Puls Program 2021-2022

Page 1

ungstevns PULS

PROGRAM 2021-2022

MÅLSÆTNING:

Sunde og aktive unge med lokal identitet

TEMAER: • Motion og bevægelse • Natur og lokalkendskab • Vandaktiviteter • Respekt for vand

PÆDAGOGIK • UDVIKLING • LÆRING OG SAMARBEJDE


INDHOLD Forord ....................................................................................................... side 3 Forventningsafstemning og generel info............................................... side 4 Faste aftaler Svømning ...................................... 3., 4. og 5. årgang.............................. side 6 Kano .............................................. 5. årgang ........................................... side 8 TimeOut ........................................ 5. og 6. årgang ................................. side 9 RIB sejlads .................................... 6. årgang ......................................... side 10 Kommunikations Challenge ........ 6. årgang.......................................... side 11 Teambuilding/intro til USK .......... 7. årgang ......................................... side 12 Mountainbike ............................... 7. årgang ......................................... side 13 SUP sejlads ................................... 7. årgang.......................................... side 14 Selv– og livredning ....................... 8. årgang ......................................... side 15 Førstehjælp ................................... 8. årgang.......................................... side 16 Kajak ............................................. 9. årgang ......................................... side 17 Specialklasserne og Ungstevns............................................................. side 18 Skemalagte undervisningsforløb:......................................................... side 20 Skemalagt svømmeundervisning ´20/´21:........................................... side 25 Årshjul for aktiviteter............................................................................. side 26


ungstevns

Kære Elev, forælder og lærer

PULS-programmet tager sit afsæt i folkeskolelovens krav om ”åben skole”. I Stevns Kommune har folkeskolerne og Ungstevns aftalt, at forløbene er obligatoriske, det har gennem syv sæsoner med PULS bevirket, at programmet er blevet et væsentligt bidrag til udviklingen af vores unges lokale identitet. En sidegevinst, som ikke skal undervurderes, når talen falder på uddannelsesparathed og robuste unge. Det er vigtigt, som ung, at kunne definere hvem man er, hvad man er rundet af, og hvordan det kan bringe én videre i et komplekst samfund. Opskriften på et PULS-forløb er enkel:

Målet for alle forløb: Det skal være succes. Succesen skabes ved at vise tillid og stille overskuelige udfordringer gennem spændende aktiviteter i en tydelig ramme. Alt sammen tilsat ungdomsskolens værdier. Værdier som langsom og kontinuerligt masseres ind i elevernes bevidsthed fx gennem vores mottoer:

”Keep it simple” ”Skynd dig langsomt” ”SPS (Styr på stumperne)” ”Ansvar for andre end dig selv” Det skal være tilladt og trygt af fejle – kun ad den vej lærer eleverne. PULS bygger i høj grad på læring gennem aktivitet og bevægelse, hvor det er uundgåeligt, at der fejles. Derfor kan eleverne ikke ”gemme” sig og komme succesfuldt gennem skoledagen uden at have bidraget til gennemførelsen. Bidrag, som i sidste ende skal styrke den enkeltes tro på sig selv og egne evner. Velkommen til ottende sæson med PULS

God fornøjelse!


Forventningsafstemning:

Folkeskolerne kan forvente at: · Ungstevns planlægger og koordinerer med skolernes afdelingsledere inden skoleåret begynder. · Ungstevns tilrettelægger, forbereder og gennemfører alle forløb med fagligt kompetente undervisere. · Ungstevns sørger for transporten for normalklasser, når forløbene ikke ligger i cykelafstand fra skolen. · Ungstevns stiller det nødvendige materiel til rådighed og udarbejder sikkerhedsinstrukser i forbindelse med sejlads. · Alle elever, som deltager i sejladser, er forsikrede gennem kommunen. For øvrige forløb gælder samme forsikringsregler, som i den øvrige skoletid. · I tilfælde af aflysning, gives der besked til skolen så hurtigt, det er muligt, og erstatningsforløb tilbydes, når det kan lade sig gøre. · Ungstevns udarbejder forslag til skrivelser til elever og forældre, som sendes til relevant personale på skolerne i god tid inden afvikling af forløbene. · Alle PULS-forløb ligger inden for den almindelige undervisningstid. · Antal skemalagte lektioner (klokketimer) ift. det enkelte forløb er anført ved de enkelte forløb i kataloget!

