Svenskt Tenn since 1924

Page 1

S E D A N 19 2 4


VÄ NST ER SVENSKT TENNS ENFÄRGADE LINNE I CERISE. HÖGER T E X T I L ” T E H E R A N ” , J O S E F F R A N K , 19 4 0 -T A L .


1


T E X T I L ” C E L O T O C AU L I S ” , J O S E F F R A N K , 19 2 0 -T A L .

2


3


4


5


T E X T I L ”A R A L I A” , J O S E F F R A N K , 192 8 .

6


7


TENNLEJON

f o r m g i v e t av a n n a p e t r u s l y t t k e n s 19 2 6 o c h f o r t f a r a n d e i p r o d u k t i o n .

8


SVE NSKT TE N N

L Å N G S I K T I G H E T , K VA L I T E T O C H E N G A G E M A N G . S E D A N 19 2 4 .

9


KOL OFON

SEDAN

1924.

TEKNISK

90

ÅR

AV

INREDNING.

ANS VARIG

UTGIVARE:

MARIA

VEER A SAMY

PROJEK TLEDARE

O CH

KRE ATIV T

ANS VARIG :

THOMMY

BINDEFELD

PRODUK TION: PL ANE TA DE SIGN / ANNA R A SMUSSEN REDAK TÖR : ANNIC A K VINT ART DIREC TOR : PL ANE TA DE SIGN / SANDR A PL ANE TA SKRIBENTER :

CHRISTIAN B JÖRK, PET TER EKLUND, ANNICA K VINT, ANITA DU RIET Z, KERSTIN WICKMAN FOTOGR AFER: GÖSTA GL ASE/NORDISK A MUSEET, LENNART NIL SSON/ SVENSK T MIK AEL

TENN,

EMIL

BECKMAN,

L ARSSON,

K ARIN

ROL AND

SÖDERGREN

PERSSON,

TOBIAS

KORREKTUR

OCH

REGELL ,

SVENSK T

ÖVERSÄTTNING:

TENNS HANS

ARKIV OL SSON

&

SAMLINGAR REPRO:

ILLUSTR ATÖRER:

LINJEPUNK T

REPRO

MATS

GUSTAFSON

ST YLISTER:

TRYCK:

ROTOLITO

LOMBARDA ,

2014 SVENSKT TENN, TEL +46 (0)8 670 16 00 BUTIK: STR ANDVÄGEN 5, SE-114 84 STOCKHOLM. HUVUDKONTOR: LINNÉGATAN 87A, 1 TR. BOX 5478, SE-114 84 STOCKHOLM. W W W. SVENSKTTENN. SE

CITERA OSS GÄRNA , MEN ANGE DÅ K ÄLL AN.

10


HU R A L LT H Ä NG E R I HOP 12 H A NDL AG FÖR F R A M T IDE N 14 TID FÖR T ENN 18 T RYCK FÖR L I V ET 26 HU NDR A Å R AV H A N T V E R K 3 4 ET E R N E L L E N PÅ S T R A N DVÄGE N 42 FOR M SPR Å K 46 U T S I K T OCH I NS I K T 58 ROM A N T I K E R N DU K A R U PP 72 E S T R ID E R IC S ONS S T I L S Ä K R A S TA RT 8 0 L Å NG T I FR Å N L AG OM 8 6 LJUS OC H RY M D I S TA N 9 0 K VA L I T E T S U PPL E V E L SER 102 PR IC K E N ÖV E R I : ET 10 6 90 Å R AV I NR E DN I NG 114 M E DV E R K A NDE 132 T R A NS L AT IONS 135

11


i h u v u d e t på a n d e r s wa ll

HU R A L LT H Ä NG ER I HOP f o t o To b i a s R e g e l l – a r t d i r e c t i o n S a n d r a P l a n e t a

och världsledande forskning när du handlar på Svenskt Tenn? Alla produkter tillverkas hantverksmässigt och så långt som möjligt i Sverige. Och den vinst som inte återinvesteras i företaget går via ägaren Kjell och Märta Beijers stiftelse till forskning, inom allt ifrån ekologisk ekonomi till gen- och neuroforskning, läkemedelsforskning och husdjursforskning. Mitt engagemang i Svenskt Tenn går på sätt och vis tillbaka ända till 1950-talet, då jag som fattig student på Handelshögskolan var inackorderad på Östermalm och ofta tittade in i butiken på vägen hem. En dag blev jag tilltalad av butiksägaren Estrid Ericson, som undrade vad jag var för en som bara tittade och inte handlade. Ur detta uppstod med tiden en nära vänskap. Redan som elvaåring hade jag lärt känna en annan person som skulle bli väldigt viktig både för mig och Svenskt Tenn. Han hette Kjell Beijer och var gift med Märta, som på 1930-talet var anställd på Svenskt Tenn. Paret Beijer bodde på Säby Gård i Järna, där en farbror till mig var förvaltare. Och Kjell, som arbetade för släktens handelshus Kol och Koks/G & L Beijer, erbjöd mig så småningom att bli vd för företaget. Handelshuset utgjorde sedan grunden för det som långt senare blev det börsnoterade bolaget Beijerinvest. Aktierna som Kjell Beijer ägde i Beijerinvest blev med åren mycket värdefulla och när Kjell och Märta avled startade vi en stiftelse i deras namn: Kjell och Märta Beijers stiftelse. Så kom det sig att jag såg en lösning när Estrid Ericson på sin ålders höst med bekymrad min frågade mig: ”Hur ska jag få Svenskt Tenn att leva för evigt?” 1975 köpte Beijerstiftelsen företaget. Att Svenskt Tenn ägs av en stiftelse är en viktig del av förklaringen till att företaget än idag tillverkar möbler och inredning med hantverksmässiga kvalitéer i Sverige. Stiftelseformen tillåter oss att vara en långsiktig ägare som inte utarmar Svenskt Tenns kultur och den kvalitet som Estrid Ericson stod för. Kjell Beijer var mycket intresserad av jordbruk och naturvetenskap, så det föll sig naturligt att Beijerstiftelsen skulle stödja forskning på dessa områden. Men tydligast koppling till Svenskt Tenn har nog den både viktiga och framgångsrika forskning i ekologisk ekonomi som bedrivs vid Beijerinstitutet vid Kungl Vetenskapsakademien. Föreståndaren Carl Folke, professor i naturresurshushållning, brukar säga att han ser institutet som en sorts plattform för att förstå den värld vi lever i idag. Beijerinstitutet nyskapar förståelse för sambandet mellan människa och natur och vårt beroende av en livskraftig biosfär. Ett samband som alltid funnits där men som många tappat bort, inte minst i de två senaste generationerna. Det är också ett samband som för mig, bondson som jag är, är fullständigt självklart. Estrid Ericson skapade Svenskt Tenn 1924. Det är 90 år sedan. Eller två-tre generationer. Då tillverkades möbler och inredning med en hantverkskunskap och en kvalitet som är ovanlig idag. Icke desto mindre är det precis den typen av långsiktighet som behövs i en globaliserad värld med miljöhot. Vår tid ger företag som Svenskt Tenn förnyad aktualitet. Det tror jag Estrid Ericson hade tyckt om att höra. VISS TE DU AT T DU BIDR AR BÅDE TILL S VENSK T HANT VERK

L Ä S M E R O M F O R S K N I N G E N S O M S T Ö D S AV K J E L L O C H M Ä R TA B E I J E R S S T I F T E L S E : W W W. B E I J E R S T I F T E L S E N . S E

12


13


14


goda tider för hant verksproduktion

H A NDL AG FÖR F R A M T I DE N te xt K er stin Wick m a n – illustr ation M ats Gusta fson

Mänsklighetens första redskap står inför en renässans. Handen är åter i fokus och hantverksproduktion är på god väg att bli ett alternativ till massproduktion. Många av dagens unga formgivare är helt enkelt tvungna att själva ansvara för produktionen, nu när de flesta gamla konstindustrier gått upp i rök.

Intresset växer världen över. Hantverkssajter på nätet samlar tiotusentals anhängare. Slogans som ”The future is handmade”, ”Craft activism”, ”Vi formar framtiden med våra händer” och ”Kurbits” uttrycker detta paradigmskifte. I nördarnas tidevarv, som dagens, har en rad hantverkstekniker återuppstått – samma tekniker som 1930- och 50-talens funktionalister och nymodernister förpassade till historien. Medeltidsveckan på Gotland är bara ett exempel. Deltagarna vet det mesta om medeltida metallurgi och skinnberedning. Intresset för vintagemode, andrahandssajter och loppmarknader har förvandlat en ung generation till specialister på just det som de fattat tycke för. Stickkaféer har blivit en folkrörelse. Broderitekniker är mer populära än någonsin och är liksom stickning även viktiga inslag i konsten med stort K. För den nyligen bortgångna konstnären Louise Bourgeois var nålen ett viktigare verktyg än penseln. Konstnären Rosemarie Trockel har blivit världsberömd för sina stickmålningar. Och för formgivare som Marcel Wanders, Hella Jongerius, Patricia Urquiola, Mats Theselius och gruppen Front är hantverkstekniker och -processer en utgångspunkt. Duon Folkform lanserade sig på Stockholm Furniture Fair 2014 som ”Folkform Manufaktur”. På samma mässa fanns ett nytt företag, Twist’in, som visade en kollektion brukstextilier i ull, tunnaste hampa och lin. Tålmodigt vävda för hand i Småland. Växbo Lin och Klässbols är liksom Byarums Bruk andra exempel på småskalig,

hantverksbaserad tillverkning. Till den skicklige glasblåsaren Micke Johanssons hytta i Småland söker sig konsthantverkare för att få hjälp att förverkliga sina idéer i glas. Kasthalls mattfabrik, med sin kombination av unikt hantverkskunnande och moderna vävmaskiner, är en tillgång för de textildesigner som behöver förvandla en skiss till en matta. På Hammarö utanför Karlstad kan formgivare få sina mönster tryckta digitalt, även om det bara handlar om någon meter. Hos Ljungbergs är det silkscreen som gäller. Gamla vävateljéer som Alice Lund och Märta Måås-Fjetterström fortsätter oförtrutet och hos Wåhlstedts i Dala Floda har en ung generation tagit över för att ta fram unika ullgarnskvaliteter i utsökta färgnyanser och kombinationer. Till Östergötlands ullspinneri kommer en aldrig sinande ström av japanska intressenter. Runt om i landet finns fortfarande unika hantverkskunskaper inom hemslöjdsrörelsen. Byggnadsvårdslägren, som förmedlar insikter i gamla tekniker, är mer populära än någonsin. Så här skulle jag kunna fortsätta, sida upp och sida ner. Exemplen är många. Och för många unga formgivare finns idag inget annat alternativ än att själv ansvara för produktionen, nu när de flesta gamla konstindustrier gått upp i rök. Hantverksproduktion är på väg att bli ett alternativ till massproduktionen. Manufakturer kallades de porslinsfabriker, metallverkstäder och textilväverier som dominerade produktionen i 1700-talets Europa. Ordet betyder ”att göra för hand” och både beroendet av och tilltron till handen var stor under den här tiden.

EN NY HANT VERK SRÖREL SE HAR BÖR JAT GRO.

15


Men med industrialismens framväxt under 1800-talet dömdes hantverket ut. Maskinerna skulle befria människorna från arbete. De ångdrivna vävstolarna, sågverken och gjuterierna blev dock snarare slavdrivare än förlösare. Och när blicken och känseln inte längre bedömde resultaten, blev produkternas kvalitet lidande. Bristerna ledde till motreaktioner. Formgivaren, författaren och politiske aktivisten William Morris och kretsen kring honom bildade i mitten av 1800-talet Arts & Crafts-rörelsen. Konsten skulle förenas med hantverket för att skapa estetisk uttrycksfullhet. Hantverket var en garant för ett omsorgsfullt utförande, och enligt William Morris också för delaktighet och kunskap. Ordet konsthantverk etablerades i det svenska språket på 1870-talet, för att mot slutet av 1800-talet betraktas som en avantgardeföreteelse. Byggnader och interiörer skulle präglas av en varaktig kvalitet och estetik. Skönheten fanns att hämta i naturen och växtligheten, i de gamla sagorna och arketypiska berättelserna. Låter det nostalgiskt eller urbota omodernt? Nu när robotar, högteknologi och avancerade maskiner sköter det mesta av produktionen. I gigantiska fabrikslandskap i fattiga länder monterar likt robotar unga kvinnor datorer, mobiler och annan teknisk utrustning. Samma mekaniska rörelsemoment dag ut och dag in. Av oss konsumenter krävs ingen avancerad handaskicklighet. En knapptryckning och ofta inte ens det. Det räcker att snudda vid smartphonen för att det ska hända saker. Men händernas och fingrarnas finmotoriska träning är nära förknippad med hjärnans och mänsklighetens utveckling. Det krävs inte mycket fantasi för att för sitt inre se hur våra förfäder vandrade omkring i ett landskap, sökande efter föda för att mätta magen och vatten för att släcka törsten. Händerna kupades till en skål för att kunna föra vätskan till munnen. Tumme, pekfinger och långfinger blev utmärkta verktyg för att nypa tag i och plocka bär, frukter och blad. Handen var mänsklighetens första redskap. Fingrarnas insida har en unik känslighet. Den egenskapen blev en tillgång när våra förfäder lärde sig bearbeta och spinna växtfibrer för hand. Långt innan Newton upptäckte jordens dragningskraft utnyttjades handen i olika hantverkstekniker. Från sländan drogs tråden dansande nedåt och spändes rak. Stenar höll varpen på plats. Kroppen användes som motvikt, när man svarvade eller vävde. Tillverkning av redskap och föremål, byggandet av skydd – allt kom till med hjälp av kroppskraft och olika handgrepp. Redskap som spinnrocken, vävstolen, nålen, yxan eller drejskivan samspelade med kroppens rörelseförmåga. Och gör så än idag. Handgrepp och ögon samverkar, ger oss erfarenheter som utvecklar vår förmåga att reflektera. Därför borde vi reagera starkare när timmarna för de estetiska ämnena minskar i skolan. Få skolbarn lär sig idag att behärska skrivstil, som tränar finmotoriken. Ämnet kalligrafi har försvunnit på de flesta konst- och designutbildningar. Det ansågs för tidskrävande. Men den tålmodiga träningen gav insikter om formens spänst och resning och om mellanrummets betydelse. Nödvändiga kunskaper om man ska bli en skicklig form-

givare och hantverkare. Finmotorisk träning är nödvändig i de flesta hantverksyrken. I sin bok ”De okända hantverkarna” skriver den japanska hantverksteoretikern Soetsu Yanagi: ”Maskiner erbjuder snabbhet, kraft, uniformitet och precision, men kan inte ge utrymme för kreativitet, skicklighet, frihet och olikhet.” Det är just de fyra sistnämnda förmågorna vi behöver om vi ska skapa ett hållbart samhälle för att se möjligheterna på den plats där vi befinner oss. Lokala råvaror var en gång förutsättningen för hantverkets och fabrikernas framväxt. När vi inte längre har råd att transportera råvaror och produkter runt jordklotet som idag, behöver vi fundera över vad vi kan åstadkomma av det vi har omkring oss. Ingen maskin kan idag tillverka lika tunna trådar som de som spanns för hand på 1700-talet i linodlingslandskapen Hälsingland och Gästrikland. Det rötade, häcklade, kammade, handspunna linet sorterades, liksom ullen, i olika kvaliteter. Hanterandet skapade en förtrogenhet med materialens egenskaper. Tummens och pekfingrets känsel bedömde om tråden var perfekt slät. Det finaste garnet var nästan lika tunt som silkesmaskens. Linvävens gyllene glans var ett nordiskt substitut för sidentyg. Långsamhet är ibland nödvändigt för att garantera kvalitet. Hantverk är inte bara en tillverkningsmetod, det är också ett betraktelsesätt och ett medel att vidga gränsen för det möjliga. Det är ingen slump att antikens skapargud hette demiurgen – det grekiska ordet för hantverkare. Att skapa och hantverka var alltså synonymer. Handens verk, den granskande blicken, tanken och reflektionen utvecklade förmågan och känslan för kvalitet. Den engelske keramikern och författaren Edmund de Waal beskriver i sin bok ”Haren med bärnstensögon” denna förmåga: ”Hur föremål hanteras, används och förs vidare är inget som jag ägnar lite förstrött intresse. Det är min angelägenhet. Jag har tillverkat många tusen krukor. Jag har mycket svårt att komma ihåg namn, jag mumlar och är alldeles bortkommen, men krukor är jag bra på. Jag minns tyngden och balansen i en kruka och hur ytan fungerar med volymen. Jag kan se hur en kant skapar spänning eller tappar den. Jag kan känna om den har gjorts i all hast eller omsorgsfullt. Om den har värme. Jag kan se hur den fungerar tillsammans med föremål i närheten. Hur den skjuter undan en liten del av världen runt omkring.” I begreppet kvalitet finns alltså en dimension som inte går att mäta, men som kväver skicklighet och estetisk känsla. Att uppfatta små skillnader kräver ett skarpt och tränat öga. Ibland räcker inte blicken till. Man måste hålla i föremålet för att kunna avgöra dess kvaliteter. Då kan man upptäcka det individuella handlaget och rytmen. Svenskt Tenns grundare Estrid Ericson vägde ofta tingen i sin hand när hon gjorde sina val. Och med känseln utforskade hon deras egenskaper. Sedan visste hon om arbetet var gott eller ej. Konstprofessorn och författaren Ulf Linde formulerade det så här: ”Kvalitet är inte bara en egenskap hos tingen, det är också berättelser om arbete, om viljan att tillverka ett gott ting, ett ting som håller vad det lovar.” Så låt det kvalitativa hantverket bli en spjutspets in i framtiden!

16


”Lokala råvaror var en gång förutsättningen för hantverkets och fabrikernas framväxt.

När vi inte längre har råd att transportera råvaror och produkter runt jordklotet som idag, behöver vi fundera över vad vi kan åstadkomma av det vi har omkring oss.”

17


18


g j u ta , s l i pa , p o l e r a . g j u ta , s l i pa , p o l e r a .

T I D FÖR T E N N t e x t A n n i c a K v i n t – f o t o To b i a s R e g e l l

Anna Petrus Lyttkens kraftfulla lejonunge från 1926 har blivit något av en signaturprodukt för Svenskt Tenn. Följ med till familjeföretaget som tillverkar både lejonet och många andra tennklassiker i sin småskaliga metallverkstad på den västgötska landsbygden.

–TENN

SMÄLTER

VID

263

GR ADER .

Oskar tar en skopa med sin handskförsedda hand, för ner den i en smältdegel och häller flytande, 300-gradigt tenn i den uppvärmda gjutformen på arbetsbänken. Det är viktigt att gjutformen är exakt tempererad. Är den för kall flyter tennet inte ut i formen som det ska. Är den för varm blir tennet fullt av luftbubblor som måste lagas senare i processen. För Oskar är det här inga nyheter. Han har i princip växt upp i metallverkstaden i Västergötland där Svenskt Tenn tillverkar sina allra mest krävande tennprodukter. Men Oskar är väldigt ensam om sin kunskap. Hantverksskicklighet är sällsynt idag. Metallverkstaden, som Oskars föräldrar Erik och Inger startade 1979, är en av ytterligt få som jobbar hantverksmässigt med metall. Tenn stelnar på några sekunder. Oskar tar bort de två skruvtvingar som hållit ihop gjutformen och plockar ut ett lejonhuvud. Det är nu det riktiga handarbetet tar vid. För huvudet ska inte bara lödas ihop med de övriga fem

delarna av lejonkroppen. Innan det görs ska alla bitar poleras, och det kräver både speciella och tidsödande procedurer, eftersom lejonet är tungt och har så många ojämna delar. – Varje gjuten bit har ”gjutskägg” som ska ansas, det vill säga slipas bort. Det gör jag med filar av en mängd olika dimensioner, berättar Inger. När jag filat klart är det dags att sandpappra, först med grovt papper, efter hand med allt finare. Och när alla sex delar av lejonet är polerade ska de lödas ihop och slutpoleras. Gjuta, slipa, polera. Gjuta, slipa, polera. Ett enda av Anna Petrus Lyttkens tennlejon kräver upp till 30 timmars intensivt arbete. Så var det när det första lejonet tillverkades 1926 och så är det än idag. Lejonet är hantverk rakt igenom och formarna, eller kokillerna, som det heter på fackspråk, är de ursprungliga. Tenn är en av de få metaller, som använts ända sedan förhistorisk tid. Då förekom den framförallt i legering med koppar, det vill säga som brons. Högtstående

19

kulturer i Egypten, Mesopotamien, Kina och Grekland använde brons i allt från vapen till smycken och byggnadsdetaljer. När Estrid Ericson startade Svenskt Tenn 1924 hade tennet snabbt etablerat sig som ett av tidens mest spännande material. Tenn ansågs, till skillnad från nysilver, vara ett ärligt material. Det konkurrerade mer med det nya glaset och keramiken än med metaller i övrigt. Anna Petrus Lyttkens tillhörde de konstnärer som redan i början av 1920-talet fått upp ögonen för materialet. – Tenn är den mest tidskrävande metallen av alla, konstaterar Erik, den innehåller alltid slagg och orenheter. När jag gjutit någonting brukar jag gå över saken med en gaslåga. Då ser man om det har bildats luftbubblor. Också gjutningen, som trots allt är den enklaste delen i tillverkningen, kräver precision. I en plastback bredvid oss ligger färdiggjutna tennkatter och Erik pekar på en av dem som spruckit: – Man kan inte gjuta för många i taget.


”Tenn är den mest tidskrävande metallen av alla. När jag gjutit någonting brukar jag gå över saken med en gaslåga. Då ser man om det har bildats luftbubblor.”

