Page 1

Powiat wrzesiñski na Targach FARMA 2007

W numerze:

Wspó³dzia³anie i wzajemna promocja - tak najkrócej mo¿na scharakteryzowaæ atmosferê towarzysz¹c¹ ekspozycji powiatu wrzesiñskiego na targach FARMA 2007. Impreza, podczas której prezentowa³o siê 13 firm z terenu powiatu, odbywa³a siê w dniach 28-30 wrzeœnia w Poznaniu, w ramach Miêdzynarodowych Targów Poznañskich. Twórcza wspó³praca Niezwyk³e w tego typu przedsiêwziêciach jest to, jak producenci reprezentuj¹cy przeró¿ne bran¿e spo¿ywcze i przemys³owe potrafi¹ z sob¹ twórczo pracowaæ, jak ich produkty promuj¹ siê nawzajem i ³¹cz¹c siê, podnosz¹ swoj¹ wartoœæ. Przyk³ad? Jak degustacja chleba z GS Pyzdry, to z wyrobami Masarni „Paszak” albo serkami z wrzesiñskiej mleczarni, tudzie¿ miodem z pasieki nekielskich pszczelarzy. Jak ciasto z Cukierni „Kuczora”, to przegryzione œliwkami z sadów Eugeniusza Pacyñskiego oraz popijane piwem z mi³os³awskiego browaru "Fortuna". Ca³oœæ ekspozycji jak zwykle udekorowana by³a drzewkami i krzewami wrzesiñskiego GARDEX-u i wyrobami wiklinowymi przedsiêbiorstwa WIT-KAZ z Wr¹bczynkowskich Holendrów, a ujêta w drewniane "ramy" wyrobów wrzesiñskiego PIMAX-u. Ca³oœæ "doprawi³y" firmy zajmuj¹ce siê konfekcjonowaniem artyku³ów spo¿ywczych - POLRYZA i przypraw - EKKA. Nowym tegorocznym wystawc¹ by³a Lokalna Grupa Dzia³ania "Tutaj Warto", która, promuj¹c turystykê i gospo-

Wizyta w Wolfenbüttel - dalsza wspó³praca partnerska strona 2

Relacja z koncertu „M³odzi Zdolni” strona 7 Dodatek specjalny - informacje z Lokalnej Grupy Dzia³ania „Tutaj Warto” strony 10-11

Promocja walorów turystycznych i gospodarczych by³a celem prezentacji powiatu na targach FARMA darkê regionu, doskonale wpisa³a Tegoroczne stoisko powiatu ³o to ró¿norodnoœæ i rozmaitoœæ siê w specyfikê stoiska. wrzesiñskiego mia³o formê wa- prezentuj¹cych siê bran¿. cd. str. 2 Jak w kalejdoskopie… chlarza - doskonale odzwierciedla-

Kolarska Liga Mistrzów goœci³a we Wrzeœni Tour de Pologne jest jedn¹ z najstarszych imprez kolarskich na œwiecie, zaliczan¹ do elitarnego cyklu UCI ProTour, organizowan¹ przez "LangTeam". Mieszkañcy Wrzeœni ju¿ przed dwoma laty udowodnili, ¿e s¹ wyborowymi kibicami miêdzynarodowego "Wyœcigu dooko³a Polski". Wtedy peleton przemkn¹³ przez Wrzeœniê niczym b³yskawica. W tym roku, 13 wrzeœnia barwny korowód œwiatowej s³awy kolarzy, przemierzaj¹c centralno-zachodnie rejony naszego kraju, zawita³ do Wrzeœni na d³u¿ej. Na wrzesiñskim rynku zorganizowano bowiem start V etapu 64. Tour de Pologne. Po krótkiej prezentacji uczestników etapu wiod¹cego z Wrzeœni do Œwidnicy, kolarze wystartowali w najd³u¿szy, blisko 256-kilometrowy odcinek wyœcigu. Najpiêkniejsze miasto - Wrzeœnia

Start V etapu 64. Tour de Pologne z Wrzeœni Co jest we Wrzeœni tak wyj¹tkowego, by wziê³a ona udzia³ w wyœcigu nazywanym kolarsk¹ Lig¹ Mistrzów, a jednoczeœnie najwiêkszym w Polsce przedsiêwziêciu logistycznym? Tutejsi mieszkañcy! - odpowiedzia³ natychmiast Czes³aw Lang, dyrektor generalny 64. Tour de Pologne i jednocze-

œnie by³y kolarz, wicemistrz Igrzysk Olimpijskich w Moskwie w 1980 roku. Jestem bardzo zadowolony z trasy, któr¹ uda³o siê nam u³o¿yæ - t³umaczy³ Czes³aw Lang - Wrzeœnia jest bardzo piêknym i zadbanym miastem. W naszym wyœcigu chcemy promowaæ w³aœnie takie miejsca. Promocja przez

sport to chyba najlepsza metoda. Nasz wyœcig jest transmitowany przez stacje telewizyjne na ca³ym œwiecie. Warto wiêc wykorzystaæ to przedsiêwziêcie i w jego tle pokazaæ najpiêkniejsze i najciekawsze miasta. Uwa¿am, ¿e Wrzeœnia do nich nale¿y. Zahipnotyzowani wyœcigiem kibice Wrzesiñscy kibice nie zawiedli i zgodnie z oczekiwaniami organizatora startu V etapu 64. Tour de Pologne, którym by³ Urz¹d Miasta i Gminy Wrzeœnia (wspó³organizatorem by³a firma "Krispol") przed po³udniem, zarówno na Rynku, jak i wzd³u¿ wytyczonej trasy przejazdu kolarzy, zaroi³o siê od zaciekawionych mieszkañców. Na starcie obecny by³ równie¿ starosta wrzesiñski - Dionizy Jaœniewicz, który zosta³ wpisany do Komitetu Honorowego Tour de Pologne.

cd. str. 2

Jak zaparkowaæ auto na parkingu przy szpitalu? strona 12

Oferty pracy

strona 19

Ods³oniêto Pomnik Polskiego Pañstwa Podziemnego i Armii Krajowej strona 20


2

AKTUALNOŒCI

PaŸdziernik 2007

ci¹g dalszy ze str. 1

Powiat wrzesiñski na Targach FARMA 2007 Ogl¹daj¹c kolorowe prezentacje multimedialne odwiedzaj¹cy nasz¹ ekspozycjê mogli zaznajomiæ siê z imprezami organizowanymi w powiecie wrzesiñskim. Ogromne zainteresowanie wzbudza³y tak¿e wielkoformatowe zdjêcia zabytków piêciu gmin naszego powiatu. Starzy i nowi znajomi Miêdzynarodowe Targi Poznañskie s¹ doskona³¹ okazj¹ do nawi¹zania kontaktów pomiêdzy innymi powiatami, gminami i organizacjami. Szczególnie radoœnie powita³o nas zaprzyjaŸnione województwo pomorskie, prowadziliœmy te¿ wymianê doœwiadczeñ z powiatem œremskim, œredzkim, gnieŸnieñskim, gmin¹ Murowana Goœlina…

Stoisko powiatu zawiera³o ulotki reklamowe i produkty do degustacji Ogl¹daj¹c poszczególne sto- dziæ w naszym powiecie, aby jego iska, szukaliœmy inspiracji i roz- mieszkañcom ¿y³o siê lepiej… wi¹zañ, które mo¿na by wprowa(agda)

www.wrzesnia.powiat.pl

Partnerskie spotkania Przysz³oœæ partnerstwa polsko-niemieckiego oraz opracowanie nowego programu wspó³pracy pomiêdzy powiatem wrzesiñskim i Wolfenbüttel by³y g³ównym tematem rozmów, które toczy³y siê podczas wizyty starosty wrzesiñskiego Dionizego Jaœniewicza w partnerskim powiecie Wolfenbüttel w Niemczech. Starosta przebywa³ z wizyt¹ u zachodnich przyjació³ w dniach 5-9 wrzeœnia. Ze starost¹ Wolfenbüttel Jörgiem Röhmannem odbyliœmy wiele wa¿nych rozmów dotycz¹cych koncepcji wspó³pracy pomiêdzy naszymi powiatami - informuje Dionizy Jaœniewicz - Doszliœmy do wspólnego wniosku, ¿e dotychczasowa formu³a wspó³pracy wymaga modyfikacji. Musimy odejœæ od kontaktów opartych na wzajemnych odwiedzinach i nadaæ im bardziej ¿yw¹, prawdziw¹ i aktywn¹ formê.

Starosta odwiedzi³ tak¿e Szpital Miejski w Wolfenbüttel, gdzie spotka³ siê z dyrekcj¹ spó³ki zarz¹dzaj¹cej placówk¹ i zapozna³ z organizacj¹ niemieckiej jednostki medycznej. Szpital w Wolfenbüttel ju¿ dawno przeszed³ przekszta³cenia, które dopiero trwaj¹ w powiecie wrzesiñskim. Niemiecka placówka jest spó³k¹ prawa handlowego, któr¹ zarz¹dza osobna firma mened¿erska, natomiast gmina jest jej stuprocentowym udzia³owcem. Obecnie szpital jest rozbudowywany i modernizowany, trwa budowa oddzia³u ratunkowego. W Wolfenbüttel spotka³em siê z doœæ nietypowym, jak na polskie realia, rozwi¹zaniem - mówi starosta - W tamtejszym szpitalu powsta³ oddzia³ komercyjny, na którym przebywaj¹ pacjenci posiadaj¹cy dodatkowe ubezpieczenie. Warunki, jakie tam panuj¹ porównywalne s¹ z kilkugwiazdkowym hotelem. Innowacj¹ jest równie¿

ci¹g dalszy ze str. 1

Kolarska Liga Mistrzów goœci³a we Wrzeœni

Czes³aw Lang - wicemistrz Igrzysk Olimpijskich w Moskwie z burmistrzem T. Ka³u¿nym Wspania³ymi kibicami okaza³a nalny wyœcig. Zaowocowa³o to siê tak¿e m³odzie¿ wrzesiñskich udzia³em w nim grup ze œcis³ej szkó³. czo³ówki zawodowego kolarstwa Pierwsze wyœcigi znacznie ró¿- i gwiazd œwiatowego formatu, co ni³y siê od wspó³czesnych. Etapy podnios³o presti¿ wyœcigu. Dziêki by³y o wiele d³u¿sze, kolarze no- temu dziœ Tour de Pologne na catorycznie ³apali "gumy" na szutro- ³ej trasie przejazdu przyci¹ga rzewych drogach, a w celu zaspoko- sze kibiców. Wrzeœnia równie¿ jenia g³odu przerywali jazdê, by zosta³a zahipnotyzowana tym wiskorzystaæ z przygotowanych po- dowiskiem. W telewizji nie da siê si³ków. W ci¹gu kilkunastu lat zobaczyæ wszystkiego i nie mo¿na dzia³añ prekursora polskiego za- poczuæ panuj¹cej przy starcie atwodowego œcigania - Czes³awa mosfery, dlatego warto by³o Langa, amatorska impreza kolar- przyjœæ, mimo œcisku w t³umie ska zosta³a przekszta³cona w do- powiedzia³ przez ramiê starszy skonale zorganizowany profesjo- pan, wspinaj¹c siê na palce, by

zobaczyæ startuj¹cych kolarzy. Czy Polacy wierz¹ w siebie? Kiedy Tour de Pologne otrzyma³ kategoriê zawodow¹ i zosta³ zakwalifikowany jako "Wyœcig Narodowy" podczas Kongresu Miêdzynarodowej Unii Kolarskiej w San Sebastian, by³ to pierwszy tego typu wyœcig w krajach Europy œrodkowo-wschodniej. Tour de Pologne trzykrotnie otrzyma³ tytu³ "Najlepszej Imprezy Sportowej Roku" w Polsce w "Plebiscycie Przegl¹du Sportowego" w latach: 1995, 1996 i 2004. £¹czna trasa tegorocznego wyœcigu wynios³a 1224,5 km, na tym szlaku znalaz³o siê miejsce na Wrzeœniê. Przez kilkanaœcie minut wszystkie transmituj¹ce wyœcig stacje telewizyjne skierowa³y swe kamery na centrum naszego miasta. Na takiej reklamie skorzystaj¹ wszyscy, nie tylko mieszkañcy miast zaanga¿owani bezpoœrednio w wyœcig 64. Tour de Pologne. To mo¿e byæ dopiero pocz¹tek. Ju¿ otrzymaliœmy kolejn¹ okazjê do pokazania siê - zostaliœmy przecie¿ wspó³organizatorami Mistrzostw Europy w Pi³ce No¿nej w 2012 roku. Mo¿e Polacy uwierz¹ w koñcu, ¿e nasz kraj staæ na stworzenie wielkiego widowiska sportowego - wspomnia³ na koniec Czes³aw Lang. (ula)

Szanse dla wsi So³tysi powiatu wrzesiñskiego z gmin Ko³aczkowo, Nekla i Mi³os³aw wziêli udzia³ w konferencji "Odnowa wsi - szanse i zagro¿enia", która odby³a siê 28 wrzeœnia na Miêdzynarodowych Targach Poznañskich. Organizatorem konferencji by³o Krajowe Stowarzyszenie So³tysów oraz Urz¹d Marsza³kowski Województwa Wielkopolskiego. W konferencji wzi¹³ udzia³ wicemarsza³ek Województwa Wielkopolskiego - Józef Racki. Konferencjê otworzy³ Ireneusz Niewiarowski - prezes Krajowego Stowarzyszenia So³tysów. Nastêp-

nie Jan Krzysztof Ardanowski podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowa³ o dotychczasowych efektach cz³onkostwa Polski w UE na obszarach wiejskich. Mieczys³aw Paradowski - dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w MRiRW omówi³ perspektywy rozwoju obszarów wiejskich w Programie Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013. Ryszard Wilczyñski - wiceprezes Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju Obszarów Wiejskich w Unii Europejskiej opowiedzia³ o kwestii

rozwoju wsi jako sposobie na rozwój obszarów wiejskich, który cechuje oddolnoœæ inicjatyw i zaanga¿owanie spo³ecznoœci lokalnych. Andrzej Bobrowski - dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Wielkopolskiego zaprezentowa³ zrealizowane projekty odnowy wsi i "Leader" na terenie Wielkopolski. Na zakoñczenie konferencji przedstawiciel pose³ RP Danuty Ja³owieckiej omówi³ upodmiotowienie mieszkañców wsi poprzez utworzenie funduszu so³eckiego. Franciszek Sztuka

Telekomunikacja Polska S.A. w dniu 13 wrzeœnia 2007 r. uruchomi³a wêze³ ADSL Targowa Górka, gmina Nekla, i tym samym wêze³ uzyska³ gotowoœæ handlow¹. W zwi¹zku z tym mieszkañcy bêd¹ mogli skorzystaæ z us³ug szerokopasmowego dostêpu do Internetu.

Jörg Röhmann - starosta Wolfenbüttel, Dionizy Jaœniewicz - starosta wrzesiñski i Jean-Yves Le Bouillonnec - mer Cachan Osi¹ wspó³pracy w zamierzeniu wynajmowanie przez szpital sal starostów by³by Miêdzynarodowy operacyjnych lekarzom, którzy Dom Spotkañ M³odzie¿y w Miku- prowadz¹ prywatne praktyki. W szewie i powstaj¹ce w mi³os³aw- ten sposób szpital zyskuje dodatskim koœciele poewangelickim kowe Ÿród³o finansowania przepolsko-niemieckie centrum kultu- znaczone na dzia³ania bie¿¹ce. ralne. Starostowie chcieliby zbuStarosta odwiedzi³ tak¿e klaszdowaæ program wspó³pracy opar- tor cystersów oraz Bibliotekê Ksiêty na realizacji wspólnych projek- cia Augusta w Wolfenbüttel. tów dotycz¹cych grup m³odzie¿o- Okazj¹ do wizyty w niemieckim wych i seniorskich. Mia³oby to powiecie by³y europejskie spotkapolegaæ na organizacji warsztatów nia chórów m³odzie¿owych Euroartystycznych, spotkañ kultural- treffen 2007, na które w³odarzy nych, seminariów, plenerów, któ- powiatów partnerskich - starostê rych efektem by³yby konkretne wrzesiñskiego Dionizego Jaœnieprezentacje. Ka¿dy przyjazd gru- wicza i mera Cachan - Jeana-Yvepy niemieckiej by³by oparty na ja- sa Le Bouillonneca zaprosi³ starokimœ projekcie. M³odzi Niemcy sta Wolfenbüttel - Jörg Röhmann. musz¹ chcieæ tu przyje¿d¿aæ, roz- W spotkaniach udzia³ wziê³o 15 wijaæ siê dziêki kontaktom z chórów z Europy. Niestety, zabrapolsk¹ m³odzie¿¹. Wspólnie mog¹ k³o w tym roku Polaków. np. remontowaæ pa³ac w MikuszeChcia³bym podkreœliæ - mówi wie czy koœció³ w Mi³os³awiu, starosta Jaœniewicz - ¿e landrat buduj¹c w ten sposób nie tylko Röhmann jest gor¹cym orêdownipodwaliny przyjaŸni miêdzynaro- kiem wspó³pracy miêdzy naszymi dowej, ale i wspó³tworzyæ miejsce, powiatami i deklaruje osobiste zaw którym te kontakty mog³yby siê anga¿owanie w wypracowanie odbywaæ. nowych form wspó³pracy partnerDrugim obszarem, na gruncie skiej. W tym samym czasie, gdy którego mog³aby odbywaæ siê Dionizy Jaœniewicz przebywa³ z wspó³praca pomiêdzy powiatem wizyt¹ w Niemczech, wicestarosta wrzesiñskim i Wolfenbüttel jest Pawe³ Guzik odwiedzi³ partnerski kwestia budowy w naszym powie- rejon Smolewicze na Bia³orusi. cie instalacji bioenergetycznych. Warto nadmieniæ, ¿e podczas wiW Niemczech tego typu instalacji zyty starosty Jaœniewicza w Woljest du¿o, powiat wrzesiñski do- fenbüttel chêæ nawi¹zania bli¿szej piero przymierza siê do tych inwe- wspó³pracy z powiatem wrzesiñstycji. Na pewno, buduj¹c instala- skim zadeklarowa³ tak¿e mer Cacje energii odnawialnej w powie- chan Le Bouillonnec. Wygl¹da cie wrzesiñskim korzystaæ bêdzie- wiêc na to, ¿e wspó³praca zagramy z doœwiadczeñ i osi¹gniêæ nie- niczna naszego powiatu, zarówno mieckich przyjació³, a i oni dekla- ze wschodem jak i zachodem, bêruj¹ chêæ pomocy i wspó³pracy w dzie siê bujnie rozwijaæ w nastêptej kwestii. nych latach. (agda)


www.wrzesnia.powiat.pl

AKTUALNOŒCI

Powiatowa Rada Zatrudnienia Na ostatnim posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia w dniu 29 wrzeœnia przedstawiona zosta³a aktualna sytuacja we wrzesiñskich szko³ach ponadgimnazjalnych w zakresie kierunków kszta³cenia i zatrudniania absolwentów oraz wskaŸniki bezrobocia w powiecie wrzesiñskim za ostatni kwarta³. Informacje o ni¿u demograficznym nie s¹ optymistyczne - prognozuje siê, ¿e w kolejnych latach bêdzie coraz mniej absolwentów, a co za tym idzie mniej potencjalnych pracowników. W roku bie¿¹cym szko³y ponadgimnazjalne opuœci 1031 absolwentów, w roku 2008 - 1027, 2009 - 995, 2010 - 964, 2011 - 870. Sytuacja taka jest zwi¹zana z ni¿em demograficznym oraz faktem, i¿ coraz czêœciej zdarza siê, i¿ m³odzie¿ wybiera szko³y spoza terenu powiatu. Aby spe³niæ oczekiwania absolwentów i zatrzymaæ ich w naszym regionie dostosowuje siê profil kszta³cenia do potrzeb rynku pracy. Dlatego w³aœnie w roku bie¿¹cym powsta³ nowy oddzia³ w Zespole Szkó³ Politechnicznych - technik budownictwa, a wczeœniej - w roku 2003 - technik informatyk, oba te kierunki

ciesz¹ siê du¿ym zainteresowaniem. Zamkniêto natomiast m.in. oddzia³ technik handlowiec w Zespole Szkó³ Zawodowych ze wzglêdu na ma³¹ liczbê zg³oszeñ podczas tegorocznego naboru. Podczas spotkania Dyrektor Powiatowego Urzêdu Pracy przedstawi³ dane statystyczne dotycz¹ce bezrobocia w powiecie oraz stanu realizacji aktywnych form aktywizacji bezrobotnych. Stopa bezrobocia na koniec lipca 2007 roku w powiecie wrzesiñskim wynios³a 14,2%, czyli ok. 4.000 osób bezrobotnych. Uwagê zwraca fakt, i¿ wœród osób bezrobotnych wzrasta liczba absolwentów szkó³ wy¿szych i œrednich, w zwi¹zku z czym bardzo korzystne s¹ kursy zawodowe dla osób doros³ych organizowane w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrzeœni (dawne Centrum Kszta³cenia Praktycznego), dziêki którym osoby bezrobotne maj¹ mo¿liwoœæ zdobycia dodatkowego zawodu. Rada Zatrudnienia zaopiniowa³a pozytywnie propozycje zmian w podziale Funduszu Pracy na 2007 rok na aktywne formy przeciwdzia³ania bezrobociu z uwzglêdnieniem dodatkowo pozyskanych przez Urz¹d Pracy œrodków. W

sumie Fundusz wyniós³ 3.831.100,00 z³. Wsparte zosta³y ró¿norodne programy, m.in. dla osób poni¿ej 25 roku ¿ycia: "Droga do kariery" skierowany do m³odzie¿y zarejestrowanej w Urzêdzie Pracy poni¿ej 24 miesiêcy oraz "Praca dla m³odych - Dobry start" - kurs jêzyka angielskiego dla osób zainteresowanych prac¹ za granic¹, a tak¿e pozostaj¹cych w rejestrze przez d³u¿szy czas (ponad 24 miesi¹ce): przygotowanie zawodowe w ramach programu "Kolejna szansa" oraz kursy komputerowe w ramach programu "Nie jesteœ sam", a tak¿e program dla osób bezrobotnych otwieraj¹cych w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ "Gotowi do pracy". Warto podkreœliæ, i¿ wysokoœæ œrodków, jakimi dysponuje Urzêd Pracy w stosunku do analogicznego okresu ubieg³ego roku wzros³y o 32%. Wszelkie informacje o prowadzonych obecnie formach pomocy osobom bezrobotnym mo¿na uzyskaæ w Powiatowym Urzêdzie Pracy przy ul. Wojska Polskiego 2, pod nrem tel. (061) 640 35 35 oraz na stronie internetowej www.praca.wrzesnia.org.pl. Olga Koœmiñska

Urodzeni, by bezpiecznie jeŸdziæ

Wœród pasjonatów motocykli znalaz³ siê Przemys³aw Kuczora Powszechnie o motocyklistach mówi siê "dawcy organów". Ta opinia jest jednak krzywdz¹ca dla prawdziwych pasjonatów dwóch kó³ek, dla których nie liczy siê prêdkoœæ, ale "duch motocyklowy", wolnoœæ, wiatr we w³osach, zapach skóry i smaru, chrom i czerñ. Wrzesiñskie Stowarzyszenie Motocyklowe BORN TO RIDE powsta³o oficjalnie w 1994 roku. W swych szeregach zrzesza tych, którzy urodzili siê po to, by jeŸdziæ. Klub jest organizatorem licznych zlotów motocyklowych, a sami motocykliœci czêsto ubarwiaj¹ swoj¹ obecnoœci¹ przeró¿ne imprezy powiatowe, za ka¿dym razem wzbudzaj¹c spore zainteresowanie wœród ich uczestników. 22 wrzeœnia 2007 roku w Parku im. Dzieci Wrzesiñskich odby³a siê impreza propaguj¹ca bezpieczn¹ jazdê motocyklem. Organizatorem "Bezpiecznej jazdy motocyklem" by³o Stowarzyszenie BORN TO RIDE, a patronami: Starostwo Powiatowe we Wrzeœni i Wydzia³ Ruchu Drogowego Powiatowej Komendy Policji we Wrzeœni. Pomys³ zorganizowania imprezy, skierowanej g³ównie do œwie¿o upieczonych motocyklistów, zrodzi³ siê w g³owie wicestarosty Paw³a Guzika ju¿ rok temu. Ta koncepcja bardzo mi siê spodoba³a - mówi prezes BORN TO RIDE Marek Gieburowski - chcemy zburzyæ wœród spo³eczeñstwa mit mo-

tocyklisty-szaleñca, "dawcy organów", a m³odym motocyklistom uœwiadomiæ, czym mo¿e byæ motocykl w razie wypadku. Dlatego tak wa¿ne jest przestrzeganie przepisów, kultura jazdy. Stowarzyszenie œciœle wspó³pracuje z samorz¹dem. Du¿y wp³yw na tê wspó³pracê ma wicestarosta Pawe³ Guzik, który sam

przeszkodami. Stra¿acy zorganizowali natomiast pokaz ratownictwa drogowego. By³o to niezwykle przydatne - mówi Marek Gieburowski - Stra¿acy uœwiadomili mi przede wszystkim, jak zachowaæ zimn¹ krew. Ciekawym punktem spotkania by³o mierzenie prêdkoœci pêdz¹cych motocykli za pomoc¹ radaru - okaza³o siê, ¿e nie zawsze g³oœniej znaczy szybciej. By³a te¿ konkurencja wolnej jazdy motocyklem - przyk³ad na to, ¿e motocykl mo¿na opanowaæ do perfekcji. Organizatorzy imprezy chcieli uœwiadomiæ, ¿e trzeba byæ odpowiedzialnym kierowc¹, z wyobraŸni¹. Motocyklista musi mieæ œwiadomoœæ zagro¿eñ, jeŸdziæ zgodnie z przepisami. 90 % wypadków z udzia³em motocykli jest z winy samochodów. W wypadku samochodowym jest wiêksza szansa na prze¿ycie, bo samochód posiada strefê zgniotu. Wiêkszoœæ wypadków motocyklowych koñczy siê

PaŸdziernik 2007

3

Samorz¹dowa wizyta na Bia³orusi

Chlebem i sol¹

Delegacje partnerskich powiatów z Polski, Ukrainy i Bu³garii z gospodarzami rejonu Smolewicze W dniach 7-9 wrzeœnia z wizyt¹ w partnerskim rejonie Smolewicze na Bia³orusi przebywa³a delegacja Starostwa Powiatowego we Wrzeœni - wicestarosta wrzesiñski Pawe³ Guzik oraz Jaros³aw Sobczak - naczelnik Wydzia³u Œrodowiska i Rolnictwa. Okazj¹ do zaproszenia by³y obchody Dni Miasta Smolewicze po³¹czone z do¿ynkami. Powiat naszych bia³oruskich przyjació³ po³o¿ony jest nieca³e 40 km od Miñska - stolicy 10-milionowej republiki i jest znacz¹cym zapleczem ¿ywnoœciowym dla dwóch milionów mieszkañców tej metropolii. Program wizyty, oprócz oficjalnych rozmów i spotkañ, obejmowa³ równie¿ zwiedzanie wielu lokalnych firm, m.in. obchodz¹cej 55. rocznicê istnienia fabryki "Usia¿" produkuj¹cej z wydobywanego w pobli¿u torfu ponad 120 tysiêcy ton brykietów torfowych rocznie. Delegacja polska mia³a mo¿liwoœæ zapoznania siê z funkcjonuj¹cym w rejonie smolewickim nowoczesnym centrum telekomunikacji satelitarnej Emielianowo, umo¿liwiaj¹cym ³¹cznoœæ satelitarn¹ Bia³orusi z innymi kontynentami. Okazj¹ do wymiany pogl¹dów

na temat rolnictwa i przetwórstwa rolnego by³o spotkanie z dyrekcj¹ i technologami Smolewickiej Fermy Brojlerów zatrudniaj¹cej ponad 2500 pracowników i produkuj¹cej rocznie ponad 12,5 tysi¹ca ton wyrobów drobiowych. W bardzo bogatym programie wizyty znalaz³o siê równie¿ zwiedzanie Smolewickiego Gospodarstwa Leœnego, po³¹czone z k¹piel¹ w tzw. bani (saunie w œrodku lasu) oraz agro-ekoturystycznego kompleksu we wsi Wygoda, gdzie goœci z Polski witano uroczyœcie chlebem i sol¹. W trakcie tej krótkiej wizyty delegacja polska wielokrotnie spotka³a siê ze spontaniczn¹ serdecznoœci¹ gospodarzy. W wygospodarowanym z trudem czasie prywatnym uda³o siê naszej delegacji wejœæ do koœcio³a katolickiego i zamieniæ kilka zdañ z polskim ksiêdzem. Oprócz przedstawicieli powiatu wrzesiñskiego, w uroczystoœciach upamiêtniaj¹cych 559. rocznicê miasta Smolewicze wziêli udzia³ goœcie z Bu³garii i Ukrainy. Wstêpnie strona polska zaprosi³a Bia³orusinów do z³o¿enia wizyty we Wrzeœni podczas Targów "Rolnicza Jesieñ". Jaros³aw Sobczak

KOMUNIKAT Starostwo Powiatowe we Wrzeœni, Komenda Powiatowa Policji we Wrzeœni oraz Stacje Kontroli Pojazdów dzia³aj¹ce na terenie naszego powiatu organizuj¹ w dniu 13 paŸdziernika 2007 r. (sobota) w godz. 8:0013:00 akcjê bezp³atnego ustawiania œwiate³. ZAPRASZAMY!!!

