Page 1

Przejrzysty powiat Promowanie uczciwoœci i skutecznoœci w samorz¹dach by³o celem akcji spo³ecznej „Przejrzysta Polska”, przeprowadzonej w 2005 roku wœród gmin i powiatów. Spoœród 775 samorz¹dów, które przyst¹pi³y do akcji, 450 otrzyma³o certyfikaty „Przejrzystej Polski”. W gronie jednostek, które poprawnie zrealizowa³y 6 zadañ obligatoryjnych, i tym samym otrzyma³y certyfikat potwierdzaj¹cy ukoñczenie akcji, znalaz³o siê tak¿e Starostwo Powiatowe we Wrzeœni. Przypomnijmy - w inicjatywie mog³y wzi¹æ udzia³ wszystkie gminy i powiaty z naszego kraju. Z mo¿liwoœci tej skorzysta³o ok. 30 % wszystkich samorz¹dów. Akcja nios³a za sob¹ koniecznoœæ zrealizowania minimum szeœciu zadañ. Samorz¹dy doskonali³y sprawowanie w³adzy, d¹¿¹c do poprawy pracy urzêdów. Efektem realizacji zasady „Przejrzystoœci” by³o przygotowanie opisu us³ug œwiadczonych przez urz¹d, czyli tzw. kart us³ug, które obecnie znajduj¹ siê w Biurze Obs³ugi Interesanta. Kiedy np. ubiegamy siê o prawo jazdy - z karty dowiemy siê dok³adnie, co powinniœmy zrobiæ, dok¹d siê udaæ, jakie dokumenty dostarczyæ itp. Ponadto, w znajduj¹cym siê na parterze starostwa Biurze Obs³ugi

Starosta Dionizy Jaœniewicz odbiera certyfikat „Przejrzystej Polski” Interesanta, mo¿na uzyskaæ wszelkie informacje o sprawach za³atwianych w urzêdzie, bez „biegania” po wydzia³ach. W ramach zasady partycypacji spo³ecznej, Starostwo opracowa³o tzw. “mapê aktywnoœci”, czyli wykaz organizacji pozarz¹dowych i inicjatyw na terenie powiatu.

Zasada dotycz¹ca braku tolerancji dla korupcji zobowi¹za³a nas do wypracowania kodeksu etycznego pracowników. W tym celu wszystkie wydzia³y Starostwa przygotowa³y w³asne propozycje, zaznaczaj¹c jakie cechy powinien posiadaæ idealny urzêdnik. Spe³niaj¹c zasadê rozliczalnoœci, Sta-

rostwo przygotowa³o informator bud¿etowy dla mieszkañców pt.: „Sk¹d mamy pieni¹dze i na co je wydajemy”. Zawiera on informacje o bud¿ecie powiatu - na co przeznaczane s¹ pieni¹dze i sk¹d pochodz¹. Innym powsta³ym przy okazji programu dokumentem jest, wpisuj¹ca siê w zasadê fachowoœci, procedura naboru na wakat, reguluj¹ca zasady zatrudniania w urzêdzie. Ponadto, spe³niaj¹c zasadê przewidywalnoœci, opracowaliœmy materia³ o strategii powiatu, dziêki któremu ka¿dy mieszkaniec mo¿e bez trudu zapoznaæ siê z planami rozwoju naszego regionu. Zakoñczenie programu „Przejrzysta Polska” w grudniu ub.r. nie oznacza, ¿e wdro¿one procedury zostan¹ zaniechane. Akcja ma bowiem charakter ci¹g³ego procesu, a podjête przez nas dzia³ania bêd¹ kontynuowane w latach nastêpnych. Liczymy na to, ¿e uzyskany przez Starostwo certyfikat stanie siê atutem naszego powiatu w kontaktach z potencjalnymi inwestorami. Mamy tak¿e nadziejê, ¿e wysi³ek w³o¿ony w realizacjê zadañ spowoduje wzrost zaufania ze strony obywateli. Certyfikaty zosta³y wrêczone 4 marca w Warszawie w siedzibie „Gazety Wyborczej”, podczas specjalnej, podsumowuj¹cej akcjê, konferencji. Ilona Dêbicka

Z wizyt¹ gospodarcz¹ w Wolfenbüttel Zwiedzanie firm i instytucji oraz rozmowy gospodarcze w celu wymiany doœwiadczeñ i nawi¹zania wspó³pracy handlowej, by³y przedmiotem wizyty wrzesiñskich przedsiêbiorców w powiecie Wolfenbüttel. W dniach od 23 do 26 marca br. grupa przedsiêbiorców z powiatu wrzesiñskiego goœci³a w niemieckim powiecie Wolfenbüttel w Dolnej Saksonii. W programie wizyty znalaz³o siê zwiedzanie zak³adów z podzia³em na bran¿e, a tak¿e spotkania z przedstawicielami lokalnych w³adz samorz¹dowych. Spotkania stanowi³y doskona³¹ okazjê do wymiany doœwiadczeñ oraz nawi¹zania bezpoœrednich kontaktów handlowych. Powiat reprezentowali tak¿e starosta Dionizy Jaœniewicz oraz zastêpca burmistrza Wrzeœni - Krystyna Poœlednia. Wœród uczestników wyjazdu znalaz³o siê tak¿e szeœciu studentów Nauczycielskiego Kolegium Jêzyków Obcych, którzy, pe³ni¹c rolê t³umaczy, doskonalili jêzyk w

praktyce. Wizyta nawi¹zywa³a do umowy patrnerskiej zaprzyjaŸnionych powiatów. Podobne spotkanie, o charakterze gospodarczym, mia³o miejsce we Wrzeœni w marcu ub.r. W programie tegorocznej wizyty na terenie niemieckim znalaz³o siê zwiedzanie wielu miejscowych firm, a tak¿e obiektów publicznych, któremu towarzyszy³y rozmowy. Podsumowuj¹c wyjazd, przedsiêbiorcy z Cechu Rzemios³ Ró¿nych porównali polskie i niemieckie zasady funkcjonowania zak³adów. Okazuje siê, ¿e technologia jest zdecydowanie podobna jak u nas, ta sama jakoœæ produktów i standard. Ceny surowców i materia³ów kszta³tuj¹ siê na tym samym

Zdrowych, Pogodnych Œwi¹t Wielkanocnych, pe³nych wiary, nadziei i mi³oœci. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkañ w gronie rodziny i wœród przyjació³ ¿ycz¹ Starosta Wrzesiñski Dionizy Jaœniewicz Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Tadeusz Œwi¹tkiewicz

W numerze:

Spotkanie so³tysów z województwa. strona 3

Oferty pracy z PUP we Wrzeœni. strona 11

Uczestnicy wyjazdu w towarzystwie niemieckich gospodarzy poziomie, jednak koszty pracy w Niemczech s¹ du¿o wy¿sze. Co ciekawe, w przypadku zak³adów piekarsko – cukierniczych, wymo-

gi sanitarne s¹ zdecydowanie ni¿sze, ni¿ w Polsce.

cd. str. 2

Targi edukacyjne za nami. strona 12


2

Przegl¹d Powiatowy

Kwiecieñ 2006

www.wrzesnia.powiat.pl

Wydzia³ Spraw Obywatelskich i Ochrony Zdrowia W tym wydaniu „Przegl¹du Powiatowego” pragniemy przedstawiæ Pañstwu zagadnienia i sprawy, którymi zajmuj¹ siê pracownicy Wydzia³u Spraw Obywatelskich i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego we Wrzeœni. Wydzia³ ten cechuje du¿a ró¿norodnoœæ spraw, którymi siê zajmuje. Ju¿ sama nazwa Wydzia³u sugeruje, ¿e jest to blok spraw zwi¹zanych z za³atwianiem formalnoœci i problemów, które ma, lub mo¿e mieæ, ka¿dy mieszkaniec naszego powiatu, a dotycz¹cych m. in. jego bezpieczeñstwa i zdrowia. Rzecznik Praw Konsumenta I tak jest w istocie, poniewa¿ sw¹ pomoc w rozwi¹zywaniu bardzo trudnych spraw, wystêpuj¹cych na styku konsument - sprzedawca lub producent, oferuje Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta. Jest niezale¿nym urzêdnikiem powo³ywanym przez Radê Powiatu, posiadaj¹cym szeroki zakres mo¿liwoœci w egzekwowaniu praw konsumenckich, za pomoc¹ których wspiera osoby poszkodowane. Biuro Paszportowe Kolejn¹ komórk¹ tego Wydzia³u, œwiadcz¹c¹ swe us³ugi dla mieszkañców powiatu jest Biuro Paszportowe. Do jego kompetencji nale¿y: przyjmowanie, kompletowanie i przekazywanie dokumentów osób ubiegaj¹cych siê o wydanie paszportu, jak i samo jego wydanie. Obrona cywilna Do zadañ rz¹dowych przekazanych staroœcie, nale¿y coroczna organizacja i przeprowadzenie

poboru. Nastêpnym zagadnieniem, prowadzonym przez Wydzia³ jest realizacja Ustawy o powszechnym obowi¹zku obrony, do których nale¿¹ m.in. organizowanie i przeprowadzenie akcji kuriersko - pos³añczej, koordynacja, aktualizacja i przygotowywanie planów z zakresu obrony cywilnej w powiecie oraz prowadzenie innych spraw zwi¹zanych z obronnoœci¹ i przep³ywem informacji niejawnych. Znacz¹c¹ grupê spraw prowadzonych w Wydziale zapewnia Powiatowe Centrum Zarz¹dzania Kryzysowego - zespó³ powo³any w celu maksymalnego zabezpieczenia i uchronienia mieszkañców powiatu przed wyst¹pieniem, lub, jeœli ju¿ wyst¹pi³o, skutkami niekorzystnych dla nich zdarzeñ lub klêsk ¿ywio³owych. Obecne dzia³ania tego zespo³u skupiaj¹ siê na dwóch sprawach. Pierwsza z nich to zagro¿enie tzw. „ptasi¹ gryp¹”, druga to zagro¿enie wyst¹pienia wiosennej powodzi na terenie dwóch gmin naszego powiatu. Czuwanie nad bezpieczeñstwem i porz¹dkiem publicznym nale¿y do kompetencji s³u¿b i instytucji do tego powo³anych, takich jak: Powiatowa Komenda Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, Komenda Powiatowa Policji, Powiatowy Lekarz Weterynarii, Powiatowa Stacja Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej, Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej, Zarz¹dy Dróg. Koordynowanie pracy i dzia³ania tych s³u¿b w razie wyst¹pienia zagro¿enia jest jednym z podstawowych warunków decyduj¹cym o powodzeniu akcji ratowniczej. Promocja Zdrowia

Pracownicy wydzia³u Spraw Obywatelskich Wydzia³ realizuje zadania zwi¹zane z szeroko rozumian¹ ochron¹ i promocj¹ zdrowego stylu ¿ycia. Wspó³pracujemy wiêc z instytucjami i podmiotami, wspó³tworz¹c imprezy o charakterze prozdrowotnym, którymi s¹ ró¿norodne akcje, konkursy i olimpiady m³odzie¿y szkolnej. Wspó³praca obejmuje tak¿e dzia³ania zmierzaj¹ce do cyklicznego podnoszenia wiedzy wœród m³odzie¿y na temat zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje wspó³praca ze stowarzyszeniami dzia³aj¹cymi w sferze zdrowotnej. Dzia³alnoœæ Wydzia³u polega na wspieraniu wszystkich mo¿liwych propozycji i rozwi¹zañ w celu udzielania pomocy, zarówno w sferze emocjonalnej ludzi chorych, jak równie¿ bezpoœrednio zwi¹zanej z propagowaniem - zapobiegania choro-

XLI Sesja Rady Powiatu W czwartek 30 marca br., w sali konferencyjnej Powiatowego Urzêdu Pracy we Wrzeœni przy ul. Wojska Polskiego 2, odby³a siê XLI Sesja Rady Powiatu we Wrzeœni. Po sta³ych punktach obrad, o przedstawienie informacji na temat stanu bezpieczeñstwa, ochrony przeciwpo¿arowej oraz zagro¿eñ po¿arowych, zosta³ poproszony Komendant Powiatowy Pañstowej Stra¿y Po¿arnej we Wrzeœni – m³. bryg. Andrzej Janka. W swoim wyst¹pieniu komendant omówi³ zadania realizowane w 2005 r., udzia³ jednostek w ró¿norodnych akcjach ratowniczo-gaœniczych. Posumowuj¹c swoje sprawozdanie, komendant doda³, ¿e pe³na i niezawodna pomoc ratowników, wynika nie tylko z osobistego zaanga¿owania, lecz równie¿ z odpowiedniego i bezawaryjnego sprzêtu gaœniczego, tak potrzebnego w codziennej pracy. Dlatego bardzo podziêkowa³ za pomoc Starostwu Powiatowemu, które rozumiej¹c potrzeby s³u¿b ratowniczych, corocznie przeznacza œrodki finansowe na zakup nowoczesnego sprzêtu. Sprawozdanie z dzia³alnoœci za 2005 r., przedstawi³a tak¿e El¿bieta Staszak-Ma³ecka – Powiatowy Rzecznik Konsumentów. Pani rzecznik pracuje ju¿ pi¹ty rok, a mieszkañcy powiatu wrzesiñskiego bardzo chêtnie korzystaj¹ z jej pomocy i doradztwa. Radni na sesji przeg³osowali nastêpuj¹ce uchwa³y: w sprawie podzia³u œrodków finansowych Pañstowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepe³nosprawnych na zadania zrealizowane w ramach

ci¹g dalszy ze str. 1

Z wizyt¹ gospodarcz¹ w Wolfenbüttel

W obradach sesji uczestniczy³a M³odzie¿owa Rada Powiatu rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej. Kolejna uchwa³a równie¿ zwi¹zana by³a z sytemem wsparcia dla osób niepe³nosprawnych i ich rodzin, który umo¿liwia prowadzenie szerokich dzia³añ edukacyjnych, rehabilitacyjnych i leczniczych. W ramach tej uchwa³y zosta³ przyjêty „Program integracji spo³ecznej i rehabilitacji zawodowej osób niepe³nosprawnych na lata 2006-2008”. Kolejny punkt porz¹dku obrad, dotyczy³ spraw zwi¹zanych z SP ZOZ we Wrzeœni. Pierwsza sprawa dotyczy³a uchylenia uchwa³y Rady Powiatu z listopada 2001 r. w sprawie wyra¿enia zgody na sprzeda¿ w drodze przetargu budynku by³ej przychodni ZOZ we Wrzeœni. W budynku tym ma obecnie swoj¹ siedzibê administracja ZOZ oraz laboratorium analityczne. Pozosta³e pomieszczenia s¹ wynajmowane podmiotom œwiadcz¹cym us³ugi w zakresie promocji i ochrony zdrowia. W zwi¹zku z tym nadal s¹ w nich wykonywane zadania w³asne po-

bie. Zadania zwi¹zane z realizacj¹ promocji zdrowia obejmuj¹ tak¿e wspó³organizowanie akcji z zakresu przeprowadzania badañ profilaktycznych, dofinansowywanie akcji szczepieñ przeciw WZW typu A, a tak¿e wykonywanie zadañ zwi¹zanych z profilaktyk¹ uzale¿nieñ. Wydzia³ skupia tu uwagê przede wszystkim na organizacji koncertów profilaktycznych dla m³odzie¿y szkó³ ponadgimnazjalnych o tematyce uzale¿nieñ, ze szczególnym uwzglêdnieniem profilaktyki narkotykowej. Wspó³praca z SP ZOZ Z racji pe³nienia przez powiat w stosunku do Samodzielnego Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej, którego jest za³o¿ycielem, funkcji organizatora, w³aœciciela, nadzorcy i zarz¹dcy, na Wydziale spoczywa zadanie merytorycznego przygotowywania wszystkich

czynnoœci zwi¹zanych z wykonywaniem przez samorz¹d powiatowy swych ustawowych praw i obowi¹zków wobec jednostki. Dotyczy to w szczególnoœci spraw zwi¹zanych z obs³ug¹ merytoryczn¹ posiedzeñ Rady Spo³ecznej przy SP ZOZ, przygotowywaniem uchwa³ Zarz¹du i Rady Powiatu dotycz¹cych statutu, finansów i gospodarowania mieniem powiatu. Wspó³praca z organizacjami Do istotnych realizowanych przez nas zadañ nale¿y sprawowanie nadzoru nad dzia³alnoœci¹ stowarzyszeñ i fundacji z terenu powiatu. Wydzia³ nie tylko prowadzi ewidencjê tych jednostek, ale równie¿ organizuje spotkania, na których omawiane s¹ istotne dla samorz¹du powiatowego problemy nurtuj¹ce lokaln¹ spo³ecznoœæ. Ka¿dorazowo, pod koniec roku, omawiany jest projekt bud¿etu samorz¹du na nastêpny okres. Zezwolenia Wydzia³ przygotowuje tak¿e pozwolenia na przeprowadzanie zbiórek publicznych na obszarze powiatu lub jego czêœci obejmuj¹cej wiêcej ni¿ jedn¹ gminê oraz wydaje zezwolenia na sprowadzanie zw³ok i szcz¹tków z obcego pañstwa. Opiniuje wnioski na organizacjê imprez masowych. Monitoruje system opieki zdrowotnej w powiecie i przekazuje zbiorcze informacje o zagro¿eniach ¿ycia i zdrowia Wojewodzie Wielkopolskiemu i innym w³aœciwym instytucjom centralnym i nadrzêdnym. Jan Sznura Naczelnik Wydzia³u

wiatu. Druga uchwa³a dotyczy³a wyra¿enia zgody na przekazanie w nieodp³atne u¿ytkowanie na rzecz SP ZOZ we Wrzeœni nieruchomoœci, stanowi¹cych w³asnoœæ powiatu wrzesiñskiego. Nieruchomoœci te sta³y siê w³asnoœci¹ powiatu na podstawie prawomocnych decyzji Wojewody Wielkopolskiego. W nastêpnym punkcie porz¹dku obrad, podjêto uchwa³ê o wyra¿eniu zgody na sprzeda¿ nieruchomoœci, bêd¹cych w³asnoœci¹ powiatu, po³o¿onej we Wrzeœni, oznaczonej dzia³k¹ nr 3846/4 o powierzchi 1,0903 ha. Kolejny punkt porz¹dku obrad przewidywa³ przyjêcie uchwa³y zwi¹zanej z przyjêciem regulaminu, okreœlaj¹cego wysokoœæ oraz zasady przyznawania i wyp³acania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego. Zgodnie z art. 30 Karty Nauczyciela nak³ada siê na organ prowadz¹cy obowi¹zek corocznego ustalania takiego regulaminu. W ostatnim punkcie porz¹du obrad, podjêto uchwa³ê o zmianie w bud¿ecie powiatu wrzesiñskiego. EH