En katt i timmen är lagom, annars blir kokillen för varm och då spricker katten, oftast precis där bakom örat. Tackor av tenn ligger prydligt staplade bredvid trycksvarven där Erik formar materialet till vaser och blomkrukor. Han demonstrerar hur man handsvarvar och berättar att vasen som blir resultatet så småningom ska utrustas med en mässingskant. Vasens sidor är bara 1,5 mm tjocka och Erik konstaterar: – Tenn är svårare att jobba med än till exempel aluminium. Aluminiumet är lättare att dra i, man bara sträcker och så är det bra med det. Tennet måste man liksom ”jobba tillbaka”. Faktum är att Erik är så gott som ensam i Sverige om att trycksvarva tenn på fri hand. Risken finns att den här kunskapen går i graven med hans generation. ”Vänskapsknuten”, Josef Franks mässingsljusstake från 1938, är metallverkstadens bästsäljare. Frank ritade den som en tredimensionell önskan om ett enat Europa och förebådade i ljusstaken den europeiska

union som senare skulle bildas. Samma mall och verktyg som skapades 1938 för att tillverka ”Vänskapsknuten” används än idag. Och i metallverkstaden mellan Vänern och Vättern är det Oskar som står för produktionen. Mässingen levereras från Husums mässingsgjuteri i 360 mm långa stänger som är glödgade i förväg – det vill säga uppvärmda i 550 graders värme i tre timmar. – Mässing är en mycket hårdare metall än tenn och att den är glödgad gör den lättare att böja. Men jag måste ändå ta i ordentligt när jag bockar stängerna, förklarar Oskar. Först av allt måste han dock både polera och kapa stängerna, och dessutom borra och dem för att senare kunna sätta på ljusmanschetterna. Efter bockningen löds stängerna ihop med kulan i mitten, och sedan poleras ljusstaken igen med ett speciellt polervax. Målet är att poleringen ska bli så fin att man inte ser lödningen. Men det är ett arbetsmoment som inte är helt riskfritt,

S E OS K A R B Ö JA M Ä SSINGE N TIL L ” V Ä NS K A P S K N UT E N ” ! W W W. S V E N S K T T E N N . S E / S V - S E / PAG E S / A R T I C L E / S T H A N T V E R K . A S PX

20

medger Oskar: – Man polerar med en roterande trissa, och det gäller att veta hur man ska hålla i ljusstaken, annars är det lätt att den sprätter iväg. Slutligen doppas ljusstaken i saltsyra och får stå och vila i 20 minuter innan man lägger den i vattenbad. Dags för torkning och packning i kartonger, som sedan transporteras till butiken på Strandvägen i Stockholm. – Jag brukar tillverka ganska många ljusstakar åt gången, säger Oskar. På en av arbetsbänkarna lite längre bort står ett tennlejon utan bakben och väntar på assistans. – Ibland krävs det mycket filning för att bitarna ska passa, säger Inger. Det är en av anledningarna till att lejonen inte är gratis. Men går det åt skogen är det tur att de är tillverkade av tenn. Det är ju ett material som man kan smälta ner hur många gånger som helst.


21


22


23


24


H A NDA R B E T E PÅ H Ö G NI VÅ . D E T Ä R VA D VA R DAG E N H A ND L A R O M I D E N F A M I L J E Ä G D A M E TA L LV E R K S TA D E N I VÄ S T E R G Ö T L A N D S O M T I L LV E R K A R S V E N S K T T E N N S M E S T AVA N C E R A D E T E N N F Ö R E M Å L .

25


kon s t n ä r l i g t e k n i k

T RYC K FÖR L I V E T t e x t A n n i c a K v i n t – f o t o To b i a s R e g e l l

Josef Franks omtalade mönster firar ständigt nya triumfer. Han experimenterade med alltifrån motiv och rapportering till övertryck. En av framgångsfaktorerna bakom de världsberömda textilierna heter screentryck – ett tidskrävande men kvalitativt sätt att trycka på textil.

AT T S CREENTRYCK A TE X TIL är en tidskrävande process. Bara 60 meter av ett färgstarkt mönster som Josef Franks ”Hawaii” tar en hel dag att trycka. – Men screentryck lönar sig ändå i längden, menar Thommy Bindefeld, marknadschef och kreativt ansvarig på Svenskt Tenn. Inte minst för att det är en tryckprocess i vilken man kan arbeta med övertryck, vilket innebär till exempel att man trycker blått på gult för att få en grön yta. – Josef Frank visste att utnyttja övertryckets potential till fullo och det gav hans mönster en vacker och levande yta. I mönstret ”Brazil” arbetade han till och med med tre färger i övertryck. Att Frankmönstren trycks med reaktiv färg spelar också en roll, både för känslan i textilen och för att den ska åldras vackert, berättar Thommy Bindefeld. Reaktiv färg går in i de textila fibrerna, till skillnad från pigmentfärg, som lägger sig på ytan. Kvaliteten på själva väven är naturligtvis också viktig för helheten. Screentryck är en tryckteknik som bygger på att färg, med hjälp av enrakel, pressas genom en tunn väv som är fast-

spänd i en ram. Schablonens väv är täckt av en lack i de partier som inte ska släppa igenom färg till tyget under ramen. Men innan man kommit så långt måste man förstås tillverka schablonerna. Först scannar man in originalmönstret i en dator, där det färgsepareras. I olika steg för man sedan över mönstret till schabloner. Det behövs en schablon för varje färg. Josef Franks mönster ”Hawaii” trycks till exempel med sju olika färger, och eftersom man behöver två schabloner per rapport, måste man tillverka totalt 14 schabloner. Plantrycksbordet där Svenskt Tenns tyger trycks är 60 meter långt. Där trycker man en färg i taget, på varannan rapport, så att färgen hinner torka lite innan man börjar om igen och fyller i de resterande rapporterna. Numera är det en robot som drar det tyngsta lasset när den tunga ramen ska flyttas framåt, men två personer behövs ändå, en på vardera sidan om ramen, för att fylla på färg och kontrollera processen. När man tryckt färdigt är det dags att fixera färgerna i värme. Man måste också tvätta ur överflödig färg och sträcka ut tyget igen. Innan det är klart för

S E JOS E F F R A N K S M Ö NS T E R T RYC K A S : W W W. S V E N S K T T E N N . S E / S V - S E / PAG E S / A R T I C L E / S T H A N T V E R K . A S PX

26

leverans synas också tyget manuellt. Schablontryck på textilier har en lång historia. Tryckmetoden användes redan för flera tusen år sedan i Egypten, Kina och Grekland, där ”öppna” partier i en schablon släppte igenom färg. På den tiden skars schablonerna ut i läder, inoljat papper eller metall. För att dessa skulle ligga på plats under tryckningen fästes de med trådar av silke eller hårstrån, vilka ibland kan ses på gamla tryck som tunna linjer mellan schablonerna. Nästa steg i utvecklingen var att spänna upp en väv av silke på en träram och sedan fästa schablonerna direkt på väven. Tekniken spred sig från Kina och Japan vidare över Asien och kom till Europa under 1700-talet. Den användes mycket för att trycka exklusiva tapeter på linne och silke. Det första fotobaserade arbetssättet introducerades i början av 1900-talet i USA och innebar en smärre revolution för tekniken. Josef Franks stora mönsterinspiratör William Morris tillhör de formgivare och konstnärer som använt screentryck. Roy Lichtenstein, Andy Warhol och Louise Bourgeois likaså.


27


28


29


AT T T RYC K A B A R A 60 ME T ER AV J O SEF F R A NK S M Ö N S T ER ” H AWA II ” TA R EN HEL DAG I A N SP R Å K . M Ö N S T R E T T RYC K S MED S JU O L IK A FÄ RG ER , O C H E F T E R S O M M A N B E H Ö V E R T VÅ S C H A B L O N E R P E R R A P P O R T, M Å S T E M A N T I L L V E R K A H E L A 14 S C H A B L O N E R . S E D A N T R Y C K E R M A N , E N F Ä R G I TA G E T, PÅ D E T 6 0 M E T E R L Å N G A P L A N T R YC K B O R D E T.

30


31


32


33


m öb l e r s om h å l l e r

H U N DR A Å R AV H A N TV E R K t e x t A n n i c a K v i n t – f o t o To b i a s R e g e l l

Ett finsnickeri strax utanför Nyköping tillverkar många av Josef Franks möbler. På Eriksson & Söner i Vrena kombinerar familjen Larsson högteknologi med en hantverksskicklighet som få kan mäta sig med.

DU GÅR IN I ET T MODERNT snickeri med datorstyrda maskiner. Men ju längre in i snickeriverkstaden du kommer, desto mer förflyttas du bakåt i tiden. I den hundra år gamla originalbyggnaden längst in står en svarv, och vid den står 77-årige Åke Larsson och frisvarvar ett bordsben. Det ser inte speciellt svårt ut. Men skenet bedrar. Åke svarvar med den självklarhet som bara 60 års yrkeserfarenhet kan ge. Snickeriet Eriksson & Söner är beläget i Vrena, strax utanför Nyköping. Åke Larsson har arbetat här sedan 1953, och numera är han inte bara ensam på snickeriet om sin hantverksskicklighet, utan också så gott som ensam i hela Sverige. Bordsbenet med Josef Frank-typisk tassavslutning ska snart monteras på ett av Franks soffbord ”2139”, och sedan tar det ytterligare någon vecka innan ännu en Svenskt Tenn-kund får sitt bord levererat, berättar Åke. AB AH Eriksson & Söner startade 1907 och Svenskt Tenn har varit en stadig kund sedan mitten av femtiotalet, så Åke

kan Franks möbler in i minsta detalj. Familjen Larsson har ägt företaget sedan i slutet av 1980-talet. Åke, sönerna Mikael och Fredrik och de äldsta barnbarnen Stefan och Andreas arbetar på snickeriet. Totalt har det nio anställda och Svenskt Tenn står för en tredjedel av omsättningen. – Vi har byggt ut lokalerna och bytt ut delar av maskinparken allt eftersom, konstaterar Fredrik, som precis som sin bror Mikael började arbeta här redan i tonåren. De fyra stora datorstyrda maskinerna som införskaffades i slutet av 1990-talet har definitivt sina fördelar, menar Fredrik. Inte minst den datorstyrda fräsmaskinen, som lämnar minimalt med spillmaterial. Men vägg i vägg pågår parallellt en process som är omöjlig att automatisera. Här ytfanerar man både bordsskivan till ”2139” och många andra av Franks möbler. Och det är en procedur som kräver stor hantverksskicklighet i alla led. Redan det rotfaner som används kräver kunskap. Rot kallas ju den del av ett

34

träd som förankrar växten i marken, och rotfaner svarvas fram i millimetertunna blad, framför allt ur den del av trädroten som växer ovan mark. Det är kanske en trädrot av 100 som har den kvistighet som krävs, och eftersom ingen lagerför rotfaner i Sverige längre, så köper Eriksson & Söner in det från Tyskland. Faneret säljs per rotstock och stocken levereras uppskuren i lövtunna blad. Åke reser ofta till Tyskland för att inspektera. Hemma i snickeriet vidtar ett riktigt precisionsarbete. – Att laga och klistra fanér till ett bord kan ta upp till en arbetsdag, säger Åke. Först pressar man fanerbladen i värme för att släta ut dem. Sedan startar det tidsödande arbetet med att ”bygga upp” faneret. Man lägger fem-sex fanerblad på en plywoodskiva, så att de överlappar varandra, och stiftar fast dem med små spikar. Dags att såga i sicksack, så att det blir ett slags vågrörelse i faneret. Det gör man för att skarvarna inte ska synas – ögat har svårt att uppfatta en krokig linje.


35


36


37


Å K E L A R S S O N S H A N D S VA R V

här har tusentals bor dsben bliv it till.

Nu har man två halvor som man viker med fanerets framsidor mot varandra. Och så ”lagar” man baksidorna, så att faneret håller ihop, med långa pappersremsor. Så småningom nålar man fast fanerbladen på en mjuk lamellskiva, för att sedan klistra fast dem på en skiva, som i sin tur ska pressas under värme igen så att skarvarna jämnas ut. – Tidsåtgången beror på hur stora fanerblad man har att göra med, förklarar Åke. Varje trädrot har ju sin unika form, och innehåller både större och mindre blad. Ibland räcker det med tre stycken för en bordsskiva och då går det bara åt en halv dag i arbetstid. Men ibland är bladen lika små som en halv A4… Efter drygt 60 år som möbelsnickare är Åke full av skrönor både om Frankmöblerna och deras upphovsman. Arbetet har inneburit både variation och utmaningar, antyder han, och många möbelritningar som finns kvar vittnar också om att Frank sällan gjorde några

konstruktionslösningar. Det blev upp till snickeriet att utarbeta de tekniska lösningarna, och den kunskapen sitter nu i händerna på möbelsnickarna. – Frank hade till exempel en förkärlek för skåp som liksom svävade över marken. Det är ju vackert, men också näst intill omöjligt att tillverka, konstaterar Åke. ”Nationalmuseiskåpet” med 19 individuella lådor är trots allt snickeriets mest tidskrävande produkt. Inte minst för att varje låda är sinkad och därmed har sidor som är ihopsatta utan vare sig spik eller skruv. – En låda är lika med en timmes arbete. Men det är väldigt svårt att uppskatta hur lång tid det tar att tillverka ett helt skåp, eftersom faneringen varierar så mycket i tid, säger Åke. Nuförtiden lämnar han bort en del svarvning till en kollega som arbetar med en halvautomatisk svarv. Men när det handlar om en mindre mängd bordsben frisvarvar han fortfarande.

S E H U R M A N F R I S VA R VA R E T T B O R D S B E N O C H FA N E R A R E T T B O R D ! W W W. S V E N S K T T E N N . S E / S V - S E / PAG E S / A R T I C L E / S T H A N T V E R K . A S PX

38

– Har jag en bra dag klarar jag fyra ben på en timme, säger han. Åke har svarvat så länge han kan minnas och har till och med en svarv hemma i garaget. – Om det är dåligt på tv kan jag gå ut och arbeta lite istället. Men nu har min son Fredrik börjat prata om att köra hem min garagesvarv till sitt garage. Jag hoppas att det inte bara är prat! – Om du ska sammanfatta, frågar jag Åke, vilka är fördelarna med en hantverksmässigt tillverkad möbel? – En hantverksmässigt ihopsatt möbel är starkare. Dessutom går den, till skillnad från många andra, att reparera, säger Åke, och förtydligar: – Köper du en möbel som vi har tillverkat kan du vara säker på att den är tillverkad av gedigna material och med beprövade metoder. Den levereras inte i delar som du själv får skruva ihop med skruvar som blir ranka efter några år. Våra möbler är limmade för all framtid.


MÖBEL SNICKERIET AH ERIKSSON & SÖNER

f r vä : å k e l a r s s o n, s t e fa n l u n d q v i s t, a n d r e a s h o l m d a h l, mik a el l a rsson, fr edr ik l a rsson och m agnus l a rsson.

39


J O S E F F R A N K S H A N T V E R K S M Ä S S I G T T I L L V E R K A D E S O F F B O R D ” 2 13 9 ” Ä R EN AV S V ENSK T T ENNS B Ä S T S Ä L JA R E .

40


41


42


firma svenskt tenn

ETE R N E L L E N PÅ STR A N DVÄG EN t e x t A n n i c a K v i n t – f o t o To b i a s R e g e l l

Långsiktighet. Kvalitet. Engagemang. Svenskt Tenns kärnvärden har varit desamma alltsedan teckningsläraren Estrid Ericson startade tennverkstad 1924. Idag är det ett välmående företag med ca 60 anställda och 175 miljoner kronor i omsättning. Men vägen hit har bitvis varit krokig och utan en mycket långsiktig ägare hade företaget förmodligen gått i graven för länge sedan. Annica Kvint träffade Maria Veerasamy, Svenskt Tenns vd, för att prata nutid, framtid och dåtid över en kopp te i Svenskt Tenns Tesalong. 43


Svenskt Tenn är ett av Sveriges äldsta möbel- och inredningsföretag. Varför har just Svenskt Tenn överlevt? – Det finns det förstås många anledningar till. Men ett kortfattat svar är att Estrid Ericson och Josef Frank skapade en helt egen inredningsstil med möbler, textilier och saker som vi fortfarande kan tillverka med hög, hantverksmässig kvalitet tack vare att företaget har ett långsiktigt ägande. Svenskt Tenn ägs av Kjell och Märta Beijers stiftelse, vars krav är att företaget ska drivas och utvecklas med målsättningen att leva för evigt. Det ger oss förstås unika förutsättningar. På vilket sätt ger en långsiktig ägare unika förutsättningar, menar du? – Dels är det naturligtvis en fördel att kunna arbeta långsiktigt med utvecklingsfrågor. Men långsiktigheten ger oss också privilegiet att slippa kompromissa i produktionen! Vi skulle till exempel kunna lackera Josef Franks ”Tyresöbyrå” maskinellt istället för att lackera den för hand flera gånger. Men om vi bara lät byrån gå igenom en dusch av lack skulle kvaliteten bli betydligt sämre. När man delar upp lackering i flera omgångar så hinner lacken sjunka in i träporerna och man får ett helt annat resultat. Man kan också använda olika

typer av lack och på det sättet bygga upp ett starkare ytskikt. Har hög hantverksmässig kvalitet alltid varit utmärkande för Svenskt Tenn? – Ja, föremålen från Svenskt Tenn har alltid varit exklusiva, och kunderna tillhörde ofta redan från början en ekonomiskt och kulturellt välbärgad medelklass. Kronprins Gustaf Adolf var en av de första som handlade på Svenskt Tenn. Men Svenskt Tenns omedelbara framgång hade inte bara att göra med den hantverksmässiga kvaliteten, utan med helheten! Estrid Ericson var en producent med öga som snabbt etablerade samarbeten med tidens intressantaste formgivare. Hon var också oerhört skicklig på att själv gestalta. Redan från början lovprisades hon för sin förmåga att skapa riktiga, bebodda rum med blommor, böcker och bruksföremål. Hon skapade en helt egen värld i vilken möbler blev mer än möbler och saker mer än saker. Var det inte konstprofessorn Ulf Linde som skrev någonting om just det? – Jo, Linde skrev om Estrid Ericson: ”Hennes affär var något mycket mer än en affär, mer än en utställningslokal – den var en i detalj gestaltad dröm om ett sätt att leva. /.../ Hon arrangerade inte föremålen,

44

hon regisserade ett stycke tyst teater, ställde gest mot gest, replik mot replik på ett så meningsfullt sätt att lokalen aldrig kändes tom ens när man gick ensam där.” Estrid Ericson skapade med andra ord något helt eget? – Ja, och jag tror att det handlar om att hon gestaltade snarare än stylade. För mig finns det en viktig skillnad mellan de två begreppen. En stylad miljö blir ofta ett slags kuliss, medan en gestaltad miljö visar ett rum som det verkligen ser ut att bo någon i. Skillnaden mellan styling och gestaltning är som skillnaden mellan ett enstaka plagg och en hel garderob. Undrar hur det var att arbeta med Estrid Ericson?! – Vad jag har förstått så var hon en mycket bestämd dam som visste vad hon ville och som var engagerad in i minsta detalj. Svenskt Tenn var hennes livsverk. På sin ålders höst sade hon: ”Är det inte sorgligt att jag snart ska gå bort, nu när jag äntligen kan mitt yrke?!” Ann Wall, min företrädare på vd-posten, har berättat om hur Estrid Ericson till exempel brukade skylta om på nätterna, så att det skulle se fräscht ut när butiken öppnade på morgonen. En gång skulle de dekorera en rund spegel som nästan täckte en hel


B Y R Å ” 2170 ”, ÄV E N K A L L A D T Y R E S Ö B Y R Å N

j o s e f f r a n k , 1954 .

vägg inför en julskyltning. Estrid Ericson bad Ann Wall binda en krans till spegeln och sprang upp och ned på vinden för att hämta blommor och frukter att fästa på kransen. När Ann Wall efter mycket möda till slut lyckades sätta upp den färdigdekorerade spegeln hade Estrid Ericson bara en kommentar: ”Kan du flytta den åtta centimeter åt höger...” Ann Wall tog över vd-posten efter Estrid Ericson. Vad har hon berättat om det? – När Ann Wall tog över som vd 1979 omsatte Svenskt Tenn sex miljoner kronor. 20 år senare var motsvarande siffra 50 miljoner. Estrid Ericson var 81 år när hon lämnade chefsposten. Konstnärligt var hon fortfarande på topp, men organisationen och administrationen i företaget var väldigt eftersatta. Svenskt Tenn hade för mycket personal och för stora lager. Reskontran låg i en papperskartong, det fanns en enda skrivmaskin och den enda kopiatorn sprutade blå färg omkring sig... Hur bygger Svenskt Tenn vidare på arvet från Estrid Ericson och Josef Frank idag? – Jag ser det som att vi har en pedagogisk uppgift på Svenskt Tenn. Vi säljer en inredningsfilosofi, snarare än enstaka möbler och textilier. Estrid Ericson och Josef Frank hade förmågan att skapa

rum med rytm och harmoni, och det är det jag vill att vi ska hjälpa våra kunder med. Idag arbetar man väldigt fragmentariskt inom de flesta branscher. Men jag tycker att det är viktigt att tänka i helheter. Den djuplodande kunskapen är viktig. Vare sig den handlar om gestaltning, hantverk, bemötandet man får av personalen på Svenskt Tenn eller något helt annat. Det är kunskapen som ger kvalitet. Hur ser Svenskt Tenns framtid ut? – I en föränderlig värld är det lätt att förledas att tro att man måste göra tvära kast. Men det tror jag inte alls är nödvändigt. Jag ser det som att det finns en solid grund i det här företaget som vi som arbetar här bygger vidare på. Och att företag som Svenskt Tenn tillhör framtiden, just för att de har en förankring i historien och i den kvalitet som möbler tillverkades med då. Så i framtiden säljer Svenskt Tenn Josef Franks ”Nationalmuseiskåp” på webben? – Webbshopen har öppnat oss för hela världen. Än så länge fungerar den oftast som ett skyltfönster, kunder får vägledning inför ett besök i butiken, som idag står för 70 procent av försäljningen. Men på sikt tror jag att vi kommer att ha lika stor försäljning på nätet som i butiken. Och att

45

vi, vid sidan av textilier, tapeter och kuddar även kommer att sälja hantverksmässigt tillverkade möbler den vägen. Hur balanserar man tradition och förnyelse i ett företag som Svenskt Tenn? – Estrid Ericson bjöd ofta in samtida, utomstående designer, arkitekter och konstnärer för att göra utställningar och på det sättet tolka och utmana varumärket. Det är en tradition som i sig innebär förnyelse och som vi för vidare. Vi producerar också ny design i samarbete med några av Sveriges skickligaste formgivare. Men sortimentet består trots allt efter 90 år till 80 procent av Josef Franks och Estrid Ericsons produkter. Är det dyrt att handla på Svenskt Tenn? – Bygger man upp sitt hem långsiktigt så är det inte dyrt. Våra möbler håller i generationer. Det är inte alltid som ett högt pris garanterar kvalitet, men hos oss får man det man betalar för. Och jag upplever det som att det finns en stor grupp konsumenter som inte vill avverka till exempel sju olika soffor under en livstid.