Zapraszamy na PRAWYBORY Impreza mia³a na celu obalenie mitu motocyklisty-szaleñca jest pasjonatem dwóch kó³ek. On, wspólnie z Markiem Gieburowskim otworzy³ imprezê promuj¹c¹ bezpieczeñstwo na drogach. Zapalonym motocyklist¹ jest tak¿e radny Rady Powiatu we Wrzeœni Przemys³aw Kuczora, który podczas imprezy prezentowa³ sw¹ wspania³¹ "rycz¹c¹" maszynê. W programie imprezy znalaz³y siê m.in. przypomnienie podstawowych zasad ruchu drogowego, konkurencja z przepisów ruchu drogowego, konkurencja jazdy na czas z

œmierci¹. Jej przyczyn¹ zazwyczaj jest nadmierna prêdkoœæ i brawura. Je¿eli ktoœ chce poszaleæ na motocyklu, nie musi robiæ tego na drodze. Mo¿e skontaktowaæ siê ze mn¹ - pomogê zorganizowaæ odp³atne treningi na torze Poznañ mówi Marek Gieburowski - Na pewno bêdziemy kontynuowaæ tê imprezê, aby uœwiadomiæ wszystkim, jak wa¿ne jest zachowywanie podstawowych zasad bezpieczeñstwa na drodze. W koñcu ¿ycie jest najwa¿niejsze. (agda)

W naszym mieœcie w 1993 r. odby³y siê pierwsze w Polsce Prawybory Parlamentarne. Potem by³y Prawybory Prezydenckie w 1995 r., Euro-Prawybory w 2004 r. oraz Prawybory Parlamentarne i Prezydenckie w 2005 r. Kolejne Prawybory we Wrzeœni odbêd¹ siê w niedzielê 7 paŸdziernika 2007 r. Wtedy to wrzeœnianie w 24 lokalach wyborczych bêd¹ w godzinach 8.00 - 18.00 g³osowaæ na zarejestrowane w wyborach do sejmu komitety wyborcze. Uprawnionych do g³osowania jest ok. 35 tys. mieszkañców naszego miasta i gminy. Apelujemy do wszystkich pe³-

noletnich mieszkañców naszego miasta i gminy o powszechny udzia³ i oddawanie g³osów. Mamy kolejn¹, niepowtarzaln¹ szansê udowodnienia, ¿e wrzeœnianie jako pierwsi wska¿¹ zwyciêzców w najbli¿szych wyborach. Komu zaufamy? Warto zdecydowaæ o tym samemu. Liczy siê ka¿dy g³os. Dziêki przekazom telewizyjnym, relacjom radiowym i materia³om prasowym, Prawybory odbij¹ siê w ca³ej Polsce szerokim echem. W zalewie sonda¿ów poszczególnych oœrodków badawczych, wrzesiñskie Prawybory, jak zawsze, dostarcz¹ wiarygodnych danych. Tomasz Ka³u¿ny


4

PaŸdziernik 2007

AKTUALNOŒCI

www.wrzesnia.powiat.pl

Wizyta partnerów w "Ul"

Miêdzynarodowi partnerzy inicjatywy wspólnotowej Equal Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jako partner wspó³pracy ponadnarodowej "Different Resources for Equal Opportunities" oprócz realizacji projektu, jakim by³o za³o¿enie Spó³dzielni Socjalnej "Ul" dzia³aj¹cej od kwietnia br. we Wrzeœni, jest tak¿e zaanga¿owane tak¿e w dzia³ania pozosta³ych ponadnarodowych partnerów. Partnerami tymi s¹: Consorzio "ELPENDU" z w³oskiego Bari oraz "Savoir et Competance" ze Strasburga. Dzia³ania ich dotycz¹ rozwi¹zywania problemów osób niepe³nosprawnych na rynku pracy i równouprawnienia kobiet w ¿yciu spo³ecznym i pracy zawodowej. Goœcie z Francji i W³och reprezentowali organizacje i instytucje ekonomii spo³ecznej zajmuj¹ce siê wdra¿aniem projektów unijnych oraz przenoszeniem "dobrych praktyk" z tego zakresu w krajach Unii Europejskiej. Odbywaj¹ce siê cyklicznie spotkania partnerstw ponadnarodowych, s¹ okazj¹ do wymiany doœwiadczeñ oraz dzielenia siê najlepszymi rozwi¹zaniami. Tym zagadnieniom poœwiêcone by³y spotkania i rozmowy prowadzone podczas wizyty Partnerów we Wrzeœni w dn. 24-29 wrzeœnia br. Goœcie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ci¹gu 6 dni mieli okazjê zapoznaæ siê z dzia³alnoœci¹ Spó³dzielni Socjalnej "Ul", jej cz³onkami i Zarz¹dem. Odwiedzili tak¿e Partnerów krajowych: Centrum Kszta³cenia Praktycznego we Wrzeœni oraz Stowarzyszenie Oœwiaty Spo³ecznej w Pyzdrach. Wizyty te wywar³y du¿e wra¿enie na przedstawicielach delegacji francuskiej i w³oskiej, podobnie jak zwiedzanie spó³-

dzielni socjalnych prowadzonych przez Stowarzyszenie na Rzecz Spó³dzielni Socjalnych "Barka" w Poznaniu oraz we Wrzesiñskiej Spó³dzielni Inwalidów "Wiosna Ludów". Goœcie pozytywnie oceniali ró¿norodnoœæ mo¿liwoœci zatrudniania i pomocy dla osób niepe³nosprawnych w Polsce. Okazj¹ do omówienia tych wra¿eñ, a tak¿e zadania pytañ na ten temat by³o spotkanie z wicestarost¹ Paw³em Guzikiem oraz przedstawicielami organizacji dzia³aj¹cych w sferze pomocy spo³ecznej. Goœciom, w wiêkszoœci odwiedzaj¹cym nasz kraj po raz pierwszy, niezwykle podoba³a siê Wrzeœnia, jej malownicze okolice oraz Pyzdry i Czeszewo, które mieli okazjê odwiedziæ. Podkreœlali te¿, ¿e wiele pozytywnych wspomnieñ pozostawi³o zwiedzanie poznañskiej Starówki i centrum miasta. Poproszony o krótkie podsumowanie wizyty i jej ocenê, Paolo Tanese, przewodnicz¹cy Consorzio "ELPENDU", powiedzia³: Polska jawi mi siê jako kraj kontrastów: obok nowoczesnych, piêknych budynków, s¹ tu tak¿e miejsca zaniedbane i niejako - zapomniane. Podobnie jest jeœli chodzi o politykê spo³eczn¹ i zatrudnienie. S¹ ju¿ wdra¿ane œwietne rozwi¹zania, jest du¿o entuzjazmu i nowych pomys³ów, które - jak s¹dzê - pozwol¹ wkrótce zmniejszyæ wci¹¿ wysoki stopieñ bezrobocia i niedostatki rozwi¹zañ legislacyjnych w dziedzinie ekonomii spo³ecznej. Joanna Barszcz Koordynator Wspó³pracy Ponadnarodowej

G³ówny Punkt Informacyjny WRPO 2007-2013 Od poniedzia³ku 24 wrzeœnia, rozpocz¹³ pracê G³ówny Punkt Informacyjny Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Beneficjenci ubiegaj¹cy siê o œrodki unijne, otrzymaj¹ tam kompleksow¹ informacjê i pomoc. G³ówny Punkt Informacyjny WRPO 2007-2013 powsta³ przy wspó³pracy Departamentu Gospodarki, Departamentu Polityki Regionalnej i Departamentu Wdra¿ania Programu Regionalnego Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Wielkopolskiego. Podstawowym zadaniem Punktu jest informowanie o Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2007-2013. G³ówny Punkt Informacyjny WRPO znajduje siê w holu budynku Victoria Center przy ulicy Strzeleckiej 49 w Poznaniu. Punkt jest czynny od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 8:00 - 15:30. Pod nr telefonu 061 858 12 27 informacji udzielaj¹ pracownicy Urzêdu Marsza³kowskiego: Maria Bia³ecka, Natalia Kaczmarek, Tomasz Kulczyñ-

ski oraz Beata Szkudlarek. Niebawem uruchomiona zostanie specjalna infolinia. Pytania mo¿na równie¿ przesy³aæ e-mailem na adres: info.wrpo@wielkopolskie.pl. Szczegó³owe informacje dotycz¹ce WRPO na lata 2007-2013 mo¿na te¿ znaleŸæ na stronie internetowej: www.wrpo.wielkopolskie.pl W G³ównym Punkcie Informacyjnym WRPO 2007-2013: - dowiesz siê, jak skorzystaæ ze wsparcia finansowego w ramach WRPO na lata 20072013; - znajdziesz odpowiedzi na ka¿de pytanie dotycz¹ce WRPO 2007-2013; - znajdziesz materia³y informacyjne poœwiêcone WRPO 2007-2013, w wersji drukowanej i elektronicznej; - poznasz tryb i wymagane terminy z³o¿enia wniosku aplikacyjnego oraz dowiesz siê, jakie dokumenty nale¿y do niego do³¹czyæ, by wniosek by³ kompletny. Ÿród³o: Urz¹d Marsza³kowski Województwa Wielkopolskiego


www.wrzesnia.powiat.pl

PaŸdziernik 2007

URZÊDOWE WIEŒCI

Dziesi¹ta sesja

5

Siedem lat t³ustych dla rolników W nowej perspektywie finansowej UE na lata 2007-2013 znaczna czêœæ przypadnie na Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Komponent regionalny Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla Wielkopolski wynosi oko³o 230 mln euro.

Radni powiatowi podczas g³osowania nad projektem uchwa³y Dnia 27 wrzeœnia odby³a siê jubileuszowa sesja Rady Powiatu - radni III kadencji obradowali ju¿ po raz dziesi¹ty. W programie sesji znalaz³a siê m.in. informacja powiatowego inspektora sanitarnego o stanie bezpieczeñstwa sanitarnego w powiecie wrzesiñskim, sprawozdanie z realizacji "Powiatowego Programu Przeciwdzia³ania Przemocy w Rodzinie na lata 2005-2008" oraz informacja o przebiegu wykonania bud¿etu powiatu za I pó³rocze 2007 roku. Informacje ze stacji sanitarnej przedstawi³a rzecznik PSSE - Anna Wêclewska. Zwróci³a ona uwagê przede wszystkim na epidemiologiê (zachorowania lub podejrzenia zachorowañ na choroby zakaŸne, zatrucia pokarmowe i jelitowe, zaka¿enie wœcieklizn¹, pogryzienia przez zwierzêta) oraz higienê ¿ywnoœci, ¿ywienia i przedmiotów u¿ytku (zmiana w Ustawie o bezpieczeñstwie ¿ywnoœci nak³ada obowi¹zek rejestracji zak³adów produkuj¹cych lub wprowadzaj¹cych ¿ywnoœæ do obrotu). Sprawozdanie z realizacji "Powiatowego Programu Przeciwdzia³ania Przemocy w Rodzinie na lata 2005-2008" przedstawi³ dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny Wojciech Mól. W programie znalaz³o siê m.in. utworzenie oœrodka interwencji kryzysowej na bazie istniej¹cej infrastruktury w Zieliñcu, w którym Stowarzyszenie Monar - Markot planuje otworzyæ Dom Samotnej Matki. Przewodnicz¹cy Zarz¹du Powiatu Dionizy Jaœniewicz dokona³ podsumowania wykonania bud¿etu za pierwsze pó³rocze 2007 roku i zaznaczy³, ¿e realizacja przebiega³a bez wiêkszych zak³óceñ i w ¿adnej jednostce nie wyst¹pi³y zobowi¹zania wymagalne. Starosta wyjaœni³ m.in. niskie wykonanie wydatków maj¹tkowych, które zwi¹zane jest g³ównie z tym, ¿e w momencie przygotowywania informacji, niektóre inwestycje by³y w trakcie realizacji - m.in. droga Ko³aczkowo - Wszembórz. Inne zadania dotycz¹ce dokumentacji na rozbudowê drogi Tarnowa - Sp³awie, przygotowanie dokumentacji na most w miejscowoœci Zapowiednia - Goniczki oraz przygotowanie dokumentacji drogi Targowa Górka - Ma³a Górka, s¹ one w trakcie realizacji i zostan¹ wykonane w ci¹gu nastêpnego pó³rocza. Omawiaj¹c dochody powiatu starosta zwróci³ uwagê na Wydzia³ Komunikacji, który dziennie przyjmuje oko³o 250 interesantów. Na zakoñczenie swojej wypowiedzi nadmieni³, ¿e istotny wp³yw na wykonanie dochodów bud¿etu mia³o obni¿enie wysokoœci subwencji oœwiatowej o

kwotê 1 mln z³ w stosunku do za³o¿eñ planu. Zgodnie z porz¹dkiem obrad omówione zosta³y projekty uchwa³ w sprawie okreœlenia zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowi¹cych w³asnoœæ powiatu wrzesiñskiego oraz zmiany bud¿etu powiatu wrzesiñskiego na 2007 rok. Uzasadniaj¹c projekt pierwszej uchwa³y Anna Wolska-Wróblewska - naczelnik Wydzia³u Inwestycji i Mienia Powiatu podkreœli³a, ¿e projekt ten porz¹dkuje zasady wynajmu 30 lokali mieszkalnych nale¿¹cych do powiatu. S¹ to lokale mieszkalne w szko³ach, a tak¿e bezpoœrednio zarz¹dzane przez Starostwo Powiatowe. Uchwa³a ma na celu uporz¹dkowanie i stworzenie wspólnego trybu rozpatrywania wniosków i wprowadzenia zasad gospodarowania tymi mieszkaniami. Przewodnicz¹cy Zarz¹du poinformowa³ Radê o wprowadzeniu autopoprawki do projektu uchwa³y w sprawie zmiany w bud¿ecie powiatu na rok 2007 polegaj¹cej na wprowadzeniu dotacji z urzêdu wojewódzkiego na bie¿¹ce utrzymanie Domu Pomocy Spo³ecznej oraz dotacji przeznaczonej na remont budynku przy ul. 3 Maja 3. Uzupe³niaj¹c wypowiedŸ starosty Beata Walkowiak - skarbnik powiatu doda³a, ¿e nastêpuje tak¿e zmiana w Powiatowym Funduszu Ochrony Œrodowiska polegaj¹ca na umniejszeniu œrodków na zadania, które do koñca roku nie zostan¹ zrealizowane i przeznaczeniu ich na zakup sadzonek przy budynkach jednostek organizacyjnych i budynku starostwa. Oba projekty uchwa³ i autopoprawka Zarz¹du Powiatu zosta³y przez Radê Powiatu przyjête jednog³oœnie. W czêœci koñcowej posiedzenia Rady Powiatu inwestycje drogowe omówi³a Jolanta Kubczak dyrektor Powiatowego Zarz¹du Dróg. By³y to prace w Gutowie Wielkim - wykonanie przepustu pod drog¹ powiatow¹, a tak¿e powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi w Grzybowie w kierunku Królewca a¿ do granicy z powiatem gnieŸnieñskim, wyrównanie i po³o¿enie cienkiego dywanika na drodze w Gozdowie, budowa chodnika w Orzechowie a tak¿e najwiêksza tegoroczna inwestycja - remont drogi Ko³aczkowo-Wszembórz na odcinku 3,5 km (koszt prac 2 mln 18 tys. z³, które w 85 % finansowane s¹ ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego) - prace polega³y na obustronnym poszerzeniu jezdni, po³o¿eniu dwóch warstw nawierzchni asfaltowej, wykonaniu chodnika w Ko³aczkowie oraz Wszemborzu. Katarzyna Pluciñska

Fundusze unijne i rolnictwo od pewnego czasu s¹ œciœle z sob¹ zwi¹zane. Wiele inwestycji na wsiach wspó³finansowanych jest z funduszy europejskich, wprowadzane s¹ liczne innowacyjne rozwi¹zania, przepisy. Dlatego te¿ od pewnego czasu Komisja Ochrony Œrodowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leœnictwa oraz Komisja Rozwoju Lokalnego Rady Powiatu we Wrzeœni obraduj¹ wspólnie. Kolejne posiedzenie po³¹czonych komisji odby³o siê 24 wrzeœnia w Starostwie Powiatowym. Pierwszym wyst¹pieniem by³a informacja starosty Dionizego Jaœniewicza na temat funkcjonowania biogazowni w Wolffenbûtel. Starosta by³ niedawno z wizyt¹ u niemieckich przyjació³, gdzie ekologicznych kot³owni na kukurydzê jest bardzo du¿o. My dopiero przygotowujemy siê do wprowadzenia tego rozwi¹zania w powiecie wrzesiñskim. Tego typu inwestycja mo¿liwa jest dziêki zrzeszaniu siê rolników w grupy producenckie, które s¹ dostawcami kiszonki kukurydzianej, czyli "paliwa". Wygl¹da na to, ¿e inwestycja ma du¿e szanse realizacji. S¹ chêci

W latach 2007-13 wielkopolscy rolnicy otrzymaj¹ 230 mln euro z UE zbudowania w powiecie grupy producenckiej - poinformowa³ przewodnicz¹cy Komisji Rozwoju Lokalnego - Józef Szafarek. Kolejnym punktem obrad by³o wyst¹pienie Przemys³awa Dêbskiego - prezesa Lokalnej Grupy Dzia³ania "Tutaj Warto", który opowiedzia³ o realizacji unijnego programu pilota¿owego LEADER + na terenie trzech gmin powiatu wrzesiñskiego.

Na koniec Jacek Wieja - zastêpca dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzêdu Marsza³kowskiego przedstawi³ Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 oraz uœwiadomi³, jak wa¿ny jest udzia³ samorz¹dów w budowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju oraz to, ¿e Leader sprzyja lepszemu wdra¿aniu i absorpcji œrodków w ramach osi 3. (agda)

Zapraszamy: rolników, samorz¹dowców oraz ma³ych przedsiêbiorców na seminarium "PROW na lata 2007-2013 - nowe perspektywy dla wsi i rolnictwa" Wrzeœnia, 11 paŸdziernika 2007 r., godz. 9.30 miejsce spotkania: Wrzesiñski Oœrodek Kultury, ul. Koœciuszki 21 organizator: Starostwo Powiatowe, ARiMR, ODR, Izby Rolnicze Program seminarium: 1. Przywitanie goœci i otwarcie seminarium. 2. Wprowadzenie. 3. Wspomaganie modernizacji gospodarstw zgodnie z wymogami nowego PROW. 4. Zasady udzielania pomocy finansowej w zakresie ró¿nicowania w kierunku dzia³alnoœci nierolniczej. 5. Nowe zasady przyznawania premii dla "M³odego Rolnika". 6. Program Leader - szansa dla spo³ecznoœci obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej na lata 2007-2013. 7. Odnowa i rozwój wsi. 8. Podstawowe us³ugi dla gospodarstw i ludnoœci wiejskiej. 9. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiêbiorstw. 10. Dyskusja i podsumowanie seminarium. Wyk³adowcy: Urz¹d Marsza³kowski, Wielkopolski Oddzia³ Regionalny ARiMR, Fundacja "Tutaj Warto". przewodnicz¹cy Komisji Rozwoju Lokalnego Rady Powiatu we Wrzeœni Józef Szafarek

Oœwiatowe sprawy Podczas posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, które odby³o siê 21 wrzeœnia 2007 r., jak przysta³o na pocz¹tek roku szkolnego, omawiano bie¿¹ce sprawy oœwiatowe. Zebranie otworzy³ i porz¹dek obrad przedstawi³ przewodnicz¹cy Komisji - Rafa³ Ziêty. Nastêpnie obecna na zebraniu naczelnik Wydzia³u Oœwiaty i Sportu - Bo¿ena

Nowacka poruszy³a istotne kwestie i nowe uwarunkowania oraz problemy, z którymi boryka siê oœwiata w powiecie. Wœród informacji znalaz³a siê analiza wyników naboru do szkó³ ponadgimnazjalnych (w tym roku wyst¹pi³ ni¿ demograficzny), wyniki egzaminu maturalnego oraz podsumowanie Powiatowej Akcji Letniej. Ponadto cz³onkowie Komisji zapoznali siê z programa-

mi stypendialnymi dla uczniów. Omówiono tak¿e z³o¿one wnioski na projekty i programy edukacyjne oraz sportowe. W nastêpnym wydaniu "Przegl¹du Powiatowego", z uwagi na zbli¿aj¹cy siê Dzieñ Edukacji Narodowej, przedstawimy szersz¹ informacjê dotycz¹c¹ problemów oœwiatowych w powiecie. (agda)


6 PaŸdziernik 2007 Nowy kierunek kszta³cenia

OŒWIATA

M³odzie¿ ZSS w Mikuszewie

„Poligon budowlany”

Projekt miêdzynarodowy

Wrzesiñscy przedsiêbiorcy obejm¹ patronat nad nowym kierunkiem - technik budowlany Czy ktokolwiek z nas urodzi³ siê ze smyka³k¹ do swego zawodu? Mo¿liwe, ale talent to nie wszystko. Potrzeba jeszcze ciê¿kiej pracy, by rozwijaæ umiejêtnoœci, goniæ na nowymi rozwi¹zaniami, które przynios¹ wymierne efekty. Ciê¿ka praca wed³ug sprawdzonej metody potrafi dokonaæ cudów. Dlatego u dzisiejszych fachowców we wszystkich dziedzinach najbardziej ceni siê ich doœwiadczenie i praktykê. Gdzie dziœ bêd¹ uczyæ siê zawodu przyszli wrzesiñscy budowlañcy? To pytanie skierowa³ Bogdan Nowak, dyrektor Zespo³u Szkó³ Politechnicznych we Wrzeœni do ludzi, którzy w tej dziedzinie odnieœli suk-

ces. Przedsiêbiorcy z powiatu wrzesiñskiego wiedz¹, jak kszta³towaæ swój warsztat umiejêtnoœci. 19 wrzeœnia, podczas spotkania w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wrzeœni z dyrektorem Nowakiem i Dionizym Jaœniewiczem - starost¹ wrzesiñskim, przedsiêbiorcy potwierdzili, ¿e pomog¹ zbudowaæ "poligon budowlany" dla przysz³ych fachowców budowlanych. Z jednej strony wiadomo, ¿e zaplecze techniczne do kszta³cenia zawodu jest niezbêdne. Z drugiej wiadomo, ¿e wybudowanie poligonu doœwiadczalnego nie jest te¿ tanie - mówi³ B. Nowak podczas spotkania. St¹d ta proœba - doda³. Przedsiêbiorcy bez wahania zgodzili siê obj¹æ patronat nad nowym

kierunkiem. Wspieraj¹c dziœ technikum budowlane i jego uczniów wiedz¹, ¿e inwestuj¹ w swoich przysz³ych pracowników. Dziêki ich pomocy finansowej i materialnej powstanie laboratorium dla uczniów, gdzie na pocz¹tek przygody z zawodem zdobêd¹ doœwiadczenie w prostych pracach budowlanych, by potem pokazaæ siê z jak najlepszej strony na praktykach zawodowych. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele firm: Nowbud Sp. z o. o., Wexel Sp.j., P.U.H. Budex, Zak³ad Drogowy Waldemar Lewandowski i Biuro Architektoniczno - Geodezyjne AGS Eugeniusz Kruszewski. (ula)

Jak uczyæ lepiej jêzyków obcych? W dniach 26-28 wrzeœnia odby³o siê w naszym mieœcie drugie miêdzynarodowe seminarium metodyczne „Ewaluacja, egzaminy, poziomy jêzykowe w Europie w kontekœcie Ramowego Opisu Systemu Kszta³cenia Jêzykowego wg Rady Europy” (pierwsze tego typu spotkanie z cyklu „Uczyæ lepiej” mia³o miejsce dwa lata temu w Garbsen w Niemczech). G³ównymi organizatorami seminarium byli: Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Pr¹dzyñskiego i Nauczycielskie Kolegium Jêzyków Obcych we Wrzeœni. Wydarzenie to mog³o siê odbyæ dziêki wsparciu Urzêdu Marsza³kowskiego, Starostwa Powiatowego oraz Urzêdu Miasta i Gminy Wrzeœnia. Zaproszenie do udzia³u w konferencji zosta³o skierowane do nauczycieli jêzyków obcych wszystkich szkó³ na terenie naszego powiatu, a tak¿e do szkó³ partnerskich. Z zaproszenia skorzysta³o 50 polskich nauczycieli, dwóch nauczycieli z Holandii, piêciu nauczycieli z Niemiec (w tym dyrektor IGS w Garbsen) oraz jedna osoba z Anglii. 26 wrzeœnia mia³o miejsce spotkanie otwieraj¹ce seminarium, na którym powitano przyby³ych goœci oraz przedstawiono spektakl w jêzyku angielskim, przygotowany przez uczniów i nauczycieli Gimnazjum nr 2. Nastêpnego dnia odby³ siê wyk³ad inauguracyjny, wyg³oszony przez doktora habilitowanego Miros³awa Pawlaka. Kolejnymi punktami programu by³y liczne warsztaty i wyk³ady przygotowane przez pracowników NKJO we Wrzeœni oraz spotkanie dyrektorów zaproszonych szkó³, na którym dzielili siê swoimi doœwiad-

We Wrzeœni odby³o siê miêdzynarodowe seminarium metodyczne czeniami, miêdzy innymi z zakresu wymian zagranicznych oraz sposobu finansowania pracy szkó³. Ostatni dzieñ seminarium poœwiêcono wizytom w szko³ach wrzesiñskich. Wszyscy uczestnicy konferencji mogli obserwowaæ lekcje prowadzone w Gimnazjum nr 2, Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Henryka Sienkiewicza, Zespole Szkó³ Politechnicznych i Zespole Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych. Nastêpnie odby³y siê spotkania, których uczestnicy omawiali obserwowane lekcje i porównywali sposób i warunki pracy w szko³ach w Polsce, Niem-

www.wrzesnia.powiat.pl

czech, Holandii i Wielkiej Brytanii. Warto zaznaczyæ, ¿e zagraniczni goœcie dostrzegli i docenili atmosferê panuj¹c¹ w naszych szko³ach, profesjonalizm polskich nauczycieli oraz fakt, ¿e lekcje jêzyków obcych odbywa³y siê w grupach jêzykowych, których liczba nie przekracza³a 20 osób. Dziêki wsparciu finansowemu Starostwa Powiatowego oraz Urzêdu Gminy zorganizowane zosta³y spotkania w kinie Trójka oraz gospodarstwie agroturystycznym Bagatelka, gdzie odbywa³y siê dyskusje i wymiany pogl¹dów. Justyna Jerzewska

Uczniowie ZSS we Wrzeœni wziêli udzia³ w integracyjnym obozie polsko-niemieckim w Mikuszewie Plecaki pe³ne przygód, wra¿eñ, nowych znajomoœci i dobrych wspomnieñ przywioz³a grupa m³odzie¿y Zespo³u Szkó³ im. Janusza Korczaka we Wrzeœni z miêdzynarodowego obozu integracyjnego, który odby³ siê w dniach od 10 do 24 sierpnia w Mikuszewie. Organizatorem projektu by³a Polsko-Niemiecka Wspó³praca M³odzie¿y (Deutsch-Polnisches Jungenwerk). Projekt umo¿liwi³ realizacjê wielu wa¿nych celów. Pozwoli³ m³odzie¿y wspólnie bawiæ siê, wypoczywaæ i pracowaæ. Pomóg³ doskonaliæ jêzyk, wymieniaæ pogl¹dy, wspó³pracowaæ w grupie, zawieraæ przyjaŸnie i zbli¿aæ siê kulturowo m³odym ludziom. Bazê noclegow¹ dla 44-osobowej grupy polskiej i niemieckiej m³odzie¿y stanowi³ Miêdzynarodowy Dom Spotkañ M³odzie¿y w Mikuszewie. Ka¿dy dzieñ wakacji by³ szczegó³owo zaplanowany. Oprócz elementu sta³ego - zajêæ hipoterapii w oœrodku w Czeszewie, "obozowicze" uczestniczyli w

ró¿norodnych warsztatach. Efektem wspólnej pracy by³y prezentacje - miêdzy innymi: "Casino Royal", "Haloween", "Œlub ksiê¿niczki", "Po¿egnalny koncert". Ka¿dy uczestnik projektu móg³ skorzystaæ z kursu jêzyka polskiego lub niemieckiego, tañca, gry na instrumentach perkusyjnych. Strona polska zaproponowa³a wycieczki do Œmie³owa, Poznania, Wenecji, Biskupina oraz ¯erkowskoCzeszewskiego Parku Krajobrazowego celem zapoznania goœci z dziedzictwem kulturowym naszego regionu. W ramach tzw. samoorganizacji m³odzie¿ przygotowywa³a poranne i wieczorne posi³ki. Obóz wniós³ w ¿ycie m³odych ludzi wiele nowych wartoœci. Udowodni³, ¿e mo¿na ró¿niæ siê piêknie, a multikulturowoœæ jest nie tylko elementem wspó³czesnego œwiata, lecz tak¿e skarbem, z którego nale¿y korzystaæ. Krystyna Miko³ajczyk i El¿bieta Ko³tuniak- Kierzek (opiekunowie grupy m³odzie¿y ZSS im. Janusza Korczaka)

Po¿yteczne ferie Fundacja Wspomagania Wsi og³asza konkurs "Po¿yteczne ferie 2008", z którego finansowane bêd¹ projekty do realizacji w czasie ferii zimowych 2008 r., których beneficjentami bêd¹ dzieci ze wsi i miasteczek do 6.000 mieszkañców. Celem konkursu jest pomoc w przygotowaniu dzieci klas V i VI szko³y podstawowej do czekaj¹cego ich sprawdzianu umiejêtnoœci na zakoñczenie szko³y podstawowej. Oczekujemy projektów, które przewiduj¹ atrakcyjne zajêcia edukacyjne udoskonalaj¹ce: - czytanie ze zrozumieniem, - pisanie, - korzystanie z informacji - wykorzystywanie wiedzy w praktyce w stopniu wymaganym dla dobrego napisania sprawdzianu. Osoby prowadz¹ce zajêcia edukacyjne musz¹ posiadaæ odpowiednie uprawnienia zawodowe. Najciekawsze i najbardziej oryginalne ze zg³oszonych projektów zostan¹ nagrodzone dotacjami na ich realizacjê w wysokoœci do 2 000 z³. £¹czna kwota dotacji wynosi 400 000 z³.