Uczestnicy wyjazdu stwierdzili, ¿e zak³ady motoryzacyjne s¹ wiêksze i lepiej zaopatrzone, natomiast w przypadku bran¿y budowlanej zauwa¿alne s¹ wy¿sze koszty przygotowania dokumentacji technicznej budowy. Zarówno wyroby piekarskie i cukiernicze, jak i us³ugi motoryzacyjne oraz budowlane, s¹ z kolei du¿o dro¿sze. Uczestnicy s¹ bardzo zadowoleni z programu wizyty i uwa¿aj¹, ¿e potrzebne jest utrzymywanie kontaktów gospodarczych z niemieckimi s¹siadami. – powiedzia³ Marian Gawron – Cechmistrz wrzesiñskich rzemieœlników. Zostaliœmy bardzo mile przyjêci. Strona niemiecka wykaza³a siê szczególn¹ goœcinnoœci¹. Przedsiêbiorcy niemieccy przez ca³y czas naszego pobytu towarzyszyli nam, pokazywali swoje firmy. Zwiedziliœmy równie¿ miasto i powstaj¹ce nowe inwestycje, a tak¿e wystawê samochodów w Wolfsburgu. By³a to przyjemna wizyta, która z pewnoœci¹ zaowocuje dalszymi kontaktami gospodarczymi. – mówi Piotr Rogoziñski prezes

Wrzesiñskiego Stowarzyszenia Przedsiêbiorców i Kupców. Przedsiêbiorcy umocnili siê w przekonaniu o wartoœci swoich firm. Nasze zak³ady nie odbiegaj¹ jakoœci¹ us³ug i wyposa¿eniem warsztatu od firm naszych niemieckich kolegów. Jak stwierdzi³ starosta - Okazuje siê, ¿e na Zachodzie dopuszcza siê ni¿sze wymagania i standardy sanitarne. Choæ wyposa¿enie niektórych zak³adów jest lepsze ni¿ u nas, spe³nianie norm technicznych i sanitarnych wydaje siê du¿o ³atwiejsze ni¿ u nas. Wiele zak³adów niemieckich w Polsce nie mia³oby racji bytu, ze wzglêdu na zbyt rygorystyczne wymogi, obowi¹zuj¹ce w Polsce. Jak mo¿na wywnioskowaæ z bezpoœredniej relacji uczestników, wspó³praca rozwija siê owocnie, s¹ szanse na wymianê handlow¹. Uczestnicy wyjazdu s¹ zadowoleni z przebiegu rozmów oraz z tego, ¿e osobiœcie mogli zobaczyæ i porównaæ warunki pracy w Polsce i w Niemczech. Red.

Przeniesienie Wydzia³u Komunikacji Informujemy, ¿e od poniedzia³ku 20.03.2006 r. Wydzia³ Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego zosta³ tymczasowo przeniesiony o piêtro wy¿ej, na parter budynku (pomieszczenia by³ego PUP-u). Numery telefonów i pokoi pozosta³y te same.


www.wrzesnia.powiat.pl

Przegl¹d Powiatowy

Tym razem w Nekli

W debacie brali udzia³ cz³onkowie prezydium W Nekielskim Oœrodku Kultury, 27 marca o godz. 10.00, odby³o siê Ogólne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia So³tysów Województwa Wielkopolskiego. Spotkanie rozpocz¹³ prezes stowarzyszenia - Franciszek Sztuka, który przedstawi³ kandydatów na przewodnicz¹cego i sekretarza

OZD. Wskazane osoby zosta³y przyjête jednog³oœnie przez wszystkich delegatów. Przewodnicz¹ca obrad, Bernadeta Bia³ek, przedstawi³a przyjêty wczeœniej porz¹dek obrad. W spotkaniu udzia³ wziêli przedstawiciele w³adz, w tym pose³ na Sejm RP, Eugeniusz Grzeszczak, prezes

Krajowego Stowarzyszenia So³tysów - Ireneusz Niewiarowski oraz wicestarosta - Pawe³ Guzik. G³ównym celem spotkania by³o zapoznanie siê ze sprawozdaniem dzia³alnoœci SSWW za 2005 rok, jak równie¿ przedstawienie i omówienie planu pracy na rok bie¿¹cy. Przeg³osowano tak¿e uchwa³y dotycz¹ce sprawozdania finansowego i Komisji Rewizyjnej. Przy okazji tego spotkania, burmistrz gminy Nekla, Marian Balicki, przedstawi³ krótk¹ prezentacjê wydarzeñ kulturalnych i okolicznoœciowych, jakie mia³y miejsce w ubieg³ym roku w gminie Nekla. Na koniec wywi¹za³a siê dyskusja, w której g³os zabrali poszczególni so³tysi, kieruj¹c pytania, w wiêkszoœci do pos³a - Eugeniusza Grzeszczaka. Dotyczy³y one g³ównie œwiadczeñ dla so³tysów oraz znaczenia SSWW na arenie politycznej. Na zakoñczenie wszyscy zaproszeni zostali na drobny poczêstunek. (ula)

Spadek bezrobocia w powiecie

Tematem obrad by³a aktualna sytuacja na wrzesiñskim rynku pracy 20 marca, w samo po³udnie, w sali konferencyjnej Powiatowego Urzêdu Pracy przy ul. Wojska Polskiego 2, odby³a siê Powiatowa Rada Zatrudnienia. Posiedzenie rozpoczêto od przedstawienia porz¹dku obrad przez przewodnicz¹cego Rady – Ryszarda Szczepaniaka. G³ównym tematem by³o zapoznanie siê z aktualn¹ sytuacj¹ na rynku pracy w powiecie wrzesiñskim. W celu przybli¿enia wszystkim tej sytuacji, dyrektor Powiatowego Urzêdu Pracy - Eugeniusz Wiœniewski, zaprezentowa³ sprawozdanie z sytuacji na rynku pracy w powiecie wrzesiñskim w roku 2005. Liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych na koniec grudnia 2005 roku wynosi³a 6 113. Nale¿y dodaæ, ¿e w porównaniu z rokiem ubieg³ym, liczba ta zmniejszy³a siê o 325 osób. O 2% spad³a równie¿ liczba d³ugotrwale bezrobotnych, mimo to stanowi¹ oni 50% ogó³u zarejestrowanych, a stopa bezrobocia w powiecie wrzesiñskim wynosi 20,7%. Najwiêksz¹ grupê bezrobotnych stanowi¹ osoby z wykszta³ceniem gimnazjalnym i zasadniczym zawodowym, a najmniejsz¹ z wykszta³ceniem wy¿szym. Reasumuj¹c statystyki – zapotrzebowanie na pracê jest zdecydowanie wiêksze ni¿ liczba ofert znajduj¹cych siê w dyspozycji PUP – podsumowa³ dyrektor. Ponadto mimo sporej liczby ofert nie zawsze osoby bezrobotne mog¹ z nich skorzy-

staæ. W wielu przypadkach potrzeby pracodawców nie s¹ kompatybilne z kwalifikacjami i umiejêtnoœciami osób zarejestrowanych – doda³ Eugeniusz Wiœniewski. Z uwagi na trudn¹ sytuacjê ekonomiczn¹ zak³adów pracy, na rynku wrzesiñskim, prowadzony by³ monitoring firm i wiêkszych przedsiêbiorstw, dziêki któremu powsta³ powiatowy program na rzecz zwolnieñ grupowych, przewiduj¹cy ró¿norodne dzia³ania wspomagaj¹ce osoby zwolnione. Równie¿ w ramach omówienia obecnej sytuacji na rynku pracy w powiecie wrzesiñskim zosta³a poruszona sprawa Tonsilu. Krytyczna sytuacja tego zak³adu pracy, znana jest wszystkim ju¿ od d³u¿szego czasu. Starosta Dionizy Jaœniewicz, jako przewodnicz¹cy Rady Wierzycieli Tonsilu, przedstawi³ sytuacjê zak³adu oraz mo¿liwe do przewidzenia skutki najgorszego scenariusza, na jaki nale¿y siê przygotowaæ. Przypomnia³ równie¿, ¿e g³ównym celem za³o¿enia Rady by³o ograniczenie skutków spo³ecznych, mog¹cych wyst¹piæ w przypadku niekontrolowanego upadku Tonsilu. Kolejnym punktem posiedzenia by³o omówienie propozycji podzia³u œrodków Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdzia³ania bezrobociu w 2006 roku. Kwota ta wynosi 3,052,700 z³otych. Planowane œrodki zostan¹ podzielone odpowiednio na takie formy zatrudnienia jak: prace interwencyj-

ne, roboty publiczne, przygotowania zawodowe, sta¿e oraz ró¿nego typu szkolenia. Po zapoznaniu siê z zaproponowanym przez dyrektora PUP podzia³em, propozycja zosta³a przyjêta jednog³oœnie. Ponadto zosta³a poruszona sprawa zatrudniania bezrobotnych do wykonywania tzw. prac spo³ecznie u¿ytecznych. Z zatrudnianiem o tym charakterze wi¹¿e siê szereg dodatkowych kosztów, zwi¹zanych z wyposa¿eniem tych osób w odpowiedni¹ odzie¿ robocz¹ i sprzêt do wykonywania wielu prac. Przedstawiciele gmin z terenu powiatu zwrócili tak¿e uwagê, ¿e takim pracownikom nale¿y równie¿ zapewniæ odpowiedni nadzór, aby wszelkie roboty przebiega³y w odpowiednim kierunku. Kontrolowanie przez ca³y okres wykonywania prac nie zawsze jest mo¿liwe. Dodatkowo, obowi¹zkiem gminy by³oby stworzenie bezpiecznych i higienicznych warunków wykonywania pracy, co równie¿ zwi¹zane jest ze sporymi kosztami. Refundacja kosztów organizacji i przeprowadzania prac spo³ecznie u¿ytecznych jest dokonywana ze œrodków Funduszu Pracy. Dotacja ta nie mo¿e jednak przekraczaæ 60% kosztów wynagrodzenia, przez co prace te powi¹zane s¹ z wieloma niedogodnoœciami dla pracodawców. Po omówieniu tego punktu posiedzenie zosta³o zakoñczone. (ula)

Kwiecieñ 2006

3

Starostwo Powiatowe we Wrzeœni og³asza KONKURS NA LOGO Powiatu Wrzesiñskiego Przedmiotem konkursu jest wykonanie projektu znaku graficznego Powiatu Wrzesiñskiego. Projekt mo¿e zawieraæ has³o promuj¹ce powiat. Prace powinny zostaæ wykonane najlepiej w dwóch kolorach, w formie elektronicznej (p³yta CD) b¹dŸ rysunku na papierze w formacie A4. Prace nale¿y sk³adaæ w terminie do 14 kwietnia 2006 roku, w Starostwie Powiatowym we Wrzeœni, w Wydziale Promocji, Kultury i Integracji Europejskiej, pok. 44. Komisja konkursowa oceni dostarczone prace do dnia 28 kwietnia br. Przekazane prace staj¹ siê w³asnoœci¹ powiatu. Nagrod¹ jest 2 tysi¹ce z³otych (mo¿liwoœæ nawi¹zania dalszej wspó³pracy). Wszelkie dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w ramach konsultacji z Wydzia³em Promocji Starostwa Powiatowego, tel. 061 640 44 95 oraz na stronie internetowej: www.wrzesnia.powiat.pl. Regulamin konkursu znajduje siê na stronie internetowej. Zachêcamy do udzia³u w konkursie!!!

Element szkolenia zawodowego

Szkolenie praktyczne Tytu³y gazet („Gazeta Prawna” z 2 lutego br., „Rzeczpospolita” z 8 marca br. i inne) wrêcz krzycz¹: „Fachowcy poszukiwani”, „Unio oddaj nam hydraulika”, „Zagraniczni inwestorzy poszukuj¹ pracowników”. Sk¹d w naszej prasie takie tytu³y? Do pocz¹tku lat 90. w Polsce by³ mocno rozwiniêty system zasadniczych szkó³ zawodowych i techników, funkcjonowa³y równie¿ szko³y przyzak³adowe. Lata 90. to pocz¹tek przeobra¿eñ w szko³ach ponadpodstawowych, czêœæ z nich zmienia³a profile kszta³cenia, a czêœæ ulega³a likwidacji. W latach 2001 – 2004 zlikwidowano oko³o 2000 szkó³ zawodowych. Ich miejsca zaczê³y zajmowaæ licea profilowane, a czêœæ techników zosta³a zast¹piona liceami ogólnokszta³c¹cymi. Licea s¹ tañsze w utrzymaniu, ale to one wytworzy³y lukê na rynku pracy i doœæ paradoksaln¹ sytuacjê, w kraju, w którym jest prawie trzy miliony bezrobotnych, zatrudnienie ma tylko co druga osoba w wieku produkcyjnym, niektóre firmy nie mog¹ znaleŸæ pracowników. M³odzie¿ zaczê³a doceniaæ posiadanie konkretnego zawodu i od roku szkolnego 2003/2004 zanotowano wzrost uczniów w technikach i zawodówkach. Odnotowuje siê reaktywacjê niektórych szkó³ zawodowych, zwiêksza siê iloœæ zawodów, powstaj¹ równie¿ szko³y przyzak³adowe. Niestety, szczególnie w ma³ych oœrodkach miejskich, s¹ mniejsze mo¿liwoœci zaoferowania m³odzie¿y kszta³cenia w ró¿nych zawodach. Pracodawcy chc¹ zatrudniaæ

Zajêcia praktyczne w CKP

fachowców i nie s¹ raczej zainteresowani ich szkoleniem. Technika oraz zawodówki powinny przygotowaæ m³odych ludzi do pracy, czyli wyposa¿yæ ich w wiedzê a szczególnie w konkretne umiejêtnoœci. Do tego potrzebna jest nowoczesna baza i odpowiednio przygotowana kadra. Chodzi tu zw³aszcza o wyposa¿enie oœrodków szkolenia zawodowego, czy to w postaci pracowni, warsztatów szkolnych czy centrów kszta³cenia praktycznego. Regu³a nie odpowiada potrzebom wspó³czesnego rynku pracy. Szko³om czy centrom trudno jest unowoczeœniaæ wyposa¿enie pracowni lub organizowaæ nowe, czasami bowiem jedna maszyna kosztuje kilkanaœcie lub kilkadziesi¹t tysiêcy z³otych. Innym problemem jest kadra dydaktyczna. Ze wzglêdu na wymagania dotycz¹ce kwalifikacji oraz poziom uposa¿enia, szczególnie dla rozpoczynaj¹cych pracê, bardzo trudno jest pozyskaæ nauczycieli do niektórych przedmiotów, np. elektroników, informatyków, zawodów budowlanych, stolarskich. Przed technikami, zawodówkami czy centrami kszta³cenia praktycznego s¹ powa¿ne i bardzo trudne wyzwania. G³ówne z nich to wyposa¿enie absolwenta w umiejêtnoœci praktyczne i teoretyczn¹ wiedzê, potwierdzone zdaniem egzaminu zawodowego. Umo¿liwia to bowiem prawid³owe funkcjonowanie na polskim i unijnym rynku pracy. Dyrektor CKP we Wrzeœni Marek Dyba


Kwiecieñ 2006 4 Wywiad z Andrzejem RzeŸnikiem

Przegl¹d Powiatowy

www.wrzesnia.powiat.pl

Jak rozpoznaæ udar mózgu? Udary mózgu stanowi¹ na ca³ym œwiecie jeden z najpowa¿niejszych problemów wspó³czesnej medycyny. Udar mózgu jest trzeci¹ co do czêstoœci przyczyn¹ zgonów oraz najczêstsz¹ przyczyn¹ niesprawnoœci u ludzi powy¿ej 40 roku ¿ycia. Rocznie na œwiecie z powodu udaru mózgu umiera 4,6 miliona ludzi, w tym 3,2 miliona w krajach rozwijaj¹cych siê i 1,2 miliona w krajach wysoko uprzemys³owionych. O tym, co to za choroba i jak siê jej ustrzec rozmawiamy z Andrzejem RzeŸnikiem, lekarzem neurologiem z wrzesiñskiego szpitala. Panie doktorze, co to jest udar mózgu i jakie s¹ przyczyny jego powstawania? Udarem mózgu nazywa siê nag³e wyst¹pienie objawów uszkodzenia mózgu w wyniku zaburzeñ kr¹¿enia mózgowego. Czym siê ró¿ni udar mózgu od wylewu krwi do mózgu?

