Page 1

Fot. R. Lipigórski

W numerze:

Nowe mo¿liwoœci dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw strona 2

Restrukturyzacji wrzesiñskiego szpitala ci¹g dalszy strona 2

Projektujemy polsko-niemieck¹ wspó³pracê m³odzie¿ow¹ strona 5 Aktualnoœci z Fundacji „Tutaj Warto” strony 8-9

Oferty pracy

strona 15

WUTW – potrzebna i ¿ywotna instytucja w naszym powiecie strona 16


2

AKTUALNOŒCI

Kwiecieñ 2008

Szkolenie dla beneficjentów

www.wrzesnia.powiat.pl

Ziemia obiecana na skarpie

Ponad 100 osób - przedsiêbiorców, samorz¹dowców i przedstawicieli œrodowiska biznesowego powiatu wrzesiñskiego wziê³o udzia³ w szkoleniu "Nowe perspektywy w raBy³y œpiewy, tañce, œmiech i ³zy. I wiele, wiele wzruszeñ mach WRPO na lata 2007-2013 dla Ma³ych i Œrednich Przedsiêbiorstw". Spotkanie odby³o siê w dniu 18 marca we Wrzesiñskim Oœrodku Kultury. Szkolenie sfinansowane by³o ze - tak scharakteryzowaæ mo¿na atmosferê panuj¹c¹ podczas œrodków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Wielkopolskiego Regionalne- uroczystego otwarcia Œrodowiskowego Domu Samopomocy w Gozdowie, 6 marca br. W imprezie wziêli udzia³ zaprogo Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Wdra¿ania Programu Regionalne- szeni goœcie - przedstawiciele lokalnych w³adz, oœwiaty, dugo. Uczestnicy szkolenia poznali chowieñstwa, a tak¿e przyjaciele i sponsorzy.

Udzia³ w szkoleniu wziê³a równie¿ Krystyna Poœlednia - cz³onek Zarz¹du Województwa Zarz¹d Województwa Wielkopolskiego, pe³ni¹c funkcjê Instytucji Zarz¹dzaj¹cej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 (WRPO), ma obowi¹zek przeprowadzenia szkoleñ poœwiêconych uruchomieniu nowego programu operacyjnego. Dlatego te¿ w ostatnim czasie Departament Polityki Regionalnej organizuje cykl szkoleñ dla potencjalnych beneficjen-

tów. Szkolenia odby³y siê ju¿ m.in. w Kaliszu, Koninie, Poznaniu. Przy wspó³pracy ze Starostwem Powiatowym uda³o siê zorganizowaæ szkolenie równie¿ we Wrzeœni. Uczestników spotkania powitali: Krystyna Poœlednia - cz³onek zarz¹du Województwa Wielkopolskiego oraz Dionizy Jaœniewicz starosta wrzesiñski. Szkolenie poprowadzili wed³ug ustalonego programu prelegenci z Departamentu

m.in. procedurê konkursow¹ wyboru wniosków o dofinansowanie, zapisy dokumentów programowych, kryteria wyboru projektów, formularz wniosku o dofinansowanie oraz biznesplanu. Szkolenie mia³o charakter warsztatowy, uczestnicy mogli zadawaæ pytania w trakcie prezentacji. Spotkanie zakoñczy³o siê ciekaw¹ dyskusj¹, s³uchacze zg³osili wiele pytañ i w¹tpliwoœci dotycz¹cych funduszy unijnych. Wiêcej informacji o mo¿liwoœciach pozyskania œrodków unijnych dla przedsiêbiorstw udziela Punkt Informacyjny WRPO 2007-2013, Urz¹d Marsza³kowski Wojewódzctwa Wielkopolskiego, 61-846 Poznañ, ul. Strzelecka 49, tel.: 061 858 12 27 oraz 061 858 12 37; www.wrpo.wielkopolskie.pl; e-mail: info.wrpo@wielkopolskie.pl oraz Wydzia³ Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich Starostwa Powiatowego we Wrzeœni, tel. (61) 640 45 04. (kasia)

Aportem ze szpitala do szpitala Poczwarka jak¹ jest Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej we Wrzeœni w likwidacji zgodnie z uchwa³¹ Rady Powiatu przestanie istnieæ 30 czerwca, przeobra¿aj¹c siê na dobre w imago zwane Szpitalem Powiatowym we Wrzeœni Sp. z o.o. Jednak transformacja wrzesiñskiego szpitala trwa nadal. Równoczeœnie z powstaniem nowej jednostki, jak¹ bêdzie Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej, namno¿y³y siê tak¿e kolejne szczeble w harmonogramie dzia³añ d¹¿¹cych do pe³nej restrukturyzacji. Jednym z kolejnych etapów, jakie dokonaj¹ siê w najbli¿szym czasie, bêdzie przekazanie aportem maj¹tku, którym dotychczas dysponowa³ SP ZOZ we Wrzeœni do nowo powsta³ej placówki. Maj¹tek wniesiony jako wk³ad mo¿e mieæ charakter pieniê¿ny i niepieniê¿ny. Pierwszym etapem bêdzie przekazanie przez powiat wrzesiñski do nowej spó³ki maj¹tku niepieniê¿nego. Wnosz¹c aport, udzia³owiec, którym w tym przypadku jest powiat wrzesiñski, uzyska okreœlon¹ liczbê udzia³ów, które wykazywane zostan¹ w aktywach jego bilansu w postaci inwestycji. Posiadanie udzia³ów uprawnia do uzyskiwania po¿ytków w postaci dywidend. Przychody bêd¹ realizowane tak¿e wtedy, gdy nast¹pi zbycie udzia³ów. Do przeprowadzenia owego maj¹tku aportem do nowej spó³ki niezbêdne zatem by³o obliczenie wartoœci rynkowej szpitala. Prac¹ zwi¹zan¹ z wycen¹ maj¹tku SP ZOZ w likwidacji podjê³a siê firma Iwony Kilanowskiej. Podczas spotkania, które odby³o siê 10 marca w Starostwie, grupa ekspertów przedstawi³a wyniki swej pracy. Na spotkaniu, któremu prze-

wodniczyli Dionizy Jaœniewicz, starosta wrzesiñski i Zbyszko Przybylski, dyrektor SP ZOZ w likwidacji obecni byli równie¿ Jan Sznura, naczelnik Wydzia³u Spraw Obywatelskich i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego we Wrzeœni oraz cz³onkowie Zespo³u Konsultacyjnego ds. restrukturyzacji SP ZOZ. Opracowanie zosta³o wykonane na potrzeby okreœlenia wartoœci wk³adu niepieniê¿nego aportu - rozpoczê³a Iwona Kilianowska, szefowa grupy ekspertów. Ten niepieniê¿ny wk³ad okreœlony w wykazie ze stycznia 2007 roku przez likwidatora, by³ podstaw¹ do naszej wyceny - kontynuowa³a. Do sporz¹dzenia opinii zastosowano dwa rodzaje szacowania. W czêœci pierwszej objêty zosta³ maj¹tek nieruchomy, który mo¿na zobaczyæ go³ym okiem. Druga czêœæ opracowania dotyczy³a œrodków trwa³ych ruchomych. Nasz zespó³ w tej czêœci podzieli³ siê na dwa niezale¿nie pracuj¹ce sk³ady - doda³a Kilianowska. Pierwszy, pod jej egid¹ zajmowa³ siê wycen¹ nieruchomoœci, drugi pod kierunkiem doktora Wojciecha Ratajczaka, nadzorowa³ poprawnoœæ wyceny wyposa¿enia szpitala i œrodków ruchomych. Wartoœæ wk³adu niepieniê¿nego szpitala okreœlono w wysokoœci 23 mln 482 tys. 500 z³. Na tê wartoœæ sk³ada siê: wartoœæ nieruchomoœci, któr¹ tworz¹ grunty zabudowane obiektami wraz z infrastruktur¹ im towarzysz¹c¹. Wartoœæ œrodków trwa³ych ruchomych wynosi 5 mln 541 tys. 565 z³. W przypadku tej opinii zastosowano metodykê jak dla operatu szacunkowego, co oznacza, ¿e przedstawiana przez ekspertów wartoœæ to wartoœæ rynkowa, czyli kwota w z³otówkach, która wynika z potrzeby przeniesie-

nia aportu do spó³ki. Owe wyliczenia zespo³u poparte zosta³y równie¿ dok³adn¹ dokumentacj¹ fotograficzn¹ zestawion¹ tabelarycznie. Podczas obliczeñ zak³adano równie¿ alternatywne sposoby wykorzystania obiektu np. poprzez przynoszenie dochodu z wynajmu. Wziêto pod uwagê stan techniczny nieruchomoœci, a tak¿e skutki przeprowadzanych modernizacji i remontów w szpitalu. Natomiast specyfik¹ ruchomoœci jest to, ¿e one zmieniaj¹ siê. Te wartoœci rynkowe wyznaczyliœmy przy za³o¿eniu, ¿e bêd¹ one nadal s³u¿y³y w ten sam sposób. Nieruchomoœæ jest bardzo dobrze po³o¿ona, ponadto jest modernizowana, co wp³ywa bardzo pozytywnie na jej wycenê - kontynuowa³a przewodnicz¹ca ekspertów. ¯eby byæ pewnym, ¿e wykreowana przez nas wartoœæ w podejœciu dochodowym by³a sprawdzona, wykonaliœmy równie¿ tzw. odtworzeniówkê, ¿eby zobaczyæ jak remonty skutkuj¹ w wartoœci odtworzeniowej budynku. Wszystko to doprowadzi³o nas do okreœlenia stanu technicznego budynku, jak i wartoœci gruntu - podsumowa³a Kilanowska na zakoñczenie spotkania. Kolejnym etapem na drodze do przekszta³ceñ wrzesiñskiego szpitala bêdzie przygotowanie i podjêcie dwóch uchwa³ Rady Powiatu we Wrzeœni. Pierwsz¹ z nich Rada wyrazi zgodê na przejêcie przez powiat wrzesiñski maj¹tku ruchomego szpitala, który obecnie nale¿y do SP ZOZ w likwidacji. Ca³y etap przekazania maj¹tku ruchomego dokona siê jednak dopiero poprzez drug¹ uchwa³ê powiatu wrzesiñskiego, dziêki której ca³y przejêty maj¹tek zostanie przekazany nowej spó³ce - Szpitalowi Powiatowemu we Wrzeœni

Wzruszaj¹cy wystêp uczestników ŒDS w Gozdowie ŒDS w Gozdowie przez pocz¹tkowe dwa lata istnienia mieœci³ siê w pomieszczeniach Domu Pomocy Spo³ecznej we Wrzeœni. Pod koniec ubieg³ego roku zaczêto adaptowaæ pomieszczenia by³ej szko³y w Gozdowie. Zastosowano wiele nowatorskich i doœæ odwa¿nych rozwi¹zañ - m.in. wyburzono jedne schody, prowadz¹ce na piêtro budynku, dziêki czemu w holu jest teraz przestronniej, co umo¿liwi bezproblemowe poruszanie siê po placówce osobom na wózkach. To, co pañstwo tu ogl¹daj¹, to pomys³ pani kierownik opowiada³ podczas otwarcia architekt - ja ubra³em tylko jej wizjê w normy prawne. Radoœæ i wzruszenie rysowa³y siê tak¿e na twarzach uczestników ŒDS. Pe³ni wdziêcznoœci i mi³oœci, zaprezentowali siê goœciom w krótkim programie artystycznym, który by³ podziêkowaniem za wsparcie i pomoc w powstaniu Domu w Gozdowie. Kierownik Dorota Szykowna przygotowa³a niespodziankê dla starosty - Pan

starosta, gdy do nas przyje¿d¿a³, zachwyca³ siê malowniczym umiejscowieniem domu na skarpie. Dlatego tak postanowiliœmy nazwaæ nasz Dom - "Na skarpie". Starosta odwdziêczy³ siê anegdot¹ dotycz¹c¹ pocz¹tków istnienia placówki w Gozdowie - gdy pani kierownik opowiedzia³a uczestnikom, ¿e wkrótce przenios¹ siê do Gozdowa, wœród nich zaczê³o funkcjonowaæ magiczne s³owo "Gozdowo", które wypowiadali ze swoistym namaszczeniem. To miejsce zaczê³o byæ dla nich ziemi¹ obiecan¹. Jeszcze przed remontem pojechali na wycieczkê do Gozdowa i czar tej mitycznej krainy nagle prys³. Przestali mówiæ o Gozdowie. Gdy nadszed³ czas przenosin, uczestnicy nie byli zachwyceni. Jednak na miejscu czeka³a na nich mi³a niespodzianka nowo wyremontowane wnêtrza Domu. Czy teraz jesteœcie szczêœliwi, podoba siê Wam? - spyta³a kierownik. Taaaaak - odkrzyknêli chórem. Agnieszka Przysiuda

Przedszkolaki w starostwie

Upominki z logo powiatu otrzyma³ ka¿dy przedszkolak Grupa piêciolatków z Przedszkola "Miœ Uszatek" w okresie przedœwi¹tecznym niespodziewanie przyby³a z ¿yczeniami do Starostwa Powiatowego we Wrzeœni. Maluchy ciep³o przyjête przez pracowników Starostwa zwiedzi-

³y urz¹d. W gabinecie starosty czeka³a na goœci mi³a niespodzianka. Dionizy Jaœniewicz obdarowa³ przedszkolaków z okazji zbli¿aj¹cego siê "zaj¹czka" drobnymi upominkami. Z uœmiechem od ucha do ucha weso³a gromadka opuœci³a urz¹d. (kasia)


www.wrzesnia.powiat.pl

AKTUALNOŒCI

ABECAD£O El¿biety Tomczak nie jest to dla mnie ³atwe. Niedawno us³ysza³am od córki radê: "interesuj siê nami, ale nie wtr¹caj siê". Myœlê, ¿e to dobra rada dla mamy, która zmaga siê z syndromem "opuszczanego gniazda".

Adaœ - mój wnuczek, zadaje mi czêsto zaskakuj¹ce prostot¹, a jednoczeœnie trudne pytania, takie, jakie mo¿e wymyœliæ prawie piêcioletnie dziecko. Pyta³, sk¹d siê bierze wiatr, czy dmuchaniem mo¿na go przegnaæ i jak mocno w tym celu trzeba dmuchaæ, czy mogê zgasiæ ksiê¿yc i zapaliæ s³oñce, bo on nie chce spaæ. Namawia³ mnie na szukanie zim¹ pod œniegiem w sadzie wiœni, s³ucha³ ko³ysanek, œpiewanych mu do snu, a gdy, nuc¹c, zasypia³am, budzi³ mnie, podpowiadaj¹c kolejne s³owa. Na uroczystoœci w przedszkolu z okazji Dnia Babci, uwa¿nie wypatrywa³, czy jestem i a¿ podskoczy³ z radoœci, gdy mnie zobaczy³. Wzruszy³ mnie do ³ez, mówi¹c wierszyk, uœmiechaj¹c siê do mnie i obdarowuj¹c kwiatkiem z bibu³ki. Dzieci - moje córki i synowie powoli opuszczaj¹ dom, staj¹c siê coraz bardziej samodzielne. Lubi¹, gdy opowiadam im zdarzenia z dzieciñstwa, których s¹ bohaterami. Czasem narzekaj¹ na moje przyd³ugie gawêdy, ale prosz¹, ¿ebym jeszcze coœ sobie przypomnia³a. Tê zdolnoœæ opowiadania odziedziczy³am po babci, moja mama te¿ lubi dzieliæ siê wspomnieniami i historiami rodzinnymi. Cieszê siê, ¿e moje dzieci potrafi¹ radziæ sobie z problemami, s¹ samodzielne, nie obawiaj¹ siê nowoœci, zmian, wyzwañ i chc¹ siê ze mn¹ dzieliæ swoimi prze¿yciami, przemyœleniami - choæ wcale

Ksi¹¿ki - czytam ich bardzo du¿o, zw³aszcza literatury fachowej. Czasem s¹ to dwie pozycje w tygodniu, ale zdarzaj¹ siê takie, którymi delektujê bardzo d³ugo. Interesuje mnie psychologia rozwojowa, psychologia humanistyczna, transpersonalna i integralna, psychologia porozumiewania siê. Czytam du¿o pozycji dotycz¹cych wspomagania rozwoju cz³owieka na ró¿nych etapach ¿ycia: nie tylko dzieciñstwo, dorastanie i m³odoœæ, ale te¿ doros³oœæ, ta wczesna i póŸna, oraz staroœæ. Lubiê powieœci biograficzne, ale te¿ fantastykê i powieœci fantasy. Lubiê dobre kino: s¹ takie filmy, które ogl¹da³am ju¿ kilka razy i zawsze z przyjemnoœci¹ wracam do nich, odkrywaj¹c coœ nowego. Na odpoczynek zostaje mi ma³o czasu, staram siê wiêc regenerowaæ swoje si³y szybko. Lubiê spacery o zachodzie s³oñca ale nieczêsto mogê sobie na nie pozwoliæ. Chwytam ka¿dy moment, w którym mogê ogl¹daæ krajobrazy. Czêsto stosujê relaks i wizualizacje. Na prowadzenie domu, gotowanie te¿ nie mam ju¿ czasu. Od kilku lat pomaga mi w tym teœciowa, której zdolnoœci kulinarne s¹ w rodzinie legendarne. Wie, ¿e jedzenie to moja s³aboœæ i dogadza mi odgaduj¹c czêsto na co mam apetyt. Jest w tym nieoceniona. Jestem jej za to wdziêczna, bo to pozwala mi zaoszczêdzaæ czas, który przeznaczam na pracê. Pogoda ducha, optymizm, upór, to cechy, które posiadam

dziêki mojemu tacie, lecz cierpliwoœci, w której by³ mistrzem wychowuj¹c szeœcioro dzieci, ci¹gle jeszcze siê uczê, choæ mam ju¿ spore osi¹gniêcia w tej dziedzinie. Praca to moja pasja. Wype³nia znakomit¹ czêœæ mojego ¿ycia. To, co robiê zawodowo, sprawia mi olbrzymi¹ satysfakcjê. Mobilizuje mnie do nieustannego rozwoju, pog³êbiania umiejêtnoœci, bo ci¹gle odnajdujê w sobie jakieœ obszary niewiedzy. Ka¿dego dnia, towarzysz¹c ludziom w ich zmaganiach z losem, nabieram coraz wiêkszej pokory i wiary w si³ê, pozwalaj¹c¹ im wracaæ do równowagi. Szyde³kowanie, robótki na drutach. Zaprzesta³am obecnie, ale umia³am kiedyœ zrobiæ sweter o dowolnym wzorze, w warkocze, a¿ury, przeplatanki, wplatanie ró¿nych kolorów, rêkawice z piêcioma palcami, skarpety, serwety, czapki, lalki, itp. Mam nadziejê, ¿e przyjdzie taki czas, ¿e do tego wrócê.

El¿bieta Tomczak - psycholog, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrzeœni. W latach 1994-2004 by³a dyrektorem Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Pyzdrach. Od 1996 roku jest sta³ym wspó³pracownikiem Pracowni Testów Psychologicznych w Warszawie. Od 1997 roku jest zastêpc¹ przewodnicz¹cego Komisji ds. Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Pyzdrach. Zamê¿na, dwie córki i dwóch synów, wnuk Adam. Urodzona we Wrzeœni, absolwentka LO im. H. Sienkiewicza we Wrzeœni, mieszka w Pyzdrach.

Szpitale Polskie S.A. s¹ profesjonaln¹ firm¹ medycyny szpitalnej, której misj¹ jest tworzenie i prowadzenie nowoczesnego szpitalnictwa na miarê Europy XXI wieku - rozpocz¹³ prezentacjê swojej firmy Jaros³aw J. Fedorowski, prezes spó³ki podczas spotkania 4 marca z Zarz¹dem Powiatu oraz Zespo³em Konsultacyjnym ds. restrukturyzacji SP ZOZ. Naszym wspólnym celem jest zapewnienie bezpieczeñstwa zdrowotnego lokalnej spo³ecznoœci - kontynuowa³ prezes. we Wrzeœni monopol na realizacjê swoich propozycji? Firma Szpitale Polskie S.A. zaproponowa³a Szpitalowi Powiatowemu we Wrzeœni Sp. z o. o. szereg rozwi¹zañ, rozpoczynaj¹c od przeprowadzenia fachowej analizy aktualnej sytuacji szpitala, poprzez zarekomendowanie konkretnych rozwi¹zañ s³u¿¹cych poprawie jego funkcjonowania i organizacji choæby dy¿urów lekarskich, ostatecznie doprowadzaj¹c do wzrostu bezpieczeñstwa zdrowotnego na terenie naszego powiatu. Poprzez nawi¹zanie wspó³pracy z nasz¹ firm¹, mo¿na liczyæ na pomoc w doinwestowaniu szpitala, dziêki czemu przyczynimy siê do stworzenia odpowiednich warunków do rozwoju oraz do znacznego polepszenia p³acy we wrzesiñskim szpitalu, a ponadto przygotujemy dla pañstwa szczegó³ow¹ ofertê - mówi³ prezes Fedorowski. Zebrani na spotkaniu ju¿ wczeœniej mieli okazjê wys³uchaæ prezentacji dwóch innych firm: austriackiego koncernu Hospitals oraz Pirelli PeKao Real Estate, ofe-

3

90. rocznica Powstania 13 marca br. w Starostwie Powiatowym we Wrzeœni odby³o siê spotkanie robocze Komitetu Organizacyjnego obchodów 90. rocznicy Powstania Wielkopolskiego, powo³anego z inicjatywy starosty wrzesiñskiego. W czasie spotkania, któremu przewodniczy³ przewodnicz¹cy Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego - Eugeniusz Paterka, wstêpnie omówiono imprezy, które sk³adaæ siê bêd¹ na uroczyste obchody na terenie powiatu wrzesiñskiego. Wœród wielu imprez zwi¹zanych z obchodami przewiduje siê: zorganizowaæ zjazd przedstawicieli szkó³ nosz¹cych imiê Powstañców Wielkopolskich z ca³ej Polski,

przeprowadzenie konkursów wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim w szko³ach powiatu, zorganizowanie zbiórki i wystawy pami¹tek po powstañcach. W celu odnowienia pomnika Powstañców Wielkopolskich znajduj¹cego siê na terenie cmentarza przy ul. GnieŸnieñskiej rozpoczêto zbiórkê publiczn¹ œrodków finansowych na ten cel. Chêtnych, którzy zechc¹ wesprzeæ restauracjê pomnika i innych miejsc pamiêci Powstania Wielkopolskiego, prosimy o wp³atê na konto Spo³ecznego Komitetu Odnowy Pomnika Powstania Wielkopolskiego we Wrzeœni na nr: PBS Wrzeœnia 06 9681 00002 0022 1522 0195 2063. Jan Sznura

Super Salon 2007

Zespó³, którym mam przyjemnoœæ kierowaæ, tworz¹ ludzie otwarci, wra¿liwi na problemy innych, zaanga¿owani i kreatywni.

Kto zaprezentuje siê najlepiej?

