PAX nr 3 2021

Page 1

FREDSTIDNINGEN

nr 3 | 2021

Medlemspublikation för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen

—   LOVE AND PEACE UNITED SPELAR FÖR VÄRLDSFRED

—   FREDSKAMP I GÖTEBORGS SKÄRGÅRD —   SITUATUIONEN I AFGHANISTAN


—   PAX REDAKTIONEN INNEHÅLL

OM PAX NR 3

SITUATIONEN I AFGHANISTAN TVÅ GENERATIONER FREDSAKTIVISTER LOVE AND PEACE UNITED SPELAR FÖR VÄRLDSFRED FREDSAKADEMIN

S.4 S.6

VAD ÄR FRED FÖR DIG?

MÅSAR MUSSLOR OCH MINOR

"FRED HAR TVÅ BETYDELSER FÖR MIG"

MÄNSKLIG SÄKERHET FÖR HÅLLBAR FRED

S.3

S.8

FREDSFESTIVAL I SMRISHAMN

S.8 S.10 S.11 S.12

INNER PEACE

S.13 S.14

Vad betyder fred?

Normen för konflikthantering

Det är en fråga redaktionen

måste förändras, tänk om de

bestämt sig för att utforska,

ofattbara summor som varje

förstärkt av våra deltagare i

år läggs på vapen och militär

Fredsakademin. Det vi med

upprustning istället skulle

säkerhet vet är att fred är

investeras i civilsamhället, i

mer än avsaknad av våld och

utbildning och demokratiska

stridsvagnar på gatorna. Att fred

institutioner istället?

inte är något statiskt utan något

Hur skulle världen se ut då?

vi måste jobba för, individuellt

Och hur länge ska de militära

och som kollektiv, i det stora

lösningarna prioriteras, när

och i det lilla, varje dag.

de gång på gång visar hur

Det militära tillbakadragandet

ineffektiva de är?

från Afghanistan, talibanernas

För de fredliga alternativen

frammarsch och den

finns och världsfred är ingen

civilbefolkningens skräck och

utopi utan som vi rationellt

oro har återigen påmint oss om

och med rätt verktyg skulle

att våld aldrig är lösningen och

kunna uppnå, om vi verkligen

att krig aldrig är vägen till fred.

bestämde oss.

—   VI MEDVERKAR I DETTA NUMMER

—   AFGHANISTAN:

EFTER 20 ÅRS KRIG ÄR FREDEN MER AVLÄGSEN ÄN NÅGONSIN

I augusti lämnade majoriteten av de utländska trupperna under kaotiska former Afghanistan efter 20 års militär närvaro i landet. Talibanerna kunde snabbt ta makten över flera stora provinshuvudstäder, inklusive huvudstaden Kabul. Vi har mötts av bilder av människor som desperat försöker fly landet och här i Sverige finns nu många som inte längre får kontakt med sina anhöriga i landet eller med vänner som utvisats. Svenska Freds generalsekreterare Karin Wall Härdfeldt är djupt berörd av det som händer i landet. VAD HAR SVENSKA FREDS FÖR KOPPLING TILL

och för hur militariseringen av biståndet kan påverka

AFGHANISTAN?

legitimiteten och möjligheterna för humanitära organisationer

Vi samarbetade tidigare med fredsorganisationer i landet för

och utvecklingsaktörer att utföra sitt arbete. När de

att bygga upp lokala fredsråd. Tillsammans med Svenska

internationella militära styrkorna nu lämnar kaos efter sig,

Afghanistankommitten (SAK) har vi lyft riskerna med den

står biståndsaktörerna kvar. Lokalt förankrade och med vana

militära insatsen och krävt en oberoende utredning av Sveriges

och erfarenhet av att arbeta för att bygga fred och utveckling

deltagande. Våra tankar går i dagsläget såklart i första hand

tillsammans med människor i de allra svårast kontexter.

till dem vi samarbetade med i Afghanistan och alla de som nu

Utmaningarna för dessa aktörer i dagsläget och framöver är

fruktar för sina liv eller redan drabbas av våld. Men vi tänker

naturligtvis enorma.

också på alla de farhågor som fredsrörelsen lyft angående den militära insatsen.

VAD KAN OMVÄRLDEN GÖRA FÖR AFGHANISTAN NU? De organisationer och aktivister som på plats fortsätter att

Jag ska göra min praktik på Svenska Freds

Jag är fotograf och har i detta nummer

Jag är projektassistent i Fredsakademin

kansli i höst och har tillsammans med

fotograferat både mötet mellan två

och har skrivit texten om mindfulness

Fredsakademins fredscoacher Annika

generationers fredsaktivister och

och inner peace. Fred för mig är

och Clara skrivit texten om Simrishamns

fotbollslaget Love and Peace. Fred för mig

medkänsla för alla levande varelser i

fredsfestival. Fred för mig är många saker,

betyder: Mot våld utan våld, för att sno

vår samexistens. Ett inre tillstånd av

men det handlar om att kunna lita på att

Stellan Vinthagens definition av ickevåld.

frid, där vi agerar med icke-våld som

samhället, makthavare och medmänniskor

Detta ser jag som en grund även för

utgångspunkt med intentionen av att alla

inte kommer att utsätta en för förtryck.

begreppet fred. Och fred betyder allt!

ska få må bra.

