Page 1

POLITIKER PER LÄN 2012

Vilka är lokalpolitikerna i Östergötlands län? Hur nöjda är medborgarna?

1


2


Korta fakta – Östergötlands län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik, tittat på vad som är utmärkande för de lokala politikerna i Östergötland. Vilka är de? Vilka är det som lägger merparten av sin tid på att ta ansvar för allas vardag, att prioritera och att fatta beslut som påverkar och skapar förutsättningar för dem som bor och arbetar i Östergötland? De allra flesta, 96 procent av de över 1 800 förtroendevalda i Östergötland, är fritidspolitiker och sköter därmed sina uppdrag vid sidan av studier eller ordinarie arbeten. De flesta samhällsgrupper är väl representerade bland de förtroendevalda. Hälften av dem arbetar inom det privata näringslivet. Utrikes födda och småbarnsföräldrar är relativt väl representerade. Nästan var tionde förtroendevald har barn under 6 år. I rapporten redovisas även hur nöjda medborgarna är med den kommunala verksamheten och vilket förtroende de har för lokalpolitikerna. Den lokala demokratin och den kommunala verksamheten får högt betyg samtidigt som de förtroendevalda, som ju är ytterst ansvariga för hur verksamheten fungerar, paradoxalt nog får lägre betyg. Så ser det ut i Östergötland liksom i landet i sin helhet.

3


Innehåll Vilka är de förtroendevalda i Sverige? ............................................................. 5 Fler kommuner med jämn könsfördelning ............................................................ 5 Flertalet är fritidspolitiker ...................................................................................... 7 Högt valdeltagande i Östergötland................................................................... 8 Östergötland har 1 773 förtroendevalda … .......................................................... 9 … varav 96 procent är fritidspolitiker.................................................................... 9 Vilka är de förtroendevalda i Östergötlands kommuner? ............................11 Norrköping och Söderköping har den jämnaste könsfördelningen .................... 11 Norrköping har flest unga ................................................................................... 12 Utrikes födda är relativt väl representerade ....................................................... 12 Många är gifta .................................................................................................... 13 Kinda har största andelen småbarnsföräldrar .................................................... 14 Åtvidaberg har flest i näringslivet ....................................................................... 14 Många är välutbildade ........................................................................................ 15 Vilka är de förtroendevalda i Landstinget i Östergötland? ..........................16 Könsfördelningen är jämnare än i kommunerna ................................................ 16 De arbetar i många sektorer i samhället ............................................................ 17 Sammanfattning av de förtroendevalda i Östergötland ...............................18 Förtroendet för lokalpolitiker och verksamheten .........................................19 Sju av tio i Sverige är nöjda med den kommunala demokratin .......................... 19 Medborgarna är nöjda med verksamheten ........................................................ 20 Sammanfattande kommentarer - förtroende .................................................21

4


Vilka är de förtroendevalda i Sverige? Statistiska centralbyrån (SCB) har under 2011 genomfört en undersökning om de förtroendevalda i Sveriges kommuner och landsting1. Undersökningen har gjorts med finansiellt stöd från Sveriges Kommuner och Landsting. Analyserna är baserade på uppgifter som landets samtliga kommuner och landsting har skickat in till SCB. Undersökningen visar att antalet förtroendevalda i kommunerna har minskat med omkring 1 000 personer till cirka 38 000 sedan den förra undersökningen år 2007. I landstingen har antalet förtroendevalda ökat marginellt till knappt 4 600 under samma tid.

Fler kommuner med jämn könsfördelning Kvinnor, unga och utrikes födda är underrepresenterade bland de förtroendevalda. Andelen kvinnor har dock ökat med en procentenhet jämfört med undersökningen 2007 och utgör nu 43 procent. Könsfördelningen brukar betraktas som jämn då andelen kvinnor respektive män ligger mellan 40 och 60 procent. I totalt 208 av landets 290 kommuner är andelen kvinnliga förtroendevalda högre än 40 procent vilket är en ökning med cirka 30 kommuner sedan år 2007. Landstingen har en jämnare könsfördelning bland de förtroendevalda än kommunerna och andelen kvinnor är som tidigare undersökning 48 procent. Diagram 1 visar köns- och åldersfördelningen bland de förtroendevalda. Noterbart är att könsfördelningen är förhållandevis jämn i gruppen mellan 18 och 50 år.