Choæ szpital we Wrzeœni nie musia³ borykaæ siê z tak ogromnymi problemami jak jego bliŸniacze i potwornie zad³u¿one systemy w ca³ym kraju, to w oparciu o strukturê samodzielnego publicznego zak³adu opieki zdrowotnej niezwykle trudno by³o sprawnie zarz¹dzaæ szpitalem, a pozyskiwanie nowych Ÿróde³ przychodu by³o znacznie ograniczone. Przekszta³cenie szpitala w spó³kê prawa handlowego po³¹czone z wprowadzeniem sprawnego modelu organizacyjnego oraz ekonomicznego prowadzi do uzdrowienia sytuacji szpitala, a co za tym idzie do polepszenia ochrony zdrowia lokalnej spo³ecznoœci. Zespó³ Szpitali Polskich S.A. posiada wysokie kwalifikacje i bogate doœwiadczenie krajowe oraz miêdzynarodowe w zakresie organizacji, zarz¹dzania, ekonomiki, a tak¿e aspektów klinicznych medycyny szpitalnej. Firma ta zosta³a powo³ana, aby przewodniczyæ w procesie reformowania szpitalnictwa w Polsce. Czy jednak to w³aœnie oni dostan¹ od Rady Powiatu

Kwiecieñ 2008

ruj¹cych podobne rozwi¹zania zwi¹zane z szeroko pojêt¹ restrukturyzacj¹ szpitali. Ponadto w najbli¿szym czasie zaprezentuj¹ swoje oferty kolejne firmy, a wœród nich m.in. Szpitale Rodzinne S.A. oraz Bank Depfa. Spoœród wszystkich przedstawionych propozycji Zarz¹d Powiatu wraz z Zespo³em ds. Restrukturyzacji Szpitala Powiatowego we Wrzeœni Sp. z o.o. bêdzie musia³ dokonaæ oceny, który z inwestorów móg³by zaj¹æ siê dalszymi pracami zwi¹zanymi z budow¹ zarówno nowej czêœci szpitala jak i organizacj¹ pracy naszej lokalnej s³u¿by zdrowia po ca³kowitej restrukturyzacji. Ostateczn¹ decyzjê podejmie jednak Rada Powiatu we Wrzeœni. Dalszy przebieg negocjacji z wybranym inwestorem uzale¿niony bêdzie tak¿e od kwoty przyznanych œrodków z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, o które powiat wyst¹pi z wnioskiem na zakup sprzêtu oraz rozbudowê i modernizacjê wrzesiñskiego szpitala. (ula)

Wyró¿nienie odebra³a w³aœcicielka - Dorota Andrzejczak-Mucha Salon "Elegancja" we Wrzeœni zosta³ nagrodzony w XV edycji ogólnopolskiego presti¿owego konkursu, organizowanego przez bran¿owe czasopismo "Salon i Elegancja - International Kosmetik" jako Salon Roku 2007. Wyró¿nienie 1 marca na Miêdzynarodowych Targach Kosmetyczno-Solaryjnych "Salon Wiosna 2008" w Warszawie odebra³a w³aœcicielka Salonu - Dorota Andrzejczak-Mucha. W konkursie rywalizowa³o ponad 100 gabinetów. Spoœród nich komisja wybra³a kilkanaœcie, które póŸniej odwiedza-

³a. Brano pod uwagê wizualizacjê gabinetów oraz wiedzê i kompetencje kosmetyczki. Jestem dyplomowanym specjalist¹ od pielêgnacji stóp - podologiem - opowiada Dorota Andrzejczak-Mucha - pielêgnacja stóp daje mi wielk¹ satysfakcjê. Klient przychodzi z grymasem z bólu, a wychodzi uœmiechniêty. To dla mnie najwiêksza nagroda. Pragnê podziêkowaæ wszystkim moim klientom i klientkom za zaufanie, bo bez nich nie by³oby tego sukcesu i nie mog³abym siê dalej realizowaæ. (agda)


4

Kwiecieñ 2008

OŒWIATA

Nie zabijajmy œrodowiska…

www.wrzesnia.powiat.pl

Nowi wizytatorzy

Je¿eli chcesz siê wystroiæ, po18 marca 2008 r. w Zespole Szkó³ w Otocznej odby³o siê IV Forum Ekologiczne. Tematrzebny ci odpowiedni ubiór, je¿eli tem tegorocznej edycji forum by³y "Nauki przyrodnicze i ich wykorzystanie w ¿yciu co- chcesz byæ m¹dry, potrzebna ci dziennym". odpowiednio zorganizowana na-

Dzieci z Kaczanowa podczas wystêpu na forum ekologicznym Na uroczystoœci obecni byli: wicestarosta wrzesiñski Pawe³ Guzik, ksi¹dz Bogdan Tarka, ksi¹dz Henryk Nadolny, Jaros³aw Sobczak naczelnik Wydzia³u Œrodowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego, Katarzyna Budna oraz Paulina Kurzawska z Urzêdu Miasta i Gminy Wrzeœnia, Ireneusz Gumienny przewodnicz¹cy Rady Rodziców, dyrektorzy szkó³ bior¹cych udzia³ w forum, a tak¿e so³tysi. Spotkanie rozpocz¹³ Dariusz Szykowny - dyrektor Zespo³u Szkó³ w Otocznej, przybli¿aj¹c zgromadzonym w sali temat forum oraz cele, jakie miano osi¹gn¹æ. Poprzez udzia³ w projekcie ekologicznym uczniowie szkó³ mieli rozwin¹æ w sobie postawy proekologiczne, zapromowaæ zdrowy styl ¿ycia, wzmocniæ swoje przywi¹zanie do regionu, a tak¿e zdobyæ umiejêtnoœæ zastosowania zdobytej wiedzy w ¿yciu codziennym - mówi³. Nastêpnie g³os zabra³ Pawe³ Guzik, wicestarosta wrzesiñski. Z wykszta³cenia jestem leœnikiem i dlatego temat ekologii jest dla mnie bliski - opowiada³ - dla was, uczniów, najlepszym miejscem do nauki, jak korzystaæ z przyrody aby jej nie zniszczyæ, jest w³aœnie szko³a, w której dziêki przeprowadza-

niu takich projektów jak ten, mo¿ecie w sposób ³atwy i przyjemny przyswoiæ nale¿yt¹ wiedzê. W tym roku efekty realizacji projektu "Nauki przyrodnicze i ich wykorzystanie w ¿yciu codziennym" zaprezentowa³y szko³y: Zespó³ Szkó³ z Oddzia³ami Sportowymi w Marzeninie, Zespó³ Szkolno-Przedszkolny w Gutowie Ma³ym, Samorz¹dowa Szko³a Podstawowa w Kaczanowie, Szko³a Podstawowa w Komorzu (powiat jarociñski), Warsztat Terapii Zajêciowej w Rudzie Komorskiej oraz Zespó³ Szkó³ w Otocznej. Na pocz¹tek wyst¹pi³y przedszkolaki z Gutowa Ma³ego, które pod okiem Zofii Dekowskiej przygotowa³y i zaœpiewa³y dwie piosenki "Betonowy œwiat" oraz "Pokolenie nowe", w których apelowa³y o ochronê œrodowiska naturalnego. Najbardziej aktywnymi przedszkolakami byli: Oliwka Graczyk i Kuba Bojarski, którzy dzielnie prowadzili m³odszych kolegów i kole¿anki przez wystêp. Uczniowie z Marzenina zaprezentowali pokaz mody ekologicznej, w której dominowa³y surowce wtórne oraz niedaj¹ce siê przetworzyæ torebki foliowe. Wyst¹pi³y równie¿ dziewczynki z zerówki w

bia³o-czerwonych strojach, które zagrza³y widzów przed kolejnym wystêpem starszych kole¿anek z grupy "Le ciemna". Nastêpnie Zespó³ Taneczny "Otoczek" z Otocznej wykona³ taniec "Pomó¿my Ziemi oddychaæ". Szkolny Zespó³ Instrumentalny akompaniowa³ Adamowi Stefañskiemu, szkolnej pere³ce muzycznej. Wystêp uczniów z Otocznej zakoñczy³ pokaz doœwiadczenia chemicznego na temat: "Utleniaj¹ce w³aœciwoœci ozonu". W nastêpnej kolejnoœci zaprezentowa³a siê SP w Komorzu, która przedstawi³a zgubne skutki wszystkich na³ogów. Coœ dla ucha zaserwowa³ WTZ w Rudzie Komorskiej. Arkadiusz Stró¿yk przy akompaniamencie Marka Smardzewskiego zaœpiewa³ trzy piosenki: "Ko³ysz nas ziemio", "ChodŸ, pomaluj mój œwiat" oraz "My te¿ mo¿emy siê œmiaæ". Pierwszy raz w forum wziêli udzia³ uczniowie z Kaczanowa. Dzieci z zerówki wyst¹pi³y w przepiêknych strojach, pokazuj¹c w³aœciwe zachowania wobec przyrody, które sprzyjaj¹ ochronie naturalnego œrodowiska cz³owieka. Wykonali równie¿ piosenki proekologiczne, w których pomaga³a dzielnie 12-letnia Katarzyna Bednarek, œpiewaj¹ca na co dzieñ w Wrzesiñskim Studiu Piosenki. Imprezê zakoñczy³ Waldemar Grzeœkowiak - zastêpca burmistrza Miasta i Gminy Wrzeœnia, który podziêkowa³ wszystkim uczestnikom IV Forum Ekologicznego za realizacjê tego projektu. Podkreœli³, jak wa¿ne s¹ dzia³ania proekologiczne prowadzone w szko³ach, poniewa¿ wszyscy jesteœmy odpowiedzialni za stan œrodowiska, w którym ¿yjemy. Swoje przemówienie zakoñczy³ mottem przewodnim IV Forum Ekologicznego: "Wiedzê mo¿emy przyjmowaæ od innych, m¹droœci musimy nauczyæ siê sami". (kix)

O I ZjeŸdzie Absolwentów i Wychowanków Pañstwowego Gimnazjum i Liceum im. H. Sienkiewicza we Wrzeœni 7 czerwca 2008 roku odbêdzie siê II Powszechny Zjazd Absolwentów Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. H. Sienkiewicza we Wrzeœni. I Zjazd (nie u¿ywaj¹cy okreœlenia "powszechny", choæ taki w³aœnie by³) odby³ siê 60 lat temu, a jego najwa¿niejszym dniem by³ 25 paŸdziernika 1947 roku. Zasadniczym powodem zorganizowania tamtego Zjazdu, jak twierdzili jego organizatorzy, by³ jubileusz 25-lecia pracy pedagogicznej ówczesnego dyrektora szko³y doktora Marcina Panny. Trudno porównywaæ oba zjazdy. W 1947 roku, po latach wojny i okupacji chodzi³o równie¿, a mo¿e przede wszystkim o to, jak powiedzia³ dr Marcin Panna do uczestników Zjazdu - by policzyæ Wasze szeregi i oddaæ ho³d tym, którzy przybyæ ju¿ nie mog¹, gdy¿ sp³acili straszliw¹ daninê krwi, jak¹ z³o¿y³a Polska w czasie ostatniej wojny. Do 1947 roku maturê we wrzesiñskiej uczelni z³o¿y³o 297 absolwentów, oprócz nich wychowankami szko³y by³o co najmniej drugie tyle uczniów, którzy z ró¿nych powodów matury w

niej nie zdawali. 25 paŸdziernika 1947 roku o godzinie 9.00 os³oniêto w holu budynku szkolnego na I piêtrze tablicê pami¹tkow¹ ku czci poleg³ych i zamordowanych profesorów i wychowanków Szko³y. O godzinie 9.30 uczestnicy Zjazdu wymaszerowali do wrzesiñskiej fary, gdzie o 9.45 rozpoczê³a siê uroczysta msza œw. W ówczesnej prasie pisano: "Chwila by³a naprawdê wzruszaj¹ca, gdy z dziedziñca gimnazjalnego byli uczniowie czwórkami pod przewodnictwem swych dawnych profesorów ruszyli do fary (…), któr¹ z ruin zniszczenia do dawnej œwietnoœci podnosi jej odnowiciel i jeden z najczcigodniejszych kap³anów ks. kanonik Kazimierz Kinastowski." Po powrocie do budynku szkolnego o godzinie 11.00 w auli rozpoczê³a siê uroczysta akademia, w czasie której przypomniano miêdzy innymi nazwiska tych profesorów i wychowanków, którzy oddali swe ¿ycie za Ojczyznê. PóŸniej g³os zabierali wychowankowie, a w ich wyst¹pieniach "dominowa³a nuta wdziêcz-

noœci w stosunku do wychowawców, w przemowach profesorów zaœ radoœæ i duma z postawy i sukcesów wychowanków." Szczególnie podnios³y by³ moment, gdy dawny chor¹¿y szko³y Stanis³aw Mazur (absolwent z 1932 roku, zmar³ w wieku 93 lat w 2007 roku) przekaza³ pierwszy sztandar szkolny z 1923 roku ówczesnemu uczniowi Andrzejowi Dadaczyñskiemu. Uroczystoœci zjazdowe zakoñczy³o spotkanie towarzyskie w Kasynie Oficerskim w koszarach 68 wrzesiñskiego pu³ku piechoty. II Zjazd Absolwentów bêdzie z pewnoœci¹ inny. W 2008 roku liczba absolwentów Szko³y (tych, którzy zdali maturê) znacznie przekroczy 7 tysiêcy. To wiêcej ni¿ ma³e miasto liczy mieszkañców. Ilu z nich weŸmie udzia³ w II ZjeŸdzie Absolwentów, trudno dziœ przewidzieæ. W ka¿dym razie Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Henryka Sienkiewicza serdecznie zaprasza wszystkich - tych nielicznych ju¿ absolwentów z okresu II RP, jak i t³umy absolwentów z lat ostatnich. Marian Torzewski

uka - kto wie ile prawdy w tym przys³owiu buriackim? Jednak im bardziej œwiat zorganizowany, tym bardziej wp³ywa na kszta³towanie nas samych. Wa¿na jest dba³oœæ o tworzenie nowych rozwi¹zañ systemowych podnosz¹cych rozwój w szko³ach i placówkach oœwiatowych. W powiecie wrzesiñskim nadzór pedagogiczny nad wszystkimi podmiotami dzia³aj¹cymi w oœwiacie oprócz Wydzia³u Oœwiaty i Sportu Starostwa Powiatowego we Wrzeœni sprawuje El¿bieta Leszczyñska, wielkopolski kurator oœwiaty. W ostatnim czasie zmienili siê tak¿e poszczególni wizytatorzy nadzoruj¹cy placówki oœwiatowe w naszym powiecie. Typy placówek, nad którymi wizytatorzy sprawuj¹ nadzór pedagogiczny okreœlany jest zgodnie z w³aœciwoœci¹ rzeczow¹ wydzia³u, jak i zakresem czynnoœci poszczególnych wizytatorów. Osoby sprawuj¹ce nadzór pedagogiczny w

przydzielonych im placówkach oœwiatowych wykonuj¹ zadania w zakresie: nadzorowania, wspó³pracy, opiniowania, jak i koordynacji realizowanych programów. Wizytatorem Wydzia³u Edukacji Specjalnej, Wychowania i Opieki Wielkopolskiego Kuratorium Oœwiaty w Poznaniu jest Ewa Zakrzewicz. W ramach swoich zadañ kontroluje jednostki kszta³cenia specjalnego, choæby takie jak Zespó³ Szkó³ Specjalnych we Wrzeœni. W tym samym wydziale trwa obecnie wakat na stanowisko wizytatora, który pod swoimi "skrzyd³ami" bêdzie mia³ m.in. Poradniê Psychologiczno-Pedagogiczn¹ we Wrzeœni. Zmieni³ siê natomiast wizytator Wydzia³u Kszta³cenia Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego. Obecnie funkcjê tê pe³ni Bogna Skoraszewska, która obecna by³a m.in. podczas otwarcia nowej pracowni obrabiarek sterowanych numerycznie w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej, jak i podczas targów edukacyjnych organizowanych przez PPP we Wrzeœni. (ula)

Targi Pracy w ZSP

Uczniowie wykazali du¿e zainteresowanie przestawionym ofertom W pi¹tek, 28 marca, w Zespole Szkó³ Politechnicznych odby³y siê Targi Pracy skierowane g³ównie do uczniów klas maturalnych oraz koñcz¹cych szko³ê zawodow¹. Otwarcia imprezy dokona³ Pawe³ Guzik, wicestarosta wrzesiñski wraz z Bogdanem Nowakiem, dyrektorem Zespo³u Szkó³ Politechnicznych we Wrzeœni. Z zaproszenia organizatorów targów skorzystali: Eugeniusz Wiœniewski, dyrektor Powiatowego Urzêdu Pracy we Wrzeœni, Akwa Sp. z o.o. Gniezno, Powiatowy Urz¹d Pracy, Pfeifer&Langen Polska, Gestamp Polska Sp. z o.o., Tarkett Sp. z o.o., Stomil Nekla, Wheelabrator Schick Sp. z o.o. Dla przedstawicieli firm przygotowano stoiska, gdzie mogli zaprezentowaæ swoj¹ ofertê skierowan¹ dla przysz³ych pracowników. Uczniowie najczêœciej pytali o kryteria, jakie musz¹ spe³niaæ, aby zostaæ zatrudnionym, o stanowiska pracy i ewentualne kursy, które po-

zwol¹ podnieœæ im kwalifikacje. Oferowano miêdzy innymi zatrudnienie na stanowiskach: operatora tokarki sterowanej numerycznie, elektronika, elektryka, mechanika, pakowaczy, automatyków i konstruktorów. Przedstawiono równie¿ propozycje sta¿y dla pracowników biurowych. Natomiast pracownicy Powiatowego Urzêdu Pracy we Wrzeœni przekazali informacje na temat sta¿ów "Pierwsza praca" oraz mo¿liwoœci pozyskania œrodków z urzêdu na prowadzenie w³asnej dzia³alnoœci. Przygotowano równie¿ konkurs dla uczniów klas maturalnych na najlepiej napisane dokumenty aplikacyjne CV i list motywacyjny. Pierwsz¹ trójkê zwyciêzców utworzyli: Marcin Budziñski, Marek Jarzyna i Damian Kmiecik. Przyznano równie¿ wyró¿nienie Iwonie Kozielskiej. Organizatorami Targów Pracy byli: Marek Chêciñski, wicedyrektor szko³y i Ma³gorzata G³owacka, szkolny doradca zawodowy. Justyna Jurkiewicz

Kolejny sukces Krzysztof Tobolski - uczeñ klasy IV TT¯ Zespo³u Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych zaj¹³ 8. miejsce w finale Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o ¯ywnoœci, który odby³ siê dniach 13-14 marca 2008 r. w Poznaniu. Do fina³u zakwalifikowa³o siê 58 uczniów z 38 szkó³ ponadgimnazjalnych Polski. Tytu³ laureata uzyska³o pierwszych 10 uczniów

fina³u centralnego. Laureaci olimpiady maj¹ wolny wstêp na wiele uczelni: Akademie Rolnicze, Akademie Ekonomiczne w Poznaniu i Krakowie, Politechniki w Gdañsku i £odzi oraz Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski. Szczególne gratulacje nale¿¹ siê pani Renacie Pohl, która przygotowywa³a ucznia do olimpiady. ZSTiO


www.wrzesnia.powiat.pl

„Nasza Europa”

Pami¹tkowa fotografia uczestników konkursu „Nasza Europa” Mateusz Karciarz i Kamil Dzieweczyñski z Liceum Ogólnokszta³c¹cego we Wrzeœni zajêli exequo I miejsce w eliminacjach powiatowych VIII Wielkopolskiego Konkursu "Nasza Europa". Konkurs "Nasza Europa" jest kontynuacj¹ Wielkopolskiego Konkursu Wiedzy o Samorz¹dzie Terytorialnym organizowanego ju¿ od piêtnastu lat dla m³odzie¿y gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej z Wielkopolski. W tym roku do etapu powiatowego, który odby³ siê 27 marca w internacie Zespo³u Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych we Wrzeœni, zakwalifikowa³o siê 12 uczestników z wrzesiñskich szkó³ ponadgimnazjalnych, spoœród których wy³oniono dwóch uczestników kwietniowego fina³u wojewódzkiego. Organizatorem konkursu tradycyjnie by³o Towarzystwo Samo-

rz¹dowe z Konina we wspó³pracy z Eurocentrum i Wszechnic¹ Obywatelsk¹ pod patronatem Marsza³ka Województwa Wielkopolskiego. Natomiast na szczeblu powiatowym organizacj¹ konkursu zajê³o siê Starostwo Powiatowe we Wrzeœni, które ufundowa³o tak¿e nagrody. Oficjalnie konkurs rozpocz¹³ Pawe³ Guzik, wicestarosta wrzesiñski, który doda³ otuchy zebranym uczniom. Po otwarciu koperty z testami i przedstawieniu regulaminu, uczniowie rozpoczêli zmagania. Nad prawid³owym przebiegiem eliminacji powiatowych czuwa³a komisja z Wydzia³u Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich Starostwa Powiatowego we Wrzeœni - Hanna Brona i Anna Mantorska oraz koordynator etapu powiatowego, Ilona Dêbicka z-ca naczelnika Wydzia³u Promocji i Kultury. G³ównym celem konkursu jest

5

O mi³oœci i przebaczeniu upowszechnienie wiedzy o Unii Europejskiej oraz zwiêkszenie zainteresowania problematyk¹ europejsk¹ w krêgach m³odzie¿owych. ¯eby u³atwiæ uczniom przygotowania, organizatorzy podzielili tematykê konkursu na cztery modu³y. W pierwszym - "Polska i Europa" m³odzie¿ musia³a wykazaæ siê wiedz¹ w zakresie: kultury, historii, geografii, œrodowiska naturalnego i ustroju politycznego pañstw europejskich. Ten blok tematyczny nie jest zazwyczaj uwzglêdniany w podobnych konkursach. Tymczasem Towarzystwo Samorz¹dowe uzna³o, ¿e konkurs "Nasza Europa" powinien odwo³aæ siê do ogólnej wiedzy dotycz¹cej cywilizacji europejskiej, wspó³czesnego oblicza pañstw Europy, a tak¿e naszego kraju. W ten sposób mo¿na nie tylko zachêciæ do szerszego udzia³u w konkursie, ale tak¿e zwróciæ uwagê na fakt, ¿e przecie¿ integracja europejska nie jest teoretycznym wymys³em, ale jest zakorzeniona w europejskiej tradycji i ma g³êboki sens dla ca³ego kontynentu. Pozosta³e bloki tematyczne wymaga³y wiedzy z zakresu integracji Polski i poszczególnych pañstw ze wspólnot¹, a tak¿e podstawow¹ wiedz¹ o samorz¹dzie terytorialnym. Pytania wcale nie by³y ³atwe, ¿eby dobrze wypaœæ podczas konkursu nie wystarczy czytaæ podrêczniki - mówi³a Hanna Brona. Test by³ pe³en pytañ zwi¹zanych z najœwie¿szymi wydarzeniami, dlatego przede wszystkim nale¿y œledziæ codzienne informacje w prasie, newsy internetowe oraz wiadomoœci telewizyjne - podsumowa³a przewodnicz¹ca komisji. (ula)

Tworzymy biuro wspó³pracy powiatów wrzesiñskiego i Wolfenbüttel W dniach 15-18 marca br. w Mikuszewie odby³y siê warsztaty dla Multiplikatorów- grupy m³odych ludzi pe³nych zapa³u i chêci do pracy. Wziêli w nich udzia³ uczniowie wrzesiñskich szkó³ ponadgimnazjalnych: Paulina Niesuchorska, Agnieszka Sypniewska, Natalia Konieczka, Sylwia Obarska, Katarzyna Majchrzak, Damian Walczak i Arkadiusz Go³êbnik, którymi opiekowa³a siê Katarzyna Stachowiak. W sobotê rano wyruszyliœmy na spotkanie ze swoimi trenerami oraz rówieœnikami z Wolfenbüttelmiasta partnerskiego Wrzeœni. Pierwszego dnia warsztatów pracowaliœmy nad ustaleniem, nazwaniem celu naszego spotkania oraz staraliœmy siê uœwiadomiæ sobie, czego bêdziemy siê uczyæ. OdpowiedŸ nie by³a tak jednoznaczna, jak mog³oby siê wydawaæ. Wiedzieliœmy, ¿e warsztaty maj¹ przygotowaæ nas do tworzenia projektów. Nie zdawaliœmy sobie jednak sprawy, jak tego dokonaæ. Z czasem wszystko siê wyjaœni³o… Prawdziwa praca, po³¹czona oczywiœcie z zabaw¹, rozpoczê³a siê drugiego dnia. Czeka³o na nas mnóstwo zadañ. Pocz¹tkowo polega³y one na rozwoju komunikacji. Nastêpnie, kiedy zaczynaliœmy czuæ siê swobodnie w swoim towarzystwie, przyszed³ czas na najwa¿niejsze zadanie tego dnia linê. Musieliœmy przerzuciæ (dos³ownie!) ca³¹ grupê nad lin¹ znaj-

Kwiecieñ 2008

OŒWIATA

"Mi³oœæ i przebaczenie…" to temat kolejnego spotkania zorganizowanego w Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. H. Sienkiewicza we Wrzeœni pod opiek¹ Arlety ¯ebrowskiej, podejmuj¹cego tematy bardzo trudne, a jednoczeœnie dla wszystkich tak wa¿ne.

Eleni przekona³a wszystkich zebranych, ¿e mi³oœæ poradzi sobie ze z³em 29 lutego zebrani w auli LO starali siê znaleŸæ odpowiedŸ na pytanie, czy œmieræ ukochanej osoby zadana przez drugiego cz³owieka mo¿e wyzwoliæ ogromne pok³ady mi³oœci. Brzmi to jak paradoks, wydaje siê bowiem, ¿e jedyn¹ reakcj¹ na tak wielk¹ tragediê jest ¿al, z³oœæ, gorycz, nienawiœæ. Jednak ¿ycie Eleni Tzoki wspania³ej piosenkarki i wyj¹tkowego cz³owieka, która zgodzi³a siê przyj¹æ zaproszenie na spotkanie, jest odpowiedzi¹ na to pytanie. Eleni przekona³a wszystkich zebranych, ¿e mi³oœæ, je¿eli jest prawdziwa, mo¿e poradziæ sobie z ka¿dym stanem ducha i wydawaæ owoce nawet w obliczu œmierci i z³a, bo takiej mi³oœci nic nie pokona. Wszyscy zgromadzeni w auli LO zgodnie przyznaj¹, ¿e emocje towarzysz¹ce s³uchaniu Eleni i rozmowie z ni¹ trudno jest wyraziæ s³owami. By³o to bowiem spotkanie z cz³owiekiem, który swoim ¿yciem zaœwiadcza o potêdze mi³oœci, przebaczenia, cz³owieczeñstwa. M³odzie¿ zadawa³a bardzo liczne i wnikliwe pytania, jakby nie dowierzaj¹c temu, ¿e mo¿na przebaczyæ komuœ, kto zabiera najukochañsz¹ osobê. Piosenkarka straci³a bowiem swoj¹ jedyn¹ córkê - Afrodytê. Jednak ka¿da odpowiedŸ wskazywa³a na niezwyk³¹ spójnoœæ wyznawanej przez Eleni filozofii ¿ycia, przepe³nionej mi³oœci¹ do cz³owieka, a maj¹cej swe Ÿród³o w mi³oœci Boga.

