Page 1

Studentenvertegenwoordigers

handleiding stura@uhasselt.be www.sturauhasselt.be


1. Studentenvertegenwoordiging @ UHasselt

4

1.1. Evaluatievergadering

6

1.2. Studentenraad

8

1.3. Structuur UHasselt

11

1.4. Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg

13

2. Praktische tips voor de evaluatievergadering

14

2.1. Uitnodiging ontvangen

16

2.2. Achterban contacteren

16

2.3. Vergadering voorbereiden

17

2.4. Vergadering zelf

18

2.5. Terugkoppelen

19

2.6. Opvolgen

19

3. Wie kan ik aanspreken?

20

3.1. Onderwijsteam

22

3.2. Onderwijskundige

22

3.3. Ombuds

22

3.4. Voorzitter OMT

23

3.5. Voorzitter examencommissie

23

3.6. Studentenraad

23

4. Verklarende woordenlijst

24


Woord vooraf Beste (toekomstige) studentenvertegenwoordiger, Om jullie te ondersteunen bij jullie taak biedt de Studentenraad van de Universiteit Hasselt deze handleiding aan. Een studentenvertegenwoordiger speelt namelijk een belangrijke rol binnen de kwaliteitsverbetering van het aangeboden onderwijs op de universiteit. Door aandachtspunten op te merken, positieve elementen uit lessen of projecten aan te halen en eventuele problemen te signaleren, kan de UHasselt één van haar kerntaken – het onderwijs – verbeteren en kwalitatief op peil houden, iets waar de studenten als eerste van meeprofiteren. Een belangrijk aandachtspunt bij de studentenvertegenwoordiging is de communicatie, zowel naar de studenten als naar de onderwijsteams en het ondersteunend personeel toe. Daarom vinden jullie in deze leidraad onder meer informatie omtrent de evaluatievergadering zelf, met praktische tips hoe best zulke vergaderingen voorbereid kunnen worden, op welke manier gevoelige thema’s aangekaart kunnen worden en hoe de achterban het beste geconsulteerd en geïnformeerd kan worden. Daarnaast hebben we ook nog nuttige informatie over de Studentenraad zelf met een toelichting van de structuur van de UHasselt gebundeld, samen met een lijst van aanspreekpunten en andere tips. Deze leidraad is door de jaren heen tot stand gekomen uit onze eigen ervaringen en besprekingen met de onderwijskundigen, docenten en onderwijsverantwoordelijken van de UHasselt. Studentenraad Universiteit Hasselt


1.

Studentenvertegenwoordiging @ UHasselt

1 Studentenvertegenwoordiging @ UHasselt

Aan de Universiteit Hasselt kunnen we twee soorten van studentenvertegenwoordiging onderscheiden. Enerzijds zijn er de studentenvertegenwoordigers die in de evaluatievergaderingen hun eigen richting, jaar en eventueel groep vertegenwoordigen. Anderzijds zijn er de leden van de Studentenraad, die zich inzetten voor de volledige studentenpopulatie, verkozen zijn en zetelen in verschillende beleidsorganen van de universiteit. In dit eerste deel van de handleiding gaan we verder in op de evaluatievergadering zelf, geven we meer uitleg over de werking van de Studentenraad en leggen we tevens kort de structuur van de Universiteit Hasselt uit.

4 | Studentenvertegenwoordigers handleiding


Studentenvertegenwoordiging Studentenvertegenwoordigers in de evaluatievergaderingen • Vertegenwoordigen hun richting, jaar en groep • Bespreken de huidige opleiding met hun onderwijsteam

Studentenvertegenwoordigers in de Studentenraad • Vertegenwoordigen de volledige studentenpopulatie • Zetelen in de beleidsorganen • Komen op voor de rechten van de student • Maken het zo aangenaam mogelijk op de Universiteit Hasselt

Studentenvertegenwoordiging @ UHasselt | 5


1.1. EVALUATIEVERGADERING Om te checken of het onderwijs dat aangeboden wordt van hoog niveau is, zijn er allerlei vormen van evaluatie voorzien, zoals onder andere online enquĂŞtes over de vakken na de onderwijsperiodes en visitatiecommissies die om de 8 jaar een bepaalde richting onder de loep nemen. Daarnaast zijn er ook de evaluatievergaderingen per richting, studiejaar en eventueel per groep, waarin afgevaardigden van de studenten samen met de onderwijskundigen en het onderwijsteam (de professoren en/of assistenten) de huidige vakken in een onderwijsperiode bespreken.

