__MAIN_TEXT__

Page 1

ಆಸ ರೇಲಯಾದ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಕನನಡ ಇ-ಮಾಸಪತ್ರಿಕ

ಸೆಂಪುಟ್ ೪, ಸೆಂಚಿಕ ೯, ಫ ಬ್ಿವರಿ ೨೦೧೭

ಹ ೊರನಾಡ ಚಿಲುಮೆ ಇ-ಮಾಸ ಪತ್ರಿಕ ಯ ಓದುಗರಿಗ ೆಂದು ತ ರ ಯಲಾಗಿರುವ ಫ ೇಸುುಕ್ ಗುೆಂಪು ಸ ೇರಿಕ ೊಳ್ಳಲು ಕ ಳ್ಗಿನ ಲೆಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ JOIN CHILUME FACEBOOK GROUP (You have to be logged in to facebook to join)

ಸಂಪಾದಕೀಯ

... ಪು. ೧

ಮಂಕುತಿಮಮನ ಕಗಗ

… ಪು. ೪

ಕಥಾಚಿಲುಮೆ, ರ ಸಿಪಿ

... ಪು. ೧೦

ಸಿಡ್ನಿ ಸುದ್ದಿಗಳು

... ಪು. ೨

ರಾಂ ರಾಮ

… ಪು. ೫

ಕಾವಯ ಚಿಲುಮೆ, ಹಾಸಯ ಚಿಲುಮೆ

... ಪು. ೧೧

ಪದಪುಂಜ/ರಂಗ ೀಲಿ

... ಪು. ೧೨

ಹೀಗ ಂದು ಪ ರೀಮ ಕಥನ

… ಪು. ೧೬

ಬಾಯಂಗಾಾಕ್ ಪರವಾಸ

… ಪು. ೧೩

ನೀವು ಮಾಡ್ನ

… ಪು. ೧೪


ಭಾಷಾಭಿಮಾನದ ಪರಾಕಾಷ ಟಯನುನ ಇತರ ಭಾಷ ಗಳ್ನುನ ಅವಗಣಿಸಿ, ತನನದ ೇ ಹ ಚ ಚೆಂದು ಬೇಗುವುದರಲಿ ತ ೊೇರಿಸಿಕ ೊೆಂಡಾಗ, ಅೆಂತಹ ಉಪಯೇಗವ ೇನೊ ಆಗುವುದಿಲಿ. ಬ್ದಲಗ ಭಾಷ -ಭಾಷ ಗಳ್ ನಡುವ ವ ೈಮನಸಯವ ೇ ಹ ಚ್ುಚತತದ . ಹಾಗ ೆಂದು ಎಲಿ ಭಾಷ ಗಳ್ನೊನ ಗೌರವಿಸಿ, ತನನ ಮಾತೃ ಭಾಷ ಯನ ನೇ ಕಲಯದ , ಭಾಷ ಯ ಸೆಂಸೃತ್ರ, ಇತ್ರಹಾಸಗಳ್ ಬ್ಗ ೆ ಅರಿತುಕ ೊಳ್ಳದ ಹ ೊೇದರ , ಅದಕ್ಲಕೆಂತ ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಸಿಿತ್ರ ಮತ ೊತೆಂದಿರುವುದಿಲಿ. ಒೆಂದು ಭಾಷ ಯನುನ ಕಡ ಗಣಿಸುವುದನುನ ಕೆಂಡಾಗ ಅದರ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಚ್ಳ್ುವಳಿಗಳಿತಾಯದಿಗಳ್ು ಹುಟ್ುಟಕ ೊಳ್ುಳತತವ . ಆದರ ಅೆಂತಹ ಚ್ಳ್ುವಳಿಗಳ್ ಸಾಫಲಯ ಇರುವುದು ನಮಮ ನುಡಿಯ ಬ್ಗ ೆ ನಮಗಿರುವ ಪ ಿೇಮದಲಿ. ನಮಮ ತಾಯಿಯನುನ ಎಷ್ುಟ ಆಪತ ಭಾವದಿೆಂದ ನ ೊೇಡುತ ತೇವ ಯೇ, ಹಾಗ ಯೇ ನಮಮ ತಾಯುನಡಿಯನೊನ ಕಾಣಬ ೇಕು. ಹಾಗಾದಾಗ ಮಾತಿ, ಸಹಜಪ ಿೇಮದಿೆಂದ ನಮಮ ಭಾಷ ಯ ಬ್ಗ ೆ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಮೊಡುತತದ . ನಮಮ ಭಾಷ ಯ ಉಗಮ, ಅಭಿವೃದಿಿ ಹ ೇಗಾಯಿತು. ನಮಮ ಭಾಷ ಯಲಿ ಬ್ೆಂದಿರುವ ಕೃತ್ರಗಳ ೇನು. ಅದನುನ ರಚಿಸಿದವರಾರು ಇತಾಯದಿ. ಹೇಗ ನಮಮಲ ಿೇ ಕುತೊಹಲ ಮೊಡಿ, ಭಾಷ ಯ ಇತ್ರಹಾಸದ ಬ್ಗ ೆ ಹ ಚಿಚನ ಅರಿವನುನ ಪಡ ದುಕ ೊಳ್ುಳತ ತೇವ . ಇದು ಇೆಂದಿನ ಕಾಲಮಾನದ ಅವಶ್ಯಕತ ಯೊ ಹೌದು. ಏಕ ೆಂದರ , ಕುಟ್ುೆಂಬ್ಗಳ್ು ಒೆಂದ ಡ ನಿಲಿದ , ರಾಜಯದ ೇಶ್ಗಳ ಲ ಿಡ ವಿಸತರಿಸಿಹ ೊೇಗುತ್ರತರುವುದರಿೆಂದ, ನಮಮ ಭಾಷ ಯ ಬ್ಗ ಗಿನ ತ್ರಳ್ುವಳಿಕ ಯೊ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ರತದ . ಇನಿನತರ ಭಾಷ ಯವರು ಇದದಕ್ಲಕದದೆಂತ “ಕನನಡದ ಬ್ಗ ೆ” ಹ ೇಳಿ ಎೆಂದಾಗ ಅಥವಾ ಅದರ ಹರಿಮೆಯನುನ ಅರಿತುಕ ೊಳ್ಳಲು ಬ್ಯಸಿದಾಗ, ಅಥವಾ “ಹ ೇ, ನ ೊೇಡಿ ನಮಮ ಭಾಷ ಎಷ್ುಟ ಪುರಾತನದುದ, ಎಷ್ುಟ ಸ ೊಗಸಾಗಿದ , ನಿಮಮದರಲಿ ಅೆಂತಹದ ದೇನಿದ ” ಎೆಂದು ಕ ಣಕ್ಲದಾಗ, ನಮಗ ಉತತರಿಸಲು ನಮಮ ಬ್ಳಿ ಮಾಹತ್ರ ಇರಬ ೇಕು. ಇದು ಬ್ರಿೇ ಪುಸತಕವನುನ ಓದಿ ಸೆಂಪಾದಿಸುವುದಕ ಕ ಆಗದು. ಭಾಷ ಯ ಬ್ಗ ೆ ನಮಮ ಎದ ಯಲಿ ಪ್ಿೇತ್ರಯ ತುಡಿತವಿರಬ ೇಕು. ಓದುಗರ ೇ, ಹ ೊರನಾಡಿನ ಕನನಡಿಗರು ಸ ೇರಿಕ ೊೆಂಡು ನಡ ಸುತ್ರತರುವ ಈ ಪತ್ರಿಕ ಗ ನಿೇವ ಲಿ ಬ ೆಂಬ್ಲವನುನ ಕ ೊಟ್ುಟ ಮುನನಡ ಸುತ್ರತದಿದೇರಿ. ಅದಕ ಕ ಧನಯವಾದಗಳ್ು. ಅೆಂತ ಯೇ, ನಮಮ ಪ್ಿೇತ್ರಯ ಭಾಷ ಯಾದ ಕನನಡದ ಬ್ಗ ೆ ನಮಮ ನಿಮಮಲಿ ಉತಾಾಹವು ನೊಮಮಡಿಯಾಗಲ. ನಮಮ ಹೃದಯದ ಬ್ಡಿತದಲಿ ಕನನಡದ ಬ್ಗ ೆ ತುಡಿತವಿರಲ. ಕನನಡವ ೇ ಪ್ಿೇತ್ರಯಾಗಲ. 

ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಪರಮುಖ ದ್ದನಗಳು ಫ ಬ್ರವರಿ, ಶ್ರೀ ಮನಮಥ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ಉತ್ತರಾಯಣ, ಹ ೀಮಂತ್ ಋತ್ು,

ಮಾರ್ಚ್ ಶ್ರೀ ದುಮು್ಖಿ/ಹ ೀವಿಳಂಬಿ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ,

ಮಾಘ/ಫಾಲುಗಣ ಮಾಸ

ಉತ್ತರಾಯಣ/ದಕ್ಷಿಣಾಯನ, ಶ್ಶ್ರ/ವಸಂತ್ ಋತ್ು, ಫಾಲುಗಣ/ಚ ೈತ್ರ ಮಾಸ

01 ಬ್ು - ವಸೆಂತ ಪೆಂಚ್ಮಿ

04 ಶ್ - ರಾಷ್ತ್ರೇಯ ಭದಿತಾ ದಿನ

03 ಶ್ು – ರಥ ಸಪತಮಿ

08 ಬ್ು - ಮಹಳಾ ದಿನ/ಅಮಲಕ್ಲೇ ಏಕಾದಶಿ

04 ಶ್ - ಭಿೇಮಾಷ್ಟಮಿ, 07 ಮೆಂ - ಜಯ ಏಕಾದಶಿ,

12 ಭಾ - ಹ ೊೇಳಿ ಹುಣಿಿಮೆ

11 ಶ್ - ಮಾಘ ಪೂಣಿಮಮಾ

16 ಗು - ಸೆಂಕಷ್ಟ ಚ್ತುರ್ಥಮ

14 ಭಾ - ವಾಯಲ ೆಂಟ ೈನ್ಸಾ ಡ ೇ / ಸೆಂಕಷ್ಟ ಚ್ತುರ್ಥಮ

24 ಶ್ು - ಪಾಪ ಮೊೇಚಿನಿ ಏಕಾದಶಿ

22 ಬ್ು - ವಿಜಯ ಏಕಾದಶಿ

27/28 - ಅಮಾವಾಸ ಯ

25 ಶ್ - ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ

29 ಬ್ು - ಚಾೆಂದಿಮಾನ ಯುಗಾದಿ

26 ಭಾ - ಸೊಯಮ ಗಿಹಣ 27 ಸ ೊೇ - ಫಾಲುೆಣ ಮಾಸ ಆರೆಂಭ

ಪುಟ - 1


ಸಿಡ್ನಿ ಸುದ್ದಿ

ಮಧ್ವ ನವಮಿ

ಅಶಿಾನ್ಸ ಲಕ್ಷಮಣ್

ಸಿಡ್ನಿಯಲಿಿ ಮಧ್ವನವಮಿ ಆಚರಣ : ಈ ಬಾರಿ ಭಕತರಿಗ ಅನುಕೊಲವಾಗಿ ಭಾನುವಾರ ಮಾರ್ಚಮ ೫ ರೆಂದು ಸಿಡಿನ ನಗರದಲಿ ವಿಜೃೆಂಭಣ ಯಿೆಂದ ನಡ ಯಿತು . ಹ ಲ ನಾಬರ್ಗಮ ದ ೇವಸಾಿನದಲಿ ಹರಿವಾಯು ಗುರುಗಳ್ ಅನುಗಿಹದಿೆಂದ ಶಿಿೇ ಕೃಷ್ಿ ಬ್ೃೆಂದಾವನ (ಮೆಲ ೊುೇನ್ಸಮ)ನವರು, ಶಿಿೇ ರಾಘವ ೇೆಂದಿ ಭಕತ ಮೆಂಡಳಿ (ಸಿಡಿನ) ಇವರ ಸಹಕಾರದಿೆಂದ ನ ರವ ೇರಿತು. ಮಾಘ ಮಾಸ ಶ್ುಕಿ ಪಕ್ಷ ನವಮಿಯೆಂದು ಶಿಿೇ ಮಧ್ಾಾಚಾಯಮರ ಬ್ದರಿಕಾಶ್ಿಮ ಪಿವ ೇಶ್ದ ಪುಣಯ ದಿನವು - ಅದ ೇ ಮಧವ ನವಮಿ ಎೆಂದು ಎಲಿರಿಗೊ ತ್ರಳಿದ ವಿಷ್ಯ. ಈ ದಿನ ಸಿಡಿನ ಭಕತವೃೆಂದವು ಆಚಾಯಮರಿಗ ವಿಶ ೇಷ್ ಪೂಜ , ಪಾರಾಯಣದಲಿ ಪಾಲ ೊೆಳ್ಳಲು ಹ ಲ ನಾಬರ್ಗಮ ದ ೇವಸಾಿನದಲಿ ನ ರ ದಿದದರು. ಬ ಳಿಗ ೆ ಸುಮಾರು ೦೬:೩೦ ಇೆಂದ ಪೂಜ ಗ ಸಿಧಧತ ನಡ ಸಿದದ ಪುತ್ರತಗ ಮಠದ ಶಿಿೇ ವಿಶ್ಾನಾಥ ಭಟ್, ಪ್ೇಠದ ಮೆೇಲ ಮಧ್ಾಾಚಾಯಮ ಹಾಗು ರಾಘವ ೇೆಂದಿ ಸಾಾಮಿಗಳ್ ವಿಗಿಹ ಮೊತ್ರಮಯನುನ ಸಾಿಪ್ಸಿ ಪಾರಾಯಣಕ ಕ ಚಾಲನ ನಿೇಡಿದರು. ತಾರತಮಯ ಅನುಸಾರ ಶಿಿೇ ವ ೆಂಕಟ ೇಶ್ ಸ ೊತೇತಿ, ತ ೈತತರಿೇಯ ಉಪನಿಷ್ತ್, ಹರಿವಾಯು ಸುತತ್ರ ಪುನಶ್ಚರಣ , ಪುರುಷ್, ಶಿಿೇ ಹಾಗು ನಾರಾಯಣ ಸೊಕತಗಳ್ು, ಮಧ್ಾಾಚಾಯಮ ರಚಿಸಿದ ದಾಾದಶ್ ಸ ೊತೇತಿಗಳ್ು, ಸುಮಧವ ವಿಜಯ (ಪಿಥಮ ಸಗಮ), ರಾಯರ ಸ ೊತೇತಿ, ಶಿಿೇ ಮಧವನಾಮ, ಮತ ತ ಕಡ ಯಲಿ ಶಿಿೇ ವಿಷ್ುಿ ಸಹಸಿನಾಮ ಪಾರಾಯಣ ನಡ ಯುತ್ರತದೆಂತ ಯೇ ಪ್ೇಠದಲಿ ಪೆಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷ ೇಕವು, ಸಾಲಗಾಿಮ ಪೂಜ ಯೊ, ಭಟ್ಟರು ನ ರವ ೇರಿಸಿದರು. ಬ್ೆಂದು ಸ ೇರುತ್ರತದದ ಭಕತರು ತಮಮ ಶ್ಕಾಾನುಸಾರ ಸ ೇವ ಗಳಿಗ ಸೆಂಕಲಪ ನಡ ಸಿದರು. ಮಧ್ಾಯಹನಕ ಕ ಸುಮಾರು ೨೦೦ಕೊಕ ಹ ಚ್ುಚ ಜನ ಸ ೇರಿದುದ, ತಮಮ ಶ್ಿದ ಿಯನುನ ದಾಸವಾಣಿ, ದ ೇವರನಾಮ ಹಾಗು ಭಕ್ಲತಗಿೇತ ಗಳ್ು ಹಾಡುತತ ತ ೊೇರಿಸಿದರು. ಮಹಾಮೆಂಗಳಾರತ್ರ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಶಿಿೇ ಗುರುರಾಜ ಆಚಾಯಮರು ಉಪನಾಯಸ ಮಾಡುತಾತ ಮಧವರು ಹ ೇಳಿದ, ಸಾರಿದ "ತತಾವಾದ" ಸಿದಾದೆಂತ ನಾವು ನಿತಯ ಜಿೇವನದಲಿ ಹ ೇಗ ಅರಿತು ತ್ರಳಿದು ಅನುಷಾಾನಕ ಕ ತರಬ ೇಕು ಎನುನವುದರ ಬ್ಗ ೆ ಸೆಂಕ್ಷಿಪತವಾಗಿ ಸ ೊಗಸಾಗಿ ಎಲಿರಿಗೊ ಅಥಮವಾಗುವೆಂತ ಮನಮುಟ್ುಟವೆಂತ ವಿವರಿಸಿದರು. ಮುೆಂದಿನ ಪ್ೇಳಿಗ ಗ ಆದಯತ ಕ ೊಟ್ುಟ ತಮಮ ಸೆಂದ ೇಶ್ವನುನ ಆೆಂಗಿ ಭಾಷ ಯಲ ೇಿ ತ್ರಳಿಸಿದರು. ಈ ಸೆಂದಭಮಕ ಕ ಶಿಿೇ ಪುತ್ರತಗ ಮಠದ ಸುಗುಣ ೇೆಂದಿ ಸಾಾಮಿಗಳ್ವರು ಕ ೊಟ್ಟ ಸೆಂದ ೇಶ್ವನುನ ತಾೆಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಗಳಿೆಂದ ಅಲಿ ತ ೊೇರಿಸಲಾಗದಿದದರೊ, ಫ ೇಸುುಕ್ ನಲಿ ಪಿಕಟ್ಸಿ ಭಕತರಿಗ ಮುಟ್ಟಟಸಿದರು. ಮಹಾಮೆಂಗಳಾರತ್ರ, ನ ೈವ ೇದಯ ನೆಂತರ ಬಾಳ ಎಲ ಯಲಿ ಪಿಸಾದ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಭಾರತದಲಿ ನಡ ಸಿದೆಂತ ಅಷ ಟೇ ಸೆಂಭಿಮದಲಿ ಇಲಿಯೊ ಇದನುನ ನಡ ಸಿ ಕ ೊಟ್ಟ ಎಲಿರಿಗೊ ಅಭಿನೆಂದನ ಗಳ್ನುನ ಸಲಿಸಿದರು. 