Wrzesiñskie spotkanie z Eleni by³o jednym z wielu ju¿ odbytych przez ni¹ w czasie 14 lat od tragedii, któr¹ prze¿y³a. Piosenkarka, zupe³nie bezinteresownie, niesie m³odym przes³anie, jakie pozostawi³a jej córka w swoim pamiêtniku, o tym jak wa¿ne jest to, aby w mi³oœci nie zatraciæ siebie i aby zachowaæ wolnoœæ. Z kolei jako matka Eleni uœwiadomi³a m³odym ludziom rolê wartoœci wyniesionych z rodzinnego domu, do których mo¿na siê potem odnieœæ w doros³ym ¿yciu oraz niebagatelne znaczenie prawid³owych relacji miêdzy pokoleniami. Piosenkarka wierzy, ¿e tylko prawdziwa rozmowa, nazywanie prostymi s³owami tego, co nas cieszy, rani czy niepokoi, zapewni pokój w rodzinie i spo³eczeñstwie. Ta niezwykle ciep³a i wra¿liwa kobieta ma w sobie wspania³¹, pozytywn¹ energiê, któr¹ potrafi zara¿aæ innych i inspirowaæ do ¿ycia mi³oœci¹ i przebaczania. Niesione przez ni¹ dobro uzewnêtrznia siê i potêguje przez piêkne piosenki, które œpiewa. W sienkiewiczowskim Liceum nie zabrak³o ich przy okazji tej szczególnej wizyty, któr¹ zakoñczy³a owacja na stoj¹co. Refleksje wyniesione ze spotkania trwale poruszy³y umys³y zebranych i zapisa³y siê w ich sercach, rozpoczynaj¹c w niejednej duszy proces wielkiej przemiany. Martyna Borowczyk

Powiatowa Akcja Letnia Pami¹tkowe zdjêcie polsko-niemieckiej grupy inicjatorów duj¹c¹ siê na wysokoœci jednego metra. Dodatkowym utrudnieniem by³ fakt, i¿ wszyscy ch³opcy mieli zawi¹zane oczy. W przypadku, gdy któreœ z nas dotknê³o liny, zaczynaliœmy zadanie od pocz¹tku. Zajê³o nam to ok. 2 godzin. Jednak dziêki temu zrozumieliœmy, ¿e tylko poprzez zaufanie, zdeterminowanie i wiarê we w³asne si³y jesteœmy w stanie osi¹gn¹æ cel wspólnie stworzyæ projekt. Po tych doœwiadczeniach byliœmy ju¿ gotowi poczyniæ pierwsze kroki w kierunku tworzenia projektu. Najwa¿niejszy oczywiœcie by³ pomys³, a mieliœmy ich wiele. Chcieliœmy, wspó³pracuj¹c z m³odzie¿¹ z Niemiec, zorganizowaæ warsztaty teatralno-muzyczne,

których zwieñczeniem by³by polsko-niemiecki musical, nastêpnie obóz sportowy oraz prace renowacyjne w pa³acu w Mikuszewie. Pozosta³y czas przeznaczyliœmy na opracowanie "planu dzia³ania". Na szczegó³y mamy jednak ca³y rok, poniewa¿ projekty zrealizowane zostan¹ w 2009 roku. Do tej pory pracowaæ bêdziemy w swoim biurze, które mieœci siê w nale¿¹cym do powiatu budynku przy ulicy Kaliskiej. Mamy nadziejê, ¿e zorganizowane warsztaty pomog¹ nam nie tylko stworzyæ wielki projekt dla wrzesiñskiej m³odzie¿y, ale tak¿e zwiêkszyæ integracjê partnerskich powiatów - wrzesiñskiego i Wolfenbüttel. Paulina Niesuchorska

Zapraszamy do Relaxu!!! 30 czerwca, pod has³em: "O Miano Mistrza Sportu i Turystyki - "WielkoPolski Ma³y Turysta" rusza pierwszy turnus IV Powiatowej Akcji Letniej. W siedmiu turnusach weŸmie udzia³ ponad ³¹cznie 500 dzieci. Tegoroczna akcja zmienia nieco sw¹ formu³ê. Ka¿dy dzieñ wypoczynku bêdzie mia³ swoj¹ nazwê, nawi¹zuj¹c¹ do podejmowanych dzia³añ. Uczestnicy, jak zwykle, oprócz licznych wycieczek po okolicy, wyjad¹ na dwa dni nad morze. Ponadto, podczas wszystkich turnusów bêd¹ realizowane programy profilaktyczne "Spójrz inaczej" i "Spójrz inaczej na agresjê". Ka¿dy uczestnik Powiatowej Akcji Letniej otrzyma na zakoñczenie turnusu medal "WielkoPol-

ski Ma³y Turysta". Zwykle nabór uczestników akcji odbywa³ siê na podstawie wskazañ gminnych oœrodków pomocy spo³ecznej, w zesz³ym roku w turnusach uczestniczy³y tak¿e osoby zainteresowane, które p³aci³y za udzia³ w imprezie. Wzorem ubieg³ego roku, równie¿ w tegorocznej edycji Powiatowej Akcji Letniej zarezerwowano dla nich ok. 100 miejsc. Odp³atnoœæ za udzia³ w turnusie dla mieszkañców powiatu wynosi 150 z³, osoby spoza powiatu ponosiæ bêd¹ koszt 200 z³. Zainteresowani mog¹ uzyskaæ szersze informacje w Wydziale Oœwiaty i Sportu Starostwa Powiatowego we Wrzeœni, tel. 061 640 44 14. (agda)


6

Kwiecieñ 2008

JEDNOSTKI, URZÊDOWE WIEŒCI

Krajobraz po... Targach

www.wrzesnia.powiat.pl

Dar dla Hospicjum

cych zdobycia wymarzonego zawodu oraz wykazania siê umiejêtnoœci¹ twórczego myœlenia, pracy w zespole i zdrowej rywalizacji. PP-P

Podczas targów frekwencja dopisa³a W tym roku, du¿e zainteresowanie szkó³ podstawowych i gimnazjów tematyk¹ nowoczesnych technik uczenia siê i nauczania spowodowa³o, ¿e zdecydowaliœmy siê spoœród propozycji nades³anych przez uczniów wybraæ has³o, które podkreœli znaczenie nowoczesnych strategii uczenia we wspó³czesnej szkole. Aby has³o nabra³o realnego znaczenia, powsta³ pomys³ zorganizowania i przeprowadzenia turnieju dla gimnazjalistów, w którym dru¿yny walczy³y o tytu³: ,,Super Twórcze Umys³y" VII Powiatowych Targów Edukacyjnych. Dla nauczycieli i pedagogów zorganizowano warsztat demonstracyjny "Moja nauka - mój sukces", prowadzony przez E.Jañczak-Obst, psychologa. Autorka zaprezentowa³a wybrane techniki uczenia siê i nauczania. Zainteresowanie udzia³em w warsztacie by³o bardzo du¿e. Œwiadczy to o tym, ¿e nauczyciele s¹ otwarci na nowe strategie nauczania. Mamy nadziejê, ¿e zarówno warsztat, jak równie¿ spotkania pra-

cowników Poradni PsychologicznoPedagogicznej w szko³ach z nauczycielami i uczniami, zainspiruj¹ œrodowisko szkolne do pog³êbiania tej wiedzy na innych szkoleniach, a dalej zachêc¹ do ich wykorzystania w pracy z uczniami. To, co jest niezmienne w idei naszych Targów Edukacyjnych to chêæ zgromadzenia w jednym miejscu i czasie jak najszerszej oferty edukacyjnej dla gimnazjalistów oraz maturzystów. Targi daj¹ im okazjê do bli¿szego, bardziej bezpoœredniego poznania wybranej szko³y poprzez chocia¿by mo¿liwoœæ rozmowy z nauczycielami, uczniami, obejrzenie stoiska, które jest wizytówk¹ danej placówki. Dziêki temu gimnazjalista ma okazjê wyrobienia sobie swojej w³asnej opinii o interesuj¹cej go szkole i dokonania pierwszego, samodzielnego, œwiadomego wyboru w ¿yciu. Liczymy na to, ¿e impreza da³a okazjê do powa¿niejszego zastanowienia siê nad mo¿liwoœciami zrealizowania swoich marzeñ dotycz¹-

Wyniki konkursów rozstrzygniêtych w ramach VII Targów Edukacyjnych: Nagrodê za has³o VII Targów Edukacyjnych - ,,Dziêki edukacji rozwijasz umys³" otrzyma³: Aleksander Karolczak - uczeñ Zespo³u Szkó³ im. Jana Paw³a II w Orzechowie. Najciekawszy plakat wykona³o Kó³ko Plastyczne z Publicznego Samorz¹dowego Gimnazjum im. Kazimierza III Wielkiego w Pyzdrach, które prowadzi Romana Fr¹tczak. I miejsce w konkursie "Jestem - wiêc myœlê, czyli najlepszy plan rozwoju zawodowego" zdoby³a Joanna Jarzyna z gimnazjum w Zespo³e Szkó³ w Targowej Górce. Laureatem konkursu ,,Super twórczy umys³ VII Targów Edukacyjnych zosta³a dru¿yna z Gimnazjum nr 1 we Wrzeœni w sk³adzie Miko³aj Or³owski, Pawe³ Nowak i Jakub Wi¹zek. W konkursie na najlepiej prezentuj¹c¹ siê placówkê w kategorii szko³a ponadgimnazjalna nagrodê otrzyma³: Zespó³ Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych im. gen. dr R. Abrahama. W kategorii najlepsza szko³a wy¿sza nagrodê otrzyma³ Wydzia³ Elektryczny Politechnika Poznañska. Wœród innych placówek oœwiatowych oraz placówek wspomagaj¹cych edukacjê tryumfowa³o Studio Jêzyków Obcych "English House".

ZARZ¥D POWIATU WE WRZEŒNI Dzia³aj¹c na podstawie art. 25 ust.4, art.28 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy spo³ecznej (Dz. U. nr 64 poz.593 ze zmianami) OG£ASZA Otwarty konkurs ofert na realizacjê zadania z zakresu pomocy spo³ecznej: prowadzenie placówki opiekuñczo-wychowawczej wsparcia dziennego - Œwietlicy opiekuñczo-wychowawczej w Gorzycach 1. Adresaci konkursu: 1) organizacje pozarz¹dowe prowadz¹ce dzia³alnoœæ w zakresie pomocy spo³ecznej 2) osoby prawne i jednostki organizacyjne dzia³aj¹ce na podstawie przepisów o stosunku Pañstwa do Koœcio³a Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Pañstwa do innych koœcio³ów i zwi¹zków wyznaniowych oraz o gwarancji wolnoœci sumienia i wyznania, je¿eli ich cele statutowe obejmuj¹ prowadzenie dzia³alnoœci w zakresie pomocy spo³ecznej 2. Rodzaj zadania i wysokoœæ dotacji na realizacjê zadania Prowadzenie placówki opiekuñczo-wychowawczej wsparcia dziennego tj. œwietlicy opiekuñczo-wychowawczej w Gorzycach Wysokoœæ œrodków przeznaczonych na realizacjê zadania w 2008r. - 2.000,00z³ 3. Warunki przyznawania dotacji Dotacja zostanie przyznana podmiotowi wy³onionemu w drodze konkursu, na podstawie zawartej umowy, z obowi¹zkiem rozliczenia siê po zrealizowaniu zadania. Zlecenie zadania odbywa siê w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. 4. Termin i warunki realizacji zadania Zadanie winno byæ realizowane w terminie od 1 czerwca 2008r. do 31 grudnia 2008 r., i obejmuje prowadzenie œwietlicy opiekuñczo-wychowawczej dla dzieci wymagaj¹cych wsparcia z terenu powiatu wrzesiñskiego, w wymiarze 4 godzin dziennie, od poniedzia³ku do pi¹tku. 5. Termin sk³adania ofert Oferty nale¿y sk³adaæ pod rygorem niewa¿noœci w formie pisemnej na formularzach stanowi¹cych za³¹cznik do Rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 8 marca 2005 roku w sprawie okreœlenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44, poz.427)., w zamkniêtej kopercie z dopiskiem "Otwarty konkurs ofert 2008r. na zadanie z zakresu pomocy spo³ecznej: prowadzenie placówki wsparcia dziennego - "Œwietlicy opiekuñczo-wychowawczej w Gorzycach", w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Wojska Polskiego 1, 62-300 Wrzeœnia, w terminie do dnia 15.05.2008 r. do godziny 9:00. Do oferty nale¿y do³¹czyæ aktualny odpis potwierdzaj¹cy wpis do w³aœciwej ewidencji lub rejestru dotycz¹cych statusu prawnego podmiotu i prowadzonej przez niego dzia³alnoœci (dokument wystawiony nie wczeœniej ni¿ 3 miesi¹ce przed up³ywem terminu sk³adania ofert); sprawozdanie finansowe i merytoryczne z dzia³alnoœci podmiotu za ostatni rok; statut; rekomendacjê Oœrodka Pomocy Spo³ecznej b¹dŸ innej instytucji. Nie przewiduje siê mo¿liwoœci uzupe³nienia oferty. 6. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty Starosta Wrzesiñski powo³a trzyosobowy zespó³ - "Komisjê" opiniuj¹cy oferty. Komisyjne otwarcie ofert odbêdzie siê w dniu 15.05.2008 r. o godzinie 10.00 Oferty sporz¹dzone wadliwie albo niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostaj¹ bez rozpatrzenia. Komisja rozpatrzy oferty i dokona wyboru oferty, bior¹c pod uwagê kryteria okreœlone w art.31 ust.1 pkt.1-6 ustawy o pomocy spo³ecznej, najpóŸniej do dnia 22.05.2008 r. Wyniki konkursu oraz warunki zlecenia realizacji zadania zostan¹ podane do publicznej wiadomoœci w ci¹gu 7 dni od wy³onienia podmiotu, któremu zadanie zostanie zlecone. Formularz oferty dostêpny jest w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrzeœni, ul. Wojska Polskiego 1.

Wrzesiñskie Hospicjum wzbogaci³o siê o nowy sprzêt medyczny Pierwszego kwietnia br. w Starostwie Powiatowym we Wrzeœni odby³o siê przekazanie w u¿ytkowanie Marii Buty - prezes Stowarzyszenia Hospicjum Wrzesiñskie im. œw. Wincentego Pallottiego - kilku urz¹dzeñ medycznych niezbêdnych tej organizacji w niesieniu pomocy swym podopiecznym. O zakup powy¿szych urz¹dzeñ

dla realizacji swych zadañ w zakresie niesienia pomocy nieuleczalnie chorym oraz ich rodzinom zwróci³o siê do Zarz¹du Powiatu we Wrzeœni w styczniu br. Hospicjum Wrzesiñskie. Wœród przekazanych urz¹dzeñ medycznych znalaz³y siê dwa ssaki medyczne, dwa materace przeciwodle¿ynowe oraz koncentrator tlenu i inny drobny sprzêt medyczny. (red.)

Powiatowa Rada Zatrudnienia

Posiedzenie rozpocz¹³ Ryszard Szczepaniak, przewodnicz¹cy PRZ 11 marca w sali konferencyjnej Powiatowego Urzêdu Pracy we Wrzeœni obradowa³a Powiatowa Rada Zatrudnienia. G³ównymi zadaniami wynikaj¹cymi z porz¹dku obrad posiedzenia, którymi zajêli siê cz³onkowie Rady by³o przyjêcie protoko³u z grudniowego posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia, zapoznanie siê ze sprawozdaniem dotycz¹cym sytuacji na rynku pracy w powiecie wrzesiñskim w 2007 roku, o którego przedstawienie zosta³ poproszony Eugeniusz Wiœniewski, dyrektor PUP we Wrzeœni. Ponadto cz³onkowie Rady zapoznali siê ze sprawozdaniem z realizacji wydatków Funduszu

Pracy w 2007 roku, w tym na aktywne programy rynku pracy oraz zbiorczym wykazem pracodawców, z którymi zawarto umowy na organizowanie aktywnych form przeciwdzia³ania bezrobociu. Na zakoñczenie spotkania cz³onkowie Rady przedyskutowali propozycjê podzia³u œrodków Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdzia³ania bezrobociu w 2008 r. Po ustaleniu poszczególnych kwot na takie formy jak: sta¿e, prace interwencyjne, przygotowanie zawodowe, szkolenia, dotacje i inne, cz³onkowie Powiatowej Rady jednog³oœnie przyjêli poprawiony projekt. (ula)

Œwiêta Wielkanocne w DPS Do Œwi¹t Wielkiej Nocy przygotowywaliœmy siê ju¿ od d³u¿szego czasu. Czas oczekiwania umili³y nam dzieci z Zespo³u Szkó³ Specjalnych im. Janusza Korczaka, przedstawiaj¹c inscenizacjê s³owno-muzyczn¹ "Chusta Œwiêtej Weroniki". Dzieciom oraz nauczycielom, pod kierunkiem których powsta³o przedstawienie, chcielibyœmy w imieniu mieszkañców serdecznie podziêkowaæ. Œwiêta Wielkanocne w naszym Domu rozpoczê³y siê ju¿ w Wielki Pi¹tek, kiedy to kilkoro mieszkañców wraz z personelem wykonywa³o stroiki na œwi¹teczne sto³y. W ma³ych koszyczkach z pachn¹c¹ rze¿uch¹ znalaz³y siê w³asnorêcznie wykonane przez mieszkanki szyde³kowe kurczaczki i zaj¹czki. Czêœæ mieszkañców wyjecha³a

na œwiêta do swoich rodzinnych domów, jednak ci, którzy zostali, równie¿ prze¿yli je w atmosferze ciep³a i serdecznoœci. W Wielk¹ Niedzielê, wczeœnie rano, w naszej kaplicy odby³a siê uroczysta msza œwiêta. Po mszy ksi¹dz poœwiêci³ potrawy przygotowane na sto³ach: chleb, szynkê, wêdliny, jajka, ciasta i owoce. Czas œwi¹t to czas, kiedy têsknota i smutek doskwieraj¹ bardziej ni¿ zwykle, szczególnie wtedy, kiedy czas ten spêdza siê z dala od rodziny. Personel stara siê, by ka¿de œwiêta spêdzane przez mieszkañców by³y podobne do œwi¹t rodzinnych, chocia¿ wie, ¿e nigdy nie zast¹pi im osób najbli¿szych córek, synów, wnucz¹t. Honorata Pacholska


www.wrzesnia.powiat.pl

Kwiecieñ 2008

URZÊDOWE WIEŒCI

XV sesja Rady Powiatu

7

Oœmiu Wspania³ych

G³ównym tematem XV sesji Rady Powiatu we Wrzeœni, która odby³a siê 26 marca 2008 roku w Sali Powiatowego Urzêdu Pracy by³a kwestia wyceny maj¹tku SP ZOZ. Ponadto podjêto piêæ uchwa³, dotycz¹cych g³ównie spraw bud¿etowych.

Iwona Kilanowska opowiada o procesie wyceny Tradycyjnie, na pocz¹tku sesji, Paw³a Zierke z kancelarii Piotrowpo stwierdzeniu quorum, przewod- ski i Wspólnicy szczegó³owego nicz¹cy Rady Powiatu - Grzegorz harmonogramu czynnoœci zwi¹zaKaŸmierczak i przewodnicz¹cy nych z zakoñczeniem procedur Zarz¹du Powiatu - Dionizy Jaœnie- przekszta³cania szpitala. wicz przedstawili informacjê o Nastêpnie komendant powiatodzia³aniach Rady i Zarz¹du w wy Stra¿y Po¿arnej we Wrzeœni okresie miêdzysesyjnym. Robert Wojtkowiak przedstawi³ Nastêpnie odby³a siê najd³u¿- sprawozdanie z realizacji zadañ w sza, bo a¿ dwugodzinna i wzbu- 2007 roku. Raport ze swojej dziadzaj¹ca najwiêcej emocji czêœæ ³alnoœci w roku minionym zapresesji - zaprezentowanie i omówie- zentowa³a tak¿e El¿bieta Staszaknie sporz¹dzonego operatu szacun- Ma³ecka - powiatowy rzecznik kowego o wartoœci rynkowej wno- konsumentów. Maria Taciak szonego aportu jako wk³adu nie- przewodnicz¹ca Komisji Rewizyjpieniê¿nego do spó³ki z o.o. Przed- nej Rady Powiatu we Wrzeœni tem g³os zabra³ starosta Dionizy przedstawi³a sprawozdanie z dziaJaœniewicz - gdy zosta³ zbudowa- ³alnoœci komisji w roku 2007. ny Oddzia³ Ratunkowy szpitala, Kolejnym punktem obrad by³o rozpocz¹³ siê proces restruktury- podjêcie uchwa³. Pierwsza z nich zacji zmierzaj¹cy z jednej strony dotyczy³a zmiany uchwa³y nr 57/ do przekszta³cenia szpitala w spó³- VIII/ 2007 Rady Powiatu we kê, a z drugiej do modernizacji i Wrzeœni z dnia 28 czerwca 2007 rozbudowy placówki - poinformo- w sprawie likwidacji Samodzielwa³ - w momencie przekazania ma- nego Publicznego Zak³adu Opiej¹tku SP ZOZ w likwidacji NZOZ- ki Zdrowotnej we Wrzeœni. Likwiowi, g³ówna dzia³alnoœæ toczyæ siê dacja mia³a byæ zakoñczona 31 bêdzie w spó³ce, ale SP ZOZ na- marca. Z uwagi na fakt istnienia dal bêdzie istnia³, gdy¿ jego likwi- luki prawnej, nast¹pi³o opóŸnienie dacja bêdzie trwa³a. rejestracji NZOZ. Luka ta zosta³a Nastêpnie Iwona Kilanowska - ju¿ uzupe³niona poprzez wydanie kierownik grupy dokonuj¹cej wy- nowego rozporz¹dzenia. Jednak¿e, ceny maj¹tku SP ZOZ przedstawi- z uwagi na powsta³e opóŸnienie, ³a proces wyceny budynków szpi- wskazane jest przesuniêcie termitala, natomiast dr Wojciech Rataj- nu, do którego najpóŸniej maj¹ byæ czak opowiedzia³ o procesie wy- zakoñczone czynnoœci likwidacyjceny maj¹tku ruchomego. SP ZOZ ne, na koniec czerwca. wyceniono na ponad 23 miliony Nastêpnie podjêto uchwa³ê w z³otych. Radni zadawali zespo³o- sprawie ustalenia najni¿szego wywi wyceniaj¹cemu wiele szczegó- nagrodzenia i uzgodnienia warto³owych pytañ. œci jednego punktu s³u¿¹cych do Kolejnym punktem sesji by³o ustalenia tabeli wynagrodzeñ dla przedstawienie przez mecenasa pracowników Powiatowego Urzê-

du Pracy we Wrzeœni. Do tej pory najni¿sze wynagrodzenie I kategorii wynosi³o 730 z³, dyrektor PUP - Eugeniusz Wiœniewski wnioskowa³ o podwy¿szenie tej kwoty do 800 z³. Wtedy wynagrodzenia w PUP bêd¹ na tym samym poziomie, co w innych jednostkach samorz¹du powiatu. Kolejna uchwa³a dotyczy³a przyjêcia regulaminu okreœlaj¹cego zasady rozliczania tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru zajêæ niektórych nauczycieli, zasady udzielania i rozmiar zni¿ek godzin dla kadry kierowniczej, tygodniowy obowi¹zkowy wymiar godzin zajêæ nauczycieli szkó³ niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli szkó³ zaocznych, nauczycieli realizuj¹cych w ramach stosunku pracy obowi¹zki okreœlone dla stanowisk o ró¿nym tygodniowym obowi¹zkowym wymiarze godzin. Nastêpna uchwa³a dotyczy³a zmiany uchwa³y Rady Powiatu we Wrzeœni nr 110/XIV/2008 z dnia 28.02.2008 r. o podziale œrodków finansowych Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej. Jak poinformowa³ dyrektor PCPR - Wojciech Mól - powiat otrzyma³ z PFRON-u dodatkowe 44 tysi¹ce z³otych. Dyrektor proponuje przeznaczyæ na stworzenie nowych miejsc pracy kwotê 23 tys. z³, natomiast pozosta³e œrodki na dofinansowanie sportu, kultury i turystyki osób niepe³nosprawnych. Ostatnia uchwa³a dotyczy³a zmiany bud¿etu powiatu wrzesiñskiego na 2008 r. Wszystkie uchwa³y radni przyjêli jednog³oœnie. Dzieñ wczeœniej, 25 marca odby³y siê posiedzenia Komisji Bud¿etowo-Finansowej oraz Komisji Zdrowia i Opieki Spo³ecznej Rady Powiatu we Wrzeœni, na których omówiono materia³y na sesjê. Natomiast cz³onkowie Komisji Rozwoju Lokalnego Rady Powiatu uczestniczyli w dniu 12 marca w konferencji podsumowuj¹cej realizacje projektu "Aktywizacja i podniesienie atrakcyjnoœci turystycznej terenu LGD "Tutaj Warto"". (agda)

Zatrzymaæ czas "Cisza" to tytu³ wystawy fotograficznej Waldemara Œliwczyñskiego w Muzeum Regionalnym we Wrzeœni, której otwarcie odby³o siê 28 marca. Na wernisa¿ licznie przybyli wielbiciele fotografii, a tak¿e przedstawiciele w³adz samorz¹dowych, media i przyjaciele artysty. Œliwczyñski dokumentuje obiekty zapomniane, których za chwilê mo¿e ju¿ nie byæ. Przedmiotem jego zainteresowania s¹ zapomniane przez ludzi i czas obory, stodo³y, owczarnie, gorzelnie… Kiedyœ pe³ne ¿ycia, dziœ opustosza³e. Króluje w nich cisza. Dlaczego "Cisza"? Bo tak naprawdê jej nie ma. Na tych zdjêciach pozornie nie ma ludzi. Ale oni s¹ przejawiaj¹ siê poprzez swoje dzie³a, zostawiaj¹ swój œlad. Ca³y cykl powstawa³ od 2001 roku i liczy ponad 2 tysi¹ce fotografii.