VAD VAR DET FÖR FARHÅGOR?

verka för fred och utveckling måste få fortsatt stöd. Sverige

Historien har upprepat lärt oss att krig aldrig är vägen till

och andra länder måste också ta ansvar för att ge skydd till

hållbar fred. Vi varnade bland annat för sammanblandningen

lokalanställda och andra som nu behöver fly landet. Lärdomar

mellan USA:s antiterroroperation och den FN-sanktionerade

måste också dras av att ha deltagit i en internationell militär

fredsbevarande insatsen (Isaf) som Sverige bidrog till och

insats som endast kan beskrivas som en katastrof och ett

som med tiden ställdes under NATO:s ledning och blev alltmer

enormt misslyckande, så att Sverige i framtiden kan bidra till

krigförande. Vi kritiserade också bristen på öppenhet om

internationell fred och säkerhet på andra sätt.

vad den svenska militära insatsen i Afghanistan, den största i modern historia, egentligen innebar. Ofattbara summor

FINNS DET ANLEDNING ATT MISSTÄNKA ATT DET FINNS

pumpades in i den internationella militära insatsen, betydligt

SVENSKA VAPEN I AFGHANISTAN?

Fredstidningen Pax ges ut av Svenska Freds- och

Ansvarig utgivare: Karin Wall Härdfeldt,

mer hade kunnat åstadkommas om lika mycket satsats på att

Redan innan talibanernas övertagande hade USA och NATO

skiljedomsföreningen i samarbete med Arvsfonds-

070 284 34 32 pax@svenskafreds.se

bygga fred genom civila utvecklingsinsatser.

förlorat mängder av vapen i landet. Det väcker såklart

projektet Fredsakademin. Redaktörer: Agnes Hellström och Rebecka Lindholm Schulz Övriga redaktionen: Sara Husic, Kajsa Sörman, Nadia Akrami, Karin Hansson, Emelie Dehlin, Clara 2 Orstadius, Desiré Ragaart och Annika Breidenstein

Form: Kajsa Sörman Omslagsbild: Evelina Rönnbäck Adress: Polhemsgatan 4 112 36 STOCKHOLM Tryckeri: Ljungbergs tryckeri Klippan, 2021

frågor om även svenska vapen försvunnit i Afghanistan. När UTRIKESMINISTER ANN LINDE SA NYLIGEN ATT DEN

talibanerna nu tar makten tar de även kontroll över vapenlager.

MILITÄRA NÄRVARON MÖJLIGGJORT UTVECKLINGSARBETET

Sverige har även exporterat vapen till länder som Pakistan som

I AFGHANISTAN. HUR SER DU PÅ DET?

gett skydd till talibanerna och sannolikt även försett dem med

Militär närvaro är inte oproblematisk för biståndsaktörer.

militär utrustning. Sverige borde för länge sedan ha stoppat

Vi varnade för riskerna med civil-militär sammanblandning

vapenexporten till inblandade stater, inte minst till Pakistan.

3


—   TVÅ GENERATIONER FREDSAKTIVISTER

dess hade jag varit med i Flygpojkarna, som arrangerades av Flygvapnet för att skapa framtida ledare i det militära. Jag var på flygpojkläger och ville inte ha krig och det bara krockade i skallen. För alla andra verkade det handla om när kriget kom, inte om. Jill: Även i dagens samhälle upplever jag att många är inställda på att det ska bli krig, som att vi mest går och väntar. När jag fick hem mönstringsunderlaget slog det mig att jag alltså skulle fylla i en ansökan till en utbildning som lär mig att använda våld för att lösa konflikter. Med tanke på att jag under hela min uppväxt lärt mig motsatsen kändes det väldigt fel. Den svenska värnplikten lades vilande 2010 men återaktiverades 2017. När Kent kallades till mönstring i mitten av 1970-talet pågick viss neddragning av det militära försvaret, men över 50 000 personer genomförde fortfarande värnplikten varje år. Samtidigt fanns en stark och växande fredsrörelse och Kent var övertygad: han skulle totalvägra.

antalet ska ökas successivt under kommande år. När Jill fick brevet svarade hon på de obligatoriska frågorna i mönstringsunderlaget, men slapp göra värnplikt. Istället hittade hon Svenska Freds och sökte till Fredsakademins nystartade ledarskapsutbildning. Våren 2021 blev hon, tillsammans med 60 andra unga, en av föreningens första fredscoacher, som under hösten ska hålla workshops med gymnasieelever om fred och säkerhet. Eftermiddagssolen har brutit fram i Svenska Freds trädgård. Både Jill och Kent är eniga om att det är viktigt att fortsätta att opinionsbilda och utbilda och att aldrig ge upp. Och den här sortens samtal ger ny energi.

Svenska Freds har sedan starten

Pax har sammanfört dem för ett samtal

dumt att förstöra allt som byggts upp,

Kent: Det är du som är hoppet Jill! Jag är imponerad av att du

1883 organiserat och engagerat

om fred och för att utforska vad två

att förstöra människoliv.

väljer en så konkret väg till lösning som fred, när det finns så

hundratusentals medlemmar för fred

fredsaktivister från olika generationer

och mot militarism. Två av dem är

kan ha gemensamt. Ett ihållande regn

Kent Källqvist som var totalvägrare på

har just dragit vidare och i trädgården

Jill: Om jag inte kämpar för en värld där alla har samma värde

1970-talet och Jill Karlström Thunberg

bakom Svenska Freds kansli har

och kan känna sig trygga, har jag ingen framtid. Att få fler att

som är en av dem som påverkats av den

utemöblerna så smått börjat torka.

återaktiverade värnplikten.