1.1.1. Wat kan aangekaart worden? Tijdens een evaluatievergadering worden alle vakken behandeld die in de huidige onderwijsperiode gegeven worden. Dit is dan ook het moment om zowel de aandachtspunten, maar zeker ook de positieve punten aan te halen. Zo kan het bijvoorbeeld voorvallen dat een professor een bepaald deel van de leerstof niet duidelijk genoeg uitgelegd heeft, de werkzitting niet diep genoeg ingaat op de leerstof, deadlines onduidelijk zijn, assistenten te weinig langskomen tijdens de zelfstudiemomenten of dat slides zonder reden te laat of helemaal niet beschikbaar zijn. Daarnaast kun je ook andere praktische zaken aanhalen, zoals bijvoorbeeld een tekort aan voorziene lokalen voor de zelfstudie, uurroosters die te veel en te laat veranderen, cursusmateriaal dat niet beschikbaar is, enz. Aangezien jullie als studenten rechtstreeks tegenover het onderwijsteam zitten, kunnen deze problemen vaak onmiddellijk samen opgelost worden.

EEN STUDENTENVERTEGENWOORDIGER VERTELT Ik heb al verscheidene keren aan een evaluatievergadering voor biologie deelgenomen en kan daarover niets dan goed vertellen. Dit is een kans die je met beide handen moet grijpen om je eens te laten horen. En het belangrijkste is dat er ook nog effectief naar je geluisterd wordt. Voor mijn groep zijn er langs deze weg veel kleine, maar ook grote problemen opgelost.

6 | Studentenvertegenwoordigers handleiding


Daarnaast bieden de evaluatievergaderingen ook de mogelijkheid om positieve punten uit een vak aan te halen. De universiteit probeert haar onderwijs continu te verbeteren en bij te schaven en als in een opleidingsonderdeel interessante methodes toegepast zijn, dan kunnen deze eventueel ook op andere plaatsen overgenomen worden. Als daarnaast een prof of assistent een verhelderende les gegeven heeft, laat hem/haar dat dan ook zeker weten op een evaluatievergadering; zo weten ook zij dat ze goed bezig zijn en zo verder kunnen doen.

1.1.2. Moet ik altijd wachten tot een evaluatievergadering? Uiteraard moet je niet altijd wachten tot een evaluatievergadering om een probleem aan te kaarten, aangezien deze vaak op voorhand opgelost kunnen worden. Zo kun je – zeker bij dringende ongemakken – eerst de prof of assistent zelf aanspreken over het probleem of kun je dit overleggen met de onderwijskundige. Het is namelijk zonde om een probleem dat zich in de eerste week voordoet pas in week 5 aan te kaarten, terwijl dit heel eenvoudig opgelost had kunnen worden. Indien dit geen resultaat geeft, dan is de evaluatievergadering een uitstekend moment om het probleem opnieuw te behandelen aangezien je dan de steun krijgt van meer studenten en er een grote opvolging van het probleem is.

1.1.3. Wat met gevoelige problemen? Soms kan het voorkomen dat je een probleem of een geschil niet eenvoudig kan oplossen en je op de evaluatievergadering ook moeite kan hebben om dit aan te brengen; je bent uiteraard een student die tegenover de prof zit. We raden je aan om in zulke gevallen eerst contact op te nemen met je onderwijskundige of ombuds, die je vervolgens zal adviseren hoe je dit het beste kan aanpakken. Vergeet wel niet dat je in de evaluatievergadering zit als een vertegenwoordiger van een groep en dus niet enkel uit eigen naam hoort te handelen. Uiteraard mag je ook altijd een StuRa-lid hiervoor contacteren; wij zullen je hierbij zo goed mogelijk trachten bij te staan.

1.1.4. Wanneer? Wanneer een evaluatievergadering plaatsvindt is sterk afhankelijk van faculteit tot faculteit en zelfs verschillend per richting. Normaal gesproken vindt er één evaluatieverStudentenvertegenwoordiging @ UHasselt | 7


gadering per trimester of semester plaats. In de ene faculteit worden alle vakken geĂŤvalueerd, terwijl in de andere opleiding enkel de knelpuntvakken en -blokken aangehaald worden. Elke evaluatievergadering wordt tevens opgenomen in de uurrooster; zo weet elke student wanneer de volgende evaluatievergadering voor zijn opleiding doorgaat. Indien een evaluatievergadering te laat in een periode gepland is of er helemaal geen voorzien is, en je wil toch graag samenkomen, meld dit gerust aan je onderwijskundige, waarna getracht zal worden om dit op te lossen.

EEN STUDENTENVERTEGENWOORDIGER VERTELT Momenteel ben ik al enkele jaren studentenvertegenwoordiger en vind het tot nu toe heel plezant, omdat op deze manier problemen gesignaleerd en besproken kunnen worden met het onderwijsteam. Op voorhand stuur ik mijn medestudenten een mailtje met de vraag of zij nog problemen/vragen hebben. Aan de hand van die klachten en vragen werk ik dan een paar dagen van tevoren een lijstje uit met de problemen per vak en de algemene problemen, dewelke ik vervolgens op de vergadering behandel. Het lukt niet altijd om een oplossing te vinden, maar het is in ieder geval positief dat de docenten op de hoogte zijn van wat er bij de studenten leeft.