Jak na rasowego regionalistê przysta³o, Œliwczyñski uwa¿nie stawia kroki, by przypadkiem nie zapêdziæ siê na zbyt daleko i nie zahaczyæ o s¹siaduj¹cy Wrzeœni powiat - recenzuje zdjêcia Waldemara Œliwczyñskiego wrzesiñski fotograf Ireneusz Zje¿d¿a³ka - powsta³e fotografie przepe³nione s¹ nie tylko krytycznym spojrzeniem, ale te¿ swego rodzaju melancholi¹. I nie wynika to z têsknoty za minionym systemem ekonomicznym, a raczej wyrasta wprost z zamierzch³ej historii, zapisanej na starych kartach pocztowych. Bez w¹tpienia du¿y zbiór przedwojennych pocztówek z okolic Wrzeœni, jaki Œliwczyñski zdo³a³a stworzyæ wydaje siê najwa¿niejszym kluczem do jego fotografii. To one zdaj¹ siê wyznaczaæ kolejne etapy fotograficznego dokumentowania œla-

dów przesz³oœci, bez dokonywania zbêdnych ocen - nie hierarchia spo³eczna i ekonomiczna s¹ tu wa¿ne, ale odkrywanie i przywracanie historii w ogóle. Tak¿e tej najmniejszej, najbardziej ludzkiej, tworzonej przez ka¿dego bez wyj¹tku cz³owieka. Jeœli tylko nie mieszka za miedz¹... Prace oprawione s¹ przez ¿onê artysty. Zdjêæ nie przes³aniaj¹ szyby, bo papier, na którym s¹ wywo³ane, robiony jest star¹ metod¹. Tak¿e same zdjêcia wykonywane s¹ aparatem pochodz¹cym z czasów, gdy powstawa³y te budynki. Œliwczyñski próbuje zatrzymaæ czas, ocaliæ te miejsca od zapomnienia… Choæ wie, ¿e to niemo¿liwe. Waldemar Œliwczyñski jest absolwentem kulturoznawstwa i filozofii, cz³onkiem ZPAF. Niedawno ukoñczy³ 50 lat. (agda)

Wszyscy kandydaci wykazali siê wzorowym zaanga¿owaniem Do tegorocznej edycji Samorz¹dowego Konkursu Nastolatków "Oœmiu Wspania³ych", który we Wrzeœni zorganizowano ju¿ po raz trzynasty - zg³osi³o siê osiem m³odych osób. W grupie osób ubiegaj¹cych siê o miano wspania³ego uczestniczy³o 2 ch³opców i 6 dziewczyn reprezentuj¹cych wrzesiñskie gimnazja i szko³y œrednie. Zadaniem kapitu³y by³o zapoznanie siê z treœci¹ nades³anych kart uczestnictwa w konkursie oraz przeprowadzenie rozmów z kandydatami i wy³onienie laureatów. Ka¿dy z uczestników przedstawi³ swoj¹ charakterystykê, zainteresowania i sposób w jaki pomaga innym ludziom. Dodatkowym atutem przemawiaj¹cym na korzyœæ kandydata by³a opinia wystawiona przez œrodowisko szkolne, organizacje charytatywne b¹dŸ spo³eczne. Po przeprowadzeniu rozmów indywidualnych z kandyda-

tami kapitu³a mia³a przys³owiowy twardy orzech do zgryzienia, gdy¿ wszyscy tegoroczni kandydaci podejmowali dzia³ania na "TAK". Ostatecznie kapitu³a po przeanalizowaniu poczynañ i postaw kandydatów oraz bior¹c pod uwagê konsekwencjê w realizacji podjêtych dzia³añ, zaanga¿owanie i wysi³ek w osi¹ganiu celu, pozytywne efekty spo³eczne, wzorotwórczy charakter dzia³añ, wytrwa³oœæ w pokonywaniu trudnoœci oraz skutecznoœæ w dzia³aniu wybra³a dwie laureatki, którymi zosta³y: Angelika Koska uczennica Zespo³u Szkó³ w Nowym Folwarku i Magdalena Skowroñska - uczennica Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. H. Sienkiewicza we Wrzeœni. Kapitu³a postanowi³a przyznaæ wyró¿nienia: Katarzynie WoŸniak, Barbarze Koczorowskiej, Damianowi WoŸniakowi i Dariuszowi Musielakowi. Magdalena Rosiñska

Powiat Wrzesiñski reprezentowany przez Zarz¹d Powiatu z siedzib¹ we Wrzeœni, ul. Chopina 10 og³asza konkurs na sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego "Rozbudowa odcinka Ma³a Górka - Targowa Górka drogi powiatowej nr 2932 Zasutowo - Targowa Górka - na d³ug. 230 m. " Do obowi¹zków inspektora nadzoru inwestorskiego nale¿eæ bêdzie w szczególnoœci: 1. wype³nianie obowi¹zków, które nak³ada ustawa z dnia 14 lipca 2004 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z póŸn. zmianami), 2. kontrolowanie rozliczeñ finansowych, 3. dzia³anie zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia obejmuj¹cego "rozbudowê odcinka Ma³a Górka - Targowa Górka drogi powiatowej nr 2932 Zasutowo - Targowa Górka - na d³ug. 230m." Szczegó³owy opis zakresu ww. robót znajduje siê na stronie internetowej www.wrzesnia.powiat.pl lub mo¿na odebraæ w formie elektronicznej w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrzeœni, ul. Chopina 10 - w Wydziale Inwestycji i Mienia Powiatu - pok. 108. 4. dyspozycyjnoœæ - mo¿liwoœæ codziennego nadzoru inwestycji, 5. przygotowywanie niezbêdnej dokumentacji inwestycji w formie elektronicznej i papierowej. Osoby zainteresowane prosimy o przedstawienie oferty cenowej (w kwocie z³otych brutto) zawieraj¹cej co najmniej: 1. Formularz ofertowy, 2. Dokument potwierdzaj¹cy posiadanie uprawnieñ do pe³nienia samodzielnych funkcji w budownictwie, w zakresie nadzorowania i kontrolowania robót drogowych, 3. Dokument potwierdzaj¹cy przynale¿noœæ do Okrêgowej Izby In¿ynierów Budownictwa w roku 2008, 4. Wykaz nadzorowanych robót odpowiadaj¹cych przedmiotowi zamówienia w okresie ostatnich 3 lat przed terminem sk³adania ofert, a je¿eli okres prowadzenia dzia³alnoœci jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartoœci, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców oraz za³¹czeniem co najmniej 3 dokumentów potwierdzaj¹cych, ¿e nadzór ten zosta³ wykonany nale¿ycie. Dodatkowym atutem bêdzie przedstawienie dokumentów potwierdzaj¹cych nadzorowanie robót drogowych wspó³finansowanych ze œrodków unijnych. W/w dokumenty nale¿y przedstawiæ w formie orygina³u lub kopii potwierdzonej za zgodnoœæ orygina³em. Bli¿szych informacji udziela Dyrektor Powiatowego Zarz¹du Dróg - Pani Jolanta Kubczak - tel. 061 4364 216, ul. Kaliska 1 we Wrzeœni. Osoby zainteresowane prosimy o z³o¿enie ofert do dnia 14.04.2008 r. do godz. 10.00 w kancelarii Starostwa Powiatowego, ul. Chopina 10 - pok. 11a (I piêtro).


8

Kwiecieñ 2008

Reymont powróci³...

Do Ko³aczkowa powróci³ W³adys³aw Reymont, laureat literackiej Nagrody Nobla! Od 7 marca w Izbie Pamiêci pa³acu w Ko³aczkowie podziwiaæ mo¿na realistyczn¹ rzeŸbê pisarza. RzeŸba autorstwa Artura Malewskiego przedstawia Reymonta siedz¹cego w zadumie w fotelu przy biurku, w lewej rêce trzymaj¹cego kartkê papieru. Do opracowania projektu pos³u¿y³y fotografie i portrety. Postaæ ubrana jest w strój nawi¹zuj¹cy stylistycznie do epoki, w której ¿y³ pisarz. Zakup rzeŸby zosta³ sfinansowany ze œrodków Fundacji "Tutaj Warto" w kwocie 12 tys. z³.

Wielki bilans

Podsumowanie projektu "Aktywizacja i podniesienie atrakcyjnoœci turystycznej terenu LGD "Tutaj Warto" mia³a na celu konferencja, która odby³a siê 12 marca w Darz-Borze w Bugaju. Na seminarium, oprócz cz³onków Fundacji "Tutaj Warto", zaproszono przedstawicieli samorz¹du powiatowego i gminnych i cz³onków zaprzyjaŸnionych LGD. Goœciem specjalnym konferencji by³ Pawe³ Strzy¿ewski - z-ca dyrektora Departamentu PROW Urzêdu Marsza³kowskiego w Poznaniu, który opowiedzia³ o perspektywach LGD w Wielkopolsce w œwietle wdra¿ania PROW w latach 2008 - 2015. Seminarium rozpocz¹³ prezes Fundacji "Tutaj Warto" - Przemys³aw Dêbski, który podsumowa³ realizacjê projektu. Przewodnicz¹cy Rady Fundacji - Jerzy Mazurkiewicz opowiada³ o wyzwaniach, jakie stoj¹ przed LGD w latach nastepnych. Podczas seminarium goœcie mieli mo¿liwoœæ skosztowania produktów lokalnych - wyrobów wêdliniarskich masarni "Paszak" z Pyzdr, owoców z pyzdrskich sadów, piwa z mi³os³awskiego browaru "Fortuna" oraz karpia mi³os³awskiego. Mieszkañcy terenu naszej LGD mog¹ uzyskaæ niezbêdne informacje o programie Leader w latach 2008 -2015 oraz o zasadach przygotowania projektów inwestycyjnych o charakterze zbli¿onym z celami "Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich" i tworzonej przez LGD "Tutaj Warto" nowej Lokalnej Strategii Rozwoju. Prosimy równie¿ o kontakt w sprawie propozycji do budowanej strategii rozwoju na lata 2008-2015. Do doradców mo¿na zadzwoniæ lub napisaæ: Przemys³aw Dêbski - 600 279 763, przemo_d@o2.pl Jerzy Mazurkiewicz - 601 084 711, jerzy-mazurkiewicz@wp.pl

TUTAJ WARTO

www.wrzesnia.powiat.pl

Produkty lokalne obszaru LGD Obszar dzia³ania Fundacji "Tutaj Warto" obejmuje trzy gminy w powiecie wrzesiñskim: Mi³os³aw, Ko³aczkowo i Pyzdry. S¹ to gminy typowo rolnicze, gdzie wiêkszoœæ mieszkañców zaanga¿owana jest w gospodarce rolnej lub w otoczeniu rolnictwa. £¹czna liczba gospodarstw rolnych na tym obszarze wynosi 1812 z przewag¹ gospodarstw ma³ych. W ogólnej liczbie gospodarstwa do 10 ha stanowi¹ 64,49 %. S¹ one skupione na terenie przylegaj¹cym w wiêkszoœci do rzeki Warty, a najwiêkszy ich udzia³ odnotowujemy w gminie Pyzdry. Charakteryzuj¹ siê one równie¿ nisk¹ bonitacj¹ gleb - w gminie Pyzdry 41 % to u¿ytki rolne VI klasy przydatnoœci rolniczej. W strukturze zasiewów dominuj¹ zbo¿a, które na obszarze nadwarciañskim jest mniej zawodne w porównaniu z innymi roœlinami rolniczymi. Ma³e gospodarstwa cechuje równie¿ ekstensywnoœæ produkcji rolnej mieszanej z zastosowaniem niewielkiej iloœci mieszanek paszowych, nawozów mineralnych i pestycydów. Na terenie gminy Pyzdry funkcjonuj¹ dwa certyfikowane gospodarstwa ekologiczne. Brak na terenie obszarze dzia³ania LGD zak³adów przemys³owych powoduj¹cych ska¿enie œrodowiska naturalnego, stanowi o bezpieczeñstwie ¿ywnoœci pozyskiwanej na tym terenie bezpoœrednio ze œrodowiska np. grzyby, czarny bez, czy produkowanej i przetwarzanej w gospodarstwach domowych. Ponadto 30% powierzchni w gminie Pyzdry i Mi³os³aw pokryte jest lasami z bogatym runem leœnym - Ÿród³o pozyskiwania grzybów leœnych, jagód, malin oraz biegaj¹c¹ zwierzyn¹ ³own¹ - jelenie, dziki, sarny. O atrakcyjnoœci terenu mo¿e stanowiæ jego po³o¿enie wokó³ rzeki Warty z du¿ymi kompleksami ekstensywnych ³¹k bêd¹cego Ÿród³em bezpiecznej paszy dla prze¿uwaczy. Mleko pozyskiwane od krów karmionych tak¹ pasz¹ posiada niepowtarzalny smak jak równie¿ przetwory wytwarzane z niego ró¿ni¹ siê smakowitoœci¹ w porównaniu ze produktami wytwarzanymi na masow¹ skalê. Urozmaicona szata roœlinna oraz czyste œrodowisko naturalne sprzyjaj¹ hodowli pszczó³. Miód z pradoliny Warty oraz wyroby z wosku bêd¹cy dostêpny na rynku lokalnym potwierdzaj¹ ten fakt. Na terenie LGD funkcjonuj¹ trzy zwi¹zki pszczelarzy. Skupiaj¹ one w gminie Mi³os³aw 12 cz³onków (posiadaj¹ oni 266 pni pszczelich), w gminie Ko³aczkowo 14 cz³onków i 10 niezrzeszonych (470 pni pszczelich), w gminie Pyzdry 16 cz³onków (330 pni pszczelich). Najwiêksi z hodowców s¹ w stanie wyprodukowaæ w sprzyjaj¹cych latach do 4 ton miodu rocznie - lipowego, akacjowego, rzepakowego i wielokwiatowego.

Czynniki klimatyczne z wyj¹tkowym mikroklimatem i rozdrobnienie gospodarstw rolnych nad rzek¹ Wart¹ a zw³aszcza du¿e nas³onecznienie na sk³onach wsch.-pd. pradoliny sprzyjaj¹ produkcji sadowniczej. Szybko w ostatnich latach rozwija siê kierunek produkcji sadowniczej "pyzdrskie brzoskwinie". Na 350 ha sadów na terenie Pyzdr wiêkszoœæ obsadzona jest drzewami owocowymi pestkowymi, tj, wiœniami, czereœniami, morelami, brzoskwiniami, nektarynkami, nastêpnym kierunkiem jest produkcja jab³ek i œliw. Bogactwem sprzyjaj¹cym wytwarzaniu lokalnych specjalnoœci jest du¿a powierzchnia stawów hodowlanych, w tym najwiêksze w gminie Mi³os³aw 209 ha stawów s³u¿¹cych do hodowli karpia królewskiego cenionego na naszych sto³ach w okresie œwi¹t bo¿onarodzeniowych. Wymienione wy¿ej cechy charakterystyczne terenu wykszta³ci³y lokalne specjalnoœci - produkty lokalne, które s¹ szansa dla spo³ecznoœci terenu LGD i wielka atrakcj¹ dla konsumentów.

Trudnym tematem dla niektórych gospodarstw rolnych, zw³aszcza tych o niewielkim areale, jest mo¿liwoœæ pozyskania dodatkowych œrodków ze sprzeda¿y w³asnych produktów rolnych w formie przetworzonej i ich sprzeda¿ bezpoœrednio w gospodarstwie lub w wyspecjalizowanych sklepach ze zdrow¹ ¿ywnoœci¹. Produkty rolne takie jak mleko, owoce, warzywa, miêso s¹ przetwarzane bezpoœrednio w gospodarstwie rolnym z w³asnych surowców w oparciu o receptury naszych babæ, pozyskiwane czêsto metodami ekologicznymi bez udzia³u œrodków chemicznych i nawozów mineralnych, posiadaj¹ niepowtarzalny smak, aromat i walory zdrowotne niespotykane w produktach kupowanych w wielkich supermarketach. Wzrastaj¹cy popyt konsumentów na tego typu produkty daje szansê rozwoju gospodarstw domowych terenu nadwarciañskiego.

Produkt lokalny nale¿y rozumieæ jako p³ody, wyroby i przetwory, dzie³a specyficznej jakoœci zwi¹zane z danym terenem, jasno okreœlonym co do obszaru jego pochodzenia lub miejsca wytworzenia. Charakterystyczn¹ cech¹ produktów lokalnych jest ich geograficzne umiejscowienie oraz fakt, ¿e nadal s¹ wytwarzane. Podstaw¹ wpisu produktu na listê produktów tradycyjnych jest jakoœæ lub wyj¹tkowe cechy i w³aœciwoœci wynikaj¹ce ze stosowania tradycyjnych metod produkcji. Za tradycyjne metody uwa¿a siê wykorzystywane od co najmniej 25 lat. Zatem podstaw¹ wpisu jest wykazanie 25-letniej tradycji wytwarzania produktu. W Polsce, zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na Listê Produktów Tradycyjnych mog¹ zostaæ wpisane produkty rolne, œrodki spo¿ywcze, napoje spirytusowe. Zosta³y one podzielone na dziesiêæ kategorii. S¹ to: - sery i inne produkty mleczne - miêso œwie¿e oraz produkty miêsne - produkty rybo³ówstwa, w tym ryby - orzechy, nasiona, zbo¿a, warzywa i owoce - wyroby piekarnicze i cukiernicze - oleje i t³uszcze (mas³o, margaryna itp.) - miody - gotowe dania i potrawy - napoje (alkoholowe i bezalkoholowe) - inne produkty I w tych wszystkich grupach wymienionych wy¿ej mo¿na spotkaæ produkty lokalne na terenie dzia³ania LGD, których bogactwo mo¿na spotkaæ prawie w ka¿dym gospodarstwie domowym i wokó³ nas. Opracowanie: Mariola Piotrowska - cz³onek Zarz¹du Fundacji "Tutaj Warto"


www.wrzesnia.powiat.pl

TUTAJ WARTO

Gdzie warto? Tutaj Warto! Gdzie na terenie Lokalnej Grupy Dzia³ania "Tutaj Warto" znajduj¹ siê najciekawsze zabytki? Gdzie szukaæ mo¿na ciekawych okazów fauny i flory? Gdzie tutaj mo¿na smacznie zjeœæ? Gdzie siê zatrzymaæ? Gdzie wypocz¹æ? Odpowiedzi na te pytania udziela informator turystyczny wydany niedawno przez fundacjê "Tutaj Warto". W broszurze znaleŸæ mo¿na szczegó³owy opis dziejów obszaru LGD, informacje o cyklicznych imprezach odbywaj¹cych siê na tym terenie, opis ciekawych tras turystycznych - pieszych, rowerowych i kajakowych, informacje o unikatowych okazach przyrodniczych oraz dane teleadresowe - m.in. hoteli, banków i restauracji. Dodatkowo na kilku stronach znaleŸæ mo¿na opis obszaru, na którym dzia³aj¹ LGD "Unia Nadwarciañska" i "Zaœcianek", które z Fundacj¹ "Tutaj Warto" podpisa³y w grudniu 2007 roku "nadwarciañskie trójporozumienie", maj¹ce na celu wspóln¹ promocjê terenów skupionych wokó³ rzeki Warty. Informator wydano w nak³adzie 2 tys. egzemplarzy. Dodatkiem do publikacji jest mapa terenów LGD "Unia Nadwarciañska", "Zaœcianek" i "Tutaj Warto".

Kwiecieñ 2008

9

Nadchodzi czas zmian Pierwsze w tym roku zebranie Rady Fundacji "Tutaj Warto" odby³o siê 25 marca w Gminnym Oœrodku Kultury w Ko³aczkowie. Spotkanie poœwiêcone zosta³o podsumowaniu dzia³alnoœci Fundacji w roku 2007 i realizacji projektu "Aktywizacja i podniesienie atrakcyjnoœci turystycznej terenu LGD "Tutaj Warto". Radni jednog³oœnie podjêli uchwa³y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji projektu w 2007 roku, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fundacji za rok miniony oraz udzielili absolutorium Zarz¹dowi. Podczas spotkania przyjêto nowego cz³onka Rady - Tadeusza Przybylskiego. Wszed³ on do Rady na miejsce Wojciecha Przybylskiego, który niedawno zrezygnowa³ z pracy w Radzie. W dalszej czêœci spotkania omawiano perspektywy rozwoju Fundacji w latach nastêpnych. Pojawi³ siê pomys³ poszerzenia terenu LGD o wiejsk¹ czêœæ gminy Wrzeœnia. Inn¹ istotn¹ kwesti¹ poruszona na posiedzeniu, a dotycz¹c¹ przysz³oœci LGD, jest podjêcie decyzji o wst¹pieniu Fundacji do nowego stowarzyszenia utworzonego w myœl przepisów ustawy z dnia 7.03.2007 o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udzia³em œrodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dokonania i perspektywy Lokalnej Grupy Dzia³ania „Tutaj Warto” Jak to siê zaczê³o? Inicjatorem programu Leader + w naszym powiecie by³ Jerzy Mazurkiewicz. Program Leader + uznano za "szansê dla polskiej wsi", maj¹c¹ na celu wsparcie i aktywizacjê obszarów s³abo rozwiniêtych, podniesienie ich atrakcyjnoœci turystycznej oraz rozwój gospodarki i przedsiêbiorczoœci. Efektem tych dzia³añ by³by nie tylko rozwój terenów wiejskich, ale przede wszystkim zmniejszenie poziomu bezrobocia mieszkañców oraz podniesienie jakoœci ich ¿ycia. Z pomoc¹ samorz¹dów gminnych i powiatowego, Jerzy Mazurkiewicz z³o¿y³ wniosek aplikacyjny obejmuj¹cy dzia³aniem gminy: Mi³os³aw, Ko³aczkowo i Pyzdry. Taki wybór uzasadnia³a spójnoœæ przyrodniczo-kulturowa tych terenów. Przez gminy Pyzdry, Ko³aczkowo i Mi³os³aw przep³ywa rzeka Warta, a klamr¹ spinaj¹c¹ ten obszar s¹ parki krajobrazowe - ¯erkowsko-Czeszewski z jednej i Nadwarciañski z drugiej strony. Tak piêkna okolica jest w stanie przyci¹gn¹æ inwestorów i turystów z ca³ej Europy. Trzeba tylko odpowiednio j¹ wypromowaæ, stworzyæ bazê noclegow¹ (hotele, gospodarstwa agroturystyczne) i liczne atrakcje turystyczne - np. wypo¿yczalnie rowerów.