F OR M S P R Å K art dir ection Sa ndr a Pl a neta – foto Emil L arsson

På Svenskt Tenn lever historien. Samtida form för en dialog med. dåtida i ett ständigt pågående samtal om vår materiella kultur. Ett samtal där material, former och färger alla är lika viktiga.

T A K L A M P A ” G R E T A” , W H AT S W H AT, 2 011. S K Å P ” 2192”, JO S E F F R A N K , 1954 .

46


47


48


SOFFBORD, PER ÖBERG, 2000. T E N N VA S , N I L S F O U G S T E DT, 19 3 0 -T A L .

49


50


VÄ NST ER S I D O B O R D ” O O L O N G ” , E VA S C H I L DT, 2 012 . B L O M B O R D ” 9 4 2 ” , J O S E F F R A N K , 19 3 0 -T A L . HÖGER B U R K ” G R E N ” , J A K O B S O L G R E N , 2 011. T E X T I L ” L A PL ATA”, JO S E F F R A N K , 19 4 3- 45 .

51


BORDSLAMPA ”FLIGHT”, M ICH A EL A NASTAS SI A DE S , 2013. ” P I PVA S ” , N I L S F O U G S T E DT, 1931.

52


53


54


S PE G E L ” S J Ä LV B I L D”, E R IC E R IC S O N , 2 012 . P E R U A N S K U R N A I T E N N , E S T R I D E R I C S O N , 19 2 0 -T A L .

55


56


SK Å P ”BIR D C AGE”, M ICH A EL A NASTAS SI A DE S , 2013. S T OL ” 2 025”, JO S E F F R A N K , 1925 .

57


58


U TS I KT OC H I NS I K T t e x t A n n ic a Kv i n t – fo t o Rol a n d P e r sson stylist Mik ael Beckman

I villan strax norr om stan går inredningstankarna i Josef Franks anda: Inred med föremål du tycker om så trivs du bra hemma. om den panoramavy som väntar. Men man behöver bara kliva innanför ytterdörren till det här huset så öppnar sig hela Sveaviken för ens ögon. I den högt belägna funkisvillan i en av Stockholms norra förorter, bor en barnfamilj som efter många år i lägenhet längtade efter fri sikt och yta. De fick både och, efter smärre renoveringar . – När vi flyttade in, var utsikten dold av en vägg, berättar husets ägarinna. Vi tyckte att det var ett mysterium. Det första vi gjorde var att öppna upp och låta ljuset och viken bli en del av undervåningen. I övrigt är husets inredning inte speciellt genomtänkt, säger hon. Flera i familjen scannar gärna auktionssajter på kvällarna och lyckas ibland fynda. Sedan är sporten att få de nya föremålen att passa in någonstans. Tänker man för mycket på inredning, kan det lätt bli krystat, menar husets ägarinna. Hon möblerar om allt eftersom och tycker att det bästa knepet är att helt enkelt investera i enskilda föremål som tilltalar en. – Målet med en inredning är ju att man ska tycka om att vara hemma! INGET I DEN S TR AMA FUNKISFA SADEN SK VALLR AR

59


VÄ NST ER B R E V K N I V ”A L L I G AT O R ” , B J Ö R N T R ÄG Å R D H , 1929 . ” E K O L L O N G L A S ” , E S T R I D E R I C S O N , 19 3 0 -T A L . ” O D J U R S M AT T A N ” , J O S E F F R A N K , 19 3 0 -T A L . HÖGER M AT T A ” S C H AC K R U T A N ” , M A R G I T T H O R É N , 19 4 0 -T A L . S I T T P U F F ” P O M P O M ” , L I S A H I L L A N D , 2 011. P A L L ” 215 6 ” , J O S E F F R A N K , 19 5 0 -T A L .

60


61


F ÅT Ö L J ” 311” , J O S E F F R A N K , 19 3 0 -T A L . B L O M B O R D ” 9 4 2 ” , J O S E F F R A N K , 19 3 0 -T A L . GJU T JÄ R NSEKOL LON, E VA SCHIL DT OCH M AJA ST EN, 2005.

62


63


64


SOFFBORD I GJUTJÄRN, PER ÖBERG, 2000. S O F F A ” 7 0 3” , J O S E F F R A N K , 19 3 0 -T A L . ” L I LJ E VA LC H S FÅT ÖLJ”, JO S E F F R A N K , 193 4 .

65


VÄ NST ER TÄNDSTICKSASK I TENN, ESTRID ERICSON. HÖGER VASER NA ”DAGG” OCH ”ST U BBE”,C A R INA SET H A NDERS SON, 2009.

66


67


VÄ NST ER H A N DVÄ S K A M E D T E X T I L ”A R I S T I D I A” , S V E N S K T T E N N / J O S E F F R A N K . HÖGER S T OL ” 2 025”, JO S E F F R A N K , 1925 . K RU K A ” HOR T U S ”, JO S E F F R A N K , 1938 . VAS ”IR IS”, A N N WÅ HL ST RÖM, 2009.

68


69


VÄ NST ER M AT B O R D ” 752 ” , J O S E F F R A N K , 19 3 0 -T A L . ” E K O L L O N G L A S ” , E S T R I D E R I C S O N , 19 3 0 -T A L .

70


71


ESTRID ERICSONS BORD

d u k n i n g p책 s t r a n d v채 g s k a j e n i m a j 19 4 0 .

72


ROM A NT I K E R N DU K A R U PP Svenskt Tenns grundare Estrid Ericson var en eklektiker. Med åren blev hon alltmer sofistikerad, inte minst i sin dukningskonst. Med en unik förmåga att ena och förena de mest disparata föremål arrangerade hon de vackraste av bord. Skickligt balanserades det enkla, lite avskalade mot det överdådigt festliga. Inte bara konstnärlig, utan fullt ut Konstnär i skapandet av nya och suggestiva skönhetsvärden.

text Anita Du Rietz f o t o R o l a n d P e r s s o n & S v e n s k t Te n n s A r k i v st y lister Mik a el Beck m a n, K a r in Söder berg

73


74


E S T R I D E R I C S O N S A L B U M M E D D U K N I N G A R F R Å N 19 5 0 - O C H - 6 0 - T A L E N F UN G ER A D E S O M IN SP IR AT I O N F Ö R S V EN SK T T ENN S KUND ER .

75


ambitionen att uppträda som formskapande konstnär. Hennes förhållande till konsten är mindre för dess egen skull än för det stämningsvärde hon förmår framlocka ur en sammanställning av olika föremål.” Så lät det när den nära vännen, konstnären och konstkritikern Tyra Lundgren 1940 skulle beskriva Svenskt Tenns grundare. Lundgren fortsatte: ”Estrid Ericson är inte bara konstnärlig utan fullt ut Konstnär i skapandet av nya och suggestiva skönhetsvärden. Det är en ovanlig form av konstbegåvning, jag vet inte någon som besitter den i så hög och grad. Hon är helt och hållet en romantiker.” Estrid Ericson och Tyra Lundgren hade träffats på Tekniska skolan (numera Konstfack) och tillsammans gått på museer, utställningar, blivit företagare och följts åt på resor i Italien. På Svenskt Tenn fick Estrid Ericson sedan fullt utlopp för sina talanger. Uppvuxen som hon var i en hotellfamilj blev det naturligt att vidareutveckla bordsdukningskonsten. Före elektricitetens genombrott fanns endast svag belysning och särskilda normer hade följts, som vita dukar och ljusreflekterande material. Så även på familjens hotell i Hjo, där miljön var klassisk med sammetsgardiner, guldspeglar, kristallkronor och damastdukar. I december 1933 bjöd Estrid Ericson in till sin första större utställning på Svenskt Tenn. Den hette ”Bord, duka dig” och innebar något helt nytt i dukningssammanhang. Recensenter skrev om ”en anmärkningsvärd fantasirikedom”. Bord dukades i helt olika stilar och för olika sammanhang, men präglades genomgående av rena former utan dekorationer. Material som tenn, keramik, silver och glas fick verka i sig själva, vilket gav särskilda kvalitetseffekter enligt dem som besökte Svenskt Tenn. Estrid Ericson var fortfarande återhållsam med färger i funkistidens efterföljd. Men efter Josef Franks ankomst till Svenskt Tenn 1934 blev både färginslagen och textilierna fler. Vita damastdukar förekom ytterst sällan och servetter i färg lades vanligen mjukt böjda vid sidan av tallriken. Komplicerade servettbrytningar hade Estrid Ericson kanske fått väl mycket av hemifrån Hotell Royal. Estrid Ericson reste gärna utomlands, men under krigsåren på 1940-talet fick resorna företas inom landet och inköpen göras från lokala företag. Hon fångade upp konsthantverkare med olika specialiteter och material. Hon beställde färgat svenskt glas efter egen design och visade att man även med enkla medel och genuina föremål kan arrangera vackra dukningar. Det tilltalade många och tidningarna var inte sena att låta henne sprida sina vackert dukade bord till en bredare publik. Med åren blev Estrid Ericson alltmer sofistikerad och djärv i sin dukningskonst. Hon älskade linnedukar i rosaröda nyanser för kvällen och lite mer av pastell och gulgröna toner för dagsljuset. Nästan vilken servis som helst kunde tas som utgångspunkt för en spännande komposition; anonyma vita fat såväl som Piero

Fornasettis mönstrade med guldinslag. Hon exponerade sällan svensktillverkat porslin – det kunde så många andra i vårt land också göra. Hittade hon något unikt utomlands fångades det upp. Var det tillställning tog hon fram sina egna silverbestick med de svarta ebenholtsskaften. Estrid Ericson var en eklektiker, men en högst självständig sådan, som förde samman det hon tyckte var vackert till ett konstnärligt uttryck. I butiken på Strandvägen dukades det upp inför högtider som jul, påsk och kräftpremiär. Kunderna lockades in och lät sig inspireras. Många har vittnat om att Estrid Ericson alltid hade något nytt att erbjuda. Under de nära 50 år som Estrid Ericson verkade på Svenskt Tenn inspirerades hon av mode och trender men tolkade dem alltid på sitt eget sätt. Hon balanserade skickligt det enkla, lite avskalade mot det överdådigt festliga, och uttryckte sig med små gester. Blommorna på bordet fick aldrig bli för dominanta och skymma gästerna, glasen eller faten aldrig för många på bordet, ljusen i stakarna aldrig i ögonhöjd så att de störde. Porslinsdekorationer och andra prydnadselement fick inte heller dominera. Estrid Ericson tog med andra ord avstånd från den borgerliga stil som utvecklats under 1800-talet och som signalerat rikedom och överdåd. Tyra Lundgren berättar i tidskriften Svenska hem i ord och bild om en måltid hemma hos sin väninna år 1940. Här framstår Estrid Ericson som en samlare av unika föremål, samtidigt som hon tycks ha vetat hur de kunde sammanvävas till en helhet. Middagen dukades på ett runt Josef Frankbord i amboinrot med spetsunderlägg från Burano. Det lokala hantverket på denna ö nära Venedig utgjordes av linnebroderade dukar, ofta med spetsmönster. Förrättssoppan serverades i dubbla, röda kinesiska risskålar. Huvudrätten lades upp på helvita, flata provençalska tallrikar. Bordssilvret hade ebenholtsskaft. Assietter med ett gammalt gravyrmönster från Wedgwood användes till frukten. Osten var upplagd på en fyrkantig kinesisk bricka, sannolikt från Sungdynastin (en kinesisk dynasti som regerade från 960 till 1279). Till rödvinet användes Veninis vackraste, bladtunna, guldfärgade glas. Portvinet serverades i små rubinröda böhmiska glas. Som brukligt var på 1940-talet tog värdinnan sedan fram cigaretter till gästerna, förvarade i en antik blomskål av jade. Kaffet serverades till sist i ostindiska koppar. Tyra Lundgren sammanfattade: ”Jag medger att detta låter som en babylonisk förbistring. Men det finns inte ett falskt ackord i skönhetssymfonin, därför att varje föremål utvalts endast för sin skönhets skull, oberoende av tid och land. Däri ligger Estrid Ericsons fundamentala styrka och hennes betydelse för oss (och andra), att hon har förmåga att ena och förena de mest disparata föremål. Hon låter dem passa fulländat ihop endast med skönhetens hjälp.”

” E S TRID ERIC SON HAR ALDRIG HAF T

76


MED INSPIR ATION FR ÅN E STRID ERICSON

e n s a m t i da du k n i ng m e d produ k t e r u r s v e n s k t t e n n s s or t i m e n t.

77


78


MED IN SP IR AT I O N F R Å N E S T R ID ER I C S O N . E N S A M T I D A D U K N I N G M E D P R O D U K T E R U R S V E N S K T T E N N S S O R T I M E N T.

79


80


E STR I D E R IC SONS STI LS ÄK R A STA RT För Svenskt Tenns grundare Estrid Ericson handlade det goda livet inte bara om lyx och exklusivitet, utan lika mycket om eftertänksamhet och utsökthet. Oförskräckt blandade hon högt med lågt och gammalt med nytt. Och redan långt innan Estrid Ericson mötte Josef Frank hade hon öga för vilka samarbetspartner hon skulle välja. text Chr istian Björk f o t o L e n n a r t N i l s s o n & S v e n s k t Te n n s A r k i v

81


E S T R I D E R I C S O N S I N R E D N I N G A R F R Å N D E T T I D I G A 19 3 0 - T A L E T . VAR F ÖR H Å L L A ND E V I S ENK L A O C H ENFÄ RG A D E .

30 när hon startade Svenskt Tenn. Året var 1924 och Estrid Ericsons yrkeserfarenhet inskränkte sig till en termin som teckningslärare i hemstaden Hjo och några månader som anställd i en inredningsbutik i huvudstaden. Ett arv hade plötsligt öppnat möjligheten att starta en egen inredningsbutik och Estrid Ericson var inte sen att gripa tillfället. Som kvinna på 1920-talet var det inte helt enkelt att få den anställning man ville ha. Även om hemmet av tradition betraktades som kvinnans sfär var inredningsbranschen en manlig domän. Det var män som var arkitekter och möbelformgivare. Att starta en egen butik var därför en förutsättning för att få kreativ frihet och en butik enligt egna önskemål. Vid tiden för Svenskt Tenns grundande hade svensk formgivning fått världsrykte. Unga begåvade formgivare anställdes av flera stora svenska företag för att formge vackrare vardagsvaror. Svenskt Tenn och Estrid Ericson ingick i denna rörelse. Modern formgivning ställdes ut både i nationella och internationella sammanhang och Svenskt Tenn blev snabbt ett kreativt centrum för formgivning. Estrid Ericson visade sig vara oerhört skicklig på att fånga upp tidens unga, lovande formgivare. Snart samarbetade hon med konstnärer, arkitekter och formgivare som Nils Fougstedt, Anna Petrus Lyttkens, Uno Åhrén, Björn Trägårdh och Tyra Lundgren. Föremålen från Svenskt Tenn var exklusiva, och kundgruppen tillhörde redan från start en ekonomiskt och kulturellt välbärgad medelklass. Estrid Ericsons förmåga att leda företaget var helt avgörande. Som scenograf, kreatör och arrangör av inredningar och utställningar stod hon i en klass för sig. Förmågan att skapa stämningsvärden och att ställa samman föremål i vackra och ibland oväntade arrangemang blev med tiden något helt unikt. Estrid Ericsons scenografier var lika enkla som tilltalande. Modernistiska möbler i kontrastrika färger som svart och vitt placerades i ljusa interiörer. I butiken skapade hon spännande stilleben. Dosor, koraller och moderna tennföremål exponerades och visade hennes scenografiska förmåga. Estrid Ericson anammade direkt den moderna formrörelsens estetik och kan sägas ha introducerat funktionalistiska möbler på den svenska marknaden. Hennes filosofi var samtidigt att blanda dyrare och billigare föremål som inte nödvändigtvis behövde passa ihop. Huvudsaken var att hemmet blev bekvämt och trivsamt. Hemmet skulle heller inte vara färdigt och statiskt. Istället skulle innehavaren samla på sig föremål, möbler och inredningsdetaljer allteftersom. Minnen från resor eller andra kulturen blandades

som historiska tillskott i den moderna interiören. Hemmet skulle på så sätt bli en spegling av en personlighet. Estrid Ericson var också en begåvad formgivare. Hon ritade speglar, dosor, textiler och smycken och hennes formgivning sade mycket om hennes personlighet. Hon hämtade inspiration från historiska föremål från 800-talets Peru när hon ritade pluntor och vaser i tenn. Och lät sig samtidigt influeras av samtidens mest dominerande konstnärer. Hennes omvärldsanalys var enastående och resorna hennes främsta inspirationskälla. ”The world is a book. He who stays home reads only one page”, var ett av hennes favoritcitat. Butiken blev därför ett eldorado med inspiration från världens alla hörn. Några direkta förebilder för sina inredningar hade hon inte utan inspirationen kom oväntat, från olika håll och olika epoker. Högt och lågt. Klassiskt och modernt. Kombinationen blev fantastisk. Estrid Ericson blev huvudstadens och 1900-talets mest stilsäkra personlighet. Med oförtrutet engagemang deltog Estrid Ericson i tennverkstädernas arbete. Med stor nyfikenhet och detaljerade åsikter gav hon ton åt de möbler som Uno Åhrén eller Björn Trägårdh formgav åren kring 1930. Ibland hände det att hon vidareutvecklade alster som andra formgivit efter eget tycke. Exempelvis kunde Anna Petrus Lyttkens välkända lejonfigurer hamna på askar eller dosor efter Estrid Ericsons eget omdöme. Estrid Ericson och Svenskt Tenn gjorde snabbt succé också i utställningssammanhang. Företaget vann Grand Prix redan på världsutställningen i Paris 1925. Svenskt Tenn deltog också i den omtalade Stockholmsutställningen 1930. Recensionerna för den stramt funktionalistiska teservis av Björn Trägårdh som visades där blev lysande. The Times i London skrev: ”This tea-set, made by Svenskt Tenn, is summing up the spirit of the exhibition.” 1900-talets moderna formrörelse hade en tydlig social ambition. Med heminredning skulle man bygga livet till rätta för den stora allmänheten. Svenskt Tenn stod vid sidan av denna ambition. Estrid Ericson vågade sticka ut hakan och ifrågasätta den strängt funktionalistiska inriktning som präglade den moderna formrörelsen. Hennes målsättning var snarare att blanda nytta och nöje, drömmande, tidsfördriv och målinriktade köp. Hennes ambition var att höja varor från enkla materiella ting till symboliska objekt som konsumenten kunde drömma sig bort till. Genom att koppla ihop historien med det mest moderna skapade Estrid Ericson finstämda och exklusiva miljöer utan motsvarighet. Och det redan långt innan hennes radarpartner Josef Frank kom in i bilden.

E S TRID ERIC SON HADE JUS T F YLLT

82


”Estrid Ericson vågade sticka ut hakan och ifrågasätta den strängt funktionalistiska inriktning som annars präglade den moderna formrörelsen. Hennes målsättning var snarare att blanda nytta och nöje, drömmande, tidsfördriv och målinriktade köp.”

83


f o t o G รถ s t a G l a s e , Nor di s k a Mus e e t.

84


För Estrid Ericson var det en stor lycka att få en så erfaren, skicklig och lugn konstnär att samarbeta med, en praktisk formskapare av hennes eget kynne. De båda artisterna bildade en säregen symbios. Hon godtog allt som Frank gjorde, han gjorde vad hon bad honom.