O dotacjê w konkursie mog¹ wystêpowaæ organizacje lokalne realizuj¹ce projekt w miejscowoœciach nie bêd¹cych siedzib¹ gminy, które wyka¿¹ we wniosku, ¿e potrafi¹ zorganizowaæ czas dzieciom w czasie ferii tak, aby osi¹gniêty zosta³ cel konkursu. O dotacje nie mog¹ wystêpowaæ: szko³y i organizacje szkolne przy nich dzia³aj¹ce. Wnioski na konkurs " Po¿yteczne ferie 08" nale¿y przesy³aæ na adres: Fundacja Wspomagania Wsi ul. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa z dopiskiem "Po¿yteczne ferie" (decyduje data stempla pocztowego) do 31 paŸdziernika 2007 r. Wiêcej informacji na temat konkursu na stronie http:// www.fww.org.pl. Ponadto dodatkowych informacji udzielaj¹ Jolanta Plater i Jan Leopold pod numerem tel.: 022 636 25 71 - 75 oraz Wydzia³ Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich Starostwa Powiatowego we Wrzeœni pod numerem tel. 061 640 45 04. Wydzia³ Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich


www.wrzesnia.powiat.pl

KULTURA, INFORMACJE

Œpiewaj¹ca trzynastka Trzynastu wokalistów-amatorów z terenu powiatu wrzesiñskiego wziê³o udzia³ w koncercie "M³odzi Zdolni czyli Powiatowe Talenty Muzyczne", który odby³ siê 8 wrzeœnia w Amfiteatrze im. Anny Jantar we Wrzeœni. Zwieñczeniem imprezy by³ wystêp opolskiej formacji Chrab¹szcze, wykonuj¹cej przeboje z lat szeœædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych.

Wszyscy "M³odzi Zdolni" otrzymali pami¹tkowe dyplomy i upominki "M³odych zdolnych" przywita- cie na ogólnopolskich festiwalach li Bo¿ena Nowacka - naczelnik piosenki - ¿yczy³a Bo¿ena NowacWydzia³u Oœwiaty i Sportu oraz ka. Wszyscy artyœci otrzymali paRafa³ Ziêty - przewodnicz¹cy Ko- mi¹tkowe dyplomy i upominki misji Edukacji, Kultury, Sportu i ufundowane przez Starostwo PoTurystyki Rady Powiatu we Wrze- wiatowe we Wrzeœni. œni. Mam nadziejê, ¿e dzisiejszy Jak przysta³o na koncert odbywystêp to wstêp do waszej kariery waj¹cy siê w Amfiteatrze im. Anny i w przysz³oœci wystêpowaæ bêdzie- Jantar, kilka utworów wykonywa-

nych przez m³odych piosenkarzy pochodzi³o z repertuaru tej artystki. Nie zabrak³o te¿ wspó³czesnych hitów - m.in. zespo³u Bajm, HaDwa-O czy Kai Paschalskiej. Koncert prowadzi³ m³ody i zdolny wrzesiñski recytator - Arkadiusz Nowak. Jednym z punktów programu by³ koncert Wrzesiñskiego Studia Piosenki przeplatany wystêpami formacji tanecznych PULS i TAKT. Po nich na scenie pojawi³ siê zespó³ Chrab¹szcze ze stolicy polskiej piosenki - Opola. Choæ deszcz przep³oszy³ czêœæ publicznoœci, ci, którzy zostali na kameralnym koncercie, bawili siê i tañczyli do przebojów big-bitowych z lat szeœædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych. Organizatorem koncertu by³o Starostwo Powiatowe we Wrzeœni, a jego wspó³organizatorem - Wrzesiñski Oœrodek Kultury. (agda)

Festyn „Po¿egnanie Lata" w DPS 31 sierpnia br. we Wrzesiñskim Oœrodku Kultury odby³ siê coroczny festyn "Po¿egnanie Lata" zorganizowany przez Dom Pomocy Spo³ecznej dla swoich mieszkañców oraz mieszkañców innych DPS-ów z województwa wielkopolskiego. Imprezê uœwietnili swoj¹ obecnoœci¹ zaproszeni goœcie, m.in. starosta wrzesiñski Dionizy Jaœniewicz i dyrektor Powiatowego Centrum Rodzinie Wojciech Mól. Przybyli tak¿e mieszkañcy zaprzyjaŸnionych DPS-ów z Zagórowa, Œremu, Ugorów, Gniezna, Pleszewa, Lisówek, ŒDS Wrzeœnia z kierownik Dorot¹ Szykown¹ oraz Zwi¹zek Emerytów i Rencistów z przewodnicz¹c¹ Mariann¹ Okoniewsk¹. Zaproszone osobistoœci oraz zaprzyjaŸnione Domy powita³ dyrektor DPS - Zbigniew Dworczak i tym samym rozpocz¹³ festyn. Wszyscy goœcie zasiedli do sto³ów i wspólnie zjedli podwieczorek, podczas którego mogli obejrzeæ pokaz zespo³u tanecznego breakdance "Bad Force Crew" w sk³adzie Mateusz Kosmala i Bartek Janiszewski. Wystêp wzbudzi³ sympatiê publicznoœci, którzy nagrodzili m³odych wykonawców gor¹cymi brawami. Zespó³ Zodiak ze S³upcy przygrywa³ do tañca. Organizatorzy przygotowali dla goœci konkursy z nagrodami. Wrzesiñska Spó³dzielnia Mleczarska ufundowa³a dla zwyciêzców trzy radioodbiorniki. Goœcie integrowali siê w tañcu, œwietnie siê bawi¹c. Do tañca ru-

Goœcie integrowali siê w tañcu i œwietnie bawili szy³y nie tylko osoby sprawne, ale Sponsorzy imprezy: tak¿e osoby na wózkach inwalidzB. Kowalski Wrzeœnia, Techkich. Nawi¹za³y siê przyjaŸnie. NiePack Sp. z o.o. Przyborki, PHP którzy mieli okazjê spotkaæ siê z Jeans T. R. Szablewscy, WGI dawno niewidzianymi przyjació³Plus Sp. c. A. Goclik, M. Rozmi. Ka¿dy Dom, który przyj¹³ zadra¿ewski, Polryza Sp. z o.o. proszenie, na zakoñczenie otrzyma³ Wrzeœnia, Hartman Polska Sp. z od organizatorów prezent. Do koño.o. Pabianice, Spó³dzielnia Inca zostali najwytrwalsi: sympatyczwalidów im. Wiosny Ludów ne panie ze Zwi¹zku Emerytów i Wrzeœnia, W. Grzeœkowiak - zaRencistów oraz niezmordowani stêpca burmistrza Wrzeœni, tancerze z Domu Pomocy Spo³ecz"Spo³em" Wrzeœnia, Browar nej w Œremie. ¯egnaj¹c siê, goœcie "Fortuna" Mi³os³aw, Spó³dzielwyrazili swoje zadowolenie i nia Mleczarska Wrzeœnia, Agro¿yczenie spotkania siê znów za rok. pol Soko³owo, Piekarstwo TomiDyrektor Zbigniew Dworczak ce, Punkt Ogrodniczy GARpodziêkowa³ swoim pracownikom DEX, P. Rogoziñski " PIMAX" za w³o¿ony trud w zorganizowanie Wrzeœnia, PIK Wrzeœnia, EKKA imprezy i zadedykowa³ im piosenWrzeœnia, L. Adamczyk Mi³okê. Dyrektor oraz pracownicy DPS s³aw, Z. Jankowski S³omowo, K. serdecznie dziêkuj¹ sponsorom, £ubiñska Psary, Jad³o "Ania" A. bez których nie uda³oby siê zorgaFelczak, Cukiernia "Kuczora" nizowaæ tak udanego festynu. Wrzeœnia, J. Lisiecki. H. Pacholska

Nagroda Koœcielskich Tegorocznym laureatem Nagrody Fundacji im. Koœcielskich zosta³ Miko³aj £oziñski. M³ody twórca otrzyma³ to presti¿owe wyró¿nienie literackie za swój debiut prozatorski - ksi¹¿kê "Reisefieber". Miko³aj £oziñski ma 25 lat, jest absolwentem socjologii na paryskiej Sorbonie. Wrêczenie Nagrody odbêdzie siê w Warszawie 6 paŸdziernika (sobota) o godz. 12.00 w siedzibie

Ambasady Szwajcarii. Uroczystoœci jak zwykle towarzyszyæ bêdzie szereg wydarzeñ kulturalno-literackich, m.in. dyskusje i spotkania z literatami - laureatami Nagrody z lat poprzednich. Za rok gospodarzem uroczystoœci wrêczenia Nagrody Fundacji im. Koœcielskich bêdzie gmina Mi³os³aw. (red.)

PaŸdziernik 2007

7

Spotkanie na Granicy Œwiatów

P³on¹ce okna by³y jednym z elementów scenografii spektaklu „Arka” Towarzystwo Kulturalne "Echo Pyzdr", ATD Quart Monde z Francji i Fundacja "Tutaj Warto" byli organizatorami imprezy KARAWANA JEDNOŒCI, która odby³a siê w dniach 30 sierpnia-2 wrzeœnia br. na dawnej granicy rosyjsko-pruskiej w Borzykowie. Projekt zosta³ dofinansowany ze œrodków Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci. Szczudlarze, break-dancerzy, piosenkarze, bêbniarze, plastycy, nonkonformiœci, filmowcy, aktorzy… Oni podró¿owali w tej karawanie. Granica by³a ich przestrzeni¹, w której mogli tworzyæ, graæ, œpiewaæ, tañczyæ. Wyra¿aæ siebie. Równolegle do prezentacji artystycznych odbywa³y siê inne imprezy - turystyczna - III Miêdzynarodowy Rajd Mecenatu i konferencje naukowe - "Cz³owiek wykluczony" i "Granica" w borzykowskim dworku. Punktem kulminacyjnym kilkudniowej imprezy artystycznej by³ sobotni spektakl "Arka" Teatru Ósmego Dnia, sfinansowany ze œrodków gabinetu marsza³ka województwa wielkopolskiego, Sta-

rostwa Powiatowego we Wrzeœni i Fundacji "Tutaj Warto". Widowisko by³o zachwycaj¹ce, osnute na fantastycznej grze efektów wizualnych, œwietlnych i dŸwiêkowych. Przedstawienie mówi o tym, ¿e wszyscy jesteœmy podró¿nikami, w³óczêgami na scenie œwiata. Brak podzia³u na widzów i aktorów sprawi³, ¿e publicznoœæ by³a niejako elementem spektaklu. Ruchome dekoracje i wci¹¿ zmieniaj¹ce siê miejsce akcji zmusza³y widzów do bycia w ci¹g³ej drodze. Drodze, któr¹ nie zawsze chcemy pod¹¿aæ, ale do wejœcia na ni¹ zmuszaj¹ nas okolicznoœci. Widzowie uciekali przed p³on¹cymi dekoracjami, ognistymi statkami, to znów, kierowani ciekawoœci¹, sami brnêli w ciemnoœæ, maj¹c nadziejê na prze¿ycie niezwyk³ej przygody… Spektakl idealnie odzwierciedla³ has³o przewodnie spotkania na granicy - "droga nie istnieje. Drogê tworzy siê, id¹c". Ka¿dy z widzów odnalaz³ tego dnia swój szlak i pod¹¿y³ nim, znajduj¹c nowy l¹d wewn¹trz siebie. Agnieszka Przysiuda

Dotacje dla œwietlic Fundacja Wspomagania Wsi zaprasza do udzia³u w konkursie "Nasza Œwietlica, Nasz Klub". Celem konkursu jest poprawa warunków ¿ycia i edukacji mieszkañców wsi, a przede wszystkim dostêpu do informacji (Internetu). Ma siê to odbywaæ poprzez wspomaganie lokalnych inicjatyw polegaj¹cych na samodzielnym tworzeniu przez mieszkañców miejsc wspólnych spotkañ i po¿ytecznego spêdzania czasu. W miejscach tych, zwanych œwietlic¹ lub klubem, bêdzie zapewniony: - sta³y i bezp³atny dostêp do Internetu oraz pomoc w jego wykorzystywaniu i wyszukiwaniu informacji; - podstawowy zestaw s³owników, encyklopedii (w formie tradycyjnej i elektronicznej); - mo¿liwoœæ samodzielnej nauki z wykorzystaniem Internetu i programów multimedialnych; - mo¿liwoœæ odrabiania lekcji; - mo¿liwoœæ rozwijania zainteresowañ, uczestniczenia w ró¿norodnych zajêciach, twórczego spêdzania wolnego czasu; - mo¿liwoœæ swobodnego spo-

tykania siê i wspólnych dzia³añ dzieci, m³odzie¿y, doros³ych i osób starszych (integracja miêdzypokoleniowa); - mo¿liwoœæ organizowania zebrañ mieszkañców wsi oraz ró¿nego rodzaju kursów i szkoleñ. Œwietlice/kluby maj¹ byæ prowadzone przede wszystkim przez lokalne organizacje pozarz¹dowe, które mog¹ mieæ w nich równie¿ swoj¹ siedzibê. Nagrod¹ w konkursie jest dotacja w wysokoœci od 5 000 do 20 000 z³otych przeznaczona na zmianê dzia³alnoœci istniej¹cej lub zorganizowanie nowej œwietlicy/klubu oraz wsparcie jej/jego dzia³alnoœci przez okres co najmniej 12 miesiêcy. Wnioski mog¹ sk³adaæ lokalne organizacje pozarz¹dowe dzia³aj¹ce lub posiadaj¹ce swoj¹ siedzibê na terenie wsi b¹dŸ gminy, ochotnicze stra¿e po¿arne i parafie. Termin sk³adania wniosków mija 15 listopada 2007 r. Wiêcej informacji na temat konkursu na stornie internetowej: www.fww.org.pl. Opracowa³a: Anna Mantorska


8

PaŸdziernik 2007

KULTURA

www.wrzesnia.powiat.pl

ABECAD£O Jerzego Mazurkiewicza

AGROTURYSTYKA staje siê bardzo modna, ma du¿e szanse rozwoju w naszym powiecie, chocia¿by wzd³u¿ Warty przep³ywaj¹cej przez gminy: Pyzdry, Ko³aczkowo i Mi³os³aw, pod warunkiem, ¿e podejdziemy do tego kompleksowo, opracujemy strategiê rozwoju i stworzymy szanse do absorpcji funduszy przez zainteresowanych mieszkañców, którzy zdecyduj¹ siê na próbê stworzenia alternatywnego Ÿród³a dochodu. To jest temat aktualnie przerabiany w tzw. LEADERZE. Ale cofnijmy siê o prawie 50 lat. BRAK przejezdnoœci dróg, deszcz czy mróz nie mog³y byæ dla mnie usprawiedliwieniem nieobecnoœci w szkole podstawowej. Jedynym œrodkiem lokomocji by³y moje nogi, na których w latach 1960 1968 przemierza³em codziennie polnymi dró¿kami lub miedz¹ najpierw 4 lata z Pa³czyna do Kêb³owa, a nastêpne 4 lata do Mi³os³awia, trochê œcie¿k¹ przy torach kolejowych, trochê drog¹ poln¹ (nie by³o wtedy drogi asfaltowej z Pa³czyna do Mi³os³awia). Rower - to by³o dopiero szczêœcie!!! CIEKAWI MNIE, jakby sobie teraz nasze dzieci z tym poradzi³y, a w ogóle gdzie i kto pope³ni³ b³¹d, ¿e teraz rodzice wykazuj¹ tak¹ nadopiekuñczoœæ i idealizowanie swoich dzieci. Nauczyciel mia³ wtedy nale¿ne powa¿anie. Gdybym poskar¿y³ siê w domu, ¿e Pan mnie uderzy³, dosta³bym niechybnie porz¹dne lanie od swojego ojca. Teraz na byle jak¹ skargê dziecka, rodzic robi awanturê w szkole. EMOCJE bra³y górê nad rozumem, gdy uczêszczaj¹c do "naszego LO" we Wrzeœni, musia³em czasami pokonywaæ biegiem oko³okilometrowy odcinek od semafora do stacji w Ksi¹¿nie, nazywany przez wielu "stref¹ wiecznych biegów", by zd¹¿yæ na poci¹g, na

waler zosta³em trafiony strza³¹ Amora i po kilku latach poszukiwañ w szerokim œwiecie, znalaz³em swoj¹ wybrankê, która mieszka³a zaledwie 3 kilometry ode mnie. Tworzymy teraz szczêœliwe ma³¿eñstwo, mamy 4 dzieci i parkê wnucz¹t.

tzw. LOPKA, który rusza³ z Mi³os³awia, daj¹c charakterystyczny znak gwizdem i dymem z komina swego parowozu, ¿e jest gotowy stan¹æ z nami do konkurencji. Strefê tê, krótsz¹ lub d³u¿sz¹, pokonywa³a czêœæ m³odzie¿y i doje¿d¿aj¹cych pracowników. Jaka¿ to by³a uciecha, gdy ktoœ siê wywróci³!!! A przecie¿ mo¿na by³o wstaæ 5 minut wczeœniej. FAKTEM JEST, ¿e po zdaniu matury - nawiasem mówi¹c pisa³em z jêzyka polskiego pracê "Broniewski poet¹ proletariatu" - nie mia³em sprecyzowanego kierunku dalszego kszta³cenia. Skoñczy³em dwuletnie studium mechanizacji rolnictwa. Wojsko ju¿ czeka³o z biletem do Ustki. HISTORIA s³u¿by wojskowej zawsze bêdzie kojarzy³a mi siê z pewnym wydarzeniem. Zgubi³em zegarek z wygrawerowanym na kopercie napisem "Najlepszemu hydroakustykowi 1975 roku", który wrêczy³ mi Dowódca Marynarki Wojennej - wiceadmira³ Ludwik Janczyszyn (Hydroakustyk - marynarz obs³uguj¹cy podwodne urz¹dzenia pods³uchowe na okrêcie) za zajêcie I miejsca w zawo-

dach na Helu. Zgubi³em go po przyjeŸdzie na przepustkê do swojej rodzinnej wsi. By³a to dla mnie bardzo bolesna strata, choæ w sensie materialnym to nic wielkiego, ale by³em dumny ze swego pierwszego sukcesu, a ju¿ nie mog³em siê nim pochwaliæ. JAKO m³ody mê¿czyzna zacz¹³em szukaæ swego miejsca i drogi ¿yciowej. Podj¹³em pracê zawodow¹ - najpierw w SKR Ko³aczkowo, póŸniej w SKR Mi³os³aw, rozpocz¹³em te¿ studia na Akademii Rolniczej w Poznaniu. W trakcie studiów w 1980 roku fala strajków ogarnê³a równie¿ Akademiê. Pamiêtam gor¹c¹, napiêt¹ atmosferê, bia³o-czerwone opaski studentów i wyk³adowców, sterty ulotek na korytarzach, np.: o Katyniu, gor¹ce dyskusje na przedmiotach, gdzie dotychczas nie wolno by³o mieæ innego zdania, takich jak "filozofia marksistowska" czy "ekonomia polityczna". £ATWO nie by³o. Prowadzi³em te¿ wtedy popo³udniami i w dniach wolnych kursy na prawo jazdy, by³em instruktorem jazdy i wyk³adowc¹ przepisów ruchu drogowego, a do tego jako 26-letni ka-

Wywiad z Francesco Napoli - gwiazd¹ tegorocznych Do¿ynek Powiatowych

Sukces to zadowolona publicznoœæ Koncertowa³ Pan w wielu miejscach na ca³ym œwiecie. Jak przez pryzmat tych wystêpów ocenia Pan koncert w Mi³os³awiu podczas do¿ynek powiatowych i miejscow¹ publicznoœæ? By³em zachwycony publicznoœci¹ i niezwyk³¹ atmosfer¹, która panowa³a podczas koncertu. Bardzo siê cieszê, ¿e mog³em tu zaœpiewaæ i jeszcze raz chcê powiedzieæ: "Dziêkujê Mi³os³aw!" Po raz pierwszy przyjecha³ Pan do Polski 20 lat temu, na festiwal w Sopocie. Jak ocenia Pan zmiany, jakie zasz³y w naszym kraju na przestrzeni tych lat? Na pewno jest to kraj, który wiele osi¹gn¹³ i zas³u¿y³ sobie na to, aby byæ w Europie. Wyzna³ Pan, ¿e przebywa³ kiedyœ w zakonie. Jak wspomina Pan ten czas? Mia³em wtedy 13 lat i przebywa³em 3 lata w klasztorze kapucynów. By³y to dla mnie trzy piêkne lata, lata nauki. Do dziœ tego nie ¿a³ujê.

Wystêp w³oskiego artysty spotka³ siê z wielkim aplauzem Czy czuje siê Pan cz³owiekiem, który osi¹gn¹³ sukces? Sukcesem jest dla mnie to, gdy widzê przed sob¹ zadowolon¹ publicznoœæ.

dym dniem, który dane jest mi prze¿yæ na tym œwiecie.

Jaka jest Pañska recepta na nieustaj¹cy optymizm ¿yciowy? Cieszyæ siê, rozkoszowaæ ka¿-

Rozmawia³a: Agnieszka Przysiuda Wydzia³ Promocji i Kultury

Dziêkujê za rozmowê!

PATRIOTYZM powróci³ do mnie w piêknym w okresie rodzenia siê Solidarnoœci. Rozpoczê³o siê od spotkañ solidarnoœciowych, jakie odbywa³y siê w latach osiemdziesi¹tych w Sanktuarium w Biechowie, gdzie najczêœciej w niedzielê o godzinie 16°° Ojciec Marek prowadzi³ mszê œwiêt¹ z niezwykle odwa¿nymi kazaniami, potem ca³y Koœció³ potê¿nym g³osem œpiewa³ "Bo¿e coœ Polskê...", fot. Sebastian Waliñski wiêkszoœæ podnosi³a wysoko dwa palce w górê, a mnie ciarki przechodzi³y po plecach od potê¿nego i groŸnego œpiewu. Prawdziwa uczta duchowa nastêpowa³a po mszy œwiêtej, kiedy Wielcy Ludzie Solidarnoœci spotykali siê z nami w tym koœciele i przedstawiali wizjê dalszego funkcjonowania naszego w pe³ni wolnego, solidarnego i demokratycznego pañstwa. RODZINA musia³a pogodziæ siê z czêst¹ moj¹ nieobecnoœci¹ w domu, gdy zosta³em burmistrzem Gminy Mi³os³aw. Teraz, dopiero po latach, dostrzegam jak¹ mia³em tolerancyjn¹ ¿onê. Na³adowani wizj¹ funkcjonowania nowego pañstwa odwa¿nie ruszyliœmy do pracy. Czar prys³ szybko. Szara rzeczywistoœæ pokaza³a dwie strony medalu - ogromne potrzeby spo³ecznoœci lokalnej i mo¿liwoœci finansowe gminy. Jednak trzy piêkne lata mojego burmistrzowania, lata prawdziwej samorz¹dnoœci, wspó³pracy ze wspania³ymi ludŸmi, niezwyk³ego dokszta³cenia siê i poszerzenia horyzontów myœlowych, zadzia³a³y jak narkotyk. Teraz muszê godziæ pracê zawodow¹ ze spo³eczn¹, nie zapomi-

naj¹c oczywiœcie o rodzinie. STRACI£EM trochê czasu na szukanie spe³nienia siê w innych zawodach, naprawia³em telewizory (lampowe, czarno-bia³e), by³em elektrykiem, instruktorem nauki jazdy, ale nie opuœci³em wsi i rolnictwa. Na moich oczach pad³y PGR-y. Wydawa³o siê, ¿e to rzecz niemo¿liwa, tak samo jak niemo¿liwy by³ upadek Zwi¹zku Radzieckiego. Wraz z przechodzeniem maj¹tku po PGR-ach w inne rêce, wkracza³a nowoczesna technika i technologia ograniczaj¹ca zapotrzebowanie na pracê ludzk¹. ŒWIAT polskich polityków nie zauwa¿y³, jak ogromn¹ krzywdê wyrz¹dzi³ tym biednym wiejskim pracownikom i ich rodzinom, mówi¹c, ¿e w gospodarce rynkowej ka¿dy musi sobie sam radziæ. Poprawa ¿ycia na wsi to nie tylko wzrost dochodów rolników. Dzia³ania musz¹ byæ prowadzone na wielu p³aszczyznach, to miêdzy innymi: oœwiata, szkolenia, ró¿nicowanie w kierunku dzia³alnoœci nierolniczej, np. wspomnianej na pocz¹tku agroturystyki, inwestycje w infrastrukturê, ochronê œrodowiska, itp. Pomocne maj¹ byæ w tym nowe, wcale nie tak wielkie jak reklamuj¹, fundusze unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, ale musz¹ siê w to w³¹czyæ samorz¹dy, doradcy rolniczy, izby rolnicze, lokalne grupy dzia³ania typu LEADER, itp. UDERZA MNIE to, ¿e nastêpna litera alfabetu i zestaw s³ów, jaki mam do wyboru, to jakby moje miejsce i credo ¿yciowe. W - wybór..., wieœ, wyzwania, wolnoœæ, wierzê..., Warta, Wrzeœnia. Informacja o Jerzym Mazurkiewiczu na str. 9.