ಪುಟ - 2


ಸಿಡ್ನಿ ಸುದ್ದಿ

ಕನಿಡ ಕಲಿಕಾ ಶ್ಬಿರ - ವರದ್ದ

ರಾಜಲಕ್ಷಿಮೇ ನಾರಾಯಣ

ದಾನಗಳ್ಲಿ ಮಹಾದಾನ ವಿದಾಯದನ ಅನುನವ ಗಾದ ಮಾತು ಕ ೇಳಿದ ದೇವ . ಸಿಡಿನ ಕನನಡ ಶಾಲ ಯು ಹ ೊರನಾಡಿನಲಿ ಕನನಡ ಮಕಕಳಿಗ ಕನನಡ ಕಲಸುತ್ರತರುವುದು ಎಲಿರಿಗೊ ತ್ರಳಿದ ವಿಷ್ಯವ ೇ. ಇದ ೇ ಜನವರಿ ೨೦೧೭ ೨೧ ಮತುತ ೨೨ ರೆಂದು ಹರಿಯರಿಗೊ ಕನನಡ ಕಲಯುವ ಅವಕಾಶ್ ಮಾಡಿಕ ೊಟ್ಟಟದುದ ನಿರಿೇಕ್ಷ ಗೊ ಮಿೇರಿ ಜನಪಿತ್ರಕ್ಲಿಯಸಿದುದ ಸೆಂತಸದ ಸುದಿದ. ಹದಿಮೊರು ವಷ್ಮದಿೆಂದ ಹಡಿದು ಅರವತತರ ಹರಯದವರ ಗೊ ವಯೇಮಿತ್ರ ಪಿಚಾರದಲಿ ಪಿಕಟ್ಟಸಿದ ಹಾಗ ೇ ಎಲಿ ವಯಸಿಾನ ವಿದಾಯರ್ಥಮಗಳ್ು ನ ೊೆಂದಣಿ ಮಾಡಿ ಸಮಯಕ ಕ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಜರಾಗಿದದರು. ಶಿಿೇ ಕನಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ ಅವರ ನ ೇತೃತಾದಲಿ ಶಿಿೇ ರಾಜ ೇಶ್ ಹ ಗೆಡ , ಚಿರೆಂಜಿೇವಿಗಳಾದ ಸೆಂಜಯ್ ಮತುತ ಅಮೊೇಘ, ಕುಮಾರಿಯರಾದ ಸಾಾತ್ರ ಮತುತ ಸಿೆಂಧು ಪಿತ್ರ ಮೊವತುತ ನಿಮಿಷ್ಗಳಿಗ ೊಮೆಮ ಅಕ್ಷರ ಕಲಕ , ಪದಗಳ್ು, ವಾಕಯಗಳ್ು, ಮಾತನಾಡುವುದು ಮತುತ ಅನ ೇಕ ಆಟ್ಗಳ್ನ ೊನಳ್ಗ ೊೆಂಡ ಶ್ಬ್ಿಕ ೊೇಶ್ ಹೇಗ ೇ ವಿವಿಧ ರಿೇತ್ರಯ ಹ ೊಸ ಬ್ಗ ಯ ಕಲಕ ಎಲಿರ ಗಮನ ಸ ಳ ಯುವೆಂತ ಯೇಜಿಸಲಾಗಿತುತ. ಅದಕ ಕ ತಕಕೆಂತ ಸಪೆಂದಿಸಿದ ವಿದಾಯರ್ಥಮಗಳ್ೂ ಸಹ ತಮಮ ವಯಸಿಾನ ಅೆಂತರ ಎಣಿಸದ ೇ ಒೆಂದುಗೊಡಿ ಸಹಕಾರದಿೆಂದ ಆಟ್ಗಳಿೆಂದ ಪದಗಳ್ನುನ ಕಲಯುವಾಗ ನಕುಕ ನಲದ ಕ್ಷಣಗಳ್ು ಮರ ಯಲಾರದ ಘಳಿಗ . ಬ್ಣಿಗಳ್ ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ ಚಿ ಸೆಂಜಯ್ ಕಪುಪ,ಕ ೆಂಪು,ಹಳ್ದಿ ನಿೇಲ ಇನೊನ ಅನ ೇಕ ಬ್ಣಿಗಳ್ ಜ ೊತ ಚಿನನದ ಉದಾಹರಣ ಗ "ನಿಮಮ ಅಮಮ ನಿನನನುನ ಚಿನಾನ ಎೆಂದು ಕರ ಯುತತರಲಿವ ೇ" ಎೆಂದು ಹ ೇಳಿದುದ ಎಲಿರೊ ಆಶ್ಚಯಮದಿೆಂದ ಮುನನ ೊೇಡಿಕ ೊೆಂಡು ಮುಗುಳ್ುನಗ ಬೇರಿದ ಘಳಿಗ ಯೊ ಮರ ಯುವೆಂತ್ರಲಿ, ಅದು ಸಮಯಸೊಪತ್ರಮ ಯಿೆಂದ ಬ್ೆಂದ ಉದಾಹರಣ ಎೆಂದು ನೆಂತರ ತ್ರಳಿಯಿತು. ತರಕಾರಿ ಹ ಸರುಗಳ್ು ಮತುತ ಕನನಡ ಟ ೈಪ್ೆಂರ್ಗ ತ ೊೇರಿಸಿಕ ೊಟ್ಟ ಶಾಲ ಯ ವಿದಾಯರ್ಥಮಗಳ ೇ ಆದ ಅಮೊೇಘ ಮತುತ ಸಾಾತ್ರ ಅವರ ಕಲಸುವ ವಿಧ್ಾನ ಎಲಿರ ಗಮನ ಸ ಳ ದಿತುತ. ಮೊದಲ ದಿನ ಬ್ೆಂದಾಗ ಕಾಗುಣಿತ ಕಲಯಲು ಬ್ೆಂದ ವಿದಾಯರ್ಥಮಗಳ್ು ಎರಡನ ದಿನದ ಅೆಂತಯಕ ಕ ವಾಕಯಗಳ್ನುನ ಸರಾಗವಾಗಿ ಓದುವ ಸಾಮಥಯಮಪಡ ದಿದದರು.ಪಿತ್ರಯಬ್ುರೊ ಉದದದ ವಾಕಯಗಳ್ನುನ ಓದಿ ಮುಗಿಸುತ್ರತದದೆಂತ ಉಳಿದವರು ಚ್ಪಾಪಳ ಮೊಲಕ ಸೆಂತಸ ವಯಕತಪಡಿಸುತ್ರತದದರು. ಭಾಷ ಯ ವಿಶ ೇಷ್ತ , ಅದರ ಹನ ನಲ , ಸ ೊಗಡು, ವಿಭಿನನತ ಯಲಿನ ಸ ೊಗಸು ಇನೊನ ಅನ ೇಕ ವಿಷ್ಯ ಶಿಿೇ ಕನಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ ಅವರು ಪಾಠ ಕಲಸುವ ನಡುವ ಯೇ ತ್ರಳಿಸಿಕ ೊಟ್ಟರು. ವಿದಾಯರ್ಥಮಗಳಿಗ ಬ್ರವಣಿಗ ಗ ಸಹಾಯ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಮಯ ನಿವಮಹಣ , ಪುಸತಕ ಮತುತ ಊಟ್ ತ್ರೆಂಡಿವಯವಸ ಿ ನನನ ಜವಾಬಾದರಿಯಾಗಿತುತಅದಕ ಕ ಸಾಕಷ್ುಟ ಸಹಾಯವೂ ದ ೊರಕ್ಲತು. ಊಟ್, ತ್ರೆಂಡಿ, ಹಣಿಿನ ರಸ, ಮಿಠಾಯಿಗಳ್ನುನ ಸಮಯಕ ಕ ತಕಕೆಂತ ಒದಗಿಸಲಾಗಿತುತ. ಹಸಿವು ಬಾಯಾರಿಕ ಎೆಂಬ್ ಪದಗಳಿಗ ಅಲಿ ಅವಕಾಶ್ವ ೇ ಇರಲಲಿ. ಒಟ್ಟಟನಲಿ ಹ ೇಳ್ುವುದಾದರ ಈ ಸಲ ಕಾಿಶ್ ಕ ೊೇರ್ಸಮ ಜಾಣ ಜಾಣ ಯರ ವೃೆಂದ ಚ ನಾನಗಿ ಕಲತು ನುಷ್ತ್ಯಿೆಂದ ಬೇಳ ೂಕಟ್ಟಟದುದ ನ ೊೇಡಲು ಚ್ೆಂದ ಇತುತ.

ಪುಟ - 3


ಕಗಗ ರಸಧಾರ

ಮಂಕುತಿಮಮನ ಕಗಗ

ರವಿ ತ್ರರುಮಲ ೈ

ಒಗಟ ಯೀನೀಸೃಷ್ಟಿ? ಬಾಳಿನಥ್ವ ೀನು ? | ಬ್ಗ ದು ಬಿಡ್ನಸುವರಾರು ಸ ೀಜಿಗವನದನು ? || ಜಗವ ನರಮಿಸಿದ ಕ ೈಯಂದಾದ ಡ ೀಕಂತ್ು || ಬ್ಗ ಬ್ಗ ಯ ಜಿೀವಗತಿ?-ಮಂಕುತಿಮಮ || ಒಗಟ ಯೇನಿೇಸೃಷ್ತ್ಟ=ಒಗಟ ೇ+ಏನು+ಈ+ಸೃಷ್ತ್ಟ?, ಬಾಳಿನಥಮವ ೇನು = ಬಾಳಿನ+ಅಥಮವ ೇನು, ಬ್ಗ ದು ಬಡಿಸುವರಾರು=ಬ್ಗ ದು ಬಡಿಸುವವರು+ಯಾರು, ಸ ೊೇಜಿಗವನಿದನು = ಸ ೊೇಜಿಗವನು+ಇದನು. ಕ ೈಯೆಂದಾದ ೊಡ ೇಕ್ಲೆಂತು = ಕ ೈ+ಒೆಂದು+ಆದ ೊಡ +ಏಕ +ಇೆಂತು. ಈ ಸೃಷ್ತ್ಟಯು ಒಗಟ ೇ? ಈ ಬಾಳಿಗ ಅಥಮವ ೇನು? ಆದರ ಈ ಒಗಟ್ನುನ ಬಡಿಸುವವರು ಯಾರು? ಈ ಜಗತತನುನ ಸೃಷ್ತ್ಟಮಾಡಿದ ಕ ೈ ಒೆಂದ ೇ ಆದರ , ಸೃಷ್ತ್ಟಯಲಿ ಸಮಾನತ ಯೇಕ್ಲಲಿ? ಬ ೇರ ಬ ೇರ ಯಾದ ಜಿೇವನಗತ್ರ ಏಕ ? ಎನುನವ ಪಿಶ ನಗಳ್ನುನ ತಮಗ ತಾವ ೇ ಕ ೇಳಿಕ ೊಳ್ುಳವ ರಿೇತ್ರಯಲಿ ಶಿಿೇ ಗುೆಂಡಪಪನವರು, ನಮೆಮಲಿರ ಮುೆಂದ ಈ ಮುಕತಕದ ರೊಪದಲಿ ಇಟ್ಟಟದಾದರ . ಎಲಿ ಜಿೇವಿಗಳ್ಲೊಿ ಇರುವ ಆ ಚ ೇತನವು ಜ್ಞಾನ ಸಾರೊಪ. ಆದರ ಕ ಲವರು ಜ್ಞಾನಿಗಳ್ು ಮತ ತ ಕ ಲವರು ಏಕ್ಲಲಿ? ಎೆಂದರ , ಕ ಲವರ ಕನನಡಿ ಒರ ಸಿ ಶ್ುದಿವಾಗಿದ , ಕ ಲವರ ಕನನಡಿಯ ಮೆೇಲ ಧೊಳ್ು ಕೊತ್ರದ . ಧೊಳ್ನುನ ಒರ ಸಿದರ ಅದೊ ಸಹ ಪಿಕಾಶಿಸುತಾತ, ಶ್ುದಿ ಬೆಂಬ್ವನುನ ಪಿತ್ರಫಲಸುತತದ . ಆದರೊ ಏನಿದು ಪಿಪೆಂಚ್ ಎೆಂಬ್ ಪಿಶ ನ ಮತುತ ಅಥಮವ ೇ ಆಗುವುದಿಲಿವಲಿ ಅಥವಾ ನಮಗ ಅಥಮವಾಗಿರುವುದು ಪೂಣಮವಲಿ ಎೆಂಬ್ ಭಾವ ಎಲಿರಿಗೊ ಬ್ರುತತದ . ಇದು ಅಥಮವಾಗದ ಕಗೆೆಂಟಾದರ ಯಾರಾದರೊ ಬಡಿಸಬ್ಹುದಲಿ ಎನುನವ ಪಿಶ ನಯೊ ಉದಭವವಾಗುತತದ . ಈ ಜಗತತನುನ ನಿಮಿಮಸಿದ ಅಥವಾ ಸೃಷ್ತ್ಟಸಿದ “ಕ ೈ” ಒೆಂದ ೇ ಎೆಂದಾದರ , ವಿಧವಿಧವಾದ ಅಸಮತ ಯಿೆಂದ ಏಕ ಕೊಡಿದ , ಎನುನವ ಸೆಂದ ೇಹ, ಪಿಶ ನ ವಿಚಾರವೆಂತರಾದ ಎಲಿರ ಮನಸಾಲೊಿ ಉದಭವವಾಗುತತದ , ಅಲಿವ ೇ!! ಹಾಗ ಯೇ ಇದ , ಈ ಮುಕತಕದ ಭಾವ. ಈ ಹೆಂದ ಯೇ ಹ ೇಳಿದೆಂತ , ಈ ಜಗತ್ರತನ ಗುಟ್ಟನುನ ಛ ೇಧಿಸಲು ಈವರ ಗ ಯಾರಿೆಂದಲೊ ಸಾಧಯವಾಗಿಲಿ. ಪಿಯತನಪಟ್ಟವರಿಗ ಲಿ ಒೆಂದ ೊೆಂದು ರೊಪದಲಿ ಕಾಣುವ ಈ ಜಗತ್ರತನ ನಿಜರೊಪ ಕೆಂಡುಕ ೊಳ್ುಳವಲಿ ಯಾರೊ ಪೂಣಮ ಸಫಲರಲಿ. ಹಾಗ ಯೇ ಈ ಜಗತ್ರತನ ಎಲಿ ಜಿೇವರಾಶಿಗಳ್ಲೊಿ ಹ ೇರಳ್ವಾದ ವ ೈವಿಧಯತ ಇದ . ಒಬ್ು ಮನುಷ್ಯನಿದದೆಂತ ಇನ ೊನಬ್ುನಿಲಿ. ಒಬ್ುನ ಮನಸುಾ ಬ್ುದಿಿಗಳಿದದೆಂತ ಮತ ೊತಬ್ುರದಿದಲಿ. ಅವರವರ ಜಿೇವನ ಅವರವರದುದ. ಅವರವರ ಭಾಗಯ ಅವರವರದುದ. ಒಬ್ುರ ನ ೊೇವು ಮತುತ ಆ ನ ೊೇವಿಗ ಕಾರಣ ಮತ ೊತಬ್ುರ ನ ೊೇವು ಮತುತ ಅದರ ಕಾರಣದೆಂತ್ರಲಿ. ಒಬ್ುರ ಸುನ ಮತತದರ ಕಾರಣ ಇನ ೊನಬ್ುರಿಗಿಲಿ. ಒಬ್ುರ ಸುನದ ಕಾರಣವು ಮತ ೊತಬ್ುರ ದುುಃನಕ ಕ ಕಾರಣವಾಗಬ್ಹುದು. ಇದರ ಗುಟ್ಟನುನ ಬಡಿಸುವವರಾರು? ಈ ಎಲಿವೂ ಮಾನವನಿಗಷ ಟೇ ಅಲಿ. ಸಕಲ ಪಾಿಣಿಗಳಿಗೊ ಅನಾಯಿಸುತತದ . ನಮಮ ಮನ ಯ ಬೇದಿಯಲಿ ಒೆಂದು ಮುದಿ ನಾಯಿ, ಹ ೊತುತ ಹ ೊತ್ರತನ ಊಟ್ಕ ಕ ಹ ೊೇರಾಡುವಾಗ, ಹಾಕ್ಲದದ ಯಾವುದನೊನ ತ್ರನನಲಾಗದ ಮುದಿತನ, ಸಾವು-ಬ್ದುಕಗಳ್ ಮಧಯದಲಿ ನರಳ್ುವಾಗ ಅಥವಾ ಬ್ಹಳ್ ದಿನಗಳಿೆಂದ ಬ ಳ ದು ಹ ಮಮರವಾಗಿ ಎಲಿರಿಗೊ ನ ರಳ್ನೊನ, ಪಾಿಣಿ-ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗ ಆಹಾರವನೊನ, ಆಶ್ಿಯವನೊನ ನಿೇಡಿದ ಒೆಂದು ಮರವನುನ ಯಾವುದ ೊೇ ಕಾರಣಕ ಕ ಕಡಿದಾಗಲೊ, ಹ ೇ! ಪರಮಾತಮ ಏನಿದು ಈ ಜಿೇವಿಯ ಅವಸ ಿ ಎೆಂದು ನನನ ಮನಸುಾ ಕರಗುತತದ . ಆದರ ಅದರ ಅವಸ ಿಗ ಉತತರ ನೆಂಡಿತ ನನಗ ಸಿಗುವುದಿಲಿ. ಇದು ಎಲಿ ಪಾಿಣಿಗಳ್ ಪರಿಸಿಿತ್ರ. ಅಷ ಟೇ ಅಲಿ ಇೆಂದು ಸುನ, ನಾಳ ದುುಃನ, ಇೆಂದು ಆರ ೊೇಗಯ, ನಾಳ ಅನಾರ ೊೇಗಯ, ಇೆಂದು ಮಿತಿ, ನಾಳ ಶ್ತುಿ, ಇೆಂದು ಸೆಂತ ೊೇಷ್, ನಾಳ ಬ ೇಸರ ಹೇಗ ಇೆಂದು ನಾಳ ಗಳ್ಲಿ ಮತುತ ದಿನದಿನಕ ಕ ಬ ೇರ ಬ ೇರ ಯೇ ಭಾವಗಳ್ು, ಈ ರಿೇತ್ರಯ ವ ೈವಿಧಯಕ ಕ ಕಾರಣರಾರು ಅಥವಾ ಕಾರಣವ ೇನು? ನಾವ ಷ್ುಟ ಕಾರಣ? ಪರರ ಷ್ುಟ ಕಾರಣ? ವಿಧಿಯಷ್ುಟ ಕಾರಣ? ವಿಧ್ಾತನ ಷ್ುಟ ಕಾರಣ? ಹೇಗ ಹತುತ ಹಲವಾರು ಪಿಶ ನಗಳ್ ಭಾವವ ೇ ಈ ಮುಕತಕ. ಈ ಮುಕತಕ ದಲಿ ಬ್ರುವ ಸೊಕತ ಪಿಶ ನಗಳ್ು ನಮಮ ನಿಮಮಲಿಯೊ ಸಹ ಎೆಂದಾದರೊ ಉದಭವಿಸಿರಬ್ಹುದು ಉತತರ ಸಿಕ್ಲಕಲಿದಿರಬ್ಹುದು.  ಪುಟ - 4


ರಾ0 ರಾಮ

ರಾಮನಾಥ್

ಭಾಷ್ಣಕಾರರು, ಹಾಸಯ ಲ ೇನಕರು

ಇದು ಹಾಸಯ ಪುಟ

ಕತ್ ತಗ ಂದು ಕಾಲ

“ಏನಾಕಲ ಬ್ೆಂತು ಕಾಗಣಿ. ಬೇದಿಯಲಿ ಬದದ ಕಾಗದ ತ್ರೆಂದುಕ ೊೆಂಡು ನಮಮ ಪಾಡಿಗ ನಾವಿದ ವ ದ ು. ನಮಮ ಕುಲಕ ಕೇ ಕೆಂಟ್ಕ ಬ್ೆಂದಿತು” ದುಗುಡದಿೆಂದ ನುಡಿಯಿತು ಕತ ತ. “ಏಕ ? ಏನಾಯಿತು?” ಕ ೇಳಿತು ಕಾಗ . “ನನನನುನ ರಾಷ್ರಪಾಿಣಿ ಮಾಡುವರೆಂತ .” “ಕೆಂಗಾಿಜುಲ ೇಶ್ನ್ಸಾ. ಯಾರು ಹ ೇಳಿದುದ?” “ಯಾವುದ ೊೇ ಅರಮನ ಯ ಸಾಹತ್ರಗಳ್ು.” “ಏಕೆಂತ ? ನಿನನನುನ ರಾಷ್ರಪಾಿಣಿ ಮಾಡಲು ಕಾರಣಗಳ ೇನು? ಚ ನಾನಗಿ ಹ ೊಡ ಸಿಕ ೊೆಂಡರೊ ಕ ಲಸ ಮಾಡುವ ಯೆಂಬ್ ಕಾರಣವ ?” “ಹಾಗಿದದರ ಸಿೆಂಗಳ್ಲಿನ ಕುಡುಕನ ಹ ೆಂಡತ್ರಯೇ ಆ ಪಟ್ಟಕ ಕ ಸೊಕತವಾಗುತ್ರತದದಳ್ು”

ಶಿಿೇ ರಾಮನಾಥ್ ಅವರು ಉತತರಿಸುವ “ನಿೇವು ಕ ೇಳಿದಿರಿ” ಬಾಿಗನಲಿ ಲಭಯ. ಕ ಳ್ಗಿನ ಲೆಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ನೀವು ಕ ೀಳಿದ್ದರಿ

“ನಿನನ ಶ್ಿಮಜಿೇವನ ಮೆಚಿಚರಬ್ಹುದ ?” “ಹಹ! ಡಿಮಾನಿಟ ೈಸ ೇಶ್ನ್ಸ ನೆಂತರದ ಒೆಂದು ತ್ರೆಂಗಳ್ಲಿ ಬಾಯೆಂಕ್ಲನವರು ದುಡಿದ ಶ್ಿಮದ ಮುೆಂದ ಕತ ತಗಳ್ು ಸ ೊೇಮಾರಿಗಳ್ು” “ಬಟ್ಟಟ ಕ ಲಸ ಮಾಡುವ ಯೆಂದ ?”