1

I denna rapport används ordet landsting som ett samlingsnamn för landsting och regioner. 5


Diagram 1 Antal förtroendevalda i kommunen efter kön och ålder. År 2011 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 62 66 70 74 78 82 86 90 man

kvinna

Jämfört med hela befolkningen är unga i åldrarna 18-29 år underrepresenterade bland de förtroendevalda i såväl kommuner som landsting. SCB:s statistik visar att Stockholms län har den högsta andelen unga förtroendevalda tillsammans med storstadsområdena Göteborg och Malmö och universitetsstäder som Umeå, Karlstad, Växjö och Uppsala. Gruppen förtroendevalda i åldern 65 år och äldre har ökat sedan 2007 i både kommuner och landsting. I kommunerna är denna grupp inte längre underrepresenterad totalt sett. Åldersstrukturen bland de förtroendevalda åren 2003, 2007 och 2011 visas i diagram 2 där en stark representation för gruppen 50- och 60-åringar framgår. Åldersfördelningen är stort sett densamma vid varje tillfälle, även om kurvan har förskjutits framåt med fyra års intervall. Diagram 2 Förtroendevalda i kommunerna efter ålder år 2003, 2007 och 2011. Andel Procent 4

3

2

1

0 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 62 66 70 74 78 82 86 90+ år 2011

år 2007

år 2003

6


Utrikes födda är underrepresenterade, men jämfört med 2007 års undersökning är andelen oförändrad. Andelen är högst i Stockholmsområdet och i södra delarna av landet medan Norrlandslänen har en något lägre andel. Dock har Norrlandslänen även en lägre andel utrikes födda totalt sett i hela befolkningen vilket gör att utrikes födda är relativt väl representerade. Däremot är Haparanda den kommun som har den största andelen utrikes födda bland de förtroendevalda i hela landet, 27 procent. Gruppen är dock underrepresenterad i förhållande till sin andel av befolkningen.

Flertalet är fritidspolitiker Majoriteten av de förtroendevalda i kommuner och landsting sköter sina uppdrag på fritiden vid sidan av studier och ordinarie arbete. I kommunerna utgör fritidspolitikerna 97 procent medan motsvarande siffra i landstingen är 94 procent. Offentliganställda är överrepresenterade medan knappt hälften av politikerna är sysselsatta i det privata näringslivet. Gifta förtroendevalda är överrepresenterade jämfört med befolkningen i övrigt. Var tionde är småbarnsförälder vilket gör denna grupp endast marginellt underrepresenterad. Högsta andelen förtroendevalda småbarnsföräldrar finns i Stockholms, Uppsala, Örebro och Västerbottens län. Personer med eftergymnasial utbildning är överrepresenterade bland de förtroendevalda i kommunerna och än mer i landstingen. Utbildningsnivån är högst i storstadsområdena och universitetsstäderna samt i Halland och på Gotland.

7


Högt valdeltagande i Östergötland Valen till kommun- och landstingsfullmäktige ger medborgarna möjlighet att påverka vilken politik som ska föras på lokal och regional nivå. Eftersom kommuner och landsting ansvarar för en stor del av välfärdssektorn innebär det ett mer direkt inflytande över vardagsnära tjänster som vård, skola och omsorg. Fullmäktigeledamöterna är folkvalda medan ledamöter i styrelser och nämnder tillsätts av fullmäktige bland de förtroendevalda. Valdeltagandet varierar mellan olika samhällsgrupper men är generellt sett högt i Östergötland liksom i övriga Sverige, både i kommun- och landstingsvalet. Det varierar från 81 procent i Norrköping till 87 procent i Ydre. Inom kommunerna finns det också skillnader mellan olika valdistrikt, det vill säga att valdeltagandet skiljer sig åt mellan olika geografiska områden i kommunerna. Norrköping har den största differensen mellan det lägsta och högsta valdeltagandet. Boxholm och Ödeshög har minst skillnad mellan sina valdistrikt. Tabell 1 Valdeltagande och differens inom kommun (procent) 2010 Kommuner Boxholm Finspång Kinda Linköping Mjölby Motala Norrköping Söderköping Vadstena Valdemarsvik Ydre Åtvidaberg Ödeshög Östergötlands läns landsting Hela riket kommunalvalet Hela riket landstingsvalet

