Page 1

budgetskrivelse Uppsala stift

2017 samt ekonomisk plan 2018-2019


2


Budgetskrivelse Uppsala stift 2017 samt ekonomisk plan 2018-2019

Innehåll Uppdrag och övergripande vision________________________ s.4 Inriktning, strategi och verksamhetsstyrning_ ____________ s.5 Budgetförutsättningar_ ________________________________s.6 Ledningsprocess____________________________ huvudtitel 1_ _ s.8 Stiftsfullmäktige____________________________________________________________ s.8 Stiftsstyrelsen _ ____________________________________________________________ s.8 Domkapitlet________________________________________________________________ s.8 Biskopen___________________________________________________________________ s.8 Stiftsorganisationens ledning_________________________________________________ s.8

Huvudprocesser ______________________________________s.10 Förvaltning ________________________________________________ huvudtitel 0____ s.10 Främja växt av tro och liv _ _ ___________________________________ huvudtitel 3 ____ s.10 Ge pastoralstrategiskt ledarstöd______________________________ huvudtitel 4 ____ s.11 Utveckla pastoralstrategiskt arbete ___________________________ huvudtitel 5 ____ s.11 Främja utökad samverkan_____________________________________ huvudtitel 6 ____ s.12

Stödprocesser________________________________________s.13 Stödfunktioner _____________________________________________ huvudtitel 2 ____ s.13 Stiftsgårdar ________________________________________________ huvudtitel 8 ____ s.13

Projekt ____________________________________ huvudtitel 7 ___ s.13 Budgetsammanställning________________________________s.16 Resultatbudget med kommentarer____________________________________________ s.18 Balansbudget med kommentarer_ ____________________________________________s.20 Investeringsbudget med kommentarer_ _______________________________________ s.22

3


Uppdrag och övergripande vision Stiftets grundläggande uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet, samt förvaltande uppgifter. Uppsala stift ska som en del av den världsvida kyrkan och som pastoral enhet inom Svenska kyrkan värna skapelsen, gestalta enhet och forma miljöer som inspirerar och stödjer stiftets församlingar att uttrycka Guds befriande och livgivande närvaro genom Jesus Kristus i den Helige ande. Övergripande vision för Uppsala stift uttrycks i orden ”Hållbar gemenskap där tro och liv kan växa”.

att mä n

g a till tro a m m dror ska ko p up nisk

vis ion

hållbar gemenskap där tro och liv kan växa

a k s i n g e de växt av tro och liv t a ledarstöd str mrå o pastoralstrategi styrmodell verksamhetsplanering budget lyhördhet

värdegrund framtidsansvar

4

motkrafter

ARBET

medkrafter

SSÄTT

samverkan förvaltning

samspel


Budgetskrivelse Uppsala stift 2017 samt ekonomisk plan 2018-2019

Inriktning, strategi och verksamhetsstyrning I denna budgetskrivelse presenteras inriktning och netto kostnadsram för Uppsala stifts verksamhet 2017. Budget och verksamhetsplan byggs med utgångspunkt i Stiftsfullmäktiges beslutade strategiska områden och med arbetssättet processtyrning. Stiftsfullmäktige beslutade i maj 2014 om huvudsaklig inriktning av stiftets verksamhet. Denna formuleras i fem strategiska områden: förvaltning, växt av tro och liv, pastoralstrategi, ledarstöd och samverkan. Lyhördhet, samspel och framtidsansvar uttrycker den värdegrund som stiftsorganisationen med dess medarbetare, ledning och styrning anser vara gott och eftersträvansvärt. Värdegrunden utgör ett stöd i arbetet med det mänskliga i organisationen och fungerar som verktyg för chefskap, ledarskap och medarbetarskap. Värdegrunden kommer till uttryck i ett konsultativt arbetssätt med dialog som redskap. Processtyrning används, med avsikt att tydlig­ göra såväl syfte med verksamhet, resursbehov och resurs­åtgång, där även kontinuerlig uppföljning ingår. Budget och verksamhetsplan byggs upp med utgångs­

punkt i ledningsprocess, huvud­processer och stödpro­ cesser samt projekt. Processer kan beskrivas som en kedja av aktivite­ ter som i ett återkommande flöde skapar värde för församlingar i Uppsala stift. Genom att beskriva verksamheten i processer blir det lättare att förstå hur organisationens olika delar samverkar för att skapa värde för dem stiftet är till för. Förväntningar och behov uttryckta i församlingar, av dess anställda och ideella medarbetare, i styrorgan och från samhället i stort bidrar med bedömningsgrunder. Projekt kan beskrivas som en mera tillfällig organisa­tion med strävan att uppnå ett specifikt och mätbart resultat under en specifik period. I budget­ skrivelsen presenteras förslag till inriktning och netto­ kostnadsram för Uppsala stifts verksamhet 2017.

5


Budgetförutsättningar 2017 Stiftsfullmäktiges beslut om strategidokument 20142018 styr verksamhetsplanering och budget såväl som organisation. I Uppsala stift finns därför fem strate­ giska områden definierade varav somliga rymmer obligatoriska uppdrag och i övrigt kan rymma främ­ jandeinsatser: förvaltning, växt av tro och liv, sam­ verkan, ledarstöd, pastoralstrategiskt arbete. 2013 inleddes en strategisk satsning i Svenska kyrkan i syfte att stärka kunskap och erfarenhets­ utbyte som rör kristen tro. Projektet ”Tala tro” som Uppsala stift genomfört tillsammans med Skara och Karlstad stift planeras få en fortsättning i form av ett strategiskt program för undervisning och lärande. Inom det diakonala fältet uppstod stora utma­ ningar i samband med den stora flyktingströmmen som kom till Sverige hösten 2015. Uppsala stift hade påbörjat ett arbete, ”Projekt migration” och därför fanns viss beredskap och kompetens att hantera situa­ tionen då den blev akut och även fortsatt är ansträngd i många församlingar. Kyrkostyrelsen har beslutat om fördelning av medel i syfte att stärka såväl stiftets främjandearbete som det direkta församlingsarbetet. Sannolikt kommer ytterligare medel att tillföras för arbetet 2017 då utmaningarna är fortsatt stora inom migrationsområdet. Inte minst är behovet omfattande när det gäller att bistå församlingarna med juridisk rådgivning. 6

