Page 1

Zauroczeni Wrzeœni¹... Starostwo Powiatowe we Wrzeœni goœci³o w dniach 16-18 maja 2007 r. delegacjê z zaprzyjaŸnionego powiatu Wolfenbûttel. Choæ wspó³praca miêdzy szko³ami obu powiatów trwa ju¿ 15 lat, ta wizyta by³a wyj¹tkowa, poniewa¿ w wyniku ubieg³orocznych wyborów samorz¹dowych w Niemczech, nasz partnerski powiat wybra³ nowego starostê. Poprzedni starosta - Burkhard Drake, po 8 latach pe³nienia tej funkcji, nie startowa³ w wyborach. Goœcie z Dolnej Saksonii pod przewodnictwem nowego starosty - Jõrga Rõhmanna przez trzy dni mogli zobaczyæ Wrzeœniê i jej okolice, po której oprowadza³ ich gospodarz powiatu - Dionizy Jaœniewicz, starosta wrzesiñski. Wspó³praca partnerska miêdzy w³adzami powiatów trwa nieprzerwanie od 1999 roku, kiedy to do niemieckiego powiatu zosta³a po raz pierwszy zaproszona delegacja ze Starostwa Powiatowego we Wrzeœni. Pierwsze spotkanie zaowocowa³o podpisaniem listu intencyjnego o wspó³pracy w zakresie oœwiaty, kultury i sportu. Nie trzeba by³o d³ugo czekaæ by partnerstwo przerodzi³o siê w bezpoœrednie kontakty miêdzy mieszkañcami, dziêki czemu w 2001 roku nasze powiaty podpisa³y umowê o wspó³pracy partnerskiej. Zgodnie z treœci¹ porozumienia obie strony zobowi¹za³y siê wzajemnie pomagaæ sobie w nawi¹zywaniu kontaktów miêdzy ró¿nymi grupami spo³ecznymi, w dziedzinie gospodarczej, spo³ecznej, rolniczej i kulturalnej. Tegoroczna wizyta potwierdzi³a, ¿e wspó³praca miêdzy powiatami ca³y czas rozkwita.

Z okazji Dnia Dziecka s³onecznych uœmiechów, têczowych marzeñ, weso³ych zabaw i du¿o radoœci wszystkim dzieciom ¿yczy starosta Dionizy Jaœniewicz

W numerze: Otwarcie Punktu Obs³ugi Subregionalnego Funduszu Po¿yczkowego. strona 5

c.d. str. 2 Delegacja z partnerskiego powiatu Wolfenbûttel przed Starostwem Powiatowym

Œwiêto wszystkich ludowców Polski ruch ludowy to jedna z najstarszych formacji politycznych w Europie. Ruch ten stanowi³ wa¿n¹ czêœæ sk³adow¹ procesu historycznego. By³ jednym z trzech wielkich nurtów politycznych - obok narodowego i socjalistycznego - które wywar³y najwiêkszy wp³yw na losy narodu i pañstwa w XX wieku. W czasie swej ponad stuletniej dzia³alnoœci polski ruch ludowy zawsze manifestowa³ swój narodowy charakter, odwo³ywa³ siê do tradycji niepodleg³oœciowych, demokratycznych i chrzeœcijañskich. Pierwsza samodzielna partia ludowa - Stronnictwo Ludowe w Galicji powsta³o w 1895 roku, w czasach gdy Polska by³a pod zaborami. Obecnie PSL jest najliczniejsz¹ parti¹ polityczn¹ w Polsce. Skupia oko³o 140 tysiêcy cz³onków. Posiada struktury we wszystkich województwach, w 90% gmin i w

Przedstawiciele PSL przed Pomnikiem Dzieci Wrzesiñskich oko³o 35% wsi, a tak¿e w osie- skiego Stronnictwa Ludowego z dlach i dzielnicach wielkich aglo- najodleglejszych zak¹tków Polski, meracji. tak¿e jej liderzy - prezes PSL Wal20 maja we Wrzeœni odby³y siê demar Pawlak i Przewodnicz¹cy obchody Ogólnopolskiego Œwiêta Rady Naczelnej PSL Jaros³aw KaLudowego. Z tej okazji do Wrze- linowski. Gospodarzami w tym œni zjechali przedstawiciele Pol- dniu byli Prezes Zarz¹du Woje-

Absolutorium udzielone! strona 9 wódzkiego Województwa Wielkopolskiego PSL Andrzej Grzyb i Prezes Zarz¹du Powiatowego PSL Pawe³ Guzik. Uroczystoœci rozpoczê³a msza œwiêta koncelebrowana przez ks. biskupa Bogdana Wojtusia oraz ksiê¿y: Kazimierza G³owa, Kazimierza Kuczmê i Henryka Nadolnego. W kazaniu ks. biskup przywo³a³ biblijne s³owa: "czyñcie sobie ziemiê poddan¹". To w³aœnie rolnicy najpe³niej realizuj¹ ten nakaz - mówi³. Wa¿nym punktem mszy by³o z³o¿enie darów. Waldemar Pawlak wrêczy³ na rêce biskupa Bogdana Wojtusia bochen chleba. Oby Wam go nigdy nie zabrak³o - pob³ogos³awi³ biskup. Nastêpnie prezes Zarz¹du Wojewódzkiego PSL Andrzej Grzyb w asyœcie pos³ów Stanis³awa Kalemby i Eugeniusza Grzeszczaka przekazali ornat.

c.d. str. 2

90-lecie harcerstwa ziemi wrzesiñskiej. strona 11

Oferty pracy z PUP we Wrzeœni. strony 18, 19


2

AKTUALNOŒCI

Czerwiec 2007

www.wrzesnia.powiat.pl

ci¹g dalszy ze str. 1

Zauroczeni Wrzeœni¹... uczestniczy³aby m³odzie¿ niemiecka i polska. Delegacja zachwycona by³a wnêtrzami pa³acu i niesamowitym klimatem panuj¹cym w tym miejscu.

Nowy starosta niemiecki odwiedzi³ uczniów ZSP Goœcimy we Wrzeœni zaledwie trzy dni i widzimy zmiany, na ka¿dym kroku coœ siê dzieje, reorganizuje i odnawia. To musi byæ wspania³e uczucie - byæ odpowiedzialnym za te zmiany - mówi³ Jõrg Rõhmann, starosta powiatu Wolfenbûttel podczas spotkania z naczelnikami Starostwa Powiatowego we Wrzeœni. Delegacja z zaprzyjaŸnionego powiatu sk³ada³a siê z przedstawicieli ró¿nych dziedzin i opcji politycznych, goœciliœmy zatem radnych: Horsta Hoperta z CDU, Olivera Ganzauera z SPD, Jochena Fudera z "Zielonych", Thomasa Facha z FDP i Rolfa Maya - pastora koœcio³a ewangelickiego oraz Annê Michalski - t³umacza. Ze starostwa w Wolfenbûttel przyjechali oprócz starosty: Kornelia Vogt, która przez wszystkie lata wspó³pracy jest osob¹ najbardziej nam znan¹, poniewa¿ odpowiada za kontakty miêdzy naszymi powiatami oraz Carsten Ziebarth - znany wrzesiñskiej m³odzie¿y miêdzy innymi poprzez projekt "m³odzie¿owi liderzy". Na koncercie w koœciele w Mi³os³awiu...

W pierwszy dzieñ wizyty delegacja obejrza³a koœció³ poewangelicki w Mi³os³awiu, gdzie wieczorem etno-jazzowymi dŸwiêkami oczarowa³ goœci koncert zespo³u LAUTARI. Trio w sk³adzie Zbigniew £ow¿y³, Maciej Filipczuk i Micha³ ¯ak zaprezentowa³o muzykê, która znakomicie wkomponowa³a siê w klimat i architekturê koœcio³a. Koœció³ w Mi³os³awiu zosta³ czêœciowo odrestaurowany dziêki wspó³pracy miêdzy naszymi powiatami. Poprzez partnerstwo polsko - niemieckie odbywaj¹ siê tu wystawy czasowe, a wnêtrze wykorzystywane jest jako sala koncertowa, o czym przekonali siê goœcie. Staramy siê by spotkania w koœciele mia³y charakter ponadlokalny, a uczestnikami byli nie tylko przedstawiciele z Polski, lecz równie¿ przedstawiciele z zaprzyjaŸnionych powiatów - opowiada³ starosta. Tego samego dnia goœcie odwiedzili te¿ pa³ac w Mikuszewie, gdzie mieœci siê Miêdzynarodowy Dom Spotkañ M³odzie¿y. Tam Magdalena Sambor koordynator projektów pedagogicznych rozmawia³a o mo¿liwoœci przeprowadzania projektów integracyjnych, w których wspólnie

Z wizyt¹ w jednostkach powiatowych... Kolejny dzieñ by³ dla goœci czasem "zapoznawania siê" z jednostkami organizacyjnymi powiatu. Zwiedzaj¹c szpital powiatowy goœcie zobaczyli nowy oddzia³ diagnostyki labolatoryjnej oraz oddzia³ ratunkowy, po których oprowadzi³ z-ca dyrektora Wojciech Balicki. Na delegacjê czekali komendant Jaros³aw Gruszczyñski, który wraz z funkcjonariuszami oprowadzi³ i opowiedzia³ o dzia³alnoœci Komendy Powiatowej Policji we Wrzeœni. Przy tym krótkim spotkaniu wywi¹za³a siê równie¿ dyskusja dotycz¹ca zadañ prewencyjnych - tu komendant Gruszczyñski zgodnie ze starost¹ Rõmannem potwierdzili, ¿e problemy obu powiatów s¹ bardzo podobne. Policja wychodzi z za³o¿enia, ¿e naj³atwiej jest zapobiegaæ przestêpstwom poprzez profilaktykê - dobra prewencja przede wszystkim mówi³ komendant. Po spotkaniu na komendzie policji delegacja zosta³a zaproszona do Zespo³u Szkó³ Politechnicznych, gdzie czeka³ na ni¹ dyrektor szko³y - Bogdan Nowak. Ju¿ ponad 1000 podopiecznych dyrektora Nowaka wymieni³o siê doœwiadczeniami z s¹siadami z Dolnej Sakosonii. Szko³a ta ju¿ od kilku lat wspó³pracuje z uczniami Carl-Gotthard-Langhans-Schule z Wolfenbûttel - od kontaktów tych szkó³ rozpoczê³a siê wspó³praca partnerska miêdzy powiatami. Podczas spotkania rozmawiano o nowym kierunkach kszta³cenia, pod¹¿aj¹cych za trendami na rynku pracy, porównywano zapotrzebowania pracodawców na poszczególne zawody oraz rozwój

bazy dydaktycznej we Wrzeœni. Ogromne wra¿enie zrobi³ na nas wygl¹d szko³y, szerokie i przestrzenne korytarze - jest to szko³a na europejskim poziomie - wspomnia³ na zakoñczenie wizyty w szkole Jõrg Rõhmann. O historii i przysz³oœci... Delegacja z³o¿y³a równie¿ kwiaty na cmentarzu w Sokolnikach, którym opiekuje siê m³odzie¿ z zaprzyjaŸnionych szkó³. Zwiedzi³a te¿ wyremontowane wnêtrza Nauczycielskiego Kolegium Jêzyków Obcych, po których oprowadza³a dyrektor Urszula Kropaczewska. Now¹ siedzibê Powiatowego Urzêdu Pracy zaprezentowa³ natomiast niemieckim przyjacio³om dyrektor Eugeniusz Wiœniewski. Goœcie zwiedzili tak¿e miasto. Po Wrzeœni oprowadzi³ delegacjê Sebastian Mazurkiewicz - dyrektor Muzeum im. Dzieci Wrzesiñskich, opowiadaj¹c o historii starych kamienniczek ci¹gn¹cych siê wzd³u¿ wrzesiñskiego rynku, zaprezentowa³ koœció³ farny i muzeum. Zwiedzanie powiatu... Wizytê zakoñczy³ dzieñ "objaz-

dowy" - w Pyzdrach goœcie zwiedzili muzeum i klasztor a po drodze zaproszeni zostali do Ko³aczkowa, by zobaczyæ pa³ac - dawn¹ rezydencjê W³adys³awa Reymonta - wybitnego polskiego pisarza. Przed odjazdem goœcie zajrzeli do Starostwa, gdzie spotkali siê z naczelnikami wszystkich wydzia³ów. To by³ czas na krótkie refleksje i podumowanie wizyty, po którym nie brakowa³o serdecznych uœcisków d³oni i po¿egnañ. Mo¿na powiedzieæ, ¿e obecny wygl¹d Wydzia³u Komunikacji i Transportu to pomys³ zaczerpniêty z wizyty starosty Dionizego Jaœniewicza w Wolfenbûttel, gdzie podpatrzy³ system kolejkowy. Dziœ jest to wizytówka naszego urzêdu. Starosta niemiecki Jõrg Rõhmann równie¿ zaczerpn¹³ pewien pomys³ ze Starostwa Powiatowego we Wrzeœni - zauwa¿y³, ¿e polscy urzêdnicy nosz¹ indentyfikatory, dziêki czemu interesant wie z kim rozmawia. Nasi s¹siedzi dopiero wprowadz¹ to rozwi¹zanie do swojego urzêdu, a my skorzystamy prawdopodobnie z ich doœwiadczenia w sprawie biogazu. (ula)

Odnowiony przez m³odzie¿ niemiecki cmentarz w Sokolnikach

ci¹g dalszy ze str. 1

Œwiêto wszystkich ludowców Prezes Zarz¹du Powiatowego Powiatowego Stronnictwa Ludowego - Pawe³ Guzik wraz z Janem Sznur¹ i Tadeuszem Lankiewiczem podarowali biskupowi kosz z winem i winogronem, kielich oraz ampu³ki. Wœród pozosta³ych darów znalaz³y siê m.in. miód, woskowy krzy¿ i œwiece, figurka krakowskiego lajkonika oraz stu³a. Po mszy uroczysty pochód, sk³adaj¹cy siê z pocztów sztandarowych, orkiestry, stra¿y po¿arnej, zespo³ów regionalnych oraz zaproszonych goœci uda³ siê pod pomnik im. Dzieci Wrzesiñskich. Ciekawostk¹ jest, ¿e marsz prowadzili motocykliœci z klubu "Born to ride" na swych "rycz¹cych maszynach". Ten akcent by³ swoistym symbolem "znaku czasu", przeobra¿eñ polskiej wsi i rolnictwa, które nie stoi w miejscu, lecz przystosowuje siê do nowej, nowoczesnej rzeczywistoœci polskiej i europejskiej. Kwiaty pod pomnikiem Dzieci Wrzesiñskich i pod pomnikiem "literackiej patronki" PSL, autorki "Roty" - Marii Konopnickiej w imieniu PSL z³o¿yli

Wystêp Leszczy przyci¹gn¹³ t³umy do wrzesiñskiego amfiteatru przywódcy partii. Dalsza czêœæ uroczystoœci odby³a siê w Amfiteatrze im. Anny Jantar. Po odœpiewaniu hymnu, Arkadiusz Nowak - laureat licznych konkursów recytatorskich, zarecytowa³ wiersz. Nastêpnie zebranych powitali Andrzej Grzyb i Pawe³ Guzik, a po nich g³os zabra³ Waldemar Pawlak. Ogólnopolskie

Œwiêto Ludowe jest nie tylko okazj¹ do spotkania ludowców z ca³ej Polski, ale jest te¿ czasem, w którym dziêkuje siê osobom szczególnie zas³u¿onym za wieloletni¹ publiczna pracê i dzia³alnoœæ na rzecz Stronnictwa - rozpocz¹³ prowadz¹cy, gdy nadszed³ czas na wrêczenie odznaczeñ. Tego dnia Medalem za Zas³ugi

dla Ruchu Ludowego im. W. Witosa odznaczono 15 osób, a odznaczeniem "Z³ota Koniczynka" uhonorowano 20 osób. Ponadto 12 osób otrzyma³o Medal za Zas³ugi dla Ruchu Ludowego im. Stanis³awa Miko³ajczyka. Oprócz tego 23 osobom, które w szczególny sposób wyró¿ni³y siê w pracy zawodowej oraz dzia³alnoœci spo³ecznej na ziemi wrzesiñskiej oraz w województwie wielkopolskim przyznane zosta³y Dyplomy Uznania. ZnaleŸli siê wœród nich - Ireneusz Gumienny, Hilary Korzyniewski, Adam Poniewa¿, Teresa Waszak, W³odzimierz Wawrzyniak, Maria Zarêbska oraz Romuald Juœcinski. Na zakoñczenie czêœci oficjalnej g³os zabra³ Jaros³aw Kalinowski. Ale Œwiêto Ludowe to nie tylko wrêczanie odznaczeñ i sk³adanie kwiatów - to przede wszystkim czas radosnego œwiêtowania. Piêkna, s³oneczna pogoda sprzyja³a dobrej zabawie. Wrzeœnianie oblegali kramy z wyrobami rêkodzie³a ludowego, dzieci kupowa³y kolorowe baloniki i bawi³y siê w dmuchanym zamku. Na scenie

wyst¹pili: zespó³ folklorystyczny "Ziemia wrzesiñska", artyœci z Wrzesiñskiego Studia Piosenki, zespó³ cygañski TATRA ROMA. Muzyczn¹ gwiazd¹ wieczoru by³ zespó³ LESZCZE, który stylistyk¹ znakomicie wpisa³ siê w konwencjê Œwiêta Ludowego. Maciej Miecznikowski i jego koledzy dali niezwykle barwny, pe³en humoru i beztroski show, w którym g³ówn¹ rolê gra³y ¿arty i improwizowane scenki aktorskie oraz ¿onglerka konwencjami. Muzycy schodzili do publicznoœci, rozmawiali z widzami, zapraszali na scenê do wspólnego tañca. Podczas koncertu nie tylko publicznoœæ dobrze siê bawi³a, ale widaæ by³o, ¿e wystêp sprawia³ te¿ du¿o radoœci samym artystom, którzy musieli dwa razy bisowaæ. I tak nie zaspokoi³o to publicznoœci zgromadzonej w amfiteatrze. Trzeba by³o jednak koñczyæ, gdy¿ w kolejce na scenê czeka³ juz zespó³ Bayer Full - legenda discopolo. Przy jego muzyce publicznoœæ bawi³a siê do póŸnych godzin wieczornych. (agda)


www.wrzesnia.powiat.pl

AKTUALNOŒCI

Bêdzie nam Jej brakowa³o

Czerwiec 2007

3

ABECAD£O Andrzeja Janki

¯y³a w cieniu mê¿a. Bêd¹c postaci¹ drugoplanow¹, konsekwentnie realizowa³a swój cel. Za najwa¿niejsze wartoœci uwa¿a³a pomyœlnoœæ Ojczyzny i ¿yczliwoœæ w stosunku do ANDRZEJ - imiê wybrane drugiego cz³owieka. Zapamiêtamy j¹ jako osobê spolegliw¹, uœmiechniêt¹ i serdeczn¹. przez mamê. Przez wiele lat darzy³a nas przyjaŸni¹ i swoj¹ nadzwyczajn¹ dobroci¹, a teraz przekroczyABSOLWENT - Liceum ³a Styks. 10 maja po¿egnaliœmy pani¹ Martê Abrahamow¹, wdowê po gen. bryg. dr. Romanie Abrahamie, dowódcy Wielkopolskiej Brygady Kawalerii. Wielokrotnie powtarza³a, ¿e najwiêkszym ho³dem z³o¿onym genera³owi przez ziemiê wrzesiñsk¹ by³o nadanie jego imienia Zespo³owi Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych. Z uwag¹ ws³uchiwa³a siê w scenariusze akademii poœwiêconych genera³owi. By³a wdziêczna dyrekcji i nauczycielom za rozpowszechnianie wartoœci narodowych, polskich. Wyznawa³a zasadê, ¿e „wszystko co wielkie, jest wielkie przez serce”. Mog¹ to potwierdziæ ci, którzy mieli okazjê z ni¹ obcowaæ. £atwo nawi¹zywa³a kontakt dziêki swojej serdecznoœci i otwartoœci. Nie parali¿owa³a rozmówców. Zawsze taktowna i bardzo skromna. Chêtnie rozmawia³a o generale, nigdy nie opowiada³a o sobie. Pytana o fakty ze swego ¿ycia, odpowiada³a, ¿e bêdzie ku temu okazja. Nigdy siê taka nie nadarzy³a, a przecie¿ odwiedza³a Wrzeœniê z okazji Dnia Patrona i kolejnych rocznic œmierci genera³a. W szkolnej izbie pamiêci pozosta³y jej zdjêcia i wpisy do Ksiêgi Pami¹tkowej. Pani Abrahamowa by³a gor¹c¹

biec do chorego z wywieszonym jêzykiem w³asne swe serce nieœæ jak gor¹czkê rozdawaæ i wci¹¿ siê czuæ bezradnym byæ niczym by Pan Bóg móg³ dzia³aæ wszystko jest wtedy kiedy nic dla siebie (ks. Jan Twardowski)

patriotk¹. Posiada³a perfekcyjn¹ umiejêtnoœæ wyra¿ania myœli i konstruowania zdañ zabarwionych nut¹ patriotyczn¹. Ten szczególny dar zjednywa³ jej zawsze szacunek i przyjaŸñ m³odzie¿y i doros³ych. Pozosta³y niedokoñczone rozmowy, wielki smutek i nadzieja na spotkanie w lepszym œwiecie. Twierdzenie, i¿ cz³owiek jest tyle wart, ile mo¿e ofiarowaæ innym, doskonale odnosi siê do œp. Marty Abrahamowej. Jaka to radoœæ pomagaæ dŸwigaæ

Taka by³a Pani Marta Abrahamowa. Bêdzie nam Jej brakowa³o. Lidia Koczorowska Eugeniusz Paterka P.S. Nie jest prawd¹, ¿e Pani Marta Abraham z d. Œmigiel by³a drug¹ ¿on¹ genera³a Romana Abrahama. Oœwiadczam, ¿e pani Marta by³a pierwsz¹ i jedyn¹ ¿on¹ genera³a. Wszelkie spekulacje i plotki na ten temat s¹ obmow¹ obra¿aj¹c¹ pamiêæ i dobre imiê Romana i Marty Abrahamów. Oœwiadczenie to sk³adam, opieraj¹c siê o dokumenty oraz moj¹ osobist¹, wieloletni¹ przyjaŸñ z Pani¹ Mart¹ Abrahamow¹. Eugeniusz Paterka

Diagnostyka przeniesiona ni roœnie. Na pewno poprawa warunków ma na to wp³yw ale jeszcze bardziej ma w tym udzia³ jakoœæ œwiadczonych us³ug. Nasze laboratorium jest prowadzone profesjonalnie i posiada stosowne certyfikaty jakoœci.

Poœwiêcenie nowej pracowni diagnostyki labolatoryjnej Szpital Powiatowy we Wrze- równie¿ budowa nowego parkinœni wzbogaci³ siê o now¹ pracow- gu na 96 miejsc. Prace budowlaniê diagnostyki laboratoryjnej. ne bêd¹ prowadzone etapowo, Zaadaptowano na ni¹ istniej¹ce ¿eby czêœciowo mo¿na by³o korzynad oddzia³em ratunkowym po- staæ z dotychczasowego parkingu. mieszczenia, które nie by³y do- Wartoœæ inwestycji wyniesie ponad tychczas wykorzystane. Znaj- pó³tora miliona z³otych. Z noweduj¹ siê tam pracownie EKG, go parkingu bêdziemy mogli koUSG, endoskopii i punkt krwio- rzystaæ ju¿ od lipca - informuje dawstwa oraz laboratorium. Wojciech Balicki, zastêpca dyrekNie chcieliœmy, by ta kondygna- tora SP ZOZ we Wrzeœni. cja sta³a pusta, podczas gdy OdPo uroczystoœci dyrektor dzia³ Internistyczny, obok którego Zbyszko Przybylski odpowiedzia³ dzia³a³a diagnostyka, by³ przepe³- równie¿ na kilka pytañ: niony - mówi³ Zbyszko PrzybylCzy dziêki przeniesieniu odski podczas otwarcia, które odby- dzia³u, a co za tym idzie - polep³o siê 27 kwietnia. W uroczystoœci szeniu dostêpnoœci do œwiadczeñ, wziêli udzia³ m.in.: Krystyna Po- wzros³a liczba ludzi korzystaj¹œlednia - cz³onek Zarz¹du Woje- cych z diagnostyki? wództwa Wielkopolskiego, cz³onDostêpnoœæ do œwiadczeñ na kowie Rady Powiatu i Rady Spo- pewno siê poprawi³a. Po wielu la³ecznej przy SP ZOZ, starosta tach uda³o siê nam z³amaæ bariewrzesiñski - Dionizy Jaœniewicz ry architektoniczne. Nie trzeba ju¿ oraz pracownicy SP ZOZ. Nie za- wchodziæ na drugie piêtro schodabrak³o równie¿ ks. proboszcza Ka- mi - dzisiaj do pracowni mo¿na zimierza Kuczmy, który poœwiêci³ równie¿ dostaæ siê wind¹, co jest nowe pomieszczenia. szczególnie wa¿ne dla osób starJak widaæ, 21 maja przed wrze- szych i niepe³nosprawnych. Liczsiñskim szpitalem rozpoczê³a siê ba osób korzystaj¹cych z pracow-

Jakie s¹ dalsze plany nowych rozwi¹zañ we wrzesiñskim szpitalu? Najbli¿sze zadania jakie mamy do wykonania, to wymiana kompletna stropu drewnianego w czêœci szpitala, gdzie mieœci siê na jednej kondygnacji oddzia³ chirurgiczny, a na drugiej oddzia³ rehabilitacyjny i d³ugoterminowy. Ekspertyza wykaza³a, ¿e strop drewniany powinien byæ zast¹piony nowym. Jakie s¹ kolejne kroki modernizacji szpitala, wynikaj¹ce z rozporz¹dzenia ministra zdrowia? (co jest konieczne do przekszta³cenia szpitala)? Kolejne kroki w realizacji strategii rozwoju szpitala i dostosowania go do wymogów rozporz¹dzenia ministra zdrowia to wykonanie kompletnego projektu rozbudowy szpitala z projektami bran¿owymi, kosztorysami inwestorskimi i pozwoleniem na budowê. Równolegle s¹ prowadzone prace przygotowuj¹ce przekszta³cenie SP ZOZu w NZOZ. Jakie by³y koszty przeniesienia oddzia³u? Koszt adaptacji pomieszczeñ dla potrzeb pracowni diagnostycznych przekroczy³ 200 000 z³. Dziêkujê za rozmowê Rozmawia³a: Julia Drozda

Ogólnokszta³c¹cego w Obornikach Wlkp. ABSOLWENT - Szko³y Chor¹¿ych Po¿arnictwa w Poznaniu. ABSOLWENT - Szko³y G³ównej S³u¿by Po¿arniczej w Warszawie. ABSOLWENT - Uniwersytetu Zielonogórskiego. BEZPIECZEÑSTWO - szeroko pojête by³o wyznacznikiem moich dzia³añ, a od trzech dziesi¹tek lat - priorytetem dzia³alnoœci zawodowej. CÓRKA - moja radoœæ, szczêœcie i duma. DOM - poczucie bezpieczeñstwa, temat wspomnieñ z dzieciñstwa. Wyprawy z ch³opakami z s¹siedztwa nad Wartê. Poznawanie tajników doros³oœci. FILM - zdecydowanie kryminalny, ale te¿ te filmy, z którymi ³¹cz¹ siê wspomnienia z dawnych lat, jak: Pancerni, Kloss, Kargule. GRA - w dru¿ynie pi³ki rêcznej. Pozycja bramkarza przynosi³a wielk¹ popularnoœæ w œrodowisku i satysfakcjê. By³y to dawne czasy, do których wracam myœlami i trochê ¿a³ujê, ¿e zaniecha³em treningi w tej dziedzinie sportu. IRYTACJA - irytuje mnie ba³agan i brak odpowiedzialnoœci. Brak przestrzegania zasad spo³ecznych. Poszanowania wspólnego dobra np. œmietniska w lasach, niszczenie ³awek, drzew, znaków drogowych. Irytuje mnie g³upota ludzka, a mo¿e brak wychowania... JEDZENIE - jestem smakoszem tego wszystkiego, co mam na talerzu. Skutki s¹ widoczne, ale rozkosz podniebienia bierze górê. KOBIETA - jest dla mnie obrazem, inspiracj¹ do dzia³añ. Podziwiam p³eæ piêkn¹ za delikatnoœæ, zmys³owoœæ, ciep³o domowego ogniska.

LENIUCHOWANIE - na chwilê obecn¹ - obszar mych ma-

rzeñ. MAMA - to mi³oœæ bez granic i wyrozumia³oœæ do bólu. Szkoda, ¿e jako m³ody cz³owiek nie zawsze to wiedzia³em i docenia³em. OPTYMISTA - by³em i jestem. "Wielka wygrana" jeszcze przede mn¹. PIES - zawsze jamnik. PAPIEROS - duma z wyjœcia z na³ogu. RODZINA - jest moim oczkiem w g³owie, moim ¿yciem i d¹¿eniem do zapewnienia wszystkiego co najlepsze. STRA¯ PO¯ARNA - przypadek, który sta³ siê treœci¹ i sensem mojego ¿ycia zawodowego. To mój drugi dom. 7 dni w tygodniu. Miejsce realizacji mych planów, ambicji. daj¹ce satysfakcjê i poczucie spe³nienia. TOWARZYSTWO - uwielbiam towarzystwo, bycie w grupie, zespole. To daje mi radoœæ i zadowolenie. WRZEŒNIA - mimo ¿e urodzi³em siê w Obornikach Wlkp. i tam spêdzi³em lata dzieciñstwa i m³odoœci, ca³e doros³e ¿ycie jestem zwi¹zany z Wrzeœni¹. Po 30 latach czujê siê rodowitym wrzeœnianinem i jest mi z tym dobrze. Andrzej Janka - komendant powiatowy Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej we Wrzeœni. Ma 52 lata. ¯onaty, ma córkê. Jego hobby to praca na rzecz ochrony przeciwpo¿arowej, a tak¿e turystyka - samotnoœæ w dziczy, na ³onie przyrody.