Ungstevns forventer at: · PULS-forløb er meldt ud til årgangs- og klasseteams så de indgår i årsplanerne. · At eleverne er ”klædt på” til forestående forløb. · Ændringer eller aflysninger meddeles Ungstevns så tidligt som muligt. · Skrivelser fra Ungstevns formidles videre af skolen til elever og forældre. · Skolen indhenter og administrerer forældretilladelser i forbindelse med sejladser. · Skolens personale har lister med deltagende elevers navne samt telefonnumre til forældre i tilfælde af skader/ulykker. · Skolen sørger for anden undervisning på hjemskolen for elever, der af forskellige årsager ikke kan deltage.


ungstevns

Hvad kan eleverne forvente: · Frisk luft, motion og bevægelse · Fagligt kompetente instruktører, som viser tillid, tager udgangspunkt i den enkelte og tager det med et smil. · At forløbene afvikles med afsæt i nedenstående regler.

Ungstevns’ to regler 1: Lyt til instruktioner og anvisninger 2: Ret dig efter instruktioner og anvisninger ...resten er sund fornuft

som efterleves i henhold til Ungstevns mottoer:

SKYND DIG LANGSOMT SPS (STYR PÅ STUMPERNE) ANSVAR FOR ANDRE END DIG SELV


4. ÅRGANG OG MELLEMTRINNET FOR SPECIALKLASSER

SKOLESVØMNING

Vandet som læringsrum

Svømmeundervisningen er mere end en disciplin i faget idræt. Svømning er et nødvendigt redskabsfag for alle vandaktiviteter og søsport. Alle skal kunne redde sig selv. Det gør svømmekundskaber til en nødvendighed - og derfor skal alle lære at svømme! Der arbejdes bl.a. målrettet med selv– og livredning i Stevnsbadet og i åbent vand. Skolesvømningen skaber dermed det svømmefaglige og tekniske grundlag, der forventes, når eleverne senere i deres skoleforløb præsenteres for PULS-forløb i og på åbent vand, som er beskrevet i dette program.

NB: Instruktører fra svømmeklubben SHS forestår undervisningen i tæt samarbejde med Ungstevns.

FORMÅL: ·A t alle elever fra 4. årgang i kommunens skoler modtager svømmeundervisning.

· At skabe større fortrolighed med vand - samt indøve, udvikle og eller forbedre de individuelle svømmefærdigheder. · At alle elever efter gennemført forløb kan svømme. · På sigt at mindske risikoen for drukneulykker.

Detaljerede årsplaner for forløbet kan ses på www.stevns-ungdomsskole.dk Effektiv svømmeundervisning/vandtid af minimum 45 minutter varighed. Herudover bad og omklædning - 2 x 15 minutter før og efter.


ungstevns

De overordnede mål ·A t arbejde med grundlæggende færdigheder som elementskift, vejrtrækning, balance og bevægelse. · At træne og udvikle elevernes færdigheder inden for de fire stilarter; rygcrawl, crawl, brystsvømning og butterfly i nævnte rækkefølge. ·A t lære eleverne metoder til at sikre sig selv i land. ·A t lære eleverne bjærgning, samt kendskab til- og i nogen grad færdigheder indenfor livredning herunder også alarmering.

Underordnede mål: · At stimulere kroppens færdighedsudvikling. · At styrke kredsløb og puls. · At styrke kroppens muskulatur. · At svømning er læring for livet. 3. årgang

”Førsvømning” 10 gange

(10 uger á 2 klokketimer)

4. årgang

helt skoleår

(38 uger á 2 klokketimer)

SPY

helt skoleår

(38 uger á 2 klokketimer)

HKL2

halvt skoleår

(19 uger á 2 klokketimer)

Regnbuen

halvt skoleår

(19 uger á 2 klokketimer)

Dagskolen

helt skoleår

(38 uger á 2 klokketimer)ungstevns 5. ÅRGANG

KANOSEJLADS

Naturen som klasseværelse og som læringsrum

Kanosejlads på Tryggevælde å. Der sejles fra Solgårdsparken i Strøby Egede. Kanosejladsen er klassens dag med deres lærer. Ungstevns forestår instruktion i kanosejlads ligesom de udarbejder og gennemgår den krævede sikkerhedsinstruks med eleverne. Personalet fra Ungstevns følger sejladsen i kajakker, og markerer sejladsområde. Kanoerne lægger til land ved Strøby Kirke, hvor eleverne kan spise deres medbragte mad. Ved uhensigtsmæssige vejrforhold flyttes eller tilpasses forløbet.