Stiftets budget och prioriteringar påverkas, utöver de beslut som stiftsfullmäktige fattat, av beslut och uppdrag som ges från nationell nivå men också utifrån de förväntningar som iakttagits i församlingar och pastorat i Uppsala stift. Budgetåret 2017 är kraftigt belastat av särskilda uppdrag som stiftet har varför en beskrivning av rådande förutsättningar ges nedan. Vart fjärde år har stiftet ett övergripande ansvar för att genomföra alla direkta val inom stiftet. I Uppsala stift hålls också ett präst- och diakonmöte i nära anslutning till kyrkovalet där också vignings­ tjänstens ledamot i Domkapitlet utses. Tidigare har man kunnat fondera medel att användas för kyrko­ valet, men numera ska kostnaderna tas inom befintlig budget. 2017 firas också 500-års jubileum av reforma­ tionen. Uppsala stift har ett uppdrag att genomföra Teologifestival som ett av de större arrangemang som genomförs i Svenska kyrkan. Ett särskilt bidrag ges till Uppsala pastorat för genomförande av aktiviteter i samband med reformationsveckan i slutet av oktober 2017. Stiftstyrelsen har beslutat om direktiv för budget­ arbetet 2017. Redan inför budget 2016 togs beslut om att en sänkning av priser för barns och ungas kost och logi vid läger och arrangemang som genomförs på stiftsgårdarna Undersvik och Breidagård skulle ske. Det innebar en halvering av kostnaderna för barn och


unga. Från och med 2017 kommer stiftsgården Under­ svik att bedriva skattefri verksamhet, det vill säga att verksamheten riktar sig till församling i Uppsala stift men även andra stift,närliggande organisationer som Svenska Kyrkans Unga, Sensus studieförbund och andra civilsamhällsaktörer, och belastas därför inte med moms. Stiftets uppdrag att främja, tillse och förvalta kan ta sig uttryck på olika sätt (råd, stöd, uppmuntran, inspiration) så att människor kommer till tro på Jesus Kristus, kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas. Stiftet har ansvar för frågan om ändamålsenlig indel­ ning i församlingar och pastorat. Beslut om struktur­ utredningen gav förutsättningar för församlingar att samverka i gemensamma pastorat, det vill säga församlingar får finnas kvar och kan till och med bli fler men den administrativa enheten som skapas ska ge förutsättningar för samverkan så att ekonomisk, pastoral, demokratisk och organisatorisk bärkraft finns. Stiftsstyrelsen har fattat beslut om ett pro­ aktivt främjandearbete för att åstadkomma detta i Uppsala stift. Beslut finns om vilka utredningar som ska genomföras inom pågående mandatperiod och en målbild finns för kommande mandatperioder. Administrativ samverkan ska utvecklas i hela Svenska kyrkan med gemensamma system och arbets­ sätt. Gemensam IT- och telefoniplattform (GIP), eko­ nomi, löne- och tidredovisningssystem, service­byråer, stöd i fastighetsfrågor och system för fastighetsunder­ håll och fastighetsskötsel, gemensamt system för arkiv, diarium, dokumenthantering samt upphandling och inköp. Riktat församlingsbidrag om totalt 32 miljoner har finansierat den verksamheten under åren 2011-2016. Rekvisition av riktat församlingsbidrag kan även ske 2017 för den händelse det finns återstå­ ende medel. För 2017 finns extern finansiering för fullföljandet av GIP, allt annat ska finansieras inom ramen för stiftets budget alternativt genom finansie­ ring i någon form av avgiftsväxling. Stiftstyrelsen beslöt juni 2016 om fortsatt utredning för att finna goda och hållbara lösningar för framtiden. Förvaltningstillsyn kan beskrivas som ett nytt eller ett förtydligat uppdrag som Uppsala stift valt att förlägga som en del av förberedelserna inför biskopens visitation. Används ibland också för att reda ut andra situationer i församlingarna varför det kan bli någon ytterligare förvaltningstillsyn per år. Biskopen och Domkapitlet fullgör sina särskilda uppdrag som finns formulerade i kyrkoordningen och som rör kyrkans tro, bekännelse, lära och vignings­ tjänsten. Domkapitlet utfärdar också församlings­

instruktioner. Arbetsuppgifter som ska utföras av stiftskansliet blir då dels beredning av ärenden inför domkapitlet som rör tillsynsärenden, behörighets­ prövning och domkapitlets yttrande inför tillsättning av präst, diakon och i vissa fall musiker, stöd till för­ samlingarna i arbete med församlingsinstruktioner, präst- och diakonexamen samt vigning. Stiftet har också ansvar för beredning och fördel­ ning av kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) samt stöd i att säkerställa att projekt som beviljas medel inom KAE bedrivs på ett professionellt och kostnadseffek­ tivt sätt. Kyrkoantikvarisk ersättning ges som ett bidrag från staten till Svenska kyrkan för att bidra till underhåll och tillgänglighet av vårt gemensamma kulturhistoriska arv. Övrigt stöd i fastighetsfrågor och beviljande av kyrkobyggnadsbidrag är efterfrå­ gat i stiftets församlingar. De senaste åren har två kyrkoarkitekter anlitats för att öka stödet till försam­ lingarna. Detta har möjliggjorts genom det riktade församlingsbidraget och kan ses som en förberedelse för det uppdrag som förväntas bli resultatet av beslut i kyrkomötet november 2016 om ”Gemensamt ansvar”. Sannolikt finns då extern finansiering från och med 2018. Prästlönetillgångarna ska förvaltas så effektivt som möjligt och på ett sådant sätt att de ger bästa möjliga uthålliga totalavkastning. Verksamheten som bedrivs finansieras av avkastningen. Nettovinsten fördelas till nationell nivå och till stiftets församlingar utifrån bestämda nyckeltal. Kyrkoavgiftsintäkterna i föreliggande budget­ förslag är hämtade från kyrkokansliets besked om preliminär redovisningsräkning för kyrkoavgift utbetalningsåret 2017. Beskedet innebär att kyrko­ avgiftsintäkterna ökar med 4,2 procent (minskning med 0,25) i förhållande till utfallet år 2016. Stiftsbidraget för 2017 är budgeterat i nivå med det senaste beskedet från kyrkostyrelsen, men slutligt preliminärt beslut är att vänta först i början av 2017. Endast marginell förändring av stiftsbidraget. I budget 2017 har avsatts en lönepott på tre pro­ cent i avvaktan på vad kommande avtalsförhandling resulterar i. Budgeten baseras på en oförändrad utdebitering på fyra öre per skattekrona. En sänkning av utdebi­ teringen med 1 öre skulle minska kyrkoavgiftsintäk­ terna med cirka 11 miljoner kronor och en höjning med 1 öre motsvarande ökning av kyrkoavgiftsintäk­ terna. Numera finns även möjligheten att höja/sänka kyrkoavgiften med en tiondel av ett öre, vilket innebär en möjlig lägsta höjning/sänkning med cirka en 1,1 miljon kronor. 7