100-lecie strajków W latach 1901- 1904 i 19061907 w Mi³os³awiu odbywa³y siê strajki uczniów o prawo do nauki w jêzyku polskim. To œwiadectwo g³êbokiego patriotyzmu do dziœ jest wspominane, a pamiêæ o tych dniach - kultywowana m.in. na lekcjach historii. "Za ten pacierz w w³asnej mowie" - te s³owa by³y mottem wystawy poœwiêconej strajkom szkolnym 1906 - 1907 w Mi³os³awiu. Wystawa, któr¹ otwarto 29 kwietnia w dawnym koœciele ewangelickim, prezentowa³a stare dokumenty i zdjêcia z okresu walk o mowê polsk¹ oraz prace nades³ane na powiatowe konkursy plastyczne. Autorkami wystawy by³y nauczycielki ze Szko³y Podstawowej im. Wiosny Ludów w Mi³os³awiu - Ma³gorzata Stefaniak i

Ma³gorzata Mikulska. 24 maja w koœciele poewangelickim odby³a siê uroczystoœæ z okazji setnej rocznicy zakoñczenia strajków szkolnych. Wziêli w niej udzia³ m.in. starosta Dionizy Jaœniewicz, burmistrz gminy Mi³os³aw - Zbigniew Skikiewicz, cz³onek Zarz¹du Powiatu we Wrzeœni - Aleksandra G³owacka. Jubileusz rozpocz¹³ dyrektor Muzeum im. Dzieci Wrzesiñskich - Sebastian Mazurkiewicz, który przybli¿y³ historiê strajków o mowê polsk¹. Przy tej okazji podsumowano powiatowe konkursy plastyczne "Kto ty jesteœ" i "Warto byæ Polakiem" oraz wrêczono ich laureatom i opiekunom dyplomy. Uroczystoœæ zakoñczy³ wystêp chóru szkolnego pod batut¹ Miros³awa Zimnego. (agda)


4

Czerwiec 2007

www.wrzesnia.powiat.pl

AKTUALNOŒCI

Powiatowy Dzieñ Stra¿aka

Rycerze Floriana

Odznaczeni kpt.: P. Trawiñski i M. Miko³ajczak Meldunek o gotowoœci do uro- Oddzia³u Zarz¹du Powiatowego, czystoœci z³o¿ony przedstawicie- emeryci stra¿acy z ko³a emerytów lowi wielkopolskiego komendan- oraz licznie przybyli goœcie, a ta wojewódzkiego w Poznaniu wœród nich starosta wrzesiñski bryg. Jerzemu Wojtkowiakowi Dionizy Jaœniewicz i wicestarosta oraz hymn pañstwowy rozpo- Pawe³ Guzik, burmistrzowie i wójt czê³y uroczystoœæ Powiatowego powiatu wrzesiñskiego, ksiê¿a kaDnia Stra¿aka we Wrzeœni. pelani oraz prezesi i dyrektorzy inW sali Wrzesiñskiego Oœrodka stytucji i firm powiatu wrzesiñKultury w dniu 16 maja 2007 roku skiego, sympatyzuj¹cy ze stra¿¹ spotkali siê pracownicy Komendy po¿arn¹. Powiatowej PSP we Wrzeœni, druPrzyby³ych goœci przywita³ kohowie prezesi ochotniczych stra- mendant powiatowy PSP we Wrze¿y po¿arnych oraz cz³onkowie œni m³.bryg. Andrzej Janka, przed-

stawiaj¹c wszystkim zebranym statystykê akcji ratowniczo-gaœniczych w minionym okresie, podkreœlaj¹c jednoczeœnie wysi³ek, trud i poœwiêcenie stra¿aków podczas tych dzia³añ. W imieniu odznaczonych i awansowanych s³owa podziêkowania wyrazi³ kpt. Piotr Trawiñski, zapewniaj¹c wszystkich zebranych, i¿ wyró¿nienie, które ich dzisiaj spotka³o, bêdzie mobilizacj¹ do jeszcze wiêkszego wysi³ku w dziedzinie ochrony przeciwpo¿arowej. Po tych s³owach g³os kolejno zabierali zaproszeni goœcie, dziêkuj¹c stra¿akom za olbrzymi wk³ad pracy w budowaniu ogólnie pojêtego bezpieczeñstwa i za pe³n¹ skutecznoœæ w prowadzonych akcjach ratowniczych. Wœród licznych ¿yczeñ i bukietów kwiatów z³o¿onych na rêce komendanta powiatowego znalaz³ siê równie¿ pluszowy miœ w umundurowaniu stra¿ackim, przekazany przez burmistrza gminy Mi³os³aw - Zbigniewa Skikiewicza. Po ¿yczeniach komendant powiatowy m³. bryg. Andrzeja Janka jeszcze raz podziêkowa³ wszystkim za uczestnictwo w tej uroczystoœci, zapraszaj¹c jednoczeœnie wszystkich na poczêstunek. m³. bryg. Kazimierz Cieœlak

Tytu³ dla OSP Nekla

X - lecie Stowarzyszenia So³tysów

Ochotnicza Stra¿ Po¿arna z Nekli zosta³a uhonorowana tytu³em "Wielkopolska Ochotnicza Stra¿ Po¿arna Roku 2006". Uroczystoœæ wrêczenia tytu³u mia³a miejsce podczas obchodów

"So³tysi s¹ jedn¹ z najstarszych, jeœli w ogóle nie najstarsz¹ instytucj¹ pañstwa polskiego, funkcjonuj¹c¹ od XIII wieku. Przetrwali Piastów, Jagiellonów, pañstwo Krzy¿ackie, Andegawenów, Wazów, królów elekcyjnych, pañstwo rozbiorowe i PRL." - Zygmunt Zell

Wielkopolskiego Dnia Stra¿aka, w dniu 4 maja 2007 r. w auli Akademii Muzycznej im. Ignacego Paderewskiego w Poznaniu. Serdecznie Gratulujemy!

£¹cznoœæ radiowa

Komendant powiatowy PSP odbiera radiotelefony Zgodnie z uchwalon¹ przez czyæ, ¿e podmioty te dokona³y zaSejm ustaw¹ o zarz¹dzaniu kry- kupu œrodków ³¹cznoœci z w³azysowym, system zarz¹dzania snych zasobów finansowych. kryzysowego tworzony ma byæ W dniu 23 maja 2007 r. w Stana wypadek zagro¿eñ, wymaga- rostwie Powiatowym odby³o siê j¹cych podjêcia szczególnych przekazanie zakupionych przez dzia³añ w sytuacjach, które nie Starostwo radiotelefonów Komenspe³niaj¹ przes³anek wprowa- dzie Powiatowej Policji oraz Kodzenia jednego ze stanów nad- mendzie Powiatowej PSP we zwyczajnych: klêski ¿ywio³owej, Wrzeœni. Od tego te¿ dnia zacz¹³ stanu wyj¹tkowego lub wojny. dzia³aæ, w oparciu o ten system, System ten w kraju ulega ci¹- monitoring zagro¿eñ oraz obieg g³ej rozbudowie i przeobra¿eniom, informacji pomiêdzy wymienionytak¿e w powiecie wrzesiñskim. mi powy¿ej podmiotami, co z ca³¹ Maj¹c na uwadze coraz lepsze pewnoœci¹ przyczyni siê do poprazapewnienie bezpieczeñstwa wy bezpieczeñstwa w powiecie. mieszkañcom powiatu, Starostwo W spotkaniu uczestniczyli Powiatowe poczyni³o starania w przedstawiciele w³adz powiatokierunku doposa¿enia Powiatowe- wych na czele z wicestarost¹ i szego Centrum Zarz¹dzania Kryzyso- fem Powiatowego Zespo³u Reagowego w œrodki ³¹cznoœci radiowej. wania Kryzysowego Paw³em GuDokonano zakupu radiotelefo- zikiem oraz zaproszeni goœcie: konów dla PCZK ze œrodków finan- mendant powiatowy policji - m³. sowych otrzymanych z Wydzia³u insp. Jaros³aw Gruszczyñski, koZarz¹dzania Kryzysowego WUW mendant powiatowy PSP - m³. w Poznaniu oraz ze œrodków w³a- bryg. Andrzej Janka, prezes PWiK snych dla s³u¿b Policji i Stra¿y - Ryszard Szambelañczyk, kierowPo¿arnej. W system ³¹cznoœci w³¹- nik Dzia³u Zarz¹dzania Dystryczone zostan¹ równie¿ s³u¿by dy- bucj¹ ENEA S.A. we Wrzeœni ¿urne energetyki oraz wrzesiñ- Karol Kucharski. skich wodoci¹gów. Nale¿y zaznaPawe³ Puzdrakiewicz

Stowarzyszenie So³tysów Województwa Wielkopolskiego z siedzib¹ w Mi³os³awiu, którego prezesem jest Franciszek Sztuka - so³tys Skotnik, jest najwiêksz¹ organizacj¹ wojewódzk¹ so³tysów w kraju, licz¹c¹ 1989 cz³onków. W jej sk³ad wchodz¹ 152 ko³a gminne i 26 rad powiatowych. Stowarzyszenie jest cz³onkiem Krajowego Stowarzyszenia So³tysów, w którego szeregach posiada 14 delegatów, z tego 2 osoby w Zarz¹dzie G³ównym (Franciszek Sztuka - wiceprezes i Wincent Pawelczyk - przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej). 5 maja br. w Orzechowie odby³o siê spotkanie burmistrzów, wójtów i przewodnicz¹cych rad gmin z so³tysami z Wielkopolski, zorganizowane z okazji X-lecia istnienia Stowarzyszenia So³tysów Województwa Wielkopolskiego. Na uroczystoœæ przybyli przedstawiciele samorz¹du, oœwiaty, mediów, m.in. wicemarsza³ek Wojciech Jankowski, starosta Dionizy Jaœniewicz, wicestarosta Pawe³ Guzik, burmistrz gminy Mi³os³aw Zbigniew Skikiewicz, burmistrz miasta i gminy Nekla - Marian Balicki, wójt gminy Ko³aczkowo - Wojciech Majchrzak, Ireneusz Niewiarowski - prezes Krajowego Stowarzyszenia So³tysów.

Pracowici urzêdnicy D³ugi weekend majowy nie dla wszystkich by³ czasem wypoczynku. W ci¹gu tylko trzech dni roboczych Wydzia³ Komunikacji i Transportu obs³u¿y³ a¿ 610 osób! 30 kwietnia przez Wydzia³ przewinê³a siê rekordowa liczba - 273 interesantów!

W uroczystoœci wziê³o udzia³ wielu znamienitych goœci W piêkne s³oneczne przedpo- chiñskiemu. ³udnie, w przeddzieñ imienin paByæ stra¿akiem znaczy zmagaæ trona stra¿aków - œw. Floriana, siê z ¿ywio³em ognia, ratowaæ 3 maja w Lisewie œwiêtowano ju- ludzkie istnienia. Poœwiêcaæ siê bileusz 85-lecia OSP Lisewo i "Bogu na chwa³ê, bliŸniemu na OSP Ciemierów. ratunek". To codzienna oscylacja Na uroczystoœæ przybyli m.in.: na granicy ryzyka i ci¹g³a niepewstarosta wrzesiñski Dionizy Jaœnie- noœæ, co przyniesie nowy dzieñ. To wicz, komendant powiatowy Pañ- zadanie szlachetne, wymagaj¹ce stwowej Stra¿y Po¿arnej - Andrzej wielkiej odwagi i si³y wewnêtrznej Janka, sekretarz gminy Pyzdry - - chwali³ stra¿aków starosta. Przemys³aw Dêbski. Po mszy œw. Najbardziej zas³u¿eni stra¿acy obchody jubileuszu przenios³y siê odznaczeni zostali z³otymi, srebrpod remizê stra¿ack¹ w Lisewie. nymi i br¹zowymi medalami. UroChlubnej rocznicy gratulowano czystoœci zakoñczy³y wystêpy prezesowi Zarz¹du OSP Lisewo - M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej z Jackowi Urbaniakowi i prezesowi Pyzdr i uczniów z miejscowej OSP Ciemierów - Bogdanowi Ma- szko³y. (agda)

Gratulacje dla Franciszka Sztuki przekaza³ starosta Jubileusz rozpoczê³a msza œwiêta, podczas której poœwiêcono nowy sztandar Stowarzyszenia. Nastêpnie uroczystoœæ przenios³a siê do Domu Stra¿aka w Orzechowie, gdzie odby³a siê czêœæ oficjalna, która by³a okazj¹ do wspomnieñ i podziêkowañ. Prezes Stowarzyszenia - Franciszek Sztuka wrêczy³ fundatorom sztandaru, wœród których by³o równie¿ Starostwo Powiatowe, pami¹tkowe grawertony. Wszyscy gratulowali Franciszkowi Sztuce jubileuszu, ¿ycz¹c wielu dalszych lat pracy w zdrowiu i dobrej kondycji. O panu Franciszku mówimy

Franciszek Uparty - mówi³ starosta Dionizy Jaœniewicz - bowiem z wielk¹ determinacj¹ i zaanga¿owaniem d¹¿y do obranego celu. Jakiœ czas temu dobieg³y nas wieœci o ciê¿kiej chorobie so³tysa. Jakie¿ by³o moje zdziwienie, gdy nied³ugo po tym zdarzeniu przeje¿d¿a³em przez Skotniki i zobaczy³em pana Franciszka nadzoruj¹cego prace budowlane przy œwietlicy wiejskiej. Tylko cz³owiek o wielkim sercu ma w sobie tyle si³y. Na zakoñczenie czêœci oficjalnej uroczystoœci wyst¹pi³ zespó³ ludowy Toœtoki. (agda)

Wydzia³ Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich Starostwa Powiatowego we Wrzeœni opracowuje bazê e-mailow¹ firm, zainteresowanych otrzymywaniem informacji o dostêpnych programach i grantach z funduszy unijnych i krajowych, szkoleniach, konkursach oraz imprezach gospodarczych dla przedsiêbiorców. Prosimy o przes³anie e-maila na adres: fpk@wrzesnia.powiat.pl, o treœci: "Jestem zainteresowany/-a otrzymywaniem bezp³atnego serwisu informacyjnego dotycz¹cego funduszy unijnych." Zapraszamy na nasz¹ stronê internetow¹: www.wrzesnia.powiat.pl, zak³adka Dotacje i programy, gdzie mo¿na znaleŸæ aktualne informacje oraz wiele przydatnych linków. Wszelkie zapytania prosimy kierowaæ pod nr tel. (61) 640 45 04.


www.wrzesnia.powiat.pl

Zwabieni w ch³ód katedry

Stan Borys w otoczeniu licytowanych rzeŸb i obrazów Koœció³ ewangelicki w Nekielce by³ konsekrowany 8 paŸdziernika 1884 r. Ju¿ w 1754 r. istnia³ w tym miejscu drewniany dom modlitwy dla miejscowych olêdrów. Obecnie koœció³ jest w³asnoœci¹ Fundacji Podstolice Anny i Andrzeja Kareñskich i spe³nia funkcje kulturalne. Przy okazji ró¿nych imprez prowadzone s¹ tam akcje zbierania funduszy na cele charytatywne. W 2005 r. na œcianie koœcio³a umieszczono tablicê upamiêtniaj¹c¹ osie-

dlenie olêdrów w okolicy. 27 maja w ascetycznych murach koœcio³a zabrzmia³a muzyka Stana Borysa. Artysta rozpocz¹³ wystêp od recytacji wiersza Cypriana Kamila Norwida "Klaskaniem maj¹c obrzêk³e prawice", wprowadzaj¹c tym samym zebranych w poetycki klimat koncertu. Sam artysta przyzna³, ¿e poezja polska jest mu bliska, choæ od 30 lat mieszka za granic¹. W ten sposób kultywuje bowiem tradycje patriotyczne i piêkno jêzyka ojczy-

stego. Szczególne powinowactwo czuje z Norwidem, który równie¿ mieszka³ na obczyŸnie. Podobnie czujemy - podsumowa³ Stan Borys. Artysta zaœpiewa³ utwory nowe, które powsta³y podczas jego pobytu w USA, jak równie¿ stare hity. Publicznoœæ szczególnie gor¹co przyjê³a dobrze znane: "Jaskó³kê uwiêzion¹", "Spacer dzik¹ pla¿¹", "Dziœ prawdziwych Cyganów ju¿ nie ma". Utwór "Anna" zadedykowa³ gospodyni koncertu i miejsca - Annie Kareñskiej. Skromne wnêtrza koœcio³a udekorowa³y rzeŸby i grafiki poznañskiego artysty plastyka - Roberta Sobociñskiego. W przerwie koncertu odby³a siê licytacja kilku jego dzie³. Ca³kowity dochód z aukcji i koncertu przekazano na rzecz Stowarzyszenia Nasze Serce dzia³aj¹cego na rzecz dzieci z ciê¿kimi wadami serca, które prowadzi dzia³alnoœæ charytatywn¹ zwi¹zan¹ z Centrum Kardiochirurgii Dzieciêcej przy Akademii Medycznej w Poznaniu. Na koncercie obecny by³ prof. Micha³ Wojtalik - kardiochirurg, prezes Stowarzyszenia, który dziêkowa³ za wsparcie jego misji. (agda)

I znów siê spotkali... W dniu 26 maja 2007 r. ju¿ po raz drugi Ko³o Emerytów i Rencistów "Solidarnoœæ" we Wrzeœni wraz z WTZ w Rudzie Komorskiej wspólnie obchodzi³o jednoczeœnie dwa bardzo wa¿ne œwiêta - Dzieñ Matki i Dzieñ Dziecka. Na spotkaniu maj¹cym zarazem charakter pikniko-majówki byli razem z nami i czuli siê jak w rodzinie - zastêpca naczelnika Wydzia³u Promocji i Kultury - Ilona Dêbicka, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - Wojciech Mól, prezes WTZ - Józef Klupa, radny gminy Pyzdry - Mieczys³aw Podlewski. Wszystkich przyby³ych w serdecznych s³owach powita³y - kierownik Warsztatu Terapii Zajêciowej - El¿bieta Janicka i przewodnicz¹ca Ko³a Emerytów i Rencistów - Teresa Piskor¿. Nastêpnie rozpoczê³a siê czêœæ artystyczna w wykonaniu dzieci i m³odzie¿y z WTZ. By³y œpiewane pieœni o matce - w tym momencie panowa³a cisza, chwila zadumy, ³ezka w oku. Gromkie brawa rozleg³y siê, gdy grupa z kó³ka teatralno-muzycznego, wraz ze swoj¹ opiekunk¹ i choreografem - Mariol¹ Zawal wykona³a seriê pe³nych temperamentu tañców cygañskich w przepiêk-

Taniec cygañski w wykonaniu uczestników WTZ w Rudzie nych, kolorowych strojach. Szeœcioletnia Angelika Adamczewska, która przyjecha³a z grup¹ emerytów i rencistów z Wrzeœni, zachwycona wystêpami dzieci, poprosi³a o mikrofon i te¿ zarecytowa³a wierszyk dla mamy. "Podajmy dzieciom rêkê" - to tytu³ wiersza Anny Ga³eckiej, który przeczyta³a Teresa Piskor¿. Na s³owa niech mi³oœæ i pokój wyroœnie z dzieciêcych z³¹czonych r¹k, wszyscy chwycili siê za rêce, tworz¹c jednoœæ i z³o¿yli sobie ¿yczenia. Nastêpnie wszystkim dzieciom rozdano paczki z okazji Dnia dziecka, przygotowane przez Kry-

siê Wich³acz, a pani Ilona Dêbicka do³¹czy³a kolorowe niespodzianki od starosty, wraz z torb¹ pe³n¹ cukierków. Chcia³abym w imieniu Ko³a Emerytów i Rencistów "Solidarnoœæ" podziêkowaæ El¿biecie Janickiej i wszystkim pracownikom WTZ w Rudzie Komorskiej za trud przygotowania wspólnego œwiêta. ¯yczê Wam, aby Wasze marzenie siê spe³ni³o i aby wkrótce przy budynku WTZ powsta³ teren rekreacyjny i boisko, z którego korzystaæ bêd¹ nie tylko podopieczni WTZ, ale i m³odzie¿ z wiosek oœciennych. Teresa Piskor¿

„Ale to ju¿ by³o...”

Uczniowie klasy III a wraz z wychowawc¹ i rodzicami Po trzech latach wspólnej „szkolnej wêdrówki” nadszed³ czas rozstania i podsumowania

Czerwiec 2007

AKTUALNOŒCI

razem spêdzonych lat... i ten w³aœnie moment podsumowali upamiêtniæ uczniowie klasy III a z

Gimnazjum nr 2 im. A. Pr¹dzyñskiego we Wrzeœni. Uroczystoœæ po¿egnania z pani¹ wychowawczyni¹ G. Defitowsk¹ i rodzicami odby³a siê 29 maja o godz. 18.00. Uczniowie sami przygotowali krótk¹ inscenizacjê i prezentacjê multimedialn¹ ukazuj¹c¹ ró¿ne imprezy klasowe. Po 40 minutach „powrocie do przysz³oœci” wielu osobom zakrêci³a siê ³ezka w oku. Punktem kulminacyjnym by³ wspania³y walc (zatañczony przez uczniów tej klasy). Po czêœci artystycznej wykonano wspólne zdjêcia przed budynkiem szko³y oraz przygotowano poczêstunek dla goœci. Anna Adamczyk kl. III a

5

Fundusz po¿yczkowy 31 maja podpisana zosta³a umowa miêdzy Polsk¹ Fundacj¹ Przedsiêbiorczoœci, a powiatem wrzesiñskim o utworzeniu i prowadzeniu Punktu Obs³ugi Subregionalnego Funduszu Po¿yczkowego "Wielkopolska Pó³noc". Fundusz Po¿yczkowy bêdzie kolejn¹ instytucj¹ oko³obiznesow¹ wspieraj¹c¹ rozwój przedsiêbiorczoœci na naszym terenie. Istnienie tego funduszu przyczyni siê równie¿ do przeciwdzia³ania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy. Polska Fundacja Przedsiêbiorczoœci z siedzib¹ w Szczecinie jest instytucj¹ dzia³aj¹c¹ "non profit", ukierunkowan¹ na pomoc w tworzeniu i rozwoju g³ównie mikro i ma³ych przedsiêbiorstw poprzez

wsparcie finansowe (udzielanie po¿yczek) i pomoc szkoleniowodoradcz¹. Zadaniem biura powiatowego bêdzie udzielanie informacji na temat uzyskania po¿yczki przez osoby prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹, wydawanie i przyjmowanie w³aœciwych dokumentów oraz organizacja bezp³atnych szkoleñ dla sektora MSP. Punkt Obs³ugi Subregionalnego Funduszu Po¿yczkowego "Wielkopolska Pó³noc" bêdzie siê znajdowa³ w pokoju nr 46 w budynku Starostwa Powiatowego we Wrzeœni przy ul. Chopina 10, tel. 061 640-45-04. Zapraszamy! Beata Jankowska

Hospicjum im. œw. Wincentego Pallottiego

Pos³uga hospicyjna Ka¿dy z nas myœli o œmierci. Zastanawiamy siê, jaka bêdzie, czy zd¹¿ymy zamkn¹æ swoje sprawy, po¿egnaæ siê z najbli¿szymi, prze¿yæ wszytko to, o czym marzymy. Umieraj¹cy, których opiek¹ otacza hospicjum w obliczu œmierci stawiaj¹ jednak inne pytania - czy zniosê godnie ból, jaki przyjdzie (przychodzi codziennie), jak z moim cierpieniem poradz¹ sobie moi najbli¿si. Bo ból to najgorszy demon, z jakim zmagaj¹ siê chorzy z hospicjum. Ból wszechogarniaj¹cy i nieunikniony, mimo zaawansowania wspó³czesnej medycyny. Czym jest hospicjum? Ruch hospicyjny jest dobrowoln¹ wspólnot¹ osób podejmuj¹cych bezinteresown¹ - na proœbê chorego i rodziny - nieodp³atn¹ opiekê domow¹ wobec chorych na raka w ostatnim okresie ich ¿ycia, gdy leczenie przyczynowe zosta³o zakoñczone. Hospicjum nie zastêpuje osobie chorej rodziny, lecz pomaga jej w czynnoœciach pielêgnacyjnych, rozwi¹zywaniu problemów opiekuñczych i dba o chwile wytchnienia dla najbli¿szych w czasie choroby oraz wspiera rodzinê po osieroceniu. Taka jest definicja. ¯ycie jednak codziennie pokazuje, i¿ opieka nad chorymi w hospicjum to ca³kowite poœwiêcenie siê s³u¿bie umieraj¹cym. Aby skutecznie pomagaæ zespó³ hospicyjny (lekarz, pielêgniarka, ksi¹dz oraz wolontariusze) dla ka¿dej osoby tworzy indywidualn¹ strategiê niesienia wsparcia. Polega ona na zabezpieczeniu potrzeb fizycznych (przede wszystkim leczenie i kontrola bólu), psychicznych oraz duchowych.. Wolontariusz... Wolontariusz jest osob¹, której zadaniem jest byæ obecnym przy umieraj¹cym, zrozumieæ jego potrzeby i obawy oraz dodaæ otuchy i umocniæ w przekonaniu, ¿e ¿ycie jest potê¿niejsze ni¿ œmieræ. Wolontariusz jest towarzyszem w cierpieniu, pomaga choremu opanowaæ ból i lêk. Jest to zadanie wymagaj¹ce wielkiej dojrza³oœci i œwiadomoœci, dlatego wolontariusze przechodz¹ szkolenia, regularnie tak¿e spotykaj¹ siê, aby przedyskutowaæ sposób udzielania pomocy i swoj¹ rolê w zespole. Nie-

zwykle wa¿ne jest tak¿e uczestnictwo w seminariach, podczas których prócz przekazania fachowej wiedzy przez specjalistów, osoby zaanga¿owane w pracê hospicyjn¹ w ró¿nych placówkach mog¹ wymieniaæ siê doœwiadczeniami. Hospicjum we Wrzeœni Wrzesiñskie hospicjum otacza sw¹ opiek¹ osoby w ich rodzinnych domach. W chwili obecnej zespó³ niesie wsparcie dwóm osobom umieraj¹cym, jednak w dziesiêcioletniej dzia³alnoœci by³o to ju¿ kilkadziesi¹t osób. Wszyscy cz³onkowie stowarzyszenia tworz¹cego hospicjum pracuj¹ bezinteresownie, nie pobieraj¹ za swoj¹ pracê wynagrodzenia. Prócz opieki nad chorymi w domach stowarzyszenie oferuje sprzêt medyczny, potrzebny do opieki nad umieraj¹cym, s¹ to m.in. ³ó¿ka szpitalne, kule, chodziki oraz wózki inwalidzkie. Jubileusz 10-lecia hospicjum Hospicjum we Wrzeœni w bie¿¹cym roku obchodzi³o 10-t¹ rocznicê swojego istnienia. Ju¿ od dekady osoby tworz¹ce stowarzyszenie pomagaj¹ umieraj¹cym Z tej okazji Maria Buta - przewodnicz¹ca stowarzyszenia zaprosi³a na prelekcjê Jolantê Markowsk¹ - lekarza, prezes Spo³ecznego Towarzystwa Hospicjum Cordis z Mys³owic, z którym wrzesiñskie stowarzyszenie wspó³pracuje od wielu lat. Wyk³ad i prezentacja dotyczy³y zagadnieñ psychologicznych i mo¿liwoœci medycznych we wspó³czesnej opiece paliatywnej, prezentowa³y tak¿e sylwetki osób chorych, które otoczono opiek¹ w hospicjum na przestrzeni lat. Mo¿esz pomóc! Wrzesiñskie hospicjum zaprasza do wspó³pracy osoby, które chc¹ poœwiêciæ swój czas na pomoc osobom umieraj¹cym i ich rodzinom. Szczególnie potrzebni s¹ lekarze i pielêgniarki, jednak¿e w stowarzyszeniu dzia³aj¹ tak¿e osoby, które nie s¹ zwi¹zane ze s³u¿b¹ zdrowia, a chc¹ pomagaæ. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia siedziby hospicjum przy ul. Szkolnej 12 we Wrzeœni. Cotygodniowe dy¿ury s¹ pe³nione w œrody w godz. 15.00-16.30. Ze stowarzyszeniem mo¿na skontaktowaæ siê tak¿e telefonicznie - 603-598-999. Olga Koœmiñska


6

Czerwiec 2007

KULTURA

www.wrzesnia.powiat.pl

Przy pomniku wieszcza...

W 50-lecie œmierci Juliusza S³owackiego, 16 wrzeœnia 1899 roku w mi³os³awskim parku, z inicjatywy mecenasa kultury, w³aœciciela dóbr mi³os³awskich Józefa Koœcielskiego, ods³oniêto pierwszy na ziemiach polskich pomnik Juliusza S³owackiego. W 1984 r., podczas uroczystoœci 85. rocznicy ods³oniêcia pomnika, zrodzi³ siê pomys³, aby zorganizowaæ w Mi³os³awiu konkurs recytatorski, poœwiêcony Wieszczowi. Od tego czasu, corocznie, w maju spotykaj¹ siê recytatorzy z ca³ej Wielkopolski, aby kultywowaæ pamiêæ poetów i s³awiæ sztukê s³owa mówionego. XXII edycja Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego im. J. S³owackiego odby³a siê w Mi³os³awiu w dn. 2425 maja. W konkursie udzia³ wziê³o 20 uczestników. Organizatorem konkursu, wspó³finansowanego ze œrodków samorz¹du województwa wielkopolskiego, by³o Mi³os³awskie Centrum Kultury. Fina³ odby³ siê 25 maja w koœciele poewangelickim. Uczestniczyli w nim: wicestarosta Pawe³ Guzik, burmistrz gminy Mi³os³aw - Zbigniew Skikiewicz, przewodnicz¹cy Rady Gminy - Jaros³aw Sobczak. Jury w sk³adzie Henryk Bouko³owski - aktor Teatru Adekwatnego w Warszawie (przewodnicz¹cy), Monika Warczyg³owa i S³awomir Animucki zdecydowa³o, ¿e I nagroda za umiejêtnosæ inteligentnego bawienia siê tekstem nale¿y siê Agnieszce Kucharczyk z Gimnazjum nr 2 im. Jana Kocha-

Zwyciê¿czyni konkursu - Agnieszka Kucharczyk nowskiego w Murowanej Goœlinie. II nagrodê przyznano Magdalenie Maækowiak z Gimnazjum nr 1 we Wrzeœni za ekspresjê w wyra¿aniu cudzych myœli - niczym w³asnych. Magdalena Wojtkowiak z Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Pr¹dzyñskiego we Wrzeœni "wyrecytowa³a" sobie III nagrodê - za umiejetnoœæ mówienia o rzeczach wa¿nych tekstem innych. Konkurs zakoñczy³ spektakl na motywach "Kordiana" w wykonaniu aktorów Teatru Adekwatnego - Henryka Bouko³owskiego i Piotra Rzemyszkiewicza. Udowodnili oni, ¿e teatr wci¹¿ ma wielk¹ si³ê oddzia³ywania, a aktor teatralny to prawdziwy mistrz s³owa, który sw¹ mow¹ potrafi urzekaæ i hipnotyzowaæ. Kordian to nie dramat, który powinien byæ wystawiany w

teatrze, ale traktat poetycko-filozoficzny traktuj¹cy o tym, ¿e w cz³owieku s¹ dwie sfery - twórcza i zachowawcza - mówi³ aktor. Spektakl znakomicie pasowa³ do wnêtrz dawnego koœcio³a poewangelickiego, sfery wci¹¿ przenikaj¹cych siê, jak w dramacie S³owackiego, sacrum i profanum. Od lat mówi siê, ¿e konkursowi patronuje, wci¹¿ obecny w Mi³os³awiu, duch Wieszcza. Kiedyœ widywano go podczas przes³uchañ pod postaci¹ jaszczurki, biegaj¹cej pomiêdzy nogami recytatorów. Tym razem wywin¹³ psikusa, wytr¹caj¹c dyrektorowi Mi³os³awskiego Centrum Kultury - Mieczys³awowi Nadolskiemu, protokó³ z rêki. Da³ w ten sposób do zrozumienia, ¿e wci¹¿ jest z nami, patrzy i czuwa... (agda)

Ods³oniêcie pami¹tkowej tablicy

Noc Muzeów obchodzona w Muzeum Dzieci Wrzesiñskich W nocy z 19 na 20 maja w 30 krajach Europy muzealnicy przyjêli mi³oœników historii i sztuki. Równie¿ Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesiñskich otworzy³o swoje podwoje dla zwiedzaj¹cych w ramach Europejskiej Nocy Muzeów - miêdzynarodowego projektu, którego zadaniem jest popularyzacja sztuki i kultury. Ta majowa noc by³a szczególnie wa¿na dla wrzeœnian, zbieg³a siê z ods³oniêciem odzyskanej tablicy pami¹tkowej ku czci Dzieci Wrzesiñskich. Uroczystoœci poprzedzi³a msza œw. w farze w intencji dzieci strajkuj¹cych w obronie nauki religii w jêzyku polskim. Po mszy pochód, sk³adaj¹cy siê z pocztów sztandarowych, m³odzie¿owej Orkiestry Dêtej WOK oraz zaproszonych goœci, przemaszerowa³ pod budynek muzeum. We wnêtrzu, przy pami¹tkowej tablicy, goœci powita³ Sebastian Mazurkiewicz, dyrektor muzeum.