På Kents kavajslag sitter det brutna

Kent: På mönstringen ville de kontrollera om jag var höger-

Fredsakademin är viktig. Jag blir inspirerad av att höra om det

geväret, Svenska Freds tidlösa symbol.

eller vänsterhandsskytt genom att be mig hålla i en pinne. Jag

arbete som andra före mig har gjort och de framgångar som vi

Jill har hängt sin tygkasse, med trycket

vägrade. Senare kallades jag till flygflottiljen F16 i Uppsala,

har nått. Självklart måste vi unga ändra vår vardag och våra

Yes Peace, över stolsryggen.

där jag vägrade igen och dömdes till en månads fängelse i

vanor för att ens ha en framtid. Men det är också ni som är

tingsrätten.

äldre och utbildade som måste lära oss. Ensam kan jag inte

mycket annat som pockar på uppmärksamheten.

känna detsamma är något jag kan jobba för och det är därför

Kent: Varifrån kommer ditt

skapa någon fred, varken i Sverige eller i världen.

fredsintresse?

Kent överklagade och kom i samband med det i kontakt med Svenska Freds dåvarande ordförande Per Anders Fogelström.

Kent nickar instämmande, att gemensamt ta ansvar är

Jill: Min mormor är journalist och

Tillsammans filade de på försvarstalet till rättegången. Kent

nyckeln till verklig förändring. Hans egen resa som började

fotograf med fokus på mänskliga

bestämde sig för att läsa en dikt av Tage Danielsson ur boken

som ung och lite arg vapenvägrare ledde honom vidare till

rättigheter. Hon har alltid berättat

Tankar från roten. Dikten inleds med orden:

journalistyrket, där skrivandet blev hans arena för att driva

mycket om sina upplevelser för mig

rättvisefrågor. Och visst finns det hopp om förändring, det har

och genom det blev jag engagerad. Hur

Lås era dörrar! friden är slut! Vapenvägrarn har sluppit ut!

började det för dig?

Upptrappa kampen mot ickevåldsverkare! Skaffa poliserna

Kent: Jag har aldrig gillat att slåss. Jag

muskelförstärkare! Tänk om han kommer där, kristen och galen och

Kent: Världen har lyckats åstadkomma en hel del tillsammans

vägrar att anfalla folk på Centralen!

under pandemin och alla börjar förstå att klimatfrågan är

hatade när de slogs hemma på gatan

akut. Kanske nästa stora grej är insikten om problemet med

och i skolan. I mitten av 1960-talet började jag läsa Sven Östes rapportering

Trots det välförberedda försvarstalet dömdes Kent på nytt Jill: Hur gammal var du då?

i Dagens Nyheter om kriget i Vietnam och jag blev så förbannad. Det är så jävla

det militära, en global insikt om att det är fel med våld?

till en månads fängelse, men lyckades senare få straffet omvandlat till skyddstillsyn.

Kent: Jag var tolv år ungefär. Men innan

Jill: Ja, vad är det som är så svårt att förstå? Det är väl ingen som egentligen tror att krig är vägen till fred?

Under 2021 ska 5800 personer påbörja värnplikten och 4

blivit uppenbart inte minst det senaste året.

SKRIBENT: AGNES HELLSTRÖM FOTO: EVELINA RÖNNBÄCK

5


—   LOVE AND PEACE UNITED SPELAR FÖR VÄRLDSFRED

När Anna Ek får frågan vad fotbollen har

and Peace United. Agnes Hellström,

är psykologen och fotbollstränaren Sara Hammer som spelat i laget i sju år.

För 14 år sedan startade Svenska

och målvakten Henrik Halvardsson

upp. Livet i övrigt tränger sig på och

att göra med fred tvekar hon först. Hon

som startade laget när hon var aktiv

Freds lokalförening i Stockholm

har med sig en trunk med de rödvita

det är inte alltid tiden räcker. En

tycker det känns konstigt att likna så

Stockholms Freds och numera är

ett fotbollslag med målen att skapa

fotbollströjorna, spelarna själva tar

av lagets spelare är Svenska Freds

stora frågor vid en fotbollsmatch, men

ordförande för Svenska Freds, gör

spelglädje, vinna Korpen och uppnå

ansvar för fotbollsskor i olika skick

tidigare ordförande Anna Ek. Hon

så säger hon.

comeback i dagens match efter en

världsfred. Idag samlar Love and

och en svårslagen spelglädje.

har spelat i laget till och från sedan

peace united spelare från hela

starten.

civilsamhället och målet att vinna serien i Korpen nåddes redan förra året. ”Jag känner glädje och stolthet när jag drar på mig lagtröjan”, säger spelaren Sara Hammer. Det är 30 minuter innan avspark när spelarna i korpenlaget Love and Peace United börjar trilla in på Solberga BP. De har inga gemensamma träningar, det är bara matcherna som gäller. Lagledaren

”Jag har alltid älskat fotboll, men det blir ännu roligare när man får spela i ett lag med så viktiga värderingar”

flerårig paus. ”Precis som världen så kan fotbollen var tuff och hård, men därför sätter vi upp

”Jag startade laget för att sänka tröskeln

gemensamma regler som alla deltagare

för engagemang lokalt och det gör mig

går med på. Vi väljer att spela schysst,

både rörd och lycklig att laget finns kvar

det gäller på planen och i livet.”

och snart firar 15 år”, säger hon.

När laget grundades 2007 hette det

Idag samlar laget spelare från flera olika

Freden IF men efter ett par år gick

civilsamhällesorganisationer. Med de

Stockholms Freds samman med RFSU

finns också spelare som inte kommer

Stockholm och bytte då namn till Love

från organisationsvärlden. En av dem

”Jag har alltid älskat fotboll, men det blir ännu roligare när man får spela i ett Hon berättar att lagledarna alltid

lag med så viktiga värderingar”, säger

Love and Peace United, som

håller ett litet brandtal innan

Sara Hammer.

leder serien, ska idag möta

matchen och påminner om lagets

motståndarlaget Nacho Libres.

värderingar och arv.