“ಜಾಯಿೆಂಟ್ ಫಾಯಮಿಲಯ ಹರಿಯ ಸ ೊಸ ಯರು ಮಾಡುವ ಬಟ್ಟಟ ಚಾಕರಿಯ ಮುೆಂದ ನಮಮದ ೇನು ಮಹಾ ಬಡು.” “ಹಾಕ್ಲದದನುನ ತ್ರೆಂದುಕ ೊೆಂಡಿರುವ ಎೆಂದ ?” “ಹಾಗಿದದರ ಹ ನ್ಸಪ ಕ್್ ಹಸ ುೆಂಡ ೇ ರಾಷ್ರಪಾಿಣಿಯಾಗಬ ೇಕ್ಲತುತ.” “ಕತ ತಗಳ ೆಂದರ ದಡ್ಶಿಖಾಮಣಿಗಳ್ು ಎೆಂದ ?” “ಅದ ೇ ಕಾರಣವಾಗಿದದರ ದ ಹಲಯ ಹಾಲ ಮುನಯಮೆಂತ್ರಿಯೇ ನಾಯಷ್ನಲ್ ಅನಿಮಲ್ ಆಗಬ ೇಕ್ಲತುತ” “ತ್ರಳಿಯಿತು.” “ಏನು?” “ಕತ ತ ಕತ ತಯೆಂದ ೇಕ ಜರ ಯುವಿರಯಾಯ... ಕತ ತ ಕದಿಯದು, ಕತ ತ ಪುಸಿ ನುಡಿಯದು; ಕತ ತ ಎನಾನತಮದ ಗುರು ಕಾಣ ಕತ ತಯ ತೆಂದ ’ ಎೆಂದಿದಾದರ ಬೇಚಿ. ನಿೇನು ಪಾಿಮಾಣಿಕ. ಇದು ಪಾಿಮಾಣಿಕತ ಯ ಅವನತ್ರಯ ಕಾಲ. ಪಾಿಮಾಣಿಕ ಪಾಿಣಿಯನುನ ರಾಷ್ರಪಾಿಣಿ ಮಾಡಿದರ ಅದರ ಅವನತ್ರ ಆಗಿ ಪಾಿಮಾಣಿಕತ ನಶಿಸುವೆಂತ ಮಾಡಲು ತ ೊೇಳ್-ನರಿ ಕೆಂಬ ೈನ್ಸಾ ಮಾಡಿರುವ ಪಾಿಾನ್ಸ ಇರಬ್ಹುದು ಇದು” “ಊಹೊೆಂ. ಕತ ತಯ ಹಾಲು ಹಸುವಿನ ಹಾಲಗಿೆಂತ ಹ ಚ್ುಚ ಬ ಲ ಬಾಳ್ುವುದೆಂತ . ಅದಕ ಕೇ ನಮಮನುನ ರಾಷ್ರಪಾಿಣಿ ಮಾಡಬ ೇಕೆಂತ ” ಎೆಂದಿತು ರಾಸಭ. “ವಾಟ್ ಎ ಜ ೊೇಕ್! ಒೆಂದು ವ ೇಳ ಕತ ತ ಹಾಲಗಿೆಂತ ಡ ೈರಿ ಹಾಲನ ಬ ಲ ಜಾಸಿತಯಾದರ ಡ ೈರಿಯನ ನೇ ರಾಷ್ತ್ರೇಯ ಪಾಿಣಿ ಎನುನವರೆಂತ ೇನು? ಕಾರಣ ಅದು ಇರಲಾರದು.” “ಮತ ?ತ ” “ಹುಲಯನುನ ಅದರ ಧ್ ೈಯಮ, ಪರಾಕಿಮ, ನಡಿಗ ಯ ಗಾೆಂಭಿೇಯಮ, ಠೇವಿ, ಮುೆಂತಾದ ಗುಣಗಳ್ನುನ ಮೆಚಿಚ ನಾಯಷ್ನಲ್ ಅನಿಮಲ್ ಎೆಂದು ಆರಿಸಿದದಲಿವ ?” “ಹೌದು” “ಆಗ ಅವು ಶ ಿೇಷ್ಾ ಗುಣಗಳಾಗಿದದವು.” “ಈಗ?” “ಈಗ ಜನಪಿತ್ರನಿಧಿಗಳ್ು ನಿನನ ಹಲವಾರು ಗುಣಗಳ್ನುನ ಅಳ್ವಡಿಸಿಕ ೊೆಂಡುಬಟ್ಟಟದಾದರ ೊೇ ಕತ ತ. ಸಿಕಕಸಿಕಕದದನ ನಲಿ ತ್ರನುನತಾತರ . ಅಷ್ಟನೊನ ಅರಗಿಸಿಕ ೊಳ್ುಳತಾತರ . ನೆಂತರ ತಾವು ಏನೊ ತ್ರೆಂದ ೇ ಇಲಿವ ೇನ ೊೇ ಎನುನವೆಂತ , ನಿೇನು ಮೊೇಟ್ುಗ ೊೇಡ ಯ ಹೆಂದ ನಿಲುಿವೆಂತ , ಅವರು ಪಾಲಮಮೆೆಂಟ್ಟನ ಗ ೊೇಡ ಯ ಆಚ ನಿಲುಿತಾತರ . ನಿನನೆಂತ ಯೇ ಅವರೊ ಮುೆಂದ ಬ್ೆಂದಾಗ ಸೌಮಯವಾಗಿ ವತ್ರಮಸಿ, ಹೆಂದಿನಿೆಂದ ಝಾಡಿಸಿ ಒದ ಯುತಾತರ . ಬ್ಹುತ ೇಕ ಜನಪಿತ್ರನಿಧಿಗಳ್ು ನಿನನ ಗುಣದವರ ೇ ಆದುದರಿೆಂದಲೊ, ಹುಲಯೆಂತಲಿದ ಕತ ತಯೆಂತಹವರ ೇ ಮುನೆಂಡತಾದಲಿ ಇರುವುದರಿೆಂದಲೊ, ಕತ ತಯನ ನೇ ನಾಯಷ್ನಲ್ ಅನಿಮಲ್ ಮಾಡಬ ೇಕ ೆಂಬ್ ಬ್ಹುಮತ ಕತ ತಮತ್ರಗಳಿೆಂದ ಬ್ೆಂದಿರಬ್ಹುದು ಎನಿಸುತತದ ” ಮುೆಂದಿನ ಪುಟ್ ನ ೊೇಡಿ …

ಪುಟ - 5


“ಕಾಗಣಿ, ಏಕ ರಾಷ್ರಪಾಿಣಿ ಮಾಡುವರ ೆಂಬ್ ಕಾರಣ ಅತತ ಬಡು. ಇದರಿೆಂದ ನಮಮ ಕುಲಕ ಕ ಕೆಂಟ್ಕ ಆಗುತತದಲಾಿ, ಅದರ ಬ್ಗ ೆ ಯೇಚಿಸು” “ನಿಮಮ ಕುಲಕ ಕ ಕೆಂಟ್ಕ ಹ ೇಗ ?” “ರಾಷ್ರಪಕ್ಷಿಯೇ ಆಗಲ, ರಾಷ್ರಪಾಿಣಿಯೇ ಆಗಲ, ರಾಷ್ರಪ್ತನ ೇ ಆಗಲ, ಜನ ಗುೆಂಡಿಕ್ಲಕ ಕ ೊಲುಿತಾತರ . ಇನುನ ನಮಮ ಸೆಂತತ್ರ ಅಳಿದೆಂತ ಯೇ.... ಅಯಯೇ...” ಎನುನತಾತ ಕಕಮಶ್ವಾಗಿ ಅಳ್ಲಾರೆಂಭಿಸಿತು. ಕೊಡಲ ಹತ್ರತರದ ನಸಿಮೆಂರ್ಗ ಹ ೊೇೆಂ ಪಕಕದ ತ ೊಟ್ಟಟಯ ಸುತತಲೊ ಹರಡಿರುವ ಕಸದಿೆಂದ ಹತ್ರತಯ ಚ್ೊರನುನ ಹ ಕ್ಲಕ ಉೆಂಡ ಯಾಗಿಸಿ ಕ್ಲವಿಗ ತುರುಕ್ಲಕ ೊಳ್ುಳತಾತ, ಕತ ತಗಿೆಂತಲೊ ಜ ೊೇರಿನ ದನಿಯಲಿ “ಈ ನಿಧ್ಾಮರಕ ಕ ಅವರು ಬ್ರಲು ನಿೇನ ೇ ಕಾರಣ” ಎೆಂದು ಕಾ-ಕಿೆಂದನಗ ೈದಿತು. “ಹ ೇಗ ?” “ಪಾಿಸಿಟಕ್ ತ್ರನುನ; ಸಾಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನಕ ಕ ಸ ೇವ ಮಾಡಿದ ಎೆಂದು ಸನಾಮನ ದ ೊರ ತ್ರೇತು. ಹಳ ಯ ಐನೊರು, ಸಾವಿರದ ನ ೊೇಟ್ು ತ್ರನುನ. ಮೌಲಯಭರಿತ ಆಹಾರ ತ್ರೆಂದ ಎೆಂದು ಪಿಶ್ೆಂಸ ಮಾಡಿಯಾರು. ಬ್ಟ ಟ ತ್ರನುನ; ಹೇರ ೊೇಯಿನ್ಸಗ ಬ ೇಡವಾದ ಬ್ಟ ಟ ಆಹಾರವಾಗಿ ಸದುಪಯೇಗವಾಯಿತು ಎೆಂದು ಮೆಚಿಚಯಾರು. ಆದರ ನಿೇನು ಕಾಗದ ತ್ರೆಂದ . ಅದೊ ಪ್ಿೆಂಟ ೆಂಡ್ ಕಾಗದ.” ಎೆಂದಿತು ಕಾಗ . “ತಪ ಪೇನು?” “ತಪಪಷ ಟೇ ಅಲಿ; ಆರ ೊೇಗಯಕೊಕ ಒಳ ಳಯದಲಿ. ಅದರಲಿ ಎಷ ೊಟೇ ಬ್ುದಿಿಜಿೇವಿಗಳ್ ಬ್ರಹಗಳ್ು ಇದದವು.” “ಓಹ್! ಅದಕ ಕೇ ಅಷ ೊಟೆಂದು ಹ ೊಟ ಟನ ೊೇವು! ಕಾಗದ ತ್ರೆಂದೆಂದಿನಿೆಂದ ಹ ೊಟ ಟ ನುಲಯುತತಲ ೇ ಇದ . ನನನ ಪೂವಮಜರು ಅದು ಹ ೇಗ ಸಾಹತಯ ತ್ರೆಂದು ಜಿೇಣಿಮಸಿಕ ೊಳ್ುಳತ್ರತದದರ ೊೇ ಏನ ೊೇ...” “ನಿನನ ಪೂವಮಜರು ಸಾಹತಯ ತ್ರನುನತ್ರತದದರ ?” “ಹೊೆಂ. ನಾಟ್ಕದ ಕೆಂಪನಿಯೆಂದರಲಿ ಪಾಯರಿ ಎೆಂಬ್ುವಳ್ನುನ ಹೇರ ೊೇಯಿನ್ಸ ಮಾಡಬ ೇಕ ೆಂಬ್ ಆಸ ಯಿೆಂದ ಅವಳಿಗ ಡ ೈಲಾರ್ಗ ಹ ೇಳಿಕ ೊಡಲು ಮೆೇಷ ೊರಬ್ುರನುನ ಕರ ಸಿದರು. ಏನ ೇ ಆದರೊ ಪಾಯರಿ ಡ ೈಲಾರ್ಗ ಕಲಯಲಲಿ. ಪಾಯರಿ ಕಲಕ ಯ ಆಯಾಸದಿೆಂದ ಮಲಗಲು ಹ ೊೇದಳ್ು. ಮೆೇಷ್ುರ ಹ ೇಳಿಕ ೊಟ್ಟ ದಣಿವಾರಿಸಿಕ ೊಳ್ಳಲು ಹ ೊರಹ ೊೇದರು. ಅಷ್ಟರಲಿ ಕತ ಯ ತ ೆಂದು ಒಳ್ಬ್ೆಂದು ಪಾಯರಿಗ ಹ ೇಳಿಕ ೊಡುತ್ರತದದ ಸಿಕಿಪಟನುನ ತ್ರೆಂದುಬಟ್ಟಟತು. ಪಾಯರಿಯ ಬಾಯಿಗ ಬ್ರದ ಮಾತುಗಳ್ು ಕತ ತಯ ಬಾಯಲಿ ಸರಾಗವಾಗಿ ಬ್ರುತ್ರತದದವು ಎೆಂದು ಬೇಚಿಯವರ ೇ ನುಡಿದಿದಾದರ . ಅದೊ ಎೆಂತಹ ಕನನಡ! ಕಬುಣದ ಕಡಲ ಎನಿನಸುವೆಂತಹ ಹಳ ಗನನಡ” ಎೆಂದಿತು ಕತ ತ. “ಆಗಿನದು ಒೆಂದ ೇ ವಿಧದ ಸಾಹತಯ - ಸತಾಯುತ ಸಾಹತಯ. ಆದದರಿೆಂದ ಜಿೇಣಮವಾಗುತ್ರತತುತ.” “ಈಗಿನದು?” “ಗಾದಿ ಸಾಹತಯ, ಹಾದಿ ಸಾಹತಯ, ರದಿದ ಸಾಹತಯ, ರಾಡಿ ಸಾಹತಯ, ಬೇಡಿ ಸಾಹತಯ, ಲ ೊೇಟ್ದ ಸಾಹತಯ, ಪಾಯಕ ಟ್ ಸಾಹತಯ, ಬ್ಕ ಟ್ ಸಾಹತಯ....” “ಸಾಕು ನಿಲಿಸು. ಸಾಹತಯದ ವಿಷ್ಯ ಅತತ ಬಡು. ನಮಮ ಕುಲಕ ಕ ಬ್ೆಂದ ಕೆಂಟ್ಕವನುನ ಬ್ಗ ಹರಿಸುವ ಉಪಾಯವನುನ ಹ ೇಳ್ು” “ಪಾಲಮಮೆೆಂಟ್ಟನಲಿ ಯಾರಾದರೊ ಪರಿಚ್ಯ ಇದಾದರಾ?” “ಇಲಿದ ಏನು? ಅಲಿರುವ ಬ್ಹಳ್ ಜನ ನಮಮ ಬ್ೆಂಧುಗಳ ೇ” “ಓಹ್! ಹೌದಲಿವ ೇ! ಕುದುರ ಗಳ್ು ನಿಮಮ ಕಸಿನ್ಸಾ ಅಲಿವ ೇ... ಪಾಲಮಮೆೆಂಟ್ಲಿ ಹಾರ್ಸಮ ಟ ಿೇಡಿೆಂರ್ಗ ನಡ ಯುವ ಸಮಯ ನ ೊೇಡಿಕ ೊೆಂಡು, ಅವರ ಮೊಲಕ ನಿನನ ಕ ಲಸ ಮಾಡಿಸಿಕ ೊಳ್ಳಲು ಟ ೈ ಮಾಡಿದರ ಹ ೇಗ ?” “ಆಗಲಿ. ಬ್ತಾಮ ಬ್ತಾಮ ಪಾಲಮಮೆೆಂಟ್ ಕುದುರ ಗಳ ಲಿ ಕತ ಗ ತ ಳಾಗಿಬಟ್ಟಟವ .” “ಸೊಪರ್. ಗಾದ ೇನ ೇ ಇದ ಯಲಿ, ಕಾಯಮವಾಸಿ ಕತ ತಕಾಲು ಕಟ್ುಟ ಅೆಂತ. ನಿನನ ರಿಲ ೇಟ್ಟವ್ ಡಾೆಂಕ್ಲೇರ್ಸ ಮೊಲಕವ ೇ ಟ ೈ ಮಾಡಿ ರಾಷ್ರಪಾಿಣಿ ಟಾಯರ್ಗ ಕಾಯನಾಲ್ ಮಾಡಿಸಿಕ ೊ” “ಆಗಲಿ” “ಯಾಕ ?” “ಜಾತ್ ಕ ೊೇ ಜಾತ್ ದುಷ್ಮನ್ಸ. ಅೆಂದಹಾಗ ೇ, ಕಾಗಣಿ. ಕೆಂಗಾಿಜುಲ ೇಶ್ನ್ಸಾ” “ಏಕ ?”