Ledningsprocess - HT 1 Ledningsprocessen beslutar om organisationens mål och strategier, stödjer förbättring av organisationens övriga processer genom policys och styrdokument och driver processer för strategisk planering, målsättning och revision. Stiftsfullmäktige

Stiftsfullmäktige beslutar i principiella ärenden och i ärenden som på annat sätt är av större vikt, främst mål och riktlinjer för verksamheten, budget, kyrko­ avgift och andra viktiga ekonomiska frågor. Vidare beslutar fullmäktige om inrättande av nämnder och deras verksamhet, val av ledamöter och ersät­ tare i stiftsstyrelse och nämnder, val av revisorer och revisorsersättare, grunder för ersättning åt förtroende­valda och revisorer samt fastställande av årsredovisningens resultat och balansräkning, och årsredovisning. KO 7 kap. 1§.

Stiftsstyrelsen

Stiftsstyrelsen ska främja församlingslivet i stiftet och verka för dess utveckling. Stiftsstyrelsen ska leda och samordna stiftets förvaltning, uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på stiftets ekonomiska ställ­ ning samt göra de framställningar som behövs till stiftsfullmäktige, andra kyrkliga organ, statliga och kommunala myndigheter samt verkställa stiftsfull­ mäktiges beslut om detta inte har uppdragits åt någon annan. Stiftsstyrelsen ska även handlägga vissa ären­ den enligt särskilda bestämmelser i kyrkoordningen. Därvid ska stiftsstyrelsen verka för barnets bästa och göra barnkonsekvensanalyser inför beslut. Stiftsstyrelsen ska verka för att beredskapsförberedelserna inom stiftet genomförs på ett ändamålsenligt sätt och med enhetlig inriktning. KO 7 kap. 7-11 §. För stiftsstyrelsen finns arbetsordning fastställd samt uppdragsbeskrivning till beredande organ, stiftsstyrelsens arbetsutskott (AU), stiftsstyrelsen § 73/2014 och egendoms- och fastighetsutskott (EFU), stiftsstyrelsen § 74/2014. Fastställda instruk­ tioner till kommittén för hållbar utveckling, stifts­ styrelsen § 29/2014, strukturkommittén, stiftssty­ relsen § 28/2014, samt internationella kommittén, stiftsstyrelsen § 27/2014, tydliggör respektive kom­ mittés uppdrag. 8

Domkapitlet

Domkapitlet ska självständigt fullgöra de uppgifter som anges i KO 6 kap. 8§.

Biskopen

Biskopen ska förkunna evangelium i ord och hand­ ling, ha ansvar för att evangelium förkunnas rent och klart och för att sakramenten förvaltas enligt kyrkans bekännelse och ordning, svara för ledning och tillsyn, vårda och värna kyrkans enhet, viga präster och diako­ ner, kalla präster och diakoner till överläggning samt i övrigt fullgöra biskopens uppgifter enligt kyrkoord­ ningen. Biskopen ska visitera stiftets församlingar och får också uppdra åt kontraktsprostarna att i biskopens ställe visitera församlingar i deras kontrakt. Ärkebiskopens pastorala område består av Uppsala kontrakt och övriga kontrakt utgör biskopen i Upp­ sala stifts pastorala område, KO 8 kap. 1-3 §. Bisko­ pen är ordförande i stiftsstyrelsen och vice ordförande i domkapitlet. Ärkebiskopen är ordförande i dom­ kapitlet.

Stiftsorganisationens ledning

Inom ledningsprocessens ram organiseras stifts­ organisationens ledningsuppgifter. Kansliets ledning svarar för beredning och uppföljning av fattade beslut samt utvärdering av genomförande av aktiviteter i relation till syfte och förväntade resultat. Vidare ansvarar ledningen för att fortlöpande säkerställa de personella resurser som behövs för att målen i verk­ samheten ska uppfyllas samt att medarbetare får möj­ ligheter till kompetensutveckling i relation till verk­ samhetens behov, generellt, kollektivt och individuellt. Arbetet leds av stiftsdirektor i enlighet med beslutad delegationsordning och för den operativa ledningen svara chefer för team egendom, team stöd, chef och processledare för team främjande och tillsyn, stifts­ gårdschef, chef och verksamhetsledare för servicebyrå samt stiftskommunikatör.


Budgetskrivelse Uppsala stift 2017 samt ekonomisk plan 2018-2019

Stiftsdirektor

Projekt Styrning och ledning enligt särskilt beslut

Team egendom Leds av chef och processledare

Team främjande & tillsyn Leds av en chef och fyra process­ledare

Servicebyrå Leds av chef/ verksamhetsledare

Samverkansgrupp Representanter arbetstagarorganisationer

Team stöd Leds av chef och processledare

Team STIFTSGÅRDAR Leds av chef och processledare

Stab Relaterar till förtroendemannaorganen. Sekreterare i SF, SS, AU, EFU, DK

Ledningsgrupp Organisera, leda och samordna arbetet med ständiga förbättringar, ansvar för utveckling av medarbetare

För strategisk planering och uppföljning av verksamheten genomförs gemensamt möte med all personal och stiftsstyrelsens utskott, AU och EFU, i slutet av januari. Mötet innehåller omvärldsanalys, utvärdering och trendspaning vilket ger underlag till årsredovisning, kommande strategidokument samt kommande budget och verksamhetsplan. Teammöten med uppdragsdialog, modell för kvalitetssäkring och utvärdering, genomförs minst tre gånger per år kopplade till prognostillfällen. Upp­ följning av uppdragsdialog, samordning av processer och beslut om eventuellt nya vägval, sker i lednings­ gruppen och rapporteras i styrelsen.

