Page 1

มายเฟรนด์

Magazine issue 1 January 2013

นิตยสารบันเทิง เนือ้ หาที่เกี่ยวข้ อง แฟชั่น ชาย+หญิง ท่ องเที่ยว อาหาร สุขภาพ ฯลฯ


My Friend เที่ยว ......

จิมทอมสัน ฟาร์ ม อาหาร .....

สูตรอาหารไทย....ไก่ผดั เม็ดมะม่วงหิมพานต์ แฟชั่น ..... แฟชั่นของวัยรุ่ น ทัง้ เสือ้ ผ้ า กระเป๋า ร้ องเท้ า ที่สาวๆ ไม่ ควรพลาด

บันเทิง .....

สุขภาพ .....

แนะนาดารา … ใหม่ เลือกกลิ่นบาบัด...ตามกรุ๊ ปเลือด

แนะนาหนัง … ใหม่

แนะนามิวสิคเพลง … ใหม่


จากใจ... ให้ คุณ

บรรณาธิการ สวัสดีค่ะสาหรับนิยตสาร My friend ของเราเพิง่ มีการเปิ ดตัวเป็ นฉบับแรก เพื่อเป็ น การส่ งเสริ มวงการนิตยสาร เราจึงคัดสรรและ นาเสนอเรื่ องที่เป็ นประโยชน์แก่ผอู ้ ่าน โดย นิตยสารของเราจะเน้นเรื่ องของแฟชัน่ และ ความรู ้ต่างๆ หรื อที่เป็ นเกร็ ดความรู ้ เกี่ยวกับ คุณผูช้ ายและคุณผูห้ ญิงอีกด้วย สุ ดท้ายดิฉันขอฝากนิตยสาร My friend ไว้ดว้ ยนะคะ ขอบคุณที่ไว้ใจเรา


ท่ องเที่ยวๆ จิม ทอมป์ สั น ฟาร์ มทัวร์ 2013 ขอเชิญนักท่ องเที่ยวสั มผัสความงามของธรรมชาติ ผสานวัฒนธรรมอีสานดั้งเดิม ณ จิม ทอมป์ สั น ฟาร์ ม ดังนี้

จิม ทอมป์ สัน ฟาร์ ม ขอต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่าน ณ อาคารศูนย์บริ การ นักท่องเที่ยวด้วยทุ่งดอกดาวเรื องและแปลงผักปลอดสารพิษนานาพันธุ์ พร้อมชมความงามของทุ่ง ปอเทืองเหลืองอร่ ามตา ในบริ เวณเดียวก ัน ท่านสามารถเลือกซื้อฟักทองหลากหลายชนิด พร้อม รับประทานอาหารและเครื่ องดื่มตามอัธยาศัยก่อนขึ้นรถเพื่อชมความงามของจุดต่าง ๆ

ต่อไปสัมผัสความงามแห่งธรรมชาติในอ้อมกอดอ่างเก็บน้ าลาสาลายซึ่งทอดตัวอยู่ทางทิศตะวันตกของ จิม ทอมป์ สัน ฟาร์ ม และร่ วมเก็บภาพความทรงจาก ับทัศนียภาพอันสวยงาม ณ ทุ่งทานตะวัน และทุ่งคอสมอส ที่ บานสะพรั่งต้อนรับผูเ้ ข้าชม ตื่นตาตื่นใจก ับ ฟักทองหลากหลายสายพันธุ์นบั หมื่นผล รวมทั้งฟักทองยักษ์สีสัน สดใสรู ปทรงแปลกตา แปลงกะหล่าปลียกั ษ์ชูช่อรอการมาเยือนของนักท่องเที่ยว พร้อมพักผ่อนในซุม้ เครื่ องจัก สานยักษ์ อาทิ กระติ๊บข้าว ข้อง สุ่ ม และแง่บ จากจุดนี้ผเู ้ ข้าชมสามารถนัง่ รถนาเที่ยวหรื อเลือกที่จะเดินชื่นชม ธรรมชาติและบรรยากาศอันงดงามผ่านทุ่งทานตะวัน ทุ่งคอสมอส หรื ออุโมงค์น้ าเต้าเพื่อไปยังจุดท่องเที่ยวต่อไป