ಮುೆಂದಿನ ಪುಟ್ ನ ೊೇಡಿ … ಪುಟ - 6


“ನಿನನನುನ ರಾಷ್ರಪಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಆರಿಸಲಾಗುವುದೆಂತ ” “ನಾನು... ರಾಷ್ರಪಕ್ಷಿಯೇ....? ಕತಯಣಿ, ವಿಷ್ ಹಾಕ್ಲ ಸಾಮೊಹಕವಾಗಿ ನವಿಲುಗಳ್ನುನ ಕ ೊೆಂದೆಂತ ನಮಮನೊನ ಕ ೊಲಿಲು ಈ ಹುನಾನರವ ? ಕರ ೆಂಟ್ಟಲಿದ ವ ೈರುಗಳ್ ಮೆೇಲ ನಮಮ ಪಾಡಿಗ ಸಭ ನಡ ಸಿಕ ೊೆಂಡಿರುವ ನಮಮ ಮೆೇಲ ೇಕ ಗೃಧಿದೃಷ್ತ್ಟ? ಧಿಕಾಕರವಿರಲ. ಕಾಕಾಕಾಕಾ” ಎೆಂದು ಅರಚಿತು. ಎಲಿ ದಿಕುಕಗಳಿೆಂದಲೊ ಕಾಗ ಗಳ್ು ಹಾರಿಬ್ೆಂದವು. “ಕತಯಣಿ, ನಿನಗ ಒದ ಯಲು ಅನುಕೊಲಕರವಾದ ರಿವರ್ಸಮ ಗ ೇರನಲಿ ನಿೇನು ಹ ೊರಡು. ಕಾಕಬ್ೆಂಧುಗಳ , ಅದ ೊೇ ಆ ಬ್ೆಂಡ ಗ ನಿಮಮ ಕ ೊಕುಕಗಳ್ನುನ, ಪೆಂಜಾಗಳ್ನುನ ಉಜಿಿಕ ೊೆಂಡು ಚ್ೊಪು ಮಾಡಿಕ ೊಳಿಳ. ಗೆಂಟ್ಲುಗಳ್ನುನ ಅರಚ್ುವುದಕ ಕ ತಕಕಷ್ುಟ ಕಕಮಶ್ ಮಾಡಿಕ ೊಳಿಳ. ಹಾರಿರಿ ನಮಮ ಪಾಿಣಕ ಕ ಸೆಂಚ್ಕಾರ ತರುವವರ ಕಡ ಗ ... ಅಟಾಯಕ್.... ಕಾಿಕಾಿಕಾಿ...” ಎನುನತಾತ ಧಿಕಾಕರ, ಧರಣಿ, ಸತಾಯಗಿಹಗಳಿಗ ೆಂದ ೇ ಸಿೇಮಿತವಾದ ಟೌನ್ಸಹಾಲ್ನ ಮುೆಂಬಾಗಧ ಮೆಟ್ಟಟಲುಗಳ್ತತ ಧ್ಾವಿಸಿದವು. 

ನೀವೂ ಜಾಹೀರಾತ್ು ನೀಡಲು ಬ್ಯಸುವಿರಾದರ ನಮಗ ಇ-ಮೆೀಲ್ ಮಾಡ್ನ: horanadachilume@gmail.com

Contact Mr Sudheendra Rao EMAIL Mobile 0415 291 723

ಕನಿಡದಲಿಿ ಟ ೈಪ್

ಮಾಡ ೀದು ಹ ೀಗ

Contact Mr.Sathya Bhat EMAIL Mobile 0412 918 511

Contact Mr Umesh EMAIL Mobile 0401 034 456

Contact Mr Eranna Gotyal EMAIL Mobile 0404 215 605

ಹ ೊರನಾಡ ಚಿಲುಮೆ - ಸ ಪ ಟೆಂಬ್ರ್ ೨೦೧೩ ರ ಸೆಂಚಿಕ ಯಲಿ google input tools ಉಪಯೇಗಿಸಿ ಕನನಡದಲಿ ಹ ೇಗ ಟ ೈಪ್ ಮಾಡಬ್ಹುದು ಎೆಂದು ತ್ರಳಿದು ಕ ೊೆಂಡಿರಿ. ಪೂಣಮ ಮಾಹತ್ರಗ ಸ ಪ ಟೆಂಬ್ರ್ ೨೦೧೩ ರ ಸೆಂಚಿಕ ಯನುನ ನ ೊೇಡಲು ಈ ಲೆಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಸಂಕ್ಷಿಪತ ಮಾಹತಿ ಇಲಿಿದ

ಗೊಗಲ್ ಇನುಪಟ್ ಟ್ೊಲ್ಾ (Google input tools) ಯೊನಿಕ ೊೇಡ್ ಆಧ್ಾರಿತ ಒೆಂದು ತೆಂತಾಿೆಂಶ್. ಇದನುನ ನಿಮಮ ಕೆಂಪೂಯಟ್ರ್ ನಲಿ install ಮಾಡಿದರ ಕನನಡದಲಿ ನಿೇವು ನ ೇರವಾಗಿ word, excel ಇತಾಯದಿ office ಸಾಫ ಟವೇರ್ ಅಲಿದ , ಸಮಾಜ ತಾಣಗಳಾದ ಫ ೇಸುುಕ್ , ಜಿ-ಪಿರ್ಸ ಇತಾಯದಿಗಳ್ಲೊಿ ಟ ೈಪ್ ಮಾಡಬ್ಹುದು.

1.

http://www.google.com/inputtools/windows/index.html - ಈ ಲೆಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇರುವ ಹಲವಾರು ಭಾಷ ಗಳ್ ಲರ್ಸಟ ನಲಿ ಕನನಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ install ಮಾಡಿ. ಆೆಂಗಿ ಭಾಷ ಯಲಿ ಟ ೈಪ್ ಮಾಡುತ್ರತದಾದಗ ಕನನಡ ಟ ೈಪ್ ಮಾಡಲು ಒಟ್ಟಟಗ CTRL + G ಕ್ಲೇ ಒತ್ರತ. ಆಗ ಆೆಂಗಿದಿೆಂದ ಕನನಡಕ ಕ ಕ್ಲೇಲಮಣ ಸಿದಿವಾಗುತತದ . ನೆಂತರ ನಿೇವು ಮತ ತ ಆೆಂಗಿ ಪದ ಬ್ಳ್ಸಬ ೇಕಾದರ ಮತ ತ CTRL + G ಕ್ಲೇ ಒಟ್ಟಟಗ ಒತ್ರತ. ಸೊಚ್ನ : ಕ ಲವೊಮೆಮ ಈ ಬಾಕ್ಾ

ಕಾಣಿಸದಿದದರ ಒಟ್ಟಟಗ ALT + SHIFT ಕ್ಲೇ ಒತ್ರತ

ಪುಟ - 7


ಆರ ೀಗಯ

ಟ ಮೆೀಟ : ಹಣ ಣೀ, ತ್ರಕಾರಿಯೀ?

ರಾಜಿ ಜಯದ ೇವ್ (Accredited Practising Dietician) Mrs Raji Jayadev, B.Sc (Hons) Dip Nutr & Diet (Syd)

ತನಗ ಸರಿಯಾದ ಸಾಿನಮಾನ ದ ೊರಕ್ಲಲಿ ಎೆಂದು ಯುನ ೈಟ ಡ್ ಸ ಟೇಟ್ಾ ನ ಅಗಿಿಕಲಚರ್ ಡಿಪಾಟ ಮಮೆಂಟ್ ಅನುನ ಕ ೊೇಟ್ಟಮಗ ಳ ದ ಆಹಾರ ಪದಾಮಥಮ ಟ ೊಮೆೇಟ ೊ. ಇದು ಹಣ ೊಿೇ, ತರಕಾರಿಯೇ? ಎೆಂದು ಕ ೊೇಟ್ುಮ ತ್ರೇಮಾಮನಿಸಬ ೇಕಾಗುತತದ . ಏಕ ೆಂದರ 1887 ರಲಿ ಯುನ ೈಟ ಡ್ ಸ ಟೇಟ್ಾ, ತರಕಾರಿಗಳಿಗ ಸುೆಂಕ ಹಾಕಲು ಆರೆಂಬಸಿತು. ಆದರ ಹಣುಿಗಳಿಗ ಸುೆಂಕವಿರಲಲಿ. ಸಸಯಶಾಸಿರೇಯವಾಗಿ ಇದು ಹಣುಿಗಳ್ ಗುೆಂಪ್ಗ ಸ ೇರಿದದರಿೆಂದ ಟ ೊಮೆೇಟ ೊ ಬ ಳ ಗಾರರು ಟ ೊಮೆೇಟ ೊಗ ಸುೆಂಕ ಹಾಕಬಾರದು ಎೆಂದು ಈ ವಾದವನುನ ಕ ೊೇಟ್ಟಮಗ ಒಯದರು. ಬ ಳ ಗಾರರು ಕ ೊಟ್ಟ ಕಾರಣಗಳ್ು: ಸಕಕರ (2.2%) ಇರುವುದರಿೆಂದ ಹಣಿಿನೆಂತ ಸವಿಯಬ್ಹುದು. ಸ ೇಬ್ು, ದಾಿಕ್ಷಿ, ಎಪ್ಿಕಾಟ್ ಹಣಿಿನೆಂತ ಟ ೊಮೆೇಟ ೊವನುನ ಕೊಡ ಒಣಗಿಸಿ ಬ್ಹಳ್ ದಿನಗಳ್ ಕಾಲ ಕ ಡದೆಂತ ಇಡಬ್ಹುದು. ಇತರ ಹಣಿಿನ ರಸದೆಂತ ಟ ೊಮೆೇಟ ೊ ರಸವನುನ ಸವಿಯಬ್ಹುದು. ಅೆಂಗಡಿಗಳ್ಲಿ ಫ್ರಿಟ್ ಜೊಯರ್ಸ ನೆಂತ ಟ ೊಮೆೇಟ ೊ ರಸವನುನ ಕೊಡ ಡಬ್ುಗಳ್ಲಿ ಮತುತ ಕಾಟ್ಮನ್ಸ ಗಳ್ಲಿ ಮಾರುತಾತರ . 1893 ರಲಿ ಯುನ ೈಟ ಡ್ ಸ ಟೇಟ್ಾ ಸುಪ್ಿೇೆಂ ಕ ೊೇಟ್ಮ, ಟ ೊಮೆೇಟ ೊ ತರಕಾರಿ ಎೆಂದು ತ್ರೇಮಾಮನಿಸಿತು. ಕ ೊೇಟ್ಮ ಕ ೊಟ್ಟ ಮುನಯ ಕಾರಣ: ಟ ೊಮೆೇಟ ೊಗಳ್ನುನ ಅನ ೇಕ ಬ್ಗ ಯ ಊಟ್ ತ್ರೆಂಡಿಗಳ್ನುನ ತಯಾರಿಸಲು ತರಕಾರಿಯೆಂತ ಉಪಯೇಗಿಸುತಾತರ ; ಊಟ್ದ (dinner) ನೆಂತರ ಸ ೇವಿಸುವ ಸಿಹ ತ್ರನಿಸು (dessert) ತಯಾರಿಸಲು ಅಲಿ ಎೆಂದು. ಈ ಕ ೇಸು Nix v. Hedden ಎೆಂದು ದಾನಲಾಗಿದ . ಆದರ ಕನನಡದಲಿ ಈ ವಿವಾದವಿಲಿ. ಕ ೆಂಪು ಬ್ಣಿವಿದದರ ಟ ೊಮೆೇಟ ೊ ಹಣುಿ, ಹಸಿರಾಗಿದದರ ಟ ೊಮೆೇಟ ೊ ಕಾಯಿ ಎೆಂದು ಕರ ಯುತ ತೇವ . ಬ.ಜಿ.ಎಲ್. ಸಾಾಮಿಯವರ ‘ನಮಮ ಹ ೊಟ ಟಯಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆೇರಿಕಾ’ ಪುಸತಕದಲಿ ಟ ೊಮೆೇಟ ೊ ಬ್ಗ ೆ ಸಾಾರಸಯಕರವಾದ ಲ ೇನನವಿದ . ಇದರ ತವರು ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆೇರಿಕಾ. 19 ನ ೇ ಶ್ತಮಾನದಲಿ ಇೆಂಗ ೆಂ ಿ ಡಿನಲಿ ಟ ೊಮೆೇಟ ೊ ಹಣಿನುನ ದ ೈನೆಂದಿನ ಆಹಾರವಾಗಿ ಬ್ಳ್ಸುವ ವಾಡಿಕ ಪಾಿರೆಂಭವಾಯಿತು. ಆಗ ಭಾರತಕ ಕ ಬ್ರುತ್ರತದದ ಇೆಂಗಿಿೇಷ್ತ್ನವರ ೊೆಂದಿಗ ಟ ೊಮೆೇಟ ೊ ಕೊಡ ಭಾರತಕ ಕ ಕಾಲಟ್ಟಟತು. ಟ ೊಮೆೇಟ ೊ ಬ ಳ ಯುವಲಿ ಚ ೈನಾ ಮೊದಲನ ಯ ಸಾಿನದಲಿದ . ಇೆಂಡಿಯಾ ಎರಡನ ಯ ಸಾಿನ ಪಡ ದಿದ . 7500 ಬ್ಗ ಯ ಟ ೊಮೆೇಟ ೊಗಳಿವ , ಅದರಲಿ ‘Bangalore variety’ ಕೊಡ ಒೆಂದು ಎೆಂದರ ನಿಮಗ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗಬ್ಹುದು. ಟ ೊಮೆೇಟ ೊ ಹಣಿಿನ ಬ್ಣಿ, ಅಳ್ತ , ಆಕಾರ ಬ್ಗ ಬ್ಗ ಯವು. ಕ ಲವು ಹ ಸರುಗಳ್ೆಂತೊ ಚಿತಿ ವಿಚಿತಿವಾಗಿವ - ‘ಸ ಿೈಸಿೆಂರ್ಗ’ ಟ ೊಮೆೇಟ ೊ, ಬೇಫ್-ಸ ಟೇಕ್ ಟ ೊಮೆೇಟ ೊ, ಆಕ್ಾ-ಹಾಟ್ಮ ಟ ೊಮೆೇಟ ೊ, ನೊಯ ಗಲ್ಮ, ಜ ಟ್ ಸಾಟರ್, ಫಾಯನಾಟಸಿಟಕ್’, ಫರ್ಸಟ ಲ ೇಡಿ ಇತಾಯದಿ. ಪಿಮ್, ಪ ೇರ್, ಚ ರಿಿ, ಗ ಿೇಪ್ ಟ ೊಮೆೇಟ ೊಗಳ್ನುನ ನಿೇವು ಸವಿದಿರಬ್ಹುದು. ಆರ ೀಗಯದಾಯಕ ಗುಣಗಳು ವಿಟ್ಮಿನ್ಸ C, ವಿಟ್ಮಿನ್ಸ A, ಪೊಟಾಯಸಿಯೆಂ ಮುೆಂತಾದ ಹಲವಾರು ಪೊೇಷ್ಕಾೆಂಶ್ಗಳ್ನುನ ಹ ಚ್ುಚ ಪಿಮಾಣದಲಿ ಹ ೊೆಂದಿರುವ ಟ ೊಮೆೇಟ ೊ ಒೆಂದು ಉತೃಷ್ಟ ಆಹಾರ. ಮುನಯವಾಗಿ ದ ೇಹರಕ್ಷಕ ಆೆಂಟ್ಟಆಕ್ಲಾಡ ೆಂಟ್ ಲ ೈಕ ೊಪ್ೇನ್ಸ (lycopene) ಅನುನ ಅತ್ರ ಹ ಚ್ುಚ ಪಿಮಾಣದಲಿ ಹ ೊೆಂದಿದ . ಇತರ ಆೆಂಟ್ಟಆಕ್ಲಾಡ ೆಂಟ್ ಗಳಾದ ವಿಟ್ಮಿನ್ಸ A, C ಮತುತ E ಗಿೆಂತ ಲ ೈಕ ೊಪ್ೇನ್ಸ ಹ ಚ್ುಚ ಪಿಭಾವಶಾಲ. ನೊರಾರು ಸೆಂಶ ೇಧನ ಗಳಿೆಂದ, ಅಧಯಯನಗಳಿೆಂದ ಸಾಬೇತಾಗಿರುವುದ ೇನ ೆಂದರ - ದಿನನಿತಯ ಟ ೊಮೆೇಟ ೊ ಸ ೇವನ ಹೃದಯರ ೊೇಗಗಳ್ನುನ ತಡ ಹಡಿಯುತತದ , ಸೊಯಮ ಕ್ಲರಣಗಳಿೆಂದ ಚ್ಮಮಕಾಕಗುವ ಹಾನಿಯನುನ ತಡ ಹಡಿಯುತತದ ಎೆಂದು. ಮೊಳ ಗಳ್ ಮತುತ ಮೆದುಳಿನ ಆರ ೊೇಗಯಕ ಕ, ಟ ೊಮೆೇಟ ೊ ಸ ೇವನ ಬ್ಹು ಮುನಯ. ಟ ೊಮೆೇಟ ೊ ಮತುತ ಟ ೊಮೆೇಟ ೊ ಉತಪನನಗಳ್ನುನ ಬ್ಳ್ಸುವುದರಿೆಂದ ಕಾಯನಾರ್ ನ ಅದರಲೊಿ ಪಾಿಸ ಟೇಟ್ ಕಾಯನಾರ್ ನ ಅಪಾಯವನುನ ಕಡಿಮೆಗ ೊಳಿಸಬ್ಹುದು ಎೆಂದು ಹಲವಾರು ಸೆಂಶ ೇಧನ ಗಳಿೆಂದ, ಅಧಯಯನಗಳಿೆಂದ ಸಾಬೇತಾಗಿದ . ಟ ೊಮೆೇಟ ೊ ಉತಪನನಗಳ್ು ರಕತನಾಳ್ಗಳ್ ಉರಿಯೊತವನುನ ಮತುತ ರಕತನಾಳ್ಗಳ್ಲಿ ರಕತ ಹ ಪುಪಗಟ್ುಟವುದನುನ ತಡ ಯುತತದ . ರಕತ ಹ ಪುಪಗಟ್ಟಟದರ ರಕತ ಪರಿಚ್ಲನ ಗ ತ ೊೆಂದರ ಉೆಂಟಾಗುತತದ . ದ ೇಹದ ಯಾವ ಭಾಗಗಳ್ೂ, ಕಾಲನಿೆಂದ ತಲ ಯವರ ಗ ಸುಗಮವಾಗಿ ಕ ಲಸ ಮಾಡಲು ರಕತ ಒದಗುವುದಿಲಿ. ದ ೇಹದ ಎಲಿ ಭಾಗಗಳಿಗ ರಕತ ಒದಗಿಸುವ ಹೃದಯಕ ಕ ರಕತ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗದಿದದರ ಏನಾಗಬ್ಹುದು? ಒಟ್ಟಟನಲಿ, ಟ ೊಮೆೇಟ ೊ ಪಿಕೃತ್ರ ಒದಗಿಸಿದ ಅತಯೆಂತ ಪಿಭಾವಶಾಲ ಪೊೇಷ್ಕಾೆಂಶ್ಗಳ್ ಮಾತ ಿ (multivitamin tablet) ಎೆಂದು ಹ ೇಳ್ಬ್ಹುದು.