Information och kommunikation är viktigt för samordning av de olika processerna. Intranätet är ett viktigt verktyg där information kontinuerligt ges till allmänhet, församlingar samt för personal. Utöver detta ger stiftsdirektor varje vecka en muntlig infor­ mation till personal om aktuella ärenden i styrelsen och ledningsgrupp. Samverkansgrupp möts minst en gång per kvartal för information och samtal om aktu­ ella frågor i stiftsorganisationen.

Budget – Ledningsprocess / HT1: 14 244 360 kr

9


Huvudprocesser – HT 0, 3, 4, 5, 6 Huvudprocesser är de övergripande processer som på en hög nivå beskriver syftet med verksamheten och kan ses som organisationens själ. I budget utgör beslutade strategiska områden huvudprocesser. Med utgångspunkt i huvudprocesser finns delprocesser definierade och för varje aktivitet i respektive delprocess finns ett syfte formulerat relaterat till upplevda behov. Stiftet har ett ansvar för erbjudande av kompetens­ utveckling och inom de olika huvudprocesserna ryms strategiska insatser för många olika kategorier. För att erbjuda kompetensutveckling av hög kvalitet och sam­ tidigt ta tillvara befintliga resurser i högre utsträck­ ning fortsätter stiftet att utveckla samverkan med utbildningsaktörer som i huvudsak finansieras med bland annat statliga medel. Här kan nämnas Sensus studieförbund, Sigtuna folkhögskola, Johannelunds teologiska högskola, Stiftelsen Fjellstedtska skolan och Ersta Sköndals högskola.

Förvaltning, HT0

Förvaltning återfinns under huvudtitel 0 och rymmer såväl kostnader som intäkter för den personal som arbetar med förvaltning av prästlönetillgångarna. Separat beslut fattas om budget och verksamhetsplan avseende prästlönetillgångarnas verksamhet. Ett omfattande stöd ges i församlingars arbete med drift och förvaltning av kyrkobyggnader samt ansökan om kyrkoantikvarisk ersättning och kyrkobyggnads­ bidrag. Under 2017 planeras inga större reparationer på stiftets fastigheter då arbete pågår med att ta fram och lägga upp stiftets fastigheters vård- och under­ hållsplaner i fastighetsprogrammet DeDu. Budget HT0 – Förvaltning: 11 828 277 kr

Främja växt av tro och liv, HT3

”Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas.” (Kyrkoordningen) 10

’Växt av tro och liv’ är därmed ett grundläggande perspektiv på all församlingsverksamhet. Budget och verksamhetsplanering ska genomsyras av inriktningen för växt av tro och liv. Genom insatser i form av kon­ firmandläger, ledarutveckling, inspirationsdagar, nät­ verk, metodutveckling, retreater, andrum och fortbild­ ning främjas växt av tro och liv i stiftets församlingar. I samspel och lyhördhet med stiftets församlingar ska stiftsmedarbetarna främja utveckling och fördjupning av tro och liv. Arbetet delas in i fyra delprocesser: Dela tro-dela liv, vars aktiviteter syftar till att främja församlingens kallelse att vara den plats där tro och liv delas och fördjupas så att relationen till Gud, medmänniskan och mig själv hålls samman. Under 2017 genomförs bland annat fortbildnings- och kompetensutvecklingsprogramet Vägen, Vandringen och Växten. Fortbildningen vänder sig till medarbe­ tare som har behov av att lära känna och fördjupa sin kunskap om Svenska kyrkans tro, lära och liv. Gudstjänst, vars aktiviteter syftar till att främja församlingens utveckling och fördjupning av gudstjänst­ livet som mötesplats mellan Gud och människor. Under 2017 fortsätter arbetet med gudstjänstutveckling i de lokala församlingarna genom utbildnings­insatser. Själavård, vars aktiviteters syfte är att främja reflektionen och stödet för det enskilda samtalets och den andliga vägledningens plats i församlingens liv. Andlig fördjupning, vars aktiviteter syftar till att främja utforskandet av olika spiritualiteter i kyrkans tradition och genom reflektion och gemenskap för­ djupa den enskildes och församlingens kallelse och sändning i världen. En utredning om församlingars behov av verksam­ het och användningsområde vid stiftsgården Breidagård och eventuella investeringar ska göras under 2017. Budget HT3 – Främja växt av tro och liv: 7 071 011 kr


Budgetskrivelse Uppsala stift 2017 samt ekonomisk plan 2018-2019

Ge pastoralstrategiskt ledarstöd, HT4

Pastoralstrategiskt ledarstöd främjar lednings- och styrningsfunktionen i pastorat och församlingar så att den grundläggande uppgiften kan utföras så väl som möjligt lokalt i församling. Arbetet sker inom fyra delprocesser: Unga ledare, vars aktiviteter ska ge stöd till unga att vara ledare i församlingen, liksom för församlingar att kunna ge plats för unga att vara ledare. 2017 fokuserar stiftet på att tillsammans med Svenska Kyrkans Unga stötta unga, som utbildats och tränats i ledarskap genom det arbete som utförs på stiftsgården Undersvik, att hitta sin plats och uppgift i den lokala församlingen. Utveckla ideellt engagemang, vars aktiviteter ska ge stöd och utbildning till anställda i att utveckla ideellt engagemang i församlingen samt att frågan om idealitet lyfts i många sammanhang. 2017 vill vi arbeta för att stiftets församlingar och medarbetare får en större samsyn och medvetenhet kring skälen och möjligheterna att utveckla ideellas möjligheter att bära församlingens arbete. Satsningen att utbilda anställda i att leda ideella fortsätter, likaså

utbildningen för hela arbetslag att forma ett med­ arbetarskap som rymmer både anställda och ideella. Ledningsstöd, vars aktiviteter ska ge stöd till ledningsfunktionen i församling/pastorat så att för­ samlingen kan utföra sitt uppdrag. 2017 fokuserar på utveckla utbildning för utbildare av nya förtroendevalda, framför allt i förståelsen av kyrkorådens och församlingsrådens uppgifter och samspel. De nya pastoratsbildningar som just trätt i kraft eller som kommer att träda i kraft ges ett sär­ skilt stöd. Rekrytering, vars aktiviteter ska medverka till en god rekrytering av kyrkomedarbetare samt, ge stöd till församlingarna så att de kan stärkas i sitt uppdrag att utgöra en rekryterande miljö. Under 2017 uppmärksammas särskilt det stora behovet av nya diakoner och musiker. Satsningen på att stärka församlingarna i sitt uppdrag att vara en rekryterande miljö för nya kyrkomedarbetare fort­ sätter. Budget HT4 – Ge pastoralstrategiskt ledarstöd: 7 328 242 kr

