Page 1

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Tidigare publicering:

isbn 91-7344-803-6 isbn 91-618-0330-8 isbn 91-618-0372-3 isbn 91-618-0421-5 isbn 91-7099-255-x isbn 91-7099-313-0 isbn 91-618-0697-8 isbn 91-7099-486-2 isbn 91-7099-537-0 isbn 91-7099-611-3 isbn 91-7099-721-7 isbn 91-7099-822-1 isbn 91-7099-903-1 isbn 91-7289-021-5 isbn 91-7289-085-1 isbn 91-7289-181-5 isbn 91-7289-249-8 isbn 91-7164-064-9 isbn 978-91-7164-165-6 isbn 978-91-7164-257-8 isbn 978-91-7164-365-0

(Bokslut 1987) (Bokslut 1988) (Bokslut 1989) (Bokslut 1990) (Bokslut 1991) (Bokslut 1992) (Bokslut 1993) (Bokslut 1994) (Bokslut 1995) (Bokslut 1996) (Bokslut 1997) (Bokslut 1998) (Bokslut 1999) (Bokslut 2000) (Bokslut 2001) (Bokslut 2002) (Bokslut 2003) (Bokslut 2004) (Bokslut 2005) (Bokslut 2006) (Bokslut 2007)

Producent:

sveriges kommuner och landsting WebOr-gruppen 118 82 Stockholm

statistiska centralbyrån Avdelningen för nationalräkenskaper Enheten för Offentlig Ekonomi 701 89 Örebro Förfrågningar:

Hans Ekholm (tabell 10) skl 08-452 78 78 Derk de Beer (tabell 4, 5, 9 & 11) skl 08-452 7742 Bengt-Olof Knutsson (tabell 4 & 5) skl 08-452 76 37 Anders Nilsson (tabell 1, 2 & 3) skl 08-452 76 42 Peter Sjöquist (tabell 6, 7, 8a, 8b & 8c) skl 08-452 7744 Ingela Johansson, scb 019-17 61 69

© 2009, Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting 1:a upplagan issn 1100-6943 isbn 978-91-7164-460-2 Grafisk form och produktion: Elisabet Jonsson Omslagsnycklar: Ordförrådet Bertil Örtenstrand ab. Tryckeri: Ljungbergs Tryckeri ab, Klippan. Satt i BerlingNova och Charlotte Sans SKL, tabeller i Helvetica-Narrow. Tryckt på Chromocard 220 gr (omslag) och Magno matt 100 gr (inlaga)

2

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Förord Hur står det till med ekonomin och vad kostar olika verksamheter i en kommun? För politiker, tjänstemän och allmänhet är det intressant att analysera den egna kommunen, men också att kunna jämföra den med andra. Kommunal verksamhet spänner över många olika verksamhetsområden och jämförelser är ofta komplicerade. Svaren på varför skillnader mellan olika kommuner ibland kan vara så stora finns inte alltid i denna skrift. Jämförelsetalen kan dock ge uppslag till frågor att arbeta vidare med. I år utkommer denna rapport med sin tjugoandra årgång. Under årens lopp har rapporten ständigt förändrats och förbättrats. Sedan några år tillbaks finns huvuddelen av den kommunalekonomiska statistiken i olika databaser som är tillgängliga via Internet. Fortfarande finns det dock ett behov av att även publicera ett urval av dessa uppgifter i denna tryckta form. Nyckeltalen bygger på det räkenskapssammandrag för år 2008 som kommunerna lämnat in till Statistiska centralbyrån (scb). Vi vill tacka kommunerna för deras omfattande arbete med att redovisa dessa uppgifter. Sveriges Kommuner och Landsting (skl) och scb är gemensamt ansvariga för denna publikation. Projektansvarig på förbundet är Hans Ekholm; Ingela Johansson vid scb är ansvarig för merparten av grundmaterialet till tabellerna. Stockholm, den 6 juli 2009 Agneta Rönn

Heather Bergdahl

Avd. för ekonomi och styrning Statistiksektionen Sveriges Kommuner och Landsting

Avd. för nationalräkenskaper Enheten för Offentlig Ekonomi Statistiska centralbyrån

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

3


Innehåll Inledning ...................................................................................................................................... 5 Att jämföra kommuner... .................................................................................................. 9

Tabeller 1 2 3 4 5 6 7 8a 8b 8c 9 10 11

Resultaträkning 2008 .............................................................................................. 18 Balansräkning 2008 .................................................................................................. 40 Finansiella nyckeltal 2008 .................................................................................. 62 Kostnader för olika verksamheter 2008 .................................................... 84 Köp av verksamhet som andel av verksamheternas kostnad 2008 .............................................................................................................. 106 Nyckeltal för utbildning 2008 ........................................................................ 117 Nyckeltal för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 2008 ................................................................................................................ 129 Nyckeltal för äldre- och handikappomsorg 2008 .............................. 153 Nyckeltal för äldreomsorg 2008 .................................................................... 176 Nyckeltal för handikappomsorg 2008 ...................................................... 207 Nyckeltal för individ- och familjeomsorg 2008 ................................ 233 Nyckeltal för personal, skattesatser m.m. 2008 ................................ 245 Kostnader jämfört med standardkostnad 2008 .................................. 257

4

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Inledning I denna rapport redovisas både finansiella nyckeltal och nyckeltal avseende olika verksamheter. I verksamhetsredovisningen är det framförallt utbildning, förskoleverksamhet, individ- och familjeomsorg, äldresamt handikappomsorg som redovisas. Övriga kommunala verksamhetsområden redovisas med mer övergripande nyckeltal. Vår avsikt med denna publikation är bland annat att ge en återrapportering till kommuner från det mycket omfattande räkenskapssammandrag som kommunerna varje år lämnar in till scb. Nyckeltal av denna art, och jämförelser med andra kommuner, innehåller mycket intressant information. Hela sanningen om tillståndet i en kommun och dess verksamheter är dock svårfångad. I första hand kan denna rapport ge impulser till fortsatta analyser. De redovisade nyckeltalen bör därför ses som indikatorer på inom vilka områden som det kan vara intressant att analysera vidare i den egna kommunen.

Aktuellt Kommungruppsindelning En ny kommungruppsindelning används från och med den 1 januari 2005. Varje kommuns grupptillhörighet framgår av tabell 10. För den som vill veta mer om hur indelningen är gjord och vilka variabler som mäts hänvisar vi till vår webbplats på www.skl.se. Klicka på: Vi arbetar med, Statistik, Om statistiken. Kostnader jämfört med strukturkostnader 2008 I tabell 11 redovisas kostnaderna för vissa kärnverksamheter jämfört med den kostnad kommuner skulle ha om man bedrev verksamheten i nivå med de strukturella faktorerna, såsom de beräknas i det statliga kostnadsutjämningssystemet. Då Vad kostar verksamheten 2008 trycks finns endast tillgång till preliminära beräkningar av standardkostnader. Definitiva värden kommer först under hösten. Uppdaterade värden kommer att läggas in i databaserna och i tabellerna som uppdateras och kan hämtas på scb:s webbplats.

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

5


Vägda och ovägda genomsnitt Genomsnitten för de olika kommungrupperna är ovägda, det vill säga alla kommuner väger lika tungt vid beräkning av genomsnitten. De ovägda genomsnitten beräknas som summan av kommunernas nyckeltal i form av kostnad per invånare eller per målgrupp, dividerat med antalet kommuner. För riket redovisas i tabellerna även vägda genomsnitt. I de vägda genomsnitten beaktas kommunstorleken vilket till exempel innebär att en stor kommun påverkar nyckeltalen mer än en liten kommun. De vägda genomsnitten för hela riket beräknas som summan av kommunernas belopp i absoluta tal dividerat med antalet invånare i riket. I anslutning till varje tabell finns en beskrivning av vilka definitioner som styrt de presenterade nyckeltalen samt vissa analysinstruktioner. Malungs kommun Malungs kommun har ändrat namn till Malung-Sälen från och med den 1 januari 2008.

Rapportens disposition Rapporten innehåller tretton olika tabeller med olika typer av nyckeltal som presenteras kommunvis sorterade per län. Nyckeltalen redovisas i kronor per invånare, kronor per viss målgrupp, som indextal eller som procenttal. Dessutom presenteras även nyckeltal summerade efter folkmängdsstorlek, kommungrupper, total och egen skattesats. Av tabell 10 framgår vilken kommungrupp varje kommun tillhör.

Rapportens uppgifter i digital form Skriften och tabellerna Denna skrift samt länkar till Exceltabeller finns utlagd på Sveriges Kommuner och Landstings webbplats (www. skl.se). Klicka på: Vi arbetar med, Statistik, Publikationer-Statistik. Sedan mitten av maj har scb lagt ut merparten av de tabeller som presenteras i denna skift på sin webbsida (www.scb.se) i Excelformat. Gå in under rubriken Statistik efter ämne och klicka på Offentlig ekonomi samt Räkenskapssammandrag för kommuner. Av olika orsaker kan enstaka nyckeltal saknas för några kommuner. I tabellernas Excelfil på scb:s webbplats (www.scb.se) kommer uppdateringar att ske när nya kommunuppgifter blir tillgängliga.

6

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Grafisk presentation med tidsserier Under hösten 1999 utvecklade dåvarande Kommunförbundet en dataapplikation (WebOr) som presenterar ett flertal av de nyckeltal som finns i Vad kostar verksamheten i Din kommun grafiskt, i diagramform. De senaste nio eller tio årens nyckeltal har lagts in vilket innebär att nyckeltal på ett enkelt sätt kan analyseras trendmässigt över tiden. Denna applikation är nu uppdaterad med 2008 års nyckeltal. Adressen är: www.webor.se. Databaser I höst kommer tabellverket i denna rapport att finnas tillgängligt i Sveriges statistiska databaser. Databasen nås via scb:s webbplats.

Rapportens underlag Uppgifterna grundar sig till största delen på den bokslutsstatistik som scb varje år samlar in från kommuner genom det så kallade räkenskapssammandraget (rs). Om enstaka uppgifter inte är tillgängliga eller bedöms som alltför osäkra för att presenteras så anges detta med två punkter [..] i tabellerna. Om intet finns att redovisa (värdet noll) markeras detta med ett streck [–] i tabellerna. För att förbättra jämförbarheten mellan kommuner har vissa justeringar av kommunernas inlämnade underlag gjorts. Detta kan ibland avvika från de redovisningsprinciper som kommuner använt i sina separata bokslut. Förändring av mättidpunkt kan påverka jämförelser med tidigare år i tabell 8a–c och 11 Flera nyckeltal i dessa tabeller bygger på statistik från Socialstyrelsen. En övergång har skett till individbaserad statistik, vilket har påverkat mättidpunkten. Tidigare var redovisningsperioden oktober månad. Statistiken i tabellerna för 2008 avser 30 juni. Förändringen av mättidpunkt kan påverka statistiken.

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

7


Tips om andra skrifter, rapporter och webbplatser För fördjupade analyser av olika delområden inom den kommunala sektorn kan vi tipsa om följande publikationer och webbplatser. Från Sveriges Kommuner och Landsting, www.skl.se: • Aktuellt om skola och barnomsorg • Aktuellt om äldreomsorgen • Ekonomirapporten. • Förvaltningsnyckeln – nyckel och jämförelsetal för kommunal fastighetsförvaltning • Handikappnycklar – en modell för analys och reflekterande • Kommunal personal • Kommunernas marknadsanvändning • Kommunernas väghållning • Parkering på gatumark – parkeringsavgifter, felparkeringsavgifter m m i kommunerna • Öppna jämförelser: Grundskola, Äldreomsorg, Vård och omsorg om äldre, Trygghet och säkerhet, Folkhälsa Förutom WebOr finns även dessa databaser med statistik från landsting och regioner på vår webbplats. Välj Vi arbetar med, Statistik: • kpp – Kostnad per patient • Sjukvårdsdata i fokus • Vårdbarometern • Väntetider i vården Från Statistiska centralbyrån. På webbplatsen www.scb.se, välj Statistik efter ämne, Offentlig ekonomi. Där finns bland annat: • Årsbok för Sveriges kommuner • Statistiska meddelanden, serie oe • Publikation Offentlig ekonomi Rådet för främjande av kommunala analyser och jämförelser, www. kommundatabas.se Från Socialstyrelsen, www.socialstyrelsen.se: • Jämförelsetal för socialtjänsten Från Skolverket, www.skolverket.se: • Barnomsorg, skola och vuxenutbildning i siffror • Jämförelsetal för skolhuvudmän

8

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Att jämföra kommuner... Den främsta avsikten med denna sammanställning av nyckel- och jämförelsetal för kommuner är att ge möjligheter till jämförelser mellan dem. För att en jämförelse ska var möjlig krävs dock att uppgifterna är insamlade på samma sätt och att samma definitioner har tillämpats – kort sagt att uppgifterna mäter samma saker. Eftersom rs spänner över en stor mängd uppgifter kan det, trots olika kontroller både på kommunnivå och av scb, finnas fel i det redovisade materialet. Vid jämförelser av olika slag är det viktigt att noga analysera vad uppgifterna står för och vilka förklaringar som är tänkbara till uppkomna skillnader.

…hur var det förra året? I denna utgåva av Vad kostar verksamheten i Din kommun? redovisas enbart uppgifter för år 2008. Vi har prioriterat en så snabb redovisning som möjligt. Vid skapandet av tidsserier måste också uppgifter som gäller olika år justeras så att de faktiskt omfattar samma sak även om regelförändringar givit olika definitioner olika år. Kommunerna har dock möjlighet att själva göra jämförelser med motsvarande nyckeltal föregående år. Kommunen vet ju bäst vilka förändringar som eventuellt kan ha skett såväl regelmässigt som inom kommunen som förklarar en större skillnad över tiden. Det kan vara stora strukturella förändringar som påverkar den kommunala verksamheten eller det kan vara någon tillfällig händelse som gör att siffrorna ser helt annorlunda ut för någon viss företeelse vid olika mättillfällen. Jämförelser mellan olika kommuner kan ge impulser och kunskaper om hur verksamheter kan bedrivas så effektivt som möjligt. Skillnader i nyckeltal och jämförelsetal kan bero på flera olika saker och den kunskap om verksamheten som finns i kommunerna kan väl tas tillvara vid analyser och diskussioner om uppgifterna i tabellerna.

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

9


Vid jämförelser mellan kommuner måste man också ta hänsyn till skillnaderna i kommunernas befolkningsstruktur och andra bakgrundsfaktorer. Dessa uppgifter finner man enklast på våra respektive webbplatser (www.scb.se och www.webor.se). I anslutning till tabelldefinitionerna till tabellerna 8b och 11 har vi via exempel försökt visa hur man kan genomföra en lite mer djupgående analys. Nedan har vi sammanställt några vanligt förekommande frågor och tänkbara svar till de övriga tabellerna.

Frågor och tänkbara svar Tabell 1 – Resultaträkning 2008 Varför varierar verksamhetens intäkter? • Kommuner har i olika hög grad valt att organisera avgiftsfinansi-

erad verksamhet i kommunen eller i kommunala företag. • Omfattningen av verksamhet som finansieras med riktade stats-

bidrag eller eu-bidrag varierar. • När verksamhet bedrivs via entreprenader kan avtalen vara ut-

formade så att bruttoredovisningen av kommunens intäkter och kostnader jämfört med egen regi blir missvisande. • Olika policy i synen på avgiftsfinansiering. Varför varierar verksamhetens kostnader? • Samma förklaring som de tre första punkterna ovan. • Skillnader i struktur vad gäller såväl ålder som geografisk eller

social struktur. • Den kommunala servicen är olika utbyggd. • Kvalitet och effektivitet. Varför varierar skatteintäkter och generella statsbidrag? • Kommuner har olika skattekraft och olika skattesatser. • Det statliga utjämningssystemet innebär att vissa kommuner får

betala för utjämning och andra kommuner får finansiella tillskott via statsbidrag och utjämning. Hur ska extraordinära intäkter analyseras? • Posterna är av engångskaraktär, de bör därför inte ses som en fi-

nansieringskälla för den ordinarie driftverksamheten. • I det lagstadgade balanskravet (från och med år 2000) får i regel

inte dessa intäkter medräknas.

10

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Tabell 2 – Balansräkning 2008 Varför har kommuner stora skillnader i värdet av sina anläggningstillgångar? • Kommuner har valt olika organisationsformer, allt från att bedri-

va det mesta i egen regi till en långtgående bolagisering eller entreprenaddrift. • Anläggningstillgångarna kan vara uppförda vid olika tidpunkter och därmed i olika penningvärden. Tillgångarna värderas enligt principen om ursprungligt anskaffningsvärde med planenliga avskrivningar av detta värde. • Någon enstaka kommun kan ha beräknade värden för äldre tillgångar som inte är värderade enligt principen om ursprungligt anskaffningsvärde. Varför varierar kommunernas skuldsättning? • Kommuner har olika policy beträffande lånefinansiering respek-

tive självfinansiering av investeringar. • Den finansiella ställningen varierar i olika kommuner. • Behoven av nyinvesteringar varierar mellan kommuner. • Kommuner har valt olika organisationsformer, allt från att bedri-

va det mesta i egen regi till en långtgående bolagisering eller entreprenaddrift.

Tabell 3 – Finansiella nyckeltal 2008 Vad betyder ett högt värde för verksamhetens självfinansieringsgrad? • Det indikerar att kommunen tar ut högre avgifter från verksam-

heten än andra kommuner. Det kan även innebära att kommunen till exempel säljer mycket verksamhet till andra kommuner eller att kommunen har erhållit mer riktade statsbidrag än andra kommuner. Vad betyder det när summan av de två nyckeltalen om nettoinvesteringarnas finansiering tillsammans överstiger 100 procent? • Varje nyckeltal visar hur mycket som kan användas till att finan-

siera investeringarna, var för sig. Om summan överstiger 100 procent har kommunen antagligen inte behövt låna till sina investeringar. Det är också troligt att kommunens likviditet förstärkts.

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

11


Varför varierar soliditeten? • Kommuner har finansierat sina tillgångar på olika sätt. En hög

soliditet visar att kommuner i hög grad självfinansierat sina tillgångar vilket indikerar en finansiell uthållighet på lång sikt. • Om en hög andel av affärsverksamheten är organiserad i kommunen brukar det i regel innebära att soliditeten är lägre då anläggningstillgångarna i dessa verksamheter ofta har lånefinansierats.

Tabell 4 – Kostnader för olika verksamheter 2008 Tabellen innehåller kostnader och nettokostnader. Varför varierar kostnaden per invånare? • Skillnader i åldersstruktur, vilket särskilt gäller utbildning, förs• • • •

koleverksamhet samt äldre- och handikappomsorg. Skillnader i geografisk och social struktur. Skillnader i utbuds- och servicenivåer. Skillnader i kvalitet och effektivitet. Politiska prioriteringar.

Varför varierar nettokostnaden per invånare? Utöver förklaringarna som redovisats för föregående fråga kan skillnader förklaras av: • Skillnader i avgiftsfinansiering • Skillnader i de riktade statsbidrag som finns kvar.

Tabell 5 – Köp av verksamhet som andel av verksamheternas kostnader 2008 Ingår så kallade interkommunala ersättningar för elevplatser i begreppet Köp av verksamhet? • Ja, alla sammanhållna tjänster som kommunen köper av en an-

nan juridisk person ingår (se definitionen till tabell 5). Av vad består skillnaden mellan de två kolumnerna Totalt och Därav föreningar och övriga företag? • Skillnaden mellan de två talen visar den andel av verksamheten

som bedrivs av organisationer och företag som kontrolleras eller ägs av stat, kommuner och landsting.

12

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Tabell 6 – Nyckeltal för utbildning 2008 Varför varierar kostnaden per grundskoleelev? • Skillnader i geografisk struktur det vill säga stora avstånd och

gles bebyggelse. • Samordning av skola/barnomsorg med exempelvis integrerad skolbarnsomsorg i skolans regi. • Skillnader i beräkning av lokalkostnader, olika kapitalkostnadsmetoder samt olika policy vid hyressättning. Varför kostar gymnasieeleven olika? • Elevens programval där variationen i kostnad är mycket stor, från

”billiga” teoretiska till dyrare specialinriktade yrkesprogram. • Skillnader i geografisk struktur det vill säga stora avstånd och gles bebyggelse. • Skillnader i beräkning av lokalkostnader, olika kapitalkostnadsmetoder samt olika policy vid hyressättning. Varför varierar kostnaden per heltidsstuderande för Komvux? Skolverket har etablerat ett nytt sätt att beräkna antalet heltidsstuderande för Komvux. Från och med 2008 används begreppet verksamhetspoäng i stället för elever. Detta kan innebära att kostnaden per heltidsstuderande påverkas om man har elever som studerar men inte tar poäng i proportion till deltagandet. En fördjupad redovisning av olika nyckeltal inom skolan för 2008 kommer under hösten 2008 att redovisas i Skolverkets rapport Jämförelsetal för skolhuvudmän.

Tabell 7 – Nyckeltal för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 2008 Varför varierar kostnaden för barnomsorg? Olika mycket utbyggd barnomsorg och i olika former. Olika personaltäthet och personalsammansättning. Skillnader i vistelsetider och öppettider. Barngruppens storlek och ålderssammansättning. Skillnader i beräkning av lokalkostnader, olika kapitalkostnadsmetoder samt olika policy vid hyressättning. • Andelen barn i behov av särskilt stöd varierar. • • • • •

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

13


Kostnad per heltidsbarn Kostnad per heltidsbarn i förskolan, familjedaghem och fritidshem beräknas inte längre pga för gamla underlag vid beräkning av vistelsetid.

Tabellerna 8a, b & c – Nyckeltal för äldre- och handikappomsorg 2008 Varför så stora skillnader i kostnad per pensionär och funktionshindrad? • Kommunerna har tagit över olika mycket verksamhet från lands-

tingen. • Kommunen kan ha relativt sett fler äldre som är mer vårdkrä-

vande än yngre pensionärer. • Variationer i ohälsotillstånd. • Olika organisation av verksamheten för hjälp i hemmet eller mer

av särskilt boende. • Skillnader i geografisk struktur, det vill säga stora avstånd och

gles bebyggelse. • Variationer i personaltäthet • Anhöriginsatserna varierar • Skillnader i beräkning av lokalkostnader, olika kapitalkostnadsmetoder samt olika policy vid hyressättning. Flera nyckeltal i dessa tabeller bygger på statistik från Socialstyrlesen. En övergång har skett till individbaserad statistik, vilket har påverkat mättidpunkten. Tidigare var redovisningsperioden september månad. Statistiken i tabellerna för 2008 avser 30 juni. Förändringen av mättidpunkt kan påverka statistiken. Ett exempel på hur äldreomsorgen kan analyseras framgår av definitionen till tabell 8b på sidan 176. En fördjupad redovisning av olika nyckeltal inom socialtjänstens område kommer under hösten 2009 att redovisas av Socialstyrelsen i Jämförelsetal för socialtjänsten 2008.

Tabell 9 – Nyckeltal för individ- och familjeomsorg 2008 Varför varierar kostnaden för ekonomiskt bistånd? • Olika social struktur. • Skillnader i arbetslöshet. • Skillnader i andelen invandrare. • Hyreskostnaderna varierar

14

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Varför varierar kostnaden för arbetsmarknadsåtgärder? • Olika social struktur. • Skillnader i arbetslöshet.

Tabell 10 – Nyckeltal för personal, skattesatser m m 2008 Varför varierar antalet årsarbetare? • Den kommunala servicen är olika utbyggd. • Kommunerna har tagit över verksamhet från landstingen i varie-

rande grad. • Bolagisering och entreprenader. • Skillnad i kvalitet och effektivitet. I tabellsamlingen Kommunal Personal 2008 (publicerad på www.skl.se i maj 2009; se Vi arbetar med, Statistik, Statistik Personal) finns möjlighet till många intressanta kommunvisa jämförelser av den kommunala personalen. Se vidare definitionen till denna tabell på sidan 245.

Tabell 11 – Kostnader jämfört med strukturkostnader 2007 Se definitionen till denna tabell på sidan 257. Varför skiljer sig värdena i boken från de uppdaterade värdena som kommer att publiceras i databaserna? Då boken trycks finns endast tillgång till preliminära beräkningar av standardkostnader. Definitiva värden kommer först under hösten. Uppdaterade värden kommer att läggas in i databaserna och i tabellerna som uppdateras och kan hämtas på scb:s webbplats.

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

15


Teckenförklaring I tabellerna har nedanstående tecken använts: .. Uppgift ej tillgänglig eller för osäker för att anges. – Intet finns att redovisa (värdet noll).

Slutord Efter denna genomgång av frågor och tänkbara svar är det mycket troligt att det återstår frågor som inte alltid är så lätta att besvara. De nyckeltal som vi presenterar i denna publikation handlar främst om kostnader och prestationer, det vill säga en analys som är mer av produktivitetskaraktär. I en fortsatt analys kan det vara lämpligt att ställa sig följande frågor: • Hur mäts eller bedöms kvaliteten/nyttan av de tjänster som produceras och överensstämmer detta med kommunens mål med verksamheten. • Skapar tjänsten ett värde som svarar mot kostnaden för att skapa detta värde? Nästa steg och fråga som kan ställas på vägen från analys till handling är: • Vad kan vi lära av andra kommuner och vad har vi för erfarenheter att dela med oss av? Vår förhoppning är att denna publikation ska kunna användas som ett första steg i en sådan analys.

16

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Tabeller ➤

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

17


1

Tabell 1 – Resultaträkning 2008 En resultaträkning visar årets resultat med fördelning på olika slag av intäkter och kostnader. I tabellen redovisas resultaträkningar både för kommunen och för kommunkoncernen. I koncernen har räkenskaperna för kommunägda företag konsoliderats med kommunens räkenskaper. Företagen ingår i regel med proportionell ägarandel. De delägda företagen konsolideras normalt med dess ägarandel om kommunen har en ägarandel om 20 procent eller mer. Kommunkoncernens interna kostnader och intäkter är eliminerade. I de jämförelsetal som redovisas har vi reducerat beloppen med den landstingskommunala verksamheten i Gotland. Den kommunala verksamheten har uppskattats till 65 procent av de ursprungligt redovisade kostnaderna och intäkterna. För Gotlands koncern är den landstingskommunala verksamheten medräknad i sin helhet.

Definitioner Verksamhetens intäkter Här redovisas verksamhetens externa intäkter i form av avgifter, försäljningsintäkter, specialdestinerade statsbidrag med mera. Verksamhetens kostnader Här redovisas huvuddelen av kommunens löpande externa kostnader, till exempel löner, arbetsgivaravgifter, hyror, bidrag, förändrad pensionsavsättning, utbetalda pensioner, inköp av varor och tjänster etc. Avskrivningar Till avskrivningar hör planenliga avskrivningar på kommuners anläggningstillgångar. Även nedskrivningar hänförs normalt till avskrivningar, i de fall de inte klassificeras som extraordinära. Verksamhetens nettokostnader Verksamhetens nettokostnader är summan av verksamhetens intäkter minskat med kostnader för avskrivningar och verksamhetskostnader. Nettokostnaden blir negativ eftersom kostnaderna är högre än verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning samt räntenetto.

18

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Skatteintäkter De skatteintäkter som redovisas är kommunens preliminära skatteintäkter 2008 baserade på kommunernas egna skatteunderlag. Förbundets prognos för slutavräkningen för 2008 (–242 kr/inv.) samt definitiv korrigering av slutavräkning för 2007 (–67 kr/inv.) ingår. Denna periodiceringsmetod rekommenderas av Rådet för kommunal redovisning. Även mellankommunal kostnadsutjämning enligt överenskomna regler inom respektive län redovisas här. Preliminär begravningsavgift för Stockholm och Tranås ingår. De statliga utjämningssystemen redovisas inte under generella statsbidrag och utjämning. Generella statsbidrag och utjämning Här redovisas anslaget för kommunalekonomisk utjämning (inkomstutjämning, kostnadsutjämning, strukturbidrag samt införandebidrag). Även lss-utjämningen och den kommunala fastighetsavgiften redovisas här. Finansnetto Finansnettot utgörs av skillnaden mellan finansiella intäkter och kostnader. Nedskrivningar och återföring av värdet för finansiella tillgångar redovisas här. Även ränta på pensionsavsättning ingår här. Resultat före extraordinära poster Denna resultatnivå (summeringsnivå) visar resultatet för kommunens löpande verksamhet före eventuellt förekommande extraordinära poster. Extraordinära poster Här redovisas kostnader och intäkter av väsentliga belopp som härrör från verksamheter som klart saknar samband med kommunens ordinarie verksamhet och som inte inträffar ofta eller regelbundet. Exempel på poster som kan klassificeras som extraordinära är utförsäljningar av kommunala företag. I koncernen redovisas även företagens skattekostnader som extraordinära kostnader. Årets resultat Här summeras kommunernas samtliga kostnader och intäkter. Ett överskott visar hur mycket kommunens bokförda nettoförmögenhet (= eget kapital i balansräkningen) ökat jämfört med föregående år.

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

19

1


Tabell 1 – Resultaträkning 2008, kr per invånare

Kommun

Kommunen Verksamhetens intäkter kostnader

Stockholms län Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Länet

9 476 15 719 8 857 8 576 8 333 10 633 9 462 10 386 28 650 9 514 10 242 9 134 11 284 11 109 8 431 12 817 10 355 9 809 9 284 11 787 9 446 11 767 7 978 8 218 12 361 6 614 10 779

– 48 983 –53 243 – 48 173 – 46 149 – 47 986 – 45 949 –50 090 – 45 343 –66 201 – 48 020 – 46 740 – 47 890 – 48 974 – 48 004 –39 175 – 48 280 – 43 710 –54 215 – 46 456 – 47 480 – 46 533 – 48 384 – 45 859 – 46 231 –51 218 – 45 103 – 48 246

–2 008 –2 188 –1 654 –664 –579 –1 678 –1 871 –1 670 –1 727 –2 330 –1 696 –2 061 –2 045 –1 195 –933 –749 –1 590 –705 –1 444 –1 443 –1 133 –780 –1 305 –1 919 –1 063 –912 –1 436

– 41 515 –39 712 – 40 970 –38 237 – 40 231 –36 995 – 42 499 –36 627 –39 278 – 40 837 –38 194 – 40 816 –39 736 –38 091 –31 677 –36 211 –34 945 – 45 111 –38 617 –37 136 –38 219 –37 397 –39 186 –39 932 –39 920 –39 401 –38 903

30 380 11 584 53 025 –11 875 39 315 3 359 34 319 5 336 35 210 5 100 36 632 993 49 948 –6 196 39 325 –147 32 986 6 948 36 796 4 113 33 746 6 225 36 350 6 087 35 447 4 638 39 234 455 34 424 – 4 531 36 460 48 36 533 –979 32 763 9 915 37 551 2 472 43 401 –5 649 36 780 2 520 33 544 4 395 34 903 5 113 40 102 1 445 37 246 3 909 37 504 1 359 37 459 2 178

433 –120 –858 51 1 726 –246 –677 –181 406 29 –85 –556 –195 1 486 –686 1 736 576 2 065 –365 –280 50 –159 308 –1 422 223 133 130

881 1 318 846 1 470 1 805 385 575 2 370 1 063 101 1 692 1 065 154 3 084 –2 471 2 033 1 186 –367 1 041 337 1 131 383 1 138 192 1 458 – 404 864

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –1 323 0 0 –120 0 0 0 0 0 0 0 –56

881 1 318 846 1 470 1 805 385 575 2 370 1 063 101 1 692 1 065 154 3 084 –2 471 710 1 186 –367 920 337 1 131 383 1 138 192 1 458 – 404 809

Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby Östhammar Länet

12 412 7 986 8 077 6 614 9 771 10 552 8 853 9 495 9 220

–51 535 –51 875 – 43 965 – 46 918 –51 633 – 48 249 – 49 526 – 49 760 – 49 182

–1 739 –333 –2 231 –561 –2 092 –2 685 –1 741 –2 065 –1 680

– 40 863 – 44 223 –38 119 – 40 866 – 43 954 – 40 382 – 42 414 – 42 329 – 41 643

34 678 34 019 40 310 39 387 31 513 37 148 36 791 37 617 36 432

193 149 –1 080 1 115 –397 –216 – 424 –226 –110

985 631 656 2 068 – 480 714 1 088 1 324 873

0 0 0 0 0 0 0 0 0

985 631 656 2 068 – 480 714 1 088 1 324 873

Län

1

Avskriv- Verksam- Skatteningar hetens intäkter nettokostnader

20

Generella statsbidrag och utjämning

6 977 10 686 – 455 2 432 12 359 4 164 7 136 6 262 6 195

Finansnetto

Resultat ExtraÅrets före ordinära resultat extraposter ordinära poster

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Tabell 1 – Resultaträkning 2008, kr per invånare

Län Kommun

Koncernen Verksamhetens intäkter kostnader

Avskrivningar

Verksamhetens nettokostnader

Skatteintäkter o gen. statsbidrag

Finansnetto

Resultat före extraordinära poster

ExtraÅrets ordinära resultat poster o skattekostnader

Stockholms län Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Länet

20 879 –57 259 –3 444 15 542 –52 929 –2 220 12 105 – 49 683 –2 009 13 186 – 48 658 –1 669 22 882 –53 922 –5 543 17 652 –50 789 –2 530 11 132 –51 567 –2 016 11 810 – 46 295 –1 876 36 837 –71 666 –3 407 14 411 –50 813 –3 097 17 695 –50 454 –2 415 9 135 – 47 889 –2 061 19 394 –54 297 –3 234 26 818 –58 579 –2 776 20 475 – 47 409 –2 424 34 427 –56 564 –3 099 43 588 –59 777 –10 851 66 367 –101 822 –3 681 14 067 – 48 320 –2 088 12 789 – 47 806 –1 665 32 080 –57 218 –2 382 18 955 –52 399 –1 994 8 305 – 46 173 –1 327 8 218 – 46 231 –1 919 15 356 –51 243 –1 915 12 374 – 46 862 –2 871 20 634 –54 101 –2 866

–39 824 –39 606 –39 586 –37 141 –36 583 –35 666 – 42 451 –36 361 –38 237 –39 499 –35 173 – 40 816 –38 137 –34 537 –29 358 –25 236 –27 041 –39 135 –36 341 –36 682 –27 519 –35 439 –39 194 –39 932 –37 802 –37 359 –36 333

41 964 41 150 42 674 39 655 40 310 37 625 43 752 39 178 39 934 40 909 39 971 42 437 40 085 39 689 29 893 36 508 35 554 42 678 40 023 37 752 39 300 37 939 40 016 41 547 41 155 38 863 39 637

–1 130 –195 –1 476 –935 –2 707 –1 355 –687 –363 791 –1 564 –1 266 –556 –1 583 –211 –2 671 – 407 –5 263 –3 270 –1 824 –633 –588 –1 877 280 –1 422 –1 636 –2 220 –1 337

1 009 1 348 1 611 1 579 1 020 604 615 2 453 2 489 –155 3 532 1 065 365 4 941 –2 136 10 865 3 251 273 1 858 437 11 193 623 1 102 192 1 716 –715 1 967

–151 0 –189 –35 341 –71 0 – 42 148 0 –27 0 0 –352 0 –3 535 0 –1 285 –120 –16 – 47 0 7 0 –70 81 –206

858 1 348 1 422 1 545 1 361 532 615 2 411 2 636 –155 3 505 1 065 365 4 589 –2 136 7 329 3 251 –1 012 1 737 421 11 146 623 1 110 192 1 646 –634 1 760

Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby Östhammar Länet

20 894 9 198 13 254 9 246 15 233 17 522 15 549 15 730 14 578

– 40 118 – 43 095 –36 226 –39 234 – 42 287 –38 618 – 41 707 – 41 107 – 40 299

41 655 44 705 39 855 41 819 43 872 41 312 43 927 43 879 42 628

–1 219 –896 –2 686 –548 –1 881 –1 376 –1 229 –1 285 –1 390

319 713 944 2 037 –296 1 318 990 1 487 939

74 0 –17 98 0 –8 –8 – 40 12

393 713 927 2 135 –296 1 309 982 1 447 951

–57 638 –51 246 – 46 271 – 46 828 –54 295 –52 327 –53 855 –54 081 –52 067

–3 374 –1 048 –3 209 –1 651 –3 226 –3 813 –3 401 –2 756 –2 809

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

21

1


Tabell 1 – Resultaträkning 2008, kr per invånare

Län

1

Kommun

Kommunen Verksamhetens intäkter kostnader

Avskriv- Verksam- Skatteningar hetens intäkter nettokostnader

Generella statsbidrag och utjämning

Finansnetto

Resultat ExtraÅrets före ordinära resultat extraposter ordinära poster

Södermanlands län Eskilstuna 12 153 Flen 11 633 Gnesta 9 001 Katrineholm 11 050 Nyköping 12 416 Oxelösund 7 113 Strängnäs 9 346 Trosa 7 924 Vingåker 11 815 Länet 10 272

–53 672 –53 927 –51 847 –55 847 –51 806 – 46 670 – 48 985 – 45 535 –54 388 –51 409

–1 755 –2 341 –575 –1 820 –1 629 –1 762 –1 478 –1 914 –1 871 –1 683

– 43 273 – 44 634 – 43 422 – 46 617 – 41 019 – 41 318 – 41 118 –39 524 – 44 444 – 42 819

34 465 33 868 35 630 34 546 36 329 38 472 36 155 39 157 33 358 35 776

9 199 10 583 6 910 11 793 6 128 765 4 317 1 576 11 276 6 950

94 217 833 876 261 1 017 – 46 35 –754 281

485 34 – 49 598 1 700 –1 064 –693 1 244 –563 188

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

485 34 – 49 598 1 700 –1 064 –693 1 244 –563 188

Östergötlands län Boxholm 7 106 Finspång 7 181 Kinda 9 206 Linköping 8 514 Mjölby 12 398 Motala 11 165 Norrköping 9 551 Söderköping 10 151 Vadstena 14 819 Valdemarsvik 11 158 Ydre 9 392 Åtvidaberg 8 412 Ödeshög 11 998 Länet 10 081

– 48 279 – 49 878 –51 454 – 48 397 –50 761 –51 221 –51 422 –51 346 –53 484 –52 313 –50 393 – 48 315 –52 548 –50 755

–1 156 –1 132 –1 353 –569 –2 452 –2 056 –1 377 –967 –1 701 –1 909 –3 165 –2 044 –2 013 –1 684

– 42 329 – 43 829 – 43 601 – 40 452 – 40 815 – 42 112 – 43 248 – 42 161 – 40 366 – 43 063 – 44 165 – 41 948 – 42 562 – 42 358

32 954 36 293 32 075 34 723 32 872 33 911 33 907 34 894 35 352 32 537 32 611 34 826 31 985 33 765

8 696 6 640 11 538 4 688 8 695 8 800 8 953 9 013 6 878 10 216 10 900 9 972 10 971 8 920

–165 –133 416 1 898 – 443 –183 1 005 –109 –192 –341 –375 –539 –622 17

–843 –1 029 428 858 309 417 617 1 637 1 672 –653 –1 030 2 312 –228 344

0 0 0 0 80 384 –39 0 0 0 0 0 0 33

–843 –1 029 428 858 389 800 578 1 637 1 672 –653 –1 030 2 312 –228 376

Jönköpings län Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Vetlanda Värnamo Länet

– 47 768 –59 602 – 49 112 – 49 817 – 44 478 –50 730 – 47 069 –50 865 –57 253 –55 321 –55 582 –51 527 –51 895 –51 617

–1 524 –761 –2 224 –2 544 –1 744 –2 111 –1 699 –1 378 –2 326 –1 897 –2 823 –1 942 –2 190 –1 936

– 42 304 – 44 317 – 42 081 – 43 083 –37 616 – 40 115 – 40 891 – 42 820 – 45 529 – 42 566 – 43 372 – 43 067 – 43 017 – 42 368

33 518 36 805 34 654 36 982 32 665 34 937 34 864 34 001 32 204 33 402 33 152 34 876 36 061 34 471

10 224 7 387 7 912 5 966 6 031 6 480 6 595 9 508 13 683 9 772 10 589 8 393 7 442 8 460

–386 597 196 –305 –658 5 –558 –279 – 469 303 93 –146 559 –81

1 052 471 680 – 440 422 1 307 10 411 –110 911 462 56 1 045 483

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 052 471 680 – 440 422 1 307 10 411 –110 911 462 56 1 045 483

6 988 16 046 9 254 9 278 8 606 12 726 7 876 9 423 14 050 14 652 15 033 10 403 11 068 11 185

22

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Tabell 1 – Resultaträkning 2008, kr per invånare

Län Kommun

Koncernen Verksamhetens intäkter kostnader

Avskrivningar

Verksamhetens nettokostnader

Skatteintäkter o gen. statsbidrag

Finansnetto

Resultat före extraordinära poster

ExtraÅrets ordinära resultat poster o skattekostnader

Södermanlands län Eskilstuna 25 290 Flen 16 099 Gnesta 13 757 Katrineholm 15 127 Nyköping 16 929 Oxelösund 32 534 Strängnäs 17 845 Trosa 12 698 Vingåker 12 874 Länet 18 128

–62 130 –57 558 –53 949 –56 820 –54 501 –68 156 –54 091 – 48 893 –53 953 –56 672

–3 795 –3 009 –1 698 –3 453 –2 607 –5 927 –2 943 –2 752 –2 562 –3 194

– 40 635 – 44 468 – 41 889 – 45 145 – 40 180 – 41 549 –39 189 –38 948 – 43 641 – 41 738

43 664 44 451 42 540 46 339 42 457 39 237 40 472 40 733 44 634 42 725

–1 782 – 422 –856 – 460 –736 –1 285 –1 821 –957 –1 647 –1 107

1 247 – 439 –207 734 1 542 –3 597 –539 828 –653 –120

–198 0 8 –9 26 –324 0 90 0 – 45

1 049 – 439 –198 724 1 567 –3 921 –539 917 –653 –166

Östergötlands län Boxholm 15 024 Finspång 17 290 Kinda 14 349 Linköping 52 262 Mjölby 20 610 Motala 17 759 Norrköping 17 940 Söderköping 12 840 Vadstena 20 523 Valdemarsvik 11 366 Ydre 12 784 Åtvidaberg 11 367 Ödeshög 15 271 Länet 18 414

–53 194 –56 050 –54 476 –79 943 –55 775 –55 440 –56 823 –52 794 –57 690 –52 152 –52 729 –50 425 –54 339 –56 295

–2 852 –3 442 –2 390 –5 738 –3 965 –3 122 –2 434 –1 472 –2 458 –2 087 –3 797 –2 609 –2 766 –3 010

– 41 021 – 42 202 – 42 517 –33 420 –39 130 – 40 802 – 41 317 – 41 426 –39 624 – 42 873 – 43 742 – 41 666 – 41 835 – 40 890

41 650 42 933 43 613 39 411 41 567 42 711 42 860 43 907 42 230 42 753 43 511 44 798 42 956 42 685

–1 526 –1 570 –605 –896 –1 541 –1 075 –1 035 –620 –864 –532 –1 067 –1 024 –1 383 –1 057

–898 –839 491 5 096 896 834 508 1 861 1 742 –653 –1 298 2 108 –262 737

0 0 –79 –980 –86 –101 218 0 –22 0 0 –1 0 –81

–898 –839 411 4 116 810 734 726 1 861 1 721 –653 –1 298 2 108 –262 657

Jönköpings län Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Vetlanda Värnamo Länet

–51 986 –65 396 –55 400 –51 791 –51 525 –61 166 –50 640 –57 558 –60 104 –62 744 –60 889 –58 301 –56 390 –57 222

–2 202 – 4 119 –3 259 –2 910 –2 935 –3 985 –2 624 –3 250 –3 190 –3 272 –3 952 –3 394 –3 281 –3 259

– 41 862 – 41 245 – 41 295 – 42 545 –37 192 –37 643 –39 863 – 41 232 – 44 798 – 40 974 – 42 578 – 41 763 – 41 706 – 41 130

43 742 44 192 42 566 42 948 38 696 41 417 41 459 43 509 45 887 43 174 43 741 43 269 43 503 42 931

–856 –2 394 – 462 –1 035 –1 639 –1 914 –1 209 –986 –1 083 –758 –693 –1 240 –390 –1 128

1 024 552 809 –633 –134 1 860 388 1 291 7 1 442 470 266 1 408 673

0 –10 144 0 225 –79 0 –200 –39 –216 0 10 –161 –25

1 024 542 953 –633 91 1 781 388 1 091 –32 1 226 470 276 1 246 648

12 326 28 270 17 364 12 156 17 269 27 508 13 401 19 576 18 496 25 043 22 263 19 932 17 966 19 352

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

23

1


Tabell 1 – Resultaträkning 2008, kr per invånare

Kommun

Kommunen Verksamhetens intäkter kostnader

Kronobergs län Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd Uppvidinge Växjö Älmhult Länet

15 458 15 516 11 182 9 704 13 206 10 595 13 302 11 212 12 522

–58 128 –57 039 –50 789 – 49 117 –57 235 –55 468 –52 073 –50 251 –53 763

–1 253 –2 523 –2 177 –2 271 –2 141 –2 579 –1 169 –1 438 –1 944

– 43 923 – 44 046 – 41 783 – 41 684 – 46 171 – 47 452 –39 940 – 40 477 – 43 185

34 246 34 160 34 334 32 586 33 330 34 562 34 580 36 868 34 333

8 926 10 177 8 258 9 741 13 005 14 039 5 486 3 774 9 176

–36 –2 198 8 326 –106 –122 905 –166 –174

–788 –1 906 817 969 58 1 028 1 031 –1 151

Kalmar län Borgholm Emmaboda Hultsfred Högsby Kalmar Mönsterås Mörbylånga Nybro Oskarshamn Torsås Vimmerby Västervik Länet

7 815 8 735 12 467 14 409 10 283 9 859 8 368 10 606 14 113 11 060 11 309 10 792 10 818

–53 176 –53 075 –57 762 –61 757 –50 835 –50 978 – 48 578 –53 470 –58 452 –55 777 –53 679 –53 806 –54 279

–1 509 –1 056 –1 586 –1 508 –1 492 –2 356 –2 225 –2 065 –2 728 –721 –1 604 –1 303 –1 679

– 46 870 – 45 396 – 46 882 – 48 856 – 42 043 – 43 474 – 42 435 – 44 930 – 47 066 – 45 439 – 43 974 – 44 317 – 45 140

32 329 35 806 33 964 31 694 36 135 35 273 33 500 34 769 37 774 32 973 34 704 34 184 34 425

15 425 10 509 15 145 16 747 6 576 9 159 9 657 10 412 5 061 11 981 9 550 10 371 10 883

–798 6 –503 –1 275 –104 621 –1 115 –900 –9 473 596 –267 –187 –1 117

86 925 1 724 –1 690 564 1 579 –393 –648 –13 704 111 13 51 –949

Gotlands län Gotland* Länet

12 890 12 890

–52 824 –52 824

–2 337 –2 337

– 42 272 – 42 272

32 113 32 113

10 909 10 909

– 458 – 458

451 451

0 0

293 293

Blekinge län Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg Länet

10 095 12 641 9 088 8 186 9 770 9 956

– 49 673 –52 245 –52 276 – 46 857 – 48 914 – 49 993

–1 829 –1 669 –2 125 –2 162 –1 645 –1 886

– 41 408 – 41 274 – 45 312 – 40 833 – 40 789 – 41 923

36 809 35 460 36 819 34 479 34 829 35 679

5 524 5 565 7 604 6 044 5 743 6 096

249 390 119 –584 334 102

1 175 141 –769 –895 117 – 46

0 0 0 0 0 0

1 175 141 –769 –895 117 – 46

Län

1

Avskriv- Verksam- Skatteningar hetens intäkter nettokostnader

Generella statsbidrag och utjämning

Finansnetto

Resultat ExtraÅrets före ordinära resultat extraposter ordinära poster

0 0 0 0 0 0 0 0 0

–788 –1 906 817 969 58 1 028 1 031 –1 151

0 86 0 925 0 1 724 0 –1 690 0 564 0 1 579 0 –393 0 –648 0 –13 704 0 111 0 13 0 51 0 –949

*Den primärkommunala delen har beräknats enligt definition på sidan 18.

24

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Tabell 1 – Resultaträkning 2008, kr per invånare

Län Kommun

Koncernen Verksamhetens intäkter kostnader

Avskrivningar

Verksamhetens nettokostnader

Skatteintäkter o gen. statsbidrag

Finansnetto

Resultat före extraordinära poster

ExtraÅrets ordinära resultat poster o skattekostnader

Kronobergs län Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd Uppvidinge Växjö Älmhult Länet

24 127 21 644 18 846 11 216 20 196 13 770 28 377 15 476 19 207

–61 784 –61 363 –54 657 – 49 746 –60 405 –56 081 –59 845 –52 692 –57 072

–3 719 –3 542 –3 974 –2 706 –3 283 –3 168 – 4 333 –2 446 –3 396

– 41 376 – 43 260 –39 785 – 41 236 – 43 492 – 45 479 –35 801 –39 663 – 41 262

43 172 44 337 42 592 42 327 46 335 48 601 40 066 40 642 43 509

–2 007 –3 660 –1 876 51 –1 110 – 401 –2 682 –765 –1 556

–212 –2 583 931 1 142 1 733 2 721 1 582 214 691

–2 – 42 –37 0 – 480 0 –67 –140 –96

–214 –2 625 894 1 142 1 254 2 721 1 516 74 595

Kalmar län Borgholm Emmaboda Hultsfred Högsby Kalmar Mönsterås Mörbylånga Nybro Oskarshamn Torsås Vimmerby Västervik Länet

20 488 19 708 18 289 16 318 24 468 17 191 13 724 18 513 25 935 24 873 28 995 19 476 20 665

–66 067 –59 518 –62 160 –62 965 –60 262 –55 054 –52 009 –58 506 –65 243 –66 337 –67 263 –59 044 –61 202

–1 624 –3 815 –2 629 –1 864 –3 679 –3 665 –2 982 –3 669 – 4 009 –2 318 –3 357 –2 661 –3 023

– 47 204 – 43 625 – 46 500 – 48 512 –39 473 – 41 528 – 41 267 – 43 662 – 43 317 – 43 782 – 41 624 – 42 229 – 43 560

47 754 46 315 49 109 48 441 42 711 44 432 43 157 45 181 42 835 44 954 44 254 44 555 45 308

118 –2 508 –1 417 –1 928 –2 492 –646 –2 265 –1 983 –12 844 –1 037 –1 498 –1 278 –2 482

669 182 1 192 –1 999 746 2 259 –375 – 464 –13 325 135 1 132 1 048 –733

–198 0 81 0 – 40 –92 –13 26 –156 141 –135 –308 –58

471 182 1 272 –1 999 707 2 167 –389 – 438 –13 481 277 997 740 –791

25 098 24 489 26 025 21 279 17 963 22 971

–60 306 –60 267 –62 076 –54 777 –53 913 –58 268

–3 908 –3 328 – 4 847 –5 037 –3 118 – 4 048

–39 116 –39 106 – 40 898 –38 535 –39 068 –39 345

42 333 41 025 44 423 40 523 40 572 41 775

–1 680 –1 704 –3 460 –2 913 –1 182 –2 188

1 537 216 65 –926 322 243

–32 –111 –101 5 0 – 48

1 505 104 –36 –920 322 195

Gotlands län Gotland Länet Blekinge län Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg Länet

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

25

1


Tabell 1 – Resultaträkning 2008, kr per invånare

Kommun

Kommunen Verksamhetens intäkter kostnader

Skåne län Bjuv Bromölla Burlöv Båstad Eslöv Helsingborg Hässleholm Höganäs Hörby Höör Klippan Kristianstad Kävlinge Landskrona Lomma Lund Malmö Osby Perstorp Simrishamn Sjöbo Skurup Staffanstorp Svalöv Svedala Tomelilla Trelleborg Vellinge Ystad Åstorp Ängelholm Örkelljunga Östra Göinge Länet

8 265 7 305 11 312 10 852 12 529 12 873 8 394 9 375 9 762 8 670 14 653 11 511 8 348 15 663 8 123 11 843 9 863 10 780 7 609 10 536 11 419 8 930 7 580 15 928 6 806 9 956 10 529 8 862 13 167 8 614 10 401 11 841 8 907 10 340

– 45 775 – 46 031 – 48 486 – 48 566 –51 935 – 48 912 –50 073 – 45 090 – 47 735 – 47 380 –50 915 –51 031 – 41 582 –53 981 – 45 283 – 47 633 – 48 885 –50 171 – 46 061 –50 321 – 46 987 – 45 579 – 42 346 –54 868 – 42 853 – 46 985 – 46 844 – 42 810 – 47 463 – 46 708 – 46 363 – 47 456 – 49 491 – 47 655

–1 310 –1 651 –1 721 –2 224 –1 340 –1 753 –1 495 –2 161 –1 513 –1 551 –2 409 –2 415 –1 081 –2 780 –1 709 –1 947 –1 771 –2 123 –1 384 –1 677 –1 451 –2 008 –987 –1 192 –1 823 –1 280 –2 110 –1 785 –2 296 –748 –1 663 –1 900 –1 866 –1 731

–38 820 – 40 378 –38 894 –39 938 – 40 746 –37 791 – 43 175 –37 876 –39 486 – 40 261 –38 671 – 41 934 –34 315 – 41 098 –38 869 –37 738 – 40 793 – 41 514 –39 835 – 41 461 –37 019 –38 658 –35 753 – 40 131 –37 871 –38 309 –38 425 –35 733 –36 591 –38 843 –37 624 –37 515 – 42 450 –39 046

29 875 35 526 30 198 35 318 29 783 34 040 31 468 35 319 28 363 31 189 29 532 33 145 32 403 29 733 39 349 36 042 30 901 33 009 31 654 31 827 29 372 30 805 33 746 29 738 34 140 29 630 31 210 38 304 32 840 28 277 32 480 27 264 33 565 32 123

9 826 5 634 8 993 4 310 10 637 5 676 10 463 3 614 11 172 8 538 9 941 8 483 2 780 11 301 –223 1 791 11 077 8 781 8 289 10 569 8 606 8 187 2 232 10 223 4 653 9 725 8 215 –2 791 5 564 11 222 5 913 10 937 10 744 7 427

–325 –117 –137 –352 361 836 863 453 205 –144 –85 751 39 440 –650 367 396 146 126 35 –56 –361 678 –193 –264 –359 –187 –1 268 –182 662 396 –39 –234 55

556 666 159 –662 35 2 760 –381 1 510 255 –678 717 444 907 375 –393 462 1 581 421 234 971 903 –27 903 –362 659 687 813 –1 489 1 631 1 318 1 165 647 1 624 558

0 0 0 0 0 1 424 420 0 0 0 0 0 0 0 5 863 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – 405 0 –2 951 0 132

556 666 159 –662 35 4 184 39 1 510 255 –678 717 444 907 375 5 470 462 1 581 421 234 971 903 –27 903 –362 659 687 813 –1 489 1 631 913 1 165 –2 304 1 624 690

Hallands län Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Länet

9 136 11 090 12 827 8 097 9 013 8 743 9 818

–50 492 – 49 000 –52 640 – 47 637 – 47 912 – 45 043 – 48 787

–1 320 –2 088 –2 058 –2 051 –1 635 –1 542 –1 782

– 42 676 –39 998 – 41 871 – 41 591 – 40 534 –37 842 – 40 752

32 339 32 720 33 363 41 348 30 720 32 925 33 903

11 049 6 696 10 147 1 477 9 619 6 493 7 580

82 1 402 –759 –140 188 163 156

793 820 880 1 093 –8 1 739 886

0 0 0 0 0 0 0

793 820 880 1 093 –8 1 739 886

Län

1

Avskriv- Verksam- Skatteningar hetens intäkter nettokostnader

26

Generella statsbidrag och utjämning

Finansnetto

Resultat ExtraÅrets före ordinära resultat extraposter ordinära poster

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Tabell 1 – Resultaträkning 2008, kr per invånare

Län Kommun

Koncernen Verksamhetens intäkter kostnader

Avskrivningar

Verksamhetens nettokostnader

Skatteintäkter o gen. statsbidrag

Finansnetto

Resultat före extraordinära poster

ExtraÅrets ordinära resultat poster o skattekostnader

Skåne län Bjuv Bromölla Burlöv Båstad Eslöv Helsingborg Hässleholm Höganäs Hörby Höör Klippan Kristianstad Kävlinge Landskrona Lomma Lund Malmö Osby Perstorp Simrishamn Sjöbo Skurup Staffanstorp Svalöv Svedala Tomelilla Trelleborg Vellinge Ystad Åstorp Ängelholm Örkelljunga Östra Göinge Länet

12 240 16 594 20 129 14 673 17 797 55 384 14 806 15 688 12 424 11 252 19 167 23 411 12 598 25 573 8 268 45 280 18 576 15 286 13 339 15 812 15 556 12 172 11 613 20 608 10 046 19 647 19 715 10 227 25 893 10 089 14 712 13 579 15 675 17 813

– 48 074 –51 494 – 49 914 –50 602 –55 146 –85 879 –53 708 – 49 170 – 48 946 – 48 904 –54 326 –58 526 – 43 352 –61 970 – 45 094 –74 351 –55 291 –52 131 –51 506 –53 196 – 49 721 – 47 682 – 45 103 –57 524 – 44 564 –55 243 –52 646 – 43 096 –56 124 – 45 937 – 48 814 – 48 608 –55 186 –52 783

–1 966 –2 491 –2 877 –2 844 –2 146 – 4 637 –2 586 –3 233 –2 272 –1 921 –2 993 – 4 538 –1 946 –3 879 –1 908 –5 012 –3 012 –3 414 –2 223 –2 208 –2 159 –2 406 –2 276 –2 056 –2 367 –2 083 –3 377 –2 301 – 4 168 –1 422 –2 365 –2 570 –2 745 –2 739

–37 800 –37 391 –32 662 –38 773 –39 495 –35 131 – 41 487 –36 715 –38 794 –39 573 –38 153 –39 653 –32 700 – 40 277 –38 734 –34 082 –39 727 – 40 260 – 40 390 –39 592 –36 324 –37 915 –35 766 –38 971 –36 885 –37 679 –36 307 –35 170 –34 399 –37 270 –36 467 –37 599 – 42 255 –37 709

39 701 41 160 39 191 39 628 40 420 39 716 41 931 38 933 39 535 39 727 39 473 41 628 35 183 41 034 39 126 37 833 41 978 41 790 39 943 42 396 37 978 38 992 35 978 39 961 38 793 39 355 39 425 35 513 38 404 39 499 38 393 38 201 44 309 39 549

–1 298 –1 888 –1 476 –1 436 –774 –1 634 –554 –165 –379 –708 –545 –1 930 –1 072 –710 –825 –1 917 –334 –681 – 459 –397 –537 –982 1 220 –1 236 –920 –1 194 –1 513 –1 688 –1 849 –877 – 425 –370 –858 –922

603 1 882 5 053 –582 151 2 950 –110 2 053 363 –554 776 45 1 410 47 – 433 1 834 1 916 849 –906 2 409 1 116 95 1 433 –246 988 482 1 605 –1 346 2 157 1 352 1 502 232 1 195 919

0 15 –86 0 7 –11 –18 – 412 10 –82 0 –119 –69 149 4 453 –376 –106 –123 0 –137 –76 –39 183 –61 –93 0 –257 –38 –149 –396 9 –2 971 22 –23

603 1 897 4 967 –582 157 2 939 –128 1 640 373 –636 776 –74 1 341 196 4 020 1 458 1 809 726 –906 2 271 1 040 57 1 616 –307 896 482 1 348 –1 384 2 008 956 1 511 –2 739 1 217 895

Hallands län Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Länet

19 631 26 627 15 847 10 946 12 623 21 036 17 785

–58 179 –59 992 –54 074 – 48 809 – 49 868 –53 510 –54 072

–2 729 – 4 341 –2 735 –2 550 –2 307 –3 656 –3 053

– 41 277 –37 705 – 40 962 – 40 414 –39 552 –36 130 –39 340

43 388 39 416 43 510 42 825 40 339 39 418 41 483

–1 384 – 485 –1 256 –1 299 –892 –1 188 –1 084

726 1 226 1 292 1 112 –106 2 101 1 059

–74 –87 0 8 0 –14 –28

652 1 139 1 292 1 120 –106 2 087 1 031

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

27

1


Tabell 1 – Resultaträkning 2008, kr per invånare

Län

1

Kommun

Kommunen Verksamhetens intäkter kostnader

Västra Götalands län Ale 9 730 Alingsås 11 764 Bengtsfors 25 285 Bollebygd 6 542 Borås 11 065 Dals-Ed 19 401 Essunga 9 499 Falköping 10 356 Färgelanda 8 770 Grästorp 11 228 Gullspång 14 858 Göteborg 13 422 Götene 19 006 Herrljunga 7 927 Hjo 8 775 Härryda 10 925 Karlsborg 12 049 Kungälv 11 562 Lerum 9 316 Lidköping 13 622 Lilla Edet 8 324 Lysekil 14 760 Mariestad 19 441 Mark 9 200 Mellerud 11 389 Munkedal 10 728 Mölndal 11 086 Orust 10 142 Partille 9 810 Skara 15 667 Skövde 12 309 Sotenäs 22 184 Stenungsund 11 343 Strömstad 18 795 Svenljunga 10 099 Tanum 12 706 Tibro 16 111 Tidaholm 10 443 Tjörn 15 129 Tranemo 11 666 Trollhättan 11 959 Töreboda 13 023 Uddevalla 15 220 Ulricehamn 6 373

– 49 113 –55 018 –69 014 – 43 608 –53 492 –63 118 – 49 124 –51 589 – 49 756 –51 380 –59 987 –54 004 –58 883 – 48 793 – 49 119 – 49 470 –52 405 – 49 981 – 47 951 –54 677 –51 128 –57 899 –58 440 –50 950 –55 717 –51 588 –51 720 –50 362 –50 378 –55 842 – 49 493 –63 324 – 49 934 –58 453 –56 269 –50 877 –55 624 – 49 590 –55 150 –50 976 –52 898 –54 988 –57 088 – 47 376

Avskriv- Verksam- Skatteningar hetens intäkter nettokostnader

–1 837 –1 048 –2 452 –1 430 –1 687 –2 196 –1 999 –1 632 –1 753 –1 705 –1 737 –1 276 –1 196 –1 608 –1 727 –1 994 –1 354 –1 872 –2 228 –2 662 –739 –1 594 –3 145 –1 653 –1 504 –2 146 –1 645 –2 775 –1 168 –1 191 –2 165 –2 872 –1 866 –2 043 –1 639 –2 418 –1 392 –1 749 –1 148 –2 425 –1 733 –2 019 –2 050 –2 256

– 41 220 – 44 302 – 46 182 –38 495 – 44 114 – 45 913 – 41 624 – 42 864 – 42 740 – 41 856 – 46 866 – 41 858 – 41 074 – 42 475 – 42 070 – 40 540 – 41 710 – 40 291 – 40 863 – 43 717 – 43 542 – 44 733 – 42 145 – 43 404 – 45 831 – 43 006 – 42 279 – 42 995 – 41 736 – 41 365 –39 349 – 44 013 – 40 457 – 41 701 – 47 809 – 40 588 – 40 905 – 40 896 – 41 169 – 41 735 – 42 671 – 43 984 – 43 917 – 43 260

36 339 36 208 34 277 37 555 35 063 34 476 33 001 32 493 32 405 33 473 34 536 38 098 34 049 34 946 34 938 39 093 35 059 38 891 38 289 34 861 36 894 37 850 34 912 33 476 33 126 34 499 39 289 36 769 38 913 34 593 35 558 37 197 39 239 33 867 32 625 33 501 32 627 31 545 40 008 33 949 36 163 30 681 35 794 33 119

28

Generella statsbidrag och utjämning

6 268 7 883 12 257 1 829 8 798 13 040 8 853 10 915 10 675 9 564 12 558 4 433 7 565 8 050 7 036 3 120 8 439 2 840 3 873 6 831 6 846 6 903 7 791 10 136 14 609 9 413 2 801 5 456 3 172 7 375 4 483 7 031 2 250 9 060 12 429 8 567 8 420 10 007 752 8 308 7 440 13 624 8 613 9 791

Finansnetto

–18 931 –174 –151 557 –768 –18 –242 –89 –178 –1 107 –111 41 61 –287 –907 –21 –115 –265 –5 017 –249 –33 –285 661 –726 –816 770 –673 182 200 –3 191 –672 237 289 – 491 –681 –88 447 34 35 –129 – 42 429

Resultat ExtraÅrets före ordinära resultat extraposter ordinära poster

1 369 720 178 738 304 836 211 302 251 1 003 –879 562 581 583 –384 766 1 768 1 326 1 033 –7 042 –51 –14 273 870 1 178 90 580 –1 443 530 802 689 406 360 1 463 –2 466 989 –538 568 37 556 968 191 447 80

0 0 0 0 526 0 0 0 0 0 0 0 0 –1 716 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 369 720 178 738 830 836 211 302 251 1 003 –879 562 581 –1 133 –384 766 1 768 1 326 1 033 –7 042 –51 86 273 870 1 178 90 580 –1 443 530 802 689 406 360 1 463 –2 466 989 –538 568 37 556 968 191 447 80

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Tabell 1 – Resultaträkning 2008, kr per invånare

Län Kommun

Koncernen Verksamhetens intäkter kostnader

Västra Götalands län Ale 13 673 Alingsås 20 437 Bengtsfors 29 463 Bollebygd 8 649 Borås 26 987 Dals-Ed 23 810 Essunga 11 924 Falköping 12 584 Färgelanda 12 406 Grästorp 11 538 Gullspång 16 676 Göteborg 41 072 Götene 24 294 Herrljunga 22 385 Hjo 15 820 Härryda 17 254 Karlsborg 23 902 Kungälv 19 236 Lerum 11 471 Lidköping 20 972 Lilla Edet 10 202 Lysekil 28 324 Mariestad 27 173 Mark 15 703 Mellerud 16 199 Munkedal 14 993 Mölndal 24 604 Orust 12 742 Partille 18 534 Skara 24 631 Skövde 20 472 Sotenäs 30 756 Stenungsund 17 804 Strömstad 26 888 Svenljunga 12 585 Tanum 15 900 Tibro 21 180 Tidaholm 17 821 Tjörn 16 180 Tranemo 14 481 Trollhättan 21 965 Töreboda 14 262 Uddevalla 28 354 Ulricehamn 14 689

–51 107 –59 135 –71 729 – 44 613 –66 023 –65 852 –51 528 –52 906 –52 107 –51 488 –61 567 –73 543 –62 652 –60 238 –54 767 –53 871 –61 989 –53 834 – 49 095 –59 079 –50 066 –66 492 –63 441 –54 890 –58 380 –54 397 –61 724 –51 758 –54 272 –62 167 –56 975 –67 625 –53 382 –60 929 –58 163 –52 817 –59 922 –55 407 –53 432 –52 922 –58 076 –55 938 –67 109 –53 098

Avskrivningar

Verksamhetens nettokostnader

–2 814 –2 803 –2 950 –1 942 –3 363 –2 840 –2 361 –1 997 –2 237 –1 866 –1 913 –5 997 –2 207 –3 168 –2 619 –2 790 –2 432 –3 233 –2 723 – 4 486 –2 042 –3 854 – 4 319 –3 042 –2 463 –2 811 –3 034 –2 943 –3 615 –2 573 –3 240 – 4 711 –3 453 – 4 589 –1 882 –2 965 –1 568 –3 070 –2 085 –2 901 – 4 100 –2 137 –3 491 –3 505

– 40 248 – 41 501 – 45 216 –37 906 – 42 399 – 44 883 – 41 965 – 42 319 – 41 938 – 41 817 – 46 805 –38 468 – 40 565 – 41 021 – 41 567 –39 407 – 40 520 –37 832 – 40 347 – 42 593 – 41 906 – 42 022 – 40 587 – 42 229 – 44 645 – 42 216 – 40 154 – 41 959 –39 353 – 40 108 –39 743 – 41 580 –39 031 –38 631 – 47 459 –39 883 – 40 310 – 40 655 –39 337 – 41 342 – 40 212 – 43 813 – 42 246 – 41 914

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

Skatteintäkter o gen. statsbidrag

Finansnetto

Resultat före extraordinära poster

ExtraÅrets ordinära resultat poster o skattekostnader

42 607 44 091 46 534 39 384 43 861 47 516 41 854 43 408 43 080 43 037 47 094 42 531 41 614 42 996 41 974 42 213 43 498 41 731 42 162 41 692 43 740 44 753 42 703 43 612 47 735 43 912 42 090 42 225 42 085 41 968 40 041 44 228 41 489 42 927 45 054 42 068 41 047 41 552 40 760 42 257 43 603 44 305 44 407 42 910

–970 –1 146 –869 –875 –793 –1 942 – 417 –580 –875 –217 –1 286 –2 729 –640 –1 290 – 444 –1 674 –844 –1 987 –592 –6 202 –1 761 –2 142 –1 145 –397 –1 807 –1 562 –607 –1 703 –1 402 – 490 – 486 –1 787 –2 159 –2 538 –165 –1 014 –1 130 –960 –1 317 –661 –2 187 –350 –1 809 –597

1 390 1 443 449 604 669 691 –528 509 267 1 003 –996 1 334 408 686 –37 1 132 2 134 1 913 1 223 –7 103 72 588 970 986 1 283 134 1 328 –1 437 1 330 1 369 –188 861 297 1 758 –2 570 1 171 –393 –63 106 254 1 205 143 352 399

–4 –185 0 51 505 0 0 –59 0 0 0 30 0 –1 822 –108 –86 0 –214 0 –50 0 –198 –217 –23 0 –78 –30 0 0 6 247 –36 87 11 0 –29 –34 118 0 0 –12 0 96 –142

29

1 386 1 258 449 655 1 174 691 –528 450 267 1 003 –996 1 364 408 –1 136 –144 1 045 2 134 1 699 1 223 –7 153 72 391 753 963 1 283 56 1 298 –1 437 1 330 1 375 59 825 384 1 770 –2 570 1 142 – 427 55 106 254 1 193 143 448 257

1


Tabell 1 – Resultaträkning 2008, kr per invånare

Län

1

Kommun

Kommunen Verksamhetens intäkter kostnader

Avskriv- Verksam- Skatteningar hetens intäkter nettokostnader

Generella statsbidrag och utjämning

Finansnetto

Resultat ExtraÅrets före ordinära resultat extraposter ordinära poster

Västra Götalands län, forts. Vara 12 162 –50 762 Vårgårda 10 243 – 49 456 Vänersborg 10 711 –53 337 Åmål 15 002 –61 565 Öckerö 11 611 –53 056 Länet 12 505 –53 362

–2 416 –2 237 –1 855 –1 811 –1 011 –1 838

– 41 015 – 41 451 – 44 481 – 48 374 – 42 456 – 42 695

31 835 32 934 38 395 35 332 38 475 35 331

10 176 8 386 6 777 12 709 4 205 7 803

37 –153 29 95 252 –184

1 033 –284 720 –238 477 255

0 0 0 0 0 –22

1 033 –284 720 –238 477 233

Värmlands län Arvika Eda Filipstad Forshaga Grums Hagfors Hammarö Karlstad Kil Kristinehamn Munkfors Storfors Sunne Säffle Torsby Årjäng Länet

10 945 12 015 15 710 12 341 11 866 14 434 12 075 13 516 8 128 11 766 16 921 12 549 15 365 14 892 17 043 12 045 13 226

– 49 481 –51 190 –61 891 –54 121 –54 375 –60 121 –54 863 –51 166 –50 088 –52 885 –62 335 –57 035 –58 319 –58 605 –62 785 –53 428 –55 793

–1 859 –2 508 –1 921 –2 235 –1 463 –1 725 –1 566 –2 044 –1 201 –1 976 –2 361 –1 667 –2 601 –2 491 –2 045 –2 535 –2 012

– 40 395 – 41 683 – 48 102 – 44 015 – 43 973 – 47 411 – 44 354 –39 694 – 43 160 – 43 095 – 47 776 – 46 154 – 45 556 – 46 204 – 47 787 – 43 918 – 44 580

32 606 31 067 34 365 34 328 36 767 36 326 40 387 37 130 35 390 36 272 35 485 36 254 32 423 34 270 32 560 29 524 34 697

9 321 11 945 13 211 10 344 8 208 11 381 4 229 3 804 8 313 8 015 13 096 10 482 13 721 11 558 17 146 14 766 10 596

–500 293 660 –399 –951 –807 –134 219 – 414 –513 – 415 –186 –228 –1 453 –829 –338 –375

1 032 1 622 133 257 52 –511 128 1 459 128 680 391 395 361 –1 830 1 090 34 339

0 0 0 0 0 –140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –9

1 032 1 622 133 257 52 –651 128 1 459 128 680 391 395 361 –1 830 1 090 34 330

Örebro län Askersund Degerfors Hallsberg Hällefors Karlskoga Kumla Laxå Lekeberg Lindesberg Ljusnarsberg Nora Örebro Länet

8 495 12 156 13 945 13 935 10 336 10 751 7 820 6 382 9 746 9 445 6 435 12 726 10 181

–50 123 –55 104 –52 734 –61 173 –52 684 – 49 591 –52 757 – 46 694 –53 913 –55 422 –50 858 –53 149 –52 850

–1 414 –1 815 –2 056 –1 470 –1 427 –2 095 –841 –668 – 480 –1 067 –1 055 –1 524 –1 326

– 43 043 – 44 763 – 40 846 – 48 707 – 43 775 – 40 935 – 45 778 – 40 980 – 44 646 – 47 044 – 45 478 – 41 947 – 43 995

35 391 36 630 34 488 35 107 38 368 31 625 37 080 33 724 35 293 32 456 36 434 34 302 35 075

8 627 8 629 7 991 11 639 5 834 8 887 8 907 6 473 9 270 14 986 9 149 8 275 9 056

–185 – 497 –1 270 –695 –1 198 498 –364 554 593 –388 270 103 –215

790 –1 363 –2 655 –770 75 –155 –229 510 10 375 734 –79

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

790 –1 363 –2 655 –770 75 –155 –229 510 10 375 734 –79

30

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Tabell 1 – Resultaträkning 2008, kr per invånare

Län

Koncernen Verksamhetens intäkter kostnader

Avskrivningar

Verksamhetens nettokostnader

Västra Götalands län, forts. Vara 14 029 –51 860 Vårgårda 14 185 –51 977 Vänersborg 14 695 –55 651 Åmål 20 548 –63 669 Öckerö 13 411 –52 277 Länet 18 936 –57 468

–2 584 –2 779 –2 576 –3 395 –2 013 –2 949

Värmlands län Arvika Eda Filipstad Forshaga Grums Hagfors Hammarö Karlstad Kil Kristinehamn Munkfors Storfors Sunne Säffle Torsby Årjäng Länet

18 020 16 779 21 247 17 103 16 013 16 961 15 795 28 560 14 952 20 628 21 814 18 538 18 271 24 320 21 489 16 029 19 157

–53 786 –54 851 –64 871 –57 112 –57 054 –61 833 –56 776 –60 521 –53 687 –59 379 –65 515 –61 708 –60 275 –66 455 –65 794 –56 263 –59 743

Örebro län Askersund Degerfors Hallsberg Hällefors Karlskoga Kumla Laxå Lekeberg Lindesberg Ljusnarsberg Nora Örebro Länet

18 585 18 779 27 439 21 395 21 751 18 822 32 126 9 148 20 262 11 096 12 223 23 812 19 620

–58 483 –58 444 –64 154 –65 864 –59 267 –53 531 –73 286 – 47 037 –58 991 –55 652 –54 393 –60 150 –59 104

Kommun

Skatteintäkter o gen. statsbidrag

Finansnetto

Resultat före extraordinära poster

– 40 415 – 40 570 – 43 532 – 46 517 – 40 880 – 41 480

42 011 41 320 45 172 48 041 42 680 43 134

–355 –948 –876 –1 855 –1 232 –1 262

1 242 –198 764 –331 569 392

– 44 18 –8 0 –69 – 47

1 198 –180 756 –331 500 345

–3 301 –3 047 –2 599 –2 919 –1 902 –2 081 –6 257 – 4 177 –3 550 –2 676 –3 416 –2 341 –3 156 –3 080 –2 534 –3 025 –3 129

–39 066 – 41 118 – 46 223 – 42 928 – 42 943 – 46 953 – 47 237 –36 138 – 42 285 – 41 427 – 47 116 – 45 512 – 45 160 – 45 216 – 46 840 – 43 259 – 43 714

41 927 43 012 47 576 44 672 44 975 47 707 44 616 40 934 43 703 44 287 48 581 46 736 46 144 45 828 49 706 44 290 45 293

–1 486 –387 –566 –1 363 –2 061 –1 461 –1 079 –1 724 –1 775 –1 378 –1 239 –1 181 –942 –2 414 –1 384 –1 400 –1 365

1 375 1 507 787 380 –30 –708 –3 701 3 072 –358 1 483 225 43 42 –1 803 1 482 –370 214

– 42 0 –208 –37 0 0 989 –318 115 –63 0 0 3 0 –66 261 40

1 333 1 507 579 344 –30 –708 –2 712 2 754 –242 1 420 225 43 45 –1 803 1 416 –109 254

–2 224 – 4 003 –2 858 –2 687 – 4 065 –3 847 –2 537 –1 754 –2 573 –1 903 –2 200 –3 129 –2 815

– 42 122 – 43 667 –39 574 – 47 156 – 41 581 –38 556 – 43 696 –39 643 – 41 302 – 46 459 – 44 370 –39 468 – 42 300

44 018 45 259 42 479 46 746 44 202 40 512 45 987 40 197 44 563 47 442 45 583 42 577 44 130

–883 –2 126 –2 560 –2 144 –2 900 –1 703 –2 416 –738 –1 716 –950 –1 398 –2 136 –1 806

1 013 –535 345 –2 553 –279 253 –125 –185 1 546 34 –185 974 25

–26 – 43 –4 –30 –79 –51 –12 0 –686 0 –16 89 –72

987 –577 341 –2 582 –358 202 –137 –185 861 34 –202 1 063 – 46

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

31

ExtraÅrets ordinära resultat poster o skattekostnader

1


Tabell 1 – Resultaträkning 2008, kr per invånare

Län

1

Kommun

Kommunen Verksamhetens intäkter kostnader

Avskriv- Verksam- Skatteningar hetens intäkter nettokostnader

Generella statsbidrag och utjämning

Finansnetto

Resultat ExtraÅrets före ordinära resultat extraposter ordinära poster

Västmanlands län Arboga 10 823 Fagersta 11 567 Hallstahammar 11 856 Kungsör 11 063 Köping 14 019 Norberg 11 668 Sala 12 033 Skinnskatteberg 11 103 Surahammar 7 367 Västerås 10 446 Länet 11 195

–51 144 –53 859 –55 542 –54 749 –56 595 –55 374 –53 472 –51 793 – 47 353 – 48 354 –52 824

–2 779 –1 788 –1 599 –1 778 –1 499 –1 641 –1 605 –2 061 –1 853 –1 337 –1 794

– 43 101 – 44 079 – 45 285 – 45 464 – 44 076 – 45 346 – 43 044 – 42 751 – 41 839 –39 244 – 43 423

35 329 39 382 34 969 37 091 36 416 37 243 34 437 35 400 37 524 35 778 36 357

8 219 5 655 10 892 8 665 7 782 9 298 9 393 8 481 5 995 4 705 7 909

–188 1 660 –301 –79 384 –803 –96 131 –1 005 564 27

258 2 618 276 214 507 391 690 1 261 676 1 802 869

0 0 0 0 0 0 0 0 0 –364 –36

258 2 618 276 214 507 391 690 1 261 676 1 438 833

Dalarnas län Avesta Borlänge Falun Gagnef Hedemora Leksand Ludvika Malung-Sälen Mora Orsa Rättvik Smedjebacken Säter Vansbro Älvdalen Länet

12 088 11 197 8 286 9 804 8 164 8 266 12 841 19 615 9 560 13 914 13 855 6 701 8 753 15 100 13 640 11 452

–55 273 –53 700 –50 845 –52 860 –55 620 – 49 299 –57 413 –65 104 –51 769 –58 000 –60 649 – 49 584 –51 509 –60 316 –62 121 –55 604

–989 –1 539 –1 494 –2 012 –1 573 –1 813 –2 185 –2 803 –1 739 –2 074 –930 –994 –1 479 –2 999 –3 082 –1 847

– 44 174 – 44 042 – 44 053 – 45 068 – 49 029 – 42 846 – 46 757 – 48 292 – 43 948 – 46 160 – 47 724 – 43 877 – 44 235 – 48 215 –51 563 – 45 999

38 099 36 852 38 703 34 750 35 640 35 043 37 237 32 777 36 808 31 301 33 336 39 216 35 966 32 467 32 328 35 368

6 280 6 975 5 579 9 607 12 977 8 396 9 794 14 914 9 457 14 880 14 667 5 536 8 755 16 135 19 968 10 928

– 406 301 90 –777 429 –293 36 –356 497 –513 495 –1 234 399 –1 741 –1 163 –282

–201 86 319 –1 488 17 299 309 –957 2 814 – 492 774 –359 884 –1 353 – 430 15

0 0 0 0 0 0 –249 0 0 0 0 0 0 0 0 –17

–201 86 319 –1 488 17 299 60 –957 2 814 – 492 774 –359 884 –1 353 – 430 –2

Gävleborgs län Bollnäs Gävle Hofors Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn Länet

16 899 11 405 13 308 13 446 12 100 11 124 8 064 9 101 11 470 11 311 11 823

–58 891 –51 622 –59 601 –55 126 –58 399 –55 191 –51 862 –52 569 –52 882 –56 084 –55 223

–1 873 –991 –1 096 –2 152 –1 943 –1 076 –1 132 –2 767 –1 850 –1 765 –1 665

– 43 865 – 41 208 – 47 389 – 43 832 – 48 242 – 45 143 – 44 930 – 46 235 – 43 262 – 46 537 – 45 064

32 620 37 130 38 614 34 873 33 385 33 501 34 684 34 079 38 611 34 584 35 208

10 827 4 693 7 356 9 103 14 933 12 984 10 601 10 665 5 052 11 665 9 788

434 804 1 009 572 –252 –270 –559 123 –269 238 183

16 1 418 – 410 716 –176 1 072 –204 –1 369 132 –50 115

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 1 418 – 410 716 –176 1 072 –204 –1 369 132 –50 115

32

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Tabell 1 – Resultaträkning 2008, kr per invånare

Län Kommun

Koncernen Verksamhetens intäkter kostnader

Avskrivningar

Verksamhetens nettokostnader

Skatteintäkter o gen. statsbidrag

Finansnetto

Resultat före extraordinära poster

ExtraÅrets ordinära resultat poster o skattekostnader

Västmanlands län Arboga 16 147 Fagersta 32 049 Hallstahammar 20 344 Kungsör 17 954 Köping 24 077 Norberg 11 668 Sala 28 053 Skinnskatteberg 11 103 Surahammar 22 525 Västerås 40 206 Länet 22 413

–54 308 –73 737 –61 280 –58 454 –63 370 –55 374 –65 007 –51 793 –60 247 –69 124 –61 269

–3 792 –1 873 –2 871 –3 379 –3 173 –1 641 –3 375 –2 061 –3 258 –5 659 –3 108

– 41 954 – 43 560 – 43 808 – 43 879 – 42 467 – 45 346 – 40 330 – 42 751 – 40 981 –34 577 – 41 965

43 548 45 037 45 861 45 756 44 198 46 541 43 830 43 881 43 519 40 483 44 265

–1 189 940 –1 581 –1 506 –1 004 –803 –2 552 131 –2 491 –1 626 –1 168

405 2 416 473 370 728 391 948 1 261 48 4 279 1 132

–14 0 0 0 14 0 –35 0 4 –732 –76

391 2 416 473 370 741 391 913 1 261 52 3 548 1 056

Dalarnas län Avesta Borlänge Falun Gagnef Hedemora Leksand Ludvika Malung-Sälen Mora Orsa Rättvik Smedjebacken Säter Vansbro Älvdalen Länet

15 332 37 910 23 615 11 855 20 919 16 244 23 936 29 741 14 415 18 816 24 674 20 962 12 659 18 586 15 685 20 357

–55 439 –73 171 –60 557 –53 929 –64 873 –54 469 –64 552 –70 221 –53 491 –61 901 –68 738 –60 365 –54 172 –62 581 –63 883 –61 489

–2 705 – 4 649 –3 831 –2 294 –3 703 –2 935 –3 693 – 4 731 –3 196 –2 574 –2 642 –3 155 –2 077 –3 542 –3 311 –3 269

– 42 812 –39 909 – 40 774 – 44 368 – 47 657 – 41 160 – 44 308 – 45 211 – 42 273 – 45 659 – 46 706 – 42 557 – 43 589 – 47 536 –51 509 – 44 402

44 379 43 827 44 282 44 357 48 617 43 439 47 031 47 691 46 265 46 181 48 003 44 752 44 721 48 602 52 296 46 296

–1 886 –2 148 –2 031 –1 416 –688 –1 479 –1 559 –2 000 –949 –1 027 –1 904 –2 183 –104 –2 501 –1 462 –1 556

–319 1 770 1 477 –1 428 272 800 1 163 480 3 043 –505 –607 11 1 028 –1 435 –675 338

0 –382 –215 0 –98 –156 – 463 –511 –69 –36 – 43 13 –25 0 23 –131

–319 1 388 1 262 –1 428 174 644 700 –31 2 974 –542 –650 24 1 003 –1 435 –652 207

Gävleborgs län Bollnäs Gävle Hofors Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn Länet

27 489 30 321 27 313 20 649 23 026 13 712 15 041 16 735 28 106 24 492 22 688

–66 089 –62 835 –66 544 –60 623 –65 662 –56 440 –56 091 –57 165 –64 910 –64 977 –62 134

–3 406 – 4 132 –5 375 –2 888 –3 213 –1 627 –2 459 – 4 005 – 4 326 – 4 025 –3 546

– 42 006 –36 646 – 44 606 – 42 862 – 45 849 – 44 354 – 43 508 – 44 435 – 41 130 – 44 510 – 42 991

43 447 41 823 45 970 43 976 48 318 46 485 45 285 44 744 43 663 46 249 44 996

–725 –2 489 –1 490 –225 –1 856 –921 –1 782 –1 001 –1 796 –1 400 –1 369

716 2 688 –126 889 612 1 209 –5 –692 737 339 637

–218 – 481 –310 –87 – 411 0 –63 –122 35 –183 –184

498 2 207 – 436 802 201 1 209 –68 –814 771 155 453

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

33

1


Tabell 1 – Resultaträkning 2008, kr per invånare

Län

1

Kommun

Kommunen Verksamhetens intäkter kostnader

Avskriv- Verksam- Skatteningar hetens intäkter nettokostnader

Generella statsbidrag och utjämning

Finansnetto

Resultat ExtraÅrets före ordinära resultat extraposter ordinära poster

Västernorrlands län Härnösand 10 426 Kramfors 14 654 Sollefteå 15 609 Sundsvall 10 336 Timrå 9 706 Ånge 12 660 Örnsköldsvik 11 144 Länet 12 076

–57 171 –61 831 –64 324 –51 814 –52 726 –63 908 –52 770 –57 792

–933 –1 771 –2 144 –1 928 –1 224 –1 335 –1 716 –1 579

– 47 677 – 48 948 –50 860 – 43 407 – 44 245 –52 583 – 43 342 – 47 295

38 476 36 873 35 640 40 341 37 277 35 824 37 045 37 354

9 002 12 590 16 165 3 224 6 204 15 812 6 397 9 913

659 –343 –216 190 –258 1 796 805 376

461 172 729 349 –1 022 849 905 349

0 0 0 0 0 0 0 0

461 172 729 349 –1 022 849 905 349

Jämtlands län Berg Bräcke Härjedalen Krokom Ragunda Strömsund Åre Östersund Länet

11 300 12 809 15 094 9 904 14 027 12 021 16 294 11 693 12 893

–66 394 –68 661 –68 875 –56 213 –66 703 –65 091 –60 115 –53 795 –63 231

–1 491 –2 481 –2 135 –1 968 –2 359 –2 216 –1 646 –1 969 –2 033

–56 585 –58 333 –55 915 – 48 277 –55 034 –55 286 – 45 466 – 44 070 –52 371

32 169 34 263 33 814 33 317 35 212 33 877 31 879 36 949 33 935

23 465 25 536 21 287 16 156 20 589 22 803 15 493 8 023 19 169

819 –1 130 1 905 –165 –1 233 208 10 389 100

–131 336 1 091 1 032 – 466 1 602 1 916 1 291 834

0 –2 439 0 0 0 0 0 0 –305

–131 –2 103 1 091 1 032 – 466 1 602 1 916 1 291 529

Västerbottens län Bjurholm 14 643 Dorotea 15 394 Lycksele 17 650 Malå 15 267 Nordmaling 12 611 Norsjö 15 497 Robertsfors 12 119 Skellefteå 18 551 Sorsele 26 639 Storuman 12 111 Umeå 11 901 Vilhelmina 19 395 Vindeln 11 286 Vännäs 25 146 Åsele 24 927 Länet 16 876

–63 187 –70 746 –71 755 –64 593 –60 377 –67 283 –59 219 –59 749 –79 712 –62 278 –50 708 –75 405 –61 584 –71 801 –79 125 –66 501

–2 423 –5 741 –2 791 –1 976 –2 185 –1 775 –2 498 –2 070 –2 726 –3 327 –2 062 –2 216 –2 305 –2 600 –2 976 –2 645

–50 967 –61 093 –56 896 –51 302 – 49 951 –53 562 – 49 598 – 43 268 –55 799 –53 495 – 40 869 –58 225 –52 603 – 49 255 –57 173 –52 270

32 128 34 922 35 635 37 760 35 522 35 141 34 561 36 809 33 998 34 227 37 741 32 128 34 238 35 631 32 940 34 892

19 946 27 431 16 939 14 386 14 211 18 153 14 869 9 966 23 662 20 789 3 292 24 052 18 221 15 508 27 298 17 915

–1 044 –529 262 380 –349 880 –610 4 034 –1 246 –1 102 177 –193 – 481 –1 878 –155 –124

63 731 – 4 059 1 223 –567 613 –779 7 542 614 419 340 –2 238 –626 6 2 910 413

–1 157 0 0 0 0 0 0 0 –125 0 0 0 0 0 0 –85

–1 093 731 – 4 059 1 223 –567 613 –779 7 542 490 419 340 –2 238 –626 6 2 910 327

34

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Tabell 1 – Resultaträkning 2008, kr per invånare

Län Kommun

Koncernen Verksamhetens intäkter kostnader

Avskrivningar

Verksamhetens nettokostnader

Skatteintäkter o gen. statsbidrag

Finansnetto

Resultat före extraordinära poster

ExtraÅrets ordinära resultat poster o skattekostnader

Västernorrlands län Härnösand 25 977 Kramfors 23 718 Sollefteå 20 747 Sundsvall 23 204 Timrå 16 167 Ånge 18 821 Örnsköldsvik 25 754 Länet 22 055

–68 101 –67 737 –68 197 –60 818 –57 042 –66 343 –63 686 –64 561

–3 289 –3 616 –2 946 –3 829 –2 267 –2 925 –3 223 –3 156

– 45 413 – 47 636 –50 396 – 41 444 – 43 142 –50 447 – 41 155 – 45 662

47 478 49 463 51 805 43 565 43 481 51 636 43 442 47 267

–1 625 –1 896 –1 035 –1 920 –1 206 – 419 –1 547 –1 378

440 –69 374 201 –867 771 739 227

–179 –6 0 29 –67 –2 64 –23

261 –75 374 231 –934 768 803 204

Jämtlands län Berg Bräcke Härjedalen Krokom Ragunda Strömsund Åre Östersund Länet

20 830 14 582 40 998 15 254 14 028 17 660 16 698 34 393 21 805

–70 465 –70 619 –86 655 –59 599 –66 703 –69 127 –58 963 –68 892 –68 878

– 4 018 – 4 132 –5 583 –2 911 –2 359 –3 447 –2 895 –5 980 –3 916

–53 652 –60 169 –51 240 – 47 256 –55 034 –54 914 – 45 160 – 40 479 –50 988

55 634 59 799 55 101 49 473 55 801 56 680 47 372 44 972 53 104

–2 395 –1 590 –729 –1 110 –1 233 –176 –1 833 –1 103 –1 271

– 413 –1 960 3 132 1 107 – 466 1 590 379 3 389 845

145 –184 –759 0 0 –7 0 –53 –107

–268 –2 145 2 373 1 107 – 466 1 583 379 3 337 738

Västerbottens län Bjurholm 14 651 Dorotea 20 624 Lycksele 23 491 Malå 18 133 Nordmaling 14 100 Norsjö 16 683 Robertsfors 13 416 Skellefteå 67 817 Sorsele 26 639 Storuman 39 934 Umeå 34 133 Vilhelmina 26 518 Vindeln 14 192 Vännäs 25 953 Åsele 31 458 Länet 25 849

–63 194 –72 708 –73 656 –65 615 –60 200 –67 209 –60 527 –96 772 –79 712 –89 919 –67 050 –80 748 –62 858 –72 201 –83 735 –73 074

–2 423 –7 269 –5 891 –3 497 –2 609 –2 252 –2 610 –8 479 –2 726 –3 623 –5 276 –2 729 –2 877 –2 758 – 4 637 –3 977

–50 967 –59 353 –56 055 –50 979 – 48 709 –52 778 – 49 722 –37 433 –55 799 –53 608 –38 194 –56 960 –51 543 – 49 006 –56 914 –51 201

52 074 62 353 52 574 52 146 49 733 53 294 49 430 46 775 57 660 55 016 41 033 56 180 52 459 51 139 60 238 52 807

–1 044 –1 835 –705 –1 156 –963 –52 –788 –2 780 –1 246 –1 255 –2 346 –1 461 –1 399 –2 115 –1 175 –1 355

64 1 165 – 4 186 11 61 465 –1 080 6 562 614 152 493 –2 240 – 483 18 2 149 251

–1 157 0 144 0 –223 3 0 –60 –125 –4 – 43 0 141 0 0 –88

–1 093 1 165 – 4 042 11 –162 468 –1 080 6 502 490 148 450 –2 240 –342 18 2 149 163

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

35

1


Tabell 1 – Resultaträkning 2008, kr per invånare

Län

1

Kommun

Kommunen Verksamhetens intäkter kostnader

Norrbottens län Arjeplog 25 642 Arvidsjaur 24 726 Boden 12 860 Gällivare 13 080 Haparanda 14 068 Jokkmokk 18 401 Kalix 12 028 Kiruna 9 461 Luleå 12 252 Pajala 15 828 Piteå 9 284 Älvsbyn 13 922 Överkalix 17 297 Övertorneå 18 176 Länet 15 502

–75 426 –74 975 –61 315 –61 279 –57 623 –68 023 –57 122 –57 644 –53 590 –71 614 –50 534 –61 126 –70 290 –71 897 –63 747

Avskriv- Verksam- Skatteningar hetens intäkter nettokostnader

–3 654 –2 261 –2 394 –2 071 –2 376 –3 149 –2 342 –2 131 –2 866 –2 409 –1 611 –2 424 –2 427 –2 955 –2 505

–53 438 –52 510 –50 848 –50 269 – 45 932 –52 772 – 47 436 –50 314 – 44 203 –58 194 – 42 862 – 49 628 –55 420 –56 677 –50 750

33 602 35 417 37 484 40 592 30 411 34 748 35 884 41 724 38 706 33 307 37 262 34 436 34 660 31 154 35 671

36

Generella statsbidrag och utjämning

18 541 17 442 12 588 10 768 17 204 18 771 12 265 8 685 6 133 25 721 5 927 16 598 21 435 25 785 15 562

Finansnetto

–770 –167 109 158 –1 179 –738 –776 –77 – 406 –709 565 –692 –502 –574 – 411

Resultat ExtraÅrets före ordinära resultat extraposter ordinära poster

–2 064 182 –667 1 248 504 10 –63 17 231 124 892 714 174 –312 71

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –326 0 0 –23

–2 064 182 –667 1 248 504 10 –63 17 231 124 892 387 174 –312 47

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Tabell 1 – Resultaträkning 2008, kr per invånare

Län Kommun

Norrbottens län Arjeplog Arvidsjaur Boden Gällivare Haparanda Jokkmokk Kalix Kiruna Luleå Pajala Piteå Älvsbyn Överkalix Övertorneå Länet

Koncernen Verksamhetens intäkter kostnader

32 224 36 123 29 830 20 734 17 816 25 529 15 659 19 863 31 198 18 909 25 291 21 518 22 197 22 119 24 215

–81 030 –82 047 –69 899 –66 659 –59 781 –72 808 –58 717 –65 486 –68 266 –73 916 –60 292 –66 133 –73 704 –74 272 –69 501

Avskrivningar

Verksamhetens nettokostnader

– 4 263 – 4 604 – 4 561 –3 285 –2 932 – 4 367 –3 185 – 4 052 – 4 779 –3 221 –3 736 –3 990 –3 233 –3 723 –3 852

–53 069 –50 528 – 44 631 – 49 211 – 44 897 –51 646 – 46 242 – 49 674 – 41 847 –58 228 –38 737 – 48 606 –54 739 –55 876 – 49 138

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

Skatteintäkter o gen. statsbidrag

Finansnetto

Resultat före extraordinära poster

52 143 52 859 50 072 51 360 47 615 53 519 48 149 50 409 44 839 59 028 43 189 51 034 56 095 56 939 51 232

–1 828 –2 436 –1 135 –908 –1 961 –1 997 –1 916 –1 092 –1 886 –1 509 –1 114 –2 115 –1 259 –1 449 –1 615

–2 753 –104 4 305 1 240 757 –124 –9 –358 1 106 –709 3 338 314 97 –385 480

37

ExtraÅrets ordinära resultat poster o skattekostnader

–2 –18 – 43 –3 1 0 –25 –2 –143 0 –58 –179 67 44 –26

–2 755 –123 4 262 1 238 759 –124 –33 –360 963 –709 3 280 135 164 –341 454

1


Tabell 1 – Resultaträkning 2008, kr per invånare

Län

1

Kommun

Kommunen Verksamhetens intäkter kostnader

Avskriv- Verksam- Skatteningar hetens intäkter nettokostnader

Generella statsbidrag och utjämning

Finansnetto

Resultat ExtraÅrets före ordinära resultat extraposter ordinära poster

Hela riket vägt medelvärde 11 555 ovägt medelvärde 11 799

–51 315 –53 611

–1 630 –1 830

– 41 391 – 43 642

35 614 34 983

6 258 9 108

277 –109

760 341

–88 –8

670 331

Folkmängd 0– 4 999 5 000–9 999 10 000–14 999 15 000–19 999 20 000–29 999 30 000– 49 999 50 000–99 999 100 000–199 999 200 000–799 999

17 282 12 377 11 391 11 760 10 834 10 889 11 711 11 219 12 034

–65 772 –56 640 –53 527 –53 029 –51 545 –50 479 –50 978 –50 104 –50 389

–2 703 –1 931 –1 759 –1 844 –1 796 –1 733 –1 664 –1 705 –1 265

–51 193 – 46 194 – 43 895 – 43 113 – 42 507 – 41 323 – 40 930 – 40 590 –39 620

34 567 34 027 34 430 34 744 35 389 36 542 36 029 35 368 35 153

17 450 12 582 9 867 8 790 7 521 5 235 5 413 5 682 5 186

–353 –394 –70 –244 –296 –78 478 529 673

470 21 332 175 108 375 995 989 1 392

–98 –121 –6 0 142 7 12 154 – 441

372 –100 325 175 250 383 1 003 1 144 951

12 034 9 730 11 513 10 187 15 438 11 329 12 064 Övr 12 500–25 000 12 181 Övr <12 500 inv. 11 981

–50 389 – 47 433 –51 385 –50 359 –64 830 –52 554 –52 906 –54 557 –54 631

–1 265 –1 512 –1 729 –1 637 –2 451 –1 930 –1 852 –1 799 –1 718

–39 620 –39 215 – 41 601 – 41 809 –51 844 – 43 155 – 42 695 – 44 176 – 44 368

35 153 37 833 35 735 34 488 33 889 34 719 34 602 34 806 33 822

5 186 2 171 6 314 7 817 18 272 8 587 8 351 9 856 11 210

673 –101 634 –155 –309 –278 –37 –160 –328

1 392 688 1 082 340 7 –125 226 326 336

– 441 151 57 –9 –103 –116 18 –1 0

951 839 1 140 330 –96 –242 240 325 336

Total kommunal skattesats 28,89–30,49 11 137 –50 193 30,50–30,99 10 905 – 49 552 31,00–31,49 10 563 –50 354 31,50–31,99 12 231 –54 017 32,00–32,49 11 546 –52 894 32,50–32,99 12 185 –55 421 33,00–33,49 13 458 –60 146 33,50–34,09 15 382 –65 938

–1 554 –1 829 –1 782 –1 897 –1 815 –1 767 –2 121 –1 875

– 40 611 – 40 476 – 41 573 – 43 683 – 43 163 – 45 004 – 48 809 –52 432

35 228 33 844 34 316 35 148 35 077 35 777 34 779 36 450

5 810 7 187 7 683 8 992 8 506 9 622 14 582 16 269

165 8 73 –264 –215 30 – 455 630

593 563 499 193 205 425 100 918

51 32 18 1 0 –38 –104 0

644 596 518 194 205 387 –8 918

Skattesats till kommun 17,12–19,99 10 094 20,00–20,49 11 504 20,50–20,99 10 779 21,00–21,49 10 898 21,50–21,99 11 743 22,00–22,49 12 263 22,50–22,99 14 086 23,00–23,64 14 060

–1 482 –1 670 –1 875 –1 772 –1 832 –1 888 –2 137 –1 975

–38 191 –39 586 – 40 991 – 42 304 – 43 818 – 45 650 – 48 974 –51 282

36 584 32 742 33 333 34 693 35 117 35 848 35 043 35 278

2 293 7 250 7 969 7 993 8 946 10 385 14 536 16 639

13 349 153 –177 –213 –146 –367 11

699 755 465 204 31 437 237 663

48 28 17 19 0 – 46 –34 –243

748 784 483 223 31 391 202 403

Kommungrupp Storstäder Förortskommuner Större städer Pendlingskom. Glesbygdskom. Varuprod. kom. Övr >25 000 inv.

– 46 803 – 49 420 – 49 895 –51 431 –53 729 –56 025 –60 923 –63 367

38

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Tabell 1 – Resultaträkning 2008, kr per invånare

Län Kommun

Koncernen Verksamhetens intäkter kostnader

Avskrivningar

Verksamhetens nettokostnader

Skatteintäkter o gen. statsbidrag

Finansnetto

Resultat före extraordinära poster

ExtraÅrets ordinära resultat poster o skattekostnader

Hela riket vägt medelvärde 25 159 ovägt medelvärde 20 069

–59 827 –59 055

–3 551 –3 150

–38 220 – 42 136

41 607 44 095

–1 403 –1 353

1 985 605

–379 –67

1 605 538

Folkmängd 0– 4 999 5 000– 9 999 10 000– 14 999 15 000– 19 999 20 000– 29 999 30 000– 49 999 50 000– 99 999 100 000–199 999 200 000–799 999

20 819 17 927 17 735 19 198 19 064 19 652 25 822 34 103 31 358

–68 038 –60 428 –57 646 –57 806 –56 603 –55 691 –60 687 –67 283 –61 799

–3 442 –2 864 –2 891 –2 989 –3 221 –3 234 –3 647 – 4 304 – 4 036

–50 661 – 45 365 – 42 802 – 41 596 – 40 761 –39 273 –38 511 –37 484 –34 477

52 017 46 609 44 297 43 534 42 910 41 777 41 393 41 050 40 339

–1 145 –1 315 –1 171 –1 327 –1 588 –1 428 –1 497 –1 567 –1 156

210 –70 323 609 562 1 076 1 384 1 998 4 705

–93 –88 –32 –60 26 –59 –92 –141 –1 203

117 –158 291 549 588 1 016 1 292 1 856 3 500

31 358 15 716 32 145 14 863 21 518 19 685 22 247 Övr 12 500–25 000 19 832 Övr <12 500 inv. 17 315

–61 799 –50 416 –66 281 –53 081 –68 882 –58 373 –59 613 –59 572 –58 292

– 4 036 –2 678 – 4 330 –2 603 –3 534 –3 234 –3 472 –3 031 –2 549

–34 477 –37 378 –38 467 – 40 820 –50 898 – 41 922 – 40 838 – 42 772 – 43 526

40 339 40 004 42 049 42 305 52 161 43 306 42 952 44 662 45 032

–1 156 –1 277 –1 810 –1 151 –1 391 –1 457 –1 366 –1 375 –1 110

4 705 1 349 1 772 332 –128 –72 747 516 396

–1 203 88 –167 5 –79 –169 –69 –58 –19

3 500 1 437 1 604 338 –207 –242 677 458 377

Total kommunal skattesats 28,89–30,49 19 539 –55 429 30,50–30,99 19 789 –55 701 31,00–31,49 18 979 –55 747 31,50–31,99 19 601 –58 789 32,00–32,49 20 372 –58 699 32,50–32,99 22 335 –62 394 33,00–33,49 19 452 –64 301 33,50–34,09 17 408 –66 412

–2 817 –3 086 –3 211 –3 086 –3 157 –3 404 –3 165 –2 874

–38 706 –38 998 –39 979 – 42 274 – 41 484 – 43 463 – 48 014 –51 878

41 038 41 031 41 999 44 140 43 583 45 399 49 532 52 719

–936 –1 152 –1 170 –1 433 –1 585 –1 524 –1 385 –604

1 395 880 850 433 513 412 132 238

–149 –102 –26 –26 –74 –68 –74 1

1 246 778 823 406 439 343 57 239

Skattesats till kommun 17,12–19,99 16 732 20,00–20,49 24 760 20,50–20,99 19 402 21,00–21,49 18 350 21,50–21,99 19 527 22,00–22,49 22 205 22,50–22,99 20 934 23,00–23,64 18 937

–2 674 –3 303 –3 166 –3 045 –3 180 –3 327 –3 295 –3 076

–36 159 –37 284 –39 651 – 41 061 – 42 212 – 44 163 – 47 843 –51 668

38 877 39 992 41 302 42 686 44 063 46 233 49 579 52 905

–1 090 –1 184 –1 042 –1 292 –1 604 –1 478 –1 409 –1 025

1 627 1 524 609 333 247 592 326 212

–95 –182 –52 –17 –63 –63 –67 – 41

1 532 1 342 557 315 183 528 259 171

Kommungrupp Storstäder Förortskommuner Större städer Pendlingskom. Glesbygdskom. Varuprod. kom. Övr >25 000 inv.

–50 217 –58 740 –55 887 –56 367 –58 559 –63 041 –65 483 –67 529

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

39

1


Tabell 2 – Balansräkning 2008 2

Balansräkningen visar vilka tillgångar och skulder kommunen har vid årets slut. Tillgångarna delas grovt upp i anläggningstillgångar och omsättningstillgångar. Skulderna delas upp i avsättningar, långfristiga och kortfristiga skulder. Skillnaden mellan tillgångar och skulder benämns som Eget kapital och kan beskrivas som kommunens bokförda nettoförmögenhet. Den förändring som sker av det Egna kapitalet under ett år är i princip liktydigt med resultatnivån Årets resultat som redovisas i resultaträkningen. I de jämförelsetal som redovisas har vi för kommunen Gotland uppskattat att 65 procent av tillgångarna och skulderna tillhör den kommunala verksamheten. För Gotlands koncern är den landstingskommunala verksamheten medräknad i sin helhet.

Definitioner Materiella anläggningstillgångar Här redovisas mark, byggnader, tekniska anläggningar, maskiner, inventarier. Tillgångarna ska värderas efter anskaffningsvärdet minus planenliga avskrivningar. Förekommande immateriella anläggningstillgångar ingår också i denna summa. Finansiella anläggningstillgångar Här redovisas värdepapper som förvärvats för långfristig placering samt långfristiga fordringar. Omsättningstillgångar Här redovisas förråd, kundfordringar, kortfristiga placeringar, likvida medel samt övriga kortfristiga tillgångar. Eget kapital Eget kapital är summan av tillgångar minus skulder och avsättningar. Avsättningar för pensioner och löneskatt Här redovisas pensionsskulden och särskild löneskatt enligt blandad modell för kommunens avtalspensioner. Därutöver redovisas även andra pensionsliknande skulder här, till exempel garantipensioner.

