Page 1

Do¿ynki w Pyzdrach

W numerze:

Przynosimy plon w gospodarza dom - ju¿ wkrótce s³owa tej i innych pieœni folklorystycznych zabrzmi¹ na stadionie zawarciañskim w Pyzdrach. Tam 10 wrzeœnia br. odbêd¹ siê do¿ynki powiatowe. Koñcz¹ siê ju¿ ¿niwa, z³ote zbiorok³osy, wko³o œmigaj¹ sierpy, pobrzêkuj¹ k³osy Imprezê rozpocznie o godz. 14:00 korowód do¿ynkowy wokó³ stadionu, który poprowadzi Orkiestra Dêta Wrzesiñskiego Oœrodka Kultury. Potem odprawiona zostanie msza œw. polowa, w której uczestniczyæ bêdzie chór "Camerata". Po oficjalnym powitaniu i odœpiewaniu hymnu pañstwowego, rozpoczn¹ siê uroczystoœci obrzêdowe w wykonaniu zespo³u Pieœni i Tañca "Ziemia Wrzesiñska". Po nim wyst¹pi¹: Orkiestra Dêta Miejsko - Gminnego Oœrodka Kultury w Pyzdrach oraz zespó³ folklorystyczny "Ko³aczkowianie". W antrejce na ryczce Sta³y pyry w tytce Przysz³a niuda, spuc³a pyry A w wymborku my³a giry

Ciekawym urozmaiceniem czêœci muzycznej bêdzie prezentacja gwary poznañskiej w wykonaniu uczestników Warsztatu Terapii Zajêciowej w Rudzie Komorskiej. Nie zawiedzie rozœpiewane Wrzesiñskie Studio Piosenki, którego artyœci wyst¹pi¹ z godzinnym koncertem. Bananowy jest Po prostu ¿ywot mój Kr¹¿y wokó³ mnie Piêknoœci œniadych rój G³ówn¹ atrakcj¹ tegorocznego powiatowego œwiêta plonów bêdzie wieczorny koncert gwiazdy muzycznej - Zespo³u "VOX". Grupa powsta³a w 1978 roku, kiedy to Witold Paszt za³o¿y³ mêski kwartet wokalny "VOX" w sk³adzie: Andrzej Kozio³, Witold Paszt, Jerzy S³ota, Ryszard Rynkowski. Od 1996 roku zespó³ wystêpuje jako tercet.

Wieœci z XLV Sesji Rady Powiatu. strona 6 Zmiany w przepisach paszportowych. strona 6

WIelostronna Miêdzynarodowa Wymiana M³odzie¿y. strona 7.

c.d. str. 2

Przypadaj¹ce w tym roku 750-lecie ukazania siê pierwszej wzmianki o Wrzeœni bêdzie mia³o uroczyst¹ oprawê. Z tej okazji zaplanowano kilka historycznych wydarzeñ. Z pewnoœci¹ najwa¿niejszym bêdzie przemarsz ulicami miasta oraz koncerty gwiazd estrady. Pierwszym rocznicowym akcentem bêdzie wystêp Zespo³u Pieœni i Tañca „Œl¹sk”, który odbêdzie siê w czwartek 31 sierpnia o godz. 19.00 we wrzesiñskim amfiteatrze. 1 wrzeœnia, równie¿ na scenie amfiteatru im. Anny Jantar, zaprezentuje siê utalentowana m³odzie¿ w koncercie „M³odzi Zdolni, czyli Powiatowe Talenty Muzyczne”. Tego dnia bêdzie mo¿na pos³uchaæ tak¿e zespo³u PRINCESS z utworami QUEEN. Trwaj¹ przygotowania do zorganizowania w sobotê 2 wrzeœnia zawodów sportowych z udzia³em czo³ówki zawodników jednej z najciê¿szych kategorii wagowych. Najwiêcej wydarzy siê jednak

fot. UMiG Wrzeœnia

Obchody jubileuszu 750-lecia Wrzeœni

Kwietnik przy Ratuszu z okolicznoœciow¹ kompozycj¹ kwiatow¹ w niedzielê – 3 wrzeœnia. Tego sz³oœæ i teraŸniejszoœæ Wrzeœni. dnia o godz. 15.30 ze stadionu Przejœcie przez Rynek bêdzie filmiejskiego, po planowanej uro- mowane, a efekt zobacz¹ na teleczystoœci rozpoczêcia roku szkol- bimie jeszcze tego samego dnia nego dla dzieci i m³odzie¿y, ulica- wszyscy ci, którzy wieczorem zami miasta wyruszy barwny wielo- si¹d¹ w amfiteatrze. osobowy pochód. Zostanie wydana okolicznoJego uczestnicy przemaszeruj¹ œciowa p³yta DVD. Na boisku ulicami: S¹dow¹, Jana Paw³a II, szko³y przy ul. Kaliskiej zostanie Rynek, Sienkiewicza, Harcersk¹, wykonane wspólne zdjêcie Opieszyn na boisko ZSTiO przy ul. wszystkich uczestników. Bêdzie Kaliskiej. Czo³o korowodu stano- te¿ szansa wybicia i otrzymania wiæ bêdzie oddzia³ kawalerii kon- pami¹tkowego medalu oraz nabynej Wielkopolskiej Kompanii Re- cia wydawnictw filatelistyczprezentacyjnej wraz z orkiestr¹ nych.Organizatorzy przewiduj¹ dêt¹. W za³o¿eniu organizatorów wspania³¹ zabawê i niepowtarzalprzemarsz bêdzie mia³ charakter ne wydarzenia. Jednym z nich bêwyj¹tkowy, oddaj¹cy historiê, tra- dzie z pewnoœci¹ koncert legendardycjê, dokonania, a zatem prze- nej grupy Boney M., która w la-

tach 70-tych i 80-tych zajmowa³a czo³owe miejsca list przebojów. Któ¿ nie pamiêta takich przebojów jak: „Rivers of Babylon”, „Daddy Cool”, „Ma Baker”, „Rasputin” i wielu innych. Wieczorny koncert Boney M. o godz. 20.00 poprzedzi wystêp Skaldów. Oprócz tej strawy duchowej, niejako na deser, organizatorzy przygotowali tak¿e poczêstunek dla wszystkich goœci jubileuszowej imprezy. Z najwiêkszego w Polsce garnka serwowana bêdzie specjalnie ugotowana zupa. Niedzielne uroczystoœci zakoñczy pokaz sztucznych ogni na czeœæ 750-lecia Wrzeœni. UMiG Wrzeœnia

Jak obchodzono œwiêto plonów w powiecie? strona 10

Piknik organizacji pozarz¹dowych w Czeszewie. strona 12

Oferty pracy z PUP we Wrzeœni. strona 15


2

Przegl¹d Powiatowy

Wrzesieñ 2006

www.wrzesnia.powiat.pl

Wydzia³ Administracji Architektoniczno - Budowlanej Wydzia³ Administracji Architektoniczno - Budowlanej znajduje siê na parterze budynku Starostwa Powiatowego we Wrzeœni. Nadmieniæ nale¿y, ¿e biura zosta³y przeniesione w lipcu 2006 roku do nowo wyremontowanych pomieszczeñ po Powiatowym Urzêdzie Pracy. W wydziale zatrudnionych jest piêæ osób: Naczelnik - Stefan T³oczek, z-ca naczelnika - £ukasz Prusak oraz inspektorzy: Kazimierz Kubisiak, Danuta Ogrodowicz i Magdalena Bazylczuk. Do podstawowych zadañ Wydzia³u Administracji Architektoniczno - Budowlanej nale¿y: - wydawanie decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowê/rozbiórkê - przyjmowanie zg³oszeñ o zamiarze budowy/rozbiórki oraz wykonania robót budowlanych nie

£. Prusak, S. T³oczek, M. Bazylczuk, K. Kubisiak i D. Ogrodowicz objêtych obowi¹zkiem uzyskania pozwolenia na budowê/ rozbiórkê - wydawanie decyzji o przenie-

sieniu pozwolenia na budowê na rzecz innej osoby - nak³adanie obowi¹zku geode-

zyjnego wyznaczenia w terenie i wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w stosunku do obiektów objêtych zg³oszeniem - potwierdzanie spe³nienia wymagañ samodzielnego lokalu mieszkalnego dla celów ustanowienia oddzielnej w³asnoœci lokali - potwierdzanie powierzchni u¿ytkowej i wyposa¿enia technicznego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w celu uzyskania dodatku mieszkaniowego - realizowanie zadañ zwi¹zanych ze sprawowaniem nadzoru urbanistyczno - budowlanego w zakresie zgodnoœci zagospodarowania terenu z ustaleniami wynikaj¹cymi z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy oraz wymogami ochrony œro-

dowiska - wykonywanie zadañ zwi¹zanych ze sprawowaniem nadzoru i kontroli w zakresie: zgodnoœci rozwi¹zañ architektoniczno - budowlanych z przepisami techniczno budowlanymi, obowi¹zuj¹cymi Polskimi Normami oraz wiedz¹ techniczn¹, w³aœciwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - kontrolowanie posiadania przez osoby wykonuj¹ce samodzielne funkcje techniczne w budownictwie uprawnieñ do pe³nienia tych funkcji - prowadzenie spraw zwi¹zanych z udzieleniem b¹dŸ odmow¹ zgody na odstêpstwo od przepisów techniczno - budowlanych. Stefan T³oczek naczelnik Wydzia³u

skiego. Koszt tej roboty to 6 847 z³. Dla lepszego zabezpieczenia stali przed korozj¹, a przez to zwiêkszenie trwa³oœci porêczy, zastosowano ocynkowanie metod¹ elektrolizy. W sierpniu wykonano remont kapitalny najbardziej zniszczonego odcinka jezdni w Czeszewie. Uzupe³nienie podbudowy t³uczniowej i now¹ nawierzchniê asfal-

tow¹ na d³ugoœci 410 m wykona³a za kwotê 111 124 z³ firma z Nekli TRANS-BRUK Marka Begiera. W trakcie realizacji jest przebudowa ul. 3 Maja w Pyzdrach, remont kapitalny ul. Centralnej w Gutowie Ma³ym oraz remont chodnika w Bieganowie.

Roboty na drogach powiatowych

Okres letni to pe³nia sezonu robót drogowych. Na drogach zarz¹dzanych przez Powiatowy Zarz¹d Dróg we Wrzeœni, koñczy siê realizacja zadañ planowanych do wykonania w roku bie¿¹cym. Potrzeby na drogach powiatowych s¹ olbrzymie, a w tym roku na roboty inwestycyjne i remonty kapitalne przeznaczono w bud¿ecie 420 000 z³. Przedstawiamy zakoñczone ro-

boty. Jednym z wa¿niejszych zadañ tego roku by³, wykonywany co 5 lat, remont kapitalny promu do przeprawy przez Wartê w Nowej Wsi Podgórnej. Niezbyt du¿y zakres robót pozwoli³ na szybkie przeprowadzenie prac, i prom wy³¹czony by³ z ruchu tylko przez okres 2 miesiêcy. Naprawiono mechanizm napêdzaj¹cy, uszczelniono i pomalowano kad³ub oraz

Zapraszamy na Do¿ynki Gminy Mi³os³aw, które odbêd¹ siê w Biechowie, 2 wrzeœnia 2006 r.

Nowe porêcze i opierzenia - ul. Kaliska w Pyzdrach

ci¹g dalszy ze str. 1

Do¿ynki w Pyzdrach

15:00 - Msza œw w Sanktuarium Matki Bo¿ej Pocieszenia O. Paulinów w Biechowie 16:00 - Przemarsz korowodu do¿ynkowego na boisko przy œwietlicy wiejskiej w Biechowie, koncert M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej Miejsko-Gminnego Oœrodka Kultury w Pyzdrach 16:30 - Uroczystoœci obrzêdowe Œwiêta Plonów z udzia³em Zespo³u Pieœni i Tañca "Ziemia Wrzesiñska" z Gorzyc 18:00 - Koncert Kapeli Podwórkowej "Mysomtacy" z Krajenki 20:00 - Zabawa taneczna z udzia³em zespo³u "Czas" z Nekli a tak¿e: pokaz tradycyjnych ¿niwnych przygotowanych przez Muzeum Narodowe Rolnictwa w Szreniawie, degustacja wyrobów Spó³dzielni Mleczarskiej we Wrzeœni, ma³a gastronomia i inne atrakcje.

Od 28 sierpnia do 1 wrzeœnia w godzinach od 9:00 do 13:00 na terenie Parku im. Dzieci Wrzesiñskich, ze zbiórk¹ przy Szkole Podstawowej nr 2, odbywaæ siê bêd¹, zorganizowane przez Powiatow¹ Komendê Policji we Wrzeœni, "Bezpieczne wakacje z mundurem". Podczas wielu gier i zabaw dzieci uczyæ siê bêd¹, jak zachowaæ bezpieczeñstwo w ró¿nych sytuacjach. Zapraszamy!!!

8 wrzeœnia o 16:00 na terenie wodoci¹gów Dom Pomocy Spo³ecznej we Wrzeœni organizuje festyn "Po¿egnanie lata". Wœród zaproszonych goœci znaleŸli siê przedstawiciele w³adz lokalnych oraz mieszkañcy zaprzyjaŸnionych placówek tego typu z terenu województwa.

Jolanta Kubczak Dyrektor PZD we Wrzeœni Fot. PZD Wrzeœnia

Odbiór wyremontowanego odcinka Czeszewo - Szczodrzejewo

wyposa¿ono prom w nowe ko³a i kamizelki ratunkowe, na co wydano 36 050 z³. Zak³ad Z. Waszaka MARBUD z Wrzeœni wykona³ przebudowê przejœæ dla pieszych na skrzy¿owaniach ulicy Koœciuszki z ulic¹ Legii Wrzesiñskiej i S³owian, dostosowuj¹c je dla osób niepe³nosprawnych. Jest to zadanie sukcesywnie wykonywane na drogach powiatowych w ramach programu "Likwidacja barier architektonicznych". W czerwcu zakoñczono wymianê porêczy oraz monta¿ opierzeñ na murach oporowych ulicy Kaliskiej w Pyzdrach. Tym samym zakoñczono ca³y zakres robót planowanych do wykonania na tej ulicy, rozpoczêty w 2004 r. wykonaniem remontu kapitalnego jezdni. Porêcze o d³ugoœci 68,2 m wykona³a i zamontowa³a firma p. Mariana Sroczyñskiego MAX-BUD z Wrzeœni za kwotê 20 249 z³. Natomiast wymianê 12,7 m porêczy na moœcie przez Wrzeœnicê w Sokolnikach wykona³ Zak³ad Drogowy Waldemara Lewandow-

Na Do¿ynkach Powiatowych zagoœci zespó³ VOX Obdarzeni s¹ niezwyklym talentem showmañskim, maj¹ olbrzymi¹ ³atwoœæ w nawi¹zywaniu kontaktów z publicznoœci¹ i oczywiœcie - ogromny talent wokalny. Muzycy zaprezentuj¹ najs³ynniejsze hity: "Bananowy song", "Rycz, ma³a, rycz", czy "Zabiorê ciê, Magdaleno". Impreza

zakoñczy siê tradycyjn¹ zabaw¹ taneczn¹, któr¹ poprowadzi zespó³ RAMMP z Jarocina. Polecimy do S³oñca! Oprócz licznych koncertów i wystêpów muzycznych, organizatorzy przygotowali dla uczestników œwiêta plonów wiele innych atrakcji. Bêdzie loteria fantowa,

prezentacje walk wojów s³owiañskich, strzelanie z ³uku, statek wycieczkowy po Warcie, degustacje i wystawy. Dla mi³oœników motoryzacji gratk¹ bêd¹ przejazdy motocyklowe z klubem Fire Ghost i wystawa maszyn rolniczych. Dla wielbicieli koni niemechanicznych atrakcj¹ bêd¹ przejazdy bryczkami. Du¿o emocji przysporz¹ niew¹tpliwie pokazy aeroklubu z Konina - loty szybowców, balon oraz skoki spadochronowe. Podczas do¿ynek zostanie wykonana pami¹tkowa fotografia mieszkañców z wysiêgnika wozu stra¿ackiego. Hucznym ukoronowaniem powiatowego œwiêta plonów bêdzie pokaz sztucznych ogni. Imprezê poprowadzi konferansjer i dziennikarz Radia "Merkury" - S³awomir Bajew. Honorow¹ rolê starostów do¿ynek pe³niæ bêd¹ Jacek Kazimierski z Wr¹bczynkowskich Holendrów w gminie Pyzdry oraz Justyna Gorzelana z gminy Mi³os³aw, w której odbêd¹ siê przysz³oroczne do¿ynki powiatowe. (red.)


www.wrzesnia.powiat.pl

Przegl¹d Powiatowy

„Na kupieckim szlaku"

Pokazy œredniowiecznych walk przedstawili wojowie VII Miêdzynarodowy Zjazd tkactwa i hafciarstwa. Wojowników S³owiañskich Nie brakowa³o równie¿ chêtodby³ siê w przedostatni sierp- nych do wziêcia udzia³u w turnieniowy weekend w Grzybowie. ju ³uczniczym. Podczas zjazdu Tym razem grodem na dwa dni mo¿na by³o degustowaæ potrawy zaw³adnê³a karawana kupiecka, przygotowane wed³ug œredniopod¹¿aj¹ca dawnymi szlakami, wiecznych przepisów, napiæ siê która przy wjeŸdzie do grodu zo- miodu pitnego i podpiwka czy sta³a napadniêta. uczestniczyæ w zabawie plebejW obronie kupców natychmiast skiej. Du¿ym powodzeniem ciestanêli dzielni wojowie i karawa- szy³ siê pokaz œredniowiecznych na zosta³a wyratowana z opresji tañców, w wykonaniu bia³oruskiezbójców. Na placu grodziska mo¿- go zespo³u "Stary Olsa". Poœwiêna by³o potargowaæ siê z rzemieœl- camy naszej pasji ka¿d¹ woln¹ nikami o wyroby z ich warsztatów, chwilê, takie hobby wci¹ga zobaczyæ jak wytapiano ¿elazo w mówi¹ dziewczyny tañcz¹ce w dymarce œredniowiecznej. Panie zespole. W Grzybowie jesteœmy po szczególnie zainteresowa³ pokaz raz pierwszy, ale atmosfera jest

super. Nasz wystêp zosta³ bardzo ciep³o przyjêty przez publicznoœæ. To nas cieszy - dodaj¹. A nale¿y podkreœliæ, ¿e tegoroczny zjazd przyci¹gn¹³ t³umy. Na zjazd dotar³o ponad 400 wojów. W licznym sk³adzie stawi³a siê dru¿yna z Czech, by³ wy¿ej wspomniany zespó³ muzyki dawnej z Bia³orusi. Powszechn¹ ciekawoœæ budzi³y stroje uczestników zjazdu, zaœ szczególne zainteresowanie - arabscy kupcy i wikingowie. Bywalcy grodu na ¿ywo obserwowali potyczki wojów. Starcia nie s¹ inscenizowane, wszystko jest spontaniczne, dlatego prosimy publicznoœc o zachowanie odpowiedniej odleg³oœci od walcz¹cych wojowników - informowa³ prowadz¹cy imprezê Jacek Krajniak. Dziêki jego komentarzom mo¿na by³o na bie¿¹co œledziæ wydarzenia, dziej¹ce siê w grodzie. Inicjatorem i organizatorem by³o Towarzystwo Przyjació³ Grodu w Grzybowie i Muzeum Pierwszych Piastów w Lednicy. Celem imprezy jest wzbogacenie wiedzy historycznej z okresu pocz¹tków pañstwa polskiego oraz popularyzacja Wielkopolski, ze szczególnym uwzglêdnieniem Grzybowa i ziemi wrzesiñskiej. AM

Przedsiêbiorczy marzyciele

Uczestnicy szkolenia podczas zajêæ z analizy ekonomicznej Praca od 8 do 16, pewne za- fem" z przedstawicielami firmy robki, wolne niedziele i œwiêta, doradczo-szkoleniowej "Czarnecograniczony zakres obowi¹z- cy" z Poznania. Przyszli przedsiêków, czy te¿ nienormowany czas biorcy, po zapoznaniu siê z napiêpracy, niepewny pieni¹dz, ale i tym harmonogramem zajêæ, podautonomia, niezale¿noœæ, bycie pisali umowy, gwarantuj¹ce im panem swego losu, samemu so- bezp³atny udzia³ w szkoleniach. bie "sterem, ¿eglarzem, okrêRuszamy pe³n¹ par¹ - powietem", samemu sobie szefem? dzia³ Jacek Czarnecki podczas poPodjêcie dzia³alnoœci gospodar- niedzia³kowego spotkania. I fakczej na w³asny rachunek zawsze tycznie - ju¿ 10 sierpnia pierwsza wi¹¿e siê z pewnym ryzykiem. grupa uczestniczy³a w trzygodzinTrzeba byæ w biegu przez 24 h, nym seminarium "Trening umie³apaæ okazje, podejmowaæ b³yska- jêtnoœciowy i osobowoœci" poprowiczne decyzje. To ¿ycie trudne, wadzonym przez Mariê Andrype³ne poœwiêceñ, oscyluj¹ce na chiewicz-Czarneck¹. Zabawy i tekrawêdzi ryzyka i mo¿liwoœci ban- sty psychologiczne ukaza³y benekructwa. Ale i ciekawe, pe³ne ad- ficjentom tkwi¹cy w nich potenrenaliny, mo¿liwoœci i perspektyw. cja³, okreœli³y typy osobowoœci, 7 sierpnia odby³o siê zebranie uœwiadomi³y mocne i s³abe stroosób, które zakwalifikowane zo- ny, a tak¿e ujawni³y, czy ka¿dy z sta³y do projektu "Sam sobie sze- uczestników projektu ma w sobie

cechy, które powinien posiadaæ przysz³y przedsiêbiorca. Podczas æwiczeñ praktycznych uczestnicy musieli wykazaæ siê zdolnoœciami autoprezencji i przebojowoœci¹. Potem przeszli szkolenia z zakresu marketingu, rachunkowoœci i analizy ekonomicznej przedsiêbiorstwa. Przed nimi jeszcze najwa¿niejszy "egzamin" - napisanie i przedstawienie biznesplanów. Najlepsi przejd¹ do etapu drugiego i wezm¹ udzia³ w bardziej zaawansowanych szkoleniach specjalistycznych. Przede wszystkim trzeba byæ pewnym. Jeœli ktoœ nie wierzy jeszcze w to, ¿e naprawdê chce dzia³aæ, jeœli siê zastanawia, ten projekt nie jest dla niego. Od pocz¹tku szanse maja bowiem Ci, którzy wykazuj¹ prawdziwy zapa³ i pasjê, którzy naprawdê CHC¥. To samozaparcie i wiara s¹ kluczem do drzwi w³asnego przedsiêbiorstwa. 50 osób ró¿nej p³ci i wieku, z ró¿nym wykszta³ceniem i doœwiadczeniem zawodowym. Ka¿dy z nich ma inny pomys³ na ¿ycie i na w³asny biznes. Dla ka¿dego udzia³ w projekcie jest wielk¹ szans¹, mo¿liwoœci¹ zmiany swego ¿ycia. Ka¿dy z nich ma nadziejê, ¿e to jemu siê uda, ¿e jego projekt oka¿e siê najlepszy i otrzyma dofinansowanie. Komu z nich uda siê zrealizowaæ w³asne marzenia? (agda)

Stypendium Marsza³ka Województwa Uczniowie szkó³ ponadgimnazjalnych oraz studenci, którzy zamieszkuj¹ na sta³e na terenie województwa wielkopolskiego, mog¹ staraæ siê o stypendium Marsza³ka Województwa Wielkopolskiego. Stypendium to ma charakter pomocy socjalnej. O pomoc stypendialn¹ mog¹ ubiegaæ siê osoby, które spe³niaj¹ ³¹cznie nastêpuj¹ce warunki: - ucz¹ siê lub studiuj¹ w trybie dziennym,

- osi¹gaj¹ najlepsze wyniki w nauce wœród kandydatów ubiegaj¹cych siê o stypendium, - pozostaj¹ w trudnych warunkach materialnych. Preferencje w otrzymaniu stypendium maj¹ osoby pochodz¹ce z terenów wiejskich lub miast, które nie s¹ siedzib¹ powiatów. Wnioski mo¿na sk³adaæ w Starostwie Powiatowym we Wrzeœni, ul. Chopina 10, pok. 37, w terminach: uczniowie - do 12.09.2006

r., studenci - do 26.09.2006 r. Regulamin stypendium oraz odpowiednie wnioski mo¿na pobraæ w Biurze Obs³ugi Interesanta wrzesiñskiego starostwai, oraz ze stron: www.wrzesnia.powiat.pl, www.wielkopolska.mw.gov.pl. Jednoczeœnie przypominamy o starannym wype³nieniu druku (dok³adny adres wnioskodawcy, telefon kontaktowy, pe³na nazwa i adres szko³y/uczelni, telefon do szko³y/dziekanatu). WOiS

Wrzesieñ 2006

3

Dwieœcie lat...