Szanowni wrzeœnianie! Znajdujemy siê w miejscu szczególnym dla historii naszego miasta, w dawnej katolickiej szkole elementarnej, gdzie w 1901 r. uczêszczaj¹cy tutaj uczniowie rozpoczêli strajk przeciwko nauczaniu religii w jêzyku niemieckim. Chcemy uczciæ ten historyczny moment w przeddzieñ rocznicy kulminacyjnego dnia strajku (20 maja) poprzez ods³oniêcie tablicy ku czci Dzieci Wrzesiñskich, która powróci³a na nale¿ne jej miejsce.(...) W 1926 r. w 25- lecie strajku szkolnego spo³eczeñstwo wrzesiñskie ufundowa³o tablicê ku czci Dzieci Wrzesiñskich. Umieszczona zosta³a ona nad wejœciem do budynku dawnej szko³y. Zosta³a ods³oniêta podczas uroczystoœci w paŸdzierniku 1926 r. (...) We wrzeœniu 1939 r. zosta³a przez mieszkañców Wrzeœni zdjêta i schowana na strychu koœcio³a farnego. Przele¿a³a tam a¿ do obecnych dni. Dziœ, dziêki ¿yczliwoœci proboszcza ks. kan. Kazi-

mierza G³owa zosta³a odnowiona i powróci³a aby przypominaæ o tamtych wydarzeniach. Po odœpiewaniu "Roty" zastêpca burmistrza Waldemar Grzeœkowiak ods³oni³ pami¹tkow¹ tablicê. Po czêœci oficjalnej zebranych goœci po salach muzeum oprowadza³ dyrektor, opowiadaj¹c o historii, przytaczaj¹c anegdoty. Na muzealnym kru¿ganku obóz rozbili wojowie z Towarzystwa Przyjació³ Grodu w Grzybowie, którzy zaprezentowali pokazow¹ walkê. O 21.00 w wype³nionym po brzegi saloniku "z epoki" rozpocz¹³ siê wieczór z histori¹, muzyk¹ i poezj¹. Odczytana zosta³a legenda o powstaniu Wrzeœni, pod tytu³em "Wrzosna" autorstwa Karola Krausego. Bo¿ydarze, patrz oto kwiat tej ziemi, choæ roœnie na bagnisku, jest nieskalany, bia³y, takim i Ty musisz byæ.(...) Bia³y kwiat poraju na czerwonym tle bêdzie odt¹d znakiem twoim i twojego rodu. Niech znak ten zawsze przypomina tobie te ziemiê, na której pozostali bracia nasi i to ¿e prawoœci swojej winieneœ broniæ. Legendê odczyta³ Krzysztof Stojak. Zgromadzonych s³uchaczy zachwyci³ przepiêkny koncert gitarowy w wykonaniu Natalii i Joanny Czubaj. Odczytano tak¿e fragment dzie³a Lusi Ogiñskiej "Ksiêga Roztoczañskich Krasnali", która mówi o strajku dzieci wrzesiñskich. Wieczór przeplatany by³ patriotycznymi piosenkami w wykonaniu uczennic Gimnazjum nr 1. Program uroczystoœci zakoñczy³o otwarcie wystawy fotografii "Œwiat³ocienie" Rados³awa Karbowiaka, na których artysta przedstawi³ Wrzeœniê noc¹. Karolina Strzy¿ewska

Kolejny kraj, kolejne laury Byli ju¿ m.in. na Wêgrzech, w Niemczech, Bu³garii i Mo³dawii, a tak¿e odwiedzili wiele miast w Polsce. Z niemal ka¿dego festiwalu udaje im siê przywieŸæ nagrody. Tym razem Magdalena Kosiñska, Paulina Byliñska i Rafa³ Sekulak podbili serca jurorów festiwalu na £otwie. Festiwal "Aprila pilieni", odbywaj¹cy siê w Rydze w dniach 2629 kwietnia br., powiêkszy³ zawartoœæ konta osi¹gniêæ Wrzesiñskiego Studia Piosenki. W konkursie wziêli udzia³ soliœci, zespo³y wokalne oraz formacje taneczne z £otwy, Polski, Litwy, Rosji, Niemiec, W³och, Czech i Rumunii. Wokaliœci z Wrzeœni wyst¹pili w dwóch kategoriach. Paulina - jako solistka, po œwietnym zaœpiewaniu piosenki "Kota ogonem", wprowadzi³a niema³e zamieszanie wœród jury. W rezultacie otrzyma³a nagrodê specjaln¹ jurorów, a w klasyfikacji generalnej zajê³a czwart¹ pozycjê. Magda i Rafa³ zaœpiewali w duecie, w kategorii pop-grupa, a do piosenki, któr¹ wykonywali ("Ludzkie gadanie"), na fortepianie akompaniowa³ im Szymon Szafraniak. By³o ciê¿ko, ale uda³o siê - wywalczyli pierwsz¹ nagrodê. Grupa z Polski jest bardzo moc-

na - komentowa³a wystêpy Polaków Nijola Berezina - dyrektor generalny festiwalu. Nie mówi³a tu jednak tylko o reprezentacji z Wrzeœni, ale tak¿e o Kasi Miednik z Bielawy oraz trzyosobowym zespole dzieciêcym z Suwa³k. Dla wrzeœnian festiwal by³ okazj¹ do zdobycia kolejnych doœwiadczeñ zwi¹zanych z wystêpami na scenie, towarzysz¹cym im stresem, a tak¿e z zachowaniem przed kamerami, poniewa¿ koncert galowy realizowa³a ³otewska TV. Magdalena Kosiñska

Sukces recytatorów Paulina Trzmiel - uczennica zespo³u Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych, Arkadiusz Nowak - student filozofii UAM i Jakub Liberkowski - uczeñ LO im. H. Sienkiewicza we Wrzeœni reprezentowali powiat wrzesiñski w etapie wojewódzkim 52. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, który odby³ siê w dn. 27-29 kwietnia w Poznaniu. Zostali oni wy³onieni podczas eliminacji powiatowych, zorganizowanych przez Starostwo Powiatowe we Wrzeœni w marcu br. Komisja artystyczna w sk³adzie: Krystyna Tyszarska-Sko³uda, Ewa Ignaczak, Henryk D¹browski i Grzegorz Szlanga postanowi³a

przyznaæ Arkowi Nowakowi pierwsza nagrodê w kategorii doros³ych turnieju recytatorskiego (równorzêdnie z Dari¹ Kwiatkowsk¹ z Poznania). Paulina Trzmiel dosta³a natomiast wyró¿nienie w kategorii m³odzie¿y szkó³ ponadgimnazjalnych. Niestety, jury, z niewiadomych przyczyn, nie zakwalifikowa³o wrzesiñskiego recytatora do Centralnego Fina³u OKR, który odbêdzie siê w Gdyni. Na pocieszenie Arek reprezentowaæ bêdzie powiat wrzesiñski w Konkursie Recytatorskim Literatury Wspó³czesnej w Ostrowcu Œwiêtokrzyskim. Znaj¹c jego mo¿liwoœci i talent, liczymy na sukces Arka! (agda)


www.wrzesnia.powiat.pl

KULTURA

Aktor na scenie œwiata

Teatr jak narkotyk

Patryk Czaplicki Czy teatr mo¿e uzale¿niaæ? Albo - czy niczym jakieœ mistyczne fatum - mo¿e zaw³adn¹æ ¿yciem cz³owieka? On wielokrotnie rozstawa³ siê ze scen¹ ale zawsze wraca³. Zdolny, zdeterminowany i piekielnie pracowity. Teatrolog, krytyk teatralny, t³umacz z jêzyka angielskiego. Magistrant Wiedzy o Teatrze na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stypendysta Fundacji im. Rodziny Kulczyków w roku 2006. Wspó³twórca i redaktor "Próby. Nieregularnika teatralnego", wspó³pracownik najstarszego polskiego pisma teatralnego - miesiêcznika "Teatr". Dzia³acz Poznañskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Teatralnych. Patryk Czaplicki. Mi³os³awianin. Rocznik 1981. Pytany "dlaczego teatr?", przekonuje - Teatr zawsze bêdzie czymœ wyj¹tkowym, bo poprzez spotkanie aktora z widzem wyznacza p³aszczyznê prawdziwie miêdzyludzkiego kontaktu. Ten kontakt mo¿e mieæ charakter bardzo intymny, albo bardzo widowiskowy, ale jedno pozostaje niezmienne: w jego centrum zawsze jest cz³owiek, jego zwyciêstwa i pora¿ki, mi³oœæ i nienawiœæ, narodziny i œmieræ. Jest laureatem przeró¿nych konkursów recytatorskich, m. in. Turnieju Sztuki S³owa w Poznaniu (Grand Prix, 2000 r.), Ogólnopolskiego Turnieju Teatrów Jednego Aktora w Zgorzelcu (Nagroda Nadziei, 2001 r.) i Jesiennego Tur-

nieju Recytatorskiego w Szczecinie (I miejsce, 2003 r.) Wczeœniej - w latach licealnych - by³ laureatem Konkursu im. Juliusza S³owackiego w Mi³os³awiu. Jak widaæ powy¿ej, kiedyœ jego pasj¹ by³o aktorstwo. Z czasem zacz¹³ jednak patrzeæ na teatr z innego, ni¿ tylko i wy³¹cznie aktorski, punktu widzenia. Postanowi³ szukaæ nowych, oryginalnych doœwiadczeñ - postawi³ na brak ograniczeñ i bunt wobec cudzych oczekiwañ. I osi¹gn¹³ sukces. Zrezygnowa³ ze studiowania filologii angielskiej na UAM, by staæ siê studentem Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Teatralnej (oddzia³ we Wroc³awiu). Z nauki w tej placówce tak¿e zrezygnowa³. Ale wkrótce znów rozpocz¹³ swój "romans" z teatrem. Doœwiadczenie sceniczne postanowi³ zdobywaæ drog¹ alternatywn¹ - poprzez udzia³ w sesjach treningowych z uznanymi twórcami teatru i zamkniêtych szkoleniach. Poci¹ga³y go skrajnoœci: klasyczna interpretacja tekstu i szczudlarstwo, teatr ludowy i taniec wspó³czesny. Wspó³pracowa³ m. in. z Teatrem Biuro Podró¿y (spektakl "Selenauci", 2004), by³ uczniem Miêdzynarodowej Szko³y Antropologii Teatru Eugenia Barby (2005) oraz uczestnikiem warsztatów dla m³odych krytyków prowadzonych przez wybitnych recenzentów przy Miêdzynarodowym Festiwalu Teatralnym Dialog-Wroc³aw 2005. Swoje wybory ¿yciowe podsumowuje tak - Teatr to sztuka wie-

lotworzywowa i nieuchwytna z samej swej natury, dlatego smakowanie jej w ró¿nych postaciach jest wyj¹tkowo cenne. Wa¿ne jest stawianie sobie nowych wyzwañ, wykraczanie poza horyzont tego, co pozornie oczywiste i... pilnowanie siebie: ¿eby nie zgnuœnieæ, ¿eby cz³owiekowi ci¹gle "chcia³o siê chcieæ". Od dwóch lat wspó³pracuje z Teatrem "Stacja Szamocin", z którego za³o¿ycielk¹ Lub¹ Zarembiñsk¹ od lutego do maja 2006 r. przygotowa³ cztery spektakle w USA (jako asystent re¿ysera, aktor i t³umacz). Przedstawienia mia³y swoj¹ premierê w Kersge Theatre na Uniwersytecie Willamette w Salem oraz w Portland. W USA prowadzi³ te¿ treningi aktorskie i wyk³ady dla studentów, wprowadzaj¹c ich w specyficzn¹ sytuacjê wspó³czesnego teatru polskiego. Obecnie zajmuje siê g³ównie krytyk¹ teatraln¹ i badaniami naukowymi nad teatrem el¿bietañskim. Zapytany o miejsce teatru w dzisiejszym œwiecie mówi - Myli siê ten, kto s¹dzi, ¿e teatr to jakieœ niestrawne dania podawane w nieœwie¿ym sosie. Œwiat wokó³ nas siê zmienia i teatr tak¿e ulega przeobra¿eniom. Wiele ze spektakli, które œwiêc¹ dziœ triumfy to przecie¿ multimedialne widowiska, twórcy bazuj¹ na klasyce, ale odwo³uj¹ siê te¿ np. do popkultury i bie¿¹cych wydarzeñ. Co wiêcej, teatr nie dzieje siê dzisiaj tylko w budynkach teatrów. Spektakle przygotowywane s¹ np. w opuszczonych fabrykach, prywatnych mieszkaniach i samochodach. Teatr nie musi byæ nudny, wystarczy poszukaæ tego, co interesuj¹ce i wyjœæ temu naprzeciw. Po prostu "wyjœæ z domu"... Bo teatr to nie tylko sztuka jako sztuka, ale te¿ sztuka ¿ycia, taki "pozytywny narkotyk", od którego dobrze jest siê uzale¿niæ. W najbli¿szym czasie, w ramach wspó³pracy z Lub¹ Zarembiñsk¹ i Teatrem Hand2Mouth z Portland, Patryk Czaplicki ma w planach przygotowanie spektaklu opartego na prozie Brunona Schulza. Pierwszy etap prób odbêdzie siê w lipcu 2007 w Polsce, etapem drugim i zarazem ostatnim bêd¹ próby za oceanem, zwieñczone premier¹ w po³owie 2008 roku, tak¿e w USA. (agda)

Czerwiec 2007

7

Warto byæ cz³owiekiem...

Podczas Nocy Rockowej wyst¹pi³ zespó³ „D¿em” Mówi siê o nich "polscy Rolling Stonesi"... I faktycznie - coœ w tym jest. Choæby ze wzglêdu na Ÿród³a muzyki, ¿onglowanie stylami, konsekwencjê. Ze wzglêdu na sta¿, pod wzglêdem którego coraz mniej maj¹ równych. No i ze wzglêdu na skomplikowane, nie wolne od dramatów dzieje... Jan Skaradziñski "Stop narkotykom i przemocy" - pod tym has³em w dniach 4-5 maja we wrzesiñskim Amfiteatrze im. Anny Jantar odbywa³a siê V Noc Rockowa. W pi¹tek i sobotê, w godzinach przedpo³udniowych w parku zorganizowano warsztaty i spotkania organizowane przez MONAR, stra¿ miejsk¹, policjê i lokalne poradnie. Wieczorem mieszkañcy powiatu bawili siê podczas licznych koncertów. Oprócz zespo³ów lokalnych - S.O.U.L., BLUFF, PRESENCE OF MIND, PANIC ATTAK, D¯UMA, wyst¹pili te¿ - legenda bluesa - D¯EM i weterani polskiego heavy metalu - TSA. Organizatorami imprezy byli - Stowarzyszenie "Monar", Wrzesiñski Oœrodek Kultury i Starostwo Powiatowe. Koncert D¿emu zapewne na d³ugo zapisze siê w pamiêci wrzeœnian. Fani zdzierali gard³a, œpiewaj¹c razem z zespo³em znane hity - "Czerwony jak ceg³a", "Wehiku³ czasu", "Whisky". Przy piosence "Sen o Victorii" amfiteatr zap³on¹³ blaskiem setek zapalniczek. Jesteœcie wspania³¹ publicznoœci¹ wo³a³ ze sceny dyrektor WOK -

Micha³ Kosiñski, gdy publicznoœæ domaga³a siê bisów. I doczeka³a siê - dwukrotnie. Przed ostatni¹ piosenk¹ koncertu wokalista Maciej Balcar oznajmi³, ¿e dzieñ wczeœniej zmar³a Gola - ¿ona Ryszarda Riedla - przesz³a na drug¹ stronê têczy. Nareszcie s¹ razem... I zaœpiewa³ "List do M." Gola d³ugo walczy³a z chorob¹, ju¿ wydawa³o siê, ¿e wygra³a opowiada³ za kulisami gitarzysta Adam Otrêba - dziœ ca³¹ noc siedzieliœmy i wspominaliœmy stare czasy. Basista Beno Otrêba przyznaje, ¿e zespó³ ca³kowicie podpisuje siê pod przes³aniem V Nocy Rockowej. Narkotyki by³y bowiem przyczyn¹ œmierci Ryszarda Riedla - pierwszego wokalisty D¿emu. Z tego te¿ powodu zespó³ od kilku lat organizuje Tyski Festiwal Muzyczny im. Ryœka Riedla, maj¹cy na celu uœwiadomienie m³odym ludziom, ¿e, jak œpiewa D¿em, "warto byæ cz³owiekiem, choæ tak ³atwo zejœæ na psy". Bardzo fajnie siê gra³o. Publicznoœæ œwietna. Lubimy takie koncerty - podsumowuje Beno. Zachwycony wystêpem by³ te¿ wicestarosta Pawe³ Guzik. Rozmawia³em ze znajomym, który by³ ju¿ na kilku koncertach D¿emu i mówi³, ¿e ten we Wrzeœni by³ najlepszy. Mo¿emy byæ zadowoleni mówi. D¿em œpiewa, ¿e "w ¿yciu piêkne s¹ tylko chwile". Pi¹tkowy koncert by³ z pewnoœci¹ jedn¹ z nich. (agda)

Dni Reymontowskie W latach 1920-1925 w pa³acu w Ko³aczkowie mieszka³ pisarz, laureat literackiej Nagrody Nobla - W³adys³aw Reymont. Aby upamiêtniæ ten fakt, od wielu lat w Ko³aczkowie organizuje siê imprezy zwi¹zane z Reymontem i bohaterami jego utworów. Jedn¹ z takich imprez s¹ Dni Reymontowskie, które w tym roku odbywa³y siê 5 i 6 maja. Jedn¹ z atrakcji obchodów tegorocznych Dni Reymontowskich by³a wystawa rêkodzie³a artystycznego, która mieœci³a siê w Bibliotece Publicznej w Dworku Reymonta. Wszystkie eksponaty zaprezentowane na wystawie zosta³y wykonane przez mieszkañców gminy Ko³aczkowo oraz dzieci i m³odzie¿ ze Szko³y Podstawowej w Sokolnikach. W holu Dworku Reymonta zosta³y umieszczone tak¿e prace plastyczne na temat

"Bohaterowie utworów W³adys³awa Stanis³awa Reymonta" wykonane przez uczestników rajdu. Ekspozycje mo¿na podziwiaæ do dnia 17 czerwca w³¹cznie, kiedy to w Ko³aczkowie odbêdzie siê Turniej Gmin Reymontowskich. W ramach obchodów Dni Reymontowskich zorganizowano równie¿ XXXI Miêdzywojewódzki Pieszy Rajd Reymontowski. W rajdzie na trasie 2-dniowej udzia³ wziê³o 124 osób (12 dru¿yn), natomiast na trasie jednodniowej 225 osób (26 dru¿yn). Ka¿dego dnia, za udzia³ w licznych, zorganizowanych na trasie rajdu konkurencjach sportowych i artystycznych, nagrodzono po trzy osoby w ka¿dej dyscyplinie, a puchary otrzyma³y trzy pierwsze dru¿yny. Za najliczniejsz¹ grupê na trasie 2-dniowej puchar otrzyma³a PTTK Œroda Wlkp., licz¹ca 46

Uczestnicy Dni Reymontowskich podczas zawodów osób, a na trasie 1-dniowej Gimnazjum Pniewy, które reprezentowa³o 45 osób. Nagrodzeni w rajdzie otrzymali upominki w postaci sprzêtu tu-

rystycznego. W podsumowaniu rajdu uczestniczyli pose³ Tadeusz Tomaszewski, wójt gminy Ko³aczkowo - Wojciech Majchrzak i przewodnicz¹cy Rady Gminy - Euge-

niusz Wiœniewski. Po zakoñczeniu Rajdu Reymontowskiego dokonano klasyfikacji powiatów. I tu mi³a niespodzianka - I miejsce zdoby³ powiat wrzesiñski. Na zakoñczenie obchodów Dni Reymontowskich odby³y siê wystêpy artystyczne. Przed publicznoœci¹ zaprezentowali siê: grupa Spontan z Mi³os³awia, uczestnicy "Szansy na sukces" wraz z Rodzinami Muzykuj¹cymi, zespó³ Ko³aczkowianie, Kapela znad Baryczy, zespó³ Dorado Band oraz grupa ARMIX z Borzykowa. Ciekawym wydarzeniem by³ pokaz modeli lataj¹cych, przygotowany przez m³odzie¿ z modelarni dzia³aj¹cej przy GOK w Ko³aczkowie. Publicznoœæ mog³a podziwiaæ samoloty wystrzelone rakiety oraz balon nadmuchany gor¹cym powietrzem. Edmund Kubis


8

Czerwiec 2007

OŒWIATA

50 lat minê³o...

Zjazd absolwentów LO z 1957 roku "B¹dŸ wierny, IdŸ" - te znamienne s³owa Zbigniewa Herberta by³y mottem dnia 27 kwietnia 2007 r., który by³ szczególny dla ca³ej spo³ecznoœci Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Henryka Sienkiewicza we Wrzeœni. Wtedy bowiem odby³y siê dwie niezwyk³ej wagi uroczystoœci: zakoñczenie nauki tegorocznych maturzystów oraz zjazd absolwentów roku 1957 - akt odnowienia matury po 50-ciu latach i wrêczenie uroczystych dyplomów. W progach naszej szko³y spotka³y siê przesz³oœæ, dzieñ dzisiejszy i przysz³oœæ. Nas, uczniów klasy pierwszej "f", spotka³ szczególny zaszczyt i wyró¿nienie powspominania z jubilatami lat spêdzonych w szkole. Postanowiliœmy to zrobiæ z lekkim "przymru¿eniem oka", pod opiek¹ wychowawcy pani prof. Ewy Lewandowskiej. Zadaliœmy sobie wspólne pytanie: "có¿ znaczylibyœmy bez naszych radosnych, a nawet czasami i smutnych wspomnieñ?" Wspólnie, przy pomocy techniki XXI wieku, udaliœmy siê w przesz³oœæ, w szkolne lata absolwentów rocznika 1957 - na spotkania z wychowawcami, na wycieczki, sp³ywy, rozgrywki sportowe, czy - jak wtedy bywa³o - tak popularne akcje, np. ¿niwne. O komentarz poprosiliœmy wszystkich, ale w szczególnoœci pana Janusza Goclika, dziêki uprzejmoœci którego weszliœmy w posiadanie tych pa-

mi¹tek. By³a to niezwykle spontaniczna i radosna chwila, choæ wielu absolwentów rocznika 57' ju¿ odesz³o. Patrz¹c z naszej m³odzieñczej perspektywy bilans ich dokonañ jest znacz¹cy. To w³aœnie nasi starsi koledzy wpisali siê w najlepsze karty historii szko³y. To oni odnowili znane wszystkim popiersie naszego patrona Henryka Sienkiewicza. Pan Roman Tutak wspomnia³, ¿e profesor Janusz Krauze, równie¿ absolwent rocznika 57, który odrestaurowa³ popiersie, zmar³ kilka dni przed uroczystoœci¹. Zatem ten czyn nabra³ jakby jeszcze innego znaczenia, daru dla nastêpnych pokoleñ. Jubilaci wspominali tamte dni przechadzaj¹c siê dawnymi korytarzami, odwiedzaj¹c swoje sale lekcyjne, wpisuj¹c siê do ksiêgi pami¹tkowej. Uroczystoœæ okaza³a siê byæ szczególna dla Absolwentów, bo to nie by³ tylko kolejny zjazd, to by³o prawdziwie wspólne spotkanie wszystkich roczników. A dla nas - jak¿e cenny czas, bo przez kilka ostatnich tygodni i dni nasze myœli nakierowane by³y na tamte lata i tamtych ludzi. To prawdziwa i ¿ywa lekcja historii i postaw obywatelskich. Byæ wiernym swoim idea³om, wartoœciom i iœæ w przysz³oœæ. Mamy nadziejê, ¿e mo¿e za 50 lat … Pozdrawiamy raz jeszcze! Sylwia Obarska £ukasz Jaworski

PRZEGL¥D „MASKA”

www.wrzesnia.powiat.pl

Pracodawca przychodzi do Ciebie

Targi Pracy we Wrzeœni W pi¹tek, 20 kwietnia, w Zespole Szkó³ Politechnicznych odby³y siê Targi Pracy skierowane g³ównie do uczniów klas maturalnych. Otwarcia imprezy dokona³ Dionizy Jaœniewicz - starosta wrzesiñski wraz z Bogdanem Nowakiem - dyrektorem Zespo³u Szkó³ Politechnicznych we Wrzeœni. Zarówno dyrektor jak i starosta przekonywali m³odzie¿, ¿e nie warto wyje¿d¿aæ za granicê w celu poszukiwania pracy. W Polsce jest zapotrzebowanie na fachowców z naszej szko³y i zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy otwarty zostanie nowy kierunek - technik budownictwa. Z zaproszenia dyrekcji szko³y skorzystali: Eugeniusz Wiœniewski - dyrektor Powiatowego Urzêdu Pracy we Wrzeœni, NB Polska Sp. z o.o. (Velux) Gniezno, Akwa Sp. z o.o. Gniezno, Powiatowy Urz¹d

Pracy, Cenos Sp. z o.o. Wrzeœnia, SIWL Wrzeœnia, Pfeifer&Langen Polska S.A. Œroda Wlkp., ZPCZ Kowalski Wrzeœnia, Gestamp Polska Sp.z o.o. Dla przedstawicieli firm przygotowano stoiska, przy których mog³y zaprezentowaæ swoje oferty pracy. Natomiast Genowefa Lewandowska, pracownik Powiatowego Urzêdu Pracy we Wrzeœni, przekaza³a informacje na temat sta¿ów oraz mo¿liwoœci pozyskania œrodków z urzêdu na prowadzenie w³asnej dzia³alnoœci. Poza rozmow¹ z przedstawicielami firm, nauczyciele naszej szko³y przygotowali przyk³adowe wersje CV i listu motywacyjnego w jêzyku polskim, angielskim, niemieckim i francuskim. Natomiast prezentacja multimedialna mia³a pomóc uczniom w zaprezentowaniu siebie w rozmowie kwalifikacyjnej z potencjalnym pracodawc¹.

Uczniowie wykazali du¿e zainteresowanie Targami Pracy. Najczêœciej pytali o kryteria, jakie musz¹ spe³niaæ, aby zostaæ zatrudnionym oraz o oferowane stanowiska pracy. Przedstawiciele firm maj¹ nadziejê, ¿e rozmowy z naszymi uczniami zaowocuj¹ podpisaniem umowy o pracê. Pomys³ zaprezentowania ofert swojej firmy potencjalnym pracownikom spodoba³ siê i wiêkszoœæ zdeklarowa³a siê, ¿e w przysz³ym roku równie¿ pojawi¹ siê na Targach Pracy. Natomiast dyrekcja szko³y oraz doradcy zawodowi maj¹ nadziejê, ¿e pomys³ ten bêdzie kontynuowany w przysz³ych latach. Organizatorami Targów Pracy byli Magdalena Kostecka i Ma³gorzata G³owacka - nauczyciele w Zespole Szkó³ Politechnicznych we Wrzeœni oraz Marek Chêciñski wicedyrektor szko³y. Justyna Jurkiewicz

Byliœmy w piêknym zak¹tku Wielkopolski

Uczniowie ZSS na Zamku w Go³uchowie Dziêki pomocy i wsparciu licz¹cym 162 ha parku. Uczniowszystkich osób i instytucji, któ- wie w bogato zdobionych wnêrym los dzieci nie pozostaje obo- trzach zobaczyli m.in. kolekcjê jêtny, nauczycielom z Zespo³u waz greckich, wyroby z³otnicze z Szkó³ im. Janusza Korczaka we XIV - XVII wieku, malarstwo, Wrzeœni uda³o siê zorganizowaæ rzeŸby, tkaniny oraz militaria. Po pe³n¹ atrakcji wycieczkê do Go- zamku grupê oprowadza³a pani ³uchowa. przewodnik, która cierpliwie odDnia 24 kwietnia wyruszy³ spod powiada³a na wszystkie pytania. szko³y autobus, w którym znalaDrugim celem wycieczki by³o z³o siê 28 dzieci ze szko³y podsta- spotkanie z ¿ubrami, które ¿yj¹ w wowej i gimnazjum. pobliskim lesie. Do piêknych, doPierwszym celem wyjazdu by³a stojnych zwierz¹t droga wiod³a neorenesansowa rezydencja Czar- przez arboretum, w którym roœnie toryskich, w swej formie naœladu- 350 gatunków drzew i krzewów. j¹ca zamki nad Loar¹, po³o¿ona w Uroku temu malowniczemu miej-

scu dodaje przep³ywaj¹cy przez stawy lewy dop³yw Prosny - rzeka Ciemna. O ¿yciu i zwyczajach ¿ubrów ciekawie opowiada³a dzieciom pani od przyrody oraz pan leœniczy. Podsumowanie wycieczki, a tym samym realizacja trzeciego celu, odby³o siê przy ognisku. W mi³ej atmosferze, na ³onie natury uczniowie utrwalali zdobyte wiadomoœci, rozwi¹zuj¹c krzy¿ówkê. Pozosta³y czas dzieci i m³odzie¿ spêdzi³y, œpiewaj¹c piosenki przy ognisku i zajadaj¹c upieczone w nim kie³baski. Oprócz mi³ych wra¿eñ uczniowie zabrali w drogê powrotn¹ baga¿ nowych wiadomoœci, umiejêtnoœci zachowania siê w obiektach muzealnych, przyrodniczych oraz... mnóstwo pami¹tkowych zdjêæ, które ju¿ nastêpnego dnia zosta³y wystawione na szkolnym korytarzu. Organizatorzy wycieczki (panie: A. Kulczyñska, E. Kluczyñska, H. Ludwiczak i E. Zakrzewska) serdecznie dziêkuj¹: Bankowi PKO BP. I Oddzia³ we Wrzeœni, kasie SKOK im. Stefana Kardyna³a Wyszyñskiego we Wrzeœni, Pañstwu Banaszakom, Matuszakom i Mielcarkom, bez pomocy których niemo¿liwa by³aby realizacja tego ciekawego projektu. H. Ludwiczak

„Z³oty Mikrofon” dla Wrzeœni

Aktorzy w nagrodzonych kostiumach. Œwiêto Teatru na Prowincji galerii nagród, natomiast album o organizowane przez szko³ê w Czes³awie Mi³oszu wzbogaci³ Nowym Folwarku przynios³o zbiory szkolnej biblioteki. kolejny sukces Zespo³owi Szkó³ Teatrzyk z klas¹ wraz z opiekuim. Janusza Korczaka we Wrze- nem pani¹ Edyt¹ Kluczyñsk¹ sk³aœni. da serdeczne podziêkowania Panu Aktorzy Teatrzyku z klas¹ przy- Staroœcie Dionizemu JaœniewiczowieŸli z przegl¹du nagrodê za ko- wi za sfinansowanie wyjazdu na stiumy wykorzystane w pantomi- Festiwal Naszych Dzieci w Poznamie. Z zadowoleniem aktorzy ode- niu oraz pani Ewie Waœkowiak za brali tak¿e z r¹k starosty Dionize- pomoc udzielon¹ w realizacji pango Jaœniewicza indywidualne nie- tomimy. spodzianki. G³ówn¹ nagrodê: dyplom mo¿na zobaczyæ w szkolnej H. Ludwiczak

Ju¿ po raz drugi uczniowie Zespo³u Szkó³ im. Janusza Korczaka we Wrzeœni zdobyli cenne trofeum w IV Wojewódzkim Konkursie S³uchowisk Radiowych. W konkursie wziê³y udzia³ grupy z Poznania, Ostrowa Wlkp., Pi³y, Miêdzychodu. Pod czujnym okiem opiekuna, a jednoczeœnie autora scenariusza i re¿ysera - pani Edyty Kluczyñskiej, powsta³o s³uchowisko "Jaœ". Podejmowa³o ono trudny temat wiary we w³asne si³y. "Szkolni radiowcy": Marysia Szarzyñska, Mateusz Lewandowicz, Maciej Klimczak, Monika Konieczka, Ma³gorzata Wojtyœ, Mateusz Szefer opowiedzieli historiê Jasia Meli i Marka Kamiñskiego. Praca nad s³uchowiskiem by³a bardzo ¿mudna i pracoch³onna. Wymaga³a nie tylko pracy z g³osem aktorów, ale te¿ programami kom-

Dumni z sukcesu "szkolni radiowcy". puterowymi, które umo¿liwi³y uzyskanie profesjonalnego dŸwiêku. "Zabawa w radio" zakoñczy³a siê sukcesem. Przygotowane s³uchowisko okaza³o siê bezkonku-

rencyjne i zdoby³o I miejsce. Wykonawcy otrzymali nagrody indywidualne, a szko³a statuetkê Z³otego Mikrofonu oraz dyktafon. Gratulujemy !!! H. Ludwiczak


www.wrzesnia.powiat.pl

Cel zosta³ osi¹gniêty!