40

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


I koncernbalansräkningen har denna rubrik slagits ihop med rubriken ”Andra avsättningar”. Företagens pensionsskuld är inte beräknad enligt blandad modell, hela pensionsskulden ingår för dem. Andra avsättningar Här redovisas sådana skulder som har en oklar förfallotid eller viss osäkerhet vad gäller storlek. Långfristiga skulder Här redovisas långfristiga skulder, det vill säga skulder som förfaller till betalning senare än ett år från bokslutsdagen. Kortfristiga skulder Här redovisas de skulder som förfaller till betalning inom ett år från bokslutsdagen. Pensionsförpliktelser och löneskatt som ej redovisas i balansräkning Här anges det pensionsåtagande som kommunen har till sin nuvarande och tidigare personal som är intjänade före år 1998 och som enligt redovisningslagen inte ska redovisas i balansräkningen. Övriga borgens- och ansvarsförbindelser Här anges de borgens- och ansvarsförbindelser som kommunen påtagit sig. Vanligtvis är de riktade till kommunala företag samt småhusoch egnahemsägare.

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

41

2


Tabell 2 – Balansräkning 2008, kr per invånare

Län Kommun

2

Kommunen Anläggningstillgångar materiella finansiella

Omsättningstillgångar

Eget kapital

Avsättning för pensioner och löneskatt

Andra avsättningar

Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder

Stockholms län Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Länet

34 501 41 315 34 073 10 035 9 931 26 242 34 324 31 777 24 675 42 883 31 376 44 128 30 654 25 839 17 910 52 782 31 794 9 751 24 746 27 067 23 173 18 415 24 365 48 064 13 189 10 261 27 818

24 372 684 386 13 211 25 553 6 701 17 661 1 665 34 114 47 682 7 263 1 718 1 128 26 067 41 855 6 712 21 524 122 841 1 945 2 142 3 652 15 737 387 360 6 834 7 166 16 898

4 410 15 205 3 978 7 411 11 764 5 661 4 396 2 829 7 731 12 573 13 558 2 371 3 005 8 965 6 119 50 555 18 959 9 168 3 793 14 853 2 137 18 373 8 111 2 342 8 366 3 590 9 624

38 149 39 619 7 471 10 586 31 934 24 549 41 359 20 335 25 572 53 025 22 352 24 303 16 772 50 128 55 658 59 500 50 958 31 580 13 494 33 497 20 067 22 231 24 686 5 798 13 269 9 375 28 703

3 155 1 881 2 574 3 904 2 564 2 119 2 040 2 226 1 928 3 881 2 447 1 829 3 404 1 854 2 061 3 424 1 882 1 783 2 332 2 064 2 547 2 490 1 992 1 328 2 231 1 564 2 366

258 0 0 27 0 22 0 0 3 0 14 0 451 8 466 8 532 3 579 0 1 358 0 261 156 0 0 0 0 582

11 467 6 460 19 043 8 882 4 006 3 705 4 639 7 307 22 048 38 343 19 687 12 031 3 295 19 81 7 365 7 474 51 425 8 266 2 412 0 13 831 3 37 266 2 007 2 861 11 305

10 254 9 244 9 349 7 258 8 744 8 209 8 343 6 403 16 969 7 889 7 697 10 054 10 865 8 862 7 618 31 228 8 384 56 972 5 034 6 089 6 087 13 817 6 182 6 374 10 882 7 217 11 386

Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby Östhammar Länet

25 422 6 108 36 766 7 292 32 232 35 034 19 493 35 419 24 721

11 817 17 467 1 569 39 130 3 608 19 200 12 161 1 154 13 263

7 171 5 289 2 491 6 193 3 514 5 140 6 083 3 142 4 878

31 951 10 068 6 105 31 452 21 357 30 591 11 215 23 246 20 748

1 699 3 700 1 777 337 1 410 1 972 1 486 1 412 1 724

0 0 0 0 95 216 124 154 74

2 868 6 724 25 211 9 117 7 788 9 080 15 901 3 943 10 079

7 892 8 372 7 733 11 709 8 704 17 515 9 011 10 960 10 237

42

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Tabell 2 – Balansräkning 2008, kr per invånare

Län Kommun

Koncernen Borgensförbindelser Anläggningstillgångar pensionsför- övriga materiella finanpliktel. o löne- borgens- o siella skatt ej redov. ansvarsi balansräkn. förbindelser

Omsätt- Eget Avsätt- Långningskapital ningar fristiga tillgångar totalt skulder

Stockholms län Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Länet

19 683 17 344 16 953 18 338 18 225 23 925 18 807 17 424 20 355 18 034 20 877 18 056 22 102 17 674 18 537 18 853 17 164 21 038 18 204 21 834 24 063 22 711 17 186 13 276 13 768 17 649 18 926

21 100 1 970 16 677 19 521 74 086 23 255 4 538 289 17 693 838 16 772 12 265 31 924 3 514 39 523 2 448 70 401 17 457 38 635 4 887 18 645 44 128 5 777 4 318 37 327 52 046 22 309

68 151 42 232 51 945 41 740 98 476 60 207 40 697 34 150 55 266 79 646 64 599 44 128 77 100 66 802 52 650 126 037 137 554 128 590 61 389 27 606 70 370 70 293 25 294 48 064 63 508 69 534 65 616

7 021 684 333 476 10 128 6 290 20 185 701 487 12 466 2 420 1 718 188 8 362 32 744 4 808 10 444 2 481 883 371 1 260 1 274 331 360 1 162 1 402 4 961

7 181 13 588 4 392 8 674 12 488 5 992 7 625 2 959 10 174 13 243 14 714 2 371 4 297 11 447 10 673 9 079 32 903 22 807 5 292 19 599 9 974 23 826 8 241 2 342 8 292 6 319 10 711

Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby Östhammar Länet

17 723 19 757 16 856 9 917 23 924 20 310 23 348 22 105 19 243

26 697 20 284 35 386 2 348 33 751 3 126 12 345 24 609 19 818

62 923 42 874 78 490 46 230 69 636 67 483 61 037 62 528 61 400

680 1 217 148 368 347 3 289 769 736 944

6 186 6 997 5 793 9 252 5 548 4 757 8 160 3 829 6 315

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

43

26 750 5 052 38 696 1 880 8 856 2 987 11 817 5 515 22 358 8 170 30 899 2 981 48 016 2 048 20 843 2 662 23 155 3 530 53 432 4 182 26 284 2 601 24 303 1 829 24 917 3 901 49 962 3 911 44 211 4 736 95 794 15 389 38 213 5 481 13 929 6 505 16 900 4 571 30 078 2 338 48 499 3 313 23 590 3 872 24 975 1 994 5 798 1 328 15 720 2 521 10 863 2 235 29 956 4 059

28 814 9 969 8 892 25 645 21 354 27 063 28 332 25 100 21 896

2 846 3 700 1 775 4 801 1 717 2 398 2 766 1 806 2 726

Kortfristiga skulder

22 547 6 502 34 943 24 708 78 505 30 060 10 039 7 307 20 181 38 343 43 544 12 031 38 356 20 461 27 914 7 920 111 148 55 090 39 793 7 082 19 452 53 109 503 37 266 43 517 54 280 32 485

28 004 9 426 9 884 8 850 12 059 8 549 8 404 6 998 19 061 9 398 9 304 10 054 14 411 12 277 19 206 20 821 26 059 78 354 6 300 8 078 10 340 14 822 6 394 6 374 11 204 9 877 14 789

28 262 26 907 64 497 13 260 41 235 21 375 26 071 27 477 31 136

9 867 10 512 9 267 12 144 11 225 24 693 12 797 12 710 12 902

2


Tabell 2 – Balansräkning 2008, kr per invånare

Län Kommun

2

Kommunen Anläggningstillgångar materiella finansiella

Omsättningstillgångar

Eget kapital

Avsättning för pensioner och löneskatt

Andra avsättningar

Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder

Södermanlands län Eskilstuna 26 914 Flen 29 235 Gnesta 6 234 Katrineholm 21 815 Nyköping 20 305 Oxelösund 21 965 Strängnäs 22 097 Trosa 25 015 Vingåker 32 254 Länet 22 870

22 804 1 168 21 915 15 510 11 469 34 469 50 719 6 037 1 135 18 358

6 941 8 208 5 827 7 951 8 893 4 046 5 590 5 686 2 993 6 237

15 808 27 889 24 687 29 678 25 115 19 522 9 163 21 157 7 960 20 109

482 1 707 815 2 766 3 100 1 197 2 188 3 016 101 1 708

0 1 842 1 359 0 0 0 3 567 1 570 668 1 001

31 138 0 0 2 173 3 155 31 830 54 909 1 350 17 605 15 796

9 231 7 173 7 115 10 659 9 297 7 931 8 579 9 645 10 048 8 853

Östergötlands län Boxholm 20 836 Finspång 29 979 Kinda 18 782 Linköping 9 337 Mjölby 42 294 Motala 30 805 Norrköping 28 618 Söderköping 24 185 Vadstena 24 931 Valdemarsvik 29 279 Ydre 38 123 Åtvidaberg 21 261 Ödeshög 31 056 Länet 26 884

2 836 21 870 1 078 72 220 787 994 45 605 2 081 1 719 4 985 3 076 1 392 3 662 12 485

4 259 3 105 10 602 17 622 4 305 3 272 20 043 3 833 8 315 4 960 9 293 7 483 7 194 8 022

9 333 18 203 18 724 72 707 19 424 21 479 45 583 4 953 17 100 15 343 29 344 1 594 13 973 22 135

1 340 2 051 307 1 852 2 198 818 1 755 271 1 416 3 033 0 538 347 1 225

1 133 87 3 983 1 289 86 822 422 100 119 946 1 022 113 345 805

8 223 26 956 189 3 306 16 723 3 743 26 250 17 528 6 337 10 965 13 518 17 974 18 785 13 115

7 902 7 657 7 259 20 025 8 955 8 209 20 256 7 247 9 993 8 937 6 608 9 917 8 462 10 110

Jönköpings län Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Vetlanda Värnamo Länet

810 18 255 529 1 202 2 560 1 468 24 231 7 064 1 059 8 623 8 291 6 583 1 142 6 294

5 460 4 768 5 067 4 134 2 762 3 577 5 951 3 002 6 165 5 559 5 078 5 222 10 348 5 161

11 429 17 712 28 645 26 847 18 358 21 522 6 924 19 104 21 704 26 357 37 145 19 349 31 764 22 066

289 276 404 91 1 997 1 693 2 195 632 193 760 1 063 482 464 811

0 184 581 2 692 363 389 0 155 60 520 913 298 4 517 821

10 486 9 570 0 10 147 12 350 4 002 34 505 11 845 13 645 4 964 957 12 058 48 9 583

8 146 8 497 8 409 7 812 6 471 8 371 7 883 6 781 12 915 8 813 8 784 9 347 8 242 8 498

24 080 13 216 32 443 42 253 34 217 30 932 21 325 28 451 41 293 27 232 35 493 29 729 33 545 30 324

44

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Tabell 2 – Balansräkning 2008, kr per invånare

Län Kommun

Koncernen Borgensförbindelser Anläggningstillgångar pensionsför- övriga materiella finanpliktel. o löne- borgens- o siella skatt ej redov. ansvarsi balansräkn. förbindelser

Omsätt- Eget Avsätt- Långningskapital ningar fristiga tillgångar totalt skulder

Södermanlands län Eskilstuna 20 664 Flen 23 529 Gnesta 16 852 Katrineholm 26 871 Nyköping 22 051 Oxelösund 25 711 Strängnäs 18 183 Trosa 13 856 Vingåker 23 004 Länet 21 191

22 399 18 946 63 539 16 702 13 489 10 687 10 945 21 116 28 765 22 954

68 973 51 173 52 010 59 884 48 879 73 129 76 965 64 833 63 258 62 123

225 169 11 721 574 7 504 -1 423 3 704 3 881 1 039 3 044

8 023 9 400 7 705 7 855 8 738 6 614 7 921 6 080 4 579 7 435

Östergötlands län Boxholm Finspång Kinda Linköping Mjölby Motala Norrköping Söderköping Vadstena Valdemarsvik Ydre Åtvidaberg Ödeshög Länet

21 292 24 239 22 338 17 747 24 121 22 387 22 900 21 570 24 039 24 177 21 577 24 565 20 401 22 412

31 315 18 246 23 244 12 166 15 510 19 141 112 11 730 14 020 212 17 555 14 758 18 808 15 140

53 883 68 951 47 883 115 901 74 060 58 632 74 013 40 630 45 294 34 752 57 903 30 051 52 879 58 064

2 155 2 979 772 7 641 1 234 1 073 6 850 1 735 614 311 908 126 1 196 2 123

Jönköpings län Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Vetlanda Värnamo Länet

22 185 25 861 20 632 17 087 18 961 22 551 23 900 24 410 23 603 22 869 19 929 24 442 20 111 22 042

23 086 39 651 15 075 17 146 24 036 43 948 48 17 275 15 755 20 755 17 949 19 804 6 625 20 089

36 097 79 188 55 638 59 081 65 247 84 434 40 565 58 060 57 795 57 451 60 966 57 421 60 933 59 452

810 248 1 087 621 2 577 274 120 803 351 156 7 403 609 908 1 228

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

45

16 898 31 801 24 205 31 579 28 162 26 026 11 308 23 593 10 636 22 690

Kortfristiga skulder

2 181 3 550 2 175 3 319 3 309 6 332 6 802 4 586 767 3 669

46 441 16 740 35 897 20 222 22 537 32 050 57 068 33 658 45 128 34 416

11 701 8 651 9 159 13 193 11 113 13 912 13 412 12 957 12 345 11 827

7 504 6 340 10 888 21 464 6 039 4 406 8 838 4 437 8 986 4 737 10 271 10 716 8 841 8 728

11 859 2 473 21 231 2 753 22 451 4 289 35 288 26 694 27 908 3 628 27 960 2 000 28 738 5 629 8 539 385 19 503 1 534 15 368 3 978 29 498 1 189 1 863 750 14 391 693 20 354 4 307

38 350 43 295 24 027 40 990 37 977 23 674 39 872 28 309 19 579 11 220 30 260 27 391 36 916 30 912

10 860 10 991 8 776 42 034 11 820 10 477 15 462 9 569 14 278 9 234 8 135 10 889 10 916 13 342

8 382 8 640 6 968 4 884 4 806 6 091 7 558 4 673 6 146 10 416 5 955 8 640 12 251 7 339

9 628 15 657 35 999 26 879 22 763 28 007 2 487 22 812 22 922 31 051 39 381 20 008 39 206 24 369

21 338 48 951 15 242 25 854 38 238 46 241 32 581 29 762 26 661 22 803 18 350 31 197 18 286 28 885

12 504 22 232 10 710 8 967 8 130 13 073 10 980 8 624 14 236 11 334 14 313 12 982 10 484 12 198

1 819 1 236 1 742 2 886 3 499 3 478 2 195 2 338 473 2 835 2 280 2 483 6 116 2 568

2


Tabell 2 – Balansräkning 2008, kr per invånare

Län Kommun

2

Kommunen Anläggningstillgångar materiella finansiella

Omsättningstillgångar

Eget kapital

Avsättning för pensioner och löneskatt

Andra avsättningar

Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder

Kronobergs län Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd Uppvidinge Växjö Älmhult Länet

26 270 41 299 34 322 28 893 35 355 31 869 15 986 40 985 31 872

14 497 21 931 17 366 3 780 1 417 626 19 247 1 606 10 059

6 766 9 171 3 660 28 394 6 382 10 528 7 504 5 592 9 750

23 823 24 480 42 787 46 581 23 940 23 817 29 654 30 970 30 757

264 242 277 1 946 139 1 884 1 469 265 811

0 1 704 355 774 1 043 1 114 511 1 224 841

13 289 32 904 3 701 1 782 6 799 4 092 1 686 7 138 8 924

10 157 13 071 8 228 9 984 11 233 12 116 9 417 8 586 10 349

Kalmar län Borgholm Emmaboda Hultsfred Högsby Kalmar Mönsterås Mörbylånga Nybro Oskarshamn Torsås Vimmerby Västervik Länet

33 912 18 353 26 148 31 004 27 661 34 665 43 856 39 080 39 795 11 675 36 924 27 041 30 843

355 4 752 1 639 14 477 2 746 4 288 586 3 323 66 766 15 798 20 775 24 574 13 340

3 010 5 091 9 841 12 770 5 722 14 243 10 031 7 825 24 297 8 104 12 728 4 758 9 868

11 874 15 763 15 447 8 489 20 846 37 103 20 712 18 620 78 243 16 800 39 300 17 922 25 093

2 489 2 105 1 759 1 580 1 552 682 995 1 125 2 240 950 1 292 1 580 1 529

0 234 0 1 855 887 1 176 74 0 1 737 314 622 317 601

16 295 3 208 9 032 23 373 4 552 5 612 24 261 22 429 40 252 9 002 18 648 27 651 17 026

6 619 6 886 11 390 22 954 8 292 8 623 8 431 8 054 8 386 8 511 10 565 8 903 9 801

Gotlands län Gotland* Länet

32 598 32 598

1 563 1 563

4 550 4 550

17 874 17 874

3 063 3 063

993 993

8 759 8 759

8 022 8 022

Blekinge län Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg Länet

27 683 25 504 23 828 38 008 19 446 26 894

13 167 41 298 22 938 12 514 13 869 20 757

5 421 6 105 3 481 2 402 8 077 5 097

28 835 16 958 21 378 17 306 28 478 22 591

257 1 273 4 148 738 244 1 332

0 12 0 332 50 79

8 305 44 867 17 191 25 459 1 445 19 453

8 874 9 797 7 530 9 089 11 175 9 293

*Den primärkommunala delen har beräknats enligt definition på sidan 40.

46

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Tabell 2 – Balansräkning 2008, kr per invånare

Län Kommun

Koncernen Borgensförbindelser Anläggningstillgångar pensionsför- övriga materiella finanpliktel. o löne- borgens- o siella skatt ej redov. ansvarsi balansräkn. förbindelser

Omsätt- Eget Avsätt- Långningskapital ningar fristiga tillgångar totalt skulder

Kortfristiga skulder

Kronobergs län Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd Uppvidinge Växjö Älmhult Länet

22 705 21 498 21 799 24 448 22 511 24 625 20 984 19 691 22 283

43 869 37 497 20 902 1 317 32 787 7 987 58 408 13 125 26 987

79 539 95 867 66 305 35 896 66 764 41 447 110 275 64 861 70 119

8 954 15 619 6 094 62 1 697 2 706 967 1 576 4 709

10 548 11 249 5 124 30 592 8 533 13 351 6 703 4 173 11 284

23 344 23 931 38 903 48 623 28 904 26 023 31 767 36 217 32 214

1 156 2 763 2 470 2 754 2 361 3 091 6 089 1 920 2 826

58 687 81 748 25 252 4 339 32 243 14 064 42 010 22 762 35 138

15 854 14 293 10 898 10 834 13 486 14 326 38 079 9 711 15 935

Kalmar län Borgholm Emmaboda Hultsfred Högsby Kalmar Mönsterås Mörbylånga Nybro Oskarshamn Torsås Vimmerby Västervik Länet

19 580 21 410 26 528 26 226 20 684 19 946 19 065 23 139 27 398 20 628 21 793 23 595 22 499

22 312 54 253 23 956 155 45 401 25 441 27 838 19 641 536 20 148 18 753 129 21 547

67 468 81 160 52 074 49 661 92 237 67 880 74 994 72 917 114 622 52 318 76 445 55 873 71 471

828 3 730 2 646 94 847 109 283 90 391 240 347 74 807

7 123 6 355 10 874 12 978 11 830 16 459 14 091 8 013 26 389 12 125 14 751 5 518 12 209

17 862 18 209 21 066 11 933 22 480 40 247 23 022 24 088 83 268 18 160 38 493 19 294 28 177

4 791 4 538 2 035 3 569 4 492 2 429 875 2 165 5 010 1 794 4 436 1 985 3 177

42 062 60 604 29 366 23 373 62 693 30 944 54 091 45 503 41 088 32 038 37 078 29 233 40 673

10 704 7 894 13 127 23 858 15 249 10 828 11 380 9 264 12 036 12 691 11 536 10 953 12 460

Gotlands län Gotland* Länet

29 206 29 206

11 002 11 002

Blekinge län Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg Länet

22 578 23 212 25 746 22 073 19 713 22 664

28 716 1 187 54 394 47 037 21 536 30 574

75 198 67 855 95 303 101 930 52 049 78 467

268 364 286 205 526 330

11 031 7 295 6 785 4 453 9 455 7 803

28 265 16 021 12 825 19 462 18 655 19 046

1 866 3 404 7 234 2 550 870 3 185

41 299 44 052 70 634 72 822 25 100 50 781

15 067 12 037 11 681 11 754 17 405 13 589

*Den primärkommunala delen har beräknats enligt definition på sidan 40.

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

47

2


Tabell 2 – Balansräkning 2008, kr per invånare

Län Kommun

2

Kommunen Anläggningstillgångar materiella finansiella

Omsättningstillgångar

Eget kapital

Avsättning för pensioner och löneskatt

Andra avsättningar

Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder

Skåne län Bjuv Bromölla Burlöv Båstad Eslöv Helsingborg Hässleholm Höganäs Hörby Höör Klippan Kristianstad Kävlinge Landskrona Lomma Lund Malmö Osby Perstorp Simrishamn Sjöbo Skurup Staffanstorp Svalöv Svedala Tomelilla Trelleborg Vellinge Ystad Åstorp Ängelholm Örkelljunga Östra Göinge Länet

24 971 24 861 32 332 34 567 23 041 32 948 28 701 30 427 26 380 29 596 30 183 30 131 15 388 34 946 37 980 25 830 35 882 39 620 24 211 30 923 26 945 36 298 10 873 29 425 26 277 22 675 38 056 30 715 49 286 10 725 31 089 39 584 31 625 29 591

13 106 2 152 13 371 2 570 12 219 48 926 17 707 7 514 5 708 2 585 10 949 14 687 8 737 3 884 12 204 19 616 4 272 12 641 16 222 9 407 13 514 1 565 15 957 5 083 6 202 726 6 041 12 212 17 964 34 594 12 478 25 586 1 323 11 870

2 763 7 032 20 836 1 737 3 875 11 797 4 286 12 106 8 105 5 953 2 955 7 069 6 795 27 912 3 547 3 406 14 173 5 435 3 614 7 747 6 891 6 592 6 219 6 048 4 458 10 417 9 090 7 795 9 087 8 779 6 041 5 482 2 370 7 588

13 316 19 311 51 194 24 568 30 672 76 406 36 583 34 505 25 897 25 317 23 251 39 187 24 119 50 154 41 951 33 079 36 543 37 190 18 443 28 087 23 883 24 395 26 166 19 269 22 778 17 619 31 409 33 458 43 376 20 509 37 734 43 396 22 268 31 395

153 169 357 413 517 686 520 831 237 179 349 310 279 2 014 219 1 952 3 138 362 360 257 110 604 464 189 436 235 2 182 834 639 192 581 458 271 621

0 23 5 670 0 170 793 0 720 29 0 0 609 0 152 634 179 393 0 0 16 193 0 179 422 86 0 25 1 017 0 0 60 0 0 345

19 058 5 721 40 6 562 0 4 519 3 596 5 815 5 648 0 12 024 1 074 0 2 166 2 849 5 195 493 10 772 19 220 8 538 12 116 12 093 171 11 598 7 200 7 428 6 228 7 217 19 323 26 669 3 553 19 329 4 487 7 597

8 313 8 821 9 278 7 331 7 776 11 267 9 995 8 176 8 382 12 638 8 463 10 707 6 522 12 256 8 078 8 447 13 760 9 372 6 024 11 179 11 048 7 363 6 069 9 078 6 437 8 536 13 343 8 196 12 999 6 728 7 680 7 469 8 292 9 092

Hallands län Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Länet

26 356 40 369 35 119 35 060 21 498 31 777 31 697

31 571 39 829 209 2 783 5 750 19 633 16 629

12 021 7 351 3 906 4 233 8 389 6 014 6 986

21 612 70 365 12 500 26 015 25 415 34 491 31 733

425 533 494 1 795 1 358 1 344 992

1 607 0 646 198 146 304 483

34 818 2 498 15 497 6 192 1 885 14 550 12 573

11 486 14 153 10 097 7 876 6 833 6 735 9 530

48

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Tabell 2 – Balansräkning 2008, kr per invånare

Län Kommun

Koncernen Borgensförbindelser Anläggningstillgångar pensionsför- övriga materiella finanpliktel. o löne- borgens- o siella skatt ej redov. ansvarsi balansräkn. förbindelser

Omsätt- Eget Avsätt- Långningskapital ningar fristiga tillgångar totalt skulder

Kortfristiga skulder

Skåne län Bjuv Bromölla Burlöv Båstad Eslöv Helsingborg Hässleholm Höganäs Hörby Höör Klippan Kristianstad Kävlinge Landskrona Lomma Lund Malmö Osby Perstorp Simrishamn Sjöbo Skurup Staffanstorp Svalöv Svedala Tomelilla Trelleborg Vellinge Ystad Åstorp Ängelholm Örkelljunga Östra Göinge Länet

18 586 20 407 0 18 587 20 319 20 293 20 551 20 294 17 252 17 760 20 970 21 436 15 985 19 926 18 803 20 697 21 153 21 854 19 708 21 275 15 049 17 627 17 580 17 932 18 789 19 499 21 524 16 399 21 319 9 536 17 686 19 146 22 705 18 504

1 543 43 469 29 258 27 410 25 817 35 897 18 967 4 846 12 361 26 545 2 658 37 928 22 951 30 650 9 329 35 023 7 074 34 993 10 145 40 409 2 015 21 718 57 756 21 898 20 090 24 244 30 170 16 457 31 436 3 005 28 913 1 512 13 418 22 118

49 558 71 866 73 956 67 549 54 873 88 647 53 923 52 936 44 264 52 025 45 915 82 712 49 301 66 390 41 857 95 921 69 237 61 619 46 199 67 952 42 298 58 255 71 789 54 399 48 252 48 947 77 437 45 249 91 166 43 242 66 845 51 940 53 255 60 296

25 4 917 2 680 2 211 12 920 2 833 14 057 1 320 5 052 1 840 279 966 8 399 1 975 11 832 3 283 1 290 7 430 1 047 6 122 862 1 088 12 735 3 657 5 838 538 1 939 11 068 516 388 12 051 16 775 859 4 812

3 403 13 165 15 792 2 485 4 058 21 227 5 910 14 244 9 102 8 708 4 162 9 984 7 965 29 790 3 176 16 508 15 714 7 900 6 010 17 749 7 860 5 100 11 791 6 955 6 952 12 890 13 123 7 986 9 515 9 952 6 466 7 006 3 353 9 879

16 043 259 22 097 2 970 47 690 6 494 28 240 1 007 31 822 1 658 45 452 2 752 39 411 865 19 391 23 218 30 816 610 26 870 912 25 418 2 213 35 700 2 057 28 282 1 178 51 718 2 857 41 909 856 35 581 11 249 45 187 7 258 39 462 1 168 21 127 2 095 30 244 431 25 046 1 081 26 464 1 161 29 941 1 053 21 139 1 048 26 688 522 20 014 398 37 185 3 234 31 266 1 905 41 325 1 650 17 013 587 43 617 1 431 46 572 375 26 698 614 31 983 2 641

27 026 51 748 25 872 34 070 28 921 42 157 22 304 15 090 18 068 21 018 13 065 42 380 28 332 28 568 6 321 39 318 16 558 25 646 20 109 47 708 13 571 27 265 56 466 30 931 26 431 30 485 36 170 22 169 45 414 26 887 31 006 19 329 19 478 28 481

9 658 13 133 12 372 8 928 9 450 22 346 11 310 10 801 8 924 13 773 9 660 13 525 7 873 15 012 7 779 29 564 17 238 10 673 9 925 13 440 11 322 9 553 8 855 11 893 7 401 11 478 15 910 8 963 12 808 9 095 9 308 9 445 10 677 11 882

Hallands län Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Länet

20 271 20 968 20 987 18 162 20 840 19 977 20 201

8 132 13 154 11 194 23 923 28 491 21 448 17 724

66 735 90 094 50 703 67 669 52 658 76 130 67 332

812 7 519 251 2 285 4 291 2 261 2 903

13 953 6 893 4 171 4 678 9 092 8 915 7 950

22 993 70 814 14 611 27 843 26 546 36 351 33 193

39 808 12 305 27 824 35 119 30 358 36 109 30 254

14 721 19 212 11 549 9 057 7 631 11 019 12 198

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

49

3 978 2 175 1 141 2 613 1 506 3 827 2 540

2


Tabell 2 – Balansräkning 2008, kr per invånare

Län Kommun

2

Kommunen Anläggningstillgångar materiella finansiella

Västra Götalands län Ale 24 628 Alingsås 10 795 Bengtsfors 35 829 Bollebygd 23 899 Borås 29 041 Dals-Ed 52 449 Essunga 29 869 Falköping 32 839 Färgelanda 28 809 Grästorp 26 401 Gullspång 30 340 Göteborg 25 829 Götene 20 644 Herrljunga 25 624 Hjo 26 068 Härryda 34 653 Karlsborg 24 804 Kungälv 32 703 Lerum 30 503 Lidköping 41 299 Lilla Edet 13 592 Lysekil 26 989 Mariestad 26 898 Mark 22 163 Mellerud 32 446 Munkedal 31 749 Mölndal 25 061 Orust 32 226 Partille 15 025 Skara 19 470 Skövde 42 709 Sotenäs 61 215 Stenungsund 30 689 Strömstad 26 244 Svenljunga 32 833 Tanum 44 730 Tibro 17 591 Tidaholm 27 973 Tjörn 18 270 Tranemo 44 515 Trollhättan 16 448 Töreboda 26 529 Uddevalla 32 626 Ulricehamn 23 866

878 17 518 2 077 1 355 7 189 3 582 2 494 908 2 244 930 3 543 30 742 36 035 24 639 7 110 707 1 727 9 954 5 397 36 155 3 058 15 131 642 7 174 825 3 097 17 897 377 5 838 15 516 1 581 4 580 5 627 6 294 2 606 2 122 11 213 10 963 4 480 4 381 17 140 3 520 14 410 20 411

Omsättningstillgångar

Eget kapital

Avsättning för pensioner och löneskatt

Andra avsättningar

Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder

19 518 26 942 26 082 18 244 32 436 26 236 24 625 19 478 21 543 17 142 11 694 13 120 19 508 36 247 16 828 23 725 19 796 27 502 27 470 66 059 8 031 15 073 15 003 33 445 14 408 13 426 35 157 12 140 16 399 18 519 30 529 44 911 2 746 29 990 26 426 22 800 19 169 33 091 13 768 34 566 28 758 21 387 23 597 33 092

1 637 1 398 610 1 366 1 399 647 135 1 411 1 114 167 2 660 2 772 333 489 377 1 672 243 1 792 1 411 2 032 595 841 306 859 1 931 1 211 1 810 1 481 1 574 277 1 268 395 1 060 1 781 1 350 1 908 132 497 2 016 1 739 2 553 210 747 312

249 2 211 561 0 5 015 1 566 1 894 136 27 0 0 633 464 1 616 0 0 629 124 320 336 47 424 0 1 359 1 395 1 366 1 512 897 0 0 1 478 676 5 011 0 4 584 1 143 0 0 92 1 735 990 758 1 109 1 336

3 916 51 8 791 3 272 3 367 22 259 2 722 6 576 5 943 5 140 16 429 34 743 32 836 6 379 11 157 8 975 6 480 11 304 9 739 1 253 7 014 19 358 6 512 240 12 868 18 302 3 344 16 794 0 13 473 5 137 16 601 25 114 321 68 17 557 0 3 283 8 233 5 546 451 3 959 17 608 9 692

8 498 9 349 12 606 6 640 23 407 12 973 8 769 9 967 9 059 9 510 8 103 19 154 10 082 7 319 8 007 9 286 7 685 16 241 7 283 12 325 6 451 10 631 10 594 6 996 8 478 12 504 8 755 7 647 9 581 8 898 12 673 11 475 8 830 7 684 8 601 9 201 15 112 7 740 8 306 10 543 8 973 9 354 11 109 7 355

8 312 11 638 10 744 4 268 29 394 7 650 5 782 3 821 6 633 4 628 5 003 13 851 6 544 1 787 3 191 8 298 8 302 14 306 10 323 4 551 5 488 4 207 4 875 13 562 5 809 11 963 7 620 6 356 6 691 6 181 6 795 8 263 6 445 7 238 5 590 5 757 5 609 5 675 9 665 5 233 8 137 5 619 7 134 7 510

50

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Tabell 2 – Balansräkning 2008, kr per invånare

Län Kommun

Koncernen Borgensförbindelser Anläggningstillgångar pensionsför- övriga materiella finanpliktel. o löne- borgens- o siella skatt ej redov. ansvarsi balansräkn. förbindelser

Västra Götalands län Ale 20 463 Alingsås 21 791 Bengtsfors 24 905 Bollebygd 16 338 Borås 21 201 Dals-Ed 21 596 Essunga 21 337 Falköping 22 413 Färgelanda 22 523 Grästorp 22 617 Gullspång 25 503 Göteborg 21 393 Götene 19 803 Herrljunga 19 826 Hjo 18 662 Härryda 18 070 Karlsborg 23 431 Kungälv 21 855 Lerum 19 704 Lidköping 24 669 Lilla Edet 18 517 Lysekil 29 312 Mariestad 25 911 Mark 22 270 Mellerud 21 865 Munkedal 22 118 Mölndal 21 041 Orust 19 880 Partille 20 321 Skara 20 884 Skövde 21 070 Sotenäs 23 647 Stenungsund 15 076 Strömstad 20 306 Svenljunga 21 468 Tanum 19 377 Tibro 21 689 Tidaholm 22 313 Tjörn 20 664 Tranemo 21 440 Trollhättan 22 497 Töreboda 20 059 Uddevalla 22 506 Ulricehamn 21 809

24 668 35 401 20 422 15 767 5 727 24 791 14 059 10 189 16 750 6 506 1 869 6 369 13 181 22 778 12 753 2 480 21 157 16 542 2 104 25 410 32 427 36 852 20 609 21 705 27 695 16 213 40 538 24 381 33 625 7 423 9 913 53 374 29 757 78 831 10 742 14 082 9 786 24 077 34 317 13 252 42 168 4 112 30 650 11 389

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

56 586 67 565 59 695 41 914 68 434 80 827 45 698 45 495 46 521 27 399 34 101 123 758 41 539 60 638 34 897 62 216 48 532 64 490 39 357 72 315 50 152 80 244 57 037 52 393 59 835 51 840 74 071 57 415 69 561 43 620 73 031 115 853 75 400 107 573 42 974 61 521 30 892 47 836 55 517 62 826 81 718 31 747 82 999 55 854

501 1 898 1 061 1 361 860 1 190 1 162 550 1 319 470 415 1 325 20 699 418 2 324 417 440 186 395 35 421 787 341 345 208 255 1 367 399 359 4 550 747 233 3 547 513 6 683 2 528 240 10 857 4 727 4 351 239 563 3 303 456 4 148

51

Omsätt- Eget Avsätt- Långningskapital ningar fristiga tillgångar totalt skulder

9 399 12 519 14 125 4 587 9 939 7 320 6 499 4 030 6 629 4 975 4 832 13 876 8 250 6 658 6 450 8 764 11 410 13 857 10 542 7 021 7 809 6 065 8 257 10 547 7 924 13 714 9 823 8 312 9 366 9 215 8 767 9 153 6 702 14 126 5 771 6 030 11 114 9 487 7 599 5 603 8 846 5 702 9 256 9 008

24 935 2 130 29 817 5 066 29 898 1 576 19 399 2 224 34 840 7 511 25 627 2 212 24 070 2 029 19 985 1 768 21 390 1 189 17 134 166 3 061 2 862 34 656 12 597 21 210 798 23 848 2 143 19 635 1 449 30 276 2 437 21 953 1 237 32 339 3 375 29 289 2 788 70 191 2 921 6 596 712 16 202 2 448 19 559 1 891 31 453 2 219 11 495 3 326 13 612 2 602 34 277 4 947 13 799 2 721 35 356 2 529 12 357 1 417 45 758 3 487 52 115 2 348 11 376 6 213 35 325 3 288 26 635 5 933 23 744 3 080 17 020 338 34 087 579 17 707 2 109 35 623 3 601 28 877 4 672 21 499 967 30 067 2 977 39 121 2 416

29 213 34 309 28 352 18 942 19 137 47 577 14 800 17 019 22 550 5 912 18 865 63 071 36 879 30 500 13 589 27 734 24 805 25 815 9 928 27 599 42 181 55 052 29 526 20 992 41 061 35 559 32 982 40 791 35 613 13 635 18 484 60 594 55 621 79 058 9 502 31 411 11 224 18 064 39 110 18 215 46 172 8 447 42 467 17 157

Kortfristiga skulder

10 208 12 790 15 055 7 297 17 745 13 921 12 460 11 303 9 340 9 632 14 560 28 635 11 601 11 223 8 998 10 950 12 387 17 004 8 289 14 046 9 259 12 948 14 663 8 484 12 132 15 148 12 087 8 775 9 979 26 173 14 302 13 496 9 405 10 711 9 203 9 556 24 281 9 320 8 541 11 229 11 406 9 839 17 200 10 316

2


Tabell 2 – Balansräkning 2008, kr per invånare

Län Kommun

2

Kommunen Anläggningstillgångar materiella finansiella

Västra Götalands län, forts. Vara 34 799 Vårgårda 29 032 Vänersborg 26 027 Åmål 21 851 Öckerö 12 276 Länet 28 630

Omsättningstillgångar

Eget kapital

Avsättning för pensioner och löneskatt

Andra avsättningar

Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder

331 1 966 1 875 7 380 8 126 8 036

5 702 2 154 7 034 3 584 11 744 7 483

31 842 18 907 20 895 19 490 21 929 23 545

764 273 2 868 553 1 772 1 158

34 2 733 0 0 0 907

145 4 555 2 028 3 986 0 8 643

8 047 6 684 9 145 8 786 8 445 9 895

Värmlands län Arvika Eda Filipstad Forshaga Grums Hagfors Hammarö Karlstad Kil Kristinehamn Munkfors Storfors Sunne Säffle Torsby Årjäng Länet

28 604 42 885 25 467 42 457 25 964 37 724 24 085 37 532 19 372 33 185 36 378 34 071 34 992 34 591 43 655 42 195 33 947

4 917 6 696 10 295 1 529 24 533 656 2 097 31 645 14 436 5 754 1 775 3 790 634 8 730 3 408 7 431 8 020

18 580 8 061 4 956 3 887 6 111 5 120 5 461 7 215 5 439 5 717 5 087 7 815 6 042 5 765 7 687 3 194 6 634

40 835 48 294 16 700 26 394 2 739 14 409 16 166 38 167 8 020 18 350 22 208 15 836 21 892 30 128 17 675 34 619 23 277

1 334 931 293 118 677 425 154 1 941 707 605 694 1 840 718 704 370 1 080 787

61 0 988 0 216 143 704 169 0 376 240 0 333 264 0 0 218

561 0 10 559 9 812 44 186 18 652 5 946 27 497 23 642 15 856 8 504 15 867 8 126 6 941 26 180 9 591 14 495

9 310 8 417 12 178 11 549 8 790 9 871 8 673 8 618 6 878 9 469 11 594 12 133 10 599 11 049 10 525 7 530 9 824

Örebro län Askersund Degerfors Hallsberg Hällefors Karlskoga Kumla Laxå Lekeberg Lindesberg Ljusnarsberg Nora Örebro Länet

23 801 27 721 43 200 23 605 22 871 35 958 7 578 8 310 5 866 27 237 10 817 24 361 21 777

2 929 5 366 2 486 4 083 29 511 8 392 15 973 12 447 23 282 6 509 7 582 7 127 10 474

5 725 7 672 7 925 5 041 1 857 5 778 4 145 4 759 7 289 8 245 5 292 15 188 6 576

17 604 15 393 8 820 6 444 10 402 39 571 –392 19 823 13 835 14 997 14 165 31 740 16 034

1 270 142 1 341 1 699 927 140 487 827 5 062 156 2 242 1 532 1 319

0 407 292 0 0 0 0 1 465 318 0 0 1 300 315

6 623 16 327 29 719 15 324 33 227 1 871 20 106 0 8 994 17 272 0 1 242 12 559

6 958 8 490 13 439 9 262 9 683 8 546 7 495 3 401 8 228 9 566 7 284 10 862 8 601

52

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Tabell 2 – Balansräkning 2008, kr per invånare

Län Kommun

Koncernen Borgensförbindelser Anläggningstillgångar pensionsför- övriga materiella finanpliktel. o löne- borgens- o siella skatt ej redov. ansvarsi balansräkn. förbindelser

Omsätt- Eget Avsätt- Långningskapital ningar fristiga tillgångar totalt skulder

Kortfristiga skulder

Västra Götalands län, forts. Vara 21 794 Vårgårda 18 267 Vänersborg 22 400 Åmål 27 936 Öckerö 20 330 Länet 21 528

9 014 20 390 22 908 38 742 44 933 21 690

45 171 51 758 54 891 72 348 61 907 59 795

83 1 576 352 541 398 2 594

5 746 2 487 7 529 4 394 12 477 8 419

32 303 20 253 22 730 22 508 23 003 25 878

936 3 334 3 006 552 2 440 2 767

9 061 8 700 24 599 7 635 27 119 9 917 41 970 12 253 38 912 10 427 29 820 12 343

Värmlands län Arvika Eda Filipstad Forshaga Grums Hagfors Hammarö Karlstad Kil Kristinehamn Munkfors Storfors Sunne Säffle Torsby Årjäng Länet

22 345 22 669 28 756 23 968 23 986 28 526 22 941 21 851 23 506 23 227 23 663 25 968 19 745 25 759 27 035 19 812 23 985

26 818 19 926 15 877 24 429 261 22 012 46 591 11 661 24 491 13 996 24 783 22 858 13 206 11 825 12 379 25 234 19 772

62 865 64 989 48 861 69 298 50 531 60 592 59 717 85 733 60 956 58 415 59 359 61 324 52 808 57 441 64 410 69 440 61 671

3 304 5 958 12 127 270 40 551 5 625 764 242 197 516 315 6 658 1 188 7 194 2 060

22 658 9 098 9 066 4 522 7 468 6 563 6 088 10 943 5 947 7 421 7 900 9 382 6 893 7 347 9 413 4 079 8 424

48 958 52 020 17 017 28 105 3 086 14 299 18 707 44 358 9 116 20 327 23 877 16 039 22 207 32 973 21 611 36 394 25 568

1 551 958 1 594 159 903 707 1 546 5 095 1 528 1 711 1 483 1 840 1 013 799 614 1 424 1 433

26 796 17 335 25 951 34 457 44 186 40 587 36 016 37 728 48 402 32 766 28 211 40 071 25 370 23 786 41 108 34 718 33 593

11 522 9 732 13 377 11 226 10 094 11 602 10 087 15 120 8 621 11 274 13 885 13 272 11 426 13 888 11 678 8 177 11 561

Örebro län Askersund Degerfors Hallsberg Hällefors Karlskoga Kumla Laxå Lekeberg Lindesberg Ljusnarsberg Nora Örebro Länet

22 408 26 831 25 366 26 148 28 948 18 608 28 751 19 106 26 486 25 222 25 581 22 982 24 703

18 130 39 534 32 233 34 889 1 906 53 518 38 131 21 651 33 739 18 741 24 613 39 248 29 694

47 985 69 879 74 563 59 596 66 560 97 027 61 449 42 149 62 600 49 533 41 361 82 625 62 944

2 284 780 1 332 2 043 454 5 660 1 429 347 1 899 2 178 670 1 035 1 676

8 183 11 651 7 040 7 410 5 656 11 294 10 921 5 674 13 200 9 582 5 734 14 378 9 227

22 300 15 686 9 289 6 795 16 708 45 369 2 952 19 751 15 809 16 531 12 852 34 045 18 174

2 283 548 1 918 1 698 3 964 1 049 2 517 2 413 7 726 156 2 354 5 629 2 688

24 585 54 844 57 861 48 996 39 719 54 471 56 190 21 045 41 026 35 061 22 883 46 471 41 929

9 284 11 232 13 867 11 560 12 279 13 092 12 140 4 961 13 138 9 545 9 676 11 893 11 056

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

53

2


Tabell 2 – Balansräkning 2008, kr per invånare

Län Kommun

2

Kommunen Anläggningstillgångar materiella finansiella

Omsättningstillgångar

Eget kapital

Avsättning för pensioner och löneskatt

Andra avsättningar

Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder

Västmanlands län Arboga 53 768 Fagersta 18 664 Hallstahammar 23 599 Kungsör 29 597 Köping 24 193 Norberg 27 220 Sala 30 638 Skinnskatteberg 24 294 Surahammar 24 958 Västerås 22 464 Länet 27 940

11 778 17 285 23 213 7 598 8 631 402 5 005 916 6 733 33 300 11 486

3 599 14 382 5 441 6 135 6 650 6 052 3 869 16 152 7 117 11 773 8 117

39 304 39 637 33 998 23 308 24 592 5 520 18 412 30 893 3 941 32 781 25 239

2 363 2 928 501 2 501 1 966 1 481 1 117 1 750 2 027 2 697 1 933

87 0 0 0 174 563 0 0 882 260 197

17 615 0 6 992 5 998 1 027 17 655 9 552 920 23 307 19 060 10 213

9 776 7 766 10 762 11 523 11 715 8 455 10 431 7 799 8 651 12 739 9 962

Dalarnas län Avesta Borlänge Falun Gagnef Hedemora Leksand Ludvika Malung-Sälen Mora Orsa Rättvik Smedjebacken Säter Vansbro Älvdalen Länet

11 154 23 396 22 647 34 263 20 482 27 665 37 692 49 069 26 454 30 788 10 653 25 021 24 133 60 839 50 098 30 290

46 967 20 176 11 354 1 760 2 313 1 879 1 189 4 292 7 008 5 817 35 255 3 369 2 228 667 584 9 657

3 446 4 587 5 434 4 532 11 716 5 005 3 673 5 053 7 735 5 296 7 881 3 048 16 342 7 022 3 303 6 272

7 435 30 725 13 331 13 255 27 541 18 181 21 713 27 860 26 339 18 362 19 161 – 4 467 29 564 26 371 18 432 19 587

2 499 1 365 1 337 704 913 1 445 3 526 199 1 361 3 178 860 4 225 231 3 565 982 1 759

379 35 273 346 0 0 85 59 0 0 0 0 0 75 0 83

43 693 7 907 11 231 16 574 0 6 063 8 939 17 222 4 714 11 170 23 272 24 639 4 686 28 912 23 754 15 518

7 561 8 127 13 263 9 676 6 057 8 860 8 291 13 074 8 783 9 191 10 496 7 041 8 222 9 605 10 817 9 271

Gävleborgs län Bollnäs Gävle Hofors Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn Länet

32 187 15 903 7 684 27 790 36 482 14 830 16 764 23 199 33 640 27 865 23 634

21 100 68 312 22 287 13 833 4 148 2 995 9 527 5 234 12 628 42 829 20 289

2 250 9 260 8 667 5 876 7 915 9 357 5 759 14 948 5 411 2 885 7 233

41 623 30 120 24 328 34 546 24 160 12 312 5 562 28 574 22 922 21 420 24 557

2 119 1 847 1 476 1 220 1 496 1 061 979 1 410 1 606 2 505 1 572

0 126 54 163 484 126 0 0 0 41 99

1 741 51 979 3 676 2 798 7 239 6 877 17 073 4 765 14 638 40 768 15 155

10 054 9 403 9 104 8 772 15 166 6 806 8 436 8 632 12 513 8 845 9 773

54

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Tabell 2 – Balansräkning 2008, kr per invånare

Län Kommun

Koncernen Borgensförbindelser Anläggningstillgångar pensionsför- övriga materiella finanpliktel. o löne- borgens- o siella skatt ej redov. ansvarsi balansräkn. förbindelser

Omsätt- Eget Avsätt- Långningskapital ningar fristiga tillgångar totalt skulder

Kortfristiga skulder

Västmanlands län Arboga Fagersta Hallstahammar Kungsör Köping Norberg Sala Skinnskatteberg Surahammar Västerås Länet

25 963 28 040 24 416 25 179 25 834 24 566 25 325 23 066 24 837 19 636 24 686

17 687 3 744 39 538 36 049 31 235 479 13 456 656 21 617 4 344 16 881

85 361 30 719 63 162 68 221 60 394 27 220 91 185 24 294 63 700 88 415 60 267

9 799 17 649 21 440 7 892 6 949 402 732 916 1 832 2 669 7 028

6 444 21 556 8 396 7 738 7 996 6 052 11 307 16 152 11 239 21 943 11 882

40 110 44 205 33 683 23 677 27 707 5 520 22 616 30 893 11 823 47 032 28 727

2 638 5 380 538 3 131 2 782 2 044 1 601 1 750 3 640 8 676 3 218

42 469 6 500 42 150 39 864 30 609 17 655 62 395 920 58 349 37 802 33 871

16 387 13 839 16 627 17 179 14 241 8 455 16 612 7 799 2 959 19 517 13 362

Dalarnas län Avesta Borlänge Falun Gagnef Hedemora Leksand Ludvika Malung-Sälen Mora Orsa Rättvik Smedjebacken Säter Vansbro Älvdalen Länet

25 236 22 858 25 460 24 159 30 677 25 830 29 345 24 335 24 395 24 549 24 175 25 191 21 030 25 143 24 965 25 157

927 60 742 46 356 16 404 32 905 28 198 23 868 36 110 38 540 14 458 25 758 26 970 10 700 16 888 7 635 25 764

60 662 98 562 78 327 50 904 65 745 57 689 75 591 98 772 67 146 45 650 71 851 58 915 39 182 79 111 57 257 67 024

475 10 642 1 644 472 1 979 413 347 2 744 6 421 4 924 3 174 1 601 743 667 566 2 454

3 497 9 198 7 157 4 941 17 105 6 663 6 628 8 005 8 968 5 676 10 849 5 484 15 378 8 607 3 651 8 120

8 746 32 967 14 677 13 376 33 469 19 544 29 057 41 561 27 863 21 335 19 970 168 30 650 26 912 18 730 22 602

3 156 5 474 4 155 1 050 5 243 1 671 5 426 3 762 1 512 3 398 875 5 093 230 3 742 983 3 051

43 694 66 963 50 675 32 245 34 196 32 176 37 244 45 197 43 316 23 019 48 301 50 303 15 034 47 654 30 479 40 033

9 038 12 998 17 621 9 646 11 921 11 374 10 839 19 001 9 844 8 498 16 728 10 436 9 389 10 077 11 282 11 913

Gävleborgs län Bollnäs Gävle Hofors Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn Länet

26 177 20 854 25 226 23 771 25 114 24 524 22 188 24 309 23 678 25 842 24 168

18 812 4 534 33 226 18 418 25 869 15 590 31 034 26 754 28 420 5 850 20 851

63 431 97 315 70 092 51 280 76 509 34 245 56 628 62 143 82 361 73 506 66 751

14 741 5 284 338 12 765 1 287 1 238 1 557 886 1 828 281 4 021

3 351 7 836 13 221 6 889 7 874 10 426 8 505 13 778 8 754 5 733 8 637

46 050 33 370 31 827 38 420 25 806 15 036 6 852 31 293 31 708 21 379 28 174

2 119 5 360 1 657 1 828 3 584 1 186 1 576 1 962 4 632 4 852 2 876

20 602 58 034 34 901 19 149 37 869 21 907 47 605 30 691 39 621 40 909 35 129

12 752 13 671 15 266 11 537 18 411 7 780 10 657 12 861 16 982 12 380 13 230

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

55

2


Tabell 2 – Balansräkning 2008, kr per invånare

Län Kommun

2

Kommunen Anläggningstillgångar materiella finansiella

Omsättningstillgångar

Eget kapital

Avsättning för pensioner och löneskatt

Andra avsättningar

Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder

Västernorrlands län Härnösand 9 362 Kramfors 28 334 Sollefteå 29 668 Sundsvall 33 433 Timrå 19 681 Ånge 11 297 Örnsköldsvik 32 303 Länet 23 440

13 982 3 604 9 033 41 947 6 036 16 623 6 627 13 979

12 830 5 016 7 842 5 666 6 235 7 836 8 724 7 736

24 869 15 438 22 741 22 246 7 332 20 795 31 917 20 763

2 217 1 698 547 1 262 1 689 4 042 1 202 1 808

335 479 1 519 61 1 039 409 96 563

73 8 508 10 784 48 582 11 828 1 756 5 055 12 369

8 680 10 831 10 952 8 895 10 064 8 754 9 384 9 651

Jämtlands län Berg Bräcke Härjedalen Krokom Ragunda Strömsund Åre Östersund Länet

17 564 63 104 23 581 26 653 40 293 26 747 28 195 29 187 31 916

18 381 937 914 789 251 1 748 54 062 17 296 11 797

6 628 4 147 43 373 6 903 7 008 14 923 7 634 4 580 11 900

25 353 21 505 49 725 16 675 1 885 23 911 25 483 39 589 25 516

703 2 254 1 586 1 605 776 2 699 1 738 1 498 1 607

2 172 257 4 686 175 0 2 577 72 576 1 314

5 044 31 253 963 7 330 33 805 2 394 50 916 0 16 463

9 301 12 919 10 908 8 560 11 086 11 837 11 682 9 400 10 712

Västerbottens län Bjurholm 39 599 Dorotea 64 555 Lycksele 33 882 Malå 20 991 Nordmaling 35 868 Norsjö 28 158 Robertsfors 32 417 Skellefteå 32 433 Sorsele 45 402 Storuman 43 331 Umeå 33 785 Vilhelmina 40 376 Vindeln 38 651 Vännäs 59 716 Åsele 44 361 Länet 39 568

127 10 425 4 659 32 374 1 361 4 628 147 209 435 7 149 14 261 68 168 5 258 3 229 652 1 744 24 241

9 377 18 402 16 289 19 429 7 253 23 202 6 691 21 688 10 141 15 341 3 625 21 564 6 463 10 322 15 651 13 696

6 169 51 394 33 538 25 319 17 712 43 314 14 454 170 509 17 387 29 013 32 367 50 715 24 232 25 795 36 560 38 565

262 581 788 2 069 265 311 350 1 519 1 030 861 1 723 122 232 1 493 337 796

0 1 995 1 818 0 173 0 53 683 0 1 586 1 723 2 612 0 0 0 710

26 951 27 985 5 117 34 867 10 276 0 14 493 74 898 29 335 25 888 64 757 1 168 14 253 33 720 8 947 24 844

15 721 11 427 13 569 10 539 16 056 12 363 9 905 15 947 14 940 15 585 5 008 12 581 9 626 9 682 15 912 12 591

56

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Tabell 2 – Balansräkning 2008, kr per invånare

Län Kommun

Koncernen Borgensförbindelser Anläggningstillgångar pensionsför- övriga materiella finanpliktel. o löne- borgens- o siella skatt ej redov. ansvarsi balansräkn. förbindelser

Omsätt- Eget Avsätt- Långningskapital ningar fristiga tillgångar totalt skulder

Kortfristiga skulder

Västernorrlands län Härnösand 29 356 Kramfors 30 803 Sollefteå 30 093 Sundsvall 23 513 Timrå 22 201 Ånge 24 632 Örnsköldsvik 25 644 Länet 26 606

50 699 33 873 19 889 1 062 23 456 53 086 61 723 34 827

62 367 68 239 55 736 77 600 49 635 69 875 98 109 68 794

442 385 2 892 194 2 861 14 443 5 811 3 861

21 095 6 197 7 883 7 511 7 339 8 422 11 560 10 001

34 847 19 648 20 786 20 514 10 542 22 843 32 467 23 092

6 673 2 884 2 298 3 230 3 516 4 496 3 114 3 744

26 426 41 536 29 170 49 594 33 505 52 379 65 941 42 650

15 958 10 753 14 257 11 967 12 272 13 022 13 958 13 170

Jämtlands län Berg Bräcke Härjedalen Krokom Ragunda Strömsund Åre Östersund Länet

27 864 32 223 30 942 27 493 30 737 30 619 21 117 26 225 28 403

52 870 18 350 41 641 23 868 712 8 869 555 19 924 20 849

98 631 65 547 92 256 52 674 40 293 37 824 80 183 111 249 72 332

1 237 533 911 475 251 337 5 946 1 606 1 412

8 291 4 636 50 845 7 980 7 008 16 767 9 670 10 072 14 409

23 266 7 665 21 176 2 645 66 199 10 976 18 102 2 040 1 885 776 25 191 5 870 29 447 1 804 67 170 12 912 31 555 5 586

63 936 35 896 50 112 30 110 33 805 9 945 50 931 30 874 38 201

13 292 10 999 16 725 10 877 11 086 13 922 13 617 11 971 12 811

Västerbottens län Bjurholm Dorotea Lycksele Malå Nordmaling Norsjö Robertsfors Skellefteå Sorsele Storuman Umeå Vilhelmina Vindeln Vännäs Åsele Länet

26 720 30 986 32 041 29 760 27 499 28 339 25 813 30 388 37 095 25 927 20 461 30 136 25 691 29 306 32 388 28 837

2 701 21 316 20 730 465 17 796 20 067 5 540 9 106 13 678 10 543 5 762 27 627 19 164 4 152 15 033 12 912

39 599 99 413 63 300 63 038 47 298 50 963 37 170 170 405 45 402 56 029 121 398 72 915 61 456 65 394 74 340 71 208

200 3 033 297 156 51 108 69 9 599 7 149 872 1 209 2 215 90 200 1 384 1 775

9 442 20 874 21 151 16 274 9 471 23 429 7 247 19 622 9 835 22 350 9 810 22 498 7 493 10 958 17 975 15 229

6 213 261 54 185 2 577 37 589 2 637 28 337 2 067 19 020 559 43 592 312 14 328 402 86 817 11 121 17 081 1 030 26 648 2 447 49 415 6 362 55 900 2 978 25 042 233 26 004 1 492 42 674 1 069 35 523 2 370

26 951 51 812 24 269 34 867 19 805 17 697 19 795 76 577 29 335 26 889 69 384 27 881 32 579 39 105 32 031 35 265

15 816 14 746 20 253 14 197 17 436 12 899 9 961 25 111 14 940 23 267 7 256 10 869 11 185 9 951 17 925 15 054

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

57

2


Tabell 2 – Balansräkning 2008, kr per invånare

Län Kommun

2

Norrbottens län Arjeplog Arvidsjaur Boden Gällivare Haparanda Jokkmokk Kalix Kiruna Luleå Pajala Piteå Älvsbyn Överkalix Övertorneå Länet

Kommunen Anläggningstillgångar materiella finansiella

64 521 31 319 37 167 32 045 47 593 47 577 44 648 38 399 57 787 44 127 30 683 35 709 31 166 55 981 42 766

3 898 5 439 10 230 1 515 6 426 2 154 3 165 29 604 689 8 416 13 360 2 489 9 293 8 597 7 520

Omsättningstillgångar

Eget kapital

Avsättning för pensioner och löneskatt

Andra avsättningar

Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder

41 679 26 784 37 618 32 198 21 028 32 489 23 471 31 116 45 612 22 289 50 383 20 501 14 556 61 252 32 927

2 562 616 2 046 929 2 867 335 2 536 755 1 279 1 985 1 912 1 242 1 285 2 301 1 618

32 15 328 1 289 0 0 727 1 280 909 0 339 553 0 0 391

8 541 3 001 4 939 1 684 25 492 13 810 17 122 30 329 1 663 24 097 0 13 772 25 612 19 067 13 509

23 850 12 986 10 422 12 383 10 676 16 364 8 749 9 411 13 550 11 502 12 522 11 410 12 652 11 109 12 685

8 245 6 644 7 956 14 923 6 044 13 267 4 792 4 888 4 537 7 330 21 113 9 280 13 646 29 151 10 844

58

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Tabell 2 – Balansräkning 2008, kr per invånare

Län Kommun

Norrbottens län Arjeplog Arvidsjaur Boden Gällivare Haparanda Jokkmokk Kalix Kiruna Luleå Pajala Piteå Älvsbyn Överkalix Övertorneå Länet

Koncernen Borgensförbindelser Anläggningstillgångar pensionsför- övriga materiella finanpliktel. o löne- borgens- o siella skatt ej redov. ansvarsi balansräkn. förbindelser

27 739 31 128 29 706 31 667 25 042 31 952 31 543 35 171 25 230 38 477 26 033 30 163 29 558 32 351 30 411

24 084 50 347 33 741 30 673 18 918 33 099 36 125 15 573 23 244 18 929 30 028 31 871 15 009 22 847 27 463

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

86 114 87 741 80 245 66 452 68 973 78 885 76 967 69 213 107 068 66 864 88 263 71 096 50 125 78 346 76 882

5 173 310 1 002 793 5 617 668 3 171 2 516 388 5 573 339 1 957 4 549 5 534 2 685

59

Omsätt- Eget Avsätt- Långningskapital ningar fristiga tillgångar totalt skulder

12 223 8 732 12 258 16 190 8 345 14 894 6 224 8 966 7 730 8 513 23 150 13 957 16 408 32 354 13 567

43 517 27 878 42 614 34 929 24 108 33 388 25 355 32 456 58 578 23 314 54 731 24 719 16 801 61 895 36 020

3 032 896 5 880 2 729 2 867 947 3 384 2 389 4 494 1 984 5 866 1 978 1 428 2 355 2 873

30 865 51 368 32 393 29 968 42 983 43 266 46 564 30 329 36 101 43 007 37 796 47 025 38 872 39 563 39 292

Kortfristiga skulder

26 096 16 641 12 618 15 809 12 977 16 846 11 059 15 521 16 013 12 645 13 359 13 288 13 981 12 421 14 948

2


Tabell 2 – Balansräkning 2008, kr per invånare

Län Kommun

2

Kommunen Anläggningstillgångar materiella finansiella

Omsättningstillgångar

Eget kapital

Avsättning för pensioner och löneskatt

Andra avsättningar

Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder

Hela riket vägt medelvärde ovägt medelvärde

30 487 29 718

19 067 12 288

12 480 8 073

32 750 25 763

1 810 1 073

1 257 558

13 089 12 387

13 126 10 044

Folkmängd 0– 4 999 5 000– 9 999 10 000– 14 999 15 000– 19 999 20 000– 29 999 30 000– 49 999 50 000– 99 999 100 000–199 999 200 000–799 999

40 312 31 725 28 045 30 613 28 842 27 752 27 600 27 235 38 164

6 367 7 609 8 556 7 577 13 128 11 836 28 200 32 281 13 908

12 622 7 796 7 217 7 151 6 956 8 467 7 405 12 156 26 193

27 761 21 518 20 974 24 161 25 779 28 859 35 285 40 921 36 387

842 903 946 781 1 162 1 313 1 403 1 391 2 509

373 555 496 568 430 674 372 1 158 3 186

17 177 14 191 11 913 10 041 12 340 7 476 14 571 14 077 14 200

12 962 9 743 9 262 9 613 8 947 9 419 11 238 13 789 21 380

38 164 26 527 28 078 27 112 37 823 30 671 29 848 Övr 12 500–25 000 28 261 Övr <12 500 inv. 27 860

13 908 9 030 37 420 8 521 7 771 12 541 15 540 9 516 4 316

26 193 7 803 9 358 6 828 11 508 7 009 7 794 6 096 6 898

36 387 25 822 40 309 19 901 26 835 27 023 29 479 22 258 16 883

2 509 1 408 1 209 907 977 764 1 309 960 1 018

3 186 427 658 492 602 827 470 295 471

14 200 7 066 19 034 12 102 16 408 12 511 11 527 10 586 11 195

21 380 8 287 13 356 8 856 12 051 8 914 10 083 9 556 9 261

Total kommunal skattesats 28,89–30,49 28 294 30,50–30,99 31 195 31,00–31,49 29 192 31,50–31,99 31 015 32,00–32,49 29 441 32,50–32,99 26 225 33,00–33,49 33 986 33,50–34,09 24 574

15 590 12 975 9 781 10 066 14 395 15 749 7 280 18 501

9 413 9 185 7 870 7 329 7 403 7 699 8 393 21 315

32 632 32 781 26 901 25 209 23 925 23 549 20 919 34 316

1 074 828 1 048 1 073 1 206 947 1 182 957

873 215 592 820 358 442 585 0

8 870 9 672 8 707 10 568 15 009 14 758 16 181 17 433

9 591 9 660 9 343 10 483 10 454 9 756 10 520 11 451

Skattesats till kommun 17,12–19,99 29 178 20,00–20,49 26 957 20,50–20,99 30 369 21,00–21,49 28 756 21,50–21,99 28 505 22,00–22,49 30 387 22,50–22,99 33 546 23,00–23,64 31 466

11 818 22 930 12 529 10 661 11 519 13 431 8 933 8 472

9 204 9 036 6 792 7 357 7 613 7 286 9 461 10 941

30 916 34 134 30 888 23 632 23 597 24 416 22 412 22 844

1 334 1 140 832 942 1 051 1 097 1 042 1 499

587 406 635 794 411 441 636 765

8 365 10 290 7 920 11 164 12 934 14 459 17 079 14 595

8 675 12 677 9 215 10 014 9 394 10 442 10 528 10 812

Kommungrupp Storstäder Förortskommuner Större städer Pendlingskom. Glesbygdskom. Varuprod. kom. Övr >25 000 inv.

60

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Tabell 2 – Balansräkning 2008, kr per invånare

Län Kommun

Koncernen Borgensförbindelser Anläggningstillgångar pensionsför- övriga materiella finanpliktel. o löne- borgens- o siella skatt ej redov. ansvarsi balansräkn. förbindelser

Omsätt- Eget Avsätt- Långningskapital ningar fristiga tillgångar totalt skulder

Kortfristiga skulder

Hela riket vägt medelvärde ovägt medelvärde

21 560 18 361

19 284 26 382

79 379 64 501

3 424 2 985

10 475 9 837

37 166 27 473

Folkmängd 0– 4 999 5 000– 9 999 10 000– 14 999 15 000– 19 999 20 000– 29 999 30 000– 49 999 50 000– 99 999 100 000–199 999 200 000–799 999

22 191 19 680 17 834 18 031 18 851 16 721 17 522 16 801 16 470

20 997 24 155 27 490 28 400 27 571 27 956 28 256 22 612 9 292

60 977 56 874 59 022 62 043 66 320 65 855 79 062 88 727 106 344

1 959 2 205 2 803 2 543 2 795 4 523 4 308 2 994 2 474

13 652 9 582 9 121 8 918 9 405 10 323 9 690 13 495 12 889

29 102 1 371 22 665 1 855 23 242 2 113 25 403 2 045 28 585 3 082 32 532 2 862 34 261 4 058 36 546 7 694 58 545 11 137

31 497 32 177 33 657 32 996 35 070 32 865 37 669 40 274 29 183

14 431 11 758 11 683 12 826 11 496 12 072 16 692 20 358 22 231

Kommungrupp Storstäder Förortskommuner Större städer Pendlingskom. Glesbygdskom. Varuprod. kom. Övr >25 000 inv. Övr 12 500–25 000 Övr <12 500 inv.

16 470 14 661 17 865 16 392 22 572 18 222 18 687 19 934 18 763

9 292 28 668 27 390 24 219 26 925 23 549 27 815 29 735 24 613

106 344 58 844 93 024 55 899 66 709 61 823 69 422 62 831 51 357

2 474 4 398 2 825 2 519 2 310 3 627 4 001 2 587 1 469

12 889 9 464 11 432 8 250 13 204 9 214 9 957 8 376 8 890

58 545 11 137 27 242 2 559 36 898 5 786 21 494 2 375 29 042 2 123 29 292 2 428 33 541 3 059 23 596 1 879 18 292 1 876

29 183 31 729 44 278 31 806 36 649 31 234 33 485 35 108 29 844

22 231 10 801 19 985 10 765 14 187 11 460 12 943 12 978 11 485

Total kommunal skattesats 28,89–30,49 16 109 30,50–30,99 15 952 31,00–31,49 17 327 31,50–31,99 18 059 32,00–32,49 18 024 32,50–32,99 20 090 33,00–33,49 21 248 33,50–34,09 23 378

24 814 26 840 25 727 26 405 28 205 28 761 23 004 15 937

62 847 65 983 62 988 64 430 67 185 66 510 60 651 57 000

6 765 3 466 2 454 3 652 2 680 2 067 1 100 132

9 539 11 844 9 920 8 465 9 616 10 121 10 174 19 851

33 056 34 902 29 173 27 799 25 649 23 973 23 080 35 964

4 392 2 099 2 562 2 834 2 597 2 555 2 372 957

29 016 30 873 30 726 32 892 37 334 38 940 33 591 26 282

12 482 13 215 12 577 12 741 13 523 13 042 12 614 13 548

Skattesats till kommun 17,12–19,99 14 970 20,00–20,49 14 513 20,50–20,99 16 641 21,00–21,49 17 663 21,50–21,99 18 351 22,00–22,49 20 694 22,50–22,99 21 200 23,00–23,64 22 839

24 864 26 427 25 644 21 723 30 355 27 681 25 219 26 609

60 170 71 787 65 835 60 109 66 003 67 128 63 627 58 496

7 099 2 815 3 162 2 513 2 881 2 207 1 679 2 261

9 860 11 627 9 045 8 094 9 658 9 566 11 561 12 537

32 910 32 562 33 521 25 837 25 364 25 734 24 932 24 920

3 430 3 780 2 772 2 767 2 269 2 746 2 355 2 704

29 894 31 974 27 928 29 366 38 094 37 436 36 417 31 973

10 597 17 641 13 593 12 437 12 493 12 743 12 955 13 362

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

61

5 696 2 743

34 181 16 234 33 912 12 917

2


Tabell 3 – Finansiella nyckeltal 2008

3

I denna tabell presenteras ett antal finansiella nyckeltal som hämtats från kommunernas resultaträkningar, finansieringsanalyser och balansräkningar.

Definitioner Verksamhetens nettokostnader som andel av summan av skatteintäkter, generella statsbidrag, utjämning och fastighetsavgift Underlagen är hämtade från resultaträkningen. Nyckeltalet visar om skatteintäkterna med mera täcker in den löpande verksamhetens kostnader. Finansnettot som andel av skatteintäkter, generella statsbidrag, utjämning och fastighetsavgift Underlagen är hämtade från resultaträkningen. Finansnettot visar kommunens finansiella kostnader minskade med de finansiella intäkterna. Är nyckeltalet negativt är intäkterna högre än kostnaderna. Resultat före extraordinära poster som andel av skatteintäkter, generella statsbidrag, utjämning och fastighetsavgift Underlagen är hämtade från resultaträkningen. Nyckeltalet beskriver resultat före extraordinära (eo) poster i förhållande till omsättningen (definierad som skatteintäkter med mera). Är nyckeltalet negativt har kommunen ett underskott på denna resultatnivå. Årets resultat som andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning Underlagen är hämtade från resultaträkningen. Nyckeltalet beskriver årsresultatet (det vill säga inklusive eo poster) i förhållande till omsättningen (definierad som skatteintäkter med mera). Är nyckeltalet negativt har kommunen ett underskott som årsresultat. Verksamhetens självfinansieringsgrad Underlag hämtas från resultaträkningen. Nyckeltalet beskriver i procent hur stor del av kostnaderna som finansieras med avgifter, hyror och riktade statsbidrag, det vill säga alla intäkter utom kommunalskatt, generella statsbidrag, räntor och eo intäkter.

62

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Investeringar som andel av skatteintäkter, generella statsbidrag, utjämning och fastighetsavgift Underlagen är hämtade från resultaträkningen och finansieringsanalysen. Investeringsbegreppet är här definierat som kommunens bruttoinvesteringar i anläggningstillgågar minskat med erhållna investeringsbidrag. Nyckeltalet beskriver investeringarnas omfattning i förhållande till skatteintäkter, generella statsbidrag, utjämning och fastighetsavgift. Försäljning av anläggningstillgångar som andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning Underlagen är hämtade från finansieringsanalysen och resultaträkningen. Nyckeltalet beskriver omfattningen av försäljning av anläggningstillgångarna i förhållande till skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Nyckeltalet ger även en indikation på om investeringarna kan ha finansierats via försäljning av anläggningstillgångar. Driftöverskott som andel av skatteintäkter, generella statsbidrag, utjämning och fastighetsavgift Underlagen är hämtade från finansieringsanalysen och resultaträkningen. Driftöverskottet definieras i finansieringsanalysens summeringsrad för löpande verksamhet. Nyckeltalet beskriver driftöverskottets storlek i förhållande till skatteintäkter, generella statsbidrag, utjämning och fastighetsavgift. Nyckeltalet ger även en indikation på om investeringarna kan ha finansierats via årets driftöverskott. Likvida medel i förhållande till externa kostnader Underlagen är hämtade från balansräkningen och resultaträkningen. Nyckeltalet beskriver en del av kommuners betalningsberedskap. Likvida medel har definierats som de medel som redovisas som kassa och bank i balansräkningen. De externa kostnaderna är summan av resultaträkningens samtliga kostnader. Soliditet enligt balansräkningen Eget kapital dividerat med summa tillgångar i balansräkningen. Nyckeltalet beskriver hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med egna medel. Soliditet enligt balansräkningen inklusive alla pensionsåtaganden Eget kapital i balansräkningen har minskats med de pensionsåtaganden som är intjänade före 1998 och som anges som en ansvarsförbindelse.

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

63

3


Tabell 3 – Finansiella nyckeltal 2008

Län Kommun

3

Kommunen Andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, % verksamfinans resultat årets hetens netto exkl. resultat nettokostn. eo poster

Verksamhetens självfinansierings-

Andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, % investeförsäljning av driftöverringar anläggn.tillgångar skott

grad

Stockholms län Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Länet

99 97 96 96 100 98 97 93 98 100 96 96 99 96 106 99 98 106 96 98 97 99 98 96 97 101 98

–1 0 2 0 –4 1 2 0 –1 0 0 1 0 –4 2 –5 –2 –5 1 1 0 0 –1 3 –1 0 0

2 3 2 4 4 1 1 6 3 0 4 3 0 8 –8 6 3 –1 3 1 3 1 3 0 4 –1 2

2 3 2 4 4 1 1 6 3 0 4 3 0 8 –8 2 3 –1 2 1 3 1 3 0 4 –1 2

19 28 18 18 17 22 18 22 42 19 21 18 22 23 21 26 23 18 19 24 20 24 17 17 24 14 21

15 9 6 4 7 11 8 16 6 13 15 15 9 14 51 12 16 6 7 12 11 15 9 12 14 6 12

0 0 0 1 0 1 1 5 2 0 1 2 4 3 0 15 0 0 1 0 0 3 0 0 1 0 2

11 9 8 8 7 8 6 7 21 35 12 8 10 6 6 10 15 4 5 10 7 13 13 8 8 6 10

Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby Östhammar Länet

98 99 96 98 100 98 97 96 98

0 0 3 –3 1 1 1 1 1

2 1 2 5 –1 2 2 3 2

2 1 2 5 –1 2 2 3 2

23 15 17 14 18 21 17 18 18

5 1 6 5 7 9 7 14 7

1 0 0 1 0 0 17 0 2

7 3 11 –2 7 7 7 9 6

64

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Tabell 3 – Finansiella nyckeltal 2008

Län Kommun

Stockholms län Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Länet Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby Östhammar Länet

Likvida medel/ Externa kostnader

Soliditet, % enligt inkl. balanspensionsräkningen åtaganden

Koncernen Andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning verksam- finans resultat årets hetens netto exkl. eo resultat

före 1998

nettokostn.

Soliditet, % enligt balansräkningen

poster

inkl. pensionsåtaganden före 1998

1 2 2 11 4 1 3 0 1 1 20 1 1 11 4 0 34 6 0 7 0 13 11 2 4 1 5

60 69 19 35 68 64 73 56 38 51 43 50 48 82 84 54 71 22 44 76 69 42 75 11 47 45 54

29 39 –25 –25 29 2 40 8 8 34 3 13 –15 53 56 37 47 7 –15 26 –14 –1 23 –15 –2 –39 12

95 96 93 94 91 95 97 93 96 97 88 96 95 87 98 69 76 92 91 97 70 93 98 96 92 96 92

3 0 3 2 7 4 2 1 –2 4 3 1 4 1 9 1 15 8 5 2 1 5 –1 3 4 6 4

2 3 4 4 3 2 1 6 6 0 9 3 1 12 –7 30 9 1 5 1 28 2 3 0 4 –2 5

2 3 3 4 3 1 1 6 7 0 9 3 1 12 –7 20 9 –2 4 1 28 2 3 0 4 –2 4

32 68 16 23 18 43 70 55 35 51 32 50 31 58 46 68 21 9 25 63 59 25 74 11 22 14 39

9 38 –14 –13 3 10 43 9 4 34 7 13 3 37 27 55 12 –5 –2 17 30 1 23 –15 3 –9 12

1 4 2 0 0 0 5 0 2

72 35 15 60 54 52 30 59 47

32 –34 –26 41 –7 17 –32 3 –1

96 96 91 94 96 93 95 94 94

3 2 7 1 4 3 3 3 3

1 2 2 5 –1 3 2 3 2

1 2 2 5 –1 3 2 3 2

41 20 11 46 28 36 40 37 32

16 –19 –9 28 –3 9 7 4 4

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

65

3


Tabell 3 – Finansiella nyckeltal 2008

Län Kommun

3

Kommunen Andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, % verksamfinans resultat årets hetens netto exkl. resultat nettokostn. eo poster

Verksamhetens självfinansierings-

Andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, % investeförsäljning av driftöverringar anläggn.tillgångar skott

grad

Södermanlands län Eskilstuna 99 Flen 100 Gnesta 102 Katrineholm 101 Nyköping 97 Oxelösund 105 Strängnäs 102 Trosa 97 Vingåker 100 Länet 100

0 0 –2 –2 –1 –3 0 0 2 –1

1 0 0 1 4 –3 –2 3 –1 0

1 0 0 1 4 –3 –2 3 –1 0

22 21 17 19 23 15 19 17 21 19

9 8 2 9 8 6 14 17 7 9

2 0 0 0 6 1 0 8 2 2

3 8 1 11 7 –15 0 8 8 3

Östergötlands län Boxholm Finspång Kinda Linköping Mjölby Motala Norrköping Söderköping Vadstena Valdemarsvik Ydre Åtvidaberg Ödeshög Länet

102 102 100 103 98 99 101 96 96 101 102 94 99 99

0 0 –1 –5 1 0 –2 0 0 1 1 1 1 0

–2 –2 1 2 1 1 1 4 4 –2 –2 5 –1 1

–2 –2 1 2 1 2 1 4 4 –2 –2 5 –1 0

14 14 17 17 23 21 18 19 27 21 18 17 22 19

13 15 8 5 9 8 17 14 3 5 1 8 6 9

0 1 9 0 1 1 9 2 0 0 0 1 0 2

–1 2 10 7 5 6 8 5 11 5 6 –7 3 5

Jönköpings län Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Vetlanda Värnamo Länet

97 100 99 100 97 97 99 98 99 99 99 100 99 98

1 –1 0 1 2 0 1 1 1 –1 0 0 –1 0

2 1 2 –1 1 3 0 1 0 2 1 0 2 1

2 1 2 –1 1 3 0 1 0 2 1 0 2 1

14 27 18 18 19 24 16 18 24 26 26 19 20 20

3 3 9 6 10 13 4 5 12 10 10 8 12 8

3 0 1 0 0 2 0 0 0 1 1 1 2 0

7 5 9 5 7 8 7 5 8 6 9 7 20 7

66

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Tabell 3 – Finansiella nyckeltal 2008

Län Kommun

Likvida medel/ Externa kostnader

Soliditet, % enligt inkl. balanspensionsräkningen åtaganden före 1998

Koncernen Andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning verksam- finans resultat årets hetens netto exkl. eo resultat nettokostn.

Soliditet, % enligt balansräkningen

poster

inkl. pensionsåtaganden före 1998

Södermanlands län Eskilstuna 0 Flen 8 Gnesta 2 Katrineholm 4 Nyköping 7 Oxelösund –4 Strängnäs 0 Trosa 3 Vingåker 0 Länet 2

28 72 73 66 62 32 12 58 22 47

–9 11 23 6 8 –10 –12 20 – 41 0

93 100 98 97 95 106 97 96 98 98

4 1 2 1 2 3 4 2 4 3

3 –1 0 2 4 –9 –1 2 –1 0

2 –1 0 2 4 –10 –1 2 –1 0

22 52 34 46 43 33 13 32 15 32

–5 14 10 7 9 0 –8 13 –18 2

Östergötlands län Boxholm Finspång Kinda Linköping Mjölby Motala Norrköping Söderköping Vadstena Valdemarsvik Ydre Åtvidaberg Ödeshög Länet

3 1 18 3 3 1 0 2 10 2 14 9 7 6

33 33 61 73 41 61 48 16 49 39 58 5 33 42

– 43 –11 –12 55 –10 –3 24 –55 –20 –23 15 –76 –15 –13

98 98 97 85 94 96 96 94 94 100 101 93 97 96

4 4 1 2 4 3 2 1 2 1 2 2 3 2

–2 –2 1 13 2 2 1 4 4 –2 –3 5 –1 2

–2 –2 1 10 2 2 2 4 4 –2 –3 5 –1 2

19 27 38 24 34 44 32 18 36 39 43 5 23 29

–15 –4 0 12 5 9 7 –28 –8 –22 11 –56 –10 –8

Jönköpings län Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Vetlanda Värnamo Länet

7 2 5 4 2 0 5 2 2 2 0 3 15 3

38 49 75 56 46 60 13 50 45 64 76 47 71 53

–35 –22 21 21 –2 –3 –33 –14 –4 8 35 –12 26 –1

96 93 97 99 96 91 96 95 98 95 97 97 96 95

2 5 1 2 4 5 3 2 2 2 2 3 1 2

2 1 2 –1 0 4 1 3 0 3 1 1 3 1

2 1 2 –1 0 4 1 3 0 3 1 1 3 1

21 18 57 42 31 31 5 36 36 46 53 30 53 35

–28 –12 24 15 5 6 – 44 –3 –1 12 26 –7 26 1

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

67

3


Tabell 3 – Finansiella nyckeltal 2008

Län Kommun

3

Kommunen Andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, % verksamfinans resultat årets hetens netto exkl. resultat nettokostn. eo poster

Verksamhetens självfinansierings-

Andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, % investeförsäljning av driftöverringar anläggn.tillgångar skott

grad

Kronobergs län Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd Uppvidinge Växjö Älmhult Länet

102 99 98 98 100 98 100 100 99

0 5 0 –1 0 0 –2 0 0

–2 –4 2 2 0 2 3 0 0

–2 –4 2 2 0 2 3 0 0

26 26 21 19 22 18 25 22 22

22 9 9 6 7 2 10 10 9

12 1 0 2 0 1 2 0 2

5 1 7 6 7 12 6 10 7

Kalmar län Borgholm Emmaboda Hultsfred Högsby Kalmar Mönsterås Mörbylånga Nybro Oskarshamn Torsås Vimmerby Västervik Länet

98 98 95 101 98 98 98 99 110 101 99 99 100

2 0 1 3 0 –1 3 2 22 –1 1 0 3

0 2 4 –3 1 4 –1 –1 –32 0 0 0 –2

0 2 4 –3 1 4 –1 –1 –32 0 0 0 –2

14 16 21 23 20 18 16 19 23 20 20 20 19

8 2 7 3 9 10 14 12 10 3 14 5 8

0 0 0 0 1 2 1 1 1 2 0 2 1

4 1 9 4 12 8 7 2 41 –3 11 3 8

Gotlands län Gotland Länet

98 98

1 1

1 1

1 1

23 23

7 7

2 2

7 7

Blekinge län Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg Länet

98 101 102 101 101 101

–1 –1 0 1 –1 0

3 0 –2 –2 0 0

3 0 –2 –2 0 0

20 23 17 17 19 19

9 6 6 7 8 7

0 1 2 0 10 3

8 6 5 9 7 7

68

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Tabell 3 – Finansiella nyckeltal 2008

Län Kommun

Kronobergs län Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd Uppvidinge Växjö Älmhult Länet

Likvida medel/ Externa kostnader

Soliditet, % enligt inkl. balanspensionsräkningen åtaganden

Koncernen Andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning verksam- finans resultat årets hetens netto exkl. eo resultat

före 1998

nettokostn.

Soliditet, % enligt balansräkningen

poster

inkl. pensionsåtaganden före 1998

4 9 0 6 4 14 2 6 6

50 34 77 76 55 55 69 64 60

2 4 38 36 3 –2 20 23 16

96 98 93 97 94 94 89 98 95

5 8 4 0 2 1 7 2 4

0 –6 2 3 4 6 4 1 2

0 –6 2 3 3 6 4 0 2

24 19 50 73 38 45 27 51 41

1 2 22 36 8 2 9 23 13

Kalmar län Borgholm Emmaboda Hultsfred Högsby Kalmar Mönsterås Mörbylånga Nybro Oskarshamn Torsås Vimmerby Västervik Länet

1 3 4 3 0 8 4 4 9 6 9 0 4

32 56 41 15 58 70 38 37 60 47 56 32 45

–21 –20 –29 –30 0 32 3 –9 39 –11 25 –10 –3

99 94 95 100 92 93 96 97 101 97 94 95 96

0 5 3 4 6 1 5 4 30 2 3 3 6

1 0 2 –4 2 5 –1 –1 –31 0 3 2 –2

1 0 3 –4 2 5 –1 –1 –31 1 2 2 –2

24 20 32 19 21 48 26 30 59 28 42 31 32

–2 –4 –8 –23 2 24 4 1 40 –4 18 –7 3

Gotlands län Gotland Länet

2 2

46 46

–22 –22

96 96

3 3

1 1

1 1

34 34

–11 –11

Blekinge län Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg Länet

6 0 3 0 4 3

62 23 43 33 69 46

14 –9 –9 –9 21 2

92 95 92 95 96 94

4 4 8 7 3 5

4 1 0 –2 1 1

4 0 0 –2 1 1

33 21 13 18 30 23

7 –10 –13 –2 –2 –4

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

69

3


Tabell 3 – Finansiella nyckeltal 2008

Län Kommun

3

Kommunen Andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, % verksamfinans resultat årets hetens netto exkl. resultat nettokostn. eo poster

Verksamhetens självfinansierings-

Andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, % investeförsäljning av driftöverringar anläggn.tillgångar skott

grad

Skåne län Bjuv Bromölla Burlöv Båstad Eslöv Helsingborg Hässleholm Höganäs Hörby Höör Klippan Kristianstad Kävlinge Landskrona Lomma Lund Malmö Osby Perstorp Simrishamn Sjöbo Skurup Staffanstorp Svalöv Svedala Tomelilla Trelleborg Vellinge Ystad Åstorp Ängelholm Örkelljunga Östra Göinge Länet

98 98 99 101 101 95 103 97 100 101 98 101 98 100 99 100 97 99 100 98 97 99 99 100 98 97 97 101 95 98 98 98 96 99

1 0 0 1 –1 –2 –2 –1 –1 0 0 –2 0 –1 2 –1 –1 0 0 0 0 1 –2 0 1 1 0 4 0 –2 –1 0 1 0

1 2 0 –2 0 7 –1 4 1 –2 2 1 3 1 –1 1 4 1 1 2 2 0 3 –1 2 2 2 –4 4 3 3 2 4 1

1 2 0 –2 0 11 0 4 1 –2 2 1 3 1 14 1 4 1 1 2 2 0 3 –1 2 2 2 –4 4 2 3 –6 4 2

18 15 23 21 24 25 16 20 20 18 27 22 20 28 17 24 19 21 16 20 24 19 17 28 15 21 22 20 26 18 22 24 17 21

10 9 11 9 7 15 9 11 11 12 14 8 7 15 26 14 9 20 5 18 8 12 11 12 6 8 11 14 15 6 16 11 6 12

1 0 1 0 0 5 2 1 0 0 6 3 0 2 16 2 11 1 0 9 0 4 4 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0 2

7 13 25 3 6 10 5 16 8 11 10 8 8 10 12 11 3 8 4 6 10 1 7 5 4 6 11 4 6 3 9 10 8 8

Hallands län Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Länet

98 101 96 97 100 96 98

0 –4 2 0 0 0 0

2 2 2 3 0 4 2

2 2 2 3 0 4 2

18 22 23 16 18 19 19

14 22 6 16 7 6 12

6 3 0 0 1 0 2

12 21 6 7 6 8 10

70

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Tabell 3 – Finansiella nyckeltal 2008

Län Kommun

Likvida medel/ Externa kostnader

Soliditet, % enligt inkl. balanspensionsräkningen åtaganden före 1998

Koncernen Andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning verksam- finans resultat årets hetens netto exkl. eo resultat nettokostn.

Soliditet, % enligt balansräkningen

poster

inkl. pensionsåtaganden före 1998

Skåne län Bjuv Bromölla Burlöv Båstad Eslöv Helsingborg Hässleholm Höganäs Hörby Höör Klippan Kristianstad Kävlinge Landskrona Lomma Lund Malmö Osby Perstorp Simrishamn Sjöbo Skurup Staffanstorp Svalöv Svedala Tomelilla Trelleborg Vellinge Ystad Åstorp Ängelholm Örkelljunga Östra Göinge Länet

1 8 38 0 2 2 0 20 10 0 0 6 7 1 1 0 4 6 5 7 6 1 7 3 2 12 7 5 1 4 7 4 1 5

33 57 77 63 78 82 72 69 64 66 53 76 78 75 78 68 67 64 42 58 50 55 79 48 62 52 59 66 57 38 76 61 63 64

–13 –3 77 15 26 60 32 28 22 20 5 34 26 45 43 25 28 27 –3 14 19 15 26 3 11 –6 19 34 29 20 40 34 –1 23

95 91 83 98 98 88 99 94 98 100 97 95 93 98 99 90 95 96 101 93 96 97 99 98 95 96 92 99 90 94 95 98 95 95

3 5 4 4 2 4 1 0 1 2 1 5 3 2 2 5 1 2 1 1 1 3 –3 3 2 3 4 5 5 2 1 1 2 2

2 5 13 –1 0 7 0 5 1 –1 2 0 4 0 –1 5 5 2 –2 6 3 0 4 –1 3 1 4 –4 6 3 4 1 3 2

2 5 13 –1 0 7 0 4 1 –2 2 0 4 0 10 4 4 2 –2 5 3 0 4 –1 2 1 3 –4 5 2 4 –7 3 2

30 25 52 39 44 40 53 28 53 43 50 38 43 53 74 31 52 51 40 33 49 41 31 33 44 32 40 49 41 32 51 62 46 44

–5 2 52 13 16 22 26 –1 23 15 9 15 19 32 41 13 28 23 3 10 20 14 13 5 13 1 17 23 20 14 30 36 7 17

Hallands län Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Länet

11 4 0 2 12 5 6

31 80 32 62 71 60 56

2 56 –22 19 13 25 16

95 96 94 94 98 92 95

3 1 3 3 2 3 3

2 3 3 3 0 5 3

2 3 3 3 0 5 3

28 68 27 37 40 42 40

3 48 –12 13 9 19 13

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

71

3


Tabell 3 – Finansiella nyckeltal 2008

Län Kommun

3

Kommunen Andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, % verksamfinans resultat årets hetens netto exkl. resultat nettokostn. eo poster

Västra Götalands län Ale 97 Alingsås 100 Bengtsfors 99 Bollebygd 98 Borås 101 Dals-Ed 97 Essunga 99 Falköping 99 Färgelanda 99 Grästorp 97 Gullspång 100 Göteborg 98 Götene 99 Herrljunga 99 Hjo 100 Härryda 96 Karlsborg 96 Kungälv 97 Lerum 97 Lidköping 105 Lilla Edet 100 Lysekil 100 Mariestad 99 Mark 100 Mellerud 96 Munkedal 98 Mölndal 100 Orust 102 Partille 99 Skara 99 Skövde 98 Sotenäs 100 Stenungsund 98 Strömstad 97 Svenljunga 106 Tanum 96 Tibro 100 Tidaholm 98 Tjörn 101 Tranemo 99 Trollhättan 98 Töreboda 99 Uddevalla 99 Ulricehamn 101

0 –2 0 0 –1 2 0 1 0 0 2 0 0 0 1 2 0 0 1 12 1 0 1 –2 2 2 –2 2 0 0 0 0 2 –1 –1 1 2 0 –1 0 0 0 0 –1

3 2 0 2 1 2 1 1 1 2 –2 1 1 1 –1 2 4 3 2 –17 0 0 1 2 2 0 1 –3 1 2 2 1 1 3 –5 2 –1 1 0 1 2 0 1 0

3 2 0 2 2 2 1 1 1 2 –2 1 1 –3 –1 2 4 3 2 –17 0 0 1 2 2 0 1 –3 1 2 2 1 1 3 –5 2 –1 1 0 1 2 0 1 0

Verksamhetens självfinansieringsgrad

19 21 35 15 20 30 19 19 17 21 24 24 32 16 17 21 22 22 19 24 16 25 32 17 20 20 21 19 19 27 24 34 22 31 17 24 28 20 27 22 22 23 26 13

72

Andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, % investeförsäljning av driftöverringar anläggn.tillgångar skott

6 4 5 11 8 9 6 9 7 8 1 9 7 18 3 9 6 5 14 17 3 8 4 5 3 6 8 10 5 6 25 14 10 10 12 13 6 7 8 19 8 4 9 7

0 0 3 0 4 0 0 0 0 0 1 1 2 13 2 0 2 0 1 13 0 16 5 0 0 4 0 0 1 1 0 2 0 4 2 0 1 0 14 0 22 2 2 0

9 2 8 6 4 7 6 5 5 8 5 11 7 6 0 10 7 10 8 –4 –4 –3 7 –2 7 20 8 6 5 5 8 13 8 11 8 9 5 11 27 9 8 10 7 6

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Tabell 3 – Finansiella nyckeltal 2008

Län Kommun

Likvida medel/ Externa kostnader

Soliditet, % enligt inkl. balanspensionsräkningen åtaganden före 1998

Västra Götalands län Ale 9 Alingsås 6 Bengtsfors 9 Bollebygd 0 Borås 5 Dals-Ed 6 Essunga 6 Falköping 0 Färgelanda 7 Grästorp 4 Gullspång 3 Göteborg 2 Götene 2 Herrljunga 0 Hjo 0 Härryda 10 Karlsborg 8 Kungälv 4 Lerum 6 Lidköping 1 Lilla Edet 2 Lysekil 0 Mariestad 0 Mark 13 Mellerud 6 Munkedal 16 Mölndal 5 Orust 6 Partille 4 Skara 5 Skövde 0 Sotenäs 7 Stenungsund 3 Strömstad 4 Svenljunga 3 Tanum 5 Tibro 1 Tidaholm 5 Tjörn 5 Tranemo 3 Trollhättan 5 Töreboda 6 Uddevalla 4 Ulricehamn 9

58 67 54 62 49 41 65 52 57 54 30 19 31 70 46 54 57 48 59 81 36 33 46 78 37 29 70 31 60 45 60 61 6 75 64 43 56 74 42 64 69 60 44 64

–3 13 2 6 17 7 9 –8 –3 –17 –36 –12 0 32 –5 13 –10 10 17 50 – 47 –31 –34 26 –19 –19 28 –20 –14 –6 19 29 –29 24 12 7 –7 24 –21 24 15 4 2 22

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

Koncernen Andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning verksam- finans resultat årets hetens netto exkl. eo resultat nettokostn.

94 94 97 96 97 94 100 97 97 97 99 90 97 95 99 93 93 91 96 102 96 94 95 97 94 96 95 99 94 96 99 94 94 90 105 95 98 98 97 98 92 99 95 98

73

Soliditet, % enligt balansräkningen

poster

2 3 2 2 2 4 1 1 2 1 3 6 2 3 1 4 2 5 1 15 4 5 3 1 4 4 1 4 3 1 1 4 5 6 0 2 3 2 3 2 5 1 4 1

3 3 1 2 2 1 –1 1 1 2 –2 3 1 2 0 3 5 5 3 –17 0 1 2 2 3 0 3 –3 3 3 0 2 1 4 –6 3 –1 0 0 1 3 0 1 1

3 3 1 2 3 1 –1 1 1 2 –2 3 1 –3 0 2 5 4 3 –17 0 1 2 2 3 0 3 –3 3 3 0 2 1 4 –6 3 –1 0 0 1 3 0 1 1

38 36 40 41 44 29 45 40 39 52 8 25 30 35 45 42 36 41 58 61 11 19 30 50 17 20 41 21 42 23 56 41 14 28 52 35 32 55 26 52 32 53 32 57

inkl. pensionsåtaganden före 1998

7 10 7 6 17 5 5 –5 –2 –17 –57 10 2 6 2 17 –2 13 19 40 –20 –15 –10 15 –15 –13 16 –9 18 –16 30 22 –4 12 10 6 –9 19 –4 21 7 4 8 25

3


Tabell 3 – Finansiella nyckeltal 2008

Län Kommun

3

Kommunen Andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, % verksamfinans resultat årets hetens netto exkl. resultat nettokostn. eo poster

Verksamhetens självfinansierings-

Andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, % investeförsäljning av driftöverringar anläggn.tillgångar skott

grad

Västra Götalands län, forts. Vara 98 Vårgårda 100 Vänersborg 98 Åmål 101 Öckerö 99 Länet 99

0 0 0 0 –1 0

2 –1 2 0 1 1

2 –1 2 0 1 0

23 20 19 24 21 22

5 7 12 6 4 8

0 0 5 0 0 3

13 6 3 5 4 7

Värmlands län Arvika Eda Filipstad Forshaga Grums Hagfors Hammarö Karlstad Kil Kristinehamn Munkfors Storfors Sunne Säffle Torsby Årjäng Länet

96 97 101 99 98 99 99 97 99 97 98 99 99 101 96 99 98

1 –1 –1 1 2 2 0 –1 1 1 1 0 0 3 2 1 1

2 4 0 1 0 –1 0 4 0 2 1 1 1 –4 2 0 1

2 4 0 1 0 –1 0 4 0 2 1 1 1 –4 2 0 1

21 22 25 22 21 23 21 25 16 21 26 21 25 24 26 22 23

6 10 4 23 6 16 6 8 5 10 3 9 8 8 8 10 9

1 4 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1

5 7 3 8 4 5 8 10 4 3 7 2 9 9 8 5 6

Örebro län Askersund Degerfors Hallsberg Hällefors Karlskoga Kumla Laxå Lekeberg Lindesberg Ljusnarsberg Nora Örebro Länet

98 99 96 104 99 101 100 102 100 99 100 99 100

0 1 3 1 3 –1 1 –1 –1 1 –1 0 1

2 0 1 –6 –2 0 0 –1 1 0 1 2 0

2 0 1 –6 –2 0 0 –1 1 0 1 2 0

16 21 25 22 19 21 15 13 18 17 12 23 19

5 4 6 5 8 14 7 2 2 18 4 7 7

0 0 1 1 2 4 6 0 0 0 0 1 1

6 5 7 –1 7 6 1 10 5 0 5 9 5

74

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Tabell 3 – Finansiella nyckeltal 2008

Län Kommun

Likvida medel/ Externa kostnader

Soliditet, % enligt inkl. balanspensionsräkningen åtaganden

Koncernen Andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning verksam- finans resultat årets hetens netto exkl. eo resultat

före 1998

nettokostn.

Soliditet, % enligt balansräkningen

poster

inkl. pensionsåtaganden före 1998

Västra Götalands län, forts. Vara 7 Vårgårda 1 Vänersborg 7 Åmål 0 Öckerö 10 Länet 5

78 57 60 59 68 54

25 2 –4 –26 5 1

96 98 96 97 96 96

1 2 2 4 3 3

3 0 2 –1 1 1

3 0 2 –1 1 1

63 36 36 29 31 37

21 4 1 –7 4 4

Värmlands län Arvika Eda Filipstad Forshaga Grums Hagfors Hammarö Karlstad Kil Kristinehamn Munkfors Storfors Sunne Säffle Torsby Årjäng Länet

6 5 –1 0 4 2 6 7 7 4 1 7 5 2 7 0 4

78 84 41 55 5 33 51 50 20 41 51 35 53 61 32 66 47

35 44 –30 5 –38 –32 –21 21 –39 –11 –3 –22 5 9 –17 28 –4

93 96 97 96 95 98 106 88 97 94 97 97 98 99 94 98 96

4 1 1 3 5 3 2 4 4 3 3 3 2 5 3 3 3

3 4 2 1 0 –1 –8 8 –1 3 0 0 0 –4 3 –1 1

3 4 1 1 0 –1 –6 7 –1 3 0 0 0 –4 3 0 1

55 65 29 38 5 21 28 43 13 31 35 23 37 46 29 45 34

30 37 –20 6 –36 –21 –6 22 –21 –4 0 –14 4 10 –7 21 0

Örebro län Askersund Degerfors Hallsberg Hällefors Karlskoga Kumla Laxå Lekeberg Lindesberg Ljusnarsberg Nora Örebro Länet

7 5 9 3 –3 4 0 6 6 6 5 4 4

54 38 16 20 19 79 –1 78 38 36 60 68 42

–15 –28 –31 –60 –34 42 –105 3 –35 –24 – 48 19 –26

96 96 93 101 94 95 95 99 93 98 97 93 96

2 5 6 5 7 4 5 2 4 2 3 5 4

2 –1 1 –5 –1 1 0 0 3 0 0 2 0

2 –1 1 –6 –1 0 0 0 2 0 0 2 0

38 19 11 10 23 40 4 41 20 27 27 35 25

0 –14 –19 –28 –17 23 –35 1 –14 –14 –27 11 –11

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

75

3


Tabell 3 – Finansiella nyckeltal 2008

Län Kommun

3

Kommunen Andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, % verksamfinans resultat årets hetens netto exkl. resultat nettokostn. eo poster

Verksamhetens självfinansierings-

Andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, % investeförsäljning av driftöverringar anläggn.tillgångar skott

grad

Västmanlands län Arboga 99 Fagersta 98 Hallstahammar 99 Kungsör 99 Köping 100 Norberg 97 Sala 98 Skinnskatteberg 97 Surahammar 96 Västerås 97 Länet 98

0 –4 1 0 –1 2 0 0 2 –1 0

1 6 1 0 1 1 2 3 2 4 2

1 6 1 0 1 1 2 3 2 4 2

20 21 21 20 24 20 22 21 15 21 21

10 1 5 4 10 4 7 2 7 10 6

1 0 1 1 0 1 1 0 0 8 1

11 14 6 15 3 4 6 9 14 1 8

Dalarnas län Avesta Borlänge Falun Gagnef Hedemora Leksand Ludvika Malung-Sälen Mora Orsa Rättvik Smedjebacken Säter Vansbro Älvdalen Länet

100 100 99 102 101 99 99 101 95 100 99 98 99 99 99 99

1 –1 0 2 –1 1 0 1 –1 1 –1 3 –1 4 2 1

0 0 1 –3 0 1 1 –2 6 –1 2 –1 2 –3 –1 0

0 0 1 –3 0 1 0 –2 6 –1 2 –1 2 –3 –1 0

21 20 16 18 14 16 22 29 18 23 22 13 17 24 21 20

4 5 5 8 5 10 10 10 10 7 2 9 7 2 10 7

1 1 0 1 0 0 0 3 7 0 7 0 0 0 0 1

2 3 9 1 5 11 6 2 12 6 –1 0 8 6 8 5

Gävleborgs län Bollnäs Gävle Hofors Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn Länet

101 99 103 100 100 97 99 103 99 101 100

–1 –2 –2 –1 1 1 1 0 1 –1 0

0 3 –1 2 0 2 0 –3 0 0 0

0 3 –1 2 0 2 0 –3 0 0 0

28 22 22 23 20 20 15 16 21 20 21

15 8 2 7 8 3 14 4 6 30 10

1 6 15 0 0 0 9 0 1 1 3

3 7 –2 6 9 10 18 0 6 9 7

76

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Tabell 3 – Finansiella nyckeltal 2008

Län Kommun

Likvida medel/ Externa kostnader

Soliditet, % enligt inkl. balanspensionsräkningen åtaganden

Koncernen Andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning verksam- finans resultat årets hetens netto exkl. eo resultat

före 1998

nettokostn.

Soliditet, % enligt balansräkningen

poster

inkl. pensionsåtaganden före 1998

Västmanlands län Arboga Fagersta Hallstahammar Kungsör Köping Norberg Sala Skinnskatteberg Surahammar Västerås Länet

3 17 5 5 4 5 1 24 5 0 7

57 79 65 54 62 16 47 75 10 49 51

19 23 18 –4 –3 –57 –17 19 –54 19 –4

96 97 96 96 96 97 92 97 94 85 95

3 –2 3 3 2 2 6 0 6 4 3

1 5 1 1 2 1 2 3 0 11 3

1 5 1 1 2 1 2 3 0 9 3

39 63 36 28 37 16 22 75 15 42 37

14 23 10 –2 2 –57 –3 19 –17 24 1

Dalarnas län Avesta Borlänge Falun Gagnef Hedemora Leksand Ludvika Malung-Sälen Mora Orsa Rättvik Smedjebacken Säter Vansbro Älvdalen Länet

0 2 2 3 15 3 2 0 9 4 0 0 4 6 0 3

12 64 34 33 80 53 51 48 64 44 36 –14 69 38 34 43

–29 16 –31 –27 –9 –22 –18 6 5 –15 –9 –94 20 2 –12 –14

96 91 92 100 98 95 94 95 91 99 97 95 97 98 98 96

4 5 5 3 1 3 3 4 2 2 4 5 0 5 3 3

–1 4 3 –3 1 2 2 1 7 –1 –1 0 2 –3 –1 1

–1 3 3 –3 0 1 1 0 6 –1 –1 0 2 –3 –1 0

14 28 17 24 39 30 35 38 34 38 23 0 55 30 30 29

–26 9 –12 –19 3 –10 0 16 4 –6 –5 –38 17 2 –10 –5

Gävleborgs län Bollnäs Gävle Hofors Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn Länet

–2 1 7 5 2 8 5 1 4 1 3

75 32 63 73 50 45 17 66 44 29 49

28 10 –2 23 –2 – 45 –52 10 –1 –6 –4

97 88 97 97 95 95 96 99 94 96 95

2 6 3 1 4 2 4 2 4 3 3

2 6 0 2 1 3 0 –2 2 1 2

1 5 –1 2 0 3 0 –2 2 0 1

56 30 38 54 30 33 10 41 34 27 35

24 11 8 21 1 –21 –23 9 9 –6 3

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

77

3


Tabell 3 – Finansiella nyckeltal 2008

Län Kommun

3

Kommunen Andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, % verksamfinans resultat årets hetens netto exkl. resultat nettokostn. eo poster

Verksamhetens självfinansierings-

Andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, % investeförsäljning av driftöverringar anläggn.tillgångar skott

grad

Västernorrlands län Härnösand 100 Kramfors 99 Sollefteå 98 Sundsvall 100 Timrå 102 Ånge 102 Örnsköldsvik 100 Länet 100

–1 1 0 0 1 –3 –2 –1

1 0 1 1 –2 2 2 1

1 0 1 1 –2 2 2 1

18 23 23 19 18 19 20 20

4 7 5 4 2 2 8 5

2 2 2 1 0 0 1 1

4 5 8 6 2 10 7 6

Jämtlands län Berg Bräcke Härjedalen Krokom Ragunda Strömsund Åre Östersund Länet

102 98 101 98 99 98 96 98 99

–1 2 –3 0 2 0 0 –1 0

0 1 2 2 –1 3 4 3 2

0 –4 2 2 –1 3 4 3 1

17 18 21 17 20 18 26 21 20

3 39 7 6 4 2 4 12 10

0 0 0 1 0 0 3 0 1

3 10 2 –2 4 8 16 7 6

Västerbottens län Bjurholm Dorotea Lycksele Malå Nordmaling Norsjö Robertsfors Skellefteå Sorsele Storuman Umeå Vilhelmina Vindeln Vännäs Åsele Länet

98 98 108 98 100 101 100 93 97 97 100 104 100 96 95 99

2 1 0 –1 1 –2 1 –9 2 2 0 0 1 4 0 0

0 1 –8 2 –1 1 –2 16 1 1 1 –4 –1 0 5 1

–2 1 –8 2 –1 1 –2 16 1 1 1 –4 –1 0 5 1

22 20 24 23 20 22 20 30 32 18 23 25 18 34 30 24

3 4 7 2 18 11 3 8 1 2 13 5 3 7 6 6

0 1 1 0 0 0 0 7 0 1 1 0 0 0 0 1

3 12 –4 –3 19 4 5 8 4 7 –23 0 0 9 8 3

78

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Tabell 3 – Finansiella nyckeltal 2008

Län Kommun

Likvida medel/ Externa kostnader

Soliditet, % enligt inkl. balanspensionsräkningen åtaganden

Koncernen Andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning verksam- finans resultat årets hetens netto exkl. eo resultat

före 1998

nettokostn.