Valdeltagande 85 83 84 84 83 84 81 84 86 83 87 85 83 83 82 81

Differens 4 17 6 30 14 13 34 9 6 9 6 13 4

8


Östergötland har 1 773 förtroendevalda … Det finns 1 542 kommun- och 231 landstingspolitiker i Östergötland. Det går alltså i genomsnitt 279 invånare på varje kommunpolitiker vilket ger färre förtroendevalda per invånare än rikssnittet. Siffran kan jämföras med riksdagen där det går 27 000 invånare per riksdagsledamot. Den största andelen förtroendevalda per invånare har de mindre kommunerna Boxholm, Ydre och Ödeshög där ungefär var sextionde invånare är politiker. I folkrikare kommuner som Linköping och Norrköping är det en lägre andel. I Landstinget i Östergötland är det av naturliga skäl betydligt färre politiker per invånare än i kommunerna. Tabell 2 Antal förtroendevalda och invånare per förtroendevald 2010 Kommuner Boxholm Finspång Kinda Linköping Mjölby Motala Norrköping Söderköping Vadstena Valdemarsvik Ydre Åtvidaberg Ödeshög Alla kommuner i Östergötland Landstinget i Östergötland Hela riket (kommuner) Hela riket (landsting)

Antal förtroendevalda 94 106 89 231 127 142 248 112 98 73 64 75 83 1 542 231 38 012 4 579

Invånare per förtroendevald 56 196 110 634 204 295 524 125 75 106 57 153 64 279 1 860 186 1 838

… varav 96 procent är fritidspolitiker Totalt 57 personer i kommunerna och 11 i landstinget har ett hel- eller deltidsuppdrag som politiker (fyra procent). Det betyder att av de 1 773 förtroendevalda är det 1 705 (96 procent) som sköter sina uppdrag på fritiden vid sidan av studier eller ordinarie arbeten.

9


Tabell 3 Antal förtroendevalda på heltid, deltid och fritid 2011 Kommuner Boxholm Finspång Kinda Linköping Mjölby Motala Norrköping Söderköping Vadstena Valdemarsvik Ydre Åtvidaberg Ödeshög Alla kommuner i Östergötland Östergötlands läns landsting

Heltid 1 0 1 3 2 4 6 0 1 0 0 1 0

Deltid 0 4 0 10 3 4 5 2 1 4 2 2 1

Fritid 93 102 88 218 122 134 237 110 96 69 62 72 82

19

38

1 485

8

3

220

10


Vilka är de förtroendevalda i Östergötlands kommuner? Det är bra om sammansättningen av förtroendevalda återspeglar befolkningens sammansättning, bland annat när det gäller kön, ålder, utbildning, inkomst och födelseland. Olika grupper har olika erfarenheter och perspektiv vilket är en resurs i beslutsfattandet. I stort motsvarar sammansättningen i Östergötlands kommuner den genomsnittliga, även om den förstås varierar mellan kommunerna.

Norrköping och Söderköping har den jämnaste könsfördelningen Östergötland har en något ojämnare könsfördelning bland de förtroendevalda än riket som helhet. Män är överrepresenterade i samtliga kommuner även om det finns skillnader kommunerna emellan. Linköping, Norrköping och Söderköping har den jämnaste könsfördelningen. I Söderköping har andelen kvinnor ökat med 8 procentenheter sedan undersökningen 2007. Tabell 4 Kön (procent) år 2011 Kommun Boxholm Finspång Kinda Linköping Mjölby Motala Norrköping Söderköping Vadstena Valdemarsvik Ydre Åtvidaberg Ödeshög Alla kommuner i Östergötland Hela riket

