7164 821 1

Page 54

Kapitel 2. Roller, processer och dialoger

Pernilla Luttropp Dialog som metod – om dialogmötena i kultursamverkansmodellen ” Dialogue is about what we value and how we define it. It is about discovering what our true values are, about looking beyond the superficial and automatic answers to our questions. Dialogue is about expanding our capacity for attention, awareness and learning with and from each other. It is about exploring the frontiers of what it means to be human, in relationship to each other and our world.” 70 På regeringens webbplats står det att målet med kultursamverkansmodellen är att den ska föra kulturen närmare medborgarna och att detta ska ske genom olika former av dialoger.71 Med anledning av det som står att läsa i de region­ ala kulturplanerna sade Kulturrådets styrelseordförande Kerstin Brunnberg i ett pressmeddelande den 26 januari 2012 att ”det pågår en kulturevolution i Sverige”. Evolutionen består enligt henne i att de nationella kulturpolitiska målen nu genomsyrar verksamheterna på lokal och regional nivå. En dialog förutsätter jämbördiga relationer där resultatet inte är givet. Samtidigt är det tänkt att samverkansdialogerna ska leda till att de nationella kulturpolitiska målen uppfylls. Det väcker en rad frågor. Är dialogerna verkligen jämbördiga? Ger de utrymme för samtal kring vilken kultur det är som ska föras närmare medborgarna – vem ska bli delaktig i vilket slags kultur? Hur öppen är dialogprocessen – är kulturpolitiken beredd att omvärdera de kulturpolitiska målen eller kultur- och kvalitetsbegreppet? Denna artikel avser inte att svara på detta. Processen är nyss påbörjad och effekterna av alla dialogsamtal som genomförts runtom i landet kommer att visa sig först om flera år. De dialoger som genomfördes inför framtagandet av de första kulturplanerna har redan omvärderats och utvecklats. I stället vill jag, med utgångspunkt i de elva kulturplaner som antagits av de regioner som gått med i modellen 2012 och utifrån det som ansvariga tjänstemän sagt på olika möten som arrangerats av SKL under 2011, diskutera några av de utmaningar och möjligheter som finns i att anordna dialogmöten. Vad är en dialog? Dialog kommer av grekiskans dia som betyder genom och logos som kan översättas med ord, tal, språk eller mening. Den kortaste definitionen av dialog är Not. 70. Gerard. 1995. Not. 71. www.regeringen.se/sb/d/14028.

52 Under konstruktion


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.