M³odzie¿ z Wolfenbüttel podczas wymiany we Wrzeœni Od 1992 roku Zespó³ Szkó³ Zawodowych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrzeœni prowadzi wspó³pracê z Carl Gotthard Langhans Schule w Wolfenbüttel. Dziêki tej wspó³pracy wiosn¹ 1999 r. nawi¹zano pierwsze oficjalne kontakty pomiêdzy w³adzami powiatu wrzesiñskiego i Wolfenbüttel. Wtedy do niemieckiego powiatu zosta³a zaproszona delegacja ze Starostwa Powiatowego we Wrzeœni. Zaowocowa³o to podpisaniem listu intencyjnego o wspó³pracy w zakresie oœwiaty, kultury i sportu. Owocami partnerstwa jest m.in. renowacja cmentarza EwangelickoAugsburskiego w Sokolnikach, adaptacja koœcio³a poewangelickiego w Mi³os³awiu na centrum polsko-niemieckich spotkañ kultu-

Czerwiec 2007

INFORMACJE

ralnych oraz szereg korzyœci niematerialnych - budowanie przyjaŸni, wymiana doœwiadczeñ i ³amanie stereotypów. W dniach 23 - 28 kwietnia grupa 17 uczniów z Zespo³u Szkó³ Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino, pod opiek¹ Eugenii Dolaty, Anny Chêciñskiej i Marty Twardej goœci³a w Carl Gotthard Langhans Schule, w ramach wymiany uczniowskiej. W ci¹gu szeœciu dni grupa polska zwiedzi³a szko³ê i warsztaty CGLS, mia³a okazjê bli¿ej siê poznaæ dziêki wspólnym wycieczkom, m. in. do Braunschweig, do fabryki Volkswagen - Wolfsburg oraz wykazaæ siê umiejêtnoœciami sportowymi, rywalizuj¹c miêdzy sob¹ w ró¿nych grach zespo³owych. Niew¹tpliw¹ atrakcj¹ oka-

Czy z umowy mo¿na siê wycofaæ?

Uczestnicy Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej Czy towar niezgodny z wiem w prelekcjach przeprowaumow¹ to towar wadliwy? Kie- dzanych przez Powiatowego dy mo¿emy reklamowaæ produkt Rzecznika Praw Konsumenta przeceniony kupiony na wyprze- El¿bietê Staszak-Ma³eck¹. Dziêki da¿y b¹dŸ w promocji? Czy z temu poznaj¹ ró¿ne ciekawe zaumowy mo¿na siê wycofaæ? - na gadnienia i nietypowe sytuacje, z te i wiele innych pytañ musieli którymi zmagaæ siê musi zarówno odpowiedzieæ uczestnicy V sprzedawca, jak i konsument. JeOlimpiady Wiedzy Konsumenc- steœcie w takiej sytuacji, ¿e wiecie kiej w Zespole Szkó³ Zawodo- jak to byæ po obu stronach lady wych nr 2. podsumowa³a rzecznik. Etap pisemny odby³ siê 16 Uczestnicy Olimpiady mogli maja, a tydzieñ póŸniej - 23 maja - zdobyæ maksimum 26 pkt. I miejpodsumowano olimpiadê i wyró¿- sce, z liczb¹ 19 pkt, zdoby³a Ma³niono najlepszych uczniów. gorzata Lebioda - uczennica III Gdyby zorganizowaæ olimpiadê klasy TH. Tylko jeden punkt mniej powiatow¹, uczniowie naszej szko- zyska³a Karolina Œlêzak, reprezen³y wywalczyliby I miejsce - mówi- tuj¹ca klasê I asp. Na trzeciej po³a pedagog szkolny, Ewa Kasprzak zycji z liczb¹ 17 pkt uplasowa³ siê - jesteœcie bowiem ekspertami w Adam Goliszewski - uczeñ klasy zakresie praw konsumenta i prze- II TH. Pytania do Olimpiady u³opisów handlowych. Uczniowie ¿y³y nauczycielki Halina BoroTechnikum Handlowego w zawo- wiecka i Hanna Sterczyñska-Bartdzie sprzedawca uczestnicz¹ bo- kowiak. (agda) Przedstawiciel Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu bêdzie pe³ni³ kolejny dy¿ur w Starostwie Powiatowym we Wrzeœni ul. Chopina 10 w dniu 20 czerwca 2007r. w godz. 9:00 do 12:00 (pok. 6A. tel. 0-61-640-44-06)

9

159. rocznica bitwy za³ siê ca³odzienny, pe³en wra¿eñ pobyt w Heide - Park w Soltau. Ponadto uczniowie odwiedzili starostwo w Wolfenbüttel, gdzie zostali serdecznie przyjêci przez nowego starostê. Natomiast w dniach 6 - 11 maja do Wrzeœni przyby³a grupa m³odzie¿y z Niemiec, wspólnie z opiekunami: Martin¹ Saße i Larsem Gemke. Program pobytu by³ ciekawy, m.in. zwiedzanie Poznania, Gniezna, Pyzdr, wycieczka do Powidza, wspólne rozgrywki sportowe, gra w krêgle, p³ywalnia "Œwiat Wodny CENOS" i oczywiœcie zwiedzanie ZSP. Nie zabrak³o równie¿ akcentu historycznego uczniowie odwiedzili ewangelicki koœció³ w Mi³os³awiu i cmentarz w Sokolnikach. M³odzie¿ goœci³a tak¿e w Starostwie Powiatowym we Wrzeœni. Wyjazdy polskich uczniów i rewizyty m³odzie¿y niemieckiej zawsze umo¿liwiaj¹ nawi¹zanie nowych przyjaŸni, kszta³towanie postaw tolerancji i aprobaty dla odmiennoœci narodowej, kulturowej i obyczajowej. Trudno opisaæ wra¿enia z pobytu polskich uczniów w Wolfenbüttel, wszyscy wrócili oczarowani i zadowoleni. M³odzie¿ pozna³a "¿ywy" jêzyk i mia³a okazjê doskonaliæ swoje umiejêtnoœci jêzykowe. Ponadto narodzi³y siê nowe znajomoœci, które uczniowie zamierzaj¹ kontynuowaæ. Mo¿na wiêc œmia³o powiedzieæ - cel wymiany zosta³ osi¹gniêty! ZSP we Wrzeœni

Uczestnicy uroczystoœci pod pomnikiem w Soko³owie Marsze do Soko³owa to tradycja siêgaj¹ca XIX wieku. 159 lat temu w³aœnie tam stoczona zosta³a jedna z krwawych bitew wielkoposkiej Wiosny Ludów. 2 maja br. wrzeœnianie dla uczczenia pamiêci poleg³ych bohaterów, licznie uczestniczyli we mszy œw. w intencji Ojczyzny w koœciele farnym we Wrzeœni, któr¹ sprawowa³ ks. kanonik Kazimierz G³ów. Przypomnia³ on w kazaniu o œwiêcie flagi narodowej - Radujmy siê œwiêtem flagi, oflagujmy nasze miasto! - apelowa³. Po mszy zorganizowano przemarsz pod pomnik w Soko³owie, gdzie odby³a siê dalsza czêœæ uroczystoœci. Pamiêæ o tym wydarzeniu i o heroizmie polskich bohaterów podtrzymywana przez ponad pó³-

tora wieku, dobrze œwiadczy o naszej spo³ecznoœci. Wrzeœnianie pamietaj¹ o tych, którzy nie poddali siê obcej przemocy, czuj¹c siê spadkobiercami wspania³ej wrzesiñskiej tradycji - dlatego co roku w dniu drugiego maja spotykamy siê u podnó¿a soko³owskiego pomnika - mówi³ na wstêpie Boles³aw Œwiêciochowski - prezes Wrzesiñskiego Towarzystwa Kulturalnego, które by³o wspó³organizatorem uroczystoœci. D³ugim korowodem delegacje sk³ada³y wieñce pod pomnikiem, by na koniec wspólnie odœpiewaæ Rotê. Na zakoñczenie obchodów rocznicy wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na spotkanie przy ognisku. (ula)

Sukces Roberta Owczarza !!!

Uczeñ ZSP siódmy w Polsce! 26 maja br. w Muzeum Techniki w Warszawie odby³o siê oficjalne zakoñczenie XXXIII edycji Olimpiady Wiedzy Technicznej. Organizatorem, jak co roku, by³ dyrektor Muzeum Techniki w Warszawie pod patronatem Ministerstwa Oœwiaty i "Przegl¹du Technicznego". Laureatem 7. miejsca fina³u ogólnopolskiego zosta³ tegoroczny maturzysta, uczeñ klasy IV a Technikum Elektronicznego w Zespole Szkó³ Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrzeœni, Robert Owczarz. Opiekê dydaktyczn¹ nad uczniem sprawowa³ mgr in¿. Witold Michalak,

nauczyciel przedmiotów zawodowych. Uczeñ przeszed³ przez trzy etapy eliminacji, w których ogó³em bra³o udzia³ ponad 10 tysiêcy uczniów szkó³ œrednich z ca³ego kraju. Pierwszy etap, w którym do rozwi¹zania by³ test wyboru oraz trzy spoœród piêciu zadañ otwartych z zakresu mechaniki i elektroniki, odby³ siê w szkole dnia 27 paŸdziernika 2006 roku. Kolejny etap - eliminacje okrêgowe - odby³ siê 19 stycznia br. w Poznaniu. Do rozwi¹zania by³o zadanie z optymalizacji lub zastosowania informatyki w technice oraz dwa z trzech zadañ otwartych z zakresu

elektroniki. W obu etapach Robert by³ najlepszy. Ostatni etap - fina³ centralny, który sk³ada³ siê z dwóch czêœci - odby³ siê w dniach 21 i 22 kwietnia br. w Chorzowie. W pierwszej czêœci nale¿a³o rozwi¹zaæ praktyczny problem techniczny, a w drugiej - rozwi¹zaæ dwa z trzech zadañ z zakresu elektroniki. Oprócz nagród rzeczowych, laureat Robert Owczarz otrzyma³ prawo ubiegania siê o przyjêcie bez egzaminów wstêpnych na dowolnie wybran¹ uczelniê techniczn¹ w kraju. Uczniowi gratulujemy i ¿yczymy dalszych sukcesów. (MW)

VI sesja Rady Powiatu we Wrzeœni W sali konferencyjnej Powiatowego Urzêdu Pracy we Wrzeœni, 26 kwietnia 2007 r. odby³a siê VI sesja Rady Powiatu we Wrzeœni. Mia³a ona szczególny charakter, gdy¿ na tym posiedzeniu Zarz¹d Powiatu we Wrzeœni jednog³oœnie otrzyma³ absolutorium z wykonania bud¿etu w 2006 roku. Najwa¿niejsz¹ uchwa³¹ podjêt¹ w tym dniu przez Radê Powiatu we Wrzeœni by³a uchwa³a dotycz¹ca udzielania Zarz¹dowi Powiatu absolutorium z wykonania bud¿etu w 2006 roku. Uchwalono tak¿e przyjêcie projektu uchwa³y Rady Powiatu we Wrzeœni w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej. Ponadto radni podjêli uchwa³y w sprawie: upowa¿nienia dla Zarz¹du Powiatu we Wrzeœni na zaci¹ganie zobowi¹zañ wykraczaj¹cych poza dany rok bud¿etowy na realizacjê czêœci nieinwestycyjnej

projektów finansowych ze œrodków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego; zatwierdzenia Regulaminu Pracy Rady Spo³ecznej SP ZOZ we Wrzeœni, zmiany bud¿etu powiatu wrzesiñskiego na 2007 r. W dniu 31 maja odby³a siê VII sesja Rady Powiatu, w porz¹dku obrad której znalaz³y siê nastêpuj¹ce uchwa³y, w sprawie: zwolnienia z obowi¹zku zbycia przez powiat wrzesiñski w drodze przetargu nieruchomoœci po³o¿onej we

Wrzeœni, stanowi¹cej dzia³kê nr 1559/4 o pow. 0,0102 ha; zmiany uchwa³y Rady Powiatu we Wrzeœni nr 39/V/2007 z dnia 29.03.2007r. o podziale œrodków finansowych Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej; ustalenia planu pracy Komisji Rozwoju Lokalnego; ustalenia planu pracy Komisji Bud¿etowo – Finansowej; zmiany bud¿etu powiatu wrzesiñskiego za rok 2007. red.


10

Czerwiec 2007

STOWARZYSZENIA

Konkurs Tañca

Uczestnicy WTZ w Czeszewie na konkursie tañca w Poznaniu 16 maja 2007 r. zespó³ tañca by³ wyró¿nienie. Ca³y WTZ bartowarzyskiego z Warsztatu Te- dzo cieszy siê tego sukcesu. W tym miejscu muszê zwróciæ rapii Zajêciowej "Radoœæ" w Czeszewie wzi¹³ udzia³ w II uwagê na jeden drobny, ale bardzo Wielkopolskim Konkursie Tañ- wa¿ny szczegó³. Budynek Wy¿szej ca dla Szkó³ i Oœrodków Specjal- Szko³y Pedagogiki i Administracji zupe³nie nie by³ przystosowanych w Poznaniu. Konkurs odbywa³ siê w Wy- ny dla osób poruszaj¹cych siê na ¿szej Szkole Pedagogiki i Admi- wózkach. A przecie¿ na wózku te¿ nistracji i wystartowa³o w nim wie- siê tañczy! Czy¿by organizatorzy le placówek, szkó³, oœrodków spe- nie przewidzieli tego? Konkurs cjalnych i warsztatów z Poznania, odbywa³ siê na II piêtrze, nie by³o a tak¿e z ró¿nych stron Wielkopol- windy. Na szczêœcie uczynni studenci wnieœli i znieœli wózkowiski. Na konkurs do Poznania poje- czów. Podobno gdzieœ znajdowa³ cha³a wiêksza czêœæ naszego ze- siê podjazd, jednak nie wiemy spo³u: Agnieszka, Beata, Kasia, gdzie - z przodu budynku nie by³o Grzegorz, Karol, Krzysztof, Da- ¿adnej informacji i oznaczenia. Zbigniew Struga³a rek, Zbyszek i druga Beata razem z naszymi terapeutkami - paniami Mart¹ i Kasi¹. Towarzyszy³a nam Z. Struga³a jest uczestnikiem tak¿e Pani Wioletta, która kiedyœ WTZ "Radoœæ" od grudnia 2003 pracowa³a w WTZ i zajmowa³a siê r. Od urodzenia jest osob¹ niegrup¹ tañca. Konkurs odbywa³ siê pe³nosprawn¹ fizycznie w stopw dwóch kategoriach: dla osób z niu znacznym. Interesuje siê niepe³nosprawnoœci¹ lekk¹ i osób psychologi¹, pedagogik¹ oraz z niepe³nosprawnoœci¹ w stopniu dziennikarstwem. Uczestniczy umiarkowanym i znacznym. Nasza w zajêciach pracowni komputegrupa wyst¹pi³a w drugiej katego- rowej, uprawia taniec na wózku. rii, pokazaliœmy walca angielskie- Jest redaktorem warsztatowej go i twista na wózku. Pomimo, ¿e gazetki Radoœæ. Ukoñczy³ kurs poziom konkursu by³ wysoki i bar- dziennikarski ESKK. dzo wyrównany nasz zespó³ zdo-

Z KLUBU AMAZONEK

Amazonki w Warszawie Z okazji XX lecia dzia³alnoœci Stowarzyszenia Amazonki Warszawa - Centrum, pierwszego w Polsce Klubu Amazonek, 21 kwietnia 2007 r. dwie cz³onkinie naszego klubu uczestniczy³y w uroczystoœciach jubileuszowych. Tak wyj¹tkowa okazja pozwoli³a warszawskim kole¿ankom zaprezentowaæ dorobek stowarzyszenia. Mo¿na by³o wys³uchaæ wyst¹pienia marsza³ka Województwa Mazowieckiego - Adama Stró¿yka, dyrektora centrum onkologicznego - prof. Marka Nowackiego, prof. Zbigniewa Wronkowskiego - "Ojca Chrzestnego" warszawskich Amazonek oraz innych osób. Dziêkowano wszystkim firmom i osobom zaanga¿owanym w prace Klubu: lekarzom, rehabilitantom, sponsorom oraz ludziom, bez których nie by³oby mo¿liwoœci "rozwiniêcia skrzyde³". Wrêczono statuetki "Wenus Amazonek", Bursztynowe £uki, dyplomy. Po uroczystoœci, prowadzonej przez Agatê M³ynarsk¹, mog³yœmy obejrzeæ w Królikarni wystawê prezentuj¹c¹ finalistów konkursu Przyjaciele od Piersi, zor-

ganizowan¹ przez firmê Roche. By³ to konkurs, do którego przyst¹pi³yœmy ju¿ w styczniu, a polega³ na wys³aniu zdjêæ, które mia³y udokumentowaæ fakt, ¿e z rakiem walczy siê ³atwiej, gdy nie jest siê samej. Nasze stowarzyszenie otrzyma³o podziêkowanie za udzia³ w konkursie, a jako nagrody ksi¹¿ki Anny Mazurkiewicz pod tytu³em: Jak uszczypnie bêdzie znak oraz I przyszed³ do mnie rak, które powinni przeczytaæ wszyscy, niezale¿nie od wieku, p³ci, wykszta³cenia. I przyszed³ do mnie rak - to opisane autentyczne doœwiadczenia kobiet, w ró¿nym wieku i sytuacji ¿yciowej, na ró¿nym etapie leczenia. Ksi¹¿kê czyta siê jednym tchem. Dlaczego? Bo pokazuj¹ one si³ê nadziei, wiary i marzeñ, spe³niaj¹cych siê wœród Amazonek i u tych wszystkich, którzy spotykaj¹ je w swoim ¿yciu. Polecam te ksi¹¿ki. Mo¿na je zamówiæ wysy³aj¹c e- mail na adres: amazonki@free.ngo.pl. Halina Rembowicz Spotkania Amazonek PCPR – ul. Wojska Polskiego - w 1. i 3. poniedzia³ek miesi¹ca o godz.16.00.

www.wrzesnia.powiat.pl

Obchody Dnia Zwyciêstwa 8 maja w rocznicê zakoñczenia II wojny œwiatowej, mieszkañcy Wrzeœni oddali ho³d ofiarom. Dzieñ Zwyciêstwa obchodzony by³ z inicjatywy wrzesiñskiego ko³a Zwi¹zku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i By³ych WiêŸniów Politycznych, a tak¿e w³adz samorz¹dowych miasta i gminy oraz powiatu. Pod pomnikiem 68. pu³ku piechoty zebranych powita³ Tadeusz Okuniewski - 62 temu syreny obwieœci³y œwiatu zakoñczenie II Wojny Œwiatowej, która poch³onê³a 55 mln istnieñ ludzkich (...) Jedni walczyli na frontach, drudzy dzia³ali w ruchu oporu, inni prze¿yli dzia³ania partyzanckie, obozy, g³ód i choroby. Podczas spotkania delegacje kombatantów, w³adz powiatu i gminy na czele z wicestarost¹ Paw³em Guzikiem oraz zastêpc¹ burmistrza Waldemarem Grzeœkowiakiem, stowarzyszenia i organizacje, z³o¿y³y wieñce oraz wi¹zanki kwiatów. W czêœci artystycznej uczniowie z Samorz¹dowej Szko³y Podstawowej nr 1, której patronem jest wrzesiñski pu³k piechoty, zaprezentowali okolicznoœciowe wiersze i piosenki. Kontynuacj¹ obchodów rocznicowych by³o spotkanie kombatantów z w³adzami powiatu i gminy w sali Powiatowego Urzêdu Pracy. Zebranych powita³ starosta Dionizy Jaœniewicz, który podziêkowa³ za przybycie. Mam ogromn¹ satysfakcjê, ¿e mogê siê z pañstwem spotkaæ. Ka¿dy ma swoj¹ rodzinn¹ historiê. Mój dziadek, Jan Jaœniewicz, by³ powstañcem wielkopolskim, uczestnikiem wojny polsko-rosyjskiej, kampanii wrzeœniowej 1939 roku, gdzie zosta³ ranny. Z zaciekawieniem s³ucha³em opowieœci dziadka. Dzisiaj wydaje siê, ¿e wiele rzeczy jest wa¿niejszych i ta chwila refleksji nam ucieka. Za ka¿d¹ tak¹ rocznic¹ kryj¹ siê przecie¿ losy ludzi, tych którzy walczyli, ginêli. Wojenne wspomnienia przybli¿yli obecni na spotkaniu kombatanci, m.in. Tadeusz Wêdzina, który s³u¿y³ w Brygadzie Strzelców Karpackich oraz Dywizjonie 303. Tadeusz Wêdzina wspominaRankiem 10 lutego 1940 roku przyszli do naszego domu urzêdnicy sowieckiego NKWD. Kazali siê spakowaæ, a na zewn¹trz czeka³y ju¿ na nas sanie z ukraiñskim przewoŸnikiem. Podró¿ trwa³a 18 dni, zatrzymaliœmy siê w œrodku œnie¿nej pustyni na przystanku, którym by³ barak z beli. St¹d pieszo uda-

Tadeusz Wêdzina na samolocie Mustang w Anglii w Dywizjonie 303 liœmy siê do odleg³ego o trzy kilo- Mnie przydzielono do pu³ku artymetry posio³ku leœnego Szuszago- lerii plot., a po miesi¹cu na kurs wo, Chrystoforski Lesopunkt £aski samochodowy w Gederze. W kwietniu 1944 roku za³adoRejon Archangielska Ob³oœæ. W obozie umieszczono nas w bara- wano nasz¹ kompaniê lotnicz¹ na kach. Pracowaliœmy od œwitu do statek i pop³ynêliœmy do Liverponocy, dano nam pi³y, strugi, siekie- olu. Po komisji lekarskiej zaprory i rozdzielono pracê w lesie. Tak ponowano nam szkolenie na strzelców pok³adowych w samolotach min¹³ pierwszy miesi¹c. W sierpniu 1941 r. komendant bombowych. W maju zosta³em obozu zwo³a³ zebranie dla wszyst- skierowany do 300. Polskiego Dykich osób wysiedlonych, maj¹cych wizjonu Bombowego znajduj¹ceobywatelstwo polskie. Powiadomi³ go siê na lotnisku Faldingworth w o tym, ¿e gen. Sikorski zawar³ ze hrabstwie Lincoln. Lotnisko obs³uStalinem umowê, moc¹ której Po- giwa³o najciê¿sze bombowce; dylacy mog¹ opuœciæ obóz i udaæ siê wizjon otrzyma³ samoloty typu do tworz¹cej siê Armii Polskiej. Lancaster MK-1. Podczas mojej Dwa miesi¹ce póŸniej stanêliœmy wizyty w Dywizjonie Bombowym z ojcem przed komisj¹ wojskow¹ 300 rozpoczê³a siê operacja norw Tockoje. Ojciec jako rezerwista mandzka, wojska alianckie wyl¹podoficer zosta³ skierowany do 6. dowa³y w pn. Francji. Co noc naDywizji Piechoty, ja jako 17-letni sze bombowce niszczy³y nieprzyochotnik zosta³em przydzielony do jacielsk¹ komunikacjê i inne stra7. Dywizji Piechoty. 12 grudnia do tegiczne obiekty. W czasie wypraw obozu przyjecha³ na sankach gen. nad kontynentem nasz dywizjon Sikorski, towarzyszyli mu m.in. poniós³ dotkliwe straty; wiele zaambasador Kot i gen. Anders. Od- ³óg nie powróci³o... Razem ze mn¹ by³a siê defilada, w której uczest- s³u¿y³ syn gen. Sosnkowskiego. W Dywizjonie myœliwskim 303 niczy³ tak¿e mój Oddzia³ Junaków. W styczniu 1942 roku za³ado- znalaz³em siê w grudniu 44 r. Dywano nas do poci¹gu towarowe- wizjon bombardowa³ wêz³y kolego i pojechaliœmy na po³udnie. Po jowe, sk³ady sprzêtu bojowego a kilkudniowej podró¿y wy³adowa- przede wszystkim wyrzutnie V-1. no nas na stacji Wrewskoje, gdzie PóŸniej s³u¿y³em tak¿e w Dywizjoznajdowa³o siê centrum szkolenia nie 316 i 304. Przez ca³y czas moarmii. Po kilkumiesiêcznej nauce jej wojennej tu³aczki stara³em siê z junaków staliœmy siê ¿o³nierza- odszukaæ rodzinê. Dopiero w 1946 mi. Umundurowano nas w angiel- r. dowiedzia³em siê, ¿e osiad³a nieskie mundury i wyjechaliœmy do daleko Pyzdr. W paŸdzierniku 1948 Persji. Po dotarciu do Persji uda- r. przyp³yn¹³em na statku Empire liœmy siê w dalsz¹ drogê przez Irak, Test do Gdyni. Spotkanie naszej Transjordaniê do Palestyny. Tutaj rodziny by³o bardzo radosne, nie w obozie Quastina powsta³a 3. widzieliœmy siê siedem d³ugich Karolina Strzy¿ewska Dywizja Strzelców Karpackich. lat...

II Spotkania Glottodydaktyczne W dniach 14-18 maja w Nauczycielskim Kolegium Jêzyków Obcych we Wrzeœni odby³y siê II Spotkania Glottodydaktyczne, których has³em przewodnim by³o zdanie: "Miêdzy teori¹ a praktyk¹ dydaktyki jêzyków obcych". Równolegle odby³y siê równie¿ juwenalia. W czasie owych piêciu dni wiele siê dzia³o. Zaczynaj¹c od rzeczy najwa¿niejszych, uwagê trzeba zwróciæ na trzydniow¹ konferencjê metodyczn¹, w trakcie której odby³y siê liczne warsztaty prowadzone przez wyk³adowców Kolegium, wydawnictwa, jak i zaproszonych goœci. Spotkania by³y ponadto œwietn¹ okazj¹ do przeprowadzenia fina³ów miêdzyszkolnych konkursów jêzykowych,

zorganizowanych dla szkó³ podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych. Udzia³ w nich wziê³y 104 osoby. Ale juwenalia to nie tylko nauka. Mo¿na to by³o zaobserwowaæ chocia¿by podczas poniedzia³kowego dnia sportu. S³uchacze Kolegium rywalizowali miêdzy sob¹ w meczach siatkarskich, tenisie sto³owym oraz ziemnym, a tak¿e w turniej pi³ki no¿nej. Odby³y siê tak¿e ró¿nej maœci konkursy: karaoke, plebiscyt na najsympatyczniejszych wyk³adowców i s³uchaczy, turniej w grê komputerow¹. Przez ca³y tydzieñ trwa³a sk³adka, zorganizowana przez pani¹ Justynê Wiœniewsk¹, na rehabilitacjê chorego na autyzm Kacpra. Pieni¹dze zbierano do puszek,

przeprowadzane by³y licytacje. Trójka s³uchaczy zorganizowa³a nawet biletowany koncert bêd¹cy pasti¿em muzyki disco polo, z którego ca³y dochód przeznaczony zosta³ na ow¹ akcjê. Na koniec s³uchacze mogli zabawiæ siê w klubie "Trójka" we Wrzeœni. Jednak juwenalia nie uda³yby siê, gdyby nie pomoc starosty wrzesiñskiego Dionizego Jaœniewicza, który ca³y czas œledzi³ ich organizacjê, a tak¿e wspar³ finansowo poprzez m.in. ufundowanie nagród dla uczestników konkursów jêzykowych. Ca³oœæ zorganizowana zosta³a z inicjatywy dyrektor Urszuli Kropaczewskiej, której zaanga¿owanie w organizacjê ca³ej imprezy by³o olbrzymie. £ukasz Jakubowski


www.wrzesnia.powiat.pl

90 lat CZUWAJ 90 lat temu, 12 paŸdziernika 1917 r. Henryk Œniegocki - instruktor Naczelnictwa Dru¿yn Poznañskich za³o¿y³ pierwsz¹ Wrzesiñsk¹ Dru¿ynê Harcersk¹ im. Kazimierza Wielkiego. Aby upamiêtniæ ten fakt, w dn. 25-27 maja we Wrzeœni odby³a siê uroczystoœæ 90lecia harcerstwa ziemi wrzesiñskiej.