Zaburzenie kr¹¿enia krwi mo¿e mieæ formê niedro¿noœci naczynia, czyli zatoru lub zakrzepu – mówimy wówczas o udarze niedokrwiennym, lub formê pêkniêcia naczynia, czyli krwotoku mózgowego. Nale¿y tu zaznaczyæ, i¿ objawy chorobowe w obu przypadkach s¹ podobne. Funkcjonuj¹ce potoczne okreœlenie “wylew krwi do mózgu” w œwietle powy¿szym dotyczy tej formy udaru, w której dochodzi do pêkniêcia naczynia mózgowego, czyli do krwotoku mózgowego. Orientacyjnie 8085% udarów ma charakter niedokrwienny, a 15-20% stanowi¹ udary krwotoczne. Jakie s¹ przyczyny powstawania udarów? G³ówne przyczyny to nadciœnienie têtnicze, mia¿d¿yca, choroby serca i cukrzyca. Jakie s¹ pierwsze objawy? Jak post¹piæ, jeœli u kogoœ podejrzewamy wyst¹pienie udaru?

rzenia mowy, widzenia, równowagi, chodu itp. W przypadku podejrzenia wy¿ej wymienionych objawów, nale¿y niezw³ocznie skontaktowaæ siê z lekarzem, który podejmie decyzjê co do dalszego postêpowania. Jak wygl¹da leczenie i rehabilitacja? Leczenie udaru przebiega w dwóch etapach. Etap pierwszy to leczenie farmakologiczne ostrego okresu udaru z wczesnym postêpowaniem rehabilitacyjnym. Drugi etap to postêpowanie rehabilitacyjne, najlepiej na oddzia³ach rehabilitacyjnych. Objawy udaru mog¹ wyst¹piæ nagle, z towarzysz¹c¹ utrat¹ przytomnoœci, lub rozwijaæ siê stopniowo, powoli, w ci¹gu kilku godzin. W zale¿noœci od obszaru mózgu dotkniêtego uszkodzeniem, udar mo¿e mieæ objawy os³abienia koñczyn, najczêœciej po jednej stronie (pora¿enie po³owiczne, zwane potocznie parali¿em), a tak¿e zabu-

So³tysi spotkali siê po raz siódmy...

Czy wrzesiñski szpital jest przygotowany do leczenia pacjentów z tego typu schorzeniami? Tak. Od kilku lat, w ramach oddzia³u chorób wewnêtrznych, funkcjonuje pododdzia³ neurologiczny, posiadaj¹cy od pocz¹tku tego roku salê intensywnego nad-

zoru nad chorymi, dotkniêtymi udarem, wyposa¿on¹ w nowoczesny sprzêt medyczny. Szpital posiada tak¿e oddzia³ rehabilitacyjny z bogato wyposa¿onym zapleczem sprzêtowym. Miar¹ nowoczesnoœci naszego szpitala jest uruchomienie w lutym br. Pracowni Tomografii Komputerowej, co znacznie poprawi³o diagnostykê, nie tylko udarów mózgu. A co zrobiæ, by nie znaleŸæ siê na szpitalnym ³ó¿ku, z podejrzeniem udaru? Profilaktyka ma tutaj wielkie znaczenie i polega przez wszystkim na zapobieganiu i systematycznemu leczeniu nadciœnienia têtniczego, dbaniu o poziom cholesterolu i cukru oraz unikaniu palenia papierosów. Nale¿y prowadziæ aktywny tryb ¿ycia, uprawiaæ sport oraz wszelkie formy wysi³ku fizycznego na œwie¿ym powietrzu. Rozmawia³a Anna Mantorska

„M³odzi zdolni”

Zjawisko niesamowite

22 lutego w œwietlicy wiejskiej w Pa³czynie odby³o siê, ju¿ po raz siódmy, spotkanie Zarz¹du Wielkopolskiego Stowarzyszenia So³tysów Województwa Wielkopolskiego, na Martyna Borowczyk, uczenktóre zaproszono burmistrzów, wójtów, przewodnicz¹cych rad gminnych i prezesów kó³ nica klasy pierwszej Liceum gminnych so³tysów Wielkopolski. Ogólnokszta³c¹cego im. Henry-

Liczne grono so³tysów w trakcie spotkania Wœród zaproszonych przedstawicieli w³adz, którzy udzielali odpowiedzi na zadawane pytania, znaleŸli siê Marek WoŸniak marsza³ek województwa wielkopolskiego, Ewa Krzy¿anowska – Wolszczyk - wicewojewoda wielkopolski oraz starosta wrzesiñski Dionizy Jaœniewicz. Zgromadzeni

goœcie pytali m.in. o dop³aty z Unii Europejskiej dla rolników, o plany remontów dróg powiatowych, jak równie¿ o to, w jaki sposób mo¿na nabyæ materia³ siewny. Wiele emocji wywo³a³a wypowiedŸ jednego z so³tysów, który powiedzia³: Polska powinna byæ pomostem pomiêdzy zachodem a

wschodem, dlaczego wiêc nie mo¿na prê¿nie sprzedawaæ produktów wsi na wschód? Na zadane przez so³tysów pytania odpowiada³ najpierw Marek WoŸniak, który jednak stwierdzi³, ¿e wiele pytañ wymaga bli¿szego zapoznania siê z problemami, w celu ich rozwi¹zania. Resztê odpowiedzi na poszczególne pytania uzupe³ni³ Dionizy Jaœniewicz. Przedstawi³ on pokrótce przebieg, kontrowersyjnej, sprawy obiektów popegeerowskich w Bieganowie. Problemy i utrudnienia w zagospodarowaniu podobnych obiektów napotyka siê nie tylko w powiecie wrzesiñskim, ale na ca³ym terenie naszego kraju. Wa¿nym punktem spotkania by³o wrêczenie wyró¿nieñ przez prezesa Stowarzyszenia So³tysów Wielkopolskich – Franciszka Sztukê, który podziêkowa³ wszystkim za przybycie i zaprosi³ na przygotowany poczêstunek. (ula)

Warsztaty liderów m³odzie¿owych W dniach 27 – 31 marca odby³o siê szkolenie „Liderów M³odzie¿owych”. W ramach powiatowego programu profilaktycznego uczniowie kl. III gimnazjów z terenu powiatu zostali zaproszeni do udzia³u w polskoniemieckim programie Liderów M³odzie¿owych. Celem programu, opracowanego przez Wydzia³ Oœwiaty i Sportu Starostwa Powiatowego we Wrzeœni, jest znalezienie w œrodowisku uczniowskim osób ciesz¹cych siê zaufaniem, autorytetem i sympati¹ kolegów. Wy³onionych zosta³o 16 osób ze szkó³ gimnazjalnych (z powiatu wrzesiñskiego) i 6 z Niemiec (z powiatu Wolfenbüttel), które wziêli udzia³ w specjalistycznych warsztatach. Na zajêciach zdobyli wiedzê, jak pomóc rówieœnikowi, który zwróci siê do nich z proble-

M³odzie¿ polska i niemiecka goœci³a w starostwie mem. Warsztaty by³y prowadzone przez niemieckich terapeutów i psychologów. 29 marca w salce konferencyjnej Starostwa Powia-

towego we Wrzeœni odby³o siê spotkanie uczestników szkolenia z przedstawicielami w³adz powiatowych. AM

ka Sienkiewicza we Wrzeœni zosta³a tegoroczn¹ finalistk¹ Ogólnopolskiej Olimpiady Literatury i Jêzyka Polskiego. Jest to osi¹gniêcie niew¹tpliwie niezwyk³e - z kilku powodów. Wysoka pozycja, któr¹ osi¹gnê³a, zapewnia jej ocenê celuj¹c¹ z jêzyka polskiego na œwiadectwie maturalnym. Ma te¿ zapewniony wstêp – bez egzaminów – na wiêkszoœæ kierunków humanistycznych wielu uczelni w naszym kraju. Podczas etapu wojewódzkiego, zasiadaj¹cy w komisji profesorowie Wydzia³u Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, nie szczêdzili s³ów uznania pod jej adresem. Zaproponowali, aby od paŸdziernika wst¹pi³a na Uniwersytet jako wolny s³uchacz, a po zdaniu matury, kontynuowa³a naukê, ju¿ jako „pe³noprawna” studentka - od trzeciego roku. Profesor Dariusz Maleszyñski powiedzia³ o Martynie: s¹ osoby i osobowoœci. Pani nale¿y do tych drugich. Profesor Barbara Kasprzakowa, od prawie czterdziestu lat zasiadaj¹ca w komisji, przyzna³a, ¿e nigdy nie mia³a do czynienia z osob¹ o tak wysokiej kulturze i œwiadomoœci jêzyka. Pracownicy Instytutu Filologii Polskiej chc¹ utrzymywaæ kontakt z Martyn¹, jej opiekunem naukowym zosta³a profesor Bogumi³a Kaniewska. Sukces zosta³ jednak okupiony ciê¿k¹ prac¹. Olimpiada sk³ada³a siê z kilku etapów na poszczególnych szczeblach. Jako temat swej przewodniej pracy pisemnej Martyna wybra³a wzajemne relacje miedzy narracj¹ biograficzn¹ a dokumentaln¹. Fascynuj¹ mnie osobiste ujêcia w literaturze. Nasze spo³eczeñstwo jest spo³eczeñstwem mas. W dobie postêpu cywilizacyjnego nie licz¹ siê jednostki, ale zbiorowoœæ. Czytanie osobistych œwiadectw o czasie minionym pozwala przyjrzeæ siê œwiatu

z perspektywy osobistej i indywidualnej – t³umaczy ten wybór. Przyznaje, ¿e choæ praca by³a ciê¿ka, to przysporzy³a jej wielu nowych doœwiadczeñ i umiejêtnoœci. Martyna musia³a przyswoiæ materia³ obejmuj¹cy trzy lata nauki w liceum w... trzy tygodnie! Przyznaje, ¿e nie by³oby to mo¿liwe, gdyby nie pomoc ¿yczliwych pedagogów, szczególnie polonistki – Renaty Augustyniak oraz rodziców, którzy wspierali j¹ na ka¿dym kroku. Wiele zawdziêcza równie¿ nauczycielce jêzyka polskiego z gimnazjum – Dorocie Ma³ek. W finale Olimpiady, który odby³ siê pod koniec marca w Konstancinie, wziê³o udzia³ 230 osób, w tym jedynie siedmiu uczniów klas pierwszych. Wyj¹tkowoœæ znalezienia siê w tak elitarnej grupie podkreœla fakt, ¿e Martyna rok wczeœniej rozpoczê³a edukacjê. Jest m³oda, skromna, utalentowana. Ma du¿y dystans do œwiata, zachowuj¹c przy tym œwie¿e spojrzenie. Odwa¿na w formu³owaniu myœli i s¹dów. Dociekliwa, zrównowa¿ona, poszukuj¹ca. Œwiat stoi przed ni¹ otworem. Obojêtnie, co bêdê robi³a w przysz³oœci, chcia³abym swoj¹ prac¹ s³u¿yæ ludziom – mówi. Poznawanie œwiadectw innych osób nauczy³o mnie inaczej patrzeæ na siebie i na otaczaj¹cy œwiat. To nie by³a tylko przygoda intelektualna, ale tak¿e zdobywanie samoœwiadomoœci. ¯yczymy dalszych sukcesów, które, niew¹tpliwie, s¹ jeszcze przed ni¹. (agda)


www.wrzesnia.powiat.pl

Przegl¹d Powiatowy

Sesja Rady Powiatu

Kwiecieñ 2006

5

Z wizyt¹ w Domu Pomocy 17 marca br. w Domu Pomocy Spo³ecznej we Wrzeœni odby³o siê posiedzenie Komisji Zdrowia i Opieki Spo³ecznej Rady Powiatu. Celem obrad by³o zapoznanie siê z funkcjonowaniem i przekszta³caniem DPS.

Lutowa sesja w sali Powiatowego Urzêdu Pracy Dnia 23 lutego br. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Powiatowego Urzêdu Pracy we Wrzeœni przy ul. Wojska Polskiego 2, odby³a siê XXXIX Sesja Rady Powiatu. Po stwierdzeniu quorum, przewodnicz¹cy Rady – Tadeusz Œwi¹tkiewicz, rozpocz¹³ obrady. Po przyjêciu protoko³ów z poprzednich sesji i poinformowaniu o dzia³aniach podejmowanych w okresie miêdzysesyjnym, poprosi³ przewodnicz¹cych poszczególnych Komisji Rady, o przedstawienie sprawozdañ z dzia³alnoœci za rok 2005 r. Nastêpnie przewodnicz¹cy Zarz¹du Powiatu przedstawi³ sprawozdanie z dzia³añ Zarz¹du i z wykonania uchwa³ Rady w okresie miêdzysesyjnym oraz z dzia³alnoœci Komisji Bezpieczeñstwa i Porz¹dku w roku 2005. Kolejny punkt obrad przewidywa³ informacjê Komendanta Powiatowego Policji we Wrzeœni o stanie bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego na terenie powiatu wrzesiñskiego. Jaros³aw Grusz-

czyñski swoj¹ wypowiedŸ popar³ prezentacj¹ multimedialn¹, porównuj¹c stan bezpieczeñstwa w latach 2004 i 2005. W dalszej czêœci sesji Rada podjê³a uchwa³y w sprawach: likwidacji Gimnazjum Specjalnego nr 2 w Ko³aczkowie, ustalenia zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2005/2006, przyjêcia planów pracy na rok 2006 dla wszystkich Komisji Rady oraz przyjêcia planu pracy Rady Powiatu we Wrzeœni. Na wniosek szeœciu opozycyjnych radnych podjêto decyzjê o zwo³aniu sesji Rady poœwiêconej sprzeda¿y dzia³ki nr 125/5 po³o¿onej w miejscowoœci Bierzglinek. W zwi¹zku z tym w dniu 3 marca br. odby³a siê XL Sesja Rady Powiatu, podczas której pokazano prezentacjê multimedialn¹ przedstawiaj¹c¹ szczegó³owo proces zwi¹zany ze sprzeda¿a ww. dzia³ki. EH

Po otwarciu posiedzenia przez przewodnicz¹cego komisji Tomasza Chromiñskiego, dyrektor DPSu Zbigniew Dworczak omówi³ bie¿¹ce sprawy placówki oraz przedstawi³ plany niezbêdnych remontów. Obecnie w DPS przebywa 39 osób, w tym 17 mê¿czyzn i 22 kobiety. Najstarsza mieszkanka ma 95 lat, a najm³odszy mieszkaniec 42. Aby oœrodek spe³nia³ odpowiednie normy, docelowo do 2007 r. powinno przebywaæ w nim 38 osób - mówi³ dyrektor. Obecnie najwiêkszym problemem placówki jest wilgoæ i grzyb, dlatego konieczne jest zabezpieczenie fundamentów, docieplenie budynku, remont dachu oraz wymiana pod³óg i wyk³adzin. W ramach posiedzenia przewidziano wizytacjê DPSu, w zwi¹zku z czym cz³onkowie komisji zwiedzili nowo wyremontowany strych, gdzie obecnie znaj-

Sprawozdanie Wielkopolskiego Zarz¹du Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych Inspektorat we Wrzeœni, na temat planowanych prac inwestycyjnych i konserwacyjnych na terenie powiatu, by³o

przedmiotem posiedzenia Komisji Ochrony Œrodowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leœnictwa, które odby³o siê 21 marca w budynku Starostwa. Planuje siê odmulanie, odkrza-

wym Klubie tocz¹ siê dyskusje. Seans inauguruj¹cy nowy sezon odby³ siê 21 marca. Wyœwietlany by³ film nie byle jaki, bo dzie³o wysoko cenione przez krytyków i wielokrotnie nagradzane - „Spacer po linie” Jamesa Mangolda. Obraz opowiada o ¿yciu legendy amerykañskiej muzyki country, ikony popkultury – Johny’ego Casha. Scenariusz oparty zosta³ m. in. na wspomnieniach samego muzyka, który przed œmierci¹ zd¹¿y³ go przeczytaæ i wskazaæ Joaquina Phoenixa jako tego, który ma siê wcieliæ w jego rolê.

zajêciom w Œrodowiskowym Domu Samopomocy, który funkcjonuje w tym samym budynku od marca. AM

Obradowa³a Komisja Edukacji 20 marca w sali narad Starostwa Powiatowego we Wrzeœni odby³o siê posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki. Obrady poœwiêcone by³y analizie pracy Powiatowej Rady Sportu. Przyjêto sprawozdanie za pierwszy rok dzia³alnoœci Rady. W 2006 r. Rada Sportu bêdzie siê zajmowaæ m.in. opiniowaniem pro-

czanie, hakowanie, koszenie wa³ów i dna 46,7 km rzek na terenie powiatu na ³¹czn¹ kwotê 385 000 pln, a tak¿e inwestycje na kanale „Bartosz”. Jan Mikiciuk ze Zwi¹zku Spó³ek Wodnych przedstawi³ podsumowanie dzia³añ, dokonanych w minionym roku. Podczas posiedzenia poruszono równie¿ aktualny temat, jakim jest zagro¿enie powodzi¹, które wystêpuje w okresie wiosennym, gdy topniej¹ œniegi. Jak poinformowa³ Jerzy Olejniczak, mo¿emy spaæ spokojnie, gdy¿ wa³y s¹ solidne. Nie zagra¿a nam stan powodziowy. Dowiedzieliœmy siê równie¿, ¿e do Ministra Rolnictwa wystosowano pismo z proœb¹ o przed³u¿enie okresu wykonania p³yt obornikowych. Z powodu kiepskich warunków klimatycznych trudno bêdzie bowiem zakoñczyæ prace w terminie. (agda)