„Zgrzytowisko” bez zgrzytów Irokezy, glany i skórzane kurtki królowa³y ostatniego dnia wakacji w Mi³os³awiu. Tam 31 sierpnia na miejscowym stadionie odby³ siê festiwal rockowy "Zgrzytowisko", na którym wyst¹pi³o dziesiêæ kapel punkowych i rockowych z ca³ej Polski - m.in. z Jarocina, Kotlina i z Helu. Ka¿dy cz³owiek s³uchaj¹cy tego rodzaju muzyki "rozp³ywa siê" na takich festiwalach - mówi Grzegorz - jeden z uczestników rockowiska - myœlê, ¿e na tym by³o podobnie, choæ nie w tak du¿ym stopniu jak w Jarocinie czy na Woodstock. Podejrzewam, ¿e z biegiem czasu "Zgrzytowisko" dorówna tym imprezom. Jeœli chodzi o atmosferê, to by³a prawie ¿e wzorowa, ludzie byli dla siebie ¿yczliwi i przyjaŸnie nastawieni. Na festiwal przyjecha³o kilkuset fanów muzyki rockowej z ca³ego kraju. Imprezê prowadzi³ Piotr Górny - na co dzieñ wokalista kapeli Zbuntowany Kaloryfer ze S³upcy. Koncerty zaczê³y siê o piêtnastej, a skoñczy³y - grubo po pó³nocy. Zagrali: Zmaza, Puste Kieszenie, Pro100 w o3, ZaZuZi,

Plebania, Uliczny opryszek, SkaNaBis, Desperat i Nie Wiem. Nie zabrak³o tak¿e lokalnej gwiazdy punk-rocka - mi³os³awskiej formacji Padlina Szarika, która szczególnie gor¹co przyjêta zosta³a przez publicznoœæ. Wiadomoœæ o imprezie "posz³a" w Polskê, przyczyni³a siê do promocji miasteczka - mówi Mieczys³aw Nadolski, dyrektor Mi³os³awskiego Centrum Kultury - Jako ¿e wszystko odby³o siê szczêœliwie i bez "zgrzytów", zobowi¹zani jesteœmy do kontynuacji festiwalu w przysz³ym roku. Mo¿e uda nam siê rozszerzyæ formu³ê do dwóch dni zastanawia siê. Organizatorem imprezy by³o Mi³os³awskie Centrum Kultury, a jej inicjatorem - m³ody mi³os³awianin Jakub Glebow. Wyrazy uznania nale¿¹ siê klubowi "Orlik" i jego prezesowi Romualdowi Barszczowi za to, ¿e wpuœcili nas na swój teren - mówi Mieczys³aw Nadolski. Projekt zyska³ tak¿e przychylnoœæ w³adz miejscowych, które udowodni³y swoj¹ otwartoœæ i s³u¿y³y organizatorom pomoc¹. (agda)


www.wrzesnia.powiat.pl

PaŸdziernik 2007

KULTURA

9

Powiatowe Œwiêto Plonów wiecie wrzesiñskim. Trzynastu rolników wyró¿niono odznakami honorowymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wyró¿nienie otrzymali: Wies³aw Fr¹ckowiak, Lubomir Waligóra, Roman Jerzykiewicz, Henryk Poturalski, Marek W¹sik, Czes³aw Konieczny, Andrzej Waszak, Ryszard Kruszyñski, Jerzy Winter, Tadeusz Lankiewicz, Miros³aw Nowowsiak, Pawe³ Wawrzyniak, Kazimierz Œmidowicz. Laurem Starosty za szczególne zas³ugi dla rolnictwa powiatu wrzesiñskiego uhonorowano Jerzego Mazurkiewicza. Jerzy Mazurkiewicz to osobowoœæ nieprzeciêtna, niespokojna i niepokorna - uzasadni³ swój wybór starosta jako przewodniczacy Komisji Ochrony Œrodowiska i Rolnictwa Rady Powiatu we Wrzeœni jest autorem licznych projektów, jak chocia¿by: powiatowy program ma³ej retencji, program ochrony kasztanowców, realizacja programu odbudowy p³yt obornikowych, budowy oczyszczalni przydomowych, informatyzacji wsi i ostatFot. M.Jadryszak

Starostowie do¿ynek przekazuj¹ chleb gospodarzom uroczystoœci Skoñczone ¿niwa, czyli wieniec dooko³a, bowiem w id¹ ¿niwiarze, s³owiañskich wierzeniach magiczDo koœcielnych id¹ wrót ny kszta³t okrêgu odgrywa³ wa¿n¹ Obchody Powiatowego Œwiêta rolê, zapewnia³ urodzajnoœæ ziemi. Plonów w Mi³os³awiu rozpoczê³a Starostowie do¿ynek - Anna Wojtmsza œw. w koœciele pw. œw. Jakuba kiewicz z Targowej Górki w gmiAposto³a. Liturgiê swym œpiewem nie Nekla i Jerzy Mazurkiewicz z oprawi³ Chór "Camerata" oraz orkie- Biechowa w gminie Mi³os³aw przestra Dêta OSP S³upca. Po mszy ko- kazali staroœcie i burmistrzowi rowód do¿ynkowy, sk³adaj¹cy siê z miód i chleb, który rozczêstowany jeŸdŸców na koniach, orkiestry dê- zosta³ miêdzy mieszkañców i zatej, pocztów sztandarowych, delegacji wieñcowych, gospodarzy do¿ynek, zaproszonych goœci i mieszkañców, przeszed³ przez rynek do parku im. Koœcielskich. Do¿ynki zaszczycili sw¹ obecnoœci¹: marsza³ek województwa wielkopolskiego - Marek WoŸniak, wicemarsza³ek Krystyna Poœlednia, przedstawiciele w³adz samorz¹dowych gmin powiatu wrzesiñskiego, jednostek organizacyjnych powiatu oraz duchowieñstwa. Burmistrz gminy Mi³os³aw rozpocz¹³ czêœæ oficjaln¹ do¿ynek, witajac zaproszonych goœci oraz mieszkañców gminy i powiatu. Czas do¿ynkowania to czas podsumowañ - mówi³ drugi gospodarz - Na do¿ynki w Mi³os³awiu przyby³o wielu znamienitych goœci starosta wrzesiñski Dionizy Jaœnie- proszonych goœci. nio - projekt wykorzystania biomawicz - to czas kiedy oceniamy pesy do celów energetycznych. To Niech bêd¹ dziêki wien etap pracy, który rozpoczyna Jerzy Mazurkiewicz stworzy³ podwszystkim ¿niwiarzom, siê zasiewem ziarna póŸnym latem stawy Leadera+ w powiecie wrze¯e tak mozolnie i wczesn¹ jesieni¹, wiosn¹ dojrzesiñskim. przy ¿niwach pracuj¹ wa i potem - zdani na ³askê b¹dŸ Zbo¿e zwiezione Zmienia siê sposób gospodaronie³askê aury albo zbieramy plon wania na roli. Jednak, pomimo i koñczyma robotê. stukrotny albo natura posk¹pi nam up³ywu czasu i rozwoju techniki Po tej ciê¿kiej pracy ziarna i chleba. W tym roku natura nie uda³o siê wyprodukowaæ procoœ siê nam nale¿y! by³a ³askawa i mieszkañcom powia- duktu syntetycznego, który by³by w Po czêœci oficjalnej rozpoczê³y tu chleba nie zabraknie. Chleb i stanie zast¹piæ ten najwa¿niejszy siê wystêpy artystyczne. Jako uwity z k³osów zbo¿a wieniec by³y - zbo¿e, z którego powstaje chleb - pierwszy zaprezentowa³ siê Chór g³ównym darem, wokó³ którego mówi³ starosta. Dlatego te¿ Œwiê- "Camerata", po nim wyst¹pi³a Orskupi³y siê uroczystoœci obrzêdowe to Plonów by³o tak¿e okazj¹ do kiesta Dêta OSP S³upca, a nastêpw wykonaniu zespo³u folklory- uhonorowania tych, którzy w mi- nie Wrzesiñskie Studio Piosenki. stycznego "Ziemia Wrzesiñska". nionym roku szczególnie zas³u¿y- Atrakcj¹ Œwiêta Plonów by³y te¿ Dawnym zwyczajem tancerze otañ- li siê dla rozwoju rolnictwa w po- przejazdy motocyklowe z klubami

Fot. M.Jadryszak

Fot. M.Jadryszak

Kszta³t korony mia³ tegoroczny wieniec do¿ynkowy powiatu wrzesiñskiego, upleciony z k³osów ziaren i barwnych kwiatów. Symbolizowa³ zakoñczenie tegorocznych zbiorów, którego zwieñczeniem by³o Powiatowe Œwiêto Plonów, zorganizowane przez Starostwo Powiatowe we Wrzeœni i Urz¹d Gminy w Mi³os³awiu, odbywaj¹ce siê 2 wrzeœnia w Mi³os³awiu.

Delegacje wieñcowe wszystkich gmin powiatu wrzesiñskiego Fire Ghost i Born To Ride oraz krotnie zagadywa³ i schodzi³ te¿ do przejazdy bryczkami. Dzieci publicznoœci. Buona sera seniorina, szczególnie zachwyci³ pokaz gru- buona sera - podrywa³ panie. Na py realizacyjnej policji - zatrzyma- proœbê ojca paulina Marcina, który nie niebezpiecznego przestêpcy. w jêzyku w³oskim poprosi³ artystê Wielka kolejka milusiñskich usta- o bis, piosenkarz zaœpiewa³ trzy wi³a siê te¿ przy wozie stra¿ackim, utwory "na deser". Francesco Napowszyscy chêtni mogli bowiem li, jak na W³ocha przysta³o, pe³en by³ wjechaæ na górê w wysiêgniku i energii i po³udniowego temperaobejrzeæ z góry nie tylko park, ale mentu. Z uœmiechem rozdawa³ aui korony drzew. Cz³onkowie Towa- tografy i pozowa³ do wspólnych rzystwa Przyjació³ Grodu w Grzy- zdjêæ. Powiatowe Œwiêto Plonów zabowie malowniczo usytuowali siê na polanie nad wod¹ i tam bili mo- koñczy³ pokaz sztucznych ogni i nety, prezentowali dawne stroje i zabawa taneczna, do której przyprzybory. Przy stoisku wojów s³o- grywa³ zespó³ "Sekret" z Piêczkowiañskich mo¿na by³o tak¿e strze- wa. O której impreza siê zakoñczy(agda) laæ z ³uku, albo przymierzyæ ³a? To te¿ sekret... dawn¹ zbrojê i wzi¹æ udzia³ w walce na miecze. By³y te¿ liczne Starostowie do¿ynek: Anna Wojkiewicz degustacje i wystawy rêkodzie³a Wraz z mê¿em i doros³ym syartystycznego, dmuchane zamki, nem wspólnie prowadzi gospogry i zabawy. Imprezê uwieczni³ darstwo rolne we wsi Targowa Miros³aw Jadryszak na pami¹tkowej fotografii mieszkañców wyko- Górka w gminie Nekla. Gospodarstwo specjalizuje siê w uprananej z dachu pa³acu. wach polnych, które prowadzoNiczym na w³oskiej dyskotece Wraz z nadchodz¹cym zmierz- ne s¹ na 110 ha. Gospodarstwo chem narasta³y emocje i atmosfera posiada komplet maszyn upraimprezy robi³a siê coraz gorêtsza. Po wowych oraz kombajny do zbiowylosowaniu nagród g³ównych w ru: zbo¿a, buraków, ziemniaków; loterii fantowej - dwóch rowerów, korzysta³o z dofinansowania z kuchenki mikrofalowej i pieca jun- Unii Europejskiej. Jerzy Mazurkiewicz kers, na scenie pojawi³ siê d³ugo 53 lata, ¿onaty, 4 dzieci, wyczekiwany w³oski artysta - Franmieszkaniec Biechowa w gm. cesco Napoli w towarzystwie szeœciu tancerek. Volare oo, cantare, Mi³os³aw. Absolwent Akademii oooo! - rozpocz¹³, wprawiaj¹c tym Rolniczej w Poznaniu. Prowadzi, samym publicznoœæ w nastrój szam- wspólnie z kuzynem, gospodarpañskiej zabawy. Widzowie tañczyli stwo rolne na gruntach wydzieri œpiewali wraz z artyst¹, co by³o nie ¿awionych od ANR. By³ burmilada wyczynem, bo przeboje piosen- strzem Gminy Mi³os³aw. Obeckarza by³y wykonywane g³ównie w nie radny Rady Powiatu we jêzyku w³oskim. Okaza³o siê jednak, Wrzeœni. Inicjator wprowadze¿e wszyscy bardzo dobrze znaj¹ nia w powiecie wrzesiñskim szlagiery typu "Balla balla" czy unijnego programu Leader + po"Lady Fantasy". Artysta poprosi³ na œwiêconego rozwojowi obszascenê kilka pañ, z którymi wspólnie rów wiejskich. Przewodnicz¹cy zaœpiewa³ przebój "Marina", wielo- Rady Fundacji "Tutaj Warto".

Sponsorzy Powiatowego Œwiêta Plonów w Mi³os³awiu - "Firma "Gumienny" - Paszak - Zak³ad Przetwórstwa Miêsnego - PHUP Drawoj - ROLMUS Sp. z o.o. - AGROPOL Sp. z o.o. - Zak³ad Przetwórstwa Miêsnego - Tomaszewski - AGROMIX Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Us³ugowoHandlowe Adam Baryczka - AGRO Sp. z o.o. z Borzykowa - MULTI-FARMA Sp. z o.o. z Grzybowa - Spó³dzielnia Gminna w Nekli - Spó³dzielnia Gminna "Samopomoc Ch³opska"we Wrzeœni - Spó³dzielnia Gminna z Bo-

rzykowa - AGRAR PHUP - Wit-KaŸ Mariusz KaŸmierczak - Pimax Piotr Rogoziñski - Powiatowy Bank Spó³dzielczy we Wrzeœni-oddzia³ w Mi³os³awiu - Browar "Fortuna" Mi³os³aw - Hotel BOSS Anna i Grzegorz G³owaccy - Sieæ sklepów wielobran¿owych ADAMS - Sklep wielobran¿owy - Katarzyna Soko³owska - Sklep wielobran¿owy - Halina Filipiak - Sklep spo¿ywczo-przemys³owy Danuta Szumiga³a - Sklep wielobran¿owy Halina P³achecka

- Sklep wielobran¿owy "DANA" Danuta Mas³owska - Ksiêgarnia - Dorota G³owacka - Sklep wielobran¿owy "MARCO" Barbara Kostrzewska - Agencja us³ugowo-handlowa Henryka Waligóra - Handel detaliczny odzie¿¹ Renata Mocna - Sklep handlu bran¿y przemys³owej Andrzej Filipiak - MJ Sklep obuwniczy - Sklep "Na topie" Rafa³ Przybylski - Kwiaciarnia - Joanna Bolewicz - Sklep wielobran¿owy, czyszczenie chemiczne "KROKUS" Renata Zaworska

- Sklep spo¿ywczo-monopolowy Roman Gruszczyñski - Wyroby papiernicze i biurowe Urszula Sobkowiak - F.H. "MALEX" Mi³os³aw - Sklep wielobran¿owy - Marek Adamski - Sklep spo¿ywczo-Przemys³owy - Arleta Kosicka, Natasza Klechamer - Sklep wielobran¿owy ALMA - Alicja Popielarska - Autoryzowany Dystrybutor TUPPERWARE Kalisz - Przedsiêbiorstwo odzie¿owe MIKON S.A. - Piekarnia-cukiernia JAGÓDKA - Józef Struga³a - Piekarnia "ROEL" Roman Œwitek

- Sklep RTV, AGD Ma³gorzata Antkowiak - Kwiaciarnia - Justyna Michalska

Za pomoc przy organizacji Do¿ynek Powiatowych serdecznie dziêkujemy: Komendzie Powiatowej Policji we Wrzeœni, Komendzie Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej we Wrzeœni, Ochotniczym Stra¿om Po¿arnym z gminy Mi³os³aw, Stra¿y Miejskiej w Mi³os³awiu, Wrzesiñskiemu Studiu Piosenki, Towarzystwu Przyjació³ Grodu w Grzybowie, Klubom motocyklowym "Fire Ghost" i "Born To Ride".


10 PaŸdziernik 2007

TUTAJ WARTO

www.wrzesnia.powiat.pl

Pocz¹wszy od tego numeru na ³amach "Przegl¹du Powiatowego" zagoœci Lokalna Grupa Dzia³ania Tutaj Warto. Na stronach poœwiêconych fundacji znajd¹ siê aktualnoœci "z ¿ycia" LGD, informacje o realizowanych projektach, postêpach i zamierzeniach. Mamy nadziejê, ¿e dziêki lekturze tej rubryki mieszkañcy naszego powiatu - i nie tylko - przekonaj¹ siê, ¿e Tutaj Warto przyjechaæ, zobaczyæ, wypocz¹æ, zainwestowaæ, zostaæ… Naprawdê WARTO!

Nowy prezes „Tutaj Warto”! Przemys³aw Dêbski - dotychczasowy przewodnicz¹cy Rady Fundacji Tutaj Warto zosta³ wybrany nowym prezesem Fundacji. Dotychczasowy prezes - Przemys³aw Kowalski zrezygnowa³ z funkcji z powodu ró¿nicy zdañ pomiêdzy nim a Rad¹, dotycz¹cych m.in. sposobu zarz¹dzania Fundacj¹. Przewodnicz¹cym Rady Fundacji zosta³ Jerzy Mazurkiewicz. Obecny sk³ad Zarz¹du LGD Tutaj Warto: Prezes - Przemys³aw Dêbski Wiceprezes - Jadwiga Stefañska

Sekretarz Zarz¹du - Bogus³awa Wietrzyñska-Stramczewska Cz³onkowie Zarz¹du - Krzysztof Stru¿yñski, Wojciech Majchrzak, Olga Pietrzykowska, El¿bieta K³ossowska, Mariola Piotrowska, Roman Dolata. Biuro Fundacji „Tutaj Warto” ul. Wrzesiñska 101, 62-307 Borzykowo, tel/fax 061-438-51-23, e-mail: info@tutajwarto.pl, czynne pon-pt 7.00-15.00.

Byliœmy uczestnikami Targów Poznañskich Lokalna Grupa Dzia³ania "Tutaj Warto" w dniach 2830 wrzeœnia bra³a udzia³ w Miêdzynarodowych Targach Poznañskich FARMA 2007. LGD wystawia³a siê w ramach stoiska promocyjnego powiatu wrzesiñskiego. Nasza obecnoœæ na Targach by³a okazj¹ do promowania walorów rekreacyjnych i turystycznych gmin Mi³os³aw, Pyzdry i Ko³aczkowo oraz produktów lokalnych - m.in. jab³ek z pyzdrskich sadów. Rozdaliœmy mnóstwo ulotek i biuletynów "Tutaj Warto". Poza tym by³a to doskona³a okazja do nawi¹zania kontaktów i wymiany doœwiadczeñ z innymi LGD z terenu ca³ej Polski. Fundacja zorganizowa³a dla mieszkañców obszaru LGD wyjazd na Targi, w którym wziê³o udzia³ 90 osób. Uczestnictwo w targach by³o dla nas niezwykle cenn¹ lekcj¹. Mamy nadziejê równie¿ w latach nastêpnych braæ aktywny udzia³ w tego typu przedsiêwziêciach.

Kierownik biura Fundacji - A. G³owacka, prezes Zarz¹du P. Dêbski i cz³onek Zarz¹du - E. K³ossowska

Fundacja "Tutaj Warto" zaprasza do udzia³u w bezp³atnych szkoleniach w okresie grudzieñ 2007/styczeñ 2008 w ramach nastêpuj¹cych tematów: - Fundusze dla rolników czyli Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Fundusze dla osób prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ czyli Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - Fundusze dla organizacji pozarz¹dowych czyli Program Operacyjny Kapita³ Ludzki - Praktyczna Obs³uga Komputera - Metodologia tworzenia i pracy grup producenckich Osoby zainteresowane udzia³em proszone s¹ o kontakt z biurem Fundacji.

Fundacja “Tutaj Warto” organizuje w dniach 18,19 i 20 paŸdziernika 2007 "Warsztaty z tworzenia lokalnych dokumentów strategicznych". Seminarium odbywaæ siê bêdzie w sali narad Urzêdu Gminy i Miasta Pyzdry. Fundacja "Tutaj Warto" organizuje wyjazd na Targi Turystyczne w Poznaniu w dniu 27.10.2007 r. Wyjazd organizowany jest dla osób z terenu dzia³ania LGD "Tutaj Warto" zajmuj¹cych siê dzia³alnosci¹ turystyczn¹.Organizator pokrywa koszty transportu. Zg³oszenia prosimy kierowaæ osobiœcie do Biura Fundacji w Borzykowie lub telefonicznie 061/438-51-23.

Leader dofinansowa³... Jednym z zadañ wpisanych w strategiê Lokalnej Grupy Dzia³ania "Tutaj Warto" jest dofinansowanie imprez promuj¹cych region. W okresie od kwietnia do czerwca br. LGD "Tutaj Warto" dofinansowa³o wiele imprez odbywaj¹cych siê na terenie gmin Ko³aczkowo, Mi³os³aw i Pyzdry. Poni¿ej i na stronie s¹siedniej przedstawiamy Pañstwu krótki opis tych wydarzeñ oraz kwoty, jakie LGD "Tutaj Warto" przekaza³a na ich organizacjê z wyszczególnieniem co wa¿niejszych wydatków.

...750-lecie królewskiego miasta Pyzdry Koncert In-Grid przyci¹gn¹³ do Pyzdr t³umy W czerwcu królewskie miasto Pyzdry obchodzi³o 750lecie lokacji. Obchody jubileuszu rozbito na dwa etapy. 3 czerwca rynek w Pyzdrach przystraja³y kolorowe proporce, ulicami przechadzali siê œredniowieczni mieszczanie i kupcy. Przy licznych kramach nabyæ mo¿na by³o zio³a, wyroby rêkodzie³a ludowego oraz degustowaæ staropolskie dania. Imprezom towarzyszy³y wystêpy zespo³u muzyki dawnej "Schola Cantorum Inovroclaviensis" z Inowroc³awia. W ramach obchodów jubileuszu na pyzdrskim rynku ods³oniêto pomnik 750-lecia miasta, odby³y siê liczne konferencje i seminaria, a pyzdrzanie do póŸnych godzin wieczornych bawili siê w atmosferze œredniowiecza, uczestnicz¹c m.in. w inscenizowanym s¹dzie nad czarownic¹. Wa¿nym punktem obchodów 750-lecia by³a uroczysta sesja Rady Miejskiej w klasztorze pofranciszkañskim, podczas której nast¹pi³o przekazanie insygniów w³adzy, poœwiêconych przez biskupa. 16 czerwca w Pyzdrach odby³a siê druga - bardziej wspó³czesna - czêœæ obchodów urodzin miasta. Tego dnia na stadionie zawarciañskim prezentowa³y siê zespo³y muzyczne i taneczne z terenu powiatu. Gwiazd¹ wieczoru by³a w³oska piosenkarka In-Grid.

Z okazji swych urodzin, miasto przenios³o siê 750 lat wstecz, w epokê œredniowiecza

Obchody 750- lecia Pyzdr - 74 177 z³ - Uszycie strojów historycznych z okresu œredniowiecza, rekwizyty strojów historycznych, repliki broni - 11.565,57 z³ - £añcuchy historyczne - 5.000 z³ - ¯eton - 4 Pizreny - 22.048,93 z³ - Wy¿ywienie - 12.386,30 z³ - Druk folderu - 10.980 z³ - Medale 7.564 z³


www.wrzesnia.powiat.pl

...Rajd Konny

PaŸdziernik 2007

TUTAJ WARTO

11

...Dni S³oñca i Noc Kupa³y W nocy z 23 na 24 czerwca przy przeprawie promowej nad Wart¹ odby³o siê integracyjne widowisko Noc Kupa³y. W spektaklu, wyre¿yserowanym przez S³awomira Animuckiego, wyst¹pili uczestnicy Warsztatu Terapii Zajêciowej w Czeszewie. By³o to zwieñczenie Dni S³oñca, które odbywa³y siê w Czeszewie w dniach 20-23 czerwca. Tegoroczna impreza zbieg³a siê z jubileuszem stulecia rezerwatu "Czeszewski Las", dlatego w programie Dni S³oñca znalaz³y siê prelek-

cje na temat rezerwatu. Ponadto odby³ siê przegl¹d piosenki dla osób niepe³nosprawnych - S³oneczna Piosenka i projekcja filmu dokumentalnego o ¿yciu ptaków - "Makrokosmos - podniebny taniec". Wspó³organizacja „Dni S³oñca” - 7 112,24 z³ - Przedstawienie "Noc Kupa³y - 3 817,05 z³ - Projekcja filmu - 1 600 z³

Asysta konna Ochotniczego Reprezentacyjnego Oddzia³u U³anów Miasta Poznania Uroczystoœci upamiêtniaj¹ce ruchy wyzwoleñcze zwane Wiosn¹ Ludów, które w latach 1848 - 1849 opanowa³y Europê odby³y siê 29 kwietnia w Mi³os³awiu. Po mszy œw. w intencji uczestników Bitwy Mi³os³awskiej z 30 kwietnia 1848 oraz pozosta³ych uczestników wielkopolskiej Wiosny Ludów 1848 roku, odby³a siê uroczystoœæ rocznicowa pod pomnikiem Wiosny Ludów z udzia³em M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej z Pyzdr, asysty konnej Ochotniczego Reprezentacyjnego Oddzia³u U³anów Miasta Poznania w barwach 15. Pu³ku U³anów Poznañskich oraz pocztów sztandarowych. W ramach obchodów rocznicowych zorganizowany zosta³ równie¿ II Rajd Konny Szlakiem Wielkopolskich Bitew Wiosny Ludów 1848, Ksi¹¿ - Mi³os³aw - Soko³owo (29 kwietnia - 2 maja 2006). "Rajd konny szlakiem wielkopolskich bitew Wiosny Ludów 1848 r.” - 29 520,40 z³ - Wypo¿yczenie koni - 9 970 z³ - Wynajem oœrodka - 3 000 z³ - Wystêp orkiestry dêtej - 1 000 z³ - Catering - 12 830 z³ - Puchary - 720,02 z³

Przedstawienie „Noc Kupa³y” by³o odwo³aniem do s³owiañskiej tradycji, obrzêdów i wierzeñ

... X Turniej Gmin Reymontowskich Reprezentacje trzech gmin zwi¹zanych z ¿yciem i twórczoœci¹ W³adys³awa Reymonta - Lipiec Reymontowskich, Kobieli Wielkich oraz Ko³aczkowa wziê³y udzia³ w X Turnieju Gmin Reymontowskich. Celem Turnieju, który odby³ siê 17 czerwca w Ko³aczkowie jest popularyzacja i promowanie postaci i twórczoœci noblisty W³adys³awa Stanis³awa Reymonta oraz podtrzymywanie kontaktów z gminami zwi¹zanymi z Reymontem. Impreza zosta³a upiêkszona ró¿nymi konkursami, konkurencjami oraz wystêpami artystycznymi. Zorganizowano konkurs piosenki, konkurs wiedzy o ¿yciu i twórczoœci W³. St. Reymonta, wystêpowa³y kabarety, prezentuj¹ce scenki z ¿ycia szkó³. Imprezê zakoñczy³y wystêpy muzyczne zespo³u TAMBO z Ko³aczkowa oraz Urszuli Chojan i Country Band.