ชื่นชมสถาปั ตยกรรมพื้นถิ่นอีสานที่หาดูได้ยากในปั จจุบนั ทั้งในส่ วนของหมู่บา้ นอีสานและหมู่บา้ นโคราช สัมผัสวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี การแสดงและการละเล่นต่างๆ มากมายของชาวอีสาน อิ่มอร่ อยก ับอาหารอีสาน หลากหลายรสชาติ เรี ยนรู ้วงจรชีวิตหนอนไหมที่ถกั ทอเส้นใยธรรมชาติ พร้อมชมทุ่งนาข้าวอินทรี ยแ์ ละกระบวนการผลิตข้าว แบบพื้นบ้าน พร้อมเลือกซื้อข้าวอินทรี ยพ์ ้นื บ้านจากทุ่งข้าวของจิม ทอมป์ สัน ฟาร์ ม และถ่ายรู ปคู่ก ับครอบครัวบุญหลาย ควายไทยแสนรู ้ที่ยืนรอต้อนรับทุกท่านที่กระท่อมปลายนา นอกจากนี้ ยังอิม่ เอมใจไปก ับผลงานศิลปะจากศิลปิ นมากฝี มือใน โครงการ Art on Farm ที่จดั แสดงไปทัว่ บริ เวณ ก่อนแวะชมสิ มน้ า และนิทรรศการหมอลาที่หาชมได้ยากในหอไตร กลางน้ า

ร่ วมย้อนรอยความเป็ นมาของการผลิตผ้าไหมจิม ทอมป์ สัน พร้อมเยี่ยมชม กระบวนการทอผ้า และพิมพ์ผา้ ของจิม ทอมป์ สัน และทดลองปฏิบตั ิจริ งก ับทุกขั้นตอน ของการทอผ้าก่อนเดินทางไปช้อปปิ้ งยังจุดสุ ดท้าย

หลังจากอิ่มเอมใจกับศิลปวัฒนธรรมอีสานแล้ ว ผู้เข้ าชมจะเข้ าสู่ จุดสุ ดท้ ายของการท่ องเที่ยว ชมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ และ เก็บภาพความสวยงามท่ ามกลางทุ่งไม้ ดอกหลากสีสัน ปิ ดท้ าย ความสนุกสนาน ณ ตลาด จิม ทอมป์ สัน เพื่อเลือกซื้อผัก ผลไม้ และดอกไม้ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ อื่น ๆ ของจิม ทอมป์ สัน การ สาธิตการพิมพ์ ผ้า และทดลองพิมพ์ ผ้าด้ วยตัวเองเพื่อนากลับ บ้านเป็ นที่ระลึก ก่ อนอาลา จิม ทอมป์ สัน ฟาร์ ม ด้ วยความ สนุกสนานและความประทับใจไม่ รู้ ลืม

รายละเอียดเพิ่มเติม

เปิ ดตั้งแต่เวลา 9.00 - 17.00 น. ราคาบัตร วันธรรมดา ผูใ้ หญ่ 120 บาท, เด็ก 80 บาท


แฟชั่น แฟชั่น...หญิง

แฟชั่นเพชรวิง้ ๆ ที่คุณสาวๆ ไม่ ควรพลาด ่ เพชรวิง้ กลายเป็น ดูเหมือนว่า ผู ้หญิงกับแฟชัน ้ ผ้า ่ ั เสือ ของคูก ่ ันไปซะแล้ว เพราะ ไม่วา ่ จะเป็น แฟชน กระเป๋า หรือรองเท้า ต่างนาเพชรมาออกแบบให้เข้าก ับ ่ ั เพชร สาวๆ ทุกสไตล์ จากทีเ่ หมือนก่อนเราจะเห็นแฟชน ก ับสาวหวานเท่านน ั้ ตอนนีส ้ าวเปรีย ้ ว สาวเซ็ กซี่ ก็ สามารถเพิม ่ ความแซ่บด้วยเพชรสีส ันค ัลเลอร์ฟล ู ทีม ่ า เติมความอล ังการให้การแต่งต ัวของสาวๆ ได้อย่าง สบายๆ