Soliditet, % enligt balansräkningen

poster

inkl. pensionsåtaganden före 1998

Västernorrlands län Härnösand 16 Kramfors 3 Sollefteå 5 Sundsvall 0 Timrå 4 Ånge 8 Örnsköldsvik 3 Länet 6

69 42 49 27 23 58 67 48

–12 – 42 –16 –2 – 47 –11 13 –17

96 96 97 95 99 98 95 97

3 4 2 4 3 1 4 3

1 0 1 0 –2 1 2 0

1 0 1 1 –2 1 2 1

42 26 31 24 18 25 28 28

7 –15 –14 –4 –19 –2 6 –6

Jämtlands län Berg Bräcke Härjedalen Krokom Ragunda Strömsund Åre Östersund Länet

4 0 10 7 6 16 4 2 6

60 32 73 49 4 55 28 78 47

–6 –16 28 –31 –61 –15 5 26 –9

96 101 93 96 99 97 95 90 96

4 3 1 2 2 0 4 2 2

–1 –3 6 2 –1 3 1 8 2

0 –4 4 2 –1 3 1 7 2

22 30 46 30 4 46 31 55 33

–4 –16 24 –15 –61 –10 9 33 –5

Västerbottens län Bjurholm Dorotea Lycksele Malå Nordmaling Norsjö Robertsfors Skellefteå Sorsele Storuman Umeå Vilhelmina Vindeln Vännäs Åsele Länet

6 22 1 16 6 4 3 2 0 12 0 11 2 7 7 7

13 55 61 35 40 77 37 65 28 40 31 75 50 36 59 47

– 42 22 3 –6 –22 27 –29 53 –31 4 11 31 –3 –5 7 1

98 95 107 98 98 99 101 80 97 97 93 101 98 96 94 97

2 3 1 2 2 0 2 6 2 2 6 3 3 4 2 3

0 2 –8 0 0 1 –2 14 1 0 1 –4 –1 0 4 1

–2 2 –8 0 0 1 –2 14 1 0 1 –4 –1 0 4 0

13 44 44 36 33 59 32 43 27 34 37 57 36 34 46 38

– 42 19 7 –2 –15 20 –26 28 –32 1 22 26 –1 –4 11 1

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

79

3


Tabell 3 – Finansiella nyckeltal 2008

Län Kommun

3

Norrbottens län Arjeplog Arvidsjaur Boden Gällivare Haparanda Jokkmokk Kalix Kiruna Luleå Pajala Piteå Älvsbyn Överkalix Övertorneå Länet

Kommunen Andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, % verksamfinans resultat årets hetens netto exkl. resultat nettokostn. eo poster

102 99 102 98 96 99 99 100 99 99 99 97 99 100 99

1 0 0 0 2 1 2 0 1 1 –1 1 1 1 1

–4 0 –1 2 1 0 0 0 1 0 2 1 0 –1 0

–4 0 –1 2 1 0 0 0 1 0 2 1 0 –1 0

Verksamhetens självfinansieringsgrad

32 32 20 21 23 26 20 16 22 21 18 22 24 24 23

80

Andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, % investeförsäljning av driftöverringar anläggn.tillgångar skott

15 4 8 4 9 7 7 13 14 13 8 3 5 15 9

0 0 3 0 4 0 1 0 1 0 13 0 0 0 2

17 5 2 5 5 4 6 5 8 6 2 8 9 7 6

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Tabell 3 – Finansiella nyckeltal 2008

Län Kommun

Likvida medel/ Externa kostnader

Soliditet, % enligt inkl. balanspensionsräkningen åtaganden före 1998

Norrbottens län Arjeplog Arvidsjaur Boden Gällivare Haparanda Jokkmokk Kalix Kiruna Luleå Pajala Piteå Älvsbyn Överkalix Övertorneå Länet

0 4 4 12 2 3 2 3 0 3 25 8 10 7 6

54 62 68 66 35 52 45 43 72 37 77 43 27 65 53

18 –10 14 1 –7 1 –15 –6 32 –27 37 –20 –28 31 2

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

Koncernen Andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning verksam- finans resultat årets hetens netto exkl. eo resultat nettokostn.

102 96 89 96 94 97 96 99 93 99 90 95 98 98 96

81

Soliditet, % enligt balansräkningen

poster

4 5 2 2 4 4 4 2 4 3 3 4 2 3 3

–5 0 9 2 2 0 0 –1 2 –1 8 1 0 –1 1

–5 0 9 2 2 0 0 –1 2 –1 8 0 0 –1 1

42 29 46 42 29 35 29 40 51 29 49 28 24 53 38

inkl. pensionsåtaganden före 1998

15 –3 14 4 –1 2 –7 –3 29 –19 26 –6 –18 25 4

3


Tabell 3 – Finansiella nyckeltal 2008

Län Kommun

3

Kommunen Andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, % verksamfinans resultat årets hetens netto exkl. resultat nettokostn. eo poster

Verksamhetens självfinansierings-

Andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, % investeförsäljning av driftöverringar anläggn.tillgångar skott

grad

Hela riket vägt medelvärde ovägt medelvärde

99 98

–1 0

2 0

2 0

22 20

.. 8

.. 1

.. 6

Folkmängd 0– 4 999 5 000– 9 999 10 000– 14 999 15 000– 19 999 20 000– 29 999 30 000– 49 999 50 000– 99 999 100 000–199 999 200 000–799 999

98 99 99 99 99 98 98 99 98

0 0 0 0 0 0 –1 –1 –2

0 0 0 0 0 0 2 2 3

0 0 0 0 0 0 2 2 2

24 20 20 21 20 20 21 21 23

5 7 8 8 9 9 11 11 10

0 1 1 1 1 1 2 3 9

6 6 5 7 7 6 8 4 8

Kommungrupp Storstäder Förortskommuner Större städer Pendlingskom. Glesbygdskom. Varuprod. kom. Övr >25 000 inv. Övr 12 500–25 000 Övr <12 500 inv.

98 98 99 98 99 99 99 98 98

–2 0 –1 0 0 0 0 0 0

3 1 2 0 0 0 0 0 0

2 2 2 0 0 0 0 0 0

23 19 21 19 22 20 21 21 20

10 11 9 8 7 8 10 8 5

9 1 3 1 0 1 2 1 1

8 8 6 7 6 7 6 6 5

0 0 0 0 0 0 1 –1

1 1 1 0 0 0 0 1

1 1 1 0 0 0 0 1

21 21 20 21 20 20 21 22

11 10 10 8 8 7 6 6

2 1 2 1 1 2 1 0

8 6 6 6 8 5 5 0

0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 0 0 1 0 1

1 1 1 0 0 0 0 0

20 22 20 20 20 20 21 21

13 10 10 9 7 7 6 8

1 1 1 2 1 1 1 0

9 8 6 6 6 6 5 5

Total kommunal skattesats 28,89–30,49 98 30,50–30,99 98 31,00–31,49 98 31,50–31,99 98 32,00–32,49 99 32,50–32,99 99 33,00–33,49 98 33,50–34,09 99 Skattesats till kommun 17,12–19,99 98 20,00–20,49 98 20,50–20,99 99 21,00–21,49 99 21,50–21,99 99 22,00–22,49 98 22,50–22,99 98 23,00–23,64 98

82

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Tabell 3 – Finansiella nyckeltal 2008

Län Kommun

Likvida medel/ Externa kostnader

Soliditet, % enligt inkl. balanspensionsräkningen åtaganden

Koncernen Andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning verksam- finans resultat årets hetens netto exkl. eo resultat

före 1998

nettokostn.

Soliditet, % enligt balansräkningen

poster

inkl. pensionsåtaganden före 1998

Hela riket vägt medelvärde ovägt medelvärde

3 4

53 51

18 0

92 95

3 3

5 1

4 1

40 35

17 3

Folkmängd 0– 4 999 5 000– 9 999 10 000– 14 999 15 000– 19 999 20 000– 29 999 30 000– 49 999 50 000– 99 999 100 000–199 999 200 000–799 999

9 5 3 6 4 5 3 1 2

46 44 47 52 53 60 57 58 46

–1 –11 –5 1 2 12 16 24 17

97 97 96 95 94 93 93 91 84

2 2 2 2 3 3 3 3 2

0 0 0 1 1 2 3 4 12

0 0 0 1 1 2 3 4 9

38 32 32 35 36 41 37 35 48

0 –5 0 4 5 14 11 14 31

Kommungrupp Storstäder Förortskommuner Större städer Pendlingskom. Glesbygdskom. Varuprod. kom. Övr >25 000 inv. Övr 12 500–25 000 Övr <12 500 inv.

2 5 2 5 5 4 4 4 5

46 57 55 47 46 53 56 51 42

17 11 18 –4 –4 4 10 –7 –19

84 93 91 96 97 96 95 95 96

2 3 4 2 2 3 3 3 2

12 3 4 0 0 0 1 1 0

9 3 3 0 0 0 1 1 0

48 39 34 32 34 39 40 32 30

31 12 12 0 –2 8 10 –2 –10

Total kommunal skattesats 28,89–30,49 6 30,50–30,99 3 31,00–31,49 5 31,50–31,99 3 32,00–32,49 4 32,50–32,99 4 33,00–33,49 5 33,50–34,09 10

60 60 56 53 47 45 42 56

17 20 7 4 –1 –12 –15 10

94 94 95 95 95 95 96 98

2 2 2 3 3 3 2 1

3 2 2 1 1 0 0 0

3 1 2 0 1 0 0 0

42 43 39 36 32 29 30 47

14 17 8 6 1 –4 –8 9

Skattesats till kommun 17,12–19,99 6 20,00–20,49 4 20,50–20,99 3 21,00–21,49 3 21,50–21,99 4 22,00–22,49 4 22,50–22,99 5 23,00–23,64 7

61 57 62 51 50 44 42 46

19 21 20 1 –2 –12 –12 –12

92 93 95 96 95 95 96 97

2 2 2 2 3 3 2 2

4 3 1 0 0 1 0 0

3 3 1 0 0 1 0 0

44 38 43 37 32 31 30 33

17 15 16 4 1 –3 –6 –8

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

83

3


Tabell 4 – Kostnader för olika verksamheter 2008

4

I tabell 4 presenteras kommunernas driftskostnader fördelade på tio verksamhetsområden. Den verksamhetsindelning som används är definierad i anvisningarna till räkenskapssammandraget (rs) för 2008. Principerna för kostnadsfördelningen innebär att alla direkta och indirekta kostnader påförs verksamheterna. Detta innebär till exempel att administration och kommungemensamma nyttigheter fördelats på de olika verksamhetsområdena. Sådana fördelningar är i vissa fall komplicerade att göra då kommuners organisation och ekonomistyrning ger en annan struktur på kostnader och intäkter än den som efterfrågas i rs. I många fall kan uppdelningar och fördelningar endast göras via olika schablonmetoder. Observera att två olika kostnadsbegrepp används: Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion och definieras enligt följande: Från kommunens bruttokostnad i rs driftsredovisning förs dels avdrag för interna intäkter (det vill säga intäkter från andra kommunala förvaltningar), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting (motsvarar kostnader för verksamhet som inte konsumeras inom kommunen). Nettokostnad erhålls genom att minska driftredovisningens bruttokostnader med samtliga intäkter, i huvudsak riktade statsbidrag, taxor och avgifter, hyresintäkter samt andra försäljningsintäkter.

Definitioner Politisk verksamhet Här redovisas kostnader för nämnd- och styrelseverksamhet, stöd till politiska partier, kostnader för allmänna val, överförmyndarverksamhet samt den administration som är direkt knuten till kommunens politiker som politiska sekreterare, sammanträdesadministration, nämnd sekreterare och liknande. Kostnader för förvaltningschefer och liknande personal ska i likhet med övriga personalkostnader fördelas inom verksamhetsområdena. Infrastruktur, skydd m m I kostnaderna för infrastruktur och skydd ingår fysisk och teknisk planering, bostadsförbättring, näringslivsfrämjande åtgärder, turistverksamhet, gator och vägar, parkering, parker, räddningstjänst, miljö- och hälsoskydd samt totalförsvar och samhällskydd. Fritid Här redovisas kostnader för kommunens fritidsverksamhet, bland annat stöd

84

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


till föreningar, idrotts- och fritidsanläggningar samt fritidsgårdar. Kultur Här redovisas kostnader för kommunens kulturverksamhet, bland annat bibliotek, stöd till kulturella föreningar och studieorganisationer, museum samt musik- och kulturskola. Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Här ingår kommunens kostnader för all förskoleverksamhet (inklusive öppen förskola) och skolbarnsomsorg samt öppen fritidsverksamhet. Förskoleklass ingår i Utbildning. Utbildning Här redovisas kommunens kostnader för utbildning (inklusive förskoleklass). Kostnader för egna elever som utbildar sig i andra kommuner ingår medan avdrag gjorts för de elever som kommer från andra kommuner. Äldre- och handikappomsorg Här redovisas kommunens kostnader för vård och omsorg av äldre och funktionshindrade. I detta innefattas boende i särskilda boendeformer, sjukhem, hemtjänst, färdtjänst. Även omsorg om psykiskt utvecklingsstörda ingår. Individ- och familjeomsorg Här redovisas kommunens kostnader för socialbidrag, institutions- och familjehemsvård, familjerätt, öppenvård och behandling. Särskilt riktade insatser Här redovisas kostnader för flyktingar som tas emot inom ramen för det kommunala flyktingmottagandet och kostnader för sysselsättningsfrämjande åtgärder. Summa egentlig verksamhet En summering har gjorts av kostnaderna för den verksamhet som räknas till kommunernas egentliga verksamhet, det vill säga kommunernas totala verksamhet exklusive affärsverksamheten. Affärsverksamhet Här redovisas den affärsmässiga verksamhet som bedrivs i förvaltningsform. De mest omfattande verksamheterna är energi, vatten och avfallshantering. Kollektivtrafik, bostads- och hamnverksamhet är exempel på andra verksamheter som också redovisas här.

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

85

4


Tabell 4 – Kostnader för olika verksamheter 2008, kr per invånare Län Kommun

4

Politisk verksamhet kostnettonader kostn.

Infrastruktur, skydd m m kostnettonader kostn.

Fritid kostnader

nettokostn.

Kultur kostnettonader kostn.

Förskoleverks. Utbildning o skolbarnsoms. kostnettokostnetto- nader kostn. nader kostn.

Stockholms län Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Länet

632 467 514 571 394 400 386 430 520 629 654 614 532 629 535 411 770 607 361 374 647 521 456 539 521 470 522

625 467 513 569 393 395 385 424 519 629 646 614 522 628 533 384 770 601 360 372 632 519 448 539 519 466 518

2 187 3 051 2 198 2 280 3 263 3 097 3 156 2 123 3 409 2 605 2 428 2 123 4 214 2 604 2 785 3 450 2 709 3 198 2 716 2 854 3 141 2 436 2 314 3 941 2 823 3 002 2 850

1 824 2 709 1 692 1 827 2 640 2 565 2 769 1 726 2 723 1 961 1 825 1 695 3 108 2 103 1 632 2 167 1 538 2 292 2 337 2 460 2 775 2 052 1 998 2 712 2 103 2 454 2 219

1 319 1 417 647 1 071 1 316 1 249 1 384 1 174 1 052 606 954 958 1 453 915 1 414 1 260 1 123 1 319 1 104 1 145 955 1 262 1 311 894 1 364 978 1 140

1 143 1 285 638 913 1 179 1 081 1 149 1 064 975 504 831 935 1 255 752 1 211 970 947 1 211 1 049 932 861 1 074 1 129 741 1 294 820 998

1 099 781 875 808 616 733 766 1 284 953 1 253 792 884 890 678 733 1 326 736 1 194 872 652 879 694 909 716 900 509 867

1 042 7 710 670 9 488 804 9 866 767 7 129 573 8 800 672 7 960 653 9 991 1 165 9 599 874 5 632 1 173 8 660 736 6 798 773 9 619 744 7 914 584 9 699 674 5 973 1 135 7 813 685 7 423 1 028 6 685 803 8 312 558 8 234 772 7 028 634 8 013 831 9 001 592 9 949 826 10 202 462 8 400 778 8 304

6 380 7 424 8 110 5 859 7 144 6 384 7 983 7 582 4 765 7 036 5 683 8 000 6 678 7 388 5 001 6 811 6 241 5 560 6 671 6 122 5 481 6 656 6 566 7 887 8 346 6 566 6 705

16 763 14 353 17 595 15 562 16 895 14 705 13 914 14 911 14 960 18 209 14 647 18 568 16 061 15 612 8 338 12 110 11 014 14 918 16 016 14 918 13 921 15 234 17 364 16 003 17 060 15 593 15 202

16 054 13 808 17 083 14 892 16 227 14 175 13 458 14 508 14 284 17 857 14 172 18 039 15 544 15 025 8 009 11 739 10 697 14 340 15 223 14 309 13 478 14 572 16 916 15 600 16 349 15 158 14 674

Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby Östhammar Länet

623 673 636 679 716 392 717 724 645

615 671 589 678 711 388 717 713 635

4 545 2 266 3 020 2 832 3 012 2 729 4 091 3 619 3 264

4 079 2 009 2 657 2 259 2 807 1 928 3 041 3 025 2 726

1 295 1 485 1 391 854 1 855 924 1 348 1 168 1 290

1 015 1 293 1 262 581 1 799 832 1 290 882 1 119

1 025 679 735 553 909 1 363 870 766 863

902 647 684 514 871 1 140 833 699 786

6 072 4 799 6 399 7 802 4 761 5 119 4 691 4 775 5 552

15 004 18 594 18 404 17 420 15 809 14 142 15 437 16 012 16 353

14 459 17 736 17 873 17 203 15 405 13 523 14 769 15 695 15 833

86

7 127 5 708 7 972 9 750 5 590 6 357 5 560 5 663 6 716

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Tabell 4 – Kostnader för olika verksamheter 2008, kr per invånare Län

Kommun

Äldre- och handikappomsorg kostnettonader kostnad

Individ- och familjeomsorg kostnettonader kostnad

Särskilt riktade insatser kostnettonader kostnad

Summa egentlig verksamhet kostnettonader kostnad

Affärsverksamhet kost- netto nader kostnad

Stockholms län Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Länet

12 754 15 909 13 489 12 355 10 425 11 673 17 605 10 521 15 190 11 520 14 616 10 836 11 156 12 724 12 763 12 697 13 258 15 932 10 529 13 302 12 290 10 793 11 355 12 748 10 106 12 626 12 660

10 936 13 778 11 367 9 618 8 524 9 449 14 956 9 040 13 212 9 357 11 551 8 775 9 051 10 920 10 870 11 141 11 115 13 471 8 397 10 608 10 788 8 222 9 788 10 372 7 752 10 786 10 532

4 443 1 270 2 632 3 886 3 742 3 000 1 307 2 888 2 134 2 578 3 486 2 843 3 438 3 234 3 389 3 812 2 956 6 194 3 097 2 534 3 336 3 026 2 016 1 829 2 588 2 412 3 003

4 058 1 205 2 384 3 559 3 546 2 818 1 142 2 632 1 981 2 483 3 073 2 695 3 220 2 820 2 977 3 354 2 686 5 866 2 866 2 357 2 916 2 839 1 850 1 735 2 278 2 244 2 753

1 036 295 311 721 933 1 033 238 620 529 613 645 1 005 1 678 550 1 123 625 1 088 2 940 575 159 516 664 411 395 958 279 767

–102 25 121 219 329 166 23 302 227 152 278 420 393 98 99 –7 429 624 208 63 90 135 112 108 251 11 184

47 942 47 031 48 126 44 385 46 385 43 850 48 747 43 552 44 378 46 674 45 020 47 450 47 337 46 645 37 053 43 503 41 077 52 987 43 581 44 171 42 712 42 643 45 136 47 015 46 521 44 269 45 315

41 961 41 370 42 711 38 222 40 556 37 705 42 517 38 444 39 561 41 152 38 795 41 947 40 516 40 319 31 006 37 695 35 108 44 994 37 914 37 780 37 792 36 704 39 639 40 287 39 717 38 968 39 361

979 3 083 1 910 1 091 0 1 754 2 044 1 628 3 177 1 376 2 242 1 087 2 196 22 673 4 158 1 725 54 1 850 1 639 1 666 2 142 1 094 1 295 3 062 657 1 639

61 227 –1 –66 0 146 117 –285 139 189 496 269 416 –86 –20 1 087 265 –141 197 20 104 –95 39 57 16 68 124

Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby Östhammar Länet

13 685 16 431 8 277 9 634 17 103 14 229 15 543 16 121 13 878

12 059 13 778 6 331 8 160 14 511 12 791 13 120 13 700 11 806

3 042 2 437 3 092 2 149 3 720 4 175 2 488 2 016 2 890

2 767 2 423 2 609 2 088 3 457 3 993 2 407 1 802 2 693

1 045 651 379 713 1 320 1 056 1 621 1 092 985

321 68 181 249 210 396 643 295 295

47 390 48 923 43 906 44 584 50 035 45 368 47 675 47 181 46 883

42 288 43 424 38 584 39 534 44 533 40 110 41 510 41 586 41 446

4 138 2 683 3 182 1 543 4 329 3 532 2 618 3 873 3 237

2 188 590 1 072 799 1 552 1 198 1 114 1 312 1 228

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

87

4


Tabell 4 – Kostnader för olika verksamheter 2008, kr per invånare Län Kommun

4

Politisk verksamhet kostnettonader kostn.

Infrastruktur, skydd m m kostnettonader kostn.

Fritid kostnader

nettokostn.

Kultur kostnettonader kostn.

Förskoleverks. Utbildning o skolbarnsoms. kostnettokostnetto- nader kostn. nader kostn.

Södermanlands län Eskilstuna 652 Flen 918 Gnesta 585 Katrineholm 838 Nyköping 887 Oxelösund 815 Strängnäs 521 Trosa 635 Vingåker 904 Länet 751

629 901 581 829 867 770 517 634 898 736

3 604 3 614 2 552 4 289 2 824 4 088 3 014 3 158 3 198 3 371

2 547 3 258 2 123 3 148 2 319 3 341 2 308 2 673 2 917 2 737

1 374 1 133 1 029 1 384 1 329 1 298 1 224 1 035 1 145 1 217

1 230 999 878 1 142 1 281 1 287 1 135 897 971 1 091

1 367 845 657 1 344 821 998 828 778 1 004 960

1 177 777 600 1 242 710 866 741 740 904 862

7 018 5 779 7 518 5 290 7 116 5 301 6 358 7 244 5 851 6 386

6 047 4 906 6 401 4 466 6 061 4 340 5 066 5 765 4 782 5 315

13 755 15 894 16 069 17 226 14 469 13 773 16 149 15 847 17 851 15 670

12 792 15 039 15 666 16 371 13 836 13 233 15 692 15 639 17 126 15 044

Östergötlands län Boxholm 779 Finspång 656 Kinda 708 Linköping 485 Mjölby 467 Motala 663 Norrköping 513 Söderköping 546 Vadstena 968 Valdemarsvik 777 Ydre 778 Åtvidaberg 997 Ödeshög 1 324 Länet 743

737 626 651 438 464 652 476 489 956 769 760 995 1 018 695

3 399 3 016 3 129 3 288 3 810 3 083 3 306 2 334 3 702 3 797 2 897 2 822 4 009 3 276

2 724 2 538 2 387 2 669 2 862 2 446 2 425 1 679 2 953 3 183 2 319 2 474 3 614 2 636

1 216 1 319 632 1 193 1 922 960 1 199 1 097 1 281 896 696 787 1 105 1 100

1 057 1 269 598 870 1 684 820 1 082 1 036 894 752 658 684 975 952

1 022 653 890 1 198 949 873 1 439 855 1 025 892 864 520 973 935

972 594 828 1 081 896 817 1 093 763 975 804 783 506 884 846

5 236 5 639 5 582 6 954 6 388 6 264 6 245 6 814 5 894 4 684 5 813 6 287 4 645 5 880

4 398 4 812 4 679 5 801 5 326 5 178 5 273 5 666 5 084 3 986 4 841 5 190 3 777 4 924

15 214 15 636 16 301 13 684 14 700 15 111 13 545 17 320 14 443 16 447 17 377 15 837 17 544 15 628

14 777 15 180 15 760 13 022 13 995 14 646 13 018 16 665 13 877 15 940 16 926 15 302 17 314 15 109

Jönköpings län Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Vetlanda Värnamo Länet

775 683 435 496 647 418 1 016 721 737 802 771 683 593 675

2 884 4 320 3 473 4 083 3 737 4 338 2 452 3 636 4 438 4 524 4 063 4 344 3 750 3 849

2 491 3 744 2 994 3 155 3 007 3 039 2 271 3 139 3 575 3 595 3 181 2 806 2 807 3 062

830 1 124 1 546 1 236 1 178 1 270 974 1 291 1 676 1 426 1 305 683 1 492 1 233

770 855 1 361 978 1 051 1 014 809 1 060 1 302 1 018 1 146 661 1 293 1 024

890 1 283 1 069 961 808 1 129 760 792 778 984 755 945 974 933

825 998 1 020 910 723 1 003 660 739 713 903 704 843 894 841

4 976 6 251 6 744 6 589 9 107 7 378 6 949 6 366 6 025 6 371 7 172 5 416 7 521 6 682

4 126 5 132 5 649 5 505 7 829 6 336 5 925 5 287 5 054 5 285 6 130 4 412 6 361 5 618

17 720 15 509 16 362 17 229 14 835 13 583 15 691 14 956 17 519 15 103 16 755 15 933 15 193 15 876

17 327 14 066 15 958 16 862 14 663 13 128 15 544 14 147 16 849 13 825 16 277 15 178 14 733 15 274

782 712 451 523 659 422 1 118 726 778 845 896 691 658 712

88

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Tabell 4 – Kostnader för olika verksamheter 2008, kr per invånare Län

Kommun

Äldre- och handikappomsorg kostnettonader kostnad

Individ- och familjeomsorg kostnettonader kostnad

Särskilt riktade insatser kostnettonader kostnad

Summa egentlig verksamhet kostnettonader kostnad

Affärsverksamhet kost- netto nader kostnad

Södermanlands län Eskilstuna 16 373 Flen 17 181 Gnesta 14 641 Katrineholm 17 479 Nyköping 15 679 Oxelösund 14 549 Strängnäs 13 188 Trosa 12 870 Vingåker 18 287 Länet 15 583

13 521 14 353 11 788 15 020 12 927 12 681 11 118 10 795 13 937 12 904

5 262 3 488 2 600 3 127 2 536 4 039 2 614 1 636 2 976 3 142

4 933 3 231 2 501 2 987 2 421 3 790 2 421 1 568 2 783 2 959

2 179 2 528 698 1 279 927 759 699 727 1 209 1 223

573 462 –34 511 288 72 334 216 371 310

51 584 51 379 46 350 52 255 46 587 45 619 44 595 43 930 52 426 48 303

43 449 43 926 40 504 45 718 40 709 40 380 39 334 38 928 44 688 41 960

717 3 979 3 578 2 122 3 206 503 4 492 3 092 4 304 2 888

615 926 890 444 665 239 1 389 945 920 781

Östergötlands län Boxholm 15 964 Finspång 17 807 Kinda 16 436 Linköping 12 952 Mjölby 17 354 Motala 15 930 Norrköping 14 648 Söderköping 15 290 Vadstena 18 121 Valdemarsvik 16 078 Ydre 18 854 Åtvidaberg 16 679 Ödeshög 16 623 Länet 16 364

13 047 14 890 13 835 10 177 13 335 13 476 12 828 12 897 12 578 13 535 17 254 13 514 12 720 13 391

2 739 2 983 1 945 4 069 2 804 3 187 4 726 2 490 2 292 2 410 1 403 2 296 2 985 2 795

2 543 2 831 1 867 3 718 2 737 3 008 4 556 2 303 2 175 2 141 1 387 2 179 2 087 2 579

704 1 044 1 029 1 140 1 203 1 586 2 056 1 120 972 1 160 595 728 2 855 1 246

204 437 170 240 348 158 548 392 221 203 50 136 573 283

46 272 48 754 46 651 44 962 49 597 47 657 47 676 47 866 48 699 47 140 49 278 46 953 52 062 47 967

40 457 43 178 40 774 38 016 41 647 41 200 41 299 41 891 39 714 41 314 44 979 40 981 42 962 41 416

601 686 3 441 1 662 3 006 3 450 3 488 3 008 1 638 4 682 4 198 697 3 016 2 583

457 488 886 1 580 806 705 2 152 715 328 1 034 1 083 416 443 853

Jönköpings län Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Vetlanda Värnamo Länet

11 473 14 623 12 352 11 479 8 074 13 427 11 584 14 904 15 264 13 913 14 353 15 880 14 725 13 235

2 929 3 382 2 756 2 220 1 922 3 431 2 525 3 462 2 403 3 218 1 894 3 284 2 100 2 733

2 687 2 854 2 627 2 071 1 823 3 191 2 442 3 289 2 260 3 060 1 806 2 891 1 970 2 536

1 168 1 436 541 464 339 1 213 1 085 1 079 1 515 761 1 575 655 930 982

479 333 242 151 38 430 348 86 311 202 262 166 449 269

44 928 55 336 47 761 48 177 43 015 48 472 45 670 51 022 55 814 51 190 53 563 51 297 49 887 49 702

40 953 43 288 42 638 41 605 37 855 41 987 40 600 43 374 46 064 42 603 44 632 43 520 43 824 42 534

587 811 2 079 2 489 2 645 2 801 895 497 4 115 2 981 5 555 656 3 670 2 291

420 657 –319 291 805 233 445 493 831 504 530 263 –193 382

12 749 21 319 14 821 14 871 10 430 15 707 14 116 18 714 20 682 17 958 19 147 19 347 17 269 16 702

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

89

4


Tabell 4 – Kostnader för olika verksamheter 2008, kr per invånare Län Kommun

4

Politisk verksamhet kostnettonader kostn.

Kronobergs län Alvesta 615 Lessebo 853 Ljungby 490 Markaryd 902 Tingsryd 860 Uppvidinge 1 064 Växjö 526 Älmhult 584 Länet 737

Infrastruktur, skydd m m kostnettonader kostn.

Fritid kostnader

nettokostn.

Kultur kostnettonader kostn.

Förskoleverks. Utbildning o skolbarnsoms. kostnettokostnetto- nader kostn. nader kostn.

586 756 485 892 761 1 018 519 584 700

3 800 3 873 4 776 3 956 4 779 3 653 3 283 3 571 3 961

2 695 3 394 3 366 3 151 3 065 3 176 2 107 2 331 2 911

1 290 988 1 210 944 1 674 847 1 272 1 068 1 161

1 157 953 1 010 816 1 345 820 1 040 961 1 012

742 1 019 939 737 895 943 1 251 761 910

701 976 832 712 869 908 1 126 707 853

6 209 5 826 5 918 5 187 5 023 5 021 6 870 7 143 5 899

5 158 4 891 5 022 4 391 4 202 4 240 5 846 6 001 4 968

16 270 16 966 14 749 14 929 15 741 16 580 12 612 14 410 15 282

15 039 15 874 14 364 14 565 15 437 16 248 11 932 13 949 14 676

570 646 743 978 588 1 021 594 841 1 055 643 800 518 749

565 639 735 978 585 906 594 830 770 643 800 503 712

3 555 3 967 5 526 4 115 3 486 3 118 2 947 3 958 4 800 3 535 3 741 3 595 3 861

2 725 2 891 4 374 3 210 2 481 2 619 2 470 3 186 3 078 2 904 3 309 2 414 2 971

1 071 1 618 1 753 1 022 1 486 1 013 817 1 271 1 859 953 1 082 1 334 1 273

981 1 191 1 390 920 1 309 851 756 1 049 1 593 846 1 019 1 081 1 082

1 395 1 764 815 766 1 035 735 918 1 194 1 227 634 1 281 943 1 058

1 003 1 696 776 712 958 706 873 1 069 1 104 579 1 186 866 960

5 154 4 784 4 889 4 303 5 906 5 048 5 868 5 636 6 176 5 268 5 900 5 785 5 393

4 514 4 056 4 145 3 575 4 915 4 185 4 955 4 742 5 164 4 429 4 971 4 908 4 546

15 122 15 934 16 093 16 089 13 251 15 729 14 735 16 654 14 260 15 492 16 303 14 429 15 341

14 850 15 575 15 365 15 773 12 903 15 290 14 670 15 090 13 547 15 222 15 707 14 025 14 835

Gotlands län Gotland Länet

706 706

696 696

3 995 3 995

2 821 2 821

1 319 1 319

1 161 1 161

1 620 1 620

1 248 1 248

6 793 6 793

5 955 17 040 16 051 5 955 17 040 16 051

Blekinge län Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg Länet

597 493 820 583 730 645

595 481 818 583 706 637

3 758 3 195 3 870 4 056 2 374 3 451

2 988 2 478 3 500 3 545 1 969 2 896

1 441 1 454 1 970 1 175 1 273 1 463

1 169 1 249 1 497 1 088 1 214 1 243

1 143 896 1 460 1 108 887 1 099

990 807 1 355 1 073 797 1 004

6 114 7 405 5 107 5 968 6 296 6 178

5 174 6 170 4 268 5 149 5 260 5 204

Kalmar län Borgholm Emmaboda Hultsfred Högsby Kalmar Mönsterås Mörbylånga Nybro Oskarshamn Torsås Vimmerby Västervik Länet

90

13 801 12 867 16 530 13 402 13 577 14 035

13 424 12 166 15 978 13 006 13 453 13 605

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Tabell 4 – Kostnader för olika verksamheter 2008, kr per invånare Län

Kommun

Äldre- och handikappomsorg kostnettonader kostnad

Individ- och familjeomsorg kostnettonader kostnad

Särskilt riktade insatser kostnettonader kostnad

Summa egentlig verksamhet kostnettonader kostnad

Affärsverksamhet kost- netto nader kostnad

Kronobergs län Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd Uppvidinge Växjö Älmhult Länet

17 901 17 623 19 245 17 692 22 484 21 392 17 328 16 901 18 820

14 190 15 099 15 477 15 813 18 178 18 319 14 101 14 764 15 742

3 187 2 687 2 056 1 991 1 662 2 382 3 145 1 661 2 346

2 624 2 193 1 840 1 782 1 577 2 202 2 889 1 519 2 078

1 386 4 737 836 952 1 494 1 496 1 663 446 1 626

–300 517 102 –23 155 243 373 –288 97

51 400 54 572 50 219 47 289 54 613 53 379 47 949 46 544 50 745

41 850 44 652 42 498 42 099 45 589 47 174 39 934 40 528 43 040

1 980 5 565 2 809 2 759 4 916 4 196 3 610 3 544 3 672

463 896 481 382 1 440 858 505 729 719

Kalmar län Borgholm Emmaboda Hultsfred Högsby Kalmar Mönsterås Mörbylånga Nybro Oskarshamn Torsås Vimmerby Västervik Länet

22 949 19 752 20 400 23 259 18 465 19 657 16 452 20 714 20 532 20 268 17 219 19 350 19 918

19 780 15 607 17 919 19 035 15 639 16 831 14 660 17 178 17 719 17 421 14 808 16 781 16 948

1 752 2 415 2 295 3 378 3 105 1 487 1 461 3 054 2 737 2 226 2 557 3 216 2 474

1 641 2 384 2 032 2 958 2 784 1 390 1 370 2 922 2 537 2 087 2 385 3 019 2 292

1 067 696 837 2 473 1 539 950 762 370 657 904 1 554 1 312 1 093

288 379 224 1 023 423 287 178 34 185 265 386 231 325

52 636 51 576 53 351 56 383 48 862 48 759 44 555 53 693 53 303 49 924 50 436 50 481 51 163

46 349 44 417 46 959 48 185 41 999 43 065 40 525 46 100 45 698 44 395 44 570 43 830 44 674

890 670 3 637 5 120 1 071 3 252 5 190 2 081 3 973 2 782 4 395 2 802 2 989

890 670 1 086 1 202 831 534 2 140 390 901 1 051 657 662 918

Gotlands län Gotland Länet

17 580 17 580

13 697 13 697

3 108 3 108

2 955 2 955

484 484

118 118

52 645 52 645

44 702 44 702

5 652 5 652

970 970

Blekinge län Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg Länet

18 118 17 541 18 651 16 595 18 150 17 811

15 156 14 890 14 937 14 323 14 631 14 787

2 246 2 649 2 702 2 859 1 731 2 437

1 984 2 440 2 560 2 624 1 687 2 259

1 382 1 504 2 323 1 583 1 354 1 629

238 252 726 463 371 410

48 599 48 003 53 433 47 329 46 372 48 747

41 718 40 935 45 639 41 854 40 088 42 047

2 204 3 610 797 1 634 2 569 2 163

353 433 444 751 335 463

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

91

4


Tabell 4 – Kostnader för olika verksamheter 2008, kr per invånare Län Kommun

4

Skåne län Bjuv Bromölla Burlöv Båstad Eslöv Helsingborg Hässleholm Höganäs Hörby Höör Klippan Kristianstad Kävlinge Landskrona Lomma Lund Malmö Osby Perstorp Simrishamn Sjöbo Skurup Staffanstorp Svalöv Svedala Tomelilla Trelleborg Vellinge Ystad Åstorp Ängelholm Örkelljunga Östra Göinge Länet Hallands län Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Länet

Politisk verksamhet kostnettonader kostn.

434 669 477 804 408 446 810 468 629 762 1 075 671 454 495 586 396 339 780 1 303 539 601 418 490 686 469 600 507 486 608 447 549 884 629 604

734 609 849 644 589 583 668

Infrastruktur, skydd m m kostnettonader kostn.

433 2 184 669 4 589 468 2 860 795 3 882 405 2 832 425 4 692 793 3 702 465 3 423 602 2 763 718 3 200 1 039 2 442 670 3 194 454 2 246 491 4 178 586 4 997 396 3 069 334 4 999 736 3 828 1 303 3 487 536 3 478 577 2 812 414 2 988 487 3 106 686 10 531 469 3 142 598 2 771 506 3 632 485 2 869 485 4 199 439 1 846 544 3 248 883 2 785 628 3 273 591 3 553

734 605 816 619 589 576 657

3 581 3 082 2 854 2 165 3 425 2 836 2 991

Fritid kostnader

nettokostn.

1 958 3 456 2 523 2 675 2 561 3 446 2 807 2 816 2 357 2 599 2 026 2 348 1 942 3 033 4 556 2 377 3 273 3 420 2 643 2 654 1 760 2 703 2 733 3 174 2 742 2 350 2 897 2 225 2 144 1 500 2 583 2 345 2 984 2 655

1 156 924 1 259 779 886 1 312 1 498 1 083 954 1 155 1 263 955 905 1 526 1 437 1 180 1 600 1 479 1 916 834 943 818 993 671 1 178 849 1 540 1 777 1 070 1 211 985 849 1 275 1 159

1 085 810 997 667 840 1 205 1 287 919 722 1 118 1 164 803 723 1 369 1 336 918 1 450 1 419 1 443 806 903 758 822 638 1 122 759 1 333 1 648 892 1 092 897 828 1 168 1 029

652 1 122 1 029 1 077 1 102 2 163 1 343 977 873 870 614 988 543 1 340 981 1 481 2 272 1 277 736 1 392 715 709 718 627 697 871 995 688 1 249 934 975 874 727 1 019

632 6 841 1 062 6 312 974 7 356 1 037 5 320 1 002 7 273 1 864 5 443 1 191 6 235 911 6 972 816 6 605 756 6 773 583 4 477 920 6 352 476 7 700 1 212 5 563 916 10 580 1 305 7 651 1 733 6 713 1 222 5 922 712 5 574 1 248 4 513 672 5 605 634 7 446 666 8 013 558 6 587 650 8 428 800 5 192 881 6 876 616 7 966 1 052 5 937 855 7 101 912 5 491 794 5 107 685 5 499 920 6 528

5 746 5 317 6 208 4 522 6 178 4 452 5 256 5 869 5 682 5 735 3 589 5 352 6 121 4 597 8 914 6 470 5 763 5 071 4 690 3 834 4 733 6 290 6 574 5 495 6 955 4 420 5 805 6 598 5 009 5 953 4 552 4 313 4 609 5 475

14 960 15 106 14 515 15 564 15 319 12 934 15 760 13 108 14 663 15 419 15 020 13 955 13 410 14 385 14 242 12 801 12 922 16 850 14 045 13 763 14 423 15 145 16 236 16 125 15 792 13 431 14 169 16 059 13 183 16 196 14 541 15 239 16 085 14 708

14 595 14 704 14 083 14 237 14 276 12 098 14 973 12 738 14 373 15 098 13 652 13 222 13 217 13 895 14 047 12 452 12 457 15 840 13 797 13 398 14 241 14 661 15 938 15 857 15 576 13 132 13 692 14 825 11 938 15 766 13 900 14 042 15 469 14 127

2 656 2 216 2 037 1 688 2 554 2 296 2 241

1 186 1 267 1 437 1 347 1 188 1 061 1 248

923 1 093 1 284 1 050 886 890 1 021

856 1 223 647 1 007 727 891 892

810 1 145 598 887 695 847 830

4 624 5 067 4 226 7 621 4 580 5 680 5 300

15 337 13 687 16 854 16 531 14 992 14 449 15 308

14 984 13 216 16 285 16 116 14 743 13 742 14 848

92

Kultur kostnettonader kostn.

Förskoleverks. Utbildning o skolbarnsoms. kostnettokostnetto- nader kostn. nader kostn.

5 492 5 974 5 094 9 122 5 439 6 725 6 308

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Tabell 4 – Kostnader för olika verksamheter 2008, kr per invånare Län

Kommun

Äldre- och handikappomsorg kostnettonader kostnad

Individ- och familjeomsorg kostnettonader kostnad

Särskilt riktade insatser kostnettonader kostnad

Summa egentlig verksamhet kostnettonader kostnad

Affärsverksamhet kost- netto nader kostnad

Skåne län Bjuv Bromölla Burlöv Båstad Eslöv Helsingborg Hässleholm Höganäs Hörby Höör Klippan Kristianstad Kävlinge Landskrona Lomma Lund Malmö Osby Perstorp Simrishamn Sjöbo Skurup Staffanstorp Svalöv Svedala Tomelilla Trelleborg Vellinge Ystad Åstorp Ängelholm Örkelljunga Östra Göinge Länet

13 243 14 813 12 114 17 202 15 644 12 283 16 826 14 866 15 339 14 487 15 205 16 688 10 688 16 151 9 773 13 715 13 533 16 123 14 320 19 792 13 614 12 777 8 171 13 292 10 530 17 600 13 224 9 726 15 287 11 802 16 361 16 791 17 432 14 225

10 260 12 104 10 332 14 561 12 318 10 453 14 163 12 350 12 318 11 783 12 638 13 846 8 112 14 025 8 681 11 743 11 970 13 738 12 410 17 110 11 449 10 532 6 977 10 896 8 985 13 484 11 429 8 403 13 441 9 177 13 550 12 976 14 739 11 847

2 999 2 546 3 294 1 904 2 479 4 192 2 494 2 071 2 923 2 215 2 450 3 175 1 902 4 245 1 084 2 651 5 126 2 018 2 934 1 874 1 221 2 476 2 226 2 891 1 719 3 068 2 946 922 1 744 3 368 2 134 2 439 2 567 2 554

2 866 2 358 3 146 1 826 2 332 4 021 2 315 1 999 2 793 2 022 2 338 2 939 1 793 3 841 970 2 450 4 827 1 935 2 805 1 791 1 153 2 349 2 120 2 734 1 666 2 784 2 693 891 1 634 2 923 1 991 1 771 2 312 2 375

1 534 663 1 318 660 1 589 1 786 750 518 883 565 723 1 608 448 1 637 268 965 1 687 1 175 1 382 708 392 403 302 998 303 340 286 280 555 927 591 1 085 416 841

445 223 240 244 570 705 208 167 130 254 245 515 254 755 40 350 366 108 146 192 129 188 54 316 99 122 188 158 193 326 142 420 67 259

44 002 46 743 44 223 47 193 47 533 45 251 49 417 43 486 45 632 45 446 43 269 47 586 38 296 49 521 43 947 43 909 49 190 49 452 45 697 46 893 40 325 43 181 40 253 52 408 42 257 44 722 44 173 40 773 43 832 43 831 44 873 46 055 47 902 45 190

38 020 40 703 38 969 40 565 40 483 38 671 42 993 38 235 39 793 40 083 37 273 40 615 33 093 43 219 40 047 38 460 42 173 43 489 39 949 41 568 35 617 38 528 36 371 40 353 38 265 38 450 39 425 35 848 36 787 38 031 39 071 38 370 42 661 39 278

2 363 1 042 1 194 3 370 1 888 4 830 224 3 174 3 513 3 055 1 500 2 754 2 152 6 987 2 491 2 258 437 1 943 1 757 3 405 5 801 3 604 1 688 2 148 1 744 2 107 4 156 2 738 3 236 1 391 1 791 1 519 2 451 2 567

446 150 –171 24 13 1 378 94 349 679 614 –164 135 147 –256 236 195 –373 417 202 646 1 559 –141 716 52 598 585 118 –782 –6 –55 – 42 –133 189

Hallands län Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Länet

17 209 16 376 15 733 13 015 15 638 14 005 15 329

13 858 14 279 12 971 11 519 13 417 12 197 13 040

3 073 2 397 2 285 1 907 2 855 2 002 2 420

2 721 2 318 2 216 1 830 2 735 1 923 2 291

1 078 1 235 1 379 264 924 779 943

338 307 457 143 386 553 364

48 546 45 849 47 133 46 003 45 777 43 333 46 107

41 649 40 247 40 888 41 472 40 585 38 703 40 591

1 237 2 260 3 600 3 328 3 355 2 957 2 790

208 639 594 1 112 870 535 660

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

93

4


Tabell 4 – Kostnader för olika verksamheter 2008, kr per invånare Län Kommun

4

Politisk verksamhet kostnettonader kostn.

Västra Götalands län Ale 467 Alingsås 563 Bengtsfors 751 Bollebygd 624 Borås 388 Dals-Ed 738 Essunga 736 Falköping 491 Färgelanda 840 Grästorp 824 Gullspång 639 Göteborg 448 Götene 802 Herrljunga 663 Hjo 664 Härryda 524 Karlsborg 716 Kungälv 789 Lerum 661 Lidköping 358 Lilla Edet 917 Lysekil 366 Mariestad 368 Mark 654 Mellerud 619 Munkedal 545 Mölndal 590 Orust 637 Partille 488 Skara 653 Skövde 504 Sotenäs 891 Stenungsund 582 Strömstad 597 Svenljunga 501 Tanum 548 Tibro 588 Tidaholm 751 Tjörn 842 Tranemo 935 Trollhättan 512 Töreboda 716 Uddevalla 517 Ulricehamn 365

Infrastruktur, skydd m m kostnettonader kostn.

462 2 826 561 4 041 749 13 950 624 3 618 383 3 860 715 3 958 727 2 847 488 3 785 840 2 829 814 2 568 625 4 447 429 3 642 789 3 499 630 3 250 664 3 068 522 2 908 688 3 605 785 2 996 654 3 250 358 4 075 912 3 180 358 3 973 352 4 295 649 2 976 619 3 806 541 3 033 580 3 636 628 2 007 485 3 711 649 3 780 439 3 067 884 5 229 545 2 773 592 5 208 501 3 435 536 4 044 560 3 002 724 2 802 839 3 454 929 3 712 512 2 818 716 2 357 501 3 564 364 3 558

2 242 3 330 4 436 2 904 3 005 3 177 2 427 3 137 2 633 2 202 3 613 1 944 2 854 2 719 2 596 2 295 2 919 2 184 2 939 2 350 2 473 3 015 3 030 2 580 2 972 2 384 2 910 1 398 3 248 2 590 2 470 3 808 1 752 3 425 2 791 2 764 2 480 2 141 2 588 3 356 2 381 2 268 2 657 3 077

Fritid kostnader

nettokostn.

1 199 853 624 529 2 007 950 798 1 482 778 1 105 525 1 131 863 1 256 944 1 065 998 1 389 787 1 696 882 1 795 1 148 1 403 1 396 565 1 469 954 1 327 1 588 1 350 1 684 1 076 573 1 080 580 1 298 1 171 1 298 1 118 1 181 947 1 231 1 084

1 137 651 598 467 1 708 909 794 1 259 761 1 036 513 931 785 978 860 934 830 1 048 727 1 452 824 1 182 928 1 175 1 227 492 1 099 614 1 201 1 261 1 143 578 787 557 735 500 1 151 1 012 976 1 010 1 101 852 940 881

94

Kultur kostnettonader kostn.

994 834 901 660 1 502 1 207 768 1 091 1 029 626 637 1 159 699 737 898 1 053 1 048 866 765 1 173 745 913 769 972 954 901 1 100 802 828 1 129 959 594 1 195 1 071 987 1 052 686 1 125 1 383 1 091 1 416 833 1 262 864

890 757 868 613 1 256 1 056 663 932 946 591 611 852 608 646 784 962 923 797 669 1 001 684 829 676 924 727 800 918 759 721 1 017 810 556 1 005 945 875 944 624 966 1 220 965 1 306 781 1 154 768

Förskoleverks. Utbildning o skolbarnsoms. kostnettokostnetto- nader kostn. nader kostn.

7 601 6 952 4 720 7 597 6 116 5 686 4 906 4 913 5 000 5 860 4 337 6 304 6 034 6 004 5 733 9 514 5 927 7 395 8 526 6 917 5 956 5 002 6 538 6 221 4 215 5 801 8 168 6 021 7 912 5 959 6 112 4 126 8 188 6 456 5 340 5 590 5 503 5 213 6 414 5 011 7 203 4 464 6 505 6 331

6 457 5 900 3 962 6 357 5 101 4 860 4 063 3 992 4 126 4 859 3 670 5 432 4 910 5 134 4 863 8 020 5 031 6 163 7 176 5 968 5 105 4 180 5 462 5 206 3 497 4 851 6 778 5 106 6 541 4 864 5 148 3 318 6 868 5 491 4 386 4 766 4 568 4 309 5 416 4 121 6 099 3 664 5 513 5 267

16 497 14 022 17 044 15 737 13 618 16 874 15 610 14 306 16 745 14 594 16 322 12 469 15 435 16 633 15 420 16 198 15 860 16 196 16 728 14 786 16 896 16 532 14 373 14 787 15 793 16 135 14 154 16 303 15 659 14 222 14 618 14 488 15 127 15 656 15 929 15 273 14 179 14 307 16 548 16 889 13 898 15 935 14 745 15 420

15 776 13 546 15 557 15 435 13 051 16 153 15 266 13 844 16 336 13 955 15 806 11 495 15 011 16 234 15 065 15 271 13 879 15 786 16 251 14 194 16 488 13 339 13 406 14 378 15 361 15 813 13 812 15 680 15 277 13 390 13 899 14 025 14 492 15 104 15 666 14 934 13 143 14 033 15 931 16 325 13 386 15 536 13 956 14 948

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Tabell 4 – Kostnader för olika verksamheter 2008, kr per invånare Län

Kommun

Äldre- och handikappomsorg kostnettonader kostnad

Västra Götalands län Ale 13 229 Alingsås 20 877 Bengtsfors 19 164 Bollebygd 11 845 Borås 17 404 Dals-Ed 19 973 Essunga 17 282 Falköping 19 284 Färgelanda 16 049 Grästorp 20 615 Gullspång 21 056 Göteborg 15 539 Götene 15 612 Herrljunga 17 312 Hjo 19 082 Härryda 12 840 Karlsborg 20 224 Kungälv 14 081 Lerum 12 596 Lidköping 18 339 Lilla Edet 15 137 Lysekil 20 451 Mariestad 16 744 Mark 16 950 Mellerud 23 239 Munkedal 19 687 Mölndal 15 328 Orust 17 208 Partille 13 084 Skara 17 363 Skövde 16 271 Sotenäs 22 053 Stenungsund 12 544 Strömstad 18 309 Svenljunga 19 909 Tanum 17 598 Tibro 17 578 Tidaholm 17 224 Tjörn 14 732 Tranemo 17 111 Trollhättan 16 834 Töreboda 21 273 Uddevalla 19 192 Ulricehamn 17 729

10 788 16 089 16 895 10 268 14 524 16 262 14 002 16 228 13 531 16 173 17 442 13 254 12 719 14 458 15 203 10 991 15 383 12 394 11 010 15 589 12 290 16 586 14 583 15 348 19 066 16 530 13 079 14 886 11 150 14 042 13 511 18 746 10 770 15 161 17 353 15 070 13 496 14 426 11 584 13 963 13 673 16 256 15 919 15 004

Individ- och familjeomsorg kostnettonader kostnad

3 432 2 639 2 490 2 113 3 379 2 596 2 895 3 227 2 875 2 163 4 643 5 842 2 467 2 334 1 677 2 312 1 817 3 191 2 126 2 507 3 720 2 763 2 785 2 333 3 090 2 263 3 396 3 314 3 012 3 246 2 042 1 575 2 846 2 454 2 692 2 066 2 778 2 848 3 194 1 383 3 531 3 116 2 705 2 171

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

Särskilt riktade insatser kostnettonader kostnad

3 291 2 549 2 322 2 045 3 109 2 489 2 808 3 055 2 783 2 044 4 413 5 390 2 321 2 222 1 594 2 177 1 714 2 925 2 010 2 365 3 445 2 668 2 563 2 190 2 800 2 179 3 127 2 544 2 863 2 969 1 924 1 537 2 733 2 161 2 510 1 977 2 287 2 627 2 946 1 345 3 308 2 972 2 557 2 035

978 588 2 259 168 1 168 1 981 2 141 1 037 1 840 2 120 2 864 1 037 1 220 977 495 533 1 120 611 708 853 1 326 963 976 647 1 367 1 363 1 340 877 729 1 460 1 059 1 498 1 193 1 112 982 786 1 851 1 475 763 955 2 848 953 1 343 561

95

380 199 636 –32 437 738 511 297 663 574 363 399 228 224 184 199 500 375 263 373 418 239 282 376 335 554 123 135 228 454 273 715 508 430 249 331 –23 617 190 297 692 242 489 167

Summa egentlig verksamhet kostnettonader kostnad

Affärsverksamhet kost- netto nader kostnad

47 224 51 368 61 903 42 890 49 443 53 963 47 982 49 616 47 986 50 476 55 469 47 572 46 632 49 166 47 980 46 947 51 317 47 514 46 147 50 704 48 757 52 757 47 995 46 943 54 479 50 292 49 182 48 123 46 749 49 400 45 981 52 138 45 524 51 437 50 856 47 538 47 462 46 916 48 628 48 204 50 241 50 594 51 063 48 081

2 627 2 192 7 540 2 615 2 990 6 961 2 187 2 463 3 611 2 046 5 492 5 662 1 151 1 033 1 677 2 508 2 519 2 887 2 668 4 197 2 806 2 478 4 226 2 739 3 103 3 455 2 804 4 891 2 347 212 3 296 14 442 2 570 6 431 4 262 5 626 2 552 2 000 4 768 5 455 2 841 3 490 3 549 705

41 423 43 582 46 022 38 680 42 574 46 360 41 261 43 232 42 617 42 249 47 055 40 126 40 226 43 244 41 813 41 371 41 867 42 456 41 698 43 650 42 640 42 396 41 282 42 825 46 604 44 144 42 425 41 750 41 715 41 237 39 617 44 167 39 460 43 866 45 067 41 823 38 286 40 853 41 690 42 310 42 459 43 286 43 687 42 511

425 318 1 908 727 877 1 588 346 881 1 300 418 874 1 735 329 253 436 514 629 628 604 521 876 1 007 503 721 380 834 475 1 642 614 193 793 1 114 973 –692 655 533 5 –88 1 006 1 052 573 1 081 459 472

4


Tabell 4 – Kostnader för olika verksamheter 2008, kr per invånare Län Kommun

4

Politisk verksamhet kostnettonader kostn.

Infrastruktur, skydd m m kostnettonader kostn.

Fritid kostnader

nettokostn.

Kultur kostnettonader kostn.

Förskoleverks. Utbildning o skolbarnsoms. kostnettokostnetto- nader kostn. nader kostn.

Västra Götalands län, forts. Vara 795 778 Vårgårda 555 498 Vänersborg 1 399 1 394 Åmål 694 692 Öckerö 1 158 1 152 Länet 652 641

3 319 2 685 3 597 4 185 3 119 3 660

2 848 2 269 3 047 3 238 2 536 2 742

1 198 788 1 228 1 549 890 1 118

849 723 834 1 280 819 920

3 905 743 1 101 1 016 774 1 016

1 799 654 994 937 710 867

5 340 6 127 6 834 6 242 7 064 6 161

4 453 4 945 5 791 5 416 5 798 5 162

14 275 16 702 15 111 15 797 15 902 15 443

13 893 15 732 14 516 15 183 15 463 14 796

Värmlands län Arvika Eda Filipstad Forshaga Grums Hagfors Hammarö Karlstad Kil Kristinehamn Munkfors Storfors Sunne Säffle Torsby Årjäng Länet

802 598 816 603 747 507 793 461 628 761 815 829 523 856 585 585 682

798 598 761 588 739 488 785 447 625 726 815 829 514 841 579 582 670

4 488 4 702 4 035 3 280 3 043 3 824 2 291 4 305 2 819 4 700 5 445 3 669 3 634 4 227 5 027 4 345 3 990

3 247 3 623 3 141 2 788 2 804 3 522 2 146 2 892 2 277 3 352 3 941 3 233 3 159 3 625 3 551 3 461 3 173

1 008 1 020 1 215 1 635 1 299 1 059 1 161 1 461 1 081 1 315 1 063 725 1 080 1 247 1 873 1 491 1 233

813 1 005 1 124 1 267 1 008 989 1 075 1 302 994 1 149 1 003 684 1 028 1 113 1 519 1 286 1 085

1 102 1 029 771 1 061 732 927 698 995 764 1 157 864 1 043 912 1 618 1 057 965 981

1 030 986 746 1 010 716 833 654 907 691 1 049 826 956 828 1 288 1 010 899 902

5 287 5 812 5 054 6 251 6 189 4 540 8 216 6 062 6 916 5 693 4 493 5 405 5 136 5 538 4 936 6 474 5 750

4 413 5 019 4 325 5 181 5 388 3 833 6 766 5 155 5 771 4 805 3 712 4 496 4 289 4 610 4 113 5 573 4 841

12 958 16 024 16 104 17 112 15 858 13 969 15 318 14 352 17 696 13 121 14 938 18 347 19 245 16 099 17 239 15 555 15 871

12 372 15 675 14 414 16 583 15 337 13 530 15 247 12 645 17 373 12 883 14 447 17 598 16 775 14 977 15 927 15 290 15 067

Örebro län Askersund Degerfors Hallsberg Hällefors Karlskoga Kumla Laxå Lekeberg Lindesberg Ljusnarsberg Nora Örebro Länet

798 690 639 731 426 801 788 653 497 996 805 498 694

797 687 639 731 420 717 750 651 492 993 803 492 681

2 649 3 532 3 683 4 296 3 406 3 088 4 741 2 541 3 297 4 889 3 071 2 896 3 507

2 200 2 885 2 898 3 152 2 790 2 512 3 716 2 093 2 296 3 416 2 712 2 040 2 726

741 679 1 738 702 1 498 1 407 766 540 834 609 877 1 278 972

654 614 1 136 669 1 313 1 211 715 516 818 609 752 1 030 836

944 1 210 779 1 169 1 604 1 209 816 606 1 112 928 1 106 1 105 1 049

826 1 118 719 1 126 1 439 1 100 799 591 1 013 853 1 037 1 000 968

5 989 6 418 5 703 4 123 5 634 6 595 4 739 6 408 6 500 4 892 6 279 6 260 5 795

4 930 5 514 4 725 3 548 4 651 5 308 3 846 5 295 5 557 4 173 5 379 5 266 4 849

14 686 15 399 15 249 15 451 13 248 16 084 14 427 15 258 16 857 17 420 16 028 14 994 15 425

14 405 15 008 15 003 14 925 12 731 15 059 14 260 15 048 15 708 16 544 15 760 13 453 14 825

96

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Tabell 4 – Kostnader för olika verksamheter 2008, kr per invånare Län

Kommun

Äldre- och handikappomsorg kostnettonader kostnad

Individ- och familjeomsorg kostnettonader kostnad

Särskilt riktade insatser kostnettonader kostnad

Summa egentlig verksamhet kostnettonader kostnad

Affärsverksamhet kost- netto nader kostnad

Västra Götalands län, forts. Vara 18 140 15 444 Vårgårda 16 567 13 146 Vänersborg 18 192 14 694 Åmål 21 265 18 117 Öckerö 14 498 12 716 Länet 17 441 14 485

2 987 2 361 2 711 2 503 2 393 2 755

2 834 2 029 2 553 2 341 2 217 2 568

815 1 376 1 542 1 546 731 1 206

181 429 277 568 395 360

50 775 47 905 51 714 54 796 46 529 49 456

43 079 40 425 44 101 47 772 41 807 42 546

2 051 3 193 2 392 3 577 5 504 3 526

500 1 525 472 630 1 101 708

Värmlands län Arvika Eda Filipstad Forshaga Grums Hagfors Hammarö Karlstad Kil Kristinehamn Munkfors Storfors Sunne Säffle Torsby Årjäng Länet

16 816 16 316 24 594 17 980 17 921 23 745 18 040 15 073 14 892 17 515 24 102 17 897 20 018 19 703 22 270 20 223 19 194

14 306 14 185 19 683 13 545 13 734 19 888 13 149 12 530 11 772 14 888 19 011 14 623 16 295 16 434 17 883 15 605 15 471

2 836 1 818 3 248 2 221 3 296 3 355 2 691 3 438 2 570 2 703 2 890 4 116 1 717 1 577 2 038 1 553 2 629

2 680 1 719 2 845 2 124 3 164 3 055 2 425 3 212 2 467 2 462 2 802 3 804 1 523 1 457 1 855 1 498 2 443

740 1 533 1 957 2 399 632 1 786 1 947 1 746 350 1 350 1 518 1 840 1 065 1 311 1 074 1 357 1 413

202 684 33 887 451 586 830 743 100 360 478 244 308 377 450 354 443

46 037 48 853 57 792 52 541 49 716 53 712 51 154 47 893 47 716 48 314 56 127 53 870 53 330 52 176 56 100 52 549 51 743

39 862 43 496 47 072 43 972 43 340 46 725 43 077 39 833 42 069 41 675 47 034 46 467 44 718 44 720 46 888 44 550 44 094

4 159 4 433 5 193 3 239 3 951 6 217 4 046 3 518 3 077 4 420 6 176 3 422 3 744 3 201 5 178 4 468 4 278

956 1 048 863 787 621 1 120 461 1 183 1 190 952 1 564 687 764 819 1 748 1 090 991

Örebro län Askersund Degerfors Hallsberg Hällefors Karlskoga Kumla Laxå Lekeberg Lindesberg Ljusnarsberg Nora Örebro Länet

19 316 19 701 17 237 22 987 18 913 14 993 21 868 15 460 17 516 20 669 18 408 15 180 18 521

16 328 16 231 13 802 18 421 15 371 12 335 17 838 13 412 15 000 17 794 15 602 13 463 15 466

2 013 2 361 2 242 3 295 2 539 2 280 1 648 2 527 3 146 3 362 2 484 4 293 2 683

1 796 2 054 2 025 3 061 2 362 2 192 1 572 2 424 1 821 2 953 2 404 4 066 2 394

791 1 531 1 662 2 241 1 483 2 137 1 077 499 868 1 135 892 1 550 1 322

305 276 289 347 383 427 448 271 178 576 252 332 340

47 926 51 520 48 932 54 995 48 750 48 593 50 870 44 492 50 625 54 900 49 950 48 055 49 967

42 241 44 388 41 236 45 981 41 459 40 859 43 944 40 301 42 883 47 911 44 701 41 143 43 087

2 608 3 009 3 024 1 274 656 3 141 565 2 504 1 468 1 957 842 3 173 2 018

302 323 397 384 647 720 545 840 885 119 354 728 520

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

97

4


Tabell 4 – Kostnader för olika verksamheter 2008, kr per invånare Län Kommun

4

Politisk verksamhet kostnettonader kostn.

Infrastruktur, skydd m m kostnettonader kostn.

Fritid kostnader

nettokostn.

Kultur kostnettonader kostn.

Förskoleverks. Utbildning o skolbarnsoms. kostnettokostnetto- nader kostn. nader kostn.

Västmanlands län Arboga 896 Fagersta 853 Hallstahammar 726 Kungsör 1 372 Köping 610 Norberg 1 348 Sala 632 Skinnskatteberg 1 188 Surahammar 459 Västerås 414 Länet 850

895 848 550 1 334 609 1 342 586 1 085 444 414 811

4 049 1 647 3 776 3 592 3 077 2 939 3 620 2 595 3 124 3 194 3 161

3 749 1 567 3 135 3 007 2 712 2 852 2 317 2 281 2 769 2 198 2 659

2 021 1 744 1 598 1 521 1 392 787 1 117 909 1 856 1 594 1 454

1 580 1 444 1 377 1 427 1 234 771 962 837 1 702 1 275 1 261

1 201 1 196 839 899 938 1 533 949 1 196 923 1 173 1 085

1 113 1 061 800 870 903 1 275 806 1 133 912 1 112 999

5 627 5 688 6 540 5 696 6 140 5 502 5 594 5 618 6 747 7 142 6 029

4 793 5 011 5 571 4 613 5 343 4 715 4 797 4 760 5 765 6 074 5 144

14 964 13 171 15 790 15 761 14 708 16 431 16 815 15 374 17 356 13 722 15 409

14 615 12 897 15 667 15 221 14 320 16 220 15 949 15 333 17 120 12 834 15 018

Dalarnas län Avesta Borlänge Falun Gagnef Hedemora Leksand Ludvika Malung-Sälen Mora Orsa Rättvik Smedjebacken Säter Vansbro Älvdalen Länet

705 614 425 588 578 1 039 644 966 761 1 479 859 1 224 661 1 368 1 441 890

703 610 422 559 575 957 644 935 747 1 472 858 1 172 661 1 367 1 441 875

4 035 3 951 3 875 3 287 3 347 4 504 4 925 5 328 4 011 4 736 3 997 3 831 3 601 4 204 7 768 4 360

3 171 3 526 3 242 2 576 2 922 3 712 3 794 3 895 3 415 3 379 3 512 3 458 3 334 3 669 5 893 3 567

1 877 1 642 1 778 906 1 352 2 119 1 554 1 377 1 221 1 386 1 279 1 067 1 450 1 081 2 452 1 503

1 495 1 537 1 482 893 1 134 1 714 1 347 1 313 1 045 1 248 1 233 1 003 1 174 942 2 198 1 317

1 457 1 215 1 014 1 186 1 042 1 225 1 275 1 072 1 186 1 407 1 211 939 1 084 1 086 1 059 1 164

1 276 1 134 960 1 006 981 1 107 1 170 1 030 1 077 1 308 1 126 878 1 018 1 031 979 1 072

5 124 6 320 6 458 5 929 5 552 5 211 5 439 5 896 5 738 5 754 5 329 5 539 6 362 4 772 5 745 5 678

4 357 5 426 5 482 5 030 4 778 4 379 4 700 5 114 4 858 4 899 4 618 4 818 5 476 4 022 4 904 4 857

15 127 14 617 15 012 16 610 16 086 14 813 14 303 16 459 14 466 18 571 14 525 15 940 16 242 18 512 16 630 15 861

14 558 13 983 14 504 16 366 15 521 14 418 13 995 15 868 14 005 16 618 13 598 15 612 16 078 16 507 16 313 15 196

Gävleborgs län Bollnäs Gävle Hofors Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn Länet

740 463 855 547 1 128 848 825 658 603 796 746

736 457 821 510 1 127 814 823 647 596 746 728

3 185 3 100 4 207 4 089 4 042 1 870 2 599 5 087 2 779 3 599 3 456

2 775 2 653 3 416 2 812 3 480 1 564 2 069 4 183 2 260 3 031 2 824

1 363 1 289 1 843 982 1 264 206 1 315 1 413 1 982 1 833 1 349

1 079 1 131 1 626 882 1 064 204 1 122 1 310 1 508 1 541 1 147

1 029 1 610 1 062 1 145 1 253 469 834 953 1 295 1 316 1 097

940 1 360 982 1 101 1 177 414 776 896 1 156 1 231 1 003

5 848 6 334 5 614 5 882 6 065 5 529 5 661 6 042 5 910 4 590 5 748

4 921 5 351 4 806 5 070 5 240 4 874 4 863 5 276 5 004 3 808 4 921

15 457 12 944 15 939 15 066 15 780 16 729 15 758 14 508 15 463 15 561 15 321

14 508 12 477 15 632 14 271 15 188 16 241 15 500 14 253 14 912 14 812 14 779

98

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Tabell 4 – Kostnader för olika verksamheter 2008, kr per invånare Län

Kommun

Äldre- och handikappomsorg kostnettonader kostnad

Individ- och familjeomsorg kostnettonader kostnad

Särskilt riktade insatser kostnettonader kostnad

Summa egentlig verksamhet kostnettonader kostnad

Affärsverksamhet kost- netto nader kostnad

Västmanlands län Arboga 15 558 Fagersta 18 271 Hallstahammar 18 412 Kungsör 18 699 Köping 18 893 Norberg 18 523 Sala 15 614 Skinnskatteberg 14 525 Surahammar 14 745 Västerås 12 645 Länet 16 589

13 229 15 095 15 386 14 974 15 274 14 463 14 123 11 840 11 540 11 324 13 725

2 984 2 270 2 722 2 826 3 682 3 910 2 878 3 737 2 204 3 857 3 107

2 932 2 128 2 344 2 610 3 524 3 588 2 768 3 423 1 895 3 729 2 894

1 994 3 095 2 064 1 504 1 171 1 493 1 011 874 1 684 1 541 1 643

415 857 565 294 269 542 238 105 204 660 415

49 295 47 934 52 468 51 870 50 610 52 466 48 229 46 016 49 097 45 281 49 327

43 320 40 909 45 394 44 352 44 187 45 767 42 548 40 798 42 352 39 619 42 925

4 146 699 3 513 3 292 5 625 1 058 2 956 6 794 490 3 228 3 180

1 153 625 –78 1 090 801 1 058 351 1 996 165 779 794

Dalarnas län Avesta Borlänge Falun Gagnef Hedemora Leksand Ludvika Malung-Sälen Mora Orsa Rättvik Smedjebacken Säter Vansbro Älvdalen Länet

19 074 17 785 16 707 18 173 21 847 16 821 20 599 20 616 19 254 18 070 21 379 14 734 17 004 20 743 22 307 19 008

14 595 14 369 13 996 15 282 18 958 13 974 17 120 17 792 16 148 14 756 18 244 12 782 14 224 19 179 18 777 16 013

2 789 3 956 3 496 3 145 3 185 2 091 3 232 2 374 2 220 2 711 1 530 2 397 2 494 1 757 1 966 2 623

2 507 3 720 3 382 2 971 2 557 2 043 3 106 2 270 2 105 2 526 1 340 2 140 2 368 1 679 1 933 2 443

893 1 715 1 382 549 1 370 890 1 523 2 073 735 1 918 1 332 1 210 641 702 178 1 141

317 318 377 182 411 296 279 699 311 644 337 422 20 373 108 340

51 082 51 816 50 147 50 374 54 359 48 713 53 495 56 161 49 592 56 031 51 441 46 883 49 538 54 225 59 547 52 227

42 979 44 623 43 848 44 865 47 836 42 602 46 155 48 917 43 711 46 851 44 867 42 286 44 352 48 769 52 548 45 681

3 145 623 820 4 558 623 375 3 873 8 437 1 353 4 285 1 116 492 3 632 7 752 6 042 3 142

574 517 820 1 122 431 375 783 458 895 708 1 031 435 611 1 950 1 291 800

Gävleborgs län Bollnäs Gävle Hofors Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn Länet

17 761 16 222 21 586 18 542 21 906 21 389 18 633 19 939 17 548 20 915 19 444

15 417 11 737 15 136 15 718 18 625 17 150 15 592 18 252 13 912 17 202 15 874

2 578 3 926 2 920 3 208 2 607 2 489 2 469 2 296 3 427 3 369 2 929

2 498 3 602 2 784 3 028 2 517 2 442 2 366 2 186 3 273 2 985 2 768

1 883 2 147 1 776 1 699 1 905 1 342 1 772 1 996 2 283 2 791 1 959

480 613 696 753 564 604 413 572 484 422 560

49 844 48 035 55 802 51 160 55 951 50 870 49 864 52 893 51 288 54 769 52 048

43 354 39 381 45 900 44 145 48 982 44 307 43 525 47 575 43 105 45 779 44 605

3 092 2 895 2 080 3 246 3 160 2 252 2 119 2 246 1 951 2 319 2 536

661 1 442 832 449 512 382 946 631 672 1 076 760

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

99

4


Tabell 4 – Kostnader för olika verksamheter 2008, kr per invånare Län Kommun

4

Politisk verksamhet kostnettonader kostn.

Infrastruktur, skydd m m kostnettonader kostn.

Fritid kostnader

nettokostn.

Kultur kostnettonader kostn.

Förskoleverks. Utbildning o skolbarnsoms. kostnettokostnetto- nader kostn. nader kostn.

Västernorrlands län Härnösand 1 088 Kramfors 825 Sollefteå 1 096 Sundsvall 496 Timrå 638 Ånge 819 Örnsköldsvik 506 Länet 781

1 064 785 1 060 465 638 818 505 762

3 732 4 237 4 607 3 883 4 119 3 981 4 097 4 094

3 303 3 465 3 550 3 033 2 810 3 261 3 318 3 249

1 495 1 543 2 056 1 668 1 949 1 714 1 511 1 705

1 196 1 257 1 807 1 487 1 735 1 643 1 135 1 466

1 848 1 277 1 133 1 496 579 1 349 1 263 1 278

1 730 1 100 927 1 433 559 1 299 1 003 1 150

5 532 5 642 5 262 6 595 6 030 5 556 5 007 5 661

4 653 4 842 4 496 5 520 5 074 4 800 4 084 4 781

16 944 15 793 15 796 14 595 13 587 17 126 14 608 15 493

15 991 15 013 15 417 14 057 13 176 16 433 14 239 14 904

Jämtlands län Berg Bräcke Härjedalen Krokom Ragunda Strömsund Åre Östersund Länet

896 1 038 1 030 733 998 815 675 496 835

802 1 038 1 023 727 998 815 674 493 821

3 310 3 984 6 594 2 822 4 094 4 546 5 513 3 690 4 319

2 401 3 388 5 224 2 194 3 586 3 891 4 247 2 464 3 424

474 948 1 978 1 368 763 928 1 004 1 659 1 140

446 945 1 750 1 348 691 928 980 902 999

1 028 918 1 168 759 875 1 031 1 057 1 022 982

970 876 1 139 709 842 989 1 009 940 934

5 757 5 786 5 506 7 856 5 529 5 325 7 549 6 711 6 252

4 971 5 092 4 764 6 817 4 914 4 719 6 670 5 724 5 459

18 747 19 542 15 526 18 162 17 752 17 981 17 496 12 986 17 274

18 227 19 395 15 149 17 840 17 110 17 381 16 275 12 645 16 753

Västerbottens län Bjurholm 1 208 Dorotea 1 434 Lycksele 1 028 Malå 881 Nordmaling 574 Norsjö 1 602 Robertsfors 676 Skellefteå 654 Sorsele 1 463 Storuman 959 Umeå 441 Vilhelmina 1 542 Vindeln 665 Vännäs 732 Åsele 1 210 Länet 1 005

1 207 1 411 914 872 566 1 430 676 644 1 121 940 434 1 541 665 724 1 210 957

7 624 5 613 7 907 5 805 3 634 4 311 4 200 5 502 8 038 4 930 3 640 5 101 5 306 2 443 5 636 5 313

4 646 4 039 5 741 3 819 2 596 3 265 3 090 3 882 3 796 3 797 2 842 3 070 3 065 2 198 4 274 3 608

1 050 3 190 1 900 1 199 1 674 2 402 2 129 2 599 523 2 181 1 670 1 642 1 358 885 2 308 1 781

913 2 942 1 529 1 095 1 574 2 247 1 697 2 235 450 1 983 1 477 1 529 1 269 840 2 192 1 598

820 1 306 1 263 742 493 1 021 821 1 436 1 140 710 1 729 1 303 913 924 1 632 1 084

723 1 242 1 210 679 452 979 750 1 302 1 098 694 1 598 1 150 785 857 1 316 989

4 656 6 237 5 916 4 674 5 682 5 682 6 247 6 290 5 274 4 579 7 715 6 352 4 941 6 779 4 912 5 729

3 973 5 380 5 089 3 971 4 786 4 891 5 400 5 367 4 667 3 969 6 561 5 589 4 180 5 665 4 336 4 922

16 511 15 314 18 328 16 858 17 815 17 944 18 203 14 992 17 664 18 223 14 684 20 250 18 876 20 531 15 004 17 413

16 297 15 052 17 525 16 064 17 553 17 557 17 635 14 533 17 057 17 800 13 937 19 301 18 395 18 106 14 936 16 783

100

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Tabell 4 – Kostnader för olika verksamheter 2008, kr per invånare Län

Kommun

Äldre- och handikappomsorg kostnettonader kostnad

Individ- och familjeomsorg kostnettonader kostnad

Särskilt riktade insatser kostnettonader kostnad

Summa egentlig verksamhet kostnettonader kostnad

Affärsverksamhet kost- netto nader kostnad

Västernorrlands län Härnösand 19 117 Kramfors 23 307 Sollefteå 24 789 Sundsvall 17 157 Timrå 18 409 Ånge 23 524 Örnsköldsvik 19 855 Länet 20 880

15 387 19 637 21 001 14 588 14 832 19 338 16 419 17 315

3 019 3 040 2 375 3 820 3 430 3 356 2 503 3 078

2 538 2 887 2 288 3 458 3 321 2 897 2 259 2 807

2 468 1 567 2 120 954 2 562 1 576 1 126 1 768

349 165 102 250 660 549 335 344

55 241 57 231 59 233 50 666 51 304 59 001 50 476 54 736

46 210 49 152 50 647 44 290 42 804 51 037 43 298 46 777

757 4 447 4 702 2 154 698 3 346 4 279 2 912

567 416 –393 582 366 668 1 226 490

Jämtlands län Berg Bräcke Härjedalen Krokom Ragunda Strömsund Åre Östersund Länet

25 868 26 136 26 430 19 291 24 855 24 034 17 085 18 781 22 810

23 399 22 796 22 784 16 064 22 745 20 819 14 811 16 379 19 975

2 111 2 576 1 770 2 426 2 262 2 782 1 722 4 254 2 488

1 962 2 431 1 689 2 272 2 234 2 700 1 645 4 049 2 373

1 727 1 689 1 368 1 272 500 1 418 878 1 244 1 262

667 443 463 70 104 329 257 294 328

59 918 62 617 61 370 54 688 57 628 58 859 52 979 50 843 57 363

53 846 56 404 53 986 48 041 53 225 52 570 46 567 43 890 51 066

3 192 8 415 7 342 3 446 9 717 4 054 7 084 2 964 5 777

–357 2 086 1 612 781 2 616 900 1 887 812 1 292

Västerbottens län Bjurholm 21 475 Dorotea 27 230 Lycksele 22 496 Malå 22 000 Nordmaling 24 639 Norsjö 26 112 Robertsfors 23 114 Skellefteå 19 938 Sorsele 28 497 Storuman 22 915 Umeå 15 076 Vilhelmina 27 343 Vindeln 24 656 Vännäs 25 662 Åsele 29 117 Länet 24 018

19 631 23 411 19 016 18 165 19 908 21 848 18 706 17 522 23 535 19 129 11 923 21 903 21 170 20 036 24 524 20 028

3 509 1 975 3 755 2 197 3 073 945 1 932 2 749 3 117 2 168 3 661 2 427 1 363 2 091 2 109 2 471

3 385 1 512 3 610 2 102 2 610 774 1 809 2 401 1 466 2 048 3 374 2 286 1 285 1 994 1 442 2 140

1 819 1 168 1 501 1 682 2 687 3 364 406 1 609 5 994 1 150 954 1 191 751 584 10 827 2 379

513 496 413 623 348 405 –132 362 – 403 395 341 410 314 297 251 309

58 672 63 468 64 095 56 038 60 271 63 383 57 728 55 769 71 710 57 814 49 570 67 151 58 830 60 630 72 754 61 192

51 288 55 485 55 046 47 389 50 392 53 396 49 630 48 248 52 786 50 756 42 488 56 779 51 128 50 716 54 480 51 334

8 036 9 159 4 919 4 401 2 993 4 346 3 432 4 430 6 881 7 700 2 178 7 997 3 308 3 713 7 063 5 370

1 881 3 219 1 675 1 198 815 861 685 –2 006 1 707 3 989 –796 2 477 799 –819 2 325 1 201

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

101

4


Tabell 4 – Kostnader för olika verksamheter 2008, kr per invånare Län Kommun

4

Norrbottens län Arjeplog Arvidsjaur Boden Gällivare Haparanda Jokkmokk Kalix Kiruna Luleå Pajala Piteå Älvsbyn Överkalix Övertorneå Länet

Politisk verksamhet kostnettonader kostn.

1 873 1 636 1 036 821 1 239 1 037 1 419 1 347 576 1 518 492 664 1 261 1 430 1 168

1 426 1 203 1 029 821 1 085 1 037 1 405 1 346 569 1 504 486 650 1 194 1 419 1 084

Infrastruktur, skydd m m kostnettonader kostn.

6 208 5 498 5 349 6 334 3 972 7 342 4 370 5 342 4 928 4 046 4 282 3 944 4 673 5 455 5 125

4 740 3 533 4 391 5 051 3 475 4 756 3 843 4 856 4 342 3 345 3 630 3 407 3 557 4 946 4 134

Fritid kostnader

nettokostn.

2 363 1 661 2 221 1 538 2 453 1 573 2 150 1 214 2 118 1 497 1 637 1 303 2 196 1 910 1 845

2 195 1 536 1 855 1 276 2 176 1 376 1 792 900 1 811 1 416 1 370 1 192 2 166 1 840 1 636

102

Kultur kostnettonader kostn.

1 834 1 677 726 1 240 1 331 1 682 880 1 246 1 836 1 161 1 091 1 043 699 1 705 1 297

1 473 1 399 685 1 028 1 105 1 166 768 1 185 1 621 1 100 945 941 678 1 334 1 102

Förskoleverks. Utbildning o skolbarnsoms. kostnettokostnetto- nader kostn. nader kostn.

3 425 5 116 6 550 4 634 6 168 4 826 5 683 6 747 7 261 5 177 6 385 7 236 3 874 5 884 5 640

2 835 4 309 5 604 3 878 5 832 4 254 4 888 5 894 6 307 4 602 5 351 6 246 3 412 5 263 4 905

15 919 17 696 16 326 16 052 14 785 17 244 16 454 16 025 14 307 17 517 14 547 17 515 16 581 18 037 16 358

14 765 16 947 14 921 15 583 14 434 16 238 15 539 15 394 13 880 16 880 14 288 16 727 16 177 17 210 15 642

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Tabell 4 – Kostnader för olika verksamheter 2008, kr per invånare Län

Kommun

Norrbottens län Arjeplog Arvidsjaur Boden Gällivare Haparanda Jokkmokk Kalix Kiruna Luleå Pajala Piteå Älvsbyn Överkalix Övertorneå Länet

Äldre- och handikappomsorg kostnettonader kostnad

22 727 27 223 22 578 21 777 20 531 21 464 19 429 20 692 16 030 30 777 16 128 23 378 29 446 25 270 22 675

19 026 19 966 18 636 18 643 15 877 17 648 15 938 17 231 13 537 24 161 13 162 17 733 23 368 19 942 18 205

Individ- och familjeomsorg kostnettonader kostnad

1 847 1 839 2 861 2 122 2 050 1 025 2 830 2 110 2 848 1 811 2 348 2 781 1 574 2 293 2 167

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

1 519 1 828 2 573 2 058 1 861 939 2 588 1 986 2 696 1 788 2 252 2 345 1 545 2 136 2 008

Särskilt riktade insatser kostnettonader kostnad

2 981 3 614 1 040 1 332 1 533 3 198 1 440 1 205 1 851 2 654 1 431 922 4 933 5 407 2 396

103

421 749 406 633 164 806 480 453 647 196 791 112 623 584 505

Summa egentlig verksamhet kostnettonader kostnad

59 177 65 958 58 688 55 849 54 062 59 392 54 655 55 929 51 755 66 158 48 341 58 786 65 236 67 390 58 670

48 401 51 470 50 100 48 971 46 008 48 220 47 242 49 245 45 410 54 992 42 274 49 353 52 719 54 675 49 220

Affärsverksamhet kost- netto nader kostnad

8 707 4 908 5 218 6 155 3 113 8 029 4 096 2 572 5 315 8 309 2 910 4 825 5 596 6 415 5 441

2 603 1 535 1 725 970 725 3 048 981 852 683 4 628 996 1 006 1 847 2 883 1 749

4


Tabell 4 – Kostnader för olika verksamheter 2008, kr per invånare Län Kommun

Hela riket vägt medelvärde ovägt medelvärde

4

Politisk verksamhet kostnettonader kostn.

Infrastruktur, skydd m m kostnettonader kostn.

Fritid kostnader

nettokostn.

Kultur kostnettonader kostn.

Förskoleverks. Utbildning o skolbarnsoms. kostnettokostnetto- nader kostn. nader kostn.

573 728

558 705

3 572 3 755

2 651 2 909

1 312 1 277

1 111 1 104

1 160 1 024

1 012 919

6 755 6 255

5 681 14 472 13 857 5 255 15 604 15 008

Folkmängd 0– 4 999 1 175 5 000– 9 999 899 10 000– 14 999 727 15 000– 19 999 757 20 000– 29 999 660 30 000– 49 999 586 50 000– 99 999 559 100 000–199 999 439 200 000–799 999 399

1 082 873 706 734 638 579 549 426 382

5 113 4 025 3 735 3 625 3 680 3 459 3 322 3 501 4 030

3 622 3 083 2 939 2 925 2 902 2 743 2 549 2 596 2 461

1 505 1 142 1 224 1 347 1 319 1 302 1 383 1 362 1 330

1 407 1 003 1 068 1 135 1 128 1 114 1 170 1 141 1 117

1 105 963 938 1 093 1 023 966 1 109 1 428 1 585

995 878 860 922 932 870 989 1 245 1 240

5 057 5 537 6 158 6 124 6 477 7 104 7 019 6 726 6 943

4 318 4 695 5 200 5 127 5 416 5 899 5 838 5 645 6 002

16 515 16 642 16 015 15 525 15 176 15 062 14 459 13 770 12 500

16 027 16 042 15 442 14 859 14 577 14 504 13 842 13 051 11 897

Kommungrupp Storstäder 399 Förortskommuner 565 Större städer 507 Pendlingskom. 702 Glesbygdskom. 1 055 Varuprod. kom. 754 Övr >25 000 inv. 632 Övr 12 500–25 000 749 Övr <12 500 inv. 822

382 560 497 687 1 007 720 618 727 794

4 030 2 964 3 595 3 182 5 067 3 685 3 770 3 800 3 966

2 461 2 414 2 701 2 451 3 772 2 960 2 936 3 068 2 978

1 330 1 158 1 447 1 063 1 538 1 304 1 396 1 395 923

1 117 1 011 1 215 933 1 400 1 090 1 185 1 169 830

1 585 838 1 304 885 1 117 993 1 126 1 023 947

1 240 756 1 158 809 1 010 873 1 016 923 857

6 943 8 300 6 596 6 749 5 500 5 779 6 041 5 593 5 322

6 002 6 767 5 562 5 643 4 750 4 844 5 096 4 728 4 519

12 500 15 573 13 885 15 859 17 166 15 681 14 865 15 484 15 992

11 897 15 057 13 229 15 406 16 507 15 085 14 228 14 748 15 447

Total kommunal skattesats 28,89–30,49 650 639 30,50–30,99 620 605 31,00–31,49 685 661 31,50–31,99 725 688 32,00–32,49 704 684 32,50–32,99 736 718 33,00–33,49 905 884 33,50–34,09 1 241 1 151

3 509 3 495 3 469 3 675 3 605 3 983 4 425 5 058

2 708 2 663 2 742 2 891 2 841 3 053 3 323 3 542

1 200 1 239 1 229 1 322 1 218 1 340 1 351 1 800

1 046 1 095 1 062 1 138 1 031 1 145 1 198 1 671

970 1 047 1 064 1 031 987 1 011 1 077 881

885 934 908 918 898 931 975 829

6 824 6 664 6 320 6 520 6 199 5 982 5 634 5 178

5 659 5 575 5 254 5 476 5 193 5 083 4 823 4 431

14 877 14 772 15 169 15 605 15 662 15 751 16 787 17 401

14 305 14 207 14 631 14 952 15 064 15 158 16 154 16 810

Skattesats till kommun 17,12–19,99 528 20,00–20,49 570 20,50–20,99 649 21,00–21,49 655 21,50–21,99 755 22,00–22,49 792 22,50–22,99 933 23,00–23,64 978

3 159 3 242 3 501 3 472 3 705 3 879 4 875 4 301

2 370 2 466 2 736 2 723 2 929 3 126 3 519 3 406

1 086 1 237 1 202 1 255 1 214 1 446 1 397 1 377

950 1 079 1 016 1 082 1 027 1 237 1 249 1 262

834 1 031 1 165 967 1 037 1 062 1 039 1 174

753 936 965 872 934 959 953 1 062

8 097 6 732 6 294 6 272 5 906 5 919 5 687 5 582

6 567 5 611 5 292 5 253 4 966 5 045 4 870 4 835

14 962 14 977 14 680 15 227 15 672 15 855 16 670 17 385

14 442 14 324 14 175 14 645 15 080 15 211 16 033 16 755

523 552 634 636 727 760 909 950

104

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Tabell 4 – Kostnader för olika verksamheter 2008, kr per invånare Län

Kommun

Äldre- och handikappomsorg kostnettonader kostnad

Individ- och familjeomsorg kostnettonader kostnad

Särskilt riktade insatser kostnettonader kostnad

Summa egentlig verksamhet kostnettonader kostnad

Affärsverksamhet kost- netto nader kostnad

Hela riket vägt medelvärde 15 670 ovägt medelvärde 17 598

13 172 14 593

3 329 2 695

3 079 2 491

1 170 1 304

314 328

48 013 50 245

41 435 43 316

2 992 3 220

665 713

Folkmängd 0– 4 999 5 000– 9 999 10 000– 14 999 15 000– 19 999 20 000– 29 999 30 000– 49 999 50 000– 99 999 100 000–199 999 200 000–799 999

23 227 19 983 17 680 17 473 16 690 15 384 15 603 14 383 13 923

19 422 16 348 14 602 14 452 13 904 12 917 13 039 12 265 12 121

2 462 2 458 2 442 2 648 2 689 2 727 3 210 3 843 4 926

2 126 2 281 2 273 2 422 2 476 2 533 2 979 3 620 4 523

3 044 1 501 1 168 1 211 1 054 991 1 249 1 342 1 116

349 389 311 282 269 316 332 443 252

59 207 53 155 50 091 49 807 48 771 47 584 47 915 46 798 46 755

49 352 45 595 43 406 42 863 42 245 41 479 41 293 40 436 39 998

6 287 3 832 3 301 2 739 2 665 2 678 2 402 3 014 3 419

1 735 980 718 496 556 455 404 832 816

Kommungrupp Storstäder 13 923 Förortskommuner 12 363 Större städer 16 042 Pendlingskom. 15 623 Glesbygdskom. 23 448 Varuprod. kom. 18 050 Övr >25 000 inv. 17 435 Övr 12 500–25 00018 765 Övr <12 500 inv. 19 184

12 121 10 370 13 517 12 697 19 649 14 772 14 554 15 601 15 701

4 926 2 685 3 589 2 610 2 198 2 501 2 833 2 627 2 631

4 523 2 479 3 358 2 444 2 002 2 306 2 639 2 404 2 414

1 116 639 1 547 1 127 2 144 1 202 1 220 1 257 1 384

252 177 458 323 406 264 351 323 376

46 755 45 089 48 517 47 804 59 236 49 953 49 322 50 698 51 174

39 998 39 596 41 700 41 397 50 507 42 916 42 628 43 696 43 919

3 419 2 129 2 829 2 753 5 699 2 718 2 963 3 163 3 380

816 285 636 636 1 605 490 635 650 726

Total kommunal skattesats 28,89–30,49 15 228 12 746 30,50–30,99 15 241 12 914 31,00–31,49 15 898 13 205 31,50–31,99 17 362 14 213 32,00–32,49 17 461 14 443 32,50–32,99 18 841 15 552 33,00–33,49 21 461 17 904 33,50–34,09 24 056 20 006

2 582 2 525 2 732 2 748 2 767 2 639 2 779 1 571

2 379 2 360 2 524 2 558 2 541 2 456 2 549 1 438

950 1 062 1 172 1 309 1 264 1 457 1 686 2 523

259 260 283 321 352 393 354 514

46 792 46 669 47 742 50 299 49 870 51 743 56 109 59 710

40 629 40 619 41 273 43 158 43 051 44 494 48 167 50 392

2 570 3 523 2 575 3 475 2 945 3 173 4 453 4 373

468 493 641 799 651 720 1 077 1 029

Skattesats till kommun 17,12–19,99 12 744 20,00–20,49 13 624 20,50–20,99 16 321 21,00–21,49 16 499 21,50–21,99 18 128 22,00–22,49 19 397 22,50–22,99 21 491 23,00–23,64 22 812

2 548 3 074 2 572 2 859 2 667 2 641 2 612 2 521

2 333 2 874 2 408 2 659 2 440 2 457 2 392 2 340

634 1 067 1 022 1 161 1 437 1 460 1 803 1 728

180 311 251 284 385 393 359 376

44 596 45 557 47 409 48 371 50 526 52 452 56 511 57 860

38 669 39 624 41 181 41 869 43 392 45 109 48 265 50 194

1 838 2 798 2 967 2 758 3 235 3 420 4 541 5 235

160 297 621 643 795 831 1 162 1 106

10 546 11 467 13 700 13 710 14 899 15 917 17 976 19 205

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

105

4


Tabell 5 – Köp av verksamhet som andel av verksamheternas kostnad 2008

5

I tabell 5 mäts förekomsten av entreprenader (köp av verksamheter) inom sex olika verksamhetsområden; alltså när en annan producent än kommunen själv producerar kommunalt finansierade tjänster. Här handlar det om köp av en sammanhållen tjänst – inte inköp av varor, materiel eller hyreskostnader. Summan av hur stor andel av verksamheten som bedrivs i kommunal regi återfinns i tabell 10.

Definitioner Köp av verksamhet Begreppet köp av verksamhet definieras i den kommunala normalkontoplanen Kommun-Bas (konto 463). Fyra grundläggande förutsättningar ska samtidigt vara uppfyllda: 1. Avtal eller liknande överenskommelse om att bedriva viss verksamhet finns med en extern producent. 2. Det gäller verksamhet eller delverksamhet av större omfattning. 3. Kommunen har huvudansvar för att tjänsterna erbjuds invånarna. 4. Verksamheten skulle annars ha utförts i egen regi. Externa producenter De typer av externa producenter som förekommer kan grovt delas upp i följande: föreningar och stiftelser, övriga företag, kommunägda företag, stat, enskilda, andra kommuner, kommunalförbund och landsting. Nyckeltal för köp av verksamhet De nyckeltal som presenteras är ett procenttal som mäter relationen mellan bokförda kostnader för köp av verksamhet och kostnaden för de valda verksamhetsområdena enligt driftredovisningen i rs. Kostnaden är definierad på samma sätt som i tabell 4. Kolumnen totalt anger den sammanlagda andelen externa producenter. I kolumnen därav föreningar och övriga företag har köp av verksamhet från kommunägda företag, stat, enskilda, kommunalförbund och landsting inte medräknats.

