Page 1

POLITIKER PER LÄN 2012

Vilka är lokalpolitikerna i Blekinge län? Hur nöjda är medborgarna?

1


2


Korta fakta - Blekinge län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik, tittat på vad som är utmärkande för de lokala politikerna i Blekinge. Vilka är de? Vilka är det som lägger merparten av sin tid på att ta ansvar för allas vardag, att prioritera och att fatta beslut som påverkar och skapar förutsättningar för dem som bor och arbetar i Blekinge? De allra flesta, 97 procent av de knappt 1 000 förtroendevalda i Blekinge, är fritidspolitiker och sköter därmed sina uppdrag vid sidan av studier eller ordinarie arbeten. De flesta samhällsgrupper är väl representerade bland de förtroendevalda. Till exempel motsvarar andelen småbarnsföräldrar den gruppens andel av befolkningen, var tionde kommunpolitiker har barn under 6 år, och gruppen utrikes födda är relativt väl representerad. I rapporten redovisas även hur nöjda medborgarna är med den kommunala verksamheten och vilket förtroende de har för lokalpolitikerna. Den lokala demokratin och den kommunala verksamheten får högt betyg samtidigt som de förtroendevalda, som ju är ytterst ansvariga för hur verksamheten fungerar, paradoxalt nog får lägre betyg. Så ser det ut i Blekinge liksom i landet i sin helhet.

3


Innehåll Vilka är de förtroendevalda i Sverige? ............................................................... 5 Fler kommuner med jämn könsfördelning .............................................................. 5 Flertalet är fritidspolitiker ........................................................................................ 7 Högt valdeltagande i Blekinge ............................................................................ 8 Blekinge har 994 förtroendevalda … ...................................................................... 8 … varav 97 procent är fritidspolitiker...................................................................... 9 Vilka är de förtroendevalda i Blekinges kommuner? ..................................... 10 Olofström har jämnast könsfördelning ................................................................. 10 Karlshamn har flest äldre ..................................................................................... 10 Utrikes födda är väl representerade ..................................................................... 11 Många är gifta ...................................................................................................... 11 Var tionde är småbarnsförälder ............................................................................ 12 Olofström har flest i näringslivet ........................................................................... 12 Många är välutbildade .......................................................................................... 12 Vilka är de förtroendevalda i Landstinget Blekinge? ..................................... 14 Könsfördelningen är jämn .................................................................................... 14 De arbetar i många sektorer i samhället .............................................................. 15 Sammanfattning av de förtroendevalda i Blekinge ........................................ 16 Förtroendet för lokalpolitiker och verksamheten ........................................... 17 Sju av tio i Sverige är nöjda med den kommunala demokratin ............................ 17 Blekingebor är nöjda med verksamheten ............................................................ 18 Sammanfattande kommentarer - förtroende ................................................... 19

4


Vilka är de förtroendevalda i Sverige? Statistiska centralbyrån (SCB) har under 2011 genomfört en undersökning om de förtroendevalda i Sveriges kommuner och landsting1. Undersökningen har gjorts med finansiellt stöd från Sveriges Kommuner och Landsting. Analyserna är baserade på uppgifter som landets samtliga kommuner och landsting har skickat in till SCB. Undersökningen visar att antalet förtroendevalda i kommunerna har minskat med omkring 1 000 personer till cirka 38 000 sedan den förra undersökningen år 2007. I landstingen har antalet förtroendevalda ökat marginellt till knappt 4 600 under samma tid.

Fler kommuner med jämn könsfördelning Kvinnor, unga och utrikes födda är underrepresenterade bland de förtroendevalda. Andelen kvinnor har dock ökat med en procentenhet jämfört med undersökningen 2007 och utgör nu 43 procent. Könsfördelningen brukar betraktas som jämn då andelen kvinnor respektive män ligger mellan 40 och 60 procent. I totalt 208 av landets 290 kommuner är andelen kvinnliga förtroendevalda högre än 40 procent vilket är en ökning med cirka 30 kommuner sedan år 2007. Landstingen har en jämnare könsfördelning bland de förtroendevalda än kommunerna och andelen kvinnor är som tidigare undersökning 48 procent. Diagram 1 visar köns- och åldersfördelningen bland de förtroendevalda. Noterbart är att könsfördelningen är förhållandevis jämn i gruppen mellan 18 och 50 år.