Kultowe filmy we Wrzeœni Po kilkumiesiêcznej przerwie, której powodem by³ remont kina, Starostwo Powiatowe i „Trójka”, wznowi³y pokazy w ramach cyklu „Kino Konesera”. Program jest skierowany do m³odzie¿y i nauczycieli szkó³ ponadgimnazjalnych z terenu powiatu. Raz w miesi¹cu, bezp³atnie, prezentowany jest film kinematografii polskiej lub œwiatowej, poprzedzony prelekcj¹ krytyka filmowego. „Kino Konesera” form¹ przypomina Dyskusyjny Klub Filmowy – po projekcjach w kino-

duj¹ siê pomieszczenia biurowe, obejrzeli tak¿e pokoje mieszkañców oraz urz¹dzon¹ w piwnicach salê rehabilitacyjn¹ i pracowniê warsztatow¹. Przyjrzano siê tak¿e

Powiatowa Rada Sportu na posiedzeniu komisji

Mo¿emy spaæ spokojnie

Goœcie Komisji - Jerzy Olejniczak i Jan Mikiciuk

Zajêcia terapeutyczne w Œrodowiskowym Domu Samopomocy

„Spacer po linie” to historia cz³owieka, ukszta³towanego przez traumatyczne prze¿ycia z dzieciñstwa – œmieræ ukochanego brata i chorobê alkoholow¹ ojca. Cz³owieka, nieustannie balansuj¹cego „na krawêdzi”, czego symbolem jest tytu³owy „Spacer po linie”. W atmosferê filmu i fenomen Johny’ego Casha wprowadzi³ publicznoœæ, tu¿ przed projekcj¹, krytyk filmowy – Leszek Czujewicz. 25 kwietnia w „Trójce” odbêdzie siê kolejny pokaz filmu „Good Night and Good Luck” George’a Clooneya. (agda)

jektów dokumentów z zakresu kultury fizycznej i sportu opracowanych przez Radê Powiatu, w tym regulaminem sportowych nagród starosty, w których komisja chce wprowadziæ kilka istotnych zmian, analiz¹ regulaminu przyznawania godzin na zajêcia sportowo-rekreacyjne z dzieæmi i m³odzie¿¹ z terenu powiatu oraz zapozna siê z projektem rozwoju bazy sportowej

na terenie powiatu. Powiatowa Rada Sportu zosta³a powo³ana przez Radê Powiatu w 2003 r., w jej sk³ad wchodz¹ przedstawiciele wszystkich gmin powiatu wrzesiñskiego, przedstawiciel Szkolnego Zwi¹zku Sportowego a tak¿e Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu. AM

Tort £ukasza najlepszy

Zwyciêzca turnieju cukierniczego - £ukasz B³aszczyk W dniach 27-29 marca, we Wroc³awiu odbywa³ siê 11. Ogólnopolski Turniej Cukierniczy na Najlepszego Ucznia Zawodu Cukiernik. Uczeñ z Zespo³u Szkó³ Zadowowych nr 2 - £ukasz B³aszczyk, odbywaj¹cy praktykê zawodu w Cukierni Kuczora, zaj¹³ w nim pierwsze miejsce. Tematem konkursu by³y uroczystoœci rodzinne. £ukasz podj¹³ temat „Chrzest” i wykona³ tort dwupiêtrowy z dekoracj¹ z karmelu, dwa razy po 10 ró¿nych ciastek

bankietowych, 5 figurek marcepanowych i mazurek wielkanocny. Wrzesiñski uczeñ wygra³ zarówno konkurs teoretyczny, jak i praktyczny. Otrzyma³ te¿ wyró¿nienie od firmy Backaldrin - w nagrodê wyjedzie na wycieczkê szkoleniow¹ do Austrii. £ukasza do konkursu przygotowywali: mgr Dorota Kaczmarek, mistrz cukiernictwa Krzysztof B³aszczyk oraz szef firmy Przemys³aw Kuczora. Serdecznie gratulujemy! (red)

Przypominamy kierowcom, ¿e ostateczny termin wymiany praw jazdy, wydanych przed 30 czerwca 1999 r., up³ywa 30 czerwca 2006 r. Zapraszamy codziennie (z wyj¹tkiem sobót i niedziel) do Wydzia³u Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego we Wrzeœni, pokój 7 - w poniedzia³ki w godzinach 8:00 – 16:00 i od wtorku do pi¹tku w godzinach 7:00 – 15:00.


6

Kwiecieñ 2006

Przegl¹d Powiatowy

www.wrzesnia.powiat.pl

Powiat Program zwolnieñ monitorowanych... w skrócie

*

*

*

20 marca w Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. H. Sienkiewicza odby³a siê Rada Pedagogiczna szko³y z udzia³em starosty wrzesiñskiego, Dionizego Jaœniewicza i naczelnika Wydzia³u Oœwiaty i Sportu. Przedmiotem spotkania by³o podsumowanie zadañ realizowanych w minionym roku. Starosta przedstawi³ propozycje remontów w LO w 2006 r. Poruszono tak¿e kwestiê finansowania zajêæ pozalekcyjnych, godzin zastêpstw doraŸnych, zakupu pomocy dydaktycznych i inne bie¿¹ce sprawy. *

*

*

*

29 marca w Zespole Szkó³ Politechnicznych odby³a siê Rada Pedagogiczna, w której uczestniczy³ starosta Dionizy Jaœniewicz oraz Bo¿ena Nowacka naczelnik Wydzia³u Oœwiaty i Sportu Starostwa Powiatowego we Wrzeœni. Podczas zebrania dyskutowano m.in. o wynagrodzeniach, przeprowadzonych remontach oraz o planowanych inwestycjach w szkole. *

*

fot. T.Ma³ecki „WW” Fot. WOK

W Ratuszu odby³a siê dyskusja na temat sytuacji w Tonsilu ze œrodków Unii Europejskiej Agencji Rozwoju PrzedsiêbiorPHARE oraz ze œrodków bud¿etu czoœci. Oznacza to, ¿e doradztwo pañstwa na zlecenie Polskiej i pomoc pracowników IMC Pol-

Przegl¹d talentów muzycznych

„SZANSA NA SUKCES” w Ko³aczkowie

*

1 marca 2006 roku w Komendzie Powiatowej Policji we Wrzeœni odby³a siê uroczystoœæ po¿egnania szeœciu funkcjonariuszy, którzy po latach s³u¿by na rzecz mieszkañców powiatu, przeszli na zas³u¿on¹ emeryturê. Wziêli w niej udzia³ przedstawiciele w³adz samorz¹dowych, s³u¿b mundurowych, duchowieñstwa, oœwiaty i mediów. Wies³aw Kistowski, Marek Rzepecki, Wojciech Staniszewski, Tadeusz Przybylski, Marek Zielnik i Roman Rybak us³yszeli mnóstwo mi³ych s³ów pod swoim adresem. Komendant Jaros³aw Gruszczyñski, wrêczaj¹c emerytom pami¹tkowe upominki, pozwoli³ sobie na ma³¹ refleksjê. ¯ycie ucieka tak szybko, ¿e nawet tego nie zauwa¿amy – stwierdzi³ ze smutkiem. *

Dodatkowo program zapewnia osobom poszkodowanym przez pracodawcê wsparcie emocjonalne, o którym czêsto siê zapomina. Firm¹ specjalizuj¹c¹ siê w programie zwolnieñ monitorowanych we Wrzeœni jest IMC Polska. Korzystanie z umiejêtnoœci wykwalifikowanych doradców tej firmy, w trakcie zachodz¹cych przemian w danym zak³adzie pracy, pozwali na p³ynn¹ zmianê i ³agodne przejœcie do innego pracodawcy. Przewiduje siê równie¿ doradztwo zawodowe, jak i psychologiczne, szkolenia oraz bezpoœrednie poszukiwanie konkretnych ofert pracy. Program ten zosta³ przeznaczony dla pracowników Tonsilu. Projekt realizowany jest

fot. GOK Ko³aczkowo

2 kwietnia minê³a rocznica œmierci Wielkiego Polaka – Jana Paw³a II. Ku jego czci, w niedzielê, 26 lutego br. o godz. 19.15 w koœciele farnym we Wrzeœni odby³ siê uroczysty koncert “Polonia Semper Fidelis”. Misterium wykonali artyœci scen operowych i teatralnych z Wroc³awia. W programie artystycznym znalaz³y siê wiersze i utwory literackie, m.in. Cypriana Kamila Norwida, Juliusza S³owackiego oraz cytaty z encykliki Jana Paw³a II.

Zwolnienia monitorowane to program, którego g³ównym celem jest wsparcie osób zagro¿onych utrat¹ pracy. Przygotowywany zosta³ wy³¹cznie z myœl¹ o tego typu pracownikach, aby pomóc im w zdobyciu nowych kwalifikacji i innej pracy.

*

29 marca obradowa³a Komisja Bud¿etowo-Finansowa, Rozwoju Gospodarczego oraz Promocji. Obrady poœwiecone by³y przede wszystkim omówieniu materia³ów na XLI sesjê Rady Powiatu.

ska jest ca³kowicie bezp³atna. Program stosowany jest na terenie ca³ego kraju, a jego skutecznoœæ jest znaczna, poniewa¿ dostosowany zosta³ dla indywidualnej osoby, która zg³osi siê do doradców. Nawet jeœli nie uda siê zatrudniæ wszystkich na podobnych stanowiskach, to pracownicy IMC Polska pomog¹ w przekwalifikowaniu, aby w jak najkrótszym czasie mo¿liwe by³o ponowne zatrudnienie bezrobotnych. Zachêcamy do korzystania z pomocy jak¹ dysponuj¹ doradcy IMC Polska, którzy przyjmuj¹ w godzinach 6 - 14 w budynku Tonsilu. Szczegó³owe informacje dostêpne pod adresem: www.zwolnienia-monitorowane.org. (ula)

Na XXXIX Sesji Rady Powiatu we Wrzeœni poda³em wartoœci funduszy p³ac jednostek oœwiatowych powiatu w przeliczeniu na jednego pracownika. Wartoœci te zosta³y wyliczone b³êdnie. Wszystkich, którzy z tego powodu mogli poczuæ siê ura¿eni - przepraszam. Szczegó³y dotycz¹ce tych zagadnieñ, zgodnie z zapowiedzi¹, przedstawiê na bezpoœrednich spotkaniach z radami pedagogicznymi. Starosta Wrzesiñski Dionizy Jaœniewicz

Mi³os³awski turniej

Na ligowym poziomie

Zwyciêzcy przegl¹du m³odych talentów w gminie Ko³aczkowo Gminny Oœrodek Kultury w Ko³aczkowie zorganizowa³ w dniu 5 marca w sali Urzêdu Gminy Przegl¹d Talentów Muzycznych „Szansa na sukces”. Do przegl¹du zaproszono dzieci i m³odzie¿, które prezentowa³y siê w trzech kategoriach wiekowych. Uczestnicy musieli przygotowaæ dwa dowolne utwory – g³ównie by³y to piosenki popowe, m. in. zespo³u Virgin, Blue Café, Moniki Brodki, ale zdarza³y siê tak¿e pozycje starsze - z repertuaru Stana Borysa, Hanny Banaszak czy Anny Jantar. Impreza zosta³a otwarta przez dyrektora GOK Edmunda Kubisa, który powita³ zaproszonych goœci tj. wójta gminy - Czes³awa Surowca, przewodnicz¹cego Rady Gminy - Wojciecha Majchrzaka i wiceprezesa Powiatowego Banku Spó³dzielczego we Wrzeœni - Eugeniusza Plewiñskiego, a tak¿e uczestników i publicznoœæ. Przegl¹d wzbudzi³ du¿e zainteresowanie wœród mieszkañców gminy Ko³aczkowo. Sala dos³ownie pêka³a w szwach, a wszyscy gromkimi brawami kibicowali m³odym artystom. W kategorii szkó³ podstawowych udzia³ wziê³o 17 uczestników. Na pierwszej pozycji uplasowa³ siê Robert Fajkowski z Borzy-

kowa, II miejsce zajê³a Sylwia Jaworek z Borzykowa, natomiast trzecia lokata przypad³a równolegle Patrycji Kaniewskiej z Wszemborza oraz Paulinie Staniak z Budzi³owa. Wyró¿nienie otrzyma³ Damian Twardy z Borzykowa – najm³odszy, siedmioletni uczestnik przegl¹du. W II grupie wiekowej – szkó³ gimnazjalnych - uczestniczy³o 4 wykonawców. I miejsce wyœpiewa³a Ewa Staniak z Budzi³owa, II miejsce zajê³a Angelika B¹cler z Grabowa Królewskiego, natomiast III miejsce zajê³y Justyna Szuba z Bieganowa i Alicja Dopiera³a z Grabowa Królewskiego. W kategorii szkó³ ponadgimnazjalnych wyró¿nienie otrzyma³ Robert Michalak z Borzykowa. Komisja w sk³adzie: przewodnicz¹ca - Roma Wróblewska, Ma³gorzata Haremska, Grzegorz Tamborski, Grzegorz JóŸwiak ocenia³a dobór programu, stopieñ opanowania utworu i ogólny wyraz artystyczny. Przydzia³ nagród i wyró¿nieñ ustali³a komisja. Fundatorami nagród byli: Gminny Oœrodek Kultury, Czes³aw Surowiec, Eugeniusz Plewiñski i Wojciech Majchrzak. Stronê techniczn¹ przygotowali Artur Michalak i Piotr Tamborski. Edmund Kubis

Znakomitym fina³em zakoñczy³ siê XXXII Turniej Pi³ki Siatkowej o Puchar Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej w Mi³os³awiu. Najpierw zaciêty pojedynek o III miejsce stoczy³y dru¿yny ADAMS Mi³os³aw i SPO£EM Wrzeœnia. Bardzo wyrównany mecz zakoñczy³ siê zwyciêstwem wrzesiñskiego SPO£EM 3:2. Zawodnicy ADAMSA ulegli, po bardzo ambitnej grze i kilku b³êdach, w ostatnim secie. Prawdziwie dramatyczny przebieg mia³ jednak mecz o I miejsce, który rozegra³ siê pomiêdzy dru¿ynami TOPAZ Wielichowo, w sk³adzie której znaleŸli siê sportowcy z Mi³os³awia i DEKSPOL Wrzeœnia. W ma³ej sali gimnastycznej mi³os³awskiego Gimnazjum panowa³a atmosfera prawdziwego sportowego œwiêta. Przy og³uszaj¹cym

dopingu, siatkarze TOPAZU zwyciê¿yli w tiebreak,u 15:12, a w ca³ym meczu 3:2. Znakomite spotkanie w zwyciêskiej dru¿ynie rozegra³ £ukasz Naro¿ny, zdobywaj¹c tytu³ najlepszego zawodnika turnieju. Za najlepszego zawodnika rozgrywaj¹cego turnieju uznano Krystiana Kempiñskiego z DEKSPOLU. Przewodnicz¹cy mi³os³awskiej Rady Miejskiej - Jaros³aw Sobczak, wraz z burmistrzem Zbigniewem Skikiewiczem, wrêczyli zwyciêskim dru¿ynom puchary, dyplomy oraz nagrody. Jaros³aw Sobczak, zamykaj¹c turniej w dniu 27 lutego, obieca³, ¿e wspólnie z burmistrzem uczyni¹ wszystko, aby kolejne turnieje odbywa³y siê ju¿ w nowej sali „z prawdziwego zdarzenia”. Impreza zakoñczy³a siê wspóln¹ kolacj¹ w szkolnej sto³ówce. Yaka

Burmistrz mo¿e byæ dumny z mi³os³awskich siatkarzy


www.wrzesnia.powiat.pl

Przegl¹d Powiatowy

Kwiecieñ 2006

7

Jakie ksi¹¿ki czytaj¹ wrzeœnianie?

„Kto czyta ksi¹¿ki, ¿yje podwójnie” - Umberto Eco Ksi¹¿ka... - to dla wielu ludzi dowiedzenie siê prawdy o sobie, znalezienie wyrazu dla w³asnych têsknot, pragnieñ, idea³ów. A czy wrzeœnianie chêtnie siêgaj¹ po ksi¹¿ki? Postanowiliœmy to sprawdziæ. O pomoc poprosiliœmy dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Wrzeœnia, Ma³gorzatê Klimowicz-Stankowsk¹ oraz Stefaniê G¹siorek pracownika Wypo¿yczalni tutejszej biblioteki. - Jakie ksi¹¿ki najchêtniej czytaj¹ wrzeœnianie? - Na zainteresowania czytelnicze wp³yw obecnie maj¹: potrzeby edukacyjne, koniecznoœæ kszta³cenia siê i zdobywania fachowej wiedzy oraz podnoszenia kwalifikacji, potrzeby informacyjne, rozrywka i relaks, chêæ rozwoju osobistego, a tak¿e coraz czêœciej media (recenzje, listy bestsellerów, nagrody itp.). Z drugiej strony wzrasta indywidualizacja wyborów czytelniczych – poszukiwana jest czêsto literatura, która ma zaspokoiæ bardzo szczegó³owe i konkretne zainteresowania. - Po jaki gatunek literacki najchêtniej siêgaj¹ kobiety, a jaki wol¹ mê¿czyŸni?

- Warto tak¿e podkreœliæ, ¿e coraz wiêkszym zainteresowaniem cieszy siê wspó³czesna polska literatura: od Andrzeja Stasiuka, Jerzego Pilcha, Olgi Tokarczuk, Stefana Chwina, Romy Ligockiej, Hanny Krall do Katarzyny Grocholi, Moniki Szwaji, Izabeli Sowy, Marii Nurowskiej. - Najstarsze pokolenie czytelników bardzo chêtnie wraca do polskiej klasyki literackiej np. Sienkiewicz, ¯eromski.