Män 63 56 64 55 57 63 54 54 58 60 63 60 59 58 57

Kvinnor 37 44 36 45 43 37 46 46 42 40 38 40 41 42 43

Jmf 2007 kvinnor -2 -1 -2 2 3 0 4 8 5 -3 0 7 -1 2 1

11


Norrköping har flest unga Åldersfördelningen följer samma mönster som landet som helhet. Det finns förtroendevalda i alla åldrar men de unga (18-29 år) och personer över 65 år är underrepresenterade. Det är vissa variationer mellan kommunerna. Linköping och Norrköping har till exempel en relativt stor andel unga förtroendevalda och Vadstena har en stor andel äldre och är enda kommun där de äldre är överrepresenterade. Tabell 5 Ålder (procent) 2011 Kommun

18-29 år Valda

Boxholm Finspång Kinda Linköping Mjölby Motala Norrköping Söderköping Vadstena Valdemarsvik Ydre Åtvidaberg Ödeshög Alla kommuner i Östergötland Hela riket

Befolkn

30-49 år Valda

50-64 år

65 år -

Befolkn

Valda

Befolkn

Valda

Befolkn

2 5 6 16 6 4 17 8 4 7 3 5 2

15 16 15 26 17 17 21 14 13 13 15 14 14

23 35 37 39 29 28 33 22 28 27 36 31 29

29 30 29 33 33 32 33 31 27 26 27 31 29

51 39 34 29 41 45 33 55 30 51 45 41 49

28 26 26 21 24 26 23 27 27 29 28 26 28

23 22 24 16 24 23 17 14 39 15 16 23 19

28 29 29 21 25 26 23 27 33 31 30 29 29

9 8

21 20

31 32

32 33

40 37

23 24

20 23

24 23

Utrikes födda är relativt väl representerade Utrikes födda är något bättre representerade i Östergötland än i riket som helhet, även om de är underrepresenterade. I Åtvidaberg är dock andelen utrikes födda förtroendevalda större än bland befolkningen. Den största andelen utrikes födda bland de förtroendevalda finns annars i Norrköping.

12


Tabell 6 Utrikes födda (procent) 2011 Kommun Boxholm Finspång Kinda Linköping Mjölby Motala Norrköping Söderköping Vadstena Valdemarsvik Ydre Åtvidaberg Ödeshög Alla kommuner i Östergötland Hela riket

Förtroendevalda 3 5 3 10 4 6 13 4 3 5 3 7 6 7 9

Befolkningen 5 12 6 15 8 12 17 5 7 7 7 5 7 13 17

Många är gifta Gifta personer är överrepresenterade i samtliga kommuner i Östergötland liksom i övriga landet. I Boxholm är till exempel 73 procent av de förtroendevalda gifta medan motsvarande andel bland alla invånare i kommunen är 48 procent. Tabell 7 Andel gifta (procent) 2011 Kommun Boxholm Finspång Kinda Linköping Mjölby Motala Norrköping Söderköping Vadstena Valdemarsvik Ydre Åtvidaberg Ödeshög Alla kommuner i Östergötland Hela riket

Förtroendevalda 73 66 72 52 61 56 49 62 65 70 67 72 61

Befolkningen 48 46 48 42 45 45 42 49 47 48 53 49 46

61 60

44 43

13


Kinda har största andelen småbarnsföräldrar Småbarnsföräldrar är relativt väl representerade i kommunerna. I Finspång, Kinda, Vadstena och Åtvidaberg finns till och med en viss överrepresentation. Tabell 8 Småbarnsföräldrar (procent) 2011 Kommun Boxholm Finspång Kinda Linköping Mjölby Motala Norrköping Söderköping Vadstena Valdemarsvik Ydre Åtvidaberg Ödeshög Alla kommuner i Östergötland Hela riket

Förtroendevalda 7 11 15 11 7 9 10 7 9 5 5 12 8

Befolkningen 9 10 10 11 12 10 12 10 8 8 9 11 9

9 10

11 11

Åtvidaberg har flest i näringslivet De förtroendevalda i Östergötland arbetar inom olika sektorer. Cirka hälften av dem arbetar i den privata sektorn. Skillnaderna mellan kommunerna är relativt stora. I Åtvidaberg är till exempel 67 procent av de förtroendevalda verksamma inom den privata sektorn. I likhet med övriga landet är kommunanställda väl representerade i Östergötland. Nästan hälften av de förtroendevalda i Ydre är sysselsatta i den kommunala sektorn.