1

I denna rapport används ordet landsting som ett samlingsnamn för landsting och regioner. 5


Diagram 1 Antal förtroendevalda i kommunen efter kön och ålder. År 2011 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 62 66 70 74 78 82 86 90 man

kvinna

Jämfört med hela befolkningen är unga i åldrarna 18-29 år underrepresenterade bland de förtroendevalda i såväl kommuner som landsting. SCB:s statistik visar att Stockholms län har den högsta andelen unga förtroendevalda tillsammans med storstadsområdena Göteborg och Malmö och universitetsstäder som Umeå, Karlstad, Växjö och Uppsala. Gruppen förtroendevalda i åldern 65 år och äldre har ökat sedan 2007 i både kommuner och landsting. I kommunerna är denna grupp inte längre underrepresenterad totalt sett. Åldersstrukturen bland de förtroendevalda åren 2003, 2007 och 2011 visas i diagram 2 där en stark representation för gruppen 50- och 60-åringar framgår. Åldersfördelningen är stort sett densamma vid varje tillfälle, även om kurvan har förskjutits framåt med fyra års intervall. Diagram 2 Förtroendevalda i kommunerna efter ålder år 2003, 2007 och 2011. Andel Procent 4

3

2

1

0 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 62 66 70 74 78 82 86 90+ år 2011

år 2007

år 2003

6


Utrikes födda är underrepresenterade, men jämfört med 2007 års undersökning är andelen oförändrad. Andelen är högst i Stockholmsområdet och i södra delarna av landet medan Norrlandslänen har en något lägre andel. Dock har Norrlandslänen även en lägre andel utrikes födda totalt sett i hela befolkningen vilket gör att utrikes födda är relativt väl representerade. Däremot är Haparanda den kommun som har den största andelen utrikes födda bland de förtroendevalda i hela landet, 27 procent. Gruppen är dock underrepresenterad i förhållande till sin andel av befolkningen.

Flertalet är fritidspolitiker Majoriteten av de förtroendevalda i kommuner och landsting sköter sina uppdrag på fritiden vid sidan av studier och ordinarie arbete. I kommunerna utgör fritidspolitikerna 97 procent medan motsvarande siffra i landstingen är 94 procent. Offentliganställda är överrepresenterade medan knappt hälften av politikerna är sysselsatta i det privata näringslivet. Gifta förtroendevalda är överrepresenterade jämfört med befolkningen i övrigt. Var tionde är småbarnsförälder vilket gör denna grupp endast marginellt underrepresenterad. Högsta andelen förtroendevalda småbarnsföräldrar finns i Stockholms, Uppsala, Örebro och Västerbottens län. Personer med eftergymnasial utbildning är överrepresenterade bland de förtroendevalda i kommunerna och än mer i landstingen. Utbildningsnivån är högst i storstadsområdena och universitetsstäderna samt i Halland och på Gotland.

7


Högt valdeltagande i Blekinge Valen till kommun- och landstingsfullmäktige ger medborgarna möjlighet att påverka vilken politik som ska föras på lokal och regional nivå. Eftersom kommuner och landsting ansvarar för en stor del av välfärdssektorn innebär det ett mer direkt inflytande över vardagsnära tjänster som vård, skola och omsorg. Fullmäktigeledamöterna är folkvalda medan ledamöter i styrelser och nämnder tillsätts av fullmäktige bland de förtroendevalda. Valdeltagandet varierar mellan olika samhällsgrupper men är generellt sett högt i Blekinge liksom i övriga Sverige, både i kommun- och landstingsvalet. Det varierar från 79 procent i Olofström till 85 procent i Karlskrona. Inom kommunerna finns det också skillnader mellan olika valdistrikt, det vill säga att valdeltagandet skiljer sig åt mellan olika geografiska områden i kommunerna. Karlskrona har den största differensen mellan det lägsta och högsta valdeltagandet. Tabell 1 Valdeltagande och differens inom kommun (procent) 2010 Kommuner Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg Blekinge läns landsting Hela riket kommunval Hela riket landstingsval

Valdeltagande 83 85 79 84 83 83 82 81

Differens 14 42 17 19 11

Blekinge har 994 förtroendevalda … Det finns 863 förtroendevalda kommun- och 131 landstingspolitiker i Blekinge. Det går alltså i genomsnitt 178 invånare på varje kommunpolitiker vilket ger något fler förtroendevalda per invånare än rikssnittet. Siffran kan jämföras med riksdagen där det går 27 000 invånare per riksdagsledamot.