Dostojna jubilatka w towarzystwie w³adz samorz¹dowych Niezwyk³¹, bo 105. rocznicê urodzin obchodzi³a dnia 14 sierpnia br. Joanna Haenel mieszkanka Dolnych Gr¹dów w gminie Pyzdry. Na przyjêcie urodzinowe jubilatki przyjecha³a jej rodzina z ca³ej Polski oraz przedstawiciele w³adz gminnych i powiatowych, duchowni i dziennikarze. Pani Sabina przyjecha³a na urodziny Joanny Haenel a¿ ze Œwinoujœcia. Ciocia jest bardzo dobra, pogodna, zawsze mia³a dla ka¿dego uœmiech, by³a zadowolona z ¿ycia, mimo ¿e prze¿y³a wiele trudnych momentów - wspomina. Pani Joanna mia³a ciê¿kie i burzliwe ¿ycie. Jej m¹¿ zgin¹³ tragicznie, gdy synowie byli jeszcze mali, sama musia³a ich wychowaæ. W ¿yciu ima³a siê ró¿nych zajêæ, zmaga³a siê z bied¹ i chorobami. Prze¿y³a œmieræ córki. Czêstokroæ niedojada³a. Ale wysz³a z tej walki obronn¹ rêk¹. Ma dwóch synów, czworo wnucz¹t i piêcioro prawnuków. Pan Bóg pozwoli³ jej ¿yæ

d³ugo i w dobrym zdrowiu. Ostatnio trochê gorzej siê czuje przez upa³y. Ale wci¹¿ zajmuje siê hodowl¹ drobiu - ba¿antów, indyków. Jej przysmakiem jest kie³basa „w³asnej roboty". Wielu ³ask Bo¿ych, jak najmniej trosk, s³oñca ka¿dego ranka, du¿o zdrowia i uœmiechu ¿yczy³ Szanownej Jubilatce wicestarosta Pawe³ Guzik, wrêczaj¹c jej album z przedwojennymi fotografiami Wrzeœni. Burmistrz Miasta i Gminy Pyzdry Krzysztof Stru¿yñski z³o¿y³ Pani Joannie wyrazy g³êbokiego uznania i szacunku dla jej d³ugich lat ¿ycia. Wszyscy odœpiewali "Dwieœcie lat!", by³y kwiaty, gratulacje i prezenty. Obecni na przyjêciu goœcie zazdroœcili jubilatce wspania³ej kondycji i zdrowia oraz próbowali poznaæ receptê na d³ugowiecznoœæ. Nieoficjalnie dowiedzieliœmy siê, ¿e wœród jej sk³adników s¹: kontakt z natur¹, uœmiech i pogoda ducha. (agda)

Jest jeszcze 100 miejsc !!! W koñcu czerwca br. firma Czarneccy z Poznania rozpoczê³a rekrutacjê osób zainteresowanych otwarciem w³asnej firmy. Nabór do projektu SAM SOBIE SZEFEM trwa w trybie ci¹g³ym do wyczerpania miejsc. W porozumieniu ze starost¹ wrzesiñskim, firma Czarneccy prowadzi we Wrzeœni projekt SAM SOBIE SZEFEM, wspieraj¹cy finansowo i merytorycznie przysz³ych przedsiêbiorców. Projekt ten jest w pe³ni finansowany z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz z bud¿etu Pañstwa, w zwi¹zku z czym udzia³ w nim jest ca³kowicie bezp³atny. Ponadto, ka¿dy uczestnik otrzyma zwrot kosztów dojazdu na szkolenia we Wrzeœni lub w Poznaniu. W ramach projektu 100 mieszkañców województwa wielkopolskiego otrzyma specjalistyczne szkolenia w zakresie prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, a 50cioro z nich otrzyma na pocz¹tku przysz³ego roku wsparcie inwestycyjne w wysokoœci po 20.000 z³ oraz tzw. wsparcie pomostowe, czyli 700 z³ co miesi¹c przez 6 lub 12 miesiêcy. Warunkiem otrzymania wsparcia inwestycyjnego jest udzia³ œrodków prywatnych uczestnika w wysokoœci 25% kosztów inwestycji objêtej dofi-

nansowaniem. Czêœæ doradczoszkoleniowa zakoñczy siê jeszcze w tym roku, a zajêcia odbywaj¹ siê w trybach wieczorowym, lub weekendowym wg preferencji uczestników. Pierwszeñstwo do uczestnictwa w projekcie maj¹ osoby z obszarów wiejskich, restrukturyzowanych zak³adów pracy oraz niepe³nosprawni. Natomiast w razie ma³ego zainteresowania z ich strony na uczestnictwo mog¹ liczyæ wszystkie osoby pe³noletnie z województwa wielkopolskiego bez wzglêdu na p³eæ, czy posiadane doœwiadczenie zawodowe. Z naszego powiatu w projekcie uczestniczy ju¿ ponad 20 osób. Do wysy³ania ankiet rekrutacyjnych zapraszamy wszystkich zainteresowanych za³o¿eniem w³asnej firmy - zachêca prezes firmy, Jacek Czarnecki. - Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e o dofinansowanie z EFS nie mog¹ ubiegaæ siê osoby, które po 1 stycznia 2004 prowadzi³y w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ ani osoby aktualnie zarejestrowane jako bezrobotne. Firma Czarneccy informuje, ¿e jest jeszcze oko³o 100 wolnych miejsc w projekcie. Szczegó³y na temat projektu oraz ankietê rekrutacyjn¹ mo¿na znaleŸæ na stronie internetowej www.czarneccy.pl lub pod numerem telefonu 616530170. Adam Olszewski koordynator projektu


4

Wrzesieñ 2006

Przegl¹d Powiatowy

Jêzykowy zawrót g³owy

www.wrzesnia.powiat.pl

Drzwi otwarte do koœcio³a

Otwarcie wystawy w koœciele poewangelickim w Mi³os³awiu

serdecznie zaprasza na prelekcjê

W ramach "Dni Mi³os³awia", w okresie od 13 do 14 sierpnia, w mi³os³awskim koœciele poewangelickim zorganizowano "drzwi otwarte". Pe³ne historii i zakurzonych wspomnieñ miejsce znów otwar³o swe podwoje dla spragnionych atmosfery tego urokliwego miejsca. Mo¿na by³o obejrzeæ stan prac remontowych w obiekcie, który jest obecnie modernizowany w celu stworzenia centrum polskoniemieckich spotkañ kulturalnych. Na specjalnie przygotowanej wystawie znalaz³y siê zdjêcia dokumentuj¹ce wspó³pracê powiatu wrzesiñskiego z niemieckim powiatem Wolfenbüttel oraz fragmenty artyku³ów prasowych ze wspólnych imprez. Mo¿na by³o równie¿ zapoznaæ siê z histori¹ obiektu. "Dawny koœció³ ewangelicki zbudowany zosta³ w latach 187072, czêœciowo z funduszy króla pruskiego. Jego budowniczym by³ Polak - Teodor Rakowski, a wie¿ê - w 1879 r. wzmocnion¹, a w 1908 r. odrestaurowan¹ - wzniós³ Karol Mioduszewski. Po zwyciêstwie nad Francj¹ w wojnie z lat 1870-71, cesarz Wilhelm I podarowa³ koœcio³owi na dzwony parê armat francuskich. Dawny koœció³ ewangelicki jest budowl¹ jednonawow¹, z wydzielonym trójbocznie zamkniêtym prezbiterium, po bokach którego znajduje siê niewielka zakrystia, a od p³d. wznosi siê wysoka, kwadratowa wie¿a, nakryta dachem namiotowym. Wewn¹trz nawê obiega drewniana empora, wsparta na drewnianych kolumienkach. Teren przykoœcielny ogrodzony jest neogotyckim murem ceglanym, z metalowymi kratami. Zapuszczony i nie u¿ytkowany od 1945 r. koœció³ zosta³ wewn¹trz odrestaurowany na Muzeum Ziemi Mi³os³awskiej, które otwarto 30 IV 1977 roku. Powsta³o ono jako efekt kolekcjonerskiej pasji miejscowego regionalisty Dominika Pog³odziñskiego, który od przesz³o 30 lat skrzêtnie gromadzi³ wszelkie dokumenty i przedmioty zwi¹zane z histori¹ Mi³os³awia."*

pana Sebastiana Mazurkiewicza

O szkole w wakacje

Dyrektor NKJO Urszula Kropaczewska przedstawia plan rozwoju placówki Zale¿y nam, aby obok uczelni wrzeœnia 2005 roku remoncie pla- Dionizy Jaœniewicz, NKJO to wa¿poznañskich mieæ silne szkolnic- cówki. W ubieg³ym roku przepro- na dla Wrzeœni placówka. two wy¿sze równie¿ w mniejszych wadzona zosta³a modernizacja saW tym roku mury Kolegium miastach w województwie. Na- nitariatów, wymieniono instalacjê opuœcili pierwsi absolwenci. Pluuczycieli jêzyków obcych z pe³ny- elektryczn¹ i za³o¿ono sieæ kom- sem istnienia wy¿szej placówki mi kwalifikacjami ci¹gle brakuje puterow¹. W tym roku zosta³y edukacyjnej we Wrzeœni jest fakt, - tymi s³owami Józef Lewandow- wymienione okna, trwa remont ¿e s³uchacze nie musz¹ doje¿d¿aæ ski - cz³onek zarz¹du wojewódz- elewacji i wnêtrz, budynek bêdzie kilkadziesi¹t kilometrów do miejtwa wielkopolskiego wyjaœni³ docieplony. W planach jest tak¿e sca nauki. Zalet¹ jest tak¿e to, ¿e sens powstania we Wrzeœni Na- zbudowanie parkingu, po³o¿enie po otrzymaniu dyplomu, maj¹ uczycielskiego Kolegium Jêzy- kostki brukowej oraz zagospoda- szansê na zatrudnienie w szko³ach ków Obcych. rowanie terenów zielonych, a tak- na terenie powiatu. Nieprawd¹ Przyby³ on do Wrzeœni 1 sierp- ¿e zaadaptowanie piwnicy na bi- jest, ¿e nauczycieli czeka bezrobonia na konferencjê prasow¹, któ- bliotekê. W efekcie powstanie 16 cie - powiedzia³ na koniec spotkarej celem by³a informacja na temat sal dydaktycznych, jedna kompu- nia Józef Lewandowski. przeprowadzonych i planowanych terowa, jedna multimedialna, poLektorów ci¹gle brakuje. Zainwestycji w Nauczycielskim Ko- mieszczenia administracyjne i ga- stêpca burmistrza Wrzeœni - Krylegium Jêzyków Obcych we Wrze- binety nauczycieli. Szko³a bêdzie styna Poœlednia doda³a, ¿e szczeœni oraz zapoznanie z ofert¹ edu- mog³a pomieœciæ 300 osób, czyli gólnie teraz nauczyciele jêzyków kacyjn¹ placówki. Józef Lewan- 17 grup. s¹ potrzebni, gdy¿ we Wrzeœni podowski przybli¿y³ zebranym m. in. Nauczycielskie Kolegium Jêzy- woli wdra¿any jest program wczeza³o¿enia projektu e-szko³a, który ków Obcych powsta³o 1 paŸdzier- snoszkolnego nauczania jêzyków polega na tym, ¿e ka¿dy nauczy- nika 2003 roku z inicjatywy Samo- ju¿ od pierwszej klasy szko³y podciel ma do dyspozycji w miejscu rz¹du Województwa Wielkopol- stawowej. pracy w³asny komputer. W dzisiej- skiego oraz lokalnych w³adz. Jest Znajomoœæ jêzyków obcych nie szym, zindustrializowanym œwie- oœrodkiem kszta³cenia nauczycie- tylko otwiera drzwi na nowe percie to ju¿ nie wymóg, ale wrêcz li w dwóch specjalnoœciach: jêzyk spektywy i mo¿liwoœci, ale tak¿e koniecznoœæ! Chcia³bym, aby angielski i jêzyk niemiecki. Opie- jest kluczem i szans¹ na poznanie szko³y wy¿sze spoza Poznania kê naukow¹ i dydaktyczn¹ nad pla- ciekawych ludzi i miejsc. W czamog³y staraæ siê o pieni¹dze z cówk¹ sprawuje Uniwersytet im. sach zniesienia granic, wiz i paszUnii, gdy¿ jest to dla nich du¿a Adama Mickiewicza w Poznaniu. portów, to w³aœnie jêzyk jest naszansa - doda³. Nauka trwa trzy lata i jest bezp³at- szym biletem do Europy, i odwrotDyrektor NKJO - Urszula Kro- na. Szko³a mieœci siê w budynku nie - czyni z nas Europejczyków. paczewska, wspomagaj¹c siê zdjê- przy ulicy Wojska Polskiego 2a, Czyli uczyæ siê warto! ciami i prezentacj¹ multimedialn¹, który powiat przekaza³ wojewódzopowiedzia³a o trwaj¹cym od twu, gdy¿, jak stwierdzi³ starosta (agda)

Wêdkarze na start 3 wrzeœnia br. w Stawie Parkowym w Mi³os³awiu odbêd¹ siê VII Powiatowe Zawody Wêdkarskie o Puchar Starosty Wrzesiñskiego. W zawodach mog¹ uczestniczyæ szeœcioosobowe dru¿yny, w

tym jeden junior (nie starszy, ni¿ rocznik 1990). Organizatorami zawodów s¹: Wydzia³ Œrodowiska i Rolnictwa starostwa, Ko³o Rekreacyjno Wêdkarskie w Mi³os³awiu oraz ko³a PZW z Wrzeœni, Pyzdr i Orze-

chowa. Kierownikiem zawodów jest Jerzy Kowalski - gospodarz obiektu, na którym tradycyjnie siê one odbywaj¹. Zg³oszenia przyjmuje Jaros³aw Sobczak - naczelnik WŒiR, tel.061 640 44 51, 640 44 52. WSiR

Parafia Œwiêtego Krzy¿a na Lipówce

KOŒCIÓ£ ŒWIÊTEGO KRZY¯A NA LIPÓWCE WE WRZEŒNI. HISTORIA I LEGENDY Prelekcja odbêdzie siê dnia 8 wrzeœnia 2006 r. w koœciele Œwiêtego Józefa na Lipówce (nowy koœció³). Rozpoczêcie o godz. 18.45. Po spotkaniu bêdzie mo¿na nabyæ monografiê pt. „Koœció³ Œwiêtego Krzy¿a na Lipówce we Wrzeœni”. Pieni¹dze pozyskane ze sprzeda¿y opracowania przeznaczone zostan¹ na dalsze prace konserwatorskie w zabytkowym koœció³ku.

Sezon urlopowy dobiega koñca. Podczas gdy uczniowie korzystali z ostatnich chwil wakacji, 21 sierpnia 2006 r. w Starostwie zebra³a siê Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, w celu omówienia wszelkich spraw zwi¹zanych z wkrótce rozpoczynaj¹cym siê rokiem szkolnym. Pierwszym punktem obrad by³o sprawozdanie z wykonania nabo-

Od 2005 roku, z inicjatywy Starostwa Powiatowego we Wrzeœni i Urzêdu Gminy Mi³os³aw, przy wspó³pracy partnerskiego powiatu Wolfenbüttel w Niemczech, trwa generalny remont koœcio³a. Celem modernizacji jest stworzenie polsko-niemieckiego centrum kultury, w którym odbywaæ siê bêd¹ wspólnie organizowane imprezy, wystawy i inne uroczystoœci. Wystawy, koncerty, przegl¹dy, przedstawienia teatralne, pokazy filmowe - to mo¿liwoœci, jakie znalaz³y siê w opracowanej przez Starostwo Powiatowe, koncepcji wykorzystania koœcio³a. Jednak, aby spe³niæ te oczekiwania, nale¿a³o zabytek zaadaptowaæ do ca³orocznego wykorzystania, a do tego niezbêdne by³y nak³ady finansowe. Efektem prowadzonych prac jest powstanie w koœciele dwóch nowych toalet przystosowanych dla osób niepe³nosprawnych, wykonano tak¿e instalacjê wodno-kanalizacyjn¹, zainstalowano system centralnego ogrzewania. W planach jest m.in. remont dachu, odkrycie i zakonserwowanie zabytkowych fresków, wymiana posadzki, budowa podjazdu dla osób niepe³nosprawnych. Empory maj¹ odzyskaæ swoj¹ dawn¹ postaæ - po zdarciu farby i pokryciu œrodkiem przeciwogniowym i przeciwgrzybicznym, zachowaj¹ swój pierwotny naturalny kolor drewna. W maju w odrestaurowanym koœciele odby³y siê: wystêp niemieckiej skrzypaczki Ricke von Gagern, koncert Chóru "Camerata". W sierpniu w koœciele obejrzeæ mo¿na by³o show bêbniarskie, a tak¿e wystawê poplenerow¹ uczestników, zorganizowanego przez Zwi¹zek Polskich Artystów Plastyków Okrêg Wielkopolski, pleneru malarskiego w Mikuszewie. Obydwie imprezy odbywa³y siê we wspó³pracy z Miêdzynarodowym Domem Spotkañ M³odzie¿y w Mikuszewie. * Bogdan Kucharski, "Mi³os³aw i okolice", seria Wielkopolska Biblioteka Krajoznawcza nr 18, Poznañ 1997. (agda)

ru do klas I szkó³ ponadgimnazjalnych. Kolejn¹ spraw¹ omawian¹ podczas komisji by³o przygotowanie szkó³ oraz Centrum Kszta³cenia Praktycznego do nowego roku szkolnego 2006/2007. Placówki powoli przygotowuj¹ siê do inauguracji. Omówiono równie¿ kwestiê podnoszenia kwalifikacji przez nauczycieli. (agda)


www.wrzesnia.powiat.pl

Przegl¹d Powiatowy

5

Szamañskie show Fot. T.Ma³ecki - WW

Lataj¹cy radar

Wrzesieñ 2006

AWACS - samolot z 9-cio metrowym radarem na lotnisku w Powidzu W Powidzu prezentowano sa- gi. Wi¹¿e siê on z powstaniem moloty AWACS oraz rozmawia- bazy natowskiej w Powidzu, i trzeno o szansach na budowê bazy ba przyznaæ, to ten temat zdominatowskiej. nowa³ konferencjê prasow¹. Czy W Powidzu 17 sierpnia odby³a wizja bazy NATO w naszym regiosiê prezentacja samolotów, wyko- nie staje siê coraz bardziej realna? rzystywanych w systemie - zapytaliœmy starostê Dionizego AWACS. Samolot taki jest wypo- Jaœniewicza. Na dziœ szanse Polsa¿ony w radar o du¿ym zasiêgu, ski s¹ bardzo du¿e. Czêœæ wojskoumieszczony nad kad³ubem. An- wa oferty jest bardzo mocna. Tetena radaru ma œrednicê 9,1 m i raz wszystko zale¿y od oferty cyniesamowite mo¿liwoœci wykry- wilnej. Dotyczy to przede wszystwania obiektów poruszaj¹cych siê kim miejsc zakwaterowania, dow powietrzu np., samolot z rada- godnego dojazdu, kszta³cenia dzierem, lec¹cy na wysokoœci 9 km ci, spêdzania wolnego czasu, itp. mo¿e obserwowaæ ca³e terytorium Bardzo mocno zaanga¿owa³ siê w Polski. Na spotkanie w 33 Bazie przygotowanie oferty wojewoda Lotniczej przybyli m.in. minister wielkopolski, który koordynuje obrony narodowej, Radek Sikor- prace zwi¹zane z czêœci¹ cywiln¹ ski, wysokiej rangi dowódcy projektu. NATO, wojewoda wielkopolski, Na prze³omie wrzeœnia i paŸTadeusz Dziuba. dziernika, natowscy decydenci Nasz region reprezentowali: bêd¹ na miejscu oceniaæ Powidz i starosta wrzesiñski, D. Jaœniewicz, okoliczne miejscowoœci, w tym burmistrz Wrzeœni, T. Ka³u¿ny i Wrzeœniê, pod wzglêdem przygoburmistrz Nekli, M. Balicki. Wnê- towania do ewentualnej lokalizatrze samolotu wygl¹da trochê na cji bazy. Miejmy nadziejê, ¿e godu¿¹ kawiarenkê internetow¹ - œcie z NATO przekonaj¹ siê do mówi starosta. Omawiano g³ównie Wielkopolski. Ostateczna decyzja, aktualny stan prac nad udzia³em po przejœciu odpowiednich procePolski w systemie NAPMA. Jest dur kontrolnych, ma zapaœæ prawto odrêbny system zwiadowczy ni¿ dopodobnie na prze³omie listopaAGS (system wykrywania naziem- da i grudnia. nego). Oczywiœcie spo³ecznoœæ Anna Mantorska lokaln¹ bardziej interesuje ten dru-

Pojedziemy wind¹!

