Page 1

Bud¿et powiatu na 2007 rok przyjêty

W numerze:

Uchwalenie nowego bud¿etu powiatu by³o jednym z punktów IV sesji Rady Powiatu we Wrzeœni, która odby³a siê 8 lutego w sali Powiatowego Urzêdu Pracy. Wszystkie przedstawione uchwa³y zosta³y przyjête. Po otwarciu sesji i przyjêciu protoko³u z poprzedniego posiedzenia, przewodnicz¹cy Rady Grzegorz KaŸmierczak przedstawi³ porz¹dek obrad, a nastêpnie poinformowa³ o dzia³aniach podejmowanych przez Radê w okresie miêdzysesyjnym. Podczas IV sesji podjêto uchwa³ê deleguj¹c¹ radnych Rady Powiatu we Wrzeœni do pracy w Komisji Bezpieczeñstwa i Porz¹dku, której cz³onkami zostali: Teresa Waszak i Rafa³ Ziêty. Podjêto tak¿e uchwa³ê w sprawie rocznego programu wspó³pracy powiatu z organizacjami pozarz¹dowymi oraz innymi podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego na rok 2007. Uchwa³ê tê uzasadni³ naczelnik Wydzia³u Spraw Obywatelskich i Zdrowia Jan Sznura. Uchwa³ê o planie pracy Rady Powiatu we Wrzeœni na rok 2007 przedstawi³ przewodnicz¹cy Grzegorz KaŸmierczak.

Radni powiatowi jednog³oœnie przeg³osowali nowy bud¿et powiatu Rada Powiatu uchwali³a tak¿e pla- Bud¿et powiatu na ten rok wynieny pracy poszczególnych komisji, sie 47 mln 339 tys. z³, wydatki zaprzedstawionych kolejno przez planowano na kwotê 47 mln 805 przewodnicz¹cych tych komisji. tys. z³. Deficyt bud¿etu w kwocie Radni jednog³oœnie podjêli 466 tys. z³ zostanie sfinansowany ostatni¹ w tym dniu uchwa³ê, któ- z tytu³u kredytów i po¿yczek. Najra dotyczy³a bud¿etu powiatu na wiêkszy dochód w bud¿ecie stanorok 2007. Przed jej podjêciem wi subwencja oœwiatowa, która skarbnik powiatu Beata Walko- wynosi ponad 22 mln z³, ponadto wiak przedstawi³a autopoprawkê. subwencja wyrównawcza wyniesie

ponad 2,5 mln z³. Wp³yw z podatku dochodowego od osób fizycznych to 6 mln 831 tys. z³, a CIT od osób prawnych to 250 tys. z³. Wydatki maj¹tkowe wynosz¹ 5 mln 669 tys. z³. Kwota zaplanowana na inwestycje to 4 mln 339 tys. z³ - w tym zabezpieczono 3 mln na przebudowê drogi powiatowej Ko³aczkowo - Wszembórz (œrodki pochodziæ bêd¹ z funduszy unijnych, ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego). Ponadto w 2007 roku planuje siê wyremontowanie drogi z Bierzglinka do Gozdowa, drogi w Szczodrzejewie oraz przygotowanie dokumentacji na przebudowê drogi z Tarnowej do Nowej Wsi Podgórnej oraz mostów w Zaporowie i Goniczkach. Inn¹ wa¿n¹ inwestycj¹, na któr¹ zaplanowano œrodki, jest wykonanie projektu budowlanego na modernizacjê i rozbudowê Szpitala Powiatowego.

Dom dla samotnych matek z dzieæmi w pa³acu w Zieliñcu. strona 2

Trwa modernizacja Szpitala Powiatowego. strona 3

c.d. str. 2

VI POWIATOWE TARGI EDUKACYJNE „Poprzez edukacjê w doros³e ¿ycie” Wrzesiñski Oœrodek Kultury 15 marca 2007 (czwartek) godz. 900 - 1700 16 marca 2007 (pi¹tek) godz. 900 - 1500 Wystawcy: szko³y ponadgimnazjalne powiatu wrzesiñskiego, uczelnie wy¿sze, placówki wspieraj¹ce edukacjê, inne placówki edukacyjne i opiekuñcze, Powiatowy Urz¹d Pracy, Cech Rzemios³ Ró¿nych, firmy budowlane, ksiêgarnia i biblioteka. W trakcie targów nast¹pi rozstrzygniêcie nastêpuj¹cych konkursów: 1) Konkurs: "Jestem, wiêc myœlê, czyli najlepszy plan rozwoju zawodowego". 2) Konkurs: "Szko³a moich marzeñ". 3) Konkurs na has³o targowe. 4) Konkurs na plakat reklamuj¹cy VI Powiatowe Targi Edukacyjne. 5) Konkurs ortograficzny o tytu³: "Super - orto - gimnazjalisty". 6) Konkurs na najlepiej prezentuj¹c¹ siê szko³ê ponadgimnazjaln¹. 7) Konkurs na najlepiej prezentuj¹c¹ siê szko³ê wy¿sz¹. 8) Konkurs na najlepiej prezentuj¹c¹ siê placówkê wspomagaj¹c¹ edukacjê szkoln¹.

Forum mleczarzy w Centrum Kszta³cenia Praktycznego. strona 6

Konkurs ofert na wsparcie zadañ publicznych powiatu.

strona 10

Ponadto w czasie trwania targów bêdzie mo¿na obejrzeæ wystêpy artystyczne zespo³ów szkolnych i przedszkolnych oraz dzia³aj¹cych przy Wrzesiñskim Oœrodku Kultury. Organizatorzy: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, Starostwo Powiatowe, Wrzesiñski Oœrodek Kultury zapraszaj¹ wszystkich zainteresowanych kszta³ceniem, dokszta³caniem i doskonaleniem zawodowym, a w szczególnoœci uczniów klas III gimnazjum, klas maturalnych oraz ich rodziców.

Oferty pracy z PUP we Wrzeœni. strona 11


2

AKTUALNOŒCI

Marzec 2007

www.wrzesnia.powiat.pl

W ¿yciu konsekwentnie Nowy bud¿et przyjêty d¹¿ê do sukcesu

ci¹g dalszy ze str. 1

Dyrektor Powiatowego Zarz¹du Dróg - Jolanta Kubczak poinformowa³a o zasadach odœnie¿ania dróg powiatowych. Mo¿liwoœci wykorzystania budynku po Gimnazjum Specjalnym w Ko³aczkowie jako siedziby dla oœrodka interwencji kryzysowej, który móg³by tam powstaæ, omówione zosta³y przez kierownik Oœrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny, Magdalenê Zaj¹c. Na pytanie dotycz¹ce likwidacji biura paszportów w urzêdzie

odpowiedzia³ starosta, wyjaœniaj¹c, ¿e spowodowane to by³o odgórnie narzucon¹, wynikaj¹c¹ z ustawy, centralizacj¹ biur paszportowych. Starosta doda³, ¿e powinna zostaæ dokonana rewizja istniej¹cej sytuacji, która z pewnoœci¹ utrudnia mieszkañcom korzystanie z obs³ugi w urzêdzie. Zapewni³ o gotowoœci do podjêcia dzia³añ zmierzaj¹cych do przywrócenia biura paszportowego w powiecie. (ida)

Daj siebie innym...

Pa³ac w Zieliñcu odwiedzili cz³onkowie Zarz¹du i Komisji Zdrowia Eklektyczny pa³ac w Zieliñcu zosta³ zbudowany na pocz¹tku XX wieku przez rodzinê Wilkoszewskich. W 1926 r. maj¹tek nale¿a³ do Witolda Wilkoszewskiego i liczy³ 651 ha. Oszpecony powojenn¹ przebudow¹ pa³ac przez wiele lat s³u¿y³ jako biurowiec, potem, opuszczony i zaniedbany, popada³ stopniowo w ruinê. Szukaj¹c informacji o pa³acu w Zieliñcu w internecie, przewodnikach czy ksi¹¿kach krajoznawczych, znaleŸæ mo¿na jedynie kilka zdawkowych zdañ. To miejsce bez fascynuj¹cej, burzliwej historii. Ale teraz pojawia siê szansa, by miejsce wreszcie historiê sobie wywalczy³o, by nada³o sens swemu istnieniu, i aby jego mury znów zaczê³y têtniæ ¿yciem. Pod koniec 2005 roku powiat wrzesiñski podpisa³ umowê ze stowarzyszeniem MONAR, u¿yczaj¹c mu pa³ac w Zieliñcu na 20 lat. W placówce bêdzie siê mieœci³ dom dla matek samotnie wychowuj¹cych dzieci ofiar przemocy oraz osób w jesieni ¿ycia i niepe³nosprawnych. Dodatkowo w pa³acu ma powstaæ centrum interwencji kryzysowej. Od pocz¹tku 2006 roku w pa³acu trwaj¹ intensywne prace remontowe, wykonywane przez osoby bezdomne - podopiecznych Wielkopolskiego Centrum Pomocy BliŸniemu. Obowi¹zuje ich surowy, monarowski regulamin zero alkoholu. Je¿eli ktoœ z³amie zasadê, zostaje usuniêty z placówki. Tak sta³o siê z trzema mê¿czyznami, którzy w wigilijn¹ noc poszli na pasterkê pod wp³ywem alkoholu. Podobna sytuacja na pewno siê nie powtórzy - opowiada Leszek Rudny - nowy kierownik placówki - gdy¿ w obiekcie stacjonuje Andrzej Puchalski, mój zastêpca, który nadzoruje prace remontowe i sprawuje pieczê nad przebywaj¹cymi tam mê¿czyznami. Poza tym pan Andrzej zajmuje siê pozyskiwaniem sponsorów oraz dostaw¹ ¿ywnoœci. Bo MONAR wiele, a w zasadzie mo¿e nawet wszystko, zawdziêcza lu-

dziom dobrej woli. To dziêki firmom budowlanym, które nieodp³atnie przekazuj¹ materia³y budowlane, mo¿liwe jest wykonywanie prac adaptacyjnych w pa³acu w Zieliñcu. Mamy nadziejê na owocn¹ wspó³pracê z miejscowym samorz¹dem. W przysz³oœci chcemy te¿ aplikowaæ o œrodki unijne informuje kierownik. W chwili obecnej w obiekcie pracuje 11 osób. Dotychczas wykonano wiele prac, m.in. ca³kowit¹ wymianê instalacji kanalizacyjnej, wodnej, CO i elektrycznej, remont generalny kot³owni, wymieniono piec CO. Obecnie konserwowane s¹ pa³acowe okna. Wiosn¹ rozpoczn¹ siê, konsultowane z konserwatorem zabytków, prace remontowe w ogrodzie. Oprócz uporz¹dkowania terenu, planowane jest wytyczenie œcie¿ek rekreacyjnych, oczyszczenie stawów, a tak¿e budowa placu zabaw! Podstawowym zadaniem na nadchodz¹ce miesi¹ce jest remont kuchni i ³azienek. Musimy zakoñczyæ prace w sierpniu, aby dzieci zamieszka³y tu wraz z rozpoczêciem nowego roku szkolnego. Po zakoñczeniu prac remontowych i adaptacyjnych w placówce znajdzie schronienie najpierw oko³o 80 osób, potem kolejnych 20 - informuje kierownik pa³acu - Naszym priorytetem jest równie¿ przygotowanie przedszkola oraz placu zabaw, z których, oprócz naszych ma³ych pensjonariuszy, bêd¹ mog³y równie¿ korzystaæ bezp³atnie dzieci z Zieliñca i okolic. Chcemy w ten sposób zrobiæ równie¿ coœ dla ¿yczliwego nam lokalnego œrodowiska - dodaje. S³owa "Daj siebie innym" s¹ mottem Stowarzyszenia MONAR. I wszyscy, którzy pomagaj¹ i dzia³aj¹ na rzecz organizacji Kotañskiego, daj¹ siebie innym. Czy to przez dobre s³owo, czy te¿ przez czyn, rzecz, ofiarê, ¿yczliwoœæ... Dziêkujê wszystkim ludziom dobrej woli - mówi Leszek Rudny - bez nich to wszystko nie by³oby mo¿liwe. (agda)

Wywiad z Beat¹ Walkowiak - naczelnikiem Wydzia³u Finansowego Starostwa Powiatowego we Wrzeœni i nowym skarbnikiem powiatu. Od stycznia pe³ni Pani funkcjê skarbnika powiatu. Aby znaleŸæ siê na tym stanowisku, przesz³a Pani d³uga drogê zawodow¹. To prawda. Kiedy zaczyna³am pracê w samorz¹dzie, a by³o to w kwietniu 1991 roku, prowadzi³am obs³ugê biura paszportowego na stanowisku starszego referenta. W styczniu 1999 roku, po rozpoczêciu funkcjonowania powiatów, przesz³am do Wydzia³u Finansowego jako starszy referent; od lipca tego roku awansowa³am na stanowisko podinspektora. To by³o moje pierwsze spotkanie z bud¿etem powiatu. Prowadzi³am wtedy ewidencjê dochodów i wydatków powiatu, Zak³adowy Fundusz Œwiadczeñ Socjalnych, fundusze celowe oraz sporz¹dza³am sprawozdania finansowe z wykonania dochodów i wydatków powiatu.1 stycznia 2001 roku powierzono mi funkcjê g³ównego ksiêgowego w Wydziale Finansowym Starostwa Powiatowego, a w roku 2003 roku - sprawowanie w imieniu Zarz¹du ogólnego nadzoru na realizacj¹ dochodów i wydatków bud¿etu powiatu oraz zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i przeprowadzenie wstêpnej oceny celowoœci zaci¹gania zobowi¹zañ finansowych i dokonywania wydatków. W tym samym roku zosta³am naczelnikiem Wydzia³u Finansowego. W miêdzyczasie uzyska³am tytu³ magistra na kierunku Finanse i Bankowoœæ w Wy¿szej Szkole Ubezpieczeñ i Bankowoœci w Warszawie. Tak wysoka pozycja zawodowa jest zatem wynikiem ciê¿kiej pracy i wytrwa³oœci w d¹¿eniu do celu. Jakie cechy charakteru pomog³y Pani w karierze zawodowej?

Jestem osob¹ dynamiczn¹, lubiê zmiany i nie bojê siê ponosiæ ryzyka zwi¹zanego z samodzieln¹ prac¹. Umiem stosowaæ innowacyjne rozwi¹zania, które s³u¿¹ lepszemu wykorzystaniu dostêpnych œrodków i zasobów ludzkich. Potrafiê wykorzystywaæ swoj¹ osobowoœæ w sposób, który u³atwia mi kontakt z ludŸmi oraz mam pozytywny wp³yw na szeroko rozumiane stosunki interpersonalne. W ¿yciu konsekwentnie d¹¿ê do sukcesu, samorealizacji i osi¹gniêcia postawianych sobie celów. Umiem podejmowaæ samodzielnie decyzje i nie unikam ich konsekwencji. Jestem osob¹ obiektywn¹ i umiej¹c¹ trzeŸwo spojrzeæ zarówno na w³asn¹, jak i na cudz¹ pracê. Jakie nowe wyzwania i zadania stanê³y przed Pani¹ wraz z objêciem stanowiska skarbnika? Jestem w pe³ni zaanga¿owana w opracowywanie bud¿etu powiatu i jednostek organizacyjnych. Wi¹¿e siê z tym równie¿ kontrola nad wykonywaniem tego bud¿etu oraz wykonywanie niezbêdnych zmian w planach finansowych. Koordynujê przygotowanie i opi-

niowanie jednostkowych planów finansowych. W zakresie moich obowi¹zków mieœci siê te¿ analiza zgodnoœci realizacji dochodów i wydatków z przyjêtymi harmonogramami - zarówno w ujêciu jednostkowym, jak i bud¿etu powiatu jako ca³oœci. Mówi¹c proœciej sprawujê obecnie pe³n¹ kontrolê nad bud¿etem powiatu. To du¿e wyzwanie, ale tak¿e du¿a odpowiedzialnoœæ. Czy czuje siê Pani spe³niona zawodowo? Myœlê, ¿e mogê byæ zadowolona ze swojej drogi zawodowej i z tego, co uda³o mi siê osi¹gn¹æ. Czy w ¿yciu prywatnym jest Pani równie szczêœliwa, jak w ¿yciu zawodowym? Jestem szczêœliw¹ mê¿atk¹, matk¹ trójki dzieci - Adrianny (lat 15), Patrycji (lat 13) i Jakuba (lat 8). Sukces zawodowy idzie wiêc w parze ze szczêœciem rodzinnym. Dziêkujê za rozmowê! Rozmawia³a Agnieszka Przysiuda

Radoœæ zdobywania wiedzy, czyli uniwersytet trzeciego wieku Wrzeœnia wkrótce do³¹czy do grona ponad stu miast Polski, w których dzia³aj¹ uniwersytety trzeciego wieku. Ju¿ 9 marca o godz. 10.00 w sali Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (ul. Wojska Polskiego 1) odbêdzie siê spotkanie, podczas którego 15osobowa grupa inicjatywna zawi¹¿e stowarzyszenie pod nazw¹ "Wrzesiñski Uniwersytet Trzeciego Wieku". Na spotkanie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane wspó³prac¹ ze stowarzyszeniem oraz tych, którzy w kolejnym roku akademickim planuj¹ wzi¹æ udzia³ w zajêciach. Uniwersytet dla ka¿dego Studentem mo¿e zostaæ ka¿da osoba, która chce poszerzaæ swoje horyzonty, bez wzglêdu na wczeœniejsze wykszta³cenie. Wa¿ny jest entuzjazm, "g³ód wiedzy" oraz dostateczna iloœæ wolnego czasu. Zajêcia przeznaczone s¹ dla osób starszych, które nie pracuj¹ ju¿ zawodowo w pe³nym wymiarze godzin, a pragn¹ rozwijaæ swo-

Przewodnicz¹cym powstaj¹cego stowarzyszenia zosta³ Eugeniusz Paterka je pasje i spêdzaæ czas w towarzystwie przyjaznych ludzi o podobnych zainteresowaniach. Edukacja i integracja Cz³onkowie stowarzyszenia za priorytet postawili sobie uruchomienie uniwersytetu od paŸdziernika 2007 roku. W planowanym programie studiów znajd¹ siê m.in. wyk³ady z historii, literatury, psychologii i turystyki. Na pewno ciekawe oka¿¹ siê lektoraty jêzykowe oraz zajêcia komputerowe.