8


Högst andel förtroendevalda per invånare har Olofström medan Karlskrona, som är en folkrikare kommun, har lägre andel än rikssnittet. I Landstinget Blekinge är det av naturliga skäl betydligt färre politiker per invånare än i kommunerna, men de är ändå betydligt fler än i övriga landsting. Tabell 2 Antal förtroendevalda och invånare per förtroendevald 2011 Kommuner Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg Alla kommuner i Blekinge Blekinge läns landsting Hela riket (kommuner) Hela riket (landsting)

Antal förtroendevalda 182 259 112 174 136 863 131 38 012 4 579

Invånare per förtroendevald 171 247 116 162 124 178 1 170 186 1 838

… varav 97 procent är fritidspolitiker Totalt 19 personer i kommunerna och sju i landstinget har ett hel- eller deltidsuppdrag som politiker (tre procent). Det betyder att av de 994 förtroendevalda är det 968 (97 procent) som sköter sina uppdrag på fritiden vid sidan av studier eller ordinarie arbeten. Tabell 3 Antal förtroendevalda på heltid, deltid och fritid 2011 Kommuner Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg Alla kommuner i Blekinge Blekinge läns landsting

Heltid 1 6 1 1 1 10 3

Deltid 0 0 0 5 4 9 4

9

Fritid 181 253 111 168 131 844 124


Vilka är de förtroendevalda i Blekinges kommuner? Det är bra om sammansättningen av förtroendevalda återspeglar befolkningens

sammansättning, bland annat när det gäller kön, ålder, utbildning, inkomst och födelseland. Olika grupper har olika erfarenheter och perspektiv vilket är en resurs i beslutsfattandet. I stort motsvarar sammansättningen i Blekinges kommuner den genomsnittliga, även om den förstås varierar mellan kommunerna.

Olofström har jämnast könsfördelning Blekinge har en något ojämnare könsfördelning bland de förtroendevalda än riket som helhet. Män är överrepresenterade i samtliga kommuner. Olofström har den jämnaste könsfördelningen och i Ronneby har andelen kvinnor ökat med fem procentenheter sedan undersökningen 2007. Tabell 4 Kön (procent) år 2011 Kommun Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg Alla kommuner i Blekinge Hela riket

Män 57 59 55 60 57 58 57

Kvinnor 43 41 45 40 43 42 43

Jmf 2007 kvinnor 4 3 -4 5 1 2 1

Karlshamn har flest äldre Åldersfördelningen följer samma mönster som landet som helhet. Framför allt är de unga (18-29 år) underrepresenterade även om siffrorna är något bättre än riket. I Olofström och Sölvesborg är de unga bäst representerade i förhållande till sin andel av befolkningen. Till skillnad från landet i övrigt är även personer över 65 år underrepresenterade i Blekinge utom i Karlshamn där de är väl representerade bland de förtroendevalda. 10


Tabell 5 Ålder (procent) 2011 Kommun Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg Alla kommuner i Blekinge Hela riket

18-29 år

30-49 år

50-64 år

65 år -

Valda

Befolkn

Valda

Befolkn

Valda

Befolkn

Valda

Befolkn

8 8 8 7 8

17 20 16 17 16

24 39 38 32 24

30 32 29 30 30

39 34 38 39 44

24 23 25 24 25

28 19 15 22 23

28 25 30 28 29

8 8

18 20

32 32

31 33

38 37

24 24

22 23

27 23

Utrikes födda är väl representerade Utrikes födda är relativt väl representerade. Andelen förtroendevalda i förhållande till befolkningen är därmed bättre i Blekinge än i landet som helhet. I Sölvesborg är det nästintill en lika stor andel som bland befolkningen. Tabell 6 Utrikes födda (procent) 2011 Kommun Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg Alla kommuner i Blekinge Hela riket