11


Pastoralstrategiskt arbete, HT5

Pastoralstrategi är att vara lyhörd för det som händer i kyrka och samhälle, att samspela med olika aktörer och hitta strategier för att vara kyrka här och nu. Församlingar och stift möts i arbetet med visita­ tioner och församlingsinstruktioner vilka ligger till grund för det pastoralstrategiska arbetet. Genom samspel med församlingar och pastorat ska stiftsorga­ nisationen bidra till utveckling av det pastoralstrate­ giska arbetet. Arbetet bedrivs inom åtta delprocesser. Diakonalt utvecklingsarbete vars aktiviteter syftar till att i samspel med församlingar, öka kom­ petens och förståelse av diakoni och diakonalt arbete. Att i lyhördhet för församlingarnas kontextuella behov främja arbetet med diakonala frågor. Utifrån stiftets värdegrund arbeta fram långsiktiga strategier för stiftets främjandeinsatser. Dop, konfirmation vars aktiviteter syftar till att stödja församlingarna att arbeta strategiskt och att ta fram strategiska planer för dopinbjudan, dopupp­ följning och konfirmandundervisning. Församlingens arbete på andra språk vars akti­ viteter syftar till Sverigefinskt och Dövkyrkans arbete synliggörs och utvecklas i stiftets församlingar. Församlingsinstruktion vars aktiviteter syftar till 12

att utbilda processledare, ge stöd till att skriva fram en församlingsinstruktion och erbjuda församlingarna att genom ett processinriktat arbetssätt tillsammans med andra församlingar definiera, tolka och formu­ lera församlingens grundläggande uppgift. Internationellt arbete vars aktiviteter syftar till, att med utgångspunkt i de riktlinjer som är fastställda i instruktionen för internationella kommittén, stödja det internationella arbetet i stiftet, stärka stifts- och vänförsamlingsrelationer genom kunskaps- och erfa­ renhetsutbyte, främja församlingarnas internationella utvecklingsarbete och det nationella insamlingsarbe­ tet. Nätverksdialog Kyrka-Samhälle vars aktiviteter syftar till erfarenhetsutbyte och utveckling inom respektive område som i denna huvudprocess berör kyrka-samhällsfrågor. Läger Stiftsgården Undersvik vars aktiviteter ska verka för ökad mångfald och genom samverkan stödja församlingarnas arbete och stärka ideella insatser vid stiftsgården i Undersvik. Budget HT5 – Pastoralstrategiskt arbete: 5 732 518 kr


Budgetskrivelse Uppsala stift 2017 samt ekonomisk plan 2018-2019

Främja utökad samverkan, HT6

Stöd för ökad samverkan mellan pastorat och för­ samlingar främjar effektivare resursanvändning och frigör resurser i syfte att församlingarna ska vara fortsatt livskraftiga och kunna fokusera arbetet med den grundläggande uppgiften. Arbetet sker i fyra del­ processer för samverkan: Lämplig indelning, vars aktiviteter syftar till att ge pastorat och församlingar möjlighet till effektivare resursanvändning genom strukturell samverkan i pastorat. Stiftet bidrar på så sätt till en lämplig och långsiktigt hållbar strukturell indelning ur pastoralt, ekonomiskt, organisatoriskt och demokratiskt pers­ pektiv. 2017 fokuserar stiftet på ledningsstöd till de ny­bildade pastoraten och till de församlingar som bildar nya pastorat 2018. Stiftet fortsätter också samtal om lämpliga pastoratsbildningar med övriga församlingar och pastorat som är föremål för indel­ ningsutredningar enligt stiftsstyrelsens beslut. Kommunikation, vars aktiviteter syftar till att ge pastorat och församlingar möjlighet att använda gemensamma nationella resurser för information och kommunikation och effektivt använda befint­ liga verktyg för att kommunicera tro och liv på ett

samordnat och tydligt sätt. 2017 ligger fokus på att erbjuda utbildningar och verkstäder i kommunikation via webben, rådgivning i sociala medier, individuell vägledning i strategiska och praktiska kommunika­ tionsfrågor samt ökad kunskap om befintliga gemen­ samma kommunikationsverktyg och mallar. System, vars aktiviteter syftar till att ge pastorat och församlingar tekniska förutsättningar att sam­ verka inom administration, gemensam IT-plattform (GIP), telefoni, arkiv/diarium och fastighetsfrågor. 2017 fokuseras insatser som möjliggör för samtliga pastorat och församlingar i stiftet att gå med i GIP. Stiftet följer och bidrar in i arbetet på nationell nivå med gemensam upphandling/inköp och arkiv/diarium samt i förekommande fall utveckling av stödfunktioner för pastorat och församlingar. Servicebyrå i Uppsala stift uppgift är att vara en redovisningsbyrå som ger relevant stöd till försam­ lingar/pastorat i frågor gällande ekonomi och lön. I servicebyrån ingår även den personal som hand­har stiftskansliets löner och ekonomi. Budget HT6 – Främja utökad samverkan: 5 473 349 kr

13


Stödprocesser – HT 2 och 8

Stödprocesserna är en viktig del och behövs för att stiftsorganisationen och huvud­processerna ska fungera så effektivt och smidigt som möjligt. Stödfunktioner, HT2

Stiftsgårdar, HT8

Inom huvudtitel 2 ryms stöd i form av kommunika­ tion, HR, administrativt stöd med diarium och arkiv, kontorsservice med vaktmästeri, kök, städ, reception samt växel med svarsservice för stiftskansliet och de församlingar som valt att ingå.

Huvudtitel 8 består av stiftsgårdarna Breidagård och Undersvik, erbjudande och tillhandahållande av kost, logi, konferensutrymme och miljö för verksamhet som bedrivs av stift och församlingar i Uppsala stift. Ett arbete sker med marknadsföring till församlingar och andra aktörer inom den idéburna sektorn.