Wa¿nym tematem bêdzie problematyka zdrowotna. Planowane s¹ tak¿e zajêcia rehabilitacyjne, warsztaty taneczne oraz spotkania w klubie seniora. Studia bêd¹ mia³y charakter ustawiczny, tj. studenci bêd¹ mogli kontynuowaæ uczestnictwo w zajêciach przez nieograniczony czas. Cele stowarzyszenia Dzia³alnoœæ uniwersytetu skierowana bêdzie na propagowanie i realizacjê aktywnoœci osób starszych i przyczynianie siê do ich wszechstronnego rozwoju poprzez ideê kszta³cenia przez ca³e ¿ycie. Cz³onkowie stowarzyszenia poprzez swoje dzia³ania bêd¹ d¹¿yli do zmiany stereotypów dotycz¹cych miejsca i ról spo³ecznych ludzi w tzw. "trzecim wieku". Wa¿nym celem bêdzie tak¿e umo¿liwienie i u³atwienie ludziom starszym dostêpu do zdobyczy nowoczesnej nauki i techniki oraz przyczynianie siê do ich aktywnego udzia³u w ¿yciu spo³ecznym i politycznym regionu. Olga Koœmiñska


www.wrzesnia.powiat.pl

AKTUALNOŒCI

Fundusze w latach 2007-2013 Do 2013 r. Polska ma szansê otrzymaæ ponad 59,5 mld euro z bud¿etu Unii Europejskiej, co oznacza nap³yw do naszego kraju œrednio 8,5 mld euro rocznie. Jednak, aby móc dobrze wykorzystaæ fundusze unijne, trzeba ju¿ teraz przygotowaæ siê do aplikowania o œrodki z UE. Z zwi¹zku z tym, 31 stycznia br. odby³o siê szkolenie dla pracowników wrzesiñskiego starostwa, dyrektorów jednostek powiatowych, przedstawicieli gmin z terenu powiatu oraz organizacji pozarz¹dowych. Szkolenie poprowadzi³ Rados³aw Szarleja z Wielkopolskiego Oœrodka Kszta³cenia i Studiów Samorz¹dowych. Prowadz¹cy omówi³ g³ówne za³o¿enia i programy, w ramach których bêdzie mo¿na aplikowaæ o œrodki na realizacjê projektów zarówno inwestycyjnych jak i nieinwestycyjnych. Poni¿ej zamieszczamy krótki ich opis. PO (Program Operacyjny) Infrastruktura i œrodowisko g³ównym obszarem wparcia bêdzie infrastruktura energetyczna, transportowa i œrodowiskowa, ale tak¿e rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego. PO Kapita³ ludzki - poza projektami z zakresu edukacji, integracji spo³ecznej i walki z bezrobociem, program ten wesprze przedsiêwziêcia spo³eczne o charakterze ponadnarodowym oraz dotycz¹ce promocji zdrowia. PO Innowacyjna gospodarka - w ramach tego programu udzielana bêdzie pomoc przedsiêbiorcom, przede wszystkim poprzez dotacje inwestycyjne, ale tak¿e wsparcie dla rozwoju nowoczesnych technologii i sfery badaw-

W ramach WRPO Wielkopolska mo¿e dostaæ 1,130 mld euro czo-rozwojowej. PO Rozwoju Województw Polski Wschodniej - program ma finansowaæ projekty wspieraj¹ce rozwój miast wojewódzkich i powiatowych Polski Wschodniej oraz du¿e projekty sieciowe z zakresu miêdzywojewódzkich sieci drogowych, a tak¿e rozwój przedsiêbiorczoœci. PO Europejskiej wspó³pracy terytorialnej - zintegrowany pakiet programów wspó³pracy przygranicznej, transnarodowej i miêdzyregionalnej. Regionalne Programy Operacyjne. Jest ich 16 - zosta³y przygotowane w odpowiedzi na lokalne potrzeby dostosowane do indywidualnej specyfiki województwa w toku konsultacji spo³ecznych (dla nas Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013). Potencjalne projekty realizowane w ramach RPO ukierunkowane bêd¹ na podnoszenie konkurencyjnoœci danego regionu, a wiêc m.in. inwestycje w badania i rozwój technologiczny,

wspieranie przedsiêbiorczoœci, inwestycje wspieraj¹ce rozwój turystyki i kultury, inwestycje w infrastrukturê spo³eczn¹ (edukacja, ochrona zdrowia) i techniczn¹ (budowa dróg), a tak¿e finansowanie inicjatyw lokalnych w zakresie zatrudnienia i kszta³cenia. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. G³ówne cele projektu to poprawa konkurencyjnoœci gospodarstw rolnych poprzez ich restrukturyzacjê, poprawa stanu œrodowiska oraz krajobrazu poprzez racjonaln¹ gospodarkê ziemi¹ jak równie¿ poprawa warunków ¿ycia ludnoœci wiejskiej i promocja dywersyfikacji dzia³alnoœci gospodarczej. AM Informacji o dostêpnych programach unijnych udziela Wydzia³ Promocji, Kultury i Integracji Europejskiej Starostwa Powiatowego we Wrzeœni, ul. Chopina 10 - tel. 061 640 45 04, pok. 46.

Optymalne rozwi¹zania w SP ZOZ Poprawa warunków pobytu pacjentów i komfort w korzystaniu z us³ug medycznych to g³ówny cel zmian, które w tym roku zosta³y wprowadzone w Samodzielnym Publicznym Zak³adzie Opieki Zdrowotnej we Wrzeœni. Nowy oddzia³ Od stycznia we wrzesiñskim szpitalu dzia³a, wydzielony z Oddzia³u Chirurgicznego, Oddzia³ Urazowo-Ortopedyczny, którego szefem jest dr Kamil Ka³owski. Dlaczego powsta³ nowy oddzia³? W planach mamy rozszerzenie dzia³alnoœci ortopedycznej. Dziêki wydzieleniu nowego oddzia³u, ³atwiej bêdzie nam to osi¹gn¹æ, zrobiæ kolejny krok w tym kierunku. Pozwoli nam to równie¿ uzyskaæ akredytacjê, która umo¿liwi nam szkolenia m³odych lekarzy, adeptów medycyny. Zauwa¿alny jest tak¿e wzrost iloœci urazów. W zwi¹zku ze wzrostem d³ugoœci ¿ycia, zwiêksza siê liczba operacji ortopedycznych, np. endoprotez t³umaczy Zbyszko Przybylski, dyrektor SP ZOZ. Wydzielenie Oddzia³u Ortopedycznego jest zatem wstêpem do podjêcia przez szpital szerszej dzia³alnoœci ortopedycznej i do jej rozwoju. Diagnostyka przeniesiona W lutym, w pustych dot¹d pomieszczeniach mieszcz¹cych siê nad szpitalnym oddzia³em ratunkowym, uruchomiona zosta³a czêœæ diagnostyczna. Znajduj¹ siê tam pracownie EKG, USG, pracownia endoskopii i punkt krwiodawstwa. W marcu z budynku przychodni przeniesione zostanie tam tak¿e laboratorium. Przeniesienie diagnostyki ma na celu po-

Nowa czêœæ diagnostyczna mieœci siê nad oddzia³em ratunkowym lepszenie dostêpnoœci do œwiadczeñ i jakoœci us³ug. Nie chcieliœmy, by ta kondygnacja sta³a pusta, podczas gdy Oddzia³ Internistyczny, obok którego dzia³a³a diagnostyka, by³ przepe³niony - mówi Zbyszko Przybylski. Komfortowo na "internie" Dziêki tym zmianom "interna" zostanie rozszerzona. Na oddziale bêdzie wiêcej pokoi, dziêki czemu poprawi¹ siê warunki pobytu pacjentów. W marcu zakoñczy siê remont sanitariatów na Oddziale Internistycznym, co z pewnoœci¹ tak¿e wp³ynie na komfort pacjentów oddzia³u. Co z rozbudow¹? Zmiany, które wprowadziliœmy,

nie maj¹ nic wspólnego z planowan¹ rozbudow¹ szpitala. Dzia³ania w tym kierunku prowadzone s¹ niezale¿nie. Obecne innowacje nie koliduj¹ zatem z dalszymi inwestycjami - podsumowuje dyrektor - po prostu wykorzystujemy to, co mo¿emy wykorzystaæ optymalnie, i co wp³ynie na poprawê jakoœci oferowanych przez nas us³ug oraz na zadowolenie pacjentów. 11 kwietnia 2006 r.szpital otrzyma³ certyfikat ISO 9001:2001. W dniach 26-27 lutego w szpitalu odby³ siê audyt przypominaj¹cy, który równie¿ wypad³ pozytywnie. Potwierdza to wysok¹ jakoœæ us³ug oferowanych przez szpital. (agda)

Marzec 2007

3

Bezrobocie w powiecie spada Powiatowy Urz¹d Pracy we Wrzeœni informuje: liczba bezrobotnych w powiecie wrzesiñskim na koniec grudnia 2006 r. wynosi³a 5092 osoby i zmniejszy³a siê a¿ o 1021 osób w porównaniu z grudniem 2005 r. Stopa bezrobocia wynios³a na koniec grudnia 2006 r. 17,7% i zmniejszy³a siê o 3 punkty procentowe w stosunku do grudnia 2005 r. Od stycznia do grudnia 2006 r. zarejestrowa³o siê 6131 osób a wyrejestrowano 7152 bezrobotnych. Z ogó³u wyrejestrowanych miêdzy innymi: 3663 osoby (51,2%) podjê³o pracê, szkolenia, sta¿e lub przygotowanie zawodowe, 1,9% bezrobotnych wy³¹czono z powodu odmowy przyjêcia propozycji pracy i 30,4% bezrobotnych z powodu braku gotowoœci do podjêcia pracy. Liczba bezrobotnych kobiet wynosi³a na koniec 2006 r. 3441 osób i zmniejszy³a siê w ci¹gu roku o 378 osób. Jednak w ujêciu procentowym udzia³ kobiet uleg³ zwiêkszeniu z 62,5% do 67,6%. Wzrost procentowego udzia³u kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych zwi¹zany jest z mniejsza liczb¹ ofert pracy adresowanych do kobiet. W roku 2006 liczba ofert pracy pozyskanych przez Urz¹d wynios³a 2034 i wzros³a w stosunku do 2005 roku o 14,4%. W trakcie ca³ego 2006 roku zapotrzebowanie na pracowników by³o du¿e, a liczba ofert bêd¹cych w dyspozycji Urzêdu sukcesywnie ros³a. Najwiêksz¹ liczbê nap³ywaj¹cych ofert odnotowano w kwietniu, czerwcu, lipcu, paŸdzierniku i listopadzie. W 2006 roku pracodawcy najczêœciej poszukiwali: - wœród osób z wykszta³ceniem wy¿szym: specjalistów ds. marketingu, in¿ynierów mechaników, ekonomistów, ksiêgowoœæ, psychologów, nauczycieli jêzyków obcych; - wœród osób z wykszta³ceniem œrednim: narzêdziowców-fachowców w swojej dziedzinie, operatorów maszyn CNC, magazynierów, handlowców, elektryków, techników ekonomistów; - wœród osób z wykszta³ceniem zawodowym: frezerów, œlusarzy, tokarzy, spawaczy wysoko wykwalifikowanych, pracowników budowlanych: murarzy, tynkarzy, cieœli, dekarzy, brukarzy, stolarzy, tapicerów, kierowców z kat. Ci E oraz szwaczek.

Najmniejsza liczba ofert pracy dotyczy³a osób bez kwalifikacji zawodowych. W 2006 r. powiatowy asystent EURES dysponowa³ 636 ofertami pracy za granic¹, g³ównie w zawodach budowlanych, mechanicznych, gastronomicznych, medycznych i innych. Doradcy zawodowi w 2006 r. udzielili ³¹cznie 902 informacji zawodowych, 1050 porad oraz przeprowadzili grupowe zajêcia aktywizacyjne dla 81 osób w 7 grupach, a tak¿e szkolenia w Klubie Pracy dla 29 osób w 5 grupach. Na realizacjê aktywnych programów rynku pracy powiat wrzesiñski otrzyma³ na 2006 r. ze œrodków Funduszu Pracy kwotê 2.768.500 z³. W celu zwiêkszenia liczby zaktywizowanych bezrobotnych, Powiatowy Urz¹d Pracy opracowa³ dodatkowe programy oraz projekty, i w ich wyniku pozyskano dodatkowe œrodki zwiêkszaj¹ce kwotê jak¹ dysponowa³ Urz¹d w 2006 r. o 1.777.700 z³ do 4.546.200 z³. W ramach tych œrodków Urz¹d przedstawi³ bezrobotnym szerok¹ i ró¿norodn¹ ofertê programow¹. Ogó³em w 2006 r. aktywizacj¹ objêto 1638 osób bezrobotnych, w tym miêdzy innymi pracami interwencyjnymi, robotami publicznymi, przygotowaniem zawodowym, sta¿ami, szkoleniami, pracami spo³ecznie u¿ytecznymi i dotacjami dla rozpoczynaj¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹. WskaŸnik efektywnoœci dla w/ w programów zakoñczonych w okresie do 30 wrzeœnia 2006 r. przedstawia siê nastêpuj¹co: - prace interwencyjne i roboty publiczne: efektywnoœæ - 61%; - przygotowanie zawodowe 71%; - sta¿e: efektywnoœæ - 66%; - szkolenia: efektywnoœæ - 47%; - prace spo³ecznie u¿yteczne: 11%; - dotacje dla rozpoczynaj¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹: 100%. Podstawow¹ tendencj¹ charakteryzuj¹c¹ w 2006 roku rynek pracy w powiecie wrzesiñskim jest wyraŸny spadek liczby bezrobotnych o a¿ 1021 osób w porównaniu do grudnia 2005 r. By³o to g³ównie efektem dzia³añ aktywizacyjnych tutejszego Urzêdu, w wyniku których wydano 6619 skierowañ do pracy. Eugeniusz Wiœniewski Dyrektor PUP we Wrzeœni

Powiat wrzesiñski w 2007 roku zakwalifikowa³ siê do uczestnictwa w „Programie wyrównywania ró¿nic miêdzy regionami” dofinansowanym ze œrodków Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych. Z dofinansowania mog¹ skorzystaæ pracodawcy, w tym podmioty prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹ z chronionego i otwartego rynku pracy na wyposa¿enia nowych miejsc pracy dla osób niepe³nosprawnych odpowiednio do ich potrzeb i mo¿liwoœci, do kwoty 23 000 z³ na ka¿de wyposa¿one nowe miejsce pracy. Wnioski o dofinansowanie nale¿y sk³adaæ w PCPR we Wrzeœni w terminie do dnia 9 marca 2007 r. Ponadto osoby niepe³nosprawne zarejestrowane w Powiatowym Urzêdzie Pracy we Wrzeœni mog¹ sk³adaæ wnioski o po¿yczki na podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej, a osoby poszukuj¹ce pracy mog¹ byæ kierowane na sta¿ lub przygotowanie zawodowe. Szczegó³owych informacji mo¿na uzyskaæ w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrzeœni, ul. Wojska Polskiego 1 (pokój 38, II piêtro) , tel. (061) 640-45-52. Wojciech Mól


4

Marzec 2007

www.wrzesnia.powiat.pl

OŒWIATA

Nasza Europa

Znawca Czarnego L¹du

Kultura, historia i geografia Europy, a tak¿e zagadnienia zwi¹zane z parlamentem Unii Europejskiej i strategi¹ rozwoju pañstw cz³onkowskich, by³y przedmiotem testu w VII Wielkopolskim Konkursie Nasza Europa. Etap powiatowy zorganizowany zosta³ 14 lutego w Starostwie Powiatowym. Wziê³o w nim udzia³ oœmiu uczestników. Konkurs adresowany jest do m³odzie¿y szkó³ ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego. Jego celem jest wzrost zainteresowania tematyk¹ i problematyk¹ europejsk¹ w krêgach m³odzie¿owych oraz aktywne cz³onkostwo m³odzie¿y w Unii Europejskiej w kontekœcie ogólnokrajowym, jak i indywidualnym. G³ównym organizatorem konkursu jest Towarzystwo Samorz¹dowe z Konina, które odpowiada za przygotowanie testów oraz zorganizowanie czêœci fina³owej. Konkurs sk³ada siê z trzech etapów. W eliminacjach szkolnych wy³ania siê czworo uczestników, posiadaj¹cych najwiêksz¹ wiedzê w tej dziedzinie. W eliminacjach powiatowych wy³ania siê dwójkê najlepszych uczestników. Po wype³nieniu testu sk³adaj¹cego siê z

Patryk Purga³, drugoklasista, uczeñ Zespo³u Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych, zakwalifikowa³ siê do Ogólnopolskiego Fina³u V Misyjnej Olimpiady Znajomoœci Afryki. Do Fina³u dosta³o siê 50 uczniów ze szkó³ ponadgimnazjalnych z ca³ej Polski. W I etapie Olimpiady nale¿a³o rozwi¹zaæ test przygotowany przez Komitet G³ówny Olimpiady i obejmuj¹cy zakres materia³u za-

Z wizyt¹ w TVP 3 Poznañ Uczestnicy konkursu wraz z opiekunami i organizatorami 20 pytañ, najlepszym uczniem okaza³ siê Piotr Jackowiak, drugie miejsce zajê³a Bernadeta Bigosiñska, a trzecie Patryk Czarczyñski - uczniowie Zespo³u Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych. Laureaci I i II miejsca wezm¹ udzia³ w, organizowanym pod koniec marca w Ostrowie Wielkopolskim, konkursie wojewódzkim. Za przeprowadzenie konkursu powiatowego odpowiedzialna by³a komisja powo³ana spoœród pracow-

ników Wydzia³u Promocji, Kultury i Integracji Europejskiej Starostwa Powiatowego we Wrzeœni. Dla zwyciêzców przeprowadzonego konkursu starostwo ufundowa³o albumy zapewniaj¹ce niezwyk³¹ podró¿ do najbardziej fascynuj¹cych miejsc Europy i œwiata. Miejmy nadziejê, ¿e pos³u¿¹ im one w pog³êbianiu wiedzy o Europie i przyczyni¹ sie do uzyskania dobrych wyników w finale konkursu. (ula)