106

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Tabell 5 – Köp av verksamhet som andel av verksamheternas kostnad 2008, procent Län Kommun

Infrastruktur, Förskoleverks. Utbildning Äldre- o handi- Individ- o Affärsmässig skydd m m o skolbarnsoms. kappomsorg familjeomsorg verksamhet totalt därav totalt därav totalt därav totalt därav totalt därav totalt därav föreningar föreningar föreningar föreningar föreningar fören. o övriga o övriga o övriga o övriga o övriga o övr. företag företag företag företag företag företag

Stockholms län Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Länet

43 30 41 5 18 18 30 5 10 32 34 22 6 30 25 10 22 14 5 9 11 37 19 15 27 12 20

19 27 8 0 1 2 15 5 10 8 9 3 3 1 25 10 8 0 5 9 6 12 19 11 4 11 9

7 37 32 16 21 24 37 43 30 2 7 34 16 56 31 29 19 10 31 82 58 9 50 27 20 30 29

6 37 32 13 21 22 37 43 30 1 7 33 16 56 30 29 18 9 30 81 57 6 50 25 19 25 28

23 33 44 27 25 30 27 33 24 28 18 34 24 31 53 29 42 24 26 50 41 36 31 35 33 38 32

14 27 26 19 17 19 22 24 19 12 9 18 16 22 36 24 24 19 16 42 27 18 19 21 24 30 22

14 57 28 13 15 43 27 54 85 17 8 27 13 40 61 36 36 29 23 49 27 12 39 22 17 32 32

12 54 26 12 13 42 26 53 11 13 8 26 12 39 59 35 33 28 20 47 27 8 39 21 16 31 27

24 34 36 24 34 29 26 27 23 50 27 48 31 32 45 19 33 19 24 33 22 18 31 41 20 38 30

19 29 30 18 27 22 17 21 19 31 13 39 23 25 36 17 15 15 18 29 13 13 21 28 15 31 22

33 54 52 0 .. 29 58 49 44 29 1 20 47 0 81 12 66 0 30 48 62 57 49 84 35 75 41

2 20 52 0 .. 26 58 49 44 13 1 0 32 0 81 11 55 0 30 25 20 22 49 84 33 75 31

Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby Östhammar Länet

16 32 2 14 14 9 4 27 15

1 9 0 6 8 8 3 3 5

16 9 8 21 5 23 4 1 11

16 9 8 20 5 21 4 0 10

21 33 22 42 23 21 51 24 29

11 4 13 13 16 14 24 12 13

16 4 11 20 5 26 3 3 11

14 1 9 14 4 24 3 3 9

22 22 23 45 29 26 14 21 25

0 19 20 35 7 20 12 18 16

1 15 8 39 15 18 23 25 18

1 15 8 36 14 16 8 25 15

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

107

5


Tabell 5 – Köp av verksamhet som andel av verksamheternas kostnad 2008, procent Län Kommun

5

Infrastruktur, Förskoleverks. Utbildning Äldre- o handi- Individ- o Affärsmässig skydd m m o skolbarnsoms. kappomsorg familjeomsorg verksamhet totalt därav totalt därav totalt därav totalt därav totalt därav totalt därav föreningar föreningar föreningar föreningar föreningar fören. o övriga o övriga o övriga o övriga o övriga o övr. företag företag företag företag företag företag

Södermanlands län Eskilstuna 12 Flen 12 Gnesta 26 Katrineholm 19 Nyköping 3 Oxelösund 26 Strängnäs 1 Trosa 41 Vingåker 2 Länet 16

7 5 6 0 3 0 0 26 2 5

8 13 12 0 13 10 14 14 4 10

7 12 10 0 13 10 14 14 4 9

11 29 42 8 26 35 28 40 39 28

10 15 18 4 23 15 19 19 7 14

7 6 6 3 9 4 11 10 3 7

6 3 4 2 8 3 10 8 2 5

19 32 23 15 14 33 16 4 39 22

12 1 19 12 4 30 12 3 30 14

0 23 57 1 11 6 4 53 18 19

0 18 35 1 11 1 4 53 13 15

Östergötlands län Boxholm 31 Finspång 22 Kinda 2 Linköping 35 Mjölby 6 Motala 3 Norrköping 28 Söderköping 110 Vadstena 20 Valdemarsvik 9 Ydre 10 Åtvidaberg 32 Ödeshög 2 Länet 24

5 1 1 22 5 2 25 110 0 5 7 30 0 16

3 5 5 15 4 8 10 20 16 9 1 12 5 9

0 5 4 15 0 8 10 18 16 9 0 12 4 8

42 20 37 24 21 17 21 23 33 30 38 24 31 28

10 11 12 20 12 11 17 8 7 9 12 13 0 11

7 5 4 40 10 4 18 17 7 5 5 15 4 11

4 4 3 38 9 4 17 14 3 3 4 14 3 9

42 15 17 28 10 27 26 31 41 35 45 27 42 30

28 9 2 23 7 20 19 27 35 33 24 1 38 20

19 1 36 3 17 10 44 30 6 30 21 8 40 20

18 0 36 1 17 10 44 30 5 28 2 5 40 18

1 2 1 0 6 9 7 1 8 3 6 0 0 3

1 5 2 8 18 12 19 8 4 14 12 6 10 9

0 5 2 8 15 12 18 6 4 13 10 5 10 8

44 22 15 19 33 17 37 19 23 15 21 15 13 22

11 12 8 8 4 12 9 10 11 8 11 9 9 9

3 3 10 4 19 4 7 2 1 4 4 3 4 5

2 2 10 4 17 4 4 2 1 3 3 2 3 4

28 29 23 35 38 17 40 24 33 28 41 35 18 30

26 24 16 31 24 13 32 18 22 26 1 24 10 20

34 8 11 10 15 2 7 0 21 17 23 1 15 12

31 5 10 4 15 2 7 0 21 9 9 1 15 10

Jönköpings län Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Vetlanda Värnamo Länet

23 22 2 1 10 9 22 20 10 3 13 2 1 11

108

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Tabell 5 – Köp av verksamhet som andel av verksamheternas kostnad 2008, procent Län Kommun

Infrastruktur, Förskoleverks. Utbildning Äldre- o handi- Individ- o Affärsmässig skydd m m o skolbarnsoms. kappomsorg familjeomsorg verksamhet totalt därav totalt därav totalt därav totalt därav totalt därav totalt därav föreningar föreningar föreningar föreningar föreningar fören. o övriga o övriga o övriga o övriga o övriga o övr. företag företag företag företag företag företag

Kronobergs län Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd Uppvidinge Växjö Älmhult Länet

1 32 4 3 26 10 3 15 12

1 5 0 2 6 10 2 14 5

3 3 6 1 3 11 12 1 5

2 3 6 0 3 9 11 0 4

30 32 10 16 26 29 16 17 22

17 9 8 5 8 12 10 11 10

2 5 5 3 4 7 6 3 4

0 3 4 3 1 6 5 2 3

44 32 22 16 37 34 27 22 29

22 20 18 11 31 31 11 13 20

0 23 17 23 17 18 9 10 15

0 17 11 23 11 18 2 10 11

Kalmar län Borgholm Emmaboda Hultsfred Högsby Kalmar Mönsterås Mörbylånga Nybro Oskarshamn Torsås Vimmerby Västervik Länet

51 5 9 1 25 2 40 1 5 19 11 14 15

2 2 3 0 11 0 1 1 1 18 3 12 5

21 7 1 6 6 8 2 8 1 8 5 4 6

4 7 1 5 6 2 2 8 1 7 0 4 4

49 33 21 5 41 26 40 25 9 46 19 11 27

4 15 10 4 4 7 7 7 1 11 10 8 7

15 6 7 0 6 4 4 4 2 1 4 9 5

3 5 5 0 5 2 3 3 1 1 2 7 3

28 19 34

21 16 29

17 17 22 22 13 44 24 30 24

2 9 13 13 8 1 24 19 14

45 94 18 5 83 0 11 22 9 9 11 18 27

0 94 17 2 0 0 8 10 9 9 10 17 15

Gotlands län Gotland Länet

4 4

4 4

11 11

11 11

15 15

14 14

13 13

13 13

14 14

10 10

29 29

29 29

Blekinge län Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg Länet

0 27 31 29 32 24

0 4 3 3 0 2

7 13 1 5 6 6

7 13 0 4 4 6

17 20 15 18 36 21

11 17 7 9 2 9

3 4 4 5 3 4

2 3 1 2 1 2

19 21 25 35 13 23

0 14 21 18 5 12

2 14 49 0 50 23

0 2 19 0 0 4

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

109

5


Tabell 5 – Köp av verksamhet som andel av verksamheternas kostnad 2008, procent Län Kommun

5

Infrastruktur, Förskoleverks. Utbildning Äldre- o handi- Individ- o Affärsmässig skydd m m o skolbarnsoms. kappomsorg familjeomsorg verksamhet totalt därav totalt därav totalt därav totalt därav totalt därav totalt därav föreningar föreningar föreningar föreningar föreningar fören. o övriga o övriga o övriga o övriga o övriga o övr. företag företag företag företag företag företag

Skåne län Bjuv Bromölla Burlöv Båstad Eslöv Helsingborg Hässleholm Höganäs Hörby Höör Klippan Kristianstad Kävlinge Landskrona Lomma Lund Malmö Osby Perstorp Simrishamn Sjöbo Skurup Staffanstorp Svalöv Svedala Tomelilla Trelleborg Vellinge Ystad Åstorp Ängelholm Örkelljunga Östra Göinge Länet

12 22 31 7 19 3 1 7 4 2 12 1 25 1 14 18 6 3 15 6 25 12 14 1 1 22 2 30 5 3 2 6 15 10

9 3 14 6 0 3 1 1 1 1 11 1 0 0 12 3 4 2 10 1 0 0 13 1 1 1 2 26 1 0 2 0 11 4

3 0 9 14 9 30 12 21 13 19 14 11 9 12 10 17 15 1 0 18 18 10 29 12 13 10 5 29 12 6 15 2 1 12

2 0 9 13 8 30 12 21 1 17 13 11 3 10 10 17 15 0 0 18 17 6 28 11 12 8 5 28 12 6 15 1 0 11

38 36 34 25 17 24 13 26 37 42 15 14 38 40 32 14 19 23 32 27 38 41 37 43 23 38 14 24 35 34 21 24 29 29

13 2 11 13 12 21 8 15 0 17 8 10 9 8 10 12 17 12 6 6 9 9 12 11 7 6 9 16 8 8 13 9 9 10

6 3 6 4 5 18 15 11 5 6 5 8 5 4 32 10 19 4 9 14 5 7 12 7 3 4 7 41 20 6 13 13 10 10

5 2 4 2 5 15 15 9 2 6 4 8 4 3 31 9 18 3 8 14 3 1 11 5 3 2 6 40 19 3 11 8 9 9

22 33 27 19 12 20 15 27 28 24 14 18 43 17 30 26 17 20 29 34 21 29 27 37 42 24 17 48 30 34 18 33 32 26

0 22 20 16 8 15 10 18 2 22 11 11 33 7 17 19 14 15 26 25 15 25 14 36 31 10 12 46 27 21 11 0 22 17

10 0 10 23 0 18 0 1 2 5 6 15 10 1 31 0 9 0 11 0 74 22 20 23 20 1 10 54 11 17 38 0 12 14

10 0 10 18 0 2 0 1 2 0 5 0 1 1 24 0 8 0 10 0 69 4 5 16 20 0 2 36 1 0 38 0 12 9

Hallands län Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Länet

12 3 8 0 2 7 5

6 3 8 0 1 6 4

17 9 4 12 12 12 11

17 9 3 11 12 11 11

17 13 35 17 23 17 21

11 11 13 12 12 10 11

10 8 3 12 24 13 12

10 6 3 12 22 11 11

20 11 24 18 22 31 21

19 2 6 14 17 10 11

34 3 6 19 22 29 19

12 3 0 1 22 28 11

110

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Tabell 5 – Köp av verksamhet som andel av verksamheternas kostnad 2008, procent Län Kommun

Infrastruktur, Förskoleverks. Utbildning Äldre- o handi- Individ- o Affärsmässig skydd m m o skolbarnsoms. kappomsorg familjeomsorg verksamhet totalt därav totalt därav totalt därav totalt därav totalt därav totalt därav föreningar föreningar föreningar föreningar föreningar fören. o övriga o övriga o övriga o övriga o övriga o övr. företag företag företag företag företag företag

Västra Götalands län Ale 5 Alingsås 2 Bengtsfors 4 Bollebygd 3 Borås 3 Dals-Ed 12 Essunga 9 Falköping 6 Färgelanda 2 Grästorp 34 Gullspång 46 Göteborg 12 Götene 22 Herrljunga 5 Hjo 3 Härryda 1 Karlsborg 13 Kungälv 6 Lerum 23 Lidköping 2 Lilla Edet 3 Lysekil 24 Mariestad 38 Mark 3 Mellerud 25 Munkedal 3 Mölndal 16 Orust 5 Partille 0 Skara 32 Skövde 6 Sotenäs 6 Stenungsund 2 Strömstad 6 Svenljunga 9 Tanum 17 Tibro 7 Tidaholm 26 Tjörn 4 Tranemo 2 Trollhättan 2 Töreboda 51 Uddevalla 8 Ulricehamn 35

1 1 2 2 1 3 1 5 0 0 0 9 2 4 1 1 0 5 0 1 1 1 16 3 0 1 1 5 0 0 5 4 2 5 9 12 2 2 0 2 2 0 6 0

5 13 5 5 5 1 1 13 1 5 0 12 6 13 10 7 5 11 16 3 5 4 0 5 1 3 7 7 12 4 8 0 12 7 4 10 5 2 1 7 4 0 21 14

0 13 5 4 5 0 0 13 0 5 0 12 5 12 9 7 5 11 15 3 4 4 0 5 0 3 7 7 12 3 8 0 12 7 3 9 5 2 1 7 4 0 20 14

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

26 19 25 42 12 31 32 16 27 34 34 27 35 17 36 22 44 18 21 11 39 16 16 14 21 32 26 36 26 20 14 31 19 14 35 32 24 24 22 14 16 36 14 14

7 13 3 18 10 3 10 7 0 5 33 24 5 5 7 9 20 10 11 7 13 2 7 9 2 9 11 12 10 10 9 2 6 5 11 7 12 10 2 4 11 7 12 8

111

8 5 5 9 7 4 8 4 4 5 6 17 6 3 1 8 5 7 20 1 15 4 2 2 4 4 12 4 3 2 12 3 7 0 6 4 3 4 9 3 4 2 3 8

7 5 5 3 7 3 7 4 0 5 2 16 4 0 1 5 3 6 19 1 13 3 0 2 1 2 8 3 2 1 11 2 3 0 2 3 1 4 1 1 4 1 3 6

33 27 33 42 26 39 30 23 42 8 31 21 42 30 19 34 5 40 20 33 37 31 29 23 31 14 27 37 24 37 31 20 26 18 44 27 22 25 28 17 17 24 18 16

12 19 10 34 21 7 12 4 37 7 20 17 39 20 18 22 2 25 10 22 31 19 17 22 0 2 21 35 20 25 10 9 9 11 39 22 –1 16 2 1 8 15 11 7

21 15 15 40 4 9 9 9 6 1 42 40 4 61 7 47 1 4 37 11 24 4 29 13 27 27 14 27 20 100 4 12 2 3 19 34 1 27 28 6 0 39 9 1

3 13 13 32 4 6 1 3 6 1 0 3 4 45 0 37 0 3 36 9 24 4 0 13 23 19 1 27 2 0 2 5 2 3 19 15 1 27 25 2 0 0 8 1

5


Tabell 5 – Köp av verksamhet som andel av verksamheternas kostnad 2008, procent Län Kommun

5

Infrastruktur, Förskoleverks. Utbildning Äldre- o handi- Individ- o Affärsmässig skydd m m o skolbarnsoms. kappomsorg familjeomsorg verksamhet totalt därav totalt därav totalt därav totalt därav totalt därav totalt därav föreningar föreningar föreningar föreningar föreningar fören. o övriga o övriga o övriga o övriga o övriga o övr. företag företag företag företag företag företag

Västra Götalands län, forts. Vara 15 0 Vårgårda 4 2 Vänersborg 1 1 Åmål 0 0 Öckerö 2 2 Länet 11 2

8 8 9 7 26 7

8 8 9 6 25 6

20 24 18 18 43 25

8 10 12 3 25 9

3 5 9 3 8 6

0 3 7 1 6 4

41 35 27 22 35 28

0 26 11 18 30 16

0 8 0 1 3 18

0 7 0 0 3 9

Värmlands län Arvika Eda Filipstad Forshaga Grums Hagfors Hammarö Karlstad Kil Kristinehamn Munkfors Storfors Sunne Säffle Torsby Årjäng Länet

6 10 2 12 13 22 21 15 17 24 9 29 4 2 4 7 12

5 7 0 11 6 21 3 1 14 6 2 2 3 0 2 6 6

5 2 1 3 9 15 6 9 2 9 11 4 4 4 10 7 6

4 0 1 2 9 13 0 9 2 9 11 0 4 0 10 7 5

21 34 19 31 37 19 36 13 39 14 35 34 25 14 20 22 26

5 12 10 7 14 10 1 9 12 7 14 5 13 0 16 6 9

4 3 4 2 2 5 5 14 3 11 3 6 2 12 3 1 5

2 1 3 1 2 4 4 13 1 11 0 4 1 2 2 0 3

13 10 30 15 36 36 32 15 25 8 27 26 14 20 18 4 20

13 8 27 3 32 31 22 12 19 5 23 21 10 15 16 0 16

12 27 9 17 20 16 21 48 9 9 13 13 26 3 25 21 18

12 25 9 17 13 16 20 47 9 9 7 12 26 0 19 17 16

Örebro län Askersund Degerfors Hallsberg Hällefors Karlskoga Kumla Laxå Lekeberg Lindesberg Ljusnarsberg Nora Örebro Länet

15 23 25 49 26 25 44 1 22 51 36 2 27

5 0 7 0 0 1 8 1 0 1 1 2 2

2 12 0 1 3 1 1 3 7 4 2 7 4

2 0 0 0 3 1 0 3 6 1 2 7 2

42 30 40 27 11 34 43 39 16 37 32 16 31

6 10 5 13 2 5 5 12 9 10 11 12 8

8 7 6 2 8 4 7 5 5 5 8 8 6

7 3 3 2 0 2 0 3 2 2 6 5 3

42 13 38 34 21 44 18 0 35 31 12 25 26

24 11 33 25 16 26 0 0 22 6 9 18 16

25 17 24 3 16 4 50 19 30 52 4 30 23

9 17 24 1 16 4 6 19 0 0 3 7 9

112

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Tabell 5 – Köp av verksamhet som andel av verksamheternas kostnad 2008, procent Län Kommun

Infrastruktur, Förskoleverks. Utbildning Äldre- o handi- Individ- o Affärsmässig skydd m m o skolbarnsoms. kappomsorg familjeomsorg verksamhet totalt därav totalt därav totalt därav totalt därav totalt därav totalt därav föreningar föreningar föreningar föreningar föreningar fören. o övriga o övriga o övriga o övriga o övriga o övr. företag företag företag företag företag företag

Västmanlands län Arboga 15 Fagersta 89 Hallstahammar 15 Kungsör 22 Köping 7 Norberg 90 Sala 13 Skinnskatteberg 1 Surahammar 13 Västerås 16 Länet 28

0 9 1 2 3 5 10 1 13 9 5

3 8 4 1 7 1 7 0 1 22 5

3 0 4 0 4 0 7 0 0 22 4

23 44 40 33 12 39 17 44 38 22 31

8 0 3 8 4 0 11 0 0 18 5

18 3 7 6 3 1 4 2 4 24 7

17 0 6 3 2 1 4 0 3 21 6

18 7 33 32 18 24 22 36 9 19 22

15 0 15 10 14 22 17 2 8 12 11

0 52 28 4 6 100 21 1 0 34 25

0 0 9 3 0 0 8 1 0 19 4

Dalarnas län Avesta Borlänge Falun Gagnef Hedemora Leksand Ludvika Malung-Sälen Mora Orsa Rättvik Smedjebacken Säter Vansbro Älvdalen Länet

5 53 38 1 24 26 0 7 38 11 14 9 34 4 7 18

5 0 18 1 0 0 0 6 4 9 9 4 10 4 6 5

5 5 4 3 12 16 2 1 12 5 0 3 4 7 1 5

5 4 4 2 11 16 0 0 11 5 0 0 3 7 0 5

12 14 19 39 21 16 42 21 17 36 19 47 46 28 27 27

8 10 14 9 12 4 3 7 4 6 7 5 4 15 4 8

4 4 8 4 3 3 5 7 12 8 5 6 4 5 3 5

3 4 8 3 3 2 4 6 11 5 2 4 2 4 1 4

19 18 18 45 36 28 3 39 42 32 16 18 56 33 38 29

10 14 15 21 23 28 3 1 39 2 12 16 37 25 14 17

9 2 96 37 1 0 7 16 60 38 9 80 27 3 35 28

9 1 90 19 1 0 7 15 22 27 9 7 27 2 35 18

Gävleborgs län Bollnäs Gävle Hofors Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn Länet

1 25 50 11 9 42 15 12 46 11 22

0 7 1 6 5 1 5 8 0 10 4

12 9 1 4 19 3 11 12 4 10 8

11 9 0 4 18 0 5 2 4 10 6

12 23 20 12 23 46 44 28 16 18 24

7 19 6 5 14 0 11 9 12 8 9

4 13 2 8 6 4 2 1 3 2 5

4 13 1 7 3 3 2 1 2 2 4

16 18 27 24 25 33 31 35 20 26 25

12 13 27 14 6 26 27 26 15 3 17

3 3 48 28 11 20 39 21 16 7 20

3 2 4 28 3 16 17 14 1 7 9

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

113

5


Tabell 5 – Köp av verksamhet som andel av verksamheternas kostnad 2008, procent Län Kommun

5

Infrastruktur, Förskoleverks. Utbildning Äldre- o handi- Individ- o Affärsmässig skydd m m o skolbarnsoms. kappomsorg familjeomsorg verksamhet totalt därav totalt därav totalt därav totalt därav totalt därav totalt därav föreningar föreningar föreningar föreningar föreningar fören. o övriga o övriga o övriga o övriga o övriga o övr. företag företag företag företag företag företag

Västernorrlands län Härnösand 52 Kramfors 34 Sollefteå 5 Sundsvall 28 Timrå 28 Ånge 10 Örnsköldsvik 6 Länet 23

29 2 5 9 5 3 6 8

10 3 8 5 2 2 8 5

9 2 7 4 2 2 8 5

13 36 38 16 24 27 12 24

6 7 7 12 10 15 9 10

3 4 6 1 4 2 2 3

1 3 2 1 3 1 1 2

1 32 15 19 33 34 14 21

1 28 8 13 9 0 11 10

4 15 14 36 65 33 29 28

4 15 14 36 65 29 27 27

Jämtlands län Berg Bräcke Härjedalen Krokom Ragunda Strömsund Åre Östersund Länet

6 10 19 36 9 5 18 16 15

1 10 19 0 9 5 18 3 8

6 20 9 5 5 2 7 7 7

6 20 9 5 5 2 6 7 7

36 36 25 35 40 16 26 41 32

14 6 4 6 4 6 14 11 8

4 6 4 6 5 9 6 17 7

2 4 2 5 3 6 4 14 5

26 40 27 23 40 21 23 28 28

5 31 20 0 34 12 0 26 16

51 35 26 25 5 14 28 1 23

51 35 23 22 5 13 25 1 22

Västerbottens län Bjurholm 13 Dorotea 11 Lycksele 4 Malå 16 Nordmaling 2 Norsjö 24 Robertsfors 6 Skellefteå 5 Sorsele 8 Storuman 20 Umeå 3 Vilhelmina 8 Vindeln 8 Vännäs 15 Åsele 16 Länet 11

12 8 4 16 0 22 5 5 8 19 1 7 6 15 16 10

20 2 3 2 7 0 5 2 13 1 12 9 3 4 0 6

20 0 2 1 0 0 5 2 13 0 12 9 1 4 0 5

42 32 13 31 29 23 29 7 35 20 17 14 37 20 34 26

10 4 6 3 29 8 25 6 7 1 14 4 14 9 5 10

5 5 2 7 1 2 6 4 4 6 15 4 6 3 2 5

2 3 1 1 0 0 4 2 1 2 11 3 4 0 2 2

42 30 13 51 26 2 28 8 54 13 22 37 54 22 34 29

40 29 0 41 19 0 24 5 38 0 19 21 41 22 20 21

5 9 17 16 12 21 10 10 10 23 10 12 19 26 18 14

5 9 14 15 12 20 10 10 1 19 10 11 14 25 16 13

114

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Tabell 5 – Köp av verksamhet som andel av verksamheternas kostnad 2008, procent Län Kommun

Infrastruktur, Förskoleverks. Utbildning Äldre- o handi- Individ- o Affärsmässig skydd m m o skolbarnsoms. kappomsorg familjeomsorg verksamhet totalt därav totalt därav totalt därav totalt därav totalt därav totalt därav föreningar föreningar föreningar föreningar föreningar fören. o övriga o övriga o övriga o övriga o övriga o övr. företag företag företag företag företag företag

Norrbottens län Arjeplog Arvidsjaur Boden Gällivare Haparanda Jokkmokk Kalix Kiruna Luleå Pajala Piteå Älvsbyn Överkalix Övertorneå Länet

16 1 7 11 20 13 11 26 15 15 2 29 21 6 14

13 1 6 8 0 12 11 3 15 15 2 2 19 5 8

17 0 8 9 7 18 10 8 3 4 5 0 0 17 7

17 0 8 2 5 0 10 8 3 4 5 0 0 17 6

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

19 21 11 13 14 13 17 9 13 21 6 25 28 28 17

2 13 6 6 9 3 12 5 9 11 2 8 11 19 8

115

5 0 3 4 12 1 6 3 2 2 2 2 1 2 3

4 0 3 1 11 1 5 2 1 1 1 1 1 1 2

26 7 1 25 27 7 16 1 20 6 31 6 10 7 14

21 7 0 25 21 0 0 1 8 4 15 6 9 1 8

31 2 22 22 57 10 14 49 13 25 2 44 12 17 23

29 2 20 22 1 4 14 12 4 25 1 1 12 17 12

5


Tabell 5 – Köp av verksamhet som andel av verksamheternas kostnad 2008, procent Län Kommun

Infrastruktur, Förskoleverks. Utbildning Äldre- o handi- Individ- o Affärsmässig skydd m m o skolbarnsoms. kappomsorg familjeomsorg verksamhet totalt därav totalt därav totalt därav totalt därav totalt därav totalt därav föreningar föreningar föreningar föreningar föreningar fören. o övriga o övriga o övriga o övriga o övriga o övr. företag företag företag företag företag företag

Hela riket vägt medelvärde 13 ovägt medelvärde 16

5

6 6

15 10

15 9

24 26

14 10

14 9

12 7

23 26

16 17

21 21

12 14

14 17 17 15 17 12 13 13 9

10 4 7 4 5 5 6 8 7

5 5 7 9 9 15 16 15 19

5 4 6 8 9 14 15 15 18

33 31 30 25 22 21 22 19 25

6 10 9 9 9 13 15 15 22

4 4 6 6 9 13 18 17 24

2 3 4 4 7 12 15 15 23

32 27 27 29 23 25 22 23 19

21 17 17 19 14 16 15 18 16

14 24 20 21 17 24 24 16 20

10 15 13 13 10 18 17 10 7

9 15 14 21 11 14 11 Övr 12 500–25 000 18 Övr <12 500 inv. 19

7 7 7 7 9 4 4 4 3

19 23 10 8 6 5 9 7 5

18 22 10 7 5 5 9 6 4

25 32 19 34 27 24 18 23 33

22 18 13 9 9 8 9 8 8

24 23 12 7 4 4 9 6 5

23 21 10 5 2 3 6 4 3

19 31 20 28 27 26 20 25 28

16 23 14 18 16 16 12 17 17

20 35 20 22 20 17 12 19 23

7 26 13 16 15 10 10 10 10

Total kommunal skattesats 28,89–30,49 16 8 30,50–30,99 9 4 31,00–31,49 16 7 31,50–31,99 13 5 32,00–32,49 16 5 32,50–32,99 19 5 33,00–33,49 15 5 33,50–34,09 20 19

18 14 12 9 8 5 6 1

17 13 11 8 7 4 6 0

29 29 25 24 25 27 29 27

14 12 12 11 9 8 10 5

19 11 10 8 8 5 5 4

17 9 9 6 5 3 4 1

27 26 26 26 25 25 28 26

18 18 15 17 16 15 18 20

23 20 21 22 19 20 23 18

15 13 15 15 10 13 17 18

Skattesats till kommun 17,12–19,99 18 8 20,00–20,49 13 5 20,50–20,99 10 3 21,00–21,49 15 6 21,50–21,99 16 4 22,00–22,49 16 7 22,50–22,99 18 6 23,00–23,64 15 11

27 14 10 8 6 6 6 6

26 13 9 8 5 5 5 6

33 27 22 24 27 25 28 27

19 13 10 11 8 8 9 7

27 16 8 7 5 5 5 6

25 11 7 6 4 3 3 3

32 24 25 28 25 23 27 26

22 18 12 19 15 15 17 14

36 20 8 19 20 21 24 18

27 13 5 12 12 14 14 17

Folkmängd 0– 4 999 5 000– 9 999 10 000– 14 999 15 000– 19 999 20 000– 29 999 30 000– 49 999 50 000– 99 999 100 000–199 999 200 000–799 999 Kommungrupp Storstäder Förortskommuner Större städer Pendlingskom. Glesbygdskom. Varuprod. kom. Övr >25 000 inv.

116

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Tabell 6 – Nyckeltal för utbildning 2008 I tabell 6 presenteras nyckeltal som omfattar utbildning, det vill säga förskoleklass, grundskola och gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning, musik- och kulturskola. Dessutom redovisas en tabell som visar hur stor andel av folkmängden som utgörs av befolkningen 6–15 år respektive 16–19 år. Verksamhetsindelningen för verksamheten i de olika skolformerna följer redovisningen i anvisningarna till räkenskapssammandraget (rs). Kostnadsbegreppet motsvarar kommunens kostnad för egen konsumtion, det vill säga kostnaderna beräknas som bruttokostnader minus interna intäkter och försäljning av verksamheter till andra kommuner och landsting. Dessutom ingår verksamhetens andel av gemensam administration och lokaler. För att få överensstämmelse med Skolverkets nyckeltal i publikationen Skolan – jämförelsetal för skolhuvudmän har samtliga intäkter för skolmåltider och lokaler tagits bort från bruttokostnaden. Observera att definitionen av kostnader därmed skiljer sig mot den definition som gjorts i tabell 4. Då statistiken för kostnader redovisas för kalenderår har också övrig skolstatistik anpassats därefter. Detta kan innebära vissa avvikelser från Skolverkets egna statistikredovisningar. I tabellen redovisas hemkommunens kostnader. Här ingår all skolverksamhet som kommunen har betalningsansvar för. Även kostnader för fristående och landstingskommunala skolor ingår. Skolverket har etablerat ett nytt sätt att beräkna antalet heltidsstuderande för komvux. Från och med 2008 används begreppet verksamhetspoäng i stället för elever. Detta kan innebära att kostnaden per heltidsstuderande påverkas om man har elever som studerar men inte tar poäng i proportion till deltagandet.

Definitioner Förskoleklass, hemkommun, kostnad per elev Kostnaderna för elever i förskoleklass. Den kan vara lokal- eller verksamhetsmässigt integrerad med förskola, grundskola eller fritidshem. Den kan också vara helt fristående.

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

117

6


Grundskola, hemkommun, kostnad per invånare totalt Kostnaderna för grundskolan samt stödåtgärder. Kostnaden för egna elever som utbildar sig i fristående skolor och i andra kommuner ingår och avdrag är gjort för de elever som kommer från andra kommuner. Grundskola, hemkommun, kostnad per elev totalt Se definitionen ovan. Här har kostnaden beräknats per elev. Gymnasieskola, hemkommun, kostnad per invånare Kostnaderna för gymnasieskolan samt stödåtgärder. Kostnaden för egna elever som utbildar sig i fristående skolor och i andra kommuner ingår och avdrag är gjort för de elever som kommer från andra kommuner. Gymnasieskola, hemkommun, kostnad per elev Se definitionen ovan. Här har kostnaden beräknats per elev. Gymnasiefrekvens

6

Andel av befolkningen 16–19 år som går i gymnasieskolan. Antal i kommunen folkbokförda elever som går i kommunal gymnasieskola, fristående skolor och landstingskommunala skolor dividerat med antalet invånare i åldern 16–19 år. Antal folkbokförda elever räknas som ett genomsnitt av 2007 och 2008. Kommunal vuxenutbildning, kostnad per heltidsstuderande Den kommunala vuxenutbildningens kostnader utslaget per antalet elever som omräknats till heltidsstuderande. Här ingår grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning samt påbyggnadsutbildning. Vid beräkning av antalet heltidsstuderande använder Skolverket en ny metod från och med 2008. Antal heltidsstuderande (årsstudieplatser) i Komvux beräknas som totalt antal verksamhetspoäng dividerat med 800. Musik- och kulturskola, kostnad per invånare 7–15 år Den kommunala musik- och kulturskolans kostnader utslaget per invånare mellan 7 och 15 år. Kostnaderna för denna verksamhet ingår i tabell 4 under kulturverksamhet. Andel invånare av totalbefolkningen i skolåldern Invånare i åldern 6–15 år respektive invånare i åldern 16–19 år redovisas som andel av kommunens totala antal invånare.

118

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Tabell 6 – Nyckeltal för utbildning 2008 Län Kommun

FörGrundskola skolehemkommun klass kr/inv. kr/elev hemtotalt kommun, kr/elev

Gymnasieskola hemkommun kr/inv. kr/elev totalt

Gymnasiefrekvens % av 16–19 år

Komvux kr / heltidsstuderande

Musik/ kulturskola kr / inv. 7–15 år

Andel av folkmängd, % 6–15 16–19 år år

Stockholms län Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Länet

58 595 35 264 36 760 60 720 63 758 29 575 48 778 45 059 58 411 38 036 50 197 47 810 67 274 36 039 49 241 45 716 40 441 50 305 28 349 42 395 26 152 41 067 63 882 44 195 39 182 28 434 45 217

9 408 9 780 10 993 8 887 10 004 8 916 8 602 9 588 7 971 11 844 7 996 11 436 9 356 9 963 4 820 7 810 6 522 8 377 10 026 8 943 8 373 8 432 10 446 10 901 10 051 9 208 9 179

80 539 74 960 82 157 77 847 84 775 81 715 77 259 82 603 78 979 88 180 73 904 80 465 82 394 81 000 80 295 86 519 85 783 79 821 77 243 74 610 77 166 76 564 81 764 86 142 79 046 75 277 80 270

4 118 3 291 4 763 4 366 4 133 3 950 3 513 3 666 4 102 4 364 4 162 4 701 4 260 3 586 2 156 2 675 2 897 4 027 3 774 3 849 3 773 4 220 4 260 3 667 4 022 4 231 3 866

95 668 77 809 90 856 95 028 93 098 90 515 89 046 88 402 82 196 88 510 84 354 89 075 90 048 87 401 93 600 82 235 92 769 88 944 76 748 84 480 87 321 86 697 90 784 87 381 85 737 93 555 88 164

72 75 77 76 77 78 75 76 83 80 75 78 77 73 69 75 74 77 77 78 76 76 76 76 78 78 76

38 245 30 386 46 694 62 422 40 267 32 706 35 195 33 258 46 956 33 773 51 076 29 432 48 542 32 271 33 538 39 972 34 730 39 177 75 642 39 516 39 353 46 284 27 613 25 641 45 248 45 268 40 508

1 166 2 798 2 491 749 1 295 1 272 2 935 3 455 2 740 3 133 2 691 3 886 3 020 1 565 4 564 2 349 1 403 2 177 1 624 1 942 1 664 2 500 3 339 2 535 2 431 1 292 2 347

13,0 14,7 15,0 12,6 13,4 12,3 12,6 13,3 11,1 14,9 11,8 15,2 12,7 13,8 6,9 9,2 8,7 11,9 14,5 13,5 12,1 12,3 14,6 14,4 14,4 13,8 12,8

6,0 5,6 6,8 6,1 5,7 5,6 5,3 5,5 6,0 6,2 6,5 6,8 6,2 5,6 3,3 4,3 4,2 5,9 6,4 5,9 5,7 6,4 6,2 5,5 6,0 5,8 5,8

Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby Östhammar Länet

43 337 8 694 46 931 10 372 36 857 11 496 48 582 10 901 27 636 9 621 53 160 7 810 45 467 8 410 74 090 8 557 47 008 9 483

79 267 95 045 89 694 87 796 89 603 83 151 82 100 78 032 85 586

4 187 90 667 5 461 106 112 4 801 100 923 4 650 98 519 4 618 97 444 4 065 99 532 4 815 93 159 5 557 111 624 4 769 99 748

76 77 74 78 80 74 79 80 77

32 288 49 558 39 244 26 649 35 436 49 210 36 505 76 189 43 135

2 473 1 033 1 996 1 095 2 364 1 536 2 304 2 649 1 931

12,1 11,9 14,0 14,6 11,7 10,5 10,8 11,3 12,1

6,1 6,7 6,5 6,0 6,0 5,5 6,5 6,2 6,2

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

119

6


Tabell 6 – Nyckeltal för utbildning 2008 Län Kommun

FörGrundskola skolehemkommun klass kr/inv. kr/elev hemtotalt kommun, kr/elev

Södermanlands län Eskilstuna 37 566 7 778 Flen 33 922 8 983 Gnesta 42 580 9 156 Katrineholm 56 718 9 641 Nyköping 35 290 8 266 Oxelösund 60 793 8 444 Strängnäs 53 213 8 806 Trosa 34 379 9 732 Vingåker 46 138 10 385 Länet 44 511 9 021

6

Gymnasieskola hemkommun kr/inv. kr/elev totalt

Gymnasiefrekvens % av 16–19 år

Komvux kr / heltidsstuderande

Musik/ kulturskola kr / inv. 7–15 år

Andel av folkmängd, % 6–15 16–19 år år

77 398 84 630 83 063 94 038 82 565 94 273 80 473 84 405 90 834 85 742

3 433 81 255 4 502 96 706 4 840 97 181 4 678 97 394 4 084 94 978 3 875 97 707 5 116 108 381 4 755 102 330 4 738 94 443 4 447 96 708

74 74 76 76 76 75 79 75 78 76

55 694 34 047 46 984 76 425 59 701 28 350 63 204 46 471 62 235 52 568

2 388 2 897 1 612 3 210 1 289 2 209 2 484 1 895 1 792 2 197

11,2 11,9 12,1 11,3 10,9 9,6 12,0 13,1 12,2 11,6

5,7 6,3 6,5 6,3 5,6 5,3 6,0 6,2 6,4 6,0

Östergötlands län Boxholm 72 163 8 706 82 358 Finspång 73 680 9 280 91 552 Kinda 56 110 8 880 82 266 Linköping 38 408 8 069 81 628 Mjölby 58 028 8 272 76 248 Motala 51 918 8 782 83 916 Norrköping 32 227 8 064 80 604 Söderköping 53 920 10 189 88 259 Vadstena 48 060 8 885 87 045 Valdemarsvik 53 554 8 980 94 519 Ydre 81 390 11 106 105 696 Åtvidaberg 53 494 9 417 82 759 Ödeshög 51 652 10 358 97 392 Länet 55 739 9 153 87 249

4 361 93 244 4 129 91 809 5 052 100 078 3 770 92 380 4 277 91 740 4 162 88 955 3 608 83 818 4 651 93 477 4 112 92 864 5 144 108 427 4 585 98 751 4 390 91 712 5 220 101 553 4 420 94 524

73 80 78 73 77 78 75 78 79 78 78 80 77 77

35 680 39 958 46 223 37 701 40 305 24 526 50 820 66 481 75 425 54 178 38 480 33 986 54 500 46 020

1 633 2 536 2 066 1 724 2 910 2 365 1 643 1 938 2 097 2 935 4 081 .. 4 020 2 496

11,8 11,1 11,7 10,8 11,5 11,4 11,1 12,4 10,9 10,2 11,0 12,4 11,4 11,4

6,4 5,6 6,5 5,6 6,0 6,0 5,7 6,3 5,6 6,0 6,0 6,0 6,7 6,0

Jönköpings län Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Vetlanda Värnamo Länet

5 392 95 701 4 556 96 896 4 952 101 889 4 928 98 534 4 158 83 851 3 614 83 863 4 349 89 058 4 411 95 921 5 773 115 911 4 019 92 370 4 929 109 007 4 504 95 455 4 185 92 727 4 598 96 245

74 77 75 74 77 74 76 75 76 75 76 77 74 75

43 860 57 726 50 906 37 901 68 059 42 506 67 264 49 082 43 501 38 094 53 748 64 158 44 993 50 908

4 352 3 160 3 567 1 795 3 583 2 230 3 597 2 051 2 310 3 889 2 014 1 970 2 339 2 835

11,9 10,7 12,8 13,0 13,2 11,1 12,6 11,9 12,1 11,6 12,3 12,0 12,0 12,1

7,7 6,1 6,4 6,8 6,4 5,8 6,4 6,1 6,5 5,8 6,0 6,2 6,1 6,3

50 303 10 147 57 828 7 808 63 261 9 864 60 757 9 856 57 136 8 889 49 216 7 964 54 002 8 988 44 560 8 141 24 107 9 671 43 400 7 747 53 317 9 474 48 123 9 161 49 917 9 107 50 456 8 986

91 864 80 050 82 730 81 705 75 275 78 931 79 512 75 725 85 606 73 163 85 166 83 871 83 243 81 295

120

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Tabell 6 – Nyckeltal för utbildning 2008 Län Kommun

FörGrundskola skolehemkommun klass kr/inv. kr/elev hemtotalt kommun, kr/elev

Gymnasieskola hemkommun kr/inv. kr/elev totalt

Gymnasiefrekvens % av 16–19 år

Komvux kr / heltidsstuderande

Musik/ kulturskola kr / inv. 7–15 år

Andel av folkmängd, % 6–15 16–19 år år

Kronobergs län Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd Uppvidinge Växjö Älmhult Länet

34 028 49 829 37 967 48 663 32 457 67 405 45 446 42 834 44 829

8 715 9 255 8 327 8 468 8 863 9 657 7 287 8 404 8 622

82 621 84 455 82 783 86 164 91 691 88 845 74 139 80 344 83 880

4 933 4 829 4 633 4 406 5 230 5 120 3 336 4 360 4 606

107 194 99 980 98 295 100 466 110 541 112 202 84 373 99 685 101 592

75 73 76 78 81 78 72 77 76

114 371 50 896 54 006 52 970 84 610 65 945 48 399 41 008 64 026

1 679 4 310 2 673 600 2 171 2 804 2 244 1 496 2 247

11,4 11,9 11,0 10,8 10,4 11,8 11,0 11,6 11,2

6,1 6,6 6,2 5,6 5,9 5,9 5,5 5,7 5,9

Kalmar län Borgholm Emmaboda Hultsfred Högsby Kalmar Mönsterås Mörbylånga Nybro Oskarshamn Torsås Vimmerby Västervik Länet

45 130 59 271 35 561 37 060 34 824 49 117 36 926 41 282 42 808 52 490 65 056 77 504 48 086

8 946 97 347 8 358 85 610 7 527 77 649 8 646 83 773 7 520 79 233 8 450 78 707 9 459 90 459 8 762 91 315 8 237 83 352 8 610 109 472 8 760 82 410 7 949 81 500 8 435 86 736

3 955 5 109 5 790 5 579 3 803 5 141 4 427 4 778 3 700 4 849 4 587 4 054 4 648

91 340 103 969 118 384 111 764 89 014 104 075 92 426 103 593 86 214 97 483 95 561 91 549 98 781

81 77 76 80 74 80 78 77 78 80 77 75 78

118 180 42 615 75 371 82 673 67 108 52 526 60 326 53 231 52 318 68 050 46 179 53 809 64 366

2 888 3 100 2 055 2 364 2 960 2 326 1 714 2 974 1 844 .. 2 983 2 565 2 525

10,1 10,5 10,7 11,0 10,4 11,2 11,3 10,4 11,2 10,6 11,4 10,4 10,8

5,4 6,4 6,5 6,3 5,8 6,2 6,2 6,0 5,5 6,2 6,2 5,9 6,0

Gotlands län Gotland Länet

49 793 49 793

8 849 8 849

89 381 89 381

4 914 101 236 4 914 101 236

78 78

64 700 64 700

1 930 1 930

10,7 10,7

6,3 6,3

Blekinge län Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg Länet

56 328 64 037 47 406 54 185 48 359 54 063

7 681 7 572 8 844 7 115 7 979 7 838

80 232 78 470 89 198 75 382 86 660 81 988

3 747 91 053 3 370 82 740 5 096 97 886 4 366 103 361 4 037 97 126 4 123 94 433

76 76 77 76 76 76

55 455 44 972 52 675 54 006 26 774 46 776

2 658 1 994 3 480 2 977 2 652 2 752

10,5 10,7 10,5 10,3 10,5 10,5

5,4 5,3 6,8 5,5 5,5 5,7

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

121

6


Tabell 6 – Nyckeltal för utbildning 2008 Län Kommun

6

FörGrundskola skolehemkommun klass kr/inv. kr/elev hemtotalt kommun, kr/elev

Gymnasieskola hemkommun kr/inv. kr/elev totalt

Gymnasiefrekvens % av 16–19 år

Komvux kr / heltidsstuderande

Musik/ kulturskola kr / inv. 7–15 år

Andel av folkmängd, % 6–15 16–19 år år

Skåne län Bjuv Bromölla Burlöv Båstad Eslöv Helsingborg Hässleholm Höganäs Hörby Höör Klippan Kristianstad Kävlinge Landskrona Lomma Lund Malmö Osby Perstorp Simrishamn Sjöbo Skurup Staffanstorp Svalöv Svedala Tomelilla Trelleborg Vellinge Ystad Åstorp Ängelholm Örkelljunga Östra Göinge Länet

52 168 8 027 39 746 8 949 35 131 8 348 66 514 8 171 45 892 8 160 66 928 6 745 50 226 8 631 41 551 7 967 58 334 7 720 50 949 8 647 64 576 8 282 68 200 7 620 29 759 7 530 45 606 7 801 45 131 9 138 73 846 7 762 47 708 7 317 56 728 9 002 42 698 7 700 51 509 7 647 45 232 8 949 .. 8 723 44 218 10 121 48 899 9 450 34 728 9 667 44 551 8 182 42 385 8 129 37 014 9 267 42 586 7 527 43 273 9 836 57 352 8 319 58 877 8 123 45 465 8 356 49 306 8 358

70 240 88 334 79 421 87 783 74 939 70 318 82 536 73 164 78 140 78 295 77 313 74 999 67 297 80 248 75 712 89 898 88 512 85 187 73 538 81 211 89 064 71 682 86 679 82 945 80 497 86 658 81 211 75 501 84 881 86 849 81 367 78 743 74 032 79 915

4 136 3 959 3 845 4 715 4 259 3 432 4 262 3 667 4 705 4 758 3 399 4 166 4 272 4 128 3 866 3 378 3 209 5 264 4 317 4 209 3 963 4 859 4 305 4 814 4 612 3 935 3 841 4 346 3 295 4 039 3 829 4 514 5 425 4 173

95 038 88 291 87 043 112 836 96 185 84 937 96 397 90 465 99 756 104 001 83 252 93 827 104 060 97 959 90 551 91 599 88 468 122 167 93 763 98 322 90 702 104 264 97 166 104 484 98 270 92 455 88 729 100 155 81 705 88 137 88 457 97 185 101 532 95 520

76 74 79 75 75 76 74 79 77 75 71 76 77 76 79 72 78 74 73 75 74 76 76 77 82 77 77 76 76 74 76 74 78 76

45 313 26 468 25 946 69 237 42 327 47 695 36 691 36 433 68 049 52 737 51 085 46 763 59 162 48 700 50 414 37 428 43 785 54 471 44 497 13 223 36 286 53 704 47 891 44 158 55 419 58 590 39 768 50 830 39 065 40 844 50 423 38 961 100 729 47 185

761 2 464 2 012 1 828 2 131 1 966 2 701 2 860 2 747 2 594 1 746 1 887 1 332 1 840 2 660 2 619 1 648 2 751 763 3 772 1 669 1 139 1 689 1 549 1 218 1 942 1 774 1 483 2 726 2 286 2 513 3 382 2 490 2 089

12,7 11,1 12,1 9,8 12,2 10,7 11,4 12,0 11,0 12,3 11,7 11,2 12,8 10,8 13,4 9,9 9,5 11,4 11,5 10,2 11,0 12,6 14,0 12,6 13,4 10,5 11,2 13,7 9,8 12,8 11,1 11,2 11,5 11,6

5,7 6,0 5,6 5,6 5,9 5,3 5,9 5,2 6,1 6,1 5,7 5,9 5,4 5,5 5,4 5,2 4,6 5,8 6,3 5,7 5,9 6,1 5,9 6,0 5,7 5,5 5,6 5,7 5,3 6,2 5,7 6,2 6,8 5,7

Hallands län Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Länet

75 977 8 804 50 455 7 642 26 417 10 047 55 205 9 647 48 204 8 418 49 074 7 946 50 889 8 751

79 953 78 594 88 713 76 850 80 734 78 293 80 523

4 099 87 214 4 001 96 231 5 130 105 406 4 766 98 907 4 371 98 896 4 294 97 101 4 443 97 293

78 75 76 76 75 77 76

43 856 53 023 35 051 59 193 39 646 44 674 45 907

2 299 2 207 1 670 2 478 2 074 2 248 2 163

12,0 10,7 12,0 14,0 11,4 11,3 11,9

6,0 5,5 6,4 6,3 5,9 5,7 6,0

122

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Tabell 6 – Nyckeltal för utbildning 2008 Län Kommun

FörGrundskola skolehemkommun klass kr/inv. kr/elev hemtotalt kommun, kr/elev

Västra Götalands län Ale 62 065 9 254 Alingsås 44 578 8 203 Bengtsfors 37 348 9 125 Bollebygd 28 079 9 617 Borås 33 051 8 120 Dals-Ed 36 300 8 898 Essunga 30 597 9 072 Falköping 41 509 7 660 Färgelanda 33 290 10 006 Grästorp 51 352 8 297 Gullspång 60 928 8 996 Göteborg 53 983 7 103 Götene 56 808 8 780 Herrljunga 74 332 9 053 Hjo 64 568 8 706 Härryda 37 513 9 559 Karlsborg 42 278 8 473 Kungälv 55 550 9 306 Lerum 50 279 9 677 Lidköping 52 696 7 935 Lilla Edet 51 303 9 834 Lysekil 57 659 7 601 Mariestad 37 000 7 554 Mark 56 949 8 559 Mellerud .. 8 928 Munkedal 61 925 9 198 Mölndal 29 066 8 212 Orust 36 003 9 309 Partille 27 738 8 941 Skara 56 207 7 889 Skövde 51 440 8 319 Sotenäs 50 534 7 905 Stenungsund 43 585 8 149 Strömstad 60 484 9 068 Svenljunga 49 418 9 888 Tanum 69 052 8 638 Tibro 35 327 7 787 Tidaholm 32 556 7 699 Tjörn 47 089 9 306 Tranemo 56 628 10 378 Trollhättan 19 539 7 962 Töreboda 62 387 8 444 Uddevalla 44 659 8 015 Ulricehamn 56 540 8 753

Gymnasieskola hemkommun kr/inv. kr/elev totalt

77 025 78 070 98 536 87 869 80 870 91 624 84 208 74 468 91 500 74 685 93 188 84 319 78 018 85 295 82 200 75 564 88 781 86 949 75 182 75 620 87 686 77 268 76 586 75 370 86 105 86 812 74 695 89 207 72 109 73 523 84 636 83 412 71 796 95 594 87 233 91 297 72 545 73 921 92 181 88 721 74 145 80 488 77 754 81 568

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

4 768 3 864 4 509 3 995 3 408 4 562 4 192 4 221 4 445 3 912 4 778 2 771 4 420 4 985 4 389 3 849 4 313 4 825 4 773 4 572 4 763 4 053 4 123 4 045 5 080 4 244 4 091 4 870 4 358 3 901 3 853 3 722 4 261 4 614 3 955 4 794 3 760 4 555 4 884 4 580 4 038 5 032 4 101 4 453

94 265 86 846 97 654 83 791 79 325 98 842 87 818 94 646 95 471 85 093 98 318 79 557 92 390 100 458 96 179 78 816 102 765 100 023 90 034 100 425 90 938 95 285 87 550 87 101 106 009 93 909 94 661 104 985 86 860 83 221 90 929 98 930 85 976 110 995 84 014 101 785 83 774 91 703 94 173 99 327 90 634 100 820 88 168 99 606

123

Gymnasiefrekvens % av 16–19 år

78 73 78 75 73 75 73 75 74 78 76 75 77 77 75 76 76 77 78 75 79 74 78 75 76 76 76 79 76 73 72 72 78 75 75 75 75 74 79 76 76 75 76 74

Komvux kr / heltidsstuderande

57 556 45 557 56 770 42 554 55 236 65 457 77 598 64 798 75 000 45 966 58 787 43 017 65 736 63 022 38 398 53 076 .. 57 103 60 604 51 843 39 929 47 771 46 424 51 793 38 386 45 913 51 836 45 145 44 392 57 527 79 211 49 000 71 616 60 749 63 896 50 526 49 431 37 746 68 705 63 170 48 957 42 893 47 089 83 669

Musik/ kulturskola kr / inv. 7–15 år

1 473 2 267 3 980 .. 2 430 2 950 2 926 2 605 2 340 1 598 1 086 1 722 1 941 1 917 3 290 2 568 .. 1 627 2 021 1 994 1 698 3 043 2 723 3 201 4 463 2 295 2 430 1 665 2 039 1 889 1 726 1 838 1 795 4 586 3 495 2 171 1 819 3 051 2 936 3 427 2 167 3 051 2 145 2 751

Andel av folkmängd, % 6–15 16–19 år år

13,2 11,5 9,6 12,4 11,1 10,4 11,4 11,4 11,8 12,2 9,7 9,6 12,3 11,8 11,4 14,1 9,9 11,8 14,3 11,4 12,0 10,7 10,8 12,2 10,6 11,4 12,4 11,2 13,6 11,5 10,8 10,0 12,7 10,2 12,2 10,0 11,7 11,5 10,9 12,5 11,8 11,1 11,2 11,8

6,5 6,1 5,9 6,3 5,9 6,1 6,6 6,0 6,3 5,9 6,4 4,7 6,2 6,4 6,1 6,4 5,5 6,3 6,8 6,0 6,6 5,8 6,1 6,2 6,3 5,9 5,7 5,9 6,6 6,4 5,9 5,3 6,4 5,6 6,3 6,3 6,0 6,8 6,5 6,0 5,9 6,6 6,1 6,0

6


Tabell 6 – Nyckeltal för utbildning 2008 Län Kommun

FörGrundskola skolehemkommun klass kr/inv. kr/elev hemtotalt kommun, kr/elev

Västra Götalands län, forts. Vara 57 312 8 111 Vårgårda 52 677 9 054 Vänersborg 48 633 8 578 Åmål 37 136 8 643 Öckerö 31 405 8 559 Länet 47 237 8 676

6

78 916 78 436 82 286 85 576 72 182 81 960

Gymnasieskola hemkommun kr/inv. kr/elev totalt

Gymnasiefrekvens % av 16–19 år

Komvux kr / heltidsstuderande

Musik/ kulturskola kr / inv. 7–15 år

Andel av folkmängd, % 6–15 16–19 år år

4 296 89 923 4 539 90 176 4 155 90 268 4 887 100 909 5 531 110 084 4 349 93 376

77 77 77 79 78 76

63 282 39 846 47 675 69 701 57 826 55 045

3 460 1 833 3 978 3 758 1 575 2 505

11,1 12,7 11,6 11,1 13,0 11,5

6,2 6,6 6,0 6,1 6,4 6,1

Värmlands län Arvika Eda Filipstad Forshaga Grums Hagfors Hammarö Karlstad Kil Kristinehamn Munkfors Storfors Sunne Säffle Torsby Årjäng Länet

55 866 7 313 77 439 49 095 9 595 98 426 68 799 8 153 89 558 60 092 9 843 83 473 49 636 8 913 90 351 71 278 8 017 88 227 49 033 9 021 72 740 76 995 7 152 79 746 68 333 10 265 89 562 22 994 7 473 77 069 56 968 7 864 86 682 40 521 10 428 103 060 70 253 9 528 87 563 44 192 9 019 90 329 45 929 9 523 100 293 64 787 8 757 85 775 55 923 8 804 87 518

3 651 4 177 4 389 4 708 5 076 4 162 4 554 3 759 5 117 4 012 4 390 4 947 5 325 4 493 5 311 4 267 4 521

82 308 98 488 107 768 92 660 103 642 95 322 90 550 93 770 97 933 95 781 104 650 100 157 106 524 99 386 116 157 105 627 99 420

76 76 71 81 79 79 79 73 78 76 78 82 76 77 81 77 77

72 087 45 743 52 651 49 686 74 572 28 974 87 337 47 041 37 549 75 233 19 363 24 141 67 737 34 333 55 392 57 910 51 859

3 787 2 866 2 534 1 928 1 119 2 794 2 327 2 250 3 433 2 902 3 275 3 695 3 089 3 822 2 082 2 976 2 805

10,5 10,7 9,9 12,8 10,5 9,7 13,7 9,8 12,1 10,6 10,0 11,4 11,5 11,1 10,0 11,6 11,0

5,8 5,6 5,7 6,3 6,2 5,5 6,3 5,5 6,7 5,5 5,4 6,0 6,6 5,9 5,6 5,2 5,9

Örebro län Askersund Degerfors Hallsberg Hällefors Karlskoga Kumla Laxå Lekeberg Lindesberg Ljusnarsberg Nora Örebro Länet

56 781 25 112 43 760 37 568 49 998 25 350 43 807 55 090 75 180 38 128 69 298 54 004 47 840

4 183 95 149 4 649 99 664 4 456 91 366 5 007 116 278 4 026 96 137 4 682 103 877 4 556 97 421 4 203 95 324 4 432 92 280 4 577 98 222 4 212 89 273 3 437 83 411 4 368 96 534

78 77 80 74 78 75 76 78 78 78 78 74 77

32 448 59 650 53 292 78 245 34 761 72 281 56 732 105 622 46 561 39 783 42 696 42 355 55 369

2 327 4 404 1 704 6 472 7 297 2 056 716 1 283 3 288 3 049 3 111 2 842 3 212

10,7 11,2 11,6 10,2 10,7 13,3 10,2 11,2 11,6 10,0 12,0 11,2 11,2

5,6 6,1 6,1 5,8 5,4 6,0 6,1 5,7 6,1 6,0 6,0 5,5 5,9

8 853 89 562 8 329 81 496 9 087 85 258 8 755 90 636 7 237 75 522 8 939 76 687 8 119 84 056 9 389 91 960 9 158 85 676 9 909 102 262 9 834 87 544 8 189 82 479 8 816 86 095

124

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Tabell 6 – Nyckeltal för utbildning 2008 Län Kommun

FörGrundskola skolehemkommun klass kr/inv. kr/elev hemtotalt kommun, kr/elev

Gymnasieskola hemkommun kr/inv. kr/elev totalt

Gymnasiefrekvens % av 16–19 år

Komvux kr / heltidsstuderande

Musik/ kulturskola kr / inv. 7–15 år

Andel av folkmängd, % 6–15 16–19 år år

Västmanlands län Arboga 56 868 Fagersta 37 689 Hallstahammar 44 707 Kungsör 33 651 Köping 55 270 Norberg 72 649 Sala 47 910 Skinnskatteberg 69 961 Surahammar 42 538 Västerås 35 845 Länet 49 709

7 562 7 249 8 749 8 425 8 327 9 640 9 314 8 691 8 786 7 473 8 422

73 907 81 174 84 282 77 429 88 888 92 063 91 897 91 187 85 206 73 928 83 996

4 769 4 052 4 919 5 091 4 068 4 235 4 744 4 558 6 096 3 493 4 602

110 215 92 901 113 801 116 501 94 050 93 470 96 161 104 040 119 221 81 025 102 139

76 77 69 77 74 78 78 72 76 76 75

63 924 61 765 45 787 66 141 45 541 38 215 49 759 107 750 72 784 45 078 59 674

4 212 1 553 1 765 779 2 692 4 490 2 545 5 816 394 1 839 2 609

11,5 10,0 11,2 12,0 10,6 11,1 10,9 9,8 11,4 11,3 11,0

5,7 5,6 6,2 5,7 5,8 5,8 6,3 6,1 6,7 5,7 6,0

Dalarnas län Avesta Borlänge Falun Gagnef Hedemora Leksand Ludvika Malung-Sälen Mora Orsa Rättvik Smedjebacken Säter Vansbro Älvdalen Länet

64 551 39 507 49 131 36 933 50 147 75 910 50 466 69 417 53 302 51 600 58 813 31 812 26 104 52 432 46 304 50 429

8 924 96 456 8 001 81 161 8 609 83 376 9 175 78 690 8 878 87 940 8 609 82 831 7 820 83 893 8 845 90 896 7 932 81 811 8 749 84 705 8 067 85 306 9 806 102 887 9 247 89 500 9 790 96 317 9 544 106 341 8 800 88 807

4 304 4 455 4 486 5 306 4 768 4 448 4 520 5 497 4 846 5 446 3 491 4 299 5 463 5 390 5 377 4 806

96 431 98 058 96 054 105 777 93 208 97 144 100 667 133 390 102 203 113 301 76 758 93 319 108 836 125 926 125 987 104 471

77 75 74 78 79 76 77 77 76 73 80 84 77 77 77 77

34 018 36 578 35 075 47 619 53 741 35 361 57 476 52 558 47 635 60 804 63 827 65 262 57 032 62 541 62 358 51 459

3 006 3 334 2 404 5 017 4 017 4 448 4 684 3 232 4 195 4 460 4 199 2 230 3 143 3 180 4 121 3 711

9,9 11,0 11,4 12,6 10,6 10,9 10,2 10,6 10,3 11,1 10,1 10,5 10,8 10,9 9,7 10,7

5,8 6,1 6,3 6,4 6,5 6,0 5,8 5,4 6,3 6,6 5,7 5,5 6,5 5,6 5,6 6,0

Gävleborgs län Bollnäs Gävle Hofors Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn Länet

72 028 38 284 53 571 44 925 56 988 65 533 59 705 62 436 51 800 38 062 54 333

8 496 7 638 8 799 8 316 8 343 8 180 8 879 7 668 8 541 7 808 8 267

4 370 3 461 4 613 4 030 5 199 5 560 4 932 4 730 4 576 4 553 4 603

97 909 81 562 99 345 89 363 118 848 104 807 103 582 100 803 102 845 95 465 99 452

78 74 73 75 75 81 73 79 75 79 76

56 800 48 999 72 725 56 273 28 044 76 175 35 909 62 118 65 679 73 272 57 599

4 586 2 022 2 422 2 854 2 783 2 207 3 241 3 164 3 098 3 595 2 997

10,5 10,7 10,5 10,7 10,0 10,4 10,2 10,6 10,8 10,5 10,5

5,8 5,7 6,3 6,0 5,8 6,5 6,5 5,9 6,0 6,1 6,1

88 466 79 439 88 487 84 953 90 340 85 172 92 908 77 523 87 397 79 867 85 455

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

125

6


Tabell 6 – Nyckeltal för utbildning 2008 Län Kommun

FörGrundskola skolehemkommun klass kr/inv. kr/elev hemtotalt kommun, kr/elev

Västernorrlands län Härnösand 52 870 Kramfors 50 124 Sollefteå .. Sundsvall 55 306 Timrå 43 781 Ånge 64 455 Örnsköldsvik 60 101 Länet 54 440

6

Jämtlands län Berg Bräcke Härjedalen Krokom Ragunda Strömsund Åre Östersund Länet

9 205 95 093 8 643 95 542 9 295 102 110 8 479 90 926 8 043 73 967 9 377 95 883 8 655 87 036 8 814 91 508

Gymnasieskola hemkommun kr/inv. kr/elev totalt

Gymnasiefrekvens % av 16–19 år

Komvux kr / heltidsstuderande

Musik/ kulturskola kr / inv. 7–15 år

Andel av folkmängd, % 6–15 16–19 år år

4 337 96 260 4 170 96 332 4 868 112 084 3 897 93 056 3 591 83 799 5 494 115 396 3 888 87 667 4 321 97 799

76 73 80 76 77 78 78 77

61 330 46 339 58 255 56 766 39 547 31 728 66 414 51 483

3 530 5 803 3 164 2 453 1 460 4 862 3 149 3 489

10,8 9,8 10,2 10,5 12,1 10,5 10,9 10,7

5,9 5,9 5,4 5,5 5,5 6,1 5,7 5,7

56 721 89 307 70 269 60 872 35 098 50 087 42 003 38 340 55 337

11 177 11 901 8 580 11 340 10 041 10 869 9 290 7 763 10 120

115 183 109 034 93 915 103 330 104 188 115 925 90 336 85 254 102 146

5 512 4 801 5 286 4 504 5 877 5 390 5 222 3 437 5 004

110 423 100 754 116 374 94 190 122 528 113 533 117 356 82 912 107 259

77 79 77 79 79 79 75 75 78

47 673 39 250 29 879 55 342 82 016 67 946 160 624 41 833 65 570

3 948 1 669 3 641 2 615 3 087 3 529 3 730 2 328 3 068

10,6 11,9 9,9 12,2 10,3 10,1 11,3 9,9 10,8

6,5 6,0 5,9 6,0 6,1 6,0 5,9 5,5 6,0

Västerbottens län Bjurholm 43 351 Dorotea 30 954 Lycksele 58 272 Malå .. Nordmaling 31 413 Norsjö 79 355 Robertsfors 39 076 Skellefteå 36 981 Sorsele 51 559 Storuman 78 970 Umeå 51 197 Vilhelmina 52 638 Vindeln 28 180 Vännäs 53 675 Åsele 48 009 Länet 48 831

8 814 8 662 9 794 10 209 11 827 10 148 9 983 8 671 10 050 10 594 8 514 11 705 .. 9 635 9 181 9 842

80 351 95 795 98 670 94 233 116 445 100 742 97 569 83 832 104 433 106 515 89 135 114 280 .. 86 536 93 881 97 316

5 450 4 861 5 671 5 075 4 482 5 265 6 465 4 179 5 321 5 661 4 144 6 108 .. 7 012 4 358 5 289

117 197 115 633 116 767 108 559 98 223 111 235 126 006 88 912 118 236 136 983 101 453 126 539 .. 121 950 96 909 113 186

78 77 80 75 75 76 80 77 74 76 72 76 78 77 75 76

42 892 58 174 130 649 63 048 39 276 102 791 91 595 49 172 147 654 78 102 43 321 85 329 .. 97 717 117 521 81 946

1 542 2 994 4 979 2 883 1 367 2 427 2 144 3 094 .. 914 2 314 2 175 2 980 3 081 1 462 2 454

11,8 9,6 10,9 11,0 10,9 10,9 11,1 11,2 9,8 10,3 10,3 11,3 10,2 12,1 10,7 10,8

6,0 5,5 6,1 6,3 6,1 6,3 6,4 6,1 6,1 5,5 5,7 6,4 6,0 7,4 6,0 6,1

126

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Tabell 6 – Nyckeltal för utbildning 2008 Län Kommun

Norrbottens län Arjeplog Arvidsjaur Boden Gällivare Haparanda Jokkmokk Kalix Kiruna Luleå Pajala Piteå Älvsbyn Överkalix Övertorneå Länet

FörGrundskola skolehemkommun klass kr/inv. kr/elev hemtotalt kommun, kr/elev

Gymnasieskola hemkommun kr/inv. kr/elev totalt

28 568 9 005 105 907 54 603 9 932 112 098 76 888 8 802 86 963 72 659 8 879 94 761 75 901 8 706 85 485 54 445 9 151 94 444 63 124 9 107 93 147 65 686 9 238 91 013 60 509 8 159 85 682 48 320 10 543 112 968 43 556 8 742 85 981 74 382 8 572 84 865 90 486 8 611 111 661 55 411 10 142 94 166 61 753 9 113 95 653

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

4 820 4 861 4 589 4 553 4 397 4 844 4 786 4 047 4 022 4 265 3 931 5 531 6 021 5 047 4 694

114 438 113 290 99 722 93 935 107 653 103 193 112 061 88 321 95 475 107 117 89 614 115 595 128 557 117 532 106 179

127

Gymnasiefrekvens % av 16–19 år

80 78 76 80 71 81 76 77 72 79 75 76 76 75 77

Komvux kr / heltidsstuderande

41 557 81 907 50 498 57 889 83 333 73 814 64 845 65 132 44 441 93 935 40 240 44 598 138 644 89 375 69 301

Musik/ kulturskola kr / inv. 7–15 år

716 2 991 1 965 3 373 3 431 2 220 3 543 2 772 3 504 4 033 4 310 1 990 .. 1 932 2 829

Andel av folkmängd, % 6–15 16–19 år år

9,3 9,6 11,1 10,0 10,3 10,1 10,5 11,4 10,5 10,3 11,2 11,1 8,9 11,2 10,4

5,2 5,5 6,0 6,0 5,8 5,8 5,6 6,0 5,8 5,0 5,8 6,3 6,2 5,7 5,8

6


Tabell 6 – Nyckeltal för utbildning 2008 Län Kommun

FörGrundskola skolehemkommun klass kr/inv. kr/elev hemtotalt kommun, kr/elev

Gymnasieskola hemkommun kr/inv. kr/elev totalt

Gymnasiefrekvens % av 16–19 år

Komvux kr / heltidsstuderande

Musik/ kulturskola kr / inv. 7–15 år

Andel av folkmängd, % 6–15 16–19 år år

Hela riket

6

ovägt medelvärde 50 064

8 822

85 179

4 456

97 542

76

53 930

2 552

11,4

6,0

Folkmängd 0– 4 999 5 000– 9 999 10 000– 14 999 15 000– 19 999 20 000– 29 999 30 000– 49 999 50 000– 99 999 100 000–199 999 200 000–799 999

54 785 51 318 50 788 49 195 50 597 47 125 48 320 48 788 46 712

9 359 9 178 9 061 8 773 8 603 8 679 8 281 7 871 7 563

97 327 89 857 86 122 84 246 82 198 80 003 80 641 81 094 87 515

4 940 109 015 4 790 102 023 4 731 101 021 4 420 96 954 4 350 95 158 4 119 91 392 3 927 90 884 3 635 88 134 2 942 85 351

77 77 77 76 77 76 75 74 77

74 420 57 681 57 415 45 971 53 013 48 722 48 366 45 135 41 878

2 449 2 554 2 562 2 777 2 867 2 446 2 270 2 114 1 998

10,4 11,1 11,5 11,4 11,6 12,1 11,4 10,8 9,3

5,9 6,1 6,1 6,0 5,9 5,9 5,7 5,6 4,5

46 712 42 542 48 999 47 674 55 649 49 738 52 254 Övr 12 500–25 000 52 028 Övr <12 500 inv. 52 309

7 563 9 315 7 909 9 143 9 364 8 776 8 241 8 525 9 042

87 515 79 860 80 789 82 803 96 050 83 351 81 906 85 142 90 834

2 942 85 351 4 162 91 497 3 776 89 069 4 522 95 618 5 001 109 750 4 639 99 401 4 201 93 483 4 543 99 121 4 670 100 473

77 76 75 77 77 76 76 76 77

41 878 44 998 47 772 52 481 68 801 55 914 52 210 51 170 56 846

1 998 2 051 2 319 2 394 2 770 2 292 2 895 2 906 2 877

9,3 13,1 10,9 12,2 10,5 11,4 11,0 10,9 10,7

4,5 5,9 5,7 6,1 5,9 6,1 5,9 6,0 6,1

Total kommunal skattesats 28,89–30,49 45 771 8 605 30,50–30,99 47 338 8 521 31,00–31,49 48 288 8 750 31,50–31,99 50 318 8 906 32,00–32,49 51 982 8 864 32,50–32,99 51 585 8 731 33,00–33,49 51 031 9 113 33,50–34,09 79 355 10 179

82 764 81 246 83 259 83 986 84 936 86 498 91 135 97 487

4 172 96 269 4 140 94 570 4 307 95 263 4 401 95 287 4 431 96 417 4 648 99 871 4 866 103 967 5 170 109 897

76 76 76 76 77 77 77 75

47 133 45 790 51 008 54 715 54 842 58 678 57 536 82 919

2 608 2 070 2 317 2 427 2 508 2 868 2 876 2 655

11,6 11,5 11,6 11,7 11,5 11,0 10,8 11,0

5,7 5,8 5,9 6,1 6,0 6,1 6,1 6,3

Skattesats till kommun 17,12–19,99 43 605 20,00–20,49 47 611 20,50–20,99 52 804 21,00–21,49 47 794 21,50–21,99 50 229 22,00–22,49 54 530 22,50–22,99 50 056 23,00–23,64 57 158

79 428 79 633 81 937 82 013 85 620 87 323 91 850 99 821

3 940 90 770 4 074 91 944 4 213 95 616 4 385 94 608 4 521 98 267 4 650 100 169 4 819 103 867 5 058 108 042

76 76 76 76 76 77 77 77

42 042 46 976 51 037 50 866 57 828 54 390 63 435 63 652

2 369 1 931 2 523 2 373 2 684 2 678 2 807 3 003

12,7 11,9 11,3 11,6 11,2 11,0 10,7 10,7

5,7 5,8 5,8 6,1 6,1 6,0 6,0 6,0

Kommungrupp Storstäder Förortskommuner Större städer Pendlingskom. Glesbygdskom. Varuprod. kom. Övr >25 000 inv.

9 013 8 509 8 382 8 729 8 795 8 775 9 096 9 879

128

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Tabell 7 – Nyckeltal för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 2008 I tabell 7 presenteras nyckeltal för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Redovisningen är ny från och med 2003 och ersätter de tidigare tabellerna 7a och 7b. Då statistiken för kostnader redovisas för kalenderår har också övrig skolstatistik anpassats därefter. Detta kan innebära vissa avvikelser från Skolverkets egna statistikredovisningar. I tabellen redovisas först barnomsorgens olika delverksamheter i kronor per invånare. Detta gör det möjligt att jämföra vilken tyngd olika verksamheter har av den totala kostnaden för barnomsorgen. Med övrig verksamhet avses öppen förskola och öppen fritidsverksamhet. Förskoleklass ingår inte i barnomsorgen utan redovisas i tabell 6. Kostnaderna beräknas som bruttokostnader minus interna intäkter och försäljning av verksamheter till andra kommuner och landsting. Kostnadsbegreppet motsvarar alltså kommunens kostnad för egen konsumtion. Kostnad per heltidsbarn i förskolan, familjedaghem och fritidshem beräknas inte längre pga för gamla underlag vid beräkning av vistelsetid.

Definitioner Kostnad kr per invånare i barnomsorgens olika delar Här redovisas kostnaden för delverksamheterna förskola, familjedaghem, fritidshem samt övrig verksamhet i kronor per invånare. Stora skillnader i dessa nyckeltal beror både på skillnader i ålderssammansättning och hur stor andel av respektive målgrupper som har barnomsorg. Redovisningen omfattar verksamhet i både egen regi och som utförs på entreprenad, alternativt i enskild verksamhet. Förskola, kr per invånare 1–5 år Kostnad för förskola i kronor per invånare 1–5 år som är målgruppen för förskolan. Andel inskrivna i förskola Visar hur stor del av barn i åldern 1–5 år som har plats i förskola.

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

129

7


Kostnad per inskrivet barn i förskola Kostnaden (för både kommunal och enskild regi) dividerad med genomsnittligt antal inskrivna barn i förskola. Personalkostnad, andel av total kostnad i kommunal förskola Visar hur stor andel av totala kostnaden för kommunal förskola som utgörs av personalkostnader (löner och personalomkostnader). Skillnader i andel påverkas bland annat av variationer i personaltätheten. Antal inskrivna barn per årsarbetare i kommunal förskola Visar antal årsarbetare utslaget per inskrivna barn i kommunal förskola. Beräkningen av antalet årsarbetare bygger på Skolverkets statistik och utgår från antal anställda som räknats om till årsarbetare med hjälp av tjänstgöringsgraden. Antal inskrivna barn per årsarbetare i enskild förskola Visar antal årsarbetare utslaget per inskrivna barn i enskild förskola. Beräkningen av antalet årsarbetare bygger på Skolverkets statistik och utgår från antal anställda som räknats om till årsarbetare med hjälp av tjänstgöringsgraden.

7

Familjedaghem, kr per invånare 1–12 år Kostnad för familjedaghem i kronor per invånare 1–12 år som är målgruppen för familjedaghem. Andel inskrivna i familjedaghem Visar hur stor del av barn i åldern 1–12 år som har plats i familjedaghem. Kostnad per inskrivet barn i familjedaghem Kostnaden (för både kommunal och enskild regi) dividerad med genomsnittligt antal inskrivna barn i familjedaghem. Fritidshem, kr per invånare 6–12 år Kostnad för fritidshem i kronor per invånare 6–12 år som är målgruppen för fritidshem. Andel inskrivna i fritidshem Visar hur stor del av barn i åldern 6–12 år som har plats i fritidshem. Kostnad per inskrivet barn i fritidshem Kostnaden (för både kommunal och enskild regi) dividerad med genomsnittligt antal inskrivna barn i fritidshem.

130

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Personalkostnad, andel av total kostnad i kommunala fritidshem Visar hur stor andel av totala kostnaden för kommunala fritidshem som utgörs av personalkostnader (löner och personalomkostnader). Skillnader i andel påverkas bland annat av variationer i personaltätheten. Antal inskrivna barn per årsarbetare i kommunala fritidshem Visar antal årsarbetare i fritidshem utslaget per inskrivna barn i fritidshem. Beräkningen av antalet årsarbetare bygger på Skolverkets statistik och utgår från antal anställda som räknats om till årsarbetare med hjälp av tjänstgöringsgraden.

7

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

131


Tabell 7 – Nyckeltal för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 2008 Län Kommun

7

Barnomsorgens olika delar, kr/inv. förfam.- friövr. s:a skola dagtidsverkhem hem samhet

Stockholms län Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Länet

6 056 6 895 7 180 5 326 6 874 5 856 7 263 7 206 4 212 7 229 5 166 7 231 6 448 7 289 4 910 6 341 5 805 5 653 6 416 6 131 5 345 5 779 7 149 7 915 8 078 6 555 6 396

81 467 407 386 323 264 764 658 272 194 244 543 24 493 148 207 264 20 205 267 236 396 344 308 235 577 320

1 452 2 083 2 156 1 403 1 479 1 815 1 891 1 663 1 138 1 237 1 354 1 841 1 443 1 676 850 1 143 1 241 1 006 1 604 1 760 1 337 1 454 1 477 1 686 1 841 1 254 1 511

Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby Östhammar Länet

5 154 3 929 6 607 7 744 4 020 5 153 4 804 3 684 5 137

438 461 283 317 544 246 2 730 378

1 485 1 301 1 042 1 689 981 864 754 1 234 1 169

Förskola kr/inv. % in1–5 skrivår na

123 7 712 84 577 57 9 502 93 253 122 9 866 93 493 10 7 124 79 017 76 8 751 93 362 39 7 974 88 119 65 9 984 100 069 75 9 602 93 427 14 5 636 87 334 0 8 660 94 792 29 6 794 91 731 .. 9 612 94 036 0 7 915 99 211 237 9 695 92 407 62 5 969 87 826 115 7 806 103 789 112 7 422 97 283 0 6 679 88 595 29 8 253 89 307 69 8 226 86 150 108 7 026 82 065 370 7 998 81 977 21 8 991 93 071 58 9 967 94 933 32 10 186 97 114 28 8 414 85 142 74 8 299 91 234

49 0 43 0 69 85 0 19 33

7 127 5 692 7 976 9 749 5 613 6 348 5 560 5 667 6 717

91 902 80 923 90 346 83 398 81 991 88 525 89 773 74 695 85 194

132

kostn. /inskrivna barn

kommunala personalkostnader, % av totala kostnader

antal inskrivna barn/årsarbetare

enskild antal inskrivna barn/årsarbetare

80 85 87 80 81 82 82 81 81 80 81 82 87 85 81 82 80 82 88 84 85 77 86 84 86 83 83

106 163 112 011 107 666 98 903 115 070 106 420 122 815 115 066 107 186 118 966 112 489 114 194 113 553 109 657 107 880 126 545 120 756 107 427 101 602 101 551 96 791 106 527 108 885 111 848 113 102 103 069 110 236

73 72 71 75 71 75 74 60 74 70 74 71 67 67 75 64 73 72 69 63 72 76 66 73 72 71 71

5,6 5,0 5,8 6,2 5,3 5,6 5,1 5,3 5,6 5,1 5,3 5,3 5,4 5,7 5,4 4,5 5,4 5,5 5,7 4,0 7,6 5,0 5,7 5,2 5,3 6,0 5,5

7,4 5,0 5,9 6,2 5,5 5,8 5,1 5,4 5,0 .. 4,1 4,7 6,1 5,7 6,3 5,8 4,4 5,8 6,0 5,5 5,4 5,3 6,0 6,1 5,4 5,5 5,6

80 74 83 82 73 79 83 71 78

114 017 108 621 109 223 100 381 112 981 112 770 108 715 104 851 108 945

66 77 79 67 74 67 76 70 72

5,2 4,9 5,4 6,0 5,0 5,7 6,1 5,7 5,5

5,1 4,8 5,1 6,0 .. 6,0 .. .. 5,4

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Tabell 7 – Nyckeltal för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 2008 Län Kommun

Familjedaghem kr/inv. % in1–12 skrivår na

kostn. /inskr. barn

Fritidshem kr/inv. % in6–12 skrivår na

kostn. /inskrivna barn

kommunala personalkostnad, % av total kostnad

antal inskrivna barn/ årsarbetare

Stockholms län Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Länet

512 2 646 2 298 2 555 1 962 1 789 4 755 3 908 2 274 1 113 1 804 3 036 160 2 852 1 433 1 665 2 225 141 1 212 1 641 1 623 2 597 1 965 1 653 1 287 3 381 2 019

1 3 2 3 2 2 4 3 3 2 2 3 0 3 1 2 2 0 1 2 2 3 2 2 1 3 2

84 880 106 406 86 301 94 243 104 492 99 138 110 574 103 932 72 504 60 513 99 617 96 675 64 736 85 819 95 015 100 243 122 124 106 000 74 708 90 279 84 249 83 096 94 747 101 714 85 769 90 438 92 239

16 737 20 290 21 454 16 773 16 226 22 351 21 449 18 215 15 907 12 586 17 140 18 043 17 441 17 814 18 008 18 156 21 030 12 834 16 528 19 264 16 690 17 769 15 066 16 417 18 498 13 389 17 541

50 71 56 49 59 63 66 53 53 51 52 52 46 58 54 55 55 49 54 59 55 53 57 63 67 53 56

33 770 28 516 38 239 33 902 27 405 35 541 32 449 34 389 29 902 24 455 33 098 34 761 37 632 30 561 33 282 33 150 38 185 26 108 30 842 32 871 30 153 33 619 26 592 25 984 27 657 25 161 31 470

66 65 61 72 76 71 73 64 69 60 75 38 64 66 75 81 71 67 82 69 77 81 57 75 62 68 69

22,5 24,6 19,3 21,9 29,6 21,0 20,6 17,5 21,3 30,5 20,7 24,2 18,7 24,2 19,6 15,0 19,3 21,3 20,0 17,5 37,6 19,7 35,4 20,2 26,5 21,8 22,7

Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby Östhammar Länet

3 228 3 692 1 708 1 638 4 365 1 924 .. 6 187 3 249

3 3 2 2 4 2 .. 7 3

105 762 107 546 97 881 92 198 94 898 77 852 .. 82 827 94 138

18 641 17 038 11 291 16 781 12 977 12 365 10 906 17 957 14 745

55 41 54 51 45 47 39 46 47

33 760 41 393 20 921 32 697 28 810 26 463 28 315 39 303 31 458

70 56 78 60 83 59 75 71 69

19,2 19,4 26,6 21,1 22,8 31,2 20,7 15,7 22,1

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

133

7


Tabell 7 – Nyckeltal för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 2008 Län Kommun

Barnomsorgens olika delar, kr/inv. förfam.- friövr. s:a skola dagtidsverkhem hem samhet

Södermanlands län Eskilstuna 5 739 Flen 4 115 Gnesta 5 721 Katrineholm 3 722 Nyköping 5 400 Oxelösund 3 458 Strängnäs 5 322 Trosa 5 790 Vingåker 4 382 Länet 4 850

7

Förskola kr/inv. % in1–5 skrivår na

kostn. /inskrivna barn

kommunala personalkostnader, % av totala kostnader

antal inskrivna barn/årsarbetare

enskild antal inskrivna barn/årsarbetare

153 416 330 233 293 919 279 72 423 346

1 096 1 133 1 438 1 321 1 255 850 749 1 394 982 1 135

31 88 0 0 168 74 10 0 0 41

7 019 102 729 5 753 85 005 7 488 97 541 5 276 70 672 7 116 97 363 5 301 72 478 6 359 85 759 7 256 99 229 5 786 85 364 6 373 88 460

84 78 76 78 83 69 82 86 81 80

122 525 109 013 127 701 90 666 117 954 105 406 104 213 115 928 104 750 110 906

78 75 68 81 74 76 76 67 77 75

5,3 5,1 4,7 5,0 5,1 5,6 5,9 5,9 5,7 5,4

5,1 5,7 8,4 5,4 5,1 4,7 6,0 5,3 6,0 5,7

Östergötlands län Boxholm 3 697 637 Finspång 4 474 365 Kinda 4 290 153 Linköping 5 139 279 Mjölby 5 017 169 Motala 4 772 223 Norrköping 4 881 154 Söderköping 4 515 639 Vadstena 4 328 529 Valdemarsvik 3 300 361 Ydre 2 588 2 253 Åtvidaberg 4 703 298 Ödeshög 3 699 77 Länet 4 262 472

1 078 807 1 059 1 390 1 195 1 272 1 052 1 648 1 030 1 023 970 1 300 885 1 131

0 0 80 123 0 0 152 0 8 0 0 0 0 28

5 412 5 645 5 582 6 932 6 381 6 267 6 238 6 802 5 894 4 684 5 811 6 300 4 660 5 893

83 111 93 794 78 245 89 839 89 497 91 171 85 676 83 699 99 535 76 887 52 124 91 536 70 170 83 483

69 78 79 83 81 87 83 80 82 81 47 83 78 78

117 865 119 308 98 856 108 739 110 849 104 795 103 017 104 606 121 158 94 911 107 746 110 552 88 735 107 011

78 72 76 74 77 76 73 72 78 73 82 73 71 75

4,5 4,4 6,1 5,3 4,8 5,4 5,4 5,5 5,3 5,2 4,6 5,4 6,2 5,2

.. 5,9 5,2 5,5 5,3 5,4 5,2 5,4 5,4 6,1 .. 4,8 3,6 5,2

Jönköpings län Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Vetlanda Värnamo Länet

1 095 1 056 1 594 890 1 611 1 499 1 218 976 1 158 1 154 1 392 956 1 537 1 241

0 7 0 0 0 51 0 3 61 5 0 40 0 13

4 976 81 658 6 150 87 232 6 744 82 878 6 600 89 317 9 104 86 234 7 382 93 970 6 949 92 088 6 368 97 061 6 000 83 961 6 371 86 200 7 146 90 648 5 411 80 070 7 518 103 195 6 671 88 809

78 75 75 78 76 79 85 81 73 77 81 73 86 78

103 111 116 901 110 460 113 786 110 421 119 044 110 056 119 488 115 599 112 247 112 406 109 508 120 556 113 353

72 82 76 76 70 77 69 83 79 77 70 78 77 76

5,3 4,8 5,3 4,9 5,3 4,8 5,1 5,5 5,3 5,6 5,5 5,2 5,0 5,2

.. 5,4 5,5 5,4 5,8 4,9 5,5 4,5 9,7 5,6 6,0 4,4 4,7 5,6

3 881 4 235 4 796 5 225 7 013 5 420 5 731 5 318 4 398 4 852 5 754 3 997 5 873 5 115

0 852 355 485 480 411 0 71 383 360 1 418 108 302

134

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Tabell 7 – Nyckeltal för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 2008 Län Kommun

Familjedaghem kr/inv. % in1–12 skrivår na

kostn. /inskr. barn

Fritidshem kr/inv. % in6–12 skrivår na

kostn. /inskrivna barn

kommunala personalkostnad, % av total kostnad

antal inskrivna barn/ årsarbetare

Södermanlands län Eskilstuna 1 179 Flen 3 264 Gnesta 2 428 Katrineholm 1 839 Nyköping 2 317 Oxelösund 8 530 Strängnäs 1 972 Trosa 499 Vingåker 3 256 Länet 2 809

1 3 3 2 2 9 2 1 4 3

109 532 96 669 70 631 81 147 105 462 99 143 91 547 27 169 78 408 84 412

14 818 14 314 18 647 17 844 17 694 14 172 9 452 16 349 12 516 15 089

46 46 49 47 53 40 49 53 36 47

32 113 31 219 37 678 37 578 33 332 35 297 19 470 30 731 34 381 32 422

70 72 57 85 69 77 73 71 72 72

24,7 15,8 18,4 25,7 18,2 15,7 35,6 18,8 21,2 21,6

Östergötlands län Boxholm 5 144 Finspång 3 060 Kinda 1 190 Linköping 2 180 Mjölby 1 299 Motala 1 777 Norrköping 1 191 Söderköping 4 798 Vadstena 4 786 Valdemarsvik 3 340 Ydre 18 651 Åtvidaberg 2 238 Ödeshög 611 Länet 3 866

5 3 1 2 1 2 1 5 4 5 23 2 1 4

95 672 92 657 86 392 88 656 85 073 88 737 99 135 97 966 102 668 78 655 76 997 90 447 51 250 87 254

13 597 11 301 14 355 19 598 16 109 17 367 14 458 20 824 15 367 15 722 13 642 15 914 12 172 15 417

38 39 43 47 49 48 46 49 53 45 30 52 40 44

35 327 28 861 33 542 41 867 33 177 36 133 31 678 42 495 28 944 35 007 46 051 30 815 30 548 34 957

66 72 72 71 79 66 74 77 77 74 83 78 78 74

22,9 24,3 25,4 17,4 18,9 18,2 22,6 14,1 21,3 30,0 9,8 22,5 19,4 20,5

.. 5 2 3 3 3 0 1 3 3 0 3 1 2

.. 110 690 97 481 106 435 97 217 112 431 0 87 405 75 136 99 981 14 851 96 137 102 285 83 337

15 072 15 162 19 191 10 478 17 572 20 390 14 936 12 901 14 841 15 054 16 619 12 282 19 536 15 695

47 49 39 42 45 52 41 45 44 48 47 45 55 46

32 253 30 702 49 214 25 050 38 803 39 435 36 581 28 795 33 690 31 189 35 422 27 028 35 386 34 119

73 73 61 69 69 74 79 85 88 75 68 87 78 75

18,5 25,5 19,3 20,2 16,7 14,3 14,8 22,2 15,7 20,1 13,7 20,0 15,9 18,2

Jönköpings län Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Vetlanda Värnamo Länet

.. 7 205 2 519 3 381 2 776 3 136 0 545 2 939 2 706 4 3 270 793 2 440

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

135

7


Tabell 7 – Nyckeltal för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 2008 Län Kommun

7

Barnomsorgens olika delar, kr/inv. förfam.- friövr. s:a skola dagtidsverkhem hem samhet

Förskola kr/inv. % in1–5 skrivår na

kostn. /inskrivna barn

kommunala personalkostnader, % av totala kostnader

antal inskrivna barn/årsarbetare

enskild antal inskrivna barn/årsarbetare

Kronobergs län Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd Uppvidinge Växjö Älmhult Länet

4 872 4 713 4 561 3 617 4 023 3 905 5 107 5 142 4 492

371 0 243 473 11 94 199 183 197

963 999 1 097 1 047 974 994 1 537 1 818 1 179

0 79 17 9 0 0 20 0 16

6 205 5 791 5 918 5 145 5 009 4 993 6 862 7 143 5 883

84 846 88 619 84 647 72 939 90 629 82 955 86 450 93 549 85 579

77 86 81 72 83 95 82 84 83

108 370 103 830 103 481 102 264 109 823 87 216 106 484 111 679 104 143

85 67 82 82 75 76 73 77 77

5,0 5,4 4,9 5,2 4,8 5,9 4,8 5,3 5,2

6,5 5,3 4,8 .. 4,2 7,6 5,5 .. 5,6

Kalmar län Borgholm Emmaboda Hultsfred Högsby Kalmar Mönsterås Mörbylånga Nybro Oskarshamn Torsås Vimmerby Västervik Länet

3 507 3 461 3 809 2 959 4 616 3 392 4 077 3 864 4 702 3 648 4 677 4 205 3 910

490 107 158 204 162 668 634 223 219 586 222 187 322

1 145 1 214 885 1 090 1 058 976 1 140 1 456 1 167 1 017 1 000 1 356 1 125

12 0 0 0 63 0 17 71 38 17 0 35 21

5 154 4 782 4 852 4 252 5 900 5 037 5 868 5 614 6 127 5 268 5 900 5 784 5 378

89 579 83 222 99 070 77 295 89 420 70 778 73 688 84 338 90 367 73 130 91 491 93 057 84 620

69 82 82 85 82 71 70 79 82 72 81 82 78

129 272 101 541 119 951 91 148 109 308 97 781 105 966 107 339 111 353 101 037 112 680 113 380 108 396

70 82 83 79 78 74 73 75 79 71 83 76 77

4,7 5,6 4,7 5,2 5,1 5,7 5,2 5,4 4,9 5,7 5,0 4,8 5,2

4,9 7,3 .. 3,6 5,3 4,8 6,0 5,8 5,3 6,2 4,1 4,9 5,3

Gotlands län Gotland Länet

4 744 4 744

229 229

1 811 1 811

9 9

6 793 102 828 6 793 102 828

85 120 382 85 120 382

79 79

4,6 4,6

4,9 4,9

Blekinge län Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg Länet

4 574 5 508 4 079 4 719 4 721 4 720

304 427 0 111 429 254

1 236 1 413 1 019 1 115 1 146 1 186

0 53 0 24 0 15

6 114 7 401 5 098 5 968 6 296 6 175

82 80 88 84 78 82

72 77 75 74 74 74

5,0 5,3 5,0 5,2 4,5 5,0

5,6 5,3 .. 5,7 4,9 5,3

93 031 91 207 92 290 95 544 90 446 92 504

136

113 684 113 556 105 113 113 539 115 220 112 222

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Tabell 7 – Nyckeltal för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 2008 Län Kommun

Familjedaghem kr/inv. % in1–12 skrivår na

kostn. /inskr. barn

Fritidshem kr/inv. % in6–12 skrivår na

kostn. /inskrivna barn

kommunala personalkostnad, % av total kostnad

antal inskrivna barn/ årsarbetare

Kronobergs län Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd Uppvidinge Växjö Älmhult Länet

2 857 .. 1 950 3 955 104 745 1 501 1 385 1 785

2 .. 2 7 0 1 2 1 2

104 613 .. 112 746 64 453 35 500 91 949 80 078 112 920 86 037

13 323 12 222 15 564 14 930 14 946 12 675 20 994 23 508 16 020

47 39 47 40 45 35 49 56 45

28 271 31 375 32 880 37 704 32 922 35 803 43 100 41 981 35 504

76 56 83 79 83 72 76 77 75

19,8 28,5 15,7 14,8 13,7 17,7 25,8 17,6 19,2

Kalmar län Borgholm Emmaboda Hultsfred Högsby Kalmar Mönsterås Mörbylånga Nybro Oskarshamn Torsås Vimmerby Västervik Länet

4 709 995 1 533 1 921 1 362 5 548 4 907 2 000 1 745 4 993 1 803 1 700 2 768

5 1 1 2 1 7 6 2 2 4 1 1 3

87 860 86 867 105 696 77 910 86 193 78 328 75 736 86 283 80 981 123 842 88 694 99 487 89 823

17 655 18 391 13 688 16 075 15 707 13 473 15 427 22 196 15 947 15 056 13 842 20 839 16 525

50 48 44 43 55 42 42 47 47 51 47 50 47

35 260 38 534 31 347 37 138 28 676 31 707 36 372 46 955 34 108 29 376 29 634 41 696 35 067

74 86 87 82 76 79 68 80 75 76 70 79 78

19,6 17,3 20,9 15,8 22,6 20,0 17,6 14,0 16,0 22,3 23,0 21,3 19,2

Gotlands län Gotland Länet

2 001 2 001

2 2

90 148 90 148

26 606 26 606

57 57

47 031 47 031

78 78

12,8 12,8

Blekinge län Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg Länet

2 587 3 223 .. 943 3 490 2 561

3 3 .. 1 4 3

86 330 99 651 .. 83 977 82 090 88 012

18 094 19 618 15 384 16 428 16 203 17 145

53 61 44 52 45 51

34 275 32 398 34 664 31 644 35 837 33 764

73 69 62 71 68 69

18,1 22,3 20,2 18,8 17,4 19,4

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

137

7


Tabell 7 – Nyckeltal för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 2008 Län Kommun

7

Barnomsorgens olika delar, kr/inv. förfam.- friövr. s:a skola dagtidsverkhem hem samhet

Skåne län Bjuv Bromölla Burlöv Båstad Eslöv Helsingborg Hässleholm Höganäs Hörby Höör Klippan Kristianstad Kävlinge Landskrona Lomma Lund Malmö Osby Perstorp Simrishamn Sjöbo Skurup Staffanstorp Svalöv Svedala Tomelilla Trelleborg Vellinge Ystad Åstorp Ängelholm Örkelljunga Östra Göinge Länet

5 699 4 696 5 819 3 586 5 745 4 856 4 630 4 633 5 162 4 479 2 903 5 068 6 144 4 510 7 923 5 879 5 437 4 105 3 771 2 848 4 510 5 610 6 335 5 244 6 382 4 091 5 390 5 670 4 451 5 739 3 988 4 116 4 298 4 961

131 422 234 420 228 64 244 497 168 649 748 101 185 81 495 230 73 364 622 462 191 410 334 356 388 430 171 262 154 200 342 105 250 303

931 1 187 1 264 1 278 1 313 858 1 347 1 771 1 217 1 636 809 1 143 1 381 940 2 088 1 532 1 164 1 400 1 073 1 198 883 1 418 1 322 999 1 658 640 1 221 2 034 1 337 938 1 093 845 939 1 238

Hallands län Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Länet

4 298 4 832 3 908 6 619 4 325 5 368 4 892

353 105 129 406 207 242 240

803 1 016 959 2 037 841 1 097 1 125

Förskola kr/inv. % in1–5 skrivår na

77 6 838 89 555 0 6 306 83 887 55 7 372 88 348 31 5 316 77 872 0 7 286 91 597 14 5 792 87 113 12 6 233 91 764 62 6 963 80 815 42 6 589 93 239 14 6 778 75 851 0 4 460 57 212 18 6 330 92 531 35 7 745 78 616 27 5 558 80 579 74 10 580 103 659 11 7 652 104 644 49 6 722 93 055 53 5 923 77 256 103 5 570 69 369 0 4 508 73 601 25 5 608 84 726 33 7 471 92 878 24 8 014 92 935 0 6 598 87 292 0 8 428 86 353 0 5 161 75 113 94 6 876 91 098 0 7 966 86 210 0 5 942 90 418 218 7 096 84 246 52 5 475 75 740 0 5 066 82 592 0 5 487 83 531 34 6 537 84 961

29 19 71 47 65 20 42

5 483 5 972 5 066 9 109 5 438 6 728 6 299

82 945 86 366 67 705 94 672 85 169 92 669 84 921

138

kostn. /inskrivna barn

kommunala personalkostnader, % av totala kostnader

antal inskrivna barn/årsarbetare

enskild antal inskrivna barn/årsarbetare

82 75 79 73 83 84 82 78 81 73 69 84 87 78 82 81 79 74 68 77 82 87 85 85 81 76 83 88 82 78 75 74 84 80

109 731 112 124 112 100 105 115 110 814 103 149 112 116 103 628 114 378 102 210 81 986 110 406 90 787 101 871 126 726 129 101 117 274 103 831 101 903 95 623 103 542 106 388 108 381 103 651 106 722 99 674 110 187 97 239 110 172 108 036 101 152 110 895 98 692 106 352

71 77 63 73 70 74 79 72 65 75 80 83 69 76 67 75 74 75 77 75 73 73 72 75 70 70 75 70 56 78 60 78 74 73

5,2 5,3 4,9 5,0 5,4 5,8 5,0 5,2 5,6 5,1 5,9 5,2 5,9 5,3 5,3 4,7 4,9 5,4 5,0 6,1 5,6 5,4 5,1 5,5 5,2 5,0 5,3 5,7 5,6 5,6 5,0 4,8 5,5 5,3

7,0 .. 5,7 5,8 7,4 5,7 5,5 5,8 6,7 5,3 6,5 4,5 7,2 5,2 4,7 3,7 5,2 .. .. 4,4 5,8 5,4 5,2 5,2 5,7 6,0 6,6 5,5 4,4 5,2 7,0 4,3 .. 5,6

80 85 78 82 81 82 81

103 607 101 210 87 376 115 841 104 884 112 783 104 284

74 76 74 67 69 72 72

5,8 5,7 5,7 4,5 5,7 5,3 5,5

5,8 5,7 5,0 5,6 4,8 5,7 5,4

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Tabell 7 – Nyckeltal för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 2008 Län Kommun

Familjedaghem kr/inv. % in1–12 skrivår na

kostn. /inskr. barn

Fritidshem kr/inv. % in6–12 skrivår na

kostn. /inskrivna barn

kommunala personalkostnad, % av total kostnad

antal inskrivna barn/ årsarbetare

Skåne län Bjuv Bromölla Burlöv Båstad Eslöv Helsingborg Hässleholm Höganäs Hörby Höör Klippan Kristianstad Kävlinge Landskrona Lomma Lund Malmö Osby Perstorp Simrishamn Sjöbo Skurup Staffanstorp Svalöv Svedala Tomelilla Trelleborg Vellinge Ystad Åstorp Ängelholm Örkelljunga Östra Göinge Länet

894 3 257 1 581 3 982 1 587 507 1 954 3 603 1 335 4 607 5 839 778 1 104 622 2 969 1 863 594 2 869 4 692 4 509 1 550 2 839 2 048 2 528 2 364 3 456 1 285 1 664 1 359 1 297 2 778 861 2 010 2 278

1 2 1 3 1 1 2 4 1 4 11 1 1 1 2 2 1 3 7 5 2 2 1 2 3 4 1 1 1 2 3 1 2 2

98 470 118 436 106 810 132 560 104 197 88 419 89 966 84 337 81 040 95 719 52 205 73 772 101 692 64 588 134 974 112 721 102 353 100 207 66 769 85 517 92 160 111 157 115 736 98 716 91 683 87 398 154 118 112 541 83 263 64 006 80 576 95 834 91 110 96 153

11 167 16 110 15 426 21 513 16 268 12 107 18 128 21 949 17 373 19 989 10 461 15 301 15 402 12 754 23 126 22 782 18 291 18 944 13 705 18 812 12 615 16 890 13 928 12 386 18 404 9 162 16 594 22 170 20 887 10 861 15 495 11 729 12 866 16 169

39 43 49 50 48 43 48 52 49 51 41 48 61 40 59 71 52 42 42 53 48 52 62 37 55 47 46 59 49 41 46 33 39 48

28 846 37 765 31 298 43 334 33 579 28 137 37 382 42 258 35 502 39 275 25 629 31 803 25 277 31 736 38 915 32 027 35 015 45 244 32 748 35 740 26 266 32 552 22 389 33 587 33 491 19 547 35 835 37 411 42 830 26 649 33 575 35 784 32 680 33 458

72 72 72 72 69 75 72 63 63 66 61 88 74 73 76 66 74 60 68 76 68 68 87 80 51 79 75 58 46 80 64 80 68 70

26,1 20,1 25,5 15,8 19,9 33,3 19,9 17,2 19,9 21,6 27,1 21,0 20,3 19,7 15,6 24,0 17,4 17,0 17,6 16,2 21,1 25,7 24,3 15,0 20,6 25,4 20,7 21,4 22,9 20,4 20,1 17,4 20,7 20,9

Hallands län Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Länet

2 729 836 974 2 494 1 640 1 840 1 752

2 1 2 2 2 2 2

102 957 92 397 67 795 124 785 79 602 96 070 93 934

10 379 14 609 12 893 21 923 11 140 14 862 14 301

42 45 47 60 42 47 47

24 426 32 714 27 707 36 612 26 278 31 808 29 924

80 70 82 64 77 62 73

26,1 23,3 22,2 19,8 23,6 28,0 23,8

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

139

7


Tabell 7 – Nyckeltal för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 2008 Län Kommun

7

Barnomsorgens olika delar, kr/inv. förfam.- friövr. s:a skola dagtidsverkhem hem samhet

Västra Götalands län Ale 5 802 275 Alingsås 5 430 255 Bengtsfors 3 230 604 Bollebygd 5 820 416 Borås 4 884 82 Dals-Ed 4 013 1 065 Essunga 3 403 341 Falköping 3 816 72 Färgelanda 3 343 297 Grästorp 3 818 437 Gullspång 3 444 93 Göteborg 5 064 124 Götene 4 086 709 Herrljunga 3 155 1 151 Hjo 4 163 436 Härryda 6 726 644 Karlsborg 4 266 511 Kungälv 5 381 553 Lerum 6 482 465 Lidköping 4 774 742 Lilla Edet 4 328 309 Lysekil 3 648 345 Mariestad 4 755 324 Mark 4 362 176 Mellerud 2 763 580 Munkedal 3 933 468 Mölndal 5 619 725 Orust 4 739 196 Partille 5 574 319 Skara 4 829 280 Skövde 4 565 308 Sotenäs 2 873 234 Stenungsund 5 992 351 Strömstad 4 901 259 Svenljunga 4 287 119 Tanum 3 583 820 Tibro 4 179 252 Tidaholm 3 903 218 Tjörn 4 206 933 Tranemo 3 775 228 Trollhättan 5 202 351 Töreboda 3 496 84 Uddevalla 4 675 409 Ulricehamn 4 588 280

1 518 1 233 882 1 329 1 112 606 1 161 994 1 243 1 561 800 1 065 1 212 1 605 1 077 2 048 1 142 1 453 1 397 1 342 1 308 1 008 1 396 1 608 848 1 286 1 789 1 063 1 942 797 1 239 1 020 1 808 1 216 933 1 183 988 1 092 1 268 1 009 1 649 875 1 257 1 429

0 30 0 0 33 0 0 31 0 22 0 52 26 84 49 97 8 0 173 63 9 0 22 50 0 89 36 23 69 43 0 0 36 81 0 4 69 0 0 0 0 4 85 27

Förskola kr/inv. % in1–5 skrivår na

7 595 88 712 6 948 90 216 4 715 81 538 7 565 91 437 6 111 87 769 5 683 73 892 4 906 68 863 4 913 67 102 4 884 71 351 5 838 71 371 4 337 90 239 6 304 88 549 6 034 74 575 5 996 64 068 5 726 85 293 9 514 89 055 5 928 91 094 7 387 85 650 8 517 90 223 6 921 86 961 5 953 83 129 5 002 80 302 6 496 95 518 6 196 75 775 4 191 66 384 5 777 79 167 8 168 85 016 6 021 109 880 7 905 87 640 5 949 91 531 6 113 86 119 4 126 76 133 8 187 86 913 6 457 98 593 5 340 90 793 5 591 79 366 5 488 81 308 5 213 82 023 6 407 81 199 5 011 78 445 7 203 89 931 4 458 74 379 6 425 84 731 6 323 83 474

140

79 78 79 78 83 64 70 80 72 72 82 79 69 57 79 74 76 76 81 74 76 78 84 77 67 72 77 86 83 84 81 74 80 78 80 64 76 86 62 79 79 80 81 76

kostn. /inskrivna barn

111 522 115 547 103 441 118 012 105 510 115 044 98 934 83 549 98 032 99 065 110 111 112 057 106 408 111 327 106 001 120 257 119 209 114 351 111 571 116 959 109 312 103 146 113 568 98 273 98 823 110 401 110 042 128 323 105 620 109 323 106 136 102 696 108 334 126 982 113 519 124 734 107 108 96 292 131 376 99 535 113 407 93 241 104 787 109 429

kommunala personalkostnader, % av totala kostnader

76 71 74 74 79 71 82 77 76 78 70 79 78 72 72 75 77 68 76 73 73 81 70 71 75 76 76 73 77 72 79 87 76 78 78 72 82 81 69 83 82 75 77 75

antal inskrivna barn/årsarbetare

5,4 5,3 5,0 5,3 5,0 5,4 5,5 5,9 6,3 5,5 5,4 5,0 5,4 5,2 5,5 4,8 6,2 5,9 5,6 5,2 5,8 5,3 5,4 5,6 6,0 5,8 5,2 5,3 5,6 5,4 5,3 5,2 5,3 5,1 5,1 4,4 5,2 5,7 4,6 5,6 5,1 5,5 7,1 5,6

enskild antal inskrivna barn/årsarbetare

5,5 5,1 4,0 .. 5,5 .. .. 7,0 .. 5,3 .. 5,4 5,8 4,7 5,9 4,8 2,2 3,9 5,3 5,3 .. 5,7 .. 4,6 .. 5,0 5,8 5,5 5,5 6,5 4,9 .. 5,6 3,7 7,5 4,2 5,4 .. 3,3 5,0 4,5 .. 4,3 6,0

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Tabell 7 – Nyckeltal för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 2008 Län Kommun

Familjedaghem kr/inv. % in1–12 skrivår na

Västra Götalands län Ale 1 796 Alingsås 1 904 Bengtsfors 5 985 Bollebygd 2 876 Borås 642 Dals-Ed 8 715 Essunga 2 796 Falköping 547 Färgelanda 2 530 Grästorp 3 431 Gullspång 928 Göteborg 1 016 Götene 5 261 Herrljunga 9 179 Hjo 3 606 Härryda 3 799 Karlsborg 4 756 Kungälv 3 986 Lerum 2 803 Lidköping 5 770 Lilla Edet 2 381 Lysekil 3 043 Mariestad 2 695 Mark 1 291 Mellerud 5 337 Munkedal 3 802 Mölndal 4 856 Orust 1 704 Partille 2 082 Skara 2 220 Skövde 2 480 Sotenäs 2 270 Stenungsund 2 266 Strömstad 2 210 Svenljunga 959 Tanum 7 616 Tibro 2 017 Tidaholm 1 789 Tjörn 7 734 Tranemo 1 755 Trollhättan 2 625 Töreboda 723 Uddevalla 3 181 Ulricehamn 2 108

2 2 5 2 1 12 5 1 3 4 1 1 5 10 4 4 5 4 3 5 2 2 3 1 6 4 5 2 2 2 2 3 3 1 1 10 2 2 6 3 2 0 3 3

kostn. /inskr. barn

85 791 74 879 109 602 108 667 88 058 71 806 57 240 47 760 74 294 77 469 83 530 92 710 97 171 83 466 90 436 106 253 85 610 84 388 104 827 98 507 82 649 116 392 82 474 99 283 86 242 99 967 92 450 68 237 107 393 111 375 96 649 82 496 86 930 93 997 94 722 70 650 90 949 66 753 110 794 57 349 100 193 97 093 86 668 72 615

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

Fritidshem kr/inv. % in6–12 skrivår na

17 327 16 671 14 409 16 428 15 293 8 923 16 010 13 427 17 579 21 137 12 824 16 461 15 152 21 068 14 917 21 786 18 871 19 121 14 840 18 229 16 811 14 812 19 850 20 374 12 652 17 495 21 502 14 797 21 625 10 881 17 360 15 611 21 052 18 000 12 075 18 902 13 473 14 678 18 420 12 368 21 719 12 652 17 137 18 367

53 54 38 53 52 35 49 45 48 58 41 48 44 55 48 51 58 63 49 55 41 42 58 52 41 48 55 51 62 42 58 38 56 51 42 45 42 43 49 40 45 43 52 45

141

kostn. /inskrivna barn

32 495 30 691 37 883 30 950 29 529 25 551 32 990 29 666 36 938 36 378 31 588 34 384 34 562 38 488 31 054 42 417 32 657 30 307 30 462 33 373 40 770 35 279 34 031 39 248 31 163 36 292 38 773 29 119 35 031 26 183 29 930 40 657 37 873 35 017 28 728 41 596 31 831 33 754 37 496 30 792 47 868 29 714 33 101 40 878

kommunala personalkostnad, % av total kostnad

74 77 79 87 77 54 86 80 78 74 74 71 79 66 68 78 73 71 72 78 70 74 69 69 74 73 70 84 77 64 72 75 68 78 79 72 84 76 68 78 82 79 75 68

antal inskrivna barn/ årsarbetare

23,7 22,9 15,4 18,9 24,5 22,7 13,2 23,1 18,9 17,9 19,4 20,7 19,1 20,4 20,8 14,9 20,3 18,3 27,7 18,4 19,0 16,8 24,4 18,5 23,4 20,2 19,0 28,9 22,0 27,1 23,3 23,0 20,2 16,0 18,2 15,2 18,4 17,1 16,7 23,4 15,2 19,5 16,9 15,9

7


Tabell 7 – Nyckeltal för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 2008 Län Kommun

7

Barnomsorgens olika delar, kr/inv. förfam.- friövr. s:a skola dagtidsverkhem hem samhet

Förskola kr/inv. % in1–5 skrivår na

kostn. /inskrivna barn

kommunala personalkostnader, % av totala kostnader

antal inskrivna barn/årsarbetare

enskild antal inskrivna barn/årsarbetare

Västra Götalands län, forts. Vara 3 945 153 Vårgårda 4 592 485 Vänersborg 4 941 389 Åmål 4 445 527 Öckerö 5 327 285 Länet 4 472 402

1 265 1 045 1 475 1 271 1 404 1 250

0 0 29 0 9 28

5 362 6 122 6 834 6 243 7 026 6 151

79 744 73 468 90 394 95 476 86 095 83 487

81 70 78 79 77 76

98 349 105 547 116 086 120 688 111 461 109 254

77 66 75 71 81 76

5,6 5,8 5,1 5,1 5,6 5,4

5,5 6,2 4,9 4,2 5,1 5,1

Värmlands län Arvika Eda Filipstad Forshaga Grums Hagfors Hammarö Karlstad Kil Kristinehamn Munkfors Storfors Sunne Säffle Torsby Årjäng Länet

4 192 134 3 632 666 3 464 808 4 707 578 4 343 422 3 194 576 6 153 406 4 821 188 4 014 1 127 4 109 486 3 279 158 4 323 316 3 228 609 4 207 184 3 461 526 4 392 592 4 095 486

959 1 514 781 949 1 386 691 1 571 1 029 1 763 958 1 055 748 1 249 1 127 949 1 416 1 134

15 0 0 9 1 44 86 27 18 140 0 18 50 16 0 75 31

5 300 5 812 5 054 6 243 6 153 4 505 8 216 6 064 6 922 5 693 4 493 5 405 5 136 5 534 4 936 6 474 5 746

87 933 83 585 80 978 81 539 84 753 82 777 96 234 92 509 71 544 89 812 77 210 93 807 69 705 88 766 93 374 88 661 85 199

84 74 76 78 81 74 82 83 68 81 86 82 72 81 80 76 79

105 015 112 445 106 649 103 733 104 211 109 484 117 257 111 346 104 952 110 912 94 761 110 813 97 853 109 475 117 121 116 560 108 287

69 76 82 77 63 75 70 78 73 71 73 75 69 81 78 74 74

5,5 5,0 5,0 5,2 5,9 5,9 5,1 5,2 5,3 5,3 5,4 4,7 5,9 5,1 5,4 5,2 5,3

5,2 .. .. 4,3 5,5 5,8 5,3 5,3 6,0 5,1 5,0 .. 4,9 7,0 6,3 7,5 5,6

Örebro län Askersund Degerfors Hallsberg Hällefors Karlskoga Kumla Laxå Lekeberg Lindesberg Ljusnarsberg Nora Örebro Länet

4 330 5 020 4 252 2 973 4 095 5 026 3 527 4 912 4 837 3 663 4 609 5 116 4 363

1 223 1 349 1 052 718 1 064 1 357 778 1 037 1 607 740 1 412 949 1 107

64 63 47 0 38 0 0 0 0 0 0 29 20

5 989 89 479 6 431 117 869 5 703 83 164 4 123 75 979 5 630 84 240 6 586 81 961 4 739 85 896 6 408 79 389 6 494 103 172 4 895 100 476 6 273 95 257 6 259 88 143 5 794 90 419

75 92 76 68 78 77 72 78 84 73 81 81 78

119 814 129 624 109 852 111 077 108 871 106 804 118 293 102 889 122 786 138 154 117 492 108 773 116 202

75 70 75 75 70 79 76 73 78 65 70 77 74

5,5 4,9 5,0 5,6 5,8 5,2 5,1 5,6 5,0 5,5 5,4 5,0 5,3

4,0 .. .. .. 5,2 .. .. .. 4,8 .. .. 5,2 4,8

372 0 351 433 434 203 434 459 49 492 252 166 304

142

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Tabell 7 – Nyckeltal för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 2008 Län Kommun

Familjedaghem kr/inv. % in1–12 skrivår na

Västra Götalands län, forts. Vara 1 273 1 Vårgårda 3 414 5 Vänersborg 2 989 3 Åmål 4 410 4 Öckerö 1 910 2 Länet 3 173 3

kostn. /inskr. barn

Fritidshem kr/inv. % in6–12 skrivår na

88 000 57 583 89 549 96 573 90 757 87 740

17 983 13 128 19 577 17 406 16 061 16 678

52 49 53 45 50 49

34 903 26 808 36 966 38 935 32 333 34 233

75 75 73 73 81 75

18,4 21,4 16,2 14,1 18,9 19,8

kostn. /inskrivna barn

kommunala personalkostnad, % av total kostnad

antal inskrivna barn/ årsarbetare

Värmlands län Arvika Eda Filipstad Forshaga Grums Hagfors Hammarö Karlstad Kil Kristinehamn Munkfors Storfors Sunne Säffle Torsby Årjäng Länet

1 149 5 904 7 498 4 169 3 666 5 700 2 605 1 601 8 317 4 277 1 584 2 629 5 174 1 545 5 092 4 614 4 095

1 7 7 4 3 6 2 2 8 4 2 0 6 2 5 4 4

92 194 90 036 106 547 93 003 137 124 87 815 117 711 79 893 109 640 103 063 75 203 162 706 88 290 84 126 85 712 99 780 100 803

13 925 21 833 12 027 11 709 21 660 11 063 17 119 15 773 22 197 14 111 18 463 10 117 17 471 15 747 14 321 17 994 15 971

45 46 35 45 40 38 55 54 51 47 49 36 42 48 40 47 45

30 732 47 122 34 779 25 757 54 335 28 827 31 369 29 409 43 184 30 249 37 442 28 259 41 698 32 500 35 413 38 078 35 572

62 56 78 78 87 73 79 77 73 74 75 73 59 90 70 66 73

23,3 16,4 17,7 21,0 13,8 29,8 18,2 20,5 17,0 18,2 21,5 19,3 19,0 13,4 28,7 21,9 20,0

Örebro län Askersund Degerfors Hallsberg Hällefors Karlskoga Kumla Laxå Lekeberg Lindesberg Ljusnarsberg Nora Örebro Länet

3 136 .. 2 802 4 182 3 589 1 340 4 091 3 365 407 4 886 1 992 1 248 2 822

4 .. 3 4 3 2 3 5 0 4 3 1 3

89 198 .. 94 029 89 785 112 726 76 574 92 698 79 612 108 209 98 855 84 295 108 089 94 006

17 408 19 150 14 165 11 143 14 717 15 014 11 955 13 913 21 700 11 532 18 089 12 677 15 122

43 49 44 32 45 50 35 47 44 42 47 50 44

40 899 39 032 32 195 34 523 32 453 29 913 34 082 29 794 49 603 27 693 38 865 25 183 34 520

70 78 64 78 62 86 70 83 73 77 71 68 73

14,8 22,7 21,6 21,9 21,2 16,6 16,6 17,4 14,3 18,7 18,1 23,2 18,9

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

143

7


Tabell 7 – Nyckeltal för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 2008 Län Kommun

7

Barnomsorgens olika delar, kr/inv. förfam.- friövr. s:a skola dagtidsverkhem hem samhet

Förskola kr/inv. % in1–5 skrivår na

kostn. /inskrivna barn

kommunala personalkostnader, % av totala kostnader

antal inskrivna barn/årsarbetare

enskild antal inskrivna barn/årsarbetare

Västmanlands län Arboga 4 537 Fagersta 4 177 Hallstahammar 5 112 Kungsör 4 352 Köping 4 634 Norberg 4 191 Sala 4 063 Skinnskatteberg 4 367 Surahammar 5 079 Västerås 5 392 Länet 4 591

0 224 80 239 277 0 444 0 157 220 164

1 057 1 287 1 324 994 1 172 1 312 1 044 1 196 1 490 1 325 1 220

30 0 24 106 56 0 47 0 21 206 49

5 624 5 688 6 540 5 691 6 140 5 502 5 598 5 563 6 747 7 143 6 024

95 329 85 968 99 944 78 317 96 028 95 607 82 681 88 925 90 455 94 524 90 778

86 84 87 76 81 81 73 89 89 84 83

110 722 103 929 116 740 102 172 119 124 117 814 113 856 101 692 101 706 112 376 110 013