Lagledarna har lyckats få ihop

6

Matchen på Solberga BP mot Nacho Libres slutar efter hård kamp och

tillräckligt många spelare till

”Jag tror idrott lär oss samarbete

ett gäng stolpträffar med 0-1 till

matchen, något som ibland inte

och respekt, det är så mycket

motståndarlaget och kampen om Korpen

är helt lätt. Det är ett trettiotal

glädje i att gå ut på planen”, säger

och hållbar fred fortsätter.

registrerade spelare i laget men det

Anna Ek som nu jobbar på Svenska

är väldigt varierande vilka som dyker

Afghanistankommittén.

SKRIBENT: KAJSA SÖRMAN FOTO: EVELINA RÖNNBÄCK

7


—   VAD ÄR FRED FÖR DIG?

JULYAN PAILLARD BORG FREDSAKADEMINS LEDARSKAPSUTBILDNING

FRED FÖR MIG är ett tillstånd hos organisationer och individer som inte påverkas av hot eller fysisk konflikt, och som därför slipper ta till defensiva

FREDSAKADEMINS SKRIBENT CLARA OSTADIUS FUNDERAR

medel för att säkra deras närvaro eller överlevnad. Efter Fredsakademin tänker jag mer på individen som central aktör i fredsarbetet: den organisatoriska

PÅ OM INDIVIDUELLA DEFINITIONER AV ETT FREDLIGT

förmågan att mobilisera medborgarnas intressen och individens insikter

SAMHÄLLE ÄR RELEVANTA?

att erbjuda i fredsbyggande insatser. För att bidra till detta kan vi delta i organisationer som argumenterar för individens intresse som hävstång mot

HENNES SLUTSATS BLIR: JA, DET SPELAR ROLL

Genom många, långa krig och den misär som följer väpnade konflikter har det visats att gränsen mellan fred och konflikt inte är självklar. Den traditionella bilden av fred som plötslig tystnad av bomber och granater är förvisso relevant, men otillräcklig för att förklara det spann av strukturer som utgör ett samhälle fritt från förtryck och väpnat våld.

och positiv fred som skulle kunna sammanfattas som avsaknaden av organiserat förtryck. Positiv fred innefattar därmed att reducera strukturer som riskerar att leda till att konflikter blir väpnade och att främja stabilitet, jämlikhet och fredliga relationer. Fred är med andra ord ett kontinuum, en skala på vilken vi kan placera oss närmre eller längre bort

Jag frågade två av Fredsakademins

brist på sjukvård. Strukturellt våld kan

deltagare vad fred innebär för dem,

undvikas genom att förändra villkoren

vilka insikter en utbildning i fredsfrågor

och möjligheterna för individer och

och Svenska Freds påverkansarbete har

grupper, men kan också skapa klyftor

gett, samt vad vi som individer kan göra

och förakt som leder till konflikt.

för att bidra till ett fredligt samhälle.

FRED FÖR MIG är en garanti att man kan leva fridfullt utan hot och

Det kringliggande havet som håller

Det är tydligt att Fredsakademin har

kompromiss. Att man kan sova utan att vara rädd för morgondagen. Min bild

isberget flytande kallas kulturellt

gett tid för reflektion. För egen del

av fredsarbete har ändrats drastiskt efter Fredsakademin. Vi lever i en stor

våld, och representerar de sociala

har det förankrat övertygelsen om

värld, vilket betyder att vi kan känna oss maktlösa när vi egentligen bara

strukturer som legitimerar våld genom

att fred är en process som kräver

behöver använda vår vilja för att förändra det vi inte är nöjda med. Genom

att det i allmänhetens uppfattning blir

demokrati och respekt för rättigheter

Fredsakademins arbete kan vi lära yngre men även äldre generationer om

acceptabelt, förståeligt eller till och med

på alla samhällsnivåer. För att

fredligare beteenden. Att vara snällare mot vår omgivning och miljö. Positivitet

oundvikligt.

återanvända våldets isberg menar jag

är som en dominoeffekt - desto mer vi inkluderar andra i kampen för fred och

att fredsarbete kräver att vi dyker ned

mänsklig säkerhet, desto fredligare blir vårt samhälle och tillslut andra delar av

och skrapar is under vattenytan, tacklar

världen.

”Det har blivit tydligt att fred är en process som kräver demokrati och respekt för rättigheter.”

ifrån ett våldsfritt idealsamhälle. Det betyder alltså att fred kan ses som en process snarare än ett tillstånd, och därmed något vi alla kan och kontinuerligt bör sträva emot. Johan Galtung myntade begreppen negativ och positiv fred och kallas ibland den moderna fredsforskningens fader. Han delar in våld i tre nivåer som kan liknas vid ett isberg. Fysiskt våld, eller direkt våld som Galtung kallar det, utgör den synliga toppen av isberget. Under ytan döljer sig strukturellt våld: de förtryck och orättvisor som på samhällelig nivå hindrar att mänskliga rättigheter tillgodoses och kan leda till fysisk eller psykisk skada, till

8

folkets demokratiska redskap.

exempel fattigdom, förföljelse eller

Det skiljs inom fredsforskning på negativ fred, avsaknaden av krig,

andra stora organisatoriska intressenter, som till exempel företag, och utnyttja

NADIA AKRAMI FREDSAKADEMINS LEDARSKAPSUTBILDNING

strukturella orättvisor och vidgar den samhällsvida förståelse som krävs för fredlig utveckling. Detta motverkar både strukturer av förtryck och en samhällskultur som legitimerar våld. Direkt våld förebyggs genom att hejda det strukturella och kulturella våldet. Nog minsann är det fredsarbete. Att utöka sin förståelse, engagera sig och bedriva påverkansarbete är steg i riktning mot ett fredligare samhälle.