„Nasz cz³owiek” we w³adzach centralnych Od 29 wrzeœnia 2006 przy Ministerstwie Edukacji Narodowej dzia³a 48-osobowa Rada Dzieci i M³odzie¿y. W sk³adzie Rady z ka¿dego województwa s¹ trzej reprezentanci - po jednym z liceów ogólnokszta³c¹cych, innych szkó³ ponadgimnazjalnych i gimnazjów. Z województwa wielkopolskiego s¹ to: Martyna Borowczyk - uczennica klasy 2c Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. H. Sienkiewicza we Wrzeœni oraz uczniowie z Zespo³u Szkó³ £¹cznoœci z Poznania i z Gimnazjum we W³oszakowicach. Na posiedzeniu Rady w listopadzie 2006 r. powo³ano Prezydium, w sk³ad którego, jako zastêpca przewodnicz¹cego, wesz³a Martyna Borowczyk. To nie pierwsza przygoda Martyny z samorz¹dem. Od dwóch lat zasiada ona bowiem w szeregach M³odzie¿owej Rady Powiatu we Wrzeœni. Sukcesy Martyny na niwie naukowej i politycznej by³y ju¿ wielokrotnie doceniane i nagradzane. Obecnie jest ona stypendystk¹ starosty, stypendystk¹ premiera; w tym roku otrzyma³a ona równie¿ stypendium Funduszu Pomocy M³odym Talentom Jolanty i Aleksandra Kwaœniewskich. Posiedzenie Rady w lutym br., podobnie jak poprzednie, otworzy³ Minister Edukacji Narodowej, wi-

Martyna Borowczyk cepremier Roman Giertych. Rada m.in. przeg³osowa³a regulamin, powo³a³a 5 komisji sta³ych oraz dyskutowa³a o stopniu bezpieczeñstwa w polskich szko³ach i o potrzebie zmniejszenia negatywnego

wp³ywu mediów na wychowanie uczniów. Tematem obrad sta³ siê równie¿ problem narkomanii w szko³ach oraz poczucie solidarnoœci wœród uczniów. W kwestiach zaproponowanych przez Ministra, Rada przyjê³a uchwa³y: - pozytywnie opiniuj¹c noszenie mundurków szkolnych w szko³ach podstawowych i gimnazjalnych - sprzeciwiaj¹c siê obowi¹zkowi zdawania matematyki na maturze 2009 r. - aprobuj¹c program "Zero tolerancji dla przemocy w szkole" Nastêpne posiedzenie Rady odbêdzie siê w dniach 15-16 marca 2007 w siedzibie MEN w Warszawie. J. Adamczyk

Sukcesy Zespo³u Szkó³ Zespó³ Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych im. gen. dr Romana Abrahama we Wrzeœni zaj¹³ czternaste miejsce w rankingu szkó³ Wielkopolski, zorganizowanym przez czasopisma "Perspektywy" i "Rzeczpospolita". ZSTiO jest jedyn¹ szko³¹ z terenu powiatu wrzesiñskiego, wyró¿nion¹ w plebiscycie. Dnia 14 lutego 2007 r. w Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. œw. Marii Magdaleny w Poznaniu odby³o siê spotkanie Wielkopolskiego Kuratora Oœwiaty z 25 najlepszymi szko³ami województwa wielkopolskiego, które zosta³y objête rankingiem czasopism: „Perspektywy” i „Rzeczpospolita”. Szko³y te by³y reprezentowane przez dyrektorów, nauczycieli prowadz¹cych olimpijczyków oraz uczniów - finalistów i laure-

warty w do³¹czonej bibliografii. II etap Olimpiady mia³ miejsce 8 stycznia 2007 r. w Poznaniu. Fina³ Olimpiady odbêdzie siê 18 kwietnia 2007 r. na Uniwersytecie Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Warszawie. Patrykowi gratulujemy i ¿yczymy sukcesu w Finale Ogólnopolskim. Wyrazy uznania nale¿¹ siê równie¿ Pani mgr Dorocie Dolacie, która przygotowywa³a Patryka do konkursu. ZSTiO

atów olimpiad. Kurator, Lucyna Bia³k-Cieœlak, wrêczy³a ka¿dej szkole list gratulacyjny. Wœród wyró¿nionych szkó³, jedyn¹ spoœród wrzesiñskich oœwiatowych placówek ponadgimnazjalnych, by³ Zespó³ Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych im. gen. dr Romana Abrahama, który uplasowa³ siê w rankingu na 14 miejscu. Tak wysoka lokata osi¹gniêta zosta³a dziêki uczniom Technikum nr 2 i II LO ZSTiO - dwóm ogólnopolskim laureatom i dwóm finalistom olimpiad przedmiotowych. Podczas drugiej czêœci spotkania odby³a siê dyskusja, w której poruszono problemy wystêpuj¹ce w szkolnictwie ponadgimnazjalnym, m.in. zmniejszenie liczby uczniów w klasie, podzia³ przedmiotów kierunkowych na grupy,

uzyskanie dodatkowych œrodków finansowych na zajêcia pozalekcyjne, ujednolicenie regulaminów wszystkich olimpiad, wspó³praca z wy¿szymi uczelniami i mo¿liwoœæ odbywania æwiczeñ na uczelniach wy¿szych przez uczniów szkó³ œrednich. Nale¿y nadmieniæ, ¿e Zespó³ Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych we Wrzeœni zosta³ w tym samym roku uznany najlepsz¹ szko³¹ sportow¹ Wielkopolski we wspó³zawodnictwie szkó³ ponadgimnazjalnych prowadzonym przez Szkolny Zwi¹zek Sportowy oraz najlepsz¹ szko³¹ sportow¹ we wspó³zawodnictwie prowadzonym przez Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowych Zespo³ów Sportowych. ZSTiO

W oczekiwaniu na wejœcie do gmachu telewizji. Inicjatywa pani Gra¿yny Szczepaniak - przewodnicz¹cej Rady Rodziców przy Zespole Szkó³ im. Janusza Korczaka, umo¿liwi³a grupie 27 dzieci z naszej szko³y poznanie miejsca, z którego codziennie emitowane s¹ programy telewizyjne dla ca³ej Wielkopolski. Dnia 18 lutego uczniowie zwiedzili now¹ siedzibê TVP 3 Poznañ przy ulicy Serafitek. Gmach powsta³ w 2003 roku i zosta³ zaprojektowany specjalnie na potrzeby telewizji. Poszczególne piêtra spe³niaj¹ ró¿ne funkcje, w zale¿noœci od po³o¿enia wzglêdem serca budynku - studia. Pracownik telewizji - pan Daniel Paj¹czkowski, zacz¹³ oprowadzanie naszej grupy od piêtra pierwszego, które nazywane jest "stref¹ kontaktu ze œwiatem zewnêtrznym". Tutaj, we wnêtrzu re¿yserki, dzieci stanê³y przy trzech sto³ach: wizji , fonii i œwiat³a. Pan Daniel opowiada³ o torach kamerowych, filtrach, przes³onach, mikserach, sygna³ach i innych niezwyk³ych urz¹dzeniach technicznych. Szczególnie ch³opcy z zaciekawieniem przygl¹dali siê niezliczonej liczbie przycisków, gniazd i kabli. Kolejnym miejscem, które wzbudzi³o wiele emocji, by³y studia telewizyjne.

Tutaj, w jednym z najwiêkszych studiów telewizyjnych w Polsce, uczniowie zobaczyli kamery na statywach, kamery zawieszone u sufitu, reflektory, dekoracje, poznali dok³adniej sposób prezentacji prognozy pogody. Znacznie mniejsze jest studio, z którego emitowany jest "Teleskop". Dziewczynki chêtnie przeistoczy³y siê w rolê prezenterek i zasiad³y za sto³em, gotowe do przekazywania widzom aktualnych informacji. Na drugie piêtro, gdzie odbywa siê produkcja programów telewizyjnych, monta¿ i emisja, niestety nie uda³o nam siê wejœæ. Œrodek kondygnacji, który zajmuje redakcja regionalnego programu informacyjnego wraz ze studiem newsowym oraz studio g³ówne mogliœmy ogl¹daæ przez przeszklone œciany. Wizyty w TVP 3 dzieci z pewnoœci¹ szybko nie zapomn¹. Z dumn¹ zasi¹d¹ dzisiaj przed wieczornym wydaniem Teleskopu i powiedz¹ rodzicom : "A ja tam by³em..." Opiekunowie uczniów (L. Janiak, I. Brzêcka, M. Grandke, K. Miko³ajczyk) serdecznie dziêkuj¹ Starostwu Powiatowemu we Wrzeœni za sfinansowanie wyjazdu do Poznania. Hanna Ludwiczak

Kuchnia „Z³otego Œrodka” Ten interesuj¹cy tytu³ to nazwa projektu edukacyjnego odbywaj¹cego siê w ZSS oraz ZSZ nr 2 w ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji i Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i M³odzie¿y, który skierowany zosta³ do uczniów klas kucharskich. W czasie zajêæ uczniowie przyswajali nazwy i pojêcia w³aœciwe dla gastronomii, uczyli siê okreœlaæ wartoœci od¿ywcze podstawowych surowców i pó³produktów oraz ich wp³yw na zdrowie cz³owieka. W ramach projektu zorganizowano wycieczkê do Warszawy, której g³ównym celem by³o zwiedzanie hotelu Jan III Sobieski. Organizatorki wyjazdu zaplanowa³y tak¿e

zwiedzanie Starówki, Krakowskiego Przedmieœcia oraz Sejmu. W hotelu Jan III Sobieski m³odzie¿, oprócz zwiedzania czêœci hotelowej i zaplecza gastronomicznego, mia³a równie¿ mo¿liwoœæ obserwowania przygotowañ do corocznego Pokazu Sto³ów Wigilijnych organizowanego przez fundacjê "Polish Prestige Hotels." Pilotuj¹ce projekt, panie Anna Andrzejewska i Dorota Kaczmarek, maj¹ nadziejê, ¿e uczniowie bior¹cy w nim udzia³ odnios¹ w przysz³oœci podobne sukcesy zawodowe, jak mistrzowie sztuki kulinarnej Robert Sowa czy Kurt Scheller, których pracê mogli podziwiaæ w Warszawie. BSZ


www.wrzesnia.powiat.pl

Marzec 2007

KULTURA

5

ABECAD£O Rafa³a Szamburskiego mi ¿ona). Myœlê, ¿e doœæ dobrze wypadalibyœmy w serialu "Z jak Zawiœæ", zaœ panie wysiaduj¹ce w oknach mog³yby graæ pierwsze skrzypce w sitcomie "P jak Podgl¹daczki".

Autorytet - rzecz dla m³odego cz³owieka na progu narodzin myœlenia i kszta³towania osobowoœci, jak równie¿ dla tych, którym brak wewnêtrznego kierunkowskazu. Upadek wielu autorytetów, w tym tak zwanych moralnych, niesie nadziejê, poniewa¿ wraz ze œmierci¹ zapa³ki rodzi siê ¿ycie p³omienia. Dziwi - mnie niewiele, poniewa¿ zachowania zachodz¹ce w jednostce, grupie, spo³eczeñstwie czy w œwiecie stanowi¹ sta³y repertuar w stosunkach miêdzyludzkich, s¹ powtarzalne i przewidywalne. Zatem nie dziwi¹ mnie dziwki, które zosta³y œwiêtymi i œwiête, które zosta³y dziwkami. Emocje - sk³adnik niezbêdny ka¿dego scenariusza filmowego czy sztuki teatralnej. Scenariusz czy sztuka pozbawione emocji s¹ jak wódka bez alkoholu, kawa bez kofeiny, papieros bez nikotyny. Niby kocham ciê, ale siê z tob¹ nie o¿eniê. Film - moja pierwsza mi³oœæ, po wielu latach zalotów nareszcie odwzajemnia moje uczucie, z czego jestem wielce rad i mam ochotê na wiêcej. Historia - zbyt czêsto s³u¿ebnica polityków. Znam jednak chlubne wyj¹tki - prace Blocha czy Broudela. Niestety, historyków tych nie ma ju¿ w gronie ¿yj¹cych.

Droga do kariery Ju¿ wkrótce w powiecie wrzesiñskim odbêd¹ siê, zorganizowane przez Starostwo Powiatowe we Wrzeœni, eliminacje powiatowe 52. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Jest to najbardziej presti¿owa tego typu impreza w Polsce. OKR jest dla m³odych artystów szans¹ na zaistnienie w krêgach aktorskich; finalistom otwiera drzwi do szko³y teatralnej i na scenê. Turniej organizowany jest przez Towarzystwo Kultury Teatralnej, które w tym roku obchodzi stulecie istnienia. Dlatego te¿ tegoroczny OKR bêdzie mia³ szczególny, jubileuszowy wymiar. Przegl¹d fina³owy turnieju recytatorskiego i wywiedzione ze s³owa odbywa siê w œcis³ej wspó³pracy z Akademi¹ Teatraln¹ im. Al. Zelwerowicza w Warszawie. Wyk³adowcy Akademii s¹ cz³onkami S¹du Konkursowego i prowadz¹ zajêcia warsztatowe. Specjaln¹ nagrod¹ dla czêœci laureatów jest zaliczenie I etapu egzaminu wstêpnego na wydziale aktorskim w Warszawie. Laureaci turnieju teatrów jednego aktora bêd¹ zapraszani do udzia³u poza konkursem we Wroc³awskich Spotkaniach Teatrów Jednego Aktora i innych przegl¹dach teatrów jednoosobowych, natomiast laureaci turnieju

poezji œpiewanej - do udzia³u w Spotkaniach Zamkowych "Œpiewajmy Poezjê" w Olsztynie oraz w innych przegl¹dach poezji œpiewanej. Etap powiatowy turnieju co roku organizowany jest równie¿ w powiecie wrzesiñskim. Tegoroczne eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego odbêd¹ siê 30 marca 2007 r., o godz. 9.00, we Wrzesiñskim Oœrodku Kultury. Przeprowadzone zostan¹ cztery turnieje: recytatorski, poezji œpiewanej, wywiedzione ze s³owa oraz teatr jednego aktora. W konkursie mog¹ uczestniczyæ uczniowie szkó³ ponadgimnazjalnych i osoby doros³e. Ponadto, bezpoœrednio po konkursie, przeprowadzone zostan¹ warsztaty teatralne dla wszystkich uczestników, które poprowadzi Andrzej Lajborek - aktor Teatru Nowego w Poznaniu. Laureaci eliminacji powiatowych zakwalifikowani zostan¹ do udzia³u w konkursie na szczeblu wojewódzkim. Zg³oszenia uczestników przyjmujemy w Starostwie Powiatowym we Wrzeœni w terminie do 20 marca br. Szczegó³owy regulamin i informacje dostêpne s¹ na stronie internetowej: www.tkt.art.pl. Zapraszamy do udzia³u! red.

Nadchodzi wiosna, a wraz z ni¹ rozpoczyna sie sezon imprez, festynów, koncertów. Wrzesiñski Oœrodek Kultury w tym roku zaprosi³ do Wrzeœni najwiêksze gwiazdy polskiego rocka. W marcu na scenie WOK wyst¹pi Pid¿ama Porno, w maju, podczas Nocy Rockowej, us³yszymy D¿em i TSA, natomiast w lipcu czeka nas koncert grupy Perfect. Koncert zespo³u Pid¿ama Porno odbêdzie siê z okazji pierwszego dnia wiosny, w czwartek 22 marca o godz. 18 w sali WOK. Bilety w cenie 20 z³ s¹ ju¿ w sprzeda¿y. Natomiast w dniach 27-29 marca w sali WOK odbêdzie siê przegl¹d Talenty Gminne.

Lojalnoœæ - cecha niezwykle rzadka. Kiedy ju¿ zdarzy mi sie j¹ napotkaæ, nie wiem jak siê zachowaæ, w zwi¹zku z tym zazwyczaj robiê coœ irracjonalnego. Mistrz - Tomasz Wiszniewski (re¿yser "Pawe³ka") i Robert Brutter (autor "Rancza", "Rodziny zastêpczej" czy "Ekstradycji") - obaj

bardzo wiele wnieœli do mojego pisania. Profesor - mia³em okazjê byæ uczonym przez nauczycieli, których do dziœ darzê wielkim szacunkiem i uznaniem. Nale¿¹ do nich Pan Leopold Kostrzewski, nie¿yj¹ca Pani Zofia Szwarc i mój nauczyciel muzyki Pan Jerzy Grychowski - ludzie wielkiej kultury i wiedzy. Rozum - w kinach emituj¹ film "Po rozum do mrówek". Wybieram siê - i do kina, i do mrówek. Innych te¿ gor¹co zachêcam. Œwiêta - kiedy by³em m³odym ch³opcem, bardzo podoba³ mi siê 1 wrzeœnia, kiedy to w po³udnie poczyna³y wyæ syreny obwieszczaj¹ce kolejn¹ rocznicê wybuchu II wojny. Podobali mi siê ludzie w pozach niczym u pani Abakanowicz. Kiedy podros³em, w kwestii œwiêtoœci zaczê³a podobaæ mi siê "Ekstaza œwiêtej Teresy" autorstwa Berniniego ze zmys³owo rozchylonymi ustami samej œwiêtej. Tolerancja - jesteœmy ma³o tolerancyjni, choæ na co dzieñ doœæ zgrabnie to maskujemy, zatem aktorami jesteœmy niez³ymi. Ponoæ ju¿ jeden z naszych ziomków gra w "M jak Mi³oœæ" i doœæ nieŸle udaje zakochanego (o czym donosi

Centrum Kszta³cenia Praktycznego we Wrzeœni sprzeda tokarkê uniwersaln¹ SV 18RA, rocznik 1974 r. Tokarkê mo¿na ogl¹daæ w CKP przy ul. Wojska Polskiego 1 w godz. 7.00-15.00 do 2 marca br. Cena do uzgodnienia. Tel. (061) 436-03-70.