1.2. STUDENTENRAAD De Studentenraad (StuRa) is in 2004 opgericht naar aanleiding van het participatiedecreet “Decreet betreffende de rechtspositieregeling van de student, de participatie in het hoger onderwijs, de integratie van bepaalde afdelingen van het hoger onderwijs voor sociale promotie in de hogescholen en de begeleiding van de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen� (19 maart 2004). Dit decreet legt de rechten en de plichten vast van de universiteit naar de studentenraad toe en omgekeerd, net zoals de rechten en plichten van de studentenraad naar de studenten toe, die zij vertegenwoordigt. De Studentenraad is geen orgaan dat ontstaan is uit de goodwill van de universiteit, maar is wettelijk verplicht in elke hogeschool en universiteit in Vlaanderen. 8 | Studentenvertegenwoordigers handleiding


Eén van de plichten van de universiteit naar de Studentenraad toe is bijvoorbeeld dat in alle organen van de universiteit, waar zaken behandeld worden die de studenten aanbelangen, minstens 10% van alle stemgerechtigde leden aangeduid moet worden door en onder de ingeschreven studenten. Concreet komt dit neer op zo goed als alle organen (zie verder ‘Structuur UHasselt’). Daarnaast moet de universiteit ook de nodige financiële en materiële middelen ter beschikking stellen. De grootste plicht van de Studentenraad naar de universiteit toe is dat zij de mening van de student vertegenwoordigt. Zo zal de universiteit de Studentenraad raadplegen indien zij een vraag heeft naar de student toe en moet de Studentenraad zelf problemen en andere studentengerelateerde zaken aanbrengen. De belangrijkste taak van de Studentenraad naar haar studenten toe is dat zij de mening van de student vertegenwoordigt. Hierbij dient zij de student ook ten alle tijden te informeren over de genomen beslissingen.

1.2.1. Samenstelling Bij de samenstelling van de Studentenraad kunnen we onderscheid maken tussen verkozen leden en niet-verkozen leden.

Verkozen leden De Studentenraad bestaat uit maximaal 14 verkozen leden, die worden verdeeld over de 4 kieskringen: • 4 leden uit de faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen (inclusief Verkeerskunde) • 3 leden uit de faculteit Wetenschappen (inclusief School voor Informatietechnologie - tUL) • 3 leden uit de faculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen (inclusief School voor Levenswetenschappen - tUL) • 4 leden uit de faculteit Rechten Deze leden worden elk jaar in mei verkozen onder en door de studentenpopulatie via elektronische verkiezingen, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 3 maart Studentenvertegenwoordiging @ UHasselt | 9


2004 en volgens de bepalingen van een specifiek verkiezingsreglement. Aangezien de leden reeds het vorige academiejaar gekozen worden, impliceert dit dat de StuRa-leden dus minimum één jaar ingeschreven moeten zijn aan de Universiteit Hasselt. De verkozen leden krijgen een mandaat voor één jaar, dat een onbeperkt aantal keren vernieuwbaar is. In april start traditioneel een campagne voor geïnteresseerde studenten die zich kandidaat willen stellen; iedereen kan zich hiervoor kandidaat stellen.

Niet-verkozen leden Naast de 14 verkozen leden kan de Studentenraad ook nog uitgebreid worden met nietverkozen leden. Aangezien deze studenten niet verkozen zijn, beschikken ze bijgevolg over geen stemrecht. Dit stemrecht kan alsnog verkregen worden als ze gecoöpteerd worden en een mandaat krijgen, zoals bepaald in het werkingsreglement van de Studentenraad. Daarnaast kunnen ook geïnteresseerde studenten een medewerkerfunctie zonder stemrecht krijgen. Hierover beslissen uiteindelijk wel de stemgerechtigde leden.

1.2.2. Wat doet de Studentenraad? De Studentenraad houdt zich bezig met onderwijs- en beleidsgerelateerde onderwerpen, topics die de studenten aanbelangen en verenigingsaangelegenheden. Naast het opvolgen van het beleid worden ook zelf initiatieven genomen om het leven van de student zo aangenaam mogelijk te maken: enerzijds door het verbeteren van de faciliteiten, anderzijds door het (mee) organiseren van activiteiten. Dit kan gaan over het bedenken van nieuwe deliberatieregels, het meehelpen herschrijven van de onderwijs- en examenregeling, het bespreken van de nieuwe academische kalenders, het evaluatievergaderingensysteem evalueren en verbeteringen adviseren, het meewerken aan cultuurprojecten (toekennen van cultuurcheques aan verenigingen, meehelpen bij activiteiten zoals Boterhammen op de Agora, ...), inspraak krijgen binnen bouwdossiers, ondersteuning bieden aan de verenigingen, administratieve verbeteringen aanvragen voor de studenten, ... Daarnaast worden tevens goede doelen ondersteund, zoals Kom op tegen Kanker, het Rode Kruis, Amnesty International en Artsen Zonder Grenzen.

