkonton för företagen vars syfte är att åstadkomma likviditetsutjämning mellan dessa och landstingen. Det är huvudkontots saldo som är landstingets fordran på eller skuld till banken. Saldon på underkonton utgör fordran på eller skuld till landstinget och redovisas på konto 166 respektive 284 vid bokslut.

24

L-BAS 2003


2. Eget kapital, avsättningar och skulder i denna kontoklass redovisas landstingets eget kapital, avsättningar samt skulder uppdelade i långfristiga respektive kortfristiga skulder.

2

Eget kapital omfattar: • Ingående värde • Årets resultat Avsättningar omfattar: • Avsättningar för pensioner • Avsättningar för särskild löneskatt • Avsättning till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (löf) • Övriga avsättningar Skulder omfattar: • Långfristiga skulder • Kortfristiga skulder – Kortfristiga skulder till leverantörer – Moms och särskilda punktskatter – Personalens skatter, avgifter och löneavdrag – Övriga kortfristiga skulder – Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Gränsdragningen mellan kortfristiga och långfristiga skulder framgår av krl 5 kap. 2§. Kortfristiga skulder är skulder med en förfallotid inom ett år från balansdagen. Långfristiga skulder är sådana skulder som förfaller senare än ett år efter räkenskapsårets utgång. Skulder till landstingens koncernföretag ska särredovisas på respektive konto. Detta kan göras via separat konto, underkonto eller via annan koddel (motpart).

20 Eget kapital I denna kontogrupp redovisas eget kapital. För att visa sambandet mellan resultaträkningen, konto 891 Årets resultat, och balansräkningen specificeras eget kapital i denna kontogrupp i ingående eget kapital och årets resultat (årets förändring). I bokslutsstatistiken efterfrågas Eget kapital totalt, det vill säga kontogrupp 20. Dessutom ska konto 202 särredovisas.

201 Eget kapital, ingående värde På detta konto redovisas det ingående värdet på eget kapital från föregående år.

L-BAS 2003

25


202 Årets resultat På detta konto redovisas årets resultat. I samband med bokslutet krediteras kontot med årets överskott eller debiteras med årets underskott och motkonteras konto 891 Årets resultat. Kontot efterfrågas i bokslutsstatistiken.

22 Avsättningar

2

I denna kontogrupp redovisas landstingets avsättningar. Avsättningar ska göras för samtliga ekonomiska förpliktelser, i förhållande till tredje man, som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och som på balansdagen är säkra eller sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp eller till den tidpunkt då de ska infrias. Av störst praktisk betydelse här är avsättningar för pensionsförpliktelser, löneskatt för pensionsavsättningen samt avsättningar till löf. Men även andra förpliktelser redovisas här såsom till storleken tvistiga skulder eller riskfyllda åtaganden. En förpliktelse att betala ut pensionsförmåner som intjänats före år 1998 ska inte tas upp som avsättning eller skuld utan redovisas som en ansvarsförbindelse inom linjen. I bokslutsstatistiken efterfrågas Avsättningar totalt, det vill säga kontogrupp 22. Dessutom ska konto 221 och 222 särredovisas.

221 Avsättningar för pensioner På detta konto redovisas pensionsförmåner intjänade från och med 1998. Förmåner intjänade före 1998 ska däremot redovisas som en ansvarsförbindelse inom linjen. Förändringen avser årets intjänade pensionsrättigheter samt värdesäkring av den skuld som upparbetats från och med 1998 (det vill säga bruttoökningen av pensionsavsättningen) minus utbetalda pensioner under året gällande pensioner som intjänats 1998 eller senare. På kontot redovisas även garantipension, visstidspension och kompletterande delpension tecknade före 1998 i enlighet med rekommendation nr 2 från Rådet i kommunalredovisning. I samband med bokslutet konteras förändringen av den faktiska pensionsavsättningen på konto 221 efter uppgift från kpa (Kommunsektorns Pension ab), spv (Statens pensionsverk) eller motsvarande. Motkontering görs dels på konto 442 Förändring av pensionsavsättning för intjänade pensioner under året, dels på underkonto 8591 Räntedel i årets pensionskostnad för värdesäkringen. Samtliga pensionsförmåner som finns upptagna under detta konto ska specificeras i not i balansräkningen enligt rekommendation nr 2 från Rådet. Kontot efterfrågas i bokslutsstatistiken.

222 Avsättning för särskild löneskatt På detta konto redovisas den särskilda löneskatt som utgår på pensionsavsättningar från och med 1998. Enligt rekommendation kan denna löneskatt även redovisas inkluderad under avsättningar för pensioner på konto 221.

26

L-BAS 2003


Separat redovisning är dock att föredra. Se även Rådet för kommunal redovisnings rekommendation nr 5 1999. Motkontering görs på konto 453 under Löneskatt på förändring av pensionsavsättning och räntedel i årets pensionskostnad. Kontot efterfrågas i bokslutsstatistiken.

223 Avsättning till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) På detta konto redovisas landstingets premieskuld till löf avseende fram-

2

tida utbetalningar av skadeersättningar till patienter. Förändringen av skulden redovisas på underkonto 7311 och årets premieutbetalning redovisas på underkonto 7312.

229 Övriga avsättningar På kontot redovisas övriga avsättningar för vilka några särskilda konton inte lagts upp inom kontogruppen.

23 Långfristiga skulder I denna kontogrupp redovisas landstingets samtliga långfristiga skulder, det vill säga skulder som förfaller till betalning senare än ett år från balansdagen. I bokslutsstatistiken efterfrågas Långfristiga skulder totalt, det vill säga kontogrupp 23 samt skulder till koncernföretag. Dessutom ska kontona 233, 235 och 238 särredovisas.

233 Checkräkningskredit Detta konto används för checkkonto med kredit, under förutsättning att beviljad kredit är långfristig. Här avses avtal med kreditinstitut om lån upp till visst belopp i form av checkräkningskredit. (För checkräkningskonto utan kredit används konto 193). Om någon del av kreditbeloppet ska amorteras inom det närmaste året, ska denna del redovisas som kortfristig skuld, konto 285. Kreditavtalet är formellt av kortfristig natur, men eftersom sådana avtal för det mesta förnyas, eventuellt med viss amortering, betraktas checkräkningskrediten som en långfristig kredit. Beroende på om checkräkningskrediten utnyttjas eller ej bör, enligt god redovisningssed, redovisningen skifta mellan konto 193 Checkräkningskonto och konto 233 Checkräkningskredit. Av praktiska skäl kan det vara lämpligt att löpande bokföring endast sker på kontot 193, trots att det innebär att kontot kan visa ett minussaldo. I samband med bokslut eller delårsrapport måste dock omföring ske så att utnyttjad checkräkningskredit redovisas på konto 233. Ej utnyttjad del av beviljad kredit redovisas i not. I far:s rekommendation nr 5 behandlas redovisning av kreditavtal i årsbokslut och offentlig redovisning. Kontot efterfrågas i bokslutsstatistiken.

234 Byggnadskreditiv På detta konto redovisas byggnadskreditiv – kredit som lämnas för uppförande av byggnad. Säkerheten för krediten utgörs av inteckning i fastigheten. Se även far:s rekommendation nr 5. L-BAS 2003

27


235 Lån i banker och kreditinstitut Här redovisas långfristiga låneskulder i svensk valuta till banker, hypoteksinstitut, kreditaktiebolag, försäkringsinstitut och dylikt. Långfristiga lån i utländsk valuta redovisas på konto 238. Kontot efterfrågas i bokslutsstatistiken.

236 Skulder till närstående företag På detta konto redovisas långfristiga skulder till koncernföretag och andra närstående företag. Kontot kan underindelas vid behov.

2

Kontot efterfrågas i bokslutsstatistiken.

238 Långfristiga lån i utländsk valuta Här redovisas långfristiga lån från utländska långivare samt lån från svenska banker i utländsk valuta. Skulder i utländsk valuta omräknas efter balansdagens kurs, om denna är högre än kursen vid skuldens uppkomst. Långfristiga skulder som uppskrivits i tidigare bokslut kan nedskrivas, dock inte under ursprungskursen. Är balansdagens kurs lägre än kursen vid skuldens uppkomst, får omräkning enligt balansdagens kurs ske endast om orealiserad kursvinst kan avräknas mot orealiserad kursförlust och sådan avräkning står i överensstämmelse med god redovisningssed. Se även anvisningarna till konto 848 Valutakursvinster och 858 Valutakursförluster. Kontot efterfrågas i bokslutsstatistiken.

239 Övriga långfristiga skulder Detta konto används för andra långfristiga skulder än de som omfattas av kontona 231–238.

24 Kortfristiga skulder till leverantörer I denna kontogrupp redovisas skulder som grundar sig på landstingets inköpstransaktioner. Leverantörsskulder till landstingets koncernföretag ska kunna särskiljas antingen genom separat konto eller underindelning av konto. Alternativt kan annan koddel (motpart) utnyttjas. I bokslutsstatistiken efterfrågas Kortfristiga skulder totalt, exklusive kontogrupp 29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, det vill säga kontogrupp 24–28. Dessutom ska konto 241 särredovisas.

241 Leverantörsskulder På detta konto redovisas landstingets samtliga leverantörsskulder. Kontot krediteras vid mottagande av leverantörsfakturor och debiteras vid betalning av dessa. Alternativt kan olika konton läggas upp för olika slag av leverantörsskulder med början från och med konto 241. Observera att dröjsmålsränta på leverantörsskulder redovisas (debiteras) på konto 855.

28

L-BAS 2003


Kontot efterfrågas i bokslutsstatistiken.

26 Moms och särskilda punktskatter I denna kontogrupp redovisas den utgående moms som landstinget är redovisningsskyldig för enligt lagen om mervärdesskatt (ml). Redovisningsskyldigheten för utgående moms inträder normalt (enligt god redovisningssed) vid tidpunkten för bokföring av utgående faktura eller motsvarande handling.

2

I bokslutsstatistiken efterfrågas Kortfristiga skulder totalt, exklusive kontogrupp 29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, det vill säga kontogrupp 24–28. Konto 261–263 krediteras med belopp för utgående moms, uppdelade på aktuella procentsatser av beskattningsvärdet för olika varor och tjänster. Skatt på frivilliga inträden ska redovisas i en särskild mervärdeskattedeklaration. Det kan även vara motiverat att lägga upp särskilda underkonton för skatt på egna uttag, om sådana förekommer. Även beräknad moms på tjänsteförvärv från utlandet och varuförvärv från eu-länder behöver särskiljas i förekommande fall. För att underlätta redovisning av moms på momsdeklarationen sker i så fall en ytterligare uppdelning på underkonto enligt följande:

261 Utgående mervärdesskatt, 25 % Kontot krediteras med beloppet för den utgående moms som beräknats till 25 % av beskattningsvärdet. 2611 Utgående mervärdesskatt på försäljning inom Sverige, 25 % 2612 Utgående mervärdesskatt på egna uttag, 25 % 2614 Beräknad utgående mervärdesskatt på tjänsteförvärv från utlandet, 25 % 2615 Beräknad utgående mervärdesskatt på varuförvärv från andra EU-länder, 25 %

262 Utgående mervärdesskatt, 12 % Kontot krediteras med beloppet för den utgående moms som beräknats till 12 % av beskattningsvärdet. Kontot kan vid behov underindelas, se konto 261.

263 Utgående mervärdesskatt, 6 % Kontot krediteras med beloppet för den utgående moms som beräknats till 6 % av beskattningsvärdet. Kontot kan vid behov underindelas, se konto 261.

265 Mervärdesskatt, redovisningskonto Kontot används som redovisningskonto för moms när utgående moms överstiger ingående moms, det vill säga landstinget har en skuld till staten. För skattskyldiga verksamheter har landstinget normalt en skatteskuld till staten. Vid varje redovisningsperiod krediteras kontot med saldot från kontona 261–263 och debiteras med saldot från underkonto 1671 och 1675.

L-BAS 2003

29


Landstinget har normalt en fordran på staten avseende Ludvikamoms, vilken redovisas på underkonto 1687. Kontot kan vid behov underindelas.

266 Särskilda punktskatter Kontot används för olika typer av varuskatter. Här redovisas till exempel reklamskatt.

27 Personalens skatter, avgifter och löneavdrag

2

Denna kontogrupp omfattar konton för anställdas skatter sociala avgifter samt löneavdragskonton som till exempel införsel. I bokslutsstatistiken efterfrågas Kortfristiga skulder totalt, exklusive kontogrupp 29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, det vill säga kontogrupp 24–28.

271 Personalens källskatt Kontot används som avräkningskonto för de anställdas källskatter. Kontot krediteras med de anställdas källskatteavdrag i samband med löneutbetalningar och debiteras med de belopp som inbetalas i samband med uppbördsdeklaration till skattemyndigheten.

273 Sociala avgifter enligt lag och särskild löneskatt Kontot används för löpande redovisning av de lagstadgade sociala avgifterna och särskild löneskatt som ska betalas under den efterföljande månaden. Upplupna sociala avgifter enligt lag redovisas på konto 293. Alternativt kan konto 293 även användas för den löpande redovisning.

274 Avtalsförsäkringar Detta konto används för avtalsförsäkringar som kommer att betalas in i en efterföljande månad såsom avtalsgruppsjukförsäkring (ags), trygghetsförsäkring vid arbetsskada (tfa) och tjänstegrupplivförsäkring (tgl). Kontot krediteras för dragna försäkringspremier och debiteras vid inbetalning av dessa premier till försäkringsbolag. Upplupna avtalsförsäkringar redovisas på konto 294.

275 Införsel Kontot krediteras för gjorda införselavdrag och debiteras för de belopp som redovisas till kronofogdemyndigheten.

279 Övriga löneavdrag På detta konto redovisas övriga löneavdrag för vilka särskilda konton ej lagts upp i denna kontogrupp. Här ingår bland annat personalens fackföreningsavgifter och lönsparande.

28 Övriga kortfristiga skulder I denna kontogrupp redovisas andra kortfristiga skulder än leverantörsskulder, interimsskulder, mervärdesskatteskulder och personalskatteskulder, i den mån särskilda konton inte lagts upp i kontogrupp 24–27, 29.

30

L-BAS 2003


I bokslutsstatistiken efterfrågas Kortfristiga skulder totalt, exklusive kontogrupp 29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, det vill säga kontogrupp 24–28. Dessutom ska kontona 281, 284, 286 och 287 särredovisas. För konto 284 Kortfristiga låneskulder efterfrågas även skuld till koncernföretag.

281 Avräkning, factoring Detta konto används för redovisning av skuld till kreditinstitut, som belånat landstingets kundfordringar (factoring). Här krediteras lånebelopp, erhållna från kreditinstitut, och debiteras de betalningar som kunderna fullgör till detta.

2

Kontot efterfrågas i bokslutsstatistiken.

282 Skulder till anställda På detta konto redovisas löneskulder till personal som är förfallna till betalning men ej betalda på bokslutsdagen. Kontot kan vid behov underindelas.

284 Kortfristiga låneskulder På detta konto redovisas kortfristiga låneskulder, till exempel kortfristiga bank- och reverslån. Kortfristig del av långfristiga skulder redovisas på konto 285. Kortfristiga lån i utländsk valuta redovisas på konto 286. Kortfristiga låneskulder efterfrågas dels totalt, dels till koncernföretagen, i bokslutsstatistiken.