Wolnoœæ - jestem zodiakalnym wodnikiem, zatem wolnoœæ jest dla mnie wartoœci¹ najwiêksz¹. Odnoszê wra¿enie, ¿e mamy w sobie wiele z natury niewolnika i lubimy byæ ludŸmi niewolnymi, a wszystko co zniewala, przyjmowane jest przez nas z otwartymi ramionami, co postrzegam nie jako nasz defekt, ale skutek ¿ycia w pañstwie posttotalitarnym i takim spo³eczeñstwie. ¯ycie - z biegiem lat nabra³em do niego dystansu. Jako ludzie jesteœmy jednym z miliona gatunków na tej planecie. Nale¿ymy do gatunku, który, podobnie jak inne, ma na ziemi okreœlony czas, zatem ze swojego istnienia i istnienia innych, nie nale¿y robiæ zbyt wielkiego "halo". Czasami wizualizujê sobie ¿ycie ostatniego cz³owieka na ziemi i to, w jaki sposób przyroda poradzi sobie z tym wszystkim, co po sobie zostawimy. S¹dzê, ¿e jest to materia³ na scenariusz. Rafa³ Szamburski - ¿onaty, syn Pawe³ek. Ukoñczy³ historiê na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i wychowanie fizyczne w GnieŸnieñskiej Wy¿szej Szkole Humanistyczno-Menad¿erskiej. Nauczyciel historii i wychowania fizycznego. Dramaturg i re¿yser dzia³aj¹cy w Stowarzyszeniu Twórczoœci Teatralnej AKT. Napisa³ scenariusz do filmu "Pawe³ek" w re¿yserii Tomasza Wiszniewskiego, który w kwietniu wchodzi na ekrany kin.

Informujemy, ¿e istnieje mo¿liwoœæ zakupu dwóch u¿ywanych elektrycznych wózków inwalidzkich w dobrym stanie. Kontakt i dodatkowe informacje - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, tel. 061/640-4550, p. Romuald Pawlak.

Wspó³czeœni Wallenrodowie Infiltracja to przedostawanie siê obcych ludzi, wp³ywów lub ideologii do jakiegoœ œrodowiska lub jakiejœ grupy. "Infiltracja" to równie¿ tytu³ najnowszego filmu Martina Scorsese. Uczniowie wrzesiñskich szkó³ ponadgimnazjalnych mieli okazjê obejrzeæ obraz 27 lutego we wrzesiñskim kinie "Trójka", w ramach akcji "Kino Konesera" zorganizowanej przez Starostwo Powiatowe we Wrzeœni. Zaledwie kilka dni przed seansem film zdoby³ Oscary za najlepszy film, re¿yseriê, monta¿ oraz scenariusz adaptowany. W obrazie Scorsese infiltracja jest podwójna - podczas gdy m³ody tajny agent policji przenika do struktur mafijnych, zatwardzia³y m³ody przestêpca, który ju¿ jako kadet Akademii Policyjnej pe³ni³ rolê mafijnego informatora - zostaje awansowany na stanowisko dowódcze w Wydziale Spraw Wewnêtrznych. Uwik³ani w podwójn¹ grê, wkrótce zaczynaj¹ ponosiæ konsekwencje swojej de-

Jack Nicholson i Leonardo di Caprio w scenie filmu hater równie¿ przenikn¹³ do wrocyzji. Nie mo¿na by³o wybraæ lepsze- giego, obcego œrodowiska, by go filmu na pokaz "Kina Konese- zniszczyæ wroga "od œrodka". ra" ni¿ "Infiltracja". Wszak projek- Wszak dawny rycerz i wspó³czecje skierowane s¹ g³ównie do m³o- sny policjant maj¹ z sob¹ wiele dych ludzi, którzy, poprzez uczest- wspólnego, gdy¿ obaj walcz¹ o nictwo w seansach filmowych, porz¹dek i dobro. uzupe³niaj¹ wiadomoœci zdobywaMo¿e takie znajdowanie punkne podczas zajêæ szkolnych oraz tów wspólnych miêdzy bohateraposzerzaj¹ swój œwiatopogl¹d. mi sztuki dawnej i wspó³czesnej Idealnym kontekstem literac- pozwoli oswoiæ m³odzie¿y zakim do filmu wydaje siê byæ dra- mierzch³e epoki i zrozumieæ, ¿e mat Adama Mickiewicza "Konrad przecie¿ przesz³oœæ - jest to dziœ, Wallenrod", którego tytu³owy bo- tylko cokolwiek dalej. (agda)


6

Marzec 2007

www.wrzesnia.powiat.pl

INFORMACJE

Szkodnik czy sprzymierzeniec œrodowiska ? Coraz g³oœniej mówi siê ostatnio o bobrach. Do Wydzia³u Œrodowiska i Rolnictwa docieraj¹ sygna³y o szkodliwej dzia³alnoœci bobrów w ró¿nych miejscach powiatu wrzesiñskiego. Niektórzy nawet postuluj¹ zniesienie zakazu odstrza³u tych zwierz¹t. Warto zatem przyjrzeæ siê osobnikom, które coraz czêœciej przypominaj¹ o swoim istnieniu. Bóbr europejski to najwiêkszy gryzoñ Europy. Jest zwierzêciem ziemnowodnym. Na l¹dzie powolny i niezgrabny, doskonale przystosowany do ¿ycia w wodzie, potrafi przebywaæ pod jej powierzchni¹ nawet do 15 minut. Bóbr to roœlino¿erca, zjada prawie wszystkie gatunki roœlin przybrze¿nych i wodnych. Pocz¹wszy od paŸdziernika niczym drwal powala drzewa i krzewy, magazynuj¹c je na zimê. Bobry jednak nie jedz¹ drewna, a jedynie korê i ³yko. ¯yj¹ do 30 lat. W celu zapewnienia swego bezpieczeñstwa, bobry opanowa³y do perfekcji sztukê in¿ynierii budowlanej wodnej. Tamy, ¿eremie (domki, w których ¿yj¹), nory i kana³y to skomplikowane lecz funkcjonalne systemy osadnictwa, potwierdzaj¹ce ich kunszt budow-

niczych. W Polsce ju¿ w X wieku bóbr cieszy³ siê opiek¹ ksi¹¿¹t, a prawo polowania na niego zastrze¿one by³o tylko dla sprawuj¹cych w³adzê. W póŸniejszych czasach, szczególnie gdy wprowadzono niemieckie prawo osadnicze zwalniaj¹ce poddanych z odpowiedzialnoœci za zabicie bobra, ich populacja drastycznie mala³a. Polowano na bobry dla pozyskania cennych futer, sad³o bobrze stosowano jako lekarstwo na ciê¿kie rany, a jego zêby wieszano na szyi dziecBóbr europejski ka, by zmniejszaæ ból z¹bkowania .W czasie postów spo- fermê bobrz¹ w Popielnie. Jedno¿ywano miêso z bobrzego ogona, czeœnie zaczê³y do Polski migrogdy¿, pokryte ³uskami, przypomi- waæ bobry z Litwy i Bia³orusi. W 1974 roku, pod kierownictwem na³o miêso rybie. Po pierwszej wojnie œwiatowej profesora W. ¯urowskiego, wdroobjêto bobry ochron¹ prawn¹, a ¿ono specjalny program ochrony ich liczebnoœæ szacowano na ok. bobrów, który, dziêki zaanga¿owa235 szt. w 1928 r. i 400 szt. w 1939 niu naukowców, przyrodników r. Pod koniec lat czterdziestych oraz cz³onków Polskiego Zwi¹zzakupiono z ówczesnego ZSRR ku £owieckiego, doprowadzi³ do kilkadziesi¹t bobrów i za³o¿ono wzrostu populacji tych zwierz¹t w

Forum mleczarskie we Wrzeœni

Degustacja wyrobów Spó³dzielni Mleczarskiej we Wrzeœni Czy potrzebne jest szkolenie specjalistyczne w zawodach mleczarskich na poziomie technikum i szko³y zasadniczej? Czy zak³ady mleczarskie, zak³ady pracuj¹ce na rzecz mleczarstwa oraz zwi¹zki mleczarskie chc¹ i czy s¹ w stanie wspomóc szko³ê i centrum w kszta³ceniu mleczarzy? Odpowiedzi na te pytania próbowano znaleŸæ podczas zorganizowanego 20 lutego forum "kszta³cenie mleczarzy". Wrzeœnia zawsze by³a miastem m³odzie¿y i szkó³. Te najbardziej znane i unikalne w skali kraju to Technikum Weterynaryjne i Technikum Mleczarskie. Obecnie istniej¹cy Zespó³ Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych od ponad 50 lat kszta³ci weterynarzy, natomiast Szko³a Mleczarska w po³owie lat 90 zaprzesta³a szkolenia kadr dla przemys³u mleczarskiego. Jedn¹ z przyczyn by³y systemowe zmiany w szkolnictwie zawodowym, które zak³ada³y odejœcie od kszta³cenia w w¹skich specjalnoœciach. Skutkiem tych dzia³añ by³o wycofanie z nomenklatury zawodów technika technologa o specjalnoœci przetwórstwo mleczarskie. W szkole przy ul. GnieŸnieñskiej uczniowie zaczêli zdobywaæ bardziej ogólny zawód - technik technologii ¿ywnoœci. W ostatnim czasie wytworzono szczególnie sprzyjaj¹cy klimat do podjêcia dzia³añ s³u¿¹cych reaktywowaniu

zawodu technika przetwórstwa mleczarskiego. Jednak, aby móc zacz¹æ realizowaæ plany w tym zakresie, nale¿y mieæ pewnoœæ, ¿e bran¿a mleczarska rzeczywiœcie chce dop³ywu nowych kadr oraz ¿e bêdzie wspieraæ szko³ê i centrum w ich pracach. 20 lutego w auli ZSTiO przy ul. GnieŸnieñskiej zorganizowano forum pt. " Kszta³cenie mleczarzy". Organizatorami spotkania byli: Zespó³ Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych, Centrum Kszta³cenia Praktycznego oraz Spó³dzielnia Szkoleniowo - Us³ugowa we Wrzeœni, a patronowali mu starosta Dionizy Jaœniewicz oraz burmistrz Tomasz Ka³u¿ny. Goœæmi forum byli przedstawiciele: Parlamentu RP - pose³ Zbigniew Dolata oraz senator Marek Waszkowiak, Okrêgowej Komisji Egzaminacyjnej, krajowych zwi¹zków i stowarzyszeñ mleczarskich, Uniwersytetu Warmiñsko Mazurskiego i Akademii Rolniczej w Poznaniu, firm produkuj¹cych na rzecz mleczarstwa oraz prezesi spó³dzielni i zak³adów mleczarskich. Goœci powita³ dyrektor ZSTiO - W³odzimierz Wawrzyniak, a obrady prowadzi³ dyrektor Centrum Kszta³cenia Praktycznego - Marek Dyba. Alina Tabaka przedstawi³a projekt planu nauczania dla 4 - letniego technikum przetwórstwa mleczarskiego. Ma³gorzata Mackiewicz, kie-

rownik dzia³u egzaminów potwierdzaj¹cych kwalifikacje zawodowe OKE poinformowa³a, ¿e CKP we Wrzeœni jest jedynym oœrodkiem w Polsce upowa¿nionym do przeprowadzania egzaminów w zawodzie operator maszyn i urz¹dzeñ przemys³u spo¿ywczego o specjalnoœci przetwórstwo mleka. Zadeklarowa³a pomoc i chêæ wspó³pracy przy wdra¿aniu zawodu technika przetwórstwa mleczarskiego. Bardzo pozytywnie o inicjatywie szko³y i centrum wyrazili siê przedstawiciele przemys³u mleczarskiego obecni na spotkaniu. Wszyscy byli zdania, ¿e tylko ukoñczenie specjalistycznej szko³y œredniej gwarantuje gruntowne przygotowanie przysz³ego pracownika zak³adu mleczarskiego. Czêœæ prezesów ju¿ podczas trwania dyskusji zadeklarowa³a chêæ zatrudnienia ka¿dego roku kilku absolwentów szko³y. Prezes Spó³dzielni Mleczarskiej we Wrzeœni - Adam Poniewa¿ zapewni³ wszystkich uczestników, ¿e jego zak³ad jest przygotowany do prowadzenia zajêæ praktycznych z uczniami szko³y oraz do organizowania im praktyk zawodowych. Sam równie¿ widzi koniecznoœæ zatrudniania absolwentów technikum. Pose³ Dolata zadeklarowa³ wesprzeæ pomys³odawców w ich dzia³aniach zmierzaj¹cych do uzyskania pomocy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w organizowaniu i dofinansowaniu technikum. Obrady zakoñczono podjêciem uchwa³y, w której uczestnicy Forum Mleczarskiego zwracaj¹ siê do Ministra Edukacji Narodowej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz wszystkich Parlamentarzystów sejmowych i senackich komisji rolnictwa i edukacji o pomoc w odbudowie systemu kszta³cenia kadr mleczarskich. Spotkaniu mleczarzy z ca³ej Polski towarzyszy³a wystawa i degustacja produktów mleczarskich. Ewa Sull ZSTiO Marek Dyba CKP

2000 roku na poziomie ok.18 000 sztuk. Kolejne lata to systematyczne odzyskiwanie przez bobry terenów tak bardzo zmienionych dzia³alnoœci¹ cz³owieka i pierwsze sygna³y o koniecznoœci ograniczenia ich populacji. Najczêœciej skargi dotycz¹ uszkodzeñ drzewostanu, w tym drzew pomnikowych, blokowania rowów melioracyjnych, podtopienia ³¹k, niszczenia wa³ów przeciwpowodziowych poprzez kopanie w nich nor, niszczenie plonów rolniczych itp. O ile powy¿sze przyk³ady oddzia³ywania bobrów na gospodarkê cz³owieka powoduj¹ konkretne straty gospodarcze o tyle nie mo¿na pomin¹æ ogromnych zas³ug tych sympatycznych gryzoni dla œrodowiska przyrodniczego. Poprzez budowanie przez bobry tam i kana³ów na ciekach wodnych tworz¹ siê tereny podmok³e - rozlewiska, które dzia³aj¹ jak g¹bka, ch³on¹c wodê wiosn¹ i od-

daj¹c w suchym lecie. Stawy bobrowe zmniejszaj¹ lokalnie szczyt fali powodziowej (fala wezbraniowa po du¿ych opadach lub na wiosnê rozk³ada siê na wiêkszej powierzchni, trac¹c impet), a w ich okolicy podwy¿sza siê poziom wody gruntowej, zmniejsza siê erozja, zaczynaj¹ siê tworzyæ obszary bagienne. Ta dzia³alnoœæ bobrów to najczêœciej przytaczane dowody na poprawianie stanu œrodowiska, przez te pracowite i bardzo inteligentne zwierzêta . Czy zatem nale¿y chroniæ bobry, czy mo¿e dopuœciæ wzorem niektórych pañstw np. Szwecji, Litwy czy Finlandii, do odstrza³ów redukcyjnych ? Osobiœcie prezentujê pogl¹d, ¿e cz³owiek powinien w powsta³ej sytuacji ingerowaæ i wszêdzie tam, gdzie in¿ynieryjny zapa³ budowlañców-gryzoni powoduje straty: podgryzanie cennych drzewostanów, niszczenie wa³ów przeciwpowodziowych czy te¿ grobli na stawach, nale¿y stosowaæ zabezpieczenia w formie stalowych siatek, które skutecznie uchroni¹ je przed ostrymi zêbami bobrów i kopaniem nor. Jaros³aw Sobczak

S³u¿ba nie dru¿ba

Spotkanie emerytów zakoñczy³o siê wspóln¹ fotografi¹ Praca urzêdnika to s³u¿ba, starosta wrzesiñski Dionizy Jaœniektóra pozostaje martwa, dopóki wicz zaprasza emerytowanych pracz³owiek nie odda jej swojej du- cowników na spotkanie, które tym szy. Dopiero wtedy zaanga¿owa- razem odby³o siê 9 lutego. nie i oddanie przek³adaj¹ siê na Zebranie obfitowa³o we wspoprofesjonalizm wykonywanych mnienia pracowników, którzy, spaobowi¹zków, a co za tym idzie – ceruj¹c po wspó³czesnym urzêsatysfakcjê innych ludzi. dzie, porównywali obecny komfort Obdarzaj¹c ka¿dego dnia ludzi pracy ze starym sposobem wykouœmiechem, podczas sprawowania nywania tych samych zajêæ. Staswej s³u¿by, urzêdnicy przez lata rosta przedstawi³ równie¿ pokrótprzyczyniaj¹ siê do kreowania wi- ce projekty zadañ, które zostan¹ zerunku urzêdu. Wielu z poprzed- realizowane w najbli¿szym czasie. nich pracowników starostwa, paSpotkanie zakoñczy³o siê miêta o swej pracy i zagl¹da cza- wspóln¹ fotografi¹ w nowej siedzisami do naszego urzêdu. bie Wydzia³u Komunikacji i Dróg. Nie zapominaj¹c o nich, co roku (ula)

Spotkanie za³o¿ycielskie W ramach programu EQUAL Partnerstwo na Rzecz Rozwoju - Spó³dzielnia Socjalna "UL", w naszym powiecie powsta³a spó³dzielnia socjalna, któr¹ za³o¿y³y osoby niepe³nosprawne. Funkcjonowanie Spó³dzielni pozwoli jej cz³onkom samodzielnie prowadziæ w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹, przy uwzglêdnieniu pewnych konkurencyjnych przywilejów (np. zwolnieñ podatkowych). Dziêki temu odwróceniu ulegn¹ ich dotychczasowe role: z beneficjentów systemu pomocy spo³ecznej stan¹ siê przedsiêbiorcami. Projekt dofinansowany jest z funduszy UE w ogólnej kwocie blisko 2,5 mln z³. W dniu 16 lutego 2007 r. w sali konferencyjnej PCPR we Wrzeœni odby³o siê zebranie za³o¿ycielskie

Spó³dzielni Socjalnej "UL". Obrady otworzy³ Hubert Sommerrey z Biura Konsultingowego Fundacji Akademii Ekonomicznej, zapoznaj¹c obecnych z porz¹dkiem obrad. Zebranie mia³o na celu powo³anie spó³dzielni,zatwierdzenie jej Statutu, wybór Zarz¹du oraz Rady Nadzorczej. Uchwa³¹ nr 2/2007 Zgromadzenie Za³o¿ycieli powo³a³o Spó³dzielniê Socjaln¹ "UL" z siedzib¹ we Wrzeœni oraz przyjê³o statut. Poprzez g³osowanie na prezesa Zarz¹du wybrano Ewê Sibilsk¹, cz³onkami zostali: Ma³gorzata Krantz i Roman Grzybowski. Przewodnicz¹cym Rady Nadzorczej zosta³ Maciej Ludwiczak, a cz³onkami: Ma³gorzata Chudziñska i Miros³awa Lewandowicz. Lidia Tarczyñska


www.wrzesnia.powiat.pl

INFORMACJE

Cieszcie siê ¿yciem sto lat albo d³u¿ej!