Mi³os³awski koœció³ poewangelicki bez w¹tpienia jest miejscem magicznym. Niezwyk³a atmosfera panuj¹ca w obiekcie prowokuje i inspiruje do dzia³añ twórczych. 9 sierpnia w koœciele odby³o siê show bêbniarskie w wykonaniu polsko-niemieckiej grupy m³odzie¿y przebywaj¹cej na II Letnich Miêdzynarodowych Warsztatach Bêbniarskich w Miêdzynarodowym Domu Spotkañ M³odzie¿y w Mikuszewie. Ich wystêp by³ efektem 10dniowego projektu "Laboratorium pulsu i rytmu", prowadzonego przez kompozytora i pedagoga Zbyszka £ow¿y³a, lidera zespo³u DrumMachina. By³o to barwne i niezwykle energetyczne show. Fantazyjnie ubrana m³odzie¿ w dziwnych fryzurach gra na afrykañskich bêbnach "jembe", japoñskich "taiko" i latynoskich "kongach", ale tak¿e na wiadrach, butlach gazowych... Ich dyrygent, niczym mistrz, guru, nadaje rytm, tempo muzyki. Na koszulce ma napis "Find your exit" - "ZnajdŸ swoje wyjœcie" - w tym kontekœcie te s³owa s¹ niemal symboliczne bo faktycznie - oni odnaleŸli wyj-

Koncert fina³owy warsztatów bêbniarskich w mi³os³awskim koœciele œcie z otaczaj¹cej, szarej rzeczywistoœci w³aœnie w œwiecie muzyki. Hipnotyczne dŸwiêki wprawiaj¹ w trans - ktoœ odchodzi od bêbna, by zacz¹æ tañczyæ szaleñczo w rytm muzyki swego wnêtrza. Nie ma podzia³u na publicznoœæ i artystów - widzowie podchodz¹ do pustych instrumentów, podchwytuj¹c rytm, zaczynaj¹ graæ z bêbniarzami, tworz¹c zespó³... Tak by³o... Ale Zbigniew £ow¿y³ obiecuje, ¿e wróci w te

strony - Warsztaty odby³y siê ju¿ po raz drugi. Mam nadziejê, ¿e bêdzie to impreza cykliczna - przyznaje. Wystêp bêbniarzy to trzeci ju¿ koncert, który odby³ siê w aktualnie restaurowanym koœciele poewangelickim. Gdy powstanie w nim centrum kulturalne, mo¿emy liczyæ na to, ¿e tak ciekawych projektów bêdzie du¿o wiêcej. Wreszcie przestaniemy narzekaæ, ¿e "u nas nic siê nie dzieje". (agda)

Ruch wahad³owy na moœcie w Pyzdrach Zarz¹d Dróg Wojewódzkich w Poznaniu z dniem 1 wrzeœnia zamierza wprowadziæ ruch wahad³owy na moœcie przez rzekê Wartê w Pyzdrach. W wyniku kontroli bie¿¹cej mostu, przeprowadzonej 11 lipca, stwierdzono lawinowo postêpuj¹c¹ degradacjê poszczególnych elementów noœnych tego obiektu. Pomimo ograniczenia na moœcie prêdkoœci do 40 km/h, przepis ten nie jest respektowany w szczególnoœci przez kierowców pojazdów ciê¿arowych. Przejazd ciê¿arówek powoduje silne drgania ustroju, co dodatkowo wytê¿a konstrukcjê. Z uwagi na to, i¿ konstrukcja noœna

Powiat wrzesiñski, w ramach "Programu wyrównywania ró¿nic miêdzy regionami" dotycz¹cego likwidacji barier komunikacyjnych w placówkach oœwiatowych, otrzyma³ 134.000 z³ z Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych na budowê windy w nowej siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Poradni PsychoPrzedmiotem obrad Komisji logiczno-Pedagogicznej i Powiatowego Zespo³u ds. Orze- Bud¿etowo-Finansowej, Rozwoju Gospodarczego oraz Promocji, kania o Niepe³nosprawnoœci.

mostu to belki sprê¿one kablami, wystêpuje wysokie prawdopodobieñstwo utraty naci¹gu kabli. W œwietle tych obserwacji WZDW zdecydowa³ siê na wprowadzenie ograniczenia szerokoœci skrajni ruchu do czasu rozpoczêcia przebudowy. Istnieje pilna potrzeba remontu mostu, zarówno pod wzglêdem u¿ytkowym, jak i technicznym, bowiem degradacja obiektu postêpuje bardzo szybko i stwarza powa¿ne zagro¿enie dla ruchu drogowego i pieszego. Planowany od kilku lat remont mostu w Pyzdrach zosta³ ujêty w ,,Wieloletnim planie inwestycyjnym dróg woje-

wódzkich Województwa Wielkopolskiego'', jako inwestycja wspó³finansowana ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W marcu bie¿¹cego roku zosta³ z³o¿ony wniosek o dofinansowanie w ramach drugiego naboru uzupe³niaj¹cego. Wniosek ten w chwili obecnej oceniany jest przez panel ekspertów. Z³ym stanem technicznym mostu zaniepokojona jest ca³a lokalna spo³ecznoœæ, a szczególnie mieszkañcy zawarciañskich miejscowoœci. Pozostaje mieæ jedynie nadziejê, i¿ remont obiektu zostanie ujêty w planach robót na 2007r. S.M.

¯ycie to lobbing...

Inwestycja, w której wymagane jest 25% wk³adu w³asnego, musi byæ zrealizowana do koñca grudnia br. Budowa windy w budynku, który skupia w sobie placówki przeznaczone w wiêkszoœci dla osób niepe³nosprawnych, jest koniecznoœci¹. Co prawda obiekt od pocz¹tku wyposa¿ony by³ w podjazd, jednak¿e brak windy stanowi³ powa¿ny problem, barierê architektoniczn¹, gdy¿ biura PCPRu znajduj¹ siê na drugim piêtrze. Wniosek o dofinansowanie budowy windy zosta³ z³o¿ony w marcu, jednak dopiero w ostatnich dniach sierpnia PFRON przekaza³ decyzjê o przekazaniu œrodków finansowych na ten cel. Realizatorem programu likwidacji barier bêdzie powiat - a œciœlej - podleg³a mu jednostka - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Realizacja programu jest dla nas du¿ym wyzwaniem, gdy¿ w naszym powiecie realizowany on bêdzie po raz

pierwszy, i od razu z tak du¿ym bud¿etem. Ogó³em program w powiecie wynosi ponad milion sto trzydzieœci tysiêcy z³otych - mówi dyrektor PCPR Wojciech Mól. W ramach programu likwidacji barier w oœrodkach oœwiatowych zosta³y równie¿ przyznane œrodki na adaptacjê ³azienek w Przedszkolu "S³oneczko". PFRON przekaza³ powiatowi œrodki tak¿e na inne cele, zwi¹zane z u³atwieniem ¿ycia osobom niepe³nosprawnym. Powstan¹ 22 miejsca pracy, w zwi¹zku z dofinansowaniem na wyposa¿enie stanowisk pracy dla 7 przedsiêbiorców. W ramach programu likwidacji barier komunikacyjnych, gmina Ko³aczkowo otrzyma³a 250 000 z³ na zakup autobusu, natomiast gmina Pyzdry dosta³a œrodki w wysokoœci 86 000 z³, które przeznaczy na kupno busa. Dofinansowanie uzyska³a równie¿ budowa drugiej windy w szpitalu. (agda)

która zebra³a siê 23 sierpnia br. w Starostwie Powiatowym we Wrzeœni by³o przedstawienie materia³ów na sesjê, dotycz¹cych m.in. projektu uchwa³y w sprawie wyra¿enia zgody na sprzeda¿ nieruchomoœci zabudowanej bêd¹cej w³asnoœci¹ powiatu wrzesiñskiego, po³o¿onej we Wrzeœni przy ulicy 3 Maja 8, oznaczonej dzia³k¹ nr 1542. Omówiono tak¿e projekty uchwa³ dotycz¹ce stypendiów, Powiatowego Programu Wspierania Edukacji i Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i M³odzie¿y oraz zmiany bud¿etu powiatu wrzesiñskiego na 2006 rok. Potem toczy³y siê rozmowy na temat planowanych inwestycji powiatowych. Starosta poinformowa³, ¿e powiat otrzyma³ 134.000 z³ z PFRON-u na budowê windy w nowej siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Powiatowego Zespo³u ds. Orzekania o Niepe³nosprawnoœci.

Komisja Bud¿etowa podczas obrad Trwaj¹ starania o pozyskanie œrodków finansowych na dalsze prace modernizacyjne w Szpitalu Powiatowym. Starosta wystosowa³ pismo do marsza³ka, aby uznaæ remont szpitala za inwestycjê o znaczeniu strategicznym. ¯ycie to lobbing, przyzna³ starosta, nic nie jest gwarantowane, ci¹gle trzeba o coœ zabiegaæ. Wszyscy maj¹ po-

czucie, ¿e teraz, podczas modernizacji szpitala, dokonuje siê coœ wa¿nego. Jak stwierdzi³a radna Alicja Kostrzewska, cz³onek Komisji Przetargowej ds. Restrukturyzacji SP ZOZ - to, co w tej chwili wykonujemy, bêdzie s³u¿yæ przysz³ym pokoleniom. (agda)


6

Wrzesieñ 2006

Przegl¹d Powiatowy

www.wrzesnia.powiat.pl

XLV Sesja Rady Powiatu we Wrzeœni

24 sierpnia odby³a siê XLV sesja Rady Powiatu we Wrzeœni. Po otwarciu obrad i stwierdzeniu quorum przez Przewodnicz¹cego Rady, Tadeusza Œwi¹tkiewicza, radni przyjêli protokó³ z poprzedniej sesji. Nastêpnie przewodnicz¹cy przedstawi³ porz¹dek obrad oraz poinformowa³ o dzia³aniach podejmowanych w okresie miêdzysesyjnym. W dalszej czêœci obrad, wys³uchano sprawozdania Przewodnicz¹cego Zarz¹du Powiatu, Dionizego Jaœniewicza o pracach Zarz¹du w okresie miêdzysesyjnym i wykonania uchwa³ Rady w okresie miêdzysesyjnym. Zarz¹d jako projektodawca uchwa³ Rady pracowa³ nad przygotowaniem projektów uchwa³, analizowa³ wykonanie bud¿etu za pierwsze pó³rocze oraz zajmowa³ siê bie¿¹cymi sprawami nale¿¹cymi do zadañ Zarz¹du. Wystosowa³ równie¿ pismo do Zarz¹du Województwa Wielkopolskiego w sprawie w³¹-

Pierwsza po wakacjach sesja Rady Powiatu we Wrzeœni czenia projektu rozbudowy wrzesiñskiego szpitala do tzw. zadañ priorytetowych województwa - informowa³ starosta. Pozwoli to ubiegaæ siê o dodatkowe œrodki z urzêdu wojewódzkiego. G³ówne argumenty to strategiczne po³o¿enie Wrzeœni oraz zabezpieczenie dla planowanej budowy bazy AGS

w Powidzu. W kolejnym punkcie obrad Rada Powiatu podjê³a uchwa³ê nr 292/45/2006 w sprawie wyra¿enia zgody na sprzeda¿ nieruchomoœci zabudowanej bêd¹cej w³asnoœci¹ powiatu wrzesiñskiego, po³o¿onej we Wrzeœni przy ul. 3 maja 8, oznaczonej dzia³k¹ nr

1542/2. Projekt zosta³ przeg³osowany 10 g³osami "za", przy 4 "przeciw" i 4 "wstrzymuj¹cych siê". Chodzi o budynek poprzedniej siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, którego dalsze utrzymanie przez powiat jest nierentowne, a w budynku nie mieszcz¹ siê ¿adne instytucje wykonuj¹ce zadania powiatu. Zaniepokojenie opozycyjnych radnych wbudzi³ fakt, i¿ o planowanej sprzeda¿y budynku nie zostali poinformowani w³aœciciele 4 mieszkañ, znajduj¹cych siê w tym budynku. Na razie nieruchomoœæ nie jest wystawiona na sprzeda¿, wiêc nie informowaliœmy o tym. W tym momencie, jeœli zostanie podjêta uchwa³a o sprzeda¿y, bêdziemy o tym informowaæ - wyjaœni³a Anna Wolska, naczelnik Wydzia³u Gospodarki Nieruchomoœciami. Ponadto podczas sesji Rada podjê³a jednomyœlnie jeszcze cztery uchwa³y, w tym trzy "oœwiatowe":

- uchwa³a nr 293/45/2006 w sprawie zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych w roku szkolnym 2006/2007 dla uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych koñcz¹cych siê matur¹, - uchwa³a nr 294/45/2006 w sprawie zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku szkolnym 2006/2007, - uchwa³a nr 295/45/2006 w sprawie przyjêcia Powiatowego Programu Wspierania Edukacji i Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i M³odzie¿y, oraz uchwa³ê nr 296/45/2006 dotycz¹c¹ zmiany bud¿etu powiatu wrzesiñskiego na rok 2006. Po interpelacjach i zapytaniach radnych oraz wolnych g³osach i wnioskach, Przewodnicz¹cy T. Œwi¹tkiewicz zamkn¹³ posieczenie XLV Rady Powiatu. AM

Zmiany w przepisach paszportowych W zwi¹zku ze zmianami w przepisach paszportowych zgodnie z Ustaw¹ z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz.U. Nr 143, poz. 1027 z 10.08.2006 r.) informujemy o dokumentach potrzebnych do z³o¿enia podania na paszport. I. Podczas sk³adania wniosku do czytelnie wype³nionego podania (literami drukowanymi) nale¿y za³¹czyæ: 1. Dwie aktualne fotografie paszportowe o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm, wykonane w ci¹gu ostatnich 6 miesiêcy na jednolitym, jasnym tle, maj¹ce dobr¹ ostroœæ oraz pokazuj¹ce wyraŸne oczy i twarz z obu stron od wierzcho³ka g³owy do górnej czêœci barków, tak aby twarz zajmowa³a 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiaæ osobê bez nakrycia g³owy i okularów, z ciemnymi szk³ami, patrz¹c¹ na wprost z otwartymi oczami, nieprzys³oniêtymi w³osami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniêtymi ustami; 2. Znak op³aty skarbowej - 5 z³; 3. Odcinek op³aty paszportowej; 4. Dowód osobisty; 5. Poprzedni paszport. UWAGA - Podpis posiadacza paszportu pod zdjêciem nie mo¿e wychodziæ poza ramkê ani dotykaæ jej krawêdzi, musi byæ wykonany tylko czarnym wk³adem. II. Z³o¿enie wniosku o wydanie dokumentu paszportowego nastêpuje osobiœcie. III. Dziecku do ukoñczenia 5 roku ¿ycia wydawany bêdzie pasz-

port tymczasowy, wa¿ny przez 12 miesiêcy. W tym wypadku nie s¹ wymagane zdjêcia biometryczne. Na wyraŸne ¿¹danie rodziców mo¿e byæ wydany paszport z elementami biometrii dziecku, które nie ukoñczy³o 5 roku ¿ycia z wa¿noœci¹ nie przekraczaj¹c¹ 5 lat od daty jego wydania. Dotyczy to sytuacji, w której zgodnie z prawem któregoœ z pañstw, nie bêdzie mo¿liwoœci wpisania wizy do paszportu tymczasowego. Ma³oletniemu mo¿e byæ wydany paszport od ukoñczenia 5 roku ¿ycia do ukoñczenia 13 roku ¿ycia na okres 5 lat. Obecnoœæ ma³oletniego jest wymagana przy sk³adaniu wniosku o wydanie dla niego paszportu. W przypadku dzieci niepe³noletnich: 1. Rodzice z dowodami osobistymi wyra¿aj¹ zgodê na wydanie paszportu dla dziecka. 2. Nale¿y za³¹czyæ do podania: PESEL dziecka, akt urodzenia dziecka (orygina³), paszport rodziców w celu anulowania wpisów dzieci. 3. W przypadku œmierci jednego z rodziców za³¹czyæ: akt urodzenia dziecka, akt zgonu rodzica. 4. Rodziny zastêpcze i opiekunowie prawni sk³adaj¹ wniosek na podstawie zgody s¹du na wydanie paszportu. Ustawa nie przewiduje mo¿liwoœci wpisów dzieci do paszportów rodziców. IV. Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego osobie ubezw³asnowolnionej sk³ada przedstawiciel ustawowy tej oso-

Wzór prawid³owo wykonanego zdjêcia by lub ustanowiony przez s¹d opiekuñczy. Obecnoœæ osoby ubezw³asnowolnionej jest wymagana przy sk³adaniu wniosku o wydanie dla niego paszportu. Osoba ubezw³asnowolniona, która ukoñczy³a 13 lat mo¿e odebraæ paszport osobiœcie w obecnoœci opiekuna. V. Dokument paszportowy zawieraj¹cy dane biometryczne wnioskodawca odbiera osobiœcie w WSOiM Oddziale Paszportów w Poznaniu lub w³aœciwej Delegaturze WUW, czyli: Kaliszu, Koninie, Pile lub Lesznie z dowodem osobistym i potwierdzeniem odbioru. Odbioru dokumentu paszportowego dla ma³oletniego mo¿e dokonaæ jeden z rodziców lub opiekunów prawnych. Natomiast ma³oletni lub osoba ubezw³asnowolniona, która ukoñczy³a 13 rok ¿ycia mo¿e odebraæ ten dokument osobiœcie w obecnoœci przynajmniej jednego z rodziców lub

opiekunów. W miejscu: podpis osoby odbieraj¹cej paszport sk³ada ma³oletni i jeden z rodziców. VI. W przypadku obywateli polskich przebywaj¹cych za granic¹ na czas oczekiwania przez nich na dorêczenie paszportu sporz¹dzanego w kraju, obywatelowi mo¿e byæ wydany paszport tymczasowy. Mieszkañcy powiatu wrzesiñskiego sk³adaj¹ wnioski paszportowe we Wrzeœni, ul. Chopina 10, tel. 061 640 44 46. Godziny urzêdowania: Poniedzia³ek 8.00 - 16.00, Wtorek - Pi¹tek 7.00 - 15.00. Przyjmowanie wniosków paszportowych jest tak¿e mo¿liwe w Poznaniu, od 28.08.2006 r. Al. Niepodleg³oœci 16/18 (ze wzglêdu na remont w budynku przy Placu Wolnoœci 17). Budynek C, pokój 20 i 33 oraz pokój nr 1 przyjmowanie podañ w trybie pominiêcia w³aœciwoœci miejscowej oraz

tabele, mapy i plany. Na koñcu opracowania podana zosta³a szczegó³owa bibliografia oraz indeks osób. W sprzeda¿y pojawi³a siê 21 sierpnia i mo¿na j¹ nabyæ w muzeum oraz we wrzesiñskich ksiêgarniach. Egzemplarz w oprawie twardej kosztuje 45 z³, a w oprawie kartonowej 35 z³. Pierwszego dnia sprzeda¿y, w ci¹gu paru godzin sprzedano 38 egzemplarzy. Autorzy maj¹ nadziejê, ¿e monografia dobrze przys³u¿y siê mieszkañcom Wrzeœni w poznawaniu

historii swojego miasta i gor¹co zachêcaj¹ do jej nabycia. Publiczna prezentacja monografii odbêdzie siê 1 wrzeœnia 2006 r. o godz. 14.00 w Muzeum Regionalnym im. Dzieci Wrzesiñskich podczas otwarcia wystawy czasowej poœwiêconej dziejom Wrzeœni. Na wystawie bêdzie mo¿na obejrzeæ fotografie i pocztówki pokazuj¹ce miasto, wydarzenia oraz ludzi z nim zwi¹zanych od koñca XIX wieku do czasów wspó³czesnych oraz wrzesiñskie stemple pocztowe ze zbiorów Ma-

oœwiadczeñ o utracie lub zniszczeniu paszportu. Godziny urzêdowania: Poniedzia³ek 9.30 18.00, Czwartek 8.15 - 18.00, Wtorek, Œroda, Pi¹tek 8.15 - 14.45. Odbiór paszportów, których wnioski zosta³y z³o¿one po 28.08.2006 r. nastêpuje w Wydziale Paszportów w Poznaniu, Pl. Wolnoœci 17, Poniedzia³ek 9.30 - 18.00, Wtorek - Œroda Pi¹tek 8.15 - 14.45. W przypadkach nag³ych zwi¹zanych z chorob¹ lub pogrzebem cz³onka rodziny albo potrzeb¹ pilnego wyjazdu za granicê, paszport tymczasowy mo¿e byæ wydany obywatelowi polskiemu w kraju. Julita Suszka Op³aty 1. Bez op³aty - osoby, które ukoñczy³y 70 lat 2. 30 z³ - paszport tymczasowy bez elementów biometrii, wa¿ny 12 miesiêcy, dla osób do 18 lat. 3. 45 z³ - paszport tymczasowy bez elementów biometrii, wa¿ny do 12 miesiêcy, dla osób, które ukoñczy³y 18 lat 4. 30 z³ - paszport biometryczny wydany ma³oletniemu w wieku 0-7 lat, wa¿ny 5 lat. 5. 60 z³ - paszport biometryczny wydany ma³oletniemu w wieku 7-13 lat, wa¿ny 5 lat. 6. 70 z³ - uczniowie, studenci, emeryci, renciœci (konieczny dokument uprawniaj¹cy do zni¿ki do wgl¹du) 7. 140 z³ - pozostali, op³ata podstawowa. 8. 420 z³ - utraty, zniszczenia.

Monografia Wrzeœni W sierpniu br. ukaza³a siê drukiem praca zbiorowa pt. "Wrzeœnia, historia miasta" pod redakcj¹ Mariana Torzewskiego. Przedstawiona w niej historia Wrzeœni obejmuje okres od czasów najdawniejszego osadnictwa na tych terenach do koñca 2005 roku i jest pierwsz¹ ca³oœciow¹ syntez¹ dziejów miasta. Monografia sk³ada siê z siedmiu rozdzia³ów, podzielonych na ró¿ne okresy historyczne, których autorami s¹: Hanna Bachorz, Leopold Kostrzewski, Sebastian

Mazurkiewicz, Maciej Nowacki, S³awomir Szuba, Boles³aw Œwiêciochowski i Marian Torzewski oraz stanowi¹cego odrêbn¹ ca³oœæ, rozdzia³u ósmego o architekturze i zabytkach, którego autorem jest Krzysztof Jod³owski. Monografia wydana zosta³a przez Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesiñskich w nak³adzie 1000 egzemplarzy, dziêki finansowemu wsparciu Urzêdu Miasta i Gminy Wrzeœnia. Liczy 480 stron, zawiera ponad 200 czarno-bia³ych i kolorowych ilustracji oraz liczne

riana Jackowskiego. Wystawa bêdzie czynna do 14 paŸdziernika, wstêp wolny. Mieszkañców Wrzeœni, zainteresowanych histori¹ swojego miasta oraz prac¹ zwi¹zan¹ z powstawaniem monografii, ju¿ dzisiaj zapraszamy na spotkanie z autorami, które odbêdzie siê 8 wrzeœnia 2006 roku o godz. 17.00 w auli Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Henryka Sienkiewicza we Wrzeœni. W imieniu zespo³u autorskiego Hanna Bachorz


www.wrzesnia.powiat.pl

Przegl¹d Powiatowy

Wrzesieñ 2006

7

„Koty” przeciw barierom... Ostatnie takie spotkanie mia³o miejsce we Wrzeœni w 2002 roku. Tym razem wspó³organizatorem imprezy, obok naszego Starostwa, by³ krakowski Zespó³ Szkó³ Przemys³u Spo¿ywczego, st¹d te¿ tegoroczne spotkanie odbywa³o siê w Korzkwi nieopodal Ojcowskiego Parku Narodowego. A stamt¹d do Krakowa by³ ju¿ tylko przys³owiowy rzut kamieniem... Wspó³finansuj¹cy ca³e przedsiêwziêcie europejski program "M³odzie¿" stawia przed takimi spotkaniami okreœlone cele - w ¿adnym razie nie mog¹ one sprowadzaæ siê do tradycyjnie rozumianej turystyki. Najwa¿niejszym elementem tych wymian jest wspólne realizowanie zaplanowanych "projektów", których sensem jest pozostawienie po sobie czegoœ trwa³ego - pod postaci¹ np. spektaklu teatralnego czy te¿ dzie³a plastycznego. Bariery jêzykowe maj¹ przy tym niewielkie znaczenie, gdy¿ wspólna praca nad czymœ, co na dwa tygodnie mo¿e staæ siê pasj¹ dla m³odego cz³owieka, wszelkie bariery burzy i tylko ¿yczyæ politykom, by z tak¹ ³atwoœci¹ jak czyni to m³odzie¿, sami potrafili porozumiewaæ siê w niezwykle wa¿nych dla nich sprawach... Nale¿y dodaæ, ¿e wbrew pokutuj¹cym opiniom, znajomoœæ jêzyka angielskiego wœród polskiej m³odzie¿y jest na poziomie umo¿liwiaj¹cym bezproblemow¹ komunikacjê - ju¿ pierwszego dnia odnosi³o siê wra¿enie, ¿e roczne rozstanie trwa³o jeden dzieñ i po wielu miesi¹cach kontynuuje siê

Fot. M. Jadryszak

Prze³om lipca i sierpnia to tradycyjna od czterech lat pora miêdzynarodowych spotkañ wrzesiñskiej m³odzie¿y w gronie jej rówieœników z Walii, Francji i Niemiec. Po ubieg³orocznym pobycie w Cachan pod Pary¿em kolej przysz³a na zorganizowanie goœciny w naszym kraju.