285 Kortfristig del av långfristiga skulder Detta konto används för kortfristig del av långfristiga skulder som redovisas i kontogrupp 23. Med kortfristig del menas att skulden ska amorteras inom ett år från balansdagen.

286 Kortfristiga lån i utländsk valuta Här redovisas kortfristiga lån från utländska långivare samt kortfristiga lån från svenska banker i utländsk valuta. Skulder i utländsk valuta omräknas efter balansdagens kurs, om denna är högre än kursen vid skuldens uppkomst. Se även anvisningarna till konto 848 Valutakursvinster och 858 Valutakursförluster. Kontot efterfrågas i bokslutsstatistiken.

287 Skulder till staten Detta konto används för redovisning av skulder till staten avseende bland annat statsbidragsskulder. Skuld till staten för mervärdesskatt redovisas på konto 265 och förutbetalda skatteintäkter redovisas på konto 198 och således ej här. Kontot efterfrågas i bokslutsstatistiken.

288 Deponerade medel På detta konto redovisas deponerade medel.

L-BAS 2003

31


289 Övriga kortfristiga skulder Detta konto används för andra kortfristiga skulder än de som omfattas av kontona 281–288, för vilka särskilda konton ej lagts upp i denna kontogrupp. Kontot kan vid behov underindelas.

29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2

I denna kontogrupp samlas alla periodavgränsningskonton med kreditsaldo, det vill säga interimsskulder. Gruppen omfattar upplupna kostnader och förutbetalda intäkter vid tidpunkten för bokslutet. Kontona i denna grupp används vid periodisering av intäkter respektive kostnader vid årsbokslut eller vid delårsrapport. Interimskonton krediteras med de periodiserade beloppen med respektive kostnads- eller intäktskonto som motkonto. Vid nästa räkenskapsperiods början återförs saldon på interimskonton till respektive kostnads- eller intäktskonto (debet interimskonto, kredit kostnads- respektive intäktskonto). I bokslutsstatistiken efterfrågas Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter totalt, det vill säga kontogrupp 29. Dessutom ska konto 292, 296 och 298 särredovisas.

291 Upplupna löner Detta konto är ett interimskonto för periodisering av lönekostnader. Kontot krediteras vid räkenskapsperiodens slut för upplupna, ännu ej utbetalda löner med konto i kontogrupp 40 som motkonto. De löneskulder som här redovisas avser inarbetade löner som ännu ej utbetalats vid bokslutstidpunkten. Upplupna löner kan vid behov underindelas i till exempel retroaktiva löner, ej kompenserad övertid. Upplupna sociala avgifter enligt lag redovisas på konto 293.

292 Upplupna semesterlöner Detta konto är interimskonto för periodisering av semesterlöner. Upplupna semesterlöner konteras med konto 415 som motkonto. Sociala avgifter för semesterlöneskulden redovisas under konto 293. Kontot efterfrågas i bokslutsstatistiken.

293 Upplupna sociala avgifter enligt lag På detta konto redovisas upplupna förfallna sociala avgifter avseende dels lagstadgade arbetsgivaravgifter (se anvisningar till konto 451), dels löneskatt (se anvisningar till konto 453) som beräknas på utbetalda löner och ersättningar eller fastställda förmånsvärden. I samband med bokslutet krediteras kontot även för beräknade upplupna sociala avgifter som avser periodiserade löner och semesterlöner, det vill säga sådana upplupna kostnader som redovisas som skuld på kontona 291 och 292. Konto 293 kan användas både i samband med bokslutsarbete och vid löpande redovisning. Alternativt används 273 för den löpande redovisningen. Kontot kan av praktiska skäl underindelas enligt följande:

32

L-BAS 2003


2931 Upplupna sociala avgifter 2933 Upplupen löneskatt

294 Upplupna avtalsförsäkringar Detta konto är ett interimskonto för periodisering av bland annat ags, tfa och tgl. Kontot krediteras för upplupna ännu ej betalda avgifter, med konto 457, Avtalsförsäkringar, som motkonto.

296 Upplupna pensionskostnader, individuella delen

2

På detta konto redovisas de upplupna kostnader som landstinget har för de individuellt valda pensions- och fondförsäkringarna. Motdebitering görs på underkonto 4411 Individuella delen av pfa 98. Kontot efterfrågas i bokslutsstatistiken.

298 Förutbetalda skatteintäkter Detta konto är ett interimskonto för periodisering av skatteintäkter. Kontot krediteras vid räkenskapsperiodens slut för förutbetalda skatteintäkter med konto 803 Justeringspost av skatteintäkter som motkonto. Se rekommendation nr 4 från Rådet för kommunal redovisning. Kontot efterfrågas i bokslutsstatistiken.

299 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter På detta konto redovisas övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter för vilka särskilda konton ej lagts upp i denna kontogrupp.

L-BAS 2003

33


3. Verksamhetens intäkter i kontoklass 3 redovisas de bruttointäkter som återfinns under rubriken Verksamhetens intäkter i landstingets resultaträkning. Till kontoklass 3 räknas inte skatteintäkter, generella statsbidrag, finansiella intäkter och extraordinära intäkter utan dessa redovisas i kontoklass 8.

3

Kontoklassen omfattar fyra grupper av intäkter: • Huvudintäkter • Sidointäkter • Erhållna bidrag • Övriga intäkter Huvudintäkterna, som omfattar patientavgifter samt försäljning av verksamheter inom hälso- och sjukvård och regional utveckling, redovisas i kontogrupperna 30 –33. Här redovisas de bruttointäkter som avser landstingets huvudsakliga verksamhet. Sidointäkterna redovisas i kontogrupperna 35–37 och omfattar bruttointäkter av försäljning av tjänster och material/varor, som inte utgör landstingets huvudsakliga verksamhet, men som ändå betraktas som ett led i dess verksamhet. Erhållna bidrag i kontogrupp 38 omfattar specialdestinerade statsbidrag och övriga bidrag som erhålls i understödjande syfte utan direkt krav på motprestation. Övriga intäkter i kontogrupp 39 omfattar intäkter som inte kan hänföras till ovanstående grupper. Här redovisas bland annat realisationsvinster från försäljning av immateriella och materiella anläggningstillgångar. I bokslutsstatistiken krävs redovisning av intäkter och kostnader uppdelat på område/delområde enligt Verksamhetsindelning för landsting och regioner, vi 2000 samt motpart. Motpart kan tas fram via underkonto eller via annan koddel. Alternativt kan motpart tas fram via reskontra. Motparterna redovisas och definieras i bilaga 2. Områdena och delområdena framgår av bilaga 3.

30 Patientavgifter och andra avgifter I denna kontogrupp redovisas patientavgifter i öppen och sluten vård, hemsjukvård samt tandvård. Här redovisas även intäkter i form av avgifter enligt av fullmäktige fastställd avgift för tjänster och service, som lämnas till landstingets invånare.

301 Patientavgifter, öppen vård På detta konto redovisas patientavgifter vid den öppna vården. Här ingår bland annat dagsjukvård. Patientavgifter vid hemsjukvård redovisas under konto 305. Kontot efterfrågas i bokslutsstatistiken.

34

L-BAS 2003


303 Patientavgifter, sluten vård På detta konto redovisas patientavgifter vid den slutna vården. Kontot efterfrågas i bokslutsstatistiken.

304 Patientavgifter, tandvård På detta konto redovisas patientavgifter för tandvård. Kontot efterfrågas i bokslutsstatistiken.

305 Patientavgifter, hemsjukvård med mera På detta konto redovisas patientavgifter vid hemsjukvård och eventuella övriga patientavgifter som inte är hänförliga till kontona 301–304. Kontot efterfrågas i bokslutsstatistiken.

3

308 Övriga avgifter På detta konto redovisas intäkter i form av avgifter enligt av fullmäktige fastställd avgift för tjänster och service, som lämnas till landstingets invånare. Här redovisas till exempel avgift för färdtjänst, inackordering, familjerådgivning. Kontot efterfrågas i bokslutsstatistiken.

31 Försäljning av hälso- och sjukvård, exklusive tandvård I denna kontogrupp redovisas intäkter från försäljning av hälso- och sjukvård, exklusive tandvård i landstingens huvudverksamhet. Den försäljning som redovisas här är försäljning av hela sjukvårdstjänster som till exempel försäljning av regionsjukvård och högspecialiserad vård. Försäljning av enstaka tjänster som till exempel laboratorietjänster och röntgentjänster redovisas under 35 Försäljning av medicinska tjänster. Kontot efterfrågas i bokslutsstatistiken.

32 Försäljning av tandvård I denna kontogrupp redovisas intäkter från försäljning av tandvård. I bokslutsstatistiken efterfrågas Försäljning av tandvård totalt, det vill säga kontogrupp 32. Dessutom ska konto 321 särredovisas.

321 Tandvårdsersättningar från försäkringskassan På detta konto redovisas de tandvårdsersättningar som landstinget får från försäkringskassan. Kontot efterfrågas i bokslutsstatistiken.

329 Övrig försäljning av tandvård På detta konto redovisas all annan försäljning av tandvård än ersättningen från försäkringskassan.

L-BAS 2003

35


33 Försäljning inom regional utveckling I denna kontogrupp redovisas intäkter från försäljning av landstingets verksamheter inom regional utveckling. Här redovisas bland annat försäljning av utbildningsverksamhet. I bokslutsstatistiken efterfrågas Försäljning av regional utveckling totalt, det vill säga kontogrupp 33.

35 Försäljning av medicinska tjänster I denna kontogrupp redovisas intäkter för medicinska tjänster. I bokslutsstatistiken efterfrågas Försäljning av tjänster totalt, det vill säga kontogrupperna 35–36. Dessutom ska kontona 351 och 353 särredovisas.

3

351 Försäljning av laboratorietjänster På detta konto redovisas försäljning av laboratorietjänster. Kontot efterfrågas i bokslutsstatistiken.

352 Försäljning av röntgentjänster På detta konto redovisas försäljning av röntgentjänster.

353 Försäljning av medicintekniska tjänster På detta konto redovisas försäljning av medicintekniska tjänster. Kontot efterfrågas i bokslutsstatistiken.

359 Övrig försäljning av medicinska tjänster På detta konto redovisas övriga medicinska tjänster för vilka särskilda konton ej har lagts upp inom denna kontogrupp. Här ingår bland annat ersättningar för hälsoundersökningar från exempelvis Invandrarverket.

36 Försäljning av tekniska tjänster I denna kontogrupp redovisas intäkter för tekniska tjänster. I bokslutsstatistiken efterfrågas Försäljning av övriga tjänster totalt, det vill säga kontogrupperna 35–36. Dessutom ska konto 364 särredovisas.

361 Försäljning av fastighetsservice På detta konto redovisas försäljning av fastighetsservice.

362 Försäljning av transporttjänster På detta konto redovisas försäljning av transporttjänster.

363 Försäljning av IT-tjänster På detta konto redovisas försäljning av it-tjänster.

364 Uthyrning av lokaler På detta konto redovisas intäkter från uthyrning av lokaler.

36

L-BAS 2003


Kontot efterfrågas i bokslutsstatistiken.

369 Övrig försäljning av tekniska tjänster På detta konto redovisas övriga tekniska tjänster för vilka särskilda konton ej har lagts upp inom denna kontogrupp.

37 Försäljning av material och varor I denna kontogrupp redovisas landstingets försäljning av material och varor. I bokslutsstatistiken efterfrågas Försäljning av material och varor totalt, det vill säga kontogrupp 37.

38 Erhållna bidrag

3

I denna kontogrupp redovisas specialdestinerade statsbidrag och andra bidrag som landstinget erhåller. Ett bidrag kan definieras och avgränsas gentemot övriga kontogrupper genom att det är bidragsgivaren som bestämmer omfattningen av bidraget. Det föreligger inget egentligt affärsförhållande mellan bidragsgivare och landstinget. De generella statsbidragen och skatteutjämningen redovisas inte här utan i kontogrupp 82 respektive 83. Investeringsbidrag redovisas direkt under kontoklass 1 och således ej här. I bokslutsstatistiken efterfrågas Erhållna bidrag totalt, det vill säga kontogrupp 38. Dessutom ska kontona 381, 382, 383 och 384 särredovisas.

381 Specialdestinerade statsbidrag På detta konto redovisas verksamhetsanknutna intäkter i form av bidrag från staten. Kontot efterfrågas i bokslutsstatistiken.

382 Personalanknutna statsbidrag På detta konto redovisas de personalanknutna statsbidrag landstinget erhåller från bland annat Länsarbetsnämnden (lan). För att kunna göra analyser av personalkostnaden bör kontot underindelas i kostnadsreducerande bidrag till exempel bidrag från lan för vikarier som ersätter personal i utbildning och icke kostnadsreducerande bidrag. Kontot efterfrågas i bokslutsstatistiken.

383 6-procentig ersättning vid upphandling På detta konto redovisas den ersättning som landstinget får, efter ansökan, från staten vid upphandling med icke momsregistrerad organisation. Kontot efterfrågas i bokslutsstatistiken.

384 Bidrag för läkemedelsförmånen På detta konto redovisas den ersättning landstinget erhåller av staten för läkemedelsförmånen.

L-BAS 2003

37


Kontot efterfrågas i bokslutsstatistiken.

389 Övriga bidrag På detta konto redovisas andra erhållna bidrag än ovan specificerade bidrag. Kontot efterfrågas i bokslutsstatistiken.

39 Övriga intäkter I denna kontogrupp redovisas övriga intäkter som inte kan hänföras till ovanstående grupper av intäkter. Under övriga intäkter redovisas vinster vid försäljning av immateriella och materiella anläggningstillgångar. Vinst vid avyttring av finansiella anläggningstillgångar redovisas på konto 843.

3

I bokslutsstatistiken efterfrågas Övrig intäkter totalt, det vill säga kontogrupp 39. Dessutom ska konto 397 särredovisas.

397 Vinst vid avyttring av immateriella och materiella anläggningstillgångar På detta konto redovisas vinst vid avyttring av immateriella och materiella anläggningstillgångar. Observera att kvittning av realisationsvinst och realisationsförlust inte får ske. Förlust vid avyttring redovisas i kontogrupp 78. Om säljaren vid försäljning av immateriella och materiella anläggningstillgångar ger köparen en räntefri eller subventionerad kredit ska räntesubventionen beaktas när realisationsresultatet fastställs. För att underlätta framtagande av finansieringsanalys bör erforderliga underkontona delas upp på försäljningspris respektive bokfört värde. Kontot efterfrågas i bokslutsstatistiken. 3971 Vinst vid avyttring av immateriella anläggningstillgångar

Kontot krediteras för vinst (försäljningsintäkt minskat med tillgångens bokförda värde) vid avyttring av immateriella anläggningstillgångar, det vill säga om försäljningsbeloppet/ersättningen för avyttrad anläggningstillgång överstiger bokfört värde. 3972 Vinst vid avyttring av mark och byggnader

Kontot krediteras för vinst (försäljningsintäkt minskat med tillgångens bokförda värde) vid avyttring av mark och byggnader, det vill säga om försäljningsbeloppet/ersättningen för avyttrad anläggningstillgång överstiger bokfört värde. 3973 Vinst vid avyttring av maskiner och inventarier

Kontot krediteras för vinst (försäljningsintäkt minskat med tillgångens bokförda värde) vid avyttring av maskiner och inventarier, det vill säga om försäljningsbeloppet/ersättningen för avyttrad anläggningstillgång överstiger bokfört värde.