350 uœmiechniêtych seniorów z terenu powiatu wrzesiñskiego "Dzisiaj Wasze œwiêto Seniorzy kochani! Niech Was nie bol¹ biodra i kolana - byœcie mogli tañczyæ do bia³ego rana" - tak 15 lutego recytowa³y dzieci z Zespo³u Szkó³ w Otocznej, podczas uroczystego otwarcia Dnia Seniora. Po raz pierwszy w naszym powiecie zorganizowano imprezê dla seniorów o tak du¿ym wymiarze. Na uroczystoœci obecni byli dziadkowie i babcie z Otocznej, Wêgie-

rek, Gutowa Wielkiego, Bierzglina, So³ecznej, Sêdziwojewa, Unii, Gonic, Goniczek, Broniszewa, Chwa³kowic i Gutowa Ma³ego. Sala gimnastyczna przy szkole wype³niona by³a niemal po brzegi, ale o miejsce nikt nie musia³ siê martwiæ. Wchodz¹c na salê i spogl¹daj¹c na uœmiechniête, wrêcz przepe³nione radoœci¹ twarze seniorów, mo¿na by³o szybko przesi¹kn¹æ szczególn¹ atmosfer¹ ¿yczliwoœci unosz¹c¹ siê w powie-

trzu. Nawet zaproszeni na tê okazjê duchowni i przedstawiciele w³adz lokalnych - starosta Dionizy Jaœniewicz i wicestarosta Pawe³ Guzik, dali ponieœæ siê emocjom i œpiewali wraz z uczestnikami przeboje takie jak: „Up³ywa szybko ¿ycie” czy „Marianna”. Ks. Kanonik Henryk Nadolny podczas krótkiej przemowy, wspomnia³, jak wa¿ne jest spêdzanie razem czasu, przy wspólnym stole. Cudownie jest spotkaæ siê we wspólnocie - przy bryd¿u - zdradzi³ na koniec ks. Nadolny. Bogato przygotowany repertuar, pe³en niespodzianek i 350 zadowolonych seniorów - to wszystko za spraw¹ sumiennych i serdecznych organizatorów, którymi byli nauczyciele, dyrekcja i rada rodziców z Zespo³u Szkó³ w Otocznej. Przy pomocy doros³ych, dzieci zaprezentowa³y wspania³y show. Wspólne biesiadowanie trwa³o do wieczora, a dzieci z zespo³u szkolno - przedszkolnego, ¿ycz¹c stu lat w zdrowiu przypomina³y: dziadkowie kochani odœwiêtnie siê ubierzcie i babcie czasami na spacer zabierzcie! (ula)

Od przedszkola do Opola

A kto wie, gdzie bêdzie fina³? Muzykuj¹ce przedszkolaki z terenu powiatu wrzesiñskiego maj¹ szansê wyst¹piæ w programie "Od przedszkola do Opola", emitowanym w TVP1 25 marca 2007 we Wrzesiñskim Oœrodku Kultury o godz. 11:00 (rejestracja o 10:00) rozpoczn¹ siê eliminacje do programu, którego gwiazd¹ bêdzie zespó³ HAPPY END. W eliminacjach mog¹ wzi¹æ udzia³ dzieci - soliœci i duety - w wieku 3-8 lat (decyduje rok urodzenia) pod opiek¹ rodziców lub opiekunów. Uczestnicy musz¹ zaprezentowaæ dowolny utwór wokalny, dowolnego wykonawcy z podk³adem muzycznym lub á ca-

pella. Maksymalny czas prezentowanego utworu wynosi 4 minuty. Komisja konkursowa ma prawo przerwaæ wykonanie w dowolnym momencie. Oceniany bêdzie dobór repertuaru, dykcja, interpretacja, technika wokalna, wyraz artystyczny. Noœnik CD musi posiadaæ dok³adny opis (tytu³, imiê i nazwisko wykonuj¹cego, precyzyjny czas trwania). Spoœród wszystkich uczestników jury wy³oni najlepsz¹ dwudziestkê, która wyst¹pi w finale eliminacji - w dniu 6 maja 2007 r. we wrzesiñskim amfiteatrze im. Anny Jantar. Po og³oszeniu wyników wstêpnych eliminacji, fina³owa dwudziestka wylosuje utwory

zespo³u Happy End, które zaprezentuje w finale. Szóstka finalistów otrzyma nagrody i zaproszenie do wystêpu w programie "Od przedszkola do Opola". Wielki fina³ rozpocznie siê o godzinie 17:00, a o 20:00 wyst¹pi gwiazda wieczoru, zespó³ HAPPY END z formacj¹ MISSKOTKI w koncercie pt. "Muzyczne przygody z HAPPY ENDEM". Osoby wystêpuj¹ce w eliminacjach nie ponosz¹ ¿adnych kosztów. Wszelkich dodatkowych informacji udziela przedstawiciel zespo³u - Przemys³aw Hedrych, tel. (603) 053-643. WOK

Zima w Domu Pomocy Spo³ecznej Pracownicy wrzesiñskiego Domu Pomocy Spo³ecznej na rozmaite sposoby staraj¹ siê umilaæ czas pensjonariuszom placówki. Dziêki ich pomys³owoœci i aktywnoœci, nawet zimowe dni w DPS s¹ pe³ne uœmiechu, s³oñca i radoœci. 5 stycznia DPS odwiedzi³y dzieci z "Ochronki Anio³a Stró¿a" we Wrzeœni. Przyby³y do nas z przedstawieniem " Jase³ek". Wystêp bardzo siê podoba³ naszym mieszkañcom - jak to zawsze bywa wtedy gdy "aktorami" s¹ dzieci, które o nich pamiêtaj¹. W dniu Œwiêtego Walentego, 14 lutego, wraz z Œrodowiskowym Domem Samopomocy zorganizowaliœmy na terenie naszego domu "Zabawê Walentynkow¹". Tañce przeplatane by³ wymyœlnymi konkursami, w których zdobyæ mo¿na by³o nagrody. By³a równie¿ kawa i s³odkoœci. Uczestnicy zabawy byli bardzo zadowoleni i pe³ni wra¿eñ. Tego samego dnia odwiedzi³a nas m³odzie¿ z Zespo³u Szkó³

Pensjonariusze DPS we Wrzeœni weso³o obchodzili Walentynki Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych. Dziewczyny odœpiewa³y piosenki o tematyce mi³osnej, co spowodowa³o nap³yw wspomnieñ z lat m³odoœci naszych mieszkañców. Na koniec m³odzie¿ mile zaskoczy³a wykonaniem tañca nowoczesnego. Wydawa³oby siê, ¿e

taniec nie zainteresuje naszych mieszkañców - nic bardziej mylnego! Stwierdzili, ¿e taniec jest zawsze czêœci¹ ¿ycia, wyra¿aj¹c¹ radoœæ. Dziêkujemy m³odzie¿y za pamiêæ i zapraszamy ponownie! Lidia Szaroleta

Marzec 2007

7

Szybko i skutecznie

Komendant A. Janka podsumowuje dzia³alnoœæ KP PSP we Wrzeœni W ubieg³ym roku stra¿acy PSP i OSP brali udzia³ w setkach ró¿norodnych akcji ratowniczo - gaœniczych. Wykazali przy tym profesjonalizm, skutecznoœæ ratownicz¹ i ponadprzeciêtn¹ ofiarnoœæ, ratuj¹c, nara¿ali nierzadko w³asne ¿ycie i zdrowie. Istotnym jest fakt, ¿e dzia³ania stra¿aków w tutejszym powiecie s¹ postrzegane przez spo³eczeñstwo jako profesjonalne, skuteczne, szybkie i w pe³ni udane - tymi s³owami Komendant Powiatowy PSP we Wrzeœni m³. bryg. Andrzej Janka rozpocz¹³ naradê roczn¹ podsumowuj¹ca dzia³alnoœæ komendy w roku 2006. Spotkanie, w którym uczestniczyli m.in. starosta Dionizy Jaœniewicz, wicestarosta Pawe³ Guzik, przewodnicz¹cy Rady Powiatu Grzegorz KaŸmierczak, ks. kapelan Henryk Nadolny i Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP m³. bryg. Marek Kubiak, odby³o siê 15 lutego 2007 r. w Komendzie Powiatowej PSP we Wrzeœni. Jak wynika z raportu, w roku 2006 jednostki ochrony przeciwpo¿arowej z terenu powiatu interweniowa³y w 726 zdarzeniach, co w porównaniu z rokiem 2005 stanowi wzrost o 177 zdarzeñ. Interwencje dotyczy³y 205 po¿arów, 504 miejscowych zagro¿eñ oraz 14 alarmów fa³szywych. Straty ogólne przy po¿arach wynios³y 1 mln 180 tys. z³. Uratowano mienie o ³¹cznej wartoœci 55 mln 178 tys. z³. Z przedstawionych danych wynika, ¿e przy po¿arach uratowano mienie o wartoœci ponad piêædziesiêciokrotnie wiêkszej w stosunku do odnotowanych strat - podsumowa³ komendant.

Andrzej Janka przedstawi³ równie¿ plany wrzesiñskiej PSP na rok 2007. W bie¿¹cym roku planowany jest udzia³ we wszystkich cyklicznych przedsiêwziêciach dotycz¹cych propagowania profilaktyki przeciwpo¿arowej i bezpiecznych zachowañ wœród dzieci i m³odzie¿y. Potrzeba organizacji i udzia³u w tych akcjach wynika z bardzo du¿ego zainteresowania nasz¹ s³u¿b¹ oraz krzewieniem wœród dzieci i m³odzie¿y bezpiecznych zachowañ w œrodowisku poinformowa³ komendant. Doda³, ¿e w planach ujêta jest równie¿ rozbudowa bazy lokalowej PSP. Dziêki zaanga¿owaniu i ciê¿kiej pracy stra¿aków, którzy brali udzia³ w licznych specjalistycznych szkoleniach po¿arniczych, znacznie wzros³o bezpieczeñstwo mieszkañców powiatu. Tak¿e prawid³owa dzia³alnoœæ Centrum Powiadamiania Ratunkowego wp³ynê³a na uznanie wœród spo³ecznoœci lokalnej. Zadania zawsze wykonywaliœmy i wykonywaæ bêdziemy tak, aby spo³eczeñstwo czu³o siê bezpiecznie, i aby nie by³o nigdy wzmianki o naszej nieudolnoœci i o braku nale¿ytej organizacji wewnêtrznej - podkreœli³ komendant powiatowy. W roku 2007, poprzez œcis³¹ wspó³pracê z organami w³adzy samorz¹dowej, bêdziemy d¹¿yæ do zapewnienia pe³nego bezpieczeñstwa obywateli. Nie zapominaj¹c o tym, aby nad¹¿aæ za ¿yciem, zmieniaæ siê i udoskonalaæ, postaramy siê równie¿ w tym roku sukcesywnie spe³niaæ swoje zadania na miarê oczekiwañ spo³ecznych zakoñczy³ Andrzej Janka. m³.bryg. Kazimierz Cieœlak

Polepszyæ bezpieczeñstwo Wypracowanie wspólnych zasad i procedur reagowania na zdarzenia zagra¿aj¹ce ¿yciu, zdrowiu i mieniu, zaistnia³e na terenie powiatu wrzesiñskiego jest celem warsztatów, które odbêd¹ siê 2 marca 2007 r. w salce posiedzeñ Powiatowego Urzêdu Pracy we Wrzeœni. Warsztaty dotyczyæ bêd¹ zasad wspó³dzia³ania s³u¿b ratowniczych, inspekcji i sta¿y w powiecie wrzesiñskim. Udzia³ w spotkaniu wezm¹ przedstawiciele wszystkich s³u¿b, inspekcji i stra¿y dzia³aj¹cych na terenie powiatu, przedstawiciel Autostrady Eksploatacja S.A., kierownik Rejonu S³u¿by Ochrony Kolei w Poznaniu, przedstawiciel Wydzia³u Zarz¹dzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Poznaniu oraz szefowie gminnych zespo³ów reagowania - zespo³ów powo³anych dla celów operacyjno - doradczych dzia³aj¹cych w sytuacjach kryzysowych na

terenie gminy. Sprawna realizacja zadañ zwi¹zanych z wyst¹pieniem zdarzeñ kryzysowych i w³aœciwa reakcja na tego typu wydarzenia, wymaga dobrego i sprawnego wspó³dzia³ania wielu powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y, których, zgodnie z ustaw¹ o samorz¹dzie powiatowym, zwierzchnikiem jest starosta. Z tego te¿ wzglêdu, g³ównym celem spotkania jest doprowadzenie do wspólnego wypracowania dokumentu obliguj¹cego wszystkie s³u¿by, inspekcje i stra¿e dzia³aj¹ce na terenie powiatu do podejmowania jednolitych, schematycznych i przejrzystych procedur reagowania na zdarzenia zagra¿aj¹ce ¿yciu, zdrowiu i mieniu, zaistnia³e na terenie powiatu. Opracowanie tego dokumentu z ca³¹ pewnoœci¹ przyczyni siê do jeszcze lepszego podniesienia poziomu bezpieczeñstwa na terenie powiatu wrzesiñskiego. Pawe³ Puzdrakiewicz


Marzec 2007 8 Zabawa w pa³acu ...

Projekt wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z bud¿etu pañstwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Bal Walentynkowy

WTZ z Czeszewa obchodzi³ Walentynki w pa³acu w Mikuszewie 14 lutego w Miêdzynarodowym Domu Spotkañ M³odzie¿y mieszcz¹cym siê w pa³acu w Mikuszewie odby³ siê Bal Walentynkowy zorganizowany przez pracowników Warsztatu Terapii Zajêciowej "Radoœæ" z Czeszewa, Radê Rodziców i Samorz¹d Uczestników WTZ. Na bal przyby³o niemal 90 osób, miêdzy innymi pan Wojciech Mól - dyrektor PCPR we Wrzeœni, uczestnicy WTZ, ich rodzice oraz zaprzyjaŸnione z czeszewskim Warsztatem osoby. Bal rozpocz¹³ siê wzniesieniem toastu przez pani¹ kierownik WTZ Jadwigê Stefañsk¹. Nastêpnie pan Wojciech Mól powiedzia³ kilka s³ów do uczestników zabawy podkreœlaj¹c fakt, i¿ bierze w tego typu imprezie udzia³ po raz pierwszy. Dot¹d ¿aden Warsztat lub inny

oœrodek z terenu naszego powiatu nie wpad³ na pomys³, by w³aœnie w taki sposób uczciæ dzieñ Walentynek. Zebrani goœcie mieli tak¿e okazjê obejrzeæ przedstawienie przygotowane przez pani¹ Justynê Wisiñsk¹. Beata Michalak i Krzysztof W³odarczyk, uczestnicy WTZ, brawurowo zagrali scenê balkonow¹ z "Romea i Julia". Piêkn¹ scenografiê do tej romantycznej sceny przygotowa³y pracownie: ogrodnicza i stolarska, które tak¿e udekorowa³y pa³acowe sale. Na sali panowa³ niezwyk³y nastrój, niew¹tpliwie wywo³any faktem, ¿e bal odbywa³ siê w prawdziwym pa³acu. Wszystkie panie w tym szczególnym dniu wygl¹da³y przepiêknie w balowych kreacjach, a panowie prezentowali siê niezwykle dostojnie. Do tañca

przygrywa³ "Music-Service"- zespó³, w którym œpiewa nasza terapeutka z pracowni muzycznej, pani Justyna. Podczas przerw w tañcu odbywa³a siê loteria fantowa, w której ka¿dy móg³ coœ wygraæ. Loteriê przygotowa³y pracownie: artystyczna i komputerowa, a fanty zdoby³y mamy z Rady Rodziców WTZ. W po³owie ca³ej zabawy odby³a siê licytacja, któr¹ prowadzi³ pan Marcin Grzybowski. Na licytacji sprzedano obraz i fili¿ankê pomalowan¹ przez uczestnika WTZ Jana Krzy¿añskiego, fotogram przedstawiaj¹cy konie wykonany przez pana Przemka Pawlaka zaprzyjaŸnionego z WTZ, witra¿ namalowany przez uczestnika Grzegorza Drzewieckiego, stolik z intarsj¹ wykonany na pracowni stolarskiej oraz plakat z Gdañskiem i podpisami uczestniczek WTZ, medalistek, cz³onkiñ Sekcji Olimpiad Specjalnych "Warciaki". Pieni¹dze z loterii fantowej i licytacji zasil¹ konto, na którym gromadzone s¹ pieni¹dze na wykup budynku WTZ przez Towarzystwo Wykorzystania Wód Termalnych i Walorów Naturalnych Ziemi Czeszewskiej, za³o¿yciela Warsztatu. Bal skoñczy³ siê o 22:00. Byæ mo¿e trwa³ krótko, lecz wspólne pl¹sy bardzo nas wszystkich zmêczy³y. Zadowoleni wróciliœmy do domów. Wszak trzeba siê by³o wyspaæ, by rano udaæ siê na zajêcia do Warsztatu. Teraz z niecierpliwoœci¹ czekamy na kolejn¹ tak wspania³¹ zabawê. Beata Michalak Marta Mroziñska