NB: Aktiviteten kræver forældretilladelse!

LÆRINGSMÅL: · f orstå en sikkerhedsinstruks. ·m estre teknikker i forhold til manøvrering. ·b eherske samarbejde under kanosejlads. ·V ærdsætte og sanse naturoplevelser. ·o pleve lokalområdet fra åen.

FORMÅL: Eleverne skal opleve åen som en del af den lokale natur på Stevns. Kanosejladsen skal udvide elevernes personlige og sociale erfaringer gennem fælles oplevelser, som de ikke på samme måde har mulighed for i den almindelige undervisning.

LEKTIONER 1 dage á 6 timerungstevns 5. - 6. ÅRGANG

TIMEOUT

Fælles idrætsdag for Stevns skolerne

TimeOut er Stevnsskolernes motionsdag for 5. og 6. årgang, som afholdes fredagen inden efterårsferien på idrætsanlægget i Store Heddinge. Idrætsdagen er en timeout fra skolearbejdet og et YES! til en dag med sved på panden og smil på læben – med fart over feltet til lands og til vands, inde og ude – oppe og nede. Her konkurrerer holdene i en række forskellige discipliner i Stevnshallen, Stevnsbadet og anlægget omkring Munkegården. Efter idrætsdagen kåres de tre bedste klasser Præmien er en tur i Stevnsbadet med leg og musik.

LÆRINGSMÅL: ·s amarbejde på tværs på holdene. · t age hensyn til alle på holdet. · f orstå at holdets præstation går forud for den individuelle præstation. · forstå vigtigheden i at have overblik, gøre sig klar og holde fokus. · opleve idrætten motiverende og inspirerende.

FORMÅL: Dagens fokus er at skabe fælles oplevelser

for alle 5. og 6. klasser gennem fysisk aktivitet, idræt og bevægelse og at opleve nødvendigheden af samarbejde for at kunne præstere som team. Eleverne møder elever fra de andre skoler, som alle indgår i ligeværdigt i socialt fællesskab på neutral grund.

LEKTIONER 1 dage á 6 timerungstevns 6. ÅRGANG

RIB SEJLADS

Naturen som klasseværelse

RIB STÅR FOR RIGID INFLATABLE BOAT Undervisningsforløbet begynder ved Garderhytten, hvor eleverne får en udvidet introduktion til sikkerhed til søs og en gennemgang af de både, de skal tilbringe denne specielle skoledag i. Alle elever har våddragter og svømmeveste på inden afgang. Det, eleverne oplever på denne tur, kan være forskelligt fra forløb til forløb, da vejr, vind og specielle fænomener sætter sit præg på turen. Sejladserne kræver kun lettere fysisk aktivitet og er i bred forstand understøttende i forhold til fag som natur/ teknik og historie, ligesom almen lokalkendskab naturligt oparbejdes i løbet af arrangementet. Undervejs lægger bådene til land et udvalgt sted, hvor eleverne kan indtage deres medbragte mad. Ved uhensigtsmæssige vejrforhold flyttes eller tilpasses forløbet.

LÆRINGSMÅL: · f orstå en sikkerhedsinstruks. · kunne samarbejde. · t age hensyn og drage omsorg. · rykke egne grænser. ·o pleve lokalområdet fra søsiden.

NB: Aktiviteten kræver forældretilladelse!

FORMÅL: Eleverne får gennem sejladserne kendskab til og fortrolighed med de både, som de vil møde igen i forskellige sammenhænge i de kommende skoleår. Formålet er også, at eleverne oplever deres lokalområde fra en anden side end de er vant til. Forløbene til vands kan understøtte den daglige undervisning og specielle fænomener og oplevelser kan efterbehandles i klasseværelset.

LEKTIONER 1 dage á 7 timerungstevns 6. ÅRGANG

KOMMUNIKATIONS CHALLENGE Naturen som klasseværelse Kommunikations Challenge (KC) er et sjovt og udfordrende teambuilding forløb og orienteringsløb, der sætter fokus på elevernes samarbejde, kommunikation og videndeling. Det skolelivet kræver trænes gennem seriøs leg. Garderhytten danner rammen for forløbet. Eleverne opdeles i hold og udstyres med radioer og kort til at finde vej og holde kontakt. Fra hver sin base finder holdene poster, løser opgaver og meget mere. Et vigtigt element i dette orienteringsløb er, at det styres helt af eleverne selv. KC bygger i høj grad på god kommunikation, præcise instrukser og formuleringer, som er afgørende for at holdene lykkes med opgaven. Samarbejdet mellem basen og teamene i løsningen af opgaverne skaber et naturligt behov for koncentration, handling, refleksion og eftertanke. Derfor vil der være en grundig introduktion og forslag til klar og tydelig kommunikation inden løbet igangsættes. Dagen afsluttes med evaluering og den helt særlige Challenge Sandwich!