W miêdzyczasie publicznoœæ mia³a okazjê obejrzeæ przedstawienie teatralne "Wesele Boryny" w wykonaniu Amatorskiego Zespo³u Regionalnego im. W³. St. Reymonta.

... Dni Reymontowskie

Wspó³organizacja X Turnieju Gmin Reymontowskich - 25 034,36 z³ - Wystêpy zespo³ów artystycznych - 6 250 z³ - Wystawa kwiatów - 465 z³ - Nagrody - 2 098,96 z³ - Catering - 6 018,10 z³ - Pokaz modeli lataj¹cych - 2 000,02 z³ - Wystawa produktów lokalnych - 2 298 z³ - Przejazd bryczk¹ - 400 z³ - Obs³uga - 5321,28 z³ - Plakat - 183 z³

Ko³aczkowianie zaprezentowali swój dorobek artystyczny W latach 1920-1925 w pa³acu w Ko³aczkowie mieszka³ pisarz, laureat literackiej Nagrody Nobla - W³adys³aw Reymont. Aby upamiêtniæ ten fakt, od wielu lat w Ko³aczkowie organizuje siê Dni Reymontowskie, które w tym roku odbywa³y siê 5 i 6 maja. Jedn¹ z atrakcji imprezy by³a wystawa rêkodzie³a artystycznego, która mieœci³a siê w Bibliotece Publicznej w Dworku Reymonta. Wszystkie eksponaty zaprezentowane na wystawie zosta³y wykonane przez mieszkañców gminy Ko³aczkowo oraz uczniów ze Szko³y Podstawowej w Sokolnikach. W ramach imprezy zorganizowano równie¿ XXXI Miêdzywojewódzki Pieszy Rajd Reymontowski. Na zakoñczenie obchodów Dni Reymontowskich odby³y siê wystêpy artystyczne. Przed publicznoœci¹ zaprezentowali siê: grupa Spontan z Mi³os³awia, uczestnicy "Szansy na sukces" wraz z Rodzinami Muzykuj¹cymi, zespó³ Ko³aczkowianie, Kapela znad Baryczy, zespó³ Dorado Band oraz grupa ARMIX z Borzykowa. Ciekawym wydarzeniem by³ pokaz modeli lataj¹cych, przygotowany przez m³odzie¿ z modelarni dzia³aj¹cej przy GOK w Ko³aczkowie. Publicznoœæ mog³a podziwiaæ samoloty wystrzelone rakiety oraz balon nadmuchany gor¹cym powietrzem.

Najwa¿niejszym punktem imprezy by³ spektakl „Wesele Boryny” osnuty na w¹tkach „Ch³opów” Reymonta

Wspó³organizacja "Dni Reymontowskich" w Ko³aczkowie - 17 611 z³ - Wystêpy zespo³ów - 5 700 z³ - Pokaz modeli - 1 699,98 z³ - Najem sprzêtu - 2 300 z³ - Wystawa kwiatów - 1 500 z³


12 PaŸdziernik 2007

PARKING

www.wrzesnia.powiat.pl

Informacja o zwolnieniach z op³aty na parkingu znajduje siê na str. 18


www.wrzesnia.powiat.pl

KO£ACZKOWO, MI£OS£AW, NEKLA, PYZDRY, WRZEŒNIA

Stra¿ackie zmagania

Najciekawsz¹ konkurencj¹ okaza³o siê tzw. æwiczenie bojowe Na co dzieñ s¹ odwa¿ni i ofiar- bojowe i sztafeta po¿arnicza z ni, gotowi na podjêcie walki z naj- przeszkodami dla OSP oraz rozwiniebezpieczniejszym ¿ywio³em - niêcie bojowe i bieg sztafetowy dla ogniem. Raz do roku sprawdzaj¹ M³odszych Dru¿yn Po¿arniczych. swe mo¿liwoœci i umiejêtnoœci, Dla kibiców najciekawsz¹ konkuwalcz¹c miêdzy sob¹ zawziêcie w rencj¹ zawodów okaza³o siê tzw. zawodach po¿arniczych. æwiczenie bojowe. Ch³opcy i W niedzielne popo³udnie 16 dziewczêta z grup m³odzie¿owych wrzeœnia na stadionie ZSTiO roz- musieli pokonaæ rów z wod¹, p³ogrywa³a siê prawdziwa sportowa tek, tunel oraz nape³niæ wod¹ z walka stra¿aków. Powiatowe za- hydronetki 5-litrowy pojemnik, a wody stra¿ackie jednostek Ochot- potem jeszcze zawi¹zaæ odponiczych Stra¿y Po¿arnych ciesz¹ wiednie wêz³y. To nie lada zadasiê co roku du¿ym powodzeniem. nie. Trzeba tutaj wykazaæ siê dobr¹ Piêkna pogoda sprawi³a, ¿e przy- sprawnoœci¹ fizyczn¹ oraz szybkim by³o wielu widzów, którzy dziel- refleksem - powiedzia³ jeden z nie kibicowali 16 dru¿ynom ochot- uczestników zawodów. Rywalizaniczych stra¿y po¿arnych z terenu cja by³a zaciêta, ale na prawdziwe powiatu wrzesiñskiego. emocje przyszed³ czas, gdy do Zawody zosta³y rozegrane w walki przyst¹pi³y dru¿yny mêskie. dwóch konkurencjach: æwiczenie Poziom walki by³ wysoki, a ró¿ni-

ce czasowe niewielkie. Najlepsze dru¿yny uzyska³y czas poni¿ej jednej minuty. Po zakoñczeniu zawodów komisja sêdziowska obliczy³a wyniki og³oszone przez sêdziego g³ównego kpt. Marka Miko³ajczaka. Puchary i dyplomy wrêczyli przedstawiciele w³adz samorz¹dowych w towarzystwie m³. bryg. Andrzeja Janki - komendanta powiatowego PSP we Wrzeœni. W kategorii wiekowej ¿eñskiej do lat 16 I miejsce wywalczy³a dru¿yna MDP Mikuszewo - Chlebowo, II miejsce MDP Zieliniec, III MDP Wêgierki. Klasyfikacja generalna w kategorii m³odzie¿owej mêskiej do lat 16 przedstawia siê nastêpuj¹co: I miejsce MDP Czeszewo, II miejsce MDP Kaczanowo, III miejsce MDP Zieliniec. Szczególn¹ wol¹ walki wykaza³y siê dru¿yny kobiece - I miejsce wywalczy³y seniorki z OSP Gozdowo, II z OSP Mikuszewo - Chlebowo. Najwiêcej dru¿yn, a¿ 6, stanê³o na starcie w kategorii seniorów. W kwalifikacji generalnej zwyciê¿y³a dru¿yna z Lisewa z ³¹cznym wynikiem 109,6. Kolejne miejsca zajêli ochotnicy z Czeszewa oraz Kaczanowa. Obserwatorzy oceniaj¹, ¿e zawody sta³y na wysokim poziomie, a bior¹ce udzia³ dru¿yny z roku na rok s¹ coraz lepiej przygotowane do zawodów. (kasia)

"Radoœæ" tañczy... ... w Przemyœlu… W dniach 4-6 sierpnia 2007 r. grupa uczestników Zespo³u Tañca Towarzyskiego z Warsztatu Terapii Zajêciowej ,,Radoœæ" w Czeszewie przebywa³a w Przemyœlu na Rodzinnym Pikniku Miodowym. Impreza zosta³a zorganizowana przez w³adze samorz¹dowe Przemyœla, w ramach projektu Europejskiego Funduszu Spo³ecznego, pod has³em: ,,Niepe³nosprawni-sprawni na rynku pracy" oraz przy pomocy sponsorów. Do Przemyœla pojechaliœmy w sk³adzie: Beata Michalak, Kasia Jóskowiak, Darek Dankowski, Karol Charzewski, Krzysztof Pi³at, Zbyszek Struga³a i opiekunowie pani Wioletta Stachowiak, która nas przygotowywa³a do tego wystêpu i pan Tomek Prusak oraz pani kierownik naszego WTZ - Jadwiga Stefañska. Drugiego dnia na rynku odby³ siê nasz wystêp. Na pocz¹tek pani kierownik przedstawi³a nas, a potem Beata, Krzysiu, Kasia i Karol zatañczyli walca angielskiego. PóŸniej by³ pokaz tañca na wózkach, gdzie Beata i Darek oraz Kasia i Zbyszek zatañczyli twista, a na zakoñczenie Beata, Darek oraz Kasia, Karol i Krzysiu zaprezentowali sambê w wersji dyskotekowej. Za ten wystêp dostaliœmy du¿e brawa. Wszystkim organizatorom, pani

PaŸdziernik 2007

13

Spotkanie z dostawcami

Wyró¿nionym rolnikom prezes SM wrêczy³ puchary i dyplomy Ju¿ po raz trzeci rolnicy dostarczaj¹cy mleko do Spó³dzielni Mleczarskiej we Wrzeœni spotkali siê 18 wrzeœnia w auli ZSTiO przy ulicy GnieŸniñskiej. Udzia³ w spotkaniu wzieli równie¿ starosta wrzesiñski Dionizy Jaœniewicz, Zbigniew Dolata – pose³ na sejm RP, Tadeusz Œwi¹tkiewicz – sekretarz miasta i gminy Wrzeœnia, Romuald Juœciñski – powiatowy lekarz weterynarii oraz przedstawiciele agencji rz¹dowych oraz oœrodków doradczych dzia³ajacych na rzecz rolnictwa. Spó³dzielnia Mleczarska we Wrzeœni coraz lepiej funkcjonuje. Aktualnie 80 % produkcji SM we Wrzeœni, g³ównie chude mleko w proszku i mas³o w blokach, przeznaczane s¹ na eksport do Niemiec, Holandii i Belgii. Wszystko dziêki rolnikom, którzy w trudnym dla zak³adu okresie dali siê ,,opodatkowaæ” niskimi cenami mleka. Wy uwierzyliœcie, ¿e da siê odbudowaæ zak³ad, spe³niliœcie siê na 6 z plusem – oznajmi³ Adam Poniewa¿ - prezes SM we Wrzeœni, przypominaj¹c, i¿ - Jeszcze 4 lata temu zak³ad by³ w okresie przej-

œciowym, podstaw¹ ¿eby istnia³ by³o przekwalfikowanie zak³adu do kategorii,,A”. Uda³o siê! Od 13 marca 2005 roku spó³dzielnia uzyska³a certyfikat unijny, to prze³omowa data w dziejach spó³dzielni, która pozwoli³a wejœæ na rynki Unii Europejskiej. Ponadto prezes wyrazi³ nadziejê na reaktywacjê elitarnego zawodu mleczarza, aby zapewniæ m³odym ludziom miejsca pracy, a zak³adom mleczarskim wykwalifikowanych pracowników. Podczas spotkania nie odby³o siê bez wyró¿nieñ, nagród i gratulacji. Rada Nadzorcza i Zarz¹d Spó³dzielni nagrodzi³a wyró¿nionych rolników pucharami oraz dyplomami za szczególne osi¹gniêcia w pracy hodowlanej i produkcyjnej mleka w 2006 roku. Oprócz rolników i zaproszonych goœci na spotkanie przybyli przedstawiciele firm wspó³pracuj¹cych z rolnikami i spó³dzielni¹ , które wykorzystuj¹c okazjê prezentowa³y swoje wyroby g³ównie dla hodowców byd³a. Ponadto ka¿dy otrzyma³ firmowe upominki i gad¿ety. (kasia)

Do¿ynki gminne w Rudzie Komorskiej

Uczestnicy czeszewskiego WTZ zatañczyli w Przemyœlu m.in. sambê Monice, s³u¿bie Hotelu Gromada i osobom, które przyczyni³y siê do naszego wystêpu oraz publicznoœci Przemyœla dziêkujemy za serdeczne przyjêcie! Zbigniew Struga³a ... i wystêpuje w Mi³os³awiu 1 wrzeœnia 2007 roku w mi³os³awskim Parku im. Rodziny Koœcielskich odby³y siê Dni Mi³os³awia, na które Warsztat Terapii Zajêciowej "Radoœæ" z Czeszewa zosta³ zaproszony przez Urz¹d Gminy oraz Centrum Kultury w Mi³os³awiu. Do Mi³os³awia pojecha³ odnosz¹cy wiele sukcesów zespó³ tañca towarzyskiego oraz Orkiestra Ekologiczna "Eko-Band", która jest ju¿ bardzo znana nie tylko w

gminie Mi³os³aw. Tancerze zaprezentowali siê w walcu angielskim oraz w dwóch tañcach na wózku: twiœcie i sambie dyskotekowej. "Eko-Band" zagra³ "Kalinkê". Na koñcu Beata Michalak zaœpiewa³a piosenkê "Goni¹c Kormorany", za wykonanie której zdoby³a w tym roku I miejsce na II Przegl¹dzie Dla Osób Niepe³nosprawnych "S³oneczna Piosenka". Orkiestrê do wystêpu przygotowa³a pani Justyna Wisiñska, a zespó³ tañca pani Wioletta Stachowiak. Czêœæ artystyczna w wykonaniu uczestników WTZ podoba³a siê publicznoœci, która nagrodzi³a artystów ogromnymi oklaskami. Beata Michalak

Serdecznie zapraszam na Inauguracjê Roku Akademickiego 2007/2008 Wrzesiñskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, która odbêdzie siê w dniu 17 paŸdziernika br. Program uroczystoœci: godz. 9.00 Koœció³ pw. Œw. Ducha - Msza œw. godz. 10.00 Wrzesiñski Oœrodek Kultury (ul. Koœciuszki 21): powitanie Goœci i S³uchaczy WUTW prezes Eugeniusz Paterka, wyst¹pienia Goœci, œlubowanie s³uchaczy, Gaudeamus Igitur, wyk³ad prof. dr hab. med. Laury Wo³owickiej pt. "Jakoœæ ¿ycia seniora i jego uwarunkowanie", koncert Chóru Camerata Prezes Stowarzyszenia Wrzesiñski Uniwersytet Trzeciego Wieku Eugeniusz Paterka

Tegoroczne Gminne Œwiêto Plonów odby³o siê 9 wrzeœnia w Rudzie Komorskiej. Mieszkañcy pyzdrskiej gminy staropolskim obyczajem sk³adali dziêkczynienie Bogu i Matce Ziemi za plony z pól i ogrodów. Mimo niesprzyjaj¹cej aury wiatru, zimna i przelotnych opadów deszczu - do¿ynkowa impreza cieszy³a siê zainteresowaniem. Do¿ynkowe uroczystoœci rozpoczê³a msza œwiêta w Kaplicy Matki Boskiej Fatimskiej. Ks. pra³at Jan Andrzejczak w wyg³oszonej homilii skierowa³ s³owa uznania w stronê rolników, którzy wype³niaj¹ odwieczn¹ misjê uprawy ziemi, aby przynosi³a ona plon i rodzi³a pokarm. Po uroczystej eucharystii przed kaplic¹ zacz¹³ formowaæ siê korowód do¿ynkowy. W barwnym pochodzie, prowadzonym przez pyzdrsk¹ orkiestrê dêt¹, na plac OSP sz³a delegacja wieñcowa, poczty sztandarowe, goœcie i mieszkañcy. Starostowie do¿ynek jechali bryczk¹. Przyby³ych na plac wita³a gospodarska para ze s³omy, a oficjalnie - so³tys Rudy Komorskiej - Ryszard Urbaniak. Podnios³y charakter mia³ tradycyjny obrzêd do¿ynkowy, który poprowadzi³ zespó³ ,,Toœtoki'' z Piêczkowa. W czêœci chlebowej starostowie do¿ynek - Wioletta Bronisz i Henryk Szternel - przekazali bochen chleba gospoda-

rzom do¿ynek Romanowi Ejchorsztowi, zastêpcy burmistrza GiM Pyzdry i so³tysowi Ryszardowi Urbaniakowi. Gospodarze, po z³o¿eniu podziêkowania za wymowny dar, przyst¹pili do sprawiedliwego podzia³u tego¿ chleba. Plonów sta³o siê okazj¹ do wrêczenia podziêkowañ i gratulacji, wystosowanych przez burmistrza Krzysztofa Stru¿yñskiego. Z r¹k Romana Ejchorszta odebrali je: Józef Szafarek, Franciszek Sztuka, Ziemowit Jêczkowski, Kazimierz Pawlak, Ryszard Urbaniak, Teresa Kwitowska, Julian Kryszak, Henryk Szternel, Maciej Jankowski, Wies³aw Wawrzyniak, Jaros³aw Nowak i Henryk Michalak. Podczas do¿ynek na scenie zaprezentowa³y siê dzieci szkolne, uczestnicy WTZ-tów oraz pyzdrska orkiestra. Salwy œmiechu wywo³a³y wœród publiki mieszkanki Rudy Komorskiej, a raczej s³owa ich przyœpiewek i scenka okolicznoœciowa. K³opoty zwi¹zane z pieczeniem chleba i uwijaniem do¿ynkowego wieñca, a tak¿e wdra¿aniem postêpu w gminie oraz gwarê wielkopolsk¹ przedstawili uczniowie szko³y podstawowej w Komorzu: - Marta Sroczyñska i Dawid £awnicki. Zwieñczeniem do¿ynkowej imprezy by³a zabawa taneczna w sali OSP. Sylwia Mazurczak


14 PaŸdziernik 2007

STOWARZYSZENIA, ORGANIZACJE

Uroczystoœci pod pomnikiem

Uroczystoœæ wybuchu II Wojny Œwiatowej pod pomnikiem 68 pp. 1 wrzeœnia, w Dniu Weterana, strza Wrzeœni - Waldemar Grzeœprzypad³a rocznica krwawej na- kowiak, przewodnicz¹ca Rady paœci hitlerowskiej na Polskê. 68 Miejskiej we Wrzeœni - Bo¿ena lat temu miêdzy 4 a 5 rano syre- Nowacka oraz przewodnicz¹cy ny obwieœci³y wybuch II Wojny Rady Powiatu - Grzegorz KaŸŒwiatowej. Niemcy bez wypo- mierczak. Obecni byli równie¿ wiedzenia wojny napadli na nasz kombatanci II wojny œwiatowej, kraj. Rozgorza³a wojna, która delegacje i przedstawiciele instypoch³onê³a miliony ofiar. tucji, szkó³ oraz organizacji spoW 68. rocznicê tych wydarzeñ, ³eczno-kulturalnych, biur poselpunktualnie o godz. 12.00 pod skich, a tak¿e mieszkañcy ziemi pomnikiem 68. pu³ku piechoty wrzesiñskiej. zgromadzili siê wrzeœnianie, aby Uroczystoœæ zainaugurowano uczciæ rocznicê hitlerowskiej na- odegraniem Mazurka D¹browskiepaœci na Polskê. Oddaæ ho³d pole- go. Prezes Zwi¹zku Kombatantów g³ym ¿o³nierzom przybyli: staro- i By³ych WiêŸniów Politycznych sta Dionizy Jaœniewicz, wicestaro- - Tadeusz Okuniewski w okoliczsta Pawe³ Guzik, zastêpca burmi- noœciowym przemówieniu przypo-

mnia³ tamte tragiczne dni, chwal¹c mêstwo ¿o³nierzy, którzy 1 wrzeœnia 1939 roku stanêli w obronie ojczyzny oraz ¿yczy³ zdrowia ¿yj¹cym do dziœ weteranom i kombatantom. W dalszej czêœci obchodów nauczyciel historii - Marek Tomaszewski wyg³osi³ referat historyczny, w którym podkreœli³, i¿ - wœród oddzia³ów wojskowych broni¹cych ojczyzny w 1939 by³ równie¿ wrzesiñski 68. pu³k piechoty. Dziœ gromadzimy siê pod tym pomnikiem, gdzie widnieje tablica z 50 nazwiskami ¿o³nierzy, którzy polegli dla naszego dobra. Nastêpnie delegacje uczestnicz¹ce w rocznicowych uroczystoœciach z³o¿y³y wieñce i kwiaty u stóp pomnika. Uroczystoœci upamiêtniaj¹ce 68. rocznicê II Wojny Œwiatowej odby³y siê tak¿e w Poznaniu. Jeszcze przed œwitem, o godzinie 4.45 w œwietle p³on¹cych pochodni pod pomnikiem Armii Poznañ odby³ siê apel poleg³ych. W uroczystoœciach, na zaproszenie wojewody wielkopolskiego, Starostwo reprezentowa³ Jan Szura - naczelnik Wydzia³u Spraw Obywatelskich i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego. (kasia)

www.wrzesnia.powiat.pl

Piknik „Po¿egnanie lata”

Cz³onkowie Zwi¹zku Inwalidów Narz¹du Ruchu - Wrzeœnia Zarz¹d Wielkopolskiego rwach tañca odbywa³y siê zawoZwi¹zku Inwalidów Narz¹du dy: jazda rowerem na czas, podRuchu Ko³o Wrzeœnia w dniu 4 bijanie pi³eczki, rzut lotkami, zbiewrzeœnia zorganizowa³ piknik na ranie ziemniaków oraz ringo. Po terenie strzelnicy w Podstoli- rozdaniu nagród za udzia³ w zacach. W imprezie udzia³ wziê³o wodach, wszyscy ponownie ruszy52 cz³onków Zwi¹zku oraz go- li do tañca. spodarze terenu. Piknik móg³ siê odbyæ dziêki Na pocz¹tku pikniku zostaliœmy pomocy finansowej udzielonej powitani przez prezesa Stanis³awa przez burmistrza Tomasza Ka³u¿Mogi³kê, który ¿yczy³ nam przy- nego oraz Zarz¹d Ko³a. Za okajemniej zabawy i piêknej pogody zan¹ pomoc dziêkujemy. Dziêkuoraz mi³ego spêdzenia czasu na jemy równie¿ panu Stanis³awowi ³onie natury. Po smacznym posi³- Mogi³ce za mi³e powitanie i s³uku przygotowanym przez firmê ¿enie swoj¹ rad¹ i pomoc¹. Tutti Frutti zaczê³a siê zabawa taneczna, do której na harmonii przyCz³onkowie Zarz¹du grywa³ nam pan Marek. W przeWZINR Ko³o Wrzeœnia

68. rocznica ataku Armii Czerwonej Na grzyby bezpiecznie! 17 wrzeœnia to wa¿na data w dziejach Polski. W 1939 roku Polska, stawiaj¹c opór najeŸdŸcy hitlerowskiemu, otrzyma³a cios w plecy od swych wschodnich s¹siadów. W zwi¹zku z kolejn¹ rocznic¹ agresji rosyjskiej na Polskê, w koœciele farnym oraz pod pomnikiem katyñskim na cmentarzu parafialnym we Wrzeœni odby³y siê rocznicowe uroczystoœci. Uroczystoœæ patriotyczno-religijna zorganizowana przez Wrzesiñskie Towarzystwo Kulturalne oraz Uniê Wrzeœnian rozpoczê³a siê msz¹ œw. o godz. 17. W homilii ks. proboszcz Kazimierz G³ów wspomnia³ ofiarê ¿ycia pomordowanych polskich oficerów oraz przytoczy³ s³owa Jana Paw³a II, który powiedzia³, ¿e - sprawa Katynia nie mo¿e byæ wymazana z pamiêci Europy, ofiary Golgoty Wschodu zap³aci³y szczególn¹ cenê naszej wolnoœci. Bezpoœrednio po mszy, kombatanci, cz³onkowie rodzin katyñskich, przedstawiciele w³adz samorz¹dowych, harcerze, delegacje szkó³, organizacji i instytucji oraz licznie przybyli wrzeœnianie przemaszerowali w asyœcie orkiestry dêtej pod pomnik ofiar katyñskich.