„Roczek” Klubu Twórczoœci Ró¿nej Artyœci i twórcy - aktorzy, plastycy i muzycy s¹ cz³onkami Wrzesiñskiego Klubu Twórczoœci Ró¿nej "Coœ innego". Choæ klub dzia³a zaledwie 12 miesiêcy, jego cz³onkowie zd¹¿yli w ci¹gu tego czasu zorganizowaæ na terenie Wrzeœni szereg imprez, happeningów i wystaw. 10 lutego w siedzibie Towarzystwa Czytelni Ludowych odby³a siê uroczystoœæ obchodów pierwszego roku istnienia Klubu "Coœ innego". Zaproszonych goœci, cz³onków i sympatyków klubu powita³ serdecznie Leszek Burzyñski. Wspólnie z Gra¿yn¹ Beat¹ Augustin - polonistk¹ i dziennikark¹ przedstawi³ dorobek artystyczny. Organizacja powsta³a 11 lutego ubieg³ego roku. Jednym z pierwszych przedsiêwziêæ by³ wieczorek poetycki po³¹czony z wystaw¹ prac malarskich i rzeŸb. Kolejnym pomys³em - wystêp wokalny oraz koncert muzyki instrumentalnej, podczas którego fotograficy prezentowali swoje dzie³a. Najwiêkszym jak do tej pory przedsiêwziêciem by³ uliczny happening twórców, który odby³ siê pod has³em "Prawie jak w Kazimierzu". W czerwcu Klub zorganizowa³ plener malarsko - rzeŸbiarsko fotograficzny przy zabytkowym drewnianym koœció³ku p.w. Œw. Krzy¿a na Lipówce. Prace wykonane przez uczestników przekazano na cel renowacji koœció³ka. Prezentacja dorobku artystycznego klubu odby³a siê równie¿ podczas festynu nad Bardziank¹, wspó³or-

www.wrzesnia.powiat.pl

ORGANIZACJE, STOWARZYSZENIA

Powiat Wrzesiñski reprezentowany przez Zarz¹d Powiatu z siedzib¹ we Wrzeœni, ul. Chopina 10

og³asza konkurs na sprawowanie funkcji inspektora nadzoru in¿ynierskiego inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 32 525 (2910 P) Ko³aczkowo –Wszembórz” Do obowi¹zków inspektora nadzoru in¿ynierskiego nale¿eæ bêdzie w szczególnoœci: 1. Wype³nianie obowi¹zków, które nak³ada ustawa z dnia 14 lipca 2004r Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2003r Nr 207, poz. 2016 z póŸn. zmianami), 2. Kontrolowanie rozliczeñ finansowych, 3. Dzia³anie zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia obejmuj¹cego „Przebudowê drogi nr 32 525 ( 2910 P ) Ko³aczkowo – Wszembórz” Szczegó³owy opis zakresu robót „Przebudowy drogi nr 32 525 (2910P) Ko³aczkowo-Wszembórz” znajduje siê na stronie internetowej www.wrzesnia.powiat.pl lub mo¿na odebraæ w formie elektronicznej w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrzeœni, ul. Chopina 10 – w Wydziale Gospodarki Nieruchomoœciami – pok. 42. 4. Dyspozycyjnoœæ – mo¿liwoœæ codziennego nadzoru inwestycji, 5. Przygotowywanie niezbêdnej dokumentacji inwestycji w formie elektronicznej i papierowej. Osoby zainteresowane prosimy o przedstawienie oferty cenowej ( w kwocie z³otych brutto ) zawieraj¹cej co najmniej: 1. Formularz ofertowy, 2. Dokument potwierdzaj¹cy posiadanie uprawnieñ do pe³nienia samodzielnych funkcji w budownictwie, w zakresie nadzorowania i kontrolowania robót drogowych, 3. Dokument potwierdzaj¹cy przynale¿noœæ do Okrêgowej Izby In¿ynierów Budownictwa w roku 2007, 4. Wykaz nadzorowanych robót odpowiadaj¹cych przedmiotowi zamówienia w okresie ostatnich 3 lat przed terminem sk³adania ofert,a je¿eli okres prowadzenia dzia³alnoœci jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartoœci, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców oraz za³¹czeniem co najmniej 2 dokumentów potwierdzaj¹cych, ¿e nadzór ten zosta³ wykonany nale¿ycie. Dodatkowym atutem bêdzie przedstawienie dokumentów potwierdzaj¹cych nadzorowanie robót drogowych wspó³finansowanych ze œrodków unijnych. W/w dokumenty nale¿y przedstawiæ w formie orygina³u lub kopii potwierdzonej za zgodnoœæ orygina³em. Bli¿szych informacji udziela Dyrektor Powiatowego Zarz¹du Dróg – Pani Jolanta Kubczak - tel. 061 4364 216 adres. ul. Kaliska 1 we Wrzeœni. Osoby zainteresowane prosimy o z³o¿enie ofert do dnia 15.03.2007r do godz. 10.00 w kancelarii Starostwa Powiatowego, ul. Chopina 10 – pok. 56 ( I piêtro).

Przebojowy catering

Prê¿nie dzia³aj¹cy Klub obchodzi³ swoje pierwsze urodziny ganizowanego wraz z ksiêdzem proboszczem koœcio³a w Bardzie - poet¹ Stanis³awem Dubielem. Poza dzia³alnoœci¹ artystyczn¹, Klub zajmuje siê tak¿e przeprowadzaniem konkursów m.in. konkursu literackiego dla dzieci szkó³ podstawowych "O gêsie pióro krasnala Ha³aba³y" oraz konkursu poetyckiego o "Z³ote Pióro". KTR nawi¹za³ wspó³pracê ze wspomnianym wczeœniej ksiêdzem Stanis³awem Dubielem z Barda, który og³osi³ I Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Edwarda Stachury "O Laur Barda". W ramach dzia³alnoœci klubu powsta³a równie¿ Grupa Teatralno - Filmowa "Lascaris", grupa taneczna, warsztaty fotografii i rysunku. Prezes KTR Leszek Burzyñski wrêczy³ podziêkowania dla w³adz miasta i powiatu oraz osób wspieraj¹cych dzia³alnoœæ klubu. Krótkie przemówienie wyg³osi³ wicestarosta Pawe³ Guzik

oraz z-ca burmistrza Waldemar Grzeœkowiak. Aleksandra Marsza³, cz³onkini klubu, uœwietni³a obchody wystêpem wokalnym. Zaœpiewa³a m.in. piosenkê "Dobranoc panowie". Prezentacjê wierszy wrzesiñskich poetów rozpoczêto recytacj¹ utworów Violetty Lesiak. Kolejne wiersze zaprezentowa³a Teresa Tomys. Us³yszeliœmy "Jestem jeszcze", "Ciche pukanie", "Sieæ". Z tomiku "Listy niewys³ane" ks. Stanis³awa Dubiela recytowano "Najtrudniej to napisaæ, "¯aluzje okien", "List do anio³a". Poeci, sympatycy klubu - Krzysztof Szymoniak z Gniezna i Tomasz Jankowski z Konina, równie¿ zaprezentowali swoje utwory. Obchody pierwszego roku istnienia klubu zakoñczono wspania³¹ kolacj¹ Karolina Strzy¿ewska

"Za wysok¹ jakoœæ us³ug gastronomicznych i cateringowych oraz atrakcyjn¹ ofertê garma¿eryjn¹" w Wielkopolskim Konkursie Gospodarczo-Samorz¹dowym HIT 2006 wyró¿niono wrzesiñsk¹ firmê "Tutti Frutti" Miros³awa Lisieckiego. Rozstrzygniêcie plebiscytu odby³o siê 20 lutego w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Konkurs HIT odbywa siê od trzynastu lat pod patronatem wojewody wielkopolskiego. Bior¹ w nim udzia³ firmy, instytucje u¿ytecznoœci publicznej oraz jednostki samorz¹du lokalnego. Wyró¿nienia s¹ przyznawane w szeœciu kategoriach: produkcja, handel i us³ugi, rolnictwo i przetwórstwo ¿ywnoœci, ekologia, organizacja i zarz¹dzanie oraz samorz¹dnoœæ. Kryterium oceny stanowi¹ przede wszystkim jakoœæ oraz nowatorstwo œwiadczonych us³ug. Firma "Tutti Frutti" od wielu lat prowadzi we Wrzeœni kilka punktów gastronomicznych - restauracje "Królewsk¹" i "Von Tutti", bar mleczny i sto³ówkê policyjn¹. Dostarcza tak¿e wy¿ywienie do szpi-

Miros³aw Lisiecki tali we Wrzeœni i S³upcy. Przedsiêbiorstwo Miros³awa Lisieckiego wci¹¿ siê rozrasta - od niedawna we Wrzeœni dzia³a jego sklep z wyrobami garma¿eryjnymi. Zadowolenie klientów i wci¹¿ poszerzaj¹ca siê dzia³alnoœæ s¹ najlepszym dowodem wysokiej jakoœci us³ug oferowanych przez "Tutti Frutti". W ubieg³ym roku za dzia³ania na rzecz rozwoju powiatu wrzesiñskiego statuetk¹ HIT 2005 wyró¿niono Starostwo Powiatowe we Wrzeœni. Jury doceni³o inwestycje oraz prace modernizacyjne dokonane w 2005 roku na terenie powiatu. (agda)


www.wrzesnia.powiat.pl

SPORT

Warsztatowi hokeiœci

Hokejowe rozgrywki dostarczy³y widzom i sportowcom wiele emocji Hokeiœci z Trzcianki, Pozna- - Wojciech Mól. Nie zabrak³o równia, Czeszewa i Œremu zmierzy- nie¿ maskotki olimpiad specjalli siê podczas II Wielkopolskie- nych czyli je¿yka, w którego wciego Turnieju Hokeja Halowego li³a siê niemiecka wolontariuszka. Olimpiad Specjalnych, który Po prezentacji wszystkich dru¿yn, odby³ siê 2 lutego w Czeszewie. na maszt zosta³a wci¹gniêta flaga Hokej halowy (nie myliæ z uni- olimpiad specjalnych, a nastêpnie hoc) jest dyscyplin¹, w której obo- uczestnicy Warsztatu Terapii Zawi¹zuj¹ zasady hokeja na lodzie. jêciowej w Czeszewie z³o¿yli Konkurencja zosta³a wymyœlona w przysiêgê olimpijsk¹ - Pragnê latach 90-tych przez m³odzie¿ z zwyciê¿aæ, lecz jeœli nie bêdê móg³ Kanady i USA, która równie¿ w zwyciê¿yæ, niech bêdê dzielny w okresie letnim chcia³a uprawiaæ swym wysi³ku. Turniej otworzy³a sw¹ ulubion¹ dyscyplinê sportu. Jadwiga Stefañska - kierownik Na turniej hokeja do Czeszewa czeszewskiego WTZ. przybyli: starosta wrzesiñski DioZanim zawodnicy przyst¹pili nizy Jaœniewicz, cz³onek Zarz¹du do rozgrywek, uczestnicy WTZ w Powiatu Aleksandra G³owacka, Czeszewie zaprezentowali goburmistrz gminy Mi³os³aw - Zbi- œciom krótki program artystyczny, gniew Skikiewicz, dyrektor PCPR na który z³o¿y³y siê: wi¹zanka tañ-

ców towarzyskich oraz wystêp kapeli EKO-BAND i Beaty Michalak. W turnieju udzia³ wziê³o szeœæ dru¿yn - Warciaki Czeszewo, Mustangi Poznañ, Bahia Poznañ, B³yskawica Poznañ, Gepard Œrem i Olimpijczyk Trzcianka. £¹cznie rywalizowa³o 87 zawodników, których podzielono na grupy - w zale¿noœci od stopnia upoœledzenia. W grupie I na drugim miejscu uplasowa³a siê ¿eñska dru¿yna Warciaki Czeszewo, a pierwsz¹ pozycjê zdoby³y dziewczêta z Bahii Poznañ. W grupie II miejsce pierwsze równie¿ zdoby³a Bahia Poznañ - dru¿yna mêska, a za nimi na podium stanêli ch³opcy z Warciaków Czeszewo. W grupie III drugie miejsce zdobyli zawodnicy Olimpijczyka Trzcianka, a pierwsz¹ pozycjê - Gepard Œrem. W IV grupie by³o na odwrót - tryumfowa³ Olimpijczyk Trzcianka, a tu¿ za nim uplasowa³ siê Gepard Œrem. Wszyscy wymienieni zakwalifikowali siê do fina³u ogólnopolskiego Turnieju Hokeja Halowego Olimpiad Specjalnych. Warto nadmieniæ, ¿e sportowcy z WTZ w Czeszewie w marcu bêd¹ reprezentowaæ powiat wrzesiñski w Trzciance na VI Turnieju Badmintona. (agda)

Nauczyciele szkó³ powiatu podczas rywalizacji w tenisie sto³owym - wœród mê¿czyzn: pow. 51 lat Wojciech Izydorek (ZS Otoczna), w grupie 31-50 lat Kazimierz Jacewicz (ZS Orzechowo), Artur Szymkowiak (ZS Marzenin), Piotr Bzowy(ZSTiO), w grupie do 30 lat £ukasz Swêdrowski (SP Grabowo Królewskie), Robert Pieñczykowski (SP Gutowo Ma³e), Witold Michalak (ZSP)

9

Grali, rzucali i czytali...

Tenisowe mistrzostwa nauczycieli Starostwo Powiatowe we Wrzeœni, wspólnie z Ogniskiem TKKF "Sokó³" zorganizowa³o w dniu 17 lutego 2007 r. II Mistrzostwa Powiatu Wrzesiñskiego w Tenisie Sto³owym Nauczycieli. W zawodach wziêli udzia³ nauczyciele ze szkó³ powiatu wrzesiñskiego podzieleni na 3 kategorie wiekowe: do 30 lat, od 31 do 50 lat, od 51 lat wzwy¿. Miejscem rozgrywek by³a goœcinna salka Zespo³u Szkó³ Politechnicznych przy ul. Wojska Polskiego. Niestety podobnie, jak w roku ubieg³ym, nie by³o najlepiej z frekwencj¹, a wiemy, ¿e w tenisa sto³owego grywa spora iloœæ nauczycieli. Mamy nadziejê, ¿e III Mistrzostwa bêd¹ mia³y liczniejsz¹ obsadê. W tym roku najlepszymi byli: - wœród kobiet (ze zrozumia³ych wzglêdów nie podajemy wieku) Anna Morawska (SP Chwalibogowo) przed Ma³gorzat¹ Go³êbiowsk¹ (ZSTiO)

Marzec 2007

Organizatorzy postanowili rozegraæ równie¿ zawody w kategorii open. Tutaj bezkonkurencyjny okaza³ siê Kazimierz Jacewicz, pokonuj¹c w finale Wojciecha Izydorka. Pan Kazimierz swoim zwyciêstwem zapewni³ ZS w Orzechowie puchar dla najlepszej szko³y. Gratulujemy! WOiS

Zawody sportowo-rekreacyjne dla m³odzie¿y w Ko³aczkowie 85 uczniów szkó³ podstawowych i ponadpodstawowych wziê³o udzia³ w zawodach sportowo-rekreacyjnych dla m³odzie¿y, które odby³y siê w Ko³aczkowie 3 lutego br. M³odzie¿ musia³a wykazaæ siê sprawnoœci¹ cia³a i umys³u, bowiem oprócz konkurencji sportowych, rywalizowano równie¿ w konkursie czytelniczym i warcabach. W strzelaniu z wiatrówki ogó³em uczestniczy³o 59 osób. I miejsce w kategorii szkó³ podstawowych zaj¹³ Bartosz Bia³ow¹s z Wszemborza, natomiast wœród szkó³ ponadpodstawowych tryumfowa³ Mateusz Czechowski reprezentuj¹cy Oœrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Ko³aczkowie. W konkurencji rzutu lotk¹ najlepszym zawodnikiem w grupie szkó³ podstawowych okaza³ siê Dawid Kasprowicz z Szamarzewa, natomiast w kategorii szkó³ ponadpodstawowych pierwsza pozycja przypad³a Patrycji Kaczmarek z Ko³aczkowa. Ogó³em w tej rozgrywce uczestniczy³y 84 osoby. 49 osób rywalizowa³o z sob¹ w grze w warcaby. Najlepszym graczem wœród uczniów szkó³ podsta-

wowych okaza³ siê Przemys³aw Ptaszyñski z Budzi³owa, natomiast wœród szkó³ ponadpodstawowych - Rafa³ PoŸniak - równie¿ z Budzi³owa. Kolejn¹ konkurencj¹, w której uczestniczy³o 74 zawodników, by³o "strzelanie na bramkê od unihoca". Tu tryumfowali - w kategorii szkó³ podstawowych - Roksana Wojdy³a z Ko³aczkowa, a w kategorii szkó³ ponadpodstawowych - Rafa³ PoŸniak z Budzi³owa. W konkurencji rzutu ringo rywalizowa³o 74 sportowców. Najlepszym wœród uczniów szkó³ podstawowych by³ Alan G¹si¹rek z Gorazdowa, natomiast w grupie szkó³ ponadpodstawowych pierwszy by³ Rafa³ PoŸniak reprezentuj¹cy Budzi³owo. Do konkursu czytelniczego przyst¹pi³o 41 osób. W kategorii klas I-III szkó³ podstawowych miejsce pierwsze zdoby³a Michalina Matuszak z Sokolnik, natomiast wœród uczniów klas IV-VI Katarzyna Kruszyñska z Ko³aczkowa. Wœród gimnazjalistów najlepsz¹ okaza³a siê Weronika Majchrzak - mieszkanka Ko³aczkowa. (o) Edmund Kubis

Turniej w Ko³aczkowie

Œwiêto turystów

Podsumowanie roku oraz 50 - lecie PTTK we Wrzeœni „Kto chce naprawdê odnaleŸæ samego siebie, musi nauczyæ siê obcowania z przyrod¹, bo oczarowanie jej piêknem wprowadza bezpoœrednio w ciszê kontemplacji. Na ³onie natury, z dala od codziennych trosk, duch ³atwiej otworzy³ siê na rzeczywistoœæ nad-

przyrodzon¹, która nadaje sens i wartoœæ ziemskim przedsiêwziêciom i planom.” - Jan Pawe³ II 9 lutego w Gimnazjum nr 2 we Wrzeœni odby³o siê uroczyste podsumowanie roku turystycznego oraz upamiêtnienie 50. rocznicy powstania wrzesiñskiego oddzia-

³u Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Wœród zaproszonych goœci by³ równie¿ przedstawiciel Starostwa Powiatowego, który przekaza³ na rêce prezesa oddzia³u wrzesiñskiego PTTK - Henryka Czarneckiego, list gratulacyjny od starosty. Pan Prezes w swoim wyst¹pieniu przedstawi³ historiê i osi¹gniêcia oraz zamierzenia tej prê¿nej organizacji turystycznej. Po przemówieniach zaproszonych goœci, zas³u¿onym dzia³aczom i instytucjom wrêczono pami¹tkowe dyplomy i medale. Mi³o nam, ¿e wœród wyró¿nionych za wspó³pracê z PTTK znalaz³o siê równie¿ Starostwo Powiatowe. Jubilatom ¿yczymy dalszych wspania³ych lat w propagowaniu turystyki na ziemi wrzesiñskiej WOiS