Förtroendevalda 5 7 16 9 9 8 9

Befolkningen 10 12 21 12 11 12 17

Många är gifta Gifta personer är överrepresenterade i samtliga kommuner i Blekinge liksom i övriga landet. I Sölvesborg är till exempel 61 procent av de förtroendevalda gifta medan motsvarande andel bland alla invånare i kommunen är 45 procent. Tabell 7 Andel gifta (procent) 2011 Kommun Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg Alla kommuner i Blekinge Hela riket

Förtroendevalda 59 54 57 59 61 58 60

11

Befolkningen 45 44 45 44 45 45 43


Var tionde är småbarnsförälder Småbarnsföräldrar är väl representerade i kommunerna. I Karlshamn och Olofström finns till och med en viss överrepresentation av småbarnsföräldrar. I Karlskrona och Sölvesborg är det en lika stor andel småbarnsföräldrar bland de förtroendevalda som i befolkningen. Tabell 8 Småbarnsföräldrar (procent) 2011 Kommun Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg Alla kommuner i Blekinge Hela riket

Förtroendevalda 10 12 13 7 10 10 10

Befolkningen 9 12 10 10 10 10 11

Olofström har flest i näringslivet Nästan hälften av de förtroendevalda i Blekinge arbetar i den privata sektorn, vilket motsvarar andelen i Sverige som helhet. En majoritet i Olofström har sin anställning i näringslivet. I likhet med övriga landet är kommunanställda väl representerade i Blekinge. Flest finns i Ronneby. Tabell 9 Anställningssektor (procent) 2011 Sektor Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg Alla kommuner i Blekinge Hela riket

Statlig 8 12 5 13 9

Kommun 36 33 35 39 35

Landsting 6 8 5 4 5

Privat 49 45 51 41 45

Kommunalt bolag 2 2 4 3 6

10 10

35 35

6 6

46 47

3 2

Många är välutbildade I samtliga kommuner i Blekinge liksom i landet som helhet är personer med eftergymnasial utbildning överrepresenterade bland de förtroendevalda, samtidigt som de med endast förgymnasial utbildning är underrepresenterade. Karlskrona och Ronneby är tydliga exempel på detta.

12


Tabell 10 Utbildningsnivรฅ (procent) Utbildning Karlshamn Karlskrona Olofstrรถm Ronneby Sรถlvesborg Alla kommuner i Blekinge Hela riket

Fรถrgymnasial

Gymnasial

Eftergymnasial

Valda 14 8 20 9 13

Befolkning 23 18 26 22 25

Valda 46 38 43 46 44

Befolkning 49 45 55 51 51

Valda 41 54 38 46 43

Befolkning 28 37 19 28 24

12 10

21 19

43 40

49 47

45 50

30 34

13


Vilka är de förtroendevalda i Landstinget Blekinge? I Landstinget Blekinge finns det 131 förtroendevalda varav tre är heltidsengagerade, fyra är deltidsengagerade och 124 är fritidspolitiker. Valdeltagandet på 83 procent är högre än i landet som helhet.

Könsfördelningen är jämn Landstinget Blekinge har jämnare könsfördelning än både länets kommuner och övriga landsting. Dessutom är det fler kvinnor än män bland de förtroendevalda. Däremot är färre unga och äldre engagerade i landstinget. Utrikes födda är bättre representerade i landstinget än i riket som helhet. Småbarnsföräldrar är relativt väl representerade bland landstingspolitikerna. Tabell 11 Landstingspolitikernas struktur 2011 Kön

Män 49

Kvinnor 51

Ålder

-29 år

30-49 år

Valda Befolkn 2 18

50-64 år

Valda Befolkn 25 31

ValdaBefolkn 50 24

Utrikes födda

Förtroendevalda 6

Befolkningen 12

Gifta

Förtroendevalda 65

Befolkningen 45

Förtroendevalda 8

Befolkningen 10

Småbarnsföräldrar

14

65 årValda Befolkn 22 27


De arbetar i många sektorer i samhället Landstingspolitikerna är yrkesverksamma i flera olika sektorer. De flesta är anställda i den offentliga sektorn även om en tredjedel finns i den privata. Landstingspolitikerna har olika utbildningslängd, men de med eftergymnasial utbildning är starkt överrepresenterade i förhållande till befolkningen. Tabell 12 Förtroendevaldas anställning och utbildning- landsting 2011 (procent) Anställning