LÆRINGSMÅL: · samarbejde og være tålmodig - Skynd dig langsomt · kommunikere tydeligt og præcist. · stille relevante og opklarende spørgsmål.

FORMÅL: Et udpræget samarbejdsforløb, hvor god

kommunikation, præcise instrukser og formuleringer er afgørende for, at gruppen lykkes med opgaven. Sværhedsgraden tilpasses den enkelte klasse, således at vi sikrer høj motivation og skaber den nødvendige konkurrence og momentum. Samtidig er forløbet et socialt arrangement for klassen.

LEKTIONER 6 timerungstevns 7. ÅRGANG

TEAMBUILDING INTRO TIL USK

Naturen som klasseværelse Dagen består af forskellige samarbejdsøvelser til lands, til vands og i luften i og omkring Solgårdsparken i Strøby Egede. Samarbejdsøvelserne er bygget op omkring kanosejlads, tovbro-øvelser og almene samarbejdsøvelser

NB: Sejlads med kano kræver forældretilladelse!

LÆRINGSMÅL: · blive bevidst om egne kompetencer og kunne bringe dem i spil til fælles bedste. · tage hensyn. · rykke egne grænser. · samarbejde.

FORMÅL: Med udgangspunkt i mottoet: ”Ansvar for andre end sig selv” er forløbet et led i den forebyggende indsats, der skal få eleverne til at respektere, anerkende og tage ansvar for sig selv og hinanden. Forløbet styrker elevernes sociale og personlige kompetencer. Formålet er at ryste eleverne sammen på tværs af kliker og køn og er dermed forebyggende i forhold til fx. mobning. Forløbet er understøttende i forhold til kontakt- og klasselærerfunktion, idet dagen er en rigtig god mulighed for at danne sig et nyt/andet indtryk af sine elever. Dagen markerer samtidig, at nu kan eleverne benytte sig af Ungdomsskolens fritidsundervisning og er dermed en introduktion til denne.

· udvise tillid.

LEKTIONER 4 timer


Bevægelse styrker læringen. Aktive elever lærer mere!


ungstevns

MTB 7. ÅRGANG

Naturen som klasseværelse

MTB er et forløb på to dage. På 1. dagen møder eleverne på Motorgården til gennemgang og indstilling af cykler. Derefter arbejdes der med forskellig køreteknikker og sværhedsgrader på lukket bane. Dagen slutter af med rengøring og klargøring af cyklerne til dagen efter. 2. dagen byder på MTB-kørsel i ”rigtigt” terræn i skov. Der er høj fysisk aktivitet og forskellige tekniske sværhedsgrader på dette forløb, derfor kan eleverne forvente at blive udfordret lige præcis på deres niveau.

LÆRINGSMÅL: · indstille cyklen korrekt. ·a nvende bremser og gear hensigtsmæssigt. ·a nvende forskellige køretekniker i forskellige forhold. ·u dvikle færdigheder på cykel i åbent og varieret terræn. ·u dføre ”småreparationer.”

FORMÅL: Eleverne præsenteres for et let tilgængeligt alternativ til fitnesscentre og løbeture, som på en sjov og inspirerende måde kan understøtte den kredsløbstræning som eleverne i udskolingen får alt for lidt af. Eleverne opnår kendskab til og kan anvende MTB til det formål, den er bygget til. Bedre lokalkendskab.

LEKTIONER 2 dage á 6 timerungstevns

SUB 7. ÅRGANG

Naturen som klasseværelse

SUP STÅR FOR STAND UP PADDLE SUP er en forholdsvis ny disciplin i DK, som er i rivende udvikling. SUP står for ”Stand Up Paddle” og er en sport med rødder tilbage til den Hawaiianske kultur. SUP er utrolige alsidig, sporten kan nemlig både udøves i store bølger, på fladt vand i fx. havnemiljøer, langs stranden, ved kysten eller på åer. SUP er i modsætning til surfing forholdsvis nemt at lære. Forløbet introduceres i og udgår fra Bøgeskoven. Forløbet tilpasses vejrforholdene. Beklædning våddragt og svømmevest.