่ เพชรนีม กฎของการใส่แต่'ตัวด ้วยแฟชัน ้ ข ี ้อสาคัญ ้ และกางเกงเป็ นเพชรพร ้อม อยู่อย่างเดียว คือ ไม่ควรใส่เสือ กัน นอกจากจะดูเยอะเกินไปแล ้ว การแต่งตัวแบบนีไ้ ม่ได ้ต่าง อะไรกับนางเอกลิเกทีอ ่ อกมาเดินตามท ้องถนน ดังนัน ้ หาก ้ ผ ้าทีต ิ้ เดียว สาวๆ ควรเลือกสวมเสือ ่ กแต่งด ้วยเพชรแค่ชน เท่านัน ้ เช่น สวมกระโปรงหรือกางเกงทีเ่ ป็ นเพชร ก็ ให ้สวม ้ ท่อนบนแบบเรียบๆ หรือหากใส่เสือ ้ ติดเพชร กางเกงก็ เสือ จะต ้องเป็ นแบบเรียบๆ ค่ะ แต่!! ถ ้าในเวลาทีค ่ ณ ุ สาวๆ เร่งรีบ ้ ตัวนัน ขีเ้ กียจจับเสือ ้ มามิกซ์กับตัวนีแ ้ ล ้วล่ะก็ ให ้เลือกสวมเด รสตกแต่งด ้วยเพชรชุดเดียวสวยจบค่ะ ้ ผ ้าเท่านัน และไม่ใช่ว่าจะมีแค่เสือ ้ นะคะ แอสเซสเซอรีต ่ า่ งๆ เช่นกระเป่ า รองเท ้า หรือแม ้กระทั่งเคสโทรศัพท์ตา่ งๆ เค ้าก็ ได ้นาเพชรมาเพิม ่ ความหรูหรา ไฮโซแล ้วเหมือนกัน ยังไงก็ ขอให ้สาวๆ ทุกคนได ้สนุกกับการแต่งตัวกันทุกคนนะคะ


แฟชั่น...ชาย ใส่รองเท้า ให้เท่ โดยไม่ตอ้ งง้อ ถุงเท้า สม ัยนีห ้ นุม ่ ๆ เริม ่ แต่งต ัวเก่งก ันมากขึน ้ นอกจากจะ ้ าเครือ ่ั เลือกแฟชนเสื อผ้ ่ งประด ับแล้วให้ดูเข้าก ัน ่ั แล้ว ณ ตอนนีต ้ อ ้ งยกให้แฟชนการใส่ รองเท้าทีไ่ ม่ สวมถุงเท้า แต่ไปดูเงือ ่ นไขและคาแนะนาสาหร ับ ่ั ก แฟชนนี ้ ันก่อนเลยคร ับ 1. ควรดูสภาพอากาศก่อนออกจากบ ้าน ถ ้าอยูใ่ นช่วง ้ ก็ไม่ควรเพราะอาจจะส่งผล หน ้าฝนหรืออากาศร ้อนชืน ถึงกลิน ่ ทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ได ้ 2. ดูสถานทีก ่ าลเทศะด ้วย

เทคนิคการใส่ถงุ เท ้าแบบไม่สวมถุงเท ้า

- แบบทางการ สาหร ับคุณผูช ้ ายทีอ ่ ยากใส่ รองเท้าแบบไม่สวมถุงเท้าก ับชุดทีอ ่ อกงาน สามารถใส่ได้แต่ตอ ้ งเป็นงานทีไ่ ม่เป็นทางการมาก จนเกินไป

- แบบไม่เป็ นทางการ โดยเฉลีย ่ ควรใส่ไม่เกิน 4 - 5 ชั่วโมงต่อวัน และ 1 - 2 วันต่อสัปดาห์ นอกเหนือจาก วันนี้ก็หารองเท ้าคูอ ่ น ื่ มาเปลีย ่ นใส่สลับกันไป เพือ ่ ้ และกลิน สุขภาพเท ้าทีด ่ แ ี ละไม่กอ ่ ให ้เกิดการอับชืน ่ ไม่ พึงประสงค์