ಮುೆಂದಿನ ಪುಟ್ ನ ೊೇಡಿ …

ಪುಟ - 8


ಉಪಯೀಗಿಸುವುದು ಹ ೀಗ ? ಯಾವುದಾದರೊ ಕ ೊಳ ತ ಆಹಾರ ಪದಾಥಮ ಉಪಯೇಗಕ ಕ ಬ್ರುತತದ , ಮಾರಾಟ್ವಾಗುತತದ ಅೆಂದರ ಕ ೊಳ ತ ಟ ೊಮೆೇಟ ೊ ಒೆಂದ ೇ. ರಾಜಕಾರಿಣಿಗಳ್ು ಭಾಷ್ಣ ಮಾಡುವಾಗ ಸಭಿಕರು ಕ ೊಳ ತ ಟ ೊಮೆೇಟ ೊ ಎಸಿಯುವುದನುನ ಕ ೇಳಿರುತ್ರತೇರಿ. ನ ೊೇಡಿರಲೊಬ್ಹುದು. 19 ನ ೇ ಶ್ತಮಾನದಲಿ, ಯೇರ ೊೇಪ್ನಲಿ ಪಿದಶ್ಮನ ಕಳ್ಪ ಯಾಗಿದದರ ಕಲಾಕಾರರ ಮೆೇಲ ಕ ೊಳ ತ ಟ ೊಮೆೇಟ ೊ ಎಸ ಯುವ ಸೆಂಪಿದಾಯ ರೊಢಿಯಲಿತೆಂ ತ ತ . ಈ ದಿನಗಳ್ಲಿ ‘throwing rotten tomatoes’ ಎೆಂಬ್ುದನುನ metaphor ಆಗಿ ಬ್ಳ್ಸುತಾತರೆಂತ . ಆದರ ನಮಮ ಭಾರತದಲಿ ಈ ಅಭಾಯಸ/ಚಾಳಿ ಈಗಲೊ ಇರಬ್ಹುದು. ಕ್ಲೇನಾಾ, ಚಿಯಾ ಬೇಜಗಳ್ು, ಗ ೊೇಜಿ ಬ ರಿಿ ಮುೆಂತಾದ ನಮಮಲಿ ಬ್ಳ್ಕ ಯಲಿಲಿದ ಆಹಾರ ಪದಾಥಮಗಳಿಗ ‘ಸೊಪರ್ ಫುಡ್ಾ’ ಎೆಂದು ಹ ಸರು ಕ ೊಟ್ುಟ ಮಾರಾಟ್ ಹ ಚಿಚಸಿ ದುಡು್ ಮಾಡಿಕ ೊಳ್ುಳತಾತರ . ಆದರ ಟ ೊಮೆೇಟ ೊ ನಿೇಡುವ ಆರ ೊೇಗಯರಕ್ಷಕ ಪೊೇಷ್ಕಾೆಂಶ್ಗಳ್ು ಇವಾಯವ ಸೊಪರ್ ಫುಡ್ಾ ಗಳ್ಲೊಿ ಇಲಿ. ಅಲಿದ ಟ ೊಮೆೇಟ ೊ ಬ ಲ ಅಗೆ. ಮೆಡಿಟ ರ ೇನಿಯನ್ಸ ಮತುತ ಮಧಯಪೂವಮ ದ ೇಶ್ಗಳ್ ಅನ ೇಕಾನ ೇಕ ಅಡಿಗ ಗಳ್ಲಿ ಟ ೊಮೆೇಟ ೊ ಬ್ಹು ಮುನಯ ಪಾತಿವಹಸುತತದ . ನಾವು, ಟ ೊಮೆೇಟ ೊ ಹಣುಿ ಮತುತ ಕಾಯಿಯಿೆಂದ ಅನ ೇಕ ಬ್ಗ ಯ ಆಹಾರಗಳ್ನುನ ತಯಾರಿಸುತ ತೇವ . ಉದಾಹರಣ ಗ : ಟ ೊಮೆೇಟ ೊ ಬಾತ್, ಟ ೊಮೆೇಟ ೊ ಸಾರು/ರಸೆಂ, ಚ್ಟ್ಟನ, ಮೊಸರು ಬ್ಜಿಿ, ಸಾಗು, ಸಲಾಡ್, ಸೊಪ್, ಸಾರ್ಸ ಇತಾಯದಿ. ಅಲಿದ ನಾವು ಮಾಡುವ ಎಲಾಿ ಅಡುಗ ಗಳಿಗೊ ಟ ೊಮೆೇಟ ೊ ಉಪಯೇಗಿಸಬ್ಹುದು. ನಿೇವು ಯಾವ ತರಕಾರಿಯ ಪಲಯವನ ನೇ ಮಾಡಿ, ಅದಕ ೊಕೆಂದು ಟ ೊಮೆೇಟ ೊ ಹಾಕ್ಲ. ನಿೇರು ಹಾಕದ ಟ ೊಮೆೇಟ ೊ ರಸದಲ ೇಿ ತರಕಾರಿಯನುನ ಬ ೇಯಿಸಬ್ಹುದು. ಸಾೆಂಬಾರ್ ಗ ಯಾವ ತರಕಾರಿಯನ ನೇ ಹಾಕ್ಲ, ಒೆಂದ ರಡು ಟ ೊಮೆೇಟ ೊ ಹ ಚಿಚ ಹಾಕ್ಲ. ಅಥವಾ ಮಸಾಲ ರುಬ್ುುವಾಗ ಒೆಂದ ರಡು ಟ ೊಮೆೇಟ ೊ ಹಾಕ್ಲ. ಉಪ್ಪಟ್ುಟ, ಅವಲಕ್ಲಕ, ಬ ೇಲ್ ಪುರಿ ಮುೆಂತಾದ ಎಲಾಿ ತರದ ಊಟ್ ತ್ರೆಂಡಿಗಳ್ೂಡನ ಚ ನಾನಗಿ ಹ ೊೆಂದಿಕ ೊಳ್ುಳತತದ ಈ versatile ಟ ೊಮೆೇಟ ೊ. ಅಲಿದ ಚ ರಿಿ ಮತುತ ಗ ಿೇಪ್ ಟ ೊಮೆೇಟ ೊ ಹಣುಿಗಳ್ನುನ ಕಡ ಿೇಕಾಯಿ, ದಾಿಕ್ಷಿಹಣುಿ ತ್ರನುನವೆಂತ ತ್ರನನಬ್ಹುದು (nature’s fast food). ನಾವು ಬ್ದನ ೇಕಾಯಿ ಬ್ಜಿಿ ಮಾಡುವೆಂತ , ಟ ೊಮೆೇಟ ೊ ಕಾಯಿಯನುನ ಸಿೇಳಿ, ಹಟ್ಟಟನಲಿ ಅದಿದ, ಎಣ ಿಯಲಿ ಕರಿದ ತ್ರೆಂಡಿ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆೇರಿಕಾದಲಿ ಬ್ಹು ಜನಪ್ಿಯವಾಗಿತತೆಂತ . ಟ ೊಮೆೇಟ ೊ ಪಾಯಸ ಮಾಡುವುದನುನ ಮಾತಿ ನಮಮವರು ಯೇಚಿಸಿಲಿ ಎೆಂದು ‘ನಮಮ ಹ ೊಟ ಟಯಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆೇರಿಕ’ ಪುಸತಕದಲಿ ಬ.ಜಿ.ಎಲ್. ಸಾಾಮಿಯವರು ಹಾಸಯ ಮಾಡುತಾತರ . ಆದರ ನಾನು ಟ ೊಮೆೇಟ ೊ ಹಲಾ ಮಾಡುವುದನುನ ಕ ೇಳಿದ ೇದ ನ . ಭಾರತದಿೆಂದ ಉಪ್ಪನಕಾಯಿ, ಚ್ಟ್ಟನ, ಜಾಮ್, ಕ ಚ್ಪ್ ಮುೆಂತಾದ ಅನ ೇಕ ಟ ೊಮೆೇಟ ೊ ಉತಪನನಗಳ್ು ಹ ೊರ ದ ೇಶ್ಗಳಿಗ ರಫಾತಗುತತವ . ಟ ೊಮೆೇಟ ೊ ಬಾಡಿ ವಾಶ್, ಟ ೊಮೆೇಟ ೊ ಫ ೇರ್ಸ ಪಾಯಕ್ ಮುೆಂತಾದ ಅನ ೇಕ ಸೌೆಂದಯಮವಧಮಕಗಳ್ನುನ ತಯಾರಿಸಲು ಟ ೊಮೆೇಟ ೊ ಉಪಯೇಗಿಸುತಾತರ . ನಾನು ಹ ೇಳ್ುವುದ ೇನ ೆಂದರ , ದಿನಕ ೊಕೆಂದು ಟ ೊಮೆೇಟ ೊ ಸ ೇವಿಸಿ, ಚ್ಮಮ ಒೆಂದ ೇ ಅಲಿ. ಇಡಿೇ ದ ೇಹ ಆರ ೊೇಗಯದಿೆಂದ ಕೆಂಗ ೊಳಿಸುತತದ ಎೆಂದು. ಹತ್ುತ ನಮಿಷಗಳಲಿಿ ತ್ಯಾರಾಗುವ ಟ ಮೆೀಟ

ಸಾಸ್

ಬ ೀಕಾಗುವ ಸಾಮಾನುಗಳು 2 ಟ ೇಬ್ಲ್ ಚ್ಮಚ ನಿೇರು, 1/2 ಲ ೊೇಟ್ ಸಣಿಗ ಹ ಚಿಚದ ನಿೇರುಳಿಳ 1/2 ಕ .ಜಿ ಟ ೊಮೆೇಟ ೊ ಹಣುಿ 2 ಹಳ್ುಕು ಬ ಳ್ುಳಳಿಳ 1 ಟ್ಟೇ ಚ್ಮಚ ಜ ೇನುತುಪಪ 2 ಟ ೇಬ್ಲ್ ಚ್ಮಚ ಸಣಿಗ ಹ ಚಿಚದ ಕ ೊತತೆಂಬ್ರಿ ಸ ೊಪುಪ 3 ಟ ೇಬ್ಲ್ ಚ್ಮಚ ಎಕಾಾರಿ ವಜಿಮನ್ಸ ಆಲವ್ ಎಣ ಿ 3 ಟ ೇಬ್ಲ್ ಚ್ಮಚ ಸಣಿಗ ಹ ಚಿಚದ ಸಿಹ ತುಳ್ಸಿ ಎಲ ರುಚಿಗ ತಕಕಷ್ುಟ ಕಲುಿಪುಪ ಮತುತ ಕರಿಮೆಣಸಿನಪುಡಿ ಅಥವಾ ಕ ೆಂಪುಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಪುಡಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ನಿೇರುಳಿಳ, ಬ ಳ್ುಳಳಿಳ ಮತುತ ಟ ೊಮೆೇಟ ೊ ಹಣಿನುನ ಸಣಿಗ ಹ ಚಿಚಡಿ. ನಿೇರು ಕಾಯಿಸಿ, ಅದಕ ಕ ನಿೇರುಳಿಳ ಹಾಕ್ಲ, ಬ ೇಯಿಸಿ. ನಿೇರು ಇೆಂಗಿದ ಮೆೇಲ ಟ ೊಮೆೇಟ ೊ, ಬ ಳ್ುಳಳಿಳ, ಜ ೇನುತುಪಪ, ಕ ೊತತೆಂಬ್ರಿ ಸ ೊಪುಪ, ಉಪುಪ, ಕರಿಮೆಣಸಿನಪುಡಿ ಹಾಕ್ಲ ಸಣಿ ಉರಿಯಲಿ ಟ ೊಮೆೇಟ ೊವನುನ ಚ ನಾನಗಿ ಬ ೇಯಿಸಿ. ಒಲ ಯಿೆಂದ ಕ ಳ್ಗಿಳಿಸಿ ಎಕಾಾರಿ ವಜಿಮನ್ಸ ಆಲವ್ ಎಣ ಿ ಮತುತ ತುಳ್ಸಿ ಎಲ ಹಾಕ್ಲ ಚ ನಾನಗಿ ಮಸ ಯಿರಿ. ಇದನುನ ಒೆಂದ ರಡು ವಾರಗಳ್ ಕಾಲ ರ ಫ್ರಿಜರ ೇಟ್ರ್ ನಲಿ ಇಡಬ್ಹುದು. ಕ ನ ಮಾತ್ು: ಆಹಾರವ ೀ ನಮಗ ಔಷಧಿಯಾಗಲಿ, ದ್ದನಕ ಾಂದು ಟ ಮೆೀಟ

ಬ್ಳಸಿ, ಔಷಧಿಯನುಿ ಸವಿಯಿರಿ. 

ಪುಟ - 9


ಕಥಾ ಚಿಲುಮೆ

ಸಿೀಮೆ ಬ್ದನ

ಕನಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ ಹಳಿಳಯ ರ ೈತನ ೊಬ್ು ಸಿೇಮೆ ಬ್ದನ ಕಾಯಿ ಬ ಳ ಯುವುದರಲಿ

ನಿಸಿಾೇಮನ ನ ಸಿದದ, ಪಕಕದೊರಿನ ಜಾತ ಿಯಲಿ ಬ ಳ ಗಾರರ ಸಪಧ್ ಮಯಲಿ ಪಿತ್ರ ವಷ್ಮ ಅವನದ ದೇ ಜಯ,ಮೊದಲ ಬ್ಹುಮಾನ. ಆತ ತನನ ಅಕಕಪಕಕದ ರ ೈತರಿಗೊ ತಾನು ಬ ಳ ದ ಥಳಿಯ ಸಿೇಮೆ ಬ್ದನ ಹೆಂಚ್ುತ್ರತದದ ಅವರೊ ಅದ ೇ ಜಾತ್ರಯ ಬ್ಳಿಳ ಬ ಳ ದು ಫಲ ಮಾರಿ ಚ ನಾನಗ ೇ ಹಣ ಮಾಡುತ್ರತದದರು. ಒಬ್ು ಸ ನೇಹತ ಇದನುನ ಗಮನಿಸಿ ಆ ರ ೈತನನುನ ಕ ೇಳಿದ " ಅಯಾಯ ನಿೇನು ಬ ಳ ದ ಉತತಮ ಜಾತ್ರಯ ಕಾಯಿಗಳ್ನ ನೇ ಅಕಕಪಕಕದವರಿಗೊ ಕ ೊಡುವ ಯಲಾಿ, ಅವರೊ ಸಪಧ್ ಮಗ ಬ್ೆಂದು ಗ ದದರ ? ಎೆಂದು ಕ ೇಳಿದ. ಅದಕ ಕ ಆ ಜಾಣ ರ ೈತ" ಅವರ ಲಾಿ ಸಣಿ ಪುಟ್ಟ ರ ೈತರು, ಅವರಿಗ ಸಪಧ್ ಮಗ ಬ್ರುವಷ್ುಟ ಆಸಕ್ಲತ ಇಲಿ, ಅವರೊ ಇದ ೇ ಒಳ ಳಯ ಜಾತ್ರಯ ಬ ಳ ಬ ಳ ಯುವುದರಿೆಂದ ಸುತತಲೊ ಇರುವ ಉತತಮಮ ಹೊಗಳಿೆಂದ ಪರಾಗ ಸಪಶ್ಮವಾಗಿ ಒಳ ಳ ಫಲ ನನನದಾಗಿದ " ಎೆಂದು ತನನ ಗ ಲುವಿನ ರಹಸಯ ಹ ೇಳಿದ. 

ಬ ೀಕಾಗುವ ಸಾಮಗಿರಗಳು •

10-12 ಬಾಳ ೇಹಣುಿ , ಒೆಂದು ಬ್ಟ್ಟಲು ಶ್ುದಿ ತುಪಪ

ಟ್ಟೇ ಚ್ಮಚ್ ಏಲಕ್ಲಕ ಪುಡಿ, ಅಧಮ ತ ೆಂಗಿನ ಕಾಯಿ

ಒೆಂದು ಬ್ಟ್ಟಲು ಸಕಕರ

ಬಾಳ ೇಹಣುಿ ಸಿಪ ಪ ಸುಲದು ಚ ನಾನಗಿ ಹಸುಕ್ಲರಿ

ಬಾಣಲ ಯಲಿ 3 ಚ್ಮಚ್ ತುಪಪ ಕಾಯಿಸಿ ಬಾಳ ಹಣಿನುನ ಹಾಕ್ಲ ಗರಿಗರಿಯಾಗುವ ವರ ಗೊ ಬ ೇಯಿಸಿ

ತ ೆಂಗಿನ ಕಾಯಿತುರಿ,ಸಕಕರ ಸ ೇರಿಸಿ,ತುಪಪವನುನ ಸಾಲಪಸಾಲಪವಾಗಿ ಸ ೇರಿಸಿ

ಎಲಿವನೊನ ಕೆಂದು ಬ್ಣಿ ಬ್ರುವವರ ಗೊ ತ್ರರುವುತ್ರತದುದ ಸುವಾಸನ ಬ್ೆಂದಮೆೇಲ ಏಲಕ್ಲಕಪುಡಿ ಸ ೇರಿಸಿ ಒಲ ಆರಿಸಿ

ಬಸಿ ಇರುವಾಗಲ ೇ ತ್ರನನಲು ಕ ೊಡಿ

ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ

ರ ಸಿ ಪಿ ಕ ಡ್ನತೀ ರಾ!

ಇನ ಿ ನ ರಾರು ರ ಸಿಪಿಿಗಳಿಗ www.sugamakannada.com ಗ ಭ ೀಟಿಕ ಡ್ನ.