Wypo¿yczalnia wrzesiñskiej biblioteki publicznej zaprasza - Ponad po³owê naszych czytelników stanowi¹ osoby ucz¹ce siê i studiuj¹ce, wœród czytelników przewa¿aj¹ kobiety, one tak¿e zdecydowanie wiêcej czytaj¹ ni¿ mê¿czyŸni. Wrzeœnianie poszukuj¹ w bibliotece ró¿norodnych ksi¹¿ek: od literatury piêknej, wœród której mo¿na szczególnie wyró¿niæ fantastykê, literaturê s-f, horrory, romanse, literaturê sensacyjn¹, ale tak¿e powieœci obyczajowe, psychologiczne, klasykê literatury polskiej i obcej; poprzez literaturê faktu, biografie, pamiêtniki,

Zagro¿one p³yty... Ruszy³a budowa p³yt obornikowych i zbiorników na gnojówkê i gnojowicê w gospodarstwach, które otrzyma³y dofinansowanie w ramach PROW na dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów UE. W myœl umów podpisanych z ARiMR, rolnicy maj¹ 12 miesiêcy na wykonanie inwestycji. Ju¿ dziœ wiadomo, ¿e to zbyt krótki okres czasu, aby wszyscy rolnicy naszego powiatu zd¹¿yli zakoñczyæ budowê p³yt i zbiorników. Przypomnijmy, ¿e w powiecie powstanie 550 p³yt obornikowych i ok. 240 zbiorników na gnojówkê. Szacuje siê, ¿e koszt tego zadania wyniesie 35 milionów z³, œrodki te pochodz¹ z UE. Wobec zagro¿enia terminu zrealizowania i rozliczenia otrzymanych œrodków finansowych, starosta wrzesiñski wystosowa³ pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z apelem o podjêcie przez resort wszelkich mo¿liwych dzia³añ w celu przed³u¿enia czasu re-

alizacji inwestycji do dwóch lat, po to, by wszyscy rolnicy mogli zd¹¿yæ, i aby nie przepad³a ani jedna, przeznaczona na ten cel, z³otówka z unijnej kasy. Do momentu oddania tekstu do druku uda³o nam siê ustaliæ w rozmowie telefonicznej z ministerstwem, ¿e minister zwróci siê do Komisji Europejskiej o zaakceptowanie zmian terminów realizacji tego programu i, w przypadku akceptacji wniosku, termin zostanie wyd³u¿ony. Ustawa o nawozach i nawo¿eniu z 2000 r. nak³ada na gospodarstwa specjalizuj¹ce siê w produkcji zwierzêcej obowi¹zek wyposa¿enia ich w urz¹dzenia do przechowywania odchodów zwierzêcych, zgodnie z Dyrektyw¹ Azotanow¹ wprowadzon¹ do polskiego prawa, a odnosz¹c¹ siê do ochrony wód przed zanieczyszczeniami zwi¹zkami azotu, pochodz¹cymi ze Ÿróde³ rolniczych. Polski rolnik ma na to czas do paŸdziernika 2008 r. Jaros³aw Sobczak

Dzieñ wiosny w LO

wspomnienia do poradników, podrêczników, ksi¹¿ek popularnonaukowych, wydawnictw naukowych. - Trzeba przyznaæ, ¿e najwiêksz¹ poczytnoœci¹ ciesz¹ siê niezmiennie nowoœci wydawnicze, tzw. „ksi¹¿ki atrakcyjne”, bestsellery i pozycje literackie nag³oœnione czêsto w mediach (np. ksi¹¿ki Dana Browna, Joanne K. Rowling, Katarzyny Grocholi). - Tak¿e ekranizacje dzie³ literackich przyczyniaj¹ siê do czytelniczych odkryæ lub powrotów literackich.

Wyniki turnieju szachowego Prezentujemy wyniki XV Miêdzynarodowego Festiwalu Szachowego im. ks. Biskupa Jerzego D¹browskiego w Marzeninie (do chwili zamkniêcia poprzedniego numeru nie by³y nam one znane) Wyniki turnieju indywidualnego dziewcz¹t: Rocznik 1996 I miejsce – Monika Majka UKS „¯ak” Wrzeœnia II miejsce – Paulina Tsyhel Olimpia Grodno III miejsce – Agata Rozszczypa³a SP Opatów Rocznik 1993 I miejsce – Valeria Smirnowa „Olimpia” Grodno II miejsce – Maria KaŸmierczak LKS „Chrobry” Gniezno III miejsce – Inga Grinina Szk. Sportowa Kuliga Rocznik 1990 I miejsce – Madara Kalnina Szk. Sportowa Kuliga II miejsce – Gintera Bloznelyte Szk. Œrednia Niemierz III miejsce – Jewgienija Gleb Szk. Œrednia Niemirze Wyniki turnieju indywidualnego ch³opców: Rocznik 1996

Klasa II e przedstawi³a scenkê z filmu o Asterixie i Obelixie W Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Henryka Sienkiewicza pierwszy dzieñ wiosny przywitano w doœæ oryginalny sposób. Uczniowie klas I i II wziêli udzia³ w quizie filmowym i przedstawili scenki z wybranych dzie³ kinematografii polskiej i œwiato-

wej. Wykazali siê przy tym du¿¹ pomys³owoœci¹ w doborze kostiumów i rekwizytów oraz poczuciem humoru. Natomiast w holu budynku bractwo s³owiañskie prezentowa³o broni i stroje i kulturê pierwszych S³owian. (agda)

- Ostatnio odzyskuje popularnoœæ literatura rosyjska. W tutejszej bibliotece mo¿na wypo¿yczyæ m.in. cykl powieœci kryminalnych o przygodach Erasta Fandorina, autorstwa Borysa Akunina. Czy czytelnicy chêtnie siêgaj¹ po ten rodzaj literatury? – Po wielu latach zapomnienia i niechêci odzyskuje popularnoœæ literatura rosyjska, a w szczególnoœci powieœci kryminalne autorstwa Aleksandry Marininy, Darii Doncowej, Borysa Akunina, Georgija Wojnowa, Anatolija Romowa. Ksi¹¿ki te nigdy nie stoj¹ na pó³kach, s¹ wci¹¿ w obiegu czytelniczym. Rozmawia³a Anna Mantorska

W bibliotece wrzesiñskiej przybywa rocznie oko³o 2500 woluminów nowych pozycji ksi¹¿kowych. O najciekawszych nabytkach do ksiêgozbioru biblioteki informuje rubryka zamieszczana w „Wieœciach z Ratusza” – „Warto przeczytaæ” - opracowywana przez pracownika wypo¿yczalni, Stefaniê G¹siorek. Z opinii czytelników wiemy, ¿e rubryka ta cieszy siê du¿¹ popularnoœci¹ – zamieszczane króciutkie opisy ksi¹¿ek zachêcaj¹ do siêgniêcia po nie. Biblioteka prowadzi równie¿, jako formê „uzupe³nienia” swoich zbiorów, wypo¿yczenia miêdzybiblioteczne czyli mo¿liwoœæ sprowadzenia poszukiwanych przez czytelników ksi¹¿ek z innych bibliotek. Dziennie odwiedza bibliotekê (ul. Dzieci Wrzesiñskich 13) ok. 70 – 80 osób, ale zdarzaj¹ siê dni, gdy jest ponad 100 czytelników. Biblioteka jest czynna codziennie od pon. do pt. w godz. 10 - 18 oraz w ka¿d¹ pierwsz¹ sobotê miesi¹ca od 10 do 13.

Wiceburmistrz K.Poœlednia wrêcza nagrodê najm³odszej uczestniczce I miejsce – Szymon Banach LKS „Chrobry” Gniezno II miejsce – Aleksander Dziewa „Hetman” Konin III miejsce – Martins Siltans Szk. Sportowa Kuliga Rocznik 1993 I miejsce – Yury Zubko „Olimpia” Grodno II miejsce – Valery Miarkulau „Olimpia” Grodno III miejsce – Aleksander Kurylczik Smolewicze Rocznik 1990

I miejsce – Kamil Jêdrzejewski LKS „Chrobry” Gniezno II miejsce – Kiry³ Prokopow Smolewicze III miejsce – Mi³osz KaŸmierczak LKS „Chrobry” Gniezno Wyniki turnieju dru¿ynowego: I miejsce – „Olimpia” Grodno II miejsce – LKS „Chrobry” Gniezno III miejsce – Szko³a Sportowa Kuliga (red)

5 kwietnia 2006 r. o godz. 10.00 w Œwietlicy Wiejskiej w Czeszewie odbêdzie siê Powiatowa Konferencja Samorz¹dów Wiejskich. Wœród najwa¿niejszych punktów posiedzenia, znajduj¹ siê: informacja o dzia³alnoœci KRUS, wyst¹pienie Powiatowego Lekarza Weterynarii – Romualda Juœciñskiego, omówienie spraw bezpieczeñstwa w powiecie przez Jaros³awa Gruszczyñskiego - Komendanta Powiatowego Policji we Wrzeœni. O s³u¿bie zdrowia w powiecie opowie Zbyszko Przybylski - dyrektor SP ZOZ Wrzeœnia, a o dostêpnych formach pomocy dla rolnictwa - przedstawiciele ARiMR. Ponadto, przedstawione zostan¹ informacje o dzia³alnoœci SSWW i prelekcja na temat: Integracja Samorz¹du Wiejskiego „Szanse i Zagro¿enia”.


Kwiecieñ 2006 8 Z Klubu Amazonek

Przegl¹d Powiatowy

fot. H.Rembowicz

By czyniæ ¿ycie ³atwiejszym...

Opowieœci Amazonek wzruszy³y uczennice Po zimowej przerwie Amazonki wznawiaj¹ swoj¹ dzia³alnoœæ w zakresie profilaktyki raka piersi. Jest to edukacja szkoleniowo – informacyjna w szko³ach ponadgimnazjalnych. W ubieg³ym roku, w paŸdzierniku, odwiedzi³yœmy Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Henryka Sienkiewicza oraz Zespó³ Szkó³ Politechnicznych, natomiast od 13 marca goœci³yœmy w klasach maturalnych w Zespole Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych przy ulicy GnieŸnieñskiej. G³ównym celem spotkañ z m³odzie¿¹ by³o: - Uwra¿liwienie m³odzie¿y na

fakt istnienia raka piersi. - Systematyczne i konsekwentne prze³amywanie barier lêku przed rakiem. - Wprowadzenie, jak najwczeœniej, nawyku samokontroli piersi. - Uœwiadomienie m³odym osobom, jakie znaczenie ma dla ratowania ¿ycia profilaktyka i wczesne wykrywanie raka nie tylko poprzez samokontrolê, ale zg³aszanie siê do lekarza onkologa i przeprowadzanie badañ mammograficznych po skoñczeniu 35 roku ¿ycia. Amazonki przedstawia³y tak¿e swoje historie choroby, uœwiadamia³y, ¿e nie nale¿y siê jej wsty-

dziæ, ¿e trzeba o niej mówiæ. Spotkania koñczy³y siê dyskusj¹, rozdaniem ulotek informacyjnych, które maj¹ przypominaæ o koniecznoœci samokontroli najtañszej i najskuteczniejszej metodzie kontroli swojego stanu zdrowia oraz ankiet¹ przeprowadzan¹ wœród uczestniczek. W szkoleniach Amazonkom pomaga³y po³o¿ne œrodowiskowe z „Neovity”, którym problem raka piersi nie jest obojêtny. To one przekazuj¹ du¿o fachowych informacji, ucz¹ prostych czynnoœci dotycz¹cych badania piersi. Je¿eli dziêki tym spotkaniom ocalimy choæ jedno ¿ycie, to warto kontynuowaæ te dzia³ania, warto poœwiêcaæ swój czas. Nasze dzia³ania zosta³y docenione przez dyrekcjê, nauczycieli i m³odzie¿ ZSTiO. Dosta³yœmy od nich wzruszaj¹ce i pe³ne ciep³a podziêkowania – Wasze przes³anie, g³osz¹ce, ¿e ¿yjemy po to, aby nawzajem czyniæ sobie ¿ycie ³atwiejszym, znalaz³o w pe³ni odzwierciedlenie podczas zajêæ z m³odzie¿¹. Spotkania te mia³y przede wszystkim znaczenie profilaktyczne, co na pewno zostanie docenione w przysz³oœci. Halina Rembowicz

Czy zagra¿a nam powódŸ ?

www.wrzesnia.powiat.pl

Zwi¹zek Inwalidów Narz¹du Ruchu

Zwyciêzcy konkursu podczas balu noworocznego Wielkopolski Zwi¹zek Inwalidów Narz¹du Ruchu istnieje ju¿ ponad 20 lat. Przez ca³y czas istnienia zwi¹zku organizowane s¹ wycieczki, pikniki po³¹czone z konkursami sportowymi, okolicznoœciowe spotkania, zabawy z zaproszonymi goœæmi. Cz³onkowie zwi¹zku wyje¿d¿aj¹ na turnusy rehabilitacyjne, które s¹ dofinansowane przez

PCPR. Ostatni¹ imprez¹, zorganizowan¹ przez zwi¹zek, by³a zabawa karnawa³owa, która odby³a siê 18 lutego. Wspó³organizatorem imprezy by³ starosta Dionizy Jaœniewicz, a wœród atrakcji znalaz³y siê cenne nagrody dla uczestników konkursów i wernisa¿u. ZINR

Forum Organizacji Pozarz¹dowych

OdpowiedŸ na to pytanie sprowadza siê do stwierdzenia, i¿ wykluczyæ tego zjawiska, szczególnie w gminie Pyzdry czy Mi³os³aw, nie mo¿na. Jakie rozmiary tragedii ludzkiej mo¿e powodowaæ ten kataklizm, mogliœmy zaobserwowaæ w naszym kraju w latach 1997 i 2001. Rzecz¹ oczywist¹ jest, i¿ nie mamy wielkiego wp³ywu na to, czy powódŸ nast¹pi, czy nie, lecz mo¿emy do niej siê perfekcyjnie przygotowaæ. Wobec powy¿szego, Komendant Powiatowy Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej we Wrzeœni pragnie zaapelowaæ do mieszkañców naszego powiatu, jakie podj¹æ dzia³ania, aby ochroniæ zdrowie czy wrêcz ¿ycie. Równie¿ jakie dzia³ania podj¹æ gdy powódŸ minie, gdy¿ nale¿y pamiêtaæ o tym, ¿e obszar zalany jest obszarem ska¿onym. Ponadto informujemy, i¿ „Poradnik na wypadek powodzi”, zosta³ rozpropagowany w naszym powiecie wœród rodzin zagro¿onych. Aby jednak nie pomin¹æ nikogo w dzia³aniach profilaktycznych przedstawiamy poni¿ej zasady postêpowania, grupuj¹c je w trzech kolejnych fazach: Przygotowanie siê przed powodzi¹: - zawsze reaguj na sygna³y ostrzegania i alarmowania (syrena alarmowa, gong, dzwon koœcielny) - zapoznaj siebie oraz ca³¹ rodzinê, z numerami telefonów alarmowych (997 - Policja, 998 - Stra¿ Po¿arna, 999 - Pogotowie Ratunkowe, 112 – nr ratowniczy), - zapoznaj siê ze znakami informacyjnymi kierowanymi dla ra-

towników poprzez wymachiwanie flag¹ lub kawa³kiem materia³u w danym kolorze (przygotuj taki materia³) - flaga bia³a – chcesz opuœciæ miejsce, w którym jesteœ, - flaga czerwona – prosisz o jedzenie i wodê, - flaga niebieska – prosisz o lekarza - ubezpiecz, w miarê mo¿liwoœci, siebie i swój dobytek - przygotuj zapas ¿ywnoœci i wody pitnej - przygotuj worki z piaskiem Dzia³ania w czasie powodzi: - przygotuj siê do ewakuacji i opuœæ dom, jeœli poradz¹ ci tak w³adze lokalne, - od³¹cz zasilanie elektryczne, sieæ gazow¹ i wodoci¹gow¹, - nie pij wody gruntowej lub wody ze studni Gdy powódŸ minie rozpoczynaj¹ siê kolejne zagro¿enia, i tutaj niezbêdna staje siê wiedza dotycz¹ca usuniêcia jej skutków, jak równie¿ zasad przestrzegania higieny. Pamiêtaæ musimy, ¿e obszar zalany jest ska¿ony, i nieczystoœci w postaci osadu zawieraj¹cego zanieczyszczenia bakteryjne i che-

miczne, pojawiaj¹ siê wszêdzie tam, gdzie woda ust¹pi³a. - nas³uchuj komunikatów radiowych i telewizyjnych, - sprawdŸ stan techniczny budynków, czy nie gro¿¹ zawaleniem, - podaj dezynfekcji zalane pomieszczenia, osusz i wymaluj, - przestrzegaj zasad higieny osobistej oraz gotuj wodê do picia, nie spo¿ywaj surowych produktów Uwaga! Jednym z elementów chroni¹cych nasz dobytek s¹ wa³y przeciwpowodziowe i oto podstawowe zasady ich prawid³owej eksploatacji: - nie uszkadzaj wa³ów przeciwpowodziowych, - nie traktuj wa³ów jako drogi (nie przeje¿d¿aj przez nie poza miejscami wyznaczonymi), - nie uprawiaj gruntu w odleg³oœci mniejszej ni¿ 3 m od wa³u, - nie sadŸ drzew na wa³ach, - nie lokalizuj budynków, studni, do³ów, rowów w odleg³oœci mniejszej ni¿ 50 m od stopy wa³u. Komendant Powiatowy PSP we Wrzeœni m³. bryg. Andrzej Janka

Zespó³ Szkó³ Zawodowych nr 2 we Wrzeœni, Cech Rzemios³ Ró¿nych, Unia Wrzeœnian oraz Polskie Stronnictwo Ludowe organizuj¹ w dniu 29 kwietnia na terenie szko³y przy ul. Koszarowej we Wrzeœni FESTYN RZEMIEŒLNICZO – LUDOWY W programie prezentacja najlepszych zespo³ów folklorystycznych, twórczoœci ludowej, degustacja wyrobów kulinarnych oraz gry i zabawy dla dzieci i m³odzie¿y a tak¿e wiele innych atrakcji. Zapraszamy chêtnych do wspó³pracy.