10 | Studentenvertegenwoordigers handleiding


1.3. STRUCTUUR UHASSELT De Universiteit Hasselt heeft gekozen voor een vorm van medebestuur van de studenten. Dit houdt in dat afgevaardigden van de studentenpopulatie mee in alle raden zetelen waar items behandeld worden die de studenten aanbelangen. Dit gaat dus van het hoogste orgaan binnen de universiteit, de Raad van Bestuur, tot de eetcommissie.

1.3.1. Raad van Bestuur De Raad van Bestuur is het hoogste orgaan binnen de universiteit. Uiteindelijk wordt elke beslissing hier goed- of afgekeurd, gaande van de benoeming van een nieuwe docent tot de naamsverandering van de universiteit. Alle andere raden (zoals bijvoorbeeld de Onderwijsraad, Faculteitsraden, Onderzoeksraad, ...) geven hun advies aan dit orgaan, dat maandelijks vergadert.

1.3.2. Bestuurscollege Het Bestuurscollege zorgt voor het dagelijks bestuur van de universiteit en neemt bepaalde taken van de Raad van Bestuur over, zoals bepaalde vacatures en aanstellingen.

1.3.3. College van Decanen Het College van Decanen is het hoogste academisch adviesorgaan en bereidt, ten behoeve van het universiteitsbestuur, beleidsvoorstellen voor op het gebied van onderwijs, onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening.

1.3.4. Onderwijsraad De Onderwijsraad is een adviserend orgaan voor onderwijsgebonden materies (onderwijsbeleid, kwaliteitszorg, onderwijscurricula, onderwijs- en examenregeling, academische kalender, ...) en vergadert onder het voorzitterschap van de vicerector onderwijs. Voorstellen van de Onderwijsraad worden voorgelegd aan het College van Decanen die deze verder kunnen aanvullen en aanpassen. Afhankelijk van de materie, worden deze voorstellen vervolgens voorgelegd aan de Raad van Bestuur.

Studentenvertegenwoordiging @ UHasselt | 11


1.3.5. Faculteitsraden Tijdens de Faculteitsraad worden zaken specifiek voor een bepaalde faculteit besproken zoals de aanstelling van docenten, de curricula, interne kwaliteitszorg, internationalisering, initiatieven binnen de faculteit, goedkeuring van doctoraatsbeurzen, onderzoeksgerelateerde items, enz.

1.3.6. Raad voor Studentenvoorzieningen De Raad voor Studentenvoorzieningen is een orgaan dat zich bezighoudt met sociale zaken binnen de universiteit, zoals de woontoelage, de subsidies in het restaurant, verenigingsaangelegenheden, het VEDO-project, ... De raad vergadert onder voorzitterschap van de vicerector onderwijs.

1.3.7. Verenigingsraad De Verenigingsraad behandelt alle verenigingsgerelateerde zaken, zoals de verdeling van de subsidies, de erkenning van nieuwe verenigingen, de praktische regeling tijdens de verkiezingsweken van de verenigingen, sport- en cultuuractiviteiten die de studentenverenigingen willen organiseren, ... De Verenigingsraad wordt geleid door de verenigingencoĂśrdinator van StuRa en adviseert de Studentenraad die op haar beurt vervolgens de Raad voor Studentenvoorzieningen adviseert.

1.3.8. Eetcommissie De Eetcommissie vergadert ongeveer eenmaal per trimester over de catering van de universiteit. Deze commissie bestaat uit een aantal StuRa-leden, de coÜrdinator en de kok van de catering en het hoofd van studentenvoorzieningen en bespreekt vooral praktische zaken. Dit gaat bijvoorbeeld over het aanbod in het restaurant, de verpakking van de broodjes, de inhoud van de IQ-shop, de prijs van een maaltijd, het beschikbaar stellen van de menu’s, de orde in het restaurant, ...

1.3.9. ICT-commissie In de ICT-commissie zetelen afgevaardigden van StuRa samen met verantwoordelijken van de Centrale Informatica Dienst (CID) om zo de informaticastructuur en -toepassingen op de universiteit te bespreken. 12 | Studentenvertegenwoordigers handleiding


