Horanadachilume feb2017

Page 1

ಆಸ ರೇಲಯಾದ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಕನನಡ ಇ-ಮಾಸಪತ್ರಿಕ

ಸೆಂಪುಟ್ ೪, ಸೆಂಚಿಕ ೯, ಫ ಬ್ಿವರಿ ೨೦೧೭

ಹ ೊರನಾಡ ಚಿಲುಮೆ ಇ-ಮಾಸ ಪತ್ರಿಕ ಯ ಓದುಗರಿಗ ೆಂದು ತ ರ ಯಲಾಗಿರುವ ಫ ೇಸು​ುಕ್ ಗುೆಂಪು ಸ ೇರಿಕ ೊಳ್ಳಲು ಕ ಳ್ಗಿನ ಲೆಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ JOIN CHILUME FACEBOOK GROUP (You have to be logged in to facebook to join)

ಸಂಪಾದಕೀಯ

... ಪು. ೧

ಮಂಕುತಿಮಮನ ಕಗಗ

… ಪು. ೪

ಕಥಾಚಿಲುಮೆ, ರ ಸಿಪಿ

... ಪು. ೧೦

ಸಿಡ್ನಿ ಸುದ್ದಿಗಳು

... ಪು. ೨

ರಾಂ ರಾಮ

… ಪು. ೫

ಕಾವಯ ಚಿಲುಮೆ, ಹಾಸಯ ಚಿಲುಮೆ

... ಪು. ೧೧

ಪದಪುಂಜ/ರಂಗ ೀಲಿ

... ಪು. ೧೨

ಹೀಗ ಂದು ಪ ರೀಮ ಕಥನ

… ಪು. ೧೬

ಬಾಯಂಗಾ​ಾಕ್ ಪರವಾಸ

… ಪು. ೧೩

ನೀವು ಮಾಡ್ನ

… ಪು. ೧೪


ಭಾಷಾಭಿಮಾನದ ಪರಾಕಾಷ ಟಯನುನ ಇತರ ಭಾಷ ಗಳ್ನುನ ಅವಗಣಿಸಿ, ತನನದ ೇ ಹ ಚ ಚೆಂದು ಬೇಗುವುದರಲಿ ತ ೊೇರಿಸಿಕ ೊೆಂಡಾಗ, ಅೆಂತಹ ಉಪಯೇಗವ ೇನೊ ಆಗುವುದಿಲಿ. ಬ್ದಲಗ ಭಾಷ -ಭಾಷ ಗಳ್ ನಡುವ ವ ೈಮನಸಯವ ೇ ಹ ಚ್ುಚತತದ . ಹಾಗ ೆಂದು ಎಲಿ ಭಾಷ ಗಳ್ನೊನ ಗೌರವಿಸಿ, ತನನ ಮಾತೃ ಭಾಷ ಯನ ನೇ ಕಲಯದ , ಭಾಷ ಯ ಸೆಂಸೃತ್ರ, ಇತ್ರಹಾಸಗಳ್ ಬ್ಗ ೆ ಅರಿತುಕ ೊಳ್ಳದ ಹ ೊೇದರ , ಅದಕ್ಲಕೆಂತ ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಸಿ​ಿತ್ರ ಮತ ೊತೆಂದಿರುವುದಿಲಿ. ಒೆಂದು ಭಾಷ ಯನುನ ಕಡ ಗಣಿಸುವುದನುನ ಕೆಂಡಾಗ ಅದರ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಚ್ಳ್ುವಳಿಗಳಿತಾಯದಿಗಳ್ು ಹುಟ್ುಟಕ ೊಳ್ುಳತತವ . ಆದರ ಅೆಂತಹ ಚ್ಳ್ುವಳಿಗಳ್ ಸಾಫಲಯ ಇರುವುದು ನಮಮ ನುಡಿಯ ಬ್ಗ ೆ ನಮಗಿರುವ ಪ ಿೇಮದಲಿ. ನಮಮ ತಾಯಿಯನುನ ಎಷ್ುಟ ಆಪತ ಭಾವದಿೆಂದ ನ ೊೇಡುತ ತೇವ ಯೇ, ಹಾಗ ಯೇ ನಮಮ ತಾಯುನಡಿಯನೊನ ಕಾಣಬ ೇಕು. ಹಾಗಾದಾಗ ಮಾತಿ, ಸಹಜಪ ಿೇಮದಿೆಂದ ನಮಮ ಭಾಷ ಯ ಬ್ಗ ೆ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಮೊಡುತತದ . ನಮಮ ಭಾಷ ಯ ಉಗಮ, ಅಭಿವೃದಿ​ಿ ಹ ೇಗಾಯಿತು. ನಮಮ ಭಾಷ ಯಲಿ ಬ್ೆಂದಿರುವ ಕೃತ್ರಗಳ ೇನು. ಅದನುನ ರಚಿಸಿದವರಾರು ಇತಾಯದಿ. ಹೇಗ ನಮಮಲ ಿೇ ಕುತೊಹಲ ಮೊಡಿ, ಭಾಷ ಯ ಇತ್ರಹಾಸದ ಬ್ಗ ೆ ಹ ಚಿಚನ ಅರಿವನುನ ಪಡ ದುಕ ೊಳ್ುಳತ ತೇವ . ಇದು ಇೆಂದಿನ ಕಾಲಮಾನದ ಅವಶ್ಯಕತ ಯೊ ಹೌದು. ಏಕ ೆಂದರ , ಕುಟ್ುೆಂಬ್ಗಳ್ು ಒೆಂದ ಡ ನಿಲಿದ , ರಾಜಯದ ೇಶ್ಗಳ ಲ ಿಡ ವಿಸತರಿಸಿಹ ೊೇಗುತ್ರತರುವುದರಿೆಂದ, ನಮಮ ಭಾಷ ಯ ಬ್ಗ ಗಿನ ತ್ರಳ್ುವಳಿಕ ಯೊ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ರತದ . ಇನಿನತರ ಭಾಷ ಯವರು ಇದದಕ್ಲಕದದೆಂತ “ಕನನಡದ ಬ್ಗ ೆ” ಹ ೇಳಿ ಎೆಂದಾಗ ಅಥವಾ ಅದರ ಹರಿಮೆಯನುನ ಅರಿತುಕ ೊಳ್ಳಲು ಬ್ಯಸಿದಾಗ, ಅಥವಾ “ಹ ೇ, ನ ೊೇಡಿ ನಮಮ ಭಾಷ ಎಷ್ುಟ ಪುರಾತನದುದ, ಎಷ್ುಟ ಸ ೊಗಸಾಗಿದ , ನಿಮಮದರಲಿ ಅೆಂತಹದ ದೇನಿದ ” ಎೆಂದು ಕ ಣಕ್ಲದಾಗ, ನಮಗ ಉತತರಿಸಲು ನಮಮ ಬ್ಳಿ ಮಾಹತ್ರ ಇರಬ ೇಕು. ಇದು ಬ್ರಿೇ ಪುಸತಕವನುನ ಓದಿ ಸೆಂಪಾದಿಸುವುದಕ ಕ ಆಗದು. ಭಾಷ ಯ ಬ್ಗ ೆ ನಮಮ ಎದ ಯಲಿ ಪ್ಿೇತ್ರಯ ತುಡಿತವಿರಬ ೇಕು. ಓದುಗರ ೇ, ಹ ೊರನಾಡಿನ ಕನನಡಿಗರು ಸ ೇರಿಕ ೊೆಂಡು ನಡ ಸುತ್ರತರುವ ಈ ಪತ್ರಿಕ ಗ ನಿೇವ ಲಿ ಬ ೆಂಬ್ಲವನುನ ಕ ೊಟ್ುಟ ಮುನನಡ ಸುತ್ರತದಿದೇರಿ. ಅದಕ ಕ ಧನಯವಾದಗಳ್ು. ಅೆಂತ ಯೇ, ನಮಮ ಪ್ಿೇತ್ರಯ ಭಾಷ ಯಾದ ಕನನಡದ ಬ್ಗ ೆ ನಮಮ ನಿಮಮಲಿ ಉತಾ​ಾಹವು ನೊಮಮಡಿಯಾಗಲ. ನಮಮ ಹೃದಯದ ಬ್ಡಿತದಲಿ ಕನನಡದ ಬ್ಗ ೆ ತುಡಿತವಿರಲ. ಕನನಡವ ೇ ಪ್ಿೇತ್ರಯಾಗಲ. 

ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಪರಮುಖ ದ್ದನಗಳು ಫ ಬ್ರವರಿ, ಶ್ರೀ ಮನಮಥ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ಉತ್ತರಾಯಣ, ಹ ೀಮಂತ್ ಋತ್ು,

ಮಾರ್ಚ್ ಶ್ರೀ ದುಮು್ಖಿ/ಹ ೀವಿಳಂಬಿ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ,

ಮಾಘ/ಫಾಲುಗಣ ಮಾಸ

ಉತ್ತರಾಯಣ/ದಕ್ಷಿಣಾಯನ, ಶ್ಶ್ರ/ವಸಂತ್ ಋತ್ು, ಫಾಲುಗಣ/ಚ ೈತ್ರ ಮಾಸ

01 ಬ್ು - ವಸೆಂತ ಪೆಂಚ್ಮಿ

04 ಶ್ - ರಾಷ್ತ್ರೇಯ ಭದಿತಾ ದಿನ

03 ಶ್ು – ರಥ ಸಪತಮಿ

08 ಬ್ು - ಮಹಳಾ ದಿನ/ಅಮಲಕ್ಲೇ ಏಕಾದಶಿ

04 ಶ್ - ಭಿೇಮಾಷ್ಟಮಿ, 07 ಮೆಂ - ಜಯ ಏಕಾದಶಿ,

12 ಭಾ - ಹ ೊೇಳಿ ಹುಣಿ​ಿಮೆ

11 ಶ್ - ಮಾಘ ಪೂಣಿಮಮಾ

16 ಗು - ಸೆಂಕಷ್ಟ ಚ್ತುರ್ಥಮ

14 ಭಾ - ವಾಯಲ ೆಂಟ ೈನ್ಸಾ ಡ ೇ / ಸೆಂಕಷ್ಟ ಚ್ತುರ್ಥಮ

24 ಶ್ು - ಪಾಪ ಮೊೇಚಿನಿ ಏಕಾದಶಿ

22 ಬ್ು - ವಿಜಯ ಏಕಾದಶಿ

27/28 - ಅಮಾವಾಸ ಯ

25 ಶ್ - ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ

29 ಬ್ು - ಚಾೆಂದಿಮಾನ ಯುಗಾದಿ

26 ಭಾ - ಸೊಯಮ ಗಿಹಣ 27 ಸ ೊೇ - ಫಾಲುೆಣ ಮಾಸ ಆರೆಂಭ

ಪುಟ - 1


ಸಿಡ್ನಿ ಸುದ್ದಿ

ಮಧ್ವ ನವಮಿ

ಅಶಿಾನ್ಸ ಲಕ್ಷಮಣ್

ಸಿಡ್ನಿಯಲಿ​ಿ ಮಧ್ವನವಮಿ ಆಚರಣ : ಈ ಬಾರಿ ಭಕತರಿಗ ಅನುಕೊಲವಾಗಿ ಭಾನುವಾರ ಮಾರ್ಚಮ ೫ ರೆಂದು ಸಿಡಿನ ನಗರದಲಿ ವಿಜೃೆಂಭಣ ಯಿೆಂದ ನಡ ಯಿತು . ಹ ಲ ನಾಬರ್ಗಮ ದ ೇವಸಾಿನದಲಿ ಹರಿವಾಯು ಗುರುಗಳ್ ಅನುಗಿಹದಿೆಂದ ಶಿ​ಿೇ ಕೃಷ್ಿ ಬ್ೃೆಂದಾವನ (ಮೆಲ ೊುೇನ್ಸಮ)ನವರು, ಶಿ​ಿೇ ರಾಘವ ೇೆಂದಿ ಭಕತ ಮೆಂಡಳಿ (ಸಿಡಿನ) ಇವರ ಸಹಕಾರದಿೆಂದ ನ ರವ ೇರಿತು. ಮಾಘ ಮಾಸ ಶ್ುಕಿ ಪಕ್ಷ ನವಮಿಯೆಂದು ಶಿ​ಿೇ ಮಧ್ಾ​ಾಚಾಯಮರ ಬ್ದರಿಕಾಶ್ಿಮ ಪಿವ ೇಶ್ದ ಪುಣಯ ದಿನವು - ಅದ ೇ ಮಧವ ನವಮಿ ಎೆಂದು ಎಲಿರಿಗೊ ತ್ರಳಿದ ವಿಷ್ಯ. ಈ ದಿನ ಸಿಡಿನ ಭಕತವೃೆಂದವು ಆಚಾಯಮರಿಗ ವಿಶ ೇಷ್ ಪೂಜ , ಪಾರಾಯಣದಲಿ ಪಾಲ ೊೆಳ್ಳಲು ಹ ಲ ನಾಬರ್ಗಮ ದ ೇವಸಾಿನದಲಿ ನ ರ ದಿದದರು. ಬ ಳಿಗ ೆ ಸುಮಾರು ೦೬:೩೦ ಇೆಂದ ಪೂಜ ಗ ಸಿಧಧತ ನಡ ಸಿದದ ಪುತ್ರತಗ ಮಠದ ಶಿ​ಿೇ ವಿಶ್ಾನಾಥ ಭಟ್, ಪ್ೇಠದ ಮೆೇಲ ಮಧ್ಾ​ಾಚಾಯಮ ಹಾಗು ರಾಘವ ೇೆಂದಿ ಸಾ​ಾಮಿಗಳ್ ವಿಗಿಹ ಮೊತ್ರಮಯನುನ ಸಾಿಪ್ಸಿ ಪಾರಾಯಣಕ ಕ ಚಾಲನ ನಿೇಡಿದರು. ತಾರತಮಯ ಅನುಸಾರ ಶಿ​ಿೇ ವ ೆಂಕಟ ೇಶ್ ಸ ೊತೇತಿ, ತ ೈತತರಿೇಯ ಉಪನಿಷ್ತ್, ಹರಿವಾಯು ಸುತತ್ರ ಪುನಶ್ಚರಣ , ಪುರುಷ್, ಶಿ​ಿೇ ಹಾಗು ನಾರಾಯಣ ಸೊಕತಗಳ್ು, ಮಧ್ಾ​ಾಚಾಯಮ ರಚಿಸಿದ ದಾ​ಾದಶ್ ಸ ೊತೇತಿಗಳ್ು, ಸುಮಧವ ವಿಜಯ (ಪಿಥಮ ಸಗಮ), ರಾಯರ ಸ ೊತೇತಿ, ಶಿ​ಿೇ ಮಧವನಾಮ, ಮತ ತ ಕಡ ಯಲಿ ಶಿ​ಿೇ ವಿಷ್ುಿ ಸಹಸಿನಾಮ ಪಾರಾಯಣ ನಡ ಯುತ್ರತದೆಂತ ಯೇ ಪ್ೇಠದಲಿ ಪೆಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷ ೇಕವು, ಸಾಲಗಾಿಮ ಪೂಜ ಯೊ, ಭಟ್ಟರು ನ ರವ ೇರಿಸಿದರು. ಬ್ೆಂದು ಸ ೇರುತ್ರತದದ ಭಕತರು ತಮಮ ಶ್ಕಾ​ಾನುಸಾರ ಸ ೇವ ಗಳಿಗ ಸೆಂಕಲಪ ನಡ ಸಿದರು. ಮಧ್ಾಯಹನಕ ಕ ಸುಮಾರು ೨೦೦ಕೊಕ ಹ ಚ್ುಚ ಜನ ಸ ೇರಿದುದ, ತಮಮ ಶ್ಿದ ಿಯನುನ ದಾಸವಾಣಿ, ದ ೇವರನಾಮ ಹಾಗು ಭಕ್ಲತಗಿೇತ ಗಳ್ು ಹಾಡುತತ ತ ೊೇರಿಸಿದರು. ಮಹಾಮೆಂಗಳಾರತ್ರ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಶಿ​ಿೇ ಗುರುರಾಜ ಆಚಾಯಮರು ಉಪನಾಯಸ ಮಾಡುತಾತ ಮಧವರು ಹ ೇಳಿದ, ಸಾರಿದ "ತತಾವಾದ" ಸಿದಾದೆಂತ ನಾವು ನಿತಯ ಜಿೇವನದಲಿ ಹ ೇಗ ಅರಿತು ತ್ರಳಿದು ಅನುಷಾ​ಾನಕ ಕ ತರಬ ೇಕು ಎನುನವುದರ ಬ್ಗ ೆ ಸೆಂಕ್ಷಿಪತವಾಗಿ ಸ ೊಗಸಾಗಿ ಎಲಿರಿಗೊ ಅಥಮವಾಗುವೆಂತ ಮನಮುಟ್ುಟವೆಂತ ವಿವರಿಸಿದರು. ಮುೆಂದಿನ ಪ್ೇಳಿಗ ಗ ಆದಯತ ಕ ೊಟ್ುಟ ತಮಮ ಸೆಂದ ೇಶ್ವನುನ ಆೆಂಗಿ ಭಾಷ ಯಲ ೇಿ ತ್ರಳಿಸಿದರು. ಈ ಸೆಂದಭಮಕ ಕ ಶಿ​ಿೇ ಪುತ್ರತಗ ಮಠದ ಸುಗುಣ ೇೆಂದಿ ಸಾ​ಾಮಿಗಳ್ವರು ಕ ೊಟ್ಟ ಸೆಂದ ೇಶ್ವನುನ ತಾೆಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಗಳಿೆಂದ ಅಲಿ ತ ೊೇರಿಸಲಾಗದಿದದರೊ, ಫ ೇಸು​ುಕ್ ನಲಿ ಪಿಕಟ್ಸಿ ಭಕತರಿಗ ಮುಟ್ಟಟಸಿದರು. ಮಹಾಮೆಂಗಳಾರತ್ರ, ನ ೈವ ೇದಯ ನೆಂತರ ಬಾಳ ಎಲ ಯಲಿ ಪಿಸಾದ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಭಾರತದಲಿ ನಡ ಸಿದೆಂತ ಅಷ ಟೇ ಸೆಂಭಿಮದಲಿ ಇಲಿಯೊ ಇದನುನ ನಡ ಸಿ ಕ ೊಟ್ಟ ಎಲಿರಿಗೊ ಅಭಿನೆಂದನ ಗಳ್ನುನ ಸಲಿಸಿದರು. 