Harcerze przekazali burmistrzowi tablicê z ul. Harcersk¹ Przez trzy dni Wrzeœnia opanowana by³a przez zastêpy harcerzy. Zwiedzali oni miasto i okolice, a w sobotni wieczór zebrali siê przy ognisku nad zalewem wrzesiñskim i snuli d³ugie opowieœci. Jedn¹ z gawêd wyg³osi³ starosta Dionizy Jaœniewicz. W niedzielne przedpo³udnie we wrzesiñskim Amfiteatrze im. Anny Jantar odby³a siê uroczystoœæ oficjalna obchodów 90-lecia ZHP ziemi wrzesiñskiej. Tam burmistrz Tomasz Ka³u¿ny wrêczy³ harcerzom klucz do miasta. Oni w zamian ofiarowali mu tablicê z nazw¹ ulicy Harcerskiej. Bycie harcerzem to wyzwanie i zobowi¹zanie. To bycie wiernym kodeksowi honorowemu, pielêgnowanie pamiêci o historii, dbanie o przyrodê... To nieustanne doskonalenie swej osobowoœci, s³u¿ba innym ludziom i OjczyŸnie. To styl ¿ycia, w którym g³ówn¹ rolê graj¹:

Czerwiec 2007

STOWARZYSZENIA

s³u¿ba, braterstwo i praca nad sob¹ - zwróci³ siê do harcerzy starosta Dionizy Jaœniewicz - ¿yczê dziœ wszystkim harcerzom ziemi wrzesiñskiej, aby owocnie kontynuowali dzie³o, które 90 lat temu rozpoczêli ich poprzednicy, a tak¿e wiele satysfakcji i osi¹gniêæ w s³u¿bie harcerskiej, radoœci, jak¹ ona dostarcza oraz nieustannego uporu w podejmowaniu codziennych wyzwañ. Najwa¿niejsz¹ postaci¹ jubileuszu 90-lecia harcerstwa by³ Wilhelm Rup - 97-letni wiarus, pierwszy powojenny komendant hufca Wrzeœnia, wielki autorytet. Jemu i kilku innym osobom wrêczono zaszczytne harcerskie odznaczenia - Z³ot¹ Lilijkê. Naœladujcie swoje druhny - naucza³ m³ode harcerki stary wiarus. Uroczystoœæ uœwietni³ wystêp chóru Camerata oraz prezentacje dru¿yn z oœrodka WATRA im. hm

Gerarda Linke z Nekli i szczepu ZHP Wrzeœnia "WRZOS". Dzieñ wczeœniej w Muzeum Regionalnym im. Dzieci Wrzesiñskich starosta otworzy³ wystawê "Z kart historii harcerstwa Ziemi Wrzesiñskiej". Organizatorami obchodów byli cz³onkowie Krêgu Instruktorskiego "Wiarusy": pwd Waldemar Grzeœkowiak, hm Irena Lisiak, hm Piotr Maciejewski, hm Zdzis³aw Pawlak, phm Anna Paluszak, phm Renata Nowicka i komendant szczepu ZHP "WRZOS" - phm Krystian Kêdziora. Patronat honorowy nad obchodami przyj¹³ starosta wrzesiñski - Dionizy Jaœniewicz. Jubileusz 90-lecia harcerstwa by³ okazj¹ do spotkania braci harcerskiej - spotkania, które budzi do refleksji i wspomnieñ. Cieszy fakt, ¿e mimo ró¿nych zawirowañ nigdy nie dosz³o do przerwania pe³nienia zaszczytnej harcerskiej s³u¿by. Idea harcerska przetrwa³a i nadal kszta³tuje postawy ¿yciowe w codziennym dzia³aniu - podsumowuje hm Piotr Maciejewski, komendant Hufca ZHP w latach 19821991. (agda) W imieniu Sztabu Organizacyjnego wyra¿am serdeczne podziêkowanie wszystkim sponsorom, bez których nasza impreza nie nabra³aby tak godnego wymiaru. Niech Wam zawsze s³oñce œwieci! W ¿yciu prywatnym ¿yczê samych radoœci, w pracy zawodowej - samych sukcesów. Z harcerskim pozdrowieniem CZUWAJ ! hm Piotr Maciejewski

11

Porz¹dek obrad I Walnego Zgromadzenia Cz³onków Wrzesiñskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Data: 13.06.2007 r., godz. 10:00 Miejsce: Wrzesiñski Oœrodek Kultury ul. Koœciuszki 1. Otwarcie zebrania i powitanie uczestników oraz zaproszonych goœci. 2. Wybór przewodnicz¹cego obrad, wiceprzewodnicz¹cego oraz sekretarza. 3. Przyjêcie porz¹dku obrad. 4. Wybór Komisji Wyborczej. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Wybór Komisji Wniosków. 7. Wyst¹pienia zaproszonych goœci. 8. Sprawozdanie Przewodnicz¹cego z dzia³alnoœci Komitetu Za³o¿ycielskiego. 9. Dyskusja nad przedstawionym sprawozdaniem. 10. Wybór Zarz¹du. 11. Wybór Komisji Rewizyjnej. 12. Przerwa na ukonstytuowanie siê Zarz¹du i Komisji Rewizyjnej. 13. Informacja o podziale funkcji w Zarz¹dzie i w Komisji Rewizyjnej. 14. Wyst¹pienie Prezesa Zarz¹du z informacjami o dalszych pracach organizacyjnych WUTW. 15. Sprawozdanie Komisji Wniosków oraz podjêcie uchwa³ w sprawie zg³oszonych wniosków miêdzy innymi w sprawach: - rocznej sk³adki cz³onkowskiej, - powo³ania sekcji tematycznych, - czêstoœci odbywania siê wyk³adów plenarnych. 16. Zakoñczenie obrad. P.S. Projekty uchwa³, Statut WUTW, Regulamin Komisji Rewizyjnej znajduj¹ siê na stronie internetowej starostwa: www.wrzesnia.powiat.pl oraz w Starostwie, pokój 40 Wydzia³ Spraw Obywatelskich i Ochrony Zdrowia.

Urz¹d Skarbowy we Wrzeœni, wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom interesantów, w poniedzia³ki czynny bêdzie w godz. 8:00-18:00. W pozosta³e dni Urz¹d funkcjonowa³ bêdzie w godzinach 7:00-15:00. Informujemy, ¿e od 1 czerwca 2007 r. kasa Starostwa zostanie przeniesiona z I piêtra budynku na parter (w bezpoœrednie s¹siedztwo Wydzia³u Komunikacji i Transportu). W nowej siedzibie kasy bêdzie siê uiszcza³o wszystkie op³aty urzêdowe, od 1 czerwca tak¿e op³aty geodezyjne i skarbowe. Inne punkty pobierania op³at funkcjonuj¹ce dotychczas w obrêbie urzêdu zostan¹ zlikwidowane.

"Ucz siê i poszerzaj swoje wiadomoœci" W Polsce dzia³a ponad 110 uniwersytetów III wieku, a w Wielkopolsce w tym momencie oko³o 20 tego typu placówek. Kolejna powstanie w powiecie wrzesiñskim. O stowarzyszeniu Wrzesiñski Uniwersytet III Wieku rozmawiamy z jego prezesem - Eugeniuszem Paterk¹. W powiecie dzia³a ju¿ wiele stowarzyszeñ. Wrzesiñski Uniwersytet III Wieku bêdzie spoœród nich stowarzyszeniem nietypowym... Tak. Istniej¹ce stowarzyszenia maj¹ w¹ski zakres dzia³ania, np. obejmuj¹ osoby niepe³nosprawne czy zainteresowane tylko histori¹. Natomiast WUTW ma skupiaæ ludzi o ró¿nych zainteresowaniach, bez wzglêdu na wykszta³cenie czy status spo³eczny. Bêd¹ to emeryci, renciœci, którzy chc¹ dzia³aæ wspólnie dla siebie i dla innych. Nasz uniwersytet ma pe³n¹ samodzielnoœæ dzia³ania w zakresie formu³owania programu pracy i form jego realizacji. Za³o¿eniem jest podporz¹dkowanie programu, dzia³alnoœci i organizacji osobom starszym.

alizacja jest mo¿liwa dziêki inspiracji grupy spo³eczników - emerytów i rencistów oraz przychylnoœci starosty Dionizego Jaœniewicza i burmistrza Wrzeœni - pana Tomasza Ka³u¿nego. Mieszkañcy prosili nas o uruchomienie tego Stowarzyszenia. Zadanie to zosta³o ujête w programie wyborczym Samorz¹dnego Powiatu i dzisiaj je realizujemy. artystyczne oraz hobby. Chcemy, by te osoby wysz³y z domów, nie zamyka³y siê w sobie, by wysz³y do œrodowiska - do m³odzie¿y, podopiecznych Domu Pomocy Spo³ecznej, do domów dziecka, aby przekazaæ im swoje doœwiadczenia ¿yciowe, pokazaæ dokonania artystyczne... Aby zmieniæ negatywn¹ postawê wobec w³asnej i cudzej staroœci. Wa¿na jest idea kszta³cenia siê przez ca³e ¿ycie. Chodzi o przekazanie s³uchaczom WUTW nowych informacji z ró¿nych dziedzin nauki oraz aktualnych wiadomoœci z ¿ycia kulturalnego, spo³ecznego, gospodarczego i politycznego.

Jaki jest cel powstania stowarzyszenia WUTW? Chodzi nam o to, by osoby starsze by³y aktywne, by uzupe³nia³y dotychczas zdobyt¹ wiedzê, rozwija³y swe zainteresowania i pasje

Sk¹d wzi¹³ siê pomys³ na utworzenie we Wrzeœni Uniwersytetu III Wieku? Powstanie Wrzesiñskiego Uniwersytetu III Wieku to wa¿ne wydarzenie dla Wrzeœni, którego re-

Jak wygl¹daæ bêdzie dzia³alnoœæ edukacyjna? Podstawow¹ form¹ pracy bêd¹ wyk³ady uniwersyteckie, prowadzone przez wybitnych specjalistów ze szkó³ wy¿szych i ró¿nych instytucji. Bêd¹ to wyk³ady plenarne o tematyce popularnonaukowej i prozdrowotnej (profilaktyka gerantologiczna) z zakresu nowoczesnych technik informatycznych, historii, literatury itp. Mottem dzia³alnoœci edukacyjnej s¹ s³owa: "Ucz siê i poszerzaj swoje wiadomoœci, abyœ nie musia³ siê wstydziæ przed dzieæmi i wnukami", dzia³alnoœci rehabilitacyjnej: " Przed zawa³em uciekaj na w³asnych nogach", a dzia³alnoœci spo³ecznej: "Wspó³dzia³aj z innymi, bo inaczej zostaniesz sam przed telewizorem, najwy¿ej z pieskiem". Nasi s³uchacze bêd¹ mieli poza tym do wyboru kilka sekcji specjalistycznych. S³uchacze maj¹ do wyboru sekcje np. historii regio-

nalnej, informatyczn¹, jêzyków obcych, turystyczn¹, rehabilitacyjno-ruchow¹, literacko-filmowoteatraln¹, sztuki - malarstwo, rzeŸba. Mog¹ byæ powo³ane inne sekcje. Bed¹ te¿ organizowane wycieczki, które s¹ wa¿nym elementem integruj¹cym s³uchaczy cz³onków uniwersytetu. Pod czyim patronatem bêdzie dzia³a³ uniwersytet? Patronat naukowy sprawowaæ bêd¹: Uniwersytet Adama Mickiewicza, Akademia Wychowania Fizycznego, Wy¿sza Szko³a Handlu i Rachunkowoœci w Poznaniu, Prymasowskie Wy¿sze Seminarium Duchowne, Collegium Europeum Gnesnensew GnieŸnie i Nauczycielskie Kolegium Jêzyków Obcych we Wrzeœni. Koncepcje programu wyk³adów na ka¿dy rok akademicki przedstawi Rada Programowa. W sk³ad rady wejd¹ pracownicy naukowi wy¿szych uczelni, przedstawiciele organizacji spo³ecznych i naukowych, liderzy sekcji. Sekcje ustalaj¹ programy samodzielnie, wed³ug w³asnych potrzeb. Zajêcia odbywaæ siê bêd¹, podobnie jak na uczelniach wy¿szych, od paŸdziernika do czerwca. Patronami honorowymi s¹: starosta Dionizy Jaœniewicz i burmistrz Wrzeœni - Tomasz Ka³u¿ny. Z jakich œrodków finansowa-

ny bêdzie uniwersytet? Œrodki na dzia³alnoœæ uniwersytetu bêd¹ pochodziæ ze sk³adek cz³onkowskich, których wysokoœæ uchwal¹ s³uchacze, z dotacji, grantów, darowizn. W³adze samorz¹dowe udostêpni¹ nieodp³atnie swoje obiekty: sale wyk³adowe, pracownie specjalistyczne, sale gimnastyczne. Jaki jest stan zaawansowania prac nad powstawaniem Uniwersytetu? Komitet za³o¿ycielski opracowa³ pe³n¹ dokumentacjê potrzebn¹ do rejestracji uniwersytetu i z³o¿y³ wnioski w S¹dzie Rejonowym w Poznaniu o rejestracjê w Krajowym Rejestrze S¹dowym. Do stowarzyszenia nale¿y obecnie ponad 135 osób. Przygotowujemy siê do walnego zgromadzenia, które odbêdzie siê 13 czerwca o godz. 10:00 we Wrzesiñskim Oœrodku Kultury. W dalszym ci¹gu przyjmujemy nowych cz³onków. Informacje i deklaracje mo¿na otrzymaæ w Wydziale Spraw Obywatelskich i Ochrony Zdrowia (pokój 40) Starostwa Powiatowego, w Ratuszu i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ulicy Wojska Polskiego 1. Dziekuje za rozmowê. Rozmawia³a: Agnieszka Przysiuda


12

Czerwiec 2007

KO£ACZKOWO, MI£OS£AW, NEKLA, PYZDRY, WRZEŒNIA

www.wrzesnia.powiat.pl

Rocznica Wiosny Ludów

Œwiêto 3 Maja

Wiosna Ludów to potoczna nazwa ruchów rewolucyjnych, nazywanych te¿ Wiosn¹ Narodów, które w latach 1848 - 1849 ogarnê³y nieomal wszystkie kraje europejskie. Walki odbywa³y siê równie¿ na terenie powiatu wrzesiñskiego, a uroczystoœci upamiêtniaj¹ce ten fakt od wielu lat s¹ organizowane w Mi³os³awiu. Tak by³o i w tym roku, z okazji 159. rocznicy Wiosny Ludów. 29 kwietnia w koœciele p.w. œw. Jakuba w Mi³os³awiu odby³a siê msza œw. w intencji uczestników Bitwy Mi³os³awskiej z 30 kwietnia 1848 oraz pozosta³ych uczestników wielkopolskiej Wiosny Ludów 1848 roku. Bezpoœrednio po mszy odby³a siê uroczystoœæ rocznicowa pod pomnikiem Wiosny Ludów z udzia³em M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej z Pyzdr, asysty konnej Ochotniczego Reprezentacyjnego Oddzia³u U³anów Miasta Poznania w barwach 15. Pu³ku U³anów Poznañskich oraz pocztów sztandarowych. Na uroczystoœæ zaproszeni zostali tak¿e przedstawiciele samorz¹dów lokalnych pozosta³ych miejsc bitewnych wielkopolskiej Wiosny Ludów 1848 roku, uhonorowanych pomnikiem w Mi³os³awiu: Trzemeszna, Grodziska Wlkp., Ksi¹¿a, Soko³owa, Buku i Rogalina. Wrzesiñskie w³adze powiatowe reprezentowa³ wicestarosta Pawe³ Gu-

W tym roku przypad³a 216. rocznica ustanowienia Konstytucji 3 Maja. Jubileusz ten obchodzono tak¿e w Nekli. Uroczystoœci rozpoczê³o z³o¿enie kwiatów na grobie powstañców wielkopolskich i, symbolicznie, pod krzy¿em. Nastêpnie uczestnicy pochodu przeszli do koœcio³a parafialnego, aby uczestniczyæ w uroczystej mszy œw. Po mszy kolumna marszowa uda³a siê na nekielski rynek, gdzie odœpiewano hymn pañstwowy, a nastêpnie g³os zabra³ burmistrz Marian Balicki. Wartê honorow¹ przy pami¹tkowej tablicy wystawili harcerze z Oœrodka WATRA. W uroczystoœci wziê³y udzia³ poczty sztandarowe, honorowi obywatele Nekli - Wiktor Szalaty, Jan Karlik, Stefan Leszczyñski i Czes³aw Borkowski, radna Rady Powiatu we Wrzeœni - Aleksandra G³owacka, przedstawiciele Zwi¹zku Oficerów Rezerwy im. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego w Poznaniu - pp³k. Mieczys³aw Chêciñski i major Teofil Rubasiñski - ¿o³nierz Armii Krajowej oraz miej-

Obchodom asystowa³a reprezentacja u³anów zik. Patronat Honorowy nad obchodami rocznicowymi Bitwy Mi³os³awskiej oraz wielkopolskiej Wiosny Ludów 1848 roku przyjêli: przewodnicz¹cy Sejmiku Województwa Wielkopolskiego - Lech Dymarski oraz starosta wrzesiñski Dionizy Jaœniewicz. Uroczystoœciom towarzyszy³a, zorganizowana przez Szko³ê Podstawow¹ im. Wiosny Ludów w Mi³os³awiu w dawnym koœciele ewangelickim, wystawa "Za ten pacierz w w³asnej mowie" poœwiêcona strajkom szkolnym 1906 1907 w Mi³os³awiu. W ramach obchodów rocznicowych zorganizowany zosta³ rów-

nie¿ II Rajd Konny Szlakiem Wielkopolskich Bitew Wiosny Ludów 1848, Ksi¹¿ - Mi³os³aw - Soko³owo (29 kwietnia - 2 maja 2006). Organizatorami uroczystoœci rocznicowych Bitwy Mi³os³awskiej oraz II Rajdu Konnego Szlakiem Wielkopolskich Bitew Wiosny Ludów 1848, Ksi¹¿ - Mi³os³aw - Soko³owo byli: urzêdy gmin w Mi³os³awiu, Wrzeœni, Ksi¹¿u Wlkp., parafia p.w. œw. Jakuba w Mi³os³awiu, Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Warta" w Czeszewie i Mi³os³awskie Centrum Kultury. Imprezy zrealizowano przy wsparciu finansowym Fundacji "Tutaj Warto". red.

scowi kombatanci - Stanis³aw Knasiak i Stanis³aw Genszendorf. Delegacje z³o¿y³y kwiaty pod tablic¹ pami¹tkow¹. PóŸniej, w sali widowiskowej, otwarto wystawê „Uchroniæ od zapomnienia cmentarze olêderskie ewangelickie powiatu grodziskiego". Otwarcia dokonali: przewodnicz¹cy Spo³ecznego Komitetu Renowacji Cmentarzy Olêderskich Gminy Nekla - Jerzy Osypiuk i autor prac - Pawe³ Michalski z Centrum Kultury w Wielichowie. Po po³udniu zainicjowano Miejsko-Gminne Dni Stra¿aka w Targowej Górce, na których powo³ano kapelana oddzia³u MiejskoGminnego Zwi¹zku OSP w Nekli w osobie proboszcza parafii œw. Micha³a w Targowej Górce - S³awomira Stronki, który odprawi³ mszê œw. w intencji druhów stra¿aków gminy Nekla. Organizatorzy uroczystoœci sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania wszystkim uczestnikom patriotycznej manifestacji za czynny udzia³. Pawe³ Tok³owicz

Warsztatowe rozgrywki

Syrenki i Warszawy zdoby³y Pary¿!

Burmistrz Marian Balicki daje sygna³ do STARTU Uczestnictwa w tym rajdzie trasê. Kolejne tablice informowaodmówiæ sobie nie mogliœmy! W ³y nas o zmniejszaj¹cym siê dysobotê rano, 27 kwietnia, nasza stansie do pokonania. Wreszcie, Syrenka stanê³a na starcie Raj- oko³o po³udnia, zdobyliœmy Pary¿! du. Pomimo bardzo wczesnej go- Weteranki szos po raz kolejny udodziny uczestników ¿egnali Bur- wodni³y, ¿e jeszcze wiele potrafi¹ mistrz Nekli oraz licznie zgro- i napisz¹ jeszcze niejeden rozdzia³ madzeni mieszkañcy. Po oficjal- w swojej historii. Nasze strudzonym otwarciu Rajdu, Syreny i ne samochody odpoczywa³y na Warszawy wyruszy³y na podbój hotelowym parkingu, a my wybraEuropy. Tego dnia do przebycia liœmy siê metrem do samego serca by³o a¿ 806 km! Po pó³nocy tego Pary¿a. dnia Syrenki i Warszawy dotarPrzed nami powoli otwiera³a siê ³y do Bochum w Niemczech. perspektywa drogi powrotnej. PoO œwicie wyruszyliœmy do He- jawi³ siê niepokój - czy podo³amy? nin-Beaumont, gdzie przywita³a Pierwszy dzieñ powrotu potwiernas francuska polonia. Na Œwia- dzi³ nasze obawy, ale pokaza³ te¿ towych Dniach Polonii stanowili- nasz¹ niespotykan¹ solidarnoœæ. œmy jedn¹ z g³ównych atrakcji. I Wydawa³o siê, ¿e uwziê³y siê na faktycznie da³o siê to odczuæ! nas wszystkie przeciwnoœci losu Dziadkowie pokazywali nasze sa- na drogach panowa³ niespotykany mochody swoim wnukom urodzo- ruch, a awariom nie by³o koñca. nym we Francji, opowiadali aneg- Na szczêœcie, jak filozoficznie zadoty sprzed lat, wypytywali o uwa¿y³a Mama Smoczyca - Syrenszczegó³y techniczne, zagl¹dali ka charakteryzuje siê wysok¹ usupod maski. Niejednej osobie za- walnoœci¹ usterek. krêci³a siê ³ezka w oku - Syreny i Nasze autka chyba si³¹ woli poWarszawy przywioz³y do Francji konywa³y kolejne kilometry, a niekawa³ek Polski. Ojczyzny wytêsk- przytomni ze zmêczenia uczestninionej i wspominanej z rozrzew- cy wyprawy, pomagali sobie nanieniem. ¯al by³o siê ¿egnaæ, ale wzajem przy naprawach. Czarê przed nami by³ decyduj¹cy etap goryczy przela³a awaria lawety. wyprawy - podbój Pary¿a. Skrajnie wyczerpani dotarliœmy Nastêpnego dnia wyruszyliœmy oko³o godziny 23 do Hanoweru. w niespe³na dwustukilometrow¹ Tam ju¿ od 5 godzin czeka³a na nas

gor¹ca kolacja zorganizowana przez Polsk¹ Misjê Katolick¹. Wszyscy baliœmy siê, co przyniesie ostatni dzieñ Rajdu. By³ tylko jeden cel - dojechaæ do mety. Ale los siê do nas uœmiechn¹³. Tak, jakby poprzedniego dnia chcia³ wystawiæ nas na próbê. Nagrod¹ by³o przekroczenie, 5 maja, linii mety w Nekli. Uczestnicy Rajdu wpadli w euforiê, rzucali siê sobie w ramiona, gdzieniegdzie pop³ynê³y ³zy wzruszenia. Nasza niebieska Syrenka 104 obchodzi w tym roku swoje 36 urodziny. Z tej okazji na trasie Rajdu Nekla-Pary¿ pokona³a... 3600 km! Trudno o piêkniejszy komentarz dla jej wieku. Czasem ktoœ mnie pyta: czy nie by³oby lepiej do Pary¿a polecieæ samolotem, ni¿ t³uc siê tyle dni niewielkim auteczkiem? Pewnie by³oby wygodniej. Ale ten Rajd to nie tylko Pary¿ - to walka ze swoimi s³aboœciami i zmêczeniem, prze³amywanie stereotypowego "nie da siê", a przede wszystkim wspaniali ludzie, na których zawsze mo¿na liczyæ. I za to, drodzy Pozytywnie Zakrêceni, dziêkujê. Niech mixol bêdzie z Wami! Agnieszka Smoczyca Dziêkujemy sponsorom, patronom medialnym i oczywiœcie uczestnikom bez których ten rajd by siê nie uda³. Mamy nadziejê, ¿e pozostawi³ po sobie dobre wra¿enie i wspomnienia na ca³e ¿ycie. Dziêkujemy mieszkañcom gminy Nekla za przybycie i wspania³e powitanie uczestników rajdu. Bardzo dziêkujemy za przybycie w³aœcicielom zabytkowych aut na mini-pokaz. Iloœæ aut przeros³a nasze oczekiwania. Dziêki Wam impreza nabra³a lepszego smaku. Organizatorzy

WTZ z Rudy Komorskiej podczas turnieju pi³ki no¿nej Warsztat Terapii Zajêciowej K³ecka, Poznania, Rudy Komorz Rudy Komorskiej 24 kwietnia, skiej i Jarocina. Cz³onkowie ju¿ po raz pi¹ty, zorganizowa³ wszystkich dru¿yn dali z siebie turniej pi³ki no¿nej, który odby³ wszystko, ka¿dej rozgrywce towasiê w hali widowiskowo-sporto- rzyszy³o du¿o emocji, od ³ez szczêwej w Pyzdrach. Tym razem bój œcia, po ¿al i smutek. Najwa¿niejtoczy³ siê o puchar burmistrza sza by³a jednak wspólna zabawa, Gminy i Miasta Pyzdry. sportowy duch walki. Zacznijmy od podziêkowañ, bo Zwyciêzcom medale wrêczyli: jest za co. Do grona darczyñców burmistrz Krzysztof Stru¿yñski, a do³¹czyli: Starostwo Powiatowe, tak¿e wicestarosta wrzesiñski UGiM Pyzdry, PBS we Wrzeœni o/ Pawe³ Guzik. Najwiêkszy niedoPyzdry, Teresa Waszak - Ko³acz- syt odczu³ wójt Wojciech Majkowo, Apteka J.J. P³omiñscy Pyz- chrzak, któremu s³u¿bowe ubranie dry, MATBUD RG - Pyzdry, Rada - garnitur, nie pozwoli³o na boiskoSo³ecka Miasta Pyzdry, Sklep Wie- we eskapady. lobran¿owy J. Makowski Pyzdry, Zwieñczeniem imprezy by³o Kwiaciarnia Baccara Ko³aczkowo. wys³uchanie "hymnu" sportowW turnieju uczestniczy³o 6 dru- ców "We are the Champions", bo ¿yn. W pierwszej grupie rywalizo- przecie¿ ka¿dy z nich jest miwa³y WTZ-ty z Poznania, Jaroci- strzem. I jak tutaj nie wierzyæ w na i Giza³ek, w drugiej - z Gnie- chêæ pokonywania barier, w³azna, K³ecka i Rudy Komorskiej. Z snych s³aboœci, by móc uczestnica³odniowej rywalizacji zwyciê- czyæ w sportowej rywalizacji i sko wyszed³ WTZ z Gniezna. W dobrej zabawie, która okaza³a siê nagrodê otrzyma³ puchar ufundo- doskona³¹ form¹ rehabilitacji, tak wany przez burmistrza. Kolejne bardzo potrzebn¹ osobom niepe³miejsca zajê³y ekipy z Giza³ek, nosprawnym. A. Gauza Urz¹d Miasta i Gminy Nekla og³asza konkurs na has³o promocyjne miasta i gminy Nekla. Has³o bêdzie umieszczane na materia³ach promocyjnych wydawanych przez Urz¹d. Na wszelkie propozycje czekamy do 7 czerwca. Has³a promocyjne mo¿na wys³aæ poczt¹ elektroniczn¹ na adres promocja@nekla.pl , poczt¹ tradycyjn¹: Urz¹d Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla z dopiskiem "Has³o promocyjne" lub dostarczyæ osobiœcie do Urzêdu - pokój nr 15. Jednoczeœnie z has³em promocyjnym nale¿y dopisaæ treœæ oœwiadczenia: "Oœwiadczam, ¿e jestem autorem/pomys³odawc¹ has³a promocyjnego miasta i gminy Nekla oraz zrzekam siê do niego praw autorskich na rzecz gminy Nekla." Proszê nie zapomnieæ o podaniu imienia i nazwiska autora oraz danych teleadresowych. Nagroda g³ówna: 50 z³ i materia³y promocyjne. Za drugie i trzecie miejsce: materia³y promocyjne.


www.wrzesnia.powiat.pl

KO£ACZKOWO, MI£OS£AW, NEKLA, PYZDRY, WRZEŒNIA

O so³tysach i dla so³tysów

Ponad 50-ciu so³tysów wziê³o udzia³ w konferencji w Skotnikach So³tys to najstarsza instytucja samorz¹dowa. Jego rola w budowaniu samorz¹dnoœci gminnej i powiatowej jest nieoceniona, bowiem, bêd¹c ³¹cznikiem pomiêdzy mieszkañcami a lokalnymi w³adzami, postuluje potrzeby i interesy spo³eczeñstwa lokalnego. So³tysi debatowali 9 maja w œwietlicy wiejskiej w Skotnikach odby³a siê Powiatowa Konferencja Samorz¹dów Wiejskich. Wziê³o w niej udzia³ ponad piêædziesiêciu so³tysów z terenu powiatu wrzesiñskiego, starosta, burmistrzowie i wójt, a tak¿e przedstawiciele s³u¿b mundurowych oraz zaproszeni goœcie. Konferencja mia³a na celu poinformowanie so³tysów - zarówno jako samorz¹dowców jak i rolników, o szeregu bezpoœrednio dotycz¹cych ich zmian w przepisach rolniczych, a tak¿e dostêpnej pomocy unijnej. Konferencjê rozpocz¹³ starosta Dionizy Jaœniewicz. Nastêpnie przewodnicz¹cy Stowarzyszenia So³tysów Województwa Wielkopolskiego, a zarazem so³tys Skotnik i g³ówny organizator zebrania - Franciszek Sztuka przedstawi³ informacjê o dzia³alnoœci Stowarzyszenia. O rzepaku i produkcji mleka Józef Szafarek - kierownik

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wspomagany przez Jaros³awa Marczewskiego z Agencji Rynku Rolnego podjêli niezwykle aktualny temat hodowli rzepaku jako roœliny energetycznej. Ponadto Jaros³aw Marczewski przedstawi³ przepisy dotycz¹ce kwotowania produkcji mleka. Józef Szafarek opowiedzia³ o dzia³alnoœci nowej komisji Rady Powiatu - Komisji Rozwoju Lokalnego, której jest przewodnicz¹cym. Poinformowa³ tak¿e o dop³atach unijnych dla rolników i planowanych programach rozwoju obszarów wiejskich w 2007 roku. Nie tylko o ptasiej grypie Romuald Juœciñski- Powiatowy Lekarz Weterynarii, powiedzia³ o nowych chorobach wystêpuj¹cych wœród zwierz¹t hodowlanych oraz wprowadzonych przez rz¹d nowych wymogach dotycz¹cych badañ trzody chlewnej pod k¹tem choroby auriuszki. Wielkopolska jest pilota¿owym regionem Polski, w którym bêdzie siê odbywaæ monitorowanie œwiñ. Zakomunikowa³ te¿, ¿e ju¿ od zesz³ego roku jesteœmy pierwszym powiatem w województwie wielkopolskim wolnym od bia³aczki. So³ectwo na PLUS Specjalna oferta kierowana do so³tysów i cz³onków rad so³eckich,

dotycz¹ca telefonii komórkowej i dostêpu do Internetu by³a tematem prelekcji przedstawicieli firmy POLKOMTEL SA - operatora sieci Plus GSM i firmy Samsung z Warszawy. Opowiedzieli oni o nowej ofercie biznesowej, skierowanej do so³ectw, która ma na celu usprawnienie komunikacji pomiêdzy so³tysem a gmin¹, mieszkañcami oraz poprawê ³¹cznoœci z Zarz¹dem Krajowego Stowarzyszenia So³tysów. O rozwoju wsi Hanna Brona i Anna Mantorska z Wydzia³u Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich Starostwa Powiatowego poinformowa³y so³tysów o dostêpnych programach i dotacjach unijnych, maj¹cych na celu rozwój wsi oraz ochronê dziedzictwa kulturowego. Najlepszym przyk³adem wykorzystania œrodków z Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora ¿ywnoœciowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" jest ta œwietlica - podsumowa³y prelegentki. Bez wapna nie ma plonów Problem wapnowania gleb w Polsce poruszy³ Ryszard Kulpa reprezentuj¹cy Stowarzyszenie Przemys³u Wapienniczego z Krakowa. Celem wapnowania jest zobojêtnienie nadmiernie zakwaszonej gleby. Polepsza ono w³aœciwoœci gleby, daj¹c lepsze warunki dla rozwoju mikroorganizmów glebowych, co prowadzi do zwiêkszenia dzia³ania i przyswajania nawozów organicznych i mineralnych przez roœliny. Wapnowanie zapewnia wiêc obfitsze plony. Konferencjê zakoñczy³a dyskusja. So³tysi mieli wiele pytañ, dotycz¹cych szczególnie funduszy unijnych dostêpnych dla so³ectw i rolników. Debata by³a wspania³¹ okazj¹ do uzyskania cennych informacji, które mog¹ przys³u¿yæ siê rozwojowi wsi z terenu powiatu. (agda)