Att tysta kanonen, eller att få stopp på

I det avseendet har alla möjlighet och

det väpnade, direkta våldet, är endast

ansvar att bidra. Det finns andra sätt att

en del av arbetet för fred. Militärt

jobba för fred än med militärt försvar,

försvar är därmed inte nog. Vi behöver

och de är inte bara nödvändiga utan bör

ifrågasätta strukturer, policy och vår

prioriteras. Sverige åtnjuter en långvarig

egen förståelse för de politiska beslut

avsaknad av storskaligt, direkt våld,

och samhälleliga strukturer vi är del

men det är av vikt att fredsarbete tar

av. Vi behöver ifrågasätta vår förståelse

hänsyn till olika perspektiv på fred och

av fred, och av konflikt, och detta

konflikt.

börjar med individen och förståelsen att konflikter inte börjar vid slagfältet.

För att göra detta verkar det alltså

Istället handlar gränsen mellan fred

tydligt att ett första steg, eller ska jag

och krig om normer, strukturer och

kalla det simtag, är att fråga sig själv:

institutioner som antingen främjar

vad är fred, och vad är fred för mig?

fredliga samhällen eller som riskerar att leda till våld.

9


—   MÅSAR, MUSSLOR OCH MINOR:

—   "FRED HAR TVÅ BETYDELSER FÖR MIG"

MOTSTÅND I GÖTEBORGS SÖDRA SKÄRGÅRD

FREDSAKADEMINS SKRIBENT NADIA AKRAMI SÖKER UPP SIN VÄNS PAPPA FÖR ATT TA REDA PÅ HUR PLATSEN OCH DESS KONTEXT PÅVERKAR VAD FRED INNEBÄR. Utöver att fred alltid har varit ett

någonting, ska jag betala min skuld till

ämne nära mitt hjärta, har även frågan

den personen. Men frågar du någon från

om vad begreppet betyder för olika

Sverige vad fred betyder för dem kan

individer intresserat mig. Detta kanske

svaret vara: göra vad jag vill, vara med

beror på min familj som fortfarande

vem jag vill. Det blir ett mer demokratiskt

har underliggande trauman från krig

svar än hur jag som palestinier tolkar

Klas Ålander har sedan 2010 varit

Skärgårdsuppropet arbetar med att

Det är särskilt oroande att

och revolutioner de upplevt. Deras

frågan. Därför har fred två betydelser för

engagerad i den lokala rörelsen

uppmärksamma skjutövningarnas

konsekvensernas faktiska omfattning

berättelser framhäver en mer detaljerad

mig”, säger Aly.

Skärgårdsuppropet som arbetar för

konsekvenser för skärgården och

inte är fastställd. Klas lyfter

innebörd av fred än vad det gör för oss

att skapa dialog om Försvarsmaktens

dess invånare, och verkar för att

bland annat problematiken med

som inte har varit med om krig.

närvaro i Göteborgs södra skärgård.

konsekvenserna inte ska försummas

att militärövningarnas påverkan

ett liv där människor samexisterar och

”Jag vill bara kunna åka till mitt

Han beskriver arbetet som att ”jaga

till förmån för Försvarsmaktens

på hav och djurliv inte utreds av

För att bättre förstå vad fred betyder

slipper våld. I Palestina handlar fred om

land när jag vill och kunna röra mig

sin egen skugga”, men de inte ger upp

vilja. Som exempel lyfter Klas hur

varken Försvarsmakten eller yttre

i olika kontexter och för olika

mycket mer, där betyder fred allt från

fritt utan att se raketer, vapen och

i första taget.

militärövningarna sker intill det

part. I praktiken vet vi därmed

personer, sökte jag upp Aly Saad,

att kunna bruka sin egen jord utan att

pansarvagnar. Jag kräver inte ens hela

Natura2000-område som innefattar

inte hur allvarliga konsekvenserna

far till min vän men också före detta

vara rädd att något ska hända till att få

Palestina, bara en del där vi kan vara

Göteborgs södra skärgård är med

delar av Göteborgs södra skärgård:

är. Denna problematik hamnar

ordförande och sekreterare för olika

tillbaka ägodelar som gått förlorade. Det

fria. Det är vad fred betyder för mig”,

sina klippor, sin grönska och hav

han ifrågasätter att minor smälls

emellertid i skymundan när

palestinska föreningar, kommittéer och

är något som kan vara svårt för någon

säger Aly.

en tillflyktsort för göteborgare

och skott avfyras precis vid ett

militärövningarna framställs som

flyktingförbund i Sverige. Jag och Aly

som inte levt under ockupation att förstå.

en absolut nödvändighet för Sveriges

träffas på hans arbetsplats och jag är

nationella säkerhet; Klas förklarar

ängslig över att frågorna jag ska ställa

Under intervjun berättar Aly om

erfarenheter av att ha bott i Palestina

att Försvarsmakten undviker reell

kommer uppröra honom, men hans

sträckorna genom Västbanken som för en

och i Sverige, och vårt samtal visar

dialog om militärövningarnas

leende lugnar mig. Han ska få prata om

israel endast tar några timmar att åka,

att fred inte betyder samma för alla

konsekvenser för samhälle och natur

hans största passion – hans hemland

medan det kan ta dagar för en palestinier

individer. Istället är fred något som

genom att förslaget formuleras som ett

Palestina.