NB: Aktiviteten kræver forældretilladelse!

LÆRINGSMÅL: · f orstå en sikkerhedsinstruks · samarbejde ·s elvredde med elementskift · f orstå fysiske love fx tyngdepunkt, balance ·k ende til og træne coremuskulaturen · oparbejde lokalkendskab

FORMÅL: Med SUP er det hensigten at udvide

mulighederne for aktiviteter i og på vand og skabe flere aktiver unge. SUP har unikke muligheder for at arbejde kontinuerligt med balance og coremuskulatur, som er vigtigt i de fleste idrætter.

LEKTIONER 6 timerungstevns 8. ÅRGANG

SØSPORT SELV OG LIVREDNING

Vandet som læringsrum, respekt for vand Her bliver skolesvømningen for alvor relevant som redskabsfag. De tilegnede færdigheder fra svømmeundervisningen bliver testet i realistiske omgivelser og situationer. Forløbet har to dele. Første halvdel består af ca. 3 timer på åbent vand med øvelser fra RIB, kajak og strand – øvelserne er individuelle- og samarbejdsøvelser med reference til selv- og livredning. Anden halvdel består af ca. 3 timer i Stevnsbadet med øvelser, som understøtter øvelserne på åbent vand.

NB: Åbent vand delen kræver forældretilladelse!

LÆRINGSMÅL: ·a nvende svømmetekniske færdigheder i åbent vand · t age bestik af egne evner i en redningssituation · f orholde sig rationelt til kuldepåvirkning · r edde sig selv · r edde andre uden at risikere eget liv

FORMÅL: Eleverne skal gennem øvelser på åbent vand og i svømmehal opnå kendskab til egne kompetencer og begrænsninger i forhold til redning af sig selv og andre. Samtidig skal eleverne opleve og udvikle teknikker til hensigtsmæssig adfærd i og omkring vand. Det overordnede formål er, at eleverne oparbejder den fornødne respekt for det åbne vand og kan tage deres forholdsregler i kritiske situationer.

·s amarbejde i en livreddende situation · t ænke kreativt og opgaveløsende i pressede situationer

LEKTIONER 7 timerungstevns 8. ÅRGANG

FØRSTEHJÆLP

Det er ikke strafbart at yde førstehjælp. Det er strafbart at undlade!

Førstehjælp på 8. årgang omfatter en halv undervisnings dag per klasse med livreddende førstehjælp. Kurset har en teoretisk og en praktisk del, hvor eleverne får læring i forhold til handlekompetencer og færdigheder, når uheldet er ude.

LÆRINGSMÅL: ·k valificeret kontrol af bevidsthedsniveau. ·k orrekt luftvejshåndtering af bevidstløse. ·k ontrol af vejrtrækning og livstegn.

FORMÅL: Formålet med undervisningen er at leve op

til kravet om obligatorisk undervisning i førstehjælp i folkeskolen, som skal give folkeskoleelever bedre førstehjælpskundskaber. Undervisningsforløbet afsluttes med udstedelse af et officielt kursusbevis. Dette bevis har en gyldighed på to år og kan bruges fx i forbindelse med erhvervelse af knallertkørekort.

·k orrekt hjerte- lungeredning ved hjertestop. ·g enoplivning af børn og spædbørn. · v ære orienteret om placering, og brug af hjertestartere. ·k unne udføre korrekt livreddende førstehjælp ved livstruende tilstande hos voksne og børn. ·B eherske førstehjælpens 4 hovedpunkter.

LEKTIONER 4 timerungstevns

KAJAK 8. ÅRGANG

Naturen som klasseværelse og vandet som læringsrum

Garderhytten i Strøby Ladeplads er udgangspunkt for dette todages forløb. På den første dag får eleverne en omfattende intro til kajakken, sejladsteknikker og makkerredning. Hele første dag foregår ved og omkring Garderhytten. Det er en forudsætning, at eleverne har gennemført den første dag for at kunne deltage på dag nummer to. På andendagen skal eleverne på en længere tur langs kysten med indlagt frokost. I tilfælde af dårligt vejr aflyses eller tilpasses sejladsen.

NB: Aktiviteten kræver forældretilladelse!

LÆRINGSMÅL: ·k omme i og ud af kajakken. ·m anøvrere forlæns som baglæns med kajakken. ·k æntre og komme ud af kajakken. · t ømme kajakken på åbent vand . ·m estre selv- og makkeredning.