Czerwiec 2007

13

Nowy zak³ad we Wrzeœni

Firma produkuj¹ca urz¹dzenia przemys³owe zatrudni 200 osób Grupa Wheelabrator, wiod¹cy specjalista w zakresie urz¹dzeñ do przygotowania powierzchni i do obróbki koñcowej, za 8 miesiêcy wybuduje zak³ad produkcyjny we Wrzeœni. Obiekt o powierzchni 35 tysiêcy metrów kwadratowych zwiêkszy wydajnoœæ obecnie funkcjonuj¹cego zak³adu Grupy Wheelabrator z Zagórowa, zapewniaj¹c docelowo miejsca pracy dla dwustu nowych pracowników. 16 maja, podczas uroczystoœci rozpoczêcia inwestycji pod has³em - Groundbreaking for Growth budujemy podwaliny rozwoju, burmistrz Wrzeœni, Tomasz Ka³u¿ny w asyœcie przedstawicieli inwestora wkopali akt erekcyjny. W spotkaniu uczestniczyli tak¿e starosta wrzesiñski Dionizy Jaœniewicz, burmistrzowie gmin oraz zaproszeni goœcie. Budowa nowej fabryki to kamieñ wêgielny strategii ekspansji regionalnej Grupy, która stanowi³a podstawê zesz³orocznej inwestycji firmy Mid Europa Partners w Grupê Wheelabrator. Robert E. Joyce Junior, prezydent i g³ówny dyrektor wykonaw-

10-latka Mikroma

czy Grupy Wheelabrator, powiedzia³ - Dzisiejsza uroczystoœæ jest ukoronowaniem trwaj¹cego blisko 5 lat procesu przygotowañ (...) Nie ma lepszego miejsca na ziemi do inwestowania jak Polska, a dzia³amy tu ponad 10 lat. Planujemy otwarcie centrum technologicznego, blisko 15-letniej inwestycji naszej grupy. Obiekt bêdzie wynosi³ 5,5 tys. m2 powierzchni produkcyjnej oraz 1,5 tys. m2 powierzchni biurowej i pomocniczej. Burmistrz Wrzeœni, Tomasz Ka³u¿ny doda³ - Jesteœmy bardzo zadowoleni, ¿e nasze miasto zosta³o wybrane przez Wheelabrator Group na tak presti¿ow¹ inwestycjê. Jako jeden z najwiêkszych pracodawców bêdzie znacz¹co wp³ywa³ na nasz¹ sytuacji ekonomiczn¹ i liczymy na daleko id¹c¹ wspó³pracê. Wheelabrator Group to czo³owy europejski producent urz¹dzeñ do przygotowania powierzchni i do obróbki koñcowej. Firma produkuje urz¹dzenia na potrzeby ró¿norodnych sektorów przemys³u, m.in. lotniczego, motoryzacyjnego, kolejowego, stoczniowego, ale tak¿e precyzyjnego i medycznego. K. Strzy¿ewska

Poeta marzyciel Obecnoœci¹ sw¹ dajesz mi w¹tek Przez Ciebie wszystko siê sta³o Nowego rozdzia³u pocz¹tek ¯ycie mi siê spodoba³o. Tulisz g³owê do mych piersi Nowy duch we mnie wstêpuje Ludzie wydaj¹ siê lepsi Me serce radoœæ obejmuje.

W³aœciciele Mikromy z przedstawicielami w³adz samorz¹dowych 10 lat temu Mikroma tkwi³a skiej firmy "M2P GROUP" z siew g³êbokim kryzysie finanso- dzib¹ w Pont-Audemer. Jest przedwym. Nikt nie przypuszcza³ wte- siêbiorstwem produkcyjnym i eksdy, jaki potencja³ w niej drzemie. portowym. 19 maja firma obchodzi³a 10Obecnie Mikroma 95% swojej lecie wykupienia przez W³adys³a- produkcji eksportuje g³ównie do wa Szewczyka, obecnego prezesa takich pañstw jak Francja, W³ochy, Mikromy S.A. Z tej okazji w³a- Niemcy, Hiszpania, Belgia, Wielœciciele urz¹dzili piknik dla swo- ka Brytania, a tak¿e Stany Zjedich pracowników i ich rodzin. noczone. Produkuje g³ównie a¿uNa uroczystoœæ zaproszeni rów- rowe obudowy do przyrz¹dów ponie¿ zostali przedstawiciele w³adz k³adowych, elementy do szybkich - burmistrz Wrzeœni Tomasz Ka- kolei francuskich, niemieckich i ³u¿ny i starosta wrzesiñski - Dio- hiszpañskich, dostarcza ró¿nego nizy Jaœniewicz. Szkoda, ¿e Tonsil rodzaju elementy mechaniczne dla nie znalaz³ swojego pana Szewczy- przemys³u spo¿ywczego oraz preka - powiedzia³ starosta, wrêcza- cyzyjne detale mechaniczne, maj¹c gratulacje na rêce prezesa j¹ce zastosowanie w przemyœle Szewczyka. lotniczym Francji, Niemiec, Mikroma SA nale¿y do francu- W³och i Hiszpanii. (ula)

Autor publikowanego wiersza Bogus³aw Baran urodzi³ siê w ma³ej miejscowoœci na LubelszczyŸnie. Obecnie jest mieszkañcem Skotnik, ma 56 lat, œrednie wykszta³cenie. Jest skromnym, pogodnym i cierpliwym cz³owiekiem, w marzeniach poet¹. Mówi o sobie: jestem cz³owiekiem uczuciowym i sentymentalnym, ¿ycie u³o¿y³o mi siê tak, ¿e pisanie o moich dzieciach i o mi³oœci, dawa³o mi oderwanie siê od samotnoœci. Jaros³aw Sobczak


14

Czerwiec 2007

KO£ACZOWO, MI£OS£AW, NEKLA, PYZDRY, WRZEŒNIA

Wieczornica

Tradycyjna wieczornica w WOK-u Z okazji Œwiêta 3 Maja odby³a siê tradycyjna wieczornica, któr¹ zaszczycili swoj¹ obecnoœci¹ przedstawiciele w³adz samorz¹dowych powiatu oraz gminy na czele z wicestarost¹ Paw³em Guzikiem, zastêpc¹ burmistrza Waldemarem Grzeœkowiakiem, przewodnicz¹cym Rady Powiatu Grzegorzem KaŸmierczakiem, przewodnicz¹c¹ Rady Miejskiej Bo¿en¹ Nowack¹. Obecni byli tak¿e pose³ minionej kadencji Bronis³aw Dankowski, dziekan wrzesiñski ks. Czes³aw Kroll oraz licznie zgromadzeni mieszkañcy Wrzeœni. Uroczystoœæ zorganizowali burmistrz Wrzeœni, Wrzesiñskie Towarzystwo Kulturalne oraz Unia Wrzeœnian. Prowadz¹cy wieczornicê Stefania G¹siorek oraz Sebastian Mazurkiewicz dostarczyli zgromadzonym w sali Wrzesiñskiego Oœrodka Kultury powa¿nych refleksji, podkreœlaj¹c wagê i zna-

czenie wielkiego dokumentu historycznego, jakim jest Konstytucja 3 Maja. Pierwsza w Europie, druga w Ameryce stanowi³a wielki krok, by³a wyrazem patriotyzmu nowego typu i pragnieniem uratowania wolnoœci. Referat okolicznoœciowy wyg³osi³a Jolanta Mielczarek- nauczyciel z Gimnazjum nr 1 we Wrzeœni. W czêœci artystycznej uczniowie Gimnazjum nr 1 zaprezentowali przedstawienie okolicznoœciowe. Uwagê widzów zwróci³a inscenizacja teatralna, w której m³odzie¿ w strojach z epoki przybli¿y³a historyczn¹ chwilê uchwalenia pierwszej ustawy zasadniczej. W imiê Boga w Trójcy Œwiêtej Jedynego, ja – Stanis³aw August, z Bo¿ej ³aski i woli narodu król Polski, wraz ze stanami skonfederowanymi, w liczbie podwójnej naród polski reprezentuj¹cymi. (...) dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolnoœci, dla oca-

Z Pyrkiem Bezpieczniej! lenia Ojczyzny naszej i jej granic, z najwiêksz¹ sta³oœci¹ ducha niniejsz¹ Konstytucjê uchwalamy. Przedstawienie przeplatane by³o patriotycznymi piosenkami. Czêœæ artystyczn¹ przygotowa³y nauczycielki z Gimnazjum nr 1 - Ewa Drobiec oraz Marlena Wojtkowiak, opracowanie muzyczne Agnieszka Konopka-Adamska, scenografiê - Edyta Szamburska. Podczas uroczystoœci, laureatom tegorocznego konkursu WTK na temat “Wrzeœnia i wrzeœnianie w latach 1939-2005” nagrody wrêczyli Stefania G¹siorek oraz zastêpca burmistrza Waldemar Grzeœkowiak. Podstaw¹ Ÿród³ow¹ pytañ konkursowych, obok szeregu opracowañ, by³a przede wszystkim niedawno opublikowana monografia zatytu³owana „Wrzeœnia. Historia miasta” pod redakcj¹ Mariana Torzewskiego. W konkursie wziê³o udzia³ ponad 80 uczniów z wiêkszoœci szkó³ podstawowych, gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjalnych Wrzeœni i innych miejscowoœci nale¿¹cych do gminy Wrzeœnia. W grupie uczniów szkó³ podstawowych zwyciê¿y³ Karol Spycha³a z SSP w Chociczy Wielkiej. Poœród uczniów gimnazjów I miejsce zajê³a Katarzyna Matuszak z Gimnazjum nr 1. W grupie uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych zdecydowanie najlepszymi okazali siê reprezentanci Liceum Ogólnokszta³c¹cego, którzy zdobyli wszystkie nagrody, a bezkonkurencyjnym okaza³ siê Bartosz Gaca. Karolina Strzy¿ewska

Festyn w Otocznej na 1500 osób W sobotê 26 maja 2007 r. w Zespole Szkó³ w Otocznej odby³ siê IV Festyn Rodzinny. Imprezê zorganizowa³a dyrekcja i Rada Rodziców Zespo³u Szkó³ w Otocznej. Uroczystoœæ rozpocz¹³ pan Dariusz Szykowny dyrektor szko³y, który serdecznie powita³ przyby³ych na imprezê goœci - m.in. Dionizego Jaœniewicza - starostê wrzesiñskiego, Jolantê Kubczak - dyrektora Powiatowego Zarz¹du Dróg oraz przyby³ych na uroczystoœæ by³ych dyrektorów szko³y, ksiê¿y i so³tysów. Nastêpnie uczniowie Zespo³u Szkó³ w Otocznej rozpoczêli wystêpy. Najwiêcej owacji wzbudzi³ taniec "Ró¿owa Pantera", który nastêpnego dnia podczas VII Festiwalu Tañca w KaŸmierzu "wytañczy³" II miejsce. Przepiêknie zaœpiewa³ chór szkolny, który promowa³ picie mleka w ramach zdrowego trybu ¿ycia. Nastêpnym punktem imprezy by³o losowanie nagród dla uczestników rajdu rowerowego, który corocznie przyci¹ga coraz wiêksz¹

www.wrzesnia.powiat.pl

Laureaci turnieju wiedzy o bezpieczeñstwie Powiatowy etap turnieju wiedzy i umiejêtnoœci w zakresie bezpieczeñstwa dla uczniów szkó³ podstawowych "Z PYRKIEM BEZPIECZNIEJ" odby³ siê w dniu 11 maja 2007 r. w Samorz¹dowej Szkole Podstawowej nr 1 we Wrzeœni. W eliminacjach udzia³ wziê³y dwie szko³y: Samorz¹dowa Szko³a Podstawowa nr 1 z Wrzeœni oraz Szko³a Podstawowa z Pyzdr. Turniej wygra³a reprezentacja

Samorz¹dowej Szko³y Podstawowej nr 1 we Wrzeœni w sk³adzie: Inez Niszczak, Maria Regulska i Przemys³aw Zawiœlak. Nagrody dla dzieci zosta³y ufundowane przez Starostwo Powiatowe we Wrzeœni. Zwyciêska dru¿yna weŸmie udzia³ w wojewódzkim turnieju " Z PYRKIEM BEZPIECZNIEJ ", który odbêdzie siê w dniu 1 czerwca 2007 r. w Suchym Lesie. red.

Lektury gimnazjalisty

VIII Przegl¹d Teatralny - KÓRNIK 2007 W dniach 21 do 23 maja 2007 roku w podziemiach kórnickiego zamku odbywa³ siê VIII Przegl¹d Teatralny "Lektury gimnazjalisty". Organizatorem tego kulturalnego przedsiêwziêcia by³o Gimnazjum w Robakowie przy wspó³udziale Zamku Kórnickiego oraz Kuratorium Oœwiaty, Urzêdu Wojewódzkiego i Teatru Nowego z Poznania. Szkolny teatr "Fakt" dzia³aj¹cy w Zespole Szkó³ w Nowym Folwarku pojawi³ siê tam w tym roku

po raz szósty. Na tegoroczny przegl¹d nale¿a³o przygotowaæ adaptacjê dowolnej szkolnej lektury, wiêc teatr "Fakt" przygotowa³ adaptacjê "Antygony" Sofoklesa. Teatralne zmagania gimnazjalistów ocenia³o jury z³o¿one z aktorów teatru z Poznania pod przewodnictwem Danieli Pop³awskiej. Jury pod adresem "Antygony" nie szczêdzi³o pochwa³: Angelika Koska (Przewodniczka chóru) otrzyma³a wyró¿nienie, a Adrian Malicki (Kreon) nagrodê. S³awomira Czarnecka

U ambasadora... Rajd rowerowy - dzieci ze szko³y w Otocznej liczbê uczestników. Zwyciêskie szybowca z W³oc³awka. Uczestnilosy szczêœliw¹ rêk¹ losowali: sta- cy z zainteresowaniem ogl¹dali rosta Dionizy Jaœniewicz oraz przeloty samolotu Wilgi oraz mroksi¹dz kanonik Bogdan Tarka z ¿¹ce krew w ¿y³ach skoki spadoparafii w Wêgierkach. Najcen- chronowe. Ogrom wra¿eñ dostarniejsz¹ nagrodê - rower górski czy³y równie¿ pokazy modeli lawylosowa³ uczeñ klasy I b Gim- taj¹cych. Jednak najwiêksz¹ ranazjum - Wojciech Górny. doœæ wywo³a³ wœród uczestników Nastêpnie uczestnicy festynu imprezy lot balonem, udostêpniorozbiegli siê do ró¿nych "centrów nym dziêki ¿yczliwoœci p. Jaros³arozrywki". M³odsze dzieci korzy- wa Bulczyñskiego z Aeroklubu sta³y z dmuchanego zamku, inni Koniñskiego, z panem Paw³em wykorzystywali swoj¹ energiê Guzikiem - wicestarost¹ wrzesiñpodczas zawodów sportowych, skim na pok³adzie, szczodrze najeszcze inni wybrali strzelanie z gradzaj¹cego dzieci cukierkami, wiatrówki, czy rzuty lotkami do które zrzuca³ obficie z balonu. Na tarczy. Niektórzy zamieniali siê w koniec imprezy rozpalono ogniwojów i walczyli, a jeszcze inni sko, przy którym ka¿dy uczestnik rzucali woreczkami do celu. imprezy móg³ upiec kie³basê i zaUczniowie mogli te¿ sprawdziæ œpiewaæ zgodnie z zasad¹, ¿e œpieswoj¹ wiedzê w konkursie "¯yjmy waæ ka¿dy mo¿e… trochê lepiej a zdrowo". Ka¿de dziecko, które mo¿e trochê gorzej… zg³osi³o siê do konkurencji, otrzyFestyn Rodzinny zorganizowamywa³o nagrodê. Oprócz tego dla ny by³ w Zespole Szkó³ w Otoczwszystkich dzieci organizatorzy nej po raz czwarty. W tym roku zapewnili bezp³atn¹ kie³basê z zgromadzi³ oko³o 1500 osób. Segrilla. Imprezy sportowe cieszy³y kret powodzenia imprezy kryje siê siê du¿ym powodzeniem. w doskona³ej wspó³pracy szko³y z Czas uczestnikom imprezy rodzicami i œrodowiskiem lokalumila³y pokazy motolotni i moto- nym. Ilona Gajda

Przedstawiciele English House zostali zaproszeni na spotkanie z ambasadorem Viktorem Ashe, które odby³o siê 22 maja w Warszawie. W spotkaniu uczestniczy³o ponad 30 osób z ca³ej Polski, które wspó³pracuj¹ z ambasad¹. Celem spotkania by³o zapoznanie z programem English Teaching. Ambasador zaproponowa³ mo¿liwoœæ korzystania ze œrodków

dydaktycznych do nauki jêzyka angielskiego. Spotkanie przebiega³o w bardzo mi³ej atmosferze. Victor Ashe w trakcie rozmowy zaskoczy³ sw¹ serdecznoœci¹ i otwartoœci¹. English House nawi¹za³o te¿ kontakt z attaché ds. kultury - Jamesem A. Wolfe, którego zaproszono do wizyty we Wrzeœni i w English House. Witold Rzymski

Z Wrzeœni do Gniezna ...

I Rajd Pieszy im. Powstañców Wielkopolskich W dniach 19-20 maja odby³ siê I Pieszy Rajd im. Powstañców Wielkopolskich na trasie Wrzeœnia-Czerniejewo-Gniezno. W rajdzie wziê³o udzia³ prawie 150 uczniów szkó³ gimnazjalnych i œrednich z terenu ca³ej Wielkopolski. G³ównymi organizatorami imprezy byli: wojewoda wielkopolski, wielkopolski kurator oœwiaty, Starostwo Powiatowe we Wrzeœni oraz Stowarzyszenie Pokolenia 21. Trasa rajdu liczy³a prawie 50

km i podzielona by³a na dwa etapy: I etap (19.05) wiód³ z Wrzeœni do Czerniejewa, II etap (20.05) z Czerniejewa do Gniezna. Uczestnicy, podczas rajdu, sprawdzali nie tylko swoj¹ kondycjê fizyczn¹, ale równie¿ wiedzê z zakresu Powstania Wielkopolskiego i historii Gniezna. Podczas wieczornego ogniska w Leœniczówce w Jeziercach m³odzie¿ mog³a zaprezentowaæ swoje talenty artystyczne oraz wiedzê przyrodnicz¹. E.H.


www.wrzesnia.powiat.pl

Konkurs grantowy Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi "Polska Wieœ 2000 im. Macieja Rataja" informuje, ¿e w ramach kolejnej, czwartej edycji konkursu grantowego Programu Wspierania Inicjatyw Obywatelskich na Terenach Wiejskich, wnioski o granty bêd¹ przyjmowane od pocz¹tku maja do koñca wrzeœnia 2007, lub do wczeœniejszego wyczerpania œrodków Programu. Celem programu jest pobudzenie aktywnoœci œrodowisk i organizacji lokalnych oraz stymulowanie lokalnych inicjatyw i wspó³pracy na rzecz rozwoju i promocji wartoœci zwi¹zanych z miejscow¹ specyfik¹ spo³eczn¹, kulturow¹ i oœwiatow¹. Granty programu - do 10 tys. z³, udzielane w trybie konkursu projektów - bêd¹ stanowiæ wsparcie dla lepszego wykorzystania potencja³u rozwojowego terenów wiejskich, poprawy ich konkurencyjnoœci jako miejsca zamieszkania i pracy. Zakres przedmiotowy grantów udzielanych w ramach niniejszego programu mo¿e obejmowaæ przedsiêwziêcia/

zadania zlokalizowane na terenie wsi lub miast do 10 tys. mieszkañców, dotycz¹ce inicjatyw obywatelskich w nastêpuj¹cych dziedzinach: - oœwiata, - ochrona zdrowia wraz z rehabilitacj¹ lecznicz¹, - zachowanie i odbudowa dziedzictwa kulturowego oraz kreowanie narodowych produktów turystyki kulturowej na terenach wiejskich, w tym w szczególnoœci ochrona i zachowanie obiektów o znaczeniu symbolicznym dla kultury oraz zabezpieczenie zabytków ruchomych i nieruchomych przed kradzie¿¹. O granty mog¹ ubiegaæ siê organizacje pozarz¹dowe oraz zorganizowane grupy osób/cz³onków lokalnych spo³ecznoœci, realizuj¹ce przedsiêwziêcia w zakresie inicjatyw obywatelskich. Rozpatrywanie wniosków, które wp³yn¹ do Fundacji w ci¹gu ka¿dego miesi¹ca, pocz¹wszy od maja br., bêdzie odbywaæ siê w ci¹gu miesi¹ca nastêpnego (tj. np. wnioski, które wp³ynê³y w maju, zostan¹ rozpa-

trzone do koñca czerwca), z zachowaniem uwarunkowañ i trybu ustalonego w regulaminie programu i zasadach kwalifikacji projektów. Przypominamy jednoczeœnie, ¿e wymienione powy¿ej dokumenty programowe oraz wzór wniosku o udzielenie grantu, jak równie¿ informacje dotycz¹ce realizacji dotychczasowych trzech edycji Programu oraz wykaz beneficjentów dostêpne s¹ na stronie poœwiêconej temu programowi: www.efrwp.org.pl Wnioski prosimy sk³adaæ na adres: Fundacja na Rzecz Rozwoju Wsi Polska Wieœ 2000 im. Macieja Rataja, ul. Reymonta 12 A, 01-842 Warszawa, tel. (22) 66378-00. Wydzia³ Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrzeœni informuje, ¿e istnieje mo¿liwoœæ finansowania w 2007 roku ze œrodków Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych sta¿y i przygotowania zawodowego organizowanego u pracodawców. Z powy¿szych form mog¹ korzystaæ osoby niepe³nosprawne poszukuj¹ce pracy, nie pozostaj¹ce w zatrudnieniu, zarejestrowane w Powiatowym Urzêdzie Pracy we Wrzeœni jako poszukuj¹ce pracy. Osoby niepe³nosprawne zarejestrowane w PUP jako bezrobotne lub poszukuj¹ce pracy mog¹ ubiegaæ siê o przyznanie ze œrodków PFRON po¿yczki na podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej. Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w PCPR we Wrzeœni, ul. Wojska Polskiego 1 tel. (061) 640-45-52.

Góra œmieci niczym Guba³ówka W dobie obecnej cywilizacji, jednym z najwiêkszych problemów jest gospodarka odpadami. U¿ytkowane obecnie sk³adowiska odpadów w powiecie wrzesiñskim stopniowo zape³niaj¹ siê œmieciami, dlatego wa¿ne jest to, by maksymalnie przed³u¿yæ czas ich funkcjonowania.

Komisja Ochrony Œrodowiska na wysypisku w Bardzie byæ sortowane ju¿ w poszczególnych gospodarstwach domowych, co u³atwi³oby ich unieszkodliwienie! Obecnie powszechnie stosowan¹ metod¹ sk³adowania odpadów jest uk³adanie ich warstwami, kompaktowanie i przykrywanie poœredni¹ warstw¹ izolacyjn¹. Warstwa ta to zwykle 15 cm przepuszczalnego gruntu, zmieszanego z czêœci¹ odpadów: ¿u¿lu, popio³ów, py³ów, gruzu itp. G³ówn¹ przyczyn¹ takiej popularnoœci wysypisk jest stosunkowo niski koszt ich budowy i eksploatacji. Jednak procesy butwienia i rozk³adu zwi¹zków organicznych s¹ powolne, co wi¹¿e siê z bardzo du¿ym zapotrzebowaniem na teren. Pozosta³e dwa sk³adowiska od-

15

Z ekologi¹ na zakupy

Informacja dla osób niepe³nosprawnych

Z problemem zaœmiecania, 28 maja 2007 r. zmagali siê cz³onkowie Komisji Ochrony Œrodowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leœnictwa Rady Powiatu we Wrzeœni, którzy wyj¹tkowo obradowali w terenie. Chcieli zobaczyæ jaki jest stan naszych sk³adowisk w Bardzie, (gdzie obecnie trwa rozbudowa wysypisk) oraz w Ga³êzewicach i w Starczanowie. Doje¿d¿aj¹c do Bardaoczom radnych ukaza³ siê straszny widok. Krajobraz przedstawia³ górê œmieci niczym Guba³ówka. Na miejscu cz³onkowie Komisji zostali oprowadzeni przez szefa wysypiska Tadeusza B¹czkiewicza, który przedstawi³ im proces przyjmowania œmieci na sk³adowisko oraz wizjê rozbudowy, która w³aœnie siê rozpoczê³a. Nowa pó³hektarowa kwatera zostanie uruchomiona prawdopodobnie ju¿ za miesi¹c i powinna wystarczyæ na kolejne kilka lat. Istniej¹ jednak obawy, ¿e zape³ni siê w szybszym tempie. Polacy w ci¹gu roku wytwarzaj¹ przesz³o 200 kg odpadów, z czego po³owa nie powinna trafiaæ wcale na wysypisko œmieci - mówi³ B¹czkiewicz. Sk³adowisko w Bardzie nie posiada sortowni odpadów, to najwiêkszy jego mankament. Przyzwoicie by by³o w przysz³oœci zbudowaæ kompostownik odpadów biodegradowalnych takich jak: skorupki jajek czy obierki od ziemniaków. Nie da siê ukryæ, ¿e œwiadomoœæ wrzeœnian o recyklingu jest znikoma - œmieci powinny

Czerwiec 2007

URZÊDOWE WIEŒCI

padów w Starczanowie i Ga³êzewizach s¹ du¿o mniejsze, œmieci jeszcze nie s¹ wypiêtrzone - trzeba jednak uwa¿aæ, ¿eby nie zasypaæ ich za szybko, by mog³y pos³u¿yæ jeszcze przez jakiœ czas. Przepisy europejskie odnoœnie gospodarki odpadami s¹ nieub³agane. Wed³ug nich ka¿de sk³adowisko powinno mieæ swoj¹ sortowniê - dopóki nie powstan¹, ludzie musz¹ byæ bardziej czuli na potrzeby œrodowiska, bo inaczej prêdzej czy póŸniej utoniemy we w³asnych œmieciach. Czas obudziæ siê z letargu, ka¿dy z nas musi segregowaæ œmieci - podsumowa³ na zakoñczenie wyjazdu Jerzy Mazurkiewicz - przewodnicz¹cy Komisji. (ula)

Naczelnik Wydzia³u Œrodowiska prezentuje torbê ekologiczn¹ Widok przepe³nionych koszy na odpady to dziœ nagminny widok w naszych miastach i wsiach. Cz³owiek jest jedyn¹ istot¹ na œwiecie, która w trakcie swego ¿ycia wytwarza œmieci, coraz wiêcej œmieci. To w³aœnie po porozrzucanych œmieciach poznajemy, ¿e przed nami przebywa³ w tym miejscu cz³owiek. Wszyscy jesteœmy konsumentami tego œwiata, ¿yj¹c w ci¹g³ym biegu nie zastanawiamy siê, co jest naprawdê wa¿ne. Wzrastaj¹ca z roku na rok konsumpcja, w powi¹zaniu z konkurencyjnoœci¹ towarów, która najczêœciej przejawia siê w przeroœcie iloœci opakowañ kusz¹cych klientów kolorami i zbêdnymi akcesoriami, prowadzi do wzrostu liczby odpadów wytwarzanych przez gospodarstwa domowe. Nie wystarczy wiêc koszy na odpady, zape³niane s¹ w szybkim tempie sk³adowiska odpadów. W jaki sposób zaradziæ temu zjawisku? Czy mamy na to jakiœ wp³yw? Dziœ krótka analiza naszego zachowania podczas robienia zakupów. Dokonuj¹c zakupów w sklepie, podejmujemy bardzo wa¿ne decyzje konsumenckie. To w³aœnie my - konsumenci wspó³decydujemy, czy odpadów bêdzie mniej czy wiêcej. Prawa rynku stanowi¹, ¿e towary nie kupowane zostaj¹ z niego wycofywane. Wybieraj¹c produkty przyjazne œrodowisku, zwiêkszamy szansê na ich pe³niejsze zaistnienie. Coraz czêœciej na towarach i produktach stosuje siê specjalne symbole, u³atwiaj¹ce nam stwierdzenie, czy dany produkt i jego opakowanie s¹ "przyjazne œrodowisku". Dlatego chcê dziœ zaapelowaæ do naszych czytelników o kupowanie produktów

w ekologicznych opakowaniach. Maj¹c do wyboru napoje w puszkach, kartonach, butelkach - wybierajmy butelki wielokrotnego u¿ycia. Pamiêtajmy tak¿e, ¿e przed wrzuceniem opró¿nionej plastikowej butelki do kontenera na odpady nale¿y j¹ zgnieœæ, najlepiej zdepn¹æ nog¹ (œwietnie radz¹ sobie z tym dzieci). To sprawi, ¿e kontenery bêd¹ siê wolniej nape³niaæ. Zastanówmy siê za ka¿dym razem nad optymaln¹ iloœci¹ lub pojemnoœci¹ zakupowanego produktu. Wybierajmy produkty w opakowaniach podlegaj¹cych recyklingowi. I jeszcze jedno, zabierajmy na zakupy torby wielokrotnego u¿ycia, koszyki wiklinowe, a nawet wygodne plecaki. W ramach edukacji ekologicznej promuj¹cej przyjazne dla œrodowiska zachowanie podczas zakupów, Wydzia³ Œrodowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego we Wrzeœni rozprowadzi wœród mieszkañców naszego powiatu prawie 3000 bawe³nianych toreb na zakupy. Akcja ta zostanie przeprowadzona w dniach 8-9 czerwca przy najwiêkszych sklepach i marketach powiatu wrzesiñskiego. Do ekologicznych zachowañ przekonywaæ bêd¹ harcerze, uczniowie ekolodzy, a w Mi³os³awiu i Orzechowie uczestnicy Warsztatu Terapii Zajêciowej z Czeszewa. Dajmy siê przekonaæ i za symboliczn¹ z³otówkê, przeznaczon¹ dla tych m³odych ekologów, zakupmy te bardzo trendy ekologiczne torby, które powinny przez d³ugi czas towarzyszyæ nam podczas zakupów. Niech to bêdzie wspólny ma³y krok w ratowaniu Naszej Ziemi. Jaros³aw Sobczak