14


Tabell 9 Anställningssektor (procent) 2011 Sektor Boxholm Finspång Kinda Linköping Mjölby Motala Norrköping Söderköping Vadstena Valdemarsvik Ydre Åtvidaberg Ödeshög Alla kommuner i Östergötland Hela riket

Statlig 7 5 6 15 9 8 12 9 6 8 7 9 4

Kommun 39 35 31 30 38 44 35 32 38 31 46 22 26

Landsting 2 7 2 12 5 4 3 4 13 6 2 2 8

Privat 48 51 58 42 44 40 45 54 42 53 44 67 58

Kommunalt bolag 4 3 4 1 4 3 5 0 0 2 0 0 4

9 10

34 35

6 6

48 47

3 2

Många är välutbildade I samtliga kommuner i Östergötland liksom i landet som helhet är personer med eftergymnasial utbildning överrepresenterade bland de förtroendevalda, samtidigt som de med endast förgymnasial utbildning är underrepresenterade. Boxholm är den kommun som har den jämnaste fördelningen medan de förtroendevalda i Linköping, liksom befolkningen, har längst utbildning.

Tabell 10 Utbildningsnivå (procent) Utbildning Boxholm Finspång Kinda Linköping Mjölby Motala Norrköping Söderköping Vadstena Valdemarsvik Ydre Åtvidaberg Ödeshög Alla kommuner i Östergötland Hela riket

Förgymnasial

Gymnasial

Eftergymnasial

Valda 20 12 16 4 9 9 4 11 6 15 16 15 13

Befolkning 26 22 24 15 22 23 21 22 21 29 24 25 27

Valda 51 42 36 29 54 49 38 39 41 51 47 51 45

Befolkning 57 55 53 40 55 54 49 52 51 52 53 55 54

Valda 29 45 48 66 38 42 58 50 53 34 38 35 42

Befolkning 17 23 23 45 23 23 30 26 29 19 23 20 20

10 10

20 19

42 40

48 47

48 50

33 34

15


Vilka är de förtroendevalda i Landstinget i Östergötland? I Landstinget i Östergötland finns det 231 förtroendevalda varav åtta är heltidsengagerade, tre är deltidsengagerade och 220 är fritidspolitiker. Valdeltagandet på 83 procent är högre än i landet som helhet.

Könsfördelningen är jämnare än i kommunerna Landstinget har jämnare könsfördelning än genomsnittet bland länets kommuner men något sämre än genomsnittet för samtliga landsting. I likhet med övriga landsting är unga underrepresenterade bland politikerna. Utrikes födda är däremot relativt väl representerade och småbarnsföräldrar är väl representerade i landstingspolitiken. Mer än var tionde har barn under 6 år. Tabell 11 Landstingspolitikernas struktur 2011 Kön

Män 54

Ålder

-29 år Valda 10

Kvinnor 46 30-49 år

Befolkn Valda 21 33

Befolkn 32

50-64 år Valda 42

Utrikes födda

Förtroendevalda 9

Befolkningen 13

Gifta

Förtroendevalda 61

Befolkningen 44

Förtroendevalda 11

Befolkningen 11

Småbarnsföräldrar

Befolkn 23

65 årValda 15

Befolkn 24

16


De arbetar i många sektorer i samhället Landstingspolitikerna är yrkesverksamma i flera olika sektorer. De flesta är anställda i den offentliga sektorn men 35 procent arbetar i den privata. Landstingspolitikerna har olika utbildningslängd, men de med eftergymnasial utbildning är starkt överrepresenterade i förhållande till befolkningen.