Zwyciêska dru¿yna prezentuje dyplom Do udzia³u w Halowym Turnieju Pi³ki Siatkowej, który odby³ siê 4 lutego w Ko³aczkowie, zg³osi³o siê siedem dru¿yn mêskich i piêæ kobiecych. Wœród mê¿czyzn turniej rozegrano w grupach systemem "ka¿dy z ka¿dym" do 2 wygranych setów. I miejsce zajê³a Iskra Ko³aczkowo II miejsce zajê³a Rodzina W III miejsce zajê³o Bieganowo

IV miejsce zajê³o Borzykowo Rozgrywki siatkarskie wœród dru¿yn kobiecych rozegrano systemem pucharowym. Wyniki przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co: I miejsce zajê³a Iskra Ko³aczkowo II miejsce zajê³y Sokolniki 1 III miejsce zajê³o Bieganowo Dru¿yny, które zajê³y trzy pierwsze miejsca, otrzyma³y puchary, dyplomy i pi³ki siatkowe. EK


10

Marzec 2007

OG£OSZENIA

www.wrzesnia.powiat.pl

Zarz¹d Powiatu we Wrzeœni na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z póŸniejszymi zmianami) oraz uchwa³y Nr 25/IV/2007 Rady Powiatu we Wrzeœni z dnia 8 lutego 2007r. w sprawie uchwalenia rocznego programu wspó³pracy Powiatu z organizacjami pozarz¹dowymi oraz innymi podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego na rok 2007.

og³asza: otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadañ publicznych Powiatu Wrzesiñskiego w roku 2007 I. Rodzaj zadania I.1. Organizacja imprez stanowi¹cych atrakcyjn¹ i wartoœciow¹ ofertê wypoczynku i spêdzania czasu wolnego dzieci i m³odzie¿y powiatu wrzesiñskiego. I.2. Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu. Zadania szczegó³owe: Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych promuj¹cych aktywnoœæ ruchow¹ i zdrowy styl ¿ycia, (festyny, konkursy, biegi, crossy, rajdy, sp³ywy itp.). I.3. Zadania z zakresu turystyki. Zadania szczegó³owe: Wspomaganie rozwoju bazy turystyczno-rekreacyjnej na terenie powiatu wrzesiñskiego. I.4. Zadania z zakresu kultury, sztuki i ochrony tradycji Zadania szczegó³owe: 1. Propagowanie kultury poprzez organizacjê konkursów, przegl¹dów, festiwali: recytatorskich, literackich, muzycznych, wiedzy o Europie, plastycznych, fotograficznych, teatralnych i filmowych. 2. Kultywowanie tradycji ludowych poprzez wspieranie dzia³alnoœci zespo³ów folklorystycznych, organizacjê warsztatów folklorystycznych, organizacjê konkursów gwary poznañskiej. 3. Upowszechnianie kultury poprzez organizacjê imprez i festynów plenerowych, po³¹czonych z wystêpami scenicznymi i koncertami. 4. Kultywowanie tradycji muzycznych poprzez wspieranie dzia³alnoœci chóralnej. II Wysokoœæ œrodków publicznych przeznaczonych na realizacjê w/w zadañ: w roku 2007: dla zadania I.1 - 20 000,00 z³, dla zadania I.2 - 15 000,00 z³, dla zadania I.3 - 15 000,00 z³, dla zadania I.4 - 30 000,00 z³ w roku 2006: dla zadania I.1 - 10 500,00 z³, dla zadania I.2 - 6 000,00 z³, dla zadania I.3 - 15 000,00 z³, dla zadania I.4 - 30 000,00 z³ III Zasady przyznawania dotacji 1. W otwartym konkursie mog¹ uczestniczyæ organizacje pozarz¹dowe, o których mowa w art.3.ust. 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie. 2. Przy rozpatrywaniu ofert i ich wyborze stosuje siê zasady okreœlone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie, w szczególnoœci przepisy zawarte w art. 5 oraz art. 11-15 ustawy. IV. Terminy i warunki realizacji zadania 1. Termin realizacji zadañ ustala siê do dnia 10 grudnia 2007 r. 2. Zlecenie realizacji zadania nast¹pi w formie wspierania wykonania zadania. 3. Uchwa³a Zarz¹du Powiatu Wrzesiñskiego jest podstaw¹ do zawarcia umowy z podmiotem, którego oferta zosta³a wybrana w konkursie. Umowa okreœla zakres i warunki realizacji zadania publicznego. Wzór umowy zosta³ przyjêty w rozporz¹dzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207). 4. Kontroli i oceny realizacji zadania dokonuje siê zgodnie z art.17 ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie. V Terminy sk³adania ofert 1. Oferty nale¿y z³o¿yæ na obowi¹zuj¹cych formularzach wg wzoru zawartego w rozporz¹dzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. (Dz. U. Nr 264, poz. 2207). 2. Wnioski mo¿na pobraæ w Starostwie Powiatowym we Wrzeœni, ul. Chopina 10 w Biurze Obs³ugi Interesanta lub ze strony internetowej Powiatu: www.wrzesnia.powiat.pl. 3. Oferta musi spe³niaæ wszystkie warunki formalne zgodne z ustaw¹ z dnia 24 kwietnia 2003r.o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie. 4. Do oferty nale¿y do³¹czyæ: - aktualny odpis z rejestru (wa¿ny 3 miesi¹ce od daty wystawienia), - sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok, - odpis statutu organizacji. 5. Oferty nale¿y sk³adaæ w nieprzekraczalnym terminie do 30 marca 2007 r. w Biurze Obs³ugi Interesanta Starostwa Powiatowego we Wrzeœni, ul. Chopina 10, 62-300 Wrzeœnia lub przes³aæ drog¹ pocztow¹ (decyduje data stempla pocztowego). 6. Dodatkowe informacje na temat zadañ mo¿na uzyskaæ w Wydziale Oœwiaty i Sportu, nr tel. 061 640-44-38, 061 640-44-72 (zadanie I.1-I.3) lub w Wydziale Promocji, Kultury i Integracji Europejskiej nr tel. 061 640-44-42, 061 640-44-95 (zadanie I.4) VI Terminy, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty 1. Z³o¿one oferty s¹ oceniane pod wzglêdem formalnym i merytorycznym. Oferty posiadaj¹ce b³êdy formalne zostaj¹ odrzucone i nie podlegaj¹ analizie merytorycznej. 2. Zarz¹d Powiatu we Wrzeœni, w formie uchwa³y, podejmuje decyzjê o wyborze ofert i udzieleniu dotacji. 3. Podmioty sk³adaj¹ce ofertê zostan¹ pisemnie poinformowane o podjêtej decyzji. 4. Rozstrzygniêcie konkursu nast¹pi w ci¹gu 20 dni od up³ywu terminu sk³adania ofert. 5. Przyjmuje siê nastêpuj¹ce kryteria wyboru ofert: - wiarygodnoœæ organizacji, - wykazana efektywnoœæ dzia³ania, - skutecznoœæ realizacji za³o¿onych celów, - metody dzia³ania oraz posiadane zasoby rzeczowe i kadrowe, - zgodnoœæ tematyki i zakresu zadania z celami statutowymi wnioskodawcy, - zasiêg terytorialny, korzyœci spo³eczne realizacji zadania, liczba osób objêtych projektem, - udzia³ œrodków w³asnych oraz innych Ÿróde³ finansowania, - wysokoœæ œrodków publicznych przeznaczonych na realizacjê zadania.

Zarz¹d Powiatu we Wrzeœni og³asza: przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ 1. Nieruchomoœci stanowi¹cej w³asnoœæ Powiatu Wrzesiñskiego, po³o¿onej we Wrzeœni przy ulicy Wroc³awskiej, gmina Wrzeœnia, oznaczonej geodezyjnie jako obrêb Wrzeœnia, arkusz mapy 31, dzia³ka nr 3846/4 o pow. 1,0903 ha. 2. Nieruchomoœæ, o której mowa powy¿ej, zapisana jest w Ksiêdze Wieczystej prowadzonej przez S¹d Rejonowy we Wrzeœni pod KW nr 34465, jako w³asnoœæ POWIATU WRZESIÑSKIEGO. 3. Dla w/w nieruchomoœci brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Warunki zagospodarowania dla dzia³ki nr 3846/4 mo¿na okreœliæ w decyzji o warunkach zabudowy. Z uwagi na istniej¹ce zagospodarowanie s¹siednich dzia³ek, mo¿liwe jest wydanie decyzji o warunkach zabudowy na obiekt o charakterze us³ugowo - handlowym. 4. Cena wywo³awcza wynosi: 950.000 z³. + VAT 5. Wadium wynosi: 95.000 z³. III Przetarg w/w nieruchomoœci odbêdzie siê w dniu 27 kwietnia 2007 roku o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej nr 57 na I piêtrze Starostwa Powiatowego we Wrzeœni przy ulicy Chopina 10 Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wp³ata wadium w podanej wysokoœci, w terminie do dnia 23 kwietnia 2007 roku. Za dzieñ wp³aty wadium uznaje siê datê wp³ywu œrodków na rachunek Starostwa Powiatowego we Wrzeœni nr konta: 72 1440 1286 0000 0000 0387 0561 Wadium mo¿e byæ wniesione w pieni¹dzu, obligacjach Skarbu Pañstwa lub papierach wartoœciowych dopuszczonych do obrotu publicznego. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przed³o¿eniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Je¿eli osoba ustalona jako nabywca nieruchomoœci nie stawi siê bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu celem zawarcia umowy sprzeda¿y, organizator przetargu mo¿e odst¹piæ od zawarcia umowy, a wp³acone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium wniesione w pieni¹dzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra³, zalicza siê na poczet ceny nabycia nieruchomoœci. Wadium wniesione w innej formie ni¿ w pieni¹dzu, przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra³, podlega zwrotowi niezw³ocznie po wp³aceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomoœci. Nabywca ponosi wszelkie koszty zwi¹zane z nabyciem nieruchomoœci. Informacje szczegó³owe mo¿na uzyskaæ w pokoju nr 29 Starostwa Powiatowego we Wrzeœni, lub telefonicznie pod nr (061) 640-44-28. Komisja przetargowa przeprowadzi przetarg zgodnie z ustaw¹ z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2004 roku, nr 261, poz. 2603 ze zmianami) oraz rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14 wrzeœnia 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci (Dz. U. Nr 207, poz.2108).Zgodnie z art.38 ust. 4 cyt. wy¿ej ustawy organizator przetargu mo¿e odwo³aæ og³oszony przetarg, niezw³ocznie podaj¹c informacjê o odwo³aniu przetargu do publicznej wiadomoœci.


www.wrzesnia.powiat.pl

PRACA

Oferty pracy

Marzec 2007

11

z dnia 22.02.2007 r.