I schemat - partnerstwo Realizacja w naszym powiecie Schematu I Pilota¿owego Programu Leader + "Partnerstwo na rzecz aktywizacji obszarów wiejskich po³udniowej czêœci Powiatu Wrzesiñskiego" polega³a na powo³aniu Lokalnej Grupy Dzia³ania (LGD) i wspólnym opracowaniu Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW). Celem projektu by³a szeroko rozumiana promocja i rozwój obszarów wiejskich. Lokalna Grupa Dzia³ania przybra³a formê prawn¹ fundacji. Fundacja "Tutaj Warto" zosta³a powo³ana aktem notarialnym z dnia 16 grudnia 2005 r. przez Aleksandrê G³owack¹, Jerzego Mazurkiewicza i Zbigniewa Skikiewicza. W sk³ad Lokalnej Grupy Dzia³ania weszli przedstawiciele sektora publicznego, gospodarczego i spo³ecznego. W ZSROW postawiono na wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych, podnoszenie wartoœci lokalnych produktów oraz zastosowanie nowych informacji know-how i nowych technologii na obszarach wiejskich. II schemat - aktywizacja Opracowana przez Fundacjê "Tutaj Warto" Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich zajê³a wysokie, siódme, miejsce w Polsce. O dotacjê ubiega³o siê prawie 200 Lokalnych Grup Dzia³ania (LGD) z terenu ca³ej Polski. Po wstêpnej weryfikacji formalnej pozosta³y w konkursie 162 organizacje. Listê rankingow¹, na podstawie której by³y ostatecznie przydzielane œrodki, przygotowa³a Fundacja Progra-

mów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA). Fundacja "Tutaj Warto" uplasowa³a siê na 31. miejscu listy rankingowej. O miejscu na liœcie rankingowej decydowa³y m.in. nastêpuj¹ce kryteria: liczba ludnoœci na terenie LGD (w tym % ludnoœci wiejskiej), doœwiadczenie i kwalifikacje zarz¹dzaj¹cych LGD oraz rzecz najwa¿niejsza - strategia opracowana przez LGD. W ramach II schematu LGD "Tutaj Warto" otrzyma³a 715 tys. z³ na dzia³anie "Aktywizacja i podniesienie atrakcyjnoœci turystycznej terenu LGD "Tutaj Warto". Lokalna Grupa Dzia³ania "Tutaj Warto" za cel postawi³a sobie przekszta³cenie obszaru doliny rzeki Warty po³udniowej czêœci powiatu wrzesiñskiego w obszar zrównowa¿onego rozwoju, znany w Polsce i na œwiecie jako doskona³e miejsce do uprawiania turystyki i zamieszkania dziêki unikalnemu po³¹czeniu czystego œrodowiska, dobrych us³ug, piêknego krajobrazu, bezpieczeñstwa oraz bogatego dziedzictwa historycznego i przyrodniczego. Fundacja dzia³a na rzecz obszarów wiejskich. W swych dzia³aniach uwzglêdnia w szczególnoœci ochronê i promocjê œrodowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historycznokulturowych, inicjatywy edukacyjne w tym zakresie, rozwój turystyki, popularyzacjê i rozwój wyrobów regionalnych. Fundacja nie prowadzi dzia³alnoœci gospodarczej. Nareszcie konkretne efekty! W dniu 16 lutego 2007 uruchomiono biuro Fundacji w wynajêtym pomieszczeniu w dworku Gminnej Spó³dzielni Samopomoc Ch³opska w Borzykowie, które wyposa¿one zosta³o w sprzêt zakupiony z œrodków z projektu oraz meble uzyskane ze Starostwa Powiatowego we Wrzeœni. W biurze do realizacji projektu oraz obs³ugi bie¿¹cych dzia³añ Fundacji zatrudnieni zostali g³ówna ksiêgowa, kierownik biura, specjalista ds. administracyjnych, specjalista ds. informatycznych i sta¿ysta. Dla uruchomienia projektu koniecznym by³o pozyskanie kredytu na jego realizacjê. Po wczeœniejszym zabezpieczeniu przez gminê Ko³aczkowo i Pyzdry, Powiatowy Bank Spó³dzielczy we Wrzeœni udzieli³ Fundacji "Tutaj Warto" kredytu w wysokoœci 270 000 z³.

W roku 2007 Fundacja przeprowadzi³a cykl szkoleñ miêdzy innymi z zakresu wykorzystania potencja³u gospodarstw rolnych dla potrzeb turystyki, z zakresu energii odnawialnej, z hodowli ras zachowawczych i upraw roœlin tradycyjnych, dawnych technik rzemieœlniczych i budowlanych, wspó³organizowa³a imprezy kulturalne na terenie LGD miêdzy innymi: „Dni Reymontowskie” (zdj.), "Salon Artystyczny" im. Koœcielskich (zdj.), Plener Malarski Pyzdry - Królewny, obchody 750-miasta Pyzdry (zdj.), imprezê kultywuj¹c¹ tradycje pogranicza. By³y równie¿ wyjazdy na targi zwi¹zane tematycznie z obszarami wiejskimi, wspó³praca miêdzy LGD, promocja produktów lokalnych

oraz wiele opracowañ dokumentacji technicznych. W grudniu 2007 roku przedstawiciele Fundacji podpisali porozumienie o wspó³pracy z Lokalnymi Grupami Dzia³ania "Unia Nadwarciañska" i "Zaœcianek" celem podejmowania wspólnych dzia³añ na rzecz rozwoju turystyki nadwarciañskiej. Co dalej? 31 marca 2007 roku zakoñczy³ siê II schemat projektu "Aktywizacja i podniesienie atrakcyjnoœci turystycznej terenu LGD "Tutaj Warto". Przed Zarz¹dem i Rad¹ stoj¹ nowe wyzwania. Aby LGD "Tutaj Warto" mog³a od 2009 roku realizowaæ zaplanowane w ramach osi III i IV zadania, takie jak - odnowa wsi, ró¿nicowanie w kierunku dzia³alnoœci nierolniczej, mikroprzedsiêbiorstwa, czy tzw. ma³e projekty, musi wyst¹piæ do Urzêdu Marsza³kowskiego w Poznaniu z Lokaln¹ Strategi¹ Rozwoju, która podlega ocenie punktowej - informuje Jerzy Mazurkiewicz - Tylko po spe³nieniu ustalonego kryterium mo¿liwe jest podpisanie wieloletniej umowy na realizacjê strategii. W zwi¹zku z tym czeka nas bardzo czasoch³onna praca zwi¹zana z dostosowaniem statutu i regulaminów do nowych wymagañ, stworzenia wzorów najró¿niejszych dokumentów, uaktualnienia i dostosowania lokalnej strategii rozwoju, konsultacji z mieszkañcami, prawdopodobnymi nowymi wyborami do Rady Fundacji. To wszystko musimy zrobiæ w tym roku i w dodatku bez pieniêdzy. Przede wszystkim LGD musi zmieniæ formê prawna na stowarzyszenie - to pozwoli w pe³ni realizowaæ idee trójsektorowoœci. To nie ¿art… 1 kwietnia w sali narad Urzêdu Gminy w Mi³os³awiu odby³o siê spotkanie za³o¿ycielskie, podczas którego powsta³o stowarzyszenie "Lokalna Grupa Dzia³ania - Z Nami Warto". Stowarzyszenie bêdzie mia³o siedzibê w Pyzdrach przy ulicy Kaliskiej 39 (budynek GCI). Podczas zebrania wybrano komitet za³o¿ycielski w sk³adzie: Jerzy Mazurkiewicz, Przemys³aw Dêbski i Zbigniew Skikiewicz, który zosta³ upowa¿niony do zarejestrowania stowarzyszenia. Stowarzyszenie powsta³o w oparciu o ustawê "Prawo o stowarzyszeniach" i Ustawê z 7 marca 2007 r. "O wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udzia³em œrodków EFRROW", gdzie cz³onkami zwyczajnymi bêd¹ zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne w tym gminy i powiaty, a celem g³ównym bêdzie dzia³anie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. W zwi¹zku z zakoñczeniem projektu realizowanego w ramach tzw. II Schematu LEADER i zmianami organizacyjnymi, jakie przyjdzie nam dokonaæ, Fundacja "Tutaj Warto" przenosi swoje biuro do budynku na ulicy Kaliskiej 39, znanego przede wszystkim mieszkañcom gminy Pyzdry, bo to tu znajduje siê "GCI". W tym samym biurze bêdzie te¿ funkcjonowa³o biuro Lokalnej Grupy Dzia³ania "Z Nami Warto".


10 Kwiecieñ 2008

KULTURA

www.wrzesnia.powiat.pl

„Zmi³uj siê nade mn¹, Bo¿e”

„Szansa na sukces”

W koœciele pw. œw. Kazimierza Królewicza we Wrzeœni w dniu 17 marca odby³ siê, zorganizowany ju¿ po raz czwarty, koncert muzyki pasyjnej "Miserere Mei, Deus". Organizatorem koncertu by³ Chór Kameralny "Pro Musica". Ponadto swoje utwory zaprezentowa³ na specjalne zaproszenie organizatorów Chór "Camerata". Wystêp by³ idealnym wprowadzeniem s³uchaczy w atmosferê zbli¿aj¹cego siê Triduum Paschalnego.

XVI przegl¹d talentów muzycznych - "Szansa na sukces", zorganizowany przez Gminny Oœrodek Kultury w Ko³aczkowie odby³ siê w niedzielê 9 marca. Imprezê, jak co roku, poprowadzi³ Eugeniusz Plewiñski. W konkursie wziê³o udzia³ 21 osób.

Chór "Pro Musica" zaprezentowa³ utwory wybitnych ³aciñskich twórców W okresie poprzedzaj¹cym Œwiêta Wielkiej Nocy pragniemy w szczególny sposób zwróciæ siê ku muzyce, której treœæ jest inspi-

rowana prawd¹ o mêczeñskiej œmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Literatura muzyczna pe³na jest dzie³ o pasyjnym charakterze.

Kompozytorzy czerpali inspiracje z sacrum, a wspó³czesne im i kolejne pokolenia odnajdywa³y w nich Ÿród³o najbardziej osobistych i g³êbokich prze¿yæ duchowych. Chórzyœci podczas koncertu zaprezentowali dzie³a, które dope³niaj¹ wielkopostn¹ mistykê. Zabrzmia³y utwory ³aciñskie - "Miserere Mei, Deus" G. Allegri, "Miserere" A. Lotti, "Tristis Anima Mea" M. Kubacki, "O Vos Omnes" G. Croce oraz muzyka polska "Jezu zmi³uj siê" S. Ziemiañskiego, "Ju¿ siê Zmierzcha" Wac³awa z Szamotu³, "O wszechmog¹cy" M. Reya. Muzyka pasyjna wykonywana jest w okresie Wielkiego Postu. Przejmuj¹cy, dramatyczny charakter tej piêknej kompozycji daje s³uchaczowi mo¿liwoœæ wyciszenia i refleksji, przygotowuje do duchowego prze¿ycia Mêki Pañskiej. (kasia)

Koncert w WOK-u

W pi¹tkowy wieczór 14 marca Wrzesiñski Oœrodek Kultury prze¿y³ oblê¿enie fanów ciê¿kiego grania. Sprawc¹ tego zamieszania by³ kultowy ju¿ w naszym kraju, szczeciñski zespó³ Hey i jego wokalistka Katarzyna Nosowska, która z powodzeniem wystêpuje tak¿e solowo. Warto dodaæ, ¿e Hey jest jedn¹ z tych kapel obok m.in. Myslovitz czy nieistniej¹cej ju¿ grupy O.N.A, która powsta³a w latach 90., po zmianie ustrojowej, w zwi¹zku z tym w ich repertuarze praktycznie nie ma w¹tków o charakterze politycznym, ani politycznych protest-songów. Zespó³ Hey powsta³ w 1992 roku w Szczecinie, gdy Piotr Banach, obecnie lider zespo³u Indios Bravos, zadzwoni³ do Katarzyny Nosowskiej i zaproponowa³ jej wspó³pracê przy tworzeniu nowego zespo³u. Grupa sta³a siê popularna po wystêpie na festiwalu w Jarocinie rok póŸniej. Obecnie Hey jest ceniony nie tylko w Polsce, ale np. tak¿e w s¹siednich Czechach czy na S³owacji. We Wrzeœni Hey zagra³ pierwszy raz i, jak doda³a wokalistka, tak¿e po raz pierwszy po d³u¿szej przerwie, poniewa¿ Kasia Nosowska skupi³a siê ostatnio bardziej na solowym projekcie. Ju¿ na d³ugo przed godz. 19.00,

fot. T. Paw³owski

Hey po raz pierwszy we Wrzeœni

Kasia Nosowska - socjolog polskiej piosenki czyli pocz¹tkiem koncertu WOK natury technicznej z perkusj¹ i miby³ ju¿ w ca³oœci zape³niony fana- krofonem. Gdy pojawi³y siê takie mi nie tylko z Wrzeœni, ale tak¿e z utwory jak "Sic!", "Cisza, ja i czas" okolicznych miejscowoœci, a tak¿e publicznoœæ oszala³a z zachwytu i z Poznania i Gniezna, którzy z porwa³a siê do zbiorowego tañca. I wielk¹ niecierpliwoœci¹ oczekiwa- tak w zasadzie by³o przez ca³y konli na swój ulubiony zespó³. Wresz- cert, gdy znane utwory przeplata³y cie kilka minut po godz. 19.00 na siê z tymi mniej znanymi. scenie pojawi³a siê Katarzyna NoNa bis grupa wykona³a piosensowska, a widownia przyjê³a j¹ kê Republiki "Telefony", która w potê¿nym aplauzem. Swój wystêp wykonaniu Katarzyny Nosowskiej kapela rozpoczê³a od nastrojowych, zabrzmia³a fenomenalnie, a tak¿e starych kawa³ków, które skompo- swój najbardziej znany utwór nowali w pocz¹tkowej fazie twór- "Teksañski", po czym zosta³a naczoœci. PóŸniej ju¿ by³o coraz le- grodzona wielominutow¹ owacj¹. piej, mimo pewnych problemów Szymon Adamczyk

Koncert zespo³u Radio Bagdad 8 marca, jak powszechnie wiadomo, obchodzony jest Miêdzynarodowy Dzieñ Kobiet. Tego dnia panie otrzymuj¹ ¿yczenia i prezenty, z roku na rok coraz lepsze, choæ dawniej ogranicza³o siê do s³awnego ju¿ czerwonego goŸdzika i rajstop, na które obowi¹zkowy by³ podpis pokwitowania odbioru. Jednak we Wrzeœni w tym roku jeszcze by³ dodatkowy prezent z tej okazji, choæ mo¿e nie do koñca zamierzony. A mowa jest o koncercie zespo³u Radio Bagdad,

który odby³ siê we wrzesiñskim pubie AQQ, który ostatnio zyskuje coraz wiêksz¹ renomê, gdy¿ goszcz¹ w nim zespo³y z coraz wy¿szej pó³ki (w lutym odby³ siê tam koncert zespo³u Farben Lehre). W sobotni wieczór odby³y siê w³aœciwie dwa koncerty, poniewa¿ przed gwiazd¹ wieczoru wyst¹pi³ support w postaci zespo³u Alchemi. Radio Bagdad to m³ody, gdañski zespó³ punk-rockowy, który w zasadzie jest dopiero u progu wiêkszej kariery estradowej. Mimo to zdoby³ ju¿ uznanie na

takich festiwalach jak Union of Rock w Wêgorzewie, czy na Jarocin Festiwal. Kapelê czêsto mo¿na us³yszeæ w Radiowej Trójce, w audycji Piotra Kaczkowskiego, który nazwa³ ich "przysz³oœci¹ polskiego punk-rocka". Muzycy podczas wrzesiñskiego koncertu wykonali zarówno utwory z ich debiutanckiej p³yty, jak i covery. Swoje piosenki z okazji Dnia Kobiet dedykowali "wszystkim przedstawicielkom p³ci piêknej obecnym na koncercie". Szymon Adamczyk

Zwyciêzcy ko³aczkowskiej „Szansy na sukces” Artystów ocenia³o jury w sk³adzie: Roma Wróblewska - instruktor Ogniska Muzycznego przy GOK w Ko³aczkowie, Ma³gorzata Haremska - instruktor zespo³u "Ko³aczkowianie", Henryka Olszewska - by³a wicedyrektor gimnazjum w Ko³aczkowie, ks. Marek Sobociñski - proboszcz parafii we Wszemborzu oraz Krzysztof Wojtas - cz³onek zespo³u "Ko³aczkowianie". W kategorii szkó³ podstawowych klas I-III wyró¿nienie otrzyma³ Damian Twardy z Borzykowa, który zaprezentowa³ utwór zespo³u Feel "A gdy jest ju¿ ciemno". Wœród uczniów klas IV-VI laureatk¹ zosta³a Klaudia Twarda z Borzykowa, która zaœpiewa³a piosenkê Alicji Majewskiej "Jeszcze siê tam ¿agiel bieli". Najlepiej œpiewaj¹c¹ gimnazjalistk¹ okaza³a siê Sonia Kuchowicz z Ko³aczkowa,

œpiewaj¹ca piosenkê Moniki Brodki "Mia³ byæ œlub". Natomiast nagrodê publicznoœci zdoby³a Sylwia Szymañska z Ko³aczkowa z utworem Ewy Bem "Moje serce to jest muzyk". Laureaci otrzymali nagrody w postaci odtwarzaczy MP4, które zosta³y ufundowane przez sponsorów: radnych Rady Powiatu we Wrzeœni - Teresê Waszak, Eugeniusza Plewiñskiego i Józefa Szafarka, wójta gminy Ko³aczkowo Wojciecha Majchrzaka oraz Eugeniusza Wiœniewskiego - przewodnicz¹cego Rady Gminy Ko³aczkowo. Natomiast wszyscy artyœci otrzymali upominki ufundowane przez Gminny Oœrodek Kultury w Ko³aczkowie. Jak co roku dopisa³a publicznoœæ, która bawi³a siê wyœmienicie. Artur Michalak

„Twarze z chusty Weroniki” w Domu Pomocy Spo³ecznej Grupa uczniów Zespo³u Szkó³ im. Janusza Korczaka we Wrzeœni zaanga¿owa³a siê w przygotowanie przedstawienia z okazji Œwi¹t Zmartwychwstania Pañskiego. Miesi¹c luty i marzec min¹³ zespo³owi teatralnemu na zajêciach polegaj¹cych na czytaniu ról, opanowaniu ruchu scenicznego, po³¹czeniu tekstu z podk³adem muzycznym i obrazem pojawiaj¹cym siê w prezentacji multimedialnej. Wysi³ek m³odzie¿y i sprawuj¹cych nad nimi opiekê nauczycieli (E. Kluczyñskiej, A. Kulczyñskiej, E. Kruszewskiej i H. Ludwiczak) zaowocowa³ w dniu premiery, która odby³a siê dnia 17 marca 2008 roku w Domu Pomocy Spo³ecznej. Pensjonariusze w ciszy i skupieniu wys³uchali wzruszaj¹cej historii wspó³czesnej dziewczynki o imieniu We-

ronika, która, prze¿ywaj¹c osobist¹ tragediê, niesie przes³anie dla ka¿dego z nas, na dzisiejsze czasy obojêtnoœci i egoizmu. Dziêki niej i razem z ni¹ widzowie uczyli siê dostrzegaæ Jezusa w twarzy maleñkiego ch³opca, nienarodzonego dziecka, staruszki. Jezus jako prawdziwa twarz cierpi¹cego cz³owieka to przes³anie sztuki, które trafi³o do serc wszystkich, którzy mieli mo¿liwoœæ obejrzenia szkolnego spektaklu. Odbiór przedstawienia przez m³odzie¿ naszej szko³y, która zgromadzi³a siê w sali gimnastycznej w Wielk¹ Œrodê dnia 19 marca 2008 roku dowodzi, ¿e warto podejmowaæ tematy trudne, siêgaæ po uczucia g³êboko ukryte, odkrywaæ wra¿liwoœæ i tkliwoœæ, która mieszka w sercu ka¿dego z nas. H. Ludwiczak

Szansa dla przysz³ych aktorów 8 kwietnia 2008 r. o godz. 10.00 we Wrzesiñskim Oœrodku Kultury odbêd¹ siê, zorganizowane przez Starostwo Powiatowe we Wrzeœni, eliminacje powiatowe 53. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. W turnieju recytatorskim we¿mie udzia³ 15 uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych.


www.wrzesnia.powiat.pl

Kwiecieñ 2008

KULTURA

Dni Pyzdr - zapowiedŸ

Wrzesiñskie skarby

Pyzdry - Królewskie Miasto nad Wart¹ obchodzi³y w minionym roku jubileusz 750lecia lokacji. Zorganizowane imprezy o charakterze ponadregionalnym sprawi³y, i¿ Pyzdry postrzegane s¹ jako miasto, które koniecznie trzeba odwiedziæ, o którym trudno zapomnieæ. Maj¹c na uwadze du¿e zainteresowanie zesz³orocznymi obchodami oraz barwn¹ i chlubn¹ historiê miasta, postanowiliœmy kontynuowaæ promocjê dziejów Pyzdr. Zapocz¹tkowana w tym roku impreza bêdzie nosi³a nazwê ,,Dni Pyzdr''. G³ówne uroczystoœci zaplanowaliœmy na czerwiec.

Tegoroczne obchody ,,Dni Pyzdr'' bêd¹ nawi¹zywa³y do roku 1383. Wówczas po raz pierwszy na ziemiach polskich u¿yto broni palnej. By³o to w styczniu 1383, kiedy podczas oblê¿enia miasta ,,puszkasz Bartosz wyrzuci³ z ¿elaznej piszczeli kamienn¹ kulê, która przebiwszy podwójne wrota bramy miejskiej ugodzi³a plebana Miko³aja z Biechowa, który pad³szy wyzion¹³ ducha''. To chyba jedno z najbardziej oryginalnych i niezwyk³ych wydarzeñ w historii Pyzdr, które mog³o-

by œwietnie promowaæ to miasto. By³y owszem odwiedziny ksi¹¿¹t i królów, ale takie wydarzenia znajdziemy w historii prawie ka¿dego miasta. Tak wiêc warto wykorzystaæ wydarzenie z 1383 roku, zwa¿ywszy na fakt, i¿ w tym roku przypadnie 625. rocznica u¿ycia broni palnej na ziemiach polskich. Czêœæ historyczna Akcja jednodniowego festynu historycznego, zaplanowanego na 1 czerwca, toczyæ siê bêdzie nad Wart¹, w pobli¿u przystani wodniackiej. Do udzia³u w festynie zaproszone zosta³y zespo³y, zajmuj¹ce siê rekonstrukcj¹ wydarzeñ historycznych. Zaprezentowane zostan¹ dzieje broni palnej: od œredniowiecznej bombardy, poprzez wszelkiego typu armaty XVII-XIX wieczne do czasów wspó³czesnych. Zastosowanie owej broni znajdzie odzwierciedlenie w rekonstrukcjach historycznych bitew i wydarzeñ, jakie rozegra³y siê pod Pyzdrami. Aby rozrywki by³o co niemiara, odbêd¹ siê konkursy dla

11

bombardierów i artylerzystów, a tak¿e gry i zabawy plebejskie. Rozbrzmiewaæ bêdzie muzyka dawna. Odprawiona zostanie msza œwiêta za duszê plebana Miko³aja z Biechowa. Zwieñczeniem festynu bêd¹ tañce i zabawy przy ognisku. Czêœæ widowiskowa Druga czêœæ obchodów, tym razem o charakterze widowiskowym, odbêdzie siê 14 czerwca na Stadionie Zawarciañskim. Impreza plenerowa rozpocznie siê prezentacj¹ miejscowych zespo³ów muzycznych, w tym pyzdrskiej orkiestry dêtej. Wyst¹pi zespó³ THE SHOUT, naœladuj¹cy strojami, fryzurami i gr¹ legendarny zespó³ THE BEATLES. Gwiazd¹ imprezy bêdzie Halina Fr¹ckowiak. Dla m³odzie¿y zaplanowaliœmy koncert grupy hip-hopowej GRAMMATIK. Zwieñczeniem imprezy bêdzie zabawa taneczna przy dŸwiêkach grupy THE VOICE. W trakcie trwania pleneru zaplanowaliœmy wiele dodatkowych atrakcji, m.in. zlot motocyklistów, ring bokserski, bungee itp. SM

Gotycki klucz, monety i inne W ubieg³ym roku na dziedziñcu Muzeum Regionalnego we Wrzeœni trwa³y pierwsze w historii miasta po 1945 r. badania archeologiczne. Przeprowadzone zosta³y za zgod¹ konserwatora zabytków, pod kierunkiem dra Micha³a Brzóstowicza, wicedyrektora Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. Prace, trwaj¹ce od lipca do listopada, przeprowadzi³ asystent muzeum Maciej Nowacki. Podczas eksploracji wydobyto wiele

ciekawych materia³ów. Do ciekawszych znalezisk nale¿¹ m.in. liczne monety, gotycki klucz, kostka do gry, szybka witra¿owa. Zebrane zabytki zosta³y zaprezentowane w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu na wystawie "Badania archeologiczne na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej - sezony 2006-2007". Kuratorami wystawy s¹ panie Urszula Naro¿na-Szama³ek i Ma³gorzata ¯ukowska. Otwarcie nast¹pi³o 27 marca o godz. 17.30. Wrzesiñskie muzeum po raz pierwszy bierze udzia³ w wystawie organizowanej przez Muzeum Archeologiczne. Przedstawione wyniki badañ ¿ywo zainteresowa³y wielkopolskich archeologów. Nastêpnego dnia, podczas konferencji sprawozdawczej, M. Nowacki przedstawi³ wyniki badañ archeologicznych we Wrzeœni. Poinformowa³ tak¿e o wynikach prac badawczych dotycz¹cych monet pozyskanych z wykopu Zbigniewa Bartkowiaka, numizmatyka z Muzeum Archeologicznego. Wystawa w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu czynna bêdzie do 11 maja 2008 r. Sebastian Mazurkiewicz

„Skafander i motyl”

Zapraszamy do Nowego Folwarku

Œwiêto Teatru na Prowincji Zespó³ Szkó³ w Nowym Folwarku po raz pi¹ty przy wspó³udziale: Urzêdu Miasta i Gminy we Wrzeœni, Starostwa Powiatowego we Wrzeœni, Rad So³eckich wsi Psary Polskie i Nowy Folwark, Rady Rodziców przy Zespole Szkó³ w Nowym Folwarku oraz Muzeum Regionalnego im. Dzieci Wrzesiñskich we Wrzeœni podj¹³ siê realizacji projektu ŒWIÊTO TEATRU NA PROWINCJI. Jego celem jest integracja œrodowisk wiejskich i miejskich powiatu wrzesiñskiego poprzez wspólne twórcze dzia³ania, jak równie¿ promowanie m³odzie¿y,

która nie akceptuje z³a, brutalnoœci czy bylejakoœci, ale prezentuje pozytywn¹ postawê wobec innych i utrwala uniwersalne wartoœci: wra¿liwoœæ, okazywanie szacunku, ¿yczliwoœci i tolerancji. W dniach 25-26 kwietnia 2008 roku Zespó³ Szkó³ w Nowym Folwarku organizuje w Wiejskim Domu Kultury w Psarach Polskich, w ramach wspomnianego projektu, V Powiatowy Przegl¹d Twórczoœci Teatralnej "Maska" po³¹czony z wernisa¿em prac plastycznych na temat "Teatr - mój œwiat", wystawê plakatów teatralnych, pokonkursow¹ wystawê fo-

tograficzn¹ "¯ycie jak teatr", któr¹ w terminie 5-11.05.2008 r. bêdzie mo¿na obejrzeæ równie¿ w Muzeum Regionalnym we Wrzeœni. Jest to kolejna impreza kulturalna zakrojona na tak szerok¹ skalê, a doœwiadczenia z lat poprzednich podpowiadaj¹, ¿e w œrodowisku lokalnym bardzo potrzebna. Regulaminy przegl¹du teatralnego, konkursu plastycznego oraz fotograficznego znajduj¹ siê na stronie internetowej szko³y www.zsnowyfolwark.poznet.pl. Na zg³oszenia czekamy do 15.04.2008 r. red.