Tabell 12 Förtroendevaldas anställning och utbildning- landsting 2011 (procent) Anställning

Utbildningsnivå

Statlig

Kommun

Landsting

Privat

Kommunalt bolag

12

28

24

35

2

Förgymnasial Valda 5

Befolkn 20

Gymnasial Valda 31

Befolkn 48

Eftergymnasial Valda 65

Befolkn 33

17


Sammanfattning av de förtroendevalda i Östergötland Det politiska uppdraget innebär att förtroendevalda fattar beslut för medborgarnas räkning. De ska värdera olika synpunkter och förslag, göra avvägningar och prioriteringar och ta ställning till vad som bäst tillgodoser det samlade medborgarintresset. I kommunerna i Östergötland är de förtroendevalda 1 542 till antalet och i landstinget 231. Av alla dessa är 96 procent fritidspolitiker och bara fyra procent hel- eller deltidspolitiker. De förtroendevalda har olika bakgrund och erfarenheter och avspeglar väl medborgarna vilket är viktigt för olika perspektiv i beslutsfattandet. Det underlättar också möjligheten till kontakt mellan de förtroendevalda och allmänheten. De flesta samhällsgrupper är väl representerade bland de förtroendevalda i kommunerna och landstinget, även om det finns variationer mellan kommunerna. Exempelvis är utrikes födda och småbarnsföräldrar väl representerade i både kommuner och landsting. I några kommuner finns det till och med en viss överrepresentation av småbarnsföräldrar. Närheten till de förtroendevalda gör det lättare för medborgarna att ha kontakt med politikerna. Det är enklare att kontakta den lokala eller regionala företrädaren än en riksdagspolitiker för att framföra åsikter och argument. Det går i genomsnitt en kommunalpolitisk företrädare på 279 medborgare och en landstingspolitiker på 1 860 invånare i Östergötland. Detta kan jämföras med 349 riksdagsledamöter på hela Sveriges befolkning.

18


Förtroendet för lokalpolitiker och verksamheten Här redovisas hur medborgarna ser på sina lokalpolitiker och hur nöjda de är med skötseln av de kommunala verksamheterna.

Sju av tio i Sverige är nöjda med den kommunala demokratin SOM-institutet2 vid Göteborgs universitet gör varje år en nationell undersökning för att kartlägga den svenska allmänhetens vanor och attityder på temat samhälle, politik och medier. Nedan redovisas resultatet från 2011 och de tre frågor som handlar om hur medborgarna ser på demokratin, verksamheten och de förtroendevalda i kommunerna. Svaren visar att invånarna är nöjda med hur demokratin fungerar i kommunerna och ganska nöjda med hur den kommunala servicen fungerar, medan förtroendet för kommunstyrelserna är något lägre. Tabell 13 1. Hur nöjda invånarna är med hur demokratin fungerar i den egna kommunen (procent)

Kommun

Mycket nöjd

Ganska nöjd

Inte särskilt nöjd

Inte alls nöjd

10

59

24

7

2. Hur invånarna bedömer att den offentliga servicen fungerat de senaste 12 månaderna i den egna kommunen (procent) Mycket bra Kommun

8

Ganska bra 46

Varken bra eller dåligt 36

Ganska dåligt

Mycket dåligt

8

2

3. Förtroende för kommunstyrelserna (procent)

Kommun

Mycket stort

Ganska stort

Varken eller

Ganska litet

Mycket litet

2

20

51

20

7

2

SOM-institutet är centrum för den undersöknings- och seminarieverksamhet som drivs gemensamt av Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) och Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. 19


Medborgarna är nöjda med verksamheten Vid sidan av den nationella mätningen görs även lokala mätningar. I Östergötland har sedan 2010 tio av tretton kommuner med hjälp av Statistiska centralbyrån gjort egna omfattande medborgarundersökningar. Nedan redovisas svaren på några av de frågor som rör uppfattningen om kommunen som en plats att bo på, hur de kommunala verksamheterna sköts och vilket inflytande invånarna anser sig ha i sin kommun. De svarande har fått betygsätta kommunen på en skala på 1-10 där 1 är det lägsta betyget. Invånarna i Östergötland liksom i landet som helhet är mer nöjda med sina kommuner som en plats att bo och leva på och med hur den kommunala verksamheten fungerar än med möjligheten till insyn och inflytande över de kommunala besluten och verksamheterna. Tabell 143 Hur nöjd är du med … … din kommun i dess helhet som en plats att bo och leva på? Boxholm (2011) 7,1 Finspång (2010) 7,0 Kinda (2011) 7,0 Mjölby (2011) 7,1 Motala (2011) 6,8 Söderköping (2010) 7,5 Vadstena (2011) 7,2 Valdemarsvik (2012) 6,4 Åtvidaberg (2011) 7,4 Ödeshög (2011) 6,4 Hela riket (2011) 6,9