på grund av checkpointsen som hindrar

vi förstår utifrån de upplevelser

ultimatum. Situationen är dock inte

”Oftast när du frågar någon från

dem från att röra sig fritt.

och erfarenheter vi har. Det är en

svartvit, menar Klas. Han understryker

Mellanöstern vad fred betyder för dem

Fred för Aly betyder också att kunna

utgångspunkt vi behöver ta med oss när

att det krävs en öppen och ömsesidigt

säger de: jag skadar inte dig, du skadar

röra sig fritt och att inte bli stoppad

vi inte bara pratar om fred, utan också

respektfull dialog, men att det måste

inte mig. Om jag är skyldig någon

när han försöker åka till sitt hemland,

bygger fred.

liksom turister. I samma skärgård tillåts Försvarsmakten förlägga sina militärövningar. Redan 2010 beviljades Försvarsmaktens ansökan om tillstånd för utökade militärövningar – sedan samma år har denna utveckling mött motstånd, bland annat i form av den lokala rörelsen Skärgårdsuppropet. Skärgårdsbon Klas Ålander var med och organiserade det lokala motståndet, och berättar att det sedan start handlat om att organisera skärgården och skapa dialog. Skärgårdsuppropets arbete handlar ytterst om regeringsbeslutet om ökad militär närvaro i skärgården som trädde i kraft i januari i år och ger Försvarsmakten rätt att årligen genomföra övningar under 115 dagar och 70 nätter i skärgården.

”Militärövningar kan inte få ske till vilket pris som helst” naturskyddsområde, i vatten där det lever tumlare, knubbsäl och olika arter av sjöfågel. Skärgårdsuppropet lyfter även militärövningarnas följder för öbor och den lokala turismen, såsom buller och oljud, samt utsläpp av miljögifterna bly och koppar. ”Militärövningarna kan inte få ske till vilket pris som helst. Hur mycket ska människor och natur behöva betala?”

något som han i nuläget inte kan, fast han är svensk medborgare.

Han menar att i Sverige innebär fred

Alys syn på fred baseras på hans

gå att hitta en kompromiss som alla parter kan leva med. ”Vi har inte givit upp idén om att civilsamhälle och försvar ska komma överens. Frågan är inte färdig förrän den är färdig. Vår skärgård är underbar – den är värd att kämpa för. Vi ger inte upp så enkelt.”

KARIN HANSSON FREDSAKADEMIN

Mer på temat:

10

I SVT:s Mötet - Priset för fred,

”Försvaret har mer än dubbelt så

medverkar skärgårdsbon Henrik

mycket pengar nu som fem år sedan.

Wallgren som är skarpt kritisk till

Jag har aldrig hört talas om ett

både ökad militär närvaro och militär

framgångsrikt krig där någon vann,

upprustning generellt.

när något gott kom ur det, utan det

11


Fredsbyggande insatser som underlåter att hantera de

en väpnad konflikt bryter ut skiljer sig naturligtvis från

grundläggande orsakerna till en konflikt, eller igno-

fall till fall, men risken för att den ska bryta ut är betyd-

rerar de strukturer som gjort den möjlig från början,

ligt större när individers mänskliga säkerhet åsidosätts.

ÄNDRA ORDNING: Clara Orstadius, Tilda Wendefors, Desiré Raagart och Annika Breidenstein

—   MÄNSKLIG SÄKERHET FÖR HÅLLBAR FRED leder i bästa fall till kortvarig fred, men i värsta fall till att konflikten på sikt förvärras. Hållbar fred kräver långsiktig och fredlig konflikthantering, där mänsklig säkerhet prioriteras.

MÄNSKLIG SÄKERHET är ett säkerhetsperspektiv som utgår från fredlig konflikthantering med fokus på fredsbyggande åtgärder istället för militära. I centrum står, som begreppet antyder, människors rättigheter, trygghet och säkerhet. Begreppet utvecklades av FN:s utvecklingsprogram (UNDP) i början av 90-talet med målsättningen att vidga den rådande synen på säkerhet genom att utgå från individen – i motsats till den traditionella uppfattningen där staters skydd från externa, militära hot är

PERSPEKTIVET MÄNSKLIG SÄKERHET, vars syfte är att

huvudfokus.

bredda säkerhetsbegreppet och synliggöra alla risker som finns och vilka grundläggande behov människor har, är

—   FRED PÅ JORDEN, FRED MED JORDEN Fredsakademins Clara Orstadius, Desiré Raagart och Annika Breidenstein Refelketerar över fredsfestivalen i Simrishamn

Och sen gjorde vi: vi lyssnade och samtalade och

BEGREPPET MÄNSKLIG SÄKERHET kan sammanfattas i

nödvändigt för att kunna förutse och behandla risker och

tre punkter: frihet från rädsla, frihet från brist på grund-

underliggande problem. På så vis kan eventuella sårbar-

läggande behov samt respekt för alla människors värde

heter i ett samhälle hanteras långt innan en konflikt blir

Med mottot fred på jorden – fred med jorden påtalar

fredsrörelsen. Vi upplevde hur kultur bär fredsbudskap

och integritet. Mänsklig säkerhet synliggör att de störs-

väpnad. När allt kommer omkring är det mest effektiva

festivalen paradoxen i att ”militären som ska främja

genom konst och musik. Vi pratade om våld, militarism,

ta säkerhetshoten inte enbart är militära. Många andra

sättet att stoppa en väpnad konflikt att se till att den

nationell säkerhet istället ödelägger global säkerhet”

ekocid och naturens rättigheter. Vi lärde oss om hur

faktorer påverkar människors säkerhet och livskvalitet.

aldrig bryter ut. Visst är detta lättare sagt än gjort, men

genom den militära upprustningens miljöpåverkan.

gräsrotsrörelsens envisa påverkansarbete på kommunal

Rådande strukturer har lett till klimatförändringar och

det förändrar inte det faktum att mänsklig säkerhet är av-

Fredsfestivalen vänder sig mot att militära övningar

nivå verkat för att pressa politiker nationellt och globalt i

pandemier, två icke-militära och högst verkliga hot med

görande för hållbar fred i en värld där människor känner

prioriteras före klimatarbete och mänsklig säkerhet.

kärnvapenfrågan. Det var en glädjefull helg, men också

förödande konsekvenser för världen.

sig trygga.