Sprawy szpitala wzbudzi³y zainteresowanie zebranych 28 marca w sali konferencyjnej PCPR-u odby³o siê posiedzenie Wrzesiñskiego Forum Organizacji Pozarz¹dowych. Obrady poœwiêcone by³y trzem zagadnieniom: modernizacji wrzesiñskiego szpitala, mo¿liwoœci przekazania organizacjom 1% od podatku oraz problemowi ptasiej grypy. Plany modernizacji i rozbudowy szpitala przedstawili Zbyszko Przybylski, dyrektor SP ZOZ oraz starosta wrzesiñski Dionizy Jaœniewicz. Zmieniaj¹ siê wymagania, jakie powinien spe³niaæ nowoczesny szpital. Rosn¹ równie¿ oczekiwania pacjentów. Szpital we Wrzeœni nie spe³nia zapisów rozporz¹dzenia ministra zdrowia, wytycznych UE i standardów okreœlonych przez NFZ. Aby utrzymaæ swoj¹ pozycjê na rynku us³ug medycznych, potrzebne s¹ inwestycje. Opracowane zosta³y dwa warianty dalszego rozwoju. Zgodnie z wariantem pierwszym, szpital, dostosowuj¹c siê do nowoczesnych standardów, musia³by ograniczyæ liczbê ³ó¿ek o ok. 1/3. Spowodowa³oby to redukcjê kontraktu z NFZ o blisko 3 mln z³otych oraz ograniczenie œwiadczonych us³ug i wyd³u¿enie kolejki oczekuj¹cych. Druga koncepcja przewi-

duje rozbudowê szpitala. Jest ona znacznie korzystniejsza dla mieszkañców. Pozwala zachowaæ dobry i konkurencyjny dostêp do us³ug medycznych, lepsze warunki leczenia oraz unikniêcie redukcji zatrudnienia – mówi³ dyrektor szpitala. W ca³ej tej sprawie niezwykle wa¿n¹ kwestiê stanowi finansowanie inwestycji. Na ten cel pozyskiwane bêd¹ fundusze unijne z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – objaœni³ starosta. Kwestie prawne, zwi¹zane z mo¿liwoœci¹ przekazania 1% podatku na rzecz organizacji po¿ytku publicznego, omówi³a Urszula Kisiel, starszy komisarz skarbowy Urzêdu Skarbowego we Wrzeœni. Natomiast Jan Sznura, naczelnik Wydzia³u Spraw Obywatelskich i Ochrony Zdrowia, w zastêpstwie Powiatowego Lekarza Weterynarii, objaœni³ zagro¿enia zwi¹zane z ptasi¹ gryp¹. Po wyst¹pieniach wywi¹za³a siê o¿ywiona dyskusja. Zaproszeni goœcie odpowiadali na pytania, zwi¹zane z wy¿ej poruszonymi problemami, szczególnie interesuj¹cy temat stanowi³a rozbudowa szpitala. Uczestnicz¹cy w spotkaniu przedstawiciele organizacji pozarz¹dowych opowiedzieli siê za rozwojow¹ koncepcj¹ modernizacji. AM


www.wrzesnia.powiat.pl

Przegl¹d Powiatowy

Kwiecieñ 2006

9

P³atnoœci bezpoœrednie do gruntów rolnych w 2006 r. W tym roku rolnicy ju¿ po raz trzeci bêd¹ mogli z³o¿yæ wnioski na p³atnoœci bezpoœrednie do gruntów rolnych i o przyznanie p³atnoœci z tytu³u wsparcia dzia³alnoœci rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Termin sk³adania wniosków jest identyczny jak w roku ubieg³ym tzn. od 15 marca do 15 maja. Dopuszczalne jest z³o¿enie wniosku w terminie 25 dni kalendarzowych po 15 maja, czyli do 9 czerwca, jednak za ka¿dy dzieñ roboczy p³atnoœæ bêdzie obni¿ona o 1%. W tym roku o p³atnoœci bezpoœrednie do gruntów rolnych mo¿e siê ubiegaæ producent rolny bêd¹cy posiadaczem gospodarstwa, w sk³ad którego wchodz¹ dzia³ki rolne o ³¹cznej powierzchni nie mniejszej ni¿ 1 ha, utrzymywane w dobrej kulturze rolnej. Za dzia³kê roln¹ uwa¿a siê zwarty obszar gruntu rolnego, na którym jest prowadzona jedna uprawa o powierzchni nie mniejszej ni¿ 0,1 ha. Posiadaczem jest osoba, która faktycznie w³ada gruntami rolnymi, nie tylko z ty-

Interesanci sk³adaj¹ wnioski... tu³u w³asnoœci , ale tak¿e z innych tytu³ów, np. dzier¿awa, u¿ytkowanie lub u¿yczenie. Podobnie jak w roku ubieg³ym, rolnicy, którzy w zesz³ym roku sk³adali wniosek, otrzymaj¹ poczt¹ wniosek spersonalizowany wraz z instrukcj¹ wype³nienia. Nowoœci¹ w tym roku bêd¹ za³¹czniki graficzne, które zostan¹ przes³ane razem z wnioskiem. Rolnik bêdzie zobowi¹zany wrysowaæ na za³¹cznikach graficznych, zgodnie z za-

³¹czon¹ instrukcj¹, swoje dzia³ki, a nastêpnie z³o¿yæ wype³niony wniosek wraz z za³¹cznikami graficznymi do Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - w³aœciwego ze wzglêdu na siedzibê lub miejsce zamieszkania producenta rolnego. Dostarczenie wype³nionych za³¹czników graficznych jest niezbêdne do rozpatrzenia wniosku. Z obowi¹zku tego s¹ zwolnieni producenci sk³adaj¹cy wniosek po

raz pierwszy. Wnioski s¹ dostêpne w biurach Powiatowych ARiMR oraz na stronie internetowej www.arimr.gov.pl. Wzór wniosku i zasady jego wype³niania s¹ identyczne jak w roku ubieg³ym - tak¿e w tym roku mo¿e wystêpowaæ „NRU – nieaktualny rodzaj u¿ytków”. Za³¹cznik graficzny jest to fragment mapy ewidencyjnej zintegrowany z obrazem ortofotomapy (zdjêciem lotniczym lub satelitarnym). Widaæ na niej przebieg granic dzia³ek ewidencyjnych, na których deklarowano dzia³ki rolne w roku ubieg³ym. Otrzymane za³¹czniki pomog¹ producentom rolnym zapoznaæ siê z informacjami, jakie na temat u¿ytkowanych przez nich gruntów posiada ARiMR. Dziêki temu wnioskuj¹cy o p³atnoœci bezpoœrednie do gruntów rolnych bêd¹ mogli zaktualizowaæ dane, którymi dotychczas siê pos³ugiwali, z kolei ARiMR bêdzie mog³a zweryfikowaæ swoje rozbie¿noœci w bazach danych na podstawie dostarczonych przez producentów za³¹czników graficznych. Dodatkowo, ka¿dy beneficjent

otrzyma „Zestawienie tabelaryczne”, w którym zawarte s¹ informacje na temat powierzchni u¿ytkowanych rolniczo. Stwierdzone rozbie¿noœci rolnik mo¿e oznaczyæ na za³¹czniku graficznym w postaci szkicu i komentarza. Producent rolny ma prawo skorygowaæ przebieg widocznych na ortofotomapie elementów krajobrazu, doprowadzaj¹c ich granice do pe³nej spójnoœci ze stanem faktycznym oraz swoj¹ wiedz¹. Pomoc w wype³nianiu zarówno wniosków jak i za³¹czników graficznych, bêd¹ œwiadczyæ instytucje doradcze dla rolnictwa. W 2006 roku p³atnoœci bezpoœrednie bêd¹ na poziomie 65% dop³at unijnych. P³atnoœæ uzupe³niaj¹ca bêdzie przys³ugiwaæ do tych samych gatunków roœlin co w 2005 roku. P³atnoœci ONW pozosta³y na niezmienionym poziomie. Termin realizacji p³atnoœci bezpoœrednich do gruntów rolnych to okres miêdzy 1 grudnia 2006 r. a 30 czerwca 2007 r. (termin ujednolicony przez Komisjê Europejsk¹ dla wszystkich krajów UE). ARiMR

czêsto bywaj¹ tragiczne w skutkach. Nale¿y nie zapominaæ o szczepieniach ochronnych przeciw grypie - wykonywanych w miesi¹cach jesiennych.

sanitarno-epidemiologiczna, w zwi¹zku z wyst¹pieniem wirusa ptasiej grypy na terenie Polski? Nie czekamy na rozwój wydarzeñ, staramy siê dzia³aæ. Zosta³ opracowany i opublikowany komunikat Pañstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrzeœni. Dyrektorzy szkó³ z terenu powiatu zwrócili siê do nas z proœb¹ o edukacjê w zakresie ptasiej grypy. W tym celu, 10 marca w siedzibie stacji sanitarno – epidemiologicznej, zwo³aliœmy zebranie, w którym wziê³o udzia³ 38 przedstawicieli placówek oœwiatowych z terenu powiatu. Przekazaliœmy im informacje, które zosta³y nastêpnie wykorzystane podczas spotkañ z uczniami i rodzicami. Chcieliœmy przede wszystkim uczuliæ, ale i uspokoiæ. Niektóre ze szkó³ przygotowa³y w³asne opracowania w formie ulotek, kierowane do spo³ecznoœci szkolnej t.j. uczniów i rodziców. Rozmawia³a Agnieszka Przysiuda

Epidemia nam nie grozi... Na pocz¹tku marca w kilku miastach na terenie Polski znaleziono martwe ptaki, u których wykryto obecnoœæ, niebezpiecznego dla cz³owieka, wirusa ptasiej grypy typu H5N1. Zaczê³a siê panika - trucie ptaków, niszczenie gniazd bocianich, a sprzedawcy odnotowali spadek sprzeda¿y drobiu. O to, czy ptasia grypa faktycznie jest niebezpieczna dla cz³owieka, spytaliœmy El¿bietê Roszak – rzecznika prasowego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrzeœni. Jakie jest prawdopodobieñstwo zaka¿enia cz³owieka ptasi¹ gryp¹? Wed³ug informacji G³ównego Inspektora Sanitarnego, ryzyko zaka¿enia europejskiego spo³eczeñstwa wirusem H5N1 jest relatywnie niskie. Niektóre grupy – np. osoby maj¹ce czêsty kontakt z drobiem, ma³e dzieci, osoby starsze i chore, s¹ bardziej podatne na dzia³anie wirusa, jednak generalnie niebezpieczeñstwo jest niewielkie.

Co wiemy o wirusie H5N1? H5N1 jest wirusem ptasim, wysoko patogennym, o wysokiej zakaŸnoœci dla ptaków, w tym wielu gatunków drobiu hodowlanego. Jest s³abo adoptowany do cz³owieka. Dotychczas nie okreœlono przypadku transmisji patogenu z cz³owieka na cz³owieka. Jednak trzeba pamiêtaæ, ¿e H5N1, jak ka¿dy wirus, stale ewoluuje i mutuje. Choæ przez oko³o 10 lat istnienia nie zmieni³ swoich w³aœciwoœci w stosunku do cz³owieka, mo¿e transformowaæ i staæ siê bardziej zjadliwy. Ale mo¿e staæ siê równie¿ odwrotnie – mo¿e staæ siê mniej patogenny. Nie wiemy czy bêdzie mia³ potencja³ pandemiczny. Póki co, dotyczy tylko ptactwa dzikiego, a co bêdzie – czas poka¿e. Czy ka¿dy przypadek zachorowania jest œmiertelny? Na dzieñ dzisiejszy na œwiecie odnotowano 175 przypadków zaka¿enia wirusem i 95 zgonów. To, czy zaka¿enie ptasi¹ grypa jest

œmiertelne, zale¿ne jest od zjadliwoœci szczepu wirusa, od warunków ¿yciowych, od predyspozycji organizmu, jego odpornoœci. W okresie wiosennym bardziej powinniœmy siê obawiaæ zwyk³ej, „ludzkiej” grypy, przed któr¹ uchroniæ mo¿e nas czêsty ruch, zdrowy tryb ¿ycia, jedzenie owoców, warzyw, preparatów witaminowych. Powinniœmy odpowiednio siê ubieraæ, nie ignorowaæ choroby, gdy¿ powik³ania pogrypowe

Czy grozi nam epidemia? Na dzieñ dzisiejszy nie grozi. Póki co mamy do czynienia tylko z dzikim ptactwem. Trzeba pamiêtaæ, by nie wszczynaæ niepotrzebnej paniki – czêsto ptaki umieraj¹, gdy¿ s¹ niedo¿ywione, wycieñczone, zmêczone d³ugim lotem z ciep³ych krajów. Trzeba zachowaæ ostro¿noœæ i zdrowy rozs¹dek, przebywaj¹c nad jeziorami, rzekami, w parkach i lasach. Jeœli znajdziemy masowo pad³e ptaki, nale¿y zawiadomiæ odpowiednie s³u¿by – stra¿ miejsk¹, policjê, stacjê sanitarno–epidemiologiczn¹. Wszystkie fermy drobiarskie w powiecie s¹ przygotowane – wyposa¿one w œluzy dezynfekcyjne, prowadzony jest nadzór sanitarny. Jakie dzia³ania podjê³a stacja

KOMUNIKAT

Szansa na pracê dla niepe³nosprawnych Projekt „Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Spó³dzielnia Socjalna – UL”, którego administratorem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrzeœni, wkroczy³ w kolejn¹ fazê realizacji. Przypomnijmy, celem strategicznym tego programu jest przygotowanie 25 osób niepe³nosprawnych do podjêcia pracy w formie samozatrudnienia w powo³anej przez nie spó³dzielni socjalnej. Program realizowany jest w ramach programu operacyjnego – Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 wspó³finansowanego z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. Projekt dofinansowany jest z UE

w ogólnej kwocie blisko 2,5 mln z³. W chwili obecnej przeprowadzana jest selekcja osób, które mog³yby uczestniczyæ w szkoleniach i pracowaæ w spó³dzielni. Proces selekcji jest dokonywany na podstawie ankiet, które zosta³y przeprowadzone wœród osób niepe³nosprawnych. Wszystkie zadania zosta³y, lub s¹ realizowane przez Towarzystwo Wykorzystania Wód Termalnych i Walorów Naturalnych Ziemi Czeszewskiej, Stowarzyszenie Oœwiaty Spo³ecznej w Pyzdrach, Biuro Konsultingowe Fundacji Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Wydawnictwo „Kropka” z Wrzeœni oraz Centrum Kszta³cenia Praktycznego z

Wrzeœni. Osoby, które pozytywnie przejd¹ rekrutacjê, zostan¹ przyjête na szkolenia, które rozpoczn¹ siê w kwietniu. Programy szkoleniowe bêd¹ dotyczy³y podnoszenia motywacji oraz umiejêtnoœci i kwalifikacji zawodowych zgodnie z potrzebami powstaj¹cej spó³dzielni. W ramach programu odbywaj¹ siê tak¿e spotkania z organizacjami skupiaj¹cymi pracodawców. Maj¹ one na celu uœwiadomienie mo¿liwoœci skorzystania w przysz³oœci z us³ug cz³onków spó³dzielni, jak i uœwiadomienia korzyœci p³yn¹cych z zatrudnienia osób niepe³nosprawnych. (red)

W zwi¹zku z wyst¹pieniem przypadków ptasiej grypy w Polsce, Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrzeœni zaleca: - Spo¿ywaæ miêso drobiowe, przetwory drobiarskie i jaja poddane odpowiedniej obróbce cieplnej w temperaturze minimum 70°C; - Myæ dok³adnie, z u¿yciem detergentu, wszystkie przedmioty, które mia³y kontakt z surowym drobiem (deski, no¿e, talerze); PAMIÊTAJ, ¿e zamro¿enie miêsa nie niszczy wirusa ptasiej grypy; - Nie dotykaæ, bez odpowiedniego zabezpieczenia, martwych lub sprawiaj¹cych wra¿enie chorych ptaków dzikich ani ubitego drobiu; przede wszystkim dopilnowaæ, aby nie robi³y tego dzieci; - Zadbaæ o to, aby dzieci unika³y miejsc bytowania dzikiego ptactwa, ferm drobiu oraz innych miejsc jego przetrzymywania; - Myæ rêce po ka¿dorazowym zetkniêciu siê z ptactwem, zarówno dzikim jak i hodowlanym, dopilnowaæ szczególnie dzieci; - Pamiêtaæ, aby surowe miêso drobiowe nie mia³o stycznoœci z innymi produktami ¿ywnoœciowymi; - Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny przypomina o przestrzeganiu zakazu przywozu z zagranicy ¿ywego lub martwego ptactwa, drobiu i wyrobów drobiarskich, jaj, nieprzetworzonych piór i ich czêœci, pierza, puchu oraz trofeów myœliwskich; - Bezwzglêdnie przestrzegaæ zaleceñ wydanych przez przedstawicieli Inspekcji Weterynaryjnej i Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej. Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrzeœni Krzysztof Pa³czyñski


10

Kwiecieñ 2006

Przegl¹d Powiatowy

www.wrzesnia.powiat.pl

ZARZ¥D POWIATU WRZESIÑSKIEGO

Zarz¹d Powiatu we Wrzeœni

Dzia³aj¹c na podstawie art. 25 ust.4, art.28 ust.1 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. nr 64 poz.593 ze zm.) og³asza otwarty konkurs ofert na realizacjê zadania z zakresu pomocy spo³ecznej: prowadzenie placówki opiekuñczo-wychowawczej wsparcia dziennego – Œwietlicy opiekuñczo-wychowawczej w Gorzycach.

na podstawie art.13 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z póŸniejszymi zmianami) oraz uchwa³y nr 158/XXV/2005 Rady Powiatu we Wrzeœni z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia Programu wspó³pracy powiatu wrzesiñskiego z organizacjami pozarz¹dowymi oraz innymi podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego na rok 2006 og³asza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadañ publicznych powiatu wrzesiñskiego w roku 2006.