73 77 77 82 79 68 77 79 76 73 76

5,4 5,0 5,0 5,0 4,5 5,2 5,2 5,9 5,5 5,2 5,2

4,9 5,9 5,3 .. 5,8 .. 4,8 .. .. 5,1 5,3

Dalarnas län Avesta Borlänge Falun Gagnef Hedemora Leksand Ludvika Malung-Sälen Mora Orsa Rättvik Smedjebacken Säter Vansbro Älvdalen Länet

3 496 4 703 4 917 4 484 3 839 4 193 4 202 4 734 4 429 4 116 3 654 4 289 4 227 3 189 4 338 4 187

804 525 420 399 306 204 124 0 287 326 391 176 884 678 460 399

825 1 077 1 083 943 1 353 814 1 016 1 159 930 1 118 1 283 1 023 1 251 875 947 1 046

0 11 38 103 31 0 47 0 105 193 0 0 0 27 0 37

5 125 75 038 6 315 81 966 6 458 90 938 5 930 81 075 5 529 85 887 5 211 89 912 5 390 92 059 5 892 104 814 5 750 87 847 5 754 87 994 5 327 90 105 5 488 94 726 6 362 81 399 4 768 64 672 5 745 82 106 5 670 86 036

65 72 81 67 78 80 81 81 77 74 78 87 71 57 71 75

114 804 113 063 112 941 121 341 109 589 112 173 115 632 127 849 114 207 118 167 115 083 108 963 114 927 113 091 116 217 115 203

76 70 72 74 76 73 76 77 71 75 74 81 67 71 77 74

5,2 5,2 5,7 5,3 5,8 5,3 5,3 4,7 5,0 4,9 5,0 4,9 5,3 5,1 4,6 5,1

6,8 .. 5,7 7,5 6,7 4,7 .. .. 4,4 5,5 .. .. 4,2 10,8 1,7 5,8

Gävleborgs län Bollnäs Gävle Hofors Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn Länet

4 339 4 816 5 005 4 750 4 046 4 541 4 434 4 228 5 092 3 556 4 481

393 298 28 158 649 0 210 346 38 70 219

1 052 1 203 580 972 1 312 982 934 1 485 735 938 1 019

65 12 0 0 58 0 83 0 64 26 31

5 849 87 068 6 329 89 001 5 614 108 859 5 880 89 535 6 065 78 110 5 522 87 368 5 661 93 444 6 059 92 740 5 929 101 678 4 590 84 862 5 750 91 267

80 83 84 83 73 83 74 75 86 84 80

109 517 107 609 129 832 108 149 106 548 106 142 125 470 124 044 117 706 101 499 113 652

79 78 77 73 77 81 71 75 77 71 76

5,4 5,6 5,2 5,2 4,7 5,3 4,5 4,9 5,3 6,2 5,2

5,1 5,4 .. 5,3 4,4 5,0 4,5 5,8 6,7 4,5 5,2

144

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Tabell 7 – Nyckeltal för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 2008 Län Kommun

Familjedaghem kr/inv. % in1–12 skrivår na

kostn. /inskr. barn

Fritidshem kr/inv. % in6–12 skrivår na

kostn. /inskrivna barn

kommunala personalkostnad, % av total kostnad

antal inskrivna barn/ årsarbetare

Västmanlands län Arboga .. Fagersta 1 964 Hallstahammar 665 Kungsör 1 759 Köping 2 385 Norberg 0 Sala 3 752 Skinnskatteberg 0 Surahammar 1 196 Västerås 1 682 Länet 1 489

.. 1 0 1 2 0 4 0 1 2 1

.. 122 089 120 647 81 375 111 443 0 99 886 0 90 056 104 338 81 093

14 002 19 661 19 000 12 377 17 260 19 284 15 074 19 736 19 916 17 973 17 428

43 46 51 45 44 42 46 49 49 55 47

32 504 42 327 37 322 27 805 39 317 46 400 32 500 40 632 40 864 32 844 37 252

72 62 77 77 82 63 78 70 69 71 72

17,3 21,0 17,1 22,5 14,6 23,2 22,6 14,7 18,2 18,8 19,0

Dalarnas län Avesta Borlänge Falun Gagnef Hedemora Leksand Ludvika Malung-Sälen Mora Orsa Rättvik Smedjebacken Säter Vansbro Älvdalen Länet

7 320 4 044 3 289 2 882 2 718 1 745 1 096 .. 2 474 2 752 3 730 1 600 7 308 5 659 3 925 3 610

8 4 3 4 3 2 1 .. 3 2 3 1 7 6 6 4

86 864 96 857 100 436 78 386 79 693 87 998 75 399 .. 77 541 95 060 100 873 88 060 108 885 88 414 74 497 88 497

13 055 14 876 14 674 11 323 19 990 11 550 15 042 16 854 14 203 15 568 19 997 15 753 18 104 12 425 14 708 15 208

40 52 43 44 51 40 53 45 45 38 39 39 44 30 43 43

32 803 28 676 34 201 26 014 39 184 28 861 28 358 37 431 31 354 40 492 51 644 40 368 41 593 42 021 34 149 35 810

72 68 75 89 71 74 76 75 64 76 77 94 75 67 61 74

26,0 26,4 17,3 24,4 15,3 20,2 30,5 18,9 19,6 19,3 12,8 16,0 14,6 19,8 28,9 20,7

Gävleborgs län Bollnäs Gävle Hofors Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn Länet

3 331 2 405 246 1 283 5 414 .. 1 884 3 028 318 647 2 062

4 2 0 1 4 .. 2 3 0 1 2

83 699 113 986 140 000 88 379 110 931 .. 90 285 107 475 75 931 76 156 98 538

15 424 17 234 8 384 13 861 19 255 15 197 14 626 21 615 10 563 14 034 15 019

47 62 34 39 43 40 39 44 44 50 44

33 011 27 869 24 438 35 377 44 916 38 236 37 168 49 476 23 986 28 100 34 258

84 69 74 75 67 70 51 62 69 62 68

21,4 29,1 21,4 23,8 14,4 18,6 25,3 14,0 20,3 24,7 21,3

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

145

7


Tabell 7 – Nyckeltal för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 2008 Län Kommun

7

Barnomsorgens olika delar, kr/inv. förfam.- friövr. s:a skola dagtidsverkhem hem samhet

Västernorrlands län Härnösand 4 403 Kramfors 3 919 Sollefteå 3 623 Sundsvall 5 725 Timrå 5 301 Ånge 4 696 Örnsköldsvik 3 883 Länet 4 507

127 427 483 47 69 201 331 241

954 1 237 1 130 755 661 630 793 880

48 31 0 41 0 0 0 17

Jämtlands län Berg Bräcke Härjedalen Krokom Ragunda Strömsund Åre Östersund Länet

86 235 277 363 142 266 384 84 230

1 432 1 345 1 045 1 318 814 979 974 937 1 105

Västerbottens län Bjurholm 3 430 511 Dorotea 4 929 0 Lycksele 4 536 312 Malå 3 443 685 Nordmaling 3 576 727 Norsjö 3 830 943 Robertsfors 4 234 887 Skellefteå 4 986 166 Sorsele 4 572 205 Storuman 3 099 326 Umeå 5 561 461 Vilhelmina 4 414 1 076 Vindeln 3 494 783 Vännäs 4 896 570 Åsele 4 332 0 Länet 4 222 510

715 1 308 942 555 1 379 910 1 082 1 099 498 1 154 1 659 787 630 1 201 580 967

4 239 4 206 4 184 6 155 4 574 4 057 5 818 5 549 4 848

5 532 5 614 5 235 6 567 6 032 5 527 5 007 5 645

Förskola kr/inv. % in1–5 skrivår na

kostn. /inskrivna barn

kommunala personalkostnader, % av totala kostnader

antal inskrivna barn/årsarbetare

enskild antal inskrivna barn/årsarbetare

89 494 90 415 81 673 99 512 91 913 95 607 72 997 88 802

84 75 76 85 83 82 76 80

106 326 120 363 108 146 116 810 110 317 117 225 96 284 110 782

75 71 80 74 75 79 81 76

5,4 5,2 5,2 5,2 5,0 5,3 5,5 5,3

5,6 7,0 4,6 5,5 5,3 3,5 6,5 5,4

0 0 0 29 0 0 374 142 68

5 757 87 961 5 786 99 266 5 506 100 088 7 866 92 035 5 529 107 813 5 303 94 513 7 549 108 120 6 711 98 462 6 251 98 532

82 89 86 79 95 78 84 83 85

106 610 111 251 116 901 116 090 114 212 120 494 128 349 118 311 116 527

78 75 78 77 77 75 76 78 77

5,3 4,7 5,2 5,0 5,0 4,7 5,5 5,0 5,1

5,6 4,1 5,3 6,2 6,3 5,2 4,5 5,1 5,3

0 0 60 0 0 0 94 29 0 0 35 57 0 112 0 26

4 656 74 405 6 237 124 887 5 849 98 591 4 683 68 627 5 682 71 870 5 682 81 907 6 298 81 384 6 280 97 612 5 274 115 694 4 579 73 444 7 715 98 201 6 334 84 761 4 907 73 446 6 779 86 314 4 912 92 463 5 724 88 240

72 90 80 73 66 68 73 85 96 73 79 72 63 76 89 77

103 983 139 436 124 239 92 048 108 630 122 860 111 304 114 411 120 723 99 926 124 660 117 168 116 038 113 806 104 372 114 240

76 77 78 81 77 78 76 82 67 81 75 76 74 81 85 78

5,0 4,5 4,9 5,6 4,3 4,7 5,0 5,2 5,0 4,9 4,9 4,7 4,0 4,7 4,7 4,8

5,7 .. 5,0 .. 4,1 .. 6,8 4,6 4,5 1,2 5,0 3,4 .. 4,5 .. 4,5

146

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Tabell 7 – Nyckeltal för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 2008 Län Kommun

Familjedaghem kr/inv. % in1–12 skrivår na

kostn. /inskr. barn

Fritidshem kr/inv. % in6–12 skrivår na

kostn. /inskrivna barn

kommunala personalkostnad, % av total kostnad

antal inskrivna barn/ årsarbetare

Västernorrlands län Härnösand 1 057 Kramfors 3 966 Sollefteå 4 331 Sundsvall 368 Timrå 498 Ånge 1 760 Örnsköldsvik 2 661 Länet 2 092

1 4 4 0 1 1 3 2

98 141 84 909 86 212 95 997 89 214 112 421 88 139 93 576

13 425 19 207 16 839 10 944 8 086 9 637 11 142 12 754

47 46 48 50 40 33 41 44

28 335 41 998 34 946 21 697 20 182 29 368 27 010 29 077

80 77 71 76 71 76 59 73

19,8 16,0 23,3 25,1 23,6 22,2 25,0 22,1

Jämtlands län Berg Bräcke Härjedalen Krokom Ragunda Strömsund Åre Östersund Länet

753 2 020 2 655 2 474 1 352 2 497 3 042 695 1 936

0 2 2 2 0 2 4 1 2

162 248 96 851 115 701 105 090 269 101 112 907 75 034 97 176 129 264

21 617 18 197 16 695 16 490 12 986 15 421 13 447 14 461 16 164

48 40 43 46 34 42 45 49 43

44 946 45 757 38 541 35 930 37 893 37 085 29 824 29 268 37 405

80 65 76 81 75 79 80 70 76

20,3 17,6 15,8 21,0 13,6 20,7 17,7 22,2 18,6

Västerbottens län Bjurholm 4 419 Dorotea .. Lycksele 2 666 Malå 5 799 Nordmaling 6 096 Norsjö 8 242 Robertsfors 7 141 Skellefteå 1 343 Sorsele 2 033 Storuman 2 923 Umeå 3 707 Vilhelmina 8 536 Vindeln 6 741 Vännäs 4 204 Åsele 0 Länet 4 561

6 .. 4 6 7 15 9 1 0 2 4 9 8 3 0 5

77 958 .. 63 203 82 423 82 032 62 788 80 530 89 858 139 851 120 863 94 484 110 187 85 343 110 777 0 85 736

10 274 21 296 13 294 8 170 19 826 13 458 14 996 15 201 8 144 16 643 24 529 10 644 9 184 15 232 8 377 13 951

23 51 42 44 47 38 36 47 29 39 57 29 31 47 39 40

43 854 41 890 31 719 18 433 42 419 35 605 41 838 32 121 27 755 42 285 43 353 36 204 29 714 32 225 21 682 34 740

82 78 78 71 66 78 83 80 56 78 68 73 91 86 88 77

13,7 30,3 16,8 33,8 13,0 22,3 13,7 16,0 24,5 14,5 17,2 14,2 13,2 13,1 28,3 19,0

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

147

7


Tabell 7 – Nyckeltal för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 2008 Län Kommun

Norrbottens län Arjeplog Arvidsjaur Boden Gällivare Haparanda Jokkmokk Kalix Kiruna Luleå Pajala Piteå Älvsbyn Överkalix Övertorneå Länet

Barnomsorgens olika delar, kr/inv. förfam.- friövr. s:a skola dagtidsverkhem hem samhet

2 794 3 892 4 934 3 817 5 089 4 319 4 543 5 444 5 642 4 158 5 491 5 709 3 421 4 470 4 552

38 129 199 295 45 0 53 373 115 0 61 0 0 73 99

592 1 094 1 392 509 1 043 508 1 067 903 1 503 1 020 833 1 460 453 1 340 980

0 0 21 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

3 425 5 115 6 545 4 630 6 177 4 826 5 664 6 721 7 261 5 177 6 385 7 169 3 874 5 884 5 632

Förskola kr/inv. % in1–5 skrivår na

kostn. /inskrivna barn

69 762 73 95 544 81 307 85 95 887 100 407 83 121 620 88 684 79 111 810 103 538 81 126 575 110 144 90 122 188 97 221 88 110 284 107 758 76 142 821 108 173 85 127 170 100 485 75 133 313 103 496 85 120 973 119 034 92 131 147 100 071 102 98 518 113 985 85 133 896 100 290 84 119 410

kommunala personalkostnader, % av totala kostnader

88 80 74 76 67 68 74 76 77 81 78 80 72 78 76

antal inskrivna barn/årsarbetare

4,8 5,1 4,8 5,1 4,8 4,6 5,4 4,9 5,1 4,6 4,7 4,8 5,9 4,8 4,9

enskild antal inskrivna barn/årsarbetare

5,3 .. 4,4 5,7 5,4 .. 4,4 4,8 4,7 4,5 5,3 .. .. 4,2 4,9

7

148

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Tabell 7 – Nyckeltal för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 2008 Län Kommun

Norrbottens län Arjeplog Arvidsjaur Boden Gällivare Haparanda Jokkmokk Kalix Kiruna Luleå Pajala Piteå Älvsbyn Överkalix Övertorneå Länet

Familjedaghem kr/inv. % in1–12 skrivår na

388 1 136 1 643 2 787 390 .. 454 2 968 950 0 478 .. .. 666 1 078

0 2 1 3 0 .. 1 2 1 0 0 .. .. 1 1

kostn. /inskr. barn

242 047 74 927 121 641 119 919 113 750 .. 76 143 124 027 136 552 0 112 817 .. .. 90 749 110 234

Fritidshem kr/inv. % in6–12 skrivår na

10 016 16 577 19 381 8 114 15 912 8 185 15 110 12 011 21 726 15 069 11 270 20 231 8 091 19 040 14 338

41 38 48 34 46 38 37 37 55 37 47 42 19 39 40

kostn. /inskrivna barn

24 353 43 160 40 502 23 667 34 346 21 544 40 650 32 675 39 829 40 338 23 766 48 380 41 556 49 363 36 009

kommunala personalkostnad, % av total kostnad

86 81 73 73 64 88 76 82 78 72 96 73 64 82 78

antal inskrivna barn/ årsarbetare

.. 18,8 16,8 25,9 23,3 17,0 19,4 18,2 19,0 17,8 14,9 18,3 .. 13,2 18,5

7

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

149


Tabell 7 – Nyckeltal för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 2008 Län Kommun

Barnomsorgens olika delar, kr/inv. förfam.- friövr. s:a skola dagtidsverkhem hem samhet

Förskola kr/inv. % in1–5 skrivår na

kostn. /inskrivna barn

kommunala personalkostnader, % av totala kostnader

antal inskrivna barn/årsarbetare

enskild antal inskrivna barn/årsarbetare

Hela riket

7

ovägt medelvärde 4 686

307

1 185

32

6 230

87 440

79 110 636

75

5,3

5,1

Folkmängd 0– 4 999 5 000– 9 999 10 000– 14 999 15 000– 19 999 20 000– 29 999 30 000– 49 999 50 000– 99 999 100 000–199 999 200 000–799 999

3 792 4 071 4 560 4 626 4 894 5 405 5 289 5 228 4 826

479 330 364 315 289 245 212 212 98

784 1 079 1 179 1 145 1 247 1 375 1 310 1 224 1 073

1 22 28 20 43 40 48 74 50

5 053 5 501 6 139 6 118 6 490 7 127 6 913 6 757 6 052

85 634 84 969 86 663 87 600 88 718 88 971 89 756 91 841 83 458

79 77 78 80 80 81 81 82 73

108 437 110 070 111 429 109 640 111 637 109 396 111 043 112 747 114 598

77 75 74 76 74 73 75 74 77

5,1 5,2 5,3 5,2 5,3 5,4 5,3 5,2 4,8

5,1 4,6 5,0 5,5 5,1 5,4 5,3 5,2 2,7

4 826 6 172 5 176 5 094 4 060 4 280 4 581 Övr 12 500–25 000 4 123 Övr <12 500 inv. 3 896

98 279 202 343 415 281 232 356 329

1 073 1 581 1 173 1 268 968 1 155 1 169 1 063 1 061

50 62 46 30 28 19 33 28 13

6 052 8 209 6 607 6 737 5 469 5 740 6 027 5 577 5 299

83 458 88 644 92 158 86 364 89 734 83 367 88 443 86 600 85 464

73 80 82 78 78 78 81 78 78

114 598 110 732 112 240 109 987 115 274 107 104 109 269 110 809 109 619

77 72 76 73 77 77 74 75 74

4,8 5,4 5,2 5,3 4,9 5,3 5,4 5,2 5,4

2,7 5,3 5,2 5,6 4,8 4,9 5,2 5,1 4,4

Total kommunal skattesats 28,89–30,49 5 137 263 30,50–30,99 4 885 362 31,00–31,49 4 799 270 31,50–31,99 4 971 241 32,00–32,49 4 685 290 32,50–32,99 4 378 363 33,00–33,49 4 137 374 33,50–34,09 3 623 843

1 228 1 353 1 183 1 236 1 179 1 127 1 096 738

44 48 34 31 23 34 30 0

6 738 6 690 6 313 6 494 6 192 5 905 5 638 5 175

86 216 85 654 86 636 88 256 87 764 88 999 87 583 74 998

80 79 80 80 79 79 77 71

108 020 108 383 108 163 110 789 111 138 112 920 113 378 107 456

71 74 75 76 74 75 75 80

5,3 5,3 5,3 5,2 5,4 5,2 5,1 5,1

5,2 5,3 5,2 5,1 5,0 4,8 5,0

Skattesats till kommun 17,12–19,99 6 077 20,00–20,49 5 210 20,50–20,99 4 600 21,00–21,49 4 767 21,50–21,99 4 397 22,00–22,49 4 404 22,50–22,99 4 176 23,00–23,64 4 215

1 508 1 250 1 253 1 158 1 172 1 120 1 035 957

63 50 22 35 20 30 32 6

7 991 6 746 6 255 6 271 5 890 5 887 5 617 5 611

88 420 86 191 83 968 86 255 87 420 88 516 89 141 90 379

81 81 78 79 78 79 78 80

109 071 105 892 108 223 109 097 111 468 112 525 113 917 113 310

70 73 76 75 75 76 75 77

5,4 5,5 5,2 5,3 5,3 5,2 5,1 5,1

5,4 5,7 4,9 5,3 4,9 5,1 4,5 4,6

Kommungrupp Storstäder Förortskommuner Större städer Pendlingskom. Glesbygdskom. Varuprod. kom. Övr >25 000 inv.

204 215 376 301 295 329 375 439

150

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Tabell 7 – Nyckeltal för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 2008 Län Kommun

Familjedaghem kr/inv. % in1–12 skrivår na

kostn. /inskr. barn

Fritidshem kr/inv. % in6–12 skrivår na

kostn. /inskrivna barn

kommunala personalkostnad, % av total kostnad

antal inskrivna barn/ årsarbetare

Hela riket ovägt medelvärde 2 462

3

88 800

15 957

47

34 288

73

20,3

Folkmängd 0– 4 999 5 000– 9 999 10 000– 14 999 15 000– 19 999 20 000– 29 999 30 000– 49 999 50 000– 99 999 100 000–199 999 200 000–799 999

4 074 2 777 2 933 2 538 2 251 1 781 1 592 1 654 805

5 3 3 3 2 2 2 2 1

77 073 79 137 87 439 93 575 92 417 94 118 95 948 97 418 106 140

12 214 15 250 15 842 15 483 16 242 17 189 17 317 17 217 16 740

37 42 45 47 49 52 52 52 48

33 319 36 337 35 251 32 814 33 548 32 901 33 061 33 052 34 674

74 74 73 71 73 73 72 70 73

21,9 19,2 19,0 20,6 20,7 21,7 21,4 22,6 17,7

Kommungrupp Storstäder 805 Förortskommuner 1 843 Större städer 1 582 Pendlingskom. 2 521 Glesbygdskom. 3 536 Varuprod. kom. 2 252 Övr >25 000 inv. 1 863 Övr 12 500–25 000 3 049 Övr <12 500 inv. 2 967

1 2 2 3 4 3 2 3 3

106 140 98 986 97 104 83 094 89 014 84 825 91 439 87 769 77 984

16 740 18 078 16 440 15 874 14 292 15 680 16 346 15 247 15 696

48 56 51 47 38 44 49 45 45

34 674 32 454 32 545 33 567 37 415 35 755 33 143 33 885 35 126

73 70 72 73 73 74 73 74 75

17,7 22,2 22,4 19,6 19,3 18,8 21,3 19,7 19,6

Total kommunal skattesats 28,89–30,49 1 989 3 30,50–30,99 2 833 3 31,00–31,49 2 091 2 31,50–31,99 1 792 2 32,00–32,49 2 334 3 32,50–32,99 3 075 3 33,00–33,49 3 180 3 33,50–34,09 7 272 10

100 587 95 710 88 827 87 603 86 365 88 605 82 413 72 607

15 623 17 776 15 511 16 201 15 808 15 935 15 975 10 897

49 49 48 47 48 44 43 41

32 289 36 229 32 095 34 459 33 356 35 905 37 181 27 207

71 71 74 75 72 74 74 75

21,2 20,2 21,0 20,1 20,7 18,7 19,6 28,1

Skattesats till kommun 17,12–19,99 1 353 20,00–20,49 1 592 20,50–20,99 2 965 21,00–21,49 2 308 21,50–21,99 2 416 22,00–22,49 2 748 22,50–22,99 3 199 23,00–23,64 3 772

96 442 91 285 87 363 91 715 78 276 95 979 81 512 110 732

17 498 15 938 16 881 15 278 16 266 15 731 15 193 14 110

55 49 49 47 47 44 42 41

32 037 32 403 34 695 32 795 34 774 35 566 36 592 33 937

70 69 73 74 74 74 74 73

21,8 22,0 20,8 20,3 19,8 19,5 19,2 20,9

2 2 3 3 3 3 3 5

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

151

7


Tabell 7 – Nyckeltal för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 2008

7

152

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Tabell 8a – Nyckeltal för äldre- och handikappomsorg 2008 Nyckeltalsredovisningen för äldre- och handikappomsorgen redovisas i tre tabeller. I tabell 8a presenteras sammanfattande nyckeltal för äldreoch handikappomsorgen. I den första kolumnen presenteras nyckeltal som beskriver de sammanlagda kostnaderna för dessa verksamheter. Sedan presenteras nyckeltal som beskriver kostnaderna uppdelade på äldre- och handikappomsorg. I tabell 8a redovisas även kostnader för färdtjänsten, för att stämma överens med den totala kostnaden för äldre- och handikappomsorg som redovisas i tabell 4. I tabell 8b görs sedan en fördjupad analys av äldreomsorgen och i tabell 8c en fördjupad analys av handikappomsorgen. Utöver dessa tre tabeller har vi också tagit fram en tabell 8d som enbart redovisas på våra webbplatser. Den innehåller nyckeltal för personal i egen regi inom äldre- och handikappomsorgen. Här redovisas snitt för personalkostnader och personaltäthet.

Förändring av mättidpunkt kan påverka jämförelser med tidigare år Flera nyckeltal i denna tabell bygger på statistik från Socialstyrelsen. En övergång har skett till individbaserad statistik, vilket har påverkat mättidpunkten. Tidigare var redovisningsperioden oktober månad. Statistiken för 2008 avser 30 juni. Förändringen av mättidpunkt och metod kan påverka statistiken.

Definitioner Kostnader beräknas som bruttokostnader minus interna intäkter och försäljning av verksamheter till andra kommuner och landsting (samma kostnadsdefinition som i tabell 4). Kostnadsbegreppet motsvarar alltså kommunens kostnad för egen konsumtion. Kostnad för äldre- och handikappomsorg per invånare totalt Här ingår de insatser som ges enligt socialtjänstlagen (sol) och lagen om hälso- och sjukvård (hsl), det vill säga insatser i särskilt boende, hemtjänst i ordinärt boende, korttidsvård, rehabilitering, dagverksamhet och hemsjukvård. Även allmänt riktade insatser samt stöd och ser-

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

153

8a


vice enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (lss) och lagen om assistansersättning (lass) ingår. Verksamhetens andel av kostnader för gemensam administration och lokaler är påförd. Dessutom ingår kostnader för färdtjänst och primärvård i detta nyckeltal. Äldreomsorg, kostnad per invånare totalt Här ingår kostnader för de insatser som ges till äldre enligt socialtjänstlagen och lagen om hälso- och sjukvård, det vill säga insatser i särskilt boende, hemtjänst i ordinärt boende, korttidsvård, rehabilitering, dagverksamhet och hemsjukvård. Äldreomsorgens andel av kostnader för gemensam administration och lokaler är påförd. Öppen verksamhet ingår men färdtjänst ingår inte. Kostnaden har beräknats i kronor per invånare i kommunen. Äldreomsorg, kostnad exklusive hyresintäkter Hyreskostnader och hyresintäkter redovisas på olika sätt i kommunerna beroende på vem som äger fastigheterna (kommunen eller extern hyresvärd). För att öka jämförbarheten och samtidigt fokusera på själva vård- och omsorgskostnaden har vi i detta nyckeltal reducerat kostnaden med de hyresintäkter som kommunen erhåller. För övrigt ingår samma kostnader som i föregående nyckeltal. Denna kostnadsdefinition stämmer överens med den som Socialstyrelsen använder i Jämförelsetal för socialtjänsten.

8a

Äldreomsorg, kostnad per invånare 65–w år Här redovisas samma kostnadsbaser som i de två föregående nyckeltalen. Kostnaden har här beräknats i kronor per invånargruppen som är 65 år och äldre. Handikappomsorg, kostnad per invånare totalt Här ingår den kostnad för omsorgen enligt sol och hsl som avser funktionshindrade under 65 år samt alla insatser enligt lss och lass. Kostnaden för öppen verksamhet ingår också. Kostnaden har beräknats i kronor per invånare i kommunen. Handikappomsorg, kostnad exklusive hyresintäkter Hyreskostnader och hyresintäkter redovisas på olika sätt i kommunerna beroende på vem som äger fastigheterna (kommunen eller extern hyresvärd). För att öka jämförbarheten och samtidigt fokusera på själva vård- och omsorgskostnaden har vi i detta nyckeltal reducerat kostnaden med de hyresintäkter som kommunen erhåller. För övrigt ingår samma kostnader som i föregående nyckeltal. Denna kostnadsdefini-

154

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


tion stämmer överens med den som Socialstyrelsen använder i Jämförelsetal för socialtjänsten. Handikappomsorg, kostnad per invånare 0– 64 år Här redovisas samma kostnadsbaser som i de två föregående nyckeltalen. Kostnaden har här beräknats i kronor per invånargruppen under 65 år. Färdtjänst m m Här redovisas kostnader för färdtjänst och riksfärdtjänst till äldre och funktionshindrade som ges enligt lagen om färdtjänst eller lagen om riksfärdtjänst. Kostnaden har beräknats i kronor per invånare i kommunen. Ansvaret för färdtjänsten skiljer sig åt mellan länen. Stora skillnader mellan kommuner kan därför bero på hur stor del av verksamheten som drivs av kommunen respektive landstinget i de olika länen. Till exempel har kommunerna i Stockholms län inte ansvar för färdtjänsten. Äldre- och handikappomsorg, andel verksamhet i kommunal regi, % Detta nyckeltal anger hur stor del av totalkostnaden för äldre- och handikappomsorgen som utförs i egen regi av kommunen. Folkmängd, 0– 64 år, 65 –79 år, 80–w år, % Kolumnerna anger hur stor andel av kommunens befolkning som finns i vissa åldersgrupper. Hemtjänst som andel av antalet invånare, % Här ingår endast hemtjänst i ordinärt boende. Nyckeltalet beräknas som andelen omsorgstagare med beviljad hemtjänst den 1 oktober uppdelade i olika åldersgrupper. Antalet hemtjänsttimmar kan dock variera mellan olika omsorgstagare. Särskilda boendeformer, andel boende per invånare, % Här anges andelen omsorgstagare som bor permanent i så kallade särskilda boendeformer uppdelade i olika åldersgrupper. Andel personer med insatser enligt lss, 0– 64 år, % Här anges hur stor andel av kommunens befolkning i åldersgruppen under 65 år som erhåller en eller flera insatser enligt lss.

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

155

8a


Tabell 8a – Nyckeltal för äldre- och handikappomsorg 2008 Län Kommun

8a

Äldre o handikappomsorg totalt, kr/inv.

därav: Äldreoms. inkl. öppen verksamhet kr/inv. kr/ 65–w år totalt exkl. totalt exkl. hyreshyresintäkt. intäkt.

Handikappoms. inkl. öppen verksamhet kr/inv. kr/ 0–64 år totalt exkl. totalt exkl. hyreshyresintäkt. intäkt.

Färdtjänst, m m, kr/inv.

Stockholms län Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Länet

12 754 15 909 13 489 12 355 10 425 11 673 17 605 10 521 15 190 11 520 14 616 10 836 11 156 12 724 12 763 12 697 13 258 15 932 10 529 13 302 12 290 10 793 11 355 12 748 10 106 12 626 12 660

5 517 11 091 6 113 5 461 5 837 5 966 11 357 6 220 10 757 4 869 8 856 5 010 5 575 7 757 9 929 8 524 8 843 6 928 5 263 7 965 6 115 5 219 5 391 8 380 5 318 6 465 7 105

5 351 11 068 5 786 5 356 5 498 5 961 10 803 6 067 10 347 4 648 8 375 4 991 5 256 7 484 9 493 8 194 8 313 6 642 5 139 7 815 5 948 4 936 5 070 7 578 4 995 6 188 6 819

45 956 59 635 45 256 42 239 49 271 37 758 60 831 45 898 50 145 37 217 50 462 35 567 39 600 54 788 61 791 60 371 65 921 46 311 37 357 47 260 43 327 41 714 41 448 57 878 44 113 46 231 48 013

44 572 59 511 42 833 41 425 46 412 37 722 57 862 44 770 48 233 35 532 47 720 35 427 37 338 52 862 59 081 58 036 61 967 44 405 36 476 46 371 42 147 39 449 38 980 52 343 41 429 44 248 46 044

7 234 4 814 7 370 6 890 4 582 5 702 6 231 4 293 4 289 6 647 5 758 5 813 5 576 4 800 2 775 4 150 4 402 9 002 5 257 5 331 6 025 5 563 5 959 4 299 4 786 6 154 5 527

7 114 4 811 7 181 6 748 4 472 5 694 6 096 4 202 4 277 6 594 5 444 5 697 5 435 4 761 2 752 4 084 4 308 8 910 5 137 5 331 5 916 5 512 5 864 4 092 4 681 6 037 5 429

8 221 5 914 8 521 7 913 5 198 6 772 7 661 4 965 5 460 7 648 6 984 6 766 6 489 5 591 3 306 4 832 5 084 10 585 6 120 6 412 7 015 6 359 6 850 5 027 5 443 7 155 6 473

8 085 5 910 8 303 7 750 5 073 6 763 7 495 4 861 5 445 7 586 6 603 6 631 6 326 5 546 3 279 4 755 4 976 10 477 5 979 6 411 6 888 6 300 6 741 4 785 5 323 7 019 6 358

3 4 6 4 6 5 16 9 144 4 2 12 5 167 59 23 13 3 9 6 150 10 5 69 1 7 29

Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby Östhammar Länet

13 685 16 431 8 277 9 634 17 103 14 229 15 543 16 121 13 877

8 784 11 081 4 798 5 378 10 829 7 570 11 329 11 362 8 891

8 781 10 611 4 432 5 272 10 389 7 569 10 967 11 266 8 661

47 974 52 928 38 337 50 084 51 132 54 185 56 797 53 642 50 635

47 954 50 681 35 415 49 104 49 058 54 174 54 980 53 189 49 319

4 785 5 029 3 318 4 013 6 062 6 315 4 028 4 611 4 770

4 754 4 978 3 253 3 956 5 960 6 312 3 965 4 585 4 720

5 858 6 360 3 793 4 496 7 691 7 340 5 031 5 850 5 802

5 820 6 296 3 718 4 432 7 561 7 337 4 953 5 817 5 742

116 321 161 243 212 344 186 148 216

156

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Tabell 8a – Nyckeltal för äldre- och handikappomsorg 2008 Län Kommun

Andel verksamhet i kommunal regi, %

Folkmängd andel invånare i åldern, % 0–64 65–79 80–w år år år

Hemtjänst andel personer med hjälp i ordinärt boende efter ålder, % 0–64 65–79 80–w år år år

Särskilda boendeformer andel personer i särskilda boendeformer efter ålder, % 0–64 65–79 80–w år år år

Andel personer m. LSSinsatser i åldern 0–64 år,%

Stockholms län Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Länet

86,1 43,4 72,0 87,3 85,0 57,0 73,0 46,1 14,9 83,2 91,6 72,8 86,8 59,8 39,4 64,0 64,5 70,7 77,2 51,2 72,8 88,0 60,8 78,2 82,6 68,0 68,3

88,0 81,4 86,5 87,1 88,2 84,2 81,3 86,4 78,5 86,9 82,5 85,9 85,9 85,8 83,9 85,9 86,6 85,0 85,9 83,1 85,9 87,5 87,0 85,5 87,9 86,0 85,3

9,5 12,0 10,5 10,4 9,1 12,1 12,1 9,8 15,5 11,0 13,2 11,3 11,1 10,4 10,5 9,1 8,7 11,2 11,3 12,4 11,0 9,8 10,1 10,6 9,5 11,1 10,9

2,5 6,6 3,0 2,5 2,8 3,7 6,6 3,7 5,9 2,0 4,4 2,8 3,0 3,8 5,6 5,1 4,7 3,8 2,7 4,5 3,1 2,8 2,9 3,9 2,6 2,9 3,8

0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2

3,7 3,1 2,2 2,9 3,5 5,0 2,5 5,6 2,9 1,9 2,7 2,2 3,7 4,0 4,8 4,6 3,8 4,4 3,0 2,8 3,9 3,4 2,0 2,6 2,3 4,2 3,4

22,7 24,3 19,1 16,9 19,7 28,3 18,8 33,1 20,5 20,5 16,7 12,2 21,2 24,0 23,7 23,8 22,8 21,5 20,7 37,0 24,3 21,3 19,3 20,0 20,8 27,6 22,3

0,1 0,1 0,0 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 .. .. 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 .. 0,0 0,0 0,1

1,5 1,0 0,6 1,0 2,4 1,1 2,0 1,1 1,6 0,8 0,9 1,5 1,3 1,5 1,3 2,3 1,8 1,5 1,4 0,9 1,3 1,8 1,5 2,0 1,2 1,0 1,4

14,5 12,3 17,6 7,9 18,7 10,3 16,8 12,9 15,9 15,1 13,1 13,4 11,3 15,4 12,8 17,3 16,4 12,7 12,4 9,3 10,5 17,6 17,1 10,7 18,6 12,8 14,0

0,8 0,5 0,7 0,6 0,5 0,6 0,7 0,5 0,6 0,6 0,7 0,5 0,6 0,6 0,4 0,5 0,4 1,0 0,6 0,5 0,6 0,8 0,7 0,3 0,5 0,8 0,6

Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby Östhammar Länet

83,9 96,1 89,5 80,1 94,9 74,1 96,7 96,7 89,0

81,7 79,1 87,5 89,3 78,8 86,0 80,1 78,8 82,7

12,9 14,7 10,2 8,1 14,6 9,8 13,8 15,0 12,4

5,4 6,2 2,3 2,6 6,6 4,2 6,1 6,2 4,9

0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2

3,2 2,5 3,8 1,7 3,8 3,3 2,2 2,5 2,9

20,9 18,2 27,1 16,4 23,1 22,9 17,8 16,1 20,3

0,0 .. .. 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1

1,3 1,6 1,0 1,4 1,5 1,1 2,6 2,3 1,6

15,1 16,0 12,7 12,4 12,0 12,3 16,0 20,3 14,6

0,7 0,8 0,4 0,5 1,1 0,7 0,6 0,8 0,7

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

157

8a


Tabell 8a – Nyckeltal för äldre- och handikappomsorg 2008 Län Kommun

8a

Äldre o handikappomsorg totalt, kr/inv.

därav: Äldreoms. inkl. öppen verksamhet kr/inv. kr/ 65–w år totalt exkl. totalt exkl. hyreshyresintäkt. intäkt.

Handikappoms. inkl. öppen verksamhet kr/inv. kr/ 0–64 år totalt exkl. totalt exkl. hyreshyresintäkt. intäkt.

Färdtjänst, m m, kr/inv.

Södermanlands län Eskilstuna 16 373 Flen 17 181 Gnesta 14 641 Katrineholm 17 479 Nyköping 15 679 Oxelösund 14 549 Strängnäs 13 188 Trosa 12 870 Vingåker 18 287 Länet 15 583

9 981 10 484 9 076 11 124 9 464 10 379 9 054 9 184 11 807 10 061

9 549 10 432 9 076 11 086 8 981 9 941 8 575 8 619 11 006 9 696

55 368 46 773 50 209 54 357 45 544 42 907 49 867 52 675 56 313 50 446

52 974 46 541 50 209 54 172 43 222 41 097 47 232 49 437 52 493 48 597

6 176 6 487 5 279 6 240 6 079 3 937 3 993 3 488 6 187 5 318

6 057 6 378 5 279 6 087 5 945 3 866 3 934 3 440 6 065 5 228

7 535 8 361 6 444 7 846 7 673 5 193 4 878 4 225 7 828 6 665

7 389 8 220 6 444 7 653 7 505 5 099 4 807 4 167 7 674 6 551

216 210 286 115 137 233 142 198 293 203

Östergötlands län Boxholm 15 964 Finspång 17 807 Kinda 16 436 Linköping 12 952 Mjölby 17 354 Motala 15 930 Norrköping 14 648 Söderköping 15 290 Vadstena 18 121 Valdemarsvik 16 078 Ydre 18 854 Åtvidaberg 16 679 Ödeshög 16 623 Länet 16 364

11 776 11 637 11 013 8 039 9 763 10 494 8 732 8 958 11 859 10 420 16 978 11 349 11 964 10 999

11 774 11 288 10 568 7 343 9 130 10 395 8 431 8 476 11 232 9 894 16 978 10 911 10 923 10 565

56 107 52 498 49 549 49 510 50 341 53 796 50 161 46 678 47 406 44 857 72 052 52 504 55 035 52 346

56 095 50 922 47 547 45 226 47 078 53 285 48 434 44 165 44 897 42 594 72 052 50 480 50 246 50 232

3 744 5 822 5 037 4 502 7 265 5 160 5 598 6 075 6 002 5 365 1 532 4 929 4 548 5 045

3 744 5 728 5 028 4 341 7 173 5 050 5 579 5 923 5 908 5 206 1 532 4 899 4 509 4 971

4 739 7 480 6 476 5 374 9 013 6 411 6 778 7 518 8 005 6 988 2 004 6 289 5 811 6 376

4 739 7 359 6 465 5 182 8 899 6 274 6 755 7 330 7 879 6 781 2 004 6 250 5 761 6 283

444 348 386 412 326 275 318 256 259 293 344 401 111 321

Jönköpings län Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Vetlanda Värnamo Länet

10 130 11 590 10 122 9 231 6 813 9 298 9 141 11 664 11 700 11 719 10 992 12 911 10 902 10 478

9 821 11 014 9 971 8 599 6 813 9 298 8 544 10 788 10 913 11 160 10 479 12 853 10 337 10 045

52 524 52 442 58 332 57 627 48 165 52 639 53 051 57 582 55 504 53 356 60 978 61 315 57 382 55 454

50 924 49 838 57 462 53 685 48 165 52 638 49 586 53 258 51 772 50 811 58 131 61 039 54 409 53 209

2 471 9 494 4 492 5 569 3 403 6 002 4 781 6 775 8 793 6 026 7 926 6 164 6 052 5 996

2 402 9 309 4 446 5 423 3 397 6 001 4 730 6 532 8 625 5 927 7 777 6 087 5 886 5 888

3 062 12 187 5 435 6 631 3 964 7 289 5 776 8 496 11 142 7 722 9 669 7 808 7 471 7 435

2 976 11 950 5 379 6 457 3 957 7 289 5 715 8 191 10 928 7 595 9 487 7 711 7 267 7 300

148 235 207 72 214 407 194 274 189 213 229 272 315 228

12 749 21 319 14 821 14 871 10 430 15 707 14 116 18 714 20 682 17 958 19 147 19 347 17 269 16 702

158

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Tabell 8a – Nyckeltal för äldre- och handikappomsorg 2008 Län Kommun

Andel verksamhet i kommunal regi, %

Folkmängd andel invånare i åldern, % 0–64 65–79 80–w år år år

Hemtjänst andel personer med hjälp i ordinärt boende efter ålder, % 0–64 65–79 80–w år år år

Särskilda boendeformer andel personer i särskilda boendeformer efter ålder, % 0–64 65–79 80–w år år år

Andel personer m. LSSinsatser i åldern 0–64 år,%

Södermanlands län Eskilstuna 93,1 Flen 93,6 Gnesta 93,7 Katrineholm 97,5 Nyköping 91,4 Oxelösund 96,1 Strängnäs 88,6 Trosa 89,7 Vingåker 97,0 Länet 93,4

82,0 77,6 81,9 79,5 79,2 75,8 81,8 82,6 79,0 79,9

12,7 15,9 13,0 13,9 14,8 18,4 13,2 13,0 14,8 14,4

5,4 6,5 5,1 6,6 6,0 5,8 5,0 4,5 6,2 5,7

0,2 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 0,1 0,3 0,2

3,3 4,4 4,1 2,7 3,2 2,7 2,8 2,2 3,1 3,2

20,2 29,5 26,5 17,3 20,5 17,0 19,6 20,3 23,6 21,6

0,1 0,1 .. 0,0 0,0 0,1 0,1 .. 0,1 0,1

1,5 0,5 1,1 1,4 1,2 1,1 1,5 1,2 1,0 1,2

14,5 9,4 15,5 15,2 16,3 13,9 16,3 16,0 16,4 14,8

0,7 0,8 0,7 0,9 0,8 0,6 0,5 0,5 0,7 0,7

Östergötlands län Boxholm 93,4 Finspång 95,1 Kinda 96,5 Linköping 60,3 Mjölby 89,9 Motala 95,9 Norrköping 82,3 Söderköping 83,0 Vadstena 93,3 Valdemarsvik 95,0 Ydre 94,9 Åtvidaberg 85,1 Ödeshög 96,2 Länet 89,3

79,0 77,8 77,8 83,8 80,6 80,5 82,6 80,8 75,0 76,8 76,4 78,4 78,3 79,1

14,4 15,7 15,9 11,1 13,5 13,6 12,1 13,9 16,9 16,7 16,5 15,3 14,8 14,6

6,6 6,5 6,4 5,1 5,9 5,9 5,3 5,3 8,1 6,6 7,1 6,3 6,9 6,3

0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,4 0,2 0,1 0,2

3,6 3,9 4,3 3,4 3,0 2,8 4,3 2,0 2,3 2,9 3,3 3,1 3,4 3,3

22,2 22,0 33,1 19,8 18,8 17,1 24,8 15,9 24,4 17,9 17,0 22,2 16,8 20,9

0,0 0,0 .. 0,1 0,0 0,0 0,1 .. .. .. .. .. 0,0 0,0

2,0 1,2 0,8 2,1 1,3 1,8 1,3 1,2 0,9 1,4 1,3 1,2 1,0 1,3

10,4 12,8 13,7 19,1 17,6 17,9 12,3 18,9 14,4 17,9 22,6 16,4 21,1 16,6

0,9 0,9 1,0 0,7 1,0 0,9 1,0 1,0 0,7 1,2 0,2 0,6 0,7 0,8

Jönköpings län Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Vetlanda Värnamo Länet

80,7 77,9 82,6 84,0 85,9 82,3 82,8 79,7 78,9 78,0 82,0 78,9 81,0 81,1

13,2 14,7 12,0 11,0 10,8 12,1 12,1 13,2 14,2 14,9 12,1 14,5 13,1 12,9

6,1 7,4 5,3 5,0 3,4 5,5 5,1 7,1 6,9 7,0 5,9 6,6 5,9 6,0

0,1 0,2 0,3 0,3 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2

3,1 2,7 4,1 3,7 2,0 2,9 2,2 2,5 2,9 3,0 2,9 2,9 4,4 3,0

20,9 20,4 18,8 22,0 14,3 18,3 16,8 15,7 18,5 21,7 15,7 14,9 22,7 18,5

.. 0,1 0,1 .. 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1

0,9 0,7 2,4 0,8 0,7 1,8 0,9 1,3 0,5 1,1 0,8 2,0 2,3 1,3

14,9 10,6 22,1 14,0 19,1 16,9 12,1 13,5 16,6 12,7 17,3 17,1 18,9 15,8

0,8 0,9 0,7 0,6 0,4 0,7 0,6 0,7 0,9 0,8 0,9 0,8 0,8 0,7

97,1 97,2 89,9 95,6 81,2 95,6 93,2 97,7 99,3 96,3 95,8 97,4 96,5 94,8

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

159

8a


Tabell 8a – Nyckeltal för äldre- och handikappomsorg 2008 Län Kommun

8a

Äldre o handikappomsorg totalt, kr/inv.

därav: Äldreoms. inkl. öppen verksamhet kr/inv. kr/ 65–w år totalt exkl. totalt exkl. hyreshyresintäkt. intäkt.

Handikappoms. inkl. öppen verksamhet kr/inv. kr/ 0–64 år totalt exkl. totalt exkl. hyreshyresintäkt. intäkt.

Färdtjänst, m m, kr/inv.

Kronobergs län Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd Uppvidinge Växjö Älmhult Länet

17 901 17 623 19 245 17 692 22 484 21 392 17 328 16 901 18 820

11 138 13 479 11 874 13 050 15 746 16 094 10 132 12 717 13 029

10 551 12 628 11 293 13 050 14 954 15 400 9 357 12 711 12 493

56 260 66 612 58 845 57 627 62 199 71 975 61 058 62 916 62 187

53 294 62 407 55 965 57 627 59 069 68 874 56 391 62 886 59 564

6 532 3 844 7 074 4 482 6 534 5 063 6 963 4 073 5 570

6 444 3 785 6 920 4 425 6 444 4 929 6 908 3 967 5 478

8 144 4 819 8 862 5 794 8 748 6 522 8 348 5 104 7 043

8 035 4 745 8 669 5 720 8 629 6 349 8 282 4 972 6 925

231 300 297 160 204 235 233 111 222

Kalmar län Borgholm Emmaboda Hultsfred Högsby Kalmar Mönsterås Mörbylånga Nybro Oskarshamn Torsås Vimmerby Västervik Länet

22 949 19 752 20 400 23 259 18 465 19 657 16 452 20 714 20 532 20 268 17 219 19 350 19 918

16 791 .. 13 023 15 961 11 061 12 561 11 083 13 897 15 066 15 618 11 727 12 824 13 601

15 837 .. 12 613 15 659 10 486 12 494 10 655 13 796 14 549 15 016 11 466 12 179 13 159

61 679 .. 54 297 66 984 62 342 57 181 51 331 61 076 71 991 68 133 56 356 55 115 60 590

58 175 .. 52 588 65 715 59 101 56 876 49 347 60 632 69 518 65 506 55 101 52 344 58 628

5 971 .. 7 179 7 001 7 244 6 971 5 126 6 671 5 359 4 428 5 371 6 423 6 159

5 830 .. 7 155 7 001 7 049 6 872 5 124 6 667 5 200 4 428 5 254 6 237 6 074

8 205 .. 9 444 9 191 8 806 8 933 6 538 8 636 6 777 5 745 6 783 8 370 7 948

8 011 .. 9 413 9 191 8 570 8 807 6 535 8 631 6 576 5 745 6 634 8 128 7 840

187 .. 198 297 160 125 243 146 107 222 121 104 174

Gotlands län Gotland Länet

17 580 17 580

10 040 10 040

9 539 9 539

49 905 49 905

47 414 47 414

7 222 7 222

7 125 7 125

9 040 9 040

8 919 8 919

318 318

Blekinge län Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg Länet

18 118 17 541 18 651 16 595 18 150 17 811

10 966 12 444 10 426 10 365 12 581 11 356

10 509 11 698 9 835 10 069 11 973 10 817

49 568 65 034 45 158 47 981 56 814 52 911

47 502 61 138 42 597 46 614 54 070 50 384

7 023 4 957 8 094 6 106 5 443 6 325

6 866 4 823 7 926 6 047 5 339 6 200

9 018 6 129 10 523 7 789 6 991 8 090

8 817 5 964 10 305 7 713 6 858 7 931

129 141 131 124 126 130

160

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Tabell 8a – Nyckeltal för äldre- och handikappomsorg 2008 Län Kommun

Andel verksamhet i kommunal regi, %

Folkmängd andel invånare i åldern, % 0–64 65–79 80–w år år år

Hemtjänst andel personer med hjälp i ordinärt boende efter ålder, % 0–64 65–79 80–w år år år

Särskilda boendeformer andel personer i särskilda boendeformer efter ålder, % 0–64 65–79 80–w år år år

Andel personer m. LSSinsatser i åldern 0–64 år,%

Kronobergs län Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd Uppvidinge Växjö Älmhult Länet

98,5 95,3 95,5 97,1 96,1 93,1 94,1 97,2 95,9

80,2 79,8 79,8 77,4 74,7 77,6 83,4 79,8 79,1

13,6 13,6 13,9 15,6 16,6 14,8 11,6 13,4 14,1

6,2 6,7 6,3 7,0 8,8 7,6 5,0 6,8 6,8

0,2 0,3 0,2 0,1 0,3 0,1 0,3 0,3 0,2

3,0 3,4 4,7 2,6 3,9 2,5 2,8 4,4 3,4

20,6 20,4 30,1 18,5 21,4 18,8 17,5 23,7 21,4

.. .. 0,1 .. .. .. 0,1 .. 0,1

1,1 1,3 1,5 2,0 0,4 1,5 2,0 1,1 1,4

12,3 22,8 14,4 15,9 16,0 15,7 19,6 14,2 16,4

0,7 0,5 0,9 0,8 0,9 0,6 0,8 0,5 0,7

Kalmar län Borgholm Emmaboda Hultsfred Högsby Kalmar Mönsterås Mörbylånga Nybro Oskarshamn Torsås Vimmerby Västervik Länet

85,5 93,9 93,5 99,8 94,2 96,2 96,4 96,5 97,8 98,6 95,7 91,2 94,9

72,8 76,2 76,0 76,2 82,3 78,0 78,4 77,2 79,1 77,1 79,2 76,7 77,4

18,9 16,0 16,4 16,1 12,2 15,8 15,7 16,1 15,0 15,5 14,5 16,4 15,7

8,3 7,8 7,6 7,7 5,5 6,2 5,9 6,7 6,0 7,4 6,3 6,9 6,9

0,5 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,3 0,3 0,1 0,2 0,2

4,8 2,3 2,7 3,9 5,4 4,0 2,5 3,8 5,2 6,2 3,0 3,4 3,9

28,6 16,6 20,8 18,6 26,0 24,6 20,0 25,9 32,6 35,4 25,3 23,8 24,9

0,0 0,0 0,0 .. 0,0 .. .. .. 0,0 .. 0,0 0,0 0,0

1,5 0,9 1,2 1,8 1,2 2,0 1,0 1,3 1,5 1,5 0,8 1,6 1,3

11,4 8,3 8,9 19,1 12,7 15,9 10,6 14,1 13,6 16,8 10,9 13,8 13,0

0,9 1,2 1,2 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 0,6 0,7 0,7 0,9 0,9

Gotlands län Gotland Länet

87,4 87,4

79,9 79,9

14,3 14,3

5,8 5,8

0,3 0,3

3,6 3,6

22,2 22,2

0,1 0,1

1,6 1,6

15,6 15,6

0,9 0,9

Blekinge län Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg Länet

96,8 95,7 96,3 95,5 97,1 96,3

77,9 80,9 76,9 78,4 77,9 78,4

15,9 13,2 16,7 15,5 15,8 15,4

6,2 5,9 6,4 6,1 6,3 6,2

0,1 0,1 0,4 0,2 0,2 0,2

2,7 3,5 4,9 3,1 4,8 3,8

20,0 19,8 29,1 17,0 27,2 22,6

0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1

1,2 2,1 1,9 1,7 2,3 1,8

9,8 18,0 16,7 16,2 17,2 15,6

1,0 0,6 0,8 0,8 0,9 0,8

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

161

8a


Tabell 8a – Nyckeltal för äldre- och handikappomsorg 2008 Län Kommun

8a

Äldre o handikappomsorg totalt, kr/inv.

därav: Äldreoms. inkl. öppen verksamhet kr/inv. kr/ 65–w år totalt exkl. totalt exkl. hyreshyresintäkt. intäkt.

Handikappoms. inkl. öppen verksamhet kr/inv. kr/ 0–64 år totalt exkl. totalt exkl. hyreshyresintäkt. intäkt.

Färdtjänst, m m, kr/inv.

Skåne län Bjuv Bromölla Burlöv Båstad Eslöv Helsingborg Hässleholm Höganäs Hörby Höör Klippan Kristianstad Kävlinge Landskrona Lomma Lund Malmö Osby Perstorp Simrishamn Sjöbo Skurup Staffanstorp Svalöv Svedala Tomelilla Trelleborg Vellinge Ystad Åstorp Ängelholm Örkelljunga Östra Göinge Länet

13 243 14 813 12 114 17 202 15 644 12 283 16 826 14 866 15 339 14 487 15 205 16 688 10 688 16 151 9 773 13 715 13 533 16 123 14 320 19 792 13 614 12 777 8 171 13 292 10 530 17 600 13 224 9 726 15 287 11 802 16 361 16 791 17 432 14 225

8 126 11 281 8 572 12 778 8 794 8 640 11 368 10 137 9 432 10 216 10 421 10 537 5 755 10 153 7 356 8 449 8 845 13 371 10 660 13 711 9 268 8 960 5 785 8 615 7 335 12 611 8 797 6 521 10 743 7 559 11 168 11 527 12 203 9 688

7 667 10 790 8 129 12 673 8 181 8 312 10 911 10 133 8 971 9 823 10 053 10 055 5 387 9 868 7 157 8 024 8 528 12 708 10 168 13 697 8 794 8 415 5 475 8 213 6 963 11 953 8 430 6 292 10 722 7 559 10 580 10 937 11 687 9 311

48 766 54 548 51 093 49 128 52 295 48 516 55 273 46 544 48 890 56 217 52 805 55 228 38 563 53 861 39 235 61 717 55 436 60 835 53 352 50 988 48 355 53 198 36 342 51 933 51 891 58 097 45 830 35 974 46 198 47 951 54 150 54 711 59 647 50 835

46 011 52 176 48 454 48 728 48 644 46 674 53 051 46 525 46 500 54 053 50 939 52 701 36 095 52 351 38 173 58 616 53 444 57 818 50 889 50 935 45 880 49 963 34 393 49 508 49 255 55 063 43 916 34 714 46 107 47 951 51 302 51 909 57 126 48 783

4 945 3 418 3 377 4 108 6 619 3 390 5 246 4 533 5 797 4 120 4 671 5 764 4 693 5 763 2 268 5 054 4 407 2 594 3 430 5 789 4 227 3 670 2 254 4 441 3 015 4 749 4 274 2 980 4 318 4 090 5 064 5 057 5 008 4 337

4 891 3 343 3 300 4 101 6 440 3 343 5 117 4 533 5 697 4 040 4 592 5 702 4 447 5 632 2 225 4 900 4 251 2 540 3 406 5 718 4 115 3 597 2 179 4 308 2 931 4 658 4 153 2 821 4 318 3 992 4 931 4 995 4 939 4 247

5 934 4 309 4 057 5 552 7 958 4 125 6 605 5 795 7 183 5 034 5 819 7 123 5 516 7 101 2 791 5 856 5 243 3 325 4 287 7 918 5 229 4 413 2 680 5 324 3 512 6 066 5 289 3 640 5 626 4 856 6 380 6 407 6 296 5 371

5 869 4 214 3 965 5 543 7 742 4 067 6 442 5 795 7 059 4 937 5 721 7 046 5 227 6 940 2 739 5 677 5 058 3 256 4 257 7 821 5 091 4 325 2 592 5 165 3 414 5 950 5 139 3 445 5 626 4 739 6 212 6 328 6 209 5 261

172 114 165 316 230 252 211 196 110 151 113 387 240 236 149 212 281 158 230 292 119 147 132 236 179 239 153 226 226 152 129 207 221 200

Hallands län Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Länet

17 209 16 376 15 733 13 015 15 638 14 005 15 329

9 697 10 398 12 039 8 591 9 159 9 580 9 910

9 372 10 046 11 435 8 581 9 141 9 170 9 624

46 574 55 523 59 206 52 874 44 415 49 589 51 363

45 016 53 647 56 232 52 814 44 327 47 467 49 917

7 351 5 635 3 488 4 235 6 270 4 222 5 200

7 220 5 454 3 430 4 234 6 270 4 121 5 122

9 284 6 933 4 379 5 057 7 899 5 233 6 464

9 119 6 711 4 306 5 055 7 899 5 108 6 366

161 343 205 189 209 203 219

162

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Tabell 8a – Nyckeltal för äldre- och handikappomsorg 2008 Län Kommun

Andel verksamhet i kommunal regi, %

Folkmängd andel invånare i åldern, % 0–64 65–79 80–w år år år

Hemtjänst andel personer med hjälp i ordinärt boende efter ålder, % 0–64 65–79 80–w år år år

Särskilda boendeformer andel personer i särskilda boendeformer efter ålder, % 0–64 65–79 80–w år år år

Andel personer m. LSSinsatser i åldern 0–64 år,%

Skåne län Bjuv Bromölla Burlöv Båstad Eslöv Helsingborg Hässleholm Höganäs Hörby Höör Klippan Kristianstad Kävlinge Landskrona Lomma Lund Malmö Osby Perstorp Simrishamn Sjöbo Skurup Staffanstorp Svalöv Svedala Tomelilla Trelleborg Vellinge Ystad Åstorp Ängelholm Örkelljunga Östra Göinge Länet

94,4 96,8 94,5 96,2 94,9 81,9 84,6 89,0 94,9 93,6 95,5 92,4 95,5 96,3 67,6 90,2 81,3 95,8 91,3 85,6 94,8 92,8 87,6 93,4 96,9 95,9 93,5 59,4 80,2 94,4 86,8 87,1 90,3 89,9

83,3 79,3 83,2 74,0 83,2 82,2 79,4 78,2 80,7 81,8 80,3 80,9 85,1 81,2 81,3 86,3 84,0 78,0 80,0 73,1 80,8 83,2 84,1 83,4 85,9 78,3 80,8 81,9 76,7 84,2 79,4 78,9 79,5 81,0

12,2 14,5 12,8 18,0 11,8 12,3 14,0 15,3 13,0 13,0 13,6 13,2 11,1 13,1 14,4 9,7 10,5 15,0 14,5 18,8 13,9 12,2 12,9 11,4 10,9 15,4 13,6 13,8 16,0 11,4 14,0 14,4 14,0 13,5

4,5 6,2 4,0 8,0 5,1 5,5 6,5 6,5 6,3 5,1 6,2 5,9 3,9 5,7 4,3 4,0 5,4 7,0 5,5 8,1 5,3 4,7 3,0 5,2 3,3 6,3 5,6 4,3 7,2 4,3 6,6 6,7 6,4 5,5

0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2

2,5 2,0 3,2 2,8 2,8 6,3 3,9 2,5 3,5 2,4 3,2 3,7 4,1 2,9 2,3 3,1 4,8 2,8 3,1 2,2 2,7 4,8 2,3 5,7 3,3 3,2 2,9 4,1 3,0 2,2 2,8 3,3 2,7 3,2

14,8 17,7 20,0 22,5 16,9 36,7 26,7 17,3 18,8 18,8 21,9 19,0 27,5 20,7 21,5 18,7 26,5 14,9 14,0 19,7 17,8 29,7 16,1 34,0 24,4 16,6 22,4 38,3 17,7 16,6 18,8 26,0 19,6 21,6

.. .. 0,1 .. 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 .. .. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 .. 0,1 0,1 .. .. 0,0 .. .. .. 0,1 0,1 0,0 .. 0,0 0,0 .. 0,1

1,6 1,0 1,1 0,6 1,8 1,4 1,5 1,2 0,4 0,8 1,2 1,3 1,1 1,1 0,6 1,3 1,6 1,5 0,8 1,2 0,8 1,2 0,8 0,5 0,4 1,6 0,9 0,7 1,0 1,2 1,0 0,9 1,1 1,1

15,3 13,4 14,0 8,9 14,0 12,5 15,7 14,2 11,7 10,8 8,8 15,8 19,2 14,7 12,9 16,0 11,7 15,8 15,1 14,3 15,1 13,4 15,0 10,5 14,8 15,5 11,4 8,8 12,4 11,2 14,2 12,5 11,3 13,4

0,6 0,6 0,6 0,5 1,0 0,5 0,9 0,6 0,7 0,6 0,7 0,8 0,5 0,7 0,4 0,6 0,6 0,8 0,6 0,9 0,6 0,5 0,5 0,7 0,4 0,8 0,7 0,4 0,6 0,5 0,6 0,7 0,9 0,6

Hallands län Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Länet

89,9 91,9 96,7 88,0 76,0 86,8 88,2

79,2 81,3 79,7 83,8 79,4 80,7 80,7

14,4 12,9 13,4 12,1 14,2 13,5 13,4

6,5 5,8 6,9 4,2 6,4 5,8 5,9

0,2 0,1 0,1 0,3 0,2 0,1 0,2

3,1 2,8 3,0 4,4 3,1 2,3 3,1

24,1 17,9 18,1 28,1 21,4 16,2 21,0

0,0 0,0 .. 0,0 0,1 0,1 0,1

1,2 1,9 1,6 1,4 1,6 1,3 1,5

13,7 18,5 14,1 16,4 19,8 16,2 16,5

0,9 0,7 0,5 0,6 0,7 0,6 0,7

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

163

8a


Tabell 8a – Nyckeltal för äldre- och handikappomsorg 2008 Län Kommun

8a

Äldre o handikappomsorg totalt, kr/inv.

Västra Götalands län Ale 13 229 Alingsås 20 877 Bengtsfors 19 164 Bollebygd 11 845 Borås 17 404 Dals-Ed 19 973 Essunga 17 282 Falköping 19 284 Färgelanda 16 049 Grästorp 20 615 Gullspång 21 056 Göteborg 15 539 Götene 15 612 Herrljunga 17 312 Hjo 19 082 Härryda 12 840 Karlsborg 20 224 Kungälv 14 081 Lerum 12 596 Lidköping 18 339 Lilla Edet 15 137 Lysekil 20 451 Mariestad 16 744 Mark 16 950 Mellerud 23 239 Munkedal 19 687 Mölndal 15 328 Orust 17 208 Partille 13 084 Skara 17 363 Skövde 16 271 Sotenäs 22 053 Stenungsund 12 544 Strömstad 18 309 Svenljunga 19 909 Tanum 17 598 Tibro 17 578 Tidaholm 17 224 Tjörn 14 732 Tranemo 17 111 Trollhättan 16 834 Töreboda 21 273 Uddevalla 19 192 Ulricehamn 17 729

därav: Äldreoms. inkl. öppen verksamhet kr/inv. kr/ 65–w år totalt exkl. totalt exkl. hyreshyresintäkt. intäkt.

7 639 11 873 14 567 8 577 10 749 14 594 13 536 12 926 13 003 13 844 15 097 9 064 9 495 13 034 11 709 6 700 14 499 8 770 7 923 11 978 8 921 13 214 11 406 12 311 14 567 14 215 9 049 11 609 8 237 11 807 9 973 17 303 7 785 11 868 13 467 13 404 11 553 12 471 10 220 12 828 10 455 12 426 12 294 11 541

7 020 11 367 13 971 8 577 10 294 13 652 12 868 12 318 12 765 13 844 14 284 8 570 9 144 12 452 11 709 6 418 13 736 8 405 7 529 11 401 8 437 12 481 11 404 12 309 13 941 13 616 8 441 11 069 7 860 11 092 9 937 16 479 7 409 11 210 13 376 12 872 11 017 11 834 9 644 11 937 9 823 11 894 11 663 11 286

50 503 63 824 58 135 52 930 59 129 68 105 65 580 62 226 61 754 70 071 62 324 61 782 49 324 66 460 55 098 50 110 59 165 49 873 52 051 62 145 53 512 56 342 51 909 63 157 59 878 64 725 60 941 54 249 54 222 62 398 57 028 67 662 48 760 56 994 65 387 57 833 54 074 59 197 50 321 62 782 60 126 58 176 63 030 56 091

46 407 61 103 55 756 52 930 56 624 63 709 62 344 59 298 60 626 70 071 58 970 58 413 47 497 63 490 55 098 48 001 56 050 47 800 49 461 59 153 50 609 53 215 51 902 63 145 57 304 62 000 56 850 51 723 51 740 58 618 56 818 64 439 46 405 53 835 64 949 55 537 51 563 56 175 47 483 58 421 56 495 55 688 59 796 54 849

164

Handikappoms. inkl. öppen verksamhet kr/inv. kr/ 0–64 år totalt exkl. totalt exkl. hyreshyresintäkt. intäkt.

5 344 8 891 4 414 2 977 6 162 5 186 3 674 6 069 2 768 6 613 5 663 6 098 5 950 3 963 7 290 5 955 5 377 5 139 4 456 6 016 5 972 7 033 5 118 4 360 8 485 5 358 5 890 5 431 4 640 5 342 6 108 4 554 4 593 6 257 6 258 3 979 5 967 4 699 4 330 4 124 6 208 8 653 6 759 5 967

5 243 8 683 4 383 2 968 5 981 5 125 3 674 5 998 2 729 6 577 5 539 5 980 5 903 3 941 7 290 5 847 5 336 5 038 4 367 5 974 5 906 6 869 4 993 4 260 8 353 5 250 5 842 5 419 4 553 5 229 5 619 4 490 4 482 6 128 6 197 3 906 5 816 4 667 4 231 4 019 6 044 8 559 6 598 5 877

6 296 10 923 5 890 3 552 7 531 6 601 4 630 7 661 3 506 8 241 7 473 7 146 7 368 4 930 9 257 6 874 7 122 6 235 5 256 7 452 7 167 9 188 6 559 5 416 11 213 6 866 6 918 6 910 5 471 6 589 7 403 6 119 5 466 7 903 7 881 5 179 7 588 5 953 5 433 5 184 7 515 11 003 8 397 7 513

6 177 10 667 5 849 3 542 7 310 6 523 4 630 7 571 3 457 8 196 7 309 7 008 7 310 4 902 9 257 6 750 7 068 6 113 5 151 7 400 7 088 8 973 6 399 5 292 11 039 6 728 6 861 6 894 5 369 6 449 6 810 6 033 5 334 7 740 7 804 5 084 7 396 5 912 5 309 5 051 7 316 10 884 8 197 7 400

Färdtjänst, m m, kr/inv.

246 113 183 291 492 193 72 289 279 158 297 377 167 315 83 185 348 172 218 346 244 204 220 279 187 114 389 167 207 214 189 196 166 183 185 215 58 54 182 158 171 194 139 221

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Tabell 8a – Nyckeltal för äldre- och handikappomsorg 2008 Län Kommun

Andel verksamhet i kommunal regi, %

Västra Götalands län Ale 92,0 Alingsås 94,7 Bengtsfors 94,7 Bollebygd 91,2 Borås 92,7 Dals-Ed 95,6 Essunga 92,3 Falköping 95,8 Färgelanda 96,3 Grästorp 94,8 Gullspång 94,5 Göteborg 83,5 Götene 93,8 Herrljunga 96,9 Hjo 98,6 Härryda 92,1 Karlsborg 95,1 Kungälv 93,2 Lerum 80,4 Lidköping 98,8 Lilla Edet 85,0 Lysekil 96,0 Mariestad 98,2 Mark 98,0 Mellerud 96,0 Munkedal 96,4 Mölndal 88,1 Orust 96,5 Partille 97,1 Skara 97,9 Skövde 88,4 Sotenäs 97,2 Stenungsund 93,5 Strömstad 99,6 Svenljunga 94,5 Tanum 96,5 Tibro 97,1 Tidaholm 96,1 Tjörn 91,3 Tranemo 97,4 Trollhättan 96,0 Töreboda 97,7 Uddevalla 97,2 Ulricehamn 91,6

Folkmängd andel invånare i åldern, % 0–64 65–79 80–w år år år

84,9 81,4 74,9 83,8 81,8 78,6 79,4 79,2 78,9 80,2 75,8 85,3 80,7 80,4 78,7 86,6 75,5 82,4 84,8 80,7 83,3 76,5 78,0 80,5 75,7 78,0 85,2 78,6 84,8 81,1 82,5 74,4 84,0 79,2 79,4 76,8 78,6 78,9 79,7 79,6 82,6 78,6 80,5 79,4

11,5 12,9 16,6 12,1 12,5 15,2 14,6 14,1 15,2 13,5 17,6 9,8 13,9 13,2 14,5 10,1 16,7 13,1 11,7 13,4 12,4 16,4 15,8 13,2 16,8 15,7 10,5 15,5 10,8 13,1 12,3 17,0 12,0 14,5 14,4 16,0 15,2 14,9 15,1 14,2 11,9 14,6 13,5 13,9

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

3,6 5,7 8,5 4,1 5,7 6,2 6,1 6,7 5,9 6,3 6,7 4,8 5,4 6,4 6,7 3,3 7,8 4,5 3,5 5,8 4,3 7,1 6,1 6,2 7,5 6,2 4,3 5,9 4,4 5,8 5,2 8,5 3,9 6,3 6,2 7,2 6,1 6,1 5,2 6,3 5,5 6,7 6,0 6,7

Hemtjänst andel personer med hjälp i ordinärt boende efter ålder, % 0–64 65–79 80–w år år år

0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,5 0,5 0,4 .. 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,4 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,1 0,3 0,2 0,3 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1

165

3,4 2,4 3,6 0,8 2,3 3,8 3,1 2,9 4,2 2,9 2,9 5,2 2,8 2,0 3,2 4,1 1,3 3,0 1,8 4,1 2,8 3,6 3,1 2,9 3,6 2,4 2,5 4,5 3,7 4,7 2,6 3,7 3,3 2,7 2,6 2,9 2,3 5,1 1,6 2,2 3,0 2,7 2,9 2,5

19,3 20,3 18,6 17,8 16,4 18,1 15,2 14,7 24,8 15,7 15,9 26,9 19,5 18,4 17,9 26,3 13,4 19,8 12,9 25,5 16,8 22,8 21,6 16,0 17,4 15,9 17,5 30,8 24,3 26,4 20,0 20,7 23,1 19,7 17,7 19,5 17,1 30,0 13,1 18,0 17,9 19,3 17,8 19,3

Särskilda boendeformer andel personer i särskilda boendeformer efter ålder, % 0–64 65–79 80–w år år år

0,1 0,1 0,0 .. 0,0 .. 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 .. .. .. 0,0 .. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 .. .. 0,0 .. 0,0 0,1 0,1 .. 0,1 .. .. .. 0,0 .. 0,0 .. 0,2 0,0 0,2 ..

2,0 1,4 1,2 0,8 1,4 1,1 1,6 2,2 2,0 1,0 0,8 1,8 1,5 0,7 1,5 0,6 0,7 1,5 1,3 1,7 0,9 1,3 0,8 1,4 2,5 0,5 1,5 0,6 1,2 1,6 1,7 1,0 1,1 1,4 1,3 1,5 1,3 1,6 1,4 1,3 2,3 0,6 2,1 1,2

17,8 15,5 16,4 16,3 12,4 18,1 19,9 23,6 22,0 16,3 19,0 14,9 17,5 16,2 13,7 11,8 14,7 14,3 16,0 18,1 14,8 13,8 12,2 19,1 17,3 8,5 16,7 13,1 9,5 18,1 16,4 13,4 12,9 15,5 20,7 15,5 15,3 17,2 18,5 21,1 17,7 12,9 17,9 15,1

Andel personer m. LSSinsatser i åldern 0–64 år,%

0,6 0,9 0,6 0,6 0,7 0,8 0,8 0,8 0,6 1,0 0,5 0,7 0,8 0,6 0,9 0,7 0,5 0,8 0,6 1,1 0,8 0,9 1,0 0,7 1,0 0,6 0,7 0,5 0,7 0,8 0,9 0,8 0,7 0,6 0,9 0,5 1,0 0,7 0,6 0,7 0,7 0,9 0,8 0,8

8a


Tabell 8a – Nyckeltal för äldre- och handikappomsorg 2008 Län Kommun

8a

Äldre o handikappomsorg totalt, kr/inv.

därav: Äldreoms. inkl. öppen verksamhet kr/inv. kr/ 65–w år totalt exkl. totalt exkl. hyreshyresintäkt. intäkt.

Handikappoms. inkl. öppen verksamhet kr/inv. kr/ 0–64 år totalt exkl. totalt exkl. hyreshyresintäkt. intäkt.

Färdtjänst, m m, kr/inv.

Västra Götalands län, forts. Vara 18 140 12 568 Vårgårda 16 567 11 135 Vänersborg 18 192 11 141 Åmål 21 265 14 330 Öckerö 14 498 9 292 Länet 17 441 11 652

12 437 10 676 10 462 13 304 8 915 11 166

59 618 68 470 55 645 60 468 51 042 58 666

58 998 65 646 52 257 56 137 48 973 56 212

5 294 5 212 6 748 6 695 4 772 5 568

5 292 5 182 6 546 6 660 4 666 5 474

6 708 6 224 8 437 8 774 5 834 6 954

6 705 6 189 8 185 8 729 5 704 6 838

278 220 303 240 435 221

Värmlands län Arvika Eda Filipstad Forshaga Grums Hagfors Hammarö Karlstad Kil Kristinehamn Munkfors Storfors Sunne Säffle Torsby Årjäng Länet

16 816 16 316 24 594 17 980 17 921 23 745 18 040 15 073 14 892 17 515 24 102 17 897 20 018 19 703 22 270 20 223 19 194

11 883 13 106 16 182 9 937 11 236 15 445 9 317 9 112 8 933 11 612 15 818 12 020 12 981 12 456 16 202 14 129 12 523

11 779 12 354 15 518 9 358 10 484 15 445 9 007 8 730 8 566 11 343 15 437 11 981 12 489 12 298 15 332 13 543 12 104

54 020 58 097 65 106 52 105 52 863 58 371 59 135 50 603 48 255 52 441 58 064 54 426 60 205 52 429 63 741 66 139 56 625

53 548 54 765 62 433 49 068 49 325 58 371 57 165 48 484 46 275 51 225 56 666 54 247 57 921 51 762 60 316 63 398 54 686

4 823 3 075 8 102 7 905 6 566 7 981 8 601 5 721 5 814 5 730 8 042 5 532 6 888 7 061 5 913 5 899 6 478

4 804 2 960 8 042 7 817 6 458 7 981 8 444 5 558 5 721 5 551 7 966 5 532 6 710 7 048 5 806 5 787 6 387

6 183 3 970 10 781 9 768 8 338 10 853 10 209 6 978 7 135 7 359 11 053 7 100 8 781 9 261 7 928 7 502 8 325

6 159 3 822 10 702 9 659 8 201 10 853 10 023 6 778 7 021 7 130 10 949 7 100 8 555 9 244 7 785 7 359 8 209

110 135 310 138 120 318 122 240 145 174 242 345 149 186 155 194 193

Örebro län Askersund Degerfors Hallsberg Hällefors Karlskoga Kumla Laxå Lekeberg Lindesberg Ljusnarsberg Nora Örebro Länet

19 316 19 701 17 237 22 987 18 913 14 993 21 868 15 460 17 516 20 669 18 408 15 180 18 520

13 302 13 980 11 229 16 800 13 501 9 416 14 914 10 836 11 472 15 626 12 358 9 465 12 742

12 882 13 276 10 595 16 788 12 587 9 064 13 825 10 477 11 472 14 649 11 722 9 463 12 234

58 210 62 608 57 218 63 223 59 916 55 724 62 087 59 363 55 591 60 124 58 096 57 802 59 164

56 372 59 456 53 986 63 180 55 860 53 642 57 557 57 398 55 591 56 366 55 106 57 788 56 859

5 826 5 362 5 741 6 005 5 255 5 355 6 783 4 285 5 874 4 745 5 879 5 394 5 542

5 768 5 235 5 703 6 005 5 161 5 219 6 706 4 244 5 874 4 554 5 853 5 384 5 475

7 551 6 903 7 143 8 178 6 783 6 444 8 927 5 242 7 401 6 411 7 467 6 451 7 075

7 476 6 740 7 096 8 178 6 662 6 280 8 826 5 192 7 401 6 153 7 434 6 438 6 990

188 359 266 182 157 222 172 339 170 298 171 320 237

166

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Tabell 8a – Nyckeltal för äldre- och handikappomsorg 2008 Län Kommun

Andel verksamhet i kommunal regi, %

Folkmängd andel invånare i åldern, % 0–64 65–79 80–w år år år

Hemtjänst andel personer med hjälp i ordinärt boende efter ålder, % 0–64 65–79 80–w år år år

Särskilda boendeformer andel personer i särskilda boendeformer efter ålder, % 0–64 65–79 80–w år år år

Andel personer m. LSSinsatser i åldern 0–64 år,%

Västra Götalands län, forts. Vara 97,0 78,9 Vårgårda 94,8 83,7 Vänersborg 91,1 80,0 Åmål 96,9 76,3 Öckerö 92,2 81,8 Länet 94,3 80,2

14,1 11,7 14,3 15,9 13,2 13,9

7,0 4,6 5,8 7,8 5,0 5,9

0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2

3,3 3,0 2,2 3,5 2,0 3,0

17,5 19,8 16,1 18,3 16,9 19,4

.. .. 0,1 0,1 .. 0,1

1,4 1,5 1,8 1,4 0,5 1,3

16,7 20,8 16,2 17,7 15,1 16,2

1,1 0,7 0,9 0,8 0,7 0,8

Värmlands län Arvika Eda Filipstad Forshaga Grums Hagfors Hammarö Karlstad Kil Kristinehamn Munkfors Storfors Sunne Säffle Torsby Årjäng Länet

95,8 97,3 96,2 98,5 97,8 95,4 95,5 86,2 97,0 88,7 97,2 93,7 97,9 88,4 97,5 98,7 95,1

78,0 77,4 75,1 80,9 78,7 73,5 84,2 82,0 81,5 77,9 72,8 77,9 78,4 76,2 74,6 78,6 78,0

15,0 15,6 16,6 14,1 15,4 18,5 11,9 12,6 13,3 15,4 18,3 15,2 14,5 16,7 17,2 14,7 15,3

7,0 7,0 8,3 5,0 5,8 7,9 3,9 5,4 5,2 6,7 8,9 6,9 7,0 7,1 8,2 6,7 6,7

0,2 0,1 0,4 0,2 0,2 0,4 0,2 0,3 0,1 0,2 0,5 .. 0,1 0,3 0,3 0,3 0,2

2,9 2,9 6,0 1,7 2,4 3,9 3,5 3,2 2,8 3,5 4,6 2,7 3,8 3,5 5,0 3,2 3,5

19,5 19,5 24,6 16,3 16,8 25,8 22,2 21,5 20,8 22,4 23,2 28,7 19,2 22,1 21,3 20,8 21,5

0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 .. .. 0,1 0,1 0,2 .. 0,0 0,1 0,1 .. .. 0,1

1,9 1,0 1,2 1,5 0,6 1,1 1,0 1,6 1,1 1,8 1,1 1,2 1,9 1,6 1,7 1,4 1,4

15,0 12,7 14,4 21,7 16,4 12,9 16,1 11,4 10,2 14,7 12,6 5,9 12,4 13,3 13,9 11,5 13,5

0,7 0,6 1,2 0,9 0,8 1,1 0,8 0,7 0,9 0,8 1,1 0,7 0,9 0,9 0,7 0,9 0,9

Örebro län Askersund Degerfors Hallsberg Hällefors Karlskoga Kumla Laxå Lekeberg Lindesberg Ljusnarsberg Nora Örebro Länet

92,3 92,7 93,9 98,1 92,1 96,3 92,6 95,4 95,4 94,6 91,7 92,1 93,9

77,1 77,7 80,4 73,4 77,5 83,1 76,0 81,7 79,4 74,0 78,7 83,6 78,6

16,1 15,9 13,6 19,1 15,6 11,6 16,4 13,1 14,4 18,5 15,4 11,1 15,1

6,8 6,5 6,0 7,5 7,0 5,3 7,7 5,1 6,2 7,4 5,9 5,3 6,4

0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2

3,6 3,7 2,7 2,6 2,9 4,6 2,6 3,4 3,0 2,7 3,1 3,7 3,2

27,1 19,7 17,0 25,4 15,6 26,2 18,2 25,3 18,2 16,2 23,0 25,9 21,5

0,0 0,1 .. 0,1 0,1 .. .. 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0 0,1

1,7 1,7 2,6 2,1 2,2 1,5 0,8 0,6 1,9 3,3 1,6 1,3 1,8

17,3 18,4 18,2 25,0 19,7 9,4 11,1 8,8 19,5 22,3 17,6 11,3 16,5

0,8 0,7 0,6 1,0 0,8 0,8 0,7 0,7 1,0 0,8 1,0 0,9 0,8

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

167

8a


Tabell 8a – Nyckeltal för äldre- och handikappomsorg 2008 Län Kommun

8a

Äldre o handikappomsorg totalt, kr/inv.

därav: Äldreoms. inkl. öppen verksamhet kr/inv. kr/ 65–w år totalt exkl. totalt exkl. hyreshyresintäkt. intäkt.

Handikappoms. inkl. öppen verksamhet kr/inv. kr/ 0–64 år totalt exkl. totalt exkl. hyreshyresintäkt. intäkt.

Färdtjänst, m m, kr/inv.

Västmanlands län Arboga 15 558 Fagersta 18 271 Hallstahammar 18 412 Kungsör 18 699 Köping 18 893 Norberg 18 523 Sala 15 614 Skinnskatteberg 14 525 Surahammar 14 745 Västerås 12 645 Länet 16 588

11 796 12 587 11 374 9 841 12 588 12 169 11 039 12 283 9 787 7 959 11 142

10 988 12 252 10 934 9 255 11 844 11 448 11 039 11 798 9 376 7 948 10 688

52 847 54 853 53 152 49 721 60 898 56 646 53 984 54 173 49 212 45 508 53 099

49 226 53 390 51 093 46 764 57 298 53 292 53 981 52 033 47 146 45 444 50 967

3 554 5 549 6 758 8 615 6 184 6 172 4 407 2 097 4 791 4 377 5 250

3 460 5 388 6 609 8 323 6 099 6 118 4 407 2 097 4 717 4 373 5 159

4 576 7 202 8 597 10 741 7 795 7 861 5 540 2 712 5 980 5 305 6 631

4 454 6 993 8 409 10 377 7 688 7 792 5 540 2 712 5 888 5 300 6 515

207 135 280 243 121 182 167 145 168 309 196

Dalarnas län Avesta Borlänge Falun Gagnef Hedemora Leksand Ludvika Malung-Sälen Mora Orsa Rättvik Smedjebacken Säter Vansbro Älvdalen Länet

19 074 17 785 16 707 18 173 21 847 16 821 20 599 20 616 19 254 18 070 21 379 14 734 17 004 20 743 22 307 19 008

11 750 9 901 10 492 12 128 11 729 12 310 13 575 13 683 11 986 13 208 14 975 10 157 10 246 14 135 17 068 12 490

10 976 9 690 10 108 11 657 11 610 11 732 13 213 13 081 11 400 12 520 14 115 10 146 10 007 14 135 16 889 12 085

52 677 55 262 58 476 62 508 54 350 53 449 58 526 61 513 56 638 59 222 57 151 46 672 52 288 59 681 70 708 57 275

49 211 54 084 56 331 60 082 53 798 50 938 56 962 58 806 53 867 56 133 53 868 46 623 51 070 59 681 69 967 55 428

7 216 7 749 6 059 5 794 9 969 4 447 6 819 6 746 7 104 4 675 6 168 4 441 6 587 6 367 5 057 6 346

7 046 7 685 5 927 5 751 9 872 4 434 6 759 6 658 6 908 4 610 6 049 4 372 6 555 6 367 4 999 6 266

9 288 9 440 7 384 7 189 12 712 5 778 8 878 8 676 9 011 6 017 8 358 5 677 8 192 8 343 6 666 8 107

9 069 9 363 7 223 7 136 12 589 5 761 8 800 8 562 8 762 5 933 8 197 5 588 8 152 8 343 6 590 8 005

108 135 156 251 149 64 205 187 163 187 236 136 171 241 182 171

Gävleborgs län Bollnäs Gävle Hofors Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn Länet

17 761 16 222 21 586 18 542 21 906 21 389 18 633 19 939 17 548 20 915 19 444

11 554 10 650 12 740 11 094 15 333 13 865 14 148 15 662 11 507 12 987 12 954

11 552 10 243 12 402 11 093 14 672 13 243 13 229 15 655 10 894 12 362 12 535

51 416 59 336 54 553 54 352 67 056 63 794 64 746 69 466 55 161 56 855 59 673

51 407 57 073 53 109 54 348 64 163 60 934 60 541 69 434 52 224 54 119 57 735

6 064 5 357 8 630 7 237 6 385 7 282 4 376 4 226 5 818 7 818 6 319

6 014 5 255 8 485 7 180 6 302 7 197 4 304 4 224 5 757 7 622 6 234

7 821 6 528 11 259 9 093 8 277 9 304 5 600 5 456 7 351 10 133 8 082

7 757 6 405 11 070 9 021 8 170 9 195 5 508 5 454 7 275 9 879 7 973

144 216 216 211 188 242 108 51 224 110 171

168

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Tabell 8a – Nyckeltal för äldre- och handikappomsorg 2008 Län Kommun

Andel verksamhet i kommunal regi, %

Folkmängd andel invånare i åldern, % 0–64 65–79 80–w år år år

Hemtjänst andel personer med hjälp i ordinärt boende efter ålder, % 0–64 65–79 80–w år år år

Särskilda boendeformer andel personer i särskilda boendeformer efter ålder, % 0–64 65–79 80–w år år år

Andel personer m. LSSinsatser i åldern 0–64 år,%

Västmanlands län Arboga Fagersta Hallstahammar Kungsör Köping Norberg Sala Skinnskatteberg Surahammar Västerås Länet

81,9 97,4 93,0 93,9 97,3 99,3 95,7 98,2 96,0 76,4 92,9

77,7 77,1 78,6 80,2 79,3 78,5 79,6 77,3 80,1 82,5 79,1

15,7 15,9 15,5 14,3 14,3 14,6 14,2 17,0 14,9 12,4 14,9

6,6 7,0 5,9 5,5 6,4 6,9 6,2 5,7 5,0 5,1 6,0

0,1 0,2 0,2 0,1 0,3 0,1 0,2 0,3 0,1 0,2 0,2

2,7 3,5 3,6 2,8 4,5 3,2 1,7 3,3 2,2 3,9 3,1

20,3 18,7 19,8 17,9 22,1 24,6 14,9 20,2 15,2 23,8 19,8

0,1 0,2 0,0 .. 0,1 0,0 0,1 0,2 .. 0,1 0,1

1,5 2,8 1,5 2,2 1,7 1,0 1,6 1,0 1,9 1,8 1,7

17,9 17,2 15,0 22,3 17,3 15,0 15,1 15,6 18,4 14,8 16,9

0,7 0,9 1,2 1,1 0,8 0,7 0,7 0,5 0,8 0,8 0,8

Dalarnas län Avesta Borlänge Falun Gagnef Hedemora Leksand Ludvika Malung-Sälen Mora Orsa Rättvik Smedjebacken Säter Vansbro Älvdalen Länet

96,3 96,0 92,1 95,8 96,7 97,2 95,4 93,3 88,3 92,2 95,1 93,6 95,6 95,0 96,7 94,6

77,7 82,1 82,1 80,6 78,4 77,0 76,8 77,8 78,8 77,7 73,8 78,2 80,4 76,3 75,9 78,2

15,5 12,6 12,5 13,6 15,2 15,6 15,4 15,6 14,7 15,7 17,5 16,2 13,6 16,5 16,7 15,1

6,8 5,3 5,4 5,8 6,3 7,4 7,8 6,6 6,5 6,7 8,7 5,5 6,0 7,2 7,5 6,6

0,3 0,5 0,3 0,2 0,3 0,1 0,1 0,3 0,2 0,2 0,5 0,2 0,2 0,4 0,3 0,3

3,0 5,2 4,6 2,8 6,3 3,0 4,5 4,0 3,8 3,7 3,8 2,7 3,8 3,3 5,4 4,0

18,6 30,5 28,6 20,1 36,6 18,8 23,0 23,6 26,9 17,2 23,5 15,1 26,3 22,7 31,6 24,2

0,2 .. 0,1 .. 0,0 0,0 0,2 .. .. .. .. 0,1 0,0 .. .. 0,1

2,4 1,5 1,2 0,6 0,3 1,5 1,9 1,3 0,9 1,7 0,9 2,3 0,5 2,8 1,2 1,4

17,4 11,4 11,5 15,3 13,9 15,7 18,1 17,9 9,6 15,7 15,9 18,2 10,3 21,1 13,2 15,0

0,6 1,0 0,6 0,7 1,1 0,6 0,7 0,7 0,9 0,7 1,2 0,5 0,5 0,7 0,8 0,8

Gävleborgs län Bollnäs Gävle Hofors Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn Länet

95,6 87,0 98,1 91,9 94,4 95,6 97,7 98,9 97,1 98,1 95,4

77,5 82,1 76,6 79,6 77,1 78,3 78,1 77,5 79,1 77,2 78,3

15,5 12,8 16,0 14,5 15,7 15,7 14,6 15,4 14,9 15,9 15,1

6,9 5,2 7,4 5,9 7,2 6,1 7,3 7,2 6,0 7,0 6,6

0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

3,0 3,8 3,6 3,7 3,8 4,0 5,0 4,5 3,9 3,7 3,9

22,1 23,4 20,5 22,7 23,4 23,1 23,9 29,4 21,9 17,9 22,8

0,1 0,0 0,1 .. .. 0,0 0,0 .. 0,0 0,0 0,0

1,3 1,3 2,7 1,9 1,6 1,2 1,5 1,2 1,5 2,1 1,6

13,2 14,3 17,3 18,4 17,3 18,1 13,9 14,6 16,7 17,1 16,1

1,0 0,8 0,5 0,8 0,7 0,6 0,5 0,7 0,9 1,0 0,7

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

169

8a


Tabell 8a – Nyckeltal för äldre- och handikappomsorg 2008 Län Kommun

8a

Äldre o handikappomsorg totalt, kr/inv.

därav: Äldreoms. inkl. öppen verksamhet kr/inv. kr/ 65–w år totalt exkl. totalt exkl. hyreshyresintäkt. intäkt.

Handikappoms. inkl. öppen verksamhet kr/inv. kr/ 0–64 år totalt exkl. totalt exkl. hyreshyresintäkt. intäkt.

Färdtjänst, m m, kr/inv.

Västernorrlands län Härnösand 19 117 Kramfors 23 307 Sollefteå 24 789 Sundsvall 17 157 Timrå 18 409 Ånge 23 524 Örnsköldsvik 19 855 Länet 20 880

12 224 15 628 17 994 10 808 12 697 17 177 13 403 14 276

11 561 15 287 17 377 10 427 12 118 16 874 12 820 13 781

56 178 63 811 72 562 56 690 66 830 69 212 62 980 64 038

53 133 62 420 70 075 54 694 63 781 67 988 60 240 61 762

6 724 7 418 6 641 6 200 5 532 6 081 6 304 6 414

6 479 7 223 6 494 6 075 5 394 6 021 6 169 6 265

8 593 9 824 8 830 7 660 6 829 8 089 8 009 8 262

8 281 9 565 8 636 7 506 6 659 8 008 7 837 8 070

169 261 155 150 180 265 148 190

Jämtlands län Berg Bräcke Härjedalen Krokom Ragunda Strömsund Åre Östersund Länet

25 868 26 136 26 430 19 291 24 855 24 034 17 085 18 781 22 810

19 237 17 352 20 467 12 095 20 536 17 481 12 711 11 384 16 408

19 165 16 907 19 433 11 520 20 257 17 480 12 088 10 668 15 940

78 035 73 045 80 693 67 415 76 906 69 325 75 552 62 840 72 977

77 742 71 172 76 617 64 208 75 862 69 322 71 847 58 889 70 707

6 369 8 440 5 660 6 900 4 108 6 254 4 126 7 067 6 115

6 346 8 264 5 603 6 776 4 108 6 245 4 057 6 799 6 025

8 453 11 070 7 584 8 408 5 604 8 362 4 960 8 631 7 884

8 422 10 839 7 507 8 258 5 604 8 350 4 878 8 303 7 770

262 344 303 296 211 300 248 329 287

Västerbottens län Bjurholm 21 475 Dorotea 27 230 Lycksele 22 496 Malå 22 000 Nordmaling 24 639 Norsjö 26 112 Robertsfors 23 114 Skellefteå 19 938 Sorsele 28 497 Storuman 22 915 Umeå 15 076 Vilhelmina 27 343 Vindeln 24 656 Vännäs 25 662 Åsele 29 117 Länet 24 018

20 021 21 485 14 040 17 541 16 851 19 030 16 121 12 057 25 130 18 308 8 084 17 906 19 345 12 810 22 693 17 428

19 346 20 666 13 342 16 116 15 932 18 066 15 295 12 030 23 254 16 663 7 769 17 161 18 354 12 311 21 697 16 534

68 533 73 831 64 449 76 056 71 868 76 736 73 909 58 572 89 545 70 119 59 254 78 303 79 200 67 412 80 003 72 519

66 224 71 015 61 246 69 878 67 950 72 849 70 124 58 440 82 859 63 818 56 948 75 048 75 143 64 787 76 492 68 855

1 251 5 551 8 249 4 291 7 543 6 982 6 725 7 555 3 131 4 453 6 772 9 187 5 085 12 621 6 027 6 362

1 237 5 440 8 055 4 252 7 426 6 837 6 627 7 517 3 131 4 292 6 624 9 187 4 992 12 301 5 982 6 260

1 767 7 830 10 546 5 578 9 854 9 284 8 601 9 513 4 353 6 027 7 841 11 910 6 728 15 581 8 413 8 255

1 747 7 673 10 298 5 527 9 701 9 092 8 476 9 465 4 353 5 809 7 671 11 910 6 605 15 187 8 350 8 124

204 193 207 168 245 100 268 326 235 154 221 251 226 232 397 228

170

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Tabell 8a – Nyckeltal för äldre- och handikappomsorg 2008 Län Kommun

Andel verksamhet i kommunal regi, %

Folkmängd andel invånare i åldern, % 0–64 65–79 80–w år år år

Hemtjänst andel personer med hjälp i ordinärt boende efter ålder, % 0–64 65–79 80–w år år år

Särskilda boendeformer andel personer i särskilda boendeformer efter ålder, % 0–64 65–79 80–w år år år

Andel personer m. LSSinsatser i åldern 0–64 år,%

Västernorrlands län Härnösand 96,8 Kramfors 96,3 Sollefteå 94,5 Sundsvall 98,8 Timrå 95,8 Ånge 97,9 Örnsköldsvik 98,0 Länet 96,9

78,2 75,5 75,2 80,9 81,0 75,2 78,7 77,8

15,4 16,8 16,8 13,8 14,1 16,8 15,0 15,5

6,3 7,7 8,0 5,2 4,9 8,0 6,3 6,6

0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,4 0,3 0,3

3,7 4,8 5,7 3,9 4,4 5,2 4,1 4,5

21,3 24,1 28,4 22,6 15,7 21,0 25,3 22,6

0,0 .. 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1

2,0 1,5 1,6 2,1 2,8 1,9 2,3 2,0

13,9 15,7 15,1 18,6 21,3 18,7 17,4 17,3

1,2 1,0 1,0 0,8 0,9 0,6 0,8 0,9

Jämtlands län Berg Bräcke Härjedalen Krokom Ragunda Strömsund Åre Östersund Länet

95,9 93,7 96,1 94,1 95,4 91,3 93,6 83,4 92,9

75,3 76,2 74,6 82,1 73,3 74,8 83,2 81,9 77,7

16,4 16,2 17,0 12,5 18,0 17,3 11,7 12,5 15,2

8,3 7,5 8,4 5,4 8,7 7,9 5,1 5,6 7,1

0,6 0,4 0,4 0,3 0,4 0,2 0,2 0,4 0,3

5,9 4,0 4,4 4,5 6,0 4,8 4,6 5,0 4,9

30,2 23,9 20,3 27,4 29,8 25,2 21,6 26,1 25,6

.. .. 0,1 .. 0,0 .. .. 0,1 0,1

1,4 1,6 1,9 2,1 2,2 2,0 2,5 2,2 2,0

16,5 16,9 19,6 18,9 17,8 14,3 21,4 17,0 17,8

0,7 1,1 0,9 0,8 0,7 1,0 0,6 1,1 0,9

Västerbottens län Bjurholm Dorotea Lycksele Malå Nordmaling Norsjö Robertsfors Skellefteå Sorsele Storuman Umeå Vilhelmina Vindeln Vännäs Åsele Länet

95,2 94,7 98,0 93,4 99,1 98,3 94,5 96,3 96,0 93,6 84,7 96,3 93,7 97,5 97,7 95,3

70,8 70,9 78,2 76,9 76,6 75,2 78,2 79,4 71,9 73,9 86,4 77,1 75,6 81,0 71,6 76,2

19,8 18,8 15,2 16,2 16,5 17,7 15,1 14,8 19,6 18,9 9,9 15,9 16,0 13,1 19,0 16,4

9,4 10,3 6,6 6,9 7,0 7,1 6,7 5,8 8,5 7,2 3,7 7,0 8,4 5,9 9,3 7,3

.. 0,3 0,2 0,3 0,2 .. 0,3 0,2 0,4 0,3 0,6 0,3 0,1 0,3 0,2 0,3

5,6 4,0 3,3 3,9 4,0 2,2 3,3 4,5 2,4 2,5 4,3 4,1 3,8 4,7 5,0 3,8

16,9 19,7 20,4 15,1 21,1 16,2 23,7 24,7 17,7 18,6 23,3 15,5 18,9 14,0 26,9 19,5

.. .. .. .. .. 0,1 .. 0,0 0,0 .. 0,0 .. .. .. 0,0 0,0

2,4 2,0 1,4 2,4 2,5 2,3 2,3 1,8 4,3 1,2 2,3 2,7 0,9 2,7 1,3 2,2

14,3 20,3 14,9 20,3 16,8 25,6 19,0 16,7 21,6 16,2 17,2 19,7 19,3 15,7 21,5 18,6

0,4 0,6 1,2 0,6 0,7 1,0 0,7 1,1 0,7 0,7 0,9 1,0 1,1 1,6 0,8 0,9

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

171

8a


Tabell 8a – Nyckeltal för äldre- och handikappomsorg 2008 Län Kommun

Äldre o handikappomsorg totalt, kr/inv.

Norrbottens län Arjeplog 22 727 Arvidsjaur 27 223 Boden 22 578 Gällivare 21 777 Haparanda 20 531 Jokkmokk 21 464 Kalix 19 429 Kiruna 20 692 Luleå 16 030 Pajala 30 777 Piteå 16 128 Älvsbyn 23 378 Överkalix 29 446 Övertorneå 25 270 Länet 22 675

därav: Äldreoms. inkl. öppen verksamhet kr/inv. kr/ 65–w år totalt exkl. totalt exkl. hyreshyresintäkt. intäkt.

18 674 18 050 13 163 15 183 11 415 15 421 12 978 14 646 9 942 22 256 9 922 14 515 20 650 16 791 15 258

18 079 16 992 12 408 14 526 11 415 14 788 12 728 14 239 9 557 21 084 9 919 13 949 19 812 16 209 14 693

74 270 71 910 66 332 68 958 53 317 65 656 55 754 77 416 58 633 73 490 53 555 63 139 72 648 63 728 65 629

71 903 67 694 62 526 65 973 53 317 62 963 54 679 75 263 56 362 69 620 53 539 60 679 69 698 61 520 63 267

Handikappoms. inkl. öppen verksamhet kr/inv. kr/ 0–64 år totalt exkl. totalt exkl. hyreshyresintäkt. intäkt.

3 959 9 048 9 155 6 450 8 941 5 907 6 302 5 730 5 947 8 340 6 057 8 718 8 634 8 345 7 252

3 959 8 965 8 903 6 279 8 919 5 784 6 277 5 640 5 851 8 340 6 050 8 718 8 493 8 345 7 180

5 289 12 080 11 421 8 271 11 377 7 720 8 213 7 067 7 161 11 963 7 435 11 321 12 062 11 330 9 479

5 289 11 970 11 107 8 052 11 349 7 560 8 182 6 956 7 046 11 963 7 426 11 321 11 866 11 330 9 387

Färdtjänst, m m, kr/inv.

94 125 261 144 175 137 149 316 141 181 148 145 162 134 165

8a

*Tabellen innehåller vissa preliminära uppgifter. Slutlig statistik presenteras hösten 2009 av Socialstyrelsen i publika-

172

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Tabell 8a – Nyckeltal för äldre- och handikappomsorg 2008 Län Kommun

Norrbottens län Arjeplog Arvidsjaur Boden Gällivare Haparanda Jokkmokk Kalix Kiruna Luleå Pajala Piteå Älvsbyn Överkalix Övertorneå Länet

Andel verksamhet i kommunal regi, %

94,8 100,0 97,1 95,8 88,2 99,1 94,3 97,3 97,9 98,4 97,9 97,8 99,2 97,7 96,8

Folkmängd andel invånare i åldern, % 0–64 65–79 80–w år år år

74,9 74,9 80,2 78,0 78,6 76,5 76,7 81,1 83,0 69,7 81,5 77,0 71,6 73,7 76,9

17,1 17,7 14,1 16,6 16,2 16,4 17,3 14,6 12,7 22,4 13,7 16,5 20,7 18,9 16,8

8,0 7,4 5,7 5,5 5,2 7,1 6,0 4,4 4,3 7,8 4,8 6,5 7,7 7,4 6,3

Hemtjänst andel personer med hjälp i ordinärt boende efter ålder, % 0–64 65–79 80–w år år år

0,3 0,5 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,5 0,3 0,2 0,3 0,2 0,5 0,4 0,3

4,8 3,9 3,5 3,4 3,5 3,7 3,8 4,5 3,2 3,5 3,9 3,5 4,5 6,1 4,0

23,0 25,2 20,6 15,4 17,0 17,3 24,1 24,4 18,5 18,7 21,1 24,5 22,0 24,9 21,2

Särskilda boendeformer andel personer i särskilda boendeformer efter ålder, % 0–64 65–79 80–w år år år

.. .. 0,1 0,2 0,1 .. 0,0 0,1 0,1 .. 0,1 0,0 .. 0,0 0,1

1,9 2,1 1,7 2,9 3,1 1,6 2,0 2,3 2,2 1,6 2,3 1,4 3,2 2,8 2,2

15,9 19,5 17,5 19,3 22,7 16,5 18,5 13,5 18,9 18,7 21,0 13,7 22,7 16,5 18,2

Andel personer m. LSSinsatser i åldern 0–64 år,%

0,5 1,2 1,1 0,5 1,2 0,6 0,9 0,3 0,8 0,8 0,8 1,1 0,9 1,1 0,8

8a

tionen Jämförelsetal för socialtjänsten 2008. Se även sidan 7.

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

173


Tabell 8a – Nyckeltal för äldre- och handikappomsorg 2008 Län Kommun

Äldre o handikappomsorg totalt, kr/inv.

därav: Äldreoms. inkl. öppen verksamhet kr/inv. kr/ 65–w år totalt exkl. totalt exkl. hyreshyresintäkt. intäkt.

Handikappoms. inkl. öppen verksamhet kr/inv. kr/ 0–64 år totalt exkl. totalt exkl. hyreshyresintäkt. intäkt.

Färdtjänst, m m, kr/inv.

Hela riket

8a

ovägt medelvärde 17 609

11 681

11 233

56 839

54 647

5 687

5 597

7 163

7 050

240

Folkmängd 0– 4 999 5 000– 9 999 10 000– 14 999 15 000– 19 999 20 000– 29 999 30 000– 49 999 50 000– 99 999 100 000–199 999 200 000–799 999

23 227 19 983 17 680 17 473 16 690 15 384 15 603 14 383 13 923

18 224 13 695 11 876 11 495 10 747 9 517 9 562 8 699 8 811

17 452 13 130 11 400 11 116 10 378 9 175 9 177 8 445 8 431

70 649 60 876 56 926 55 154 53 557 52 510 54 497 53 842 59 196

67 663 58 364 54 626 53 264 51 649 50 587 52 310 52 256 56 631

4 786 5 896 5 604 5 801 5 766 5 709 5 873 5 357 4 885

4 737 5 823 5 522 5 713 5 656 5 599 5 759 5 284 4 771

6 465 7 618 7 103 7 362 7 215 6 983 7 121 6 389 5 741

6 398 7 523 7 000 7 251 7 077 6 848 6 982 6 302 5 607

217 393 201 177 177 158 168 329 227

13 533 12 467 16 042 15 251 23 492 18 264 17 549 Övr 12 500–25 000 18 671 Övr <12 500 inv. 19 183

8 845 7 501 9 865 9 733 17 334 12 030 11 195 12 342 13 321

8 528 7 189 9 476 9 348 16 627 11 566 10 810 11 939 12 790

55 436 48 904 56 190 53 177 70 674 57 476 54 591 55 720 57 608

53 444 46 837 53 977 51 072 67 792 55 253 52 724 53 877 55 312

4 407 4 842 5 924 5 328 5 928 5 742 6 168 6 126 5 631

4 251 4 756 5 817 5 234 5 860 5 650 6 050 6 036 5 562

5 243 5 703 7 184 6 519 7 857 7 284 7 763 7 885 7 338

5 058 5 601 7 053 6 403 7 767 7 167 7 615 7 770 7 246

281 125 254 190 231 493 187 204 231

Total kommunal skattesats 28,89–30,49 15 228 10 205 30,50–30,99 15 241 10 448 31,00–31,49 15 898 10 339 31,50–31,99 17 362 10 973 32,00–32,49 17 461 11 500 32,50–32,99 18 841 12 583 33,00–33,49 21 461 14 792 33,50–34,09 24 056 18 286

9 834 10 163 9 938 10 542 11 068 12 067 14 205 17 091

52 991 53 178 53 541 56 702 56 261 58 484 64 017 76 396

51 000 51 615 51 440 54 504 54 134 56 060 61 479 71 363

4 857 4 603 5 352 5 962 5 788 6 060 6 445 5 637

4 765 4 541 5 259 5 876 5 694 5 971 6 348 5 545

6 024 5 747 6 635 7 434 7 257 7 737 8 332 7 431

5 910 5 670 6 519 7 328 7 139 7 623 8 206 7 309

166 191 207 427 173 199 225 134

Skattesats till kommun 17,12–19,99 12 744 20,00–20,49 13 624 20,50–20,99 16 321 21,00–21,49 16 499 21,50–21,99 18 128 22,00–22,49 19 397 22,50–22,99 21 491 23,00–23,64 22 812

7 356 8 229 10 647 10 328 11 594 12 285 14 418 15 783

47 954 48 787 56 677 55 117 56 675 59 350 65 261 68 803

45 917 47 028 54 738 52 910 54 585 57 033 62 562 66 140

4 988 4 933 5 098 5 489 5 736 6 424 6 223 6 193

4 885 4 846 5 003 5 402 5 650 6 341 6 127 6 095

5 928 5 962 6 323 6 841 7 299 8 201 8 053 8 105

5 806 5 857 6 206 6 732 7 189 8 095 7 929 7 977

81 171 222 240 357 190 224 222

Kommungrupp Storstäder Förortskommuner Större städer Pendlingskom. Glesbygdskom. Varuprod. kom. Övr >25 000 inv.