FORMÅL: Eleverne præsenteres for en alternativ

sportsaktivitet, som kan dyrkes i en lokal forening eller på egen hånd efter oplæring. Eleverne opnår kendskab til og kan udføre selv- og makkerredning. Eleverne oplever nogle af de muligheder den stevnske natur og kystlinje byder på. Kajakforløbet bygger i høj grad på samarbejde og ansvar for sig selv og andre på vandet.

LEKTIONER 2 dage af 6 timerungstevns SPECIALKLASSERNE

MIX AF FORLØB Naturen som klasseværelse

LÆRINGSMÅL: Ungstevns tilrettelægger og gennemfører to forløb årligt for hver specialklasse. Forløbene tilrettelægges med inspiration i dette program og i tæt samarbejde med den enkelte specialklasses team. Forløbene tilpasses målgruppen og kan være et mix af forskellige forløb.

·A fhænger af aktivitetens sammensætning.

LEKTIONER 2 dage af 6 timer


Skemalagte undervisningsforløb for skoleåret Dato

Skole, årgang, klasse

Aktivitet

Lokalitet

13. august

Hellested friskole 7. Skelbæk friskole 7.

7. årg. Teambuilding

Solgårdsparken

16. august

Strøbyskolen 7.v Stevns friskole 7.

7. årg. Teambuilding

Solgårdsparken

17. august

Strøbyskolen 7.x Store Heddinge 7.a

7. årg. Teambuilding

Solgårdsparken

18. august

Strøbyskolen 7.y Store Heddinge 7.b

7. årg. Teambuilding

Solgårdsparken

19. august

Strøbyskolen 7.x Store Heddinge 7.c

7. årg. Teambuilding

Solgårdsparken

20. august

Hotherskolen 7.x Hotherskolen 7.y

7. årg. Teambuilding

Solgårdsparken

23. august Store Heddinge

8. årg. Selv- og livredning (47)

Garderhytten

24. august Hotherskolen

8. årg. Selv- og livredning (43)

Garderhytten

25. august Strøbyskolen 8. gruppe 1 (1/2 årgang)

8. årg. Selv- og livredning (38)

Garderhytten

26. august Strøbyskolen 8. gruppe 2 (1/2 årgang)

8. årg. Selv- og livredning (39)