Muzycznie, plastycznie i literacko Ju¿ wkrótce odbêdzie siê kolejny przegl¹d dokonañ i prezentacji twórczoœci artystycznej dzieci i m³odzie¿y w mieœcie i gminie Wrzeœnia. Jest zatem szansa dla wielu m³odych ludzi, aby zaprezentowali swoje wszechstronne umiejêtnoœci i dorobek. Prezentacje obejmuj¹ dzia³ania w zakresie twórczoœci: plastycznej i fotograficznej, muzycznej i tanecznej, recytatorskiej i ma³ych form teatralnych, literackiej i wydawniczej. Organizatorami s¹: Urz¹d Miasta i Gminy we Wrzeœni, Wrzesiñski Oœrodek Kultury, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wrzeœni oraz Zespó³ Szkó³ w Nowym Folwarku. Uczestnicy zaprezentuj¹ siê w poszczególnych kategoriach wiekowych: grupa przedszkolna, szko³y podstawowe klasy IIII, szko³y podstawowe klasy IV-VI, gimnazja oraz szko³y ponadgimnazjalne. Termin zg³aszania uczestnictwa i sk³adania prac z zakresu twórczoœci: plastycznej i fotograficznej mija 30 kwietnia 2008 r. Zg³oszenia nale¿y kierowaæ do Zespo³u

Szkó³ w Nowym Folwarku, ul. Nowa 5. W tym samym terminie przyjmowane bêd¹ dzie³a m³odych twórców zg³oszone do przegl¹du twórczoœci literackiej i wydawniczej. Te równie¿ do 30 kwietnia 2008 r. nale¿y przesy³aæ na adres: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wrzeœni, ul. Dzieci Wrzesiñskich 13. Zg³oszenie powinno zawieraæ: imiê i nazwisko uczestnika (uczestników), nazwê zespo³u, kategoriê wiekow¹, adres kontaktowy - ewentualnie imiê i nazwisko osoby, która zainspirowa³a do dzia³añ twórczych. Nale¿y podaæ tytu³, nazwê formy pracy oraz jej opis. Prace bêd¹ oceniane przez powo³ane komisje, które dokonaj¹ kwalifikacji do "Prezentacji". Efekt nades³anych prac bêdzie mo¿na obejrzeæ na specjalnie przygotowanej wy-

stawie. Na najlepszych twórców czekaj¹ nagrody i wyró¿nienia. Ze szczegó³owymi regulaminami poszczególnych prezentacji mo¿na siê zapoznaæ w Zespole Szkó³ w Nowym Folwarku, Wrzesiñskim Oœrodku Kultury, Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy we Wrzeœni oraz wydziale oœwiaty, kultury i sportu Urzêdu Miasta i Gminy we Wrzeœni. W zakresie twórczoœci muzycznej, tanecznej, ma³ych form teatralnych i recytacji zg³oszenia przyjmowane by³y do 24 marca 2008 r., a w dniach od 1 do 3 kwietnia jury obraduj¹ce we Wrzesiñskim Oœrodku Kultury wys³ucha i obejrzy m³odych twórców podczas prezentacji. Wykonawcy oceniani bêd¹ w nastêpuj¹cych kategoriach: muzyka instrumentalna i wokalna taniec oraz ma³e formy teatralne. (mol)

Dla Bauby'ego najwa¿niejsza by³a rodzina, któr¹ doceni³ po wypadku Kiedy by³em zdrowy, nie ¿y³em tak naprawdê. Nie by³o mnie tam. By³em zupe³nie powierzchowny. Kiedy sta³em siê motylem, narodzi³em siê ponownie jako ja - JeanDominique Bauby. WyobraŸ sobie, ¿e le¿ysz bez ruchu. Próbujesz coœ powiedzieæ, ale nie mo¿esz otworzyæ ust. Chcesz poruszyæ rêk¹, ale ona ciê nie s³ucha; nie masz nad ni¹ w³adzy. Jesteœ sparali¿owany. Taki los spotka³ 43-letniego Jean-Dominique'a Bauby'ego, bon vivanta, redaktora naczelnego francuskiego "Elle". Zdrêtwia³em. Usi³ujê rozkurczyæ miêœnie. Skafander mnie ugniata i duch mo¿e ulecieæ jak motyl - opisuje swój stan Bauby. W 1995 roku dosta³ wylewu krwi do mózgu, w wyniku czego zosta³ zupe³nie sparali¿owany. Móg³ jedynie niewiele poruszaæ g³ow¹, chrz¹kaæ i mrugaæ lewym okiem. Pozostaj¹c w tym stanie napisa³ ksi¹¿kê "Skafander i motyl". Sekretarka recytowa³a specjalnie u³o¿ony alfabet, a on mruga³

okiem, kiedy wypowiedzia³a ¿¹dan¹ literê, po czym rozpoczyna³a alfabet od nowa. W ten sposób, litera po literze, Bauby stworzy³ ca³¹ ksi¹¿kê. Ka¿dy cz³owiek w tej sytuacji za³ama³by siê. Dla Bauby'ego moment wypadku by³ zwrotnym w ca³ym jego ¿yciu - paradoksalnie - pozwoli³ mu doceniæ ¿ycie i piêkno œwiata. Czy by³em œlepy i g³uchy, czy musia³em doznaæ oœwiecenia przez nieszczêœcie, ¿eby móc poznaæ prawdziwego siebie? - pyta Jean-Dominique Bauby. Pêdz¹c ca³e ¿ycie do przodu nie zauwa¿a³ tego, co jest obok, doko³a. Dopiero nieszczêœcie pomog³o mu siê zatrzymaæ i poznaæ samego siebie. Film "Motyl i skafander" Juliana Schnabela, zrealizowany na podstawie ksi¹¿ki Bauby'ego obejrzeli uczniowie wrzesiñskich szkó³ ponadgimnazjalnych 1 kwietnia we w ramach organizowanej przez Starostwo Powiatowe i kino "Trójka" akcji "Kino Konesera". (agda)

Apelujemy do mieszkañców powiatu, którzy posiadaj¹ informacje na temat personaliów powstañców le¿¹cych w mogi³ach zbiorowych za pomnikiem Powstañców Wielkopolskich na cmentarzu przy ul. GnieŸnieñskiej o zg³aszanie siê do Muzeum Regionalnego. Jeœli posiadacie pañstwo jakiekolwiek pami¹tki zwi¹zane z Powstaniem Wielkopolskim, prosimy o udostêpnienie ich Towarzystwu Pamiêci Powstania Wielkopolskiego i z³o¿enie w depozycie Muzeum, w celu stworzenia wystawy upamiêtniaj¹cej zryw niepodleg³oœciowy z 1918 r.. Je¿eli ktoœ z pañstwa przodków bra³ czynny udzia³ w powstaniu, prosimy o kontakt z Muzeum Regionalnym im. Dzieci Wrzesiñskich we Wrzeœni, tel. 061 4360 192.


12 Kwiecieñ 2008

WRZEŒNIA, KO£ACZKOWO, MI£OS£AW, NEKLA, PYZDRY

www.wrzesnia.powiat.pl

O drogach, dop³atach i ... œmieciach Jak w jednej rodzinie 12 marca br. w sali Urzêdu Gminy Ko³aczkowo, odby³o siê ostatnie, zamykaj¹ce cykl Z okazji zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t Zmartwychwstania Pañspotkañ wiejskich w gminie, zebranie. skiego, uczestnicy Warsztatu Terapii Zajêciowej w Rudzie ruszy³a temat budz¹cy zawsze Komorskiej w dniu 20 marca spo¿yli uroczyste œniadanie wiele emocji wœród mieszkañ- wielkanocne. Wszyscy wspólnie zasiedli przy odœwiêtnie ców, a mianowicie problem dróg. udekorowanych i zastawionych sto³ach.

Zebranie wiejskie w Ko³aczkowie by³o najliczniejsze w gminie Spotkanie rozpocz¹³ so³tys wsi Ko³aczkowo, który przedstawi³ sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady So³eckiej i wykonania bud¿etu wsi. Nastêpnie g³os zabra³ wójt gminy -Wojciech Majchrzak, przedstawiaj¹c zebranym sprawozdanie z wykonania bu-

d¿etu gminy za rok 2007. Poruszono równie¿ kwestiê kwot cukrowych i programów unijnych dla rolników, o których szczegó³owo mówi³ Józef Szafarek - kierownik Powiatowego Biura ARiMR. Teresa Waszak - radna Rady Powiatu we Wrzeœni - po-

Mieszkañcom Ko³aczkowa przybli¿ono równie¿ temat selektywnej zbiórki odpadów i Planu Odnowy Miejscowoœci. Jakub Pera - pracownik UG ds. funduszy unijnych - przedstawi³ listê inwestycji do wykonania we wsi w ramach Planu Odnowy Miejscowoœci wsi Ko³aczkowo. Na spotkanie przyby³o niewielu mieszkañców wsi, ale za to w zebraniu uczestniczyli mieszkañcy bardzo aktywni w dyskusji. Starosta wrzesiñski Dionizy Jaœniewicz skrupulatnie odpowiada³ na pytanie najbardziej nurtuj¹ce mieszkañców, które dotyczy³o zamkniêcia wysypisk œmieci w powiecie. Starosta uspokoi³ mieszkañców Ko³aczkowa, ¿e, pomimo zamykania wysypisk, koszty wywozu œmieci nie wzrosn¹, a skorzystaj¹ na tym wszyscy mieszkañcy powiatu, gdy¿ œrodowisko bêdzie czystsze. (kix)

Senator i pose³ w „Domu Sztuki”

J. Sobczak opowiada³ o opracowywanym programie usuwania azbestu Przyjecha³em tu do Was mówi³ podczas zebrania wiejskiego w Skotnikach w dniu 31 marca senator Ireneusz Niewiarowski - bo w Polsce s¹ dwie osoby, którym siê nie odmawia. Pierwsz¹ jest Franciszek w Mi³os³awiu, drug¹ - premier w Warszawie. Zebranie wiejskie w Skotnikach rozpoczê³o siê od tradycyjnego sprawozdania so³tysa F. Sztu-

ki z dzia³alnoœci Rady So³eckiej w okresie od 29 marca 2007 do 31 marca 2008. Nastêpnie burmistrz gminy Mi³os³aw - Zbigniew Skikiewicz podsumowa³ dzia³ania samorz¹du gminy w roku minionym. Na zebranie licznie przybyli mieszkañcy so³ectwa i zaproszeni goœcie - m.in. senator Ireneusz Niewiarowski, pose³ Tadeusz Tomaszewski i starosta Dionizy Jaœnie-

wicz. Najciekawsz¹ i najd³u¿sz¹ czêœci¹ spotkania by³y zapytania mieszkañców - dotycz¹ce m.in. kwestii dróg, oœwietlenia wsi, przystanków autobusowych… Kierownik biura powiatowego ARiMR - Józef Szafarek mówi³ o dostêpnych dla rolników programach dop³at. Mieszkañców nurtowa³a równie¿ kwestia usuwania azbestu. Opracowujemy w Wydziale Œrodowiska program usuwania azbestu w powiecie - poinformowa³ Jaros³aw Sobczak - naczelnik Wydzia³u Œrodowiska i Rolnictwa - obecnie zbieramy informacje z poszczególnych gmin na temat budynków pokrytych eternitem. Zebranie w Skotnikach by³o jedynym zebraniem wiejskim w powiecie, na którym obecni byli parlamentarzyœci - senator i pose³. Gdy s³ucham Waszych postulatów, nasuwa mi siê wniosek, ¿e decyzje zapadaj¹ za daleko, a powinny byæ podejmowane jak najni¿ej - podsumowa³ Ireneusz Niewiarowski - bêdê postulowa³ o utworzenie funduszu so³eckiego, z którego realizowane by³yby bie¿¹ce potrzeby wsi. (agda)

Uœmiech nie znika³ ani na chwilê z twarzy uczestników WTZ Zebranych przywita³a El¿bieta Janicka - kierownik Warsztatu Terapii Zajêciowej w Rudzie Komorskiej, sk³adaj¹c podopiecznym i ich rodzinom najserdecznejsze ¿yczenia œwi¹teczne. Uroczystoœæ uœwietnili zaproszeni goœcie: Pawe³ Guzik - wicestarosta wrzesiñski, Wojciech Mól - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Wojciech Majchrzak wójt gminy Ko³aczkowo.

Spotkanie odby³o siê w ciep³ej, rodzinnej atmosferze, sk³aniaj¹cej do refleksji nad Œwiêtami Wielkanocnymi. Pomimo œniegu za oknem, w sercu ka¿dego z uczestników zagoœci³a wiosna. Ka¿dy otrzyma³ równie¿ symbolicznego "zaj¹czka". Tego rodzaju integracyjne wydarzenia na trwa³e wpisa³y siê w kalendarz dzia³alnoœci WTZ w kontekœcie rehabilitacji spo³ecznej podopiecznych. (kasia)

Œniadanie Wielkanocne

Na stole znalaz³y siê tradycyjne wielkanocne potrawy W naszym Warsztacie Terapii cy z pracowni gospodarstwa doZajêciowej w Czeszewie 20 mar- mowego wraz z terapeutk¹, pani¹ ca zasiedliœmy do wielkanocne- Kasi¹ Kupœ. Na stole znalaz³y siê go œniadania. Odby³o siê ono, tak tradycyjne wielkanocne potrawy: jak co roku, w pracowni gospo- jajka, miêso, parzona kie³basa, darstwa domowego, gdzie zebra- szynka, baranki z mas³a, sól i li siê wszyscy uczestnicy, tera- pieprz. By³o te¿ ciasto i kawa. peuci i pani Urszula Remisz kieNa zakoñczenie wszyscy rownik WTZ. uczestnicy otrzymali paczki od Na œniadanie wielkanocne zo- wielkanocnego zaj¹ca. Wszyscy sta³ zaproszony ksi¹dz proboszcz przyjêli je z radoœci¹ i wdziêcznoparafii w Czeszewie -Miros³aw œci¹. By³o to ju¿ nasze pi¹te, Stawicki, który nas i nasze pokar- wspólne, wielkanocne œniadanie w my pob³ogos³awi³. Po wspólnej WTZ. Tym razem pod nowym zamodlitwie wszyscy usiedliœmy do rz¹dem i kierownictwem. sto³u, by skosztowaæ pysznych potraw. Przygotowali je uczestniZbigniew Struga³a

Bezp³atne szkolenia dla firm Starostwo Powiatowe we Wrzeœni wraz z Polsk¹ Fundacj¹ Przedsiêbiorczoœci - jako instytucj¹ wspieraj¹c¹ rozwój mikro, ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw (MMSP) maj¹ przyjemnoœæ zaprosiæ Pañstwa na bezp³atne seminaria informacyjne o tematyce: 1. „Wdra¿anie projektów innowacyjnych z wykorzystaniem Funduszy Unii Europejskiej” - 9 maja 2008 r. 2. „Przygotowanie biznesplanu” - 4 czerwca 2008 r. Szkolenia prowadzone s¹ przez ekspertów w danej dziedzinie. Odbywaæ siê bêd¹ w godzinach od 10:00 do 15:00. Uczestnicy szkoleñ otrzymaj¹ zaœwiadczenia o uczestnictwie. Bli¿szych informacji udziela Beata Jankowska w Starostwie Powiatowym we Wrzeœni, ul. Chopina 10, pok. 117 tel. 061/640 44 54. O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejnoœæ zg³oszeñ.


www.wrzesnia.powiat.pl

Kwiecieñ 2008

STOWARZYSZENIA, ORGANIZACJE

13

Ponad 9000 z³ zysku...

Rowerami na majówkê

Jak w ka¿dej organizacji, zrzeszeniu itp. na pocz¹tku roku odbywaj¹ siê walne zgromadzenia, zebrania podsumowuj¹ce dzia³alnoœæ w roku poprzednim. Cech Rzemios³ Ró¿nych zebra³ siê 19 marca - w dniu patrona rzemieœlników w siedzibie cechu. Na spotkaniu nie zabrak³o znamienitych goœci.

Drodzy Pañstwo i drogie dzieci! Zapraszamy Was na kolejn¹ majówkê z Rodzinnym Rajdem Rowerowym, który wystartuje tradycyjnie 3 maja o godzinie 9.00 z wrzesiñskiego Rynku. W poprzednich latach "rowerowe zmagania" cieszy³y siê du¿ym zainteresowaniem, o czym mo¿e œwiadczyæ spora liczba uczestnicz¹cych w nich mi³oœników dwóch kó³ek. Dwa tysi¹ce osób œwietnie bawi¹cych siê na œwie¿ym powietrzu i spêdzaj¹cych wspólnie czas z rodzin¹ i przyjació³mi to wynik, który daje nam du¿¹ satysfakcjê i chêæ do organizacji rajdów w nastêpnych latach. Mamy nadziejê, ¿e i w tym roku nas nie zawiedziecie! Mi³oœnicy jazdy na rowerze przekonajcie swoich znajomych, którzy jeszcze nie uczestniczyli w rajdzie, by do³¹czyli do nas. Mo¿e zachêt¹ do uczestnictwa w rowerowym spacerze bêd¹ nagrody oraz ma³e upominki dla ka¿dego, kto

Na zebranie licznie przybyli nie tylko goœcie, ale równie¿ cz³onkowie cechu Spotkanie rozpoczê³o siê uroczyœcie, od nadania odznaczeñ. Wrêczono jeden z³oty medal im. Jana Kiliñskiego dla Achima Staszaka z zak³adu piekarskiego oraz dwa srebrne medale - dla: Haliny Ostach oraz Waldemara Andryszaka. Siedmiu przedsiêbiorców z

powiatu zosta³o odznaczonych z³ot¹ odznak¹ za zas³ugi w rozwoju rzemios³a wielkopolskiego, wrêczono równie¿ trzy srebrne odznaki za szkolenie uczniów w rzemioœle. Czterech przedsiêbiorców uhonorowano dyplomem za 25lecie dzia³alnoœci w Cechu.

Wszystkie odznaczenia wrêcza³ Stanis³aw Marczak - wiceprezes Wielkopolskiej Izby Rzemieœlniczej w Poznaniu, a pami¹tkowe dyplomy uhonorowani przedsiêbiorcy odebrali z r¹k Starszego Cechu - Mariana Gawrona. Równie¿ w tym roku Beata Sieradzka dyrektor Zespo³u Szkó³ Zawodowych nr 2 we Wrzeœni wrêczy³a listy gratulacyjne dla przedsiêbiorców, którzy najbardziej przys³u¿yli siê w minionym roku szkole. W drugiej czêœci spotkania zosta³y odczytane sprawozdania za 2007 rok z dzia³alnoœci Zarz¹du Cechu, Komisji Rewizyjnej, S¹du Cechowego oraz przedstawiono bilans, z którego wynika, i¿ Cech wypracowa³ nadwy¿kê finansow¹ w wysokoœci 9639 z³. Wypracowany zysk w wysokoœci ponad 9 tys. z³ œwiadczy o tym, jak wspania³a jest gospodarka finansowa organizacji z powiatu wrzesiñskiego - mówi³ Stanis³aw Marczak. Przyjêto plan finansowy na rok 2008 oraz jednog³oœnie udzielono absolutorium Zarz¹dowi i Starszemu Cechu. (kix)

Eliminacje w Chociczy Wielkiej

Turystyczno-krajoznawcze zmagania Eliminacje rejonowe XXXVI Ogólnopolskiego M³odzie¿owego Turnieju Krajoznawczo-Turystycznego PTTK odby³y siê 15 marca w Samorz¹dowej Szkole Podstawowej w Chociczy Wielkiej. Organizatorem turnieju by³ Oddzia³ PTTK we Wrzeœni, przy wspó³pracy Starostwa Powiatowego we Wrzeœni, Urzêdu Miasta i Gminy we Wrzeœni, Samorz¹dowej Szko³y Podstawowej w Chociczy Wielkiej oraz Liceum Ogólnokszta³c¹cego we Wrzeœni. Rywalizacja odbywa³a siê w

trzech kategoriach - szkó³ podstawowych, gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjalnych. Zawodnicy zmierzyli siê w kilku konkurencjach - m.in. w teœcie krajoznawczym z wiedzy o regionie, w konkursie wiedzy turystycznej i topograficznej, w turystycznym marszu na orientacjê, teœcie z przepisów ruchu drogowego, udzielaniu pierwszej pomocy, praktycznym sprawdzianie umiejêtnoœci przydatnych turyœcie (m.in. mierzenie odleg³oœci i wysokoœci w terenie, rozpoznawanie roœlin). Konku-

rencja "kartka do kroniki" polega³a na wczeœniejszym przygotowaniu przez dru¿ynê "papierowej" prezentacji dru¿yny i œrodowiska. Poza punktacj¹ turniejow¹ oceniano uprawnienia i odznaki turystyczne. W kategorii szkó³ podstawowych najlepsz¹ okaza³a siê SSP w Chociczy Wielkiej, poœród szkó³ gimnazjalnych tryumfowa³o Gimnazjum nr 2 we Wrzeœni. W kategorii szkó³ ponadgimnazjalnych I miejsce zdoby³ zespó³ LO Wrzeœnia. Henryk Czarnecki

Spotkanie Pokoleñ Cyklicznie, bo ju¿ po raz pi¹ty, w dniu 27 marca w Zespole Szkó³ w Otocznej odby³o siê Spotkanie Pokoleñ. W imprezie wziê³o udzia³ oko³o 300 seniorów z Otocznej, Wêgierek, Gutowa Wielkiego, Bierzglina, So³ecznej, Sêdziwojewa, Gonic, Goniczek, Unii, Chwa³kowic, Broniszewa, Stanis³awowa i Gutowa Ma³ego. Organizatorem imprezy by³a dyrekcja Zespo³u Szkó³ w Otocznej, Rada Rodziców oraz Rada So³ecka. Celem imprezy by³o zintegrowanie spo³ecznoœci lokalnej oraz kultywowanie tradycji rodzinnych.