38

L-BAS 2003


4. Kostnader för personal och förtroendevalda i denna kontoklass redovisas samtliga kostnader för landstingets personal och förtroendevalda. Med landstingets personal menas både anställd och tidigare anställd (pensionerad) personal och av landstinget beroende uppdragstagare, som enligt lagstiftning om sociala avgifter likställs med anställda. Kostnader för personal omfattar följande huvudområden av kostnader: • Lön arbetad tid • Lön ej arbetad tid • Kostnadsersättningar och naturaförmåner • Pensionskostnader • Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal • Övriga personalkostnader

4

Kontona kan vid behov underindelas ytterligare efter personalkategori. Alternativt kan en annan koddel användas. Lön i bokslutsstatistiken definieras som kontogrupperna 40, 41 och 43, där kontogrupp 43 ska exkludera de skattefria ersättningarna. I bokslutsstatistiken krävs redovisning av intäkter och kostnader uppdelat på område/ delområde enligt Verksamhetsindelning för landsting och regioner, vi 2000 samt motpart. Motpart kan tas fram via underkonto eller via annan koddel. Alternativt kan motpart tas fram via reskontra. Motparterna redovisas och definieras i bilaga 2. Områdena och delområdena framgår av bilaga 3.

40 Lön arbetad tid I denna kontogrupp redovisas bruttolöner och arvoden som avser ersättningar för utfört arbete i landstingets verksamhet. Här redovisas även arvoden till förtroendevalda. Kontona i kontogrupp 40 bör underindelas i tidlön (mån, tim etc.), tillläggslön (ob, övertid, jour och beredskap). Utbetalningar av lön och ersättningar som utgår till anställda som inte är direkt kopplade till det ordinarie arbetet (till exempel semesterlön, sjuklön och dylikt) redovisas i kontogrupp 41. Summan av kontogrupp 40, 41 samt 43 (kontogrupp 43 anges exklusive skattefria ersättningar) efterfrågas i bokslutsstatistiken.

41 Lön ej arbetad tid I denna kontogrupp redovisas bruttolöner till anställda som inte direkt kan kopplas till det ordinarie arbetet eller den löpande produktionen. I kontogruppen redovisas semesterlön, sjuklön, lön vid tjänstledighet, lön vid utbildning, skattepliktig personalavveckling, avgångsvederlag med mera.

L-BAS 2003

39


Summan av kontogrupp 40, 41 samt 43 (kontogrupp 43 anges exklusive skattefria ersättningar) efterfrågas i bokslutsstatistiken. Dessutom ska konto 412 särredovisas.

411 Semesterlön På detta konto redovisas den lön de anställda får i samband med uttag av semester.

412 Sjuklön På detta konto redovisas sjuklön till anställda. Kontot efterfrågas i bokslutsstatistiken.

415 Förändring av semesterlöneskuld På detta konto redovisas förändringen av semesterlöneskulden. Kontot motkonteras skuldkontot 292 Upplupna semesterlöner.

419 Övriga kostnader ej arbetad tid

4

På detta konto redovisas övriga kostnader för lön ej arbetad tid för vilka särskilda konton ej lagts upp inom kontogruppen. Kontot kan vid behov underindelas ytterligare. Exempel på övriga underindelningar kan vara lön vid fackligt arbete, förtroendeuppdrag.

43 Kostnadsersättningar och naturaförmåner I denna kontogrupp redovisas landstingets kostnader för kostnadsersättningar och naturaförmåner till anställda, i den mån dessa kostnader kan särredovisas. Här redovisas individuellt utgående ersättningar utöver lön. Kontanta ersättningar till arbetstagaren för kostnader som uppstår eller beräknas uppstå i anställningen ingår också. Sådana ersättningar kan vara skattefria inom av rsv fastställda gränser. För överskjutande belopp ska källskatt dras och sociala avgifter betalas. Kontogruppen kan även användas för redovisning av rsv:s förmånsvärden när dessa ligger till grund för automatiska beräkningar av sociala avgifter. Till denna kontogrupp räknas dock inte pensionsutbetalningar och vissa andra speciella kostnader avseende personal. Summan av kontogrupp 40, 41 samt 43 (kontogrupp 43 anges exklusive skattefria ersättningar) efterfrågas i bokslutsstatistiken. Därför krävs en särredovisning av de skattefria och de skattepliktiga kostnadsersättningarna (traktamenten, bilersättningar, övriga kostnadsersättningar).

431 Traktamenten Kontot används för schablonmässigt beräknade ersättningar för kost vid tjänsteresa. Kontot underindelas enligt nedan. 4311 Traktamenten, skattefria 4312 Traktamenten, skattepliktiga

Underkonto efterfrågas i bokslutsstatistiken.

40

L-BAS 2003


432 Bilersättningar På detta konto redovisas ersättning för användande av egen bil i tjänsten. Kontot underindelas enligt nedan. 4321 Bilersättningar, skattefria 4322 Bilersättningar, skattepliktiga

Underkonto efterfrågas i bokslutsstatistiken.

433 Naturaförmåner till anställda På detta konto redovisas kostnader för fri bostad, fria eller subventionerade måltider, fria resor till och från arbetsplatsen, fria eller subventionerade arbetskläder, fri bil, fri hälso- och sjukvård med mera.

434 Förmånsvärden av naturaförmåner till anställda På detta konto redovisas fastställda förmånsvärden för vilka sociala avgifter ska erläggas. Kontot underindelas efter behov.

435 Andra kontanta ersättningar

4

På detta konto redovisas kontanta ersättningar som till exempel ersättningar för förslagsverksamhet, uppfinningar, särskilda ersättningar utöver ordinarie lön i form av arvoden för sammanträden, kontanta ersättningar eller bidrag till arbetstagare för inköp eller tvätt av arbetskläder, felräkningspengar. Vid behov kan kontot delas upp på olika typer av ersättningar.

439 Övriga kostnadsersättningar På detta konto redovisas övriga kostnadsersättningar för vilka egna konton ej lagts upp inom kontogruppen. Kontot underindelas enligt nedan. 4391 Övriga kostnadsersättningar, skattefria 4392 Övriga kostnadsersättningar, skattepliktiga

Underkonto efterfrågas i bokslutsstatistiken.

44 Pensionskostnader I denna kontogrupp redovisas arbetsgivarens kostnader för avtalspensioner samt kostnad som uppstår till följd av pensionsavsättningens förändring. Här redovisas även utbetalningar till individuella pensions- och fondförsäkringskonton. I bokslutsstatistiken efterfrågas Pensionskostnader totalt, det vill säga kontogrupp 44. Dessutom ska underkonto 4411 samt konto 442, 445 och 446 särredovisas.

441 Pensionsförsäkringsavgifter På kontot redovisas försäkringsavgifter för avtalspensioner. Försäkringsavgifterna kan avse såväl kollektivt som särskilt tecknade pensionsförsäkringar.

L-BAS 2003

41


4411 Individuella delen av PFA 98

På detta underkonto redovisas försäkringsavgifter för kollektivt tecknade pensions- och fondförsäkringar som tillkommit genom kollektivavtal mellan arbetsgivare och arbetstagare. Här redovisas sålunda den kostnad landstinget har för de individuellt valda pensions- och fondförsäkringarna. Från och med den 1.1.2000 får alla anställda själva välja hur en viss del av pensionsavsättningarna, minst 1 % av lönen, ska placeras. Motkreditering sker på konto 296 Upplupna pensionskostnader, individuella delen eftersom utbetalningen görs i mars nästkommande år enligt avtal. I samband med utbetalning ska även löneskatt betalas. Löneskatten redovisas på konto 453 med 2933 som motkonto innan utbetalningen sker. Kontot efterfrågas i bokslutsstatistiken. 4413 Försäkringsavgifter för särskilt tecknade pensionsförsäkringar

På detta underkonto redovisas försäkringsavgifter som tillkommit genom särskilt avtal mellan arbetsgivare och en individuell arbetstagare. I samband med utbetalning ska även löneskatt betalas. Löneskatten redovisas på konto 453.

4

442 Förändring av pensionsavsättning På kontot redovisas nettoförändringen av pensionsavsättningen. Med förändring av pensionsavsättning avses såväl aktuella som utfästa framtida pensioner. Ökning av pensionsavsättningen utgör en kostnad och debiteras detta konto med konto 221 Avsättningar för pensioner som motkonto. Pensionsutbetalningar avseende pensioner intjänade från och med 1998 minskar pensionsavsättningen. Utbetalningarna redovisas på konto 445. Kontot innefattar även garantipension, visstidspension och kompletterande delpension tecknade före 1998 i enlighet med rekommendation nr 2 1999 från Rådet i kommunal redovisning. I samband med bokslutet krediteras förändringen av den faktiska pensionsavsättningen konto 221 efter uppgift från till exempel kpa (Kommunsektorns Pension ab) eller spv (Statens pensionsverk). Motdebitering görs, dels på konto 442 Förändring av pensionsavsättning för intjänade pensioner under året, dels på underkonto 8591 Räntedel i årets pensionskostnad, för värdesäkringen av avsättningen för pensioner. Kontot efterfrågas i bokslutsstatistiken.

445 Pensionsutbetalningar avseende pensionsförmåner intjänade från och med 1998 På detta konto redovisas av landstinget utbetalda pensionsförmåner som intjänats från och med räkenskapsåret 1998. Här redovisas också garantipension, visstidspension och kompletterande delpension tecknade före 1998. Kontot efterfrågas i bokslutsstatistiken.

42

L-BAS 2003


446 Pensionsutbetalningar avseende pensionsförmåner intjänade till och med 1997 På detta konto redovisas av landstinget utbetalda pensionsförmåner som intjänats till och med räkenskapsåret 1997 (pensionsutbetalningar enligt äldre ordning). Kontot efterfrågas i bokslutsstatistiken.

447 Förvaltningsavgifter På detta konto redovisas förvaltningsavgifter för pensioner.

45 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal I denna kontogrupp redovisas lagstadgade arbetsgivaravgifter och andra sociala avgifter enligt avtal. I bokslutsstatistiken efterfrågas Sociala och andra avgifter totalt, det vill säga kontogrupp 45.

451 Sociala avgifter enligt lag

4

På detta konto redovisas de lagstadgade arbetsgivaravgifter som landstinget betalar till skattemyndigheten enligt uppbördsdeklaration. De omfattar avgifter för atp, folkpension, sjukförsäkring samt arbetsmarknadsavgift, arbetsskadeavgift och allmän löneavgift. Arbetsgivaravgiften beräknas enligt gällande procentsats och utgår på lönen och ersättningar till den anställda. Även på förmåner som till exempel bil, bostad, måltider etc. utgår arbetsgivaravgift vilken beräknas på fastställda schablonvärden. Detta gäller även kostnadsersättningar som överstiger skattefri nivå. Kontot debiteras för upplupna sociala avgifter med konto 293 som motkonto. Kontot kan underindelas i: • Arbetsgivaravgifter, löner och skattepliktiga ersättningar • Arbetsgivaravgifter, förmånsvärden • Arbetsgivaravgifter, förändring av semesterlöneskulden och upplupna löner

453 Löneskatt På detta konto redovisas den särskilda löneskatt som utgår på löner och ersättningar till anställda som är över 65 år (arbetsgivaravgift utgår inte för dessa anställda). Skatten betalas enligt särskild fastställd procentsats. Särskild löneskatt utgår även på utbetalda pensioner och avgångsförmåner. Enligt rekommendation nr 5 från Rådet för kommunal redovisning ska den särskilda löneskatten periodiseras på samma sätt som intjänandet av pensionen. Löneskatten baserar på årets intjänande som framgår av förändringen av pensionsavsättningen (konto 442) och räntedelen i årets pensionskostnad (underkonto 8591). Kontot debiteras för upplupna avgifter med konto 293 eller konto 222 som motkonto. Kontot kan underindelas i: • Löneskatt för löner och ersättningar (motkonto 293) • Löneskatt för utbetalda pensioner (motkonto 293) L-BAS 2003

43


• Löneskatt på avgångsförmåner enligt agf-kl (motkonto 293) • Löneskatt på individuella delen av pfa 98 (motkonto 293) • Löneskatt på förändring av pensionsavsättning och räntedel i årets pensionskostnad (motkonto 222) Kontot efterfrågas i bokslutsstatistiken.

457 Avtalsförsäkringar På detta konto redovisas arbetsgivarens avgifter för avtalsförsäkringar som till exempel premie till avtalsgruppsjukförsäkringen (ags), premie till trygghetsförsäkringen vid arbetsskada (tfa) och premie till tjänstegrupplivförsäkringen (tgl). Kontot debiteras för upplupna avgifter med konto 294 som motkonto.

459 Övriga sociala avgifter Kontot används för övriga sociala avgifter för vilka särskilda konton ej lagts upp inom kontogruppen.

46 Övriga personalkostnader

4

I denna kontogrupp redovisas kostnader för utbildning, hälso- och sjukvård samt övrig personalsocial verksamhet. Observera att man i denna kontogrupp inte ska redovisa löner eller ersättningar till arbetstagare eller andra kostnader för individuellt utgående kontanta förmåner och naturaförmåner. I bokslutsstatistiken efterfrågas Övriga personalkostnader totalt, det vill säga kontogrupp 46.

461 Utbildning På detta konto redovisas externa avgifter för personalens kurser, utbildning och konferenser. Externa kostnader vid interna kurser såsom arvoden till utomstående lärare, kostnader för hyrda hjälpmedel och dylikt redovisas här. Övriga kostnader i samband med utbildningen, som till exempel resekostnader, redovisas inte här utan på sina respektive konton, i den mån en uppdelning är möjlig.

462 Hälso- och sjukvård På detta konto redovisas arbetsgivarens kostnader för hälso- och sjukvård. Kontot kan vid behov underindelas i till exempel sjukvårdsmaterial, läkemedel och vaccin, läkarvårdsersättningar, hälsokontroller, avgifter till företagshälsovård, rehabilitering.

463 Personalrepresentation På detta konto redovisas representation för anställda i samband med arbetsplatsträffar, informationsmöten, personalfester med mera. Även gåvor som utgör personalkostnad bokförs här. Kontot kan underindelas i: • Personalrepresentation, avdragsgill • Personalrepresentation, ej avdragsgill

464 Personalrekrytering På detta konto redovisas kostnader i samband med rekrytering av personal såsom: resor till anställningsintervjuer, bidrag för uppehälle i samband med

44

L-BAS 2003


rekrytering, kostnader för språkundervisning före anställning, kostnader för anställningsannonser, arvoden till rekryteringskonsulter med mera.

465 Personalavveckling På detta konto redovisas eventuella merkostnader som kan uppkomma i samband med avveckling av personal. Löner och beskattningsbara ersättningar och garantipensioner ska dock inte redovisas här.

466 Friskvård och fritidsverksamhet På detta konto redovisas arbetsgivarens kostnader för anställdas fritids- och friskvårdsaktiviteter.

468 Lånedator Här redovisas kostnaderna för leasing av it-utrustning som leasas till personalen för privat bruk, så kallad lånedator. Kontot efterfrågas i bokslutsstatistiken.

469 Övriga personalkostnader

L-BAS 2003

4

Här redovisas övriga kostnader i personalvårdande syfte, till exempel barntillsyn, intressekonto, personaltidning, uppvaktningar och andra personalsociala eller personalbefrämjande åtgärder.