ಪುಟ - 2


ಸಿಡ್ನಿ ಸುದ್ದಿ

ಕನಿಡ ಕಲಿಕಾ ಶ್ಬಿರ - ವರದ್ದ

ರಾಜಲಕ್ಷಿಮೇ ನಾರಾಯಣ

ದಾನಗಳ್ಲಿ ಮಹಾದಾನ ವಿದಾಯದನ ಅನುನವ ಗಾದ ಮಾತು ಕ ೇಳಿದ ದೇವ . ಸಿಡಿನ ಕನನಡ ಶಾಲ ಯು ಹ ೊರನಾಡಿನಲಿ ಕನನಡ ಮಕಕಳಿಗ ಕನನಡ ಕಲಸುತ್ರತರುವುದು ಎಲಿರಿಗೊ ತ್ರಳಿದ ವಿಷ್ಯವ ೇ. ಇದ ೇ ಜನವರಿ ೨೦೧೭ ೨೧ ಮತುತ ೨೨ ರೆಂದು ಹರಿಯರಿಗೊ ಕನನಡ ಕಲಯುವ ಅವಕಾಶ್ ಮಾಡಿಕ ೊಟ್ಟಟದುದ ನಿರಿೇಕ್ಷ ಗೊ ಮಿೇರಿ ಜನಪಿತ್ರಕ್ಲಿಯಸಿದುದ ಸೆಂತಸದ ಸುದಿದ. ಹದಿಮೊರು ವಷ್ಮದಿೆಂದ ಹಡಿದು ಅರವತತರ ಹರಯದವರ ಗೊ ವಯೇಮಿತ್ರ ಪಿಚಾರದಲಿ ಪಿಕಟ್ಟಸಿದ ಹಾಗ ೇ ಎಲಿ ವಯಸಿಾನ ವಿದಾಯರ್ಥಮಗಳ್ು ನ ೊೆಂದಣಿ ಮಾಡಿ ಸಮಯಕ ಕ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಜರಾಗಿದದರು. ಶಿ​ಿೇ ಕನಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ ಅವರ ನ ೇತೃತಾದಲಿ ಶಿ​ಿೇ ರಾಜ ೇಶ್ ಹ ಗೆಡ , ಚಿರೆಂಜಿೇವಿಗಳಾದ ಸೆಂಜಯ್ ಮತುತ ಅಮೊೇಘ, ಕುಮಾರಿಯರಾದ ಸಾ​ಾತ್ರ ಮತುತ ಸಿೆಂಧು ಪಿತ್ರ ಮೊವತುತ ನಿಮಿಷ್ಗಳಿಗ ೊಮೆಮ ಅಕ್ಷರ ಕಲಕ , ಪದಗಳ್ು, ವಾಕಯಗಳ್ು, ಮಾತನಾಡುವುದು ಮತುತ ಅನ ೇಕ ಆಟ್ಗಳ್ನ ೊನಳ್ಗ ೊೆಂಡ ಶ್ಬ್ಿಕ ೊೇಶ್ ಹೇಗ ೇ ವಿವಿಧ ರಿೇತ್ರಯ ಹ ೊಸ ಬ್ಗ ಯ ಕಲಕ ಎಲಿರ ಗಮನ ಸ ಳ ಯುವೆಂತ ಯೇಜಿಸಲಾಗಿತುತ. ಅದಕ ಕ ತಕಕೆಂತ ಸಪೆಂದಿಸಿದ ವಿದಾಯರ್ಥಮಗಳ್ೂ ಸಹ ತಮಮ ವಯಸಿಾನ ಅೆಂತರ ಎಣಿಸದ ೇ ಒೆಂದುಗೊಡಿ ಸಹಕಾರದಿೆಂದ ಆಟ್ಗಳಿೆಂದ ಪದಗಳ್ನುನ ಕಲಯುವಾಗ ನಕುಕ ನಲದ ಕ್ಷಣಗಳ್ು ಮರ ಯಲಾರದ ಘಳಿಗ . ಬ್ಣಿಗಳ್ ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ ಚಿ ಸೆಂಜಯ್ ಕಪುಪ,ಕ ೆಂಪು,ಹಳ್ದಿ ನಿೇಲ ಇನೊನ ಅನ ೇಕ ಬ್ಣಿಗಳ್ ಜ ೊತ ಚಿನನದ ಉದಾಹರಣ ಗ "ನಿಮಮ ಅಮಮ ನಿನನನುನ ಚಿನಾನ ಎೆಂದು ಕರ ಯುತತರಲಿವ ೇ" ಎೆಂದು ಹ ೇಳಿದುದ ಎಲಿರೊ ಆಶ್ಚಯಮದಿೆಂದ ಮುನನ ೊೇಡಿಕ ೊೆಂಡು ಮುಗುಳ್ುನಗ ಬೇರಿದ ಘಳಿಗ ಯೊ ಮರ ಯುವೆಂತ್ರಲಿ, ಅದು ಸಮಯಸೊಪತ್ರಮ ಯಿೆಂದ ಬ್ೆಂದ ಉದಾಹರಣ ಎೆಂದು ನೆಂತರ ತ್ರಳಿಯಿತು. ತರಕಾರಿ ಹ ಸರುಗಳ್ು ಮತುತ ಕನನಡ ಟ ೈಪ್ೆಂರ್ಗ ತ ೊೇರಿಸಿಕ ೊಟ್ಟ ಶಾಲ ಯ ವಿದಾಯರ್ಥಮಗಳ ೇ ಆದ ಅಮೊೇಘ ಮತುತ ಸಾ​ಾತ್ರ ಅವರ ಕಲಸುವ ವಿಧ್ಾನ ಎಲಿರ ಗಮನ ಸ ಳ ದಿತುತ. ಮೊದಲ ದಿನ ಬ್ೆಂದಾಗ ಕಾಗುಣಿತ ಕಲಯಲು ಬ್ೆಂದ ವಿದಾಯರ್ಥಮಗಳ್ು ಎರಡನ ದಿನದ ಅೆಂತಯಕ ಕ ವಾಕಯಗಳ್ನುನ ಸರಾಗವಾಗಿ ಓದುವ ಸಾಮಥಯಮಪಡ ದಿದದರು.ಪಿತ್ರಯಬ್ುರೊ ಉದದದ ವಾಕಯಗಳ್ನುನ ಓದಿ ಮುಗಿಸುತ್ರತದದೆಂತ ಉಳಿದವರು ಚ್ಪಾಪಳ ಮೊಲಕ ಸೆಂತಸ ವಯಕತಪಡಿಸುತ್ರತದದರು. ಭಾಷ ಯ ವಿಶ ೇಷ್ತ , ಅದರ ಹನ ನಲ , ಸ ೊಗಡು, ವಿಭಿನನತ ಯಲಿನ ಸ ೊಗಸು ಇನೊನ ಅನ ೇಕ ವಿಷ್ಯ ಶಿ​ಿೇ ಕನಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ ಅವರು ಪಾಠ ಕಲಸುವ ನಡುವ ಯೇ ತ್ರಳಿಸಿಕ ೊಟ್ಟರು. ವಿದಾಯರ್ಥಮಗಳಿಗ ಬ್ರವಣಿಗ ಗ ಸಹಾಯ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಮಯ ನಿವಮಹಣ , ಪುಸತಕ ಮತುತ ಊಟ್ ತ್ರೆಂಡಿವಯವಸ ಿ ನನನ ಜವಾಬಾದರಿಯಾಗಿತುತಅದಕ ಕ ಸಾಕಷ್ುಟ ಸಹಾಯವೂ ದ ೊರಕ್ಲತು. ಊಟ್, ತ್ರೆಂಡಿ, ಹಣಿ​ಿನ ರಸ, ಮಿಠಾಯಿಗಳ್ನುನ ಸಮಯಕ ಕ ತಕಕೆಂತ ಒದಗಿಸಲಾಗಿತುತ. ಹಸಿವು ಬಾಯಾರಿಕ ಎೆಂಬ್ ಪದಗಳಿಗ ಅಲಿ ಅವಕಾಶ್ವ ೇ ಇರಲಲಿ. ಒಟ್ಟಟನಲಿ ಹ ೇಳ್ುವುದಾದರ ಈ ಸಲ ಕಾಿಶ್ ಕ ೊೇರ್ಸಮ ಜಾಣ ಜಾಣ ಯರ ವೃೆಂದ ಚ ನಾನಗಿ ಕಲತು ನುಷ್ತ್ಯಿೆಂದ ಬೇಳ ೂಕಟ್ಟಟದುದ ನ ೊೇಡಲು ಚ್ೆಂದ ಇತುತ.

ಪುಟ - 3


ಕಗಗ ರಸಧಾರ

ಮಂಕುತಿಮಮನ ಕಗಗ

ರವಿ ತ್ರರುಮಲ ೈ

ಒಗಟ ಯೀನೀಸೃಷ್ಟಿ? ಬಾಳಿನಥ್ವ ೀನು ? | ಬ್ಗ ದು ಬಿಡ್ನಸುವರಾರು ಸ ೀಜಿಗವನದನು ? || ಜಗವ ನರಮಿಸಿದ ಕ ೈಯಂದಾದ ಡ ೀಕಂತ್ು || ಬ್ಗ ಬ್ಗ ಯ ಜಿೀವಗತಿ?-ಮಂಕುತಿಮಮ || ಒಗಟ ಯೇನಿೇಸೃಷ್ತ್ಟ=ಒಗಟ ೇ+ಏನು+ಈ+ಸೃಷ್ತ್ಟ?, ಬಾಳಿನಥಮವ ೇನು = ಬಾಳಿನ+ಅಥಮವ ೇನು, ಬ್ಗ ದು ಬಡಿಸುವರಾರು=ಬ್ಗ ದು ಬಡಿಸುವವರು+ಯಾರು, ಸ ೊೇಜಿಗವನಿದನು = ಸ ೊೇಜಿಗವನು+ಇದನು. ಕ ೈಯೆಂದಾದ ೊಡ ೇಕ್ಲೆಂತು = ಕ ೈ+ಒೆಂದು+ಆದ ೊಡ +ಏಕ +ಇೆಂತು. ಈ ಸೃಷ್ತ್ಟಯು ಒಗಟ ೇ? ಈ ಬಾಳಿಗ ಅಥಮವ ೇನು? ಆದರ ಈ ಒಗಟ್ನುನ ಬಡಿಸುವವರು ಯಾರು? ಈ ಜಗತತನುನ ಸೃಷ್ತ್ಟಮಾಡಿದ ಕ ೈ ಒೆಂದ ೇ ಆದರ , ಸೃಷ್ತ್ಟಯಲಿ ಸಮಾನತ ಯೇಕ್ಲಲಿ? ಬ ೇರ ಬ ೇರ ಯಾದ ಜಿೇವನಗತ್ರ ಏಕ ? ಎನುನವ ಪಿಶ ನಗಳ್ನುನ ತಮಗ ತಾವ ೇ ಕ ೇಳಿಕ ೊಳ್ುಳವ ರಿೇತ್ರಯಲಿ ಶಿ​ಿೇ ಗುೆಂಡಪಪನವರು, ನಮೆಮಲಿರ ಮುೆಂದ ಈ ಮುಕತಕದ ರೊಪದಲಿ ಇಟ್ಟಟದಾದರ . ಎಲಿ ಜಿೇವಿಗಳ್ಲೊಿ ಇರುವ ಆ ಚ ೇತನವು ಜ್ಞಾನ ಸಾರೊಪ. ಆದರ ಕ ಲವರು ಜ್ಞಾನಿಗಳ್ು ಮತ ತ ಕ ಲವರು ಏಕ್ಲಲಿ? ಎೆಂದರ , ಕ ಲವರ ಕನನಡಿ ಒರ ಸಿ ಶ್ುದಿವಾಗಿದ , ಕ ಲವರ ಕನನಡಿಯ ಮೆೇಲ ಧೊಳ್ು ಕೊತ್ರದ . ಧೊಳ್ನುನ ಒರ ಸಿದರ ಅದೊ ಸಹ ಪಿಕಾಶಿಸುತಾತ, ಶ್ುದಿ ಬೆಂಬ್ವನುನ ಪಿತ್ರಫಲಸುತತದ . ಆದರೊ ಏನಿದು ಪಿಪೆಂಚ್ ಎೆಂಬ್ ಪಿಶ ನ ಮತುತ ಅಥಮವ ೇ ಆಗುವುದಿಲಿವಲಿ ಅಥವಾ ನಮಗ ಅಥಮವಾಗಿರುವುದು ಪೂಣಮವಲಿ ಎೆಂಬ್ ಭಾವ ಎಲಿರಿಗೊ ಬ್ರುತತದ . ಇದು ಅಥಮವಾಗದ ಕಗೆ​ೆಂಟಾದರ ಯಾರಾದರೊ ಬಡಿಸಬ್ಹುದಲಿ ಎನುನವ ಪಿಶ ನಯೊ ಉದಭವವಾಗುತತದ . ಈ ಜಗತತನುನ ನಿಮಿಮಸಿದ ಅಥವಾ ಸೃಷ್ತ್ಟಸಿದ “ಕ ೈ” ಒೆಂದ ೇ ಎೆಂದಾದರ , ವಿಧವಿಧವಾದ ಅಸಮತ ಯಿೆಂದ ಏಕ ಕೊಡಿದ , ಎನುನವ ಸೆಂದ ೇಹ, ಪಿಶ ನ ವಿಚಾರವೆಂತರಾದ ಎಲಿರ ಮನಸಾಲೊಿ ಉದಭವವಾಗುತತದ , ಅಲಿವ ೇ!! ಹಾಗ ಯೇ ಇದ , ಈ ಮುಕತಕದ ಭಾವ. ಈ ಹೆಂದ ಯೇ ಹ ೇಳಿದೆಂತ , ಈ ಜಗತ್ರತನ ಗುಟ್ಟನುನ ಛ ೇಧಿಸಲು ಈವರ ಗ ಯಾರಿೆಂದಲೊ ಸಾಧಯವಾಗಿಲಿ. ಪಿಯತನಪಟ್ಟವರಿಗ ಲಿ ಒೆಂದ ೊೆಂದು ರೊಪದಲಿ ಕಾಣುವ ಈ ಜಗತ್ರತನ ನಿಜರೊಪ ಕೆಂಡುಕ ೊಳ್ುಳವಲಿ ಯಾರೊ ಪೂಣಮ ಸಫಲರಲಿ. ಹಾಗ ಯೇ ಈ ಜಗತ್ರತನ ಎಲಿ ಜಿೇವರಾಶಿಗಳ್ಲೊಿ ಹ ೇರಳ್ವಾದ ವ ೈವಿಧಯತ ಇದ . ಒಬ್ು ಮನುಷ್ಯನಿದದೆಂತ ಇನ ೊನಬ್ುನಿಲಿ. ಒಬ್ುನ ಮನಸುಾ ಬ್ುದಿ​ಿಗಳಿದದೆಂತ ಮತ ೊತಬ್ುರದಿದಲಿ. ಅವರವರ ಜಿೇವನ ಅವರವರದುದ. ಅವರವರ ಭಾಗಯ ಅವರವರದುದ. ಒಬ್ುರ ನ ೊೇವು ಮತುತ ಆ ನ ೊೇವಿಗ ಕಾರಣ ಮತ ೊತಬ್ುರ ನ ೊೇವು ಮತುತ ಅದರ ಕಾರಣದೆಂತ್ರಲಿ. ಒಬ್ುರ ಸುನ ಮತತದರ ಕಾರಣ ಇನ ೊನಬ್ುರಿಗಿಲಿ. ಒಬ್ುರ ಸುನದ ಕಾರಣವು ಮತ ೊತಬ್ುರ ದು​ುಃನಕ ಕ ಕಾರಣವಾಗಬ್ಹುದು. ಇದರ ಗುಟ್ಟನುನ ಬಡಿಸುವವರಾರು? ಈ ಎಲಿವೂ ಮಾನವನಿಗಷ ಟೇ ಅಲಿ. ಸಕಲ ಪಾಿಣಿಗಳಿಗೊ ಅನಾಯಿಸುತತದ . ನಮಮ ಮನ ಯ ಬೇದಿಯಲಿ ಒೆಂದು ಮುದಿ ನಾಯಿ, ಹ ೊತುತ ಹ ೊತ್ರತನ ಊಟ್ಕ ಕ ಹ ೊೇರಾಡುವಾಗ, ಹಾಕ್ಲದದ ಯಾವುದನೊನ ತ್ರನನಲಾಗದ ಮುದಿತನ, ಸಾವು-ಬ್ದುಕಗಳ್ ಮಧಯದಲಿ ನರಳ್ುವಾಗ ಅಥವಾ ಬ್ಹಳ್ ದಿನಗಳಿೆಂದ ಬ ಳ ದು ಹ ಮಮರವಾಗಿ ಎಲಿರಿಗೊ ನ ರಳ್ನೊನ, ಪಾಿಣಿ-ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗ ಆಹಾರವನೊನ, ಆಶ್ಿಯವನೊನ ನಿೇಡಿದ ಒೆಂದು ಮರವನುನ ಯಾವುದ ೊೇ ಕಾರಣಕ ಕ ಕಡಿದಾಗಲೊ, ಹ ೇ! ಪರಮಾತಮ ಏನಿದು ಈ ಜಿೇವಿಯ ಅವಸ ಿ ಎೆಂದು ನನನ ಮನಸುಾ ಕರಗುತತದ . ಆದರ ಅದರ ಅವಸ ಿಗ ಉತತರ ನೆಂಡಿತ ನನಗ ಸಿಗುವುದಿಲಿ. ಇದು ಎಲಿ ಪಾಿಣಿಗಳ್ ಪರಿಸಿ​ಿತ್ರ. ಅಷ ಟೇ ಅಲಿ ಇೆಂದು ಸುನ, ನಾಳ ದು​ುಃನ, ಇೆಂದು ಆರ ೊೇಗಯ, ನಾಳ ಅನಾರ ೊೇಗಯ, ಇೆಂದು ಮಿತಿ, ನಾಳ ಶ್ತುಿ, ಇೆಂದು ಸೆಂತ ೊೇಷ್, ನಾಳ ಬ ೇಸರ ಹೇಗ ಇೆಂದು ನಾಳ ಗಳ್ಲಿ ಮತುತ ದಿನದಿನಕ ಕ ಬ ೇರ ಬ ೇರ ಯೇ ಭಾವಗಳ್ು, ಈ ರಿೇತ್ರಯ ವ ೈವಿಧಯಕ ಕ ಕಾರಣರಾರು ಅಥವಾ ಕಾರಣವ ೇನು? ನಾವ ಷ್ುಟ ಕಾರಣ? ಪರರ ಷ್ುಟ ಕಾರಣ? ವಿಧಿಯಷ್ುಟ ಕಾರಣ? ವಿಧ್ಾತನ ಷ್ುಟ ಕಾರಣ? ಹೇಗ ಹತುತ ಹಲವಾರು ಪಿಶ ನಗಳ್ ಭಾವವ ೇ ಈ ಮುಕತಕ. ಈ ಮುಕತಕ ದಲಿ ಬ್ರುವ ಸೊಕತ ಪಿಶ ನಗಳ್ು ನಮಮ ನಿಮಮಲಿಯೊ ಸಹ ಎೆಂದಾದರೊ ಉದಭವಿಸಿರಬ್ಹುದು ಉತತರ ಸಿಕ್ಲಕಲಿದಿರಬ್ಹುದು.  ಪುಟ - 4


ರಾ0 ರಾಮ

ರಾಮನಾಥ್

ಭಾಷ್ಣಕಾರರು, ಹಾಸಯ ಲ ೇನಕರು

ಇದು ಹಾಸಯ ಪುಟ

ಕತ್ ತಗ ಂದು ಕಾಲ

“ಏನಾಕಲ ಬ್ೆಂತು ಕಾಗಣಿ. ಬೇದಿಯಲಿ ಬದದ ಕಾಗದ ತ್ರೆಂದುಕ ೊೆಂಡು ನಮಮ ಪಾಡಿಗ ನಾವಿದ ವ ದ ು. ನಮಮ ಕುಲಕ ಕೇ ಕೆಂಟ್ಕ ಬ್ೆಂದಿತು” ದುಗುಡದಿೆಂದ ನುಡಿಯಿತು ಕತ ತ. “ಏಕ ? ಏನಾಯಿತು?” ಕ ೇಳಿತು ಕಾಗ . “ನನನನುನ ರಾಷ್ರಪಾಿಣಿ ಮಾಡುವರೆಂತ .” “ಕೆಂಗಾಿಜುಲ ೇಶ್ನ್ಸಾ. ಯಾರು ಹ ೇಳಿದುದ?” “ಯಾವುದ ೊೇ ಅರಮನ ಯ ಸಾಹತ್ರಗಳ್ು.” “ಏಕೆಂತ ? ನಿನನನುನ ರಾಷ್ರಪಾಿಣಿ ಮಾಡಲು ಕಾರಣಗಳ ೇನು? ಚ ನಾನಗಿ ಹ ೊಡ ಸಿಕ ೊೆಂಡರೊ ಕ ಲಸ ಮಾಡುವ ಯೆಂಬ್ ಕಾರಣವ ?” “ಹಾಗಿದದರ ಸಿೆಂಗಳ್ಲಿನ ಕುಡುಕನ ಹ ೆಂಡತ್ರಯೇ ಆ ಪಟ್ಟಕ ಕ ಸೊಕತವಾಗುತ್ರತದದಳ್ು”

ಶಿ​ಿೇ ರಾಮನಾಥ್ ಅವರು ಉತತರಿಸುವ “ನಿೇವು ಕ ೇಳಿದಿರಿ” ಬಾಿಗನಲಿ ಲಭಯ. ಕ ಳ್ಗಿನ ಲೆಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ನೀವು ಕ ೀಳಿದ್ದರಿ

“ನಿನನ ಶ್ಿಮಜಿೇವನ ಮೆಚಿಚರಬ್ಹುದ ?” “ಹಹ! ಡಿಮಾನಿಟ ೈಸ ೇಶ್ನ್ಸ ನೆಂತರದ ಒೆಂದು ತ್ರೆಂಗಳ್ಲಿ ಬಾಯೆಂಕ್ಲನವರು ದುಡಿದ ಶ್ಿಮದ ಮುೆಂದ ಕತ ತಗಳ್ು ಸ ೊೇಮಾರಿಗಳ್ು” “ಬಟ್ಟಟ ಕ ಲಸ ಮಾಡುವ ಯೆಂದ ?”

