Page 1

พระผงว่ า นรุ่ นแรกพิ ม พ์ ใหญ่ พ่ อ ทวดไกร วั ด ลาพะยา จ.ยะลา จั ด สร้ างปี พ.ศ. 2505 หลวงพอไกร วัดลาพะยา ทานเป็ นพระรวมสมั ยกับ หลวงปู่ทวด ่ ่ ่ วัดช้างให้ โดยทีท ่ านเป็ นศิ ษยร์ วมอาจารย เดี ่ ่ ์ ยวกันกับหลวงปู่ทวด หลวงพอไกรท านมี ความเขมขลั งมากถึงขนาดที่ เส้นผมของทาน ่ ่ ้ ่ กลายป็ นทองแดง เวลาจะโกนผมตองท าพิธเี สี ยกอนจึ งจะโกนได้ ้ ่ เรือ ่ งราวของทานได ปรากฏอภิ นิหารความศั กดิส์ ิ ทธิมากมายเป็ ์ นที่ ่ ้ เลือ ่ มใสของชาวบานสื บตอมาหลายร อยปี จนกระทัง่ ปี 2505 ได้ ้ ่ ้ มีการอัญเชิญอัฐข ิ องทานหลวงพ อไกร ในวันที่ 5 มิ.ย. 2505 ่ ่ เพือ ่ นามาประดิษฐานใหมที ั ลาพะยา ่ ว่ ด ในการขุดนั้นพบวาอั ิ องทานได บรรจุ อยูในขวดดิ นเผาองคอั ่ ่ ฐข ่ ้ ่ ์ ฐเิ มือ เคาะแลวจะมี เสี ยงดังกังวานคลายโลหะ ส่วนรากไมที ่ ยูในบริ เวณ ้ ้ ้ อ ่ รัศมี 10 วา จากทีฝ ่ ังอัฐ ิ ลวนแต มี ่ หอมทัง้ สิ้ น ซา้ ยังมี ้ ่ กลิน สรรพคุณในการรักษาโรคแกผู ่ รัทธาและนับถืออีกดวย โดยมี ่ ้ทีศ ้ เรือ ่ งเลาว ่ ไดอั ิ องหลวงพอไกรมาไว ที ั ลาพะยา ่ า่ เมือ ้ ญเชิญอัฐข ่ ้ ว่ ด แลว ี ารจัดสรางรู น ้ โดยรูปแบบ ้ ก็มก ้ ปเหมือนของหลวงพอไกรขึ ่ ของรูปเหมือนไดมาจากการอั ญเชิญดวงวิญญาณของหลวงพอไกร ้ ่ มาประทับทรงในตัวของคนรางภาพ โดยภาพทีไ่ ดนั ่ หลวง ่ ้ ้น เมือ พอทิ าเหมื อนกับทีเ่ คยเห็ นในขณะที่ ่ ม วัดช้างให้ไดเห็ ้ น ก็กลาวว ่ ่ เขาสมถวิ ปัสสนา รูปเหมือนหลวงพอไกรที ส ่ รางขึ น ้ ในปี 2505 สรางด วยเนื ้อวาน มีอยูสามพิ มพ ์ คือ ใหญ่ ้ ่ ้ ้ ้ ่ ่ กลาง และเล็ก พระเครือ ่ ง หลวงพอไกร หรือ พอท ่ ่ านไกร ่ วัดลาพระยา จ.ยะลา รุนแรก จัดสรางปี พ.ศ.2505 ่ ้ ผูด คือพระครูวส ิ ั ยโสภณ(พระอาจารยทิ ้ าเนินการจัดสราง ้ ์ ม) แหง่ วัดช้างให้ มวรสารหลักในการจัดสรางเฉกเช ้ ่ นเดียวกับ พระเครือ ่ งเนื้อวานหลวงปู ่ ่ ทวด วัดช้างให้ ปี 2497 โดย พระ วานหลวงพ อไกร รุนแรกนี ้ มีวต ั ถุธาติส่วนผสม 9 ชนิด ดังนี้ ่ ่ ่ คือ1.วาน 108 จากเทือกเขากาลาคีร ี 2.ดินเถาถ บ ่ ูชาเพลิง ่ ้ านที ่ พอท 3.ดินชนวนพระในถา้ ศักดิส์ ิ ทธิต ์ าง ๆ 4.ดินดากาก ่ านไกร ่ ่ ยายักษ(ดิ ี หงเดี ่ าพะยาเทานั อพ ์ นชนิดนี้มแ ่ ยวทีล ่ ้น) 5.ดินเบาหล ้ ่ อ ่ ทานไกร(พระประธาน) 6.รากไมยาศั กดิสิ์ ทธิต ์ าง ๆ ในบริเวณ ่ ้ ่ เขือ ่ นพอท 7.กระเบือ ้ งศักดิสิ์ ทธิที ์ ใ่ ช้มุงเขือ ่ น 8.ไมเสา ่ านไกร ่ ้ เขือ ่ นพอท 9.อัฐธิ าตุ(กระดูก) ของพอท ง้ หมดนี้ ่ านไกร ่ ่ านไกรทั ่ สิ รริ วม 9 ประการเป็ น นวหรธาตุ เทากั ่ บ ธาตุของพระพอดี ดานพื ธป ี ลุกเสก พระเครือ ่ งพอท นแรกนี ้ จัดพืธพ ี ท ุ ธา ้ ่ านไกรรุ ่ ่ ภิเษก เมือ ่ วันที่ 29 กันยายน 2505 ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2505 รวม 3 วัน 3 คืน โดยพระอาจารยทิ ์ ม เป็ นประธานนั่งบริกรรม ตลอดพืธ ี พระดีทน ี่ ่ าใช้

พระผงว่านรุ่นแรกพิมพ์ใหญ่ พ่อทวดไกร 2505  

พระผงว่านรุ่นแรกพิมพ์ใหญ่ พ่อทวดไกร 2505

พระผงว่านรุ่นแรกพิมพ์ใหญ่ พ่อทวดไกร 2505  

พระผงว่านรุ่นแรกพิมพ์ใหญ่ พ่อทวดไกร 2505

Advertisement