Uczestnicy Wielostronnej Miêdzynarodowej Wymiany M³odzie¿y w Krakowie wczoraj przerwan¹ rozmowê. Siedmioosobowa grupa m³odych ludzi z powiatu wrzesiñskiego, którzy za kilka dni rozpoczynaj¹ naukê w szko³ach ponadgimnazjalnych, mia³a szczêœcie wzi¹æ udzia³ w niezwykle interesuj¹cym projekcie, którego tematyka odnosi³a siê do problemów wspó³czesnych mediów i komunikacji. Redaguj¹c w³asn¹ gazetê, mieli okazjê poznaæ tajniki dziennikar-

skiego rzemios³a i zasady odró¿niaj¹ce rzeteln¹ informacjê od prymitywnej manipulacji. S³u¿y³y temu wizyty w powa¿nych redakcjach: krakowskiego oddzia³u "Gazety Wyborczej", Radia Kraków oraz regionalnego oddzia³u TVP. Oprócz tego uczestniczyli w warsztatach komunikacji niewerbalnej i pracowali nad stron¹ internetow¹ wymiany. Kontynuowanym od czterech lat, i to z dobrym

skutkiem, projektem jest multimedialny wielojêzyczny s³ownik najbardziej popularnych i praktycznych - nie tylko wœród m³odzie¿y - wyra¿eñ i zwrotów niezbêdnych w podstawowych sytuacjach komunikacyjnych. Prawdziwym przebojem spotkania by³ udzia³ m³odych ludzi w profesjonalnie realizowanym spektaklu muzycznym opartym na motywach s³ynnych "Kotów". Pod

okiem znanej krakowskiej instruktorki teatralnej przez dziesiêæ dni w pocie czo³a odbywa³y siê próby wokalne, taneczne i ruchu scenicznego. Wielki Fina³ - tak ka¿dorazowo nazywa siê dzieñ prezentowania dorobku wymiany - przyci¹gn¹³ goœci z Krakowa i ...a¿ z Wrzeœni. Jedyn¹ w swoim rodzaju szansê obejrzenia przepe³nionego wizjonerskim polotem musicalu mieli wicestarosta powiatu wrzesiñskiego Paw³ Guzik oraz Eugenia Potêga - wieloletni "mózg" i organizator corocznych wyjazdów m³odzie¿y na wymianê, na co dzieñ pracownik wydzia³u oœwiaty w Starostwie. Nie sposób przeceniæ korzyœci, jakie p³yn¹ z udzia³u m³odzie¿y w takich spotkaniach. Najwa¿niejsz¹ z nich jest mo¿noœæ poznania w m³odym wieku ludzi pochodz¹cych z ro¿nych kultur i z ró¿nych krajów. A co z tego wynika? Wynika to, ¿e w bezbolesny sposób mo¿na pozbyæ siê upiorów, które przez jednych nazywane s¹ kompleksami, przez innych ksenofobi¹, przez jeszcze innych - uprzedzeniami. Okazuj¹ siê one byæ jedynie wirtualnym tworem kreowanym przez polityków, potêgowanym przez media i opisywanym przez niektórych intelektualistów. M³odzi ludzie zadaj¹ k³am wszystkim tym obawom i pokazuj¹, ¿e mo¿na doskonale bawiæ siê wzajemn¹ innoœci¹, ucz¹c siê jednoczeœnie respektu i poszanowania tego, co w danej chwili mo¿e wydawaæ siê niezrozumia³e. Miros³aw Jadryszak

Szkolenia spó³dzielców "Partnerstwo na Rzecz Rozwoju " Spó³dzielnia Socjalna UL" , w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, przyst¹pi³o do kolejnego etapu przygotowañ do powstania spó³dzielni. W sierpniu 2006 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrzeœni odby³ siê cykl szkoleñ dla 30-osobowej grupy beneficjentów ostatecznych w celu zapewnienia im kwalifikacji do podjêcia pracy w spó³dzielni socjalnej. Kursy dotyczy³y problematyki prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej. Zakres tematyczny szkoleñ obejmowa³ prawne uwarunkowania tworzenia i prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, ze szczególnym uwzglêdnieniem istoty funkcjonowania spó³dzielni socjalnej. Kolejnym wa¿nym zagadnieniem by³o zapoznanie siê z podstawami marketingu i badañ rynkowych. Beneficjenci ostateczni wdro¿yli siê w badanie otoczenia marketingowego firmy, metody zbierania informacji, metody badañ zachowañ konsumentów. Poza

tym poznali specyfikê, rodzaje i proces œwiadczenia us³ug, metody ustalenia ceny us³ugi. Przyszli spó³dzielcy poznali równie¿ tajniki istoty biznesplanów i zasady ich konstruowania. Poruszone zosta³y te¿ wa¿ne zagadnienia zwi¹zane z opodatkowaniem mikro, ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w Polsce. Poza tym beneficjenci ostateczni zostali przeszkoleni z prawa pracy. Szkolenia prowadzone by³y w formule wyk³adowo-warsztatowej, ca³oœæ wsparta zosta³a multimedialnie poprzez prezentacje oraz materia³y drukowane. Wyk³ady prowadzili specjaliœci z Biura Konsultingowego Fundacji Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i doradcy prawni "Piotrowski i Wspólnicy Doradcy Prawni" z Poznania. Uczestnicy szkoleñ pozytywnie wypowiadaj¹ siê na temat kursów, ciesz¹ siê z nabytej wiedzy i coraz bardziej integruj¹ siê ze sob¹. Cecylia Miko³ajczak Lidia Tarczyñska

Do 15 wrzeœnia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie trwa zbiórka u¿ywanych podrêczników szkolnych dla szkó³ podstawowych i gimnazjów. Jeœli ktoœ ma takie ksi¹¿ki, mo¿e przynieœæ je do PCPR-u i w ten sposób wspomóc potrzebuj¹ce dzieci i m³odzie¿. Przeciêtny koszt wyprawki ucznia szacuje siê na 300-400 pln. Wiele rodzin po prostu nie staæ na wydatki tego rzêdu. Zachêcamy serdecznie wszystkich do zaanga¿owania siê w tê szlachetn¹ akcjê!!!

Stypendia z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego Powiat wrzesiñski przyst¹pi³ do realizacji projektów: "U³atwiony dostêp do edukacji - stypendia dla uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych z powiatu wrzesiñskiego w roku szkolnym 2006/ 2007" oraz "Stypendia unijne w roku akademickim 2006/2007 szans¹ studentów z powiatu wrzesiñskiego" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (Dzia³anie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne), wspó³finansowanego ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego oraz ze œrodków bud¿etu pañstwa. Celem realizacji Dzia³ania 2.2 ZPORR w województwie wielkopolskim jest u³atwienie m³odzie¿y z rodzin o niskich dochodach, zamieszka³ej na terenach wiejskich dostêpu do kszta³cenia w szko³ach ponadgimnazjalnych koñcz¹cych siê egzaminem maturalnym, a tak¿e u³atwienie studentom znajduj¹cym siê w trudnej sytuacji materialnej oraz pochodz¹cym z obszarów zagro¿onych marginalizacj¹ dostêpu do studiów na wy¿szych uczelniach. Wspieranie rozwoju edukacyj-

nego m³odzie¿y wiejskiej (uczniów) oraz studentów w powiecie wrzesiñskim bêdzie realizowane w postaci stypendiów w formie finansowej. Pomoc¹ stypendialn¹ mo¿emy obj¹æ ok. 600 uczniów, którzy otrzymaj¹ stypendium na 10 miesiêcy w ³¹cznej kwocie 1.250,00 z³ oraz 50 studentów, którym zostanie przyznana pomoc na okres 9 miesiêcy wynosz¹ca 1.800,00 z³. Je¿eli wp³ynie wiêcej wniosków, pomoc¹ stypendialn¹ objêci zostan¹ uczniowie: a) o najni¿szych dochodach w przeliczeniu na osobê w rodzinie, b) którzy nie powtarzaj¹ roku szkolnego, c) którzy rozpoczêli naukê w szkole ponadgimnazjalnej w tym samym roku kalendarzowym, w którym ukoñczyli edukacjê w gimnazjum i naukê tê kontynuuj¹. Wœród studentów preferowane bêd¹ osoby: a) maj¹ce najni¿sze dochody w przeliczeniu na osobê w rodzinie, b) które nie powtarzaj¹ roku akademickiego, c) które nie ukoñczy³y 26 roku ¿ycia, d) studiuj¹ na studiach licencjackich/magisterskich stanowi¹-

cych pierwszy fakultet. Regulaminy przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych w roku szkolnym 2006/2007 dla uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych koñcz¹cych siê matur¹ oraz przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2006/2007 stanowi¹ uchwa³y nr 293/XLV/ 2006 oraz 294/XLV/2006 Rady Powiatu we Wrzeœni z dnia 24 sierpnia 2006 r. Uczniowie pobieraj¹ i sk³adaj¹ wnioski w szko³ach w terminie do 15.09.2006 r., natomiast studenci - w Biurze Obs³ugi Interesanta Starostwa Powiatowego we Wrzeœni, w terminie do 16.10.2006 r. Regulaminy oraz odpowiednie wnioski dostêpne s¹ tak¿e na stronie internetowej www.wrzesnia.powiat.pl Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w Wydziale Oœwiaty i Sportu Starostwa Powiatowego we Wrzeœni, pok. 37, tel. (0-61) 64044-14, 640-44-72. Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ oraz bud¿et pañstwa. WOiS


8

Wrzesieñ 2006

Przegl¹d Powiatowy

www.wrzesnia.powiat.pl

Kalendarium najwa¿niejszych wydarzeñ w dziejach Wrzeœni 965 r. – z orszakiem ksiê¿ny Dobrawy przyby³ z Czech na wrzeœne ³¹ki w kraju Polan kniaŸ Porej S³awnikowic, brat biskupa praskiego Œw. Wojciecha 1256 r. – najstarsza znana pisemna wzmianka o Wrzeœni, której w³aœcicielem by³ Bodz¹ta syn Stefana z rodu Porajów 1331 r. – Krzy¿acy zniszczyli Wrzeœniê, mieszkañców zamknêli w koœciele i spalili ¿ywcem przed 1357 r. – biskup krakowski Bodz¹ta z rodu Porajów nada³ Wrzeœni magdeburskie prawa miejskie 1617 r. – król Zygmunt Waza potwierdzi³ przywileje miejskie Wrzeœni 1671 r. – dziedzic majêtnoœci Wrzesiñskiej Zygmunt Dzia³yñski ponowi³ przywilej miejski Wrzeœni 1793 r. – wkroczenie wojsk pruskich do miasta, przy³¹czenie do Królestwa Prus 1807 r. – Wrzeœnia wesz³a w sk³ad Ksiêstwa Warszawskiego 1815 r. – Wrzeœnia w³¹czona zosta³a do Wielkiego Ksiêstwa Poznañskiego 1818 r. – Wrzeœnia staje siê stolic¹ tzw. powiatu nowo-pyzdrskiego 1841 r. – Wrzeœnia sta³a siê miastem samodzielnym wyjêtym spod w³adzy dziedzica 1848 r. – Wiosna Ludów w Wielkopolsce, we Wrzeœni powsta³ obóz powstañczy, bitwa na polach soko³owskich z wojskami pruskimi 1882 r. – Wrzeœnia otrzyma³a po³¹czenie kolejowe z Poznaniem 1901 r. – strajk szkolny Dzieci Wrzesiñskich w obronie nauki religii w jêzyku polskim 1918-1919 r. – udzia³ wrzeœnian w Powstaniu Wielkopolskim, wyzwolenie Wrzeœni 1920 r. – udzia³ Legii Wrzesiñskiej w wojnie Rosj¹ Bolszewick¹ 1939 r. – wybuch II wojny œwiatowej, wojna obronna – walki 68 Pu³ku Piechoty 1945 r. – koniec okupacji hitlerowskiej, wkroczenie wojsk Armii Czerwonej 1975 r. – likwidacja powiatu wrzesiñskiego 1990 r. – powstanie samorz¹du terytorialnego 1999 r. – reaktywowanie powiatu wrzesiñskiego

Plener i wystawa

List sprzed 650 lat we Wrzeœni list jest drugim znanym chronologicznie dokumentem zawieraj¹cym nazwê naszego grodu. Na sta³e znajduje siê on w Archiwum Archidiecezjalnym w GnieŸnie. To jest doœæ wyj¹tkowy list, poniewa¿ jest jednym z najstarszych tego tupu archiwaliów przechowywanych w pierwszej stolicy Polski. Tak stare archiwalia niezwykle rzadko opuszczaj¹ miejsce przechowywania. Dlatego wrzesiñska wystawa by³a niepowtarzaln¹ okazj¹, ¿eby zobaczyæ ten rêkopis. Z tej okazji skorzysta³o ponad 100 osób. Ci, którzy chcieliby jeszcze zapoznaæ siê z tym dokumentem musz¹ teraz udaæ siê do gnieŸnieñskiego archiwum archidiecezjalnego.

Wrzeœnianie oraz turyœci, odwiedzaj¹cy nasze miasto w czerwcu mieli niecodzienn¹ okazjê zobaczyæ eksponowany najpierw w Ratuszu a póŸniej w Muzeum Regionalnym im. Dzieci Wrzesiñskich list z 25 sierpnia 1357 r., spisany na pergaminie, biskupa krakowskiego Bodz¹ty (wrzeœnianin), który odwodzi swojego szwagra Piotra Litwina od sprzeda¿y Wrzeœni królowi. Dokument ten zosta³ sprowadzony do Wrzeœni i udostêpniony zwiedzaj¹cym z okazji przypadaj¹cego w tym roku jubileuszu 750lecia miasta. Pierwsz¹ wzmiankê o Wrzeœni zawiera³ list z 29 czerwca 1256 r., który znajdowa³ siê w Bibliotece Raczyñskich, zagin¹³ jednak podczas II wojny œwiatowej. Zaprezentowany we Wrzeœni

Robert Klimczak UMiG Wrzeœnia

Parada wrzeœnian i goœci Uroczystoœci zaplanowane na 3 wrzeœnia rozpocznie przemarsz ulicami miasta na boisko Zespo³u Szkó³ przy ul. Kaliskiej. Przemarsz przez Rynek bêdzie rejestrowany trzema kamerami umieszczonymi na Rynku oraz na ulicy Sienkiewicza. Tutaj przed symboliczn¹ scen¹ zachêcamy do dowolnej, humorystycznej, rado-

snej, kolorowej prezentacji (na d³ugoœæ przemarszu). Ca³oœæ bêdzie prowadzi³ i komentowa³ Jacek Krajniak. Najciekawsze formy prezentacji wyró¿nione zostan¹ przez specjalnie w tym celu powo³an¹ komisjê. Ufundujemy 3 atrakcyjne nagrody dla zwyciêskich szkó³ uczestnicz¹cych w tym wyj¹tko-

wym konkursie. Przemarsz bêdzie odtwarzany w godzinach wieczornych na telebimie w amfiteatrze, gdzie ka¿dy bêdzie móg³ obejrzeæ siebie i innych. To bêdzie wspania³a zabawa, nie mo¿e nas tam zabrakn¹æ. (tm) UMiG Wrzeœnia

W ramach obchodów 750-lecia pierwszej Ÿród³owej wzmianki o Wrzeœni Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Kultury przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu oraz Komenda Powiatowa Policji we Wrzeœni organizuj¹ „Integracyjny plener malarsko-fotograficzny s³u¿b mundurowych - Wrzeœnia 2006". Jego uczestnicy za cel obrali sobie m.in. utrwalenie piêkna regionu Wielkopolski, a w szczegól-

noœci Wrzeœni i powiatu wrzesiñskiego. Plener trwaæ bêdzie od 26 sierpnia do 2 wrzeœnia, a efekty prac bêdzie mo¿na obejrzeæ na wystawie w Ratuszu – w dniu jego zakoñczenia w godz. 12.3014.00. W plenerze udzia³ wezm¹ funkcjonariusze s³u¿b mundurowych z ca³ej Polski. (o) UMiG Wrzeœnia


www.wrzesnia.powiat.pl

Przegl¹d Powiatowy

Wrzesieñ 2006

9

M£ODZI ZDOLNI Jedn¹ z wielu imprez, które odbêd¹ siê w czasie trwania uroczystoœci "750-lecia Wrzeœni" s¹ "M³odzi Zdolni czyli Powiatowe Talenty Muzyczne 2006". W pi¹tek, 1 wrzeœnia 2006 r. o godz. 17:00 w amfiteatrze im. Anny Jantar we Wrzeœni rozpocznie siê koncert "m³odych talentów muzycznych" z terenu powiatu wrzesiñskiego. Wa¿nym punktem imprezy bêdzie wrêczenie dyplomów uczestnikom koncertu i uczniom, którzy otrzymali Nagrody Starosty za szczególne osi¹gniêcia w nauce oraz artystyczne i sportowe. "M³odzi Zdolni" bêd¹ równie¿ okazj¹ do wrêczenia medali, które reprezentacja powiatu zdoby³a podczas tegorocznych Prezentacji Kultury Wielkopolski w Opatówku. Z tej okazji obejrzymy tak¿e wystêpy naszych medalistów - zespo³u PULS, zespo³u folklorystycznego „Ziemia Wrzesiñska”, Roberta Michalaka, Orkiestry Dêtej MGOK Pyzdry i Grupy Ma¿oretek z Nekli.

Zespó³ Œl¹sk zagoœci w amfiteatrze Zespó³ Pieœni i Tañca "Œl¹sk" powsta³ w 1953 r. Jego za³o¿ycielem i dyrektorem artystycznym by³ profesor Stanis³aw Hadyna - syn œl¹skiego nauczyciela muzyki i znanego zbieracza pieœni ludowych. Pozostaj¹c od dzieciñstwa pod urokiem ziemi œl¹skiej, postanowi³ za³o¿yæ zespó³, który odda³by ca³e bogactwo i oryginalnoœæ œl¹skiego folkloru. Potrzebowa³ do tego celu uzdolnionej i wra¿liwej m³odzie¿y nie zmanierowanej przez dyskotekê, estradê i scenê. Wyko-

nawcy zostali wybrani spoœród 12 000 kandydatów. Na siedzibê Zespo³u przeznaczono zamek w Koszêcinie. Pierwszy wystêp "Œl¹ska" w Warszawie jesieni¹ 1954 sta³ siê rewelacj¹ dla ca³ego kraju, a potem dla ca³ego œwiata. Ambicj¹ Zespo³u jest prezentowanie wielowiekowego folkloru œl¹skiego, który mimo wystêpowania na olbrzymim zró¿nicowanym terenie - zachowuje swoiste, jemu tylko w³aœciwe, oblicze. Sk³adaj¹ siê na to charakterystyczne rytmy, zwroty, melodycz-

ne tematy i teksty poszczególnych pieœni. Ponadto jedna z najcenniejszych wartoœci œl¹skiego folkloru jest zdolnoœæ przetwarzania wszystkiego na w³asny oryginalny sposób. Z czasem Zespó³ w³¹czy³ do swojego repertuaru inne polskie pieœni i tañce oraz pracowania oper, oratoriów i muzyki sakralnej. Wysoki poziom artystyczny Zespo³u przyniós³ mu uznanie na ca³ym œwiecie, liczne nagrody i dyplomy honorowe. cyt. za: www.zespolslask.pl

PRINCESS - replika legendarnego zespo³u QUEEN Zwieñczenie "M³odych Zdolnych" bêdzie iœcie "królewskie" covery legendarnej grupy QUEEN zagra czeski zespó³ PRINCESS. Podczas spektakularnego widowiska z udzia³em charyzmatycznego wokalisty, ³udz¹co podobnego do nie¿yj¹cego ju¿ Freddiego Mercury, bêdzie mo¿na wys³uchaæ hitów wszechczasów. m.in. "Show must go on", "I want to break free", "I

want it all" czy "We are the champions". Imprezê poprowadzi poznañski konferansjer S³awomir Weihs. Z ostatniej chwili: Przemek Cypryañski znany z roli Kuby w serialu „M jak mi³oœæ” bêdzie goœciem specjalnym imprezy "M³odzi Zdolni". red

Przemys³aw Cypryañski pochodzi z Marzenina pod Wrzeœni¹. Karierê aktora zacz¹³ w³aœciwie przypadkiem. Do Warszawy przyjecha³ na studia - chcia³ zostaæ informatykiem. W czasie studiów, aby trochê dorobiæ, zagra³ jednak w reklamie. I choæ przed kamer¹ spêdzi³ wtedy tylko kilka godzin od razu poczu³, ¿e aktorstwo ciekawi go du¿o bardziej, ni¿ komputery. Teraz koñczy Studium Aktorskie przy Teatrze ¯ydowskim w Warszawie i jednoczeœnie studiuje psychologiê i informatykê w Szkole Wy¿szej Psychologii Spo³ecznej. Aby zapomnieæ o stresach na uczelni i przed kamer¹, ma uspokajaj¹ce hobby: grê w szachy. Cyt. za: www.mjakmilosc.info