De frågar sig: när övas det någonsin fred? På Österlens

ett uppvaknande och en påminnelse om att vi behöver

Fredsfestival, är svaret.

bli fler, och vi behöver nå längre. Framförallt har vi

SAMHÄLLEN DÄR MÄNNISKOr inte känner sig trygga och

MÄNSKLIG SÄKERHET och fred går hand i hand. Fredliga

säkra präglas ofta av ojämlikhet och orättvisor. Ett väx-

och inkluderande samhällen där jämlikhet, jämställdhet

ande missnöje kan spridas bland dess invånare, vilket, om

och mänskliga rättigheter upprätthålls genom att indi-

ingenting görs, kan kulminera i våld. Hur, när och varför

vider har sin mänskliga säkerhet tillgodosedd skapar en trygg befolkning, vilket i sin tur ger goda förutsättningar

1%

för varaktig, hållbar fred. Ett mänskligt säkerhetsper-

44 %

spektiv är alltså inte bara användbart utan bokstavligt talat livsviktigt.

Beskrivning av bilden

EMELIE DEHLIN FREDSAKADEMIN

reflekterade och sjöng. Vi hade ett rikt kunskapsutbyte och fick ta del av berättelser från erfarna pelare inom

fått mer kraft och kunskap inför vårt framtida arbete Tre av oss alumner från Fredsakademins

som fredscoacher - workshopledare i hållbar fred och

ledarskapsutbildning fick följa med Svenska Freds på

säkerhet, för gymnasieelever.

en tredagars djupdykning i fred-och klimatrörelsernas gemensamma utmaningar. En av de viktigaste

Festivalen var en viktig illustration av något

slutsatserna vi tagit med oss från Fredsakademin är att

fredsrörelsen och klimatrörelsen har gemensamt,

mänsklig säkerhet är viktigare och bredare än militär

nämligen glokalt engagemang: tänk globalt, agera

säkerhet. Detta både bekräftades och kompletterades

lokalt. Den övertygade om att vi kan uppnå mest när

under helgen och vi tar med oss insikter, inspiration och

vi slår våra kloka huvuden ihop. Klimatrörelsen och

värdefulla vänskapsband.

fredsrörelsen, aktivister, konstnärer och forskare, yngre och äldre - vi behövs alla för att skapa en

Festivalen inleddes symboliskt på Hiroshimadagen, 76 år

fredligare värld. Nästa år är det 50 år sedan FN:s

efter att atombomben ”Little Boy” visade kärnvapnens

första miljökonferens hölls i Stockholm 1972 och som

förödande konsekvenser för såväl fred som miljö och

blev tongivande för efterkommande internationellt

människor. Moderator Gudrun Schyman fördömde”nån-

miljöarbete. Civilsamhället är viktigt för att sätta prägel

annan-ismen”, inställningen att problem ska lösas av

på fredsarbetet framöver, och nu byggs alltså momentum

någon annan person, någon annanstans, någon annan

att återigen jobba tillsammans - för fred på jorden och

gång. Hon manade till handling: när något behöver göras

fred med jorden.

– till exempel få till ett kärnvapenförbud – då gör vi. 12

13


—   INNER PEACE SKRIBENTEN SARA HUSIC REFLEKTERAR KRING

VÄRLDSFRED. Ett komplext begrepp. Och kanske svårt att ta till sig. Det är inte något som skapas i en handvändning eller sker över en natt. Att uppnå fred i världen är en kollektiv process där alla människor måste bidra; en process där samarbete krävs för att faktiskt nå dit vi vill. Därefter måste freden underhållas genom att kontinuerligt

HUR MINDFULLNESS OCH INRE FRID ÄR EN DEL AV

välja fredliga alternativ för att lösa de konflikter som

FREDSARBETET.

tänker många. “Det går inte.”, säger de.

uppstår. “Men hur får vi alla att agera på ett fredligt sätt?”

MÄNNISKOR EXPONERAS STÄNDIGT av nyheter om olika konflikter, vare sig de lever i krig eller har privilegiet att leva i fred. Att läsa om andra medmänniskors lidande har på ett sätt blivit en samhällsnorm, där en del blivit avtrubbade och upphört att förvånas över den brutalitet och ondska som följer väpnade konflikter. Det kanske inte är så konstigt eftersom militära lösningar, med våld som utgångspunkt, är en vanligt förekommande konfliktlösningsmetod på vår jord idag, och förespråkad av många makthavare. Efter flera århundraden av krig och osämja borde väl människan veta bättre? Konflikthantering som utgår från våld leder inte till fred. Arbetet för världsfred försvåras dessutom av att individer och beslutsfattare saknar verktyg för att hantera konflikter