Eva von Zweighbergk, Tidskriften Form 1967

85


över all a gr änser

L Å NG T I F R Å N L AGOM t e x t A n n i c a Kv i n t – f o t o L e n n a r t N i l s s o n & S v e n s k t Te n n s A r k i v

Den österrikiske arkitekten och designern Josef Frank har gjort djupa avtryck i den svenska formmyllan. Trots att han redan var 50 år när han kom till Sverige och trots att hans formideal gick stick i stäv med den svenska funktionalismen skapade han sig snabbt en position. Inte minst för sitt sätt att säga: ”Allt passar ihop!”

om man blandar gammalt och nytt, blandar möbelstilar, färger och mönster. Saker man tycker om kommer ändå av sig själva smälta samman till en lugn enhet.” Josef Franks ofta citerade inredningsfilosofi från 1958 är ett av många bevis för att han ofta var före sin tid. För visst kunde ovanstående citat vara hämtat från vilket samtida inredningsmagasin som helst? Man behöver inte bläddra länge innan man kommer till uppmaningen: ”Gör som du vill!”, och det var ju precis vad Josef Frank sade med sin ”accidentism” eller ”tillfälligheternas filosofi”. Redan 1934 hade sagde Frank gjort entré på den svenska designscenen. Och det var en entré med besked. Nyss anländ till Sverige och möbelbranschen deltog han för Svenskt Tenns räkning i en utställning på Liljevalchs konsthall, ”Standard för bostad och bohag”. Funktionalismen hade slagit igenom i samband med Stockholmsutställningen 1930, och på Liljevalchsutställningen visades idel nätta, ändamålsenliga möbler utan ”onödiga” utsmyckningar. 1932 hade Björn Trägårdh ritat sin fyrkantiga fåtölj ”3665” för Svenskt Tenn, bara för att ge ” DET SPEL AR INGEN ROLL

ett exempel på hur de formmässiga idealen såg ut just då. Vad Frank presenterade på ”Standard för bostad och bohag”? En soffa som tillhör historiens allra mest svulstiga! ”Liljevalchssoffan”, som den snart kom att kallas, hade ett sittdjup på 140 cm, i en tid då andra soffors motsvarande mått var ca 80 cm. Dessutom var den klädd med blommig kretong! Ett tydligare brott mot konventionen kunde man inte tänka sig. Men så var Josef Frank också en man som gick sina egna vägar. Och som gick i land med det. Vid sidan av skriverier om de ”mondäna stoppmöblernas svällande former, som nästan tog andan ur den församlade smakexpertisen” talades det snart om att ”ett nytt spännande temperament utan puritanska krav på måttfullhet” tagit sig in på Svenskt Tenn. Så hade också Josef Frank redan vid den här tiden en stabil grund att stå på. Han var nästan 50 år och hade sina principer. Dessutom kom han från en annan formkultur än den svenska. Uppvuxen och arkitektutbildad i Wien hade Frank inte bara ritat kommunala storgårdskomplex för att råda bot på

den svåra bostadsbristen i staden. Han hade också, vid sidan av en professur i byggnadskonstruktion vid Kunstgewerbeschule i Wien, ritat både möbler, textilier och inredningar. Redan 1910 inredde han till exempel sin syster och svåger Hedvig och Karl Tedescos hem i Wien, och visade där prov på den exotiska blandning av former och stilar som skulle vara hans livet ut. I Wienlägenheten blandades Biedermeier i lätta stolar med engelskt 1700-tal i en snedklaffsbyrå. Kakelugnen anknöt till allmogekulturen, medan ett orientaliskt inflytande kunde anas i de många ottomanerna. Och Frank skulle fortsätta i samma anda. Han hämtade förlagor till sina möbler över alla gränser i både tid och rum. Inspirationen kom lika ofta från Europa som från faraonernas Egypten, den nya världen i Nordamerika eller kejsarens Kina. Den franske arkitekten Le Corbusiers sena 1920-talsidéer om bostaden som ”en maskin att bo i” gick däremot inte hem hos Frank. Han var emot puritanska principer och fruktade att modernismens standardiserade inredningar skulle göra människorna för likriktade. Själv anslöt

T E X T I L ” B R A Z I L” , J O S E F F R A N K , 1 9 4 3 - 4 5 .

86


87


JOSEF FR ANK

h e m m a i l 채 g e n h e t e n p책 g 채 r d e t p책 1950 -t a l e t.

88


” Frank anslöt sig till ett friare, mer konstnärligt präglat stilideal, och utvecklade sin egen typ av modernism med värden som bekvämlighet, hemtrevnad och färgrikedom i centrum.”

han sig till ett friare, mer konstnärligt präglat stilideal, och utvecklade sin egen typ av modernism med värden som bekvämlighet, hemtrevnad och färgrikedom i centrum. 1925 startade Josef Frank tillsammans med arkitekten Oskar Wlach inredningsfirman Haus und Garten, som blev en framgång både konstnärligt och kommersiellt. Tack vare Haus und Garten fick också Estrid Ericson upp ögonen för hans design. 1932 startade de det samarbete som så småningom bidrog till att både Josef Frank och hans svenska hustru Anna lämnade den gryende nazismen i Österrike för Sverige och Svenskt Tenn. Josef Frank blev konstnärlig medarbetare på Svenskt Tenn 1934 och redan några år senare fick duon Frank/Ericson sitt internationella genombrott. Svenskt Tenns rum på världsutställningarna i Paris 1937 och New York 1939 präglades tvärt emot tidens ideal av modiga kontraster, både vad gäller material, färger och mönster. Rummen fick stor uppmärksamhet och bidrog till att den svensk/österrikiska duon, något paradoxalt, kom att personifiera begreppet Swedish Modern. Josef Frank var en öppen och

frihetsälskande arkitekt som var emot detaljstyrning av andras hem. Men det hindrade honom inte från att ha mycket bestämda uppfattningar om vad man bör tänka på när man inreder. Några av sina principer sammanfattade han i artikeln ”Rum och inredning” i Svenska Slöjdföreningens tidskrift Form 1934. Där skriver han till exempel att man ska akta sig för att göra arkitektur med möbler: ”Om rummet ska vara behagligt att vistas i krävs att dess begränsningslinjer ska kunna uppfattas, och därför att alla möbler är så höga att man kan urskilja gränslinjen mellan golv och vägg. Ett skåp utan ben bryter denna gränslinje och minskar därmed rumsverkan.” Vita väggar gav enligt Frank handlingsfrihet. Men i övrigt välkomnade han mönster: ”En enfärgad yta verkar orolig, en mönstrad lugnande, ty betraktaren påverkas ofrivilligt av det långsamma förhållningssättet som ligger bakom. Ornamentets rikedom kan man inte så snabbt utgrunda, den enfärgade ytan, däremot, är man genast på det klara med och därmed är den inte längre av intresse.” Den teorin var han ganska ensam om i 1930-talets Sverige. Faktum är att Josef Franks egna, numera världsberömda

89

mönster väckte känslor av skepsis hos många så sent som efter andra världskriget. Att föra Frank på tal i Svenska Slöjdföreningen var som att svära i kyrkan. Man tyckte att han hörde hemma i en borgerlig återvändsgränd – trots att han faktiskt var socialist. De starka färgerna och det personliga uttrycket kändes främmande för många i en tid då socialdemokraterna ville se kollektiva lösningar och färgerna på modet var vitt, beige och grått. ”Varje sak, som vi kunna uppbringa ett intresse för måste på något sätt vara oss en gåta, måste gömma på något hemlighetsfullt, som vi inte kunna komma till botten med.” Att den typen av tankar är aktuella också idag finns det många som kan vittna om. Inte minst bland unga formgivare står Josef Frank högt i kurs. Hans ”Nationalmuseiskåp” har fått flera formhyllningar och hans textilier är en inspirationskälla för tusentals unga mönsterformgivare världen över. Men så lyckades ju också Josef Frank tillsammans med Estrid Ericson skapa den där tidlösheten, som så många strävar efter men så få lyckas med. Och det utan att vara ett dugg lagom.


LJUS OC H RY MD I S TA N t e x t A n n ic a Kv i n t – fo t o Rol a n d P e r sson stylist Mik ael Beckman

En sex meter hög öppen spis och en iögonfallande originaltrappa tävlar om uppmärksamheten i den här lägenheten, där sällskapsytorna dominerar. till det övre planet i den här ombyggda etagelägenheten från 1939. Vi befinner oss i centrala Stockholm och lägenhetens ägare berättar om en omfattande renovering som gick ut på ge lägenheten en öppnare och luftigare känsla. Det som nu är en förlängning av hallen med en fantastisk vy över en park var tidigare ett sovrum, och även i köket och på det övre planet har det tagits bort väggar. – Men väggen bredvid trappan på det övre planet var inte original. En dam som var på lägenhetsvisningen påpekade det för mig, och inne i väggen hittade jag mycket riktigt några spjälor från det gamla balustradräcke som en gång funnits där. Med utgångspunkt från de gamla spjälorna lät jag tillverka ett nytt räcke, berättar lägenhetens ägare. Nu fungerar hela det nedre planet som sällskapsyta och den sex meter höga öppna spisen, som är murad i gult tegel, har klätts in för att bättre smälta in i den ljusa helheten. Den hindrade dock inte ägaren från att ta med sig den gråblågröna favoritfärgen från den förra lägenheten. Den återkommer nu i både hall och på enstaka fondväggar. – Jag tycker mycket om tanken på en lite murrig hall och en lägenhet som sedan öppnar sig, säger ägaren. EN MAGNIFIK SPIR ALTR APPA I EK SLINGR AR SIG UPP

90


91


92


VÄ NST ER S K R I V B OR D ”102 2”, JO S E F F R A N K , 19 40 . ”J A N U S H U V U D”, A N N A PE T RU S , 1927. BURK MED M ÄSSINGSHJÄRTA, ESTRID ERICSON. HÖGER KUDDAR, PIERO FORNASETTI.

93


94


VÄ NST ER M AT TA ” N R .1” , JO S E F F R A N K , 193 8 . S T OL ”695”, JO S E F F R A N K , 1935 . HÖGER VASER ”IR IS”, A N N WÅ HL ST RÖM, 2009. V I T R I N S K Å P ” 6 49 ” , J O S E F F R A N K , 19 3 0 -T A L .

95


” E G Y P T I S K A LJ U S S TA K E N ”, E DV I N Ö H R S T R Ö M , 192 8 .

96


97


VÄ NST ER S T OL ” 3 0 0”, JO S E F F R A N K , 1925 . HÖGER S OF F B OR D ” 2 073”, JO S E F F R A N K , 19 49. T E N N L EJO N, A N N A PE T RU S , 1926 . T E N N VA S , N I L S F O U G S T E DT, 19 3 0 -T A L .

98


99


100


” L I LJ E VA LC H S S OF FA N ”, JO S E F F R A N K , 193 4 . G OLV L A M PA ” H E M”, M IC H A E L A N A S TA S S I A DE S , 2 013 . PA L L ”10 6 3”, JO S E F F R A N K , 19 4 3 . PA L L ”6 47 ”, JO S E F F R A N K , 1936 .

101


ä k t h e t p å tap e t e n

K VA L I T E TS U PPL E VE LSER text Petter Ek lund – illustr ation Mats Gustafson

När unga, miljömedvetna människor sätter bo idag är det ofta äldre, välbyggda möbler som är i fokus. Unga konsumenter vill ha hantverk och äkthet i allt från rostat kaffe till slöjd och vintagemode och det pågår en kontinentförskjutning i attityder till lågpristänkandet. Det är några av de saker som kommer fram när Petter Eklund pratar kvalitet med Eva Seeman på Bukowkis och Ulrika Ruding på Auktionsverket i Stockholm.

när vi känner den, upplever den i handen, i ögat, liksom andas in den och uppfylls av en härlig, enkel känsla. Ändå är kvalitet märkligt sällsynt i lågprisvärldens prylflöden, där det mesta köps och byts ut i ett miljövidrigt förlopp av nyheter som snabbt blir sopor. Men det finns bastioner där föremål lever klokare. Svenskt Tenn är en av dem och tycks alltid ha funnits med sin gedigna, lite kryddigt bohem-exklusiva profil i miljöer, möbler, textilier, lampor och inredningsdetaljer. En Josef Frank-möbel fungerar utmärkt genom otaliga trender, från mormor till barnbarnsbarn. Känslan sitter i, laddningen går inte ur. Både för att möbeln håller för ögats slitage och för att den är hantverksmässigt producerad och håller även rent fysiskt. – Svenskt Tenn appellerar idag till alla åldrar och söks av dem som är intresserade av heminredning och vill lägga pengar på att göra sitt hem vackert, säger Eva Seeman, specialist på moderna möbler, design och konsthantverk på Bukowskis sedan 1987. – Kvalitet lönar sig. Det märker vi i auktionsbranschen, där det alltid har funnits intresse för Svenskt Tenn. Förr var det mest initierade kunder och utländska handlare som såg potentialen i de unika, lite äldre möblerna, idag är intresset brett, säger Ulrika Ruding, som är intendent för modern design, möbler och konsthantverk på Stockholms Auktionsverk. Eva Seeman betonar trivselns betydelse för kvalitet. – Svenskt Tenns formgivning är hållbar inte minst för att den är hemtrevlig. Du kan växa med en Frank-möbel i lugn och ro och räkna med ett bestående eller i bästa fall ökat andrahandsvärde, K VALITET… DU VET, JAG VET, VI VET ALL A

säger hon och spårar det stora intresset för Svenskt Tenn till 70-årsjubileet 1994 då Bukowskis, mitt under finanskrisen, för första gången genomförde en specialauktion med Svenskt Tennmöbler och smycken. – Det var knökfullt och intresset var överraskande brett. Det var första gången det var barnvagnar inne på Bukowskis. Sedan dess har prisbilden på Svenskt Tenns standardmöbler som tillverkats i decennier varit ganska konstant, medan intresset för de tidiga, unika möblerna från funkistiden innan Josef Frank kom till Sverige, har exploderat under de senaste åren. En annan prisraket är en av Svenskt Tenns signaturprodukter, ”Flora”-byrån från 1940-talet, som sedan dess kommit i en nyedition. Vi talar idag om kvalitet, kvalitetstid, kvalitetsmöbler och att kvalitetssäkra processer och tjänster, men vad som anses vara kvalitet skiftar med tiden, smaken och personligheten. Även lexikon svävar på målet, berättar om goda egenskaper, materialtyper, lämplighet, pålitlighet. Det visar sig att vi människor har försökt reda ut begreppet ända sedan antiken. I en av 1900-talets viktigaste skrifter om form och dess sociala mening, ”Vackrare vardagsvara” (1919), skrev Gregor Paulsson att kvalitet förutsätter originalitet. ”En kopia kan aldrig vara kvalitativ på ett djupare vis, eftersom den försöker vara något som den inte är. Kvalitet kräver också goda material och tillverkningsmetoder. Kvalitet är alltså ett original, tillverkat av bra material och under sunda förhållanden.” Kanske kan vi enas om Paulssons nästan hundraåriga definition? En sak är dock säker: vår upplevelse av kvalitet

102


S I D E B O A R D ” 213 7 ”

r i t a d e s av j o s e f f r a n k på 1950 -t a l e t.

förändras genom livet. Är man ung upplever man kanske det nya i sig som kvalitet. En ny popskiva, ett nytt mode, ett nytt dataspel eller en ny möbel är bättre än den förra. Själva utbytbarheten är en kvalitet. Efter några år har vi förändrats och kan se tillbaka på de föremål vi levt med och då i bästa fall känna dem som vänner. Det är kvalitet, känslan av vänskap mellan människa och föremål. Det är inget man glömmer eller ersätter. Hur ska vi då tänka om vi söker kvalitet? Lågprisideologin har lärt oss att det är okej att köpa nytt så fort det gamla är trasigt. – Ja, det är tyvärr så, att i den kultur vi idag lever i bryr sig folk i gemen ännu inte om den här typen av hantverkskvalitet. Om det vore så skulle vi se ett mycket större intresse på våra auktioner, säger Eva Seeman. Men något bubblar i lågprislandet. Främst unga konsumenter fokuserar nu på gamla sanningar som nya: hantverk och äkthet i allt från lokalt kaffe till slöjd och vintagemode. Under de mest nördiga fenomenen pågår en kontinentförskjutning i attityder till miljön och lågpristänkandet. Vi vill veta ursprung, se produktionsflödena, försäkra oss om att sakerna är schysst tillverkade. Återbruk ger idag en djup och kunskapsfylld kvalitetskänsla. – För de unga, miljömedvetna som sätter bo idag är äldre, välbyggda möbler attraktiva. Där finns en väldig pott av kvalitet i ett möbelberg som bara väntar på att upptäckas, säger Eva Seeman. Ta en titt på Stadsauktion, Bukowskis Market eller ett av de otaliga auktionshusen ute i landet: en värld av spännande, välbyggd, men bortglömd kvalitet. Men om man som ung vill ha något från Svenskt Tenn, hur

gör man då? Få tjugoåringar kan köpa Frank-skåpet ”2192” för 63 000 kronor eller en liten vitrin för 7 900. Men man kan alltid börja någonstans. Både Ulrika Ruding och Eva Seeman tipsar om att låta enklare föremål visa vägen in i Svenskt Tenns värld. – Man kan börja med något litet, kanske en lampa köpt på auktion eller mönstrade brickor. Spara ett halvår till en Hortuskruka som är ganska billig, men väldigt miljöskapande. På så sätt kan man smyga sig in i kvalitetstänkandet, säger Eva Seeman. Det gäller att inte bli dogmatisk. Ett hem med bara Josef Frank-möbler kan bli konstigt, trots en ambition att köpa kvalitet. Frank själv visste hur man gjorde. Med sin bakgrund i ett oroligt Europa vände han sig mot program och manifest och förespråkade en avslappnad balans i hemmet, byggd på engelska Arts & Crafts-influenser, wienerelegans och asiatiska intryck. Hans kvalitetsrecept var att kombinera olikheter som fick hitta sin egen sympatiska jämvikt för ”ögats vila, sinnets vederkvickelse”. Inga puritanska principer i en god inredning. Intressant är också hans idéer om mönsters inverkan: de framkallar en långsamhet i det snabba livet. Kanske just det vi söker i en vardag som rullar allt snabbare? Slappna av lite, blanda, så uppstår trivsel och kvalitet. Det kan verka enkelt, men kräver framför allt tid och ett förståndigt och mjukt hjärta. Kanske också en gnutta av det alla önskar sig men som är svårt att köpa för pengar och omöjligt att hitta om man anstränger sig för mycket: stil.

103


” F Ö R D E UN GA , MIL J Ö MEDV E T N A S O M S ÄT T ER B O IDAG Ä R Ä L D R E , VÄ L BYG G DA M Ö B L ER AT T R A K T I VA . DÄ R F INN S EN VÄ L D I G P OT T AV K VA L I T E T I E T T M Ö B EL B ERG S O M B A R A VÄ N TA R PÅ AT T UP P TÄC K A S .”

104


105


PR IC K E N ÖV E R

Stora och små, billiga och dyra. Många av Svenskt Tenns möbler och föremål har med åren blivit smått ikoniska.

10 6


E KO L L O N G L A S E T D E S I G N : E S T R ID E R I C S O N - 193 0 TA L

107


B O R D S L A M PA 2 3 49 D E S I G N : J O S E F F R A N K - 19 4 0

10 8


KRUK A HORTUS

UNDERL ÄGG BLESS THIS HOUSE

K A R M S TO L 591

d e s i g n : j o s e f f r a n k - 19 4 2

d e s i g n : e s t r i d e r i c s o n - 193 4

d e s i g n : j o s e f f r a n k - 1930 t a l

S K Å P 8 81

B R I CK A H AWA II

d e s i g n : j o s e f f r a n k - 1938

d e s i g n : j o s e f f r a n k - 193 4

L JUSSTAKE FLOW

MAT TA ODJURET

PA L L 215 6

design: sissi w ester berg - 2004

d e s i g n : j o s e f f r a n k k - 1930 t a l

d e s i g n : j o s e f f r a n k - 1950 t a l

10 9


V I T R I N S K ÅP 2 0 7 7 D E S I G N : J O S E F F R A N K - 19 4 3

110


VA S D A G G

SK ÅP 52 2 , TE X TIL MIR AKEL

D ÖRR STOPP EKOLLON

design: ca r ina seth a ndersson - 2009

d e s i g n : j o s e f f r a n k - 1 9 3 4 - 35

de sig n: e va s c h i l d t & m aj a s t e n - 2 0 05

L J U S S TA K E VÄ N S K A P S K N U T E N

BURK GREN

d e s i g n : j o s e f f r a n k - 1938

d e s i g n: j a k o b s o l g r e n - 2 011

SERVET T ELEFANT

R O T T I N G F Å T Ö L J 3 11

H A N D VÄ S K A M A N H AT TA N

d e s i g n : e s t r i d e r i c s o n - 1930 t a l

d e s i g n : j o s e f f r a n k - 193 4

de sign: sv e nsk t t e n n/josef fr a n k

111


T E X T I L ” W I N D OW S ”, JO S E F F R A N K , 19 41– 4 6 .

112


113


Foton, skisser, ritningar och föremål. Svenskt Tenns arkiv och samlingar är en aldrig sinande guldgruva. Estrid Ericson var något av en samlare – hon sparade både stort och smått – och mycket av det som inte fick plats i hennes högt värderade vitrinskåp hamnade i stället i det arkiv som idag finns bevarat på Riksarkivet. Svenskt Tenn är ett av Sveriges äldsta möbel- och inredningsföretag och under de nio decennier som företaget verkar har det hänt mycket. Här är några av guldkornen, decennium för decennium.

Å R AV I N R E D N I NG 01

– Butiken på Strandvägen 5 öppnade våren 1927. Butiksinredningen gjordes av Uno Åhrén

som lät måla väggarna gröna, eftersom det var den färg som Estrid Ericson ansåg framhävde tennet bäst. Innertaket tillverkades av tennskivor med mässingsband. Butiken rönte stor uppmärksamhet, Stockholms Tidningen skrev till exempel att Åhrén och Ericson åstadkommit ”en lika vacker som egenartad utställning”. våning på Strandvägen 5.

03

öppnade den 25 oktober 1924.

02

– 1930 inredde Uno Åhrén även Estrid Ericsons

– Den första Svenskt Tenn-butiken låg på Smålandsgatan 40 och 04

– Svenskt Tenn fick sitt första hovleverantörsbrev 1928, från

kronprins Gustaf Adolf (sedermera kung Gustaf VI Adolf).

114


01

1924

02

1934 044

03

115


1934

01

01

– I Svenskt Tenns rum på utställningen ”Standard för bostad och bohag” 1934

detta omskrevs Estrid Ericson som ”the Mistress of Modern”.

04

– Josef Franks

på Liljevalchs Konsthall visades Josef Franks Liljevalchssoffa för första gången.

compact living-koncept med en kombinerad sovrums- och vardagsrumsinteriör

Den var en protest mot vad Frank kallade ”den Svenska Slöjdföreningstråkigheten”

visades i Svenskt Tenns regi på Världsutställningen (Golden Gate-utställningen) i

och blev mycket omskriven.

San Fransisco 1939.