Budget HT2 – Stödfunktion: 14 523 415 kr

Budget HT8 – Stiftsgårdar: 4 266 576 kr

14


Budgetskrivelse Uppsala stift 2017 samt ekonomisk plan 2018-2019

Projekt – HT 7

Uppsala stift har flera viktiga projekt att genomföra och avsluta under 2017. Det är ett spännande år som inleds med ett avstamp för reformationsåret med Teologifestivalen. Teologifestival: Uppsala stift genomför Teologi­festi­valen i början av februari inom ramen för refor­ mationsjubiléet. Präst- och diakonmöte: Tema för 2017 års prästoch diakonmöte är ”Nåd och åter nåd”. Det äger rum i Uppsala den 22-24 augusti 2017. En vald grupp av stiftets präster och diakoner förbereder och är också värdar under mötet. Syftet för mötet är dagar med gemenskap, fortbildning och fördjupning i olika aspekter av temat. Kyrkoval 2017: Projektet lanserades våren 2016 och har till syfte att genomföra kyrkovalet i Uppsala stift på ett effektivt och rätts­säkert sätt och tillse att stiftets valnämnder får det stöd de behöver för att genomföra kyrko­valet den 17 september 2017.

Projekt Hållbar utveckling: Projektet startade 2015 och avslutas i början av 2017. Projektet syftar till att församlingar ska påbörja miljö­diplomering i minst tio församlingar runt om i Uppsala stift. Budget HT7 – Projekt och bidrag: 14 292 189 kr

15


Budgetsammanställning Huvudtitlar

Utfall 2015 Budget 2016 Budget 2017

Ej fördelat på huvudtitel/process

317 564

HT 0 Förvaltning

9 129 975

8 650 031

11 828 277

HT 1: Styrning och ledning

9 106 787

15 865 413

14 244 360

14 390 757

13 696 835

14 523 415

7 184 444

7 803 283

7 071 011

12 256 158

8 126 492

7 328 242

HT 5: Utveckla pastoralstrategiskt arbete

5 508 251

5 955 863

5 732 518

HT 6: Främja utökad samverkan

2 954 665

3 733 342

5 473 349

13 127 251

14 072 249

14 292 189

4 647 912

5 062 291

4 266 576

78 623 764

82 965 799

84 759 937

1 461 119

1 155 561

1 247 221

80 084 883

84 121 360

86 007 158

HT 2: Stödfunktioner HT 3: Främja växt av tro och liv HT 4: Ge pastoralstrategiskt ledarstöd

HT 7: Projekt och bidrag HT 8: Stiftsgårdar Summa Ht 0 - Ht 8 HT 9: Avskrivningar Stiftets hus Total nettokostnadsram Ht0 - Ht9

Avskrivningar Stiftets hus, 1% HT8: Stiftsgårdar, 5%

HT7: Projekt och bidrag, 17%

HT0: Förvaltning, 14 %

HT1: Styrning och ledning, 17 %

HT6: Främja utökad samverkan, 6% HT5: Utveckla pastoralstrategiskt arbete, 7% HT2: Stödfunktioner, 17 % HT4: Ge pastoralstrategiskt ledarstöd, 8% 16

HT3: Främja växt av tro och liv, 8%


Budgetskrivelse Uppsala stift 2017 samt ekonomisk plan 2018-2019

Investeringsbudget

I avvaktan på utredningarna kring hur våra fastig­ heter skall nyttjas framöver samt i avvaktan på en ny underhållsplan är inga större arbeten budgeterade på stiftets tre fastigheter. Fortsatta satsningar på mer ändamålsenliga lokaler samt arbetsmiljöåtgärder i Stiftets hus. Ny inredning till lobbyn på plan 4 samt markiser på sydsidan (framflyttat från 2016). I Undersvik planeras det för en fortsatt upprust­ ning av möblemanget i samtliga rum. Budgeterat även för nya sängar, madrasser och gardiner. En åkgräsklippare är framflyttad från budget 2016. Nya serveringbänkar/bord till matsalen. Diskmaskin, frysskåp och värmeskåp är också planerade investe­ ringar under år 2017. Inköp av ett svalskåp (från 2016) och en disk­ maskin är planerat för stiftsgården Breidagård. För belopp hänvisas till investeringsbudgeten.

Budgeterat underskott och kopplingen till tidigare års överskott

Uppsala stift har under ett flertal år avsatt de över­ skott som uppstått i verksamheten för särskilda ända­ mål, fastighetsunderhåll, kyrkoval samt struktur- och projektändamål som skall komma församlingarna till del. Den nya ordningen med målkapital innebär att ändamålsbestämda avsättningar inte behöver göras. De överskott som uppkommer utöver målkapitalet kan fritt disponeras av stiftsfullmäktige. År 2015 fattades beslut om att tidigare års fonderade medel skulle upplösas och föras över till det gemensamma balanserade överskottet. För belopp hänvisas till balansbudgeten. I budgeten för år 2017 används en del av tidigare års överskott för att täcka årets budge­ terade underskott.

Plan/prognos 2018 och 2019

I resultatbudgeten finns även en plan/prognos för åren 2018 och 2019 redovisad. Det skall understrykas att planen inte är en budget utan endast en bedömning av ekonomiska konsekvenser utifrån vissa i nuläget kända och förväntade omständigheter. Planen/prog­ nosen tar hänsyn till vad som kan förväntas vad gäller intäktssidan, kyrkoavgifter och stiftsbidrag. Vad gäller kyrkoavgifterna kan intäkterna utifrån prog­ noser utfärdade av Sveriges kommuner och landsting och därefter applicerade på Svenska kyrkan, beräknas öka med drygt 2 miljoner kronor 2018. 2019 beräk­ nas de öka med drygt 1 miljon kronor.

Utifrån det nuvarande ekonomiska läget, med en, just nu, stigande inflation, har en uppräkning av kostna­ derna skett med två procent för 2018 och 2019. En bedömning av personalläget inför åren 2017-2019 visar att under dessa år uppnår 13 personer 65 års ålder. Den flexibla pensionsåldern upp till 67 år medför dock att bedömningen inrymmer ett visst mått av osäkerhet. De stora pensionsavgångarna innebär såväl möjligheter som risker.