7 675 8 521 11 001 10 770 12 036 12 783 15 045 16 397

174

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Tabell 8a – Nyckeltal för äldre- och handikappomsorg 2008 Län Kommun

Andel verksamhet i kommunal regi, %

Folkmängd andel invånare i åldern, % 0–64 65–79 80–w år år år

Hemtjänst andel personer med hjälp i ordinärt boende efter ålder, % 0–64 65–79 80–w år år år

Särskilda boendeformer andel personer i särskilda boendeformer efter ålder, % 0–64 65–79 80–w år år år

Andel personer m. LSSinsatser i åldern 0–64 år,%

Hela riket ovägt medelvärde

91,3

79,7

14,3

6,0

0,2

3,4

21,3

0,1

1,5

15,6

0,8

Folkmängd 0– 4 999 5 000– 9 999 10 000– 14 999 15 000– 19 999 20 000– 29 999 30 000– 49 999 50 000– 99 999 100 000–199 999 200 000–799 999

96,1 95,5 93,7 94,2 91,4 87,2 82,0 83,0 76,3

74,4 77,7 79,3 79,4 80,2 82,0 82,6 83,8 85,1

17,8 15,5 14,6 14,6 14,0 12,8 12,4 11,3 9,8

7,8 6,8 6,1 6,0 5,8 5,2 5,0 4,9 5,1

0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

3,9 3,4 3,3 3,6 3,3 3,3 3,7 3,8 4,9

15,8 16,0 15,7 17,1 15,9 16,6 17,6 17,4 18,9

0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

2,0 1,5 1,4 1,4 1,5 1,4 1,6 1,6 1,9

18,3 16,3 15,4 14,7 15,6 14,9 15,3 14,5 14,6

0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,8 0,6

81,3 77,1 88,3 93,2 96,2 95,7 91,1 94,2 95,1

84,0 84,7 82,5 81,9 75,5 79,0 79,5 77,8 76,9

10,5 11,4 12,3 13,0 17,0 14,5 14,4 15,5 16,2

5,4 3,9 5,2 5,1 7,5 6,5 6,2 6,7 6,9

0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2

4,8 3,2 3,7 3,0 4,1 3,2 3,3 3,5 3,4

19,2 17,3 17,0 15,6 17,0 14,9 15,7 16,5 16,4

0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1

1,6 1,2 1,7 1,2 2,0 1,4 1,6 1,4 1,5

11,7 14,2 15,4 14,2 17,7 15,9 16,0 14,6 16,9

0,6 0,6 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Total kommunal skattesats 28,89–30,49 81,0 30,50–30,99 89,2 31,00–31,49 90,1 31,50–31,99 92,4 32,00–32,49 91,8 32,50–32,99 95,5 33,00–33,49 94,6 33,50–34,09 95,9

81,1 80,5 80,7 80,8 79,9 78,5 77,2 76,1

13,3 13,8 13,6 13,6 14,3 15,1 15,8 16,9

5,6 5,7 5,7 5,6 5,8 6,4 7,0 7,0

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3

3,7 3,5 3,4 3,1 3,4 3,5 3,9 3,0

17,7 16,7 16,4 15,2 16,1 16,4 16,8 12,8

0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

1,3 1,2 1,4 1,5 1,5 1,6 1,7 2,4

14,5 13,9 15,3 16,2 15,3 16,1 16,1 22,9

0,7 0,6 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8

Skattesats till kommun 17,12–19,99 73,5 20,00–20,49 84,5 20,50–20,99 91,7 21,00–21,49 92,7 21,50–21,99 95,0 22,00–22,49 95,2 22,50–22,99 95,0 23,00–23,64 94,4

84,1 82,6 80,6 80,4 78,8 78,6 77,2 76,4

11,6 12,5 13,5 13,7 14,9 15,1 15,8 16,4

4,3 4,9 5,9 5,9 6,3 6,3 7,0 7,2

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3

3,4 3,4 3,1 3,1 3,4 3,5 3,9 4,3

17,5 16,8 14,8 15,3 16,6 16,6 16,5 17,0

0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0

1,2 1,3 1,4 1,4 1,4 1,6 1,8 1,9

13,9 13,4 15,8 15,9 15,6 16,0 16,4 17,6

0,6 0,6 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9

Kommungrupp Storstäder Förortskommuner Större städer Pendlingskom. Glesbygdskom. Varuprod. kom. Övr >25 000 inv. Övr 12 500–25 000

Övr <12 500 inv.

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

175

8a


Tabell 8b – Nyckeltal för äldreomsorg 2008 Tabell 8b är en komplettering av tabell 8a med nyckeltal för enbart äldreomsorgen. Förutsättningen för att kunna göra denna typ av redovisning är att kommunerna på ett tillförlitligt sätt kan skilja på kostnaderna för äldre- respektive handikappomsorg. Med denna tabell vill vi visa vilka möjligheter det finns att med utgångspunkt i den nationella statistiken skapa intressanta nyckeltal från statistik avseende ekonomi, personal och verksamhet. Från och med bokslutsåret 2004 finns några nya nyckeltal som kan användas som ett komplement i analysen av äldreomsorgen. Nyckeltalen visar uppgifter inom korttidsvård och hemtjänst och gör det möjligt att ytterligare belysa skillnader med avseende på de insatser som ges i det ordinära boendet. Nyckeltalen är under utveckling varför vi i tabellen har prickat extremt låga värden liksom extremt höga då de bedömts vara orealistiska eller felaktiga. Minusposter kan dock förekomma bland annat beroende på svårigheter att fördela gemensamma kostnader. För definitioner av de nya nyckeltalen se avsnittet ”Definitioner” på sidan 178. Även en utveckling av personalnyckeltal pågår. Dessa redovisas i tabell 8d som endast finns på våra webbplatser. I tabellen finns snitt för personalkostnader och personaltäthet i verksamhet i egen regi.

8b

Kostnaden på övergripande nivå bryts stegvis ned Redovisningen i tabellen är gjord så att en stegvis nedbrytning av kostnaderna i olika delar kan göras. Utgångspunkt för redovisningen är kostnad för äldreomsorg totalt. Denna kostnad redovisas dels som kostnad i kronor per invånare, dels som kostnad i kronor per invånare 65 år och äldre. För att visa sambandet mellan kostnaderna i kronor per invånare och kronor per invånare 65 år och äldre redovisas i tabellen också andelen invånare 65 år och äldre. En hög andel äldre i kommunen innebär oftast högre kostnad i kronor per invånare även om servicenivån för verksamheten är låg. För att analysera kostnadsskillnader för äldreomsorg i kronor per 65 år och äldre måste ytterligare särredovisning av olika kostnadsposter göras. Analysen kan göras enligt den analysmodell som beskrivs i figur

176

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Figur 1 – Analysmodell för äldreomsorgen

Kostnad

Steg 1

kr per inv. 65 – w år

Omsorgskostnad kr per inv. 65 –w år

Lokalkostnad kr per inv. 65 – w år

Steg 2 Särskilt boende

Ordinärt boende

kr per inv. 65–w år

kr per inv. 65–w år

Öppen verksamhet kr per inv. 65–w år

Andel med omsorg, %

Årsarbetare/ vårdtagare

Kostnad/ vårdtagare

Kostnad/ årsarbetare

Andel med omsorg, %

Kostnad/ vårdtagare

Övrigt

Årsarbetare/ vårdtagare

Kostnad/ årsarbetare

Övrigt

1. Modellen ger en helhetsbild och visar sambanden mellan nyckeltalen. Av figur 1 framgår att lokal- och kapitalkostnader i steg 1 särredovisas för att sedan kunna bryta ned omsorgskostnaden i olika delverksamheter. Genom att dessa nyckeltal anges i kronor per invånare 65 år och äldre, kan man i steg 2 utläsa och jämföra hur de olika kommunerna satt samman sina resurser. Därefter följer nyckeltal som berör brukaren eller vårdtagaren det vill säga andel som får hjälp, kostnad per vårdtagare i ordinärt respektive särskilt boende. Sista uppdelningen av totalkostnaden visar personaltäthet och personalkostnad med nyckeltalen antal årsarbetare per vårdtagare och kostnaden per årsarbetare. Dessa nyckeltal redovisas endast i elektronisk form i tabell 8d. Eftersom nyckeltalen i tabell 8b bygger på nationell statistik avseende ekonomi, verksamhet och personal är det viktigt att samma avgränsning och definitioner används i de olika statistikunderlagen. De nyckeltal som beräknas utifrån befolkningsstatistik är säkrare än de som bygger på verksamhets- och personalstatistik.

Vilka kostnader kan kommunen påverka? Strukturella faktorer såsom ålderssammansättning bland de äldre, andelen som är ensamboende och annan social struktur påverkar behovet av eller kostnaden för äldreomsorg. Att jämföra en kommuns kost-

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

177

8b


nad med en annans utan att beakta dessa skillnader ger en begränsad indikation på om kommunen har höga eller låga kostnader i relation till den jämförda kommunen. Kostnader beroende på strukturella skillnader kan kommunen inte påverka. I tabell 11 redovisas därför en jämförelse mellan kommunens redovisade kostnad och den kostnad kommunen borde ha med hänsyn till sin struktur den så kallade standardkostnaden. Genom att jämföra den redovisade kostnaden med standardkostnaden erhålls den procentuella avvikelsen i förhållande till standardkostnaden. En positiv avvikelse indikerar att man har en kostnadsnivå som ligger högre än vad strukturen motiverar, en negativ avvikelse visar det omvända. Den högre eller lägre kostnaden beror då inte på ogynnsam eller gynnsam struktur utan på exempelvis skillnad i ambitionsnivå eller effektivitet det vill säga faktorer som kommunen kan påverka. De skillnader som finns mellan de redovisade kostnaderna och standardkostnaderna är därför viktiga att ha med som bakgrund när man analyserar de olika nyckeltal som redovisas i tabell 8b.

Förändring av mättidpunkt kan påverka jämförelser med tidigare år Flera nyckeltal i denna tabell bygger på statistik från Socialstyrelsen. En övergång har skett till individbaserad statistik, vilket har påverkat mättidpunkten. Tidigare var redovisningsperioden oktober månad. Statistiken för 2008 avser 30 juni. Förändringen av mättidpunkt och metod kan påverka statistiken.

Definitioner

8b

Kostnad äldreomsorg totalt, kr per invånare Här ingår alla insatser som ges till äldre enligt sol och hsl (se sidan 153), det vill säga insatser i särskilt boende, hemtjänst i ordinärt boende, korttidsvård, rehabilitering, dagverksamhet och hemsjukvård. Även allmänt riktade insatser utan individuellt biståndsbeslut ingår. Äldreomsorgens andel av kommungemensam verksamhet och gemensamma lokaler är påförd. Färdtjänst ingår däremot inte. Med kostnad avses bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting. Kostnad äldreomsorg totalt, kr per invånare 65–w år Kostnader enligt samma definition som ovan men beräknat per invånare 65 år och äldre.

178

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Nettokostnad, kr per invånare 65–w år Kostnader (enligt ovanstående definition) minus alla övriga verksamhetsintäkter såsom riktade statsbidrag, taxor och avgifter, hyresintäkter och andra försäljningsintäkter. Indextal standardkostnad, kr per invånare 65–w år Beräkningen bygger på de standardkostnader som redovisas i tabell 11. Till skillnad från tabell 11 avser beräkningen i tabell 8b kostnad per invånare 65 år och äldre. Variationer i standardkostnad i tabell 11 beror på alla strukturella faktorer medan motsvarande variationer i tabell 8b förklaras av sådant som inte beror på att andelen invånare 65 år och äldre skiljer sig åt. Det är i stället olikheter vad gäller kön, ålder och yrkesbakgrund bland de äldre samt bebyggelsestruktur som förklarar skillnaderna. Andel invånare 65–w år, % Visar hur stor andel av kommunens befolkning som är 65 år och äldre. Kostnad kr per invånare 65–w år i ordinärt boende Här ingår hemtjänst i det ordinära boendet samt alla insatser som stödjer den enskilde att kunna bo kvar hemma. Dit räknas de insatser som ges i korttidsvården till exempel växelvård, avlösarservice, rehabilitering samt dagverksamhet och bostadsanpassning. Även mindre insatser såsom larm och matdistribution/matlådor ingår. Hälso- och sjukvårdsinsatser upp till och med sjuksköterskenivå, hemsjukvård, i ordinärt boende ingår i förekommande fall. Det som avses är individuellt riktade insatser med biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen samt individuella insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen. Om kommunen tagit över hemsjukvården helt eller delvis från landstinget ingår dessa kostnader i det ordinära boendet. Dessa kommuner är markerade med fylld punkt vid kostnaden i ordinärt boende. En fylld punkt [•] avser hemsjukvård upp till och med sköterskenivå. Två fyllda punkter [••] avser hemsjukvård upp till och med undersköterskenivå. Lokalkostnader för korttidsvård har dragits bort från ordinärt boende och redovisas under Lokalkostnader sol/hsl. Andel av 65–w år med omsorg i ordinärt boende, % Visar antalet personer med beviljad hemtjänst i ordinärt boende den 30 juni 2008 i relation till antalet invånare 65 år och äldre.

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

179

8b


Kostnader i kr per vårdtagare i ordinärt boende Visar vad det ordinära boendet, enligt definitionen ovan, kostar per vårdtagare. Antalet vårdtagare utgörs av antalet personer med beviljad hemtjänst i ordinärt boende den 30 juni 2008. Nya nyckeltal De nya nyckeltalen som finns från 2004 utgör en särredovisning av den hemtjänst och korttidsvård som ingår i ordinärt boende enligt definitionen ovan. Kostnad i kr per invånare, 65–w år, hemtjänst Visar vad hemtjänsten i det ordinära boendet kostar per invånare. Hemtjänst avser biståndsbeslutad service och personlig omvårdnad enligt sol. Service avser praktisk hjälp med bostadens skötsel, hjälp med inköp och ärenden samt tillredning eller distribution av måltider och dylikt. Personlig omvårdnad avser de insatser som därutöver behövs för att tillgodose fysiska, psykiska eller sociala behov. Detta kan innebära hjälp med att äta, klä och förflytta sig, personlig hygien och insatser för att bryta isolering (till exempel viss ledsagning) och skapa trygghet och säkerhet (bland annat genom larm, kvälls- och nattpatrull). I hemtjänstbegreppet ingår avlösning av anhörigvårdare. Kostnad i kr per vårdtagare, hemtjänst

8b

Visar vad hemtjänsten i ordinärt boendet, enligt definitionen ovan, kostar per vårdtagare. Antalet vårdtagare utgörs av antalet personer med beviljad hemtjänst i ordinärt boende den 30 juni 2008. Samma uppgift avseende antal vårdtagare har använts vid beräkning av nyckeltal för ordinärt boende totalt. Vid beräkningen av ”Kostnad per vårdtagare, ordinärt boende” (se ovan) har utgångspunkten varit de personer som får hemtjänst och på dessa personer har övriga kostnader inom det ordinära boendet fördelats. Det ger ett övergripande mått för de samlade insatserna i ordinärt boende. Det nya nyckeltalet är mer precist då kostnaderna endast omfattar hemtjänst. Detta innebär att ”Andel av 65–w år med omsorg, %” används både vid analys av kostnad per vårdtagare i det ordinära boendet totalt och för kostnad per vårdtagare, hemtjänst. Kostnad i kr per invånare 65–w år, korttidsvård Visar vad korttidsvården kostar per invånare. Korttidsvård avser tillfälligt boende förenat med behandling, rehabilitering och/eller omvårdnad för bland annat avlösning, växel- och eftervård. Det är en individuellt inriktad insats med biståndsbeslut enligt sol samt insatser enligt hsl.

180

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Kostnad per vårddygn, korttidsvård Visar vad korttidsvården kostar per vårddygn. Antalet vårddygn under året beräknas utifrån totala antalet boendedygn som utförs under oktober månad till personer med beviljad korttidsvård. Kostnad per invånare 65–w år, övrigt Denna kostnad kan ses som en restpost och innehåller kostnader för alla andra insatser inom det ordinära boendet utom hemtjänst och korttidsvård. En viktig insats är hemsjukvården för de kommuner som tagit över ansvaret för denna. Andra insatser är exempelvis dagverksamhet, anhörigbidrag och bostadsanpassning. Kostnad kr per invånare 65–w år i särskilt boende Här ingår de insatser som ges till permanentboende vårdtagare i särskilda boendeformer såsom servicehus, ålderdomshem, sjukhem, gruppbostad och dylikt. För att betecknas som särskilt boende krävs att vårdtagaren har ett biståndsbeslut för att kunna bo i boendet. Korttidsvården är inte permanentboende och räknas inte hit. Hälso- och sjukvårdsinsatser ingår. Även här är det individuellt riktade insatser enligt sol och hsl som avses. Lokalkostnader för särskilt boende har tagits bort från särskilt boende och redovisas under Lokalkostnader. Andel av 65–w år med omsorg i särskilt boende, % Visar antalet personer som bodde permanent i särskilt boende den 30 juni 2008 i relation till antalet invånare 65 år och äldre. Kostnad i kr per vårdtagare, särskilt boende Visar vad vård och omsorg i det särskilda boendet kostar per vårdtagare. Med vårdtagare avses antalet personer i särskilt boende den 30 juni 2008. Öppen verksamhet, kr per invånare 65–w år Öppen verksamhet är allmänt riktade insatser som inte kräver biståndsbeslut. Exempel är restaurangverksamhet, fotvård, dagcentraler, terapilokaler, bidrag till föreningar med mera. Lokalkostnader har tagits bort och redovisas under lokalkostnader. Lokalkostnader brutto, kr per invånare 65–w år Här avses lokal- och kapitalkostnader för hela verksamhetsområdet. Det innebär att det omfattar både boendekostnad för permanentboende vårdtagare, korttidsplatser och verksamhetslokaler. Här finns sto-

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

181

8b


ra skillnader hur kommunerna hanterat boendet för de äldre och därmed hur de redovisar dessa kostnader. För att öka jämförbarheten och samtidigt fokusera på själva vård och omsorgskostnaden lyfter vi schablonmässigt bort dessa kostnader och särredovisar dem. Det innebär att när vi jämför ordinärt och särskilt boende i tabell 8b är det endast vårdinsatserna som ingår. Lokalkostnader särredovisas inte i räkenskapssammandraget (rs) för äldreomsorgen. Vi har därför gjort en schablonmässig beräkning av hur mycket av lokalkostnaderna för vård och omsorg som avser äldreomsorgen. Denna andel bygger på hur de totala kostnaderna fördelar sig mellan äldre- och handikappomsorg. I vår beräkning har vi också antagit att merparten av dessa lokalkostnader finns inom särskilt boende. Kostnaden för särskilt boende är därför reducerad med denna schablonmässigt framräknade lokalkostnad. Även kostnaden för ordinärt boende och öppen verksamhet har reducerats med en mindre del som avser lokalkostnader. För ordinärt boende gäller det korttidsplatser. Lokalkostnader netto, kr per invånare 65–w år Nyckeltalet visar samtliga lokalkostnader enligt definitionen ovan, reducerad med hyresintäkter. Detta visar hur mycket av lokalkostnaderna som subventioneras med skattemedel. Avgifter äldreomsorg totalt, kr per invånare 65–w år Här redovisas taxor och avgifter för till exempel hemtjänst samt service och omvårdnad i särskilda boendeformer.

Exempel på analys

8b

För att illustrera hur de olika nyckeltalen kan användas har vi valt att göra en analys där vi jämför två kommuner med varandra. Skillnader mellan olika kommuners kostnader kan i stort förklaras av tre faktorer: • Strukturella faktorer. • Politiska ambitioner och målsättningar. • Effektivitet/produktivitet. En stor del av de kostnadsskillnader för äldreomsorgen totalt som framgår av kostnad i kronor per invånare eller kostnad i kronor per invånare 65 år och äldre kan bero på strukturella faktorer. Hit hör till exempel skillnader i åldersstruktur och kön, social struktur samt geografisk struktur. Denna typ av kostnadsskillnader kan kommunerna i de flesta fall inte påverka. För att analysera vilka kostnadsskillnader som kan påverkas är det därför lämpligt att göra jämförelser mellan kommuner med ungefär samma strukturella förutsättningar. Uppgifter om

182

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


detta framgår av tabell 11 samt av kolumnen indextal för standardkostnad i tabell 8b. I tabell 11 redovisas kommunens standardkostnad i kr per invånare och i tabell 8b i kr per invånare 65 år och äldre. Skillnaden i standardkostnaden i tabell 11 beror på alla strukturella faktorer. Skillnaden i standardkostnad i tabell 8b förklaras av sådana strukturella faktorer som inte beror på variationer i andelen invånare 65 år och äldre. I vårt exempel har vi valt två kommuner med ungefär samma standardkostnad. De kommuner vi valt för att illustrera den stegvisa analysen är Höganäs och Hörby. Vi ska därför utifrån de redovisade nyckeltalen i tabell 8b försöka illustrera hur man kan analysera skillnaderna i kostnader mellan två kommuner med en viss skillnad i kostnader i kronor per invånare som sedan kan variera för olika delar av äldreomsorgen. Vad kan förklara kostnadsskillnaden i kronor per invånare? Av figur 2 framgår att Höganäs har en något högre kostnad, 705 kr per invånare mer än Hörby. Höganäs har en något högre andel pensionärer som troligen förklarar den högre kostnaden. Studeras kostnaden per pensionär har Hörby något högre kostnader. Observera att kostnadsskillnaden i detta exempel huvudsakligen beror på faktorer som kan påverkas av kommunerna själva, eftersom vårt exempel bygger på att båda kommunerna har en likvärdig struktur. Nästa steg i analysen blir att försöka se om det finns skillnader mellan ordinärt och särskilt boende. Figur 2 – Kostnadsskillnader i kr per invånare totalt

8b

Äldreomsorg, totalt kr per invånare Höganäs Hörby Skillnad, kr Skillnad, %

10 137 9 432 705 7,5

Andel inv. 65–w år, procent

Äldreomsorg, totalt kr per inv. 65–w år

Höganäs Hörby Skillnad

Höganäs Hörby Skillnad, kr Skillnad, %

21,8 19,3 2,5

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

183

46 545 48 890 –2 345 –5,0


Figur 3 – Kostnadsskillnader för befolkningen 65–w år

Äldreomsorg, kr per inv. 65–w år Höganäs Hörby Skillnad, kr Skillnad, %

46 545 48 890 –2 345 –5,0

Ordinärt boende kr per inv. 65–w år

Särskilt boende kr per inv. 65–w år

Öppen verksamhet kr per inv. 65–w år

Lokalkostn., brutto kr per inv. 65–w år

Höganäs Hörby Skillnad, kr Skillnad, %

Höganäs 25 086 Hörby 26 000 Skillnad, kr –914 Skillnad, % –3,5

Höganäs Hörby Skillnad, kr Skillnad, %

Höganäs Hörby Skillnad, kr Skillnad, %

16 154 19 416 –3 262 –16,8

415 336 79 23,5

4 891 3 138 1 753 55,9

Finns skillnader i kostnader mellan boendeformer mellan Höganäs och Hörby trots små skillnader i kostnader per pensionär? Av figur 3 framgår att i Höganäs är kostnaden i det ordinära boendet 17 procent lägre per ålderspensionär än i Hörby, och kostnaden i särskilt boende är cirka 4 procent lägre. Höganäs har högre lokalkostnader än Hörby. Höganäs satsar också mer på den öppna verksamheten. Nästa steg i analysen är att hitta förklaringsfaktorer till variationer i kostnaderna i det ordinära respektive särskilda boendet. Skillnader i servicenivå förklarar skillnaden i ordinärt boende

8b

Figur 4 visar att den högre kostnaden per ålderspensionär i ordinärt boende i Hörby beror framförallt på att man har en betydligt högre servicenivå. I Hörby får något fler vårdtagare ett lägre belopp medan man i Höganäs har en något högre kostnad per vårdtagare. Figur 4 – Kostnadsskillnader för ordinärt boende

Ordinärt boende kr per inv. 65–w år Höganäs Hörby Skillnad, kr Skillnad, %

16 154 19 416 –3 262 –16,8

Andel av inv. 65–w år med omsorg, % (servicenivå)

Kostnad per vårdtagare, kr (prestationskostnad)

Höganäs Hörby Skillnad

Höganäs Hörby Skillnad, kr Skillnad, %

6,9 8,5 –1,6

184

233 718 229 365 –4 353 –1,9

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Kombinationen av servicenivå och prestationskostnader påverkar skillnaden i särskilt boende Inom det särskilda boendet har Hörby en lägre servicenivå än Höganäs (se figur 5). De som får hjälp i Hörby får emellertid betydligt mer hjälp, eftersom prestationskostnaden är 18 procent högre. Figur 5 – Kostnadsskillnader för särskilt boende

Särskilt boende kr per inv. 65–w år Höganäs Hörby Skillnad, kr Skillnad, %

25 086 26 000 –914 –3,5

Andel av inv. 65–w år med omsorg, % (servicenivå)

Kostnad per vårdtagare kr (prestationskostnad)

Höganäs Hörby Skillnad

Höganäs Hörby Skillnad, kr Skillnad, %

5,1 4,3 0,8

494 317 606 730 –112 413 –18,5

Sammanfattning av jämförelsen mellan Höganäs och Hörby • Viktigt att studera mixen av verksamheter. • Större delen av kostnadskillnaderna kan inte förklaras av struk-

turella orsaker. • Höganäs har en högre servicenivå i särskilt boende men Hörby

ger mer hjälp per vårdtagare (högre prestationskostnad). Det omvända gäller i ordinärt boende.

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

185

8b


Tabell 8b – Nyckeltal för äldreomsorg 2008 Län Kommun

Äldreomsorg totalt, inklusive öppen verksamhet kostnad nettokostnad, kr/inv. kr/inv. kr/inv. 65–w år 65–w år redoindextal

• = se sidan 179.

8b

visad

Andel inv. 65–w år, %

standardk.

Äldreomsorgens olika delar... Ordinärt boende kostn. andel inv. kostn. kr/inv. 65–w år kr/ 65–w med om- vård-

därav Hemtjänst: kostn. kostn. kr/inv. kr/vård-

år

65–w år tagare

Stockholms län Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Länet

5 517 11 092 6 113 5 461 5 837 5 966 11 358 6 220 10 757 4 869 8 856 5 010 5 575 7 757 9 929 8 524 8 843 6 928 5 263 7 965 6 115 5 219 5 391 8 380 5 318 6 465 7 105

45 956 59 635 45 256 42 238 49 270 37 757 60 832 45 898 50 145 37 217 50 463 35 567 39 600 54 788 61 791 60 371 65 921 46 311 37 357 47 260 43 328 41 714 41 447 57 877 44 113 46 231 48 013

41 027 53 019 38 506 35 671 40 875 33 572 52 624 40 315 42 517 32 233 44 341 30 726 33 915 47 202 52 612 54 318 54 681 40 505 32 557 41 026 38 454 36 529 34 960 48 289 36 814 40 008 41 434

74 110 76 71 82 77 114 92 91 59 88 68 75 86 116 124 121 87 66 84 77 74 77 89 73 68 85

12,0 15 961 18,6 22 293 13,5 10 218 12,9 13 531 11,8 12 703 15,8 14 682 18,7 15 005 13,6 20 686 21,5 15 135 13,1 14 273 17,5 16 578 14,1 8 130 14,1 • 15 290 14,2 17 579 16,1 19 873 14,1 26 875 13,4 17 726 15,0 18 012 14,1 13 315 16,9 23 038 14,1 17 092 12,5 15 016 13,0 11 055 14,5 25 321 12,1 14 368 14,0 22 241 14,7 16 769

Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby Östhammar Länet

8 784 11 081 4 798 5 378 10 829 7 570 11 329 11 362 8 891

47 974 52 927 38 337 50 084 51 132 54 186 56 796 53 642 50 635

43 494 48 029 30 776 46 089 44 905 49 433 51 069 47 619 45 177

97 98 64 76 103 97 100 97 92

18,3 20,9 12,5 10,7 21,2 14,0 19,9 21,2 17,3

186

• 17 239 13 187 • 13 109 • 18 410 • 17 317 • 23 991 • 17 317 • 20 433 17 626

sorg, %

tagare

7,6 10,6 5,9 5,6 7,3 10,5 8,2 13,2 7,8 5,0 6,2 4,3 7,5 9,3 11,4 11,5 10,5 8,7 6,5 11,9 8,4 7,7 5,9 7,4 6,3 9,0 8,2

210 409 209 355 172 717 242 881 172 904 140 320 181 893 157 048 194 282 285 949 268 790 191 022 204 948 188 483 174 469 233 971 169 551 205 907 205 731 194 029 203 671 195 486 187 541 342 609 228 777 247 807 208 098

12 558 16 820 7 886 10 633 7 498 12 750 10 051 15 527 12 393 6 613 13 692 5 259 12 944 12 328 16 657 13 772 11 971 13 244 8 471 17 150 10 607 10 372 7 967 16 418 11 451 14 364 11 900

165 550 157 961 133 308 190 856 102 059 121 858 121 837 117 876 159 075 132 492 221 996 123 560 173 501 132 185 146 231 119 900 114 504 151 406 130 878 144 437 126 389 135 028 135 144 222 148 182 318 160 045 147 021

8,4 7,1 8,1 5,5 9,8 9,2 7,2 6,5 7,7

205 404 185 080 162 577 335 548 176 396 260 860 240 846 316 611 235 415

11 719 6 937 9 833 13 341 10 753 14 773 .. 15 772 11 875

139 626 97 365 121 948 243 155 109 532 160 627 .. 244 382 159 519

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Tabell 8b – Nyckeltal för äldreomsorg 2008 Län Kommun

...olika delar, forts. Ordinärt boende, därav: Korttidsvård: Övrigt: kostn. kostn. kostn. kr/inv. kr/vård- kr/inv. 65–w år dygn 65–w år

Särskilt boende kostn. andel inv. kr/inv. 65–w år 65–w med omår sorg, %

Öppen kostn. verksamhet, kr/ kr/inv. vård- 65–w år tagare

Lokalkostnader brutto netto kr/inv. kr/inv. 65–w 65–w år år

Avgifter äldreomsorg totalt, kr/inv. 65–w år

Stockholms län Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Länet

1 159 4 336 754 1 430 3 263 1 932 2 459 3 140 2 143 4 925 2 358 2 811 1 172 1 915 2 074 918 3 026 2 079 3 473 4 127 3 309 3 070 1 558 3 922 1 172 4 630 2 583

874 2 057 869 690 1 892 1 580 1 598 1 520 2 307 1 160 2 198 1 477 712 1 390 2 006 1 303 1 490 1 586 2 089 1 894 1 690 1 834 2 264 2 051 1 931 3 086 1 675

2 244 1 136 1 577 1 469 1 942 0 2 495 2 020 600 2 735 528 60 1 174 3 336 1 143 12 185 2 729 2 688 1 372 1 761 3 176 1 574 1 530 4 981 1 745 3 247 2 286

25 687 32 942 28 414 23 082 29 494 20 635 38 193 23 270 29 600 19 239 26 681 23 957 20 119 30 347 36 156 28 268 37 717 23 533 21 650 21 593 22 097 23 011 24 518 23 857 24 744 18 471 26 049

4,2 5,0 4,6 2,4 6,3 3,2 7,2 4,3 5,6 3,3 4,1 3,8 3,5 5,2 5,3 7,7 6,9 4,3 3,6 3,1 3,3 5,3 5,0 4,4 4,9 3,4 4,6

611 027 656 326 613 555 968 545 471 603 635 882 528 204 539 160 532 625 583 077 656 033 624 634 578 112 582 550 684 686 367 831 546 557 543 452 606 202 690 845 670 107 435 373 493 765 538 000 499 978 540 665 584 569

193 530 1 851 678 680 232 210 1 578 1 151 7 0 73 981 900 425 361 547 603 85 531 1 319 2 159 217 395 569 587

4 115 3 870 4 773 4 947 6 394 2 208 7 424 1 940 4 832 2 555 7 196 3 480 4 118 5 882 4 861 4 803 10 117 4 219 1 789 2 545 3 608 2 368 3 716 8 481 4 606 4 950 4 608

3 067 3 747 2 350 4 289 3 556 2 206 4 776 812 2 919 870 5 194 3 433 1 856 3 965 2 152 2 485 6 163 2 314 908 1 657 2 428 642 1 248 5 451 1 923 2 983 2 823

2 275 3 902 2 676 3 555 2 889 2 168 1 323 1 608 1 169 2 136 896 3 772 1 048 3 186 2 048 1 539 1 427 2 541 2 102 1 667 1 851 781 787 3 013 2 632 2 595 2 138

Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby Östhammar Länet

.. 4 751 1 403 2 355 1 821 7 097 2 963 1 172 3 080

.. 1 758 .. 849 2 089 3 845 1 024 1 809 1 896

5 521 1 499 1 873 2 715 4 743 2 122 .. 3 490 3 137

25 673 33 885 18 745 28 235 26 823 24 242 32 013 28 462 27 260

5,3 5,9 3,2 4,1 4,8 4,5 6,7 7,6 5,3

482 187 569 557 578 218 686 159 563 946 543 131 478 339 375 631 534 646

1 499 0 1 956 412 503 1 607 2 268 781

3 562 5 855 4 527 3 027 6 489 4 345 7 465 4 479 4 969

3 555 3 608 2 847 2 046 4 415 4 334 5 648 4 185 3 830

3 027 2 523 1 337 1 816 937 2 518 2 901 3 347 2 301

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

187

8b


Tabell 8b – Nyckeltal för äldreomsorg 2008 Län Kommun

Äldreomsorg totalt, inklusive öppen verksamhet kostnad nettokostnad, kr/inv. kr/inv. kr/inv. 65–w år 65–w år redoindextal

• = se sidan 179.

8b

visad

Andel inv. 65–w år, %

standardk.

Äldreomsorgens olika delar... Ordinärt boende kostn. andel inv. kostn. kr/inv. 65–w år kr/ 65–w med om- vård-

därav Hemtjänst: kostn. kostn. kr/inv. kr/vård-

år

65–w år tagare

sorg, %

tagare

18 001 23 286 11 597 20 463 12 304 14 727 14 501 16 146 18 783 16 645

8,3 11,7 10,4 7,4 8,2 6,2 7,4 7,1 9,2 8,4

217 206 199 057 111 717 275 245 150 494 238 281 196 464 228 464 203 701 202 292

14 263 16 758 6 652 14 008 9 516 9 226 11 341 10 809 12 224 11 644

172 109 143 255 64 084 188 416 116 395 149 275 153 652 152 950 132 569 141 412

Södermanlands län Eskilstuna 9 981 Flen 10 484 Gnesta 9 076 Katrineholm 11 124 Nyköping 9 464 Oxelösund 10 379 Strängnäs 9 054 Trosa 9 184 Vingåker 11 807 Länet 10 061

55 368 46 774 50 209 54 357 45 545 42 907 49 867 52 674 56 313 50 446

46 845 43 278 40 799 48 408 39 179 38 358 42 122 44 485 47 238 43 412

97 95 92 107 94 81 93 84 98 93

18,0 22,4 18,1 20,5 20,8 24,2 18,2 17,4 21,0 20,1

Östergötlands län Boxholm 11 776 Finspång 11 637 Kinda 11 013 Linköping 8 038 Mjölby 9 763 Motala 10 494 Norrköping 8 732 Söderköping 8 959 Vadstena 11 859 Valdemarsvik 10 420 Ydre 16 979 Åtvidaberg 11 349 Ödeshög 11 964 Länet 10 999

56 107 52 498 49 549 49 510 50 342 53 795 50 161 46 679 47 405 44 857 72 052 52 503 55 035 52 346

49 882 45 082 43 394 38 831 42 139 46 810 43 720 39 510 39 456 38 384 66 733 45 326 45 102 44 951

101 94 99 98 97 99 99 90 105 100 107 100 103 99

21,0 22,2 22,2 16,2 19,4 19,5 17,4 19,2 25,0 23,2 23,6 21,6 21,7 20,9

20 953 23 383 13 794 16 107 10 780 8 722 16 748 12 925 14 108 16 955 17 718 16 676 9 977 15 296

9,4 9,2 12,5 8,6 7,8 7,2 10,5 5,8 9,6 7,4 7,6 8,7 8,1 8,7

222 423 253 496 110 200 187 181 138 224 121 396 158 808 223 400 146 567 229 081 232 179 192 625 123 436 179 924

17 000 17 598 11 403 14 032 7 526 6 059 11 608 9 103 8 945 14 484 14 514 12 967 8 383 11 817

180 462 190 772 91 098 163 062 96 505 84 337 110 064 157 335 92 928 195 689 190 194 149 782 103 713 138 919

Jönköpings län Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Vetlanda Värnamo Länet

52 524 52 442 58 332 57 628 48 165 52 640 53 052 57 582 55 504 53 357 60 978 61 315 57 382 55 454

48 027 44 427 51 732 48 574 43 392 47 461 45 256 48 120 46 195 45 353 52 158 55 558 50 919 48 244

106 107 103 99 77 101 95 106 108 104 105 100 102 101

19,3 • 16 570 22,1 24 145 17,4 12 112 16,0 18 960 14,1 20 061 17,7 16 429 17,2 16 615 20,3 20 647 21,1 13 420 22,0 23 213 18,0 15 092 21,1 18 505 19,0 13 430 18,9 17 631

8,7 8,7 8,7 9,4 5,4 7,7 6,6 7,2 8,1 9,0 7,1 6,7 10,1 8,0

189 500 278 984 139 704 200 897 368 778 213 146 253 588 288 376 165 516 258 011 211 473 278 176 132 729 229 144

12 052 19 587 10 111 14 464 7 794 10 020 11 120 15 405 10 092 17 464 12 400 14 346 9 646 12 654

137 827 226 317 116 618 153 260 143 284 129 999 169 725 215 168 124 468 194 106 173 754 215 653 95 326 161 193

10 130 11 590 10 122 9 231 6 813 9 298 9 141 11 664 11 700 11 719 10 992 12 911 10 902 10 478

188

•• •• •• • •• •• •• •• ••

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Tabell 8b – Nyckeltal för äldreomsorg 2008 Län Kommun

...olika delar, forts. Ordinärt boende, därav: Korttidsvård: Övrigt: kostn. kostn. kostn. kr/inv. kr/vård- kr/inv. 65–w år dygn 65–w år

Särskilt boende kostn. andel inv. kr/inv. 65–w år 65–w med omår sorg, %

Öppen kostn. verksamhet, kr/ kr/inv. vård- 65–w år tagare

Lokalkostnader brutto netto kr/inv. kr/inv. 65–w 65–w år år

Avgifter äldreomsorg totalt, kr/inv. 65–w år

Södermanlands län Eskilstuna 2 775 Flen 4 203 Gnesta 1 013 Katrineholm 2 716 Nyköping 1 974 Oxelösund 2 623 Strängnäs 1 525 Trosa 655 Vingåker 1 446 Länet 2 103

1 264 1 511 666 1 169 1 732 1 110 1 915 410 771 1 172

962 2 324 3 932 3 739 814 2 879 1 635 4 681 5 113 2 898

30 887 19 354 32 213 26 345 27 534 23 493 30 520 29 488 28 578 27 601

5,4 3,3 5,3 5,8 5,6 4,4 5,5 5,0 5,9 5,1

572 996 588 109 611 041 453 360 491 798 537 958 550 884 584 160 485 820 541 792

694 1 086 246 482 510 78 531 197 333 462

5 787 3 048 6 153 7 068 5 197 4 609 4 315 6 843 8 619 5 738

3 397 2 847 6 153 6 883 2 875 2 799 1 680 3 612 6 531 4 086

1 134 1 139 3 341 3 563 1 119 1 326 1 124 957 1 249 1 661

Östergötlands län Boxholm 3 732 Finspång 4 822 Kinda 1 907 Linköping 1 643 Mjölby 2 905 Motala 1 213 Norrköping 2 022 Söderköping 2 887 Vadstena 4 740 Valdemarsvik 2 471 Ydre 2 880 Åtvidaberg 3 550 Ödeshög 1 503 Länet 2 790

1 352 2 360 1 141 1 335 1 027 555 854 1 912 1 734 1 351 2 539 1 506 3 468 1 626

221 964 484 432 349 1 449 3 118 936 423 .. 323 159 91 746

31 535 24 009 29 023 25 727 31 390 40 559 26 774 27 270 28 884 23 778 44 797 30 173 35 234 30 704

4,8 4,6 4,6 7,5 6,2 6,7 4,7 6,0 5,4 6,2 7,6 5,8 7,7 6,0

656 887 524 301 625 137 344 114 503 761 606 830 573 335 450 969 534 782 383 814 587 045 522 785 460 416 521 091

1 22 611 591 1 017 732 596 0 545 492 346 0 1 262 478

3 618 5 084 6 121 7 086 7 154 3 783 6 043 6 483 3 868 3 632 9 191 5 655 8 562 5 868

3 606 3 506 4 118 2 801 3 891 3 272 4 316 3 972 1 361 1 369 9 191 3 631 3 773 3 754

1 281 2 536 971 1 072 3 501 5 096 1 110 1 046 1 365 1 160 1 618 1 230 913 1 762

Jönköpings län Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Vetlanda Värnamo Länet

1 449 1 290 2 050 3 346 1 189 952 1 547 2 903 999 2 038 632 2 327 1 780 1 731

1 781 1 960 225 732 9 766 3 973 720 3 097 0 3 321 453 504 1 274 2 139

29 863 22 464 39 807 30 941 23 019 31 547 28 368 29 360 33 500 24 193 38 364 35 526 37 074 31 079

5,5 4,0 8,5 5,1 5,7 6,6 4,8 5,5 6,5 4,8 6,4 6,7 7,5 6,0

544 464 554 671 469 762 605 886 403 247 480 975 597 190 530 254 519 243 499 984 598 480 528 311 497 194 525 358

466 1 507 1 029 765 363 489 713 791 883 530 947 1 915 .. 866

5 625 4 326 5 383 6 963 4 721 4 174 7 356 6 785 7 701 5 420 6 575 5 370 .. 5 867

4 025 2 657 4 513 3 020 4 721 4 173 5 021 3 795 3 969 2 875 3 727 5 093 .. 3 966

978 998 1 174 1 914 596 3 140 2 505 965 889 1 754 3 934 1 129 3 412 1 799

2 737 2 598 1 776 3 763 2 501 2 436 4 775 2 145 3 328 2 429 2 238 3 655 2 510 2 838

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

189

8b


Tabell 8b – Nyckeltal för äldreomsorg 2008 Län Kommun

Äldreomsorg totalt, inklusive öppen verksamhet kostnad nettokostnad, kr/inv. kr/inv. kr/inv. 65–w år 65–w år redoindextal

• = se sidan 179.

8b

visad

Andel inv. 65–w år, %

standardk.

därav Hemtjänst: kostn. kostn. kr/inv. kr/vård-

år

65–w år tagare

sorg, %

tagare

21 687 29 323 21 624 18 676 19 104 27 026 19 961 25 382 22 848

8,5 9,0 12,6 7,5 10,0 8,1 7,2 11,0 9,2

255 092 326 340 171 473 249 092 191 952 334 231 277 696 229 837 254 464

15 930 21 793 15 452 10 597 12 355 20 274 11 052 16 178 15 454

187 383 242 544 122 530 141 337 124 140 250 728 153 755 146 491 171 114

27 438 .. 26 749 19 780 24 652 18 996 16 768 23 432 29 582 23 496 29 394 20 311 23 691

12,0 6,9 8,5 8,6 11,8 9,8 7,3 10,4 13,0 15,6 9,8 9,5 10,3

227 747 .. 316 200 229 090 208 048 193 086 230 255 226 189 227 169 150 636 299 116 214 224 229 251

18 576 .. 20 746 12 987 17 947 10 693 11 421 16 446 22 576 16 272 22 565 14 678 16 810

154 194 .. 245 242 150 418 151 461 108 682 156 829 158 753 173 364 104 320 229 623 154 815 162 518

20,1 • 15 903 20,1 15 903

9,0 9,0

177 581 177 581

11 195 11 195

125 011 125 011

7,5 8,5 11,6 7,1 11,2 9,2

231 228 243 839 127 181 250 647 155 646 201 708

14 372 18 053 13 119 12 742 13 294 14 316

190 398 212 065 112 977 179 856 118 596 162 778

Kronobergs län Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd Uppvidinge Växjö Älmhult Länet

11 138 13 479 11 874 13 050 15 746 16 094 10 132 12 717 13 029

56 260 66 612 58 845 57 627 62 199 71 975 61 058 62 917 62 187

46 646 57 117 51 209 52 125 53 159 63 156 49 730 57 274 53 802

102 109 101 107 114 114 96 108 106

19,8 20,2 20,2 22,6 25,3 22,4 16,6 20,2 20,9

Kalmar län Borgholm Emmaboda Hultsfred Högsby Kalmar Mönsterås Mörbylånga Nybro Oskarshamn Torsås Vimmerby Västervik Länet

16 791 .. 13 023 15 961 11 061 12 561 11 083 13 897 15 066 15 618 11 727 12 824 13 601

61 679 .. 54 297 66 984 62 342 57 180 51 331 61 076 71 991 68 133 56 356 55 115 60 589

52 735 .. 48 108 57 047 53 923 52 037 46 108 55 569 65 274 60 127 50 366 47 441 53 521

103 108 107 118 102 96 89 101 97 112 98 99 103

27,2 23,8 24,0 23,8 17,7 22,0 21,6 22,8 20,9 22,9 20,8 23,3 22,6

Gotlands län Gotland Länet

10 040 49 905 10 040 49 905

43 579 43 579

98 98

Blekinge län Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg Länet

10 966 12 444 10 426 10 364 12 581 11 356

43 286 56 117 38 945 44 337 48 933 46 324

91 101 94 93 95 95

49 568 65 035 45 158 47 981 56 814 52 911

Äldreomsorgens olika delar... Ordinärt boende kostn. andel inv. kostn. kr/inv. 65–w år kr/ 65–w med om- vård-

22,1 19,1 23,1 21,6 22,1 21,6

190

• • • • • • • •

17 454 20 758 14 768 17 758 17 447 17 637

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Tabell 8b – Nyckeltal för äldreomsorg 2008 Län Kommun

...olika delar, forts. Ordinärt boende, därav: Korttidsvård: Övrigt: kostn. kostn. kostn. kr/inv. kr/vård- kr/inv. 65–w år dygn 65–w år

Särskilt boende kostn. andel inv. kr/inv. 65–w år 65–w med omår sorg, %

Öppen kostn. verksamhet, kr/ kr/inv. vård- 65–w år tagare

Lokalkostnader brutto netto kr/inv. kr/inv. 65–w 65–w år år

Avgifter äldreomsorg totalt, kr/inv. 65–w år

Kronobergs län Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd Uppvidinge Växjö Älmhult Länet

4 257 1 578 2 862 2 913 1 900 1 874 3 262 5 995 3 080

1 255 782 981 1 336 776 1 285 1 822 3 653 1 486

1 499 5 952 3 310 5 167 4 849 4 878 5 647 3 210 4 314

26 324 27 878 27 240 33 644 36 253 37 123 32 232 33 633 31 791

4,6 8,6 5,6 6,3 6,5 6,3 7,3 5,8 6,4

568 884 325 779 489 526 533 883 556 995 587 780 442 467 582 039 510 919

303 532 5 176 1 626 457 108 748 723 1 209

7 946 8 880 4 805 3 681 6 385 7 718 8 116 3 179 6 339

4 979 4 674 2 179 3 681 3 255 4 616 3 461 3 152 3 750

1 372 3 959 1 204 1 949 4 488 933 1 670 3 922 2 437

Kalmar län Borgholm Emmaboda Hultsfred Högsby Kalmar Mönsterås Mörbylånga Nybro Oskarshamn Torsås Vimmerby Västervik Länet

2 239 .. 2 491 3 812 3 462 2 169 1 213 2 154 3 949 3 632 3 087 2 956 2 833

2 518 .. 1 360 1 927 .. 1 453 624 935 1 913 3 012 1 672 1 305 1 672

6 622 .. 3 512 2 980 3 243 6 135 4 134 4 832 3 058 3 592 3 742 2 677 4 048

30 671 .. 21 816 39 281 30 674 31 035 27 175 30 157 35 803 38 814 22 204 28 554 30 562

4,5 3,4 3,9 7,4 4,8 5,9 3,7 5,1 4,9 6,7 4,2 5,2 5,0

681 451 .. 552 624 533 692 635 913 525 750 732 727 596 436 727 413 577 587 528 316 550 210 603 829

149 .. 388 1 830 1 529 1 399 0 3 617 1 956 1 170 337 1 178 1 232

3 422 .. 5 343 6 093 5 488 5 749 7 388 3 870 4 650 4 652 4 422 5 072 5 104

1 072 .. 3 634 4 824 2 567 5 445 5 404 3 651 2 177 2 025 3 430 3 147 3 398

1 173 .. 1 043 3 352 1 222 2 642 2 779 3 738 2 215 4 111 2 568 3 507 2 577

Gotlands län Gotland Länet

2 398 2 398

1 430 1 430

2 310 2 310

28 542 28 542

5,7 5,7

502 794 502 794

708 708

4 752 4 752

2 261 2 261

2 825 2 825

Blekinge län Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg Länet

1 816 2 200 1 053 3 477 2 250 2 159

985 1 843 530 1 994 1 091 1 289

1 266 505 597 1 539 1 903 1 162

27 419 35 864 26 568 25 221 32 510 29 516

3,6 7,0 6,0 5,8 6,5 5,8

766 494 514 286 441 344 431 131 496 836 530 018

196 552 414 213 1 444 564

4 499 7 861 3 409 4 789 5 414 5 194

2 433 3 967 847 3 451 2 727 2 685

975 819 2 904 1 194 1 392 1 457

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

191

8b


Tabell 8b – Nyckeltal för äldreomsorg 2008 Län Kommun

Äldreomsorg totalt, inklusive öppen verksamhet kostnad nettokostnad, kr/inv. kr/inv. kr/inv. 65–w år 65–w år redoindextal

• = se sidan 179.

8b

visad

Andel inv. 65–w år, %

standardk.

Äldreomsorgens olika delar... Ordinärt boende kostn. andel inv. kostn. kr/inv. 65–w år kr/ 65–w med om- vård-

därav Hemtjänst: kostn. kostn. kr/inv. kr/vård-

år

65–w år tagare

sorg, %

tagare

Skåne län Bjuv Bromölla Burlöv Båstad Eslöv Helsingborg Hässleholm Höganäs Hörby Höör Klippan Kristianstad Kävlinge Landskrona Lomma Lund Malmö Osby Perstorp Simrishamn Sjöbo Skurup Staffanstorp Svalöv Svedala Tomelilla Trelleborg Vellinge Ystad Åstorp Ängelholm Örkelljunga Östra Göinge Länet

8 126 11 281 8 572 12 778 8 794 8 640 11 368 10 137 9 432 10 216 10 421 10 537 5 755 10 153 7 356 8 449 8 845 13 371 10 660 13 711 9 268 8 960 5 785 8 615 7 335 12 611 8 797 6 521 10 743 7 559 11 167 11 527 12 203 9 688

48 766 54 548 51 093 49 129 52 294 48 516 55 273 46 545 48 890 56 217 52 804 55 228 38 563 53 861 39 235 61 717 55 436 60 835 53 352 50 988 48 355 53 198 36 342 51 933 51 891 58 097 45 831 35 974 46 198 47 951 54 150 54 711 59 647 50 835

41 509 48 504 43 905 44 271 44 032 42 006 47 222 41 928 43 068 48 714 46 991 47 835 33 026 48 524 34 829 54 044 49 533 52 645 46 520 45 592 42 029 45 096 31 016 45 542 45 207 49 653 40 408 31 247 42 060 39 640 46 564 46 811 52 398 44 314

88 97 84 98 100 101 104 93 103 91 104 100 85 102 72 96 115 107 92 98 89 91 64 101 80 94 95 75 96 93 104 106 108 95

16,7 20,7 16,8 26,0 16,8 17,8 20,6 21,8 19,3 18,2 19,7 19,1 14,9 18,8 18,7 13,7 16,0 22,0 20,0 26,9 19,2 16,8 15,9 16,6 14,1 21,7 19,2 18,1 23,3 15,8 20,6 21,1 20,5 19,0

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

15 596 17 545 19 718 21 299 20 694 21 006 16 647 16 154 19 416 23 947 22 375 17 505 15 726 21 957 17 932 21 870 27 118 22 346 16 495 18 589 15 459 17 576 13 830 21 992 17 557 24 619 16 614 13 686 19 646 15 979 19 066 23 606 24 710 19 342

5,8 6,7 7,2 8,8 7,0 15,6 11,2 6,9 8,5 7,1 9,0 8,4 10,1 8,3 6,7 7,6 12,2 6,6 7,0 7,5 6,9 11,7 4,9 14,6 8,2 7,1 8,6 12,3 7,5 6,2 7,9 10,4 8,0 8,6

267 444 263 482 272 553 241 350 295 136 134 483 149 142 233 718 229 365 339 104 247 890 208 014 154 944 264 236 267 510 287 227 222 434 337 614 236 876 249 369 224 314 149 877 283 917 150 774 213 884 347 670 192 910 111 301 261 452 259 638 240 211 226 100 308 321 238 553

9 561 11 499 11 041 11 192 12 464 9 656 10 418 10 105 9 665 18 958 17 132 11 392 10 492 .. 12 553 11 906 12 596 9 801 11 309 12 879 9 128 11 472 11 670 10 288 11 339 14 621 11 042 9 291 9 778 10 345 13 949 15 391 14 560 11 797

163 951 172 685 152 619 126 822 177 757 61 817 93 339 146 197 114 174 268 461 189 811 135 372 103 376 .. 187 268 156 360 103 318 148 082 162 412 172 776 132 452 97 825 239 577 70 533 138 129 206 472 128 210 75 561 130 129 168 085 175 745 147 417 181 670 147 763

Hallands län Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Länet

9 697 10 398 12 039 8 591 9 159 9 580 9 910

46 574 55 524 59 206 52 874 44 414 49 589 51 363

40 363 50 069 51 349 48 775 40 427 43 318 45 717

99 99 108 80 103 97 98

20,8 18,7 20,3 16,2 20,6 19,3 19,3

• • • • • •

18 425 17 888 18 353 19 763 15 018 19 465 18 152

9,6 7,5 8,1 10,5 8,8 6,5 8,5

191 578 239 532 225 524 188 046 171 078 298 882 219 107

10 617 14 861 13 235 12 808 12 489 11 677 12 615

110 395 198 996 162 635 121 868 142 268 179 303 152 578

192

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Tabell 8b – Nyckeltal för äldreomsorg 2008 Län Kommun

...olika delar, forts. Ordinärt boende, därav: Korttidsvård: Övrigt: kostn. kostn. kostn. kr/inv. kr/vård- kr/inv. 65–w år dygn 65–w år

Särskilt boende kostn. andel inv. kr/inv. 65–w år 65–w med omår sorg, %

Öppen kostn. verksamhet, kr/ kr/inv. vård- 65–w år tagare

Lokalkostnader brutto netto kr/inv. kr/inv. 65–w 65–w år år

Avgifter äldreomsorg totalt, kr/inv. 65–w år

Skåne län Bjuv Bromölla Burlöv Båstad Eslöv Helsingborg Hässleholm Höganäs Hörby Höör Klippan Kristianstad Kävlinge Landskrona Lomma Lund Malmö Osby Perstorp Simrishamn Sjöbo Skurup Staffanstorp Svalöv Svedala Tomelilla Trelleborg Vellinge Ystad Åstorp Ängelholm Örkelljunga Östra Göinge Länet

1 879 6 046 2 151 3 222 1 857 3 673 3 154 3 061 4 498 3 035 3 094 2 467 3 122 .. 3 790 2 270 4 304 2 281 2 218 1 322 1 565 1 612 1 785 5 443 2 241 1 798 3 670 2 081 1 871 2 662 1 958 2 535 5 219 2 871

2 685 2 599 1 264 334 1 330 1 982 1 495 2 418 2 635 1 670 2 402 1 872 2 482 .. 3 203 1 911 1 762 1 688 2 163 1 402 1 846 2 276 928 2 787 1 228 1 789 2 929 1 729 1 657 1 790 1 082 1 274 1 770 1 887

4 156 0 6 526 6 885 6 374 7 677 3 074 2 988 5 253 1 953 2 148 3 645 2 112 5 839 1 589 7 695 10 218 10 264 2 968 4 388 4 766 4 492 375 6 261 3 977 8 201 1 902 2 314 7 996 2 973 3 159 5 680 4 931 4 630

29 438 30 287 26 403 23 580 24 682 22 469 32 168 25 086 26 000 25 875 25 949 31 566 15 541 26 490 17 243 31 862 25 124 31 344 30 953 29 414 24 799 28 432 17 302 23 895 26 213 27 690 22 238 18 015 20 941 25 361 28 693 27 285 29 575 25 816

5,5 4,7 4,3 3,2 5,5 4,9 6,0 5,1 4,3 3,7 3,6 5,8 5,8 5,3 3,5 5,6 5,0 6,0 5,2 5,1 4,8 4,7 3,5 3,9 4,1 5,6 3,9 2,7 4,5 4,1 5,3 4,7 4,3 4,7

538 955 647 568 614 496 738 178 448 559 462 788 538 842 494 317 606 730 700 168 721 190 547 366 268 594 503 768 493 358 566 873 499 860 521 766 598 847 575 571 518 096 599 966 501 462 607 663 641 518 496 987 563 143 678 747 461 636 611 600 544 834 586 617 683 165 563 128

0 457 737 857 452 680 269 415 336 163 337 784 1 812 852 924 1 296 428 36 337 459 1 965 1 787 1 059 30 1 385 930 1 220 353 1 580 1 051 405 210 25 716

3 732 6 260 4 235 3 392 6 466 4 361 6 189 4 891 3 138 6 232 4 144 5 373 5 484 4 563 3 136 6 690 2 766 7 110 5 567 2 525 6 131 5 403 4 152 6 016 6 736 4 858 5 759 3 920 4 030 5 560 5 985 3 611 5 337 4 962

977 3 888 1 596 3 073 2 816 2 544 3 966 4 872 748 4 068 2 278 2 846 3 583 3 053 2 074 3 588 771 4 093 3 104 2 525 3 656 2 168 2 204 3 590 4 100 1 824 3 854 2 660 3 940 5 560 3 137 912 3 409 2 954

3 215 1 304 3 068 2 918 1 216 2 884 3 973 3 432 1 187 2 591 1 048 3 382 1 855 1 579 1 861 2 829 2 586 3 843 3 472 3 368 802 1 391 839 485 2 947 3 890 1 722 1 000 1 115 4 565 3 600 610 1 132 2 294

Hallands län Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Länet

1 068 1 919 2 189 2 840 1 747 2 075 1 973

540 1 568 1 274 2 263 1 131 1 593 1 395

6 740 1 108 2 929 4 115 782 5 713 3 565

23 861 32 550 32 359 29 086 26 250 24 928 28 172

5,1 7,1 5,8 5,2 7,3 5,8 6,1

470 630 459 922 554 074 556 642 359 700 429 780 471 791

487 232 1 692 867 241 1 216 789

3 800 4 853 6 802 3 158 2 906 3 981 4 250

2 250 2 977 3 829 3 103 2 818 1 859 2 806

1 136 2 714 1 219 2 981 822 2 868 1 957

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

193

8b


Tabell 8b – Nyckeltal för äldreomsorg 2008 Län Kommun

Äldreomsorg totalt, inklusive öppen verksamhet kostnad nettokostnad, kr/inv. kr/inv. kr/inv. 65–w år 65–w år redoindextal

• = se sidan 179.

8b

Västra Götalands län Ale 7 639 Alingsås 11 873 Bengtsfors 14 568 Bollebygd 8 577 Borås 10 749 Dals-Ed 14 594 Essunga 13 536 Falköping 12 926 Färgelanda 13 003 Grästorp 13 844 Gullspång 15 097 Göteborg 9 064 Götene 9 495 Herrljunga 13 034 Hjo 11 709 Härryda 6 700 Karlsborg 14 499 Kungälv 8 770 Lerum 7 923 Lidköping 11 978 Lilla Edet 8 921 Lysekil 13 214 Mariestad 11 406 Mark 12 311 Mellerud 14 567 Munkedal 14 215 Mölndal 9 049 Orust 11 609 Partille 8 237 Skara 11 807 Skövde 9 973 Sotenäs 17 303 Stenungsund 7 785 Strömstad 11 868 Svenljunga 13 467 Tanum 13 404 Tibro 11 553 Tidaholm 12 471 Tjörn 10 220 Tranemo 12 828 Trollhättan 10 454 Töreboda 12 426 Uddevalla 12 294 Ulricehamn 11 541

visad

50 503 63 824 58 135 52 930 59 129 68 104 65 580 62 226 61 754 70 071 62 324 61 782 49 323 66 460 55 098 50 110 59 165 49 873 52 051 62 145 53 512 56 342 51 909 63 158 59 878 64 725 60 940 54 248 54 222 62 398 57 028 67 662 48 760 56 995 65 387 57 833 54 073 59 198 50 321 62 782 60 126 58 176 63 031 56 092

42 485 55 551 52 633 47 556 51 233 58 676 55 718 54 601 52 189 61 477 54 527 51 744 41 966 57 731 49 879 44 388 50 445 44 541 44 853 54 373 45 500 48 038 46 910 57 612 50 713 56 846 51 643 49 286 48 359 52 630 51 924 59 621 43 030 48 300 58 086 51 114 47 086 51 082 42 027 52 847 50 127 50 796 55 053 49 265

Andel inv. 65–w år, %

standardk.

82 101 116 80 105 109 99 108 98 102 97 110 91 104 103 79 110 80 75 100 88 99 89 106 101 97 95 91 88 102 96 107 77 97 102 98 96 95 82 107 102 101 97 106

15,1 18,6 25,1 16,2 18,2 21,4 20,6 20,8 21,1 19,8 24,2 14,7 19,3 19,6 21,3 13,4 24,5 17,6 15,2 19,3 16,7 23,5 22,0 19,5 24,3 22,0 14,8 21,4 15,2 18,9 17,5 25,6 16,0 20,8 20,6 23,2 21,4 21,1 20,3 20,4 17,4 21,4 19,5 20,6

194

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Äldreomsorgens olika delar... Ordinärt boende kostn. andel inv. kostn. kr/inv. 65–w år kr/ 65–w med om- vård-

därav Hemtjänst: kostn. kostn. kr/inv. kr/vård-

år

65–w år tagare

15 404 18 812 10 439 23 112 28 973 18 940 15 353 20 835 21 270 24 183 21 024 22 537 17 179 29 180 22 821 21 602 26 672 18 093 18 026 22 774 20 005 23 425 24 664 23 073 17 625 23 363 19 246 24 744 20 493 26 355 22 753 23 307 20 735 22 716 21 303 19 507 20 863 21 816 16 181 20 192 21 433 25 117 18 868 24 513

sorg, %

tagare

7,1 7,9 8,7 5,8 6,7 8,2 7,8 6,7 9,9 7,0 6,8 12,4 7,4 7,3 7,9 9,5 5,6 7,3 4,3 10,6 6,4 9,4 8,3 7,1 7,8 6,4 6,9 11,7 9,7 11,8 7,8 9,4 8,2 7,8 7,2 8,1 6,5 12,4 4,5 7,1 7,8 7,9 7,5 8,0

215 817 238 729 119 856 400 416 434 245 231 333 198 056 309 772 214 213 345 123 307 326 182 350 231 412 399 308 290 612 227 152 472 160 246 379 416 315 215 334 314 640 248 568 298 185 326 288 224 911 367 594 278 834 211 352 211 307 223 605 291 441 248 432 253 453 290 497 297 678 242 266 318 966 176 239 356 326 284 465 275 512 316 287 250 173 307 868

11 349 11 106 .. 12 679 15 460 10 939 12 316 8 381 10 877 17 106 14 248 14 400 9 804 15 285 11 154 10 995 15 355 11 303 12 165 14 305 12 583 16 539 16 659 11 736 9 321 10 523 11 800 12 443 15 558 14 342 13 507 15 413 11 962 15 881 18 276 10 187 16 203 11 718 6 953 17 679 11 771 16 235 12 015 22 670

159 003 140 941 .. 219 662 231 710 133 607 158 878 124 612 109 539 244 136 208 270 116 510 132 070 209 158 142 048 115 616 271 809 153 919 280 964 135 255 197 904 175 494 201 406 165 972 118 944 165 566 170 962 106 286 160 420 121 685 173 014 164 286 146 210 203 090 255 382 126 520 247 725 94 665 153 116 249 071 151 316 204 433 159 300 284 715

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Tabell 8b – Nyckeltal för äldreomsorg 2008 Län Kommun

...olika delar, forts. Ordinärt boende, därav: Korttidsvård: Övrigt: kostn. kostn. kostn. kr/inv. kr/vård- kr/inv. 65–w år dygn 65–w år

Västra Götalands län Ale 2 632 Alingsås 2 750 Bengtsfors 1 640 Bollebygd 3 229 Borås 3 060 Dals-Ed 1 291 Essunga 1 307 Falköping 1 673 Färgelanda 1 770 Grästorp 2 210 Gullspång 1 135 Göteborg 4 519 Götene 2 450 Herrljunga 5 709 Hjo 5 296 Härryda 4 867 Karlsborg 6 903 Kungälv 4 248 Lerum 1 828 Lidköping 4 645 Lilla Edet 3 951 Lysekil 4 516 Mariestad 2 454 Mark 2 662 Mellerud 2 737 Munkedal 3 368 Mölndal 2 858 Orust 2 639 Partille 3 443 Skara 5 414 Skövde 3 031 Sotenäs 1 308 Stenungsund 2 264 Strömstad 1 950 Svenljunga 1 963 Tanum 4 915 Tibro 2 631 Tidaholm 3 928 Tjörn 2 919 Tranemo 1 625 Trollhättan 4 694 Töreboda 2 178 Uddevalla 2 782 Ulricehamn 524

1 453 1 561 573 1 023 1 323 741 843 786 614 1 439 2 018 1 540 976 2 334 1 470 1 958 2 146 2 439 901 1 702 1 739 2 302 924 1 772 1 514 1 203 2 050 1 055 1 500 1 359 1 455 743 1 885 798 718 1 513 1 178 897 1 695 645 2 192 873 1 798 266

1 423 4 956 3 062 7 204 10 453 6 710 1 730 10 781 8 623 4 866 5 641 3 618 4 925 8 187 6 370 5 740 4 415 2 541 4 033 3 824 3 471 2 371 5 551 8 674 5 567 9 472 4 587 9 661 1 492 6 599 6 214 6 586 6 509 4 885 1 064 4 405 2 029 6 169 6 309 887 4 967 6 705 4 072 1 320

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

Särskilt boende kostn. andel inv. kr/inv. 65–w år 65–w med omår sorg, %

26 677 36 985 40 390 26 578 24 259 45 735 44 276 35 136 32 391 35 498 34 585 32 332 26 495 31 242 27 369 23 677 23 387 27 840 25 661 32 292 25 202 28 592 22 316 34 846 37 027 35 250 33 658 22 645 26 264 26 200 27 348 34 345 22 447 27 891 39 714 31 781 27 419 31 912 27 716 35 668 29 768 22 595 37 000 25 897

5,7 5,7 6,5 5,1 4,8 6,0 7,1 9,1 7,8 6,6 6,1 6,1 6,0 5,8 5,5 3,5 5,2 4,8 4,7 6,6 4,6 5,1 4,2 7,1 7,1 2,8 6,0 4,2 3,6 6,8 6,1 5,7 4,0 5,7 7,2 5,9 5,3 6,1 5,8 7,7 7,2 4,9 7,0 5,7

195

Öppen kostn. verksamhet, kr/ kr/inv. vård- 65–w år tagare

465 211 648 787 622 149 521 397 502 341 756 839 626 890 384 546 414 369 539 947 562 438 530 098 444 940 541 524 497 417 668 610 452 512 583 237 544 886 486 643 550 071 561 709 533 438 490 675 525 006 .. 565 059 538 217 729 011 385 735 450 764 605 549 561 464 492 066 551 320 541 234 516 198 520 323 475 876 461 757 414 737 460 526 528 478 451 463

1 272 432 771 157 802 152 1 923 465 0 3 465 527 882 1 054 197 566 496 930 262 2 385 1 618 261 200 243 1 332 700 180 648 197 375 2 649 2 100 213 0 208 331 593 675 875 0 638 2 349 3 041 740 6

Lokalkostnader brutto netto kr/inv. kr/inv. 65–w 65–w år år

7 150 7 595 6 535 3 082 5 094 3 278 4 027 5 790 8 093 6 926 6 188 6 031 4 595 5 841 4 343 4 334 8 176 3 679 5 980 5 461 8 044 4 125 4 687 3 907 4 526 5 932 7 388 6 663 7 090 7 194 4 827 9 797 5 579 6 180 4 039 5 952 5 117 4 595 6 424 6 284 6 577 7 422 6 422 5 675

4 130 4 874 4 157 3 082 2 589 .. 791 2 867 7 223 6 926 2 834 2 676 2 769 2 871 4 343 2 226 5 063 1 605 3 390 2 469 5 764 1 520 4 679 3 895 1 952 3 211 3 297 4 138 4 930 3 416 4 616 6 575 3 223 3 021 3 601 3 656 2 606 1 594 3 586 1 983 2 946 5 055 3 188 4 442

Avgifter äldreomsorg totalt, kr/inv. 65–w år

1 061 1 226 1 590 847 3 639 2 968 1 313 1 296 6 444 6 959 1 755 2 576 1 141 1 343 3 885 2 780 953 2 393 2 241 2 734 1 339 3 881 1 549 1 427 4 454 1 008 3 369 1 122 1 283 3 778 1 165 978 841 2 854 2 341 1 068 1 490 1 347 990 1 303 1 416 1 211 2 029 1 032

8b


Tabell 8b – Nyckeltal för äldreomsorg 2008 Län Kommun

8b

Äldreomsorg totalt, inklusive öppen verksamhet kostnad nettokostnad, kr/inv. kr/inv. kr/inv. 65–w år 65–w år redoindextal

Andel inv. 65–w år, %

• = se sidan 179.

visad

Västra Götalands län, forts. Vara 12 568 59 618 Vårgårda 11 135 68 470 Vänersborg 11 141 55 645 Åmål 14 330 60 469 Öckerö 9 292 51 041 Länet 11 652 58 666

52 915 60 405 46 343 53 914 44 955 51 082

106 97 91 108 88 97

21,1 16,3 20,0 23,7 18,2 19,8

• • • • •

Värmlands län Arvika Eda Filipstad Forshaga Grums Hagfors Hammarö Karlstad Kil Kristinehamn Munkfors Storfors Sunne Säffle Torsby Årjäng Länet

11 883 13 106 16 182 9 937 11 235 15 445 9 317 9 112 8 933 11 612 15 818 12 020 12 981 12 456 16 203 14 129 12 523

54 021 58 097 65 107 52 105 52 863 58 371 59 134 50 604 48 255 52 441 58 064 54 426 60 206 52 429 63 742 66 139 56 625

48 230 50 343 56 951 44 857 44 432 54 024 51 826 44 929 41 932 46 182 51 923 50 945 52 458 47 141 53 691 57 397 49 829

106 103 120 84 98 107 81 97 91 101 107 110 108 99 124 112 103

22,0 22,6 24,9 19,1 21,3 26,5 15,8 18,0 18,5 22,1 27,2 22,1 21,6 23,8 25,4 21,4 22,0

Örebro län Askersund Degerfors Hallsberg Hällefors Karlskoga Kumla Laxå Lekeberg Lindesberg Ljusnarsberg Nora Örebro Länet

13 302 13 980 11 229 16 800 13 501 9 416 14 914 10 836 11 472 15 626 12 358 9 465 12 742

58 210 62 608 57 218 63 223 59 916 55 724 62 088 59 363 55 591 60 125 58 097 57 802 59 164

51 150 53 513 49 880 55 126 50 106 47 933 52 448 51 970 50 587 51 080 49 320 53 015 51 344

99 104 98 102 106 102 105 95 100 105 99 104 102

22,9 22,3 19,6 26,6 22,5 16,9 24,0 18,3 20,6 26,0 21,3 16,4 21,4

standardk.

196

Äldreomsorgens olika delar... Ordinärt boende kostn. andel inv. kostn. kr/inv. 65–w år kr/ 65–w med om- vård-

därav Hemtjänst: kostn. kostn. kr/inv. kr/vård-

år

65–w år tagare

sorg, %

tagare

23 829 21 554 17 557 14 666 19 317 21 152

8,0 7,7 6,2 8,4 6,1 7,9

297 422 278 790 283 285 174 412 316 750 278 805

20 979 14 304 10 583 8 865 12 036 13 291

261 847 185 014 170 749 105 428 197 360 175 116

• • • • • • • • • • • • • • • •

23 931 28 598 33 680 21 896 20 524 27 850 27 333 23 340 21 300 21 214 23 763 36 242 29 082 26 105 25 729 31 407 26 375

8,2 8,0 12,2 5,9 6,3 10,5 8,1 8,7 7,9 9,2 11,3 11,3 8,8 9,1 10,3 8,8 9,0

293 185 355 561 275 988 372 398 325 411 265 792 337 492 268 440 270 765 230 141 211 026 321 853 330 008 287 921 250 316 357 070 297 085

15 502 22 387 21 621 11 455 6 527 17 334 15 670 15 155 11 341 13 318 17 701 27 619 18 812 14 914 19 331 23 184 16 992

189 921 278 338 177 170 194 828 103 492 165 431 193 492 174 296 144 165 144 481 157 188 245 275 213 473 164 488 188 066 263 583 187 355

• • • • • • • • • • • •

22 002 22 070 24 174 14 454 16 385 22 519 28 149 27 394 25 906 13 593 21 824 30 128 22 383

10,6 8,3 7,0 9,0 6,8 11,4 7,6 9,6 7,6 6,6 8,7 10,9 8,7

208 175 266 412 343 024 160 642 239 761 197 683 370 935 286 758 342 089 205 909 252 173 276 996 262 546

10 242 14 022 15 688 13 454 11 995 16 654 15 957 16 719 14 493 7 450 20 586 19 746 14 751

96 905 169 264 222 607 149 523 175 520 146 193 210 280 175 008 191 374 112 852 237 874 181 546 172 412

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Tabell 8b – Nyckeltal för äldreomsorg 2008 Län Kommun

...olika delar, forts. Ordinärt boende, därav: Korttidsvård: Övrigt: kostn. kostn. kostn. kr/inv. kr/vård- kr/inv. 65–w år dygn 65–w år

Särskilt boende kostn. andel inv. kr/inv. 65–w år 65–w med omår sorg, %

Öppen kostn. verksamhet, kr/ kr/inv. vård- 65–w år tagare

Lokalkostnader brutto netto kr/inv. kr/inv. 65–w 65–w år år

Avgifter äldreomsorg totalt, kr/inv. 65–w år

Västra Götalands län, forts. Vara 1 882 Vårgårda 2 580 Vänersborg 1 946 Åmål 4 041 Öckerö 3 109 Länet 3 010

811 1 034 2 806 1 477 1 290 1 374

969 4 670 5 029 1 760 4 172 5 005

30 409 38 797 30 536 38 374 26 051 30 826

6,5 6,9 6,0 7,1 4,8 5,8

468 742 563 033 511 656 543 267 542 925 527 814

0 554 763 601 676 806

5 380 7 566 6 789 6 827 4 997 5 882

4 760 4 831 3 400 2 495 2 944 3 588

1 357 4 192 1 743 1 001 2 656 2 110

Värmlands län Arvika Eda Filipstad Forshaga Grums Hagfors Hammarö Karlstad Kil Kristinehamn Munkfors Storfors Sunne Säffle Torsby Årjäng Länet

2 271 2 953 3 829 4 120 4 231 3 718 3 310 3 708 2 134 2 220 2 255 4 040 2 667 2 401 2 476 1 476 2 988

1 114 1 792 2 328 1 687 1 435 1 855 3 369 2 244 1 875 918 845 421 1 618 1 163 1 654 478 1 550

6 158 3 258 8 230 6 320 9 766 6 798 8 353 4 477 7 825 5 676 3 808 4 583 7 602 8 791 3 922 6 746 6 394

26 966 23 282 27 588 23 576 26 270 26 181 26 119 21 490 22 375 26 974 28 537 12 502 25 985 22 227 32 121 27 700 24 993

6,1 4,8 5,6 6,9 5,0 4,6 5,2 4,5 3,8 5,7 5,0 2,9 5,3 5,1 5,7 4,6 5,1

443 631 488 677 491 591 339 901 521 677 564 968 502 575 472 407 582 566 470 707 570 192 432 214 487 000 436 393 563 870 607 124 498 468

586 46 254 369 0 999 466 1 375 819 607 1 255 543 248 0 427 63 504

2 537 6 171 3 584 6 264 6 069 3 341 5 217 4 398 3 760 3 647 4 509 5 138 4 892 4 097 5 464 6 968 4 754

2 065 4 146 928 3 226 2 885 3 341 3 247 2 288 1 780 2 431 3 111 4 960 2 684 3 431 2 039 4 227 2 924

3 517 1 172 2 528 1 012 1 340 980 1 469 1 381 971 1 495 752 2 429 1 287 1 248 4 115 1 025 1 670

Örebro län Askersund Degerfors Hallsberg Hällefors Karlskoga Kumla Laxå Lekeberg Lindesberg Ljusnarsberg Nora Örebro Länet

4 498 1 684 1 972 1 001 2 720 2 756 3 657 1 910 4 746 2 035 1 237 2 795 2 584

1 573 601 992 518 1 322 933 2 107 1 359 1 320 1 108 1 016 1 643 1 208

7 261 6 364 6 514 0 1 671 3 110 8 534 8 766 6 667 4 109 0 7 586 5 049

30 516 32 352 25 249 34 820 35 605 27 902 26 104 24 943 25 611 40 517 31 253 23 622 29 875

6,3 6,6 7,3 8,5 7,7 3,9 4,2 3,0 7,2 8,7 6,1 4,5 6,2

484 165 486 836 343 618 407 832 461 761 709 209 623 847 830 154 355 942 465 595 514 746 522 646 517 196

531 844 852 .. 67 289 371 633 856 0 82 1 222 522

5 161 7 342 6 943 4 836 7 859 5 014 7 464 6 393 3 218 6 014 4 937 2 830 5 668

3 323 4 335 3 710 4 814 3 803 2 932 5 113 4 428 3 218 2 256 1 947 2 819 3 558

1 643 1 207 1 666 4 593 1 755 4 009 3 335 3 242 3 387 3 747 1 771 1 176 2 628

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

197

8b


Tabell 8b – Nyckeltal för äldreomsorg 2008 Län Kommun

Äldreomsorg totalt, inklusive öppen verksamhet kostnad nettokostnad, kr/inv. kr/inv. kr/inv. 65–w år 65–w år redoindextal

• = se sidan 179.

8b

visad

Andel inv. 65–w år, %

standardk.

Äldreomsorgens olika delar... Ordinärt boende kostn. andel inv. kostn. kr/inv. 65–w år kr/ 65–w med om- vård-

därav Hemtjänst: kostn. kostn. kr/inv. kr/vård-

år

65–w år tagare

sorg, %

tagare

Västmanlands län Arboga 11 796 Fagersta 12 588 Hallstahammar 11 374 Kungsör 9 841 Köping 12 588 Norberg 12 169 Sala 11 039 Skinnskatteberg 12 283 Surahammar 9 787 Västerås 7 959 Länet 11 143

52 847 54 853 53 151 49 722 60 898 56 646 53 984 54 174 49 213 45 509 53 100

44 260 47 854 44 742 41 314 51 436 47 713 49 821 46 918 40 644 40 136 45 484

98 103 92 95 104 110 101 92 85 93 97

22,3 13 497 22,9 17 771 21,4 19 222 19,8 19 991 20,7 15 808 21,5 14 757 20,4 17 406 22,7 • 15 191 19,9 19 011 17,5 15 835 20,9 16 849

7,9 8,1 8,0 7,1 9,9 10,0 5,7 7,5 5,5 9,7 8,0

171 252 218 454 239 376 281 096 159 140 146 976 305 406 201 519 342 712 163 391 222 932

7 114 12 048 11 045 11 599 10 968 9 478 8 456 8 388 10 103 11 252 10 045

90 261 148 096 137 554 163 087 110 411 94 395 148 373 111 278 182 135 116 101 130 169

Dalarnas län Avesta Borlänge Falun Gagnef Hedemora Leksand Ludvika Malung-Sälen Mora Orsa Rättvik Smedjebacken Säter Vansbro Älvdalen Länet

11 750 9 901 10 493 12 128 11 729 12 310 13 575 13 683 11 986 13 208 14 975 10 157 10 246 14 135 17 068 12 490

52 677 55 262 58 477 62 508 54 350 53 450 58 526 61 513 56 638 59 222 57 151 46 673 52 288 59 681 70 708 57 275

43 842 50 115 51 633 56 631 49 600 44 924 53 218 53 408 48 296 50 518 49 190 41 110 47 837 57 623 62 284 50 682

101 98 97 93 105 106 111 117 104 112 111 91 101 121 122 106

22,3 17,9 17,9 19,4 21,6 23,0 23,2 22,2 21,2 22,3 26,2 21,8 19,6 23,7 24,1 21,8

25 836 23 066 22 413 19 896 23 853 14 674 19 967 14 352 26 033 18 466 18 442 14 850 23 121 22 440 27 853 21 018

7,8 12,7 11,8 8,0 15,2 8,1 10,7 9,8 10,9 8,0 10,3 5,9 10,7 9,2 13,5 10,2

332 671 181 359 189 259 248 516 156 782 181 930 186 446 146 048 239 803 232 169 178 333 251 370 215 830 243 424 205 853 212 653

24 856 19 243 19 543 18 311 16 714 11 450 16 871 13 341 21 257 14 620 11 344 11 307 15 959 17 135 23 731 17 045

320 053 151 301 165 022 228 713 109 860 141 958 157 538 135 762 195 816 183 806 109 697 191 399 148 974 185 874 175 387 173 411

Gävleborgs län Bollnäs Gävle Hofors Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn Länet

11 554 10 650 12 740 11 094 15 333 13 865 14 148 15 662 11 506 12 987 12 954

51 417 59 336 54 554 54 352 67 056 63 794 64 746 69 466 55 160 56 855 59 674

46 645 51 687 48 739 49 867 58 883 58 395 54 244 65 212 46 767 48 756 52 919

104 96 105 99 115 103 120 110 99 101 105

22,5 17,9 23,4 20,4 22,9 21,7 21,9 22,5 20,9 22,8 21,7

21 059 18 691 11 067 18 163 21 076 25 011 25 585 38 860 17 576 20 044 21 713

8,9 9,4 8,9 9,2 10,0 9,3 11,3 12,4 9,1 8,0 9,7

236 517 198 039 124 155 197 146 210 518 268 645 226 148 313 991 193 157 249 434 221 775

18 558 15 380 8 341 11 807 15 994 15 420 22 642 20 951 12 537 13 265 15 489

208 422 162 960 93 573 128 157 159 753 165 624 200 128 169 283 137 781 165 071 159 075

198

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Tabell 8b – Nyckeltal för äldreomsorg 2008 Län Kommun

...olika delar, forts. Ordinärt boende, därav: Korttidsvård: Övrigt: kostn. kostn. kostn. kr/inv. kr/vård- kr/inv. 65–w år dygn 65–w år

Särskilt boende kostn. andel inv. kr/inv. 65–w år 65–w med omår sorg, %

Öppen kostn. verksamhet, kr/ kr/inv. vård- 65–w år tagare

Lokalkostnader brutto netto kr/inv. kr/inv. 65–w 65–w år år

Avgifter äldreomsorg totalt, kr/inv. 65–w år

Västmanlands län Arboga 3 270 Fagersta 1 935 Hallstahammar 1 209 Kungsör 4 421 Köping 4 350 Norberg 3 410 Sala 4 683 Skinnskatteberg 2 978 Surahammar 2 852 Västerås 3 900 Länet 3 301

858 2 785 859 2 006 1 764 2 619 2 804 1 362 1 407 1 689 1 815

3 114 3 788 6 967 3 972 491 1 870 4 267 3 824 6 055 683 3 503

32 173 28 901 29 434 17 009 37 413 33 091 31 391 33 943 25 025 23 728 29 211

6,3 7,2 5,2 7,8 6,5 5,8 5,7 4,9 6,0 5,6 6,1

508 096 402 748 562 935 218 278 572 847 567 611 548 588 697 490 413 851 426 669 491 911

277 2 494 226 3 634 1 941 1 087 832 0 371 1 756 1 262

6 900 5 687 4 269 9 088 5 736 7 711 4 355 5 040 4 805 4 189 5 778

3 592 4 274 2 251 8 169 2 840 4 360 4 352 2 900 3 405 4 125 4 027

1 252 1 283 2 164 1 166 926 1 066 1 178 3 172 1 155 1 511 1 487

Dalarnas län Avesta Borlänge Falun Gagnef Hedemora Leksand Ludvika Malung-Sälen Mora Orsa Rättvik Smedjebacken Säter Vansbro Älvdalen Länet

894 3 137 2 870 1 585 5 222 864 2 254 90 3 859 1 972 4 232 1 374 1 937 4 645 4 122 2 604

405 1 445 1 813 510 2 488 477 2 094 26 1 600 866 2 142 962 839 1 251 1 376 1 220

86 686 0 1 1 917 2 360 842 921 916 1 874 2 866 2 169 5 225 660 1 1 368

19 263 27 742 30 005 32 294 26 146 31 611 32 294 39 823 23 981 33 191 32 433 25 530 24 548 33 031 32 679 29 638

6,9 4,4 4,3 5,4 4,7 6,1 7,4 6,5 3,7 6,1 5,9 6,3 3,8 8,5 5,4 5,7

277 215 626 963 692 344 597 434 555 471 520 103 438 491 617 396 651 471 544 684 545 598 402 953 642 732 386 464 605 074 540 293

182 590 123 856 132 0 571 143 43 0 35 760 134 0 0 238

7 396 3 863 5 936 9 462 4 220 7 164 5 693 7 194 6 581 7 564 6 241 5 533 4 486 4 210 10 176 6 381

5 475 2 685 3 791 7 036 3 667 4 653 4 130 4 487 5 036 4 502 2 958 5 533 3 267 4 210 9 972 4 760

1 388 1 367 3 573 683 1 748 1 396 2 765 1 609 1 011 4 158 1 123 3 786 876 1 635 6 594 2 247

Gävleborgs län Bollnäs Gävle Hofors Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn Länet

2 114 2 307 1 560 5 153 2 698 8 270 2 164 4 557 4 777 5 133 3 873

2 239 1 732 736 1 814 845 1 450 1 257 2 140 2 394 1 502 1 611

387 1 004 1 166 1 203 2 384 1 321 780 13 352 262 1 646 2 351

27 581 34 884 38 322 31 804 38 751 32 759 31 188 27 984 30 451 31 663 32 539

5,0 5,0 7,3 6,7 6,6 6,2 5,8 5,6 5,9 6,7 6,1

553 973 691 215 524 030 475 363 588 670 525 136 540 447 499 905 517 130 473 431 538 930

756 405 202 390 0 16 630 0 1 938 37 437

2 020 5 356 4 964 3 995 7 228 6 009 7 343 2 621 5 195 5 111 4 984

2 012 3 093 3 519 3 991 4 336 3 148 3 137 2 589 2 259 2 375 3 046

1 112 3 844 1 434 2 341 945 1 003 1 437 3 295 930 1 159 1 750

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

199

8b


Tabell 8b – Nyckeltal för äldreomsorg 2008 Län Kommun

Äldreomsorg totalt, inklusive öppen verksamhet kostnad nettokostnad, kr/inv. kr/inv. kr/inv. 65–w år 65–w år redoindextal

• = se sidan 179.

8b

visad

Andel inv. 65–w år, %

standardk.

Äldreomsorgens olika delar... Ordinärt boende kostn. andel inv. kostn. kr/inv. 65–w år kr/ 65–w med om- vård-

därav Hemtjänst: kostn. kostn. kr/inv. kr/vård-

år

65–w år tagare

sorg, %

tagare

Västernorrlands län Härnösand 12 224 Kramfors 15 627 Sollefteå 17 994 Sundsvall 10 808 Timrå 12 697 Ånge 17 177 Örnsköldsvik 13 403 Länet 14 276

56 179 63 811 72 563 56 690 66 831 69 213 62 980 64 038

47 736 57 569 64 566 50 667 57 952 62 288 55 641 56 631

98 111 114 92 91 118 97 103

21,8 24,5 24,8 19,1 19,0 24,8 21,3 22,2

•• •• •• • •• •• ••

22 220 26 907 29 351 19 384 19 447 15 142 20 637 21 870

8,8 10,9 13,0 9,0 7,3 10,3 10,4 10,0

251 575 246 767 226 492 214 628 265 720 147 502 198 411 221 585

15 440 19 140 18 992 12 690 13 379 11 667 13 677 14 998

174 813 175 537 146 555 140 511 182 816 113 650 131 497 152 197

Jämtlands län Berg Bräcke Härjedalen Krokom Ragunda Strömsund Åre Östersund Länet

19 237 17 352 20 467 12 095 20 536 17 481 12 711 11 384 16 408

78 036 73 046 80 693 67 414 76 906 69 326 75 552 62 840 72 976

71 104 66 309 70 094 58 212 70 737 63 306 65 574 54 228 64 946

132 132 129 116 134 128 124 105 125

24,7 23,8 25,4 17,9 26,7 25,2 16,8 18,1 22,3

• • • • • • • •

36 208 33 750 25 873 21 347 29 419 34 766 23 349 25 297 28 751

14,1 10,3 9,6 11,4 13,7 11,2 9,7 11,6 11,5

256 634 326 709 268 677 186 602 214 558 309 465 239 887 218 973 252 688

16 351 19 871 23 480 12 332 17 800 21 026 13 875 16 025 17 595

115 893 192 360 243 831 107 803 129 822 187 163 142 554 138 718 157 268

Västerbottens län Bjurholm 20 021 Dorotea 21 486 Lycksele 14 040 Malå 17 541 Nordmaling 16 851 Norsjö 19 030 Robertsfors 16 121 Skellefteå 12 057 Sorsele 25 130 Storuman 18 308 Umeå 8 084 Vilhelmina 17 906 Vindeln 19 345 Vännäs 12 810 Åsele 22 693 Länet 17 428

68 533 73 831 64 449 76 055 71 868 76 737 73 909 58 573 89 545 70 119 59 253 78 303 79 200 67 412 80 003 72 519

62 346 61 314 55 890 63 799 62 485 65 959 63 963 54 471 75 847 58 726 51 696 68 743 70 404 61 264 71 258 63 211

120 147 115 113 105 111 108 93 135 114 89 127 123 104 135 116

29,2 29,1 21,8 23,1 23,4 24,8 21,8 20,6 28,1 26,1 13,6 22,9 24,4 19,0 28,4 23,8

15 346 12 072 23 891 13 973 19 090 14 186 20 066 23 665 23 611 20 029 16 067 19 541 18 074 13 309 11 544 17 631

10,3 9,6 8,5 7,6 9,1 6,4 9,6 10,2 7,8 6,9 9,5 7,6 9,6 7,9 12,2 8,9

148 408 126 383 281 108 184 017 210 116 222 449 209 722 231 072 301 833 289 184 169 711 258 104 187 720 167 738 94 664 205 482

15 083 10 152 19 289 10 654 17 421 10 882 12 835 20 513 14 551 14 287 15 152 13 996 15 510 10 207 11 543 14 138

145 868 106 284 226 961 140 305 191 748 170 638 134 146 200 292 186 017 206 289 160 043 184 864 161 091 128 643 94 655 162 523

200

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Tabell 8b – Nyckeltal för äldreomsorg 2008 Län Kommun

...olika delar, forts. Ordinärt boende, därav: Korttidsvård: Övrigt: kostn. kostn. kostn. kr/inv. kr/vård- kr/inv. 65–w år dygn 65–w år

Särskilt boende kostn. andel inv. kr/inv. 65–w år 65–w med omår sorg, %

Öppen kostn. verksamhet, kr/ kr/inv. vård- 65–w år tagare

Lokalkostnader brutto netto kr/inv. kr/inv. 65–w 65–w år år

Avgifter äldreomsorg totalt, kr/inv. 65–w år

Västernorrlands län Härnösand 3 152 Kramfors 4 360 Sollefteå 3 621 Sundsvall 2 194 Timrå 4 279 Ånge 1 631 Örnsköldsvik 3 152 Länet 3 199

1 501 2 738 1 633 1 417 1 497 2 599 1 532 1 845

3 627 3 406 6 738 4 500 1 788 1 844 3 808 3 673

27 224 31 493 35 531 30 775 39 711 46 287 34 119 35 020

5,4 6,0 6,0 6,7 7,6 7,3 6,8 6,5

499 689 525 140 595 253 461 960 523 753 634 160 503 961 534 845

568 126 615 800 277 18 1 659 580

6 167 5 285 7 066 5 730 7 396 7 766 6 565 6 568

3 327 3 896 4 579 3 735 4 347 6 541 3 848 4 325

1 642 1 736 4 008 1 135 1 408 1 073 1 449 1 779

Jämtlands län Berg Bräcke Härjedalen Krokom Ragunda Strömsund Åre Östersund Länet

6 824 3 572 2 144 1 431 1 723 2 525 1 902 3 373 2 937

1 163 1 564 1 821 1 043 498 1 539 1 503 2 083 1 402

13 033 10 306 248 7 583 9 895 11 214 7 572 5 899 8 219

37 566 33 868 42 753 38 321 41 528 30 753 42 247 31 488 37 316

6,6 6,8 7,8 7,2 7,3 5,9 8,6 6,8 7,1

567 154 494 649 549 681 535 250 567 550 525 292 489 389 464 182 524 143

0 33 797 0 19 132 0 255 154

4 262 5 395 11 270 7 746 5 940 3 675 9 955 5 800 6 755

3 968 3 521 7 200 4 540 4 896 3 675 6 369 1 851 4 502

1 291 1 191 1 311 961 4 552 1 202 1 188 898 1 574

Västerbottens län Bjurholm 76 Dorotea 794 Lycksele 2 942 Malå 215 Nordmaling 1 384 Norsjö 2 675 Robertsfors 2 559 Skellefteå 2 131 Sorsele 1 605 Storuman 5 741 Umeå 915 Vilhelmina 4 288 Vindeln 2 564 Vännäs 1 307 Åsele .. Länet 2 085

4 667 231 1 130 113 705 1 675 1 581 1 504 1 487 1 849 877 1 891 1 542 812 .. 1 433

186 1 126 1 660 3 104 285 629 4 672 1 021 7 455 0 0 1 257 0 1 795 .. 1 657

46 724 52 111 33 332 48 565 43 971 53 300 44 277 30 943 57 947 42 669 35 450 48 473 51 271 45 137 61 494 46 378

6,5 8,6 5,5 8,5 6,7 9,5 7,8 6,0 10,0 5,8 6,3 7,9 7,9 6,9 8,1 7,5

715 458 605 342 603 980 571 742 652 304 559 913 569 547 515 480 577 208 739 295 563 204 615 608 650 852 651 618 759 836 623 426

435 315 472 4 586 1 413 311 256 493 26 1 581 146 1 270 596 3 092 0 1 000

6 029 9 334 6 754 8 932 7 393 8 939 9 309 3 471 7 961 5 841 7 590 9 019 9 260 5 873 6 965 7 511

3 720 6 518 3 787 2 754 3 475 5 052 5 524 3 339 1 275 .. 5 293 5 764 5 204 3 312 3 489 4 179

3 269 1 934 3 766 1 115 768 1 792 1 579 1 504 4 705 3 998 1 381 3 921 1 357 1 022 1 633 2 250

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

201

8b


Tabell 8b – Nyckeltal för äldreomsorg 2008 Län Kommun

Äldreomsorg totalt, inklusive öppen verksamhet kostnad nettokostnad, kr/inv. kr/inv. kr/inv. 65–w år 65–w år redoindextal

• = se sidan 179.

Norrbottens län Arjeplog 18 674 Arvidsjaur 18 050 Boden 13 163 Gällivare 15 183 Haparanda 11 415 Jokkmokk 15 421 Kalix 12 978 Kiruna 14 646 Luleå 9 942 Pajala 22 256 Piteå 9 922 Älvsbyn 14 515 Överkalix 20 650 Övertorneå 16 791 Länet 15 258

visad

74 269 71 910 66 332 68 958 53 317 65 656 55 754 77 416 58 634 73 490 53 554 63 140 72 648 63 728 65 629

65 740 59 675 55 801 60 456 47 291 58 316 49 797 69 641 52 079 64 217 48 465 53 170 62 574 55 146 57 312

Andel inv. 65–w år, %

standardk.

128 122 98 94 86 119 91 83 83 115 86 100 115 111 102

25,1 25,1 19,8 22,0 21,4 23,5 23,3 18,9 17,0 30,3 18,5 23,0 28,4 26,3 23,1

Äldreomsorgens olika delar... Ordinärt boende kostn. andel inv. kostn. kr/inv. 65–w år kr/ 65–w med om- vård-

därav Hemtjänst: kostn. kostn. kr/inv. kr/vård-

år

65–w år tagare

16 673 16 218 20 693 17 106 13 129 18 477 17 946 34 596 15 147 20 810 15 833 23 931 11 924 12 128 18 186

sorg, %

tagare

10,9 10,2 8,4 6,4 6,7 7,8 9,0 9,0 7,1 7,5 8,4 9,4 9,3 11,4 8,7

153 349 159 600 245 262 267 837 194 531 237 340 199 708 382 744 214 486 277 514 189 545 254 475 128 490 106 631 215 108

11 957 12 023 14 604 13 784 12 195 18 098 14 896 23 323 12 638 .. 13 742 15 942 11 924 9 108 14 172

109 977 118 318 173 098 215 833 180 680 232 474 165 766 258 033 178 961 .. 164 510 169 525 128 490 80 074 167 364

8b

202

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Tabell 8b – Nyckeltal för äldreomsorg 2008 Län Kommun

Norrbottens län Arjeplog Arvidsjaur Boden Gällivare Haparanda Jokkmokk Kalix Kiruna Luleå Pajala Piteå Älvsbyn Överkalix Övertorneå Länet

...olika delar, forts. Ordinärt boende, därav: Korttidsvård: Övrigt: kostn. kostn. kostn. kr/inv. kr/vård- kr/inv. 65–w år dygn 65–w år

4 716 4 194 1 948 1 605 .. .. 2 044 2 389 2 299 1 046 1 504 2 857 .. 2 985 2 508

2 989 2 311 1 123 1 434 .. .. 1 800 3 990 2 276 1 805 2 826 1 164 .. 2 263 2 180

0 1 4 140 1 716 935 379 1 006 8 884 209 .. 588 5 132 .. 36 1 919

Särskilt boende kostn. andel inv. kr/inv. 65–w år 65–w med omår sorg, %

52 666 46 427 40 344 43 864 37 606 39 835 32 754 36 577 36 603 45 624 34 298 32 267 54 926 43 303 41 221

6,2 7,2 6,3 7,0 7,9 6,1 6,2 4,9 6,4 6,4 7,2 4,8 8,9 6,8 6,6

Öppen kostn. verksamhet, kr/ kr/inv. vård- 65–w år tagare

850 184 641 926 644 567 625 024 478 977 653 079 529 769 746 916 569 498 710 640 479 533 668 000 617 043 637 382 632 324

0 259 564 432 488 1 169 91 822 302 391 403 20 0 69 358

Lokalkostnader brutto netto kr/inv. kr/inv. 65–w 65–w år år

4 930 9 006 4 731 7 556 2 095 6 175 4 962 5 422 6 582 6 665 3 021 6 922 5 797 8 227 5 864

2 564 4 790 1 661 4 639 2 095 3 482 3 887 3 269 4 310 2 795 3 006 4 461 2 848 6 019 3 559

Avgifter äldreomsorg totalt, kr/inv. 65–w år

1 025 2 005 4 237 1 119 4 051 3 009 3 656 1 316 1 086 4 058 3 826 6 572 5 333 1 734 3 073

8b

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

203


Tabell 8b – Nyckeltal för äldreomsorg 2008 Län Kommun

Äldreomsorg totalt, inklusive öppen verksamhet kostnad nettokostnad, kr/inv. kr/inv. kr/inv. 65–w år 65–w år redoindextal

• = se sidan 179.

visad

Andel inv. 65–w år, %

standardk.

Äldreomsorgens olika delar... Ordinärt boende kostn. andel inv. kostn. kr/inv. 65–w år kr/ 65–w med om- vård-

därav Hemtjänst: kostn. kostn. kr/inv. kr/vård-

år

65–w år tagare

sorg, %

tagare

Hela riket ovägt medelvärde 11 679 56 842

49 645

100

20,3

19 990

8,7

236 282

13 482

158 370

Folkmängd 0– 4 999 5 000– 9 999 10 000– 14 999 15 000– 19 999 20 000– 29 999 30 000– 49 999 50 000– 99 999 100 000–199 999 200 000–799 999

18 224 13 695 11 876 11 495 10 747 9 517 9 562 8 699 8 811

70 649 60 876 56 926 55 154 53 557 52 510 54 497 53 842 59 196

61 849 53 053 49 607 48 316 46 952 45 927 47 454 47 158 51 865

117 106 99 96 95 93 93 98 116

25,6 22,3 20,7 20,6 19,8 18,0 17,4 16,2 14,9

17 783 20 820 20 512 21 013 19 790 18 112 18 937 20 716 25 510

9,2 8,8 8,4 9,1 8,4 8,4 9,0 9,6 12,0

196 731 245 141 252 736 235 554 240 777 222 340 214 196 228 605 212 918

13 531 13 405 13 384 14 629 14 262 11 883 13 595 13 360 13 589

147 675 155 456 164 233 164 350 173 392 144 956 152 668 147 133 113 243

8 811 7 433 9 865 9 897 17 310 11 889 11 124 Övr 12 500–25 000 12 469 Övr <12 500 inv. 13 321

59 196 48 650 56 190 53 593 70 736 56 958 54 396 56 111 57 607

51 865 42 016 49 088 46 784 61 982 49 629 47 743 49 381 50 018

116 82 97 92 118 101 99 100 102

14,9 15,2 17,5 18,3 24,4 21,0 20,5 22,2 23,1

25 510 17 223 20 496 19 364 21 232 20 716 18 499 22 253 19 772

12,0 8,0 9,2 8,0 9,7 8,4 8,4 9,2 8,9

212 918 227 640 229 407 252 461 222 814 253 507 222 054 246 985 230 086

13 589 11 689 14 203 12 175 15 150 14 042 12 373 15 080 13 292

113 243 152 839 158 125 157 709 159 589 170 056 147 287 166 954 154 553

Total kommunal skattesats 28,89–30,49 10 205 52 991 30,50–30,99 10 448 53 178 31,00–31,49 10 339 53 541 31,50–31,99 10 973 56 702 32,00–32,49 11 500 56 261 32,50–32,99 12 583 58 484 33,00–33,49 14 792 64 017 33,50–34,09 18 286 76 396

46 314 46 682 46 488 49 331 49 054 51 126 56 443 64 879

98 96 97 97 95 102 110 112

18,9 19,5 19,3 19,2 20,1 21,5 22,8 23,9

19 888 18 366 18 475 19 818 20 100 21 596 21 200 14 079

9,5 8,9 8,7 8,0 8,4 8,8 9,4 7,0

216 384 215 537 217 431 257 078 243 517 250 225 231 694 203 233

13 785 11 613 12 651 12 880 13 460 14 493 14 960 10 768

150 738 136 723 149 454 165 896 162 212 165 283 161 561 155 471

Skattesats till kommun 17,12–19,99 7 675 20,00–20,49 8 521 20,50–20,99 11 001 21,00–21,49 10 770 21,50–21,99 12 036 22,00–22,49 12 783 22,50–22,99 15 045 23,00–23,64 16 397

41 497 42 449 49 589 48 000 49 375 51 991 57 327 60 696

88 90 100 98 99 100 110 115

15,9 17,4 19,4 19,6 21,2 21,4 22,8 23,6

17 527 17 798 20 371 19 296 20 203 21 965 20 292 22 765

8,7 8,6 8,2 8,3 8,9 8,8 9,2 9,8

210 544 213 911 255 017 244 411 233 571 257 049 225 373 229 168

11 735 11 952 14 111 12 572 13 504 15 011 14 200 14 847

141 248 144 881 177 488 158 338 155 199 173 006 154 999 151 392

Kommungrupp Storstäder Förortskommuner Större städer Pendlingskom. Glesbygdskom. Varuprod. kom. Övr >25 000 inv.

8b

47 954 48 787 56 677 55 117 56 675 59 350 65 261 68 803

204

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Tabell 8b – Nyckeltal för äldreomsorg 2008 Län Kommun

...olika delar, forts. Ordinärt boende, därav: Korttidsvård: Övrigt: kostn. kostn. kostn. kr/inv. kr/vård- kr/inv. 65–w år dygn 65–w år

Särskilt boende kostn. andel inv. kr/inv. 65–w år 65–w med omår sorg, %

Öppen kostn. verksamhet, kr/ kr/inv. vård- 65–w år tagare

Lokalkostnader brutto netto kr/inv. kr/inv. 65–w 65–w år år

Avgifter äldreomsorg totalt, kr/inv. 65–w år

Hela riket ovägt medelvärde 2 778

1 662

3 669

30 728

5,7

548 862

714

5 606

3 515

2 110

Folkmängd 0– 4 999 5 000– 9 999 10 000– 14 999 15 000– 19 999 20 000– 29 999 30 000– 49 999 50 000– 99 999 100 000–199 999 200 000–799 999

1 810 2 992 2 752 2 791 2 717 2 970 2 642 2 981 3 247

1 313 1 430 1 461 2 167 1 731 1 715 2 083 1 641 1 535

2 442 4 132 4 376 3 593 2 811 3 258 2 700 4 374 8 674

45 634 33 760 30 256 28 100 27 807 28 635 29 622 26 968 28 574

7,1 6,2 5,6 5,2 5,6 5,3 5,5 5,5 6,3

638 500 553 880 556 501 546 163 509 427 555 589 554 038 498 608 465 930

613 858 464 763 878 700 734 918 578

6 619 6 452 5 693 5 277 5 082 5 029 5 205 5 240 4 533

3 636 4 067 3 500 3 496 3 403 3 185 3 046 3 658 1 977

2 442 2 378 1 977 2 020 1 816 2 160 2 141 2 126 2 234

3 247 2 751 2 844 2 783 2 440 2 755 2 881 Övr 12 500–25 000 2 981 Övr <12 500 inv. 2 860

1 535 2 193 2 177 1 563 1 406 1 513 1 618 1 531 1 418

8 674 2 783 3 450 4 406 3 643 3 470 3 245 4 191 3 619

28 574 25 805 29 333 27 671 41 987 31 072 30 157 28 217 31 304

6,3 4,5 5,8 5,0 6,9 5,9 5,9 5,5 6,2

465 930 585 483 515 483 576 851 607 573 531 419 516 452 526 357 513 931

578 739 861 697 420 848 753 601 890

4 533 4 882 5 500 5 861 7 096 5 776 4 987 5 041 5 642

1 977 2 986 3 303 3 882 4 215 3 623 3 229 3 332 3 502

2 234 2 122 1 996 1 835 2 488 1 997 2 199 1 997 2 263

Total kommunal skattesats 28,89–30,49 2 599 30,50–30,99 3 268 31,00–31,49 2 507 31,50–31,99 2 845 32,00–32,49 2 805 32,50–32,99 2 869 33,00–33,49 2 868 33,50–34,09 1 445

1 685 2 018 1 449 1 509 2 053 1 554 1 465 894

3 504 3 485 3 317 3 747 3 835 4 234 3 372 1 867

27 813 28 478 28 974 31 716 29 881 30 307 35 921 50 933

5,2 5,0 5,5 5,8 5,5 6,0 6,3 9,0

547 330 577 199 531 258 547 519 555 044 516 784 585 583 565 828

502 840 842 747 717 760 478 2 449

4 788 5 494 5 250 5 591 5 563 5 821 6 418 8 935

2 868 3 975 3 159 3 534 3 555 3 623 3 963 3 903

2 037 2 229 2 180 2 321 2 184 1 666 2 224 1 453

Skattesats till kommun 17,12–19,99 2 938 20,00–20,49 2 684 20,50–20,99 2 400 21,00–21,49 2 946 21,50–21,99 2 741 22,00–22,49 3 050 22,50–22,99 2 612 23,00–23,64 2 280

1 844 1 670 1 603 1 451 1 868 1 707 1 488 1 329

2 854 3 161 3 860 3 777 3 697 3 904 3 480 5 638

25 142 25 307 30 375 29 522 30 616 31 201 37 783 39 133

4,6 4,7 5,8 5,8 5,7 5,9 6,4 6,8

556 531 573 858 525 886 517 208 546 307 533 678 602 569 570 788

627 800 858 774 949 423 535 714

4 659 4 882 5 074 5 515 5 766 5 761 6 651 6 191

2 787 3 164 3 152 3 371 3 804 3 638 4 032 3 549

1 948 2 116 2 564 2 006 2 103 2 003 2 213 2 237

Kommungrupp Storstäder Förortskommuner Större städer Pendlingskom. Glesbygdskom. Varuprod. kom. Övr >25 000 inv.