“ಜಾಯಿೆಂಟ್ ಫಾಯಮಿಲಯ ಹರಿಯ ಸ ೊಸ ಯರು ಮಾಡುವ ಬಟ್ಟಟ ಚಾಕರಿಯ ಮುೆಂದ ನಮಮದ ೇನು ಮಹಾ ಬಡು.” “ಹಾಕ್ಲದದನುನ ತ್ರೆಂದುಕ ೊೆಂಡಿರುವ ಎೆಂದ ?” “ಹಾಗಿದದರ ಹ ನ್ಸಪ ಕ್​್ ಹಸ ುೆಂಡ ೇ ರಾಷ್ರಪಾಿಣಿಯಾಗಬ ೇಕ್ಲತುತ.” “ಕತ ತಗಳ ೆಂದರ ದಡ್ಶಿಖಾಮಣಿಗಳ್ು ಎೆಂದ ?” “ಅದ ೇ ಕಾರಣವಾಗಿದದರ ದ ಹಲಯ ಹಾಲ ಮುನಯಮೆಂತ್ರಿಯೇ ನಾಯಷ್ನಲ್ ಅನಿಮಲ್ ಆಗಬ ೇಕ್ಲತುತ” “ತ್ರಳಿಯಿತು.” “ಏನು?” “ಕತ ತ ಕತ ತಯೆಂದ ೇಕ ಜರ ಯುವಿರಯಾಯ... ಕತ ತ ಕದಿಯದು, ಕತ ತ ಪುಸಿ ನುಡಿಯದು; ಕತ ತ ಎನಾನತಮದ ಗುರು ಕಾಣ ಕತ ತಯ ತೆಂದ ’ ಎೆಂದಿದಾದರ ಬೇಚಿ. ನಿೇನು ಪಾಿಮಾಣಿಕ. ಇದು ಪಾಿಮಾಣಿಕತ ಯ ಅವನತ್ರಯ ಕಾಲ. ಪಾಿಮಾಣಿಕ ಪಾಿಣಿಯನುನ ರಾಷ್ರಪಾಿಣಿ ಮಾಡಿದರ ಅದರ ಅವನತ್ರ ಆಗಿ ಪಾಿಮಾಣಿಕತ ನಶಿಸುವೆಂತ ಮಾಡಲು ತ ೊೇಳ್-ನರಿ ಕೆಂಬ ೈನ್ಸಾ ಮಾಡಿರುವ ಪಾಿಾನ್ಸ ಇರಬ್ಹುದು ಇದು” “ಊಹೊೆಂ. ಕತ ತಯ ಹಾಲು ಹಸುವಿನ ಹಾಲಗಿೆಂತ ಹ ಚ್ುಚ ಬ ಲ ಬಾಳ್ುವುದೆಂತ . ಅದಕ ಕೇ ನಮಮನುನ ರಾಷ್ರಪಾಿಣಿ ಮಾಡಬ ೇಕೆಂತ ” ಎೆಂದಿತು ರಾಸಭ. “ವಾಟ್ ಎ ಜ ೊೇಕ್! ಒೆಂದು ವ ೇಳ ಕತ ತ ಹಾಲಗಿೆಂತ ಡ ೈರಿ ಹಾಲನ ಬ ಲ ಜಾಸಿತಯಾದರ ಡ ೈರಿಯನ ನೇ ರಾಷ್ತ್ರೇಯ ಪಾಿಣಿ ಎನುನವರೆಂತ ೇನು? ಕಾರಣ ಅದು ಇರಲಾರದು.” “ಮತ ?ತ ” “ಹುಲಯನುನ ಅದರ ಧ್ ೈಯಮ, ಪರಾಕಿಮ, ನಡಿಗ ಯ ಗಾೆಂಭಿೇಯಮ, ಠೇವಿ, ಮುೆಂತಾದ ಗುಣಗಳ್ನುನ ಮೆಚಿಚ ನಾಯಷ್ನಲ್ ಅನಿಮಲ್ ಎೆಂದು ಆರಿಸಿದದಲಿವ ?” “ಹೌದು” “ಆಗ ಅವು ಶ ಿೇಷ್ಾ ಗುಣಗಳಾಗಿದದವು.” “ಈಗ?” “ಈಗ ಜನಪಿತ್ರನಿಧಿಗಳ್ು ನಿನನ ಹಲವಾರು ಗುಣಗಳ್ನುನ ಅಳ್ವಡಿಸಿಕ ೊೆಂಡುಬಟ್ಟಟದಾದರ ೊೇ ಕತ ತ. ಸಿಕಕಸಿಕಕದದನ ನಲಿ ತ್ರನುನತಾತರ . ಅಷ್ಟನೊನ ಅರಗಿಸಿಕ ೊಳ್ುಳತಾತರ . ನೆಂತರ ತಾವು ಏನೊ ತ್ರೆಂದ ೇ ಇಲಿವ ೇನ ೊೇ ಎನುನವೆಂತ , ನಿೇನು ಮೊೇಟ್ುಗ ೊೇಡ ಯ ಹೆಂದ ನಿಲುಿವೆಂತ , ಅವರು ಪಾಲಮಮೆ​ೆಂಟ್ಟನ ಗ ೊೇಡ ಯ ಆಚ ನಿಲುಿತಾತರ . ನಿನನೆಂತ ಯೇ ಅವರೊ ಮುೆಂದ ಬ್ೆಂದಾಗ ಸೌಮಯವಾಗಿ ವತ್ರಮಸಿ, ಹೆಂದಿನಿೆಂದ ಝಾಡಿಸಿ ಒದ ಯುತಾತರ . ಬ್ಹುತ ೇಕ ಜನಪಿತ್ರನಿಧಿಗಳ್ು ನಿನನ ಗುಣದವರ ೇ ಆದುದರಿೆಂದಲೊ, ಹುಲಯೆಂತಲಿದ ಕತ ತಯೆಂತಹವರ ೇ ಮುನೆಂಡತಾದಲಿ ಇರುವುದರಿೆಂದಲೊ, ಕತ ತಯನ ನೇ ನಾಯಷ್ನಲ್ ಅನಿಮಲ್ ಮಾಡಬ ೇಕ ೆಂಬ್ ಬ್ಹುಮತ ಕತ ತಮತ್ರಗಳಿೆಂದ ಬ್ೆಂದಿರಬ್ಹುದು ಎನಿಸುತತದ ” ಮುೆಂದಿನ ಪುಟ್ ನ ೊೇಡಿ …

ಪುಟ - 5


“ಕಾಗಣಿ, ಏಕ ರಾಷ್ರಪಾಿಣಿ ಮಾಡುವರ ೆಂಬ್ ಕಾರಣ ಅತತ ಬಡು. ಇದರಿೆಂದ ನಮಮ ಕುಲಕ ಕ ಕೆಂಟ್ಕ ಆಗುತತದಲಾಿ, ಅದರ ಬ್ಗ ೆ ಯೇಚಿಸು” “ನಿಮಮ ಕುಲಕ ಕ ಕೆಂಟ್ಕ ಹ ೇಗ ?” “ರಾಷ್ರಪಕ್ಷಿಯೇ ಆಗಲ, ರಾಷ್ರಪಾಿಣಿಯೇ ಆಗಲ, ರಾಷ್ರಪ್ತನ ೇ ಆಗಲ, ಜನ ಗುೆಂಡಿಕ್ಲಕ ಕ ೊಲುಿತಾತರ . ಇನುನ ನಮಮ ಸೆಂತತ್ರ ಅಳಿದೆಂತ ಯೇ.... ಅಯಯೇ...” ಎನುನತಾತ ಕಕಮಶ್ವಾಗಿ ಅಳ್ಲಾರೆಂಭಿಸಿತು. ಕೊಡಲ ಹತ್ರತರದ ನಸಿಮೆಂರ್ಗ ಹ ೊೇೆಂ ಪಕಕದ ತ ೊಟ್ಟಟಯ ಸುತತಲೊ ಹರಡಿರುವ ಕಸದಿೆಂದ ಹತ್ರತಯ ಚ್ೊರನುನ ಹ ಕ್ಲಕ ಉೆಂಡ ಯಾಗಿಸಿ ಕ್ಲವಿಗ ತುರುಕ್ಲಕ ೊಳ್ುಳತಾತ, ಕತ ತಗಿೆಂತಲೊ ಜ ೊೇರಿನ ದನಿಯಲಿ “ಈ ನಿಧ್ಾಮರಕ ಕ ಅವರು ಬ್ರಲು ನಿೇನ ೇ ಕಾರಣ” ಎೆಂದು ಕಾ-ಕಿೆಂದನಗ ೈದಿತು. “ಹ ೇಗ ?” “ಪಾಿಸಿಟಕ್ ತ್ರನುನ; ಸಾಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನಕ ಕ ಸ ೇವ ಮಾಡಿದ ಎೆಂದು ಸನಾಮನ ದ ೊರ ತ್ರೇತು. ಹಳ ಯ ಐನೊರು, ಸಾವಿರದ ನ ೊೇಟ್ು ತ್ರನುನ. ಮೌಲಯಭರಿತ ಆಹಾರ ತ್ರೆಂದ ಎೆಂದು ಪಿಶ್ೆಂಸ ಮಾಡಿಯಾರು. ಬ್ಟ ಟ ತ್ರನುನ; ಹೇರ ೊೇಯಿನ್ಸಗ ಬ ೇಡವಾದ ಬ್ಟ ಟ ಆಹಾರವಾಗಿ ಸದುಪಯೇಗವಾಯಿತು ಎೆಂದು ಮೆಚಿಚಯಾರು. ಆದರ ನಿೇನು ಕಾಗದ ತ್ರೆಂದ . ಅದೊ ಪ್ಿೆಂಟ ೆಂಡ್ ಕಾಗದ.” ಎೆಂದಿತು ಕಾಗ . “ತಪ ಪೇನು?” “ತಪಪಷ ಟೇ ಅಲಿ; ಆರ ೊೇಗಯಕೊಕ ಒಳ ಳಯದಲಿ. ಅದರಲಿ ಎಷ ೊಟೇ ಬ್ುದಿ​ಿಜಿೇವಿಗಳ್ ಬ್ರಹಗಳ್ು ಇದದವು.” “ಓಹ್! ಅದಕ ಕೇ ಅಷ ೊಟೆಂದು ಹ ೊಟ ಟನ ೊೇವು! ಕಾಗದ ತ್ರೆಂದೆಂದಿನಿೆಂದ ಹ ೊಟ ಟ ನುಲಯುತತಲ ೇ ಇದ . ನನನ ಪೂವಮಜರು ಅದು ಹ ೇಗ ಸಾಹತಯ ತ್ರೆಂದು ಜಿೇಣಿಮಸಿಕ ೊಳ್ುಳತ್ರತದದರ ೊೇ ಏನ ೊೇ...” “ನಿನನ ಪೂವಮಜರು ಸಾಹತಯ ತ್ರನುನತ್ರತದದರ ?” “ಹೊೆಂ. ನಾಟ್ಕದ ಕೆಂಪನಿಯೆಂದರಲಿ ಪಾಯರಿ ಎೆಂಬ್ುವಳ್ನುನ ಹೇರ ೊೇಯಿನ್ಸ ಮಾಡಬ ೇಕ ೆಂಬ್ ಆಸ ಯಿೆಂದ ಅವಳಿಗ ಡ ೈಲಾರ್ಗ ಹ ೇಳಿಕ ೊಡಲು ಮೆೇಷ ೊರಬ್ುರನುನ ಕರ ಸಿದರು. ಏನ ೇ ಆದರೊ ಪಾಯರಿ ಡ ೈಲಾರ್ಗ ಕಲಯಲಲಿ. ಪಾಯರಿ ಕಲಕ ಯ ಆಯಾಸದಿೆಂದ ಮಲಗಲು ಹ ೊೇದಳ್ು. ಮೆೇಷ್ುರ ಹ ೇಳಿಕ ೊಟ್ಟ ದಣಿವಾರಿಸಿಕ ೊಳ್ಳಲು ಹ ೊರಹ ೊೇದರು. ಅಷ್ಟರಲಿ ಕತ ಯ ತ ೆಂದು ಒಳ್ಬ್ೆಂದು ಪಾಯರಿಗ ಹ ೇಳಿಕ ೊಡುತ್ರತದದ ಸಿಕಿಪಟನುನ ತ್ರೆಂದುಬಟ್ಟಟತು. ಪಾಯರಿಯ ಬಾಯಿಗ ಬ್ರದ ಮಾತುಗಳ್ು ಕತ ತಯ ಬಾಯಲಿ ಸರಾಗವಾಗಿ ಬ್ರುತ್ರತದದವು ಎೆಂದು ಬೇಚಿಯವರ ೇ ನುಡಿದಿದಾದರ . ಅದೊ ಎೆಂತಹ ಕನನಡ! ಕಬುಣದ ಕಡಲ ಎನಿನಸುವೆಂತಹ ಹಳ ಗನನಡ” ಎೆಂದಿತು ಕತ ತ. “ಆಗಿನದು ಒೆಂದ ೇ ವಿಧದ ಸಾಹತಯ - ಸತಾಯುತ ಸಾಹತಯ. ಆದದರಿೆಂದ ಜಿೇಣಮವಾಗುತ್ರತತುತ.” “ಈಗಿನದು?” “ಗಾದಿ ಸಾಹತಯ, ಹಾದಿ ಸಾಹತಯ, ರದಿದ ಸಾಹತಯ, ರಾಡಿ ಸಾಹತಯ, ಬೇಡಿ ಸಾಹತಯ, ಲ ೊೇಟ್ದ ಸಾಹತಯ, ಪಾಯಕ ಟ್ ಸಾಹತಯ, ಬ್ಕ ಟ್ ಸಾಹತಯ....” “ಸಾಕು ನಿಲಿಸು. ಸಾಹತಯದ ವಿಷ್ಯ ಅತತ ಬಡು. ನಮಮ ಕುಲಕ ಕ ಬ್ೆಂದ ಕೆಂಟ್ಕವನುನ ಬ್ಗ ಹರಿಸುವ ಉಪಾಯವನುನ ಹ ೇಳ್ು” “ಪಾಲಮಮೆ​ೆಂಟ್ಟನಲಿ ಯಾರಾದರೊ ಪರಿಚ್ಯ ಇದಾದರಾ?” “ಇಲಿದ ಏನು? ಅಲಿರುವ ಬ್ಹಳ್ ಜನ ನಮಮ ಬ್ೆಂಧುಗಳ ೇ” “ಓಹ್! ಹೌದಲಿವ ೇ! ಕುದುರ ಗಳ್ು ನಿಮಮ ಕಸಿನ್ಸಾ ಅಲಿವ ೇ... ಪಾಲಮಮೆ​ೆಂಟ್ಲಿ ಹಾರ್ಸಮ ಟ ಿೇಡಿೆಂರ್ಗ ನಡ ಯುವ ಸಮಯ ನ ೊೇಡಿಕ ೊೆಂಡು, ಅವರ ಮೊಲಕ ನಿನನ ಕ ಲಸ ಮಾಡಿಸಿಕ ೊಳ್ಳಲು ಟ ೈ ಮಾಡಿದರ ಹ ೇಗ ?” “ಆಗಲಿ. ಬ್ತಾಮ ಬ್ತಾಮ ಪಾಲಮಮೆ​ೆಂಟ್ ಕುದುರ ಗಳ ಲಿ ಕತ ಗ ತ ಳಾಗಿಬಟ್ಟಟವ .” “ಸೊಪರ್. ಗಾದ ೇನ ೇ ಇದ ಯಲಿ, ಕಾಯಮವಾಸಿ ಕತ ತಕಾಲು ಕಟ್ುಟ ಅೆಂತ. ನಿನನ ರಿಲ ೇಟ್ಟವ್ ಡಾೆಂಕ್ಲೇರ್ಸ ಮೊಲಕವ ೇ ಟ ೈ ಮಾಡಿ ರಾಷ್ರಪಾಿಣಿ ಟಾಯರ್ಗ ಕಾಯನಾಲ್ ಮಾಡಿಸಿಕ ೊ” “ಆಗಲಿ” “ಯಾಕ ?” “ಜಾತ್ ಕ ೊೇ ಜಾತ್ ದುಷ್ಮನ್ಸ. ಅೆಂದಹಾಗ ೇ, ಕಾಗಣಿ. ಕೆಂಗಾಿಜುಲ ೇಶ್ನ್ಸಾ” “ಏಕ ?”