Målkapital

Stiftsfullmäktige beslutade vid sammanträdet i maj 2015 att fastställa målkapitalet till 69 miljoner kronor för åren 2015-2019 med en förnyad omprövning det andra året i den nya mandatperioden, det vill säga 2019. Möjlighet finns dock alltid, om förutsättningarna drastiskt skulle ändras, att närsomhelst under mandatperioden ompröva beslutet om målkapital till Stiftsfullmäktige. Det övergripande regelverket vad gäller målsatt kapital återfinns i KO 49 kap. 5 §. Paragrafen säger att Stiftsfullmäktige skall fastställa ett långsiktigt mål för det egna kapitalets storlek. Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation lämnar anvisningar över tillvägagångssättet vid fastställande av målkapital. Grundläggande i resonemanget är den långsiktiga analysen av stiftets ekonomiska situation, den långsiktiga planeringen. Beräkningsmodellen tar hänsyn till både balans- och resultaträkning genom att eget kapital sätts i relation till både materiella anläggningstillgångar och kyrkoavgiften. Signalnivåerna för stiften ligger på =0,50 (”rött ljus”, innebärande att om man överväger att fastställa ett målkapital som understiger denna nivå krävs mycket goda besluts­underlag som på ett tydligt sätt visar att det satta målet klarar att möta de risker och åtaganden som stiftet står inför), resp. 0,63 (”gult ljus”, vilket betyder att man måste ha goda argument för att lägga sig under riksgenomsnittet). Viktigt att komma ihåg är att de s.k. signalnivåerna utgör uppskattningar och endast är tänkta att tjäna som riktmärken och tankeställare. Uppsala stifts egna kapital uppgår i årsredovisningen 2015 till 101,3 miljoner kronor. Aktuellt signalvärde, beräknat på årsredovisningen 2015, ligger på 0,76, vilket enligt beräkningsmodellen är ”grönt ljus”. Nya regelverk kring fastigheter samt utjämningssystemets förändring bör leda till utvärdering av målkapitalet.

17


Resultatbudget Kronor

Utfall 2014

Verksamhetens intäkter Kyrkoavgiftsintäkter 41 209 087 Stiftsbidrag 35 710 000 Kyrkounderhållsbidrag - Övriga intäkter 30 804 151 Summa 107 723 238

Utfall 2015

42 216 278 35 660 000 - 32 600 604

Budget 2016

42 197 432 35 776 149 - 28 000 000

110 476 882 105 973 581

Budget 2017

43 898 759 35 933 167 - 28 601 779

Plan/Prognos Plan/Prognos 2018 2019

46 087 872 32 076 766 7 660 000 28 000 000

47 168 510 31 728 480 7 660 000 28 000 000

not

1 2 2 3

108 433 705 113 824 638 114 556 990

Verksamhetens kostnader Verksamhetens kostnader -101 503 444 -109 996 134 -110 376 736 -112 146 125 -114 389 047 -116 676 828 4 Avskrivningar -1 896 049 -2 087 048 -1 742 624 -1 861 033 -2 100 000 -2 100 000 5 Summa -103 399 493 -112 083 182 -112 119 360 -114 007 158 -116 489 047 -118 776 828 Verksamhetens resultat 4 323 745

-1 606 300

-6 145 779

-5 573 453 -2 664 409

-4 219 838

Resultat från finansiella investeringar Finansiella intäkter 2 443 845 119 857 700 000 400 000 700 000 1 000 000 6 Finansiella kostnader -5 202 -5 065 -2 000 -1 000 0 0 Summa 2 438 643 114 792 698 000 399 000 700 000 1 000 000 Resultat efter finansnetto 6 762 388 -1 491 508 -5 447 779 -5 174 453 -1 964 409 -3 219 838 ÅRETS RESULTAT

6 762 388

-1 491 508

-5 447 779

-5 174 453

-1 964 409

-3 219 838

7

Fördelning av årets resultat Årets resultat enligt resultaträkningen (se ovan) 6 762 388 -1 491 508 Utnyttjande av fonderat tillfälligt stiftsbidrag 551 881 478 751 Utnyttjande av tidigare fonderade medel 0 0 Resultat efter utnyttjande av fonderade medel 7 314 269

18

-1 012 757


Budgetskrivelse Uppsala stift 2017 samt ekonomisk plan 2018-2019

Kommentarer till resultatbudget 1. Kyrkoavgiftsintäkter

5. Avskrivningar

Enligt kyrkokansliets preliminära besked för kyrko­ avgift utbetalningsåret 2017. Kyrkokansliets beslut bygger på Skatteverkets första preliminära utfall i augusti 2016 över inkomstutfallet 2015. Slutliga utfallet klart 30 november 2016. Slutligt besked från kyrkostyrelsen lämnas inte förrän i januari 2017 efter det att budgeten har fastställts.

I resultaträkningen belastas rörelseresultatet med avskriv­ningar enligt plan, vilka beräknas på ur­sprung­ligt anskaffningsvärde och baseras på tillgångarnas bedömda ekonomiska livslängd enligt följande: byggnadskomponenter beroende på vilken typ av komponent 15-100 år, markanläggningar 20 år, maskiner och inventarier 5 år. Nytt regelverk K3 kommer succesivt att leda till högre avskrivningar för byggnaderna. För närvarande inga stora investe­ ringar i våra byggnader på grund av fortsatt arbete med utvärdering av våra fastigheter samt avvaktan på nya underhållsplaner.

2. Stiftsbidrag (ekonomisk utjämning inkl. ut­delning från Prästlönetillgångarna i Uppsala stift) Besked om preliminärt stiftsbidrag skickas från kyrkokansliet i slutet av augusti 2016. Slutligt beslut om preliminärt belopp kommer först i januari 2017. Slutligt beslut om definitivt stiftsbidrag kommer sommaren 2017. 2018 räknas stiftsbidraget ner med den gamla kyrkobyggnadsdelen cirka 3 825 tkr sam­tidigt som ett nytt bidrag, kyrkounderhållsbidrag (7 660 tkr), tillkommer. 2019 räknas stiftsbidraget ner ytterligare. Förändringen innebär högre bidrag totalt men också att en del blir öronmärkta för fastigheter. Förutsätter också att förslaget går igenom på kyrko­ mötet i höst.

3. Övriga intäkter Här redovisas förvaltningsersättningen från Präst­ lönetillgångarna i Uppsala stift, omsättningen från stiftsgårdarna, kursavgifter från kurser anordnade av Uppsala stift, övriga bidrag från nationell nivå, intäkter från servicebyrån samt en del mindre intäkter. Vartan­ nat år tillkommer intäkter från Teologifestivalen.

6. Finansiella intäkter Troligen ett fortsatt lågt ränteläge hela 2017 vilket leder till låga ränteintäkter. Mer inriktning mot aktier kan ge bättre avkastning men också ökad risk för fal­ lande börs särskilt på kort sikt och därmed nedskriv­ ningar.