VI LANSERAR FREDSAKADEMIN.SE I augusti lanserade Svenska

utan våld. Under våren 2021

Freds Fredsakademin.se, en

smygstartade Fredsakademins

digital plattform som ska

ledarskapsutbildning och 61

bli det självklara fredliga

unga i åldern 18-28 år är nu

alternativet till värnplikt för

färdigutbildade fredscoacher,

bland annat de 100 000 unga

redo att ge sig ut i skolorna

som varje år får ett brev om

för att prata hållbar fred

att mönstra.

och säkerhet med de elever som inom kort får brevet om

Målet med satsningen är att

värnplikt.

nyansera den ensidiga och militära bild av säkerhet som

Besök fredsakademin.se och

dominerar samhällsdebatten

läs mer!

och att ge verktyg till dem som vill förändra världen

LYSSNA PÅ FREDSPODDEN Fredspodden är Svenska

Avsnitt 1o släpps i början av

Freds podd om allt som

oktober och där kan du höra

fredligt i sin vardag och att skapa fred i sitt eget liv och i

har med fred att göra och

Clara, som skrivit artikeln

relation till andra.

görs av Svenska Freds och

“Vad är fred, och vad är fred

Stockholms Freds i samarbete

för dig?”, berätta mer om hur

med Fredsakademin.

hon ser på fred och lyssna på

MEN DET FINNS HOPP. Under de senaste åren har intresset för meditation och mindfulness ökat. Människor söker självutveckling och svar på existentiella frågor. Frågor om fred i relation till oss själva, varandra, naturen och jorden har blivit allt viktigare. Mindfulness är en uråldrig lära som härstammar från buddhistisk meditationstradition, men kan praktiseras utan religiösa kopplingar. Det är en metod för att kunna skapa ett inre lugn genom att andas och landa i nuet istället för att älta dåtiden och frukta framtiden. Enligt forskning leder mindfulnessträning till en djupare kontakt med oss själva. Resultatet blir att vi kan agera utifrån en plats av eftertänksamhet där vi inte är lika benägna att välja destruktiva vägar. Med andra ord, den inre friden driver oss framåt och hjälper oss att ta fredliga beslut och att öppna vårt sinne för medmänsklighet och kärlek. FRED ÄR INTE NÅGOT STATISKT, det skapas av oss gemensamt. Vi måste därför börja med oss själva. När vi funnit balans inom oss kan vi agera fredligt och konstruktivt. Vi kan hantera konflikter och kommunicera fredligt i vår vardag och med vår omgivning. Om vi får verktyg till att agera fredligt får vi också verktyg för att skapa fred omkring oss. Det i sin tur leder till att vi kan ifrågasätta, mobilisera engagemang och visa att det finns andra, och mer effektiva, sätt att hantera konflikter och skapa fred - än våld och militära lösningar. Och det är på den vägen som vi tillsammans börjar bygga världsfred. Allt börjar inifrån. Det startar med inre frid. Det startar med dig. 14

—   NEDSLAG I VERKSAMHETERN

NYTT IDÉPROGRAM 2022

när hon ringer upp ett par av

Den 21-22 maj 2022

för att alla medlemmar ska

arrangeras Svenska Freds

ha möjlighet att tycka till.

139-årskongress i Stockholm

Läs mer om kongressen

med målet att bland annat

på www.svenskafreds.se/

anta ett nytt idéprogram

kongress eller hör av dig

för föreningen. Styrelsens

med frågor eller tankar till

förslag på idépgrogram

info@svenskafreds.se eller på

kommer att finnas

nummer 070-763 48 52.

tillgängligt från oktober

I det senaste avsnittet,

Fredsakademins deltagare.

Fredspodden #9, pratar vi om kärnvapen och hur

Du hittar Fredspodden på

vi kan förbjuda dem. I

svenskafreds.se/fredspodden

avsnittet kan du också höra

och på andra ställen där

Fredsakademins deltagare

poddar brukar finnas.

berätta om Fredsfestivalen i Simrishamn och vad de tar med sig från den.

TACK FÖR ATT DU ÄR MEDLEM OCH FÖR ATT DU LÄSER OM VÅRT ARBETE. KUNSKAP ÄR MAKT OCH VI VET ATT VI KAN FÖRÄNDRA. VILL DU TA DITT ENGAGEMANG TILL NÄSTA NIVÅ? DET FINNS MÄNGDER AV INSATSER SOM KAN GÖRA STOR SKILLNAD I VÅRT GEMENSAMMA FREDSARBETE. HÄR SAMLAR VI ETT PAR EXEMPEL:

BOKA EN FÖRELÄSNING

STARTA EN INSAMLING

Visste du att du kan boka någon av våra experter

Fyller du år, ska du springa ett lopp, fira ett jubileum

att komma och föreläsa om fred, nedrustning eller

eller hålla i en loppmarknad? Det finns mängder av

vapenexport? Antingen om det är på din arbetsplats,

tillfällen när du har möjlighet att uppmärksamma

skola, universitet eller i någon annan konstellation så

freden. Att starta en insamling är ett snabbt och enkelt

kan vi tillsammans hitta ett passande upplägg för en

sätt att vara med och skapa förändring.

föreläsning eller workshop. Starta en insamling via vår FacebookLäs mer på svenskafreds.se/stod-oss/boka-forelasning

sida facebook.com/fund/svenskafreds och uppmuntra dina vänner att skänka pengar till vårt fredsbyggande arbete.

15


VI GRANSKAR VAPENHANDELN TACK FÖR ATT DU ÄR MED!

—   SVENSKA FREDS Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen är en förening för människor som är övertygade om att konflikter kan lösas utan våld och att krig kan förebyggas genom samarbete, ekonomiska medel och diplomati. Vi arbetar för hållbar fred genom att sprida kunskap, bilda opinion och påverka

16


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.