Wicestarosta Pawe³ Guzik sk³ada kwiaty pod pomnikiem katyñskim Obchody rozpoczêto odegra- go Folwarku. Recytacje poezji paniem Mazurka D¹browskiego. Na- triotycznej Zbigniewa Herberta stêpnie Szymon Paciorkowski - naj- oraz Edmunda Mistygacza wprawim³odszy radny Rady Miejskiej we ³y w atmosferê zadumy. Wrzeœni, wyg³osi³ okolicznoœciowy Na zakoñczenie uroczystoœci referat, w którym przybli¿y³ zgro- odœpiewano wspólnie ,,Rotê" Mamadzonym t³o historyczne wyda- rii Konopnickiej, po czym z³o¿orzeñ sprzed 68 lat oraz poruszy³ no wi¹zanki kwiatów oraz zapalosprawê Katynia. Katyñ to dla Po- no znicze. laków symbol komunistycznego luObchody rocznicowe odby³y siê dobójstwa - mówi³ - miejsce, gdzie tak¿e w Poznaniu. Starosta wrzespoczywaj¹ prochy tysiêcy jeñców siñski Dionizy Jaœniewicz na zaproz obozu w Kozielsku. Kolejnym szenie wojewody wielkopolskiego punktem uroczystoœci by³ krótki Tadeusza Dziuby wzi¹³ udzia³ w program artystyczny w wykonaniu uroczystoœci przy Pomniku Ofiar zespo³u teatralnego ,,Fakt" z Nowe- Katynia i Sybiru. (kasia)

So³eckie sprawy

Rolnicy i so³tysi podczas szkolenia 26 wrzeœnia w Domu Kultury tysów i rolników powiatu wrzew Skotnikach odby³o siê szkole- siñskiego. nie o tematyce rolniczej dla so³Wszystkich powita³ i spotkanie

Oko³o 30 gatunków grzybów jadalnych, niejadalnych i truj¹cych by³o mo¿na zobaczyæ na wystawie otwartej w œrodê 26 wrzeœnia w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrzeœni. By³y to ¿ywe okazy zebrane we wrzesiñskich lasach, dlatego doroczn¹ wystawê ogl¹daæ by³o mo¿na tylko do 28 wrzeœnia, dopóki eksponaty zachowa³y œwie¿oœæ. Zainteresowanie by³o doœæ du¿e. Przychodzi³y zarówno wycieczki ze szkó³, przedszkoli jak i indywidualni mi³oœnicy grzybobrania. Choæ niektórzy dobrze siê znaj¹ na grzybach, to czasem zapominaj¹ o tym, ¿e natura bywa przewrotna. Warto zatem pamiêtaæ, ¿e wœród grzybów, które maj¹ pod spodem rurki przypominaj¹ce g¹bkê nie ma grzybów œmiertelnie truj¹cych, ale s¹ takie, które mog¹ spowodowaæ czasowe pogorszenie siê samopoczucia. Zatem lepiej ich niezbieraæ, po co nara¿aæ organizm - ostrzega³a Anna Wêclewska - rzecznik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrzeœni. Wystawa umo¿liwi³a zwiedzaj¹cym poznanie wielu gatunków grzybów, docenienie uroków lasu oraz by³a doskona³¹ lekcj¹ przyrody i ekologii dla dzieci i m³odzie¿y, ale przede wszystkim uczuli³a na niebezpieczeñstwo zatruæ, wy-

nikaj¹ce z pomylenia grzybów jadalnych z truj¹cymi. Podczas grzybobrania nale¿y pamiêtaæ o nastêpuj¹cych zasadach: - Grzyby zbieramy do przewiewnych koszy. Torby, worki plastikowe s¹ nieodpowiednie, poniewa¿ grzyby ³atwo siê zaparzaj¹, ³ami¹, krusz¹; - Nie nale¿y zbieraæ grzybów nieznanych, zbyt ma³ych, które trudno rozpoznaæ; - Nie nale¿y niszczyæ grzybni, szukaæ owocników w mchu i œció³ce; - Nie zbieramy owocników bardzo starych i zaczerwionych. S¹ szkodliwe. Lepiej, ¿eby wysia³y zarodniki; - Nie nale¿y niszczyæ grzybów niejadalnych i truj¹cych, gdy¿ stanowi¹ one ozdobê lasu i s¹ pokarmem dla zwierz¹t leœnych; - Grzyby nale¿y wykrêcaæ delikatnie z pod³o¿a, aby nie uszkodziæ grzybni. Po oczyszczeniu z piasku i resztek œció³ki uk³adamy w koszykach trzonami w dó³; - Po powrocie do domu nale¿y grzyby posegregowaæ wg gatunków i przydatnoœci kulinarnej (do szybkiego spo¿ycia, marynowania, suszenia); roz³o¿yæ w suchym i przewiewnym miejscu, aby nie spleœnia³y i nie zaczê³y siê psuæ. (kasia)

otworzy³ Franciszek Sztuka - wiceprezes Krajowego Stowarzyszenia So³tysów, so³tys Skotnik. Nastêpnie uczestnicz¹cy w spotkaniu prezes Krajowego Stowarzyszenia So³tysów - Ireneusz Niewiarowski omówi³ projekty ustaw dotycz¹cych so³tysów i so³ectw. Z kolei Stanis³aw Koz³owski - kierownik KRUS omówi³ sprawy zwi¹zane z ubezpieczeniem spo³ecznym rolników i op³acaniem sk³adek. Ostatnim punktem szkolenia by³o wyst¹pienie Marioli Piotrowskiej z ODR Wrzeœnia, która omówi³a Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Franciszek Sztuka

Dzieci ze SP w Bieganowie podczas zwiedzania wystawy


www.wrzesnia.powiat.pl

STOWARZYSZENIA, ORGANIZACJE

PaŸdziernik 2007

15

Z KLUBU AMAZONEK

"¯ycie, które tak kochasz, i do którego jesteœ tak pe³na ufnoœci, kochaj je"

W XIII Ogólnopolskiej Spartakiadzie Amazonek dru¿yna z Wrzeœni zajê³a siódme miejsce PaŸdziernik jest miesi¹cem poœwiêconym walce z chorob¹ raka piersi i wielu akcjom promuj¹cym zdrowie. W ca³ej Polsce Amazonki organizuj¹ marsze ¿ycia, nadziei i od-

wagi. W ten sposób chc¹ zwróciæ uwagê i przypomnieæ g³oœno o profilaktyce raka piersi. Gdyby Polki zechcia³y myœleæ o sobie nie tylko raz w roku, w paŸdzierniku, ale co miesi¹c, kontroluj¹c swoje piersi

bez wzglêdu na wiek, wówczas nieszczêœæ by³oby znacznie mniej. Problem raka piersi w polskich mediach i szerszej kulturze by³ prawie nieobecny. W³aœciwie dopiero od niedawna o chorobach nowotworowych zaczyna siê mówiæ otwarcie, bez fa³szywego wstydu, bez lêku przed odrzuceniem, czy napiêtnowaniem. Dzisiaj o raku krzycz¹ billboardy, pisze prasa kobieca, uœwiadamia telewizja, a my, Amazonki, prowadzimy wœród m³odzie¿y akcje prozdrowotne. W tym roku równie¿ wybieramy siê do szkó³ ponadgimnazjalnych oraz do mieszkanek Chwalibogowa i Wêgierek. Chcemy mówiæ o raku, przeœcign¹æ go. Trzeba byæ bardzo opornym na wiedzê, ¿eby nie rozumieæ istoty tej choroby i koniecznoœci jej wykrycia we wczesnym stadium. Rak nie zna s³ów: póŸniej, poczekam... Ukazuj¹ce siê artyku³y maj¹ byæ dowodem, ¿e pragniemy przypo-

Podwójne œwiêto w Ga³êzewicach

Mieszkañcy wsi oraz zaproszeni goœcie na pami¹tkowym zdjêciu Kó³ko Rolnicze Wsi Ga³êzewice obchodzi³o 1 wrzeœnia jubileusz 50-lecia istnienia po³¹czony z do¿ynkami wiejskimi. Mszê œw. dziêkczynn¹ za obfite plony odprawi³ ks. proboszcz Henryk Czapliñski w koœciele parafialnym pw. œw. Jakuba w Sokolnikach. Dalsze obchody, zakoñczone zabaw¹ do¿ynkow¹, odby-

³y siê w œwietlicy wiejskiej w Ga³êzewicach. Za³o¿ycielem i równoczeœnie pierwszym prezesem Kó³ka Rolniczego by³ Stanis³aw Tylman. Na pocz¹tku by³ jeden ci¹gnik i snopowi¹za³ka - wspomina³ Wies³aw Urbaniak - prezes Kó³ka Rolniczego oraz so³tys wsi Ga³êzewice Dziœ kó³ko œwietnie funkcjonuje,

tworzy go 40 cz³onków, mieszkañców wsi. Dochód z comiesiêcznej cz³onkowskiej sk³adki przeznaczany jest na organizowanie imprez, przeprowadzanie remontów oraz wzajemn¹ pomoc. Ponadto gospodarz podziêkowa³ rolnikom za zebrane plony. Na uroczystoœæ przyby³o wielu goœci, m.in. asystentka starosty wrzesiñskiego - Olga Koœmiñska, wójt gminy Ko³aczkowo - Wojciech Majchrzak, przewodnicz¹cy Rady Gminy w Ko³aczkowie - Eugeniusz Wiœniewski, zastêpca przewodnicz¹cego Rady Powiatu we Wrzeœni - Teresa Waszak. Z okazji jubileuszu zas³u¿eni rolnicy oraz gospodynie wiejskie otrzymali podziêkowania za pracê na rzecz swojej organizacji, wyra¿one poprzez wrêcznie odznaczeñ i dyplomów. Dzieci pod nadzorem opiekunów zaprezentowa³y ciekawy program artystyczny, obsypany gromkimi brawami. Si³ do zabawy nie brakowa³o, tañczono i œpiewano do ,,bia³ego rana". (kasia)

Jesieni¹ nad morzem

Pobyt w Mrze¿ynie dostarczy³ cz³onkom Ko³a Emerytów i Rencistów ,,Solidarnoœæ" wielu mi³ych wra¿eñ moment po¿egnania. By³o ono wyj¹tkowe, gdy¿ ¿egna³ nas, oprócz ca³ej wspania³ej za³ogi oœrodka, sam szef kuchni, graj¹c

próbowa³yœmy swych si³ w ³ucznictwie. Wystartowa³o 36 trzyosobowych dru¿yn z ca³ej Polski. Zajê³yœmy siódme miejsce, z którego jesteœmy bardzo dumne! Zachêcamy wszystkie Panie po mastektomii do podjêcia aktywnoœci fizycznej i spo³ecznej. W ten sposób dajemy œwiadectwo, ¿e po przebytej chorobie mo¿na normalnie ¿yæ i krok po kroku wzmacniaæ kondycjê zdrowotn¹. Nasz klub jest ostoj¹, Ÿród³em si³y potrzebnej w tym tak trudnym okresie. Gdy uwa¿nie spojrzymy na siebie, dostrze¿emy jak wiele mo¿emy siê nauczyæ od siebie. Niech dewiz¹ dla wszystkich bêd¹ optymistyczne s³owa: ¯ycie jest piêkne, choæ kruche, warto jednak walczyæ o nie z godnoœci¹. Halina Rembowicz Spotkania Amazonek PCPR – ul. Wojska Polskiego w 1. i 3. poniedzia³ek miesi¹ca o godz.16.00.

Na strzelnicy w Podstolicach...

Wakacje w Mrze¿ynie Cz³onkowie Ko³a Emerytów i Rencistów ,,Solidarnoœæ" w dniach 3 - 9 wrzeœnia ju¿ po raz kolejny odpoczywali nad Ba³tykiem, tym razem w Mrze¿ynie. Podobnie jak czerwcowa wycieczka po polskich i s³owackich górach, tak i ta by³a pe³na niezapomnianych prze¿yæ i stanowi³a okazjê do poznawania naszej przepiêknej ziemi ojczystej. Gospodarze oœrodka przyjêli nas z otwartym sercem. Ka¿dy dzieñ wnosi³ coœ nowego, nie by³o czasu na nudê. Aura obdarzy³a nas niespodziank¹. Mieliœmy nawet tego lata przez dwie godziny zimê, kiedy spad³ grad. Widok by³ wspania³y, s³oñce przygrzewa³o, drzewa zielone, a trawê przykry³ bia³y dywan. Po codziennych wêdrówkach, czas spêdzaliœmy przy muzyce i œpiewie, w rodzinnej atmosferze. Czas spêdzony nad morzem min¹³ nam zbyt szybko i nadszed³

mnieæ, jak wa¿na jest profilaktyka i systematyczne badanie. Samokontrola piersi, mammografia, USG nie zapobiegn¹ rakowi, ale pozwol¹ szybciej go wykryæ, a tym samym zwiêksz¹ szanse wyleczenia. Rak to tajemnicza choroba. Z jednej strony potrafi zabraæ ca³¹ radoœæ ¿ycia, a z drugiej daje ogromn¹ si³ê, która pozwala go pokonaæ. Traumatyczne prze¿ycia i doœwiadczenia nauczy³y nas, Amazonki, szacunku dla raka. Nieustanne kontrole, badania, czuwanie... Ból i szczêœcie nierozerwalnie splataj¹ siê ze sob¹. Amazonki wzajemnie siê wspieraj¹, wymieniaj¹ doœwiadczeniami, wspólnie rozwi¹zuj¹ problemy, które nagle sta³y siê ich udzia³em. Jednym ze sposobów powrotu do zdrowia jest aktywnoœæ - tak¿e sportowa. Od 31 sierpnia do 2 wrzeœnia bra³yœmy udzia³ w XIII Ogólnopolskiej Spartakiadzie Amazonek, która odby³a siê w Poznaniu. Tym razem

na akordeonie i œpiewaj¹c. I tylko ¿al by³o odje¿d¿aæ. Teresa Piskor¿

Piknik Rodzinny Braci Kurkowych Foto: Wojciech Krysztofiak

Zdobywcy "Dzbana ¯niwnego" W sobotê, 15 wrzeœnia 2007 roku Kurkowe Bractwo Strzeleckie we Wrzeœni zaprosi³o swoje rodziny, przyjació³ i znajomych na strzelnicê Klubu Strzelectwa Myœliwskiego TRAP w Podstolicach, gdzie ju¿ po raz drugi odby³ siê Bracki Jesienny Piknik Rodzinny. Gospodarze strzelnicy - panowie Stanis³aw Mogi³ka i Jerzy Andrzejewski, prowadzili strzelanie z broni myœliwskiej, które cieszy³o siê du¿ym zainteresowaniem zarówno wœród panów jak i pañ obecnych na pikniku. Zwyciêzc¹ zosta³ brat kurkowy Gerard Izydorek. Na podkreœlenie zas³uguje du¿y udzia³ m³odych strzelców, którzy walczyli o miano najlepszego w strzelaniu z wiatrówki. Pierwsze miejsce zdoby³ Robert Brzóstowicz. Wœród doros³ych w strzelaniu z wiatrówki najlepszy by³ brat Aleksander Mitkowski. W strzelaniu do tarczy premiowej nie zabrak³o emocji - trójka strzelców uzyska³a taki sam wynik punktowy - 25 na 30 mo¿liwych. Zgodnie z regulaminem, o zwyciêstwie decydowa³a zasada "lepszego strza³u" - brat Gerard Izydorek swój wynik osi¹gn¹³ trafiaj¹c dwukrotnie w "dziesi¹tkê". Bracia Andrzej Jarz¹bek i Waldemar Grzeœkowiak mieli identyczne strza³y - w tym przypadku ko-

nieczne sta³o siê rozegranie pojedynku strzeleckiego. Tym razem lepszym okaza³ siê brat Waldemar. W strzelaniu do tarczy Brackiej od pocz¹tku strzelania prowadzi³ brat Micha³ Ratajczak - Król 2007. Strzeleckie zmagania koñczy³a konkurencja o "dzban ¿niwny". Tradycja wrzesiñskiego Bractwa nakazuje koñczenie zawodów strzelaniem "do kura". Odbywaj¹ siê one w ten sposób, ¿e strzelcy kolejno oddaj¹ po jednym strzale do postumentu (listwy drewnianej), na którym umieszczona jest sylwetka kura. Zadanie polega na œciêciu strza³ami postumentu do chwili upadku kura. Zdobywc¹ kura zostaje strzelec, po którego strzale kur spad³, drugim jest strzelaj¹cy przed nim, a trzecim zostaje ten, który mia³ strzelaæ po zwyciêzcy. W tej zabawie bior¹ udzia³ jedynie bracia kurkowi. Chc¹c przybli¿yæ naszym rodzinom i przyjacio³om klimat brackiej zabawy, nie ³ami¹c jednoczeœnie tradycji, w Podstolicach strzelaliœmy wszyscy do "¿niwnego dzbana". Dzban spad³ po strzale brata Aleksandra Mitkowskiego. Po strzelaninach nadszed³ czas zabawê. Ostatni uczestnicy pikniku opuszczali strzelnicê w Podstolicach w póŸnych godzinach wieczornych. Wojciech Krysztofiak


16 PaŸdziernik 2007

INFORMACJE

www.wrzesnia.powiat.pl

„Rodzina zastêpcza to te¿ rodzina” By stworzyæ dzieciom szczêœliw¹ rodzinê... Jak stworzyæ rodzinê zastêpcz¹ lub rodzinny dom dziecka? Jest to z pewnoœci¹ bardzo trudne zadanie, poniewa¿ rodziny takie musz¹ spe³niæ bardzo wysokie wymagania. Rodzina to przede wszystkim podstawowe œrodowisko opiekuñczowychowawcze. Dziêki rodzinie dzieci zdobywaj¹ pierwsze praktyczne umiejêtnoœci, przydatne w doros³ym ¿yciu. Dla rodziców przyjêcie dziecka nie jest wcale ³atwe. Rodzice zwykle nie zdaj¹ sobie sprawy z trudnoœci, jakie przed nimi stoj¹. Wyobra¿aj¹ sobie, ¿e maluch bêdzie szczêœliwy, ¿e do nich trafi³ i wszystko siê u³o¿y. Tymczasem najczêœciej dzieci nie s¹ nauczone okazywania uczuæ, bliskoœci, przynale¿noœci do rodziny. Zdarza siê, ¿e zachowuj¹ siê w sposób nieakceptowany spo³ecznie, a jest to spowodowane brakiem prawid³owych wzorców w rodzinie naturalnej.

Pokonanie pojawiaj¹cych siê trudnoœci wymaga od rodziców zastêpczych du¿o pracy oraz cierpliwoœci i zrozumienia. Dla tych dzieci najwa¿niejsze do prawid³owego rozwoju wcale nie jest zapewnienie im najlepszych warunków bytowych, lecz otoczenie ich ciep³em, zapewnienie im poczucia bezpieczeñstwa i wiêzi z najbli¿szymi. Najwa¿niejsze, by po prostu stworzyæ im kochaj¹c¹ rodzinê. Warsztaty dla rodziców i opiekunów... Tego wszystkiego mogli dowiedzieæ siê rodzice z rodzin zastêpczych, podczas cyklu spotkañ doskonalaj¹cych umiejêtnoœci wychowawcze, zorganizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrzeœni oraz Fundacjê Odrodzeni. Warsztaty trwaj¹ce od lipca 2007 r., odby³y siê tak¿e dziêki pomocy finansowej Wojewódzkiego Urzêdu Marsza³kowskiego w Poznaniu, a dok³adnie dzia³aj¹ce-

go przy nim Regionalnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej. Szkolenie prowadzone by³o w kilku blokach, dziêki czemu opiekunowie mogli skorzystaæ z pomocy m.in.: psychologa, pedagoga, prawnika i pracownika spo³ecznego. W powiecie wrzesiñskim jest 58 rodzin zastêpczych. Od pocz¹tku s¹ one otoczone troskliw¹ opiek¹ i patronatem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrzeœni. Dziêki tej wspó³pracy rodziny zastêpcze mog³y wzajemnie siê poznaæ i nawi¹zaæ miêdzy sob¹ bli¿szy kontakt. Zorganizowane dla nich szkolenie, mia³o na celu przede wszystkim zintegrowanie rodzin z terenu powiatu wrzesiñskiego. Cel ten zosta³ osi¹gniêty w stu procentach - mówi³a Hanna Dymitrzak-Paszak - psycholog prowadzacy szkolenia i jednoczeœnie wiceprezes zarz¹du Fundacji Odrodzeni. Podczas spotkania podsumowujacego, które odby³o

siê 14 wrzeœnia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, rozdano rodzinom podziêkowania i dyplomy ukoñczenia szkoleñ. W spotkaniu uczestniczy³y równie¿: Krystyna Spychalska i Aurelia Majorowicz, które tak¿e prowadzi³y zajêcia w poszczególnych blokach. W naszym programie wziê³o udzia³ 80% wszystkich rodzin, warsztaty odbywa³y siê we wspania³ej atmosferze - doda³a na koniec psycholog. Rodzina zastêpcza rodzin¹ wyj¹tkow¹... Dziêki tym szkoleniom mog³am porozmawiaæ z innymi ludŸmi maj¹cymi podobne problemy jak ja mówi³a na zakoñczenie szkoleñ jedna z matek. Czu³am siê bardzo dobrze wiedz¹c, ¿e nie jestem sama, ¿e ktoœ przetar³ przede mn¹ szlaki i móg³ mi poradziæ, jak uniknaæ b³êdów. Zdarza siê, ¿e ludzie wytykaj¹ mnie i dzieci palcem, mówi¹ ¿e jesteœmy rodzin¹ pato-

logiczn¹. Czy oni wogóle wiedz¹ co to znaczy? Szkolenia te uœwiadomi³y mi, ¿e nie mam prawa czuæ siê "inna", to my jesteœmy "przeœwietlani" pod ka¿dym k¹tem, nim trafi do nas dziecko. Teraz wiem, ¿e jesteœmy wyj¹tkow¹ rodzin¹ i wiem jak sobie radziæ w takiej sytuacji - doda³a kobieta. Integracja rodzin czyli polepszenie komunikacji wewn¹trzrodzinnej... Dyrektor PCPR - Wojciech Mól na zakoñczenie spotkania podziêkowa³ wszystkim za uczestnictwo. Ogranizuj¹c szkolenie chcieliœmy, by nie skoñczy³o siê tylko na nim, i uda³o siê. Rodziny wyra¿aj¹ szczere chêci, by spotykaæ siê nadal we w³asnym gronie. One wspieraj¹ siê nawzajem i to jest wspania³e, a my ze swojej strony zawsze bêdziemy staraæ siê im pomogaæ, choæby u¿yczaj¹c im naszej siedziby do spotkañ - wspomnia³ dyrektor Mól. (ula)

- budowa lub modernizacja instalacji i urz¹dzeñ sprzyjaj¹cych oszczêdnoœci surowców i energii oraz ograniczaniu iloœci substancji szkodliwych dla œrodowiska. Dzia³anie 1.2. "Wsparcie rozwoju MŒP (mikro, ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw)". Celem Dzia³ania 1.2. "Wsparcie rozwoju MŒP" jest poprawa zdolnoœci inwestycyjnej sektora mikro, ma³ych i œrednich firm. Przedsiêbiorstwa te maj¹ szczególne znaczenie dla gospodarki regionu poprzez tworzenie nowych miejsc pracy i bardziej elastyczne reagowanie na potrzeby regionalnej gospodarki. Szczególnie preferowane bêd¹ inicjatywy w zakresie poprawy poziomu innowacyjnoœci przedsiêbiorstwa, tworzenia nowych miejsc pracy oraz rozszerzania dzia³alnoœci gospodarczej, szczególnie na terenach o niskim poziomie przedsiêbiorczoœci. Do przyk³adowych rodzajów projektów, o dofinansowanie których mog¹ ubiegaæ siê przedsiê-

biorcy, nale¿¹: - budowa, rozbudowa, przebudowa przedsiêbiorstwa (produkcyjnego/us³ugowego), - dywersyfikacja produkcji zak³adu poprzez wprowadzenie nowych produktów/us³ug (rozszerzenie zakresu dzia³alnoœci gospodarczej), - zasadnicza zmiana dotycz¹ca procesu produkcyjnego istniej¹cego zak³adu, - wsparcie innowacyjnoœci produktowej, procesowej i organizacyjnej, - dostosowywanie technologii i produktów do wymagañ dyrektyw unijnych, zw³aszcza norm zharmonizowanych i prawodawstwa w zakresie BHP, - zastosowanie nowoczesnych technologii, w tym technologii informacyjnych (ICT). Warto podkreœliæ, i¿ w ramach WRPO wspó³finansowane bêd¹ projekty charakteryzuj¹ce siê innowacyjnoœci¹ na poziomie regionu . Instytucj¹ odpowiedzialn¹ za przekazywanie przedsiêbiorcom

dotacji na refundacje kosztów przedsiêwziêæ realizowanych na terenie Wielkopolski i wspó³finansowanych w ramach WRPO na lata 2007-2013 bêdzie Urz¹d Marsza³kowski Województwa Wielkopolskiego. Szczegó³owe informacje s¹ dostêpne na stronie internetowej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego poœwiêconego funduszom europejskim przyznanym Wielkopolsce na lata 20072013. Znajduje siê ona pod adresem: www.wrpo.wielkopolskie.pl

Œrodki unijne dla firm Zgodnie z uszczegó³owieniem Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 przedsiêbiorcy bêd¹ mogli ubiegaæ siê o wsparcie w formie dotacji m.in. w ramach Priorytetu I Konkurencyjnoœæ przedsiêbiorstw. Najwa¿niejsze z punktu widzenia przedsiêbiorców jest w ramach tego priorytetu Dzia³anie 1.1. "Rozwój mikroprzedsiêbiorstw" oraz Dzia³anie 1.2. "Wsparcie rozwoju MŒP (mikro, ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw)". Dzia³anie 1.1. "Rozwój mikroprzedsiêbiorstw" Celem Dzia³ania 1.1 "Rozwój mikroprzedsiêbiorstw" jest stymulowanie rozwoju ekonomicznego i spo³ecznego województwa wielkopolskiego poprzez zaspokojenie podstawowych potrzeb inwestycyjnych mikroprzedsiêbiorstw, w szczególnoœci w zakresie modernizacji parku maszynowego i wdro¿enia nowoczesnych technologii oraz tworzenia nowych

miejsc pracy. Do przyk³adowych rodzajów projektów, o dofinansowanie których mog¹ ubiegaæ siê przedsiêbiorcy, nale¿¹: - wyposa¿enie niezbêdne do prowadzenia i rozwoju dzia³alnoœci gospodarczej lub modernizacji œrodków produkcji prowadz¹ce do zwiêkszenia zdolnoœci inwestycyjnej i innowacyjnoœci przedsiêbiorstwa, - zastosowanie i wykorzystanie technologii informatycznych i komunikacyjnych w procesach zarz¹dzania przedsiêbiorstwem, - dostosowywanie technologii i produktów do wymagañ dyrektyw unijnych, zw³aszcza norm zharmonizowanych i prawodawstwa w zakresie BHP, - dywersyfikacja produkcji zak³adu poprzez jego rozbudowê celem wprowadzenia nowych produktów/us³ug, - zasadnicza zmiana dotycz¹ca procesu produkcyjnego istniej¹cego zak³adu, rozbudowa przedsiêbiorstwa (produkcyjnego/ us³ugowego),

Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ pod nr tel.: Priorytet I Konkurencyjnoœæ przedsiêbiorstw: Jadwiga Twardowska (tel. 061/ 858-12-08) jadwiga.twardowska@umww.pl Kamila Ha³upka (tel. 061/ 85812-04) kamila.halupka@umww.pl Opracowanie: Wydzia³ Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich

Co dzieje siê w szpitalu i wokó³ niego?

Z prac komisji...

Co dzieje siê dziœ z wrzesiñskim SP ZOZ-em i jaka czeka go przysz³oœæ? Jak wysokie bêd¹ op³aty dla pracowników na nowym parkingu przy szpitalu? Jakie s¹ koncepcje rozbudowy szpitala i jak du¿e œrodki finansowe ona poch³onie? Na te pytania i wiele innych podczas dwóch spotkañ odpowiadali pracownikom Szpitala Powiatowego we Wrzeœni - Dionizy Jaœniewicz, starosta wrzesiñski oraz Zbyszko Przybylski, dotychczasowy dyrektor SP ZOZ. Podczas spotkania z pielêgniarkami rozwiane zosta³y ich w¹tpliwoœci dotycz¹ce koncepcji op³at parkingowych oraz formy ich zatrudnienia w nowej, przekszta³conej spó³ce prawa handlowego NZOZ-ie. Podobne spotkanie odby³o siê tak¿e z lekarzami. Dobrze od czasu do czasu siê spotkaæ i porozmawiaæ na nurtuj¹ce nas tematy. Do wiadomoœci publicznej przenikaj¹ informacje dotycz¹ce ca³ej machiny restrukturyzacji naszego szpitala. Chcê, by jego pracownicy byli informowani z pierwszej rêki, co siê dzieje w szpitalu i wokó³ niego - mówi³ Dionizy Jaœniewicz do lekarzy.

Zdrowia i Opieki Spo³ecznej Tematem posiedzenia komisji, w dniu 26 wrzeœnia br., której przewodnicz¹c¹ jest Henryka Waligóra by³o sprawozdanie z realizacji "Powiatowego Programu Przeciwdzia³ania Przemocy w Rodzinie na lata 2005-2008". Sprawozdanie przedstawi³ Roman Pawlak - g³ówny specjalista ds. pomocy œrodowiskowej i interwencji kryzysowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Program zak³ada, ¿e baz¹ systemu wspierania rodzin w sytuacjach kryzysowych bêdzie Oœrodek Interwencji Kryzysowej wraz z miejscami hotelowymi dla osób bêd¹cych w kryzysie, a nastêpnie utworzenie przy tym oœrodku Centrum Powiadamiania Kryzysowego. Natomiast docelowym etapem tworzenia infrastruktury bêdzie utworzenie w pozosta³ych gminach oprócz gminy Wrzeœnia (taki punkt istnieje przy Oœrodku Pomocy Spo³ecznej) Punktów Interwencji Kryzysowej. W dyskusji cz³onkowie Komisji przyznali, ¿e lokalizacja Oœrodka Interwencji Kryzysowej w pa³acu w Zieleñcu, w którym Stowarzyszenie Monar - Markot, oprócz swojej dotychczasowej dzia³alnoœci planuje uruchomiæ tak¿e Dom Samotnej

Z.Przybylski przedstawi³ wizjê rozbudowy wrzesiñskiego szpitala Dlaczego podjête zosta³y takie zakres us³ug, niezbêdna jest rozbudzia³ania w sytuacji, kiedy wrzesiñ- dowa. Po konsultacjach spo³eczski szpital funkcjonuje bez zad³u- nych we wszystkich gmianach po¿eñ, w bardzo dobrej kondycji fi- wiatu wrzesiñskiego oraz wielu roznansowej? Po to, ¿eby uciec w przy- mowach i debatach machina resz³oœæ - kontynuowa³ starosta. Goni strukturyzacji ruszy³a - zakoñczy³ nas gilotyna lat 2012-2013. Do tego Dionizy Jaœniewicz. Ponadto nieczasu jesteœmy zobowi¹zani przez d³ugo planuje siê rozpocz¹æ termoMinistara Zdrowia spe³niaæ suro- modernizacjê przychodni znajduj¹wo okreœlone standardy europej- cej siê przy szpitalu - doda³ Zbyszskie. Po wykonaniu zleconego przez ko Przybylski, który wyjaœni³ przy nas studium programowo-prze- tej okazji, jakie utrudnienia czekaj¹ strzennego, mogliœmy zobaczyæ, co w najbli¿szym czasie pracowników. nas czeka. ¯eby realizowaæ obecny (ula)

Matki, wydaje siê dobrym rozwi¹zaniem, tym bardziej, ¿e potrzeby na tego typu dzia³ania s¹ ogromne. Bud¿etowo - Finansowej 26 wrzeœnia br. obradowa³a komisja, której przewodnicz¹cym jest W³adys³aw Skupiñski. Tematem posiedzenia by³o omówienie materia³ów na X sesjê Rady Powiatu we Wrzeœni. Materia³y te dotyczy³y przebiegu wykonania bud¿etu za I pó³rocze 2007 r., projektu uchwa³y w sprawie okreœlenia zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowi¹cych w³asnoœæ powiatu wrzesiñskiego oraz zmiany bud¿etu powiatu wrzesiñskiego na 2007 rok. Skarbnik powiatu - Beata Walkowiak - przedstawi³a uchwa³ê nr 46 Sk³adu Orzekaj¹cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Koninie, wyra¿aj¹c¹ pozytywn¹ opiniê o przed³o¿onej przez Zarz¹d Powiatu informacji o przebiegu wykonania bud¿etu powiatu za I pó³rocze 2007 r., a tak¿e omówi³a zmiany w bud¿ecie na rok 2007. Radni zapoznali siê tak¿e ze szczegó³owymi zasadami gospodarowania mieszkaniowym zasobem powiatu. Radni pozytywnie zaopiniowali omawiane projekty uchwa³. K.P.


www.wrzesnia.powiat.pl

Konsultacje z organizacjami...