Garderhytten

30. august

Strøbyskolen 9.x

Kajak intro

Garderhytten

31. august

Strøbyskolen 9.x

Kajak tur

Garderhytten

1. september Strøbyskolen 9.y

Kajak intro

Garderhytten

2. september Strøbyskolen 9.y

Kajak tur

Garderhytten

3. september Strøbyskolen 9.z

Kajak intro

Garderhytten

6. september Strøbyskolen 9.z

Kajak tur

Garderhytten

7. september Hotherskolen 9.a

Kajak intro

Garderhytten


ungstevns Skemalagte undervisningsforløb fortsat 8. september

Hotherskolen 9.a

Kajak tur

Garderhytten

9. september

Hotherskolen 9.b

Kajak intro

Garderhytten

10. september

Hotherskolen 9.b

Kajak tur

Garderhytten

14. september

Store Heddinge 9.a

Kajak intro

Garderhytten

15. september

Store Heddinge 9.a

Kajak tur

Garderhytten

16. september

Store Heddinge 9.b

Kajak intro

Garderhytten

17. september

Store Heddinge 9.b

Kajak tur

Garderhytten

20. september

Store Heddinge 9.c

Kajak intro

Garderhytten

21. september

Store Heddinge 9.c

Kajak tur

Garderhytten

8. oktober

Hotherskolen 8. gr. 1

FØHJ

Ellehallen

11. oktober

Hotherskolen 8. gr. 2

FØHJ

Ellehallen

12. oktober

Hotherskolen 8. gr. 3

FØHJ

Ellehallen

13. oktober

Hotherskolen 8. gr. 4

FØHJ

Ellehallen

14. oktober

Hotherskolen 8. gr. 5

FØHJ

Ellehallen

15. oktober

Strøbyskolen Hotherskolen Store Heddinge 5 + 6. Årg,

TimeOut

Idrætsanlæget i Store Heddinge

25. oktober

Store Heddinge Skole 8. Gr. 1

FØHJ

Munkegården

26. oktober

Store Heddinge Skole 8. Gr. 2

FØHJ

Munkegården

27. oktober

Store Heddinge Skole 8. Gr. 3

FØHJ

Munkegården

1. november

Hotherkskolen 6.a

Kommunikations Challenge

Garderhytten

1. november

Hotherskolen 8. gr. 1

FØHJ

Hotherskolen

2. november

Hotherkskolen 6.b

Kommunikations Challenge

Garderhytten


2. november

Hotherskolen 8. gr. 2

FØHJ

Hotherskolen

3. november

Hotherskolen 8. gr. 3

FØHJ

Hotherskolen

8. november

Store Heddinge Skole 6.a

Kommunikations Challenge

Garderhytten

10. november

Store Heddinge Skole 6.b

Kommunikations Challenge

Garderhytten

15. november

Strøbyskolen 6.a

Kommunikations Challenge

Garderhytten

17. november

Strøbyskolen 6.b

Kommunikations Challenge

Garderhytten

19. november

Strøbyskolen 6.c

Kommunikations Challenge

Garderhytten

23. november

Hotherskolen HKLO+2

Kommunikations Challenge

Garderhytten

17. marts

Store Heddinge Skole 7.a

MTB-intro

Motorgården

18. marts

Store Heddinge Skole 7.a

MTB-tur

Motorgården

21. marts

Store Heddinge Skole 7.b

MTB-intro

Motorgården

22. marts

Store Heddinge Skole 7.b

MTB-tur

Motorgården

23. marts

Store Heddinge Skole 7.c

MTB-intro

Motorgården

24. marts

Store Heddinge Skole 7.c

MTB-tur

Motorgården

25. april

Hotherskolen 7.b

MTB-intro

Motorgården

26. april

Hotherskolen 7.b

MTB-tur

Garderhytten

27. april

Hohterskolen 7.a

MTB-intro

Motorgården

28. april

Hohterskolen 7.a

MTB-tur

Garderhytten

28. marts

Strøbyskolen 7.v

MTB-intro

Motorgården

29. marts

Strøbyskolen 7.v

MTB-tur

Garderhytten

30. marts

Strøbyskolen 7.x

MTB-intro

Motorgården

31. marts

Strøbyskolen 7.x

MTB-tur

Garderhytten


ungstevns 1. april

Strøbyskolen 7.y

MTB-intro

Motorgården

4. april

Strøbyskolen 7.y

MTB-tur

Garderhytten

5. april

Strøbyskolen 7.z

MTB-intro

Motorgården

6. april

Strøbyskolen 7.z

MTB-tur

Garderhytten

19. april

Hotherskolen HKL* Dagskolen (udvalgte)

MTB-intro

Motorgården

20. april

Hotherskolen HKL Dagskolen (udvalgte)