Utbildningsnivå

Statlig

Kommun

Landsting

Privat

8

39

19

30

Förgymnasial Valda 10

Befolkn 21

Gymnasial Valda 34

15

Befolkn 49

Kommunalt bolag 4 Eftergymnasial Valda 56

Befolkn 30


Sammanfattning av de förtroendevalda i Blekinge Det politiska uppdraget innebär att förtroendevalda fattar beslut för medborgarnas räkning. De ska värdera olika synpunkter och förslag, göra avvägningar och prioriteringar och ta ställning till vad som bäst tillgodoser det samlade medborgarintresset. I kommunerna i Blekinge är de förtroendevalda 863 till antalet och i landstinget 131. Av alla dessa är 97 procent fritidspolitiker och bara tre procent hel- eller deltidspolitiker. De förtroendevalda har olika bakgrund och erfarenheter och avspeglar väl medborgarna vilket är viktigt för olika perspektiv i beslutsfattandet. Det underlättar också möjligheten till kontakt mellan de förtroendevalda och allmänheten. I stort motsvarar strukturen på de förtroendevalda i Blekinge den i landet som helhet, med vissa variationer mellan kommunerna. Till exempel motsvarar andelen småbarnsföräldrar gruppens andel av befolkningen, var tionde kommunpolitiker har barn under 6 år och gruppen utrikes födda är relativt väl representerad bland de förtroendevalda. Närheten till de förtroendevalda gör det lättare för medborgarna att ha kontakt med politikerna. Det är enklare att kontakta den lokala eller regionala företrädaren än en riksdagspolitiker för att framföra åsikter och argument. Det går i genomsnitt en kommunalpolitisk företrädare på 178 medborgare i Blekinge och en landstingspolitiker på 1 170 invånare, vilket är en högre andel politiker per invånare än i landet i övrigt på såväl kommun- som landstingsnivå. Siffrorna kan även jämföras med 349 riksdagsledamöter på hela Sveriges befolkning.

16


Förtroendet för lokalpolitiker och verksamheten Här redovisas hur medborgarna ser på sina lokalpolitiker och hur nöjda de är med skötseln av de kommunala verksamheterna.

Sju av tio i Sverige är nöjda med den kommunala demokratin SOM-institutet2 vid Göteborgs universitet gör varje år en nationell undersökning för att kartlägga den svenska allmänhetens vanor och attityder på temat samhälle, politik och medier. Nedan redovisas resultatet från 2011 och svaren på de tre frågor som handlar om hur medborgarna ser på demokratin, verksamheten och de förtroendevalda i kommunerna. Svaren visar att invånarna är nöjda med hur demokratin fungerar i kommunerna och ganska nöjda med hur den kommunala servicen fungerar, medan förtroendet för kommunstyrelserna är något lägre. Tabell 13 1. Hur nöjda invånarna är med hur demokratin fungerar i den egna kommunen (procent)

Kommun

Mycket nöjd

Ganska nöjd

Inte särskilt nöjd

Inte alls nöjd

10

59

24

7

2. Hur invånarna bedömer att den offentliga servicen fungerat de senaste 12 månaderna i den egna kommunen (procent) Mycket bra Kommun

8

Ganska bra 46

Varken bra eller dåligt 36

Ganska dåligt 8

Mycket dåligt 2

3. Förtroende för kommunstyrelserna (procent)

Kommun

Mycket stort

Ganska stort

Varken eller

Ganska litet

Mycket litet

2

20

51

20

7

2

SOM-institutet är centrum för den undersöknings- och seminarieverksamhet som drivs gemensamt av Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) och Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. 17