Pasja wspólnego muzykowania... Choæ s¹ zespo³em bardzo m³odym, to dynamicznie rozwijaj¹ siê i pn¹ w górê po drabinie sukcesu. Nie chwal¹c siê, zgodnie przyznaj¹, ¿e nale¿¹ do najlepszych orkiestr dêtych w kraju. Szeœædziesiêciu niezwykle m³odych ludzi po³¹czy³a wspólna pasja muzykowania i chêæ do pracy. O kim mowa? Oczywiœcie wszyscy siê domyœlaj¹, ¿e chodzi o M³odzie¿ow¹ Orkiestrê Dêt¹ Wrzesiñskiego Oœrodka Kultury, która w sobotê 26 sierpnia obchodzi³a 10-lecie swego istnienia. Zespó³ powsta³ w 1996 roku, a jego pierwszym dyrygentem i zarazem wspó³za³o¿ycielem by³ Ludwik Gromadziñski. Pierwsze kroki stawiali w salach WOK-u a dorobkiem tego by³y koncerty we wrzesiñskich koœcio³ach. Ju¿ po dwóch latach prób i æwiczeñ odwa¿yli siê stan¹æ w szranki w Wielkopolskiem Turnieju Orkiestr Dêtych o "Z³oty róg" w Grodzisku Wielkopolskim, podczas którego odnotowali swój pierwszy zas³u¿ony sukces - zajêli II miejsce. Rok póŸniej nawi¹zali wspó³pracê z zespo³em tanecznym "Takt", z którym wspó³pracuj¹ do dziœ. Obecnie mog¹ pochwaliæ siê ogromnym wachlarzem bogatych osi¹gniêæ i sukcesów. Koncertuj¹ w kraju i za granic¹, udowadniaj¹c za ka¿dym razem, ¿e staæ ich na wiêcej i wiêcej, zdobywaj¹c kolejne laury. Od piêciu lat pod batut¹ Jacka Rybczyñskiego m³odzie¿ dyna-

micznie siê rozwija i odnosi coraz wiêksze sukcesy, wyje¿d¿a na obozy, nagrywa p³yty - mówi dyrygent, - Uwa¿am, ¿e najwiêkszym naszym dotychczasowym sukcesem jest II miejsce w presti¿owym miêdzynarodowym konkursie orkiestr dêtych Flicarno d'Oro, który odby³ siê w 2005 roku w Riva del Garda we W³oszech. Rok 2006 jest dla nas rokiem odpoczynku, po strasznie mecz¹cych przygotowaniach konkursowych. Jednak nawet teraz, podczas roku odpoczynku nie pró¿nuj¹, i niemal chwilê temu wrócili z Miêdzynarodowego Festiwalu Kultury w Turcji i Grecji. Zwiedzali tamtejsze zabytki, prezentowali swój repertuar, wzbudzaj¹c wszêdzie ogromne zainteresowanie. A potem czas s³odkiego lenistwa - koncerty na Koryncie i w Silokastro w Turcji. Jacek Rybczyñski zdradzi³ nam równie¿, jak ciê¿kie i d³ugie s¹ przygotowania 3 - 4 utworów na ka¿dy z konkursów. Sam wybieram repertuar i przyznajê, ¿e pokusi³em siê o naprawdê trudne utwory - okazuje siê, ¿e by³o warto - mówi z dum¹ dyrygent, - na konkursy jedziemy nie tylko po nagrody, ale ¿eby s³uchaæ lepszych jak graj¹. Tylko na takich imprezach mo¿na podziwiaæ najlepszych i braæ z nich przyk³ad. Co tu du¿o mówiæ - M³odzie¿owa Orkiestra Dêta WOK dziêki swej pracy i œwietnej atmosferze panuj¹cej w zespole od 10 ju¿ lat odnosi coraz wiêksze sukcesy, i

M³odzie¿owa Orkiestra Dêta WOK w pe³nym sk³adzie jest chêtnie zapraszana na wiele mu ze zmobilizowaniem siê, i wa¿nych uroczystoœci i festiwali, wszyscy przychodz¹ na czas. To wystêpuj¹c na terenie ca³ego kra- jest granie dla przyjemnoœci, a poju i Europy. Prezentuj¹ bogaty re- nadto zwiedzamy œwiat i poznajepertuar estradowy i marszowy, my nowych ludzi - mówi¹ chórem poszerzaj¹c go ci¹gle o nowoœci. Marcin z kolegami z zespo³u. Wspólne muzykowanie daje im nie Dziewczyny z zespo³u tanecznego tylko satysfakcje z tego co robi¹, - Ewa, Ania i jej m³odsza siostra ale przede wszystkim wiele rado- Julia, maj¹ zwyczajne marzenia œci i œwietn¹ zabawê. np. dostaæ siê do wymarzonej Doœwiadczenie zdobywaj¹ od szko³y, potwierdzaj¹ jednak z ranajm³odszych lat - Marcin muzy- doœci¹, ¿e taniec to ich pasja, a kowaæ zacz¹³ na tr¹bce w wieku 7 robi¹ to bo lubi¹. Taniec w Orkielat, obecnie w Orkiestrze gra na strze jest oryginalny i widowiskopuzonie. Mam kolegów, którzy za- wy - mówi Ania. czynali wczeœniej, nasza orkiestra To coœ ca³kiem innego, wyj¹tca³y czas siê powiêksza, jednak kowego - potwierdza zaraz Ewa. panuje w niej wspania³a atmosfe- Wyjazdy, koncerty, wystêpy, uczyra, dziêki której ka¿dy cz³onek czu- my siê jêzyków obcych - a wspoje siê wyj¹tkowo - mówi. Choæ pró- mnienia zostan¹ wspania³e! by s¹ dwa razy w tygodniu i trwaj¹ mówi¹ dziewczyny. Jednak nie ma kilka godzin, nikt nie ma proble- nic za darmo, bo przecie¿ ka¿de

osi¹gniêcie wymaga ciê¿kiej i ¿mudnej pracy. Choæ zdarzaj¹ siê k³ótnie zawsze siê w koñcu dogadujemy i jest dobrze - podsumowuj¹. M³odoœæ i chart ducha sprawiaj¹, ¿e ich wspólne wystêpy s¹ gwarancj¹ niecodziennych doznañ, zarówno muzycznych, tanecznych, jak i estetycznych. A poprzeczkê stawiaj¹ sobie coraz wy¿ej - w przysz³oœci czeka nas bardzo trudny konkurs ze wzglêdu na wysoki poziom orkiestr w Hiszpanii - mówi Jacek Rybczyñski, nie chodzi o same nagrody, pewnie ¿e to jest mi³e, ale trzeba siê mobilizowaæ i obcowaæ z najlepszymi, aby stawaæ siê coraz lepszym. W sobotni wieczór, 26 sierpnia we wrzesiñskim amfiteatrze, podczas uroczystych obchodów 10lecia istnienia MOD WOK, przedstawiciel Polskiego Zwi¹zku Chórów i Orkiestr wrêczy³ zas³u¿onym cz³onkom orkiestry srebrne i br¹zowe odznaczenia, a przyby³a publicznoœæ uhoronowa³a ich gromkimi brawami. Na rêce dyrygenta Jacka Rybczyñskiego gratulacje sk³adali przedstawiciele w³adz samorz¹dowych, w tym sekretarz powiatu wrzesiñskiego - Ryszard Szczepaniak. Na zakoñczenie wspólnie z innymi orkiestrami z Gozdowa ko³o P³ocka i Ostrowi Mazowieckiej, MOD WOK wykona³a jeszcze kilka utworów. (ula)


10

Wrzesieñ 2006

Przegl¹d Powiatowy

www.wrzesnia.powiat.pl

Aby dobrze plonowa³o... Do¿ynki - etniczne œwiêto S³owian. Zwyczaj ludowy S³owian i plemion ba³tyckich, zwany czêsto w ró¿nych stronach Polski wy¿ynkami, obrzynkami, lub wieñcem. Obrzêd do¿ynek zwi¹zany by³ pierwotnie z kultem roœlin i drzew, potem z pierwotnym rolnictwem. Do¿ynki uroczyœcie by³y obchodzone we dworach ziemian i na wsiach. Tradycyjnie do¿ynki odbywa³y siê w pierwszy dzieñ jesieni i poœwiêcone by³y tegorocznym zbiorom zbó¿. W czasie œwiêta plonów którego dziêkowano bogom za plony i proszono o jeszcze lepsze w przysz³ym roku. W czasie do¿ynek wró¿ono przysz³oœæ, a po rytualnych obrzêdach i modlitwach organizowano rytualne biesiady.

W Chwalibogowie nie zabrak³o atrakcji dla dzieci mieszkañcy uczestniczyli w zabawie tanecznej. Otwieraj, panie, szeroko wrota niesiem ci wieniec ze szczerego z³ota Tak¿e w Zieliñcu mieszkañcy bawili siê na do¿ynkach wiejskich, zorganizowanych przez miejscowe kó³ko rolnicze i radê so³eck¹. Na

Mieszkañcy Zieliñca licznie przybyli na uroczystoœci do¿ynkowe œwiêcie plonów goœcili m.in. starosta wrzesiñski, Dionizy Jaœniewicz, kierownik ARiMR we Wrzeœni, Józef Szafarek, wójt gminy Ko³aczkowo, Czes³aw Surowiec. O tegorocznych zbiorach opowiedzia³ gospodarz do¿ynek, Adam Gierszewski, emerytowany rolnik, prezes Kó³ka Rolniczego w Zieliñcu - Susza zrobi³a swoje, zbiory s¹ o nawet 50% mniejsze. Do mniejFot. T.Ma³ecki - WW

Obecnie uroczystoœci do¿ynkowe maj¹ zarówno charakter religijny, w postaci podziêkowania bogom za plony, jak i ludowy, powi¹zany z zabaw¹ z okazji zakoñczenia zbiorów. ¯niwa by³y bowiem uwieñczeniem wielkiego gospodarskiego trudu, od efektów którego zale¿a³a ludzka egzystencja. Sensem obrzêdu by³o zapewnienie ci¹g³oœci wegetacji i zabezpieczenie dobrych plonów na nastêpny rok. Jedn¹ z praktyk, maj¹cych to zapewniæ, by³o wk³adanie pod ostatni¹ kêpkê niez¿êtego zbo¿a chleba, s³oniny lub monety, symbolizuj¹cych dostatek. Innym zabiegiem o podobnym znaczeniu, by³o pozostawianie ziarna z ostatnich œciêtych k³osów lub wykruszonych z wieñca do¿ynkowego, do wysiania w nastêpnym roku. Dziœ niewielu gospodarzy dokonuje podobnych praktyk, choæ sens obrzêdów do¿ynkowych jest wci¹¿ zachowany. Wspó³czesne "Do¿ynki" to zabawa ludowa po³¹czona z wystêpami artystycznymi, kiermaszami, wystawami sprzêtu rolniczego itp. Plon, niesiemy plon w gospodarza dom! 19 sierpnia br. przed œwietlic¹ wiejsk¹ w Chwalibogowie odby³y siê uroczystoœci zwi¹zane z zakoñczeniem ¿niw, zorganizowane przez pani¹ so³tys Wies³awê Ko-

Œwiêto Plonów w Nekli nieczn¹ i radê so³eck¹ Chwalibogowa. Obchody œwiêta plonów uœwietni³ wystêp zespo³u folklorystycznego Ziemia Wrzesiñska. Na do¿ynkach by³ obecny wicestarosta wrzesiñski, Pawe³ Guzik, burmistrz miasta i gminy Wrzeœnia, Tomasz Ka³u¿ny. Jedn¹ z atrakcji by³a loteria fantowa, a dla dzieci przeja¿d¿ki bryczk¹ lub zabawa w dmuchanym zamku. Wieczorem

wieczora. Aby dobrze plonowa³o, Po sto korcy z kopy da³o! PóŸn¹ noc¹ zakoñczy³a siê równie¿ zabawa do¿ynkowa w Mikuszewie, która odby³a siê na boisku do siatkówki. By³y ciekawe dekoracje m.in. kuk³y ubrane w stroje ludowe, interesuj¹cy wieniec do¿ynkowy, przedstawiaj¹cy anio³a. Starostami do¿ynek byli Katarzyna Dragon z Mikuszewa, na co dzieñ prowadz¹ca wspólnie z mê¿em gospodarstwo rolne, nastawione na produkcjê ziemniaka jadalnego oraz Janusz KaŸmierczak, producent trzody chlewnej. Oni równie¿ tegoroczne zbiory oceniaj¹ jako gorsze. W organizacjê wiejskich do¿ynek w³¹czy³y siê wszystkie organizacje dzia³aj¹ce na terenie wsi. Zaœcie³aj, panie, sto³y i ³awy, Idzie do ciebie goœæ niebywa³y Obtañcowywanie staroœcin w wykonaniu "Ziemi Wrzesiñskiej",

szych plonów przyczyni³y siê równie¿ padaj¹ce ostatnio d³ugotrwa³e deszcze, zbo¿e zaczê³o rosn¹æ na pniu. Nie ma gdzie takiego zbo¿a sprzedaæ. Poza tym skupy oferuj¹ bardzo niskie ceny - mówi. Na sto³ach w œwietlicy wiejskiej na uczestników do¿ynek czeka³ pyszny bigos i kaszanka na gor¹co, a na placu na zewn¹trz mieszkañcy Zieliñca bawili siê do póŸnego

rzucanie ziarnem w mieszkañców podczas gminnych do¿ynek w Nekli - te dawne tradycje maj¹ zapewniæ pomyœlnoœæ i dobrobyt mieszkañcom. Starosta i staroœcina do¿ynek (Karol Juszczak i Maria Markiewicz) wrêczyli bochen chleba burmistrzowi Nekli, Marianowi Balickiemu. Chleb symbolizuje dostatek, a tradycyjny wieniec do¿ynkowy - tegoroczny plon. Atrakcj¹ wieczoru by³ wystêp zespo³u "Country show band" i Urszula Chojan. Czasem s³oñce, czasem deszcz... Tymi s³owami mo¿na okreœliæ aurê towarzysz¹c¹ do¿ynkom gminy Ko³aczkowo, które odby³y siê 27 sierpnia w Grabowie Królewskim. Tegoroczne œwiêto plonów rozpoczê³a prawdziwa feeria barw i kolorów. Fantazyjne wieñce, przybrana s³onecznikami scena i bukiety polnych kwiatów stanowi-

Starostowie do¿ynek w Mikuszewie ³y niezwyk³¹ oprawê plastyczn¹ grabowskiej imprezy. G³ównym punktem obchodów do¿ynek by³o wrêczenie sztandaru Gminnemu Zwi¹zkowi Rolników, Kó³ek i Organizacji Rolniczych w Ko³aczkowie. Starosta Dionizy Jaœniewicz, wrêczaj¹c akt nadania sztandaru przewodnicz¹cemu Zwi¹zku Czes³awowi Koniecznemu, wspomnia³ pionierów rolnictwa ziemi ko³aczkowskiej, którzy zapocz¹tkowali tradycje rolnicze na tym terenie. Ten sztandar to ho³d z³o¿ony przodkom - zakoñczy³ starosta. Czêœæ wieñcowa odby³a siê w deszczu, ale zaraz potem zza chmur wyjrza³o s³oñce. Wtedy starostowie do¿ynek - Wojciech Majchrzak i Ma³gorzata Kaczmarek przekazali wójtowi Czes³awowi Koniecznemu i Czes³awowi Koniecznemu chleb i miód. Nagle na niebie pojawi³a siê têcza - dobry znak z nieba, b³ogos³awi¹cy plony i zapowiadaj¹cy huczn¹ i udan¹

czêsto w ró¿nych stronach Polski wy¿ynkami, obrzynkami, lub wieñcem, a popularnie znany jako do¿ynki - zachowa³ siê równie¿ w gminie Wrzeœnia. Tegoroczne uroczystoœci œwiêta plonów odby³y siê w Marzeninie, i choæ pierwotnie uroczystoœci do¿ynkowe zwi¹zane by³y z kultem roœlin i drzew, a póŸniej z rolnictwem - obecnie obchody ubarwione zosta³y kolorowymi korowodami goœci, mnóstwem wystêpów, koncertów i zabaw. Organizacj¹ imprezy zaj¹³ siê so³tys wsi Marzenin - Przemys³aw Zawadzki. Najpierw uroczystoœci zwi¹zane z podziêkowaniem za tegoroczne ¿niwa odby³y siê w koœciele œw. Miko³aja w Marzeninie, gdzie poœwiêcono plony. Po mszy wszyscy goœcie korowodem do¿ynkowym przeszli na plac przy OSP w Marzeninie. Tam na zebranych goœci czeka³y kolorowe stoiska, pe³ne przeró¿nych bibelotów. Nastêpnie wszyscy podziwiaæ

Zespó³ „Ziemia Wrzesiñska” uœwietni³ do¿ynki w Marzeninie mogli pokaz musztr paradnych w fetê do¿ynkow¹. wykonaniu wspania³ej M³odzie¿oWy¿ynki, obrzynki i wieniec Tak jak przed wieloma laty, wej Orkiestry Dêtej WOK. Zespó³ zwyczaj ludowy S³owian zwany Pieœni i Tañca "Ziemia Wrzesiñska" przywita³ goœci okolicznoœciowymi pieœniami. Pod przewodem ich pieœni odby³y siê g³ówne czêœci obchodów - czêœæ wieñcowa i chlebowa. Ogromny bochen chleba wrêczyli burmistrzowi Miasta i Gminy Wrzeœnia - Tomaszowi Ka³u¿nemu staroœcina i starosta (Joanna Siwiak i Pawe³ Rybacki). Kiedy wszyscy podzielili siê chlebem, rozpoczê³y siê huczne zabawy i wystêpy - Wrzesiñskiego Studia Piosenki, zespo³u tanecznego PULS, a na deser, kiedy plac pêka³ w szwach, wyst¹pi³ czeski zespó³ ABBA DANCE, po którym rozpoczê³a siê zabawa taneczna. Starosta D. Jaœniewicz przekazuje akt nadania sztandaru red.


www.wrzesnia.powiat.pl

Przegl¹d Powiatowy

Miêdzynarodowy projekt m³odzie¿owy

Integracja miêdzy narodami

Wrzesieñ 2006

11

Egzaminy zawodowe

Pawe³ Guzik, wicestarosta wrzesiñski, 11 sierpnia br. spotka³ siê w Gorzycach z m³odzie¿¹ hiszpañsk¹, niemieck¹ i polsk¹, uczestnikami projektu „M³odzie¿ Europy". Projekt zosta³ zorganizowany przez Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz organizacje PSOE z Hiszpanii i Kreisjugendring Altoetting z Niemiec.

„Ziemia Wrzesiñska” zaprezentowa³a goœciom polski folklor Ponad 60-osobowa grupa m³odych ludzi, która przebywa³a w Polsce (Przybrodzin k. Powidza) w dniach 8-17 sierpnia br. realizowa³a warsztaty o charakterze ekologicznym, bra³a udzia³ w zajêciach integracyjnych i sportoworekreacyjnych. M³odzie¿ zwiedzi³a Gniezno, Poznañ i Toruñ. Nie-

samowit¹ atrakcj¹ by³ przejazd zabytkow¹ kolejk¹ w¹skotorow¹ w Wenecji. W przygotowaniach i realizacji imprezy uczestniczy³ so³tys wsi Gorzyce, Stanis³aw Filipiak, a tak¿e cz³onkowie zespo³u „Ziemia Wrzesiñska". W spotkaniu wziêli udzia³ ponadto, Rafa³ Koszal - Pre-

zes Wielkopolskiego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Jaros³aw Sobczak Naczelnik Wydzia³u Œrodowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego we Wrzeœni, Ryszard Zje¿d¿a³ka - etnochoreograf, który uczy³ m³odzie¿ hiszpañsk¹ i niemieck¹ polskich tañców narodowych. Okazj¹ do spotkania w Gorzycach by³ piknik po³¹czony z wystêpem zespo³u folklorystycznego „Ziemia Wrzesiñska". Spotkanie to mia³o charakter kulturalny, a celem by³o zaprezentowanie m³odzie¿y europejskiej polskich zwyczajów, tañców i pieœni, a nawet potraw regionalnych. „M³odzie¿ Europy" to ju¿ trzeci z kolei projekt zrealizowany z wy¿ej wymienionymi organizacjami. W 2004 r. odby³a siê pierwsza wymiana w Hiszpanii, potem w 2005 w Altoetting w Niemczech, a¿ w koñcu m³odzie¿ hiszpañska i niemiecka zawita³a w Polsce. Ewa Kanabus-Koszal Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Kawaleria konna we Wrzeœni

Delegacja powiatu przy pomniku 68. Pu³ku Piechoty

A B E C A D £ O - Józefa Szafarka Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - praca w niej poch³ania najwiêcej mojej energii, ale lubiê to. Moim hobby od lat jest rolnictwo i sprawy z nim zwi¹zane, cieszê siê, ¿e praca pomaga rozwijaæ mi siê w tym kierunku. Celem moim i moich wspó³pracowników jest pozyskanie jak najwiêkszej iloœci pieniêdzy unijnych dla powiatu wrzesiñskiego. Wspó³praca z rolnikami przynosi mi wiele satysfakcji, przede wszystkim uczy poszanowania pracy. Emerytura to dla mnie jeszcze odleg³a przysz³oœæ. Nie mo¿na powiedzieæ, ¿e jestem pracoholikiem, choæ zdarza mi siê czasem na urlop nie wyjechaæ. Myœlê, ¿e kariera jest wa¿na - ale nie za wszelk¹ cenê.

dwójkê wspania³ych, doros³ych ju¿, dzieci. Córka to moje "oczko w g³owie". Rodzina jest dla mnie ukojeniem i oparciem. W niej pok³adam swoje nadzieje, dla niej ¿yjê, dzia³am i pracujê. Gdyby nie bliscy, moje ¿ycie by³oby nijakie i bezbarwne. Samarzewo - tam siê wychowa³em. Do 1960 roku mieszka³em w najd³u¿szej wsi gminy L¹dek, wzd³u¿ której p³ynie Wrzeœnica, koñcz¹ca swój bieg w Warcie.

ny cz³owiek zawsze sobie w ¿yciu poradzi. Nie mo¿na siê jej nauczyæ. Cz³owiek siê z ni¹ rodzi, lub nie.

Herbata liœciasta - od fili¿anki tego z³ocistego napoju zaczynam ka¿dy dzieñ.

Politechnika - studia to by³ fajny okres w moim ¿yciu. Cz³owiek w tym okresie zyskuje nie tylko wiedzê teoretyczn¹ - uczy siê ¿ycia, radzenia sobie z problemami i rozwi¹zywania ich. Myœlê, ¿e wtedy najbardziej kszta³tuje siê charakter cz³owieka.

Inteligencjê - ceniê w ludziach najbardziej. Myœlê, ¿e inteligent-

Rodzina - jest dla mnie najwa¿niejsza. Mam cudown¹ ¿onê i

Dawaæ czy braæ? - z tych dwóch rzeczy zdecydowanie wolê dawaæ. Myœlê, ¿e to czyni cz³owieka lepszym i szlachetniejszym.