1.4. ASSOCIATIE UNIVERSITEITHOGESCHOLEN LIMBURG De Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg, afgekort AUHL, is een samenwerking tussen de Universiteit Hasselt, de Provinciale Hogeschool Limburg (PHL) en de Xios Hogeschool Limburg. De AUHL is één van de vijf associaties in Vlaanderen, die opgericht zijn naar aanleiding van de Bolognaverklaring, die ondertekend werd in 1999 door de Europese ministers. Hierin werd er gepleit voor het meer op elkaar afstemmen van de verschillende onderwijssystemen in het hoger onderwijs, waarvan de bachelor- en masterstructuur al een eerste resultaat is. In Vlaanderen zorgde dit voor het decreet betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs, waarbij het de bedoeling is dit efficiënter te organiseren en beter samen te werken op vlak van onderwijs, onderzoek, dienstverlening en studentenbeleid. Concreet gaat het om het verminderen van dubbele opleidingen in het aanbod, soepele overgangen tussen bachelors en masters aan te bieden en het meer laten renderen van centrale diensten, uitrusting, expertise, ... op de verschillende niveaus. Naast de Studentenraad van de Universiteit Hasselt bestaat er ook een overkoepelende studentenraad voor de AUHL, samengesteld uit studentenafgevaardigden van de UHasselt, PHL en XIOS. Deze studentenraad werkt projecten uit dewelke in de drie instellingen uitgevoerd kunnen worden.

EEN STUDENTENVERTEGENWOORDIGER VERTELT Ik merk dat de evaluatievergaderingen een uitstekend middel zijn om het wederzijds respect tussen studenten en docenten te laten toenemen. Er is bij de docenten een grote bereidheid om te luisteren naar de opmerkingen en problemen van studenten. Indien mogelijk worden problemen snel en doeltreffend opgelost. Indien het niet mogelijk is bepaalde problemen meteen van de baan te ruimen, durven de docenten dit ook eerlijk toe te geven en leggen ze uit waarom dit niet mogelijk is. Op deze manier ontstaat er meer begrip tussen beide partijen.

Studentenvertegenwoordiging @ UHasselt | 13


2.

Praktische tips voor de evaluatievergadering

2 Praktische tips voor de evaluatievergadering

In dit deel willen we jullie een aantal praktische tips geven, die van pas kunnen komen bij de evaluatievergaderingen. We doorlopen hierbij een zestal stappen, beginnende vanaf het ontvangen van de uitnodiging voor een dergelijke vergadering, de voorbereiding ervan, de vergadering zelf en de opvolging. Een belangrijk aspect hierbij is het contact met je achterban, zowel v贸贸r als n谩 de vergadering. Dit stappenplan is tot stand gekomen uit onze eigen ervaringen en besprekingen met de onderwijskundigen, die in deze vergaderingen aanwezig zijn. Het zijn aantal praktische tips die je kunnen helpen om dit goed aan te pakken.

14 | Studentenvertegenwoordigers handleiding


Uitnodiging ontvangen

Achterban contacteren

Vergadering zelf

Vergadering voorbereiden

Terugkoppelen

Opvolgen

Praktische tips voor de evaluatievergadering | 15


2.1. UITNODIGING ONTVANGEN Je bent studentenvertegenwoordiger en hebt een uitnodiging per mail ontvangen om naar een evaluatievergadering te gaan. Wat moet je nu doen?

Je kan gaan Het is altijd fijn voor de onderwijskundigen om te weten wie allemaal aanwezig zal zijn op de evaluatievergadering. Bevestig je aanwezigheid dus even via mail.

Je kan niet gaan Indien je verhinderd bent, breng de onderwijskundige hier dan van op de hoogte en zoek eventueel een plaatsvervanger als je maar met enkele afgevaardigden bent. Tracht er altijd voor te zorgen dat van alle te bespreken opleidingsonderdelen een student aanwezig is. Als je problemen of aandachtspunten hebt te melden, geef deze dan ook door, ofwel aan een andere studentenvertegenwoordiger ofwel aan de onderwijskundige zelf.

2.2. ACHTERBAN CONTACTEREN Het is belangrijk dat je niet enkel je eigen mening verkondigt op een evaluatievergadering, maar dat wat je zegt representatief is voor de volledige studentenpopulatie van je richting/jaar/groep. Probeer daarom dus feedback te krijgen van je medestudenten.

Hoe je achterban contacteren om feedback te verzamelen? • Vraag in de zelfstudielokalen of na een hoorcollege de mening van je medestudenten. Vraag of zij eventueel nog opmerkingen hebben. • Stuur een mail naar je medestudenten. • Via BlackBoard kun je ook een bericht sturen naar alle studenten van een bepaald opleidingsonderdeel. • Sommige richtingen hebben ook een eigen forum; maak hiervan dan gebruik om informatie in te winnen. 16 | Studentenvertegenwoordigers handleiding


2.3. VERGADERING VOORBEREIDEN Het is altijd belangrijk om goed voorbereid naar een vergadering te gaan. Dit zorgt ervoor dat je eventuele problemen veel beter kan aankaarten en zorgt er tevens voor dat je niet te snel vastgepraat wordt. Indien er zich problemen voordoen, denk dan op voorhand na hoe je ze gaat behandelen. Schat daarbij ook de grootte van het probleem in en denk al eens na over de reactie van je proffen. Geldt dit probleem voor de hele studentenpopulatie of hebben slechts enkele studenten er last van? Zoek zeker ook voldoende argumenten om je uitleg te versterken. Als je uitleg te vaag is, kan het probleem veel sneller van tafel geveegd worden. Probeer eventueel ook na te vragen of het probleem zich de vorige jaren al voordeed. Probeer daarnaast ook telkens positieve zaken aan te halen; een evaluatievergadering is namelijk niet enkel een klaagbank, maar dient om ook de positieve elementen van de opleidingsonderdelen aan te halen.