ಮುೆಂದಿನ ಪುಟ್ ನ ೊೇಡಿ … ಪುಟ - 6


“ನಿನನನುನ ರಾಷ್ರಪಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಆರಿಸಲಾಗುವುದೆಂತ ” “ನಾನು... ರಾಷ್ರಪಕ್ಷಿಯೇ....? ಕತಯಣಿ, ವಿಷ್ ಹಾಕ್ಲ ಸಾಮೊಹಕವಾಗಿ ನವಿಲುಗಳ್ನುನ ಕ ೊೆಂದೆಂತ ನಮಮನೊನ ಕ ೊಲಿಲು ಈ ಹುನಾನರವ ? ಕರ ೆಂಟ್ಟಲಿದ ವ ೈರುಗಳ್ ಮೆೇಲ ನಮಮ ಪಾಡಿಗ ಸಭ ನಡ ಸಿಕ ೊೆಂಡಿರುವ ನಮಮ ಮೆೇಲ ೇಕ ಗೃಧಿದೃಷ್ತ್ಟ? ಧಿಕಾಕರವಿರಲ. ಕಾಕಾಕಾಕಾ” ಎೆಂದು ಅರಚಿತು. ಎಲಿ ದಿಕುಕಗಳಿೆಂದಲೊ ಕಾಗ ಗಳ್ು ಹಾರಿಬ್ೆಂದವು. “ಕತಯಣಿ, ನಿನಗ ಒದ ಯಲು ಅನುಕೊಲಕರವಾದ ರಿವರ್ಸಮ ಗ ೇರನಲಿ ನಿೇನು ಹ ೊರಡು. ಕಾಕಬ್ೆಂಧುಗಳ , ಅದ ೊೇ ಆ ಬ್ೆಂಡ ಗ ನಿಮಮ ಕ ೊಕುಕಗಳ್ನುನ, ಪೆಂಜಾಗಳ್ನುನ ಉಜಿ​ಿಕ ೊೆಂಡು ಚ್ೊಪು ಮಾಡಿಕ ೊಳಿಳ. ಗೆಂಟ್ಲುಗಳ್ನುನ ಅರಚ್ುವುದಕ ಕ ತಕಕಷ್ುಟ ಕಕಮಶ್ ಮಾಡಿಕ ೊಳಿಳ. ಹಾರಿರಿ ನಮಮ ಪಾಿಣಕ ಕ ಸೆಂಚ್ಕಾರ ತರುವವರ ಕಡ ಗ ... ಅಟಾಯಕ್.... ಕಾಿಕಾಿಕಾಿ...” ಎನುನತಾತ ಧಿಕಾಕರ, ಧರಣಿ, ಸತಾಯಗಿಹಗಳಿಗ ೆಂದ ೇ ಸಿೇಮಿತವಾದ ಟೌನ್ಸಹಾಲ್ನ ಮುೆಂಬಾಗಧ ಮೆಟ್ಟಟಲುಗಳ್ತತ ಧ್ಾವಿಸಿದವು. 

ನೀವೂ ಜಾಹೀರಾತ್ು ನೀಡಲು ಬ್ಯಸುವಿರಾದರ ನಮಗ ಇ-ಮೆೀಲ್ ಮಾಡ್ನ: horanadachilume@gmail.com

Contact Mr Sudheendra Rao EMAIL Mobile 0415 291 723

ಕನಿಡದಲಿ​ಿ ಟ ೈಪ್

ಮಾಡ ೀದು ಹ ೀಗ

Contact Mr.Sathya Bhat EMAIL Mobile 0412 918 511

Contact Mr Umesh EMAIL Mobile 0401 034 456

Contact Mr Eranna Gotyal EMAIL Mobile 0404 215 605

ಹ ೊರನಾಡ ಚಿಲುಮೆ - ಸ ಪ ಟೆಂಬ್ರ್ ೨೦೧೩ ರ ಸೆಂಚಿಕ ಯಲಿ google input tools ಉಪಯೇಗಿಸಿ ಕನನಡದಲಿ ಹ ೇಗ ಟ ೈಪ್ ಮಾಡಬ್ಹುದು ಎೆಂದು ತ್ರಳಿದು ಕ ೊೆಂಡಿರಿ. ಪೂಣಮ ಮಾಹತ್ರಗ ಸ ಪ ಟೆಂಬ್ರ್ ೨೦೧೩ ರ ಸೆಂಚಿಕ ಯನುನ ನ ೊೇಡಲು ಈ ಲೆಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಸಂಕ್ಷಿಪತ ಮಾಹತಿ ಇಲಿ​ಿದ

ಗೊಗಲ್ ಇನುಪಟ್ ಟ್ೊಲ್ಾ (Google input tools) ಯೊನಿಕ ೊೇಡ್ ಆಧ್ಾರಿತ ಒೆಂದು ತೆಂತಾಿೆಂಶ್. ಇದನುನ ನಿಮಮ ಕೆಂಪೂಯಟ್ರ್ ನಲಿ install ಮಾಡಿದರ ಕನನಡದಲಿ ನಿೇವು ನ ೇರವಾಗಿ word, excel ಇತಾಯದಿ office ಸಾಫ ಟವೇರ್ ಅಲಿದ , ಸಮಾಜ ತಾಣಗಳಾದ ಫ ೇಸು​ುಕ್ , ಜಿ-ಪಿರ್ಸ ಇತಾಯದಿಗಳ್ಲೊಿ ಟ ೈಪ್ ಮಾಡಬ್ಹುದು.

1.

http://www.google.com/inputtools/windows/index.html - ಈ ಲೆಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇರುವ ಹಲವಾರು ಭಾಷ ಗಳ್ ಲರ್ಸಟ ನಲಿ ಕನನಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ install ಮಾಡಿ. ಆೆಂಗಿ ಭಾಷ ಯಲಿ ಟ ೈಪ್ ಮಾಡುತ್ರತದಾದಗ ಕನನಡ ಟ ೈಪ್ ಮಾಡಲು ಒಟ್ಟಟಗ CTRL + G ಕ್ಲೇ ಒತ್ರತ. ಆಗ ಆೆಂಗಿದಿೆಂದ ಕನನಡಕ ಕ ಕ್ಲೇಲಮಣ ಸಿದಿವಾಗುತತದ . ನೆಂತರ ನಿೇವು ಮತ ತ ಆೆಂಗಿ ಪದ ಬ್ಳ್ಸಬ ೇಕಾದರ ಮತ ತ CTRL + G ಕ್ಲೇ ಒಟ್ಟಟಗ ಒತ್ರತ. ಸೊಚ್ನ : ಕ ಲವೊಮೆಮ ಈ ಬಾಕ್ಾ

ಕಾಣಿಸದಿದದರ ಒಟ್ಟಟಗ ALT + SHIFT ಕ್ಲೇ ಒತ್ರತ

ಪುಟ - 7


ಆರ ೀಗಯ

ಟ ಮೆೀಟ : ಹಣ ಣೀ, ತ್ರಕಾರಿಯೀ?

ರಾಜಿ ಜಯದ ೇವ್ (Accredited Practising Dietician) Mrs Raji Jayadev, B.Sc (Hons) Dip Nutr & Diet (Syd)

ತನಗ ಸರಿಯಾದ ಸಾಿನಮಾನ ದ ೊರಕ್ಲಲಿ ಎೆಂದು ಯುನ ೈಟ ಡ್ ಸ ಟೇಟ್ಾ ನ ಅಗಿ​ಿಕಲಚರ್ ಡಿಪಾಟ ಮಮೆಂಟ್ ಅನುನ ಕ ೊೇಟ್ಟಮಗ ಳ ದ ಆಹಾರ ಪದಾಮಥಮ ಟ ೊಮೆೇಟ ೊ. ಇದು ಹಣ ೊಿೇ, ತರಕಾರಿಯೇ? ಎೆಂದು ಕ ೊೇಟ್ುಮ ತ್ರೇಮಾಮನಿಸಬ ೇಕಾಗುತತದ . ಏಕ ೆಂದರ 1887 ರಲಿ ಯುನ ೈಟ ಡ್ ಸ ಟೇಟ್ಾ, ತರಕಾರಿಗಳಿಗ ಸುೆಂಕ ಹಾಕಲು ಆರೆಂಬಸಿತು. ಆದರ ಹಣುಿಗಳಿಗ ಸುೆಂಕವಿರಲಲಿ. ಸಸಯಶಾಸಿರೇಯವಾಗಿ ಇದು ಹಣುಿಗಳ್ ಗುೆಂಪ್ಗ ಸ ೇರಿದದರಿೆಂದ ಟ ೊಮೆೇಟ ೊ ಬ ಳ ಗಾರರು ಟ ೊಮೆೇಟ ೊಗ ಸುೆಂಕ ಹಾಕಬಾರದು ಎೆಂದು ಈ ವಾದವನುನ ಕ ೊೇಟ್ಟಮಗ ಒಯದರು. ಬ ಳ ಗಾರರು ಕ ೊಟ್ಟ ಕಾರಣಗಳ್ು: ಸಕಕರ (2.2%) ಇರುವುದರಿೆಂದ ಹಣಿ​ಿನೆಂತ ಸವಿಯಬ್ಹುದು. ಸ ೇಬ್ು, ದಾಿಕ್ಷಿ, ಎಪ್ಿಕಾಟ್ ಹಣಿ​ಿನೆಂತ ಟ ೊಮೆೇಟ ೊವನುನ ಕೊಡ ಒಣಗಿಸಿ ಬ್ಹಳ್ ದಿನಗಳ್ ಕಾಲ ಕ ಡದೆಂತ ಇಡಬ್ಹುದು. ಇತರ ಹಣಿ​ಿನ ರಸದೆಂತ ಟ ೊಮೆೇಟ ೊ ರಸವನುನ ಸವಿಯಬ್ಹುದು. ಅೆಂಗಡಿಗಳ್ಲಿ ಫ್ರಿಟ್ ಜೊಯರ್ಸ ನೆಂತ ಟ ೊಮೆೇಟ ೊ ರಸವನುನ ಕೊಡ ಡಬ್ುಗಳ್ಲಿ ಮತುತ ಕಾಟ್ಮನ್ಸ ಗಳ್ಲಿ ಮಾರುತಾತರ . 1893 ರಲಿ ಯುನ ೈಟ ಡ್ ಸ ಟೇಟ್ಾ ಸುಪ್ಿೇೆಂ ಕ ೊೇಟ್ಮ, ಟ ೊಮೆೇಟ ೊ ತರಕಾರಿ ಎೆಂದು ತ್ರೇಮಾಮನಿಸಿತು. ಕ ೊೇಟ್ಮ ಕ ೊಟ್ಟ ಮುನಯ ಕಾರಣ: ಟ ೊಮೆೇಟ ೊಗಳ್ನುನ ಅನ ೇಕ ಬ್ಗ ಯ ಊಟ್ ತ್ರೆಂಡಿಗಳ್ನುನ ತಯಾರಿಸಲು ತರಕಾರಿಯೆಂತ ಉಪಯೇಗಿಸುತಾತರ ; ಊಟ್ದ (dinner) ನೆಂತರ ಸ ೇವಿಸುವ ಸಿಹ ತ್ರನಿಸು (dessert) ತಯಾರಿಸಲು ಅಲಿ ಎೆಂದು. ಈ ಕ ೇಸು Nix v. Hedden ಎೆಂದು ದಾನಲಾಗಿದ . ಆದರ ಕನನಡದಲಿ ಈ ವಿವಾದವಿಲಿ. ಕ ೆಂಪು ಬ್ಣಿವಿದದರ ಟ ೊಮೆೇಟ ೊ ಹಣುಿ, ಹಸಿರಾಗಿದದರ ಟ ೊಮೆೇಟ ೊ ಕಾಯಿ ಎೆಂದು ಕರ ಯುತ ತೇವ . ಬ.ಜಿ.ಎಲ್. ಸಾ​ಾಮಿಯವರ ‘ನಮಮ ಹ ೊಟ ಟಯಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆೇರಿಕಾ’ ಪುಸತಕದಲಿ ಟ ೊಮೆೇಟ ೊ ಬ್ಗ ೆ ಸಾ​ಾರಸಯಕರವಾದ ಲ ೇನನವಿದ . ಇದರ ತವರು ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆೇರಿಕಾ. 19 ನ ೇ ಶ್ತಮಾನದಲಿ ಇೆಂಗ ೆಂ ಿ ಡಿನಲಿ ಟ ೊಮೆೇಟ ೊ ಹಣಿನುನ ದ ೈನೆಂದಿನ ಆಹಾರವಾಗಿ ಬ್ಳ್ಸುವ ವಾಡಿಕ ಪಾಿರೆಂಭವಾಯಿತು. ಆಗ ಭಾರತಕ ಕ ಬ್ರುತ್ರತದದ ಇೆಂಗಿ​ಿೇಷ್ತ್ನವರ ೊೆಂದಿಗ ಟ ೊಮೆೇಟ ೊ ಕೊಡ ಭಾರತಕ ಕ ಕಾಲಟ್ಟಟತು. ಟ ೊಮೆೇಟ ೊ ಬ ಳ ಯುವಲಿ ಚ ೈನಾ ಮೊದಲನ ಯ ಸಾಿನದಲಿದ . ಇೆಂಡಿಯಾ ಎರಡನ ಯ ಸಾಿನ ಪಡ ದಿದ . 7500 ಬ್ಗ ಯ ಟ ೊಮೆೇಟ ೊಗಳಿವ , ಅದರಲಿ ‘Bangalore variety’ ಕೊಡ ಒೆಂದು ಎೆಂದರ ನಿಮಗ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗಬ್ಹುದು. ಟ ೊಮೆೇಟ ೊ ಹಣಿ​ಿನ ಬ್ಣಿ, ಅಳ್ತ , ಆಕಾರ ಬ್ಗ ಬ್ಗ ಯವು. ಕ ಲವು ಹ ಸರುಗಳ್ೆಂತೊ ಚಿತಿ ವಿಚಿತಿವಾಗಿವ - ‘ಸ ಿೈಸಿೆಂರ್ಗ’ ಟ ೊಮೆೇಟ ೊ, ಬೇಫ್-ಸ ಟೇಕ್ ಟ ೊಮೆೇಟ ೊ, ಆಕ್ಾ-ಹಾಟ್ಮ ಟ ೊಮೆೇಟ ೊ, ನೊಯ ಗಲ್ಮ, ಜ ಟ್ ಸಾಟರ್, ಫಾಯನಾಟಸಿಟಕ್’, ಫರ್ಸಟ ಲ ೇಡಿ ಇತಾಯದಿ. ಪಿಮ್, ಪ ೇರ್, ಚ ರಿ​ಿ, ಗ ಿೇಪ್ ಟ ೊಮೆೇಟ ೊಗಳ್ನುನ ನಿೇವು ಸವಿದಿರಬ್ಹುದು. ಆರ ೀಗಯದಾಯಕ ಗುಣಗಳು ವಿಟ್ಮಿನ್ಸ C, ವಿಟ್ಮಿನ್ಸ A, ಪೊಟಾಯಸಿಯೆಂ ಮುೆಂತಾದ ಹಲವಾರು ಪೊೇಷ್ಕಾೆಂಶ್ಗಳ್ನುನ ಹ ಚ್ುಚ ಪಿಮಾಣದಲಿ ಹ ೊೆಂದಿರುವ ಟ ೊಮೆೇಟ ೊ ಒೆಂದು ಉತೃಷ್ಟ ಆಹಾರ. ಮುನಯವಾಗಿ ದ ೇಹರಕ್ಷಕ ಆೆಂಟ್ಟಆಕ್ಲಾಡ ೆಂಟ್ ಲ ೈಕ ೊಪ್ೇನ್ಸ (lycopene) ಅನುನ ಅತ್ರ ಹ ಚ್ುಚ ಪಿಮಾಣದಲಿ ಹ ೊೆಂದಿದ . ಇತರ ಆೆಂಟ್ಟಆಕ್ಲಾಡ ೆಂಟ್ ಗಳಾದ ವಿಟ್ಮಿನ್ಸ A, C ಮತುತ E ಗಿೆಂತ ಲ ೈಕ ೊಪ್ೇನ್ಸ ಹ ಚ್ುಚ ಪಿಭಾವಶಾಲ. ನೊರಾರು ಸೆಂಶ ೇಧನ ಗಳಿೆಂದ, ಅಧಯಯನಗಳಿೆಂದ ಸಾಬೇತಾಗಿರುವುದ ೇನ ೆಂದರ - ದಿನನಿತಯ ಟ ೊಮೆೇಟ ೊ ಸ ೇವನ ಹೃದಯರ ೊೇಗಗಳ್ನುನ ತಡ ಹಡಿಯುತತದ , ಸೊಯಮ ಕ್ಲರಣಗಳಿೆಂದ ಚ್ಮಮಕಾಕಗುವ ಹಾನಿಯನುನ ತಡ ಹಡಿಯುತತದ ಎೆಂದು. ಮೊಳ ಗಳ್ ಮತುತ ಮೆದುಳಿನ ಆರ ೊೇಗಯಕ ಕ, ಟ ೊಮೆೇಟ ೊ ಸ ೇವನ ಬ್ಹು ಮುನಯ. ಟ ೊಮೆೇಟ ೊ ಮತುತ ಟ ೊಮೆೇಟ ೊ ಉತಪನನಗಳ್ನುನ ಬ್ಳ್ಸುವುದರಿೆಂದ ಕಾಯನಾರ್ ನ ಅದರಲೊಿ ಪಾಿಸ ಟೇಟ್ ಕಾಯನಾರ್ ನ ಅಪಾಯವನುನ ಕಡಿಮೆಗ ೊಳಿಸಬ್ಹುದು ಎೆಂದು ಹಲವಾರು ಸೆಂಶ ೇಧನ ಗಳಿೆಂದ, ಅಧಯಯನಗಳಿೆಂದ ಸಾಬೇತಾಗಿದ . ಟ ೊಮೆೇಟ ೊ ಉತಪನನಗಳ್ು ರಕತನಾಳ್ಗಳ್ ಉರಿಯೊತವನುನ ಮತುತ ರಕತನಾಳ್ಗಳ್ಲಿ ರಕತ ಹ ಪುಪಗಟ್ುಟವುದನುನ ತಡ ಯುತತದ . ರಕತ ಹ ಪುಪಗಟ್ಟಟದರ ರಕತ ಪರಿಚ್ಲನ ಗ ತ ೊೆಂದರ ಉೆಂಟಾಗುತತದ . ದ ೇಹದ ಯಾವ ಭಾಗಗಳ್ೂ, ಕಾಲನಿೆಂದ ತಲ ಯವರ ಗ ಸುಗಮವಾಗಿ ಕ ಲಸ ಮಾಡಲು ರಕತ ಒದಗುವುದಿಲಿ. ದ ೇಹದ ಎಲಿ ಭಾಗಗಳಿಗ ರಕತ ಒದಗಿಸುವ ಹೃದಯಕ ಕ ರಕತ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗದಿದದರ ಏನಾಗಬ್ಹುದು? ಒಟ್ಟಟನಲಿ, ಟ ೊಮೆೇಟ ೊ ಪಿಕೃತ್ರ ಒದಗಿಸಿದ ಅತಯೆಂತ ಪಿಭಾವಶಾಲ ಪೊೇಷ್ಕಾೆಂಶ್ಗಳ್ ಮಾತ ಿ (multivitamin tablet) ಎೆಂದು ಹ ೇಳ್ಬ್ಹುದು.