Blekingebor är nöjda med verksamheten Vid sidan av den nationella mätningen görs även lokala mätningar. I Blekinge län har sedan 2010 samtliga kommuner med hjälp av Statistiska centralbyrån gjort egna omfattande medborgarundersökningar. Nedan redovisas svaren på några av de frågor som rör uppfattningen om kommunen som en plats att bo på, hur de kommunala verksamheterna sköts och vilket inflytande invånarna anser sig ha i sin kommun. De svarande har fått betygsätta kommunen på en skala på 1-10 där 1 är det lägsta betyget. Invånarna i Blekinge liksom i landet som helhet är mer nöjda med sina kommuner som en plats att bo och leva på och med hur den kommunala verksamheten fungerar än med möjligheten till insyn och inflytande över de kommunala besluten och verksamheterna. Tabell 143 Hur nöjd är du med … … din kommun i dess helhet som en plats att bo och leva på?

… hur din kommun sköter sina olika verksamheter?

7,0 7,2 7,3 6,6 7,2 6,9

6,3 6,0 6,9 6,0 6,5 6,0

Karlshamn (2012) Karlskrona (2010) Olofström (2012) Ronneby (2011) Sölvesborg (2012) Hela riket (2011)

… den insyn och det inflytande invånarna har över kommunens beslut och verksamheter? 4,9 4,5 5,6 4,6 5,2 4,8

Några av frågorna berör specifikt förtroendet för de förtroendevalda. Förtroendebetygen varierar mellan de olika kommunerna men är generellt sett lägre än betygen för vad invånarna tycker om kommunen som boplats och för hur nöjda de är med de kommunala verksamheterna. Tabell 15 Hur nöjd är du med…

Karlshamn (2012) Karlskrona (2010) Olofström (2012) Ronneby (2011) Sölvesborg (2012) Hela riket (2011)

3

… hur kommunens politiker lyssnar till invånarnas synpunkter? 4,1 4,2 5,5 4,6 5,3 4,7

… hur kommunens politiker arbetar för kommunens bästa? 5,0 5,0 6,3 5,2 6,0 5,5

Svar i en skala från 1 till 10 där 1 är det lägsta betyget. 18


Sammanfattande kommentarer - förtroende Resultaten från undersökningarna4 visar att medborgarna är nöjda med det demokratiska systemet i de kommuner de bor i. De är även ganska nöjda med den egna kommunens service medan de är mindre nöjda med sina möjligheter till inflytande och de har lägre förtroende för de förtroendevalda. Kommunerna i Blekinge län liksom riket som helhet har lägre värden på frågor om förtroendet för förtroendevalda än för den verksamhet som politikerna ansvarar för. Att de förtroendevalda får lägre betyg än verksamheterna kan bero på att de i sitt uppdrag måste göra svåra avväganden och ibland fatta obekväma beslut. Det kan vara svårt för medborgarna att se kopplingen till helhetsansvaret. Vidare kan det lägre förtroendet bero på att invånarna har mer kontakt med verksamheterna direkt än med politikerna. De ser vad personalen gör men inte vad politikerna uträttar. Siffrorna kan dock ge en missvisande bild. Det finns undersökningar som visar att medborgare vid djupintervjuer tenderar att först svara att de har lågt förtroende för politiker medan de vid ett längre samtal ger en mer nyanserad bild. 5

4

SOM-institutets Riks-SOM 2011 och SCB:s medborgarundersökning Politikens meningslöshet – om misstro, cynism och utanförskap, Tommy Möller, Stockholms universitet. 5

19


Vilka är lokalpolitikerna i Blekinge län? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik, tittat på vad som är utmärkande för de lokala politikerna i Blekinge. Vilka är de? Vilka är det som lägger merparten av sin tid på att ta ansvar för allas vardag, att prioritera och att fatta beslut som påverkar och skapar förutsättningar för dem som bor och arbetar i Blekinge? I rapporten redovisas även hur nöjda medborgarna är med den kommunala verksamheten och vilket förtroende de har för lokalpolitikerna. Upplysningar om innehållet Martin Lidhamn, martin.lidhamn@skl.se Björn Kullander, bjorn.kullander@skl.se © Sveriges Kommuner och Landsting, 2012 ISBN: 978-91-7164-854-9

Beställ eller ladda ner på www.skl.se/publikationer. ISBN 978-91-7164-854-9

Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se

7164 854 9  

https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-854-9.pdf

7164 854 9  

https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-854-9.pdf