Page 1

1.Definici� de hardware i software: hardware:Conjunt de els components que integran la part material de un ordinador. software:Conjunt de programes, instruccions i regles inform�tiques per executar determinades tasques a l�ordinador. 2.Elements d�un ordinador des del punt de vista f�sic. Els perif�rics o elements f�sics d�un ordinador s�n aquelles unitats que permeten a l�ordinador comunicar-se amb l�exterior i amb els sistemes que s�encarreguen de la informaci�. Es divideixen en : . CPU (unitat central de processament ): analitza les instruccions contingudes en els programes i processa les dades. . Dispositius d�entrada: (com el teclat o el ratol�) . Dispositius de emmagatzematge (mem�ria USB, disc dur) . Dispositius de sortida (com la impressora ) . Dispositius de comunicaci� 3. Definici� i elements del sistema operatiu El sistema operatiu �s un programa o grup de programes d�un sistema inform�tic que s�encarrega d�administrar el hardware i els programes d�aplicaci�, i d�assegurar l�intercanvi entre la CPU, la mem�ria i els perif�rics. Est� format per: . El nucli que s�encarrega de la gesti� de la mem�ria, els processos, els arxius, les entrades i sortides principals i les funcions de comunicaci�; les funcions b�siques. . El int�rprete de comandos, que posibilita la comunicaci�n con el sistema operativo a trav�s de un lenguaje de control, permitiendo al usuario controlar los perif�ricos sin conocer las caracter�sticas del hardware utilizado, la gesti�n de las direcciones f�sicas, etc�tera. . El sistema d� arxius permet que els arxius es registrin en una estructura de dades (arb�rea). 4. Classificaci� de software: El software per a ordinadors pot classificar-se en general en dues classes: Software b�sic o de sistema: conjunt de programes imprescindibles per a el funcionament del sistema. Uns exemples serien: .


Sistemas operatius (Linux, windows, solaris, etc.) . Eines de Correcci� i Optimitzaci� (Norton Systemworks) . Servidors (Windows NT, Apache) Software d�aplicaci�: Conjunt de programes que seran utilitzats per l'usuari per realitzar una determinada tasca com ara gestionar una contabilitat o escriure un text. Uns exemples serien: . Processadors de text. (Bloc de Notes) . Editors. (PhotoShop per al Disseny Gr�fic)


. Fulls de C�lcul. (MS Excel) . Sistemes gestors de bases de dades. (MySQL) . Programes de comunicacions. (MSN Messenger) . Paquets integrats. (Ofim�tica: Word, Excel, PowerPoint ...) . Programes de disseny assistit per ordinador. (AutoCAD) 5. Definici� de xarxa. Avantages de treballar en xarxa. Definici� de targeta de xarxa. . Xarxa: �s el conjunt de ordinadors i altres equips interconectats, que comparteixen informaci�, recursos i serveis. . Aventatges de treballar en xarxa: Aprendre junts: la xarxes ofereixen la possibilitat de intercanviar experi�ncies lli�ons que s'han apr�s, aix� com l'oportunitat de discutir els temes d'inter�s com�. Unir les diferents facetes d'un mateix problema: un problema de dimensions globals; podem posar en com� idees per resoldre el problema i , per tant, buscar les millors solucions. Treballar per objectius comuns: unint forces �s possible assolir objectius m�s ambiciosos. . Definici� de trageta de xarxa: Una targeta de xarxa �s un tipus de targeta d'expansi� que s'inserta la placa mare(que s� encarrega de conectar tots el components de l�ordinador) o un port com l �USB, i que permet connectar un ordinador a una xarxa i aix� poder compartir recursos (impressores, arxius i internet). 6.tipus de xarxes segon l�extensi�: PAN (Personal Area Network): la seva extensi� es pocs metres i permet connectar dispositius a un ordinador via Bluetooth. LAN (Local Area Network): transmissi� de dades a poca distancia.La seva extensi� seria un edifici. CAN(Campus Area Network): la seva extensi� es de diversos edificis de la mateixa universitat. MAN(Metropolitan Area Network):suministra serveis dins d�una area urbana. La seva extensi� es de diversos edificis de la mateixa �rea metropolitana. WAN (Wide Area Network): engloba grup xarxers distribu�des d�es d�un pais fins a un continent, telefonica, mocrisoft 7. tipus de xarxes segons fisica dels cables amb fotos (esquemes). avantatges i incovenients de cadascuna.


xarxes sense cable: ara podem gaudir de la connexi� a diferents xarxes sense unirlos amb cables sin� que es fa pel mitj� de transmissi� que �s l�aire, tot aix� es pot fer gr�cies a les Wireless. ( infrarojos, bluetooth, wi-fi...) inconvenients: definici� i comparaci� de switch (commutador) i Hub (concentrador): http://www.slideshare.net/ Ariadnapozob/xarxa-informtica-3394841 Switch (commutador) : aquest dispositiu genera en la seva mem�ria interna una taula on recull que hi ha connectat en cadascun dels seus ports, de forma que �s capa� de direccionar la informaci� que li arriba cap al dispositiu al qual va dirigida. Hub (concetrador) : a difer�ncia del Switch, no disposa de la capacitat de recon�ixer quin dispositiu te conectat a cada port, �s per aix� que envia a tots els ports l�informaci� que va rebent. Cada dispositiu ha de recon�ixer si la informaci� va dirigida a ell o no. 8. Protocol de xarxa a windows: un protocol de xarxa �s el conjunt de regles que especifiquen l� intercanvi de dades o d� ordres durant la comunicaci� entre els ordinadors que formen part de la xarxa. Els protocols de xarxa que proporciona Windows s�n els seg�ents: . Protocols NetBEUI: s� utilitza per als sistemes operatius Windows 95 y Windows. . Protocol IPX/SPXI: s� utilitza per a les xarxes locals NetWare. . Protocol TCP/IP: s� utilitza per a tots els ordinadors que es connecten a Internet, perqu� puguin comunicar-se entre ells. Adre�a IP: Quan el teu navegador o aplicaci� de correu electr�nic demana accedir a una p�gina web o correu electr�nic d'un altre ordinador a la xarxa, li facilita a aquest ordinador l'adre�a a la que ha d'enviar aquesta p�gina o correu. Aquesta adre�a �s la "adre�a IP" (Protocol d'Internet) del seu ordinador.


miriam sumar  

informatica

Advertisement