- หลังกลับเข ้าบ ้านทุกครัง้ ควรแช่เท ้าใน น้าอุน ่ ทาแป้ งฝุ่ น และทาความสะอาดเล็บ เท ้า ตัดเล็มเล็บเท ้า สปาเท ้าบ ้าง เพือ ่ เป็ น การป้ องกันกลิน ่ ทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ครับ


สุขภาพ เลือกกลิ่นบาบัด ตามกรุ๊ ปเลือด ทีผ ่ ่านมาหลายคนอาจเคยได ้ยินการรับประทานอาหารตามกรุ๊ปเลือด แต่ตอนนีห ้ ากใครต ้องการบาบัดร่างกายก็ มก ี ารใช ้ "กลิน ่ บาบัด" ตามกรุ๊ปเลือดด ้วย

นายแพทย์ ชัชดนัย มุสิกไชย แพทย์ผเู้ ชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลนครธน

และ ธันยวัลย์

สุ นทรนนท์ ผูเ้ ชี่ยวชาญการใช้กลิ่นบาบัดอาโรมาเธอราพี ศูนย์ไทยเมดิคอลสปา โรงพยาบาลนครธน ให้

ความรู้เรื่ องนี้ว่า

เลือดแต่ละกรุ๊ ปมีสารเคมีในเลือดต่างกัน เป็ นองค์ประกอบให้มีกลิ่นไม่เหมือนกัน อย่างที่รู้กนั มาว่าใน

เม็ดเลือดแดงจะ

มีแอนติเจน โปรตีนชนิดสาคัญที่เป็ นตัวกระตุน้ การสร้างภูมิคุม้ กันให้กบั ร่ างกาย การใช้กลิ่นบาบัดจะไป

ช่วยให้การ

ทางานของสมองในส่ วนของอารมณ์ต่างๆ ทั้งความรัก ความเศร้า ความโกรธ ทางานได้ดีข้ ึน เราจึงหาย

จากอาการป่ วย

ได้ไว เมื่อดูกนั ไปตามกรุ๊ ปเลือดแล้ว นายแพทย์ชชั ดนัยเล่าว่า การบาบัดด้วยกลิ่นสาหรับคน "กรุ๊ ปเลือดโอ" ซึ่ งมักต้องมีชีวิตอยู่กบั ดินเป็ นหลัก ควรหลีกเลี่ยงอะไรที่เป็ นกรด กลิ่นที่เหมาะสมคือ กลิ่นของต้นไทม์ ราสเบอร์รี่ ซี ดาร์วดู้ แฟรงคินเซนส์ เปปเปอร์ มินท์ กายานไทยและโกศกระดูกขณะที่ "กรุ๊ ปเอ" กรุ๊ ปแห่งนักมังสวิรัติ มักมีปฏิกริ ิ ยาตอบสนองต่อความเครี ยดสูงกว่าเลือดกรุ๊ ปอื่น กลิ่นบาบัดที่ดีคือ กลิ่นของต้นไม้ในสวน ชาเขียว ใบมะเขือเทศ ใบโหระพา และยี่หร่ า สาหรับ "กรุ๊ ปบี" กลุ่มที่เสี่ ยงจะอ้วนง่ายมากที่สุด และยังมีปัญหาเกีย่ วกับภูมิคุม้ กันบกพร่ อง จึงต้องขยันขจัด ความเครี ยดเพื่อลดฮอร์โมนคอร์ติซอล กลิ่นที่ใช้ได้ดีคือกลิ่นธรรมชาติที่มีความร้อนแรงของเนื้อไม้ และเผ็ดร้อน อาทิ ขิง โสม ชา เขียว ชาดา แอปเปิ ลแดง ทับทิม พริ กไทย พิมเสน และไม้สักปิ ดท้ายกันด้วยกรุ๊ ปนักกินทุกรู ปแบบอย่าง "กรุ๊ ปเอบี" จุดอ่อนของคนกรุ๊ ปนี้คือมีภูมิคุม้ กันอ่อนแอ และ กรดในกระเพาะต่า กลิ่นที่ใช้จึงควรเป็ นกลิ่นจากแร่ ที่หลากหลาย ทั้งแอลดีไฮด์ (ยูคาลิปตัส มะนาว ตะไคร้ ใบส้ม เกรปฟรุ ต ) อะลูมิเนียม หินชนวน และก้อนกรวด เป็ นต้น