Pracownik w dziale mechanicznym i w dziale odlewni - AKWA sp. z o.o. Kwalifikacje: najchêtniej osoby wykwalifikowane, ewentualnie osoby,które chc¹ siê przyuczyæ do pracy w odlewni lub dziale mechanicznym. Pozosta³e informacje: AKWA Sp. z o.o. Gniezno, ul.S³oneczna 36, tel. (061) 426-44-01. Tapicer - Zak³ad Produkcyjno-Handlowy. Kwalifikacje: wykszta³cenie zawodowe, 5-letni sta¿ pracy w zawodzie. Informacje ZPH Pyzdry, ul.Wrzesiñska 26, tel. (061) 438-51-22. Technolog konstruktor - Rolmus. Kwalifikacje: wykszta³cenie minimum œrednie, mo¿e byæ osoba studiuj¹ca, bardzo dobra znajomoœæ programu AUTOCAD. Pozosta³e informacje:PPHUT ROLMUS, Akacjowa 8, 62-300 Wrzeœnia, p. Szymkowiak Mieczys³aw, tel. (061) 436-67-54, (061) 436-09-79. Monter okien z PCV - TERRAZYT. Kwalifikacje: doœwiadczenie jako monter okien z PCV, jeœli bez doœwiadczenia to koniecznie prawo jazdy kat. B, wtedy bêdzie przyjêty na stanowisko kierowcy. Pozosta³e informacje: TERRAZYT, Wrzeœnia ul. Kiliñskiego 1,1 Pani Borowczak Ma³gorzata, tel. (061) 435-08-21. Pracownik biurowy-sta¿ystka - UMiG Wrzeœnia. Kwalifikacje: wy¿sze wykszta³cenie (min. licencjat) w zakresie kadry, p³ace, ewentualnie wykszta³cenie œrednie, jeœli kandydat studiuje ww. Kierunek, osoba bezrobotna,wiek do 25 lat (sta¿ organizowany przy wspó³udziale PUP we Wrzeœni, planowany termin rozpoczêcia sta¿u luty-marzec 2007). Pozosta³e informacje: UMiG Wrzeœnia, Ul.Ratuszowa 1, tel. (061) 436-08-80, Dzia³ Kadr - pani Maria Fr¹ckowiak. CV i list motywacyjny z³o¿yæ w kadrach UMiG we Wrzeœni. Kierowca wózka wid³owego - Adecco Poland Sp. z o.o. Kwalifikacje: kurs kierowców wózka wid³owego, mile widziane doœwiadczenie. Pozosta³e informacje: Adecco Poland Sp. z o.o. ul. Dzia³kowców 12, Wrzeœnia. Koordynator Adecco - Agnieszka Szyku³a tel. 695-066-624. Pracownik fizyczny w tartaku - Tartak w Nekli. Kwalifikacje: z uprawnieniami na pi³ê ³añcuchow¹, wykszta³cenie zawodowe. Hostessa - CREYF S POLSKA. Kwalifikacje: rozdawanie ulotek banku na terenie Wrzeœni, umowa zlecenie/o dzie³o, mile widziane osoby ucz¹ce siê. Kontakt z pracodawc¹ : tel. (061) 851-79 -38, e-mail: rekrutacjapoz@creyfs.pl www.creyfs.pl, osoba kontaktowa: Aneta Konieczna. Kierowca - Kwalifikacje: prawo jazdy kat C+E, œwiadectwo kwalifikacyjne, min. 1 rok sta¿u pracy. Informacje: Transport Ciê¿arowy Biskupice, ul. Dworcowa 33, 606-358-573. Operator maszyn formuj¹cych - HUTA SZK£A. Kwalifikacje: wykszta³cenie zawodowe lub œrednie, wykszta³cenie mechaniczne, tokarze, œlusarze,mechanicy - tylko mê¿czyŸni do 30 roku ¿ycia. Pozosta³e informacje: Huta Szk³a Antoninek, Poznañ, ul.Gorzys³awa 31/37, pani Roicka - Kadry, tel. (061) 873-31-42. Pracownik fizyczny / sprz¹taczka - PROGRESS PUH ZPCHr. Kwalifikacje: PRACOWNIK FIZYCZNY-mycie wagonów PKP: oferta dla mê¿czyzn, SPRZ¥TACZKA (mile widziane osoby niepe³nosprawne), praca w Wy¿szej Szkole Bankowej w Poznaniu. Pozosta³e informacje: kontakt z pracodawc¹: PUH PROGRESS ZPchr. Poznañ, ul Grunwaldzka tel. (061) 861-40-17-sekretariat lub (061) 437-05-70, Pan Jankowski. Zwrot kosztów dojazdu -100%. Przedstawiciel handlowy - Abakus Europe Kwalifikacje: doœwiadczenie zawodowe, znajomoœæ bran¿y metalowej - powa¿ny atut, prawo jazdy kat. B, wykszta³cenie minimum œrednie, rzetelnoœæ, konsekwencja w dzia³aniu, komunikatywnoœæ. Informacje: Abakus Europe S.J. ul. Harcerzy 2c, 84-300 Lêbork, tel. (059) 863-74-40, adam@abakus-europe.pl. Technik hotelarstwa - Kwalifikacje: wykszta³cenie techniczne - hotelarskie. Informacje: KASSANDRA, Jakubowski Krzysztof, tel. (061) 436-54-27, 508-961-333. Pracownik administracyjny - Cenos. Kwalifikacje: wykszta³cenie minimum œrednie, koniecznie znajomoœæ jêzyka angielskiego, znajomoœæ obs³ugi komputera Word i Excel. CV i list motywacyjny sk³adaæ na adres: Cenos, ul. Sikorskiego 22, 62-300 Wrzeœnia, tel. (061) 437-08-27, pani B³aszczyk Maria. Specjalista ds. eksportu i importu - Cenos Kwalifikacje: wykszta³cenie wy¿sze lub œrednie z doœwiadczeniem na podobnym stanowisku, koniecznie znajomoœæ jêzyka angielskiego, znajomoœæ obs³ugi komputera Word i Excel. CV i list motywacyjny sk³adaæ na adres: Cenos, ul. Sikorskiego 22, 62-300 Wrzeœnia, tel. (061) 437-08-27, B³aszczyk Maria. Pracownik produkcyjny (znicze) - Kwalifikacje: oferta dla niepe³nosprawnej osoby, konieczne skierowanie z PUP. Informacje: PIK MPT, ul. Wroc³awska 42 B, Wrzeœnia. Referent - Wrzeœnia. Kwalifikacje: praca w Referacie rejestracji Podatników i Wprowadzania Danych, wykszta³cenie wy¿sze, znajomoœæ ustawy o NIP i Ordynacji podatkowej, umiejêtnoœæ bieg³ej obs³ugi komputera, sta¿ pracy w organach skarbowych, wskazana znajomoœæ jêzyka obcego (angielski, niemiecki, francuski). Do dnia 28.02.2007 nale¿y sk³adaæ dokumenty na adres: Urz¹d Skarbowy we Wrzeœni, ul. Warszawska 26, informacja - tel. (061) 435-91-73. Magazynier- kierowca - INDROB PPH. Kwalifikacje: prawo jazdy kat. B. Informacje: INDROB PPH Wrzeœnia, ul. Sikorskiego 34, tel. (061) 436-75-77, 0605-830-005. Magazynier - Impel HL Service. Kwalifikacje: wykszta³cenie œrednie techniczne, podstawowa znajomoœæ obs³ugi komputera, uprawnienia na wózki wid³owe mile widziane. Osoby zainteresowane proszone s¹ o kontakt z Pani¹ Katarzyn¹ Wajd¹ - M³odszym Doradc¹ Personalnym, tel. (061) 858-10-90 lub 858-10-92. Brukarz - BET - BRUK. Kwalifikacje: przygotowanie i u³o¿enie kostki brukowej betonowej i granitowej oraz krawê¿ników na placach i parkingach. Pozosta³e informacje: Us³ugi Brukarskie BET BRUK, Oczko Aleksander, tel. (033) 810-05-00, ul.Wapienicka 24, 43-382 Bielsko Bia³a. Sprzedawca - protetyk s³uchu - Digi LAB Kwalifikacje: wykszta³cenie œrednie z matur¹, preferowane osoby o kierunku medycznym, dokonywanie pomiaru s³uchu i dopasowanie aparatów s³uchowych. Kontakt z pracodawc¹: 602-246-368, Stachowiak Pawe³. Pracownik restauracji - Restauracja Mc Donald's. Kwalifikacje: otwartoœæ,komunikatywnoœæ,chêæ nauki i rozwoju, zaanga¿owanie,w³asna inicjatywa. Pozosta³e informacje: McDonald's Polska Sp. z o.o. Restauracja Swarzêdz, ul. Poznañska 56, Kierownik restauracji Tomasz Antczak (061) 818-60-53. Cukiernik - Kwalifikacje: czeladnik-cukiernik. Pozosta³e informacje: Zak³ad Piekarsko-Cukierniczy Mi³os³aw, ul.Krêta 14, Edmund i Barbara Ratajczak tel. (061) 438-31-29. Pracownik przy inwentaryzacjach - Zak³ad Piekarsko-Cukierniczy. Kwalifikacje: umowa zlecenie, mile widziane osoby ucz¹ce siê, w³asny kalkulator. Pozosta³e informacje: Work Serwice-Wroc³aw kontakt telefoniczny: 508-040-365. Blacharz samochodowy - AUTO-B£ASZAK. Kwalifikacje: wykszta³cenie zawodowe - min. 2 lata doœwiadczenia. Telefon do pracodawcy: 0609-253-044, (061) 438-34-64. Kierowca kat. B - Kwalifikacje: wykszta³cenie podstawowe lub zawodowe, prawo jazdy kat. B. Informacje: Piekarnia Agnes, ul. Beutlera 5, 62-330 Nekla, tel. 502-221-059. Operatorzy maszyn / pracownicy na produkcjê - Cenos. Kwalifikacje: operatorzy maszyn - wykszta³cenie minimum zawodowe, mile widziane osoby niepe³nosprawne. Pozosta³e informacje: CENOS ul. Sikorskiego 22, Wrzeœnia, tel. ( 061) 437-08-00, kadry. CV+list motywacyjny z³o¿yæ w siedzibie zak³adu. Operator maszyn do produkcji folii - POLIPAK Sp. z o.o. Kwalifikacje: wykszta³cenie minimum zawodowe o kierunku technicznym, praca na maszynach roluj¹co-zgrzewaj¹cych do produkcji folii, praca 3 - zmianowa. Handlowiec - Komputronik Miros³aw Dyl. Kwalifikacje: wykszta³cenie œrednie, znajomoœæ obs³ugi komputera, prawo jazdy kat. B, podstawowa znajomoœæ jêzyka angielskiego. Pozosta³e informacje: osoba zainteresowana musi posiadaæ w³asny samochód, pracodawca zapewnia zwrot kosztów dojazdu. Informacja: Pan Miros³aw Dyl, ul. Staszica 1, 62-300 Wrzeœnia, tel. 691-971-177 lub e-mail: miroslaw.dyl@komputronik.pl. Brukarz/pomocnik brukarza/robotnicy budowlani - DROGBUD. Kwalifikacje: brukarz, pomocnik brukarza, pracownik budowlany. Pozosta³e informacje: DROGBUD, kontakt w sprawie pracy tylko telefoniczny od poniedzia³ku do pi¹tku - (061) 436-02-13. Sprzedawca - Kwalifikacje: mile widziana praktyka w handlu, osoba chêtna do pracy. Informacje: Sklep Spo¿ywczo-Przemys³owy, ul. Fromborska 50 A. tel..509-446-745. Specjalista ds. marketingu - Spó³dzielnia Mleczarska. Kwalifikacje: wykszta³cenie wy¿sze lub œrednie kierunkowe, doœwiadczenie na podobnym stanowisku. Kierownik drogerii - Polbita Sp. z o. o. Kwalifikacje: doœwiadczenie na stanowisku kierowniczym, umiejêtnoœci kierowania zespo³em, umiejêtnoœæ obs³ugi komputera. CV i list motywacyjny wys³aæ na adres: POLBITA Sp. z o. o. ul. Lesznowska 20B, 05-870 B³onie ,fax: (022) 731-18-40, e-mail:rekrutacja@polbita.com.pl. Kierowca samochodu ciê¿arowego - Kwalifikacje: prawo jazdy kat. C+E, œwiadectwo kwalifikacji (jeœli nie posiada takiego œwiadectwa, koszty badania zostan¹ odci¹gniête z pierwszej pensji). Godziny pracy: wyjazd w niedzielê wieczór, powrót w pi¹tek wieczorem. Informacje: WARTEX, Æmiachowo 47, 64-510 Wronki, 606-371-574. Psycholog szkolny - Kwalifikacje: wykszta³cenie wy¿sze, praca na 1/2 etatu. Informacje: Gimnazjum, Kostrzyn Wlkp. ul. Powstañców Wlkp. 28 A, tel. (061) 818-91-04. Piekarz / cukiernik / magazynier - Piekarnia. Kwalifikacje: piekarz ciastowy, sto³owy, piecowy-wynagrodzenie 400 z³- 500z³/ na tydzieñ, samodzielny cukiernik - 10% od obrotu, mo¿liwoœæ sprowadzenia rodziny, bezp³atne zakwaterowanie. Informacje: Piekarnia -Kasieñka, Marek Sobiecki, ul.Willowa 5, 05-532 Baniocha, tel. (022) 727-55-44 wewn. 24. Pracownik budowlany oraz pomocnik - MAGRO. Kwalifikacje: wykszta³cenie minimum zawodowe, sta¿ .min. 6 m-cy, dyspozycyjnoœæ, komunikatywnoœæ. Na miejsce pracy z Bieganowa lub z Wrzeœni zapewnia pracodawca. Pozosta³e informacje: MAGRO Bieganowo 25/3, tel.609-102-065. Kierownik ds. haccp - Kwalifikacje: wykszta³cenie wy¿sze - kierunek zarz¹dzania jakoœci¹, ewentualnie wykszta³cenie œrednie o takim kierunków lub osoba studiuj¹ca zarz¹dzanie jakoœci¹. Pozosta³e informacje: TUTTI FRUTTI, Pan Lisiecki Miros³aw, tel. 0602-642-692. Pracownik fizyczny- z prawem jazdy B i T - Trans Z³om Kwalifikacje: prawo jazdy kat. B i T. Dekarz-blacharz - HUGO. Kwalifikacje: czeladnik dekarz-blacharz (1 osoba dekarz + ewentualnie 1 osoba pomocnik dekarza). Pozosta³e informacje: PPHU HUGO Zak³ad Dekarsko-Blacharski, Grzegorz ADAMUS, Nekla, ul.Beutlera 13, tel. kom. 509-477-799, 600-685-740. Sprzedawca (bran¿a miêsna) - FOOD SERVICE COMPANIA. Kwalifikacje: praca na stoisku miêsnym na terenie KAUFLAND. Pozosta³e informacje: FOOD SERVICE COMPANIA stoisko miêsne na terenie Kauflandu we Wrzeœni, tel. (061) 437-71-71. CV sk³adaæ na powy¿szy adres. Operator suwnicy kabinowej - AKROSTAL. Kwalifikacje: uprawnienia na suwnicê kabinow¹. Pozosta³e informacje: AKROSTAL Sp. z o.o. Poznañ, tel. (061) 871-51-09. Kierowca wózka wid³owego - AKROSTAL. Kwalifikacje: uprawnienia na wózek wid³owy. Pozosta³e informacje: AKROSTAL Sp. z o.o. Poznañ, tel. (061) 871-51-09. Spawacz - AKROSTAL. Kwalifikacje: uprawnienia na palnik z acetylenem. Pozosta³e informacje: AKROSTAL Sp. z o.o. Poznañ, tel. (061) 871-51-09. Specjalista ds. marketingu i administracji - Kwalifikacje: wykszta³cenie wy¿sze lub œrednie, znajomoœæ j. niemieckiego, prace administracyjno - biurowe, obs³uga komputera, samodzielnoœæ w podejmowaniu decyzji w stopniu administracyjno-ksiêgowym. Informacje: HORTPLANT, ul. Polna 9, 62-330 Nekla, tel. (061) 437-21-63, Ireneusz Pluciñski. Œlusarz spawacz - HORTPLANT. Kwalifikacje: wykszta³cenie zawodowe lub œrednie, wymagane doœwiadczenie, samodzielnoœæ, spawanie MIG, MAG, TIG. Pozosta³e informacje: HORTPLANT, ul. Polna 9, 62-330 Nekla, tel. (061) 437-21-63, Ireneusz Pluciñski. Fryzjer (- ka) damsko-mêski (-a) - Honorata Tomczak - Zak³ad Fryzjerski. Kwalifikacje: z praktyk¹, stanowisko samodzielne. Kontakt z pracodawc¹ : Honorata Tomczak, ul.Dworcowa, 62-322 Orzechowo, tel. 669-891-990. Pomocnik dekarza - ROBTOM. Pracodawca dowozi do pracy. Pozosta³e informacje: ROBTOM Wrzeœnia, ul. Koœciuszki 61/11, tel. 603-868-608, Gadziñski Wies³aw. Licencjonowany hipoterapeuta - Stowarzyszenie. Kwalifikacje: najchêtniej z licencj¹, jeœli nie ma licencji, to osoba, która pracowa³a jako instruktor jazdy konnej. Pozosta³e informacje: Stowarzyszenie na Rzecz Hipoterapii i Obrony Praw Zwierz¹t. Kontakt: Pawlicki Witold, tel. 889-618-900. Sprzedawca / kierownik sklepu RTV-AGD - DIANA P.H.U. Konin. Kwalifikacje: SPRZEDAWCA: wykszta³cenie œrednie, obs³uga komputera, znajomoœæ bran¿y mile widziana; KIEROWNIK SKLEPU: obs³uga komputera, przynajmniej 2-letnie doœwiadczenie na podobnym stanowisku. W dniu 01.03.2007 r. o godz.10.00 w sali konferencyjnej (pok.19) PUP we Wrzeœni odbêdzie siê spotkanie z pracodawc¹. Osoby zainteresowane zapraszamy na gie³dê pracy - prosimy o zabranie CV i listu motywacyjnego. Przypominamy, i¿ Pracodawca jest obowi¹zany zawiadomiæ w formie pisemnej, w okresie do 5 dni, w³aœciwy powiatowy urz¹d pracy o zatrudnieniu osoby zarejestrowanej jako bezrobotna lub o powierzeniu jej innej pracy zarobkowej. W przypadku niedope³nienia tego obowi¹zku podlega on karze grzywny nie ni¿szej ni¿ 3000z³. Aktualne oferty mo¿na znaleŸæ na stronie internetowej www.praca.wrzesnia.org.pl oraz na tablicach og³oszeniowych Powiatowego Urzêdu Pracy we Wrzeœni ul. Wojska Polskiego 2, pok. 6. Szczegó³owe informacje w PUP - tel. 061 640 35 35, 061 640 35 38


Informator powiatowy Starostwo Powiatowe ul. Chopina 10, 62-300 Wrzeœnia tel. (0-61) 640 44 44, fax (0-61) 640 20 51 starostwo@wrzesnia.powiat.pl www.wrzesnia.powiat.pl godziny urzêdowania: poniedzia³ek 8.00 do 16.00 wtorek – pi¹tek 7.00 do 15.00 Wydzia³ Komunikacji i Dróg rejestracja – (0-61) 640 44 09 prawo jazdy – (0-61) 640 44 07 godziny urzêdowania: poniedzia³ek 9.00 do 15.30 wtorek – pi¹tek 8.00 do 14.00 Wydzia³ Administracji Architektoniczno – Budowlanej - tel. (0-61) 640 44 05 Wydzia³ Promocji, Kultury i Integracji Europejskiej tel. (0-61) 640 44 42 Wydzia³ Oœwiaty i Sportu tel. (0-61) 640 44 38 Wydzia³ Œrodowiska i Rolnictwa ul. Kaliska 1, tel. (0-61) 640 45 40 Wydzia³ Gospodarki Nieruchomoœciami - tel. (0-61) 640 44 29 Zespó³ Uzgadniania Dokumentacji Projektowej - tel. (0-61) 640 44 27 Kasa Starostwa - (0-61) 640 44 18 czynna: poniedzia³ek 8.30 do 15.30, wtorek – pi¹tek 7.30 do 14.00 Powiatowy Urz¹d Pracy – ul. Wojska Polskiego 2, tel. (0-61) 640 35 35 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – ul. Wojska Polskiego 1, - tel. (0-61) 640 45 50 Powiatowy Zespó³ ds. Orzekania o Niepe³nosprawnoœci - ul. Wojska Polskiego 1 - tel. (0-61) 640 45 56 Powiatowy Zarz¹d Dróg ul. Kaliska 1, - tel. (0-61) 436 42 16 Powiatowy Oœrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ul. Chopina 10, tel. (0-61) 640 44 85 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego - ul. 3 Maja 3, tel. (061) 640 45 46 Poradnia PsychologicznoPedagogiczna we Wrzeœni ul. Wojska Polskiego 1, tel. (0-61) 640 45 70 Oœrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny - Ko³aczkowo pl. Reymonta 4, tel. (0-61) 438 53 47

Poni¿ej prezentujemy mapê dróg powiatowych w kontekœcie sieci dróg krajowych i wojewódzkich. W kolejnym wydaniu "Przegl¹du Powiatowego" przedstawimy obszerniejsz¹ informacjê dotycz¹c¹ dróg na terenie powiatu wrzesiñskiego. Zamieœcimy wykaz dróg powiatowych, ich stan, d³ugoœæ, koszty utrzymania, zasady odœnie¿ania, a tak¿e wykaz potrzeb w zakresie remontów kapitalnych oraz budowy dróg i chodników.

Urz¹d Miasta i Gminy Wrzeœnia ul. Ratuszowa 1, - tel. (0-61) 640 40 40, fax (0-61) 640 40 44 Urz¹d Gminy Ko³aczkowo pl. Reymonta 3, 62-306 Ko³aczkowo tel. (0-61) 438 53 24, fax (0-61) 438 53 21 Urz¹d Miasta i Gminy Mi³os³aw ul. Wrzesiñska 19, 62-320 Mi³os³aw tel. (0-61) 438 20 21, fax (0-61) 438 30 51 Urz¹d Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla tel. (0-61) 438 60 11, fax (0-61) 438 64 90 Urz¹d Gminy i Miasta Pyzdry ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry tel.(0-63) 276 83 34, fax (0-63) 276 83 33 Urz¹d Skarbowy we Wrzeœni ul. Warszawska 26, tel. (0-61) 435 91 00, fax (0-61) 435 91 06 997 - Policja 998 - Stra¿ Po¿arna 999 - Pogotowie Ratunkowe 112 - CPR (Stra¿ Po¿arna, Pogotowie) 986 - Stra¿ Miejska Ca³odobowy policyjny telefon zaufania - (0-61) 437 52 97 993 - Pogotowie ciep³ownicze 992 - Pogotowie gazowe 994 - Pogotowie wodno-kanal. (0-61) 436 02 31 - Pog. energet.

Wydawca: Starostwo Powiatowe we Wrzeœni, ul Chopina 10, tel. (0 61) 640 44 44 Redaktor naczelny: Ryszard Szczepaniak Redakcja: Zespó³ Redakcyjny Starostwa Powiatowego we Wrzeœni Sk³ad i ³amanie: Przemys³aw Ratajczak Nak³ad: 9000 egzemplarzy Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania

Wileñszczyzna Wkrótce mieszkañcy powiatu bêd¹ mieli okazjê zobaczyæ wystêp Zespo³u Pieœni i Tañca "Wileñszczyzna", zwanej u nas wileñskim "Mazowszem", organizowany przez Starostwo Powiatowe we Wrzeœni oraz Urz¹d Miasta i Gminy Wrzeœnia. Licz¹cy 50 osób Zespó³ powsta³ przed 20 laty. Od samego pocz¹tku swego istnienia prowadzi rozleg³¹ pracê etnograficzn¹, zbiera po wsiach podwileñskich polski folklor, aby ocaliæ go od zapomnienia. Od ponad 10 lat organizuje i przeprowadza szeroko znany festyn "Kwiaty Polskie". "Wileñszczyzna" ma opracowanych kilka programów tematycznych, w tym m.in. "Kaziuki Wileñskie", które zaprezentowane zostan¹ w poniedzia³kowy wieczór, 5 marca br. o godz. 17:00 we Wrzesiñskim Oœrodku Kultury. "Kaziuki" (lit. Kaziuko mug) to œwiêto zwane oficjalnie obchodami ku czci œw. Kazimierza z rodu Jagiellonów - patrona Polski i Litwy. W dniu tym (4 marca), od czterystu lat w Wilnie odbywa³ siê jarmark odpustowy. Wspó³czeœnie to trzydniowy kiermasz odbywaj¹cy siê w ró¿nych miejscach miasta po³¹czony z wystêpami artystycznymi. Mo¿na tu spotkaæ wiele ciekawych wyrobów rzemios³a ludowego i artystycznego. Wystêpom "Wileñszczyzny" w WOK-u towarzyszyæ bêdzie okolicznoœciowa wystawa "Ca³y mój pejza¿ jest stamt¹d", poœwiêcona twórczoœci pochodz¹cej z Wilna Kazimiery I³³akowiczówny. W programie uroczystoœci znajd¹ siê tak¿e inne atrakcje w postaci m.in. kramów z wileñskimi palmami, kaziukowymi sercami i obwarzankami. Zapraszamy! red.

www.wrzesnia.powiat.pl biuletyn@wrzesnia.powiat.pl Druk: Drukarnia Agora SA ul. Krzywa 35 64-920 Pi³a

Przegląd Powiatowy Nr 30 - Marzec 2007  

Biuletyn Informacyjny Starostwa Powiatowego we Wrześni

Advertisement