ಮುೆಂದಿನ ಪುಟ್ ನ ೊೇಡಿ …

ಪುಟ - 8


ಉಪಯೀಗಿಸುವುದು ಹ ೀಗ ? ಯಾವುದಾದರೊ ಕ ೊಳ ತ ಆಹಾರ ಪದಾಥಮ ಉಪಯೇಗಕ ಕ ಬ್ರುತತದ , ಮಾರಾಟ್ವಾಗುತತದ ಅೆಂದರ ಕ ೊಳ ತ ಟ ೊಮೆೇಟ ೊ ಒೆಂದ ೇ. ರಾಜಕಾರಿಣಿಗಳ್ು ಭಾಷ್ಣ ಮಾಡುವಾಗ ಸಭಿಕರು ಕ ೊಳ ತ ಟ ೊಮೆೇಟ ೊ ಎಸಿಯುವುದನುನ ಕ ೇಳಿರುತ್ರತೇರಿ. ನ ೊೇಡಿರಲೊಬ್ಹುದು. 19 ನ ೇ ಶ್ತಮಾನದಲಿ, ಯೇರ ೊೇಪ್ನಲಿ ಪಿದಶ್ಮನ ಕಳ್ಪ ಯಾಗಿದದರ ಕಲಾಕಾರರ ಮೆೇಲ ಕ ೊಳ ತ ಟ ೊಮೆೇಟ ೊ ಎಸ ಯುವ ಸೆಂಪಿದಾಯ ರೊಢಿಯಲಿತೆಂ ತ ತ . ಈ ದಿನಗಳ್ಲಿ ‘throwing rotten tomatoes’ ಎೆಂಬ್ುದನುನ metaphor ಆಗಿ ಬ್ಳ್ಸುತಾತರೆಂತ . ಆದರ ನಮಮ ಭಾರತದಲಿ ಈ ಅಭಾಯಸ/ಚಾಳಿ ಈಗಲೊ ಇರಬ್ಹುದು. ಕ್ಲೇನಾ​ಾ, ಚಿಯಾ ಬೇಜಗಳ್ು, ಗ ೊೇಜಿ ಬ ರಿ​ಿ ಮುೆಂತಾದ ನಮಮಲಿ ಬ್ಳ್ಕ ಯಲಿಲಿದ ಆಹಾರ ಪದಾಥಮಗಳಿಗ ‘ಸೊಪರ್ ಫುಡ್ಾ’ ಎೆಂದು ಹ ಸರು ಕ ೊಟ್ುಟ ಮಾರಾಟ್ ಹ ಚಿಚಸಿ ದುಡು್ ಮಾಡಿಕ ೊಳ್ುಳತಾತರ . ಆದರ ಟ ೊಮೆೇಟ ೊ ನಿೇಡುವ ಆರ ೊೇಗಯರಕ್ಷಕ ಪೊೇಷ್ಕಾೆಂಶ್ಗಳ್ು ಇವಾಯವ ಸೊಪರ್ ಫುಡ್ಾ ಗಳ್ಲೊಿ ಇಲಿ. ಅಲಿದ ಟ ೊಮೆೇಟ ೊ ಬ ಲ ಅಗೆ. ಮೆಡಿಟ ರ ೇನಿಯನ್ಸ ಮತುತ ಮಧಯಪೂವಮ ದ ೇಶ್ಗಳ್ ಅನ ೇಕಾನ ೇಕ ಅಡಿಗ ಗಳ್ಲಿ ಟ ೊಮೆೇಟ ೊ ಬ್ಹು ಮುನಯ ಪಾತಿವಹಸುತತದ . ನಾವು, ಟ ೊಮೆೇಟ ೊ ಹಣುಿ ಮತುತ ಕಾಯಿಯಿೆಂದ ಅನ ೇಕ ಬ್ಗ ಯ ಆಹಾರಗಳ್ನುನ ತಯಾರಿಸುತ ತೇವ . ಉದಾಹರಣ ಗ : ಟ ೊಮೆೇಟ ೊ ಬಾತ್, ಟ ೊಮೆೇಟ ೊ ಸಾರು/ರಸೆಂ, ಚ್ಟ್ಟನ, ಮೊಸರು ಬ್ಜಿ​ಿ, ಸಾಗು, ಸಲಾಡ್, ಸೊಪ್, ಸಾರ್ಸ ಇತಾಯದಿ. ಅಲಿದ ನಾವು ಮಾಡುವ ಎಲಾಿ ಅಡುಗ ಗಳಿಗೊ ಟ ೊಮೆೇಟ ೊ ಉಪಯೇಗಿಸಬ್ಹುದು. ನಿೇವು ಯಾವ ತರಕಾರಿಯ ಪಲಯವನ ನೇ ಮಾಡಿ, ಅದಕ ೊಕೆಂದು ಟ ೊಮೆೇಟ ೊ ಹಾಕ್ಲ. ನಿೇರು ಹಾಕದ ಟ ೊಮೆೇಟ ೊ ರಸದಲ ೇಿ ತರಕಾರಿಯನುನ ಬ ೇಯಿಸಬ್ಹುದು. ಸಾೆಂಬಾರ್ ಗ ಯಾವ ತರಕಾರಿಯನ ನೇ ಹಾಕ್ಲ, ಒೆಂದ ರಡು ಟ ೊಮೆೇಟ ೊ ಹ ಚಿಚ ಹಾಕ್ಲ. ಅಥವಾ ಮಸಾಲ ರುಬ್ು​ುವಾಗ ಒೆಂದ ರಡು ಟ ೊಮೆೇಟ ೊ ಹಾಕ್ಲ. ಉಪ್ಪಟ್ುಟ, ಅವಲಕ್ಲಕ, ಬ ೇಲ್ ಪುರಿ ಮುೆಂತಾದ ಎಲಾಿ ತರದ ಊಟ್ ತ್ರೆಂಡಿಗಳ್ೂಡನ ಚ ನಾನಗಿ ಹ ೊೆಂದಿಕ ೊಳ್ುಳತತದ ಈ versatile ಟ ೊಮೆೇಟ ೊ. ಅಲಿದ ಚ ರಿ​ಿ ಮತುತ ಗ ಿೇಪ್ ಟ ೊಮೆೇಟ ೊ ಹಣುಿಗಳ್ನುನ ಕಡ ಿೇಕಾಯಿ, ದಾಿಕ್ಷಿಹಣುಿ ತ್ರನುನವೆಂತ ತ್ರನನಬ್ಹುದು (nature’s fast food). ನಾವು ಬ್ದನ ೇಕಾಯಿ ಬ್ಜಿ​ಿ ಮಾಡುವೆಂತ , ಟ ೊಮೆೇಟ ೊ ಕಾಯಿಯನುನ ಸಿೇಳಿ, ಹಟ್ಟಟನಲಿ ಅದಿದ, ಎಣ ಿಯಲಿ ಕರಿದ ತ್ರೆಂಡಿ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆೇರಿಕಾದಲಿ ಬ್ಹು ಜನಪ್ಿಯವಾಗಿತತೆಂತ . ಟ ೊಮೆೇಟ ೊ ಪಾಯಸ ಮಾಡುವುದನುನ ಮಾತಿ ನಮಮವರು ಯೇಚಿಸಿಲಿ ಎೆಂದು ‘ನಮಮ ಹ ೊಟ ಟಯಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆೇರಿಕ’ ಪುಸತಕದಲಿ ಬ.ಜಿ.ಎಲ್. ಸಾ​ಾಮಿಯವರು ಹಾಸಯ ಮಾಡುತಾತರ . ಆದರ ನಾನು ಟ ೊಮೆೇಟ ೊ ಹಲಾ ಮಾಡುವುದನುನ ಕ ೇಳಿದ ೇದ ನ . ಭಾರತದಿೆಂದ ಉಪ್ಪನಕಾಯಿ, ಚ್ಟ್ಟನ, ಜಾಮ್, ಕ ಚ್ಪ್ ಮುೆಂತಾದ ಅನ ೇಕ ಟ ೊಮೆೇಟ ೊ ಉತಪನನಗಳ್ು ಹ ೊರ ದ ೇಶ್ಗಳಿಗ ರಫಾತಗುತತವ . ಟ ೊಮೆೇಟ ೊ ಬಾಡಿ ವಾಶ್, ಟ ೊಮೆೇಟ ೊ ಫ ೇರ್ಸ ಪಾಯಕ್ ಮುೆಂತಾದ ಅನ ೇಕ ಸೌೆಂದಯಮವಧಮಕಗಳ್ನುನ ತಯಾರಿಸಲು ಟ ೊಮೆೇಟ ೊ ಉಪಯೇಗಿಸುತಾತರ . ನಾನು ಹ ೇಳ್ುವುದ ೇನ ೆಂದರ , ದಿನಕ ೊಕೆಂದು ಟ ೊಮೆೇಟ ೊ ಸ ೇವಿಸಿ, ಚ್ಮಮ ಒೆಂದ ೇ ಅಲಿ. ಇಡಿೇ ದ ೇಹ ಆರ ೊೇಗಯದಿೆಂದ ಕೆಂಗ ೊಳಿಸುತತದ ಎೆಂದು. ಹತ್ುತ ನಮಿಷಗಳಲಿ​ಿ ತ್ಯಾರಾಗುವ ಟ ಮೆೀಟ

ಸಾಸ್

ಬ ೀಕಾಗುವ ಸಾಮಾನುಗಳು 2 ಟ ೇಬ್ಲ್ ಚ್ಮಚ ನಿೇರು, 1/2 ಲ ೊೇಟ್ ಸಣಿಗ ಹ ಚಿಚದ ನಿೇರುಳಿಳ 1/2 ಕ .ಜಿ ಟ ೊಮೆೇಟ ೊ ಹಣುಿ 2 ಹಳ್ುಕು ಬ ಳ್ುಳಳಿಳ 1 ಟ್ಟೇ ಚ್ಮಚ ಜ ೇನುತುಪಪ 2 ಟ ೇಬ್ಲ್ ಚ್ಮಚ ಸಣಿಗ ಹ ಚಿಚದ ಕ ೊತತೆಂಬ್ರಿ ಸ ೊಪುಪ 3 ಟ ೇಬ್ಲ್ ಚ್ಮಚ ಎಕಾ​ಾರಿ ವಜಿಮನ್ಸ ಆಲವ್ ಎಣ ಿ 3 ಟ ೇಬ್ಲ್ ಚ್ಮಚ ಸಣಿಗ ಹ ಚಿಚದ ಸಿಹ ತುಳ್ಸಿ ಎಲ ರುಚಿಗ ತಕಕಷ್ುಟ ಕಲುಿಪುಪ ಮತುತ ಕರಿಮೆಣಸಿನಪುಡಿ ಅಥವಾ ಕ ೆಂಪುಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಪುಡಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ನಿೇರುಳಿಳ, ಬ ಳ್ುಳಳಿಳ ಮತುತ ಟ ೊಮೆೇಟ ೊ ಹಣಿನುನ ಸಣಿಗ ಹ ಚಿಚಡಿ. ನಿೇರು ಕಾಯಿಸಿ, ಅದಕ ಕ ನಿೇರುಳಿಳ ಹಾಕ್ಲ, ಬ ೇಯಿಸಿ. ನಿೇರು ಇೆಂಗಿದ ಮೆೇಲ ಟ ೊಮೆೇಟ ೊ, ಬ ಳ್ುಳಳಿಳ, ಜ ೇನುತುಪಪ, ಕ ೊತತೆಂಬ್ರಿ ಸ ೊಪುಪ, ಉಪುಪ, ಕರಿಮೆಣಸಿನಪುಡಿ ಹಾಕ್ಲ ಸಣಿ ಉರಿಯಲಿ ಟ ೊಮೆೇಟ ೊವನುನ ಚ ನಾನಗಿ ಬ ೇಯಿಸಿ. ಒಲ ಯಿೆಂದ ಕ ಳ್ಗಿಳಿಸಿ ಎಕಾ​ಾರಿ ವಜಿಮನ್ಸ ಆಲವ್ ಎಣ ಿ ಮತುತ ತುಳ್ಸಿ ಎಲ ಹಾಕ್ಲ ಚ ನಾನಗಿ ಮಸ ಯಿರಿ. ಇದನುನ ಒೆಂದ ರಡು ವಾರಗಳ್ ಕಾಲ ರ ಫ್ರಿಜರ ೇಟ್ರ್ ನಲಿ ಇಡಬ್ಹುದು. ಕ ನ ಮಾತ್ು: ಆಹಾರವ ೀ ನಮಗ ಔಷಧಿಯಾಗಲಿ, ದ್ದನಕ ಾಂದು ಟ ಮೆೀಟ

ಬ್ಳಸಿ, ಔಷಧಿಯನುಿ ಸವಿಯಿರಿ. 

ಪುಟ - 9


ಕಥಾ ಚಿಲುಮೆ

ಸಿೀಮೆ ಬ್ದನ

ಕನಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ ಹಳಿಳಯ ರ ೈತನ ೊಬ್ು ಸಿೇಮೆ ಬ್ದನ ಕಾಯಿ ಬ ಳ ಯುವುದರಲಿ

ನಿಸಿಾೇಮನ ನ ಸಿದದ, ಪಕಕದೊರಿನ ಜಾತ ಿಯಲಿ ಬ ಳ ಗಾರರ ಸಪಧ್ ಮಯಲಿ ಪಿತ್ರ ವಷ್ಮ ಅವನದ ದೇ ಜಯ,ಮೊದಲ ಬ್ಹುಮಾನ. ಆತ ತನನ ಅಕಕಪಕಕದ ರ ೈತರಿಗೊ ತಾನು ಬ ಳ ದ ಥಳಿಯ ಸಿೇಮೆ ಬ್ದನ ಹೆಂಚ್ುತ್ರತದದ ಅವರೊ ಅದ ೇ ಜಾತ್ರಯ ಬ್ಳಿಳ ಬ ಳ ದು ಫಲ ಮಾರಿ ಚ ನಾನಗ ೇ ಹಣ ಮಾಡುತ್ರತದದರು. ಒಬ್ು ಸ ನೇಹತ ಇದನುನ ಗಮನಿಸಿ ಆ ರ ೈತನನುನ ಕ ೇಳಿದ " ಅಯಾಯ ನಿೇನು ಬ ಳ ದ ಉತತಮ ಜಾತ್ರಯ ಕಾಯಿಗಳ್ನ ನೇ ಅಕಕಪಕಕದವರಿಗೊ ಕ ೊಡುವ ಯಲಾಿ, ಅವರೊ ಸಪಧ್ ಮಗ ಬ್ೆಂದು ಗ ದದರ ? ಎೆಂದು ಕ ೇಳಿದ. ಅದಕ ಕ ಆ ಜಾಣ ರ ೈತ" ಅವರ ಲಾಿ ಸಣಿ ಪುಟ್ಟ ರ ೈತರು, ಅವರಿಗ ಸಪಧ್ ಮಗ ಬ್ರುವಷ್ುಟ ಆಸಕ್ಲತ ಇಲಿ, ಅವರೊ ಇದ ೇ ಒಳ ಳಯ ಜಾತ್ರಯ ಬ ಳ ಬ ಳ ಯುವುದರಿೆಂದ ಸುತತಲೊ ಇರುವ ಉತತಮಮ ಹೊಗಳಿೆಂದ ಪರಾಗ ಸಪಶ್ಮವಾಗಿ ಒಳ ಳ ಫಲ ನನನದಾಗಿದ " ಎೆಂದು ತನನ ಗ ಲುವಿನ ರಹಸಯ ಹ ೇಳಿದ. 

ಬ ೀಕಾಗುವ ಸಾಮಗಿರಗಳು •

10-12 ಬಾಳ ೇಹಣುಿ , ಒೆಂದು ಬ್ಟ್ಟಲು ಶ್ುದಿ ತುಪಪ

ಟ್ಟೇ ಚ್ಮಚ್ ಏಲಕ್ಲಕ ಪುಡಿ, ಅಧಮ ತ ೆಂಗಿನ ಕಾಯಿ

ಒೆಂದು ಬ್ಟ್ಟಲು ಸಕಕರ

ಬಾಳ ೇಹಣುಿ ಸಿಪ ಪ ಸುಲದು ಚ ನಾನಗಿ ಹಸುಕ್ಲರಿ

ಬಾಣಲ ಯಲಿ 3 ಚ್ಮಚ್ ತುಪಪ ಕಾಯಿಸಿ ಬಾಳ ಹಣಿನುನ ಹಾಕ್ಲ ಗರಿಗರಿಯಾಗುವ ವರ ಗೊ ಬ ೇಯಿಸಿ

ತ ೆಂಗಿನ ಕಾಯಿತುರಿ,ಸಕಕರ ಸ ೇರಿಸಿ,ತುಪಪವನುನ ಸಾಲಪಸಾಲಪವಾಗಿ ಸ ೇರಿಸಿ

ಎಲಿವನೊನ ಕೆಂದು ಬ್ಣಿ ಬ್ರುವವರ ಗೊ ತ್ರರುವುತ್ರತದುದ ಸುವಾಸನ ಬ್ೆಂದಮೆೇಲ ಏಲಕ್ಲಕಪುಡಿ ಸ ೇರಿಸಿ ಒಲ ಆರಿಸಿ

ಬಸಿ ಇರುವಾಗಲ ೇ ತ್ರನನಲು ಕ ೊಡಿ

ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ

ರ ಸಿ ಪಿ ಕ ಡ್ನತೀ ರಾ!

ಇನ ಿ ನ ರಾರು ರ ಸಿಪಿ​ಿಗಳಿಗ www.sugamakannada.com ಗ ಭ ೀಟಿಕ ಡ್ನ.