45


5. Kostnader för köpt verksamhet, inköp av material och varor samt bidrag i kontoklass 5 redovisas kostnader för köp av verksamhet och verksamhetsanknutna tjänster samt inköp av material och varor som landstinget använder i sin verksamhet. I denna kontoklass redovisas även lämnade bidrag. Inköp av varor och material till förråd redovisas i denna kontoklass. (Jämför kontogrupp 14 Förråd med mera.) I bokslutsstatistiken krävs redovisning av intäkter och kostnader uppdelat på område/delområde enligt Verksamhetsindelning för landsting och regioner, vi 2000 samt motpart. Motpart kan tas fram via underkonto eller via annan koddel. Alternativt kan motpart tas fram via reskontra. Motparterna redovisas och definieras i bilaga 2. Områdena och delområdena framgår av bilaga 3.

50–54 Köp av verksamhet

5

I dessa kontogrupper redovisas kostnader för köpt verksamhet till landstingens huvudsakliga verksamhet. Här ingår köp av hälso- och sjukvård och regional utveckling. Kontot efterfrågas i bokslutsstatistiken.

55 Verksamhetsanknutna tjänster I denna kontogrupp ingår verksamhetsanknutna tjänster såsom köp av laboratorie-, röntgen- och ambulanstjänster med mera. Här redovisas även kostnader för inhyrd personal från personaluthyrningsföretag och liknande, så kallad outsourcing. I bokslutsstatistiken efterfrågas Verksamhetsanknutna tjänster totalt, det vill säga kontogrupp 55. Dessutom ska konto 555 särredovisas.

555 Inhyrd personal för verksamhetsanknutna tjänster På detta konto redovisas kostnader för inhyrd personal från personaluthyrningsföretag eller liknande. Kontot efterfrågas i bokslutsstatistiken.

56 Läkemedel, sjukvårdsartiklar och medicinskt material I denna kontogrupp redovisas kostnader för läkemedel, sjukvårdsartiklar och medicinskt material i landstingets verksamhet. I bokslutsstatistiken efterfrågas Läkemedel, sjukvårdsartiklar och medicinskt material totalt, det vill säga kontogrupp 56. Dessutom ska konto 561 och underkonto 5611, 5612, 5613, 5615 och 5631 särredovisas.

46

L-BAS 2003


561 Läkemedel med mera På detta konto redovisas kostnader för läkemedel, förbrukningsartiklar kopplade till läkemedelskonsumtion samt speciallivsmedel. Denna kostnad ska delas upp på öppen respektive sluten vård se nedan. 5611 Läkemedel inom läkemedelsförmånen (öppen vård) 5612 Förbrukningsartiklar inom läkemedelsförmånen (öppen vård) 5613 Speciallivsmedel (öppen vård) 5615 Läkemedel med mera (sluten vård)

Läkemedel med mera totalt efterfrågas i bokslutsstatistiken. Dessutom efterfrågas alla underkonton till läkemedel.

563 Sjukvårdsartiklar och medicinskt material På detta konto redovisas kostnader för sjukvårdsartiklar och medicinskt material. Här redovisas till exempel laboratoriematerial, material för radiologi och röntgen, kirurgiska tandvårdsmaterial, blod och blodplasma. 5631 Inkontinensartiklar

På detta konto redovisas kostnader för inkontinensartiklar.

5

Kontot efterfrågas i bokslutsstatistiken.

57 Material och varor I denna kontogrupp redovisas kostnader för inköp av material och varor som är verksamhetsnära. I bokslutsstatistiken efterfrågas Material och varor totalt, det vill säga kontogrupp 57. Dessutom ska konto 572 särredovisas.

571 Tekniska hjälpmedel för handikappade I denna kontogrupp redovisas kostnader för tekniska hjälpmedel för handikappade.

572 Livsmedel och övriga råvaror I denna kontogrupp redovisas kostnader för livsmedel och övriga råvaror som till exempel råvaror för naturbruk. Kontot efterfrågas i bokslutsstatistiken.

573 Köks-, rengörings- och hygienmaterial I denna kontogrupp redovisas utrustning och material för kök, städning, tvätt, rengöring och sterilisation med mera.

58 Lämnade bidrag I denna kontogrupp redovisas bidrag till enskilda personer, företag, föreningar med flera. Med bidrag avses en ersättning som lämnas i understödjande syfte. Bidrag kan lämnas utan direkt krav på motprestation. MotL-BAS 2003

47


prestation kan dock förekomma, exempelvis som underlag för bedömning av bidragets storlek. Det avgörande vid klassificeringen är om betalningen är av understödjande karaktär eller ej. Ersättningar som svarar mot utförd verksamhet, där avtal eller liknande finns som reglerar motprestationen, redovisas istället som köp av verksamhet, kontogrupperna 50–54.

5

I bokslutsstatistiken efterfrågas Lämnade bidrag totalt, det vill säga kontogrupp 58.

48

L-BAS 2003


6 & 7. Övriga verksamhetskostnader i kontoklasserna 6 och 7 redovisas alla övriga verksamhetskostnader. I bokslutsstatistiken krävs redovisning av intäkter och kostnader uppdelat på område/delområde enligt Verksamhetsindelning för landsting och regioner, vi 2000 samt motpart. Motpart kan tas fram via underkonto eller via annan koddel. Alternativt kan motpart tas fram via reskontra. Motparterna redovisas och definieras i bilaga 2. Områdena och delområdena framgår av bilaga 3.

60 Lokal- och fastighetskostnader I denna kontogrupp redovisas kostnader för lokal- och markhyror för landstingets verksamhet. Här redovisas även kostnader för fastighetsservice avseende såväl förhyrda lokaler som egna fastigheter. Kostnader för egen personal som arbetar med fastighetsservice redovisas däremot i kontoklass 4. Kontona kan underindelas i egna respektive hyrda lokaler. I bokslutsstatistiken efterfrågas Lokal- och fastighetskostnader totalt, det vill säga kontogrupp 60. Dessutom ska kontona 601 och 607 särredovisas.

601 Lokalhyror

6&7

På detta konto redovisas hyreskostnader för hyrda lokaler. Som hyra redovisas det av fastighetsägaren debiterade beloppet, bestående av grundhyra och de hyrestillägg som ingår i hyresbeloppet, exempelvis vatten och avlopp, bränsle med mera. Även hyreskostnader för garage och parkeringsplatser redovisas här. Kostnader för el som kan särskiljas redovisas däremot på konto 631. Kontot efterfrågas i bokslutsstatistiken.

602 Markhyror På detta konto redovisas kostnader för hyra/arrende av mark. Här redovisas också tomträttsavgäld i det fall landstinget inte har äganderätt till den mark på vilken byggnaden står.

605 Lokaltillbehör På detta konto redovisas kostnader för sådana förbrukningsinventarier som hör till lokalen och kan betraktas som lokaltillbehör, det vill säga är nödvändiga för att göra lokalen allmänt användbar för den där bedrivna verksamheten. Till sådana lokaltillbehör räknas till exempel fast tak- eller väggarmatur för belysning, persienner, gardiner, fasta mattor, fasta klädhängare och dylikt. Däremot räknas inte möbler eller andra liknande inventarier till lokaltillbehör.

L-BAS 2003

49


606 Fastighetsservice På detta konto redovisas kostnader för fastighetsservice. Här redovisas kostnader för sophämtning och sotning för fastigheter där landstinget bedriver verksamhet. På detta konto redovisas även kostnader för städning, fönsterputsning och hygien för fastigheter och lokaler. Om lokalvårdare däremot är anställd hos landstinget redovisas deras löner i kontoklass 4. Vid behov kan underkonton läggas upp för till exempel sophämtning, sotning och städning.

607 Reparation och underhåll av fastigheter och lokaler På detta konto redovisas kostnader för reparationer och underhåll av fastigheter och lokaler. Här redovisas även sådana reparationer av hyrda lokaler som ej betalas av hyresvärden. Kontot efterfrågas i bokslutsstatistiken.

609 Övriga lokalkostnader På kontot redovisas lokalkostnader för vilka speciella konton ej lagts upp i kontogruppen. Här redovisas till exempel fastighetsskatt.

62 Hyra av anläggningstillgångar

6&7

I denna kontogrupp redovisas kostnader för den lösegendom som landstinget hyr av utomstående och till vilken landstinget inte har äganderätt. Samtliga hyreskostnader redovisas i denna kontogrupp utom leasing av bilar och andra transportmedel, vilka redovisas i kontogrupp 66. De som önskar skilja på korttidshyra och leasing kan använda särskilda underkonton. I bokslutsstatistiken efterfrågas Hyra av anläggningstillgångar totalt, det vill säga kontogrupp 62.

621 Hyra av IT-utrustning På detta konto redovisas kostnader för hyra av it-utrustning.

622 Hyra av medicinteknisk apparatur På detta konto redovisas samtliga kostnader för den medicintekniska apparatur som landstinget hyr av utomstående och till vilka landstinget inte har äganderätt.

629 Hyra övriga anläggningstillgångar Här redovisas hyra och leasingkostnader för övriga anläggningstillgångar som inte återfinns i annan kontoindelning, till exempel kontorsutrustning och telefonväxel.

63 Energi med mera I denna kontogrupp redovisas landstingets kostnader för energi, bränsle och vatten för driften. I bokslutsstatistiken efterfrågas Energi med mera totalt, det vill säga kontogrupp 63.

50

L-BAS 2003


631 El På detta konto redovisas kostnader för elektrisk energi till landstingets verksamhet. Kostnader för elektrisk belysning som ingår som en del i lokalhyra redovisas på konto 601 Lokalhyror.

632 Gas (ledningsburen) På detta konto redovisas kostnader för gas till landstingets verksamhet.

633 Eldningsolja På detta konto redovisas kostnader för eldningsolja till landstingets verksamhet.

637 Fjärrvärme På detta konto redovisas kostnader för fjärrvärme till landstingets verksamhet.

638 Vatten och avlopp På detta konto redovisas kostnader för vatten och avlopp till landstingets verksamhet. Den vattenavgift som ingår i hyresbeloppet vid hyrda lokaler bokförs som hyra på konto 601.

639 Övriga energikostnader På detta konto redovisas energikostnader för vilka särskilda konton ej har lagts upp i kontogruppen.

64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel

6&7

I denna kontogrupp redovisas inköp av förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel. Till inventarier i denna kontogrupp räknas inventarier som har en beräknad livslängd som inte överstiger tre år eller som har ett anskaffningsvärde av ringa värde. Här redovisas bland annat dataprogram, datamaterial, kontorssaker och arbetskläder/skyddskläder. Observera att följande grupper av inventarier och material inte redovisas i denna kontogrupp: • Förbrukningsinventarier som räknas till lokaltillbehör redovisas på konto 605. • Förbrukningsmaterial som enbart används för städning av lokaler redovisas på konto 606 Fastighetsservice. I bokslutsstatistiken efterfrågas Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel totalt, det vill säga kontogrupp 64.

641 Förbrukningsinventarier På detta konto redovisas kostnader för förbrukningsinventarier som inte redovisas i kontogrupp 60. Med förbrukningsinventarier avses dels korttidsinventarier och dels inventarier av mindre värde.

642 Dataprogram På kontot redovisas kostnader för dataprogram, framförallt standardprogram, som innehas med nyttjanderätt och ej äganderätt och som inte aktiverats i konto 121.

L-BAS 2003

51


643 Datamaterial På detta konto redovisas kostnader för förbrukningsmateriel som används till landstingets egen datorutrustning. Sådant materiel kan vara disketter, färgpatroner, kablar med mera.

645 Kontorsmaterial På detta konto redovisas kostnader för förbrukningsinventarier till kontorsändamål av obetydligt värde. Här ingår även förbrukningsmateriel som används för kontorsarbete, såsom hålslag, häftapparater, linjaler, mallar, pärmar, tidskriftssamlare, mappar, stämplar, skrivpapper, block, pennor, tejp och etiketter.

646 Förbrukningsmateriel På detta konto redovisas kostnader för förbrukningsmateriel av allmän karaktär och materiel med mycket kort varaktighet eller obetydligt värde. Hit hör bland annat glödlampor, elproppar, sladdar. Observera att detta konto inte används för förbrukningsmateriel som används för städning (konto 606).

647 Trycksaker På detta konto redovisas kostnader för alla slags trycksaker, såsom blanketter, brevpapper, kuvert, kartotekskort, kvittenser med mera. På detta konto redovisas även kostnader för produktion av sådana trycksaker, till exempel klichékostnader. Kostnader för informationsbroschyrer, reklamtrycksaker och liknande redovisas på konto 693.

6&7

648 Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmaterial På detta konto redovisas arbets- och skyddskläder, som föreskrivs enligt arbetarskyddslagen eller krävs för särskilda produktionsförhållanden samt skyddsmaterial för arbetarskydd. Hit hör olika slags klädespersedlar, skor, handskar, skyddsglasögon, skyddsmasker och dylikt. På detta konto redovisas även arbetarskyddsmaterial.

65 Reparation och underhåll I denna kontogrupp redovisas kostnader för reparation och underhåll av inventarier, dels av utrustning, dels av övriga inventarier. Däremot redovisas reparation och underhåll av bilar och andra transportmedel på konto 663 och reparation och underhåll av fastigheter och lokaler på konto 607. I bokslutsstatistiken efterfrågas Reparation och underhåll totalt, det vill säga kontogrupp 65.

651 Reparation och underhåll av IT-utrustning På detta konto redovisas reparation och underhåll av it-utrustning.

652 Reparation och underhåll av medicinteknisk apparatur På detta konto redovisas reparation och underhåll av medicinteknisk apparatur.

52

L-BAS 2003


655 Reparation och underhåll av inventarier På detta konto redovisas reparation och underhåll av inventarier som inte redovisas på övriga konton.

658 Tvätt och underhåll av arbetskläder och andra textilier På detta konto redovisas tvätt och underhåll av arbetskläder och andra textilier.

659 Övriga kostnader för reparation och underhåll På kontot redovisas sådana kostnader för reparation och underhåll för vilka särskilda konton ej har lagts upp inom kontogruppen.

66 Kostnader för transportmedel

6&7

I denna kontogrupp redovisas kostnader för landstingets egna, hyrda eller leasade transportmedel, såsom bilar, lastbilar, truckar med mera, som används i verksamheten. Kostnader för transportmedel omfattar följande slag: drivmedel, fordonsskatt, fordonsförsäkring, reparationer, reservdelar och tillbehör, besiktningskostnader och leasingkostnader. Avskrivning på egna transportmedel redovisas inte i denna kontogrupp utan tillsammans med andra avskrivningar, i kontoklass 1 och 7. Observera att garagehyra och hyra av parkeringsplats redovisas som hyreskostnad, konto 601. Observera att transportkostnader som avser inköp av anläggningstillgångar redovisas i anskaffningskostnaden till respektive inköp i kontoklass 1. Vid behov att särredovisa olika typer av transportmedel eller transportmedel som används för olika ändamål kan flera konton inom kontogruppen läggas upp eller indelning i underkonton göras. I bokslutsstatistiken efterfrågas Kostnader för transportmedel totalt, det vill säga kontogrupp 66. Dessutom ska konto 661 särredovisas.