อาหาร สูตรอาหารไทย : ไก่ผัดเม็ดมะม่ วงหิมพานต์ [ STIR-FRIED CHICKEN WITH CASHEW NUTS ] เครื่องปรุง + ส่ วนผสม * เนื้อสะโพกไก่ 300 กรัม (หัน่ เป็ นชิ้นพอดีคา)

* ซ๊อสถัว่ เหลือง 1 1/2 ช้อนโต๊ะ

* ซ๊อสหอยนางรม 2 ช้อนโต๊ะ

* มะม่วงหิมพานต์ 1/3 ถ้วยตวง

* ต้มหอม 2 ต้น (หัน่ ความยาวประมาณ 1") * หอมใหญ่ 1/4 หัว (หัน่ เป็ นชิ้นเล็กๆ) * น้ าตาล 1 ช้อนโต๊ะ

* กระเทียม 3 กลีบ (หัน่ ละเอียด) * พริ กแห้ง 4 เม็ด (หัน่ เป็ นชิ้นเล็กๆ)

* เหล้าจีน (หรื อไวน์สาหรับทาอาหาร) 1 ช้อนโต๊ะ

* น้ ามันพืช 2 ช้อนโต๊ะ วิธีทาทีละขั้นตอน

1. ใส่น้ ามันในกระทะแล้วนาไปตั้งไฟปานกลาง ใส่กระเทียม, หอม ใหญ่ และพริ กแห้งลงไปผัดจนกระทัง่ กลิ่นเริ่ มหอม 2. จากนั้นใส่เนื้อไก่ลงไปผัด ปรุ งรสด้วยซ๊อสถัว่ เหลือง, ซ๊อสหอย นางรม และน้ าตาล 3. ผัดส่วนผสมทั้งหมดในกระทะให้เข้ากัน และผัดจนเนื้อไก่สุก จากนั้นใส่เหล้าจีน, มะม่วงหิมพานต์ และต้นหอม ผัดต่อไปอีก 1-2 นาทีจึงปิ ดไฟ ตักใส่จาน เสิรฟพร้อมกับข้าวสวยร้อนๆ (สาหรับ 2 ท่ าน)


บันเทิง แนะนาดารา...ใหม่ รู้จกั เปรี้ ยว ทัศนียา นางเอก แม่ปูเปรี้ ยว เรี ยกว่าเรตติ้งดีทีเดียวสาหรับละครตอนเย็นอย่าง "ละครแม่ปูเปรี้ยว" ที่ได้ "อ้วน-รังสิต ศิรนานนท์ " มารับบท พระเอก จับคู่กบั นางเอกน้องใหม่ป้ายแดง อย่าง"เปรี้ยว-ทัศนียา การสมนุช" ในบทบาท "ปูเปรี้ยว" สาหรับ น้องเปรี้ ยวฝากผลงานไว้ท้งั การถ่ายแบบ ถ่ายมิวสิกวิดีโอ ฯลฯ จนล่าสุดได้ข้ นึ แท่นนางเอกน้องใหม่ป้ายแดง แห่ งวิกหมอชิตกนั ไปเรี ยบร้อยแล้ว ติดตามชมละคร "แม่ปูเปรี้ ยว" จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 18.40 - 19.30 น. ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และอย่าลืมติดตามผลงานอื่นๆของ น้องเปรี้ ยว สาวน้อยจมูกโด่ง ตาคม หน้าแบบไทยๆคนนี้ดว้ ยนะค่ะ ประวัติ