ಒಗಟು

೧. ನ ೀಡ್ನದರ ಮಲಿ​ಿಗ ಹ , ಕ ೈಲಿ ತ್ಕಾಂಡು ಮುಟ ಿೀಕ ಾ ಆಗ ೀದ್ದಲಿ ೨. ಕ ಂಪು ಹ ಣ್ಣಣನ ತ್ುಟಿ ಕರಿೀಗಿದ

ಉತ್ತರಕ ಾ ಪುಟ ೧೧ ನ ೀಡ್ನ

ಪುಟ - 10


ನಿಮಮ ಕವನ ಕಳಿಸಿ –

ಕಾವಯ ಚಿಲುಮೆ

horanadachilume@gmail.com

ಬ್ಳಿಗ ಬ್ರುವ ನ ನುಿವಾಗ ಸರಿದ ಏಕ ದ ರ ನಗುವ ತಿಂಗಳಾಡುವಾಗ ಕರಿಮುಗಿಲಿನ ಪತ್ತಲ

ಸುಖವ ಕ ೀರಿ ಬ ರ ಯುವಾಗ ಎದ ಯು ಏಕ ಭಾರ

ತಿಳಿ ಬ ಳಕಲಿ ಆಡುವಾಗ

ಅರಿತ್ ನ ಂದು ಮೆರ ಯುವಾಗ

ಸುರಿದ್ದತ್ ೀಕ ಕತ್ತಲ

ನಮಮ ನಡುವ ಬಿರುಕು

ಸ ಗವು ಬಾಳಲಾಡುವಾಗ ದುಮಾಮನದ ಭ ೀಟಿ

ಮೊಗ ದು ಏಕ ಕ ಟ ಿ ನೀನು ಬ ೀಡವಾದ ಸರಕು

ನಂಬಿ ಬ್ದುಕ ನಡ ಸುವಾಗ

ನಮಮ ನಡುವ ಸರಿಯಿತ್ ೀಕ

ಬ ನಿಗಿರಿದ ಈಟಿ

ಶಂಕ ಎಂಬ್ ಹಾವು ಉರಿದು ಬ್ ದ್ದಯಾಯುತ ಸ ರು ಒಳಗ ಇಳಿದು ಕಾವು -ಮಾಲು, ಅಡ್ನಲ ೈಡ್

೧. ಒೆಂದು ಕಾಲದಲಿ ಕನಾಮಟ್ಕದ ಒೆಂದು ಊರು ಮುದಿಣಾಲಯಗಳಿಗ ಹಾಗೊ ಪಿಕಾಶ್ನಗಳಿಗ ಪಿಸಿದಿ​ಿಯಾಗಿತುತ. ಇಲಿೆಂದ ಹ ೊರಬ್ರುತ್ರತದದ ಪುಸತಕಗಳ್ು ವಿದಾಯರ್ಥಮಗಳಿಗ ಅಚ್ುಚಮೆಚಿಚನದಾಗಿತುತ. ಇದು ಯಾವ ಊರು? ಮತುತ ಇಲಿೆಂದ ಹ ೊರ ಬ್ರುತ್ರತದದ ಪುಸತಕಗಳ್ು ಯಾವ ರಿೇತ್ರಯದು? ೨. ಇದ ೇ ಊರಿನ ಪಿಸಿದಿ ದ ೇವರು ಮತುತ ಪಿಸಿದಿ ಕವಿಯನುನ ಹ ಸರಿಸಿ.

ಸರಿ ಉತತರಕ ಕ ಪುಟ್ ೧೭ ನ ೊೇಡಿ

ಹ ೆಂಡತ್ರ: ರಿೇ ಏಳಿ​ಿೇ ಬ ೇಗಾ ಗೆಂಡ:ಏನಾಯತೇ ರಾತ್ರಿ ಎರಡು ಗೆಂಟ ಗ ಎಬುಸಾತ ಇದಿದೇಯಾ? ಹ ೆಂಡತ್ರ: ನಿೇವು ನಿದ ದ ಮಾತ ಿ ತ ೊಗ ೊೇಳ ೂಳೇದು ಮರ ತ್ರದಿದೇರಿ

ಒಗಟು – ಉತ್ತರ

೧. ನಕ್ಷತ್ರ ೨. ಗುಲಗಂಜಿ

ಮತ್ತಷುಿ ಹಾಸಯಕ ಾ ಭ ೀಟಿ ಕ ಡ್ನ – ಸುಗಮ ಕನಿಡ ಕ ಟ

ಪುಟ - 11


ಪದ-ಪುಂಜ (ಶಾನ ತಲ ಕ ಡಿಸ ೊಕೇಬ ೇಡಿ)

ಜನವರಿ ಪದ ಪುಂಜ – ಉತ್ತರ

ಕ ಳ್ಕೆಂಡ ವಾಕಯಕ ಕ ಅಥಮಬ್ರುವೆಂತ ಬಟ್ಟ ಜಾಗ ತುೆಂಬ್ುವ ಹಾಗ ಉತತರ ಹುಡುಕ್ಲ

     

ಕಳ ದ ತ್ರೆಂಗಳ್ ಪದ ಪುೆಂಜಕ ಕ ಉತತರಿಸಿದವರು ಸುಮ ಅಶ ೀಕ್, ಸಿಡ್ನಿ ರಾಘವ ೀಂದರ ಮ ತಿ್, ಬ ಂಗಳೂರು ಹರಿಣ್ಣ ರಾವ್, ನವದ ಹಲಿ ನಂದ್ದನ ರಾಮಕೃಷಣ ನಾಗಶ ೈಲ, ಸಿಡ್ನಿ ವಿೀಣಾ ಕೌಶ್ಕ್, ಸಿಡ್ನಿ

ಜನವರಿ ತಿಂಗಳ ಪದಪುಂಜದ ಉತ್ತರ

ನಿಮಮ ಉತತರ ಇಮೆೇಲ್ ಮಾಡಿ, (horanadachilume@gmail.com) ಮಾರ್ಚ್ ೧೦ ತ್ಮಮ ಉತ್ತರ ಕಳುಹಸಲು ಕಡ ಯ ದ್ದನಾಂಕ. ನಿಮಮ ರೆಂಗ ೊೇಲ ಇಲಿ ಕಾಣಬ ೇಕ ೇ? ಇ-ಮೆೇಲ್ ಮಾಡಿ: horanadachilume@gmail.com

ರೆಂಗ ೊೇಲ ಬ್ುಕ್ ಭಾರತ್ರೇಯ ಸೆಂಸೃತ್ರಯಲಿ, ನಿಯಮಪಿಕಾರ ಮಾಡುವ ಅನ ೇಕ ಕಾಯಮಗಳ್ಲಿ ರೆಂಗ ೊೇಲ ಬಡಿಸುವುದೊ ಒೆಂದು. ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ ಮನ ಯ ಹ ಣುಿ ಮಕಕಳ್ು ತಮಮ ದ ೈನೆಂದಿನ ಚ್ಟ್ುವಟ್ಟಕ ಯ ಒೆಂದು ಅೆಂಗವಾಗಿ ರೆಂಗ ೊೇಲ ಹಾಕುವುದನುನ ರೊಡಿಸಿಕ ೊೆಂಡಿರುತಾತರ . ಮನ ಯ ಮುೆಂದ ರೆಂಗ ೊೇಲ ಇದದರ ಅದ ಷ್ುಟ ಲಕ್ಷಣ!

7-11

ಕ ೇವಲ ಸೆಂಸೃತ್ರ ಅಷ ಟೇ ಅಲಿದ , ರೆಂಗ ೊೇಲ ಬಡಿಸುವುದರಿೆಂದ, ರ ೇಖಾ ಗಣಿತ ಉತತಮಪಡಿಸಿಕ ೊಳ್ುಳವಲಿ ಸಹಕಾರಿ. ಅದ ಷ್ುಟ ಚ್ುಕ್ಲಕಗಳ್ು, ಎೆಂತ ೆಂತಹ ರ ೇಖ ಗಳ್ು, ತರಹಾವರಿ ನಮೊನ ಗಳ್ು. ಅಬ್ು! ರೆಂಗ ೊೇಲ ನಿಮಗ ಬ ರಗು ಮಾಡಿಲಿವ ೇ? ಒಮೆಮ ರೆಂಗ ೊೇಲಯಲಿ ಕ ೈ ಆಡಿಸಿ ನ ೊೇಡಿ, ಒೆಂದು ಕಾವಯವ ೇ ಹುಟ್ಟಟೇತು ... 

ರಚ್ನ : ಶಿ​ಿೇಮತ್ರ ಪುಷ್ಪ ವ ೆಂಕಟ ೇಶ್ ಪುಟ - 12


ಪರವಾಸ

ಲ ೇನಕರು: ನಾಗಶ ೈಲ ಕುಮಾರ್

ಜಿೀವಂತಿಕ ಯ ನಗರ – ಬಾಯಂಗಾ​ಾಕ್

ತ್ ೀಲುವ ಮಾರುಕಟ ಿಗಳು. ಅಬಾು! ಅದ ಷ್ುಟ ಬ್ಗ ಯ ತ್ರೆಂಡಿಗಳ್ು, ಹುರಿದದುದ, ಕರ ದದುದ, ಬ ೇಯಿಸಿದುದ, ಹಸಿೇದು, ಉಪುಪಕಾರ ಹಚಿಚದುದ..... ಅಲಿನ ಪರಿಮಳ್ವೊೇ, ಎಲಿೆಂದ ಬ್ರುತ್ರತದ ? ಯಾವ ಮಸಾಲ ಯದು? ಯಾವ ಹಣಿ​ಿನದು? ಯಾವ ತರಕಾರಿಯದು? ಯಾವ ಮಿೇನಿನದು? ಒೆಂದೊ ತ್ರಳಿಯುತ್ರತರಲಲಿ. ಎತತ ತ್ರರುಗಿದರೊ ಇತತ ಬಾ ಎನುನತತ ಬಾಯಲಿ ನಿೇರೊರಿಸುವ ವಯೆಂಜನಗಳ್ು. ನನನ ಜಿೇವನದಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗ “ನಾನ ೇಕ ಇಲ ಿಲಾಿ ತ್ರನುನವುದಿಲಿ, ತ್ರನುನವೆಂತ್ರದದರ ಎಷ್ುಟ ಚ ನಾನಗಿರುತ್ರತತುತ”, ಎೆಂದು ಬ ೇಸರ ಪಟ್ುಟಕ ೊೆಂಡ . ತ ೇಲಾಡುವ ಮಾರುಕಟ ಟಗಳ್ ಬ್ಗ ೆ ಕ ೇಳಿದದರೊ ನನನ ಕಳ ದ ಬಾಯೆಂಗಾಕಕ್ ಪಿವಾಸದಲಿ ಅಲಿಗ ಹ ೊೇಗಿರಲಲಿ. ಬ ಳ್ಗ ೆ ಐದು ಗೆಂಟ ಗ ೇ ಎದುದ ಹ ೊರಡಬ ೇಕು, ಸುಮಾರು 100 ಕ್ಲಮಿೇ ನಷ್ುಟ ದೊರ ಟಾಯಕ್ಲಾಯಲಿ ಹ ೊೇಗಬ ೇಕು, ವಿಪರಿೇತ ಜನಜೆಂಗುಳಿ ಎೆಂದ ಲಾಿ ಕ ೇಳಿ ಅಲಿಗ ಹ ೊೇಗಲು ಹೆಂಜರಿದಿದ ದ. ಆದರ ಈ ಸಲ ಬಾಯೆಂಗಾಕ್ ನಗರದ ಬ್ಳಿಯಲಿಯೇ ಒೆಂದು ಚಿಕಕದಾದರೊ ಚ ೊಕಕದಾದ, ಅಷಾಟಗಿ ಪಿವಾಸಿೇ ಆಕಷ್ಮಣ ಯೇ ಪಿಮುನ ಗುರಿಯಾಗದ ತ ೇಲುವ ಮಾರುಕಟ ಟಯೆಂದಿದ ಎೆಂದು ತ್ರಳಿದುಕ ೊೆಂಡ . ಸರಿ, ಅದಕಾಕಗಿ ಒೆಂದು ದಿನ ಮಿೇಸಲಟ್ುಟ ಹ ೊರಟ . ಬಾಯೆಂಗಾಕಕನಲಿ ಎಮ್ ಆರ್ ಟ್ಟ (ಸುರೆಂಗ ರ ೈಲು) ಮತುತ ಬ ಟ್ಟ ಎರ್ಸ (ಮೆಟ ೊಿೇ) ಟ ೈನುಗಳ್ ಸೌಕಯಮ ತುೆಂಬಾ ಚ ನಾನಗಿದ . ಟಾಯಕ್ಲಾ, ಟ್ುಕ್ ಟ್ುಕ್, ಗಳ್ು ಧ್ಾರಾಳ್ವಾಗಿದದರೊ, ಆ ನಗರದ ವಾಹನದಟ್ಟಣ ಗ ಅವುಗಳ್ಲಿ ಪಿಯಾಣ ಮಾಡುವುದೊ, ನಡ ದು ಹ ೊೇಗುವುದೊ, ಎರಡೊ ಒೆಂದ ೇ! ಇರುವುದರಲಿ ಮೊೇಟಾರ್ ಸ ೈಕಲ್ ಟಾಯಕ್ಲಾಗಳ್ು ವಾಸಿ, ನುಗಿೆಸಿ ಕ ೊೆಂಡು ಹ ೊೇಗಿ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಟಸುತಾತರ . ನನಗ ಸ ಕೈ ಟ ೈನ್ಸ ಗಳ್ ಅನುಭವ ಚ ನಾನಗಿ ಆಗಿತಾತದರಿ ದ ೆಂದ ಒೆಂದು ದಿನದ ಪಾರ್ಸ ತ ಗ ದುಕ ೊೆಂಡು ಅದರಲ ಿೇ ಸುತುತತ್ರತದ ದ. ಹೆಂದಿನ ದಿನ ಟ್ಟಿಪ್ ಅಡ ಾೈಸರ್ ನಲಿ ಜಾಲಾಡಿ, ಕಾಿೆಂರ್ಗ ಲಾಟ್ ಮಯೇ ಎೆಂಬ್ ತ ೇಲುವ ಮಾರುಕಟ ಟಯ ಬ್ಗ ೆ ಸೆಂಪೂಣಮ ವಿವರ ತ್ರಳಿದುಕ ೊೆಂಡ . ಭಾನುವಾರ ಬ ಳ್ಗ ೆಯೇ ಟ ೈನ್ಸ ಹತ್ರತ ಬಾೆಂರ್ಗ ವಾ ಎೆಂಬ್ಲಿ ಇಳಿದ . ಅಲಿೆಂದ ಟಾಯಕ್ಲಾಯಲಿ ಸುಮಾರು 8-10 ಕ್ಲ ಮಿೇ ದೊರ ಮಾರುಕಟ ಟಗ . ನಾನು ಕಾಿೆಂರ್ಗ ವಾಟ್ ಮಾಯೇ ಅೆಂದ ಿ ಟಾಯಕ್ಲಾ ಡ ೈವಗ ಮ ಆಥಾಮನ ೇ ಆಗಿತಲ.ಿ ಒೆಂದು ಕಾಗದದ ಮೆೇಲ ಬ್ರ ದು ತ ೊೇರಿಸಿದಾಗ ಅವಳ್ದ ೇ ಬಾಷ ಯಲಿ ಮತ ೊತಮೆಮ ಗುನುಗಿಕ ೊೆಂಡು ಬಾ ಎೆಂದು ತಲ ಯಾಡಿಸಿದಳ್ು, ಪುಣಯಕ ಕ ಅವಳಿಗ ಇೆಂಗಿ​ಿೇಷ್ ಓದಲು ಬ್ರುತ್ರತತುತ. ದಾರಿಯುದದಕೊಕ ಬ್ರಿೇ ಕಟ್ಟಡಗಳ್ು, ಮೆೇಲ ಾೇತುವ ಗಳ ೇ, ಎಲೊಿ ನದಿಯಾಗಲೇ, ಬ ೇಸಾಯದ ಭೊಮಿಯ ಕುರುಹಾಗಲೇ ಇಲಿವ ೇ ಇಲಿ. " ಇದ ೇನಪಾಪ ಇದು ತ ೇಲಾಡುವ ಮಾಕ ೇಮಟ್ುಟ ಅೆಂತಾರ ನಿೇರಿದ ಿ ತಾನ ತ ೇಲ ೊೇದು, ಎಲೊಿ ನಿೇರ ೇ ಕಾಣಿಸಿತಲ,ಿ ಅಥಾ​ಾ ಗಾಳಿಲ ತ ೇಲ ೊೇ ಮಾಕ ಮಟಾಟ!" ಅೆಂತ ಲಾಿ ಅೆಂದ ೊಕೇಳಾತ ಇರ ೊೇ ಹ ೊತ ೆ, ಟಾಯಕ್ಲಾ ಮುನಯ ರಸ ತ ಬಟ್ುಟ ಒಳ್ಕ ಕ ಹ ೊರಳಿತು. ಸಾಲಪ ಮುೆಂದ ಹ ೊೇದ ಮೆೇಲ ನಗರಕ ಕ ತಾಗಿದದ ಹಳಿಳಯ ಕುರುಹುಗಳ್ು ಕೆಂಡಿತು. ಇದ ೇ ಕ ೊಿೇೆಂಗಾ್ನ್ಸ ಮಯೇ ಅನುನತಾತ ಟಾಯಕ್ಲಾಯವಳ್ು ನನನನುನ ಇಳಿಸಿದಳ್ು. ಮಿೇಟ್ರ್ ಹಾಕ್ಲಕ ೊೆಂಡು ಬ್ೆಂದು ಎಷಾಟಗಿತ ೊತೇ ಅಷ್ುಟ ಮಾತಿ ದುಡು್ ತ ಗ ದುಕ ೊೆಂಡ ಆ ಡ ೈವರ್ ಗ ನಾನ ೇ 10 ಬಾತ್ ಜಾಸಿತ ಕ ೊಟ ಟ.