Na sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 28 maja 2007 r. zatwierdzono kolejne pieni¹dze dla powiatu wrzesiñskiego na modernizacjê dróg: - nr 442 Wrzeœnia - Kalisz m. Borzykowo o d³ugoœci 1,4 km (odnowa nawierzchni) - kwota 851 000 z³, - nr 432 Ob³aczkowo - dojazd do mostu o d³ugoœci 1,3 km (odnowa nawierzchni) - kwota 620 000 z³. Realizacja inwestycji planowana jest na rok 2007. Prace bêdzie realizowa³ wykonawca wy³oniony w drodze przetargu nieograniczonego. Starostwo Powiatowe we Wrzeœni Przyjmie sta¿ystê do Wydzia³u Promocji i Kultury. Prosimy dostarczyæ list motywacyjny oraz CV wraz ze zdjêciem do Starostwa Powiatowego, ul. Chopina 10, pok. 44, w terminie do 8.06.2007 r. Tel. 061/640 44 95

Starostwo Powiatowe we Wrzeœni Przyjmie sta¿ystê do Wydzia³u OrganizacyjnoPrawnego. Prosimy dostarczyæ list motywacyjny oraz CV wraz ze zdjêciem do Starostwa Powiatowego, ul. Chopina 10, pok. 48, w terminie do 22.06.2007 r. Tel. 061/640 44 90


16

Czerwiec 2007

INFORMACJE

Plener "Bardo 2007" W dniach 24 - 27 maja Klub Twórczoœci Ró¿nej "Cóœ innego", którego prezesem jest Leszek Burzyñski oraz proboszcz parafii w Bardzie ks. Stanis³aw Dubiel zorganizowali plener malarsko - rzeŸbiarsko - fotograficzny "Bardo 2007". Udzia³ w nim wziê³o ok. 30 osób z ca³ej Polski. Plenerowicze przybyli do Barda w czwartek, a od pi¹tku zabrali siê do pracy twórczej. Malowali, rzeŸbili i uwieczniali w obiektywie okolice Barda. Przyby³y na zaproszenie ksiêdza Dubiela piosenkarz i kompozytor Krzysztof Cwynar, zorganizowa³ dla podopiecznych Warsztatu Terapii Zajêciowej we Wrzeœni warsztaty muzyczne, które okaza³y siê bardzo udan¹ imprez¹. W tym samym czasie na terenie Zespo³u Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych przy ul. Kaliskiej ok. 50 m³odych osób zainteresowanych filmem spotka³o siê ze znanym re¿yserem, wyk³adowc¹ £ódzkiej Szko³y Filmowej - Grzegorzem Ma³eckim, który w ramach warsztatów filmowych opowiedzia³ im o pracy re¿ysera i aktora. Poza tym na pi¹tek organizatorzy zaplanowali tzw. ¿ywe lekcje plastyki. Z zaproszenia wystosowanego do dzieci i ich opiekunów skorzystali uczniowie szkó³ w Chwalibogowie i Bieganowie. Plenerowiczów odwiedzi³ tak¿e wiceburmistrz Wrzeœni Waldemar Grzeœkowiak oraz starosta wrzesiñski - Dionizy Jaœniewicz i wi-

Z posiedzenia Komisji Rozwoju

Nastêpnego dnia mia³o miejsce uroczyste zakoñczenie pleneru. Na mszy œw. oficjalnie wrêczono proboszczowi wykonane przez twórców dzie³a - dwadzieœcia szeœæ obrazów i trzy rzeŸby. Na rzecz parafii w Bardzie przekazano tak¿e ok. dwudziestu fotografii. Wykonane w ci¹gu trzech plenerowych dni prace przedstawia³y najczêœciej: koœció³, figurê Pana Jezusa, ma³y dworek oraz piêkn¹ bardziañsk¹ przyrodê. Nied³ugo zostan¹ one pokazane w Muzeum Regionalnym na poplenerowej wystawie, która zakoñczy siê aukcj¹ wystawionych prac. Plenerowicze bardzo siê z sob¹ z¿yli, wiêc podczas po¿egnania niejedna ³za zakrêci³a siê w oku. Oczywiœcie, wszyscy maj¹ nadziejê, ¿e spotkaj¹ siê razem za rok. Ewa Lenartowicz

340 mln z³ trafi³o ju¿ do przedsiêbiorców z Wielkopolski, dziêki czemu powsta³o ponad 2 tys. miejsc pracy - poinformowa³ 28 maja br. Jerzy Wojciechowski z Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie podczas posiedzenia Komisji Rozwoju Lokalnego. Celem prezentacji by³o omówienie nowej perspektywy finansowej dla przedsiêbiorców w latach 2007-2013. Sektor ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw mo¿e liczyæ m.in. na dotacje inwestycyjne, w szczególnoœci wspieraj¹ce rozwi¹zania innowacyjne. Na wsparcie mog¹ liczyæ tak¿e osoby rozpoczynaj¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹, w tym mikroprzedsiêbiorstwa dzia³aj¹ce do 1 roku. Za nabór i ocenê wniosków dla przedsiêbiorców w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego odpowiedzialny bêdzie Departament Gospodarki Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Wielkopolskiego . Omówiona zosta³a tak¿e propozycja otwarcia we Wrzeœni filii Agencji Rozwoju Regionalnego z Konina. Istnieje mo¿liwoœæ, aby raz w tygodniu przyje¿d¿a³ konsultant, udzielaj¹cy bezp³atnych indywidualnych porad w zakresie m.in. dostêpnych programów pomocowych dla MSP, prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej czy zasad przygotowywania wniosków o udzielenie wsparcia z programów UE.

Pod patronatem Komisji powsta³o tak¿e Forum Samorz¹dowe, skupiaj¹ce przedstawicieli gmin powiatu wrzesiñskiego, zajmuj¹cych siê pozyskiwaniem œrodków pozabud¿etowych oraz pracowników Wydzia³u Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich Starostwa Powiatowego. Cz³onkowie Forum s¹ sta³ymi goœæmi na posiedzeniach Komisji. Sprzyja to lepszej wspó³pracy oraz wymianie informacji na temat dzia³añ podejmowanych przez gminy i powiat. Józef Szafarek, przewodnicz¹cy Komisji i kierownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we Wrzeœni, podsumowa³ akcjê przyjmowania wniosków o dop³aty bezpoœrednie w 2007 r. Wp³ynê³o 2712 wniosków, z czego 1260 o p³atnoœci z tytu³u wspierania gospodarstw o niekorzystnych warunkach gospodarowania, 421 o dop³aty cukrowe, 934 o p³atnoœci uzupe³niaj¹ce do powierzchni roœlin przeznaczonych na paszê oraz 133 o p³atnoœci do roœlin energetycznych. Nawi¹zana zosta³a tak¿e wspó³praca z Akademi¹ Rolnicz¹ w Poznaniu. Akademia zadeklarowa³a objêcie patronatem projektu "Kukurydza - doskona³y surowiec bioetanolu i biogazu" - poinformowa³ przewodnicz¹cy Komisji. Ostatnim punktem obrad by³o zatwierdzenie planu dzia³añ Komisji na 2007 r. AM

swej mamy biologicznej, ale dla mamy zastêpczej podczas obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastêpczego. Takie okazje jak ta, zawsze budz¹ mieszane uczucia. Z jednej strony radoœæ, ¿e te dzieci, porzucone przez rodziców, znalaz³y dom. Ale i smutek, ma siê bowiem œwiadomoœæ, ¿e czêsto, zanim pozna³y smak mi³oœci w rodzinie zastepczej, przesz³y trudn¹, niekiedy tragiczn¹ drogê. Dzieñ Rodzicielstwa Zastêpczego zorganizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 26 maja w Gospodarstwie Agroturystycznym w Nowym Folwarku by³ jednak niew¹tpliwie czasem zabawy i radoœci. Organizatorzy przygotowali dla dzieci mnóstwo atrakcji. Na pocz¹tek dyrektor PCPR - Wojciech Mól rozpali³ z dzieæmi ognisko - sym-

bol ciep³a domowego i bezpieczeñstwa. Jedn¹ zapa³k¹ - nawo³ywa³ po harcersku starosta Dionizy Jaœniewicz. Po wspólnym pieczeniu kie³basek, dzieci odwiedzi³ klaun, który wrêczy³ wszystkim zestawy do robienia baniek mydlanych. Niebo zape³ni³y miliony têczowych baloników. Potem by³y tañce, œpiewy, zabawa. Dzieci wziê³y te¿ udzia³ w konkursie rysunkowym. Jednym z najciekawszych punktów programu by³y odwiedziny policjantów, którzy udostêpnili dzieciom swój radiowóz. Zachwyceni byli szczególnie ch³opcy. W³¹czali syrenê i œwiat³a i bawili siê w poœcig za z³odziejem. Dzieci mog³y pobawiæ siê tak¿e z koñmi. Rodzina zastêpcza to forma opieki zastêpczej nad dzieckiem w sytuacji, kiedy rodzice naturalni

maj¹ ograniczone lub odebrane prawa rodzicielskie. Ró¿ni siê tym od adopcji, gdzie dziecko staje siê pe³noprawnym cz³onkiem rodziny, m.in. zyskuje prawo do dziedziczenia po przybranych rodzicach. Dziecko zamieszkuje z rodzin¹ zastêpcz¹, która staje siê za nie w pe³ni odpowiedzialna, ale jednoczeœnie ma obowi¹zek utrzymywania kontaktów z rodzicami biologicznymi - mówi Wojciech Mól. W powiecie wrzesiñskim funkcjonuje obecnie 58 rodzin zastêpczych. (agda)

Uczestnicy pleneru malarsko - rzeŸbiarsko - fotograficznego cestarosta Pawe³ Guzik. W sobotê w Bardzie odby³ siê przy udziale okolicznych mieszkañców festyn przygotowany przez SSP w Chwalibogowie. Poza tym na ma³y plener fotograficzny przyjechali pod opiek¹ Romana Wróblewskiego m³odzi fotograficy ze szko³y w Grabowie Królewskim. Plenerowiczów odwiedzili równie¿: przewodnicz¹ca Rady Miejskiej we Wrzeœni - Bo¿ena Nowacka oraz przewodnicz¹cy Rady Powiatu - Grzegorz KaŸmierczak. Wieczorem zaœ, w auli Liceum Ogólnokszta³c¹cego we Wrzeœni odby³ siê wieczór poezji ks. Stanis³awa Dubiela, podczas którego m³odzie¿ czyta³a jego wiersze, a m³oda pianistka piêknie zagra³a na fortepianie utwory Chopina. Ze swoim recitalem wyst¹pi³ te¿ Krzysztof Cwynar.

www.wrzesnia.powiat.pl

W dniu mamy

Dzieñ Rodzicielstwa Zastêpczego w Nowym Folwarku Mamo, mamo, mamo, spojrzyj i uœmiechnij siê. Zawsze kocham Ciê tak samo,ka¿dej nocy i we

dnie - tê wzruszaj¹c¹ piosenkê zaœpiewa³ 26 maja ma³y Mateusz. Zaœpiewa³ j¹ jednak nie dla

Wizytacja dróg przez radnych 8 maja radni na czele ze starost¹ Dionizym Jaœniewiczem i wicestarost¹ Paw³em Guzikiem wizytowali drogi powiatowe. Trasa wizytacji objê³a nastêpuj¹ce odcinki dróg: Wrzeœnia Nowy Folwark, Zasutowo - Targowa Górka - Mystki, Pa³czyn - Bugaj - Sarnice, Czeszewo - Nowa Wieœ Podgórna - Sp³awie, Wszembórz - Ko³aczkowo, £agiewki Gorzyce - Kêb³owo. Dyrektor Powiatowego Zarz¹du Dróg, Jolanta Kubczak szczegó³owo relacjonowa³a poszczególne odcinki trasy. Celem tego wyjazdu by³o pokazanie radnym stanu technicznego i u¿ytkowego dróg powiatowych poinformowa³a dyrektor. Jedn¹ z najwiêkszych i najwa¿-

niejszych inwestycji drogowych prowadzonych w tym roku w powiecie wrzesiñskim jest przebudowa drogi powiatowej Ko³aczkowo-Wszembórz o d³ugoœci 3,515 km. Powiat pozyska³ na tê inwestycjê dofinansowanie ze œrodków UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz bud¿etu pañstwa w ramach Zintegrowanego Programu Opperacyjnego Rozwoju Regionalnego w ³¹cznej kwocie ponad 1,7 mln z³. Wartoœæ ca³kowita inwestycji wyniesie 2,018 mln z³. Realizacja projektu przywróci u¿ytkownikom drogi komfort i bezpieczeñstwo jazdy, a budowa chodników poprawi dodatkowo bezpieczeñstwo ruchu pieszych. (linastr)

Radni powiatowi sprawdzali stan dróg

Organizatorzy dziêkuj¹ Klaunowi i Komendzie Powiatowej Policji, dziêki których zaanga¿owaniu impreza by³a wyj¹tkowo atrakcyjna i zapewne na d³ugo zapisze siê w pamiêci dzieci.

Informujemy, ¿e pi¹tek 8 czerwca bêdzie dla Starostwa Powiatowego we Wrzeœni normalnym dniem roboczym. Urz¹d czynny bêdzie w godzinach 7:00-15:00.


www.wrzesnia.powiat.pl

Czerwiec 2007

SPORT, INFORMACJE

17

Mistrzostwa Polski w siatkówce W dniach 25-27 maja 2007 r. na boiskach Wrzesiñskich Obiektów Sportu i Rekreacji we Wrzeœni (teren basenu przy ulicy GnieŸnieñskiej) ju¿ po raz pi¹ty odby³ siê Turniej Eliminacyjny Mistrzostw Polski w Siatkówce Pla¿owej Mê¿czyzn. G³ównym organizatorem imprezy by³ KPS Progress, a Starostwo Powiatowe zosta³o jednym ze wspó³organizatorów. Do turnieju zg³osi³o siê 47 par zawodników, z których w pi¹tek, systemem pucharowym, wy³oniono najlepsz¹ ósemkê. W sobotê do³¹czy³o do nich osiem najlepszych par w rankingu PZPS i ta szesnastka, system brazylijskim, walczy³a o zwyciêstwo. Wicestarosta Pawe³ Guzik, który sam jest zapalonym siatkarzem gor¹co kibicowa³ sportowcom. Niedzielny fina³, tak jak ca³e zawody, sta³ na wysokim poziomie, by³ bardzo emocjonuj¹cy i

Turniej eliminacyjny Mistrzostw Polski w siatkówce pla¿owej zakoñczy³ siê tie-breakiem - ku Sza³amkiewicz, a czwarte para zadowoleniu licznej rzeszy kibi- Bagiñski - Sznicer. Najlepsza z par ców na trybunach. wrzesiñskich, Mateusz Iglewski i Zwyciêzcami zawodów zostali Artur Helman, zostali sklasyfikoDominik Witczak i Micha³ Kryma- wani na miejscu 8-12. Gratulujerys. Drugie miejsce - para Orman my zwyciêzcom, a przegranym - Fio³ek, trzecie - para K¹dzio³ka - ¿yczymy rewan¿u za rok. WOiS

Centrum p³ywackie we Wrzeœni?

Wêdkarskie Mistrzostwa 24 czerwca 2007 r. przy Stawie Parkowym im. Koœcielskich w Mi³os³awiu odbêd¹ siê VII Powiatowe Zawody Wêdkarskie o Puchar Starosty Wrzesiñskiego. W zawodach mog¹ uczestniczyæ szeœcioosobowe dru¿yny, w tym jeden junior (nie starszy ni¿ rocznik 1991).

¯yczê du¿o wytrwa³oœci, dla tych którzy rozmi³owali siê w p³ywaniu, niech Wrzeœnia zaistnieje jako centrum p³ywackie – gratulowa³ starosta wrzesiñski Dionizy Jaœniewicz m³odym p³ywakom za zajêcie I miejsca w Ogólnopolskich Zawodach P³ywackich organizowanych przez Ludowe Zespo³y Sportowe w Chodzie¿y.

W zawodach, które odby³y siê 12 maja 2007, wziê³a udzia³ m³odzie¿ szkó³ podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa ma³opolskiego, zachodniopomorskiego, podkarpackiego i wielkopolskiego – relacjonowa³ Robert Jackowski trener m³odych p³ywaków z SSP nr 6 i Gimnazjum nr 2 we Wrzeœni, podczas spotkania w Starostwie Powiatowym we Wrzeœni 24 maja 2007 r. M³odzi zawodnicy przyszli do starosty, aby pochwaliæ siê sukcesem - nie zapomnieli tak¿e przy-

nieœæ zdobytych pucharów i medali. Wielu z nas uprawia równie¿ inne sporty, gramy na przyk³ad w dru¿ynach siatkarskich, w tenisa czy w pi³kê no¿n¹ – odpowiadali staroœcie Dionizemu Jaœniewiczowi m³odzi zawodnicy, kiedy pyta³ ich o inne pasje i o atmosferê podczas zawodów. Rywalizacja podczas zawodów przysporzy³a m³odym zawodnikom sporo stresów, kilku z nich nie wytrzyma³o napiêcia, poruszenie siê choæby delikatnie na stanowi-

sku startowym dyskwalifikowa³o niezdyscyplinowanego uczestnika. Tak sta³o siê równie¿ z naszym zawodnikiem - reprezentant z Wrzeœni da³ z siebie wszystko, mia³ najlepszy czas w swojej kategorii, kiedy dowiedzia³ siê o fallstarcie i dyskwalifikacji. Ka¿de zawody daj¹ jednak wiêcej pewnoœci m³odym p³ywakom, doœwiadczenie nauczy ich zachowaæ zimn¹ krew na przysz³ych zawodach. Zawodnicy œcierali siê ze sob¹ w kilku kategoriach, w trzech stylach: motylkowym, grzbietowym i dowolnym. Reprezentacja Stargardu Sczeciñskiego – tak, to by³ faworyt zawodów, tzw. „mocna ekipa”, do której mieliœmy respekt – wspomina Robert Jackowski. Ta grupa mia³a bardzo dobrych trenerów, m³odzie¿ by³a œwietnie przygotowana ale w ogólnej klasyfikacji mistrzostwo zdobyliœmy my! - dodaje dumny trener. Obecnie m³odzi sportowcy przygotowywaæ siê bêd¹ do kolejnych zawodów podczas wakacyjnego obozu p³ywackiego w B³a¿ejewku - kto wie mo¿e ju¿ po wakacjach powstanie sekcja p³ywacka we Wrzeœni, co pozwoli lepiej przygotowaæ m³odzie¿ równie¿ poza sezonem letnim. (ula)

Nowy sk³ad Powiatowej Rady Sportu pozarz¹dowymi. wanie strategii rozwoju powiatu w Do g³ównych zadañ Rady Spor- zakresie kultury fizycznej oraz initu nale¿y w szczególnoœci: opinio- cjowanie programów dotycz¹cych

powiatowej bazy sportowej. Poprzez kreowanie nowych dzia³añ s³u¿¹cych tworzeniu warunków organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej cz³onkowie Rady przyczyniaj¹ siê równie¿ do zapocz¹tkowania i organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie powiatu. Obecna Rada Sportu sk³ada siê z 10 cz³onków powo³ywanych przez Zarz¹d Powiatu spoœród przedstawicieli organizacji i instytucji realizuj¹cych zadania w zakresie kultury fizycznej na terenie powiatu wrzesiñskiego. S¹ to: Jerzy Siemi¹tkowski, Czes³aw Kozielski, Jerzy Szama³ek, Grzegorz KaŸmierczak, Rafa³ Ziêty, Leszek

Nowacki, Adam Kaczor, Lechos³aw Su³kowski, Pawe³ Skrzypczak i Ryszard Bromberek. Podczas pierwszego posiedzenia Rady w nowym sk³adzie, cz³onkowie wybrali spoœród siebie przewodnicz¹cego - Rafa³a Ziêtego, wiceprzewodnicz¹cym zosta³ Grzegorz KaŸmierczak, a sekretarzem - Pawe³ Skrzypczak. Przy tej okazji starosta - Dionizy Jaœniewicz uhonorowa³ dyplomami i drobnymi upominkami reprezentacje nauczycieli z naszego powiatu, która po raz czwarty wywalczy³a w Opalenicy tytu³ mistrzowski podczas Mistrzostw Wielkopolski Nauczycieli w pi³ce siatkowej. (ula)

Zapraszamy serdecznie wêdkarzy do wziêcia udzia³u w zawodach. Dla najlepszych wêdkarzy przewidziano medale, puchary i nagrody. Zg³oszenia przyjmuje Jaros³aw Sobczak - naczelnik Wydzia³u Œrodowiska i Rolnictwa tel.(061) 640 44 51, 640 44 52. J. Sobczak

UWAGA BEZROBOTNI I PRACODAWCY!!! Powiatowy Urz¹d Pracy we Wrzeœni informuje, ¿e posiada œrodki finansowe na aktywizacjê zawodow¹ osób bezrobotnych po 25 roku ¿ycia, zarejestrowanych do 24 miesiêcy, w ramach przygotowania zawodowego. W przypadku tej formy aktywizacji pracodawca (tak jak przy sta¿ach) przez okres do 6 miesiêcy nie ponosi ¿adnych kosztów (bezrobotny otrzymuje stypendium wyp³acane przez Urz¹d Pracy). Przygotowanie zawodowe jest wspó³finansowane ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. Zainteresowani pracodawcy proszeni s¹ o zg³aszanie siê do Powiatowego Urzêdu Pracy we Wrzeœni, ul. Wojska Polskiego 2, pok. 7 w celu uzyskania szczegó³owych informacji. Starostwo Powiatowe we Wrzeœni przypomina, ¿e 30 czerwca 2007 r. up³ywa termin sk³adania wniosków na prowadzenie zajêæ rekreacyjno-sportowych z m³odzie¿¹ szkoln¹ na terenie powiatu wrzesiñskiego na rok szkolny 2007/2008. Wzór wniosku i regulamin s¹ dostêpne na stronie www.wrzesnia.powiat.pl w czêœci OŒWIATA lub w Wydziale Oœwiaty i Sportu. Wnioski nale¿y sk³adaæ w biurze podawczym Starostwa, pokój 56, 1 piêtro (przy sekretariacie).

Wrzesiñscy m³odzi p³ywacy z wizyt¹ w Starostwie

Powiatowa Rada Sportu Realizuj¹c ustawowy obowi¹zek wynikaj¹cy z przepisów ustawy o kulturze fizycznej, Zarz¹d Powiatu we Wrzeœni powo³a³ Powiatow¹ Radê Sportu. Z powodu zakoñczenia kadencji poprzedniej Rady, która trwa³a 4 lata, 21 maja powo³ano na kolejne 4 lata nowy sk³ad Rady. G³ównym celem jej dzia³ania jest zrzeszenie ludzi zwi¹zanych z kultur¹ fizyczn¹ i sportem aby poprzez ich doœwiadczenie przyczyniæ siê do aktywnego i czynnego realizowania zadañ powiatu, w tej sferze aktywnoœci spo³ecznej. Rada stanowi tak¿e kolejny etap budowania aktywnych form wspó³pracy pomiêdzy samorz¹dem powiatowym i organizacjami


18

Czerwiec 2007

Powiatowy Zarz¹d Dróg we Wrzeœni przyjmuje oferty na u¿ytkowanie alei drzew owocowych przy drogach powiatowych. 1. Czas u¿ytkowania alei - minimum 2 lata. 2. Formularz zawieraj¹cy wykaz alei drzew owocowych mo¿na odebraæ w Powiatowym Zarz¹dzie Dróg we Wrzeœni, ul. Kaliska 1. 3. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami s¹ p. Henryk Sodkiewicz i p. Izabela Gibowska, tel. (061) 4364 - 216, pok. 2 w godz. 7.00 - 15.00. 4. Oferty nale¿y sk³adaæ w siedzibie Powiatowego Zarz¹du Dróg we Wrzeœni do dnia 21.06.2007 roku. Otwarcie ofert nast¹pi tego samego dnia. Powiatowy Lekarz Weterynarii we Wrzeœni informuje, ¿e tutejszy powiat jest urzêdowo wolny od chorób zakaŸnych zwierz¹t zwalczanych z urzêdu takich jak: gruŸlica, bruceloza i enzootyczna bia³aczka byd³a. W zwi¹zku z powy¿szym zakup byd³a ze stad zaka¿onych i wprowadzanie ich do stad urzêdowo wolnych od chorób zakaŸnych jest niezgodny z prawem. Reguluj¹ o tym w szczególnoœci przepisy art. 44 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierz¹t oraz o zwalczaniu chorób zakaŸnych zwierz¹t (Dz.U. Nr 69, poz. 625 z póŸn. zm.) oraz § 4 ust. 2 pkt 1a rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie zwalczania enzootycznej bia³aczki byd³a (Dz. U. Nr 30, poz. 260 ) i zgodnie z art. 78 pkt 2 w/w ustawy zagro¿one jest kar¹ grzywny, ograniczenia wolnoœci lub pozbawienia wolnoœci do lat 3. W zwi¹zku z powy¿szym, hodowca, dokonuj¹c zakupu zwierz¹t, ma obowi¹zek sprawdzenia, czy byd³o zakupione pochodzi ze stad urzêdowo wolnych od chorób zakaŸnych zwierz¹t, poprzez za¿¹danie od sprzedaj¹cego kopii decyzji wydanej przez w³aœciwego dla miejsca sprzeda¿y byd³a Powiatowego Lekarza Weterynarii, lub poprzez ¿¹danie od sprzedaj¹cego zaœwiadczenia wydanego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, stwierdzaj¹cego, ¿e zakupione byd³o pochodzi ze stada wolnego od gruŸlicy byd³a, brucelozy byd³a i enzootycznej bia³aczki byd³a.

OG£OSZENIA, PRACA

www.wrzesnia.powiat.pl Wybory ³awników

W zwi¹zku z up³ywaj¹c¹ z dniem 31 grudnia 2007 r. kadencj¹ ³awników informujemy, i¿ do dnia 30 czerwca 2007 roku trwa zg³aszanie kandydatów na ³awników na kadencjê 2008 - 2012. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju s¹dów powszechnych (Dz.U. Z dnia 12 wrzeœnia 2001 r., nr 98, poz. 1070 z póŸniejszymi zmianami) oraz rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoœci z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie szczegó³owego trybu zg³aszania radom gmin kandydatów na ³awników oraz wzoru karty zg³oszenia (Dz.U. Z dnia 28 marca 2006 r. nr 50 poz. 370), £awnikiem mo¿e byæ wybrany ten, kto: posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pe³ni praw cywilnych i obywatelskich, jest nieskazitelnego charakteru, ukoñczy³ 30 lat, jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku, nie przekroczy³ 70 lat, jest zdolny, ze wzglêdu na stan zdrowia, do pe³nienia obowi¹zków ³awnika, posiada co najmniej wykszta³cenie œrednie. Kandydatów na ³awników zg³aszaj¹ radom gmin: prezesi s¹dów, stowarzyszenia, organizacje zwi¹zkowe, organizacje pracodawców, inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wy³¹czeniem partii politycznych, co najmniej dwudziestu piêciu obywateli maj¹cych czynne prawo wyborcze, zamieszkuj¹cych stale na danym terenie. Kandydatów na ³awników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zg³aszaj¹ wy³¹cznie zwi¹zki zawodowe oraz organizacje pracodawców. Zg³oszenia kandydatów dokonuje siê na karcie zg³oszenia, do której kandydat ma obowi¹zek do³¹czyæ: 3 aktualne fotografie, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, informacje z Krajowego Rejestru Karnego, oœwiadczenie, ¿e nie toczy siê przeciwko niemu postêpowanie karne, zaœwiadczenie lekarskie, stwierdzaj¹ce brak przeciwwskazañ do wykonywania funkcji ³awnika. Koszt op³aty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz op³aty za badanie poprzedzaj¹ce wystawienie zaœwiadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ³awnika. £awnikami nie mog¹ byæ: osoby zatrudnione w s¹dach powszechnych i innych s¹dach oraz w prokuraturze, osoby wchodz¹ce w sk³ad organów, od których orzeczenia mo¿na ¿¹daæ skierowania sprawy na drogê postêpowania s¹dowego, funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmuj¹ce stanowiska zwi¹zane ze œciganiem przestêpców i wykroczeñ, adwokaci i aplikanci adwokaccy, radcy prawni i aplikanci radcowscy, duchowni, ¿o³nierze w czynnej s³u¿bie wojskowej, funkcjonariusze S³u¿by Wiêziennej, radni gminy, której rada dokonuje wyboru ³awników. Nie mo¿na byæ ³awnikiem jednoczeœnie w wiêcej ni¿ jednym s¹dzie. Wzór karty zg³oszenia kandydata na ³awnika oraz wzór listy osób popieraj¹cych kandydata mo¿na pobraæ w Biurze Obs³ugi Interesanta na parterze w Ratuszu lub strony internetowej www.wrzesnia.pl Zg³oszenia przyjmowane s¹ Biurze Rady Miejskiej (wejœcie B do Stra¿y Miejskiej), tel. 061 640 41 81, 061 640 41 82.

Oferty pracy

z dnia 25.05.2007 r.