W spotkaniu wziê³o udzia³ oko³o 300 seniorów W dzisiejszych czasach szczególny szacunek nale¿y siê najstarszym przedstawicielom naszego spo³eczeñstwa - tymi s³owami Dariusz Szykowny - dyrektor Zespo³u Szkó³ w Otocznej rozpocz¹³ spotkanie. Nastêpnie z³o¿y³ najserdeczniejsze ¿yczenia wszystkim

seniorom. Do ¿yczeñ przy³¹czyli siê Pawe³ Guzik - wicestarosta wrzesiñski, ks. Kanonik Henryk Nadolny oraz Ireneusz Gumienny - przewodnicz¹cy Rady Rodziców Zespole Szkó³ w Otocznej. Korzystaj¹c z okazji, Ireneusz Gumienny w imieniu wszystkich,

wrêczy³ upominek ks. kanonikowi Henrykowi Nadolnemu obecnie przebywaj¹cemu na emeryturze. Cz³owiekowi, który zawsze s³u¿y³ nam pomoc¹ i dobr¹ rad¹ serdecznie dziêkujemy - mówi³, jednoczeœnie ¿ycz¹c ksiêdzu dalszych lat w zdrowiu i szczêœciu. Uroczystoœæ umili³y wystêpy podopiecznych. Na pocz¹tku seniorzy wys³uchali piosenki "Powiedz, stary, gdzieœ ty by³" w wykonaniu Adama Stefañskiego, ucznia szóstej klasy, wielokrotnego laureata nagród m. in. w Ogólnopolskim Przegl¹dzie Piosenki Francuskiej oraz Konkursie M³odych Talentów w Œrodzie Wielkopolskiej. Kolejnym punktem uroczystoœci by³y wystêpy najm³odszych milusiñskich klas 0, II, III. W nastrój wspólnego œpiewania i biesiadowania wprowadzi³y zebranych wystêpy szkolnego chórku. Na zakoñczenie wyst¹pi³ zespó³ taneczny "Otoczek". (kasia)

dojedzie do mety rajdu, których i w tym roku na pewno nie zabraknie. Uchylaj¹c r¹bka tajemnicy mo¿emy zapowiedzieæ kilka nowoœci w tegorocznym rajdzie takich jak zmiana trasy i wystêp znanych artystów estradowych. Zg³oszenia uczestnictwa w rajdzie przyjmowane bêd¹ od 14 do 30 kwietnia w siedzibie Stra¿y Miejskiej we Wrzeœni przy ul. Ratuszowej 1. Wpisowe w tym roku wynosiæ bêdzie 4 z³ote. Kolejne informacje o rajdzie podamy ju¿ w nastêpnym wydaniu. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy! Zainteresowanych promocj¹ swojej firmy lub prowadzonej dzia³alnoœci, a tak¿e chêtnych do ufundowania nagród dla uczestników rajdu prosimy o kontakt z organizatorami pod numerami telefonów: Miros³aw Morawski: (061) 640-4100, Anna Grzybowska: (061) 64039-40, Anna Hedrych-Stanis³awska: (061) 640-41-03. (ahs)

Og³oszono konkursy Starostwo Powiatowe we Wrzeœni informuje o aktualnych naborach wniosków w ramach nastêpuj¹cych konkursów: - "Miêdzynarodowa wspó³praca szkó³ i wymiana m³odzie¿y" (MEN), - "Krajowy letni wypoczynek dla dzieci i m³odzie¿y szkolnej" (MEN), - "Organizacja w okresie letnich wakacji pobytu edukacyjnego" (MEN), - "Seniorzy w akcji" (PolskoAmerykañska Fundacja Wolnoœci i Towarzystwo Inicjatyw Twórczych), - otwarty konkurs ofert na projekty dofinansowywane ze œrodków Fundacji Inicjatyw Obywatelskich,

- konkurs ofert na realizacjê zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego "Organizacja imprez i targów edukacyjnych o zasiêgu subregionalnym i wojewódzkim". Informacje dotycz¹ce celów i typu projektów, podmiotów uprawnionych, kryteriów, jakie musz¹ spe³niæ sk³adaj¹cy oferty, wymaganych za³¹czników oraz zasad dofinansowania, dostêpne s¹ na stronach: www.bip.umww.pl oraz www.wielkopolska.ngo.pl. Informacji udziela równie¿ Wydzia³ Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich pod nr tel. 061 640 45 04. (red.)

Rada wybrana! G³ównym punktem posiedzenia Rady Powiatowej Stowarzyszenia So³tysów Województwa Wielkopolskiego, które odby³o siê 3 marca w Ko³aczkowie, by³ wybór w³adz Rady. Prezesem Rady Powiatowej wybrano Ryszarda Urbaniaka so³tysa Rudy Komorskiej, a wiceprezesami - Aureliê Banaszak so³tys Wszemborza i so³tysa Chle-

bowa - Jana Cicharskiego. Sekretarzem Rady wybrany zosta³ so³tys Zasutowa - Andrzej Pa³asz. W spotkaniu udzia³ wziêli Franciszek Sztuka - prezes Zarz¹du Wojewódzkiego Stowarzyszenia So³tysów Województwa Wielkopolskiego i wójt gminy Ko³aczkowo - Wojciech Majchrzak. Franciszek Sztuka


14 Kwiecieñ 2008

SPORT, INFORMACJE

www.wrzesnia.powiat.pl

Nagrody Starosty rozdane!!!

Mistrzowie sportu

24 najlepszych sportowców - uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych powiatu wrzesiñskiego - zosta³o uhonorowanych Nagrodami Starosty za osi¹gniêcia sportowe. Najwiêkszym osi¹gniêciem móg³ pochwaliæ siê £ukasz Lonka - uczeñ Liceum Ogólnokszta³c¹cego, który zdoby³ tytu³ Mistrza Polski juniorów w motocrossie w klasie 125 ccm. £¹czna kwota przyznanych nagród wynosi 6450 z³.

Ju¿ po raz XXXIX w Zespole Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrzeœni organizowany jest plebiscyt na najlepszego sportowca szko³y. Najlepsz¹ dziesi¹tkê w g³osowaniu wybieraj¹ wszyscy uczniowie ucz¹cy siê w szkole. Za 2007 rok tytu³ najlepszych sportowców ZSTiO uzyskali: 1. Marzena Koœcielniak z klasy III c II LO - Mistrzyni Polski Juniorów w biegach na 100 metrów przez p³otki, Wicemistrzyni Polski Juniorów w biegu na 400 metrów przez p³otki, reprezentantka Polski na Mistrzostwach Europy Juniorów w Lekkiej Atletyce. 2. Dorota Konieczka z klasy II T¯GD - reprezentantka Polski Kadetek w pla¿owej pi³ce siatkowej, Wicemistrzyni Polski Juniorek M³odszych, czo³owa zawodniczka trzecioligowego Orkana Wrzeœnia. 3. Marcin Goœciniak z klasy III c II LO - IV miejsce w skoku wzwy¿ na Mistrzostwach Polski Juniorów, trzecie miejsce w sztafetowych biegach prze³ajowych w Mistrzostwach Wielkopolski SZS. 4. Karolina Krawczyk z klasy Id II LO - I miejsce w Mistrzostwach Wielkopolski SZS w biegu na 200 metrów oraz w sztafecie 4x100 metrów dziewcz¹t. II miejsce w Mistrzostwach Wielkopolski SZS w sztafetowych biegach prze³ajowych. 5. Gra¿yna Urbañska z klasy III d II LO - III miejsce w Mistrzostwach Polski LZS w pi³ce siatkowej dziewcz¹t, IV miejsce w Mistrzostwach Wielkopolski SZS w pi³ce siatkowej

£¹czna kwota przyznanych nagród wynosi 6450 z³ Do wa¿nych osi¹gniêæ nale¿y równie¿ II miejsce w skoku wzwy¿ na Mistrzostwach Polski M³odzików zdobyte przez Patrycjê Rodowsk¹, a tak¿e I miejsce w Mistrzostwach Makroregionu w pchniêciu

kul¹ i rzucie dyskiem, wywalczone przez Martynê Losa. Obie dziewczyny æwicz¹ w LUKS Orkanie. Innymi osi¹gniêciami, jakimi mog¹ siê pochwaliæ laureaci Nagród Starosty to: II miejsce w

województwie w sztafetowych biegach prze³ajowych kobiet uhonorowanych zosta³o 5 dziewcz¹t z Zespo³u Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych, III miejsce w województwie w sztafetowych biegach prze³ajowych mê¿czyzn dla 9 ch³opców z ZSTiO. Nagrodzone zosta³y równie¿ 4 uczennice ZSTiO za I miejsce w Mistrzostwach Wojewódzkich w lekkiej atletyce za 4x100 m. Uhonorowano równie¿ dwóch sportowców z Parafialnego Klubu Sportowego "Micha³" za II miejsce w Gimnazjadzie w badmintonie oraz ucznia Gimnazjum nr 2 z Wrzeœni za wywalczenie razem z dru¿yn¹ MKK Pyra III miejsca w Wojewódzkiej Lidze M³odzików. W dniu 12 marca wicestarosta Pawe³ Guzik wrêczy³ wszystkim nagrodzonym pami¹tkowe dyplomy. Gratulujemy i ¿yczymy dalszych sukcesów. (kix)

„M³odzie¿ zapobiega po¿arom” Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po¿arniczej "M³odzie¿ zapobiega po¿arom" odby³y siê 29 marca 2008 roku w Nekli. Pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych wywalczyli i tym samym zakwalifikowali siê do etapu wojewódzkiego: - Natalia Stajkowska - I grupa wiekowa, - Sylwia Przysiuda - II grupa wiekowa, - Karol Skorupka - III grupa wiekowa. Turniej rozgrywany jest w kilku etapach. Na pocz¹tku uczniowie szkó³ podstawowych, gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjalnych pisz¹ test, a nastêpnie wy³onionych zostaje 5 - 6 najlepszych osób, które bior¹ udzia³ w czêœci ustnej. Tak przebiega etap pierwszy - gminny.

Uczestnicy Turnieju Wiedzy Po¿arniczej podczas rozwi¹zywania testu Nastêpnie na tych samych za- jewódzkiego awansuje tylko jeden sadach rozgrywane s¹ eliminacje najlepszy uczestnik ze szczebla powiatowe, ale w nich bior¹ udzia³ powiatowego. ju¿ tylko 3 najlepsze osoby z rozkpt. Piotr Trawiñski grywek gminnych. Do fina³u wo-

dziewcz¹t, czo³owa zawodniczka trzecioligowego Orkana Wrzeœnia. 6. Katarzyna Baryczka z klasy II c II LO - II miejsce w Mistrzostwach Wielkopolski w biegach prze³ajowych SZS, II miejsce w Mistrzostwach Wielkopolski w sztafetowych biegach prze³ajowych SZS. 7. Piotr Matuszak z klasy III c II LO - II miejsce w Mistrzostwach Wielkopolski SZS w biegu na 2000 metrów z przeszkodami, III miejsce w Mistrzostwach Wielkopolski SZS w sztafetowych biegach prze³ajowych. 8. £ukasz Cieloszyk z klasy III c II LO - III miejsce w Mistrzostwach Wielkopolski Juniorów w pi³ce pla¿owej, I miejsce w Mistrzostwach Wielkopolski LZS w pi³ce siatkowej, czo³owy zawodnik trzecioligowego Progressu Wrzeœnia. 9. Monika Szafrañska z klasy III a II LO - III miejsce w Mistrzostwach Polski LZS w pi³ce siatkowej, IV miejsce w Mistrzostwach Wielkopolski SZS w pi³ce siatkowej, czo³owa zawodniczka trzecioligowego Orkana Wrzeœnia. 10. Wojciech Bondalski z klasy II TH - III miejsce w Mistrzostwach Wielkopolski SZS w sztafetowych biegach prze³ajowych. Dyrekcja oraz nauczyciele wychowania fizycznego Zespo³u Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych serdecznie dziêkuj¹ sponsorom Plebiscytu za ufundowanie laureatom nagród rzeczowych. Sponsorzy XXXIX Plebiscytu to: Rada Rodziców ZSTiO, Wydawnictwo "Kropka", firma PIK, firma "Agrar", sklep odzie¿owy "Kopciuszek" oraz Starostwo Powiatowe we Wrzeœni. ZSTiO

Burmistrz Miasta i Gminy Wrzeœnia og³asza od 31 marca 2008 do 12 kwietnia 2008 zapisy dzieci 3-, 4-, 5- i 6-letnich (rocznik 2005, 2004, 2003, 2002) do przedszkoli. Zapisy przyjmuj¹: - Przedszkole nr 1 "S³oneczko" Wrzeœnia, ul. 3 Maja 6, tel. 061 436 19 37 - Przedszkole nr 3 "Mali Przyrodnicy" Wrzeœnia, ul. S³owackiego 54, tel. 061 436 27 78 - Przedszkole nr 4 "Miœ Uszatek" Wrzeœnia, ul. Kiliñskiego 9, tel. 061 436 28 49 - Przedszkole nr 6 "Pszczó³ka Maja" Wrzeœnia, ul. Zielonogórska 17, tel. 061 436 13 55 - Zespó³ Szkolno-Przedszkolny w Gutowie Ma³ym, ul. Centralna 20, tel. 061 438 83 22. Zapraszamy!!!

P³atnoœci obszarowe w 2008 roku Przez dwa najbli¿sze miesi¹ce, od 15 marca do 15 maja, rolnicy mog¹ sk³adaæ wnioski o przyznanie p³atnoœci obszarowych na rok 2008. Ka¿dy, kto zrobi to po tym terminie, dzia³a przeciw w³asnej kieszeni, albowiem otrzyma mniej pieniêdzy. Zgodnie bowiem z przepisami, kwota p³atnoœci dla tych, którzy z³o¿¹ wnioski po 15 maja, tzn. miêdzy 16 maja a 9 czerwca 2008 roku, zostanie pomniejszona o 1 procent za ka¿dy dzieñ zw³oki. Warto zatem, dla w³asnego interesu, dotrzymaæ terminu. Tym bardziej, ¿e w tym roku z uwagi na wprowadzenie nowych p³atnoœci, do rolników mo¿e trafiæ znacznie wiêcej pieniêdzy. Co nowego w p³atnoœciach? Po raz pierwszy w tym roku rolnicy mog¹ na jednym formularzu wniosku ubiegaæ siê o przyznanie nowych rodzajów p³atnoœci bezpoœrednich. Dotyczy to oddzielnej p³atnoœci z tytu³u owoców i warzyw (p³atnoœci do pomidorów) oraz przejœciowych p³atnoœci z ty-

tu³u owoców miêkkich. Od 2008 r. wprowadzona zosta³a oddzielna p³atnoœæ z tytu³u owoców i warzyw (p³atnoœæ do pomidorów). P³atnoœæ do pomidorów przys³uguje rolnikowi, który spe³nia warunki do przyznania jednolitej p³atnoœci obszarowej i z³o¿y³ wniosek o przyznanie tej p³atnoœci oraz w roku gospodarczym 2006/2007 (rok referencyjny) dostarczy³ pomidory do przetworzenia, zgodnie ze œwiadectwami dostawy owoców i warzyw do przetwórstwa. Wprowadzone zosta³y tak¿e po raz pierwszy przejœciowe p³atnoœci z tytu³u owoców miêkkich, przyznawane do powierzchni uprawy truskawek i malin, objêtej umow¹ o przetwórstwo albo zobowi¹zaniem do realizacji dostawy. Stawka przejœciowych p³atnoœci z tytu³u owoców miêkkich wynosi maksymalnie 400 euro/ha i sk³ada siê z pomocy wspólnotowej (230 euro/ha) oraz uzupe³niaj¹cej j¹ pomocy krajowej (do 170 euro/ha).

Warto zwróciæ uwagê, ¿e w tym roku rolnikowi, który spe³nia warunki do przyznania jednolitej p³atnoœci obszarowej, przys³uguj¹ tak¿e p³atnoœci uzupe³niaj¹ce do powierzchni okreœlonych upraw podstawowych, po³o¿onych na dzia³kach rolnych objêtych wnioskiem o przyznanie jednolitej p³atnoœci obszarowej. P³atnoœci uzupe³niaj¹ce przys³uguj¹ do powierzchni uprawy traw, uprawianych na trwa³ych u¿ytkach zielonych przeznaczonych na susz paszowy, po³o¿onych na dzia³kach rolnych objêtych wnioskiem o przyznanie jednolitej p³atnoœci obszarowej. P³atnoœæ przys³uguje do powierzchni uprawy, z której pochodz¹ pasze objête umowami lub deklaracjami dostaw. Umowa dostawy musi byæ zawarta z zatwierdzonym przez Agencjê Rynku Rolnego podmiotem skupuj¹cym zielonkê do produkcji suszu paszowego lub zatwierdzonym przedsiêbiorstwem przetwórczym produkuj¹cym susz paszowy.

Równie¿ w 2008 roku rolnicy mog¹ ubiegaæ siê o p³atnoœci uzupe³niaj¹ce do powierzchni uprawy roœlin przeznaczonych na materia³ siewny kategorii elitarny i kwalifikowany, po³o¿onych na dzia³kach rolnych objêtych wnioskiem o przyznanie jednolitej p³atnoœci obszarowej. P³atnoœæ przys³uguje, je¿eli uprawy roœlin zosta³y objête ocen¹ polow¹, o której mowa w przepisach o nasiennictwie. Rolnikowi, który w danym roku spe³nia warunki do przyznania jednolitej p³atnoœci obszarowej, przys³uguje p³atnoœæ uzupe³niaj¹ca do powierzchni uprawy chmielu, po³o¿onych na dzia³kach rolnych objêtych wnioskiem o przyznanie jednolitej p³atnoœci obszarowej oraz do powierzchni uprawy chmielu, do której przyznano mu p³atnoœæ uzupe³niaj¹c¹ do powierzchni uprawy chmielu za 2006 r., tzw. p³atnoœæ niezwi¹zana z produkcj¹. Na zakoñczenie warto wspomnieæ o jeszcze jednej nowoœci. Od 2008 r. zosta³y wprowadzone

nowe wymagania dotycz¹ce dobrej kultury rolnej. Dotyczy to rolników, którzy uprawiaj¹ zbo¿a. Pszenica, ¿yto, owies i jêczmieñ mog¹ byæ uprawiane na tej samej powierzchni nie d³u¿ej ni¿ przez 3 lata. Szczegó³owe zasady wype³niania wniosków zawarte zosta³y w instrukcji, któr¹ Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozes³a³a wraz z wnioskami do wszystkich dotychczasowych beneficjentów dop³at. W przypadku zaistnienia w¹tpliwoœci, co do prawid³owego wype³nienia wniosku, rolnicy mog¹ korzystaæ z informacji udzielanych przez pracowników Biur Powiatowych, Oddzia³ów Regionalnych ARiMR, a tak¿e Oœrodków Doradztwa Rolniczego i na bie¿¹co w funkcjonuj¹cej bezp³atnej infolinii pod numerem 0 800 38 00 84. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa e-mail: info@arimr.gov.pl Bezp³atna infolinia: 0-800-38-00-84.


www.wrzesnia.powiat.pl

15

PRACA

Kwiecieñ 2008

Oferty pracy

z dnia 31.03.2008 r.