02

– Mönstret ”Elefant” formgavs av Estrid Ericson

05

– Svenskt Tenns ”Studio” visades på Världsutställningen i

på 1930-talet. Inspirationen kom från en bit batiktyg från Belgiska Kongo som hon

New York 1939. Det var i samband med den utställningen som uttrycket ”Swedish

köpt på en marknad i Frankrike.

Modern” myntades. Rummet visade flera av de för Frank signifikativa blandningarna

03

– Estrid Ericson porträtterades 1939 av Louis

Mayer. Bilden användes för att marknadsföra Svenskt Tenn och Estrid Ericson inför

av material, former och det svart/vit-rutiga golvet.

världsutställningarna i New York och San Fransisco samma år. I samband med

116


02

03

04

1944

05

117


01

1944

01 + 0 2

– På Nationalmuseums utställning ”Josef Frank 20 år i Sverige” 1952 visade

Svenskt Tenn flera inredningar. Detta var första gången som Nationalmuseum visade en utställning med en då levande konstnär. Rummen visar de för Frank så typiska blandningarna av material och former. Matta nummer 1 fick geometriska former eftersom Frank inte ville ”trampa på blommor”. I sovrummet visades flera av Franks mönster. 0 3 – Josef Franks formgav sitt sista textila mönster ”Himalaya” 1950. I och med det ansåg han sig ha nått sin höjdpunkt: högre än Himalayas toppar kunde man inte nå. I mönstret ”Himalaya” återkommer flera av de blommor som man känner igen från Franks tidigare mönster.

118


02

1954 03

119


1954 1964 01

– Skåp ”2192”, även kallat ”Wellpappskåpet”, formgavs av Josef Frank 1954.

Skåpet har de för Frank typiska materialblandningarna, lackat trä, mahogny och mässingsbeslag. Den profilerade fronten får sin dekor av skuggeffekterna. 02 - 03

– På 1950-talet inredde Svenskt Tenn generalkonsul Erik Svedelius hem i São

Paolo, Brasilien. Estrid Ericson bidrog med både Josef Franks möbler och specialritad fast inredning i form av bland annat bokhyllor och väggfasta skåp. Textilier av Josef Frank och från GP&J Baker samt lokalt konsthantverk gjorde inredningen komplett. 04

– Estrid Ericson tillbringade mycket tid i sitt sommarhus ”Tolvekarna” på Tyresö.

Här lät hon sy upp gardiner med Josef Franks mönster ”Primavera”, som var ett av de mönster som ofta återkom i hennes inredningar. Det exotiska inslaget med leopardmönster och zebraskinn var det som enligt Ericson utgjorde ”pricken över i:et” i en inredning. Sideboardets lock var dekorerat med en världskarta, även det en ständigt återkommande detalj i hennes inredningar. 01

02

03

12 0


04

12 1


01

12 2


03 2

02

1964 1974 04

01

– 1964 fotograferade Lennart Nilsson hemma hos Estrid Ericson och hennes

03

– Estrid Ericson blev mycket uppmärksammad för sina nytänkande dukningar

make Sigfrid, som innan de träffades hade arbetat som befälhavare på Svenska

där hon gärna blandade färger och mönster. Mönstret i fonden är Josef Franks ”Ek,

Amerikalinjen. Här står de i hallen på Strandvägen 5 omgivna av några av de

björk och lind”. I butiken på Strandvägen fanns album med bilder på Estrid Ericsons

komponenter som Estrid Ericson tycker var viktiga i en inredning: de orientaliska

dukningar och inredningar som kunderna kunde bläddra i för att finna inspiration.

mattorna, kartan, böcker (som man tyckte både skulle ha och läsa), och blandningen

04

av gamla, antika objekt och Josef Franks mönster. 0 2 – På minnesutställningen ”Josef

visades även en lång bokhylla fylld med den viktiga inredningsdetaljen böcker. Skåp

Frank (1885-1967)” på Nationalmuseum 1968 visades den här himmelssängen klädd

”2237” från 1957 står på de Frank-typiskt höga benen för att betraktaren ska se mötet

med textilen ”Hawaii”. Himmelssängen visades redan på 1920-talet på Josef Franks

mellan golv och vägg. Skåpet är gjort av valnöt, mahogny och ek. På golvet ligger en

firma Haus und Garten i Wien och 1938 på utställningar i både Warszawa och Prag.

enkel bastmatta, ett exempel på Estrid Ericsons sätt att blanda högt och lågt.

12 3

– Från minnesutställningen ”Josef Frank (1885-1967)” på Nationalmuseum 1968


1974

02

1984 01

01

– I butiken på Strandvägen gjordes på 1970-talet en inredning med det så kallade

upp luncher. Hammockens insida är klädd i Josef Franks mönster ”Under Ekvatorn”. – I den här inredningen från butiken på Strandvägen 5 valde Estrid Ericson för

”Diplomatbordet”, bord ”2073”. Det formgavs av Josef Frank 1949 i pyramidmahogny

04

och användes på flera av Sveriges ambassader när Svenskt Tenn fick i uppdrag

ovanlighetens skull att visa soffa och våder i samma Josef Frank-mönster, ”Under

att inreda dessa efter andra världskriget. 0 2 – Estrid Ericson inredde gärna med

Ekvatorn”. Att använda flera mindre soffbord istället för ett större var ett grepp

orientaliskt porslin och tavlor med japanska tuschteckningar. Här blandas det blåvita

som Ericson och Frank gärna använde när de skapade sina inredningar. I butiken

porslinet med Josef Franks mönster ”Djungel” och ”Hjärtblad”.

”skyltades” det alltid så att det skulle kännas som en riktig hemmiljö, med t.ex.

03

– I skuggan av

pergolan på terrassen till sommarhuset ”Tolvekarna” dukade Estrid Ericson ofta

tekopp, tidning och brödkorg.

12 4


03

04

12 5


01 7

1984

01 - 0 2

– 1994 gav inredningstidskriften Sköna Hem ut en specialbilaga med Svenskt

Tenns inredningar och produkter. Ett vardagsrum, en matsal och ett bibliotek inreddes på ett samtida sätt men med tydliga referenser till Estrid Ericsons och Josef Franks inredningsstil. 0 3 – ”Liljevalchssoffan” klädd i Josef Franks textil ”Aralia”,

1994

formgivet 1928. Tevagn ”691” ritades av Josef Frank på 1930-talet, då var skivorna i valnöt. På 1980-talet gjordes den här varianten med glasskivor. På tevagnen står Anna Petrus Lyttkens vas ”Janushuvud” i tenn, formgiven 1927.

04–

I fonden ett

porträtt av Estrid Ericson i olja av Boris Vansier. Soffan kallas ”Banansoffan”, men heter egentligen Soffa ”968”. ”Tebord 974”. Golvlampa ”2368” med plisserad skärm.

12 6


02

03 2

024

12 7


1994 04

2004 01 - 03

– Tre samtida stilleben med Svenskt Tenns inredningsfilosofi i fokus: låt

människan stå i centrum och skapa en bekväm och levande inredning där gammalt möter nytt och Svenskt Tenns produkter möter andra formgivares. Den långa gröna soffan ”3031” ritades av Josef Frank för Kjell och Märta Beijers hem. På en ritning har Estrid Ericson gjort en notering om att soffan skall kläs i 14 nyanser av grönt. 04

– Non Funkis är en tennfigur formgiven av Eva Hild 2004 som en del i projektet

”Nytt Svenskt Tenn”. Det gjordes som en hyllning till Estrid Ericson i samband med företagets 80-årsjubileum. Tio svenska kvinnliga formgivare bjöds in att skapa nya tennprodukter i Estrid Ericsons anda. Ingen av formgivarna hade tidigare arbetat 01

med materialet tenn. Flera av produkterna har blivit Svenskt Tenn-klassiker.

02

12 8


03

12 9


01

– 2009 skapade Acnes kreativa chef Jonny Johansson en utställning i butiken

Ett sobert och neutralt rum med illustrerad tapet av Mats Gustafson utgjorde fond

på Strandvägen som visade Svenskt Tenns sortiment på ett nytt och samtida

för Ted Muehlings ljusstakar och objekt, klassiska svenska möbler och saker ur

sätt. Utställningen ”Atelier” var helt uppbyggd i en neutral färgskala och visade

Svenskt Tenns eget sortiment. 0 5 – Josef Franks mönster ”Aramal”, formgivet 1943-

möbler av Josef Frank. 0 2 – Utställningen ”Franks Foliage”, kurerades av Lidewij

1945, var länge en väl förvarad skatt i Svenskt Tenns arkiv. Hösten 2009 togs det i

Edelkoort 2007 och innehöll såväl natur och grönska som Josef Franks mönster.

produktion för första gången.

03 –

Svenskt Tenns inredningsateljé skapade 2013 en miljö baserad på Svenskt

långvariga samarbete med Piero Fornasetti skapades en utställning i februari 2014.

Tenns inredningsfilosofi i ett sommarhus i Stockholms skärgård. Gammalt och nytt

Den utgjorde ett avstamp inför jubileumsårets olika hyllningar till Estrid Ericsons

blandades med samtida formgivning. 0 4 – 2010 skapade illustratören Mats Gustafson

kreativitet, estetik och alla samarbeten. Stolen ”Gstaad” är formgiven av Barnaba

och formgivaren Ted Muehling tillsammans inredningsutställningen ”Going Gray”.

Fornasetti i Pieros anda.

01

13 0

06–

Som en hyllning till Estrid Ericson och hennes


2004 2014

02

03

04

05

06

13 1


M E DV E R K A N DE

MIK AEL BECKMAN

stylist

Mikael Beckman är en av Sveriges mest anlitade inredningsstylister. Han har löpande uppdrag för Svenskt Tenn. Sedan Mikael gick ut Beckmans Designskola 1989 har han hunnit göra uppdrag för de flesta av Sveriges större möbelföretag, liksom för många svenska och internationella inredningsmagasin. Sedan några år tillbaka är han också kreativ chef för en webbshop.

anlägger han ett klass- och genusperspektiv på funktionalismen. Christian har också skrivit flera populärvetenskapliga böcker. Firma Svenskt Tenn och Estrid Ericson är ämnet för en av dem, men han har också skrivit böcker om möbelformgivaren Axel Einar Hjorth och om Näfveqvarns bruk, en av de första svenska konstindustrierna där gjutjärnsföremål av Uno Åhrén, Eric Grate och Anna Petrus Lyttkens tillverkades under det tidiga 1900-talet.

som franska och italienska Vogue och har ställts ut i både grupp- och separatutställning världen över. I Sverige gjorde han tillsammans med formgivaren Ted Muehling inredningsutställningen ”Going Grey” på Svenskt Tenn 2010. Mats Gustafsons retrospektiva utställning ”Fashion Figures Faces” visades 2013 på Millesgården i Stockholm och 2014 på Röhsska Museet i Göteborg.

ANNICA K VINT PET TER EKLUND

skribent

skribent THOMMY BINDEFELD

marknadschef

Thommy Bindefeld är marknadschef och kreativt ansvarig på Svenskt Tenn sedan 2008. Han är utbildad på Beckmans Designskola och har arbetat i detaljhandeln med mode och inredning, som designer, designchef, marknadschef och kreativ chef. Thommys vision för magasinet du håller i handen har varit att ge en bild av dagens Svenskt Tenn, ett 90-årigt inredningsföretag som ständigt balanserar mellan sin roll som kommersiell kulturinstitution och en plats där det historiska möter det samtida. ”Att få samarbeta med några av Sveriges främsta formgivare, skribenter, fotografer, stylister och illustratörer för att på så sätt visa upp ett samtida Svenskt Tenn har varit en oerhört spännande resa. Jag hoppas att alla som läser magasinet ska bli inspirerade och få en liten inblick i den magiska inredningsvärld som vi varsamt hanterar.”

CHRISTIAN BJÖRK

skribent

Christian Björk är doktorand vid den konstvetenskapliga institution vid Stockholms universitet. I sin kommande avhandling om svensk bostads- och stadsplanering på 1930-, 40- och 50-talen

Petter Eklund är författare och journalist och skriver om design, hem och arkitektur, konsthantverk och konstindustri. Han har en bakgrund som låtskrivare och sångare i popbandet Webstrarna men skriver numera snarare för dagstidningar som Dagens Nyheter och för magasin som Residence och Antik & Auktion. Keramik är ett specialintresse, och Petter har skrivit böcker både om keramikerna Eva Hild, Carl-Harry Stålhane, Wilhelm Kåge och Signe Persson-Melin och om glasformgivaren Erika Lagerbielke. Petter Eklunds essäsamling ”Formsagor” handlar om konstindustrins stjärnor och doldisar. Och ”Patina” är en bok om äldre hem och långa liv, med fotografi av Patric Johansson.

Annica Kvint är journalist, specialiserad på form och arkitektur, och det här magasinets redaktör. Hon är aktuell även som författare till boken ”Med nya ögon”, om den svenska arkitekturens och designens framtid, och verksam som kritiker i Dagens Nyheter och formredaktör för tidningen Vi. Annica är också styrelseordförande för Konsthantverkscentrum och styrelseledamot i Nämnden för Hemslöjdsfrågor. Hon har en bakgrund som chefredaktör för tidskriften Form och producerade 2013, tillsammans med designhistorikern Cathrine von Hauswolff, konstnären Cilla Ramnek och formgivaren Karin Södergren, den designhistoriska utställningen ”Home Sweet Home” på Liljevalchs konsthall.

EMIL L AR SSON

fotograf MAT S GUS TAF S ON

illustratör

Det var under det sena 1970-talet, då modeillustration ännu stod i skuggan av fotografi och akvarell fortfarande sågs som en outforskad teknik, som Mats Gustafson återuppväckte genren. Hans elegant avskalade akvareller och collage formade snabbt en helt egen skola. Sedan 1980 bor Mats Gustafson i New York, och hans uppdragsgivare inkluderar Hermès, Tiffany & Co., Christian Dior och Comme des Garçons. Mats illustrationer har publicerats i internationella magasin

13 2

Ljus är ett av fotografen Emil Larssons stora intressen. Artificiellt, kontrollerat ljus är något han ägnar mycket tid åt i sin studio, men även dagsljus fascinerar. Emil är en av Sveriges främsta stillebenfotografer. Stockholmsbaserad sedan nio år tillbaka har den forna Malmöbon i praktiken jobbat mest utomlands, bland annat i Paris och London, men inriktningen på stilleben har han behållit. På senaste tiden har han allt oftare sökt sig tillbaka till storformatskameran och mörkrummet. Och inspirationskällorna finns just nu ofta i konstvärlden och det klassiska måleriet.


ROL AND PER SSON

sina beställningsuppdrag jobbar Tobias just nu även med ett eget bokprojekt om en prima ballerina.

fotograf

Roland Persson tillhör Sveriges främsta stillebenfotografer och bidrar regelbundet med inredningsbilder till Svenskt Tenn. Han har rötterna i Skåne och funderade på en karriär som kock, innan ett reportage om en reklamfotograf fick honom på andra tankar. Rolands bilder är ofta återkommande i matmagasin som Gourmet och inredningsmagasin som Residence. Han har också bidragit till ett flertal kokböcker, bland annat en i samarbete med restaurang Le Rouge.

PL ANETA DE SIGN

grafisk form & art direction

Planeta är en designbyrå specialiserad på produktkommunikation och emotionellt drivna konsument produkter och varumärken. Byrån grundades av Sandra Planeta 2008. Sandra, som idag är creative director, har tidigare jobbat internationellt för varumärken som Shanghai Tang och som global förpackningschef på The Body Shop. I dag arbetar Planeta Design löpande inte minst med Svenskt Tenns prisbelönta grafiska form. I företagets portfolio finns också varumärken som Peak Performance, Brio, Björn Axén, Hema, c/o Hotels, Affordable Art Fair och Dirty Linen.

TOBIA S REGELL

fotograf

Tobias Regell växte upp i korridorerna på Konstfack och Filmhuset och hann med både en utbildning till bildlärare och en tid som filmfotograf innan han fastnade för fotografyrket. Under de 20 år som han varit yrkesverksam har han fotograferat allt ifrån mode till porträtt och redaktionella bilder, ständigt med samma strävan efter äkthet och en filmisk känsla. Vid sidan av

ANITA D U RIET Z

skribent

Anita Du Rietz, fil.lic. och doktor i nationalekonomi, forskar om företagandets institutioner. I hennes senaste bok, ”Kvinnors entreprenörskap under 400 år”, finns inte minst Estrid Ericsons gärning beskriven. Anita när ett stort intresse för konsthantverk och den typ av hantverksmässig produktion som Estrid Ericson arbetade med. Hon är en av grundarna bakom ”Estrid Ericsons Vänner”, som bildades 2009. Idag är det en ideell förening med ca 160 medlemmar, för vilken Anita Du Rietz är ordförande.

K AR IN S Ö D ER G R EN

kreatör

Karin Södergren arbetar som kreatör på Svenskt Tenn sedan åtta år tillbaka. Hon har en examen från modelinjen på Beckmans, men upptäckte efter några år som designer för det egna modevarumärket ”Karin och Pias” att det var ännu roligare med inredning. Nu producerar hon både interna och externa utställningar för Svenskt Tenn och bygger miljöer i butiken. 2013 ansvarade Karin Södergren, tillsammans med designhistorikern Cathrine von Hauswolff, konstnären Cilla Ramnek och formjournalisten Annica Kvint, för den designhistoriska utställningen ”Home Sweet Home” på Liljevalchs konsthall.

som redaktör för tidskriften Form. Hon har föreläst om design och konsthantverk i ett tjugotal länder, medverkat i svensk och internationell fackpress, samt i ett fyrtiotal böcker om design och konsthantverk. Hon har varit svensk representant i World Crafts Council och ansvarig för World Crafts Councils vandringsutställning ”The Bowl” och för designutställningen ”Suecia forma y diseño” i Latinamerika. 1999 – 2000 arbetade Kerstin som sekreterare i kulturdepartementets Form- och designutredning. Hon tilldelades 1999 Torsten och Wanja Söderbergs pris och 2001 utnämndes hon till professor i designoch konsthantverkshistoria på Konstfack, Stockholm. 2005 utsågs Kerstin Wickman av danska Kulturministeriet att under tre år ingå i Statens Kunstfond som representant i Kunsthåndverk- og designurdvalget och sedan år 2013 sitter hon i svenska Bildkonstnärsnämnden.

T AC K ANN WALL , SOM AGERADE RÅDGIVARE.

FAMIL JEN G ORECKI O CH MAT S VON WACHENFELDT, FÖR AT T VI FICK DOKUMENTERA ERA HEM.

ERIK WIK S TRÖM, SOM AGERADE REDAK TIONSSEKRETERARE OCH GJORDE BILD - OCH TEXTRESE ARCH.

VICK Y NORDH, SOM ASSISTERADE VID FOTOGRAFERINGAR.

S VENSK T TENNS ARKIV O CH SAMLINGAR , SOM FAK TAGRANSKADE OCH TOG FRAM ALL HISTORISK DOKUMENTATION.

KER STIN WICKMAN

skribent

Kerstin Wickman är professor emerita och har arbetat som skribent och författare sedan slutet av 1960-talet, bland annat

13 3


13 4


T R A NSL AT ION furniture and interior design with a high standard

simply forced to take responsibility for the production

of craftsmanship, in Sweden. The foundation

when most of the old art industries are gone.

HOW IT ALL

structure allows for a long-term ownership that

HANGS TOGETHER

does not deplete Svenskt Tenn’s culture and the

There is a growing interest all over the world.

pages 12 - 13

quality that was the trademark of Estrid Ericson.

Craft sites on the web attract thousands of

Kjell Beijer had a keen interest in agriculture

users. Slogans like “Craft Activism”, “The Future

BY ANDERS WALL

and science, so it was natural for the Beijer

is Handmade”, “We Design the Future with our

PHOTO TOBIAS REGELL

Foundation to support research in these areas.

Hands” and “Kurbits” express this paradigm shift.

However,

to

In our age of nerds, a number of craft techniques

Did you know that you suppor t Swedish crafts and

Svenskt Tenn is probably to be found in the

are being resurrected after having been buried

world-leading research when you shop at Svensk t

important and successful research into ecological

by the functionalists and neo-modernists of the

Tenn? The company’s products are hand produced

economics that is carried out by the Beijer Institute

1930s and 1950s.

by ar tisans and primarily in Sweden. Any surplus

at the Royal Swedish Academy of Sciences.

that is not reinvested in the company goes, via the

The Director, Carl Folke, Professor of Natural

example. The participants know most of what

owner, the Kjell and Mär ta Beijer Foundation,

Resource Management, regards the institute

there is to know about medieval metallurgy and

to

ecological

as a platform that helps us understand the world

tanning. The interest in vintage fashion, second-

economics to biomedicine and human genetics,

in which we live. The Beijer Institute creates

hand sites and flee markets has transformed

pharmaceuticals and domestic animals.

a new appreciation of the connection between

a generation of young people into specialists

human beings and nature and our dependence

in

One could say that my involvement in Svenskt

on a viable biosphere. A connection that has

fashionable. Embroidery techniques are more

Tenn began already in the 1950s when I was a poor

always existed but has been largely forgotten,

popular than ever and, just like knitting, now

student at the Stockholm School of Economics

especially by the last two generations. For me, as a

also feature in art with a capital A. For Louise

and often visited the store on my way home to my

farmer’s son, it is a completely natural connection.

Bourgeois the needle was more important than

lodgings in Östermalm. One day the owner of the

Estrid Ericson created Svenskt Tenn in 1924.

the brush. Rosemarie Trockel has achieved

store, Estrid Ericson, approached me and asked

It is 90 years ago. Or two, three generations.

world fame for her knitted paintings. And the

why I only looked and never bought anything.