7. Årets resultat I resultatbudgeten redovisas relationen mellan de intäkter och de kostnader som stiftet har. För budget­ året 2017 beräknas resultatet bli ett underskott på cirka minus 5,2 miljoner kronor. Ett planerat under­ skott som finansieras med hjälp av tidigare balanse­ rade överskott (se balansbudgeten).

4. Verksamhetens kostnader Verksamhetens kostnader är huvudtitlarna noll till och med åtta. Deras kostnader minus avskrivningarna på HT 8 som redovisas i resultatbudgeten under egen rubrik - avskrivningar. Verksamhetens kostnader räknas upp med i genomsnitt 2 % för år 2018 och 2019. Eftersom löneökningarna kommer att bli 2-3 % innebär det besparingar i antal tjänster, borttagande av verksamhet eller höjning av stiftsavgiften.

19


Balansbudget Kronor

Utfall 2014

Utfall 2015

Budget 2016

Budget 2017

Plan/Prognos Plan/Prognos not 2018 2019

TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar

72 032 385 52 685 951

76 267 000 49 570 087

75 000 000 40 363 174

SUMMA TILLGÅNGAR 124 718 336

125 837 087

115 363 174

75 000 000 37 030 304

75 000 000 36 026 466

75 000 000 32 545 586

1 2

112 030 304 111 026 466 107 545 586

EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Balanserat resultat 96 777 545 103 539 933 101 296 425 95 848 646 89 922 193 87 205 784 Uttagsbeskattning/ Uttag av tjänst (växel) -752 000 -752 000 -752 000 -752 000 Årets resultat 6 762 388 -1 491 508 -5 447 779 -5 174 453 -1 964 409 -3 219 838 SUMMA 103 539 933 101 296 425 95 848 646 89 922 193 87 205 784 83 233 946 3 SKULDER Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 Kortfristiga skulder 21 178 403 24 540 662 19 514 528 22 108 111 23 820 682 24 311 640 4 SUMMA 21 178 403 24 540 662 19 514 528 22 108 111 23 820 682 24 311 640 SUMMA SKULDER & EGET KAPITAL 124 718 336

125 837 087

115 363 174

112 030 304 111 026 466 107 545 586

Specifikation Eget kapital

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Eget kapital enligt utfall/budget/prognos 103 539 933 101 296 425 95 848 646 89 922 193 87 205 784 83 223 945 3 Målkapital 69 000 000 69 000 000 69 000 000 69 000 000 69 000 000 69 000 000 Fritt eget kapital 34 539 933 32 296 425 26 848 646 20 922 193 18 205 784 14 233 946 varav - Fonderat tillfälligt stiftsbidrag 478 751 0 0 0 0 0 - Fonderat för struktur och projekt 3 710 906 0 0 0 0 0 - Fonderat för fastigheter 5 015 205 0 0 0 0 0 - Övrigt fritt eget kapital 25 335 071 0 0 0 0 0

20


Kommentarer till balansbudget

Budgetskrivelse Uppsala stift 2017 samt ekonomisk plan 2018-2019

1. Anläggningstillgångar

3. Summa eget kapital

Stiftets anläggningstillgångar är Stiftets hus, fastig­ heterna vid Breidagård och Undersvik, maskiner och inventarier. Till anläggningstillgångar räknas även långfristiga värdepappersinnehav, till exempel Ethos aktie- och räntefond.

Balanserat resultat i budget 2016 har korrigerats utifrån det verkliga utfallet 2015. För att balans­ räkningen skall balansera kommer motsvarande korrigering göras på tillgångssidan.

2. Omsättningstillgångar

Stiftets kortfristiga skulder är bland annat leveran­ törs­skulder, semesterlöneskulder och kyrkobyggnads­ bidrag. Kortfristiga skulder skall normalt kunna förfalla till betalning inom ett år

Stiftets omsättningstillgångar är bland annat kund­ fordringar, bankmedel, kortfristiga värdepapper samt övriga kortfristiga fordringar.

4. Kortfristiga skulder

21


Investeringsbudget kronor

Utfall 2015

Budget 2016

Budget 2017

not

STIFTETS HUS Fastighetsinvesteringar Stiftets hus Komponentavskrivningar byggnad Utbyte armaturer kontor - 366 000 - Hiss 930 563 - - Ombyggnad rum 42 500 - - Solceller 416 958 - - Videokonferensutrustning 229 156 - - Avgår Riktat församlingsbidrag -229 156 - - Maskiner och inventarier Kontorsmöbler 219 953 450 000 450 000 Kontorsmaskiner - 50 000 - Bilar 278 000 350 000 - SUMMA Stiftets hus 1 887 974 1 216 000 450 000 1 STIFTSGÅRDEN I UNDERSVIK Stiftsgårdens byggnader Upprustning av rum - 850 000 - Maskiner och inventarier 154 945 705 000 955 000 Konstnärlig utsmyckning 26 217 - - Markanläggningar - 200 000 - SUMMA UNDERSVIK 181 162 1 755 000 955 000 2 BREIDAGÅRD Fastighetsinvesteringar Komponentavskrivningar 506 606 - - 213 244 - - Maskiner och inventarier 93 750 60 000 110 000 35 727 - - SUMMA BREIDAGÅRD 849 327 60 000 110 000 3 SUMMA INVESTERINGAR

2 918 463

3 031 000

1 515 000

22


Budgetskrivelse Uppsala stift 2017 samt ekonomisk plan 2018-2019

Kommentarer till investeringsbudget 1. Stiftets hus Ny inredning plan 4 samt markiser sydsidan (framflyttat från 2016).

2. Undersvik Sängar plus madrasser (105 tkr), åkgräsklippare (50 tkr) framflyttat från 2016. Fortsatt upprustning av möblemanget i gästrum­ men och biskopssalen (350 tkr), nya gardiner (50 tkr), serveringsbänkar/bord (300 tkr), diskmaskin (50 tkr), frysskåp och värmeskåp (50 tkr).

3. Breidagård Svalskåp (60 tkr). Framflyttat från 2016. Diskmaskin (50 tkr).

23


grafisk form: kyrkbyr ån.se. Foto: IKON och Uppsala stift.

Budgetskrivelse Uppsala stift 2017  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you