TIP Het kan handig zijn om bij elk opleidingsonderdeel voor jezelf alle onderwijs- en leervormen en examens af te gaan en hierover na te denken of je er iets positiefs of negatiefs over kan zeggen. Je kan hiervoor volgend lijstje gebruiken als hulpmiddel: • Hoorcolleges • Werkzittingen • Responsiecolleges • Practica • Projecten • Lesmateriaal

Praktische tips voor de evaluatievergadering | 17


EEN STUDENTENVERTEGENWOORDIGER VERTELT We hadden een zwaar examen voor de boeg en vonden dat we te weinig blok hiervoor kregen. Dankzij onze inspraak werden de lessen toen wat meer op elkaar geschoven, zodat we een volledige dag extra blok hadden. Hoewel er evenveel lessen gegeven werden, zorgde dit voor meer tijd om ons examen te leren.

2.4. VERGADERING ZELF Elementaire zaken • Wees op tijd. • Wees voorbereid. • Wees duidelijk, omschrijf je probleem niet te vaag maar concretiseer het met voldoende argumenten en houd het telkens op feiten. • Luister actief, stel vragen en laat je niet zomaar afschepen; kom op voor je mening. • Blijf steeds vriendelijk en verhef je stem niet. Soms voelt de docent zich aangevallen als je een probleem signaleert, maar handel dit op een fatsoenlijke manier af. • Houd er altijd rekening mee dat je een groep studenten vertegenwoordigt en dus niet enkel je eigen mening verkondigt.

Enkele tips • Denk aan je houding, probeer zelfzeker over te komen. • Vermeld niet enkel negatieve punten, maar behandel ook zeker de positieve zaken (bijvoorbeeld: de hoorcolleges worden goed gegeven, de assistenten bieden goede ondersteuning, ...). • Begin niet onmiddellijk aan te vallen. • Denk na over wat je gaat zeggen.

18 | Studentenvertegenwoordigers handleiding


2.5. TERUGKOPPELEN Na de vergadering is het belangrijk dat je de gemaakte afspraken ook terugkoppelt naar je medestudenten. Regelmatig worden er zaken verduidelijkt, zoals informatie over de examens, deadlines, ... en dit belangt uiteraard iedereen aan. In bepaalde gevallen zal de prof of assistent het zelf vermelden in de eerstvolgende les; anders wordt dit van jou verwacht. Bespreek dit eventueel tijdens de vergadering zelf. Je kan op dezelfde manier terugkoppelen naar je medestudenten door de hiervoor behandelde methodes voor achterbanconsultatie toe te passen.

2.6. OPVOLGEN Als alles goed verloopt, krijg je na elke vergadering een verslag toegestuurd waarin de besproken topics en afspraken vermeld zijn. Controleer altijd of het verslag ook correct weergeeft wat gezegd is en of je problemen ook goed verwoord zijn. Het kan soms gebeuren dat door een andere verwoording bepaalde zaken geminimaliseerd of juist te fel uitvergroot worden. Controleer voor de volgende vergadering ook altijd wat er precies afgesproken was in dit verslag en kom er desnoods op terug.

• Haal in een evaluatievergadering ook positieve punten van een vak aan. • Wacht niet tot een evaluatievergadering om dringende problemen aan te kaarten. • Raadpleeg altijd je achterban. • Neem contact op met je onderwijskundige als je niet weet hoe je een gevoelig punt moet aankaarten. • Neem de tijd om de vergadering voor te bereiden. • Koppel de gemaakte afspraken terug naar je medestudenten.

Praktische tips voor de evaluatievergadering | 19


3.

Wie kan ik aanspreken?

3 Wie kan ik aanspreken?

Als je een probleem of vraag hebt, dan weet je soms niet onmiddellijk wie je hierover het beste kan aanspreken. In dit deel proberen we jullie een overzicht te geven van de mogelijke personen bij wie je terecht kan voor welke problemen. Een overzichtslijst van alle personen kan je terugvinden op www.uhasselt.be en op www.sturauhasselt.be. Indien je praktische gegevens zoals het e-mailadres, lokaal of telefoonnummer van een personeelslid zoekt, dan kan je deze via www.uhasselt.be/ wieiswie opvragen.