Pracownik porz¹dkowy, sprzataczka. Umiejêtnoœci: sumiennoœæ, obowi¹zkowoœæ. Miejsce pracy: Orzechowo. Pracodawca: P.U.H ,CLEANEX. Adres pracodawcy: 62-510, Konin, ul. HUTNICZA 1. Rodzaj zatrudnienia: w niepe³nym wymiarze czasu. Wynagrodzenie: 750,00 BRUTTO. Zmianowoœæ: jednozmianowoœæ. Charakterystyka pracy: sprz¹tanie biur, szatni, ³aŸni. Kontakt: 063 2474860 601554631. Szwaczka. Wykszta³cenie: zawodowe. Umiejêtnoœci: umiejêtnoœæ szycia na overlocku i stêbnówce. Wymagany sta¿ pracy: 2 lata. Miejsce pracy: Wrzeœnia. Pracodawca: PPUH ATEX, 62-300 Wrzeœnia, ul. Czerniejewska 1a. Rodzaj zatrudnienia: na czas nieokreœlony. Wynagrodzenie: do uzgodnienia. Zmianowoœæ: jednozmianowoœæ. Charakterystyka pracy: szycie odzie¿y lekkiej damskiej. Kontakt: 608022984. Pracownik magazynowy. Wykszta³cenie: zawodowe. Umiejêtnoœci: uprawnienia do obs³ugi wózków wid³owych elektrycznych, mile widziane doœwiadczenie w pracy w magazynie i obs³udze wysokiego sk³adowania. Miejsce pracy: G¹dki. Pracodawca: RABEN POLSKA Sp. z o.o., 62-023 Gadki k/Poznania, ul. Poznañska 71. Rodzaj zatrudnienia: okres próbny. Wynagrodzenie: 1450 netto+nagrody. Zmianowoœæ: trzy zmiany. Charakterystyka pracy: przygotowywanie towarów do wysy³ki, za³adunek i roz³adunek, obs³uga rega³ów. Kontakt: 061 898 88 32 e-mail: Ludmila.Wojtowicz@raben-group.com Doradca klienta. Wykszta³cenie: œrednie ogólnokszta³c¹ce. Umiejêtnoœci: komunikatywnoœæ, aktywnoœæ i zaanga¿owanie, kultura osobista. Miejsce pracy: Wrzeœnia. Pracodawca: TUiR WARTA S.A, 60-756 Poznañ, ul. Che³moñskiego 21. Rodzaj zatrudnienia: okres próbny. Wynagrodzenie: uzale¿nione od wyników. Zmianowoœæ: jednozmianowoœæ. Pozosta³e informacje: prawo jazdy, znajomoœæ obs³ugi komputera. Charakterystyka pracy: pozyskiwanie klientów, zawieranie umów, obs³uga klienta. Kontakt: e-mail - kaminska.ewa@warta.pl Krawcowa. Wykszta³cenie: zawodowe. Umiejêtnoœci: mile widziane doœwiadczenie szycia na maszynie. Miejsce pracy: Wrzeœnia. Pracodawca: HAGROKOL Sp. z o.o., 62-300 Wrzeœnia, ul. Przemys³owa 1. Rodzaj zatrudnienia: na czas nieokreœlony. Wynagrodzenie: w zale¿noœci od wypracowanego akordu. Zmianowoœæ: dwie zmiany. Pozosta³e informacje: mile widziana grupa inwalidzka. Proszê sk³adaæ kompletne dokumenty: cv, list motywacyjny, ksero wszystkich œwiadectw pracy, ksero œwiadectwa ukoñczenia ostatniej szko³y. Charakterystyka pracy: szycie pokrowców na maszynie szwalniczej. Kontakt: 061-437-48-00; sekretariat@hagrokol.pl Tapicer. Wykszta³cenie: zawodowe. Umiejêtnoœci: mile widziane doœwiadczenie w tapicerstwie. Miejsce pracy: Wrzeœnia. Pracodawca: HAGROKOL Sp. z o.o., 62-300 Wrzeœnia, ul. Przemys³owa 1. Rodzaj zatrudnienia: na czas nieokreœlony. Wynagrodzenie: w zale¿noœci od wypracowanego akordu. Zmianowoœæ: dwie zmiany. Pozosta³e informacje: mile widziana grupa inwalidzka. Proszê sk³adaæ kompletne dokumenty: cv, list motywacyjny, ksero wszystkich œwiadectw pracy, ksero œwiadectwa ukoñczenia ostatniej szko³y. Charakterystyka pracy: obijanie szkieletów mebli tkanin¹ obiciow¹. Kontakt: 061-437-48-00; sekretariat@hagrokol.pl Robotnik budowy dróg i mostów. Wykszta³cenie: zawodowe. Miejsce pracy: Pyzdry. Pracodawca: PPHU Jawal sp. z o.o., 25-041 Kielce, ul. Kamienna 7. Rodzaj zatrudnienia: na czas okreœlony. Wynagrodzenie: 1750. Zmianowoœæ: jednozmianowoœæ; Charakterystyka pracy: praca na moœcie. Kontakt: 512 256 083 Ubojowiec, rozbieracz wykrawacz. Wykszta³cenie: podstawowe. Umiejêtnoœci: zdolnoœci manualne przy obróbce technologicznej miêsa, przy produkcji wêdlin, wêdzonek, podrobów. Chêci do pracy. Miejsce pracy: G¹dki. Pracodawca: "SOKO£ÓW-POZMEAT" Sp. z o.o., 62-023 Robakowo, ul. Poznañska 14. Rodzaj zatrudnienia: okres próbny. Wynagrodzenie: 10-12 z³/godz.brutto w okr. próbnym. Zmianowoœæ: dwie zmiany. Pozosta³e informacje: miejsce wykonywania pracy - Robakowo, mo¿liwoœæ dowozu pracowników. Charakterystyka pracy: praca taœmowa przy uboju œwiñ, przy rozbiorze miêsa, produkcja wêdlin, szynek, wedzonek. Kontakt: 061 8179 254, 061 8179 274 przes³anie CV na adres firmy M³odszy specjalista ds. utrzymania sieci. Umiejêtnoœci: wykszta³cenie min. œrednie (mile widziane techniczne - kierunkowe telekomunikacja/radiokomunikacja/informatyka), mile widziane doœwiadczenie w pracy na podobnym stanowisku lub w budowie i utrzymaniu sieci komputerowych, bieg³a obs³uga komputerów pracuj¹cych pod kontrol¹ systemów Windows i Linux, znajomoœæ protoko³u TCP/IP w œrodowisku Windows, dobra znajomoœæ zasad dzia³ania i budowy sieci komputerowych, umiejêtnoœæ pos³ugiwania siê elektronarzêdziami,, umiejêtnoœæ szybkiego uczenia siê, zdolnoœæ dobrej organizacji w³asnego czasu pracy, brak lêku wysokoœci - praca na wysokich drabinach, instalacja anten i sieci na dachach bloków mieszkalnych, kominów, itp., wysoka kultura osobista, odpornoœæ na stres, umiejêtnoœæ pracy w zespole, prawo jazdy kat. B. Wymagany sta¿ pracy: rok. Miejsce pracy: Wrzeœnia. Pracodawca: PMB Przemys³aw Brzóstowicz, 62-250 Czerniejewo, ul. 1-go Maja 9. Rodzaj zatrudnienia: na czas okreœlony. Wynagrodzenie: w zale¿noœci od kwalifikacji. Zmianowoœæ: jednozmianowoœæ. Zakres obowi¹zków: budowa sieci komputerowych przewodowych i bezprzewodowych (budowa sieci szkieletowej oraz przy³¹cza klientów - przewodowe LAN oraz bezprzewodowe WLAN), diagnostyka sieci i usuwanie awarii, zapewnienie wysokiej jakoœci œwiadczonych przez PMB us³ug oraz podejmowanie dzia³añ maj¹cych na celu minimalizowanie skutków uszkodzeñ, awarii w sieci. Kontakt: biuro@pmb.net.pl tel. 600-312-655 Magazynier. Wykszta³cenie: œrednie ogólnokszta³c¹ce. Umiejêtnoœci: doœwiadczenie w pracy na magazynie, umiejêtnoœæ pracy w zespole, uprawnienia na wózek wid³owy, gotowoœæ do pracy w nadgodzinach, mile widziana znajomoœæ jêzyka niemieckiego. Wymagany sta¿ pracy: ok. 1 roku. Miejsce pracy: Swarzêdz-Jasin. Pracodawca: BLUM POLSKA Sp. z o.o, 62-020 Swarzêdz-Jasin, ul. Poznañska 16. Rodzaj zatrudnienia: okres próbny. Wynagrodzenie: uzale¿nione od umiejêtnoœci. Zmianowoœæ: dwie zmiany. Charakterystyka pracy: realizacja funkcji kontrolnych w magazynie, obs³uga logistyki wewnêtrznej, zastêpowanie prze³o¿onego w razie potrzeby, roz³adunek i za³adunek towarów, prawid³owa eksploatacja obs³ugiwanego sprzêtu, przygotowywanie wysy³ek, inwentaryzacja i kontrola stanów magazynowych, kontrola stanu pojazdów, realizacja zadañ jakoœciowych, wspieranie pracy innych dzia³ów, wykonywanie prac porz¹dkowych na terenie magazynu i firmy. Kontakt: praca@blum.com Pracownik produkcji i us³ug. Wykszta³cenie: zawodowe. Umiejêtnoœci: posadzkarz, p³ytkarz, obs³uga betoniarki, miksokreta. Miejsce pracy: Nekla. Pracodawca: BET-MURKAM S.C., 62-330 Nekla, ul. Kokoszki 5. Rodzaj zatrudnienia: na czas nieokreœlony. Zmianowoœæ: jednozmianowoœæ. Pozosta³e informacje: mo¿liwoœæ bezp³atnego zakwaterowania. Charakterystyka pracy: przy produkcji wyrobów betonowych (g³ównie z lastrika): p³ytki, parapety, schody. Us³ugi monta¿owe - delegacje. Kontakt: tel. 0603677955 tel. 0614386587 Cz³onek brygady sprz¹taj¹cej. Wykszta³cenie: podstawowe. Wymagany sta¿ pracy: niekonieczny. Miejsce pracy: Swarzêdz-Jasin. Pracodawca: Agencja Zatrudnienia Warta, 60-413 Poznañ, ul. 6a. Rodzaj zatrudnienia: na czas okreœlony. Wynagrodzenie: 10,50 brutto/godzinê. Zmianowoœæ: trzy zmiany. Pozosta³e informacje: wynagrodzenie 10,50 brutto/h, zaanga¿owanie, sumiennoœæ, dyspozycyjnoœæ. Charakterystyka pracy: utrzymywanie porz¹dku w halach produkcyjnych. Kontakt: cv@tymczasowa.pl lub pod nr tel. 061- 8434071 Konsultant ds. obs³ugi klienta. Wykszta³cenie: œrednie ogólnokszta³c¹ce. Umiejêtnoœci: dobra znajomoœæ MS OFFICE, znajomoœæ bran¿y telekomunikacyjnej bêdzie dodatkowym atutem. Mile widziane doœwiadczenie w obs³udze klienta. Miejsce pracy: Wrzeœnia. Pracodawca: PCT PATRONIC MARZENA SZCZEPANIAK, 62-300 Wrzeœnia, ul. Mi³os³awska 10. Rodzaj zatrudnienia: na czas okreœlony. Wynagrodzenie: do uzgodnienia. Pozosta³e informacje: wybranym kandydatom zapewniamy dobre warunki pracy w stabilnej firmie, mo¿liwoœæ rozwoju zawodowego, szkolenia, praca w m³odym, dynamicznym zespole. Charakterystyka pracy: obs³uga klientów Salonu Orange. Kontakt: praca@patro.pl 515176173 Mechanik, elektromonter, œlusarz. Wykszta³cenie: zawodowe. Umiejêtnoœci: poszukujemy osób chêtnych do podjêcia pracy na w/w stanowiskach zarówno z doœwiadczeniem jak i poszukujemy osób chêtnych do przyuczenia lub przekwalifikowania. Wymagany sta¿ pracy: mile widziany. Miejsce pracy: Poznañ. Pracodawca: M-Serwis Sp. Jawna, 60-808, Poznañ, ul. Zeylanda 6/5. Rodzaj zatrudnienia: na czas okreœlony. Wynagrodzenie: do uzgodnienia. Zmianowoœæ: jednozmianowoœæ. Pozosta³e informacje: mo¿liwoœæ zwrotu kosztów dojazdu. Charakterystyka pracy: praca w firmie z bran¿y kolejowej zajmuj¹cej siê produkcj¹ autobusów szynowych, wózków tocznych. Kontakt: 061 846 07 23 Kierownik punktu sprzeda¿y. Umiejêtnoœci: Technik Mechanizacji Rolnictwa lub wy¿sze - Akademia Rolnicza. Wymagany sta¿ pracy: ok 2 lat. Miejsce pracy: Wrzeœnia. Pracodawca: PH "AGROMA" SA w Poznaniu, 62-006 Bogucin, ul. GnieŸnieñska 99. Rodzaj zatrudnienia: na czas nieokreœlony. Wynagrodzenie: 1 500. Zmianowoœæ: jednozmianowoœæ. Charakterystyka pracy: sprzeda¿ czêœci do maszyn rolniczych i ci¹gników, sprzeda¿ maszyn i ci¹gników, asortyment zwi¹zany z rolnictwem. Kontakt: tel. 061 8773821 w.132 email: kadry@agroma-poznan.pl Sprzedawca. Umiejêtnoœci: technik Mechanizacji Rolnictwa, mechanik Maszyn Rolniczych. Wymagany sta¿ pracy: ok 2 lat. Miejsce pracy: Wrzeœnia. Pracodawca: PH "AGROMA" SA w Poznaniu, 62-006 Bogucin, ul. GnieŸnieñska 99. Rodzaj zatrudnienia: na czas nieokreœlony. Wynagrodzenie: 1 350. Zmianowoœæ: jednozmianowoœæ. Charakterystyka pracy: sprzeda¿ czêœci do maszyn rolniczych i ci¹gników, sprzeda¿ maszyn rol. i ci¹gników, akcesoria zwi¹zane z rolnictwem. Kontakt: tel. 061 8773821 w.132 email: kadry@agroma-poznan.pl Operator obrabiarki cyfrowej. Umiejêtnoœci: obs³uga maszyn sterowanych numerycznie (min. rok doœwiadczenia), podstawowa znajomoœæ jêzyka niemieckiego. Wymagany sta¿ pracy: min. rok. Miejsce pracy: Suchy Las. Pracodawca: Eureka Sp. z o.o., 60-542 Poznañ, ul. Janickiego 20 b. Rodzaj zatrudnienia: na czas nieokreœlony. Wynagrodzenie: 6000 z³ brutto. Zmianowoœæ: dwie zmiany. Pozosta³e informacje: pomoc przy ewentualnej zmianie miejsca zamieszkania, gotowoœæ do odbywania szkoleñ za granic¹. Charakterystyka pracy: obs³uga obrabiarki CNC, produkowanie form wtryskowych. Kontakt: e-mail: biuro@eo.biz.pl Krawcowa. Wykszta³cenie: zawodowe. Umiejêtnoœci: mile widziane doœwiadczenie. Miejsce pracy: Nekla. Pracodawca: Martin Marcin Zdziennicki, 62-330 Nekla, ul. Stroszki 47. Rodzaj zatrudnienia: na czas okreœlony. Wynagrodzenie: do ustalenia. Zmianowoœæ: jednozmianowoœæ. Charakterystyka pracy: szycie poszyæ mebli tapicerowanych. Kontakt: 0 660 670 359 061 435 29 19 Krojczy/krojcza. Wykszta³cenie: zawodowe. Umiejêtnoœci: mile widziana umiejêtnoœæ szycia. Miejsce pracy: Nekla. Pracodawca: Martin Marcin Zdziennicki, 62-330 Nekla, ul. Stroszki 47. Rodzaj zatrudnienia: na czas okreœlony. Wynagrodzenie: do uzgodnienia. Zmianowoœæ: jednozmianowoœæ. Charakterystyka pracy: krojenie tkaniny wed³ug szablonów. Kontakt: 0 660 670 359 061 435 29 19 Kasjer/kasjerka/pracownik hali. Umiejêtnoœci: zapewniamy szkolenie stanowiskowe. Miejsce pracy: Wrzeœnia. Pracodawca: Leader Service Sp. z o. o., 61-737 Poznañ, ul. 27 grudnia 7/6. Rodzaj zatrudnienia: okres próbny. Wynagrodzenie: 7,00 z³ brutto/h. Zmianowoœæ: trzy zmiany. Pozosta³e informacje: konieczna aktualna ksi¹¿eczka sanepidu. Charakterystyka pracy: praca w markecie przy wyk³adaniu towaru i praca na kasie. Kontakt telefoniczny: 501-151-454 061-855-17-25

Przypominamy, i¿ pracodawca jest obowi¹zany zawiadomiæ w formie pisemnej, w okresie do 5 dni, w³aœciwy powiatowy urz¹d pracy o zatrudnieniu osoby zarejestrowanej jako bezrobotna lub o powierzeniu jej innej pracy zarobkowej. W przypadku niedope³nienia tego obowi¹zku podlega on karze grzywny nie ni¿szej ni¿ 3000 z³. Aktualne oferty mo¿na znaleŸæ na stronie internetowej www.praca.wrzesnia.org.pl oraz na tablicach og³oszeniowych Powiatowego Urzêdu Pracy we Wrzeœni ul. Wojska Polskiego 2, pok. 6. Szczegó³owe informacje w PUP - tel. 061 640 35 35, 061 640 35 38.


Informator powiatowy Starostwo Powiatowe ul. Chopina 10, 62-300 Wrzeœnia tel. (0-61) 640 44 44, fax (0-61) 640 20 51 starostwo@wrzesnia.powiat.pl www.wrzesnia.powiat.pl godziny urzêdowania: poniedzia³ek 8.00 do 16.00 wtorek – pi¹tek 7.00 do 15.00 Wydzia³ Komunikacji i Transportu rejestracja – 061 640 44 09 prawo jazdy – 061 640 44 07 godziny urzêdowania: poniedzia³ek 9.00 do 15.30 wtorek – pi¹tek 8.00 do 14.00 Wydzia³ Administracji Architektoniczno – Budowlanej - tel. 061 640 44 05 Wydzia³ Promocji i Kultury tel. 061 640 44 42 Wydzia³ Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich tel. 061 640 45 04 Wydzia³ Oœwiaty i Sportu tel. 061 640 44 38 Wydzia³ Œrodowiska i Rolnictwa tel. 061 640 45 13 Wydzia³ Geodezji, Kartografii i Nieruchomoœci - tel. 061 640 44 20, 061 640 44 28 Zespó³ Uzgadniania Dokumentacji Projektowej - tel. 061 640 44 34 Powiatowy Oœrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ul. Chopina 10, tel. 061 640 44 20 Kasa Starostwa - 061 640 44 18 czynna: poniedzia³ek 8.30 do 15.30, wtorek – pi¹tek 7.30 do 14.30 Powiatowy Urz¹d Pracy – ul. Wojska Polskiego 2, tel. 061 640 35 35 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – ul. Wojska Polskiego 1, - tel. 061 640 45 50 Powiatowy Zespó³ ds. Orzekania o Niepe³nosprawnoœci - ul. Wojska Polskiego 1 - tel. 061 640 45 56 Powiatowy Zarz¹d Dróg ul. Kaliska 1, - tel. 061 436 42 16 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego - ul. 3 Maja 3, tel. 061 640 45 46 Poradnia PsychologicznoPedagogiczna we Wrzeœni ul. Wojska Polskiego 1, tel. 061 640 45 70 Oœrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny - Ko³aczkowo, pl. Reymonta 4, tel. 061 438 53 47 Urz¹d Miasta i Gminy Wrzeœnia ul. Ratuszowa 1, tel. 061 640 40 40, fax 061 640 40 44 Urz¹d Gminy Ko³aczkowo pl. Reymonta 3, 62-306 Ko³aczkowo tel. 061 438 53 24, fax 061 438 53 21 Urz¹d Gminy Mi³os³aw - ul. Wrzesiñska 19, 62-320 Mi³os³aw tel. 061 438 20 21, fax 061 438 30 51 Urz¹d Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla tel. 061 438 60 11, fax 061 438 64 90 Urz¹d Gminy i Miasta Pyzdry ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry tel. 063 276 83 34, fax 063 276 83 33 Urz¹d Skarbowy we Wrzeœni ul. Warszawska 26, tel. 061 435 91 00, fax 061 435 91 06 997 - Policja 998 - Stra¿ Po¿arna 999 - Pogotowie Ratunkowe 112 - CPR (Stra¿ Po¿arna, Pogotowie) 986 - Stra¿ Miejska Ca³odobowy policyjny telefon zaufania - 061 437 52 97 993 - Pogotowie ciep³ownicze 992 - Pogotowie gazowe 994 - Pogotowie wodno-kanal. 061 436 02 31 - Pog. energetyczne

„Uczenie siê jako jedno z ¿yciowych wyzwañ wspó³czesnego cz³owieka” - Roksana Neczaj-Œwiderska

Aktywny Uniwersytet Trzeciego Wieku Wrzesiñski Uniwersytet Trzeciego Wieku (WUTW) powsta³ 10 czerwca 2007 r. jako stowarzyszenie edukacyjno - integracyjne dla osób ,,w trzecim wieku", które po przejœciu na emeryturê lub rentê pragn¹ rozwijaæ swoje zainteresowania i znaleŸæ siê wœród ludzi przyjaznych, o pozytywnych oczekiwaniach wobec ¿ycia. Oficjalnie dzia³alnoœæ Uniwersytetu rozpoczê³a siê podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego w dniu 17 paŸdziernika 2007 r. Wtedy do koñca nie by³o wiadomo, jak potocz¹ siê dalsze losy placówki, a przede wszystkim, czy idea utworzenia stowarzyszenia siê sprawdzi? Dziœ mo¿na powiedzieæ: uda³o siê! WUTW sta³ siê potrzebn¹ i ¿ywotn¹ instytucj¹ w naszym powiecie i œrodowisku. Przystêpuj¹c do Uniwersytetu, ludzie przekonali siê, ¿e jesieñ ¿ycia tak¿e mo¿e byæ piêkna. Powiedzenie, ¿e "cz³owiek uczy siê przez ca³e ¿ycie" jest doskona³ym potwierdzeniem dzia³alnoœci WUTW.

S³uchacze WUTW w trakcie zajêæ z jêzyka angielskiego Lepiej byæ nie mog³o ¿ycia w grupie, jest podpor¹ dla Obecnie Wrzesiñski Uniwersy- osób samotnych i dotychczas zatet Trzeciego Wieku liczy oko³o mkniêtych w sobie. Najwiêkszym 220 s³uchaczy. Coraz wiêcej osób zainteresowaniem wœród s³uchajest zainteresowanych przyst¹pie- czy ciesz¹ siê zajêcia z jêzyka anniem do stowarzyszenia. Tematy- gielskiego (4 grupy), informatyki ka prowadzonych zajêæ jest bardzo (7 grup), fitnessu w wodzie (7 urozmaicona. Aktualnie urucho- grup) i pilatesu (5 grup). Du¿o mionych jest 10 sekcji: zajêcia ryt- osób uczestniczy w zajêciach rytmiczno-taneczne, rekreacyjno- miczno-tanecznych i turystyczsportowe, fitness w wodzie, infor- nych. Wszystko w zale¿noœci od matyka, jêzyk angielski i niemiec- stanu zdrowia s³uchaczy, zainteki, pilates, spotkania z kultur¹, sek- resowañ i przede wszystkim w³acja turystyczna, historii regional- snych chêci. Od nowego roku nej. Ka¿dy uczestnik ma szerokie akademickiego Zarz¹d Uniwersypole wyboru, w jakich sekcjach tetu Trzeciego Wieku planuje urupragnie uczestniczyæ. Aby stowa- chomiæ dodatkowe sekcje m.in. rzyszenie przypomina³o w pew- muzyczn¹ i twórczoœci artystycznym stopniu prawdziwy Uniwer- nej. Jeœli du¿o osób zdeklaruje sytet, Zarz¹d wprowadzi³ obowi¹- chêæ udzia³u w konkretnym rodzazek uczestnictwa s³uchaczy w wy- ju zajêæ, staramy siê ustosunkok³adach plenarnych, które odby- waæ do potrzeb naszych "studenwaj¹ siê raz do dwóch razy w mie- tów". Naszym zadaniem jest si¹cu. No i aby tradycji sta³o siê sprawnie prowadziæ i ulepszaæ zadoœæ, ka¿dy, przystêpuj¹c do dzia³alnoœæ stowarzyszenia tak, Uniwersytetu sk³ada œlubowanie, aby s³uchacz czu³ siê w nim jak ¿e bêdzie wiernie reprezentowaæ najlepiej i móg³ pozyskaæ du¿y œrodowisko seniorskie, przestrze- zasób wiedzy - oznajmi³ Eugegaæ zapisów statutu i panuj¹cych niusz Paterka - prezes WUTW. w nim obyczajów oraz otrzymuje Zdrowie na pierwszym miejscu indywidualny indeks, który ma Prowadzone zajêcia ruchowe s³u¿yæ nie jako karta ocen, ale do- maj¹ na celu podniesienie stanu wód przynale¿noœci do stowarzy- zdrowia. Wiêkszoœæ instruktorów i szenia. Opiekê naukow¹ nad sto- nauczycieli jest z powiatu, ale zawarzyszeniem objêli: Uniwersytet jêcia prowadz¹ równie¿ wyk³adowim. Adama Mickiewicza, Akade- cy z Poznania, Gniezna, wiêkszoœæ mia Wychowania Fizycznego, z nich robi to spo³ecznie, z w³asnej Wy¿sza Szko³a Handlu i Rachun- woli. Prowadziæ zajêcia dla tak kowoœci, Prymasowskie Wy¿sze aktywnych osób to du¿a satysfakSeminarium Duchowne, Colle- cja. Widaæ w nich pe³niê wigoru, gium Europeum Gnesnense i Na- chêæ do ¿ycia. One nie poddaj¹ siê, uczycielskie Kolegium Jêzyków wiek nie jest dla nich ¿adn¹ przeObcych we Wrzeœni. Patronami szkod¹. Myœlê, ¿e takie osoby s¹ honorowymi s¹ starosta wrzesiñ- idealnym przyk³adem dla m³odego ski i burmistrz Miasta i Gminy pokolenia, aby wzbudziæ w nich Wrzeœnia. aktywnoœæ ruchow¹ i mobilizacjê W zdrowym ciele zdrowy duch powiedzia³a terapeutka Justyna Niedawno rozpocz¹³ siê II se- Tor³op z Poznania. Zajêcia rytmiczmestr. Wœród uczestników widaæ no - taneczne odbywaj¹ siê w nowo coraz wiêksze zaanga¿owanie, powsta³ej salce rehabilitacyjnej ¿ywio³owoœæ i chêæ do ¿ycia. Uni- przy ulicy Wojska Polskiego we wersytet daje mo¿liwoœæ wspó³- Wrzeœni. Odpowiednio przystoso-

wane pomieszczenia pozwalaj¹ s³uchaczom WUTW odpowiednio wykonywaæ æwiczenia. Ponadto wiele jednostek dzia³aj¹cych na terenie Wrzeœni udostêpnia nieodp³atnie pomieszczenia do przeprowadzania innych zajêæ m.in. Liceum Ogólnokszta³c¹ce, Zespó³ Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych, Gimnazjum nr 2, Zespó³ Szkó³ Zawodowych, Nauczycielskim Kolegium Jêzyków Obcych. Nad organizacj¹ wszelkich zajêæ ruchowych czuwa Maria £apawiec cz³onek Zarz¹du i jednoczeœnie s³uchaczka WUTW. Ruch jest bardzo wa¿ny dla osób w podesz³ym wieku - opowiada - Skupiamy siê na rehabilitacji i zajêciach rekreacyjno-sportowych. Na przyk³ad zajêcia rytmiczno-taneczne maj¹ na celu odprê¿enie, relaks i rozci¹gniêcie cia³a w rytm muzyki. Z kolei æwiczenia na basenie s¹ bardzo aktywn¹ form¹ rehabilitacji. Ka¿de æwiczenie wykonywane w wodzie

noœci, uda³o mi siê opanowaæ wiele s³ówek. Dziêki tym zajêciom mogê w pewnym stopniu dorównaæ wnukowi, zaczynamy lepiej siê rozumieæ. M³ode pokolenie czêsto u¿ywa wyra¿eñ w jêzyku angielskim. Wielu s³uchaczy uczestniczy równie¿ w zajêciach z informatyki. Jêzyk angielski jest bardzo przydatny, w nauce obs³ugi komputera. S³uchacze s¹ ju¿ na doœæ zaawansowanym etapie. Jak informuje s³uchacz WUTW - umiemy samodzielnie sporz¹dzaæ pisma, kalkulowaæ, obs³ugiwaæ pocztê elektroniczn¹, a nawet ka¿dy z uczestników zapisa³ siê do znanego portalu internetowego naszaklasa. To by³ strza³ w dziesi¹tkê Nie przypuszcza³em, ¿e tyle osób przyst¹pi do stowarzyszenia. Szacowa³em, ¿e liczba s³uchaczy nie przekroczy setki, a tu taka niespodzianka. Utworzenie Uniwersytetu to by³ strza³ w dziesi¹tkê.

Zajêcia fitness w wodzie na basenie daje piêciokrotnie lepsze efekty ni¿ Wœród s³uchaczy widaæ du¿e zanormalne zajêcia w salce rehabili- anga¿owanie, panuje wspania³a tacyjnej. atmosfera. Uniwersytet powoli Wszystko jest "OK" staje siê dla tych osób drugim doPonad 80 osób uczestniczy w mem, gdzie mog¹ liczyæ zawsze na zajêciach z jêzyka angielskiego. Ta pomoc i wsparcie w ka¿dej sytusekcja cieszy siê wœród s³uchaczy acji - powiedzia³ Eugeniusz Paterogromnym zainteresowaniem. ka prezes WUTW. Nauczaniem seniorów zajêli siê Zbli¿a siê pocz¹tek nowego nieodp³atnie nauczyciele z Na- roku akademickiego. Wszystkich uczycielskiego Kolegium Jêzyków zainteresowanych przyst¹pieObcych we Wrzeœni. Bardzo mi siê niem do stowarzyszenia zarz¹d podoba. Forma prowadzenia za- WUTW serdecznie zaprasza! jêæ i grupa, do której zosta³am Motto Uniwersytetu brzmi: Droprzydzielona jest wspania³a - gi emerycie i rencisto: po pierwmówi z entuzjazmem s³uchaczka sze ,,Ucz siê i poszerzaj swoje WUTW - na pocz¹tku chcia³am wiadomoœci, abyœ nie musia³ siê zrezygnowaæ. Jestem osob¹ wstydziæ przed dzieæmi i wnukastarsz¹, mam nieco obni¿ony po- mi", po drugie ,,Przed zawa³em ziom zapamiêtywania. Ponadto od uciekaj na w³asnych nogach" i po dawna jestem na emeryturze i trzecie ,,Wspó³dzia³aj z innymi, przyzwyczai³am siê o osiad³ego bo inaczej zostaniesz sam przed trybu ¿ycia, tym bardziej na po- telewizorem, najwy¿ej z piecz¹tku nie mia³am chêci do nauki. skiem". Wszystko po to, by poAle teraz przekona³am siê ¿e jest kazaæ, ¿e seniorzy mog¹ siê ciebardzo przyjemnie. Pomimo trud- szyæ pe³ni¹ ¿ycia. (kasia)

Wydawca: Starostwo Powiatowe we Wrzeœni, ul Chopina 10, tel. (0 61) 640 44 44 Redaktor naczelny: Ryszard Szczepaniak Redakcja: Zespó³ Redakcyjny Starostwa Powiatowego we Wrzeœni Sk³ad i ³amanie: Kamil Perlik Nak³ad: 9000 egzemplarzy Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania

www.wrzesnia.powiat.pl biuletyn@wrzesnia.powiat.pl Druk: Drukarnia Agora SA ul. Krzywa 35 64-920 Pi³a

Przegląd Powiatowy Nr 43 - Kwiecień 2008  

Biuletyn Informacyjny Starostwa Powiatowego we Wrześni

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you