At that time, furniture and interior design were

points of departure for designers like Marcel

This was the beginning of a close friendship.

manufactured with artisan skills and with a quality

Wanders, Hella Jongerius, Patricia Urquiola,

I was only eleven years old when I learned to

that is rare today. Nevertheless, it is precisely

Mats Theselius and the group Front are craft

know someone who would become very important

this type of long-term view that is needed in

techniques and craft processes. The design

both to me and to Svenskt Tenn. His name was

a globalised world whose environment is under

duo Folkform presented themselves at this

Kjell Beijer and he was married to Märta, who had

threat. Our time gives companies such as Svenskt

year’s

worked for Svenskt Tenn in the 1930s. The Beijers

Tenn a new immediacy. I believe Estrid Ericson

as “Folkform Manufaktur”.

lived in the estate of Säby Gård in Järna, where

would have loved to hear that.

research

into

ever y thing

from

the

most obvious

connection

my uncle was a land agent. Kjell, who worked

A new crafts movement is germinating.

The Gotland Medieval Week is just one

their

chosen

Furniture

fields.

Fair

Knitting

in

cafés

Älvsjö,

are

Sweden

At the same fair, the new company Twist’in

presented a collection of utility fabrics in wool,

for his family’s trading house, Kol och Koks/G

Read more about the research supported

thin hemp and linen, patiently woven by hand

& L Beijer, eventually offered me the position of

by the Kjell and Märta Beijer Foundation:

in Småland. Växbo Lin, Klässbols and Byarums

the company’s CEO. The trading house was the

www.beijerstiftelsen.se

Bruk are other examples of small-scale, crafts-

foundation for that which, much later, developed

based

into the listed company Beijerinvest.

want to transform their concepts into glass

objects

Over the years, Kjell Beijer’s stocks in

Beijerinvest became very valuable and when Kjell

manufacturing. look

up

Craftspeople

master

glassblower

who Micke

Johansson in Småland. Kasthall’s rug factory,

and Märta passed away, we set up a foundation

WITH A FINGER

with its combination of unique crafts expertise

in their names: the Kjell and Märta Beijer

ON THE PUL SE

and modern looms, is an asset for textile

Foundation. And that is how I managed to find

pages 14 - 17

designers who need to make a sketch into a rug.

a solution when Estrid Ericson, in the autumn

On the island of Hammarö outside Karlstad

of her life and with a worried expression, asked

BY KERSTIN WICKMAN

designers

me: “How can I ensure that Svenskt Tenn will live on

ILLUSTRATIONS MATS GUSTAFSON

digitally, even in quantities of only a few metres.

for ever?” In 1975 the Beijer Foundation bought

And

at

can

have

Ljungberg’s,

their it’s

patterns all

about

printed screen

the company.

The first human tool is facing a renaissance. The

printing. Old weaving studios like Alice Lund

The fact that Svenskt Tenn is owned by

hand is the focus of attention again and handicraft

and Märta Måås-Fjetterström continue to work

a foundation is an important part of the reason

production is about to become an alternative to mass

tirelessly and at Wåhlstedt’s in Dala Floda the

why the company is still able to manufacture

production. Many of today’s young designers are

younger generation has taken over and is now

T E X T I L ” NOT T U R NO”, JO S E F F R A N K 19 4 3-19 45 .

13 5


Once, local raw materials were the prerequisite for the development of crafts and factories. When we no longer can afford to transport raw

materials and goods around the world, like we do today, we need to think about what we can achieve with the things that surround us.

13 6


developing wool yarn in exquisite shades and

that. It is enough to simply touch the smartphone

realise the possibilities of the place in which we

colour combinations. And Östergötland’ wool

for things to happen.

find ourselves. Once, local raw materials were

spinning mill welcomes a steady stream of

However, fine motor ability training is

the prerequisite for the development of crafts

Japanese

unique

closely connected with the development of the

and factories. When we no longer can afford to

crafts expertise survives in the country-wide

human brain. You do not need to make a leap of

transport raw materials and goods around the

domestic arts and crafts movement. Restoration

imagination to see with your inner eye how our

world, like we do today, we need to think about

camps, focused on old techniques of building

ancestors foraged in a landscape looking for food

what we can achieve with the things that surround us.

preservation, are more popular than ever. I could

to fill their stomachs and water to quench their

continue, page up and page down. The examples

thirst. Hands were cupped into a bowl in order

as fine threads as those spun by hand in the

are numerous. With the old art industries gone,

to bring liquid to the mouth. Thumb, index finger

flax cultivating landscapes of Hälsingland and

today’s young designers have to take responsibility

and middle finger were excellent tools with which

Gästrikland in the 18th century. The retted,

the production. Craft production is becoming an

to pick berries, fruits and leaves. The hand was

hackled, combed, hand-spun flax was sorted, like

alternative to mass production.

the first human tool. The inside of the fingers have

wool, in different qualities. The handling created

In 18th-century Europe there were factories

a unique sensitivity and this quality was an asset

familiarity with the qualities of the materials.

in which porcelain, metal and textiles were

when our forbears learned to manipulate and twist

The feeling of the thumb and the index finger

manufactured, which is a word of Latin origin

vegetable fibres by hand.

assessed whether the thread was perfectly

meaning “to make by hand”. The dependency

Long before Newton discovered the earth’s

smooth. The finest yarn was almost as thin as that

on, and the trust in, the hand was immense in this

gravity, the hand was used in a variety of handicraft

of the silkworm. The flaxen weave’s golden

time, but the advent of industrialisation spelled

techniques. From the distaff, the thread was pulled

lustre was a Nordic substitute for silk. Sometime

the end of handicraft. Machines were going to

downward in a dancing movement and distended.

slowness is necessary to ensure quality.

liberate people from work. However, steam-

The warp was held in place by stones. The body was

powered looms, sawmills and foundries soon

used as a counterweight, when turning or weaving.

method; it is also a way of looking at things and a

turned into slave-drivers rather than liberators.

Manufacturing

building

means of expanding the boundary of the possible.

And when products were no longer assessed

shelters – everything was done by physical effort

It is no coincident that the creative god of the

by the eye and the hand, quality suffered.

and various manipulations. Tools such as the

ancient world was the demiurge – the Greek word

counter-

spinning-wheel, the loom, the needle, the knife,

for craftsman. Thus, create was synonymous

reaction. The designer, author and political

the axe or the lathe cooperated with the body’s

with craft. The work of the hand, the examining

activist William Morris and his group of friends

ability to move. And do so today. The rhythm of the

gaze, the thought and the reflection developed

founded the Arts & Crafts movement in the

body became one with that of the tool. When the

the ability and the feeling for quality. The English

mid-19th century. Art was to be combined

work runs smoothly, the outcome is often good.

ceramicist and author Edmund de Waal describes

with crafts in order to create an aesthetic

Manipulations and eyes cooperate and

this ability in his book “The Hare with Amber Eyes:”

expressiveness. Handicraft would ensure that

provide us with experience, which, in turn,

“How objects get handled, used and handed on is

the job had been done with care and it would

develops our ability to reflect. That is why we ought

not just a mildly interesting question for me. It is my

also, according to Morris, be a guarantor

to react stronger when aesthetic subjects in school

question. I have made many, many thousands of

for participation and knowledge. The word

are cut. Today, few pupils learn to master the art

pots. I am very bad at names, I mumble and fudge,

konsthantverk (literally “artisanal handicraft”) was

of cursive script, which develops the fine motor

but I am good on pots. I can remember the weight

established in Swedish in the 1870s and towards

ability.

have

and the balance of a pot, and how its surface works

the end of the 19th century it was regarded as an

disappeared in most art schools and design

with its volume. I can read how an edge creates

avant-garde phenomenon. Buildings and interiors

programmes.

time

tension or loses it. I can feel if it has been made at

should be characterised by lasting quality and

consuming. However, this patient practice gave

speed or with diligence. If it has warmth. I can see

aesthetic values. Beauty was to be found in

insights into the buoyancy and resilience of form

how it works with the objects that sit nearby. How it

nature and in the old sagas and archetypical stories.

and of the importance of interspaces. This is

displaces a small part of the world around it.”

Does it sound nostalgic and hopelessly

necessary knowledge if one wants to become

unfashionable? In an age when robots, hi-tech and

a skilful designer or artisan. Fine motor ability

a dimension that is not measurable, but which

sophisticated machinery take care of most of the

training is required for most crafts professions.

requires skill and an aesthetic feeling.

production? In gigantic factory landscapes in poor

countries, young women, working like robots,

the Japanese crafts theoretician Soetsu Yanagi

requires a sharp and trained eye. Sometimes the

assemble computers, mobile phones and other

writes: “Machines give speed, power, complete

eye is not enough. One has to hold the object

technical equipment. The same repetitive moves

uniformity, and precision, but it cannot give

in order to ascertain its qualities. Then one can

day in and day out. And neither are consumers

creativity, adaptability, freedom, heterogeneity.”

discover the individual handling and rhythm.

required to have any advanced hand skills. We

The last four skills are the ones we need if we are

Estrid Ericson often weighed things in her hand

only need to push a button, and often not even

to create a sustainable society where we can

before she made a decision. And with her feeling

The

textile

enthusiasts.

deficiencies

Much

prompted

a

tools

Subjects It

and

such was

as

objects,

calligraphy

considered

too

In his book “The Unknown Craftsman,”

137

There exists no machine that can produce

Handicraft is not just a manufacturing

The concept of quality thus comprises

To be able to discern small differences


she explored their qualities. Then she knew if the

pieces have to be polished, which involves

work with pewter than with aluminium, for

work was good or not.

procedures that are both special and time-

example. It is easier to pull aluminium; you just

consuming, because the lion is heavy and has

stretch it and that’s it. With pewter you sort of

many uneven parts.

have to ‘work back’.”

a characteristic of an object; it is also stories about

work, about the desire to make a good thing,

removed. I remove the flashing with a set of files

Sweden who knows how to hand-turn pewter.

a thing that lives up to its promise.”

of different dimensions,” Inger tells me. “When

There is a real danger that this knowledge will

I’m done filing it’s time to start on the sandpaper;

disappear with him and his generation.

first rough paper and the gradually finer papers.

And when all the six parts of the lion have been

Knot of Friendship” from 1938 is the metal

polished, they are soldered together, followed by

workshop’s best-seller. Frank designed it as a

the last round of polishing.”

three-dimensional desire for a united Europe,

The art professor and author Ulf Linde

formulated

it

thus:

“Quality

is

not

just

Let qualitative handicraft be a spearhead

into the future!

“A cast item has flashing that must be

Casting,

grinding,

polishing.

In fact Erik is practically the only person in

Josef Frank’s brass candle holder “The

Casting,

heralding the European Union that was to come.

TIME FOR

grinding, polishing. A single pewter lion by

The mould and tools that were created in 1938

PEWTER

Anna Petrus Lyttkens requires up to 30 hours of

to manufacture “The Knot of Friendship” are still

pages 18 - 25

intense work. That’s how it was when the first lion

used today. And in the metal workshop, between

was manufactured in 1926 and that’s how it is

the lakes Vänern and Vättern, Oskar is responsible

BY ANNICA KVINT

today. The lion is pure handicraft, and even the

for the production. The brass is delivered from

PHOTO TOBIAS REGELL

moulds are original.

Husum Brass Foundry in 360 millimetre long

billets, which have been heat-treated in 550

Pewter is one of few metals that can trace its

Anna Petrus Ly ttkens’ power ful lion cub from 1926

history back to the prehistoric period, when it was

degrees Celsius for three hours.

has become something of a signature product for

mostly used in alloys with copper, that is, as bronze.

Svensk t Tenn. Let’s visit the family business that

In the high cultures of Egypt, Mesopotamia, China

and as it has been heat-treated this makes it easier

manufactures the lion and other classic pew ter

and Greece bronze was used in everything from

to manipulate. Still, it takes muscle power to bend

pieces in their small-scale metal workshop in the

weapons and jewellery to building work.

the billets,” Oskar explains.

countr yside of Västergötland.

When Estrid Ericson founded Svenskt Tenn in

“Brass is a much harder metal than pewter

First, however, he has to polish and cut the

1924, pewter was seen as one of the most exciting

billets, and then drill and groove them, so that the

“Pewter melts at about 263 degrees centigrade.”

materials. In contrast to nickel silver, pewter was

candle rings can be attached to them.

Oskar grabs hold of a ladle with his gloved

regarded as an honest material. It competed

hand, dips it into the melting pot and pours molten

with the new types of glass and ceramics rather

together with the ball in the middle, and then the

300-degree-hot pewter into the heated bronze

than with other metals. Anna Petrus Lyttkens was

candle holder is polished again with a special wax.

mould on the workbench. It is important that the

one of the artists of the early 1920s who saw the

The goal is to produce such a fine polish that the

mould has exactly the right temperature. If it is too

potential of the material.

joints are not visible. However, it is an operation

cold, the pewter will not flow into it as it should.

“Pewter is the most time-consuming of all

not entirely free of danger, Oskar admits: “You

Too hot and the pewter will be full of air bubbles

metals,” Erik observes. “It always contains dross

polish with a rotating disc, and you have to hold on

that have to be fixed later on in the process.

and other impurities. When I have cast something,

to the candle holder properly or else it may spin

I inspect the object with a gas flame, which reveals

out of your hand.”

up in this metal workshop in Västergötland where

air bubbles.”

Svenskt Tenn’s most demanding pewter products

Even

most

hydrochloric acid and left for 20 minutes before

are manufactured. And Oskar is practically alone

straightforward part of the production process,

they are placed in a water bath. Then they are dried

in having this knowledge. Artisan skills in general

requires precision. A plastic crate next to us

and packed in boxes, which are transported to the

and expertise in pewter production in particular

contains cast pewter cats and Erik points to a

store on Strandvägen in Stockholm.

are in very short supply in Sweden today. Founded

cracked cat:

by Oskar’s parents, Erik and Inger, in 1979, the

holders at a time,” Oskar says.

metal workshop is one of the few that works with

hour is enough. Otherwise the chill mould gets too

metal in an artisan manner.

hot and the cat cracks, often here, behind the ear.”

legs are waiting to be attended to by Inger.

For Oskar this is nothing new. He has grown

Pewter solidifies in a few seconds. Oskar

the

casting,

which

is

the

“You can’t cast too many at a time. One cat an

Pewter bars are neatly stacked next to the

After bending the billets, they are soldered

Finally, the candle holders are immersed in

“I usually manufacture about 100 candle On a work bench, a pewter lion without hind “Some pieces require a large amount of filing

removes the two clamps that keep the mould

lathe where Erik shapes the material into vases

before they fit together,” Inger explains. “That’s

together and extricates a lion’s head. It is now that

and flower pots. He demonstrates how to hand-

one of the reasons the lions are not given away

the real artisan work begins. The head is going

turn a vase, which will be fitted with a brass edge.

for free. And if things go wrong, it is not too big

to be soldered together with the other five parts

The sides of the vase are just 1.5 millimetres

a deal because you can remelt pewter over and

of the lion’s body, but before this is done all the

thick and Erik observes: “It is more difficult to

over again.”

13 8


“Pewter is the most time-consuming of all metals.”

“ When I have cast something, I inspect the object with a gas flame, which reveals air bubbles.”

13 9


work of moving the heavy frame, but nevertheless,

old building, there is a lathe. And at it, 77-year-old

PRINTS

two people are required, one on each side of the

Åke Larsson is hand-turning a table leg. It does

FOR LIFE

frame, to pour in dye and to control the process.

not look particularly difficult. But appearances

pages 26 - 33

When the printing is finished, it is time to fixate the

are deceptive. Åke is turning the lathe with

dyes under heat. Surplus dye must be rinsed off

the naturalness that comes from 60 years of

BY ANNICA KVINT

and the fabric has to be re-stretched. Before the

professional experience.

PHOTO TOBIAS REGELL

fabric is ready for delivery, it is inspected manually.

Eriksson & Sons Cabinet Makers is situated in

Vrena, just outside Nyköping, Sweden. Åke Larsson Stencil printing on textiles has a long history. The

has worked here since 1953, and nowadays he is

Josef Frank ’s patterns continue to achieve new

printing method was employed thousands of years

not only the only one in the workshop to possess

triumphs. One of the reasons for the success of

ago in Egypt, China and Greece, where the “open”

this artisanal skill, he is practically the only one in

the world-famous patterns is screen printing – a

sections of the stencil let dye through. Stencils were

the country.

laborious but qualitative way of printing on fabrics.

made by leather, greased paper or metal. In order

to fix them during printing, they were fastened with

be attached to a Josef Frank “Coffee Table 2139”,

Screen printing on fabrics is a time-consuming

The table leg with the typical paw foot will soon

thread of silk or hair, which sometimes appear on

and in a week or two a Svenskt Tenn customer will

process. A mere 60 metres of a colourful pattern

old prints like thin lines between the stencils.

have their new table delivered, Åke explains.

like Josef Frank’s “Hawaii” takes an entire day to print.

“But screen printing pays off in the long run,”

stretch a weave of silk onto a wooden frame and

in 1907 and Svenskt Tenn has been a regular client

says Thommy Bindefeld, Marketing Director

then fasten the stencils directly on the weave.

since the mid 1950s, so Åke is familiar with Frank’s

and Creative Director of Svenskt Tenn. “Not least

The technique spread from China and Japan

furniture down to the last detail.

because it is a printing process in which you can

throughout Asia and arrived in Europe in the

work with overprinting. For example, you can print

18th century. It was frequently used for printing

since the end of the 1980s. Åke, his sons Mikael

blue on yellow in order to produce a green surface.”

exclusive wallpaper on linen or silk. The first

and Fredrik and the oldest grandchildren Stefan

“Josef Frank knew how to utilise overprinting to

photo-based method was introduced in the

and Andreas all work here. There are a total of nine

its full potential, which gave his patterns a beautiful

early 20th century in the United States and

employees and Svenskt Tenn represents a third of

and animated surface. In his pattern ‘Brazil’ he

revolutionised the technique.

the turnover.

even worked with three dyes in overprinting.”

That the Frank patterns are printed with

Frank’s patterns, is one of many designers and

gradually upgraded the machinery,” says Fredrik,

reactive dyes is also important, both for the feeling

artists who have worked with screen printing.

who, just like his brother Mikael, started to work

of the fabric and for making it age with grace,

Louise Bourgeois, Roy Lichtenstein and Andy

here as a teenager.

Thommy Bindefeld explains. “Reactive dyes enter

Warhol are others.

The next step of the development was to

William Morris, who inspired many of Josef

Eriksson & Sons Cabinet Makers was founded

The Larsson family has owned the company

“We have expanded the facilities and

The four large computer-controlled machines

the fibres of the fabric, in contrast to pigment dyes,

that were purchased at the end of the 1990s

which stay on the surface. The quality of the actual

certainly have some advantages, Fredrik admits.

weave is also important for the end product.”

Not least the computer-controlled milling machine,

Screen printing is a printing technique in

which produces a minimum of waste material.

which a fill blade is moved across a screen stencil,

A HUNDRED YEARS

forcing ink or dye through the mesh openings. But

OF HANDICRAFT

process that is impossible to automatise is in

before you reach this stage you have to produce

pages 34 - 41

progress. Here, the table top for model “2139”

the stencils.

The first step is to scan the original pattern in

a computer and separate the colours. In a multi-

On the other side of the wall, however, a

and other types of Frank furniture receive their BY ANNICA KVINT

veneer. This is a procedure that requires great

PHOTO TOBIAS REGELL

artisanal skill at every stage.

stage process the pattern is then transferred onto

They use a root veneer, which, in itself,

a stencil. Each colour requires a separate stencil.

A small cabinet maker’s shop outside Nyköping is

requires knowledge. Root is the name of the part of

For example, Josef Frank’s pattern “Hawaii” is

the centre of the world’s production of Josef Frank

the tree that anchors the plant to the ground, and

printed in seven different colours, and because

furniture. At Eriksson & Sons in Vrena, the Larsson

root veneer is obtained by using a lathe to turn out

each core of the pattern has to have two stencils, a

family combines high-tech and ar tisan skills with

millimetre-thin sheets, particularly from the root

total of 14 stencils have to be made.

which few can compete.

that grows above ground. Perhaps one in 100 tree

The printing table upon which Svenskt Tenn’s

roots has the required knottiness, and because

fabrics are printed is 60 metres long. Here one

You enter a modern cabinet maker’s shop

root veneer is no longer kept in stock in Sweden,

colour is printed at a time, for each core, so that the

with computer-controlled machinery. But the

Eriksson & Sons buy it from Germany. The veneer

dye has time to dry before the rest of the cores are

further into the workshop you go, the further back

is sold per rootstock and the stock is delivered cut

filled in. Nowadays a robot takes care of the hard

in time you travel. At the far end of the 100-year-

into leaf-thin sheets. Åke often travels to Germany

14 0


to inspect the product.

matter of a small amount of table legs, he still does

style of furniture, fabrics and items that we can still

it by hand.

manufacture to a high, artisan quality thanks to the

great precision commences.

fact that the company has an owner who takes the

he says.

long-term view. Svenskt Tenn is owned by the Kjell

can take an entire working day,” Åke explains.

Åke has turned for as long as he can

and Märta Beijer Foundation, whose aim is to keep

remember and he has even got a lathe back home

the company alive for ever. This puts us in a unique

temperature to flatten them out. Then begins the

in his garage.

position.”

time-consuming job of “building up” the veneer:

five, six veneer sheets are placed on a plywood

work instead. But my son Fredrik is talking about

Unique position in what way?

board, overlapping one another, and fastened

taking my lathe to his own garage. I hope it’s

with tiny nails. It is then sawn in a zigzag manner,

just talk!”

to development work, which requires a long-

which produces a wave pattern in the veneer. This

term commitment. The long term also gives

is done to mask the joints, because it is difficult

advantages of artisanally manufactured furniture?”

us the privilege of not having to compromise

for the eye to perceive a crooked line. Now you

“An

of

our production. For example, we could allow a

have two halves, which you fold, fronts facing each

furniture is stronger and lasts longer. And unlike

machine varnish Josef Frank’s ‘Tyresö Chest of

other. And then you “fix” the reverse sides with

many other types of furniture, you can repair it,”

Drawers’ instead of doing it by hand several times.

long paper strips, to hold the veneer together.