… hur din kommun sköter sina olika verksamheter? 6,4 6,1 5,9 6,6 6,0 6,1 6,0 5,3 6,2 5,7 6,0

… den insyn och det inflytande invånarna har över kommunens beslut och verksamheter? 5,1 5,0 4,9 5,4 4,6 4,9 5,0 4,5 5,2 4,6 4,8

Några av frågorna berör specifikt förtroendet för de förtroendevalda. Förtroendebetygen varierar mellan de olika kommunerna men är generellt sett lägre än betygen för vad invånarna tycker om kommunen som boplats och för hur nöjda de är med de kommunala verksamheterna. Tabell 15 Hur nöjd är du med…

Boxholm (2011) Finspång (2010) Kinda (2011) Mjölby (2011) Motala (2011) Söderköping (2010) Vadstena (2011) Valdemarsvik (2012) Åtvidaberg (2011) Ödeshög (2011) Hela riket (2011) 3

… hur kommunens politiker lyssnar till invånarnas synpunkter? 5,6 5,3 4,8 5,1 4,5 4,6 4,9 4,6 5,2 4,9 4,7

… hur kommunens politiker arbetar för kommunens bästa? 6,3 6,1 5,5 6,0 5,2 5,7 5,8 5,2 6,6 5,3 5,5

Svar i en skala från 1 till 10 där 1 är det lägsta betyget. 20


Sammanfattande kommentarer - förtroende Resultaten från undersökningarna4 visar att medborgarna är nöjda med det demokratiska systemet i de kommuner de bor i. De är även ganska nöjda med den egna kommunens service medan de är mindre nöjda med sina möjligheter till inflytande och de har lägre förtroende för de förtroendevalda. Kommunerna i Östergötlands län liksom riket som helhet har lägre värden på frågor om förtroendet för förtroendevalda än för den verksamhet som politikerna ansvarar för. Att de förtroendevalda får lägre betyg än verksamheterna kan bero på att de i sitt uppdrag måste göra svåra avväganden och ibland fatta obekväma beslut. Det kan vara svårt för medborgarna att se kopplingen till helhetsansvaret. Vidare kan det lägre förtroendet bero på att invånarna har mer kontakt med verksamheterna direkt än med politikerna. De ser vad personalen gör men inte vad politikerna uträttar. Siffrorna kan dock ge en missvisande bild. Det finns undersökningar som visar att medborgare vid djupintervjuer tenderar att först svara att de har lågt förtroende för politiker medan de vid ett längre samtal ger en mer nyanserad bild. 5

4

SOM-institutets Riks-SOM 2011 och SCB:s medborgarundersökning Politikens meningslöshet – om misstro, cynism och utanförskap, Tommy Möller, Stockholms universitet. 5

21


Vilka är lokalpolitikerna i Östergötlands län? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik, tittat på vad som är utmärkande för de lokala politikerna i Östergötland. Vilka är de? Vilka är det som lägger merparten av sin tid på att ta ansvar för allas vardag, att prioritera och att fatta beslut som påverkar och skapar förutsättningar för dem som bor och arbetar i Östergötland? I rapporten redovisas även hur nöjda medborgarna är med den kommunala verksamheten och vilket förtroende de har för lokalpolitikerna.

Upplysningar om innehållet Martin Lidhamn, martin.lidhamn@skl.se Björn Kullander, bjorn.kullander@skl.se © Sveriges Kommuner och Landsting, 2012 ISBN: 978-91-7164-872-3

Beställ eller ladda ner på www.skl.se/publikationer. ISBN 978-91-7164-872-3

Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se

7164-872-3  
7164-872-3  

http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-872-3.pdf