MTB-tur

Garderhytten

25. april

Hotherskolen 7.b

MTB-intro

Motorgården

26. april

Hotherskolen 7.b

MTB-tur

Motorgården

27. april

Hotherskolen 7.a

MTB-intro

Motorgården

28. april

Hotherskolen 7.a

MTB-tur

Motorgården

2. maj

Hotherskolen 5.a

Kanotur

Solgårdsparken/ Strøby Kirke - retur

3. maj

Hotherskolen 5.b

Kanotur

Solgårdsparken/ Strøby Kirke - retur

4. maj

Strøbyskolen 5.a

Kanotur

Solgårdsparken/ Strøby Kirke - retur

5. maj

Strøbyskolen 5.b

Kanotur

Solgårdsparken/ Strøby Kirke - retur

6. maj

Strøbyskolen 5.c

Kanotur

Solgårdsparken/ Strøby Kirke - retur

9. maj

Strøbyskolen RBG3

Kanotur

Solgårdsparken/ Strøby Kirke - retur

10. maj

Store Heddinge Skole 5.a

Kanotur

Solgårdsparken/ Strøby Kirke - retur

11. maj

Store Heddinge Skole SPZ

Kanotur

Solgårdsparken/ Strøby Kirke - retur

12. maj

Store Heddinge Skole 5.b

Kanotur

Solgårdsparken/ Strøby Kirke - retur

20. maj

Store Heddinge Skole SPZ

RIB-sejlads

Garderhytten/ Rødvig Havn - retur

23. maj

Store Heddinge Skole 6.a

RIB-sejlads

Garderhytten/ Rødvig Havn - retur


24. maj

Store Heddinge Skole 6.b

RIB-sejlads

Garderhytten/ Rødvig Havn - retur

25. maj

Strøbyskolen RBG3

RIB-sejlads

Garderhytten/ Rødvig Havn - retur

30. maj

Hotherskolen 6.b

RIB-sejlads

Garderhytten/ Rødvig - retur

31. maj

Hotherskolen 6.a

RIB-sejlads

Garderhytten/ Rødvig - retur

1. juni

Strøbyskolen 6.a

RIB-sejlads

Garderhytten/ Rødvig - retur

2. juni

Strøbyskolen 6.b

RIB-sejlads

Garderhytten/ Rødvig - retur

3. juni

Strøbyskolen 6.c

RIB-sejlads

Garderhytten/ Rødvig - retur

7. juni

Store Heddinge Skole 7.a

SUP (Stans Up Paddle) Bøgeskoven

8. juni

Store Heddinge Skole 7.b

SUP (Stans Up Paddle) Bøgeskoven

9. juni

Store Heddinge Skole 7.c

SUP (Stans Up Paddle) Bøgeskoven

13. juni

Strøbyskolen 7.v

SUP (Stand Up Paddl

14. juni

Strøbyskolen 7.x

SUP (Stand Up Paddle) Bøgeskoven

16. juni

Strøbyskolen 7.y

SUP (Stand Up Paddle) Bøgeskoven

17. juni

Strøbyskolen 7.z

SUP (Stand Up Paddle) Bøgeskoven

21. juni

Hotherskolen 7.b

SUP (Stand Up Paddle) Bøgeskoven

22. juni

Hotherskolen 7.a

SUP (Stand Up Paddle) Bøgeskoven

Bøgeskoven


ungstevns

Årshjul for aktiviteter i PULS 2021-2022:

Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. Jan. Febr. Marts April Maj Juni

Svømning 3., 4. og 5. årg. Kano 5. årg. TimeOut 5. og 6. årg. RIB 6. årg. Kommunikations Challenge 6. årg. Teambuilding 7. årg. MTB 7. årg. SUP sejlads 7. årg. Søsport 8. årg. Førstehjælp 8. årg.

Kajak 9. årg.


Skemalagt svømmeundervisning for skoleåret Strøbyskolen 4.a 30.08. – 20.06.

Afgang 12.40 – ankomst 14.25

4.b 31.08. – 21.06.

Afgang 12.40 – ankomst 14.25

4.c, 4.d 01.09. – 22.06.

Afgang 12.40 – ankomst 14.25

Regnbuen 31.08. – 25.01.

Afgang 13.20 – ankomst 15.25

Førsvømning 03.02. – 07.04.

Afgang 13.20 – ankomst 15.25

Hotherskolen 4.a, 4.b 01.09. – 22.06.

Afgang 11.50 – ankomst 13.50

HKL2 01.02. – 21.06.

Afgang 13.20 – ankomst 15.25

Dagskolen 02.09. – 23.06.

Afgang 11.50 – ankomst 13.50

Førsvømning 02.09. – 04.11.

Afgang 13.20 – ankomst 15.25

Store Heddinge 4.a, 4.b 30.08. – 20.06. Skole

Afgang 12.00 – ankomst 13.50

4.c 31.08. – 21.06.

Afgang 12.00 – ankomst 13.50

SPY 31.08. – 21.06.

Afgang 12.00 – ankomst 13.50

Førsvømning 21.04. – 23.06.

Afgang 13.35 – ankomst 15.10

Stevns 4. årgang 01.09. – 22.06. Friskole Førsvømning 21.04. – 23.06.

Afgang 13.20 – ankomst 15.25 Afgang 13.20 – ankomst 15.25

Skelbæk 4. årgang 02.09. – 23.06. Friskole

Afgang 12.40 – ankomst 14.35

Førsvømning 11.11. – 27.01.

Afgang 13.20 – ankomst 15.25

Hellested Friskole

Afgang 13.20 – ankomst 15.25

4. årgang 30.08. – 20.06.

Førsvømning 11.11. – 27.01

Afgang 13.20 – ankomst 15.25


ungstevns

Naturen som klasseværelse og vandet som læringsrum


Som elev i Stevns Kommune kan du også benytte dig af Ungstevns fritidsundervisning. Du kan orientere dig om vores tilbud på hjemmesiden; www.stevns-ungdomsskole.dk. Her tilmelder du dig de hold, som du har interesse i. Du får besked på sms, når der er nyt i forhold til de hold, du har tilmeldt dig. Husk altid at redigere din profil på hjemmesiden, så det er den rigtige mail og telefonnummer, vi sender til beskeder til. Du logger på med dit uni-login.

ungstevns

AMBITIØSE, HELHEDSORIENTERE TYDELIGE


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.