แนะนามิวสิควิดีโอ...ใหม่

ชื่อ-นามสกุล : ทัศนียา การสมนุช ชื่อเล่น : เปรี้ ยว อายุ : 18 ปี นา้ หนัก: 52 กก. ส่ วนสู ง : 173 ซม. ทัศนียา การสมนุช (เปรี้ ยว) โรงเรียน : สตรี นนทบุรี ม.6 ดาราที่ชอบ : หมาก-ปริ ญ, ญาญ่า-อุรัสยา คติประจาใจ : ไปให้ถึงฝัน

ผลงาน - ละครแม่ปูเปรี้ ยว - MV I'm sorry I hurt you : Mouse B.O.Y - Candy Magazine - Image Magazine - Ice Magazine

แนะนาภาพยนตร์ ...ใหม่

MV อย่ าเพิ่งคุยกันตอนนี้ : โรส ศิรินทิพย์

ก่อนหน้านีไ้ ด้เคยมีต ัวอย่างออกมาแล้ว สาหร ับหน ังโรแมนติกคอมเมดีเ้ กีย ่ วก ับซอมบี้ เรือ ่ ง Warm Bodies ซึง่ ถ้าใครทีย ่ ังไม่รจ ู ้ ักหน ัง เรือ ่ งนี้ อาจเข้าใจว่าหน ังร ักซอมบีอ ้ ก ี แล้วเหรอ หน ังร ักแวมไพร์เพิง่ จะจบไป

ได้รับเสียงตอบรับดีเกินคาด ทันทีที่ปล่อยซิงเกิล้ อย่าเพิ่งคุยกนั ตอนนี้ จากเสียงร้อง

แต่ เดีย๋ วก่อน Warm Bodies น่ าสนใจทีเดียว อย่ างแรกคือหนังเป็ น

ของนักร้องหญิงหนึ่งเดียว โรส ศิรินทิพย์ ในอัลบั้มพิเศษ คอลลิ่ง เลิฟ2 รวม 8 ศิลปิ น

ผลงานใหม่ของผู้กากับ โจนาธาน เลวีน เจ้ าของผลงานคว้ารางวัล

คุณภาพชั้นนาของเมืองไทย มาไว้ในอัลบั้มเป็ นครั้งแรก ปี เตอร์ คอร์ป ไดเรนดัล,บีม

อย่ าง 50/50 และนาแสดงโดย นิโคลัส ฮอลท์ นักแสดงหนุ่มที่กาลังมา

กวี,วัชราวลี, ต้อล,เอ็ม อรรถพล,รุ จ ศุภรุ จ,จัก๊ ชวิน จาก จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ก็ฮิตติด ชาร์ตคลื่นวิทยุทวั่ ประเทศ ตามที่แฟนเพลงกระหน่าขอต่อเนื่องทุกชัว่ โมง ล่าสุดต้น สังกดั ส่งมิวสิกวิดีโอ อย่าเพิ่งคุยกนั ตอนนี้ ตอบรับความแรงทันที โดยคว้านางเอกสุด น่ารัก แม็กซีน (อินทิพร แต้มสุขิม) จาก Coffee Prince เวอร์ชนั่ ไทย

แรงอีกคน ที่สาคัญไม่แพ้ สองข้อแรก คือ พล็อตเรื่องที่ไม่ ธรรมดา Warm Bodies เล่าเรื่องของโลกมนุษย์ ที่เต็มไปด้วยแวมไพร์ และนักแสดงนาฝ่ ายชายก็เป็ นหนึ่งในนั้น เขาจาชื่อตัวเองไม่ได้ รู้ แต่ ว่า ขึน้ ต้ นด้วย R และเขาก็เริ่มทาตัวเหมือนมนุษย์ มากขึน้ หลังจากตก หลุมรักกับมนุษย์ สาวนามว่า จูลี่ (เทเรซ่า พาล์มเมอร์) ซึ่งจากตัวอย่ าง จะเห็นว่าหนังรักษาสมดุลระหว่างเรื่องตลกและเรื่องรักๆ ได้ดที ีเดียว


My Friend

my frirnd  

magazine my friend