Urzêdnicy konsultowali plan wspó³pracy z organizacjami 12 wrzeœnia w sali narad Po- wspó³pracy organizacji z samowiatowego Centrum Pomocy rz¹dem powiatowym w 2007 r. Rodzinie odby³o siê kolejne, cyRozpatrywano tak¿e propozykliczne spotkanie przedstawicie- cje organizacji i mo¿liwoœci buli wrzesiñskich organizacji poza- d¿etowe samorz¹du, omówiono rz¹dowych ze starost¹ wrzesiñ- kierunki tej wspó³pracy na lata skim, na którym dokonano nastêpne. Wœród wielu tematów, wstêpnego podsumowania o¿ywion¹ dyskusjê wzbudzi³y pro-

blemy przedstawione przez starostê zwi¹zane z wspó³prac¹ naszych organizacji pozarz¹dowych z organizacjami pozarz¹dowymi z partnerskiego powiatu Wolfenbuttel, przekszta³ceniami we wrzesiñskim SPZOZ i funkcjonowaniem parkingu przy nim. Karol Balicki, z-ca naczelnika Wydzia³u Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich poinformowa³ zebranych o mo¿liwoœciach pozyskiwania przez organizacje pozarz¹dowe œrodków finansowych z programów pomocowych UE. Eugeniusz Paterka, prezes Stowarzyszenia "Wrzesiñski Uniwersytet Trzeciego Wieku" poinformowa³ zebranych o stanie zaawansowania prac zwi¹zanych z rozpoczêciem w paŸdzierniku br. faktycznej dzia³alnoœci Stowarzyszenia - rozpoczêciem roku szkoleniowego. Jan Sznura

Przekszta³cenia w szpitalu Daniela Jackowska, Pawe³ Sztwiertnia i Dariusz Jurewicz - to sk³ad Rady Nadzorczej Szpitala Powiatowego we Wrzeœni Sp. z o. o. Radê powo³a³ Zarz¹d Powiatu we Wrzeœni jako organ w³aœcicielski szpitala. Zaznaczyæ nale¿y, ¿e powiat wrzesiñski ma sto procent udzia³u w spó³ce. Zarz¹d Powiatu postanowi³, ¿e Rada bêdzie trzyosobowa. Jej cz³onkowie musz¹ posiadaæ uprawnienia do uczestniczenia w radach spó³ek komunalnych. 11 wrzeœnia odby³o siê pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej, podczas której wybrano Zarz¹d Szpitala - zgodnie ze statutem jednoosobowy. Prezesem Zarz¹du zosta³ Zbyszko Przybylski - dotychczasowy dyrektor SPZOZ. Funkcj¹ Rady jest nadzór nad dzia³alnoœci¹ spó³ki we wszystkich

PaŸdziernik 2007

INFORMACJE

D. Jurewicz, D. Jackowska, Z. Przybylski, P. Sztwiertnia dziedzinach - informuje Daniela Jac- cych prowadzenia spraw spó³ki. kowska - przewodnicz¹ca Rady Ponadto obowi¹zkiem Rady bêRada Nadzorcza m.in. ocenia spra- dzie sk³adanie raz do roku Zarz¹wozdania zarz¹du z dzia³alnoœci dowi Powiatu we Wrzeœni, czyli oraz sprawozdania finansowe. Nie zgromadzeniu wspólników, pisemma natomiast prawa wydawania Za- ne sprawozdanie z wyników oceny rz¹dowi wi¹¿¹cych poleceñ dotycz¹- dzia³alnoœci spó³ki. (agda)

Wspó³praca polsko-niemiecka trwa

Goœcie z Wolfenbüttel z wizyt¹ w Starostwie Powiatowym Kontakty partnerskie pomiê- ³os³awia B³a¿ej Pera, remont dzy powiatami wrzesiñskim i obiektu przebiega wieloetapowo. Wolfenbüttel trwaj¹ nieprze- Koœció³ jest pod ochron¹ konserrwanie od ponad piêtnastu lat. watora zabytków, co wymaga Z roku na rok wspó³praca zacie- opracowania bardzo szczegó³oœnia siê i przybiera coraz to nowe wych ekspertyz i dokumentacji formy. prowadzonej renowacji. PrzypoJedn¹ z nich jest projekt wyko- mnijmy, ¿e w koœciele z inicjatyrzystania w realizacji wspólnych wy obu starostów wykonano ju¿ zadañ kulturalnych, koœcio³a po- wiele prac, m.in. toalety i system ewangelickiego w Mi³os³awiu. W centralnego ogrzewania. Podczas celu ustalenia dalszych planów nad spotkania w koœciele K. Wenzel tym projektem z wizyt¹ do Staro- przedstawi³ projekt zegara przygostwa Powiatowego przybyli w dn. towany przez uczniów partnerskiej 20 wrzeœnia by³y starosta powiatu szko³y, który móg³by znaleŸæ siê Wolfenbüttel Burkhard Drake, by³y na jego fasadzie. Pomys³ spotka³ dyrektor partnerskiej szko³y Hen- siê z aprobat¹ gospodarzy. Niening Heuschmann i Klaus Wenzel mieccy goœcie udali siê tak¿e do by³y nauczyciel tej szko³y. Mikuszewa, by spotkaæ siê z MagPo spotkaniu z wicestarost¹ dalen¹ Sambor, przedstawicielk¹ Paw³em Guzikiem niemieccy go- Miêdzynarodowego Domu Spoœcie udali siê do koœcio³a poewna- tkañ M³odzie¿y w Mikuszowie. gelickiego, aby zapoznaæ siê z Dom ten realizuje m.in. polskoprzebiegaj¹cymi tam pracami. Jak niemieckie projekty m³odzie¿owe, wyjaœni³ zastêpca burmistrza Mi- których celem jest budowanie

wspólnej, pozbawionej nietolerancji i uprzedzeñ Europy. Drugiego dnia wizyty goœcie z Wolfenbüttel odwiedzili gminê Pyzdry, gdzie spotkali siê z burmistrzem Krzysztofem Stru¿yñskim, jego zastêpc¹ i dyrektorem muzeum. Spotkanie dotyczy³o wznowienia wspó³pracy z gmin¹ Asse w powiecie Wolfenbüttel, z któr¹ Pyzdry posiadaj¹ umowê partnersk¹. W³adze Pyzdr wyrazi³y chêæ kontynuacji wspó³pracy. Podczas wizyty zwiedzono koœció³ pofranciszkañski i Muzeum Regionalne oraz nowo wybudowan¹ halê sportow¹. Jak widaæ, wspó³praca powiatów mimo zmian, które zasz³y wœród lokalnych w³adz, pozosta³a dla nich jednym z priorytetów. B. Drake koñcz¹c urz¹d starosty, zapewnia³ o chêci poœredniczenia w dalszej wspó³pracy i dotrzyma³ s³owa. Jak podkreœli³ po powrocie z Niemiec starosta wrzesiñski Dionizy Jaœniewicz, równie¿ obecny landrat Jörg Röhmann jest gor¹cym orêdownikiem wspó³pracy powiatów. Wkrótce powstanie koncepcja dalszej wspó³pracy, do której zaprosiliœmy, m.in. stowarzyszenia i organizacje pozarz¹dowe. Wszystkich zainteresowanych realizowaniem polsko-niemeickich projektów zapraszamy do Wydzia³u Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego we Wrzeœni, ul. Chopina 10, tel. 061 640 44 42, e-mail: kultura@wrzesnia.powiat.pl. Ilona Dêbicka

17

Aukcja w Muzeum Regionalnym

Leszek Burzyñski prezentuje jeden z licytowanych obrazów Dziêki staraniom Wrzesiñ- Ma³gorzaty Jopczyk Popek. W skiego Klubu Twórczoœci Ró¿nej trakcje imprezy goœcie mieli rów,,Cóœ innego” w Muzeum Regio- nie¿ okazjê do kupienia fotografii nalnym we Wrzeœni zorganizo- i rzeŸb bed¹cych efektem pleneru. wano wystawê prac powsta³ych £¹czny dochód z licytacji wyniós³ podczas pleneru malarsko-rzeŸ- 2 200 z³otych, co nale¿y uznaæ za biarsko – fotograficznego ,,Bar- wynik zadowalaj¹cy. Bardzo siê do 2007”. cieszê z uzyskanej w licytacji sumy, Plener odby³ siê w okresie od 24 która pomo¿e w wyremontowaniu – 27 maja br. w podwrzesiñskim koœcio³a. To zaszczyt, ¿e tak ma³a Bardzie. Na zakoñczenie wystawy miejscowoœæ sta³a siê inspiracj¹ 28 wrzeœnia odby³a siê licytacja, z dla twórców z ca³ego kraju. Dziêktórej dochód przeznaczony zosta- ki wystawie oraz licytacji Bardo nie na potrzeby koœcio³a pw. œw. zaistnia³o na mapie powiatu wrzeMiko³aja w Bardzie. Przedsiêwziê- siñskiego - oznajmi³ Leszek Stacie to uda³o siê zorganizowaæ m. in. wicki so³tys Barda. dziêki dotacjom otrzymanym z Zainteresowanych, którzy nie Urzêdu Miasta i Gminy Wrzeœnia i mogli przybyæ na aukcjê organizaStarostwa Powiatowego. Najcie- torzy zapraszaj¹ do wziêcia udziakawsze z prac zamieszczono w ³u w dodatkowej licytacji, która okolicznoœciowej publikacji ,,Bar- odbêdzie siê 14 paŸdziernika o do jakiego nie znamy”. godz. 12.00 w koœció³ku w Bardzie. Gospodarz aukcyjnego spotka- Ponadto prace wystawione bêd¹ na nia dyrektor muzeum – Sebastian aukcji internetowej Allegro. Mazurkiewicz, przywita³ goœci Starosta wrzesiñski Dionizy Jadziêkuj¹c za przybycie i zaznaczy³, œniewicz podczas ostatniej wizyty ¿e jest to pierwsza tego typu im- w zaprzyjaŸnionym powiecie preza z Muzeum Regionalnym we Wolfenbüttel w Niemczech podaWrzeœni. Na aukcji wystawiono 28 rowa³ staroœcie – Jörgowi prac. Cena wywo³awcza ka¿dego Röhmannowi jeden z obrazów z obrazów wynosi³a 200 z³otych, powsta³ych podczas pleneru mastawkê podwy¿szano o 50 z³otych. larsko – rzeŸbiarsko – fotograficzSporo emocji wywo³a³ obraz Grze- nego w Bardzie. Obraz Barbary gorza Olejniczaka ,,Droga”, który Aleksanderskiej ,,Dworek w Barwylicytowano za kwotê 400 z³o- dzie” zawiœnie w gabinecie starotych. Za tê sam¹ kwotê wylicyto- sty Wolfenbüttel. wano obraz ,,Duch” autorstwa (kasia)

Jubileuszowe uroczystoœci Starosta Dionizy Jaœniewicz wzi¹³ udzia³ w jubileuszu10-lecia obecnoœci firmy Dalkia w Polsce oraz 40-lecia Energetyki Cieplnej w Poznaniu. Impreza odby³a siê 1 paŸdziernika w Elektrociep³owni Garbary w Poznaniu i przybra³a konwencjê wydarzenia artystycznego pod nazw¹ "Impresje-Polska-Francja". W zamierzeniu organizatorów przedsiêwziêcie mia³o uœwiadomiæ

odbiorcom, ¿e sztuka i przemys³ s¹ nierozerwalnie z sob¹ zwi¹zane, gdy¿ w obydwu dziedzinach niezbêdne s¹ - kreatywnoœæ, wizjonerstwo i odwaga. Dalkia Poznañ S.A. wchodzi w sk³ad grupy Dalkia - europejskiego lidera w dziedzinie us³ug energetycznych. Firma posiada 49% udzia³ów Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej we Wrzeœni S.A. (agda)

Zapraszamy na konsultacje W po³owie paŸdziernika na stronie internetowej www.wrzesnia.powiat.pl zostanie zamieszczony do konsultacji spo³ecznych projekt Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Wrzesiñskiego na lata 2007-2013. W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrzeœni mo¿na zg³aszaæ siê z grzybami w celu otrzymania atestu na grzyby œwie¿e. Posiadanie takiego dokumentu umo¿liwia sprzeda¿ grzybów na targowiskach. Ponadto osoba sprzedaj¹ca zobowi¹zana jest umieœciæ informacjê dotycz¹c¹ swoich danych osobowych, miejsca zbioru grzybów i ich nazwy. Atest na grzyby œwie¿e jest wiarygodny przez 48 h. Owocniki powinny byæ ca³e. Nie nale¿y oddzielaæ kapeluszy od trzonu.


18 PaŸdziernik 2007

OG£OSZENIA, SPORT

www.wrzesnia.powiat.pl

VII Cross kolarzy górskich MTB Najlepsi strzelcy s¹ w Mi³os³awiu

W tegorocznym Crossie udzia³ wziê³o ponad 180 kolarzy W niedzielê 30 wrzeœnia 2007 roku odby³ siê ju¿ VII Cross kolarzy górskich MTB. Jest to cykliczna impreza, przeprowadzana od 7 lat na malowniczym torze kolarskim w "Ma³pim Gaju".

Organizatorem by³a Wrzesiñska Brygada Kolarska ze Zbigniewem Ogrodowiczem na czele przy du¿ym udziale finansowym i osobowym Starostwa Powiatowego oraz Urzêdu Miasta i Gminy Wrzeœnia. W tym roku dopisa³a i frekwen-

cja (ponad 180 zawodników), i wspania³a, s³oneczna pogoda. Na bardzo dobrze przygotowanym torze odby³o siê szereg emocjonuj¹cych wyœcigów w ró¿nych kategoriach. Swego rodzaju sensacj¹ by³ start w jednym z nich Quina Marlona, który przyjecha³ do nas z dalekiej Australii. W przerwach miêdzy wyœcigami mo¿na by³o skosztowaæ smacznej grochówki, bigosu lub sma¿onej kie³baski. Zwyciêzcy zostali uhonorowani dyplomami i nagrodami wrêczanymi przez wicestarostê Paw³a Guzika, przewodnicz¹cego Rady Powiatu - Grzegorza KaŸmierczaka, zastêpcy burmistrza Miasta i Gminy Wrzeœnia Waldemara Grzeœkowiaka i Zbigniewa Ogrodownicza. Jak zwykle z dobrej strony pokazali siê zawodnicy z Wrzeœni m.in.: Krzysztof Maciejewski, Radek Lonka, Grzegorz Tomczak, Piotr Tomczak, Eryk Ostrowski, Kamil Buczkowski. WOiS

„Wêdruj z nami, szlaki czekaj¹”

Uczestnicy rajdu Dziki Bór - Jezierce Oddzia³ wrzesiñski PTTK stycznych dla upamiêtnienia w³¹czy³ siê do ogólnopolskiej 120 - rocznicy oznaczenia pierwakcji w ramach og³oszonego szego szlaku turystycznego w przez Zarz¹d G³ówny PTTK Polsce. roku 2007 rokiem szlaków turyZ tej okazji w dniu 14 wrzeœnia

odby³ siê turystyczny rajd pieszy "WÊDRUJ Z NAMI, SZLAKI CZEKAJ¥" , w którym wziêli udzia³ uczniowie z powiatu wrzesiñskiego. Trasa rajdu wiod³a od leœniczówki Dziki Bór szlakiem zielonym i ¿ó³tym do Jezierc. Po krótkim odpoczynku pod kierunkiem pracownika nadleœnictwa Czerniejewo, uczestnicy rajdu przeszli po œcie¿ce przyrodniczoleœnej w Jeziercach. Podsumowanie rajdu odby³o siê w wigwamie przy ognisku, gdzie odby³y siê równie¿ konkursy: krajoznawczy i znakarski. Wspó³organizatorami rajdu byli: Starostwo Powiatowe we Wrzeœni oraz Urz¹d Miasta i Gminy Wrzeœnia. Komandor rajdu Henryk Czarnecki

Rozporz¹dzenie REACH wesz³o w ¿ycie Ka¿dego dnia jesteœmy nara¿eni na dzia³anie setek, a mo¿e nawet tysiêcy chemikaliów. Mog¹ one szkodziæ naszemu zdrowiu i œrodowisku. W zwi¹zku z tym stworzono nowy system nakierowany na zapewnienie wiêkszego bezpieczeñstwa w zakresie produkcji i u¿ywania substancji chemicznych (REACH - Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals). REACH to system kontroli chemikaliów. Jego za³o¿enia to rejestracja, ocena oraz udzielanie zezwoleñ i ograniczeñ

w zakresie chemikaliów. Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrzeœni informuje, ¿e Rozporz¹dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleñ i stosowanych ograniczeñ w zakresie chemikaliów (REACH) wesz³o w ¿ycie z dniem 1 czerwca 2007 r. Wprowadza ono ca³y szereg obowi¹zków dla producentów i importerów substancji, preparatów i wyrobów. Niezwykle istotne jest wiêc zaznajomienie siê z nowym prawem i z obowi¹zkami, jakie ono nak³ada.

W okresie od dnia 1 czerwca 2008 r. do dnia 1 grudnia 2008 r. nale¿y dokonaæ wstêpnej rejestracji produkowanych/ importowanych substancji, w celu wykorzystania szansy jak¹ daj¹ okresy przejœciowe REACH. Od 1 grudnia 2008 r. brak REJESTRACJI = BRAK OBROTU. Wiêcej informacji: www.pssewrzesnia.pl oraz tel.: /061/ 4360 732 Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna we Wrzeœni

Mi³os³awianie ju¿ po raz trzeci zdobyli puchar burmistrza Nekli W dniu 16 wrzeœnia na strzel- oddaj¹c po 13 strza³ów, w tym 10 nicy LOK w Nekli odby³y siê za- ocenianych. wody o Puchar Burmistrza MiaZwyciêzc¹ zosta³a gmina Mi³osta i Gminy Nekla. s³aw w sk³adzie: Zbigniew SkikieW myœl regulaminu w zawo- wicz, Bogdan i Krzysztof Grzegordach uczestniczy³y 6-osobowe re- czyk, Katarzyna Œwitek, Roman prezentacje z gmin: Nekla, Ko³acz- Hetmañczyk i Andrzej Rogowski, kowo, Mi³os³aw, Wrzeœnia i Pyz- którzy zdobyli 892 punkty. II miejdry, w sk³adzie których musieli sce zajê³a Wrzeœnia - 812 pkt, III znaleŸæ siê, burmistrz, wójt lub ich miejsce Nekla, - 751 pkt. zastêpca, ewentualnie przewodniW zwi¹zku z tym, ¿e gmina cz¹cy Rady, prezes lub wiceprezes Mi³os³aw zdoby³a Puchar po raz jednostek LOK danej gminy oraz trzeci, trofeum sta³o siê ich w³aczterech zawodników wytypowa- snoœci¹. Na zakoñczenie zawonych przez Prezesa LOK (w tym dów, po wrêczeniu nagród indywijedna kobieta). dualnych, odby³ siê poczêstunek Zawody odbywa³y siê w formie smaczna grochówka przygotowadwuboju. Zawodnicy strzelali z na przez pani¹ Jolantê z Klubu KBKS-u do du¿ej tarczy oraz z Strzelecko-Rekreacyjnego LOK w wiatrówki (karabinku pneuma- Nekli. tycznego) do tarczy popularnej Stanis³aw Hoppe

Z ponoszenia op³at za korzystanie z parkingu przy szpitalu zwalnia siê: - osoby niepe³nosprawne o obni¿onej sprawnoœci ruchowej kieruj¹ce pojazdem samochodowym oznakowanym kart¹ parkingow¹ osoby niepe³nosprawnej, - pracowników placówek zajmuj¹cych siê rehabilitacj¹ lub edukacj¹ osób niepe³nosprawnych pozostaj¹cych pod opiek¹ tych placówek, kieruj¹cych pojazdem samochodowym oznakowanym kart¹ parkingow¹ osoby niepe³nosprawnej, - pensjonariuszy Domu Pomocy Spo³ecznej skierowanych na konsultacje lekarskie, - honorowych krwiodawców, w przypadku przybycia do szpitala w celu oddania krwi, - dostawców towarów i us³ug do szpitala.

Osoby zwolnione z op³aty wje¿d¿aj¹c na parking tak jak inni u¿ytkownicy, pobieraj¹ bilet przy bramce wjazdowej. Po za³atwieniu sprawy udaj¹ siê do dy¿urki szpitala, by tam pracownik anulowa³ op³atê na bilecie. Bilet ten nale¿y przystawiæ do czytnika przy wyjeŸdzie, aby szlaban siê podniós³.

Jak zaparkowaæ na nowym parkingu przy szpitalu? - Spójrz na stronê 12.

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 wrzeœnia 2007 r. Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z póŸn. zm.), w zwi¹zku z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpoœrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, z póŸn. zm.) podaje siê do publicznej wiadomoœci treœæ rozporz¹dzenia Prezesa Rady Ministrów z 3 wrzeœnia 2007 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Nekli w województwie wielkopolskim (Dz. U.

Nr 159, poz. 1117): § 1. Zarz¹dza siê przeprowadzenie przedterminowych wyborów burmistrza Nekli w województwie wielkopolskim. § 2. Datê przedterminowych wyborów wyznacza siê na niedzielê 21 paŸdziernika 2007 r. § 3. Dni, w których up³ywaj¹ terminy wykonania czynnoœci wyborczych, okreœla kalendarz wyborczy, stanowi¹cy za³¹cznik do rozporz¹dzenia. § 4. Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia. KALENDARZ WYBORCZY - do 8 paŸdziernika 2007 r. -

powo³anie obwodowych komisji wyborczych podanie do publicznej wiadomoœci, w formie obwieszczenia, informacji o: a) numerach i granicach obwodów g³osowania, b) wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, sporz¹dzenie spisu wyborców - do 9 paŸdziernika 2007 r. podanie do publicznej wiadomoœci, w drodze rozplakatowania, obwieszczenia miejskiej komisji wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza, na którym umieszczone s¹, w kolejnoœci al-

fabetycznej nazwisk: nazwiska, imiona, wiek, wykszta³cenie, miejsce zamieszkania, nazwa komitetu zg³aszaj¹cego kandydata oraz nazwa partii politycznej, do której nale¿y kandydat oraz treœæ oœwiadczeñ lustracyjnych stwierdzaj¹cych fakt pracy lub s³u¿by w organach bezpieczeñstwa pañstwa lub wspó³pracy z nimi - sk³adanie przez pe³nomocników komitetów wyborczych wniosków o przydzia³ nieodp³atnego czasu antenowego w programach telewizji publicznej i publicznego radia - od 12 paŸdziernika 2007 r. -

rozpoczêcie nieodp³atnego rozpowszechniania audycji wyborczych w programach telewizji publicznej i publicznego radia - 19 paŸdziernika 2007 r. o godz. 19.00 - zakoñczenie kampanii wyborczej - 20 paŸdziernika 2007 r. przekazanie przewodnicz¹cym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców - 21 paŸdziernika 2007 r. w godz. 6.00 - 20.00 - przeprowadzenie g³osowania Wojewoda Wielkopolski /-/ Tadeusz Dziuba


www.wrzesnia.powiat.pl

PRACA

Oferty pracy

PaŸdziernik 2007

19

z dnia 28.09.2007 r.