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

205

8b


Tabell 8b – Nyckeltal för äldreomsorg 2008

8b

206

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Tabell 8c – Nyckeltal för handikappomsorg 2008 Tabell 8c är en komplettering av tabell 8a med nyckeltal för enbart handikappomsorgen. Förutsättningen för att kunna göra denna typ av redovisning är att kommunerna på ett tillförlitligt sätt kan dela upp kostnaderna för vård och omsorg i äldre- och handikappomsorg. De kommuner som inte kunnat göra denna särredovisning på ett tillfredsställande sätt redovisas med [..] i tabellen. Om insatserna ges till för få personer (tre eller färre) är insatsstatistiken sekretessbelagd och ett nyckeltal kan därför inte beräknas. Med denna tabell vill vi visa vilka möjligheter det finns att med utgångspunkt i den nationella statistiken skapa en kombination av statistik avseende ekonomi, personal och verksamhet. Det finns stora skillnader mellan enskilda kommuners olika nyckeltal. En del av dessa skillnader förklaras av att kommunerna inte fullständigt lyckats redovisa statistiken enligt den indelning som krävs för att ta fram helt jämförbara nyckeltal. Fortfarande återstår därför mycket utvecklingsarbete för att förbättra nyckeltalen inom handikappomsorgen. Även utveckling av personalnyckeltal pågår. Dessa redovisas i en ny tabell 8d, som endast finns på våra webbplatser. I tabellen finns mått på kostnader och täthet för personal i egen regi.

Förändring av mättidpunkt kan påverka jämförelser med tidigare år Flera nyckeltal i denna tabell bygger på statistik från Socialstyrelsen. En övergång har skett till individbaserad statistik, vilket har påverkat mättidpunkten. Tidigare var redovisningsperioden oktober månad. Statistiken för 2008 avser 30 juni. Förändringen av mättidpunkt och metod kan påverka statistiken. Nyckeltalet ”Kostnad per brukare för lss och lass” är så osäkert för 2008 att det inte redovisas . Uppgifterna finns dock i Excelfilen för tabell 8c, som är tillgänglig via skl:s eller scb:s webbplats.

Definitioner Kostnad handikappomsorg totalt, kr per invånare 0–64 år Här ingår kostnader för alla insatser som ges till funktionshindrade personer under 65 år med beslut enligt socialtjänstlagen och eller häl-

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

207

8c


so- och sjukvårdslagen samt kostnader för alla insatser med beslut enligt lss/lass. I gruppen med lss/lass-beslut ingår även personer 65 år och äldre (som dock utgör en mindre andel). Med kostnad avses bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting. Handikappomsorgens andel av kommungemensam verksamhet och gemensamma lokaler är också påförd. Kostnadsbegreppet motsvarar alltså kommunens kostnad för den egna konsumtionen. Observera dock att för personer med personlig assistans har stat och kommun ett delat betalningsansvar enligt lagen om assistansersättning (lass). Kommunen är ansvarig för de 20 första timmarna medan staten är betalningsansvarig för resterande timmar. Här redovisad kostnad för lss/lass följer bruttoredovisningsprincipen. Detta innebär en viss dubbelredovisning av kostnaderna eftersom kostnaderna inkluderar både hela kostnaden för att utföra den kommunalt tillhandahållna assistansen enligt lass och den betalning till Försäkringskassan kommunen gör för de 20 första timmarna. Kostnaden för att utföra assistansen enligt lass motsvaras av ersättningar från Försäkringskassan som redovisas som intäkt. För att redovisa den kommunala kostnaden måste ersättningen från Försäkringskassan exkluderas. Detta görs i nästa nyckeltal. Kostnad handikappomsorg exklusive ersättning från Försäkringskassan, kr per invånare 0–64 år Här redovisas den totala kostnaden för funktionshindrade enligt samma definition som ovan exklusive ersättningar från Försäkringskassan för assistans enligt lass. Detta nyckeltal visar således kostnaden efter justering för det delade lass-ansvaret, det vill säga den kommunala kostnaden för handikappomsorgen. Därav lss och lass, %

8c

Här anges hur stor andel som kostnader för lss och lass utgör av den totala kostnaden för handikappomsorgen exklusive ersättning från Försäkringskassan. Kostnad kr per invånare 0–64 år i ordinärt boende Här ingår hemtjänst i det ordinära boendet samt alla insatser som stödjer den enskilde för att kunna bo kvar hemma, till exempel boendestöd. Hit räknas även de insatser som ges i korttidsvården till exempel växelvård, avlösarservice, dagverksamhet samt bostadsanpassning. Även mindre insatser såsom larm och matdistribution/matlådor ingår. Hälso- och sjukvårdsinsatser upp till och med sjuksköterskenivå, hemsjukvård, i ordinärt boende ingår i förekommande fall.

208

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Det som avses är individuellt riktade insatser med biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen samt individuella insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen. Om kommunen tagit över hemsjukvården helt eller delvis från landstinget ingår dessa kostnader i det ordinära boendet. Dessa kommuner är markerade med fylld punkt vid kostnaden i ordinärt boende. En fylld punkt [•] avser hemsjukvård upp till och med sköterskenivå. Två fyllda punkter [••] avser hemsjukvård upp till och med undersköterskenivå. Lokalkostnader för korttidsvård har dragits bort från ordinärt boende och redovisas under Lokalkostnader sol/hsl. Kostnad kr per invånare 0–64 år med hemtjänst i ordinärt boende Visar vad hemtjänsten i ordinärt boende kostar per invånare 0-64 år. Hemtjänst avser biståndsbeslutad service och personlig omvårdnad, enligt socialtjänstlagen. Service avser praktisk hjälp med bostadens skötsel, hjälp med inköp, ärenden på post och bank, tillredning eller distribution av måltider med mera. Personlig omvårdnad avser insatser som därutöver behövs för att tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov. Detta kan innebära hjälp med att äta och dricka, klä sig och förflytta sig, sköta personlig hygien och insatser för att bryta isolering (till exempel viss ledsagning) och skapa trygghet och säkerhet. I hemtjänstbegreppet ingår också avlösning av anhörigvårdare och boendestöd. Boendestöd är bistånd i form av stöd i den dagliga livsföringen riktat till särskilda målgrupper. Till särskilda målgrupper hör bland annat personer med psykiska funktionshinder. Boendestöd kan vara ett såväl praktiskt som socialt stöd för att stärka en persons förmåga att klara vardagen i bostaden och ute i samhället. Andel av 0–64 år med omsorg i ordinärt boende, % Visar antalet personer med beviljad hemtjänst i ordinärt boende den 1 oktober 2007 i relation till antalet invånare under 65 år. Kostnad kr per brukare, med hemtjänst i ordinärt boende Visar kostnaden per brukare som får hemtjänst i ordinärt boende. Antalet brukare utgörs av antalet personer med beviljad hemtjänst i ordinärt boende den 1 oktober 2007. Kostnad kr per invånare 0–64 år i särskilt boende Här ingår de insatser som ges till permanentboende personer i särskilda boendeformer såsom servicehus, sjukhem, gruppbostad och dylikt. Korttidsvård är inte permanentboende och räknas därför inte hit. Hälso- och sjukvårdsinsatser upp till och med sjuksköterskenivå ingår.

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

209

8c


Även här är det individuellt inriktade insatser med biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen samt individuella insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen som avses. Lokalkostnader har tagits bort från särskilt boende och redovisas under Lokalkostnader sol/hsl. Andel av 0–64 år med omsorg i särskilt boende, % Visar antalet personer som bodde permanent i särskilt boende den 1 oktober 2007 i relation till antalet invånare under 65 år. Kostnad i kr per brukare, särskilt boende Visar vad det särskilda boendet, enligt definitionen ovan, kostar per brukare. Antalet brukare utgörs av antalet personer i särskilt boende den 1 oktober 2007. Här ingår inte personer som beviljats boendestöd. Öppen verksamhet i kr per invånare 0–64 år Visar kostnaden för öppen verksamhet i kr per invånare under 65 år. Öppen verksamhet är allmänt riktade insatser som inte kräver biståndsbeslut. Exempel är restaurangverksamhet, fotvård, dagcentraler, terapilokaler, bidrag till föreningar med mera. Kostnad för insatser enligt lss och lass i kr per invånare 0–64 år exklusive ersättning från Försäkringskassan, totalt Här redovisas den totala kostnaden för insatser enligt lss/lass, exklusive ersättningen från Försäkringskassan per invånare under 65 år. Denna kostnad visar därmed den kommunala kostnaden för lss inklusive eventuella kommunala merkostnader utöver lass-ersättningen. I lss-kostnaden ingår en mindre andel insatser riktade till personer över 65 år. Detta gäller även de följande nyckeltalen. Kostnad för boende

8c

Visar vad boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdom samt bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad beviljad enligt lss kostar. Redovisning görs både per invånare under 65 år samt per brukare som bor i sådant boende. Hälso- och sjukvårdsinsatser som kommunen ansvarar för ingår. Det finns en stor spridning i kostnader mellan olika boendeformer för barn och ungdom men också i kostnader mellan boende för barn och vuxna. Detta innebär att detta nyckeltal måste analyseras vidare. Lokalkostnaderna ingår ej i boendekostnaderna, utan redovisas under Lokalkostnader lss.

210

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Kostnad för personlig assistans lss/lass i kr per invånare 0–64 år Visar kostnaden för personlig assistans lss/lass i kronor per invånare under 65 år. Kostnad för daglig verksamhet i kr per invånare 0–64 år Visar kostnaden för daglig verksamhet, enligt lss per invånare under 65 år. Övriga kostnader i kr per invånare 0–64 år Visar i kr per invånare under 65 år summan av de samlade kostnaderna för insatserna ledsagarservice, korttidsvistelse, korttidstillsyn, avlösarservice, kontaktperson samt i förekommande fall råd och stöd enligt lss. Andel invånare 0–64 år med en eller flera insatser enligt lss Visar antalet personer med en eller flera insatser enligt lss i relation till totala antalet invånare under 65 år. I antalet personer med insatser ingår ett mindre antal personer över 65 år. Lokalkostnader brutto i kr per invånare 0–64 år sol/hsl Här avses lokal- och kapitalkostnader för omsorg enligt sol och hsl. Det innebär att det omfattar både boendekostnad för permanentboende brukare och verksamhetslokaler inklusive lokalkostnader för korttidsvården. Här finns stora skillnader hur kommunerna hanterat boendet för de funktionshindrade och därmed hur de redovisar dessa kostnader. För att öka jämförbarheten och samtidigt fokusera på själva vård- och omsorgskostnaden lyfter vi schablonmässigt bort dessa kostnader och särredovisar dem. Det innebär att när vi jämför ordinärt och särskilt boende är det endast vårdinsatserna som ingår. Lokalkostnaderna särredovisas inte i räkenskapssammandraget (rs) för handikappomsorgen. Vi har därför gjort en schablonmässig beräkning av lokalkostnaderna för denna verksamhet. Denna beräkning bygger på hur de totala kostnaderna fördelar sig mellan äldre- och handikappomsorg. I vår beräkning har vi också antagit att merparten av dessa lokalkostnader finns inom särskilt boende. Kostnaden för särskilt boende är därför reducerad med denna schablonmässigt framräknade lokalkostnad. Även kostnaden för ordinärt boende har reducerats med en mindre del som avser lokalkostnader för korttidsplatser. Lokalkostnader brutto i kr per invånare 0–64 år lss Här avses lokal- och kapitalkostnader för insatser enligt lss. Alla lokalkostnader för lss har dragits bort från kostnaden för lss-boende.

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

211

8c


Tabell 8c – Nyckeltal för handikappomsorg 2008 Län Kommun

Kostnader för handikappomsorg totalt kr/inv. 0–64 år därav: exkl. erLSS o sättning fr. LASS,

• = se sidan 208.

Stockholms län Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Länet

8c

Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby Östhammar Länet

F-kassan

Vård och omsorg enligt SoL och HSL exkl. lokalkostnader Ordinärt boende Särskilt boende kostn. därav Hemtjänst: kostn., andel kr/inv. kostn. andel kostn., kr/inv. med

kostn., kr/bru-

0–64 år

kare

%

kr/inv. 0–64 år

med om- kr/bru- 0–64 år sorg, % kare

omsorg, %

8 221 5 914 8 521 7 912 5 198 6 772 7 661 4 965 5 460 7 647 6 984 6 766 6 489 5 591 3 306 4 832 5 083 10 585 6 120 6 412 7 016 6 359 6 850 5 026 5 443 7 155 6 473

7 268 5 059 7 532 6 131 4 463 5 194 6 744 4 434 5 446 6 088 5 140 5 502 5 382 5 005 3 023 4 186 4 714 9 284 4 697 4 541 6 359 4 363 6 467 4 359 4 034 6 481 5 458

77,3 491 81,4 383 89,8 349 72,2 630 75,9 475 75,0 543 72,7 1 024 71,7 641 77,5 216 88,6 441 82,0 749 79,9 824 83,7 • 361 77,6 577 83,7 334 87,8 389 66,6 509 75,2 1 310 80,7 344 97,1 118 82,3 394 86,8 510 84,4 603 76,5 886 83,7 526 83,9 716 80,5 552

402 235 245 379 328 519 645 537 123 11 749 777 76 385 307 200 440 632 247 98 238 441 356 802 282 329 376

0,15 0,12 0,10 0,11 0,12 0,35 0,15 0,22 0,19 0,06 0,21 0,11 0,18 0,19 0,20 0,26 0,17 0,32 0,18 0,08 0,25 0,22 0,08 0,10 0,15 0,17 0,17

267 132 190 000 238 636 348 789 280 526 149 718 434 846 244 043 63 082 17 200 357 818 724 000 43 103 199 194 155 713 76 696 259 264 199 070 138 015 123 732 96 469 199 000 471 684 818 667 189 449 199 236 249 426

985 317 354 889 402 666 660 543 863 226 29 247 432 414 141 95 751 833 410 11 634 0 307 104 110 208 409

0,06 0,06 0,02 0,16 0,04 0,10 0,08 0,08 0,10 .. .. 0,06 0,04 0,03 0,03 0,06 0,07 0,02 0,06 0,03 0,04 0,09 0,02 .. 0,02 0,01 0,06

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

5 858 6 360 3 792 4 496 7 691 7 341 5 031 5 850 5 802

5 057 4 439 2 873 3 605 6 524 6 626 3 769 4 562 4 682

85,4 87,3 83,4 74,9 89,3 71,9 75,8 82,8 81,4

244 335 89 176 219 379 831 513 348

0,24 0,16 0,14 0,16 0,09 0,24 0,19 0,15 0,17

103 773 208 941 64 913 106 857 232 067 157 403 430 714 346 480 206 394

311 163 237 291 143 728 0 207 260

0,03 .. .. 0,03 0,00 0,10 0,08 0,06 0,05

.. .. .. .. .. .. .. .. ..

• • • • • • •

337 374 159 394 450 834 898 513 495

212

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Tabell 8c – Nyckeltal för handikappomsorg 2008 Län Kommun

Öppen verksamhet, kr/inv.

Kostnader för LSS o LASS, exkl. lokalkostn. o ersättn. fr. F-kassa totalt, därav: kr/inv. boende pers. ass. daglig övriga 0–64 kr/inv. kr/ LSS / LASS verksamhet kostn. år 0–64 brukr/inv. kr/inv. kr/inv.

0–64 år

år

kare

0–64 år

0–64 år

0–64 år

Andel

Lokalkostn.

LSS o LASS, brutto,

en eller flera insatser,

kr/inv. 0–64 år SoL / LSS

%

HSL

Stockholms län Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Länet

18 203 3 35 117 28 34 29 18 5 139 0 0 57 0 10 130 15 121 0 9 68 59 3 0 74 45

5 297 3 968 6 339 4 105 3 137 3 675 4 423 3 108 4 219 5 141 3 842 4 174 4 183 3 607 2 474 3 486 2 890 6 696 3 528 4 205 4 871 3 582 5 217 3 107 3 192 5 048 4 135

2 811 1 919 3 250 1 880 1 657 1 622 1 896 1 329 2 423 2 484 1 760 2 292 2 401 1 835 1 178 1 947 1 333 3 623 1 573 1 412 2 678 1 267 2 808 1 797 1 514 2 640 2 051

985 308 1 070 778 839 313 936 931 786 451 597 762 523 433 841 231 644 402 1 219 376 587 333 679 159 807 623 828 839 838 194 1 038 584 705 559 761 393 697 695 584 728 785 438 513 040 700 257 869 158 672 716 692 276 777 192

1 060 247 990 750 473 960 668 597 496 804 916 948 645 533 407 462 434 1 012 872 1 132 697 921 553 293 656 696 701

890 1 202 1 389 856 581 635 1 169 561 829 1 215 569 599 765 849 511 709 740 1 608 607 823 959 718 1 080 662 583 787 842

535 601 710 619 426 458 690 621 471 643 596 335 373 390 378 369 383 452 475 838 537 676 776 355 438 925 541

0,79 0,47 0,66 0,60 0,55 0,64 0,65 0,51 0,64 0,59 0,73 0,53 0,65 0,57 0,39 0,48 0,42 0,95 0,59 0,54 0,64 0,82 0,70 0,33 0,47 0,85 0,61

153 40 60 153 82 60 124 43 129 24 7 32 83 75 18 18 185 147 30 1 88 0 43 32 22 47 65

323 148 426 319 250 222 479 70 0 251 375 225 324 276 55 188 249 285 264 205 363 203 238 229 185 388 252

Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby Östhammar Länet

59 0 29 190 67 198 13 35 74

4 020 3 690 2 345 2 494 5 376 4 473 2 710 3 564 3 584

1 828 1 110 1 201 805 3 015 2 106 1 071 1 555 1 586

625 731 452 577 1 122 278 602 706 760 095 571 897 777 400 558 894 683 947

684 1 528 644 515 918 765 907 540 813

808 511 222 611 658 841 309 653 577

699 540 278 563 786 761 422 815 608

0,69 0,80 0,40 0,49 1,12 0,73 0,65 0,83 0,71

30 25 51 29 40 104 0 31 39

300 187 52 208 449 288 147 212 230

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

213

8c


Tabell 8c – Nyckeltal för handikappomsorg 2008 Län Kommun

Kostnader för handikappomsorg totalt kr/inv. 0–64 år därav: exkl. erLSS o sättning fr. LASS,

• = se sidan 208.

8c

F-kassan

Vård och omsorg enligt SoL och HSL exkl. lokalkostnader Ordinärt boende Särskilt boende kostn. därav Hemtjänst: kostn., andel kr/inv. kostn. andel kostn., kr/inv. med

kostn., kr/bru-

0–64 år

kr/inv. 0–64 år

kare

569 423 357 302 949 658 600 698 780 593

272 330 221 208 566 375 323 365 579 360

0,20 0,22 0,22 0,37 0,16 0,15 0,17 0,10 0,31 0,21

133 956 153 074 102 611 55 968 346 273 244 000 186 467 380 889 187 273 198 946

631 156 479 272 191 87 353 110 307 287

0,13 0,10 .. 0,04 0,04 0,06 0,05 .. 0,07 0,07

.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

%

med om- kr/bru- 0–64 år sorg, % kare

omsorg, %

Södermanlands län Eskilstuna 7 535 Flen 8 361 Gnesta 6 444 Katrineholm 7 845 Nyköping 7 673 Oxelösund 5 194 Strängnäs 4 879 Trosa 4 225 Vingåker 7 828 Länet 6 665

6 250 6 273 5 535 6 782 6 284 4 376 4 321 3 660 5 115 5 400

77,6 89,1 80,9 90,1 78,9 82,6 76,2 75,8 77,0 80,9

Östergötlands län Boxholm 4 739 Finspång 7 480 Kinda 6 476 Linköping 5 374 Mjölby 9 013 Motala 6 411 Norrköping 6 778 Söderköping 7 518 Vadstena 8 004 Valdemarsvik 6 988 Ydre 2 004 Åtvidaberg 6 289 Ödeshög 5 812 Länet 6 376

2 801 6 153 5 255 4 601 6 256 5 476 6 191 6 703 3 466 5 977 1 637 4 464 3 664 4 819

84,3 95,2 81,8 83,4 86,1 87,0 79,6 96,7 82,1 92,5 40,1 86,7 83,7 83,0

345 216 576 315 686 310 721 156 332 448 946 522 437 462

310 146 306 250 594 83 510 143 148 179 442 458 219 291

0,14 0,20 0,18 0,20 0,19 0,12 0,19 0,08 0,20 0,25 0,35 0,19 0,10 0,18

214 833 73 063 168 071 124 836 314 821 66 762 265 980 178 889 75 182 71 800 126 000 243 824 228 750 165 601

0 60 166 313 49 304 413 52 213 .. 19 54 0 149

0,00 0,02 .. 0,06 0,04 0,05 0,06 .. .. .. .. .. 0,00 0,03

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Jönköpings län Aneby 3 062 Eksjö 12 187 Gislaved 5 435 Gnosjö 6 631 Habo 3 964 Jönköping 7 290 Mullsjö 5 777 Nässjö 8 496 Sävsjö 11 142 Tranås 7 722 Vaggeryd 9 670 Vetlanda 7 808 Värnamo 7 471 Länet 7 435

2 703 6 701 4 171 4 790 2 208 5 866 4 590 6 780 7 261 5 131 6 194 5 273 6 648 5 255

75,4 • 447 71,3 742 83,2 337 84,7 655 63,8 406 69,6 1 152 72,0 801 68,5 1 187 83,7 944 84,7 462 88,0 454 82,3 278 85,2 569 77,9 649

285 546 337 477 133 696 320 990 871 389 381 119 405 458

0,08 0,20 0,26 0,32 0,09 0,18 0,09 0,06 0,19 0,13 0,20 0,14 0,25 0,17

375 250 266 692 130 048 148 654 150 000 379 317 375 400 .. 467 438 288 526 192 857 85 241 163 348 251 898

179 788 232 49 262 455 297 752 65 211 217 372 341 325

.. 0,09 0,07 .. 0,04 0,06 0,00 0,03 0,14 0,04 0,04 0,04 0,06 0,06

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. …

•• •• •• • •• •• •• •• ••

214

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Tabell 8c – Nyckeltal för handikappomsorg 2008 Län Kommun

Öppen verksamhet, kr/inv.

Kostnader för LSS o LASS, exkl. lokalkostn. o ersättn. fr. F-kassa totalt, därav: kr/inv. boende pers. ass. daglig övriga 0–64 kr/inv. kr/ LSS / LASS verksamhet kostn. år 0–64 brukr/inv. kr/inv. kr/inv.

0–64 år

år

kare

0–64 år

0–64 år

0–64 år

Andel

Lokalkostn.

LSS o LASS, brutto,

en eller flera insatser,

kr/inv. 0–64 år SoL / LSS

%

HSL

Södermanlands län Eskilstuna 86 Flen 74 Gnesta 132 Katrineholm 22 Nyköping 149 Oxelösund 0 Strängnäs 29 Trosa 51 Vingåker 3 Länet 61

4 493 5 249 4 123 5 630 4 584 3 384 3 163 2 676 3 616 4 102

2 105 1 988 1 820 2 582 2 196 1 492 1 721 714 1 447 1 785

673 219 731 912 659 913 635 855 751 525 665 052 893 500 394 177 571 944 664 122

1 168 1 846 850 1 272 935 1 151 496 855 1 356 1 103

525 848 711 971 781 300 370 365 556 603

695 567 742 805 672 441 576 741 256 611

0,67 0,81 0,73 0,91 0,77 0,56 0,51 0,46 0,69 0,68

110 28 88 73 34 15 49 27 88 57

360 343 357 483 376 232 128 97 322 300

Östergötlands län Boxholm 91 Finspång 8 Kinda 180 Linköping 48 Mjölby 114 Motala 63 Norrköping 31 Söderköping 0 Vadstena 34 Valdemarsvik 0 Ydre 11 Åtvidaberg 0 Ödeshög 146 Länet 56

2 302 5 513 4 102 3 537 5 044 4 601 4 555 6 003 2 717 5 114 656 3 650 2 886 3 899

1 317 2 884 1 466 1 767 2 228 2 323 3 011 2 978 772 3 063 97 1 944 1 296 1 934

547 400 700 288 402 429 420 757 677 471 740 132 678 946 599 839 618 000 615 500 .. 703 520 678 500 615 232

541 1 446 1 307 636 1 668 1 025 565 982 1 293 808 368 1 028 794 959

214 706 700 498 673 590 721 1 041 350 752 173 322 217 535

230 477 630 637 474 662 258 1 002 302 491 18 356 578 471

0,89 0,86 1,00 0,71 1,02 0,87 0,97 1,05 0,68 1,19 0,21 0,57 0,67 0,82

4 11 33 86 22 33 102 14 40 0 4 17 15 29

59 344 198 302 341 164 371 478 128 415 0 222 180 246

Jönköpings län Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Vetlanda Värnamo Länet

1 871 4 397 3 303 3 729 1 245 3 847 3 108 4 333 5 664 4 050 5 092 4 051 5 269 3 843

603 766 1 753 1 497 .. 1 736 1 346 1 571 2 179 1 623 1 989 1 260 2 836 1 596

211 667 270 417 654 846 639 106 .. 527 714 1 127 429 551 955 534 629 476 604 622 412 340 247 584 411 545 120

636 2 253 515 912 1 002 1 087 912 1 915 2 394 1 611 2 194 1 646 864 1 380

134 1 018 611 650 56 554 398 532 664 387 674 578 1 007 559

498 360 423 669 352 470 453 315 428 430 237 567 562 443

0,82 0,90 0,67 0,64 0,35 0,66 0,65 0,73 0,92 0,84 0,91 0,79 0,80 0,75

31 115 30 27 55 74 84 173 28 43 45 65 75 65

167 383 167 328 165 237 196 309 416 297 356 288 395 285

7 276 103 2 76 101 103 26 144 69 30 220 0 89

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

215

8c


Tabell 8c – Nyckeltal för handikappomsorg 2008 Län Kommun

Kostnader för handikappomsorg totalt kr/inv. 0–64 år därav: exkl. erLSS o sättning fr. LASS,

• = se sidan 208.

8c

F-kassan

Vård och omsorg enligt SoL och HSL exkl. lokalkostnader Ordinärt boende Särskilt boende kostn. därav Hemtjänst: kostn., andel kr/inv. kostn. andel kostn., kr/inv. med

kostn., kr/bru-

0–64 år

kr/inv. 0–64 år

kare

880 756 604 457 789 247 839 539 639

767 567 81 0 403 185 509 368 360

0,20 0,31 0,21 0,09 0,29 0,14 0,32 0,33 0,24

385 067 182 800 39 178 0 139 296 134 200 158 553 110 341 143 679

201 166 364 435 0 163 675 503 313

.. .. 0,09 .. .. .. 0,12 .. 0,10

.. .. .. .. .. .. .. .. ..

%

med om- kr/bru- 0–64 år sorg, % kare

omsorg, %

Kronobergs län Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd Uppvidinge Växjö Älmhult Länet

8 143 4 818 8 862 5 793 8 748 6 522 8 348 5 105 7 043

6 265 4 287 6 555 5 309 6 389 5 543 7 118 4 166 5 704

81,4 77,3 83,2 82,2 87,4 91,9 74,4 73,5 81,4

Kalmar län Borgholm Emmaboda Hultsfred Högsby Kalmar Mönsterås Mörbylånga Nybro Oskarshamn Torsås Vimmerby Västervik Länet

8 205 .. 9 443 9 169 8 806 8 933 6 538 8 636 6 777 5 745 6 783 8 371 7 946

7 719 .. 8 706 6 827 7 655 7 067 5 828 5 918 5 320 4 625 5 691 7 969 6 666

84,2 .. 84,8 86,9 85,1 87,0 91,4 89,0 80,9 78,6 80,2 77,3 84,1

936 .. 802 452 700 540 502 345 465 651 941 612 631

743 .. 614 385 619 363 383 268 360 529 648 488 491

0,49 0,17 0,22 0,31 0,27 0,21 0,09 0,13 0,29 0,31 0,11 0,22 0,24

150 590 .. 273 167 124 214 225 892 174 762 412 600 212 842 122 623 169 824 570 286 219 774 241 507

252 .. 399 388 349 152 0 221 461 0 131 904 296

0,00 0,00 0,00 .. 0,04 .. .. .. 0,05 .. 0,03 0,04 0,02

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Gotlands län Gotland Länet

9 040 9 040

6 079 6 079

80,0 • 80,0

721 721

596 596

0,27 0,27

224 471 224 471

278 278

0,05 0,05

.. ..

Blekinge län Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg Länet

9 019 6 129 10 524 7 789 6 991 8 090

7 427 5 368 7 987 6 266 5 006 6 411

83,1 73,1 79,1 82,1 84,1 80,3

315 608 766 737 526 591

208 474 655 435 319 418

0,12 0,06 0,42 0,24 0,21 0,21

166 800 859 214 154 233 180 019 149 286 301 910

678 471 792 238 231 482

0,07 0,06 0,09 0,04 0,09 0,07

.. .. .. .. .. ..

• • • • • • • •

216

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Tabell 8c – Nyckeltal för handikappomsorg 2008 Län Kommun

Öppen verksamhet, kr/inv.

Kostnader för LSS o LASS, exkl. lokalkostn. o ersättn. fr. F-kassa totalt, därav: kr/inv. boende pers. ass. daglig övriga 0–64 kr/inv. kr/ LSS / LASS verksamhet kostn. år 0–64 brukr/inv. kr/inv. kr/inv.

0–64 år

år

kare

0–64 år

0–64 år

0–64 år

Andel

Lokalkostn.

LSS o LASS, brutto,

en eller flera insatser,

kr/inv. 0–64 år SoL / LSS

%

HSL

Kronobergs län Alvesta 17 Lessebo 0 Ljungby 75 Markaryd 15 Tingsryd 18 Uppvidinge 4 Växjö 147 Älmhult 18 Länet 37

4 767 3 175 5 074 4 045 5 289 4 753 4 965 2 846 4 364

1 648 1 314 1 980 1 568 2 298 2 479 2 342 1 211 1 855

752 091 652 000 367 432 506 304 476 845 856 619 423 377 480 452 564 390

1 894 389 1 582 1 168 1 453 1 093 965 1 027 1 197

814 254 886 928 880 765 871 378 722

411 1 217 625 380 658 416 788 230 591

0,70 0,50 0,90 0,83 0,90 0,55 0,75 0,51 0,71

66 50 62 39 0 35 162 44 57

335 141 376 318 293 340 329 216 294

Kalmar län Borgholm Emmaboda Hultsfred Högsby Kalmar Mönsterås Mörbylånga Nybro Oskarshamn Torsås Vimmerby Västervik Länet

4 .. 37 0 40 202 0 59 31 330 15 153 73

6 418 8 730 6 956 5 637 5 970 5 753 4 852 5 005 3 992 3 490 4 212 5 649 5 555

3 898 3 464 4 123 3 011 3 212 2 860 2 227 2 299 2 336 1 187 2 105 2 876 2 800

655 255 666 000 517 835 679 950 670 695 826 057 545 204 510 779 1 130 070 462 429 632 341 581 384 656 500

1 037 2 015 767 1 879 1 068 1 365 687 1 360 882 1 005 874 688 1 136

830 2 468 1 356 476 999 1 182 580 742 626 494 650 1 320 977

653 784 711 294 691 347 1 357 604 147 803 582 765 645

0,90 1,19 1,16 0,91 0,94 0,84 0,78 0,92 0,60 0,68 0,69 0,90 0,88

29 .. 89 53 49 25 0 24 60 10 39 141 47

80 287 425 297 548 396 474 264 311 145 352 510 341

Gotlands län Gotland Länet

164 164

4 603 4 603

1 984 1 984

516 292 516 292

1 258 1 258

806 806

554 554

0,87 0,87

51 51

261 261

Blekinge län Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg Länet

153 267 9 105 6 108

5 729 3 648 5 877 4 796 3 887 4 787

2 965 1 771 3 127 2 547 1 676 2 417

687 452 576 608 855 919 812 571 610 472 708 605

1 243 703 1 254 1 006 924 1 026

825 473 654 643 610 641

696 701 842 600 677 703

1,00 0,65 0,84 0,76 0,92 0,83

108 98 99 43 35 77

444 276 444 346 321 366

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

217

8c


Tabell 8c – Nyckeltal för handikappomsorg 2008 Län Kommun

Kostnader för handikappomsorg totalt kr/inv. 0–64 år därav: exkl. erLSS o sättning fr. LASS,

• = se sidan 208.

8c

F-kassan

Vård och omsorg enligt SoL och HSL exkl. lokalkostnader Ordinärt boende Särskilt boende kostn. därav Hemtjänst: kostn., andel kr/inv. kostn. andel kostn., kr/inv. med

kostn., kr/bru-

0–64 år

kr/inv. 0–64 år

kare

%

med om- kr/bru- 0–64 år sorg, % kare

omsorg, %

Skåne län Bjuv Bromölla Burlöv Båstad Eslöv Helsingborg Hässleholm Höganäs Hörby Höör Klippan Kristianstad Kävlinge Landskrona Lomma Lund Malmö Osby Perstorp Simrishamn Sjöbo Skurup Staffanstorp Svalöv Svedala Tomelilla Trelleborg Vellinge Ystad Åstorp Ängelholm Örkelljunga Östra Göinge Länet

5 934 4 309 4 057 5 552 7 957 4 125 6 605 5 795 7 183 5 035 5 820 7 122 5 516 7 101 2 790 5 856 5 244 3 325 4 287 7 918 5 229 4 413 2 680 5 324 3 512 6 066 5 289 3 640 5 627 4 856 6 380 6 407 6 296 5 371

3 990 2 701 3 679 3 864 6 116 3 559 5 866 4 016 5 080 3 729 4 270 5 796 3 974 6 189 2 694 5 145 5 034 2 851 3 878 6 675 4 341 3 558 2 510 4 467 3 008 3 471 4 736 3 359 4 712 3 547 5 254 3 897 5 128 4 276

76,6 .. 59,5 69,2 90,0 74,5 76,5 84,7 82,8 85,8 82,7 85,8 68,9 73,6 72,0 78,2 74,4 71,5 63,9 87,1 77,2 81,0 77,5 78,7 85,8 99,6 69,7 66,8 80,3 74,5 76,0 80,7 74,6 77,5

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

317 .. 611 541 414 542 489 238 778 260 587 702 502 616 546 550 381 547 669 358 402 531 360 804 232 11 476 71 452 753 551 488 978 492

52 .. 200 181 249 217 271 149 722 150 521 505 294 233 313 342 123 236 158 237 289 313 303 715 151 .. 372 52 221 519 394 363 610 305

0,11 0,17 0,14 0,16 0,13 0,30 0,21 0,15 0,13 0,07 0,16 0,34 0,17 0,17 0,11 0,15 0,26 0,12 0,14 0,25 0,12 0,33 0,11 0,24 0,10 0,20 0,17 0,13 0,19 0,18 0,23 0,11 0,19 0,17

48 308 .. 141 895 111 765 195 515 72 019 131 451 100 786 573 600 204 778 325 286 147 412 176 475 133 034 288 889 231 401 46 787 193 667 110 250 95 743 234 500 96 250 275 700 302 308 147 824 .. 215 328 40 882 115 293 289 045 173 400 343 375 315 476 189 627

547 .. 601 341 154 292 650 143 0 178 55 47 332 812 175 313 833 209 623 404 249 63 77 113 154 .. 679 241 237 123 348 235 195 304

.. .. 0,11 .. 0,10 0,07 0,11 0,03 0,00 .. .. 0,04 0,05 0,05 0,04 0,05 0,05 .. 0,09 0,07 .. .. 0,02 .. .. .. 0,07 0,06 0,02 .. 0,03 0,00 .. 0,05

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Hallands län Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Länet

9 225 6 854 4 379 5 050 7 885 5 218 6 435

7 032 6 105 3 155 4 172 6 365 4 781 5 268

85,5 80,2 78,1 81,4 85,8 70,2 80,2

• • • • • •

730 541 440 415 544 711 563

678 265 249 265 505 415 396

0,20 0,10 0,15 0,32 0,19 0,11 0,18

334 031 258 667 169 833 82 367 259 167 371 745 245 968

132 402 189 251 176 598 291

0,02 0,04 .. 0,03 0,08 0,10 0,05

.. .. .. .. .. .. ..

218

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Tabell 8c – Nyckeltal för handikappomsorg 2008 Län Kommun

Öppen verksamhet, kr/inv.

Kostnader för LSS o LASS, exkl. lokalkostn. o ersättn. fr. F-kassa totalt, därav: kr/inv. boende pers. ass. daglig övriga 0–64 kr/inv. kr/ LSS / LASS verksamhet kostn. år 0–64 brukr/inv. kr/inv. kr/inv.

0–64 år

år

kare

0–64 år

0–64 år

0–64 år

Andel

Lokalkostn.

LSS o LASS, brutto,

en eller flera insatser,

kr/inv. 0–64 år SoL / LSS

%

HSL

Skåne län Bjuv Bromölla Burlöv Båstad Eslöv Helsingborg Hässleholm Höganäs Hörby Höör Klippan Kristianstad Kävlinge Landskrona Lomma Lund Malmö Osby Perstorp Simrishamn Sjöbo Skurup Staffanstorp Svalöv Svedala Tomelilla Trelleborg Vellinge Ystad Åstorp Ängelholm Örkelljunga Östra Göinge Länet

0 0 148 239 0 20 114 202 98 48 89 66 299 99 5 192 0 5 5 70 283 55 106 0 0 0 136 760 199 5 287 0 101 110

2 828 2 520 2 005 2 558 4 886 2 449 4 105 3 284 3 935 2 996 3 292 4 625 2 539 4 143 1 838 3 649 3 460 1 845 2 332 5 387 3 073 2 627 1 746 3 158 2 337 3 261 2 980 2 104 3 519 2 491 3 670 2 909 3 689 3 098

795 1 720 414 579 2 373 887 1 892 1 395 1 416 1 408 1 478 1 945 1 162 1 862 409 1 901 1 999 641 1 307 2 543 1 420 990 705 1 393 1 091 1 437 1 260 622 2 068 1 029 1 436 684 1 572 1 328

744 692 876 211 373 133 320 158 404 211 603 981 395 484 529 120 526 938 619 035 553 514 590 010 481 414 656 723 251 778 599 051 686 792 451 571 810 444 765 553 629 424 716 000 313 366 413 946 453 900 655 318 475 427 929 444 818 944 484 461 521 047 272 527 610 000 561 625

1 194 .. 711 1 203 1 240 789 761 926 1 192 824 1 080 1 477 596 664 683 649 474 543 400 976 569 754 523 353 543 724 729 545 591 798 1 333 1 056 674 799

327 551 365 355 753 518 772 363 658 448 448 682 405 770 295 628 558 401 397 1 029 429 393 256 461 333 457 538 403 534 445 503 680 497 505

511 565 515 421 520 256 680 601 668 315 287 521 376 848 452 471 428 260 227 840 655 490 262 951 370 642 452 534 326 220 398 490 946 500

0,63 0,63 0,63 0,51 0,96 0,54 0,93 0,63 0,74 0,62 0,74 0,82 0,54 0,71 0,42 0,62 0,58 0,81 0,56 0,93 0,62 0,48 0,51 0,67 0,40 0,77 0,72 0,39 0,59 0,54 0,62 0,70 0,87 0,65

68 0 130 69 44 55 126 32 0 45 8 8 102 109 28 66 75 52 104 29 57 29 23 33 40 2 141 44 39 25 78 28 30 52

231 180 184 116 618 201 382 118 270 202 240 348 200 411 101 376 286 193 145 427 278 254 198 359 243 198 323 140 267 149 321 236 135 252

Hallands län Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Länet

135 207 24 82 164 28 107

5 565 4 490 2 226 3 264 5 221 3 177 3 990

3 079 2 262 734 1 235 2 149 1 512 1 828

764 418 680 062 600 700 702 747 777 765 493 693 669 898

1 024 957 789 1 115 1 214 681 963

977 705 334 488 911 547 660

545 644 369 432 962 452 567

0,91 0,67 0,53 0,59 0,74 0,60 0,67

20 57 37 26 21 87 41

450 408 239 135 239 181 275

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

219

8c


Tabell 8c – Nyckeltal för handikappomsorg 2008 Län Kommun

Kostnader för handikappomsorg totalt kr/inv. 0–64 år därav: exkl. erLSS o sättning fr. LASS,

• = se sidan 208.

8c

Västra Götalands län Ale 6 296 Alingsås 10 922 Bengtsfors 5 890 Bollebygd 3 553 Borås 7 531 Dals-Ed 6 600 Essunga 4 630 Falköping 7 660 Färgelanda 3 505 Grästorp 8 241 Gullspång 7 472 Göteborg 7 146 Götene 7 368 Herrljunga 4 930 Hjo 9 257 Härryda 6 875 Karlsborg 7 122 Kungälv 6 236 Lerum 5 255 Lidköping 7 452 Lilla Edet 7 167 Lysekil 9 188 Mariestad 6 559 Mark 5 416 Mellerud 11 214 Munkedal 6 866 Mölndal 6 918 Orust 6 910 Partille 5 471 Skara 6 589 Skövde 7 403 Sotenäs 6 119 Stenungsund 5 466 Strömstad 7 903 Svenljunga 7 881 Tanum 5 179 Tibro 7 588 Tidaholm 5 952 Tjörn 5 434 Tranemo 5 184 Trollhättan 7 515 Töreboda 11 003 Uddevalla 8 397 Ulricehamn 7 513

F-kassan

5 212 7 551 4 955 2 788 6 324 4 581 3 168 6 172 3 001 5 009 5 579 6 695 5 814 3 648 5 893 5 940 3 705 5 682 4 921 6 326 5 700 7 277 5 737 5 133 9 349 5 382 6 172 5 715 4 551 5 176 5 943 4 690 4 745 6 835 6 929 4 137 4 744 4 802 3 941 4 020 6 341 6 985 6 830 6 260

Vård och omsorg enligt SoL och HSL exkl. lokalkostnader Ordinärt boende Särskilt boende kostn. därav Hemtjänst: kostn., andel kr/inv. kostn. andel kostn., kr/inv. med

kostn., kr/bru-

0–64 år

kare

%

81,9 84,3 71,8 84,4 78,8 75,4 90,6 70,4 88,5 97,7 95,3 69,8 76,3 76,2 79,9 84,6 86,1 82,2 82,2 81,8 78,6 76,4 87,9 83,4 81,4 79,3 78,3 81,0 86,3 63,9 78,0 92,1 88,6 67,4 88,2 81,9 90,6 74,2 83,3 88,0 68,1 87,4 77,0 85,9

• 489 • 394 • 628 • 355 • 502 • 348 • 297 • 670 • 127 • 0 • 193 • 889 • 912 • 690 • 866 • 572 • 487 • 830 • 701 • 645 • 675 • 906 • 522 • 495 • 699 • 516 • 791 • 968 • 383 • 1 048 • 602 • 334 • 257 • 648 • 410 • 583 • 348 • 917 • 304 • 431 • 1 193 • 671 • 755 • 481

kr/inv. 0–64 år

196 258 231 283 214 292 297 322 106 .. 115 622 491 315 378 330 207 492 535 505 469 564 184 277 513 230 530 532 348 852 379 212 126 455 202 444 255 666 100 307 829 185 474 378

220

med om- kr/bru- 0–64 år sorg, % kare

0,19 0,16 0,13 0,06 0,22 0,24 0,47 0,55 0,36 .. 0,15 0,21 0,15 0,12 0,12 0,19 0,14 0,20 0,09 0,37 0,16 0,27 0,16 0,17 0,17 0,18 0,17 0,28 0,15 0,29 0,16 0,26 0,14 0,24 0,20 0,15 0,07 0,23 0,08 0,11 0,20 0,21 0,21 0,14

101 022 264 166 234 629 171 500 558 487 500 73 98 254 617 122 222 298 63 048 0 58 853 881 29 632 176 .. 0 77 833 0 303 485 655 324 125 295 261 333 0 327 875 75 174 745 227 151 429 0 247 364 139 575 467 117 138 125 346 295 059 413 210 933 677 114 200 129 167 267 261 305 417 482 131 214 467 310 506 296 188 676 67 237 595 145 297 651 409 232 574 581 80 556 5 93 111 231 189 955 1 295 103 250 320 299 143 80 356 500 70 290 174 236 118 900 291 285 900 39 419 225 686 89 533 62 224 448 675 272 760 316

omsorg, %

0,09 0,08 0,00 .. 0,02 .. 0,00 0,05 0,08 0,00 0,00 0,08 .. .. .. 0,04 .. 0,03 0,03 0,05 0,05 0,08 0,09 0,08 .. .. 0,04 .. 0,03 0,15 0,09 .. 0,06 .. .. .. 0,00 .. 0,04 .. 0,15 0,00 0,15 ..

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Tabell 8c – Nyckeltal för handikappomsorg 2008 Län Kommun

Öppen verksamhet, kr/inv.

Kostnader för LSS o LASS, exkl. lokalkostn. o ersättn. fr. F-kassa totalt, därav: kr/inv. boende pers. ass. daglig övriga 0–64 kr/inv. kr/ LSS / LASS verksamhet kostn. år 0–64 brukr/inv. kr/inv. kr/inv.

0–64 år

Västra Götalands län Ale 110 Alingsås 35 Bengtsfors 117 Bollebygd 0 Borås 108 Dals-Ed 459 Essunga 0 Falköping 133 Färgelanda 0 Grästorp 116 Gullspång 62 Göteborg 341 Götene 116 Herrljunga 167 Hjo 235 Härryda 72 Karlsborg 29 Kungälv 28 Lerum 28 Lidköping 108 Lilla Edet 0 Lysekil 18 Mariestad 6 Mark 74 Mellerud 501 Munkedal 56 Mölndal 176 Orust 9 Partille 58 Skara 321 Skövde 27 Sotenäs 17 Stenungsund 0 Strömstad 10 Svenljunga 46 Tanum 69 Tibro 7 Tidaholm 55 Tjörn 0 Tranemo 0 Trollhättan 7 Töreboda 112 Uddevalla 23 Ulricehamn 11

år

4 102 5 807 3 542 2 311 4 574 3 287 2 862 4 139 2 513 4 666 5 092 4 399 4 166 2 606 4 404 4 652 3 023 4 381 3 686 4 915 4 347 5 112 4 610 3 976 7 120 4 044 4 484 4 448 3 602 3 162 4 277 4 119 3 801 4 307 5 861 3 182 3 956 3 384 3 085 3 280 4 024 5 610 4 932 4 989

2 289 2 174 2 196 823 2 549 1 954 1 181 1 640 1 250 1 388 3 060 2 026 1 810 836 1 287 2 410 1 241 2 312 1 549 1 986 2 291 2 530 2 381 1 779 4 702 1 726 2 177 2 571 1 272 1 162 1 734 1 630 1 905 1 948 2 880 1 612 1 870 1 511 911 1 422 1 988 1 837 2 467 1 774

kare

965 145 445 378 581 821 .. 627 965 408 444 1 317 500 543 000 443 733 407 438 692 000 827 602 796 917 567 091 446 550 987 465 795 250 790 928 735 294 515 187 907 148 709 750 429 787 645 627 633 925 552 040 715 174 860 444 569 641 396 568 452 557 654 470 823 218 813 682 813 241 584 346 461 030 504 700 252 488 378 914 727 699 495 185 725 921 426 520

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

0–64 år

601 1 983 0 813 813 601 787 690 288 2 035 1 034 797 1 193 674 1 493 864 809 744 519 638 872 973 705 1 301 454 1 287 811 1 083 762 1 130 1 139 1 023 670 945 1 112 447 1 041 880 1 237 815 835 1 916 872 1 124

221

0–64 år

0–64 år

674 863 147 231 741 474 9 453 420 249 773 973 513 447 712 673 524 737 564 983 637 675 760 652 1 500 496 817 737 822 367 651 640 674 888 1 442 685 489 412 550 594 507 705 985 1 238

538 786 1 198 444 472 258 886 1 356 554 994 224 602 650 648 911 705 449 588 1 055 1 308 547 934 764 243 463 535 679 56 747 504 753 825 552 526 427 438 556 581 387 449 694 1 152 607 853

Andel

Lokalkostn.

LSS o LASS, brutto,

en eller flera insatser,

SoL / LSS

%

HSL

0,58 0,88 0,65 0,57 0,73 0,82 0,78 0,83 0,60 0,96 0,54 0,67 0,82 0,63 0,89 0,71 0,47 0,75 0,56 1,12 0,76 0,91 0,97 0,66 1,05 0,56 0,70 0,46 0,70 0,82 0,94 0,76 0,67 0,63 0,87 0,53 0,97 0,73 0,61 0,73 0,72 0,93 0,83 0,77

kr/inv. 0–64 år

77 126 93 8 114 21 0 143 42 0 6 135 55 12 10 46 0 16 31 52 129 117 36 22 57 77 76 43 38 88 99 14 52 279 41 18 20 33 61 10 133 38 116 76

169 560 16 41 407 169 10 206 144 227 227 276 270 173 304 371 165 287 357 259 137 446 435 306 490 222 349 180 325 148 358 201 404 296 250 205 343 178 200 259 296 492 330 387

8c


Tabell 8c – Nyckeltal för handikappomsorg 2008 Län Kommun

Kostnader för handikappomsorg totalt kr/inv. 0–64 år därav: exkl. erLSS o sättning fr. LASS,

• = se sidan 208.

8c

F-kassan

Vård och omsorg enligt SoL och HSL exkl. lokalkostnader Ordinärt boende Särskilt boende kostn. därav Hemtjänst: kostn., andel kr/inv. kostn. andel kostn., kr/inv. med

kostn., kr/bru-

0–64 år

kr/inv. 0–64 år

kare

%

med om- kr/bru- 0–64 år sorg, % kare

omsorg, %

Västra Götalands län, forts. Vara 6 709 5 182 Vårgårda 6 224 3 801 Vänersborg 8 437 7 103 Åmål 8 774 6 947 Öckerö 5 834 5 424 Länet 6 954 5 486

84,0 84,4 83,6 80,1 78,4 81,5

• • • • •

707 515 434 895 927 592

85 95 361 609 595 363

0,34 0,20 0,15 0,17 0,08 0,20

25 381 48 389 237 222 364 500 744 750 221 142

89 64 549 399 118 302

.. .. 0,13 0,08 .. 0,06

.. .. .. .. .. ..

Värmlands län Arvika Eda Filipstad Forshaga Grums Hagfors Hammarö Karlstad Kil Kristinehamn Munkfors Storfors Sunne Säffle Torsby Årjäng Länet

271 305 607 403 323 1 089 235 281 136 364 500 .. 354 490 312 592 417

0,16 0,13 0,41 0,17 0,16 0,40 0,17 0,26 0,11 0,24 0,50 .. 0,14 0,27 0,28 0,27 0,25

172 938 268 226 778 0 147 636 541 232 875 172 196 333 0 269 763 310 138 429 63 109 994 447 129 000 680 150 933 1 096 99 071 308 .. 221 249 667 476 184 281 416 109 444 349 220 619 0 175 851 334

0,07 0,00 0,10 0,04 0,00 .. .. 0,09 0,09 0,17 .. 0,00 0,11 0,09 .. .. 0,07

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

165 509 201 .. 329 376 302 440 328 284 789 140 351

0,26 0,22 0,17 0,15 0,16 0,26 0,34 0,26 0,15 0,16 0,27 0,18 0,21

63 087 229 000 117 381 .. 211 750 146 326 89 667 170 400 214 536 179 833 293 000 79 230 163 110

0,05 0,10 .. 0,07 0,08 .. .. 0,00 0,08 0,16 0,05 0,03 0,07

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Örebro län Askersund Degerfors Hallsberg Hällefors Karlskoga Kumla Laxå Lekeberg Lindesberg Ljusnarsberg Nora Örebro Länet

6 182 3 970 10 781 9 768 8 338 10 853 10 210 6 978 7 135 7 359 11 053 7 100 8 781 9 261 7 928 7 502 8 325

4 841 3 717 7 375 6 350 5 635 7 353 6 159 5 626 5 070 6 168 6 627 3 887 6 726 6 823 5 809 4 231 5 775

85,3 80,4 77,1 83,2 85,0 71,4 88,2 72,6 75,4 66,6 82,7 88,0 76,4 81,8 76,8 82,1 79,6

• 420 • 433 • 1 014 • 783 • 610 • 1 616 • 548 • 765 • 437 • 811 • 790 • 172 • 661 • 520 • 481 • 756 676

7 552 6 904 7 143 .. 6 783 6 444 8 927 5 242 7 401 6 410 7 467 6 451 6 975

6 035 5 489 4 859 .. 5 415 5 225 7 199 4 664 5 707 6 058 6 581 5 656 5 717

90,2 74,0 83,3 .. 80,5 90,4 78,7 60,4 88,1 82,8 84,2 93,8 82,4

• • • • • • • • • • • •

348 803 361 .. 425 413 898 818 513 418 829 161 544

222

189 509 150 .. 434 0 462 235 136 539 177 109 267

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Tabell 8c – Nyckeltal för handikappomsorg 2008 Län Kommun

Öppen verksamhet, kr/inv.

Kostnader för LSS o LASS, exkl. lokalkostn. o ersättn. fr. F-kassa totalt, därav: kr/inv. boende pers. ass. daglig övriga 0–64 kr/inv. kr/ LSS / LASS verksamhet kostn. år 0–64 brukr/inv. kr/inv. kr/inv.

0–64 år

år

kare

Västra Götalands län, forts. Vara 0 4 165 Vårgårda 2 3 095 Vänersborg 66 5 466 Åmål 15 5 354 Öckerö 81 3 960 Länet 82 4 181

1 538 595 2 828 3 423 1 767 1 922

Värmlands län Arvika Eda Filipstad Forshaga Grums Hagfors Hammarö Karlstad Kil Kristinehamn Munkfors Storfors Sunne Säffle Torsby Årjäng Länet

0 277 61 59 216 143 89 256 34 17 4 0 373 234 462 0 139

3 937 2 686 5 560 4 983 4 433 5 098 5 060 3 739 3 560 3 752 5 175 3 303 4 745 5 066 4 177 3 147 4 276

Örebro län Askersund Degerfors Hallsberg Hällefors Karlskoga Kumla Laxå Lekeberg Lindesberg Ljusnarsberg Nora Örebro Länet

15 0 265 0 104 86 40 734 4 0 0 67 110

5 194 3 752 3 875 4 770 4 031 4 322 5 476 2 634 4 840 4 693 5 322 5 036 4 495

Lokalkostn.

en eller flera insatser,

kr/inv. 0–64 år SoL / LSS

%

HSL

0–64 år

0–64 år

740 769 547 200 648 682 642 510 804 591 641 928

1 321 1 542 941 871 847 946

534 296 775 825 769 659

771 662 922 234 577 654

1,11 0,70 0,85 0,83 0,73 0,76

32 12 119 71 45 60

189 114 469 211 293 268

1 821 1 605 2 470 1 663 1 768 1 765 2 135 1 648 1 458 1 768 1 538 .. 2 105 3 286 2 178 1 412 1 908

609 623 597 389 660 766 568 889 643 800 593 464 462 386 520 638 533 385 531 984 711 500 .. 542 634 556 887 645 157 381 104 570 640

858 399 2 167 1 929 1 797 2 173 1 758 1 160 876 1 155 2 775 2 090 1 221 903 1 016 855 1 446

724 505 400 784 557 639 784 553 668 586 106 36 730 565 350 496 530

535 177 523 607 311 520 383 378 558 242 756 1 296 688 312 634 384 519

0,73 0,61 1,20 0,92 0,77 1,15 0,80 0,69 0,87 0,85 1,08 0,73 0,95 0,89 0,66 0,89 0,86

22 18 70 51 20 37 29 74 98 133 41 72 81 74 54 0 55

194 303 130 302 357 149 370 346 261 358 308 118 391 513 284 327 294

3 294 1 157 1 758 2 648 2 237 1 955 2 650 1 181 3 060 2 939 2 476 2 934 2 357

761 342 491 222 829 154 530 074 616 262 595 527 787 933 980 429 630 304 796 786 561 777 727 749 692 380

912 923 1 286 1 348 815 772 1 631 404 1 126 881 2 034 818 1 079

673 510 408 589 629 663 503 520 471 306 476 540 524

315 1 161 423 185 350 932 691 528 184 567 337 744 535

0,75 0,75 0,64 1,00 0,85 0,77 0,74 0,67 0,98 0,76 1,00 0,93 0,82

36 116 36 0 92 1 137 58 26 84 32 11 52

252 308 174 194 328 403 188 185 187 325 221 272 253

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

223

0–64 år

Andel

LSS o LASS, brutto,

8c


Tabell 8c – Nyckeltal för handikappomsorg 2008 Län Kommun

Kostnader för handikappomsorg totalt kr/inv. 0–64 år därav: exkl. erLSS o sättning fr. LASS,

• = se sidan 208.

F-kassan

Västmanlands län Arboga 4 575 Fagersta 7 202 Hallstahammar 8 598 Kungsör 10 741 Köping 7 796 Norberg 7 861 Sala 5 540 Skinnskatteberg 2 712 Surahammar 5 980 Västerås 5 305 Länet 6 631 Dalarnas län Avesta Borlänge Falun Gagnef Hedemora Leksand Ludvika Malung-Sälen Mora Orsa Rättvik Smedjebacken Säter Vansbro Älvdalen Länet

8c

4 320 5 736 7 649 8 725 6 181 5 418 4 863 1 716 4 498 5 072 5 418

Vård och omsorg enligt SoL och HSL exkl. lokalkostnader Ordinärt boende Särskilt boende kostn. därav Hemtjänst: kostn., andel kr/inv. kostn. andel kostn., kr/inv. med

kostn., kr/bru-

0–64 år

kr/inv. 0–64 år

kare

304 295 702 455 709 402 497 567 391 756 508

154 221 367 310 369 402 240 182 132 467 284

0,13 0,19 0,16 0,12 0,26 0,13 0,15 0,34 0,11 0,21 0,18

122 308 116 000 227 842 254 000 141 902 302 500 157 192 54 167 118 222 217 853 171 199

487 851 246 0 622 0 165 322 540 477 371

0,07 0,22 0,03 .. 0,10 0,00 0,05 0,20 .. 0,11 0,10

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

%

79,3 76,9 87,1 94,4 74,8 92,6 82,4 45,3 • 77,2 73,1 78,3

med om- kr/bru- 0–64 år sorg, % kare

omsorg, %

9 288 9 440 7 384 7 188 12 712 5 778 8 878 8 676 9 011 6 017 8 358 5 677 8 192 8 343 6 666 8 107

6 538 6 736 5 776 5 167 10 671 4 727 6 197 7 760 8 083 4 563 7 368 5 023 6 014 7 044 4 969 6 442

77,4 81,8 84,2 94,0 86,7 89,6 75,5 74,4 75,4 76,7 90,2 84,9 81,9 71,5 82,0 81,7

804 819 262 311 1 149 491 474 1 077 909 884 629 220 344 1 365 751 699

777 684 214 308 1 023 257 242 640 836 707 446 161 .. 823 657 555

0,30 0,49 0,34 0,22 0,32 0,10 0,14 0,28 0,20 0,20 0,49 0,23 0,18 0,44 0,33 0,28

259 588 140 854 62 154 139 167 322 289 252 417 175 444 224 522 414 969 348 909 91 641 71 316 .. 188 783 201 833 206 706

484 187 446 0 232 0 848 717 703 149 62 406 442 558 94 355

0,17 .. 0,09 .. 0,00 0,04 0,15 .. .. .. .. 0,07 0,05 .. .. 0,08

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Gävleborgs län Bollnäs 7 821 Gävle 6 528 Hofors 11 259 Hudiksvall 9 093 Ljusdal 8 278 Nordanstig 9 304 Ockelbo 5 600 Ovanåker 5 456 Sandviken 7 352 Söderhamn 10 133 Länet 8 082

6 507 4 768 5 055 7 322 6 770 5 887 4 923 4 629 5 265 8 367 5 949

84,4 85,5 73,4 84,4 79,7 84,5 90,7 82,7 75,5 88,5 82,9

215 184 729 702 1 237 845 457 798 911 714 679

151 177 365 532 1 004 499 .. 777 620 526 517

0,19 0,22 0,22 0,26 0,30 0,22 0,25 0,29 0,30 0,26 0,25

78 872 80 625 162 765 202 805 336 705 223 824 .. 269 577 203 180 202 712 195 674

636 343 529 388 114 19 0 0 333 197 256

0,10 0,01 0,09 .. .. 0,00 0,00 .. 0,01 0,03 0,04

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

224

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Tabell 8c – Nyckeltal för handikappomsorg 2008 Län Kommun

Öppen verksamhet, kr/inv.

Kostnader för LSS o LASS, exkl. lokalkostn. o ersättn. fr. F-kassa totalt, därav: kr/inv. boende pers. ass. daglig övriga 0–64 kr/inv. kr/ LSS / LASS verksamhet kostn. år 0–64 brukr/inv. kr/inv. kr/inv.

0–64 år

år

kare

0–64 år

0–64 år

0–64 år

Andel

Lokalkostn.

LSS o LASS, brutto,

en eller flera insatser,

kr/inv. 0–64 år SoL / LSS

%

HSL

Västmanlands län Arboga 9 Fagersta 91 Hallstahammar 0 Kungsör 36 Köping 105 Norberg 0 Sala 162 Skinnskatteberg 0 Surahammar 0 Västerås 67 Länet 47

3 258 4 000 6 195 7 352 4 257 4 612 3 771 769 3 266 3 431 4 091

1 781 2 077 3 750 4 078 2 062 1 181 1 734 52 1 348 1 528 1 959

593 517 384 882 670 515 568 575 487 650 410 077 483 148 .. 571 842 547 596 524 200

509 776 1 015 1 119 1 104 1 975 711 263 954 565 899

550 744 854 1 465 686 788 837 84 291 644 694

418 404 576 690 405 668 490 370 674 694 539

0,66 0,89 1,15 1,05 0,78 0,69 0,74 0,53 0,76 0,76 0,80

96 90 39 0 124 0 35 49 97 61 59

167 409 466 882 364 404 234 7 205 279 342

Dalarnas län Avesta Borlänge Falun Gagnef Hedemora Leksand Ludvika Malung-Sälen Mora Orsa Rättvik Smedjebacken Säter Vansbro Älvdalen Länet

6 180 118 0 3 0 55 66 199 0 1 50 212 0 0 59

4 736 5 261 4 451 4 497 8 657 3 976 4 459 5 341 5 726 3 271 6 298 3 990 4 734 4 942 3 973 4 954

2 033 1 482 1 818 1 060 4 941 1 711 1 517 3 196 2 749 1 765 3 911 2 201 2 450 257 1 989 2 205

679 313 617 105 568 972 375 434 909 569 671 134 531 161 716 972 652 000 737 384 846 460 924 200 719 567 .. 687 125 688 314

1 445 2 113 1 628 2 145 1 695 1 808 1 931 1 003 1 283 474 742 816 1 563 3 952 1 550 1 610

761 676 658 577 1 591 457 592 552 1 003 244 801 460 529 317 304 635

497 990 346 715 430 0 419 589 690 788 843 513 192 415 130 504

0,64 0,97 0,64 0,72 1,09 0,58 0,66 0,66 0,86 0,70 1,22 0,50 0,52 0,74 0,78 0,75

186 36 89 1 36 0 142 129 179 32 27 83 92 87 52 78

323 252 410 358 594 260 219 429 367 228 350 275 190 92 99 296

Gävleborgs län Bollnäs 125 Gävle 117 Hofors 14 Hudiksvall 2 Ljusdal 0 Nordanstig 15 Ockelbo 0 Ovanåker 0 Sandviken 0 Söderhamn 7 Länet 28

5 214 3 778 3 445 5 780 5 107 4 806 4 213 3 681 3 822 6 900 4 675

2 660 1 367 1 093 2 732 3 044 1 397 1 789 1 849 1 414 4 220 2 157

519 337 529 782 436 210 779 184 568 646 818 846 702 167 556 133 448 663 617 671 597 664

1 260 1 553 1 921 1 406 871 2 349 1 463 867 1 324 901 1 391

771 587 388 1 157 849 806 320 677 457 1 195 721

522 270 43 484 343 254 642 287 627 584 406

0,96 0,75 0,53 0,75 0,75 0,58 0,51 0,69 0,88 1,04 0,74

41 49 72 54 23 32 0 2 48 44 37

276 297 266 397 288 171 254 149 151 505 275

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

225

8c


Tabell 8c – Nyckeltal för handikappomsorg 2008 Län Kommun

Kostnader för handikappomsorg totalt kr/inv. 0–64 år därav: exkl. erLSS o sättning fr. LASS,

• = se sidan 208.

8c

F-kassan

Vård och omsorg enligt SoL och HSL exkl. lokalkostnader Ordinärt boende Särskilt boende kostn. därav Hemtjänst: kostn., andel kr/inv. kostn. andel kostn., kr/inv. med

kostn., kr/bru-

0–64 år

kare

%

kr/inv. 0–64 år

med om- kr/bru- 0–64 år sorg, % kare

omsorg, %

Västernorrlands län Härnösand 8 594 Kramfors 9 824 Sollefteå 8 830 Sundsvall 7 660 Timrå 6 829 Ånge 8 089 Örnsköldsvik 8 009 Länet 8 262

6 925 7 526 6 838 6 240 4 846 5 039 5 970 6 198

81,4 82,5 88,7 76,2 70,6 84,5 78,1 80,3

•• 740 •• 1 296 •• 616 • 876 •• 599 •• 419 •• 915 780

739 997 400 612 490 411 643 613

0,31 0,29 0,34 0,17 0,28 0,36 0,25 0,29

238 333 349 048 118 750 351 119 174 073 113 893 252 757 228 282

424 0 118 455 640 313 242 313

0,04 .. 0,03 0,08 0,11 0,05 0,04 0,06

.. .. .. .. .. .. .. ..

Jämtlands län Berg Bräcke Härjedalen Krokom Ragunda Strömsund Åre Östersund Länet

8 453 11 068 7 573 8 408 5 604 8 363 4 925 8 571 7 871

7 735 9 423 6 631 6 806 5 084 6 415 4 490 8 208 6 849

82,2 87,5 87,5 88,1 80,7 85,3 66,8 84,3 82,8

• 1 326 • 912 • 674 • 725 • 980 • 604 • 1 409 • 801 929

595 538 669 439 380 373 1 177 372 568

0,56 0,37 0,38 0,29 0,43 0,16 0,15 0,36 0,34

105 500 143 850 177 200 151 882 87 833 233 133 772 615 103 247 221 908

0 215 58 63 0 212 67 359 122

.. .. 0,09 .. 0,00 .. .. 0,12 0,07

.. .. .. .. .. .. .. .. ..

Västerbottens län Bjurholm 1 767 Dorotea 7 830 Lycksele 10 546 Malå 5 578 Nordmaling 9 854 Norsjö 9 284 Robertsfors 8 602 Skellefteå 9 513 Sorsele 4 353 Storuman 6 026 Umeå 7 841 Vilhelmina 11 910 Vindeln .. Vännäs 15 581 Åsele .. Länet 8 360

1 767 7 830 9 173 4 483 7 039 7 503 6 012 7 790 3 105 5 287 6 024 7 740 .. 13 036 .. 6 676

85,2 88,8 91,6 77,0 93,9 90,2 85,8 88,4 97,7 92,2 80,6 81,7 .. 89,3 .. 87,9

42 502 611 407 296 350 530 414 0 0 689 1 380 .. 1 053 .. 483

.. 502 476 380 290 111 366 139 0 0 689 1 206 .. 411 .. 381

.. 0,29 0,15 0,31 0,18 .. 0,33 0,22 0,41 0,32 0,55 0,32 0,09 0,31 0,18 0,28

.. 172 833 309 733 123 125 161 600 .. 109 722 64 268 0 0 124 523 373 222 .. 132 476 .. 174 612

195 306 0 441 107 319 252 389 0 0 296 0 .. 216 0 168

.. .. .. .. .. 0,12 .. 0,02 0,00 .. 0,05 .. .. .. .. 0,04

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

226

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Tabell 8c – Nyckeltal för handikappomsorg 2008 Län Kommun

Öppen verksamhet, kr/inv.

Kostnader för LSS o LASS, exkl. lokalkostn. o ersättn. fr. F-kassa totalt, därav: kr/inv. boende pers. ass. daglig övriga 0–64 kr/inv. kr/ LSS / LASS verksamhet kostn. år 0–64 brukr/inv. kr/inv. kr/inv.

0–64 år

år

kare

0–64 år

0–64 år

0–64 år

Andel

Lokalkostn.

LSS o LASS, brutto,

en eller flera insatser,

kr/inv. 0–64 år SoL / LSS

%

HSL

Västernorrlands län Härnösand 40 Kramfors 19 Sollefteå 2 Sundsvall 88 Timrå 68 Ånge 0 Örnsköldsvik 105 Länet 46

5 082 5 610 5 512 4 307 3 146 3 960 4 213 4 547

2 874 3 138 3 001 2 185 1 043 1 661 2 047 2 278

591 160 584 000 551 786 717 475 506 400 402 907 575 864 561 370

831 1 198 895 1 036 1 132 1 628 880 1 086

806 1 107 1 088 637 377 480 931 775

568 168 529 449 593 191 354 407

1,20 1,01 1,04 0,78 0,89 0,62 0,82 0,91

86 4 35 65 116 51 48 58

554 598 555 450 277 298 448 454

Jämtlands län Berg Bräcke Härjedalen Krokom Ragunda Strömsund Åre Östersund Länet

36 0 81 0 0 83 0 70 34

6 186 7 821 5 573 5 585 4 060 5 363 2 894 6 310 5 474

2 746 4 544 3 170 2 969 2 592 3 176 1 442 4 031 3 084

779 250 441 545 503 640 830 976 599 556 513 138 559 319 596 515 602 992

1 675 1 236 1 221 1 584 1 007 1 221 639 810 1 174

1 107 983 877 702 164 763 429 883 738

658 1 060 316 329 297 203 419 645 491

0,72 1,07 0,86 0,79 0,72 0,99 0,55 1,10 0,85

14 47 16 19 0 41 15 60 26

174 427 229 412 43 112 106 609 264

Västerbottens län Bjurholm 0 Dorotea 15 Lycksele 135 Malå 103 Nordmaling 12 Norsjö 12 Robertsfors 7 Skellefteå 52 Sorsele 72 Storuman 412 Umeå 121 Vilhelmina 6 Vindeln 0 Vännäs 94 Åsele 161 Länet 80

1 504 6 514 7 585 3 391 6 222 6 338 4 922 6 439 2 998 4 492 4 446 6 129 5 037 10 675 5 375 5 471

.. 3 192 4 566 2 395 3 147 3 503 2 312 3 448 612 2 443 2 192 2 458 2 392 9 237 2 904 3 200

.. 942 000 618 930 887 000 649 296 638 500 733 588 548 106 .. 669 294 625 827 651 714 780 539 1 136 855 601 454 729 470

128 2 429 1 377 867 1 585 1 125 1 745 1 305 2 018 946 1 321 2 962 1 366 .. 1 318 1 464

0 634 1 107 0 743 940 440 910 224 337 390 702 868 955 1 021 618

1 377 259 535 130 746 770 425 776 144 765 543 7 411 583 133 507

0,45 0,58 1,20 0,58 0,74 1,01 0,74 1,09 0,66 0,71 0,90 1,01 1,08 1,61 0,79 0,88

25 54 22 81 17 55 64 51 0 0 62 29 0 26 0 32

1 439 819 61 384 429 237 444 35 382 410 196 302 973 97 347

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

227

8c


Tabell 8c – Nyckeltal för handikappomsorg 2008 Län Kommun

Kostnader för handikappomsorg totalt kr/inv. 0–64 år därav: exkl. erLSS o sättning fr. LASS,

• = se sidan 208.

Norrbottens län Arjeplog .. Arvidsjaur 12 080 Boden 11 421 Gällivare 8 271 Haparanda 11 376 Jokkmokk 7 720 Kalix 8 213 Kiruna 7 066 Luleå 7 161 Pajala 11 963 Piteå 7 435 Älvsbyn 11 321 Överkalix 12 062 Övertorneå 11 330 Länet 9 802

F-kassan

.. 6 719 9 806 7 004 7 798 5 367 5 753 4 924 5 788 6 579 5 195 7 245 8 141 7 279 6 738

Vård och omsorg enligt SoL och HSL exkl. lokalkostnader Ordinärt boende Särskilt boende kostn. därav Hemtjänst: kostn., andel kr/inv. kostn. andel kostn., kr/inv. med

kostn., kr/bru-

0–64 år

kare

%

.. 93,4 83,5 81,1 78,7 82,9 79,2 86,3 85,9 85,3 76,1 84,1 89,7 86,2 84,0

.. 441 647 128 1 000 920 724 371 246 519 733 1 008 614 790 626

kr/inv. 0–64 år

.. 384 534 123 897 825 331 276 228 360 534 761 614 486 489

med om- kr/bru- 0–64 år sorg, % kare

0,34 0,52 0,33 0,21 0,33 0,30 0,21 0,46 0,26 0,22 0,26 0,20 0,45 0,41 0,32

.. .. 73 654 0 163 667 742 57 645 1 000 275 885 170 278 917 0 155 857 413 60 140 265 86 255 389 161 400 0 209 200 316 381 385 0 136 083 205 118 667 121 166 058 278

omsorg, %

.. .. 0,12 0,19 0,08 .. 0,03 0,07 0,13 .. 0,10 0,00 .. 0,00 0,08

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

8c

228

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Tabell 8c – Nyckeltal för handikappomsorg 2008 Län Kommun

Öppen verksamhet, kr/inv.

Kostnader för LSS o LASS, exkl. lokalkostn. o ersättn. fr. F-kassa totalt, därav: kr/inv. boende pers. ass. daglig övriga 0–64 kr/inv. kr/ LSS / LASS verksamhet kostn. år 0–64 brukr/inv. kr/inv. kr/inv.

0–64 år

Norrbottens län Arjeplog 0 Arvidsjaur 0 Boden 146 Gällivare 34 Haparanda 478 Jokkmokk 0 Kalix 0 Kiruna 0 Luleå 115 Pajala 446 Piteå 162 Älvsbyn 134 Överkalix 0 Övertorneå 71 Länet 113

3 117 5 992 7 923 5 359 5 998 4 205 4 410 3 998 4 591 5 492 3 814 5 916 6 679 5 942 5 245

år

kare

1 370 1 797 4 988 2 706 2 503 1 452 1 815 1 469 2 174 3 224 1 960 2 948 4 276 2 776 2 533

806 500 427 286 775 282 789 300 625 438 842 143 434 491 .. 736 344 802 834 567 817 376 862 947 500 327 871 650 774

0–64 år

0–64 år

1 642 2 091 1 655 1 261 2 785 1 696 1 785 1 243 1 201 879 1 079 1 291 1 600 2 316 1 609

181 701 535 919 355 648 394 534 751 524 325 483 725 838 565

0–64 år

0 1 402 745 474 355 408 415 753 464 865 451 1 194 78 13 544

Andel

Lokalkostn.

LSS o LASS, brutto,

en eller flera insatser,

SoL / LSS

%

HSL

0,47 1,22 1,12 0,53 1,16 0,64 0,93 0,33 0,77 0,78 0,84 1,06 0,90 1,09 0,85

kr/inv. 0–64 år

0 0 82 165 9 0 59 37 65 0 28 9 21 21 35

35 286 267 318 143 242 148 253 382 121 141 179 622 335 248

8c

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

229


Tabell 8c – Nyckeltal för handikappomsorg 2008 Län Kommun

Kostnader för handikappomsorg totalt kr/inv. 0–64 år därav: exkl. erLSS o sättning fr. LASS,

• = se sidan 208.

F-kassan

Vård och omsorg enligt SoL och HSL exkl. lokalkostnader Ordinärt boende Särskilt boende kostn. därav Hemtjänst: kostn., andel kr/inv. kostn. andel kostn., kr/inv. med

kostn., kr/bru-

0–64 år

kr/inv. 0–64 år

kare

%

med om- kr/bru- 0–64 år sorg, % kare

omsorg, %

Hela riket ovägt medelvärde 7 171

5 581

81,5

577

379

0,22

202 575

296

0,06

..

Folkmängd 0– 4 999 5 000– 9 999 10 000– 14 999 15 000– 19 999 20 000– 29 999 30 000– 49 999 50 000– 99 999 100 000–199 999 200 000–799 999

6 459 7 617 7 103 7 362 7 215 6 981 7 116 6 389 5 741

4 626 5 451 5 434 5 710 5 769 5 839 5 925 5 506 5 031

81,3 84,0 81,9 80,6 82,3 80,4 79,0 78,4 74,4

364 586 592 665 539 548 616 622 381

239 351 397 464 381 360 404 391 123

0,34 0,23 0,20 0,21 0,19 0,21 0,22 0,24 0,26

83 350 172 139 218 130 242 705 235 294 187 843 219 622 175 082 46 787

203 150 259 289 328 402 469 401 833

0,06 0,03 0,06 0,08 0,07 0,05 0,08 0,06 0,05

.. .. .. .. .. .. .. .. ..

5 038 5 665 7 178 6 786 7 855 7 214 7 705 Övr 12 500–25 000 7 858 Övr <12 500 inv. 7 339

5 031 4 844 6 071 4 847 5 894 5 472 6 261 6 107 5 402

74,4 79,6 78,8 82,9 84,1 82,6 80,4 81,5 81,7

381 530 661 456 625 551 579 682 572

123 363 411 282 456 321 396 461 366

0,26 0,16 0,24 0,17 0,31 0,19 0,23 0,21 0,23

46 787 272 275 208 703 187 028 172 399 206 202 177 347 223 498 170 954

833 316 436 207 147 286 459 314 241

0,05 0,05 0,07 0,04 0,05 0,06 0,07 0,07 0,06

.. .. .. .. .. .. .. .. ..

Total kommunal skattesats 28,89–30,49 5 927 4 829 30,50–30,99 5 748 4 679 31,00–31,49 6 700 5 337 31,50–31,99 7 452 5 679 32,00–32,49 7 321 5 730 32,50–32,99 7 648 5 796 33,00–33,49 8 214 6 310 33,50–34,09 7 431 5 993

79,3 75,2 82,8 82,2 82,8 80,1 83,9 83,6

508 582 533 580 564 638 638 378

368 336 329 379 371 399 468 245

0,20 0,22 0,18 0,23 0,21 0,22 0,27 0,31

204 730 165 880 192 184 219 931 218 491 198 776 192 111 123 125

285 371 251 296 305 339 247 380

0,05 0,07 0,05 0,06 0,06 0,07 0,06 0,12

.. .. .. .. .. .. .. ..

Skattesats till kommun 17,12–19,99 5 929 20,00–20,49 5 949 20,50–20,99 6 332 21,00–21,49 6 892 21,50–21,99 7 338 22,00–22,49 8 166 22,50–22,99 7 892 23,00–23,64 8 024

80,2 78,2 79,2 81,5 82,3 82,6 83,3 82,5

509 528 525 594 567 623 626 609

374 313 281 369 374 408 466 425

0,16 0,18 0,20 0,18 0,23 0,24 0,28 0,31

261 307 180 646 155 661 260 155 181 180 185 869 199 142 160 858

291 396 362 267 275 306 258 278

0,05 0,07 0,07 0,05 0,06 0,08 0,06 0,05

.. .. .. .. .. .. .. ..

Kommungrupp Storstäder Förortskommuner Större städer Pendlingskom. Glesbygdskom. Varuprod. kom. Övr >25 000 inv.

8c

4 922 4 989 5 089 5 483 5 553 6 082 6 162 6 170

230

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Tabell 8c – Nyckeltal för handikappomsorg 2008 Län Kommun

Öppen verksamhet, kr/inv.

Kostnader för LSS o LASS, exkl. lokalkostn. o ersättn. fr. F-kassa totalt, därav: kr/inv. boende pers. ass. daglig övriga 0–64 kr/inv. kr/ LSS / LASS verksamhet kostn. år 0–64 brukr/inv. kr/inv. kr/inv.

0–64 år

år

kare

0–64 år

0–64 år

0–64 år

Andel

Lokalkostn.

LSS o LASS, brutto,

en eller flera insatser,

kr/inv. 0–64 år SoL / LSS

%

HSL

Hela riket ovägt medelvärde 80

4 298

2 010

652 760

1 097

645

546

0,76

53

279

Folkmängd 0– 4 999 5 000– 9 999 10 000– 14 999 15 000– 19 999 20 000– 29 999 30 000– 49 999 50 000– 99 999 100 000–199 999 200 000–799 999

64 83 69 71 79 102 85 95 0

3 783 4 371 4 206 4 336 4 456 4 388 4 363 4 000 3 456

1 677 1 964 1 962 1 990 2 162 2 043 2 098 2 061 1 999

743 809 641 895 608 924 610 798 744 648 670 409 656 460 593 148 686 792

1 323 1 247 1 117 1 238 1 030 922 960 801 470

354 584 614 663 705 757 746 607 558

430 576 514 445 551 668 557 531 428

0,68 0,77 0,77 0,77 0,78 0,74 0,74 0,75 0,58

33 32 48 51 61 70 78 74 75

179 242 260 298 306 329 313 314 286

0 73 101 84 74 51 96 Övr 12 500–25 000 83 Övr <12 500 inv. 88

3 456 3 628 4 441 3 777 4 780 4 278 4 735 4 658 4 224

1 999 1 673 2 226 1 593 2 370 1 837 2 277 2 207 2 003

686 792 710 714 604 516 652 386 637 928 615 423 623 441 745 366 618 686

470 724 980 1 026 1 368 1 242 1 087 1 187 1 166

558 672 700 564 567 680 737 730 531

428 552 542 595 476 519 631 532 526

0,58 0,59 0,78 0,71 0,77 0,78 0,85 0,84 0,78

75 57 77 43 28 51 74 58 46

286 241 354 281 239 279 318 311 230

Total kommunal skattesats 28,89–30,49 129 3 611 30,50–30,99 80 3 323 31,00–31,49 66 4 153 31,50–31,99 89 4 421 32,00–32,49 73 4 442 32,50–32,99 62 4 405 33,00–33,49 81 4 998 33,50–34,09 57 4 865

1 630 1 459 1 899 1 999 2 196 2 066 2 335 2 959

607 174 569 694 622 699 656 087 759 954 598 575 646 694 766 536

868 823 1 011 1 098 1 076 1 152 1 504 985

577 586 675 651 681 621 671 470

540 453 566 673 483 569 488 450

0,65 0,63 0,79 0,78 0,74 0,83 0,78 0,79

52 63 45 50 56 61 50 68

245 260 289 263 290 292 296 245

Skattesats till kommun 17,12–19,99 98 20,00–20,49 86 20,50–20,99 51 21,00–21,49 79 21,50–21,99 73 22,00–22,49 80 22,50–22,99 92 23,00–23,64 96

1 713 1 678 1 705 1 934 2 000 2 203 2 329 2 745

674 154 628 460 590 461 642 055 623 382 634 961 832 296 556 235

726 779 962 1 043 1 133 1 313 1 401 1 084

718 645 632 633 657 632 622 602

555 535 527 591 526 584 505 448

0,59 0,65 0,73 0,79 0,79 0,82 0,76 0,88

49 72 56 50 50 57 49 48

264 263 269 287 286 286 282 261

Kommungrupp Storstäder Förortskommuner Större städer Pendlingskom. Glesbygdskom. Varuprod. kom. Övr >25 000 inv.

3 712 3 643 3 825 4 205 4 317 4 731 4 855 4 878

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

231

8c


Tabell 8c â&#x20AC;&#x201C; Nyckeltal fĂśr handikappomsorg 2008

8c

232

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Tabell 9 – Nyckeltal för individ- och familjeomsorg 2008 I tabell 9 presenteras nyckeltal som omfattar kommunens kostnader för individ- och familjeomsorg (ifo). Vidare presenteras andel arbetslösa samt kommunens kostnader för arbetsmarknadsåtgärder. Tabell 9 är ny från och med 2003. Nyckeltalen över individ- och familjeomsorgen är en nedbrytning av de redovisade kostnaderna för verksamhetsområdet som finns i tabell 4. Indelningen av verksamheten följer redovisningen i anvisningarna till räkenskapssammandraget. Kostnadsbegreppet motsvarar kommunens kostnad för egen konsumtion, det vill säga kostnaderna beräknas som bruttokostnader minus interna intäkter och försäljning av verksamheter till andra kommuner och landsting. Dessutom ingår verksamhetens andel av gemensam administration och lokaler.

Definitioner Barn och ungdomsvård Kostnader för vård och stöd som socialtjänsten ger till barn och ungdomar 0–20 år i form av institutionsvård, familjehemsvård och öppna insatser. Missbrukarvård för vuxna Kostnader för vård och stöd som socialtjänsten ger till vuxna missbrukare i form av institutionsvård, familjehemsvård eller olika öppenvårdsinsatser. Övrig vuxenvård Kostnader för vård och stöd som socialtjänsten ger till vuxna personer med psykiska eller sociala problem som inte är relaterade till missbruk. Det handlar om individuellt behovsprövad öppenvård, slutenvård och öppna insatser. Familjerätt Kostnader för arbete som socialtjänsten utför med stöd av Föräldrabalken och SoL i form av familjerådgivning och övrig verksamhet, som

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

233

9


fastställande av faderskap, samarbetsavtal, utredning och avtal om vårdnad, boende och umgänge. Ekonomiskt bistånd Kostnader för utredning och utbetalning av försörjningsstöd och övrigt ekonomiskt bistånd (socialbidrag). Bidrag till flyktingar redovisas inte här utan under verksamhetsområdet Särskilda insatser i tabell 4. Andel av befolkningen 16–64 år, arbetslösa och i konjunkturberoende program, % Summan av arbetslösa och personer i konjunkturberoende program, i relation till personer i åldern 16–64 år, årsmedeltal 2006. Källa: Arbetsmarknadsstyrelsen. Arbetsmarknadsåtgärder, kostnader Kostnader för sysselsättningsfrämjande åtgärder, till exempel beredskapsarbeten, offentligt skyddade anställningar, lönebidrag och andra arbetsmarknadsåtgärder som finansieras helt eller delvis av kommunen. Sysselsättningsfrämjande åtgärder som drivs i egen regi av kommunen redovisas här. Åtgärder som syftar till att påverka näringslivsstrukturen i kommunen, till exempel driftsbidrag till näringslivsbolag, informationsinsatser och liknande, förs under Infrastruktur och skydd, Näringslivsfrämjande åtgärder. Arbetsmarknadsåtgärder, nettokostnader Samma definition som ovan men här har samtliga intäkter, i huvudsak statsbidrag från Arbetsmarknadsstyrelsen, dragits av.

9

234

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Tabell 9 – Nyckeltal för individ- och familjeomsorg 2008, kr per invånare Län Kommun

Barno ungdomsvård

Missbrukarvård för vuxna

Övrig Familjevuxen- rätt vård

Ekonomiskt S:a bistånd IFO

% av befolkn. 16–64 år arbetslösa o i konj.beroende program

Arbetsmarkn. åtgärder, kr/inv. kostn. nettokostn.

Stockholms län Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Länet

2 201 658 881 1 995 1 964 1 375 590 1 430 1 080 1 399 1 547 1 787 1 882 1 708 1 243 961 1 526 2 815 1 743 1 153 1 555 1 348 1 188 945 1 184 1 612 1 453

592 283 515 605 602 521 369 233 388 138 683 216 473 440 624 782 554 850 609 393 627 378 293 373 591 262 477

310 0 566 49 86 111 15 225 58 367 39 230 73 89 764 508 11 31 63 549 20 253 0 73 0 58 175

89 82 49 65 118 103 35 169 68 59 60 111 70 63 66 47 29 97 66 23 182 118 59 74 114 70 80

1 250 247 620 1 172 971 890 298 831 540 614 1 156 499 939 932 691 1 515 837 2 400 616 416 952 929 477 364 699 411 818

4 443 1 270 2 632 3 886 3 742 3 000 1 307 2 888 2 134 2 578 3 486 2 843 3 438 3 234 3 389 3 812 2 956 6 194 3 097 2 534 3 336 3 026 2 016 1 829 2 588 2 412 3 003

4,6 1,1 1,2 3,0 3,2 2,7 1,1 2,2 2,0 1,2 2,5 2,2 2,6 2,3 2,0 3,0 2,8 4,3 1,9 1,2 2,5 2,3 1,1 0,9 1,8 1,2 2,2

588 50 294 591 450 420 37 428 371 312 364 635 772 259 342 464 638 720 292 75 259 249 248 226 409 113 369

303 37 117 322 324 165 22 312 211 165 301 447 551 139 230 316 461 504 206 55 122 154 110 125 222 70 230

Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby Östhammar Länet

1 248 893 1 605 1 493 2 082 2 255 1 716 1 134 1 553

672 387 263 122 255 511 203 201 327

153 124 0 72 201 51 8 140 94

122 111 78 58 69 62 40 65 76

846 921 1 147 404 1 114 1 295 521 476 841

3 042 2 437 3 092 2 149 3 720 4 175 2 488 2 016 2 890

3,1 2,3 1,8 1,5 3,5 2,9 4,4 2,0 2,7

601 199 379 316 780 548 1 129 831 598

311 70 181 152 391 298 635 292 291

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

235

9


Tabell 9 – Nyckeltal för individ- och familjeomsorg 2008, kr per invånare Län Kommun

9

Barno ungdomsvård

Missbrukarvård för vuxna

Övrig Familjevuxen- rätt vård

Ekonomiskt S:a bistånd IFO

% av befolkn. 16–64 år arbetslösa o i konj.beroende program

Arbetsmarkn. åtgärder, kr/inv. kostn. nettokostn.

Södermanlands län Eskilstuna 2 009 Flen 1 944 Gnesta 1 284 Katrineholm 1 273 Nyköping 1 147 Oxelösund 2 053 Strängnäs 796 Trosa 876 Vingåker 1 492 Länet 1 430

925 415 338 363 371 1 281 345 105 661 534

355 6 82 78 45 47 229 18 22 98

63 54 27 62 71 61 71 31 29 52

1 910 1 068 869 1 351 903 597 1 173 607 771 1 028

5 262 3 488 2 600 3 127 2 536 4 039 2 614 1 636 2 976 3 142

5,8 4,3 2,1 5,6 3,9 2,9 3,4 1,7 3,8 3,7

1 231 1 050 397 708 531 482 431 466 652 661

505 333 177 398 277 68 274 195 466 299

Östergötlands län Boxholm 1 522 Finspång 1 226 Kinda 1 035 Linköping 1 707 Mjölby 1 219 Motala 1 608 Norrköping 1 987 Söderköping 1 458 Vadstena 1 112 Valdemarsvik 1 654 Ydre 440 Åtvidaberg 1 321 Ödeshög 1 402 Länet 1 361

271 651 228 866 302 443 698 331 291 273 458 247 273 410

63 87 47 32 65 9 158 243 212 99 27 0 390 110

68 71 51 46 21 48 46 64 40 11 109 2 37 47

815 948 583 1 418 1 197 1 079 1 836 394 636 373 368 727 884 866

2 739 2 983 1 945 4 069 2 804 3 187 4 726 2 490 2 292 2 410 1 403 2 296 2 985 2 795

3,4 4,0 2,8 4,1 4,8 5,2 6,2 3,2 3,4 3,4 1,9 4,9 4,0 3,9

215 750 354 676 552 908 1 213 840 420 884 61 332 786 615

198 426 170 338 329 236 537 386 215 358 55 121 265 280

Jönköpings län Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Vetlanda Värnamo Länet

365 717 701 269 324 640 360 835 535 445 235 804 505 518

33 66 118 65 119 59 0 5 15 142 0 161 0 60

72 59 80 45 26 47 65 41 9 13 8 58 44 44

785 805 879 542 453 1 211 533 786 677 1 167 619 482 605 734

2 929 3 382 2 756 2 220 1 922 3 431 2 525 3 462 2 403 3 218 1 894 3 284 2 100 2 733

2,2 2,2 2,6 1,9 1,9 3,2 2,5 3,0 2,4 2,5 2,2 2,1 2,1 2,4

779 1 073 389 218 103 690 631 354 489 748 570 262 497 523

437 369 271 148 45 417 269 131 133 189 243 116 307 237

1 674 1 734 977 1 299 1 001 1 474 1 567 1 795 1 167 1 450 1 033 1 779 945 1 377

236

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Tabell 9 – Nyckeltal för individ- och familjeomsorg 2008, kr per invånare Län Kommun

Barno ungdomsvård

Missbrukarvård för vuxna

Övrig Familjevuxen- rätt vård

Ekonomiskt S:a bistånd IFO

% av befolkn. 16–64 år arbetslösa o i konj.beroende program

Arbetsmarkn. åtgärder, kr/inv. kostn. nettokostn.

Kronobergs län Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd Uppvidinge Växjö Älmhult Länet

1 817 1 429 1 089 672 928 1 497 1 438 876 1 218

311 180 427 468 258 295 549 305 349

29 140 0 16 50 187 80 73 72

16 3 58 24 23 51 66 44 36

1 013 935 481 810 402 352 1 012 363 671

3 187 2 687 2 056 1 991 1 662 2 382 3 145 1 661 2 346

2,2 4,5 2,3 3,2 2,6 2,1 3,7 1,8 2,8

92 651 302 536 214 27 714 202 342

-20 268 178 216 145 25 361 135 164

Kalmar län Borgholm Emmaboda Hultsfred Högsby Kalmar Mönsterås Mörbylånga Nybro Oskarshamn Torsås Vimmerby Västervik Länet

1 093 1 443 1 391 1 969 1 492 819 673 2 086 1 240 1 242 1 364 1 499 1 359

177 269 209 271 495 149 135 350 559 402 335 415 314

53 14 105 268 105 41 312 31 160 59 39 77 105

17 69 36 9 73 42 14 72 66 9 70 63 45

411 620 554 861 940 437 326 515 711 513 749 1 162 650

1 752 2 415 2 295 3 378 3 105 1 487 1 461 3 054 2 737 2 226 2 557 3 216 2 474

2,8 3,1 4,2 2,4 3,9 3,1 2,9 2,9 2,4 3,4 3,7 4,5 3,3

832 447 424 1 538 995 779 407 140 449 677 1 154 899 728

282 402 213 721 415 282 137 27 183 264 545 274 312

Gotlands län Gotland Länet

1 480 1 480

632 632

15 15

81 81

900 900

3 108 3 108

4,3 4,3

298 298

114 114

Blekinge län Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg Länet

1 235 1 121 1 773 1 531 699 1 272

264 419 287 318 210 300

60 15 78 28 82 53

46 65 72 63 47 59

642 1 028 490 919 693 754

2 246 2 649 2 702 2 859 1 731 2 437

4,1 4,4 4,2 5,7 4,9 4,7

891 832 2 061 1 157 1 011 1 190

230 250 752 452 363 409

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

237

9


Tabell 9 – Nyckeltal för individ- och familjeomsorg 2008, kr per invånare Län Kommun

9

Barno ungdomsvård

Missbrukarvård för vuxna

Övrig Familjevuxen- rätt vård

Ekonomiskt S:a bistånd IFO

% av befolkn. 16–64 år arbetslösa o i konj.beroende program

Arbetsmarkn. åtgärder, kr/inv. kostn. nettokostn.

Skåne län Bjuv Bromölla Burlöv Båstad Eslöv Helsingborg Hässleholm Höganäs Hörby Höör Klippan Kristianstad Kävlinge Landskrona Lomma Lund Malmö Osby Perstorp Simrishamn Sjöbo Skurup Staffanstorp Svalöv Svedala Tomelilla Trelleborg Vellinge Ystad Åstorp Ängelholm Örkelljunga Östra Göinge Länet

1 237 1 212 1 619 768 1 170 1 659 1 240 1 267 1 450 984 1 132 1 429 1 190 1 874 331 987 1 184 946 878 1 054 432 1 529 1 077 1 490 874 1 629 1 043 585 871 1 990 792 1 344 1 692 1 181

621 304 349 373 446 684 540 280 543 172 413 407 390 502 306 707 1 029 463 993 300 173 249 443 657 265 542 483 204 521 561 580 435 331 462

0 157 2 62 9 217 60 27 94 295 140 190 75 105 112 0 473 10 0 0 0 74 120 17 253 183 196 22 14 127 14 8 17 93

15 73 39 24 50 89 78 93 42 84 18 90 6 20 59 70 59 38 42 30 31 10 125 0 92 25 94 8 68 25 54 15 95 50

1 126 800 1 285 676 804 1 544 576 405 794 680 747 1 058 241 1 744 276 887 2 379 560 1 021 490 585 615 461 727 235 689 1 129 103 271 665 694 637 433 768

2 999 2 546 3 294 1 904 2 479 4 192 2 494 2 071 2 923 2 215 2 450 3 175 1 902 4 245 1 084 2 651 5 126 2 018 2 934 1 874 1 221 2 476 2 226 2 891 1 719 3 068 2 946 922 1 744 3 368 2 134 2 439 2 567 2 554

4,0 3,5 4,7 2,3 3,0 4,7 4,2 3,1 3,2 2,9 3,9 4,4 2,7 5,2 1,6 2,8 4,7 3,1 3,2 3,7 3,2 3,8 2,6 2,6 2,3 4,5 3,4 2,0 3,7 4,4 3,6 2,1 4,0 3,4

1 031 663 931 506 1 047 1 087 258 330 470 298 723 790 389 1 055 57 688 1 197 349 950 246 248 350 195 436 278 176 286 280 420 912 345 734 246 545

478 223 383 279 566 643 212 170 242 236 279 511 255 707 33 348 720 218 411 183 185 187 150 305 108 118 188 158 231 326 151 182 116 288

Hallands län Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Länet

1 496 962 983 965 1 353 1 099 1 143

578 492 234 307 647 308 428

37 62 11 37 0 7 26

90 125 33 92 96 60 83

872 757 1 025 505 758 527 741

3 073 2 397 2 285 1 907 2 855 2 002 2 420

3,5 3,8 2,2 2,0 3,4 2,8 3,0

718 967 969 233 785 743 736

345 306 384 144 400 546 354

238

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Tabell 9 – Nyckeltal för individ- och familjeomsorg 2008, kr per invånare Län Kommun

Barno ungdomsvård

Västra Götalands län Ale 1 895 Alingsås 1 322 Bengtsfors 1 152 Bollebygd 981 Borås 1 341 Dals-Ed 1 559 Essunga 1 585 Falköping 1 285 Färgelanda 1 565 Grästorp 1 086 Gullspång 2 513 Göteborg 2 079 Götene 1 634 Herrljunga 1 189 Hjo 701 Härryda 1 306 Karlsborg 526 Kungälv 1 681 Lerum 874 Lidköping 1 320 Lilla Edet 1 731 Lysekil 1 333 Mariestad 1 201 Mark 1 233 Mellerud 1 707 Munkedal 767 Mölndal 1 728 Orust 2 048 Partille 1 531 Skara 1 800 Skövde 1 131 Sotenäs 784 Stenungsund 1 650 Strömstad 1 459 Svenljunga 1 264 Tanum 1 095 Tibro 1 439 Tidaholm 1 634 Tjörn 1 436 Tranemo 784 Trollhättan 1 578 Töreboda 2 056 Uddevalla 1 485 Ulricehamn 1 050

Missbrukarvård för vuxna

697 535 507 362 818 393 212 616 591 445 766 1 615 379 247 325 436 211 684 307 534 720 476 563 318 388 425 365 295 560 516 380 322 281 498 590 274 321 446 489 117 528 355 406 497

Övrig Familjevuxen- rätt vård

42 49 31 166 106 0 417 322 48 239 611 0 3 280 0 1 408 87 83 103 31 34 565 29 0 4 339 94 111 24 15 9 97 118 16 78 343 0 140 40 87 0 31 10

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

107 61 40 25 62 7 74 100 32 53 16 51 41 50 46 63 53 109 77 71 70 48 56 81 18 13 44 36 102 84 53 11 68 11 46 60 36 27 113 70 82 22 85 66

Ekonomiskt S:a bistånd IFO

691 673 759 579 1 052 637 608 905 639 339 737 2 096 410 567 605 506 619 631 784 478 1 168 872 400 671 977 1 055 919 841 709 822 463 450 751 369 776 559 639 741 1 016 372 1 256 682 698 547

239

3 432 2 639 2 490 2 113 3 379 2 596 2 895 3 227 2 875 2 163 4 643 5 842 2 467 2 334 1 677 2 312 1 817 3 191 2 126 2 507 3 720 2 763 2 785 2 333 3 090 2 263 3 396 3 314 3 012 3 246 2 042 1 575 2 846 2 454 2 692 2 066 2 778 2 848 3 194 1 383 3 531 3 116 2 705 2 171

% av befolkn. 16–64 år arbetslösa o i konj.beroende program

3,3 3,2 5,0 2,4 3,9 4,4 2,4 3,2 4,5 2,8 4,5 4,1 2,9 3,2 3,1 2,2 3,0 2,0 1,7 2,8 3,5 3,2 4,9 2,7 3,7 2,9 3,0 2,2 2,2 3,8 4,2 2,3 2,4 1,8 2,5 2,6 4,5 3,7 1,8 1,5 5,8 4,8 4,6 2,5

Arbetsmarkn. åtgärder, kr/inv. kostn. nettokostn.

554 215 1 858 64 869 1 562 1 346 632 1 450 1 377 1 002 659 642 509 426 363 1 120 470 425 562 653 468 587 499 638 1 206 239 256 450 1 176 780 1 310 902 1 095 470 684 1 243 1 473 485 358 1 753 668 784 190

301 161 623 -39 509 719 504 374 653 433 595 388 208 212 180 219 500 375 172 363 316 220 256 371 299 506 158 163 219 496 306 711 505 430 302 333 168 617 188 142 740 241 464 160

9


Tabell 9 – Nyckeltal för individ- och familjeomsorg 2008, kr per invånare Län Kommun

9

Barno ungdomsvård

Missbrukarvård för vuxna

Övrig Familjevuxen- rätt vård

Ekonomiskt S:a bistånd IFO

% av befolkn. 16–64 år arbetslösa o i konj.beroende program

Arbetsmarkn. åtgärder, kr/inv. kostn. nettokostn.

Västra Götalands län, forts. Vara 1 864 Vårgårda 1 237 Vänersborg 1 194 Åmål 1 306 Öckerö 1 065 Länet 1 392

398 302 435 315 651 468

197 11 37 0 134 114

13 56 58 0 62 54

516 755 986 882 481 728

2 987 2 361 2 711 2 503 2 393 2 755

2,2 3,0 3,7 6,2 1,8 3,2

584 759 1 358 1 276 613 797

198 341 399 596 345 360

Värmlands län Arvika Eda Filipstad Forshaga Grums Hagfors Hammarö Karlstad Kil Kristinehamn Munkfors Storfors Sunne Säffle Torsby Årjäng Länet

1 322 892 1 570 1 010 1 750 1 725 1 422 1 442 1 178 912 1 075 2 318 724 871 793 544 1 222

252 164 720 275 321 527 471 711 255 346 336 438 305 301 229 413 379

275 75 7 0 241 80 152 100 0 294 365 15 57 0 101 0 110

121 74 11 50 18 37 48 57 33 46 52 39 20 28 20 0 41

867 614 940 886 967 986 597 1 128 1 105 1 105 1 063 1 306 611 377 895 596 878

2 836 1 818 3 248 2 221 3 296 3 355 2 691 3 438 2 570 2 703 2 890 4 116 1 717 1 577 2 038 1 553 2 629

3,1 2,7 5,6 4,8 4,9 4,6 4,0 4,5 4,7 5,3 6,1 4,8 3,9 4,2 3,2 2,6 4,3

541 1 439 947 2 059 631 1 436 1 682 1 180 240 923 1 431 859 1 064 870 816 1 240 1 085

254 679 410 881 460 647 834 823 88 353 718 300 321 372 513 496 509

Örebro län Askersund Degerfors Hallsberg Hällefors Karlskoga Kumla Laxå Lekeberg Lindesberg Ljusnarsberg Nora Örebro Länet

948 835 1 225 1 684 1 310 1 152 844 1 624 1 824 1 288 1 032 1 963 1 311

424 395 282 301 342 570 455 430 237 717 394 803 446

225 44 120 465 0 0 245 0 29 358 22 153 138

49 64 51 65 46 2 12 6 45 0 38 33 34

368 1 024 563 779 841 557 92 467 1 011 999 997 1 342 753

2 013 2 361 2 242 3 295 2 539 2 280 1 648 2 527 3 146 3 362 2 484 4 293 2 683

3,6 4,0 4,2 6,1 4,4 4,1 4,1 2,9 4,6 4,3 4,6 5,7 4,4

791 1 046 893 1 586 1 412 1 612 1 038 499 331 1 135 296 982 968

313 304 294 501 385 521 439 271 137 576 208 575 377

240

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Tabell 9 – Nyckeltal för individ- och familjeomsorg 2008, kr per invånare Län Kommun

Barno ungdomsvård

Missbrukarvård för vuxna

Övrig Familjevuxen- rätt vård

Ekonomiskt S:a bistånd IFO

% av befolkn. 16–64 år arbetslösa o i konj.beroende program

Arbetsmarkn. åtgärder, kr/inv. kostn. nettokostn.

Västmanlands län Arboga 1 469 Fagersta 1 058 Hallstahammar 1 511 Kungsör 1 694 Köping 1 460 Norberg 2 218 Sala 1 037 Skinnskatteberg 1 726 Surahammar 785 Västerås 1 533 Länet 1 449

443 637 410 323 491 483 617 519 398 834 516

15 0 100 330 33 58 230 436 74 52 133

18 39 62 1 93 191 118 58 157 74 81

1 039 535 639 478 1 605 960 876 998 790 1 364 928

2 984 2 270 2 722 2 826 3 682 3 910 2 878 3 737 2 204 3 857 3 107

4,1 2,9 3,9 2,8 3,9 3,1 3,6 2,6 3,4 4,8 3,5

1 612 2 181 1 166 616 618 1 106 758 301 608 1 013 998

408 856 552 294 251 532 252 100 190 617 405

Dalarnas län Avesta Borlänge Falun Gagnef Hedemora Leksand Ludvika Malung-Sälen Mora Orsa Rättvik Smedjebacken Säter Vansbro Älvdalen Länet

1 299 1 572 1 439 1 825 1 845 1 095 1 599 1 101 1 480 1 075 607 939 2 044 860 631 1 294

373 537 543 467 502 270 476 372 381 643 191 435 204 133 638 411

133 143 41 0 65 24 91 3 0 0 68 78 25 55 0 48

28 134 93 81 72 76 48 172 156 99 66 87 18 57 40 82

956 1 570 1 380 771 701 626 1 018 726 203 894 598 857 203 653 657 788

2 789 3 956 3 496 3 145 3 185 2 091 3 232 2 374 2 220 2 711 1 530 2 397 2 494 1 757 1 966 2 623

3,5 4,1 3,8 2,6 2,7 3,0 3,6 3,6 4,1 4,6 3,7 3,0 2,3 3,7 4,7 3,5

399 948 807 423 998 614 498 1 523 735 1 241 748 811 109 638 178 711

247 301 325 175 473 287 264 783 311 617 285 422 5 373 108 332

Gävleborgs län Bollnäs Gävle Hofors Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn Länet

1 448 1 950 1 520 1 202 1 352 1 585 880 1 255 1 636 1 707 1 454

185 799 334 886 382 336 741 278 565 629 514

67 0 152 27 53 77 21 97 3 26 52

55 90 81 79 59 41 77 48 86 90 71

824 1 088 833 1 013 761 449 750 618 1 137 917 839

2 578 3 926 2 920 3 208 2 607 2 489 2 469 2 296 3 427 3 369 2 929

5,5 5,9 4,1 5,3 5,1 4,6 4,2 4,3 4,7 6,8 5,1

1 400 1 491 580 1 275 1 136 815 847 1 204 1 128 1 483 1 136

475 623 378 747 344 597 365 528 468 490 502

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

241

9


Tabell 9 – Nyckeltal för individ- och familjeomsorg 2008, kr per invånare Län Kommun

9

Barno ungdomsvård

Missbrukarvård för vuxna

Övrig Familjevuxen- rätt vård

Ekonomiskt S:a bistånd IFO

% av befolkn. 16–64 år arbetslösa o i konj.beroende program

Arbetsmarkn. åtgärder, kr/inv. kostn. nettokostn.