ಒಗಟು

೧. ನ ೀಡ್ನದರ ಮಲಿಿಗ ಹ , ಕ ೈಲಿ ತ್ಕಾಂಡು ಮುಟ ಿೀಕ ಾ ಆಗ ೀದ್ದಲಿ ೨. ಕ ಂಪು ಹ ಣ್ಣಣನ ತ್ುಟಿ ಕರಿೀಗಿದ

ಉತ್ತರಕ ಾ ಪುಟ ೧೧ ನ ೀಡ್ನ

ಪುಟ - 10


ನಿಮಮ ಕವನ ಕಳಿಸಿ –

ಕಾವಯ ಚಿಲುಮೆ

horanadachilume@gmail.com

ಬ್ಳಿಗ ಬ್ರುವ ನ ನುಿವಾಗ ಸರಿದ ಏಕ ದ ರ ನಗುವ ತಿಂಗಳಾಡುವಾಗ ಕರಿಮುಗಿಲಿನ ಪತ್ತಲ

ಸುಖವ ಕ ೀರಿ ಬ ರ ಯುವಾಗ ಎದ ಯು ಏಕ ಭಾರ

ತಿಳಿ ಬ ಳಕಲಿ ಆಡುವಾಗ

ಅರಿತ್ ನ ಂದು ಮೆರ ಯುವಾಗ

ಸುರಿದ್ದತ್ ೀಕ ಕತ್ತಲ

ನಮಮ ನಡುವ ಬಿರುಕು

ಸ ಗವು ಬಾಳಲಾಡುವಾಗ ದುಮಾಮನದ ಭ ೀಟಿ

ಮೊಗ ದು ಏಕ ಕ ಟ ಿ ನೀನು ಬ ೀಡವಾದ ಸರಕು

ನಂಬಿ ಬ್ದುಕ ನಡ ಸುವಾಗ

ನಮಮ ನಡುವ ಸರಿಯಿತ್ ೀಕ

ಬ ನಿಗಿರಿದ ಈಟಿ

ಶಂಕ ಎಂಬ್ ಹಾವು ಉರಿದು ಬ್ ದ್ದಯಾಯುತ ಸ ರು ಒಳಗ ಇಳಿದು ಕಾವು -ಮಾಲು, ಅಡ್ನಲ ೈಡ್

೧. ಒೆಂದು ಕಾಲದಲಿ ಕನಾಮಟ್ಕದ ಒೆಂದು ಊರು ಮುದಿಣಾಲಯಗಳಿಗ ಹಾಗೊ ಪಿಕಾಶ್ನಗಳಿಗ ಪಿಸಿದಿಿಯಾಗಿತುತ. ಇಲಿೆಂದ ಹ ೊರಬ್ರುತ್ರತದದ ಪುಸತಕಗಳ್ು ವಿದಾಯರ್ಥಮಗಳಿಗ ಅಚ್ುಚಮೆಚಿಚನದಾಗಿತುತ. ಇದು ಯಾವ ಊರು? ಮತುತ ಇಲಿೆಂದ ಹ ೊರ ಬ್ರುತ್ರತದದ ಪುಸತಕಗಳ್ು ಯಾವ ರಿೇತ್ರಯದು? ೨. ಇದ ೇ ಊರಿನ ಪಿಸಿದಿ ದ ೇವರು ಮತುತ ಪಿಸಿದಿ ಕವಿಯನುನ ಹ ಸರಿಸಿ.

ಸರಿ ಉತತರಕ ಕ ಪುಟ್ ೧೭ ನ ೊೇಡಿ

ಹ ೆಂಡತ್ರ: ರಿೇ ಏಳಿಿೇ ಬ ೇಗಾ ಗೆಂಡ:ಏನಾಯತೇ ರಾತ್ರಿ ಎರಡು ಗೆಂಟ ಗ ಎಬುಸಾತ ಇದಿದೇಯಾ? ಹ ೆಂಡತ್ರ: ನಿೇವು ನಿದ ದ ಮಾತ ಿ ತ ೊಗ ೊೇಳ ೂಳೇದು ಮರ ತ್ರದಿದೇರಿ

ಒಗಟು – ಉತ್ತರ

೧. ನಕ್ಷತ್ರ ೨. ಗುಲಗಂಜಿ

ಮತ್ತಷುಿ ಹಾಸಯಕ ಾ ಭ ೀಟಿ ಕ ಡ್ನ – ಸುಗಮ ಕನಿಡ ಕ ಟ

ಪುಟ - 11


ಪದ-ಪುಂಜ (ಶಾನ ತಲ ಕ ಡಿಸ ೊಕೇಬ ೇಡಿ)

ಜನವರಿ ಪದ ಪುಂಜ – ಉತ್ತರ

ಕ ಳ್ಕೆಂಡ ವಾಕಯಕ ಕ ಅಥಮಬ್ರುವೆಂತ ಬಟ್ಟ ಜಾಗ ತುೆಂಬ್ುವ ಹಾಗ ಉತತರ ಹುಡುಕ್ಲ

     

ಕಳ ದ ತ್ರೆಂಗಳ್ ಪದ ಪುೆಂಜಕ ಕ ಉತತರಿಸಿದವರು ಸುಮ ಅಶ ೀಕ್, ಸಿಡ್ನಿ ರಾಘವ ೀಂದರ ಮ ತಿ್, ಬ ಂಗಳೂರು ಹರಿಣ್ಣ ರಾವ್, ನವದ ಹಲಿ ನಂದ್ದನ ರಾಮಕೃಷಣ ನಾಗಶ ೈಲ, ಸಿಡ್ನಿ ವಿೀಣಾ ಕೌಶ್ಕ್, ಸಿಡ್ನಿ

ಜನವರಿ ತಿಂಗಳ ಪದಪುಂಜದ ಉತ್ತರ

ನಿಮಮ ಉತತರ ಇಮೆೇಲ್ ಮಾಡಿ, (horanadachilume@gmail.com) ಮಾರ್ಚ್ ೧೦ ತ್ಮಮ ಉತ್ತರ ಕಳುಹಸಲು ಕಡ ಯ ದ್ದನಾಂಕ. ನಿಮಮ ರೆಂಗ ೊೇಲ ಇಲಿ ಕಾಣಬ ೇಕ ೇ? ಇ-ಮೆೇಲ್ ಮಾಡಿ: horanadachilume@gmail.com

ರೆಂಗ ೊೇಲ ಬ್ುಕ್ ಭಾರತ್ರೇಯ ಸೆಂಸೃತ್ರಯಲಿ, ನಿಯಮಪಿಕಾರ ಮಾಡುವ ಅನ ೇಕ ಕಾಯಮಗಳ್ಲಿ ರೆಂಗ ೊೇಲ ಬಡಿಸುವುದೊ ಒೆಂದು. ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ ಮನ ಯ ಹ ಣುಿ ಮಕಕಳ್ು ತಮಮ ದ ೈನೆಂದಿನ ಚ್ಟ್ುವಟ್ಟಕ ಯ ಒೆಂದು ಅೆಂಗವಾಗಿ ರೆಂಗ ೊೇಲ ಹಾಕುವುದನುನ ರೊಡಿಸಿಕ ೊೆಂಡಿರುತಾತರ . ಮನ ಯ ಮುೆಂದ ರೆಂಗ ೊೇಲ ಇದದರ ಅದ ಷ್ುಟ ಲಕ್ಷಣ!

7-11

ಕ ೇವಲ ಸೆಂಸೃತ್ರ ಅಷ ಟೇ ಅಲಿದ , ರೆಂಗ ೊೇಲ ಬಡಿಸುವುದರಿೆಂದ, ರ ೇಖಾ ಗಣಿತ ಉತತಮಪಡಿಸಿಕ ೊಳ್ುಳವಲಿ ಸಹಕಾರಿ. ಅದ ಷ್ುಟ ಚ್ುಕ್ಲಕಗಳ್ು, ಎೆಂತ ೆಂತಹ ರ ೇಖ ಗಳ್ು, ತರಹಾವರಿ ನಮೊನ ಗಳ್ು. ಅಬ್ು! ರೆಂಗ ೊೇಲ ನಿಮಗ ಬ ರಗು ಮಾಡಿಲಿವ ೇ? ಒಮೆಮ ರೆಂಗ ೊೇಲಯಲಿ ಕ ೈ ಆಡಿಸಿ ನ ೊೇಡಿ, ಒೆಂದು ಕಾವಯವ ೇ ಹುಟ್ಟಟೇತು ... 

ರಚ್ನ : ಶಿಿೇಮತ್ರ ಪುಷ್ಪ ವ ೆಂಕಟ ೇಶ್ ಪುಟ - 12


ಪರವಾಸ

ಲ ೇನಕರು: ನಾಗಶ ೈಲ ಕುಮಾರ್

ಜಿೀವಂತಿಕ ಯ ನಗರ – ಬಾಯಂಗಾಾಕ್

ತ್ ೀಲುವ ಮಾರುಕಟ ಿಗಳು. ಅಬಾು! ಅದ ಷ್ುಟ ಬ್ಗ ಯ ತ್ರೆಂಡಿಗಳ್ು, ಹುರಿದದುದ, ಕರ ದದುದ, ಬ ೇಯಿಸಿದುದ, ಹಸಿೇದು, ಉಪುಪಕಾರ ಹಚಿಚದುದ..... ಅಲಿನ ಪರಿಮಳ್ವೊೇ, ಎಲಿೆಂದ ಬ್ರುತ್ರತದ ? ಯಾವ ಮಸಾಲ ಯದು? ಯಾವ ಹಣಿಿನದು? ಯಾವ ತರಕಾರಿಯದು? ಯಾವ ಮಿೇನಿನದು? ಒೆಂದೊ ತ್ರಳಿಯುತ್ರತರಲಲಿ. ಎತತ ತ್ರರುಗಿದರೊ ಇತತ ಬಾ ಎನುನತತ ಬಾಯಲಿ ನಿೇರೊರಿಸುವ ವಯೆಂಜನಗಳ್ು. ನನನ ಜಿೇವನದಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗ “ನಾನ ೇಕ ಇಲ ಿಲಾಿ ತ್ರನುನವುದಿಲಿ, ತ್ರನುನವೆಂತ್ರದದರ ಎಷ್ುಟ ಚ ನಾನಗಿರುತ್ರತತುತ”, ಎೆಂದು ಬ ೇಸರ ಪಟ್ುಟಕ ೊೆಂಡ . ತ ೇಲಾಡುವ ಮಾರುಕಟ ಟಗಳ್ ಬ್ಗ ೆ ಕ ೇಳಿದದರೊ ನನನ ಕಳ ದ ಬಾಯೆಂಗಾಕಕ್ ಪಿವಾಸದಲಿ ಅಲಿಗ ಹ ೊೇಗಿರಲಲಿ. ಬ ಳ್ಗ ೆ ಐದು ಗೆಂಟ ಗ ೇ ಎದುದ ಹ ೊರಡಬ ೇಕು, ಸುಮಾರು 100 ಕ್ಲಮಿೇ ನಷ್ುಟ ದೊರ ಟಾಯಕ್ಲಾಯಲಿ ಹ ೊೇಗಬ ೇಕು, ವಿಪರಿೇತ ಜನಜೆಂಗುಳಿ ಎೆಂದ ಲಾಿ ಕ ೇಳಿ ಅಲಿಗ ಹ ೊೇಗಲು ಹೆಂಜರಿದಿದ ದ. ಆದರ ಈ ಸಲ ಬಾಯೆಂಗಾಕ್ ನಗರದ ಬ್ಳಿಯಲಿಯೇ ಒೆಂದು ಚಿಕಕದಾದರೊ ಚ ೊಕಕದಾದ, ಅಷಾಟಗಿ ಪಿವಾಸಿೇ ಆಕಷ್ಮಣ ಯೇ ಪಿಮುನ ಗುರಿಯಾಗದ ತ ೇಲುವ ಮಾರುಕಟ ಟಯೆಂದಿದ ಎೆಂದು ತ್ರಳಿದುಕ ೊೆಂಡ . ಸರಿ, ಅದಕಾಕಗಿ ಒೆಂದು ದಿನ ಮಿೇಸಲಟ್ುಟ ಹ ೊರಟ . ಬಾಯೆಂಗಾಕಕನಲಿ ಎಮ್ ಆರ್ ಟ್ಟ (ಸುರೆಂಗ ರ ೈಲು) ಮತುತ ಬ ಟ್ಟ ಎರ್ಸ (ಮೆಟ ೊಿೇ) ಟ ೈನುಗಳ್ ಸೌಕಯಮ ತುೆಂಬಾ ಚ ನಾನಗಿದ . ಟಾಯಕ್ಲಾ, ಟ್ುಕ್ ಟ್ುಕ್, ಗಳ್ು ಧ್ಾರಾಳ್ವಾಗಿದದರೊ, ಆ ನಗರದ ವಾಹನದಟ್ಟಣ ಗ ಅವುಗಳ್ಲಿ ಪಿಯಾಣ ಮಾಡುವುದೊ, ನಡ ದು ಹ ೊೇಗುವುದೊ, ಎರಡೊ ಒೆಂದ ೇ! ಇರುವುದರಲಿ ಮೊೇಟಾರ್ ಸ ೈಕಲ್ ಟಾಯಕ್ಲಾಗಳ್ು ವಾಸಿ, ನುಗಿೆಸಿ ಕ ೊೆಂಡು ಹ ೊೇಗಿ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಟಸುತಾತರ . ನನಗ ಸ ಕೈ ಟ ೈನ್ಸ ಗಳ್ ಅನುಭವ ಚ ನಾನಗಿ ಆಗಿತಾತದರಿ ದ ೆಂದ ಒೆಂದು ದಿನದ ಪಾರ್ಸ ತ ಗ ದುಕ ೊೆಂಡು ಅದರಲ ಿೇ ಸುತುತತ್ರತದ ದ. ಹೆಂದಿನ ದಿನ ಟ್ಟಿಪ್ ಅಡ ಾೈಸರ್ ನಲಿ ಜಾಲಾಡಿ, ಕಾಿೆಂರ್ಗ ಲಾಟ್ ಮಯೇ ಎೆಂಬ್ ತ ೇಲುವ ಮಾರುಕಟ ಟಯ ಬ್ಗ ೆ ಸೆಂಪೂಣಮ ವಿವರ ತ್ರಳಿದುಕ ೊೆಂಡ . ಭಾನುವಾರ ಬ ಳ್ಗ ೆಯೇ ಟ ೈನ್ಸ ಹತ್ರತ ಬಾೆಂರ್ಗ ವಾ ಎೆಂಬ್ಲಿ ಇಳಿದ . ಅಲಿೆಂದ ಟಾಯಕ್ಲಾಯಲಿ ಸುಮಾರು 8-10 ಕ್ಲ ಮಿೇ ದೊರ ಮಾರುಕಟ ಟಗ . ನಾನು ಕಾಿೆಂರ್ಗ ವಾಟ್ ಮಾಯೇ ಅೆಂದ ಿ ಟಾಯಕ್ಲಾ ಡ ೈವಗ ಮ ಆಥಾಮನ ೇ ಆಗಿತಲ.ಿ ಒೆಂದು ಕಾಗದದ ಮೆೇಲ ಬ್ರ ದು ತ ೊೇರಿಸಿದಾಗ ಅವಳ್ದ ೇ ಬಾಷ ಯಲಿ ಮತ ೊತಮೆಮ ಗುನುಗಿಕ ೊೆಂಡು ಬಾ ಎೆಂದು ತಲ ಯಾಡಿಸಿದಳ್ು, ಪುಣಯಕ ಕ ಅವಳಿಗ ಇೆಂಗಿಿೇಷ್ ಓದಲು ಬ್ರುತ್ರತತುತ. ದಾರಿಯುದದಕೊಕ ಬ್ರಿೇ ಕಟ್ಟಡಗಳ್ು, ಮೆೇಲ ಾೇತುವ ಗಳ ೇ, ಎಲೊಿ ನದಿಯಾಗಲೇ, ಬ ೇಸಾಯದ ಭೊಮಿಯ ಕುರುಹಾಗಲೇ ಇಲಿವ ೇ ಇಲಿ. " ಇದ ೇನಪಾಪ ಇದು ತ ೇಲಾಡುವ ಮಾಕ ೇಮಟ್ುಟ ಅೆಂತಾರ ನಿೇರಿದ ಿ ತಾನ ತ ೇಲ ೊೇದು, ಎಲೊಿ ನಿೇರ ೇ ಕಾಣಿಸಿತಲ,ಿ ಅಥಾಾ ಗಾಳಿಲ ತ ೇಲ ೊೇ ಮಾಕ ಮಟಾಟ!" ಅೆಂತ ಲಾಿ ಅೆಂದ ೊಕೇಳಾತ ಇರ ೊೇ ಹ ೊತ ೆ, ಟಾಯಕ್ಲಾ ಮುನಯ ರಸ ತ ಬಟ್ುಟ ಒಳ್ಕ ಕ ಹ ೊರಳಿತು. ಸಾಲಪ ಮುೆಂದ ಹ ೊೇದ ಮೆೇಲ ನಗರಕ ಕ ತಾಗಿದದ ಹಳಿಳಯ ಕುರುಹುಗಳ್ು ಕೆಂಡಿತು. ಇದ ೇ ಕ ೊಿೇೆಂಗಾ್ನ್ಸ ಮಯೇ ಅನುನತಾತ ಟಾಯಕ್ಲಾಯವಳ್ು ನನನನುನ ಇಳಿಸಿದಳ್ು. ಮಿೇಟ್ರ್ ಹಾಕ್ಲಕ ೊೆಂಡು ಬ್ೆಂದು ಎಷಾಟಗಿತ ೊತೇ ಅಷ್ುಟ ಮಾತಿ ದುಡು್ ತ ಗ ದುಕ ೊೆಂಡ ಆ ಡ ೈವರ್ ಗ ನಾನ ೇ 10 ಬಾತ್ ಜಾಸಿತ ಕ ೊಟ ಟ.