661 Drivmedel för bilar och andra transportmedel På detta konto redovisas kostnaderna för drivmedel och smörjoljor till landstingets bilar och andra transportmedel. Kontot efterfrågas i bokslutsstatistiken.

662 Försäkring och skatt för bilar och andra transportmedel På detta konto redovisas kostnader för försäkring och skatt för landstingets bilar och andra transportmedel.

663 Reparationer och underhåll av bilar och andra transportmedel På detta konto redovisas reparationer och underhåll av landstingets bilar och andra transportmedel.

664 Hyra/leasing av bilar och andra transportmedel På detta konto redovisas hyra och leasing av bilar och andra transportmedel.

L-BAS 2003

53


669 Övriga kostnader för bilar och andra transportmedel På detta konto redovisas övriga kostnader för landstingets bilar och andra transportmedel som inte redovisas på särskilda konton.

67 Transporter och frakter I denna kontogrupp redovisas kostnader för transporter och resor, som ej utförs med egna eller hyrda transportmedel. Till transportkostnader räknas även de särskilda kostnader som är förenade med transporter, till exempel transportförsäkringar. I bokslutsstatistiken efterfrågas Transporter och frakter totalt, det vill säga kontogrupp 67. Dessutom ska kontona 671 och 672 särredovisas.

671 Patienttransporter På detta konto redovisas kostnader för patienttransporter, som ej utförs med egna eller hyrda transportmedel, då inskrivna patienter flyttas mellan olika vårdinrättningar. Kontot efterfrågas i bokslutsstatistiken.

672 Sjukresor På detta konto redovisas kostnader för sjukresor som ej utförs med egna eller hyrda transportmedel. Kontot efterfrågas i bokslutsstatistiken.

6&7

679 Övriga transporter och frakter På detta konto redovisas övriga kostnader för transporter och frakter, som inte avser transport av patienter.

68 Resekostnader På detta konto redovisas kostnader i samband med anställdas resor i tjänsten, som landstinget reglerar med kontokortsföretag, transportföretag eller resebyrå enligt på landstinget ställda fakturor. Här redovisas även resekostnader i samband med utbildningar och dylikt. Även kostnader som anställda har i samband med tjänsteresa, vilka styrkts med till landstinget överlämnade verifikationer, ska bokföras här. Traktamenten och bilersättningar utan krav på verifikation utgör kostnadsersättningar och bokförs i kontoklass 4. I bokslutsstatistiken efterfrågas Resekostnader totalt, det vill säga kontogrupp 68.

681 Biljetter På detta konto redovisas kostnader för biljettköp.

683 Kost och logi, Sverige På detta konto redovisas kostnader för kost och logi inom Sverige.

684 Kost och logi, utlandet På detta konto redovisas kostnader för kost och logi i utlandet.

54

L-BAS 2003


686 Lokala resor med buss och taxi På detta konto redovisas kostnader för lokala resor med buss och taxi.

689 Övriga resekostnader På detta konto redovisas övriga resekostnader för vilka särskilda konton ej har lagts upp inom kontogruppen.

69 Information och PR I bokslutsstatistiken efterfrågas Information och pr totalt, det vill säga kontogrupp 69.

691 Annonsering På detta konto redovisas kostnader för informations- och reklamannonser, omfattande kostnader både för framställning och införande i dagspress, populärpress, fackpress, kataloger, program och så vidare. Kontot används inte för platsannonser, dessa redovisas på konto 464 Personalrekrytering.

693 Information och reklam På detta konto redovisas kostnader för framställning och extern distribution av informations- och reklambroschyrer, kataloger och liknande trycksaker.

694 Utställningar och mässor På detta konto redovisas kostnader i samband med deltagande och anordnande av utställningar och mässor, omfattande kostnader för lokal, monterhyra, material med mera.

6&7

699 Övriga kostnader för information och PR På kontot redovisas kostnader för information och pr för vilka några särskilda konton ej har lagts upp inom kontogruppen.

70 Representation och övriga försäljningskostnader I bokslutsstatistiken efterfrågas Representation och övriga försäljningskostnader totalt, det vill säga kontogrupp 70.

707 Representation På detta konto redovisas sådan representation som har direkt samband med landstingets verksamhet, det vill säga representation i samband med affärsförhandlingar och liknande. Representationskostnader som debiteras detta konto ska ingå som ett naturligt led i förhandlingar det vill säga vara ett uttryck för sedvanlig gästvänlighet i form av värdskap vid inledande av affärsförhandlingar, under förhandlingar eller som avslutning av dessa. De kostnader som här kan förekomma kan avse mat, dryck, betjäning, hotellrum, teaterbiljetter, biljetter till sportevenemang och dylikt. Kontot kan underindelas i: • Representation, avdragsgill • Representation, ej avdragsgill Representation som huvudsakligen riktar sig till landstingets anställda redovisas på konto 463.

L-BAS 2003

55


72 Tele och post I denna kontogrupp redovisas landstingets allmänna kommunikationskostnader, det vill säga kostnader för tele- och it-kommunikation samt postbefordran. I bokslutsstatistiken efterfrågas Tele och post totalt, det vill säga kontogrupp 72.

721 Telekommunikation På detta konto redovisas kostnader för inträdes-, abonnemangs- och utnyttjandeavgifter för telefonväxel, kostnader för telefonsamtal, fax, telex och så vidare. Kontot kan vid behov underindelas.

723 IT-kommunikation På detta konto redovisas telekostnader vid dataöverföring via hyrda ledningar och via allmänt datanät för vilka kostnaderna debiteras separat. Dessa kostnader omfattar inträdesavgifter, abonnemangsavgifter, trafikavgifter, hyra för modem med mera.

725 Postbefordran På detta konto redovisas kostnader för postbefordran i samband med extern distribution av brev som till exempel frankeringsavgifter, frimärken, paketporto, postförskottsavgifter. Observera att portokostnader som avser varudistribution inte debiteras detta konto utan konto 679 Övriga transporter och frakter.

73 Försäkringsavgifter och övriga riskkostnader

6&7

I denna kontogrupp redovisas dels kostnader för försäkringspremier som landstinget betalar till försäkringsbolag för att skydda sig mot vissa oförutsebara händelser, dels kostnader för förluster på kortfristiga fordringar i samband med landstingets verksamhet som landstinget står för. I bokslutsstatistiken efterfrågas Försäkringsavgifter och övriga riskkostnader totalt, det vill säga kontogrupp 73. Dessutom ska kontona 731, 735 och 738 särredovisas.

731 Försäkringspremier På detta konto redovisas försäkringspremier som landstinget betalar till försäkringsbolag omfattande brand-, avbrotts- inbrotts-, vattenskade-, maskin-, ansvars-, stöldförsäkringar etc. På detta konto redovisas även patientförsäkringen i löf (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag). Landstingen betalar en premie avseende årets skadereglering. Dessutom har landstingen en premieskuld till löf avseende framtida utbetalningar av skadeersättningar. I samband med bokslutet lämnar löf uppgift om förändringen av premieskulden. Förändringen konteras enligt nedan och motkonteras underkonto 223. På detta konto redovisas ej försäkringar för anställda, kontogrupp 45. Kontot efterfrågas i bokslutsstatistiken.

56

L-BAS 2003


7311 Förändring av premieskuld till LÖF 7312 Årets premie till LÖF

732 Självrisker På detta konto redovisas kostnader för självrisker vid uppkommen skada.

735 Kundförluster På detta konto redovisas landstingets kostnader i samband med att vissa kunder inte betalar sina avgifter, det vill säga förluster på kundfordringar i kontogrupp 15. En konstaterad kundförlust är alltid odiskutabel medan befarade kundförluster alltid måste grundas på en bedömning. Detta gäller särskilt då avgifterna är mervärdesskattepliktiga och en konflikt kan uppstå mellan företagsekonomiska och skattemässiga värderingar. Konstaterade kundförluster redovisas på detta konto med motbokning i kontogrupp 15. Eventuellt momsbelopp ska reduceras och debiteras konto 261–263. Om en kundförlust befaras debiteras detta konto, 735, med konto 159 Värdereglering kundfordringar som motkonto. Kontot efterfrågas i bokslutsstatistiken.

737 Larm och bevakning På detta konto redovisas kostnader för larm och bevakning av lokaler.

738 Förluster på kortfristiga fordringar

6&7

Kontot används när en förlust på kortfristiga fordringar i kontogrupp 16 kan befaras eller konstateras. Kontot debiteras för befarad förlust med konto 169 som motkonto. Då förlusten slutligen konstaterats debiteras konto 738 för fordringens nominella belopp och berört konto 161–166 krediteras. Samtidigt återförs tidigare reservering genom att konto 169 debiteras och konto 738 krediteras. Vid förlust på långfristiga fordringar används konto 857 Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar. Kontot efterfrågas i bokslutsstatistiken.

739 Övriga riskkostnader Kontot används för övriga riskkostnader för vilka några särskilda konton inte lagts upp inom kontogruppen.

75 Övriga tjänster I denna kontogrupp redovisas kostnader för diverse främmande tjänster som ej avser köp av verksamhet. Tjänster som redovisas i denna kontogrupp kan vara av varierande slag: mätningskostnader, ritnings- och kopieringskostnader, databehandlingskostnader, konsultarvoden för speciella utredningar med mera. I bokslutsstatistiken efterfrågas Övriga tjänster totalt, det vill säga kontogrupp 75.

L-BAS 2003

57


753 Redovisningstjänster På detta konto redovisas kostnader för bokföringshjälp (redovisningsbyrå eller redovisningskonsult/revisor). Utöver bokföringskostnader redovisas här även kostnader för extern hjälp med bokslut, årsredovisning samt budgetering och kalkylering. Kostnader för arvoden till förtroendevalda revisorer redovisas i kontogrupp 40.

754 IT-tjänster På detta konto redovisas kostnader för datakonsulter och andra it-tjänster. Observera att hyreskostnader (leasing) för it-utrustning bokförs på konto 621 och att utgifter för egna dataprogram bokförs på konto 642.

755 Konsultarvoden för speciella utredningar På detta konto redovisas konsultarvoden för speciella konsultationer och utredningar över tekniska, administrativa, skatte- och ekonomiska frågor med mera. Kontot används inte för konsultarvoden som avser personalrekrytering (konto 464).

759 Övriga främmande tjänster På detta konto redovisas övriga främmande tjänster.

76 Övriga kostnader

6&7

I denna kontogrupp redovisas övriga kostnader av olika slag som inte kan placeras i kontogrupperna 60–75. Hit hör tillsynsavgifter, kostnader för tidningar, tidskrifter och facklitteratur med mera. I bokslutsstatistiken efterfrågas Övriga kostnader totalt, det vill säga kontogrupp 76.

765 Tillsynsavgifter myndigheter På detta konto redovisas miljöavgifter och liknande avgifter som landstinget betalar till myndigheter gällande kontroll och tillsyn över landstingets tillämpning av fastställda regler, till exempel hantering av miljöfarligt avfall.

767 Tidningar, tidskrifter, facklitteratur På detta konto redovisas kostnader för prenumerationer och inköp av tidningar, tidskrifter och facklitteratur.

768 Föreningsavgifter På detta konto redovisas medlemsavgifter till intresseorganisationer och branschorganisationer.

769 Diverse övriga kostnader På kontot redovisas diverse övriga kostnader för vilka särskilda konton ej lagts upp i kontogruppen.

58

L-BAS 2003


77 Nedskrivningar och återföring av nedskrivningar av anläggningstillgångar Kontot används för nedskrivning och återföring av nedskrivning av immateriella och materiella anläggningstillgångar. Nedskrivningar och återföring av nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar redovisas inte här utan tillsammans med övriga finansiella poster i kontoklass 8. I bokslutsstatistiken efterfrågas Nedskrivningar och återföring av nedskrivningar totalt, det vill säga kontogrupp 77. Dessutom ska kontona 771 och 776 särredovisas.

771 Nedskrivning av anläggningstillgångar På detta konto redovisas nedskrivning av immateriella och materiella anläggningstillgångar. Om värdet på en anläggningstillgång varaktigt har gått ned ska nedskrivning göras med det belopp som anses erforderligt enligt god redovisningssed. Nedskrivningen debiteras detta konto och krediteras respektive anläggningstillgångs värderegleringskonto. Vid behov kan kontot underindelas. Kontot efterfrågas i bokslutsstatistiken.

776 Återföring av nedskrivning av anläggningstillgångar

6&7

På detta konto redovisas återföring av nedskrivning av immateriella och materiella anläggningstillgångar. Återföring av nedskrivningen ska göras om skälen för nedskrivningen fallit bort. Vid behov kan kontot underindelas. Kontot efterfrågas i bokslutsstatistiken.

78 Förlust vid avyttring av anläggningstillgångar I denna kontogrupp redovisas sådana kostnader som ska påverka verksamhetens kostnader i form av förlust vid avyttring av anläggningstillgångar. I kontogruppen redovisas förluster vid avyttring av anläggningstillgångar som ingår i kontogrupperna 10, 11 och 12. Observera att kvittning av realisationsvinst och realisationsförlust ej får ske. Vinster vid avyttring redovisas på konto 397. Om säljaren vid försäljning av immateriella och materiella anläggningstillgångar ger köparen en räntefri eller subventionerad kredit ska räntesubventionen beaktas när realisationsresultatet fastställs. För att underlätta framtagande av finansieringsanalys bör kontona delas upp på försäljningspris respektive bokfört värde. Förlust vid avyttring av finansiella anläggningstillgångar redovisas på konto 853. I bokslutsstatistiken efterfrågas Förlust vid avyttring av anläggningstillgångar totalt, det vill säga kontogrupp 78.

L-BAS 2003

59


781 Förlust vid avyttring av immateriella anläggningstillgångar Kontot debiteras för förlust vid avyttring av immateriella anläggningstillgångar, det vill säga om försäljningsbeloppet/ersättningen understiger tillgångens bokförda värde.

782 Förlust vid avyttring av byggnader och mark Kontot debiteras för förlust vid avyttring av mark och byggnader, det vill säga om försäljningsbeloppet/ersättningen understiger tillgångens bokförda värde.

783 Förlust vid avyttring av maskiner och inventarier Kontot debiteras för förlust vid avyttring av maskiner och inventarier, det vill säga om försäljningsbeloppet/ersättningen understiger tillgångens bokförda värde.

79 Avskrivningar I denna kontogrupp redovisas avskrivningar på anläggningstillgångar som ingår i kontogrupperna 10, 11 och 12. I bokslutsstatistiken efterfrågas Avskrivningar totalt, det vill säga kontogrupp 79.

791 Avskrivning på immateriella anläggningstillgångar På detta konto redovisas avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar, det vill säga tillgångar som redovisas i kontogrupp 10.