20 | Studentenvertegenwoordigers handleiding


Onderwijsteam

Ombuds

Voorzitter examencommissie

Onderwijskundige

ik

Voorzitter OMT

Studentenraad

Wie kan ik aanspreken? | 21


3.1. ONDERWIJSTEAM Voor vakinhoudelijke begeleiding kun je altijd rechtstreeks terecht bij de docenten en assistenten van het betreffende onderwijsonderdeel. Spreek je prof even aan na de les of leg je probleem voor aan de assistent tijdens de zelfstudie of werkzittingen; je kan hen ook altijd een mailtje sturen. De Universiteit Hasselt is gekend om de kleine afstand tussen onderwijsteam en student, maak er dus gerust gebruik van!

3.2. ONDERWIJSKUNDIGE Bij de onderwijskundigen kan je langsgaan om begeleid te worden doorheen het studieproces. Heb je moeilijkheden om het studiemateriaal te verwerken, dan kan je bij hen langsgaan voor studieadvies en –begeleiding. Ook als je twijfelt aan je studiekeuze kan je eveneens bij hen terecht. Ook maken zij deel uit van de evaluatievergadering. Heb je een moeilijk punt, overleg dan eerst even met je onderwijskundige. Zij bekijken de zaak dan samen met jou. De onderwijskundigen geven indien nodig ook advies en/of ondersteuning bij het samenstellen of wijzigen van individuele trajecten .

3.3. OMBUDS Voor geschillen tussen docent en student(en) tijdens het onderwijs of de examens is de ombuds per studierichting het eerste aanspreekpunt. Indien er bijvoorbeeld een negatieve escalerende communicatie met een docent/onderwijsteam tijdens het onderwijs ontstaat, of onregelmatigheden/fouten zijn voorgekomen tijdens de examens, contacteer dan je ombuds. Je kan de naam van deze persoon terugvinden op je examenrooster en op de website.

22 | Studentenvertegenwoordigers handleiding


3.4. VOORZITTER OMT De voorzitter van het onderwijsmanagementteam (OMT) kan je aanspreken voor zaken in verband met de implementatie van het curriculum. Het OMT bereidt de curriculumontwikkelingen en -wijzigingen voor en staat in voor de dagelijkse opvolging en bewaking van de kwaliteit van de opleidingsonderdelen en de opleiding.

3.5. VOORZITTER EXAMENCOMMISSIE Aan de voorzitter van de examencommissie richt je je steeds voor formele goedkeuringen: een laattijdige inschrijving, een geĂŻndividualiseerd traject, vrijstellingen, enz. In de praktijk richt je deze vragen aan de onderwijskundige, verbonden aan de examencommissie. Zij bereiden het dossier voor zodat de voorzitter van de examencommissie of de examencommissie een formele uitspraak kan doen. Ook bij onregelmatigheden tijdens examens, speelt de voorzitter van de examencommissie een belangrijke rol. Je kunt de naam van deze persoon terugvinden op je examenrooster of op de website.

3.6. STUDENTENRAAD Uiteraard mag je ook altijd de leden van de Studentenraad contacteren als je een probleem hebt en niet weet hoe je dit het beste moet aanpakken. StuRa-leden kennen de werking van de universiteit en kunnen je daardoor gepast ondersteunen en eventueel zelf contact opnemen met de betrokken personen. Opmerkingen, voorstellen, ideeĂŤn, enz. die het leven op de campus op alle mogelijke vlakken kunnen verbeteren zijn altijd welkom.

Wie kan ik aanspreken? | 23


4.

Verklarende woordenlijst

4

Verklarende woordenlijst

Iedereen op de universiteit heeft de neiging om alle mogelijke namen af te korten, hetgeen soms voor onduidelijkheid kan zorgen bij het doornemen van documenten of het volgen van bepaalde conversaties. Om door de bomen het bos weer te zien volgt op de volgende pagina’s een overzicht met de meest voorkomende afkortingen.

24 | Studentenvertegenwoordigers handleiding


ABA

Dienst Associatie Beleid en Administratie

AAP

Assisterend Academisch Personeel Praktijkassistenten, mandaatassistenten, doctor-assistenten, ...

ATP

Administratief en Technisch Personeel

AUHL

Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg Associatie bestaande uit Universiteit Hasselt, Provinciale Hogeschool Limburg (PHL) en Xios Hogeschool Limburg.

BAP

Bijzonder Academisch Personeel Bursalen, doctor-navorsers en navorser-licentiaat

BC

Bestuurscollege (zie 1.3.2)

BEW

Faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen

BIB

Bibliotheek

BIBINF

Onderzoeksgroep Informetrie

BIOMED

Biomedisch Onderzoeksinstituut

BOF

Bijzonder Onderzoeksfonds Fonds waarbinnen de universiteit projecten van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek kan toekennen.