ಮುೆಂದಿನ ಪುಟ್ ನ ೊೇಡಿ …

ಪುಟ - 13


ಇನೊನ ಒೆಂಬ್ತುತ ಗೆಂಟ ಯಷ ಟೇ ಆಗ. ನಾನು ದ ೊಡ್ದಲಿದಿದದರೊ ಸುಮಾರಾದ ನದಿಯೆಂದಿರಬ್ಹುದ ೆಂದು ಹುಡುಕ್ಲದ . ಆದರ ದ ೊಡ್ದಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿದುದ ರಸ ತಯ ಎರಡೊ ಬ್ದಿಗ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಹರಡಿದದ ಚ್ಪಪರಗಳ್ು. ಕ ಳ್ಗ ಸಾಲುಸಾಲಾಗಿ ಜ ೊೇಡಿಸಿದದ ಮೆೇಜು, ಕುಚಿಮಗಳ್ು. ಒಟ್ಟಟಗ ೇ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಕೊಡುವಷ್ತ್ಟವಶಾಲವಾಗಿತುತ ಆ ಚ್ಪಪರಗಳ್ು. ನಾನಿದದ ರಸ ತಯಲಿ ಮುೆಂದ ಒೆಂದು ಸಣಿ ಸ ೇತುವ ಕಾಣಿಸಿತು. ಅಲ ಿೇ ನದಿಯಿರಬ್ಹುದ ೆಂದು ಆ ಸ ತುವ ಯ ಮೆೇಲ ಹ ೊೇದ . ಕಾಣಿಸಿದುದ ನದಿಯಿರಲ, ಕ ೇವಲ ಇಪಪತುತ ಅಡಿಯಷ್ುಟ ಅಗಲವೂ ಇರಲಾರದ ಒೆಂದು ಕಾಲುವ . ಅದರಲ ಿೇ ಹಲವು ನಿೇಳ್ ದ ೊೇಣಿಗಳ್ು ತ ೇಲುತ್ರತದದವು.ಕ ಲವುಗಳ್ಲಿ ಪಿವಾಸಿಗರು ಹುಟ್ುಟ ಹಾಕ್ಲಕ ೊೆಂಡು ಹ ೊೇಗುತ್ರತದದರ , ಇನುನ ಕ ಲವುದರಲಿ, ಸಿಳಿೇಯ ರ ೈತರು, ತಾವು ಬ ಳ ದ ಬ ಳ ಗಳ್ನುನ ಮಾರುಕಟ ಟಗ ಹ ೊತುತ ತೆಂದಿದದರು. ತಾಜಾ ಹಣುಿ ಹೆಂಪಲು, ತರಕಾರಿಗಳ್ು ಮಾರುಕಟ ಟಗ ಬ್ೆಂದು ಸ ೇರುತ್ರತದವ ದ ು. ಕಾಲುವ ಯ ಎರಡೊ ಬ್ದಿಗ ಹಬುದದ ಚ್ಪಪರದಲಿದದ ಅೆಂಗಡಿಗಳ್ು ನನನ ಕುತೊಹಲ ಕ ರಳಿಸಿತುತ. ಒಳ್ಗ ಹ ೊೇದರ ಅದು ತರಕಾರಿ ಸೆಂತ ಯೆಂತ್ರರದ , ತ್ರೆಂಡಿಗಳ್ ಮೆೇಳ್ದೆಂತ್ರತುತ. ಇನೊನ ಅಷಾಟಗಿ ಜನಜೆಂಗುಳಿಯಿರಲಲಿ. ಒೆಂದ ೊೆಂದ ೇ ಸಾಲು ನ ೊೇಡುತಾತ ಹ ೊೇದ . ತಾಜಾ ತರಕಾರಿಗಳ್ು, ಸ ೊಪುಪಗಳ್ು, ಹಣುಿಗಳ್ು, ಬ ೇಳ ಕಾಳ್ು, ಮಿೇನು ಇತಾಯದಿ ಇತಾಯದಿ ನೊರಾರು ರಿೇತ್ರಯ ಖಾದಯ ವಸುತಗಳ್ನುನ ಬ್ಳ್ಸಿ ತ್ರೆಂಡಿ ತ್ರನಿಸುಗಳ್ನುನ ತಯಾರಿಸುತ್ರತದರ ದ ು. ಮಸಾಲ ಗಳ್ನುನ ಅಲ ಿೇ ಅರ ದು, ಕುಟ್ಟಟ ,ಆಹಾರಗಳ್ಲಿ ಬ ರ ಸುತ್ರತದದರು.ಒೆಂದ ೊೆಂದು ಪದಾಥಮವನುನ ನ ೊೇಡಿದಾಗಲೊ, ಇದು ನಮಮ ಇಡಿಿಯ ಹಾಗ ಇದ , ದ ೊೇಸ ಯ ಹಾಗ , ಕಡುಬನ ಹಾಗ ಎೆಂದ ನಿಸುತ್ರತತುತ. ತಯಾರಿಸುವ ಶ್ುದಿ ಸಾೆಂಪಿದಾಯಿಕ ವಿಧ್ಾನ ನ ೊೇಡಿ ಆಶ್ಚಯಮವಾಯಿತು. ಎಲಿ ನ ೊೇಡಿದರೊ ಬಾಳ , ಸಿೇಬ , ಮಾವು, ಅನಾನರ್ಸ, ಪನ ನೇರಳ , ಹಲಸು, ಪಪಾಪಯಿ ಹಣುಿಗಳ್ ಗುಡ ಗ ್ ಳ್ು. ಅವಗಳ್ನುನ ಅೆಂದವಾಗಿ ಹ ಚಿಚ ಪಾಿಸಿಟಕ ಡಬ್ು ಅಥವಾ ಕವರ್ ಗಳ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲ ಮಾರುತ್ರತದದರು. ಮಾವು, ಸಿೇಬ ಗಳ್ ಜ ೊತ ಗ ಉಪುಪ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಮತ ೊತೆಂದು ಪುಟ್ಟ ಕವರ್ ನಲಿ. ಬ ೇಯಿಸಿದ ಕಡಲ ೇಕಾಯಿ, ಜ ೊೇಳ್ ಕೊಡ ಇತುತ. ಹಲಸಿನ ತ ೊಳ ಯ ಒಳ್ಗ ಅನನವನಿನಟ್ುಟ ತಯಾರಿಸುವ ಖಾದಯ, ಹಲಸಿನ ತ ೊಳ , ಅನಾನರ್ಸ, ಮತುತ ಬಾಳ ಹಣುಿಗಳ್ನುನ ಎಣ ಿಯಲಿ ಕರಿದು ಅವುಗಳ್ನುನ ಸಕಕರ ಪಾಕದಲಿ ನ ನ ಸಿಟ್ುಟ ತಯಾರಿಸಿದ ಸಿಹ ತ್ರೆಂಡಿಗಳ್ು ಅಚ್ಚರಿ ಮೊಡಿಸಿದವು. ಇಷ ಟಲಾಿ ವಿಧದ ಸಾೆಂಪಿದಾಯಕ ಆಹಾರ ಪದಾಥಮಗಳ್ ತಯಾರಿಕ ಯ ಶ್ಿಮವನುನ ಸಾಥಮಕ ಪಡಿಸುವೆಂತ ಹತ್ರತರದ ಬಾಯೆಂಗಕಾಕ್ ನಿೆಂದ ಸಾವಿರಾರು ಕುಟ್ುೆಂಬ್ಗಳ್ು ಸೆಂತ ಯೆಂತ ಇಲಿ ನ ರ ದು, ತೃಪ್ತಯಾಗುವೆಂತ ತ್ರೆಂದು ವಾರಾೆಂತಯವನುನ ಕಳ ಯುತ್ರತದರ ದ ು. ಸುತತಲೊ ಸಮುದಿವಿದದರೊ, ಒೆಂದು ಹನಿಕುಡಿಯುವ ನಿೇರಿಗಾಗಿ ತವಕ್ಲಸುವೆಂತಾಗಿತುತ ನನನ ಸಿಿತ್ರ. ಏನು ತ್ರನನಲು ಹ ೊೇದರೊ ಯಾವುದ ೊೇ ಒೆಂದು ರಿೇತ್ರಯಲಿ ಅದರಲಿ ಮಾೆಂಸಾಹಾರದ ಅೆಂಶ್ ಬ ರ ತ್ರರುತ್ರತತುತ. ಆದರ ಮನಸ ೊೇ ಇಚ ಚ ಹಣುಿಗಳ್ನುನ ಕ ೊೆಂಡು ತ್ರೆಂದ . ಸಿಹ ಜ ೊೇಳ್ದ ಹಾಲನುನ ಪಿಥಮ ಬಾರಿಗ ಕುಡಿದ . ಬ ೇಯಿಸಿದ ಕಡಲ ೇಕಾಯಿ ಕೊಡ ಬ್ಹಳ್ ದಿನಗಳ್ ಮೆೇಲ ನನನ ಬ್ಯಕ ಯನುನ ತಣಿಸಿತು. ಇಲಿ ಮತ ೊತೆಂದು ಆಶ್ಚಯಮಕರ ಸೆಂಗತ್ರಯೆಂದರ , ಪ್ಟಾಿ, ಪಾಸಾತ, ಕ ೊೇಕ್, ಫಾೆಂಟಾ, ಮುೆಂತಾದವುಗಳ್ ಸುಳಿವೂ ಇರಲಲಿ. ಕ ೇವಲ ಸಾೆಂಪಿದಾಯಿಕ ತ್ರನಿಸುಗಳ್ಷ ಟ.

ಮುೆಂದಿನ ಪುಟ್ ನ ೊೇಡಿ …

ಪುಟ - 14


ದ ೀಣ್ಣಯಲಿಿ ಪಯಣ:100 ಬಾತ್ ಕ ೊಟ್ಟರ ಒೆಂದೊವರ ಗೆಂಟ ಗಳ್ ದ ೊೇಣಿಯಾನ, ಜ ೊತ ಗ ಮತ ೊತೆಂದು ಮಾರುಕಟ ಟ ಹಾಗೊ ದ ೇವಾಲಯದ ಭ ೇಟ್ಟ ಎೆಂದು ಬ ೊೇಡ್ಮ ಕಾಣಿಸಿತು. ನೊರು ಬಾತ್ ಕ ೊಟ್ುಟ ಉದದನ ಯ ಸುಮಾರು ಹದಿನ ೈದು ಜನರು ಹಡಿಸುವ ಮರದ ದ ೊೇಣಿಯನುನ ಹತ ತೇ ಬಟ ಟ. ಅದು ಮುೆಂದ ಹ ೊರಟಾಗ ಯಾಕಾದರೊ ಹತ್ರತದ ನ ೊೇ ಎನಿಸಿತು. ಕ ೇವಲ ಹದಿನ ೈದಿಪಪತುತ ಅಡಿ ಅಗಲದ ಕಾಲುವ ಯಲಿ ಕಾರಿನೆಂತ ವ ೇಗವಾಗಿ ಚ್ಲಸುತ್ರತತುತ. ಲ ೈಫ್ ಜಾಕ ಟ್ ಇತಾಯದಿ ಯಾವುದ ೇ ರಿೇತ್ರಯ ಜಿೇವ ರಕ್ಷಕ ಸಾಮಗಿಿಗಳ ೂೆಂದೊ ಇರಲಲಿ. ಕಾಲುವ ಯ ಆಳ್ವ ಷ್ತ್ಟದ ಯೇ ಅದೊ ತ್ರಳಿಯದು.ಎದುರಿನಿೆಂದ ವ ೇಗವಾಗಿ ಬ್ರುವ ಇತರ ದ ೊೇಣಿಗಳ್ು, ಅಲಿಲಿ ದ ೊೇಣಿಗ ತಾಕುವೆಂತ ಹಾದು ಹ ೊೇಗಿರುವ, ಬ್ಲ ಹ ಣ ದೆಂತ ವಿದುಯತ್ ತೆಂತ್ರಗಳ್ು, ಭಯ ಹುಟ್ಟಟಸಿದವು. ಆದರ ಕ ಲನಿಮಿಷ್ಗಳ್ ನೆಂತರ ಅವುಗಳ ಲಿವನೊನ ಮರ ತು ಸುತತಲನ ಅಪರೊಪದ ಪರಿಸರವನುನ ಅನುಭವಿಸತ ೊಡಗಿದ . ಬಾಯೆಂಗಾಕಕ್ ಪೂವಮದ ವ ನಿರ್ಸ, ಕಾಲುವ ಗಳ್ ನಗರ ಎೆಂದ ೇ ಹ ಸರು ಪಡ ದಿತುತ. ನದಿ ಕಾಲುವ ಗಳ್ು ಜನಸೆಂಚಾರ, ವಾಯಪಾರ, ಸರಕು ಸಾಗಣ ಗಳ್ ಪಿಮುನ ಮಾಗಮವಾಗಿತುತ. ನಗರವು ಬ ಳ ದೆಂತ ಲಾಿ ನದಿ ಕಾಲುವ ಗಳ್ ಒತುತವರಿಯಾಗಿ ಈಗ ಕಾಲುವ ಗಳ್ ಸೆಂಖ ಯಯೊ ಕ್ಷಿೇಣಿಸಿದ . ಮುೆಂಚ ಜನಜಿೇವನದ ಅೆಂಗವಾಗಿದದ ನಿೇರಿನ ಮೆೇಲನ ವಾಯಪಾರವು ಈಗ ಬ್ಹಳ್ಷ್ುಟ ಕಡ ಗಳ್ಲಿ ಪಿವಾಸಿಗರನುನ ಸ ಳ ಯುವ ವಾಣಿಜಯ ಕ ೇೆಂದಿಗಳ್ೆಂತಾಗಿವ . ಆದರೊ ಅದರ ವಿಭಿನನತ , ಸಾೆಂಪಿದಾಯಿಕ ಸ ೊಗಡು ಇನೊನ ಮಾಸಿಲಿ. ನಾನು ಹ ೊೇಗಿದದ ಮಾರುಕಟ ಟ ಮತುತ ದ ೊೇಣಿಯಾನ ಅಷಾಟಗಿ ವಾಣಿಜಯಗ ೊೆಂಡಿಲಿ ಎೆಂಬ್ ಮಾತ್ರದ . ದ ೊೇಣಿ ಮುೆಂದ ಸಾಗುತ್ರತದದರ ನಾವೊೆಂದು ಮಹಾನಗರದ ನಡುವಲಿದ ದೇವ ಎೆಂಬ್ ನ ನಪ ೇ ಆಗುವುದಿಲಿ. ರಸ ತಯೆಂತ ಯೇ ಇರುವ ಕಾಲುವ ಯು, ಎಡ ಬ್ಲ ತ್ರರುವುಗಳ್ು, ಕೊಡು ಹಾದಿ, ಎಲಿವನೊನ ಹ ೊೆಂದಿದ . ಇಲೊಿ ಮನ ಮನ ಯ ಮುೆಂದ ಡ ೈವ್ ವ ೇ ಗಳ್ ಹಾಗ ದ ೊೇಣಿ ನಿಲಿಸಿಕ ೊಳ್ಳಲು ಜಾಗಗಳಿವ . ದ ೊೇಣಿಯಲ ಿೇ ಬ್ೆಂದು ವಾಯಪಾರ ಮಾಡಿಕ ೊೆಂಡು ಹ ೊೇಗಲು ಅೆಂಗಡಿಗಳಿವ , ದ ೇವಸಾಿನಗಳ್ೂ ಉೆಂಟ್ು. ತ ೊೇಟ್, ಗದ ದಗಳ್ ಮಧ್ ಯ ಸಾಗುತ್ರತದದ ದ ೊೇಣಿ ಕ ಲ ಕಾಲ ನಗರದ ಪರಿಸರವನ ನೇ ಮರ ಯಿಸಿಬಟ್ಟಟತು. ಈ ಪಿಯಾಣದಲಿ ಮೊದಲು ಸಿಕ್ಲಕದ ಜಾಗ ಮತ ೊತೆಂದು ಪುಟ್ಟ ತ ೇಲುವ ಮಾರುಕಟ ಟ. ಇದೊ ಕೊಡ ಮೊದಲ ಮಾರುಕಟ ಟಯೆಂತ ಯೇ ಇತುತ ಆದರ ವಿಸಿತೇಣಮ ಅದರಲಿ ಶ ೇಕಡ ಹತತರಷ್ುಟ ಕೊಡ ಇರಲಲಿ. ಇಲಿನ ವಿಶ ೇಷ್ತ ಯೆಂದರ , ಜ ೊತ ಯಲಿಯೇ ಇದದ ದ ೇವಸಾಿನ. ತ ರ ದ ಮೆಂಟ್ಪಗಳ್ೆಂತ್ರರುವ ಜಾಗದಲಿ ಎರಡು ದ ೊಡ್ದಾದ ಬ್ುದಿನ ವಿಗಿಹಗಳಿದದವು. ಇಬ್ುರು ಬ್ಹುಶ್ುಃ ಪೂಜಾರಿಗಳ್ು ಹೊವು ಹಣುಿ ತೆಂದವರಿಗ , ಕುಳಿತ ಡ ಯಲಿಯೇ, ರಾಗವಾಗಿ ಮೆಂತಿಗಳ್ನುನ ಹ ೇಳ್ುತಾತ ಪೂಜ ಮಾಡಿಸುತ್ರತದದರು. ಆ ಮೆಂತಿಗಳ್ು ಹೊವು ಊದಿನ ಕಡಿ್ಗಳ್ ಪರಿಮಳ್, ನ ಲಕ ಕ ಬಾಗಿ ನಮಿಸುತ್ರತದದ ಭಕರು, ಇವ ಲಿವನೊನ ನ ೊೇಡಿದರ , ನಮಮ ಸೆಂಸೃತ್ರಗೊ , ಇವರ ಸೆಂಸೃತ್ರಗೊ ಯಾವುದ ೊೇ ಕ ೊೆಂಡಿ ಇದ ಅದನುನ ಪತ ತ ಹಚ್ಚಬ ೇಕು ಎನಿನಸಿತುತ. ಮುೆಂದ ದ ೊೇಣಿಯ ನಿಲುಗಡ ಒೆಂದು ಆಕ್ಲಮಡ್ ತ ೊೇಟ್ದಲಿ. ಕ ೇವಲ ನಿೇರಿನಿೆಂದ ಬ ಳ ಯುತ್ರತದದ ಆಕ್ಲಮಡ್ ಹೊಗಿಡಗಳ್ೆಂತ ಯೇ ಆಕಷ್ತ್ಮಸಿದುದ ಅಪರೊಪಕ ಕ ಕಾಣಿಸಿದ ಪನ ನೇರಳ ಹಣುಿಗಳ್ು. ಕ ೊೆಂಡು ತ್ರೆಂದಾದ ಮೆೇಲ ಆಕ್ಲಮಡ್ ತ ೊೇಟ್ಕ ಕ ಬ್ೆಂದದುದ ಸಾಥಮಕವ ನಿಸಿತು! ಮತ ತ ದ ೊೇಣಿ ಹತ್ರತ ಯಾನ ಆರೆಂಭಿಸಿದ ಕ ೊಿೇೆಂಗಾಿಟ್ ಮಯೇ ಮಾರುಕಟ ಟಗ ಹೆಂದಿರುಗಿದಾಗ, ಇಷ್ುಟ ಬ ೇಗ ಒೆಂದೊವರ ಗೆಂಟ ಕಳ ದುಹ ೊೇಯಿತ ೇ ಎನಿನಸಿತುತ. ಮರಳಿ ಬಾಯೆಂಗಾಕಕ್ ಕಡ ಗ ಹೆಂದಿರುಗುವಾಗ, ಆ ಮಾರುಕಟ ಟಯಲಿ ಯಾವುದ ೇ ತ್ರೆಂಡಿತ್ರನಿಸನುನ ತ್ರನನದ ೇ ಹ ೊೇದರೊ, ಕಣುಿ, ಮನಸುಾಗಳ್ನುನ ತುೆಂಬದ ಅಲಿನ ನ ೊೇಟ್, ಅನುಭವಗಳ್ು ಹ ೊಟ ಯನೊನ ತುೆಂಬಸಿದದವು. 

ಪುಟ - 15


ಹಾಸಯ

ಹೀಗ ಂದು ಪ ರೀಮ ಕಥನ !