792 Avskrivning på byggnader och markanläggningar

6&7

På detta konto redovisas avskrivningar på byggnader, det vill säga tillgångar som omfattas av kontogrupp 11. Följande underindelning kan användas. 7921 Avskrivning på byggnader 7925 Avskrivning på markanläggningar

793 Avskrivning på maskiner och inventarier På detta konto redovisas avskrivningar på maskiner, utrustning och inventarier, det vill säga anläggningstillgångar som omfattas av kontogrupp 12. Kontot kan underindelas enligt följande: 7931 Avskrivning på IT-utrustning 7932 Avskrivning på medicinteknisk apparatur 7933 Avskrivning på byggnadsinventarier 7934 Avskrivning på bilar och andra transportmedel 7936 Avskrivning på förbättringsutgifter på fastigheter ej ägda av landstinget 7937 Avskrivning på inventarier i annans fastighet 7939 Avskrivning på övriga maskiner och inventarier

60

L-BAS 2003


8. Intäkter och kostnader utanför verksamhetsresultatet i kontoklass 8 redovisas resultaträkningens intäkter och kostnader efter verksamhetens nettokostnader. Här ingår poster i resultatsteg 2 och 3. Kontoklassen har indelats i följande grupper: • Skatteintäkter • Avgifter till staten • Generella statsbidrag • Inkomst- och kostnadsutjämning • Finansiella intäkter och kostnader • Extraordinära intäkter och kostnader • Årets resultat

80 Skatteintäkter I denna kontogrupp samlas skatteintäkter baserade på landstingets eget skatteunderlag. Här redovisas de månatliga utbetalningarna, prognosen för avräkningslikviden och justeringsposten för prognosen. Periodisering ska göras enligt Rådets rekommendation nr 4, 1999. I bokslutsstatistiken efterfrågas Skatteintäkter totalt, det vill säga kontogrupp 80. Dessutom ska kontona 801, 802 och 803 särredovisas.

801 Preliminära månatliga skatteinbetalningar

8

På detta konto redovisas skatteintäkter som löpande kommer landstinget tillgodo under inkomståret. Kontot efterfrågas i bokslutsstatistiken.

802 Prognos för avräkningslikvid På detta konto redovisas prognosen för avräkningslikviden. Uppgiften tas fram på Landstingsförbundet. Kontot efterfrågas i bokslutsstatistiken.

803 Justeringspost av skatteintäkter På detta konto redovisas differensen mellan prognosen av avräkningslikviden för föregående år och den faktiska avräkningen för samma år. Kontot efterfrågas i bokslutsstatistiken.

809 Övriga skatter Här redovisas övriga skatteintäkter för vilka särskilt konto inte lagts upp i denna kontogrupp.

L-BAS 2003

61


Här kan exempelvis den tillfälliga skatteinkomsten i och med överföring av den statliga inkomstskatten på förvärvsinkomst, den så kallade ”200-kronan”, redovisas.

81 Avgifter till staten I denna kontogrupp redovisas avgifter till staten.

82 Generella statsbidrag I denna kontogrupp redovisas statsbidragsintäkter av generell karaktär som inte kan hänföras till någon specifik verksamhet. De generella statsbidragen är i regel invånarrelaterade. Avgiften för att finansiera momssystemet för skattefria verksamheter inkluderas i det generella statsbidraget. De specialdestinerade statsbidragen redovisas på konto 381. I bokslutsstatistiken efterfrågas Generella statsbidrag totalt, det vill säga kontogrupp 82. Dessutom ska kontona 821, 826 och 828 särredovisas.

821 Generellt invånarrelaterade statsbidrag På detta konto redovisas generellt invånarrelaterade statsbidrag. Här ingår bland annat både avgiften och bidraget för momssystemet för skattefria verksamheter (mervärdesskatteavgiften). Kontot efterfrågas i bokslutsstatistiken.

826 Statsbidrag ökad tillgänglighet i vården På detta konto redovisas det invånarrelaterade statsbidrag som landstingen får för att förbättra tillgängligheten i vården. Kontot efterfrågas i bokslutsstatistiken.

828 Vissa ersättningar till sjukvårdshuvudmännen (Dagmar)

8

På detta konto redovisas ersättningar till sjukvårdshuvudmännen (Dagmar). Kontot efterfrågas i bokslutsstatistiken.

83 Inkomst- och kostnadsutjämning I denna kontogrupp redovisas intäkter och kostnader i skatteutjämningssystemet för landsting som infördes år 1996. Utjämningen beräknas dels för skillnader i skattekraft (inkomstutjämning), dels för skillnader i strukturella förhållanden (kostnadsutjämning). Landsting vars skattekraft eller mätbara strukturella förhållanden är sämre än riksgenomsnittet får ett utjämningsbidrag från staten. Landsting vars skattekraft eller mätbara strukturella förhållanden är bättre än riksgenomsnittet betalar en utjämningsavgift till staten. Ett landsting kan samtidigt få ett bidrag och betala en avgift och dessa ska särredovisas på separata konton i denna kontogrupp. Särskilda införanderegler tillämpas också för åren 1996 –2003. Införandetillägget enligt dessa regler redovisas på separat konto. Bidrags- och utjämningssystemet bruttoredovisas, det vill säga uppdelad på intäkt respektive kostnad, i bokslutsstatistiken.

62

L-BAS 2003


831 Utjämningsbidrag för inkomstutjämning På detta konto redovisas utjämningsbidrag (intäkt) för inkomstutjämning.

832 Utjämningsbidrag för kostnadsutjämning På detta konto redovisas utjämningsbidrag (intäkt) för kostnadsutjämning.

833 Utjämningsavgift för inkomstutjämning På detta konto redovisas utjämningsavgift (kostnad) för inkomstutjämning.

834 Utjämningsavgift för kostnadsutjämning På detta konto redovisas utjämningsavgift (kostnad) för kostnadsutjämning.

835 Införandetillägg På detta konto redovisas det införandetillägg (intäkt) som ingår i det nya systemet för inkomst- och kostnadsutjämningen.

837 Nivåjustering På detta konto redovisas den nivåjustering som ingår i det nya systemet för inkomst- och kostnadsutjämningen.

84 Finansiella intäkter I denna kontogrupp redovisas dels utdelning på aktier och andelar, dels ränteintäkter på likvida medel, kundfordringar, lånefordringar med mera. Här redovisas även vinst vid avyttring av finansiella anläggningstillgångar, återföring av nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar och valutakursvinster. I bokslutsstatistiken efterfrågas Finansiella intäkter totalt, det vill säga kontogrupp 84. Dessutom ska kontona 841, 842, 843, 845, 847, 848 och 849 särredovisas.

8

841 Utdelning på aktier och andelar På detta konto redovisas utdelning på aktier och andelar. Om både aktier i utomstående företag och koncernföretag förekommer, bör kontot underindelas, alternativt utnyttjas annan koddel för motpart. Kontot efterfrågas i bokslutsstatistiken.

842 Ränteintäkter På detta konto redovisas ränteintäkter avseende banktillgodohavanden, lånefordringar, obligationer med mera. Ränteintäkter på kundfordringar redovisas inte på detta konto utan särredovisas på konto 845. Kontot efterfrågas i bokslutsstatistiken.

843 Vinst vid avyttring av finansiella anläggningstillgångar På detta konto redovisas vinst vid avyttring av finansiella anläggningstillgångar. Kontot används i samband med bokslut i de fall försäljningsintäkten för avyttrad anläggningstillgång överstiger det bokförda värdet. Vid för-

L-BAS 2003

63


säljning krediteras försäljningsintäkten detta konto. Kontot debiteras, vid försäljningstillfället eller vid bokslut, med det bokförda värdet. För att underlätta framtagande av finansieringsanalys bör kontot delas upp på försäljningspris respektive bokfört värde. Observera att kvittning av realisationsvinst och realisationsförlust inte får ske. Förlust vid avyttring redovisas på konto 853. Vinst vid avyttring av obligationer och andra värdepapper som utgör omsättningstillgång redovisas på konto 849. Kontot efterfrågas i bokslutsstatistiken.

845 Ränteintäkter på kundfordringar På detta konto redovisas erhållna dröjsmålsräntor på kundfordringar. Kontot efterfrågas i bokslutsstatistiken.

847 Återföring av nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar På detta konto redovisas återföring av nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar. Återföring av nedskrivningen ska göras om skälen för nedskrivningen fallit bort. Vid behov kan kontot underindelas. Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar redovisas på konto 857. Kontot efterfrågas i bokslutsstatistiken.

848 Valutakursvinster

8

På detta konto redovisas sådana differenser som uppstår vid omräkning av utländsk valuta till svenska kronor på grund av att kursen på den utländska valutan under kredittiden stigit (vid fordringar) eller sjunkit (vid skulder). Kontot används löpande för realiserade kursvinster av finansiell karaktär, det vill säga kursvinster som avser upplånade eller utlånade medel när betalning ska ske i utländsk valuta. När det gäller orealiserade valutakursvinster har man hittills tillämpat värderingsprinciper för fordringar och skulder i utländsk valuta som grundar sig på lägsta värdets princip för fordringar och högsta värdets princip för skulder. Detta har inneburit att orealiserade kursvinster inte ska redovisas men att hänsyn ska tas till orealiserade kursförluster. Redovisning av enbart orealiserade kursförluster kan ge en missvisande bild av resultat och ställning och vara ett uttryck för en överdriven försiktighet. Orealiserade kursvinster får därför avräknas mot orealiserade kursförluster om lånen är upptagna i flera valutor i syfte att minska risken för kursförluster. En överskjutande vinst får vid kvittning inte ingå i resultatet. Se även anvisningar till konto 858 Valutakursförluster, konto 286 Kortfristiga lån i utländsk valuta samt 238 Långfristiga lån i utländsk valuta. Kontot efterfrågas i bokslutsstatistiken.

849 Övriga finansiella intäkter På detta konto redovisas landstingets finansiella intäkter för vilka särskilda konton ej lagts upp i denna kontogrupp. Här redovisas till exempel vinst vid avyttring av obligationer och andra värdepapper som utgör omsättningstillgång.

64

L-BAS 2003


Vinst vid avyttring av värdepapper som utgör anläggningstillgång redovisas på konto 843. Kontot efterfrågas i bokslutsstatistiken.

85 Finansiella kostnader I denna kontogrupp redovisas landstingets räntekostnader för kort- och långfristig upplåning samt utnyttjande av krediter. Även kostnader för upptagande av nya lån, till exempel utländska lån, liksom löpande kostnader för dessa lån redovisas i denna kontogrupp. Här redovisas också bland annat förlust vid avyttring av finansiella anläggningstillgångar, nedskrivning av anläggningstillgångar och valutakursförluster. I bokslutsstatistiken efterfrågas Finansiella kostnader totalt, det vill säga kontogrupp 85. Dessutom ska kontona 852, 853, 855, 857, 858 och 859 särredovisas.

852 Räntekostnader På detta konto redovisas låneräntor på kort- och långfristig upplåning och räntekostnader som avser landstingets kreditutnyttjande som ränta på checkräkningskredit med mera. Kreditavgifter i samband med checkräkningskredit behandlas som räntekostnader. Räntekostnader på leverantörsskulder redovisas inte på detta konto utan på konto 855. Kontot efterfrågas i bokslutsstatistiken.

853 Förlust vid avyttring av finansiella anläggningstillgångar

8

På detta konto redovisas förlust vid avyttring av finansiella anläggningstillgångar. Kontot används i samband med bokslut i de fall försäljningsintäkten för avyttrad anläggningstillgång understiger det bokförda värdet. Vid försäljning krediteras försäljningsintäkten detta konto. Kontot debiteras, vid försäljningstillfället eller vid bokslut, med det bokförda värdet. För att underlätta framtagande av finansieringsanalys bör kontot delas upp på försäljningspris respektive bokfört värde. Observera att kvittning av realisationsvinst och realisationsförlust inte får ske. Vinst vid avyttring redovisas på konto 843. Kontot efterfrågas i bokslutsstatistiken.

855 Räntekostnader för leverantörsskulder På detta konto redovisas utbetalda dröjsmålsräntor som avser leverantörsskulder. Kontot efterfrågas i bokslutsstatistiken.

856 Bankkostnader På detta konto redovisas sådana avgifter och provisioner till banker som avser bankers tjänster i samband med betalningsförmedling, valutatransaktioner med mera.

L-BAS 2003

65


857 Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar På detta konto redovisas nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar. En finansiell anläggningstillgång får skrivas ned till det lägre värde som tillgången har på balansdagen även om det inte kan antas att värdenedgången är bestående. Nedskrivningen debiteras detta konto och krediteras respektive anläggningstillgångs värderegleringskonto. Vid behov kan kontot underindelas. Återföring av nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar redovisas på konto 847. Kontot efterfrågas i bokslutsstatistiken.

858 Valutakursförluster På detta konto redovisas sådana differenser som uppstår vid omräkning av utländsk valuta till svenska kronor på grund av att kursen på den utländska valutan under kredittiden sjunkit (vid fordringar) eller stigit (vid skulder). Kontot används för kursförluster av finansiell karaktär, det vill säga för kursförluster som avser upplånade eller utlånade medel i utländsk valuta. Kursförluster bokförs när de realiserats eller vid bokslut om kursförluster kan konstateras utifrån balansdagens kurs. Kvittning av orealiserade kursförluster mot orealiserade kursvinster får ske om lånen är upptagna i flera valutor i syfte att minska risken för kursförluster. Se även anvisningar till konto 848 Valutakursvinster, konto 286 Kortfristiga lån i utländsk valuta samt 238 Långfristiga lån i utländsk valuta. Kontot efterfrågas i bokslutsstatistiken.

859 Övriga finansiella kostnader

8

På detta konto redovisas landstingets finansiella kostnader för vilka särskilda konton ej lagts upp i denna kontogrupp. Här redovisas till exempel förlust vid avyttring av obligationer och andra värdepapper som utgör omsättningstillgång. Förlust vid avyttring av värdepapper som utgör anläggningstillgång redovisas på konto 853. Kontot används också vid nedskrivning av kortfristiga placeringar i värdepapper i kontogrupp 18 när bokfört värde överstiger gällande marknadsvärde. Här redovisas även räntedelen i årets pensionskostnad. Ytterligare indelning i underkonton kan göras vid behov. Kontot efterfrågas i bokslutsstatistiken. 8591 Räntedel i årets pensionskostnad

På detta konto redovisas den del av den blandmodellens pensionskostnader som definieras som räntekostnad. Denna del av ökningen utgör en kostnad som debiteras detta konto med konto 221 Avsättningar för pensioner som motkonto. Kontot efterfrågas i bokslutsstatistiken.

66

L-BAS 2003


87 Extraordinära intäkter I denna kontogrupp redovisas intäkter som ligger utanför landstingets ordinarie verksamhet och som är sällsynta och samtidigt uppgår till väsentliga belopp. För att en intäkt ska klassificeras som extraordinär ska följande tre kriterier samtidigt vara uppfyllda. • Händelsen eller transaktionen som ger upphov till intäkten saknar klart samband med landstingets ordinarie verksamhet. • Händelsen eller transaktionen är av sådan typ att den inte kan förväntas inträffa ofta eller regelbundet. • Intäkten uppgår till ett väsentligt belopp. Extraordinära intäkter ska specificeras till storlek och sin art i not. Kvittning får inte ske mellan extraordinära intäkter och kostnader. I bokslutsstatistiken efterfrågas Extraordinära intäkter totalt, det vill säga kontogrupp 87.

871 Extraordinära intäkter Kontot används för redovisning av extraordinära intäkter. Eftersom extraordinära intäkter enligt reglerna ska specificeras kan särskilda underkonton läggas upp vid behov.