ಮುೆಂದಿನ ಪುಟ್ ನ ೊೇಡಿ …

ಪುಟ - 13


ಇನೊನ ಒೆಂಬ್ತುತ ಗೆಂಟ ಯಷ ಟೇ ಆಗ. ನಾನು ದ ೊಡ್ದಲಿದಿದದರೊ ಸುಮಾರಾದ ನದಿಯೆಂದಿರಬ್ಹುದ ೆಂದು ಹುಡುಕ್ಲದ . ಆದರ ದ ೊಡ್ದಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿದುದ ರಸ ತಯ ಎರಡೊ ಬ್ದಿಗ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಹರಡಿದದ ಚ್ಪಪರಗಳ್ು. ಕ ಳ್ಗ ಸಾಲುಸಾಲಾಗಿ ಜ ೊೇಡಿಸಿದದ ಮೆೇಜು, ಕುಚಿಮಗಳ್ು. ಒಟ್ಟಟಗ ೇ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಕೊಡುವಷ್ತ್ಟವಶಾಲವಾಗಿತುತ ಆ ಚ್ಪಪರಗಳ್ು. ನಾನಿದದ ರಸ ತಯಲಿ ಮುೆಂದ ಒೆಂದು ಸಣಿ ಸ ೇತುವ ಕಾಣಿಸಿತು. ಅಲ ಿೇ ನದಿಯಿರಬ್ಹುದ ೆಂದು ಆ ಸ ತುವ ಯ ಮೆೇಲ ಹ ೊೇದ . ಕಾಣಿಸಿದುದ ನದಿಯಿರಲ, ಕ ೇವಲ ಇಪಪತುತ ಅಡಿಯಷ್ುಟ ಅಗಲವೂ ಇರಲಾರದ ಒೆಂದು ಕಾಲುವ . ಅದರಲ ಿೇ ಹಲವು ನಿೇಳ್ ದ ೊೇಣಿಗಳ್ು ತ ೇಲುತ್ರತದದವು.ಕ ಲವುಗಳ್ಲಿ ಪಿವಾಸಿಗರು ಹುಟ್ುಟ ಹಾಕ್ಲಕ ೊೆಂಡು ಹ ೊೇಗುತ್ರತದದರ , ಇನುನ ಕ ಲವುದರಲಿ, ಸಿಳಿೇಯ ರ ೈತರು, ತಾವು ಬ ಳ ದ ಬ ಳ ಗಳ್ನುನ ಮಾರುಕಟ ಟಗ ಹ ೊತುತ ತೆಂದಿದದರು. ತಾಜಾ ಹಣುಿ ಹೆಂಪಲು, ತರಕಾರಿಗಳ್ು ಮಾರುಕಟ ಟಗ ಬ್ೆಂದು ಸ ೇರುತ್ರತದವ ದ ು. ಕಾಲುವ ಯ ಎರಡೊ ಬ್ದಿಗ ಹಬುದದ ಚ್ಪಪರದಲಿದದ ಅೆಂಗಡಿಗಳ್ು ನನನ ಕುತೊಹಲ ಕ ರಳಿಸಿತುತ. ಒಳ್ಗ ಹ ೊೇದರ ಅದು ತರಕಾರಿ ಸೆಂತ ಯೆಂತ್ರರದ , ತ್ರೆಂಡಿಗಳ್ ಮೆೇಳ್ದೆಂತ್ರತುತ. ಇನೊನ ಅಷಾಟಗಿ ಜನಜೆಂಗುಳಿಯಿರಲಲಿ. ಒೆಂದ ೊೆಂದ ೇ ಸಾಲು ನ ೊೇಡುತಾತ ಹ ೊೇದ . ತಾಜಾ ತರಕಾರಿಗಳ್ು, ಸ ೊಪುಪಗಳ್ು, ಹಣುಿಗಳ್ು, ಬ ೇಳ ಕಾಳ್ು, ಮಿೇನು ಇತಾಯದಿ ಇತಾಯದಿ ನೊರಾರು ರಿೇತ್ರಯ ಖಾದಯ ವಸುತಗಳ್ನುನ ಬ್ಳ್ಸಿ ತ್ರೆಂಡಿ ತ್ರನಿಸುಗಳ್ನುನ ತಯಾರಿಸುತ್ರತದರ ದ ು. ಮಸಾಲ ಗಳ್ನುನ ಅಲ ಿೇ ಅರ ದು, ಕುಟ್ಟಟ ,ಆಹಾರಗಳ್ಲಿ ಬ ರ ಸುತ್ರತದದರು.ಒೆಂದ ೊೆಂದು ಪದಾಥಮವನುನ ನ ೊೇಡಿದಾಗಲೊ, ಇದು ನಮಮ ಇಡಿ​ಿಯ ಹಾಗ ಇದ , ದ ೊೇಸ ಯ ಹಾಗ , ಕಡುಬನ ಹಾಗ ಎೆಂದ ನಿಸುತ್ರತತುತ. ತಯಾರಿಸುವ ಶ್ುದಿ ಸಾೆಂಪಿದಾಯಿಕ ವಿಧ್ಾನ ನ ೊೇಡಿ ಆಶ್ಚಯಮವಾಯಿತು. ಎಲಿ ನ ೊೇಡಿದರೊ ಬಾಳ , ಸಿೇಬ , ಮಾವು, ಅನಾನರ್ಸ, ಪನ ನೇರಳ , ಹಲಸು, ಪಪಾಪಯಿ ಹಣುಿಗಳ್ ಗುಡ ಗ ್ ಳ್ು. ಅವಗಳ್ನುನ ಅೆಂದವಾಗಿ ಹ ಚಿಚ ಪಾಿಸಿಟಕ ಡಬ್ು ಅಥವಾ ಕವರ್ ಗಳ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲ ಮಾರುತ್ರತದದರು. ಮಾವು, ಸಿೇಬ ಗಳ್ ಜ ೊತ ಗ ಉಪುಪ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಮತ ೊತೆಂದು ಪುಟ್ಟ ಕವರ್ ನಲಿ. ಬ ೇಯಿಸಿದ ಕಡಲ ೇಕಾಯಿ, ಜ ೊೇಳ್ ಕೊಡ ಇತುತ. ಹಲಸಿನ ತ ೊಳ ಯ ಒಳ್ಗ ಅನನವನಿನಟ್ುಟ ತಯಾರಿಸುವ ಖಾದಯ, ಹಲಸಿನ ತ ೊಳ , ಅನಾನರ್ಸ, ಮತುತ ಬಾಳ ಹಣುಿಗಳ್ನುನ ಎಣ ಿಯಲಿ ಕರಿದು ಅವುಗಳ್ನುನ ಸಕಕರ ಪಾಕದಲಿ ನ ನ ಸಿಟ್ುಟ ತಯಾರಿಸಿದ ಸಿಹ ತ್ರೆಂಡಿಗಳ್ು ಅಚ್ಚರಿ ಮೊಡಿಸಿದವು. ಇಷ ಟಲಾಿ ವಿಧದ ಸಾೆಂಪಿದಾಯಕ ಆಹಾರ ಪದಾಥಮಗಳ್ ತಯಾರಿಕ ಯ ಶ್ಿಮವನುನ ಸಾಥಮಕ ಪಡಿಸುವೆಂತ ಹತ್ರತರದ ಬಾಯೆಂಗಕಾಕ್ ನಿೆಂದ ಸಾವಿರಾರು ಕುಟ್ುೆಂಬ್ಗಳ್ು ಸೆಂತ ಯೆಂತ ಇಲಿ ನ ರ ದು, ತೃಪ್ತಯಾಗುವೆಂತ ತ್ರೆಂದು ವಾರಾೆಂತಯವನುನ ಕಳ ಯುತ್ರತದರ ದ ು. ಸುತತಲೊ ಸಮುದಿವಿದದರೊ, ಒೆಂದು ಹನಿಕುಡಿಯುವ ನಿೇರಿಗಾಗಿ ತವಕ್ಲಸುವೆಂತಾಗಿತುತ ನನನ ಸಿ​ಿತ್ರ. ಏನು ತ್ರನನಲು ಹ ೊೇದರೊ ಯಾವುದ ೊೇ ಒೆಂದು ರಿೇತ್ರಯಲಿ ಅದರಲಿ ಮಾೆಂಸಾಹಾರದ ಅೆಂಶ್ ಬ ರ ತ್ರರುತ್ರತತುತ. ಆದರ ಮನಸ ೊೇ ಇಚ ಚ ಹಣುಿಗಳ್ನುನ ಕ ೊೆಂಡು ತ್ರೆಂದ . ಸಿಹ ಜ ೊೇಳ್ದ ಹಾಲನುನ ಪಿಥಮ ಬಾರಿಗ ಕುಡಿದ . ಬ ೇಯಿಸಿದ ಕಡಲ ೇಕಾಯಿ ಕೊಡ ಬ್ಹಳ್ ದಿನಗಳ್ ಮೆೇಲ ನನನ ಬ್ಯಕ ಯನುನ ತಣಿಸಿತು. ಇಲಿ ಮತ ೊತೆಂದು ಆಶ್ಚಯಮಕರ ಸೆಂಗತ್ರಯೆಂದರ , ಪ್ಟಾಿ, ಪಾಸಾತ, ಕ ೊೇಕ್, ಫಾೆಂಟಾ, ಮುೆಂತಾದವುಗಳ್ ಸುಳಿವೂ ಇರಲಲಿ. ಕ ೇವಲ ಸಾೆಂಪಿದಾಯಿಕ ತ್ರನಿಸುಗಳ್ಷ ಟ.

ಮುೆಂದಿನ ಪುಟ್ ನ ೊೇಡಿ …

ಪುಟ - 14


ದ ೀಣ್ಣಯಲಿ​ಿ ಪಯಣ:100 ಬಾತ್ ಕ ೊಟ್ಟರ ಒೆಂದೊವರ ಗೆಂಟ ಗಳ್ ದ ೊೇಣಿಯಾನ, ಜ ೊತ ಗ ಮತ ೊತೆಂದು ಮಾರುಕಟ ಟ ಹಾಗೊ ದ ೇವಾಲಯದ ಭ ೇಟ್ಟ ಎೆಂದು ಬ ೊೇಡ್ಮ ಕಾಣಿಸಿತು. ನೊರು ಬಾತ್ ಕ ೊಟ್ುಟ ಉದದನ ಯ ಸುಮಾರು ಹದಿನ ೈದು ಜನರು ಹಡಿಸುವ ಮರದ ದ ೊೇಣಿಯನುನ ಹತ ತೇ ಬಟ ಟ. ಅದು ಮುೆಂದ ಹ ೊರಟಾಗ ಯಾಕಾದರೊ ಹತ್ರತದ ನ ೊೇ ಎನಿಸಿತು. ಕ ೇವಲ ಹದಿನ ೈದಿಪಪತುತ ಅಡಿ ಅಗಲದ ಕಾಲುವ ಯಲಿ ಕಾರಿನೆಂತ ವ ೇಗವಾಗಿ ಚ್ಲಸುತ್ರತತುತ. ಲ ೈಫ್ ಜಾಕ ಟ್ ಇತಾಯದಿ ಯಾವುದ ೇ ರಿೇತ್ರಯ ಜಿೇವ ರಕ್ಷಕ ಸಾಮಗಿ​ಿಗಳ ೂೆಂದೊ ಇರಲಲಿ. ಕಾಲುವ ಯ ಆಳ್ವ ಷ್ತ್ಟದ ಯೇ ಅದೊ ತ್ರಳಿಯದು.ಎದುರಿನಿೆಂದ ವ ೇಗವಾಗಿ ಬ್ರುವ ಇತರ ದ ೊೇಣಿಗಳ್ು, ಅಲಿಲಿ ದ ೊೇಣಿಗ ತಾಕುವೆಂತ ಹಾದು ಹ ೊೇಗಿರುವ, ಬ್ಲ ಹ ಣ ದೆಂತ ವಿದುಯತ್ ತೆಂತ್ರಗಳ್ು, ಭಯ ಹುಟ್ಟಟಸಿದವು. ಆದರ ಕ ಲನಿಮಿಷ್ಗಳ್ ನೆಂತರ ಅವುಗಳ ಲಿವನೊನ ಮರ ತು ಸುತತಲನ ಅಪರೊಪದ ಪರಿಸರವನುನ ಅನುಭವಿಸತ ೊಡಗಿದ . ಬಾಯೆಂಗಾಕಕ್ ಪೂವಮದ ವ ನಿರ್ಸ, ಕಾಲುವ ಗಳ್ ನಗರ ಎೆಂದ ೇ ಹ ಸರು ಪಡ ದಿತುತ. ನದಿ ಕಾಲುವ ಗಳ್ು ಜನಸೆಂಚಾರ, ವಾಯಪಾರ, ಸರಕು ಸಾಗಣ ಗಳ್ ಪಿಮುನ ಮಾಗಮವಾಗಿತುತ. ನಗರವು ಬ ಳ ದೆಂತ ಲಾಿ ನದಿ ಕಾಲುವ ಗಳ್ ಒತುತವರಿಯಾಗಿ ಈಗ ಕಾಲುವ ಗಳ್ ಸೆಂಖ ಯಯೊ ಕ್ಷಿೇಣಿಸಿದ . ಮುೆಂಚ ಜನಜಿೇವನದ ಅೆಂಗವಾಗಿದದ ನಿೇರಿನ ಮೆೇಲನ ವಾಯಪಾರವು ಈಗ ಬ್ಹಳ್ಷ್ುಟ ಕಡ ಗಳ್ಲಿ ಪಿವಾಸಿಗರನುನ ಸ ಳ ಯುವ ವಾಣಿಜಯ ಕ ೇೆಂದಿಗಳ್ೆಂತಾಗಿವ . ಆದರೊ ಅದರ ವಿಭಿನನತ , ಸಾೆಂಪಿದಾಯಿಕ ಸ ೊಗಡು ಇನೊನ ಮಾಸಿಲಿ. ನಾನು ಹ ೊೇಗಿದದ ಮಾರುಕಟ ಟ ಮತುತ ದ ೊೇಣಿಯಾನ ಅಷಾಟಗಿ ವಾಣಿಜಯಗ ೊೆಂಡಿಲಿ ಎೆಂಬ್ ಮಾತ್ರದ . ದ ೊೇಣಿ ಮುೆಂದ ಸಾಗುತ್ರತದದರ ನಾವೊೆಂದು ಮಹಾನಗರದ ನಡುವಲಿದ ದೇವ ಎೆಂಬ್ ನ ನಪ ೇ ಆಗುವುದಿಲಿ. ರಸ ತಯೆಂತ ಯೇ ಇರುವ ಕಾಲುವ ಯು, ಎಡ ಬ್ಲ ತ್ರರುವುಗಳ್ು, ಕೊಡು ಹಾದಿ, ಎಲಿವನೊನ ಹ ೊೆಂದಿದ . ಇಲೊಿ ಮನ ಮನ ಯ ಮುೆಂದ ಡ ೈವ್ ವ ೇ ಗಳ್ ಹಾಗ ದ ೊೇಣಿ ನಿಲಿಸಿಕ ೊಳ್ಳಲು ಜಾಗಗಳಿವ . ದ ೊೇಣಿಯಲ ಿೇ ಬ್ೆಂದು ವಾಯಪಾರ ಮಾಡಿಕ ೊೆಂಡು ಹ ೊೇಗಲು ಅೆಂಗಡಿಗಳಿವ , ದ ೇವಸಾಿನಗಳ್ೂ ಉೆಂಟ್ು. ತ ೊೇಟ್, ಗದ ದಗಳ್ ಮಧ್ ಯ ಸಾಗುತ್ರತದದ ದ ೊೇಣಿ ಕ ಲ ಕಾಲ ನಗರದ ಪರಿಸರವನ ನೇ ಮರ ಯಿಸಿಬಟ್ಟಟತು. ಈ ಪಿಯಾಣದಲಿ ಮೊದಲು ಸಿಕ್ಲಕದ ಜಾಗ ಮತ ೊತೆಂದು ಪುಟ್ಟ ತ ೇಲುವ ಮಾರುಕಟ ಟ. ಇದೊ ಕೊಡ ಮೊದಲ ಮಾರುಕಟ ಟಯೆಂತ ಯೇ ಇತುತ ಆದರ ವಿಸಿತೇಣಮ ಅದರಲಿ ಶ ೇಕಡ ಹತತರಷ್ುಟ ಕೊಡ ಇರಲಲಿ. ಇಲಿನ ವಿಶ ೇಷ್ತ ಯೆಂದರ , ಜ ೊತ ಯಲಿಯೇ ಇದದ ದ ೇವಸಾಿನ. ತ ರ ದ ಮೆಂಟ್ಪಗಳ್ೆಂತ್ರರುವ ಜಾಗದಲಿ ಎರಡು ದ ೊಡ್ದಾದ ಬ್ುದಿನ ವಿಗಿಹಗಳಿದದವು. ಇಬ್ುರು ಬ್ಹುಶ್ುಃ ಪೂಜಾರಿಗಳ್ು ಹೊವು ಹಣುಿ ತೆಂದವರಿಗ , ಕುಳಿತ ಡ ಯಲಿಯೇ, ರಾಗವಾಗಿ ಮೆಂತಿಗಳ್ನುನ ಹ ೇಳ್ುತಾತ ಪೂಜ ಮಾಡಿಸುತ್ರತದದರು. ಆ ಮೆಂತಿಗಳ್ು ಹೊವು ಊದಿನ ಕಡಿ್ಗಳ್ ಪರಿಮಳ್, ನ ಲಕ ಕ ಬಾಗಿ ನಮಿಸುತ್ರತದದ ಭಕರು, ಇವ ಲಿವನೊನ ನ ೊೇಡಿದರ , ನಮಮ ಸೆಂಸೃತ್ರಗೊ , ಇವರ ಸೆಂಸೃತ್ರಗೊ ಯಾವುದ ೊೇ ಕ ೊೆಂಡಿ ಇದ ಅದನುನ ಪತ ತ ಹಚ್ಚಬ ೇಕು ಎನಿನಸಿತುತ. ಮುೆಂದ ದ ೊೇಣಿಯ ನಿಲುಗಡ ಒೆಂದು ಆಕ್ಲಮಡ್ ತ ೊೇಟ್ದಲಿ. ಕ ೇವಲ ನಿೇರಿನಿೆಂದ ಬ ಳ ಯುತ್ರತದದ ಆಕ್ಲಮಡ್ ಹೊಗಿಡಗಳ್ೆಂತ ಯೇ ಆಕಷ್ತ್ಮಸಿದುದ ಅಪರೊಪಕ ಕ ಕಾಣಿಸಿದ ಪನ ನೇರಳ ಹಣುಿಗಳ್ು. ಕ ೊೆಂಡು ತ್ರೆಂದಾದ ಮೆೇಲ ಆಕ್ಲಮಡ್ ತ ೊೇಟ್ಕ ಕ ಬ್ೆಂದದುದ ಸಾಥಮಕವ ನಿಸಿತು! ಮತ ತ ದ ೊೇಣಿ ಹತ್ರತ ಯಾನ ಆರೆಂಭಿಸಿದ ಕ ೊಿೇೆಂಗಾಿಟ್ ಮಯೇ ಮಾರುಕಟ ಟಗ ಹೆಂದಿರುಗಿದಾಗ, ಇಷ್ುಟ ಬ ೇಗ ಒೆಂದೊವರ ಗೆಂಟ ಕಳ ದುಹ ೊೇಯಿತ ೇ ಎನಿನಸಿತುತ. ಮರಳಿ ಬಾಯೆಂಗಾಕಕ್ ಕಡ ಗ ಹೆಂದಿರುಗುವಾಗ, ಆ ಮಾರುಕಟ ಟಯಲಿ ಯಾವುದ ೇ ತ್ರೆಂಡಿತ್ರನಿಸನುನ ತ್ರನನದ ೇ ಹ ೊೇದರೊ, ಕಣುಿ, ಮನಸುಾಗಳ್ನುನ ತುೆಂಬದ ಅಲಿನ ನ ೊೇಟ್, ಅನುಭವಗಳ್ು ಹ ೊಟ ಯನೊನ ತುೆಂಬಸಿದದವು. 

ಪುಟ - 15


ಹಾಸಯ

ಹೀಗ ಂದು ಪ ರೀಮ ಕಥನ !