Œwiêto Wojska Polskiego

Fot. A. Górczyñski - FW

3 wrzeœnia o godz. 16.40 na stadionie sportowym Zespo³u Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych we Wrzeœni przy ul. Kaliskiej, odbêdzie siê widowisko konne w wykonaniu Reprezentacyjnego Oddzia³u U³anu Miasta Poznania. Kawaleria konna poprowadzi wraz z orkiestr¹ paradê wrzeœnian ulicami miasta. Na stadionie odbêdzie siê natomiast pokaz, w którym weŸmie udzia³ 13 u³anów. Zaprezentuj¹ siê w pe³nym rynsztunku. jn UMiG Wrzeœnia

Egzamin - operator maszyn i urz¹dzeñ przemys³u spo¿ywczego Na pocz¹tku lipca w Centrum wykonywane indywidualnie, w Kszta³cenia Praktycznego we okreœlonym czasie i w oœrodku, Wrzeœni przy ul. GnieŸnieñskiej którego wczeœniej zdaj¹cy nie znaprzeprowadzono czêœæ prak- li, co mog³o stanowiæ dodatkowe tyczn¹ egzaminu potwierdzaj¹- utrudnienie. cego kwalifikacje zawodowe. W roku szkolnym 2006/2007 Okrêgowe Komisje Egzamina- Centrum przyst¹pi do Okrêgowej cyjne w Poznaniu i w £odzi zg³o- Komisji Egzaminacyjnej w Poznasi³y 15 absolwentów szkó³ zawo- niu o przyznanie upowa¿nienia do dowych do egzaminu w zawodzie przeprowadzenia czêœci praktyczoperator maszyn i urz¹dzeñ prze- nej egzaminu w zawodach elekmys³u spo¿ywczego. Z tej piêt- trycznych i mechanicznych. Ponastki przyjecha³o dwunastu, któ- zwoli to absolwentom wrzesiñrzy przyst¹pili do czêœci praktycz- skich szkó³ zawodowych zdawaæ nej egzaminu. W tym roku zada- czêœæ praktyczn¹ egzaminu w niem by³o wyprodukowanie twa- miejscu, gdzie odbywali oni zajêrogu. Wiêkszoœæ zdaj¹cych pora- cia praktyczne. dzi³a sobie z tym trudnym zadaDyrektor CKP we Wrzeœni niem. Trudnym, bo zadanie by³o Marek Dyba

Zieliniec - to najpiêkniejsze miejsce na ziemi, tam mieszkam. Znajduje siê tam koœció³ek z XVII wieku i przepiêkny park wokó³ niego. Zachêcam wszystkich do odwiedzenia tej ma³ej wioski le¿¹cej w gminie Ko³aczkowo. Józef Szafarek - Kierownik Biura Powiatowego ARiMR we Wrzeœni, lat 52, ¿onaty, dwójka dzieci. Laureat tegorocznej Nagrody im. W³adys³awa Reymonta, przyznawanej za szczególn¹ dzia³alnoœæ spo³eczn¹ na rzecz dobra wspólnego gminy Ko³aczkowo

15 sierpnia 2006 r. o godz. 11.00 zgromadziliœmy siê przy pomniku 68 PP, aby uczciæ pami¹tkê wielkiego zwyciêstwa polskiego orê¿a na przedpolach Warszawy przed osiemdziesiêciu szeœcioma laty. Bitwa ta rozstrzygnê³a wojnê miêdzy odradzaj¹c¹ siê Polsk¹ i Rosj¹ sowieck¹, wstrzyma³a pochód komunizmu na Zachód. W 1992 r. powrócono do obchodów Œwiêta ¯o³nierza, aby uczciæ tamt¹ zwyciêsk¹ bitwê. Nad przebiegiem uroczystoœci czuwa³ Boles³aw Œwiêciochowski - prezes Wrzesiñskiego Towarzystwa Kulturalnego. W s³owach wstêpu powita³ goœci, w tym w³adze samorz¹dowe, kombatantów II wojny œwiatowej, delegacje i przedstawicieli instytucji, organizacji politycznych i spo³eczno-kulturalnych a tak¿e mieszkañców ziemi wrzesiñskiej. Prezes WTK powiedzia³, i¿ zgromadziliœmy siê, by w symboliczny sposób uczciæ nie tylko wrzeœnian, ale równie¿ wszystkich obroñców Ojczyzny na przestrzeni minionych lat. Z ich dokonañ, cierpieñ i ofiary ¿ycia czerpiemy przyk³ady postaw patriotycznych i obywatelskich. Ich trudowi i walce zawdziêczamy mo¿liwoœæ ¿ycia w pokoju. Nastêpnie odœpiewano hymn narodowy. Po czym krótkie

okolicznoœciowe przemówienie wyg³osi³a Ma³gorzata Stachnik, nauczycielka historii w Gimnazjum nr 1 we Wrzeœni. Z jej referatu mo¿na by³o us³yszeæ, ¿e w wojnie polsko-bolszewickiej nie zabrak³o równie¿ wielkopolan. By³y to oddzia³y 58, 68 i 69 PP. Doskonale wyszkoleni, zdyscyplinowani, a w ich szeregach wielu wrzeœnian - niedawnych powstañców wielkopolskich i ¿o³nierzy innych frontów. Na front zmierza³a równie¿ Legia Ochotnicza Wrzesiñska. Nastêpnie z³o¿ono wi¹zanki kwiatów przed pomnikiem 68 PP. W dalszej czêœci zgromadzeni udali siê do koœcio³a farnego, gdzie o godz. 11.30 zosta³a odprawiona msza œw. odpustowa z racji Wniebowziêcia Najœwiêtszej Maryi Panny, po³¹czona z modlitw¹ za Ojczyznê. Mszy przewodniczy³ ks. kanonik Alojzy Œwiêciochowskip, koncelebrowali ksiê¿a Wenancjusz Zmuda i £ukasz Krucki. W kazaniu ks. W. Zmuda zaakcentowa³ zwi¹zek narodu polskiego z Maryj¹, gdy¿ to w³aœnie dziêki Jej wstawiennictwu odzyskaliœmy wolnoœæ, dosz³o do "Cudu nad Wis³¹". Uroczystoœæ zorganizowali burmistrz Wrzeœni Tomasz Ka³u¿ny, WTK i Towarzystwo Unia Wrzeœnian. Jaros³aw D. Górski


12

Wrzesieñ 2006

Przegl¹d Powiatowy

Z KLUBU AMAZONEK

Niech nie zabraknie Wam si³y! Jesteœmy organizacj¹ ma³¹, ale siln¹, dynamiczn¹, skupiaj¹c¹ kobiety nie tylko walcz¹ce z w³asn¹ chorob¹, ale pragn¹ce s³u¿yæ innym. Ksi¹dz Jan Twardowski powiedzia³: Cz³owiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to kim jest, lecz przez to, czym dzieli siê z innymi. 4 sierpnia 2006 r. mia³yœmy przyjemnoœæ goœciæ Amazonki z Gniezna. O naszej dzia³alnoœci dowiedzia³y siê z ich lokalnej prasy. Szuka³y wsparcia, pomocy, rady... Wymieni³yœmy doœwiadczenia, pochwali³yœmy siê osi¹gniêciami. Wykorzystuj¹c nasze, piêcioletnie ju¿, istnienie, mog³yœmy udzieliæ wielu wskazówek klubowi, który nie liczy jeszcze roku. Utwierdzi³yœmy je w przekonaniu, ¿e z jednej strony musz¹ byæ twarde i asertywne, musz¹ umieæ walczyæ o swoje potrzeby, œrodki do realizacji wytyczonych celów. Z drugiej

strony, nie mo¿e w nich zabrakn¹æ troski, ³agodnoœci, ciep³a i ¿yczliwoœci dla kobiet szukaj¹cych u nich pomocy i wsparcia. Cieszymy siê, ¿e dostrze¿ono nasz¹ pracê i pozytywnie oceniono nasze dzia³ania. To wzruszaj¹ce i bardzo motywuj¹ce. ¯yczymy kole¿ankom z Gniezna, aby by³y pe³ne pomys³ów, inicjatyw, wzajemnej ¿yczliwoœci i chêci niesienia pomocy innym. Niech nie zabraknie Wam si³y potrzebnej do pokonania ludzkiej bezmyœlnoœci i obojêtnoœci. Pozostañcie kobietami, które walcz¹ i wygrywaj¹! Halina Rembowicz Spotkania Amazonek PCPR – ul. Wojska Polskiego - w 1. i 3. poniedzia³ek miesi¹ca o godz.16.00 Biuro - ul. Chopina 9, tel. 0614370043 - w poniedzia³ki od 10.00- 12.00

www.wrzesnia.powiat.pl

Piknik integracyjny Wzorem lat ubieg³ych, w dniu 22 lipca na terenie oczyszczalni œcieków przy ul. Sikorskiego odby³ siê piknik. Organizatorem imprezy by³ Wielkopolski Zwi¹zek Inwalidów Narz¹du Ruchu Ko³o Wrzeœnia z prezesem Helen¹ G³owack¹ i zastêpc¹ Katarzyn¹ Lebiod¹ na czele. Odby³y siê liczne zawody sportowo-zrêcznoœciowe, m.in. strzelanie, rzut lotk¹, bieg w workach i jazda na rowerach. W pikniku uczestniczy³o oko³o 120 osób, tak¿e z zaprzyjaŸnionych kó³ w Œrodzie Wlkp. i Œremie oraz stowarzyszenia "Radoœæ" i "Solidarnoœæ" Wrzeœnia. Szampañska zabawa przy muzyce i ognisku trwa³a do póŸnych godzin wieczornych. Cz³onkowie WZINR pragn¹ podziêkowaæ tym, którzy wsparli organizacjê imprezy. A byli to: sta-

Zabawa na pikniku by³a przednia rosta Dionizy Jaœniewicz, burmistrz Tomasz Ka³u¿ny, Ryszard Szambelañczyk prezes PWiK, Zbigniew Ogrodowicz kierownik WOSiR, nadleœniczy z Nadleœnictwa Czerniejewo, Jan Krotoszyñski naczelnik Wydzia³u Komunalnego i Rozwoju Wsi UMiG we

Helena G³owacka Przewodnicz¹ca Ko³a WZINR we Wrzeœni

Prze³amuj¹c bariery

Integracja nad Wart¹

Cz³onkowie „Jednoœci” podczas wycieczki do Niemiec

Przedstawiciele stowarzyszeñ otrzymali od starosty dyplomy "Jednoœæ", "Radoœæ", "Pro- li: zespó³ Polskiego Zwi¹zku Niemyk"... Tak optymistyczne na- widomych we Wrzeœni, Chór Sezwy nosz¹ organizacje pozarz¹- niorów "Wrzosy" dzia³aj¹cy przy dowe, które w wiêkszoœci zrze- Oœrodku Pomocy Spo³ecznej we szaj¹ ludzi chorych, niespraw- Wrzeœni oraz zespó³ Wielkoplskienych, poszkodowanych. Ale, jak go Zwi¹zku Inwalidów Narz¹du same nazwy wskazuj¹, ludzi po- Ruchu Oddzia³ we Wrzeœni, któtrafi¹cych - mimo trudnoœci rego przewodnicz¹ca - Helena ¿yciowych - cieszyæ siê ¿yciem, G³owacka - wyrecytowa³a tak¿e radosnych, otwartych na œwiat i zebranym dwa utwory poetyckie. bliŸnich. G³ównym celem tego ro26 sierpnia na polu biwako- dzaju imprez jest szeroko pojêta wym Leœnictwa "Warta" w Cze- integracja. I trzeba przyznaæ, ¿e cel szewie odby³ siê Piknik Forum ten zosta³ osiagniêty. Sta³o siê to Organizacji Pozarz¹dowych Po- g³ównie za spraw¹ konkurencji wiatu Wrzesiñskiego, którego sportowych, zorganizowanych przewodnicz¹c¹ jest Irena Hrycaj- przez rehabilitanta WTZ w CzeWo³oszyn, jednoczeœnie prezes szewie - Marcina Grzybowskiego, "Fundacji Dzieci Wrzesiñskich". w których ostro rywalizowali nieImpreza zorganizowana zosta³a we pe³nosprawni i pe³nosprawni. W wspó³pracy z Regionalnym Oœrod- konkurencji pchniêcia kul¹ wzi¹³ kiem Polityki Spo³ecznej w Pozna- udzia³ burmistrz gminy Mi³os³aw niu i Starostwem Powiatowym we - Zbigniew Skikiewicz. Wiele Wrzeœni. Wziêli w niej udzia³ nie œmiechu i emocji wywo³a³a rówtylko cz³onkowie zwi¹zków z te- nie¿ rywalizacja dwóch dru¿yn, renu powiatu wrzesiñskiego, ale sk³adajacych siê z cz³onków orgatak¿e zaprzyjaŸnione stowarzysze- nizacji pozarz¹dowych - jedna donia z Gniezna, Witkowa i Œrody wodzona by³a przez burmistrza Wielkopolskiej. Dziêki ich obec- Tomasza Ka³u¿nego, druga - przez noœci, impreza zyska³a wymiar starostê Dionizego Jaœniewicza. wojewódzki. Przepiêkna, s³onecz- Wygra³a dru¿yna starosty, która na pogoda sprzyja³a nastrojowi uczci³a tryumf donoœnym okrzypozytywnej zabawy, panuj¹cemu kiem: "Hip hip, hurrra!" podczas imprezy. Piknik zakoñczy³ siê zabaw¹ Piknik by³ okazj¹ do zaprezen- taneczn¹, podczas której przygrytowania talentu muzycznego wa³ zespó³ "ARES" z Soko³owa. I cz³onków organizacji pozarz¹do- znów by³o wiele zabawy i radoœci wych oraz ich przyjació³. Wœród - prowadzony przez starostê "pogoœci muzycznych znaleŸli siê: ci¹g", taniec w wielkim kole, "kaprzyby³a z powiatu jarociñskiego czuszki"... Zrzeszeni w organizaKapela Znad Prosny, orkiestra eko- cjach udowodnili, ¿e potrafi¹ siê logiczna Warsztatu Terapii Zajê- bawiæ rewelacyjnie, wci¹¿ zachociowej w Czeszewie oraz wrzesiñ- wuj¹c radoœæ, humor i pogodê duski zespó³ "Szafir". Ze strony or- cha. (agda) ganizacji pozarz¹dowych wyst¹pi-

Wrzeœni, Ryszard Pietrowicz prezes PUK, w³aœciciele firmy Techpak i pose³ Andrzej Ruciñski z Samoobrony z K³odawy.

W dniach od 24 czerwca do 1 lipca br. cz³onkowie Stowarzyszenia Osób Nies³ysz¹cych i Niedos³ysz¹cych „Jednoœæ" Wrzeœnia, cz³onkowie ich rodzin oraz sympatycy Stowarzyszenia, przebywali na turnusie rehabi-

litacyjno-integracyjnym w Miêdzyzdrojach. Za grupê odpowiedzialni byli prezes Mariusz Szymañski, wiceprezes Ryszard Matuszak oraz t³umacz jêzyka migowego El¿bieta Szoszyñska.

W trakcie pobytu grupa odwiedzi³a Œwinoujœcie, odby³a równie¿ wycieczkê do przygranicznego miasteczka niemieckiego. Wielk¹ atrakcj¹ by³o zwiedzanie latarni morskiej, wa³ów obronnych z XVIII wieku oraz oceanarium w Miêdzyzdrojach. Do ciekawego spotkania dosz³o w Woliñskim Parku Narodowym, gdzie cz³onkowie "Jednoœci" spotkali siê z grup¹ osób nies³ysz¹cych ze stolicy Danii - Kopenhagi. Jak twierdz¹, podczas rozmowy z Duñczykami w jêzyku migowym, doszliœmy do wniosku, ¿e w porozumiewaniu siê tym jêzykiem nie ma ¿adnych barier. Wyjazd mo¿liwy by³ dziêki dofinansowaniu z PFRON-u, przekazanemu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrzeœni Stowarzyszenie "Jednoœæ"

Fundacja Rozwoju Gminy Pyzdry "Cz³owiek jest tyle wart, ile mo¿e pomóc drugiemu cz³owiekowi". Motto to przyœwieca Fundacji, która dzia³a prê¿nie ju¿ prawie od 3 lat. Prezesem fundacji jest El¿bieta K³ossowska urodzony spo³ecznik, ca³ym sercem oddana pracy na rzecz innych ludzi, szczególnie dzieciom i m³odzie¿y. Dziêki zaanga¿owaniu pani K³ossowskiej, zrealizowany zosta³ projekt edukacyjny "Klub Ma³ego Antka", który sfinansowano ze œrodków Polsko - Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci oraz Polskiej Fundacji Dzieci i M³odzie¿y w ramach programu "Równaæ szanse". Celem projektu "Klub Ma³ego Antka" by³a promocja Pyzdr i naj-

bli¿szej okolicy. Realizacja projektu rozpoczê³a siê od warsztatów fotograficznych. Uczestnicy zyskali cenne informacje na temat dobrych aparatów cyfrowych i analogowych oraz jak wykonaæ wyraŸn¹ fotografiê, a tak¿e jak wykonaæ obróbkê komputerow¹ fotografii. Nastêpnie zosta³y zorganizowane warsztaty dziennikarskie, które poprowadzili dziennikarze regionalnej prasy. Po warsztatach klubowicze otrzymali zadanie samodzielnego napisania reporta¿u, najciekawsze prace opublikowano w regionalnej prasie. Podczas warsztatów informatycznych uczniowie dokonywali obróbki w³asnych reporta¿y i wykonanych fotografii. M³odzie¿ bra³a udzia³ w tworze-

niu strony internetowej i folderu. Efektem pracy cz³onków Klubu jest stworzenie strony internetowej w jêzyku polskim i angielskim. Wielkim sukcesem jest wydanie w nak³adzie 7 tysiêcy 14 rodzajów pocztówek z widokami Pyzdr, s³u¿y to promocji gminy. Opracowana równie¿ przez dzieci i m³odzie¿ "Galeria z Pyzdr i dla Pyzdr" s³u¿yæ bêdzie z pewnoœci¹ ca³ej spo³ecznoœci szkolnej. Fundacja, choæ istnieje nied³ugo ma na swoim koncie wiele sukcesów. Mam nadziejê, ¿e projekty opracowywane i realizowane przez Fundacjê zachêc¹ do dzia³ania tych wszystkich, w których drzemie iskierka spo³ecznego dzia³ania. Beata Paprzycka

W Pikniku "Czeszewo 2006" zorganizowanym przez Forum Organizacji Pozarz¹dowych z Powiatu Wrzesiñskiego wziê³y udzia³ nastêpuj¹ce stowarzyszenia: Z terenu powiatu wrzesiñskiego: Polski Zwi¹zek Niewidomych we Wrzeœni, Fundacja Dzieci Wrzesiñskich, Stowarzyszenie Osób Niepe³nosprawnych i Narz¹du Ruchu Ziemi Wrzesiñskiej "RADOŒÆ", Wrzesiñskie Stowarzyszenie Osób Niedos³ysz¹cych i Nies³ysz¹cych "JEDNOŒÆ", Fundacja "Odrodzeni", Wrzesiñski Klub "Amazonki", Wielkopolski Zwi¹zek Inwalidów Narz¹du Ruchu oddzia³ we Wrzeœni, Stowarzyszenie "Jantar", Polski Zwi¹zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów oddzia³ we Wrzeœni, Stowarzyszenie "DAR SERCA" w Ko³aczkowie, Partnerstwo Na Rzecz Rozwoju - Spó³dzielnia Socjalna "UL", Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego w GnieŸnie, Towarzystwo Wykorzystania Wód Termalnych i Walorów Naturalnych Ziemi Czeszewskiej, Warsztat Terapii Zajêciowej w Czeszewie, Mi³os³awskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym i Niepe³nosprawnym. Z terenu powiatu gnieŸnieñskiego: Rejonoiwy Zwi¹zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów o/Witkowo, Zwi¹zek By³ych ¯o³nierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego w Witkowie, Stwoarzyszenie Osób Niepe³nosprawnych "PROMYK" w GnieŸnie, GnieŸnieñski Klub "Amazonki". Z terenu powiatu œredzkiego: Wielkopolski Zwi¹zek Inwalidów Narz¹du Ruchu w Œrodzie Wielkopolskiej. Z terenu powiatu pleszewskiego: "Kapela Znad Prosny".


www.wrzesnia.powiat.pl

Przegl¹d Powiatowy

Zawody strzeleckie Fot: Archiwum WW

Mistrzowsko w Mi³os³awiu... 15 sierpnia 2006 roku w Mi³os³awiu rozegrano VII Turniej Pi³ki Siatkowej Pla¿owej o Puchar Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej w Mi³os³awiu. W zawodach uczestniczy³o czternaœcie par. Tradycyjnie, mi³os³awski turniej stoi na bardzo wysokim poziomie sportowym- tegoroczny okreœlany by³ zgodnie, zarówno przez kibiców jak i sêdziów, jako mistrzowski. Sta³o siê tak za spraw¹ gwiazd polskiej pla¿ówki, braci Marcina i Mateusza Iglewskich, którzy musieli toczyæ zaciête boje z doskona³ymi siatkarzami, wœród których trzeba wymieniæ Kamila Ziêtka i Macieja Koteckiego, £ukasza Naro¿nego graj¹cego w parze z Bartoszem Gruszczyñskim, Waldemara Szczepaniaka i Krzysztofa Witczaka oraz parê Krystian Kempiñski - Artur Pluciñski. W meczu o III miejsce, mi³os³awska para Naro¿ny - Gruszczyñski pokona³a wrzeœnian Kempiñski -Pluciñski 2:0. Zwyciêzcami turnieju zostali faworyci para braci Marcin i Mateusz Iglewscy z Wrzeœni, którzy

13

Wrzesieñ 2006

Marcin Iglewski - Ig³a w akcji pokonali w fina³owym pojedynku mi³os³awian, Szczepaniak - Witczak 2:0. Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Mi³os³awiu Jaros³aw Sobczak wspólnie z burmistrzem Zbigniewem Skikiewiczem wrêczyli zwyciêskim parom puchary, dyplomy oraz nagrody. Organizatorami turnieju by³a Rada Miejska oraz LKS Orlik Mi³os³aw z Romanem Barszczem w roli g³ównej, we wspó³pracy z

Pami¹tkowe zdjêcie zwyciêzców zawodów w Podstolicach Micha³em Adamskim i Tomaszem Olejniczakiem. Sêdzi¹ g³ównym by³ Stanis³aw Stefañski, którego wspomagali Andrzej Bandosz, Jaros³aw Grêpka oraz Bogdan Pietek. Warto siê zastanowiæ czy turniej w Mi³os³awiu nie powinien zostaæ w³¹czony do kalendarza rozgrywek pi³ki siatkowej pla¿owej premiowanego w rankingu Polskiego Zwi¹zku Pi³ki Siatkowej. Yaka

Strzelanie do dzika, zaj¹ca i ba¿anta - to tylko niektóre z konkurencji, z jakimi musieli siê zmierzyæ 29 lipca na strzelnicy w Podstolicach uczestnicy Ogólnopolskich Zawodów Strzeleckich o Puchar Starosty Wrzesiñskiego. Zawodnicy strzelali, oczywiœcie do atrap, imituj¹cych zwierzêta. Do rywalizacji przyst¹pi³o 18 mê¿czyzn. Mi³oœnicy strzelania przyjechali nawet z tak odleg³ych zak¹tków Polski, jak Rzeszów,

£ódŸ, czy Gorzów Wlkp. Strzelnica w Podstolicach ma swój klimat, niektórzy potrafi¹ pokonaæ setki kilometrów, by móc postrzelaæ w tym miejscu - mówi jeden z uczestników. I miejsce i Puchar Starosty zdoby³ Tadeusz Da³kszys, który uzyska³ 372 punkty na 400 mo¿liwych. II miejsce "wystrzela³" S³awomir Szymañski, a III miejsce - Kazimierz Chuderski. Puchary wrêczy³ wicestarosta wrzesiñski, Pawe³ Guzik. AM

Fina³ Powiatowej Ligi Siatkówki IV Mistrzostwa Polski 1. Banaszak, Psyk 2. Szafraniak, £ysiak 3. Cabañska, Soko³owska 4. Jagodziñska, Szafraniak 5. G³owacka, G³owacka 6. Janasik, Bartkowiak 7. Michalska, Wawrzyniak 8. Nawrocka, Kubiak.

Rywalizacja siatkarek by³a zaciêta W dniu 21.08.2006r. odby³ siê, zorganizowany przez Starostwo Powiatowe, fina³ Powiatowej Ligi Pi³ki Siatkowej Pla¿owej Dziewcz¹t. W rozgrywkach, na jak zwykle œwietnie przygotowanych boiskach WOSiR przy ul. GnieŸnieñskiej (podziêkowania dla zarz¹dzaj¹cych obiektem), wziê³o udzia³ osiem zespo³ów dwuosobowych w kategorii wiekowej 199092 i cztery zespo³y trzyosobowe w

kategorii wiekowej 1993 i m³odsze. Starsze dziewczêta rozegra³y swoje mecze w dwóch grupach, z których do pó³fina³ów awansowa³y po dwie dru¿yny, natomiast m³odsze gra³y systemem "ka¿dy z ka¿dym". Fina³ rocznika 90-92 by³ bardzo zaciêty i skoñczy³ siê jednopunktow¹ przewag¹ w trzecim secie. Wyniki rywalizacji przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co: I Dziewczêta rocznik 1990-92:

II Dziewczêta rocznik 1993 i m³odsze: 1. Pe³czyñska, Stasiak, Mosiñska 2. Nawrocka, Zbruk, Nowicka 3. Czerniak, Gruszczyñska, Szczepañska 4. Sikora, £êpecka, Jaraczowska. W turnieju wziê³y udzia³ tylko dziewczêta z gmin Mi³os³aw i Wrzeœnia. Zwyciêzcy zostali uhonorowani medalami, wszyscy uczestnicy otrzymali pami¹tkowe dyplomy, wrêczane przez Wicestarostê Paw³a Guzika. Piotr Waszak WOiS

Samorz¹dowców W dniach 18 i 19 sierpnia 2005 r. na boiskach Wrzesiñskich Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych przy ulicy GnieŸnieñskiej odby³y siê IV Mistrzostwa Polski Pracowników Samorz¹dowych w Siatkówce Pla¿owej.