Pracownik ochrony - SECURITAS POLSKA Wymagania pracodawcy: wykszta³cenie podstawowe; niekaralnoœæ; Pozosta³e informacje: Pracodawca zapewnia mo¿liwoœæ bezp³atnego dojazdu do pracy. Osoby zainteresowane w/w ofert¹ pracy proszone s¹ o kontakt pod numerem tel. 061 827 42 27. Murarz/malarz/ p³ytkarz - KARO-BIS Kwalifikacje: - wykszta³cenie podstawowe, praca 1-zmianowa, mo¿liwoœæ przyuczenia do zawodu Pozosta³e informacje: Osoby zainteresowane proszone s¹ o kontakt z pracodawc¹ pod nr telefonu 0502 252 589 p. Robert Konopacki Pracownicy budowlani i inni - PPHU Tel-Po¿-System Sp. z o.o. Kwalifikacje: Firma PPHU Tel-Po¿-System "Iskra" Sp. z o.o. w Poznaniu poszukuje pracowników do prac budowlanych, monta¿owych, elektrycznych Pozosta³e informacje: Zainteresowane osoby proszone s¹ o przes³anie listu motywacyjnego i CV z przebiegiem dotychczasowej pracy zawodowej na adres: P.P.H.U. Tel-Po¿-System "Iskra" Sp. z o.o. ul. Krañcowa 11 61 - 022 Poznañ Przedstawiciel handlowy - BARTEK Kwalifikacje: prawo jazdy kat. B, mile widziane doœwiadczenie. Pozosta³e informacje: Hurtownia BARTEK Sp. z o.o. ul.Objazdowa 27 Wrzeœnia tel. 061 4377125, podanie i ¿yciorys sk³adaæ w siedzibie firmy adres j.w. Pracownik myjni - PHU MILENA El¿bieta Szag¿dowicz Kwalifikacje: Mile widziane prawo jazdy. Pracodawca zapewnia zakwaterowanie. Pozosta³e informacje: Osoby zainteresowane w/w ofert¹ pracy proszone s¹ o kontakt pod numerami tel.: 061 8147 216; 061 8146 265; kom. 0 501 632 907 Sprzedawca-kasjer - PHU K&R Kwalifikacje: wykszta³c. min. zawodowe, mile widziana znajomoœæ obs³ugi kasy fiskalnej, praca 2-zmianowa. Informacje: pok. 7 tel. 640 35 41 Pracownik do mycia samochodów cie¿ar. - PPH IWIÑSKI Kwalifikacje: z praktyk¹ lub do przyuczenia, mycie rêczne samochodów TIR. Pozosta³e informacje: PPH IWIÑSKI ul. Dzia³kowców 9 Wrzeœnia kontakt telef. 061 4362 180 Gronikowska Wanda Technik elektronik - KOS Kwalifikacje: wykszta³cenie techniczne - technik elektronik, 1 zmiana 8.00-16.00. Pozosta³e informacje: KOS ELEKTROSYSTEM Kadry - Wójcik Genowefa ul. Wroc³awska 43 Wrzeœnia Hotel Kosmowski, sk³adaæ CV i list motywacyjny j.w., tel. 061 4386529 Pracownik ogólnobudowlany - Tel Po¿ System Sp. z o.o. Kwalifikacje: pracownik prac budowlanych pracownik prac monta¿owych pracownik prac elektrycznych Pozosta³e informacje: cv z przebiegiem pracy zawodowej proszê przes³aæ na adres: Tel Po¿ System Sp. z oo Krañcowa 11 61 022 Poznañ tel. 061 8733927 Misiewicz Katarzyna Prasowaczka / osoba z umiejêtn. szycia - Maxi Moda Informacje: MAXI MODA Zieliniec 2 62-306 Ko³aczkowo tel. 061 438 59 06 w godz. 7.00-15.00 - Pani Matysiak Barbara Pracownik myjni samochodowej - Auto-Kosmetyka Informacje: AUTO-KOSMETYKA ul. S³owackiego 48 Wrzeœnia Wojciech Olejniczak 600-922-096 Wulkanizator - IGA Kwalifikacje: doœwiadczenie jako wulkanizator. Pozosta³e informacje: Zak³ad Us³ugowo-Handlowy IGA ul. Gen.Sikorskiego 34 Wrzeœnia tel. 061 4360716 601752849 Maliszewski Tadeusz Kierowca kat.b - AGNES Piekarnia. Rozwo¿enie pieczywa, praca na 2 zmiany 7-14 i 14-19. Informacje: AGNES Nekla ul. Beutlera 5 tel. 061 4386037 Pani A. Kuœnierz Przedstawiciel handlowy - Univerpal Sp. z o.o. Wymagania: wykszta³cenie minimum œrednie, prawo jazdy kat. B, doœwiadczenie na podobnym stanowisku, mile widziana znajomoœæ bran¿y, kilkuletnie doœwiadczenie w pracy na stanowisku przedstawiciela handlowego, wysokich zdolnoœci negocjacyjnych i organizacyjnych, kreatywnoœæ i dyspozycyjnoœæ, doskona³a znajomoœæ pakietu MS Office oraz Internetu. Pozosta³e informacje: zainteresowane osoby prosimy o przes³anie CV oraz listu motywacyjnego na adres : recycling@univerpal.com.pl lub Univerpal Sp. z o.o. 84 - 240 Reda ul. Wejherowska 40 A ; tel. (058) 678 55 14 Pracownicy obs³. klienta, kuchni w kfc - KFC Swarzêdz Kwalifikacje: pracownicy obs³ugi klienta i pracownicy kuchni, zwrot kosztów dojazdu. Pozosta³e informacje: KFC American Restaurants Sp z oo 62-020 Swarzêdz e-mail: kfcetc@amrest.eu telef. 606 96 84 31 Lakiernik proszkowy - BH SYSTEM. Zak³ad przyuczy do lakierowania proszkowego. Informacje: BH SYSTEM Gutowo Wielkie 27, 501 108 736 KaŸmierczak Piotr Piekarz - WALDI Kwalifikacje: najlepiej z doœwiadczeniem jako piekarz. Pozosta³e informacje: Piekarnia Waldi Kaczanowo ul.Wiejska 2a 4367630 / 4366-737/ 0-607-507-737 Spedytor - A.B. Spedtrans s.c. Wymagania pracodawcy: doœwiadczenie; znajomoœæ bran¿y; znajomoœæ jêzyków obcych mile widziana. Pozosta³e informacje: zainteresowane osoby proszone s¹ o kontakt telefoniczny z Panem Bartoszem Nowaczykiem pod numerem tel. 0 502 618 196 Pracownik magazynowy - Agroflora. Kwalifikacje: przyjmowanie, wydawanie towaru. Informacje: AGROFLORA Przeds. Handlowe Oblaczkowo 124 tel. 061 4366 129 Pracownik gospodarczy - Impel HR Service Sp. z o.o. Kwalifikacje: uprawnienia do obs³ugi kot³ów parowych i wodnych. Pozosta³e informacje: Impel HR Service Sp. z o.o. Stzrelecka 49 61 846 Poznañ tel 0618581090 0618581092 Szwaczka - Impel HR Service Sp. z o.o. Kwalifikacje: wykszta³cenie kierunkowe, dyspozycyjnoœæ, sumiennoœæ, praca 2-zmianowa. Pozosta³e informacje: osoby zainteresowane proszone s¹ o kontakt z pracodawc¹ pod nr telefonu: 061 858 10 90 lub 858 10 92 P. Katarzyna Wajda Listonosz - POCZTA POLSKA. Kwalifikacje: wykszta³cenie œrednie, mile widziane doœwiadczenie w pracy z klientem, do zadañ pracownika nale¿eæ bêdzie: dorêczanie przesy³ek i przekazów pocztowych, udzielanie informacji o œwiadczonych us³ugach, prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej. Osoby zainteresowane proszone s¹ o przes³anie CV i listu motywacyjnego na adres: Poczta Polska, Sekcja Regionalna Zarz¹dzania Zasobami Ludzkimi ul. Glogowska 17, 60-943 Poznañ lub z³o¿enie w zainteresowanej placówce pocztowej. Pracownicy budowlani - PIB INEX sp. z o.o. Poznañ Przedsiêbiorstwo In¿ynieryjno - Budowlane zatrudni: monterów sieci zewnêtrznej wod-kan., robotników budowlanych, operatorów sprzêtu ciê¿kiego - koparki g¹sienicowe i ko³owe, kierowców - samochód samowy³adowczy TATRA, samodzielne brygady i zespo³y do wykonywania sieci zewnêtrznych kanalizacji sanitarnych oraz in¿yniera budownictwa i technika - specjalnoœæ instalacje sanitarne z uprawnieniami. Pozosta³e informacje: osoby zainteresowane w/w ofert¹ pracy proszone s¹ o kontakt z Pani¹ Gra¿yn¹ Nadolsk¹ pod numerem telefonu: 061 8705 216 Kierowca kat. c+e - Us³ugi Transportowe Adam Celina. Wymagania pracodawcy: wykszta³cenie zawodowe, prawo jazdy kat. C + E. Pozosta³e informacje: osoby zainteresowane w/w ofert¹ pracy proszone s¹ o kontakt z Panem Adamem Celina pod numerem tel. 0 602-449-816 lub (061) 811 - 68 - 70 In¿ynier procesu - A lima bis Sp. z o.o. Kwalifikacje: specjalista ds. marketingu, specjalista ds. logistyki, wykszta³cenie wy¿sze kierunkowe, znajomoœæ j. angielskiego, itd Pozosta³e informacje: CV i list motywacyjny nale¿y przes³aæ na adres A-lima Bis Sp. z o.o. ul. 27 grudnia 5 63 000 œroda Wlkp. tel. 061 2853861 Pomocnik murarza - Z-d Budowlany Kwalifikacje: Pozosta³e informacje: K³osowski Zbigniew 603-221-308 Wrzeœnia ul. Paderewskiego 8/2 Szwaczka - A&T Krawiectwo T. Wojty³a Kwalifikacje: umiejêtnoœæ szycia na maszynie, praca 1-zmianowa 7.00-15.00. Informacje: Informacja PUP pok. 7 tel. 061 640 35 41 Tapicer - MAVER Cegielski Fabryka Mebli Kwalifikacje: wykszt. zawodowe, sta¿ pracy 2-3 lat w zawodzie. Pozosta³e informacje: MAVER S.A. Cegielski Fabryka Mebli 62-300 Wrzeœnia ul. Dzia³kowców 10 telef. 061 4374 133 c.v.+ list motywacyjny przes³aæ poczt¹ Monter izolacji termicznych, blacharz, spawacz - TERMOIZOLACJA S.A. Sta¿ pracy nie jest wymagany - dla zainteresowanych proponujemy przyuczenie do w/w zawodów. Mile widziane prawo jazdy kat. B. Osoby zainteresowane w/w ofert¹ pracy proszone s¹ o kontakt pod numerem telefonu: 061/654-38-80. Adres: Oddzia³ w Poznaniu ul. Gdyñska 54 Ró¿ne zawody - Pomet Kwalifikacje: formierz, frezer, odlewnik, automatyk, wytapiacz, elektromechanik, oczyszczacz, elektronik, spawacz, œlusarz, tokarz, operator centr obróbczych, œlusarz ze znajomoœci¹ hydrauliki si³owej. Pozosta³e informacje: POMET Poznañ ul. Krañcowa 20 tel. 061 8762200 Kadry Kierowca kat.b lub c - Galicja Sp. z o.o. Kwalifikacje: prawo jazdy kat.B lub C. Informacje: GALICJA Sp. z o.o. 39-207 BrzeŸnica 594 a, Mariusz Ciura 604 627 314 w godz. 7.00-15.00 Mechanik pojazdów samochodowych - PPHU DAGMAR Kwalifikacje: wykszta³cenie zawodowe, prawo jazdy kat. B. Pozosta³e informacje: PPHU Dagmar 40 lecia PRL 1 a Strza³kowo tel 063 2750893 Rafa³ Piwowarczyk Piekarz, cukiernik - Piekarnia BAMAR Kwalifikacje: wykszta³cenie zawodowe mo¿e byæ osoba do przekwalifikowania. Pozosta³e informacje: BAMAR Piekarnia Józef Banaszak ul. Warsztatowa 9 62 300 Wrzeœnia tel. 061 4366482 Magazynier - VOX Sk³ady Budowlane Wymagania pracodawcy: wykszta³cenie min. zawodowe, obs³uga wózków wid³owych. Pozosta³e informacje: osoby zainteresowane w/w ofert¹ pracy proszone s¹ o kontakt z Panem Mariuszem Jarz¹bkiem pod numerem tel. 0 605 454 887 Magazynier - BARTEK Kwalifikacje: mile widziane doœwiadczenie. Pozosta³e informacje: Hurtownia Bartek Sp. z o.o. ul. Objazdowa 27 Wrzeœnia tel. 061 4377-125, podanie i ¿yciorys sk³adaæ w siedzibie firmy adres j.w. Mechanik / kierowca kat. c - DAGMAR Pracodawca zg³asza zapotrzebowanie na pracowników w zawodzie: mechanik; kierowca z kat. C.. Pozosta³e informacje: osoby zainteresowane w/w ofert¹ pracy proszone s¹ o kontakt osobisty w siedzibie firmy: ul. 40 - lecia PRL 1A Strza³kowo Informatyk - programista - ATLANTA Kwalifikacje: wykszt. wy¿sze, umiejêtnoœæ: programista. Informacje: ATLANTA s.c. ul. Wrzesiñska 19 Mi³os³aw tel. 508 056 575 Jaros³aw Wiktorowski Palacz - Wiosna Ludów Spó³dzielnia Inwalidów Kwalifikacje: wymagane uprawnienia na paliwo sta³e o mocy 50 KW wraz z urz¹dzeniami pomocniczymi do 150* C Pozosta³e informacje: Wiosna Ludów Spó³dzielnia Inwalidów Leœna 10 62 300 Wrzeœnia Koz³owski Rados³aw tel. 061 4361362 Diagnosta samochodowy - Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe "LECH" s.c. Kwalifikacje: uprawnienia do obs³ugi Okrêgowej Stacji Diagnostycznej. Pozosta³e informacje: osoby zainteresowane w/w ofert¹ pracy proszone s¹ o kontakt z Panem Zbigniewem Borowskim pod numerem tel. 0 602 385 539 Operator koparki - GROSTECH Sp. z o.o. Kwalifikacje: praca 1- zmianowa. Pozosta³e informacje: Osoby zainteresowane proszone s¹ o kontakt z pracodawc¹ pod nr telefonu: 0509 211 509 p. G³owacki Wojciech Szlifierz/Œlusarz remontowy - STOMIL Sp. z o.o. Wymagania - oczekiwania pracodawcy: wykszta³cenie zawodowe, doœwiadczenie na w/w stanowiskach. Pierwsza umowa na okres próbny. Pracodawca zapewnia pracownikom z Wrzeœni dowóz do zak³adu. Pozosta³e informacje: osoby zainteresowane w/w ofert¹ pracy proszone s¹ o kontakt z Pani¹ Monik¹ Wolsk¹ pod numerem tel. 061 435 92 22 lub e-mail: m.wolska@stomil.com.pl Operator maszyn - Cenos Kwalifikacje: wykszta³c. œrednie lub zawodowe (najlepiej mechaniczne). Informacje: CENOS ul. Gen.Sikorskiego 22 Wrzeœnia tel. 061 4370800 4370827 Elektryk - Work Serwice. Kwalifikacje: wykszta³cenie kierunkowe, doœwiadczenie zawodowe. Informacje: Work Service S.A. ul. Pó³wiejska 45 61-886 Poznañ tel. 061 8534723 Sprzedawca - ABC Kwalifikacje: wykszta³cenie zawodowe lub œrednie, mo¿liwoœæ przyuczenia do obs³ugi kasy fiskalnej, praca w sklepie samoobs³ugowym ABC. Pozosta³e informacje: PPHU BARBEX Orzechowo ul.Œredzka 16 tel. 503120540 Pani Magdalena Barbuziñska Hydraulik - Zak³ad Us³ug Wielobran¿owych. Charakterystyka wykonywanej pracy: us³ugi wodno- kanalizacyjne i c.o. Pracodawca wymaga od kandydata adresu zamieszkania na terenie Wrzeœni. Informacje: osoby zainteresowane w/w ofert¹ pracy proszone s¹ o kontakt z Henrykiem Szablewskim pod numerem tel. 0 606 998 016 lub 061 4367 598 - do 15.00 Operator maszyny pakuj¹cej - PW ROL-PAK Kwalifikacje: wykszta³cenie zawodowe, aktualne badania sanepid. Praca 1- zmianowa. Pozosta³e informacje: informacja pok. 7 tel. 640 35 41 Elektromonter - Instalatorstwo Elektryczne Kwalifikacje: wykszta³cenie zawodowe, mo¿liwoœæ przyuczenia. Pozosta³e informacje: osoby zainteresowane proszone s¹ o kontakt z pracodawc¹ pod nr telefonu: 602 343 770 p. B³aszczyk Przypominamy, i¿ Pracodawca jest obowi¹zany zawiadomiæ w formie pisemnej, w okresie do 5 dni, w³aœciwy powiatowy urz¹d pracy o zatrudnieniu osoby zarejestrowanej jako bezrobotna lub o powierzeniu jej innej pracy zarobkowej. W przypadku niedope³nienia tego obowi¹zku podlega on karze grzywny nie ni¿szej ni¿ 3000z³. Aktualne oferty mo¿na znaleŸæ na stronie internetowej www.praca.wrzesnia.org.pl oraz na tablicach og³oszeniowych Powiatowego Urzêdu Pracy we Wrzeœni ul. Wojska Polskiego 2, pok. 6. Szczegó³owe informacje w PUP - tel. 061 640 35 35, 061 640 35 38


Informator powiatowy Starostwo Powiatowe ul. Chopina 10, 62-300 Wrzeœnia tel. (0-61) 640 44 44, fax (0-61) 640 20 51 starostwo@wrzesnia.powiat.pl www.wrzesnia.powiat.pl godziny urzêdowania: poniedzia³ek 8.00 do 16.00 wtorek – pi¹tek 7.00 do 15.00

Trwaj¹ remonty w Starostwie

Stare, a jednak nowe Zakoñczy³ siê kolejny etap gruntownego remontu Starostwa Powiatowego. 24 wrzeœnia odby³o siê uroczyste otwarcie zmodernizowanego, nowoczesnego Powiatowego Oœrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Remont, który polega³ na ca³kowitej przebudowie wnêtrz, trwa³ od czerwca do wrzeœnia, a jego koszt wyniós³ oko³o 60 tys. z³.

Biura zosta³y przebudowane gruntownie - informuje naczelnik Wydzia³u Inwestycji i Mienia PoWydzia³ Komunikacji i Transportu wiatu - Anna Wolska-Wróblewska rejestracja – 061 640 44 09 - Wszystkie œcianki dziel¹ce, które prawo jazdy – 061 640 44 07 powodowa³y, ¿e pomieszczenia godziny urzêdowania: by³y w¹skie i ma³o przyjazne, poniedzia³ek 9.00 do 15.30 otworzyliœmy. Te œciany, które mo¿wtorek – pi¹tek 8.00 do 14.00 na by³o wyburzyæ z punktu widzeWydzia³ Administracji nia konstrukcji budynku i bezpieArchitektoniczno – Budowlanej czeñstwa, usunêliœmy. - tel. 061 640 44 05 Teraz geodezja jest podzielona Wydzia³ Promocji i Kultury tel. 061 640 44 42 na dwie strefy - pierwsz¹ jest punkt, Wydzia³ Rozwoju Lokalnego i w którym przyjmuje siê dokumenFunduszy Europejskich ty i gdzie odbywa siê wymiana potel. 061 640 45 04 miêdzy pracownikiem a interesanWydzia³ Oœwiaty i Sportu tem. Ta przestrzeñ jest mocno tel. 061 640 44 38 otwarta, istnieje mo¿liwoœæ chwiWydzia³ Œrodowiska i Rolnictwa lowej analizy dokumentów przy ul. Kaliska 1, tel. 061 640 45 40

stolikach. Druga czêœæ znajduje siê tam, gdzie by³a kasa - w tym miejscu geodeta mo¿e usi¹œæ i spokojnie przeanalizowaæ dokumenty. Utworzonych zosta³o tam siedem stanowisk z obszernymi stolikami, które - co wa¿ne - przystosowane s¹ tak¿e do du¿ych map. Trzeba by³o usun¹æ niektóre elementy konstrukcji, zdemontowaæ stare meble, skuæ tynki, zlikwidowaæ pod³ogi, sufity, zmodernizowaæ sieæ teleinformatyczn¹ i instalacjê elektryczn¹ - wymienia Anna Wolska-Wróblewska - warto nadmieniæ, ¿e wszystkie prace wykonywali nasi pracownicy, dziêki czemu zaoszczêdziliœmy sporo œrodków pieniê¿nych. Z tego te¿

Wydzia³ Geodezji, Kartografii i Nieruchomoœci - tel. 061 640 44 20, 061 640 44 29 Zespó³ Uzgadniania Dokumentacji Projektowej - tel. 061 640 44 34 Powiatowy Oœrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ul. Chopina 10, tel. 061 640 44 20

Zdaniem Anny Wolskiej-Wróblewskiej lada, przy której znajduj¹ siê trzy stanowiska obs³ugi klienta jest innowacyjnym rozwi¹zaniem

Kasa Starostwa - 061 640 44 18 czynna: poniedzia³ek 8.30 do 15.30, wtorek – pi¹tek 7.30 do 14.30 Powiatowy Urz¹d Pracy – ul. Wojska Polskiego 2, tel. 061 640 35 35 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – ul. Wojska Polskiego 1, - tel. 061 640 45 50 Powiatowy Zespó³ ds. Orzekania o Niepe³nosprawnoœci - ul. Wojska Polskiego 1 - tel. 061 640 45 56 Powiatowy Zarz¹d Dróg ul. Kaliska 1, - tel. 061 436 42 16 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego - ul. 3 Maja 3, tel. 061 640 45 46 Poradnia PsychologicznoPedagogiczna we Wrzeœni ul. Wojska Polskiego 1, tel. 061 640 45 70 Oœrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny - Ko³aczkowo, pl. Reymonta 4, tel. 061 438 53 47 Urz¹d Miasta i Gminy Wrzeœnia ul. Ratuszowa 1, tel. 061 640 40 40, fax 061 640 40 44 Urz¹d Gminy Ko³aczkowo pl. Reymonta 3, 62-306 Ko³aczkowo tel. 061 438 53 24, fax 061 438 53 21 Urz¹d Gminy Mi³os³aw - ul. Wrzesiñska 19, 62-320 Mi³os³aw tel. 061 438 20 21, fax 061 438 30 51 Urz¹d Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla tel. 061 438 60 11, fax 061 438 64 90 Urz¹d Gminy i Miasta Pyzdry ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry tel. 063 276 83 34, fax 063 276 83 33 Urz¹d Skarbowy we Wrzeœni ul. Warszawska 26, tel. 061 435 91 00, fax 061 435 91 06 997 - Policja 998 - Stra¿ Po¿arna 999 - Pogotowie Ratunkowe 112 - CPR (Stra¿ Po¿arna, Pogotowie) 986 - Stra¿ Miejska Ca³odobowy policyjny telefon zaufania - 061 437 52 97 993 - Pogotowie ciep³ownicze 992 - Pogotowie gazowe 994 - Pogotowie wodno-kanal. 061 436 02 31 - Pog. energetyczne

Pracownicy Oœrodka Geodezji s¹ zadowoleni z nowych wnêtrz

powodu czas realizacji inwestycji siê przed³u¿y³, gdy¿ roboty wykonywane by³y w czasie pracy Starostwa - od 7.00 do 15.00. Teraz do Oœrodka wchodzi siê przez szklane drzwi. Dziêki nim zachowany jest efekt przestrzennoœci, przyjaznoœci i otwartoœci podkreœla naczelnik Wydzia³u Inwestycji i Mienia Powiatu. Nowe meble s¹ nie tylko estetyczne, ale i niezwykle funkcjonalne - tworz¹ œcianê, w której chowane s¹ przeró¿ne dokumenty - to bardzo ergonomiczne rozwi¹zanie. Innowacyjny jest tak¿e ³uk, przy którym znajduj¹ siê trzy stanowiska obs³u-

gi klienta. Efekt koñcowy podkreœlaj¹ wisz¹ce na œcianach, oprawione w ramy, stare, rêcznie kreœlone mapy. Modernizacja ma na celu podniesienie jakoœci us³ug oferowanych przez urz¹d oraz wprowadzenie innowacyjnych rozwi¹zañ, które usprawni¹ i przyspiesz¹ obs³ugê interesantów. W nastêpnym numerze "Przegl¹du Powiatowego" napiszemy o planowanym w najbli¿szym czasie przeniesieniu Wydzia³u Œrodowiska i Rolnictwa z ulicy Kaliskiej na Chopina 10. (agda)

Delegacje powiatu wrzesiñskiego w Poznaniu Tak masowej i podnios³ej uroczystoœci nie by³o w stolicy Wielkopolski od wielu lat. 26 wrzeœnia do Poznania zjechali siê niemal wszyscy cz³onkowie wielkopolskiego okrêgu Œwiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy AK, delegacje organizacji kombatanckich i spo³ecznych, przedstawiciele samorz¹dów, odzia³y wojska, zastêpy harcerzy i t³umy m³odzie¿y szkolnej z ca³ego regionu. W uroczystoœci ods³oniêcia pomnika Podziemnego Pañstwa Polskiego i Jego Si³y Zbrojnej - Armii Krajowej w Poznaniu uczestniczy³ równie¿ starosta powiatu wrzesiñskiego Dionizy Jaœniewicz oraz przewodnicz¹cy Rady Powiatu we Wrzeœni Grzegorz KaŸmierczak oraz poczty sztandarowe ze szkó³, instytucji i duchowieñstwa naszego powiatu. Honorowymi goœæmi poznañskich obchodów byli: Ryszard Kaczorowski, ostatni prezydent RP na uchodŸstwie, wicepremier Zyta Gilowska oraz wicemarsza³ek Sejmu Bronis³aw Komorowski. W sumie kilkanaœcie tysiêcy Wielkopolan zebra³o siê pomiêdzy ulic¹ Wieniawskiego i alej¹ Niepodleg³oœci, przy nowo wzniesionym pomniku bohaterów pañstwa podziemnego z lat 1939 - 1945. Uroczystoœæ rozpoczê³a siê msz¹ œw. w Bazylice Archikatedralnej pw. œw. Aposto³ów Piotra i

Ods³oniêty Pomnik Polskiego Pañstwa Podziemnego i Armii Krajowej Paw³a, której przewodniczy³ prymas Polski kardyna³ Józef Glemp. Witaj¹c zgromadzonych metropolita poznañski arcybiskup Stanis³aw G¹decki przypomnia³, ¿e wszyscy, którzy tworzyli budz¹ce dziœ podziw Polskie Pañstwo Podziemne, p³acili najwy¿sz¹ cenê. Arcybiskup doda³, ¿e nadszed³ wreœcie czas , by oddaæ ho³d tym, którym zawdziêczamy woln¹ Polskê, której nie wszyscy doczekali. Prawdziwymi bohaterami dzisiejszej uroczystoœci s¹ weteranie, którzy mieli honor byæ w Armii Krajowej i dzia³aæ w strukturach pañstwa podziemnego. Spod katedry uczestnicy uroczystoœci przeszli w kilometrowym

pochodzie do parku Wieniawskiego, gdzie stan¹³ monument. Pomnik wzniesiony w stolicy Wielkopolski - Poznaniu jest ho³dem dla bezimiennych i znanych, ¿ywych i umar³ych, ofiar i bohaterów walki o niepodleg³oœæ Ojczyzny. Ta niezwyk³a konstrukcja powsta³a z inicjatywy Okrêgu Wielkopolska Œwiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy AK i zbudowana zosta³a ze zbiórki publicznej oraz dotacji od samorz¹dów Województwa Wielkopolskiego. W akcjê budowy pomnika w³¹czy³o siê równie¿ Starostwo Powiatowe we Wrzeœni przeznaczy³o na ten cel 10 tysiêcy z³otych z bud¿etu powiatu. Autor pomnika Mariusz Kulpa

Wydawca: Starostwo Powiatowe we Wrzeœni, ul Chopina 10, tel. (0 61) 640 44 44 Redaktor naczelny: Ryszard Szczepaniak Redakcja: Zespó³ Redakcyjny Starostwa Powiatowego we Wrzeœni Sk³ad i ³amanie: Przemys³aw Ratajczak Nak³ad: 9000 egzemplarzy Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania

z Gdañska w sposób symboliczny pokaza³ jak Polskie Pañstwo Podziemne otwiera³o drogê do wolnoœci kraju. Forma pomnika ma nawi¹zywaæ do dramatyzmu czasów wojny. Ciê¿kie, stalowe p³yty maj¹ kojarzyæ siê ze schronieniem ,,niby ruin domu", z drugiej strony mog¹ symbolizowaæ mogi³ê. Szklana œciana ma umo¿liwiæ spojrzenie wewn¹trz ruin, z których do lotu podrywa siê szeœæ polskich or³ów - ptaków wolnoœci. Na tablicach przy monumencie widniej¹ najbardziej znane nazwiska poleg³ych w walkach o niepodleg³oœæ Polski. Na zakoñczenie z³o¿ono wieñce o stóp pomnika po czym odœpiewano Rotê. Weteranom krêci³y siê ³zy w oczach, 62 lata po zakoñczeniu wojny doczekali siê pomnika, który jest darem od ca³ego spo³eczeñstwa Wielkopolan. (kasia) Za udzia³ w uroczystoœciach dziêkujemy reprezentacji powiatu wrzesiñskiego: Zespo³owi Szkó³ Zawodowych nr 2, Zespo³owi Szkó³ Politechnicznych, Liceum Ogólnokszta³c¹cemu, Zespo³owi Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych, Zespo³owi Szkó³ Specjalnych, Parafii Œw. Ducha, Muzeum Regionalnemu we Wrzeœni i Urzêdowi Gminy i Miasta Pyzdry.

www.wrzesnia.powiat.pl biuletyn@wrzesnia.powiat.pl Druk: Drukarnia Agora SA ul. Krzywa 35 64-920 Pi³a

Przegląd Powiatowy Nr 37 - Październik 2007  

Biuletyn Informacyjny Starostwa Powiatowego we Wrześni

Przegląd Powiatowy Nr 37 - Październik 2007  

Biuletyn Informacyjny Starostwa Powiatowego we Wrześni

Advertisement