Elektryk (do 1 kv) - STOMIL Kwalifikacje: zawodowe - elektryk, uprawnienia SEP, mile widziane doœwiadczenie. Informacje: STOMIL Sp. z o.o. Nekla, ul. GnieŸnieñska 6 tel. Kadry 435-92-00 Przedstawiciel handlowy - VENITA Fabryka Kosmetyków Sp. z o.o. Wymagania: kreatywnoœæ i samodzielnoœæ, komunikatywnoœæ i konsekwencja w dzia³aniu, znajomoœæ bran¿y chemiczno-kosmetycznej, orientacja na wyniki, doœwiadczenie na podobnym stanowisku, umiejêtnoœæ pozyskiwania klientów, wysoka kultura osobista, prawo jazdy kat. B, praktyka w prowadzeniu samochodu Informacje: Pracodawca oferuje: trudn¹ i samodzieln¹ pracê w m³odym, energicznym, kreatywnym zespole, mo¿liwoœæ rozwoju, atrakcyjny system wynagrodzeñ, samochód s³u¿bowy. Aplikacje proszê przes³aæ na adres: sekretariat@venita.com.pl Brukarz - BET - BRUK Kwalifikacje: przygotowanie i u³o¿enie kostki brukowej betonowej i granitowej oraz krawê¿ników na placach i parkingach. Informacje: pok. 6 tel 061 6403540 Us³ugi Brukarskie BET BRUK Oczko Aleksander tel. 033 8100500 ul.Wapienicka 24 43 382 Bielsko Bia³a Cukiernik - Cukiernia Kwalifikacje: praca 2-zmianowa. Kontakt: CUKIERNIA-KUCZORA Wrzeœnia, ul. Grunwaldzka 17 tel. 507 097 407 Mechanik samochodowy - Kwalifikacje: min. zawodowe wykszta³cenie mechanik samochodowy, doœwiadczenie na stanowisku mechanika, prawo jazdy kat. B. Iinformacje: Mechanika Pojazdowa Nekla kontakt tylko telefoniczny 061 4386497 Pracownik do sprz¹tania w hotelu - Motel POLONIA Kwalifikacje: sprz¹tanie pokoi hotelowych. Informacje: Motel Polonia - Podstolice tel. 0614386 872 w godz. 7.00-15.00 Konsultant / przedstawiciel handlowy - Jelley Polska. Kwalifikacje: dystrybucja i sprzeda¿ kosmetyków. Informacje: Firma Jelley Polska ul.Kamieñskiego 247 51-180 Wroc³aw, tel. 071 354-60-69 w godz.9.00-17.00 Kierowca wózka wid³owego - ADECCO. Kwalifikacje: mog¹ byæ osoby bez sta¿u pracy jako kierowca wózka wid³owego, osoby, które nie maj¹ uprawnieñ na wózki wid³owego mog¹ takie uprawnienia zdobyæ w PUP we Wrzeœni, jeœli s¹ zarejestrowane jako bezrobotne. Informacje: Adecco Poland Pani Agnieszka Szyku³a tel. 695-066-624 061 4369643 Pracownik gospodarczy - Firma Us³ugowa EFEKT S.C. Kwalifikacje: wykszta³cenie bez znaczenia. Wymagane prawo jazdy. Kontakt - p. Lucyna Wlekliñska, tel. (061) 4365450, 600 477 131 w godz. 12.00-18.00, b¹dŸ osobiœcie w siedzibie firmy - ul. Przemys³owa 4 we Wrzeœni. Sprz¹taczka - /0.2 etatu/ - ROKA Kwalifikacje: 1 godz 30 min dziennie Pozosta³e informacje: ROKA Piotrków Trybunalski, kontakt tel. 043 826 33 83 Sprzedawca - br. spo¿-przemys³owa - Firma Handlowa. Kwalifikacje: wykszt. zawodowe lub œrednie, min. 0,5 roku sta¿u pracy, obs³uga kasy fiskalnej. Informacje: Firma Handlowa Piotr Andrzejczak Psary Ma³e, ul.Dojazdowa 5 telef. 604 606 521 Pakowaczka - Randstad Kwalifikacje: praca lekka, przepakowywanie zup w torebkach, na razie 1 zmiana, dowóz z Wrzeœni zagwarantowany przez pracodawcê, praca we firmie RABEN. Informacje: RANDSTAD Agencja Pracy Poznañ ul.Zeylanda 1 061 8462777 Stolarz meblowy - TAMAR Kwalifikacje: osoba z kwalifikacjami w zawodzie stolarz, praca w godz. 7.00-15.00, mo¿liwoœæ pracy w godzinach nadliczbowych. Informacje: Urz¹d Pracy (061 640 35 38), TAMAR PPHU Marchwiccy ul. Kaliska 3 Wrzeœnia tel. 061 4365 524 Tapicer - D¥B Kwalifikacje: praca przy produkcji kanap i foteli, praca jednozmianowa, zakwaterowanie bezp³atne. Informacje: Meblarska Spó³dzielnia Pracy D¥B ul. Krzywoustego 3 81 960 Gdynia tel. 058 6672217 Topolska Bo¿ena Handlowiec / przedstawiciel handlowy - VOX Kwalifikacje: wykszt. œrednie, mile widziane doœwiadczenie w handlu. Informacje: VOX Sk³ady Budowlane ul.Przemys³owa 1 Wrzeœnia tel. 605 454 887 Jarz¹bek Mariusz Wartownik-konwojent - 0,5 etatu - Poczta Polska Poznañ. Kwalifikacje: licencja pracownika ochrony fizycznej I stopnia, zezwolenie na posiadanie broni. Informacje: cv + list motywacyjny pod adresem: Sekcja Regionalna ZZL ul.G³ogowska 17 60-943 Poznañ Konsultant ds. ekspozycji - bran¿a spo¿yw. - Target. Kwalifikacje: wykszt. œrednie, umiejêtnoœci interpersonalne, w³asny samochód, Informacje: TARGET Sales Support System £ódŸ ul.Piotrkowska 270 tel.668 198 100 e-mail: justyna.krawczyk@target.biz.pl Kucharz - IT-Partners. Kwalifikacje: umiejêtnoœæ przygotowywania prostych potraw. Pozosta³e informacje: IT-Partners s.c. Pan Maciejewski Rafa³ tel. 696-666-900 Sprzedawca - Firma Jubilerska Kwalifikacje: wykszt. min. œrednie, mi³a aparycja, osoba m³oda, praca na 1/2 etatu w sklepie jubilerskim, godz. 11.00 - 18.00 Informacje: Firma Jubilerska ul. Rynek 21 Wrzeœnia Brzeziñski Andrzej 061 4367013 Operator maszyn paczkuj¹cych - Cenos. Kwalifikacje: wykszta³cenie œrednie (mog¹ byæ absolwenci) lub wykszta³cenie zawodowe + doœwiadczenie. Informacje: CENOS Sp. z o.o. Wrzeœnia ul. Sikorskiego 22 tel. 061 4370880, 4370827 Technolog produkcji spo¿ywczej - Cenos. Kwalifikacje: doœwiadczenie w zakresie produkcji koncentratów spo¿ywczych suchych. Informacje: CENOS Sp. z o.o. Wrzeœnia ul.Sikorskiego 22 061 4370880, 4370827 Specjalista ds. obs³ugi klienta - PGB. Kwalifikacje: wykszt. œrednie, umiejêtnoœæ obs³. komputera, mi³y g³os, nastawienie na realizacjê celów. Informacje: PGB Human Resources ul.Sk³adowa 5 Poznañ tel. 061 8533141 Pracownicy do obs³ugi pras - STOMIL. Kwalifikacje: min. zawodowe (kierunek bez znaczenia). Informacje: Stomil Sp. z o.o. Nekla ul.GnieŸnieñska 9 tel. 061 4359200 KADRY Tokarz / szlifierz - STOMIL. Wymagane: doœwiadczenie na podobnych stanowiskach pracy. Informacje: Stomil Sp. z o.o. Nekla ul.GnieŸnieñska 6 tel.061 435-92-00 KADRY Pracownik pralni - FIRMA UNITECHNIKA S.A. Kwalifikacje: praca polega na sortowaniu i zawieszaniu odzie¿y na wieszaki, sk³adaniu rêczników itp., praca 2 zmianowa 614 14-22, wymagany dobry stan zdrowia Informacje: kontakt - tel. 061 6570907 Kierownik budowy - UPW. Kwalifikacje: kierowca kat. C, operator koparki, pracownik budowy. Informacje: UPW System Kwiatowa 43 62 300 Wrzeœnia tel. 061 4377951 0601179595 po 18.00 Przypominamy, i¿ Pracodawca jest obowi¹zany zawiadomiæ w formie pisemnej, w okresie do 5 dni, w³aœciwy powiatowy urz¹d pracy o zatrudnieniu osoby zarejestrowanej jako bezrobotna lub o powierzeniu jej innej pracy zarobkowej. W przypadku niedope³nienia tego obowi¹zku podlega on karze grzywny nie ni¿szej ni¿ 3000z³. Aktualne oferty mo¿na znaleŸæ na stronie internetowej www.praca.wrzesnia.org.pl oraz na tablicach og³oszeniowych Powiatowego Urzêdu Pracy we Wrzeœni ul. Wojska Polskiego 2, pok. 6. Szczegó³owe informacje w PUP - tel. 061 640 35 35, 061 640 35 38


www.wrzesnia.powiat.pl

PRACA

Oferty pracy

Czerwiec 2007

19

z dnia 25.05.2007 r.

Sprzedawca - Sklep Spo¿ywczo-Przemys³owy. Kwalifikacje: wykszta³cenie zawodowe, mile widziana obs³uga kasy fiskalnej. Informacje: kontakt tel. 0 609 252 637, 061 4372 016 p. Marek Wróbel Elektryk i elektromechanik - PASZ-KONSPOL sp. z o.o. Kwalifikacje: wykszta³cenie zawodowe lub œrednie, sta¿ pracy min. 2 lata, uprawnienia do 15 KV, umiejêtnoœæ przezwajania silników. Informacje: kontakt - tel. 061 4373 994 p. Cyrulewska Violetta Pracownik magazynowy - Raben. Kwalifikacje: wykszt. min. zawodowe, dyspozycyjnoœæ - praca trzyzmianowa, doœwiadczenie w pracy w magazynie, uprawnienia wózki wid³owe. Informacje: Raben Polska Sp. z o.o. tel. 061 6506861 Pracownik produkcyjny / handlowiec - ATIVON. Kwalifikacje: PRACOWNIK PRODUKCYJNY: zawodowe wykszta³cenie. HANDLOWIEC: œrednie wykszta³cenie, prawo jazdy kat. B, doœwiadczenie jako handlowiec, praca w terenie. Informacje: ATIVON Sp. z o.o. kontakt p. Tomasz Kamiñski tel.0-609224718, 061 4385176 e-mail infoat@op.pl Analityk finansowy - Entrada. Kwalifikacje: wykszta³cenie wy¿sze finanse, ekonomia, rachunkowoœæ, prawo gospodarcze, wiedza biznesowa. Informacje: Entrada Grupa Konsultingowa Sp. z o.o. ul. Œw. Miko³aja 7 50 125 WROC£AW tel. +48717804063 kom +48513186040 Szczepankiewicz Magdalena Specjalista ds. rozliczeñ - BMTI. Kwalifikacje: po przeszkoleniu praca na stanowisku KIEROWNIK HANDLOWY: wykszta³cenie wy¿sze ekonomiczno-frinansowe, dobra znajomoœæ niemieckiego, obs³uga komputera, dyspozycyjnoœæ, umiejêtnoœæ pracy w zespole, odpornoœæ na stres i wykonywanie pracy pod presj¹ czasu. Informacje: BMTI POLSKA Sp. z o.o. Oddzia³ w Strza³kowie ul. Koœciuszki 16 62-420 Strza³kowo Kontakt - p. Anna Beser 063 2756923, 632756917 e-mail: anna.beser@bauholding.com Murarz, pomocnik murarza, murarz-glazurnik - AGRO. Kwalifikacje: MURARZ i MURARZ-GLAZURNIK: wykszt. zawodowe murarz lub doœwiadczenie w tym zawodzie, umowa na czas nieokreœlony, 15-20 z³ brutto/h. POMOCNIK MURARZA: 10-15 z³ brutto/h. Dowóz do pracy zapewni pracodawca. Informacje: AGRO Sp. z o.o. Poznañ, kontakt tel. Piotr Koz³owski 0-606-923-132 Pomoc kelnera - Firma Handlowo-Us³ugowa AGRO-MIX. Kwalifikacje: wykszta³cenie min. zawodowe, osoba komunikatywna, do obowi¹zków nale¿eæ bêdzie: przygotowywanie posi³ków, obs³uga baru i sali. Informacje: kontakt: tel. 788 153 703 p. £akomiak Wojciech Elektromonter (systemy dozoruj¹ce) - Kwalifikacje: sprawnoœæ fizyczna, wynagr. 1200 z³ netto+premia uznaniowa, mile widziani studenci zaoczni, istnieje mo¿liwoœæ podjêcia pracy równie¿ na 1/2 etatu. Informacje: EUREKA soft&hardware ul. Rynek 13 Wrzeœnia tel. 061 4379015, cv + œwiadectwa pracy + œwiadectwo szkolne zabraæ na rozmowê kwalifikacyjn¹ Listonosz - POCZTA POLSKA Kwalifikacje: wykszt. œrednie, mile widziane doœwiadczenie w pracy z klientami, uczciwoœæ, dobra organizacja pracy nastawienie na uczenie siê, praca we Wrzeœni, ca³y etat. Informacje: CV i List motywacyjny proszê przes³aæ na adres Magdalena Grabowska Sekcja ZZL w Poznaniu G³ogowska 17 60 943 Poznañ tel. 061 8697109 Pracownik do wyk³adania towaru - WORKER Sp. z o.o. Kwalifikacje: wykszta³cenie i wiek bez znaczenia. Informacje: kontakt telefoniczny z p. Iglewsk¹ - koordynatorem 0 508 297 677 Operator koparko-³adowarki - MORIX. Kwalifikacje: wymagane uprawnienia na obs³ugê koparko-³adowarki. Informacje: kontakt tel. 061 438 39 07. Adres korespondencyjny: MORIX Sp.z o.o. ul. Wrzesiñska 23 62-320 Mi³os³aw Kierowca kat c + e - MORIX Sp. z o.o. Wymagania: wykszta³cenie zawodowe, prawo jazdy kat. C, E, mile widziana karta kierowcy, min. 2 lata doœwiadczenia, niekaralnoœæ, dyspozycyjnoœæ, jazda bezwypadkowa. Zg³oszenia prosimy kierowaæ na adres mail: praca@bautir.pl Œlusarz / spawacz - ATP Sp. z o.o. Kwalifikacje: spawacz- wymagane uprawnienia na spawanie w os³onie. Kontakt z pracodawc¹: tel. 061 438 39 07 Konsultant ds.byd³a mlecznego + inne... - ProMleko. Kwalifikacje: pozosta³e stanowiska pracy: sprzedawca, magazynier, kierowca. Wymagania: dyspozycyjnoœæ, prawo jazdy, niekaralnoœæ, uregulowany stosunek do s³u¿by wojskowej, mile widziane wykszta³cenie i doœwiadczenie w rolnictwie lub mleczarstwie. Wymagane dokumenty: list motywacyjny, c.v. (ze zdjêciem), kopie dyplomów ukoñczenia szkó³, zaœwiadczenie lek. lub oœwiadczenie o dobrym stanie zdrowia. Aplikacje przesy³aæ wy³¹cznie listownie lub e-mailem: ProMleko Serwis Sp.z o.o. ul.Napoleoñska 92, 06-500 M³awa e-mail: promleko@promleko.pl Kierownik budowy/murarz/malarz ... - Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe EURO BUD. Kwalifikacje: pracodawca zapewnia zakwaterowanie, wy¿ywienie, dowóz ze Œrody Wlkp. do miejsca zakwaterowania i powrót, dobre warunki pracy i p³acy. Informacje: kontakt z pracodawc¹ tel. 0509 244 261, e-mail: m.haniewicz@haniewicz.pl Kierowca wózka wid³owego - MIRAL. Kwalifikacje: uprawnienia do obs³ugi wózków wid³owych, koniecznie DOŒWIADCZENIE na takim stanowisku. Informacje: MIRAL Hurtownia z napojami Wrzeœnia ul.Kolejowa 10 tel. 061 436-26-96 Blacharz samochodowy / lakiernik samochodowy - GALA Kwalifikacje: zawodowe blacharz lub zawodowe lakiernik. Informacje: GALA Biuro Handlowe Zasutowo ul. Wrzesiñska 11, kontakt w godz. 8.00-20.00 kom. 607-520-885 RzeŸnik-masarz (Niemcy) - TRANS-MARK Kwalifikacje: zawodowe - rzeŸnik-masarz, zakwaterowanie za darmo, zjazd do domu co 3 tygodnie, wy¿ywienie we w³asnym zakresie. Informacje: TRANS-MARK PUH Kucza Marek Soko³owo ul. Wiosny Ludów 3 tel. 8.00 - 20.00 607520885, 508284846 Prac.biurowy-handlowiec (znaj.rosyjskiego) - EURO CONSULTING Kwalifikacje: wykszta³cenie œrednie lub wy¿sze techniczne, znajomoœæ rysunku technicznego, dobra znajomoœæ j. rosyjskiego, prawo jazdy kat. B. Informacje: EURO CONSULTING Zasutowo ul.Wrzesiñska 12, kontakt Anna Komorowicz tel. 663 209 603 Psycholog szkolny - Szko³a Podstawowa Mi³os³aw. Kwalifikacje: wykszta³cenie wy¿sze magisterskie psychologiczne, uprawnienia pedagogiczne. Informacje: Szko³a Podstawowa w Mi³os³awiu kontakt tel. 061 4383125 Stolarz / pomocnik stolarza - SAWA PPHU Kwalifikacje: stolarz-wykszt. zawodowe. Informacje: SAWA PPHU Nowa Wieœ Królewska 14 tel.061 438 13 92 Rafa³ Sowa Konsultant ds. obs³ugi klienta - P.C.T. Wymagania wobec kandydatów: wykszta³cenie co najmniej œrednie (matura), doœwiadczenie w bezpoœredniej obs³udze klienta, dobra znajomoœæ MS Office, dobra znajomoœæ jêzyka angielskiego oraz bran¿y telekomunikacyjnej bêdzie dodatkowym atutem. Osoby zainteresowane prosimy o przes³anie listu motywacyjnego, CV oraz zdjêcia pod adres: P.C.T. Patronic, ul. £¹kowa 11; 90-562 £ódŸ lub e-mail na adres: rekrutacja@patro.pl lub z³o¿yæ dokumenty w Salonie Orange ul. Mi³os³awska 10; 62-300 Wrzeœnia z dopiskiem na kopercie lub w temacie e-maila: KOK Wrzeœnia.. W CV prosimy o zamieszczenie nastêpuj¹cej klauzuli wraz z podpisem: "Wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustaw¹ z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (DZ.U. nr 133 poz.883)." Zainteresowanych informujemy, ¿e nades³anych ofert nie zwracamy. Pracodawca skontaktuje siê wy³¹cznie z wybranymi osobami. Sprzedawca-br. spo¿-przemys³owa - ESAB. Kwalifikacje: wykszt. œrednie lub zawodowe, umiejêtnoœæ obs³ugi kasy fiskalnej. Informacje: ESAB F.U.H. Wrzeœnia, ul.Fromborska 46, kontakt telefon: 600 596 517 P.El¿bieta Sotkiewicz-Bartosik Kierowca c + e - AB SPEDTRANS S.C. Wymagania: œwiadectwo kwalifikacji, badania lekarskie, badania psychologiczne, doœwiadczenie. Informacje: kontakt w godz. 8.0016.00, tel. 061-898-09-27, 061-898-09-28, 061-898-09-29 lub z p. Józefem Nowaczykiem, 0-502-174-490. Adres firmy: 62-036 Biernatki, Al. Flensa 3 Pracownik produkcji - Allflex Polska. Informacje: umowa-zlecenie, praca 2-zmianowa, mile widziani studenci zaoczni. CV i list motywacyjny prosimy kierowaæ na adres: Allflex Polska sp. z o.o. ul. Poznañska 89 62-020 Swarzêdz-Jasin Kierowca (c+e) trasy miêdzynarodowe - NORDIKON. Wymagania: prawo jazdy kategorii C, E (ci¹gniki siod³owe z naczep¹), doœwiadczenie w przewozach miêdzynarodowych. Informacje: kontakt pod adresem: NORDIKON Sp. z o.o. Biuro Handlowe: 60-471 Poznañ, ul. Szczawnicka 1; tel. 061 656 66 46, 0 602 216 395. Osoba przeprowadzajaca rozmowê: J.Janicki. Stolarz meblowy, laminiarz, stolarz - HTEP Polska. Kwalifikacje: wymagane jest wykszta³cenie kierunkowe w w/w zawodach. Informacje: Forma zatrudnienia: umowa o pracê na czas okreœlony. Mo¿liwoœæ bezp³atnego zakwaterowania dla osób spoza Trójmiasta,.tel. (058) 763 55 41, fax: (058) 763 55 42 Dane firmy: HTEP Polska Sp. z o.o. ul. Sosnkowskiego 4 02-495 Warszawa Operator - Petroestry. Kwalifikacje: wykszta³cenie zawodowe lub œrednie mechaniczne, wskazana praktyka œlusarska, gotowoœæ do pracy w systemie 3-zmianowym. Osoby zainteresowane prosimy o kierowanie ofert drog¹ pocztow¹: Petroestry Sp. z o.o. 62-242 Jarz¹bkowo Malczewo 14 lub na adres: info@petroestry.pl w terminie do 13.06.2007 r. Ró¿ne zawody - Work Service - Agencja Pracy poszukuje kandydatów na stanowiska: elektryk/elektromechanik, lakiernik samochodowy, monter/mechanik, odlewnik, pracownik linii produkcyjnej, spawacz/zgrzewacz. Osoby zainteresowane prosimy o przes³anie CV oraz listu motywacyjnego na adres: Work Service S.A. Oddzia³ Poznañ ul. Grunwaldzka 38a/6 60-789 Poznañ lub cv1.poznan@workservice.pl Nauczyciel historii i WOS - Gimnazjum Nekla. Kwalifikacje: wy¿sze historia, przygotowanie pedagogiczne. Informacje: Zespó³ Szkó³ w Nekli ul.Szczepañskiego 7 061 4386087 osoby zainteresowane mog¹ sk³adaæ swoje CV + ksero dyplomu w sekretariacie szko³y Murarz, brukarz, - LOCABUD. Kwalifikacje: pracownicy niewykwalifikowani (pomocnicy - 6,00 z³ netto/h), pracownicy wykwalifikowani 8-10,00 z³ netto/h Informacje: Locabud tel. 061 8143836 500-117-490 500-117-491 Kierowca kat.c - LOCABUD Kwalifikacje: prawo jazdy kat.C. Informacje: Locabud tel. 061 8143836 500-117-490 500-117-491 Pracownik odlewni - Zak³ad Produkcyjny AKWA osoby wykwalifikowane lub niewykwalifikowane w celu przyuczenie do zawodu. Osoby zainteresowane prosimy o sk³adanie dokumentów w siedzibie Spó³ki: ZPAP AKWA sp. z o.o. ul. S³oneczna 36 62-200 Gniezno Kasjer-sprzedawca - KHOAM. Kwalifikacje: wykszt. œrednie lub zawodowe handlowe, obs³uga kasy fiskalnej, podstawowa obs³uga komputera Informacje: KHOAM Przedsiêbiorstwo Popierania Inicjatyw Sp. z o.o. Os.Czwartaków 24 62-020 Swarzêdz telef.kontakt.061 662 74 65 lub 061 847 63 56 Operator maszyn - operator linii okleinowania - GARBALIÑSKI Polska. Kwalifikacje: œrednie lub zawodowe, sta¿ pracy min. 2 lata, udokumentowane doœwiadczenie w pracy przy obs³udze maszyn, zdolnoœci manualne, zapewniony dowóz pracowników. Informacje: GARBALIÑSKI POLSKA Sp.z o.o. 61-312 Poznañ ul.Ostrowska 388 telef. 061 87 44 214, e-mail: kadry@garbalinski.com.pl Pracownik ochrony - MAKROPOL. Kwalifikacje: dyspozycyjnoœæ, niekaralnoœæ, mile widziani emeryci i renciœci - preferowane kobiety - praca 2-zmianowa: (6.00-18.00; 18.00-6.00). Informacje: MAKROPOL Sp. z o.o. ul.Zacisze 8 , 60-808 Poznañ kontakt: 061 846 07 09, 663 555 726 Anna Ho³owczak Prac. obs³ugi klienta (stacja paliw) - PKN ORLEN Kwalifikacje: najlepiej mê¿czyzna (do 50 roku ¿ycia), praca 2 zmianowa 6-14; 14-22. Informacje: PKN ORLEN Stacja Paliw Mi³os³aw ul.Poznañska, CV-¿yciorys sk³adaæ na stacji j.w. w. Przypominamy, i¿ Pracodawca jest obowi¹zany zawiadomiæ w formie pisemnej, w okresie do 5 dni, w³aœciwy powiatowy urz¹d pracy o zatrudnieniu osoby zarejestrowanej jako bezrobotna lub o powierzeniu jej innej pracy zarobkowej. W przypadku niedope³nienia tego obowi¹zku podlega on karze grzywny nie ni¿szej ni¿ 3000z³. Aktualne oferty mo¿na znaleŸæ na stronie internetowej www.praca.wrzesnia.org.pl oraz na tablicach og³oszeniowych Powiatowego Urzêdu Pracy we Wrzeœni ul. Wojska Polskiego 2, pok. 6. Szczegó³owe informacje w PUP - tel. 061 640 35 35, 061 640 35 38


Informator powiatowy

Królewski order

Starostwo Powiatowe ul. Chopina 10, 62-300 Wrzeœnia tel. (0-61) 640 44 44, fax (0-61) 640 20 51 starostwo@wrzesnia.powiat.pl www.wrzesnia.powiat.pl godziny urzêdowania: poniedzia³ek 8.00 do 16.00 wtorek – pi¹tek 7.00 do 15.00 Wydzia³ Komunikacji i Dróg rejestracja – (0-61) 640 44 09 prawo jazdy – (0-61) 640 44 07 godziny urzêdowania: poniedzia³ek 9.00 do 15.30 wtorek – pi¹tek 8.00 do 14.00 Wydzia³ Administracji Architektoniczno – Budowlanej - tel. (0-61) 640 44 05 Aleksandra G³owacka odznaczona orderem Królowej Holandii Wydzia³ Promocji, Kultury i Integracji Europejskiej tel. (0-61) 640 44 42 Wydzia³ Oœwiaty i Sportu tel. (0-61) 640 44 38 Wydzia³ Œrodowiska i Rolnictwa ul. Kaliska 1, tel. (0-61) 640 45 40 Wydzia³ Gospodarki Nieruchomoœciami - tel. (0-61) 640 44 29 Zespó³ Uzgadniania Dokumentacji Projektowej - tel. (0-61) 640 44 27

Aleksandra G³owacka - cz³onek Zarz¹du Powiatu podczas majowej wizyty delegacji gminy Mi³os³aw w partnerskim mieœcie Bergen w Holandii otrzyma³a order Oranje Nassau nadany przez królow¹ Holandii Beatrix za wybitne osi¹gniêcia we wspólpracy pomiêdzy Holandi¹ a Polsk¹. Order w imieniu królowej wrêczy³ pani Aleksandrze burmistrz Bergen - Klaverdijk na specjalnej uroczystoœci w Urzêdzie Gminy w Bergen, 12 maja - informuje burmistrz gminy Mi³os³aw - Zbigniew Skikiewicz. To mia³a byæ robocza wizyta.

Absolutnie nie spodziewa³am siê wyró¿nienia - opowiada Aleksandra G³owacka - wszystko utrzymane by³o w ca³kowitej tajemnicy. Kilka lat temu burmistrz Bergen otrzyma³ odznaczenie za zas³ugi dla wspó³pracy miêdzynarodowej od prezydenta Lecha Wa³êsy. Wspó³praca pomiêdzy gminami trwa ju¿ 16 lat. Oprócz szeregu korzyœci niematerialnych partnerstwa - przyjaŸni miêdzynarodowej, wymiany doœwiadczeñ kulturowych i spo³ecznych, mi³os³awianie zawdziêczj¹ wspó³pracy gmin tak¿e "namacalne" efekty - m.in. plac zabaw w mi³os³awskim parku i gabinet rehabilitacji. (agda)

Kasa Starostwa - (0-61) 640 44 18 czynna: poniedzia³ek 8.30 do 15.30, wtorek – pi¹tek 7.30 do 14.00 Powiatowy Urz¹d Pracy – ul. Wojska Polskiego 2, tel. (0-61) 640 35 35 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – ul. Wojska Polskiego 1, - tel. (0-61) 640 45 50 Powiatowy Zespó³ ds. Orzekania o Niepe³nosprawnoœci - ul. Wojska Polskiego 1 - tel. (0-61) 640 45 56 Powiatowy Zarz¹d Dróg ul. Kaliska 1, - tel. (0-61) 436 42 16 Powiatowy Oœrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ul. Chopina 10, tel. (0-61) 640 44 85 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego - ul. 3 Maja 3, tel. (061) 640 45 46 Poradnia PsychologicznoPedagogiczna we Wrzeœni ul. Wojska Polskiego 1, tel. (0-61) 640 45 70 Oœrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny - Ko³aczkowo pl. Reymonta 4, tel. (0-61) 438 53 47 Urz¹d Miasta i Gminy Wrzeœnia ul. Ratuszowa 1, - tel. (0-61) 640 40 40, fax (0-61) 640 40 44 Urz¹d Gminy Ko³aczkowo pl. Reymonta 3, 62-306 Ko³aczkowo tel. (0-61) 438 53 24, fax (0-61) 438 53 21 Urz¹d Miasta i Gminy Mi³os³aw ul. Wrzesiñska 19, 62-320 Mi³os³aw tel. (0-61) 438 20 21, fax (0-61) 438 30 51 Urz¹d Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla tel. (0-61) 438 60 11, fax (0-61) 438 64 90 Urz¹d Gminy i Miasta Pyzdry ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry tel.(0-63) 276 83 34, fax (0-63) 276 83 33 Urz¹d Skarbowy we Wrzeœni ul. Warszawska 26, tel. (0-61) 435 91 00, fax (0-61) 435 91 06 997 - Policja 998 - Stra¿ Po¿arna 999 - Pogotowie Ratunkowe 112 - CPR (Stra¿ Po¿arna, Pogotowie) 986 - Stra¿ Miejska Ca³odobowy policyjny telefon zaufania - (0-61) 437 52 97 993 - Pogotowie ciep³ownicze 992 - Pogotowie gazowe 994 - Pogotowie wodno-kanal. (0-61) 436 02 31 - Pog. energet.

Akademia Rolnicza w Poznaniu Katedra Chemii Rolnej, Wielkopolski Oœrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu Powiatowy Zespó³ Doradczy we Wrzeœni, Starostwo Powiatowe we Wrzeœni, Gospodarstwo Rolne Teresy, Stefana i Macieja Waszaków przy udziale wielu znanych i renomowanych firm organizuj¹ w Bierzglinku ko³o Wrzeœni otwart¹ imprezê promocyjn¹

Dzieñ Pola

w dniu 3 czerwca 2007 r. (niedziela) od godz. 10.00 w Gospodarstwie Pomocniczym ZSTiO we Wrzeœni W programie: - czêœæ seminaryjna z zakresu potrzeb nawo¿enia roœlin - obchód pól doœwiadczalnych i demonstracyjnych z przewodnikiem - zbo¿a, rzepak, kukurydza - otwarte doradztwo rolnicze i prezentacje firm oraz instytucji (oko³o 50) Dodatkowe atrakcje: pokazy konne, przewóz powózkami, pokazy walk wojów, darmowa grochówka. W "Dniu Pola" weŸmie udzia³ Miêdzynarodowy Instytut Potasowy z Bazylei. Patronat medialny: "Wiadomoœci Wrzesiñskie" "Poradnik Gospodarski" "Radio Plus" Wydawca: Starostwo Powiatowe we Wrzeœni, ul Chopina 10, tel. (0 61) 640 44 44 Redaktor naczelny: Ryszard Szczepaniak Redakcja: Zespó³ Redakcyjny Starostwa Powiatowego we Wrzeœni Sk³ad i ³amanie: Przemys³aw Ratajczak Nak³ad: 9000 egzemplarzy Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania

www.wrzesnia.powiat.pl biuletyn@wrzesnia.powiat.pl Druk: Drukarnia Agora SA ul. Krzywa 35 64-920 Pi³a

Przegląd Powiatowy Nr 33 - Czerwiec 2007  

Biuletyn Informacyjny Starostwa Powiatowego we Wrześni

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you