Västernorrlands län Härnösand 1 608 Kramfors 1 555 Sollefteå 885 Sundsvall 1 597 Timrå 1 864 Ånge 1 793 Örnsköldsvik 1 133 Länet 1 491

326 392 404 745 690 338 344 463

65 118 59 4 0 253 166 95

13 19 98 80 26 23 75 48

1 007 957 930 1 394 849 950 784 982

3 019 3 040 2 375 3 820 3 430 3 356 2 503 3 078

5,4 6,3 6,8 4,5 6,0 4,9 4,9 5,5

824 411 488 614 1 917 1 051 670 854

234 299 103 303 640 473 254 329

Jämtlands län Berg Bräcke Härjedalen Krokom Ragunda Strömsund Åre Östersund Länet

1 169 1 519 573 1 064 1 312 1 176 707 2 175 1 212

566 354 433 718 242 598 423 725 507

56 0 0 6 0 1 43 287 49

31 82 21 27 28 83 97 128 62

289 621 743 610 680 923 453 939 657

2 111 2 576 1 770 2 426 2 262 2 782 1 722 4 254 2 488

3,3 4,8 3,5 3,9 5,1 7,1 3,5 4,7 4,5

1 188 773 943 402 188 649 671 551 671

632 317 459 132 96 306 248 318 314

Västerbottens län Bjurholm 1 994 Dorotea 1 037 Lycksele 1 427 Malå 1 404 Nordmaling 1 352 Norsjö 493 Robertsfors 1 189 Skellefteå 1 176 Sorsele 2 108 Storuman 946 Umeå 1 876 Vilhelmina 1 347 Vindeln 648 Vännäs 673 Åsele 844 Länet 1 234

300 326 406 250 493 52 209 468 373 357 556 247 229 700 128 340

254 14 0 146 698 189 55 193 0 85 140 215 141 23 62 148

44 20 69 27 11 41 33 76 0 159 75 39 2 39 36 45

916 579 1 854 371 519 169 445 837 636 622 1 015 579 343 656 1 039 705

3 509 1 975 3 755 2 197 3 073 945 1 932 2 749 3 117 2 168 3 661 2 427 1 363 2 091 2 109 2 471

3,0 3,5 4,4 4,4 3,9 4,3 3,5 4,9 4,5 4,5 3,7 6,3 3,2 2,7 6,1 4,2

960 146 1 067 1 022 524 343 24 820 140 597 706 630 490 584 1 612 644

481 112 430 644 213 248 24 369 104 338 335 395 307 297 954 350

242

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Tabell 9 – Nyckeltal för individ- och familjeomsorg 2008, kr per invånare Län Kommun

Barno ungdomsvård

Norrbottens län Arjeplog 278 Arvidsjaur 309 Boden 1 449 Gällivare 884 Haparanda 898 Jokkmokk 399 Kalix 1 482 Kiruna 1 126 Luleå 1 160 Pajala 331 Piteå 1 239 Älvsbyn 1 300 Överkalix 775 Övertorneå 563 Länet 871

Missbrukarvård för vuxna

407 515 555 329 324 213 580 314 606 268 329 551 44 213 375

Övrig Familjevuxen- rätt vård

30 0 6 37 4 0 18 0 139 594 35 112 0 702 120

117 27 118 159 43 36 99 63 69 93 66 49 42 13 71

Ekonomiskt S:a bistånd IFO

1 015 988 733 713 780 377 650 607 874 525 679 769 712 802 730

1 847 1 839 2 861 2 122 2 050 1 025 2 830 2 110 2 848 1 811 2 348 2 781 1 574 2 293 2 167

% av befolkn. 16–64 år arbetslösa o i konj.beroende program

5,1 5,1 4,3 5,0 9,4 3,9 7,3 3,9 5,2 7,3 4,6 6,0 7,3 7,5 5,9

Arbetsmarkn. åtgärder, kr/inv. kostn. nettokostn.

742 1 552 501 923 1 058 1 999 1 090 1 107 1 316 2 298 1 421 398 815 2 067 1 235

532 682 368 621 292 764 473 517 624 186 791 323 414 539 509

9

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

243


Tabell 9 – Nyckeltal för individ- och familjeomsorg 2008, kr per invånare Län Kommun

Barno ungdomsvård

Missbrukarvård för vuxna

Övrig Familjevuxen- rätt vård

Ekonomiskt S:a bistånd IFO

% av befolkn. 16–64 år arbetslösa o i konj.beroende program

Arbetsmarkn. åtgärder, kr/inv. kostn. nettokostn.

Hela riket ovägt medelvärde 1 314

437

104

57

782

2 695

3,6

736

338

1 234 1 232 1 226 1 423 1 313 1 285 1 495 1 678 1 408

309 382 394 371 451 479 524 711 1 142

118 147 69 69 104 66 140 96 327

45 43 46 55 69 73 80 60 52

754 652 705 727 750 821 968 1 296 1 996

2 462 2 458 2 442 2 648 2 689 2 727 3 210 3 843 4 926

4,5 3,8 3,4 3,7 3,6 3,1 3,8 4,2 3,9

768 846 755 748 625 617 692 847 773

413 374 317 318 276 317 348 461 474

1 408 1 339 1 585 1 396 999 1 287 1 332 Övr 12 500–25 000 1 321 Övr <12 500 inv. 1 330

1 142 440 630 384 352 440 458 398 392

327 137 104 90 105 76 74 86 149

52 77 73 45 54 46 71 55 37

1 996 689 1 195 694 686 648 896 764 721

4 926 2 685 3 589 2 610 2 198 2 501 2 833 2 627 2 631

3,9 2,3 4,4 3,1 4,5 2,9 4,2 4,0 4,0

773 358 913 739 897 619 745 801 898

474 198 459 333 410 263 345 336 395

Folkmängd 0– 4 999 5 000– 9 999 10 000– 14 999 15 000– 19 999 20 000– 29 999 30 000– 49 999 50 000– 99 999 100 000–199 999 200 000–799 999 Kommungrupp Storstäder Förortskommuner Större städer Pendlingskom. Glesbygdskom. Varuprod. kom. Övr >25 000 inv.

9

Total kommunal skattesats 28,89–30,49 1 215 30,50–30,99 1 115 31,00–31,49 1 335 31,50–31,99 1 291 32,00–32,49 1 418 32,50–32,99 1 302 33,00–33,49 1 374 33,50–34,09 948

435 454 440 466 440 416 422 151

119 125 99 104 96 95 105 167

61 57 56 60 55 58 54 34

750 773 800 824 756 766 823 270

2 582 2 525 2 732 2 748 2 767 2 639 2 779 1 571

3,3 3,4 3,3 3,7 3,4 4,0 4,1 4,4

573 580 668 718 771 946 749 682

273 289 307 329 345 400 371 446

Skattesats till kommun 17,12–19,99 1 243 20,00–20,49 1 442 20,50–20,99 1 165 21,00–21,49 1 410 21,50–21,99 1 341 22,00–22,49 1 274 22,50–22,99 1 262 23,00–23,64 1 322

439 523 450 482 402 434 401 358

150 85 113 81 125 83 103 72

67 63 60 51 51 64 53 48

646 959 783 834 746 783 791 718

2 548 3 074 2 572 2 859 2 667 2 641 2 612 2 521

2,2 3,6 3,2 3,5 3,5 4,3 4,1 5,2

347 684 556 688 868 898 811 719

203 349 292 305 364 399 387 325

244

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Tabell 10 – Nyckeltal för personal, skattesatser m m 2008 Definitioner Andel verksamhet i kommunal regi Här redovisas hur stor del av den egentliga verksamheten som bedrivs i kommunal regi. I tabell 5 redovisas hur stor del av verksamheten som köps in från externa entreprenörer. Antal årsarbetare per 1 000 invånare Här redovisas antalet årsarbetare i kommunens verksamhet, exklusive tjänstlediga och anställda enligt beredskapsavtalet. Med årsarbetare menas antalet anställda i november 2008, omräknat till heltidspersoner. Särredovisning görs också för verksamheterna förskola och skolbarnsomsorg, utbildning samt vård och omsorg om äldre och funktionshindrade. Obs. att definitionen av de särredovisade grupperna görs från 2008 utifrån verksamhet, inte yrke, varför nyckeltalen inte är helt jämförbara med tidigare år. Personalkostnader i procent av verksamhetens kostnader I personalkostnader ingår löner och arvoden samt arbetsgivaravgifter. Kommunens verksamhetskostnader består av till exempel personalkostnader, inköp av varor och tjänster samt bidrag med mera. Affärsverksamheten ingår inte. Ju högre andel av verksamhetens kostnader som är personalkostnader, desto större del av verksamheten utförs i egen regi. Ett lågt värde indikerar att kommunen köper varor och tjänster från andra sektorer. Personalkostnader per invånare Kostnaden för personal (exkl. affärsverksamhet) i kronor per invånare.

10

Folkmängd Total folkmängd den 31 december 2008.

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

245


Total skattesats 2008, procent Den totala skattesatsen i procent som löntagaren betalar till kommunen och landstinget. Genomsnitten för län och riket är vägda med skatteunderlaget. Skattesats till kommun 2008, procent Den totala skattesatsen i procent som löntagaren betalar till kommunen. Genomsnitten för län och riket är vägda med skatteunderlaget. Kommungrupp Kommungruppsindelningen (ny från år 2005) delar in Sveriges 290 kommuner i nio grupper. Indelningen baseras på uppgifter om folkmängd, läge, tätortsgrad, invånare per km2, pendling samt näringsstruktur.

10

Storstäder (3 kommuner) Kommun med en folkmängd som överstiger 200 000 invånare. Förortskommuner (38 kommuner) Kommun där mer än 50 procent av nattbefolkningen pendlar till arbetet i någon annan kommun. Det vanligaste utpendlingsmålet skall vara någon av storstäderna. Större städer (27 kommuner) Kommun med 50 000–200 000 invånare samt en tätortsgrad överstigande 70 procent. Pendlingskommuner (41 kommuner) Kommun där mer än 40 procent av nattbefolkningen pendlar till arbetet i någon annan kommun. Glesbygdskommuner (39 kommuner) Kommun med mindre än 7 invånare per kvadratkilometer och mindre än 20 000 invånare. Varuproducerande kommuner (40 kommuner) Kommun med mer än 40 procent av nattbefolkningen mellan 16 och 64 år, anställda inom varutillverkning och industriell verksamhet (sni92). Övriga kommuner, över 25 000 invånare (34 kommuner) Kommun som inte hör till någon av tidigare grupper och har mer än 25 000 invånare. Övriga kommuner, 12 500–25 000 invånare (37 kommuner) Kommun som inte hör till någon av tidigare grupper och har 12 500-25 000 invånare. Övriga kommuner, mindre än 12 500 invånare (31 kommuner) Kommun som inte hör till någon av tidigare grupper och har mindre än 12 500 invånare.

246

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Tabell 10 – Nyckeltal för personal, skattesatser m m 2008 Län Kommun

Andel Antal årsarbetare per 1 000 inv. verksamhet totalt därav inom: i komförskola/ utbild- äldre- o munal skolbarns- ning handik.regi, % omsorg omsorg

Personalkostn. % av kr/inv. verksamhetens kostn.

Folkmängd den 31 dec 2008

Skattesats Kommunår 2008 grupp totill talt kommun

Stockholms län Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Länet

82 60 65 82 80 71 72 64 20 80 87 70 83 63 54 74 70 80 77 50 67 79 66 74 76 69 70

62,7 47,1 48,8 55,5 55,6 50,4 57,5 40,9 33,4 59,5 65,4 53,9 57,4 40,4 28,3 44,2 42,9 61,5 53,6 33,7 39,0 60,5 47,0 53,8 58,4 46,8 49,9

12,0 11,0 12,0 10,7 12,0 12,4 11,9 6,9 7,2 16,0 8,4 9,5 11,3 6,3 7,7 9,8 9,6 11,6 8,9 2,9 5,1 15,2 4,9 14,6 15,5 11,9 10,2

18,2 16,4 12,7 15,0 17,0 16,0 15,3 16,8 14,7 16,4 20,5 18,8 16,7 16,3 7,6 11,5 11,0 16,0 18,0 12,2 10,9 18,2 19,7 14,2 16,9 13,1 15,4

16,4 9,2 15,3 16,7 13,7 9,7 20,4 6,3 0,8 15,5 20,7 12,4 16,1 10,2 6,0 11,4 11,1 18,3 13,3 11,6 12,8 14,1 10,8 15,1 11,7 12,1 12,8

59 41 49 55 51 50 50 42 24 57 64 53 57 41 35 48 46 49 55 35 42 57 46 50 53 47 48

28 154 80 055 20 716 30 851 22 417 24 779 24 984 74 968 24 502 94 209 21 966 64 355 24 050 43 111 18 276 85 661 15 227 55 528 26 607 9 035 28 904 25 499 24 845 15 177 26 810 38 372 19 734 62 097 13 588 65 289 21 486 810 120 19 188 36 079 26 444 84 753 24 804 42 332 15 860 62 266 18 983 38 248 26 329 22 682 20 637 28 954 22 541 10 747 25 485 37 376 20 965 38 720 22 442 1 981 263

32,23 29,30 31,33 32,18 32,05 30,90 30,96 30,36 32,22 32,05 31,93 32,00 32,20 30,30 29,22 29,68 31,23 32,23 31,58 29,73 31,48 31,68 31,08 31,98 32,38 31,43 30,48

20,13 17,20 19,23 20,08 19,95 18,80 18,86 18,26 20,12 19,95 19,83 19,90 20,10 18,20 17,12 17,58 19,13 20,13 19,48 17,63 19,38 19,58 18,98 19,88 20,28 19,33 18,38

Förortskom. Förortskom. Förortskom. Förortskom. Förortskom. Förortskom. Förortskom. Förortskom. Övr >25 000 Pendlingskom. Pendlingskom. Förortskom. Pendlingskom. Förortskom. Förortskom. Storstäder Förortskom. Större städer Förortskom. Förortskom. Förortskom. Förortskom. Förortskom. Förortskom. Förortskom. Förortskom.

Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby Östhammar Länet

83 82 86 71 87 78 81 88 82

65,2 62,9 60,5 51,0 71,2 56,2 61,4 74,0 62,8

10,5 9,6 13,6 13,7 11,4 8,7 9,8 10,6 11,0

18,1 15,4 21,6 12,5 17,4 16,1 13,1 18,4 16,6

20,2 25,8 11,6 13,1 27,7 16,3 26,7 27,1 21,1

56 55 62 47 64 55 55 65 57

26 835 26 965 25 626 21 108 29 848 24 758 26 079 30 266 26 436

31,35 33,12 32,20 31,82 31,45 31,70 33,05 32,55 31,81

20,98 22,75 21,83 21,45 21,08 21,33 22,68 22,18 21,44

Övr >25 000 12500–25000 Förortskom. Pendlingskom. 12500–25000 Större städer Pendlingskom. 12500–25000

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

247

38978 13 407 19 225 14 259 20 153 190 668 9 064 21 434 327 188

10


Tabell 10 – Nyckeltal för personal, skattesatser m m 2008 Län Kommun

10

Andel Antal årsarbetare per 1 000 inv. verksamhet totalt därav inom: i komförskola/ utbild- äldre- o munal skolbarns- ning handik.regi, % omsorg omsorg

Personalkostn. % av kr/inv. verksamhetens kostn.

Folkmängd den 31 dec 2008

Skattesats Kommunår 2008 grupp totill talt kommun

Södermanlands län Eskilstuna 91 Flen 85 Gnesta 78 Katrineholm 94 Nyköping 86 Oxelösund 80 Strängnäs 84 Trosa 77 Vingåker 82 Länet 84

73,1 72,0 61,6 86,5 69,7 59,8 64,3 51,8 69,8 67,6

12,2 10,2 13,0 11,2 12,4 9,5 11,8 12,3 10,4 11,4

17,6 17,3 13,6 22,4 18,7 11,9 18,0 11,5 17,1 16,5

27,9 28,5 23,2 31,2 25,9 23,7 20,5 17,1 24,9 24,8

60 63 53 67 62 58 58 53 57 59

31 793 31 663 25 344 36 131 30 159 26 724 26 102 22 725 29 277 28 880

94 785 16 133 10 179 32 207 50 973 11 170 31 715 11 362 9 000 267 524

31,70 31,10 31,70 31,70 31,00 31,00 30,35 31,30 31,50 32,07

21,98 21,38 21,98 21,98 21,28 21,28 20,63 21,58 21,78 21,70

Östergötlands län Boxholm 77 Finspång 88 Kinda 85 Linköping 73 Mjölby 89 Motala 90 Norrköping 82 Söderköping 77 Vadstena 82 Valdemarsvik 84 Ydre 83 Åtvidaberg 81 Ödeshög 85 Länet 83

61,8 74,5 69,8 47,5 78,7 78,4 62,4 62,2 76,9 69,7 78,8 64,3 66,4 68,6

10,1 9,4 10,3 11,1 11,8 10,9 11,4 10,9 9,6 8,6 12,4 12,5 9,2 10,6

15,1 19,3 16,5 16,3 20,3 21,2 17,6 20,0 17,6 16,3 17,9 18,2 14,3 17,7

25,1 28,5 25,7 10,5 26,5 26,0 20,8 17,0 33,1 27,9 30,0 22,9 25,5 24,6

55 64 63 46 70 71 56 57 64 63 67 61 60 61

26 229 31 377 30 046 21 342 32 626 33 313 27 153 27 623 33 338 30 861 31 193 29 034 29 070 29 477

5 260 20 589 9 885 141 863 25 654 41 953 128 060 13 959 7 475 7 852 3 726 11 543 5 350 423 169

31,35 31,15 31,00 30,25 31,00 31,25 31,30 31,20 31,10 31,00 30,75 32,00 31,35 30,91

21,50 21,30 21,15 20,40 21,15 21,40 21,45 21,35 21,25 21,15 20,90 22,15 21,50 21,06

Jönköpings län Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Vetlanda Värnamo Länet

62,9 87,4 74,0 72,8 56,8 74,6 59,8 76,6 86,3 82,1 75,8 80,0 75,4 74,2

10,4 11,2 11,8 10,9 13,8 12,0 10,9 10,5 10,1 10,2 11,4 9,9 13,6 11,3

15,0 21,8 20,1 22,4 14,9 18,1 15,7 20,1 19,2 21,0 21,1 19,7 18,1 19,0

23,4 36,5 21,7 21,4 13,4 25,9 20,4 28,2 37,8 32,8 29,8 30,6 26,3 26,8

58 65 68 67 58 66 58 66 68 68 66 68 72 65

27 528 38 115 32 049 31 431 24 385 31 595 26 934 33 331 36 572 35 702 33 073 34 742 31 696 32 089

6 523 16 312 29 380 9 658 10 526 125 154 7 086 29 511 10 883 18 066 12 981 26 343 32 823 335 246

32,50 32,57 31,75 31,95 31,83 31,75 32,65 32,10 32,25 32,22 31,50 32,17 31,75 32,19

21,83 21,90 21,08 21,28 21,16 21,08 21,98 21,43 21,58 21,55 20,83 21,50 21,08 21,52

79 89 90 89 78 90 79 89 90 90 87 91 92 87

248

Större städer 12500–25000 Pendlingskom. Övr >25 000 Övr >25 000 Varuprod. kom.

Övr >25 000 Pendlingskom. Övr <12 500

Pendlingskom. Varuprod. kom.

Övr <12 500 Större städer Övr >25 000 Övr >25 000 Större städer Pendlingskom. Övr <12 500 Övr <12 500 Glesb.kom. Övr <12 500 Övr <12 500

Övr <12 500 12500–25000 Varuprod. kom. Varuprod. kom.

Pendlingskom. Större städer Pendlingskom. Varuprod. kom. Varuprod. kom. Varuprod. kom. Varuprod. kom. Varuprod. kom. Varuprod. kom.

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Tabell 10 – Nyckeltal för personal, skattesatser m m 2008 Län Kommun

Andel Antal årsarbetare per 1 000 inv. verksamhet totalt därav inom: i komförskola/ utbild- äldre- o munal skolbarns- ning handik.regi, % omsorg omsorg

Personalkostn. % av kr/inv. verksamhetens kostn.

Folkmängd den 31 dec 2008

Skattesats Kommunår 2008 grupp totill talt kommun

Kronobergs län Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd Uppvidinge Växjö Älmhult Länet

87 82 93 93 86 85 90 92 88

75,8 73,5 80,7 76,3 85,0 72,1 72,2 79,9 77,0

11,5 10,3 11,8 10,8 9,7 7,9 10,3 13,8 10,8

18,6 15,8 18,8 18,0 16,5 17,3 17,0 18,1 17,5

30,0 25,5 31,0 29,7 38,0 30,7 26,9 30,3 30,3

56 60 70 71 65 61 62 72 65

31 671 31 767 34 045 32 893 34 588 31 361 29 923 33 465 32 464

18 775 8 085 27 430 9 600 12 502 9 347 81 074 15 411 182 224

31,41 31,91 31,16 31,20 31,66 32,20 30,96 30,80 31,63

21,21 21,71 20,96 21,00 21,46 22,00 20,76 20,60 20,98

Kalmar län Borgholm Emmaboda Hultsfred Högsby Kalmar Mönsterås Mörbylånga Nybro Oskarshamn Torsås Vimmerby Västervik Länet

72 85 89 98 83 89 82 88 95 81 90 90 87

68,2 71,8 81,3 85,0 70,8 75,2 67,1 82,1 90,7 73,9 84,1 82,6 77,7

9,4 9,4 9,3 9,0 10,9 10,3 13,0 9,4 10,3 10,0 10,8 8,7 10,0

13,7 15,1 18,1 14,7 12,4 16,2 12,3 17,3 22,7 16,5 22,6 22,7 17,0

34,4 29,9 31,8 40,9 30,6 31,8 26,1 34,4 35,4 33,2 31,9 33,4 32,8

59 59 65 64 62 66 60 68 69 59 70 66 64

31 119 31 084 35 196 36 906 30 838 32 109 26 909 35 417 38 232 31 509 35 145 33 822 33 191

10 855 9 331 14 046 5 930 61 693 12 956 13 737 19 557 26 309 7 076 15 551 36 356 233 397

32,20 31,83 32,53 32,33 32,03 32,03 32,03 32,45 32,13 32,05 32,48 31,78 32,21

21,99 21,62 22,32 22,12 21,82 21,82 21,82 22,24 21,92 21,84 22,27 21,57 22,00

Gotlands län Gotland Länet

83 83

83,2 83,2

11,6 11,6

21,0 21,0

26,0 26,0

61 61

46 468 46 468

Blekinge län Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg Länet

92 88 90 88 85 89

73,8 74,0 76,7 74,6 69,9 73,8

10,4 11,4 10,2 8,8 11,4 10,4

17,7 16,3 20,4 19,4 14,8 17,7

28,1 29,2 31,1 28,8 31,5 29,7

68 63 68 69 63 66

32 570 30 769 35 130 31 316 29 496 31 856

Varuprod. kom. Varuprod. kom. Varuprod. kom. Varuprod. kom.

12500–25000 Varuprod. kom.

Större städer Varuprod. kom.

Övr <12 500 Varuprod. kom.

12500–25000 Övr <12 500 Större städer Varuprod. kom.

Pendlingskom. Varuprod. kom. Varuprod. kom.

Övr <12 500 12500–25000 Övr >25 000

57 004 33,10 33,10 Övr >25 000 57 004 33,10 33,10

30 959 62 804 13 167 28 489 16 840 152 259

32,60 31,90 32,55 32,00 32,66 32,34

21,89 21,19 21,84 21,29 21,95 21,63

Övr >25 000 Större städer Varuprod. kom.

Övr >25 000 12500–25000

10

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

249


Tabell 10 – Nyckeltal för personal, skattesatser m m 2008 Län Kommun

10

Andel Antal årsarbetare per 1 000 inv. verksamhet totalt därav inom: i komförskola/ utbild- äldre- o munal skolbarns- ning handik.regi, % omsorg omsorg

Personalkostn. % av kr/inv. verksamhetens kostn.

Folkmängd den 31 dec 2008

Skattesats Kommunår 2008 grupp totill talt kommun

Skåne län Bjuv Bromölla Burlöv Båstad Eslöv Helsingborg Hässleholm Höganäs Hörby Höör Klippan Kristianstad Kävlinge Landskrona Lomma Lund Malmö Osby Perstorp Simrishamn Sjöbo Skurup Staffanstorp Svalöv Svedala Tomelilla Trelleborg Vellinge Ystad Åstorp Ängelholm Örkelljunga Östra Göinge Länet

83 84 82 87 90 82 88 83 82 80 90 90 80 85 77 87 85 89 84 82 80 79 74 81 86 83 91 71 79 82 85 85 84 83

63,3 63,0 58,8 68,2 77,7 55,7 74,6 62,3 64,7 58,9 79,5 77,4 55,8 70,3 52,0 65,9 58,5 75,9 62,9 65,3 56,4 62,0 44,6 61,7 61,1 61,6 67,5 37,0 59,5 63,3 65,5 62,7 69,7 63,1

13,3 12,0 13,2 8,8 12,0 5,9 10,6 10,0 10,3 10,6 8,3 10,5 15,6 9,3 15,6 10,5 10,2 10,8 11,6 7,8 6,8 12,3 8,3 11,2 14,2 7,6 12,2 10,0 9,3 12,6 8,4 10,2 10,4 10,6

15,5 13,2 13,1 14,6 23,0 16,6 22,1 15,5 13,0 11,0 25,7 20,8 11,7 14,9 15,0 19,5 15,2 19,9 13,5 13,7 13,3 15,9 16,9 15,6 15,9 12,1 17,0 14,3 11,4 16,6 17,7 16,4 17,5 16,0

20,0 26,1 18,7 26,5 25,4 14,5 23,8 21,8 23,3 20,5 26,4 28,8 17,9 27,6 7,8 19,0 17,2 25,7 23,2 29,1 21,1 19,1 10,3 21,5 15,8 28,2 20,4 6,8 21,3 18,1 25,1 23,4 25,3 21,2

61 59 54 66 67 56 64 63 63 58 68 65 57 64 53 65 54 65 63 61 57 58 52 50 65 58 69 44 58 60 62 60 65 60

26 703 14 613 26 361 12 200 25 378 16 230 29 808 14 203 33 527 31 123 25 100 126 754 31 650 50 006 26 657 24 248 28 123 14 757 25 832 15 039 33 324 16 336 31 661 77 977 22 658 28 255 29 109 40 860 22 905 20 449 29 203 107 351 26 002 286 535 31 617 12 648 28 300 6 972 28 306 19 356 23 308 18 093 24 552 14 784 21 242 21 667 26 357 13 184 26 769 19 390 26 281 12 816 29 017 41 558 17 583 32 843 25 513 27 870 27 081 14 533 27 694 38 854 27 588 9 592 30 624 13 662 27 146 1 214 758

31,28 32,15 30,48 30,62 30,13 30,60 31,00 30,12 30,17 30,97 30,40 31,25 28,90 30,63 29,63 31,23 31,23 31,40 30,95 30,90 30,81 30,50 29,28 30,38 30,63 31,00 30,75 28,89 30,50 30,68 29,43 29,15 31,50 30,68

20,89 21,76 20,09 20,23 19,74 20,21 20,61 19,73 19,78 20,58 20,01 20,86 18,51 20,24 19,24 20,84 20,84 21,01 20,56 20,51 20,42 20,11 18,89 19,99 20,24 20,61 20,36 18,50 20,11 20,29 19,04 18,76 21,11 20,29

Hallands län Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Länet

87 91 84 87 81 86 86

70,8 73,9 73,1 69,2 63,1 64,3 69,1

9,0 10,8 10,8 13,9 7,5 10,9 10,5

20,4 17,6 17,4 20,8 18,2 16,6 18,5

27,6 26,6 25,4 18,7 19,2 20,9 23,1

61 68 63 65 62 64 64

30 109 31 653 31 422 28 817 27 989 27 106 29 516

31,02 29,75 31,17 31,25 30,00 30,25 30,53

21,30 20,03 21,45 21,53 20,28 20,53 20,81

250

40 451 90 241 10 273 72 676 23 258 56 673 293 572

Pendlingskom. Pendlingskom. Förortskom. 12500–25000 Pendlingskom. Större städer Övr >25 000 Pendlingskom. Pendlingskom. Pendlingskom. 12500–25000 Större städer Pendlingskom. Övr >25 000 Förortskom. Större städer Storstäder Varuprod. kom. Varuprod. kom.

12500–25000 Pendlingskom. Förortskom. Förortskom. Pendlingskom. Förortskom. 12500–25000 Övr >25 000 Förortskom. Övr >25 000 Pendlingskom. Övr >25 000 Varuprod. kom. Varuprod. kom.

Övr >25 000 Större städer Varuprod. kom.

Förortskom. 12500–25000 Större städer

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Tabell 10 – Nyckeltal för personal, skattesatser m m 2008 Län Kommun

Andel Antal årsarbetare per 1 000 inv. verksamhet totalt därav inom: i komförskola/ utbild- äldre- o munal skolbarns- ning handik.regi, % omsorg omsorg

Västra Götalands län Ale 85 Alingsås 89 Bengtsfors 89 Bollebygd 79 Borås 91 Dals-Ed 86 Essunga 84 Falköping 90 Färgelanda 87 Grästorp 85 Gullspång 81 Göteborg 82 Götene 82 Herrljunga 90 Hjo 86 Härryda 87 Karlsborg 83 Kungälv 87 Lerum 81 Lidköping 94 Lilla Edet 78 Lysekil 89 Mariestad 90 Mark 93 Mellerud 89 Munkedal 87 Mölndal 83 Orust 83 Partille 87 Skara 88 Skövde 89 Sotenäs 89 Stenungsund 88 Strömstad 93 Svenljunga 84 Tanum 85 Tibro 89 Tidaholm 88 Tjörn 87 Tranemo 93 Trollhättan 92 Töreboda 83 Uddevalla 91 Ulricehamn 87

68,5 78,6 77,2 55,3 77,8 95,3 72,5 79,3 65,8 75,6 73,2 61,6 67,1 74,0 74,1 74,8 76,3 70,7 63,0 85,5 58,1 87,6 90,8 78,4 80,3 72,2 71,1 70,6 66,2 79,9 73,2 78,6 68,7 79,2 74,8 73,5 88,1 78,2 66,8 78,6 79,0 71,4 83,9 73,5

13,4 11,3 9,3 14,0 7,1 15,3 11,3 9,8 8,9 10,2 4,8 8,9 11,6 10,3 9,2 17,9 9,9 13,0 11,9 13,4 9,3 9,4 14,1 11,5 8,6 9,9 15,0 10,0 12,2 10,7 10,0 8,8 12,3 9,7 10,1 9,5 12,2 11,3 9,2 4,2 13,3 9,6 8,3 8,3

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

17,7 17,5 18,1 12,7 23,1 21,6 16,4 18,2 15,2 16,5 19,3 15,4 15,3 20,3 15,2 20,7 12,9 17,8 20,3 20,7 14,4 22,8 19,5 18,9 18,0 16,2 15,9 14,3 17,8 20,6 20,8 12,8 22,0 18,8 16,2 15,6 22,5 19,5 21,2 26,1 18,2 17,3 22,4 21,9

19,6 33,0 28,8 15,2 28,6 35,2 25,0 31,5 25,0 31,3 34,0 20,9 26,6 27,1 32,9 19,3 32,6 22,3 17,2 30,2 19,1 34,1 31,9 29,7 38,5 29,1 23,9 29,1 21,6 30,0 24,7 34,0 18,4 31,4 31,0 29,5 34,4 29,2 19,4 27,6 28,5 33,7 33,4 27,2

251

Personalkostn. % av kr/inv. verksamhetens kostn.

64 64 54 56 63 69 67 69 62 67 57 55 51 67 67 67 62 66 58 71 52 67 67 69 65 67 61 69 60 63 67 68 67 66 60 67 63 70 58 71 67 61 68 66

29 794 33 997 33 969 23 261 32 092 39 713 31 946 34 281 28 644 33 037 31 715 26 244 29 197 31 784 32 013 31 154 30 879 30 052 26 541 36 149 25 551 36 885 36 155 33 250 34 660 32 378 29 815 29 919 28 882 34 836 31 322 34 110 31 824 35 006 31 842 31 010 33 527 32 874 29 829 32 808 33 283 32 109 36 187 30 513

Folkmängd den 31 dec 2008

27 323 37 247 9 897 8 232 101 487 4 788 5 625 31 349 6 744 5 851 5 371 500 197 13 085 9 280 8 809 33 580 6 790 40 268 38 085 37 922 12 831 14 659 23 825 33 807 9 442 10 245 59 812 15 327 33 802 18 518 50 610 9 170 23 657 11 607 10 313 12 271 10 662 12 693 14 963 11 721 54 487 9 256 51 186 22 706

Skattesats Kommunår 2008 grupp totill talt kommun

32,45 32,24 32,99 31,94 31,94 34,09 31,95 31,55 32,14 32,20 33,37 31,75 31,95 32,74 32,45 31,50 31,95 32,32 31,53 31,54 33,25 32,94 32,14 32,09 33,14 33,21 31,29 32,34 30,94 31,45 31,44 32,19 32,52 32,44 31,65 32,44 31,59 31,45 32,09 31,20 31,84 31,85 32,64 31,43

22,00 21,79 22,54 21,49 21,49 23,64 21,50 21,10 21,69 21,75 22,92 21,30 21,50 22,29 22,00 21,05 21,50 21,87 21,08 21,09 22,80 22,49 21,69 21,64 22,69 22,76 20,84 21,89 20,49 21,00 20,99 21,74 22,07 21,99 21,20 21,99 21,14 21,00 21,64 20,75 21,39 21,40 22,19 20,98

Förortskom. Övr >25 000 Övr <12 500 Förortskom. Större städer Glesb.kom. Pendlingskom. Övr >25 000 Övr <12 500 Pendlingskom. Övr <12 500 Storstäder Varuprod. kom. Varuprod. kom.

Övr <12 500 Förortskom. Övr <12 500 Förortskom. Förortskom. Övr >25 000 Förortskom. 12500–25000 12500–25000 Övr >25 000 Övr <12 500 Pendlingskom. Förortskom. Pendlingskom. Förortskom. 12500–25000 Övr >25 000 Varuprod. kom.

Pendlingskom. Övr <12 500 Varuprod. kom.

Övr <12 500 Varuprod. kom.

12500–25000 Förortskom. Varuprod. kom.

Större städer Övr <12 500 Övr >25 000 Varuprod. kom.

10


Tabell 10 – Nyckeltal för personal, skattesatser m m 2008 Län Kommun

10

Andel Antal årsarbetare per 1 000 inv. verksamhet totalt därav inom: i komförskola/ utbild- äldre- o munal skolbarns- ning handik.regi, % omsorg omsorg

Personalkostn. % av kr/inv. verksamhetens kostn.

Folkmängd den 31 dec 2008

Skattesats Kommunår 2008 grupp totill talt kommun

Västra Götalands län, forts. Vara 89 75,1 Vårgårda 87 73,9 Vänersborg 89 76,7 Åmål 92 93,1 Öckerö 77 61,3 Länet 87 74,9

9,1 11,3 12,3 11,4 9,9 10,7

17,6 18,3 18,4 21,6 14,4 18,3

30,3 26,7 27,6 36,4 19,9 27,9

66 69 63 70 57 64

32 632 15 868 31 831 10 976 32 423 36 991 40 416 12 545 27 222 12 250 32 032 1 558 130

31,35 31,94 33,09 32,99 31,64 31,93

20,90 21,49 22,64 22,54 21,19 21,48

Varuprod. kom. Varuprod. kom.

Värmlands län Arvika Eda Filipstad Forshaga Grums Hagfors Hammarö Karlstad Kil Kristinehamn Munkfors Storfors Sunne Säffle Torsby Årjäng Länet

91 86 91 87 83 88 84 88 82 88 86 82 89 90 91 91 87

75,9 67,8 96,8 80,4 72,4 85,1 76,8 70,8 70,7 68,0 84,7 77,1 81,6 80,0 89,8 78,4 78,5

9,2 10,6 9,6 13,7 11,6 6,2 15,3 10,3 14,2 7,8 7,7 10,2 9,8 11,1 7,7 11,0 10,4

16,3 16,2 20,8 15,8 14,9 17,5 13,8 20,0 17,4 19,3 15,3 17,5 21,3 20,6 22,3 17,8 17,9

28,9 28,1 47,1 29,7 28,7 40,7 30,4 21,8 25,5 26,9 39,8 30,8 33,8 30,5 37,2 32,4 32,0

70 62 70 66 62 68 64 64 60 62 65 61 65 61 68 69 65

32 484 29 377 40 030 33 968 31 646 37 068 33 198 30 403 28 513 29 641 37 232 33 031 35 898 34 449 39 304 34 629 33 804

26 176 8 653 10 682 11 415 9 250 12 804 14 655 83 994 11 674 23 958 3 814 4 383 13 473 15 784 12 707 9 952 273 374

31,40 32,75 32,50 32,85 32,90 32,80 32,60 32,25 32,90 33,00 33,00 32,75 32,30 32,50 33,00 32,45 32,71

20,90 22,25 22,00 22,35 22,40 22,30 22,10 21,75 22,40 22,50 22,50 22,25 21,80 22,00 22,50 21,95 21,96

Övr >25 000 Övr <12 500 Övr <12 500 Pendlingskom.

Örebro län Askersund Degerfors Hallsberg Hällefors Karlskoga Kumla Laxå Lekeberg Lindesberg Ljusnarsberg Nora Örebro Länet

81 84 81 86 91 84 80 85 88 79 83 89 84

69,1 74,2 70,7 80,9 81,2 74,1 66,4 64,4 78,9 68,4 65,9 76,0 72,5

10,9 12,0 8,8 8,2 10,4 8,2 9,6 11,4 11,1 8,8 11,9 10,8 10,2

11,3 19,0 15,5 19,4 17,2 22,4 11,1 15,9 22,9 13,8 16,4 21,6 17,2

30,4 31,6 28,3 39,9 31,9 25,6 31,8 23,2 31,3 31,7 26,5 26,6 29,9

63 62 60 59 65 66 58 60 65 56 61 64 61

29 950 32 650 29 992 35 264 33 918 30 515 30 351 26 667 33 339 30 010 30 430 31 301 31 199

11 386 9 839 15 256 7 361 29 872 20 157 5 870 7 111 23 099 5 129 10 375 132 277 277 732

32,40 32,55 32,10 32,60 32,10 31,10 32,73 32,28 32,35 32,10 32,60 31,90 32,07

21,72 21,87 21,42 21,92 21,42 20,42 22,05 21,60 21,67 21,42 21,92 21,22 21,39

252

Pendlingskom. 12500–25000 Förortskom.

Varuprod. kom.

12500–25000 Pendlingskom. Större städer Pendlingskom. 12500–25000 Övr <12 500 Pendlingskom. 12500–25000 12500–25000 Glesb.kom. Glesb.kom.

Övr <12 500 Övr <12 500 12500–25000 Övr <12 500 Övr >25 000 Pendlingskom. Varuprod. kom.

Pendlingskom. 12500–25000 Övr <12 500 Övr <12 500 Större städer

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Tabell 10 – Nyckeltal för personal, skattesatser m m 2008 Län Kommun

Andel Antal årsarbetare per 1 000 inv. verksamhet totalt därav inom: i komförskola/ utbild- äldre- o munal skolbarns- ning handik.regi, % omsorg omsorg

Personalkostn. % av kr/inv. verksamhetens kostn.

Folkmängd den 31 dec 2008

Skattesats Kommunår 2008 grupp totill talt kommun

Västmanlands län Arboga 85 Fagersta 82 Hallstahammar 82 Kungsör 84 Köping 93 Norberg 80 Sala 90 Skinnskatteberg 82 Surahammar 84 Västerås 80 Länet 84

69,7 68,0 75,5 77,7 84,0 70,0 77,8 62,8 64,0 56,6 70,6

9,3 8,2 13,1 11,8 11,4 10,2 8,6 8,7 12,5 10,6 10,4

19,7 14,7 13,1 16,6 23,4 14,0 22,8 12,6 13,5 15,7 16,6

19,9 33,5 29,5 32,3 33,7 29,7 25,6 24,2 23,2 16,4 26,8

65 56 59 64 68 57 68 61 59 53 61

30 605 29 937 30 619 32 757 35 121 30 866 34 438 28 195 27 546 24 062 30 415

13 301 12 267 15 014 8 170 24 740 5 749 21 365 4 622 10 062 134 684 249 974

32,39 32,74 32,34 32,56 32,69 33,19 32,84 32,54 32,84 30,99 31,53

21,74 22,09 21,69 21,91 22,04 22,54 22,19 21,89 22,19 20,34 21,03

Dalarnas län Avesta Borlänge Falun Gagnef Hedemora Leksand Ludvika Malung-Sälen Mora Orsa Rättvik Smedjebacken Säter Vansbro Älvdalen Länet

93 88 87 83 88 89 87 89 84 83 91 80 78 87 89 86

76,4 78,2 71,9 75,3 84,0 70,9 84,5 89,1 73,6 79,3 94,3 67,9 71,6 87,4 86,0 79,4

9,4 11,9 10,7 11,2 8,2 9,3 10,0 9,5 8,6 8,5 11,0 10,9 12,2 8,2 11,6 10,1

18,3 20,5 19,1 16,5 20,5 17,8 15,4 20,8 21,4 18,8 21,6 13,6 14,5 21,3 17,9 18,5

31,0 30,4 26,0 29,9 37,8 27,1 36,9 31,9 28,5 26,2 38,6 23,9 28,7 38,8 34,0 31,3

64 64 62 65 65 64 64 66 62 63 67 56 59 66 65 64

33 202 33 993 30 920 32 054 35 958 31 187 34 682 36 658 31 365 33 981 40 043 27 339 28 585 36 952 37 175 33 606

21 937 48 185 55 297 10 107 15 259 15 288 25 522 10 385 20 153 6 990 10 850 10 734 10 957 6 916 7 287 275 867

33,10 33,55 33,20 33,38 33,30 32,35 33,20 32,70 33,57 33,25 32,95 33,59 33,45 33,43 33,45 33,29

22,21 22,66 22,31 22,49 22,41 21,46 22,31 21,81 22,68 22,36 22,06 22,70 22,56 22,54 22,56 22,40

12500–25000 Övr >25 000 Större städer Pendlingskom. 12500–25000 12500–25000 Övr >25 000 Glesb.kom. 12500–25000 Glesb.kom. Glesb.kom. Övr <12 500 Pendlingskom. Glesb.kom. Glesb.kom.

Gävleborgs län Bollnäs Gävle Hofors Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn Länet

93 85 86 90 88 79 81 87 89 91 87

99,6 65,3 82,7 79,7 74,8 76,0 68,9 76,5 78,3 87,3 78,9

10,5 11,0 9,8 11,7 7,4 10,5 8,3 8,4 10,5 7,5 9,6

28,8 17,8 16,9 18,9 15,9 15,0 17,6 18,6 20,1 19,5 18,9

39,4 24,1 40,3 30,1 34,0 37,3 30,5 34,3 30,7 36,1 33,7

72 59 61 65 65 60 56 70 66 66 64

40 064 29 014 35 241 33 701 36 098 31 963 28 303 35 355 33 991 35 656 33 939

26 189 93 509 9 896 36 905 19 133 9 736 6 027 11 647 36 879 25 987 275 908

31,57 32,22 32,57 32,32 33,07 33,07 32,77 32,57 32,32 32,37 32,57

20,90 21,55 21,90 21,65 22,40 22,40 22,10 21,90 21,65 21,70 21,70

Övr >25 000 Större städer

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

253

12500–25000 Varuprod. kom.

12500–25000 Pendlingskom. 12500–25000 Pendlingskom. 12500–25000 Övr <12 500 Varuprod. kom.

Större städer

Varuprod. kom.

Övr >25 000 Glesb.kom. Övr <12 500 Glesb.kom. Glesb.kom. Övr >25 000 Övr >25 000

10


Tabell 10 – Nyckeltal för personal, skattesatser m m 2008 Län Kommun

Andel Antal årsarbetare per 1 000 inv. verksamhet totalt därav inom: i komförskola/ utbild- äldre- o munal skolbarns- ning handik.regi, % omsorg omsorg

Personalkostn. % av kr/inv. verksamhetens kostn.

Folkmängd den 31 dec 2008

Skattesats Kommunår 2008 grupp totill talt kommun

Västernorrlands län Härnösand 90 Kramfors 84 Sollefteå 86 Sundsvall 91 Timrå 87 Ånge 89 Örnsköldsvik 93 Länet 88

78,9 80,7 86,4 75,7 77,9 87,2 82,5 81,3

9,9 9,7 9,6 11,7 11,7 11,0 8,1 10,2

19,8 13,7 13,7 17,6 17,8 18,5 20,3 17,3

32,6 40,5 47,1 29,1 31,2 37,7 34,4 36,1

60 60 59 68 61 64 73 63

34 020 34 081 35 549 33 377 31 600 39 187 34 405 34 603

24 716 19 473 20 538 94 955 17 980 10 323 55 387 243 372

33,64 33,44 33,69 32,89 32,94 33,63 32,39 32,98

23,04 22,84 23,09 22,29 22,34 23,03 21,79 22,38

Övr >25 000 12500–25000 12500–25000 Större städer Pendlingskom. Glesb.kom. Större städer

Jämtlands län Berg Bräcke Härjedalen Krokom Ragunda Strömsund Åre Östersund Länet

85 82 88 82 83 90 86 79 84

90,2 86,5 93,1 77,7 86,6 91,8 76,7 70,0 84,1

11,9 6,8 7,2 14,1 10,0 10,2 11,1 11,7 10,4

14,8 19,6 19,4 16,4 13,7 20,6 24,1 12,7 17,7

42,4 44,8 38,8 29,3 40,8 39,1 23,7 26,1 35,6

62 60 66 61 62 67 62 58 62

39 231 35 574 40 040 32 589 35 995 40 840 33 467 29 682 35 927

7 533 7 009 10 645 14 324 5 681 12 532 10 259 58 914 126 897

33,02 33,47 32,97 32,67 33,72 33,22 32,72 32,52 33,23

22,87 23,32 22,82 22,52 23,57 23,07 22,57 22,37 22,63

Glesb.kom. Glesb.kom. Glesb.kom. Pendlingskom. Glesb.kom. Glesb.kom. Glesb.kom. Större städer

Västerbottens län Bjurholm 81 Dorotea 88 Lycksele 94 Malå 84 Nordmaling 88 Norsjö 91 Robertsfors 87 Skellefteå 96 Sorsele 84 Storuman 88 Umeå 87 Vilhelmina 91 Vindeln 83 Vännäs 90 Åsele 79 Länet 87

83,3 97,3 105,1 89,6 88,1 109,1 87,3 92,7 97,2 85,9 66,9 108,4 86,7 115,4 105,6 94,6

6,1 11,0 10,4 9,2 11,4 10,7 10,7 11,4 7,1 10,0 12,3 14,0 9,7 14,9 11,0 10,7

14,7 15,6 27,7 18,6 16,3 24,1 19,8 19,3 15,8 21,3 16,8 27,0 19,5 35,5 16,3 20,6

36,7 40,8 42,4 38,8 43,3 46,3 37,2 36,8 45,3 36,9 21,5 44,8 42,1 43,0 49,1 40,4

62 63 67 58 66 70 66 70 61 65 61 68 63 72 65 65

35 605 40 641 44 991 35 070 38 297 44 372 37 103 38 987 44 801 36 013 29 626 45 864 37 199 48 604 47 187 40 291

2 516 2 914 12 477 3 369 7 276 4 363 6 900 71 862 2 733 6 304 112 728 7 220 5 613 8 357 3 180 257 812

33,40 33,40 33,35 33,65 33,15 33,65 32,90 32,90 33,40 33,40 33,10 33,40 33,40 33,40 33,40 33,11

22,90 22,90 22,85 23,15 22,65 23,15 22,40 22,40 22,90 22,90 22,60 22,90 22,90 22,90 22,90 22,61

Glesb.kom. Glesb.kom. Glesb.kom. Glesb.kom. Glesb.kom. Glesb.kom. Glesb.kom. Större städer Glesb.kom. Glesb.kom. Större städer Glesb.kom. Glesb.kom. Pendlingskom. Glesb.kom.

10

254

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Tabell 10 – Nyckeltal för personal, skattesatser m m 2008 Län Kommun

Norrbottens län Arjeplog Arvidsjaur Boden Gällivare Haparanda Jokkmokk Kalix Kiruna Luleå Pajala Piteå Älvsbyn Överkalix Övertorneå Länet

Andel Antal årsarbetare per 1 000 inv. verksamhet totalt därav inom: i komförskola/ utbild- äldre- o munal skolbarns- ning handik.regi, % omsorg omsorg

89 94 94 92 87 93 90 93 93 92 95 89 91 89 91

107,0 106,3 87,8 89,0 80,5 89,7 81,1 81,1 79,4 107,3 79,9 88,4 99,0 94,1 90,8

6,4 12,1 10,0 8,8 10,7 8,5 10,1 9,1 13,0 8,8 12,6 13,1 6,4 8,9 9,9

31,5 22,0 21,0 21,0 18,0 20,1 20,8 22,8 18,6 20,9 18,9 20,8 18,5 17,6 20,9

39,1 48,2 35,3 37,0 34,1 38,0 35,1 33,8 28,0 52,8 28,6 39,4 47,2 40,7 38,4

Personalkostn. % av kr/inv. verksamhetens kostn.

66 65 67 69 63 64 68 66 69 73 72 68 70 66 67

45 012 45 421 37 239 38 435 34 992 39 252 36 185 36 904 33 706 46 754 34 016 38 040 45 138 43 430 39 609

Folkmängd den 31 dec 2008

3 146 6 665 27 535 18 703 10 173 5 305 17 162 23 099 73 406 6 429 40 902 8 465 3 715 4 972 249 677

Skattesats Kommunår 2008 grupp totill talt kommun

31,70 31,50 31,55 31,75 31,70 31,30 31,75 32,25 31,70 31,90 31,45 31,65 32,00 30,95 32,67

22,28 22,08 22,13 22,33 22,28 21,88 22,33 22,83 22,28 22,48 22,03 22,23 22,58 21,53 22,27

Glesb.kom. Glesb.kom. Övr >25 000 Glesb.kom. Övr <12 500 Glesb.kom. 12500–25000 12500–25000 Större städer Glesb.kom. Övr >25 000 Glesb.kom. Glesb.kom. Glesb.kom.

10

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

255


Tabell 10 – Nyckeltal för personal, skattesatser m m 2008 Län Kommun

10

Andel Antal årsarbetare per 1 000 inv. verksamhet totalt därav inom: i komförskola/ utbild- äldre- o munal skolbarns- ning handik.regi, % omsorg omsorg

Personalkostn. % av kr/inv. verksamhetens kostn.

Folkmängd den 31 dec 2008

Skattesats Kommunår 2008 grupp totill talt kommun

Hela riket vägt medelvärde ovägt medelvärde

83 85

65,9 73,0

10,4 10,5

17,0 17,7

22,6 27,7

59 62

28 898 9 256 347 31,52 20,72 31 424

Folkmängd 0– 4 999 5 000– 9 999 10 000– 14 999 15 000– 19 999 20 000– 29 999 30 000– 49 999 50 000– 99 999 100 000–199 999 200 000–799 999

85 85 84 86 86 84 81 84 80

91,3 77,1 73,3 74,3 73,3 67,9 66,1 64,0 54,8

9,4 10,2 10,7 10,3 10,3 11,3 10,6 10,0 9,6

18,5 17,3 17,2 18,0 19,0 18,0 17,4 18,1 14

38,7 32,4 28,2 29,0 26,7 22,9 22,2 20,0 16,5

65 62 62 63 64 61 58 58 52

39 015 33 304 31 454 31 936 31 237 29 145 28 808 27 623 24 577

Kommungrupp Storstäder Förortskommuner Större städer Pendlingskom. Glesbygdskom. Varuprod. kom. Övr >25 000 inv. Övr 12 500–25 000 Övr <12 500 inv.

80 75 87 82 87 87 87 87 84

54,8 54,7 70,2 68,0 90,6 74,8 76,1 77,3 73,3

9,6 11,3 10,7 11,8 9,8 10,4 10,4 9,8 9,6

14,0 16,1 17,8 16,3 19,8 18,0 19,2 18,8 16,2

16,5 14,6 24,6 24,4 38,9 29,2 28,1 31,1 31,4

52 53 62 61 65 64 64 64 61

24 577 24 026 30 007 29 042 39 035 32 160 32 547 33 074 31 810

Total kommunal skattesats 28,89–30,49 79 62,1 30,50–30,99 83 65,3 31,00–31,49 84 68,6 31,50–31,99 86 75,1 32,00–32,49 85 72,5 32,50–32,99 86 77,4 33,00–33,49 85 82,5 33,50–34,09 87 99,3

10,2 10,7 10,2 11,1 10,5 10,6 9,8 10,0

16,4 15,5 17,8 18,7 17,5 18,2 18,3 21,4

21,2 22,7 24,4 27,7 27,4 31,1 35,1 42,5

56 61 61 63 63 64 63 64

26 905 27 983 29 443 31 971 31 324 33 407 35 879 39 721

Skattesats till kommun 17,12–19,99 73 20,00–20,49 80 20,50–20,99 87 21,00–21,49 86 21,50–21,99 86 22,00–22,49 87 22,50–22,99 86 23,00–23,64 86

10,3 10,5 10,5 10,9 10,5 10,5 10,0 10,4

15,4 16,5 18,2 18,1 17,3 18,7 18,7 19,1

14,5 18,7 25,9 26,1 29,5 32,3 34,8 38,9

51 58 64 63 63 65 63 63

23 024 26 544 30 221 30 689 32 135 34 318 35 862 38 679

51,8 61,4 71,5 72,0 74,7 79,9 83,0 89,4

256

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Tabell 11 – Kostnader jämfört med standardkostnad 2008 I tabell 11 presenteras en indikation på om en kommun har högre eller lägre kostnader än de som motiveras av den egna strukturen enligt det statliga kostnadsutjämningssystemet. Det finns också möjlighet att jämföra en kommuns index med andra kommuner som har samma strukturella förutsättningar. Tabellen visar indextal för barnomsorg, grund- och gymnasieskola, äldreomsorg samt individ- och familjeomsorg. Kommunernas kostnader per invånare varierar bland annat beroende på strukturella kostnadsskillnader som gör att behovet av, eller kostnaderna för, kommunala verksamheter är högre eller lägre än riksgenomsnittet. Strukturella kostnader är sådana kostnader som beror på faktorer som kommunerna själva inte kan påverka, till exempel åldersstrukturen, invånarnas sociala bakgrund, den geografiska strukturen med mera. Om en kommun till exempel har höga kostnader för grundskolan i kronor per invånare kan det bero på en stor andel barn 7–15 år, en stor andel barn med behov av hemspråksundervisning eller andra faktorer. Att rakt av jämföra en kommuns kostnader med en annans utan att ta hänsyn till varje kommuns strukturella förutsättningar ger en begränsad indikation på om en kommun är ”dyr” eller inte. Ett bättre mått är att jämföra kommunens faktiska nettokostnader i olika verksamheter med kommunens standardkostnad enligt kostnadsutjämningssystemet.

Kommunens nettokostnad Den verksamhetsindelning som används är definierad i anvisningarna till räkenskapssammandraget (rs) för 2008. Principerna för kostnadsfördelningen innebär att alla direkta och indirekta kostnader påförs verksamheterna. Detta innebär till exempel att administration och gemensamma kostnader och intäkter har utfördelats till de olika verksamhetsområdena. Sådana fördelningar kan endast göras via olika schablonmetoder, då kommuners organisation och redovisning har en annan struktur på kostnader och intäkter än den som efterfrågas i rs. Kommunens nettokostnad erhålls genom att minska kostnaderna för en viss verksamhet med verksamhetens intäkter, som i huvudsak

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

257

11


består av öronmärkta statsbidrag, verksamhetsavgifter, hyresintäkter och andra försäljningsintäkter.

Standardkostnad Kostnadsutjämningen ska utjämna strukturella kostnadsskillnader. Systemet ska däremot inte utjämna för de kostnadsskillnader som beror på skillnader i ambitionsnivå, effektivitet eller avgifter. Kostnadsutjämningen består av olika delmodeller, där varje delmodell avser olika verksamheter, som till exempel barnomsorg, grundskola med mera. Kostnadsutjämningen innebär något förenklat att de kommuner som har en större andel barn, ungdomar och äldre än riksgenomsnittet får ett bidrag. Kommuner vars andel barn, ungdomar och äldre är lägre än riksgenomsnittet betalar däremot en avgift. Avgifterna används för att finansiera bidragen.

Hur har beräkningarna gjorts? Nedan redovisas hur beräkningen av de tre kolumnerna för varje verksamhet i tabellen gjorts. Exemplet avser barnomsorgen och utfallet för två exempelkommuner, Västervik och Ödeshög. Principen är densamma för samtliga verksamheter och kommuner. Steg 1 Det första steget innebär att man dividerar kommunens redovisade nettokostnad med den genomsnittliga nettokostnaden i riket (se tabell 4). Nettokostnad för barnomsorg Kommun

Nettokostnad

Västervik

4 908

Ödeshög

3 777

Riket

5 681

För varje kommun jämförs den egna kostnaden med motsvarande kostnad för riket, som därefter räknas om till indextal med riket=100. För de två kommunerna i vårt exempel blir resultatet: Västervik 86 = (4 908/5 681) x 100 Ödeshög 66 = (3 777/5 681) x 100

11

Västerviks kostnader ligger 14 procent under riksgenomsnittet, medan Ödeshögs kostnader ligger 34 procent under genomsnittet för riket. Hur mycket av kostnadsskillnaden mellan de två kommunerna som förklaras av strukturen och hur mycket som beror på faktorer som kommunerna själva kan påverka framgår av de fortsatta beräkningarna.

258

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Steg 2 Det andra steget innebär att man dividerar kommunens standardkostnad med den genomsnittliga nettokostnaden i riket och beräknar motsvarande indextal. I kostnadsutjämningen beräknas en standardkostnad för varje verksamhet i kronor per invånare för respektive kommun. Standardkostnaden är den kostnad som kommunen skulle ha om man bedrev verksamheten på en genomsnittlig avgifts-, ambitions- och effektivitetsnivå och med hänsyn till de egna strukturella faktorerna enligt kostnadsutjämningen. Vissa modeller i kostnadsutjämningen är inte knutna till någon specifik verksamhet utan avser att kompensera för högre kostnader som förekommer inom hela den kommunala verksamheten. Exempel på detta är uppvärmningskostnader av kommunala lokaler inom ramen för modellen bebyggelsestruktur. Standardkostnaderna för dessa modeller har fördelats ut på de verksamhetsanknutna modellerna. De standardkostnader som vi fördelat ut på detta sätt är byggkostnader, uppvärmningskostnader, kostnader för administration, räddningstjänst med mera i glesbygd (dessa samlas inom modellen bebyggelsestruktur) samt kostnader för befolkningsförändringar. Standardkostnaderna som här har använts för de olika verksamheterna bygger på det underlag som ligger till grund för den preliminära kostnadsutjämningen för bidragsåret 2010. Anledningen till detta är att det är den struktur som närmast stämmer överens med verksamhetsåret 2008. Den omräknade tabell 11 går då att hämta hem från våra webbplatser och i WebOr. Folkmängdsuppgifter som är ett av de viktigaste underlagen i kostnadsutjämningen avser år 2008 i de beräkningar som ligger till grund för bidragsåret 2010. Standardkostnad för barnomsorg Kommun

Standardkostnad

Västervik

4 063

Ödeshög

4 061

Riket

5 681

Med hjälp av uppgifterna i tabellen beräknas indextalen för standardkostnad till: Västervik 72 = (4 063/5 681) x 100 Ödeshög 71 = (4 061/5 681) x 100

11 Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

259


Enligt kostnadsutjämningen har Västervik och Ödeshög sådana strukturella försättningar att kostnaden ligger cirka 28 procent under rikets kostnadsnivå. Detta innebär att kostnadsskillnaderna mellan Västervik och Ödeshög som redovisats under steg 1 inte förklaras av skillnader i strukturella faktorer. Istället är det framförallt skillnader i ambitionseller effektivitetsnivå som förklarar kostnadsskillnaderna. Steg 3 Det tredje steget är att jämföra indextalen för kommunens kostnad med kommunens standardkostnad och beräkna hur mycket den redovisade kostnaden avviker i procent från standardkostnaden. Resultatet av denna beräkning för de två exempelkommunerna är: Västervik 20,8 = ((86/72) x 100)–100 Ödeshög –7,0 = ((66/71) x 100)–100 Observera att beräkningen i exemplet görs utifrån icke avrundade indextal.

Vad betyder procentuell avvikelse från standardkostnad? En positiv avvikelse innebär att kommunen har en kostnadsnivå som är högre än vad strukturen motiverar, en negativ avvikelse visar det omvända. I vårt exempel har Västervik en kostnadsnivå som överstiger vad strukturen motiverar, medan Ödeshög bedriver barnomsorg till en kostnadsnivå lägre än motsvarande standardkostnad. Avvikelserna kan bero på att kommunerna bedriver verksamheten på en annan ambitions- eller effektivitetsnivå än riksgenomsnittet. De kan också bero på strukturella faktorer som inte beaktas i utjämningen.

11 260

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Tabell 11 – Kostnader jämfört med standardkostnad 2008 Län Kommun

Barnomsorg indextal steg steg steg 3 1 2

Grundskola indextal steg steg steg 3 1 2

Gymnasieskola indextal steg steg steg 3 1 2

Äldreomsorg* indextal steg steg steg 3 1 2

Ind.- o familjeoms.* indextal steg steg steg 3 1 2

steg 1 = Indextal redovisad nettokostnad med riket =100; steg 2 = Indextal standardkostnad med riket =100; steg 3 = Procentuell skillnad mellan redovisad kostnad och standardkostnad. Se definitioner på sidorna 257–260!

Stockholms län Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Länet

112 131 143 103 126 112 141 133 84 124 100 141 118 130 88 120 110 98 117 108 96 117 116 139 147 116 118

129 158 148 120 139 138 162 164 76 139 97 150 126 176 112 129 119 113 142 159 133 130 146 163 144 140 137

–12,7 –17,1 –3,4 –14,1 –9,7 –18,4 –13,3 –18,6 10,7 –10,9 2,9 –6,1 –6,4 –26,3 –21,6 –6,7 –7,5 –13,1 –17,4 –32,1 –27,3 –9,8 –20,7 –14,6 1,9 –17,5 –12,7

114 116 131 109 123 106 105 114 97 143 97 139 114 119 58 94 78 101 116 109 99 100 130 132 128 110 111

122 –6,1 131 –11,7 136 –3,5 115 –5,6 122 1,5 111 – 4,1 112 –6,7 120 – 4,6 100 –3,4 131 9,2 106 –9,1 134 3,6 116 –1,4 124 –3,6 60 – 4,1 83 12,4 79 –1,2 111 –9,1 128 –9,6 119 –7,9 108 –8,0 113 –11,0 129 0,4 131 0,8 131 –2,5 122 –10,5 115 –3,7

106 84 124 109 107 101 91 96 107 113 107 122 110 92 56 67 74 103 98 100 97 109 110 94 104 109 100

106 –0,2 93 –9,2 123 1,2 108 0,3 102 4,8 101 0,2 84 7,5 94 2,1 115 –6,8 118 –3,6 117 –8,1 125 –2,1 112 –1,7 95 –3,2 54 2,8 73 –7,8 71 4,2 108 – 4,6 115 –14,6 99 0,8 100 –3,6 118 –7,5 110 0,2 96 –2,0 110 –5,8 106 2,6 102 –2,1

57 114 60 53 56 61 113 63 105 49 90 50 55 77 98 89 85 70 53 80 63 53 52 81 51 65 71

50 13,2 115 –1,1 58 3,9 52 2,5 54 2,8 68 –10,1 119 – 4,9 70 –10,4 109 –3,6 43 12,0 87 3,5 54 –6,7 59 –6,6 69 12,4 105 –6,8 98 –9,9 92 –7,5 74 – 4,9 52 1,1 79 0,6 61 2,9 52 0,6 56 –6,4 73 10,8 49 4,1 54 20,1 71 0,5

132 39 77 116 115 92 37 85 64 81 100 88 105 92 97 109 87 191 93 77 95 92 60 56 74 73 89

170 60 64 130 140 112 74 101 75 62 90 91 113 100 98 160 121 152 93 73 107 99 70 57 76 71 98

–22,6 –35,2 20,2 –11,3 –18,0 –18,4 –50,2 –15,7 –14,1 30,1 10,7 –3,7 –7,2 –8,2 –1,4 –32,1 –27,8 25,7 0,1 5,0 –11,6 –6,9 –13,9 –1,2 –2,4 2,8 –8,0

Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby Östhammar Länet

107 84 113 137 84 90 83 84 98

93 15,3 70 20,1 128 –11,7 161 –14,5 70 19,4 107 –15,4 78 5,8 75 11,5 98 3,8

105 119 136 133 112 93 99 101 112

108 110 123 127 108 94 95 104 109

107 141 124 120 119 100 125 143 122

107 129 111 114 112 93 127 121 114

92 116 44 57 110 80 118 116 92

100 –7,8 115 1,0 45 –0,9 46 24,1 123 –10,4 76 4,8 112 4,8 115 1,2 91 2,1

90 79 85 68 112 130 78 59 87

77 56 72 63 69 108 76 56 72

16,6 40,7 17,8 8,3 62,5 19,6 2,3 4,7 21,6

–2,6 8,1 10,2 4,7 4,0 –0,6 4,8 –2,5 3,3

–0,7 9,5 11,4 4,7 6,0 7,9 –1,4 17,7 6,9

11 Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

261


Tabell 11 – Kostnader jämfört med standardkostnad 2008 Län Kommun

Barnomsorg indextal steg steg steg 3 1 2

Grundskola indextal steg steg steg 3 1 2

Gymnasieskola indextal steg steg steg 3 1 2

Äldreomsorg* indextal steg steg steg 3 1 2

Ind.- o familjeoms.* indextal steg steg steg 3 1 2

steg 1 = Indextal redovisad nettokostnad med riket =100; steg 2 = Indextal standardkostnad med riket =100; steg 3 = Procentuell skillnad mellan redovisad kostnad och standardkostnad. Se definitioner på sidorna 257–260!

11

Södermanlands län Eskilstuna 106 Flen 86 Gnesta 113 Katrineholm 79 Nyköping 107 Oxelösund 76 Strängnäs 89 Trosa 101 Vingåker 84 Länet 94

92 15,8 75 14,6 93 21,3 85 –7,1 94 13,6 78 –2,6 105 –15,1 105 –3,6 76 11,3 89 5,3

92 106 108 115 98 100 106 116 124 107

100 108 108 101 98 82 108 115 110 103

–7,8 –2,1 0,1 14,4 0,7 21,8 –1,8 1,4 13,2 4,4

88 117 123 116 105 100 132 123 123 114

100 –11,5 112 4,3 124 –0,4 114 2,5 97 8,4 96 4,4 109 20,8 113 8,9 125 –1,8 110 4,0

97 112 85 114 94 107 88 90 114 100

99 –1,4 120 –6,7 93 –8,6 123 –7,0 109 –14,0 111 –3,1 95 –6,6 82 8,8 116 –1,3 105 – 4,4

160 105 81 97 79 123 79 51 90 96

134 19,5 87 20,7 68 19,5 98 –1,1 95 –17,5 65 88,9 79 –0,7 58 –11,6 71 27,1 84 16,1

Östergötlands län Boxholm 77 Finspång 85 Kinda 82 Linköping 102 Mjölby 94 Motala 91 Norrköping 93 Söderköping 100 Vadstena 89 Valdemarsvik 70 Ydre 85 Åtvidaberg 91 Ödeshög 66 Länet 87

68 78 79 101 86 84 95 87 72 63 77 81 71 80

14,2 8,6 4,6 0,7 9,5 8,9 –2,1 14,4 24,3 10,7 10,9 13,3 –7,0 8,5

106 113 106 94 100 107 95 122 102 107 134 113 124 110

107 101 108 95 102 101 99 112 96 95 113 111 105 104

–0,9 11,9 –1,5 –0,8 –1,8 5,6 – 4,1 8,6 6,2 12,9 18,1 1,7 17,6 5,7

113 106 131 96 111 106 93 120 105 133 119 112 134 114

117 109 123 95 113 106 103 122 108 118 118 115 129 114

–3,3 –2,7 6,3 0,5 –1,6 –0,3 –9,6 –1,2 –2,8 12,9 0,4 –2,6 3,9 0,0

121 115 111 73 94 105 88 88 114 103 182 113 113 109

119 117 124 90 106 109 97 98 148 130 142 122 126 117

1,6 –1,1 –9,9 –19,1 –10,7 –3,3 –9,1 –10,4 –22,9 –21,1 27,6 –7,1 –10,5 –7,4

83 92 61 121 89 98 148 75 71 70 45 71 68 84

50 74 60 104 73 89 128 62 52 55 32 55 65 69

Jönköpings län Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Vetlanda Värnamo Länet

72 78 91 95 122 98 95 85 77 87 97 79 94 90

0,7 15,7 8,7 1,8 13,1 13,3 9,4 9,9 15,8 6,7 11,8 –1,8 18,9 9,5

121 96 120 119 110 96 111 98 114 94 114 108 109 109

109 96 119 121 115 99 110 106 110 101 112 109 108 109

11,6 –0,6 1,2 –1,6 – 4,5 –2,5 0,2 –7,4 4,0 –6,8 2,2 –0,9 1,1 –0,3

140 115 127 127 108 94 112 112 148 103 127 116 108 118

137 1,7 111 4,2 119 7,3 122 4,2 120 –10,4 103 –9,0 121 –6,9 107 4,7 123 19,6 102 1,7 108 17,7 115 1,2 104 4,0 115 3,1

107 113 104 90 71 97 90 113 112 115 109 135 112 105

115 –7,0 133 –14,5 101 2,8 90 0,2 61 15,5 100 –3,5 92 –2,5 121 –7,2 128 –12,2 129 –10,5 106 2,2 119 13,9 109 2,7 108 –1,6

87 93 85 67 59 104 79 107 73 99 59 94 64 82

73 90 99 97 138 112 104 93 89 93 108 78 112 99

262

63,6 24,6 1,7 15,8 21,5 9,4 15,3 20,0 34,6 26,6 38,9 27,6 4,6 23,4

54 60,2 58 58,9 80 7,0 75 –9,8 40 47,4 93 12,0 53 49,3 70 52,0 58 27,4 62 61,2 56 3,9 59 58,8 76 –15,3 64 31,8

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Tabell 11 – Kostnader jämfört med standardkostnad 2008 Län Kommun

Barnomsorg indextal steg steg steg 3 1 2

Grundskola indextal steg steg steg 3 1 2

Gymnasieskola indextal steg steg steg 3 1 2

Äldreomsorg* indextal steg steg steg 3 1 2

Ind.- o familjeoms.* indextal steg steg steg 3 1 2

steg 1 = Indextal redovisad nettokostnad med riket =100; steg 2 = Indextal standardkostnad med riket =100; steg 3 = Procentuell skillnad mellan redovisad kostnad och standardkostnad. Se definitioner på sidorna 257–260!

Kronobergs län Alvesta 91 Lessebo 86 Ljungby 88 Markaryd 77 Tingsryd 74 Uppvidinge 75 Växjö 103 Älmhult 106 Länet 87

86 82 82 70 65 72 99 87 81

5,3 4,5 7,4 10,0 13,6 3,3 4,3 21,4 8,7

104 113 99 102 103 118 88 101 104

103 108 99 97 97 116 97 104 103

0,8 4,5 –0,5 5,9 6,5 2,1 –9,8 –2,6 0,9

125 125 118 114 134 133 86 113 118

112 128 112 104 115 115 92 102 110

11,9 –2,9 4,9 9,5 16,5 15,5 –7,1 11,3 7,4

107 133 119 136 155 163 95 134 130

113 125 114 136 163 144 89 122 126

–5,8 7,1 4,3 0,2 – 4,4 13,6 6,8 9,3 3,9

85 71 60 58 51 72 94 49 68

68 24,5 85 –16,6 66 –8,8 65 –10,5 62 –17,5 56 26,9 101 –7,1 52 –5,9 70 –1,9

Kalmar län Borgholm Emmaboda Hultsfred Högsby Kalmar Mönsterås Mörbylånga Nybro Oskarshamn Torsås Vimmerby Västervik Länet

79 71 73 63 87 74 87 83 91 78 87 86 80

58 65 58 58 84 73 80 69 87 70 75 72 71

37,3 10,3 26,7 8,8 2,8 1,4 8,4 21,7 4,4 10,9 17,2 20,8 14,2

107 103 89 103 89 101 113 104 99 105 107 98 102

94 14,1 97 6,4 100 –11,0 107 – 4,3 92 –3,1 102 –0,2 104 8,2 94 10,6 98 1,0 96 9,2 105 2,7 95 4,0 99 3,1

99 132 149 144 99 133 115 123 96 126 119 104 120

110 –10,4 122 8,3 118 26,5 128 12,6 97 1,5 117 14,2 115 0,1 107 15,1 97 –1,4 121 4,3 116 2,9 107 –2,7 113 5,9

166 .. 133 157 110 132 115 146 158 159 121 127 139

158 145 145 158 102 118 109 129 114 144 115 130 131

4,7 .. –7,9 –0,7 8,7 11,6 5,8 12,7 38,5 10,2 5,2 –1,7 9,5

53 77 66 96 90 45 45 95 82 68 77 98 74

53 1,5 60 28,4 73 –9,7 62 55,1 91 –0,2 58 –21,8 43 3,7 71 34,3 64 28,8 62 8,6 62 25,2 77 27,9 65 15,1

Gotlands län Gotland Länet

105 105

68 68

53,9 53,9

107 107

97 97

9,9 9,9

127 127

112 112

12,9 12,9

101 101

111 111

–9,1 –9,1

96 96

78 78

Blekinge län Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg Länet

91 109 75 91 93 92

78 93 70 76 78 79

17,1 16,8 6,7 20,0 18,5 15,8

93 92 106 87 96 95

92 95 95 91 92 93

1,5 –2,6 11,0 – 4,5 4,5 2,0

97 85 130 111 100 105

97 94 127 98 97 103

0,0 –9,5 2,4 13,9 3,1 2,0

111 124 104 111 125 115

113 –2,5 109 13,9 122 –14,7 113 –1,9 118 6,0 115 0,2

64 79 83 85 55 73

70 –7,8 92 –13,9 76 9,6 80 5,9 72 –23,4 78 –5,9

22,7 22,7

11 Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

263


Tabell 11 – Kostnader jämfört med standardkostnad 2008 Län Kommun

Barnomsorg indextal steg steg steg 3 1 2

Grundskola indextal steg steg steg 3 1 2

Gymnasieskola indextal steg steg steg 3 1 2

Äldreomsorg* indextal steg steg steg 3 1 2

Ind.- o familjeoms.* indextal steg steg steg 3 1 2

steg 1 = Indextal redovisad nettokostnad med riket =100; steg 2 = Indextal standardkostnad med riket =100; steg 3 = Procentuell skillnad mellan redovisad kostnad och standardkostnad. Se definitioner på sidorna 257–260!

11

Skåne län Bjuv Bromölla Burlöv Båstad Eslöv Helsingborg Hässleholm Höganäs Hörby Höör Klippan Kristianstad Kävlinge Landskrona Lomma Lund Malmö Osby Perstorp Simrishamn Sjöbo Skurup Staffanstorp Svalöv Svedala Tomelilla Trelleborg Vellinge Ystad Åstorp Ängelholm Örkelljunga Östra Göinge Länet

101 94 109 80 109 78 93 103 100 101 63 94 108 81 157 114 101 89 83 67 83 111 116 97 122 78 102 116 88 105 80 76 81 96

91 86 116 69 98 101 76 100 77 88 73 86 138 93 158 107 99 77 80 60 74 93 134 88 129 75 95 127 82 99 87 67 76 94

11,5 9,2 –5,6 15,2 10,7 –22,7 22,5 3,2 30,6 15,1 –13,6 10,0 –21,7 –12,6 –0,6 6,0 2,6 15,8 2,7 13,0 12,0 19,5 –13,5 9,9 –5,0 4,1 7,0 –8,7 7,7 5,9 –8,3 12,5 6,1 4,3

98 107 100 99 98 85 103 95 94 104 102 95 91 93 112 96 86 109 93 93 108 99 123 114 115 97 97 112 90 116 101 99 99 101

113 97 108 88 108 95 102 105 97 108 104 101 112 98 118 86 86 103 100 91 97 110 122 113 118 92 99 124 85 114 98 99 105 103

–13,7 9,9 –7,4 12,6 –9,0 –11,0 0,4 –10,1 –3,5 –3,1 –2,2 –6,0 –18,6 – 4,7 –5,6 11,7 0,0 6,2 –6,9 1,8 10,3 –9,5 0,4 0,6 –2,5 5,3 –1,2 –9,1 6,0 1,9 2,6 0,1 –5,6 –1,8

106 103 99 119 110 89 110 95 122 123 87 101 109 107 99 78 82 129 112 112 103 119 111 125 118 102 98 111 85 103 99 117 141 107

105 1,0 109 –5,5 94 5,4 99 20,3 105 4,5 93 – 4,2 107 2,4 90 5,7 114 6,8 112 9,9 101 –13,7 105 –3,5 95 14,5 97 10,9 97 2,7 80 –2,8 82 0,0 108 19,9 113 –1,2 99 12,8 107 –3,8 113 5,5 103 7,8 113 10,9 106 11,5 106 – 4,0 101 –3,4 100 10,9 91 –6,5 114 –9,7 100 –0,8 111 4,7 132 6,3 103 3,5

80 116 85 133 85 86 112 105 96 102 107 105 57 106 75 85 91 134 107 142 93 88 57 87 74 124 90 65 113 72 111 114 124 98

83 113 80 144 95 102 121 114 111 93 116 108 71 109 76 74 103 132 104 149 96 86 57 94 64 115 102 76 126 83 120 125 124 102

–3,4 2,9 6,8 –7,5 –10,0 –15,1 –7,2 –7,4 –14,0 10,2 –7,6 –2,1 –20,0 –2,7 –0,8 15,0 –11,5 1,2 3,4 – 4,8 –3,3 1,8 –0,6 –7,2 16,1 8,1 –12,6 –14,5 –10,4 –12,7 –7,8 –9,2 0,0 –3,8

93 77 102 59 76 131 75 65 91 66 76 95 58 125 31 80 157 63 91 58 37 76 69 89 54 90 87 29 53 95 65 58 75 77

Hallands län Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Länet

81 89 74 134 81 100 93

78 90 81 125 74 91 90

4,2 –0,7 –8,5 7,3 9,4 9,4 3,5

109 92 115 118 101 95 105

107 94 110 125 102 100 106

2,5 –2,1 4,2 –5,7 –0,5 – 4,5 –1,0

106 102 133 122 113 111 114

110 95 119 111 105 102 107

97 108 121 91 96 97 102

116 –16,3 104 4,2 124 –2,4 73 25,7 119 –19,2 105 –8,4 107 –2,7

88 75 72 59 89 62 74

264

–2,9 7,1 11,2 9,7 7,8 8,1 6,8

95 66 128 54 91 125 87 65 75 68 77 104 64 138 44 102 167 66 85 62 73 77 72 73 61 76 90 51 65 107 67 59 69 82

–2,0 15,4 –19,9 9,7 –16,4 4,8 –13,6 0,5 21,5 – 4,0 –1,7 –8,6 –9,4 –9,6 –29,1 –21,9 –6,3 – 4,7 6,8 –6,8 – 48,4 –0,7 – 4,0 22,0 –11,1 19,1 –3,0 – 43,3 –17,8 –11,5 –3,6 –1,9 8,8 –5,8

79 12,4 97 –22,3 76 –5,7 62 –3,9 66 33,8 66 – 4,9 74 1,6

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Tabell 11 – Kostnader jämfört med standardkostnad 2008 Län Kommun

Barnomsorg indextal steg steg steg 3 1 2

Grundskola indextal steg steg steg 3 1 2

Gymnasieskola indextal steg steg steg 3 1 2

Äldreomsorg* indextal steg steg steg 3 1 2

Ind.- o familjeoms.* indextal steg steg steg 3 1 2

steg 1 = Indextal redovisad nettokostnad med riket =100; steg 2 = Indextal standardkostnad med riket =100; steg 3 = Procentuell skillnad mellan redovisad kostnad och standardkostnad. Se definitioner på sidorna 257–260!

Västra Götalands län Ale 114 Alingsås 104 Bengtsfors 70 Bollebygd 112 Borås 90 Dals-Ed 86 Essunga 72 Falköping 70 Färgelanda 73 Grästorp 86 Gullspång 65 Göteborg 96 Götene 86 Herrljunga 90 Hjo 86 Härryda 141 Karlsborg 89 Kungälv 108 Lerum 126 Lidköping 105 Lilla Edet 90 Lysekil 74 Mariestad 96 Mark 92 Mellerud 62 Munkedal 85 Mölndal 119 Orust 90 Partille 115 Skara 86 Skövde 91 Sotenäs 58 Stenungsund 121 Strömstad 97 Svenljunga 77 Tanum 84 Tibro 80 Tidaholm 76 Tjörn 95 Tranemo 73 Trollhättan 107 Töreboda 64 Uddevalla 97 Ulricehamn 93

110 98 58 100 93 74 71 86 67 79 56 108 83 74 78 132 70 107 125 88 78 74 79 83 58 70 126 69 130 84 89 65 111 75 71 64 76 75 84 77 99 66 87 85

3,4 6,4 20,7 11,4 –3,5 15,2 0,6 –18,8 8,1 8,9 15,2 –11,3 4,7 21,4 10,4 6,9 26,4 1,4 0,9 18,7 15,2 0,0 22,3 9,9 5,6 21,4 –5,0 30,7 –11,1 2,5 1,3 –10,5 9,0 29,5 8,6 30,7 5,4 0,6 13,5 –5,8 8,6 –1,7 11,7 9,3

112 98 105 114 96 105 107 92 119 101 107 86 106 111 106 115 101 113 117 97 117 92 90 105 101 111 98 110 105 95 98 94 98 109 120 104 92 92 111 124 92 100 96 106

118 101 91 110 99 100 103 102 110 109 93 86 109 106 99 126 90 105 127 101 109 95 95 110 96 103 110 103 120 102 94 89 112 91 114 91 103 101 100 114 105 102 99 105

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

–5,5 –3,0 16,5 3,0 –2,6 5,5 4,1 –9,9 8,2 –6,9 15,4 0,1 –3,2 4,2 7,7 –9,4 11,5 7,9 –7,5 – 4,0 7,2 –2,8 – 4,9 – 4,1 5,0 7,7 –11,0 6,7 –12,4 –6,9 3,6 6,4 –12,3 20,4 4,9 13,9 –10,0 –9,1 11,0 8,8 –12,2 –1,4 –3,1 0,2

123 99 117 104 88 122 108 107 115 101 124 70 114 128 114 99 110 125 124 116 124 103 105 103 127 110 106 126 113 96 96 96 111 119 101 123 96 117 123 118 102 130 103 113

265

116 102 117 119 102 116 117 106 121 116 131 81 119 119 112 116 108 114 122 105 129 97 110 111 118 112 96 109 113 110 100 93 116 95 114 115 109 124 122 110 104 120 108 107

6,7 –3,3 –0,2 –12,6 –14,0 5,2 –8,0 1,1 – 4,8 –13,3 –5,0 –13,3 – 4,2 7,6 1,6 –14,2 1,6 9,6 1,5 10,6 – 4,4 5,3 – 4,5 –7,1 7,5 –2,2 9,8 15,3 0,0 –12,5 –3,6 3,5 – 4,5 24,6 –11,1 7,5 –12,6 –5,3 0,7 8,0 –2,2 9,1 –5,0 5,7

74 119 152 89 108 145 133 131 127 140 152 88 93 131 122 69 143 90 79 121 88 130 119 130 142 144 89 122 85 115 105 176 79 116 138 137 116 124 99 125 101 125 124 117

70 105 164 73 107 131 114 126 117 114 133 91 99 115 123 59 152 80 64 108 83 131 110 116 138 120 79 109 75 109 94 154 69 114 119 128 116 112 94 123 100 122 107 122

6,0 13,3 –7,0 22,5 0,5 10,8 16,0 4,1 8,7 23,4 14,8 –3,8 –5,5 13,5 –0,5 15,5 –6,2 13,7 22,4 11,8 5,8 –0,6 7,8 11,9 3,5 20,6 12,1 11,7 13,0 5,5 11,3 14,6 14,3 1,7 16,4 6,5 0,4 10,5 4,8 1,3 1,1 2,8 16,1 – 4,4

107 83 75 66 101 81 91 99 90 66 143 175 75 72 52 71 56 95 65 77 112 87 83 71 91 71 102 83 93 96 63 50 89 70 82 64 74 85 96 44 107 97 83 66

80 76 66 41 106 70 53 78 68 47 64 147 58 58 46 65 39 59 64 66 74 65 65 64 79 61 93 50 80 77 83 47 65 65 61 51 68 72 43 56 118 63 99 60

33,5 9,4 13,5 63,0 –5,1 15,8 72,7 27,5 33,1 40,8 125,7 19,4 30,1 23,6 11,7 9,6 43,3 60,0 2,0 15,7 51,1 32,9 28,7 11,9 15,3 16,5 8,7 63,9 15,6 25,3 –25,0 7,0 36,5 7,8 33,2 26,3 9,6 18,3 121,5 –22,0 –9,3 53,2 –16,4 10,7

11


Tabell 11 – Kostnader jämfört med standardkostnad 2008 Län Kommun

Barnomsorg indextal steg steg steg 3 1 2

Grundskola indextal steg steg steg 3 1 2

Gymnasieskola indextal steg steg steg 3 1 2

Äldreomsorg* indextal steg steg steg 3 1 2

Ind.- o familjeoms.* indextal steg steg steg 3 1 2

steg 1 = Indextal redovisad nettokostnad med riket =100; steg 2 = Indextal standardkostnad med riket =100; steg 3 = Procentuell skillnad mellan redovisad kostnad och standardkostnad. Se definitioner på sidorna 257–260!

Västra Götalands län, forts. Vara 78 71 10,8 Vårgårda 87 88 –1,1 Vänersborg 102 92 11,2 Åmål 95 72 32,3 Öckerö 102 114 –10,4 Länet 91 85 8,0

98 108 103 103 102 104

100 –2,5 113 – 4,4 103 –0,2 98 5,2 114 –10,0 103 0,5

111 117 105 125 137 112

113 124 102 116 119 112

–2,0 –5,4 3,2 7,3 14,9 –0,2

129 113 107 147 94 117

126 89 103 144 90 109

2,4 28,0 4,5 2,4 5,4 8,3

92 66 83 76 72 83

52 69 78 75 43 68

78,7 –5,1 6,9 1,0 69,4 26,9

Värmlands län Arvika 78 Eda 88 Filipstad 76 Forshaga 91 Grums 95 Hagfors 67 Hammarö 119 Karlstad 91 Kil 102 Kristinehamn 85 Munkfors 65 Storfors 79 Sunne 76 Säffle 81 Torsby 72 Årjäng 98 Länet 85

70 60 64 87 74 61 116 88 83 73 62 69 66 71 58 71 73

11,0 47,4 19,8 4,9 27,4 11,4 2,4 3,1 21,8 15,2 5,4 15,1 14,9 14,4 25,5 37,6 17,3

89 115 100 118 104 97 111 88 123 88 94 121 116 106 113 108 106

96 100 94 113 95 92 119 87 108 94 94 109 108 103 105 110 102

–7,1 15,7 5,7 4,8 10,0 4,9 –6,9 1,6 13,6 –6,8 –0,1 11,1 7,9 2,6 7,8 –1,8 3,9

93 108 113 122 129 108 118 96 131 104 114 127 137 116 128 111 116

105 –11,8 108 –0,1 104 8,0 119 2,7 125 2,7 110 –1,6 118 0,4 91 5,2 123 6,5 100 3,5 107 6,4 119 6,7 121 13,2 111 4,4 117 9,6 105 5,5 112 3,8

122 131 163 99 109 165 94 93 90 118 163 130 131 129 158 142 136

132 –6,9 130 0,6 167 –2,4 90 9,1 117 –6,7 159 3,9 72 31,0 98 –5,2 95 –5,4 126 –6,2 165 –0,8 137 –5,4 130 0,1 133 –2,7 177 –11,0 134 5,5 129 7,0

87 56 92 69 103 99 79 104 80 80 91 124 49 47 60 49 79

73 72 79 68 78 61 52 93 65 88 68 87 67 65 62 61 71

20,0 –22,0 16,4 1,4 31,7 63,5 52,7 11,6 23,0 –9,0 34,5 41,8 –25,8 –27,0 –2,5 –19,7 11,9

Örebro län Askersund Degerfors Hallsberg Hällefors Karlskoga Kumla Laxå Lekeberg Lindesberg Ljusnarsberg Nora Örebro Länet

72 71 76 58 83 100 65 88 72 54 75 98 76

20,5 35,7 8,8 7,0 –1,7 –6,9 3,5 6,2 36,2 35,8 26,2 –5,5 13,8

106 98 108 104 88 104 98 113 113 117 122 99 106

99 7,3 102 –3,7 105 1,9 97 7,2 93 –6,0 116 –10,2 97 0,6 99 14,3 106 5,9 97 20,9 107 14,0 100 –0,4 102 4,3

109 121 116 126 103 121 118 109 114 118 109 87 113

107 116 118 115 95 105 122 110 113 121 114 95 111

135 138 113 169 130 94 145 110 121 153 121 100 127

127 131 108 152 135 97 142 97 116 154 119 95 123

58 67 66 99 77 71 51 79 59 96 78 132 78

87 97 83 62 82 93 68 93 98 73 95 93 85

1,4 3,8 –1,8 10,2 8,6 15,0 –3,4 –1,2 0,1 –2,5 –3,8 –7,7 1,5

6,4 5,6 4,5 11,3 –3,4 –3,4 2,5 12,7 3,8 –0,3 1,8 5,0 3,9

50 15,8 69 –2,9 79 –16,9 71 40,2 76 0,4 90 –20,8 49 4,6 56 40,5 90 –34,6 72 32,7 80 –2,4 139 – 4,9 77 4,3

11 266

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Tabell 11 – Kostnader jämfört med standardkostnad 2008 Län Kommun

Barnomsorg indextal steg steg steg 3 1 2

Grundskola indextal steg steg steg 3 1 2

Gymnasieskola indextal steg steg steg 3 1 2

Äldreomsorg* indextal steg steg steg 3 1 2

Ind.- o familjeoms.* indextal steg steg steg 3 1 2

steg 1 = Indextal redovisad nettokostnad med riket =100; steg 2 = Indextal standardkostnad med riket =100; steg 3 = Procentuell skillnad mellan redovisad kostnad och standardkostnad. Se definitioner på sidorna 257–260!

Västmanlands län Arboga 84 Fagersta 88 Hallstahammar 98 Kungsör 81 Köping 94 Norberg 83 Sala 84 Skinnskatteberg 84 Surahammar 101 Västerås 107 Länet 91

77 82 79 90 78 67 72 73 91 102 81

9,1 8,1 24,0 –9,8 20,2 24,4 16,6 15,3 12,1 4,3 12,4

93 86 105 101 101 117 110 104 106 88 101

101 –8,3 88 –1,8 98 7,1 106 – 4,6 94 7,8 102 15,7 98 12,7 93 11,7 102 4,8 100 –11,5 98 3,3

122 105 128 131 104 110 119 118 159 90 119

103 18,9 106 –0,5 114 11,9 105 24,5 98 5,7 109 0,7 119 0,0 109 8,4 127 24,9 101 –10,5 109 8,4

114 127 111 94 123 118 118 123 93 81 110

123 –7,5 133 – 4,7 110 0,0 106 –11,0 120 1,9 133 –10,8 116 1,4 117 5,1 95 –1,5 92 –11,6 115 –3,9

95 69 76 85 114 117 90 111 62 121 94

71 34,8 74 –6,7 79 –3,3 66 28,1 88 30,4 64 82,5 79 13,3 60 84,3 73 –16,1 124 –2,2 78 24,5

Dalarnas län Avesta Borlänge Falun Gagnef Hedemora Leksand Ludvika Malung-Sälen Mora Orsa Rättvik Smedjebacken Säter Vansbro Älvdalen Länet

77 96 96 89 84 77 83 90 86 86 81 85 96 71 86 85

74 88 88 82 69 70 72 69 75 69 61 72 78 73 77 75

4,0 8,2 9,2 8,4 21,9 9,9 14,6 30,6 14,2 24,9 33,3 17,3 23,3 –2,9 11,9 15,2

108 95 103 109 107 106 95 108 95 106 98 114 108 116 115 105

89 97 102 116 97 100 93 107 93 103 97 98 99 110 103 100

21,0 –1,6 1,5 –6,5 10,7 6,8 1,9 0,2 1,4 3,1 1,1 16,2 9,2 5,7 11,8 5,5

110 112 116 136 124 112 117 140 124 140 91 112 142 138 138 123

106 4,1 106 5,8 110 4,9 123 10,7 124 –0,5 107 4,7 112 4,5 110 26,9 115 7,1 119 17,6 119 –23,9 116 – 4,0 126 12,5 116 19,7 123 12,3 116 6,8

113 104 107 127 124 119 143 137 118 130 149 103 108 158 174 127

127 –11,2 98 5,4 98 9,2 101 25,1 128 –3,4 137 –13,1 144 –1,4 147 –6,6 124 – 4,6 140 –7,4 164 –9,4 112 –7,5 112 –3,2 162 –2,5 166 4,6 131 –1,7

81 121 110 96 83 66 101 74 68 82 44 70 77 55 63 79

71 14,9 104 16,0 88 24,8 47 104,7 67 23,5 50 33,1 76 32,1 64 15,5 60 14,0 76 7,5 54 –19,2 49 42,9 54 42,3 52 4,4 48 31,4 64 25,9

Gävleborgs län Bollnäs Gävle Hofors Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn Länet

87 94 85 89 92 86 86 93 88 67 87

72 90 75 79 76 72 72 69 84 64 75

20,7 5,0 12,1 12,3 21,3 19,5 18,1 34,3 4,7 5,3 15,3

102 90 106 99 101 100 106 94 102 93 99

95 94 96 98 100 102 101 101 96 97 98

7,6 – 4,3 9,8 1,5 1,1 –2,6 5,4 –6,6 6,1 – 4,3 1,4

111 89 118 104 133 144 127 123 117 118 118

104 6,8 100 –10,5 113 3,9 107 –2,3 116 14,8 136 6,1 127 0,4 114 7,9 108 8,5 117 0,9 114 3,6

121 107 131 118 155 147 137 170 113 129 133

131 97 138 113 148 126 148 139 116 130 129

81 117 90 98 82 79 77 71 106 97 90

80 109 76 86 82 66 57 52 85 88 78

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

267

–7,6 10,0 – 4,8 3,8 4,9 16,0 –7,5 21,7 –3,0 –0,8 3,3

1,3 7,4 19,3 14,1 –0,4 19,5 36,0 35,7 24,6 10,2 16,8

11


Tabell 11 – Kostnader jämfört med standardkostnad 2008 Län Kommun

Barnomsorg indextal steg steg steg 3 1 2

Grundskola indextal steg steg steg 3 1 2

Gymnasieskola indextal steg steg steg 3 1 2

Äldreomsorg* indextal steg steg steg 3 1 2

Ind.- o familjeoms.* indextal steg steg steg 3 1 2

steg 1 = Indextal redovisad nettokostnad med riket =100; steg 2 = Indextal standardkostnad med riket =100; steg 3 = Procentuell skillnad mellan redovisad kostnad och standardkostnad. Se definitioner på sidorna 257–260!

Västernorrlands län Härnösand 82 Kramfors 85 Sollefteå 79 Sundsvall 97 Timrå 89 Ånge 84 Örnsköldsvik 72 Länet 84

81 1,0 67 27,2 68 16,7 97 0,3 91 –1,6 75 12,6 84 –14,0 80 6,0

109 102 106 101 96 113 106 105

97 11,9 94 8,6 101 5,1 94 7,7 108 –10,8 106 6,2 100 6,4 100 5,0

112 108 126 99 93 142 100 111

105 108 111 96 98 129 106 108

7,4 –0,5 13,5 3,4 –5,1 10,5 –6,1 3,3

120 163 185 112 127 178 137 146

120 153 159 99 97 165 117 130

–0,1 6,1 16,3 12,5 31,0 8,1 17,3 13,0

82 94 74 112 108 94 73 91

91 78 81 93 82 69 75 81

–9,5 20,9 –8,0 20,9 30,9 35,4 –2,3 12,6

Jämtlands län Berg Bräcke Härjedalen Krokom Ragunda Strömsund Åre Östersund Länet

71 66 65 98 68 65 81 92 76

22,6 34,8 29,4 22,3 27,9 28,0 44,1 9,2 27,3

133 147 105 137 118 128 110 90 121

121 10,4 138 6,5 110 – 4,4 126 8,8 113 4,7 116 10,6 123 –10,4 88 2,3 117 3,6

140 125 137 116 146 137 135 89 128

135 130 122 124 143 133 117 96 125

3,9 – 4,4 12,0 –6,3 2,2 3,1 15,5 –7,2 2,4

202 182 205 121 218 184 127 113 169

183 176 184 117 202 182 117 107 159

10,3 3,1 11,5 3,0 8,1 1,2 8,6 5,7 6,4

64 79 55 74 73 88 53 132 77

53 72 52 65 61 82 58 80 65

20,5 9,9 4,7 13,3 19,6 6,7 –7,6 64,7 16,5

68 2,7 62 52,9 75 19,2 82 –14,4 77 9,0 75 14,7 83 14,7 81 16,2 61 33,8 66 6,4 98 18,3 78 26,4 73 0,6 88 13,0 70 8,3 76 14,8

105 103 117 116 137 125 115 104 119 126 102 137 139 118 110 118

129 –18,8 114 –10,3 111 6,1 115 0,8 108 27,4 122 3,0 113 1,8 103 0,7 124 –3,8 122 3,7 93 10,0 125 9,2 114 21,8 108 8,7 120 –8,5 115 3,5

141 126 143 132 116 136 162 107 138 147 104 155 131 182 113 136

128 10,5 114 10,5 120 18,9 132 –0,5 120 –2,9 131 3,9 140 15,5 114 –5,8 129 6,9 120 22,5 96 7,9 138 12,4 128 2,6 139 30,5 126 –10,5 125 8,2

210 206 141 170 169 189 161 129 .. 177 81 181 199 134 233 175

196 7,0 241 –14,5 141 –0,5 147 15,7 138 22,4 155 22,0 133 21,4 108 19,6 214 .. 167 5,9 68 19,6 163 11,2 169 17,3 111 21,4 215 8,5 158 12,8

110 49 117 68 85 25 59 78 48 67 110 74 42 65 47 70

49 66 70 55 57 41 45 86 52 43 95 62 47 58 61 59

125,3 –25,1 66,6 25,0 49,3 –38,9 31,6 –9,7 –8,6 53,1 15,7 19,4 –10,7 11,2 –22,7 18,8

88 90 84 120 87 83 117 101 96

Västerbottens län Bjurholm 70 Dorotea 95 Lycksele 90 Malå 70 Nordmaling 84 Norsjö 86 Robertsfors 95 Skellefteå 94 Sorsele 82 Storuman 70 Umeå 115 Vilhelmina 98 Vindeln 74 Vännäs 100 Åsele 76 Länet 87

11 268

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


Tabell 11 – Kostnader jämfört med standardkostnad 2008 Län Kommun

Barnomsorg indextal steg steg steg 3 1 2

Grundskola indextal steg steg steg 3 1 2

Gymnasieskola indextal steg steg steg 3 1 2

Äldreomsorg* indextal steg steg steg 3 1 2

Ind.- o familjeoms.* indextal steg steg steg 3 1 2

steg 1 = Indextal redovisad nettokostnad med riket =100; steg 2 = Indextal standardkostnad med riket =100; steg 3 = Procentuell skillnad mellan redovisad kostnad och standardkostnad. Se definitioner på sidorna 257–260!

Norrbottens län Arjeplog 50 Arvidsjaur 76 Boden 99 Gällivare 68 Haparanda 103 Jokkmokk 75 Kalix 86 Kiruna 104 Luleå 111 Pajala 81 Piteå 94 Älvsbyn 110 Överkalix 60 Övertorneå 93 Länet 86

65 –22,8 76 0,2 79 24,4 74 –7,9 68 51,4 64 17,5 73 18,2 90 15,7 88 26,5 65 24,9 84 11,8 75 47,2 56 7,5 60 53,7 73 19,2

106 120 106 106 106 107 109 113 100 126 104 106 104 120 110

108 101 102 97 99 111 99 108 94 122 101 108 98 130 106

–1,3 18,7 3,3 10,0 7,0 –3,5 9,9 5,3 6,5 2,9 2,9 –2,3 6,8 –7,9 4,2

125 126 117 117 112 120 123 105 103 110 101 140 156 131 120

115 118 111 118 102 123 105 111 99 112 103 128 138 114 114

9,2 7,0 5,7 –0,4 9,8 –2,4 17,0 –5,7 4,5 –1,4 –1,6 9,3 12,5 14,6 5,6

191 173 128 154 117 158 134 152 102 225 104 141 205 168 154

181 172 109 117 104 157 119 89 79 197 90 129 184 165 135

5,2 0,6 17,0 31,7 12,3 1,0 12,6 71,6 28,4 14,3 15,3 9,2 11,7 1,5 16,6

49 59 84 67 60 31 84 65 88 58 73 76 50 69 65

57 51 74 72 80 79 61 69 98 46 70 74 59 63 68

–14,1 15,5 13,1 –7,5 –24,2 –61,2 38,0 –6,3 –10,5 27,1 5,2 3,1 –14,9 10,7 –1,9

11 Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

269


Tabell 11 – Kostnader jämfört med standardkostnad 2008 Län Kommun

Barnomsorg indextal steg steg steg 3 1 2

Grundskola indextal steg steg steg 3 1 2

Gymnasieskola indextal steg steg steg 3 1 2

Äldreomsorg* indextal steg steg steg 3 1 2

Ind.- o familjeoms.* indextal steg steg steg 3 1 2

steg 1 = Indextal redovisad nettokostnad med riket =100; steg 2 = Indextal standardkostnad med riket =100; steg 3 = Procentuell skillnad mellan redovisad kostnad och standardkostnad. Se definitioner på sidorna 257–260!

Folkmängd 0– 4 999 5 000– 9 999 10 000– 14 999 15 000– 19 999 20 000– 29 999 30 000– 49 999 50 000– 99 999 100 000–199 999 200 000–799 999

77 82 91 91 95 104 103 99 106

68 74 81 84 91 106 104 91 112

14,2 13,1 14,4 10,3 7,6 0,3 2,2 –0,7 –5,1

112 112 109 105 103 105 100 95 89

112 105 105 103 104 108 102 86 85

0,5 6,3 3,2 2,1 –0,6 –2,4 –2,4 –1,2 4,2

128 125 121 114 112 106 101 92 73

121 120 115 109 108 105 101 86 79

6,0 4,0 5,3 4,5 3,4 1,0 0,1 – 4,1 –7,0

183 137 119 116 109 96 96 88 89

171 134 118 113 108 96 92 79 97

7,8 2,1 2,7 3,3 1,6 1,5 4,6 –1,3 –8,4

69 74 74 78 80 82 97 118 147

59 62 64 71 73 82 99 102 158

18,0 23,5 17,5 13,0 10,3 1,5 –1,9 4,9 –6,3

106 119 98 99 84 85 90 Övr 12 500–25 000 83 Övr <12 500 inv. 80

112 135 95 93 70 79 83 73 67

–5,1 –7,8 3,8 8,4 19,4 7,7 9,1 14,6 18,1

89 112 95 110 115 105 99 102 108

85 120 97 109 112 103 99 99 99

4,2 – 4,0 –1,7 0,8 3,3 2,2 0,7 3,0 8,9

73 107 96 117 132 119 108 117 120

79 108 99 114 123 113 105 111 116

–7,0 1,5 –2,8 2,4 7,1 5,2 2,1 5,4 3,5

89 76 100 100 175 120 113 126 133

97 73 96 96 164 120 114 126 133

–8,4 4,6 3,8 4,1 7,4 0,2 –1,1 1,3 0,2

147 81 109 79 65 75 86 78 78

158 84 104 67 59 66 82 70 63

–6,3 3,2 5,0 21,8 11,7 14,7 5,2 12,9 26,2

Total kommunal skattesats 28,89–30,49 101 106 30,50–30,99 101 98 31,00–31,49 95 95 31,50–31,99 94 87 32,00–32,49 92 87 32,50–32,99 88 77 33,00–33,49 87 75 33,50–34,09 84 78

–1,1 12,9 0,4 11,1 7,8 14,5 16,0 9,5

103 107 102 108 106 104 111 109

104 110 103 105 105 101 107 104

–0,4 3,0 –2,4 3,0 0,9 3,0 4,2 4,5

102 116 106 115 115 117 126 123

100 110 105 112 112 113 119 119

2,2 11,5 –1,6 2,3 2,7 3,9 6,4 3,2

97 105 101 116 116 122 148 149

101 114 99 111 111 123 140 139

–3,6 –3,9 0,2 5,0 7,4 2,6 5,8 6,4

81 78 81 79 83 83 80 78

84 81 79 69 76 71 67 72

0,5 2,8 4,4 18,1 12,5 18,1 21,8 9,1

Skattesats till kommun 17,12–19,99 116 131 20,00–20,49 99 101 20,50–20,99 93 87 21,00–21,49 92 88 21,50–21,99 88 79 22,00–22,49 88 77 22,50–22,99 86 73 23,00–23,64 83 73

–9,4 –1,3 8,1 6,3 12,5 14,8 17,5 15,2

109 102 101 104 106 105 112 119

113 106 101 104 102 102 106 112

– 4,0 –3,2 –0,5 0,2 3,8 3,2 5,4 6,0

102 104 108 111 116 120 127 131

101 104 104 110 112 114 120 126

1,1 0,6 3,5 1,0 3,2 4,9 6,2 4,5

77 86 111 108 120 130 152 175

80 90 110 109 118 123 144 160

–2,8 –3,4 1,8 0,8 2,2 6,8 6,8 9,5

76 93 78 86 79 80 78 74

84 99 78 76 67 69 64 69

–8,0 –5,3 2,8 16,3 20,0 17,7 22,5 6,2

Kommungrupp Storstäder Förortskommuner Större städer Pendlingskom. Glesbygdskom. Varuprod. kom. Övr >25 000 inv.

11

270

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008


I boken Vad kostar verksamheten i Din kommun? beskriver vi 2008 års kommunala bokslut med mer än 200 olika nyckeltal. Rapporten gör det möjligt att jämföra olika kommuner; både deras finansiella resultat och de olika verksamheterna. Vi hoppas att detta ska ge uppslag till en fortsatt analys och bidra till det arbete med förändringar och utveckling som pågår i kommunerna. Bland annat får Du svar på följande frågor: • • • • • • •

Vad var det finansiella resultatet 2008? Hur hög var skuldsättningen? Hur mycket kostar kommunala verksamheter? Hur mycket kostar en grundskoleelev? Hur mycket pengar går till ekonomiskt bistånd? Hur mycket kostar en vårdtagare inom äldreomsorgen? Vad kostar verksamheten i grannkommunen?

Rapporten kan beställas från: • scb , Publikationstjänsten, 701 89 Örebro, tfn 019-17 68 00, fax 019-17 64 44 och e-post: publ@scb.se • Sveriges Kommuner och Landstings förlag, tfn 020-31 32 30, fax 020-31 32 40 • Sveriges Kommuner och Landstings webbplats www.skl.se under Beställ och ladda ned, Publikationer Den kan också köpas i bokhandeln eller i scb:s Statistikbutiker på Karlavägen 100, Stockholm och Klostergatan 23, Örebro. Priset är 285 kr plus moms och porto.

ISBN 978-91-7164-460-2 ISSN 1100-6943

118 82 Stockholm Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00 Fax 08-452 70 50 info@skl.se, www.skl.se

7164-460-2  

http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-460-2.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you