88 Extraordinära kostnader

8

I denna kontogrupp redovisas kostnader som ligger utanför landstingets ordinarie verksamhet och som är sällsynta och samtidigt uppgår till väsentliga belopp. För att en kostnad ska klassificeras som extraordinär ska följande tre kriterier samtidigt vara uppfyllda. • Händelsen eller transaktionen som ger upphov till kostnaden saknar klart samband med landstingens ordinarie verksamhet. • Händelsen eller transaktionen är av sådan typ att den inte kan förväntas inträffa ofta eller regelbundet. • Kostnaden uppgår till ett väsentligt belopp. Extraordinära kostnader ska specificeras till storlek och sin art i not. Kvittning får inte ske mellan extraordinära kostnader och intäkter. I bokslutsstatistiken efterfrågas Extraordinära kostnader totalt, det vill säga kontogrupp 88.

881 Extraordinära kostnader Kontot används för redovisning av extraordinära kostnader. Eftersom extraordinära kostnader enligt reglerna ska specificeras kan särskilda underkonton läggas upp vid behov.

89 Årets resultat I denna kontogrupp redovisas årets resultat (förändringen av eget kapital). Här redovisas skillnaden mellan samtliga bokförda intäkter och kostnader. I bokslutsstatistiken efterfrågas Årets resultat totalt, det vill säga kontogrupp 89.

L-BAS 2003

67


891 Årets resultat

8

På detta konto redovisas saldot av samtliga intäkter och kostnader. Bokföringen på kontot sker i samband med bokslutet med motbokning på eget kapital i balansräkningen, konto 202 Årets resultat.

68

L-BAS 2003


Sökordsregister A

Konto

Aktier och andelar (kortfristig placering) ...................................................................... 181 Aktier, andelar och bostadsrätter (långfristig placering) ............................................ 131 Andra kontanta ersättningar ............................................................................................ 435 Andra kortfristiga fordringar ............................................................................................ 166 Annonsering ........................................................................................................................ 691 Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmaterial .................................................................. 648 Avgifter till staten .................................................................................................................. 81 Avräkning, factoring .......................................................................................................... 281 Avskrivningar ........................................................................................................................ 79 bilar och andra transportmedel ..................................................................................7934 byggnader ...................................................................................................................... 7921 byggnader och markanläggningar .............................................................................. 792 byggnadsinventarier .................................................................................................... 7933 förbättringsutgifter på fastigheter ej ägda av landstinget .................................... 7936 immateriella anläggningstillgångar ............................................................................ 791 inventarier i annans fastighet .................................................................................... 7937 it-utrustning ................................................................................................................ 7931 markanläggningar ........................................................................................................ 7925 maskiner och inventarier .............................................................................................. 793 medicinteknisk apparatur .......................................................................................... 7932 övriga maskiner och inventarier .............................................................................. 7939 Avsättningar .......................................................................................................................... 22 Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (löf) ................................................ 223 pensioner ........................................................................................................................ 221 särskild löneskatt ............................................................................................................ 222 Avtalsförsäkringar ...................................................................................................... 274, 457

B

L-BAS 2003

Sökord

Balanserade utgifter ............................................................................................................ 101 Bank (övriga konton) .......................................................................................................... 194 Bankkostnader .................................................................................................................... 856 Beräknad ingående mervärdesskatt på förvärv från utlandet till skattefria verksamheter ................................................................................................................ 1678 Beräknad ingående mervärdesskatt på förvärv från utlandet till skattskyldiga verksamheter ................................................................................................................ 1675 Beräknad utgående mervärdesskatt på tjänsteförvärv från utlandet, 25 % ............ 2614 Beräknad utgående mervärdesskatt på varuförvärv från andra eu-länder, 25 % 2615 Bidrag för läkemedelsreformen ........................................................................................ 384 Bilar och andra transportmedel ...................................................................................... 124 Bilersättningar .................................................................................................................... 432 skattefria ........................................................................................................................ 4321 skattepliktiga ................................................................................................................ 4322 Biljetter ................................................................................................................................ 681 Byggnader ............................................................................................................................ 111 Byggnadsinventarier .......................................................................................................... 123 Byggnadskreditiv ................................................................................................................ 234

69


C

Konto

Checkräkningskonto .......................................................................................................... 193 Checkräkningskonto, koncernkonto .............................................................................. 196 Checkräkningskredit .......................................................................................................... 233

D Datamateriel ........................................................................................................................ 643 Dataprogram ...................................................................................................................... 642 Deponerade medel ............................................................................................................ 288 Diverse övriga kostnader .................................................................................................. 769 Drivmedel för bilar och andra transportmedel ............................................................ 661

E Eget kapital ............................................................................................................................ 20 Eget kapital, ingående värde ............................................................................................ 201 El ............................................................................................................................................ 631 Eldningsolja ........................................................................................................................ 633 Energi m m ............................................................................................................................ 63 Erhållna bidrag ...................................................................................................................... 38 Extraordinära intäkter ................................................................................................ 87, 871 Extraordinära kostnader ............................................................................................ 88, 881

F

Sökord

Fastighetsservice ................................................................................................................ 606 Finansiella anläggningstillgångar ...................................................................................... 13 Finansiella intäkter .............................................................................................................. 84 Finansiella kostnader ............................................................................................................ 85 Fjärrvärme ............................................................................................................................ 637 Fordran mervärdesskatt, redovisningskonto ................................................................ 168 Fordran mervärdesskatt, redovisningskonto skattskyldiga verksamheter ............ 1681 Fordringar hos anställda .................................................................................................... 161 Fordringar hos staten ........................................................................................................ 165 Friskvård och fritidsverksamhet ...................................................................................... 466 Förbrukningsartiklar inom läkemedelsförmånen (öppen vård) .............................. 5612 Förbrukningsinventarier .................................................................................................. 641 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel ...................................................... 64 Förbrukningsmateriel ........................................................................................................ 646 Förbättringsutgifter på fastigheter ej ägda av landstinget .......................................... 126 Föreningsavgifter ................................................................................................................ 768 Förlust vid avyttring av anläggningstillgångar ................................................................ 78 byggnader och mark ...................................................................................................... 782 finansiella anläggningstillgångar ................................................................................ 853 immateriella anläggningstillgångar ............................................................................ 781 maskiner och inventarier .............................................................................................. 783 Förluster på kortfristiga fordringar ................................................................................ 738 Förmånsvärden av naturaförmåner till anställda .......................................................... 434 Förråd m m ............................................................................................................................ 14 Förråd och lager .................................................................................................................. 141 Försäkring och skatt för bilar och andra transportmedel .......................................... 662 Försäkringsavgifter för särskilt tecknade pensionsförsäkringar .............................. 4413 Försäkringsavgifter och övriga riskkostnader .................................................................. 73 Försäkringspremier ............................................................................................................ 731 Försäljning av fastighetsservice .............................................................................................................. 361 hälso- och sjukvård, exkl tandvård ................................................................................ 31 it-tjänster ...................................................................................................................... 363 laboratorietjänster .......................................................................................................... 351

70

L-BAS 2003


F, fortsättning

Konto

Försäljning av, fortsättning material och varor ............................................................................................................ 37 medicinska tjänster .......................................................................................................... 35 medicintekniska tjänster .............................................................................................. 353 röntgentjänster .............................................................................................................. 352 tandvård ............................................................................................................................ 32 tekniska tjänster ................................................................................................................ 36 transporttjänster ............................................................................................................ 362 regional utveckling .......................................................................................................... 33 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter .............................................................. 17 Förutbetalda skatteintäkter .............................................................................................. 298 Förvaltningsavgifter .......................................................................................................... 447 Förändring av pensionsskuld ............................................................................................ 442 Förändring av premieskuld till löf .............................................................................. 7311 Förändring av semesterlöneskuld .................................................................................... 415

G Gas (ledningsburen) .......................................................................................................... 632 Generella statsbidrag ............................................................................................................ 82 Generellt invånarrelaterade statsbidrag ........................................................................ 821

H Hyra av anläggningstillgångar ............................................................................................ 62 it-utrustning .................................................................................................................. 621 medicinteknisk apparatur ............................................................................................ 622 övriga anläggningstillgångar ........................................................................................ 629 Hyra/leasing av bilar och andra transportmedel .......................................................... 664 Hälso- och sjukvård ............................................................................................................ 462

I

Sökord

Immateriella anläggningstillgångar .................................................................................. 10 Individuella delen av pfa 98 .......................................................................................... 4411 Information och pr .............................................................................................................. 69 Information och reklam .................................................................................................... 693 Införandetillägg .................................................................................................................. 835 Införsel .................................................................................................................................. 275 Ingående mervärdesskatt .................................................................................................. 167 skattefria verksamheter (Ludvikamomsen) ............................................................ 1677 skattskyldiga verksamheter ........................................................................................ 1671 Inhyrd personal för verksamhetsanknutna tjänster ...................................................... 555 Inkomst- och kostnadsutjämning ...................................................................................... 83 Inkontenensartiklar .......................................................................................................... 5631 Inventarier i annans fastighet .......................................................................................... 127 it-kommunikation ............................................................................................................ 723 it-tjänster ............................................................................................................................ 754 it-utrustning ...................................................................................................................... 121

J Justeringspost av skatteintäkter ........................................................................................ 803

K Kassa ...................................................................................................................................... 191 Kassa och bank ...................................................................................................................... 19 Konst .................................................................................................................................... 128 Konsultarvoden för speciella utredningar ...................................................................... 755 Kontorsmateriel .................................................................................................................. 645 L-BAS 2003

71


K, fortsättning

Konto

Kortfristig del av långfristiga fordringar ........................................................................ 164 Kortfristig del av långfristiga skulder ............................................................................ 285 Kortfristiga lån i utländsk valuta ...................................................................................... 286 Kortfristiga låneskulder .................................................................................................... 284 Kortfristiga placeringar ...................................................................................................... 18 Kortfristiga skulder till leverantörer ................................................................................ 24 Kost och logi, Sverige ........................................................................................................ 683 Kost och logi, utlandet ...................................................................................................... 684 Kostnader för transportmedel ............................................................................................ 66 Kostnadsersättningar och naturaförmåner ...................................................................... 43 Kundfordringar ............................................................................................................ 15, 151 Kundförluster ...................................................................................................................... 735 Köks-, rengörings- och hygienmaterial .......................................................................... 573 Köp av verksamhet ........................................................................................................ 50-54

L Larm och bevakning .......................................................................................................... 737 Leverantörsskulder ............................................................................................................ 241 Livsmedel och övriga råvaror .......................................................................................... 572 Lokal- och fastighetskostnader .......................................................................................... 60 Lokala resor med buss och taxi ........................................................................................ 686 Lokalhyror .......................................................................................................................... 601 Lokaltillbehör ...................................................................................................................... 605 Lånedator ............................................................................................................................ 468 Lån i banker och kreditinstitut ........................................................................................ 235 Långfristiga fordringar ...................................................................................................... 138 Långfristiga lån i utländsk valuta .................................................................................... 238 Långfristiga skulder .............................................................................................................. 23 Läkemedel ............................................................................................................................ 561 Läkemedel inom läkemedelsförmånen (öppen vård) ................................................ 5611 Läkemedel med mera (sluten vård) .............................................................................. 5615 Läkemedel, sjukvårdsartiklar och medicinskt material .................................................. 56 Lämnade bidrag .................................................................................................................... 58 Lön arbetad tid ...................................................................................................................... 40 Lön ej arbetad tid .................................................................................................................. 41 Löneskatt .................................................................................................................... 273, 453

M

Sökord

Mark ...................................................................................................................................... 113 Mark och byggnader ............................................................................................................ 11 Markanläggningar .............................................................................................................. 115 Markhyror ............................................................................................................................ 602 Maskiner och inventarier .................................................................................................... 12 Material och varor ................................................................................................................ 57 Medicinteknisk apparatur ................................................................................................ 122 Mervärdesskatt, redovisningskonto ................................................................................ 265 Moms och särskilda punktskatter ...................................................................................... 26

N Naturaförmåner till anställda .......................................................................................... 433 Nedskrivning av immateriella och materiella anläggningstillgångar ...................... 771 Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar ...................................................... 857 Nedskrivningar och återföring av nedskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar ...................................................................................................... 77 Nivåjustering ...................................................................................................................... 837

72

L-BAS 2003


O Obligationer och andra värdepapper (kortfristig placering) ...................................... 182 Obligationer och andra värdepapper (långfristig placering) ...................................... 132

P Patientavgifter och andra avgifter ...................................................................................... 30 Patientavgifter, sluten vård .............................................................................................. 303 Patientavgifter, tandvård .................................................................................................. 304 Patientavgifter, öppen vård .............................................................................................. 301 Patientavgifter, övrigt ........................................................................................................ 305 Patienttransporter .............................................................................................................. 671 Pensionsförsäkringsavgifter .............................................................................................. 441 Pensionskostnader ................................................................................................................ 44 Pensionsutbetalningar avseende pensionförmåner intjänade till och med 1997 .... 446 Pensionsutbetalningar avseende pensionsförmåner intjänade från och med 1998 445 Personalanknutna statsbidrag .......................................................................................... 382 Personalavveckling ............................................................................................................ 465 Personalens källskatt .......................................................................................................... 271 Personalens skatter, avgifter och löneavdrag .................................................................. 27 Personalrekrytering ............................................................................................................ 464 Personalrepresentation ...................................................................................................... 463 Postbefordran ...................................................................................................................... 725 Postgiro ................................................................................................................................ 192 Preliminära månatliga skatteinbetalningar .................................................................... 801 Prognos för avräkningslikvid ............................................................................................ 802 Pågående nybyggnad .......................................................................................................... 118 Pågående till- och ombyggnad ........................................................................................ 117

R

Sökord

Redovisningskonto mervärdesskatt för landstingets skattefria verksamheter (Ludvikamomsen) ........................................................................................................ 1687 Redovisningstjänster .......................................................................................................... 753 Reparation och underhåll .................................................................................................... 65 bilar och andra transportmedel .................................................................................. 663 fastigheter och lokaler .................................................................................................. 607 inventarier ...................................................................................................................... 655 it-utrustning .................................................................................................................. 651 medicinteknisk apparatur ............................................................................................ 652 Representation .................................................................................................................... 707 Representation och övriga försäljningskostnader .......................................................... 70 Resekostnader ........................................................................................................................ 68 Räntedel i årets pensionskostnad .................................................................................. 8591 Ränteintäkter ...................................................................................................................... 842 Ränteintäkter på kundfordringar .................................................................................... 845 Räntekostnader .................................................................................................................. 852 Räntekostnader för leverantörsskulder .......................................................................... 855

S Semesterlön ........................................................................................................................ 411 6-procentig ersättning vid upphandling ........................................................................ 383 Sjuklön .................................................................................................................................. 412 Sjukresor .............................................................................................................................. 672 Sjukvårdsartiklar och medicinskt material .................................................................... 563 Självrisker ............................................................................................................................ 732 Skatteintäkter ........................................................................................................................ 80 Skulder till anställda .......................................................................................................... 282 Skulder till närstående företag ........................................................................................ 236 L-BAS 2003

73


S, fortsättning

Konto

Skulder till staten ................................................................................................................ 287 Sociala avgifter enligt lag ........................................................................................ 273, 451 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal ................................................................ 45 Specialdestinerade statsbidrag .......................................................................................... 381 Speciallivsmedel (öppen vård) ........................................................................................ 5613 Statsbidrag ökad tillgänglighet i vården ........................................................................ 826 Särskilda punktskatter ........................................................................................................ 266