1. Adresaci konkursu: 1) organizacje pozarz¹dowe prowadz¹ce dzia³alnoœæ w zakresie pomocy spo³ecznej 2) osoby prawne i jednostki organizacyjne dzia³aj¹ce na podstawie przepisów o stosunku Pañstwa do Koœcio³a Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Pañstwa do innych koœcio³ów i zwi¹zków wyznaniowych oraz o gwarancji wolnoœci sumienia i wyznania, je¿eli ich cele statutowe obejmuj¹ prowadzenie dzia³alnoœci w zakresie pomocy spo³ecznej

I. Rodzaj zadania I.1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wœród mieszkañców powiatu wrzesiñskiego, organizacja wypoczynku i czasu wolnego dzieci i m³odzie¿y. Zadania szczegó³owe: 1. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i m³odzie¿y z terenu powiatu wrzesiñskiego . 2. Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych promuj¹cych aktywnoœæ ruchow¹ i zdrowy styl ¿ycia, (festyny, konkursy, biegi, crossy, rajdy, sp³ywy itp.). 3. Organizacja imprez stanowi¹cych atrakcyjn¹ i wartoœciow¹ ofertê wypoczynku i spêdzania czasu wolnego dzieci i m³odzie¿y powiatu wrzesiñskiego. 4. Wspomaganie rozwoju bazy turystyczno-rekreacyjnej na terenach nadwarciañskich powiatu wrzesiñskiego (zagospodarowanie skrajnego pasa skarpy wzd³u¿ rzeki Warty w okolicach Pyzdr).

2. Rodzaj zadania i wysokoœæ dotacji na realizacjê zadania: Prowadzenie placówki opiekuñczo-wychowawczej wsparcia dziennego tj. œwietlicy opiekuñczo-wychowawczej w Gorzycach. Wysokoœæ œrodków przeznaczonych na realizacjê zadania w 2006r. - 2.000,00z³ 3. Warunki przyznawania dotacji Dotacja zostanie przyznana podmiotowi wy³onionemu w drodze konkursu, na podstawie zawartej umowy, z obowi¹zkiem rozliczenia siê po zrealizowaniu zadania. Zlecenie zadania odbywa siê w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. 4. Termin i warunki realizacji zadania Zadanie winno byæ realizowane w terminie 16.05 - 31.12.2006 r., i obejmuje prowadzenie œwietlicy opiekuñczo-wychowawczej dla dzieci wymagaj¹cych wsparcia z terenu powiatu, w wymiarze 4 godzin dziennie, od poniedzia³ku do pi¹tku. 5. Termin sk³adania ofert Oferty nale¿y sk³adaæ pod rygorem niewa¿noœci w formie pisemnej na formularzach stanowi¹cych za³¹cznik nr 1 do Rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie szczegó³owych zasad i form wspó³dzia³ania administracji publicznej z innymi podmiotami oraz wzorów ofert, umów i sprawozdañ z realizacji zadañ pomocy spo³ecznej (Dz. U. z 2000r. nr 55, poz.662 ze zmianami), w zamkniêtej kopercie z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert 2006 r. na zadanie z zakresu pomocy spo³ecznej: prowadzenie placówki wsparcia dziennego – „Œwietlicy opiekuñczo-wychowawczej w Gorzycach”, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Wojska Polskiego 1, 62300 Wrzeœnia, w terminie do dnia 04.05.2006 r. do godziny 900. Do oferty nale¿y do³¹czyæ aktualny odpis potwierdzaj¹cy wpis do w³aœciwej ewidencji lub rejestru dotycz¹cych statusu prawnego podmiotu i prowadzonej przez niego dzia³alnoœci (dokument wystawiony nie wczeœniej ni¿ 3 miesi¹ce przed up³ywem terminu sk³adania ofert); sprawozdanie finansowe i merytoryczne z dzia³alnoœci podmiotu za ostatni rok; statut; rekomendacjê Oœrodka Pomocy Spo³ecznej b¹dŸ innej instytucji. Nie przewiduje siê mo¿liwoœci uzupe³nienia oferty. 6. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty Starosta wrzesiñski powo³a trzyosobowy zespó³ – „Komisjê” opiniuj¹cy oferty. Komisyjne otwarcie ofert odbêdzie siê w dniu 04.05.2006 r. o godzinie 1000. Oferty sporz¹dzone wadliwie albo niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostaj¹ bez rozpatrzenia. Komisja rozpatrzy oferty i dokona wyboru oferty, bior¹c pod uwagê kryteria okreœlone w art.31 ust.1 pkt.1-6 ustawy o pomocy spo³ecznej, najpóŸniej do dnia 09.05.2006 r. Wyniki konkursu oraz warunki zlecenia realizacji zadania zostan¹ podane do publicznej wiadomoœci w ci¹gu 7 dni od wy³onienia podmiotu, któremu zadanie zostanie zlecone. Formularz oferty dostêpny jest w PCPR we Wrzeœni, ul. Wojska Polskiego 1.

Zarz¹d Powiatu Wrzesiñskiego Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomoœciami (tekst jednolity z 2000 roku Dz.U. nr 46, poz. 543 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomoœci, ¿e: w dniu 31.03.2006r. na okres 21 dni zosta³ wywieszony na tablicy og³oszeñ Starostwa Powiatowego we Wrzeœni przy ul. Chopina 10 Wykaz nieruchomoœci, przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej stanowi¹cych 3 gara¿e, zlokalizowane we Wrzeœni przy ul. Kaliskiej 1 na dzia³ce nr 3703/14 o pow. 0,2224 ha bêd¹cych w³asnoœci¹ Powiatu Wrzesiñskiego, zapisanej w S¹dzie Rejonowym we Wrzeœni pod. Nr KW 21916, oraz 1 gara¿u po³o¿onego we Wrzeœni przy ul. Kaliskiej 1 na dzia³ce nr 3703/12 o pow. 0,4629 ha stanowi¹cego w³asnoœæ Powiatu Wrzesiñskiego, zapisanej w S¹dzie Rejonowym we Wrzeœni pod. Nr KW 14725. Powierzchnia poszczególnych gara¿y wynosi 17m2 ka¿dy. Op³ata z tytu³u najmu wynosi 5,53 z³ netto za 1m2 powierzchni gara¿u miesiêcznie.

I.2. Zadania z zakresu kultury, sztuki i ochrony tradycji Zadania szczegó³owe: 1. Propagowanie kultury poprzez organizacjê konkursów, przegl¹dów, festiwali: recytatorskich, literackich, muzycznych, wiedzy o Europie, plastycznych, fotograficznych, teatralnych i filmowych. 2. Kultywowanie tradycji ludowych poprzez wspieranie dzia³alnoœci zespo³ów folklorystycznych, organizacjê warsztatów folklorystycznych, organizacjê konkursów gwary poznañskiej. 3. Upowszechnianie kultury poprzez organizacjê imprez i festynów plenerowych, po³¹czonych z wystêpami scenicznymi i koncertami. 4. Kultywowanie tradycji muzycznych poprzez wspieranie dzia³alnoœci chóralnej. II Wysokoœæ œrodków publicznych przeznaczonych na realizacjê w/w zadañ: w roku 2006: dla zadania I.1 – 50 000,00 z³, dla zadania I.2 – 30 000,00 z³ w roku 2005: dla zadania I.1 – 34 900,00 z³, dla zadania I.2 – 15 000,00 z³ III Zasady przyznawania dotacji 1. W otwartym konkursie mog¹ uczestniczyæ organizacje pozarz¹dowe, o których mowa w art.3.ust. 3. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie. 2. Przy rozpatrywaniu ofert i ich wyborze stosuje siê zasady okreœlone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie, w szczególnoœci przepisy zawarte w art. 5 oraz art. 11-15 ustawy. IV. Terminy i warunki realizacji zadania 1. Termin realizacji zadañ ustala siê do dnia 10 grudnia 2006 r. 2. Zlecenie realizacji zadania nast¹pi w formie wspierania wykonania zadania. 3. Uchwa³a Zarz¹du Powiatu Wrzesiñskiego jest podstaw¹ do zawarcia umowy z podmiotem, którego oferta zosta³a wybrana w konkursie. Umowa okreœla zakres i warunki realizacji zadania publicznego. Wzór umowy zosta³ przyjêty w rozporz¹dzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 29 paŸdziernika 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy wykonania zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. 4. Kontroli i oceny realizacji zadania dokonuje siê zgodnie z art.17 ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie. V Terminy sk³adania ofert 1. Oferty nale¿y z³o¿yæ na obowi¹zuj¹cych formularzach wg wzoru zawartego w rozporz¹dzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 29 paŸdziernika 2003 r. (Dz. U. Nr 193, poz.1891). 2. Wnioski mo¿na pobraæ w Starostwie Powiatowym we Wrzeœni, ul. Chopina 10 w Biurze Obs³ugi Interesanta lub ze strony internetowej powiatu (www.wrzesnia.powiat.pl). 3. Oferta musi spe³niaæ wszystkie warunki formalne zgodne z Ustaw¹ z dnia 24 kwietnia 2003r.o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie. 4. Do oferty nale¿y do³¹czyæ: ¨ aktualny odpis z rejestru (wa¿ny 3 miesi¹ce od daty wystawienia), ¨ sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok, ¨ odpis statutu organizacji. 5. Oferty nale¿y sk³adaæ w nieprzekraczalnym terminie do 4 maja 2006 r. w Biurze Obs³ugi Interesanta Starostwa Powiatowego we Wrzeœni, ul. Chopina 10, 60-300 Wrzeœnia lub przes³aæ drog¹ pocztow¹ (decyduje data stempla pocztowego). 6. Dodatkowe informacje na temat zadañ mo¿na uzyskaæ w Wydziale Oœwiaty i Sportu, nr tel. 061 64044-38, 061 640-44-72. VI Terminy, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty 1. Z³o¿one oferty s¹ oceniane pod wzglêdem formalnym i merytorycznym. Oferty posiadaj¹ce b³êdy formalne zostaj¹ odrzucone i nie podlegaj¹ analizie merytorycznej. 2. Zarz¹d Powiatu, w formie uchwa³y, podejmuje decyzjê o wyborze ofert i udzieleniu dotacji. 3. Podmioty sk³adaj¹ce ofertê zostan¹ pisemnie poinformowane o podjêtej decyzji. 4. Rozstrzygniêcie konkursu nast¹pi w ci¹gu 20 dni od up³ywu terminu sk³adania ofert. 5. Przyjmuje siê nastêpuj¹ce kryteria wyboru ofert: - wiarygodnoœæ organizacji, - wykazana efektywnoœæ dzia³ania, - skutecznoœæ realizacji za³o¿onych celów, - metody dzia³ania oraz posiadane zasoby rzeczowe i kadrowe, - zgodnoœæ tematyki i zakresu zadania z celami statutowymi wnioskodawcy, - zasiêg terytorialny, korzyœci spo³eczne realizacji zadania, liczba osób objêtych projektem, - udzia³ œrodków w³asnych oraz innych Ÿróde³ finansowania, - wysokoœæ œrodków publicznych przeznaczonych na realizacjê zadania.

Starosta Wrzesiñski informuje, ¿e od 5 kwietnia 2006 r. w budynku Starostwa Powiatowego we Wrzeœni przy ulicy Chopina 10 dy¿ur bêdzie pe³ni³ przedstawiciel Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Pani mgr Ewa Grzegorczyk przyjmowaæ bêdzie w ka¿d¹ pierwsz¹ i trzeci¹ œrodê miesi¹ca w godzinach od 9:00 do 13:00 w pokoju 5 i pod numerem telefonu (061) 640-44-29


www.wrzesnia.powiat.pl

Przegl¹d Powiatowy

Kwiecieñ 2006

Oferty pracy

11

z dnia 27.03.2006 r.

Spawacz mig tig – MERAMONT. Kwalifikacje: uprawnienia na spawanie MIG i TIG. Kosztorysant - MORIX Sp z o.o. Kwalifikacje: kosztorysant budowlany. Pozosta³e informacje: MORIX Sp. z o.o. Mi³os³aw Wrzesiñska 23, pani Cieœliñska, tel. (061)4383907. Spawacz, kowal – HORTPLANT. Kwalifikacje: kowal-prace artystyczne, spawacz TIG- z umiejêtnoœci¹ spawania stali nierdzewnej, spawacz MIG -z umiejêtnoœci¹ spawania stali czarnej, kierowca monta¿ysta (wyjazdy zagraniczne). Pracownik myjni - TRUCK S.C. Kwalifikacje: osoba chêtna do pracy. Pozosta³e informacje: TRUCK Sp.C. Psary Ma³e Nekielska 7, 0509127862, 0509127863, Sztuba Robert. Przedstawiciel handlowy – DARMONT. Kwalifikacje: prawo jazdy kat. B + samochód, osoba ambitna i operatywna. Telemarketer - IMPEL HL SERVICE Agencja Pracy Tymczasowej. Kwalifikacje: wykszta³cenie œrednie, mile widziane doœwiadczenie w dziale sprzeda¿y, handlowym lub eksportu, obs³uga komputera. Dokumenty kierowaæ na adres: IMPEL HR SERVICE Sp. z o.o. Strzelecka 49, 61-846 Poznañ, tel. (061) 8581090, (061) 8581092, pani Wajda. Szwaczka - ¯ACIK ZPU. Kwalifikacje: minimum rok sta¿u pracy z umiejêtnoœci¹ szycia. Szwaczka - Us³ugowa Spó³dzielnia Inwalidów Wrzeœnia. Kwalifikacje: wykszta³cenie zawodowe, doœwiadczenie w zawodzie. Tokarz - Owens Illinois Polska S.A. Kwalifikacje: wykszta³cenie zawodowe lub techniczne, bardzo dobry stan zdrowia. Pracownik produkcji - MANPOWER POLSKA. Kwalifikacje: spawacz, blacharz, kierowca kat D - mechanik, lakiernik samochodowy, automatyk-robotyk. Pozosta³e informacje: MANPOWER POLSKA Sp. z o.o. ul.G³ogowska 31/33, 60-702 Poznañ, Ewa Przybyszewska, tel 602227267. Magazynier – VOX. Kwalifikacje: wykszta³cenie zawodowe lub œrednie, uprawnienia na wózek wid³owy oraz doœwiadczenie zawodowe jako kierowca wózka wid³owego, mile widziana znajomoœæ bran¿y budowlanej. Planista produkcyjny - AKWA sp. z o.o. Kwalifikacje: wykszta³cenie œrednie lub wy¿sze techniczne-kierunek mechaniczny (preferowany obróbka skrawaniem), umiejetnoœæ obs³ugi komputera, sta¿ minimum 2 lata, dyspozycyjnoœæ, dobry stan zdrowia. Pozosta³e informacje: ZPAP AKWA Spó³ka z o.o. ul.S³oneczna 36, 62-200 Gniezno, tel. (061) 426 44 01. Frezer narzêdziowy - ADECCO POLAND Sp. z o.o. Kwalifikacje: wykszta³cenie œrednie, obs³uga frezarki, mile widziana znajomoœæ oprogramowania Heidenhein. Pozosta³e informacje: Adecco Poland Sp. z o.o. ul. Miel¿yñskiego 16/3, 61-725 Poznañ, tel. (061) 8513292. Operator koparki - TORPOL Sp. z o.o. Kwalifikacje: wykszta³cenie zawodowe, doœwiadczenie zawodowe. SPAWACZ-uprawnienia do spawania gazowego,elektr.,migomat OPERATOR KOPARKI-uprawnienia do obs³ugi koparki. Przedstawiciel handlowy (bran¿a rolnicza) - K.I.SAMEN Polska Sp. z o.o. Kwalifikacje: prawo jazdy kat.B, obs³uga komputera (internet, e-mail). Firma zajmuje siê sprzeda¿¹ materia³u genetycznego (mro¿onego nasienia). Pozosta³e informacje: C.V. i list motywacyjny nale¿y wys³aæ na adres firmy: K.I.SAMEN Polska Sp. z o.o. ul.Wolnoœci 47, 58-160 Œwiebodzice, tel. (074)854-07-47, e-mail: kisamen@onet.pl www.kisamen.pl www.ki-samen.nl Œlusarz-szlifierz, elektrodr¹¿acz - KOS ELEKTRO-SYSTEM. Kwalifikacje: wykszta³cenie minimum zawodowe mechaniczne, znajomoœæ rysunku technicznego. Telefon do pracodawcy: (061) 4386 529. Tokarz frezer - AKWA sp. z o.o. Kwalifikacje: wykszta³cenie zawodowe, sta¿ 2 lata. Dokumenty sk³adaæ na adres ZPAP AKWA Sp. z o.o. ul. S³oneczna 36, 62-200 Gniezno, tel (061) 4264401. Monter okien i drzwi – TERRAZYT. Kwalifikacje: mile widziane osoby z doœwiadczeniem przy monta¿u okien i drzwi. Mechanik obróbka skrawaniem-spawacz - A-LIMA-BIS. Kwalifikacje: wykszta³cenie minimum zawodowe, mechanik obróbka skrawaniem, uprawnienia na spawanie TIG. Pozosta³e informacje: A-LIMA-BIS tel. (061) 2866-961. Elektronik / elektryk - A-LIMA-BIS Kwalifikacje: wykszta³cenie zawodowe lub œrednie (elektryk lub elektronik), najchêtniej z praktyk¹. Pozosta³e informacje: A-LIMABIS tel. (061) 2866-961. Kierowca miêdzynarodowy - AB SPEDTRANS. Kwalifikacje: œwiadectwa kwalifikacji, wykszta³cenie zawodowe, mile widziane doœwiadczenie. Pozosta³e informacje: AB SPEDTRANS s.c. Biernatki, Al.Flensa 3, Bartosz Andrzej Nowak, tel. (061) 8980927. Sprzedawca obrabiarek do obróbki drewna - FELDER GROUP POLSKA Sp. z o.o. Kwalifikacje: minimum œrednie techniczne (mistrz stolarski), znajomoœæ jêzyka niemieckiego mile widziana. Kontakt z pracodawc¹ (032) 453 14 72. Specjalista d/s realizacji projektów unijnych - KOS ELEKTRO-SYSTEM. Kwalifikacje: wykszta³cenie wy¿sze ekonomiczne, znajomoœæ zagadnieñ rachunkowoœci zarz¹dczej, bardzo dobra znajomoœæ jêzyka angielskiego, obs³uga komputera (excel). Pracownik punktu totolotek-toto-mix - TOTOLOTEK TOTO-MIX S.A. Kwalifikacje: wykszta³cenie minimum œrednie, obs³uga komputera, osoba nie karana. Przedstawiciel firmy - TACOMA POLSKA Sp. z o.o. Kwalifikacje: wykszta³cenie minimum œrednie, ³atwoœæ w nawi¹zywaniu kontaktów, dobra organizacja pracy. Oferty wysy³aæ na adres: praca.vip@tacoma.pl z dopiskiem : Wrzeœnia rekrutacja.