Åke says and explains:

But if we gave it a once-over with spray varnish

Eventually, the veneer sheets are pinned to a soft

“If you buy a piece of furniture that we have

the quality would suffer considerably. When you

laminate board, and glued onto a board, which,

manufactured you can rest assured that it has been

varnish it multiple times, the varnish sinks into the

in turn, will be pressed under heat to smooth

produced with authentic materials and approved

pores of the wood and the result is completely

out the joints.

methods. It is not delivered in pieces that you have

different. You can also use various types of varnish,

“How long time it takes depends on how large

to assemble yourself with screws that go cranky

building up a special kind of surface.”

the veneer sheets are,” Åke explains. “Every tree

after a couple of years. Our furniture is glued

root has a unique form and contains both larger

for all eternity.”

Back home in the workshop, a work requiring “Fixing and gluing veneer for a single table First you press the veneer sheets at a high

“On a good day I can do four legs an hour,”

“If I don’t like what’s on the telly I do some

“To conclude,” I ask Åke, “what are the artisanally

manufactured

piece

“It is certainly an advantage when it comes

Has Svensk t Tenn always been characterised by

and smaller sheets. Sometimes you can finish a

a high ar tisanal quality?

table top with just three pieces and you can do it in

half a working day. But sometimes the sheets are as

been exclusive, and right from the beginning our

small as the size of half an A4...”

“Yes, Svenskt Tenn’s products have always

customers came from a financially and culturally THE IMMORTELLE OF

well-to-do middle class. Crown Prince Gustaf

Åke is a treasure trove of stories about Frank’s

STRANDVÄGEN

Adolf was one of Svenskt Tenn’s first customers.

furniture and the man himself. The work has been

pages 42 - 45

However, Svenskt Tenn’s immediate success was

After a career spanning close to 60 years,

both varied and challenging, he intimates, and

not only due to the artisan quality but also to the

many of the surviving furniture designs testify

BY ANNICA KVINT

total experience. As a producer, Estrid Ericson

to the fact that Frank rarely devised instructions

PHOTO TOBIAS REGELL

quickly established collaborations with the most

for how to construct them. It was up to the

interesting designers of the time. And she was also

carpenters to work out the technical solutions, and

Long-term. Quality. Commitment. Svensk t Tenn’s

a very talented designer herself. She was widely

that knowledge is now embedded in the hands of

core values have remained the same since 1924.

praised for her ability to create real, liveable

the cabinet-makers.

Today it is a prosperous company with some 60

rooms with flowers, books and utility objects. She

“For example, Frank had a predilection

employees and a turnover of 175 million SEK. But

developed a world of her own in which furniture

for cabinets that kind of hovered above the

it has not always been like this. Without a long-

was more than furniture, things more than things.”

ground. They are beautiful, of course, but almost

term owner the company would probably have gone

impossible to manufacture,” Åke observes.

bankrupt long ago. Annica Kvint met Svensk t Tenn’s

I seem to remember that the ar t critic and museum

The “National Museum Cabinet” comprising

CEO, Maria Veerasamy, to talk about the present,

director Ulf Linde wrote something about this?

19 drawers is the most time-consuming product.

the future and the past over a cup of tea in the Tea

Not least because each drawer is assembled

Room.

shop was much more than a shop, more than an

without nails or screws.

“Yes, he wrote about Estrid Ericson: ‘Her

exhibition space – it was a detail in a depicted

“One drawer equals one hour’s work. But

Svensk t Tenn is one of Sweden’s oldest furniture and

dream about a way of life. /.../ She did not arrange

it is very difficult to estimate how long time it will

interior design companies. How has Svensk t Tenn

objects; she directed a piece of silent theatre, she

take to manufacture a cabinet, because veneering

managed to sur vive?

set gesture against gesture, line against line, in

varies greatly time-wise,” Åke says.

such a meaningful manner that the space never

Nowadays he allows a colleague do some of

answer would be that Estrid Ericson and Josef

the turning on a semi-automatic lathe. But if it is a

Frank created a highly individual interior design

“There are many reasons, of course. A brief

14 1

felt empty even when you were there alone.”


IDIOM

art dir ection sa ndr a pl a neta, photo emil l arsson

14 2


In other words, Estrid Ericson created something

customers with. Today most businesses work in a

unique?

very fragmentary manner. I think it is important

“Yes, she certainly did, and I think it has

to take a holistic view. In-depth knowledge is

A VIEW AND VIEWS

something to do with the distinction between

important, whether it is about depiction, artisan

pages 58 - 71

styling and depiction. A styled setting often

skills, the way customers are greeted by our staff

becomes a kind of backdrop, while a depicted

or something else. Knowledge is the foundation of

BY ANNICA KVINT

setting shows a room that looks occupied. The

quality.”

PHOTO ROLAND PERSSON

difference between styling and depiction is like

ST YLIST MIKAEL BECKMAN

the difference between an individual garment and

How do you see the future of Svensk t Tenn?

a wardrobe. Estrid knew this difference.”

“In a changing world it is easy to believe that

In the villa nor th of town the interior design is

one has to do drastic things. But I don’t think that’s

informed by Josef Frank ’s philosophy: mix things you

I wonder what it was like to work with Estrid Ericson.

necessary at all. This company has a very solid

like and you’ll like it at home.

“I believe that she was a woman who knew her

foundation upon which to build for the future. I

own mind and who was committed down to the last

believe companies such as Svenskt Tenn belong to

The austere functionalist façade does not

detail. Svenskt Tenn was her lifework. In the autumn

the future because they are anchored in the past

prepare you for the panorama view. As soon

of her life, she said: ‘Isn’t it sad that I’ll pass away

and in the quality that furniture was produced

as you enter the house, the entire bay of Sveaviken

soon, now that I finally have mastered my craft?!’

then.”

unfolds in front of your eyes. Perched on

My predecessor, Ann Wall, has talked about how

a hillock in a leafy suburb in northern Stockholm,

Estrid Ericson often re-arranged the shop window

So, in the future Svensk t Tenn will sell Josef Frank ’s

the functionalist villa is home to a family who

at night so it would look fresh when they opened the

“National Museum Cabinet” on the web?

after many years in an apartment wanted

store in the morning. Once they were decorating a

a commanding view and more space. They got

circular mirror, which almost covered the entire

We are still in the early stages: it mainly functions

both, after some refurbishment.

wall, for the Christmas display. Estrid Ericson

as a shop window, preparing customers for a visit

asked Ann Wall to twine a wreath for the mirror

to the store, which still represents 70 per cent

by a wall,” explains the lady of the house. “It was

and she ran up to the attic to fetch flowers and fruit

of our sales. But in the long run we envisage that

a mystery to us. The first thing we did was to open

to attach to the wreath. After a great deal of effort,

we will sell as much online as from our store. In

up and let the light and the bay become part of the

the mirror was finally decorated and Ann Wall put

addition to fabrics, wallpaper and pillows, we are

ground floor.”

it up. Estrid Ericson had only one comment: ‘Can

also going to sell artisan-made furniture via our

you move it eight centimetres to the right...’.”

web shop.”

house is not particularly thought out, she says.

And then Ann Wall took over the position of CEO

How do you balance tradition and innovation in a

auction sites in the evenings and sometimes

after Estrid Ericson?

company such as Svensk t Tenn?

they find a bargain. Then it is a matter of getting

the new items to fit in somewhere.

“Our web shop has opened up the world to us.

“When we moved in, the view was blocked

Apart from that, the interior design of the

Some of the family members like to scan the

“Yes, when Ann Wall took over as CEO in

“Estrid Ericson often invited contemporary

1979, Svenskt Tenn’s turnover was six million

designers, architects and artists to produce

SEK. 20 years later it was 50 million. Estrid

exhibitions,

challenging

says the lady of the house, it becomes laboured.

Ericson was 81 years old when she resigned as

the brand. It is a tradition that in itself entails

She rearranges the furniture now and then

director. Artistically she was still on top of it, but

innovation and one which we are handing on.

and the trick, according to her, is to invest in

the organisation and the administration of the

We also produce new designs in collaboration

individual objects that appeal to you. “After all,

company had been neglected. Svenskt Tenn was

with some of Sweden’s most skilled designers.

the point of interior design is to make you want to

over-staffed and over-stocked. The ledgers were

Nevertheless, after 90 years, 80 per cent of our

stay at home!”

kept in a paper box, there was one typewriter and

product line comprises designs by Josef Frank and

the only copying machine was spraying blue ink all

Estrid Ericson.”

over the place...”

Is it expensive to shop at Svensk t Tenn?

interpreting

and

“If you are creating your home in the long-

How does Svensk t Tenn build on the heritage of

term it is not particularly expensive. Our furniture

Estrid Ericson and Josef Frank today?

lasts for generations. A high price does not always

“As I see it, we have an educational mission

guarantee high quality, but here you really get

at Svenskt Tenn. We are selling an interior design

what you pay for. And I notice that there is a large

philosophy rather than individual pieces of

group of consumers that do not want to go through

furniture or fabric. Estrid Ericson and Josef Frank

seven sofas in a life time.”

had the ability to create rooms with rhythm and harmony, and that is what I want to help our

14 3

If you think too much about interior design,


“a remarkable imagination”. Tables were laid in

fashion and trends but always interpreted them in

radically different styles and for vastly different

her own way. She skilfully balanced the simple and

A ROMANTIC

contexts, but in general they were characterised

the stripped-down against the lavishly festive, and

SETS THE TABLE

by pure, unadorned forms. Materials such as

expressed herself with small gestures. The flowers

pages 72 - 79

pewter, ceramics, silver and glass were allowed to

on the table were never allowed to dominate or

shine by themselves, which produced particular

block the view of the guests; there were never

BY ANITA DU RIETZ

qualitative effects, according to Svenskt Tenn’s

too many glasses or plates on the table; candles

PHOTO ROLAND PERSSON

visitors. In the wake of functionalism, Estrid Ericson

were never in the guests’ line of vision. Neither

ST YLIST KARIN SÖDERGREN

was still restrained in her use of colours. But this

were porcelain decorations and other ornaments

was to change in 1934, when Josef Frank joined

allowed to play too prominent a role. In other

The founder of Svensk t Tenn, Estrid Ericson, was an

Svenskt Tenn and brought with him an increased

words, Estrid Ericson dissociated herself from the

eclectic. Over the years she became increasingly

use of colours and fabrics. A white damask

19th-century bourgeois style that signalled wealth

original, especially in the ar t of laying a table.

tablecloth was very rare and coloured napkins,

and extravagance.

Employing simple means and authentic objects, she

gently folded, were usually placed at the side of the

arranged the most beautiful of tables. A true ar tist,

plate. Perhaps Estrid Ericson had had an overdose

[Swedish homes in words and pictures], Tyra

she developed new and evocative aesthetic values.

of intricate serviette folding from her family’s

Lundgren described a meal at her friend’s in

Hotel Royal.

1940. Here, Estrid Ericson appears as a collector

“Estrid Ericson has never had the ambition

Estrid

Ericson

enjoyed

visiting

foreign

In the magazine Svenska hem i ord och bild

of unique objects, who knew how to fit them

to appear as a form-creating artist. She relates to

countries, but during the war in the 1940s, she

together into a harmonious whole.

art less for its own sake than for the moods and

had to make do with travelling domestically

feelings she is able to tease out of a compilation of

and purchasing from local firms. She enlisted

table of Amboina root with lace coasters from

various objects.”

a variety of craftspeople who worked with

Burano, an island near Venice famous for its table

That is how her close friend, the artist

different materials. She commissioned coloured

linen, often with lace patterns. The entrée soup

and art critic Tyra Lundgren described the

Swedish glass objects, with her own designs,

was served in double, red Chinese rice bowls.

founder of Svenskt Tenn in 1940. Lundgren

and demonstrated that it was possible to devise

The main course was presented on all-white,

continued: “Estrid Ericson is not just artistic;

exquisitely laid tables using simple means and

flat Provençal plates. The silverware had ebony

she is in every aspect an artist when she creates

authentic objects. This had a wide appeal and

handles. Side plates with engraved Wedgwood

new and evocative aesthetic values. Hers is

newspapers and magazines gladly provided space

patterns were used for the fruit. The cheese was

an

for her to show her dazzlingly laid tables to the

brought out on a square Chinese tray, most likely

one else who possesses it to such a high

general public.

from the Song dynasty (960-1279). The red wine

and original degree. She is a romantic through

Over the years Estrid Ericson became

was poured into Venini’s most beautiful, leaf thin,

and through.”

increasingly original and daring in the art of laying

gold-coloured glasses. The port came in small,

Estrid Ericson and Tyra Lundgren met at the

a table. She loved linen cloths in pink shades for the

ruby-red Bohemian glasses. As was the custom

Technical School (today’s Konstfack, University

evening and pastel and yellowish-green hues for

in the 1940s, the hostess then offered her guests

College of Arts, Crafts and Design, Stockholm).

the day. Almost any service could be the point of

cigarettes, which she kept in an ancient flower

Together, they visited museums and exhibitions,

departure for a vibrant composition; anonymous

bowl of jade. Finally coffee was enjoyed in East

started companies and travelled to Italy. At Svenskt

white plates as well as patterned ones with gold

Indian cups.

Tenn, Estrid Ericson found an outlet for her talent.

intarsia by Piero Fornasetti. She rarely exposed

Having grown up in a family of hoteliers, it was a

Swedish-made porcelain – anyone could do that.

sounds more like confusion than eclecticism. But

natural step for her to perfect the art of laying a

If she found something unique abroad she picked

there was not a false note in this entire symphony

table. Before the advent of electricity, lighting was

it up. For festive occasions, she used her own

of beauty, because every object had been

soft and there were specific rules to follow, like the

silverware with black ebony handles.

selected only for the sake of its gracefulness,

use of white tablecloths and reflective materials.

Estrid Ericson was an eclectic, but a very

regardless of time and place. And this is where

This was also the case at her family’s Hotel Royal in

original one, who brought together what she found

we find Estrid Ericson’s fundamental strength

Hjo, where the setting was classic with heavy velvet

alluring into an artistic expression. In the store

and importance to us (and to others), that she

curtains, gold framed mirrors, chandeliers and

on Strandvägen, Stockholm, tables were laid for

has

white damask tablecloths.

holidays and feasts such as Christmas, Easter and

disparate objects. She allows them to fit perfectly

together only enlisting the help of beauty.”

unusual

artistic

talent;

I

know

of

no

In December 1933, Estrid Ericson held

the Crayfish Premiere. Customers were attracted

her first major exhibition at Svenskt Tenn. It was

and inspired. Many have testified that Estrid

entitled Bord, duka dig (Table, lay yourself) and

Ericson always had something new to offer.

represented a completely new departure in

the art of laying a table. The reviewers talked of

worked at Svenskt Tenn, she was inspired by

During the half century that Estrid Ericson

14 4

Dinner was presented on a round Josef Frank

Tyra Lundgren concluded: “Admittedly, this

the

ability

to

combine

the

most


Uno Åhrén, Björn Trägårdh and Tyra Lundgren.

interior. In this way the home would be a reflection

of one’s personality.

Svenskt Tenn’s products were exclusive and

ESTRID ERICSON’ S

already from the beginning their patrons came

ST YLISH START

from the well-to-do, educated middle classes –

designer. She sketched mirrors, boxes, fabrics

pages 80 - 85

Crown Prince Gustaf Adolf was one of their first

and jewellery. Her designs revealed a lot of her

customers. Estrid Ericson’s ability to lead the

personality. She designed peculiar mirrors with

BY CHRISTIAN BJÖRK

company was crucial. As scenographer, creator

details inspired by classical, ancient cultures.

PHOTO LENNART NIL SSON

and organiser of interiors and exhibitions she

She garnered inspiration from historical objects

was in a class by herself. Her talent for developing

from 9th-century Peru for her designs of flasks

For Svensk t Tenn’s founder, Estrid Ericson, the good

moods

juxtaposing

or vases in pewter. And she was also influenced

life was not only about luxur y and exclusiveness,

objects in beautiful and sometimes unexpected

by the major artists of her time. Her analysis of

but also about contemplation and refinement. She

arrangements was unique.

the world around her was remarkable and her

fearlessly combined high and low, old and new. And

Estrid’s stage designs were as simple as they

journeys were her main source of inspiration. “The

long before she met Josef Frank she had an eye for

were appealing. Modernistic furniture rich in

world is a book. He who stays home reads only one

choosing excellent par tners.

contrasts, such as black and white, were placed

page”, was one of her favourite quotations. She

in light interiors. In the store she created exciting

turned her store into an Eldorado with inspiration

still lifes. Boxes, corals and modern pewter objects

from all over the world. She did not really have

were

any models for her interiors but was open to

Estrid Ericson had just turned 30 when she

founded Svenskt Tenn. It was 1924 and Estrid’s

and

atmospheres

displayed,

showing

by

her

scenographic

Estrid Ericson was also an accomplished

professional experience was

impulses from a multitude of

limited to a term as a drawing

places and eras. High and

teacher in her home town of Hjo, and some months working in an interior design shop in the Swedish capital. An inheritance had suddenly presented her with the opportunity to open her own interior design store and Estrid seized the moment. As a woman in the 1920s it was not easy to secure the job you wanted. Traditionally the home was the woman’s domain but when it came to decorating it, the profession was dominated by men. Architects, writers, interior and furniture designers were men. Thus, as a woman, if you wanted creative freedom

“ Estrid Ericson was quick to embrace the aesthetics of the modern design movement and arguably it was she who introduced functionalist furniture to the Swedish market. Her philosophy was to mix expensive and affordable objects that did not necessarily go together. The main thing was to create a comfortable and pleasant home.”

and a store to your liking, you

resulting

combination

was

outstanding. Estrid Ericson’s unfailing sense of style was unique in the capital and in the 20th century.

Estrid took a keen interest

in the activities of the pewter workshops. With passion and detailed opinions she set the tone for the furniture that Uno Åhrén or Björn Trägårdh designed

around

Sometimes

she

1930.

elaborated

on other designers’ work. For example, Anna Petrus’ wellknown lion figures ended up on pewter boxes designed by Estrid.

had to start your own business.

low. Classic and modern. The

Estrid Ericson and Svenskt

Svenskt Tenn was founded at a time when

artistry. Estrid Ericson was quick to embrace the

Tenn also enjoyed great success in exhibition

Swedish design enjoyed a world-wide reputation.

aesthetics of the modern design movement and

contexts. The company had not even existed a

Young talented designers were hired by big

arguably it was she who introduced functionalist

full year before it won the Grand Prix at the 1925

Swedish firms to design better things for everyday

furniture to the Swedish market. Her philosophy

Paris World’s Fair. Svenskt Tenn also participated

life. Svenskt Tenn and Estrid Ericson was part of

was to mix expensive and affordable objects that

in the noted 1930 Stockholm Exhibition, which

this movement. Modern design was exhibited

did not necessarily go together. The main thing

introduced functionalism to a Swedish audience.

both nationally and internationally and Svenskt

was to create a comfortable and pleasant home.

The reviews for the austere-looking functionalist

Tenn soon developed into a creative centre for

And it shouldn’t be a home that was complete

tea-set by Björn Trägårdh were raving. The Times

design. Estrid Ericson turned out to be very apt

or static: things could be added little by little;

in London wrote: “This tea-set, made by Svenskt

at spotting promising young talents. Before long

objects,

Tenn, is summing up the spirit of the exhibition.”

she was collaborating with artists, architects and

Mementos from journeys and other cultures were

designers such as Nils Fougstedt, Anna Petrus,

introduced, like historical additions to a modern

century had an explicit social ambition. Interior

furniture,

interior

14 5

design

details.

The modern design movement of the 20th


Estrid Ericson was very fortunate in finding such an experienced, skilful and placid artist to collaborate with, a practical designer after her own heart. The two artists formed a remarkable symbiosis. She accepted everything Frank did, he did whatever she asked him to do.

Eva von Zweighbergk, The magazine Form 1967

14 6


design should be used to engineer a better life for

What did Frank present at the Liljevalchs

artistically and commercially. However, for Frank,

people. However, Svenskt Tenn did not participate

exhibition? A sofa which is one of the most

the long-term benefit of Haus und Garten was

in this movement. Estrid Ericson was not afraid

bombastic in the history of furniture design!

that it was here that Estrid Ericson discovered

of sticking her neck out and questioning the

The “Liljevalchs Sofa”, as it was soon known, had

his designs. In 1932 they embarked on a

strict functionalist approach that characterised

a seating depth of 140 cm, at a time when the

collaboration that resulted in Josef Frank and his

the modern design movement. Her ambition

standard depth was 80 cm. In addition it was

Swedish wife Anna leaving the nascent Nazism of

was rather to mix work and pleasure, dreaming,

covered in flowery chintz! A more explicit break

Austria for Sweden and Svenskt Tenn.

diversion

purchases.

with convention is hard to imagine. But Josef Frank

She wanted to elevate utility goods in simple

was a man who went his own way. And he pulled it off.

with Svenskt Tenn in 1934 and just a few years

materials into symbolic objects that consumers

Critics talked of the “bulging forms of the

later the duo Frank/Ericson had their international

could dream about.

fashionable upholstery furniture that knocked

breakthrough. Svenskt Tenn’s contributions to

By connecting history and modernity, Estrid

the breath out of the taste experts”, claiming that

the World Fairs of Paris in 1937 and New York

Ericson created delicate and exclusive settings

“a new exciting artistic temperament free from

in 1939 went against the grain of the prevalent

that were beyond compare. And this, even

the puritanical demands of moderation” had

ideals and were characterised by bold contrasts,

before her long-term partner Josef Frank had

infiltrated Svenskt Tenn.

in terms of materials, colours and patterns. Their

entered the scene.