T Tandvårdsersättningar från försäkringskassan .............................................................. 321 Tekniska hjälpmedel för handikappade .......................................................................... 571 Tele och post .......................................................................................................................... 72 Telekommunikation .......................................................................................................... 721 Tidningar, tidskrifter, facklitteratur ................................................................................ 767 Tillsynsavgifter myndigheter .......................................................................................... 765 Traktamenten ...................................................................................................................... 431 skattefria ........................................................................................................................ 4311 skattepliktiga ................................................................................................................ 4312 Transporter och frakter ........................................................................................................ 67 Trycksaker ............................................................................................................................ 647 Tvätt och underhåll av arbetskläder och andra textilier ............................................ 658

U

Sökord

Upplupen löneskatt .......................................................................................................... 2933 Upplupna avtalsförsäkringar ............................................................................................ 294 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter .............................................................. 29 Upplupna löner .................................................................................................................. 291 Upplupna pensionskostnader, individuella delen ........................................................ 296 Upplupna semesterlöner .................................................................................................. 292 Upplupna skatteintäkter .................................................................................................... 178 Upplupna sociala avgifter enligt lag .................................................................... 293, 2931 Utbildning ............................................................................................................................ 461 Utdelning på aktier och andelar ...................................................................................... 841 Utgående mervärdesskatt på egna uttag, 25 % .......................................................... 2612 Utgående mervärdesskatt på försäljning inom Sverige, 25 % ................................ 2611 Utgående mervärdesskatt, 25 % ...................................................................................... 261 Utgående mervärdesskatt, 12 % ...................................................................................... 262 Utgående mervärdesskatt, 6 % ........................................................................................ 263 Uthyrning av lokaler .......................................................................................................... 364 Utjämningsavgift för inkomstutjämning ........................................................................ 833 Utjämningsavgift för kostnadsutjämning ...................................................................... 834 Utjämningsbidrag för inkomstutjämning ...................................................................... 831 Utjämningsbidrag för kostnadsutjämning .................................................................... 832 Utställningar och mässor .................................................................................................. 694

V Valutakursförluster ............................................................................................................ 858 Valutakursvinster ................................................................................................................ 848 Vatten och avlopp .............................................................................................................. 638 Verksamhetsanknutna tjänster ............................................................................................ 55 Vinst vid avyttring av finansiella anläggningstillgångar ................................................................................ 843 immateriella anläggningstillgångar .......................................................................... 3971 immateriella och materiella anläggningstillgångar ................................................ 397 mark och byggnader .................................................................................................... 3972 maskiner och inventarier ............................................................................................ 3973

74

L-BAS 2003


V, fortsättning

Konto

Vissa ersättningar till sjukvårdshuvudmännen (Dagmar) .......................................... 828 Värdereglering av kortfristiga placeringar .................................................................................................. 189 kundfordringar .............................................................................................................. 159 värdepapper (långfristig placering) och långfristiga fordringar ............................ 139 övriga kortfristiga fordringar ...................................................................................... 169

Å Årets premie till löf ...................................................................................................... 7312 Årets resultat ........................................................................................................ 202, 89, 891 Återföring av nedskrivning av anläggningstillgångar .................................................. 776 Återföring av nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar .............................. 847

Ö

L-BAS 2003

Sökord

Övrig försäljning av medicinska tjänster ........................................................................ 359 Övrig försäljning av tandvård .......................................................................................... 329 Övrig försäljning av tekniska tjänster ............................................................................ 369 Övriga avgifter .................................................................................................................... 308 Övriga avsättningar ............................................................................................................ 229 Övriga bidrag ...................................................................................................................... 389 Övriga energikostnader .................................................................................................... 639 Övriga finansiella intäkter ................................................................................................ 849 Övriga finansiella kostnader ............................................................................................ 859 Övriga främmande tjänster .............................................................................................. 759 Övriga intäkter ...................................................................................................................... 39 Övriga kortfristiga fordringar ............................................................................................ 16 Övriga kortfristiga skulder ........................................................................................ 28, 289 Övriga kostnader .................................................................................................................. 76 Övriga kostnader ej arbetad tid ........................................................................................ 419 Övriga kostnader för bilar och andra transportmedel ................................................ 669 Övriga kostnader för information och pr .................................................................... 699 Övriga kostnader för reparation och underhåll ............................................................ 659 Övriga kostnadsersättningar ............................................................................................ 439 skattefria ........................................................................................................................ 4391 skattepliktiga ................................................................................................................ 4392 Övriga lokalkostnader ........................................................................................................ 609 Övriga långfristiga skulder ................................................................................................ 239 Övriga löneavdrag .............................................................................................................. 279 Övriga maskiner och inventarier .................................................................................... 129 Övriga personalkostnader .......................................................................................... 46, 469 Övriga resekostnader ........................................................................................................ 689 Övriga riskkostnader .......................................................................................................... 739 Övriga skatter ...................................................................................................................... 809 Övriga sociala avgifter ...................................................................................................... 459 Övriga tjänster ...................................................................................................................... 75 Övriga transporter och frakter ........................................................................................ 679 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter ................................................ 299

75


Bilaga 1

Kopplingstabeller Kontogrupp i

Bilaga 1

L-BAS 2003

Baskontoplan

LPlanen

BAS 2000

10

17

0.29

10

Immateriella anläggningstillgångar

11

19

0.28

11

Mark o byggnader

12

18

0.26

12

Maskiner o inventarier

13

16

0.21, 0.24

13

Finansiella anläggningstillgångar

14

15

0.17

14

Förråd med mera

15

11

0.140

15

Kundfordringar

16

12

0.116, 0.14 (ej 0.140, 0.143)

16

Övriga kortfristiga fordringar

17

13

0.143

17

Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter

18

106–109

0.117, 0.119

18

Kortfristiga placeringar

19

101–105

0.110, 0.113

19

Kassa o bank

20

29

0.7

20

Eget kapital

22

bl.a. 271

del av 0.5

22

Avsättningar

23

27 (ej 271)

0.5 (exkl. pensionsskulden)

23

Långfristiga skulder

24

21

0.40

24

Kortfristiga skulder till leverantörer

26

227–228

26

Moms o särskilda punktskatter

27

25

0.44

27

Personalens skatter, avgifter o löneavdrag

28

20, 221–226, 229

0.41–0.42, 0.46–0.49

28

Övriga kortfristiga skulder

29

23

0.43, 0.45

29

Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter

30

30

8.60

Patientavgifter o andra avgifter

31

31, 32

del av 8.61, 8.62 o 8.69

Försäljning av hälso- o sjukvård, exklusive tandvård

32

33

del av 8.61, 8.62 o 8.69 samt 8.71

Försäljning av tandvård

del av 8.61, 8.62 o 8.69

Försäljning av regional utveckling

33

76

Benämning i L-BAS 2003

35

34

8.57

Försäljning av medicinska tjänster

36

36, 382

8.5 exkl. 8.57

Försäljning av tekniska tjänster

37

35

8.3

Försäljning av material o varor

38

39, 499

8.10, 8.19, 8.72, 8.76, 8.79

Erhållna bidrag

39

38, 8451–8455 (ej 382)

8.880

Övriga intäkter

L-BAS 2003


Kontogrupp i Baskontoplan

LPlanen

BAS 2000

40

40–42

del av 1.1 (ej 1.18)

del av 70–72 Lön arbetad tid

41

43, 498

del av 1.1, 8.18

del av 70–72 Lön ej arbetad tid

43

44, del av 45

del av 1.53

73

Kostnadsersättningar o naturaförmåner

44

47

1.28, del av 1.59

74

Pensionskostnader

45

46

1.2 (ej 1.28)

75

Sociala o andra avgifter enligt lag o avtal

46

48

1.54, 1.689, 1.78, del av 1.79

76

Övriga personalkostnader

50–54

70–73, del av 64

del av 1.70, 1.71–1.75

Köp av verksamhet

55

74

1.68 (ej 1.689)

Verksamhetsanknutna tjänster

56

50–51

1.40–1.46

Läkemedel, sjukvårdsartiklar o medicnskt material

57

52–56

1.31, del av 1.33, 1.35–1.37, del av 1.39, 1.47–1.49

Material o varor

58

76–79 (ej 771 o 78)

1.76, 1.77 del av 1.79

Lämnade bidrag

60

60, del av 62, del av 64

1.60–1.61, 1.640–1.642, 1.820, 1.860

50–51

Lokal- o fastighetskostnader

62

61

1.643–1.649 (ej 1.645)

52

Hyra av anläggningstillgångar

63

del av 62

1.62

53

Energi med mera

64

del av 57, 58, 59

del av 1.33, 1.34, 1.38, del av 1.39, del av 1.56

54, 61

Förbrukningsinventarier o förbrukningsmaterial

65

63

1.63, 1.65 (ej 1.630)

55

Reparation o underhåll

66

del av 64

1.32, 1.630, 1.645, 1.821, 1.85

56

Kostnader för transportmedel

67

del av 64, 771

1.66

57

Transporter o frakter

68

del av 45

del av 1.53

58

Resekostnader

69

del av 66

1.51

59

Information o PR

Bilaga 1

L-BAS 2003

Benämning i L-BAS 2003

L-BAS 2003

77


Kontogrupp i Baskontoplan

LPlanen

BAS 2000

70

del av 66

1.55

60

Representation o övr. försäljningskostnader

72

68

1.52

62

Tele o post

73

del av 69

1.82–1.84 (ej 1.820, 1.821)

63

Försäkringsavgifter o övriga riskkostnader

75

67

1.50, del av 1.56, 1.57–1.58, 1.69

65

Övriga tjänster

76

del av 57, del av 69

del av 1.59, 1.861–1.869, 1.87

69

Övriga kostnader

77

882

77

Nedskrivningar o återföring av nedskrivningar

78

8551–8555

1.880

797

Förlust vid avyttring av anläggningstillgång

79

86

1.990–1.991

78

Avskrivningar

80

80, 835

8.84

Skatteintäkter

81

83 (ej 835)

del av 1.70

Avgifter till staten

82–83

81–82

8.70, 8.75

Generella statsbidrag o skatteutjämning

84

84 (ej 8451–8455)

8.80–8.83, 8.88, 8.89 (ej 8.880)

Finansiella intäkter

85

85 (ej 8551–8555)

1.80–1.81, 1.88, 1.89 (ej 1.880)

Finansiella kostnader

87

87 (ej 872)

Extraordinära intäkter

88

88 ( ej 882)

Extraordinära kostnader

89

89

Årets resultat

Bilaga 1

L-BAS 2003

Benämning i L-BAS 2003

78

L-BAS 2003


Bilaga 2

Motparter i och med nya krav från omvärlden på den kommunala sektorn har begreppet motpart blivit allt viktigare. I nationalräkenskaperna, som är ett system för att belysa utvecklingen i hela ekonomin, finns ett starkt behov att visa transaktioner inom samt mellan de olika samhällssektorerna. För att kunna göra det på ett bra sätt krävs information om motparterna för de olika transaktionerna. Detta är särskilt viktigt i och med ökad privatisering av sjukvården. Uppgifterna behövs även för att kunna göra nödvändiga elimineringar inom en sektor för att undvika dubbelredovisning. Begreppet motpart blir därför nödvändigt vid olika analyser och bokslutsstatistiken kommer att utökas med frågor om motpart, från och med 1998 års bokslut. Till exempel kommer uppgifter tas in om vem landstinget köper hälso- och sjukvård ifrån men även vem man har sålt till. Av nedanstående framgår vilka motparter som är aktuella samt hur dessa kan identifieras med hjälp av organisationsnummer. Andra landsting/regioner Landsting/regioner har organisationsnummer som börjar på 2321. Här ska även Landstingsförbundet räknas in. Kommuner inklusive Gotland Kommuner har organisationsnummer som börjar på 2120. Kommunalförbund Kommunalförbunds organisationsnummer börjar på 2220. Landstingsägda företag Med landstingsägda företag avses de bolag, föreningar med mera som ett landsting skall ta med i den sammanställda redovisningen (koncernredovisningen). Landstingsägda företag med mera inom andras landstingskoncerner redovisas i gruppen privata företag/privata vårdgivare.

L-BAS 2003

Bilaga 2

Privata företag/privata vårdgivare Med privata företag och privata vårdgivare avses alla företag förutom de som tillhör den egna ”landstingskoncernen”. Här ingår aktiebolag (organisationsnummer 556 och 516), handelsbolag (organisationsnummer börjar med 9), ekonomiska föreningar (organisationsnummer börjar med 7) samt personliga företag (9+personnummer). Här ingår även personalkooperativ och läkare med personligt företag.

79


Statliga myndigheter och institutioner Med staten avses statliga myndigheter, allmänna försäkringskassor med mera vars organisationsnummer börjar med 2021, 2022, 2420 och 2620. Ideella organisationer, stiftelser och kyrkor Med ideella organisationer och stiftelser avses de vars organisationsnummer börjar på 8. De stiftelser som ingår i ”landstingskoncernen” redovisas dock under landstingsägda företag. Kyrkor har organisationsnummer som börjar på 2520. Hushåll och individer Dessa kan ibland identifieras genom personnummer. Här skall ej läkare med personligt företag redovisas utan detta sker under privata företag.

Bilaga 2

Exempel på motpartsredovsning När en patient i landsting ab söker vård i landsting c hos en privat vårdgivare fakturerar den privata vårdgivaren landstinget c. Landsting c fakturerar i sin tur landsting ab. ab ska då redovisa detta som köpt vård med motpart landsting och c som köpt vård av privat vårdgivare.

80

L-BAS 2003


Bilaga 3

Verksamhetsindelningen i översikt Huvudområde /område

Delområde

Hälso- och sjukvård Primärvård

Allmänläkarvård Sjuksköterskevård Mödrahälsovård Barnhälsovård Sjukgymnastik Arbetsterapi Jourverksamhet Primärvårdsansluten hemsjukvård Sluten primärvård Övrig primärvård

Specialiserad somatisk vård

Somatisk mottagningsverksamhet Somatisk dagsjukvård Somatisk hemsjukvård Somatisk sluten vård

Specialiserad psykiatrisk vård

Psykiatrisk mottagningsverksamhet Psykiatrisk dagsjukvård Psykiatrisk hemsjukvård Psykiatrisk sluten vård

Tandvård

Allmäntandvård vuxna Tandvård för patienter med särskilda behov Allmäntandvård barn o ungdomar Specialisttandvård

Övrig hälso- o sjukvård

Ambulans- o sjuktransporter Sjukresor Handikappverksamhet/hjälpmedelsverksamhet Social verksamhet Folkhälsofrågor FoU avseende hälso- o sjukvård Övrigt Politisk verksamhet avseende hälso- o sjukvård

Bilaga 3

Politisk verksamhet avseende hälso- o sjukvård

L-BAS 2003

81


Huvudområde /område

Delområde

Regional utveckling Utbildning

Folkhögskoleverksamhet Högskoleverksamhet Gymnasieverksamhet Övrig utbildningsverksamhet

Kultur

Teater- o musikverksamhet Museieverksamhet Övrig kulturverksamhet

Trafik o infrastruktur

Trafik Infrastuktur

Allmän regional utveckling

Näringsliv o turism Interregional o internationell samverkan Lokal utveckling FoU avseende regional utveckling Övrig allmän regional utveckling

Bilaga 3

Politisk verksamhet avseende regional utveckling Politisk verksamhet avseende regional utveckling

82

L-BAS 2003

7188-710-5  

http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7188-710-5.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you