Jubileuszowe bieganie w Pyzdrach

Rynek w Pyzdrach wype³niony zawodnikami Dwudziesty pi¹ty Bieg Kazi- kilometrów, a mê¿czyŸni dwa mierzowski, zorganizowany 27 okr¹¿enia - 10 kilometrów. Biegli sierpnia na pyzdrskim Rynku, ulicami Pyzdr, a¿ do Zbiorników zgromadzi³ 88 zawodników i 18 Szybskich, sk¹d zawracali na Ryzawodniczek z ca³ej Polski. nek. Przeprowadzona zosta³a te¿ Wszyscy uczestnicy jubileuszo- kategoria wózków inwalidzkich i wej imprezy otrzymali pami¹t- sprawni inaczej. Komandorem biekowe medale. gu by³ Andrzej Szablikowski, dyPunktualnie o godz. 11.00 bur- rektor gimnazjum i radny powiamistrz Krzysztof Stru¿yñski da³ towy w jednej osobie, natomiast znak do rozpoczêcia biegu g³ów- sêdzi¹ g³ównym - Roman Dre¿ewnego. Kobiety mia³y do pokona- ski, dyrektor zespo³u szkolnonia jedno okr¹¿enie na dystansie 5 przedszkolnego. Pomiary czasów,

osi¹gniêtych przez zawodników, wykonywa³a specjalistyczna firma. W klasyfikacji generalnej wœród kobiet triumfowa³a Ma³gorzata Nowak z Koœciana, a zwyciêzc¹ wœród mê¿czyzn zosta³ Klaudiusz Koz³owski z Gniezna. Najlepszym zawodnikiem z Pyzdr by³ Dawid Robaszkiewicz, a z gminy - Dominik Styczyñski z Zamoœcia. Wszyscy biegacze otrzymali pami¹tkowe medale. Najlepszym sportowcom wrêczono te¿ puchary i nagrody. Przed biegiem g³ównym do rywalizacji przyst¹pili najm³odsi. Jedno okr¹¿enie dooko³a Rynku najszybciej pokonali Iwona Kerner z Celertyn i Patryk Micha³owski z Pyzdr . W starszej grupie (10-12 lat) triumfowali Katarzyna Mendowska z Poznania i Kamil Œlugaj z Pyzdr. Najszybsi wœród najstarszych (13-15 lat) byli Karolina Skrzypczak z Koœciana i Micha³ Paszak z Tarnowy. SM

Dru¿yna Starostwa Powiatowego we Wrzeœni Organizatorem tych zawodów by³ Urz¹d Miasta i Gminy Wrzeœnia. Dopisa³a i pogoda, i frekwencja. W zawodach wziê³y udzia³ zawodniczki i zawodnicy z 15 urzêdów miast, gmin i starostw. Rywalizacja sportowa zosta³a po³¹czona ze wspania³¹ zabaw¹. W poszczególnych kategoriach zwyciê¿yli; - trójki-Szczecin - miksty-Mys³owice - pary mêskie- Szczecin (II miejsce - para z UMiG Wrzeœnia Morawski i Nowaczyk) W zawodach wziê³a równie¿ udzia³ dru¿yna Starostwa Powiatowego w sk³adzie: Joanna Stanis³awska, Joanna Suplewska, An-

drzej Dziel, Arkadiusz Czajkowski, Pawe³ Guzik, Piotr KaŸmierczak, Dominik Nowak, Piotr Waszak. Tym razem wypadliœmy trochê gorzej ni¿ w ubieg³ym roku, ale zawodnikom nie brakowa³o ambicji i woli walki. Najlepiej zaprezentowa³a siê para mieszana Joanna Suplewska i Artur Czajkowski, zajmuj¹c miejsce V-VIII. Odpadli z turnieju, przegrywaj¹c w fazie pucharowej z póŸniejszymi mistrzyniami. Wra¿eñ, emocji i wspomnieñ uczestnikom zawodów wystarczy na d³ugi czas. W przysz³ym roku nastêpny turniej. WOiS


14

Wrzesieñ 2006

Przegl¹d Powiatowy

„Oborniki" do 2007 Rolnicy, którzy obawiali siê, ¿e nie zd¹¿¹ na czas wybudowaæ zbiorników na nawozy naturalne, mog¹ ju¿ spaæ spokojnie. Na wykonanie inwestycji maj¹ czas do koñca 2007 r. Komisja Europejska zgodzi³a siê na przed³u¿enie terminu zakoñczenia prac. Rolnicy, którzy otrzymali czêœæ p³atnoœci z programu dostosowania do unijnych wymogów na budowê zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych, mieli na wykonanie inwestycji rok czasu. Mimo to, wielu z nich obawia³o siê, ¿e nie uda im zd¹¿yæ z pracami na czas, bo firmy budowlane, z powodu nadmiaru pracy, nie przyjmowa³y ju¿ nowych zleceñ. Dlatego przed³u¿ono termin wybudowania zbiorników do koñca przysz³ego roku. S¹ jednak tacy rolnicy, którzy bardzo szybko uporali siê z wykonaniem inwestycji. Je¿eli chodzi o dzia³anie "Dostosowanie do standardów unijnych", ju¿ s¹ tacy rolnicy, którzy skoñczyli inwestycje, sk³adaj¹ do nas wnioski o p³atnoœæ, i poma³u ta liczba rolników siê zwiêksza - mówi Miros³aw Drygas - prezes ARiMR. Zdaniem rolników, wykonanie tych prac bez pomocy unijnej by³oby bardzo trudne, ze wzglêdu na wysokie koszty budowy. Gdzie siê nie pójdzie, nawet teraz, w trakcie za³atwiania tych spraw, to do kogo siê nie zwróciæ, wszêdzie trzeba p³aciæ 1000 - 1500 z³ - mówi

Krzysztof Leleñ - rolnik z Goœcimina Wielkiego. W tym programie forma dofinansowania inwestycji jest bardzo korzystna. Po³owê œrodków Agencja wyp³aca przed rozpoczêciem prac, drug¹ po³owê ju¿ po ich zakoñczeniu. W nowym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich ju¿ tak dobrze nie bêdzie. Dofinansowanie p³yt i zbiorników bêdzie siê odbywa³o na takich samych zasadach, jak innych inwestycji w gospodarstwie, tzn., ¿e rolnik bêdzie musia³ zbudowaæ p³ytê obornikow¹ na w³asny koszt, a dopiero potem dostanie zwrot po³owy poniesionych wydatków. Pytanie tylko, czy wszyscy rolnicy musz¹ spe³niaæ te wymagania? Jan Krzysztof Adanowski, wiceminister rolnictwa, twierdzi, ¿e przepisy unijne nie nak³adaj¹ takiego obowi¹zku na wszystkich rolników w Europie. Od jakiegoœ okresu w Polsce w³adze przyjê³y, ¿e do paŸdziernika 2008 roku ka¿de gospodarstwo powy¿ej 5 du¿ych jednostek przeliczeniowych musi posiadaæ p³ytê obornikow¹. A to oznacza, ¿e p³yty obornikowe i zbiorniki na gnojowicê bêd¹ musia³y mieæ gospodarstwa wielkotowarowe, po³o¿one na obszarach szczególnie nara¿onych na zanieczyszczenie azotami oraz korzystaj¹ce z dotacji dla terenów o trudnych warunkach gospodarowania. Dominik Rawski ARiMR

Infolinia PFRON Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych uruchomi³ bezp³atn¹, ogólnopolsk¹, informacyjn¹ liniê telefoniczn¹. Od pocz¹tku sierpnia br. pod bezp³atnym numerem 0800-53-33-35 wszyscy mog¹ uzyskaæ informacje przydatne osobom niepe³nosprawnym. Numer ten zapewni wszystkim zainteresowanym mo¿liwoœæ uzyskania informacji na temat: uprawnieñ osób niepe³nosprawnych, orzecznictwa rentowego i pozarentowego, zagadnieñ zwi¹zanych z zatrudnianiem osób niepe³nosprawnych oraz wska¿e œcie¿ki za³atwiania ró¿nych spraw, m.in. turnusów rehabilitacyjnych. Pod tym numerem mo¿na równie¿ uzyskaæ dane teleadresowe wszystkich oddzia³ów PFRON, Powiatowych Centrów Pomocy

Rodzinie, starostw i urzêdów marsza³kowskich, powiatowych i wojewódzkich zespo³ów do spraw orzekania o niepe³nosprawnoœci, jednostek samorz¹dowych stworzonych na potrzeby osób niepe³nosprawnych oraz zapoznaæ siê z programami PFRON skierowanymi do osób indywidualnych. Informacje uzyskaæ bêdzie mo¿na równie¿ poprzez pocztê elektroniczn¹ oraz komunikator internetowy chat. Ponadto, wszyscy zainteresowani mog¹ otrzymaæ informacje zwrotne poprzez SMS. Stworzone przez Telefoniczn¹ Agencjê Informacyjn¹ i zlokalizowane w Poznaniu Centrum kontaktowe PFRON funkcjonuje 5 dni w tygodniu w godzinach 12.00 - 20.00. Przy obs³udze infolinii zatrudnione zosta³y wy³¹cznie osoby niepe³nosprawne.

Og³oszenie o wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cych fragmenty miejscowoœci Bia³obrzeg, Ciemierów, D³usk, Lisewo, Pietrzyków, Pyzdry, Rataje, Ruda Komorska, Tarnowa, Wr¹bczynek po³o¿onych na terenie gminy Pyzdry. Na podstawie art. 17 pkt. 10 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) oraz uchwa³ Rady Gminy Pyzdry nr VIII/62/03, VIII/63/03, VIII/ 65/03, VIII/70/03, VIII/71/03, VIII/61/03, VIII/74/03, VIII/73/03, VIII/75/03, VIII/78/03 z dnia 10.09.2003 r. zawiadamiam o wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cych fragmenty miejscowoœci Bia³obrzeg, Ciemierów, D³usk, Lisewo, Pietrzyków, Pyzdry, Rataje, Ruda Komorska, Tarnowa, Wr¹bczynek po³o¿onych na terenie gminy Pyzdry, wraz z prognozami oddzia³ywania na œrodowisko, w dniach 7 - 28 wrzeœnia 2006 r. w siedzibie Urzêdu Gminy w Pyzdrach ul. Taczanowskiego 1 w godz 8.00 - 15.00. Dyskusja publiczna nad przyjêtymi w projekcie planu miejscowego rozwi¹zaniami odbêdzie siê w dniu 28 wrzeœnia 2006 r. w siedzibie Urzêdu Gminy o godz. 12.00 Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, ka¿dy, kto kwestionuje ustalenia przyjête w projekcie planu miejscowego, mo¿e wnieœæ uwagi. Uwagi nale¿y sk³adaæ na piœmie do Burmistrza Gminy Pyzdry z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomoœci, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 paŸdziernika 2006 r. Burmistrz GiM Pyzdry Krzysztof Stru¿yñski

www.wrzesnia.powiat.pl

BURMISTRZ MIASTA I GMINY NEKLA ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla, tel. (0-61) 4386011, fax. (0-61) 4386490 og³asza przetarg nieograniczony w trybie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówieñ publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19 poz. 177 z póŸn. zm.) na realizacjê zadania pn: „Budowa drogi na ul. Beutlera w Nekli od km 0+000 do km 0+355". CPV 45.23.31.40-2. 1. Specyfikacjê istotnych warunków zamówienia mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie Miasta i Gminy Nekla (pok. 12) lub za zaliczeniem pocztowym oraz zamieszczona bêdzie na stronie internetowej http://nekla.nowoczesnagmina.pl/. UWAGA: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia bêdzie dostêpna po ukazaniu sie og³oszenia w Biuletynie Zamówieñ Publicznych 2. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest Budowa drogi gminnej na ulicy Beutlera w Nekli o d³ugoœci 0,355 km. Zakres rzeczowy obejmuje miêdzy innymi wykonanie: robót ziemnych dla odwodnienia ulicy - 1047m3, wykonanie pod³o¿a z materia³ów sypkich gr. 20cm dla odwodnienia ulicy, mechaniczne wykonanie koryta na ca³ej szerokoœci jezdni - 3090m2, wykonanie warstwy dolnej podbudowy z kruszywa ³amanego o gr. 20cm - 3090m2, wykonanie nawierzchni grypsowo-¿wirowo-asfaltowej z warstw¹ wi¹¿¹c¹ o gr. 4cm i warstw¹ œcieraln¹ o gruboœci 4cm - 3090m2, wykonanie chodnika na ul. Parkowej o powierzchni 48m2. Szczegó³owy zakres zamówienia opisuj¹: przedmiar robót; specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz dokumentacja projektowa. 3. Zamawiaj¹cy nie dopuszcza z³o¿enia oferty czêœciowej lub wariantowej. 4. Wymagany przez Zamawiaj¹cego termin wykonania zamówienia do dnia 7.11.2006 r. 5. W postêpowaniu mog¹ wzi¹æ udzia³ wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2, spe³niaj¹cy wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówieñ publicznych oraz spe³niaj¹cy ni¿ej wymienione warunki dodatkowe: - zrealizowali w ci¹gu ostatnich 5 lat lub w okresie prowadzenia dzia³alnoœci, je¿eli jest ona prowadzona przez krótszy okres, co najmniej budowê 3 dróg o d³ugoœci nie mniejszej ni¿ 355m; - dysponuj¹ pracownikami posiadaj¹cymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnoœci, odpowiedniej do przedmiotu zamówienia, bêd¹cymi cz³onkami w³aœciwej izby samorz¹du zawodowego. - spe³niaj¹ wymogi okreœlone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiaj¹cy dokona oceny spe³niania w/w warunków na podstawie dokumentów za³¹czonych przez wykonawcê do oferty. 6. Kryterium oceny ofert: cena - 100 % 7. Oferty, zgodnie z wymogami ustawy i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nale¿y sk³adaæ w siedzibie UMiG Nekla przy ul. Dworcowej 10 (sekretariat) w terminie do 8.09.2006 r. do godz. 9.30 8. Oferta musi byæ zabezpieczona wadium w wysokoœci : 5000,00 z³ (s³ownie: piêæ tysiêcy z³otych). Termin wniesienia wadium up³ywa dnia 7.09.2006 r. Godz. 14.00 9. Otwarcie ofert nast¹pi w dniu 8.09.2006 r. o godz. 10.00 w pokoju sala sesyjna 10. Termin zwi¹zania z ofert¹ - 30 dni od terminu sk³adania ofert. 11. Zamawiaj¹cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Informacje z ARiMR DOSTOSOWANIE GOSPODARSTW ROLNYCH DO STANDARDÓW UNII EUROPEJSKIEJ Limit œrodków dla tego dzia³ania, jaki zosta³ przyznany oraz zatwierdzony przez Komisjê Europejsk¹ w Planie Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2004-2006, zosta³ wyczerpany. W zwi¹zku z zaistnia³¹ sytuacj¹, z dniem 15 marca 2005 r. wstrzymany zosta³ proces przyjmowania wniosków. W Biurze Powiatowym we Wrzeœni przyjêto 559 wniosków na kwotê blisko 20 000 000 z³. 100 producentów wykona³o ju¿ inwestycjê, 80 z nich otrzyma³o II ratê p³atnoœci. Œrednia wielkoœæ p³yty obornikowej w powiecie wrzesiñskim wykonanej z pieniêdzy unijnych wynosi 41 metrów2 , natomiast œredni zbiornik na gnojówkê i gnojowicê - 63 m3. Zgodnie z nowelizacj¹ rozporz¹dzenia

z dnia 1 sierpnia 2006, zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie w sprawie szczegó³owych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów UE, producent na realizacjê przedsiêwziêcia w ramach schematu dostosowanie gospodarstw rolnych w zakresie wymagañ dotycz¹cych przechowywania nawozów naturalnych ma czas do 31 grudnia 2007 roku. RENTY STRUKTURALNE Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wstrzyma³a od 1 sierpnia 2006 r. przyjmowanie wniosków o przyznanie rent strukturalnych. Ostatnim dniem ich sk³adania by³ poniedzia³ek 31 lipca. Z³o¿one dotychczas wnioski wyczerpuj¹ przewidziany na ten cel limit w Planie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006. Œrodki z bud¿etu PROW w wysokoœci 534,3 mln euro wystarcz¹ na

Centrum Kszta³cenia Praktycznego we Wrzeœni organizuje: KURSY SPAWALNICZE w metodach spawania: - stali niestopowych elektrodami otulonymi (MMA), - stali niestopowych elektrod¹ topliw¹ w os³onie gazów aktywnych (MAG), - stali niestopowych elektrod¹ topliw¹ w os³onie gazów obojêtnych (MIG), - stali niestopowych elektrod¹ nietopliw¹ w os³onie gazów obojêtnych (TIG). KURS KIEROWCÓW WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPÊDEM SILNIKOWYM wraz z wymian¹ butli gazowej w wózkach zasilanych gazem propan-butan. Pocz¹tek kursów 11 wrzeœnia 2006 r. Zg³oszenia w sekretariacie Centrum tel. 061 4360 370, 4376 339.

Praca dla nauczyciela praktycznej nauki zawodu. Dyrektor CKP we Wrzeœni zatrudni na stanowisko nauczyciela praktycznej nauki zawodu. Wymagane kwalifikacje do nauczania w przedmiotach elektryk, elektronik lub pokrewnych. Informacje w sekretariacie Centrum, tel. 061 4376 339.

wyp³atê rent strukturalnych dla 52 400 rolników. Oznacza to, ¿e pieni¹dze te zostan¹ w pe³ni wykorzystane. W Biurze Powiatowym ARIMR we Wrzeœni 117 producentów z³o¿y³o wnioski o przyznanie renty strukturalnej. 88 z nich otrzyma³o ju¿ decyzjê przyznaj¹c¹ rentê. Œrednia wysokoœæ renty strukturalnej w powiecie wrzesiñskim wynosi 1700 z³. DOP£ATY BEZPOŒREDNIE 2761 rolników z³o¿y³o wnioski o przyznanie dop³at bezpoœrednich do gruntów rolnych, w tym korzystaj¹cych z dzia³ania ONW 1270. Termin wyp³aty dop³at uzale¿niony bêdzie od poprawnoœci wype³nienia wniosku. Co trzeci producent otrzymuje wezwanie do z³o¿enia wyjaœnieñ. Wniosek mo¿e byæ zatwierdzony dopiero po z³o¿onych przez rolnika wyjaœnieniach. ARiMR

Nauczycielskie Kolegium Jêzyków Obcych we Wrzeœni og³asza nabór na I rok nauki w specjalnoœciach: jêzyk angielski i niemiecki w roku szkolnym 2006/2007 Nauka w Kolegium jest bezp³atna, trwa 3 lata w systemie dziennym i rozpoczyna siê 1 paŸdziernika. Dokumenty od kandydatów na I nabór przyjmowane bêd¹ do 20 wrzeœnia br., w sekretariacie Nauczycielskiego Kolegium Jêzyków Obcych we Wrzeœni, ul. Wojska Polskiego 2a, tel. 061 4364 828, 061 4364 959 www.nkjowrzesnia.pl nkjowrzesnia@interia.pl


www.wrzesnia.powiat.pl

Przegl¹d Powiatowy

Oferty pracy

Wrzesieñ 2006

15

z dnia 23.08.2006 r.