CAD

Centrale Administratieve Diensten Het rectoraat

CenStat

Centrum voor Statistiek

CID

Centrale Informatica Dienst

CMK

Centrum voor Milieukunde

Verklarende woordenlijst | 25


CTL

Centrum voor Toegepaste Linguïstiek

CvD

College van Decanen (zie 1.3.3)

DIOS

Dienst Internationalisering en Ontwikkelingssamenwerking

DMO

Dienst Marketing Onderwijs

DOC

Dienst Onderzoekscoördinatie

DOW

Dienst Onderwijscoördinatie

EDM

Expertisecentrum voor Digitale Media

EFRO

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

ERC

Dienst Externe Relaties en Communicatie

FIN

Dienst Financiën

FR

Faculteitsraad (zie 1.3.5)

FWO

Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek

GEN

Faculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen

HOR

Hogeronderwijsregister

IKZ

Interne Kwaliteitszorg Heeft betrekking op alle middelen die de kwaliteit van het onderwijs hoog houden en omvat bijvoorbeeld evaluatievergaderingen, enquêtes na de onderwijsperiodes, …

IMO

Instituut voor Materiaal Onderzoek

IMOB

Instituut voor Mobiliteit

26 | Studentenvertegenwoordigers handleiding


IWT

Vlaams Instituut voor bevordering van het WetenschappelijkTechnologisch onderzoek in de industrie

KIZOK

Kenniscentrum voor Ondernemerschap en Innovatie

MAT

Dienst Materiële Voorzieningen

OER

Onderwijs- en examenregeling Bevat alle regels die betrekking hebben op het onderwijs en de examens en is dus één van de belangrijke documenten voor het onderwijs.

OMT

Onderwijs Management Team Bereidt de curriculumontwikkelingen en -wijzigingen voor en staat in voor de dagelijkse opvolging en bewaking van de kwaliteit van de opleidingsonderdelen en de opleiding; bestaat uit een groep docenten van de desbetreffende opleiding.

OU

Open Universiteit Biedt cursussen en diplomaprogramma’s aan in afstandsonderwijs, waarbij de studenten via zelfstudie een universitair diploma kunnen behalen.

OWR

Onderwijsraad (zie 1.3.4)

PER

Dienst Personeel

RBA

Dienst Rectoraat Beleid en Administratie

REC

Faculteit Rechten

RvB

Raad van Bestuur (zie 1.3.1)

RvS

Raad voor Studentenvoorzieningen (zie 1.3.6)

SEIN

Instituut voor Gedragswetenschappen

Verklarende woordenlijst | 27


StuRa

Studentenraad

STUS

Dienst Studentensecretariaat

STUV

Dienst Studentenvoorzieningen

StuVer

Studentenvertegenwoordiger

TTO

Tech Transfer UHasselt Staat in voor het stimuleren van kennis- en technologieoverdracht van de Universiteit Hasselt en de geassocieerde hogescholen naar de bedrijfswereld.

tUL

transnationale Universiteit Limburg Een uniek samenwerkingsverband van twee universiteiten in twee landen: de Universiteit Hasselt en Maastricht University. De opleidingen informatica, statistiek en biomedische wetenschappen zijn ondergebracht in dit samenwerkingsverband.

VLIR

Vlaamse Interuniversitaire Raad

VLOR

Vlaamse Onderwijsraad

VVS

Vlaamse Vereniging van Studenten De overkoepelende organisatie van studentenraden verbonden aan de universiteiten en hogescholen in Vlaanderen.

WET

Faculteit Wetenschappen

ZAP

Zelfstandig Academisch Personeel Docenten en gastprofessoren

ZER

Zelfevaluatierapport Document dat opgesteld wordt door de instelling zelf naar aanleiding van de visitatie van een richting en deze opleiding uitvoerig bespreekt en evalueert.

28 | Studentenvertegenwoordigers handleiding


Notities .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. Notities | 29


.............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................

30 | Studentenvertegenwoordigers handleiding


.............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................

Eindredactie & grafische vormgeving Niels Welkenhuyzen

Werkten mee Tom Desair, Melanie Hoeyberghs, Marijke Huber, Inge Jacobs, Sam Latet, Pieter-Jan Lateur, Monique Maelstaf, Prof. dr. Erna Nauwelaerts, Tomas Olaerts, Niels Peetermans, Dennis Presotto, Lieve Quanten, Johan Schoofs Meer info op www.sturauhasselt.be. | Handleiding gedrukt door MediaWorQs.


Universiteit Hasselt | Campus Diepenbeek Agoralaan | Gebouw D | 3590 Diepenbeek | BelgiĂŤ stura@uhasselt.be | www.sturauhasselt.be

Studentenvertegenwoordigers handleiding  

Studentenvertegenwoordigers handleiding (versie 3)