Aktualne oferty mo¿na znaleŸæ na stronie internetowej www.praca.wrzesnia.org.pl oraz na tablicach og³oszeniowych Powiatowego Urzêdu Pracy we Wrzeœni ul. Wojska Polskiego 2, pok. 6. Szczegó³owe informacje w PUP - tel. 061 640 35 35, 061 640 35 38 Zarz¹d Powiatu we Wrzeœni ul. Chopina 10, 62 – 300 Wrzeœnia og³asza przetarg nieograniczony poni¿ej 60 000 euro na zakup i dostawê wraz z instalacj¹ sprzêtu stanowi¹cego wyposa¿enie pracowni spawalniczej Centrum Kszta³cenia Praktycznego KOD CPV – 28622 000-8, 29462000-5 Termin realizacji zamówienia: cztery tygodnie od podpisania umowy. Oferty w zamkniêtej kopercie z dopiskiem „PRZETARG – wyposa¿enie pracowni spawalniczej, nie otwieraæ przed 12.04.2006 r. godz. 10:05” nale¿y sk³adaæ Starostwie Powiatowym, ul. Chopina 10 , 62300 Wrzeœnia, pok. nr 56 (I piêtro budynku) w godzinach urzêdowania do 12.04.2006 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nast¹pi w dniu 12.04.2006 r. o godz. 10:05 w siedzibie zamawiaj¹cego - w pok. nr 57 (I piêtro). Specyfikacjê istotnych warunków zamówienia mo¿na odebraæ w siedzibie zamawiaj¹cego w pok. 14 w godz. 8:00 – 15:00, od dnia. 27.03.2006r. Pracownikami upowa¿nionymi do kontaktów z wykonawcami s¹: – w sprawach specyfikacji – Anna Wolska – 061 640-44-29 – w sprawach przedmiotu zamówienia – Pawe³ Radniecki- tel. 061 4360-370 Nie dopuszcza siê sk³adania ofert czêœciowych. Nie dopuszcza siê sk³adania ofert wariantowych. Wykonawca bêdzie zwi¹zany ofert¹ przez okres 30 dni. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena ofertowa 75 %, parametry techniczne 25 % Od wykonawców wymaga siê wp³aty wadium w wysokoœci 1000 z³ Wadium wniesione w pieni¹dzu nale¿y wp³acaæ na rachunek Zamawiaj¹cego: Nordea Bank Oddzia³ I w Poznaniu 72 1440 1286 0000 0000 0387 0561 W przetargu mog¹ wzi¹æ udzia³ wykonawcy, którzy: – spe³niaj¹ warunki okreœlone w art. 22 ust. 1 Ustawy, – nie podlegaj¹ wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy , – zaakceptuj¹ 30-dniowy termin zap³aty za wykonanie dostawy od momentu dostarczenia faktury do siedziby Zamawiaj¹cego, – zobowi¹¿¹ siê do dostarczenia i zainstalowania zamawiany sprzêt w miejscu wskazanym przez Zamawiaj¹cego, – zobowi¹¿¹ siê do przeprowadzenia testów pozwalaj¹cych stwierdziæ poprawnoœæ jego dzia³ania, – zobowi¹¿¹ siê do podpisania umowy w terminie nie krótszym ni¿ 7 dni liczonym od dnia zawiadomienia o wygranym przetargu, – uwa¿aj¹ siê zwi¹zani ofert¹ przez okres 30 dni liczony od dnia otwarcia ofert – akceptuj¹ SIWZ bez zastrze¿eñ, – zobowi¹¿¹ siê do ubezpieczenia sprzêtu do czasu odbioru dostaw przez zamawiaj¹cego – wnios¹ wadium w kwocie 1000 z³.

Wykaz nieruchomoœci przeznaczonych do sprzeda¿y w drodze przetargu Burmistrz Gminy i Miasta Pyzdry, na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomoœciami, podaje do publicznej wiadomoœci na okres 21 dni tj. od 6 marca do 29 marca 2006 r. wykaz nieruchomoœci, po³o¿onych w gminie Pyzdry, przeznaczonych do sprzeda¿y w drodze przetargu: Po³o¿enie

Bia³obrzeg

Tarnowa

31344

24253

Oznaczenie wg ew. grunt.

623

2048

Powierzchnia dzia³ki w m2

6300

6960

Wartoœæ ogó³em w PLN

12.000

42.000

Wg studium uwarunkowañ i kierunków zagospod. przestrzennego GiM Pyzdry

teren istn.zabudowy zagrodowej

teren obiektów produkcyjnych

Ozn. ksiêgi wieczystej

Urz¹d Gminy i Miasta w Pyzdrach informuje, ¿e ma w dyspozycji wolne pomieszczenia do wynajêcia z przeznaczeniem na gabinety na I piêtrze w budynku przychodni zdrowia w Pyzdrach ul Rynek. 1. pomieszczenie 6,8 x 5,2 = 35,36 m 2 2. pomieszczenie 5,2 x 5,2 = 27,04 m 2 3. pomieszczenie 2,7 x 2,0 = 5,4 m 2 4. pomieszczenie 2,7 x 2,0 = 5,4 m 2 Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny z UGiM Pyzdry 0-63 276-83-33 wew. 111 lub 105.


Informator powiatowy Starostwo Powiatowe ul. Chopina 10, 62-300 Wrzeœnia tel. (0-61) 640 44 44, fax (0-61) 640 20 51 starostwo@wrzesnia.powiat.pl www.wrzesnia.powiat.pl godziny urzêdowania: poniedzia³ek 8.00 do 16.00 wtorek – pi¹tek 7.00 do 15.00 Niektóre wydzia³y: Wydzia³ Komunikacji i Dróg rejestracja – (0-61) 640 44 09 prawo jazdy – (0-61) 640 44 07 Wydzia³ Administracji Architektoniczno – Budowlanej - tel. (0-61) 640 44 05 Wydzia³ Promocji, Kultury i Integracji Europejskiej tel. (0-61) 640 44 42 Wydzia³ Oœwiaty i Sportu tel. (0-61) 640 44 38 Wydzia³ Œrodowiska i Rolnictwa ul. Kaliska 1, tel. (0-61) 640 45 40 Wydzia³ Gospodarki Nieruchomoœciami - tel. (0-61) 640 44 29 Zespó³ Uzgadniania Dokumentacji Projektowej - tel. (0-61) 640 44 27 Kasa Starostwa - (0-61) 640 44 18 czynna: poniedzia³ek 8.30 do 15.30 wtorek – pi¹tek 7.30 do 14.00 Powiatowy Urz¹d Pracy – ul. Wojska Polskiego 2, tel. (0-61) 640 35 35 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – ul. Wojska Polskiego 1, - tel. (0-61) 640 45 50 Powiatowy Zespó³ ds. Orzekania o Niepe³nosprawnoœci - ul. Wojska Polskiego 1 - tel. (0-61) 640 45 56 Powiatowy Zarz¹d Dróg ul. Kaliska 1, - tel. (0-61) 436 42 16 Powiatowy Oœrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ul. Chopina 10, tel. (0-61) 640 44 85 Poradnia PsychologicznoPedagogiczna we Wrzeœni ul. Wojska Polskiego 1, tel. (0-61) 640 45 70 Oœrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny - Ko³aczkowo pl. Reymonta 4, tel. (0-61) 438 53 47 Urz¹d Miasta i Gminy Wrzeœnia ul. Ratuszowa 1, - tel. (0-61) 436 08 80, fax (0-61) 436 25 00 Urz¹d Gminy Ko³aczkowo pl. Reymonta 3, 62-306 Ko³aczkowo tel. (0-61) 438 53 24, fax (0-61) 438 53 21 Urz¹d Miasta i Gminy Mi³os³aw ul. Wrzesiñska 19, 62-320 Mi³os³aw tel. (0-61) 438 20 21, fax (0-61) 438 30 51 Urz¹d Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla tel. (0-61) 438 60 11, fax (0-61) 438 64 90 Urz¹d Gminy i Miasta Pyzdry ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry tel.(0-63) 276 83 34, fax(0-63) 276 83 33 Urz¹d Skarbowy we Wrzeœni ul. Warszawska 26, 62-300 Wrzeœnia tel. (0-61) 435 91 00, fax (0-61) 435 91 06 997 - Policja 998 - Stra¿ Po¿arna 999 - Pogotowie Ratunkowe 112 - CPR (Stra¿ Po¿arna, Pogotowie) 986 - Stra¿ Miejska Ca³odobowy policyjny telefon zaufania - (0-61) 436 03 50 993 - Pogotowie ciep³ownicze 992 - Pogotowie gazowe 994 - Pogotowie wodno-kanal. Pogotowie energetyczne – (0-61) 436 02 31 Informacja PKP - (0-61) 863 47 11 Informacja PKS - (0-61) 437 00 66

„Dziêki edukacji poznasz œwiat” Pod takim has³em zakoñczono V Targi Edukacyjne. Targi trwa³y dwa od czwartku 16 do pi¹tku 17 marca. Organizatorem jak co roku by³a Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna we Wrzeœni, wraz z Wydzia³em Oœwiaty i Sportu Starostwa Powiatowego. Imprezê uroczyœcie otworzy³ starosta Dionizy Jaœniewicz, witaj¹c uczniów oraz zaproszonych goœci, w tym dyrektora Wydzia³u Edukacji Specjalnej i Sportu Kuratorium Oœwiaty w Poznaniu – Ma³gorzatê Kamiñsk¹. Podczas otwarcia wrêczono nagrody laureatom w konkursie na projekt plakatu informuj¹cego o V Targach Edukacyjnych. We Wrzesiñskim Oœrodku Kultury zaprezentowa³y siê publiczne placówki edukacyjne z powiatu wrzesiñskiego a tak¿e prywatne i pañstwowe szko³y ponadgimnazjalne i wy¿sze. Okazjê wykorzysta³y równie¿ ksiêgarnie i wydawnictwa, zachêcaj¹c swych przysz³ych klientów rozmaitoœci¹ ksi¹¿ek popularnonaukowych i, niezbêdnych dla ka¿dego ucznia, podrêczników. Przy ka¿dym stoisku, na niezdecydowanych, przysz³ych absolwentów gimnazjów, czekali nauczyciele i uczniowie, gotowi na udzielenie wszelkich wiadomoœci zwi¹zanych z wyborem szko³y. Walka o przysz³ego ucznia toczy³a siê na ró¿nych p³aszczyznach. Zachêcaj¹co wygl¹da³o ka¿de stoisko, najbardziej wyró¿nia³ siê Zespó³ Szkó³ Politechnicznych. Uczniowie szko³y przebrani za przyjazne roboty, zachêcali do wyboru w³aœnie swojej szko³y. Pomys³ów nie brakowa³o równie¿

Wrêczenie nagród za udzia³ w konkursach towarzysz¹cych V Targom Edukacyjnym na stoisku WTZ-tów, gdzie mo¿na by³o obejrzeæ ró¿norodne wyroby uczestników zajêæ. Podczas targów na scenie prezentowa³y siê kolejno grupy uczniów poszczególnych szkó³. Nale¿y przyznaæ, ¿e przez dwa dni trwania targów frekwencja dopisa³a, i o przysz³e szko³y pyta³a nie tylko m³odzie¿, ale równie¿ ro-

dzice. Ponadto, dla mi³oœników Harry’ego Pottera zorganizowano konkurs. 17 marca okazjê do wykazania siê mieli uczniowie szkó³ œrednich w konkursie “Potrawy Œwiata”. Uczniowie przygotowali wspania³e potrawy z ró¿nych zak¹tków, po³¹czone z prezentacj¹ danego regionu. Jury ocenia³o es-

tetykê przygotowania i podania, oryginalnoœæ receptury, oprawê artystyczn¹ i, oczywiœcie, smak potraw. Wszystkie grupy wypad³y wspaniale, lecz jury mog³o wy³oniæ tylko jedn¹ “ekipê”. Nagroda g³ówna przypad³a grupie z Zespo³u Szkó³ Zawodowych Nr 2 we Wrzeœni. (ula)

„Pla¿owiczka” i „Alchemik”

Uczestnicy oraz komisja 51. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego 24 marca we Wrzesiñskim Oœrodku Kultury odby³y siê eliminacje rejonowe 51. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, których organizatorem by³o Starostwo Powiatowe we Wrzeœni. W turnieju wziê³o udzia³ osiemnastu recytatorów ze szkó³ ponadgimnazjalnych, dwie osoby doros³e i jedna uczestniczka turnieju poezji œpiewanej. W turnieju recytatorskim

uczestnicy prezentowali po jednym utworze poetyckim i prozatorskim. Przewa¿a³y wiersze Anny Œwirszczyñskiej i Edwarda Stachury oraz fragmenty prozy Paulo Coehlo. Komisja w sk³adzie: Rafa³ Szamburski – przewodnicz¹cy jury, Miros³aw Jadryszak i Gra¿yna Sobczak, postanowi³a przyznaæ pierwsze miejsce w kategorii szkó³ œrednich Marioli Raczak z Zespo³u Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych za wykonanie utwo-

rów „Jak padlina” Anny Œwirszczyñskiej i „Pla¿owiczka” Joanne Harris oraz wyró¿niæ Dianê Borek – uczennicê Liceum Ogólnokszta³cacego im. Henryka Sienkiewicza, która zaprezentowa³a „Szczêœcie” W³adys³awa Broniewskiego i fragment „Cudzoziemki” Marii Kuncewiczowej. W kategorii osób doros³ych zwyciê¿y³a Monika Warczyg³owa – studentka filologii polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Wydawca: Starostwo Powiatowe we Wrzeœni, ul Chopina 10, tel. (0 61) 640 44 44 Redaktor naczelny: Ryszard Szczepaniak Redakcja: Zespó³ Redakcyjny Starostwa Powiatowego we Wrzeœni Sk³ad i ³amanie: Przemys³aw Ratajczak Nak³ad: 7000 egzemplarzy Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania

w Poznaniu, recytuj¹ca „Wchodzenie po schodach” Julio Cortazara i „Jutro bêd¹ mnie krajaæ” Anny Œwirszczyñskiej. Jury zadecydowa³o, ¿e równie¿ Joanna Dolata z „ogólniaka”, która jako jedyna wyst¹pi³a w turnieju poezji œpiewanej, prezentuj¹c utwory „Miasteczko cud” i „Jednego serca” oraz fragmenty prozy Henryka Sienkiewicza, zas³uguje na wyró¿nienie. Cztery uczestniczki, które zakwalifikowa³y siê do dalszego etapu, pojad¹ na eliminacje szczebla wojewódzkiego, które odbêd¹ siê na pocz¹tku kwietnia w Czarnkowie. Jury ze smutkiem stwierdzi³o, ¿e z roku na rok poziom konkursu obni¿a siê. Dobór tekstów czêsto jest przypadkowy i nieprzemyœlany. Dlatego komisja zaapelowa³a do uczestników, by ich recytacje nie ogranicza³y siê do poprawnego wyg³aszania tekstów, które znajd¹ w podrêczniku, ale by przekazywali prawdy, w które wierz¹, które s¹ im bliskie. Nie mówiê tego, aby Was zniechêciæ - powiedzia³ Miros³aw Jadryszak. Wrêcz przeciwnie. Mam nadziejê, ¿e weŸmiecie sobie do serca nasze uwagi i za rok spotkamy siê tutaj w takim samym sk³adzie. Albo nie - w jeszcze wiêkszym - namówcie kolegów! (agda)

www.wrzesnia.powiat.pl biuletyn@wrzesnia.powiat.pl Druk: Drukarnia Agora SA ul. Krzywa 35 64-920 Pi³a

Przegląd Powiatowy Nr 19 - Kwiecień 2006  

Biuletyn Informacyjny Starostwa Powiatowego we Wrześni

Przegląd Powiatowy Nr 19 - Kwiecień 2006  

Biuletyn Informacyjny Starostwa Powiatowego we Wrześni

Advertisement