Kierowca kat. C + E - Wartex FHU. Kwalifikacje: œwiadectwo kwalifikacyjne. Kontakt: 067/2547 365 - p. Maciejewski, 606 371 574 Krzysztof, baza firmy - Poznañ-G¹dki. Zootechnik - AGROPOL. Kwalifikacje: wy¿sze zootechnik absolwent 2004,2005,2006 AKADEMII ROLNICZEJ wydzia³ zootechniki lub ewentualnie wydzia³ ogólny. Pozosta³e informacje: AGROPOL, Soko³owo, tel.061/4387-526 wew.25. Kierowca kat. C + E - HAWBI- Firma Handlowa-Œroda Wlkp. Kwalifikacje: œwiadectwo kwalifikacyjne Kontakt z pracodawc¹: tel. 0 605 319 615. Specjalista ds. handlu i zaopatrzenia - FREZMAD. Kwalifikacje: wykszta³cenie œrednie, prawo jazdy kat B, obs³uga komputera uregulowany stosunek do s³u¿by wojskowej. Pozosta³e informacje: ZPUH FREZMAD, Objazdowa14, 62-300 Wrzeœnia, tel.061/4367521, Madaj Danuta. Pracownik produkcyjny - BLUM POLSKA Sp. z o.o. Kwalifikacje: doœwiadczenie na linii produkcyjnej, uregulowany stosunek do s³u¿by wojskowej, niekaralnoœæ, sprawnoœæ manualna. Pozosta³e informacje: BLUM POLSKA Sp. z o.o. ul.Poznañska 16, 62-020 Swarzêdz-Jasin. CV + list motywacyjny wys³aæ na adres jak wy¿ej lub maila na pocztê : praca@blum.com. Kierowca tir-beczka - GOLPASZ S.A. Kwalifikacje: prawo jazdy kat C+E, osoba, która rozpocznie dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Pozosta³e informacje: GOLPASZ S.A. Bugaj, Pan Spurtacz Stanis³aw, tel. 602-849-926. Ró¿ne zawody - RTM Masch Service. Kwalifikacje: prowadzenie ksiêgowoœci, lakiernik i blacharz samochodowy, technik mechanik pojazdów samochodowych, œlusarz, spawacz, tokarz; Pozosta³e informacje: Oferty prosimy przesy³aæ na adres: RTM Masch-Service, ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznañ, tel. 061/8715202, pani Monika Krzywicka. Mechanik samochodowy i elektromechanik - PGB Human Resources. Kwalifikacje: 1. mechanik samochodowy, wykszta³cenie zawodowe, min.1 rok doœwiadczenia; 2.elektromechanik, wykszta³cenie zawodowe, minimum 1 rok doœwiadczenia zawodowego. Pozosta³e informacje: PGB Human Resources, tel. 061/85-33-141, www.pgb.com.pl. Elektryk - Zaklad Elektryczny. Kwalifikacje: minimum zawodowe wykszta³cenie, 5 lat praktyki jako elektryk, uprawnienia SEP. Pozosta³e informacje: Zak³ad Elektryczny, ul.Centralna 10, Gutowo Male, Marcin Staniszewski 606-45-87-66. Tokarz - TANDEM Serwis Personalny Sp. z o.o. Kwalifikacje: TUR630M - tokarki uniwersalne œrednie, TUM35D - tokarki uniwersalne lekkie, RUM63 - tokarki rewolwerowe pionowe, AS67 - pó³automaty pretowe, VCE750-centrum obróbcze, TZC32N - tokarki sterowane numerycznie bezk³owe, TUR50N, TAE45N - tokarki sterowane numerycznie k³owe. Pozosta³e informacje: Tandem Serwis Personalny, tel. 061/8693410, kom. 503135739, www.tandemserwispersonalny.eu. Pracownik fizyczny/ pakowanie i za³adunek/ - Matex. Handlowiec-menad¿er - Be Clever. Kwalifikacje: wykszta³cenie wy¿sze - najlepiej public relations (ewentualnie w trakcie studiów), bardzo dobra znajomoœæ j. niemieckiego, mile widziana znajomoœæ angielskiego, prawo jazdy kat. B. Pozosta³e informacje: Be Clever, ul.Malinowa 1, Wrzeœnia, 061/4360-354, P³owaœ Miros³aw - kierownik ds. logistyki. Murarz - KAS Firma Budowlana. Kwalifikacje: doœwiadczenie jako murarz. Pozosta³e informacje: KAS Firma Budowlana, Anna Buliuszka, tel. 508-700-263. Budowlane-ró¿ne - Budimex Dromex SA. Kwalifikacje: Kierownik budowy (j.niem), Majster budowy (j.niem), cieœla, zbrojarz, betoniarz, operator ¿urawia wie¿owego. Pozosta³e informacje: Budimex-Dromex SA, ul. Wo³owska 92 A, 60-167 Poznañ, 061/8613271; 8613272, 86213263. Kierowca kat. C + E , kierowca kat. C - A.B. Spedtrans s.c. Kwalifikacje: prawo jazdy kat C+E œwiadectwo kwalifikacji, badania lekarskie, badania psychologiczne. Pozosta³e informacje: tel. 061/8980927, 061/8980928, 061/8980929. Operator obrabiarek skrawaj¹cych - Pomet. Kwalifikacje: wykszta³cenie zawodowe: tokarz, frezer, wytaczarz, œlusarz remontowy, znajomoœæ rysunku technicznego. Pozosta³e informacje: POMET S.A. Poznañ, ul.Krañcowa 20, tel.061/876 23 88. Monter okien i drzwi - TERRAZYT. Kwalifikacje: mile widziane doœwiadczenie przy monta¿u okien i drzwi, istnieje mo¿liwoœæ przyuczenia. Pozosta³e informacje: Terrazyt Przedstawicielstwo Handlowe Wrzeœnia, ul.Kiliñskiego 11, tel. 0-61/435-08-21, pani Borowczak Ma³gorzata. Technolog- bran¿a miêsna - BATIX Sp. z o.o. Konin. Kwalifikacje: wykszta³cenie œrednie techniczne lub wy¿sze, preferowane osoby z doœwiadczeniem w bran¿y miêsnej prawo jazdy kat. B. Kontakt z pracodawc¹: CV + list motywacyjny przes³aæ na fax 063/240 66 55. Pomocnik - pakowacz - Runtime Services Polska. Kwalifikacje: sprawnoœæ manualna, rozró¿nianie kolorów, dyspozycyjnoœæ (praca zmianowa w porze nocnej). Pozosta³e informacje: CV i list motywacyjny przes³aæ na adres: Runtime Services Polska Sp.z o.o. Maria Grzesiak, ul. Sielska 8, 60-129 Poznañ lub telef: 061/662 92 00. Handlowiec - BUDVAR Kwalifikacje: wykszta³cenie minimum œrednie, bardzo dobra znajomoœæ obs³ugi komputera, praca we Wrzeœni, obs³uga klienta, Pozosta³e informacje: CV i list motywacyjny przes³aæ na e-mail: s.kaczmarek@budvar.pl lub kontakt telefoniczny 0665996018, pan Sebastian Kaczmarek. Specjalista d/s obs³ugi klienta - MLingua Sp. z o.o. Kwalifikacje: wykszta³cenie wy¿sze, bardzo dobra znajomoœæ jêzyka angielskiego, praca w Poznaniu, Pozosta³e informacje: MLingua Sp. z o.o. ul. Libelta 29, 61- 707 Poznañ, tel. 061/8531246, Pilarski Rados³aw. Koordynator ds.produkcji - ATIVON Kwalifikacje: minimum œrednie wykszta³cenie, mile widziane doœwiadczenie zawodowe, znajomoœæ obs³ugi komputera, prawo jazdy kat. B (mile widziane) Informacje: ATIVON Sp. z o.o. 62-020 Swarzêdz, ul.S³owackiego 2, fax. 061/4385176, e-mail info_at@op.pl CV i list motywacyjny wys³aæ na adres firmy, faxem lub na e-mail. Kierowca C + E - Transport ciê¿arowy. Kwalifikacje: prawo jazdy kat. C+E, œwiadectwo kwalifikacyjne. Piekarz - GS SCH Nekla. Kwalifikacje: wykszta³cenie zawodowe. Instruktor nauki jazdy kat. B, C - Oœrodek Szkolenia Kierowców. Kwalifikacje: uprawnienia instruktora nauki jazdy. Kontakt z pracodawc¹: 0 602 110 725, p. Miêtkiewicz. Sprzedawca (stoisko z pras¹) - Polomarket. Kwalifikacje: minimum œrednie, mile widziane doœwiadczenie handlowe, obs³uga kasy fiskalnej. Kontakt z pracodawc¹: CV+ list motywacyjny wys³aæ na adres: Frapo Dystrybucja, ul.Hurtowa 2, 62 - 510 Konin lub e-mail: saloniki.prasowe@ caramail.com dopisek"praca saloniki". Sprzedawca - Sklep Spo¿ywczo-Przemys³owy Kwalifikacje: wykszta³cenie zawodowe, znajomoœæ obs³ugi kasy fiskalnej (mile widziana). Pozosta³e informacje: Sklep Maria Kucza Podstolice ul.Kasztanowa 24, 061/438-68-06, 0-500-200-467. Pracownik pomocniczy - J.B.S.TRANSPORT. Kwalifikacje: prace pomocnicze przy samochodach ciê¿arowych, zapewnione wy¿ywienie i zakwaterowanie. Kontakt z pracodawc¹: J.B.S. TRANSPORT Janikowo, ul.Asfaltowa 18, 62-006 Kobylnica, tel. 061/8150-490, 061/8151- 062 Pracownik produkcyjny - Cenos. Kwalifikacje: praca przy paczkowaniu-konfekcjonowaniu artyku³ów spo¿ywczych, oferta dla niepe³nosprawnych (II lub III grupa), Pozosta³e informacje: PPH CENOS ZPChr, ul.Sikorskiego 22, Wrzeœnia, tel.061/4370-800 kadry. Project manager - ASM. Kwalifikacje: wykszta³cenie wy¿sze: socjologia, marketing, zarz¹dzanie, mile widziana znajomoœæ rynku budowlanego, bardzo dobra znajomoœæ jêzyka angielskiego w mowie i piœmie, bieg³a obs³uga komputera. Pozosta³e informacje: CV i list motywacyjny przes³aæ na adres: praca@asm-poland.com.pl lub ASM - Centrum Badañ i Analiz Rynku sp. z o.o. 99-301 Kutno, ul.Grunwaldzka 5. Pakowacz - WORK SERVICE. Kwalifikacje: wykszta³cenie zawodowe lub œrednie, minimum pó³roczne doœwiadczenie w pracy na podobnym stanowisku. Pozosta³e informacje: CV i list motywacyjny proszê przes³aæ na adres: rekrutacja.poznan@workservice.pl lub Work Service, ul. Pó³wiejska 45, 60-786 Poznañ. Pracownik gospodarczy - EFEKT S.C. Kwalifikacje: pracownik gospodarczy - obs³uga sprzêtu sprz¹taj¹cego, prawo jazdy kat. B, dyspozycyjnoœæ, 1 osoba-praca Orzechowo, 1 osoba-praca Wrzeœnia. Pozosta³e informacje: Efekt S.C. Kosynierów 100, Wrzeœnia, tel. 0600477131, Lucyna Wlekliñska. Sprzedawca AGD/RTV - DIANA P.H.U. Kwalifikacje: wykszta³cenie œrednie, mile widziane doœwiadczenie w handlu, uregulowany stosunek do s³u¿by wojskowej. Pozosta³e informacje: PHU DIANA 62-510 Konin, ul.Spó³dzielców 5 B, 063/243-96-80, CV i list motywacyjny na adres j.w. lub do Sklepu MEDIA EXPERT, Wrzeœnia, ul.Sienkiewicza 16. Pracownik dzia³u marketingu - W.P.P.Z. S.A. Kwalifikacje: znajomoœæ towaroznastwa i marketingu, wykszta³cenie wy¿sze, bardzo dobra znajomoœæ jêzyka angielskiego lub niemieckiego. Pozosta³e informacje: Wielkopolskie Przedsiêbiorstwo Przemys³u Ziemniaczanego S.A. Zak³ad Produkcyjny, STAW, 62-420 Strza³kowo, fax 061/2879143. Monter instalacji gazowych - PHU AMELIA Kwalifikacje: wykszta³cenie zawodowe elektromechanik lub mechanik samochodowy, min.1 rok doœwiadczenia zawodowego, umiejêtnoœæ monta¿u instalacji gazowych-samochodowych. Pozosta³e informacje: PHU Amelia, ul.Robocza 17 b, 61-517 Poznañ, tel. 0-504-448-154. Pracownik na budowie - TES Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe. Kwalifikacje: operator koparko-³adowarki, instalatorzy kanalizacji, brukarze, kierownik z uprawnieniami sanitarnymi i 5 lat sta¿u, kierownik z uprawnieniami drogowymi i 5 lat sta¿u. Pozosta³e informacje: Emilia Kasprzyk, tel. 601405560, e-mail:tespw@onet.eu TES Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe, ul. Kominkowa 43c/4, 62 064 Plewiska. Tapicer lub do przyuczenia - CHRISTIANAPOL Sp. z o.o. Kwalifikacje: z-d oferuje bezp³atne zakwaterowanie (ca³y tydzieñ) oraz ca³odzienne wy¿ywienie (poniedzia³ekpi¹tek), mile widziane ma³¿eñstwa tapicer-szwaczka jak równie¿ absolwenci szkó³. Pozosta³e informacje: CHRISTIANAPOL Fabryka Mebli Tapicerowanych, ul. Szkolna 16, 64426 £owyñ, tel. 095/7489870, www.christianapol.com.pl, e-mail: wojtaszek@christianapol.com.pl. Pracownik fizyczny oraz kierowca c+e - Logistik-Commerce-International Limited. Kwalifikacje: produkcja i naprawa palet, podstawianie samochodów pod za³adunek (praca noc¹) - konieczne prawo jazdy kat. C+E. Informacje: tel.do Niemiec (pracodawca oddzwoni,aby nie nara¿aæ na koszty): tel.0049 178-544-64-58, Sa³aciñski Zygmunt. Pracownik fizyczny-produkcja zniczy - RES S.C. Kucharka w sto³ówce szkolnej - GIMNAZJUM Nr 1 Kwalifikacje: doœwiadczenie zawodowe jako kucharka, mile widziane wykszta³cenie œrednie, praca w wymiarze 7/8 etatu. Pozosta³e informacje: Gimnazjum Nr 1, ul. Kosynierów 32, Wrzeœnia, tel.061/436-02-99. Pracownik niewykwalifikowany do produkcji okien - Tandem Serwis Personalny. Kwalifikacje: uprawnienia na wózki wid³owe i minimalne doœwiadczenie, mile widziane doœwiadczenie na produkcji okien. Pozosta³e informacje: Tandem Serwis Personalny, tel.061/8693410 Anna Lewecka.

Aktualne oferty mo¿na znaleŸæ na stronie internetowej www.praca.wrzesnia.org.pl oraz na tablicach og³oszeniowych Powiatowego Urzêdu Pracy we Wrzeœni ul. Wojska Polskiego 2, pok. 6. Szczegó³owe informacje w PUP - tel. 061 640 35 35, 061 640 35 38


Informator powiatowy Starostwo Powiatowe ul. Chopina 10, 62-300 Wrzeœnia tel. (0-61) 640 44 44, fax (0-61) 640 20 51 starostwo@wrzesnia.powiat.pl www.wrzesnia.powiat.pl godziny urzêdowania: poniedzia³ek 8.00 do 16.00 wtorek – pi¹tek 7.00 do 15.00

Usprawniona komunikacja Dziêki pracom remontowym w starostwie, ju¿ w najbli¿szym czasie za³atwienie sprawy w urzêdzie bêdzie szybsze i przyjemniejsze dla interesanta. Jak bêdzie wygl¹daæ starostwo po remoncie, jak¹ drogê przebêdzie osoba, chc¹ca, np. wymieniæ prawo jazdy, bada³y referentki Wydzia³u Promocji, Kultury i Integracji Europejskiej.

Wydzia³ Komunikacji i Dróg rejestracja – (0-61) 640 44 09 prawo jazdy – (0-61) 640 44 07 godziny urzêdowania: poniedzia³ek 9.00 do 15.30 wtorek – pi¹tek 8.00 do 14.00 Wydzia³ Administracji Architektoniczno – Budowlanej - tel. (0-61) 640 44 05 Wydzia³ Promocji, Kultury i Integracji Europejskiej tel. (0-61) 640 44 42 Wydzia³ Oœwiaty i Sportu tel. (0-61) 640 44 38 Wydzia³ Œrodowiska i Rolnictwa ul. Kaliska 1, tel. (0-61) 640 45 40 Wydzia³ Gospodarki Nieruchomoœciami - tel. (0-61) 640 44 29 Zespó³ Uzgadniania Dokumentacji Projektowej - tel. (0-61) 640 44 27 Kasa Starostwa - (0-61) 640 44 18 czynna: poniedzia³ek 8.30 do 15.30, wtorek – pi¹tek 7.30 do 14.00 Powiatowy Urz¹d Pracy – ul. Wojska Polskiego 2, tel. (0-61) 640 35 35 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – ul. Wojska Polskiego 1, - tel. (0-61) 640 45 50 Powiatowy Zespó³ ds. Orzekania o Niepe³nosprawnoœci - ul. Wojska Polskiego 1 - tel. (0-61) 640 45 56 Powiatowy Zarz¹d Dróg ul. Kaliska 1, - tel. (0-61) 436 42 16 Powiatowy Oœrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ul. Chopina 10, tel. (0-61) 640 44 85 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego - ul. Chopina 10, tel. (0-61) 640 44 04 Poradnia PsychologicznoPedagogiczna we Wrzeœni ul. Wojska Polskiego 1, tel. (0-61) 640 45 70 Oœrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny - Ko³aczkowo pl. Reymonta 4, tel. (0-61) 438 53 47 Urz¹d Miasta i Gminy Wrzeœnia ul. Ratuszowa 1, - tel. (0-61) 436 08 80, fax (0-61) 436 25 00 Urz¹d Gminy Ko³aczkowo pl. Reymonta 3, 62-306 Ko³aczkowo tel. (0-61) 438 53 24, fax (0-61) 438 53 21 Urz¹d Miasta i Gminy Mi³os³aw ul. Wrzesiñska 19, 62-320 Mi³os³aw tel. (0-61) 438 20 21, fax (0-61) 438 30 51 Urz¹d Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla tel. (0-61) 438 60 11, fax (0-61) 438 64 90 Urz¹d Gminy i Miasta Pyzdry ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry tel.(0-63) 276 83 34, fax (0-63) 276 83 33 Urz¹d Skarbowy we Wrzeœni ul. Warszawska 26, tel. (0-61) 435 91 00, fax (0-61) 435 91 06

Ju¿ nied³ugo w tym pomieszczeniu bêdzie nowoczesne biuro Wydzia³u Komunikacji i Dróg Spotkanie redakcyjne. Burza mózgów. Co jeszcze musimy zamieœciæ w tym numerze? Wszystkie gazety pisz¹ o remoncie i starostwa, i szpitala. Nie da siê ukryæ, ¿e budynek starostwa odzyskuje przedwojenny wygl¹d, podœwietlony, noc¹ bêdzie wygl¹daæ bajecznie. Efekty prac remontowych s¹ widoczne. Spaceruj¹c ulic¹ Chopina nie sposób nie zwróciæ uwagi na now¹ elewacjê. No dobrze. £adny budynek jest mi³y dla oka, ale jakie s¹ z tego korzyœci dla interesantów? To ciekawe. S³yszymy ci¹gle huk m³ota pneumatycznego i odg³osy kucia œcian, remont wygl¹da na

powa¿ny. Aby dok³adnie wybadaæ sprawê, idziemy do Anny Wolskiej, naczelnika Wydzia³u Gospodarki Nieruchomoœciami. Udajemy siê do podziemi starostwa. Zupe³na zmiana dekoracji, schodzimy, a w³aœciwie zbiegamy, z pochylonymi g³owami po drewnianym podeœcie. Ale¿ tu siê pozmienia³o! Po prawej stronie jedno ogromne pomieszczenie Wydzia³u Komunikacji. A kiedyœ tu by³y ciasne klitki. Wyburzone zosta³y wszystkie œcianki dzia³owe. Obecnie ca³y poziom niskiego parteru jest wy³¹czony z korzystania. Tworzona jest nowa struktura pomieszczeñ dla Wydzia³u Komu-

nikacji i Dróg. Przy wejœciu znajdowaæ siê bêdzie poczekalnia z biurem informacji. Œciany i poszerzone otwory drzwiowe bêd¹ przeszklone, dziêki czemu interesanci bêd¹ widzieæ, co siê dzieje w œrodku. Kasa umiejscowiona zostanie na parterze, tu¿ obok schodów do wydzia³u - wyjaœnia naczelnik. Nareszcie koniec zastanawiania siê, co urzêdnik robi za tymi drzwiami - myœlê. Wszystko przejrzyste, ci¹gi komunikacyjne opracowane do ostatniego szczegó³u. No i koniec z bieganiem do kasy na piêtrze. Wprowadzony zostanie specjalistyczny system kompute-

rowy, który znacznie przyspieszy obs³ugê interesanta. Ju¿ nied³ugo za³atwienie sprawy w urzêdzie starostwa bêdzie sprawniejsze, szybsze, no i przyjemniejsze. Jeœli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to remont tzw. niskiego parteru, gdzie znajduje siê Wydzia³ Komunikacji, nast¹pi pod koniec paŸdziernika. Natomiast remont elewacji ma byæ zakoñczony pod koniec wrzeœnia. Zosta³a do wykonania najbardziej pracoch³onna czêœæ frontowa. Tynk znajduj¹cy siê nad wejœciem jest w najgorszym stanie, poza tym niektóre elementy trzeba bêdzie odbudowaæ zgodnie z projektem - mówi A. Wolska. Odnowione zostan¹ drzwi wejœciowe. Du¿e, dwuskrzyd³owe, z mosiê¿nymi klamkami, niegdyœ zapewne musia³y piêknie wygl¹daæ. Drzwi do sekretariatu ju¿ s¹ odnowione, pomalowane bejc¹, wygl¹daj¹ niesamowicie. Postanowi³yœmy bli¿ej przyjrzeæ siê sprawie, tym bardziej, i¿ dopiero teraz na drzwiach widoczne s¹ metalowe okucia z herbem Wrzeœni, ró¿¹ Porajów. Wczeœniej by³y ukryte pod kilkoma warstwami farby. Pani Ania prowadzi nas do pomieszczenia, gdzie prowadzona jest renowacja kolejnego skrzyd³a drzwiowego. Jest to bardzo pracoch³onne zajêcie. Po wczeœniejszym przygotowaniu, trzeba d³utkiem delikatnie podwa¿aæ, z³uszczaj¹ce siê p³aty farby olejnej. Na niskim parterze bêdzie równie¿ siedziba sztabu kryzysowego, na parter zosta³ przeniesiony Wydzia³ Administracji Architektoniczno-Budowlanej, natomiast Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego przeprowadzi³ siê do budynku przy ul. 3 Maja 3. AM

Nie tylko ³adna elewacja…

Jeszcze miesi¹c pozosta³ do zakoñczenia prac zwi¹zanych z termomodernizacj¹ szpitala. Efekty widaæ z daleka, uwagê przykuwa nowa elewacja. Chocia¿ termomodernizacja to nie tylko docieplenie œcian czy wymiana okien. Zadaniem termomodernizacji jest nie tylko zmniejszenie strat ciep³a oraz kosztów ogrzewania, ale tak¿e poprawa warunków u¿ytkowania pomieszczeñ w budynku. Remont wrzesiñskiego szpitala trwa od wczesnej wiosny. Jego koszt to ok. 4 mln z³. Inwestycja finansowana jest ze œrodków w³asnych szpitala i bud¿etu powia997 - Policja 998 - Stra¿ Po¿arna tu wrzesiñskiego oraz dotacji 999 - Pogotowie Ratunkowe otrzymanych z Narodowego Fun112 - CPR (Stra¿ Po¿arna, Pogoto- duszu Ochrony Œrodowiska i Wowie) jewódzkiego Funduszu Ochrony 986 - Stra¿ Miejska Œrodowiska. Ca³odobowy policyjny telefon Na jakim etapie s¹ prace, zapyzaufania - (0-61) 436 03 50 taliœmy dyrektora, Zbyszko Przby993 - Pogotowie ciep³ownicze skiego. Ju¿ s¹ zakoñczone prace 992 - Pogotowie gazowe zwi¹zane z wymian¹ pokrycia da994 - Pogotowie wodno-kanal. chu i dociepleniem poddasza. Za(0-61) 436 02 31 - Pog. energet.

Dobiega koñca termomodernizacja szpitala we Wrzeœni koñczono równie¿ wymianê okien oraz docieplenie œcian i malowanie elewacji. Do wykoñczenia zosta³a niewielka powierzchnia na budynku, gdzie mieœci siê Szpitalny Oddzia³ Ratunkowy. od strony patio. Dobiega koñca wymiana instalacji c.o. Uruchomiony jest ju¿

blok operacyjny i oddane zosta³y do u¿ytku prawie wszystkie sale. Pozosta³o jeszcze jedno skrzyd³o szpitala do wymiany instalacji c.o. w czêœci gdzie mieœci siê interna. Równolegle trwaj¹ prace w kot³owni i na dachu, gdzie s¹ montowane kolektory s³oneczne. Ter-

Wydawca: Starostwo Powiatowe we Wrzeœni, ul Chopina 10, tel. (0 61) 640 44 44 Redaktor naczelny: Ryszard Szczepaniak Redakcja: Zespó³ Redakcyjny Starostwa Powiatowego we Wrzeœni Sk³ad i ³amanie: Przemys³aw Ratajczak Nak³ad: 9000 egzemplarzy Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania

min zakoñczenia robót planowany jest na koniec wrzeœnia. Kolejn¹ inwestycj¹ jest budowa parkingu. Powstanie on na miejscu obecnej fontanny i dotychczasowego parkingu, wjazd bêdzie od ul. Warszawskiej, pomieœci 96 aut (obecny tylko 40). Rozpoczêcie prac przewidziano na prze³om wrzeœnia i paŸdziernika. Koszt budowy parkingu to ok. 800 - 900 tys. z³, sfinansowany zostanie ze œrodków w³asnych szpitala. Jesteœmy na etapie koñcowym uzyskiwania niezbêdnej dokumentacji i pozwolenia na budowê. Wszczêcie procedur przetargowych planujemy na wrzesieñ - informuje dyrektor. Nastêpn¹ inwestycj¹ bêdzie przystosowanie i remont pomieszczeñ dla potrzeb diagnostycznych. W jednym kompleksie znajd¹ siê: punkt krwiodawstwa, laboratorium, pracownia EKG i pracownia USG. Anna Mantorska

www.wrzesnia.powiat.pl biuletyn@wrzesnia.powiat.pl Druk: Drukarnia Agora SA ul. Krzywa 35 64-920 Pi³a

Przegląd Powiatowy Nr 24 - Wrzesień 2006  

Biuletyn Informacyjny Starostwa Powiatowego we Wrześni

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you