Josef Frank had a solid foundation to fall

exhibitions received a great deal of attention and

back on. He was almost 50 years old and had his

contributed to the fact that the Swedish/Austrian

principles. Furthermore, he came from a different

duo, somewhat paradoxically, came to personify

design culture than the Swedish. Raised and

the concept Swedish Modern.

educated as an architect in Vienna, Frank had not

NOT IN

only designed public super blocks to deal with the

freedom-loving

MODERATION

severe housing shortage in the city; he had also, in

detailed planning of other people’s homes. But

pages 86 - 89

addition to serving as Professor of Building Design

it did not stop him from having very decided

at the Wiener Kunstgewerbeschule, designed

opinions on what to consider when you decorate

BY ANNICA KVINT

furniture, fabrics and interior designs.

a home. Some of his principles were collected in

PHOTO LENNART NIL SSON

Already in 1910, he had decorated his sister

his 1934 article “Rum och inredning” (Rooms and

Hedvig and her husband Karl Tedesco’s home in

interiors) in the Swedish Handicraft Association’s

It doesn’t matter if you mix old and new, or different

Vienna, demonstrating his exotic mixture of forms

magazine Form. In it, he writes that one ought to

styles, colours and patterns. The things you like will

and styles that would follow him throughout his

stay away from making architecture with furniture:

always blend, by themselves, into a peaceful whole.

career. In the Vienna apartment, Biedermeier’s

“If one desires the room to be comfortable, its

light chairs paired up with an English 18th-century

demarcations must be clearly discernible, that is,

The Austrian architect Josef Frank’s oft-quoted

chiffonier. The tiled stove related to rural culture

all pieces of furniture should allow for a free view

interior design philosophy from 1958 is further

while the Oriental influences were represented by

of the separating line between the floor and the

proof that he was ahead of his time. The quotation

the many ottomans. And Frank would continue in

wall. A cabinet without legs breaks this line and

above, couldn’t it be from a contemporary interior

the same vein. He crossed all boundaries of time

thus reduces the feeling of space.” According to

design magazine? Continue browsing and you will

and space to garner inspiration for his furniture,

Frank, white walls provided the maximum freedom

surely find: “Do as you please!”, which is exactly

which could come from Europe as well as from the

of action and was thus to be preferred. But he

what Josef Frank said with his “accidentism”, his

Egypt of the Pharaohs, the New World of North

welcomed patterns: “A monochrome surface is

“philosophy of accident”.

America or the China of the Emperors.

tiring; the more ornamentation, the more calming

The French architect Le Corbusier’s late-

is the effect, because the viewer is unconsciously

scene in 1934. And it was an entrance with a

1920s ideas about the home as “a machine to live

affected by the slow approach that is behind it.

vengeance. Newly arrived in Sweden and in

in” did not strike a chord with Frank. He was against

It takes time to fathom a rich ornamentation; a

the furniture business, he represented Svenskt

puritanical principles and feared that modernism’s

monochrome surface, however, is immediately

Tenn in an exhibition at Liljevalchs konsthall,

standardised interior designs would make people

decipherable and thus no longer of interest.”

entitled Standard för bostad och bohag. The

equally

1930 Stockholm Exhibition had introduced

a freer, more artistically characterised style

in 1930s Sweden. In fact, Josef Frank’s now world-

functionalism in Sweden and the Liljevalchs

ideal, and developed his own type of modernism

famous patterns were met with general scepticism

exhibition showcased neat, practical furniture free

centred on values such as comfort, hominess and

until the second half of the 1940s. To talk about

from any “unnecessary” embellishment. In 1932,

a wealth of colour.

Frank at the Swedish Handicraft Association

Björn Trägårdh had designed his square armchair

In 1925, Josef Frank and architect Oskar

amounted to sacrilege. They thought that he was

“3665” for Svenskt Tenn, just to give an example of

Wlach founded the interior design company

stuck in a bourgeois cul-de-sac – even though he

the design ideals of the time.

Haus und Garten, which proved a success both

actually was a socialist. The powerful colours and

and

target-oriented

Frank made his entry on the Swedish design

homogenised.

He

147

veered

towards

Josef Frank initiated his artistic collaboration

Josef Frank was an open-minded and architect

who

was

against

He was rather alone in entertaining this theory


the personal expression were perceived as foreign

pointed it out to me. And true enough, inside the

because they are made by artisans they will also

during a time when the Social Democrats sought

wall I found some shafts from the old stairway

bear up physically.

collective solutions and the fashionable colours

balustrade. They were the point of departure

were white, beige and grey. Moderation was

for

and is frequented by people who are interested

the catchword of the time, and Frank was not in

owner relates.

in interior design and are prepared to pay to

moderation – which he also demonstrated by his

Now, the entire upper floor is a reception

make their homes beautiful,” says Eva Seeman,

way of creating patterns. He experimented with

room and the five-metre tall fireplace, in yellow

specialist in modern furniture, design and crafts at

partial dislocations (the vertical lines are partially

bricks, has been covered to better fit in with the

Bukowskis since 1987.

dislocated) and “brick printing” and believed that

predominantly light decoration.

pattern design should provide surprises. “Every

However, this did not stop the owner from

auction business, where there has always been an

object that we can take an interest in, in some

introducing his favourite grey-bluey-green colour

interest in Svenskt Tenn. Before, it was mostly well-

way or the other has to be an enigma concealing

from his old flat. It appears both in the hallway and

informed customers and international dealers

something mysterious we cannot easily cope with.”

on individual backdrop walls.

who saw the potential of the unique, somewhat

“I like the idea of a hall in muted colours that

older furniture, but today there is a wide interest,”

Especially young designers think very highly of

leads to an apartment that is light and open,” the

says Ulrika Ruding, curator of modern design,

Josef Frank. His “National Museum Cabinet” has

owner explains.

furniture and crafts at Stockholms Auktionsverk.

These types of ideas are still of topical interest.

manufacturing

a

new

balustrade,”

the

“Today Svenskt Tenn appeals to all ages

“Quality pays off. We notice that in the

received many accolades in the design community

and his fabrics are a source of inspiration for

comfort when it comes to quality.

thousands of textile designers all over the world.

because it is homely. You can grow into a piece of

In collaboration with Estrid Ericson, Josef

Eva Seeman stresses the importance of “Svenskt Tenn’s design is sustainable not least

Frank managed to create the sense of timelessness

QUALITATIVE

Frank furniture and rest assured that its second

that so many designers strive to achieve but which

EXPERIENCES

hand value will remain unchanged or perhaps

proves so elusive. And he did this without being

pages 102 - 105

even increase,” she says and explains that the

in moderation.

interest in Svenskt Tenn increased in 1994 when BY PETTER EKLUND

the company celebrated its 70th anniversary and

ILLUSTRATIONS MATS GUSTAFSON

Bukowskis, in the middle of a financial crisis, held its first auction devoted entirely to Svenskt Tenn furniture and jewellery.

BRIGHT AND

Young, environmentally conscious home-makers

SPACIOUS IN THE CIT Y

appreciate well-built furniture. A continental shift

There was a surprisingly large interest. Indeed, it

pages 90 - 101

in attitudes towards the cut-price philosophy is

was the first time we had prams at Bukowskis.”

taking place, we find out in Petter Eklund’s talk

BY ANNICA KVINT

with Eva Seeman of Bukowskis and Ulrika Ruding of

standard furniture, which has been produced

PHOTO ROLAND PERSSON

Auk tionsverket.

for decades, have been fairly stable, while there

“The auction hall was packed with people.

Since then, the prices of Svenskt Tenn’s

has been a dramatic increase in the interest in

ST YLIST MIKAEL BECKMAN

Quality... You know, I know, we all know when

the early, unique pieces of furniture from the

A five-metre tall fireplace and an eye-catching

we feel it, when we sense it with our hands and our

functionalist era before Josef Frank arrived in

original staircase compete for attention in this

eyes, when we kind of inhale it and are filled with a

Sweden. Another example of rocketing prices

apartment, which is dominated by the reception areas.

feeling of delight. Nevertheless, quality is strangely

is one of Svenskt Tenn’s signature products, the

absent in the flood of cut-price products, in the

1950s “Flora” chest of drawers (which came in a

A magnificent spiral staircase winds its

environmentally abhorrent cycle where things are

new edition in the 1980s), inspired by a flower-

way to the upper floor in this rebuilt maisonette

bought and replaced, where news quickly turns

wallpapered bedroom at Linneaus’ Hammarby.

from the end of the 1930s. We are in the centre

into rubbish. However, there are bulwarks behind

of Stockholm and the owner of the apartment

which objects live more sensible lives. Svenskt Tenn

quality furniture and quality assurances for

describes the extensive renovation that gave the

is one of them, and it seems as if the company has

processes and services, but what we mean with

apartment a more open and airy feel. That which

been here for ever, with its solid, slightly spiced-

quality varies over time, with taste and personality.

is now an extension of the hallway, with a fabulous

up bohemian-chic furniture, textiles, lamps and

Even the dictionary is evasive, talking of good

view over a park, used to be a bedroom, and walls

knick-knacks. A piece of Josef Frank furniture

characteristics, types of materials, suitability,

have also been removed in the kitchen and on the

holds up perfectly well through the trends, from

reliability. It turns out that people have tried to

upper floor.

grandmother to great-grandchildren. The feeling

define the concept ever since Antiquity. In one

“The wall next to the staircase was not an

is permanent; it doesn’t wear off. The furniture

of the 20th century’s most important books on

original feature. A lady who viewed the apartment

bears looking at for long periods of time and

design and its social impact, Vackrare vardags-

14 8

Today we talk about quality – quality time,


vara [More beautiful things for everyday life]

you can always start somewhere. Both Ulrika

and Creative Director of Svenskt Tenn since

(1919), Gregor Paulsson writes that quality implies

Ruding and Eva Seeman recommend potential

2008. Educated at Beckmans College of Design,

originality. “A copy can never be qualitative in any

buyers to enter the world of Svenskt Tenn through

he has worked in retail with fashion and interior

deeper sense, because it tries to be something

their simpler products.

design, as a designer, design director, marketing

that it is not. Quality requires good materials

“You can start with something small, perhaps

director and creative director. Thommy’s vision

and manufacturing methods. Quality is thus an

a lamp bought at an auction or a patterned tray.

for the magazine you are holding in your hands

original, made of good materials under sound

Save up for six months for a Hortus pot, which is

has been to provide a presentation of Svenskt Tenn

conditions.”

rather affordable and creates a lot of atmosphere

of today, a 90-year-old interior design company

in the home. In this way you can sneak into the

that constantly balances its role as a commercial

hundred year old definition? However, one thing

philosophy of quality,” Eva Seeman says.

cultural institution against a place where the

is certain: our experience of quality changes

However, one mustn’t become dogmatic.

historical meets the contemporary. “Working

throughout our lives. When we are young we

A home with just Josef Frank furniture may

with some of Sweden’s foremost designers,

may associate quality with new things. A new

seem strange, even though one’s ambition is

writers, photographers, stylists and illustrators to

record, a new fashion, a new computer game or

to buy quality. Frank knew how to do it. With a

present a contemporary Svenskt Tenn has been an

a new piece of furniture is better than the old one.

background in a troubled Europe he turned his

incredibly exciting journey. I hope that our readers

Interchangeability is seen as a quality in itself. Years

back to manifestoes and programmes, advocating

will be inspired and gain an insight into the magic

later we may be able to look back at the things we

instead a relaxed balance in the home, inspired by

interior design world that we so lovingly care for.”

have lived with and, in the best-case scenario, we

the Arts and Crafts movement, Viennese elegance

think of them as friends. That is quality, the feeling

and Asian expressions. His recipe for quality was

CHRISTIAN BJÖRK – WRITER

of friendship between human being and object.

to combine disparate items into a sympathetic

Christian Björk is a PhD student at the Department

You don’t forget or replace it.

equilibrium for “the restfulness of the eye, the

of Art History at Stockholm University. In his

solace of the mind”. There are no puritanical

forthcoming dissertation on Swedish housing

The cut-price ideology has taught us that it is okay

principles in good interior design.

and city planning in the 1930s, ’40s and ’50s,

to buy new instead of repairing the old.

Frank’s ideas about how patterns influence

he applies a class and gender perspective on

“Yes, unfortunately, most people do not really

us are also interesting: they slow down the hectic

functionalism. Christian has also written several

care for handicraft quality. If that was the case,

pace of modern life. Perhaps that is what we are

popular scientific books, on topics such as Svenskt

we would notice a much wider interest in our

looking for?

Tenn and Estrid Ericson, the furniture designer

auctions,” Eva Seeman says.

Relax, mix and match – and the result is

Axel Einar Hjorth, and Näfveqvarns bruk, one of

But something is brewing in cut-price land.

comfort and quality. It may sound simple, but,

the first Swedish art industries, where cast-iron

Young consumers are now focusing on old truths

above all, it takes time and a reasonable and

objects designed by Uno Åhrén, Eric Grate and

as if they were new: there should be craftsmanship

soft heart. Perhaps also a sprinkle of that which

Anna Petrus Lyttkens were manufactured in the

and genuineness in everything from locally

everyone wishes to have but which is hard to buy

early 20th century.

roasted coffee to handicraft and vintage fashion. It

and impossible to find if you try too hard: style.

Perhaps we can agree on Paulsson’s almost

But how to reason when we look for quality?

is getting obsessive, but there is a continental shift

PETTER EKLUND – WRITER

going on in the attitudes towards the environment

Petter Eklund is an author and journalist who writes

and the cut-price philosophy. We want to know

on design, homes and architecture, crafts and art industry. With a background as a lyricist and singer

the origin of a product, we want to look at the production flows, make sure that things are

CONTRIBUTORS

in the pop band Webstrarna, he now writes for

produced in a fair manner. Today, recycling gives

pages 132 - 134

newspapers like Dagens Nyheter and magazines such as Residence and Antik & Auktion. Ceramics

a profound and knowledgeable sense of quality. MIKAEL BECKMAN – ST YLIST

is a special interest and Petter has written books

makers appreciate well-built furniture. There is a

Mikael Beckman is one of Sweden’s most sought-

on the ceramicists Eva Hild, Carl-Harry Stålhane,

giant amount of quality furniture out there waiting

after interior stylists and a regular Svenskt Tenn

Wilhelm Kåge and Signe Persson-Melin as well

to be discovered,” Eva Seeman says. “Take a look

collaborator. Since he graduated from Beckmans

as on the glass designer Erika Lagerbielke. In his

at auctions like Stadsauktion, Bukowskis Market

College of Design in 1989, Mikael has produced

collection of essays, “Formsagor”, Petter Eklund

or one of the many auctions outside Stockholm:

commissions for most major Swedish furniture

explores the famous and anonymous names of art

there is a world of exciting, well-built but forgotten

companies, as well as for many Swedish and

industry. “Patina” is a book about older homes and

quality.”

international interior design magazines. He is also

long lives, with photographs by Patric Johansson.

the Creative Director of a web shop.

“Young, environmentally conscious home-

But if you are young and you want something

from Svenskt Tenn, how do you do it? Few twenty-

MATS GUSTAFSON – ILLUSTRATOR

year-olds can afford Josef Frank’s “Cabinet 2192”

THOMMY BINDEFELD – MARKETING DIRECTOR

In the late 1970s, when fashion illustration was

for 63,000 SEK or a small vitrine for 7,900. But

Thommy Bindefeld has been Marketing Director

in the shadow of photography, and watercolours

14 9


were considered an unexplored technique, Mats

of interior images to Svenskt Tenn. Raised in

some years as a designer for her own fashion brand,

Gustafson reinvented the genre. His elegant,

Skåne, he considered several different careers

“Karin and Pias”, she discovered that interior

stripped-down

collages

until a feature in a magazine about a commercial

design was much more fun. Now she produces

quickly formed a school of its own. Based in

photographer made the decision easy. Roland’s

both in-house and external exhibitions for Svenskt

New York since 1980, Mats Gustafson’s clients

pictures often adorn food magazines such as

Tenn and creates settings in the store. In 2013

include Hermès, Tiffany & Co., Christian Dior

Gourmet and interior design magazines such as

Karin Södergren, together with design historian

and Comme des Garçons. Mats’ illustrations

Residence. He has also contributed to a number

Cathrine von Hauswolff, artist Cilla Ramnek and

have been published in international magazines

of cook books, including a collaboration with the

journalist Annica Kvint, was responsible for the

such as French and Italian Vogue and they have

restaurant Le Rouge.

design historical exhibition “Home Sweet Home”

watercolours

and

been displayed in group and solo exhibitions

at Liljevalchs konsthall, Stockholm.

all over the world. In Sweden, in collaboration

PLANETA DESIGN/SANDRA PLANETA

with designer Ted Muehling, he produced the

Planeta Design is a design agency specialised in

KERSTIN WICKMAN – WRITER

interior design exhibition “Going Grey” at Svenskt

product communication and emotionally-driven

Kerstin Wickman is Professor Emerita and

Tenn in 2010. Mats Gustafson’s retrospective

consumer products and brands. The agency was

has worked as a writer since the end of the

exhibition “Fashion Figures Faces” was presented

founded by Sandra Planeta in 2008. Sandra,

1960s, including as Editor of Form magazine.

at Millesgården, Stockholm in 2013 and at

who is its creative director, has previously worked

She has lectured on design and crafts in over

the Röhsska Museum for Design, Fashion and

internationally for brands such as Shanghai Tang

twenty countries, contributed to Swedish and

Decorative Arts, Gothenburg in 2014.

and as global packaging director of The Body

international specialist journals and to some

Shop. Today Planeta Design works regularly with

forty books on design and crafts. She was the

ANNICA KVINT – WRITER

Svenskt Tenn’s award-winning graphic design. The

Swedish representative in the World Crafts

Annica Kvint is a journalist, specialised in design

company’s portfolio also includes brands such as

Council and responsible for the World Crafts

and architecture, and the editor of this magazine.

Peak Performance, Brio, Björn Axén, Hema, c/o

Council’s touring exhibition “The Bowl” and for

She is also the author of the book “Med nya ögon”,

Hotels, Affordable Art Fair and Dirty Linen.

the design exhibition “Suecia forma y diseño” in

on the future of Swedish architecture and design,

Latin America. In 1999 – 2000 Kerstin worked as

and is active as a critic for Dagens Nyheter and

TOBIAS REGELL – PHOTOGRAPHER

Secretary for the Department of Culture’s Design

design editor of Vi magazine. Annica is the chair

Tobias Regell grew up in the corridors of Konstfack

Inquiry. In 1999 she was awarded the Torsten

of the Swedish Crafts Centre and a board

and Filmhuset. With an art teacher’s degree and

and Wanja Söderberg Prize and in 2001 she was

member of the National Swedish Handicraft

a stint as a cinematographer, he finally settled

appointed Professor of Design and Crafts History

Council. She has a background as editor-in-

for the profession of photographer. During a

at Konstfack, Stockholm. In 2005 the Danish

chief of the magazine Form and in 2013 she co-

career spanning 20 years, he has photographed

Ministry of Culture appointed Kerstin Wickman to

produced, with design historian Cathrine von

everything from fashion to portraits and editorial

the Danish National Art Fund as a representative

Hauswolff, artist Cilla Ramnek and designer Karin

images, always with an ambition for genuineness

of crafts and design, and since 2013 she is a board

Södergren, the design historical exhibition “Home

and a filmic feeling. In addition to commissions,

member of the Swedish Visual Arts Fund.

Sweet Home” at Liljevalchs konsthall, Stockholm.

Tobias is working on a book about a prima ballerina.

EMIL LARSSON – PHOTOGRAPHER

THANKS TO

Light is one of photographer Emil Larsson’s main

ANITA DU RIETZ – WRITER

interests. Artificial, controlled light is something

Anita Du Rietz, fil.lic. and PhD in Economics, is

he spends a lot of time on in his studio, and he

researching into the institutions of enterprise. In

is also fascinated with natural light. Emil is one

her most recent book, “Kvinnors entreprenörskap

of Sweden’s foremost still life photographers.

under 400 år”, she maps out Estrid Ericson’s

THE GORECKI FAMILY AND MATS VON WACHENFELDT ,

Based in Stockholm for the last nine years, the

career, among other things. Anita is passionately

for allowing us to document their homes.

former Malmö resident works mostly abroad, in

interested in crafts and the type of artisan

Paris and London among other places, and he is

production that Estrid Ericson worked with. In

ERIK WIKSTRÖM , who acted as sub-editor and

still specialised in still lifes. Recently he has often

2009 she co-founded the non-profit association

conducted the image and text research.

gone back to the large-format camera and the

The Friends of Estrid Ericson, which has some 160

dark room. He garners his inspiration from the art

members and is chaired by Anita Du Rietz.

world and classic painting.

ANN WALL , who acted in an advisory role.

VICKY NORDH , who assisted during the

photo shoots. KARIN SÖDERGREN – ST YLIST

ROLAND PERSSON – PHOTOGRAPHER

Karin Södergren has worked as a creator for

SVENSKT TENN’ S ARCHIVE AND COLLECTIONS,

Roland Persson is one of Sweden’s foremost still

Svenskt Tenn for eight years. She has a degree from

who checked all the facts and provided the

life photographers and a frequent contributor

the Fashion programme at Beckmans, but after

historical documentation.

T E X T I L “ D I X I E L A N D” ,

150

JOSEF FRANK 1941-1946.


151


T E X T I L ” DR I N K S ”, JO S E F F R A N K , 19 41– 4 6 .

152


153


154


155


156


VÄ NST ER T E X T I L ” H AWA I I”, JO S E F F R A N K , 19 4 3 – 45 . HÖGER SVENSKT TENNS ENFÄRGADE LINNE I CERISE.

157


158


Svenskt Tenn är ett inredningsföretag med butik på Strandvägen i Stockholm och på webben. Sedan 1975 ägs Svenskt Tenn av Kjell och Märta Beijers Stiftelse, som ger stora anslag till forskning och även bidrar till att främja svensk heminredning och design.

www.svenskttenn.se