ಲ ೇನಕರು:

ಸಿಮತಾ ಮೆೇಲ ೊಕೇಟ

ಫ ಬ್ಿವರಿ ಬ್ೆಂತ ೆಂದರ ಪ ಿೇಮ ಕಥ ಗಳಿಗ ೊೆಂದು ಹ ೊಸ ಆಯಾಮ. ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಗಿಫ್ಟ ಬ್ದಲಾವಣ ಮಾಡಿಕ ೊಳ್ುಳವುದ ೆಂತು, ಲವ್ ಮೆಸ ೇಜ್ ಗಳ್ ಮಹಾಪೂರ ಹರಿಸುವುದ ೆಂತು, ಫೇನ್ಸ ಗಳ್ ಮೆೇಲ ಫೇನ್ಸ ಮಾಡುವುದ ೆಂತು?? ಪ ಿೇಮ ಪಿಣಯದ ಕವಿತ ಬ್ರ ಯುವುದ ೆಂತು, . ಫ ೇರ್ಸ ಬ್ುಕ್ ನಲಿೆಂತೊ ಹಾಟ್ಮ ಗಳ್ ಮೆೇಲ ಹಾಟ್ಮ ಗಳ್ು ಎಲಿರ ವಾಲ್ ಮೆೇಲ ಹರಿದಾಡುವೆಂತ ೇನು . ಇದ ಲಾಿ ಇಲಿದ ನಮಮ ಕಥಾ ನಾಯಕ ಮತುತ ನಾಯಕ್ಲಯ ಪಿಣಯ ಪಿಸೆಂಗವನುನ ನಾನು ನಿಮಮ ಮುೆಂದಿಡುತ್ರತದ ದೇನ . ನಮಮ ಕುಟ್ುೆಂಬ್ದ ಪರಿಚ್ಯದವರು, ಗೆಂಡು ನಾಯಿ ಮರಿಯೆಂದು ಮನ ಗ ಕರ ತೆಂದರು. ಸುಬ್ು ಅೆಂತ ನಾಮಕರಣವೂ ನಡ ಯಿತು. ಸುಬ್ುನಿಗೆಂತೊ ರಾಜ ೊೇಪಚಾರ, ವಿಶ ೇಷ್ ಆಹಾರ, ಪಾನಿೇಯ, ಹಾಲು ಸ ೊೇಪು, ಹಾಸಿಗ , ರೊಮು. ಮನ ಮಗನ ಹಾಗ ಪ್ಿೇತ್ರಯಿೆಂದ ಬ ಳ ಯಿತು. ಮೊರು ನಾಲುಕ ವಷ್ಮದ ನಾಯಿಯ ವಯಸುಾ, ಮನುಷ್ಯನ ಆಯಸುಾ ಪಿಕಾರ ೨೮-೩೦ ವಷ್ಮದ ಪಾಿಯ. ಮನ ಯವರ ೇನು ಹ ಣುಿ ನ ೊೇಡಿ, ಮದುವ ಮಾಡುವ ಉದ ದೇಶ್ ಇಟ್ುಟ ಕ ೊೆಂಡಿರಲಲಿ. ಸುಬ್ುನಿಗ ಕ ೇಳ್ಲೊ ಆಗದು, ಹರಯದ ಪ ಿೇಮ ಬಡಲೊ ಆಗದು. ಗೆಂಡು ನಾಯಿಯ ಜಿೇವನ, ಆಟ್ ಊಟ್ ಮತುತ ಮನುಷ್ಯರ ಪ್ಿೇತ್ರ ಇದರಲ ಿೇ ಮುಳ್ುಗಿರಲು, ಹಠಾತ್ ಒೆಂದು ದಿನ ಮನ ಯವರ ಗ ಳ ಯರು, ಒೆಂದು ಹ ಣುಿ ನಾಯಿಯೆಂದಿಗ ಭ ೇಟ್ಟ ನಿೇಡಿದರು. ಮನ ಹೆಂದ ಇದದ, ಸುಬ್ು ಓಡ ೊೇಡಿ ಬ್ೆಂದು ಮರ ಯಲಿ ನಿೆಂತು ನ ೊೇಡಿದ, ಆಹಾ ತನನ ಕನಸಿನ ಸುೆಂದರಿ ಎದುರಿಗ ೇ ಬ್ೆಂದು ನಿೆಂತಳ ೇ, ಬ್ೆಂದ ಹ ಣುಿ ಮರಿ ಸಾಲಪ ವಯಸಿಾನಲಿ ಚಿಕಕದ ೊೇ ಏನ ೊೇ, ಸುಬ್ುನ ಕಡ ತ್ರರುಗಿದರ ೇ ಕ ೇಳಿ. ಊಹುೆಂ ಎಷ್ುಟ ಬಾಲ ಅಲಾಿಡಿಸಿದರೊ, ಎಷ್ುಟ ಕಣುಿ ಸನ ನ ಮಾಡುತ್ರತದದರೊ ಸುಬ್ು, ಬ ೊೇ ಬ ೊೇ ಅೆಂತ ಸಣಿ ದನಿಯಲಿ ಕರ ದರೊ ಕ ೇರ ೇ ಇಲಿ. ಸುಬ್ುನಿಗ ಸಾಲಪ ನಿರಾಶ ಯಾದರೊ, "ಲವ್ ಅಟ್ ಫರ್ಸಟ ಸ ೈಟ್ " ಆಗ ೇ ಬಟ್ಟಟತು ತನನ ಅದೃಷ್ಟಕ ಕ, ಕನಸಿನ ಲವರ್ ನ ೊೇಡಲು ಸಿಕ್ಲಕದಳ್ಲಾಿ, ಹ ೇೆಂಗಾರು ಅವಳ್ ಮನ ಒಲಸಬ ೇಕು ಅೆಂತ ಮನದಲ ಿೇ ಮೆಂಡಿಗ ತ್ರನನ ತ ೊಡಗಿತು. ಹ ಣುಿ ನಾಯಿ ಜ ೊತ ಬ್ೆಂದ ಜನ ಟಾಟಾ ಬ ೈ ಬ ೈ ಅೆಂತ ಹ ೇಳಿ ಸಾಯೆಂಕಾಲ ಹ ೊೇಗ ಬಡುವುದ ೇ, ಸುಬ್ು ಮಾತಿ ಮನ ಅಕಕ ಪಕಕ ಓಡಿ ಜಿಗಿದು, ತನನ ಗ ಳ್ತ್ರಯ ಕಡ ಯ ಒೆಂದು ನ ೊೇಟ್ಕ ಕ ಹಾತ ೊರಿಯುತ್ರತರುವಾಗಲ ೇ, ಕಾರಿನಿೆಂದ ಹ ಣುಿ ನಾಯಿ ಮರಿ ಕಳ್ಳ ನ ೊೇಟ್ ಬೇರಿತು ಸುಬ್ುನ ಕಡ ಗ . ಅಷ್ುಟ ಸಾಕು, ನಮಮ ಕಥಾ ನಾಯಕನ ಪ್ಿೇತ್ರ ಬ ಳ ದು ಹ ಮಮರವಾಗಲು. ಪ ಿೇಯಸಿ ಇಲಿದ ಸುಬ್ುನಿಗ ಊಟ್ ತ್ರೆಂಡಿ ನಿದ ದ ಏನೊ ಬ ೇಡವಾಯಿತು, ಯಾಕ ೊೇ ಮೆಂಕು ಮೆಂಕು ನ ೊೇಟ್, ಆಟ್ದಲಿ ಆಸಕ್ಲತ ಇಲಿ ಎೆಂದು ಮನ ಯವರೊ ಕೊಡ ನಾಯಿ ಡಾಕಟರ್ ಹತ್ರತರ ಹ ೊೇದರು. ಚ ಕ್ ಮಾಡಿದ ಅವರು ಏನೊ ದ ೊೇಷ್ವಿಲಿ, ಎಲಾಿ ಸರಿಯಾಗಿದ , ಸಾಲಪ ಹ ೊರಗಡ ತ್ರರುಗಾಡಿಸಿ ಸರಿ ಹ ೊೇಗುತಾತನ ಎೆಂದು ಸಮಾಧ್ಾನ ಹ ೇಳಿ ಕಳಿಸಿದರು. ಸುಬ್ುನಿಗ ದ ೇವರಲಿ ನೆಂಬಕ ಯಾವಾಗ ಬ್ೆಂತ ೊೇ ಗ ೊತ್ರತಲಿ. ತನನ ಪ ಿೇಯಸಿಯನುನ ಮತ ತ ಕಳಿಸು ಎೆಂದು ಬ ೇಡುತಾತ ದ ೇವರ ಮನ ಮುೆಂದ ಯೇ ಜಾೆಂಡಾ ಹೊಡಿಬಡ ೊೇದ , ಭಿಲ್ ಕುಲ್ ಅಲಿೆಂದ ಕದಲುತ್ರತಲ,ಿ ಮನ ಯವರಿಗ ೇನು ಅಥಮವಾಗಬ ೇಕು ಈ ವಿರಹ ವ ೇದನ . ಅಜಿಿ ತಾತ ನಾಯಿನ ದ ೇವರ ಮನ ಮುೆಂದ ಯಾಕ ೊಿೇ ಬಟ್ುಟ ಕ ೊೆಂಡಿದಿದೇರಾ ಅೆಂತ ಗ ೊಣಗ ೊೇದು, ಮಕಕಳ್ು ಮನ ಯವರು ನಾಯಿ ಸಮಸ ಯ ಅಥಮ ಮಾಡಿಕ ೊಳ್ಳದ ಇರ ೊೇದು, ಸುಬ್ುನಿಗ ಬ್ಹಳ್ ಬ ೇಸರ ತೆಂದಿತು. ಪ ಿೇಯಸಿ ಬ್ೆಂದರ , ಅವಳ್ ಜ ೊತ ವಿಹಾರ ಹ ೊೇಗಬ್ಹುದು, ಆತ ಆಡಬ್ಹುದು, ಮನುಷ್ಯರ ಸಹವಾಸವ ೇ ಬ ೇಡ ಅೆಂತ ಲಾಿ ಯೇಚ್ನ ಪಾಪ ಸುಬ್ುನಿಗ . ಗ ಳ್ತ್ರಗ ಹ ೇಗಾರು ತನನ ಪ ಿೇಮ ಸೆಂದ ೇಶ್ ಕಳಿಸ ೊೇಣವ ೆಂದರ ಹ ೇಗ ? ಏನೊ ತ ೊೇಚ್ುತ್ರತಲಿ. ದ ೇವರ ೇ ದಿಕುಕ. ನಿೇನ ಕಾಪಾಡು ಎೆಂದು ದ ೇವರ ಮೆೇಲ ಭಾರ ಹಾಕ್ಲ ಬಟ್ಟ ಸುಬ್ು. ಫ ಬ್ಿವರಿ ಹದಿನಾಲುಕ ಬ್ೆಂತು, ಏನ ೊೇ ವಾಯಲ ೆಂಟ ೈನ್ಸಾ ಡ ೇ ಅೆಂತ , ಪ್ಿಯಕರ ಪ ಿೇಯಸಿ ಅೆಂತ ದಿನ ಆಚ್ರಿಸುತಾತರೆಂತ ಎೆಂಬ್ ವಿಷ್ಯ ಹ ೇಗ ೊೇ ಸುಬ್ುನಿಗೊ ಗ ೊತಾತಯಿತು. ತನನ ಪಾಲನ ಚಿಕಕ ಮೊಳ ಯ ಚ್ೊರ ೊೆಂದು ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟಟದುದ, ಗ ಳ್ತ್ರ ಬ್ೆಂದರ ಕ ೊಡ ಬ್ಹುದ ೇನ ೊೇ ಎೆಂಬ್ ಮನದ ಮೊಲ ಯಲ ೊಿೆಂದು ಆಸ . ಪ ಿೇಯಸಿಯೇ ಬ್ರದ ೇ ಅದಕ ಕಲಿ ಅಥಮ? ವಾಕ್ಲೆಂರ್ಗ ಹ ೊೇದಾಗಲೊ, ತನನ ಗ ಳ್ತ್ರ ಸಿಗಬ್ಹುದ ೇನ ೊೇ, ತನನ ಜ ೊತ ಅವಳ್ೂ ಮನ ಗ ಬ್ರಬ್ಹುದ ೇನ ೊೇ ಎೆಂಬ್ ಕನಸು ಕಾಣುತಾತ ಸುಬ್ು ಸೆಂತ ೊೇಷ್ ಅನುಭವಿಸುತ್ರತದದ. ಫೇನ್ಸ ಕಾಲ್ ಇಲಿ, ಮೆಸ ೇಜ್ ಇಲಿ, ಗಿಿೇಟ್ಟೆಂರ್ಗ ಕಾಡ್ಮ ಇಲಿ, ಫ ೇರ್ಸ ಬ್ುಕ್ ಮೆೇಲ ಚಾಟ್ ಇಲಿ, ನ ೊೇಡಿ ಆದರೊ ಅನುರಾಗ ಚಿಗುರಿತುತ. ವಾಕ್ಲೆಂರ್ಗ ಮುಗಿಸಿ ಮನ ಗ ಬ್ರುತ ತ ಸುಬ್ು, ಇನ ೊನೆಂದು ಕಾರು, ಅದ ೇ ತನನ ಗ ಳ್ತ್ರೇ ಬ್ೆಂದ ಕಾರು. ವಾಸನ ಹತ್ರತ, ಜಿಗಿದಾಡಿ, ದ ೇವರು ಕಣುಿ ಬಟ್ಟ ನಮಮ ಸುಬ್ುನ ಮೆೇಲ !!! ಗ ಳ್ತ್ರಯ ಮನ ಯವರು ಸುಬ್ುನ ಮನ ಪಕಕವ ೇ ಮನ ಕ ೊೆಂಡು ತಮಮ ವಾಸತವಯ ಹೊಡಿದದರು. ಸುಬ್ುನ ಗ ಳ್ತ್ರ ಸುಬು ಈಗ ಸಾಲಪ ಬಗುಮಾನ ಬಟ್ುಟ ಸುಬ್ುನ ಜ ೊತ ಸ ನೇಹದಿೆಂದ ಇದಾದಳ . ಇಬ್ುರಿಗೊ ಮದುವ ಆಯಿತಾ ಅೆಂತ ಕ ೇಳ್ಬ ೇಡಿ, ಸುಬ್ು ಮತುತ ಸುಬು ಜಾತಕ ಇನೊನ ಕೊಡಿ ಬ್ೆಂದಿಲಿ !!  ಪುಟ - 16


ನೀವು ಮಾಡ್ನ

ನಾಡ್ನಮಿಡ್ನತ್

ಸಂಗರಹ: ಬ್ದರಿ ತ್ಾಯಮಗ ಂಡುಿ

ಮಾನವನ ನಾಡಿಮಿಡಿತವನುನ ಈ ಸರಳ್ ಪಿಯೇಗದಿೆಂದ ದೃಶಿಯೇಕರಿಸಬ್ಹುದು (Visualize) ! ಬ ೀಕಾಗುವ ಸಾಮಾನು: ಡಾಿಯಿೆಂರ್ಗ ಪ್ನ್ಸ, ಬ ೆಂಕ್ಲ ಕಡಿ್ ವಿಧಾನ ಬ ೆಂಕ್ಲಕಡಿ್ಯ ಬ್ುಡಕ ಕ ಒೆಂದು ಡಾಿಯಿೆಂರ್ಗ ಪ್ನ್ಸ ಚ್ುಚಿಚರಿ. ಇದನುನ, ನಿಮ ಕ ೈನ ಮಣಿಕಟ್ಟಟನ (wrist) ಜಾಗದಲಿ ಸಮತ ೊೇಲನ ಬ್ರುವೆಂತ ನಿಲಿಸಿ. ಸಮತ ೊೇಲನ ಬ್ರಲು ನಿಮಮ ಕ ೈಯನುನ ಒೆಂದು ಬ ೆಂಚಿನ ಮೆೇಲ ಇಡಬ್ಹುದು. ನಿಧ್ಾನವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಬ ೆಂಕ್ಲಕಡಿ್ ಅತ್ರತೆಂದಿತತ ವಾಲುವುದನುನ ಕಾಣಬ್ಹುದು. ನಾಡ್ನಮಿಡ್ನತ್ ಏಕ ? ಹೃದಯದ ಎದ ಬ್ಡಿತ ದ ೇಹದ ಅಪಧಮನಿ ವಯವಸ ಿಯಲಿ (arterial system) ನಾಡಿಮಿಡಿತವನುನ (pulse) ತರುತತದ . ಇದನುನ sthethoscope ಮೊಲಕವೂ ಕ ೇಳಿಸಿಕ ೊಳ್ಳಬ್ಹುದು. ಮನ ಯಲಿ ಮೆೇಲ ತ್ರಳಿಸಿದ ಸುಲಭ ಮಾಗಮದಿೆಂದ ನ ೊೇಡಬ್ಹುದು 

೧. ಗದರ್ಗ, ವಿದಾಯರ್ಥಮ ಮಾಗಮದಶಿಮ( ಗ ೈಡ್ ಪುಸತಕಗಳ್ು) ೨. ವಿೇರನಾರಾಯಣ, ಕುಮಾರವಾಯಸ

ಅಲಿಲಿಿ ಏನ ೀನು

ನಮಮ ಕಾಯ್ಕರಮವಿದಿರ ತಿಳಿಸಿ – horanadachilume@gmail.com

ಈ ಸಂಚಿಕ ಯನುಿ ನಮಗಾಗಿ ತ್ಂದವರು – ಸುಗಮ ಕನಿಡ ಕ ಟ – ಸಿಡ್ನಿ, ಆಸ ರೀಲಿಯಾ ವಿನಾಯಸ ಮತ್ುತ ಮುಖಯ ಸಂಪಾದಕರು – ಬ್ದರಿ ತ್ಾಯಮಗ ಂಡುಿ ~ ಸಂಕಲನ – ವಿೀಣಾ ಸುದಶ್ನ್, ರಾಜಲಕ್ಷಿಿ ನಾರಾಯಣ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ –ಕನಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ, ನಾಗ ೀಂದರ ಅನಂತ್ಮ ತಿ್ ಸೊಚ್ನ : ಈ ಸೆಂಚಿಕ ಯಲಿ ಪಿಕಟ್ವಾಗಿರುವ ಎಲಿ ವಿಷ್ಯಗಳ್ು ವಿವಿಧ ಲ ೇನಕರ ಅನಿಸಿಕ ಗಳ್ು. ಯಾವುದ ೇ ಅನಾನುಕೊಲವಾದಲಿ “ಸುಗಮ ಕನನಡ ಕೊಟ್” ಅಥವಾ ಅದಕ ಕ ಸೆಂಬ್ೆಂಧಿಸಿದ ವಯಕ್ಲತಗಳ್ು ಜವಾಬಾದರರಲಿ. ಈ ಸೆಂಚಿಕ ಯಲಿ ಪಿಕಟ್ವಾದ ಎಲಿ ಸುದಿದ ಮಾಹತ್ರ, ಚಿತಿಗಳ್ ಹಕುಕಗಳ್ು ಸಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ ಿೇಖಿಸಿರದಿದದರ ಅದು ಸುಗಮ ಕನನಡ ಕೊಟ್ಕ ಕ ಸ ೇರಿದ . ಸೆಂಚಿಕ ಯಲಿ ಬ್ಳ್ಸಿದ ಹಲವು ಚಿತಿಗಳ್ು ಅೆಂತಜಾಮಲದಿೆಂದ ಪಡ ದದುದ. ಅದರ ಎಲಿ ಹಕೊಕ ಅದರದರ ಕತೃಮಗಳಿಗ ಸ ೇರಿದುದ.

ಪುಟ - 17

Profile for Sugama Kannada Koota

Horanadachilume feb2017  

ಹೊರನಾಡ ಚಿಲುಮೆ ಸಿಡ್ನಿಯಿಂದ ಪ್ರಪಂಚದೆಲ್ಲೆಡೆ ಪ್ರಕವಾಗಿರುವ ಉಚಿತ ಮಾಸ ಇ-ಪತ್ರಿಕೆ Feb 2017 ಸಂಚಿಕೆ.

Horanadachilume feb2017  

ಹೊರನಾಡ ಚಿಲುಮೆ ಸಿಡ್ನಿಯಿಂದ ಪ್ರಪಂಚದೆಲ್ಲೆಡೆ ಪ್ರಕವಾಗಿರುವ ಉಚಿತ ಮಾಸ ಇ-ಪತ್ರಿಕೆ Feb 2017 ಸಂಚಿಕೆ.

Advertisement