ಲ ೇನಕರು:

ಸಿಮತಾ ಮೆೇಲ ೊಕೇಟ

ಫ ಬ್ಿವರಿ ಬ್ೆಂತ ೆಂದರ ಪ ಿೇಮ ಕಥ ಗಳಿಗ ೊೆಂದು ಹ ೊಸ ಆಯಾಮ. ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಗಿಫ್ಟ ಬ್ದಲಾವಣ ಮಾಡಿಕ ೊಳ್ುಳವುದ ೆಂತು, ಲವ್ ಮೆಸ ೇಜ್ ಗಳ್ ಮಹಾಪೂರ ಹರಿಸುವುದ ೆಂತು, ಫೇನ್ಸ ಗಳ್ ಮೆೇಲ ಫೇನ್ಸ ಮಾಡುವುದ ೆಂತು?? ಪ ಿೇಮ ಪಿಣಯದ ಕವಿತ ಬ್ರ ಯುವುದ ೆಂತು, . ಫ ೇರ್ಸ ಬ್ುಕ್ ನಲಿೆಂತೊ ಹಾಟ್ಮ ಗಳ್ ಮೆೇಲ ಹಾಟ್ಮ ಗಳ್ು ಎಲಿರ ವಾಲ್ ಮೆೇಲ ಹರಿದಾಡುವೆಂತ ೇನು . ಇದ ಲಾಿ ಇಲಿದ ನಮಮ ಕಥಾ ನಾಯಕ ಮತುತ ನಾಯಕ್ಲಯ ಪಿಣಯ ಪಿಸೆಂಗವನುನ ನಾನು ನಿಮಮ ಮುೆಂದಿಡುತ್ರತದ ದೇನ . ನಮಮ ಕುಟ್ುೆಂಬ್ದ ಪರಿಚ್ಯದವರು, ಗೆಂಡು ನಾಯಿ ಮರಿಯೆಂದು ಮನ ಗ ಕರ ತೆಂದರು. ಸುಬ್ು ಅೆಂತ ನಾಮಕರಣವೂ ನಡ ಯಿತು. ಸುಬ್ುನಿಗೆಂತೊ ರಾಜ ೊೇಪಚಾರ, ವಿಶ ೇಷ್ ಆಹಾರ, ಪಾನಿೇಯ, ಹಾಲು ಸ ೊೇಪು, ಹಾಸಿಗ , ರೊಮು. ಮನ ಮಗನ ಹಾಗ ಪ್ಿೇತ್ರಯಿೆಂದ ಬ ಳ ಯಿತು. ಮೊರು ನಾಲುಕ ವಷ್ಮದ ನಾಯಿಯ ವಯಸುಾ, ಮನುಷ್ಯನ ಆಯಸುಾ ಪಿಕಾರ ೨೮-೩೦ ವಷ್ಮದ ಪಾಿಯ. ಮನ ಯವರ ೇನು ಹ ಣುಿ ನ ೊೇಡಿ, ಮದುವ ಮಾಡುವ ಉದ ದೇಶ್ ಇಟ್ುಟ ಕ ೊೆಂಡಿರಲಲಿ. ಸುಬ್ುನಿಗ ಕ ೇಳ್ಲೊ ಆಗದು, ಹರಯದ ಪ ಿೇಮ ಬಡಲೊ ಆಗದು. ಗೆಂಡು ನಾಯಿಯ ಜಿೇವನ, ಆಟ್ ಊಟ್ ಮತುತ ಮನುಷ್ಯರ ಪ್ಿೇತ್ರ ಇದರಲ ಿೇ ಮುಳ್ುಗಿರಲು, ಹಠಾತ್ ಒೆಂದು ದಿನ ಮನ ಯವರ ಗ ಳ ಯರು, ಒೆಂದು ಹ ಣುಿ ನಾಯಿಯೆಂದಿಗ ಭ ೇಟ್ಟ ನಿೇಡಿದರು. ಮನ ಹೆಂದ ಇದದ, ಸುಬ್ು ಓಡ ೊೇಡಿ ಬ್ೆಂದು ಮರ ಯಲಿ ನಿೆಂತು ನ ೊೇಡಿದ, ಆಹಾ ತನನ ಕನಸಿನ ಸುೆಂದರಿ ಎದುರಿಗ ೇ ಬ್ೆಂದು ನಿೆಂತಳ ೇ, ಬ್ೆಂದ ಹ ಣುಿ ಮರಿ ಸಾಲಪ ವಯಸಿಾನಲಿ ಚಿಕಕದ ೊೇ ಏನ ೊೇ, ಸುಬ್ುನ ಕಡ ತ್ರರುಗಿದರ ೇ ಕ ೇಳಿ. ಊಹುೆಂ ಎಷ್ುಟ ಬಾಲ ಅಲಾಿಡಿಸಿದರೊ, ಎಷ್ುಟ ಕಣುಿ ಸನ ನ ಮಾಡುತ್ರತದದರೊ ಸುಬ್ು, ಬ ೊೇ ಬ ೊೇ ಅೆಂತ ಸಣಿ ದನಿಯಲಿ ಕರ ದರೊ ಕ ೇರ ೇ ಇಲಿ. ಸುಬ್ುನಿಗ ಸಾಲಪ ನಿರಾಶ ಯಾದರೊ, "ಲವ್ ಅಟ್ ಫರ್ಸಟ ಸ ೈಟ್ " ಆಗ ೇ ಬಟ್ಟಟತು ತನನ ಅದೃಷ್ಟಕ ಕ, ಕನಸಿನ ಲವರ್ ನ ೊೇಡಲು ಸಿಕ್ಲಕದಳ್ಲಾಿ, ಹ ೇೆಂಗಾರು ಅವಳ್ ಮನ ಒಲಸಬ ೇಕು ಅೆಂತ ಮನದಲ ಿೇ ಮೆಂಡಿಗ ತ್ರನನ ತ ೊಡಗಿತು. ಹ ಣುಿ ನಾಯಿ ಜ ೊತ ಬ್ೆಂದ ಜನ ಟಾಟಾ ಬ ೈ ಬ ೈ ಅೆಂತ ಹ ೇಳಿ ಸಾಯೆಂಕಾಲ ಹ ೊೇಗ ಬಡುವುದ ೇ, ಸುಬ್ು ಮಾತಿ ಮನ ಅಕಕ ಪಕಕ ಓಡಿ ಜಿಗಿದು, ತನನ ಗ ಳ್ತ್ರಯ ಕಡ ಯ ಒೆಂದು ನ ೊೇಟ್ಕ ಕ ಹಾತ ೊರಿಯುತ್ರತರುವಾಗಲ ೇ, ಕಾರಿನಿೆಂದ ಹ ಣುಿ ನಾಯಿ ಮರಿ ಕಳ್ಳ ನ ೊೇಟ್ ಬೇರಿತು ಸುಬ್ುನ ಕಡ ಗ . ಅಷ್ುಟ ಸಾಕು, ನಮಮ ಕಥಾ ನಾಯಕನ ಪ್ಿೇತ್ರ ಬ ಳ ದು ಹ ಮಮರವಾಗಲು. ಪ ಿೇಯಸಿ ಇಲಿದ ಸುಬ್ುನಿಗ ಊಟ್ ತ್ರೆಂಡಿ ನಿದ ದ ಏನೊ ಬ ೇಡವಾಯಿತು, ಯಾಕ ೊೇ ಮೆಂಕು ಮೆಂಕು ನ ೊೇಟ್, ಆಟ್ದಲಿ ಆಸಕ್ಲತ ಇಲಿ ಎೆಂದು ಮನ ಯವರೊ ಕೊಡ ನಾಯಿ ಡಾಕಟರ್ ಹತ್ರತರ ಹ ೊೇದರು. ಚ ಕ್ ಮಾಡಿದ ಅವರು ಏನೊ ದ ೊೇಷ್ವಿಲಿ, ಎಲಾಿ ಸರಿಯಾಗಿದ , ಸಾಲಪ ಹ ೊರಗಡ ತ್ರರುಗಾಡಿಸಿ ಸರಿ ಹ ೊೇಗುತಾತನ ಎೆಂದು ಸಮಾಧ್ಾನ ಹ ೇಳಿ ಕಳಿಸಿದರು. ಸುಬ್ುನಿಗ ದ ೇವರಲಿ ನೆಂಬಕ ಯಾವಾಗ ಬ್ೆಂತ ೊೇ ಗ ೊತ್ರತಲಿ. ತನನ ಪ ಿೇಯಸಿಯನುನ ಮತ ತ ಕಳಿಸು ಎೆಂದು ಬ ೇಡುತಾತ ದ ೇವರ ಮನ ಮುೆಂದ ಯೇ ಜಾೆಂಡಾ ಹೊಡಿಬಡ ೊೇದ , ಭಿಲ್ ಕುಲ್ ಅಲಿೆಂದ ಕದಲುತ್ರತಲ,ಿ ಮನ ಯವರಿಗ ೇನು ಅಥಮವಾಗಬ ೇಕು ಈ ವಿರಹ ವ ೇದನ . ಅಜಿ​ಿ ತಾತ ನಾಯಿನ ದ ೇವರ ಮನ ಮುೆಂದ ಯಾಕ ೊಿೇ ಬಟ್ುಟ ಕ ೊೆಂಡಿದಿದೇರಾ ಅೆಂತ ಗ ೊಣಗ ೊೇದು, ಮಕಕಳ್ು ಮನ ಯವರು ನಾಯಿ ಸಮಸ ಯ ಅಥಮ ಮಾಡಿಕ ೊಳ್ಳದ ಇರ ೊೇದು, ಸುಬ್ುನಿಗ ಬ್ಹಳ್ ಬ ೇಸರ ತೆಂದಿತು. ಪ ಿೇಯಸಿ ಬ್ೆಂದರ , ಅವಳ್ ಜ ೊತ ವಿಹಾರ ಹ ೊೇಗಬ್ಹುದು, ಆತ ಆಡಬ್ಹುದು, ಮನುಷ್ಯರ ಸಹವಾಸವ ೇ ಬ ೇಡ ಅೆಂತ ಲಾಿ ಯೇಚ್ನ ಪಾಪ ಸುಬ್ುನಿಗ . ಗ ಳ್ತ್ರಗ ಹ ೇಗಾರು ತನನ ಪ ಿೇಮ ಸೆಂದ ೇಶ್ ಕಳಿಸ ೊೇಣವ ೆಂದರ ಹ ೇಗ ? ಏನೊ ತ ೊೇಚ್ುತ್ರತಲಿ. ದ ೇವರ ೇ ದಿಕುಕ. ನಿೇನ ಕಾಪಾಡು ಎೆಂದು ದ ೇವರ ಮೆೇಲ ಭಾರ ಹಾಕ್ಲ ಬಟ್ಟ ಸುಬ್ು. ಫ ಬ್ಿವರಿ ಹದಿನಾಲುಕ ಬ್ೆಂತು, ಏನ ೊೇ ವಾಯಲ ೆಂಟ ೈನ್ಸಾ ಡ ೇ ಅೆಂತ , ಪ್ಿಯಕರ ಪ ಿೇಯಸಿ ಅೆಂತ ದಿನ ಆಚ್ರಿಸುತಾತರೆಂತ ಎೆಂಬ್ ವಿಷ್ಯ ಹ ೇಗ ೊೇ ಸುಬ್ುನಿಗೊ ಗ ೊತಾತಯಿತು. ತನನ ಪಾಲನ ಚಿಕಕ ಮೊಳ ಯ ಚ್ೊರ ೊೆಂದು ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟಟದುದ, ಗ ಳ್ತ್ರ ಬ್ೆಂದರ ಕ ೊಡ ಬ್ಹುದ ೇನ ೊೇ ಎೆಂಬ್ ಮನದ ಮೊಲ ಯಲ ೊಿೆಂದು ಆಸ . ಪ ಿೇಯಸಿಯೇ ಬ್ರದ ೇ ಅದಕ ಕಲಿ ಅಥಮ? ವಾಕ್ಲೆಂರ್ಗ ಹ ೊೇದಾಗಲೊ, ತನನ ಗ ಳ್ತ್ರ ಸಿಗಬ್ಹುದ ೇನ ೊೇ, ತನನ ಜ ೊತ ಅವಳ್ೂ ಮನ ಗ ಬ್ರಬ್ಹುದ ೇನ ೊೇ ಎೆಂಬ್ ಕನಸು ಕಾಣುತಾತ ಸುಬ್ು ಸೆಂತ ೊೇಷ್ ಅನುಭವಿಸುತ್ರತದದ. ಫೇನ್ಸ ಕಾಲ್ ಇಲಿ, ಮೆಸ ೇಜ್ ಇಲಿ, ಗಿ​ಿೇಟ್ಟೆಂರ್ಗ ಕಾಡ್ಮ ಇಲಿ, ಫ ೇರ್ಸ ಬ್ುಕ್ ಮೆೇಲ ಚಾಟ್ ಇಲಿ, ನ ೊೇಡಿ ಆದರೊ ಅನುರಾಗ ಚಿಗುರಿತುತ. ವಾಕ್ಲೆಂರ್ಗ ಮುಗಿಸಿ ಮನ ಗ ಬ್ರುತ ತ ಸುಬ್ು, ಇನ ೊನೆಂದು ಕಾರು, ಅದ ೇ ತನನ ಗ ಳ್ತ್ರೇ ಬ್ೆಂದ ಕಾರು. ವಾಸನ ಹತ್ರತ, ಜಿಗಿದಾಡಿ, ದ ೇವರು ಕಣುಿ ಬಟ್ಟ ನಮಮ ಸುಬ್ುನ ಮೆೇಲ !!! ಗ ಳ್ತ್ರಯ ಮನ ಯವರು ಸುಬ್ುನ ಮನ ಪಕಕವ ೇ ಮನ ಕ ೊೆಂಡು ತಮಮ ವಾಸತವಯ ಹೊಡಿದದರು. ಸುಬ್ುನ ಗ ಳ್ತ್ರ ಸುಬು ಈಗ ಸಾಲಪ ಬಗುಮಾನ ಬಟ್ುಟ ಸುಬ್ುನ ಜ ೊತ ಸ ನೇಹದಿೆಂದ ಇದಾದಳ . ಇಬ್ುರಿಗೊ ಮದುವ ಆಯಿತಾ ಅೆಂತ ಕ ೇಳ್ಬ ೇಡಿ, ಸುಬ್ು ಮತುತ ಸುಬು ಜಾತಕ ಇನೊನ ಕೊಡಿ ಬ್ೆಂದಿಲಿ !!  ಪುಟ - 16


ನೀವು ಮಾಡ್ನ

ನಾಡ್ನಮಿಡ್ನತ್

ಸಂಗರಹ: ಬ್ದರಿ ತ್ಾಯಮಗ ಂಡುಿ

ಮಾನವನ ನಾಡಿಮಿಡಿತವನುನ ಈ ಸರಳ್ ಪಿಯೇಗದಿೆಂದ ದೃಶಿಯೇಕರಿಸಬ್ಹುದು (Visualize) ! ಬ ೀಕಾಗುವ ಸಾಮಾನು: ಡಾಿಯಿೆಂರ್ಗ ಪ್ನ್ಸ, ಬ ೆಂಕ್ಲ ಕಡಿ್ ವಿಧಾನ ಬ ೆಂಕ್ಲಕಡಿ್ಯ ಬ್ುಡಕ ಕ ಒೆಂದು ಡಾಿಯಿೆಂರ್ಗ ಪ್ನ್ಸ ಚ್ುಚಿಚರಿ. ಇದನುನ, ನಿಮ ಕ ೈನ ಮಣಿಕಟ್ಟಟನ (wrist) ಜಾಗದಲಿ ಸಮತ ೊೇಲನ ಬ್ರುವೆಂತ ನಿಲಿಸಿ. ಸಮತ ೊೇಲನ ಬ್ರಲು ನಿಮಮ ಕ ೈಯನುನ ಒೆಂದು ಬ ೆಂಚಿನ ಮೆೇಲ ಇಡಬ್ಹುದು. ನಿಧ್ಾನವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಬ ೆಂಕ್ಲಕಡಿ್ ಅತ್ರತೆಂದಿತತ ವಾಲುವುದನುನ ಕಾಣಬ್ಹುದು. ನಾಡ್ನಮಿಡ್ನತ್ ಏಕ ? ಹೃದಯದ ಎದ ಬ್ಡಿತ ದ ೇಹದ ಅಪಧಮನಿ ವಯವಸ ಿಯಲಿ (arterial system) ನಾಡಿಮಿಡಿತವನುನ (pulse) ತರುತತದ . ಇದನುನ sthethoscope ಮೊಲಕವೂ ಕ ೇಳಿಸಿಕ ೊಳ್ಳಬ್ಹುದು. ಮನ ಯಲಿ ಮೆೇಲ ತ್ರಳಿಸಿದ ಸುಲಭ ಮಾಗಮದಿೆಂದ ನ ೊೇಡಬ್ಹುದು 

೧. ಗದರ್ಗ, ವಿದಾಯರ್ಥಮ ಮಾಗಮದಶಿಮ( ಗ ೈಡ್ ಪುಸತಕಗಳ್ು) ೨. ವಿೇರನಾರಾಯಣ, ಕುಮಾರವಾಯಸ

ಅಲಿಲಿ​ಿ ಏನ ೀನು

ನಮಮ ಕಾಯ್ಕರಮವಿದಿರ ತಿಳಿಸಿ – horanadachilume@gmail.com

ಈ ಸಂಚಿಕ ಯನುಿ ನಮಗಾಗಿ ತ್ಂದವರು – ಸುಗಮ ಕನಿಡ ಕ ಟ – ಸಿಡ್ನಿ, ಆಸ ರೀಲಿಯಾ ವಿನಾಯಸ ಮತ್ುತ ಮುಖಯ ಸಂಪಾದಕರು – ಬ್ದರಿ ತ್ಾಯಮಗ ಂಡುಿ ~ ಸಂಕಲನ – ವಿೀಣಾ ಸುದಶ್ನ್, ರಾಜಲಕ್ಷಿ​ಿ ನಾರಾಯಣ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ –ಕನಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ, ನಾಗ ೀಂದರ ಅನಂತ್ಮ ತಿ್ ಸೊಚ್ನ : ಈ ಸೆಂಚಿಕ ಯಲಿ ಪಿಕಟ್ವಾಗಿರುವ ಎಲಿ ವಿಷ್ಯಗಳ್ು ವಿವಿಧ ಲ ೇನಕರ ಅನಿಸಿಕ ಗಳ್ು. ಯಾವುದ ೇ ಅನಾನುಕೊಲವಾದಲಿ “ಸುಗಮ ಕನನಡ ಕೊಟ್” ಅಥವಾ ಅದಕ ಕ ಸೆಂಬ್ೆಂಧಿಸಿದ ವಯಕ್ಲತಗಳ್ು ಜವಾಬಾದರರಲಿ. ಈ ಸೆಂಚಿಕ ಯಲಿ ಪಿಕಟ್ವಾದ ಎಲಿ ಸುದಿದ ಮಾಹತ್ರ, ಚಿತಿಗಳ್ ಹಕುಕಗಳ್ು ಸಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ ಿೇಖಿಸಿರದಿದದರ ಅದು ಸುಗಮ ಕನನಡ ಕೊಟ್ಕ ಕ ಸ ೇರಿದ . ಸೆಂಚಿಕ ಯಲಿ ಬ್ಳ್ಸಿದ ಹಲವು ಚಿತಿಗಳ್ು ಅೆಂತಜಾಮಲದಿೆಂದ ಪಡ ದದುದ. ಅದರ ಎಲಿ ಹಕೊಕ ಅದರದರ ಕತೃಮಗಳಿಗ ಸ ೇರಿದುದ.

ಪುಟ - 17


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.